Whirlpool FWG91484W EU User guide

Whirlpool FWG91484W EU User guide
Návod k použití
www.‌whirlpool‌.eu/register
NÁVOD K POUŽITÍ
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL.
Chcete-li získat komplexnější podporu,
zaregistrujte svůj spotřebič na adrese www.whirlpool.eu/register
OBSAH
PRŮVODCE ZDRAVÍ A BEZPEČNOST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bezpečnostní pokyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
NÁVOD K POUŽITÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Popis výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Dávkovač pracího prostředku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Technické údaje pro připojení k rozvodu vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ovládací panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Programy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Možnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tabulka programů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Dvířka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Jak používat spotřebič. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
První použití. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Denní používání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ukazatele na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Rady a tipy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Čištění a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Čištění pračky zvenčí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kontrola hadice pro přívod vody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Čištění sítkových filtrů v hadici pro přívod vody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Čištění zásobníku pracího prostředku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Čištění vodního filtru / vypouštění zbylé vody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Odstraňování závad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Dvířka – jak je otevřít v případě závady, aby bylo možno vytáhnout prádlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Přeprava a manipulace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Středisko poprodejních služeb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
PRŮVODCE INSTALACÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2
Průvodce Zdraví a bezpečnost
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Před použitím spotřebiče si přečtěte tento návod
k použití. Uschovejte si jej pro pozdější použití.
V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou
uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která
musíte dodržovat. Výrobce se zříká jakékoli
odpovědnosti za nedodržení těchto bezpečnostních
pokynů, nevhodné používání spotřebiče nebo
nesprávné nastavení ovladačů.
Velmi malé děti (0−3 roky) je třeba držet
v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče. Nejsou-li
malé děti (3−8 let) pod dohledem, je třeba je držet
v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče. Děti starší
8 let a osoby s fyzickým, smyslovým či duševním
postižením nebo bez patřičných zkušeností a znalostí
mohou tento spotřebič používat pouze pod
dohledem nebo tehdy, pokud obdržely informace
o bezpečném použití spotřebiče a rozumějí rizikům,
která s jeho používáním souvisejí. Nedovolte dětem,
aby si se spotřebičem hrály. Nedovolte dětem, aby
bez dohledu prováděly čištění a vykonávaly běžnou
údržbu spotřebiče.
Nikdy neotvírejte dvířka násilím, ani je nepoužívejte
jako stupínek.
SCHVÁLENÉ POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ: Tento spotřebič není určen k řízení
pomocí externího zařízení, jako je např. časovač,
nebo samostatného systému dálkového ovládání.
Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti
a podobných zařízeních jako: kuchyňské kouty pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a na jiných
pracovištích; statky; klienty hotelů, motelů, penzionů
a jiných ubytovací zařízení.
Nepřekračujte při plnění stroje jeho maximální
kapacitu (v kg suchého prádla) uvedenou v tabulce
programů.
Tento spotřebič není určen pro profesionální
použití. Spotřebič nepoužívejte ve venkovním
prostředí.
Nepoužívejte žádná rozpouštědla (např.
terpentýn, technický benzín), čisticí prostředky
obsahující rozpouštědla, tekuté čisticí prášky, čisticí
prostředky na sklo, univerzální čisticí prostředky či
hořlavé tekutiny. V pračce neperte látky, které byly
ošetřeny rozpouštědly nebo hořlavými tekutinami.
INSTALACE
Stěhování a instalaci spotřebiče musejí provádět
minimálně dvě osoby – nebezpečí zranění! Při
rozbalování a instalaci používejte ochranné rukavice
– nebezpečí pořezání!
Pokud chcete na pračku umístit sušičku, vyžádejte si
nejdříve od poprodejního servisu nebo prodejce
informaci, zda je to možné. Umístění sušičky na
CS
JE DŮLEŽITÉ SI JE PŘEČÍST A DODRŽOVAT
pračku je dovoleno pouze tehdy, je-li sušička
připevněna k pračce pomocí příslušné spojovací
instalační soupravy, kterou získáte v poprodejním
servisním středisku nebo od specializovaného
prodejce.
Při přemisťování nikdy nedržte spotřebič za horní
desku nebo víko.
Instalaci, včetně připojení přívodu vody (pokud
nějaký existuje) a elektřiny, a opravy musí provádět
kvalifikovaný technik. Neopravujte ani nevyměňujte
žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně
uvedeno v návodu k použití. Nedovolte dětem, aby
se přibližovaly k místu instalace. Po vybalení
spotřebiče se přesvědčte, že během přepravy
nedošlo k jeho poškození. V případě problémů se
obraťte na prodejce nebo na nejbližší servisní
středisko. Po instalaci musí být obalový materiál
(plasty, polystyrenová pěna atd.) uložen mimo dosah
dětí – nebezpečí udušení. Před zahájením instalace je
nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě – nebezpečí
úrazu elektrickým proudem. Během instalace se
ujistěte, že zařízení nepoškozuje napájecí kabel –
nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.
Spotřebič zapněte až po dokončení jeho instalace.
Neumisťujte zařízení do míst, kde by mohlo být
vystaveno následujícím extrémním podmínkám:
špatné větrání, teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než
35 °C.
Přesvědčte se, zda všechny čtyři nožičky stojí
pevně na zemi, podle potřeby je nastavte a pomocí
vodováhy zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale
vodorovný.
Instalujete-li spotřebič na dřevěnou nebo plovoucí
podlahu (určité parketové nebo laminátové
materiály), připevněte k podlaze desku z překližky
o rozměrech nejméně 60 × 60 × 3 cm a na ni spotřebič
postavte.
Přívodní hadici(e) připojte v souladu s platnými
předpisy místního vodárenského podniku.
Pro modely pouze s přívodem studené vody:
Nepřipojujte přívod teplé vody.
Pro modely s přívodem horké vody: Teplota
přiváděné teplé vody nesmí překročit 60 °C.
Pračka je vybavena ochrannými přepravními
šrouby, které chrání vnitřek pračky před poškozením
při přepravě. Před použitím pračky musí být
přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny. Po
odstranění šroubů zakryjte otvory čtyřmi přiloženými
plastovými krytkami.
Po dokončení instalace zařízení a před jeho
zapnutím je třeba několik hodin vyčkat, než se
přizpůsobí podmínkám v místnosti.
3
Průvodce Zdraví a bezpečnost
Zkontrolujte, zda nejsou větrací otvory v podstavci
pračky (je-li u daného modelu k dispozici) zakryté
kobercem nebo jiným předmětem.
Pro připojení spotřebiče k rozvodu vody
používejte pouze nové hadice. Stará souprava hadic
není určena k opětovnému použití.
Tlak přívodní vody se musí pohybovat v rozmezí
01–1 MPa.
VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRICKÉHO PROUDU
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ: Než zahájíte jakoukoli
údržbovou operaci, ujistěte se, že je spotřebič
vypnutý a odpojený od zdroje napájení; nikdy
nepoužívejte parní čistič – riziko elektrického šoku!
LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU
Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním
symbolem
.
Jednotlivé části obalového materiálu proto zlikvidujte odpovědně podle
platných místních předpisů týkajících se nakládání s odpady.
LIKVIDACE DOMÁCÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
V souladu s národními bezpečnostními normami Tento
spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo opakovaně
týkajícími se elektrických zařízení musí být možné použitelných materiálů. Zlikvidujte jej podle místních předpisů pro
odpadu. Další informace o likvidaci, renovaci a recyklaci
odpojit spotřebič od elektrické sítě vytažením likvidaci
elektrických spotřebičů získáte na místním úřadě, ve středisku pro
zástrčky, pokud je zástrčka přístupná, nebo, sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.
v souladu s pravidly pro zapojování, prostřednictvím Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU
odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
vícepólového vypínače umístěného před zásuvkou oZajištěním
správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.
a spotřebič musí být uzemněn.
Nepoužívejte prodlužovací kabely, sdružené Symbol na výrobku nebo doprovodné dokumentaci udává, že tento
zásuvky nebo adaptéry. Po provedení instalace výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je nutné
nesmí být elektrické prvky spotřebiče pro uživatele ho odevzdat do příslušného sběrného střediska k recyklaci elektrických
a elektronických zařízení.
přístupné. Nepoužívejte spotřebič, pokud jste mokří
nebo naboso. Tento spotřebič nezapínejte, pokud je
poškozen napájecí síťový kabel či zástrčka, pokud
správně nefunguje nebo byl poškozen či spadl.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, za identický
ho smí vyměnit pouze výrobce, servisní technik
nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak
by mohlo dojít k úrazu – riziko elektrického šoku!
4
CS
Návod k použití
POPIS VÝROBKU
1.
2.
3.
4.
5.
1. Horní plocha
2. Dávkovač pracího prostředku
3. Ovládací panel
4. Držadlo dvířek
5. Dvířka
6. Vodní filtr – za podstavcem
6.
7.
7. Sokl (odnímatelný)
8. Seřiditelné nožičky (4)
8.
DÁVKOVAČ PRACÍHO PROSTŘEDKU

B
A
1. Přihrádka pro hlavní praní
• Prací prostředek pro hlavní praní
• Odstraňovač skvrn
• Změkčovač vody
• Pro správné dávkování tekutého pracího prostředku
se doporučuje používat odnímatelnou plastovou
přihrádku A (součást výbavy). Používáte-li prášek,
umístěte přihrádku do drážky B.
2. Přihrádka pro předpírku
• Prací prostředek pro předpírku
3. Přihrádka pro aviváž
• Aviváž
• Tekutý škrob
Aviváž nebo škrobový roztok nalejte pouze po
označení „MAX“.
4. Tlačítko uvolnění 
(stiskněte pro vyjmutí dávkovače pracího prostředku za
účelem čištění)
TECHNICKÉ ÚDAJE PRO PŘIPOJENÍ K ROZVODU VODY
Vodovodní přípojka
Přívod vody
Vodovodní kohoutek
Minimální tlak přiváděné vody
Maximální tlak přiváděné vody
Studená voda
3/4" hadicová přípojka se závitem
100 kPa (1 bar)
1000 kPa (10 bar)
5
Návod k použití
OVLÁDACÍ PANEL
8
9
1
2
3 4
5
6 7
1
Tlačítko „ZAP./VYP.“
2
Volič programů
3
Tlačítko „Spustit/Pauza“
4
Tlačítko „Odstřeďování“
5
Tlačítko „Intenzívní máchání“
6
Tlačítko „Clean+“
7
Tlačítko „Odložený start“
8
„Fresh Care+“
+1
/
tlačítko „Zámek tlačítek“
9
Tlačítko „Teplota“
40°
60°
PROGRAMY
Při výběru vhodného programu pro daný typ prádla vždy dodržujte pokyny uvedené na etiketách oblečení. Hodnota uvedená
v symbolu vaničky je maximální možná teplota pro praní daného kusu oděvu.
MIX
ODSTŘEĎOVÁNÍ + VYPOUŠTĚNÍ VODY
Pro praní lehce až běžně zašpiněných odolných
oděvů z bavlny, lnu, syntetických a směsových vláken.
BÍLÉ PRÁDLO
Pro praní běžně až velmi zašpiněných ručníků,
spodního prádla, ubrusů, povlečení atd. z odolné bavlny
a lnu. Pouze v případě, kdy je teplota nastavená na 90 °C,
je součástí pracího cyklu předpírka před hlavní fází praní.
V takovém případě doporučujeme přidat prací prostředek
jak do oddílu předpírky, tak hlavního praní.
BAVLNA
Normálně až silně zašpiněné hrubší prádlo vyrobené
z bavlny.
BAVLNA
Pro praní běžně zašpiněných oděvů z bavlny.
Pokud jde o spotřebu vody a energie, toto je nejvýhodnější
standardní program pro praní bavlněného prádla při
teplotách 40 °C a 60 °C.
SPORT
Pro praní lehce ušpiněného sportovního oblečení
(tepláky, kraťasy apod.). Pro dosažení co nejlepších výsledků
doporučujeme nepřekračovat limit maximálního naplnění
uvedený v „TABULCE PROGRAMŮ“. Doporučujeme používat
tekutý prací prostředek a přidat množství odpovídající
polovičnímu naplnění.
PROŠÍVANÉ PŘIKRÝVKY
Určeno pro praní prádla s výplní, jako jsou například
jednoduché či dvojité prošívané přikrývky, polštáře a bundy.
Prádlo s výplní doporučujeme vkládat do bubnu s lemy
složenými dovnitř a nepřekračovat ¾ objemu bubnu. Pro
optimální výsledky praní doporučujeme používat tekutý
prací prostředek.
DŽÍNY
Před praním převraťte oděvy naruby a použijte
tekutý prací prostředek.
6
Vyždímá prádlo a poté vypustí vodu. Pro oděvy
z odolných materiálů. Pokud cyklus odstřeďování vyřadíte,
pračka pouze vypustí vodu
MÁCHÁNÍ + ODSTŘEĎOVÁNÍ
Máchá a poté ždímá. Pro oděvy z odolných
materiálů.
RYCHLÉ 30’
Pro rychlé praní lehce zašpiněných oděvů. Tento
cyklus trvá pouze 30 minut a šetří tak čas i energii.
COLOURS 15°
Tento cyklus chrání barvy tak, že pro praní využívá
studenou vodu (15 °C), na jejíž ohřívání spotřebuje méně
energie, a současně poskytuje stále dobré výsledky. Vhodné
pro lehce ušpiněné oděvy beze skvrn. Výsledky praní,
které tento cyklus nabízí při teplotě pouhých 15 °C, jsou
srovnatelné s praním prádla ze směsových materiálů při
40 °C.
VLNA
Veškeré oděvy z vlny lze prát na program „Vlna“,
a to i takové, na jejichž štítku se uvádí „pouze ruční praní“.
Pro dosažení co nejlepších výsledků používejte speciální
prací prostředky a nepřekračujte maximální uvedenou
hmotnost prádla.
JEMNÉ PRÁDLO
Pro praní zvláště jemných oděvů. Před praním
převraťte oděvy naruby.
SYNTETIKA
Pro praní běžně ušpiněného prádla ze syntetických
vláken (jako například polyester, polyakryl, viskóza atd.)
nebo směsí bavlny a syntetiky.
CS
Návod k použití
MOŽNOSTI
! Pokud není vybraná možnost s nastavením programu kompatibilní, nekompatibilita bude signalizována pomocí bzučáku (3 pípnutí).
! Není-li vybraná možnost kompatibilní s kteroukoli z předtím nastavených funkcí, funkce nebude povolena.
ODLOŽENÝ START
CLEAN+
Funkce Čištění+ je program fungující na 3 různých
úrovních praní („intenzivní“, „denní“ a „Rychlý cyklus“), které
byly speciálně vytvořeny za účelem nastavení správného
pracího postupu v závislosti na míře ušpinění prádla:
Intenzivní
: tato volba je určena pro vysokou úroveň
znečištění prádla a odstraňování těch nejodolnějších skvrn.
Denní
: tato volba je určena pro odstraňování běžných
skvrn.
Rychlý cyklus
: tato volba je určena pro lehce
odstranitelné skvrny.
INTENZÍVNÍ MÁCHÁNÍ
Výběrem této možnosti se zvýší účinnost máchání,
přičemž je zaručeno i dokonalé odstranění zbytků pracího
prostředku. Program je zvláště vhodný pro citlivou pokožku.
Stiskněte toto tlačítko jednou, dvakrát nebo třikrát pro
výběr dodatečného 1 , 2 nebo 3 máchání, které
bude následovat po máchání v rámci standardního
cyklu a docílíte tak odstranění veškerých stop po pracím
prostředku. Pro návrat k běžnému postupu máchání („Běžné
máchání“), stiskněte toto tlačítko ještě jednou.
+1
+2
+3
Pro nastavení odložení začátku zvoleného programu
stiskněte toto tlačítko a nastavte požadovanou dobu
odložení. Po aktivování této funkce se na displeji rozsvítí
symbol
. Pro zrušení odloženého startu stiskněte toto
tlačítko znovu, dokud na displeji nebude svítit „0“.
FRESHCARE+
Tato volba zvyšuje účinnost praní tvorbou páry, která
brání šíření nepříjemných pachů uvnitř pračky. Po skončení
parní fáze se začne buben pračky zlehka převalovat na
nízké otáčky. Volba „FreshCare+“ se spustí po skončení cyklu
a trvá maximálně 6 hodin. Lze ji kdykoli přerušit stiskem
kteréhokoli tlačítka na ovládacím panelu či otočením
knoflíku. Před otevřením dvířek vyčkejte přibližně 5 minut.
TEPLOTA
Každý program má přednastavenou teplotu. Přejete-li
si tuto teplotu změnit, stiskněte tlačítko „Teplota“. Údaj se
zobrazí na displeji.
ODSTŘEĎOVÁNÍ
Každý program má přednastavenou rychlost
odstřeďování. Přejete-li si tuto rychlost odstřeďování změnit,
stiskněte tlačítko „Odstřeďování“. Údaj se zobrazí na displeji.
FUNKCE
ON/OFF
Zapnutí pračky: stiskněte tlačítko
„ZAPNOUT/VYPNOUT“ a rozsvítí se tlačítko „Spustit/
Pauza“
. Pro vypnutí pračky během pracího cyklu
stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu přibližně 3 sekund.
Stisknete-li tlačítko pouze krátce nebo nechtěně, pračka se
nevypne.
Vypnutí pračky po skončení programu: podržte tlačítko
„ZAPNOUT/VYPNOUT“ , dokud světelná signalizace
nezhasne.
OVLADAČ
Pro výběr a potvrzování programů. Otočením
provedete volbu.
SPUSTIT/PAUZA
Spuštění programu po dokončení nastavení. Pro
přerušení běžícího programu. Pro pokračování přerušeného
programu.
ZÁMEK TLAČÍTEK
K uzamknutí ovládacího panelu stiskněte a na
přibližně 3 sekundy podržte tlačítko „Zámek tlačítek“
. Na displeji se rozsvítí symbol
, který značí, že ovládací
panel byl uzamknut (s výjimkou tlačítka „ZAP./VYP.“ ).
Tím se zamezí nechtěnému provedení změn v nastavení
programů, zvláště pokud se v blízkosti pračky pohybují děti.
K odemknutí ovládacího panelu stiskněte a na přibližně
3 sekundy podržte tlačítko „Zámek tlačítek“
.
BĚLENÍ
Pokud si přejete prádlo bělit, naplňte pračku a nastavte
program „Máchání + Odstřeďování“
.
Spusťte pračku a vyčkejte, než dokončí první cyklus plnění
vodou (zhruba 2 minuty). Stiskem tlačítka „Spustit/Pauza“
uveďte pračku do režimu pozastavení, otevřete zásobník
na prací prostředek a nalejte bělidlo (držte se doporučeného
dávkování uvedeného na obalu) do oddílu pro hlavní
praní, tj. do místa, kde byla původně instalovaná přihrádka.
Obnovte prací cyklus stisknutím tlačítka „Spustit/Pauza“
.
V případě potřeby je možné do příslušného oddílu
zásobníku na prací prostředek přidat aviváž.
REŽIM DEMO
Tato funkce se používá pouze při prodejních prezentacích.
Takto si můžete vyzkoušet obsluhu pračky a vidět ji pracovat
bez použití vody. Pro zapnutí demo režimu pračku ZAPNĚTE
a opět VYPNĚTE. Stiskněte a podržte tlačítko „Spustit/Pauza“
a poté během 5 sekund stiskněte i tlačítko „ZAPNOUT/
VYPNOUT“ . Obě tato tlačítka pak podržte stisknutá po
dobu 10 sekund.
Funkci deaktivujete VYPNUTÍM pračky. Stiskněte a podržte
tlačítko „Spustit/Pauza“
a během 5 sekund stiskněte
i tlačítko „ZAPNOUT/VYPNOUT“ . Obě tato tlačítka pak
držte stisknutá po dobu 2 sekund.
7
Návod k použití
TABULKA PROGRAMŮ
Celkové množství
vody v l
Doporučený
prací prostředek
Spotřeba
energie kWh
Prací prostředky a přísady
Zbytková
vlhkost % *
Max. naplnění 9 kg
Spotřeba energie ve vypnutém stavu je 0.5 W / v zapnutém stavu 8.0 W
Mix
40°C
- 40°C
1000
4.5
**
—


—

—
—
—
Bílé prádlo
60°C
- 90°C
1400
9.0
**
 (90°)




—
—
—
Bavlna
40°C
- 60°C
1400
9.0
255
—




53
1.10
104
Bavlna
60°C
- 60°C
1400
9.0
250
—




53
1.03
57.5
- 40°C
1400
9.0
255
—




53
1.10
104
Sport
Prošívané
přikrývky
Džíny
40°C
- 40°C
600
4.0
**
—


—

—
—
—
30°C
- 30°C
1000
3.5
**
—


—

—
—
—
40°C
- 40°C
800
4.0
**
—


—

—
—
—
—
—
1400
9.0
**
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1400
9.0
**
—
—

—
—
—
—
—
Teploty
Program
Přednastavené
hodnoty
Odstřeďování +
Vypouštění vody
Máchání +
Odstřeďování
Rozpětí
Max.
Max.
rychlost
odstřeďo- náplň
vání
(kg)
(ot/min)
Doba
trvání
(v min.)
Předpírka Hlavní
praní
Změkčovač
Prášek
Tekutý
prací
prostředek
Rychlé 30'
30°C
- 30°C
800
4.5
**
—


—

—
—
—
Colours 15°
15°C
15°C
1000
4.5
**
—


—

—
—
—
Vlna
40°C
- 40°C
800
2.0
**
—


—

—
—
—
Jemné prádlo
30°C
- 30°C
–
1.0
**
—


—

—
—
—
Syntetika
40°C
- 60°C
1200
4.5
200
—




32
0.80
78
 Dávkování vyžadováno  Dávkování není nutné
Bavlna – Prací cykly pro účely testování odpovídají
nařízením 1061/2010
Toto jsou referenční programy pro energetický štítek. U tohoto
pracího cyklu nastavte teplotu 40 °C nebo 60 °C. Jedná se
o nejúčinnější programy, pokud jde o spotřebu energie a vody
při praní běžně ušpiněného bavlněného prádla. Aktuální teplota
vody nemusí zcela odpovídat teplotě, která je udávána.
Pro všechny zkušební ústavy
Dlouhý prací cyklus pro bavlněné prádlo: nastavte prací
program Bavlna a teplotu 40 °C.
Dlouhý program pro syntetiku: nastavte prací program
„Syntetika“ a teplotu 40 °C.
Tyto údaje se mohou ve vaší domácnosti lišit vzhledem
k proměnlivým podmínkám, pokud jde o teplotu přívodní
vody, její tlak apod. Údaje o přibližné délce programu se
vztahují k základnímu nastavení programů bez voleb.
* Po ukončení programu a odstřeďování na maximální
volitelné otáčky, v základním nastavení programu.
** D
élka programu je zobrazena na displeji.
6th Sense – pomocí snímací technologie se množství vody,
spotřeba energie a délka programu přizpůsobují stavu
naplnění pračky.
DVÍŘKA
Dvířka otevřete zatáhnutím za rukojeť.
Dvířka zavřete tak, že tlačíte na držadlo,
dokud neuslyšíte zaskočení západky.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Chcete-li zjistit, zda je pro váš typ pračky (sušičky) dostupné následující příslušenství, kontaktujte naše Servisní středisko
SPOJOVACÍ SADA
S její pomocí můžete na pračku připevnit sušičku, ušetřit tím
místo a usnadnit si vkládání a vytahování prádla z vysoko
umístěné sušičky.
8
CS
Návod k použití
JAK POUŽÍVAT SPOTŘEBIČ
PRVNÍ POUŽITÍ
Odstraňte veškeré zbytky po výrobě:
• Zvolte program „Bavlna“ při teplotě 60 °C.
• Přidejte malé množství pracího prášku (maximálně
1/3 množství doporučovaného výrobcem pro lehce
zašpiněné prádlo) do přihrádky pro hlavní praní
dávkovače pracího prostředku.
Program spusťte bez prádla (s prázdným bubnem).
Viz část „KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ“, kde se nacházejí
informace o tom, jak volit a spouštět programy.
•
•
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
PŘÍPRAVA PRÁDLA
Vyprázdněte kapsy
• Mince, kancelářské sponky apod. by mohly
poškodit prádlo a vnitřní součásti pračky.
• Ubrousky se praním rozpadnou a jejich kousky je
následně třeba odstranit ručně.
Zapněte všechny zipy, knoflíky a háčky. Zavažte
všechny tkanice nebo zapněte pásky
• Vložte menší kusy oděvů (např. nylonové
punčochy, pásky atd.) a oděvy s háčky (např.
podprsenky) do textilního sáčku nebo povlaku
na polštář se zipem. Ze záclon odstraňte všechny
kroužky, popřípadě vložte záclony do textilního
sáčku i s nimi.
Typ textilie / Symbol pro praní na etiketě
• Bavlna, směsná vlákna, snadná údržba / syntetické
materiály, vlna, ruční praní.
• Barevné
Roztřiďte barevné a bílé prádlo. Nové barevné kusy perte
zvlášť.
• Perte dohromady prádlo různých rozměrů, zvýšíte tak
prací účinek a prádlo se v bubnu lépe rozloží.
• Jemné prádlo
Jemné prádlo perte zvlášť; vyžaduje jemné zacházení.
JAK POUŽÍVAT PRAČKU
1. Vložte prádlo
Otevřete dvířka a vložte prádlo. Prádlo vkládejte
do bubnu postupně jedno po druhém, pračku
nepřeplňujte. Dodržujte maximální limity naplnění
uvedené v „TABULCE PROGRAMŮ“. Přeplnění má za následek
špatně vyprané a zmačkané prádlo.
2. Zavřete dvířka
Ujistěte se, že mezi sklem ve dvířkách
a dveřním filtrem neuvízlo žádné prádlo.
Zavřete dvířka tak, abyste slyšeli zaskočení
západky.
3. Otevřete přívod vody
Ověřte, zda je pračka připojena k hlavní větvi
vodovodního řádu. Otevřete přívod vody.
Zapněte pračku
Stiskněte tlačítko „ZAPNOUT/VYPNOUT“
„Spustit/Pauza“
začne pomalu blikat.
a kontrolka
4. Nastavte požadovaný program
Otočením „Voliče programů“ vyberte požadovaný
program. Délka pracího cyklu se zobrazí na displeji.
Pračka automaticky zobrazí maximální nastavitelnou
teplotu a rychlost odstřeďování určené pro zvolený program.
V případě potřeby nastavte pomocí příslušných tlačítek
teplotu a/nebo rychlost odstřeďování.
Podle potřeby změňte teplotu
Stiskněte tlačítko „Teplota“ pro postupné snížení
teploty, dokud nebude nastaveno studené praní (na
displeji se zobrazí „- -“). Dalším stiskem tlačítka se
nastaví nejvyšší možné parametry.
Podle potřeby změňte rychlost odstřeďování
Stiskněte tlačítko „Odstřeďování“
pro postupné
snížení rychlosti odstřeďování, dokud se tento cyklus
nedeaktivuje (na displeji se zobrazí „0“). Dalším
stiskem tlačítka se nastaví nejvyšší možné parametry.
V případě potřeby vyberte možnosti
K provedení požadované volby stiskněte příslušné
tlačítko; na displeji se rozsvítí příslušný symbol.
Volbu zrušíte opětovným stiskem tlačítka; světelná
signalizace zhasne.
+1
! Pokud není vybraná možnost s nastavením programu
kompatibilní, nekompatibilita bude signalizována pomocí
bzučáku (3 pípnutí) a začne blikat odpovídající kontrolka.
! Pokud není vybraná možnost kompatibilní s jinou předtím
nastavenou volbou, aktivní zůstane pouze nejnovější výběr.
9
Návod k použití
5. Přidat prací prostředek
Vytáhněte zásobník pracího prostředku a do
příslušného oddílu přidejte prací prostředek
(a přísady/aviváž), jak je popsáno v části „ZÁSOBNÍK
PRACÍHO PROSTŘEDKU“. Dodržujte dávky
doporučené na obalu pracích prostředků.
Správné dávkování pracího prostředku / pracích přísad je
důležité, neboť:
• optimalizuje výsledek praní
• předchází vzniku zbytků pracího prostředku v prádle,
které mohou působit dráždivě na pokožku
• šetří peníze tím, že předchází plýtvání pracím
prostředkem
• chrání pračku tím, že předchází usazování vodního
kamene
• je šetrné k životnímu prostředí a omezuje jeho
zbytečné zatěžování.
6. Nastavení odloženého startu programu
• Pro nastavení odložení začátku zvoleného programu
viz část „MOŽNOSTI/ODLOŽENÝ START“
7. Spuštění programu
• Stiskněte „Spustit/Pauza“
. Rozsvítí se příslušná
kontrolka, dvířka se uzamknou a rozsvítí se kontrolka
„Uzamknutá dvířka“ .
• Aby se předešlo přetečení, během běžícího programu
již neotevírejte zásobník pracího prostředku.
• Čas do konce programu se může lišit. Na délku trvání
programu mohou mít vliv faktory jako špatné vyvážení
náplně prádla nebo tvorba pěny.
8. Změna nastavení běžícího programu (v případě
potřeby)
I když je program již spuštěný, můžete změnit jeho nastavení.
Změny budou provedeny za předpokladu, že odpovídající
fáze programu dosud neskončila.
Změna nastavení běžícího programu:
• Stiskněte tlačítko „Spustit/Pauza“
, čímž se běžící
program pozastaví.
• Změňte provedené nastavení.
• Pro pokračování programu opětovně stiskněte tlačítko
„Spustit/Pauza“
.
Pokud jste provedli změnu programu, nepřidávejte prací
prostředek pro nový program.
Přejete-li si předejít náhodné změně probíhajícího programu
(například dětmi), použijte funkci „Zámek tlačítek“
(viz
část „FUNKCE“).
Přerušení běžícího programu a otevření dvířek (v případě
potřeby)
• Pro přerušení probíhajícího programu stiskněte tlačítko
„Spustit/Pauza“
.
• Za předpokladu, že hladina vody nebo teplota nejsou
příliš vysoké, kontrolka „Uzamknutá dvířka“ zhasne.
Můžete otevřít dvířka a přidat další prádlo nebo
například vyjmout prádlo, které jste předtím vložili
omylem.
• Stiskněte tlačítko „Spustit/Pauza“
a program bude
pokračovat.
10
9. Zrušení běžícího programu, v případě potřeby
• Podržte stisknuté tlačítko „ZAPNOUT/VYPNOUT“ ,
dokud se pračka nezastaví.
• Pokud jsou hladina vody a teplota dostatečně nízké,
dvířka se odemknou a je možné je otevřít.
• Pokud je v bubnu voda, dvířka zůstanou zamknutá.
Pro odemknutí dvířek je třeba pračku zapnout, zvolit
program „Odstřeďování + Vypouštění vody“
a deaktivovat volbu odstřeďování, a to nastavením
rychlosti odstřeďování na „0“.
• Voda se vypustí a dvířka se po ukončení programu
odemknou.
10.Vypnutí pračky po skončení programu
• Po skončení programu se na displeji zobrazí zpráva
„KONEC“.
• Dvířka lze otevřít pouze po zhasnutí symbolu
„Uzamknutá dvířka“ .
• Zkontrolujte, zda kontrolka „Uzamknutá dvířka“
zhasla, poté otevřete dvířka a vyndejte prádlo.
• Stisknutím tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“ vypněte
pračku.
Z důvodu úspory energie, pokud pračku nevypnete tímto
tlačítkem manuálně, vypne se automaticky přibližně po
30 minutách od skončení programu. Dvířka nechejte
pootevřená, aby mohl vnitřek pračky vyschnout.
CS
Návod k použití
UKAZATELE NA DISPLEJI
Dvířka
zablokovaná
FreshCare+
Odložený start
Zámek tlačítek
Kontrolka fáze
praní
Zav. Servis
Vodní filtr ucpaný
Chybí voda
Rozsvítí se tato kontrolka
• po spuštění programu
• dojde k uzamknutí dvířek s kulatým okénkem
Rozsvítí se tato kontrolka
• poté, co stisknete tlačítko „Freshcare+“
Rozsvítí se tato kontrolka
• poté, co stisknete tlačítko „Odložený start“
Rozsvítí se tato kontrolka
• poté, co stisknete tlačítko „Zámek tlačítek“
Tato kontrolka označuje aktuální fázi programu; postupuje zleva
doprava přes fáze praní, máchání a vypouštění. Rozsvícená kontrolka
signalizuje, která fáze aktuálně probíhá.
Závada: Kontaktujte servisní středisko
• Více informací naleznete v části „Řešení problémů“
• pokud kontrolka stále svítí, obraťte se na poprodejní servis
Závada: Vodní filtr ucpaný
• Nelze vypustit vodu; může být ucpaný vodní filtr
Závada: Chybí voda
• Do pračky nepřitéká voda nebo nepřitéká v dostatečném množství.
RADY A TIPY
PRAVIDLA PRO TŘÍDĚNÍ PRÁDLA
•
•
•
•
Druh látky / údaje na visačce (bavlna, smíšená vlákna,
syntetické materiály, vlna, textilie určené pro ruční praní)
Barva (oddělujte barevné prádlo od bílého a nové barevné
prádlo perte zvlášť)
Velikost (v rámci jedné náplně perte dohromady prádlo
různých rozměrů, zvýšíte tak účinek praní a hmotnost
prádla se v bubnu lépe rozloží)
Jemné prádlo (vkládejte malé kusy oděvů, jako
jsou nylonové punčochy, a oděvy s háčky, jako jsou
podprsenky) do textilního sáčku nebo povlaku na polštář
se zipem.
SYMBOLY PRO PRANÍ NA VISAČKÁCH
Hodnota uvedená v symbolu vaničky je maximální možná
teplota pro praní daného kusu oděvu.
Normální mechanické působení
Omezené mechanické působení
ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
•
•
•
•
•
Značně omezené mechanické působení
Praní pouze ruční
Výrobek se nesmí prát
PRAVIDELNĚ ČISTĚTE VODNÍ FILTR
•
•
Dodržování limitů maximálního naplnění uvedeného
v „TABULCE PROGRAMŮ“ je předpokladem pro
optimalizaci spotřeby energie, vody a pracího prostředku,
přičemž se zkrátí i doba praní.
Nepřekračujte výrobcem doporučené množství pracího
prostředku.
Šetřete energii používáním pracího programu s teplotou
60 °C namísto 90 °C nebo pracího programu s teplotou
40 °C namísto 60 °C. Doporučujeme použít program „
Bavlna “
s teplotou 60 °C na bavlněné oděvy, který
je delší, nicméně spotřeba energie je nižší.
Z důvodu úspory energie a času při praní zvolte nejvyšší
rychlost odstřeďování dostupnou pro daný program, aby
se snížil obsah zbytkové vody v oděvech po skončení
pracího cyklu.
Veškeré skvrny nejprve ošetřete vhodným odstraňovačem
skvrn, zaschlé skvrny před praním případně ještě
navlhčete vodou, což sníží nutnost použití pracího
programu s vysokou teplotou.
Program „Colours 15°“ používejte pro lehce zašpiněné
barevné prádlo; sníží to spotřebu energie, které je třeba na
ohřátí vody.
To je třeba provádět jako prevenci před zablokováním
filtru, aby mohla voda správně odtékat.
11
Návod k použití
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před prováděním jakéhokoli čištění a údržby pračku vypněte a odpojte z elektrické sítě.
K čištění pračky nepoužívejte hořlavé kapaliny.
ČIŠTĚNÍ PRAČKY ZVENČÍ
K čištění vnější strany pračky používejte měkkou vlhkou látku.
K čištění ovládacího panelu nepoužívejte čističe na sklo
nebo univerzální čističe, ani tekuté čisticí prášky apod. – tyto
přípravky by mohly poškodit nápisy.
KONTROLA HADICE PRO PŘÍVOD VODY
Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice nepuchří nebo
nepraská. Je-li poškozená, vyměňte ji za novou, kterou
získáte v našem servisním středisku nebo u specializovaného
prodejce.
Podle typu hadice:
Má-li přívodní hadice průhledný potah, kontrolujte
pravidelně, zda barva na některých místech netmavne. Pokud
ano, může to znamenat, že hadice uniká a je třeba ji vyměnit.
12
Hadice s automatickým systémem zastavování přívodu
vody: zkontrolujte malé inspekční okénko na bezpečnostním
ventilu (viz šipka). Je-li červené, byla aktivována funkce
bezpečnostního uzavření a hadici je třeba vyměnit za novou.
Chcete-li tuto hadici odšroubovat, stiskněte přitom
uvolňovací tlačítko (je-li jím vybavena).
CS
Návod k použití
ČIŠTĚNÍ SÍTKOVÝCH FILTRŮ V HADICI PRO PŘÍVOD VODY
1. Uzavřete přívod vody a odšroubujte přívodní hadici.
1
3. Přívodní hadici následně rukou odšroubujte od vstupu
na zadní straně pračky. Kleštěmi vyjměte sítkový filtr
z přívodní hadice k pračce a pečlivě jej vyčistěte.
2
2. Vyčistěte sítkový filtr v jejím ústí jemným kartáčkem.
4. Vložte sítkový filtr zpět na své místo. Připojte hadici
k pračce i k přívodu vody. Při našroubování hadice
nepoužívejte žádné nástroje. Otevřete přívod vody
a zkontrolujte, že všude těsní.
2
1
ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU PRACÍHO PROSTŘEDKU
1. Stlačením uvolňovacího tlačítka při souběžném tahu
směrem ven vyjměte zásobník pracích prostředků.
3. Všechny části umyjte pod tekoucí vodou a odstraňte
z nich veškeré usazené zbytky.
1
2
2. Ze zásobníku aviváže vyjměte vložku.
4. Všechny části osušte měkkým hadříkem.
5. Vložte zásobník pracího prostředku na své místo
a zatlačte jej dovnitř.
13
Návod k použití
ČIŠTĚNÍ VODNÍHO FILTRU / VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY
Před čištěním vodního filtru nebo vypouštěním zbytkové vody pračku vypněte a odpojte ze zásuvky. Pokud jste
použili program pro praní na vysokou teplotu, před vypuštěním vody vyčkejte, dokud voda nevychladne.
Vodní filtr čistěte pravidelně, předejdete tak situaci, kdy v důsledku jeho ucpání nemůže voda po praní odtékat.
Nemůže-li voda odtékat, displej poukazuje na možné ucpání filtru.
6. Odstraňte spodní panel pračky: Za použití šroubováku
postupujte tak, jak ukazuje následující obrázek.
9. Vyjměte filtr: Pod vodní filtr rozložte dobře savou
bavlněnou látku. Následně otáčením proti směru
hodinových ručiček vodní filtr vyjměte.
7. Nádoba na odvedenou vodu:
Pro zachycení zbytkové vody umístěte pod vodní filtr
nízkou a širokou nádobu.
10.Vodní filtr vyčistěte: odstraňte usazeniny z vodního filtru
pod tekoucí vodou.
8. Vypusťte vodu:
Pomalu otáčejte filtrem proti směru chodu hodinových
ručiček, dokud voda nevyteče. Nechte ji odtékat, aniž byste
vyndávali filtr. Jakmile se nádoba naplní, uzavřete filtr
otáčením ve směru chodu hodinových ručiček.
Vyprázdněte nádobu. Tento postup opakujte, dokud
všechna voda neodteče.
14
11. Vraťte filtr na své místo a osaďte sokl: Vložte filtr na své místo
pomocí otáčení ve směru hodinových ručiček. Utáhněte jej co
nejvíce; držadlo filtru musí být ve svislé poloze. Chcete-li ověřit
těsnost filtru, nalijte do zásobníku pracího prostředku jeden
litr vody. Následně osaďte sokl.
2
1
CS
Návod k použití
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Pračka je vybavena různými automatickými bezpečnostními
funkcemi i funkcemi zpětné vazby. Umožňují, aby závady byly
náležitě rozpoznány a stanoveny potřebné servisní práce.
Anomálie:
Většinou jde o malé poruchy, které odstraníte během
několika minut.
Možné příčiny / řešení:
•
•
•
Zástrčka není zapojená do elektrické zásuvky nebo je zasunutá nedostatečně
a nemá správný kontakt.
Došlo k výpadku proudu.
Dvířka nejsou zcela dovřená.
Prací program se nespustí.
•
•
•
•
Nebylo stisknuto tlačítko „ZAP./VYP.“ .
Nebylo stisknuto tlačítko „Spustit/Pauza“ .
Přívod vody není otevřený.
Byla nastavena funkce „Odložený start“ .
Pračka nenapouští vodu (na
displeji se zobrazí zpráva „h2o“).
„Pípání“ zní každých 5 sekund.
•
•
•
•
•
Hadice pro přívod vody není připojená k vodovodnímu kohoutku.
Hadice je ohnutá.
Přívod vody není otevřený.
Hlavní přívod vody byl uzavřen.
Není dostatečný tlak.
•
•
•
•
•
.
Nebylo stisknuto tlačítko „Spustit/Pauza“
Vypouštěcí hadice nebyla nainstalovaná ve vzdálenosti 65 až 100 cm od země.
Konec vypouštěcí hadice je ponořen ve vodě.
Konektor pro odtok umístěný na stěně nemůže odvětrávat.
Pokud problém přetrvává i po provedení těchto kontrol, uzavřete vodovodní
kohoutek, vypněte pračku a zavolejte do poprodejového servisního střediska.
Nachází-li se vaše bytová jednotka na jednom z nejvyšších poschodí budovy, může
se někdy projevit sifonový efekt, což způsobí, že pračka začne nepřetržitě
napouštět a vypouštět vodu. Aby se těmto typům problémů předešlo, na trhu jsou
k dostání speciální ventily proti sifonovému efektu.
•
•
•
Program nezahrnuje funkci vypouštění: u určitých programů je třeba ji aktivovat
manuálně.
Vypouštěcí hadice je ohnutá.
Vypouštěcí hadice je ucpaná.
Pračka během fáze odstřeďování
nadměrně vibruje.
•
•
•
Při instalaci nebyl řádně odblokován buben.
Pračka nestojí na rovném povrchu.
Pračka je vmáčknutá mezi nábytkem a stěnou.
Z pračky uniká voda.
•
•
•
Hadice pro přívod vody nebyla řádně dotažená.
Zásobník pracího prostředku je zanesený.
Vypouštěcí hadice nebyla řádně dotažená.
•
Pračku vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a před opětovným zapnutím
pračky vyčkejte přibližně 1 minutu.
Pokud problém přetrvává, zavolejte do poprodejového servisního střediska.
Pračka se nezapne.
Pračka neustále napouští
a vypouští vodu.
Pračka nevypouští vodu nebo
neodstřeďuje.
Pračka je uzamknutá, displej
bliká a zobrazuje se chybový kód
(např. F-01, F-..).
Tvoří se příliš velké množství
pěny.
Dvířka jsou uzamčená
s chybovým hlášením či bez něj
a program neběží.
•
•
•
•
•
Prací prostředek není vhodný pro automatické pračky (musí na něm být uvedeno
„pro automatické pračky“, „pro ruční praní a praní v automatických pračkách“,
popřípadě něco obdobného).
Byla použita příliš velká dávka.
V případě poruchy napájení zůstanou dvířka zamčená. Program bude automaticky
pokračovat, jakmile bude opět k dispozici napětí v síti.
Pračka je v klidovém režimu. Program bude automaticky pokračovat, jakmile
důvod zastavení pomine.
15
Návod k použití
PŘEPRAVA A MANIPULACE
Nikdy pračku nezvedejte tak, že ji budete držet za její horní desku.
1. Vytáhněte kabel hlavního vedení elektrické energie
a uzavřete kohoutek přívodu vody.
2. Zkontrolujte, zda jsou dvířka a zásobník pracího
prostředku úplně zavřené.
3. Odpojte přívodní hadici a sejměte odpadní hadici
z odpadu. Vypusťte ze všech hadic zbývající vodu
a upevněte je, aby se během přepravy nepoškodily.
16
4. Zašroubujte přepravní šrouby. Postupujte přitom podle
pokynů pro odstranění přepravních šroubů v „Průvodci
instalací“, ale v opačném pořadí.
Upozornění: Nepřepravujte pračku bez zašroubovaných
přepravních šroubů.
CS
Návod k použití
STŘEDISKO POPRODEJNÍCH SLUŽEB
NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISNÍHO STŘEDISKA POPRODEJNÍCH SLUŽEB
1. Ověřte si, zda nemůžete vyřešit problém sami pomocí
tipů popsaných v oddílu ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
2. Vypněte spotřebič a opět ho zapněte, abyste zjistili, zda
porucha přetrvává.
JESTLIŽE PORUCHA PŘETRVÁVÁ I PO PROVEDENÍ VÝŠE UVEDENÝCH KROKŮ, KONTAKTUJTE NEJBLIŽŠÍ
SERVISNÍ STŘEDISKO
Pomoc získáte na čísle uvedeném v záručním listě nebo
postupujte podle návodu, který naleznete na webových
stránkách www.whirlpool.eu
Pokud se obracíte na náš zákaznický poprodejní servis, vždy
upřesněte:
• stručný popis poruchy;
• typ a konkrétní model spotřebiče;
XXXXXXXXXX
•
servisní číslo (číslo za slovem „Service“ na typovém štítku);
• svou úplnou adresu;
• své telefonní číslo.
Jestliže je nutná oprava, obraťte se na servisní středisko
(abyste měli jistotu, že budou použity originální náhradní díly
a že bude oprava provedena správně).
17
Průvodce instalací
x1
17 mm - 0.67 inch
x1
12 mm - 0.47 inch
1a
1
1b
2
4
18
x4
1c
1d
3
2 cm
x4
- 0,7
inch
Průvodce instalací
max 2,0 cm
max 0,8 inch
max 100cm / 39 inch
min 60cm / 24 inch
B
8,2
f e et
A
ma x 2 , 5
m
/
max 100cm / 39 inch
min 60cm / 24 inch
ext
x4
n
n
859242610010CS
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement