Whirlpool SI4 1 W.1 Instrukcja obsługi

Whirlpool SI4 1 W.1 Instrukcja obsługi
Podręcznik użytkownika
www.indesit.com/register
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU INDESIT.
Aby uzyskać kompleksową pomoc,
należy zarejestrować swoje urządzenie na stronie www.indesit.com/register
INDEKS
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I OPIEKI TECHNICZNEJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Opis produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Panel sterowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Oświetlenie chłodziarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Półki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Drzwi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Jak używać zmywarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pierwsze użycie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Komora chłodziarki i przechowywanie żywności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Jak przechowywać świeżą żywność i napoje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Odgłosy pracy urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Zalecenia w przypadku nieużywania urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Czyszczenie i konserwacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
serwis techniczny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
INSTRUKCJA INSTALACJI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2
Instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Przed rozpoczęciem eksploatacji tego urządzenia
należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje
bezpieczeństwa. Przechowywać w podręcznym
miejscu w celu korzystania w przyszłości.
Instrukcje zawierają ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać i
których należy ściśle przestrzegać. Producent nie
ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa,
niewłaściwego użytkowania urządzenia lub
nieprawidłowych ustawień elementów sterowania.
Małe dzieci (0-3 lat) nie powinny przebywać w
pobliżu urządzenia. Małe dzieci (3-8 lat) nie
powinny przebywać w pobliży urządzenia bez
stałego nadzoru. Dzieci w wieku 8 lat i starsze,
osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez
odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą
korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem
lub przy odpowiednich instrukcjach dotyczących
bezpiecznego użytkowania urządzenia i pod
warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z
obsługą urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się
tym urządzeniem. Dzieci nie mogą bez nadzoru
czyścić ani konserwować urządzenia.
DOZWOLONE UŻYTKOWANIE
OSTRZEŻENIE: To urządzenie nie jest
przeznaczone do użytkowania z wykorzystaniem
zewnętrznego programatora czasowego, takiego
jak minutnik, lub odrębnego systemu zdalnego
sterowania.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwach domowych oraz do podobnych
zastosowań, takich jak: kuchnie dla pracowników
w sklepach, biurach i innych środowiskach
roboczych; gospodarstwa rolne; wykorzystanie
przez klientów w hotelach, motelach oraz innych
obiektach mieszkalnych.
Urządzenie nie jest przeznaczone do
zastosowań przemysłowych. Urządzenia nie
należy używać na zewnątrz.
Żarówka stosowana w urządzeniu jest
przeznaczona do urządzeń domowych i nie jest
odpowiednia
do
ogólnego
oświetlenia
pomieszczeń w gospodarstwie domowym
(dyrektywa WE 244/2009).
Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w
miejscach o temperaturze zgodnej z podanymi
poniżej zakresami, zależnie od klasy klimatycznej
podanej na tabliczce znamionowej. Urządzenie
może nie działać prawidłowo, jeśli przez dłuższy
PL
NALEŻY PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ
czas będzie pozostawało w pomieszczeniu o
temperaturze przekraczającej podany zakres.
Zakresy temp. otoczenia dla klas klimatycznych.
(°C)
SN: Od 10 do 32 °C;
N: Od 16 do 32 °C
ST: Od 16 do 38 °C;
T: Od 16 do 43 °C
To
urządzenie
nie
zawiera
chlorofluorowęglowodorów (CFC). W układzie
chłodniczym wykorzystywany jest R600a (HC).
Urządzenia zawierające izobutan (R600a): izobutan
jest gazem naturalnym i nieszkodliwym dla
środowiska, ale jest łatwopalny. Dlatego należy
uważać, aby przewody rurowe obwodu chłodzenia
nie uległy uszkodzeniu, zwłaszcza podczas
opróżniania obwodu chłodzenia.
OSTRZEŻENIE: Nie uszkodzić przewodów
obwodu chłodniczego urządzenia.
OSTRZEŻENIE:
Nie
zatykać
otworów
wentylacyjnych znajdujących się wewnątrz
urządzenia lub w jego obudowie.
OSTRZEŻENIE: W celu przyspieszenia procesu
odszraniania
nie
stosować
środków
mechanicznych, elektrycznych lub chemicznych,
innych niż zalecane przez producenta.
OSTRZEŻENIE: Nie używać ani nie umieszczać
urządzeń elektrycznych w komorach urządzenia,
jeżeli nie zostały one wyraźnie dopuszczone do
tego celu przez producenta.
OSTRZEŻENIE: Kostkarki do lodu i/lub dozowniki
wody, które nie są podłączone bezpośrednio do
instalacji wodnej, napełniać wyłącznie wodą pitną.
OSTRZEŻENIE: Kostkarki do lodu i/lub
dystrybutory wody powinny być podłączone
wyłącznie do doprowadzenia wody pitnej, o
ciśnieniu od 0,17 do 0,81 MPa (od 1,7 do 8,1 bar).
W tym urządzeniu nie należy przechowywać
substancji palnych, takich jak puszki aerozolu
z palnymi propelentami.
Płyn (nietoksyczny) znajdujący się we wkładach
chłodzących (w niektórych modelach) nie nadaje
się do picia. Nie spożywać kostek lodu ani lizaków
lodowych zaraz po wyjęciu z zamrażarki, gdyż
może to spowodować odmrożenia.
W przypadku produktów, w których filtr
znajduje się wewnątrz pokrywy wentylatora, musi
on być zawsze na swoim miejscu podczas pracy
chłodziarki.
Nie przechowywać szklanych pojemników
z płynami w komorze zamrażarki, ponieważ mogą
pęknąć.
Nie zasłaniać wentylatora (jeśli jest w wyposażeniu)
3
Instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
podłożu
o
odpowiedniej
wytrzymałości
i w miejscu odpowiednim do jego masy, rozmiarów
i przeznaczenia. Upewnić się, że urządzenie nie
znajduje się w pobliżu źródeł ciepła i stoi stabilnie
na podłodze, na wszystkich czterech nóżkach,
ustawiając je odpowiednio i sprawdzić za pomocą
poziomnicy, czy jest dokładnie wypoziomowane.
Przed włączeniem urządzenia należy odczekać co
najmniej dwie godziny, aby obwód chłodzenia był
w pełni efektywny.
Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy
pozostawić trochę miejsca nad i po obu stronach
urządzenia. Odległość pomiędzy tylną ścianką
urządzenia, a ścianą za urządzeniem powinna
wynosić co najmniej 50 mm, aby uniknąć kontaktu
z gorącą powierzchnią. Zmniejszenie tej odległości
spowoduje zwiększenie zużycia energii przez
produkt.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka związanego
z brakiem stabilności, pozycjonowanie lub
mocowanie urządzenia należy przeprowadzić
zgodnie z instrukcjami producenta. Nie wolno
umieszczać chłodziarki w taki sposób, aby przewód
metalowy kuchenki gazowej, rury kanalizacyjne
INSTALACJA
Urządzenie musi być przytrzymywane oraz lub przewody elektryczne stykały się z tylną
montowane przez co najmniej dwie osoby – ścianką chłodziarki (skraplaczem).
ryzyko obrażeń. Przy rozpakowywaniu i instalacji OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ELEKTRYCZNOŚCI
należy używać rękawic ochronnych – ryzyko
Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia
skaleczenia.
od źródła zasilania poprzez wyjęcie wtyczki (jeśli
Instalacja, podłączenia do źródła wody i wtyczka jest dostępna) lub za pomocą dostępnego
zasilania oraz wszelkie naprawy muszą być przełącznika wielobiegunowego, zainstalowanego
wykonywane przez wykwalifikowanego technika. w przewodzie do gniazda zasilania zgodnie
Nie naprawiać ani nie wymieniać żadnej części z obowiązującymi normami krajowymi; urządzenie
urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w musi także posiadać uziemienie zgodnie
instrukcji obsługi. Nie pozwalać dzieciom zbliżać z obowiązującymi normami krajowymi.
się do miejsca instalacji urządzenia. Po
Nie stosować przedłużaczy, rozdzielaczy ani
rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy adapterów. Po zakończeniu instalacji użytkownik
nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W nie powinien mieć dostępu do podzespołów
przypadku problemów należy skontaktować się z elektrycznych urządzenia. Nie korzystać z
najbliższym serwisem technicznym. Po wykonaniu urządzenia, będąc mokrym lub na boso. Nie
instalacji należy przechowywać odpady z uruchamiać urządzenia, jeżeli kabel zasilający lub
opakowania (plastik, elementy styropianowe, itd.) wtyczka są uszkodzone, nie działa ono prawidłowo
poza zasięgiem dzieci – ryzyko uduszenia. Przed lub zostało uszkodzone bądź upuszczone.
przystąpieniem do jakichkolwiek czynności
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego
montażowych urządzenie należy odłączyć od wymianę na identyczny należy ze względów
zasilania elektrycznego – ryzyko porażenia bezpieczeństwa
zlecić
przedstawicielowi
prądem. Podczas instalacji upewnić się, czy producenta, serwisowi technicznemu lub innej
urządzenie nie spowoduje uszkodzenie przewodu wykwalifikowanej osobie w celu uniknięcia
zasilającego – ryzyko porażenia. Urządzenie potencjalnego ryzyka – ryzyko porażenia prądem.
można włączyć dopiero po zakończeniu procedury CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
instalacji.
OSTRZEŻENIE: Sprawdzić, czy urządzenie
Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić zostało wyłączone i odłączone od źródła zasilania
podłogi (np. parkietu) podczas przemieszczania przed
przystąpieniem
do
czynności
urządzenia. Urządzenie należy zainstalować na konserwacyjnych; nie należy w żadnym przypadku
produktami spożywczymi. Po włożeniu żywności
sprawdzić, czy drzwiczki komór zamykają się
prawidłowo, zwłaszcza drzwiczki zamrażarki.
Uszkodzoną uszczelkę należy jak najszybciej
wymienić.
Komora chłodziarki powinna być używana
wyłącznie
do
przechowywania
świeżych
produktów żywnościowych, natomiast komora
zamrażarki wyłącznie do przechowywania
mrożonek, zamrażania świeżych produktów oraz
przygotowywania kostek lodu.
Unikać
przechowywania
nieopakowanej
żywności
w
bezpośrednim
kontakcie
z
powierzchniami
wewnętrznymi
komór
chłodziarki lub zamrażarki.
Urządzenie może być wyposażone w specjalne
komory (komora na świeżą żywność, komora
„Zero Degree”, itd.). Jeśli nie określono inaczej
w broszurze danego produktu, można je usunąć,
zachowując równoważne poziomy wydajności.
C-pentan jest stosowany jako czynnik
napęczniający w piance izolacyjnej i jest gazem
palnym.
4
Instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
PL
stosować urządzeń parowych w celu czyszczenia Ten symbol na urządzeniu lub dołączonej dokumentacji oznacza,
– ryzyko porażenia prądem.
że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu domowego.
oddać je do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem
Do czyszczenia części z tworzyw sztucznych, Należy
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
drzwiczek wewnętrznych oraz wkładek lub
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA
uszczelek nie używać ostrych lub szorstkich ENERGII
środków czyszczących, takich jak spryskiwacze do Zainstalować urządzenie w suchym, dobrze wentylowanym
pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła (takich jak grzejnik, kuchenka itp.)
szyb, środki czyszczące do szorowania, płyny oraz
w miejscu niewystawionym na bezpośrednie światło słoneczne.
łatwopalne, woski czyszczące, skoncentrowane Jeśli to konieczne, użyć płyty izolacyjnej.
detergenty, wybielacze lub środki czyszczące Aby zapewnić odpowiednią wentylację, postępować zgodnie
instrukcją instalacji. Niedostateczna wentylacja z tyłu produktu
zawierające substancje ropopochodne. Nie zzwiększa
zużycie energii i zmniejsza efektywność chłodzenia.
używać papierowych ręczników, gąbek lub innych Częste otwieranie drzwiczek urządzenia może spowodować zwiększone
zużycie energii.
ostrych narzędzi do czyszczenia.
Na temperaturę wewnątrz urządzenia oraz na zużycie energii może
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
Materiał, z którego zrobione jest opakowanie, w 100% nadaje się do
recyklingu i jest oznaczony symbolem .
Należy w odpowiedzialny sposób pozbywać się części opakowania,
przestrzegając miejscowych przepisów dotyczących utylizacji
odpadów.
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD
Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do
recyklingu. Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi
przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Aby uzyskać więcej
informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń
AGD należy skontaktować się z lokalnym urzędem, punktem skupu
złomu lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie. To urządzenie
zostało oznaczone jako zgodne z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE
(WEEE) dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Właściwa utylizacja urządzenia pomoże zapobiec ewentualnym
negatywnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego.
wpływać temperatura otoczenia, jak również miejsce, w którym
urządzenie jest ustawione. Czynniki te należy uwzględnić podczas
ustawiania temperatury.
Ograniczyć otwieranie drzwiczek do minimum.
Rozmrażane potrawy umieszczać w chłodziarce. Zamrożone produkty
dzięki swojej niskiej temperaturze będą chłodzić potrawy w chłodziarce.
Potrawy i napoje należy pozostawić do ostygnięcia przed umieszczeniem
ich w urządzeniu.
Rozmieszczenie półek w chłodziarce nie ma wpływu na efektywność
wykorzystania energii. Żywność powinna być umieszczona na półkach
w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza:
potrawy nie powinny dotykać się nawzajem, należy również pozostawić
trochę miejsca między produktami spożywczymi a tylną ścianką.
Pojemność przechowywania zamrożonej żywności można zwiększyć,
usuwając kosze i, jeżeli jest na wyposażeniu, półkę Stop Frost.
Nie zwracać uwagi na hałas powstający podczas pracy sprężarki opisane
jako normalne w instrukcji obsługi urządzenia.
5
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
OPIS PRODUKTU
1.
2.
3.
4.
5.
1
2
9
4
3
X
X
Wentylator*
Panel sterowania / Oświetlenie
Stojak na butelki*
Półki stref
Tabliczka znamionowa z handlową
nazwą urządzenia
6. Pojemnik na owoce i warzywa*
7. Zestaw do zmiany zamocowania
drzwiczek
8. Uchwyt na butelki*
9. Półki na drzwiach
10. Uszczelka drzwiczek
8
5
6
7
10
PANEL STEROWANIA
1.
1. Wskaźnik ustawienia termostatu
2. Temperatura komory chłodziarki i
zamrażarki
3. Żarówka LED
2.
3.
TEMPERATURA
W KOMORZE CHŁODZIARKI
Ta chłodziarka jest uruchamiana za pośrednictwem
termostatu umieszczonego wewnątrz komory chłodziarki.
Regulacja temperatury w obu komorach przeprowadzana
jest poprzez obracanie pokrętła termostatu.
Ustawić termostat na 1/2 : chłodzenie mało intensywne
Ustawić termostat na 3-5 : chłodzenie średnie
Ustawić termostat na 6/7 : chłodzenie bardzo intensywne
Ustawić termostat na : wyłączenie chłodzenia i
oświetlenia
Ustawienie pokrętła termostatu na powoduje włączenie
całego urządzenia.
•
•
* Dostępne tylko w wybranych modelach
6
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI
W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki zastosowano
diody LED, które zapewniają lepszą widoczność w
porównaniu z tradycyjnymi żarówkami, przy jednoczesnym
bardzo niskim zużyciu energii.
PL
W razie konieczności wymiany należy skontaktować się z
serwisem technicznym.
Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki włącza się
po otwarciu drzwiczek.
PÓŁKI
Wszystkie szuflady, półki drzwiowe i półki w komorze można
wyciągnąć.
DRZWI
ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI
Uwaga: Kierunek otwierania drzwi można zmienić. Wykonanie tej
czynności przez serwis techniczny nie jest objęte gwarancją.
Potrzebne informacje można znaleźć w Instrukcji instalacji
urządzenia.
7
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
JAK UŻYWAĆ ZMYWARKI
PIERWSZE UŻYCIE
Po instalacji pozostawić urządzenie w bezruchu na co
najmniej dwie godziny, przed podłączeniem go do sieci.
Podłączyć urządzenie do sieci i przekręcić pokrętło
termostatu, aby włączyć urządzenie.
Po włączeniu urządzenia należy zaczekać 4-6 godzin,
aż zostanie osiągnięta prawidłowa temperatura
przechowywania normalnie wypełnionego urządzenia.
Antybakteryjny filtr przeciwzapachowy należy umieść
w wentylatorze, jak pokazano na opakowaniu filtra (jeżeli w
wyposażeniu).
KOMORA CHŁODZIARKI I PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI
Komora chłodziarki umożliwia przechowywanie świeżej
żywności i napojów. Komora chłodziarki rozmraża się
całkowicie w sposób automatyczny. Okazjonalna obecność
kropel wody na wewnętrznej ścianie tylnej komory jest
objawem automatycznej fazy rozmrażania. Skropliny
spływają do otworu spustowego i zbierają się w pojemniku,
z którego następnie wyparowują.
Uwaga: temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi
i miejsce ustawienia urządzenia mogą mieć wpływ na temperaturę
we wnętrzu obu komór. Wartości temperatury należy ustawić
w zależności od tych czynników.
w warunkach dużej wilgotności, wewnątrz komory chłodziarki
może występować kondensacja, zwłaszcza na szklanych półkach.
W tym przypadku zaleca się zamykanie pojemników z płynami (np.
kubek z bulionem), zawijanie żywności o dużej zawartości wody
(np. warzywa) i włączenie wentylatora (jeśli jest dostępny).
Wszystkie szuflady, półki drzwiowe i półki w komorze można
wyciągnąć.
WENTYLACJA POWIETRZA
Naturalna cyrkulacja powietrza w komorze chłodziarki
sprawia, że tworzą się strefy o różnych temperaturach.
Najzimniej jest bezpośrednio nad pojemnikiem na owoce i
warzywa oraz przy tylnej ściance. Najwyższa temperatura
panuje na górze i z przodu komory.
Niedostateczna wentylacja powoduje zwiększenie zużycia
energii i obniżenie wydajności chłodzenia.
JAK PRZECHOWYWAĆ ŚWIEŻĄ ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
Produkty żywnościowe wydzielające duże ilości gazu
etylenowego (jabłka, morele, brzoskwinie, awokado,
figi, suszone śliwki, borówki, melony, fasolka) i produkty
wrażliwe na ten gaz, takie jak owoce, warzywa i sałaty, należy
zawsze umieszczać lub opakowywać osobno, aby zapobiec
skracaniu ich terminu przydatności do spożycia; na przykład
nie przechowywać pomidorów razem z owocami kiwi lub
kapustą.
Aby zapewnić dostateczną cyrkulację powietrza, nie
należy przechowywać artykułów spożywczych zbyt blisko
siebie. Używać pojemników wielokrotnego użytku –
plastikowych, metalowych, aluminiowych i szklanych lub folii
samoprzylepnej.
Gdy w chłodziarce przechowywana jest niewielka ilość
żywności, zaleca się korzystanie z półek nad pojemnikiem
na owoce i warzywa, ponieważ jest to najzimniejszy obszar
w komorze. Żywność i napoje, które mogą wydzielać
lub przyjmować zapachy, należy zawsze przechowywać
w zamkniętych pojemnikach lub pod przykryciem. Aby
zapobiec przewracaniu się butelek, można umieścić je w
specjalnym uchwycie (występuje w wybranych modelach).
Legenda
STREFA ZAMRAŻARKI
X
X
STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania owoców
tropikalnych, puszek, napojów, jajek, sosów,
marynat, masła, dżemu
STREFA NISKIEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania serów,
mleka, wyrobów mleczarskich, produktów
delikatesowych, jogurtów
STREFA NAJZIMNIEJSZA
Zalecana do przechowywania wędlin, deserów,
ryb oraz mięsa
SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE
8
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
ODGŁOSY PRACY URZĄDZENIA
1. Hałas podczas pracy kompresora jest normalnym
zjawiskiem.
2. Bulgotanie oraz stuki powstają podczas przechodzenia
gazowego czynnika chłodniczego wewnątrz układu
chłodzącego i są uważane za zjawisko normalne.
4. Sprawdzić, czy półki po wewnętrznej stronie drzwi
chłodziarki oraz półki i szuflady w komorze chłodziarki są
poprawnie umieszczone i umocowane, w celu uniknięcia
potencjalnych wibracji.
5. Nie umieszczać szklanych pojemników (butelek, słoików,
itd.) w bezpośrednim sąsiedztwie, w celu uniknięcia
potencjalnych wibracji.
6. Urządzenie jest wyposażone w kompresor, który działa z
optymalną prędkością w celu zminimalizowania zużycia
energii. Może zdarzyć się, w niektórych sytuacjach
(np. latem lub w przypadku umieszczenia dużej ilości
produktów), że kompresor zwiększy prędkość i stanie się
głośniejszy niż zwykle.
3. Skrzypiące dźwięki można „usłyszeć", zarówno kiedy
kompresor pracuje, jak i wtedy, gdy jest nieaktywny:
jest to normalny dźwięk wydawany przez strukturę
urządzenia.
ZALECENIA W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA
W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA
W PRZYPADKU PRZERWY W ZASILANIU
Odłączyć urządzenie od źródła zasilania, opróżnić je,
rozmrozić (jeśli konieczne) i wyczyścić.
Zostaw lekko otwarte drzwi, aby umożliwić przepływ
powietrza przez komory. Pozwala to zapobiec powstawaniu
pleśni i przykrych zapachów.
Zostawić zamknięte drzwi, aby jak najdłużej utrzymać niską
temperaturę żywności. Nie zamrażać ponownie żywności,
która uległa częściowemu rozmrożeniu. Jeżeli zasilanie
jest odcięte przez dłuższy czas, może być także aktywny
alarm długiej awarii zasilania (w przypadku produktów
wyposażonych w sterownik elektroniczny).
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do czyszczenia lub czynności konserwacyjnych, odłączyć urządzenie od zasilania lub
wyłączyć dopływ energii elektrycznej.
Nigdy nie używać środków ściernych. Nigdy nie czyścić części chłodziarki przy użyciu łatwopalnych płynów.
Nie stosować parowych urządzeń do czyszczenia.
Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie należy czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na bazie
alkoholu. Należy używać do tego celu wyłącznie suchej szmatki.
Urządzenie należy czyścić okazjonalnie za pomocą szmatki
oraz roztworu ciepłej wody i neutralnych środków
przeznaczonych do czyszczenia wnętrza chłodziarki.
Aby zapewnić stały i prawidłowy przepływ skroplin, należy
regularnie czyścić wnętrze spustu
znajdującego się w tylnej ścianie
komory chłodziarki w pobliżu szuflady
na owoce i warzywa za pomocą
dostarczonego przyboru.
9
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Co zrobić, gdy...
Możliwe przyczyny
Rozwiązania
Urządzenie nie pracuje.
Być może wystąpił problem
z zasilaniem elektrycznym
urządzenia.
Sprawdzić, czy:
• nie wystąpiła awaria zasilania;
• wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka, a
dwubiegunowy odłącznik sieci (jeśli występuje) znajduje
się w prawidłowym położeniu (Wł.);
• zabezpieczenia instalacji elektrycznej uruchamiającej
urządzenie działają;
• kabel zasilania nie został uszkodzony;
• pokrętło nie jest ustawione w położeniu “ ”.
Nie działa oświetlenie
wewnętrzne.
Może być konieczna wymiana
żarówki oświetlenia.
W razie konieczności wymiany należy skontaktować się
z serwisem technicznym i odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Temperatura wewnątrz
komór nie jest
wystarczająco niska.
Przyczyn może być wiele (patrz
kolumna „Rozwiązania”).
Sprawdzić, czy:
• drzwi są prawidłowo zamknięte;
• urządzenie nie zostało zainstalowane przy źródle ciepła;
• ustawiona temperatura jest odpowiednia;
• obieg powietrza przez otwory wentylacyjne przy
podstawie urządzenia nie jest zasłonięty.
Na dnie komory
chłodziarki zbiera się
woda.
Spust wody z odszraniania jest
zatkany.
Oczyścić spust skroplin (patrz rozdział „Konserwacja i
czyszczenie urządzenia").
Przednia krawędź
urządzenia, o którą
opiera się uszczelka
drzwi jest gorąca.
To nie jest usterka. Jest to celowy
efekt mający na celu zapobieżenie
powstawaniu skroplin.
Rozwiązanie nie jest potrzebne.
Temperatura komory
chłodziarki jest za niska.
•
•
•
10
•
Ustawiono zbyt niską
temperaturę.
W komorze zamrażarki mogła
zostać umieszczona duża ilość
świeżej żywności.
•
•
Spróbować ustawić niższą temperaturę.
Jeśli w komorze zamrażarki umieszczono świeżą
żywność, należy odczekać, aż zostanie całkowicie
zamrożona.
Wyłączyć wentylator (jeżeli jest zamontowany
w urządzeniu) zgodnie z instrukcją w ustępie
zatytułowanym „WENTYLATOR”.
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
SERWIS TECHNICZNY
PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z SERWISEM TECHNICZNYM
1. Sprawdzić, czy możliwe jest samodzielnie rozwiązanie
problemu za pomocą wskazówek podanych w
INSTRUKCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW.
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić,
czy usterka nie ustąpiła.
JEŚLI PO PRZEPROWADZENIU POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI URZĄDZENIE NADAL
NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM
SERWISEM TECHNICZNYM
W celu uzyskania pomocy zadzwonić pod numer znajdujący
się na karcie gwarancyjnej lub postępować zgodnie z
instrukcjami ze strony internetowej www.indesit.com
Kontaktując się z serwisem technicznym, należy zawsze
podać:
• krótki opis usterki;
• typ i dokładny model urządzenia;
•
numer serwisowy (numer po słowie Service na tabliczce
znamionowej). Numer serwisowy jest również podany w
karcie gwarancyjnej;
• dokładny adres;
• numer telefonu.
Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się do
autoryzowanego serwisu technicznego (co jest gwarancją
użycia oryginalnych części zamiennych oraz właściwej
naprawy).
11
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
12
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
19515373000
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement