Whirlpool BSF 9152 OX Instrukcja obsługi

Whirlpool BSF 9152 OX Instrukcja obsługi
Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Instrukcja
instalacji, obsługi i konserwacji urządzenia
www.whirlpool.eu/register
POLSKI ................................................................3
2
PL
POLSKI
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA,
OBSŁUGI I MONTAŻU
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
Aby uzyskać kompleksową pomoc,
prosimy zarejestrować urządzenie na stronie
www.whirlpool.eu/register
Indeks
Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DEKLARACJA ZGODNOŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia
OPIS PRODUKTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
URZĄDZENIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PANEL STEROWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PARAMETRY TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DRZWICZKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PÓŁKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
KOMORA CHŁODZIARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ROZMRAŻANIE KOMORY ZAMRAŻARKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
AKCESORIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
OBSŁUGA URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PIERWSZE UŻYCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
INSTALACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
CODZIENNA EKSPLOATACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ZALECENIA W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW I SERWIS
TECHNICZNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ODGŁOSY PRACY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
SERWIS TECHNICZNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Instrukcja instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3
Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
ZALECENIA
DOTYCZĄCE BEZPIECZESTWA
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
ją rodzaj potencjalnego zagrożenia oraz informują, w jaki
sposób zmniejszyć ryzyko
urazów, szkód oraz porażenia
prądem wskutek nieprawidłoNiniejsza instrukcja zawiera
wej obsługi urządzenia. Należy
ważne informacje dotyczące
ściśle przestrzegać poniższych
bezpieczeństwa, z którymi
instrukcji.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do powstania zagrożenia.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
należy się zapoznać i ściśle
uszkodzenia wynikające z
przestrzegać.
nieprzestrzegania niniejszej
To jest znak ostrzegawczy.
instrukcji.
Ten znak ostrzega przed potencjalnym zagrożeniem, które W przypadku nieprzestrzegania powyższych zaleceń i środmoże spowodować obrażenia
ków ostrożności, producent nie
ciała lub śmierć użytkownika
ponosi odpowiedzialności za
lub osób postronnych.
Wszystkie informacje dotyczą- obrażenia ciała osób lub zwiece bezpieczeństwa są poprze- rząt, ani za straty materialne.
dzane znakiem ostrzegawczym Instrukcje przechowywać w
dostępnym miejscu, aby móc
i komunikatem NIEBEZPIEje użyć w przyszłości.
CZEŃSTWO lub OSTRZEŻEW pobliżu urządzenia nie
NIE. Taki znak i komunikat:
przechowywać materiałów
NIEBEZPIECZEŃSTWO wybuchowych takich, jak
puszki aerozolowe i nie składoOznacza niebezpieczną sytuwać, ani nie używać benzyny
ację, której ewentualne zaistnienie prowadzi do poważnych lub innych materiałów łatwopalnych.
obrażeń.
Należy uniemożliwić dalsze
OSTRZEŻENIE
użytkowanie urządzenia przeznaczonego do utylizacji
Oznacza niebezpieczną sytupoprzez odcięcie przewodu
ację, której ewentualne zaistzasilającego oraz zdemontowanienie mogłoby prowadzić do
nie drzwiczek i półek (w stopoważnych obrażeń.
sownych przypadkach), co
Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa określa- zapobiegnie dostępowi i
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA I INNYCH OSÓB
JEST BARDZO WAŻNE.
4
ewentualnemu uwięzieniu
dzieci we wnętrzu urządzenia.
To urządzenie nie zawiera
chlorofluorowęglowodorów
(CFC). W układzie chłodniczym
wykorzystywany jest R600a
(HC).
Urządzenia zawierające izobutan (R600a): izobutan jest
gazem naturalnym i nieszkodliwym dla środowiska, ale jest
łatwopalny. Dlatego należy
uważać, aby przewody rurowe
obwodu chłodzenia nie uległy
uszkodzeniu. W przypadku
uszkodzonych przewodów
rurowych, należy zachować
szczególną ostrożność podczas
opróżniania obwodu chłodzenia.
C-pentan jest stosowany jako
czynnik porotwórczy w piance
izolacyjnej i jest gazem palnym.
OSTRZEŻENIE
Nie uszkodzić przewodów
obwodu chłodniczego urządzenia.
OSTRZEŻENIE
W celu przyspieszenia procesu
odszraniania nie stosować
środków mechanicznych,
elektrycznych lub chemicznych, innych niż zalecane przez
producenta.
OSTRZEŻENIE
Nie używać ani nie umieszczać
PL
urządzeń elektrycznych w
komorach urządzenia, jeżeli nie
zostały one wyraźnie dopuszczone do tego celu przez
producenta.
OSTRZEŻENIE
Kostkarki do lodu i/lub dystrybutory wody, które nie są
bezpośrednio podłączone do
sieci wodociągowej, powinny
być napełniane wyłącznie
wodą pitną.
OSTRZEŻENIE
Nie zatykać otworów wentylacyjnych znajdujących się wewnątrz urządzenia lub w jego
obudowie.
OSTRZEŻENIE
Kostkarki do lodu i/lub dystrybutory wody powinny być
podłączone wyłącznie do
doprowadzenia wody pitnej, o
ciśnieniu od 0,17 do 0,81 MPa
(od 1,7 do 8,1 bar).
Aby zapewnić odpowiednią
wentylację, należy pozostawić
trochę miejsca po obu stronach urządzenia i nad nim.
Odległość pomiędzy tylną
ścianką urządzenia a ścianą
powinna wynosić co najmniej
50 mm.
Zmniejszenie tej odległości
spowoduje zwiększenie zużycia energii przez produkt.
PRZEZNACZENIE
PRODUKTU
Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku
domowego. Wykorzystywanie
tego urządzenia w celach
komercyjnych jest zabronione.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenia i straty spowodowane
niewłaściwym użyciem lub
nieprawidłową konfiguracją
ustawień.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania z wykorzystaniem zewnętrznego
programatora czasowego lub
odrębnego systemu zdalnego
sterowania.
Nie należy korzystać z urządzenia na zewnątrz budynku.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i miejscach,
gdzie można wykorzystać je w
podobny sposób, takich jak:
- kuchnie dla pracowników
w sklepach, biurach i innych
środowiskach pracy;
- budynki gospodarcze oraz
pokoje hotelowe, motelowe
i inne środowiska mieszkalne;
- obiekty typu "bed and breakfast”;
- obiekty cateringowe i podobne obiekty nieprzeznaczone
do sprzedaży.
Żarówka stosowana w urządzeniu jest przeznaczona do
urządzeń domowych i nie jest
odpowiednia do ogólnego
oświetlenia pomieszczeń
w gospodarstwie domowym
(dyrektywa WE 244/2009).
INSTALACJA
Urządzenie można włączyć
dopiero po zakończeniu procedury instalacji.
Instalacja i naprawy powinny
być wykonywane przez wykwalifikowany personel zgodnie z instrukcjami producenta
oraz obowiązującymi miejscowymi przepisami dotyczącymi
bezpieczeństwa. Nie należy
samodzielnie naprawiać ani
wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie
dozwolone w instrukcji obsługi.
Podczas rozpakowywania i
instalacji należy używać rękawic ochronnych.
Przed przystąpieniem do
jakiejkolwiek czynności związanej z instalacją urządzenia,
należy je odłączyć od zasilania
elektrycznego.
Po rozpakowaniu urządzenia
należy sprawdzić, czy nie
uległo uszkodzeniu podczas
transportu. W przypadku
problemów należy się skontaktować z najbliższym serwisem
technicznym.
Podczas instalacji sprawdzić,
czy urządzenie nie może
przypadkiem uszkodzić kabla
zasilania.
Przenoszenie i instalacja urządzenia powinny być wykonywane przez co najmniej dwie
osoby.
Podczas instalacji upewnić się,
czy urządzenie stoi stabilnie na
podłodze, na wszystkich czterech nóżkach i sprawdzić za
pomocą poziomnicy, czy jest
dokładnie wypoziomowane.
Przed włączeniem urządzenia
należy odczekać co najmniej
dwie godziny, aby obwód
chłodzenia był w pełni efektywny.
Upewnić się, że urządzenie nie
stoi w pobliżu źródła ciepła.
ZASADY BEZPIECZNEGO
PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO
Upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej
jest zgodne z tym, jakie występuje w mieszkaniu.
Zakresy zasilania są podane na
tabliczce znamionowej.
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami urządzenie musi
być uziemione.
5
Aby instalacja była zgodna z
wymaganiami odpowiednich
przepisów BHP, należy użyć
rozłącznika wielobiegunowego
o minimalnym odstępie pomiędzy stykami wynoszącym 3
mm.
Jeżeli przewód zasilający
zostanie uszkodzony, należy go
wymienić na identyczny. Wymianę przewodu zasilającego
może wykonać tylko wykwalifikowany personel, zgodnie z
instrukcjami producenta i
obowiązującymi przepisami
lokalnymi. Należy zwrócić się
do autoryzowanego serwisu.
Po zakończeniu instalacji
użytkownik nie powinien mieć
dostępu do elektrycznych
części urządzenia.
Przewód zasilający powinien
mieć wystarczającą długość,
aby umożliwić podłączenie
zabudowanego urządzenia do
sieci.
Nie używać przedłużaczy.
Nie ciągnąć za przewód zasilania.
Jeśli urządzenie jest wyposażone we wtyczkę, nie używać
rozgałęziaczy.
W przypadku urządzeń wyposażonych we wtyczkę, która
nie pasuje do danego gniazdka, skontaktować się z wykwalifikowanym pracownikiem
serwisu.
Należy unikać dotykania urządzenia wilgotnymi częściami
ciała i nie obsługiwać go stojąc
boso.
Nie należy uruchamiać urządzenia, jeśli kabel zasilający lub
wtyczka są uszkodzone, jeśli
nie działa ono prawidłowo lub,
gdy zostało uszkodzone, bądź
spadło. Nie zanurzać przewodu
zasilającego ani wtyczki w
wodzie. Nie zbliżać przewodu
zasilającego do gorących
powierzchni.
6
W przypadku zastosowania
wyłącznika różnicowo-prądowego (RCCB) należy używać
wyłącznie modeli z oznaczeniem
.
Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w miejscach o
temperaturze zgodnej z podanymi poniżej zakresami, zależnie od klasy klimatycznej
podanej na tabliczce znamionowej.
Urządzenie może nie działać
prawidłowo, jeśli przez dłuższy
czas będzie pozostawało w
pomieszczeniu o temperaturze
wykraczającej poza podany
zakres.
Zakresy temp. otoczenia dla klas
klimatycznych. (°C)
SN od 10 do 32
N od 16 do 32
ST od 16 do 38
T od 16 do 43
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
- DOTYCZY WYŁĄCZNIE
WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII
Wymiana bezpiecznika.
Jeśli przewód zasilający niniejszego urządzenia jest zaopatrzony we wtyczkę z bezpiecznikiem BS 1363A 13 A, w razie
potrzeby bezpiecznik wymienić na nowy zatwierdzony
przez ASTA dla wtyczek BS
1362. W tym celu należy:
1. Wysunąć osłonę bezpieczni-
ka (A) i bezpiecznik (B).
2. Włożyć nowy bezpiecznik 13
A do osłony bezpiecznika.
3. Zamontować ponownie we
wtyczce.
Ważne:
Po wymianie bezpiecznika
osłonę należy ponownie założyć na miejsce. Jeśli osłona
zostanie zgubiona, nie wolno
używać wtyczki do momentu
założenia właściwej części
zamiennej.
Prawidłowy element zamienny
można zidentyfikować na
podstawie wkładki kolorowej
lub koloru liter na korpusie
wtyczki.
Zamienne osłony do bezpieczników można nabyć w sklepie
elektrycznym.
Dotyczy tylko Republiki
Irlandii
Obowiązuje większość informacji podanych dla użytkowników w Wielkiej Brytanii, lecz
stosowany jest także trzeci typ
wtyczek i gniazd – z 2 bolcami
stykowymi i bocznymi stykami
uziemienia.
Gniazdo sieciowe/wtyczka
(dotyczy obu krajów)
Jeśli zamontowana wtyczka
nie pasuje do gniazda sieciowego w miejscu użytkowania
urządzenia, należy skontaktować się z serwisem technicznym w celu uzyskania dalszych
instrukcji. Nie należy podejmować samodzielnych prób
wymiany wtyczki. Procedura ta
musi zostać wykonana przez
wykwalifikowanego technika
firmy według instrukcji producenta i zgodnie z lokalnymi
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.
PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA
Komora chłodziarki powinna
być używana wyłącznie do
przechowywania świeżych
produktów żywnościowych,
natomiast komora zamrażarki
wyłącznie do przechowywania
mrożonek, zamrażania świeżych produktów oraz przygotowywania kostek lodu.
Unikać przechowywania nieopakowanej żywności w bezpośrednim kontakcie z powierzchniami wewnętrznymi
komór chłodziarki lub zamrażarki.
Urządzenie może posiadać
specjalne komory przeznaczone do przechowywania określonych produktów.
Jeśli nie określono inaczej
w broszurze danego produktu,
można je usunąć, zachowując
równoważne poziomy wydajności.
Płyn (nietoksyczny) znajdujący
się we wkładach chłodzących
(w niektórych modelach) nie
nadaje się do picia.
Nie spożywać kostek lodu ani
lizaków lodowych zaraz po
wyjęciu z zamrażarki, gdyż
może to spowodować odmrożenia.
W przypadku produktów, w
których filtr znajduje się wewnątrz pokrywy wentylatora,
musi on być zawsze na swoim
miejscu podczas pracy chłodziarki.
Nie przechowywać szklanych
pojemników z płynami w komorze zamrażarki, ponieważ
mogą one pęknąć.
Nie zasłaniać wentylatora (jeśli
jest w wyposażeniu) produktami spożywczymi.
Po włożeniu żywności sprawdzić, czy drzwi komór, w szczególności zamrażarki, zamykają
się prawidłowo.
PL
odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy mogą
korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub przy
odpowiednich instrukcjach
dotyczących bezpiecznego
użytkowania urządzenia i pod
warunkiem, że rozumieją
zagrożenia związane z obsługą
urządzenia. Dzieci nie mogą
bawić się urządzeniem. Dzieci
nie mogą bez nadzoru czyścić
ani konserwować urządzenia.
Materiały z opakowania, które
stanowią potencjalne zagrożenie (worki plastikowe, styropian, itp.), należy przechowywać w miejscach
niedostępnych dla dzieci.
Uszkodzoną uszczelkę należy
jak najszybciej wymienić.
CZYSZCZENIE
I KONSERWACJA
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
Przed przystąpieniem do
jakiejkolwiek czynności związanej z czyszczeniem lub konserwacją urządzenia, należy
odłączyć je od zasilania elektrycznego.
Niemowlęta (w wieku 0-3 lat) i
małe dzieci (w wieku 3-8 lat)
nie powinny zbliżać się do
urządzenia bez nadzoru osób
dorosłych.
Dzieci w wieku 8 lat i starsze,
osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej
lub umysłowej oraz osoby bez
Nigdy nie należy stosować
urządzeń czyszczących parą
OCHRONA ŚRODOWISKA
NATURALNEGO
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
Materiał opakowania w 100%
nadaje się do recyklingu i jest
oznaczony odpowiednim
symbolem:
sposób pozbywać się części
opakowania, przestrzegając
miejscowych przepisów
dotyczących utylizacji
odpadów.
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ
AGD
Należy w odpowiedzialny
Urządzenie zostało wykonane
z materiałów nadających się do
recyklingu. Urządzenie należy
utylizować zgodnie z
miejscowymi przepisami
dotyczącymi gospodarki
odpadami.
Aby uzyskać więcej informacji
na temat utylizacji,
odzyskiwania oraz recyklingu
urządzeń AGD, należy
skontaktować się z
odpowiednim lokalnym
7
urzędem, punktem zbiórki
odpadów lub sklepem, w
którym zakupiono urządzenie.
To urządzenie zostało
oznaczone jako zgodne z
Dyrektywą Europejską
2012/19/WE (WEEE) o zużytym
sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym.
Prawidłowa utylizacja tego
produktu przyczyni się do
ograniczenia ryzyka jego
negatywnego wpływu na
środowisko i zdrowie ludzi,
które mogłoby zaistnieć w
przypadku niewłaściwej
utylizacji urządzenia.
Symbol na urządzeniu
lub w dokumentacji do
niego dołączonej
oznacza, że urządzenia nie
należy traktować jak zwykłego
odpadu domowego. Należy
oddać je do punktu
zajmującego się utylizacją i
recyklingiem urządzeń
elektrycznych i
elektronicznych.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
OSZCZĘDZANIA ENERGII
Zainstalować urządzenie w
suchym, dobrze
wentylowanym
pomieszczeniu, z dala od
źródeł ciepła (takich jak
grzejnik, kuchenka itp.) oraz w
miejscu nienarażonym na
bezpośrednie światło
słoneczne. Jeśli to konieczne,
użyć płyty izolacyjnej.
Aby zapewnić odpowiednią
wentylację, postępować
zgodnie z instrukcją instalacji.
Niedostateczna wentylacja z
tyłu produktu zwiększa zużycie
energii i zmniejsza
efektywność chłodzenia.
Temperatury wewnątrz
urządzenia zależą od
temperatury otoczenia,
częstotliwości otwierania drzwi
oraz od miejsca, w którym stoi
urządzenie. Czynniki te należy
uwzględnić podczas
ustawiania temperatury.
Ograniczyć otwieranie drzwi
do minimum.
Rozmrażane potrawy
umieszczać w chłodziarce.
Zamrożone produkty dzięki
swojej niskiej temperaturze
będą chłodzić potrawy w
chłodziarce.
Potrawy i napoje należy
pozostawić do ostygnięcia
przed umieszczeniem ich w
urządzeniu.
Rozmieszczenie półek w
chłodziarce nie ma wpływu na
efektywność wykorzystania
energii. Pożywienie powinno
być umieszczone na półkach w
taki sposób, aby zapewnić
odpowiednią cyrkulację
powietrza: potrawy nie
powinny dotykać się
nawzajem, należy również
pozostawić trochę miejsca
między produktami
spożywczymi a tylną ścianką.
Pojemność przechowywania
zamrożonej żywności można
zwiększyć usuwając kosze i,
jeśli jest w wyposażeniu, półkę
Stop Frost, przy zbliżonym
zużyciu energii.
Produkty klasy
wysokoenergetycznej są
wyposażone w wydajne silniki,
które działają dłużej, ale
zużywają mniejszą ilość
energii. Nie należy się
niepokoić jeśli silnik pracuje
przez dłuższy czas.
DEKLARACJA
ZGODNOŚCI
Urządzenie przeznaczone jest
do przechowywania żywności i
zostało wyprodukowane
zgodnie z Rozporządzeniem
(WE) nr 1935/2004.
zawarte w Dyrektywie
niskonapięciowej 2006/95/WE
(która zastępuje Dyrektywę
73/23/EWG z późniejszymi
zmianami);
Niniejsze urządzenie zostało
zaprojektowane,
wyprodukowane i jest
sprzedawane zgodnie z
następującymi przepisami:
- zasady bezpieczeństwa
› wymagania bezpieczeństwa
zawarte w Dyrektywie w
sprawie kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC)
2004/108/WE. Urządzenie jest
bezpieczne jedynie wtedy, gdy
8
zostało prawidłowo
podłączone do uziemienia
zgodnego z normami.
PL
Instrukcja obsługi i konserwacji
OPIS
PRODUKTU
URZĄDZENIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
16
18
21
22
13
15
17
19
12 11
20
Komora chłodziarki
1. Elektroniczny panel sterowania
/ oświetlenie
2. Półki
3. Półka na butelki
4. Pojemnik na sery + pokrywka
5. Osłona czujnika
6. Komora chłodząca (najlepsza
do przechowywania mięsa i ryb)
7. Tabliczka znamionowa z handlową nazwą urządzenia
8. Pojemnik na owoce i warzywa
9. Przegroda szuflady chłodziarki
10. Zestaw do zmiany mocowania drzwi
11. Półki drzwiowe
12. Pojemnik na jajka
13. Półeczka na niewielkie produkty
14. Przegródka do butelek
15. Półka na butelki
16. Uszczelka drzwiowa
Komora zamrażarki
16. Uszczelki drzwi
17. Wyposażenie Stop Frost
18. Szuflady zamrażarki
19. Półki
20. Przegroda szuflady zamrażarki
21. Dolna szuflada: strefa najzimniejsza
najlepsza do zamrażania świeżych produktów
22. Tacka na lód
9
PANEL STEROWANIA
1
2
1. Wskaźniki LED (wyświetlają
bieżącą wartość temperatury lub
informują o funkcji Szybkiego
chłodzenia)
2. Przycisk SZYBKIEGO
CHŁODZENIA / przycisk
Temperatury
PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY URZĄDZENIA
Wysokość
2010
mm
Szerokość
595
mm
Głębokość
655
mm
POJEMNOŚĆ CHŁODZIARKI NETTO (L)
258
L
POJEMNOŚĆ ZAMRAŻARKI NETTO (L)
111
l
SYSTEM ODSZRANIANIA
Chłodziarka
Ręczne
Zamrażarka
Ręczne
CZAS PRZYWRACANIA NORMALNEJ PRACY
URZĄDZENIA (GODZ.)
24
godz.
WYDAJNOŚĆ ZAMRAŻANIA (KG/24 GODZ.)
5,0
kg/24 godz.
POBÓR ENERGII (KWH/24H)
0,69
kWh/24 godz.
POZIOM HAŁASU (DBA)
38
dB(A)
KLASA ENERGETYCZNA
A++
10
PL
DRZWI
ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI
Uwaga: Kierunek otwierania drzwi można zmienić.
Wykonanie tej czynności przez serwis techniczny
nie jest objęte gwarancją. Zaleca się, aby zmiana
kierunku otwierania drzwi była dokonywana przez
dwie osoby.
Potrzebne informacje można znaleźć w Instrukcji
instalacji urządzenia.
OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI
W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki zastosowano diody LED, które zapewniają lepsze oświetlenie i bardzo niskie zużycie energii.
Jeśli oświetlenie LED nie działa, w celu jego
wymiany należy skontaktować się z serwisem.
Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki jest włączane po otwarciu drzwi chłodziarki. Jeśli drzwi pozostają otwarte przez
ponad 8 minut, oświetlenie jest automatycznie wyłączane.
PÓŁKI
Wszystkie półki, klapki i wysuwane kosze
można wyjmować.
KOMORA CHŁODZIARKI
Z FUNKCJĄ NO-FROST
Odszranianie komory chłodziarki przebiega
całkowicie
automatycznie.
Krople wody na tylnej ściance komory chłodziarki
oznaczają, że trwa faza automatycznego
odszraniania. Skropliny automatycznie spływają do
otworu spustowego i zbierają się w pojemniku, skąd
wyparowują.
11
ROZMRAŻANIE
KOMORY ZAMRAŻARKI
Zaleca się rozmrażanie zamrażarki raz lub dwa razy
w roku oraz wtedy, gdy powstała warstwa szronu o
grubości 3 mm. Tworzenie się szronu jest zjawiskiem
normalnym.
Ilość i szybkość odkładania się szronu zależy od
warunków otoczenia oraz od częstotliwości
otwierania drzwi.
Aby odszronić urządzenie, należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć z niego wszystkie artykuły
spożywcze.
Pozostawić otwarte drzwi zamrażarki, aby
umożliwić roztopienie się szronu.
W urządzeniach na rysunku
wystarczy wyjąć spust skroplin
i podłączyć pod niego pojemnik.
Po zakończeniu czynności
włożyć spust skroplin z powrotem.
Wyczyścić wnętrze zamrażarki. Dokładnie
przepłukać
i wytrzeć.
Ponownie włączyć urządzenie i umieścić w nim
żywność.
AKCESORIA
POJEMNIK NA JAJKA
PRZEGRÓDKA DO BUTELEK
TACKA NA LÓD
WYPOSAŻENIE STOP FROST
POJEMNIK NA SERY
PRZEGRODA SZUFLADY
ZAMRAŻARKI
PRZEGRODA SZUFLADY
CHŁODZIARKI
12
PL
OBSŁUGA URZĄDZENIA
PIERWSZE UŻYCIE
URUCHOMIENIE URZĄDZENIA
Po podłączeniu urządzenia do zasilania zaczyna ono
działać automatycznie.
Po uruchomieniu urządzenia należy odczekać co
najmniej 4–6 godzin przed włożeniem żywności do
środka.
Po podłączeniu urządzenia do zasilania, wyświetlacz
zostaje podświetlony i przez około 1 s widoczne są
wszystkie ikony. Zostają podświetlone domyślne
(fabryczne) wartości ustawień komory chłodziarki.
USTAWIANIA TEMPERATURY
Urządzenie jest zazwyczaj ustawiane fabrycznie do
pracy w zalecanej średniej temperaturze.
Szczegółowe informacje dotyczące ustawiania
temperatury można znaleźć w Instrukcji codziennej
eksploatacji.
Uwaga: Wyświetlone wartości ustawień
odpowiadają średniej temperaturze w całej
chłodziarce.
INSTALACJA
INSTALOWANIE JEDNEGO URZĄDZENIA
Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy
pozostawić trochę miejsca po obu stronach
urządzenia i nad nim.
Odległość pomiędzy tylną ścianką urządzenia a
ścianą powinna wynosić co najmniej 50 mm.
Zmniejszenie tej odległości spowoduje zwiększenie
zużycia energii przez produkt.
INSTALOWANIE PRZEKŁADEK
Zamontować rozpórki na górnej i dolnej części
skraplacza (zgodnie z rysunkiem) znajdującego się z
tyłu urządzenia.
50mm
50mm
13
CODZIENNA EKSPLOATACJA
JAK ZWIĘKSZYĆ POJEMNOŚĆ ZAMRAŻARKI
• wyjąć kosze, aby umożliwić przechowywanie
dużych produktów.
• umieścić produkty spożywcze bezpośrednio na
półkach zamrażarki.
• wyjąć dodatkowe, wyjmowane akcesoria.
• Nie blokować produktami żywnościowymi
obszaru wylotu powietrza (na tylnej ściance i na
dole wewnątrz urządzenia).
• Wszystkie półki i wysuwane kosze można
wyjmować.
• Temperatury wewnątrz urządzenia zależą od
temperatury otoczenia, częstotliwości otwierania
drzwi oraz od miejsca, w którym stoi urządzenie.
Czynniki te należy uwzględnić podczas ustawiania
temperatury.
• O ile nie zostało określone inaczej, akcesoria
urządzenia nie nadają się do mycia w zmywarce.
FUNKCJE
6TH SENSE
Funkcja ta umożliwia szybkie
uzyskanie optymalnych warunków
(temperatury i wilgotności)
przechowywania żywności wewnątrz
urządzenia.
Funkcja 6th Sense działa
automatycznie.
SZYBKIE CHŁODZENIE
(FUNKCJA FAST
COOLING)
Użycie tej funkcji jest zalecane, gdy do
komór chłodziarki i zamrażarki
zostanie włożona bardzo duża ilość
żywności.
Za pomocą funkcji Szybkiego
chłodzenia można zwiększyć
wydajność chłodzenia w komorach
chłodziarki i zamrażarki.
W celu maksymalizacji wydajności
chłodzenia należy włączyć wentylator.
Uwaga: Funkcja szybkiego chłodzenia
powinna być również WŁĄCZONA
przed włożeniem świeżej żywności do
zamrożenia w zamrażarce, aby
zwiększyć moc zamrażania.
ALARMU OTWARTYCH
DRZWI
Alarm otwartych drzwi uruchamia się,
gdy drzwi pozostają otwarte przez
ponad 5 minut.
O alarmie informuje umieszczona na
drzwiach migająca dioda LED.
Jeśli drzwi pozostają otwarte przez
ponad 8 minut, dioda LED drzwi
gaśnie.
14
PL
SYSTEM STOP FROST
SYSTEM STOP FROST ułatwia
rozmrażanie komory zamrażarki.
Wyposażenie STOP FROST (rysunek 1)
służy do zbierania szronu powstałego
w komorze zamrażarki, jego łatwego
usuwania oraz czyszczenia, co
znacznie skraca czas niezbędny do
rozmrażania wnętrza komory
zamrażarki.
PROCEDURA
CZYSZCZENIA
WYPOSAŻENIA
STOP FROST
- Otwórz drzwi komory zamrażarki
i wyjmij górną szufladę (rysunek 2).
- Odłącz wyposażenie STOP FROST
(rysunek 3) i wyjmij je (rysunek 4),
uważając, by nie upuścić go na
szklaną półkę poniżej.
Uwaga: jeżeli wyposażenie jest
zakleszczone lub trudno je wyjąć, nie
przerywać prób jego wyjęcia, ale
kontynuować całkowite rozmrażanie
komory zamrażarki.
- Zamknij drzwi komory zamrażarki.
- Usuń szron z wyposażenia,
przepłukując je pod bieżącą (nie
gorącą) wodą (rysunek 5).
- Zaczekaj, aż wyposażenie przeschnie
i wytrzyj plastikowe części miękką
szmatką.
- Włóż wyposażenie z powrotem,
umieszczając tylną część
w zagłębieniach pokazanych na
rysunku 7-A, a następnie przymocuj
uchwyt do zapięć powyżej
(rysunek 7-B).
- Włóż z powrotem górną szufladę
i zamknij drzwi komory zamrażarki.
Możliwe jest czyszczenie jedynie
wyposażenia STOP FROST bez
konieczności całkowitego rozmrażania
komory zamrażarki. Regularne
czyszczenie wyposażenia STOP FROST
pomaga zminimalizować konieczność
całkowitego rozmrażania komory
zamrażarki.
Aby usunąć szron z wyposażenia STOP
FROST, należy postępować zgodnie
z procedurą czyszczenia SYSTEMU
STOP FROST przedstawioną poniżej.
1
2
3
4
Click!!
5
7
6
A
B
ck!!
Cli
15
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
PRZECHOWYWANIA ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH
KOMORA CHŁODZIARKI
Chłodziarka służy do przechowywania potraw
gotowych, świeżych i zakonserwowanych artykułów
spożywczych, produktów nabiałowych, owoców,
warzyw i napojów.
WENTYLACJA POWIETRZA
Naturalna cyrkulacja powietrza w komorze
chłodziarki sprawia, że tworzą się strefy o różnych
temperaturach. Najzimniej jest bezpośrednio nad
pojemnikiem na owoce i warzywa oraz przy tylnej
ściance. Najwyższa temperatura panuje na górze i z
przodu komory.
Niedostateczna wentylacja powoduje zwiększenie
zużycia energii i obniżenie wydajności chłodzenia.
Nie zakrywać żywnością otworów wentylacyjnych
powietrza - zapewniają one optymalną cyrkulację
powietrza i warunki przechowywania żywności.
PRZECHOWYWANIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI I
NAPOJÓW
spożycia; na przykład nie przechowywać
pomidorów razem z owocami kiwi lub kapustą.
Używać pojemników wielokrotnego użytku plastikowych, metalowych, aluminiowych i
szklanych lub folii samoprzylegającej.
› Żywność i napoje, które mogą wydzielać lub
wchłaniać zapachy, należy zawsze przechowywać w
zamkniętych pojemnikach lub pod przykryciem.
› Produkty żywnościowe wydzielające duże ilości
gazu etylenowego i produkty wrażliwe na ten gaz,
takie jak owoce, warzywa, w tym sałaty, należy
zawsze umieszczać lub opakowywać osobno, aby
zapobiec skracaniu ich terminu przydatności do
› Nie przechowywać artykułów spożywczych zbyt
blisko siebie, by zapewnić dostateczną cyrkulację
powietrza.
› Butelki można umieścić w uchwycie, aby się nie
przewracały.
› Gdy w chłodziarce przechowywana jest niewielka
ilość żywności, zaleca się korzystanie z półek nad
pojemnikiem na owoce i warzywa, ponieważ jest to
najzimniejszy obszar w komorze.
PRZECHOWYWANIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI I
NAPOJÓW
› Na półkach chłodziarki: potrawy gotowe, owoce
tropikalne, sery, produkty delikatesowe.
› W najzimniejszym obszarze (nad pojemnikiem na
owoce i warzywa): mięso, ryby, wędliny, ciasta.
16
› W pojemniku na owoce i warzywa: owoce, surówki,
warzywa.
› Na drzwiach: masło, dżemy, sosy, marynaty, puszki,
butelki, kartony z napojami, jajka.
PL
Legenda
STREFA UMIARKOWANEJ
TEMPERATURY Zalecana do
przechowywania owoców
tropikalnych, puszek, napojów,
jajek, sosów, marynat, masła,
dżemu.
STREFA NISKIEJ
TEMPERATURY Zalecana do
przechowywania serów, mleka,
produktów do spożycia w danym
dniu, produktów delikatesowych,
jogurtów.
STREFA NAJZIMNIEJSZA
Zalecana do przechowywania
wędlin i deserów.
SZUFLADA NA WARZYWA I
OWOCE
SZUFLADA STREFY
ZAMRAŻANIA
(STREFA NAJNIŻSZEJ
TEMPERATURY) Zalecana do
zamrażania świeżej / gotowanej
żywności.
SZUFLADY ZAMRAŻARKI
Uwaga
Odcienie szarości kolejnych
pozycji legendy nie odpowiadają
kolorom szuflad
17
KOMORA ZAMRAŻARKI
Komora zamrażarki jest doskonałym miejscem do
przechowywania mrożonej żywności,
przygotowywania kostek lodu i zamrażania świeżej
żywności.
PORADY DOTYCZĄCE ZAMRAŻANIA I
PRZECHOWYWANIA ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI
› Zaleca się oznaczanie i datowanie żywności
mrożonej. Etykieta pomoże w identyfikowaniu
artykułu i określeniu, kiedy powinien zostać zużyty,
by nie stracił wartości odżywczych. Nie należy
ponownie mrozić rozmrożonej żywności.
› Przed zamrożeniem owinąć i zabezpieczyć świeżą
żywność, używając:
folii aluminiowej, folii kuchennej, szczelnych
worków plastikowych, pojemników plastikowych z
pokrywkami lub specjalnych pojemników, o ile są
odpowiednie do zamrażania żywności.
› Aby zapewnić wysoką jakość zamrażania, żywność
musi być świeża, dojrzała i najwyższej jakości.
› Świeże warzywa i owoce powinny być zamrażane
jak najszybciej po zebraniu, aby zachowały pełne
ŻYWNOŚĆ MROŻONA: WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE KUPOWANIA
Kupowanie produktów mrożonych:
Maksymalny ciężar żywności, jaką można zamrozić
w ciągu doby przedstawiono na tabliczce
znamionowej (…kg/24 godz.).
Jeśli w zamrażarce ma być przechowywana
niewielka ilość produktów, zaleca się umieszczenie
ich w środkowej części zamrażarki.
wartości odżywcze, konsystencję, kolor i smak.
Niektóre gatunki mięs, szczególnie dziczyznę należy
przed zamrożeniem pozostawić do skruszenia.
› Ciepłą żywność należy zawsze schłodzić przed
umieszczeniem w zamrażarce.
› Całkowicie lub częściowo rozmrożoną żywność
należy jak najszybciej spożyć.
Rozmrożonej żywności nie należy ponownie
zamrażać, chyba że zostanie ugotowana.
Rozmrożoną żywność po ugotowaniu można
zamrozić ponownie.
› Nie zamrażać butelek z płynami.
› Należy korzystać z funkcji szybkiego chłodzenia w
celu przyspieszenia procesu schładzania lub
zamrażania (patrz Instrukcja codziennej
eksploatacji).
izolacyjnej torbie chłodniczej.
› Po powrocie do domu należy jak najszybciej
umieścić mrożoną żywność w zamrażarce.
› Należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest
uszkodzone (żywność mrożona w uszkodzonym
opakowaniu może tracić wartości odżywcze). Jeśli
opakowanie jest napuchnięte lub ma ślady wilgoci,
prawdopodobnie produkt nie był przechowywany
w optymalnych warunkach i doszło do jego
rozmrożenia.
› Jeśli żywność została rozmrożona, nawet
częściowo, nie należy jej ponownie zamrażać.
Spożyć przed upływem 24 godzin.
› Robiąc zakupy, należy kupować produkty mrożone
pod koniec wizyty w sklepie i przechowywać je w
› Zawsze przestrzegać informacji dotyczących
przechowywania podanych na opakowaniu.
18
› Należy unikać lub ograniczyć do minimum zmiany
temperatury. Należy przestrzegać daty przydatności
do spożycia podanej na opakowaniu.
PL
CZAS PRZECHOWYWANIA
MROŻONEJ ŻYWNOŚCI
MIĘSO
POTRAWY DUSZONE miesiące
OWOCE
Wołowina
miesiące
8 - 12
Mięso, drób
Jabłka
miesiące
12
Wołowina, cielęcina
6-9
NABIAŁ
Morele
8
Jagnięcina
6-8
Masło
6
Jeżyny
8 - 12
Królik
4-6
Sery
3
8 - 12
Mięso mielone/
podroby
2-3
Śmietanka kremówka 1 - 2
Czarne i czerwone
porzeczki
Wiśnie
Kiełbaski
1-2
Lody
2-3
Brzoskwinie
10
Jajka
8
Gruszki
8 - 12
Śliwki
10
DRÓB
2-3
10
Kurczak
5-7
ZUPY I SOSY
Indyk
6
Zupa
2-3
Maliny
8 - 12
Podroby drobiowe
2-3
Sos mięsny
2-3
Truskawki
10
Pasztet
1
Rabarbar
10
8
Soki owocowe
(pomarańczowy,
cytrynowy,
grejpfrutowy)
4-6
SKORUPIAKI
Mięczaki, homary
1-2
Ratatouille
Kraby, homary
1-2
CIASTO I CHLEB
1-2
Chleb
Ciasta zwykłe
1-2
4
Szparagi
Bazylia
8 - 10
6-8
Torty
2-3
Fasola
12
2-3
Naleśniki
1-2
Karczochy
8 - 10
3-4
Ciasta na zimno
2-3
Brokuły
8 - 10
Tarta
1-2
Brukselka
8 - 10
Pizza
1-2
Kalafior
8 - 10
Marchew
10 - 12
Seler
6-8
Grzyby
8
Pietruszka
6-8
Papryka
10 - 12
Groszek
12
Fasola szparagowa
12
Szpinak
12
Pomidory
8 - 10
Cukinia
8 - 10
MAŁŻE
Ostrygi, bez muszli
RYBY
"tłuste" (łosoś, śledź,
makrela)
“chude” (dorsz, sola)
WARZYWA
19
ZALECENIA W PRZYPADKU
NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA
NIEOBECNOŚĆ/WAKACJE
W przypadku dłuższej nieobecności, zalecane jest
wykorzystanie całej żywności i odłączenie
urządzenia w celu zaoszczędzenia energii.
PRZENOSZENIE
1. Wyjąć wszystkie części
3. Dokręcić regulowane nóżki, aby nie dotykały
wewnętrzne.
powierzchni podparcia.
2. Owinąć je dobrze i zamocować przy pomocy
taśmy samoprzylepnej tak, aby nie przemieszczały
się lub nie zgubiły.
4. Zamknąć i unieruchomić drzwi przy użyciu
taśmy klejącej, a następnie przymocować kabel
zasilania również przy użyciu taśmy klejącej.
AWARIA ZASILANIA
W przypadku przerwy w dopływie prądu należy
zadzwonić do Zakładu Energetycznego i
dowiedzieć się jak długo będzie trwała przerwa w
dostawie energii elektrycznej.
W przypadku awarii zasilania do 24 godzin.
Pozostawić drzwi urządzenia zamknięte. Pozwoli to
na maksymalnie długie utrzymanie niskiej
temperatury produktów.
Uwaga: Należy pamiętać, że zapełnione urządzenie
dłużej pozostaje zimne niż częściowo zapełnione.
W przypadku awarii zasilania powyżej 24 godzin.
Opróżnić komorę zamrażarki i przenieść żywność
do zamrażarki przenośnej. W przypadku braku
zamrażarki tego typu oraz wkładów chłodzących,
można spróbować wykorzystać te produkty, które
są najbardziej podatne na zepsucie.
Jeżeli na żywności wciąż widoczne są kryształki
lodu to można ją ponownie zamrozić, lecz jej smak
oraz aromat może ulec zmianie.
Jeśli żywność wygląda na zepsutą, należy ją
wyrzucić.
20
Opróżnić tackę na lód.
PL
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE
Przed przystąpieniem do czyszczenia lub czynności
konserwacyjnych, odłączyć urządzenie od zasilania
lub wyłączyć dopływ energii elektrycznej.
Nigdy nie używać środków ściernych. Nigdy nie
czyścić części chłodziarki przy użyciu łatwopalnych
płynów.
› Okresowo należy czyścić urządzenie za pomocą
szmatki zwilżonej roztworem letniej wody i
neutralnego detergentu przeznaczonego do
czyszczenia wnętrz chłodziarek.
› Zewnętrzne powierzchnie urządzenia oraz
uszczelkę drzwi należy oczyścić wilgotną szmatką, a
następnie osuszyć przy pomocy miękkiej ściereczki.
› Skraplacz znajdujący się z tyłu urządzenia należy
OSTRZEŻENIE
Nie stosować urządzeń czyszczących parą.
Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie
należy czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na
bazie alkoholu. Należy używać do tego celu
wyłącznie suchej szmatki.
regularnie czyścić za pomocą odkurzacza.
Ważne:
› Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie
należy czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na
bazie alkoholu. Należy używać do tego celu
wyłącznie suchej szmatki.
› Przewody rurowe układu chłodzącego znajdują się
w pobliżu ociekacza skroplin i mogą się silnie
nagrzewać. Okresowo należy je czyścić za pomocą
odkurzacza.
Aby zapewnić ciągły i prawidłowy spływ skroplin,
należy regularnie czyścić wnętrze otworu
odpływowego na tylnej ściance chłodziarki, w
pobliżu szuflady na warzywa i owoce, za pomocą
narzędzia dostarczonego w zestawie.
21
INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I SERWIS
TECHNICZNY
PRZED ZWRÓCENIEM SIĘ DO SERWISU
TECHNICZNEGO...
Problemy z działaniem urządzenia często wynikają z
drobnych problemów, które można rozwiązać
samodzielnie bez użycia jakichkolwiek narzędzi.
ODGŁOSY PRACY
Dźwięki dobiegające z urządzenia są zjawiskiem
normalnym, ponieważ zostało ono wyposażone w
kilka wentylatorów i silników służących do regulacji
wydajności, które są automatycznie włączane i
wyłączane.
NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY MOŻNA
OGRANICZYĆ PRZEZ:
› Wypoziomowanie urządzenia i zainstalowanie go
na równej powierzchni.
› Sprawdzenie, czy elementy wewnętrzne zostały
prawidłowo umieszczone.
› Odsunięcie urządzenia od pozostałych sprzętów
np. mebli.
› Sprawdzenie, czy butelki i pojemniki nie stykają się
ze sobą.
NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY
SŁYSZALNE DLA UŻYTKOWNIKA:
Syczenie po włączeniu urządzenia
po raz pierwszy lub po dłuższej
przerwie.
Bulgotanie, gdy ciecz chłodząca
przechodzi do przewodów
rurowych.
Odgłos "BRRR" wydawany przez
pracującą sprężarkę chłodziarki.
Brzęczenie, gdy zaczyna
pracować zawór wody lub
wentylator.
Trzaskanie, gdy zaczyna działać
sprężarka.
Odgłos KLIKNIĘCIA wydawany
przez termostat, który włącza się
za każdym uruchomieniem
sprężarki.
22
PL
INSTRUKCJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
Usterka
Prawdopodobna przyczyna
Rozwiązanie
URZĄDZENIE NIE DZIAŁA
Być może wystąpił problem z
zasilaniem elektrycznym
urządzenia.
› Sprawdzić, czy wtyczka
przewodu zasilania została
włożona do gniazdka o
właściwym napięciu.
› Skontrolować urządzenia
zabezpieczające i bezpieczniki
domowej instalacji elektrycznej
W OCIEKACZU SKROPLIN
ZNAJDUJE SIĘ WODA
Jest to normalne zjawisko
podczas wysokich temperatur i
dużej wilgotności. Ociekacz może
być nawet w połowie zapełniony.
› Upewnić się, czy urządzenie
zostało tak wypoziomowane, aby
z ociekacza nie wypływała woda.
KRAWĘDZIE OBUDOWY
URZĄDZENIA MAJĄCE
STYCZNOŚĆ Z USZCZELKĄ
DRZWI SĄ GORĄCE W DOTYKU
To nie jest usterka.
Jest to normalne zjawisko
podczas wysokich temperatur i
podczas pracy sprężarki.
OŚWIETLENIE NIE DZIAŁA:
Być może konieczna jest
wymiana żarówki.
Urządzenie może być modelem z
opcją Wł./Tryb czuwania
WYDAJE SIĘ, ŻE SILNIK
WŁĄCZA SIĘ ZBYT CZĘSTO
Czas pracy silnika zależy od
różnych czynników:
częstotliwości otwierania drzwi,
ilości przechowywanej żywności,
temperatury pomieszczenia,
ustawienia temperatury.
› Skontrolować urządzenia
zabezpieczające i bezpieczniki
domowej instalacji elektrycznej.
› Sprawdzić, czy wtyczka
przewodu zasilania została
włożona do gniazdka o
właściwym napięciu
› Jeśli diody LED są uszkodzone,
należy skontaktować się z
serwisem w celu wymiany na
diody tego samego typu,
dostępne jedynie w punktach
serwisowych i u autoryzowanych
sprzedawców.
› Sprawdzić, czy parametry
urządzenia są prawidłowo
ustawione.
› Sprawdzić, czy do urządzenia
nie włożono zbyt dużej ilości
żywności.
› Sprawdzić, czy drzwi nie są zbyt
często otwierane.
› Sprawdzić, czy drzwi domykają
się prawidłowo.
23
TEMPERATURA URZĄDZENIA
JEST ZBYT WYSOKA
Przyczyn może być wiele (patrz
"Rozwiązania")
› Sprawdzić, czy skraplacz (z tyłu
urządzenia) nie jest zakurzony i
zabrudzony.
› Sprawdzić, czy drzwi są
prawidłowo zamknięte.
› Sprawdzić, czy uszczelki drzwi
dobrze przylegają.
› W gorące dni lub w ciepłym
pomieszczeniu silnik zazwyczaj
pracuje dłużej.
› Jeśli drzwi urządzenia były przez
pewien czas otwarte lub
przechowywana jest duża ilość
żywności, silnik pracuje dłużej,
aby ochłodzić wnętrze
urządzenia.
DRZWI ZAMYKAJĄ SIĘ LUB
OTWIERAJĄ NIEPRAWIDŁOWO
Przyczyn może być wiele (patrz
"Rozwiązania")
› Sprawdzić, czy opakowania
żywności nie blokują drzwi.
› Sprawdzić, czy wewnętrzne
części lub automatyczna
kostkarka do lodu są prawidłowo
umieszczone.
› Sprawdzić, czy uszczelki drzwi
nie są brudne lub lepkie.
› Upewnić się, że urządzenie jest
wypoziomowane.
24
PL
SERWIS TECHNICZNY
PRZED SKONTAKTOWANIEM
SIĘ
Z SERWISEM TECHNICZNYM
1. Sprawdzić, czy możliwe jest samodzielnie
rozwiązanie problemu z pomocą sugestii podanych
w INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW.
2.
Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby
sprawdzić, czy usterka nadal występuje
JEŚLI PO PRZEPROWADZENIU POWYŻSZYCH
CZYNNOŚCI URZĄDZENIE NADAL NIE DZIAŁA
PRAWIDŁOWO, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
NAJBLIŻSZYM SERWISEM TECHNICZNYM
W celu uzyskania pomocy, zadzwonić pod numer
znajdujący się na karcie gwarancyjnej lub
postępować zgodnie z instrukcjami ze strony
internetowej www.whirlpool.eu
Należy podać:
• krótki opis usterki;
• typ i dokładny model urządzenia;
• numer serwisowy (numer po słowie Service na
tabliczce znamionowej). Numer serwisowy jest
również podany w karcie gwarancyjnej;
• pełny adres;
• numer telefonu.
Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się
do autoryzowanego serwisu technicznego (co jest
gwarancją użycia oryginalnych części zamiennych
oraz właściwej naprawy).
Producent:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
25
Instrukcje instalacji urządzenia
7
SERVIC E
26
1.
4x
C
B
A
1x
1x
PL
D
1x
min.
50 mm
2.
3.
27
4.
5.
6.
A
28
7.
8.
PL
9.
29
10.
11.
30
12.
13.
14.
15.
PL
A
31
16.
17.
B
18.
19.
A
A
32
B
PL
400010814092
Whirlpool® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Whirlpool USA
001
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement