Panasonic RFP50D Operating instructions

Panasonic RFP50D Operating instructions
FM-AM 2 sagedusala raadiovastuvõtja
RF-P50D
Kasutusjuhend
Täname teid antud toote ostmise eest.
Lugege käesolev juhend toote optimaalse ohutuse ja kasutustulemuse huvides tähelepanelikult läbi. Hoidke juhend
hilisemaks uuesti läbivaatamiseks alles
Tootja:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Jaapan
Importöör Euroopasse: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
Panasonic Corporation
Veebisait: http://www.panasonic.com
TQBM0065
L0117CH0
Tehnilised andmed
Sagedusvahemik
FM
87 – 108 MHz
AM
520 – 1730 kHz
Voolutarve
DC 3 V (kaks R6/LR6, AA, UM-3 patareid)
Väljundvõimsus 150 mW (max)
Kõlar
5,7 cm
Väljundpesa
KÕRVAKLAPP, 8 Ω
Mõõtmed (LxKxS) 69,5 x 117,4 x 29,7 mm
Kaal
111 g (patareideta)
Esitusaeg
(Kui kasutatakse 25 °C juures tasasel ja stabiilsel pinnal)
Panasonic leelis kuivelement patarei
FM: Umbes 64 tundi
AM: Umbes 68 tundi
Kasutustingimustest olenevalt võib esitusaeg olla lühem.
Märkus.
Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma sellest ette teatamata. Kaalu ja mõõtmeid puudutavad andmed on ligilähedased.
ETTEVAATUST!
Helendav riba LB: kogub valgusallikalt ja päikeselt valgust ja
helendab, kui keskkond muutub hämaraks.
Ettevaatusabinõud
HOIATUS!
• Süttimis-, elektrilöögi- või toote kahjustusohu vähendamiseks:
- ärge laske seadmel kokku puutuda vihma, niiskuse, tilkumise ega
pritsmetega;
- ärge asetage seadmele vedelikega täidetud esemeid, näiteks
vaase;
- kasutage ainult soovitatud tarvikuid;
- ärge eemaldage katteid;
- ärge remontige seadet ise. Jätke seadme teenindamine
kvalifitseeritud hooldetehnikute hooleks.
ETTEVAATUST!
• Kasutatavad mobiiltelefonid võivad segada antud seadme tööd.
Peaks nii juhtuma, suurendage antud seadme ja mobiiltelefoni
vahelist kaugust.
• Ülemäärane kõrvaklappidest lähtuv helirõhk võib põhjustada
kuulmise halvenemist.
Patareid
• Ärge kuumutage patareisid ega visake tulle.
• Ärge jätke patareisid pikaks ajaks otsese päikesevalguse käes
olevasse suletud uste ja akendega sõidukisse.
• Patarei valesti asendamise korral eksisteerib plahvatusoht.
Asendage ainult tootja poolt soovitatud tüübiga.
• Patareide utiliseerimisel võtke ühendust kohaliku omavalitsuse
või edasimüüjaga ja uurige, milline on õige viis utiliseerimiseks.
• Akude kasutamisel on soovitatav kasutada Panasonicu
valmistatud akusid.
Vana seadme ja vanade patareide utiliseerimine
Ainult Euroopa Liidus ja taaskäitlussüsteemidega riikides
Need tootel, pakendil ja/või kaasas olevatel
dokumentidel toodud sümbolid tähendavad, et
kasutatud elektri- ja elektroonikatooteid ega patareisid
ei tohi utiliseerida koos tavalise olmeprügiga.
Vanade toodete ja kasutatud patareid asjakohaseks
töötlemiseks, taastamiseks ja taaskäitlemiseks
viige need vastavalt kehtivale seadusandlusele asjakohastesse
kogumispunktidesse.
Vanade toodete ja akude õigesti utiliseerimisega aitate te säästa
väärtuslikke ressursse ja hoida ära võimalikke negatiivseid
mõjusid inimeste tervisele ja keskkonnale.
Kogumise ja käitlemise kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust
kohaliku omavalitsusega.
Antud jäätmete vale utiliseerimine võib tuua kohalike õigusaktide
alusel kaasa karistuse.
Märkus patareisümboli kohta (alumine sümbol):
Seda sümbolit võidakse kasutada koos
kemikaalisümboliga. Antud juhul vastab see
seotud kemikaali suhtes direktiivi poolt sätestatud
nõudmistega.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement