Panasonic DCFZ81 Operating instructions

Panasonic DCFZ81 Operating instructions
Instrucţiuni de utilizare de bază
Cameră foto digitală
Model nr.
DC-FZ81/DC-FZ82/DC-FZ83
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni înainte de a utiliza
acest produs şi să păstrați acest manual pentru utilizare viitoare.
Instrucţiuni de utiilizare mai detaliate sunt disponibile în "Instrucţiuni
de utilizare (format PDF)". Pentru a le citi, descărcați-le de pe site.
(→61)
Web Site: http://www.panasonic.com
DVQX1293ZB
M0417KZ1067
M-RO-DCFZ81
Stimate client,
Am dori să profităm de această ocazie pentru a vă mulţumi pentru achiziţionarea
acestei camere video digitale Panasonic. Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste
instrucţiuni şi să le păstraţi la îndemână pentru referinţă viitoare. Vă rugăm să
reţineţi că comenzile şi componentele efective, elementele de meniu etc. de pe
camera Dvs. video de înaltă definiție, pot arăta oarecum diferit de cele indicate
în ilustraţiile din aceste instrucţiuni de utilizare.
Respectaţi legile privind drepturile de autor.
•
Înregistrarea de discuri sau casete preînregistrate, sau alte materiale
publicate sau difuzate, în scopuri diferite de utilizarea în scop personal poate
duce la încălcarea legilor privind drepturile de autor. Chiar şi în cazul
utilizării în scop personal, înregistrarea anumitor materiale poate fi
restricţionată.
Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră
AVERTISMENT:
Pentru a reduce riscul de incendiu sau şoc electric, de deteriorare a produsului,
• Nu expuneţi unitatea la ploaie, umiditate, picurare sau stropire.
• Utilizaţi numai accesoriile recomandate.
• Nu scoateţi capacele.
• Nu reparaţi singuri această unitate. Reparațiile trebuie executate
numai de către personalul calificat de service.
Priza de curent trebuie instalată în apropierea echipamentului şi trebuie
să fie uşor accesibilă.
■ Marcajul de identificare a produsului
Produs
Cameră foto digitală
2
DVQX1151 (ENG)
Amplasare
Partea de jos
■
Despre setul de acumulatori
Atenţie
• Pericol de explozie dacă acumulatorul este înlocuit incorect. Înlocuiţi numai cu
tipul recomandat de producător.
• La scoaterea din uz a bateriilor, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale sau
distribuitorul şi solicitaţi informații privind metoda corectă de eliminare.
• Nu încălziţi sau expuneţi la flacără.
• Nu lăsaţi acumulatorul (acumulatoarele) în automobil expus(e) la razele solare
pentru o lungă perioadă de timp, cu uşile şi geamurile închise.
AVERTISMENT:
Risc de incendiu, explozie şi arsuri. Nu demontaţi, nu încălziţi la peste
60 ° C și nu incineraţi.
■
Despre adaptorul CA (furnizat)
Atenţie!
Pentru a reduce riscul de incendiu sau şoc electric, de deteriorare a produsului,
• Nu instalaţi sau amplasați această unitate într-un raft de dulap încorporat
sau în alt spaţiu închis. Asiguraţi-vă că unitatea este bine ventilată.
• Unitatea se află în standby atunci când adaptorul de curent alternativ este
conectat. Circuitul primar este întotdeauna sub tensiune, atâta timp cât
adaptorul de curent alternativ este conectat la o priză electrică.
DVQX1151 (ENG)
3
■
Atenționări pentru utilizare
• Nu utilizaţi alte cabluri USB cu excepţia celui furnizat.
• Folosiţi un cablu "HDMI micro de înaltă viteză" cu sigla HDMI. Cablurile care nu
respectă standardele HDMI nu vor funcţiona.
Cablurile “HDMI micro de înaltă viteză" (Tip D-Tip A conector, până la 2 m (6,6
picioare) lungime)
Ţineţi această unitate cât mai departe posibil de echipamentul
electromagnetic (precum cuptoarele cu microunde, televizoare, jocuri video
etc.).
• Dacă utilizaţi această unitate pe sau lângă un televizor, imaginile şi/sau sunetul
de pe această unitate pot fi perturbate de radiaţia de unde electromagnetice.
• Nu utilizaţi această unitate în apropierea telefoanelor celulare deoarece acest
lucru poate duce la zgomot care afecteaza negativ imaginile şi/sau sunetul.
• Datele înregistrate pot fi deteriorate sau imaginile pot fi distorsionat de câmpurile
magnetice puternice create de boxe sau motoare mari.
• Undele electromagnetice generate de microprocesoare pot afecta negativ
această unitate, perturbând imaginile şi/sau sunetul.
• Dacă această unitate este afectată negativ de echipamentul electromagnetic şi
nu mai funcţionează corespunzător, opriți unitatea şi scoateţi bateria sau
deconectaţi adaptorul CA (furnizat)/adaptorul CA (DMW-AC10E: opţional). Apoi
reintroduceţi bateria sau reconectaţi adaptorul AC şi porniți unitatea.
Nu utilizaţi acest aparat în apropierea emiţătoarelor radio sau a liniilor de
înaltă tensiune.
• Dacă înregistraţi în apropierea emiţătoarelor radio sau a liniilor de înaltă
tensiune, imaginile înregistrate şi/ sau sunetul pot fi afectate negativ.
Declaraţie de conformitate (DoC)
Prin prezenta, "Panasonic Corporation" declară că acest produs este
conform cu cerinţele esenţiale şi cu celelalte prevederi relevante din
Directiva 1999/5/CE.
Clienţii pot descărca o copie a originalului DoC pentru produsele noastre
R&TTE de pe serverul nostru DoC:
http://www.doc.panasonic.de
Contact al reprezentantului autorizat:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania
Acest produs are scopul de a se conecta la punctul de acces de 2.4
GHz WLAN.
4
DVQX1151 (ENG)
• Pentru a curăţa camera, scoateţi bateria, alimentatorul de curent continuu
(DMW-DCC6: opţional) sau cardul sau deconectaţi mufa de alimentare de la
priză şi ştergeţi cu o cârpă uscată moale.
• Nu apăsaţi monitorul cu forţă excesivă.
• Nu apăsaţi tare obiectivul.
• Nu permiteți camerei să vină în contact cu pesticide sau substante volatile
(pot cauza deteriorarea suprafeţelor sau decojirea vopselei).
• Nu lăsaţi produsele din cauciuc sau plastic în contact cu unitatea mult
timp.
• Nu utilizaţi solvenţi precum benzina, diluant, alcool, detergenți de
bucătărie etc. pentru a curăţa aparatul foto, deoarece acestea pot deteriora
carcasa externă sau pot decoji vopseaua.
• Nu lăsaţi camera cu obiectivul îndreptat spre soare, deoarece razele de
lumină de la soare pot cauza defecţiuni.
• Folosiţi întotdeauna cablurile furnizate.
• Nu prelungiți cablul furnizat.
• În timp ce camera accesează cardul (pentru o operație precum scrierea,
citirea, ştergerea imaginilor sau formatarea), nu opriţi camera sau scoateți
bateria, cardul, adaptorul CA (AC-DMW10E: opţional) sau alimentatorul CC
(DMW-DCC6: opţional).
• Mai mult, nu supuneți camera la vibraţii, şocuri sau electricitate statică.
• Datele de pe card pot fi deteriorate sau pierdute din cauza undelor
electromagnetice, electricității statice sau defectării camerei sau cardului. Vă
recomandăm stocarea de date importante pe un PC etc.
• Nu formataţi cardul pe PC sau alte echipamente. Formatați-l doar cu camera
pentru a asigura funcţionarea corespunzătoare.
DVQX1151 (ENG)
5
• Acumulatorul nu este încărcat atunci când camera este livrată. Încărcaţi
acumulatorul înainte de utilizare.
• Acumulatorul este un acumulator reîncărcabil litiu ion. Dacă temperatura
este prea mare sau prea mică, durata de funcţionare a acumulatorului se
va scurta.
• Acumulatorul se încălzește după utilizare, în timpul utilizării şi după încărcare.
Camera de asemenea devine fierbinte în timpul utilizării. Aceasta nu este o
defecţiune.
• Nu lăsaţi articole metalice (precum agrafele) aproape de zonele de contact
ale mufei de alimentare sau în apropierea acumulatorului.
• Depozitaţi acumulatorul într-un loc răcoros şi uscat cu o temperatură relativ
stabilă. (Temperatura recomandată: 15 °C la 25 °C (59°F la 77°F), Umiditate
recomandată: 40%RH la 60%RH)
• Nu depozitaţi acumulatorul pentru o lungă perioadă de timp în timp ce este
complet încărcat. Când stocaţi acumulatorul pentru o lungă perioadă de timp, vă
recomandăm o încărcare o dată pe an. Scoateți acumulatorul din unitate şi
depozitaţi-l din nou după ce s-a descărcat complet.
Aceste simboluri indică colectare separată a
deșeurilor de echipamente electrice și
electronice sau a bateriilor uzate.
Informații mai detaliate sunt disponibile în
"Instrucţiuni de utilizare pentru funcţii
avansate (format PDF)".
6
DVQX1151 (ENG)
Cuprins
■
Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră . 2
Pregătire
■
■
■
■
■
■
■
Înainte de utilizare.................................... 8
Accesorii standard ................................... 9
Numele şi funcţiile componentelor principale . 10
Ataşarea capacului obiectivui/
curelei de umăr ....................................... 12
Introducerea şi scoaterea acumulatorului sau
cardului de memorie SD (opţional) ....... 14
Încărcarea acumulatorului..................... 15
Setarea ceasului ...................................... 17
Operații de bază
■
■
Operaţii de bază ..................................... 18
Setarea meniului..................................... 24
Înregistrarea
■
■
■
■
■
■
■
■
Realizarea de fotografii cu setări
automate (Modul auto inteligent)............ 25
Realizarea de fotografii cu focalizarea manuală....26
Realizarea de fotografii cu
compensarea expunerii ........................... 27
Înregistrare cu funcţia fotografii 4K....... 28
([Post Focus](Focalizare ulterioară) /
[Focus Stacking](Suprapunere focalizare))
Reglarea focalizării după înregistrarea . 31
Redare
■ Vizualizarea imaginilor............................. 39
■ [Light Composition]
(Compoziția luminii)................................... 40
Meniu
■
Lista de meniuri........................................ 42
Wi-Fi
■
■
Ce puteţi face cu funcţia
Wi-Fi® ....................................................... 44
Operarea camerei prin conectarea la
un smartphone ........................................ 45
Altele
■ Descărcarea de software ....................... 48
■ Lista de ecrane monitor/vizor. ............... 49
■ Depanare, întrebări și răspunsur........... 53
■ Specificaţii .............................................. 55
■ Sistemul de accesorii al camerei digitale... 59
■ Consultarea instrucţiunilor de operare
(format PDF) ............................................ 61
Realizarea de fotografii în timp ce reglaţi
automat o setare (Bracket Recording)
(Încadrare înregistrare) ............................34
Înregistrarea de imagini în mişcare/
imagini în mișcare 4K .............................35
[4K Live Cropping](Decupare 4K
în timp real)............................................... 37
Pictogramele modurilor de înregistrare
Mod de înregistrare:
În modurile de înregistrare care afişează pictogramele în negru, puteţi să selectaţi
şi să executați meniurile şi funcţiile indicate.
are funcţii diferite în funcţie de modul de înregistrare care este setat.
DVQX1151 (ENG)
7
Pregătire
Înainte de utilizare
■
Manevrarea camerei
■
Condens (când obiectivul sau ecranul LCD este aburit)
Țineţi camera departe de vibraţii, forță sau presiune în exces.
● Evitați utilizarea camerei în următoarele condiţii care pot deteriora obiectivul,
ecranul, vizorul sau corpul camerei.
Acest lucru poate cauza de asemenea defectarea camerei sau împiedica înregistrarea.
• Scăparea sau lovirea camerei de o suprafaţă dură
• Apăsarea cu forţă excesivă pe obiectiv sau ecran
Nu ţineţi corpul obiectivului în timp ce efectuați fotografii. Există riscul ca
degetul să fie prins în timp ce obiectivul se retrage.
Atunci când camera nu este în uz sau când utilizaţi caracteristica de
redare, asigurați-vă că obiectivul este în poziţia retrasă.
Sunt momente când din cameră se vor auzi sunete ca de bătaie sau
vibraţii, dar acestea sunt cauzate de mişcarea diafragmei, transfocare şi
motor şi nu indică un defect.
Camera nu este rezistentă la praf, stropire sau apă.
Evitaţi utilizarea camerei în locuri cu praf sau nisip în exces, sau unde apa
poate intra în contact cu camera.
● Condensul poate apărea atunci când camera este expusă la schimbări bruşte
de temperatură sau umiditate. Evitați aceste condiţii, care pot murdări
obiectivul, monitorul sau vizorul, provoca mucegai sau deteriorarea camerei.
● Dacă apare condens, opriţi camera foto şi aşteptaţi aproximativ două ore
înainte de a o utiliza. Odată ce camera foto ajunge la temperatura
înconjurătoare, aburirea va dispărea în mod natural.
Indică faptul că meniul poate fi setat prin apăsarea tastei [MENU/SET].
În aceste instrucţiuni de operare, paşii pentru setarea unui element de
meniu sunt descriși după cum urmează:
[Rec] (Înregistrare) → [Quality] (Calitate)→ [
]
• În acest manual, operaţiile cu selectorul și maneta sunt ilustrate ca mai jos.
Rotiţi selectorul posterior
Rotiţi maneta de
transfocare
8
DVQX1151 (ENG)
Apăsați selectorul posterior
Pregătire
Accesorii standard
Verificaţi că toate accesoriile sunt furnizate înainte de folosirea camerei. Numerele de
produse sunt valabile începând din luna Noiembrie 2017. Acestea se pot modifica.
Acumulator
DMW-BMB9E
• Încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare.
• În acest text bateria este indicată ca
baterie sau acumulator
Adaptor CA
SAE0012D
Cablul de conectare USB
K1HY04YY0106
Capac obiectiv/
Șnur capac obiectiv
VYQ8752
Curea de umăr
VFC4453
• Cardurile sunt opţionale. (În text cardul de memorie SD, cardul de memorie
SDHC şi cardul de memorie SDXC sunt denumite „card”)
– Această unitate este compatibilă cu standardul de viteză UHS-I UHS clasa 3
pentru cardurile de memorie SDHC/SDXC.
– Pot fi utilizate următoarele carduri bazate pe standardul SD.
– Card de memorie SD (512 MB la 2 GB)/card de memorie SDHC (4 GB la 32
GB)/Card de memorie SDXC (48 GB la 128 GB)
– În funcţie de condiţiile de înregistrare, cardul necesar diferă.
• Consultaţi distribuitorul sau cel mai apropiat centru de service dacă pierdeți
accesoriile furnizate. (Puteţi achiziţiona accesorii separat.)
• Vă rugăm să eliminați toate ambalajele corespunzător.
• Ilustraţiile şi reprezentările ecranelor din acest manual pot diferi de produsul
real.
• Un parasolar nu este livrat cu această unitate.
DVQX1151 (ENG)
9
Pregătire
Numele şi funcţiile componentelor principale
1
2
3
4
5
9
8
7 6
10
11
21
20
19
18 17
16
15
14 13 12
22
28
17
31
32
33
34
23
24
25
27 26
29
30
35
10
DVQX1151 (ENG)
Pregătire
1 Manetă transfocare (→18)
2 Buton declanșator (→19)
3 Buton imagini în mișcare (→35)
4 [
] (Buton (mod foto 4K)
(→28) / buton [Fn1]
5 [
] Buton ([Post Focus]
(Focalizare 、ulterioară)) (→31) /
buton [Fn2]
6 Indicator luminos încărcare
(→16) / Indicator luminos
conexiuneWi-Fi®
7 Buton [ON/OFF](Pornit/Oprit)
cameră (→17)
8 Selector de mod (→20)
9 Bliț
10 Microfon stereo
11 Accesoriu papuc
12 Buton [AF/AE LOCK](Blocare
focalizare și expunere automate)
13 Buton [LVF](Vizor) (→21)
14 Selector reglare dioptru (→21)
15 Vizor (→21, 49)
16 [ ] Buton (Flash open) (Bliț deschis)
• Se deschide blițul şi devine
posibilă înregistrarea cu acesta.
27 [Q.MENU/ ] (Cancel)(Meniu
rapid/anulare) / [ ] Buton (Delete)
(Ștergere) (→39) / Buton [Fn3]
• Puteţi apela uşor unele dintre
elementele de meniu şi să le setaţi
în timpul înregistrării.
28 Selector posterior (→22)
29 Mufă [HDMI]
• Puteţi vizualiza imaginile pe
ecranul televizorului conectând
camera la televizor cu un cablu
micro HDMI.
30 Mufă [USB/CHARGE] (→15)
31 Capac conector alimentare CC (→59)
32 Ușa compartimentului pentru card/
baterie (→14)
33 Manetă eliberare (→14)
34 Receptacul trepied
• • Nu ataşaţi această unitate la
trepiede care au şuruburi cu o
lungime de 5,5 mm (0,22 inch)
sau mai mult. Acest lucru poate
deteriora această unitate sau
unitatea nu mai poate fi fixată
corespunzător pe trepied.
35 Ecran tactil (→23) / monitor (→49)
17 Inelul curelei de umăr(→12, 13)
18 Difuzor
19 Corp obiectiv
20 Obiectiv
21 Indicator luminos temporizator /
22 Buton [AF/AF
23
24
25
26
● Utilizaţi întotdeauna un adaptor de
curent alternativ Panasonic autentic
(DMW-AC10E: opţional). (→59)
Când utilizaţi un adaptor CA
automată/manuală) (→21)
(DMWAC10E: opţional), asigurați-vă că
[
] Buton (Playback) (Redare) (→39) folosiți alimentatorul de CC Panasonic
(DMW-DCC6: opţional) şi adaptorul CA
Buton cursor (→22)
(DMWAC10E: opţional).
Buton [MENU/SET](Meniu/setare)
● [Fn4] la [Fn8] (→23) sunt pictograme
tactile.
(→24)
Acestea sunt afişate atingând [
] de
Buton [DISP.](Afișaj)
pe ecranul de înregistrare.
• Folosiţi pentru a schimba afişajul.
DVQX1151 (ENG)
indicator luminos focalizare automată
/MF](Focalizare
11
Pregătire
Ataşarea capacului obiectivui/curelei de umăr
Ataşarea capacului obiectivului
Acoperiți obiectivul cu capacul obiectivului pentru a-l proteja atunci când nu realizați fotografii.
• Nu atârnaţi sau balansaţi camera foto de cureaua capacului obiectivului.
• Aveţi grijă să detaşaţi capacul de obiectiv la pornirea unității.
• Aveţi grijă să nu încurcați cureaua capacului obiectivului cu cureaua de umăr.
1 Treceţi cureaua prin inelul
curelei de pe cameră
Inelul curelei de umăr
2 Treceți aceeaşi curea prin orificiul de pe capacul obiectivului
3 Atașați capacul obiectivului
Apucați de aici pentru a ataşa sau detaşa capacul.
12
DVQX1151 (ENG)
Pregătire
Ataşarea curelei de umăr
Vă recomandăm ataşarea curelei de umăr atunci când folosiți camera
pentru a preveni căderea acesteia.
1 Treceţi cureaua de umăr prin gaura inelului pentru cureaua
de umăr
• Ataşați cureaua de umăr astfel încât logo-ul "LUMIX”
să fie în exterior.
Inelul curelei de umăr
2 Treceţi capătul curelei de umăr prin opritor
3 Treceţi capătul curelei de umăr prin gaura
de pe cealaltă parte a opritorului
Trageţi cureaua de umăr 2 cm (0.066 picioare) sau mai mult.
4 Trageţi de cureaua de umăr şi
apoi verificaţi să nu iasă
Efectuaţi paşii de la 1 la 4 şi apoi
fixaţi cealaltă parte a curelei de umăr.
Folosiţi cureaua de umăr în jurul
umărului dvs.
– Nu înfăşuraţi în jurul gâtului.
Aceasta poate duce la rănire sau
accident.
• Nu lăsaţi cureaua de umăr în locuri
unde un bebeluş poate ajunge la ea.
– Aceasta poate cauza un accident
prin înfășurarea din greşeală în
jurul gâtului.
•
•
DVQX1151 (ENG)
13
Pregătire
Introducerea şi scoaterea acumulatorului sau
cardului de memorie SD (opţional)
Asiguraţi-vă că aparatul este oprit.
1 Glisaţi maneta de eliberare (
) la
poziţia [Open](Deschis) şi
deschideţi uşa compartimentului
bateriei/cardului
2
[OPEN](Deschis)
[LOCK](Blocat)
Introduceţi acumulatorul şi cardul,
asigurându-vă că orientarea lor
este corectă
• Acumulatorul:Introduceţi acumulatorul
complet, ferm, şi verificaţi dacă este
blocat de către maneta ( ).
• Cardul: Introduceţi cardul complet, până
când se face clic. Nu atingeţi bornele.
3
■
Închideţi uşa compartimentului
Glisaţi pârghia de eliberare la poziţia
[LOCK](Blocat).
Pentru a îndepărta
• Pentru a îndepărta bateria
Glisaţi levierul ( ) în
direcţia săgeţii.
• Pentru a scoate cardul
Împingeţi cardul până când face
clic, apoi scoateţi cardul.
Apăsaţi
Trageţi-l afară
● Utilizaţi întotdeauna acumulatori Panasonic autentici (DMW-BMB9E).
● Dacă utilizaţi alți acumulatori, nu putem garanta calitatea acestui produs.
● Nu lăsaţi cardul de memorie la îndemâna copiilor, deoarece există
pericolul ca aceştia să-l înghită
14
DVQX1151 (ENG)
Pregătire
Încărcarea acumulatorului
• Acumulatorul care poate fi utilizat cu acest aparat este DMW-BMB9E.
• Vă recomandăm să îl încărcați într-un loc unde temperatura ambiantă
este cuprinsă între 10 °C şi 30 °C (50°F până la 86°F).
Asiguraţi-vă că aparatul este oprit.
1 Introduceţi acumulatorul în această unitate şi apoi conectaţi-o
la adaptor CA (furnizat) (
) sau la un PC (
)
Cablul de conectare USB (furnizat)
Adaptor CA (furnizat)
La priza de curent electric
PC
Pregătire: Porniţi calculatorul.
Mufă [USB/CHARGE]
• Acest terminal este situat în partea de jos
atunci când camera este în poziţie verticală.
• Verificaţi întotdeauna direcţia contactelor şi menţineţi drept ștecherul pentru
a-l introduce sau scoate. (Dacă introduceți fișa cablului în direcţia greşită,
terminalele s-ar putea deforma şi pot provoca defecţiuni.) De asemenea, nu
introduceţi în tipul de priză greşit. Acest lucru poate duce la deteriorarea
acestei unități.
DVQX1151 (ENG)
15
Pregătire
■
Indicații indicator luminos încărcares
Indicator luminos încărcare
Pornit:Încărcare în curs
Oprit:Încărcare finalizată
(După ce încărcarea se
opreşte, deconectaţi camera
de la priza de curent electric
sau de la calculatorul dvs.)
Clipește: Eroare de încărcare (→53)
■
Note privind timpul de încărcare
Atunci când utilizați adaptorul CA (furnizat)
Approx. 170 min.
• Timpul de încărcare indicat mai sus este timpul necesar pentru încărcare în
cazul în care bateria este complet descărcată. Timpul necesar pentru încărcare
diferă în funcţie de condiţiile de utilizare a bateriei. Încărcarea durează mai mult
atunci când temperaturile sunt fie ridicate, fie scăzute, şi atunci când bateria nu
a fost utilizată o perioadă lungă de timp.
• Timpul necesar pentru încărcare prin calculator variază în funcţie de
capacitatea de alimentare a calculatorului.
● Nu utilizaţi alte cabluri USB cu excepţia celui furnizat.
● Nu utilizaţi alte adaptoare de CA cu excepţia celui furnizat.
● Nu utilizaţi adaptorul CA (furnizat) sau cablul de conectare USB (furnizat) cu
alte dispozitive.
16
DVQX1151 (ENG)
Pregătire
Setarea ceasului
Ceasul nu este setat atunci când camera este livrată.
1
Porniţi camera
2
Apăsaţi tasta [MENU/SET](Meniu/
3
Apăsaţi ◄► pentru a selecta articole
4
5
6
7
Setare)
(anul, luna, ziua, ora, minutul), şi
apăsaţi ▲▼ pentru a seta
Apăsaţi tasta
[MENU/SET](Meniu/Setare)
Când este afişat [The clock setting has been completed
(setarea ceasului a fost încheiată).], apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Când este afişat [Please set the home area](Vă rugăm să
setaţi zona de domiciliu) , apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Apăsaţi ◄► pentru a seta zona
de domiciliu şi apăsaţi
[MENU/SET](Meniu/Setare)
DVQX1151 (ENG)
17
Operații de bază
Operaţii de bază
Maneta de transfocare (utilizaţi transfocarea)
Capturaţi o zonă mai largă
(unghi larg)
Măriți subiectul
(teleobiectiv)
■
Tipuri de transfocare şi utilizarea lor
Transfocare optică:
Puteţi transfoca fără degradarea calităţii imaginii.
Mărire maximă: x60
Transfocare optică extra:
Această funcţie se activează atunci când dimensiunile imaginii cu [
] au
fost selectate în [Picture Size](Dimensiunea imaginii). Transfocarea optică
suplimentară vă permite să transfocați folosind un raport de zoom mai mare,
fără degradarea calităţii imaginii.
Mărire maximă: 122x∗
∗Include raportul de transfocare optică. Raportul maxim de transfocare variază în funcţie de
dimensiunea imaginii.
[i.Zoom](Transfocare inteligentă):
Puteţi utiliza tehnologia de rezoluţie inteligentă a camerei pentru a creşte
raportul de transfocare cu până la de 2 ori față de transfocarea originală, cu o
deteriorare limitată a calităţii imaginii. (Până la 1,5x raport original de
transfocare atunci când [Picture Size](Dimensiune imagine) este setat la [S])
Setaţi [i.Zoom](Transfocare inteligentă) în meniul [Rec](Înregistrare) la [ON]
(Activare).
[Digital Zoom](Transfocare digitală):
Transfocați x4 mai departe decât Transfocarea optică/extra. Când [Digital
Zoom](Transfocare digitală) este utilizată simultan cu [i.Zoom](Transfocare
inteligentă), puteţi mări raportul de transfocare până la 2x.
Reţineţi că, mărirea cu [Digital Zoom](Transfocare digitală) va reduce
calitatea imaginii. Setaţi [Digital Zoom](Transfocare digitală) în meniul [Rec]
(Înregistrare) la [ON](Activare).
• Când [Live View Mode](Mod vizualizare în timp real) (→43) este setat la
[ECO 30fps], transfocarea digitală nu este disponibilă (setare
implicită).
18
DVQX1151 (ENG)
Operații de bază
Butonul declanșator (Realizare fotografii)
1 Apăsaţi butonul declanşator pe jumătate (apăsaţi uşor) pentru a
focaliza pe subiect
• Valoarea diafragmei şi viteza obturatorului sunt afişate. (Dacă
valoarea diafragmei şi viteza obturatorului sunt prezentate în
roşu şi luminează intermitent, nu aveți expunere
corespunzătoare, cu excepţia cazului în care utilizaţi bliţul.)
Afişaj focalizare
(Atunci când focalizarea este aliniată: iluminat
Când focalizarea nu este aliniată: clipește)
Valoarea diafragmei
Timpul de expunere
2 Apăsaţi butonul declanşator complet (apăsați butonul
complet), şi realizați fotografia
● Fotografiile pot fi realizate doar când imaginea este corect focalizată, atât
timp cât [Focus/Release Priority](Prioritate focalizare/Deblocare) (→43)
este setată la [FOCUS](Focalizare).
■ Numărul estimat de fotografii înregistrabile
1610
∗
(Când [Aspect Ratio](Raport dimensiuni) este setat la [4:3], [Quality](Calitate) este setat la
[
], [Picture Size](Dimensiune fotografie) este setat la [L] (18M) și utilizați un card de 16 GB)
■ Verificaţi fotografia pe care ați făcut-o
• [Auto Review](Revizualizare automată) afişează imaginile luate după ce ați realizat
fotografia.
• Apăsaţi [
] (Playback)(Redare) pentru afişarea imaginii. (→39)
DVQX1151 (ENG)
19
Operații de bază
Selectorul de mod (Selectaţi modul de înregistrare)
1 Setaţi la modul de înregistrare dorit
• Rotiţi selectorul de mod lent pentru a selecta
modul dorit.
Mod automat inteligent (→25)
Mod automat inteligent plus (→25)
Mod program AE
Realizaţi fotografii cu expunere şi setărea valoarii diafragmei automate.
Mod Prioritate-Apertură AE
Determinați apertura, apoi realizați fotografiile.
Mod Shutter-Priority AE
Determinați timpul de expunere, apoi realizați imagini.
Mod de expunere manuală
Determinaţi diafragma şi timpul de expunere, apoi realizați imagini.
Mod video creativ
Determinaţi diafragma şi timpul de expunere, apoi înregistraţi imagini în mişcare.
• Nu puteti face fotografii.
Mod personalizat
Realizaţi fotografii cu ajutorul setărilor pre-înregistrate.
Modul fotografie panoramică
Realizați fotografii panoramice.
Mod ghidare scenă
Realizați fotografii care se potrivesc cu scena înregistrată.
Mod control creativ
Realizați imagini prin selectarea efectului de imagine preferat.
20
DVQX1151 (ENG)
Operații de bază
Buton [AF/AF /MF](Focalizare automată/manuală)
(Switching the focus mode) (Schimbarea modului de focalizare)
1 Apăsați butonul [AF/AF /MF](Focalizare
automată/manuală)
• [AF]
– Focalizarea este setată automat atunci când
declanşatorul este apăsat până la jumătate.
Pentru a comuta la [AF Mode](Mod focalizare automată) (→22)
• [
] (Focalizare automată Macro))
– Puteţi realiza fotografii ale unui subiect aflat la doar 1 cm (0.033 picioare)
de obiectiv prin rotirea manetei de transfocare la maximum Wide.
• [
] ([Macro Zoom])
– Utilizaţi această setare pentru apropierea de subiect şi apoi măriți mai
mult atunci când realizați imaginea. Puteţi realiza o fotografie cu
transfocarea digitală de până la 3x, păstrând distanţa de subiect pentru
poziţia Wide extrem (1 cm (0.033 picioare)).
• [MF] (→26)
2 Apăsaţi
pentru a seta modul de focalizare şi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Buton [LVF] (Comutare monitor/vizor)
1 Apăsaţi butonul [LVF] ( )
Afişajul vizorului
Afișaj monitor
• Dacă [Monitor Priority (Play)(Prioritare monitor - redare)] din meniul [Setup]
(Setare) este setat la [ON], imaginile vor fi redate pe monitor după
comutarea la modul redare.
■
Despre reglarea dioptrului
Rotiţi selectorul de reglare a dioptrului (
) pentru a
regla până când aveţi posibilitatea de a vizualiza clar
caracterele afişate în vizor.
DVQX1151 (ENG)
21
Operații de bază
Selector posterior
Există 2 moduri de a opera selectorul posterior, rotirea la stânga sau la
dreapta şi deciderea prin apăsare.
Rotirea:
Selectarea de articole sau setarea de valori este efectuată în timpul
diverselor setări.
Apăsarea:
Operaţiile care sunt aceleaşi ca la butonul [MENU/SET](Meniu/Setare),
precum stabilirea setărilor etc., sunt efectuate în timpul diverselor setări.
•
Puteţi să utilizaţi selectorul posterior pentru a compensa expunerea (→27)
sau să reglaţi valoare diafragmei şi timpul de expunere. Elementele care
pot fi ajustate diferă în funcţie de modul de înregistrare.
Buton cursor
• Este efectuată selecţia de articole sau setarea de valori etc.
• Aceste instrucţiuni de operare exprimă mișcarea în sus, jos, stânga şi dreapta a
.
butonului cursor ca
Puteţi să efectuaţi următoarele operaţii în timpul înregistrării. (Unele elemente sau
setări nu pot fi selectate, în funcţie de modul sau tipul afişajului de pe cameră.)
[
] (ISO sensitivity)(Sensibilitate ISO) ( )
• Setați sensibilitatea ISO (sensibilitate la iluminare). Vă recomandăm setări mai
ridicate pentru a realiza fotografii clare în locaţiile întunecate.
[ ] (White balance)(Balans de alb)( )
• Reglează culoarea în funcţie de sursa de lumină, pentru a asigura culori naturale.
[
](Drive mode)(Mod de acționare)( )
•[
] ([Burst] (Rafală))*)∗
– Înregistrează o serie de fotografii în timp ce apăsaţi declanşatorul complet.
• [ ] ([4K PHOTO])*(Fotografii 4K)∗ (→28)
• [ ] ([Post Focus])*(Focalizare ulterioară)∗ (→31)
•[
] ([Self Timer])∗(Temporizator)∗
∗ Pentru a anula modul de acționare, selectaţi [
] ([Single]) sau [
].
[ ] (AF Mode)(Mod AF) ( )
• Acesta permite metoda de focalizare care se potriveşte cu poziţia şi numărul de
subiecte selectate.
22
DVQX1151 (ENG)
Operații de bază
Butoane funcţii
• [Fn1] la [Fn3] sunt butoanele de pe camera foto.
• [Fn4] la [Fn8] sunt pictograme tactile. Acestea sunt afişate atingând [ ] de
pe ecranul de înregistrare.
• Puteţi atribui funcţiile utilizate frecvent anumitor butoane sau pictograme cu
butonul [Fn Button Set](Setare buton Fn) în meniul [CUSTOM](Personalizare).
Ecranul tactil (Operaţii tactile)
Ecranul tactil al acestui aparat este capacitiv. Atingeţi ecranul direct cu
degetul gol.
Atingeţi
Atingeţi şi eliberaţi ecranul tactil. Atingeţi centrul
pictogramei.
Trageţi
Atingeţi şi glisaţi degetul pe ecranul tactil.
Aceasta poate fi de asemenea utilizat pentru
înainte sau înapoi o imagine în timpul redării, etc.
Ciupire (deschidere degete/strângere
degete)
Pe ecranul tactil, întindeţi (deschideți) 2 degete
pentru a mări şi ciupiți (apropiați degetele) pentru
a micşora.
DVQX1151 (ENG)
23
Operații de bază
Setarea meniului
1
Apăsaţi tasta [MENU/SET](Meniu/Setare) pentru a accesa
2
3
meniul
Apăsaţi
pentru a selecta elementul de meniu şi apăsaţi
[MENU/SET](Meniu/Setare)
Apăsaţi
pentru a selecta setarea şi
apăsaţi [MENU/SET](Meniu/Setare)
• Metodele de setare variază în funcţie de
elementele de meniu.
4
Apăsaţi [Q.MENU/ ](Meniu rapid) în mod repetat până
când ecranul de înregistrare sau redare reapare
• În timpul înregistrării, se poate ieși din ecranul de meniu prin
apăsarea butonului declanşator până la jumătate.
■ Schimbarea tipului de meniu
■
Apăsaţi ◄ după pasul 1 de mai sus.
Apăsaţi ▲▼ pentru a selecta o filă precum [
Apăsaţi [MENU/SET](Meniu/Setare)
•
•
24
]
Tipuri de meniu (→42)
[Rec](Înregistrare) •
[Setup](Setare)
•
DVQX1151 (ENG)
[Motion Picture](Imagini video) •
[Playback](Redare)
[Custom]
(Personalizare)
Înregistrarea
Realizarea de fotografii cu setări automate (Intelligent
Auto Mode)(Modul auto inteligent)
Mod de înregistrare:
Acest mod este recomandat pentru cei care doresc doar să îndrepte camera într-o
direcție și să fotografieze, deoarece camera foto optimizează setările pentru a se
potrivi subiectului şi mediului de înregistrare.
1
Setaţi selectorul de mod la[
2
Îndreptați camera spre subiect
]
• Camera va comuta la cel mai recent utilizat
dintre Modul automat inteligent plus [
] sau
Modul automat inteligent [ ].
50p
• Atunci când camera identifică scena optimă,
pictograma pentru fiecare scenă devine
albastră timp de 2 secunde şi apoi trece la
indicaţia roşie normală.
■ Comutarea între Modul automat inteligent plus şi Modul automat
inteligent
Atingeţi pictograma modului de înregistrare în partea
superioară stângă a ecranului de înregistrare
Selectaţi [ ] sau [
] şi atingeţi [Set](Setare)
• [ ]vă permite să reglaţi unele setări precum
luminozitatea şi tonul de culoare în timp ce, de
asemenea, folosiți [ ] pentru alte setări, astfel
încât să puteţi înregistra imagini mai potrivite
preferinţelor dvs.
■
Auto Focus (Face/Eye Detection)(Detecție Față/Ochi))
[AF Mode](Mod focalizare automată) este setat
automat la [ ]. Dacă atingeţi subiectul, camera trece
la [ ] şi funcţia de urmărire AF începe să
funcţioneze.
De asemenea, puteţi să comutaţi la [
] apăsând ◄.
Aliniaţi zona de urmărire AF cu subiectul şi apăsaţi
declanşatorul până la jumătate pentru a opera funcţia
de urmărire AF.
DVQX1151 (ENG)
25
Înregistrarea
Realizarea de fotografii cu focalizarea manuală
Mod de înregistrare:
Focalizarea manuală este convenabilă când doriţi să blocaţi focalizarea pentru a realiza
fotografii sau atunci când este dificil să reglați focalizarea utilizând focalizarea automată.
1 Apăsați butonul [AF/AF /MF](Focalizare automată/manuală)
2 Apăsaţi ◄► pentru a seta [MF](Focalizare manuală) şiapăsaţi
[MENU/SET](Meniu/Setare)
3
4
Apăsaţi butonul [
] (◄)
• Va fi afişată asistența pentru focalizare.
• Când [MF Assist](Asistare focalizare manuală) este setat la [ON](Pornit), este afişat MF
Assist (ecranul mărit) (→43). Puteţi deplasa partea mărită prin glisarea ecranului (→23).
Reglarea focalizării
sistare focalizare manuală (ecranul mărit)
Ghid focalizare manuală
Maxim
Bară de glisantă
Focalizează pe subiectul din apropiere
Focalizează pe subiecţi aflaţi la distanţă
• Apăsarea şi menţinerea ◄► vor spori viteza de focalizare.
• Focalizarea poate fi de asemenea reglată prin deplasarea barei glisante.
• Porţiunilor de imagine care sunt focalizate li se adăugă culoare. (Maxim)
Operation
Operare tactilă
Descriere
Ciupire/deschidere Măreşte/reduce ecranului în paşi mici.
degete
—
—

Măreşte/reduce ecranului în paşi mari.

Comută ecranul mărit. (sub formă de fereastră/ecran complet)
∗ Această configurare nu este disponibilă în modul automat inteligent.
5
26
Apăsaţi butonul declanșator până la jumătate.
• Va fi afişat ecranul de înregistrare.
DVQX1151 (ENG)
Înregistrarea
Realizarea de fotografii cu compensarea expunerii
Mod de înregistrare:
Corectează timpul de expunere atunci când există o iluminare din spate sau
atunci când subiectul este prea întunecat sau prea luminos.
1
Apăsaţi selectorul posterior pentru a
comuta la operaţia de compensare expunere
comuta la
2
Rotiţi selectorul posterior pentru a
compensa expunerea.
OFF
Exposure Bracket (Încadrare expunere)
Compensare expunere
Operare
Descriere
Compensează expunerea
Setează încadrarea expunerii (→34)
3
Apăsați selectorul posterior pentru a seta
• Puteţi de asemenea să apăsaţi declanşatorul la jumătate pentru a seta.
● Puteţi seta valoarea de compensare a expunerii în intervalul dintre - 5 EV şi +
5 EV.
Puteţi seta o valoare între -3 EV şi +3 EV în timp ce înregistrați imagini în
mişcare sau
efectuați înregistrarea cu funcţia Fotografie 4K sau [Post Focus] (Focalizare
ulterioară).
● În funcţie de luminozitate, în unele cazuri aceasta nu poate fi posibilă.
DVQX1151 (ENG)
27
Înregistrarea
Înregistrarea cu funcţia fotografii 4K
Mod de înregistrare:
Puteți realiza rafale de imagini de aproximativ 8 milioane de pixeli cu o rată de
rafală de 30 fps. Puteți selecta și salva un cadru pentru fișierul rafală.
• Pentru a înregistra imagini, utilizaţi un card UHS Clasa de viteză 3.
• Când înregistrați, unghiul de vedere devine mai îngust.
1
2
Apăsați butonul [
]
Apăsaţi ◄► pentru a seta metoda de înregistrare
şi apăsaţi [MENU/SET](Meniu/Setare)
4K Burst]
(Rafală 4K)
Pentru a surprinde cea mai bună fotografie a unui subiect în
mişcare rapidă Burst recording is performed while the
Înregistrarea în rafală este efectuată în timp ce declanşatorul este
apăsat şi menţinut.
• Înregistrarea începe la aproximativ 0,5 secunde
după ce butonul a fost apăsat complet. Prin
urmare, apăsaţi butonul complet cât mai
curând posibil - un pic în avans.
Apăsaţi şi menţineţi
Înregistrarea este efectuată
Pentru surprinderea oportunităţilor foto imprevizibile
Înregistrare în rafală începe atunci când
[4K Burst (S/S)]
declanşatorul este apăsat şi se opreşte
(Rafală 4K)
atunci când este apăsat din nou.gain.
„S/S“ este o
Start (primul)
abreviere a
Stop (cel de-al doilea)
lui „Start/Stop“
(Pornire/Oprire).
Înregistrarea este efectuată
Dacă este necesar, pentru a înregistra oricând există o ocazie
de a realiza fotografii
Înregistrare în rafală este efectuată timp de
aproximativ 1 secundă înainte şi după
[4K Pre-Burst] momentul când declanşatorul este apăsat.
(Pre-Rafală 4K)
Aproximativ 1 secundă
Înregistrarea este efectuată
28
DVQX1151 (ENG)
Înregistrarea
3
Înregistrați o fotografie 4K
■
Pentru a anula funcţiile foto 4K
• Când efectuaţi înregistrare de fotografii 4K în rafală, un fişier rafală 4K va fi
salvat în format MP4.
• Când [Auto Review](Revizualizare automată) este activat, ecranul de
selectare a imaginilor va fi afişat automat.
• Puteţi compara mai multe cadre capturate într-un fişier rafală 4K,
suprapune zonele luminoase şi să le combinați într-o singură imagine.
[Light Composition](Compoziția luminii)
În pasul 2, selectaţi [
].
● Dacă temperatura înconjurătoare este ridicată sau fotografiile 4K sunt
înregistrate în mod continuu, [
] poate fi afişat şi înregistrarea poate fi oprită la
jumătate. Aşteptaţi până când camera se răceşte.
● Când [ ] ([4K Pre-Burst])(Pre-Rafală 4K) este setat, acumlatorul se
consumă mai repede şi temperatura camerei creşte. (pentru a se proteja,
camera foto poate să comute la [
] ([4K Burst])(Rafală 4K))
● Selectaţi [ ] ([4K Pre-Burst](Pre-Rafală 4K)) numai atunci când
înregistrați.
● Înregistrarea se opreşte când timpul de înregistrare continuă depăşeşte 15 de
minute.
Când utilizaţi un card de memorie SDHC, fişierele sunt divizate în fişiere de
imagine mai mici pentru înregistrare şi redare dacă dimensiunea fişierului
depăşeşte 4 GB. (Puteţi continua să înregistraţi imagini fără întrerupere.)
Dacă utilizaţi un card de memorie SDXC, puteţi înregistra imagini într-un singur
fişier chiar dacă dimensiunea este mai mare de 4 GB.
DVQX1151 (ENG)
29
Înregistrarea
Selectarea imaginilor din fișierul rafală 4K şi salvarea
1 Selectaţi o imagine cu [
de redare şi apăsaţi ▲
] pe ecranul
• În cazul înregistrării cu [
] ([4K PreBurst])(Pre-Rafală 4K), treceţi la etapa 3.
2 Glisaţi cursorul pentru a efectua o selecţie
grosieră a scenei
3 Trageţi pentru a selecta cadrul pe care
doriţi să-l salvaţi ca fotografie
• Atingeţi [ ]/[ ] pentru a afişa setul anterior sau
următor de cadre (45) în diaporamă.
4 Apăsaţi [
] pentru a salva imaginea
• Imaginea va fi salvată în format JPEG.
• Pentru detalii, consultaţi "Instrucţiuni de operare pentru funcţii avansate (PDF
format)" sau "Ghid rapid pentru Foto 4K (furnizat)".
[4K PHOTO Bulk Saving](Salvare în grup foto 4K)
Dacă utilizaţi [4K PHOTO Bulk Saving](Salvare în grup foto 4K) în
meniul [Playback](Redare), puteţi salva în grup conținutul a 5 secunde
de înregistrare 4K.
1 Apăsaţi ◄► pentru a selecta fișierele rafală 4k şi apăsaţi
[MENU/SET](Meniu/Setare)
• Dacă timpul rafalei este de 5 secunde sau mai puţin, toate cadrele
pot fi salvate ca o fotografie.
2 Selectaţi primul cadru pentru a fi salvat în grup ca imagine
• Metoda de selectare este aceeaşi ca operațiunea de a alege cadrul pe
care doriţi să-l salvaţi ca fotografie dintr-un fişier rafală 4K. (vezi mai sus)
• Imaginea va fi salvată în format JPEG ca o singură imagine de grup dintr-o
singură rafală.
30
DVQX1151 (ENG)
Înregistrarea
Reglarea focalizării după înregistrarea ([Post Focus] / [Focus
Stacking] (Focalizare ulterioară / Suprapunere focalizare))
Mod de înregistrare:
Puteţi înregistra imagini în serie 4K în timp ce schimbaţi punctul focal şi apoi
selectaţi un punct de focalizare după înregistrare. Această funcţie este potrivită
pentru înregistrarea de obiecte statice.
Puteţi selecta mai multe puncte de focalizare şi să le combinați într-o singură
imagine. (Focus Stacking)(Suprapunere focalizare)
• Vă recomandăm să utilizaţi un trepied când înregistrați folosind [Focus Stacking]
(Suprapunere focalizare).
• Pentru a înregistra imagini, utilizaţi un card UHS Clasa de viteză 3.
• În timpul înregistrării, unghiul de vizualizare va fi mai îngust.
1
2
3
Apăsați butonul [
]
Apăsaţi ◄► pentru a selecta [ON] şi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Stabiliți compoziţia şi apăsaţi
declanşatorul la jumătate
• Focalizarea automată se activează automat şi detectează punctele de
focalizare de pe ecran.
• Dacă nu există nici un punct de focalizare pe ecran, indicatorul de
focalizarea ( ) va clipi şi nu veți puteţi înregistra.
Din momentul în care apăsaţi declanşatorul la jumătate până la sfârşituînregistrăriil
• Menţineţi aceeaşi distanţă față de subiect şi compoziţie
4
■
Apăsaţi complet butonul declanşator
pentru a începe înregistrarea
• Punctul de focalizare se schimbă automat în
timpul înregistrării Când bara de înregistrare a
progresului ( ) dispare, înregistrarea se încheie automat.
• O imagine în mişcare se va înregistra în format MP4. (Sunetul nu va fi
înregistrat.)
• Când [Auto Review](Revizualizare automată) este activat, va fi afişat un
ecran care vă permite să selectaţi zona de focalizare dorită. (→32)
Anularea [Post Focus](Post focalizare)
Selectaţi [OFF](Dezactivare) în pasul
2.
● Dacă temperatura înconjurătoare este ridicată sau înregistrarea [Post
Focus](Post focalizare) este efectuată în mod continuu, pot fi afişate [
] şi
înregistrarea poate fi oprită la jumătate. Aşteptaţi până când camera se
răceşte.
DVQX1151 (ENG)
31
Înregistrarea
Selectaţi punctul focal şi salvaţi imaginea
([Post Focus](Post focalizare))
1 Pe ecranul de redare, selectaţi imaginea
cu [
] pictograma şi apăsaţi ▲
2 Atingeţi punctul de focalizare
• Dacă nu sunt imagini cu focalizare pe punctul
selectat, un cadru roşu va fi afişat, iar imaginile
nu pot fi salvate.
• Marginea ecranului nu poate fi selectată.
Operare
Operare tactilă
Atingeţi
/
Descriere
Selectaţi punctul de focalizare
• Nicio selecţie nu poate fi făcută în timp ce
afişajul este mărit.
/ Enlarge display / / Mărire afişaj /
Micșorare afişaj (când este mărit)
[Fn1]
Comută la operaţia [Focus Stacking]
(Suprapunere focalizare) (→33)
[Fn2]
Porţiunile focalizate sunt evidenţiate în culori.
[Peaking](Maxim)
• Comută în ordinea
]→[
]
] ([HIGH]).
([LOW]) → [
[MENU/SET
(Meniu/Setare)]
Salvează imaginea
• Puteţi regla fin focalizarea prin glisarea barei
laterale în timpul afișării mărite.
3 Atingeţi [
]pentru a salva imaginea
• Imaginea va fi salvată în format JPEG.
● Nu puteţi alege şi salva imagini de pe un ecran de televizor chiar dacă camera
este conectată la un televizor prin intermediul unui cablu micro HDMI.
32
DVQX1151 (ENG)
Înregistrarea
Selectaţi intervalul de focalizare pentru a combina şi a crea o
singură imagine ([Focus Stacking](Suprapunere focalizare))
Aproape
Focalizare
Departe
] pe ecranul de la pasul 2 din "Selectaţi punctul de
focalizare şi salvaţi imaginea ([Post Focus])(Focalizare
ulterioară)" (→32)
2 Alegeţi o metodă de suprapunere şi atingeţi-o
1 Atingeţi [
[Auto Merging]
(Îmbinare
automată)
Selectează automat imaginile care sunt potrivite pentru îmbinare și
le combină într-o singură imagine.
• Se va acorda prioritate imaginilor cu focalizări mai apropiate.
• Efectuaţi suprapunerea focalizării şi salvaţi imaginea.
[Range Merging]
(Fuzionarea unei game) Contopeşte imaginile cu zone de focalizare selectate într-o singură imagine.
3
Când selectați [Range Merging](Fuzionarea unei
Set/Cancel
game) Atingeţi punctul de focalizare
• Selectaţi cel puţin două sau mai multe puncte.
• Punctele de focalizare dintre cele două poziții
selectate vor fi selectate.
• Poziţiile care nu pot fi selectate, sau care ar
produce un rezultat nenatural, vor fi afișate cu
gri.
Reset
• Atingeţi o poziţie din nou pentru a o deselecta.
Set/Cancel
4 Apăsaţi [
] pentru a combina şi a
salva fotografia
• Imaginea va fi salvată în format JPEG.
Reset
● Doar fotografiile efectuate cu ajutorul [Post Focus](Focalizare
ulterioară) sunt eligibile pentru [Focus Stacking](Suprapunere
focalizare).
DVQX1151 (ENG)
33
Înregistrarea
Realizarea de fotografii în timp ce reglaţi automat o setare
(Bracket Recording)(Încadrare înregistrare)
Mod de înregistrare:
Puteţi realiza mai multe imagini în timp ce reglați automat o setare prin
apăsarea butonului declanșator.
1
Setaţi meniul (→24)
[Rec](Înregistrare) → [Bracket(Încadrare)→ [Bracket Type](Tip încadrare)
(Exposure Bracket)
(Încadrare expunere)
Apăsaţi butonul declanşator pentru a efectua
înregistrarea în timp ce reglați expunerea.
(White Balance Bracket) Apăsaţi declanşatorul o dată pentru a lua trei fotografii
(Încadrare balans de alb) cu setări diferite pentru balansul de alb automat.
2
Apăsați ▼ pentru a selecta [More settings] (Mai multe
setări) și
• Dacă [
] este setat, rotiţi selectorul posterior pentru a seta intervalul de reglare.
• Apăsaţi declanşatorul până la jumătate pentru a ieşi din meniu.
3
Focalizați pe subiect şi realizați o imagine
■ Pentru a anula [Bracket](Încadrare))
Selectaţi [OFF](Dezactivare) în pasul
1.
Exposure Bracket (Încadrare expunere)
■ Despre setările [More settings] (etapa 2 de mai sus)
[Step](Pas)
Setează numărul de imagini care trebuie realizate şi
gama de compensare expunere.
[Sequence](Secvență)
Stabilește ordinea în care sunt realizate fotografiile.
[Single Shot
Setting]*(Setare
imagine unică)*
[
[
]: Realizează o imagine de fiecare dată când apăsați butonul declanșator.
]: Realizează toate fotografiile setate să fie luate atunci când apăsați o
dată pe butonul declanșator.
* Nu este disponibil pentru înregistrare în rafală.
34
DVQX1151 (ENG)
Înregistrarea
Înregistrarea de imagini în mişcare/imagini în mișcare 4K
Mod de înregistrare:
Puteţi înregistra imagini la calitate de înaltă definiţie care respectă standardul AVCHD,
precum şi imagini în mişcare sau imagini în mişcare 4K înregistrate în format MP4..
1
Apăsaţi butonul de pornire/oprire înregistrare
pentru a începe înregistrarea.
Înregistrare (clipeşte roşu)
Timp de înregistrare scurs
Timp de înregistrare rămas
2
• Este posibilă înregistrarea de imagini în mișcare corespunzătoare pentru
fiecare mod imagine video.
• Eliberați butonul de imagini în mișcare imediat după apăsarea lui.
• Dacă apăsaţi declanşatorul complet, puteţi realiza fotografii în timp ce
înregistrați imagini în mişcare. (Cu excepţia modului video creativ)
Apăsaţi din nou butonul de imagini în mișcare pentru a
opri înregistrarea
● Dacă temperatura înconjurătoare este mare sau o imagine în mişcare este
înregistrată continuu, [
] este afişat şi înregistrarea poate fi oprită la
jumătate. Aşteptaţi până când camera se răceşte.
● Când înregistrați în medii liniştite, sunetul diafragmei, focalizării şi alte
acţiuni pot fi înregistrate în imaginile în mişcare. Aceasta nu este o
defecţiune.
● Pentru a înregistra imagini în mișcare 4K, utilizaţi un card UHS Clasa de viteză
3.
● Când înregistraţi imagini în mişcare 4K, unghiul de vizualizare va fi mai îngust
decât la imaginile în mişcare de alte dimensiuni.
● Pentru a asigura focalizarea extrem de precisă, imaginile în mişcare 4K sunt
înregistrate la viteze mici de focalizare automată. Poate fi dificil sa focalizați pe
subiect cu focalizarea automată, dar aceasta nu este o defecţiune.
DVQX1151 (ENG)
35
Înregistrarea
■
Setarea formatului, dimensiunea imaginii şi frecvenţa
cadrelor de înregistrare
→
[Motion Picture] (Imagini în mișcare) → [Rec Format](Format înregistrare)
Setări: [AVCHD] / [MP4]
→
[Motion Picture](Imagini în mișcare) → [Rec Quality](Calitate înregistrare)
Atunci când este selectat [AVCHD]:
[FHD/28M/50p]*1 / [FHD/17M/50i] / [FHD/24M/25p]
● Imagini în mişcare [AVCHD]:
Înregistrarea se opreşte când durata de înregistrare continuă depăşeşte 29
minute si 59 de secunde.
Fişierele sunt divizate în fişiere mai mici cu imagini în mișcare pentru
înregistrare atunci când dimensiunea fişierului depăşeşte 4 GB.
Când este selectat [MP4]:
[4K/100M/30p]*2 / [4K/100M/25p]*2 / [FHD/28M/60p] / [FHD/28M/50p] /
[FHD/20M/30p] / [FHD/20M/25p] / [HD/10M/30p] / [HD/10M/25p]
● Imaginile în mişcare cu dimensiunea fişierului setată la [FHD] sau [HD] în [MP4]:
Înregistrarea se opreşte când durata de înregistrare continuă depăşeşte 29
minute si 59 de secunde.
Fişierele sunt divizate în fişiere cu imagini în mişcare mai mici pentru
înregistrare şi redare când dimensiunea fişierului depăşeşte 4 GB. (Puteţi
continua să înregistraţi imagini în mişcare fără întrerupere.)
● Imaginile în mişcare cu dimensiunea fişierului setată la [4K] în [MP4]:
Înregistrarea se opreşte când timpul de înregistrare continuă depăşeşte 15
minute.
Când utilizaţi un card de memorie SDHC, fişierele sunt divizate în fişiere cu
imagini în mişcare mai mici pentru înregistrare şi redare dacă dimensiunea
fişierului depăşeşte 4 GB. (Puteţi continua să înregistraţi imagini în mişcare fără
întrerupere.)
Dacă utilizaţi un card de memorie SDXC, puteţi înregistra o imagine în mişcare
într-un singur fişier, chiar dacă dimensiunea este mai mare de 4 GB.
*1 AVCHD Progresiv
*2 Imagini în mişcare 4K
36
DVQX1151 (ENG)
Înregistrarea
[4K Live Cropping](Decupare 4K în timp real)
Mod de înregistrare:
Prin decuparea filmului Dvs. de la unghiul de vedere 4K la Înaltă definiție
completă (FHD), puteți înregistra imagini în mișcare care panoramează și
apropie/depărtează, menținând camera într-o poziție fixă.
• Ţineţi camera ferm pe loc în timp ce înregistrați.
• O imagine în mişcare va fi înregistrată la [FHD/20M/25p] sub [MP4].
Panoramare
Mărire
• Atunci când doriţi să măriți/micșorați, setaţi unghiuri de vizualizare diferite pentru
decuparea cadrelor de pornire şi de final. De exemplu, pentru a mări, setaţi un
unghi de vizualizare mai mare pentru cadrul iniţial şi un unghi de vizualizare mai
mic pentru cadrul final.
1 Setaţi selectorul de mod la [
2 Setaţi meniul (→24)
→
]
[Motion Picture](Imagini în mișcare) → [4K Live Cropping](Decupare 4K în timp real)
Setări: [40SEC] / [20SEC] / [OFF](Dezactivare)
• Unghiul de vedere se îngustează.
3
Setaţi cadrul de pornire pentru
decupare
• Atunci când efectuaţi setări pentru prima dată,
este afişat un cadru iniţial de dimensiune
1920×1080.
(După setarea cadrului iniţial şi cadrului final, vor
fi afișate cadrul iniţial şi final setate imediat
înainte.)
Start
Size
Reset
DVQX1151 (ENG)
Set
37
Înregistrarea
Operare
Operare tactilă
Atingeţi
[DISP.]
(Afișaj)
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
4
Descriere
Deplasează cadrul
Îndepărtare
degete/
apropiere degete
Mărește/micșorează cadrul
(Gama de setări permisă este de la 1920×1080 la
3840×2160.)
[Reset](Resetare)
Readuce poziţia cadrului în centru şi dimensiunea
acestuia la setarea implicită.
[Set](Setare)
Decide poziţia şi dimensiunea cadrului
Repetaţi pasul 3 şi apoi setaţi
cadrul final al decupării
End
Size
Reset
5
Set
Apăsaţi butonul imagini în mișcare
(sau butonul declanșator) pentru a
începe înregistrarea
Timp de înregistrare scurs
Setaţi timpul de funcţionare
• Eliberați butonul de imagini în mișcare (sau butonul
declanșator) imediat după apăsarea lui.
• Atunci când durata de operare setată a expirat,
înregistrarea se încheie automat. Pentru a încheia
înregistrarea pe parcurs, apăsați din nou butonul
imagini video (sau butonul declanșator).
■
Schimbarea poziției și dimensiunii unui cadru pentru decupare
Apăsaţi butonul [Fn1] în timp ce este afişat ecranul de înregistrare şi efectuaţi
paşii 3 şi 4.
■
Pentru a anula înregistrarea cu [4K Live Cropping](Decupare 4K în timp real)
Selectaţi [OFF](Dezactivare) la pasul 2.
● Focalizarea este reglată şi fixată la cadrul de început pentru decupare.
● [Continuous AF] este setat la [OFF](Dezactivare).
● [Metering Mode](Mod de măsurare) va fi [ ] (Multi Metering)(Măsurare
multiplă).
38
DVQX1151 (ENG)
Redare
Vizualizarea imaginilor
1
Apăsați butonul [
2
Apăsaţi ◄► pentru a selecta o imagine pentru a fi afişată
] (Playback)(Redare)
● Ecranul de redare apare dacă porniți camera în timp ce apăsați butonul [ ]
(Playback) (Redare).
● Când [Lens Retraction](Retractare obiectiv) (→43) este setat la [ON](activare),
obiectivul este retractat după circa 15 secunde când camera este comutată de
la ecranul de înregistrare la ecranul de redare.
■ Vizualizarea imaginilor în mișcare
•
Această unitate a fost proiectată pentru a reda imagini în mişcare cu ajutorul
formatelor AVCHD şi MP4.
Imaginile în mişcare sunt afişate cu pictograma ([
]) imagini în
Apăsaţi ▲ pentru a începe redarea
• Dacă apăsaţi [MENU/SET] în timpul unei pauze,
puteţi crea o fotografie dintr-o imagine în mişcare.
■ Ştergerea fotografiilor
Fotografiile şterse nu pot fi recuperate.
Apăsaţi butonul [ ] pentru a şterge imaginea afişată
Utilizaţi ▲ pentru a selecta [Delete Single](Ștergere o singură imagine) şi apăsaţi
[MENU/SET](Meniu/Setare)
■ Încheierea redării
Apăsaţi butonul [
] (Redare) din nou sau apăsaţi butonul pentru imagini în mişcare.
• Redarea poate fi încheiată prin apăsarea declanşatorului până la jumătate.
■
Trimiterea fotografiilor la servicii Web
Dacă apăsaţi în
timp ce o singură imagine este afişată, puteţi trimite repede
fotografia la serviciul web.
DVQX1151 (ENG)
39
Redare
[Light Composition](Compunerea luminii)
Selectaţi mai multe cadre din fişierele rafală 4K pe care doriţi să le combinaţi.
Părţi ale imaginii care sunt mai luminoase decât în cadrul precedent vor fi
suprapuse în cadrul precedent pentru a combina cadrele într-o singură imagine.
•
Atunci când utilizaţi [Light Composition](Compunerea luminIi), este
recomandată utilizarea unui trepied sau utilizarea un smartphone în loc de
butonul declanşator şi realizarea unei înregistrări la distanţă (→47), pentru a
controla tremuratul camerei.
→
[Playback](Redare) → [Light Composition](Compunerea luminii)
1
Apăsaţi ◄► pentru a selecta fișierele rafală 4k şi apăsaţi
[MENU/SET](Meniu/Setare)
2
Alegeţi metoda de combinare şi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
■
[Composite Merging](Îmbinare compusă): Selectarea cadrelor
pentru combinare
Glisaţi cursorul sau utilizaţi ▲▼◄► pentru a selecta cadrele care să fie combinate
Apăsaţi [MENU/SET](Meniu/Setare)
• Cadrele selectate sunt reținute şi afişajul
trece la ecranul de previzualizare.
• Folosiţi ▲▼ pentru a selecta elementele şi
apăsaţi [MENU/SET](Meniu/Setare) pentru
a efectua următoarele operaţii.
– [Next](Următor): Vă permite să selectaţi mai multe cadre pentru combinare.
– [Reselect](Reselectare): Anulează selectarea ultimului cadru și vă permite
să selectați o imagine diferită.
Repetaţi paşiis - pentru a selecta mai multe cadre pentru a le combina (până la 40 de cadre)
Apăsați ▼ pentru a selecta [Save](Salvați) și apăsați [MENU/SET](Meniu/Setare)
40
DVQX1151 (ENG)
■
Redare
[Range Merging](Fuzionarea unei game) Selectarea unui
domeniu de combinat
Selectaţi cadrul din prima imagine şi apoi apăsaţi [MENU/SET](Meniu/Setare)
Metoda de selectare este aceeaşi ca în etapa de [Composite Merging](Îmbinare
compusă). (→40)
Selectaţi cadrul ultimei imagini şi apoi apăsaţi [MENU/SET](Meniu/Setare)
3
Selectaţi [Yes](Da) în ecranul de confirmare şi
apăsaţi [MENU/SET](Meniu/Setare)
• Imaginea va fi salvată în format JPEG.
DVQX1151 (ENG)
41
Meniu
Lista meniuri.
• • Elementele de meniu [Photo Style](Stil foto), [Filter Settings](Setări filtru), [AFS/
AFF/AFC], [Metering Mode](Mod măsurare), [Highlight Shadow](Evidențiere
umbră), [i.Dynamic](Dinamic inteligent), [i.Resolution](Rezoluție inteligentă),
[Diffraction Compensation](Compensare difracție), [i.Zoom](Transfocare
inteligentă), [Digital Zoom](Transfocare digitală), [Stabilizer](Stabilizator), și
[Conversion](Conversie) sunt comune pentru meniurile [Rec](Înregistrare) și
[Motion Picture](Imagini în mișcare). Dacă o setare într-un meniu este
schimbată, setarea cu acelaşi nume din celălalt meniu va fi de
asemenea schimbată automat.
■ Pentru a afişa explicaţii privind elementele
de meniu
Când [Menu Information](Informații meniu) în meniul
[Setup](Configurare) este setat la [ON](Activare),
explicaţii cu elemente de meniu şi setările sunt afişate pe
ecranul meniu.
Explicații pentru elementele de meniu şi setări
[Rec](Înregistrare)
[Photo Style](Stil foto)
[Filter Settings](Setări filtru)
[Aspect Ratio](Raport dimensiuni)
[i.Dynamic](Dinamic inteligent) [ISO Limit Set](Setare limită ISO)
[i.Resolution](Rezoluție
inteligentă)
[iHandheld Night Shot](Fotografie
nocturnă inteligentă fără trepied)
[Picture Size](Dimensiune imagine) [iHDR]
[Quality](Calitate)
[HDR]
[AFS/AFF/AFC](Focalizare
automată unică/Focalizare
automată flexibilă/Focalizare
automată continuă)
[Multi Exp.](Expunere
multiplă)
[ISO Increments](ISO gradual)
[Extended ISO](ISO extins)
[Diffraction](Difracție)
[Compensation](Compensare)
[i.Zoom](Transfocare
inteligentă)
[Metering Mode](Mod de măsurare) [Time Lapse Shot](Fotografie
cu timp scurs)
[Digital Zoom](Transfocare digitală)
[4K PHOTO](Fotografii 4K)
[Panorama Settings](Setări panoramă)
[Color Space](Spațiu culoare)
[Bracket](Încadrare)
[Shutter Type](Tip declanșator) [Stabilizer](Stabilizator)
[Burst Rate](Viteză rafală)
[Self Timer](Temporizator)
[Highlight Shadow]
(Evidențiere umbră)
[Stop Motion Animation]
(Animație cadru cu cadru)
[Flash](Bliț)
[Red-Eye Removal](Reducere
ochi roșii)
[Conversion](Conversie)
[Face Recog.](Recunoașterea feței)
[Profile Setup](Configurare profil)
[Motion Picture](Imagini video)
[4K Live Cropping](Decupare
4K în timp real)
[Exposure Mode](Mod de expunere)
[Silent Operation](Operare silențioasă)
[High Speed Video](Video
[Wind Noise Canceller]
[Snap Movie](Film instantaneu) de mare viteză)
AF](Focalizare
[Rec Format](Format înregistrare) [Continuous
automată continuă)
[Zoom Mic](Zoom microfon)
[Rec Quality](Calitate înregistrare) [Flkr Decrease](Micșorare pâlpâire)
42
DVQX1151 (ENG)
Meniu
[Custom](Personalizare)
[Cust.Set Mem.]
[Silent Mode](Mod silențios)
[MF Assist Display](Afișare
[Monitor Info. Disp.]
asistare focalizare manuală)
[MF Guide](Ghid focalizare manuală) [Rec Area](Zonă de înregistrare)
[AF/AE Lock](Blocare focalizare
și expunere automate)
[Peaking](Maxim)
[Remaining Disp.](Afișare timp rămas)
[AF/AE Lock Hold]
[Histogram](Histograma)
[Auto Review](Revizualizare automată)
[Shutter AF](Focalizare automată
declanșator)
[Half Press Release](Eliberare la
apăsare pe jumătate)
[Quick AF](Focalizare automată
rapidă)
[Pinpoint AF Time](Oră
autofocalizare precisă)
[Pinpoint AF Display](Afișare
autofocalizare precisă)
[AF Assist Lamp](Indicator luminos
de asistare focalizare automată)
[Direct Focus Area](Zonă
de focalizare directă)
[Focus/Release Priority](Prioritate
focalizare/Deblocare)
[AF+MF](Focalizare automată și
focalizare manuală)
[MF Assist](Asistare focalizare
manuală)
[Guide Line](Linie de ghidare) [Fn Button Set](Programare buton funcție)
[Center Marker](Marcaj central)
[Zoom lever](Pârghie transfocare)
[Highlight](Subliniere)
[Lens Position Resume](Reluare
poziție obiectiv)
[Zebra Pattern](Tipar zebră)
[Lens Retraction](Retractare obiectiv)
[Monochrome Live View](Vizualizare
monocromă în timp real)
[Constant Preview](Previzualizare
constantă)
[Q.MENU](Meniu rapid)
[Expo.Meter](Exponometru)
[Touch Settings](Setări tactile)
[Dial Guide](Ghid selector)
[Touch Scroll](Derulare tactilă)
[Video Button](Buton video)
[LVF Disp.Style](Stil afișare vizor)
[Menu Guide](Ghid meniu)
[Monitor Disp. Style]
[Monitor Info. Disp.]
[Monitor Luminance](Luminanţă
ecran)
[Monitor Priority (Play)](Prioritate
monitor - redare)
[Version Disp.](Afișare versiune)
[Setup](Setare)
[Online Manual]
[Clock Set](Setare ceas)
[Exposure Comp. Reset](Resetare
compensare expunere)
[Economy](Economic)
[Self Timer Auto Off](Oprire automată
temporizator)
[Travel Date](Data călătoriei)
[USB Mode](Mod USB)
[No.Reset](Resetare număr)
[Wi-Fi]
TV Connection](Conexiune TV)
[Reset](Resetare)
[Beep](Sunet avertizare)
[Menu Resume](Reia meniu)
[Reset Wi-Fi Settings](Resetare setări Wi-Fi)
[Live View Mode](Mod vizualizare
în timp real)
[Menu Background](Fundal meniu)
[Demo Mode](Mod demonstrativ)
[World Time](Fus orar)
[Monitor Display]/[Viewfinder] [Menu Information]
(Informații meniu)
(Monitor/vizor)
[Format]
[Playback](Redare)
[Slide Show](Diaporamă)
[Title Edit](Editare titlu)
[Playback Mode](Mod redare) [Text Stamp](Imprimare text)
[Rotate](Rotire)
[Rotate Disp.](Rotire ecran)
[Location Logging](Înregistrare
locație)
[Video Divide](Divizare video)
[4K PHOTO Bulk Saving](Salvare
în grup foto 4K)
[Light Composition](Compunerea
luminii)
[Clear Retouch](Elimină retușuri)
[Stop Motion Video](Video
cadru cu cadru)
[Protect](Protejează)
[Resize](Redimensionare)
[Face Rec Edit](Editare
recunoaștere față)
[Cropping](Decupare)
[Picture Sort](Sortare imagini)
[RAW Processing]
[Time Lapse Video](Video cu
timp scurs)
[Favorite]
[Print Set](Setare imprimare)
DVQX1151 (ENG)
43
Wi-Fi
Ce puteţi face cu funcţia Wi-Fi®
● Operarea camerei prin conectarea la un smartphone
● Realizarea de fotografii prin intermediul un smartphone (→47)
● Redarea imaginilor din cameră pe un smartphone (→47)
● Salvarea imaginilor din cameră pe un smartphone
● Trimiterea de imagini din cameră la servicii de reţele sociale
● Adăugarea de informaţii de localizare a imaginilor în cameră din
smartphone
● Combinarea de imagini în mişcare înregistrate cu Snap Movie, în funcţie
de preferinţele dvs., pe un smartphone
● Afişarea de imagini pe un televizor
● Imprimare wireless
● Trimiterea imaginilor la dispozitivul AV
● Trimiterea de imagini pe un PC
● Utilizarea serviciilor Web
• Acest manual utilizează termenul "smartphone" atât pentru telefoane inteligente cât şi
pentru tablete, doar dacă nu este necesar să se facă distincția între ele.
• Camera nu poate fi utilizată pentru a vă conecta la o conexiune LAN wireless publică.
• Pentru detalii, consultaţi "Instrucţiuni de operare pentru funcţii avansate (format PDF)".
■
Despre butonul [Wi-Fi]
În aceste instrucţiuni de operare, un buton de funcţie la care este atribuit [Wi-Fi] este
menţionat ca buton [Wi-Fi]. (La momentul achiziţiei, [Wi-Fi] este atribuit butonului
[Fn4] în modul de înregistrare şi butonului [Fn1] în modul de redare.)
• Pentru detalii despre butonul funcţional, consultaţi (→23).
Pentru a porni funcţia Wi-Fi (când sunteți în mod înregistrare):
Atingeţi [
]
Atingeţi [
44
]
DVQX1151 (ENG)
Wi-Fi
Operarea camerei prin conectarea la un
smartphone
Instalarea aplicației pentru smartphone "Panasonic Image App"
„Image App" este o aplicaţie furnizată de către Panasonic.
Sisteme de operare
acceptate
Android™: Android 4.0 sau mai nou
IOS: iOS 7.0 sau ulterioară
Procedura de instalare
Conectaţi dispozitivul la o reţea
(Android) Selectaţi "Google Play™ Store"
(iOS) Selectaţi "App Store"
Introduceţi "Panasonic Image App" sau "LUMIX"
pentru a căuta aplicația
Selectaţi "Panasonic Image App" şi instalaţi-o
• Utilizaţi ultima versiune.
• Versiuni de sisteme de operare acceptate începând cu februarie 2017.
Versiunile sistemelor de operare acceptate pot fi modificate fără preaviz.
• Serviciul poate să nu funcționeze în mod corespunzător, în funcţie de tipul de
smartphone utilizat.
Pentru cele mai recente informaţii despre "Image App", consultaţi site-ul
de asistenţă de mai jos.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Acest site este disponibil numai în limba engleză).
• Când descărcaţi aplicația pe o reţea mobilă, pot apărea taxe de comunicare
pachete de date, în funcţie de detaliile contractului Dvs.
• Pentru detalii despre procedura de operare etc., consultaţi [Help] în meniul
"Image app".
• Atunci când utilizaţi "Image App" pe un smartphone care este conectat la
camera foto prin Wi-Fi, [Help] din "Image App" poate să nu fie afişat, în funcţie
de smartphone. În acest caz, după terminarea conexiunii la cameră, rebranşaţi
smartphoneul la o reţea de telefonie mobilă, cum ar fi o reţea 3G sau LTE, sau
la un ruter Wi-Fi, şi apoi afișați ecranul [Help] în „Image app".
• Unele ecrane şi informaţiile furnizate în acest document pot fi diferite, în funcţie
de sistemul de operare suportat şi versiunea "Image App”.
DVQX1151 (ENG)
45
Wi-Fi
Conectarea la un smartphone
Puteţi stabili o conexiune Wi-Fi pe această unitate fără să introduceţi o
parolă pe smartphone-ul dvs.
(Pe cameră)
→
[Setup](Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function](Funcție Wi-Fi) → [New
Connection](Conexiune nouă) → [Remote Shooting & View](Înregistrare și
vizualizare la distanţă)
• Informaţiile necesare pentru conectarea directă a
smartphone-ului dvs. la această unitate (SSID ( ))
sunt afişate.
• De asemenea, puteţi afişa informaţii apăsând
butonul la care funcţia [Wi-Fi] este atribuită.
(Pe smartphone)
1 Porniţi funcţia Wi-Fi în meniul de setare
2 Selectaţi mesajul SSID afişat pe ecranul camerei
3 Porniţi "Image App" (→45)
• Atunci când apare un ecran de confirmare a conexiunii
pe camera foto, selectaţi [Yes](Da) şi apăsaţi [MENU/
SET](Meniu/Setare). (Numai atunci când se face o
conexiune pentru prima dată.)
[Wi-Fi Password](Parola Wi-Fi) este setată la [OFF](Dezactivat) în momentul
achiziţiei.
când începeţi o conexiune Wi-Fi, verificaţi dacă dispozitivul afişat pe ecranul de
confirmare al conexiunii camerei este într-adevăr dispozitivul la care doriţi să vă
conectaţi. Chiar dacă este afişat un dispozitiv incorect, tot veți fi conectat la
acesta dacă selectaţi "Yes"(Da). Dacă par a fi alte dispozitive compatibile Wi-Fi
în apropiere, vă recomandăm să setaţi [Wi-Fi Password](Parola Wi-Fi) la [ON]
(Activ). Pentru detalii, consultați "Instrucţiuni de utilizare pentru funcţii avansate
(format PDF)".
46
DVQX1151 (ENG)
Wi-Fi
Oprire conexiune
1 Setaţi camera la modul de înregistrare
• Apăsaţi butonul declanşator până la jumătate pentru a reveni la modul de
înregistrare.
2 Selectaţi elementul din meniul camerei
pentru a închide conexiunea Wi-Fi
→
[Setup](Configurare) → [Wi-Fi]
[Wi-Fi →
Function](Funcția Wi-Fi) → [Yes](Da)
3 Pe smartphone, închideţi "Image App"
• Pentru detalii despre modul de a închide aplicaţia, consultaţi instrucţiunile
de operare ale dispozitivului.
Fotografierea prin intermediul unui smartphone (înregistrare la distanţă)
1 Conectaţi la un smartphone (→46)
2 Operați smartphone-ul
Selectaţi [
]
Realizați fotografii
• Imaginile înregistrate sunt salvate în cameră.
• Unele setări nu sunt disponibile.
Redarea imaginilor din cameră pe un smartphone
1 Conectaţi la un smartphone (→46)
2 Operați smartphone-ul
Selectaţi [
]
• Când imaginea este atinsă, este redată la o
dimensiune mai mare.
DVQX1151 (ENG)
47
Altele
Descărcarea de software
Fotografiile/imaginile în mişcare pot fi copiate de pe cameră pe calculator prin
conectarea acestora. Dacă doriţi să redaţi sau să editaţi imagini pe un computer,
descărcaţi software de pe site-ul furnizorului şi instalaţi-l pe computerul dvs. .
● Pentru a descărca software-ul, computerul dvs. trebuie să fie conectat la internet.
● Poate dura ceva timp pentru a descărca software-ul în unele medii de comunicare.
PHOTOfunSTUDIO 9.9 PE
Puteţi captura imagini statice sau filme pe PC sau organiza imaginile captate
după data de înregistrare, numele modelului camerei digitale utilizată pentru
înregistrare, etc. Puteţi de asemenea corecta fotografii, edita imagini în mişcare,
sau scrie DVD-uri.
• Pentru a descărca/instala software-ul, vizitaţi site-ul web de mai jos.
Software-ul este disponibil pentru descărcare până la sfârşitul lunii Februarie 2022.
• http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs99pe.html
• Sisteme de operare acceptate: Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7
• "PHOTOfunSTUDIO" nu este compatibil cu Mac.
• Pentru detalii, consultaţi "Instrucţiuni de operare pentru funcţii avansate
(format PDF)".
SILKYPIX Developer Studio SE
Acest software dezvoltă şi editează fişierele de imagine RAW. Fotografiile
editate pot fi salvate într-un format de fişier precum JPEG sau TIFF, care pot fi
afişate pe un computer personal, etc.
• Pentru a descărca/instala software-ul, vizitaţi site-ul web de mai jos.
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/
• Sisteme de operare acceptate: Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7
Mac OS X v10.6 - v10.12
• Pentru detalii privind mediul de funcţionare şi modul de utilizare a SILKYPIX
Developer Studio, consultaţi "Help"(Ajutor) sau site-ul de asistenţă al Ichikawa
Soft Laboratory.
LoiLoScope versiune de încercare pentru 30 de zile
Imaginile în mişcare pot fi editate cu uşurinţă.
• Pentru a descărca/instala software-ul, vizitaţi site-ul web de mai jos.
http://loilo.tv/product/20
• Sisteme de operare acceptate: Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7
• Pentru mai multe informaţii despre cum să utilizaţi LoiLoScope şi mediul său
de operare, citiţi manualul LoiLoScope, disponibil pentru descărcare de pe
pagina de internet.
• "LoiLoScope" nu este compatibil cu Mac.
48
DVQX1151 (ENG)
Altele
Listă ecrane monitor/vizor
• Următoarele imagini sunt exemple pentru când afişajul ecranului este setat
la [
] (stil monitor) pe monitor.
În înregistrare
50p
Card (afişat numai în
timpul înregistrării)
Recording mode
(Mod înregistrare) (→20)
Custom Set (Setare personalizată)
[Photo Style] (Stil foto)
[Flash] (Bliț)
50p
[Rec Format]/[Rec Quality]
([Format înregistrare]/[Calitate î
nregistrare])
[Snap Movie] (Film instantaneu)
[Aspect Ratio]/[Picture Size]
(Raport de aspect)/(Dimensiune
fotografie)
Dimensiune imagine (Mod
fotografie panoramică)
Afișaj reglare efect
imagine (Filter) (Filtru)
EXPS
EXPS Tipuri de efecte de
imagine (Filter)(Filtru)
XXmXXs
Elapsed recording time*1
(Timp de înregistrare scurs
∗1)
Simultaneous recording
indicator (Indicatorul de
înregistrare simultană) (atunci
când realizaţi fotografii în timp
ce înregistraţi imagini în
mișcare)
[Peaking] (Maxim)
[Highlight Shadow] (Evidențiere umbră)
[HDR]/[iHDR]
[Multi Exp.] (Expunere multiplă)
[Conversion] (Conversie)
Electronic shutter (Declanșator electronic)
Overheat indicator (Indicator de
supraîncălzire) (→29, 31, 35)
DVQX1151 (ENG)
49
Altele
[Quality] (Calitate)
200fps 100fps
AFS
[High Speed Video] (Video de mare
viteză)
[AFS/AFF/AFC]/MF
Name2
Zile scurse din călătorie∗3
Vârstă în ani/luni∗2
AF Mode (Mod focalizare automată)
[Pull Focus] (Menținere focalizare)
AF Lock
Burst (Rafală)
Zoom (Transfocare)
[Face Recog.] (Recunoașterea feței)
AFL
Locație*∗3
Dată/oră curente∗3
Setare destinație călătorie∗3:
Exponometru
[4K PHOTO] (Fotografii 4K) (→28)
[Post Focus] (Focalizare
ulterioară) (→31)
[Self Timer] (Temporizator)
AF area (Zonă de focalizare automată)
Remaining battery (Energie
rămasă în acumulator)
Macro recording (Înregistrare
macro) (→21)
Țintă loc de măsurare
[Stabilizer] (Stabilizator)
[Self Timer] (Temporizator)
Jitter alert (Alertă vibrații)
[Zoom Mic] (Zoom microfon)
Stare înregistrare
(Clipește roșu) (→35)/
Focus (Luminează
verde) (→19)
[Center Marker](Marcaj central)
[Silent Mode](Mod silențios)
AEL
[Metering Mode] (Mod de măsurare)
Comutare program
Focus (Under low illumination)
(Focalizare (În condiții de iluminare
scăzută)
2.8
Stare conexiune Wi-Fi
60
Histogram
AE Lock
Aperture value (Valoarea diafragmei)
Shutter speed (Timpul de expunere)
Exposure compensation
(Compensare expunere) (→27)
Exposure Bracket (Încadrare expunere)
(→34)Brightness (exposure)
(Luminozitatea (expunere))
Manual Exposure Assist (Asistare expunere
manuală)
ISO sensitivity (Sensibilitate ISO)
50
DVQX1151 (ENG)
Altele
Colorare
[Dial Guide](Ghid selector)
White Balance Bracket
(Încadrare balans de alb) (→34)
White Balance Fine
Adjustment (Ajustare fină
a balansului de alb)
White Balance (Balansul de alb)
Colorare
98
RXXmXX
s
Number of recordable
pictures (Număr de imagini
înregistrabile)
Available recording time*1 (Timp
de înregistrare disponibil∗1)
Funcția de control al
defocalizării
Brightness (exposure)
(Luminozitate) (expunere)
Type of defocus ([Miniature Effect])
Tip de defocalizare ([Efect miniatură])
[One Point Color](Pată de culoare)
[Sunshine](Lumină solară)
Afișaj reglare efect
imagine (Filter) (Filtru)
Efecte fotografie Activate
sau Dezactivate
Picture effects (Filter) Efecte fotografie (Filtre)
Touch tab (Filă tactilă)
Aperture value (Valoarea diafragmei)
Touch zoom (Transfocare tactilă)
Shutter speed (Timpul de expunere)
Touch Shutter (Declanșator tactil)
ISO sensitivity (Sensibilitate ISO)
[Touch AE](Expunere automată tactilă)
[Peaking](Maxim)
Function buttons
(Butoane funcționale)
(→23)
*1 [m] și [s] indică “minute” și “secunde”.
*2 Aceasta este afişat timp de aproximativ 5 secunde atunci când camera este activată dacă
[Profile Setup](Configurare profil) (→42) este setat.
*3 Aceasta este afişat timp de aproximativ 5 secunde atunci când camera este activată după
setarea ceasului şi după comutarea din modul de redare la modul de înregistrare.
• Informaţiile afişate, precum histograme, măriri şi valori numerice, sunt
numai pentru referinţă.
DVQX1151 (ENG)
51
Altele
■
Informaţiile despre înregistrare pe monitor
Recording mode (Mod Înregistrare)
(→20)
Single (Unic)
F2.8
Aperture value (Valoarea diafragmei)
Burst (Rafală)
1/60
Shutter speed (Timpul de expunere)
[4K PHOTO] (Fotografii 4K) (→28)
Remaining battery (Capacitatea
rămasă a bateriei)
[Self Timer] (Temporizator)
AFS
[AFS/AFF/AFC]/MF
AF Mode (Mod focalizare automată)
ISO sensitivity (Sensibilitate ISO)
[Quality] (Calitate)
Exposure compensation
(Compensare expunere) (→27)
[Aspect Ratio]/ [Picture Size]
(Raport de aspect) /
(Dimensiunea imaginii)
Exposure Bracket (Încadrare expunere)
(→34) Brightness (exposure)
Wi-Fi
Wi-Fi (→44)
Function button setting (Setare
buton funcțional) (→23)
(Luminozitatea (expunere))
Manual Exposure Assist (Asistare
expunere manuală)
[Flash](Bliț)
[Photo Style](Stil foto)
White Balance Bracket
(Încadrare balans de alb) (→34)
White Balance Fine Adjustment
(Ajustare fină a balansului de
alb)
AWB
White Balance (Balansul de alb)
[i.Dynamic](Dinamic inteligent)
[Metering Mode](Mod de măsurare)
98
RXXmXXs
∗
[ [m] și [s] indică “minut” și “secundă”.
52 DVQX1151 (ENG)
Number of recordable
pictures (Număr de imagini
înregistrabile)
Available recording time* (Timpul de
înregistrare disponibil*)
Altele
Depanare, întrebări și răspunsuri
• Efectuarea [Reset](Resetare) în meniul [Setup](Setare) poate rezolva problema.
• Informații mai detaliate sunt disponibile în "Instrucţiuni de utilizare pentru funcţii
avansate (format PDF)". Verificaţi împreună cu informaţiile din această secţiune.
Indicatorul luminos de încărcare clipeşte.
• Încărcarea este realizată într-un loc cu temperatură extrem de mare sau extrem de scăzută.
→ Reconectaţi cablul de conectare USB (furnizat) şi reîncercaţi încărcarea într-un loc
unde temperatura ambiantă este între 10 °C și 30 °C (50°F până la 86°F) (condiţiile
de temperatură se aplică și acumulatorului).
• Încărcare nu este posibilă când capacitatea de alimentare a calculatorului este mică.
Acumulatorul se descarcă repede.
• [4K PHOTO](Fotografie 4K) este setat la [
] ([4K Pre-Burst](Pre-Rafală 4K).
→ Când [
] ([4K Pre-Burst](Pre-Rafală 4K) a fost selectat, bateria se consumă mai repede.
Selectaţi [
] ([4K Pre-Burst](Pre-Rafală 4K)) numai atunci când înregistrați.
Focalizarea nu este aliniată corect.
• Subiect în afara intervalului de focalizare
• [Focus/Release Priority](Prioritate focalizare/Deblocare) este setat la [RELEASE]
(Deblocare). (→43)
• [Shutter AF](Focalizare automată declanșator) este setat la [OFF](Oprit). (→43)
• Blocare AF este setat incorect.
• Dacă există amprente sau murdărie pe obiectiv, focalizarea poate fi setată în obiectiv
şi nu la subiect.
Subiectul apare înclinat în fotografii.
•
Dacă realizați o imagine a unui subiect în mişcare în mod declanșator electronic, mod
înregistrare imagini în mișcare sau mod înregistrare fotografii 4K, obiectul din imagine
poate fi înclinat în unele cazuri. Aceasta este caracteristic senzorilor MOS care servesc
drept senzori de ai camerei. Aceasta nu este o defecţiune.
Pot apărea linii sau pâlpâire în prezența surselor de iluminat
fluorescente şi a dispozitivelor de iluminare cu LED-uri.
• Aceasta este caracteristic senzorilor MOS care servesc drept senzori ai camerei. Aceasta nu
este o defecţiune.
• Dacă realizaţi fotografii cu ajutorul declanșatorului electronic, liniile pot fi reduse prin setarea
unui timp de expunere mai mare.
• Când se observă pâlpâire sau apariția de linii sub iluminare cum ar fi un tub fluorescent sau
dispozitiv de iluminare LED în modul de înregistrare de imagini în mişcare, puteţi reduce
pâlpâirea sau liniile prin setarea [Flkr Decrease] (→42) şi reglarea timpului de expunere.
Este posibil să selectaţi un timp de expunere de [1/50], [1/60], [1/100] sau [1/120]. Puteţi seta
timpul de expunere manual în Creative Video Mode (Mod video creativ). (→20)
DVQX1151 (ENG)
53
Altele
Înregistrarea fotografiilor 4K se opreşte înainte de încheiere.
•
Atunci când temperatura ambiantă este ridicată sau înregistrarea cu funcția fotografii 4K
se realizează continuu, camera poate afişa [
] şi opri înregistrarea. Aşteptaţi până
când camera se răceşte.
Nu se pot înregistra imagini video.
•
Când un card de mare capacitate este utilizat, este posibil să nu puteţi realiza o imagine
pentru un timp după ce ați pornit camera.
Uneori ajustarea focalizării cu modul de focalizare automată este
dificilă în timp ce înregistrați imagini în mişcare 4K.
• Acest lucru poate avea loc atunci când realizați o fotografie prin reducerea vitezei de focalizare
automată pentru a regla focalizarea la mare precizie. Aceasta nu este o defecţiune.
Nu s-a activat blițul.
• Blițul devine indisponibil în următoarele cazuri.
- Blițul este închis.
• Setaţi [Shutter Type](Tip declanșator) la [AUTO] sau [MSHTR]. (→42)
• Setaţi [Silent Mode](Mod silenţios) la [OFF](Oprit). (→43)
Nu se poate conecta la LAN wireless. Undele radio se deconectează
Sugestii generale pentru utilizarea unei conexiuni Wi-F
• Folosiţi în raza de transmisie a reţelei LAN wireless.
• Dacă orice dispozitiv, cum ar fi un cuptor cu microunde, telefon fără fir etc., care utilizează
2,4 GHz, este utilizate simultan în apropierea acestei unități, undele radio pot fi întrerupte.
→ Utilizaţi-le suficient de departe de dispozitiv.
• Când indicatorul bateriei clipeşte roşu, conexiunea cu alte echipamente nu poate porni
sau conexiunea poate fi perturbată. (Este afişat un mesaj precum [Communication error]
(Eroare de comunicare).)
• Atunci când unitatea este plasată pe o masă sau raft de metal ,conexiunea poate să nu
fie stabilită ușor, deoarece camera este afectată de undele radio. Utilizaţi unitatea la
distanţă de suprafeţele metalice.
Obiectivul face un sunet ca de clic.
• Atunci când camera este pornită sau oprită, obiectivul este mișcat sau diafragma efectuează
o acțiune, un astfel de zgomot poate fi auzit. Aceasta nu este o defecţiune.
• Când luminozitate se schimbă după o operaţie de transfocare sau mișcare a camerei,
obiectivul poate face un zgomot în timp ce reglează diafragma. Aceasta nu este o defecţiune.
Transfocarea se opreşte instantaneu.
•
54
Atunci când utilizaţi Extra Optical Zoom (Zoom optic extra), acţiune de transfocare se va
opri temporar. Aceasta nu este o defecţiune.
DVQX1151 (ENG)
Altele
Specificaţii
Cameră foto digitală: Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră
Sursă de alimentare DC 8.4 V (
8.4 V)
Consum de energie 1,9 W (când înregistrați cu monitor)
2,7 W (când înregistrați cu vizor)
1,5 W (când redați cu monitor)
1,6 W (când redați cu vizor)
Pixeli efectivi ai
camerei
18.100.000 pixeli
Senzor imagine
sensor MOS 1/2.3″
Numărul total de pixeli 18.900.000 pixeli
Filtru de culori primare
Obiectiv
Zoom optic de x60
f=3,58 mm la 215 mm
(35 mm echivalent camera film: 20 mm la 1.200 mm)
Max. Panoramic: F2,8 la F8,0
Max. Tele: F5,9 la F8,0
Stabilizator de imagine Metoda optică
Interval de focalizare
AF:
30 cm (0,98 picioare) (Max. Wide)/
1,5 m (4,9 picioare) (Max. Tele) la ∞
AF Macro/MF/Intelligent Auto/Motion picture:
1 cm (0,033 picioare) (Max. Wide)/
1,5 m (4,9 picioare) (Max. Tele ) la ∞
Sistem declanșator
Declanșator electronic + Declanșator mecanic
Iluminare minimă
Aprox. 9 lx (când i-Low light (Lumină redusă inteligentă) este
utilizat, viteza obturatorului este 1/25-a dintr-o secundă)
DVQX1151 (ENG)
55
Altele
Shutter speed
(Timpul de
expunere)
Fotografie:
60 de secunde la a 1/2000 -a parte dintr-o secundă
(Atunci când este utilizat declanșatorul mecanic şi [Artistic
Nightscape](Peisaj nocturn artistic) este selectat ca Scene
Guide Mode (Mod de ghidare scenă),
4 de secunde la a 1/2000 -a parte dintr-o secundă
(Atunci când este utilizat declanșatorul mecanic, în alte cazuri
decât cele de mai sus),
1 secundă la a 1/16000 -a parte dintr-o secundă
(Când declanșatorul electronic este utilizat)
Imagini în mișcare:
O jumătate de secundă la a 1/16000-a parte dintr-o secundă
(Când [Exposure Mode](Mod de expunere) este setat la [M] în
modul video creativ şi [MF](Focalizare manuală) este selectat)
1/25-a unei secunde la 1/16000-a parte dintr-o secundă
(Altele decât cele de mai sus)
Expunere (AE)
Program AE (P)/prioritate diafragma şi AE (A)/
Prioritate timp de expunere (S)/expunere manuală (M)/
compensare expunere automată (1/3 EV paşi, -5 EV la + 5 EV)
[Metering Mode](Mod de
măsurare)
Multiplu/prioritate centru/punct
Monitor
Ecran LCD TFT de 3,0" (3:2) (aprox. 1.040.000 de puncte)
(Câmp de vizualizare raport aproape 100%)
Ecran tactil
Vizor
Ecran LCD color de 0,2" vizor (4:3)
(Echivalent aprox. 1,170,000 de puncte)
(Câmp de vizualizare raport aproape 100%)
[Mărire de aprox. 2,59 x, 0,46x (echivalent camera film 35
mm), cu obiectiv de 50 mm la infinit; -1,0 m-1] (cu reglare
dioptru -4.0 la dioptru +4.0)
[Flash](Bliț)
Bliț încorporat de tip Pop up
AUTO, AUTO/Red-Eye Reduction (Reducere efect ochi roșii),
Forced ON (activare forțată),
Forced ON/Red-Eye Reduction, Slow Sync.(Sincronizare lentă),
Slow Sync./Red-Eye Reduction, Forced OFF (Oprire forțată)
Microfoane
Stereo
Difuzor
Mono
56
DVQX1151 (ENG)
Altele
Medii de
înregistrare
Card de memorie SD/Card de memorie
SDHC*/
Card de memorie SDXC*
* Clasa de viteză 3 UHS-I UHS
Format de
înregistrare
RAW/JPEG (bazat pe Regula de design pentru sistem fişiere
cameră, bazat pe standardul Exif 2.3/corespunzător DPOF)
Imagini în mișcare; AVCHD Progresiv/AVCHD/MP4
AVCHD Audio Dolby™ (2 canale)
MP4: AAC (2 canale)
Format de
compresie audio
Interfaţă
[HDMI]
Micro HDMI TIP D
[USB/CHARGE]
(USB/încărcare)
USB 2.0 (Viteză mare) Micro-B
Datele de pe computer nu pot fi scrise pe camera foto
cu ajutorul cablului de conectare USB.
Dimensiuni
Aprox. 130,2 mm (lățime) x 94,3 mm (înălțime) x 119,2 mm
(adâncime [5,13″ (lățime) x 3,71″ (înălțime) x 4,69″ (adâncime)]
(excluzând partea care iese în afară)
Masă
Cu card şi acumulator: Aprox. 616 g (1,36 lb)
Fără card şi acumulator: Aprox. 572 g (1,26 lb)
Temperatura
de funcționare
0 °C la 40 °C (32 °F la 104 °F)
Umiditate de operare
10%RH la 80%RH
DVQX1151 (ENG)
57
Altele
■ Wi-Fi
Standard de
conformitate
IEEE 802.11b/g/n (protocol standard wireless LAN )
Gama de frecvenţă
folosite (frecvenţa
centrală)
2412 MHz la 2462 MHz (canalul 1 la 11)
Metodă de criptare
Compatibilă Wi-Fi WPA™/WPA2™
Metoda de acces
Mod infrastructură
■
Adaptor CA
(Panasonic SAE0012F): Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră
Curent intrare:
110 V – 240 V
Curent ieşire:
5V
50/60 Hz 0.2 A
1.0 A
■ Acumulator (litiu-ion)
(Panasonic DMW-BMB9E): Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră
Voltaj/Capacitate
7.2 V/895 mAh
Simbolurile de pe acest produs (inclusiv accesoriile) reprezintă următoarele:
AC
DC
Echipament Clasa II (construcția acestui produs este dublu izolată.)
Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz.
58
DVQX1151 (ENG)
Altele
Sistemul de accesorii al camerei digitale
Descriere
Accesorii#
Acumulator∗1
DMW-BMB9
Adaptorul CA∗2
DMW-AC10
Alimentator CCr∗2
DMW-DCC6
Adaptor pentru obiectiv
DMW-LA8
Obiectiv conversie tele∗3
DMW-LT55
Obiectiv pentru apropiere∗3
DMW-LC55
Protecție MC
DMW-LMCH55
Filtru ND
DMW-LNDH55
Filtru PL (tip circular)
DMW-LPL55
[Flash](Bliț)
DMW-FL200L / DMW-FL360L / DMW-FL580L
Indicator luminos video cu LED VW-LED1
∗1
∗2
Acumulatorul poate fi încărcat în cameră folosind adaptorul CA (inclus).
Utilizând adaptorul CA (DMW-AC10: opţional) şi alimentatorul CC (DMW-DCC6: opţional), p
uteţi înregistra şi reda fără griji în privinţa capacității rămase a acumulatorului.
Când utilizaţi un adaptor AC (opţional), utilizaţi AC cablul de alimentare furnizat cu
adaptorul AC.Adaptorul CA (opţional) poate fi folosit numai cu cuplajul CC Panasonic
desemnat (opţional). Adaptorul CA (opţional) nu poate fi folosit singur.
∗3 Adaptorul pentru obiectiv (DMW-LA8: opţional) este necesar pentru ataşarea unui obiectiv
de conversie tele sau obiectiv pentru apropiere.
● Numerele componentelor sunt valabile începând din luna Noiembrie
2017. Acestea se pot modifica.
● Unele accesorii opționale pot să nu fie disponibile în unele ţări.
DVQX1151 (ENG)
59
Altele
Informaţii despre vânzări şi asistenţă
Centrul de comunicare cu cliențiiCentre
•
•
•
•
Pentru clienţii din Regatul Unit: 0344 844 3899
Pentru clienţii din Irlanda: 01 289 8333
Luni - Vineri 9:00 - 5:00pm (excluzând sărbătorile legale).
Pentru alte informații despre produsul dvs., vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
web:
www.panasonic.co.uk
Vânzări directe Panasonic UK
• Coomandați cu uşurinţă și încredere accesorii şi consumabile pentru produsul
dvsapelând Centrul nostru de comunicaţii cu clienții
Luni - Vineri 9:00 - 5:00pm (excluzând sărbătorile legale).
• Sau on line prin aplicația de comandă online la
www.pas-europe.com.
• Sunt acceptate cele mai importante carduri de credit si de debit.
• Toate întrebările despre tranzacţii şi facilităţile de distribuţie sunt furnizate direct
de cătrePanasonic UK.
• Nu poate fi mai simplu!
• De asemenea, sunt disponibile prin Internet o gamă largă de produse finite.
Navigaţi pe site-ul nostru web pentru detalii suplimentare.
60
DVQX1151 (ENG)
Altele
Consultarea instrucţiunilor de operare (format PDF)
Instrucţiuni de utilizare mai detaliate sunt disponibile în "Instrucţiuni de
utilizare (format PDF)". Pentru a le citi, descărcați-le de pe site.
http://panasonic.jp/support/dsc/oi/index.html?model=DC-FZ82&dest=EB
• Faceţi clic pe limba dorită.
■
Confirmarea URL şi a codurilor QR cu camera
→
[Setup] (Setare) → [Online Manual] (Manual Online)
Setări: [URL display] / [QR Code display] (Afișare URL) / (Afișare cod QR)
• Codul URL sau QR va fi afişat pe monitorul camerei.
● Aveţi nevoie de Adobe Reader pentru a răsfoi sau tipări Instrucţiunile de
operare (format PDF). Descărcaţi şi instalaţi o versiune de Adobe Reader pe
care o puteţi utiliza cu sistemul dumneavoastră de operare de pe următorul
site Web. (Din februarie 2017)
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
DVQX1151 (ENG)
61
● Logo-ul SDXC este o marcă înregistrată a SD-3C, LLC.
● HDMI, logo-ul HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci
înregistrate
● sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite şi în alte ţări.
● HDAVI Control™ este o marcă înregistrată a Panasonic Corporation.
● "AVCHD", "AVCHD Progresiv" şi "AVCHD Progresiv" sunt mărci înregistrate
ale Panasonic Corporation şi Sony Corporation.
● Dolby, Dolby audio şi simbolul D dublu sunt mărci înregistrate ale Dolby
Laboratories.
● Pentium este o marcă comercială a Intel Corporation în Statele Unite şi/sau în
alte ţări.
● Windows este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Microsoft
Corporation în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
● i Movie, Mac şi Mac OS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în
SUA şi în alte ţări.
● i Pad, iPhone, iPod şi iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple Inc.,
înregistrate în SUA şi în alte ţări.
● App Store este o marcă de servicii a Apple Inc.
● Android şi Google Play sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Google Inc.
● Wi-Fi CERTIFIED™ Logo este o marcă de certificare a Wi-Fi Alliance®.
● Marca de identificare Wi-Fi Protected Setup™ este o marcă de certificare a
Wi-Fi Alliance®.
● "Wi-Fi®" este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®.
● "Wi-Fi Protected Setup™", "WPA™", şi "WPA2™ sunt mărci comerciale ale
Wi-Fi Alliance®.
● DLNA, logo-ul DLNA şi DLNA CERTIFIED sunt mărci comerciale, mărci de
servicii sau mărci de certificare ale Digital Living Network Alliance.
● Codul QR este o marcă comercială înregistrată a DENSO WAVE
INCORPORATED.
● Acest produs utilizează "DynaFont" de la DynaComware Corporation.
DynaFont este marcă comercială înregistrată a DynaComware Taiwan Inc.
● Alte nume de companii şi nume de produse menţionate în aceste instrucţiuni
sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor
respective.
62
DVQX1151 (ENG)
DVQX1151 (ENG)
63
UE
Fabricat de:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japonia
Importator pentru Europa: Panasonic Marketing Europe GmbH
Centrul de testare Panasonic
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania
Site Web: http://www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2017
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement