Panasonic SCHC200 Operating instructions

Panasonic SCHC200 Operating instructions
Naudotojo instrukcija
Kompaktiška stereosistema
Modelis Nr.
SC-HC200
Dėkojame, kad įsigijote šį įrenginį.
Norėdami užtikrinti optimalius rezultatus ir saugą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
Išsaugokite ją ateičiai.
EB EG
TQBJ2131
Jūsų sistema ir iliustracijos gali atrodyti kitaip.
Saugos priemonės
ĮSPĖJIMAS!
Įrenginio apačia
Įrenginio identifikavimo ženklas yra patalpintas įrenginio apačioje.
Įrenginio gale esančios angos yra skirtos tik pardavėjams naudoti įrenginio demonstravimo tikslu.
„Panasonic“ neprisiima atsakomybės už turto sugadinimą ir (arba) naudotojų sužalojimą, įskaitant mirtį dėl
netinkamo šių angų naudojimo.
Turinys
TQBJ2131
Saugos priemonės ............................................................ 2
Įspėjimas dėl kintamosios srovės maitinimo laidų ............ 3
Licencija ............................................................................ 3
Nuorodos .......................................................................... 3
Tiekiami priedai ................................................................. 4
Sujungimas ....................................................................... 4
Valdiklių apžvalga ............................................................. 5
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas ............................... 5
Medijos paruošimas .......................................................... 6
Medijos atkūrimas ............................................................. 7
Radijas .............................................................................. 8
Laikrodis ir laikmačiai ........................................................ 9
Garso efektai ................................................................... 10
Kita .................................................................................. 10
Trikčių šalinimas ............................................................. 11
Techninė priežiūra .......................................................... 12
Specifikacijos .................................................................. 13
2
Įrenginys
• Norėdami sumažinti gaisro, elektros šoko ar žalos
įrenginiui pavojų:
– saugokite įrenginį nuo lietaus, drėgmės, lašų ir
purslų;
– nedėkite indų, pripildytų skysčiu, pvz., vazos ant šio
įrenginio;
– naudokite rekomenduojamus priedus;
– nenuimkite dangtelių;
– neremontuokite įrenginio patys. Dėl aptarnavimo
kreipkitės į kvalifikuotus aptarnaujančius darbuotojus;
– saugokite, kad į įrenginį nepatektų metalinių objektų.
ĮSPĖJIMAS!
Įrenginys
• Norėdami sumažinti gaisro, elektros šoko ar žalos
įrenginiui pavojų:
– nemontuokite ir nedėkite šio įrenginio į lentyną,
įmontuojamą spintelę ar kitą uždarą erdvę. Būtina
užtikrinti tinkamą šio įrenginio ventiliavimą.
– neuždenkite šio įrenginio ventiliacijos angų laikraščiais, audiniais, užuolaidomis ir panašiais daiktais.
– nedėkite ant šio įrenginio atviros liepsnos šaltinių,
pvz., degančių žvakių.
• Šis įrenginys skirtas naudoti vidutinio klimato sąlygomis.
• Šis įrenginys gali gaudyti radijo trikdžius, kuriuos sukelia
mobilieji telefonai. Atsiradus tokiems trikdžiams,
padidinkite atstumą tarp šio įrenginio ir mobiliojo telefono.
• Šis įrenginys naudoja lazerį. Kitų nei šioje instrukcijoje
nurodytų valdiklių, reguliavimo ar procedūrų
naudojimas gali sukelti pavojingą radiacijos apšvitą.
Kintamosios srovės maitinimo laidas
• Maitinimo kištukas yra atjungimo įrenginys. Sumontuokite šį įrenginį taip, kad maitinimo kištuką būtų
galima iš karto ištraukti iš kištukinio lizdo.
Baterija
• Netinkamai pakeitus bateriją, kyla sprogimo pavojus.
Keičiama baterija turi būti tik gamintojo rekomenduojamo
tipo.
• Norėdami utilizuoti baterijas, kreipkitės į vietos valdžios
institucijas ar pardavėją ir sužinokite, kaip tai tinkamai
padaryti.
• Nešildyti ir nelaikyti arti liepsnos.
• Nepalikite baterijos (-ų) automobilyje ilgam laikui
tiesioginiuose saulės spinduliuose, uždarę duris ir langus.
• Neatidarykite baterijos ir saugokite ją nuo trumpojo
jungimo.
• Negalima įkrauti šarminės ar mangano baterijos.
• Nenaudokite baterijos, jei jos viršus nusilupęs.
• Jei nenaudojate nuotolinio valdymo pultelio ilgą laiką,
išimkite bateriją. Laikyti vėsioje, tamsioje vietoje.
Įspėjimas dėl kintamosios
srovės maitinimo laidų
Nuorodos
(Kintamosios srovės trišakiui maitinimo kištukui)
Apie Bluetooth®
Kad būtų užtikrintas saugumas, prašome atidžiai perskaityti žemiau esantį tekstą.
Jūsų saugumui ir patogumui šis įrenginys yra tiekiamas
su trišakiu maitinimo tinklo kištuku.
Šiame kištuke yra įmontuotas 5 amperų saugiklis.
Jei reikia pakeisti saugiklį, įsitikinkite, kad pakaitinis
saugiklis yra 5 amperų ir patvirtintas ASTA ar BSSI kaip
BS1362.
Patikrinkite, ar ant saugiklio korpuso yra
BSI žymuo.
ASTA ar
Jei kištukas turi nuimamą saugiklio dangtelį, būtina
įsitikinti, kad jis yra iš naujo uždėtas pakeitus saugiklį.
Pametus saugiklio dangtelį, negalima naudoti kištuko,
kol nebus gautas pakaitinis dangtelis.
Pakaitinio saugiklio dangtelį galima įsigyti iš vietinio
pardavėjo.
Prieš naudojimą
Nuimkite jungties dangtelį.
Saugiklio keitimas
Saugiklio vieta skiriasi atsižvelgiant į kintamosios srovės
maitinimo tinklo kištuko tipą (A ir B pav.). Patikrinkite
prijungtą kintamosios srovės maitinimo tinklo kištuką ir
vykdykite toliau pateiktas instrukcijas.
Iliustracijos gali skirtis nuo faktinio kintamosios srovės
maitinimo tinklo kištuko.
1. Atsuktuvu atidarykite saugiklio dangtelį.
A pav.
B pav.
Saugiklio dangtelis
2.
Pakeiskite saugiklį ir uždarykite arba pritvirtinkite saugiklio dangtelį .
A pav.
B pav.
„Panasonic“ neprisiima atsakomybės už duomenis ir
(arba) informaciją, kuri buvo pažeista perduodant
belaidžiu ryšiu.
Dažnių juosta
• Ši sistema naudoja 2,4 GHz dažnių juostą.
Sertifikavimas
• Ši sistema atitinka dažnio apribojimus ir yra sertifikuota
pagal taisykles dėl dažnių, todėl leidimas imtuvui
nereikalingas.
• Toliau nurodyti veiksmai kai kuriose šalyse yra
baudžiami pagal įstatymus:
– įrenginio išmontavimas ar modifikacija;
– specifikacijų nuorodų pašalinimas.
Naudojimo apribojimai
• „Bluetooth®“ turinčių įrenginių belaidis perdavimas ir
(arba) naudojimas nėra užtikrinamas.
• Visi įrenginiai turi atitikti „Bluetooth SIG, Inc.“
nustatytus standartus.
• Priklausomai nuo įrenginio specifikacijų ir nustatymų,
gali nepavykti prisijungti arba gali skirtis kai kurios
operacijos.
• Ši sistema palaiko „Bluetooth®“ saugumo funkcijas,
tačiau, priklausomai nuo darbo aplinkos ir (arba)
nustatymų, ši sauga gali būti nepakankama. Atsargiai
perduokite duomenis į šią sistemą belaidžiu būdu.
• Ši sistema negali perduoti duomenų „Bluetooth®“
įrenginiui.
Naudojimo atstumas
• Naudokite šį įrenginį ne daugiau kaip 10 m atstumu.
• Atstumas gali būti mažesnis, atsižvelgiant į aplinką,
kliūtis ar trikdžius.
Kitų įrenginių trikdžiai
• Ši sistema gali tinkamai neveikti ir kelti problemų,
pavyzdžiui, jei šis įrenginys yra patalpintas arti kitų
„Bluetooth®“ įrenginių ar prietaisų, naudojančių 2,4
GHz juostą, gali kilti staigių triukšmo ir garso pasikeitimų dėl radijo bangų trikdžių.
• Ši sistema gali tinkamai neveikti, jei radijo bangos iš
netoliese esančios transliavimo stoties ir pan. yra per
stiprios.
Paskirtis
• Sistema yra skirta tik įprastam bendram naudojimui.
• Nenaudokite šios sistemos šalia įrangos ar radijo
dažnių trikdžiams jautriose aplinkose (pvz., oro uostuose, ligoninėse, laboratorijose ir kt.).
Saugiklis (5 amperai)
Saugiklis (5 amperai)
„Bluetooth® “ žodinis ženklas ir logotipai yra „Bluetooth
SIG, Inc.“ registruotieji prekių ženklai, o „Panasonic
Corporation“ tokių ženklų naudojimas yra licencijuotas.
Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso jų
atitinkamiems savininkams.
TQBJ2131
Licencija
3
Tiekiami priedai
1
FM patalpų antenos prijungimas.
Lipni juostelė
(nepridėta)
Peržiūrėkite ir nustatykite tiekiamus priedus.
Kreipdamiesi dėl atsarginių dalių naudokite skliausteliuose nurodytus skaičius (prekių numeriai galioja
nuo 2017 m. gruodžio mėn. ir gali keistis).
1 kintamosios srovės maitinimo laidas
Jungtinei Karalystei ir Airijai
Jungtinei Karalystei ir Airijai
Prijunkite FM lauko anteną.
Esant prastam ryšiui, naudokite lauko anteną.
(K2CT2YY00089)
Kitoms šalims
(K2CQ2YY00107)
FM lauko antena
(nepridėta)
1 FM patalpų ryšio antena
(RSAX0002)
75 Ω bendraašis kabelis
(nepridėtas)
 Jungtinei Karalystei ir Airijai
Antenos kištuko adapteris
1 antenos kištuko adapteris
(K1YZ02000013)
ĮSPĖJIMAS!
Antenos kištuko adapterį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie jo nedėtų į burną.
Pastaba:
• Nenaudokite lauko antenos (nepridėta) žaibo metu.
• Jei sistema nenaudojama, atjunkite lauko anteną
(nepridėta).
1 nuotolinis valdymas
(N2QAYB000984)
Šio gaminio simboliai (įskaitant priedus):
Kintamoji srovė
----
Nuolatinė srovė
II klasės įranga (dvigubai izoliuota gaminio
konstrukcija)
I
Įjungta
Parengties režimas
Sujungimas
TQBJ2131
Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą tik
prijungę visas kitas jungtis.
4
2
Kintamosios srovės maitinimo laido prijungimas
(Kintamosios srovės trišakiui maitinimo kištukui)
PRIEŠ PRIJUNGDAMI, PERSKAITYKITE „Įspėjimą dėl
kintamosios srovės maitinimo laidų“.
Į buitinį
maitinimo lizdą
Nenaudokite kito kintamosios srovės maitinimo tinklo
laido nei pridėtas.
Energijos taupymas
Sistema sunaudoja mažą energijos kiekį (→ 13), net
ir parengties režimu. Jei sistema nenaudojama,
atjunkite maitinimo šaltinį.
Atjungus sistemą, kai kurie nustatymai gali dingti.
Juos reikės nustatyti dar kartą.
Pastaba:
• Šie garsiakalbiai neturi magnetinio ekranavimo. Nestatykite jų šalia televizorių, kompiuterių ar kitos įrangos, kuriai turi įtakos magnetizmas.
• Priklijuokite anteną lipnia juosta prie sienos, kad būtų patirta
kuo mažiau trikdžių.
• Esant prastam ryšiui, naudokite lauko anteną (nepridėta).
Valdiklių apžvalga
Veiksmai naudojant nuotolinio valdymo pultą. Taip pat galite naudoti pagrindinio įrenginio mygtukus, jei jie yra tokie patys.
Vaizdas iš viršaus
①

Parengties režimo / įjungimo mygtukas [ ], [ / I] ⑪ Peržiūrėti paleidimo meniu
Paspauskite, norėdami perjungti įrenginį iš įjungtos
⑫ Pasirinkti garso efektus
būsenos į parengties režimą arba atvirkščiai.
Parengties režimu įrenginys naudoja mažą energijos ⑬ USB jungtis (
)
kiekį.
⑭ Slankiojančios durys
Garso šaltinio pasirinkimas
⑮ Ekrano skydelis
Nuotolinio valdymo pulte:
paspauskite atitinkamą mygtuką, kad pasirinktumėte šaltinį.
[ ]: „BLUETOOTH“
[USB/CD]: USB ↔ CD
[RADIJAS]: FM
Pagrindiniame įrenginyje:
⑯ Nuotolinio valdymo jutiklis
Atstumas: apie 7 m
Kampas: apie 20° į viršų ir žemyn, 30° į kairę ir dešinę
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas
„BLUETOOTH“ kaip garso šaltinio pasirinkimas
Norėdami paleisti „Bluetooth®“ susiejimą arba atjungti „Bluetooth“ įrenginį, paspauskite ir palaikykite atitinkamą mygtuką.
Pagrindinė atkūrimo kontrolė
④
Peržiūrėti sąrankos meniu
⑤
Peržiūrėti turinio informaciją
⑥
Pasirinkti arba patvirtinti parinktį
⑦
⑧
Atidaryti arba uždaryti slankiojančias duris
Ekrano skydelio ryškumo sumažinimas
Norėdami atšaukti, dar kartą paspauskite mygtuką.
⑨
Nustatyti garsumo lygį
⑩
Garso nutildymas
Norėdami atšaukti, dar kartą paspauskite mygtuką.
„NUTILDYMAS“ taip pat atšaukiamas reguliuojant
garsumą arba išjungus sistemą.
(nepateikta)
Naudokite šarminę arba mangano bateriją.
Įstatykite bateriją taip, kad poliai (+ ir -) atitiktų
polius nuotolinio valdymo pulte.
TQBJ2131
③
5
Medijos paruošimas
Įrenginio susiejimas
Paruošimas
Jei ši sistema yra prijungta prie „Bluetooth®“ įrenginio,
atjunkite jį (→ žemiau)
Diskas
1
1
2
2
Paspauskite [USB/CD], kad pasirinktumėte „CD“.
Paspauskite [CD ▲] (pagrindinis įrenginys: [▲]),
kad atidarytumėte ištraukiamas dureles.
Įdėkite diską su etikete, nukreipta į jus.
Paspauskite [PLAY MENU] (paleisti meniu), kad pasirinktumėte
„PAIRING“ (susiejimas).
Arba paspauskite ir palaikykite [ –„PAIRING“] (susiejimas)
pagrindiniame įrenginyje, kol pasirodys „PAIRING“
(susiejimas).
3
3
Paspauskite ], kad pasirinktumėte „BLUETOOTH“.
Jei rodomas užrašas „SUSIEJIMAS“, tęskite 3 veiksmą.
Paspauskite [CD ▲] (pagrindinis įrenginys:
[▲]) norėdami uždaryti ištraukiamas dureles.
Saugokite pirštus uždarydami ištraukiamas dureles.
„Bluetooth®“ įrenginio meniu pasirinkite „SC-HC200“.
Jei bus paprašyta slaptažodžio, įveskite „0000“.
Įrenginys automatiškai prisijungia prie šios sistemos susiejus
įrenginius.
MAC adresas (pvz., 6C:5A:B5:B3:1D:0F) gali būti parodytas
prieš pasirodant užrašui „SC-HC200“.
Prijungto įrenginio pavadinimas rodomas kelias sekundes.
Pastaba:
Naudodami šią sistemą, galite susieti iki 8 įrenginių. Susiejus
9-ąjį įrenginį, bus pakeistas ilgiausiai nenaudojamas
įrenginys.
USB
 Prietaiso prijungimas
USB
įrenginys
(nepridėtas)
Paruošimas
Jei sistema yra prijungta prie „Bluetooth®“ įrenginio, atjunkite jį.
(→ žemiau)
1 Paspauskite
, kad pasirinktumėte „BLUETOOTH“.
Rodoma „BLUETOOTH READY“ („Bluetooth“ pasiruošęs)
2 „Bluetooth®“ įrenginio meniu pasirinkite „SC-HC200“.
Prijungto įrenginio pavadinimas rodomas kelias sekundes.
3 Pradėkite atkūrimą įrenginyje.
Pastaba:
• Įrenginys turi būti susietas norint jį prijungti.
• Vienu metu sistema gali būti prijungta tik prie vieno įrenginio.
• Pasirinkus „BLUETOOTH“ kaip šaltinį, sistema automatiškai bandys prisijungti prie paskutinio prijungto įrenginio
(proceso metu rodomas užrašas „LINKING“ (sujungimas)).
Paspauskite [USB/CD], kad pasirinktumėte „USB“.
Pastaba:
Nenaudokite USB ilginamojo laido. Sistema negali atpažinti
laidu prijungto USB įrenginio.
„Bluetooth®“
Galima prijungti ir paleisti garso prietaisą belaidžiu ryšiu
per „Bluetooth®“.
Paruošimas
Įjunkite „Bluetooth®“ įrenginio funkciją ir padėkite
įrenginį šalia sistemos.
•
Išsamesnę informaciją apie įrenginį žr. naudotojo
instrukcijoje.
TQBJ2131
•
6
 Įrenginio atjungimas
1 Paspauskite , kad pasirinktumėte „BLUETOOTH“.
2 Pakartotinai paspauskite [PLAY MENU (paleisti meniu), kad
pasirinktumėte „DISCONNECT?“ (atjungti?).
3
Paspauskite [▲,▼], kad pasirinktumėte „OK? YES“ (Gerai?
Taip), tada paspauskite [„OK“ (gerai)].
Pastaba:
Įrenginys atjungiamas:
• pasirinkus kitą šaltinį.
• perkėlus įrenginį iš maksimalaus diapazono.
• išjungus „Bluetooth®“ įrenginio perdavimą.
• išjungus sistemą arba įrenginį.
Ryšio režimas
Esamos informacijos peržiūra
Galite pakeisti ryšio režimą, kad šis atitiktų ryšio tipą.
CD USB BLUETOOTH
Paruošimas
Jei sistema yra prijungta prie „Bluetooth®“ įrenginio,
atjunkite jį. (→ 6)
Galite peržiūrėti ekrano skydelyje esančią informaciją.
1
Pastaba:
• Daugiausiai gali būti rodoma apie 32 simbolius.
• Sistemos palaikomos versijos: 1.0, 1.1 ir 2.3 ID3.
• Teksto duomenys, kurių sistema nepalaiko, gali būti
rodomi skirtingai.
• Pavyzdys: MP3 albumo ir takelio numerio rodymas.
2
Paspauskite [PLAY MENU] (paleisti meniu) kelis
kartus, kad pasirinktumėte „LINK MODE“ (ryšio
režimas).
Paspauskite [▲,▼], kad pasirinktumėte režimą,
tada paspauskite [OK] (gerai).
1 REŽIMAS
Dėmesys ryšiui.
2 REŽIMAS
(numatytasis)
Dėmesys garso kokybei.
Paspauskite [DISPLAY] (rodyti).
Pastaba:
• Atsižvelgiant į įrenginį, atkūrimo vaizdas ir garsas gali
būti nesinchronizuojami. Tokiu atveju pasirinkite „MODE
1“ (1 režimas).
• Jei garsas pertraukiamas, pasirinkite „MODE 1“ (1 režimą).
Albumo
numeris
Takelio
numeris
Įvesties lygis
Įvesties lygio nustatymą galima pakeisti, jei „Bluetooth®“
perdavimo garso įvesties lygis yra per žemas.
1
2
Paleidimo meniu
CD USB
Paspauskite [PLAY MENU] (paleisti
meniu) kelis kartus, kad pasirinktumėte
„INPUT LEVEL“ (įvesties lygis).
1
Paspauskite [▲,▼], kad pasirinktumėte lygį,
tada paspauskite [OK] (gerai).
2
Pastaba:
• Numatytasis nustatymas yra „LEVEL 0“ (0 lygis).
• Jei garsas yra iškraipytas, pasirinkite „LEVEL 0“ (0 lygį).
Paspauskite [PLAY MENU] (paleisti meniu) kelis
kartus, kad pasirinktumėte „PLAYMODE“ (paleidimo
režimas) arba „REPEAT“ (kartoti).
Paspauskite [▲,▼], kad pasirinktumėte nustatymą,
tada paspauskite [OK] (gerai).
PLAYMODE
OFF
PLAYMODE
Atšaukti nustatymą.
1-TRACK
Paleisti vieną pasirinktą takelį.
Paspauskite [◄◄/◄◄] arba
[►►/►►], pasirinktumėte takelį.
1
Medijos atkūrimas
Toliau pateikti žymenys rodo funkcijos buvimą.
CD-R/RW CD-DA formatu arba su MP3 failais.
CD :
USB įrenginys su MP3 failais.
USB :
BLUETOOTH : „Bluetooth®“ įrenginys.
1
Paleisti vieną pasirinktą MP3 albumą.
Paspauskite [▲,▼], kad pasirinktumėte MP3 albumą.
RANDOM
Paleisti visus takelius atsitiktine tvarka.
1-ALBUM
RND
1-ALBUM
RANDOM
1
RND
Paleisti visus pasirinkto MP3 albumo takelius
atsitiktine tvarka.
Paspauskite [▲,▼], kad pasirinktumėte MP3 albumą.
KARTOJIMAS
Pagrindinis atkūrimas
OFF REPEAT
Atšaukti nustatymą.
ON REPEAT
Kartoti atkūrimą.
CD USB BLUETOOTH
Paspauskite [► / II].
Stop
Paspauskite [].
USB
Padėtis įsimintina.
Rodomas užrašas „RESUME“ (atnaujinti).
Norėdami visiškai sustabdyti, paspauskite dar kartą.
Pause
Paspauskite [► / II].
Paspauskite dar kartą, jei norite tęsti atkūrimą.
Skip
Paspauskite [◄◄/◄◄] arba [►►/►►], kad
praleistumėte takelį.
CD USB
Paspauskite [▲,▼], kad praleistumėte MP3 albumą.
Paspauskite ir palaikykite [[◄◄/◄◄] arba
[►►/►►].
Search
Pastaba:
Atsižvelgiant į „Bluetooth®“ įrenginį, kai kurios operacijos
gali neveikti.
Pastaba:
• Atsitiktine tvarka nustatyto atkūrimo metu negalite praleisti
takelių, kurie jau grojo.
• Nustatymas atšaukiamas atidarius ištraukiamas dureles
arba atjungus USB įrenginį.
TQBJ2131
Play
7
 Pastaba dėl disko
• Ši sistema gali groti CD-R/RW su CD-DA ar MP3
formato turinį.
• Ši sistema gali pasiekti:
– CD-DA: 99 takelius
• Prieš atkurdami baikite disko įrašymą įrenginyje,
kuriame jis buvo įrašomas.
• Kai kurie CD-R/RW negali būti atkurti dėl įrašymo
būklės.
 Pastaba dėl USB įrenginio
• Ši sistema neužtikrina ryšio su visais USB
įrenginiais.
• Sistema palaiko USB 2.0 greitį.
• Ši sistema gali palaikyti iki 32 GB USB įrenginius.
• Palaikoma tik FAT 12/16/32 failų sistema.
 Pastaba dėl MP3 failo
Radijas
Paruošimas
Paspauskite [RADIO] (radijas).
Derinimas rankiniu būdu
1
2
3
• Failai apibrėžiami kaip takeliai, o aplankai – kaip
albumai.
• Takeliai turi turėti „.mp3“ arba „.MP3“ plėtinį.
• Takeliai bus atkuriami nebūtinai ta tvarka, kurie jie
buvo įrašyti.
• Kai kurie failai gali neveikti dėl skyriaus dydžio.
MP3 failas diske
• Sistemoje gali būti:
– 255 albumai (įskaitant šakninį aplanką)
– 999 takeliai
– 20 seansų
• Diskas turi atitikti ISO9660 1 arba 2 lygį (išskyrus
išplėstinius formatus).
Paspauskite [PLAY MENU] (paleisti meniu) kelis
kartus, kad pasirinktumėte „TUNE MODE“ (derinimo
režimas).
Paspauskite [▲,▼], kad pasirinktumėte „MANUAL“
(rankinis režimas), tada paspauskite [OK] (gerai).
Paspauskite [◄◄/◄◄] arba [►►/►►], kad sureguliuotumėte stotį.
Norėdami automatiškai nustatyti, paspauskite ir palaikykite mygtuką, kol dažnis ims greitai keistis.
Pagavus stereo transliaciją, pasirodo užrašas „STEREO“.
Išankstinis atminties nustatymas
Galima iš anksto nustatyti iki 30 FM stočių.
 Išankstinis automatinis nustatymas
1
2
MP3 failas USB įrenginyje
• Sistemoje gali būti:
– 800 albumai (įskaitant šakninį aplanką)
– 8000 takelių
– 999 takeliai viename albume
Paspauskite [PALEISTI MENIU], kad pasirinktumėte
„A.PRESET“ (išankstinis A nustatymas).
Paspauskite [▲,▼], kad pasirinktumėte „LOWEST“
(žemiausias) arba „CURRENT“ (dabartinis), tada
paspauskite [OK] (gerai).
Imtuvas iš anksto nustato visas stotis, kurias jis gali priimti
į kanalus didėjančia tvarka.
Norėdami atšaukti, spauskite [].
ŽEMIAUSIAS
Derinimas pradedamas nuo žemiausio dažnio.
DABARTINIS
Derinimas pradedamas nuo dabartinio dažnio.
◆ Išankstinis nustatymas rankiniu būdu
1
2
3
TQBJ2131
4
5
8
Paspauskite [PLAY MENU] (paleisti meniu) kelis
kartus, kad pasirinktumėte „TUNE MODE“ (derinimo
režimas).
Paspauskite [▲,▼], kad pasirinktumėte „MANUAL“
(rankinis režimas), tada paspauskite [OK] (gerai).
Paspauskite [◄◄/◄◄] arba [►►/►►], kad sureguliuotumėte stotį.
Paspauskite [OK] (gerai).
Paspauskite [▲,▼], kad pasirinktumėte iš anksto
nustatytą skaičių, tada paspauskite [OK] (gerai).
Pakartokite 3–5 veiksmus, kad iš anksto nustatytumėte
daugiau stočių.
Naujoji stotis pakeičia bet kurią stotį su tuo pačiu iš
anksto nustatytu skaičiumi.
◆ Iš anksto nustatytos stoties pasirinkimas
1
2
3
Paspauskite [PLAY MENU] (paleisti meniu) kelis
kartus, kad pasirinktumėte „TUNE MODE“
(derinimo režimas).
Paspauskite [▲,▼], kad pasirinktumėte
„PRESET“ (išankstinis nustatymas), tada
paspauskite [OK] (gerai).
Paspauskite [◄◄/◄◄] arba [►►/►►], kad
pasirinktumėte iš anksto nustatytą stotį.
Laikrodis ir laikmačiai
Laikrodžio nustatymas
Tai yra 24 valandų laikrodis.
1
Kelis kartus paspauskite [SETUP] (sąranka), kad
pasirinktumėte „CLOCK“ (laikrodis).
2
Paspauskite [▲,▼], kad nustatytumėte laiką, tada
paspauskite [OK] (gerai].
Garso kokybės gerinimas
1
2
Paspauskite [PLAY MENU] (paleisti meniu)
kelis kartus, kad pasirinktumėte „FM MODE“
(FM režimas).
Paspauskite [▲,▼], kad pasirinktumėte
„MONO“, tada paspauskite [OK] (gerai).
Norėdami atšaukti, pasirinkite „STEREO“.
„MONO“ taip pat atšaukiamas pakeitus dažnį.
Nustatymo įsiminimas
Tęskite 4 veiksmą – „Išankstinis nustatymas rankiniu
būdu“. (→ 8)
Laiko tikrinimas
Kelis kartus paspauskite [SETUP] (sąranka), kad
pasirinktumėte „CLOCK“ (laikrodis), tada paspauskite
[OK] (gerai).
Parengties režimu paspauskite [DISPLAY] (rodyti).
Pastaba:
Reguliariai nustatykite laikrodį, kad jis būtų tikslus.
Miego laikmatis
Miego laikmatis išjungia sistemą atėjus nustatytam laikui.
1
Signalo būsenos tikrinimas
2
Žemyninei Europai
Kelis kartus paspauskite [SETUP] (sąranka), kad
pasirinktumėte „SLEEP“ (miegoti).
Paspauskite [▲,▼], kad pasirinktumėte nustatymą
(minutėmis), tada paspauskite [OK] (gerai].
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OFF“ (išjungti).
Paspauskite [DISPLAY] (rodyti) kelis kartus, kad
pasirinktumėte „FM STATUS“ (FM būsena).
Kitoms šalims
Paspauskite [DISPLAY] (rodyti).
FM - - - -
FM signalas yra monofoninis.
Sistema nėra prijungta prie stoties.
FM ST
FM signalas yra stereo.
FM MONO
„MONO“ yra pasirinktas kaip „FM MODE“.
RDS transliavimas
Sistema gali rodyti tekstinius duomenis, kuriuos
perduoda radijo duomenų sistema (angl. RDS) kai
kuriose vietose.
Kelis kartus paspauskite [DISPLAY] (rodyti).
PS
Programos paslauga
PTY
Programos tipas
FREQ
Dažnis
Pastaba:
RDS gali būti nepasiekiamas esant prastam ryšiui.
Pastaba:
• Likęs laikas rodomas kiekvieną minutę, jei neatliekamos kitos
operacijos.
Likus 1 minutei visada bus rodoma „SLEEP 1“.
• Pirmiausia visada rodomas miego laikmatis. Stebėkite, kad
nenustatytumėte laikmačių sutapimų.
Atkūrimo laikmatis
Galima nustatyti, kad laikmatis įsijungtų konkrečiu laiku,
kad jus pažadintų.
Paruošimas
Nustatykite laikrodį.
1
2
3
4
Paspauskite [SETUP] (sąranka) kelis kartus, kad
pasirinktumėte „TIMER ADJ“ (laikmačio reguliavimas).
Paspauskite [▲,▼], kad nustatytumėte pradžios
laiką, tada paspauskite [OK] (gerai].
Pakartokite 2 veiksmą, kad nustatytumėte pabaigos laiką.
Paspauskite [▲,▼], kad pasirinktumėte muzikos šaltinį,
kurį norite atkurti, tada paspauskite [OK] (gerai).
Laikmačio paleidimas
2
Paspauskite [SETUP] (sąranka) kelis kartus, kad
pasirinktumėte „TIMER SET“ (laikmačio nustatymas).
Paspauskite [▲,▼], kad pasirinktumėte „SET“
(nustatymas), tada paspauskite [OK] (gerai).
Rodoma “ ”.
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OFF“ (išjungti).
Kad laikmatis veiktų, sistema turi būti išjungta.
TQBJ2131
1
9
Nustatymo tikrinimas
Kelis kartus paspauskite [SETUP] (sąranka), kad
pasirinktumėte „TIMER ADJ“ (laikmačio reguliavimas), tada paspauskite [OK] (gerai).
Parengties režimu du kartus paspauskite [DISPLAY]
(rodyti).
Pastaba:
• Laikmatis pradeda veikti tyliau ir palaipsniui garsėja iki iš
anksto nustatyto lygio.
• Jei laikmatis įjungtas, jis įsijungia kiekvieną dieną nustatytu laiku.
• Jei išjungsite ir vėl įjungsite sistemą veikiant laikmačiui,
laikmatis nesustos pasibaigus laikui.
• „CD“, „USB“ ir „FM“ gali būti nustatyti kaip muzikos šaltinis.
Garso efektai
1
2
Paspauskite [SOUND] (garsas) kelis kartus,
kad pasirinktumėte garso efektą.
Paspauskite [▲,▼], kad pasirinktumėte nustatymą, tada paspauskite [OK] (gerai).
MY SOUND
„1 GARSAS“, „2 GARSAS“ arba
„3 GARSAS“ (→ žemiau)
PRESET EQ
SUNKUS, ŠVELNUS, AIŠKUS, VOKALAS,
VIENODAS
BASS
Nuo -4 iki +4
TREBLE
Nuo -4 iki +4
D.BASS
„D.BASS įjungtas“ arba „D.BASS išjungtas“
SURROUND
„APLINKA įjungta“ arba
„APLINKA išjungta“
Pastaba:
Pakeisti nustatymai bus saugomi, kol vėl bus pakeisti, jei nenurodyta kitaip.
Garso nustatymų išsaugojimas
Galima išsaugoti esamus garso efektus (iki 3 kombinacijų)
Paruošimas
Pasirinkite garso efektus.
1
2
Paspauskite [SETUP] (sąranka), kad pasirinktumėte „SAVE MY SOUND“ (išsaugoti mano
garsą).
Paspauskite [▲,▼], kad pasirinktumėte garso
nustatymo skaičių, tada paspauskite [OK] (gerai).
Rodomas užrašas „SAVED“ (išsaugota)
Naujas nustatymas pakeičia nustatymą, esantį tame
pačiame garso nustatyme.
Nustatymo priminimas
1
TQBJ2131
2
10
Paspauskite [SOUND], kad pasirinktumėte „MY
SOUND“ (mano garsas).
Paspauskite [▲,▼], kad pasirinktumėte garso
nustatymo skaičių, tada paspauskite [OK]
(gerai).
Kita
Automatinis išjungimas
Sistema automatiškai išsijungia, jei yra nenaudojama apie
20 minučių.
1
2
Paspauskite [SETUP] (sąranka) kelis kartus, kad
pasirinktumėte „AUTO OFF“ (automatinis išjungimas).
Paspauskite [▲,▼], kad pasirinktumėte „ON“ (įjungti),
tada paspauskite [OK] (gerai).
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OFF“ (išjungti).
Pastaba:
Ši funkcija neveikia, kai esate radijo šaltinyje arba yra prijungtas
„Bluetooth®“ įrenginys.
„Bluetooth®“ parengties režimu
Ši funkcija automatiškai įjungia sistemą nustačius „Bluetooth®“
ryšį susietame prietaise.
1
2
Paspauskite [SETUP] (sąranka) kelis kartus, kad pasirinktumėte „BLUETOOTH STANDBY“ („Bluetooth“
parengties režimu).
Paspauskite [▲,▼], kad pasirinktumėte „ON“ (įjungti),
tada paspauskite [OK] (gerai).
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OFF“ (išjungti).
Programinės įrangos naujinimas
Kartas nuo karto „Panasonic“ gali išleisti atnaujintą šio
įrenginio programinę įrangą, kuri gali papildyti arba pagerinti
funkcijų veikimą. Šie naujinimai yra nemokami. Daugiau
informacijos rasite svetainėje adresu:
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(ši svetainė yra tik anglų kalba)
 Programinės įrangos versijos tikrinimas
1
2
Kelis kartus paspauskite [SETUP] (sąranka), kad
pasirinktumėte „SW VER.“ (programinės įrangos
versija), tada paspauskite [OK] (gerai).
Programinės įrangos versija parodyta.
Paspauskite [OK] (gerai) dar kartą, kad išeitumėte.
Trikčių šalinimas
Prieš kreipdamiesi dėl aptarnavimo, atlikite šiuos
patikrinimus. Kilus abejonių dėl kai kurių kontrolinių
punktų arba jei nurodytieji sprendimai neišsprendžia
problemos, kreipkitės į pardavėją dėl instrukcijų.
 Dažniausios problemos
Įrenginys neįsijungia.
• Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir palaukite
ne mažiau kaip 10 sekundžių prieš įjungdami įrenginį.
Įrenginys neveikia.
• Aktyvintas saugos įtaisas. Atlikite šiuos veiksmus:
1. Norėdami įjungti parengties režimą, pagrindiniame
įrenginyje paspauskite [ / I]. Jei įrenginys nepersijungia į parengties režimą, atjunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą ir vėl jį prijunkite.
2. Dar kartą paspauskite [
/ I], kad įjungtumėte įrenginį.
Jei problema išlieka, kreipkitės į pardavėją.
Negalima atlikti jokių operacijų nuotolinio valdymo pulte.
• Patikrinkite, ar teisingai įdėta baterija.
Garsas iškraipytas arba jo nėra.
• Pareguliuokite sistemos garsumą.
• Išjunkite sistemą, nustatykite ir pašalinkite priežastis, tada
vėl įjunkite. Tą gali sukelti garsiakalbių deformavimasis dėl
per didelio garsumo arba galingumo ir naudojant sistemą
įkaitusioje aplinkoje.
Atkūrimo metu girdimas ūžesys.
• Kintamosios srovės maitinimo laidas ar fluorescencinė
lemputė yra šalia laidų. Laikykite kitus prietaisus ir laidus
atokiau nuo sistemos kabelių.
Girdimas triukšmas.
• Priklausomai nuo įrenginio, triukšmas gali būti girdimas,
jei įrenginys tuo pačiu metu yra prijungtas prie USB
prievado. Atjunkite laidą nuo USB prievado.
 Diskas
Ekranas rodomas neteisingai. Atkūrimas neįsijungia.
• Netinkamai įdėtas diskas. Įdėkite jį tinkamai.
• Diskas yra užterštas. Išvalykite jį.
• Jei diskas subraižytas, deformuotas ar nestandartinis,
pakeiskite jį.
• Susidaręs kondensatas. Palikite sistemą išdžiūti 1–2 val.
Rodomas praėjęs laikas skiriasi nuo faktinio leidimo laiko.
• Perkelkite duomenis į kitą USB įrenginį arba padarykite
atsarginę duomenų kopiją ir performatuokite USB įrenginį.
 „Bluetooth®“
Negalima susisieti įrenginių.
• Patikrinkite „Bluetooth®“ įrenginio būklę.
• Įrenginys yra už 10 m ryšio srities ribų. Perkelkite įrenginį arčiau
sistemos.
Negalima prijungti įrenginio.
• Įrenginio susiejimas nesėkmingas. Dar kartą susiekite.
• Įrenginio susiejimas pakeistas. Dar kartą susiekite.
• Ši sistema gali būti prijungta prie kito įrenginio. Atjunkite kitą
įrenginį ir vėl pabandykite prijungti įrenginį.
• Sistema galėjo susidurti su problemomis. Išjunkite ir vėl įjunkite
sistemą.
• Jei „LINK MODE“ (ryšio režimu) pasirinktas „MODE 2“ (2
režimas), pasirinkite „MODE 1“ (1 režimą). (→ 7)
Įrenginys prijungtas, tačiau nesigirdi garso sistemoje.
• Kai kuriuose įmontuotuose „Bluetooth®“ įrenginiuose rankiniu
būdu reikia nustatyti garso išvestį „SC-HC200“. Išsamesnę
informaciją apie įrenginio naudojimą žr. instrukcijoje.
Nutrauktas įrenginio garsas
• Įrenginys yra už 10 m ryšio srities ribų. Perkelkite įrenginį arčiau
sistemos.
• Pašalinkite bet kokią kliūtį tarp sistemos ir įrenginio.
• Trikdo kiti įrenginiai, naudojantys 2,4 GHz dažnių juostą (belaidis
maršruto parinktuvas, mikrobangų krosnelė, belaidis telefonas ir
kt.). Perkelkite įrenginį arčiau sistemos ir toliau nuo kitų įrenginių.
• Pasirinkite „MODE 1“ (1 režimą), kad ryšys būtų stabilus. (→ 7)
 Radijas
Garsas iškraipytas arba girdimas statinis garsas.
• Patikrinkite, ar antena (-os) tinkamai prijungta. (→ 4)
• Pakoreguokite antenos padėtį.
• Tarp antenos ir kintamosios srovės maitinimo laido turi būti
paliktas atstumas.
• Jei netoliese yra pastatų ar kalnų, naudokite lauko anteną.
• Išjunkite televizorių ar kitus garso grotuvus arba patalpinkite juos
toliau nuo sistemos.
• Jei yra trukdžių, sistemą laikykite atokiau nuo mobiliųjų telefonų.
Jei FM imtuve yra per daug triukšmo.
• Pakeiskite garso išvestį į monofoninį. (→ 9)
Bendras rodomų takelių skaičius yra neteisingas.
Negalima nuskaityti disko.
Girdimas iškraipytas garsas.
• Sistema negali paleisti įdėto disko. Pakeiskite į grojamą
diską.
• Įdėtas diskas nebuvo galutinai įrašytas.
TQBJ2131
 USB
Nėra reakcijos paspaudus [►/ II].
• Atjunkite ir vėl prijunkite USB įrenginį. Arba išjunkite ir vėl
įjunkite įrenginį.
Negalima nuskaityti USB įrenginio ar jo turinio.
• USB įrenginio ar turinio formatas nesuderinamas su
sistema.
• USB įrenginiai, kurių talpa didesnė kaip 32 GB, kartais
gali neveikti.
11
USB įrenginys veikia lėtai.
• Didelio dydžio turiniui arba didelės atminties USB
įrenginiui nuskaityti reikia daugiau laiko.
 Pagrindinio įrenginio ekranai
„--:--"
• Pirmą kartą prijungėte kintamosios srovės maitinimo laidą
arba neseniai nutrūko elektros energijos tiekimas.
Nustatykite laikrodį.
„ADJUST CLOCK“ (nustatyti laikrodį)
• Laikrodis nenustatytas. Nustatykite laikrodį.
„ADJUST TIMER“ (nustatyti laikmatį)
• Leidimo laikmatis nenustatytas. Nustatykite leidimo laikmatį.
„AUTO OFF“ (automatinis išjungimas)
• Sistema nebuvo naudojama 20 minučių ir išsijungs po
minutės. Norėdami atšaukti, paspauskite bet kurį mygtuką.
„ERROR“ (klaida)
• Atlikta neteisinga operacija. Perskaitykite instrukcijas ir
bandykite dar kartą.
„F61“
„F77“
• Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir kreipkitės į
pardavėją.
„F703“
• Patikrinkite „Bluetooth®“ ryšį.
• Atjunkite „Bluetooth®“ įrenginį. Išjunkite ir vėl įjunkite sistemą.
„F76“
• Kilo problemų su maitinimo tiekimu.
• Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir kreipkitės į
pardavėją.
„ILLEGAL OPEN“ (netinkamas atsidarymas)
• Išstumiamos durelės netinkamoje padėtyje. Išjunkite ir vėl
įjunkite sistemą.
„NO DEVICE“ (nėra įrenginio)
• USB įrenginys neprijungtas. Patikrinkite ryšį.
„NO DISC“ (nėra disko)
• Neįdėjote disko.
„NO PLAY“ (negalima paleisti)
• Patikrinkite turinį. Galima paleisti tik palaikomą formatą.
• Failai USB įrenginyje gali būti sugadinti. Suformatuokite USB
įrenginį ir bandykite dar kartą.
• Sistema galėjo susidurti su problemomis. Išjunkite ir vėl
įjunkite sistemą.
„NO SIGNAL“ (nėra signalo)
• Negalima prisijungti prie stoties. Pakoreguokite anteną.
„PLAYERROR“ (leidimo klaida)
• Leidžiate nepalaikomą MP3 failą. Sistema praleis šį takelį ir
paleis kitą.
„LINKING“ (SUJUNGIMAS)
• Pasirinkus „BLUETOOTH“, sistema bando prisijungti prie
paskutinio prijungto „Bluetooth®“ įrenginio.
„USB OVER CURRENT ERROR“ (USB viršsrovės klaida)
• USB įrenginys naudoja per daug energijos. Atjunkite USB įrenginį,
išjunkite sistemą ir vėl ją įjunkite.
„VBR“
• Sistema negali parodyti likusio kintamo bitų perdavimo (VBR)
takelių atkūrimo laiko.
„NOT SUPPORTED“ (nepalaikoma)
• Prijungtas nepalaikomas USB įrenginys.
Nuotolinio valdymo kodas
Jei kiti „Panasonic“ įrenginiai reaguoja į šios sistemos nuotolinį
valdymą, pakeiskite sistemos nuotolinio valdymo kodą.
Paruošimas
Paspauskite [USB/CD], kad pasirinktumėte „CD“.
 „REMOTE 2“ (2 nuotolinio valdymo)
kodo nustatymas
1
2
Paspauskite ir palaikykite [] pagrindiniame įrenginyje ir
[USB/CD] nuotolinio valdymo pulte.
Rodomas užrašas „REMOTE 2“ (2 nuotolinis valdymas)
Palaikykite nuspaudę [OK] (gerai) ir [USB/CD] ne
trumpiau kaip 4 sekundes.
 „REMOTE 1“ (1 nuotolinio valdymo)
kodo nustatymas
1
2
Paspaudę palaikykite [] pagr. įrenginyje,[ [ ] nuotolinio
valdymo pulte.
Rodomas užrašas „REMOTE 1“ (2 nuotolinis valdymas)
Paspaudę palaikykite [OK] ir [ ] mažiausiai 4 sekundes.
Sistemos atminties nustatymas iš naujo
Atkurkite atmintį, jei:
• paspaudus mygtukus, nėra jokios reakcijos.
• norite išvalyti ir iš naujo nustatyti atminties turinį.
1
2
3
Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
Nuspaudę ir palaikę [ / II ] pagrindiniame įrenginyje,
vėl prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
Toliau paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką, kol
pasirodys „– – – – – – – – –“.
Atleiskite [ / II].
Visi nustatymai grįžta į gamyklinius nustatymus. Reikia vėl
nustatyti atminties elementus.
„READING“ (nuskaitymas)
• Įrenginys tikrina „CD / USB“ informaciją. Pradėkite operacijas
dingus šiam ekranui.
„REMOTE 1“ (1 nuotolinis valdymas)
„REMOTE 2“ (2 nuotolinis valdymas)
• Nuotolinis valdymas ir pagrindinis įrenginys naudoja
skirtingus kodus. Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto kodą.
– Pasirodžius „REMOTE 1“, palaikykite nuspaudę [OK]
(gerai) ir [
] ne trumpiau kaip 4 sekundes.
– Pasirodžius „REMOTE 2“, palaikykite nuspaudę [OK]
(gerai) ir [USB/CD] ne trumpiau kaip 4 sekundes.
TQBJ2131
„SOUND 1 NOT SET“ (1 garsas nenustatytas)
12
„SOUND 2 NOT SET“ (2 garsas nenustatytas)
„SOUND 3 NOT SET“ (3 garsas nenustatytas)
• Garso efektai nebuvo įrašyti į garso nustatymo skaičių.
Techninė priežiūra
Prieš atlikdami techninę priežiūrą, atjunkite kintamosios
srovės maitinimo laidą. Išvalykite sistemą minkšta sausa
šluoste.
• Valydami sistemą, niekada nenaudokite alkoholio, dažų
skiediklio ar benzino.
• Prieš naudodami chemiškai apdorotą audinį, atidžiai
perskaitykite instrukcijas, pateiktas kartu su audiniu.
Specifikacijos
 Stiprintuvo skyrius
 „Bluetooth®“ skyrius
RMS išvesties galios stereo režimas
Priekinis kan. (veikia abu kan.)
10 W kanale (8 Ω), 1 kHz, 10 % THD
Bendra RMS galia
20 W
Klasė
2 klasė
Palaikomi profiliai
A2DP, AVRCP
Dažnių juosta
 Imtuvo, terminalų skyrius
Iš anksto nustatyta atmintis
„Bluetooth®“ ver. 2.1 + EDR
Versija
2,4 GHz juostos FH-SS
10 m regėjimo zonoje
Eksploatavimo atstumas
FM 30 stočių
Palaikomas kodavimas
SBC
Dažnio moduliavimas (FM)
Dažnių diapazonas
Nuo 87,50 MHz iki 108,00 MHz (50 kHz žingsnis)
Antenos gnybtai
75 Ω (nesubalansuota)
 Garsiakalbio skyrius
 Disko skyrius
 Bendroji informacija
Garsiakalbio įrenginys (-iai)
Visas diapazonas
8 cm kūgio tipo x 2
Leidžiamas diskas (8 arba 12 cm)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3* )
Maitinimo šaltinis
Nuo AC 220 V iki 240 V, 50 Hz
Gavimas
Bangos ilgis
Energijos suvartojimas
14 W
790 nm (CD)
Matmenys (P x A x G)
400 mm x 197 mm x 107 mm
NORSK
Bølgelengde
Laserstyrke
790 nm (CD)
Ingen farlig stråling sendes ut
1
USB standartas
DC OUT 5 V 500 mA
USB 2.0 visos spartos
Medijos laikmenų formato palaikymas
Garso palaikymo formatas
Atrankos dažnis
Garsinių žodžių dydis
Kanalų skaičius
USB įrenginio failų sistema
Darbinė temperatūra
Darbinio drėgnio diapazonas
Nuo 35 iki 80 % RH (be kondensacijos)
Energijos sąnaudos parengties režimu 2
(„BLUETOOTH STANDBY“ („Bluetooth“ parengties režimu) nustatyta į
„OFF“ (išjungta))
0,2 W (apytiksliai)
MP3 (*.mp3)
MP3
32/44,1/48 kHz
16 bitų
2 kan.
1
FAT12, FAT16, FAT32
1,9 kg
nuo 0 iki +40°C
Energijos sąnaudos parengties režimu*2
(„BLUETOOTH STANDBY“ („Bluetooth“ parengties režimu) nustatyta į
„ON“ (įjungta))
0,3 W (apytiksliai)
Pastaba:
• Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio sutikimo. Masė ir
matmenys yra apytiksliai.
• Bendras harmonijos iškraipymas matuojamas skaitmeninio
spektro analizatoriumi.
1
2
MPEG-1 3 lygis, MPEG-2 3 lygis
Prieš įjungiant parengties režimą, prie USB jungties neturi būti
prijungtas joks įrenginys.
TQBJ2131
 USB skyrius
USB prievado galia
Masė
13
English
Declaration of Conformity (DoC)
Hereby, “Panasonic Corporation” declares that this
product is in compliance with the essential requirements
and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
Customers can download a copy of the original DoC to
our RE products from our DoC Server:
http://www.ptc.panasonic.eu
Contact to Authorised Representative:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing
Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburgas, Vokietija
Type of wireless
Bluetooth®
Maximum power
(dBm E.I.R.P.)
2402 – 2480 MHz
4 dBm
Dažnių juosta
Ελληνικά
∆ήλωση συμμόρφωσης (DoC)
Η “Panasonic Corporation” δηλώνει ότι το προϊόν αυτό
είναι συμμορφωμένο προς τις βασικές απαιτήσεις και
άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EΕ.
Οι πελάτες μπορούν να κατεβάσουν ένα αντίγραφο του
πρωτοτύπου DoC για τα RE προϊόντα μας από τον DoC
server μας:
http://www.ptc.panasonic.eu
Επικοινωνήστε με τον Εξουσιοδοτημένο Αντιπροσωπό
μας:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing
Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Γερμανία
Τύπο ασύρματης
Bluetooth®
Ζώνη
συχνοτήτων
2402 – 2480 MHz
Μέγιστη ισχύς
(dBm e.i.r.p.)
4 dBm
Português
Declaração de Conformidade (DoC)
Com o presente documento, a “Panasonic Corporation”
declara que este produto se encontra em conformidade
com os requisitos específicos e demais especificações
referentes à Diretiva 2014/53/UE.
Os clientes podem baixar uma cópia da declaração de
conformidade (DoC) para nossos produtos RE do Server
DoC:
http://www.ptc.panasonic.eu
Contacto com um Representante Autorizado:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic
Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg,
Alemanha
TQBJ2131
Tipo de ligação
sem fios
Bluetooth®
14
Banda de
Potência máxima
frequência
(dBm e.i.r.p.)
2402 – 2480 MHz
4 dBm
Lietuviškai
Atitikties deklaracija (AD)
„Panasonic Corporation“ įmonė patvirtina, kad šis
gaminys atitinka direktyvos 2014/53/ES esminius
reikalavimus ir kitas taikytinas nuostatas.
Mūsų RE gaminių originalios atitikties deklaracijos kopiją
klientai gali atsisiųsti iš mūsų AD serverio:
http://www.ptc.panasonic.eu
Įgaliotojo atstovo adresas:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing
Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Vokietija
Bevielio ryšio
tinklas
Bluetooth®
Dažnių
Maksimali siuntimo
diapazonas
galia (dBm e.i.r.p.)
2402 – 2480 MHz
4 dBm
Slovensko
Izjava o skladnosti (DoC)
“Panasonic Corporation” v tem dokumentu izjavlja, da je
izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi
pomembnimi določbami Direktive 2014/53/EU.
Stranka lahko naloži izvod izvirnega DoC o naših izdelkih
RE s strežnika DoC:
http://www.ptc.panasonic.eu
Naslov pooblaščenega predstavnika:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing
Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemčija
Vrsta brezžiène
povezave
Bluetooth®
Frekvenčni pas
2402 – 2480 MHz
Največja moč
(dBm EIRP)
4 dBm
Slovensky
Vyhlásenie o zhode (DoC)
“Panasonic Corporation” týmto vyhlasuje, že tento
výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a
ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.
Zákazníci si môžu stiahnuť kópiu pôvodného DoC na
naše RE výrobky z nášho servera DoC:
http://www.ptc.panasonic.eu
Kontakt na splnomocneného zástupcu:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing
Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko
Typ bezdrôtového
Frekvenčné
Maximálny výkon
pripojenia
pásmo
(dBm e.i.r.p.)
Bluetooth®
2402 – 2480 MHz
4 dBm
Norsk
Samsvarserklæring (DoC)
“Panasonic Corporation” erklærer herved at dette
produktet samsvarer med de grunnleggende kravene og
andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU.
Kundene kan laste ned en kopi av den originale
samsvarserklæringen (DoC) for vårt RE utstyr fra vår DoC
server:
http://www.ptc.panasonic.eu
Kontaktinformasjon autorisert representant:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing
Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland
Type trådløs
Frekvensbånd
Bluetooth®
2402 – 2480 MHz
Maks. effekt
(dBm e.i.r.p.)
4 dBm
Eesti keel
Vastavusdeklaratsioon (DoC)
Român
Declaraţie de Conformitate (DoC)
Käesolevaga kinnitab “Panasonic Corporation”, et see
toode vastab direktiivi 2014/53/EL olulistele nõuetele ja
teistele asjakohastele sätetele.
“Panasonic Corporation” declară prin prezenta că acest
produs este conform cu cerinţele esenţiale şi alte
prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE.
Kliendid saavad koopia meie RE toodetele kehtiva
originaalvastavusdeklaratsiooni koopia alla laadida meie
DoC-serveristt:
http://www.ptc.panasonic.eu
Võtke ühendust volitatud esindajaga:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing
Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
Clienţii pot descărca o copie a DoC-ului original al
produselor noastre RE de la adressa noastră DoC din
Internet:
http://www.ptc.panasonic.eu
Contactaţi Reprezentantul Autorizat:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing
Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania
Sagedusriba
2402 – 2480 MHz
Maksimaalne
võimsus
(dBm EIRP)
4 dBm
Ar šo “Panasonic Corporation” paziņo, ka šis
izstrādājums atbilst pamatprasībām un pārējiem
Direktīvas 2014/53/ES noteikumiem.
Pircēji var lejupielādēt oriģinālo DoC kopiju mūsu RE
izstrādājumos no mūsu DoC servera:
http://www.ptc.panasonic.eu
Lūdzam sazināties ar pilnvaroto parstāvi:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing
Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Vācijā
Bluetooth®
Maksimālā jauda
(dBm EIRP)
2402 – 2480 MHz
4 dBm
Frekvenču josla
С настоящото “Panasonic Corporation” декларира, че
този продукт е в съответствие с основните
изисквания и други съответни разпоредби на
Директива 2014/53/EС.
Потребителите
могат
да
свалят
копие
от
оригиналните DoC към нашите продуктите от типа
RE от сървъра, на който се съхраняват DoC:
http://www.ptc.panasonic.eu
Свържете се с нашия упълномощен представител:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing
Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Германия
Честотна лента
„Bluetooth®“
2402 – 2480 MHz
Putere maximă
(dBm e.i.r.p.)
4 dBm
Ezennel a, “Panasonic Corporation” kijelenti, hogy a jelen
termék kielégíti az 2014/53/EU Irányelv létfontosságú
követelményeit és más vonatkozó rendelkezéseit.
A vásárlók letölthetik az RE termékek eredeti DoC
másolatát a DoC szerverünkről:
http://www.ptc.panasonic.eu
A hivatalos képviselő elérhetősége:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing
Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Németország
Wireless
típus
Bluetooth®
Maximális teljesítmény
(dBm e.i.r.p.)
2402 – 2480 MHz
4 dBm
Frekvenciasáv
Hrvatski
Deklaracija o podobnosti (DoC)
Български
Декларация за съответствие (DoC)
Вид безжична
връзка
Bluetooth®
Interval de
frecvenţă
2402 – 2480 MHz
Magyar
Megfelelőségi Nyilatkozat (DoC)
Latviski
Atbilstības deklarācija (DoC)
Bezvadu tips
Tip de wireless
Максимална
мощност
(dBm e.i.r.p.)
4 dBm
Ovime, “Panasonic Corporation” izjavljuje da ovaj
proizvod udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.
Kupci mogu preuzeti kopiju originalne DoC za naše RE
proizvode s našeg DoC poslužitelja:
http://www.ptc.panasonic.eu
Adresa ovlaštenog predstavništva:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing
Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka
Vrsta bežične
Frekvencijski
mreže
pojas
Bluetooth®
2402 – 2480 MHz
Maksimalna snaga
(dBm e.i.r.p.)
4 dBm
Türkçe
Uygunluk Beyanı (DoC)
“Panasonic Corporation” bu belge ile bu ürünün
2014/53/EU Direkti’nin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili
hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Müşterilerimiz RE ürünlerimizle ilgili orijinal DoC
belgesinin bir kopyasını DoC sunucumuzdan indirebilir:
http://www.ptc.panasonic.eu
Yetkili Temsilci ile temasa geçin:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing
Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Almanya
Kablosuz türü
Frekans bandı
„Bluetooth®“
2402 – 2480 MHz
Maksimum güç
(dBm e.i.r.p.)
4 dBm
TQBJ2131
Juhtmevaba
seadme
tüüp
Bluetooth®
15
Informacija apie
pardavimus ir priežiūra
◆ NORSK
Jungtinei Karalystei ir Airijai
ADVARSEL!
Produkt
• For å redusere faren for brann, elektrisk støt
eller skade på apparatet:
– Dette apparatet må ikke utsettes for regn,
fuktighet, drypp eller sprut.
– Ikke plasser objekter som er fylt med væske,
som vaser, på apparatet.
– Bruk kun anbefalt tilbehør.
– Fjern ikke deksler.
– Dette apparatet må ikke repareres på egen
hånd. Overlat servicearbeider til kvalifisert
servicepersonell.
FORSIKTIG!
Produkt
• For å redusere faren for brann, elektrisk støt
eller skade på apparatet:
– Ikke plasser apparatet i en bokhylle, et
innebygget kabinett eller et annet lukket sted.
Pass på at apparatet er godt ventilert.
– Apparatets ventilasjonsåpninger må ikke dekkes
til med aviser, duker, gardiner eller lignende.
– Plasser ikke åpen ild, slik som levende lys, oppå
apparatet.
• Dette apparatet er beregnet til bruk under
moderate klimaforhold.
• Dette apparatet anvender en laser. Betjening av
kontroller, justeringer eller andre inngrep enn de som
er beskrevet i denne bruksanvisning, kan føre til
farlig bestråling.
Klientų komunikacijos centras
• Klientams Jungtinėje Karalystėje: 0344 844 3899
• Klientams Airijoje: 01 289 8333
• I – V 9:00 – 17:00 val. (išskyrus valstybines šventes).
• Norėdami gauti papildomos informacijos apie įrenginį,
apsilankykite mūsų svetainėje: www.panasonic.co.uk
Tiesioginiai „Panasonic UK“ pardavimai
• Užsakykite įrenginio priedus ir dalis paskambinę į Klientų
komunikacijos centrą
I – V 9:00 – 17:00 val. (išskyrus valstybines šventes).
• Arba užsakykite internetu naudodamiesi mūsų interneto priedų
užsakymo programa adresu: www.pas-europe.com
• Priimama dauguma dažniausiai naudojamų kredito ir debeto
kortelių.
• Visas užklausimų operacijas ir platinimo priemones tiesiogiai
teikia „Panasonic UK“.
• Negali būti paprasčiau!
• Taip pat mūsų interneto svetainėje galima tiesiogiai įsigyti
įvairius jau pagamintus gaminius. Norėdami sužinoti daugiau,
apsilankykite mūsų svetainėje.
Senos įrangos ir baterijų utilizavimas tik Europos Sąjungai ir
šalims, turinčioms perdirbimo sistemas
Vekselstrømnett
• Støpselet er frakoblende enhet. Strømuttaket må
befinne seg i nærheten slik at støpselet lett kan
kobles ut fra uttaket umiddelbart.
Simboliai, esantys ant gaminių, pakuočių ir (arba)
lydimųjų dokumentų reiškia, kad naudojami elektros ir
elektronikos gaminiai bei baterijos neturi būti
utilizuojami kartu su buitinėmis atliekomis.
Norint tinkamai apdoroti, utilizuoti ir perdirbti senus
gaminius bei naudotas baterijas, juos reikia nuvežti į
atitinkamus surinkimo punktus vadovaujantis
nacionaliniais teisės aktais.
Tinkamai utilizavę, išsaugosite vertingų išteklių ir
išvengsite galimo neigiamo poveikio žmonių sveikatai
bei aplinkai.
Daugiau informacijos apie surinkimą ir perdirbimą
suteiks vietos savivaldybė.
Neteisingai utilizavus šias atliekas, gali būti skiriamos
baudos pagal šalies įstatymus.
Pastaba dėl baterijos simbolio (simbolis žemiau):
Šis simbolis gali būti naudojamas kartu su cheminiu
simboliu. Šiuo atveju jis atitinka direktyvoje numatytą
reikalavimą dėl susijusios cheminės medžiagos.
Gamintojas:
Importuotojas į Europą:
Panasonic Corporation Kadoma,
Osaka, Japonija
Panasonic Marketing Europe GmbH
„Panasonic“ testavimo centras
Winsbergring 15, 22525 Hamburgas, Vokietija
Panasonic Corporation
Tinklapis: http://www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2018
LT
TQBJ2131
L0218KE1028
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement