Panasonic SCC50EG, SCC50E Operating instructions

Panasonic SCC50EG, SCC50E Operating instructions
Betjeningsvejledning
Trådløst højttalersystem
SC-C50
Music is borderless and timeless, touching
people’s hearts across cultures and
generations.
Each day the discovery of a truly emotive
experience from an unencountered sound
awaits.
Let us take you on your journey to rediscover
music.
Delivering the Ultimate Emotive
Musical Experience to All
At Technics we understand that the listening
experience is not purely about technology but
the magical and emotional relationship between
people and music.
We want people to experience music as it was
originally intended and enable them to feel the
emotional impact that enthuses and delights
them.
Through delivering this experience we want to
support the development and enjoyment of
the world’s many musical cultures. This is our
philosophy.
With a combination of our love of music and the
vast high-end audio experience of the Technics
team, we stand committed to building a brand
that provides the ultimate emotive musical
experience by music lovers, for music lovers.
Director
Michiko Ogawa
02
Tak fordi du har købt dette produkt.
Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt
igennem, før du anvender produktet, og gem
vejledningen til fremtidig brug.
•• Om beskrivelserne i denne betjeningsvejledning
De sider, der henvises til, er angivet som “⇒ ○○”.
De viste illustrationer kan være forskellige fra dit
apparat.
Funktioner
Utrolig klar og dyb lyd med et
værelsesmættende lydbillede
Tre koaksiale hornenheder med seks højtalere
og en subwoofer placeret optimalt i en
kompakt, buet form. Alle højtalere er drevet af
fire JENO Engines, som producerer en dyb lyd
med et værelsesmættende lydbillede.
Optimerer lyd i alle
musiklytningsmiljøer
Space Tune™ optimerer lyden, uanset hvor
du placerer den, eller hvor du lytter fra. En
indbygget mikrofon aktiverer en ny Autofunktion for at optimere lydmiljøet fra
hovedenheden eller en smartphone-app i en
enkelt handling.
Et bredt udvalg af
streamingstjenester, nem
betjening
Nem forbindelse understøtter USB,
analog indgang (AUX), optisk indgang,
AirPlay, Bluetooth®, Chromecast built-in,
Spotify, TIDAL, Deezer, internetradio og
netværksafspilning (adgang til lagret musik),
der giver mulighed for bekvem afspilning af
forskellige musikkilder fra en enkelt enhed.
03
Indholdsfortegnelse
Læs først
06
Læs omhyggeligt “Sikkerhedsforskrifter” i denne
vejledning før brug.
Referencevejledning for
betjening
15
Denne enhed (forside/top/bagside)
Forbindelser
19
AC-netledningsforbindelse Netværksindstillinger
Betjening
29
Streaming af online musik, osv.
Indstillinger
47
Favorit-funktion, Andre indstillinger
Andre
51
Fejlfinding, specifikationer, mv.
04
Tilbehør
AC-netledning (2)
For Storbritannien og Irland
K2CT3DR00009
For Europa
K2CMZDR00001
•• Smarttelefonen på forsiden leveres ikke sammen
med denne enhed.
•• Produktnumrene i disse driftsvejledninger er
gældende fra og med august 2018.
•• Ændringer kan ske.
•• Brug ikke AC-netledning med andet udstyr.
05
Læs først
Sikkerhedsforskrifter............................ 07
Advarsel..................................................... 07
Forsigtig..................................................... 07
Installation............................................ 12
Installation..................................................12
Bemærkninger på højttalerne.....................12
For optimale lydeffekter..............................12
Vedligeholdelse af enheden........................13
Anvendelse af “Technics Audio Center”......13
Firmwareopdateringer................................13
Bortskaffelse/overførsel af denne enhed.... 14
Indholdsfortegnelse ... 04
06
Læs først
Sikkerhedsforskrifter
Advarsel
Apparat
•• For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød
eller produktskade:
Dette apparat må ikke udsættes for regn, fugt,
dryp eller sprøjt.
Genstande, der indeholder væsker, såsom vaser,
må ikke placeres oven på apparatet.
Brug det anbefalede tilbehør.
Dæksler må ikke fjernes.
Du må ikke selv reparere dette apparat.
Vedligeholdelse må udelukkende udføres af
kvalificerede teknikere.
Pas på, at der ikke falder metalgenstande ned i
apparatet.
Anbring ikke tunge genstande oven på dette
apparat.
AC-netledning
•• For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød
eller produktskade:
Sørg for, at strømforsyningsspændingen svarer
til den spænding, der er angivet på apparatet.
Indsæt stikproppen helt ind i stikdåsen eller
elkontakten.
Lad være med at bøje eller trække i ledningen
eller stille tunge genstande på den.
Rør ikke ved stikket med våde hænder.
Hold fast på stikproppen, når du trækker
ledningen ud.
Brug aldrig en ødelagt stikprop eller stikdåse.
•• Strømstikket anvendes til at afbryde enheden med.
Installer denne enhed, så strømstikket øjeblikkeligt
kan tages ud af stikkontakten.
•• Kontroller, at jordbenet på netstikket er sikkert
tilsluttet for at undgå elektrisk stød.
Et apparat med KLASSE I-konstruktion
skal sluttes til en netstikkontakt med en
beskyttelsesjording.
Forsigtig
Apparat
•• Kilder til åben ild, såsom tændte stearinlys, må ikke
anbringes oven på enheden.
•• Dette apparat kan modtage radiointerferens under
brug pga. af tændte mobiltelefoner. Hvis der
forekommer interferens, skal du øge afstanden
mellem dette apparat og mobiltelefonen.
•• Denne enhed er beregnet til brug i
fastlandsklimaer og tropeklimaer.
•• Læg ikke noget på denne enhed. Den kan blive
meget varm, når den er tændt.
07
(Fortsat)
Placering
•• Anbring dette apparat på en flad vandret
overflade.
•• For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød
eller produktskade:
Dette apparat må ikke installeres eller anbringes
i en reol, et indbygget skab eller et andet
aflukket område. Sørg for god ventilation til
apparatet.
Ventilationshullerne må ikke tilstoppes med
aviser, duge, gardiner og lignende genstande.
Dette apparat må ikke udsættes for direkte
sollys, høje temperaturer, høj luftfugtighed eller
kraftige vibrationer.
08
(Fortsat)
Panasonic Corporation, et selskab med hjemsted
på 1006, Oaza Kadoma, Kadoma City, Osaka
571-8501, Japan, samler automatisk persondata
såsom IP adresser og/eller Device ID fra din
enhed så snart du tilgår Internettet. Det gør vi
for at beskytte vores kunder og integriteten af
vores Tjenester samt for at beskytte Panasonics
rettigheder eller ejendom.
Du har en ret til indsigt, berigtigelse og
indsigelse i visse tilfælde, en ret til sletning,
begrænsning af behandling, dataportabilitet
og en ret til indsigelse imod andre former for
behandling. Hvis du ønsker at anvende nogen af
de ovenstående rettigheder og/eller ønsker at
vide mere om behandlingen af dine persondata,
se venligst den fulde persondatapolitik på
din enheds support side, http://panasonic.
jp/support/global/cs/audio/, http://www.
technics.com/support/ eller kontakt vores
kundekommunikations/-support nummer eller
adresse beskrevet i den fælleseuropæiske garanti
(Pan European Guarantee) inkluderet i din enhed
for at få tilsendt den fulde persondatapolitik.
09
(Fortsat)
Indsamling af elektronikskrot
Kun for Den Europæiske Union og lande
med retursystemer
Dette symbol på produkter,
emballage og/eller
ledsagedokumenter betyder, at
brugte elektriske og elektroniske
produkter ikke må blandes med
almindeligt husholdningsaffald.
For korrekt behandling, indsamling
og genbrug af gamle produkter, skal
du tage dem til indsamlingssteder
i overensstemmelse med den
nationale lovgivning.
Ved at skaffe sig af med dem på
korrekt vis hjælper du med til at
spare værdifulde ressourcer og
forhindre eventuelle negative
påvirkninger af menneskers sundhed
og miljøet.
Ønsker du mere udførlig information
om indsamling og genbrug skal du
kontakte din kommune.
Usagkyndig bortskaffelse af
elektronikskrot kan eventuelt udløse
bødeforlæggelse.
10
(Fortsat)
Type trådløs
Driftsfrekvens
Maksimal
strømstyrke
(EIRP)
Overensstemmelseserklæring (DoC)
Herved erklærer “Panasonic Corporation”, at
dette produkt opfylder de væsentlige krav og
andre relevante forskrifter i Direktiv 2014/53/
EU.
Kunderne kan downloade en kopi af den
originale overensstemmelseserklæring (DoC) for
vores
RE-produkter fra serveren DoC:
http://www.ptc.panasonic.eu
Kontakt til autoriseret repræsentant:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic
Testing Centre, Winsbergring 15, 22525
Hamburg, Tyskland
WLAN
2412 - 2472 MHz
5180 - 5320 MHz
5500 - 5700 MHz
20 dBm
20 dBm
20 dBm
Bluetooth®
2402 - 2480 MHz
10 dBm
Båndet på 5,15 - 5,35 GHz er begrænset til
indendørs drift i følgende lande.
Produktidentifikationsmærkning findes på
bunden af enheden.
11
Læs først
Installation
Installation
•• Sluk for alt udstyr inden tilslutning, og læs de
relevante betjeningsanvisninger. Sørg for at løfte
enheden, når du flytter den. Enheden må ikke
trækkes hen over gulvet.
Bemærkninger på højttalerne
•• Disse højttalere har ingen magnetisk afskærmning.
Undgå at placere dem i nærheden af tv’er,
pc’er eller andet udstyr, som nemt påvirkes af
magnetisme.
•• Afspilning af musik ved høj lydstyrke i længere
tid kan beskadige systemet og forkorte hele
systemets levetid.
•• Skru ned for lydstyrken under følgende forhold for
at undgå skader:
Når der afspilles forvrænget lyd
Når lydkvaliteten justeres
Når der tændes/slukkes for enheden
For optimale lydeffekter
Kvaliteten og styrken af baslyden,
lydlokaliseringspræstation, lydmiljø osv. varierer
alt efter enhedens installationssted, lytteposition,
rumforholdene og andre faktorer. Læs
informationen nedenfor, når enheden installeres.
Sådan fastslås installationsstedet
•• Anbring denne enhed på en flad, sikker overflade.
Justering af afstand mellem denne enhed og
væggen
•• Hvis du installerer denne enhed tæt på en væg
eller i et hjørne, bliver baslyden kraftigere, men når
enheden stilles for tæt på væggen/hjørnet, kan
lydlokaliseringen og lydmiljøet blive forringet.
12
(Fortsat)
Justering med funktionen Space Tune
Du kan justere lydkvaliteten automatisk i henhold til
installationsstedet (hvis det er tæt på væggen eller i
et hjørne af rummet).
Tryk på [
] i 5 sekunder og hold knappen nede.
•• “Space Tune (Auto)” vises.
Tryk på [
] igen, mens “Space Tune (Auto)”
vises.
•• En høj prøvetone lyder, mens målingen
foretages.
•• Du annullerer denne indstilling ved at trykke på
[ ].
•• Når indstillingen er foretaget, vises “Success”.
Tryk på [ ] for at afslutte.
Vedligeholdelse af enheden
Tag AC-netledningen ud af stikkontakten, før der
udføres vedligeholdelse. Rengør enheden med en
blød klud.
•• Hvis der er meget snavs, skal du vride en våd klud
godt for at tørre snavset af, og tør den derefter
med en blød klud.
•• Brug ikke opløsningsmidler, herunder benzin,
fortynder, sprit, opvaskemiddel, klude
imprægneret med et kemikalie osv. Hvis du
gør dette, kan det forårsage, at kabinettets
udvendige side eller belægning skæmmes, eller at
belægningen skaller af.
Anvendelse af “Technics Audio
Center”
Hvis du installerer appen “Technics Audio Center”
(gratis) på din tablet/smartphone, kan du streame
musikfiler fra enheden på dit netværk til denne
enhed, streame online musiktjenester, anvende
denne enhed med andre højttalere og konfigurere
indstillingerne for lydkvalitet mv.
Du finder flere oplysninger ved at besøge:
www.technics.com/support/
Firmwareopdateringer
Panasonic kan lejlighedsvis udgive opdateret
firmware til denne enhed, som kan forbedre den
måde, en funktion udføres på. Disse opdateringer
er gratis.
•• Se “Firmwareopdateringer” (⇒ 49) for information
om opdatering.
13
(Fortsat)
Bortskaffelse/overførsel af denne
enhed
Før du bortskaffer eller overfører enheden til
tredjepart, skal du sørge for at slette alle
registrerede oplysninger ved at genoprette
fabriksindstillingerne. (“Sådan nulstilles alle
indstillinger til fabriksindstillingerne” (⇒ 52))
•• Før du bortskaffer eller overfører enheden til
tredjepart, skal du sørge for at logge ud af
din musikstreamingtjeneste for at forhindre
uautoriseret brug af dine konti.
14
Referencevejledning
for betjening
Denne enhed (forside/top).................. 16
Denne enhed (bagside)........................ 18
Indholdsfortegnelse ... 04
15
Referencevejledning for betjening
Denne enhed (forside/top)
01
02
07
03
06
04
05
08 09
01 [
] Knappen Standby/tænd
Tryk på knappen for at skifte enheden fra
standby-tilstand eller omvendt. I standby-tilstand
forbruger enheden stadig en lille mængde
strøm.
02 [ ] [ ] Justér lydstyrken
•• 0 (min.) til 100 (maks.)
03 Visning
Indgangskilde osv. vises.
04 [ ] Favorit
Du kan registrere din favoritstation eller
afspilningsliste (USB, Podcasts, Spotify mv.), eller
navngive dem.
•• Du kan gemme op til ni favoritstationer
eller afspilningslister. Du registrerer ved at
trykke på [ ] og holde knappen nede, indtil
“Memorised” vises, mens en station tunes eller
musik afspilles. Derefter registreres stationen
eller musikken til et ledigt nummer fra 1 til 9.
05 [
06 [
] Afspil/Pause
] Skift indgangskilde
07 Indbygget mikrofon (til måling)
08 Produktidentifikationsmærkning (bunden af
enheden)
•• Modelnummeret står angivet.
16
(Fortsat)
09 Belysning
Lyser, når lydstyrken justeres fra appen “Technics
Audio Center” mv.
17
Referencevejledning for betjening
Denne enhed (bagside)
10BASE-T/
100BASE-TX
DIMMER
INFO
5V
500mA
L AN
AC IN
OPT IN
AUX IN
10BASE-T/
100BASE-TX
DIMMER
INFO
5V
500mA
10 11
L AN
AC IN
OPT IN
AUX IN
12 13 14
15
10 [•DIMMER / -INFO]
Indstil lysstyrken på displayet og bunden af
enheden.
•• Hvis displayet er slukket, vil det kun lyse op i
et par sekunder, når du betjener enheden. Før
displayet slukker igen, vil “Display Off” blive vist
i nogle få sekunder.
•• Tryk gentagne gange på [•DIMMER / -INFO]
for at justere lysstyrken.
•• Tryk på [•DIMMER / -INFO] og hold knappen
nede for at vise netværksstatus eller
indstillinger. De viste punkter justeres ved at
trykke på [•DIMMER / -INFO] gentagne gange.
(Lysstyrken ændres ikke, mens du foretager
dette.)
11 USB-A-terminal
(DC 5 V
500 mA) (⇒ 35)
•• Hvis en USB-enhed er tilsluttet, er det svært
at trykke på [•DIMMER / -INFO]. Udtag USBenheden efter behov.
12 LAN terminal (⇒ 22)
13 Optisk digitalt indgangstilslutningspunkt
(⇒ 32)
14 AUX-indgangstilslutningspunkt (⇒ 30)
15 Tilslutningspunkt AC IN (
18
) (⇒ 20)
Forbindelser
AC-netledning....................................... 20
AC-netledningsforbindelse......................... 20
Netværksindstillinger........................... 21
Kablet LAN-forbindelse.............................. 22
Trådløs LAN-tilslutning............................... 23
Indholdsfortegnelse ... 04
19
Forbindelser
AC-netledning
AC-netledningsforbindelse
Forbind først efter at alle andre forbindelser er
udført.
10BASE-T/
100BASE-TX
DIMMER
INFO
5V
500mA
L AN
AC IN
OPT IN
AUX IN
Til en stikkontakt i
væggen
•• Brug kun den medfølgende AC-netledning.
•• AC-netledningen må ikke tilsluttes, før alle andre
tilslutninger er blevet udført.
•• Isæt kabelstikkene korrekt.
•• Bøj ikke kablerne ved skarpe vinkler.
•• Trådløst LAN (Wi-Fi®)-indstillingen kan starte, når
denne enhed er tændt. Hvis du vil deaktivere
Wi-Fi-indstillingen, skal du trykke på [ ]. Du kan
beholde Wi-Fi-indstillingerne ved at starte appen
“Google Home” og følge anvisningerne på
skærmen. (⇒ 21, 23)
Bemærk
•• Denne enhed forbruger en lille mængde AC-strøm
(⇒ 65) selv når enheden er i standby-tilstand. Tag
stikket ud af hovedstikkontakten, hvis du ikke skal
bruge enheden i en længere periode. Anbring
enheden, så stikket let kan fjernes.
20
Forbindelser
Netværksindstillinger
Du kan streame online musiktjenester eller
musikfiler fra din smartphone/tablet til
enheden.
Enheden kan forbindes til en router ved hjælp af et
LAN-kabel eller indbygget Wi-Fi®.
For en stabil tilslutning til netværket anbefales en
kablet LAN-forbindelse.
■■Klargøring
Hvis du installerer appen “Google Home” på din
smartphone/tablet, kan du etablere forbindelse ved
at bruge denne app.
•• Når du anvender Chromecast-kompatible apps til
at afspille musik på denne enhed (⇒ 36), skal du
etablere forbindelse vha. appen “Google Home”.
•• Sørg for, at Wi-Fi-funktionen er aktiveret på din
smartphone/tablet.
1 Installér appen “Google Home” på din
smartphone/tablet.
•• Du kan downloade appen “Google Home” ved
at besøge:
https://www.google.com/cast/setup/
2 Tilslut din smartphone/tablet til samme
netværk som denne enhed, før du
foretager indstillinger.
•• Sørg for, at netværket er tilsluttet internettet.
21
(Fortsat)
Kablet LAN-forbindelse
10BASE-T/
100BASE-TX
DIMMER
INFO
5V
500mA
L AN
AC IN
OPT IN
AUX IN
LAN-kabel
(medfølger
ikke)
Bredbåndsrouter osv.
1 Tag AC-netledningen ud.
2 Tilslut denne enhed til en
bredbåndsrouter osv. ved hjælp af et
LAN-kabel.
3 Tilslut AC-netledningen til enheden.
(⇒ 20)
4 Tryk på [
] for at tænde for enheden.
5 Start appen “Google Home”, og følg
anvisningerne på skærmen for at
etablere forbindelse.
(Hvis du vil bruge Chromecast-kompatible apps
med denne enhed (⇒ 36))
Bemærk
•• Mens AC-netledningen er frakoblet, skal LANkablet være tilsluttet eller frakoblet.
•• Brug kategori 7 eller højere, lige LAN-kabler (STP)
for tilslutning til perifere enheder.
•• Hvis du isætter et andet kabel end et LAN-kabel i
LAN-porten, kan det beskadige enheden.
•• Når du har tændt for enheden, kan det tage et
stykke tid, før enheden er aktiveret.
•• Hvis “Firmware update is available” vises, efter at
netværksforbindelsen er oprettet, er firmwaren
til denne enhed tilgængelig. Tryk på [
] og hold
knappen nede i 5 sekunder eller længere for at
starte opdateringen. (Tryk på [ ] for at annullere
opdateringen, og indikatoren forsvinder.)
Forløbet vises som “Updating %” under
opdateringen. (“ ” står for et tal.)
Når opdateringen er fuldført, vises “Success”.
Sluk for enheden og tænd den igen.
•• Selv når Wi-Fi-funktionen er indstillet til “On”,
aktiveres den kabeltilsluttede LAN-funktion, når et
LAN-kabel tilsluttes. (“
” forsvinder.)
22
(Fortsat)
Trådløs LAN-tilslutning
■■Klargøring
Tag AC-netledningen ud.
Tag LAN-kablet ud.
Anbring denne enhed så tæt på den trådløse
router som muligt.
Tilslut AC-netledningen til enheden. (⇒ 20)
Bemærk
•• Når du har tændt for enheden, kan det tage et
stykke tid, før enheden er aktiveret.
•• Hvis “Firmware update is available” vises, efter at
netværksforbindelsen er oprettet, er firmwaren
til denne enhed tilgængelig. Tryk på [
] og hold
knappen nede i 5 sekunder eller længere for at
starte opdateringen. (Tryk på [ ] for at annullere
opdateringen, og indikatoren forsvinder.)
Forløbet vises som “Updating %” under
opdateringen. (“ ” står for et tal.)
Når opdateringen er fuldført, vises “Success”.
Sluk for enheden og tænd den igen.
•• “
” blinker, når netværksforbindelsen ikke er
etableret endnu. Når netværksforbindelsen er
”.
etableret, forsvinder, “
Den netværksforbindelse, som anvender “Google
Home”-appen, kan være tilgængelig, mens “
”
blinker. Start appen “Google Home”, og følg
anvisningerne på skærmen. (⇒ 27)
•• Indstillingen vil blive annulleret efter den fastsatte
frist. I så fald, prøv indstillingen igen.
•• For at afslutte denne indstilling, skal du trykke på
[ ] eller sætte enheden i standby-tilstand.
Netværksindstilling når appen “Google
Home” anvendes for første gang
1 Tryk på [
] for at tænde for enheden.
•• “Wi-Fi Setup” begynder at blinke.
Wi-Fi
Setup
2 Start appen “Google Home”, og følg
anvisningerne på skærmen for at
etablere forbindelse.
23
(Fortsat)
Bemærk
•• Enheden vises som “Technics-SC-C50-****”, hvis
enhedens navn ikke er indstillet. (“****” står for
tegn, der er unikke for hvert sæt.)
•• Du kan tjekke dine netværksoplysninger (SSID,
MAC-adresse og IP-adresse) i appen “Google
Home” eller appen “Technics Audio Center”.
•• Nogle punkter i appen “Google Home” gælder
ikke for denne enhed.
•• Tryk på [ ] for at annullere Wi-Fi-indstillingen.
•• Når denne enhed er slukket og før Wi-Fiindstillingen er færdig, vises “Wi-Fi Setup”. Foretag
indstilling af Wi-Fi, eller indstil Wi-Fi-funktionen til
“Off”, så denne ikke derefter vises.
•• Du kan skifte Wi-Fi-funktionen imellem “On” og
“Off” ved at annullere Wi-Fi-indstillingen, trykke på
lydstyrkeknappen [ ] øverst på enheden og holde
den nede, mens du trykker på [•DIMMER / -INFO]
bag på enheden i ca. 5 sekunder.
•• Andre tilslutningsmetoder findes her (⇒ 25).
24
(Fortsat)
Netværksindstilling fra
opsætningsmenuen (når du ikke
anvender Chromecast-kompatible apps)
Brug af WPS-knappen
“WPS”
Hvis din trådløse router understøtter WPS, kan
du oprette en forbindelse ved at trykke på WPSknappen.
•• En kompatibel trådløs router har muligvis et WPSidentifikationsmærke.
•• Fuldfør indstillingerne inden for 2 minutter, mens
“WPS” vises.
1 Tryk på [
] (knap for indgangskilde) og
hold knappen nede, mens du trykker på
[•DIMMER / -INFO] bag på enheden.
•• Tilslutningsmetoder (WPS/WPS PIN/
Wi-Fi Setup) vises skiftevis.
•• Den viste metode skifter hvert 5. sekund.
•• Hvis “Wi-Fi Setup” blinker, når enheden tændes
ved at trykke på [
], skal du trykke på [ ]
for at skjule skærmen “Wi-Fi Setup” og prøve
indstillingen igen.
WPS
2 Udløs [
•• Hvis din trådløse bredbåndsrouter
understøtter WPS (Wi-Fi
Protected Setup™), skal du trykke
på knappen
] og [•DIMMER / -INFO], mens
“WPS” vises.
3 Tryk på knappen WPS på den trådløse
router.
Eksempel:
•• Når tilslutningen er oprettet, vises “Success”.
“Fail” vises muligvis, hvis forbindelsen ikke
blev fuldført. Prøv denne metode igen fra
opsætningsmenuen. Hvis “Fail” stadig vises,
skal du prøve andre metoder.
4 Tryk på [
] for at afslutte.
25
(Fortsat)
Brug af WPS-pinkoden
“WPS PIN”
Hvis din trådløse router understøtter WPS, kan
du oprette en forbindelse ved at indtaste WPSpinkoden.
•• Se den trådløse routers brugervejledning for at få
yderligere oplysninger om, hvordan du indtaster
pinkoden.
•• Fuldfør indstillingerne inden for 2 minutter, mens
“WPS PIN” og pinkoden vises.
1 Tryk på [
] (knap for indgangskilde) og
hold knappen nede, mens du trykker på
[•DIMMER / -INFO] bag på enheden.
•• Tilslutningsmetoder (WPS/WPS PIN/
Wi-Fi Setup) vises skiftevis.
•• Den viste metode skifter hvert 5. sekund.
•• Hvis “Wi-Fi Setup” blinker, når enheden tændes
ved at trykke på [
], skal du trykke på [ ]
for at skjule skærmen “Wi-Fi Setup” og prøve
indstillingen igen.
WPS PIN
64428147
2 Udløs [
•• Hvis din trådløse bredbåndsrouter
understøtter WPSpinkodemetoden
] og [•DIMMER / -INFO], mens
“WPS PIN” vises.
3 Indtast pinkoden (64428147) i den
trådløse router fra PC osv.
•• Når tilslutningen er oprettet, vises “Success”.
“Fail” vises muligvis, hvis forbindelsen ikke
blev fuldført. Prøv denne metode igen fra
opsætningsmenuen. Hvis “Fail” stadig vises,
skal du prøve andre metoder.
4 Tryk på [
] for at afslutte.
Bemærk
•• Når du anvender Chromecast-kompatible apps til
at afspille musik på denne enhed (⇒ 36), skal du
etablere forbindelse vha. appen “Google Home”.
•• Afhængigt af en router kan andre tilsluttede
enheder midlertidigt miste deres forbindelse.
•• For detaljer henvises til betjeningsvejledningen til
den trådløse router.
26
(Fortsat)
Netværksindstilling fra
opsætningsmenuen (når du anvender
Chromecast-kompatible apps)
Sådan anvender du appen “Google Home”
“Wi-Fi Setup”
Når du anvender Chromecast-kompatible apps til
at afspille musik på denne enhed, skal du etablere
netværksforbindelse vha. appen “Google Home”.
Hvis netværket er indstillet vha. en anden metode,
kan du prøve indstillingen igen på følgende måde.
1 Tryk på [
] (knap for indgangskilde) og
hold knappen nede, mens du trykker på
[•DIMMER / -INFO] bag på enheden.
•• Tilslutningsmetoder (WPS/WPS PIN/
Wi-Fi Setup) vises skiftevis.
•• Den viste metode skifter hvert 5. sekund.
•• Hvis “Wi-Fi Setup” blinker, når enheden tændes
ved at trykke på [
], skal du trykke på [ ]
for at skjule skærmen “Wi-Fi Setup” og prøve
indstillingen igen.
•• Når du anvender appen “Google
Home” til at etablere forbindelse
Wi-Fi
Setup
2 Udløs [
] og [•DIMMER / -INFO], mens
“Wi-Fi Setup” vises.
3 Start appen, og følge anvisningerne på
skærmen.
•• Når tilslutningen er oprettet, vises “Success”.
“Fail” vises muligvis, hvis forbindelsen ikke
blev fuldført. Prøv denne metode igen fra
opsætningsmenuen. Hvis “Fail” stadig vises,
skal du prøve andre metoder.
4 Tryk på [
] for at afslutte.
Bemærk
•• Enheden vises som “Technics-SC-C50-****”, hvis
enhedens navn ikke er indstillet. (“****” står for
tegn, der er unikke for hvert sæt.)
•• Du kan tjekke dine netværksoplysninger (SSID,
MAC-adresse og IP-adresse) i appen “Google
Home” eller appen “Technics Audio Center”.
•• Nogle punkter i appen “Google Home” gælder
ikke for denne enhed.
27
(Fortsat)
Aktivering og deaktivering af den
trådløse LAN-funktion
1 Tryk på lydstyrken [ ] og hold knappen
nede, mens du trykker på [•DIMMER /
-INFO] bag på enheden i ca. 5 sekunder.
•• Wi-Fi-funktionen skifter imellem “On” og “Off”.
Bemærk
•• Standardindstillingen fra fabrikken er “On”.
28
Betjening
Brug af AUX-indgangen....................... 30
Juster lydstyrken “Input Level”................... 31
Brug af en digital lydudgangsenhed......... 32
Brug af Bluetooth®............................... 33
Parring af en Bluetooth® -enhed................. 33
Afkobl Bluetooth® -enhed........................... 34
Brug af USB-enhed............................... 35
Streaming af musik på netværket....... 36
Sådan lytter du til musik vha. en
Chromecast-kompatibel app...................... 36
Streaming af musikfiler på netværksenheder.... 38
Afspilning af internetradio og podcasts.... 39
Brug af AirPlay...................................... 40
Afspilning af musik med Spotify
Connect................................................. 41
Brug af TIDAL........................................ 43
Brug af Deezer...................................... 45
Indholdsfortegnelse ... 04
29
Betjening
Brug af AUX-indgangen
Du kan tilslutte en bærbar lydafspiller
mv. med et analogt lydkabel (φ3,5 mm)
(medfølger ikke) og afspille musik.
10BASE-T/
100BASE-TX
DIMMER
INFO
5V
500mA
L AN
AC IN
OPT IN
AUX IN
Analogt lydkabel
(φ3,5 mm)
(medfølger ikke)
Bærbar lydafspiller mv.
1 Tag AC-netledningen ud.
2 Tilslut denne enhed og en bærbar
lydafspiller mv.
3 Tilslut AC-netledningen til enheden.
(⇒ 20)
4 Tryk på [
5 Tryk på [
] for at tænde for enheden.
] flere gange for at vælge
“AUX”.
6 Start afspilning på den tilsluttede
enhed.
Bemærk
•• Mens du nyder videoindholdet med denne
funktion, synkroniseres video- og lydoutputtet
muligvis ikke.
•• Tryk på [
] for at slukke for lyden under
afspilning. (Tænd for lyden igen, juster lydstyrken,
tryk på knappen igen eller sæt enheden i standby.)
30
(Fortsat)
Juster lydstyrken
“Input Level”
Hvis lydforvrængning forekommer, når analog
lydindgangsterminalerne anvendes, hjælper det
muligvis at indstille lydkvaliteten til “Low”.
1 Tryk på [
] for at vælge “AUX”.
2 Tryk på [
] i 5 sekunder og hold
knappen nede.
3 Slip [
], når “Input Level” og “Low”
vises.
•• Tryk og hold [
] nede igen for at vælge “High”.
Bemærk
•• Fabriksindstillingen er “High”.
•• Dette kan også indstilles fra appen “Technics
Audio Center” (gratis).
31
Betjening
Brug af en digital
lydudgangsenhed
Du kan tilslutte en CD-afspiller mv. med et
optisk digitalt lydkabel (medfølger ikke) og
afspille musik.
10BASE-T/
100BASE-TX
DIMMER
INFO
5V
500mA
L AN
AC IN
OPT IN
AUX IN
Optisk digitalt
lydkabel
(medfølger ikke)
CD-afspiller mv.
1 Tag AC-netledningen ud.
2 Tilslut enheden og en CD-afspiller mv.
3 Tilslut AC-netledningen til enheden.
(⇒ 20)
4 Tryk på [
5 Tryk på [
] for at tænde for enheden.
] flere gange for at vælge
“OPT”.
6 Start afspilning på den tilsluttede
enhed.
Bemærk
•• Mens du nyder videoindholdet med denne
funktion, synkroniseres video- og lydoutputtet
muligvis ikke.
•• Tryk på [
] for at slukke for lyden under
afspilning. (Tænd for lyden igen, juster lydstyrken,
tryk på knappen igen eller sæt enheden i standby.)
•• Den digitale lydindgangsterminal på enheden kan
kun detektere følgende lineære PCM-signaler. Se
betjeningsvejledningen for den tilsluttede enhed.
Samplingsfrekvens:
32/44,1/48/88,2/96 kHz
Antal kvantiseringsbit:
16/24 bit
32
Betjening
Brug af Bluetooth®
Du kan lytte trådløst til lyden fra Bluetooth® lydenheden fra denne enhed.
•• Se betjeningsvejledningen til Bluetooth® enheden for detaljer.
Bluetooth® -enhed
Parring af en Bluetooth® -enhed
■■Klargøring
•• Tænd for enhedens Bluetooth® -funktion, og
anbring enheden tæt ved denne enhed.
•• Tænd for enhedens Bluetooth® -funktion.
■■Registrering af Bluetooth® -enhed
1 Tryk på [
] flere gange for at vælge
“ ”.
•• “ ” blinker hvert sekund, når der registreres for
første gang. Gå til trin 3.
2 Tryk på [
] og hold knappen nede for
at gå til parringstilstand.
•• “ ” blinker hvert sekund.
3 Åbn skærmen for Bluetooth® -tilslutning
etc. på Bluetooth® -enheden, og vælg
“Technics-SC-C50-****”*1, 2.
•• Hvis enhedens navn er indstillet i appen
“Google Home”, vises det indstillede navn.
4 Afspil musik ved at betjene Bluetooth® enheden.
33
(Fortsat)
■■Tilslutning af Bluetooth® -enhed
1 Tryk på [
] flere gange for at vælge
“ ”.
•• “ ” blinker hvert sekund, og denne enhed vil
automatisk prøve at etablere forbindelse til
den senest forbundne Bluetooth® -enhed. Når
forbindelsen er etableret, skal du fortsætte til
trin 3.
•• Hvis en anden Bluetooth® -enhed allerede er
tilsluttet denne enhed, skal Bluetooth® -enheden
frakobles.
2 Åbn skærmen for Bluetooth® -tilslutning
etc. på Bluetooth® -enheden, og vælg
“Technics-SC-C50-****”*1, 2.
•• Hvis enhedens navn er indstillet i appen
“Google Home”, vises det indstillede navn.
3 Afspil musik ved at betjene Bluetooth® enheden.
Bemærk
•• Hvis du bliver bedt om adgangsnøglen, skal du
indtaste “0000”.
•• Du kan registrere op til 8 anordninger på denne
enhed. Hvis en 9. anordning sammenkobles,
erstattes den anordning, som ikke er blevet
anvendt i længst tid.
•• Se betjeningsvejledningen til Bluetooth® -enheden
for detaljer.
*1:“****” står for et tal, der er unikt for hvert sæt.
*2:Enhedens navn kan ændres med den dedikerede
applikation “Technics Audio Center” (gratis).
Afkobl Bluetooth® -enhed
Afkobl Bluetooth® -enheden, eller afbryd ved at
vælge en anden indgangskilde.
Bemærk
•• Denne enhed kan kun tilsluttes en anordning ad
gangen.
34
Betjening
Brug af USB-enhed
Du kan afspille musik, der er lagret på en
tilsluttet USB-enhed vha. appen “Technics
Audio Center” (gratis) på din tablet/
smartphone. Du finder flere oplysninger ved
at besøge:
www.technics.com/support/
10BASE-T/
100BASE-TX
DIMMER
INFO
5V
500mA
L AN
AC IN
OPT IN
AUX IN
USB-enhed
1 Tilslut en USB-enhed til enheden.
2 Tryk på [
] flere gange for at vælge
“USB”.
3 Påbegynd den dedikerede app
“Technics Audio Center” på enheden
(smartphone, tablet osv.) og afspil
musikken.
•• Afspilning påbegyndes også ved at trykke [
på denne enhed.
Bemærk
•• Gentagen afspilning, vilkårlig afspilning mv. kan
indstilles vha. appen “Technics Audio Center”
(gratis).
35
]
Betjening
Streaming af musik på
netværket
Sådan lytter du til musik vha. en
Chromecast-kompatibel app
Denne enhed er kompatibel med Chromecastkompatible apps. Du kan finde yderligere
oplysninger om Chromecast-kompatible apps ved at
besøge:
g.co/cast/apps
■■Klargøring
•• Fuldfør netværksindstillingerne. (⇒ 21)
Sørg for, at netværket er tilsluttet internettet.
•• Installer en Chromecast-kompatibel app på din
enhed (smartphone, tablet mv.).
•• Tilslut enheden til det netværk, du aktuelt
anvender derhjemme.
1 Start den Chromecast-kompatible app
på din enhed (smartphone, tablet
mv.), og vælg denne enhed som den
tilsluttende enhed.
•• Indgangskilden skifter automatisk til
“Chromecast built-in”.
2 Afspil musikken.
•• “Casting” vises.
36
(Fortsat)
Ikke alle musikstreamingtjenester er tilgængelige
i alle lande/områder. Der kræves muligvis
registrering/abonnement eller betaling for at
benytte musikstreamingtjenester. Tjenesterne
kan ændres eller ophøre uden varsel.
Yderligere oplysninger finder du ved at besøge
musikstreamingtjenestens hjemmeside.
Vigtigt:
Før du bortskaffer eller overfører enheden til
tredjepart, skal du sørge for at logge ud af
din musikstreamingtjeneste for at forhindre
uautoriseret brug af dine konti.
37
(Fortsat)
Streaming af musikfiler på
netværksenheder
Du kan streame musikfiler fra enheden på dit
netværk til denne enhed ved at bruge den gratis
app “Technics Audio Center”.
■■Klargøring
•• Fuldfør netværksindstillingerne. (⇒ 21)
•• Tilslut følgende enheder til samme netværk som
denne enhed.
Enhed med appen “Technics Audio Center”
installeret
Enhed med musikkilde
1 Installér den gratis app “Technics Audio
Center” på din smartphone, tablet mv.
•• Download og installér appen fra nedenstående
websted.
www.technics.com/support/
2 Start appen “Technics Audio Center”.
•• Anvend altid seneste version af appen.
3 Vælg denne enhed som
udgangshøjttaler.
4 Vælg en musikkilde.
5 Vælg en musikfil.
•• Den viste indgangskilde afhænger af indholdet.
Når der afspilles filer, der er lagret på
medieserveren, vises “DMR” (Digital Media
Renderer).
38
Betjening
Afspilning af internetradio og
podcasts
Brug den gratis app “Technics Audio
Center” til at afspille internetradio ved at
indstille denne enhed som en højttaler for
internetradioen. Du finder flere oplysninger
ved at besøge:
www.technics.com/support/
■■Klargøring
•• Fuldfør netværksindstillingerne. (⇒ 21)
Sørg for, at netværket er tilsluttet internettet.
•• Tilslut enheden til det netværk, du aktuelt
anvender derhjemme.
1 Start “Technics Audio Center” på din
enhed (smartphone, tablet, mv.).
2 Vælg “Internet Radio” / “Podcasts” fra
“Technics Audio Center”.
3 Afspil musikken.
•• “
” vises, mens du afspiller internetradio.
•• “Podcasts” vises, mens du afspiller Podcasts.
•• Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se
brugsanvisningen for “Technics Audio Center”.
Du finder flere oplysninger ved at besøge:
www.technics.com/support/
•• Tryk på [
] for at slå lyden fra, når du afspiller
internetradio. (Tænd for lyden igen, juster
lydstyrken, tryk på knappen igen eller sæt
enheden i standby.)
39
Betjening
Brug af AirPlay
Du kan afspille musik, som er lagret på en
iOS-enhed, etc. ved at bruge AirPlay.
■■Klargøring
•• Fuldfør netværksindstillingerne. (⇒ 21)
•• Tilslut iOS-anordningen eller PC til samme netværk
som denne enhed.
1 (iOS-enhed)
Start “Music” (eller iPod) app.
(PC)
Start “iTunes”.
2 Vælg “Technics-SC-C50-****”*1, 2 fra
).
AirPlay-ikonet (f.eks.
•• Hvis enhedens navn er indstillet i appen
“Google Home”, vises det indstillede navn.
3 Start afspilning.
•• Kontrollér lydstyrkeindstillingerne, før du starter
afspilningen.
•• Når AirPlay anvendes første gang, kan lydstyrken
være udgangssignalet ved den maksimale
indstilling.
•• Afspilningen starter med en lille forsinkelse.
*1:“****” står for et tal, der er unikt for hvert sæt.
*2:Enhedens navn kan ændres med den dedikerede
applikation “Technics Audio Center” (gratis).
40
Betjening
Afspilning af musik med
Spotify Connect
Denne enhed er kompatibel med den online
musiktjeneste Spotify Connect (Spotify). Du
kan afspille musik fra streamingtjenesten
Spotify via din smartphone, tablet, osv.
■■Klargøring
•• Du skal have Spotify Premium. Besøg følgende
websted for detaljer.
www.spotify.com/connect/
•• Fuldfør netværksindstillingerne. (⇒ 21)
Sørg for, at netværket er tilsluttet internettet.
•• Tilslut den enhed, der skal anvendes, til samme
netværk som denne enhed.
1 Start appen Spotify på din enhed, og
afspil musik.
2 Vælg den aktuelt afspillede titel nederst
på skærmen.
•• Afspilningsskærmen vises.
3 Vælg “Devices Available”.
4 Vælg denne enhed som den tilsluttede
enhed.
41
(Fortsat)
Bemærk
•• Navnet på denne enhed vil vises som “TechnicsSC-C50-****”*1, 2.
•• Hvis enhedens navn er indstillet i appen “Google
Home”, vises det indstillede navn.
•• Kræver registrering/abonnement.
•• Spotify Premium kræver brugsafgift.
•• Tjenester, ikoner og specifikationer kan ændres.
*1:“****” står for et tal, der er unikt for hvert sæt.
*2:Enhedens navn kan ændres med den dedikerede
applikation “Technics Audio Center” (gratis).
42
Betjening
Brug af TIDAL
Du kan afspille musik fra streaming-tjenester
til musik, TIDAL på denne enhed ved at styre
den på den dedikerede applikation “Technics
Audio Center” (gratis) på din smartphone,
tablet, osv.
For informationer om TIDAL, besøg
følgende hjemmeside.
www.tidal.com
■■Klargøring
•• Installér den seneste “Technics Audio Center” på
din enhed (smartphone, tablet, mv.). Du finder
flere oplysninger ved at besøge:
www.technics.com/support/
•• Slut denne enhed og den enhed, hvor du har
installeret “Technics Audio Center”, til netværket,
der er tilsluttet internettet. Se brugsanvisningen
for at finde flere oplysninger.
1 Start “Technics Audio Center” på din
enhed (smartphone, tablet, mv.).
2 Vælg “TIDAL” fra “Technics Audio
Center”.
43
(Fortsat)
3 Følg anvisningerne på skærmen, og
start afspilning.
(Hvis du ikke har en konto, skal du
oprette en).
•• “
” vises under afspilningen.
•• Inden anvendelse af TIDAL, skal du oprette en
konto (betalt tjeneste).
•• Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se
brugsanvisningen for “Technics Audio Center”.
Du finder flere oplysninger ved at besøge:
www.technics.com/support/
Bemærk
•• Afhængig af land eller region er det muligt, at
afspilning ikke er tilgængelig.
44
Betjening
Brug af Deezer
Du kan afspille musik fra streaming-tjenester
til musik, Deezer på denne enhed ved at
styre den på den dedikerede applikation
“Technics Audio Center” (gratis) på din
smartphone, tablet, osv.
For informationer om Deezer, besøg
følgende hjemmeside.
www.deezer.com
■■Klargøring
•• Installér den seneste “Technics Audio Center” på
din enhed (smartphone, tablet, mv.). Du finder
flere oplysninger ved at besøge:
www.technics.com/support/
•• Slut denne enhed og den enhed, hvor du har
installeret “Technics Audio Center”, til netværket,
der er tilsluttet internettet. Se brugsanvisningen
for at finde flere oplysninger.
1 Start “Technics Audio Center” på din
enhed (smartphone, tablet, mv.).
2 Vælg “Deezer” fra “Technics Audio
Center”.
45
(Fortsat)
3 Følg anvisningerne på skærmen, og
start afspilning.
(Hvis du ikke har en konto, skal du
oprette en).
•• Inden anvendelse af Deezer, skal du oprette en
konto (betalt tjeneste).
•• Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se
brugsanvisningen for “Technics Audio Center”.
Du finder flere oplysninger ved at besøge:
www.technics.com/support/
Bemærk
•• Afhængig af land eller region er det muligt, at
afspilning ikke er tilgængelig.
46
Indstillinger
Brug af favoritfunktionen.................... 48
Sådan indstiller du din favoritstation eller
afspilningsliste på enheden........................ 48
Andre indstillinger................................ 49
Firmwareopdateringer “F/W Update”........ 49
Indstilling af enheden fra
“Technics Audio Center”............................ 50
Indholdsfortegnelse ... 04
47
Indstillinger
Brug af favoritfunktionen
Sådan indstiller du din favoritstation
eller afspilningsliste på enheden
Du kan registrere en favoritstation eller
afspilningsliste (USB, Podcasts, Spotify mv.) og nemt
finde stationen eller afspilningslisten igen ved at
trykke på [ ].
•• Du kan gemme op til ni favoritstationer eller
afspilningslister.
•• Favoritfunktionen (registrering/visning/sletning)
kan også indstilles fra appen “Technics Audio
Center” (gratis).
1 Tryk og hold [ ] nede, mens din
yndlingsstation eller playliste afspilles.
•• Det uregistrerede nummer fra 1 til 9 bliver
automatisk tildelt.
•• “Memorised” vises, når registreringen er
gennemført. “Not Valid” vises, hvis
registreringen mislykkes.
Bemærk
•• Hvis du forsøger at registrere en 10. station eller
afspilningsliste, vises “Full”. Slet stationer eller
afspilningslister.
Kald favoritstationen eller playlisten
frem
1 Tryk på [ ] gentagne gange.
•• Tryk på knappen gentagne gange for at skifte til
det nummer, der skal afspilles.
Bemærk
•• Hvis en station eller afspilningsliste ikke kan
findes, efter at indgangskilden skiftes, starter
afspilningsliste og musik muligvis ikke.
Sletning af favoritstation eller
afspilningsliste
1 Tryk på [ ] knappen gentagne gange
for at skifte til det nummer, der skal
slettes.
•• Tryk på knappen gentagne gange for at skifte til
det nummer, der skal slettes. Vælg den station
eller afspilningsliste, der skal slettes.
2 Tryk på [ ], mens du trykker på
[•DIMMER / -INFO], når “ 1-9”, der skal
slettes, vises.
•• “Deleted” vises.
48
Indstillinger
Andre indstillinger
Firmwareopdateringer
“F/W Update”
Panasonic kan lejlighedsvis udgive opdateret
firmware til denne enhed, som kan forbedre den
måde, en funktion udføres på. Disse opdateringer
er gratis.
•• For oplysninger om opdateringen bedes du besøge
følgende websted.
www.technics.com/support/firmware/
Download tager muligvis ca. 10 minutter
eller længere.
Afbryd ikke AC-netledningen eller sæt
enheden på standby under opdatering.
USB-flashhukommelsen må ikke frakobles
under opdatering.
•• Forløbet vises som “Updating %” under
opdateringen. (“ ” står for et tal.)
Bemærk
•• Under opdateringen kan der ikke udføres andre
handlinger.
•• Hvis der ingen opdateringer er, vises “Firmware is
Up To Date”. (Der er ingen grund til at opdatere
den.)
•• Opdatering af firmwaren kan nulstille
indstillingerne på denne enhed.
Opdatering via internettet
■■Klargøring
•• Tilslut denne enhed til netværket. (⇒ 21)
Sørg for, at netværket er tilsluttet internettet.
1 “Firmware update is available”
vises, hvis firmwaren for enheden er
tilgængelig.
2 Tryk på [
] og hold knappen nede i
5 sekunder eller længere for at starte
opdateringen.
•• Forløbet vises som “Updating %” under
opdateringen. (“ ” står for et tal.)
•• Når opdateringen er fuldført, vises “Success”.
Sluk for enheden og tænd den igen.
•• Firmwareopdateringen kan også indstilles fra
appen “Technics Audio Center” (gratis).
49
(Fortsat)
Bemærk
•• Downloading kan tage længere afhængig af
internetforbindelse, miljø mv.
•• Firmwareopdateringen starter muligvis automatisk,
efter at netværkindstillingen er fuldført (⇒ 21).
Opdatering via USB-flashhukommelse
■■Klargøring
•• Download den seneste firmware på USBflashhukommelsen. For oplysninger bedes du se
følgende websted.
www.technics.com/support/firmware/
1 Forbind USB-flashhukommelsen til den
nye firmware.
2 Tryk på [
] flere gange for at vælge
“USB”.
3 Tryk på [
] og hold knappen nede i
5 sekunder eller længere for at starte
opdateringen.
•• Forløbet vises som “Updating %” under
opdateringen. (“ ” står for et tal.)
•• Når opdateringen er fuldført, vises “Success”.
Sluk for enheden og tænd den igen.
Bemærk
•• Download kan tage længere tid afhængig af USBflashhukommelsen.
Indstilling af enheden fra
“Technics Audio Center”
Du kan konfigurere de forskellige indstillinger på
denne enhed vha. appen “Technics Audio Center”
(gratis). Du finder flere oplysninger ved at besøge:
www.technics.com/support/
50
Andre
Fejlfinding.............................................. 52
Opbygning af varme i denne enhed........... 52
Har du den seneste firmware installeret?.... 52
Sådan nulstilles alle indstillinger til
fabriksindstillingerne.................................. 52
Generelt..................................................... 53
USB............................................................ 54
Bluetooth®................................................. 55
Netværk..................................................... 56
Spotify/TIDAL/Deezer/Internet Radio/
Podcasts.................................................... 58
Meddelelser............................................... 58
Medier, der kan afspilles.......................61
USB.............................................................61
Om Bluetooth®...................................... 62
Licenser.................................................. 63
Specifikationer...................................... 65
Indholdsfortegnelse ... 04
51
Andre
Fejlfinding
Før du anmoder om service, skal du udføre
nedenstående kontrolfunktioner. Hvis du er i
tvivl om nogle af kontrolpunkterne, eller hvis
de løsninger, der er angivet i den følgende
vejledning, ikke løser problemet, skal du
kontakte forhandleren.
Opbygning af varme i denne
enhed
Denne enhed bliver varm, mens den er i brug.
•• Vær forsigtig, når du rører bunden af denne
enhed, idet den kan være varm. Ved installation
eller vedligeholdelse af enheden skal du tage ACnetledningen ud og vente i mindst 3 minutter.
Har du den seneste firmware
installeret?
Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for
at sikre, at vores kunder altid kan få glæde af den
sidste nye teknologi. (⇒ 49)
Sådan nulstilles alle indstillinger til
fabriksindstillingerne
Nulstil hukommelsen, hvis følgende situation opstår:
•• Ingen respons under drift.
•• Du vil rydde og nulstille hukommelsens indhold.
1 Når enheden er tændt, skal du trykke
på [
] og holde knappen nede i
5 sekunder eller længere, mens du
trykker på [•DIMMER / -INFO].
•• Påbegyndelsen går i gang.
2 Efter initialisering genstarter enheden.
52
(Fortsat)
Generelt
Enheden virker ikke.
Handlingerne er ikke foretaget korrekt.
•• En af enhedens sikkerhedsenheder mv. er muligvis
ikke blevet aktiveret.
Tryk på [
] på enheden for at sætte enheden
på standby.
•• Hvis enheden ikke skifter til standby, tryk
[
] på enheden i mindst 5 sekunder.
Enheden er sat på standby med magt.
Alternativt skal AC-strømforbindelsen
frakobles, og vent da i mindst tre minutter, før
den sluttes til igen.
Tryk [
] på enheden for at tænde. (Det kan
tage nogen tid for enheden at tænde.)
•• Konsulter forhandleren, hvis enheden ikke kan
betjenes.
En “summende” lyd kan høres under afspilning.
•• En AC-netledning fra en anden enhed eller
fluorescerende lys er tæt på kablerne. Sluk for
andre apparater, eller hold dem væk fra denne
enheds kabler.
•• Et kraftigt magnetisk felt i nærheden af et TV eller
en anden anordning kan påvirke lydkvaliteten
negativt. Hold denne enhed væk fra et sådant
sted.
•• Højttalerne kan udsende støj, hvis en anordning
i nærheden udsender kraftige radiobølger, som
f.eks. når en mobiltelefon er i brug.
Ingen lyd.
•• Kontrollér lydstyrken for enheden og den
tilsluttede anordning.
•• Kontrollér, at kabeltilslutningerne til
indgangsterminalen på enheden og
udgangsterminalen på den tilsluttede enhed er
korrekte. Hvis de ikke er korrekte, skal du sætte
enheden på standby og tilslutte kablerne rigtigt.
•• Kontrollér, om du har valgt den korrekte
indgangskilde.
•• Isæt kabelstikkene korrekt.
•• Afspilning af indhold fra flere kanaler understøttes
ikke.
•• Den digitale lydindgangsterminal på denne enhed
kan kun registrere lineære PCM-signaler. Se
betjeningsvejledningen til enheden.
Afspilningen starter ikke.
•• Afhængigt af det omgivende miljø eller de
tilsluttede anordninger, kan dette tage lidt tid.
•• Kontrollér, om filformatet er understøttet. Se
“Filformat“ for at få oplysninger om understøttede
formater. (⇒ 68)
53
(Fortsat)
Enheden går på standby automatisk.
•• Denne enhed inkorporerer et beskyttelseskredsløb
for at forhindre skader forårsaget af
varmeopbygning. Når du bruger denne enhed ved
en høj lydstyrke i en længere periode af gangen,
vil den måske slukke automatisk. Vent til denne
enhed er kølet ned, før du tænder for denne
enhed igen. (Ca. 3 minutter)
Indstillingerne er nulstillet til
fabriksindstillinger.
•• Opdatering af firmwaren kan nulstille
indstillingerne.
USB
USB-drevet eller dets indhold kan ikke læses.
•• USB-drevformatet eller dets indhold er ikke
kompatibelt med enheden. (⇒ 61)
•• USB-drevet kan muligvis ikke aflæses, hvis filerne/
mapperne har lange navne, selvom antallet af
filer/mapper på USB-drevet er mindre end det
maksimalt tilladte (⇒ 66).
Der er intet svar, når jeg trykker på [
].
•• Kontrollér, om filformatet er understøttet. (⇒ 69)
•• Tag USB-enheden ud, og sæt den i igen.
Alternativt kan du sætte enheden på standby og
tænde den igen.
Langsom funktion af USB-flashdrevet.
•• Stor filstørrelse eller stor hukommelse for USBflashdrevet kan tage længere tid at læse.
•• Det kan tage lidt tid, hvis der er mange filer eller
mapper på den.
54
(Fortsat)
Bluetooth®
Der kan ikke udføres sammenkobling.
•• Kontrollér tilstanden af Bluetooth® -enheden.
Enheden kan ikke tilsluttes.
•• Sammenkobling af anordningen mislykkedes, eller
registreringen er udskiftet. Prøv at sammenkoble
enheden igen. (⇒ 33)
•• Denne enhed er muligvis tilsluttet en anden
anordning. Tag ledningen ud af den anden
anordning, og prøv at sammenkoble enheden
igen.
Enheden er tilsluttet, men der kommer ingen
lyd fra apparatet.
•• For nogle indbyggede Bluetooth® -enheder
skal du indstille lydudgangen manuelt. Læs
enhedens betjeningsvejledning for at få yderligere
oplysninger.
Lyden bliver afbrudt.
•• Enheden er udenfor den 10 m
kommunikationsrækkevidde. Bring Bluetooth® enheden tættere på dette system.
•• Fjern alle forhindringer mellem dette system og
enheden.
•• Andre enheder som bruger 2,4 GHz
frekvensbåndet (trådløs router, mikroovne,
trådløse telefoner, osv.) forstyrrer. Bring
Bluetooth® -enheden tættere på dette system og
længere væk fra andre enheder.
•• Skift overførselstilstand på enheden, og den kan
indstilles vha. den gratis app “Technics Audio
Center”.
55
(Fortsat)
Netværk
Kan ikke oprette forbindelse til netværket.
•• Bekræft netværksforbindelsen og indstillingerne.
(⇒ 21)
•• Hvis netværket er indstillet til at være usynligt, skal
du gøre det synligt, mens du opretter netværket
for denne enhed eller laver en kablet LANforbindelse.
Du kan skifte Wi-Fi-funktionen imellem “On” og
“Off” ved at trykke på lydstyrken [ ] og holde
knappen nede, mens du trykker på [•DIMMER /
-INFO] bag på enheden i ca. 5 sekunder.
•• Dette systems Wi-Fi-sikkerhed understøtter
WPA2™. Din trådløse router skal derfor være
kompatibel med WPA2™. For yderligere
oplysninger om sikkerhed understøttet af din
router, og hvordan du ændrer indstillingerne, se
venligst betjeningsvejledningen, eller kontakt din
internetudbyder.
•• Sørg for, at multicast-funktionen på den trådløse
router er aktiveret.
•• Afhængigt af routeren er det muligt, at
WPS-knappen ikke virker. Prøv en anden
forbindelsesmetode. (⇒ 25)
•• Det trådløse LAN-miljø eller radioforstyrrelser i
dit område kan forårsage forbindelsesproblemer.
I et sådant tilfælde skal du prøve en anden
forbindelsesmetode. Hvis problemet fortsætter,
skal du forbinde via et LAN-kabel. (⇒ 22)
•• Mens AC-netledningen er frakoblet, skal LANkablet være tilsluttet eller frakoblet.
Kan ikke vælge dette system som
udgangshøjttalere.
•• Kontrollér, at enhederne er sluttet til det samme
netværk som denne enhed.
•• Tilslut igen enhederne til netværket.
•• Slå den trådløse router fra og derefter til.
•• Sæt denne enhed på standby og til, og vælg
derefter dette system som udgangshøjttalere igen.
Kan ikke vælge denne enhed fra de
Chromecast-kompatible apps.
•• Når du anvender Chromecast-kompatible apps til
at afspille musik på denne enhed, skal du etablere
netværksforbindelse vha. appen “Google Home”.
(⇒ 27)
•• Du kan ikke vælge enheden fra videoapps mv.
56
(Fortsat)
Afspilningen starter ikke.
Lyden bliver afbrudt.
•• Hvis du bruger 2,4 GHz-båndet på den trådløse
router, kan samtidig brug af andre 2,4 GHzenheder såsom mikrobølgeovne, trådløse telefoner
osv. resultere i afbrydelser af forbindelsen.
Øg afstanden mellem denne enhed og disse
apparater.
Hvis din trådløse router understøtter 5 GHzbånd, kan du forsøge at anvende 5 GHz-båndet.
•• Anbring ikke dette system inde i et metalkabinet,
da dette kan blokere for Wi-Fi-signalet.
•• Hvis afspilningen stopper, skal du kontrollere
afspilningsstatus på anordningen.
•• Anbring dette system tættere på den trådløse
router.
•• Tryk på [•DIMMER / -INFO] og hold knappen nede
for at vise netværksstatus. Tryk på knappen igen
for at vise Wi-Fi-signalstyrken. Signalstyrken vises
som 3 (maks.) - 0 (ikke forbundet). Skift positionen
eller vinklen på den trådløse router eller dette
system, og se, om forbindelsen forbedres.
•• Hvis flere trådløse anordninger bruger samme
trådsløse netværk som denne enhed samtidigt,
skal du slukke for de andre anordninger eller
reducere deres trådløse netværksbrug.
•• Tilslut igen enhederne til netværket.
•• Slå den trådløse router fra og derefter til.
•• Indstilling af QoS-funktionen på din router til
“deaktiveret” løser muligvis problemet med
lydafbrydelserne.
•• Med nogle iOS- og iTunes-versioner kan det
være umuligt at genstarte AirPlay-afspilningen,
hvis programvælgeren ændres, (f.eks. “AUX”),
eller hvis enheden sættes på standby under
AirPlay-afspilningen. Vælg i dette tilfælde en
anden enhed fra AirPlay Music app symbolet eller
iTunes og vælg derefter igen dette system som
udgangshøjttalere. (⇒ 40)
•• Hvis løsningerne ovenfor ikke løser problemet,
skal du etablere en fast LAN-forbindelse for alle
tilsluttede enheder, som har en LAN-terminal
(denne enhed, netværkstilknyttede lagerenheder,
medieserver mv.). (⇒ 22)
57
(Fortsat)
Spotify/TIDAL/Deezer/
Internet Radio/Podcasts
Afspilningen starter ikke.
Lyden bliver afbrudt.
•• En station, der ikke sender, kan ikke afspilles (eller
vil blive sprunget over).
•• Internetradiostationen kan muligvis ikke afspilles
korrekt afhængigt af udsendelsesmetoden eller
netværkstilstanden.
•• Afhængigt af internetforbindelsens omgivelser kan
lyden blive afbrudt, eller det kan tage et stykke tid
at afspille.
•• Afhængig af land eller område er tjenesten
muligvis ikke tilgængelig.
•• Tjenesterne i Network Service drives af deres
respektive serviceudbydere, og tjenesterne
indstilles muligvis enten midlertidigt eller
permanent uden varsel.
Meddelelser
Auto Off
Enheden går i standby vha. auto off-funktionen.
•• Tryk på [ ] for at annullere funktionen.
•• Auto off-funktionen kan ændres med appen
“Technics Audio Center” (gratis).
Download Fail
•• Download af firmwaren mislykkedes. Tryk på en
vilkårlig knap for at afslutte. Prøv igen senere.
•• Serveren er ikke fundet. Tryk på en vilkårlig knap
for at afslutte. Sørg for, at netværket er tilsluttet
internettet.
Empty
Favoritstationen eller afspilningslisten er ikke
registreret.
•• Registrer favoritstation eller afspilningsliste. (⇒ 48)
Fail
•• Netværkforbindelsen er ikke fuldført. Prøv
indstillingen igen. (⇒ 21)
•• Space Tune er ikke fuldført. Kontrollér
indstillingsproceduren, og prøv indstillingen Space
Tune igen. (⇒ 13)
58
(Fortsat)
Firmware update is available
•• Firmware (gratis) er tilgængeligt til denne enhed.
Tryk og hold [
] i fem sekunder eller længere.
•• Opdateringen starter automatisk.
•• Forløbet vises som “Updating %” under
opdateringen. (“ ” står for et tal.)
•• Når opdateringen er fuldført, vises “Success”.
Sluk for enheden, når “Success” vises.
Sluk for enheden efter 3 minutter.
•• For oplysninger om opdateringen bedes du besøge
følgende websted.
www.technics.com/support/firmware/
Full
Du kan ikke registrere flere end 9 favoritstationer
eller afspilningslister.
•• Slet stationer eller afspilningslister (⇒ 48).
•• Du kan også slette favoritstationer og
afspilningslister i appen “Technics Audio Center”
(gratis).
“F
” (“ ” står for et tal.)
•• En unormal tilstand er opstået. (Hvis enheden
registrerer en unormal tilstand, aktiveres
beskyttelseskredsen, og strømmen kan slås fra
automatisk.)
Er dette apparat anbragt på et ekstremt varmt
sted?
Vent nogle sekunder, og tænd derefter enheden
igen. (Beskyttelseskredsløbet deaktiveres.)
Hvis problemet vedvarer, skriv da det viste
nummer ned, tag netledningen ud, og kontakt
forhandleren.
Load Fail
•• Firmwaren blev ikke fundet på USBflashhukommelsen.
•• Download den seneste firmware på USBflashhukommelsen, og prøv igen. (⇒ 50)
No Device
Der er ingen USB-enhed tilsluttet.
•• Tilslut USB-enheden for at afspille. (⇒ 35)
Den valgte USB-enhed kan ikke afspilles.
•• Kontrollér, at filsystemet på USB-enheden er
afspillelig. (⇒ 61)
Not Valid
•• Den funktion, du har prøvet at bruge, er ikke
tilgængelig med de aktuelle indstillinger. Kontrollér
trinene og indstillingerne.
Operate via App
Tasterne på denne enhed er deaktiveret.
•• Sørg for at betjene appen “Technics Audio Center”
(gratis), når du streamer musikfiler fra enheden på
dit netværk eller online musiktjenester mv.
Du finder flere oplysninger ved at besøge:
www.technics.com/support/
59
(Fortsat)
Unlocked
•• “OPT” er valgt, men der er ikke tilsluttet nogen
enhed. Kontrollér forbindelsen til anordningen.
(⇒ 32)
•• Radiosignalernes samplingsfrekvenskomponenter
m.m. er ikke korrekt indtastet.
Se “Filformat” (⇒ 68) vedrørende understøttede
formater
USB Over Current Error
•• USB-enhed tager for meget strøm. Frakobl USBenheden, sæt enheden på standby, og tænd den
igen. (⇒ 35)
Wired LAN
LAN-kablet er tilsluttet enheden.
•• Udtag LAN-kablet, når du indstiller den trådløse
LAN-forbindelse. (⇒ 23)
Wi-Fi Setup
•• Trådløst LAN (Wi-Fi)-indstillingen kan starte, når
denne enhed er tændt. Hvis du vil deaktivere
Wi-Fi-indstillingen, skal du trykke på [ ]. Du
kan beholde Wi-Fi-indstillingerne ved at starte
appen “Google Home” og følge anvisningerne på
skærmen. (⇒ 21, 23)
60
Andre
Medier, der kan afspilles
USB
•• Denne enhed garanterer ikke tilslutning til alle
USB-apparater.
•• Filsystemerne FAT16, FAT32 og NTFS understøttes.
•• Denne enhed understøtter USB 2.0 High Speed.
•• USB-enheder genkendes muligvis ikke af denne
enhed, hvis de tilsluttes ved hjælp af følgende:
en USB-hub
et USB-forlængerkabel
•• Man kan ikke anvende USB-kortlæsere/-skrivere.
•• Denne enhed kan ikke optage musik til en USBanordning.
•• Ikke alle filer på USB-enheden kan læses, hvis
nogle af filerne ikke er understøttede.
•• Se “Filformat” (⇒ 68) vedrørende det
understøttede format
■■Mappe- og filstruktur
Når du trykker på [
] på enheden, starter
afspilning i følgende rækkefølge.
Eksempel:
Mappe
Musikfil
Musik 1
Musik 2
Musik 3
Musik 4
Musik 5
•• Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se
brugsanvisningen for “Technics Audio Center”. Du
finder flere oplysninger ved at besøge:
www.technics.com/support/
61
Andre
Om Bluetooth®
Panasonic kan ikke holdes ansvarlig for data
og/eller information, som kompromitteres
under en trådløs transmission.
Det anvendte frekvensbånd
•• Dette system anvender 2,4 GHz frekvensbåndet.
Certificering af denne enhed
•• Dette system opfylder frekvensrestriktionerne og
er blevet certificeret på basis af frekvensreglerne.
Dermed er en trådløs tilladelse ikke nødvendig.
•• Følgende handling kan straffes i henhold til
lovgivningen i visse lande:
Adskillelse eller ændring af systemet.
Fjernelse af specifikationsangivelser.
Begrænsninger i brugen
•• Trådløs transmission og/eller brug sammen med
alle Bluetooth® -udstyrede enheder garanteres
ikke.
•• Alle enheder skal opfylde de standarder, der er
fastlagt af Bluetooth SIG, Inc.
•• Afhængigt af en enheds specifikationer og
indstillinger, kan forbindelsen mislykkes, eller nogle
handlinger kan være anderledes.
•• Dette system understøtter Bluetooth®
sikkerhedsfunktioner. Men afhængigt af
driftsmiljøet og/eller indstillinger er denne
sikkerhed muligvis ikke tilstrækkelig. Man skal
være opmærksom ved trådløs overførsel af data til
dette system.
•• Dette system kan ikke sende data til en
Bluetooth® -enhed.
Anvendelsesområde
•• Brug denne enhed ved et maksimalt område på
10 m. Området kan formindskes, afhængigt af
miljøet, forhindringer eller interferens.
Interferens fra andre enheder
•• Dette system kan ikke fungere ordentligt, og
problemer såsom støj og lydspring kan opstå på
grund af radiobølgeinterferens, hvis dette system
er placeret for tæt på andre Bluetooth® -apparater
eller apparater, som bruger 2,4 GHz bånd.
•• Dette system virker muligvis ikke korrekt, hvis
radiobølger fra en sendestation i nærheden, osv er
for kraftige.
Tilsigtet brug
•• Dette system er kun til en normal, generel
anvendelse.
•• Brug ikke dette system i nærheden af
udstyr eller i et miljø, som er følsom over for
radiofrekvensinterferens (f.eks. lufthavne,
hospitaler, laboratorier, osv.).
62
Andre
Licenser
Wi-Fi CERTIFIED™-logoet er et certificeringsmærke
tilhørende Wi-Fi Alliance ®.
Wi-Fi Protected Setup™-logoet er et
certificeringsmærke tilhørende Wi-Fi Alliance ®.
“Wi-Fi®” er et registreret varemærke tilhørende
Wi-Fi Alliance ®.
“Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™” og
“WPA2™” er varemærker tilhørende Wi-Fi
Alliance ®.
Works with Apple-mærket betyder, at
tilbehør er designet til at fungere med den
på mærket identificerede teknologi og er
certificeret af producenten til at opfylde Apples
performancestandarder.
Apple og AirPlay er varemærker tilhørende Apple
Inc., som er registreret i USA og i andre lande.
Google, Google Home, Android, Google Play,
Chromecast, Chromecast built-in og andre
tilknyttede mærker og logoer er varemærker
tilhørende Google LLC.
Windows er et varemærke eller et registreret
varemærke for Microsoft Corporation i USA og
andre lande.
Windows Media og Windows logoet er
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande. Dette produkt er beskyttet af visse
intellektuelle rettigheder tilhørende Microsoft
Corporation og tredjeparter. Anvendelse eller
distribution af en sådan teknologi udover dette
produkt er forbudt uden licens fra Microsoft
eller et autoriseret Microsoft-datterselskab eller
tredjeparter.
Mac og OS X er varemærker tilhørende Apple
Inc., som er registreret i USA og i andre lande.
Bluetooth® -ordmærket og -logoerne er
registrerede varemærker tilhørende Bluetooth
SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker
af Panasonic Corporation er givet under licens.
Andre varemærker og handelsnavne tilhører
deres respektive ejere.
DSD er et varemærke, der tilhører Sony
Corporation.
63
(Fortsat)
FLAC Decoder
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Josh Coalson
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions
are met:
Redistributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution.
Neither the name of the Xiph.org Foundation
nor the names of its contributors may be used
to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
“AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Spotify-software er underlagt tredjepartslicenser,
som kan findes her:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses
64
Andre
Specifikationer
■■GENERELT
Strømforsyning
AC 220 V til 240 V,
50/60 Hz
Strømforbrug
42 W
Strømforbrug i
standby-tilstand.
(Netværksstandby
Off)
0,2 W
Strømforbrug i
standby-tilstand.
(Netværksstandby
On med trådløs
LAN)
2,0 W
Strømforbrug i
standby-tilstand.
(Netværksstandby
On med fast LAN)
2,0 W
Dimensioner
(B×H×D)
375 mm × 220 mm ×
197 mm
Masse
Ca. 5,9 kg
Driftstemperaturinterval
0 °C til +40 °C
Driftsfugtighedsinterval
35 % til 80 % RH
(ingen kondensering)
■■FORSTÆRKERDEL
Udgangsstrøm
Fronthøjttaler (V/H):
20 W + 20 W (1 kHz,
T.H.D. 1,0 %, 8 Ω,
20 kHz LPF)
Fronthøjttaler (center):
20 W (1 kHz, T.H.D.
1,0 %, 8 Ω, 20 kHz LPF)
Subwoofer:
40 W (100 Hz, T.H.D.
1,0 %, 4 Ω, 20 kHz LPF)
65
(Fortsat)
■■HØJTTALERAFSNIT
Fronthøjttaler (V/C/H)
Type
2 × 2-vejshøjttalere
(lukkede)
Bashøjttaler
6,5 cm × 1 pr. kanal,
kegletype
Diskanthøjttaler
1,6 cm × 1 pr. kanal,
kuppeltype
Subwoofer
Type
1 × 1-vejshøjttaler
(basrefleks)
Subwoofer
12 cm × 1, kegletype
■■Bluetooth® -AFSNIT
Bluetooth®
systemspecifikation
Bluetooth® Ver.4.2
Trådløs
udstyrsklassifikation
Klasse 2 (2,5 mW)
Understøttede
profiler
A2DP, AVRCP
Understøttet codec
AAC, SBC
Frekvensbånd
2,4 GHz-bånd FH-SS
Betjeningsafstand
Ca. 10 m sigtelinje*1
*1: Mulig kommunikationsdistance
Målingsmiljø:
Temperatur 25 °C/højde 1,0 m
Måling i “Mode1”
■■TERMINALDEL
USB
Type A-stik
USB 2.0 højhastighed
USB-lagerenhedsklasse
Understøtter
hukommelseskapacitet
2 TB (maks)
Maks. antal
mapper
(albummer)
800
Maks. antal filer
(sange)
8000
Filsystem
FAT16, FAT32, NTFS
USB-portstrøm
DC OUT 5 V 500 mA
(maks)
Ethernetgrænseflade
LAN
(100BASE-TX/10BASE-T)
AUX-indgang
Stereo, φ3,5 mm-stik
Digitalt input
Optisk digital indgang
(optisk terminal)
Formatstøtte
LPCM
66
(Fortsat)
■■Wi-Fi-afsnit
Standard
IEEE802.11a/b/g/n/ac
Frekvensbånd
2,4 GHz-bånd
5 GHz-bånd
Sikkerhed
WPA2™,
blandet funktion
WPA2™/WPA™
WPS-version
Version 2.0
•• WLAN-funktionen i dette produkt må udelukkende
anvendes inde i bygninger.
67
(Fortsat)
■■Filformat
Denne enhed understøtter følgende filformater.
•• Denne enhed understøtter ikke afspilning af
skrivebeskyttede musikfiler.
•• Afspilning af alle filer i formater, som understøttes
af denne enhed, garanteres ikke.
•• Afspilning af en fil i et format, som ikke
understøttes af denne enhed, kan medføre et
udfald i lyden eller støj. I disse tilfælde skal du se
efter, at denne enhed understøtter filformatet.
•• Denne enhed understøtter ikke afspilning af VBR
(Variable Bit Rate).
•• Nogle af de tilsluttede enheder eller servere kan
muligvis konvertere og udsende filer i formater,
som ikke understøttes af denne enhed. Der
henvises til betjeningsvejledningen til enhederne
eller serveren for yderligere oplysninger.
•• Filoplysninger (samplinghastighed, osv.), som vises
på denne enhed, og afspilningssoftwaren kan
være forskellige.
LPCM
32/44,1/48/
88,2/96 kHz
68
Bithastighed/
antal
kvantiseringsbit
Samplingsfrekvens
Formatstøtte
Optisk digital indgang
16/24 bit
(Fortsat)
Udvidelse
Samplingsfrekvens
MP3
.mp3
32/44,1/
48 kHz
16 til
320 kbps
AAC
.m4a
.aac
32/44,1/48/
88,2/96 kHz
16 til
320 kbps
WAV
.wav
32/44,1/48/
88,2/96/
176,4/192/
352,8/384 kHz
16/24/32 bit
FLAC
.flac
32/44,1/48/
88,2/96/
176,4/192/
352,8/384 kHz
16/24 bit
.aiff
32/44,1/48/
88,2/96/
176,4/192/
352,8/384 kHz
16/24/32 bit
ALAC
.m4a
32/44,1/48/
88,2/96/
176,4/192/
352,8/384 kHz
16/24 bit
DSD
.dff
.dsf
2,8/5,6/
11,2 MHz
AIFF
69
Bithastighed/
antal
kvantiseringsbit
Filformat
USB-A
(Fortsat)
Udvidelse
Samplingsfrekvens
MP3
.mp3
32/44,1/
48 kHz
16 til
320 kbps
AAC
.m4a
.aac
32/44,1/48/
88,2/96 kHz
16 til
320 kbps
WAV
.wav
32/44,1/48/
88,2/96/
176,4/192/
352,8/384 kHz
16/24/32 bit
FLAC
.flac
32/44,1/48/
88,2/96/
176,4/192/
352,8/384 kHz
16/24 bit
.aiff
32/44,1/48/
88,2/96/
176,4/192/
352,8/384 kHz
16/24/32 bit
ALAC
.m4a
32/44,1/48/
88,2/96/
176,4/192/
352,8/384 kHz
16/24 bit
DSD
.dff
.dsf
2,8/5,6/
11,2 MHz
AIFF
Bithastighed/
antal
kvantiseringsbit
Filformat
LAN (DMR)*
*: Om hver enkelt musikfil kan afspilles via dit
netværk, bestemmes af netværksserveren, også
selvom filformatet er angivet ovenfor. Hvis du
f.eks. bruger Windows Media Player 11, kan ikke
alle musikfilerne afspilles på pc’en. Du kan kun
afspille de musikfiler, der tilføjes i biblioteket til
Windows Media Player 11.
Bemærk
•• Specifikationer er med forbehold for ændringer
uden varsel.
•• Masse og dimensioner er tilnærmelsesvise.
70
EU
Headquarter Address:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Importer for Europe:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Panasonic Corporation
Web Site: http://www.panasonic.com
Da
TQBM0280
© Panasonic Corporation 2018
M0918TK0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement