Panasonic RXD55 Operating instructions

Panasonic RXD55 Operating instructions
Kasutusjuhend
Kaasaskantav CD-stereosüsteem
Mudeli nr
RX-D55
RX-D50
Lugupeetud klient!
Täname, et ostsite selle toote!
Lugege juhend optimaalse talitluse ja ohutuse tagamiseks läbi enne toote ühendamist,
kasutamist ja reguleerimist.
Hoidke kasutusjuhend tuleviku tarvis alles.
Kui muud öeldud ei ole, siis on juhendi joonistel RX-D55.
Juhendis on toimingute tegemist kirjeldatud peamiselt pulti kasutades, ent kui põhiseadmel on samad juhtnupud,
siis saab kasutada ka neid.
Seade võib erineda pisut joonistel kujutatust.
EG
RQTX1041-2Z_1gb.indd 1
RQTX1041-2Z
4/8/2010 2:23:09 PM
HOIATUS!
EESTI
TOODE KASUTAB LASERIT.
JUHENDIS KIRJELDATUST ERINEV JUHTSEADISTE KASUTAMINE,
REGULEERIMINE VÕI TOIMINGUTE TEGEMINE VÕIB PÕHJUSTADA
OHTLIKKU KOKKUPUUDET KIIRGUSEGA.
ÄRGE AVAGE KATTEID JA ÄRGE ISE REMONTIGE.
LASKE VAJALIKUD TÖÖD TEHA PÄDEVAL TEHNIKUL.
ESPAÑOL
HOIATUS!
TULE-, ELEKTRILÖÖGI- JA TOOTE KAHJUSTUMISOHU
VÄHENDAMISEKS:
• HOIDKE SEADET VIHMA, NIISKUSE, TILKUVA JA PRITSIVA VEDELIKU
EEST NING ÄRGE ASETAGE SEADMELE VEDELIKUGA TÄIDETUD
ESEMEID NAGU VAASE.
• KASUTAGE AINULT SOOVITATUD TARVIKUID.
• ÄRGE EEMALDAGE KATET (EGA TAGAPANEELI): SEADMES EI OLE
KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI. LASKE VAJALIKUD TÖÖD TEHA
PÄDEVAL TEHNIKUL.
HOIATUS!
• ÄRGE PANGE SEADET RAAMATUKAPPI, SISSEEHITATUD SEINAKAPPI
EGA MUUSSE UMBSESSE KOHTA. TAGAGE SEADMELE HEA
VENTILATSIOON. ÜLEKUUMENEMISE PÕHJUSTATUD ELEKTRILÖÖGIJA TULEOHU VÄLTIMISEKS ÄRGE KATKE KARDINATE EGA MUUDE
MATERJALIDEGA KINNI SEADME ÕHUAVASID.
• ÄRGE KATKE SEADME ÕHUAVASID KINNI AJALEHE, LAUDLINA,
KARDINA EGA MUU SARNASEGA.
• ÄRGE ASETAGE SEADMELE LAHTISE LEEGI ALLIKAID NAGU
PÕLEVAID KÜÜNLAID.
• KÕRVALDAGE PATAREID KESKKONNASÕBRALIKULT.
Info kasutajatele vanade seadmete ja kasutatud patareide kogumise ja
kõrvaldamise kohta
Need sümbolid tootel, pakendil ja/või kaasasolevates
dokumentides tähendavad, et kasutatud elektri- ja
elektroonikatooteid ning patareisid ei tohi visata ära koos
tavaliste olmejäätmetega.
Vanad tooted ja kasutatud patareid tuleb vastavalt siseriiklike
õigusaktide ning direktiivide 2002/96/EÜ ja 2006/66/EÜ nõuetele
viia sobiva käitlemise, taaskasutuse ja ringlussevõtu tagamiseks
sihtotstarbelisse kogumispunkti.
Nende toodete ja patareide õigesti kõrvaldamine aitab hoida kokku
väärtuslikke ressursse ning vältida võimalikku negatiivset mõju
inimeste tervisele ja keskkonnale, mis võib muidu nõuetevastase
jäätmekäitlusega kaasneda.
Saate täpsemat infot vanade toodete ja kasutatud patareide
kogumise ja ringlussevõtu kohta kohalikust omavalitsusest, oma
prügifirmalt või nende toodete ostukohast.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib selliste jäätmete valesti
kõrvaldamine olla karistatav.
Äriklientidele Euroopa Liidus
Kui soovite elektri- või elektroonikaseadme kasutuselt kõrvaldada,
siis pöörduge lisainfo saamiseks seadme müüja või tarnija poole.
[Info kasutuselt kõrvaldamise kohta muudes riikides
väljaspool Euroopa Liitu]
Need sümbolid kehtivad ainult Euroopa Liidus.
Pöörduge kohalikku omavalitsusse või müüja poole info saamiseks
nende toodete nõuetele vastava kõrvaldamismeetodi kohta.
Märkus patareisümboli kohta (kaks alumist sümbolit):
Seda sümbolit võidakse kasutada koos keemilise elemendi
sümboliga. Sellisel juhul vastab see antud kemikaali kohta
direktiivis sätestatud nõuetele.
Pistikupesa tuleb paigaldada seadme lähedale ja peab olema lihtsalt
juurdepääsetav. Toitejuhtme pistiku peab saama kiiresti pistikupesast lahti
ühendada. Seadme täielikult elektrivõrgust lahtiühendamiseks ühendage
toitejuhtme pistik pistikupesast lahti.
Seade võib võtta vastu mobiiltelefoni kasutamisega kaasnevat
raadiointerferentsi. Palume teil sellise interferentsi ilmnemisel kasutada
mobiiltelefoni sellest seadmest kaugemal.
RQTX1041
SEADE ON ETTENÄHTUD KASUTAMISEKS MÕÕDUKAS KLIIMAS.
2
2
RQTX1041-2Z_1gb.indd 2
4/8/2010 2:23:10 PM
Ohutusnõuded............................................................... 3
Komplekti kuuluvad tarvikud ....................................... 3
Toiteallikad .................................................................... 3
Patareide kasutamine ................................................... 3
Juhtseadiste ülevaade .................................................. 4
Plaadid ........................................................................... 5
FM-/AM-raadio kasutamine .......................................... 6
USB (ainult RX-D55 ).......................................................... 6
Kassetid – esitus ja salvestamine ............................... 7
Kella ja taimerite kasutamine ....................................... 7
Heliefektide kasutamine ............................................... 8
Muude seadmete kasutamine ...................................... 8
Rikkeotsingu juhend ..................................................... 8
Tehnilised andmed........................................................ 9
Hooldus .......................................................................... 9
EESTI
Toiteallikad
Elektrivõrgu toitel kasutamine
Elektrivõrgu pistikupessa
ESPAÑOL
Sisukord
Toitejuhe
(kuulub komplekti)
Ühendage toitejuhe kindlalt seadmega ja elektrivõrgu pistikupessa.
Märkus
• Komplekti kuuluv toitejuhe on ettenähtud kasutamiseks ainult selle seadmega.
Ärge seda muude seadmetega kasutage.
• Seade on ooteolekus, kui toitejuhe on ühendatud.
Primaarahel on püsivalt pingestatud, kui toitejuhe on elektrivõrgu
pistikupessa ühendatud.
Patareide (ei kuulu komplekti) kasutamine
Vajutage patareid sisestamisel
( ) suunas.
Sisemine rida
Välimine rida
I KLASSI LASERTOODE
8
7
3
6
4
5
2
1
• Seadet ei saa kasutada patareide toitel, kui toitejuhe on ühendatud.
Ühendage patareitoitel kasutamiseks toitejuhe seadme küljest lahti.
• Puldiga ei saa patareitoitel seadet sisse lülitada.
• Kasutage ainult leelispatareisid.
Patareide asendamine
Asendage kõik 8 patareid, kui patareitähis
hakkab vilkuma. Kõik patareid on soovitav
asendada ka enne salvestamist.
Märkus
Enne mis tahes funktsiooni käivitumist võib patareitähis vilkuda, kuigi patareid
ei ole tühjad. Seadme toitejuhtme kaudu elektrivõrgu pistikupesast toitega
varustamisel näitab tähis patareilaengut.
Mälu reservtoide
Ohutusnõuded
• Vältige seadme kasutamist ja hoidmist soojusallikate lähedal.
Ärge jätke kauaks ajaks suletud uste ja akendega autos otsese
päikesevalguse kätte, kuna see võib kahjustada seadme keret.
• Vältige tule- ja elektrilöögiohu tõttu toitejuhtme lõikamist,
kriimustamist ja halvasti ühendamist.
Vältida tuleb ka juhtme liigset painutamist, tõmbamist ja
kokkupõimimist.
• Ärge toitejuhet lahti ühendades otse juhtmest tõmmake.
Rikke- ja elektrilöögioht!
• Ärge elektrilöögiohu tõttu seadet vannitoas kasutage.
• Ühendage toitejuhe elektrivõrgu pistikupesast lahti ajaks,
kui te ei kasuta seadet.
Komplekti kuuluvad tarvikud
Kontrollige, et seadmega on kaasas järgmised tarvikud:
1 x toitejuhe
1 x pult
RX-D55 (N2QAYA000008)
RX-D50 (N2QAYA000009)
RQTX1041-2Z_1gb.indd 3
Patareide asendamine
Reservtoite patareid peavad vastu umbes aasta.
Ühendage seade elektrivõrku, enne kui patareid
asendate.
Vajutage enne toitejuhtme ühendamist või
Sisemine rida
lahtiühendamist [
, STOP/EJECT]
kasseti seiskamiseks ja vajutage [TAPE/OFF]
Välimine rida
seadme väljalülitamiseks. Reservtoite patareid
tühjenevad kiiremini, kui seade on juhtme
lahtiühendamisel sisselülitatud.
Märkus
Kasutage leelis- või mangaanpatareisid.
1
4
2
3
Patareide kasutamine
• Kui te ei kasuta seadet kaua aega või kui kasutate seda üksnes
elektrivõrgu toitel, siis võtke patareilekke- ja seega seadme kahjustumisohu
vältimiseks seadmest kõik patareid välja.
• Sisestage nii, et + ja – vastavad puldil olevatele tähistele.
• Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid.
• Ärge kasutage korraga erinevat tüüpi patareisid.
• Ärge võtke patareisid lahti ja ärge patareisid lühistage.
• Ärge püüdke laadida leelis- või mangaanpatareisid.
• Ärge kasutage mahakoorunud kattega patareisid.
• Ärge kuumutage ja hoidke leegist eemal.
• Ärge jätke patareisid kauaks ajaks suletud uste ja akendega autos
otsese päikesevalguse kätte.
• Patareide valesti käsitsemine põhjustab elektrolüüdilekke- ja seega tuleohtu.
ETTEVAATUST!
Plahvatusoht patareide valesti asendamisel. Asendage ainult sama või
tootja soovitatud võrdväärset tüüpi patareidega. Kõrvaldage kasutatud
patareid tootja juhiste kohaselt.
RQTX1041
Toote sees
Reservtoite patareide (kuuluvad komplekti) sisestamisel püsivad toite katkemisel
seadistatud kellaaeg, taimerisätted ja raadiojaamad muutumatuna seadme mälus.
Nende patareide toitel ei saa seadet kasutada.
3
3
4/8/2010 2:23:10 PM
EESTI
Juhtseadiste ülevaade
Sama numbriga juhtnupud põhiseadmel ja puldil aktiveerivad sama funktsiooni.
ESPAÑOL
f
1
2
33
34
1
35
13
19
42
41
36
40
25
37
15
16
17
18
38 6
7 8 39 37
RX-D55
19
20
21
22
23
24
25
3
4
5
6
7
8
9
10
11
26
27
28
29
30
31
12
13
14
RX-D55
Kuularitepesa (PHONES)
Pistiku tüüp: Ø 3,5 mm stereo
(ei kuulu komplekti)
• Ärge kuulmiskahjustuste
vältimiseks kaua aega järjest
kuularitest kuulake.
• Liigne helirõhk kuularitest ja
kõrvaklappidest võib põhjustada
kuulmiskahjustusi.
Patareide sisestamine pulti
Sisestage patareid (ei kuulu komplekti)
õigetpidi (+, –).
Suunake pult takistusi vältides
kaugjuhtimissignaali andurile kuni
7 m kauguselt otse seadme eest.
PHONES
R6/LR6, AA
Energia säästmiseks ei saa patareitoitel kasutatavat seadet puldiga sisse lülitada.
1. Kassetirežiimi/ooteolekulüliti
Seade on ooteolekus.
2. Esitusrežiimi funktsioon
3. Numbrite valimine
4. Programmi kustutamise funktsioon
5. Programmifunktsioon
6. Tuuneri (FM/AM) valimine
7. Plaadi esitus või paus
8. Plaadiesituse seiskamine
EQ OFF valimine RX-D50 (ainult puldiga)
9. Taastamisfunktsioon
10. Eelseadistatud ekvalaiseri valimine
11. Bassifunktsioon
12. Rajainfo kuvamise funktsioon
13. Häälestusrežiimi valimine
14. MONO valimine FM-režiimi jaoks
15. Esitustaimeri seadistamine
16. Kella või taimeri seadistamine
17. Unetaimeri seadistamine
18. Automaatse väljalülitumise funktsioon
RQTX1041
RX-D55 Valige “ON A.OFF” või “OFF A.OFF”.
4
4
RX-D50 Valige “ON” või “OFF”.
See funktsioon lülitab plaadi- või USB-režiimis seadme
automaatselt välja, kui seda ei kasutata 10 min.
• Vajutage nuppu funktsiooni aktiveerimiseks.
• Vajutage tühistamiseks nuppu uuesti.
• Valitud säte püsib mälus ka seadme väljalülitamisel.
19. Helitugevuse reguleerimine
20. Heliväljundi katkestamise funktsioon
• Vajutage nuppu funktsiooni aktiveerimiseks.
• Vajutage tühistamiseks uuesti nuppu või reguleerige helitugevust.
21. Kordamisfunktsioon
22. Programmi kustutamine
RQTX1041-2Z_1gb.indd 4
23. USB esitus või paus RX-D55
Plaadiesituse seiskamine RX-D50
24. Muusikapordi valimine
25. Raja vahelejätmine või otsing, programmi sisu kontrollimine,
eelseadistatud kanali valimine, häälestamine, aja, basside või
kõrgete helide reguleerimine
Pult: [
] või [
]
Põhiseade: [
] või [
]
26. Heli virtualiseerija
27. Kõrgete helide funktsioon
28. Plaadi ja USB esitus [OK], valiku kinnitamine [OK], albumi valimine
[
], [
] funktsioon on sama nagu nuppudel [
] ja
[
]
29. MP3e infokuva RX-D55
Sisendtaseme valimine RX-D50
30. Sisendtaseme valimine RX-D55
Käsitsi eelseadistuse valimine RX-D50
31. Automaatse eelseadistuse valimine
32. Kasseti esitustoimingud
33. Kassett-dekk
34. Näidik
35. Muusikaport
36. USB-port RX-D55
37. Kõlarid
Need kõlarid ei ole magnetiliselt varjestatud.
Ärge pange neid teleri, arvuti ega muu magnetvälja
suhtes tundliku seadme lähedale.
38. Plaadialus
39. Plaadialuse avamine või sulgemine
40. USB esitus või paus RX-D55
Muusikapordi valimine RX-D50
41. Heliekvalaiseri (EQ) valimine
42. Kaugjuhtimissignaali andur
4/8/2010 2:23:11 PM
Põhiesitus
Korduvesitus
1
2
3
EESTI
Lisaesitus
Vajutage [
, CD OPEN/CLOSE] plaadialuse avamiseks ja pange plaat
alusele, nii et etikett jääb ülespoole.
Korrata saab programmi või muud valitud esitusrežiimi.
Vajutage uuesti [
Aktiveerimine
Vajutage [REPEAT].
Vajutage [
, CD OPEN/CLOSE] sulgemiseks.
, CD] esituse alustamiseks.
RX-D55
RX-D50
Esituse
seiskamine
Vajutage [
Esituspaus
Vajutage [
, CD] esituse ajal.
Vajutage uuesti esituse jätkamiseks.
Tühistamine
Vajutage uuesti [REPEAT].
Radade
vahelejätmine
Vajutage [
] või [
] (põhiseade: [
]
või [
]). RANDOM ja 1-ALBUM RANDOM esituse ajal
ei saa liikuda vahelejätmisega juba esitatud radadele.
“OFF REPEAT” ilmub näidikule ja “
Läbi radade
otsimine
] (seiskamine) esituse ajal.
Hoidke vajutatuna [
] või [
] (põhiseade:
[
] või [
]) esituse või pausi ajal.
• Programmi (
vt paremal) või juhuesituse ajal (
vt
allpool “Esitusrežiimi funktsioon”) saab otsida ainult
rajasiseselt.
Albumi
vahelejätmine
Vajutage [
, ALBUM] esitusrežiimis.
Vajutage üks kord [
, ALBUM] ja siis numbrinuppe
seisatud olekus.
“ON REPEAT” ja “
ESPAÑOL
Plaadid
” ilmuvad näidikule.
RX-D55
“
” ilmub näidikule.
RX-D50
” kaob.
“
” kaob.
Programmi esitus
Programmeerida saab kuni 24 rada.
1
2
3
4
Vajutage [
, CD] ja siis [
] (seiskamine).
Vajutage [PROGRAM].
“PGM” ilmub näidikule.
Valige numbrinuppudega soovitud rada.
Korrake muude radade programmeerimiseks.
Vajutage [
, CD] esituse alustamiseks.
Vajutage [
, CD] ja siis [
Esitusrežiimi funktsioon
Vajutage [PLAY MODE] soovitud režiimi valimiseks.
1-TRACK
RX-D55
RX-D50
1TR
Plaadilt ühe valitud raja esitamiseks.
Valige rada numbrinuppudega.
1-
1-ALBUM
RX-D55
RX-D50
1ALBUM
ALBUM
RANDOM
RX-D55
Plaadilt ühe valitud albumi esitamiseks.
Vajutage [
, ALBUM] albumi valimiseks.
Plaadi juhuesituseks.
RX-D50
RND
1-ALBUM RANDOM
RX-D55
RX-D50
ALBUM RND
3
4
5
Ühe valitud albumi kõikide radade juhuesituseks.
Vajutage [
, ALBUM] albumi valimiseks.
Rajainfo kontrollimine
Näidikult saab vaadata aktiivse raja infot.
Vajutage korduvalt [DISPLAY] esituse või pausi ajal.
Vajutage [
, ALBUM] soovitud albumi valimiseks.
Vajutage üks kord [
soovitud raja valimiseks.
] ja siis numbrinuppe
Vajutage [OK].
Korrake toiminguid 3-5 muude radade programmeerimiseks.
Vajutage [
, CD] esituse alustamiseks.
2-kohalise numbriga raja valimiseks vajutage üks kord [ 10] ja siis 2 numbrit.
3-kohalise numbriga raja valimiseks (ainult MP3) vajutage kaks korda [ 10] ja
siis kolme numbrit.
Programmirežiimi
tühistamine
Programmi
kordamine
Programmi sisu
kontrollimine
RX-D55
Möödunud
esitusaeg
] (seiskamine).
Vajutage [PROGRAM].
“PGM” ilmub näidikule.
6
RND
1ALBUM RND
1
2
Järelejäänud
esitusaeg
Möödunud
esitusaeg
Raja nimi
Albumi nimi
Vajutage [PROGRAM] seisatud olekus.
Vajutage [PROGRAM] ja siis [
, CD] seisatud olekus.
Vajutage [
] või [
] (põhiseade:
[
] või [
]), kui seisatud olekus on näidikul
“PGM”. Programmeerimise ajal kontrollimiseks vajutage
pärast tähise “PGM” ilmumist kaks korda [PROGRAM] ja
siis [
] või [
].
Programmi lisamine
Korrake toimingut 3 seisatud olekus.
RX-D55
Vajutage korduvalt [MP3 INFO] esituse või pausi ajal.
ID3 (Rada)
ID3 (Artist)
Möödunud esitusaeg
Märkus
• Seade toetab versioonide 1.0 ja 1.1 ID3-silte.
• ID3 on MP3-le manustatud silt info andmiseks raja kohta.
• Seadme toeta tekstiandmeid sisaldavaid pealkirju võidakse
kuvada muudmoodi.
• RX-D50 MP3e kuval on ainult “Möödunud esitusaeg”.
MÄRKUS DualDisci kasutamise kohta
DualDisci digitaalse audiosisuga pool ei vasta CD-DA vormingu
tehnilistele spetsifikatsioonidele, mistõttu ei pruugi esitus
õnnestuda.
MÄRKUS MP3e kohta
• Seade käsitab faile radade ja kaustu albumitena.
• Seade pääseb ligi kuni 999 rajale, 255 albumile ja 20 seansile.
• Plaat peab vastama ISO9660 tasemele 1 või 2 (v.a laiendatud vormingud).
• Kindlas järjekorras esitamiseks varustage kausta- ja failinimed
vastavate 3-kohaliste arvudega eesliidetega.
Piirangud MP3e esitamisel
• Kui ühele plaadile on salvestatud nii MP3 kui CD-DA, siis saab esitada
ainult esimeses sensis kasutatud vormingut.
• Plaadi või salvestise seisundi tõttu ei pruugi kõikide MP3de esitus õnnestuda.
• Salvestisi ei esitata ilmtingimata nende salvestamise järjekorras.
RQTX1041-2Z_1gb.indd 5
Vajutage [DEL] seisatud olekus.
Vajutage [CLEAR] seisatud olekus.
“CLR ALL” RX-D55 (“CLEAR” RX-D50 ) ilmub näidikule.
Märkus
• Kui püüate programmeerida 25ndat rada, siis ilmub näidikule “PGM FULL” RX-D55
(“FULL” RX-D50 ).
• Programmimälu kustub plaadialuse avamisel.
MÄRKUS CDde kohta
Valige selle märgiga plaadid:
• Seade pääseb ligi kuni 99 rajale.
• Seadmega saab esitada MP3-faile ja CD-DA vormingus audiot lõplikult
vormistatud CD-R/RW plaatidelt.
• Salvestise seisundi tõttu ei pruugi kõikide CD-R/RW plaatide esitus õnnestuda.
• Ärge kasutage tavatu kujuga plaate.
• Ärge kasutage plaate, millelt silt või kleebis hakkab ära tulema või mille
sildi või kleebise alt ulatub liim välja.
• Ärge kinnitage plaadile täiendavaid silte ega kleebiseid.
• Ärge plaadile kirjutage.
RQTX1041
ID3 (Album)
Korrake toiminguid 3-5 seisatud olekus.
Viimase raja
kustutamine
Kõikide
programmeeritud
radade kustutamine
5
5
4/8/2010 2:23:12 PM
EESTI
FM-/AM-raadio kasutamine
AM-sammu seadistamine
Ainult põhiseadmelt
Süsteemiga saab võtta vastu ka 10 kHz sammuga AM-sagedusi.
Käsitsi häälestumine
ESPAÑOL
1
2
Sammu lülitamine 9 kHz ja 10 kHz vahel
1
Vajutage [FM/AM], et valida “FM” või “AM”.
Vajutage [TUNE MODE], et valida “MANUAL”. RX-D55
Kui ilmub “PGM”, siis vajutage [TUNE MODE], et see kaoks. RX-D50
3
Vajutage [
] või [
] (põhiseade: [
] või [
])
soovitud jaama sageduse valimiseks.
Automaatne häälestumine
Hoidke vajutatuna [
] või [
], kuni sagedus hakkab kiiresti
muutuma. Seade alustab automaatselt häälestumist ja seiskub jaama leidmisel.
• Liigse interferentsi korral ei pruugi automaatselt häälestumine õnnestuda.
• Automaatse häälestumise tühistamiseks vajutage uuesti üks kord
[
] või [
].
Vastuvõtu parandamine
FM: Seadke antenn maksimaalsele pikkusele ja muutke selle suunda.
AM: Muutke seadme asendit.
2
Hoidke vajutatuna [FM/AM].
Mõne sekundi pärast ilmub näidikule aktiivse minimaalse
sageduse näit.
Hoidke [FM/AM] jätkuvalt vajutatuna.
• Vabastage nupp, kui minimaalne sagedus muutub.
Algse sagedussammu taastamiseks korrake neid toiminguid.
• Sätte muutmisel kustuvad mälust eelseadistatud sagedused.
USB (ainult
RX-D55
)
USB-ühenduvus võimaldab ühendada USB-massmälu sellesse salvestatud
MP3-radade esitamiseks. Tavalised USB-mäluseadmed (ainult massedastus).
FM-helikvaliteedi parandamine
Kui “FM” on valitud
Vajutage [FM MODE], et ilmuks “MONO”.
USB-massmälu ühendamine
Tühistamine
Vajutage uuesti [FM MODE].
Ettevalmistused
Varundage enne USB-massmälu selle seadmega ühendamist USB-massmällu
salvestatud andmed.
USB-pikendusjuhet ei ole soovitav kasutada. See seade ei suuda tuvastada
juhtmega ühendatud seadet.
• MONO tühistatakse ka sageduse muutmisel.
• Lülitage “MONO” tavaliselt kuulamiseks välja.
Mällu eelhäälestamine
Mällu saab eelhäälestada kuni 16 FM- ja kuni 16 AM-jaama.
Ettevalmistused
Vajutage [FM/AM], et valida “FM” või “AM”.
USB-seade
(ei kuulu komplekti)
Automaatne eelhäälestamine
RX-D55
1
Vajutage korduvalt [PLAY MODE], et valida “CURRENT” või
“LOWEST”.
CURRENT
Häälestamine algab aktiivsest sagedusest.
LOWEST
Häälestamine algab madalaimast sagedusest.
2
Vajutage [AUTO PRESET] eelhäälestamise alustamiseks.
RX-D50
Vajutage [AUTO PRESET] eelhäälestamise alustamiseks.
Tuuner eelhäälestab kõik vastuvõetavad jaamad kasvavas järjekorras kanalitele.
Lõpetamisel jääb tööle viimane eelhäälestatud jaam.
Käsitsi eelhäälestamine
1
2
3
4
5
Vajutage [PROGRAM] RX-D55 ([MANUAL PRESET] RX-D50 ).
“PGM” ilmub näidikule.
Umbes 10 s jooksul
Vajutage [
] või [
soovitud jaamale häälestumiseks.
Vajutage [PROGRAM] RX-D55 ([MANUAL PRESET] RX-D50 ).
Valige kanal numbrinuppudega.
Kanalil olev jaam kustutatakse samale kanalile uue jaama
eelhäälestamisel.
Korrake toiminguid 2-4 muude jaamade eelhäälestamiseks.
Vajutage [TUNE MODE], et valida “PRESET”. RX-D55
RQTX1041
Vajutage [TUNE MODE], et ilmuks “PGM”. RX-D50
6
6
RQTX1041-2Z_1gb.indd 6
] või [
] või [
2
Vajutage [
, USB] esituse alustamiseks.
Esituse seiskamine Vajutage [ ] (seiskamine) esituse ajal. “RESUME” ilmub
näidikule. Seiskamispunkt jääb mällu.
Vajutage [
, USB] esituse jätkamiseks. Vajutage
uuesti [ ] (seiskamine) seiskamispunkti kustutamiseks.
Esituspaus
Vajutage [
, USB] esituse ajal.
Vajutage uuesti esituse jätkamiseks.
Radade
vahelejätmine
Vajutage [
[
] või [
Albumi
vahelejätmine
Vajutage [
, ALBUM] esitusrežiimis.
Vajutage üks kord [
, ALBUM] ja siis numbrinuppe
seisatud olekus.
] või [
]).
] (põhiseade:
]
1
2
Vajutage [
] või [
salvestatava raja valimiseks.
Vajutage põhiseadmel [
] (põhiseade: [
] või [
])
] salvestamise alustamiseks.
Märkus
Kui ühendate USB-porti digitaalse audiopleieri, siis laetakse kogu aeg selle
akut (v.a ooteolekus).
MÄRKUS USB kohta
Ühilduvad seadmed
USB-massmäluklassi kuuluvad seadmed:
• Ainult massedastust toetavad USB-seadmed.
• USB 2.0 täiskiirust toetavad USB-seadmed.
VÕI
Vajutage [
(põhiseade: [
kanali valimiseks.
Vähendage helitugevust ja ühendage USB-massmälu USB-porti.
USB-massmälust salvestamine
Eelhäälestatud jaama valimine
2
1
]
Valige kanal numbrinuppudega.
Kanalid 10-16: vajutage [≥10] ja siis kaht numbrit.
1
USB-massmälust esitamine
])
Eelhäälestatud kanal
Toetatud vorming
• Kausta käsitatakse albumina.
• Faili käsitatakse rajana.
• Raja laiendiks peab olema “.mp3” või “.MP3”.
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) tugi puudub.
• NTFS-failisüsteemi kasutavate seadmete tugi puudub. [Toetatud on ainult
FAT 12/16/32 (failipaigutustabel 12/16/32) failisüsteemid.]
• Sektori suurusest sõltuvalt ei pruugi kõik failid olla kasutatavad.
• Maksimaalne albumite arv: 255
• Maksimaalne radade arv: 2500
• Maksimaalne radade arv ühes albumis: 999
4/8/2010 2:23:13 PM
Kella ja taimerite kasutamine
Kella seadmine
Kasutage Normal Position kassette.
High Position ja Metal Position kassette saab esitada, ent seade ei suuda
tuvastada nende karakteristikuid.
1
2
3
4
Seadmel on 24 h süsteemiga kell.
1
Vajutage [TAPE/OFF].
Vajutage [CLOCK/TIMER].
Igal nupuvajutusel:
CLOCK
Avage kassetitoimingute nuppude kaas.
Originaalkuva
Vajutage [
, STOP/EJECT] ja sisestage kassett.
Sisestage nii, et esitatav pool jääb ülespoole ja katmata lindiga osa teie
poole. Sulgege dekk käega.
2
Vajutage [
3
, PLAY] esituse alustamiseks.
Kassetiesituse
seiskamine
Vajutage [
Esituspaus
Vajutage [ , PAUSE].
Vajutage uuesti esituse jätkamiseks.
Kiiresti edasi- ja
tagasikerimine
Vajutage [
olekus.
Konkreetse
punkti otsimine
Vajutage [
, REW/REV] (tagasisuunas otsinguks) või
[
, FF/CUE] (edasisuunas otsinguks) esituse ajal.
Esitus jätkub nupu vabastamisel.
, STOP/EJECT].
, REW/REV] või [
PLAY ON
ESPAÑOL
Põhiesitus
EESTI
Kassetid – esitus ja salvestamine
Umbes 5 s jooksul
Vajutage [
] või [
] kellaaja seadmiseks.
Nupu vajutatuna hoidmisel muutub kellaaeg kiiresti.
Vajutage [CLOCK/TIMER] kellaaja seadistamise lõpetamiseks.
Kellaaja kuvamine
Vajutage [CLOCK/TIMER]. Kellaaeg ilmub mõneks sekundiks näidikule.
, FF/CUE] seisatud
Märkus
• Seadistage kellaaeg täpsuse säilitamiseks korrapäraselt uuesti.
• Kellaaega ei kuvata, kui patareitoitel kasutatav seade on
lülitatud ooteolekusse.
Esitustaimeri kasutamine
Saate seadistada taimeri seadet soovitud ajal sisse lülitama, et teid üles äratada.
Salvestamine
Kasutage Normal Position kassette.
High Position ja Metal Position kassette saab kasutada, ent seade ei suuda
neile korralikult salvestada ega neilt korralikult kustutada.
Ettevalmistused
Kerige lint asendisse, kust saab salvestamist kohe alata.
1
2
Vajutage [
, STOP/EJECT] ja sisestage salvestatav kassett.
Sisestage nii, et salvestatav pool jääb ülespoole ja katmata lindiga osa
teie poole.
Valige salvestatav allikas.
USB
Valmistage USB-massmälu salvestamiseks ette
(
lk 6).
Raadio
Häälestuge jaamale (
Plaat
1. Sisestage salvestatav plaat.
Vajutage [
, CD] ja siis [ ] (seiskamine).
2. Valmistage ette soovitud plaadisalvestusrežiim.
Programmeeritud radade salvestamine
Programmeerige soovitud rajad (
lk 5).
RX-D55
lk 6).
3
Vajutage [
Valige muusikaport (
1
2
3
4
Vajutage korduvalt [CLOCK/TIMER] esitustaimeri valimiseks.
Umbes 5 s jooksul
Vajutage [
] või [
algusaja seadmiseks.
]
Vajutage [CLOCK/TIMER] kinnitamiseks.
Korrake toiminguid 2-3 lõpuaja
seadmiseks.
Taimeri aktiveerimine
5
6
lk 8).
] salvestamise alustamiseks.
Salvestamise
seiskamine
Kasseti teisele
poolele salvestamine
Vajutage [
Salvestatud heli
kustutamine
1. Vajutage [TAPE/OFF].
2. Sisestage salvestatud kassett.
3. Vajutage [
].
, STOP/EJECT].
Pöörake kassett ümber ja vajutage [
Vajutage [
PLAY] taimeri sisselülitamiseks.
PLAY
Konkreetsete albumite või radade salvestamine
Vajutage [PLAY MODE] soovitud režiimi valimiseks
(
lk 5).
Muusikaport
Ettevalmistused
• Lülitage seade sisse ja seadke kellaaeg.
• Valmistage ette kuulatav muusikaallikas – plaat, raadio, USB (ainult RX-D55 )
või muusikaport, ja seadistage helitugevus.
].
Kuva puudub (väljalülitatud)
Vajutage [TAPE/OFF] seadme väljalülitamiseks.
Sätete muutmine
Korrake toiminguid 1-4 ja 6 (
Allika või
helitugevuse
muutmine
1. Vajutage [ PLAY], nii et taimeritähis kaob näidikult.
2. Muutke allikat või helitugevust.
3. Tehke toimingud 5-6 (
vt eespool).
vt eespool).
Sätete kontrollimine Vajutage korduvalt [CLOCK/TIMER], et valida
PLAY
(kui seade on
(kuva puudub, kui patareitoitel kasutatav seade on
sisselülitatud või
ooteolekus).
ooteolekus)
Tühistamine
Vajutage [
PLAY], nii et taimeritähis kaob näidikult.
Märkus
• Esitustaimer lülitab seadme seatud ajal sisse, nii et helitugevus suureneb
järkjärgult seatud tasemele.
• Kui taimer on sisselülitatud, siis toimib see iga päev seatud ajal.
• Seade peab olema ooteolekus, et taimer toimiks.
• Kui lülitate taimeri funktsioneerimise ajal seadme välja ja siis uuesti sisse,
siis lõpuaja säte ei aktiveeru.
Märkus
Helitugevuse ja -kvaliteedi reguleerimine ei mõjuta salvestist.
Kustutuskaitse
Joonisel on näidatud, kuidas eemaldada kontaktid salvestamise takistamiseks.
Lindile uuesti salvestamiseks katke, nagu näidatud.
Salvestamise takistamiseks
A-pool
Uuesti salvestamiseks
Unetaimeri kasutamine
Sellega saab lülitada seadme automaatselt välja seatud aja möödudes
(v.a. kassetirežiimis).
Vajutage korduvalt [SLEEP] soovitud aja (minutites) valimiseks.
A-poole kontakt
Teip
Märkus
• 100 min pikemad lindid on õhukesed ja võivad katkeda või mehhanismi
kinni jääda.
• Lõtv lint võib mehhanismi kinni jääda. Pingutage seetõttu lint enne
kasseti esitamist.
• Lõputa lindid võivad valesti kasutamisel deki liikuvate osade vahele
kinni jääda.
RQTX1041-2Z_1gb.indd 7
Tühistamine
Vajutage korduvalt [SLEEP], et valida “OFF”.
Järelejäänud aja muutmine
Vajutage [SLEEP] järelejäänud aja kuvamiseks ja vajutage uuesti
[SLEEP] soovitud aja valimiseks.
Märkus
• Esitus- ja unetaimer on koos kasutatavad.
• Unetaimeril on alati eelisõigus. Ärge seadistage kattuvaid taimerisätteid.
RQTX1041
B-poole kontakt
7
7
4/8/2010 2:23:14 PM
EESTI
Heliefektide kasutamine
Rikkeotsingu juhend
Kontrollige alltoodut enne hoolduse tellimist. Kui kahtlete mõne kontrollpunkti
osas või kui pakutud abinõud ei lahenda probleemi, siis konsulteerige juhiste
saamiseks seadme müüjaga.
Helikvaliteedi muutmine
Eelseadistatud ekvalaiser
ESPAÑOL
Vajutage korduvalt [PRESET EQ] (põhiseade: [SOUND EQ]) soovitud
sätte valimiseks.
RX-D55
RX-D50
Lisab rokile käredust.
Muudab kõrged sagedused selgemaks.
Lisab vokaalile kõla.
4
4
• Kui kasutate seadet patareitoitel, siis lülitage see sisse
põhiseadmelt.
3, 4
3, 7
Heli on moonutatud või puudub.
• Suurendage helitugevust.
Tühistab ekvalaiserivaliku.
—
Esitust takistab “sumin”.
• Seadme lähedal on toitejuhe või luminofoorlamp.
Hoidke muud seadmed ja juhtmed sellest seadmest eemal.
Bassid ja kõrged helid
Võimaldab nautida madalamat või kõrgemat heli.
Vajutage [BASS] basside või [TREBLE] kõrgete helide valimiseks.
Vajutage [
Lk
Kellakuva ei ilmu, kui kasutate seadet patareitoitel ja see on
ooteolekus.
• Kellaaja vaatamiseks ühendage seade elektrivõrku. 3, 7
Taustamuusikale
1
2
Üldised probleemid
Seade ei reageeri puldi nuppude vajutamisele.
• Kontrollige, et patareid on õigesti sisestatud.
• Asendage patareid, kui need on tühjaks saanud.
.Seadet ei saa puldiga sisse lülitada.
] või [
] taseme reguleerimiseks.
Märkus
• Helikõrgus on reguleeritav vahemikus -4 kuni +4.
• Valige “EQ OFF”, et tühistada basside või kõrgete helide säte.
“UO1” ilmub näidikule.
• Asendage patareid või kasutage elektrivõrgu toitel.
—
“F76” ilmub näidikule.
• Esineb toiteprobleem. Konsulteerige seadme müüjaga.
—
Plaadid
Taastamine
Sellega tuuakse uuesti esile salvestamisel kadunud sagedused
(originaalhelirada) originaalilähedasema heli esitamiseks.
Vajutage korduvalt [RE-MASTER], et taastamine sisse (“ON RE-MASTER”)
või välja lülitada (“OFF RE-MASTER”) RX-D55 (“ON R.M” või
“OFF R.M” RX-D50 ).
Stereoheli täiustamine: heli virtualiseerija
“ERROR”
• Tegite sobimatu toimingu. Lugege juhiseid ja proovige uuesti.
—
Väär kuva või esitus ei alga.
• Plaat on valesti sisestatud. Sisestage õigesti.
• Plaat võib olla määrdunud. Pühkige puhtaks.
• Asendage plaat, kui see on kriimustunud, kõver või tavatu kujuga.
• Tekkinud on kondensaat. Oodake 1-2 h, kuni see aurub.
—
—
—
—
Kassett
Kehv helikvaliteet.
• Puhastage pead.
Lisab stereohelile loomulikku laiuvust ja sügavust.
Vajutage [SOUND VIRTUALIZER], nii et näidikule ilmub “
Vajutage tühistamiseks nuppu uuesti.
—
”.
Märkus
• See funktsioon ei mõju salvestamisel.
• Saavutatav efekt sõltub esitatavast allikast.
9
Ei saa salvestada.
• Kui kustutuskaitse kontaktid on eemaldatud, siis katke augud
teibiga.
7
Kassetti ei saa väljastada või dekki ei saa sulgeda kasseti
sisestamisel.
• Patareid on tühjad. Asendage patareid või ühendage elektrivõrku.
• Vajutage [ , PLAY] ja siis [
, STOP/EJECT].
—
—
Muude seadmete kasutamine
Raadio
Kantava audioseadmega ühendamine
See funktsioon võimaldab nautida muusikat kantavast audioseadmest.
Audiojuhe
(ei kuulu komplekti)
—
Kostab tuiklev heli.
• Lülitage teler välja või liigutage seadmest kaugemale.
—
AM-sagedusel segab kuulamist madal sumin.
• Paigutage antenn muudest juhtmetest eemale.
—
USB (ainult
Kantav audioseade
(ei kuulu komplekti)
Kantava audioseadme esitamine
Lülitage kantaval audioseadmel ekvalaiser välja (selle olemasolul), enne kui
ühendate selle MUSIC PORT pessa. Muidu võib kõlaritest väljastatav heli olla
moonutatud.
1
2
3
Kostab moonutatud heli või müra.
• Kasutage välisantenni.
Ühendage audiojuhe muusikaporti.
RX-D55
)
USB-seadet või selle sisu ei saa lugeda.
• Kui USB-seadme ja/või selle sisu vorming ei ühildu selle süsteemiga,
siis ilmub näidikule “NO PLAY”. Ühendage USB-seade lahti ja siis
uuesti.
• Selle seadme USB-hostifunktsioon ei pruugi töötada kõikide
USB-seadmetega.
• 8 GBst suurema mälumahuga USB-seadmed ei pruugi teatud
juhtudel töötada.
USB-seadme kasutus on aeglane.
• Suure mälumahuga USB-välkmälu ja suurte failide lugemiseks
kulub rohkem aega.
Vajutage [MUSIC PORT].
—
—
—
—
Alustage kantaval audioseadmel esitust.
(Lugege kantava audioseadme kasutusjuhendit.)
RQTX1041
Taseme reguleerimine
8
Saate valida kantava audioseadme helisisendi taseme.
Vajutage [INPUT LEVEL] soovitud sätte valimiseks.
RX-D55
HIGH (kõrge)
RX-D50
LOW (madal)
HI (kõrge)
LO (madal)
Märkus
8 Valige madal säte, kui heli on kõrgel sättel moonutatud.
RQTX1041-2Z_1gb.indd 8
4/8/2010 2:23:14 PM
Väljundvõimsus
KASSETT-DEKK
RX-D55 10 W x 2 (RMS 10% THD)
RX-D50 3 W x 2 (RMS 10% THD)
FM-/AM-TUUNER, ÜHENDUSPESAD
Sagedusmodulatsioon (FM)
Sageduspiirkond
Amplituudmodulatsioon (AM)
Sageduspiirkond
Kuularitepesa
Pesa
Muusikaport (esipaneelil)
Tundlikkus
Pesa
87,50 MHz kuni 108,00 MHz (50 kHz samm)
522 kHz kuni 1629 kHz (9 kHz samm)
520 kHz kuni 1630 kHz (10 kHz samm)
Stereo, 3,5 mm pesa (32 Ω)
100 mV, 4,7 kΩ
Stereo, 3,5 mm pesa
PLAADIMÄNGIJA
Esitatavad plaadid (8 cm või 12 cm)
(1) CD-Audio (CD-DA)
(2) CD-R/RW (CD-DA, MP3 vormindatud plaat)
(3) MP3
MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
Bitikiirus
MP3
32 kbit/s kuni 320 kbit/s
Diskreetimissagedus
CD
44,1 kHz
MP3
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Dekodeerimine
16-bitine lineaarne
Kiire allikas
Pooljuhtlaser {lainepikkus 795 nm (CD)}
Sageduskarakteristik
40 Hz kuni 20 kHz
Kanalite arv
2 kanalit, stereo
Madal- ja kõrgsageduslik detonatsioon Võimalikest mõõteandmetest väiksem
4 rada, 2 kanalit, stereo
Muutuv helimonitor
Vahelduvvooluga eelmagneetimine 84 kHz
Mitmepooluseline magnet
Rajasüsteem
Monitorisüsteem
Salvestussüsteem
Kustutamissüsteem
Üldine sageduskarakteristik
NORMAL
USB (ainult
RX-D55
ESPAÑOL
VÕIMENDI
EESTI
Tehnilised andmed
50 Hz kuni 12 kHz
)
USB-port
Meediumifaili vormingu tugi
USB-seadme failisüsteem
USB-pordi võimsus
MP3 ( .mp3)
FAT 12, FAT 16, FAT 32
500 mA (maks.)
KÕLARID
Impedants 4 Ω
2 x 8 cm
2 x 1,5 cm
Kõlarid
Täisvahemik
Keraamiline kõrgsagedusvaljuhääldi
ÜLDIST
Toide
Vahelduvvool
230 V, 50 Hz
Patareid
12 V (8 x LR14, C)
Mälu reservtoide
6 V (4 x R6/LR6, AA)
RX-D55 27 W
RX-D50 14 W
Energiatarve
Patareide eluiga (Kasutage ainult leelispatareisid.)
RX-D55 3,2 h
RX-D50 9 h
Raadio kuulamine
Raadio salvestamine
RX-D55 7,0 h
RX-D50 9 h
CD esitus
RX-D55 2,4 h
RX-D50 6 h
CD salvestamine
RX-D55 5,0 h
RX-D50 7 h
Kasseti esitus
RX-D55 2,5 h
RX-D50 8 h
Mõõdud (LxKxS)
Kaal
RX-D55
RX-D50
Töötemperatuur
Tööniiskus
408 mm x 148 mm x 271 mm
4,0 kg ilma patareideta (4,6 kg patareidega)
3,3 kg ilma patareideta (3,9 kg patareidega)
0°C kuni +40°C
35-80% (ilma kondensaadita)
Ooteoleku energiatarve:
0,8 W (ligilähedane)
Märkus
1. Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma ette teatamata.
Antud kaal ja mõõdud on ligilähedased.
2. Koguharmoonmoonutust mõõdeti digitaalse spektrianalüsaatoriga.
Hooldus
Kui pinnad on määrdunud
Puhastage päid korrapäraselt hea helikvaliteedi tagamiseks esitusel ja
salvestamisel. Kasutage puhastuskassetti (ei kuulu komplekti).
RQTX1041
Pühkige seadet puhastamiseks kuiva pehme riidega.
Kui pinnad on väga mustad, siis kasutage seebivees või lahjas
detergendilahuses niisutatud pehmet riiet.
• Ärge kasutage selle seadme puhastamiseks alkoholi, värvivedeldit ega
bensiini.
• Enne keemiliselt töödeldud lapi kasutamist lugege hoolikalt sellega
kaasasolevaid juhiseid.
Kassett-deki peade hooldus
9
9
RQTX1041-2Z_1gb.indd 9
4/8/2010 2:23:15 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement