Indesit GPN 64 CI RFH Instruction for Use

Add to my manuals
28 Pages

advertisement

Indesit GPN 64 CI RFH Instruction for Use | Manualzz
GPN 64 CI RFH
Қазақша
Пайдалану нұсқаулығы
ПЛИТА
Мазмұны
Пайдалану нұсқаулығы,1
Ескертулер,3
Көмек,4
Құрылғы сипаттамасы,5
Орнату,21
Қосу және пайдалану,26
Сақтандырулар мен кеңестер,26
Жөндеу және күтім,27
Ақаулықтарды жою,27
English
Operating Instructions
HOB
Contents
Operating Instructions,1
Warnings,2
Assistance,4
Description of the appliance,5
Installation,6
Start-up and use,11
Precautions and tips,11
Maintenance and care,12
Troubleshooting,12
Русскии
Руководство по эксплуатации
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
Содержание
Руководство по эксплуатации,1
Предупреждения,2
Сервисное обслуживание,4
Описание изделия,5
Установка,13
Включение и эксплуатация,18
Предосторожности и рекомендации,18
Техническое обслуживание и уход,19
Неисправности и методы их устранения,19
CAUTION: the use of inappropriate hob
guards can cause accidents.
Warnings
WARNING: The appliance and its
accessible parts become hot during use.
Care should be taken to avoid touching
heating elements. Children less than 8
years of age shall be kept away unless
continuously supervised. This appliance
can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge
if they have been given supervision
or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and
user maintenance shall not be made by
children without supervision.
WARNING: Unattended cooking on a hob
with fat or oil can be dangerous and may
result in fire. NEVER try to extinguish a
fire with water, but switch off the appliance
and then cover flame e.g. with a lid or a
fire blanket.
WARNING: Danger of fire: do not store
items on the cooking surfaces.
WARNING: If the surface in glass-ceramic
is cracked, switch off the appliance to
avoid the possibility of electric shock.
Never use steam cleaners or pressure
cleaners on the appliance.
Remove any liquid from the lid before
opening it. Do not close the glass cover (if
present) when the gas burners or electric
hotplates are still hot.
The appliance is not intended to be
operated by means of an external timer
or separate remote control system.
2
Предупреждения
ВНИМАНИЕ: Данное изделие и его
доступные комплектующие сильно
нагреваются в процессе эксплуатации.
Будьте осторожны и не касайтесь
нагревательных элементов.
Не разрешайте детям младше 8 лет
приближаться к изделию без контроля.
Д а н н о е и зд ел и е м ож ет б ы т ь
использовано детьми старше 8 лет и
лицами с ограниченными физическими,
с е н с о р н ы м и и л и ум с т ве н н ы м и
способностями или без опыта и знания
о правилах использования изделия при
условии надлежащего контроля или
обучения безопасному использованию
изделия с учетом соответствующих
рисков. Не разрешайте детям играть
с изделием. Не разрешайте детям
осуществлять чистку и уход за изделием
без контроля взрослых.
  
    
     
    
   
   
    
  
   
   

ВНИМАНИЕ: Если стеклокерамическая
п о ве рх н о с т ь ва р оч н о й п а н ел и
треснула, выключите ее во избежание
ударов током.
Никогда не используйте паровые
чистящие агрегаты или агрегаты
под высоким давлением для чистки
изделия.
Удалите жидкость из крышки перед
открытием. Не закрывать стеклянную
крышку (если имеется) с газовыми
горелками или электрическая плита
еще горячая.
    
  
   

ВНИМАНИЕ: Использование
несоответствующих план защиты может
привести к несчастным случаям.
Ескертулер
ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол
жететін бөліктері жұмыс кезінде қызуы
мүмкін.
Қыздыру элементтеріне тимеуге назар
аударыңыз.
8-ге толмаған балаларға үздіксіз
бақылау болмаса, құрылғыдан аулақ
ұстау керек.
Бұл құрылғыны қауіпсіз түрде қолдану
бойынша кеңес не нұсқау берілген және
ықтимал қауіп-қатерлерді түсінетін
жағдайда, оны 8-ге толған балалар мен
дене, сезіну немесе ой қабілеті төмен
немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз
адамдар қолдана алады. Балаларға
құрылғымен ойнауға болмайды.
Балаларға бақылаусыз құрылғыны
тазалауға және оған қызмет көрсетуге
болмайды.
ЕСКЕРТУ: Плитада майға тамақ
пісірген кезде бақылап тұрмау қауіпті
болуы және өрт шығуға әкелуі мүмкін.
Өртті ЕШҚАШАН сумен өшіруші
болмаңыз, оның орнына құрылғыны
өшіріп, жалынды жабыңыз, мысалы
қақпақпен немесе өртенбейтін матамен.
ЕСКЕРТУ: Өрт қаупі бар: пісіру
беттерінде заттарды сақтамаңыз.
Автоматты түрде тазарту кезінде
құрылғының беті ыстық болатындықтан
балаларды одан алыс жерде ұстаңыз.
Металл заттарды (пышақтар, қасықтар,
таба қақпақтары, т.б.) конфоркаға
қоймаңыз, себебі олар қызып кетуі
мүмкін.
Құрылғы сыртқы таймермен немесе
бөлек қашықтан басқару жүйесімен
басқарылуға арналмаған.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: сәйкес келмейтін
конфоркалардың қорғану құралдарын
пайдалану жазатайым оқиғаларға
себеп болуы мүмкін.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Егер шыны
пісіру панелі зақымдалған жағдайда:
- тез арада барлық конфоркаларды
және барлық мүмкіндіктегі қыздыру
элементтерін өшіріңіз, сонымен
қатар құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз
- қондырғының беткейін қолыңызбен
ұстамаңыз.
3
Assistance
Communicating:
• appliance model (Mod.)
• serial number (S/N)
This information is found on the data plate located on the
appliance and/or on the packaging.
Сервисное обслуживание
Перед тем как обратиться в Центр Технического
Обслуживания:
• Модель изделия (Мод.)
• Номер тех. паспорта (серииныи №)
Эти данные вы наидете на паспортнои табличке,
расположеннои на изделии.
Көмек
Байланыс ақпараты:
• құрылғының моделі (Мод.).
• сериялық нөмірі (С/н).
Бұл ақпарат құрылғыда орнатылған деректеме
кестесінде немесе орамадан табылуы мүмкін.
4
Description of the appliance Құрылғы сипаттамасы
Overall view
1.
2.
3.
4.
5.
Support Grid for COOKWARE
GAS BURNERS
Control Knobs for GAS BURNERS
Ignition for GAS BURNERS
SAFETY DEVICES
• GAS BURNERS differ in size and power. Use the
diameter of the cookware to choose the most appropriate
burner to cook with.
• Control Knobs for GAS BURNERS adjust the size of the
flame.
• GAS BURNER IGNITION enables a specific burner to
be lit automatically.
• SAFETY DEVICE stops the gas flow if the flame is
accidentally extinguished.
Жалпы шолу
1
2
3
4
5
ЫДЫСТАРҒА арналған тіреуіш тор
ГАЗ ОТТЫҚТАРЫ
ГАЗ ОТТЫҚТАРЫ басқару тұтқалары
ГАЗ ОТТЫҚТАРЫНЫҢ тұтату құралы
ҚАУІПСІЗДІК ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ
• ГАЗ ОТТЫҚТАРЫ өлшемі мен қуатына қарай әртүрлі
болады. Тамақ пісіру үшін тиісті оттықты ыдыстың
диаметріне қарай таңдаңыз.
• ГАЗ ОТТЫҚТАРЫ басқару тұтқалары жалынның
өлшемін реттейді.
• ГАЗ ОТТЫҒЫНЫҢ ТҰТАТУ ҚҰРАЛЫ белгілі бір
оттықты автоматты түрде жандыруға мүмкіндік береді.
• ҚАУІПСІЗДІК ҚҰРЫЛҒЫСЫ жалын байқаусыз
өшірілсе, газ ағынын тоқтатады.
Описание изделия
Общии вид
1.
2.
3.
4.
5.
Опорные решетки для КАСТРЮЛЬ И СКОВОРОД
ГАЗОВЫЕ КОНФОРКИ
Регуляторы ГАЗОВЫХ КОНФОРОК
Свеча зажигания ГАЗОВЫХ КОНФОРОК
ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО
2
• ГАЗОВЫЕ КОНФОРКИ имеют разную мощность
и р а з м е р . В ы б е р и т е к о н ф о р к у, н а и б ол е е
соответствующую диаметру используемой посуды.
1
• Регуляторы ГАЗОВЫХ КОНФОРОК служат для
регуляции пламени.
3
• Свеча ЗАЖИГАНИЯ ГАЗОВЫХ КОНФОРОК для
автоматического зажигания нужной конфорки.
• УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ при случайном
гашении пламени перекрывает подачу газа.
5
4
5
Installation
the event of a leak. As a result LPG cylinders, whether
partially or completely full, must not be installed or stored
in rooms or storage areas that are below ground level
(cellars, etc.). It is advisable to keep only the cylinder
being used in the room, positioned so that it is not subject
to heat produced by external sources (ovens, fireplaces,
stoves, etc. ) which could raise the temperature of the
cylinder above 50°C.
! Before operating your new appliance please read this
instruction booklet carefully. It contains important information
for safe use, installation and care of the appliance.
! Please keep these operating instructions for future reference.
Pass them on to possible new owners of the appliance.
! Keep packaging material out of the reach of children. It can
become a choking or suffocation hazard (see Precautions
and tips).
! The appliance must be installed by a qualified professional
according to the instructions provided. Incorrect installation
may cause harm to people and animals or may damage
property.
! This unit may be installed and used only in permanently
ventilated rooms in accordance with current national
regulations. The following requirements must be observed:
• The room must be equipped with an air extraction system
that expels any combustion fumes. This may consist of
a hood or an electric fan that automatically starts each
time the appliance is switched on.
In a chimney stack or branched flue.
(exclusively for cooking appliances)
Directly to
the Outside
• The room must also allow proper air circulation, as air is
needed for combustion to occur normally. The flow of air
must not be less than 2 m3/h per kW of installed power.
Examples of
ventilation holes
for comburant air.
Room to be
Vented
Enlarging the ventilation slot
between window and floor.
The system can also provide the air
needed for combustion indirectly,
i.e. from adjacent rooms fitted with
air circulation tubes as described
above. However, these rooms must
not be communal rooms, bedrooms
or rooms that may present a fire
hazard.
• Liquid petroleum gas sinks to the floor as it is heavier
than air. Therefore, rooms containing LPG cylinders must
also be equipped with vents to allow gas to escape in
6
600mm min.
If the hob is installed beneath a wall
cabinet, the latter must be situated
at a minimum of 700 mm above
the hob.
Before the installation remove the grids and burners from
the hob and turn it upside down, making sure you don’t
damage the thermocouples and spark plugs.
Apply the seals that come with the appliance along the outer
edges of the hob to prevent any passage of air, humidity
and water (see Figure).
For proper application make sure the surfaces to be sealed
are clean, dry and free of any grease/oil.
The air circulation system may
take air directly from the outside
by means of a pipe with an inner
cross section of at least 100 cm2;
the opening must not be vulnerable
to any type of blockages.
A
Adjacent
Room
Fitting the appliance
The following precautions must be taken when installing
the hob:
• Kitchen cabinets adjacent to the appliance and taller than
the top of the hob must be at least 600 mm from the edge
of the hob.
• Hoods must be installed according to their relative
installation instruction manuals and at a minimum
distance of 650 mm from the hob (see figure).
• Place the wall cabinets adjacent to the hood at a minimum
height of 420 mm from the hob (see figure).
420mm min.
Positioning
650mm min.
GB
• The installation cavity should have the dimensions
indicated in the figure.
Fastening hooks are provided, allowing you to fasten
the hob to tops that are between 20 and 40 mm thick.
To ensure the hob is securely fastened to the top, we
recommend you use all the hooks provided.
555 mm
mm
m
475
55
GB
m
Electrical connection
Hobs equipped with a three-pole power supply cable are
designed to operate with alternating current at the voltage and
frequency indicated on the data plate (this is located on the
lower part of the appliance). The earth wire in the cable has a
green and yellow cover. If the appliance is to be installed above
a built-in electric oven, the electrical connection of the hob and
the oven must be carried out separately, both for electrical
safety purposes and to make extracting the oven easier.
Hook fastening diagram
Hooking position
for top H=20mm
Hooking position
for top H=30mm
Front
Hooking position
for top H=40mm
Back
! Use the hooks contained in the “accessory pack”.
• Where the hob is not installed over a built-in oven, a
wooden panel must be installed as insulation. This must
be placed at a minimum distance of 20 mm from the lower
part of the hob.
Ventilation
To ensure adequate ventilation, the back panel of the cabinet
must be removed. It is advisable to install the oven so that it
rests on two strips of wood, or on a completely flat surface
with an opening of at least 45 x 560 mm (see diagrams).
Connecting the supply cable to the mains
Install a standardised plug corresponding to the load
indicated on the data plate.
The appliance must be directly connected to the mains
using an omnipolar circuit-breaker with a minimum contact
opening of 3 mm installed between the appliance and the
mains. The circuit-breaker must be suitable for the charge
indicated and must comply with current electrical regulations
(the earthing wire must not be interrupted by the circuitbreaker). The supply cable must not come into contact with
surfaces with temperatures higher than 50°C.
! The installer must ensure that the correct electrical
connection has been made and that it is compliant with
safety regulations.
Before connecting to the power supply, make sure that:
• The appliance is earthed and the plug is compliant with
the law.
• The socket can withstand the maximum power of the
appliance, which is indicated on the data plate.
• The voltage is in the range between the values indicated
on the data plate.
• The socket is compatible with the plug of the appliance.
If the socket is incompatible with the plug, ask an
authorised technician to replace it. Do not use extension
cords or multiple sockets.
! Once the appliance has been installed, the power supply
cable and the electrical socket must be easily accessible.
560
mm
.
45 m
m.
! The cable must not be bent or compressed.
! The cable must be checked regularly and replaced by
authorised technicians only (see Assistance).
Where a hob is installed above an oven without a forced
ventilation cooling system, adequate ventilation must be
provided inside the cabinet by means of air holes through
which air can pass (see figure).
! The manufacturer declines any liability should these safety
measures not be observed.
Gas connection
The appliance should be connected to the main gas supply
or to a gas cylinder in compliance with current national
regulations. Before carrying out the connection, make sure
the cooker is compatible with the gas supply you wish to
7
GB
use. If this is not the case, follow the instructions indicated
in the paragraph “Adapting to different types of gas.”
When using liquid gas from a cylinder, install a pressure
regulator which complies with current national regulations.
! Check that the pressure of the gas supply is consistent with the
values indicated in Table 1 (“Burner and nozzle specifications”).
This will ensure the safe operation and longevity of your
appliance while maintaining efficient energy consumption.
Connection with a rigid pipe (copper or steel)
! Connection to the gas system must be carried out in such a
way as not to place any strain of any kind on the appliance.
There is an adjustable L-shaped pipe fitting on the appliance
supply ramp and this is fitted with a seal in order to prevent
leaks. The seal must always be replaced after rotating the
pipe fitting (seal provided with appliance). The gas supply
pipe fitting is a threaded 1/2 gas cylindrical male attachment.
• Adjusting the burners’ primary air Does not require
adjusting.
• Setting the burners to minimum
1. Turn the tap to the low flame position;
2. Remove the knob and adjust the adjustment screw, which
is positioned in or next to the tap pin, until the flame is
small but steady.
Connecting a flexible jointless stainless steel pipe to a
threaded attachment
The gas supply pipe fitting is a threaded 1/2 gas cylindrical
male attachment.
These pipes must be installed so that they are never longer
than 2000 mm when fully extended. Once connection has
been carried out, make sure that the flexible metal pipe
does not touch any moving parts and is not compressed.
! Only use pipes and seals that comply with current national
regulations.
Checking the tightness of the connection
! When the installation process is complete, check the pipe
fittings for leaks using a soapy solution. Never use a flame.
Adapting to different types of gas
To adapt the hob to a different type of gas other than default
type (indicated on the rating plate at the base of the hob or
on the packaging), the burner nozzles should be replaced
as follows:
1. Remove the hob grids and slide the burners off their
seats.
2. Unscrew the nozzles using a 7 mm socket spanner, and
replace them with nozzles for the new type of gas (see
table 1 “Burner and nozzle characteristics”).
3. Reassemble the parts following the above procedure in
the reverse order.
4. Once this procedure is finished, replace the old rating
sticker with one indicating the new type of gas used.
Sticker are available from any of our Service Centres.
Replacing the Triple ring burner nozzles
1. Remove the pan supports and lift the burners out of their
housing. The burner consists of two separate parts (see
pictures).
2. Unscrew the nozzles using a 7 mm socket spanner.
Replace the nozzles with models that are configured
for use with the new type of gas (see Table 1). The two
nozzles have the same hole diameter.
3. Replace all the components by completing the above
operations in reverse order.
8
3. Having adjusted the flame to the required low setting,
while the burner is alight, quickly change the position
of the knob from minimum to maximum and vice versa
several times, checking that the flame does not go out.
4. Some appliances have a safety device (thermocouple)
fitted. If the device fails to work when the burners are set
to the low flame setting, increase this low flame setting
using the adjusting screw.
5. Once the adjustment has been made, replace the
seals on the by-passes using sealing wax or a similar
substance.
! If the appliance is connected to liquid gas, the regulation
screw must be fastened as tightly as possible.
! Once this procedure is finished, replace the old rating
sticker with one indicating the new type of gas used. Stickers
are available from any of our Service Centres.
! Should the gas pressure used be different (or vary slightly)
from the recommended pressure, a suitable pressure
regulator must be fitted to the inlet pipe (in order to comply
with current national regulations).
DATA PLATE
GB
Electrical
see data plate
connections
This appliance conforms to the following
European Economic Community directives:
- 2006/95/EEC dated 12/12/06 (Low
Voltage) and subsequent amendments
- 2004/108/EEC dated 15/12/04
(Electromagnetic Compatibility) and
subsequent amendments
- 93/68/EEC dated 22/07/93 and
subsequent amendments.
- 2009/142/EEC dated 30/11/09 (Gas) and
subsequent amendments.
- 2012/19/EC and subsequent
amendments.
9
GB
Burner and nozzle specifications
Table 1
Liquid Gas
Burner
Diameter
(mm)
Thermal
power
kW
(p.c.s.*)
Reduced
Thermal
power
kW
(p.c.s.*)
Nominal
Natural Gas
By-pass Nozzle
1/100
1/100
Flow*
(g/h)
(mm)
(mm)
***
**
Thermal
power
kW
(p.c.s.*)
Nominal
Nozzle
1/100
Flow*
(l/h)
(mm)
Fast (R)
100
0,70
3,00
39
86
218
214
3,00
132 (H)
286
Reduced Fast (RR)
100
0,70
2,60
39
80
189
186
2,60
122 (H)
248
Semi Fast (S)
75
0,40
1,65
28
64
120
118
1,65
96
157
Auxiliary (A)
55
0,40
1,00
28
50
73
71
1,00
79 (6)
95
130
1,50
3,30
61
65x2
240
236
3,30
103 x 2
343
28-30
20
35
37
25
45
Triple Crown (TC)
Nominal (mbar)
Minimum (mbar)
Maximum (mbar)
Supply Pressures
* At 15°C and 1013,25 mbar - dry gas
** Propane
P.C.S. = 50.37 MJ/Kg
*** Butane
P.C.S. = 49.47 MJ/Kg
Natural
P.C.S. = 37.78 MJ/m³
A
R
S
S
7HPC 640 /HA
7HPC 640 X/HA
7HPC 640 GH/HA
7HPC 640N /HA
7HPC 640N GH/HA
7HPC 640N X /HA
PC 640N /HA
PC 640N X/HA
GPN 64 O CI RFH
GPN 64 A CI RFH
GPN 64 NW RFH
GPN 64 NCI RFH
GPN 64 NI RFH
10
A
A
RR
TC
S
7HPC 640 T GH /HA
7HPC 640 T R /HA
7HPC 640 T X /HA
GPN 64 TA CI RFH
GPN 64 TO CI RFH
R
Ø145
S
7HPC 631 /HA
7HPC 631 X/HA
20
17
25
Start-up and use
Precautions and tips
! The position of the corresponding gas burner or electric
hotplate* is shown on every knob.
! This appliance has been designed and manufactured
in compliance with international safety standards. The
following warnings are provided for safety reasons and
must be read carefully.
Gas burners
Each burner can be adjusted to one of the following settings
using the corresponding control knob:
●
Off
Maximum
Minimum
To light one of the burners, hold a lit match or lighter near
the burner and, at the same time, press down and turn the
corresponding knob anti-clockwise to the maximum setting.
Since the burner is fitted with a safety device, the knob
should be pressed for approximately 2-3 seconds to allow
the automatic device keeping the flame alight to heat up.
When using models with an ignition button, light the desired
burner pressing down the corresponding knob as far as possible
and turning it anticlockwise towards the maximum setting.
! If a flame is accidentally extinguished, turn off the control
knob and wait for at least 1 minute before trying to relight it.
To switch off the burner, turn the knob in a clockwise
direction until it stops (when reaches the “●” position).
Practical advice on using the burners
To ensure the burners operate efficiently:
• Use appropriate cookware for each burner (see table)
so that the flames do not extend beyond the bottom of
the cookware.
• Always use cookware with a flat base and a cover.
• When the contents of the pan reach boiling point, turn
the knob to minimum.
Burner
Ø Cookware Diameter (cm)
Rapid (R)
24 - 26
Reduced Rapid (RR)
24 - 26
Semi-Rapid (S)
16 - 20
Auxiliary (A)
10 - 14
Triple Crown (TC)
24 - 26
To identify the type of burner, refer to the designs in the
section entitled, “Burner and Nozzle Specifications”.
GB
General safety
• This is a class 3 built-in appliance.
• Gas appliances require regular air exchange to
maintain efficient operation. When installing the hob,
follow the instructions provided in the paragraph on
“Positioning” the appliance.
• These instructions are only valid for the countries
whose symbols appear in the manual and on the
serial number plate.
• The appliance was designed for domestic use inside the
home and is not intended for commercial or industrial use.
• The appliance must not be installed outdoors, even in
covered areas. It is extremely dangerous to leave the
appliance exposed to rain and storms.
• Do not touch the appliance with bare feet or with wet or
damp hands and feet.
• The appliance must be used by adults only for the
preparation of food, in accordance with the instructions
outlined in this booklet. Any other use of the appliance
(e.g. for heating the room) constitutes improper use and
is dangerous. The manufacturer may not be held liable
for any damage resulting from improper, incorrect and
unreasonable use of the appliance.
• Ensure that the power supply cables of other electrical
appliances do not come into contact with the hot parts
of the oven.
• The openings used for ventilation and dispersion of heat
must never be covered.
• Always make sure the knobs are in the “●”/“○” position
when the appliance is not in use.
• When unplugging the appliance always pull the plug from
the mains socket, do not pull on the cable.
• Never carry out any cleaning or maintenance work
without having detached the plug from the mains.
• In case of malfunction, under no circumstances should
you attempt to repair the appliance yourself. Repairs
carried out by inexperienced persons may cause injury
or further malfunctioning of the appliance. Contact a
Service Centre (see Assistance).
• Always make sure that pan handles are turned towards
the centre of the hob in order to avoid accidental burns.
• Do not close the glass cover (if present) when the gas
burners or electric hotplates are still hot.
• Do not leave the electric hotplate switched on without a
pan placed on it.
• Do not use unstable or deformed pans.
• Remove any liquid from the lid before opening it.
• The appliance should not be operated by people
(including children) with reduced physical, sensory or
mental capacities, by inexperienced individuals or by
anyone who is not familiar with the product. These
individuals should, at the very least, be supervised by
someone who assumes responsibility for their safety or
receive preliminary instructions relating to the operation
of the appliance.
11
GB
• Do not let children play with the appliance.
• The appliance is not intended to be operated by
means of an external timer or separate remotecontrol system.
Disposal
• When disposing of packaging material: observe local
legislation so that the packaging may be reused.
• The European Directive 2012/19/EC on Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires
that old household electrical appliances must not
be disposed of in the normal unsorted municipal
waste stream. Old appliances must be collected
separately in order to optimise the recovery and
recycling of the materials they contain and reduce
the impact on human health and the environment.
The crossed out “wheeled bin” symbol on the product
reminds you of your obligation, that when you dispose
of the appliance it must be separately collected.
Consumers should contact their local authority or retailer
for information concerning the correct disposal of their
old appliance.
Maintenance and care
Switching the appliance off
Disconnect your appliance from the electricity supply before
carrying out any work on it.
Cleaning the appliance
! Do not use abrasive or corrosive detergents such as stain
removers, anti-rust products, powder detergents or sponges with
abrasive surfaces: these may scratch the surface beyond repair.
! Never use steam cleaners or pressure cleaners on the
appliance.
• It is usually enough to wash the hob with a damp sponge
and dry it with absorbent kitchen roll.
• The removable parts of the burners should be washed
frequently with warm water and soap and any burnt-on
substances removed.
• For hobs which ligth automatically, the terminal part of
the electronic instant lighting devices should be cleaned
frequently and the gas outlet holes should be checked
for blockages.
• Stainless steel can be marked by hard water that has
been left on the surface for a long time, or by aggressive
detergents containing phosphorus. After cleaning, rinse
and dry any remaining drops of water.
Gas tap maintenance
Over time, the taps may become jammed or difficult to turn.
If this happens, the tap must be replaced.
! This procedure must be performed by a qualified
technician authorised by the manufacturer.
12
Troubleshooting
It may happen that the appliance does not function properly
or at all. Before calling the service centre for assistance,
check if anything can be done. First, check to see that there
are no interruptions in the gas and electrical supplies, and,
in particular, that the gas valves for the mains are open.
The burner does not light or the flame is not even
around the burner.
Check whether:
• The gas holes on the burner are clogged.
• All the movable parts that make up the burner are
mounted correctly.
• There are draughts near the appliance.
The flame dies in models with a safety device.
Check to make sure that:
• You pressed the knob all the way in.
• You keep the knob pressed in long enough to activate
the safety device.
• The gas holes are not blocked in the area corresponding
to the safety device.
The burner does not remain lit when set to minimum.
Check to make sure that:
• The gas holes are not blocked.
• There are no draughts near the appliance.
• The minimum setting has been adjusted properly.
The cookware is unstable.
Check to make sure that:
• The bottom of the cookware is perfectly flat.
• The cookware is positioned correctly at the centre of the
burner.
• The pan support grids have been positioned correctly.
! Важно сохранить данное руководство для его
последующих консультации. В случае продажи,
передачи изделия или при переезде на новое место
жительства необходимо проверить, чтобы руководство
оставалось вместе с изделием, для того чтобы его новыи
владелец мог ознакомиться с правилами эксплуатации
и с соответствующими предупреждениями.
! Внимательно прочитаите инструкции: в них содержатся
важные сведения об установке, эксплуатации и
безопасности изделия.
Расположение
! Не разрешаите детям играть с упаковочными
материалами. Упаковочные материалы должны быть
уничтожены в соответствии с правилами раздельного
сбора мусора (см. Предосторожности и рекомендации).
! Монтаж изделия производится в соответствии
с данными инструкциями квалифицированными
специалистами. Неправильныи монтаж изделия может
стать причинои повреждения имущества и причинить
ущерб людям и домашним животным.
Встроенныи монтаж
Для правильного монтажа варочнои панели необходимо
соблюдать следующие меры предосторожности:
• Кухонные элементы, расположенные рядом с
кухоннои плитои, высота которых превышает уровень
варочнои панели, должны находиться на расстояние
не менее 600 мм от края варочнои панели.
• Вытяжка должна быть установлена в соответствии
с руководством по эксплуатации вытяжки и в любом
случае на высоте не менее 650 мм от кухонного топа
(см. рисунок).
• Расположите навесные шкафы, прилегающие к
вытяжке, на высоте не менее 420 мм от рабочеи
поверхности кухни (см. рисунок).
650mm min.
Д а н н о е и зд ел и е м ож ет б ы т ь ус та н о вл е н о и
использоваться только в помещениях с постояннои
ве н т и л я ц и е и в с о от ветс т в и и с п ол ож е н и я м и
деиствующих Нормативов. Необходимо соблюдать
следующие требования:
• В помещении должна быть предусмотрена система
дымоудаления в атмосферу, выполненная в
виде вытяжного зонта или электровентилятора,
автоматически включающихся каждыи раз, когда
включается изделие.
Или же воздухозабор может осуществляться из смежных
помещении, оснащенных вентиляционным отверстием,
сообщающимся с улицеи, как описано выше, при
условии, что это не общие зоны здания, пожароопасные
помещения и не спальни.
• Сжиженныи газ пропан-бутан тяжелее воздуха и
следовательно застаивается внизу. По этои причине
помещения, в которых установлены баллоны с СНГ
(сжиженным натуральным газом) должны иметь
вентиляционные отверстия внизу, сообщающиеся с
улицеи, для удаления возможных утечек газа. Поэтому
баллоны с СПГ должны быть опорожнены или оставаться
частично заполненными; они не должны размещаться
или храниться в подземных помещениях и хранилищах
(подвалах, и т.д.). Следует держать в помещении только
один рабочии баллон, расположенныи таким образом,
чтобы он не подвергался прямому воздеиствию
источников тепла (печеи, каминов и т.д.), которые могут
привести к нагреву баллона свыше 50°C.
• В помещении должна быть предусмотрена система,
обеспечивающая достаточныи приток воздуха для
надлежащего горения. Расход воздуха, необходимого
для горения, должен быть не менее 2 м3/час на кВт
установленнои мощности.
A
600mm min.
420mm min.
Установка
Если варочная панель
устанавливается под навесным
шкафом, последнии должен
располагаться на высоте не
менее 700 мм от кухонного топа.
Перед монтажом снимите решетки и горелки с варочной
панели и переверните ее, следя, чтобы не повредить
термопары и свечи. Установите прилагающиеся
уплотнения по внешнему периметру варочной панели
во избежание попадания воздуха, влаги и воды (см.
схему). Для правильной эксплуатации проверьте, чтобы
герметизируемые поверхности были чистыми, сухими,
нежирными.
Приток воздуха может
обеспечиваться непосредственно
снаружи здания через
воздуховод полезным сечением
не менее 100 см2 и диаметром,
исключающим возможность
случаиного засорения.
13
RU
Вентиляция
Для обеспечения надлежащеи вентиляции необходимо
снять заднюю панель ниши кухонного элемента.
Рекомендуется установить духовои шкаф на два
деревянных бруска или на сплошное основание с
отверстием диаметром не менее 45 х 560 мм (см
чертежи).
RU
560
• Размеры ниши кухонного элемента должны
соответствовать рисунку. В крепежныи комплект
входят крепежные крюки для крепления варочнои
панели на кухоннои рабочеи поверхности толщинои
от 20 до 40 мм. Для надежного крепления
варочнои панели рекомендуется использовать все
прилагающиеся крюки.
555 mm
m
45 m
m.
Если варочная панель устанавливается сверху
встроенного духового шк афа, не оснащенного
принудительнои охладительнои вентиляциеи, для
надлежащеи вентиляции внутри кухонного элемента
необходимо проделать вентиляционные отверстия для
циркуляции воздуха (см чертежи).
mm
m
.
475
55
mm
Схема крепления крюков
Электрическое подключение
Монтаж крюка для опорных
брусков H=20mm
Монтаж крюка для опорных
брусков H=30mm
Спереди
Монтаж крюка для опорных
брусков H=40mm
Сзади
! Используите крюки из комплекта “вспомогательные
принадлежности”
• Если варочная панель не устанавливается сверху
встроенного духового шкафа, необходимо вставить
деревянную панель в качестве изоляции. Эта панель
должна быть установлена на расстоянии не менее 20
мм от нижнеи части варочнои панели.
14
Варочные панели, оснащенные трехполярным сетевым
кабелем, расчитаны на функционирование с переменным
током с напряжением и частотои электропитания,
указанными на паспортнои табличке (расположеннои
снизу варочнои панели). Провод заземления сетевого
кабеля имеет желто-зеленыи цвет. В случае установки
варочнои панели сверху духового шкафа, встроенного
в кухонныи элемент, электрическое подсоединение
варочнои панели и духового шкафа должно выполняться
раздельно по причинам безопасности, а так же для
легкого съема духового шкафа.
Подсоединение сетевого шнура изделия к сети
электропитания
Установите на сетевои кабель нормализованную
штепсельную вилку, расчитанную на нагрузку, указанную
на паспортнои табличке. В случае прямого подключения
к сети электропитания между изделием и сетью
необходимо установить многополюсныи выключатель
с минимальным расстоянием между контактами 3 мм,
расчитанныи на данную нагрузку и соответствующии
деиствующим нормативам (выключатель не должен
размыкать провод заземления). Сетевои кабель должен
быть расположен таким образом, чтобы ни в однои точке
его температура не превышала температуру помещения
более чем на 50°C.
! Электромонтер несет ответственность за правильное
подключение изделия к электрическои сети и за
соблюдение правил безопасности.
Перед подключением изделия к сети электропитания
проверьте следующее:
• розетка должна быть соединена с заземлением и
соответствовать нормативам;
• сетевая розетка должна быть рассчитана на
максимальную потребляемую мощность изделия,
указанную в таблице технических характеристик;
• н а п р я ж е н и е и ч а с т от а т о к а с ет и д ол ж н ы
соответствовать электрическим данным изделия;
• сетевая розетка должна быть совместима со
штепсельнои вилкои изделия. В противном случае
замените розетку или вилку; не используите
удлинители или троиники.
! Изделие должно быть установлено таким образом,
чтобы электрическии провод и сетевая розетка были
легко доступны.
! Электрическии провод изделия не должен быть согнут
или сжат.
! Ре г у л я р н о п р о в е р я и т е с о с т о я н и е к а б ел я
электропитания и в случае необходимости поручите
его замену только уполномоченным техникам (см.
Техническое обслуживание).
! Производитель не несет ответственности за
последствия несоблюдения перечисленных выше
требовании.
Подсоединение к газопроводу
д а н н о е и зд ел и е м о ж ет б ы т ь у с т а н о вл е н о и
использоваться только в помещениях с постояннои
вентиляциеи в соответствии с положениями деиствующих
Нормативов, только после проверки соответствия
изделия типу газа, к которому он подсоединяется. В
случае несоответствия выполнить операции, описанные
в параграфе “Настроика на различные типы газа”. В
случае использования сжиженного газа из баллона
использовать регуляторы давления, соответствующие
нормативами и их последующим поправкам.
! Для надежного функционирования, рационального
использования энергии и более длительного срока
службы электрического изделия проверьте, чтобы
давление подачи газа соответствовало значениям,
указанным в таблице 1 “Характеристики газовых горелок
и форсунок”.
цилиндрическую наружную резьбу 1/2 газ.
RU
Подсоединение при помощи гибкои трубки из
нержавеющеи стали со сплошными стенками с
резьбовыми соединениями.
Патрубок подачи газа в изделие имеет цилиндрическую
наружную резьбу 1/2 газ.
Подсоединение таких шлангов должно производиться
таким образом, чтобы их длина при максимальном
растяжении не превышала 2000 мм. По завершении
подсоединения проверьте, чтобы металлическии гибкии
шланг не касался подвижных частеи или не был сжат.
Использовать исключительно трубки, соответствующие
Н о р м а т и в у, и у п л о т н и т е л ь н ы е п р о к л а д к и ,
соответствующие деиствующим государственным
нормативам.
Проверка уплотнения
! По завершении подсоединения проверьте прочность
уплотнения всех патрубков при помощи мыльного
раствора, но никогда не пламенем.
Подготовка к различным типам газа
Для переоснащения варочнои панели для газа,
отличающемуся от газа, на которыи варочная панель
расчитана изначально (указан на этикетке на верхнеи
части варочнои панели или на упаковке), необходимо
заменить форсунки конфорок следующим образом:
1. Cнимите с варочнои панели опорные решетки и
выньте конфорки из своих гнезд.
2. Oтвинтите форсунки при помощи полои отвертки
7 мм и замените их на форсунки, расчитанные на
новыи тип газа (смотрите таблицу 1 “Характеристики
конфорок и форсунок”).
3. Восстановить детали на свои места, выполняя
операции в обратном порядке.
4. По завершении операции замените старую этикетку
тарирования на новую, соответствующую новому
типу используемого газа. Этикетку можно заказать в
наших Центрах Технического Обслуживания.
   
1.C       
      
.
2.O      
      
        
 .
3.В     
      
 
Подсоединение при помощи твердои трубки (меднои
или стальнои)
! Подсоединение к газопроводу не должно оказывать
каких-либо нагрузок на изделие.
На патру бк е подачи газа в изделия имеется
вращающееся колено “L” с уплотнительнои прокладкои.
При необходимости повернуть колено обязательно
замените уплотнительную прокладку (прилагающется
к изделию). Патрубок подачи газа в изделие имеет
15
RU
• Регуляция первичного воздуха конфорок
Конфорки не нуждаются в какои-либо регуляции
первичного воздуха.
• Регуляция минимального пламени
1. Поверните рукоятку-регулятор в положение
минимального пламени;
2. Cнимите рукоятку и поверните регуляционныи винт,
расположенныи внутри или рядом со стержнем крана,
вплоть до получения стабильного малого пламени.
3. Проверьте, чтобы при резком повороте рукоятки из
положения максимального пламени на минимальное,
конфорки не гасли.
4. В изделиях, оснащенных защитным устроиством
(термопарои), в случае неисправности этого
устроиства при минимальном пламени конфорок
увеличьте расход газа минимального пламени при
помощи регуляционного винта.
5. По завершении регуляции восстановите сургучные
или подобные пломбы на обводном газопроводе.
! В с л у ч а е и с п ол ь з о в а н и я с ж и ж е н н о го га з а
регуляционныи винт должен быть завинчен до упора.
! По завершении операции замените старую этикетку
тарирования на новую, соответствующую новому типу
используемого газа. Этикетку можно заказать в наших
Центрах Технического Обслуживания.
! Если давление используемого газа отличается
от предусмотренного давления (или варьирует),
необходимо установить на питающем газопроводе
соответствующии регулятор давления (согласно
нормативу “Регуляторы для канализированных газов”).
16
ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА
Электропитание см. заводскую табличку
Данное изделие соответствует
следующим Директивам
Европейского Сообщества:
2006/95/CEE от 12/12/06 (Низкое
напряжение) с последующими
изменениями - 2004/108/СЕЕ от
15/12/04 (Электромагнитная
совместимость) с последующими
изменениями - 93/68/СЕЕ от
22/07/93 с последующими
изменениями. - 2009/142/СЕЕ от
30/11/09 (Газ) с последующими
изменениями; - 2012/19CEE с
последующими изменениями
Характеристики горелок и форсунок
RU
Таблица 1
Сжиженный газ
Kонфорка
Диаметр
Теплотворная
способность
кВт (p.c.s.*)
Байпас Форсунка
1/100
1/100
Природный газ
Расход*
г/час
Теплотворная Форсунка
способность
1/100
кВт (p.c.s.*)
Расход*
л/час
(мм)
Номин.
Сокращ
(мм)
(мм)
***
**
Сокращ
Быстрая (R)
100
0,70
3,00
39
86
218
214
3,00
132 (H)
286
Быстрая (RR)
100
0,70
2,60
39
80
189
186
2,60
122 (H)
248
Полубыстрая (S)
75
0,40
1,65
28
64
120
118
1,65
96
Вспомогательная (А)
55
0,40
1,00
28
50
73
71
1,00
79 (6)
95
130
1,50
3,30
61
65x2
240
236
3,30
103 x 2
343
Тройная (ТС)
*
**
***
28-30
20
35
Номинальное (мбар)
Минимальное (мбар)
Максимальное (мбар)
Давление подачи
37
25
45
(мм)
157
20
17
25
При температуре 15°C и давлении 1013,25 мбар – сухой газ
Пропан
Теплотворная способность = 50,37 МДж/кг
Бутан
Теплотворная способность = 49,47 МДж/кг
Природный газ Теплотворная способность = 37,78 МДж/м3
A
R
A
A
S
S
7HPC 640 /HA
7HPC 640 X/HA
7HPC 640 GH/HA
7HPC 640N /HA
7HPC 640N GH/HA
7HPC 640N X /HA
PC 640N /HA
PC 640N X/HA
GPN 64 O CI RFH
GPN 64 A CI RFH
GPN 64 NW RFH
GPN 64 NCI RFH
GPN 64 NI RFH
RR
TC
S
7HPC 640 T GH /HA
7HPC 640 T R /HA
7HPC 640 T X /HA
GPN 64 TA CI RFH
GPN 64 TO CI RFH
R
Ø145
S
7HPC 631 /HA
7HPC 631 X/HA
17
RU
Включение и эксплуатация
! На каждом регуляторе показано положение газовои
или электрическои конфорки (если имеется), которои
данная рукоятка управляет.
Предосторожности и
рекомендации
Газовые конфорки
При помощи соответствующего регулятор можно
выбрать один из следующих режимов конфорки:
! Изделие спроектировано и изготовлено в соответствии
с международными нормативами по безопасности.
Необходимо внимательно прочитать настоящие
предупреждения, составленные в целях вашеи
безопасности.
●
Общие требования к безопасности
Выключено
Максимальная мощность
Минимальныи
Для зажигания однои из конфорок поднесите к неи
зажженную спичку или зажигалку, нажмите до упора и
поверните против часовои стрелки соответствующую
рукоятку в положение максимального пламени.
В моделях, оснащенных защитным устроиством,
необходимо держать рукоятку конфорки нажатои
примерно 2-3 секунды до тех пор, пока не нагреется
устроиство, автоматически поддерживающее горение
пламени.
В моделях, оснащенных свечои зажигания, для
включения нужнои конфорки достаточно нажать до
упора соответствующую рукоятку и повернуть ее против
часовои стрелки в положение максимального пламени,
удерживая ее нажатои вплоть до зажигания пламени.
! При случаином гашении пламени конфорки поверните
рукоятку управления в положение выключено и
попытаитесь вновь зажечь конфорку только по
прошествии 1 минуты.
Для выключения конфорки поверните рукоятку
по часовои стрелке вплоть до гашения пламени
(положение, обозначенное символом “●”).
Практические советы по эксплуатации
газовых горелок
Для максимальнои отдачи изделия следует помнить:
• для каждои конфорки используите подходящую
посуду (смотри таблицу) с тем, чтобы пламя конфорки
не выходило из-под дна посуды.
• всегда используите посуду с плоским дном и с
крышкои.
• в момент закипания поверните рукоятку в положение
малого пламени.
Конфорка
Быстрая (Большая)(R)
Быстрая сокращенная (RR)
Средняя (S)
Малая (А)
Тройная (ТС)
ø Диаметр кастрюли (см)
24 – 26
24 – 26
16 – 20
10 – 14
24 – 26
Для определения типа конфорки смотрите рисунки в
параграфе “Характеристики конфорок и форсунок”.
18
• Данное устроиство является встраиваемым
бытовым электроприбором класса 3.
• Для исправного функционирования газовых
ус т р о и с т в н е о бхо д и м о от р е г у л и р о в а т ь
воздухообмен. Проверьте, чтобы при установке
этих устроиств соблюдались требования,
описанные в параграфе “Расположение”.
• Инструкции относятся только к странам,
обозначения которых приведены в руководстве
и на паспортнои табличке изделия.
• Данное изделие предназначается для
непрофессионального использования в домашних
условиях.
• Запрещается устанавливать изделие на улице, даже
под навесом, так как воздеиствие на него дождя и
грозы является чрезвычаино опасным.
• Не прикасаитесь к изделию влажными руками,
босиком или с мокрыми ногами.
• Изделие предназначено для приготовления
пищевых продуктов, может быть использовано
только взрослыми лицами в соответствии
с инструкциями, приведенными в данном
техническом руководстве. Любое другое
его использование (например: отопление
п ом е щ е н и я ) сч и т а етс я н е н а д леж а щ и м и
следовательно опасным. Производитель не
несет ответственности за возможный ущерб,
вызванный ненадлежащим, неправильным и
неразумным использованием изделия.
• Следите, чтобы сетевые шнуры других бытовых
электроприборов не прикасались к горячим частям
духового шкафа.
• Не закрываите вентиляционные решетки и отверстия
рассеивания тепла.
• Всегда проверяите, чтобы регуляторы находились в
положении “l”/“Ў” , когда изделие не используется.
• Не тяните за сетевои кабель для отсоединения вилки
изделия из сетевои розетки, возьмитесь за вилку
рукои.
• Перед началом чистки или технического обслуживания
изделия всегда вынимаите штепсельную вилку из
сетевои розетки.
• В случае неисправности категорически запрещается
открывать внутренние механизмы изделия с целью
их самостоятельного ремонта. Обращаитесь в Центр
Сервисного обслуживания (см. Техобслуживание).
• Следите, чтобы ручки кастрюль на варочнои панели
были всегда повернуты таким образом, чтобы вы не
могли случаино задеть их.
• Не закрываите стеклянную крышку варочнои панели
(если она имеется), если газовые или электрические
конфорки еще горячие.
• Не пользуитесь нестабильнои или деформированнои
посудои.
• Не допускается эксплуатация изделия лицами с
ограниченными физическими, сенсориальными
или умственными способностями (включая детей),
неопытными лицами или лицами, необученными
обращению с изделием без контроля со стороны
лица, ответственного за их безопасность или после
надлежащего обучения обращению с изделием.
• Н е р а з р е ш а й т е д ет я м и г р а т ь с б ы т о в ы м
электроприбором.
• Изделие не рассчитано на влючение посредством
внешнего синхронизатора или отдельной
системы дистанционного управления
Утилизация
• Уничтожение упаковочных материалов: соблюдаите
местные нормативы с целью повторного
использования упаковочных материалов.
• Согласно Европеискои Директиве 2012/19/СЕ
касательно утилизации электронных и электрических
электроприборов электроприборы не должны
выбрасываться вместе с обычным городским
мусором. Выведенные из строя приборы должны
собираться отдельно для оптимизации их утилизации
и рекуперации составляющих их материалов, а также
для безопасности окружающеи среды и здоровья.
Символ зачеркнутая мусорная корзинка, имеющиися
на всех приборах, служит напоминанием об их
отдельнои утилизации.
Старые бытовые электроприборы могут быть
переданы в общественныи центр утилизации,
отвезены в специальные муниципальные зоны
или, если это предусмотрено национальными
нормативами, возвращены в магазин при покупке
нового изделия аналогичного типа.
Все ведущие производители бытовых электроприборов
содеиствуют созданию и управлению системами по
сбору и утилизации старых электроприборов.
Техническое
обслуживание и уход
Обесточивание изделия
Перед началом какои-либо операции по обслуживанию
или чистке отсоедините изделие от сети электропитания.
Чистка изделия
! Не следует пользоваться абразивными или
коррозивными чистящими средствами такими как
выводители пятен или средства для удаления
ржавчины, порошковыми чистящими средствами
или абразивными губками: они могут необратимо
поцарапать поверхность изделия.
! Никогда не используите паровые чистящие агрегаты
или агрегаты под высоким давлением для чистки
изделия.
• В качестве регулярного ухода достаточно вымыть
варочную панель влажнои губкои и затем протереть
насухо кухонным бумажным полотенцем.
• Необходимо регулярно мыть съемные части
конфорок горячеи водои с моющим средством,
тщательно удаляя все возможные налеты.
• На варочных панелях, оснащенных автоматическим
зажиганием, следует регулярно чистить наконечники
устроиств мгновенного электронного зажигания и
проверять, чтобы отверстия газовых конфорок не
были засорены.
• Перед началом приготовления поверхность варочной
панели необходимо протереть влажной тряпкой для
удаления пыли или остатков пищи, приготовленной
ранее. Необходимо регулярно чистить поверхность
варочной панели раствором теплой воды с
неабразивным моющим средством.
Уход за рукоятками газовои варочнои
панели
Со временем рукоятки варочнои панели могут
заблокироваться или вращаться с трудом, поэтому
потребуется произвести их внутреннюю чистку и замену
всеи рукоятки.
! Данная операция должна выполняться техником,
уполномоченным производителем.
Неисправности и методы их
устранения
Если ваш холодильник не работает. Прежде чем
обратиться в Центр Сервисного обслуживания,
проверьте, можно ли устранить неисправность,
используя рекомендации, приведенные в следующем
перечне.
Если неисправность не может быть устранена,
вызовите техника из уполномоченного Сервиса: Единыи
национальныи номер: 199.199.199 (максимальная
стоимость звонков с домашнего телефона 0,1426 Евро).
Конфорка не зажигается, или пламя горит неравномерно.
Форсунки газовои конфорки засорились.
• Все съемные части конфорки дожны быть установлены
правильно.
• Сквозняки рядом с газовои варочнои панелью.
В моделях варочнои панели, оснащенных защитным
устроиством, конфорка загорается и сразу гаснет.
Рукоятка конфорки нажата не до упора.
• Рук оятк а была нажата в течение времени,
недостаточного для включения защитного устроиства.
• Засорены форсунки газовои конфорки, расположенные
напротив защитного устроиства.
19
RU
RU
Конфорка гаснет в положении малого пламени.
Засорены отверстия подачи газа в конфорке.
• Сквозняки рядом с газовои варочнои панелью.
• Неправильно отрегулировано минимальное пламя.
Нестабильные кастрюли
Дно кастрюли должно быть идеально плоским.
• Кастрюля должна быть установлена по центру
газовои или электрическои конфорки.
• Опорные решетки на варочнои панели установлены
неправильно.
20
! Келешекте анықтама ретінде қарау үшін пайдалану
нұсқаулығын сақтап қойыңыз. Оны құрылғының кез
келген жаңа иесіне беріңіз.
Орналастыру
! Орау материалдарын балалардың қолы жетпейтін
жерде сақтаңыз. Тыныс тарылу немесе тұншығып қалу
қаупін туғызуы мүмкін ("Сақтандырулар мен кеңестер"
бөлімін қараңыз).
! Құрылғыны нұсқауларға сәйкес арнайы біліктілігі бар
маман орнатуға тиіс. Құрылғы дұрыс орнатылмаған
жағдайда, адамдар мен жануарлар өміріне қауіп төндіруі
немесе мүлікті зақымдауы мүмкін.
! Бұл құрылғыны тек үздіксіз желдетіліп тұратын бөлмелерде
төмендегі Ұлыбритания құрылыс ережелері мен нормаларына
сәйкес орнатуға және пайдалануға болады: B.S. 6172 / B.S.
5440, Par. 2 және B.S. 6891 стандарттарының ағымдағы
басылымдары. Төмендегі шарттарды орындау қажет:
• Бөлме кез келген түтіндерді айдап шығарып жіберетін
ауаны тартып алу жүйесімен жабдықталуы тиіс. Ол
құрылғы қосылған кезде автоматты түрде қосылатын
электр желдеткіштен немесе қалқадан тұруы мүмкін.
Мұрша құбырында немесе айыр түтіндікте.
(тек тағам дайындау құрылғылары үшін)
Тікелей
далаға
• Жану процесі қалыпты түрде өтуі үшін ауа керек
болғандықтан бөлмеде тиісті ауа айналымы болуы
керек. Ауаның ағымы орнатылған қуаттың әр кВт
бірлігіне 2 м3/сағ мәнінен аз болмауы тиіс.
A
Жануға арналған
ауаның желдету
тесіктерінің мысалдары.
Жапсарлас
бөлме
Желдетілетін
бөлме
Терезе мен еден арасындағы
желдету саңылауын кеңейту.
Құрылғыны орнату
Плитаны орнатқан кезде төмендегі сақтық шаралар
орындалуы тиіс:
• Құрылғы маңында тұрған және плитаның үстіңгі
жағына қарағанда биік ас үйі шкафтары плитаның
шетінен кем дегенде 600 мм-ге алыс орналасуы тиіс.
• Қалқалар тиісті орнату нұсқаулықтарына сәйкес
және плитадан кем дегенде 650 мм ара қашықтықта
орнатылуы тиіс (суретті қараңыз).
• Қалқаның маңында тұратын қабырғаға ілінетін
шкафтар плитадан кем дегенде 420 мм биіктікте
орналастырылуы тиіс (суретті қараңыз).
600 мм мин.
420 мм мин.
! Жаңа құрылғыны іске қоспас бұрын нұсқаулық
кітапшасын мұқият оқып шығыңыз. Мұнда құрылғыны
қауіпсіз қолдану, орнату және оны күту туралы маңызды
ақпараттар қамтылған.
• Сығылған газ ауадан ауыр болғандықтан еденге түседі.
Сондықтан, сығылған газ баллондары тұратын бөлмелер
газдың шығуы жағдайында, ол бөлмеден шығып кетуі
үшін вентиляциялық тесіктермен жабдықталуы тиіс. Сол
себепті, сығылған газ баллондары, жартылай немесе
толық болса да, жер деңгейінен төмен бөлмелерде не
сақтау аумақтарында (төле және т.б.) орнатылмауы
немесе сақталмауы тиіс. Тек пайдаланылуда болған
баллонды, оны 50°C-тан жоғары температураға
дейін ысытып жіберуі мүмкін сыртқы қайнар көздері
(пештер, каминдер және т.б.) шығаратын қызудан аулақ
орналастырып, сақтаған абзал.
650 мм мин.
Орнату
П л и т а қ а б ы р ғ а ғ а і л і н ет і н
шкафтың астында орнатылатын
болса, сол шкаф плитадан кем
дегенде 700 мм ара қашықтықта
орналасуы тиіс.
Орнатпас бұрын плитадан торлар мен оттықтарды
шығарып алып, оны аударыңыз. Терможұптар мен
тұтандырғыштарды зақымдап алмаңыз.Ауа, ылғал
және су өтпеуі үшін құрылғымен бірге берілген
тығыздағыштарды плитаның сыртқы жиектеріне
қолданыңыз (суретті қараңыз).Дұрыс жағу үшін
тығыздалатын беттер таза, құрғақ екеніне және май жоқ
екеніне көз жеткізіңіз.
Ауа айналымы жүйесіне, ішкі
диаметрі кем дегенде 100 см2
болатын түтік арқылы ауаны
тікелей даладан алуына болады;
тесігі кез келген бөгетпен бітеліп
қалуға бейім болмауы тиіс.
Сондай-ақ, жүйе жануға қажетті
ауаны жанама жолмен қамтамасыз
ете алады, яғни жоғарыда
сипатталған ауа айналымы
түтік терімен жабдықталған
ж а п с а рл а с б ө л м ел е рд е н .
Дегенмен, бұл бөлмелер ортақ
бөлме, жататын бөлме немесе өрт
қаупі бар бөлмелер болмауы тиіс.
• Орнату қуысы суретте көрсетілген өлшемдерге ие
болуы тиіс.
Үстінің қалыңдығы 20 мен 40 мм арасындағы шкафтарға
плитаны орнатуға мүмкіндік беретін бекіту ілмектері
қамтамасыз етілген. Плита шкаф үстіне мықтап бекітілгеніне
көз жеткізу үшін барлық ілмектерді пайдалану керек.
21
KZ
555 мм
KZ
м
м
м
475
м
55
Электр қуатына қосу
лмекті бекіту сызбасы
Ілмек орны шкаф
үстінің қалыңдығы
H=20мм үшін
Ілмек орны шкаф
үстінің қалыңдығы
H=20мм үшін
Алды
Ілмек орны
үстінің қалыңдығы
H=40 мм үшін
Арты
! "Керек-жарақтар" орамасындағы ілмектерді қолданыңыз.
• Плита ендірілген пеш үстіне орнатылмаған жағдайда,
оқшаулау үшін ағаш тақтаны орнату қажет. Оны
плитаның астыңғы жағынан кем дегенде 20 мм ара
қашықтықта орналастыру керек.
Желдету
Тиісті желдетудің орнатылғанын тексеру үшін шкафтың
артқы қабырғасын алып тастау қажет. Пешті екі ағаш
тақтайға немесе кемінде 45 x 560 мм ашық тұрған тегіс
жерде орналастыру ұсынылады (сызбаны қараңыз).
560
mm
.
45 m
m.
Үш полярлі желі кабелімен жабдықталған пісіру панелдері
паспорттық кестеде көрсетілген кернеумен және электр
өткізгіш жиілігіне қарай ауыспалы тоқта жұмыс істеуге
есептелген (пісіру панелінің төменгі жағында орналасқан).
Желі кабелінің жерге тұйықталу өткізгіші сары-жасыл түсті
болады. Пісіру панелін асүй элементіне қоса жасалған
духовка шкафының жоғарғы жағына орналастырылған
жағдайда, пісіру панелі мен духовка шкафының электр
көзіне жалғау қауіпсіздік ережелеріне сәйкес және духовка
шкафын тез алу үшін бөлек-бөлек орналасуы керек.
Бұйымның желі шнурын электр өткізгіші желісіне
жалғау
Электр қуаты кабеліне бұйымның паспорттық кестесінде
көрсетілген жүктемеге есептелген, нормаланған
штепсельдік вилканы орнатыңыз.
Электр қуаты желісіне тікелей қосқан жағдайда, асүй пеші
және желі арасында байланыс арасы 3 мм минималдық
арақашықтықтағы мультиполярлі қосқышты орнату
қажет, ол осы жүктеме есептелуі және қолданыстағы
нормативтерге сәйкес болуы керек (ажыратқыш жерге
тұйықтау сымына жанаспауы тиіс). Желі шнуры оның
ешбір нүктесі жай температурасынан 50°С аспайтындай
температурада болатындай жерде орналасуы керек.
! Электромонтер бұйымның тоқ көзіне дұрыс жалғануына
және қауіпсіздік ережелерінің сақталуына жауапкершілік
алады.
Бұйымды электр тоғына қосар алдында мыналарды
тексеріп алыңыз:
• Розетка жерге тұйықталып, нормативтерге сәйкес
жалғануы керек
• Желі розеткасы бұйымның паспортына көрсетілген
максималдық қуат қабылдау күшіне есептелуі тиіс;
• Желідегі тоқтың кернеуі мен жиілігі бұйымның электр
мәліметтеріне сәйкес болуы керек;
• Желілік розетка бұйымның штепсельді вилкасына
сәйкес келуі керек. Кері жағдайда, розетканы немесе
вилканы ауыстырыңыз; тоқ ұзартқыштар мен көп көзді
тоқ көздерін қолданбаңыздар.
! Бұйым желі шнуры мен желі розеткасы қолжетімді
жерде тұратындай болып орналасуы керек.
! Бұйымның желі шнуры майысуына немесе бүктеліп
тұруына болмайды.
Егер пісіру панелі ешқандай салқындататын желдеткіші
жоқ қосымша берілген духовка шкафының үстіне
орналастырылса ішкі асүй элементінің ішін тиісті түрде
желдету үшін арнайы ауа айналымын реттеу үшін тесік
жасау керек (Сызбаны қара).
22
! Күн сайын желі шнурын тексеріп тұрыңыз және қажет
болған жағдайда оны тек уәкілетті техник мамандарға ғана
ауыстыртыңыз (Техникалық қызмет көрсетуді қара).
! Өндіруші жоғарыда аталған ережелер сақталмаған
жағдайда барлық жауапкершіліктен босатылады.
Газ құбырына қосу
Газ баллонына немесе газ құбырына қосу иілгіш
резеңке немесе болаттан жасалған шланг арқылы
қолданыстағы елдің нормативтеріне сәйкес, бұйымның
осы пайдаланылатын газ түріне күйін қалай келтіруге
болатынына байланысты жүзеге асырылады (қақпақтағы
күйге келтіру этикетін қараңыз: кері жағдайда төмендегіге
қараңыз). Баллондағы сұйытылған газды пайдаланған
жағдайда қысымды реттегіштерді қолданыстағы елдің
нормативтеріне сәйкес орнату керек. Газ түтігін жалғауды
жеңілдету бағытталған болып табылады: бұқтырмадағы
нығайтатын тежегіш гайканы әр жерінен ауыстырыңыз
және қосымша тығыздағыштарды ауыстырып тұрыңыз.
! Энергия қызметі сенімді болу, оны дұрыс қолдану үшін
және бұйымды ұзақ пайдаланам десеңіз, газды беру
қысымы “Газ конфоркалары мен форсункалары сипаты”
кестесінде көрсетілген мәліметтерге сәйкес келуі керек.
Тығыз трубка көмегімен жалғау (мыс және болат)
! Газ құбырына жалғау бұйымға ешқандай жүктеме
түсірмеу керек.
Бұйымның газ келетін трубасында тығыздайтын
төсемі қоса берілген, бұралып тұратын “L” буыны
бар. Егер буынды ауыстыру керек болған жағдайда,
оның тығыздау төсемін ауыстыру керек (бұйымға қоса
берілетін). Бұйымдағы газ келетін трубаның цилиндрлі
түрдегі ішкі ½ газ қимасы болады.
Бұрандамен жалғанып, тегіс оралған, тот баспайтын
болаттан жасалған шланг арқылы газды қосу
Бұйымдағы газ келетін трубаның цилиндрлі түрдегі ішкі
½ газ қимасы болады.
Бұндай шлангілерді жалғағанда олардың максималдық
жазылу ұзындығы 2000 мм аспауы керек. Оларды
жалғап болғаннан кейін, металлдан жасалған иілгіш
шланг қозғалмалы заттарға тимей тұруын және бүктеліп
қалмауын тексеріп алыңыз.
! Нормативтерге сәйкес трубкаларды, сол елдің
мемлекеттік нормативтеріне сәйкес келетін тығыздағыш
төсемдерді пайдалану керек.
Тығыздығын тексеру
! Жалғауды аяқтағаннан кейін, барлық түтіктердің
тығыздық беріктігін сабын ерітіндісінің көмегімен
тексеріңіз, бірақ отпен тексермеңіз.
Әртүрлі газ түрлеріне күйге келтіру
Бұйым негізгісінен ерекшеленетін газ түріне қарай
күйге келтіріледі (қақпақтағы күйге келтіру этикетінде
көрсетілген). Конфорка форсункаларын келесі тәртіпте
ауыстыру қажет:
1. пісіру панеліндегі торды алыңыз және жанарғыны өз
ұяшығынан алыңыз;
2. форсункаларды 7 мм кілттің көмегімен бұрап (сур.
қара), оларды жаңа газ түрлеріне есептелген
форсункаларға ауыстырыңыз (Жанарғы және
форсунка сипаттамасы кестесіне қара);
3. қалған жерлеріне басқа жабдықтарын жоғарыда
көрсетілген тәртіпке керісінше қарай қойып шығыңыз.
4. операцияны аяқтағаннан кейін тестілеудің ескі
этикеткасын осы пайдаланылатын газ түріне сәйкес
келетін жаңасына ауыстырыңыз. Этикетканы біздің
Техникалық Қызмет көрсету орталықтарын тапсырыс
бере аласыздар.
Үш сақиналы оттық форсункаларын ауыстыру
1. Таба тұғырларын алып тастап, оттықтарды
корпустарынан көтеріп шығарыңыз. Оттық екі бөлек
бөлшектен тұрады (суреттерді көріңіз);
2. 7 мм гайка кілтімен форсункаларды бұрап босатыңыз.
Газдың жаңа түрімен қолдануға арналған форсунка
модельдерімен алмастырыңыз (1-кестені қараңыз).
Екі форсункадағы тесіктердің диаметрі бірдей
болады.
3. Жоғарыдағы әрекеттерді кері ретпен орындау арқылы
барлық бөлшектерді орнына қойыңыз.
• Конфоркадағы бастапқы ауаны реттеу Конфоркалар
бастапқы ауаны реттеуді қажет етпейді.
• Минималды ауаны реттеу
1. реттегіш-тұтқаны минималды от күйіне қарай бұраңыз;
2. тұтқаны алып, кран түтігінің
ішінде немесе жанында
орналасқан реттегіш винтті
тұрақты аз от күйіне келгенше
бұраңыз;
3. тұтқаны максималдық күйден минималдық күйге оқыс
бұраған жағдайда конфорканың өшіп қалмауын байқаңыз;
4. қорғаныс құрылғысы орнатылған бұйымдарда,
қондырғы істен шыққан жағдайда конфорка оты
минималды болған жағдайда, минималды газ күйін
реттегіш винт көмегімен өзгертіңіз;
5. р ет теуд і а я қ та ғ а н н а н к е й і н газ қ ұ б ы р ы н ы ң
а йн а л а сы н д а ғ ы сүр г і шті к жә не с ол си я қ т ы
пломбаларды қалпына келтіріңіз;
! Құрылғы сұйық газға жалғанған болса, реттеу
бұрандасы мүмкін болғанша мықтап бекітілуі керек.
! Oперация аяқталғаннан кейін, ескі этикетканы газдың
түріне сәйкес келетін жаңа түріне ауыстырыңыз. Этикетканы
біздің Техникалық қызмет көрсету Орталықтарына
тапсырыс беру арқылы алуға болады.
23
KZ
KZ
! Пайдаланылатын газдың қысымы қарастырылған
қысымнан айырмашылығы болса, газ келетін газ
трубасына тиісті қысымды реттегішті (“Құбырлы газ үшін
реттегіш” нормативіне сәйкес)орнатыңыз.
ДЕРЕКТЕР КЕСТЕСІ
Электр
деректер кестесін қараңыз
қосылымдары
Бұл құрылғы Еуропа экономикалық
қауымдастығының келесі нұсқауларына сай
келеді:
- 2006 жылғы 12-сəуірдегі 2006/95/EEC (төмен
кернеу туралы) директивасы жəне одан кейінгі
түзетулер
- 2004 жылғы 15-желтоқсандағы 2004/108/EEC
(электромагниттік үйлесімділік туралы)
директивасы жəне одан кейінгі түзетулер
-1993 жылғы 22-шілдедегі 93/68/EEC
директивасы жəне одан кейінгі түзетулер.
-2009 жылдың 30-қарашасындағы
2009/142/EEC (газ туралы) директивасы жəне
одан кейінгі түзетулер.
- 2012/19/EC жəне одан кейінгі түзетулер.
24
Оттық пен форсункалардың сипаттары
1-кесте
KZ
Сұйытылған газ
Диаметр Жылу шығару Байпас Форсунка
1/100
мүмкіндігі
1/100
кВт (p.c.s.)
Жанарғы
Сұйытылған газ
Шығын*
г/сағ.
Жылу шығару Форсунка Шығын*
1/100
г/сағ.
мүмкіндігі
кВт (p.c.s.)
(мм)
Ном.
Қысқ.
(мм)
(мм)
***
**
Қысқ.
(мм)
Шапшаң (R)
100
0,70
3,00
39
86
218
214
3,00
132 (H)
286
Жартылай
шапшаң (RR)
100
0,70
2,60
39
80
189
186
2,60
122 (H)
248
Қосалқы (аз) (S)
75
0,40
1,65
28
64
120
118
1,65
96
Духовка шкафы (A)
55
0,40
1,00
28
50
73
71
1,00
79 (6)
130
1,50
3,30
61
65x2
240
236
3,30
Гриль (TC)
Номиналды (мбар)
Ең төмен (мбар)
Ең жоғары (мбар)
Өткізу қысымы
28-30 37
20
25
35
45
157
95
103x2
343
20
17
25
* 15°C жəне 1013,25 мбарр жағдайында – құрғақ газ
** Пропан
P.C.S. = 50,37 МДж/кг
*** Бутан
P.C.S. = 49,47 МДж/кг
Табиғи
P.C.S. = 37,78 МДж/м3
A
R
A
A
S
S
7HPC 640 /HA
7HPC 640 X/HA
7HPC 640 GH/HA
7HPC 640N /HA
7HPC 640N GH/HA
7HPC 640N X /HA
PC 640N /HA
PC 640N X/HA
GPN 64 O CI RFH
GPN 64 A CI RFH
GPN 64 NW RFH
GPN 64 NCI RFH
GPN 64 NI RFH
RR
TC
S
7HPC 640 T GH /HA
7HPC 640 T R /HA
7HPC 640 T X /HA
GPN 64 TA CI RFH
GPN 64 TO CI RFH
R
Ø145
S
7HPC 631 /HA
7HPC 631 X/HA
25
KZ
Қосу және пайдалану
Сақтандырулар мен кеңестер
! Тиісті газ оттығының немесе электр конфорканың*
орны әрбір тұтқада көрсетілген.
! Бұйым қауіпсіздік бойынша халықаралық нормативтерге
сәйкес жоспарланған және дайындалған.
Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін құрастырылған осы
сақтандыруды аса мұқият оқыңыз.
Газ оттықтары
Әрбір оттықты тиісті басқару тұтқасының көмегімен
төмендегі параметрлердің біріне реттеуге болады:
●
Өшірулі
Ең жоғары
Ең төмен
Конфорканың бірін тұтандыру үшін, оған сіріңке
талын немесе оттықты жақындатып, тиісті тұтқаны
барынша басып сағат тіліне қарсы, от максималдық
түрде жанғанша бұраңыз. Оттық қауіпсіздік құралымен
жабдықталғандықтан жалынды жандырып тұратын
автоматты құралдың қызуы үшін тұтқаны шамамен 2-3
секунд басып тұру қажет.
Газ оттығын тұтату функциясы бар модельдерді
қолданған жағдайда, таңдалған оттықты тұтату үшін
тиісті тұтқаны сағат тіліне қарсы бағытта максималды
қалпына дейін бұрап, оттық жанғанша басып тұрыңыз.
! Оты кенет өшіп қалған жағдайда, басқару тұтқасын
өшірілген күйге әкеліп, 1 минут өткеннен кейін барып
конфорканы қайта тұтандырыңыз.
Конфорканы өшіру үшін тұтқаны сағат тілі бойынша
жалын өшкенге дейін бұраңыз (күй "●" белгісімен
белгіленген).
Газ жанарғыларын пайдалану бойынша
қарапайым кеңестер
Бұйым максималдық түрде жұмыс істеп тұруы үшін
есте сақта:
• ә конфорка үшін тиісті ыдысты пайдаланыңыз,
ыдыстың түбі конфорка жанарғысына сәйкес келуі
керек (кестені қара).
• Табаны тегіс және қақпағы бар ыдысты пайдаланыңыз.
• Қайнаған жағдайда, тұтқаны оттың аз келетін жағына
қарай бұраңыз.
Оттық
ø Ыдыс диаметрі (см)
Жылдам (R)
24 - 26
Жартылай шұғыл (RR)
24 - 26
Жартылай жылдам (S)
16 - 20
Қосымша (A)
10 - 14
Үштік тəж (TC)
24 - 26
Конфорка түрлерін анықтау үшін “конфоркалар мен
форсункалар” параграфындағы суреттерді қараңыз.
* Тек кейбір модельдерде болады.
26
Қауіпсіздікке қойылатын жалпы талаптар
• Бұл құрылғы 3-сынып ендірілген құрылғы болып
табылады.
• Газ құрылғылары тиімді жұмыс істеуі үшін тұрақты
ауа алмасуын қажет етеді. Плитаны орнату кезінде
құрылғы «Орналастыру» параграфында берілген
нұсқауларды орындаңыз.
• Бұл нұсқаулар тек нұсқаулық пен сериялық нөмір
тілімшесінде таңбалары көрсетілген елдер үшін
жарамды.
• Құрылғы үйде қолдануға арналған, оны коммерциялық
немесе өндірістік тұрғыда қолдануға болмайды.
• Жабық жер болса да, құрылғыны сыртта қолданбау
қажет. Құрылғыны қорғаусыз жаңбыр мен боранда
қалдыру аса қауіпті.
• Құрылғыны жалаң аяқ немесе ылғал не дымқыл
қолмен, аяқпен түртпеңіз.
• Құрылғыны кітапшада берілген нұсқауларға
сай, тек ересек адамдар ғана тағам дайындау
мақсатында пайдалануы тиіс. Құрылғыны басқа
түрде пайдалану (мысалы, бөлмені жылыту үшін)
дұрыс емес әрі қауіпті. Өндіруші құрылғыны
тиісті, дұрыс және саналы түрде пайдаланбау
нәтижесінде пайда болған кез келген зақымға
жауапты болмайды.
• Желдету және ыстықты салқындатуға арналған ашық
жерлерді ешқашан жаппау керек.
• Желдеткіш торларды және ыстықты басатын
тесіктерді жаппаңыз.
• Құрылғыны қолданбаған кезде тұтқалардың «●»/«○»
күйінде тұрғанын тексеріңіз.
• Құрылғыны өшіргенде штепсельдік ұшты желі
розеткасынан әрдайым ажыратыңыз, кабельден
тартып суырмаңыз.
• Штепсель айырын электр желісінен ажыратпастан
тазалау немесе күтім көрсету жұмыстарын ешқашан
жасамаңыз.
• Егер құрылғы істен шыққан болса, ешбір жағдайда
жөндеу жұмысын өзіңіз жасамаңыз. Тәжірибесіз
адам тарапынан жасалған жөндеу жұмыстарынан
құрылғының істен шығуы немесе жарамсыз болып
қалуы мүмкін. Қызмет көрсету орталығымен
байланысыңыз («Көмек» бөлімін қараңыз).
• Байқаусыздықтан күйіп қалмау үшін табалардың
тұтқаларын әрдайым плитаның ортасына қарай
бұрып қойыңыз.
• Шыны қақпақты (бар болса) газ оттықтары немесе
электр плиталар әлі ыстық болған кезде жаппаңыз.
• Үстіне таба қоймай электр конфорканы қосып
қоймаңыз.
• Тұрақсыз немесе майысқан табаларды қолданбаңыз.
• Құрылғыны физикалық, сезімталдық және психикалық
қабілеттері төмен адамдар (балалар да кіреді),
тәжірибесіз немесе өнімнен хабары жоқ кез келген
адамның қолданбауы тиіс. Мұндай адамдарға, кем
дегенде, қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін біреулер
жетекші болуы керек немесе құрылғының жұмысына
қатысты кіріспе нұсқаулары берілуі тиіс.
• Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат етпеңіз.
• Құрылғы сыртқы таймермен немесе бөлек
қашықтан басқару жүйесімен басқарылуға
арналмаған.
Утильдеу
Газ шүмегіне техникалық қызмет көрсету
Уақыт өте, шүмектер тығыздануы немесе оларды бұру
қиындауы мүмкін. Бұл жағдай орын алса, шүмекті
ауыстыру қажет.
! Бұл рәсімді өндіруші өкілет берген білікті маман
орындауы тиіс.
• Орайтын заттарды жою: орайтын заттарды қайта
өңдеу бойынша жергілікті нормативтерді сақтаңыз.
• Электронды және электрлі электрожабдықтарын
қайта өңдеу бойынша 2012/19/СЕ Еуропалық
Директивке сәйкес электрожабдықтар кәдімгі қала
қоқысымен бірге лақтырылмауы керек. Пайдалануға
жарамсыз заттар оларды құрайтын материалдарды
қайта өңдейді және рекуперациялауды оңтайландыру,
сонымен қатар қоршаған ортаның және денсаулық
қауіпсіздігі үшін бөлек жиналуы керек. Барлық
жабдықтардағы қоқыс себетін өшірген белгі, олардың
бөлек қайта өңделетіндігін көрсететін белгі. Тұрмыстық
электрожабдықтарын дұрыс қайта өңдеу туралы нақты
ақпаратты алу үшін тұтынушылар арнайы мемлекеттік
ұйымдарға немесе дүкенге хабарласуы керек.
Барлық тұрмыстық электр бұйымдарын жетекші
өндірушілер ескі электр бұйымдарын жинау және
қайта өңдеу бойынша жүйе жасау және басқару
бойынша көмек береді.
Ақаулықтарды жою
Жөндеу және күтім
Төмендегі жағдайлардың орындалғанын тексеріңіз:
• Тұтқаны аяғына дейін бастыңыз.
• Қауіпсіздік құралын іске қосу үшін тұтқаны қажетті
уақыт басып тұрдыңыз.
• Қауіпсіздік құралына жақын жерлерде газ тесіктері
бітелмеген.
Құрылғыны өшіру
Кез келген бір жұмысты бастамастан бұрын құрылғыны
тоқтан ажыратыңыз.
Құрылғыны тазалау
! Дақ кетіргіштер, тат кетіргіштер, ұнтақ тазартқыш заттар
немесе қырғыш беттері бар губкалар сияқты қырғыш немесе
таттандыратын тазартқыш заттарды пайдаланбаңыз. олар
құрылғы беттерін біржола сызып тастауы мүмкін.
! Құрылғыны ешқашан бу тазартқышымен немесе
шаңсорғышпен тазаламаңыз.
• Әдетте, плитаны дымқыл губкамен жуып, сорғыш ас
үй сүлгісімен құрғату жеткілікті.
• Оттықтардың алынбалы бөлшектерін жылы сабынды
сумен жиі жуып, күйіп қалған заттарды алып тастап
тұру қажет.
• Автоматты түрде жанатын плиталарда электрондық
шапшаң тұтату құралының ұшын жиі тазалап, газ
шығатын тесіктердің бітеліп қалмауын тексеріп отыру
қажет.
• Электр конфоркаларды дымқыл шүберекпен тазалау
және әлі жылы болған кезде біраз маймен майлау
керек.
• Тот баспайтын болатқа оның бетінде ұзақ уақыт тұрған
қаттылығы жоғары су немесе құрамында фосфор
бар күшті тазартқыш заттар дақ түсіруі мүмкін.
Тазалағаннан кейін қалған су тамшыларын сүртіп
алыңыз.
Құрылғы дұрыс немесе мүлдем жұмыс істемеуі мүмкін.
Қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын не
істеуге болатынын тексеріңіз. Алдымен, газ бен тоқ
желілерде ешбір кедергі жоқ екенін және әсіресе
құбырдағы газ клапаны ашық екенін тексеріңіз.
Оттық жанбайды немесе оттық айналасындағы
жалын бір қалыпты емес.
Келесі жағдайларды тексеріңіз:
• Оттықтағы газ тесіктері бітелген.
• Оттықты құрайтын барлық қозғалмалы бөлшектер
дұрыс орнатылған.
• Құрылғы маңында азынақ бар.
Қауіпсіздік құралы бар модельдерде жалын өшіп
қалады.
Ең төменгі позицияға бұрылғанда оттық жанып
тұрмайды.
Төмендегі жағдайлардың орындалғанын тексеріңіз:
• Газ тесіктері бітелмеген.
• Құрылғы маңында азынақ жоқ.
• Ең төменгі параметр дұрыс реттелген.
Ыдыс тұрақсыз.
Төмендегі жағдайлардың орындалғанын тексеріңіз:
• Ыдыстың түбі жап-жалпақ.
• Ыдыс оттықтың ортасына дұрыс орналастырылған.
• Табаны тіреуіш торлар дұрыс орналастырылған..
27
KZ
195113999.00
10/2013 - XEROX FABRIANO
KZ
28

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement