Whirlpool UI6 F1T S Instrukcja obsługi

Whirlpool UI6 F1T S Instrukcja obsługi
Podręcznik użytkownika
www.indesit.com/register
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU INDESIT.
Aby uzyskać kompleksową pomoc,
należy zarejestrować swoje urządzenie na stronie www.indesit.com/register
INDEKS
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I OPIEKI TECHNICZNEJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Opis produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Panel sterowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Oświetlenie chłodziarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Półki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Drzwi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Jak używać zmywarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pierwsze użycie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Komora chłodziarki i przechowywanie żywności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Okres przechowywana produktów mrożonych przez użytkownika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Jak odszronić komorę zamrażarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Odgłosy pracy urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Zalecenia w przypadku nieużywania urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Czyszczenie i konserwacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
serwis techniczny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
INSTRUKCJA INSTALACJI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2
Instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Przed rozpoczęciem eksploatacji tego urządzenia
należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje
bezpieczeństwa. Przechowywać w podręcznym
miejscu w celu korzystania w przyszłości.
Instrukcje zawierają ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać i
których należy ściśle przestrzegać. Producent nie
ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania
instrukcji
bezpieczeństwa,
niewłaściwego użytkowania urządzenia lub
nieprawidłowych ustawień elementów sterowania.
Małe dzieci (0-3 lat) nie powinny przebywać w
pobliżu urządzenia. Małe dzieci (3-8 lat) nie powinny
przebywać w pobliży urządzenia bez stałego
nadzoru. Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o
ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub
umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia
wyłącznie pod nadzorem lub przy odpowiednich
instrukcjach dotyczących bezpiecznego użytkowania
urządzenia i pod warunkiem, że rozumieją zagrożenia
związane z obsługą urządzenia. Dzieci nie mogą
bawić się tym urządzeniem. Dzieci nie mogą bez
nadzoru czyścić ani konserwować urządzenia.
DOZWOLONE UŻYTKOWANIE
OSTRZEŻENIE: To urządzenie nie jest przeznaczone
do użytkowania z wykorzystaniem zewnętrznego
programatora czasowego, takiego jak minutnik, lub
odrębnego systemu zdalnego sterowania.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwach domowych oraz do podobnych
zastosowań, takich jak: kuchnie dla pracowników
w sklepach, biurach i innych środowiskach roboczych;
gospodarstwa rolne; wykorzystanie przez klientów w
hotelach, motelach oraz innych obiektach
mieszkalnych.
Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań
przemysłowych. Urządzenia nie należy używać na
zewnątrz.
Żarówka stosowana w urządzeniu jest
przeznaczona do urządzeń domowych i nie jest
odpowiednia do ogólnego oświetlenia pomieszczeń
w gospodarstwie domowym (dyrektywa WE
244/2009).
Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w
miejscach o temperaturze zgodnej z podanymi
poniżej zakresami, zależnie od klasy klimatycznej
podanej na tabliczce znamionowej. Urządzenie może
nie działać prawidłowo, jeśli przez dłuższy czas będzie
pozostawało w pomieszczeniu o temperaturze
przekraczającej podany zakres.
PL
NALEŻY PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ
Zakresy temp. otoczenia dla klas klimatycznych. (°C)
SN: Od 10 do 32 °C;
N: Od 16 do 32 °C
ST: Od 16 do 38 °C;
T: Od 16 do 43 °C
To
urządzenie
nie
zawiera
chlorofluorowęglowodorów (CFC). W układzie
chłodniczym wykorzystywany jest R600a (HC).
Urządzenia zawierające izobutan (R600a): izobutan
jest gazem naturalnym i nieszkodliwym dla
środowiska, ale jest łatwopalny. Dlatego należy
uważać, aby przewody rurowe obwodu chłodzenia
nie uległy uszkodzeniu, zwłaszcza podczas
opróżniania obwodu chłodzenia.
OSTRZEŻENIE: Nie uszkodzić przewodów
obwodu chłodniczego urządzenia.
OSTRZEŻENIE:
Nie
zatykać
otworów
wentylacyjnych znajdujących się wewnątrz
urządzenia lub w jego obudowie.
OSTRZEŻENIE: W celu przyspieszenia procesu
odszraniania nie stosować środków mechanicznych,
elektrycznych lub chemicznych, innych niż zalecane
przez producenta.
OSTRZEŻENIE: Nie używać ani nie umieszczać
urządzeń elektrycznych w komorach urządzenia,
jeżeli nie zostały one wyraźnie dopuszczone do
tego celu przez producenta.
OSTRZEŻENIE: Kostkarki do lodu i/lub dozowniki
wody, które nie są podłączone bezpośrednio do
instalacji wodnej, napełniać wyłącznie wodą pitną.
OSTRZEŻENIE: Kostkarki do lodu i/lub
dystrybutory wody powinny być podłączone
wyłącznie do doprowadzenia wody pitnej, o
ciśnieniu od 0,17 do 0,81 MPa (od 1,7 do 8,1 bar).
W pobliżu urządzenia nie przechowywać
materiałów wybuchowych takich, jak puszki
aerozolowe i nie składować, ani nie używać benzyny
lub innych materiałów łatwopalnych.
Płyn (nietoksyczny) znajdujący się we wkładach
chłodzących (w niektórych modelach) nie nadaje się
do picia. Nie spożywać kostek lodu ani lizaków
lodowych zaraz po wyjęciu z zamrażarki, gdyż może
to spowodować odmrożenia.
W przypadku produktów, w których filtr znajduje
się wewnątrz pokrywy wentylatora, musi on być
zawsze na swoim miejscu podczas pracy chłodziarki.
Nie przechowywać szklanych pojemników
z płynami w komorze zamrażarki, ponieważ mogą
pęknąć.
Nie zasłaniać wentylatora (jeśli jest w wyposażeniu)
produktami spożywczymi. Po włożeniu żywności
sprawdzić, czy drzwiczki komór zamykają się
prawidłowo, zwłaszcza drzwiczki zamrażarki.
3
Instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
na podłodze, na wszystkich czterech nóżkach,
ustawiając je odpowiednio i sprawdzić za pomocą
poziomnicy, czy jest dokładnie wypoziomowane.
Przed włączeniem urządzenia należy odczekać co
najmniej dwie godziny, aby obwód chłodzenia był
w pełni efektywny.
Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy
pozostawić trochę miejsca nad i po obu stronach
urządzenia. Odległość pomiędzy tylną ścianką
urządzenia, a ścianą za urządzeniem powinna
wynosić co najmniej 50 mm, aby uniknąć kontaktu z
gorącą powierzchnią. Zmniejszenie tej odległości
spowoduje zwiększenie zużycia energii przez
produkt.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka związanego
z brakiem stabilności, pozycjonowanie lub
mocowanie urządzenia należy przeprowadzić
zgodnie z instrukcjami producenta. Nie wolno
umieszczać chłodziarki w taki sposób, aby przewód
metalowy kuchenki gazowej, rury kanalizacyjne lub
przewody elektryczne stykały się z tylną ścianką
INSTALACJA URZĄDZENIA
Urządzenie musi być przytrzymywane oraz chłodziarki (skraplaczem).
BEZPIECZNEGO PODŁĄCZENIA
montowane przez co najmniej dwie osoby – ryzyko ZASADY
ELEKTRYCZNEGO
obrażeń. Przy rozpakowywaniu i instalacji należy
Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od
używać rękawic ochronnych – ryzyko skaleczenia.
źródła zasilania przez wyjęcie wtyczki (jeśli wtyczka
Instalacja, podłączenia do źródła wody i zasilania jest dostępna) lub za pomocą dostępnego
oraz wszelkie naprawy muszą być wykonywane przełącznika wielobiegunowego, zainstalowanego
przez wykwalifikowanego technika. Nie naprawiać w przewodzie do gniazda zasilania zgodnie
ani nie wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie z obowiązującymi normami krajowymi; urządzenie
jest to wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi. Nie musi także posiadać uziemienie zgodne
pozwalać dzieciom zbliżać się do miejsca instalacji z obowiązującymi normami krajowymi dotyczącymi
urządzenia. Po rozpakowaniu urządzenia należy sprzętu elektrycznego.
sprawdzić, czy nie uległo uszkodzeniu podczas
Nie stosować przedłużaczy, rozdzielaczy ani
transportu. W przypadku problemów należy adapterów. Po zakończeniu instalacji użytkownik
skontaktować się z najbliższym serwisem nie powinien mieć dostępu do podzespołów
technicznym. Po wykonaniu instalacji należy elektrycznych urządzenia. Nie korzystać z
przechowywać odpady z opakowania (plastik, urządzenia, będąc mokrym lub na boso. Nie
elementy styropianowe, itd.) poza zasięgiem dzieci uruchamiać urządzenia, jeżeli kabel zasilający lub
– ryzyko uduszenia. Przed przystąpieniem do wtyczka są uszkodzone, nie działa ono prawidłowo
jakichkolwiek czynności montażowych urządzenie lub zostało uszkodzone bądź upuszczone.
należy odłączyć od zasilania elektrycznego – ryzyko
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego
porażenia prądem. Podczas instalacji upewnić się, wymianę na identyczny należy ze względów
czy urządzenie nie spowoduje uszkodzenie bezpieczeństwa
zlecić
przedstawicielowi
przewodu zasilającego – ryzyko porażenia. producenta, serwisowi technicznemu lub innej
Urządzenie można włączyć dopiero po zakończeniu wykwalifikowanej osobie w celu uniknięcia
procedury instalacji.
potencjalnego ryzyka – ryzyko porażenia prądem.
Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić podłogi CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
(np. parkietu) podczas przemieszczania urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Sprawdzić, czy urządzenie zostało
Urządzenie należy zainstalować na podłożu wyłączone i odłączone od źródła zasilania przed
o odpowiedniej wytrzymałości i w miejscu przystąpieniem do czynności konserwacyjnych; nie
odpowiednim do jego masy, rozmiarów należy w żadnym przypadku stosować urządzeń
i przeznaczenia. Upewnić się, że urządzenie nie parowych w celu czyszczenia – ryzyko porażenia
znajduje się w pobliżu źródeł ciepła i stoi stabilnie prądem.
Uszkodzoną uszczelkę należy jak najszybciej
wymienić.
Komora chłodziarki powinna być używana
wyłącznie do przechowywania świeżych produktów
żywnościowych, natomiast komora zamrażarki
wyłącznie do przechowywania mrożonek,
zamrażania
świeżych
produktów
oraz
przygotowywania kostek lodu.
Unikać
przechowywania
nieopakowanej
żywności
w
bezpośrednim
kontakcie
z powierzchniami wewnętrznymi komór chłodziarki
lub zamrażarki.
Urządzenie może być wyposażone w specjalne
komory (komora na świeżą żywność, komora „Zero
Degree”, itd.). Jeśli nie określono inaczej w broszurze
danego produktu, można je usunąć, zachowując
równoważne poziomy wydajności.
C-pentan jest stosowany jako czynnik
napęczniający w piance izolacyjnej i jest gazem
palnym.
4
Instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
PL
że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu domowego.
Należy oddać je do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Do czyszczenia części z tworzyw sztucznych,
drzwiczek wewnętrznych oraz wkładek lub uszczelek
nie używać ostrych lub szorstkich środków WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA
czyszczących, takich jak spryskiwacze do szyb, ENERGII
urządzenie w suchym, dobrze wentylowanym
środki czyszczące do szorowania, płyny łatwopalne, Zainstalować
pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła (takich jak grzejnik, kuchenka itp.)
woski czyszczące, skoncentrowane detergenty, oraz w miejscu niewystawionym na bezpośrednie światło słoneczne.
wybielacze lub środki czyszczące zawierające Jeśli to konieczne, użyć płyty izolacyjnej.
zapewnić odpowiednią wentylację, postępować zgodnie z instrukcją
substancje ropopochodne. Nie używać papierowych Aby
instalacji. Niedostateczna wentylacja z tyłu produktu zwiększa zużycie
ręczników, gąbek lub innych ostrych narzędzi do energii i zmniejsza efektywność chłodzenia.
Częste otwieranie drzwiczek urządzenia może spowodować zwiększone
czyszczenia.
zużycie energii.
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
Materiał, z którego zrobione jest opakowanie, w 100% nadaje się do
recyklingu i jest oznaczony symbolem
.
Należy w odpowiedzialny sposób pozbywać się części opakowania,
przestrzegając miejscowych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD
Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu.
Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami
dotyczącymi gospodarki odpadami. Aby uzyskać więcej informacji
na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD
należy skontaktować się z lokalnym urzędem, punktem skupu złomu
lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie. To urządzenie zostało
oznaczone jako zgodne z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE (WEEE)
dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwa
utylizacja urządzenia pomoże zapobiec ewentualnym negatywnym
skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego.
Ten symbol
na urządzeniu lub dołączonej dokumentacji oznacza,
Na temperaturę wewnątrz urządzenia oraz na zużycie energii może
wpływać temperatura otoczenia, jak również miejsce, w którym
urządzenie jest ustawione. Czynniki te należy uwzględnić podczas
ustawiania temperatury.
Ograniczyć otwieranie drzwiczek do minimum.
Rozmrażane potrawy umieszczać w chłodziarce. Zamrożone produkty
dzięki swojej niskiej temperaturze będą chłodzić potrawy w chłodziarce.
Potrawy i napoje należy pozostawić do ostygnięcia przed umieszczeniem
ich w urządzeniu.
Rozmieszczenie półek w chłodziarce nie ma wpływu na efektywność
wykorzystania energii. Żywność powinna być umieszczona na półkach w
taki sposób, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza: potrawy
nie powinny dotykać się nawzajem, należy również pozostawić trochę
miejsca między produktami spożywczymi a tylną ścianką.
Pojemność przechowywania zamrożonej żywności można zwiększyć,
usuwając kosze i, jeżeli jest na wyposażeniu, półkę Stop Frost.
Nie zwracać uwagi na hałas powstający podczas pracy sprężarki opisane
jako normalne w instrukcji obsługi urządzenia.
5
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
OPIS PRODUKTU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Panel sterowania
Tacka na lód*
Przegroda szuflady*
Stojak na butelki*
Szklane półki
Tabliczka znamionowa z handlową
nazwą urządzenia
7. Zestaw do zmiany zamocowania
drzwiczek
8. Obszar do zamrażania świeżej
żywności oraz przechowywania
mrożonek
9. Obszar do przechowywania
zamrożonej żywności
10. Uszczelka drzwiczek
1
8
2
3
4
5
9
6
7
10
PANEL STEROWANIA
2.
3.
1. Kontrolka alarmu temperatury
2. Funkcja szybkie zamrażanie
3. Ustawienia temperatury
(przycisk trybu czuwania)
1.
KONTROLKA ALARMU TEMPERATURY
Gdy produkt jest podłączony do sieci, w ciągu pierwszych
10 minut pracy, jakakolwiek awaria czujnika temperatury
zostanie wyświetlona na panelu sterowania.
Legend:
Led ON
Led
Led
flashing
OFF
Urządzenie i tak będzie pracować, zabezpieczając
przechowywane jedzenie, ale konieczne jest, aby
skontaktować się z obsługą posprzedażową i dostarczyć kod
alarmu.
Uwaga: Alarm Temperatury może się aktywować, jeśli drzwi
pozostają otwarte przez dłuższy okres czasu lub po włożeniu
świeżej żywności do zamrażalnika; ten tymczasowy wzrost
temperatury w żaden sposób nie wpływa na przechowywanie już
zamrożonej żywności.
USTAWIENIE TEMPERATURY
Naciśnięcie przycisku Temperatura na panelu sterowania
umożliwia ustawienie temperatury od najwyższej do
najniższej.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku Temperatura powoduje
zmianę ustawienia temperatury.
Po pierwszym włączeniu urządzenia ustawiona jest średnia
wartość temperatury (ustawienie fabryczne).
Wartości ustawień temperatury zostały przedstawione w
poniższej tabeli:
wysoka temperatura
średnio wysoka temperatura
średnia temperatura
średnio niska temperatura
niska temperatura
FUNKCJA SZYBKIE ZAMRAŻANIE
Zaleca się korzystanie z tej funkcji, aby przyspieszyć
schładzanie w przypadku wkładania dużych ilości żywności
do komory zamrażarki. Aby aktywować tę funkcję, należy
kilkakrotnie nacisnąć przycisk Temperatura na panelu
sterowania, aż 3 diody LED zaświecą się, a następnie
pozostaną zapalone.
Funkcja wyłącza się samoczynnie po 48 godzinach.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
6
Led
Led ON
ON
Led
Led OFF
OFF
Uwaga: Wyświetlone punkty odpowiadają średniej temperaturze w
całej zamrażarce.
PRZYCISK TRYB CZUWANIA
Aby włączyć urządzenie w tryb czuwania, należy nacisnąć
i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Tryb czuwania.
Wszystkie kontrolki zgasną. Aby ponownie włączyć urządzenie,
ponownie raz (krótko) lub przez 3 sekundy naciśnij ten przycisk.
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI
W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki zastosowano
diody LED, które zapewniają lepszą widoczność w
porównaniu z tradycyjnymi żarówkami, przy jednoczesnym
bardzo niskim zużyciu energii.
PL
W razie konieczności wymiany należy skontaktować się z
serwisem technicznym.
Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki włącza się
po otwarciu drzwiczek.
PÓŁKI
Wszystkie szuflady, półki drzwiowe i półki w komorze można
wyciągnąć.
DRZWI
ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI
Uwaga: Kierunek otwierania drzwi można zmienić. Jeżeli operację
tę wykona Serwis Techniczny, jest to usługa nieobjęta gwarancją.
Potrzebne informacje można znaleźć w Instrukcji instalacji
urządzenia.
7
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
JAK UŻYWAĆ ZMYWARKI
PIERWSZE UŻYCIE
Po instalacji pozostawić urządzenie w bezruchu na co najmniej
dwie godziny, przed podłączeniem go do sieci.
Podłączyć urządzenie do sieci i przekręcić pokrętło termostatu,
aby włączyć urządzenie.
Po włączeniu urządzenia należy zaczekać 4-6 godzin, aż
zostanie osiągnięta prawidłowa temperatura przechowywania
normalnie wypełnionego urządzenia. Antybakteryjny filtr
przeciwzapachowy należy umieść w wentylatorze, jak pokazano
na opakowaniu filtra (jeżeli w wyposażeniu).
KOMORA CHŁODZIARKI I PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI
Komora zamrażarki
umożliwia przechowywanie
zamrożonej żywności (przez okres wskazany na opakowaniu)
i zamrażanie świeżej żywności.
Ilość świeżej żywności, którą można zamrozić w ciągu 24 godzin,
jest podana na tabliczce znamionowej.
Rozmieścić świeżą żywność w obszarze mrożenia wewnątrz
komory zamrażarki, pozostawiając wystarczającą ilość miejsca
wokół opakowań żywności na swobodny przepływ powietrza.
Nie zaleca się ponownego zamrażania częściowo rozmrożonej
żywności. Ważne jest, aby owinąć żywność w sposób
zapobiegający przedostawaniu się wody, wilgoci lub kondensacji.
Aby uzyskać większą przestrzeń, można korzystać z komory
zamrażarki bez kratek. Po umieszczeniu żywności na kratkach
upewnić się, że drzwi są prawidłowo zamknięte.
KOSTKI LODU
Wypełnić 2/3 tacki na lód wodą i włożyć ją z powrotem do komory
zamrażarki. Nigdy nie używać ostrych lub ostro zakończonych
przedmiotów do wyjmowania lodu.
Legenda
STREFA ZAMRAŻARKI
Wszystkie produkty spożywcze
OKRES PRZECHOWYWANA PRODUKTÓW MROŻONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA
Urządzenie
Okres przechowywania
Masło lub margaryna
Sery
Ryby
Małże
Owoce (z wyjątkiem owoców cytrusowych)
Lody i sorbety
Mięso
Szynka - wędliny
Mięsa pieczone (wołowina-wieprzowina-baranina)
Steki lub kotlety (wołowina-baranina-wieprzowina)
Mleko, świeże płyny
Drób (kurczak-indyk)
Warzywa
6 miesięcy
3 miesiące
2/3 miesiące
1 miesiąc
8-12 miesięcy
2/3 miesiące
8
2 miesiące
8/12 miesiące
4 miesiące
1-3 miesięcy
5-7 miesięcy
8-12 miesięcy
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
JAK ODSZRONIĆ KOMORĘ ZAMRAŻARKI
1. Zaleca się ustawić temperaturę na niższą lub włączyć
funkcję szybkiego zamrażania na cztery godziny przed
wyjęciem produktów z komory zamrażarki w celu
przedłużenia okresu trwałości produktów podczas fazy
rozmrażania.
2. Aby rozpocząć rozmrażanie, wyłączyć urządzenie i wyjąć
szuflady. Umieścić zamrożoną żywność w chłodnym
miejscu. Pozostawić otwarte drzwi, aby umożliwić
roztopienie się szronu. Aby zapobiec wylewaniu się wody
podczas rozmrażania, zaleca się ułożenie chłonnego
materiału na spodzie komory zamrażarki i jego regularne
wyżymanie.
3. Wyczyścić wnętrze komory zamrażarki i dokładnie ją
osuszyć.
4. Włączyć urządzenie ponownie i z powrotem umieścić
w nim żywność.
ODGŁOSY PRACY URZĄDZENIA
1. Hałas podczas pracy kompresora jest normalnym
zjawiskiem.
2. Bulgotanie oraz stuki powstają podczas przechodzenia
gazowego czynnika chłodniczego wewnątrz układu
chłodzącego i są uważane za zjawisko normalne.
4. Sprawdzić, czy półki po wewnętrznej stronie drzwi
chłodziarki oraz półki i szuflady w komorze chłodziarki są
poprawnie umieszczone i umocowane, w celu uniknięcia
potencjalnych wibracji.
5. Nie umieszczać szklanych pojemników (butelek, słoików,
itd.) w bezpośrednim sąsiedztwie, w celu uniknięcia
potencjalnych wibracji.
6. Urządzenie jest wyposażone w kompresor, który działa z
optymalną prędkością w celu zminimalizowania zużycia
energii. Może zdarzyć się, w niektórych sytuacjach
(np. latem lub w przypadku umieszczenia dużej ilości
produktów), że kompresor zwiększy prędkość i stanie się
głośniejszy niż zwykle.
3. Skrzypiące dźwięki można „usłyszeć", zarówno kiedy
kompresor pracuje, jak i wtedy, gdy jest nieaktywny:
jest to normalny dźwięk wydawany przez strukturę
urządzenia.
ZALECENIA W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA
W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA
W PRZYPADKU PRZERWY W ZASILANIU
Odłączyć urządzenie od źródła zasilania, opróżnić je,
rozmrozić (jeśli konieczne) i wyczyścić.
Zostaw lekko otwarte drzwi, aby umożliwić przepływ
powietrza przez komory. Pozwala to zapobiec powstawaniu
pleśni i przykrych zapachów.
Zostawić zamknięte drzwi, aby jak najdłużej utrzymać niską
temperaturę żywności. Nie zamrażać ponownie żywności,
która uległa częściowemu rozmrożeniu. Jeżeli zasilanie
jest odcięte przez dłuższy czas, może być także aktywny
alarm długiej awarii zasilania (w przypadku produktów
wyposażonych w sterownik elektroniczny).
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do mycia lub innych czynności konserwacyjnych, odłączyć urządzenie od źródła zasilania lub
wyjąć wtyczkę z gniazda.
Nie stosować substancji ściernych. Nie czyścić elementów urządzenia środkami łatwopalnymi.
Nie stosować parowych urządzeń do czyszczenia.
Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie należy czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na bazie
alkoholu. Należy używać do tego celu wyłącznie suchej szmatki.
Urządzenie należy czyścić okazjonalnie za pomocą szmatki
oraz roztworu ciepłej wody i neutralnych środków
przeznaczonych do czyszczenia wnętrza chłodziarki.
Aby zapewnić stały i prawidłowy przepływ skroplin, należy
regularnie czyścić wnętrze spustu
znajdującego się w tylnej ścianie
komory chłodziarki w pobliżu szuflady
na owoce i warzywa za pomocą
dostarczonego przyboru.
9
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Co zrobić, gdy...
Możliwe przyczyny
Rozwiązania
Urządzenie nie pracuje.
Być może wystąpił problem
z zasilaniem elektrycznym
urządzenia.
Sprawdzić, czy:
• nie wystąpiła awaria zasilania;
• wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka, a
dwubiegunowy odłącznik sieci (jeśli występuje) znajduje
się w prawidłowym położeniu (Wł.);
• zabezpieczenia instalacji elektrycznej uruchamiającej
urządzenie działają;
• przewód zasilający nie jest uszkodzony.
Nie działa oświetlenie
wewnętrzne.
Może być konieczna wymiana
żarówki oświetlenia.
W razie konieczności wymiany należy skontaktować się
z serwisem technicznym i odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Temperatura wewnątrz
komór nie jest
wystarczająco niska.
Przyczyn może być wiele (patrz
kolumna „Rozwiązania”).
Sprawdzić, czy:
• drzwi są prawidłowo zamknięte;
• urządzenie nie zostało zainstalowane przy źródle ciepła;
• ustawiona temperatura jest odpowiednia;
• obieg powietrza przez otwory wentylacyjne przy
podstawie urządzenia nie jest zasłonięty.
Na dnie komory
chłodziarki zbiera się
woda.
Spust wody z odszraniania jest
zatkany.
Oczyścić spust skroplin (patrz rozdział „Konserwacja i
czyszczenie urządzenia").
Nadmierna ilość szronu
w komorze zamrażarki.
Drzwi komory zamrażarki nie
zostały poprawnie zamknięte.
•
Przednia krawędź
urządzenia, o którą
opiera się uszczelka
drzwi jest gorąca.
To nie jest usterka. Jest to celowy
efekt mający na celu zapobieżenie
powstawaniu skroplin.
Rozwiązanie nie jest potrzebne.
Temperatura komory
chłodziarki jest za niska.
•
•
•
10
•
Ustawiono zbyt niską
temperaturę.
W komorze zamrażarki mogła
zostać umieszczona duża ilość
świeżej żywności.
•
•
•
Sprawdzić, czy żaden przedmiot nie utrudnia
prawidłowego zamknięcia drzwi.
Rozmrozić komorę zamrażarki.
Upewnić się, że urządzenie zostało poprawnie
zamontowane.
Spróbować ustawić niższą temperaturę.
Jeśli w komorze zamrażarki umieszczono świeżą
żywność, należy odczekać, aż zostanie całkowicie
zamrożona.
Wyłączyć wentylator (jeżeli jest zamontowany
w urządzeniu) zgodnie z instrukcją w ustępie
zatytułowanym „WENTYLATOR”.
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
SERWIS TECHNICZNY
PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z SERWISEM TECHNICZNYM
1. Sprawdzić, czy możliwe jest samodzielnie rozwiązanie
problemu za pomocą wskazówek podanych w
INSTRUKCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW.
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić,
czy usterka nie ustąpiła.
JEŚLI PO PRZEPROWADZENIU POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI URZĄDZENIE NADAL
NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM
SERWISEM TECHNICZNYM
W celu uzyskania pomocy zadzwonić pod numer znajdujący
się na karcie gwarancyjnej lub postępować zgodnie z
instrukcjami ze strony internetowej www.indesit.com
Kontaktując się z serwisem technicznym, należy zawsze
podać:
• krótki opis usterki;
• typ i dokładny model urządzenia;
•
numer serwisowy (numer po słowie Service na tabliczce
znamionowej). Numer serwisowy jest również podany w
karcie gwarancyjnej;
• dokładny adres;
• numer telefonu.
Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się do
autoryzowanego serwisu technicznego (co jest gwarancją
użycia oryginalnych części zamiennych oraz właściwej
naprawy).
11
(1)
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
12
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
13
(2)
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
14
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
15
2
1
1
2
1
2
1
3
3
3
3
mm
~10
4
2
k!
clic
19515388801
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement