Whirlpool UI4 1 W.1 Brukermanual | Manualzz
Brukerhåndbok
www.indesit.com/register
BRUKERHÅNDBOK
TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET INDESIT-PRODUKT.
For å motta en mer fullstendig assistanse,
vær vennlig å registrere apparatet ditt på www.‌indesit.‌com/register
INDEKS
HELSE & SIKKERHETSVEILEDNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Sikkerhetsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BRUK- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Produktbeskrivelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kontrollpanel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kjøleskapsbelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Hyller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Dør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Hvordan bruke apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Første gangs bruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kjøleskap og oppbevaring av matvarer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Oppbevaringstider for hjemmefrossen mat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Hvordan avrime fryserseksjonen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Funksjonslyder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Anbefaling hvis apparatet ikke er i bruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Renhold og vedlikehold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Feilsøking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ettersalgs-service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
INSTALLASJONSVEILEDNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2
Helse & Sikkerhetsveiledning
SIKKERHETSREGLER
Les disse sikkerhetsinstruksene før du tar i bruk
apparatet. Oppbevar de i nærheten for fremtidig
referanse.
Disse instruksene og selve husholdningsapparatet er
utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet, som
alltid må respekteres. Produsenten fraskriver seg
ethvert ansvar ved manglende overholdelse av disse
sikkerhetsinstruksjonene, for uriktig bruk av apparatet
eller feil innstilling av kommandoer.
Svært små barn (0-3 år) må holdes på sikker avstand
fra apparatet. Små barn (3-8 år) må holdes på sikker
avstand fra apparatet med mindre de holdes under
kontinuerlig oppsyn. Barn fra 8 år og oppover og
personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller
psykisk funksjonsevne, eller manglende erfaring og
kunnskap kan kun bruke dette apparatet under tilsyn
eller hvis de har fått opplæring i trygg bruk av
apparatet og forstår farene det innebærer. Barn må
ikke leke med apparatet. Barn må ikke foreta
rengjørings- eller vedlikeholdsoppgaver uten å være
under tilsyn.
TILLATT BRUK
NO
VIKTIG MÅ LESES OG RESPEKTERES
ikke er skadet - spesielt når du tømmer kjølekretsen.
ADVARSEL: Pass på at det ikke oppstår skader på
rørene i kjølekretsen på apparatet.
ADVARSEL: Hold alle ventilasjonsåpninger i
apparatinnhegningen eller i innbyggingsstrukturen
fri for hindre.
ADVARSEL: Bruk ikke andre mekaniske, elektriske
eller kjemiske hjelpemidler for å fremskynde
avrimingen enn de som eventuelt anbefales av
produsenten.
ADVARSEL: Du må hverken bruke eller oppbevare
elektrisk utstyr inne i seksjonene til apparatet, med
mindre disse er godkjent av produsenten.
ADVARSEL: Dispenser for isbiter og eller vann som
ikke er koblet direkte til vannforsyningen, må kun
fylles med drikkevann.
ADVARSEL: Automatisk is-maskin og/eller
vanndispensere må kobles til en vannforsyning som
kun tilfører drikkevann, hvor trykket i ledningen
befinner seg mellom 0,17 og 0,81 MPa (1,7 og 8,1 bar).
Ikke oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser
med lettantennelige stoffer i apparatet.
Svelg ikke innholdet (ikke giftig) i kjøleelementene
(leveres kun sammen med noen modeller). Ikke spis
ispinner eller isbiter umiddelbart etter at de er tatt ut
av fryseren, ettersom dette kan forårsake kuldesår.
Når det gjelder produkter som bruker et luftfilter
inni en tilgjengelig viftedeksel, må filteret alltid være
på plass når kjøleskapet er i bruk.
Sett aldri glassbeholdere med væsker inn i
fryseseksjonen, da de kan knuses.
Ikke blokker viften (hvis den er inkludert) med
matvarer. Kontroller at døren til seksjonene kan lukkes
ordentlig når matvarene er satt inn. Dette gjelder
særlig døren til fryseren.
Skadde pakninger må skiftes så raskt som mulig.
Bruk kjøleseksjonen kun til oppbevaring av ferske
matvarer og fryseseksjonen kun til oppbevaring av
frysevarer, samt til innfrysing av ferske matvarer og
produksjon av isbiter.
Unngå å oppbevare ikke innpakket mat i direkte
kontakt med de innvendige overflatene i kjøleskapet
eller fryseren.
Apparatet kan ha spesialbokser (boks for ferske
matvarer, Zero Degree Box (kjøleboks), osv.). Disse
kan fjernes, med mindre annet er angitt i produktets
brukerveiledning, mens ytelsene vil være de samme.
C-pentan brukes som blåsemiddel i isolasjonsskum
og er en brennbar gass.
FORSIKTIG: Dette apparatet er ikke beregnet på å
bli styrt ved en ekstern bryter, som f.eks. en timer,
eller et adskilt system for fjernkontroll.
Dette apparatet er beregnet for bruk i
husholdninger og på lignende steder som for
eksempel: selvbetjente kjøkken for butikkansatte, på
kontorer eller på andre arbeidsplasser; gårder; av
gjester på hotell, motell, bed & breakfast og andre
overnattingssteder.
Dette apparatet er ikke beregnet for profesjonell
bruk. Apparatet må ikke benyttes utendørs.
"Pæren som er brukt i apparatet er spesielt fremstilt
for bruk i husholdningsapparater, og skal ikke brukes
til vanlig innendørs belysning (Kommisjonens
forordning (EF) nr. 244/2009).
Apparatet er beregnet på bruk på plasser hvor
omgivelsestemperaturen befinner seg innenfor
følgende intervall, i henhold til klimaklassen som er
oppgitt på typeskiltet. Det kan hende apparatet ikke
fungerer korrekt dersom omgivelsestemperaturen
over lengre tid er lavere eller høyere enn de
temperaturer apparatet er beregnet for.
Klimaklasse Omg.T. (°C)
SN: Fra 10 til 32 °C;
N: Fra 16 til 32 °C
ST: Fra 16 til 38 °C;
T: Fra 16 til 43 °C
Dette apparatet inneholder ikke CFS. Kjølekretsen
inneholder R600a (HC). For apparater med Isobutan
(R600 a): Isobutan er en naturlig gass uten innvirkning MONTERING
på miljøet. Gassen er imidlertid brannfarlig. Det er
Flytting og montering av produktet må utføres av
derfor viktig å forsikre seg om at rørene i kjølekretsen to eller flere personer - fare for skade. Bruk beskyttende
3
Helse & Sikkerhetsveiledning
hansker for å pakke ut og installere - fare for kutt.
Installasjon, inkludert tilkopling til vannledning
(hvis den finnes) og elektriske tilkoplinger, og
reparasjoner må utføres av kvalifiserte teknikere. Du
må ikke reparere eller skifte ut noen som helst del av
apparatet dersom dette ikke er uttrykkelig angitt i
bruksanvisningen. Hold barn på sikker avstand fra
installasjonsområdet. Etter at du har pakket ut
apparatet må du påse at det ikke er blitt skadet under
transporten. Dersom du oppdager noen problemer,
må du kontakte forhandleren eller serviceavdelingen.
Når apparatet er installert, må emballasjeavfall (plast,
deler i styroskum osv.) oppbevares utilgjengelig for
barn - fare for kvelning. Apparatet må alltid frakobles
strømnettet før installasjonen utføres - fare for
elektrisk støt. Under monteringen må du påse at
strømledningen ikke kommer i klem og blir skadet fare for elektrisk støt. Apparatet må kun slås på etter
at installasjonen er avsluttet.
Vær forsiktig ved flytting av kjøleskapet, slik at det
ikke oppstår skader på gulvet (f. eks. parkett). Installer
og oppvatre apparatet på et gulv eller en støtte som
er tilstrekkelig solid og på et sted som er egnet for
størrelsen og bruken av apparatet. Påse at apparatet
ikke befinner seg i nærheten av en varmekilde og
kontrollere at alle fire føttene står støtt og godt på
gulvet, juster de dersom det er nødvendig, og
kontroller at apparatet står helt i plan ved å benytte et
vater. Vent i minst to timer før apparatet settes i gang,
for å sikre at kjølekretsen virker som den skal.
For å sikre tilstrekkelig ventilasjon må du la det
være rom på begge sider og over apparatet.
Avstanden mellom baksiden av apparatet og veggen
må være 50 mm, for å unngå at en kommer nær
varme overflater. Er avstanden kortere, økes
apparatets energiforbruk.
ADVARSEL: For å unngå farlige situasjoner
forårsaket av ustabilitet må apparatet plasseres eller
festes i henhold til produsentens instruksjoner. Det er
forbudt å plassere kjøleskapet på en slik måte at
metallslangen til gassflammene, metallrør med gass
eller vannrør eller elektriske ledninger kommer i
kontakt
med
kjøleskapets
bakvegg
(kondensatorspole).
ELEKTRISKE ADVARSLER
Det må være mulig å koble apparatet fra
strømforsyningen ved å trekke ut støpslet dersom
støpselet er tilgjengelig, eller ved hjelp av en flerpolet
bryter montert over stikkontakten i henhold til
reglene som gjelder for elektriske ledninger og
apparatet må koples til jord for å oppfylle kravene i de
nasjonale sikkerhetsforskriftene.
Ikke bruk skjøteledninger, multi-stikkontakter eller
adaptere. De elektriske komponentene må ikke være
4
tilgjengelige etter installasjonen. Ikke bruk apparatet
når du er våt eller barbent. Ikke bruk dette apparatet
dersom strømkabelen eller støpselet er skadet, hvis
det ikke fungerer som det skal, eller dersom det er
blitt skadet eller har falt ned.
Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes
med en identisk ledning av produsenten,
serviceavdelingen eller tilsvarende kvalifiserte
personer for å unngå farlige situasjoner - fare for
elektrisk støt.
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
ADVARSEL: Påse at apparatet er slått av og koplet
fra strømforsyningen før du utfører vedlikehold; bruk
aldri damprengjøringsutstyr - fare for elektrisk støt.
Ikke bruk slipende eller sterke rengjøringsmidler
som vindusspray, skuremidler, brennbare væsker,
voks, konsentrerte vaskemidler, blekemidler eller
rensemidler som inneholder petroleumsprodukter
på plastdeler, interiør og dørprofiler eller pakninger.
Bruk ikke papirhåndklær, skureputer eller andre harde
rengjøringsinstrument.
AVHENDING AV EMBALLASJE
Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale, og er merket med
resirkuleringssymbolet .
De forskjellige delene av emballasjen skal ikke kastes i husholdningsavfallet,
men resirkuleres i henhold til de lokale forskrifter.
AVHENDING AV BRUKTE HUSHOLDNINGSAPPARAT
Apparatet er fremstilt av material som kan resirkuleres eller brukes om
igjen. Apparatet må avfallsbehandles i samsvar med lokale bestemmelser
angående avfallsbehandling. For videre informasjon om behandling,
gjenvinning og resirkulering av elektriske husholdningsapparater,
kan du kontakte kommunen, det lokale renholdsverket eller butikken
der du kjøpte husholdningsapparatet. Dette apparatet er merket i
overensstemmelse med det Europeiske Direktivet 2012/19/EU, Kasserte
elektriske og elektroniske produkter (WEEE). Ved å sørge for at dette
produktet kasseres forskriftmessig, bidrar du til å forhindre de negative
miljø- og helsekonsekvensene feil avfallshåndtering av dette produktet
kan forårsake.
Symbolet på dette produktet eller på de vedlagte dokumentene, indikerer
at dette apparatet ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall, men
transporteres til en innsamlingsstasjon for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr.
RÅD OM ENERGISPARING
Plasser apparatet i et tørt rom med god ventilasjon, med god avstand fra
varmekilder (f.eks. radiator, komfyr o.l.) og på et sted hvor det ikke utsettes
for direkte sollys. Bruk en isolasjonsplate om nødvendig.
Følg installasjonsveiledningen for å sikre tilfredsstillende ventilasjon.
Utilstrekkelig ventilasjon på baksiden av apparatet øker energiforbruket og
gir redusert avkjøling.
Dersom døren åpnes ofte vil dette føre til økt energiforbruk.
Den innvendige temperaturen til apparatet og Energiforbruket kan også
påvirkes av omgivelsestemperaturen, såvel som plasseringen av apparatet.
Temperaturreguleringen bør ta disse faktorene med i betraktning.
Åpne døren så lite som mulig.
Sett mat som skal tines, i kjøleskapet. De frosne produktene er med på å
kjøle ned matvarene i kjøleskapet. Kjøl ned varm mat og drikke før de settes
inn i apparatet.
Hylleplasseringen i kjøleskapet har ingenting å si for hvor energieffektivt
kjøleskapet er. Matvarene bør plasseres slik at luften kan sirkulere effektivt
(matvarene bør ikke være i kontakt med hverandre og bør ikke stå helt inn
mot bakveggen).
Du kan øke lagringskapasiteten av frossen mat ved å fjerne kurvene, og
Stopp Frost-skuffen dersom denne finnes.
Du trenger ikke bekymre deg om støy som kommer fra kompressoren som
er beskrevet som normale lyder i dette produktets Hurtigveiledning.
NO
Bruk- og vedlikeholdsveiledning
PRODUKTBESKRIVELSE
1. Kontrollpanel
2. Indikatorlampe for strømtilførsel
3. Alarmindikatorlampe
4. Isterningbeholder*
5. Skillevegg for skuff*
6. Flaskehylle*
7. Glasshyller
8. Typeplate med kommersielt navn
9. Sett for omhengsling av dører
10. Område for innfrysing eller for
oppbevaring av frysevarer
11. Område for oppbevaring av frossen
mat
12. Dørtetningslist
3
2
10
1
4
5
6
7
11
8
9
12
KONTROLLPANEL
1
2
3
INNFRYSING AV FERSK MAT
Plasser fersk mat som skal fryses på risten i fryserseksjonen,
unngå direkte kontakt med matvarer som allerede er frosne.
Mengden ferskmat som kan fryses i løpet av ett døgn, står
på servicemerket.
For å fryse ferske matvarer, plasser risten i fryserseksjonen i
den øvre posisjonen.
1. Indikatorlampe for strømtilførsel
2. Alarmindikatorlampe
3. TEMPERATURKONTROLL knott
FRYSER- OG KJØLESKAPSTEMPERATUR
Dette kjøleskapet/Fryseren slås på ved termostaten plassert
inne i kjøleskapseksjonen.
Temperaturen i begge seksjonene justeres ved å vri på
termostatbryteren.
Termostat innstilt på : svak kjøling
Termostat innstilt på : Middels kjølenivå
Termostat innstilt på : maksimal avkjøling
Termostaten står på : kjøling og innvendig lys er skrudd
av
Ved å stille termostatens bryter på slås hele apparatet av.
•
•
* Kun tilgjengelig på noen modeller
5
Bruk- og vedlikeholdsveiledning
KJØLESKAPSBELYSNING
Lyssystemet inne i kjøleseksjonen bruker lysdioder, dette gir
et bedre lys enn de tradisjonelle lysepærene samt meget lavt
energiforbruk.
Kontakt Teknisk assistanse hvis du trenger å skifte dem.
Viktig: Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes.
HYLLER
Alle skuffer, dørhyller og hyller kan fjernes.
DØR
OMHENGSLING AV DØREN
Merk: Du kan endre hvilken vei døren åpner seg. Hvis dette gjøres
av serviceavdelingen, dekkes det ikke av garantien.
Følg instruksene i Installasjonsveiledningen.
HVORDAN BRUKE APPARATET
FØRSTE GANGS BRUK
Vent i minst to timer, etter installasjonen, før du kopler
apparatet til strømnettet.
Kople apparatet til strømnettet, drei termostatbryteren for å
slå på apparatet.
6
Etter at du har slått apparatet på, må du vente i 4-6 timer før
den riktige oppbevaringstemperaturen nås for et normalt
fullt apparat. Plasser det antibakterielle, anti-lukt filteret i vifta
slik det vises på filterets pakke (hvis det er tilgjengelig).
NO
Bruk- og vedlikeholdsveiledning
KJØLESKAP OG OPPBEVARING AV MATVARER
Fryserseksjonen
gjør at frossen mat kan oppbevares (i
perioden oppgitt på emballasjen) og fersk mat kan fryses.
Mengden ferskmat som kan fryses i løpet av ett døgn, står på
servicemerket.
Plasser den ferske maten i innfrysingsområdet i
fryseseksjonen. La det være nok plass rundt maten til å luft
kan sirkulere fritt. Vi anbefaler at du ikke fryser mat som er
delvis tint, på nytt. Det er viktig å pakke inn maten på en
måte som forhindrer vanninntrengning, fukt eller kondens.
For å få mer volum kan fryseseksjonen brukes uten ristene.
Sørg for at døren er ordentlig lukket etter at maten er lagt
tilbake på ristene.
ISBITER
Fyll 2/3 av isskuffen med vann og legg den tilbake i
fryseseksjonen. Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til å
fjerne is med under noen omstendigheter.
Tegnforklaring
SONE FOR NEDFRYSING
Alle matvarer
OPPBEVARINGSTIDER FOR HJEMMEFROSSEN MAT
Produkt
Oppbevaringsperiode
Smør eller margarin
Ost
Fisk
Skalldyr
Frukt (bortsett fra sitrus-frukter)
Iskrem og sorbett
kjøtt
Skinke- pølse
Steker (oksekjøtt-svinekjøtt-lam)
Biffer eller koteletter (oksekjøtt-lam-svinekjøtt)
Melk, fersk væske
Fjærkre (kylling-kalkun)
grønnsaker
6 måneder
3 måneder
2/3 måneder
1 måned
8-12 måneder
2/3 måneder
2 måneder
8/12 måneder
4 måneder
1-3 måneder
5- 7 måneder
8-12 måneder
HVORDAN AVRIME FRYSERSEKSJONEN
1. Det anbefales å stille inn kaldere temperatur eller slå på
Fast Freeze (hurtig innfrysing) fire timer før du fjerner mat
fra fryseren, for å forlenge bevaringen av maten i løpet av
fasen for tining.
2. For å avrime slår du av apparatet og tar ut skuffene. Legg
frossenmaten på et kjølig sted. La døren stå åpen, slik at
isen kan smelte. For å forhindre av vannet renner ut under
avrimingen, anbefaler vi at du plasserer en absorberende
klut på gulvet i fryseseksjonen og vrir den opp med jevne
mellomrom.
3. Rengjør innsiden av fryseseksjonen og tørk den nøye.
4. Slå apparatet på igjen og legg maten inn igjen.
7
Bruk- og vedlikeholdsveiledning
FUNKSJONSLYDER
1. Det er normalt at kompressoren gir fra seg lyd mens
produktet arbeider.
2. Gurgling og knitring genereres ved passasje av kjølegass i
kjølekretsen, derfor er dette normale lyder.
4. Kontroller at balkongene på innsiden av kjøleskapsdøren,
hyllene og skuffene i kjøleskapsseksjonen er riktig festet
og plassert, for å unngå mulige vibrasjoner.
5. Ikke plasser glass (flasker, syltetøyglass o.l.) i direkte
kontakt med hverandre for å unngå vibrasjoner.
6. Dette apparatet er utstyrt med en kompressor
som arbeider ved optimal hastighet for å redusere
energiforbruket til et minimum. Så kan det skje at
kompressoren i visse situasjoner (om sommeren eller om
store mengder mat er lagt inn i kjøleskapet/fryseren) øker
hastigheten, og derfor er det mer støy enn vanlig.
3. Det er mulig å "høre" knirkelyder når kompressoren er
aktive og ikke aktiv: det er en normal lyd ved produktets
struktur.
ANBEFALING HVIS APPARATET IKKE ER I BRUK
DERSOM APPARATET IKKE BLIR BRUKT
I TILFELLE STRØMTILFØRSELEN AVBRYTES
Frakoble apparatet fra strømforsyningen, tøm det, avrim det
(om nødvendig) og rengjør det.
Hold dørene litt på gløtt for å la lufta sirkulere inni
seksjonene. Ved å gjøre dette unngår du at det dannes mugg
og vond lukt.
Hold dørene lukket slik at maten holder seg kald så lenge
som mulig. Ikke frys mat som er delvis tint, på nytt. Hvis det
er et lengre strømbrudd, kan alarmen for langt strømbrudd
også bli aktivert (i produkter med elektronikk).
RENHOLD OG VEDLIKEHOLD
Før du utfører rengjøring eller vedlikehold, trekk ut stikkontakten til apparatet eller koble fra strømforsyningen.
Du må aldri bruke skuremidler. Kjøleskapdeler må aldri rengjøres med brennbare væsker.
Ikke bruk damprengjøringsutstyr.
Knappene og displayet på kontrollpanelet må ikke rengjøres med alkohol eller alkoholbaserte midler, men med en
tørr klut.
Rengjør apparatet en gang i blant med en klut og en
oppløsning av lunkent vann og nøytrale rengjøringsmidler
beregnet for innvendig rengjøring av kjøleskapet.
8
For å sikre konstant og riktig flyt av avrimingsvannet bør du
jevnlig rengjøre innsiden av drensrøret
som befinner seg i bakveggen
på kjøleseksjonen nær frukt- og
grønnsaksskuffen, ved hjelp av det
medfølgende redskapet.
NO
Bruk- og vedlikeholdsveiledning
FEILSØKING
Hva må gjøres hvis...
Mulige årsaker
Løsninger
Apparatet virker ikke.
Det kan være problemer med
strømnettet.
Kontroller følgende:
• det er ikke er strømbrudd;
• støpslet sitter skikkelig i stikkontakten, og den topolede
bryteren (hvis montert) er i riktig posisjon (på);
• den elektriske overbelastningsbeskyttelsen i huset
fungerer som den skal;
• strømledningen er ikke ødelagt;
• termostatens bryter er vridd til “ ”.
•
Lyset inni apparatet
virker ikke.
Det kan være nødvendig å skifte
lysepæren.
Kople apparatet fra strømnettet og kontakt Teknisk
assistanse hvis du trenger å skifte ut deler.
Temperaturen inni
seksjonene er ikke lav
nok.
Årsakene kan være forskjellige (se
kolonnen “Løsning”).
Kontroller følgende:
• dørene er ordentlig lukket;
• apparatet er ikke installert nær en varmekilde;
• temperaturinnstillingen er riktig;
• luftsirkulasjonen gjennom ventilenes rister nederst i
apparatet er ikke forhindret.
Det samler seg
vann på bunnen av
kjøleseksjonen.
Avløpshullet er blokkert.
Rengjør vannavløpet for avriming (se seksjonen "Rengjøring
og vedlikehold").
For mye rim i
fryseseksjonen.
Døren til fryseseksjonen er ikke
ordentlig lukket.
•
Den fremste kanten
på apparatet, som
dørpakningene tetter
mot er varm.
Dette er ikke en feil. Det forhindrer
at det dannes kondens.
En løsning er ikke nødvendig.
Temperaturen i
•
kjøleseksjonen er for lav.
•
Den innstilte temperaturen er
for kald.
Mye fersk mat kan være
plassert i fryseseksjonen.
•
•
•
•
•
Sjekk at det ikke er noe som forhindrer at døren kan
lukkes skikkelig.
Avrim fryseseksjonen.
Påse at apparatet er installert på rett måte.
Prøv å still inn en høyere temperatur.
vis det er plassert fersk mat i fryseseksjonen, må du
H
vente til den er helt frossen.
Slå av viften (hvis denne finnes) beskrevet i avsnittet
“VIFTE”.
9
Bruk- og vedlikeholdsveiledning
ETTERSALGS-SERVICE
FØR DU KONTAKTER SERVICE-AVDELING
1. Kontroller om du kan løse problemet selv, på grunnlag av
forslagene gitt i FEILSØKINGSLISTEN.
2. Slå ovnen av og på igjen for å se om problemet har løst
seg.
DERSOM PROBLEMET FORTSATT
VEDVARER, TA KONTAKT MED DEN NÆRMESTE
ETTERSALGSSERVICEN
For å motta assistanse, ring nummeret som står i
garantiheftet eller følg instruksene på nettstedet
www‌.‌indesit‌.‌com
Når du kontakter vår Ettersalgstjenesten til vår Kundeservice,
må du alltid spesifisere:
• en kort beskrivelse av feilen;
• typen og nøyaktig apparatmodell;
•
service nummer (nummer etter ordet Service på
typeplaten). Servicenummeret er også oppgitt på
garantiseddelen;
• din fulle adresse;
• ditt telefonnummer.
Dersom du har behov for en reparasjon, må du henvende deg
til en autorisert serviceavdeling (dette sikrer at det benyttes
originale reservedeler og at reparasjonen utføres korrekt).
10
(1)
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
11
6a.
12
6b.
7.
8.
9.
10.
(2)
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
13
6a.
14
6b.
7.
8.
9.
10.
2
1
1
2
1
2
1
3
3
3
3
mm
~10
4
2
k!
clic
19515387200
15
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement