Panasonic RFD100BT Operating instructions

Panasonic RFD100BT Operating instructions
Návod k obsluze
DAB-FM rádio
Model č.:
RF-D100BT
Děkujeme vám, že jste se rozhodli koupit si tento výrobek.
V zájmu optimální činnosti a bezpečnosti si prosím pozorně přečtěte tento návod k obsluze.
TQBJ2141
Uschovejte si tento návod pro budoucí použití.
TQBJ2141 1
Pokud není uvedeno jinak, obrázky v tomto návodu k obsluze
patří k modelu pro Austrálii a Nový Zéland. Váš systém a
ilustrace mohou vypadat odlišně.
Symboly na tomto výrobku (včetně příslušenství) představují
následující:
Střídavý proud
Bezpečnostní upozornění
Stejnosměrný proud
VAROVÁNÍ!
ZAPNUTO
Zařízení
• Pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo
poškození zařízení,
– Nevystavujte toto zařízení dešti, vlhkosti, kapání nebo
stříkání vody.
– Nedávejte na toto zařízení nádoby naplněné tekutinami,
jako jsou vázy.
– Používejte jen doporučené příslušenství.
– Nesundávejte kryty.
– Neopravujte zařízení. Opravu přenechte servisnímu
technikovi.
UPOZORNĚNÍ!
Zařízení
• Na zařízení nedávejte zdroje otevřeného ohně, jako jsou
zapálené svíčky.
• Toto zařízení může v průběhu používání přijímat rádiové
rušení z mobilních telefonů. Pokud dojde k takovému
rušení, zvyšte vzdálenost mezi tímto zařízením a mobilním
telefonem.
• Reproduktory nemají magnetické stínění. Neumisťujte je
do blízkosti počítačů nebo jiného zařízení, které je lehce
ovlivnitelné magnetismem.
Napájecí kabel
• Zástrčka napájecího kabelu slouží jako odpojovací
zařízení. Zařízení instalujte tak, aby bylo možné snadno
odpojit zástrčku od elektrické zásuvky.
Baterie
• Při nesprávném vložení baterie hrozí riziko exploze.
Vyměňte pouze za typ doporučený výrobcem.
• Při likvidaci baterií kontaktujte místní správu nebo prodejce
a požádejte o správný způsob likvidace.
• Nevhazujte baterie do ohně.
• Nenechávejte baterii(e) v autě vystavenému slunečnímu
záření na dlouhou dobu se zavřenými okny a dveřmi.
• Nerozebírejte ani nezkratujte baterii.
• Nenabíjejte alkalické a manganové baterie.
• Nepoužívejte baterie, pokud mají odlepený kryt.
• Pokud nebudete zařízení používat delší dobu, nebo pokud
bude napájeno výhradně z elektrické sítě, vyjměte baterie.
Odložte je na chladné, tmavé místo.
TQBJ2141
Malé předměty
Ovladač [‒ VOLUME +] a [TUNE/MENU SELECT] může
v případě silného vytažení vypadnout. Abyste zabránili
dětem, aby ho spolkly, nevytahujte ho.
2
Zařízení třídy II (Konstrukce výrobku je s dvojitou
izolací.)
Pohotovostní režim
Obsah
Bezpečnostní upozornění........................................................2
Dodávané příslušenství...........................................................3
Reference................................................................................3
Přehled ovládacích prvků........................................................4
Zdroje napájení.......................................................................5
Začínáme................................................................................6
DAB/DAB+...............................................................................6
FM rádio..................................................................................7
Bluetooth®. ..............................................................................7
Externí hudební zařízení.........................................................8
Systémová nastavení..............................................................8
Odstranění možných problémů.............................................10
Údržba...................................................................................10
Technické údaje.....................................................................11
Dodávané příslušenství
Zkontrolujte a ověřte dodávané příslušenství.
 1 Síťový adaptér
Pro kontinentální Evropu
(TPBPA812)
Reference
Informace o Bluetooth®
Společnost Panasonic nenese žádnou odpovědnost za
data a/nebo informace, které jsou neoprávněně užívány v
průběhu bezdrátového přenosu.
Frekvenční pásmo
• Tento systém používá 2,4 GHz frekvenční pásmo.
Certifikace
• Tento systém je v souladu s frekvenčními omezeními a
získal certifikát na základě frekvenčních zákonů. Takže
není třeba bezdrátové povolení.
• Níže uvedené kroky jsou postižitelné podle zákona v
některých státech:
– Rozebírání nebo úprava zařízení.
– Odstranění indikace technických údajů.
Omezení používání
• Bezdrátový přenos a / nebo použití se všemi Bluetooth®
vybavenými zařízeními není zaručeno.
• Všechna zařízení musí vyhovovat normám stanoveným
společností Bluetooth SIG, Inc.
• V závislosti od technických údajů a nastavení zařízení,
může dojít k selhání připojení nebo některé úkony mohou
být rozdílné.
• Tento systém podporuje bezpečnostní funkce Bluetooth®.
Ale v závislosti na provozním prostředí a / nebo nastavení,
může být toto zajištění nedostatečné. Přenášejte data
bezdrátově do tohoto systému opatrně.
• Tento systém není schopen přenášet data do Bluetooth®
zařízení.
Rozsah používání
• Používejte toto zařízení v maximálním rozsahu 10 m.
• Rozsah může být snížen v závislosti na prostředí,
překážkách nebo rušení.
Rušení z jiných zařízení
• Tento systém nemusí fungovat správně a problémy jako
hluk a přeskakování zvuku mohou vzniknout v důsledku
rušení rádiovými vlnami, pokud je toto zařízení umístěno
velmi blízko u jiných Bluetooth® zařízeních nebo zařízeních,
která používají 2,4 GHz pásmo.
• Tento systém nemusí fungovat správně tehdy, pokud jsou
rádiové vlny z nedaleké vysílací stanice atd. velmi silné.
Určené používání
• Tento systém je určen pouze pro normální, všeobecné
použití.
• Nepoužívejte tento systém v blízkosti zařízení nebo v
prostředí, které je citlivé na rušení rádiovou frekvencí
(příklad: letiště, nemocnice, laboratoře atd.).
Licence
Slovní značka a loga Bluetooth® registrované ochranné
známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a
jakékoliv použití těchto značek společností Panasonic
Corporation je na základě licence. Ostatní ochranné
známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných
vlastníků.
TQBJ2141
Poznámka:
Produktová čísla platí k dubnu 2018. Tato čísla mohou být
předmětem změny.
3
Přehled ovládacích prvků
K
L
M
N
1
2
3
4
P
O
Q
5
9
J
7
8
1 Přepínač pohotovostního režimu/zapnutí [/I]
Stisknutím tohoto tlačítka se zařízení přepíná z
provozního do pohotovostního režimu a naopak. Zařízení
spotřebovává i v pohotovostním režimu malé množství
energie.
2 Zvolte zdroj zvuku
3 Automatické ladění FM stanic
4 Zobrazení dostupných informací
5 Zobrazení dostupného menu
6 Potvrzení možnosti
7 Zvolte „Bluetooth“ jako zdroj zvuku
V průběhu přehrávání Bluetooth® zdroje, stiskněte
tlačítko na pozastavení nebo obnovení přehrávání.
8 Tlačítka přímé volby
9 Bateriový prostor (~ 5)
0 Anténa
Roztáhněte anténu, upravte délku, úhel a směr pro
nejlepší příjem.
Indikátor intenzity signálu
(Bliká)
TQBJ2141
Slabý
4
Silný
 Úprava úrovně hlasitosti
 Displej
 Manuálním laděním zvolte požadovanou frekvenci
Zobrazení dostupných možností
 Konektor sluchátek ( )
Typ přípojky: Ø 3,5 mm stereo (není součástí balení)
Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit
ztrátu sluchu.
Dlouhodobý poslech s plnou hlasitostí může poškodit
sluch posluchače.
 Konektor AUX IN (~ 8)
 Konektor DC IN (~ 5)
Používání baterií (nejsou součástí balení)
Zdroje napájení
Používání elektrické zásuvky
Připojte síťový adaptér pevně k zařízení a k elektrické
zásuvce.
Použijte alkalické nebo manganové baterie.
Baterie vložte tak, aby byly póly (+ a –) zarovnány s póly v
zařízení.
Toto zařízení používá baterie jako zdroj napájení, když
odpojíte síťový adaptér. Rozsvítí se indikátor baterie.
Indikátor baterie zobrazuje úrovně baterie.
1
2
2
Do elektrické zásuvky
Mezera
Když je přípojka DC IN zcela zasunutá,
mezi přípojkou a panelem bude mezera,
což nepředstavuje problém při používání
zařízení.
Poznámka:
• Nepoužívejte žádné jiné síťové adaptéry, kromě těch, které jsou
dodány.
• Zařízení je v pohotovostním režimu, když je připojen síťový
adaptér. Primární okruh je stále „živý“, pokud je síťový adaptér
připojen k elektrické zásuvce.
R14/LR14, C
Upozornění!
Buďte opatrní při úpravě antény nebo při manipulaci se
zařízením, vždy mějte anténu dále od vaší tváře, abyste
zabránili poranění.
“ blikat, vyměňte všechny 4
TQBJ2141
Poznámka:
Když začne indikátor baterie „
baterie.
5
Začínáme
Poslech stanice
1
2
1
Roztáhněte anténu.
Stisknutím tlačítka [/I] zapněte zařízení.
Při prvním zapnutí zařízení, se zařízení přepne do DAB
režimu a začne automaticky vyhledávat stanice. Nastaví
čas a datum (pokud jsou k dispozici data) a začne přehrávat
první nalezenou stanici.
2
Otočením [TUNE/MENU SELECT] vyberte stanici v
seznamu stanic.
Stisknutím tlačítka [ENTER] nalaďte zvolenou stanici.
Poznámka:
„ “ indikuje stanici sekundární služby. Stanice sekundární služby
jsou uvedeny vždy vedle jejich primárních stanic v seznamu
stanic.
Ukládání stanic
Můžete uložit až 5 stanic pod tlačítka přímé volby.
Počet nalezených stanic
1
Poznámka:
V pohotovostním režimu, zobrazuje zařízení čas a datum (pouze
pokud je zařízení napájeno z elektrické sítě).
DAB/DAB+
DAB (Digital Audio Broadcasting) je proces digitálního
vysílání rádia. Poskytuje méně rušení a lepší kvalitu zvuku.
Toto zařízení podporuje DAB v pásmech „BAND III“.
2
1
2
Stisknutím tlačítka [SELECTOR] zvolte „DAB“.
Stisknutím tlačítka [MENU] zvolte možnost „Full
scan“ a potom stiskněte tlačítko [ENTER] na spuštění
úplného vyhledávání.
Chcete-li proces zrušit, stiskněte tlačítko [MENU].
Odstranění nedostupných stanic v
seznamu
Toto zařízení označuje ty stanice, které jsou zavřené nebo
nejsou více dostupné pomocí otazníku před názvem stanice.
Tyto stanice můžete odstranit ze seznamu stanic.
1
TQBJ2141
2
3
6
Stiskněte tlačítko [MENU] a následným otočením
[TUNE/MENU SELECT] zvolte možnost „Prune“.
Stiskněte tlačítko [ENTER].
Otočením [TUNE/MENU SELECT] zvolte možnost
„Yes“ a potom stiskněte tlačítko [ENTER].
Chcete-li proces zrušit, zvolte možnost „No“.
Stisknutím tlačítka [ENTER] uložte stanici.
Poslech předvolby stanice
Stiskněte tlačítko přímé volby ([1] až [5]) na poslech
předvolby stanice.
DAB provoz
Při první aktivaci režimu DAB, nebo pokud je seznam stanic
prázdný, spustí zařízení úplné vyhledávání a ukládání stanic.
Proces úplného vyhledávání můžete provést tehdy, pokud je
k dispozici nová stanice nebo bude stanice dostupná.
Během poslechu stanice stiskněte a podržte
požadované tlačítko přímé volby ([1] až [5]).
Příklad: stiskněte a podržte [2] na uložení aktuální
stanice pod předvolbu 2.
Manuální ladění
Můžete provést manuální ladění pro konkrétní kanál nebo
frekvenci. Může to být užitečné tehdy, pokud upravujete
anténu pro dosažení nejlepšího možného příjmu a na
vyhledání konkrétního kanálu pro aktualizaci seznamu stanic.
1
2
3
Stiskněte tlačítko [MENU].
Otočením [TUNE/MENU SELECT] zvolte možnost
„Manual tune“ a potom stiskněte tlačítko [ENTER].
Otočením [TUNE/MENU SELECT] zvolte frekvenci
nebo kanál a potom stiskněte tlačítko [ENTER].
Na displeji se zobrazí intenzita přijímaného signálu
zvolené frekvence. Upravte anténu pro dosažení
nejlepšího příjmu.
Mezní indikátor
Upravte anténu tak, aby intenzita přijatého signálu (plné
obdélníky) přesáhla mezní indikátor.
Zobrazení dostupných informací
Můžete zobrazit různé informace o DAB vysílání, jako
jsou například informace dynamické značky (pokud jsou
dostupné), intenzita příjmu, typ programu, název souboru,
číslo kanálu, datová rychlost, DAB varianta a datum.
Stisknutím tlačítka [DISPLAY] zobrazte dostupné
informace.
Stiskněte a podržte tlačítko [DISPLAY] na zobrazení
počátečního zobrazení.
FM rádio
Bluetooth®
1
Můžete připojit a přehrávat audio zařízení bezdrátově
prostřednictvím Bluetooth®.
Stisknutím tlačítka [AUTO TUNE] nalaďte stanici.
Zařízení zastaví ladění, když najde stanici. Opětovným
stisknutím tlačítka [AUTO TUNE] naladíte následující stanici.
Manuální ladění
Otočením [TUNE/MENU SELECT] nalaďte požadovanou
stanici.
Ukládání stanic
Můžete uložit až 5 stanic pod tlačítka přímé volby.
Tato tlačítka přímé volby jsou předvolby s předvolenou
frekvencí pro vaše pohodlí.
1
2
Během poslechu stanice stiskněte a podržte
požadované tlačítko přímé volby ([1] až [5]).
Stisknutím tlačítka [ENTER] uložte stanici.
Příprava
• Zapněte zařízení.
• Zapněte funkci Bluetooth® na zařízení a přiložte ho do
blízkosti systému.
• Přečtěte si pokyny k obsluze vašeho zařízení.
Spárování zařízení
Příprava
Pokud je tento systém připojen k Bluetooth® zařízení, odpojte
ho (~ 8).
1
2
3
4
5
Poslech předvolby stanice
Stiskněte tlačítko přímé volby ([1] až [5]) na poslech
předvolby stanice.
Zobrazení dostupných informací
Toto zařízení může zobrazit textová data přenášená
systémem RDS, který je dostupný v některých oblastech,
jako je například rádio text, služba programu, typ programu
a datum.
Stiskněte tlačítko [DISPLAY].
Poznámka:
RDS nemusí být k dispozici, pokud je příjem slabý.
Stiskněte a podržte tlačítko [ ].
Pokud se zobrazí „Pairing“, pokračujte krokem 5.
Stiskněte tlačítko [MENU].
Otočením [TUNE/MENU SELECT] zvolte možnost
„Pairing“ a potom stiskněte tlačítko [ENTER].
Otočením [TUNE/MENU SELECT] zvolte možnost
„Yes“ a potom stiskněte tlačítko [ENTER].
Zobrazí se „Pairing“.
Chcete-li tento proces zrušit, zvolte možnost „No“.
Zvolte „RF-D100BT“ v menu Bluetooth® zařízení.
Pokud jste vyzváni, abyste zadali heslo, zadejte „0000“
nebo „1234“.
Pokud jste vyzváni, abyste zadali heslo, zadejte.
MAC adresa (například: 6C:5A:B5:B3:1D:0F) může být
zobrazena před zobrazením „RF-D100BT“.
Poznámka:
S tímto systémem můžete spárovat až 8 zařízení. Pokud dojde
ke spárování devátého zařízení, zařízení, které nebylo používáno
delší dobu, bude nahrazeno.
Připojení zařízení
Příprava
Pokud je tento systém připojen k Bluetooth® zařízení, odpojte
jej (~ 8).
1
2
3
Stiskněte tlačítko [ ].
Zobrazí se „Bluetooth Ready“.
Zvolte „RF-D100BT“ v menu Bluetooth® zařízení.
Spusťte přehrávání na zařízení.
Stiskněte tlačítko [/] na pozastavení nebo obnovení
přehrávání.
Poznámka:
• Pokud chcete provést připojení, musí být zařízení spárováno.
• Tento systém je možné připojit pouze k jednomu zařízení
současně.
• Když je jako zdroj zvolena možnost „Bluetooth“, tento systém se
automaticky pokusí připojit k naposledy připojenému zařízení.
TQBJ2141
2
Stisknutím tlačítka [SELECTOR] zvolte možnost
„FM“.
7
Odpojení zařízení
Systémová nastavení
Pokud je připojeno Bluetooth® zařízení.
1
2
3
Zobrazení systémového menu
Stiskněte tlačítko [MENU].
Otočením [TUNE/MENU SELECT] zvolte možnost
„Disconnect“ a potom stiskněte tlačítko [ENTER].
Otočením [TUNE/MENU SELECT] zvolte možnost
„Yes“ a potom stiskněte tlačítko [ENTER].
Zobrazí se „Bluetooth Ready“.
Chcete-li tento proces zrušit, zvolte možnost „No“.
Popřípadě stiskněte a podržte tlačítko [ ] do té doby,
dokud se nezobrazí „Pairing“ na odpojení zařízení.
Externí hudební zařízení
V režimu DAB, Bluetooth nebo AUX
1
2
Stiskněte tlačítko [MENU].
Otočením [TUNE/MENU SELECT] zvolte možnost
„System“ a potom stiskněte tlačítko [ENTER].
V režimu FM
Stiskněte tlačítko [MENU].
Navigace v menu
Otočením [TUNE/MENU SELECT] zvolte položku nebo
možnost. Stiskněte tlačítko [ENTER] na potvrzení.
Příklad: Podsvícení zobrazení nastavení
Můžete přehrávat hudbu z externího hudebního zařízení.
Příprava
• Vypněte ekvalizér (pokud je k dispozici) externího
hudebního zařízení, abyste předešli zkreslení zvuku.
• Snižte hlasitost systému dříve, než připojíte nebo odpojíte
externí hudební zařízení.
Audio kabel
(není součástí balení)
1
2
3
Připojte externí hudební zařízení pomocí audio
kabelu (není součástí balení).
Typ přípojky: Ø 3,5 mm stereo
Opakovaným stisknutím tlačítka [SELECTOR] zvolte
„AUX“.
Přehrávejte externí hudební zařízení.
Pokud chcete upravit vstupní úroveň
1
2
3
Stiskněte tlačítko [MENU].
Otočením [TUNE/MENU SELECT] zvolte možnost
„Input level“ a potom stiskněte tlačítko [ENTER].
Otočením [TUNE/MENU SELECT] zvolte možnost
„Normal“ nebo „High“ a potom stiskněte tlačítko
[ENTER].
TQBJ2141
Poznámka:
• Počáteční nastavení je „Normal“.
• Zvolte možnost „Normal“, když je zvuk zkreslený během vstupní
úrovně nastavené na „High“.
• Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze externího
hudebního zařízení.
8
Indikuje aktuální nastavení
Alarm (Budík)
Zobrazí se průvodce budíkem.
• Budík: Budík vyp., Budík zap
Zvolte „Alarm On“ pro zapnutí budíku.
• Čas zapnutí: Nastavte hodiny a minuty
času spuštění.
• Bzučák: Bzučák zap., Bzučák vyp.
Volbou „Snooze On“ zapněte funkci
bzučáku. Interval bzučáku je 5 minut.
• Zdroj: Bzučák, DAB, FM
Nastavte zdroj zvuku.
V případě nastavení FM nebo DAB,
vyberte zdroj zvuku naposledy
naladěnou stanici („Last listened“) nebo
předvolbu stanice.
• Nastavení hlasitosti
Budík začne na nízké hlasitosti
a postupně se dostane na
přednastavenou úroveň hlasitosti.
„ “ se zobrazí poté, jak nastavíte budík.
Zatavení budíku
Stiskněte a podržte tlačítko [ENTER] na
zastavení budíku.
Zobrazí se „Alarm Off (Budík vyp.)“.
Funkce dřímání
Stiskněte jakékoliv tlačítko nebo otočte
jakýkoliv ovladač na přepnutí budíku
do režimu dřímání.
Zařízení se přepne do pohotovostního
režimu a indikátor „ “ bude blikat pomalu.
Stisknutí tlačítka [/I] na zapnutí zařízení,
také zastaví režim dřímání.
Poznámka:
• Budík nefunguje tehdy, pokud je zařízení
napájeno prostřednictvím baterií.
• Zkontrolujte, že je čas a datum nastaveno
správně, protože jinak budík nemusí
fungovat podle potřeby.
• Budík se zapne v nastaveném čase každý
den na 59 minut.
• Musíte znovu nastavit budík vždy, když
odpojíte a znovu připojíte síťové napájení,
nebo když vyměníte baterie.
Kitchen timer
(Kuchyňský
časovač)
Kuchyňský časovač je praktický časovač
na odpočítávání.
Nastavte požadovanou délku. Můžete ho
nastavit až na 99 minut.
„ “ se zobrazí po nastavení časovače.
Chcete-li časovač zrušit, zvolte možnost
„Off (Vyp.)“.
Poznámka:
• Odpočítávání se zobrazí na displeji na 10
sekund.
• Pokud chcete zobrazit zbývající čas,
zvolte možnost „Kitchen timer (Kuchyňský
časovač)“ a potom stiskněte tlačítko
[ENTER], nebo stiskněte tlačítko
[DISPLAY] v pohotovostním režimu.
Sleep (Spánek)
Časovač spánku vypne zařízení po
uplynutí nastaveného času (v minutách).
Vypnutí časovače, 30 minut, 60
minut, 90 minut, 120 minut
„
“ se zobrazí po nastavení
časovače.
Chcete-li časovač zrušit, zvolte možnost
„Sleep off (Vypnutí časovače)“.
Equaliser
(Ekvalizér)
Heavy (Silný), Soft (Jemný), Clear
(Jasný), Vocal (Hlas), Flat (Nevýrazný)
„ “ se zobrazí po volbě efektu. Chcete-li
ekvalizér zrušit, zvolte možnost „Flat
(Nevýrazný)“.
Time (Čas)
Informace o čase a datu je aktualizována
automaticky DAB/RDS vysíláním (pokud
je k dispozici). Čas a datum lze nastavit
také manuálně pomocí menu Time (Čas).
Jde o 24 hodinové zobrazení času.
• Set time (Nastavit čas): Nastavení
hodin a minut.
• Set date (Nastavit datum): Nastavení
dne, měsíce a roku.
Dimmer
(Ztlumení jasu)
• Off (Vyp.): Vypnutí funkce.
• Dimmer 1: Snížení jasu podsvícení.
• Dimmer 2: Další snížení jasu
podsvícení.
Backlight
(Podsvícení)
• On (Zap.): Podsvícení je stále zapnuto.
• 10 sec: Podsvícení se vypne po 10
sekundách nečinnosti.
Language
(Jazyk)
Můžete změnit jazyk pro zobrazení na
displeji.
English (anglický), Français
(francouzský), Deutsch (německý),
Italiano (italský)
Neplatí pro Austrálii
a Nový Zéland
Auto Power Off • On (Zap.): Zařízení se vypne
(Automatické
automaticky, pokud jej nepoužijete
vypnutí)
přibližně 20 minut.
(pouze v režimu • Off (Vyp.)
Bluetooth a AUX)
Poznámka
Tato funkce nefunguje, pokud máte zvolen
zdroj rádia.
No (Ne), Yes (Ano)
Zvolte možnost „Yes (Ano)“ na vynulování
zařízení na počáteční výrobní nastavení.
TQBJ2141
Factory Reset
(Obnovení
výrobních
nastavení)
9
Odstranění možných problémů
Všeobecné
Zvuk je zkreslený nebo není slyšet žádný zvuk.
• Upravte hlasitost.
• Zkontrolujte a upravte anténu.
• Přemístěte zařízení na jiné místo a opět proveďte úplné
vyhledávání.
• V blízkosti kabelů je napájecí kabel nebo fluorescenční
světlo. Mějte ostatní zařízení a kabely dále od kabelů
tohoto zařízení.
• Baterie jsou slabé. Vyměňte je za nové.
Příjem je slabý nebo je slyšet dunivý zvuk.
• Mějte anténu dále od počítačů, televizorů, jiných kabelů
a vodičů. Pokud se vyskytne rušení, přemístěte mobilní
telefony dál od tohoto systému.
Bluetooth®
Spárování nelze provést.
• Zkontrolujte stav Bluetooth® zařízení.
• Zařízení je mimo 10m komunikačního dosahu. Přemístěte
zařízení blíže k tomuto systému.
Zařízení není možné připojit.
• Spárování zařízení bylo neúspěšné. Zkuste provést
spárování znovu.
• Spárování zařízení bylo nahrazeno. Proveďte spárování
znovu.
• Toto zařízení je možná připojeno k jinému zařízení. Odpojte
toto druhé zařízení a zkuste spárovat zařízení znovu.
Zařízení je připojeno, ale zvuk není slyšet
prostřednictvím systému.
• U některých vestavěných Bluetooth® zařízení, je třeba
nastavit výstup zvuku na „RF-D100BT“ manuálně.
Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze
daného zařízení.
TQBJ2141
Zvuk ze zařízení je přerušen.
• Zařízení je mimo 10m komunikačního dosahu. Přemístěte
zařízení blíže k tomuto systému.
• Odstraňte všechny překážky mezi tímto systémem a
daným zařízením.
• Jiná zařízení, která používají 2,4 GHz frekvenční pásmo
(jako například bezdrátový router, mikrovlnné trouby,
bezdrátové telefony, atd.) způsobují rušení. Umístěte
zařízení blíže k tomuto systému a dále od jiných zařízení.
10
Hlášení
„Alarm Not saved (Budík není uložen)“
• Změny provedené na budíku nebyly uloženy, změny budou
ztraceny.
„No DAB Station (Žádná DAB stanice)“
• K dispozici není žádná DAB stanice.
• Zkontrolujte anténu.
• Přemístěte zařízení na jiné místo a opět proveďte úplné
vyhledávání.
„Service not available (Služba není k dispozici)“
• Žádný DAB příjem.
„Time Not saved (Čas není uložen)“
• Změny času nebyly uloženy, změny se ztratí.
„USB Overcurrent Remove Device (Nadměrné množství
proudu přes USB, odpojte zařízení)“
• USB zařízení používá velmi mnoho energie. Odpojte USB
zařízení, vypněte toto zařízení a poté jej opět zapněte.
Údržba
Před provedením údržby odpojte síťový adaptér.
Čistěte tento systém pomocí jemné, suché tkaniny.
• Na čištění tohoto systému nikdy nepoužívejte alkohol,
ředidlo nebo benzín.
• Před použitím utěrky napuštěné chemikáliemi, si pozorně
přečtěte pokyny dodávané spolu s utěrkou.
Technické údaje
Napájení elektrickou energií
Síťový adaptér
Vstup
AC 100 V až 240 V, 50/60 Hz
Výstup
DC 9 V, 2 A
Hlavní zařízení
Vstup
Baterie
DC 9 V, 2 A
DC 6 V (4 x R14/LR14)
Spotřeba energie v pohotovostním režimu
S možností „Dimmer (Ztlumení displeje)“
nastavenou na „Off (Vyp.)“
0,9 W (přibl.)
Životnost baterií
(při provozu při 100 mW s vypnutým podsvícením)
Zdroj napájení
Manganové
baterie R14
Alkalické baterie
LR14
Bluetooth®
Přibližně 3 hod.
Přibližně 8 hod.
FM/DAB
Přibližně 3 hod.
Přibližně 8 hod.
Rozměry (Š x V x H)
Hmotnost
S bateriemi
Bez baterií
Síťový adaptér
Rozsah provozní teploty
317 mm x 110 mm x 141 mm
2,3 kg
2,1 kg
0,2 kg
0 °C až +40 °C
Rozsah provozní vlhkosti
20% až 80% RH (bez kondenzace)
RMS výstupní výkon v stereo režimu (oba kanály
zatížené)
Přední kan.
5 W na kanál (6 Ω), 1 kHz, 10% THD
Celkový RMS výkon v stereo režimu
10 W
Konektory
AUX IN
Konektor sluchátek
Stereo, 3,5 mm konektor
Stereo, 3,5 mm konektor
Tuner
Paměť předvoleb
FM 5 stanic
Frekvenční modulace (FM)
Frekvenční rozsah
87,50 MHz až 108,00 MHz (50 kHz krok)
DAB
DAB paměť
5 kanálů
Frekvenční pásmo (vlnová délka)
Pásmo III
5A až 13F (174,928 MHz až 239,200 MHz)
Citlivost *BER 4x10-4
Min. požadavek
–98 dBm
Bluetooth®
Verze
Třída
Podporované profily
Provozní frekvence
Frekvenční pásmo
Provozní vzdálenost
Maximální RF výkon
Podporovaný kodek
Reproduktor (vestavěný)
Plný rozsah
Bluetooth® Ver. 4.2
Class 2
A2DP, AVRCP
2,4 GHz pásmo FH-SS
2402 MHz až 2480 MHz
10 m přímá viditelnost
3 dBm
SBC
6,5 cm kónus x 1/kan.
Poznámka:
Právo na změnu technických údajů je vyhrazeno bez předchozího
upozornění. Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
TQBJ2141
RMS výstupní výkon (při napájení bateriemi)
Přední kan.
2,5 W na kanál (6 Ω), 1 kHz
Celkový RMS výkon v stereo režimu
5W
11
Bezpečnostní informace pro zákazníky v EU
TQBJ2141
Česky
Prohlášení o shodě (DoC)
“Panasonic Corporation” tímto prohlašuje, že tento výrobek
je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 2014/53/EU.
Zákazníci si mohou stáhnout kopii původního DoC na naše
RE výrobky z našeho serveru DoC:
http://www.ptc.panasonic.eu
Kontakt na zplnomocněného zástupce:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing
Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Německo
12
Typ bezdrátového
připojení
Frekvenční
pásmo
Maximální výkon
(dBm e.i.r.p.)
Bluetooth®
2402 – 2480 MHz
3 dBm
Likvidace starého zařízení a baterií
Pouze pro Evropskou unii a země se systémem recyklace
Tyto symboly uváděné na výrobcích, obalu nebo v průvodní dokumentaci
informují o tom, že použité elektrické a elektronické výrobky a baterie se nesmí
míchat s běžným komunálním odpadem.
Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci starých zařízení a použitých baterií je
odneste na příslušná sběrná místa v souladu s národní legislativou.
Jejich správnou likvidací pomáháte šetřit hodnotné zdroje a zabránit před
možnými negativními vlivy na lidské zdraví a životní prostředí.
Pro podrobnější informace o sběru a recyklaci kontaktujte místní správu. V
případě nesprávné likvidace tohoto odpadu vám mohou být uloženy pokuty v
souladu s platnou legislativou.
Poznámky o symbolu baterie (spodní symbol):
Tento symbol může být použit ve spojení s chemickou značkou. V tomto případě
vyhovuje požadavkům stanoveným Směrnicí pro obsaženou chemickou látku.
Produkt Panasonic
Na tento výrobek se vztahuje e-Záruka Panasonic. Nákupní doklad si prosím uschovejte.
Informace a podmínky záruky pro tento produkt jsou k dispozici na
www.panasonic.com/cz
nebo na následujících telefonních číslech: 236032911 – číslo pro volání z pevné linky
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japonsko
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Německo
‘¢¯¢´°¯ª¤a„°³±°³¢µª°¯
Web
Site: http://www.panasonic.com
:HE6LWHKWWSZZZSDQDVRQLFFRP
‹3DQDVRQLF&RUSRUDWLRQ
CZ
74%-
/&+
TQBJ2141
Výrobce:
Importér pro Evropu:
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement