Whirlpool BSNF 9152 W Instrukcja obsługi

Whirlpool BSNF 9152 W Instrukcja obsługi
Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Instrukcja
instalacji, obsługi i konserwacji urządzenia
www.whirlpool.eu/register
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
PL
POLSKI
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA,
OBSŁUGI i MONTAŻU
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy zarejestrować urządzenie
na stronie www.whirlpool.eu/register
Indeks
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
OCHRONA ŚRODOWISKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
DEKLARACJA ZGODNOŚCI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia 7
OPIS PRODUKTU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
URZĄDZENIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PANEL STEROWANIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DRZWICZKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PÓŁKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
WENTYLATOR + FILTR ANTYBAKTERYJNY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
KOMORA CHŁODZIARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
KOMORA ZAMRAŻARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
AKCESORIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
OBSŁUGA URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PIERWSZE UŻYCIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
INSTALACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CODZIENNA EKSPLOATACJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
FUNKCJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ZALECENIA W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I SERWIS TECHNICZNY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ODGŁOSY PRACY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ZAKŁAD SERWISOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Instrukcje instalacji urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
NALEŻY PRZECZYTAĆ I
PRZESTRZEGAĆ
Przed rozpoczęciem eksploatacji
tego urządzenia należy uważnie
przeczytać poniższe instrukcje.
Instrukcje należy przechowywać w
dostępnym miejscu, aby móc je
użyć w przyszłości.
Zawierają one ważne informacje
dotyczące bezpieczeństwa, z
którymi należy się zapoznać i
których należy ściśle przestrzegać.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania zasad
bezpieczeństwa, niewłaściwego
użytkowania urządzenia lub
nieprawidłowych ustawień
elementów sterowania.
UWAGA: Urządzenie nie jest
przeznaczone do użytkowania z
wykorzystaniem zewnętrznego
programatora czasowego lub
odrębnego systemu zdalnego
sterowania.
To urządzenie jest przeznaczone do
użytku w gospodarstwach domowych
i miejscach, gdzie można wykorzystać
je w podobny sposób, takich jak:
- kuchnie dla pracowników w sklepach,
biurach i innych środowiskach pracy;
- budynki gospodarcze oraz pokoje
hotelowe, motelowe i inne środowiska
mieszkalne;
- obiekty typu „bed and breakfast”;
- obiekty cateringowe i podobne
obiekty nieprzeznaczone do sprzedaży.
Żarówka stosowana w urządzeniu jest
przeznaczona do urządzeń domowych
i nie jest odpowiednia do ogólnego
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE
oświetlenia pomieszczeń
BEZPIECZEŃSTWA
w gospodarstwie domowym
Niemowlęta (w wieku 0-3 lat) i dzieci (w (dyrektywa WE 244/2009).
wieku 3-8 lat) nie powinny zbliżać się
Urządzenie zostało zaprojektowane do
do urządzenia bez nadzoru osób
pracy w miejscach o temperaturze
dorosłych.
zgodnej z podanymi poniżej zakresami,
Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o
zależnie od klasy klimatycznej podanej
ograniczonej sprawności fizycznej,
na tabliczce znamionowej. Urządzenie
sensorycznej lub umysłowej oraz osoby może nie działać prawidłowo, jeśli
bez odpowiedniego doświadczenia i
przez dłuższy czas będzie pozostawało
wiedzy mogą korzystać z urządzenia
w pomieszczeniu o temperaturze
wyłącznie pod nadzorem lub przy
przekraczającej podany zakres.
odpowiednich instrukcjach
Zakresy temp. otoczenia dla klas
dotyczących bezpiecznego
klimatycznych. (°C)
użytkowania urządzenia i pod
SN od 10 do 32
warunkiem, że rozumieją zagrożenia
N od 16 do 32
związane z obsługą urządzenia. Dzieci
ST od 16 do 38
nie mogą bawić się tym urządzeniem.
T od 16 do 43
Dzieci nie mogą bez nadzoru czyścić
To urządzenie nie zawiera
ani konserwować urządzenia.
chlorofluorowęglowodorów (CFC). W
układzie chłodniczym wykorzystywany
DOZWOLONE UŻYTKOWANIE
jest R600a (HC).
Urządzenia zawierające izobutan
To urządzenie przeznaczone jest
(R600a): izobutan jest gazem
wyłącznie do użytku domowego.
Nie należy korzystać z urządzenia na naturalnym i nieszkodliwym dla
środowiska, ale jest łatwopalny.
zewnątrz budynku.
Dlatego należy uważać, aby przewody
Nie przechowywać materiałów
rurowe obwodu chłodzenia nie uległy
wybuchowych i łatwopalnych,
uszkodzeniu. W przypadku
takich jak puszki aerozolowe, i nie
składować ani nie używać benzyny uszkodzonych przewodów rurowych
lub innych materiałów łatwopalnych należy zachować szczególną
w pobliżu urządzenia: W razie
ostrożność podczas opróżniania
przypadkowego włączenia
obwodu chłodzenia.
urządzenia mogłoby dojść do
OSTRZEŻENIE : Nie uszkodzić
pożaru.
przewodów obwodu chłodniczego
4
urządzenia.
OSTRZEŻENIE : Nie zatykać otworów
wentylacyjnych znajdujących się
wewnątrz urządzenia lub w jego
obudowie.
OSTRZEŻENIE : W celu przyspieszenia
procesu odszraniania nie stosować
środków mechanicznych,
elektrycznych lub chemicznych, innych
niż zalecane przez producenta.
OSTRZEŻENIE : Nie używać ani nie
umieszczać urządzeń elektrycznych w
komorach urządzenia, jeżeli nie zostały
one wyraźnie dopuszczone do tego
celu przez producenta.
OSTRZEŻENIE : Kostkarki do lodu i/lub
dystrybutory wody, które nie są
bezpośrednio podłączone do sieci
wodociągowej, powinny być
napełniane wyłącznie wodą pitną
OSTRZEŻENIE : Automatyczne
kostkarki do lodu i/lub dystrybutory
wody powinny być podłączone
wyłącznie do doprowadzenia wody
pitnej, o ciśnieniu od 0,17 do 0,81 MPa
(od 1,7 do 8,1 bar).
Płyn (nietoksyczny) znajdujący się we
wkładach chłodzących (w niektórych
modelach) nie nadaje się do picia.
Nie spożywać kostek lodu ani lizaków
lodowych zaraz po wyjęciu z
zamrażarki, gdyż może to
spowodować odmrożenia.
W przypadku produktów, w których
filtr znajduje się wewnątrz pokrywy
wentylatora, musi on być zawsze na
swoim miejscu podczas pracy
chłodziarki.
Nie przechowywać szklanych
pojemników z płynami w komorze
zamrażarki, ponieważ mogą one
pęknąć.
Nie zasłaniać wentylatora (jeśli jest w
wyposażeniu) produktami
spożywczymi.
Po włożeniu żywności sprawdzić, czy
drzwiczki komór, w szczególności
zamrażarki, zamykają się prawidłowo.
Uszkodzoną uszczelkę należy jak
najszybciej wymienić.
Komora chłodziarki powinna być
używana wyłącznie do
przechowywania świeżych produktów
żywnościowych, natomiast komora
zamrażarki wyłącznie do
przechowywania mrożonek,
PL
zamrażania świeżych produktów oraz
przygotowywania kostek lodu.
Unikać przechowywania
nieopakowanej żywności
w bezpośrednim kontakcie
z powierzchniami wewnętrznymi
komór chłodziarki lub zamrażarki.
Urządzenie może być wyposażone
w specjalne komory (komora na świeżą
żywność, komora „Zero Degree” itd.).
Jeśli nie określono inaczej w broszurze
danego produktu, można je usunąć,
zachowując równoważne poziomy
wydajności.
C-pentan jest stosowany jako czynnik
porotwórczy w piance izolacyjnej i jest
gazem palnym.
INSTALACJA
Instalacja lub naprawa powinna
zostać przeprowadzona przez
technika specjalistę zgodnie z
instrukcjami producenta oraz
obowiązującymi miejscowymi
przepisami dotyczącymi
bezpieczeństwa. Nie naprawiać ani
nie wymieniać żadnej części
urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie
dozwolone w instrukcji obsługi.
Dzieci nie powinny wykonywać
czynności związanych z instalacją
tego urządzenia. Podczas instalacji
dzieci powinny pozostawać z dala
od urządzenia. Materiały z
opakowania, które stanowią
potencjalne zagrożenie (worki
plastikowe, styropian, itp.), należy
przechowywać w miejscach
niedostępnych dla dzieci, zarówno
w trakcie, jak i po zakończeniu
instalacji.
Przenoszenie i instalacja urządzenia
powinny być wykonywane przez co
najmniej dwie osoby. W celu
odpakowania i instalacji urządzenia
należy zakładać rękawice ochronne.
Zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić podłogi (np. parkietu)
podczas przemieszczania
urządzenia.
Urządzenie należy zainstalować na
podłożu o odpowiedniej
wytrzymałości i w miejscu
odpowiednim do jego masy,
rozmiarów i przeznaczenia.
Po rozpakowaniu urządzenia należy
sprawdzić, czy nie uległo
uszkodzeniu podczas transportu. W
przypadku problemów należy się
skontaktować z najbliższym
serwisem technicznym.
Przed przystąpieniem do
jakiejkolwiek czynności związanej z
instalacją urządzenia należy je
odłączyć od zasilania elektrycznego.
Podczas instalacji upewnić się, czy
urządzenie nie spowoduje
uszkodzenia przewodu zasilającego.
Aby zapewnić odpowiednią
wentylację, należy pozostawić
trochę miejsca nad i po obu
stronach urządzenia.
Odległość między tylną ścianką
urządzenia a ścianą za urządzeniem
powinna wynosić co najmniej 50
mm, aby uniknąć kontaktu z gorącą
powierzchnią. Zmniejszenie tej
odległości spowoduje zwiększenie
zużycia energii przez produkt.
Urządzenie można włączyć dopiero
po zakończeniu procedury instalacji.
Przed włączeniem urządzenia
należy odczekać co najmniej dwie
godziny, aby obwód chłodzenia był
w pełni efektywny.
Upewnić się, że urządzenie nie stoi
w pobliżu źródła ciepła.
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE
ELEKTRYCZNOŚCI
Aby instalacja była zgodna z
obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa, należy
zamontować wyłącznik
wielobiegunowy o minimalnym
odstępie styków wynoszącym 3
mm.
W przypadku urządzeń
wyposażonych we wtyczkę, która
nie pasuje do danego gniazdka,
skontaktować się z
wykwalifikowanym pracownikiem
serwisu.
Przewód zasilający powinien mieć
wystarczającą długość, aby
umożliwić podłączenie
zabudowanego urządzenia do sieci.
Nie ciągnąć za przewód zasilania.
Jeżeli zajdzie potrzeba wymiany
przewodu zasilającego, należy go
wymienić na identyczny.
Wymianę przewodu zasilającego
może wykonać tylko
wykwalifikowany personel, zgodnie
z instrukcjami producenta i
obowiązującymi przepisami
lokalnymi.
Należy zwrócić się do
autoryzowanego serwisu.
Jeśli urządzenie posiada wtyczkę,
która nie pasuje do gniazdka w
domowej instalacji elektrycznej,
należy skontaktować się z
wykwalifikowanym technikiem.
Nie stosować przedłużaczy ani
rozdzielaczy.
Nie należy uruchamiać urządzenia,
jeśli kabel zasilający lub wtyczka są
uszkodzone, jeśli nie działa ono
prawidłowo, gdy zostało
uszkodzone lub spadło. Nie zbliżać
przewodu zasilającego do gorących
powierzchni.
Po zakończeniu instalacji
użytkownik nie powinien mieć
dostępu do podzespołów
elektrycznych urządzenia.
Należy unikać dotykania urządzenia
wilgotnymi częściami ciała i nie
obsługiwać go stojąc boso.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Do czyszczenia i konserwacji
urządzenia zakładać rękawice
ochronne.
Przed przystąpieniem do
jakiejkolwiek czynności związanej z
konserwacją urządzenia należy je
odłączyć od zasilania elektrycznego.
Nigdy nie należy stosować urządzeń
czyszczących parą.
Do czyszczenia części z tworzyw
sztucznych, drzwiczek
wewnętrznych oraz wkładek lub
uszczelek nie używać ostrych lub
szorstkich środków czyszczących,
takich jak spryskiwacze do szyb,
środki czyszczące do szorowania,
płyny łatwopalne, woski czyszczące,
skoncentrowane detergenty,
wybielacze lub środki czyszczące
zawierające substancje
ropopochodne. Nie używać
papierowych ręczników, gąbek lub
innych ostrych narzędzi do
czyszczenia.
5
OCHRONA ŚRODOWISKA
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
Materiał opakowania w 100% nadaje
się do recyklingu i jest oznaczony
odpowiednim symbolem.
Należy w odpowiedzialny sposób
pozbywać się części opakowania,
przestrzegając miejscowych
przepisów dotyczących utylizacji
odpadów.
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD
W przypadku utylizacji urządzenia
należy uniemożliwić jego dalsze
użytkowanie odcinając kabel
zasilający oraz wyjmując drzwi i półki,
aby dzieci nie mogły zamknąć się w
środku.
Urządzenie zostało wykonane z
materiałów nadających się do
recyklingu lub do ponownego
wykorzystania. Urządzenie należy
utylizować zgodnie z miejscowymi
przepisami dotyczącymi gospodarki
odpadami.
Aby uzyskać więcej informacji na
temat utylizacji, odzyskiwania oraz
recyklingu urządzeń AGD, należy
skontaktować się z odpowiednim
lokalnym urzędem gminy, punktem
skupu złomu lub sklepem, w którym
zakupiono urządzenie.
To urządzenie zostało oznaczone jako
zgodne z Dyrektywą Europejską
2012/19/WE (WEEE) dotyczącą
zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego.
Prawidłowa utylizacja tego produktu
przyczyni się do ograniczenia ryzyka
jego negatywnego wpływu na
środowisko i zdrowie ludzi, które
mogłoby zaistnieć w przypadku
niewłaściwego złomowania
urządzenia.
na urządzeniu lub
Ten symbol
dołączonej dokumentacji oznacza, że
urządzenia nie wolno traktować jak
zwykłego odpadu domowego. Należy
oddać je do punktu zajmującego się
utylizacją i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
OSZCZĘDZANIA ENERGII
Zainstalować urządzenie w suchym,
dobrze wentylowanym
pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła
(takich jak grzejnik, kuchenka itp.) oraz
w miejscu niewystawionym na
bezpośrednie światło słoneczne. Jeśli
to konieczne, użyć płyty izolacyjnej.
Aby zapewnić odpowiednią
wentylację, postępować zgodnie
z instrukcją instalacji.
Niedostateczna wentylacja z tyłu
produktu zwiększa zużycie energii i
zmniejsza efektywność chłodzenia.
Temperatury wewnątrz urządzenia
zależą od temperatury otoczenia,
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
To urządzenie zostało
zaprojektowane, skonstruowane oraz
jest rozprowadzane zgodnie z
wymaganiami następujących
dyrektyw:
LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU i
6
RoHS 2011/65/‌EU.
To urządzenie zostało
zaprojektowane, skonstruowane oraz
jest rozprowadzane zgodnie z
wymaganiami bezpieczeństwa
następujących dyrektyw: 2009/125/
WE i 2010/30/ UE.
częstotliwości otwierania drzwiczek
oraz od miejsca, w którym stoi
urządzenie. Czynniki te należy
uwzględnić podczas ustawiania
temperatury.
Ograniczyć otwieranie drzwiczek do
minimum. Rozmrażane potrawy
umieszczać w chłodziarce. Zamrożone
produkty dzięki swojej niskiej
temperaturze będą chłodzić potrawy
w chłodziarce.
Potrawy i napoje należy pozostawić
do ostygnięcia przed umieszczeniem
ich w urządzeniu.
Rozmieszczenie półek w chłodziarce
nie ma wpływu na efektywność
wykorzystania energii. Żywność
powinna być umieszczona na półkach
w taki sposób, aby zapewnić
odpowiednią cyrkulację powietrza:
potrawy nie powinny dotykać się
nawzajem, należy również pozostawić
trochę miejsca między produktami
spożywczymi a tylną ścianką.
Pojemność przechowywania
zamrożonej żywności można
zwiększyć usuwając kosze i, jeśli jest w
wyposażeniu, półkę Stop Frost, przy
zbliżonym zużyciu energii.
Produkty klasy wysokoenergetycznej
są wyposażone w wydajne silniki,
które działają dłużej, ale zużywają
mniejszą ilość energii. Nie należy się
niepokoić, jeśli silnik pracuje przez
dłuższy czas.
PL
Instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia
OPIS
PRODUKTU
URZĄDZENIE
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
Komora chłodziarki
1. Wentylator
2. Obszar pokrywy wentylatora i filtra
antybakteryjnego
3.
Elektroniczny panel sterowania / oświetlenie
15
4. Półki
5. Półka na butelki
6. Pojemnik na sery + pokrywka
7. Tryb Multi-flow – strefa zimnego powietrza
8. Osłona czujnika
9. Komora chłodząca (najlepsza do
przechowywania mięsa i ryb)
10. Tabliczka znamionowa z handlową nazwą
urządzenia
11. Pojemnik na owoce i warzywa
12. Przegroda szuflady chłodziarki
19 13. Zestaw do zmiany zamocowania drzwiczek
14. Pojemnik na jajka
15. Półki drzwiowe
16. Półeczka na niewielkie produkty
17. Przegródka do butelek
18. Półka na butelki
19. Uszczelka drzwiczek
Komora zamrażarki
19. Uszczelki drzwi
20. Górna szuflada: strefa najzimniejsza,
najlepsza do zamrażania świeżych
produktów
21. Tacki do lodu / wkłady chłodzące
22. Półki
23. Przegroda szuflady zamrażarki
24. Szuflady zamrażarki
14
5
6
16
17
18
20
21
22
23
24
PANEL STEROWANIA
1. Wskaźniki LED (wyświetlają bieżącą wartość
temperatury lub informują o funkcji
Szybkiego chłodzenia)
2. Przycisk Wł./Trybu czuwania / przycisk
Temperatury
1
2
7
DRZWICZKI
ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWICZEK
Uwaga: Kierunek otwierania drzwiczek można zmienić.
Wykonanie tej czynności przez serwis techniczny nie
jest objęte gwarancją.
Zaleca się, aby zamocowanie drzwiczek w celu zmiany
kierunku ich otwierania było wykonywane przez dwie
osoby.
Potrzebne informacje można znaleźć w Instrukcji
instalacji urządzenia.
OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI
W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki
zastosowano diody LED, które zapewniają lepszą
widoczność przy niskim zużyciu energii.
Jeśli oświetlenie LED nie działa, należy skontaktować
się z serwisem w celu jego wymiany.
Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki
włącza się po otwarciu drzwiczek. Jeśli drzwiczki
pozostają otwarte przez ponad 4 minuty, oświetlenie
jest automatycznie wyłączane.
PÓŁKI
Wszystkie półki, klapki oraz wysuwane kosze można
wyjmować.
WENTYLATOR + FILTR ANTYBAKTERYJNY
Wentylator poprawia rozkład temperatur
w urządzeniu, co pozwala lepiej chronić
przechowywaną żywność.
Uwaga: Nie należy zasłaniać strefy wlotu powietrza
produktami spożywczymi.
Jeśli urządzenie posiada wentylator, można go
wyposażyć w filtr antybakteryjny.
Należy wyjąć go z pudełka
znajdującego się w szufladzie
na owoce i warzywa i umieścić
w pokrywie wentylatora - jak
pokazano na ilustracji.
Sposób wymiany opisano
w instrukcji dołączonej do
opakowania filtra.
KOMORA CHŁODZIARKI
Z FUNKCJĄ NO-FROST
Odszranianie komory chłodziarki przebiega całkowicie
automatycznie.
8
Skropliny automatycznie spływają do otworu
spustowego ukrytego za strefą zimnego powietrza
(Multi Flow) i zbierają się w pojemniku, skąd
wyparowują.
PL
KOMORA ZAMRAŻARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST
W zamrażarkach z funkcją No Frost obieg zimnego
powietrza wokół przechowywanej żywności
zapobiega osadzaniu się lodu i tym samym całkowicie
eliminuje potrzebę rozmrażania komory.
Mrożona żywność nie przywiera do ścianek, etykiety
pozostają czytelne, a przestrzeń przechowywania
pozostaje czysta i uporządkowana.
AKCESORIA
POJEMNIK NA JAJKA
POJEMNIK NA SERY
PRZEGRÓDKA DO BUTELEK
PRZEGRODA SZUFLADY
ZAMRAŻARKI
KOMORA SZYBKIEGO
ZAMRAŻANIA
WKŁADY CHŁODZĄCE/TACKI
DO LODU
PÓŁKA NA BUTELKI
PRZEGRODA SZUFLADY
CHŁODZIARKI
9
OBSŁUGA URZĄDZENIA
PIERWSZE UŻYCIE
WŁĄCZENIE URZĄDZENIA
Po podłączeniu urządzenia do zasilania zaczyna ono
działać automatycznie.
Po uruchomieniu urządzenia należy odczekać co
najmniej 4–6 godzin przed włożeniem żywności do
środka.
Po podłączeniu urządzenia do zasilania wyświetlacz
zostaje podświetlony i przez około 1 s widoczne są
wszystkie ikony. Zostają podświetlone domyślne
(fabryczne) wartości ustawień komory chłodziarki.
USTAWIANIE TEMPERATURY
Urządzenie jest zazwyczaj ustawiane fabrycznie do
pracy w zalecanej średniej temperaturze.
Szczegółowe informacje dotyczące ustawiania
temperatury można znaleźć w Instrukcjach codziennej
eksploatacji.
INSTALACJA
INSTALACJA URZĄDZENIA
Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy
pozostawić trochę miejsca nad i po obu stronach
urządzenia.
Odległość pomiędzy tylną ścianką urządzenia a ścianą
powinna wynosić co najmniej 50 mm.
Zmniejszenie tej odległości spowoduje zwiększenie
zużycia energii przez produkt.
50mm
50mm
10
Uwaga: Wyświetlone punkty odpowiadają średniej
temperaturze w całej chłodziarce
PL
CODZIENNA EKSPLOATACJA
JAK ZWIĘKSZYĆ POJEMNOŚĆ ZAMRAŻARKI
•
•
•
•
•
Nie blokować obszaru wylotu powietrza (na tylnej
ściance i na dole wewnątrz urządzenia) produktami
żywnościowymi.
Wszystkie półki i wysuwane kosze można
wyjmować.
•
•
wyjąć kosze, aby umożliwić przechowywanie dużych
produktów.
umieścić produkty spożywcze bezpośrednio na
półkach zamrażarki.
wyjąć dodatkowe, wyjmowane akcesoria.
Temperatury wewnątrz urządzenia zależą od
temperatury otoczenia, częstotliwości otwierania
drzwiczek oraz miejsca, w którym stoi urządzenie.
Czynniki te należy uwzględnić podczas ustawiania
temperatury.
O ile nie zostało określone inaczej, akcesoria
urządzenia nie nadają się do mycia w zmywarce.
WYJMOWANIE POJEMNIKA SZUFLADY ZAMRAŻARKI
• Otworzyć drzwiczki zamrażarki
• Pociągnąć górny pojemnik do góry, trzymając za
prawy i lewy róg (1)
• Wyjąć szufladę (2)
1
•
FUNKCJE
2
Wkładać górny pojemnik, wykonując czynności w
odwrotnej kolejności
WŁ./TRYB CZUWANIA
Ta funkcja umożliwia włączenie lub
przełączenie chłodziarki na tryb
czuwania ("Wł./Tryb czuwania"). Aby
włączyć urządzenie w trybie czuwania,
należy nacisnąć i przytrzymać przez 3
sekundy przycisk Wł./Tryb czuwania.
Wszystkie kontrolki temperatury
zgasną.
Gdy urządzenie jest w Trybie czuwania,
nie działa oświetlenie w komorze
chłodziarki.
Należy pamiętać, że ta czynność nie
powoduje odłączenia urządzenia od
zasilania elektrycznego.
Aby włączyć urządzenie, należy
ponownie nacisnąć przycisk Wł./Tryb
czuwania.
FUNKCJA 6TH SENSE
FRESH
CONTROL
Funkcja ta umożliwia szybkie uzyskanie
optymalnych warunków (temperatury i
wilgotności) przechowywania żywności
wewnątrz urządzenia.
Funkcja 6th Sense Fresh Control działa
automatycznie.
SZYBKIE CHŁODZENIE
(Funkcja FAST COOLING)
Użycie tej funkcji jest zalecane, gdy do
komór chłodziarki i zamrażarki zostanie
włożona bardzo duża ilość żywności.
Za pomocą funkcji Szybkiego
chłodzenia można zwiększyć wydajność
chłodzenia w komorach chłodziarki i
zamrażarki.
Uwaga: Funkcja szybkiego chłodzenia
powinna być również WŁĄCZONA
przed włożeniem świeżej żywności do
zamrożenia w zamrażarce, aby zwiększyć
moc zamrażania.
11
ALARM OTWARTYCH
DRZWICZEK
Miga ikona alarmu i emitowany jest
sygnał dźwiękowy. Alarm uruchamia
się, gdy drzwiczki pozostają otwarte
przez ponad 2 minuty.
Aby wyłączyć Alarm otwartych
drzwiczek, należy zamknąć drzwiczki
lub nacisnąć przycisk Wyłączenia
alarmu, aby wyłączyć sygnał
dźwiękowy.
SZYBKIE ZAMRAŻANIE
JAK PRZYGOTOWAĆ KOSTKI LODU
Puste tacki do lodu włożyć do
zamrażarki na 24 godziny przed
użyciem funkcji Szybkiego zamrażania,
aby je schłodzić. Aby osiągnąć najlepszą
skuteczność zamrażania kostek lodu na
tackach, zaleca się pozostawienie tacek
na stałe w zamrażarce i utrzymywanie
temperatury -18 °C lub niższej.
Tackę do lodu można wyjąć, wysuwając
ją do siebie.
Założyć pokrywkę z powrotem na
tackę i całość włożyć do odpowiedniej
szczeliny w górnej części szuflady
zamrażarki.
Uważać, aby nie rozlać wody.
Zdjąć pokrywkę i napełnić tackę wodą
pitną (maksymalny poziom = 2/3
całkowitej pojemności tacki).
Poczekać co najmniej 30 minut, aż
kostki będą gotowe (ten czas może
być nieco dłuższy, jeśli tacki są
używane natychmiast po pierwszym
uruchomieniu urządzenia).
SPOSÓB WYJMOWANIA KOSTEK
LODU
Gdy kostki lodu są gotowe, należy
zdjąć pokrywkę i wyjąć je.
12
PL
WYKORZYSTANIE
TACEK DO LODU
JAKO WKŁADÓW
CHŁODZĄCYCH
Tacki do lodu mogą być również
używane, jako wkłady chłodzące,
które pomogą utrzymać produkty
w zamrożonym stanie w przypadku
awarii zasilania. Aby optymalnie je
wykorzystać, należy umieścić je nad
żywnością przechowywaną w górnej
szufladzie komory zamrażarki. W
tym położeniu tacki nadal mogą być
wykorzystywane do przygotowywania
kostek lodu, natomiast czas do tego
potrzebny może być dłuższy.
13
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
KOMORA CHŁODZIARKI
Chłodziarka służy do przechowywania potraw
gotowych, świeżych i zakonserwowanych artykułów
spożywczych, produktów nabiałowych, owoców,
warzyw i napojów.
WENTYLACJA POWIETRZA
Naturalna cyrkulacja powietrza w komorze chłodziarki
sprawia, że tworzą się strefy o różnych temperaturach.
Najzimniej jest bezpośrednio nad pojemnikiem na
owoce i warzywa oraz przy tylnej ściance. Najwyższa
temperatura panuje na górze i z przodu komory.
Niedostateczna wentylacja powoduje zwiększenie
zużycia energii i obniżenie wydajności chłodzenia.
Nie zakrywać żywnością otworów wentylacyjnych
powietrza – zapewniają one optymalną cyrkulację
powietrza i warunki przechowywania żywności.
PRZECHOWYWANIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW
• Używać pojemników wielokrotnego użytku plastikowych, metalowych, aluminiowych i szklanych
lub folii samoprzylegającej.
› Żywność i napoje, które mogą wydzielać lub
wchłaniać zapachy, należy zawsze przechowywać w
zamkniętych pojemnikach lub pod przykryciem.
› Produkty żywnościowe wydzielające duże ilości gazu
etylenowego i produkty wrażliwe na ten gaz, takie
jak owoce, warzywa, w tym sałaty, należy zawsze
umieszczać lub opakowywać osobno, aby zapobiec
skracaniu ich terminu przydatności do spożycia; na
przykład nie przechowywać pomidorów razem z
owocami kiwi lub kapustą.
› Nie należy przechowywać artykułów spożywczych
zbyt blisko siebie, aby zapewnić dostateczną
cyrkulację powietrza.
› Butelki można umieścić w uchwycie, aby się nie
przewracały.
› Gdy w chłodziarce przechowywana jest niewielka
ilość żywności, zaleca się skorzystanie z półek nad
pojemnikiem na owoce i warzywa, ponieważ jest to
najzimniejszy obszar w komorze.
› Należy uważać, aby nie zakryć żywnością otworów
wentylacyjnych.
PRZECHOWYWANIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW
› Na półkach chłodziarki: potrawy gotowe, owoce
tropikalne, sery, produkty delikatesowe.
› W pojemniku na owoce i warzywa: owoce, surówki,
warzywa.
› W najzimniejszym obszarze (nad pojemnikiem na
owoce i warzywa): mięso, ryby, wędliny, ciasta
› Na drzwiczkach: masło, dżemy, sosy, marynaty,
puszki, butelki, kartony z napojami, jajka.
14
PL
Legenda
STREFA UMIARKOWANEJ
TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania
owoców tropikalnych, puszek,
napojów, jajek, sosów, marynat,
masła, dżemu.
STREFA NISKIEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania
serów, mleka, wyrobów
mleczarskich, produktów
delikatesowych, jogurtów.
STREFA NAJZIMNIEJSZA
Zalecana do przechowywania
wędlin i deserów.
SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE
SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA
(STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY)
Zalecana do zamrażania świeżej/
gotowanej żywności.
SZUFLADY ZAMRAŻARKI - ZWYKŁE
MROŻENIE
Uwaga
Odcienie szarości kolejnych pozycji legendy nie
odpowiadają kolorom szuflad
15
KOMORA ZAMRAŻARKI
Komora zamrażarki jest doskonałym miejscem
do przechowywania mrożonej żywności,
przygotowywania kostek lodu i zamrażania świeżej
żywności.
Maksymalny ciężar żywności, jaką można zamrozić
w ciągu doby, jest przedstawiony na tabliczce
znamionowej (…kg/24h).
Jeśli w zamrażarce ma być przechowywana niewielka
ilość produktów, zaleca się umieszczenie ich w
najzimniejszym miejscu komory zamrażarki, tzn. w jej
górnej części.
PORADY DOTYCZĄCE ZAMRAŻANIA I
PRZECHOWYWANIA ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI
› Zaleca się oznaczanie i datowanie żywności
mrożonej. Etykieta pomoże w identyfikowaniu
artykułu i określeniu, kiedy powinien zostać zużyty,
by nie stracił wartości odżywczych. Nie należy
ponownie mrozić rozmrożonej żywności.
› Przed zamrożeniem owinąć i zabezpieczyć świeżą
żywność, używając: folii aluminiowej, folii kuchennej,
szczelnych worków plastikowych, pojemników
plastikowych z pokrywkami lub specjalnych
pojemników, o ile są odpowiednie do zamrażania
żywności.
› Aby zapewnić wysoką jakość zamrażania, żywność
musi być świeża, dojrzała i najwyższej jakości.
› Świeże warzywa i owoce powinny być zamrażane
jak najszybciej po zebraniu, aby zachowały pełne
wartości odżywcze, konsystencję, kolor i smak.
Niektóre gatunki mięs, szczególnie dziczyzna,
powinny przez pewien czas wisieć przed
zamrożeniem.
› Ciepłą żywność należy zawsze schłodzić przed
umieszczeniem w zamrażarce.
› Całkowicie lub częściowo rozmrożoną żywność
należy jak najszybciej spożyć.
Rozmrożonej żywności nie należy ponownie
zamrażać, chyba że zostanie ugotowana. Rozmrożoną
żywność po ugotowaniu można zamrozić ponownie.
› Nie należy zamrażać butelek z płynami.
› Należy korzystać z funkcji szybkiego chłodzenia
w celu przyspieszenia procesu schładzania lub
zamrażania (patrz Przewodnik użytkownika).
Żywność mrożona: wskazówki dotyczące kupowania
Kupowanie produktów mrożonych:
› Należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest
uszkodzone (żywność mrożona w uszkodzonym
opakowaniu może tracić wartości odżywcze). Jeśli
opakowanie jest napuchnięte lub ma ślady wilgoci,
prawdopodobnie produkt nie był przechowywany
w optymalnych warunkach i doszło do jego
rozmrożenia.
› Robiąc zakupy, należy kupować produkty mrożone
pod koniec wizyty w sklepie i przechowywać je w
izolacyjnej torbie chłodniczej.
16
› Po powrocie do domu należy jak najszybciej
umieścić mrożoną żywność w zamrażarce.
› Jeśli żywność została rozmrożona, nawet częściowo,
nie należy jej ponownie zamrażać. Spożyć przed
upływem 24 godzin.
› Należy unikać lub ograniczyć do minimum zmiany
temperatury. Należy przestrzegać daty przydatności
do spożycia podanej na opakowaniu.
› Zawsze przestrzegać informacji dotyczących
przechowywania znajdujących się na opakowaniu.
PL
CZAS PRZECHOWYWANIA
MROŻONEJ ŻYWNOŚCI
MIĘSO
miesiące
POTRAWY DUSZONE
miesiące
OWOCE
miesiące
Wołowina
8 - 12
Mięso, drób
2-3
Jabłka
12
Wołowina, cielęcina
6-9
NABIAŁ
Morele
8
Jagnięcina
6-8
Masło
6
Jeżyny
8 - 12
Królik
4-6
Sery
3
8 - 12
Mięso mielone/
podroby
Kiełbaski
2-3
Śmietanka kremówka
1-2
Czarne i czerwone
porzeczki
Wiśnie
1-2
Lody
2-3
Brzoskwinie
10
Jajka
8
Gruszki
8 - 12
Śliwki
10
DRÓB
10
Kurczak
5-7
ZUPY I SOSY
Indyk
6
Zupa
2-3
Maliny
8 - 12
Podroby drobiowe
2-3
Sos mięsny
2-3
Truskawki
10
Pasztet
1
Rabarbar
10
8
Soki owocowe
(pomarańczowy,
cytrynowy,
grejpfrutowy)
WARZYWA
4-6
Chleb
1-2
Szparagi
8 - 10
Ciasta zwykłe
4
Bazylia
6-8
Torty
2-3
Fasola
12
2-3
Naleśniki
1-2
Karczochy
8 - 10
3-4
Ciasta na zimno
2-3
Brokuły
8 - 10
Tarta
1-2
Brukselka
8 - 10
Pizza
1-2
Kalafior
8 - 10
Marchew
10 - 12
Seler
6-8
Grzyby
8
Pietruszka
6-8
Papryka
10 - 12
Groszek
12
Fasola szparagowa
12
Szpinak
12
Pomidory
8 - 10
Cukinia
8 - 10
SKORUPIAKI
Mięczaki, homary
1-2
Ratatouille
Kraby, homary
1-2
CIASTO I CHLEB
MAŁŻE
Ostrygi, bez muszli
1-2
RYBY
„tłuste" (łosoś, śledź,
makrela)
„chude” (dorsz, sola)
17
ZALECENIA W PRZYPADKU
NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA
NIEOBECNOŚĆ / TRYB WAKACYJNY
W przypadku dłuższej nieobecności zalecane jest
wykorzystanie całej żywności i odłączenie urządzenia
w celu zaoszczędzenia energii.
PRZENOSZENIE
1. Wyjąć wszystkie części
wewnętrzne.
2.
Owinąć je dobrze i zamocować przy pomocy
taśmy samoprzylepnej tak, aby się nie przemieszczały
lub nie zgubiły.
3.
Dokręcić regulowane nóżki, aby nie dotykały
powierzchni podparcia.
4.
Zamknąć i unieruchomić drzwiczki przy użyciu
taśmy klejącej, a następnie przymocować kabel
zasilania również przy użyciu taśmy klejącej.
AWARIA ZASILANIA
W przypadku przerwy w dopływie prądu należy
zadzwonić do Zakładu Energetycznego i dowiedzieć
się jak długo będzie trwała przerwa w dostawie
energii elektrycznej.
Uwaga: Należy pamiętać, że zapełnione urządzenie dłużej
pozostaje zimne niż częściowo zapełnione.
Jeżeli na żywności wciąż widoczne są kryształki lodu,
można ją ponownie zamrozić, lecz jej smak oraz
aromat może ulec zmianie.
Jeśli żywność wygląda na zepsutą, należy ją wyrzucić.
18
W przypadku awarii zasilania do 24 godzin.
Pozostawić drzwiczki urządzenia zamknięte. Pozwoli
to na maksymalnie długie utrzymanie niskiej
temperatury produktów.
W przypadku awarii zasilania powyżej 24 godzin.
Opróżnić komorę zamrażarki i przenieść żywność
do zamrażarki przenośnej. W przypadku braku
zamrażarki tego typu oraz wkładów chłodzących,
można spróbować wykorzystać te produkty, które są
najbardziej podatne na zepsucie.
Opróżnić tackę na lód.
PL
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE
Przed przystąpieniem do czyszczenia lub czynności
konserwacyjnych, odłączyć urządzenie od zasilania
lub wyłączyć dopływ energii elektrycznej.
Nigdy nie używać środków ściernych. Nigdy nie
czyścić części chłodziarki przy użyciu łatwopalnych
płynów.
› Okresowo należy czyścić urządzenie za pomocą
szmatki zwilżonej roztworem letniej wody i
neutralnego detergentu przeznaczonego do
czyszczenia wnętrz chłodziarek.
› Zewnętrzne powierzchnie urządzenia oraz uszczelkę
drzwiczek należy oczyścić wilgotną szmatką, a
następnie osuszyć przy pomocy miękkiej ściereczki.
› Skraplacz znajdujący się z tyłu urządzenia należy
regularnie czyścić za pomocą odkurzacza.
OSTRZEŻENIE
Nie stosować urządzeń czyszczących parą.
Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie
należy czyścić przy użyciu alkoholu lub środków
na bazie alkoholu. Należy używać do tego celu
wyłącznie suchej szmatki.
Ważne:
› Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie
należy czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na
bazie alkoholu. Należy używać do tego celu wyłącznie
suchej szmatki.
› Przewody rurowe układu chłodzącego znajdują
się w pobliżu ociekacza skroplin i mogą się silnie
nagrzewać. Okresowo należy je czyścić za pomocą
odkurzacza.
19
INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I SERWIS
TECHNICZNY
PRZED ZWRÓCENIEM SIĘ DO SERWISU
TECHNICZNEGO...
Problemy z działaniem urządzenia często wynikają
z drobnych problemów, które można rozwiązać
samodzielnie bez użycia jakichkolwiek narzędzi.
ODGŁOSY PRACY
Dźwięki dobiegające z urządzenia są zjawiskiem
normalnym, ponieważ zostało ono wyposażone w
kilka wentylatorów i silników służących do regulacji
wydajności, które są automatycznie włączane i
wyłączane.
Niektóre odgłosy pracy można ograniczyć przez:
› Wypoziomowanie urządzenia i zainstalowanie go na
równej powierzchni.
› Sprawdzenie, czy elementy wewnętrzne zostały
prawidłowo umieszczone.
› Odsunięcie urządzenia od pozostałych sprzętów np.
mebli.
› Sprawdzenie, czy butelki i pojemniki nie stykają się
ze sobą.
NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY
SŁYSZALNE DLA UŻYTKOWNIKA
Syczenie po włączeniu urządzenia
po raz pierwszy lub po dłuższej
przerwie.
Bulgotanie, gdy ciecz chłodząca
przechodzi do przewodów
rurowych.
Odgłos „BRRR" wydawany przez
pracującą sprężarkę chłodziarki.
Brzęczenie, gdy zaczyna pracować
zawór wody lub wentylator.
Trzaskanie, gdy zaczyna działać
sprężarka.
Odgłos KLIKNIĘCIA wydawany
przez termostat, który włącza się za
każdym uruchomieniem sprężarki.
20
PL
INSTRUKCJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Rozwiązanie
URZĄDZENIE NIE DZIAŁA
Być może wystąpił problem
z zasilaniem elektrycznym
urządzenia.
› Sprawdzić, czy wtyczka przewodu
zasilania została włożona do
gniazdka o właściwym napięciu.
› Skontrolować urządzenia
zabezpieczające i bezpieczniki
domowej instalacji elektrycznej
W OCIEKACZU SKROPLIN
ZNAJDUJE SIĘ WODA
Jest to normalne zjawisko podczas
wysokich temperatur i dużej
wilgotności. Ociekacz może być
nawet w połowie zapełniony.
› Upewnić się, że urządzenie
zostało tak wypoziomowane, aby z
ociekacza nie wypływała woda.
KRAWĘDZIE OBUDOWY
URZĄDZENIA MAJĄCE
STYCZNOŚĆ Z USZCZELKĄ
DRZWICZEK SĄ GORĄCE W
DOTYKU
Nie jest to usterka.
Jest to normalne zjawisko podczas
wysokich temperatur i podczas
pracy sprężarki.
OŚWIETLENIE NIE DZIAŁA
Być może konieczna jest wymiana
żarówki.
Urządzenie może być modelem z
opcją Wł./Tryb czuwania
WYDAJE SIĘ, ŻE SILNIK WŁĄCZA
SIĘ ZBYT CZĘSTO
Czas pracy silnika zależy od
różnych czynników: częstotliwości
otwierania drzwiczek, ilości
przechowywanej żywności,
temperatury pomieszczenia,
ustawienia temperatury.
› Skontrolować urządzenia
zabezpieczające i bezpieczniki
domowej instalacji elektrycznej.
› Sprawdzić, czy wtyczka przewodu
zasilania została włożona do
gniazdka o właściwym napięciu
› Jeśli diody LED są uszkodzone,
należy skontaktować się z
serwisem w celu wymiany na
diody tego samego typu, dostępne
jedynie w punktach serwisowych i
u autoryzowanych sprzedawców.
› Sprawdzić, czy parametry
urządzenia są prawidłowo
ustawione.
› Sprawdzić, czy do urządzenia
nie włożono zbyt dużej ilości
żywności.
› Sprawdzić, czy drzwiczki nie są
zbyt często otwierane.
› Sprawdzić, czy drzwiczki
domykają się prawidłowo.
21
TEMPERATURA URZĄDZENIA
JEST ZBYT WYSOKA
Przyczyn może być wiele (patrz
„Rozwiązania")
› Sprawdzić, czy skraplacz (z tyłu
urządzenia) nie jest zakurzony i
zabrudzony.
› Sprawdzić, czy drzwiczki są
prawidłowo zamknięte.
› Sprawdzić, czy uszczelki
drzwiczek dobrze przylegają.
› W gorące dni lub w ciepłym
pomieszczeniu silnik zazwyczaj
pracuje dłużej.
› Jeśli drzwiczki urządzenia były
przez pewien czas otwarte lub
przechowywana jest duża ilość
żywności, silnik pracuje dłużej, aby
ochłodzić wnętrze urządzenia.
DRZWICZKI ZAMYKAJĄ SIĘ LUB
OTWIERAJĄ NIEPRAWIDŁOWO
Przyczyn może być wiele (patrz
„Rozwiązania")
› Sprawdzić, czy opakowania
żywności nie blokują drzwiczki.
› Sprawdzić, czy wewnętrzne części
lub automatyczna kostkarka do
lodu są prawidłowo umieszczone.
› Sprawdzić, czy uszczelki
drzwiczek nie są brudne lub lepkie.
› Upewnić się, że urządzenie jest
wypoziomowane.
22
PL
ZAKŁAD
SERWISOWY
PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ
Z SERWISEM TECHNICZNYM
1.
Sprawdzić, czy możliwe jest samodzielnie
rozwiązanie problemu za pomocą wskazówek
podanych w INSTRUKCJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW.
2.
Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby
sprawdzić, czy usterka nadal występuje
JEŚLI PO PRZEPROWADZENIU POWYŻSZYCH
CZYNNOŚCI URZĄDZENIE NADAL NIE DZIAŁA
PRAWIDŁOWO, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
NAJBLIŻSZYM SERWISEM TECHNICZNYM
W celu uzyskania pomocy, zadzwonić pod
numer znajdujący się na karcie gwarancyjnej lub
postępować zgodnie z instrukcjami ze strony
internetowej www.whirlpool.eu
Należy podać:
• krótki opis usterki;
• typ i dokładny model urządzenia;
• numer serwisowy (numer po słowie Service na
tabliczce znamionowej). Numer serwisowy jest
również podany w karcie gwarancyjnej;
• dokładny adres;
• numer telefonu.
Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się
do autoryzowanego serwisu technicznego (co jest
gwarancją użycia oryginalnych części zamiennych
oraz właściwej naprawy).
Producent:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
23
Instrukcje instalacji urządzenia
2
50mm
abc
4x
1x
1x
1x
A
B
C
D
1
c
2
3
4
5
b
a
c
c
6
c
c
a
24
PL
8
7
9
c
a
10
11
12
c
b
13
B
14
b
a
D
B
15
A
b
25
21
1
1
2
2
3
1
2
3
4
5
6
1
1
45
o
2
2
1
1
45
o
3
2
PL
400010867984
Whirlpool® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Whirlpool USA
26
011
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement