Panasonic DCGH5S Operating instructions

Panasonic DCGH5S Operating instructions
Osnovno uputstvo za upotrebu
Digitalni fotoaparat/Telo aparata
Oznaka modela
DC-GH5S
Molimo vas da pre upotrebe proizvoda pažljivo pročitate ovaj priručnik i da
ga sačuvate radi bududeg informisanja.
Detaljnije uputstvo za upotrebu dostupno je u dokumentu “Operating Instructions for
advanced features” (u PDF formatu). Da biste pročitali taj dokument, preuzmite ga sa veb
stranice. (str.126)
Veb stranica: http://www.panasonic.com
Prema originalnom dokumentu "DVQX1359ZA"
(F1217KD0)
Dragi korisniče,
Želimo da iskoristimo ovu priliku da vam se zahvalimo na kupovini Panasonic digitalnog
fotoaparata. Molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i da ga sačuvate radi
bududeg informisanja. Skredemo vam pažnju na to da kontrole i komponente, stavke menija
itd., vašeg digitalnog fotoaparata mogu da izgledaju nešto drugačije od onoga što je prikazano
na ilustracijama u ovom uputstvu.
Pažljivo razmotrite zakone o autorskim pravima.
• Presnimavanje prethodno snimljenih traka ili diskova ili drugog objavljenog ili emitovanog
materijala za druge potrebe izuzev privatne upotrebe može da bude u suprotnosti sa zakonima o
autorskim pravima. Čak i u svrhu privatne upotrebe, snimanje određenih materijala može da bude
zabranjeno.
Informacije za vašu bezbednost
UPOZORENJE:
Da biste smanjili opasnost od požara, strujnog udara ili oštedenja proizvoda,
•
•
•
•
Nemojte da izlažete uređaj kiši, vlazi, kapljanju ili prskanju tečnosti.
Koristite preporučenu dodatnu opremu.
Nemojte da uklanjate poklopce.
Nemojte samostalno da popravljate uređaj. U slučaju da je potrebno servisiranje, obratite se
kvalifikovanom serviseru.
Vodite računa o tome da električna utičnica bude u blizini opreme i lako dostupna.
 Identifikaciona oznaka proizvoda
Proizvod
Pozicija
Digitalni fotoaparat
Sa donje strane
Punjač
Sa donje strane
2
Deklaracija o usaglašenosti (DoC)
Ovom izjavom, „Panasonic korporacija“ potvrđuje da je ovaj proizvod usaglašen sa najvažnijim
zahtevima i drugim značajnim odredbama direktive 2014/53/EC.
Korisnici mogu da preuzmu kopiju originalnog DoC dokumenta za naše RE proizvode sa DoC servera:
http://www.ptc.panasonic.eu
Kontakt sa ovlašdenim predstavnikom:
Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre,
Vinsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemačka
Radio opseg od 5,15 - 5,35 GHz ograničen je samo na upotrebu u zatvorenom prostoru u slededim
zemljama.
Maksimalna snaga i opseg radne frekvencije predajnika
Opseg frekvencije
(centralna frekvencija)
2412-2472 MHz
Maksimalna snaga
(dBm e.i.r.p.)
13 dBm
WLAN
5180-5320 MHz
13 dBm
Bluetooth
5500-5700 MHz
2402-2480 MHz
13 dBm
10 dBm
Tip bežične veze
 Informacije o bateriji
OPREZ
• Postoji opasnost od eksplozije u slučaju nepravilne zamene baterije. Zamenite bateriju isključivo
onom koja je preporučena od strane proizvođača.
• Kada se oslobađate baterija, molimo vas da kontaktirate predstavnika lokalnih vlasti ili prodavca
opreme u vezi sa dodatnim informacijama o pravilnom postupku oslobađanja od elektronskog
otpada.
• Nemojte da zagrevate bateriju ili da je izlažete plamenu.
• Nemojte da ostavljate bateriju(e) u zatvorenom automobilu koji je duže vreme izložen direktnom
sunčevom svetlu.
Upozorenje
Postoji opasnost od požara, eksplozije i opekotina. Nemojte da rastavljate, zagrevate
bateriju na temperaturu iznad 60 °C ili da je spaljujete.
 Informacije o adapteru za naizmeničnu struju (u daljem tekstu "AC adapter") (u opremi)
OPREZ!
Da biste smanjili opasnost od požara, strujnog udara ili oštedenja proizvoda,
• Nemojte da instalirate uređaj u policu za knjige, kabinet ili drugi zatvoren prostor. Obezbedite
ventilaciju uređaja.
• AC adapter je u pripremnom režimu kada je kabl za napajanje povezan na električnu utičnicu.
Primarno kolo je pod naponom sve dok je kabl za napajanje povezan na električnu utičnicu.
3
Mere opreza prilikom upotrebe
• Nemojte da koristite druge BNC konverzione kablove (za TC IN/OUT) izuzev priloženog.
• Koristite “High Speed HDMI kabl” sa HDMI oznakom.
Kablovi koji nisu u skladu sa HDMI standardima nede omoguditi upotrebu uređaja.
“High Speed HDMI kabl” (sa priključcima A–A tipa, dužine do 1,5 m)
• Uvek koristite originalni Panasonic daljinski upravljač zatvarača (DMW-RSL1: opcionalno).
• Nemojte da koristite BNC kablove duže od 2,8 m.
• Nemojte da koristite kablove slušalica duže od 3 m.
• Nemojte da koristite kablove za sinhronizaciju duže od 3 m.
• Nemojte da koristite kablove stereo mikrofona duže od 3 m.
Udaljite ovaj uređaj od elektromagnente opreme (kao što je mikrotalasna pednica, TV,
oprema za video igre i sl.).
• Ako uređaj koristite na ili u blizini TV-a, slika i/ili zvuk uređaja mogu da budu prekinuti
elektromagnetnim zračenjem.
• Nemojte da koristite uređaj u blizini mobilnih telefona jer to može negativno da utiče na sliku i/ili
zvuk.
• Snimljeni podaci mogu da budu oštedeni ili slika može da bude distorzirana snažnim magnetnim
poljem zvučnika ili velikih motora.
• Zračenje elektromagnetnih talasa može negativno da utiče na ovaj uređaj i ometa sliku i/ili zvuk.
• Ako elektromagnetna oprema negativno utiče na uređaj i ako uređaj prestane sa radom, isključite
ga i uklonite bateriju ili isključite AC adapter. Zatim unesite bateriju ili ponovo povežite AC
adapter i uključite uređaj.
Nemojte da koristite uređaj u blizini radio predajnika ili visokonaponskih vodova.
• Radio predajnici i visokonaponski vodovi u blizini mesta snimanja mogu negativno da utiču na
snimljenu sliku i/ili zvuk.
4
• Pre čišdenja aparata, uklonite bateriju ili DC adapter (DMW-DCC12: opciono) ili isključite
priključak za napajanje iz utičnice.
• Nemojte da primenjujete prekomernu silu na monitor.
• Nemojte da primenjujete prekomernu silu na sočivo.
• Nemojte da prskate foto aparat insekticidima i drugim agresivnim hemikalijama.
• Nemojte da držite gumene ili plastične proizvode u kontaktu sa aparatom duže vreme.
• Nemojte da koristite rastvarače kao što su benzin, alkohol, kuhinjski deterdženti i dr., za
čišdenje aparata, zato što mogu da oštetete spoljašnjost kudišta ili da izazovu guljenje
površinskog sloja.
• Nemojte da ostavljate aparat tako da sočivo bude usmereno ka suncu zato što zraci sunca mogu
da izazovu kvar uređaja.
• Uvek koristite priložene kablove.
• Nemojte da koristite produžne kablove.
• Tokom pristupa (upisivanje, čitanje i brisanje podataka, formatiranje itd.), nemojte da
isključujete uređaj, vadite bateriju ili karticu, odnosno isključujete AC adapter. Pored toga,
nemojte da izlažete aparat vibracijama, udarima ili statičkom elektricitetu.
• Podaci sa kartice mogu da budu oštedeni ili izgubljeni usled dejstva elektromagnetnih talasa,
statičkog elektriciteta ili kvara aparata ili kartice. Preporučujemo vam da čuvate važne podatke na
računaru itd.
• Nemojte da formatirate karticu na računaru ili drugoj opremi. Formatirajte je isključivo na aparatu
kako biste obezbedili pravilan rad.
• Baterija nije napunjena u trenutku isporuke aparata. Napunite bateriju pre upotrebe.
• Baterija ovog uređaja je punjiva litijum-jonska baterija. Ako je temperatura suviše visoka ili
niska, radno vreme baterije bide krade.
• Baterija de se zagrejati nakon upotrebe, odnosno tokom i nakon punjenja. Fotoaparat se takođe
zagreva tokom upotrebe. Ovo nije znak kvara.
• Nemojte da ostavljate metalne predmete (kao što su spajalice) u blizini kontakata priključka za
napajanje ili baterije.
• Čuvajte bateriju na hladnom i suvom mestu sa relativno stabilnom temperaturom: (preporučena
temperatura: 15 °C do 25 °C, preporučena vlažnost vazduha: 40%RH do 60%RH)
• Nemojte da odlažete bateriju na duže vreme u potpuno punom stanju. Kada odlažete bateriju
na duže vreme, preporučujemo vam da je napunite jednom godišnje. Izvadite bateriju iz
fotoaparata i ponovo je odložite nakon što se isprazni u potpunosti.
Ovi simboli su znak potrebe za zasebnim prikupljanjem
otpadne električne i elektronske opreme, odnosno
baterija. Više informacija potražite u dokumentu
“Uputstvo za upotrebu naprednih funkcija” (u PDF
formatu).
5
Sadržaj
Informacije za vašu bezbednost ....................... 2
Priprema/Osnovne informacije
Briga o aparatu ................................................ 7
Standardna oprema ......................................... 8
Kartice koje možete da koristite uz ovaj uređaj 9
Informacije o objektivima .............................. 10
Nazivi i funkcije delova ................................... 11
Vodič za brz početak upotrebe....................... 13
Osnovne operacije ......................................... 19
Postavka stavki menija ................................... 25
Brzo pozivanje često korišdenih menija (Quick
Menu) ............................................................ 26
Dodeljivanje često korišdenih funkcija tasterima
(tasteri funkcija) ............................................. 27
Snimanje
Snimanje slika uz automatske funkcije
(inteligentan automatski režim) ..................... 29
Postavka režima fokusa (AFS/AFF/AFC) ......... 31
Postavka automatskog režima fokusa ............ 32
Određivanje položaja oblasti automatskog
fokusa (AF area) ............................................. 33
Ručno podešavanje fokusa............................. 35
Zaključavanje fokusa i ekspozicije (AF/AE Lock)36
Kompenzacija ekspozicije............................... 36
Postavka osetljivosti na svetlo ....................... 37
Podešavanje balansa beline ........................... 38
Izbor režima za snimanje (Drive Mode).......... 39
Snimanje 4K fotografija .................................. 40
Kontrola fokusa nakon snimanja (Post
Focus/Focus Stacking) .................................... 44
Snimanje slika uz efekat protoka vremena
(Time Lapse Shot)/Kadar-po-kadar animacija
(Stop Motion Animation) ............................... 46
Snimanje slika uz automatsko podešavanje
postavke (Bracket Recording) ........................ 48
Stabilizacija slike ............................................ 50
Podizanje stepena uvedanja ........................... 51
Snimanje slika uz spoljašnji blic (opciono) ...... 52
Snimanje video zapisa .................................... 53
6
Sinhronizacija vremenskog koda sa spoljašnjim
uređajem........................................................ 59
Snimanje video zapisa u kreativnom video
režimu ............................................................ 63
Snimanje video zapisa uz upotrebu povezanog
spoljašnjeg uređaja ........................................ 69
Reprodukcija
Reprodukcija slika .......................................... 75
Reprodukcija video zapisa .............................. 75
Promena metoda reprodukcije ...................... 76
Reprodukcija grupe slika ................................ 77
Brisanje slika................................................... 77
Meni
Lista menija .................................................... 78
Wi-Fi/Bluetooth
Šta možete da radite uz Wi-Fi®/Bluetooth®
funkciju .......................................................... 90
Povezivanje na pametan telefon/tablet ......... 92
Kontrola uz pametan telefon/tablet ............... 96
Priprema veze sa računarom preko bežične
pristupne tačke ............................................ 105
Druge informacije
Reprodukcija slika na TV ekranu ................... 107
Čuvanje slika i video zapisa na računaru....... 107
Kontrola aparata preko računara ................. 110
Prikaz na monitoru/tražilu............................ 111
Prikaz poruka................................................ 115
Otklanjanje problema................................... 116
Specifikacije.................................................. 120
Sistem opreme digitalnog fotoaparata ......... 125
Čitanje Uputstva za upotrebu (u PDF formatu)126
Priprema/Osnovne informacije
Briga o aparatu
Nemojte da izlažete aparat snažnim vibracijama, udarcima ili pritisku.
• Može da dođe do oštedenja objektiva, monitora ili spoljašnjeg kudište ako se aparat koristi pri
slededim uslovima. Može da dođe do kvara ili slika možda nede biti snimljena ako:
– Ispustite ili udarite aparat.
– Izložite objektiv ili monitor snažnom pritisku.
 Otpornost na prskanje tečnosti
Otpornost na prskanje tečnosti je pojam koji je koristi za opisivanje dodatnog nivoa zaštite
koji ovaj aparat nudi prilikom izlaganja minimalnoj količini vlage, vode ili prašine. Otpornost
na prskanje nije garancija da nede dodi do oštedenja ako je aparat izložen direktnom kontaktu
sa vodom.
Kako biste smanjili mogudnost oštedenja, preduzmite sledede mere opreza:
– Otpornost na prskanje radi u kombinaciji sa objektivima koji su specijalno dizajnirani za podršku
ove funkcije.
– Aparat nije dizajniran da pruži otpornost na prašinu i prskanje kada je povezan USB kabl ili držač
kabla.
– Vodite računa o tome da sva vrata, poklopci utičnica i terminala budu bezbedno zatvoreni.
– Vodite računa o tome da budete na suvom i bezbednom mestu kada menjate bateriju, objektiv
ili memorijsku karticu. Nakon zamene, vodite računa o tome da pravilno zatvorite zaštitna vrata.
– Ako je aparat izložen vodi, pesku ili drugim stranim materijama, očistite ga što je pre mogude,
uz preduzimanje odgovarajudih mera opreza za sprečavanje prodora stranih materija u
unutrašnjost aparata.
Ako se pesak, prašina ili tečnost, na primer u obliku kapljica vode, zalepe za monitor, obrišite
ga mekom suvom tkaninom.
– Ako to ne uradite, monitor možda nede odgovarati pravilno na komande koje izdajete dodirom.
– Može da dođe do kvara ako monitor zatvorite kada se na njemu nalazi tečnost.
Kada aparat koristite pri niskoj temperaturi (‒10 °C do 0 °C):
– Instalirajte Panasonic objektiv uz minimalnu preporučenu radnu temperaturu od ‒10 °C pre
upotrebe.
Nemojte da gurate prste u unutrašnjost tela aparata. Kako je senzorska jedinica izuzetno
precizan deo uređaja, to može da izazove kvar ili oštedenje.
 Informacije o kondenzaciji (Kada se sočivo, tražilo ili monitor zamagle)
• Kondenzacija se javlja kada se temperatura ili vlažnost vazduha u okruženju promeni. Vodite
računa o kondenzaciji jer može da izazove javljanje mrlja i buđi na sočivu, tražilu i monitoru,
odnosno kvar apatata.
• Ako dođe do kondenzacije, isključite aparat i sačekajte oko 2 sata. Zamagljenost se prirodno
povlači kada se temperatura aparata približi temperaturi okruženja.
7
Priprema/Osnovne informacije
Standardna oprema
Pre upotrebe aparata proverite da li su svi delovi opreme isporučeni.
Oznake proizvoda tačne su u januaru 2018. godine. Ovi brojevi mogu da se
promene.
Telo digitalnog fotoaparata
(U daljem tekstu "telo aparata".)
1
2
3
4
5
Baterijsko pakovanje
("Baterija" u daljem tekstu)
Napunite bateriju pre upotrebe.
Punjač baterije*1
("Punjač baterije" ili "Punjač" u daljem
tekstu)
Adapter za napajanje naizmeničnom
strujom
("AC adapter" u daljem tekstu (u opremi))
USB kabl (isključivo za upotrebu uz punjač
baterije)
("USB kabl (za punjač)" u daljem tekstu)
7
USB kabl za povezivanje
BNC konverzioni kabl (za TC ulaz/izlaz)
(str.59)
Držač kabla (str.69)
8
Rameni kaiš
6
9 Poklopac tela aparata*2
10 Poklopac okulara*2
11
Poklopac (Hot shoe) priključka za
opremu*2 (str.52)
12 Poklopac priključka za bateriju u hvatištu*2
13 Poklopac utičnice za sinhronizovani blic*2
1 Naručite deo sa oznakom
kako biste kupili samo punjač baterije.
2 Ovaj deo je instaliran na telo aparata u trenutku kupovine.
• SD, SDHC i SDXC memorijske kartice nazivaju se "kartice" u daljem tekstu.
• Kartica je opcionalni deo opreme.
• Zamenjivi objektiv je opcionalni deo opreme. (U daljem tekstu "objektiv")
• Opisi u ovom uputstvu za upotrebu zasnovani su na objektivu H-FS12060.
• Kontaktirajte prodavca opreme ili kompaniju Panasonic ako izgubite neki od standardnih delova
opreme. (Delove opreme možete da kupite zasebno.)
8
Priprema/Osnovne informacije
Kartice koje možete da koristite uz ovaj uređaj
SD memorijska kartica
(512 MB do 2 GB)
SDHC memorijska kartica
(4 GB do 32 GB)
SDXC memorijska kartica
(48 GB do 128 GB)
• Uređaj je kompatibilan sa SDHC/SDXC memorijskim karticama koje
su u skladu sa UHS-I/UHS-II UHS Speed Class 3 standardom.
• Uređaj je kompatibilan sa SDHC/SDXC memorijskih karticama koje
su u skladu sa Video Speed Class 60 ocenom UHS-II standarda.
Operacije su potvrđene uz Panasonic karticu sa Video Speed Class
90 ocenom.
• Operacije sa karticama iz leve kolone potvrđene su uz upotrebu
Panasonic kartica.
 Snimanje video zapisa/4K fotografija i ocena brzine kartice (speed class rating)
Koristite karticu koja ispunjava zahteve jednog od niženavedenih SD Speed Class, UHS Speed
Class i Video Speed Class standarda brzine.
[Rec Format]
(format snimka)
[Rec Quality]
(kvalitet snimka)
[AVCHD]
Sve
FHD
[MP4]
4K
Klasa brzine
Primer oznake
Klasa 4 ili viša
UHS Speed Class 3
Video Speed Class 30 ili viša
Klasa 10
[MP4 HEVC]
[MP4 (LPCM)]
[MOV]
Sve
Brzina prenosa
200 Mbps ili manje
Brzina prenosa
400 Mbps
4K fotografija
Funkcija naknadnog fokusiranja
UHS Speed Class 1 ili viša
Video Speed Class 10 ili viša
UHS Speed Class 3
Video Speed Class 30 ili viša
Video Speed Class 60 ili viša*
UHS Speed Class 3
Video Speed Class 30 ili viša
 Operacije su potvrđene uz Panasonic karticu sa Video Speed Class 90 ocenom.
• Proverite najnovije informacije na slededoj veb stranici.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Stranica je dostupna samo na engleskom jeziku.)
• Čuvajte memorijsku karticu van domašaja dece kako biste sprečili dete da proguta karticu.
9
Priprema/Osnovne informacije
Informacije o objektivima
Uređaj može da koristi namenske objektive kompatibilne sa
Micro Four Thirds™ specifikacijom nosača objektiva (Micro
Four Thirds nosač).
Pored toga, možete da koristite objektive koji su u skladu sa
slededim standardima ako instalirate adapter nosača.
Objektiv
Adapter za instalaciju
Four Thirds™ navoj za instalaciju
objektiva
Adapter za instalaciju (DMW-MA1: opciono)
Objektiv sa Leica M navojem za instalaciju
M adapter za instalaciju (DMW-MA2M: opciono)
Objektiv sa Leica R navojem za instalaciju
R adapter za instalaciju (DMW-MA3R: opciono)
Informacije o upravljačkom softveru zamenjivog objektiva
Kako biste obezbedili fluidnije snimanje, preporučujemo vam da ažurirate upravljački softver
objektiva najnovijom verzijom.
• Da biste pogledali najnovije informacije o upravljačkom softveru ili da biste preuzeli upravljački
softver, posetite narednu stranicu za podršku:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Stranica je dostupna samo na engleskom jeziku.)
• Da proverite verziju upravljačkog softvera objektiva, instalirajte ga na telo aparata i odaberite
[Version Disp.] stavku u [Setup] meniju.
10
Priprema/Osnovne informacije
Nazivi i funkcije delova
 Telo aparata
1
2
Indikator bežične (WIRELESS) veze (str.90)
3
Prekidač za uklj./isklj (ON/OFF) aparata (str.17)
4
5
[
[
] dugme (ISO osetljivost) (str.37)
6
7
[
] dugme (balans beline) (str.38)
8
[Fn1] dugme (str.27)
] dugme (kompenzacija ekspozicije) (str.36)
Referentna oznaka udaljenosti fokusa
9 Taster za snimanje video zapisa (str.53)
10 Prednji točkid (str.19)
11 Taster zatvarača (str.18)
12 Indikator tajmera/Pomodna lampa za AF
13 Točkid za izbor režima (str.20)
18
Utičnica za sinhronizovani blic (poklopac
utičnice za sinhronizovani blic)
• Koristite blic sa sinhronizacionom voltažom
od 250 V ili manje.
• Povežite priloženi BNC konverzioni kabl (za
TC IN/OUT) kada sinhronizujete vremenski
kod sa spoljašnjim uređajem. (str.59)
19 Alkica za instalaciju ramenog kaiša (str.13)
20 *MIC+ priključak (str.72)
Utičnica za slušalice (str.74)
21 • Visok zvučni pritisak sa slušalica može da
izazove oštedenje čula sluha.
22 *HDMI+ utičnica (str.69, 107)
23 USB utičnica (str.108)
Dugme za zaključavanje točkida za izbor režima
24 Nosač držača kabla (str.69)
25 Dugme za oslobađanje objektiva (str.15)
Stereo mikrofon
26 Nožica za zaključavanje objektiva
14 (str.20)
15 • Pazite da ne pokrijete mikrofon prstom. To
može da oteža snimanje zvuka.
16
17 Točkid za izbor režima snimanja (str.39)
Indikator statusa (str.16)
"Hot shoe" priključak (poklopac "Hot shoe"
priključka) (str.52)
• Čuvajte poklopac priključka van domašaja
dece kako biste sprečili dete da proguta
poklopac.
27 Navoj za objektiv
28 Senzor
29 Oznaka za uklapanje objektiva (str.15)
30 Taster za pregled/Funkcijski taster (Fn6) (str.27)
11
Priprema/Osnovne informacije
Ekran osetljiv na dodir (str.24)/monitor
31 (str.111)
32 [ ] dugme (za rperodukciju) (str.75)
33 [LVF] dugme (str.22)/[Fn5] dugme (str.27)
34 Zvučnik
35 Senzor oka (str.22)
36 Tražilo (str.22)
52 Ležište za karticu br. 2 (str.15)
53 Indikator pristupa (za karticu br. 2) (str.15)
54 Vrata odeljka za karticu (str.15)
[
58
Poklopac priključka za DC adapter (str.125)
• Kada koristite AC adapter, vodite računa o
tome da koristite kombinaciju Panasonic DC
adaptera (DMW-DCC12: opciono) i AC
adaptera (DMW-AC10E: opciono).
• Uvek koristite originalni Panasonic AC
adapter (DMW-AC10E: opciono).
• Kada koristite AC adapter (opciono),
upotrebite kabl za napajanje koji dolazi uz AC
adapter.
59
Poklopac priključka za bateriju u hvatištu
• Čuvajte poklopac priključka za bateriju u
hvatištu van domašaja dece kako biste
sprečili dete da proguta poklopac.
60
Navoj za instalaciju aparata na tronožac
• Možda nedete modi da postavite i bezbedno
pričvrstite aparat na tronožac koji poseduje
šraf za pričvršdivanje duži od 5,5 mm. To
može da izazove oštedenje aparata.
Štitnik okulara
37 • Čuvajte štitnik okulara van domašaja dece
kako bsite sprečili dete da ga proguta.
38 Točkid za podešavanje dioptrije (str.17)
Džojstik (str.20, 34)/Funkcijski taster (str.27)
39 Centralni taster (Fn12)/ (Fn13)/ (Fn14)/
(Fn15)/ (Fn16)
40 [Q.MENU] dugme (str.26)/[Fn2] dugme (str.27)
41 Zadnji točkid (str.19)
42 [DISP.] dugme (str.22)
43 [AF/AE LOCK] dugme (str.36)
44 Poluga za izbor režima fokusa (str.31, 35)
45 *REMOTE+ utičnica
[
+ dugme (za izbor režima automatskog
46 fokusa) (str.31)/[Fn3] dugme (str.27)
Kursorski tasteri (str.19)/Funkcijski taster
47 (str.27)  (Fn17)/ (Fn18)/ (Fn19)/ (Fn20)
48 Kontrolni točkid (str.19)
49 [MENU/SET] dugme (str.19, 25)
50 Ležište za karticu br. 1 (str.15)
51 Indikator pristupa (za karticu br. 1) (str.15)
12
] dugme (za brisanje/otkazivanje)
55 (str.77)/[Fn4] dugme (str.27)
56 Vrata odeljka za bateriju (str.14)
57 Poluga za oslobađanje (str.14)
• Funkcijski tasteri ([Fn7] do [Fn11]) su ikone
koje se aktiviraju dodirom.
Dodirnite [ ] karticu na ekranu za snimanje
da biste ih prikazali.
Priprema/Osnovne informacije “Vodič za brz početak upotrebe”
Vodič za brz početak upotrebe
• Uverite se da je aparat isključen.
1
Instalacija ramenog kaiša
• Preporučujemo vam da kaiš instalirate kada koristite aparat kako biste sprečili da vam aparat
padne.
• Sprovedite korake ❶ do ❽ i zatim pričvrstite drugu stranu ramenog kaiša.
• Nosite aparat kačenjem na rame.
– Nemojte da obmotavate kaiš oko vrata.
To može da izazove povredu ili nesredu.
• Nemojte da ostavljate rameni kaiš na mestu koje je dostupno deci.
– To može da dovede do nesrede ako dete obmota kaiš oko vrata.
2
Punjenje baterije
Uz ovaj uređaj možete da koristite DMW-BLF19E bateriju.
• Koristite punjač, AC adapter (u opremi), USB kabl (za punjač) i bateriju koji su dizajnirani
isključivo za upotrebu uz ovaj aparat.
1 Povežite punjač i AC adapter (u opremi) uz pomod USB kabla (za punjač).
• Proverite orijentaciju priključka i pridržavajte priključak na kablu kada ga povezujete ili
isključujete ravno na/sa priključka na aparatu. (Ako kabl povežete pod uglom ili uz pogrešnu
orijentaciju, priključak može da se deformiše i izazove kvar aparata.)
2 Povežite AC adapter (u opremi) na električnu utičnicu.
Punjač (predviđen isključivo za upotrebu uz ovaj aparat)
USB kabl (za punjač)
AC adapter (u opremi)
Ka električnoj utičnici
3 Povežite bateriju vodedi računa o njenom smeru tako da osetite
trenutak zaključavanja.
• [CHARGE] indikator
se uključuje i punjenje počinje.
13
Priprema/Osnovne informacije “Vodič za brz početak upotrebe”
• Nemojte da koristite druge USB kablove izuzev priloženog.
• Nemojte da koristite druge AC adaptere izuzev priloženog.
• AC adapter (u opremi) i USB kabl (u opremi) namenjeni su samo za upotrebu uz ovaj aparat.
Nemojte da ih koristite uz druge uređaje.
 Informacije o indikatoru punjenja ([CHARGE] indikator)
Indikator svetli: Punjenje.
Isključen:
Punjenje je završeno.
(Nakon što se punjenje završi, isključite AC adapater (u opremi) iz
električne utičnice i izvadite bateriju.)
• Kada *CHARGE+ indikator trepde
– Temperatura baterije je suviše visoka ili niska. Preporučujemo vam da bateriju napunite ponovo
pri temperaturi okruženja od 10 °C do 30 °C.
– Terminali punjača ili baterije su prljavi. U ovom slučaju, obrišite terminale suvom tkaninom.
 Vreme punjenja
Vreme punjenja
Oko 190 minuta
• Navedeno vreme punjenja važi za potpuno praznu bateriju.
Vreme punjenja zavisi od načina upotrebe baterije.
Punjenje baterije u okruženju sa visokom/niskom temperaturom ili baterije koja nije korišdena
duže vreme može da traje duže nego obično.
3
Unos baterije
• Uvek koristite originalne Panasonic baterije (DMW-BLF19E).
• Ako koristite baterije drugih proizvođača, ne možemo da garantujemo za kvalitet ovog
proizvoda.
• Vodedi računa o orijentaciji baterije, unesite je do kraja u ležište sve dok ne čujete zvuk
zaključavanja i uverite se da je zaključana od strane poluge .
Kada vadite bateriju, pritisnite polugu
u smeru strelice i izvadite bateriju.
14
Priprema/Osnovne informacije “Vodič za brz početak upotrebe”
4
Unos kartice (opciono)
• Uverite se da je indikator pristupa isključen.
• Gurnite karticu do kraja sve dok ne čujete "klik" vodedi računa o orijentaciji kartice prilikom
unosa.
Da biste izvadili karticu, pritisnite je tako da osetite "klik", a zatim je izvucite napolje.
• Da unesete/izvadite karticu u/iz ležišta br. 1 , pritisnite gornju ivicu kartice. Da unesete/izvadite
karticu u/iz ležišta br. 2 , pritisnite donju ivicu kartice.
 Indikatori pristupa kartice
Svetlosni indikator pristupa
Indikator pristupa
Svetli dok uređaj pristupa
sadržaju kartice.
Svetli crveno dok se podaci
upisuju na karticu.
• Tokom pristupa (npr., dok lampica svetli ili dok je prikazan [ ]/[ ] indikator), nemojte da
isključujete uređaj, vodite bateriju ili karticu, odnosno isključujete AC adapter (opciono).
5
Instalacija/uklanjanje objektiva
• Menjajte objektiv na mestu na kome nema prljavštine ili prašine.
• Nemojte da pritiskate dugme za oslobađanje
kada postavljate objektiv.
15
Priprema/Osnovne informacije “Vodič za brz početak upotrebe”
 Odvajanje objektiva sa aparata
1 Postavite poklopac na sočivo.
2 Dok pritiskate dugme za oslobađanje objektiva
, okrenite
objektiv u smeru strelice sve dok se ne zaustavi i zatim ga
odvojite od aparata.
6
Otvaranje monitora
U trenutku kupovine aparata, monitor je u zatvorenom položaju (priljubljen uz telo aparata).
Otvorite monitor kao što je prikazano niže.
❶ Otvorite monitor. (maksimalno za 180°)
❷ Monitor možete da rotirate za 180° ka napred.
❸ Vratite monitor u originalni položaj.
• Prilikom rotiranja monitora, vodite računa o tome da ne primenite prekomernu silu. To može
da izazove oštedenje.
7
Podešavanje datuma/vremena (postavka sata)
• Sat nije podešen u trenutku isporuke aparata.
1 Uključite fotoaparat.
• Kada je aparat uključen, indikator statusa ❶ svetli.
2 Pritisnite [MENU/SET].
3 Pritisnite / da odaberete jezik, a zatim pritisnite
[MENU/SET].
4 Pritisnite [MENU/SET].
5 Pritisnite / da odaberete stavku (godina, mesec, datum,
sati, minuti), a zatim pritisnite / da sprovedete
postavku.
Pritisnite [MENU/SET] da sprovedete postavku.
6
7 Kada se prikaže *The clock setting has been completed.+
(Postavka sata je završena.) poruka, pritisnite *MENU/SET+
taster.
16
Priprema/Osnovne informacije “Vodič za brz početak upotrebe”
8 Kada se prikaže *Please set the home area+ (Odaberite
9
polaznu vremensku zonu) poruka, pritisnite [MENU/SET]
taster.
Pritisnite / da odaberete polaznu vremensku zonu, a
zatim pritisnite [MENU/SET].
8
Podešavanje dioptrije
Okrenite točkid za podešavanje dioptrije.
• Podešavajte dioptriju sve dok ne budete mogli jasno da vidite
znakove prikazane na tražilu.
9
Formatiranje kartice (inicijalizacija)
Formatirajte karticu pre snimanja slike uz ovaj uređaj.
Kako podatke nedete modi da vratite nakon formatiranja, vodite računa o tome da pre
formatiranja napravite kopiju potrebnih podataka.

10
[Setup]  [Format]  [Slot 1]/[Slot 2]
Postavljanje točkida za izbor režima u *
Postavite točkid za izbor režima u *
+ položaj
+ položaj.
• Točkid de biti zaključan ako pritisnete dugme za zaključavanje
točkida za izbor režima. (A) Svakim pritiskom
zaključavate/otključavate točkid.
• Postavke glavnih funkcija podešavaju se automatski.
11
Snimanje slika
1 Držite aparat pažljivo sa obe ruke, držite
ruke mirno uz telo i zauzmite stav uz
blago razmaknuta stopala.
• Nemojte da pokrivate pomodnu lampicu
za automatsko fokusiranje
ili
mikrofon
prstima ili drugim
predmetima.
• Prilikom snimanja, vodite računa o tome
da stojite stabilno i da ne postoji opasnost od sudaranja sa drugim osobama ili predmetima.
17
Priprema/Osnovne informacije “Vodič za brz početak upotrebe”
2 Pritisnite dugme zatvarača do pola da
biste sproveli fokusiranje.
Vrednost otvora blende
Brzina zatvarača
Indikator fokusa
• Na ekranu se prikazuju vrednost blende i
brzina zatvarača.
(Indikatori trepdu crveno ako nije
ostvarena odgovarajuda ekspozicija,
izuzev kada je odabrano snimanje uz
blic.)
• Nakon što se objekat nađe u fokusu,
prikazuje se indikator fokusa. (Kada objekat nije u fokusu, indikator fokusa trepde.)
3 Pritisnite taster zatvarača u potpunosti (pritisnite ga do kraja) i snimite sliku.
• Pazite da ne pomerite aparat kada pritiskate taster zatvarača.
• Slike ne možete da snimite dok se objekat ne nađe u fokusu kada je *Focus/Release Priority+
opcija postavljena na [FOCUS].
 Snimanje iz svakog ugla
Monitor možete da rotirate u skladu sa vašim potrebama. Podešavanje monitora je korisno
jer vam dozvoljava da snimate slike iz različitih uglova.
Snimanje slika iz gornjeg rakusa
12
Snimanje slika iz donjeg rakusa
Provera slike koju ste snimili
• Da biste prikazali sliku u režimu reprodukcije (Playback Mode),
pritisnite [ ] dugme. (str.75)
18
Priprema/Osnovne informacije
Osnovne operacije
Kursorski tasteri/[MENU/SET] taster
Pritisak na kursorski taster:
Sprovodi izbor stavki ili postavku vrednosti itd.
Pritisak na [MENU/SET] taster:
Sprovodi potvrdu postavke odabranog sadržaja itd.
• U ovom uputstvu za upotrebu pritisak na kursorski taster za gore,
dole, levo i desno predstavljen je indikatorima ///.
Prednji/Zadnji točkid
Rotiranje:
Izbor stavki ili postavka vrednosti sprovodi se prilikom podešavanja različitih postavki.
• U ovom uputstvu za upotrebu sprovođenje operacija na prednjem/zadnjem točkidu predstavljeno
je na slededi način:
Primer: Prilikom
rotiranja prednjeg
točkida levo ili desno
Primer: Prilikom
rotiranja zadnjeg
točkida levo ili desno
Dozvoljava vam da odaberete vrednost blende, brzinu zatvarača i druge postavke kada je
aparat u P / A / S / M režimu.
Točkid za izbor
radnog režima
P
A
S
M
Prednji točkid
Zadnji točkid
Pomeranje programa
(Programme Shift)
Pomeranje programa
(Programme Shift)
Vrednost otvora blende
Vrednost otvora blende
Brzina zatvarača
Brzina zatvarača
Vrednost otvora blende
Brzina zatvarača
Kontrolni točkid
Rotiranje kontrolnog točkida:
Sprovodi izbor stavki ili postavku vrednosti itd.
• Operacija rotiranja kontrolnog točkida predstavljena je na slededi
način u ovom uputstvu za upotrebu.
Primer: Prilikom rotiranja kontrolnog točkida levo ili desno:
• Možete da odaberete stavku koja de biti dodeljena točkidu u
[Control Dial Assignment] stavci [Dial Set.] opcije [Custom] ([[Operation]]) menija.
19
Priprema/Osnovne informacije
Džojstik
Džojstik obezbeđuje iste funkcije kao kursorski
tasteri/[MENU/SET] taster.
Pomeranje:
Sprovodi izbor stavki ili postavku vrednosti itd.
Pritisak:
Sprovodi potvrdu postavke odabranog sadržaja itd.
Pomeranje
Pritisak
• U ovom uputstvu za upotrebu, pomeranje džojstika gore, dole, levo i desno predstavljeno je
indikatorima ///.
Točkid za izbor režima (izbor režima za snimanje)
Pritisnite taster za zaključavanje točkida za izbor
režima ❶ da biste otključali točkid.
• Točkid de biti zaključan ako pritisnete dugme za
zaključavanje točkida za izbor režima.
Rotirajte točkid za izbor režima ❷ i podesite
režim za snimanje.
Inteligentan automatski režim (str.29)
Inteligentan Auto Plus režim (str.29)
Režim programirane automatske ekspozicije (AE)
Snimanje uz vrednost blende i brzinu zatvarača podešene od strane aparata.
 Pomeranje programa (Programme Shift)
❶ Pritisnite taster zatvarača do pola i prikažite vrednost blende i brzine zatvarača na
ekranu.
❷ Dok su vrednosti prikazane (oko 10 sekundi), sprovedite pomeranje programa
(Programme Shift) rotiranjem prednjeg ili zadnjeg točkida.
• Da biste otkazali pomeranje programa, isključite uređaj ili rotirajte prednji/zadnji
točkid sve dok se indikator pomeranja programa ne ukloni sa ekrana.
20
Priprema/Osnovne informacije
Režim automatske ekspozicije (AE) uz
prioritetnu blendu
Brzina zatvarača automatski se određuje
na osnovu vrednosti blende koju
odaberete.
: Vrednost blende ( )
Režim automatske ekspozicije (AE) uz
priroritetnu brzinu zatvarača.
Vrednost blende određuje se automatski
na osnovu brzine zatvarača koju
odaberete.
: Brzina zatvarača ( )
Režim ručne ekspozicije
Ekspozicija se podešava na osnovu
vrednosti blende i brzine zatvarača koje
podesite ručno.
: Vrednost blende ( )
: Brzina zatvarača ( )
• Rotirajte prednji/zadnji točkid da biste
prikazali merač ekspozicije (A).
Neupotrebljivi delovi opsega bide
prikazani crvenom bojom.
(Primer: U režimu ručne ekspozicije)
Kreativni video režim (str.63)
Režim korisnički definisanih postavki
Upotrebite ovaj režim da snimite slike uz prethodno registrovane postavke.
 Registracija ličnih postavki menija (Registracija korisničkih postavki)
❶ Odaberite prethodno režim za snimanje koji želite da sačuvate i odaberite željene
postavke menija na aparatu.
❷ Odaberite meni.
 [Setup]  [Cust.Set Mem.]  Korisnička postavka u koju želite
da registrujete postavke
• Možete da registrujete do tri korisničke postavke na točkid za izbor režima.
 Da biste promenili korisničku postavku u *
❶ Postavite točkid za izbor režima na *
❷ Odaberite meni.

] opciju ([Custom Mode] meni)
] poziciju.
[Custom Mode]
❸ Pritisnite / da odaberete korisničku postavku koju želite da koristite, a zatim
pritisnite [MENU/SET].
Režim kreativne kontrole
Ovaj režim služi za snimanje slika uz dodatne efekte.
 Provera efekata blende i brzine zatvarača (režim za pregled)
Pređite na ekran za proveru pritiskom na taster za pregled.
– Normalan ekran za snimanje
– Ekran za pregled efekta blende
– Ekran za pregled efekta brzine zatvarača
21
Priprema/Osnovne informacije
*LVF+ taster (uključivanje prikaza na monitoru/tražilu)
Pritisnite [LVF] taster.
[LVF] taster
Senzor oka
• Prikaz na monitoru/tražilu menja se na slededi način:
– Automatska promena prikaza na tražilu/monitoru*
– Prikaz na tražilu*
– Prikaz na monitoru
 Ako je [Eye Sensor AF] stavka u [Custom] ([Focus / Release Shutter]) meniju postavljena na [ON],
aparat automatski podešava fokus kada se senzor oka aktivira. Aparat se ne oglašava zvučnim
signalom kada se ostvari fokus uz [Eye Sensor AF] funkciju.
 Napomene o automatskoj promeni prikaza na tražilu/monitoru
Približite oko ili predmet tražilu da biste automatski prebacili prikaz na tražilo uz pomod
senzora oka.
• Kako bi se smanjila potrošnja energije, podesite *Power Save LVF Shooting+ opciju u *Economy+
stavci menija (str.84).
[DISP.] taster (Promena prikazanih informacija)
Pritisnite [DISP.] taster.
U režimu za snimanje
Možete da odaberete stil prikazanih informacija na tražilu i monitoru.

[Custom]  [Monitor / Display]  [LVF/Monitor Disp. Set]  [LVF Disp. Set]/
[Monitor Disp. Set]
[
] (stil prikaza na tražilu)
[
] (stil prikaza na monitoru)
• [
] Prikaz žive slike na tražilu (Live View Finder) stil prikaza (Primer prikaza na tražilu)
Uz informacije
(detaljne
informacije)
22
Slika se malo umanjuje kako biste lakše pregledali kompoziciju
slike.
Veličina slike se menja tako da ispuni ceo ekran kako biste videli
detalje slike.
Uz informacije
Uz informacije (detaljne
informacije, prikaz
senzora nagiba)
Uz informacije
(prikaz senzora nagiba)
Priprema/Osnovne informacije
• [ ] Stil prikaza na monitoru (Primer prikaza na monitoru)
Uz informacije
Bez informacija
Uz informacije
(prikaz senzora nagiba)
Bez informacija
(prikaz senzora nagiba)
Isključeno
Prikaz informacija o
snimanju na monitoru
Bez informacija
2
(prikaz odstupanja)*
Bez informacija
U režimu reprodukcije
Uz informacije
Prikaz detaljnih
1
informacija*
1 Pritisnite / tastere da pređete između slededih režima prikaza:
– Prikaz detaljnih informacija
– Prikaz histograma
– Stil fotografije, označavanje senki (Higlight shadow)
– Prikaz balansa beline
– Prikaz informacija o objektivu
2 Ovo se prikazuje ako je [Highlight] opcija u [Custom] ([Monitor / Display]) meniju postavljena na
[ON].
23
Priprema/Osnovne informacije
Ekran osetljiv na dodir (izvođenje operacija dodirom)
Ekran ovog uređaja osetljiv je na dodir. Dodirnite ekran direktno golim prstom.
 Dodir
Dodirnite i podignite prst sa ekrana.
 Prevlačenje prsta (Drag)
Sprovedite pokret prstom bez podizanja prsta sa ekrana.
 "Štipanje" (uvedanje/umanjenje)
Razdvojite dva prsta na ekranu (da uvedate prikazani deo
slike) ili ih spojite (da smanjite prikazani deo slike).
 Snimanje slika uz izvođenje funkcija dodirom
1 Dodirnite [ ].
2 Dodirnite ikonu.
Jednostavno dodirnite objekat koji želite da koristite kao tačku
fokusa i aparat de automatski fokusirati objekat i snimiti sliku.
Dodirnite objekat koji želite da bude u fokusu i zatim snimite
sliku.
Možete lako da optimizujete osvetljenost za poziciju na ekranu
koju dodirnete.
Kontrola automatske
❶ Dodirnite objekat za koji želite da optimizujete osvetljenost.
ekspozicije dodirom (Touch AE)
❷ Dodirnite [Set].
Kontrola zatvarača dodirom
(Touch Shutter)
• Da otkažete funkciju, dodirnite [
24
] ili [
].
Priprema/Osnovne informacije
Postavka stavki menija
1 Pritisnite [MENU/SET].
2 Pritisnite .
3 Pritisnite / da odaberete ikonu menija, kao što
je [
].
• Ikonu menija kao što je *
prednjeg točkida.
+ možete da odaberete i rotiranjem
[Intelligent Auto] (str.78)
[Creative Video] (str.78)
[Custom Mode] (str.78)
[Creative Control] (str.78)
[Rec] (str.78)
[Motion Picture] (str.79)
[Custom] (str.79)
[Setup] (str.80)
[My Menu] (str.87)
[Playback] (str.80)
Ovi meniji dozvoljavaju vam da podesite funkcije koje su
dostupne samo u odgovarajudim režimima za snimanje.
Ovi meniji se prikazuju samo za odgovarajude režime za
snimanje.
Ovaj meni vam dozvoljava da podesite postavke slike.
Ovaj meni vam dozvoljava da podesite postavke video
zapisa.
Možete da podesite operacije koje izvodite na uređaju, kao
što je prikaz ekrana i tastera operacija, u skladu sa vašim
potrebama.
Ovaj meni vam dozvoljava da podesite sat, odaberete
postavku zvučnog signala pri izvođenju operacija i da
podesite druge postavke, zahvaljujudi čemu možete lakše
da koristite aparat.
Pored toga, možete da konfigurišete postavke WiFi/Bluetooth funkcija.
Ovaj meni vam dozvoljava da registrujete često korišdene
menije.
Ovaj meni vam dozvoljava da podesite postavke za
reprodukciju i uređivanje slika.
4 Pritisnite / kursorske tastere da odaberete stavku menija i zatim pritisnite
[MENU/SET].
25
Priprema/Osnovne informacije
5 Pritisnite / kursorske tastere da odaberete
postavku i pritisnite [MENU/SET].
• U zavisnosti od stavke menija, postavka se možda nede
prikazati ili može da bude prikazana na drugačiji način.
• Stavke menija koje nisu dostupne bide prikazane sivom bojom.
Kada odaberete sivu stavku menija, ako pritisnete [MENU/SET]
taster, prikazade se poruka sa obaveštenjem da stavku ne možete
da podešavate uz objašnjenje zašto to ne možete da uradite pri
određenim uslovima.
 Zatvaranje menija
Pritisnite [
+ ili pritisnite taster zatvarača do pola.
Brzo pozivanje često korišdenih menija (Quick
Menu)
1 Pritisnite [Q.MENU] da biste prikazali ovaj meni (Quick
Menu).
2 Okrenite prednji točkid da biste odabrali stavku menija.
3 Okrenite zadnji točkid da biste odabrali postavku.
4 Pritisnite *Q.MENU+ jednom da biste izašli iz menija kada
završite postavku.
26
Priprema/Osnovne informacije
Dodeljivanje često korišdenih funkcija tasterima
(tasteri funkcija)
Možete da dodelite funkcije za snimanje, itd., određenim tasterima i ikonama.
1 Odaberite meni.

[Custom] 
[Operation]  [Fn Button Set]  [Setting in REC mode]
(postavka u REC režimu)/*Setting in PLAY mode+ (postavka u PLAY režimu)
2 Pritisnite / da biste odabrali funkcijski taster kome
želite da dodelite funkciju i zatim pritisnite *MENU/SET+.
• Da biste odabrali taster [Fn12] do [Fn20] u [Setting in REC
mode] opciji, pritisnite [DISP.] kako biste promenili ekran.
3 Pritisnite / tastere da biste odabrali funkciju koju želite
da dodelite i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Neke funkcije ne možete da dodelite u zavisnosti od funkcijskog tastera.
• Dodirivanje *Fn+ stavke na ekranu sa informacijama o snimanju (P22) takođe vam dozvoljava da
prikažete ekran iz koraka 2.
• Ako pritisnete i držite funkcijski taster (bilo koji taster od *Fn1+ do *Fn6+ ili *Fn12+ do *Fn20+)
tokom 2 sekunde, možete da prikažete ekran koji se prikazuje u koraku 3.
Međutim, u nekim slučajevima ekran ne može da se prikaže u zavisnosti od trenutno odabranog
režima ili trenutno prikazanog ekrana.
• Uobičajeno, opcija *Off+ (isključeno) je dodeljena tasterima [Fn10] do [Fn20].
• Uz *Video Record+ funkciju, možete da pokrenete/zaustavite snimanje video zapisa na isti način
kao kada koristite taster za snimanje video zapisa.
• Kada odaberete *Focus Area Set+ funkciju, možete da prikažete ekran za podešavanje položaja
površine automatskog fokusa (AF area) ("oblast AF-a" u daljem tekstu) ili za pomod pri ručnom
fokusiranju (MF Assist).
• Kada odaberete *1 Shot RAW+JPG+ funkciju, aparat de istovremeno snimiti RAW fajl i finu JPEG
sliku samo jednom. Nakon snimanja, postavka se vrada na originalni kvalitet slike.
• Kada odaberete *1 Shot Spot Metering+ funkciju, aparat de snimiti sliku uz *Metering Mode+ opciju
postavljenu na [ + (tačka) samo jednom. Nakon snimanja, postavka se vrada na originalni režim
za merenje fokusa.
• Kada odaberete *1 Shot "4K PHOTO"+ funkciju, snimanje se sprovodi u određenom 4K Photo
režimu samo jednom. Nakon snimanja, aparat se vrada u normalan status.
• Kada odaberete *Operation Lock+ funkciju, određeni tip operacije bide nedostupan. Odaberite tip
operacije koja de biti nedostupna u *Operation Lock Setting+ opciji *Custom+ (*Operation+) menija.
• [Destination Slot] funkcija je dostupna samo kada je [Double Slot Function] opcija postavljena na
[Relay Rec].
• Ako tasteru dodelite [Rec / Playback Switch] funkciju, možete da pređete između režima za
snimanje i režima reprodukcije.
27
Priprema/Osnovne informacije
 Funkcije koje možete da dodelite u *Setting in REC mode+ opciji
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
[Wi-Fi]: [Fn7]*
[Q.MENU]: [Fn2]*
[Video Record]
[LVF/Monitor Switch]: [Fn5]*
[LVF/Monitor Disp. Style]
[AF/AE LOCK]
[AF-ON]
[Preview]: [Fn6]*
[One Push AE]
[Touch AE]
[Level Gauge]: [Fn4]*
[Focus Area Set]
[Zoom Control]
[1 Shot RAW+JPG]
[1 Shot Spot Metering]
[1 Shot "4K PHOTO"]
[Operation Lock]
[Dial Operation Switch]:
[Fn1]*
[Destination Slot]
[Photo Style]
[Filter Effect]
[Aspect Ratio]
Veličina slike
[Quality]
[RAW Bit Size]
[AFS/AFF]
[Metering Mode]
[Burst Rate]
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
[4K PHOTO]: [Fn9]*
[Self Timer]
[Bracket]
[Highlight Shadow]
[i.Dynamic]
[i.Resolution]
[Min. Shtr Speed]
[HDR]
[Shutter Type]
[Flash Mode]
[Flash Adjust.]
[Wireless Flash Setup]
[Ex. Tele Conv.]
[Digital Zoom]
[Stabilizer]
[4K Live Cropping]
[Motion Pic. Rec Format]
[Motion Pic. Rec Quality]
[Variable Frame Rate]
[Picture Mode in Rec.]
[Synchro Scan]
[Time Code Display]
[Sound Rec Level Adj.]
[Mic. Directivity Adjust]
[HLG View Assist (HDMI)]
[Color Bars]
[WFM/Vector Scope]
[Anamorphic Desqueeze
display]
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
[HLG View Assist]
[LUT Monitor Display]
[LUT HDMI Display]
[Focus Transition]
[Silent Mode]
[Peaking]
[Histogram]: [Fn8]*
[Guide Line]
[Video Guide Line]
[Zebra Pattern]
[Monochrome Live View]
[Constant Preview]
[Live View Boost]
[Rec Area]
[Video-Priority Display]
[Step Zoom]
[Zoom Speed]
[Night Mode]
[Exposure Comp.]
[Sensitivity]
[White Balance]
Svaka stavka u [White
Balance] opciji
Svaka stavka u [Photo Style]
opciji
[AF Mode/MF]: [Fn3]*
[Rec / Playback Switch]
[Off]
[Restore to Default]
 Postavke funkcijskih tastera u trenutku kupovine aparata.
Pojedinačne funkcije objašnjene su u nastavku dokumenta. Ovde je prikazan spisak funkcija kako su
navedene u menijima aparata (prim. prev.).
28
Snimanje
Snimanje slika uz automatske funkcije (inteligentan
automatski režim)
Režim za snimanje:
U ovom režimu, aparat sprovodi optimalne postavke za objekat i scenu.
1 Postavite točkid za izbor režima u *
+ položaj.
• U vreme kupovine aparata, odabran je inteligentni Auto Plus
režim.
2 Poravnajte ekran sa objektom.
• Kada aparat identifikuje optimalnu scenu, ikona odgovarajude
scene se menja. (Automatsko prepoznavanje scene)
• Kada postavite [iHandheld Night Shot] opciju na [ON] i ako aparat prepozna [ ] tip scene dok
snimate nodne snimke iz ruke, aparat de snimiti niz slika nodnog pejzaža u brzom rafalnom režimu
(high burst speed) i sastaviti ih u jednu sliku.
• Kada *iHDR+ postavite na *ON+ i ako postoji, npr., snažan kontrast između pozadine i objekta,
aparat snima više fotografija uz različite ekspozicije i kombinuje ih radi kreiranja jedne fotografije
sa bogatim nijansama.
 Prelazak između inteligentnog Auto Plus režima i inteligentnog automatskog režima
Inteligentni Auto Plus režim dozvoljava vam da podesite neke postavke kao što su osvetljenst,
ton boje i kontrola defokusiranja dok koristi inteligentan automatski režim za druge postavke.
1 Odaberite meni.

[Intelligent Auto]  [Intelligent Auto Mode]
2 Pritisnite / da odaberete [
] ili [
] opciju i zatim pritisnite [MENU/SET].
 Automatski fokus, detekcija lica/oka i prepoznavanje lica
Režim automatskog fokusa automatski se postavlja na * ]. Ako dodirnete objekat, aktivira se
funkcija za automatsko pradenje fokusa (AF tracking).
• Funkcija za automatsko pradenje fokusa de se sprovoditi i ako pritisnete [ ] taster, a zatim
pritisnete taster zatvarača do pola.
• Ne možete da odredite osobu ili oko koje de biti dovedeno u fokus kada koristite * ] postavku.
• Kada je *Face Recog.+ opcija postavljena na *ON+ i aparat prepozna lice koje je slično
registrovanom licu, [R] indikator prikazuje se u gornjem desnom uglu [ ], [ ] i [ ] oznake.
 Informacije o blicu
Kada snimate uz blic, aparat automatski bira [
], [
] (AUTO/Red-Eye Reduction), [
[ + postavku u skladu sa tipom i osvetljenošdu objekta.
] ili
29
Snimanje
Snimanje slika uz prilagođene postavke boje, kontrole defokusiranja i
osvetljenosti
Režim za snimanje:
 Postavka boje
1 Pritisnite [ ].
2 Rotirajte zadnji točkid da biste podesili boju.
• Da biste se vratili na ekran za snimanje, pritisnite [ ] ponovo.
• Postavka boje vrada se na uobičajen nivo (centralna tačka)
kada isključite uređaj ili ga prebacite u drugi režim za snimanje.
 Snimanje slika uz zamudenu pozadinu (kontrola defokusiranja)
1 Pritisnite [Fn4] da biste prikazali ekran za postavku.
2 Odaberite stepen zamudenosti pozadine rotiranjem zadnjeg
točkida.
• Da biste se vratili na ekran za snimanje, pritisnite [MENU/SET].
• Da otkažete postavku, pritisnite *Fn4+ taster na ekranu za
postavku zamudenosti.
 Podešavanje osvetljenosti
1 Pritisnite [ ].
2 Rotirajte zadnji točkid da biste podesili osvetljenost.
• Možete da podešavate postavku varijacije ekspozicije
(Exposure Bracket) pritiskom na / tastere dok je prikazan
ekran za podešavanje osvetljenosti. (str.49)
• Da biste se vratili na ekran za snimanje, pritisnite [ ] ponovo.
30
Snimanje
Postavka režima fokusa (AFS/AFF/AFC)
Primenljivi režimi:
Možete da odaberete način kojim se određuje fokus prilikom
pritiska na taster zatvarača do pola.
Postavite polugu za izbor režima fokusa u željeni
položaj.
Stavka
Tip scene (preporučeno)
[AFS]
Objekat miruje (pejzaž,
grupna fotografija, itd.)
“AFS” je skradenica od “Auto Focus Single” (automatski
fokus jednog objekta).
Fokus ostaje zaključan sve dok držite taster zatvarača
pritisnut do pola, zahvaljujudi čemu možete da
sprovedete snimanje dok menjate kompoziciju.
[AFF]
Kada kretanje objekta ne
možete da predvidite
(snimanje dece, kudnih
ljubimaca, itd.)
“AFF” je skradenica od “Auto Focus Flexible” (fleksibilan
automatski fokus).
Ako se objekat pomera dok je taster zatvarača pritisnut
do pola, fokus se automatski podešava ponovo u skladu
sa kretanjem objekta.
[AFS/
AFF]
Možete da promenite postavku uz *AFS/AFF+ opciju u *Rec+/*Motion Picture+
meniju.
“AFC” je skradenica od “Auto Focus Continuous”
(neprekidan automatski fokus).
U ovom režimu, dok je taster zatvarača pritisnut do
pola, fokusiranje se sprovodi neprekidno u skladu sa
kretanjem objekta.
[AFC]
Objekat se pomera
(sportski snimci, snimanje
vozila u pokretu, itd.)
[MF]
Podesite fokus ručno. (str.35)
• Kada snimate uz *AFF+ ili *AFC+ postavku, aparat predviđa kretanje pokretnog objekta kako bi ga
doveo u fokus. (Predikcija pokretnog objekta)
Prilagođavanje postavki operacija automatskog fokusiranja za snimanje slika
Primenljivi režimi:
• Ova stavka radi samo kada je režim fokusa postavljen na *AFF+ ili *AFC+.

[Rec]  [AF Custom Setting(Photo)]
[Set 1]
Ovo je osnovna postavka opšte namene.
[Set 2]
Ova postavka je prikladna za scene kod kojih se objekat pomera samo u jednom
smeru pri konstantnoj brzini.
[Set 3]
Ova postavka je prikladna za scene kod kojih se objekat pomera u nasumičnim
smerovima i kod kojih de se prepreke verovatno javiti na slici.
[Set 4]
Ova postavka je prikladna za scene kod kojih se brzina pomeranja objekta značajno
menja.
31
Snimanje
 Podešavanje prilagođenih postavki automatskog fokusa (AF Custom)
1 Pritisnite / da odaberete AF Custom postavku.
2 Pritisnite / da odaberete stavku, a zatim pritisnite / da sprovedete
podešavanje.
• Da biste vratili uobičajene postavke, pritisnite [DISP.].
[AF Sensitivity]
Izbor osetljivosti koja de biti primenjena prilikom podešavanja fokusa u skladu
sa pomeranjem objekta.
[AF Area Switching
Sensitivity]
Izbor nivoa osetljivosti pri kojoj aparat menja ili pomera oblast AF-a u skladu
sa pomeranjem objekta.
[Moving Object
Prediction]
Izbor nivoa pri kome se aktivira detekcija kretanja objekta kao odgovor na
promenu u brzini pomeranja objekta.
3 Pritisnite [MENU/SET].
Postavka automatskog režima fokusa
Primenljivi režimi:
Ova funkcija omogudava izbor postupka za fokusiranje koji
odgovara pozicijama i broju objekata.
Pritisnite [
([Face/Eye
Detection])
32
].
Aparat automatski detektuje lice, oči i telo
(celokupnu figuru ili gornji deo tela).
• Kada aparat detektuje lice ( , ) ili telo
( ) osobe, preko detektovane osobe
prikazuje se oblast AF-a.
• Kada aparat detektuje lice ili oči, oči osobe
koja je bliža aparatu dovode se u fokus.*
 Ekspozicija de biti podešena u odnosu na
lice. (Kada je [Metering Mode] opcija
postavljena na [ ])
• Kada aparat detekuje telo osobe, ta figura se dovodi u fokus.
• Aparat može da detektuje do 15 lica.
• Da biste odredili osobu ili oko koje želite da dovedete u fokus, poravnajte
oblast automatskog fokusa sa željenom osobom ili
okom. To možete lako da uradite jednostavnim
dodirivanjem osobe koja je označena površinom
automatskog fokusa. Da biste otkazali postavku,
dodirnite [ ].
Snimanje
([Tracking])
([225-Area])
, itd.
([Custom Multi])
([1-Area])
([Pinpoint])
Aparat nastavlja automatski da podešava fokus i ekspoziciju
u skladu sa određenim pokretnim objektom. (Dinamičko
pradenje)
(Kada je [Metering Mode] opcija postavljena na [ ])
• Postavite oblast za pradenje AF-a na objekat koji želite da
pratite i pritisnite taster zatvarača do pola da biste zaključali objekat.
• Pritisnite *MENU/SET+ taster da otkažete zaključavanje objekta.
Aparat može da se fokusira na do 225 oblasti AF-a.
Ova postavka je efikasna kada se objekat ne nalazi na centru ekrana.
Možete da odredite optimalan oblik oblasti AF-a za objekat na osnovu 225 AF
zona.
Aparat se fokusira na objekat u oblasti AF-a na ekranu.
Možete da ostvarite precizniji fokus na tačku koja je manja od AF oblasti
prilikom [ + postavke. Ako pritisnete taster zatvarača do pola, slika prikazana
na ekranu koji vam dozvoljava da proverite fokus se uvedava.
Određivanje položaja oblasti AF-a (AF area)
• Kada je odabrana [Focus Switching for Vert / Hor] opcija u [Custom] ([Focus / Release Shutter])
meniju, poslednje određene pozicije oblasti AF-a (ako je odabrana [ ], [ ] ili [ ] postavka) i
pomodnog prikaza za ručno fokusiranje (MF Assist) memorišu se zasebno za horizontalnu i
vertikalnu orijentaciju aparata (dostupne su dve vertikalne orijentacije, leva i desna).
Određivanje pozicije oblasti AF-a na ekranu za postavku
 Kada odaberete [
1 Pritisnite [ ].
], [
], [
], [
]
2 Odaberite [ ], [ ], [ ] ili [ ] i pritisnite .
3 Promenite položaj i veličinu oblasti AF-a.
• Da biste odredili osobu ili oko koje želite da dovedete u fokus kada je odabrana * ] postavka,
poravnajte neku od oblasti AF-a, kojima su trenutno označene ljudske figure, sa željenom osobom
ili okom. Za bilo koji položaj na kome se ne nalazi osoba ili oko, bide postavljena oblast AF-a koja
radi na isti način kao uz * ] postavku.
• Pritisnite [MENU/SET] ili dodirnite [ ] da biste otkazali postavke oblasti AF-a kada koristite [ ],
[ ] ili [ ] opciju.
Sprovođenje
operacije tasterom
///
Sprovođenje
operacije dodirom
Dodirivanje
Opis operacije
Pomeranje pozicije
Spajanje/razdvajanje
Promena veličine
prstiju
[DISP.]
[Reset]
Prvi put: Pozicija se vrada na
centar
Drugi put: Veličina se vrada na
uobičajenu vrednost
33
Snimanje
4 Pritisnite [MENU/SET] da sprovedete postavku.
 Kada odaberete [
❶
❷
❸
❹
]
Pritisnite [ ].
Odaberite [ ] i pritisnite .
Pritisnite /// da odaberete poziciju fokusa i zatim pritisnite [MENU/SET].
Pomerite *++ na poziciju za koju želite da bude u fokusu.
Sprovođenje
operacije tasterom
///
Sprovođenje
operacije dodirom
Dodirivanje
Opis operacije
Pomeranje [+] oznake.
Spajanje/razdvajanje Uvedanje/umanjenje prikazane
prstiju
slike.
Promena uvedanog prikaza (u
prozoru/preko celog ekrana).
[DISP.]
[Reset]
Vradanje na ekran iz koraka ❸.
❺ Pritisnite [MENU/SET] da sprovedete postavku.
Određivanje položaja oblasti AF-a uz pomod džojstika
1 Odaberite meni.

[Custom] 
Movement]
[Operation]  [Joystick Setting]  [D.FOCUS
2 Prikažite ekran za snimanje i pomerite džojstik
/// kako biste pomerili oblast AF-a.
• Da biste odredili osobu ili oko koje želite da
dovedete u fokus kada koristite [ ] ([Face/Eye
Detection]) funkciju, poravnajte neku od oblasti AFa, kojima su trenutno označene ljudske figure, sa
željenom osobom ili okom. Za bilo koji položaj na kome se ne nalazi osoba ili oko bide
postavljena oblast AF-a koja radi na isti način kao uz *
] postavku.
• Veličinu oblasti AF-a možete da promenite rotiranjem prednjeg/zadnjeg
točkida.
• Pritisnite džojstik da biste prešli između uobičajene pozicije oblasti AF-a i
pozicije koju ste podesili. Uvedan prikaz se javlja kada odaberete [ ]
([Pinpoint]).
3 Pritisnite taster zatvarača do pola da biste odabrali postavku.
• Pritisnite džojstik dok je prikazan ekran za snimanje da biste prešli između uobičajene pozicije
oblasti AF-a i pozicije koju ste podesili.
34
Snimanje
Ručno podešavanje fokusa
Primenljivi režimi:
Upotrebite ovu funkciju kada želite da fiksirate fokus ili kada je rastojanje između objektiva i
objekta određeno i ne želite da aktivirate automatski fokus.
1 Postavite polugu za izbor režima fokusa na [MF].
2 Pritisnite [ ].
3 Pritisnite /// da biste podesili poziciju
fokusa, a zatim pritisnite [MENU/SET].
4 Podesite fokus.
Kada koristite zamenjivi objektiv sa prstenom za fokusiranje
Rotirajte prsten ka
strani:
Fokusiranje na objekat u blizini
Rotirajte prsten ka
strani:
Fokusiranje na udaljen objekat
Pomodni prozor za ručno fokusiranje (MF Assist)
(uvedan prikaz)
Naglašavanje odstupajudih delova slike bojom (Peaking)
Vodič za ručno fokusiranje (MF Guide)
• Delovi slike koji su u fokusu bide istaknuti. (Peaking)
• Možete da proverite da li je tačka fokusa na bližoj ili
daljoj strani. (MF Guide)
Možete da sprovedete sledede operacije:
Sprovođenje
operacije tasterom
///
Sprovođenje
operacije dodirom
Prevlačenje prsta
Opis operacije
Pomeranje uvedanog dela slike.
Spajanje/razdvajanje
Povedava/smanjuje prikaz u malim koracima.
prstiju
‒
Povedava/smanjuje prikaz u velikim koracima.
Promena uvedanog prikaza (u prozoru/preko celog
ekrana).
[DISP.]
[Reset]
Pozicija uvedanog dela slike vrada se na centar.
5 Pritisnite taster zatvarača do pola.
• Istu operaciju možete da sprovedete i pritiskom na *MENU/SET+ taster.
35
Snimanje
Zaključavanje fokusa i ekspozicije (AF/AE Lock)
Primenljivi režimi:
Zaključajte fokus i ekspoziciju unapred da biste snimili slike sa istim postavkama fokusa i
ekspozicije dok menjate kompoziciju.
Ovo je korisno kada želite da dovedete sliku na ivici ekrana u fokus ili kada postoji pozadinsko
osvetljenje.
1 Poravnajte ekran sa objektom.
2 Pritisnite i držite *AF/AE LOCK+ da biste fiksirali fokus
ili ekspoziciju.
• Ako pustite *AF/AE LOCK+, AF/AE zaključavanje se otkazuje.
• Pri uobičajenoj postavci samo je ekspozicija zaključana.
3 Dok držite pritisnut *AF/AE LOCK+ taster, pomerite
aparat i odredite kompoziciju slike, a zatim pritisnite
taster zatvarača u potpunosti.
Indikator zaključavanja automatske ekspozicije (AE Lock)
Kompenzacija ekspozicije
Primenljivi režimi:
Upotrebite ovu funkciju kada ne možete da ostvarite odgovarajudu ekspoziciju zbog razlike u
osvetljenosti objekta i pozadine.
1 Pritisnite [ ].
2 Rotirajte zadnji točkid da biste sproveli kompenzaciju ekspozicije.
Variranje ekspozicije (Exposure Bracket)
Kompenzacija ekspozicije
Postavka blica [Flash Adjust.]
• Možete da sprovodite naredne operacije dok je prikazan ekran
za kompenzaciju ekspozicije.
Kompenzuje ekspoziciju
Podešava izlaznu postavku blica
/
Podešava granične vrednosti za variranje ekspozicije
(str.34)
• Možete da prebacite funkcije između zadnjeg i prednjeg točkida pritiskom na *DISP.+ taster.
3 Pritisnite [
] da sprovedete postavku.
• U režimu ručne ekspozicije, ekspoziciju možete da kompenzujete samo kada je ISO osetljivost
postavljena na [AUTO].
36
Snimanje
Postavka osetljivosti na svetlo
Primenljivi režimi:
Ova funkcija dozvoljava podešavanje osetljivosti senzora na svetlo (ISO osetljivost).
1 Pritisnite [
].
2 Odaberite ISO osetljivost rotiranjem zadnjeg točkida.
• Možete da prebacite funkcije između zadnjeg i prednjeg
točkida pritiskom na *DISP.+ taster.
Automatska postavka gornje granične ISO vrednosti *ISO Auto
Upper Limit Setting]
ISO osetljivost
3 Rotirajte prednji točkid da biste podesili automatsku
postavku gornje granične ISO vrednosti *ISO Auto Upper Limit Setting+.
• Podesite [ISO Auto Upper Limit Setting] opciju u [ISO Sensitivity (photo)] stavci menija (ili u
*ISO Sensitivity (video)+ kada koristite kreativni video režim (Creative Video Mode)).
• Funkcija de raditi kada *Sensitivity+ opciju postavite na *AUTO+ ili *
].
4 Pritisnite [
] da sprovedete postavku.
AUTO
(Inteligentna postavka)
ISO osetljivost se automatski podešava u skladu sa osvetljenošdu kadra.
• Maksimum *ISO6400+*1, 2
Aparat automatski bira optimalnu ISO osetljivost i brzinu zatvarča
u skladu sa kretanjem objekta i osvetljenošdu scene kako bi se
smanjio efekat pomeranja objekta.
• Maksimum [ISO6400]*1, 2
• Brzina zatvarača nede biti fiksirana kada pritisnete taster
zatvarača do pola. Vrednost se neprekidno menja u skladu sa
kretanjem objekta sve dok ne pritisnete taster zatvarača u
potpunosti.
160 do 51200*2
(L.80 do H.204800 kada koritite ISO osetljivost je fiksirana na različite postavke.
[Extended ISO] postavku)
1 Kada je [ISO Auto Upper Limit Setting] stavka u [ISO Sensitivity (photo)] opciji [Rec] menija
postavljena na [AUTO]
2 Kada je [Dual Native ISO Setting] stavka u [Custom] ([Exposure]) meniju postavljena na [AUTO]
37
Snimanje
 Postavka opsega ISO osetljivosti ([Dual Native ISO Setting])
Primenljivi režimi:
Možete da sprovedete visoko osetljivo snimanje uz malu količinu šuma uz Dual Native ISO,
funkciju koja vam dozvoljava da promenite nominalnu osetljivost.
Dostupan opseg ISO osetljivosti menja se u skladu sa postavkom [Dual Native ISO Setting]
parametra.

[Custom] 
[Exposure]  [Dual Native ISO Setting]
Dostupan opseg ISO osetljivosti
Stavka
[AUTO]
AUTO/
/160 do 51200 (80 do 204800 kada koristite [Extended ISO])
• Osnovna osetljivost menja se automatski u skladu sa osvetljenošdu scene i
drugim uslovima snimanja.
[LOW]
AUTO/160 do 800 (80 do 800 kada koristite [Extended ISO])
[HIGH]
AUTO/800 do 51200 (800 do 204800 kada koristite [Extended ISO])
• Čak i kada odaberete *LOW+ ili *HIGH+ opciju u inteligentnom Auto Plus režimu ili režimu kreativne
kontrole, funkcija de raditi na isti način kao uz *AUTO+ postavku.
Podešavanje balansa beline
Primenljivi režimi:
Balans beline podešava belu boju u skladu sa izvorom svetla
kako bi ukupne nijanse boja bile bliže onome što oko vidi.
1 Pritisnite [ ].
2 Rotirajte zadnji ili prednji točkid da biste odabrali
funkciju balansa beline (White Balance).
• Postavku možete da sprovedete i rotiranjem kontrolnog
točkida.
38
Snimanje
Automatsko podešavanje balansa beline
• Pod veštačkim osvetljenjem kada mogu da se jave crvenkaste nijanse:
– Uz *AWB+ postavku, crvene nijanse se zadržavaju kako bi se scena
reprodukovala preciznije.
[AWB]/[AWBc]
– Uz [AWBc] postavku, crvene nijanse se prigušuju radi preciznije reprodukcije
originalnih boja objekta. Iste nijanse kao pri [AWB] postavci mogu da budu
primenjene u svetlom okruženju.
• [AWB] i [AWBc] postavke primenjuju iste nijanse pri svetlosnim izvorima uz
koje se crvene nijanse nede javiti.
[ ]
Kada snimate slike na otvorenom pod vedrim nebom.
[
]
[
]
Kada snimate slike na otvorenom pod oblačnim nebom
Kada snimate slike na otvorenom u senci
[
]
Kada snimate slike pod veštačkim osvetljenjem
[
]*
Kada snimate slike samo uz blic
Podesite vrednost balansa beline.
[
[
]/[
]/[
]/
]
❶ Pritisnite 3.
❷ Postavite beli objekat, kao što je list papira, unutar okvira na centru ekrana i
zatim pritisnite [MENU/SET].
Možete ručno da odaberete temperaturu boje.
[
[
]/[
]/[
]/
]
❶ Pritisnite 3.
❷ Pritisnite / da biste odabrali temperaturu boje i zatim pritisnite
[MENU/SET].
 [AWB] postavka se primenjuje kada snimate video zapis ili sprovodite snimanje uz 4K Photo ili
Post Focus funkciju.
3 Pritisnite [
] da sprovedete postavku.
Izbor režima za snimanje (Drive Mode)
Primenljivi režimi:
Možete da promenite način na koji aparat reaguje kada
pritisnete taster zatvarača.
Okrenite točkid za izbor režima snimanja.
39
Snimanje
[Single]
Kada pritisnete taster zatvarača, aparat snima samo jednu sliku.
[Burst]
Slike se snimaju u nizu (rafalno) sve dok je taster zatvarača pritisnut.
❶ Postavite točkid za izbor režima snimanja na *
].
❷ Fokusirajte objekat i snimite sliku.
• Pritisnite i držite taster zatvarača u potpunosti da biste aktivirali
režim za rafalno snimanje slika (Burst Mode).
[4K PHOTO]
(str.40)
Aparat sprovodi snimanje 4K fotografije.
[Post Focus]
(str.44)
[Self Timer]
Aparat sprovodi snimanje uz naknadnog određivanje fokusa (Post
Focus).
Kada pritisnete taster zatvarača, aparat sprovodi snimanje nakon što
protekne odabran vremenski period.
❶ Postavite točkid za izbor režima snimanja na * ].
❷ Pritisnite taster zatvarača do pola da biste fokusirali kadar i zatim
ga pritisnite u potpunosti da biste snimili sliku.
• Fokus i ekspozicija se podešavaju u tranutku kada pritisnete taster
zatvarača do pola.
• Snimanje počinje nakon što indikator tajmera trepne.
Slike se snimaju uz efekat protoka vremena (Time Lapse Shot) ili kao
[Time Lapse/
Animation] (str.46) kadar-po-kadar animacija (Stop Motion Animation).
Snimanje 4K fotografija
Primenljivi režimi:
Uz 4K Photo funkciju, možete da snimite niz fotografija pri brzini od 60 kadrova u sekundi i da
sačuvate željene slike, od kojih se svaka ima oko 8 miliona piksela, izdvojene iz njihovog
rafalno snimljenog fajla.
• Koristite karticu UHS klase 3 (UHS Speed Class 3).
1 Postavite točkid za izbor režima snimanja na *
2 Odaberite brzinu rafalnog snimanja slika.

[Rec]  [4K PHOTO]  [Picture Size / Burst
Speed]
[4K H 8M]
[4K 8M]
[4:3]: (3328x2496)
[16:9]: (3840x2160)
[3:2]: (3504x2336)
[1:1]: (2880x2880)
3 Odaberite metod snimanja.

40
].
[Rec]  [4K PHOTO]  [Rec Method]
60 slika u sekundi
30 slika u sekundi
Snimanje
[ ]/[ ]
[4K Burst]
Za snimanje najbolje fotografije objekta u
brzom pokretu
Rafalno snimanje niza fotografija sprovodi se
sve dok držite pritisnut taster zatvarača.
Pritisnite i držite
Snimanje se sprovodi
[ ]/[ ]
[4K Burst(S/S)]
“S/S” je skradenica
od “Start/Stop”.
[ ]/[ ]
[4K Pre-Burst]
Za snimanje fotografija u nepredvidim
prilikama
Rafalno snimanje niza fotografija počinje
kada pritisnete taster zatvarača i završava se
kada ga pritisnete ponovo.
Start (prvi pritisak)
Stop (drugi pritisak)
Snimanje se sprovodi
Dodavanje oznaka za izbor i čuvanje slika
Oznake možete da dodate ako pritisnete [Fn2] tokom snimanja. (Do 40
oznaka po snimanju) Kada birate i čuvate slike iz 4K rafalnog fajla,
možete da preskočite na pozicije na koje ste dodali oznake.
Za snimanje po potrebi kada se prilika za
snimanje javi
Rafalno snimanje niza fotografija sprovodi
se oko 1 sekundu pre i nakon što pritisnete
taster zatvarača.
Oko 1 sek.
Snimanje se sprovodi
4 Pritisnite taster zatvarača do pola da biste izašli iz menija.
5 Pritisnite taster zatvarača da biste sproveli snimanje.
• Aparat de sprovesti rafalno snimanje 4K fotografija i sačuvati ih kao 4K rafalni fajl (4K burst file) uz
[Rec Format] postavku [MP4] parametra.
• Kada je [Auto Review] opcija aktivirana, ekran za izbor slike prikazuje se automatski.
• Kada je odabrana [4K Pre-Burst] ili [Pre-Burst Recording+ postavka, baterija se prazni brže i
temperatura aparata raste. Koristite ove funkcije samo kada snimate uz njih.
• 4K rafalni fajl bide snimljen i reprodukovan kao zasebni fajlovi u slededim slučajevima. (Možete da
nastavite sa snimanjem bez prekida.)
– Kada koristite SDHC memorijsku karticu: Ako je fajl vedi od 4 GB
– Kada koristite SDXC memorijsku karticu: Ako neprekidno snimanje traje duže od 3 sata i 4
minuta ili ako je fajl vedi od 96 GB
41
Snimanje
 Podešavanje rafalnog predsnimanja ([4K Burst]/[4K Burst(S/S)])
Aparat počinje da snima oko 1 sekund pre nego što pritisnete taster zatvarača u potpunosti,
zahvaljujudi čemu nedete propustiti priliku da snimite fotografiju.

[Rec]  [4K PHOTO]  [Pre-Burst Recording]
• Postavke operacije automatskog fokusiranja i meniji koje ne možete da odaberete dok se ova
funkcija koristi isti su kao kod [4K Pre-Burst] operacije.
 Podešavanje funkcije za snimanje u petlji (*4K Burst(S/S)+)
Možete da sprovodite snimanje dok aparat briše najstarije podatke, čime vam dozvoljava da
nastavite sa snimanjem dok čekate priliku za dobar snimak bez potrebe da menjate karticu.

[Rec]  [4K PHOTO]  [Loop Recording(4K PHOTO)]
• Nakon što pokrenete snimanje, 4K rafalni fajl se snima i deli na svake 2 minute.
Bide sačuvano poslednjih 10 minuta (do oko 12 minuta). Deo koji prethodi bide obrisan.
Izbor slika iz 4K rafalnog fajla i čuvanje
1 Odaberite sliku označenu *
] ikonom na ekranu reprodukcije i
pritisnite .
• Ako je slika snimljena uz [4K Pre-Burst+ funkciju, pređite na korak 3.
2 Prevucite klizač kako biste sproveli grub izbor scena.
• Ako je slika snimljena uz [4K Burst] ili [4K Burst(S/S)] funkciju,
možete da odaberete njene scene na ekranu za reprodukciju 4K
niza fotografija dodirivanjem [ ] (Fn1) stavke.
3 Prevucite okvire da biste odabrali kadar koji želite da
sačuvate kao sliku.
• Za neprekidno premotavanje kadar-po-kadar nazad ili napred
dodirnite i držite * ]/[ ].
4 Dodirnite [
+ da biste sačuvali sliku.
• Prikazuje se ekran za potvrdu.
• Slika de biti sačuvana u JPEG formatu.
42
Snimanje
 Da sačuvate više slika snimljenih uz 4K Photo funkciju (*4K PHOTO Bulk Saving+)
Možete odjednom da sačuvate sve slike iz 4K rafalnog fajla koje su izdvojene iz bilo kog 5sekundnog perioda.
1 Odaberite meni.

[Playback]  [4K PHOTO Bulk Saving]
2 Pritisnite / da biste odabrali rafalno snimljene fajlove 4K fotografija i pritisnite
[MENU/SET].
• Ako rafalno snimljeni niz slika traje 5 sekundi ili manje, svi kadrovi bide sačuvani kao slike.
3 Odaberite prvi kadar slika koje želite da sačuvate odjednom.
• Odaberite kadar na isti način kao kada birate slike iz 4K rafalnog fajla.
• Slike de biti sačuvane kao grupa slika rafalnog režima (Burst Mode pictures) u JPEG formatu.
Korekcija 4K fotografija nakon snimanja (Post-Recording Refinement)
 Korekcija izobličenja na slikama (*Reduce Rolling Shutter+)
Aparat ispravlja izobličenje na slikama koje izaziva elektronski zatvarač (rolling shutter efekat)
kada ih sačuvate.
1 Na ekranu za potvrdu čuvanja u koraku 4 na strane 42, dodirnite [Reduce Rolling
Shutter].
• Vratite se na ekran za potvrdu ako korekcija ne daje željeni rezultat.
2 Proverite rezultat korekcije i dodirnite [Save].
• Možete da proverite korigovanu/nekorigovanu verziju slike ako dodirnete *Set/Cancel].
• Vidni ugao korigovane slike može da postane uži.
• U zavisnosti od kretanja objekta, korigovana slika možda nede izgledati prirodno na ivicama
kadra.
 Smanjenje šuma koji izaziva visoka osetljivost (*4K PHOTO Noise Reduction+)
Kada čuvate slike, smanjite šum koji se javlja prilikom snimanja uz visoku ISO osetljivost.

[Playback]  [4K PHOTO Noise Reduction]
• Ova funkcija se ne primenjuje na slike sačuvane uz *4K PHOTO Bulk Saving+ opciju.
43
Snimanje
Kontrola fokusa nakon snimanja (Post Focus/Focus
Stacking)
Primenljivi režimi:
Aparat može da sprovede rafalno snimanje slika uz isti kvalitet kao kod 4K fotografija dok
automatski pomera fokus na različite oblasti kadra.
Nakon snimanja, možete da odaberete željenu tačku fokusa za sliku koju želite da sačuvate.
Ova funkcija je prikladna za snimanje objekata koji miruju.
• Preporučujemo vam da koristite tronožac kada snimate slike koje de biti korišdene za slaganje
fokusa (Focus Stacking).
• Koristite karticu UHS klase 3 (UHS Speed Class 3).
1 Postavite točkid za izbor režima snimanja na *
].
2 Odredite kompoziciju i pritisnite taster zatvarača do pola.
• Funkcija automatskog fokusa de detektovati oblasti fokusa na
ekranu. (Isključujudi ivice ekrana)
• Ako ni jedna oblast ekrana ne može da se dovede u fokus,
indikator fokusa ( ) de treptati. Snimanje nije mogude u ovom
slučaju.
3 Pritisnite taster zatvarača u potpunosti da biste počeli da
snimate.
• Tačka fokusa menja se automatski tokom snimanja. Kada ikona
( ) nestane sa ekrana, snimanje se automatski završava.
Od trenutka kada pritisnete taster zatvarača do pola do kraja snimanja:
• Održavajte isto rastojanje do objekta i istu kompoziciju.
• Nemojte da koristite zum.
• Video zapis de biti snimljen uz *Rec Format+ opciju postavljenu na *MP4+. (Zvuk se ne snima.)
• Video zapis de biti snimljen uz *60p+ postavku broja kadrova. Video zapis možete da
reprodukujete na aparatu nezavisno od [System Frequency] postavke.
• Kada je [Auto Review] opcija aktivirana, prikazuje se ekran koji vam dozvoljava da odaberete
željenu oblast fokusa. (str.45)
44
Snimanje
Izbor željene oblasti fokusa i čuvanje slike
1 Odaberite sliku označenu *
] ikonom na ekranu reprodukcije i pritisnite .
2 Dodirnite željenu oblast fokusa.
• Ako fokusirana slika nije dostupna za odabranu oblast fokusa,
prikazuje se crveni okvir. Ne možete da sačuvate sliku u ovom
slučaju.
• Ne možete da odaberete oblast fokusa koja se nalazi na ivici
ekrana.
• Dodirnite [ + da biste uvedali prikazanu sliku. Prevucite klizač
da biste precizno podesili fokus kada je prikazana uvedana
slika. (Istu operaciju možete da sprovedete pritiskom na /.)
3 Dodirnite [
+ da biste sačuvali sliku.
• Slika de biti sačuvana u JPEG formatu.
Spajanje više slika radi proširenja opsega fokusa (Focus Stacking)
1 Dodirnite [
] u koraku 2 procedure “Izbor željene oblasti fokusa i čuvanje slike”.
2 Dodirom odaberite metod spajanja.
[Auto Merging]
Automatski izbor slika koje su pogodne za spajanje i kombinovanje slika u
jednu.
• Prioritet de imati slike sa fokusom na bližoj tački.
[Range Merging] Spajanje slika sa određenim oblastima fokusa u jednu sliku.
3 (Kada odaberete [Range Merging] (spajanje na osnovu opsega))
Dodirnite željenu oblast fokusa.
• Odredite najmanje dve oblasti fokusa.
• Oblasti koje su u fokusu između dve oblasti takođe de biti
odabrane i kombinovana oblast u fokusu bide označena.
• Sive oblasti označavaju površine koje mogu, ako ih
odaberete, da izazovu neprirodan izgled kombinovane slike i
zato ne mogu da se odaberu.
• Da otkažete izbor, dodirnite oblast fokusa ponovo.
4 Dodirnite [
+ da spojite slike i sačuvate kombinovanu
sliku.
• Slika de biti sačuvana u JPEG formatu.
• Aparat može automatski da koriguje nepravilno poravnanje slika
izazvano pomeranjem aparata prilikom snimanja. Ako su slike
korigovane, vidni ugao bide nešto uži nakon spajanja slika.
45
Snimanje
Snimanje slika uz efekat protoka vremena (Time
Lapse Shot)/Kadar-po-kadar animacija (Stop Motion
Animation)
Primenljivi režimi:
Možete da snimate slike sa efektom protoka vremena (Time
Lapse Shot) ili da napravite animaciju sastavljenu od niza
kadrova (Stop Motion Animation). Pored toga, snimljene slike
možete da kombinujete u video zapis.
• Podesite prethodno datum i vreme. (str.16)
• Snimljene slike prikazuju se kao grupne slike.
Automatsko snimanje slika pri odabranom vremenskom intervalu ([Time Lapse
Shot])
Aparat može automatski da snimi slike objekata kao što su životinje ili biljke tokom protoka
vremena i da od njih napravi video zapis.
1 Postavite točkid za izbor režima snimanja na * ].
2 Odaberite meni.

[Rec]  [Time Lapse/Animation]  [Mode]  [Time Lapse Shot]
3 Pritisnite / da biste odabrali stavku i sprovedite postavku.
[Now]
[Start Time]
[Shooting
Interval]/
[Image Count]
Snimanje se pokrede punim pritiskom na taster zatvarača.
/: Izbor stavke (sati/minuti)
[Start Time
/: Postavka vrednosti
Set]
[MENU/SET]: Potvrda izbora vrednosti
Možete da podesite vremenski interval između snimaka i broj slika.
/: Odaberite stavku (minuti/sekunde/broj slika)
/: Postavka vrednosti
[MENU/SET]: Potvrda izbora vrednosti
4 Pritisnite taster zatvarača do pola da biste izašli iz menija.
5 Pritisnite taster zatvarača u potpunosti.
• Snimanje počinje automatski.
46
Snimanje
Kreiranje animacije kadar-po-kadar ([Stop Motion Animation])
Animacija kadar-po-kadar pravi se ređanjem slika u niz.
1 Postavite točkid za izbor režima snimanja na * ].
2 Odaberite meni.

[Rec]  [Time Lapse/Animation]  [Mode]  [Stop Motion Animation]
3 Pritisnite / da biste odabrali stavku i sprovedite postavku.
[Auto
Shooting]
[Shooting
Interval]
[ON]
[OFF]
Slike se snimaju automatski pri odabranom vremenskom
intervalu.
Ova opcija namenjena je za ručno snimanje slika, kadar po kadar.
(Samo kada je [Auto Shooting] opcija postavljena na [ON])
/: Odaberite stavku (sekunde)
/: Postavka vrednosti
[MENU/SET]: Potvrda izbora vrednosti
4 Pritisnite taster zatvarača do pola da biste izašli iz menija.
5 Pritisnite taster zatvarača u potpunosti.
6 Pomerite objekat kako biste odredili kompoziciju.
• Ponovite snimanje na isti način.
7 Dodirnite [
+ da biste završili snimanje.
• Snimanje možete da završite i ako odaberete *Time
Lapse/Animation] opciju iz [Rec] menija i zatim pritisnete
[MENU/SET].
• Kada je [Auto Shooting] opciju postavljena na [ON], odaberite
[End] na ekranu za potvrdu.
(Ako odaberete *Pause+, pritisnite taster zatvarača u
potpunosti da biste nastavili snimanje.)
Kreiranje video zapisa na osnovu snimljenih slika
Da biste napravili video zapis nakon snimanja slika pratite naredne korake.
1 Odaberite postupak za pravljenje video zapisa.
• Format snimka postavlja se na [MP4].
[Rec Quality]
[Frame Rate]
[Sequence]
Izbor kvaliteta video zapisa.
Izbor broja kadrova u sekundi.
Što je broj vedi, video zapis de biti tečniji.
[NORMAL]:
Slike se ređaju i povezuju prema redosledu kojim su snimljene.
[REVERSE]:
Slike se ređaju i povezuju prema suprotnom redosledu od redosleda kojim su
snimljene.
2 Pritisnite / da odaberete [OK] i zatim pritisnite [MENU/SET].
47
Snimanje
Snimanje slika uz automatsko podešavanje postavke
(Bracket Recording)
Primenljivi režimi:
Pritiskom na taster zatvarača možete da snimite više slika dok aparat automatski podešava
postavke.
1 Odaberite meni.

[Rec]  [Bracket]  [Bracket Type]
Variranje ekspozicije
(Exposure Bracket)
Pritisnite taster zatvarača da biste sproveli snimanje dok
aparat podešava ekspoziciju. (str.49)
• Ova opcija je isključena kada snimate uz blic.
Variranje blende
(Aperture Bracket)
Pritisnite taster zatvarača da biste sproveli snimanje dok
aparat podešava blendu. (str.49)
• Dostupno u režimu automatske ekspozicije uz
priroritetnu blendu (Aperture-Priority AE Mode) ili kada
je ISO osetljivost postavljena na *AUTO+ u režimu za
ručno podešavanje ekspozicije (Manual Exposure Mode).
Variranje fokusa (Focus
Bracket)
Pritisnite taster zatvarača da biste sproveli snimanje dok
aparat podešava poziciju fokusa. (str.49)
Variranje balansa beline
Pritisnite taster zatvarača jednom da biste automatski
* (White Balance Bracket) snimili tri slike sa različitim postavkama balansa beline.
(str.50)
Pritisnite taster zatvarača jednom da biste automatski
snimili tri slike sa različitim vrednostima temperature boje
Variranje balansa beline za balans beline (White Balance Colour Temperature).
*
(temperatura boje)
(str.50)
• Dostupno kada je balans beline postavljen na [
],
[
], [
] ili [
].
 Opciju ne možete da odaberete u inteligentnom Auto Plus režimu ili režimu kreativne
kontrole, kada je aktivirano rafalno snimanje ili kada je [Quality] opcija postavljena na
[
], [
] ili [
].
2 Pritisnite / da odaberete [More Settings] opciju i zatim pritisnite
[MENU/SET].
• Informacije o *More Settings+ opciji (dodatne postavke) potražite na strani koja opisuje svaku
funkciju.
• Pritisnite taster zatvarača do pola da biste izašli iz menija.
3 Fokusirajte objekat i snimite sliku.
 Da isključite ovu funkciju
Odaberite [OFF] opciju u koraku 1.
48
Snimanje
Variranje ekspozicije (Exposure Bracket)
 Informacije o [More Settings] opciji (korak 2 sa strane 48)
[Step]
[Sequence]
[Single Shot
Setting]*
Izbor broja slika koje de biti snimljene i opsega kompenzacije ekspozicije.
[
] (Aparat snima tri slike uz interval od 1/3 EV) do
[
] (Aparat snima sedam slika uz interval od 1 EV)
Izbor redosleda kojim de slike biti snimljene.
[ ]: Jedna slika snima se svaki put kada pritisnete taster zatvarača.
[
+: Odabran broj slika snima se kada pritisnete taster zatvarača jednom.
 Opcija nije dostupna za rafalno snimanje slika. Kada koristite rafalno snimanje, ako pritisnete i
držite taster zatvarača, snimanje se sprovodi neprekidno sve dok aparat ne snimi određen broj
slika.
Variranje blende (Aperture Bracket)
Režim za snimanje:
 Informacije o [More Settings] (dodatne postavke) opciji (korak 2 sa strane 48)
[Image Count]
[3], [5]: Aparat snima određen broj slika uz različite vrednosti blende
unutar opsega koji je zasnovan na početnoj vrednosti blende.
[ALL]: Aparat snima slike uz upotrebu svih vrednosti blende.
• Kada koristite rafalno snimanje, ako pritisnete i držite taster zatvarača, snimanje se sprovodi sve
dok aparat ne snimi određen broj slika.
• Dostupne vrednosti blende zavise od objektiva koji koristite.
Variranje fokusa (Focus Bracket)
 Informacije o [More Settings] (dodatne postavke) opciji (korak 2 sa strane 48)
[Step]
[Image Count]*
[Sequence]
Postavka intervala između pozicija fokusa.
Podešavanje broja slika koje de biti snimljene.
[0/‒/+]: Dok snimate slike, aparat naizmenično pomera poziciju fokusa
bliže i dalje unutar opsega koji je centriran na početnoj poziciji.
[0/+]: Pomeranje pozicije fokusa od inicijalne pozicije dok snimate slike.
 Opcija nije dostupna za rafalno snimanje slika. Kada koristite rafalno snimanje, ako pritisnete i
držite taster zatvarača, snimanje se sprovodi neprekidno sve dok aparat ne snimi određen broj
slika.
• Slike snimljene uz varijaciju fokusa prikazuju se kao komplet grupnih slika.
49
Snimanje
Variranje balansa beline (White Balance Bracket)
 Informacije o [More Settings] opciji (korak 2 sa strane 48)
Rotirajte kontrolni točkid da biste podesili opseg korekcije i
zatim pritisnite [MENU/SET].
:
Horizontalno ([A] do [B])
:
Vertikalno ([G] do [M])
• Opseg korekcije možete da podesite i dodirivanjem *
[ ]/[ ] ikona.
]/[
]/
Varijacija balansa beline (temperatura boje)
 Informacije o [More Settings] opciji (korak 2 sa strane 48)
Rotirajte kontrolni točkid da biste podesili opseg korekcije i
zatim pritisnite [MENU/SET].
• Opseg korekcije možete da podesite i dodirivanjem [
ikona.
]/[
]
Stabilizacija slike
Primenljivi režimi:
Aparat prepoznaje pomeranje tokom snimanja i automatski ga koriguje, zahvaljujudi čemu
možete da snimate slike uz umanjen efekat pomeranja aparata.
Potreban vam je objektiv koji podržava funkciju stabilizacije.
• Kada koristite zamenjivi objektiv sa O.I.S. prekidačem, funkcija stabilizacije bide aktivirana ako je
O.I.S. prekidač objektiva postavljen na *ON+ poziciju. (Opcija *
] je odabrana u trenutku
kupovine aparata.)
 Postavka stabilizacije slike

[Rec]  [Stabilizer]
[
]
([Normal])
[Operation
Mode]
[
]
([Panning])
[OFF]
50
Efekat potresa aparata koriguje se za pokrete gore/dole,
levo/desno i rotaciju.
Efekat potresa aparata koriguje se za pokrete gore/dole.
Ovaj režim je idealan za "panning" snimke (postupak snimanja
fotografija koji obuhvata pomeranje aparata radi pradenja kretanja
objekta koji nastavlja da se krede u fiksnom smeru).
[Stabilizer] funkcija ne radi. ([
])
• Kada koristite objektiv sa O.I.S. prekidačem, postavite prekidač
na [OFF] poziciju.
Snimanje
Efekat potresa tokom snimanja video zapisa koriguje se duž i oko vertikalne i
horizontalne ose uz pomod funkcije za stabilizaciju slike koja je integrisana u
objektiv i elektronske funkcije za stabilizaciju slike.
• Kada se [E-Stabilization (Video)] funkcija aktivira, indikator [
+ bide
prikazan na ekranu za snimanje.
• Kada odaberete *ON+ opciju, vidni ugao snimljenog video zapisa može da
postane uži.
[E-Stabilization
(Video)]
• [Stabilizer] funkcija je dostupna samo ako objektiv koji koristite poseduje internu funkciju za
stabilizaciju.
Podizanje stepena uvedanja
Primenljivi režimi:
Dodatna telekonverzija (Extra Tele Conversion) dozvoljava vam da snimite slike koje su
dodatno uvedane bez smanjenja kvaliteta slike.
Kada snimate
slike
[Ex. Tele Conv.] ([Rec])
1.4x: [
2.0x: [
M]
S]
• Postavite veličinu slike na *M+ ili *S+ (veličine slike sa (
[ ] ili [ ].
Kada snimate
video zapise
[Ex. Tele Conv.]
([Motion Picture])
) oznakom) i postavite kvalitet slike na
2.1x (veličina video zapisa postavljena je na *FHD+ u
[Rec Quality] opciji)
 Podizanje stepena uvedanja u koracima
• Ovu funkciju možete da koristite samo kada snimate slike.
1 Odaberite meni.

[Rec]  [Ex. Tele Conv.]  [ZOOM]
2 Dodelite funkcijskom tasteru [Zoom Control] funkciju.
3 Pritisnite funkcijski taster.
4 Pritisnite / ili /.
/: Tele (Uvedanje udaljenog objekta)
/: Wide (Proširenje vidnog ugla)
• Operacija zumiranja se završava kada funkcijski taster pritisnete ponovo ili nakon što protekne
određen vremenski period.
 Fiksiranje stepena uvedanja na maksimalnom nivou

[Rec]  [Ex. Tele Conv.]  [TELE CONV.]

[Motion Picture]  [Ex. Tele Conv.]  [ON]
51
Snimanje
Snimanje slika uz spoljašnji blic (opciono)
Primenljivi režimi:
Možete da instalirate blic (DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200L: opciono) na aparat i
snimate slike uz blic.
• Pročitajte uputstvo za upotrebu spoljašnjeg blica u vezi sa informacijama o tome kako se blic
povezuje na aparat.
 Uklanjanje poklopca "Hot Shoe" priključka
U trenutku kupovine aparata, na "hot shoe" priključku
(priključak sa električnim kontaktom za blic) nalazi se poklopac.
Uklonite poklopac povlačenjem u smeru strelice ❷ dok ga
pritiskate u smeru strelice ❶.
U narednim slučajevima, postavka blica fiksirana je na [
•
•
•
•
•
•
•
+ (prinudno isključen blic).
Kada snimate video zapise
Kada snimate 4K fotografije
Kada snimate uz funkciju naknadnog fokusiranja
Kada koristite elektronski zatvarač
Kada je odabran efekat slike u [Filter Effect] stavci [Filter Settings] menija
Kada je [Silent Mode] opcija postavljena na [ON].
Kada je [HDR] opcija postavljena na [ON]
Promena režima blica
Primenljivi režimi:
Pripremite blic u skladu sa uslovima snimanja.

[Rec]  [Flash]  [Flash Mode]
([Forced Flash On])
([Forced On/Red-Eye])
([Slow Sync.])
([Slow Sync./Red-Eye])
([Forced Flash Off])
52
Blic se aktivira svaki put nezavisno od uslova snimanja.
• Upotrebite ovu postavku kada je objekat koji snimate
osvetljen sa zadnje strane ili kada se nalazi pod
fluorescentnim svetlom.
Kada snimate slike objekta sa tamnim pejzažom u pozadini,
ova funkcija de spustiti brzinu zatvarača kada se blic aktivira.
Taman pejzaž u pozadini bide svetliji.
• Upotrebite ovu postavku kada snimate ljude ispred tamne
pozadine.
• Upotreba niže brzine zatvarača može da izazove
zamudenje pokreta. Upotrebite tronožac kako biste
unapredili kvalitet fotografija.
Blic se nede aktivirati pri svim uslovima snimanja.
• Upotrebite ovu postavku kada snimate slike na mestima
gde upotreba blica nije dozvoljena.
Snimanje
Snimanje video zapisa
Primenljivi režimi:
Aparat može da snima 4K video zapise u MP4 ili MOV formatu, odnosno Full HD video zapise
koji su u skladu sa AVCHD standardom. Aparat snima stereo zvuk.
1 Pokrenite snimanje pritiskom na taster za snimanje
video zapisa.
Proteklo vreme snimanja
Dostupno vreme za snimanje
• Možete da sprovedete snimanje video zapisa koji odgovara
svakom režimu.
• Indikator statusa snimanja (crveno)
trepde tokom snimanja
video zapisa.
• Pustite taster za snimanje video zapisa nakon što ga pritisnete.
• h: sati, m: minuti, s: sekunde
2 Zaustavite snimanje ponovnim pritiskom na taster za
snimanje video zapisa.
• Tokom snimanja video zapisa možete da snimite i fotografiju punim pritiskom na taster
zatvarača. (Izuzev u kreativnom video režimu)
• U kreativnom video režimu (Creative Video Mode), video zapisi se snimaju uz vrednosti koje
ste odabrali za ISO osetljivost i [Dual Native ISO Setting] opciju u [Custom] ([Exposure]) meniju;
u drugim režimima, zapisi se snimaju uz *AUTO+ postavku.
• [AVCHD]:
Možete da nastavite snimanje bez prekida čak i kada fajl postane vedi od 4 GB, ali de fajl video
zapisa biti podeljen.
• [MP4] (uz [Rec Quality] opciju postavljenu na [FHD]):
Možete da nastavite snimanje bez prekida čak i kada trajanje neprekidnog snimka pređe 30
minuta ili kada fajl postane vedi od 4 GB, ali de fajl video zapisa biti podeljen i
snimljen/reprodukovan zasebno.
• [MP4] (uz [Rec Quality] opciju postavljenu na [4K]), [MP4 HEVC], [MP4 (LPCM)] ili [MOV]:
Fajl video zapisa bide snimljen i reprodukovan kao više zasebnih fajlova u slededim slučajevima.
(Možete da nastavite sa snimanjem bez prekida.)
– Kada koristite SDHC memorijsku karticu: Ako je fajl vedi od 4 GB
– Kada koristite SDXC memorijsku karticu: Ako neprekidno snimanje traje duže od 3 sata i 4
minuta ili ako je fajl vedi od 96 GB
53
Snimanje
 Postavka formata, veličine i broja kadrova snimka

[Motion Picture]  [Rec Format]
[AVCHD]
[MP4]
[MP4 HEVC]
[MP4 (LPCM)]
[MOV]
Ovaj format podataka pogodan je za reprodukciju na HD televizorima, itd.
Ovaj format podataka pogodan je za reprodukciju na računaru, itd.
Ovaj format podataka namenjen je za HDR video zapis i pogodan za
reprodukciju na HDR (HLG format)-kompatibilnom televizoru ili snimaču.
Format MP4 podataka namenjen za uređivanje slike (montažu video zapisa).
Format podataka namenjen za uređivanje slike (montažu video zapisa)
• *MP4 HEVC+ opcija je dostupna samo u kreativnom video režimu.

[Motion Picture]  [Rec Quality]
Kada odaberete [AVCHD]
Veličina
Broj kadrova
Brzina prenosa
(bit rate)
YUV/bit
Kompresija
slike
1920x1080
59.94p
28 Mbps
4:2:0/8 bit
Long GOP
1920x1080
59.94i
17 Mbps
4:2:0/8 bit
Long GOP
1920x1080
59.94i*2
24 Mbps
4:2:0/8 bit
Long GOP
[FHD/24M/24p]
1920x1080
23.98p
24 Mbps
4:2:0/8 bit
Long GOP
[FHD/28M/50p]*1
1920x1080
50.00p
28 Mbps
4:2:0/8 bit
Long GOP
1920x1080
50.00p
17 Mbps
4:2:0/8 bit
Long GOP
1920x1080
50.00i*3
24 Mbps
4:2:0/8 bit
Long GOP
Veličina
Broj kadrova
Brzina prenosa
(bit rate)
YUV/bit
Kompresija
slike
[4K/100M/30p]
3840x2160
29.97p
100 Mbps
4:2:0/8 bit
Long GOP
[4K/100M/24p]
3840x2160
23.98p
100 Mbps
4:2:0/8 bit
Long GOP
1920x1080
59.94p
28 Mbps
4:2:0/8 bit
Long GOP
1920x1080
29.97p
20 Mbps
4:2:0/8 bit
Long GOP
[FHD/24M/24p]
1920x1080
23.98p
24 Mbps
4:2:0/8 bit
Long GOP
[4K/100M/25p]
3840x2160
25.00p
100 Mbps
4:2:0/8 bit
Long GOP
1920x1080
50.00p
28 Mbps
4:2:0/8 bit
Long GOP
1920x1080
25.00p
20 Mbps
4:2:0/8 bit
Long GOP
1920x1080
24.00p
24 Mbps
4:2:0/8 bit
Long GOP
Stavka
Sistemska
frekvencija
[FHD/28M/60p]*1
[FHD/17M/60i]
[FHD/24M/30p]
[FHD/17M/50i]
[FHD/24M/25p]
59.94Hz
(NTSC)
50.00Hz
(PAL)
1 AVCHD Progressive zapis
2 Izlaz sa senzora: 29.97 kadrova u sekundi
3 Izlaz sa senzora: 25.00 kadrova u sekundi
Kada odaberete [MP4]
Stavka
[FHD/28M/60p]
[FHD/20M/30p]
[FHD/28M/50p]
[FHD/20M/25p]
[FHD/24M/24p]
Sistemska
frekvencija
59.94Hz
(NTSC)
50.00Hz
(PAL)
24.00Hz
(CINEMA)
• Koristite karticu klase 3 (UHS Speed Class 3) da biste snimali 4K video zapise.
54
Snimanje
Kada odaberete [MP4 HEVC]
Stavka
[4K/72M/30p]
[4K/72M/24p]
[4K/72M/25p]
Sistemska
frekvencija
59.94Hz
(NTSC)
50.00Hz
(PAL)
29.97p
23.98p
Brzina prenosa
(bit rate)
72 Mbps
72 Mbps
4:2:0/10 bit
4:2:0/10 bit
Kompresija
slike
Long GOP
Long GOP
25.00p
72 Mbps
4:2:0/10 bit
Long GOP
Veličina
Broj kadrova
3840x2160
3840x2160
3840x2160
YUV/bit
• Uz [MP4 HEVC] postavku, aparat snima video zapise koji su u skladu sa standardom video
kompersije dizajniranim za ostvarivanje višeg stepena kompresije video zapisa (HEVC/H.265).
Da biste reprodukovali video zapise snimljene u ovom režimu preko drugog uređaja izuzev ovog
aparata, potreban vam je uređaj za reprodukciju koji podržava HEVC/H.265 standard.
• Koristite karticu klase 1 (UHS Speed Class 1) ili bržu da biste sproveli snimanje.
Kada odaberete [MP4 (LPCM)], [MOV]
Stavka
[C4K/8bit/150M/60p]
[C4K/10bit/150M/30p]
[C4K/8bit/100M/30p]
[C4K/ALL-I/400M/24p]
[C4K/10bit/150M/24p]
[C4K/8bit/100M/24p]
[4K/8bit/150M/60p]
[4K/ALL-I/400M/30p]
[4K/10bit/150M/30p]
[4K/8bit/100M/30p]
[4K/ALL-I/400M/24p]
[4K/10bit/150M/24p]
[4K/8bit/100M/24p]
[FHD/ALL-I/200M/60p]
[FHD/10bit/100M/60p]
[FHD/8bit/100M/60p]
[FHD/ALL-I/200M/30p]
[FHD/10bit/100M/30p]
[FHD/8bit/100M/30p]
[FHD/ALL-I/200M/24p]
[FHD/10bit/100M/24p]
[FHD/8bit/100M/24p]
[C4K/8bit/150M/50p]
[C4K/10bit/150M/25p]
[C4K/8bit/100M/25p]
[4K/8bit/150M/50p]
[4K/ALL-I/400M/25p]
[4K/10bit/150M/25p]
[4K/8bit/100M/25p]
[FHD/ALL-I/200M/50p]
[FHD/10bit/100M/50p]
[FHD/8bit/100M/50p]
[FHD/ALL-I/200M/25p]
[FHD/10bit/100M/25p]
[FHD/8bit/100M/25p]
Sistemska
frekvencija
59.94Hz
(NTSC)
50.00Hz
(PAL)
Veličina
4096x2160
4096x2160
4096x2160
4096x2160
4096x2160
4096x2160
3840x2160
3840x2160
3840x2160
3840x2160
3840x2160
3840x2160
3840x2160
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
4096x2160
4096x2160
4096x2160
3840x2160
3840x2160
3840x2160
3840x2160
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Broj
kadrova
59.94p
29.97p
29.97p
23.98p
23.98p
23.98p
59.94p
29.97p
29.97p
29.97p
23.98p
23.98p
23.98p
59.94p
59.94p
59.94p
29.97p
29.97p
29.97p
23.98p
23.98p
23.98p
50.00p
25.00p
25.00p
50.00p
25.00p
25.00p
25.00p
50.00p
50.00p
50.00p
25.00p
25.00p
25.00p
Brzina prenosa
(bit rate)
150 Mbps
150 Mbps
100 Mbps
400 Mbps
150 Mbps
100 Mbps
150 Mbps
400 Mbps
150 Mbps
100 Mbps
400 Mbps
150 Mbps
100 Mbps
200 Mbps
100 Mbps
100 Mbps
200 Mbps
100 Mbps
100 Mbps
200 Mbps
100 Mbps
100 Mbps
150 Mbps
150 Mbps
100 Mbps
150 Mbps
400 Mbps
150 Mbps
100 Mbps
200 Mbps
100 Mbps
100 Mbps
200 Mbps
100 Mbps
100 Mbps
YUV/bit
4:2:0/8 bit
4:2:2/10 bit
4:2:0/8 bit
4:2:2/10 bit
4:2:2/10 bit
4:2:0/8 bit
4:2:0/8 bit
4:2:2/10 bit
4:2:2/10 bit
4:2:0/8 bit
4:2:2/10 bit
4:2:2/10 bit
4:2:0/8 bit
4:2:2/10 bit
4:2:2/10 bit
4:2:0/8 bit
4:2:2/10 bit
4:2:2/10 bit
4:2:0/8 bit
4:2:2/10 bit
4:2:2/10 bit
4:2:0/8 bit
4:2:0/8 bit
4:2:2/10 bit
4:2:0/8 bit
4:2:0/8 bit
4:2:2/10 bit
4:2:2/10 bit
4:2:0/8 bit
4:2:2/10 bit
4:2:2/10 bit
4:2:0/8 bit
4:2:2/10 bit
4:2:2/10 bit
4:2:0/8 bit
Kompresija
slike
Long GOP
Long GOP
Long GOP
ALL-Intra
Long GOP
Long GOP
Long GOP
ALL-Intra
Long GOP
Long GOP
ALL-Intra
Long GOP
Long GOP
ALL-Intra
Long GOP
Long GOP
ALL-Intra
Long GOP
Long GOP
ALL-Intra
Long GOP
Long GOP
Long GOP
Long GOP
Long GOP
Long GOP
ALL-Intra
Long GOP
Long GOP
ALL-Intra
Long GOP
Long GOP
ALL-Intra
Long GOP
Long GOP
55
Snimanje
Stavka
Sistemska
frekvencija
Veličina
Broj
kadrova
Brzina prenosa
(bit rate)
YUV/bit
Kompresija
slike
[C4K/ALL-I/400M/24p]
4096x2160
24.00p
400 Mbps
4:2:2/10 bit
ALL-Intra
[C4K/10bit/150M/24p]
4096x2160
24.00p
150 Mbps
4:2:2/10 bit
Long GOP
[C4K/8bit/100M/24p]
4096x2160
24.00p
100 Mbps
4:2:0/8 bit
Long GOP
[4K/ALL-I/400M/24p]
3840x2160
24.00p
400 Mbps
4:2:2/10 bit
ALL-Intra
3840x2160
24.00p
150 Mbps
4:2:2/10 bit
Long GOP
Long GOP
[4K/10bit/150M/24p]
[4K/8bit/100M/24p]
24.00Hz
(CINEMA)
3840x2160
24.00p
100 Mbps
4:2:0/8 bit
[FHD/ALL-I/200M/24p]
1920x1080
24.00p
200 Mbps
4:2:2/10 bit
ALL-Intra
[FHD/10bit/100M/24p]
1920x1080
24.00p
100 Mbps
4:2:2/10 bit
Long GOP
[FHD/8bit/100M/24p]
1920x1080
24.00p
100 Mbps
4:2:0/8 bit
Long GOP
• “ALL-Intra” je metod kompresije podataka kod koga se vrši kompresija svakog kadra. Fajlovi video
zapisa snimljeni ovim postupkom bide vedi ali to može da spreči pad kvaliteta slike jer montaža
video zapisa ne zahteva ponovno kodiranje.
• Koristite karticu koja ispunjava jedan od narednih standarda brzine (Speed Class ratings) da biste
sproveli snimanje.
– Za C4K/4K ALL-Intra video zapise (400 Mbps): Video Speed Class 60 ili brža
– Za video zapise u drugim formatima: UHS Speed Class 3
• Ako je temperatura okruženja visoka, ako snimate video zapis neprekidno ili u zavisnosti od
kartice koju koristite, nakon što se prikaže * ] indikator, aparat može da prekine snimanje radi
zaštite. Sačekajte da se aparat ohladi.
• Kada koristite kreativni video režim i *MP4 (LPCM)+ ili *MOV+ postavku, možete da odaberete
sledede stavke u *Anamorphic(4:3)+ opciji *Creative Video+ menija.
Veličina
Broj
kadrova
Brzina prenosa
(bit rate)
YUV/bit
Kompresija
slike
[4K/A/150M/60p]
3328x2496
59.94p
[4K/A/400M/30p]
3328x2496
29.97p
150 Mbps
4:2:0/8 bit
Long GOP
400 Mbps
4:2:2/10 bit
[4K/A/150M/30p]
3328x2496
ALL-Intra
29.97p
150 Mbps
4:2:2/10 bit
Long GOP
3328x2496
29.97p
100 Mbps
4:2:0/8 bit
Long GOP
3328x2496
23.98p
400 Mbps
4:2:2/10 bit
ALL-Intra
[4K/A/150M/24p]
3328x2496
23.98p
150 Mbps
4:2:2/10 bit
Long GOP
[4K/A/100M/24p]
3328x2496
23.98p
100 Mbps
4:2:0/8 bit
Long GOP
[4K/A/150M/50p]
3328x2496
50.00p
150 Mbps
4:2:0/8 bit
Long GOP
[4K/A/400M/25p]
3328x2496
25.00p
400 Mbps
4:2:2/10 bit
ALL-Intra
3328x2496
25.00p
150 Mbps
4:2:2/10 bit
Long GOP
[4K/A/100M/25p]
3328x2496
25.00p
100 Mbps
4:2:0/8 bit
Long GOP
[4K/A/400M/24p]
3328x2496
24.00p
400 Mbps
4:2:2/10 bit
ALL-Intra
3328x2496
24.00p
150 Mbps
4:2:2/10 bit
Long GOP
3328x2496
24.00p
100 Mbps
4:2:0/8 bit
Long GOP
Stavka
[4K/A/100M/30p]
[4K/A/400M/24p]
[4K/A/150M/25p]
[4K/A/150M/24p]
[4K/A/100M/24p]
56
Sistemska
frekvencija
59.94Hz
(NTSC)
50.00Hz (PAL)
24.00Hz
(CINEMA)
Snimanje
Kako da podesite fokus kada snimate video zapis ([Continuous AF])
Primenljivi režimi:
Fokusiranje se menja u zavisnosti od postavke režima fokusa i *Continuous AF+ postavke u
[Motion Picture] meniju.
[Continuous AF]
(neprekidan AF)
Režim fokusa
[ON]
Aparat automatski nastavlja da fokusira objekat
tokom snimanja.
[OFF]
Aparat zadržava poziciju fokusa odabranu na početku
snimanja.
[AFS]/[AFF]/[AFC]
[MF]
Opis postavki
[ON]/[OFF]
Možete ručno da podesite fokus.
Prilagođavanje postavki operacije automatskog fokusa za snimanje video
zapisa ([AF Custom Setting(Video)])
Primenljivi režimi:

[Motion Picture]  [AF Custom Setting(Video)]
[ON]
Aparat snima video zapise uz prilagođene postavke operacije automatskog fokusa.
[OFF]
Aparat snima video zapise uz uobičajene postavke operacije automatskog fokusa.
[SET]
[AF Speed]
[AF Sensitivity]
Postavka brzine pri kojoj se fokus pomera tokom automatskog
fokusiranja.
Postavka osetljivosti pradenja automatskog fokusa.
Postavka metoda snimanja vremenskog koda
Primenljivi režimi:
Uređaj automatski snima vremenski kod tokom snimanja video
zapisa.
• Vremenski kodovi se ne snimaju na video zapisima snimljenim
kada je [Rec Format] opcija postavljena na [MP4] ili [MP4 HEVC].
57
Snimanje

[Motion Picture]  [Time Code]
[Time Code Display]
[Count Up]
[Time Code Value]
[Time Code Mode]
Odaberite da li se vremenski kod prikazuje na ekranu za
snimanje/reprodukciju.
Postavka metoda za odbrojavanje vremenskog koda.
[REC RUN]:
Vremenski kod se odbrojava samo prilikom snimanja video zapisa.
[FREE RUN]:
Vremenski kod se odbrojava i kada se snimanje ne sprovodi (uključujudi i
period kada je uređaj isključen).
Postavka početne tačke (početnog vremena) za vremenski kod.
[Reset]:
Vradanje na 00:00:00:00 (sati: minute: sekunde: kadar)
[Manual Input]:
Ručni unos vrednosti za sate, minute, sekunde i kadar.
[Current Time]:
Postavljanje vrednosti za sate, minute i sekunde na aktuelno vreme i
postavljanje broja kadra na 00.
Izbor metoda za beleženje vremenskog koda.
[DF] (Drop Frame):
Aparat prilagođava raziliku između snimljenog vremena i vremenskog
koda.
• Sekunde i kadrovi odvojeni su tačkom (“.”). (Primer: 00:00:00.00)
[NDF] (Non-Drop Frame):
Vremenski kod se beleži bez ispuštenog kadra (drop frame).
• Sekunde i kadrovi odvojeni su dvotačkom (“:”). (Primer: 00:00:00:00)
Generiše vremenski kod za slike koje se prenose preko HDMI priključka.
[HDMI Time Code
Output]
[External TC Setting]
• *HDMI Time Code Output+ opciju možete da podesite samo u
kreativnom video režimu.
• Ekran uređaja može postane taman u zavisnosti od povezanog uređaja.
Podešavanje sinhronizacije vremenskog koda sa spoljašnjim uređajem.
(str.59)
 Uslovi za prenos vremenskog koda na HDMI izlaz
Vremenski kod se prenosi na video signal sa HDMI izlaza samo ako su zadovoljeni slededi
uslovi.
U režimu za snimanje
• Kada je [HDMI Time Code Output] opcija postavljena na [ON].
• U kreativnom video režimu.
• Kada je [Rec Format] opcija postavljena na [AVCHD], [MP4 (LPCM)] ili [MOV].
U režimu reprodukcije
• Kada je [HDMI Time Code Output] opcija postavljena na [ON].
• Kada reprodukujete video zapis snimljen u kreativnom video režimu.
• Kada je [HDMI Mode (Play)] stavka u [TV Connection] opciji postavljena na [AUTO].
58
Snimanje
Sinhronizacija vremenskog koda sa spoljašnjim uređajem
Možete da sinhronizujete inicijalnu vrednost vremenskog koda sa spoljašnjim uređajem koji
podržava ulazni/izlazni vremenski kod.
• Možete da sinhronizujete inicijalnu vrednost vremenskog koda sa spoljašnjim uređajem samo
kada je *Count Up+ u *Time Code+ opciji postavljen na *FREE RUN+ u kreativnom video režimu.
Utičnica za sinhronizovani blic
BNC konverzioni kabl (za TC IN/OUT) (u opremi)
BNC kabl
Spoljašnji uređaj koji podržava ulazni/izlazni vremenski kod.
• Nemojte da koristite druge BNC konverzione kablove (za TC IN/OUT) izuzev priloženog.
• Nemojte da koristite BNC kablove duže od 2,8 m.
• Preporučujemo vam upotrebu 5C-FB ekvivalentnih dvostruko obloženih BNC kablova.
 Povezivanje na spoljašnji uređaj/Priprema za sinhronizaciju
Priprema:
Isključite ovaj uređaj.
1 Okrenite poklopac utičnice za sinhronizovani blic u smeru
strelice kako biste ga uklonili (❶, ❷).
• Pazite da ne izgubite poklopac utičnice.
2 Unesite BNC konverzioni kabl (❸) i okrenite šraf za
zaključavanje u smeru strelice kako biste pričvrstili kabl
(❹).
Zavrtanj za zaključavanje
3 Povežite BNC konverzioni kabl i spoljašnji uređaj BNC
kablom i uključite aparat.
4 Postavite točkid za izbor režima na *
5 Odaberite meni.

] poziciju.
[Motion Picture]  [Time Code]  [Count Up]  [FREE RUN]
 Sinhronizacija vremenskog koda spoljašnjeg uređaja sa kodom aparata (TC OUT)
Inicijalna vrednost vremenskog koda spoljašnjeg uređaja se sinhronizuje u skladu sa signalom
vremenskog koda (LTC signal) aparata.
1 Povežite spoljašnji uređaj i pratite korake potrebne za pripremu sinhronizacije
vremenskog koda. (str.59)
2 Odaberite tip izlaznog vremenskog koda.

[Motion Picture]  [Time Code]  [External TC Setting]  [TC Output
Reference]
59
Snimanje
[Recording
Reference]
Prenosi signal vremenskog koda za slike koje snimate. Odaberite ovu postavku
kada koristite više od jednog uređaja za snimanje da biste sproveli snimanje.
[HDMI
Reference]
Prenosi signal vremenskog koda uz manje kašnjenje kako bi se kod prilagodio HDMI
slikama. Odaberite ovu postavku kada vršite sinhronizaciju sa spoljašnjim
snimačem koji je povezan preko HDMI kabla.
• [Recording Reference] postavka se koristi za prenos kada HDMI kabl nije
povezan.
3 Odaberite meni.

[Motion Picture]  [Time Code]  [External TC Setting]  [TC Link] 
[TC Output]
• Nemojte da povezujete spoljašnji blic na utičnicu za sinhronizovani blic nakon što odaberete
*TC Output+ opciju. To može da izazove kvar aparata.
4 Pritisnite [MENU/SET] da prenesete signal vremenskog koda.
• Signal vremenskog koda se prenosi na osnovu postavke broja kadrova (frame rate) u [Rec
Quality] i [Time Code Mode] (DF/NDF) opcijama.
5 Sprovedite operaciju na spoljašnjem uređaju da biste sinhronizovali vremenski kod.
6 Pritisnite [MENU/SET] da zaustavite prenos signala vremenskog koda.
 Sinhronizovanje vremenskog koda aparata sa kodom spoljašnjeg uređaja (TC IN)
Inicijalna vrednost vremenskog koda aparata se sinhronizuje u skladu sa signalom vremenskog
koda (LTC signal) spoljašnjeg uređaja.
1 Povežite spoljašnji uređaj i pratite korake potrebne za pripremu sinhronizacije
vremenskog koda. (str.59)
2 Odaberite [System Frequency], [Rec Quality] i [Time Code Mode] (DF/NDF) postavke
koje odgovaraju signalu vremenskog koda spoljašnjeg uređaja koji sinhronizujete.

[Setup]  [System Frequency]

[Motion Picture]  [Rec Quality]

[Motion Picture]  [Time Code]  [Time Code Mode]
3 Sprovedite operaciju na spoljašnjem uređaju da biste emitovali signal vremenskog koda.
4 Odaberite meni.

[Motion Picture]  [Time Code]  [External TC Setting]  [TC Link] 
[TC Input]
• Nemojte da povezujete spoljašnji blic na utičnicu za sinhronizovani blic nakon što odaberete
*TC Input+ opciju. To može da izazove kvar aparata.
5 Pritisnite [MENU/SET] da biste primili dolazni signal vremenskog koda.
6 Pritisnite [MENU/SET] da sinhronizujete vremenske kodove.
• Kada se kod sinhronizuje, bide prikazan na ekranu i aparat prelazi u status zavisnog (slave)
uređaja.
• Kada je aparat u ovom statusu, crna i bela boja indikatora koda [
+ bide zamenjene.
• Čak i kada se sistemska frekvencija aparata i spoljašnjeg uređaja razlikuju, inicijalne vrednosti
njihovog vremenskog koda mogu da budu sinhronizovane. Međutim, imajte na umu da
vremenski kodovi gube sinhronizaciju uz odbrojavanje.
60
Snimanje
• Čak i ako isključite BNC kabl, aparat de ostati u zavisnom (slave) statusu.
• Sprovedite jednu od narednih operacija da biste oslobodili aparat iz zavisnog statusa.
– Upotreba prekidača za uključivanje/isključivanje aparata
– Promena režima za snimanje
– Promena [System Frequency] postavke
– Sprovođenje postavke [Variable Frame Rate] opcije
– Promena broja kadrova [Rec Quality] stavke iz 59.94p/59.94i/29.97p u 23.98p
– Promena broja kadrova [Rec Quality] stavke iz 23.98p u 59.94p/59.94i/29.97p
– Promena postavke [Count Up], [Time Code Value] ili [Time Code Mode] opcije u [Time Code]
Snimanje uz minimalno zasidenje belom bojom i kompresiju preeksponiranih
delova slike (Knee)
Primenljivi režimi:
Kada je *Photo Style+ opcija postavljena na *Like709+, možete da podesite tačku preloma krive
(knee point) tako da snimanje može da se sprovede uz minimalno zasidenje belom bojom
(preeskponiranost ili prekomerna osvetljenost).
1 Odaberite meni.

[Motion Picture]  [Photo Style]
2 Pritisnite / da biste odabrali [Like709] opciju, a zatim pritisnite [Fn2].
3 Pritisnite / da odaberete postavku Knee režima (Knee Mode), a zatim pritisnite
[MENU/SET].
[AUTO]
Automatsko podešavanje nivoa kompresije preeksponiranih delova slike.
Dozvoljava vam da ručno podesite glavnu tačku preloma (master knee point)
i glavni nagib preloma (master knee slope).
Pritisnite / da odaberete stavku i / da sprovedete podešavanje.
[POINT] (master knee point), [SLOPE] (master knee slope)
‒
[MANUAL]
[Off]
Log snimanje (V-Log L)
Primenljivi režimi:
Možete da sprovedete log snimanje ako postavite *Photo Style] opciju na [V-Log L+. Ovo de
vam dozvoliti da kreirate slike sa bogatim gradacijama kroz postprodukcijsko uređivanje.
1 Odaberite meni.

[Motion Picture]  [Photo Style]
2 Pritisnite / da odaberete [V-Log L] i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Ekran za snimanje i slike koje se prenose preko HDMI priključka izgledade tamnije.
• LUT (Look-Up Tables) podatke možete da koristite za postprodukcijsko uređivanje. Možete da
preuzmete LUT podatke sa sledede stranice za podršku.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Stranica je dostupna samo na engleskom jeziku.)
61
Snimanje
Prikaz slika na koje su primenjeni LUT podaci
Slike na koje su primenjeni LUT podaci prikazuju se na ekranu kada je [Photo Style] opcija
postavljena na [V-Log L].
 Uvoz LUT fajlova
• Podržan format LUT podataka:
– “.vlt” format, koji ispunjava zahteve postavljene u “VARICAM 3DLUT REFERENCE MANUAL
Rev.1.0” standardu
– Ime fajla sadrži do 8 alfanumeričkih znakova (bez ekstenzije)
Priprema:
• Sačuvajte LUT podatke na karticu. Sačuvajte ih u osnovnom direktorijumu (prvi folder koji se
prikaže kada pristupite kartici na računaru) sa ekstenzijom “.vlt”.
1 Unesite karticu koja sadrži LUT podatke u ležište br. 1.
2 Odaberite meni.

[Custom] 
File]
[Monitor / Display]  [V-LogL View Assist]  [Read LUT
3 Pritisnite / da odaberete LUT podatke koje želite da uvezete i pritisnite
[MENU/SET].
4 Pritisnite / da odaberete stavku kojoj želite da registrujete podatke i pritisnite
[MENU/SET].
 Izbor LUT fajla koji de biti korišden i omogudavanje V-Log L View Assist funkcije

[Custom] 
[Monitor / Display]  [V-LogL View Assist]
[LUT Select]
Dozvoljava vam da birate LUT podatke koji de biti primenjeni između prethodno
memorisanih ([Vlog_709]) i registrovanih LUT podataka.
[LUT Monitor
Display]
Izbor postavke prikaza na monitoru/tražilu aparata koji de biti primenjen kada je
[Photo Style] opcija postavljena na [V-Log L].
• Ova stavka je dostupna samo kada je [Photo Style] opcija postavljena na [V-Log L].
• Kada je aparat u režimu reprodukcije, ova funkcija se primenjuje samo na video zapise snimljene
uz [V-Log L] opciju.
• Da biste primenili LUT podatke na sliku koja se prenosi preko HDMI priključka, postavite odaberite
[LUT HDMI Display] u [HDMI Rec Output] opciji.
• Efekti LUT podataka ne primenjuju se na video zapise sačuvane na karticu.
62
Snimanje
Snimanje video zapisa u kreativnom video režimu
Režim za snimanje:
Možete ručno da promenite blendu, brzinu zatvarača i ISO osetljivost i snimite video zapise.
1 Postavite točkid za izbor režima na *
2 Odaberite meni.

] poziciju.
[Creative Video]  [Exposure Mode]  [P]/[A]/[S]/[M]
• Operacija za promenu vrednosti blende i brzine zatvarača ista je kao operacija za postavku
točkida za izbor režima na P, A, S ili M.
3 Pritisnite taster za snimanje video zapisa (ili taster zatvarača) da biste
pokrenuli snimanje.
• Zvuk operacije zumiranja ili upotrebe tastera može da bude snimljen kada ove operacije
koristite tokom snimanja video zapisa.
Upotreba ikona koje se kontrolišu dodirom dozvoljava vam da operacije sprovodite tiho tokom
snimanja video zapisa.
❶ Dodirnite [ ].
❷ Dodirnite ikonu.
: Zum
: Vrednost blende
: Brzina zatvarača
: Kompenzacija ekspozicije
: ISO osetljivost/Dodatna vrednost (Gain) (dB)
: Podešavanje nivoa zvuka pri snimanju [Sound Rec Level Adj.]
❸ Prevucite klizač da biste sproveli izbor.
[
]/[
]: Spora promena postavke
[
]/[
]: Brza promena postavke
4 Pritisnite ponovo taster za snimanje video zapisa
(ili taster zatvarača) da biste zaustavili snimanje.
Snimanje usporenih ili ubrzanih zapisa ([Variable Frame Rate])
Usporeni video zapisi ("overcrank" snimanje)
Odaberite broj kadrova koji obezbeđuje vedi broj kadrova od *Rec Quality+ postavke.
Primer: Ako postavite [FHD/8bit/100M/24p] na [48fps] i snimite video zapis, možete da
ostvarite efekat 50% sporije reprodukcije u odnosu na normalnu brzinu.
Ubrzani video zapisi ("undercrank" snimanje)
Odaberite broj kadrova koji obezbeđuje manji broj kadrova od *Rec Quality+ postavke.
Primer: Ako postavite [FHD/8bit/100M/24p+ na *12fps+ i snimite video zapis, možete da
ostvarite efekat 2x bržeg pokreta.
63
Snimanje
1 Postavite točkid za izbor režima na *
] poziciju.
2 Odaberite stavku koja podržava *Variable Frame Rate+.

[Motion Picture]  [Rec Format]
• [MP4+ i *MP4 HEVC+ formati ne podržavaju *Variable Frame Rate+.

[Motion Picture]  [Rec Quality]
• Stavke dostupne za snimanje uz *Variable Frame Rate+ postavku označene su sa *VFR available+
na ekranu.
3
Odaberite meni.
4
Pritisnite / da odaberete broj kadrova pri kome dete
izvršiti snimanje.
5
Pritisnite [MENU/SET].

[Creative Video]  [Variable Frame Rate]  [ON]
• Funkcija automatskog fokusa ne radi.
• Zvuk se ne snima kada se broj kadrova razlikuje od broja u [Rec
Quality] opciji.
• Kada reprodukujete video zapis snimljen uz [Variable Frame Rate] funkciju, prikazano vreme
snimanja za video zapise u gornjem desnom uglu ekrana izgledade drugačije u odnosu na
vreme koje se prikazuje tokom reprodukcije normalnog video zapisa.
[
]: Stvarno vreme reprodukcije
[
]: Stvarno proteklo vreme tokom koga ste snimili video zapis
Snimanje uz brisanje starih podataka ([Loop Recording (video)])
• Funkcija je dostupna samo kada je [Rec Format] opcija postavljena na [MP4 (LPCM)] ili [MOV] u
kreativnom video režimu.

[Creative Video]  [Loop Recording (video)]
Postavke: [ON]/[OFF]
• Dok je snimanje u toku, proteklo vreme snimanja označeno je sa
[ ] ( ) i dostupno vreme za snimanje ( ) se smanjuje.
• Aparat kontroliše snimanje i brisanje deljenjem video zapisa na
segmente. Kao rezultat, prikazano dostupno vreme za snimanje
postaje krade od vremena koje je prikazano tokom normalnog
snimanja.
64
Snimanje
Smanjenje treptanja i horizontalnih linija na slikama ([Synchro Scan])
• Ova funkcija je dostupna kada je [Exposure Mode] opcija postavljena na [S] ili [M] u kreativnom
video režimu.
1 Odaberite meni.

[Creative Video]  [Synchro Scan]  [ON]
2 Odaberite brzinu zatvarača (Shutter Speed) uz pomod tastera / i zatim pritisnite
[MENU/SET].
• Podesite brzinu zatvarača dok posmatrate ekran kako biste smanjili treptanje i horizontalne
linije na slici.
• Ako pritisnete i držite / tastere, brzina zatvarača menja se brže.
• Postavku brzine zatvarača možete da podešavate i na ekranu za snimanje u preciznijim
koracima nego tokom normalnog postupka za podešavanje.
Tečno premeštanje pozicije fokusa na registrovanu poziciju (*Focus Transition+)
1 Postavite točkid za izbor režima na *
2 Odaberite meni.

] poziciju.
[Creative Video]  [Focus Transition]  [Focus Pull Setting]  [POS
1]/[POS 2]/[POS 3]
3 Pritisnite [ ].
4 Pritisnite /// da odaberete poziciju fokusa i zatim pritisnite [MENU/SET].
5 Odredite poziciju fokusa.
• Ovo je ista operacija kao kod ručnog fokusiranja. (str.35)
6 Pritisnite [MENU/SET].
• Da biste registrovali pozicije fokusa za druge stavke, ponovite korake 2 do 6.
• Pogledajte stavke u narednoj tabeli ako je potrebno.
[Focus Transition Speed] Izbor brzine premeštanja fokusa.
[Focus Transition Rec]
[Focus Transition Wait]
Tranzicija fokusa počinje kada počne snimanje.
Izbor vremenskog perioda nakon koga de premeštanje fokusa
početi.
7 Pritisnite / da odaberete [Start] i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Da biste se vratili na ekranu za postavku pritisnite [DISP.].
8 Pritisnite taster za snimanje video zapisa (ili taster
zatvarača) da biste pokrenuli snimanje.
• Ako ste aktivirali [Focus Transition Rec] funkciju, tranzicija
fokusa (Focus Transition) počede kada pokrenete snimanje
video zapisa.
65
Snimanje
9 Dodirnite [POS 1], [POS 2] ili *POS 3+ da biste pokrenuli premeštanje fokusa.
• Istu operaciju možete da sprovedete i ako pritisnete / tastere kako biste odabrali poziciju i
zatim pritisnete [MENU/SET].
• Vodič za ručno fokusiranje (MF Guide) de prikazati aktuelnu
i registrovanu poziciju fokusa
.
• Da završite premeštanje fokusa, pritisnite *
].
10 Pritisnite ponovo taster za snimanje video zapisa (ili taster zatvarača) da biste zaustavili
snimanje.
• Sprovođenje neke od narednih operacija obrisade postavke pozicije fokusa. Da biste ih koristili
ponovo, ponovo registrujte pozicije fokusa.
– Upotreba prekidača za uključivanje/isključivanje aparata
– Operacija zumiranja
– Promena režima fokusa
– Promena režima za snimanje
– Zamena objektiva
• Održavajte isto rastojanje do objekta nakon postavke pozicije fokusa.
• Brzina premeštanja fokusa zavisi od objektiva koji koristite.
Snimanje video zapisa u kome se kadriran deo slike pomera i zumira uz
zadržavanje aparata u fiksnom položaju (*4K Live Cropping+)
Isecanjem Full HD video zapisa iz 4K video zapisa, možete da snimite video zapis na kome se
kadriran deo slike pomera i zumira dok aparat ostaje u fiksnom položaju.
Pomeranje kadriranog dela scene
(Pan)
Uvedanje prikaza (Zoom in)
• Veličina video zapisa automatski se menja u *FHD+.
• Držite aparat stabilno dok snimate.
1 Postavite točkid za izbor režima na [
2 Odaberite meni.

] poziciju.
[Creative Video]  [4K Live Cropping]  [40SEC]/[20SEC]
3 Odaberite početni kadar isečenog video zapisa.
Početni kadar isečenog video zapisa
• Kada po prvi put sprovodite postavke, prikazuje se početni
kadar veličine 1920x1080. (Nakon postavke početnog i
završnog kadra isečenog video zapisa, odabrani kadrovi se
prikazuju.)
• Aparat de zapamtiti poziciju kadra i veličinu i nakon
isključivanja.
66
Snimanje
Sprovođenje
operacije tasterom
///
[DISP.]
[MENU/SET]
Sprovođenje
operacije dodirom
Opis operacije
Dodirivanje
Pomeranje kadra.
Spajanje/razdvajanje
Povedanje/smanjenje kadra.
prstiju
Vradanje kadra na centralnu poziciju i veličine na
[Reset]
uobičajenu postavku.
[Set]
Određivanje pozicije i veličine kadra.
4 Ponovite korak 3, a zatim odaberite završni kadar.
Završni kadar isečenog video zapisa
• Postavka automatskog režima fokusa menja se u * ]. (Aparat
ne može da otkrije ljudske figure i oči. Pored toga, ne možete
da odredite osobu koju želite da dovedete u fokus.)
5 Pritisnite taster za snimanje video zapisa (ili taster
zatvarača) da biste pokrenuli snimanje.
• Odmah pustite taster za snimanje video zapisa (ili taster
zatvarača) nakon što ga pritisnete.
• Kada istekne odabran period trajanja operacije, snimanje se automatski završava. Da završite
snimanje pre isteka perioda, pritisnite taster za snimanje video zapisa (ili zatvarača) ponovo.
 Promena pozicije i veličine isečenog kadra
Pritisnite  dok je prikazan ekran za snimanje i sprovedite korake 3 i 4.
 [Rec Format] (format) i [Rec Quality] (kvalitet snimka) postavke dostupne za snimanje
[Rec Format]
[System Frequency]
[AVCHD]
[MP4]
[Rec Quality]
‒
[59.94Hz (NTSC)]
[FHD/28M/60p]/[FHD/20M/30p]
[50.00Hz (PAL)]
[FHD/28M/50p]/[FHD/20M/25p]
[24.00Hz (CINEMA)]
[MP4 HEVC]
[MP4 (LPCM)]
[MOV]
‒
‒
[59.94Hz (NTSC)]
[FHD/8bit/100M/60p]/[FHD/ALL-I/200M/30p]/
[FHD/10bit/100M/30p]/[FHD/8bit/100M/30p]/
[FHD/ALL-I/200M/24p]/[FHD/10bit/100M/24p]/
[FHD/8bit/100M/24p]
[50.00Hz (PAL)]
[FHD/8bit/100M/50p]/[FHD/ALL-I/200M/25p]/
[FHD/10bit/100M/25p]/[FHD/8bit/100M/25p]
[24.00Hz (CINEMA)]
[FHD/ALL-I/200M/24p]/[FHD/10bit/100M/24p]/
[FHD/8bit/100M/24p]
Snimanje HDR video zapisa (Hybrid Log Gamma)
Možete da snimite HDR (High Dynamic Range) video zapise u HLG (Hybrid Log Gamma)
formatu ako postavite [Photo Style] opciju na [Hybrid Log Gamma].
Uz ovaj format, možete da snimite svetle slike podložne prekomernoj ekspoziciji uz prirodnije
boje nego što je to mogude uz konvencionalne formate.
67
Snimanje
• “HLG” je standardizovani HDR video format koji konvertuje i širi dinamički opseg kompresovane
slike sa visokom osvetljenošdu na podržanom uređaju.
• Monitor i tražilo aparata ne mogu da prikažu slike u HLG formatu.
1 Postavite točkid za izbor režima na *
] poziciju.
• [Hybrid Log Gamma] opcija je dostupna samo kada je aparat u kreativnom video režimu.
2 Odaberite stavku koja podržava *Hybrid Log Gamma+ funkciju.

[Motion Picture]  [Rec Format]
• *AVCHD+ i *MP4+ ne podržavaju *Hybrid Log Gamma+ funkciju.
• Kada je [Rec Format+ opcija postavljena na *MP4 HEVC+, *Photo Style+ opcija bide fiksirana na
*Hybrid Log Gamma+. U ovom slučaju, ne morate da pratite proceduru od koraka 3 pa nadalje.

[Motion Picture]  [Rec Quality]
• [Hybrid Log Gamma] funkcija nije dostupna za 8-bitne 4:2:0 video zapise.
• Stavke dostupne za snimanje uz *Hybrid Log Gamma+ funkciju označene su sa *HLG available+
na ekranu.
3 Odaberite meni.

[Motion Picture]  [Photo Style]
4 Pritisnite / da odaberete [Hybrid Log Gamma] i zatim pritisnite [MENU/SET].
• [
] indikator prikazuje se na ekranu za snimanje.
• Da biste prenosili HDR slike u C4K/60p ili 4K/60p (C4K/50p ili 4K/50p) formatu preko HDMI
priključka, nakon izbora slededih postavki, odaberite *Hybrid Log Gamma+ opciju tokom prenosa
signala preko HDMI izlaza.
– [Rec Format]: [MP4 (LPCM)] ili [MOV]
– [Rec Quality]: Video zapisi u C4K/60p ili 4K/60p (C4K/50p ili 4K/50p) formatu
– [4K/60p Bit Mode] ([4K/50p Bit Mode]) stavka u [HDMI Rec Output]: [4:2:2 10bit]
• HDR slike izgledade tamnije na uređajima koji ne podržavaju HLG format.
 Konverzija dinamičkog opsega HDR slika radi prikaza na monitoru/tražilu aparata

[Creative Video]  [HLG View Assist]
[MODE2]
Konverzija slika pri čemu prioritet ima osvetljenost glavnih objekata.
[MODE1]
[OFF]
Konverzija slika pri čemu prioritet ima osvetljenost površina kao što je nebo.
Prikaz HDR slika bez konverzije.
• Ove postavke su dostupne samo u [Creative Video] meniju kada je [Photo Style] opcija postavljena
na [Hybrid Log Gamma].
• Kada je aparat u režimu reprodukcije, ova funkcija se primenjuje samo na video zapise snimljene
uz [Hybrid Log Gamma] funkciju.
• Efekti se ne primenjuju na video zapise sačuvane na karticu.
• Tokom konverzije dinamičkog opsega HDR slika, indikator *MODE1+ ili *MODE2+ bide prikazan na
ekranu. Ako funkcija nije podešena za konverziju slika, prikazuje se *HLG+ indikator.
68
Snimanje
Snimanje video zapisa uz upotrebu povezanog
spoljašnjeg uređaja
Spoljašnji monitor/snimač (HDMI izlaz tokom snimanja)
Možete da povežete *HDMI+ priključak aparata i spoljašnji monitor ili snimač uz pomod HDMI
kabla. HDMI izlaz se kontroliše zasebno za snimanje i reprodukciju. Ovaj odaljak opisuje
kontrolu HDMI izlaza za snimanje.
• Reprodukovani signali se prenose uz [HDMI Mode (Play)] postavku u [TV Connection] stavci
[Setup] menija.
*HDMI+ priključak (tipa A)
HDMI kabl
Spoljašnji snimač
Spoljašnji monitor
• Koristite “High Speed HDMI kabl” sa HDMI oznakom.
Kablovi koji nisu u skladu sa HDMI standardima nede omoguditi upotrebu uređaja.
“High Speed HDMI kabl” (sa priključcima A–A tipa, dužine do 1,5 m)
 Pričvršdivanje držača kabla
Držač kabla sprečava slučajno isključivanje HDMI ili USB kabla i oštedenje *HDMI+ ili USB
priključka.
• Primer: Pričvršdivanje na HDMI kabl
1 Dok pritiskate
2
(❶), pomerite spojni deo
držača kabla kako biste ga uklonili (❷).
Labavo instalirajte držač kabla na nosač na
aparatu (❸) i okrenite šrafove u u smeru
strelica kako biste obezbedili držač kabla (❹,
❺).
• Postavite aparat na stabilnu površinu pre sprovođenja instalacije.
3 Pričvrstite HDMI kabl na spojni deo (❻).
4 Pomerite spojni deo kako biste ga šričvrstili na
držač kabla (❼).
69
Snimanje
5 Povežite HDMI kabl na *HDMI+ priključak (❽).
Ostavite višak kabla tako da ovaj deo bude
dugačak najmanje 10 cm.
• HDMI kabl i USB kabl možete da povežete
istovremeno kada je držač kabla pričvršden na
aparat.
Uklanjanje držača kabla
Da biste uklonili držač kabla, sprovedite korake instalacije obrnutim redosledom.
• Preporučujemo vam upotrebu HDMI kabla debljine od najmanje 6 mm.
• Možda nedete modi da pričvrstite kablove određenog oblika.
• Čuvajte spojni deo držača kabla van domašaja dece kako biste sprečili dete da ga proguta.
 Napomene o izlaznim slikama koje se prenose preko HDMI priključka (sortirano prema
režimu za snimanje)
Režim za
snimanje
Postavka izlaza određena je postavkom
[Rec Quality] stavke u [Motion Picture]
Odnos
meniju.
stranica slike • Kada odaberete [Anamorphic(4:3)], crne
trake prikazuju se sa obe strane izlazne
slike.
Postavka izlaza određena je
postavkom [Aspect Ratio] stavke u
[Rec] meniju.
• Crne trake prikazuju se na obe
strane slike, izuzev za slike sa
[16:9] odnosom stranica.
Postavka izlaza određena je postavkom
Veličina/broj [Rec Quality] i [Down Convert] stavki za
kadrova
[HDMI Rec Output] opciju. Obe stavke se
nalaze u [Motion Picture] meniju.
Vrednost
broja bitova
za izlaz
Postavka izlaza određena je postavkom
[Rec Quality] stavke u [Motion Picture]
meniju.
• Ako povezan uređaj ne podržava *10bit]
postavku, ona se menja u 8 bitova.
• Možete da odaberete broj bitova za izlaz
kada koristite C4K/60p ili 4K/60p
(C4K/50p ili 4K/50p) postavku.
Postavka izlaza određena je
povezanim uređajem.
 Postavka vrednost broja bitova za C4K/60p ili 4K/60p (C4K/50p ili 4K/50p) izlaz

[Motion Picture]  [HDMI Rec Output]  [4K/60p Bit Mode] ([4K/50p Bit
Mode])
Postavke: [4:2:2 10bit]/[4:2:0 8bit]
• Video zapise ne možete da snimate na karticu pri *4:2:2 10bit+ postavci tokom HDMI izlaza.
• Ova stavka radi samo kada je [Rec Quality] opcija postavljena na stavku za video zapise u C4K/60p
ili 4K/60p (C4K/50p ili 4K/50p) formatu i kada se koristi kreativni video režim.
70
Snimanje
 Postavka kvaliteta slike (veličina/broj kadrova) za HDMI izlaz
Smanjivanje veličine/broja kadrova kada je veličina video zapisa postavljena na [4K] ili [C4K] u
[Rec Quality] opciji.

[AUTO]
[4K/30p]
([4K/25p])
[1080p]
[1080i]
[OFF]
[Motion Picture]  [HDMI Rec Output]  [Down Convert]
Smanjivanje veličine/broja kadrova slike u vrednosti koje odgovaraju povezanom
uređaju radi prenosa.
Smanjivanje postavke veličine/broja kadrova slike iz *C4K/60p+/*C4K/50p+/*4K/60p+/
[4K/50p] u [C4K/30p]/[C4K/25p]/[4K/30p]/[4K/25p] radi prenosa.
Smanjivanje postavke veličine u *1080+ i prenos slika u progresivnom formatu.
Smanjivanje postavke veličine u [1080] i prenos slika u prepletenom (interlace)
formatu.
Prenos slika u veličini/broju kadrova koji je odabran u *Rec Quality+ stavci.
 Druge postavke HDMI izlaza

[Motion Picture]  [HDMI Rec Output]
[Info Display]
Prikazivanje ili skrivanje informacija.
• Oblici talasa u [WFM/Vector Scope] stavci ne mogu da se prenose na HDMI
uređaje.
Odaberite da li se kontrolne informacije za pokretanje/zaustavljanje snimanja
prenose na spoljašnje uređaje povezane na HDMI priključak.
• *HDMI Recording Control+ opciju možete da odaberete samo kada je *HDMI
Time Code Output+ stavka postavljena na *ON+ u kreativnom video režimu.
[HDMI Recording • Kontrolne informacije mogu da se prenose samo kada se prenosi vremenski
Control]
kod na video signal sa HDMI izlaza tokom snimanja.
• Kontrolne informacije se prenose kada pritisnete taster za snimanje video
zapisa ili taster zatvarača čak i ako video zapis ne može da se snimi (npr.,
kada kartica nije ubačena u ovaj uređaj).
• Samo kompatibilne spoljašnje uređaje možete da kontrolišete.
Kada je [Photo Style] opcija postavljena na [Hybrid Log Gamma], aparat
konvertuje dinamički opseg HDR slika pre prenosa preko HDMI priključka.
[HLG View Assist
(HDMI)]
[AUTO]
Konverzija slika pre prenosa preko HDMI priključka uz primenu [MODE2]
efekta. Ova postavka konverzije radi samo kada je aparat povezan na uređaj
koji nije HDR (HLG format)-kompatibilan.
[MODE2]
Konverzija slika pre prenosa preko HDMI priključka uz davanje prioriteta
osvetljenju glavnih objekata.
[MODE1]
Konverzija slika pre prenosa preko HDMI priključka uz davanje prioriteta
osvetljenju površina kao što je nebo.
[OFF]
Prenos HDR slika preko HDMI priključka bez konverzije.
• Ova stavka je dostupna samo kada je [Photo Style] opcija postavljena na
[Hybrid Log Gamma].
• Kada je aparat u režimu reprodukcije, ova funkcija se primenjuje samo na
video zapise snimljene uz [Hybrid Log Gamma] funkciju.
• Tokom konverzije dinamičkog opsega HDR slika, indikator *MODE1+ ili
*MODE2+ bide prikazan na ekranu. Ako funkcija nije podešena za konverziju
slika, prikazuje se [HLG] indikator.
71
Snimanje
[LUT HDMI
Display]
Primena LUT (Look-Up Table) podataka na slike koje se prenose na HDMI
uređaj kada je *Photo Style+ opcija postavljena na *V-Log L].
• Ova stavka je dostupna samo kada je [Photo Style] opcija postavljena na [VLog L].
• Kada je aparat u režimu reprodukcije, ova funkcija se primenjuje samo na
video zapise snimljene uz [V-Log L] opciju.
• Možete da odaberete LUT podatke koji de biti primenjeni u *V-LogL View
Assist] opciji.
[Sound Down
Convert]
Kada je pričvršden adapter XLR mikrofona (DMW-XLR1: opciono), zvuk se pre
prenosa konvertuje u format koji je pogodan za povezan HDMI uređaj.
• Ova stavka je dostupna samo kada koristite adapter XLR mikrofona.
Spoljašnji mikrofon (opciono)
Uz pomod direkcionog (shotgun) stereo mikrofona (DMW-MS2: opciono) ili stereo mikrofona
(VW-VMS10: opciono), možete da snimate zvuk čiji je kvalitet značajno bolji od zvuka
snimljenog uz interni mikrofon aparata.
1 Sprovedite postavku [MIC] terminala koja odgovara uređaju koji planirate da povežete.

[Motion Picture]  [Mic Socket]
[Mic Input (Plug-in Power)]
[Mic Input]
[Line Input]
Spoljašnji mikrofon koji zahteva napajanje preko *MIC+
priključka aparata.
Spoljašnji mikrofon koji ne zahteva napajanje preko
*MIC+ priključka aparata.
Spoljašnji audio uređaj sa linijskim izlazom
• Postavka de biti fiksirana na *Mic Input (Plug-in Power)] kada je povezan direkcioni stereo
mikrofon (DMW-MS2: opciono) .
• Kada koristite [Mic Input (Plug-in Power)], ako povežete spoljašnji mikrofon koji ne zahteva
napajanje, povezan spoljašnji mikrofon može da pretrpi kvar. Proverite uređaj pre povezivanja.
2 Isključite fotoaparat.
3 Povežite aparat i spoljašnji mikrofon.
"Hot shoe" priključak
[MIC] priključak
Direkcioni (shotgun) stereo mikrofon (DMW-MS2: opciono)
Stereo mikrofon (VW-VMS10: opciono)
• Nemojte da koristite kablove stereo mikrofona duže od 3 m.
• Kada pričvršdujete direkcioni stereo mikrofon na aparat, uklonite poklopac "hot shoe" priključka.
(str.52)
72
Snimanje
 Postavka opsega unutar koga de direkcioni stereo mikrofon (DMW-MS2: opciono)
snimati zvuk
1 Pričvrstite odgovarajudi direkcioni stereo mikrofon na ovaj uređaj i zatim uključite
uređaj.
2 Odaberite meni.

[Motion Picture]  [Special Mic.]
• Ova stavka je dostupna samo kada koristite direkcioni (shotgun) stereo mikrofon.
[STEREO]
Dozvoljava snimanje stereo zvuka u širem prostoru.
[LENS AUTO]
Dozvoljava snimanje unutar opsega koji se podešava automatski u skladu sa
vidnim uglom objektiva.
[SHOTGUN]
Dozvoljava snimanje zvuka iz jednog smera uz prigušivanje šuma iz pozadine i
okruženja.
[S.SHOTGUN]
[MANUAL]
Dozvoljava snimanje zvuka unutar opsega koji je uži nego pri *SHOTGUN+
postavci.
Dozvoljava snimanje zvuka unutar opsega koji odredite ručno.
3 (Kada odaberete [MANUAL] postavku)
Pritisnite / da biste odabrali opseg i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Kada je spoljašnji mikforon povezan, *Sound Rec Level Disp.+ opcija se automatski postavlja na
[ON] i na ekranu se prikazuje nivo zvučnog snimka.
• Kada koristite stereo mikrofon (VW-VMS10: opciono), [Special Mic.] opcija je fiksirana na
[STEREO].
• Kada je [Special Mic.] opcija postavljena na [LENS AUTO], [S.SHOTGUN] ili [MANUAL], [Sound
Output] stavka u [Motion Picture] meniju fiksirana je na [REC SOUND].
• Detaljne informacija potražite u uputstvu za upotrebu spoljašnjeg mikrofona.
Adapter XLR mikrofona (opciono)
Pričvršdivanjem adaptera XLR mikrofona (DMW-XLR1: opciono) na aparat, bidete u prilici da
koristite komercijalno dostupne XLR mikrofone kako biste omogudili snimanje zvuka visoke
rezolucije/stereo zvuka vrhunskog kvaliteta.
"Hot shoe" priključak
Adapter XLR mikrofona (DMW-XLR1: opciono)
Komercijalno dostupan XLR mikrofon
Priprema:
• Isključite ovaj uređaj.
• Uklonite poklopac "hot shoe" priključka sa aparata. (str.52)
73
Snimanje
 Postavka frekvencije uzorkovanja
1 Pričvrstite adapter XLR mikrofona na "hot shoe" priključak uređaja i zatim uključite
uređaj.
2 Odaberite meni.

[Motion Picture]  [XLR Mic Adaptor Setting]
• Ova stavka je dostupna samo kada koristite adapter XLR mikrofona.
[48kHz/24bit]
Snimanje zvuka visoke rezolucije pri 96 kHz/24bit. Dostupno samo kada je
[Rec Format] opcija
Snimanje zvuka visokog kvaliteta pri 48 kHz/24bit. postavljena na [MOV].
[48kHz/16bit]
Snimanje zvuka standardnog kvaliteta pri 48 kHz/16bit.
[96kHz/24bit]
[OFF]
Snimanje zvuka uz upotrebu internog mikrofona aparata.
• Odabrana frekvencija uzorkovanja primenjuje se i na zvučni izlaz sa HDMI priključka. Uz *Sound
Down Convert+ stavku u *HDMI Rec Output+ opciji možete da konvertujete zvučni izlaz sa
HDMI priključka. (str.72)
• Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu adaptera XLR mikrofona.
Slušalice
Ako na uređaj povežete kupovne slušalice možete da slušate zvuk koji se snima dok snimate
video zapise.
 Podešavanje nivoa zvuka slušalica
1 Odaberite meni.

[Custom] 
[ ]
[Operation]  [Dial Set.]  [Control Dial Assignment] 
2 Povežite slušalice i okrenite kontrolni točkid dok je prikazan ekran za snimanje ili tokom
reprodukcije video zapisa.
: Smanjite nivo zvuka
: Podignite nivo zvuka
• Nivo zvuka možete da podesite i dodirivanjem *
74
] ili [
] ikona tokom reprodukcije.
Reprodukcija
Reprodukcija slika
1 Pritisnite [ ].
2 Pritisnite /.
: Reprodukcija prethodne slike
: Reprodukcija sledede slike
(A) Ležište za karticu
• Ako pritisnete i držite /, možete da reprodukujete slike u
nizu.
• Možete da promenite karticu koja je odabrana za reprodukciju
neprekidnim premotavanjem slika napred/nazad.
Brza promena kartice koja je odabrana za reprodukciju
Možete trenutno da promenite karticu koja je odabrana za
reprodukciju ako dodelite [Slot Change] funkciju funkcijskom
tasteru. (str.27)
 Da završite reprodukciju
Pritisnite [ ] ponovo ili pritisnite taster zatvarača do pola.
Reprodukcija video zapisa
Uređaj je dizajniran za reprodukciju video zapisa u AVCHD, MP4
i MOV formatima.
• Video zapisi bide prikazani uz ikonu video zapisa (*
]).
Pritisnite  da biste reprodukovali zapis.
Vreme snimanja video zapisa
 Operacije tokom reprodukcije video zapisa
Operacija
tasterom

Operacija
dodirom
Opis operacije
Reprodukcija/pauza
Operacija
tasterom

Ubrzana reprodukcija
nazad*1

Reprodukcija kadar-pokadar unazad (tokom
pauze)*2
Smanjenje nivoa zvuka
Operacija
dodirom
Opis operacije
Zaustavljanje operacije
Ubrzana reprodukcija
napred*1

Reprodukcija kadar-pokadar unapred (tokom
pauze)
Podizanje nivoa zvuka
1 Brzina ubrzane reprodukcije napred/nazad povedava se ako ponovo pritisnete taster 1/2.
2 Kada se video zapis snimljen u [AVCHD] formatu premotava unazad kadar-po-kadar, kadrovi
zapisa bide prikazani u intervalima od oko 0,5 sekundi.
75
Reprodukcija
Promena metoda reprodukcije
Upotreba zuma reprodukcije
Rotirajte zadnji točkid na desnu stranu.
1x  2x  4x  8x  16x
Operacija tasterom
‒
///
Operacija dodirom
Opis operacije
‒
Povedava/smanjuje prikaz
u velikim koracima.
Spajanje/razdvajanje Povedava/smanjuje prikaz
prstiju
u malim koracima.
Prevlačenje prsta
Pomeranje uvedanog dela
slike (tokom uvedanog
prikaza).
‒
Ubrzana reprodukcija
slike napred ili nazad uz
zadržavanje stepena
uvedanja i pozicije zuma.
(Tokom zuma reprod.)
• Svaki put kada dodirnete ekran dvaput, slika se menja između uvedanog i normalnog prikaza.
Prikaz više ekrana (Multi Playback)
Okrenite zadnji točkid na levu stranu.
1 ekran  12 ekrana  30 ekrana  Prikaz kalendara
Ležište za karticu
• Reprodukcija se sprovodi zasebno za svako ležište kartice. Možete
da promenite reprodukovanu karticu pritiskom na taster [Fn3].
• Ako zadnji točkid rotirate na desnu stranu, prikazuje se prethodni
ekran reprodukcije.
 Da biste se vratili na normalnu reprodukciju
Pritisnite /// da odaberete sliku i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Ako odaberete video zapis, aparat ga reprodukuje automatski.
Prikazivanje slika prema datumu snimanja (Calendar Playback)
1 Rotirajte zadnji točkid na levu stranu da biste prikazali ekran kalendara.
2 Pritisnite /// da biste odabrali datum snimanja i
pritisnite [MENU/SET].
• Bide prikazane samo slike snimljene odabranog datuma .
• Rotirajte zadnji točkid na levu stranu da biste se vratili na prikaz
ekrana kalendara.
3 Pritisnite /// da odaberete sliku i zatim pritisnite
[MENU/SET].
• Reprodukcija se sprovodi zasebno za svako ležište kartice. Ne možete da promenite karticu koja je
odabrana za reprodukciju dok je prikazan kalendar.
76
Reprodukcija
Reprodukcija grupe slika
Grupa slika sastoji se od više slika. Možete da reprodukujete slike u grupi bilo
neprekidno ili pojedinačno.
• Možete odjednom da uređujete ili obrišete sve slike u grupi.
[
[
[
[
]:
]:
]:
]:
Grupa slika koje su sačuvane odjednom uz [4K PHOTO Bulk Saving] funkciju.
Grupa koja se sastoji do slika snimljenih uz varijaciju fokusa (Focus Bracket).
Grupa koja se sastoji od slika snimljenih uz efekat protoka vremena (Time Lapse Shot).
Grupa koja se sastoji od slika snimljenih uz funkciju za kreiranje animacije kadar-po
kadar (Stop Motion Animation).
 Neprekidna reprodukcija grupe slika
Pritisnite .
 Reprodukcija grupe slika pojedinačno
1 Pritisnite .
2 Pritisnite / za prelistavanje slika.
• Da biste se vratili na ekran normalne reprodukcije, pritisnite ponovo .
• Svaka slika u grupi može da se tretira isto kao normalne slike pri reprodukciji.
Brisanje slika
Obrisane slike ne možete da povratite.
 Da obrišete pojedinačnu sliku
1 U režimu reprodukcije, odaberite sliku koju želite da
obrišete i zatim pritisnite * ].
• Istu operaciju možete da sprovedete ako dodirnete *
].
2 Pritisnite  da odaberete [Delete Single] opciju i zatim pritisnite [MENU/SET].
 Da biste obrisali više slika (do 100) ili sve slike
• Grupe slika tretiraju se kao pojedinačna slika. (Sve slike u odabranoj grupi bide obrisane.)
• Možete da obrišete slike samo sa jedne kartice u određenom trenutku.
1 U režimu reprodukcije, pritisnite * ].
2 Pritisnite / da biste odabrali *Delete Multi+ (obriši više) ili *Delete All+ (obriši sve)
opciju i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Ako odaberete *Delete All+, sve slike sa kartice čija je ikona prikazana bide obrisane.
3 (Kada odaberete [Delete Multi])
Pritisnite /// da odaberete sliku i zatim pritisnite [MENU/SET] da potvrdite izbor.
(Ponovite ovaj korak.)
• Indikator [ ] se prikazuje na odabranim slikama.
Da otkažete izbor, pritisnite [MENU/SET] ponovo.
• Slike se prikazuju zasebno za svaki ležište kartice. Možete da promenite karticu sa koje se
prikazuju slike pritiskom na taster [Fn3].
4 (Kada odaberete [Delete Multi])
Pritisnite *DISP.+ taster da izvršite operaciju brisanja.
77
Meni
Lista menija
Da biste prikazali objašnjenja stavki menija
Ako pritisnete [DISP.] taster dok je stavka menija ili postavka
odabrana, prikazuje se opis menija.
Meniji koji su dostupni samo za određene režime za snimanje
Slededi meniji prikazuju se samo za odgovarajude režime za snimanje:
[Intelligent Auto]
[Intelligent Auto Mode]
[iHandheld Night Shot]
[iHDR]
[Exposure Mode]
[Master Pedestal Level]
[V-LogL View Assist]
[Variable Frame Rate]
[SS/Gain Operation]
[Focus Transition]
[Anamorphic(4:3)]
[WFM/Vector Scope]
[4K Live Cropping]
[Loop Recording (video)]
[Anamorphic Desqueeze Display]
[Synchro Scan]
[HLG View Assist]
[Creative Video]
[Custom Mode]
Možete da promenite postavke registrovane za prilagođene setove opcija ( ). (str.21)
[Creative Control]
[Filter Effect]
[Simultaneous Record w/o filter]
[Rec] (Snimanje)
[Aspect Ratio]
[i.Resolution]
[Burst Rate]
[Picture Size]
[Flash]
[4K Photo]
[Quality]
[Red-Eye Removal]
[Self Timer]
[AFS/AFF]
[ISO Sensitivity (photo)]
[Time Lapse/Animation]
[AF Custom Setting(Photo)]
[Min. Shtr Speed]
[Silent Mode]
[Photo Style]
[Long Shtr NR]
[Shutter Type]
[Filter Settings]
[Shading Comp.]
[Shutter Delay]
[Color Space]
[Diffraction Compensation]
[Bracket]
[Metering Mode]
[Stabilizer]
[HDR]
[Highlight Shadow]
[Ex. Tele Conv.]
[Multi Exp.]
[i.Dynamic]
[Digital Zoom]
[Time Stamp Rec]
78
Meni
[Motion Picture] (Video zapis)
[Rec Format]
[i.Resolution]
[Sound Rec Level Limiter]
[Rec Quality]
[ISO Sensitivity (video)]
[Wind Noise Canceller]/[Wind Cut]
[Time Code]
[Shading Comp.]
[Lens Noise Cut]
[AFS/AFF]
[Diffraction Compensation]
[Special Mic.]
[Continuous AF]
[Stabilizer]
[Mic Socket]
[AF Custom Setting(Video)]
[Flkr Decrease]
[Sound Output]
[Photo Style]
[Ex. Tele Conv.]
[XLR Mic Adaptor Setting]
[Filter Settings]
[Digital Zoom]
[HDMI Rec Output]
[Luminance Level]
[Picture Mode in Rec.]
[Color Bars]
[Metering Mode]
[Time Stamp Rec]
[Highlight Shadow]
[Sound Rec Level Disp.]
[i.Dynamic]
[Sound Rec Level Adj.]
[Custom] (Prilagođene postavke)
[Exposure]
[Dual Native ISO Setting]
[MF Assist]
[Guide Line]
[MF Assist Display]
[Video Guide Line]
[ISO Increments]
[Extended ISO]
[Exposure Comp. Reset]
[Center Marker]
[Operation]
[Highlight]
[Fn Button Set]
[Zebra Pattern]
[Q.MENU]
[Expo.Meter]
[Dial Set.]
[MF Guide]
[AF/AE Lock]
[Joystick Setting]
[LVF/Monitor Disp. Set]
[AF/AE Lock Hold]
[Operation Lock Setting]
[Monitor Info. Disp.]
[Shutter AF]
[Video Button]
[Rec Area]
[Half Press Release]
[Touch Settings]
[Video-Priority Display]
[Focus / Release Shutter]
[Quick AF]
[Eye Sensor AF]
[Menu Guide]
[Monitor / Display]
[Pinpoint AF Setting]
[Auto Review]
[AF Assist Lamp]
[Monochrome Live View]
[Lens Position Resume]
[Lens / Others]
[Focus/Release Priority]
[Constant Preview]
[Power Zoom Lens]
[Focus Switching for Vert / Hor]
[Live View Boost]
[Lens Fn Button Setting]
[Loop Movement Focus Frame]
[V-LogL View Assist]
[Face Recog.]
[AF Area Display]
[Peaking]
[Profile Setup]
[AF+MF]
[Histogram]
79
Meni
[Setup] (Postavka)
[Online Manual]
[LVF Display Speed]
[Activate]
[Cust.Set Mem.]
[Night Mode]
[Folder / File Settings]
[Clock Set]
[Monitor Display]/[Viewfinder]
[Double Slot Function]
[World Time]
[Save/Restore Camera Setting]
[Travel Date]
[Monitor Luminance]
[No.Reset]
[Wi-Fi]
[Eye Sensor]
[Reset]
[Bluetooth]
[Battery Use Priority]
[Reset Network Settings]
[Power / Wireless Indicator]
[USB Mode]
[Pixel Refresh]
[Beep]
[TV Connection]
[Sensor Cleaning]
[Headphone Volume]
[System Frequency]
[Level Gauge Adjust.]
[Economy]
[Language]
[Format]
[Monitor Display Speed]
[Version Disp.]
[My Menu] (Moj meni)
[My Menu Setting]
[Playback] (Reprodukcija)
[Slide Show]
[Light Composition]
[Stop Motion Video]
[Playback Mode]
[Clear Retouch]
[Rotate Disp.]
[Protect]
[Text Stamp]
[Anamorphic Desqueeze Display]
[Rating]
[Copy]
[HLG View Assist]
[Title Edit]
[Resize]
[LUT Monitor Display]
[Face Rec Edit]
[Cropping]
[Picture Sort]
[RAW Processing]
[Rotate]
[Delete Confirmation]
[4K PHOTO Bulk Saving]
[Video Divide]
[4K PHOTO Noise Reduction]
[Time Lapse Video]
Odnos stranica [Aspect Ratio]
Primenljivi režimi:
Ova stavka menija dozvoljava vam da odaberete odnos stranica slike koji odgovara postupku
štampanja ili reprodukcije.

80
[Rec]  [Aspect Ratio]
[4:3]
Odnos stranica slike kod 4:3 televizora
[3:2]
Odnos stranica kod kamere sa 35 mm filmom
[16:9]
[1:1]
Odnos stranica slike kod 16:9 televizora
Kvadratni odnos stranica
Meni
Veličina slike *Picture Size+
Primenljivi režimi:
Odaberite broj piksela.
Što je broj piksela vedi precizniji detalji slike bide prikazani prilikom štampanja na papiru
velikog formata.

[Rec]  [Picture Size]
Kada je odnos stranica: [4:3].
Postavke
[L] (10M)
Kada je odnos stranica: [16:9].
Veličina slike
3680x2760
[
M] (5M)
2592x1944
[
S] (2,5M)
1824x1368
Kada je odnos stranica: [3:2].
Postavke
[L] (10M)
[
[
Postavke
[L] (9M)
[
[
M] (4,5M)
2816x1584
S] (2M)
1920x1080
Kada je odnos stranica: [1:1].
Veličina slike
3840x2560
M] (5M)
S] (2,5M)
Veličina slike
4016x2256
2736x1824
1920x1280
Postavke
[L] (7,5M)
[
[
M] (3,5M)
S] (2M)
Veličina slike
2752x2752
1936x1936
1360x1360
Kvalitet snimka [Quality]
Primenljivi režimi:
Odaberite stepen kompresije pri kome de slike biti sačuvane.

[Rec]  [Quality]
Postavke
[
[
Format fajla
]
]
JPEG
[
]
[
]
[
]
Postavke
RAW+JPEG
RAW
[RAW Bit Size]
Opis postavki
JPEG slika kod koje kvalitet slike ima prioritet.
JPEG slika standardnog kvaliteta.
Možete da snimite RAW sliku i JPEG sliku ([
istovremeno.
] ili [
])
Možete da snimite samo RAW slike.
Postavka dubine palete boja (bit depth) snimljenih RAW slika.
[14bit]/[12bit]
• Izborom [14bit] opcije dozvoljavate bogatije gradacije boja
ali de brzina rafalnog snimanja slika biti niža.
• Kada obrišete sliku snimljenu uz *
] ili [
+ postavku, obe slike (RAW i JPEG) brišu
se istovremeno.
• Možete da obradite RAW slike u *RAW Processing+ opciji *Playback+ menija.
• Upotrebite softver (“SILKYPIX Developer Studio” (str.108) kompanije Ichikawa Soft Laboratory) da
obradite i uređujete RAW fajlove na računaru.
81
Meni
Režim za merenje osvetljenosti [Metering Mode]
Primenljivi režimi:
Možete da promenite tip optičkog merenja osvetljenosti.

[Rec]  [Metering Mode]
[ ]
(Na osnovu više tačaka)
Ovo je metod kod koga aparat automatski meri najprikladniju
ekspoziciju na osnovu procene osvetljenosti celog ekrana.
[ ]
(Na osnovu centralne oblasti)
Ovaj metod se koristi za fokusiranje na objekat u centru ekrana i
meri osvetljenost celokupnog ekrana ravnomerno.
[ ]
(Na osnovu tačke)
Ovo je metod za merenje osvetljenosti objekta na određenoj tački
za merenje.
Tihi režim *Silent Mode+
Primenljivi režimi:
Ova opcija isključuje zvučne signale i emitovanog svetlo sa aparata.

[Rec]  [Silent Mode]
Postavke: [ON]/[OFF]
• Zvučni izlaz sa zvučnika bide isključen, a blic i lampa za pomod pri automatskom fokusiranju se
nede aktivirati.
Sledede postavke su fiksirane.
– [Flash Mode]: [ + (prinudno isključen blic)
– [Shutter Type]: [ESHTR]
– [AF Assist Lamp]: [OFF]
– [Beep Volume]: [ ] (isklj.)
– [E-Shutter Vol]: [ ] (isklj.)
• Čak i kada odaberete *ON+ postavku, sledede funkcije svetle/trepdu.
– Indikator statusa
– Indikator tajmera
– Indikator bežične (WIRELESS) veze
• Zvuci koje proizvodi aparat, a koji ne zavise od vaših operacija, kao što je zvuk pomeranja blende
objektiva, ne mogu da se isključe.
• Obratite pažnju na pravo na privatnost, pravo na kontrolu objavljivanja privatnih snimaka i dr.,
osoba koje snimate kada koristite ovu funkciju. Koristite na vlastiti rizik.
82
Meni
Tip zatvarača *Shutter Type+
Primenljivi režimi:
Odaberite tip zatvarača koji de biti korišden za snimanje slika.

[Rec]  [Shutter Type]
Postavke: [AUTO]/[MSHTR]/[ESHTR]
Blic
Mehanički zatvarač

Elektronski zatvarač
—
Brzina zatvarača (sek.)
B (Bulb)*1/60 do 1/8000th
1*2 do 1/16000
Zvuk zatvarača
Zvuk mehaničkog zatvarača
Zvuk elektronskog zatvarača
1 Ova postavka je dostupna samo u režimu ručne ekspozicije.
2 Do ISO osetljivosti od *ISO6400+. Kada je postavka veda od *ISO6400+, brzina zatvarača bide veda
1 sekunde.
• Režim elektronskog zatvarača dozvoljava vam da snimate slike bez vibracija koje potiču od
zatvarača.
Nivo intenziteta svetla [Luminance Level]
Primenljivi režimi:
Odaberite opseg intenziteta svetla koji odgovara nameni video zapisa.

[Motion Picture]  [Luminance Level]
Postavke: [0-255]/[16-235]/[16-255]
• Ako postavite [Rec Quality] na 10-bitnu postavku video zapisa, dostupne opcije menjaju se u [01023], [64-940] i [64-1023].
• Ova funkcija radi samo za video zapise. Fotografije (uključujudi one koje snimite tokom snimanja
video zapisa) de biti snimljene uz *0-255] postavku.
Posvetljivanje žive slike *Live View Boost+
Na ekranu se prikazuje slika koja je svetlija od snimljene slike kako biste mogli da proverite
kompoziciju kadra u uslovima slabog osvetljenja kao na primer nodu.

[Custom] 
[Monitor / Display]  [Live View Boost]
• Odaberite [SET] da biste odredili režim za snimanje u kome de *Live View Boost+ funkcija biti
omogudena.
• Šum može da bude uočljiviji na ekranu nego na snimljenoj slici.
• *Live View Boost+ funkcija je isključena u slededim slučajevima:
– Kada podešavate ekspoziciju (kada pritisnete taster zatvarača do pola, npr.)
– Kada snimate video zapis ili 4K fotografiju
– Kada je odabran efekat slike u [Filter Effect] stavci [Filter Settings] menija
– Kada koristite [Constant Preview] funkciju
83
Meni
Šrafiranje preeksponiranih delova slike *Zebra Pattern]
Aparat šrafira (zebrastim obrascom) delove slike koji mogu da postanu zasideni belom bojom
usled prekomerne ekspozicije.

[Custom] 
[Monitor / Display]  [Zebra Pattern]
[ZEBRA1]
[ZEBRA2]
Odaberite [SET] da biste podesili nivo osvetljenosti delova slike koji de biti označeni zebrastim
obrascom.
• Možete da odaberete vrednost osvetljenosti između *50%+ i *105%+. U *Zebra 2+ opciji, možete da
odaberete *OFF+ (isključeno). Ako odaberete *100%+ ili *105%+ postavku, samo delovi slike koji su
ved zasideni belom bojom bide označeni šrafiranjem. Što je vrednost manja, širi je opseg
osvetljenosti koji de biti označen šrafiranjem.
• Ako na slici postoji deo zasideni belom bojom, preporučujemo vam da kompenzujete ekspoziciju
ka negativnoj vrednosti (str.36), proverite histogram i zatim snimite sliku.
• Zebrasti obrazac vidljiv na ekranu nede biti snimljen.
Ušteda energije *Economy+
Aparat možete da pripremite da spreči nepotrebno trošenje baterije.

[Setup]  [Economy]
[Sleep Mode]
[Sleep Mode (WiFi)]
[Auto LVF/
Monitor Off]
[Power Save LVF
Shooting]
Aparat se automatski isključuje ako se ne koristi odabran vremenski period.
Aparat se automatski isključuje ako nije povezan na Wi-Fi mrežu i ako se ne koristi oko 15
minuta.
Monitor/tražilo se automatski isključuje ako se aparat ne koristi odabran vremenski
period.
Ako prikažete sliku na monitoru uz pomod funkcije za automatsko prebacivanje prikaza na
tražilo/monitor, aparat se automatski isključuje nakon što ga ostavite bez komande.
[Time]
[Display]
Postavka vremenskog perioda nakon koga se aparat automatski isključuje.
Odaberite da li se aparat automatski isključuje samo kada je prikazan
[Monitor Info. Disp.] ekran ili kada je prikazan bilo koji ekran.
• Da biste probudili aparat iz [Sleep Mode], [Sleep Mode(Wi-Fi)] ili [Power Save LVF Shooting]
režima, pritisnite taster zatvarača do pola ili ga isključite i uključite.
• Da ponovo uključite monitor/tražilo, pritisnite bilo koji taster.
Nodni režim *Night Mode+
Ova funkcija prikazuje indikatore na monitoru i tražilu crvenom bojom. Na ovaj način se
obezbeđuje bolja uočljivost okruženja izazvana snažno osvetljenim ekranima nodu ili u slabo
osvetljenom okruženju.

[Setup]  [Night Mode]
❶ Pritisnite /// da biste odabrali [ON] za crveni prikaz postavke monitora ili tražila
(LVF).
84
Meni
❷ Pritisnite *DISP.+ da biste prikazali ekran za podešavanje osvetljenosti.
❸ Pritisnite / da podesite osvetljenost i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Ovaj režim ne utiče na snimljene slike.
• Ovaj efekat se ne primenjuje na slike koje se prenose preko HDMI priključka.
Frekvencija sistema [System Frequency]
Možete da promenite sistemsku frekvenciju video zapisa koje snimate i reprodukujete.

[Setup]  [System Frequency]
[59.94Hz (NTSC)]
[50.00Hz (PAL)]
Za regione u kojima se kao sistem TV signala koristi NTSC
Za regione u kojima se kao sistem TV signala koristi PAL
[24.00Hz (CINEMA)] Sistemska frekvencija za pravljenje filmova
• Nakon promene postavke, isključite i ponovo uključite aparat.
• Pri uobičajenoj postavci, sistemska frekvencija podešena je na sistem za prenos koji se koristi u
regionu u kome je aparat kupljen.
• Kada je [System Frequency] opcija postavljena na sistem prenosa koji se razlikuje od onog u
vašem regionu, slike možda nede biti reprodukovane pravilno na TV ekranu.
• Ako niste upoznati sa sistemima za prenos ili ako nedete da pravite video zapise za filmove,
preporučujemo vam da koristite uobičajenu postavku.
• Ako promenite postavku ali niste sigurni koja sistemska frekvencija je namenjena za sistem
prenosa u vašem regionu, sprovedite *Reset+ operaciju u *Setup+ meniju.
 Nakon što promenite sistemsku frekvenciju
Nakon promene *System Frequency+ postavke, video zapisi možda nede biti snimljeni ili
reprodukovani ako nastavite da koristite karticu koja je bila u aparatu. Preporučujemo vam da
zamenite karticu drugom i da je formatirate na aparatu.
• Ako nastavite da koristite karticu koja je bila u aparatu pre nego što ste promenili postavku,
aparat de se ponašati na slededi način:
[Rec Format]
Snimanje
[AVCHD]
Snimanje nije mogude
[MP4]/[MP4 HEVC]/
[MP4 (LPCM)]/[MOV]
Snimanje je mogude
Reprodukcija
Ne možete da reprodukujete video zapise
snimljene pre nego što ste promenili
postavku.
Postavke foldera/fajla [Folder / File Settings]
Podesite obrasce za nazive foldera i fajlova u kojima de se slike čuvati.
Naziv foldera
❶ Broj foldera (3 cifre, 100–999)
❷ 5-cifreni korisnički definisan segment
Naziv datoteke (fajla)
❶ Paleta boja ([P]: sRGB, [_]: AdobeRGB)
❷ 3-cifreni korisnički definisan segment
❸ Broj fajla (4 cifre, 0001–9999)
❹ Ekstenzija fajla
85
Meni

[Setup]  [Folder / File Settings]
[Select Folder]* Određuje folder u koji de slike biti sačuvane.
[OK]
[Create a New
Folder]
[File Name
Setting]
[Change]
Kreiranje novog foldera sa istim 5-cifrenim korisnički
definisanim segmentom kao u postavci imena aktuelnog
foldera.
Dozvoljava vam da redefinišete 5-cifreni korisnički definisan
segment pre kreiranja novog foldera.
• Kreira se novi folder sa slededim rednim brojem.
[Folder
Aparat koristi broj foldera iz imena foldera kao 3-cifreni
Number Link] korisnički definisan segment imena fajla.
Dozvoljava vam da odredite i postavite 3-cifren korisnički
[User Setting]
definisan segment imena fajla.
 Kada je [Double Slot Function] stavka postavljena na [Allocation Rec], prikazuju se [Select Folder
(SD1)] i [Select Folder (SD2)] opcije.
• Svaki folder može da sadrži do 1000 fajlova.
• Brojevi fajlova dodeljuju se u nizu od 0001 do 9999 prema redosledu snimanja. Ako promenite
folder za skladištenje fajlova, slededem fajlu dodeljuje se broj koji sledi nakon poslednjeg broja
fajla.
• U slededim slučajevima, novi folder slededim rednim brojem kreira se automatski kada aparat
snimi slededi fajl:
– Aktuelni folder sadrži 1000 fajlova
– Aktuelni folder sadrži fajl sa brojem “9999”
Dva ležišta za kartice [Double Slot Function]
Odaberite na koji način se sprovodi snimanje na kartice u ležištu br. 1 i 2.

[Setup]  [Double Slot Function]
([Relay Rec])
[Recording
Method]
([Backup Rec])
([Allocation
Rec])
Funkcija omogudava aparatu da nastavi snimanje na kartici u
drugom ležištu čak i nakon što se prva kartica napuni.
[Destination Slot]: [
]/[
]
• Ako nastavite da menjate popunjenu karticu pre nego što se
druga kartica napuni tokom snimanja video zapisa, možete da
sprovodite dugačke sesije snimanja uz upotrebu 3 ili više
kartica. Zamenite karticu dok na kartici koju koristite za
snimanje još uvek ima dovoljno prostora.
Ova funkcija omogudava snimanje iste slike na dve kartice.
Dozvljava vam da odaberete ležište za karticu koja de biti
koripdena za snimanje slika u drugačijem formatu.
[JPEG Destination]/[RAW Destination]/[4K Photo
Destination]/[Video Destination]
Napomena o funkciji za pravljenje kopije snimka (Backup Rec.)
• Preporučujemo vam da koristite kartice iste klase brzine (Speed Class rating) i kapaciteta.
86
Meni
Čuvanje/vradanje postavki aparata *Save/Restore Camera Setting+
Sačuvajte informacije o postavci aparata na karticu. Kako sačuvane informacije o postavci
možete da uvezete na aparat, istu postavku možete da primenite na više od jednog aparata.
• Sačuvajte/učitajte informacije o postavci uz pomod kartice koja se nalazi u ležištu br. 1.

[Setup]  [Save/Restore Camera Setting]
Ova opcija vam omogudava da sačuvate informacije o postavci aparata na
karticu.
• Da biste sačuvali novu informaciju, odaberite *New File+ opciju; da biste
podatke upisali preko postojedeg fajla, odaberite taj fajl.
• Kada odaberete *New File+ opciju, ime fajla koji de biti sačuvan prikazuje se na
ekranu.
[Save]
[OK]
Čuvanje fajla uz automatski kreirano ime prikazano na ekranu.
[Change the Dozvoljava vam da promenite ime fajla pre nego što ga
file name] sačuvate.
[Load]
Učitavanje informacija o postavci sa kartice na aparat.
[Delete]
Brisanje informacija o postavci sa kartice.
• Informacije o postavci možete da učitate samo na istom modelu aparata.
• Možete da sačuvate do 10 setova informacija o postavci na jednoj kartici.
"My Menu" postavke [My Menu Setting]
Registrujte često korišdene menije i prikažite ih u *My Menu+ meniju. Možete da registrujete
do 23 menija.

[My Menu]  [My Menu Setting]
[Add]
[Sorting]
[Delete]
[Display from
My Menu]
Određivanje menija koji de biti prikazan u My Menu stavci radi registracije.
Preuređivanje menija koji su prikazani u My Menu stavci. Odaberite meni koji
želite da pomerite i odaberite odredište.
Brisanje registrovanih menija iz prikazane liste menija.
[Delete Item]: Brisanje odabranog menija iz prikazane liste menija.
[Delete All]: Brisanje svih prikazanih menija.
Izbor tipa ekrana menija koji de biti prikazan.
[ON]:
Prikaz My Menu opcije.
[OFF]:
Prikaz poslednjeg korišdenog menija.
87
Meni
Obrada slika u RAW formatu [RAW Processing]
Možete da obradite slike snimljene u RAW formatu. Obrađene slike bide sačuvane u JPEG
formatu.

[Playback]  [RAW Processing]
1 Odaberite RAW slike tasterima / i zatim pritisnite
[MENU/SET].
2 Pritisnite / da biste odabrali stavku.
• Možete da podesite sledede stavke. Postavke koje ste
upotrebili za snimanje se biraju kada počnete podešavanje ovih
stavki.
[White Balance]
[Brightness correction]
[Saturation]/[Color Tone]
[Hue]/[Filter Effect]
[Photo Style]
[Noise Reduction]
[i.Dynamic]
[Contrast]
[i.Resolution]
[Sharpness]
[Highlight]
[Shadow]
[More Settings]
3 Pritisnite [MENU/SET] i sprovedite postavku.
4 Pritisnite [MENU/SET].
• Operacija vas vrada na ekran iz koraka 2. Da odaberete druge stavke, ponovite korake 2 do 4.
5 Odaberite [Begin Processing] opciju tasterima / i zatim pritisnite [MENU/SET].
 Kako da podesite svaku stavku
Operacija
tasterom
Operacija
dodirom
/
Prevlačenje
prsta
Izbor postavke.

[WB K Set]
Prikaz ekrana koji vam dozvoljava da
podesite temperaturu boje. (samo kada je
[White Balance] opcija postavljena na
[
], [
], [
], [
])

[Adjust.]
Prikaz ekrana koji vam dozvoljava da
precizno podesite balans beline. (samo
kada je podešena *White Balance+ opcija)
[Fn2]
[Knee
Setting]
Prikaz ekrana za postavku preloma krive
(knee setting) (samo kada je [Like709]
opcija odabrana za [Photo Style])
[DISP.]
[DISP.]
Prikaz ekrana za poređenje.
[MENU/SET]
[Set]
88
Opis operacije
Ova opcija postavlja podešen nivo i vrada
vas na ekran za izbor stavke.
Meni
• Kada odaberete [Noise Reduction], [i.Resolution+ ili *Sharpness+ stavku, ekran za poređenje se ne
prikazuje.
• Svaki put kada dodirnete ekran dvaput, slika se menja između uvedanog i normalnog prikaza.
Na ekranu za poređenje, možete da upotrebite sledede operacije kako biste sproveli
podešavanja:
(A) Aktuelna postavka
Operacija
tasterom
Operacija
dodirom
/
Prevlačenje
prsta
Opis operacije
Izbor postavke.
[Fn2]
[Knee
Setting]
Prikaz ekrana za postavku preloma krive
(knee setting) (samo kada je [Like709]
opcija odabrana za [Photo Style])
[DISP.]
[DISP.]
Opcija vas vrada na ekran za postavku.
[MENU/SET]
[Set]
Bira podešen nivo i vrada vas na ekran za
izbor stavke.
• Ako dodirnete sliku u centru, prikaz se uvedava. Ako dodirnete *
originalnu veličinu.
+, prikazana slika se vrada na
Podešavanje dodatnih postavki ([More Settings])
Kada odaberete stavku, prikazuje se ekran na kome se od vas traži da odaberete *Reinstate
Adjustments], [Color Space] ili [Picture Size].
❶ Pritisnite / da odaberete stavku i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Ako odaberete [Reinstate Adjustments] stavku, prikazuje se ekran za potvrdu. Izborom opcije
*Yes+ izvršavate operaciju i vradate se na ekran za izbor stavke.
❷ Pritisnite / da odaberete postavku, a zatim pritisnite [MENU/SET].
Deljenje video zapisa [Video Divide]
Snimljen video zapis i 4K rafalne fajlove možete da podelite. Ovo se prepeporučuje u
situacijama kada želite da odvojite deo koji vam je potreban i onaj koji nije.
Deljenje fajla je trajno. Budite sigurni da to želite pre nego što podelite fajl!

[Playback]  [Video Divide]
1 Pritisnite / da biste odabrali fajl koji želite da podelite i zatim pritisnite *MENU/SET+.
2 Pritisnite taster  na poziciji na kojoj želite da podelite fajl.
• Možete precizno da podesite poziciju deljenja uz pomod tastera / dok je reprodukcija fajla
pauzirana.
3 Pritisnite .
• Fajl možete da bude izgubljen ako izvadite karticu ili bateriju tokom obrade fajla radi deljenja.
89
Wi-Fi/Bluetooth
Šta možete da radite uz Wi-Fi®/Bluetooth® funkciju
• Aparat ne može da se koristi za povezivanje na javnu bežičnu LAN vezu.
Kontrola aparata uz pametan telefon/tablet (str.96)
• Snimanje uz pametan telefon (str.97)
• Reprodukcija ili čuvanje slika koje se nalaze na aparatu ili učitavanje slika na stranice društvenih
medija (str.99)
Istražite dodatne mogudnosti za zabavu uz Bluetooth®
U svakom trenutku možete da povežete aparat na pametan telefon koji podržava niskoenergetsku
Bluetooth vezu.
Povežite aparat na pametan telefon kako biste upotrebili čitav niz korisnih funkcija.
• Jednostavno povezivanje sparivanjem (str.92)
• Uključivanje/isključivanje aparata uz pomod daljinske kontrole (str.97)
• Kontrola tastera zatvarača aparata (str.98)
• Automatsko slanje snimljenih slika (str.100)
• Automatsko pravljenje kopije u "oblaku" (Cloud) (str.101)
• Beleženje informacija o lokaciji na slike snimljene aparatom (str.103)
• Sinhronizacija sata aparata (str.104)
• Čuvanje informacija o postavci aparata na pametnom telefonu (str.104)
Prikaz fotografija na televizoru
Bežično štampanje
Slanje slika na AV uređaj
Slanje slika na računar
Upotreba veb servisa
U daljem tekstu uputstva za upotrebu termin "pametan telefon" označava pametne telefone i
tablete izuzev ako nije navedeno drugačije.
• Više informacija potražite u dokumentu “Uputstvo za upotrebu naprednih funkcija” u PDF
formatu.
 Informacije o indikatoru bežične (WIRELESS) veze
Kada je Wi-Fi funkcija uključena ili kada je
uređaj povezan preko Wi-Fi veze
Svetli plavo
Kada je Bluetooth funkcija uključena ili kada je
Bluetooth
uređaj povezan preko Bluetooth veze
Trepde plavo Prilikom slanja podataka
Wi-Fi
• U *Power / Wireless Indicator+ stavci *Setup+ menija, možete da odredite da indikator ne
svetli/trepde.
 Informacije o [Wi-Fi] tasteru
U ovom uputstvu za upotrebu, funkcijski taster kome je dodeljena [Wi-Fi] funkcija naziva se
[Wi-Fi] taster.
(Uobičajeno, *Wi-Fi+ funkcija dodeljena je tasteru *Fn7+ kada je aparat u režimu za snimanje,
odnosno tasteru *Fn1+ kada je aparat u režimu reprodukcije.)
• Informacije o funkcijskom tasteru potražite na strani P27.
90
Wi-Fi/Bluetooth
Koraci za sprovođenje pritiska na [Wi-Fi] taster (u režimu za
snimanje)
1 Dodirnite [ ].
2 Dodirnite [ ].
 Upotreba aparata kao bežičnog LAN uređaja
Kada koristite opremu ili računarski sistem koji zahteva vedu bezbednost od bežičnog LAN
uređaja, preduzmite odgovarajude mere u pogledu bezbednosti i izbegavanje kvarova na
korišdenim sistemima. Kompanija Panasonic ne preuzima odgovornost za štetu koja nastane
prilikom upotrebe ovog aparata u druge svrhe izuzev u ulozi bežičnog LAN uređaja.
 Očekuje se da se Wi-Fi funkcija ovog aparata koristi u zemlji u kojoj se aparat prodaje
Postoji opasnost da de kršiti propise o prenosu radio signala ako se koristi u drugim zemljama
izuzev one u kojoj se prodaje i kompanija Panasonic ne preuzima odgovornost za takve
prekršaje.
 Postoji opasnost da de podaci koji se šalju i primaju putem radio talasa biti presretnuti
Imajte na umu da postoji opasnost da de podaci koje šaljete i primate preko radio talasa biti
presretnuti od trede strane.
 Nemojte da koristite aparat na mestima gde se javlja snažno magnetno polje, statički
elektricitet ili smetnje
• Nemojte da koristite aparat na mestima gde postoji magnetno polje, statički elektricitet ili
smetnje, npr., u blizini mikrotalasne pednice. Takvi uslovi mogu da izazovu prekid u prenosu radio
talasa.
• Upotreba aparata u blizini uređaja kao što je mikrotalasna pednica ili bežični telefon koji koristi
radio opseg od 2,4 GHz može da izazove pad performansi oba uređaja.
 Nemojte da povezujete uređaj na bežičnu mrežu za koju nemate korisničko pravo
Kada aparat koristi svoju Wi-Fi funkciju, automatski de tražiti bežične mreže. U tom slučaju,
bežične mreže za koje nemate korisničko pravo (SSID*) mogu da budu prikazane. Međutim,
ne pokušavajte da se povežete na takvu mrežu zato što se to može smatrati neovlašdenim
pristupom.
 SSID je ime koje se koristi za identifikaciju mreže preko bežične LAN veze. Ako je SSID isti za oba
uređaja, prenos je mogud.
91
Wi-Fi/Bluetooth
Povezivanje na pametan telefon/tablet
Instalacija “Image App” aplikacije na pametni telefon/tablet
“Panasonic Image App” (u daljem tekstu “Image App”) je aplikacija koju obezbeđuje
kompanija Panasonic.
• OS
Aplikacija za Android™: Android 4.2 ili noviju verziju
(Android 5.0 ili novija verzija je potrebna za upotrebu Bluetooth funkcije)
Aplikacija za iOS:
iOS 9.0 ili novija verzija
(Bluetooth funkcija ne može da se koristi uz iPad 2)
1 Povežite pametan telefon na mrežu.
2 (Android) Odaberite “Google PlayTM Store”.
(iOS)
Odaberite “App Store”.
3 Unesite “Panasonic Image App” ili “LUMIX” u polje za pretragu.
4 Odaberite “Panasonic Image App”
i instalirajte aplikaciju.
• Koristite najnoviju verziju.
• Informacije o podržanim operativnim sistemima aktuelne su u januaru 2018. godine i mogu da se
promene.
• Pročitajte *Help+ meni “Image App” aplikacije u vezi sa detaljnim informacijama o upotrebi.
• Kada koristite “Image App” na pametnom telefonu koji je povezan na aparat preko Wi-Fi veze,
*Help+ stavka menija u “Image App” aplikaciji možda nede biti prikazana u zavisnosti od pametnog
telefona. U tom slučaju, nakon što prekinete vezu sa aparatom, ponovo povežite pametni telefon
na mrežu mobilne telefonije (3G ili LTE) ili na Wi-Fi ruter, a zatim prikažite *Help+ u “Image App”
aplikaciji.
• Neke ilustracije ekrana i informacije u ovom uputstvu mogu da se razlikuju od ekrana i informacija
na vašem uređaju u zavisnosti od podržanog operativnog sistema i verzije “Image App” aplikacije.
• Servis možda nedete modi da koristite pravilno u zavisnosti od pametnog telefona koji koristite.
Informacije o “Image App” aplikaciji potražite na slededoj stranici za podršku.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Stranica je dostupna samo na engleskom jeziku.)
• Kada aplikaciju preuzimate preko mobilne mreže, u zavisnosti od vašeg ugovora, komunikacioni
paketi mogu da naprave velike troškove.
Upotreba pametnih telefona koji podržavaju niskonergetsku Bluetooth vez
Pratite proceduru jednostavnog povezivanja (sparivanja) da biste povezali aparat na pametan
telefon koji podržava niskoenergetsku Bluetooth vezu. Kada pripremite operaciju sparivanja,
aparat se automatski povezuje na pametni telefon i preko Wi-Fi veze.
• Podržani pametni telefoni
Android: Android 5.0 ili novija verzija, uređaj opremljen Bluetooth 4.0 ili novijom funkcijom (
izuzev onih koji ne podržavaju niskoenergetsku Bluetooth vezu)
iOS:
iOS 9.0 ili novija verzija (izuzev iPad 2 modela)
92
Wi-Fi/Bluetooth
Na aparatu

[Setup]  [Bluetooth]  [Bluetooth]  [SET] 
[Pairing]
• Aparat ulazi u pripremni režim za sparivanje i na ekranu se
prikazuje ime uređaja.
Na pametnom telefonu
1 Pokrenite “Image App” aplikaciju.
• Ako se prikaže poruka sa obaveštenjem da pametni telefon traži aparate, zatvorite poruku.
2 Odaberite [Bluetooth] opciju.
3 Uključite Bluetooth funkciju.
4 Odaberite uređaj sa imenom koje je prikazano na ekranu aparata iz *Camera enable to
be registered] liste.
• Bluetooth veza između aparata i pametnog telefona se uspostavlja.
(Za Android uređaje) Wi-Fi vezu možete da uspostavite izborom *Connection+ opcije.
Ako koristite Android uređaj, pratite korake do ovde da biste dovršili pripremu.
Pređite na korake niže samo ako koristite iOS uređaj.
• Ako je [Wi-Fi Password] opcija postavljena na [OFF] na aparatu, odaberite [Wi-Fi Setup]
stavku. (U trenutku kupovine, [Wi-Fi Password] opcija postavljena je na [OFF])
• Ako je [Wi-Fi Password] opcija postavljena na [ON] na aparatu, morate da instalirate profil.
❶ Instalirajte profil.
• Ako je na pametnom telefonu postavljena lozinka, moradete da je unesete.
❷ Pritisnite Home taster da biste zatvorili pretraživač.
5 Uključite Wi-Fi funkciju u meniju postavke pametnog telefona.
6 Na ekranu Wi-Fi postavke, odaberite SSID (ime uređaja odabrano u
koraku 4) prikazan na aparatu.
• Ako SSID parametar nije prikazan, možda de se prikazati nakon što
isključite i uključite Wi-Fi funkciju.
7 Pritisnite dugme za vradanje na početni ekran (Home) i odaberite “Image App” da biste
prikazali “Image App” aplikaciju.
• Spareni pametni telefon bide registrovan kao spareni uređaj nakon povezivanja preko Wi-Fi
mreže.
• Sparivanje morate da pripremite samo prilikom prvog povezivanja. Za drugo i svako naredno
povezivanje: (str.94)
Kada je povezan preko Bluetooth veze, aparat automatski uspostavlja Wi-Fi vezu.
• (iOS uređaji) Ako morate da promenite povezan uređaj na ekranu za pripremu Wi-Fi veze,
pratite prikazane poruke da biste promenili postavku.
• Indikator [ ] se prikazuje na ekranu za snimanje dok je Bluetooth veza uspostavljena. Kada je
Bluetooth funkcija omogudena ali veza nije uspostavljena, indikator * ] je providan.
93
Wi-Fi/Bluetooth
 Povezivanje na sparen pametan telefon (povezivanje drugog i svakog narednog puta)
Na aparatu

[Setup]  [Bluetooth]  [Bluetooth]  [ON]
Na pametnom telefonu
1 Pokrenite “Image App” aplikaciju.
• Ako se prikaže poruka sa obaveštenjem da pametni telefon traži aparate, zatvorite poruku.
2 Odaberite [Bluetooth] opciju.
3 Uključite Bluetooth funkciju.
4 Odaberite aparat (ime uređaja) sa kojim želite da se povežete iz *Camera registered+
liste.
Ako prethodno postavite *Bluetooth+ opciju na *ON+ na aparatu, vezu možete da uspostavite
sprovođenjem operacija na pametnom telefonu.
 Prekid Bluetooth veze sa pametnim telefonom i isključivanje Bluetooth funkcije
 [Setup]  [Bluetooth]  [Bluetooth]  [OFF]
Upotreba pametnog telefona koji ne podržava niskonergetsku Bluetooth vezu
Povežite aparat na pametni telefon preko Wi-Fi mreže.
• Aparat možete da povežete preko Wi-Fi mreže na pemetan telefon koji podržava niskonergetsku
Bluetooth vezu ako pratite iste korake.
Povezivanje bez upotrebe lozinke
Možete lako da pripremite direktnu vezu sa vašim pametnim telefonom bez unosa lozinke.
Na aparatu

[Setup]  [Wi-Fi]  [Wi-Fi Function]  [New
Connection]  [Remote Shooting & View]
SSID
• Kada je aparat spreman za povezivanje na pametan telefon,
prikazuje se SSID.
• Informaciju možete da prikažete i pritiskom na *Wi-Fi] taster na
aparatu.
94
Wi-Fi/Bluetooth
Na pametnom telefonu
1 Uključite Wi-Fi funkciju u meniju postavki
2 Na ekranu Wi-Fi postavke, odaberite SSID prikazan na aparatu.
3 Pokrenite “Image App” aplikaciju.
• Kada se na aparatu prikaže ekran za potvrdu veze, odaberite *Yes+ da biste
uspostavili vezu. (Samo za prvo povezivanje)
U trenutku kupovine, [Wi-Fi Password] opcija postavljena je na [OFF].
Pre povezivanja na Wi-Fi mrežu, uverite se da je uređaj prikazan na ekranu za potvrdu veze
onaj sa kojim želite da se povežete. Kada se prikaže pogrešan uređaj, ako odaberete opciju
*Yes+, aparat de se automatski povezati na taj uređaj.
Preporučujemo vam da postavite [Wi-Fi Password] opciju na [ON] ako, npr., u blizini postoji
drugi Wi-Fi uređaj.
Upotreba lozinke za pripremu veze
Priprema:
Postavite [Wi-Fi Password] opciju na [ON].
 [Setup]  [Wi-Fi]  [Wi-Fi Setup]  [Wi-Fi Password]  [ON]
Na aparatu

[Setup]  [Wi-Fi]  [Wi-Fi Function]  [New
Connection]  [Remote Shooting & View]
(A) SSID i lozinka
(B) QR kod
• Kada je aparat spreman za povezivanja na pametan telefon,
prikazuje se QR kod, SSID i lozinka.
• Informaciju možete da prikažete i pritiskom na [Wi-Fi] taster na
aparatu.
Na pametnom telefonu
1 Uključite Wi-Fi funkciju u meniju postavki.
2 Na ekranu Wi-Fi postavke, odaberite SSID prikazan na aparatu.
3 Unesite lozinku prikazanu na aparatu u pametan telefon. (Samo za
prvo povezivanje)
4 Pokrenite “Image App” aplikaciju.
95
Wi-Fi/Bluetooth
Prekid Wi-Fi veze
1 Postavite aparat u režim za snimanje.
2 Odaberite stavke u meniju aparata da biste prekinuli Wi-Fi vezu.

[Setup]  [Wi-Fi]  [Wi-Fi Function]  [Yes]
• Vezu možete da prekinete i pritiskom na [Wi-Fi] taster na aparatu.
3 Na pametnom telefonu, zatvorite “Image App” aplikaciju.
Kontrola uz pametan telefon/tablet
 Potreban režim bežine veze
Potreban režim bežične veze zavisi od funkcije koju želite da koristite nakon povezivanja na
pametan telefon.
Potrebna bežična veza
96
Podrška za niskonergetsku Bluetooth vezu
Znak da funkciju možete da koristite uz pametne telefone koji podržavaju
niskonaponsku Bluetooth vezu.
Znak da funkciju možete da koristite uz pametne telefone koji ne
podržavaju niskonaponsku Bluetooth vezu.
Znak da funkciju možete da koristite uz pametne telefone koji podržavaju
niskonaponsku Bluetooth vezu.
• Znak da funkcija zahteva od vas da povežete aparat na pametan
telefon uz upotrebu Bluetooth i Wi-Fi veze.
Wi-Fi/Bluetooth
Uključivanje/isključivanje aparata uz pomod pametnog telefona
Potrebna bežična veza:
Funkcija vam dozvoljava da pogledate slike sa aparata koji se nalazi u vašoj torbi ili da
uključite aparat koji ste ostavili na odvojenom mestu samo kada snimate slike.
1 Uspostavite Bluetooth vezu sa pametnim telefonom. (str.92)
2 Odaberite meni aparata.

[Setup]  [Bluetooth]  [Remote Wakeup]  [ON]
3 Postavite prekidač za uključivanje/isključivanje aparata na *OFF+ poziciju.
4 Na pametnom telefonu, pokrenite “Image App” i postavite Bluetooth funkciju u status
koji dozvoljava uspostavljanje veze (pripremni status).
5 Sprovedite operaciju na pametnom telefonu.
❶ Odaberite [ ].
❷ Odaberite [Remote operation] opciju.
• Aparat se automatski uključuje i dozvoljava automatsko uspostavljanje Wi-Fi veze.
– (iOS uređaji) U zavisnosti od statusa veze vašeg pametnog telefona, možda dete morati da
promenite povezan uređaj na ekranu za pripremu Wi-Fi veze. Pratite poruke prikazane na
pametnom telefonu da biste promenili postavku.
 Isključivanje aparata uz pomod pametnog telefona
❶ Odaberite [ ].
❷ Odaberite [
].
• Kada uključite aparat uz pomod pametnog telefona, indikator
statusa de treptati.
• Kada je [Remote Wakeup] opcija postavljena na [ON], Bluetooth
funkcija nastavlja da radi čak i nakon što se aparat isključi i na taj
način izaziva pražnjenje baterije.
Snimanje slika preko pametnog telefona (daljinsko snimanje)
Potrebna bežična veza:
1 Povežite aparat na pametan telefon. (str.92)
2 Sprovedite operaciju na pametnom telefonu.
❶ (Kada je aparat povezan preko Bluetooth veze)
Odaberite [
].
❷ (Kada je aparat povezan preko Bluetooth veze)
Odaberite [Remote operation].
• Uspostavite Wi-Fi vezu automatski. (iOS uređaji) Ako morate da promenite povezan uređaj
na ekranu za pripremu Wi-Fi veze, pratite prikazane poruke da biste promenili postavku.
97
Wi-Fi/Bluetooth
❸ Odaberite [ ].
❹ Snimite sliku.
• Snimljene slike bide sačuvane na aparatu.
• Neke postavke nede biti dostupne.
 Promena postavki točkida aparata, itd., uz pomod vašeg pametnog telefona

[Setup]  [Wi-Fi]  [Wi-Fi Setup]  [Priority of Remote Device]
[Camera]
[Smartphone]
Dozvoljava vam da sprovedete operacije uz pomoda aparata i pametnog
telefona tokom daljinskog snimanja.
• Postavke točkida aparata, itd., ne možete da promenite uz pomod pametnog
telefona.
Dozvoljava vam da sprovedete operacije samo uz pomod pametnog telefona
tokom daljinskog snimanja.
• Postavke točkida aparata, itd., možete da promenite uz pomod pametnog
telefona.
• Da završite sa daljinskim snimanjem, pritisnite bilo koji taster na aparatu kako
biste uključili ekran i odaberite *End+ opciju.
Upotreba tastera zatvarača uz pomod pametnog telefona samo preko
Bluetooth veze
Potrebna bežična veza:
1 Uspostavite Bluetooth vezu sa pametnim telefonom. (str.92)
2 Sprovedite operaciju na pametnom telefonu.
❶ Odaberite [ ].
❷ Odaberite [Shutter Remote Control].
❸ Kontrolišite taster zatvarača ili taster za snimanje video zapisa daljinski.
• Pročitajte *Help+ meni “Image App” aplikacije u vezi sa detaljnim informacijama o upotrebi.
• Živu sliku sa aparata ne možete da pratite na pametnom telefonu.
• Da biste probudili aparat iz hibernacije (*Sleep Mode+) uz pomod ove funkcije, odaberite sledede
postavke i povežite aparat preko Bluetooth veze:
– [Remote Wakeup]: [ON]
– [Auto Transfer]: [OFF]
• Kada je aparat isključen, čak iako postavite *Remote Wakeup+ opciju na *ON+, ne možete da ga
uključite ovom funkcijom.
98
Wi-Fi/Bluetooth
 Skradenje vremena koje je potrebno za otkazivanje hibernacije ([Sleep Mode])
Odaberite funkciju pametnog telefona koju možete da koristite kao prioritetnu funkciju kada
budite aparat iz stanja hibernacije (*Sleep Mode+) uz pomod pametnog telefona.
Priprema:
[Bluetooth] i [Remote Wakeup] stavke postavljene su na [ON].

[Setup]  [Bluetooth]  [Returning from Sleep Mode]
[Remote /
Transfer Priority]
Skraduje vreme potrebno za buđenje aparata uz *Remote operation+
ili [Transfer image] funkciju.
[Shutter Remote
Priority]
Skraduje vreme potrebno za buđenje aparata uz *Shutter Remote
Control] funkciju.
Reprodukcija/čuvanje slika koje se nalaze na aparatu ili učitavanje slika na
stranice društvenih medija
Potrebna bežična veza:
1 Povežite aparat na pametan telefon. (str.92)
2 Sprovedite operaciju na pametnom telefonu.
❶ (Kada je aparat povezan preko Bluetooth veze)
Odaberite [
].
❷ (Kada je aparat povezan preko Bluetooth veze)
Odaberite [Remote operation].
• Uspostavite Wi-Fi vezu automatski. (iOS uređaji) Ako
morate da promenite povezan uređaj na ekranu za
pripremu Wi-Fi veze, pratite prikazane poruke da biste
promenili postavku.
❸ Odaberite [
].
• Možete da promenite slike koje že biti prikazane
izborom ikone ( ) u gornjem levom uglu ekrana. Da
biste prikazali slike sačuvane na aparatu, odaberite
[LUMIX(SD1)] ili [LUMIX(SD2)] opciju.
(Da biste reprodukovali sliku)
❹ Dodirnite sliku da biste je uvedali.
(Da sačuvate sliku ili da je učitate na stranicu socijalnog
medija ili drugi veb servis)
❺ Dodirnite i držite sliku i prevucite je da biste je sačuvali.
• Kada reprodukujete video zapis, kvalitet slike razlikuje se od kvaliteta stvarno snimljenog video
zapisa. Kvalitet slike može da opadne ili može da dođe do preskakanja zvuka tokom reprodukcije
video zapisa ili slike.
• Android 7.0 ili noviji, odnosno iOS 10.0 ili noviji operativni sistem je potreban da biste sačuvali
slike u RAW formatu.
99
Wi-Fi/Bluetooth
• U zavisnosti od pametnog telefona ili verzije njegovog operaitvnog sistema, slike u RAW formatu
možda nede biti prikazane pravilno.
• Ne možete da sačuvate sledede tipove slika:
– Video zapise u *AVCHD+, *MP4+ (samo oni sa *4K+ veličinom), *MP4 HEVC+, *MP4 (LPCM)+ ili
[MOV] formatu
– 4K rafalno snimljeni fajlovi
– Slike snimljene uz funkciju naknadnog fokusiranja (Post Focus)
Automatsko prebacivanje snimljenih slika na pametan telefon
Potrebna bežična veza:
Aparat automatski prebacuje snimljene slike na Bluetooth-povezan pametan telefon preko
Wi-Fi veze.
1 Uspostavite Bluetooth vezu sa pametnim telefonom. (str.92)
2 Odaberite meni aparata.

[Setup]  [Bluetooth]  [Auto Transfer]  [ON]
• Ako se na aparatu prikaže ekran za potvrdu na kome se od vas traži da prekinete Wi-Fi vezu,
odaberite [Yes] da biste je prekinuli.
3 Na pametnom telefonu, odaberite *Yes+ (Android uređaji) ili *Wi-Fi Setup+ (iOS uređaji).
• Aparat automatski uspostavlja Wi-Fi vezu.
– (iOS uređaji) Pratite poruke prikazane na ekranu pametnog telefona da biste promenili
povezan uređaj na ekranu za pripremu Wi-Fi veze.
4 Proverite i pošaljite postavke na aparat i odaberite *Set].
• Aparat de udi u režim iz koga može automatski da prebaci slike i indikator *
ekranu za snimanje.
] se prikazuje na
5 Snimite slike aparatom.
• Kada šaljete fajl, indikator *
] se prikazuje na ekrnau za snimanje.
• Kada je [Auto Transfer] opcija postavljena na *ON+, ne možete da koristite *Wi-Fi Function]
stavku u [Wi-Fi] opciji [Setup] menija.
• Ako su [Bluetooth] i [Auto Transfer] stavke aparata postavljene na [ON], aparat se automatski
povezuje na pametan telefon preko Bluetooth i Wi-Fi veze kada ga uključite. Pokrenite “Image
App” aplikaciju da biste se povezali na aparat.
Aparat de udi u režim iz koga može automatski da prebaci slike i indikator * ] se prikazuje na
ekranu za snimanje.
• Ako [ ] indikator nije prikazan na ekranu za snimanje, slike ne mogu da se prebace automatski.
Proverite status Wi-Fi veza na pametnom telefonu.
• Android 7.0 ili noviji, odnosno iOS 10.0 ili noviji operativni sistem je potreban da biste sačuvali
slike u RAW formatu.
• Ne možete automatski da prebacite sledede tipove slika:
– Video zapisi
– Rafalno snimljeni 4K fajlovi
– Slike snimljene uz funkciju naknadnog fokusiranja (Post Focus)
100
Wi-Fi/Bluetooth
 Da zaustavite automatsko prebacivanje slika
Postavite [Auto Transfer] stavku na [OFF] na aparatu.
• Prikazuje se ekran za potvrdu na kome se od vas traži da prekinete Wi-Fi vezu.
• Ako isključite aparat dok šalje fajlove, transfer fajla bide otkazan. U ovom slučaju, aparat de
ponovo poslati fajlove kada ga uključite.
– Možda nedete modi da pošaljete fajlove koji nisu isporučeni ako dođe do promene u njihovom
statusu skladištenja. Na primer, ako zamenite karticu pre ponovnog uključivanja aparata, fajlovi
se ne mogu poslati ponovo.
– Ako je veliki broj fajlova nije isporučen, možda nedete modi da pošaljete ponovo sve fajlove.
Automatsko pravljenje kopije slika u "oblaku" (Auto Cloud Backup)
Potrebna bežična veza:
Aparat prepoznaje vezu između pametnog telefona i bežične pristupne tačke i pravi kopiju
slika u prethodno memorisanom "oblaku" (Cloud Storage).
• Proverite “FAQ/Contact us” odeljak na slededoj stranici u vezi sa informacijama o kompatibilnom
veb skladištu za podatke.
https://lumixclub.panasonic.net/eng/c/lumix_faqs/
Bežična pristupna tačka
"Oblak" za skladištenje
podataka
❶ Pametan telefon se automatski povezuje na bežičnu pristupnu tačku.
❷ Pokrenite “Image App” u prednjem planu (status u kome aplikacija može da se koristi).
❸ Aparat se automatski uključuje.
❹ Aparat se automatski povezuje na bežičnu pristupnu tačku povezanu u koraku ❶.
❺ Slike sa aparata automatski se kopiraju na "oblak" preko "LUMIX CLUB" servisa.
Nakon što se završi naredna procedura postavke, možete da kopirate podatke u "oblak"
sprovođenjem koraka ❷.
• Proverite uputstvo za upotrebu pametnog telefona u vezi sa dodatnim informacijama o tome
kako da pripremite vezu automatski u koraku ❶.
Podešavanje funkcije za automatsko pravljenje kopije slika u "oblaku"
 Registracija bežične pristupne tačke na aparat (Priprema ❶)
• Ako ste prethodno povezali aparat na bežičnu pristupnu tačku koju želite da koristite, naredna
procedura nije potrebna.
1 Odaberite meni aparata.

[Setup]  [Bluetooth]  [Wi-Fi network settings]
101
Wi-Fi/Bluetooth
2 Odaberite [New connection] opciju.
3 Povežite se na bežičnu pristupnu tačku.
• Da sprovedete povezivanje uz [WPS (Push-Button)+ funkciju, proverite proceduru “Izbor
postupka za povezivanje.” na strani 106. Detaljne informacije o povezivanju na bežičnu
pristupnu tačku potražite u “Uputstvo za upotrebu naprednih funkcija” dokumentu.
• Bežična pristupna tačka bide registrovana automatski nakon što se aparat poveže preko Wi-Fi
veze.
 Priprema “LUMIX CLUB” servisa (Priprema ❷)
Priprema:
• Napravite nalog za "oblak" koji želite da koristite i pripremite informacije za prijavljivanje.
• Registrujte se na “LUMIX CLUB” servis.
Registrujte se na “LUMIX CLUB” servis u narednoj stavci menija aparata.
 [Setup]  [Wi-Fi]  [Wi-Fi Setup]  [LUMIX CLUB]  [Set/Add Account]  [New
account]
Možete da koristite identifikaciju za prijavljivanje (login ID) korišdenu na PC-u ili pametnom
telefonu. Više informacija potražite u dokumentu “Uputstvo za upotrebu naprednih funkcija”.
1 Povežite se na “LUMIX CLUB” stranicu uz pomod pametnog telefona ili računara.
https://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
2 Unesite podatke za prijavljivanje (ID i lozinku) na “LUMIX CLUB” i prijavite se na servis.
• Ako se od vas zatraži da registrujete e-mail adresu, učinite to pratedi prikazana uputstva.
3 Odaberite i registrujte servis za skladištenje podataka u oblaku koji želite da koristite u
postavkama linka oblaka za skladištenje (Cloud Storage Link Settings) u postavkama
linka veb servisa (Web service link settings).
• Sprovedite operacije uz pradenje prikazanih uputstava.
 Priprema “Image App” aplikacije (Priprema ❸)
1 Uspostavite Bluetooth vezu sa pametnim telefonom. (str.92)
2 Sprovedite operaciju na pametnom telefonu.
❶ Odaberite [ ].
❷ Odaberite [Bluetooth] opciju.
❸ Odaberite [ ] za povezan aparat.
❹ Omogudite automatsko pravljenje kopije (Automatic Backup) i odaberite postavke za
pravljenje kopije.
• Niže su prikazane potrebne postavke za pravljenje kopije. Pored ovih, konfigurišite i druge
postavke po potrebi.
– Informacije o vezi bežične pristupne tačke (SSID): ODaberite bežičnu pristupnu tačku
registrovanu u koraku (Priprema 1).
– Postavka "oblaka": Unesite podatke za prijavljivanje (ID i lozinka) za “LUMIX CLUB” servis
koje ste koristili u koraku (Priprema 2) i odaberite servis za skladištenje podataka u "oblaku"
koji želite da koristite u odredištu za učitavanje (Upload destination).
• Možete da testirate vezu. Uključite aparat i pokrenite test kada aparat nije povezan na Wi-Fi
mrežu. Ako je aparat povezan na Wi-Fi mrežu, pratite korake 1 i 2 procedure “Prekid Wi-Fi
veze” na strani 96 kako biste prekinuli Wi-Fi vezu aparata.
102
Wi-Fi/Bluetooth
Sprovođenje procedure izrade kopije
Priprema:
Naredni uslovi su potrebni da biste sproveli automatsko pravljenje kopije u "oblaku":
• Postavite aparat u status u kome može da se uključi preko pametnog telefona (pripremni režim).
(str.97)
– Aparat: [Bluetooth] i [Remote Wakeup] stavke postavljene su na [ON].
– Aparat: Prekidač za uključivanje/isključivanje aparata postavljen je na *OFF+.
• Aparat: Prekidač za zaštitu od upisivanja na kartici nije postavljen u *LOCK+ poziciju.
Pokrenite “Image App” u prednjem planu (status u kome aplikacija može da se koristi) i
pokrenite proceduru pravljenja kopije.
• Kopiranje de početi ako je pametan telefon povezan na bežičnu pristupnu tačku pripremljenu u
koraku (Priprema ❸).
• Pravljenje kopije možda de modi da se pokrene iako je aplikacija pokrenuta u pozadini (status u
kome aplikacija ne može da se koristi).
• Pri prvom izvođenju ove operacije pravi se kopija svih slika sa kartice. Pri drugom i svakom
slededem izvođenju ove operacije pravi se kopija samo onih slika koje još nisu kopirane.
• Ako promenite odredište za kopije, slike koje su ved kopirane nede biti sačuvane na novom
odredištu.
• Izvođenje procedure pravljenja kopije bide zaustavljeno u slededim slučajevima:
– Kada postavite prekidač za uključivanje/isključivanje aparata na *ON+
– Kada izvadite ili unesete karticu
– Kada se baterija isprazni (procedura pravljenja kopije se nastavlja nakon što se baterija napuni)
• Ne možete da napravite kopiju slededih tipova slika:
– Video zapisi
– 4K rafalno snimljeni fajlovi
– Slike snimljene uz funkciju naknadnog fokusiranja (Post Focus)
Beleženje informacija o lokaciji na slike snimljene aparatom
Potrebna bežična veza:
Pametan telefon šalje aparatu informaciju o lokaciji na kojoj se nalazi preko Bluetooth veze i
aparat sprovodi snimanje dok upisuje dobijene informacije o lokaciji.
Priprema:
Aktivirajte GPS funkciju na pametnom telefonu.
1 Uspostavite Bluetooth vezu sa pametnim telefonom. (str.92)
2 Odaberite meni aparata.

[Setup]  [Bluetooth]  [Location Logging]  [ON]
• Aparat de udi u režim u kome može da zabeleži informacije o lokaciji i indikator [
prikazan na ekranu za snimanje.
+ de biti
3 Snimite slike aparatom.
• Informacije o lokaciji bide upisane na snimljene slike.
103
Wi-Fi/Bluetooth
Kada je [
] indikator providan
Informacija o lokaciji nije dobijena zbog čega podaci ne mogu da se upišu. Određivanje pozicije uz
GPS funkciju na pametnom telefonu možda nede biti mogude ako se pametan telefon nalazi
unutar zgrade ili torbe. Pomerite pametan telefon na lokaciju na kojoj se određivanje pozicije
može optimizovati, npr., tako da pametan telefon ima otvoren pristup nebu i pokušajte da
odredite poziciju. Pored toga, proverite uputstvo za upotrebu vašeg pametnog telefona.
• Slike sa informacijom o lokaciji označene su *
] indikatorom.
• Pametan telefon brže prazni bateriju dok prikuplja informacije o lokaciji.
• Informacije o lokaciji se ne upisuju na video zapise snimljene u [AVCHD] formatu.
Sinhronizacija sata aparata sa pametnim telefonom
Potrebna bežična veza:
Sinhronizujte sat i postavku vremenske zone aparata sa ovim postavkama pametnog telefona.
1 Uspostavite Bluetooth vezu sa pametnim telefonom. (str.92)
2 Odaberite meni aparata.

[Setup]  [Bluetooth]  [Auto Clock Set]  [ON]
• *Clock Set+ (postavka sata) postavka i *Home+ (početna vremenska zona) ili *Destination+
(odredišna vremenska zona) postavka u [World Time] opciji, koje se nalaze u [Setup] meniju,
bide sinhronizovane sa odgovarajudim postavkama pametnog telefona.
Čuvanje informacija o postavci aparata na pametnom telefonu
Potrebna bežična veza:
Kako sačuvane informacije o postavci možete da uvezete na aparat, istu postavku možete da
primenite na više aparata.
1 Uspostavite Bluetooth vezu sa pametnim telefonom. (str.92)
2 Sprovedite operaciju na pametnom telefonu.
❶ Odaberite [ ].
❷ Odaberite [
].
❸ Sačuvajte ili učitajte informacije o postavci.
Kada prebacujete informacije o postavci, aparat automatski uspostavlja Wi-Fi vezu.
• (iOS uređaji) U zavisnosti od statusa veze vašeg pametnog telefona, možda dete morati da
promenite povezan uređaj na ekranu za pripremu Wi-Fi veze. Pratite poruke prikazane na
pametnom telefonu da biste promenili postavku.
104
Wi-Fi/Bluetooth
Priprema veze sa računarom preko bežične
pristupne tačke
 Da napravite folder koji prima slike
• Kreirajte ime PC naloga (sa do 254 znaka) i lozinku (sa do 32 znaka) koji se sastoje od
alfanumeričkih znakova. Pokušaj kreiranja foldera za prijem možda nede uspeti ako ime naloga
sadrži druge znakove izuzev alfanumeričkih.
Kada koristite “PHOTOfunSTUDIO” (za Windows)
1 Instalirajte “PHOTOfunSTUDIO” na PC. (str.108)
2 Napravite folder koji prima slike uz pomod “PHOTOfunSTUDIO” aplikacije.
• Da automatski napravite folder, odaberite [Auto-create] opciju. Da odredite folder, napravite
novi folder ili postavite lozinku za folder, odaberite [Create manually] opciju.
• Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu “PHOTOfunSTUDIO” aplikacije (u PDF
formatu).
Kada ne koristite “PHOTOfunSTUDIO” (za Mac)
Podržani operativni sistemi: OS X v10.5 do v10.11, macOS 10.12
Primer: OS X v10.8
1 Odaberite folder koji planirate da koristite za prijem, zatim klikom odaberite stavke
slededim redom.
[File]  [Get Info]
2 Omogudite deljenje sadržaja foldera.
• Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu računara ili u Help meniju operativnog
sistema.
 Slanje slika na računar
Metodi povezivanja opisani u ovom priručniku su primeri. Detaljne informacije o drugim
metodima povezivanja potražite u dokumentu “Uputstvo za upotrebu naprednih funkcija” (u
PDF formatu).
Priprema:
• Ako radna grupa odredišnog računara promenjena iz standardne postavke, promenite postavku
ovog uređaja u *PC Connection+ stavci.
1 Odaberite meni.
2 Odaberite metod prenosa.

[Setup]  [Wi-Fi]  [Wi-Fi Function]  [New Connection]
Slanje slike prilikom svakog snimanja
([Send Images While Recording])
Dostupan format fajla: JPEG/RAW
Izbor i slanje slika ([Send Images Stored in the Camera])
Dostupan format fajla: svi formati
105
Wi-Fi/Bluetooth
3 Odaberite [PC].
4 Odaberite metod povezivanja.
Primer: Izbor [WPS (Push-Button)] opcije za pripremu veze
❶ Odaberite [Via Network].
❷ Odaberite [WPS (Push-Button)].
❸ Pritisnite WPS taster bežične pristupne tačke sve dok ne pređe u
WPS režim.
5 Na aparatu, sprovedite operaciju koja odgovara onome što želite da uradite.
Slanje slike prilikom svakog snimanja
([Send Images While Recording])
❶ Odaberite PC na koji želite da se povežete i odaberite odredišni folder.
❷ Proverite postavke za slanje i odaberite [Set] opciju.
❸ Snimite sliku aparatom.
• Da biste prekinuli vezu, pratite naredne korake:
 [Setup]  [Wi-Fi]  [Wi-Fi Function]  [Yes]
Izbor i slanje slika ([Send Images Stored in the Camera])
❶ Odaberite PC na koji želite da se povežete i odaberite odredišni folder.
❷ Proverite postavke za slanje i odaberite [Set] opciju.
❸ Odaberite [Single Select+ (izbor pojedinačne slike) ili *Multi Select+ (izbor više slika) i
zatim odaberite slike koje želite da pošaljete.
• Da promenite postavke za slanje, pritisnite [DISP.]. Da prekinete vezu, odaberite [Exit].
• Folderi uređeni prema datumu slanja kreiraju se u određenom folderu i slike de biti sačuvane u
tim folderima.
• Ako se prikaže ekran za unos korisničkog naloga i lozinke, unesite parametre koje ste postavili na
računaru.
• Kada ime računara (NetBIOS ime za Mac) sadrži prazno slovno mesto (razmak), itd., računar
možda nede modi da se prepozna.
U tom slučaju, preporučujemo vam da promenite ime u ime koje sadrži 15 ili manje
alfanumeričkih znakova.
• Kada je [Auto Transfer] stavka u [Bluetooth] opciji postavljena na [ON], [Wi-Fi Function] stavka
nije dosutpna.
106
Druge informacije
Reprodukcija slika na TV ekranu
Priprema: Isključite ovaj uređaj i televizor.
1 Povežite aparat i TV uz pomod HDMI kabla.
• Proverite orijentaciju terminala i povežite ili isključite kabl ravno uz pridržanje priključka.
(Može da dođe do kvara usled deformacije terminala ako priključak povežete ukoso ili uz
pogrešnu orijentaciju.)
Nemojte da povezujete uređaje na neodgovarajude terminale. U tom slučaju može da dođe do
kvara.
*HDMI+ priključak (tipa A)
HDMI kabl
HDMI priključak (na televizoru)
2 Uključite TV i odaberite ulaz koji odgovara priključku koji koristite.
3 Uključite aparat i pritisnite *
].
• Kada je [System Frequency] opcija postavljena na sistem prenosa koji se razlikuje od onog u
vašem regionu, slike možda nede biti reprodukovane pravilno.
• Pročitajte uputstvo za upotrebu televizora.
• Koristite “High Speed HDMI kabl” sa HDMI oznakom.
Kablovi koji nisu u skladu sa HDMI standardima nede omoguditi upotrebu uređaja.
“High Speed HDMI kabl” (sa priključcima A–A tipa, dužine do 1,5 m)
Čuvanje slika i video zapisa na računaru
Možete da preuzmete snimljene slike na PC nakon što povežete aparat i računar.
Preuzimanje softvera
Preuzmite i instalirajte softvera za uređivanje i reprodukciju slika uz računar.
• Da biste preuzeli softver, morate da povežete računar na internet.
• Potrebno je izvesno vreme za preuzimanje softvera u zavisnosti od komunikacionog okruženja.
• Informacije o podržanim operativnim sistemima aktuelne su u januaru 2018. godine i mogu da se
promene.
107
Druge informacije
PHOTOfunSTUDIO 10.0 XE (Windows 7/Windows 8.1/Windows 10)
Ovaj softver vam dozvoljava da upravljate slikama. Na primer, možete da pošaljete slike i
video zapise na računar i da ih sortirate prema datumu snimanja i imenu modela. Pored toga,
možete da sprovedete operacije kao što su upisivanje slika na DVD, obrada i korekcija slika i
uređivanje video zapisa.
Proverite narednu veb stranicu da biste preuzeli i instalirali softver.
Preuzmite softver dok je dostupan za preuzimanje.
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10xe.html
(Stranica je dostupna samo na engleskom jeziku.)
• Prestanak dostupnosti za preuzimanje: januar 2023. god.
• Za slike u 4K, [MP4 HEVC] ili 4:2:2/10bit formatu ili 4K fotografije, potrebna vam je 64-bitna
verzija Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 operativnog sistema.
• Detaljne informacije o radnom okruženju ili sprovođenju operacija potražite u dokumentu
“Uputstvo za upotrebu naprednih funkcija” (u PDF formatu) ili u uputstvu za upotrebu
odgovarajudeg softvera.
• “PHOTOfunSTUDIO” program nije kompatibilan sa Mac računarima.
SILKYPIX Developer Studio SE
(Windows: Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10,
Mac: OS X v10.6 do v10.11, macOS 10.12)
Ovaj softver namenjen je za uređivanje slika u RAW formatu.
Uređene slike možete da sačuvate u formatu (JPEG, TIFF itd.) koji je mogude prikazati na
personalnom računaru.
Proverite narednu veb stranicu da biste preuzeli i instalirali softver.
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/
• Detaljne informacije o upotrebi SILKYPIX Developer Studio softvera potražite u Help meniju
programa ili na veb stranici za podršku kompanije Ichikawa Soft Laboratory.
30-dnevna puna probna verzija LoiLoScope programa
(Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10)
Ovaj softver vam omogudava da na jednostavan način sprovodite montažu video zapisa.
Proverite narednu veb stranicu da biste preuzeli i instalirali softver.
http://loilo.tv/product/20
• Možete da instalirate samo probnu verziju programa.
• Više informacija o upotrebi LoiLoScope programa potražite u uputstvu za upotrebu koje možete
da preuzmete na gore navedenoj stranici.
• “LoiLoScope” program nije kompatibilan sa Mac računarima.
Prebacivanje slika na računar
Priprema:
Instalirajte “PHOTOfunSTUDIO” na PC. (str.108)
1 Povežite računar i aparat uz pomod priloženog USB kabla.
• Molimo vas da uključite aparat i PC pre povezivanja.
108
Druge informacije
• Nemojte da koristite druge USB kablove izuzev priloženog.
USB priključak (tipa C)
USB kabl za povezivanje (priložen)
2 Pritisnite / da biste odabrali [PC(Storage)] opciju i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Ako prethodno postavite [USB Mode] opciju na [PC(Storage)] u [Setup] meniju, fotoaparat se
automatski povezuje na PC bez prikazivanja ekrana za izbor [USB Mode] opcije.
3 Kopirajte slike na PC uz pomod “PHOTOfunSTUDIO” programa.
• Nemojte da brišete ili pomerate kopirane fajlove ili foldere u Windows Explorer-u. Kada fajlove
gledate u “PHOTOfunSTUDIO” programu, nedete modi da ih repodukujete ili uređujete.
 Kopiranje na računar bez upotrebe “PHOTOfunSTUDIO” programa (za Mac)
Čak iako koristite Mac računar ili u situaciji kada “PHOTOfunSTUDIO” program ne može da se
instalira, fajlove i foldere i dalje možete da kopirate nakon što povežete aparat i računar i
zatim ih prevučete.
• Sadržaj (struktura foldera) na kartici koju koristi ovaj uređaj.
Za Windows: Nosač podataka (*LUMIX+) je prikazan u *Computer+ dijalogu
Za Mac:
Nosač podataka (*LUMIX+) je prikazan na desktop ekranu
• Kartica
CAMSET:
Informacije o postavci aparata
DCIM:
Slike
❶ Broj foldera
❷ Paleta boja P: sRGB
_: AdobeRGB
❸ Broj fajla
❹ JPG:
Fotografije
MP4:
[MP4] video zapisi
MOV:
[MOV] video zapisi
RW2:
Slike u RAW fajlovima
AVCHD: [AVCHD] video zapisi
109
Druge informacije
Kontrola aparata preko računara
 Preuzimanje softvera
“LUMIX Tether”
Ovaj softver se koristi za kontrolu Panasonic digitalnog fotoaparata preko računara.
Dozvoljava vam da promenite različite postavke aparata, da sprovedete daljinsko snimanje i
da sačuvate daljinski snimljene slike na računar.
Proverite narednu veb stranicu da biste preuzeli i instalirali softver.
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_lumixtether.html
• Radno okruženje
OS
Windows
Mac
Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10
OS X v10.10 do v10.11, macOS 10.12
Interface
USB priključak (Super Speed USB (USB 3.0))
• Informacije o podržanim operativnim sistemima važe u januaru 2018. god. i mogu da se promene.
• Detaljne informacije o tome kako se koristi “LUMIX Tether” program potražite u uputstvu za
upotrebu “LUMIX Tether” (PDF fajl).
 Sprovođenje operacija na aparatu preko računara
Priprema:
Instalirajte “LUMIX Tether” program na računar.
1 Povežite računar i aparat uz pomod priloženog USB kabla.
• Molimo vas da uključite aparat i PC pre povezivanja.
• Držite priključak i povežite ili isključite kabl iz utičnice ravno.
(Može da dođe do kvara usled deformacije terminala ako priključak povežete ukoso.)
Nemojte da povezujete uređaje na neodgovarajude terminale. To može da izazove kvar.
• Nemojte da koristite druge USB kablove izuzev priloženog.
USB priključak (tipa C)
USB kabl za povezivanje (priložen)
2 Pritisnite / da odaberete [PC(Tether)] opciju i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Ako prethodno postavite [USB Mode] opciju na [PC(Tether)] u [Setup] meniju, fotoaparat se
automatski povezuje na PC bez prikazivanja ekrana za izbor [USB Mode] opcije.
3 Upotrebite “LUMIX Tether” program da sprovedete operacije na aparatu preko PC-a.
• Kada je aparat povezan na računar preko *PC(Tether)+ opcije:
– Aparat de biti postavljen u režim za snimanje.
– Wi-Fi/Bluetooth funkciju ne možete da koristite.
– Indikator [ ] je prikazan na ekranu.
– Umesto broja slika koje možete da snimite, na ekranu se prikazuje *PC+ ako sprovedete
snimanje bez unosa kartice u aparat.
110
Druge informacije
Prikaz na monitoru/tražilu
• Sledede slike su primeri prikaza na ekranu kada je odabran *
] stil prikaza na monitoru.
U režimu za snimanje
❶
Nema kartice
Kartica je puna
Režim za snimanje (str.20)
Proteklo vreme snimanja*1
(str.53)
Korisničke postavke
Indikator istovremenog snimanja
(slika i video zapisa)
Stil fotografije
Režim blica (str.52)
Blic
Dodatni telekonverzioni opseg
(kada snimate video zapise)
Format snimka/kvalitet snimka
(str.54)
Format snimka/Kvalitet snimka
(str.54)/Promenljivi broj kadrova
(str.63)
Veličina slike/Odnos stranica
(str.81)
Automatska promena prikaza na
tražilu/monitoru (str.22)
Naglašavanje odstupajudih delova
slike bojom (Peaking)
Naglašavanje senke
HDR/iHDR
Višestruka ekspozicija
Digitalni zum
Elektronski zatvarač (str.83)
Probemljivi broj kadrova (str.63)
Dodatni telekonverzioni opseg
(kada snimate fotografije)
Pomodni HLG prikaz (str.67)
Pomodni HLG prikaz (HDMI)
(str.71)
Ekran za podešavanje efekta slike
(filter)
Pomodni V-Log L prikaz
LUT HDMI prikaz (str.72)
Postavka efekta slike (filter)
Snimanje slike tokom snimanja
video zapisa (prioritet fotografije)
Kartica (prikazuje se samo tokom
snimanja)
111
Druge informacije
❷
❹
Kvalitet (str.81)
Režim fokusa (str.31, 35)
Oblast automatskog fokusa
(str.33)
Variranje fokusa (str.49)
Meta za merenje fokusa u tački
Naknadno fokusiranje (str.44)
Prikaz centralnog markera
Režim automatskog fokusa
(str.32)
Tajmer snimanja
Prepoznavanje lica
Ograničenje nivoa snimanog
zvuka
Zaključavanje automatskog
fokusa (str.36)
Vremenski kod (str.57)
Snimanje niza fotografija
XLR postavka (str.73)
4K fotografija (str.40)
Tihi režim (str.82)
Tajmer snimanja
Spoljašnji mikrofon (str.72)
Indikator baterije
Zaključavanje automatske
ekspozicije (str.36)
Baterija u rukohvatu
Stabilizacija slike (str.50)
Režim za merenje ekspozicije
(str.82)
Upozorenje na pomeranje
aparata
Promena programa (str.20)
Stanje snimka (trepde
crveno)/Fokus (svetli zeleno)
(str.18)
Variranje blende (str.49)
Fokus (pri slabom osvetljenju)
Fokus (automatski fokus za
zvezdano nebo)
Vrednost blende (str.18)
Brzina zatvarača (str.18)
Vrednost kompenzacije
ekspozicije (str.36)
Varijacija ekspozicije (str.49)
Povezan na Wi-Fi
Osvetljenost (str.30)
Povezan na Bluetooth (str.93)
Pomod pri ručnom određivanju
ekspozicije
Prijavljivanje informacija o
lokaciji (str.103)
Histogram
❸
Ime*2
Broj dana od polaska na putovanje*3
Uzrast*2
Lokacija*3
Aktuelni datum i vreme/Postavka odredišta za
putovanje*3:
Merač ekspozicije
Prikaz rastojanja fokusa
Korak zuma
Snimanje vremenske oznake
112
Prikaz nivoa snimanog zvuka
ISO osetljivost (str.37)
Druge informacije
❺
❻
Varijacija balansa beline,
Varijacija balansa beline
(temperatura boje) (str.50)
Kartica sa operacijama koje se sprovode dodirom
Kontrola zuma dodirom
Kontrola zatvarača dodirom
(str.24)
Precizno podešavanje balansa
beline
Balans beline (str.38)
Kontrola automatske ekspozicije
dodirom (str.24)
Boja (str.30)
Naglašavanje odstupajudih
delova slike bojom (Peaking)
Broj slika koje možete da snimite
Funkcijsk taster (str.27)
Maksimalan broj slika koje
možete da snimate neprekidno
Boja (str.30)
Dostupno vreme za snimanje*
Funkcija kontrole defokusiranja
(str.30)
1
Relejno snimanje (str.86)
Osvetljenost (str.30)
Snimanje uz pravljenje kopije
(str.86)
Tip defokusiranja ([Miniature
Effect] (efekat minijature))
Alokaciono snimanje (str.86)
Boja jedne tačke
Pozicija svetlosnog izvora
Podešavanje efekta slike (filter)
Uklj./isklj. efekta slike
(str.63)
Efekat slike (filter)
Vrednost blende (str.18)
Brzina zatvarača (str.18)
ISO osetljivost (str.37)
Podešavanje nivoa snimanog
zvuka
1 h: sati, m: minuti, s: sekunde
2 Indikator se prikazuje oko 5 sekundi nakon uključivanja aparata ako je odabrana *Profile Setup+
postavka.
3 Indikator se prikazuje oko 5 sekundi prilikom uključivanja aparata, nakon podešavanja sata i
nakon prelaska iz režima reprodukcije u režim snimanja.
113
Druge informacije
U režimu za snimanje
Prikaz informacija o snimanju na monitoru
❸
Pojedinačna fotografija
Snimanje niza fotografija
4K fotografija (str.40)
Naknadno fokusiranje (str.44)
Tajmer snimanja
Režim fokusa (str.31, 35)
Režim automatskog fokusa
(str.32)
❶
Kvalitet (str.81)
Režim za snimanje (str.20)
Veličina slike/Odnos stranica
(str.81)
Vrednost blende (str.18)
Wi-Fi/Bluetooth veza (str.90)
Brzina zatvarača (str.18)
Postavka funkcijskog tastera
(str.27)
Indikator baterije
Kartica (prikazuje se samo tokom
snimanja)
❹
Stil fotografije
❷
ISO osetljivost (str.37)
Vrednost kompenzacije
ekspozicije (str.36)
Osvetljenost (str.30)
Pomod pri ručnom određivanju
ekspozicije
Balans beline (str.38)
Inteligentna kontrola dinamičkog
opsega
Režim za merenje ekspozicije
(str.82)
Režim blica (str.52)
Relejno snimanje (str.86)
Blic
Snimanje uz pravljenje kopije
(str.86)
Alokaciono snimanje (str.86)
Broj slika koje možete da snimite
Maksimalan broj slika koje
možete da snimate neprekidno
Dostupno vreme za snimanje
Nema kartice
114
Druge informacije
Prikaz poruka
U nekim slučajevima na ekranu se prikazuju potvrdne poruke ili poruke o greškama.
• Molimo vas da proverite i “Uputstvo za upotrebu naprednih funkcija” (u PDF formatu), koje pruža
detaljnije informacije.
[Some pictures cannot be deleted] (Neke slike ne možete da obrišete)/
[This picture cannot be deleted] (Ovu sliku ne možete da obrišete
• Ovu funkciju možete da koristite uz slike koje su u skladu sa DCF standardom.
Sprovedite formatiranje (str.17) na ovom uređaju nakon što sačuvate neophodne podatke na
računar, itd.
[Memory Card Error (Greška memorijske kartice)
Format this card?] (Formatiraj ovu karticu?)
• Radi se o formatu koji ne možete da koristite uz ovaj uređaj.
– Unesite drugu karticu.
– Formatirajte karticu ponovo uz pomod aparata nakon što sačuvate potrebne podatke na PC.
Podaci sa kartice bide obrisani. (str.17) Podaci de biti obrisani.
[The lens is not attached properly. Do not push lens release button while lens is attached.]
(Objektiv nije instaliran praivlno. Nemojte da pritiskate dugme za oslobađanje objektiva dok je objektiv
instaliran na aparat.)
• Skinite objektiv sa tela aparata i zatim ga ponovo instalirajte bez pritiska na taster za oslobađanje
objektiva. (str.16)
Ponovo uključite uređaj i ako je poruka i dalje prikazana kontaktirajte prodavca opreme.
[Memory Card Error] (Greška memorijske kartice)/[This memory card cannot be used] (Ne možete da
koristite ovu memorijsku karticu)
• Upotrebite karticu kompatibilnu sa uređajem. (str.9)
[Insert SD card again] (Unesite SD karticu ponovo)/[Try another card] (Pokušajte sa drugom karticom)
• Došlo je do greške prilikom pristupa sadržaju kartice. Unesite karticu ponovo.
• Unesite drugu karticu.
[Read Error/Write Error (Greška pri čitanju/Greška pri upisivanju)
Please check the card] (Molimo vas da proverite karticu)
• Uređaj ne može da pročita ili upiše podatke. Izvadite karticu nakon isključivanja uređaja. Unesite
karticu ponovo, uključite uređaj i ponovo pokušajte da upišete ili pročitate podatke.
• Kartica je možda pokvarena.
• Unesite drugu karticu.
[This battery cannot be used] (Ne možete da koristite ovu bateriju)
• Koristite originalnu Panasonic bateriju. Ako je poruka prikazana i pored toga što koristite
originalnu Panasonic bateriju, kontaktirajte prodaca opreme ili kompaniju Panasonic.
• Ako je terminal baterije prljav, očistite ga i uklonite strane predmete.
[Failed to connect wireless access point] (Neuspeno povezivanje na bežičnu pristupnu
tačku)/[Connection failed] (Neuspešno povezivanje)/[No destination found] (Odredište nije nađeno)
• Informacije o bežičnoj pristupnoj tački koje su podešene na ovom uređaju nisu tačne. Proverite
tip provere mrežnog identiteta (authentication type), tip enkripcije i ključ za enkripciju.
• Radio talasi sa drugih uređaja možda blokiraju vezu sa bežičnom pristupnom tačkom. Proverite
status drugih uređaja koji su povezani na bežičnu pristupnu tačku kao i status drugih bežičnih
uređaja.
115
Druge informacije
Otklanjanje problema
Prvo, pokušajte da predloženim rešenjima otklonite problem.
Ako ne otklonite problem, situacija može da se popravi izborom *Reset+ opcije u *Setup+
meniju.
• Molimo vas da proverite i “Uputstvo za upotrebu naprednih funkcija” (u PDF formatu), koje pruža
detaljnije informacije.
Foto aparat ne možete da kontrolišete i pored toga što je uključen.
Aparat se isključuje odmah po uključivanju.
• Baterija je prazna.
 Napunite bateriju. (str.13)
Baterija se brzo prazni.
• Kada je odabrana [4K Pre-Burst] ili [Pre-Burst Recording] postavka, baterija se prazni brže.
 Koristite ove funkcije samo kada snimate uz njih.
Objekat nije fokusiran pravilno.
•
•
•
•
Objekat je van opsega fokusa aparata.
Da li je [Focus/Release Priority] opcija u [Custom] meniju postavljena na [RELEASE]?
Da li je [Shutter AF] opcija u [Custom] meniju postavljena na [OFF]?
Da li je funkcija za zaključavanje automatskog fokusa (AF Lock) primenjena nepravilno?
Snimljena slika je mutna.
Funkcija za stabilizaciju slike nije efikasna.
• Brzina zatvarača postade niža i funkcija za stabilizaciju slike možda nede raditi pravilno posebno
kada snimate slike na mestima sa malo svetla.
 Preporučujemo vam da upotrebite tronožac i tajmer kada snimate slike uz nisku brzinu
zatvarača.
Objekat izgleda deformisano na slici.
• Ako snimate pokretan objekat uz upotrebu elektronskog zatvarača ili kada snimate video zapis ili
4K fotografiju, objekat može da izgleda deformisano na slici. Ovo je karakteristika MOS senzora
koji služi kao senzor čitača aparata. Ovo nije znak kvara.
116
Druge informacije
Linije ili treperenje slike mogu da se jave pod fluorescentnim i LED osvetljenjem.
• Ovo je karakteristika MOS senzora koji služi kao senzor čitača aparata.
Ovo nije znak kvara.
• Kada koristite elektronski zatvarač, spuštanje brzine zatvarača može da smanji efekat
horizontalnih linija.
• Ako su treperenje slike ili linije vidljivi kada snimate video zapisa pri fluorescentnom ili LED
osvetljenju, odaberite [Flkr Decrease] postavku.
Ova funkcija može da smanji treperenje slike ili javljanje linija i dozvoljava vam da odaberete
fiksnu brzinu zatvarača.
Brzinu zatvarača možete da podesite ručno u kreativnom video režimu. (str.63)
Osvetljenost ili zasidenost snimljene slike bojom razlikuje se od aktuelne scene.
• Kada snimate pod fluorescentnim ili LED osvetljenjem itd., povedanje brzine zatvarača može da
izazove manje promene u osvetljenosti i boji.p Ovo je rezultat karakteristika svetlosnog izvora i ne
predstavlja znak kvara.
• Kada snimate objekte na izuzetno svetlim mestima ili pod fluorescentnim osvetljenjem, LED
osvetljenjem, osvetljenjem živinih ili natrijumskih sijalica, itd., boje i osvetljenost slike na ekranu
mogu da se promene ili se na ekranu mogu javiti horizontalne linije.
Snimanje video zapisa nije mogude.
• Ako nastavite da koristite istu karticu nakon što promenite [System Frequency] postavku (str.85),
video zapise možda nedete modi da snimite. Da biste snimali uz istu karticu, vratite *System
Frequency] stavku na originalnu postavku. Da biste snimali video zapise uz aktuelnu postavku,
pokušajte sledede:
– Sprovedite formatiranje (str.17) na ovom uređaju nakon što sačuvate neophodne podatke na
računar, itd.
– Unesite drugu karticu.
• Možda nedete modi da snimate na kratko nakon što uključite uređaj kada koristite karticu velikog
kapaciteta.
Snimanje video zapisa prekida se pre kraja.
• Ako je temperatura okruženja visoka, ako snimate video zapis neprekidno ili u zavisnosti od
kartice koju koristite, nakon što se prikaže * + indikator aparat može da prekine snimanje radi
zaštite. Sačekajte da se aparat ohladi.
Blic se ne aktivira.
• Kada koristite elektronski zatvarač, blic se ne aktivira.
• Kada je [Silent Mode] opcija postavljena na [ON], blic se ne aktivira.
117
Druge informacije
Slika se ne reprodukuje.
Nema snimljenih slika.
• Da li je kartica u uređaju?
• Da li je ovo folder ili slika koja je obrađena na PC-u?
Ako jeste, nedete modi da ih reprodukujete ovim uređajem.
 Preporučujemo vam da upotrebite “PHOTOfunSTUDIO” softver za upisivanje slika sa računara
na karticu.
• Da li je *Playback Mode+ opcija podešena za reprodukciju?
 Pređite na *Normal Play+.
• Video zapise snimljene uz drugačiju *System Frequency+ postavku ne možete da reprodukujete.
(str.85)
 Vratite [System Frequency] postavku na onu koju ste koristili tokom snimanja.
Wi-Fi veza ne može da se uspostavi.
Prenos radio signala se prekida.
Bežična pristupna tačka se ne prikazuje.
 Opšti saveti za upotrebu Wi-Fi veze
• Koristite uređaj unutar komunikacionog opsega uređaja koji želite da povežete.
• Da li se u blizini koristi neki uređaj, kao što je mikrotalasna pednica, bežični telefon, itd. koji koristi
2,4 GHz opseg frekvencija?
 Prenos radio talasa može da bude prekinut kada se takvi uređaji koriste istovremeno uz ovaj.
Koristite takve uređaje na vedoj udaljenosti od aparata.
• Kada indikator baterije trepde crveno, veza sa drugom opremom se možda nede uspostaviti ili
može da bude prekinuta.
(Prikazuje se poruka kao što je *Communication error+ (greška u komunikaciji).)
• Ako postavite aparat na metalni sto ili policu, to može negativno da utiče na prenos radio talasa.
U tom slučaju, možda nedete modi da uspostavite vezu. Udaljite aparat od metalne površine.
 Inofmracije o bežičnoj pristupnoj tački
• Proverite da li je bežična pristupna tačka na koju povezujete aparat u ispravnom radnom stanju.
• Proverite status radio talasa bežične pristupne tačke.
 Približite ovaj uređaj bežičnoj pristupnoj tački.
 Promenite lokaciju i orijentaciju bežične pristupne tačke.
• Uređaj se možda nede prikazati iako radio talasi postoje u zavisnosti od postavke bežične
pristupne tačke.
 Isključite i uključite bežičnu pristupnu tačku.
 Proverite postavke bežične pristupne tačke.
 Kada je mrežni SSID bežične pristupne tačke pripremljen da se ne emituje, uređaj možda nede
modi da otkrije bežičnu pristupnu tačku. Unesite mrežni SSID kako biste pokrenuli povezivanje
ili omogudite prenos SSID-a bežične prestupne tačke.
118
Druge informacije
Kada pokušam da pripremim Wi-Fi vezu uz Windows 8 PC, aparat ne prepoznaje moje
korisničko ime i lozinku pa ne mogu da se povežem na računar.
• Neke verzije operativnih sistema, uključujudi Windows 8, koriste dva tipa naloga: lokalni nalog i
Microsoft nalog.
 Vodite računa o tome da koristite korisničko ime i lozinku za lokalni nalog.
Aparat ne prepoznaje PC kada koristim Wi-Fi vezu. Aparat ne može da se poveže na računar
preko Wi-Fi veze.
• Uobičajeno ime radne grupe postavljeno je na “WORKGROUP”. Ako promenite ime radne grupe,
aparat nede prepoznati PC.
U [PC Connection] stavci [Wi-Fi Setup] menija, promenite ime radne grupe u ime radne grupe na
računaru koji povezujete.
• Molimo vas da proverite da li su ime za prijavljivanje i lozinka pravilno otkucani.
• Kada se sistemsko vreme Mac ili Windows računara koji povezan na aparat značajno razlikuje od
vremena na aparatu, aparat ne može da se poveže na računar uz neke operativne sisteme.
 Molimo vas da proverite da li se [Clock Set] i [World Time] postavke aparata poklapaju
postavkama vremena, datuma i vremenske zone Windows ili Mac računara. Kada se ove
postavke značajno razlikuju, molimo vas da ih uskladite.
Potrebno je više vremena za prenos slike na veb servis.
Prenos slike može da se prekine pre kraja. Neke slike ne možete da prenosite.
• Da li je slika suviše velika?
 Smanjite veličinu slike u *Size+ opciji i zatim je pošaljite.
 Prenesite video zapis nakon deljenja uz pomod *Video Divide+ funkcije.
• Možda de vam biti potrebno više vremena za prenos ako je udaljenost do bežične pristupne tačke
velika.
 Prenosite podatke sa manje udaljenosti od bežične pristupne tačke.
• Format fajla video zapisa koji možete da pošaljete zavisi od odredišta.
Iz objektiva se čuje šum.
• To je zvuk pomeranja sočiva ili blende prilikom uključivanja i isključivanja aparata i ne predstavlja
znak kvara.
• Zvuk, koji izaziva automatsko podešavanje blende, se čuje kada se osvetljenost promeni, npr.,
zbog zumiranja ili pomeranja aparata. Ovo nije znak kvara.
Foto aparat se zagreva.
• Površina aparata i poleđina monitora mogu da se zagreju tokom upotrebe.
Ovo ne utiče na performanse ili kvalitet fotoaparata.
Sat je resetovan.
• Ako ne koristite fotoaparat duže vreme, sat može da se resetuje.
 Prikazuje se [Please set the clock] poruka; molimo vas da podesite sat ponovo. (str.16)
119
Druge informacije
Specifikacije
Specifikacije mogu da se promene bez obaveštenja.
Telo digitalnog fotoaparata (DC-GH5S):
Informacije za vašu bezbednost
Napajanje:
Potrošnja:
Jednosmerna struja (DC) 8,4 V (8,4 V)
3.7 W (prilikom snimanja uz monitor)
(Kada koristite (H-FS12060) objektiv)
3.0 W (prilikom reprodukcije uz monitor)
(Kada koristite (H-FS12060) objektiv)
Efektivan broj piksela
Senzor slike
10.280.000 piksela
4/3" Live MOS senzor, ukupan broj piksela 11.930.000 piksela,
Filter primarnih boja
2x/4x
Digitalni zum
Dodatni telekonverzioni
opseg
Režim fokusa
Kada snimate fotografije: Maks. 2.0x (Kada je odabrana *S+ veličina
slike.)
Kada snimate video zapise: 2.1x (FHD)
AFS/AFF/AFC/MF
Režim automatskog
fokusa
Lice/Detekcija lica/Pradenje/fokusiranje na 225 zona/Prilagođeno na
više zona/Fokusiranje na 1 zonu/Fokusiranje na tačku (Izbor zone za
fokusiranje je mogude sprovesti dodirom ili uz pomod džojstika)
Tip zatvarača
Zatvarač fokusne ravni
Snimanje niza slika
(rafalno snimanje)
Brzina snimanja niza
slika
Broj slika koje možete
da snimite
120
12 slika u sekundi (visoka brzina, AFS/MF),
11 slika u sekundi (visoka brzina, AFS/MF, RAW 14 bita*),
8 slika u sekundi (visoka brzina, AFF/AFC),
7 slika u sekundi (visoka brzina, AFF/AFC, RAW 14 bita*),
7 slika u sekundi (srednja brzina, AFS/MF),
6 slika u sekundi (srednja brzina, AFS/MF, RAW 14 bita*),
6 slika u sekundi (srednja brzina, AFF/AFC),
5 slika u sekundi (srednja brzina, AFF/AFC, RAW 14 bita*),
2 slike u sekundi (niska brzina)
 Ova postavka se primenjuje kada pravite RAW fajlove sa [RAW Bit
Size] opcijom postavljenom na [14bit].
Kada postoje RAW fajlovi: 80 ili više slika
Kada nema RAW fajlova: 600 ili više slika
 Kada se snimanje sprovodi pri uslovima koji su propisani od strane
kompanije Panasonic
Druge informacije
ISO osetljivost
(Standardna izlazna
osetljivost)
Fotografija:
AUTO/
/80*/160/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/
51200/102400*/204800*
Kreativni video režim:
AUTO/80*/160/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/51200/
102400*/204800*
(promena uz korak od 1/3 EV)
 Dostupno samo kada je odabrana [Extended ISO] postavka.
Dvostruka nominalna ISO [AUTO]:
osetljivost
AUTO/80*/160 do 51200/102400*/204800*,
osnovna osetljivost: ISO400/ISO2500
(Prikazen dB vrednosti zasnovane su na ISO400 postavci)
[LOW]:
AUTO/80*/160 do 800, osnovna osetljivost: ISO400
[HIGH]:
AUTO/800 do 51200/102400*/204800*, osnosna osetljivost: ISO2500
 Dostupno samo kada je odabrana [Extended ISO] postavka.
Minimalno osvetljenje
Brzina zatvarača
Opseg za merenje
Balans beline
Oko 5 lx (kada je ISO osetljivost postavljena na [AUTO], brzina
zatvarača je 1/30 sek. (Kada je *System Frequency+ opcija postavljena
na [59.94Hz (NTSC)]) ili 1/25 sek. (Kada je [System Frequency] opcija
postavljena na [50.00Hz (PAL)]))
(Kada koristite (H-FS12060) objektiv)
Fotografija: B (Bulb) (maks. oko 30 minuta), 60 sek. do 1/8000 sek.
(mehanički zatvarač), 1 sek. do 1/16000 sek. (elektronski zatvarač)
Video zapis: 1/25 sek. do 1/16000 sek.
EV 0 do EV 18
AWB/AWBc/Dnevno svetlo/Oblačno vreme/Senka/Veštačko
osvetljenje/Blic/Postavka bele1, 2, 3, 4/Balans beline K postavka1, 2,
3, 4
Ekspozicija (AE)
Programirana automatska ekspozicija/AE uz prioritet blende/AE uz
prioritet zatvarača/Ručna ekspozicija
Kompenzacija ekspozicije 1/3 EV korak, ‒5 EV do +5 EV
Sistem za merenje svetla, Senzorski sistem 1728 zona sa višestrukim uzorkom zona, Merenje u
Režim za merenje svetla više/centralnoj oblasti/Merenje u tački
Monitor
3.2" TFT LCD (3:2) (oko 1.620.000 tačaka)
(odnos vidnog polja oko 100%)
Ekran osetljiv na dodir
121
Druge informacije
Tražilo
OLED tražilo za prikaz žive slike (4:3 odnos strana) (oko 3.680.000
tačaka)
(odnos vidnog polja oko 100%)
(Uvedanje oko 1,52x, 0,76x (ekvivalentno aparatu sa 35 mm filmom),
uz 50 mm objektiv na beskonačnosti; -1,0 m-1)
(uz podešavanje dioptrije u opsegu od -4 do +3 D)
Režim blica
AUTO, AUTO/umanjenje efekta crvenog oka, Prindugno uključen,
Prinudno uključen/Umanjenje efekta crvenog oka, Spora
sinhronizacija, Spora sinhronizacija/Umanjenje efekta crvenog oka,
Prinudno isključen
Brzina sinhr. blica
Mikrofon
Jednaka ili manja od 1/250 sek.
Stereo
Zvučnik
Medij za snimanje
Mono
SD / SDHC* / SDXC memorijska kartica*
 Ležište za karticu br.1/br.2:
UHS-I/UHS-II UHS Speed Class 3
UHS-II Video Speed Class 60 (Operacije su potvrđene uz Panasonic
karticu sa at Video Speed Class 90 ocenom.)
Funkcija snimanja na kartice u dva ležišta je dosutpna.
Veličina slike
Slika
Kada je odabran [4:3] odnos stranica
3328x2496 piksela (4K fotografija), 3680x2760 piksela ([L]),
2592x1944 piksela ([M]), 1824x1368 piksela ([S])
Kada je odabran [3:2] odnos stranica
3504x2336 piksela (4K fotografija), 3840x2560 piksela ([L]),
2736x1824 piksela ([M]), 1920x1280 piksela ([S])
Kada je odabran [16:9] odnos stranica
3840x2160 piksela (4K fotografija), 4016x2256 piksela ([L]),
2816x1584 piksela ([M]), 1920x1080 piksela ([S])
Kada je odabran [1:1] odnos stranica
2880x2880 piksela (4K fotografija), 2752x2752 piksela ([L]),
1936x1936 piksela ([M]), 1360x1360 piksela ([S])
Kvalitet snimka
Video zapisi
Kvalitet
Format snimanih fajlova
Slika
[Rec Format]: [AVCHD]/[MP4]/[MP4 HEVC]/[MP4 (LPCM)]/[MOV]
Proverite stranu 54 ovog dokumenta u vezi sa detaljnim
informacijama.
RAW/RAW+Fine/RAW+Standard/Fine/Standard
RAW (14 bitni/12 bitni)/JPEG (zasnovan na “Design rule for Camera
File system”, zasnovan na “Exif 2.31” standardu)
4K fotografija
(rafalno snimljen fajl)
MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, AAC (2 kan.))
Video zapisi
AVCHD Progressive/AVCHD/MP4/MOV
122
Druge informacije
Kompresija zvuka
AVCHD
Dolby Audio™ (2 kan.)
MP4
MP4 HEVC
AAC (2 kan.)
AAC (2 kan.)
MP4 (LPCM) LPCM (2 kan., 48 kHz/16 bita)
MOV LPCM
(2 kan., 48 kHz/16 bita)
Kada je pričvršden adapter XLR mikrofona (DMW-XLR1:
opcionalno), možete da odaberete LPCM (2 kan., 48
kHz/24 bita ili 96 kHz/24 bita)
Interfejs
[REMOTE]
[MIC]
Ø2,5 mm priključak
Ø3,5 mm priključak
[Mic Input (Plug-in Power)]/[Mic Input]/[Line Input] (Izbor ulaza preko
menija)
Standardan nivo ulaza
[Mic Input]: -55 dBV/[Line Input]: -10 dBV
Slušalice
Ø3,5 mm priključak
HDMI
USB
HDMI priključak tipa A
Super Speed USB 3.1 GEN1/USB 3.1 priključak tipa C
 Podaci sa računara ne mogu da se upišu na aparat uz pomod USB
kabla za povezivanje.
Sinhronizacija blica
TC IN/OUT
Dostupno
Obezbeđen (Povežite priloženim BNC konverzionim kablom na
priključak za sinhronizaciju blica)
Ulaz: 1.0 V do 4.0 V [p-p+, 10 kΩ
Izlaz: 2.0 V ±0.5 V [p-p], niska impedansa
Dimenzije
Težina
Oko 138,5 mm (Š) x 98,1 mm (V) x 87,4 mm (D) (bez isturenih delova)
Oko 660 g (uz jednu karticu i bateriju)
Oko 580 g (telo aparata)
Oko 870 g (uz izmenjiv objektiv (H-FS12060), jednu karticu i bateriju)
Radna temperatura
‒10 °C* do 40 °C
 Performanse baterije (broj slika koje možete da snimite/radno
vreme) mogu privremeno da opadnu kada uređaj koristite na
mestu sa temperaturom između ‒10 °C i 0 °C (skijališta ili mesta sa
velikom nadmorskom visinom).
10%RH do 80%RH
Relativna vlažnost
vazduha
Otpornost na prašinu i
prskanje tečnosti
Da
123
Druge informacije
Bežični predajnik
Bežični LAN
Usklađenost sa
standardom
Da
IEEE 802.11a/b/g/n/ac (standardni protokol bežičnog LAN-a)
Opseg korišdene frekvencije
(centralna frekvencija)
2412 MHz do 2472 MHz (1 do 13 kan.)
5180 MHz do 5320 MHz (36/40/44/48/52/56/60/64 kan.)
5500 MHz do 5700 MHz
(100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140 kan.)
Metod kodiranja
Metod pristupa
Wi-Fi podržava WPA™/WPA2™
Infrastrukturni režim
Bluetooth funkcija
Usklađenost sa
standardom
Opseg korišdene frekvencije
(centralna frekvencija)
Bluetooth v4.2 (niskoenergetska Bluetooth veza (BLE))
2402 MHz do 2480 MHz
Punjač baterije (Panasonic DMW-BTC13):
Informacije za vašu bezbednost
Ulaz:
Izlaz:
Radna temperatura:
5,0 V
1,8 A
8,4 V
0,85 A
0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
AC adapter (Panasonic VSK0815K/VSK0815L):
Informacije za vašu bezbednost
Ulaz:
Izlaz:
Radna temperatura:
110 V – 240 V
50/60 Hz 0,25 A
5,0 V
1,8 A
0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Baterija (litijum-jonska) (Panasonic DMW-BLF19E):
Informacije za vašu bezbednost
Voltaža/kapacitet:
7,2 [7.2 V/5800 mAh]
Ovi simboli na proizvodu (uključujudi opremu) označavaju sledede:
o
o
124
Naizmenična struja (AC)
Jednosmerna struja (DC)
Oprema klase II (Kudište proizvoda poseduje dvostruku izolaciju.)
Druge informacije
Sistem opreme digitalnog fotoaparata
Opis
Oznaka opreme
Baterijsko pakovanje
DMW-BLF19
Punjač baterije*1
AC adapter*2
DMW-BTC13
DMW-AC10
DC adapter*2
DMW-DCC12
LED video rasveta
Blic
VW-LED1
DMW-FL580L, DMW-FL360L, DMW-FL200L
Direkcioni (Shotgun) stereo mikrofon
DMW-MS2
Stereo mikrofon
Adapter XLR mikrofona
VW-VMS10
DMW-XLR1
Daljinska kontrola zatvarača
DMW-RSL1
Baterija u rukohvatu
Poklopac tela aparata
DMW-BGGH5
DMW-BDC1
Adapter za tronožac*3
Adapter za instalaciju
DMW-TA1
DMW-MA1, DMW-MA2M, DMW-MA3R
Rameni kaiš
DMW-SSTG9
1 Opremljen AC adapterom i USB kablom za povezivanje (za punjač).
2 AC adapter (opcionalno) možete da koristite samo uz odgovarajudi Panasonic DC adapter
(opcionalno). Ne možete da koristite samo AC adapter (opcionalno).
3 Upotrebite ako je instalirani objektiv u kontaktu sa postoljem tronošca.
Oznake proizvoda tačne su u januaru 2018. godine. Ovi brojevi mogu da se promene.
• Neki delovi opcionalne opreme možda nede biti dostupni u nekim zemljama.
• NAPOMENA: Oprema i/ili oznake modela mogu da budu drugačiji u nekim zemljama.
Kontaktirajte lokalnog prodavca opreme.
• Informacije o opcionalnoj opremi za objektive, kao što su kompatibilni objektivi i filteri, potražite
u katalozima i na veb stranicama, itd.
125
Druge informacije
Čitanje Uputstva za upotrebu (u PDF formatu)
Detaljnije uputstvo za upotrebu dostupno je u dokumentu “Uputstvo
za upotrebu naprednih funkcija” (u PDF formatu). Da biste pročitali taj
dokument, preuzmite ga sa naredne veb stranice.
http://panasonic.jp/support/dsc/oi/
index.html?model=DC-GH5S&dest=E
• Kliknite željeni jezik.
 Da proverite URL adresu i QR kod na aparatu

[Setup]  [Online Manual]
[URL display]
Prikaz URL adrese veb stranice na monitoru aparata.
[QR Code display] Prikaz QR koda na monitoru aparata.
• Potreban vam je Adobe Reader program za pregled ili štampanje dokumenta “Uputstvo za
upotrebu naprednih funkcija” (u PDF formatu).
Sa sledede veb stranice možete da preuzmete i instalirate verziju Adobe Reader programa koja je
namenjena za vaš OS. (U januaru 2018. god.)
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Ovaj proizvod koristi slededi softver:
(1) softver razvijen nezavisno od strane ili za Panasonic korporaciju.
(2) softver u vlasništvu trede strane i licenciran Panasonic korporaciji,
(3) softver licenciran pod GNU opštom javnom licencom verzije 2,0 (GPL V2.0),
(4) softver licenciran pod GNU LESSER opštom javnom licencom verzije 2.1 (LGPL V2.1), i/ili
(5) softver otvorenog koda koji nije licenciran uz GPL V2.0 i/ili LGPL V2.1 licence.
Softver iz kategorija (3)-(5) distribuira se u nadi da de biti koristan, ali bez ikakve garancije,
uključujudi implicitnu garanciju mogudnosti dalje prodaje ili prikladnosti za određenu namenu.
Molimo vas da proverite detaljne uslove i odredbe koje možete da prikažete ako odaberete
[MENU/SET]  [Setup]  [Version Disp.]  [Software info].
Najmanje tri (3) godine od isporuke ovog proizvoda, kompanija Panasonic de svim tredim stranama
koje nas kontaktiraju preko naredne adrese, a po ceni koja pokriva naše troškove fizičke distribucije
izvornog koda, dostaviti kompletnu mašinski-čitljivu kopiju odgovarajudeg izvornog koda pokrivenog
GPL V2.0 ili LGPL V2.1 licencama, kao i odgovarajude napomene o autorskim pravima.
Informacije za kontakt: [email protected]
Izvorni kod i napomene o autorskim pravima dostupni su besplatno na narednoj veb stranici:
https://panasonic.net/cns/oss/index.html
126
Druge informacije
• G MICRO SYSTEM je LUMIX sistem digitalnog
fotoaparata sa zamenjivim objektivom zasnovan na
standardu Micro Four Thirds sistema.
• Micro Four Thirds™ i Micro Four Thirds logo su zaštitni
znaci ili registrovani zaštitni znaci Olympus korporacije u
Japanu, SAD, EU i drugim zemljama.
• Four Thirds™ i Four Thirds logo su zaštitni znaci ili
registrovani zaštitni znaci Olympus korporacije u
Japanu, SAD, EU i drugim zemljama.
• SDXC logo je zaštitni znak SD-3C, LLC.
• Termini HDMI i HDMI High-Definition Multimedia
Interface, kao i HDMI logo su zaštitni znaci ili
registrovani zaštitni znaci HDMI Licensing
Administrator, Inc. u SAD i drugim zemljama.
• “AVCHD”, “AVCHD Progressive” i “AVCHD Progressive”
logo su zaštitni znaci Panasonic korporacije i Sony
korporacije.
• Dolby, Dolby Audio i simbol duplog D su zaštitni znaci
kompanije Dolby Laboratories.
• HDAVI Control™ je zaštitni znak Panasonic korporacije.
• Adobe je zaštitni znak ili registrovani zaštitni znak Adobe Systems Incorporated u SAD i/ili
drugim zemljama.
• Pentium je zaštitni znak Intel korporacije u SAD i/ili drugim zemljama.
• Windows je registrovani zaštitni znak ili zaštitni znak Microsoft korporacije u SAD i/ili drugim
zemljama.
• iMovie, Mac, OS X i macOS su zaštitni znaci Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama.
• iPad, iPhone, iPod i iPod touch su zaštitni znaci Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama.
• App Store je servisna marka Apple Inc.
• Android i Google Play su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci Google Inc.
• Bluetooth® i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i korporacija
Panasonic ih koristi pod licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovačka imena su u odgovarajudem
vlasništvu.
127
• QuickTime i QuickTime logo su zaštitni znaci ili registrovani
zaštitni znaci Apple Inc., koji se koriste pod licencom.
• Wi-Fi CERTIFIED™ logo je sertifikaciona oznaka Wi-Fi Alliance®.
• Wi-Fi Protected Setup™ logo je sertifikaciona oznaka Wi-Fi
Alliance®.
• “Wi-Fi®” je registrovani zaštitni znak Wi-Fi Alliance®.
• “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™” i “WPA2™” su zaštitni znaci
Wi-Fi Alliance®.
• DLNA, DLNA logo i DLNA CERTIFIED su zaštitni znaci, oznake
usluge ili sertifikacione oznake Digital Living Network Alliance.
• Ovaj proizvod koristi “DynaFont” korporacije DynaComware.
DynaFont je registrovani zaštitni znak DynaComware Taiwan
Inc.
• QR Code je registrovani zaštitni znak DENSO WAVE
INCORPORATED.
• Drugi nazivi sistema i proizvoda pomenutih u ovom uputstvu
obično su registrovane robne marke ili robne marke
proizvođača koji je razvio sistem ili proizvod.
Ovaj proizvod je licenciran u okviru AVC kolekcije licenci za ličnu upotrebu od strane korisnika ili
druge nekomercijalne namene za (i) kodiranje video sadržaja u skladu sa AVC standardom (“AVC
Video”) i/ili (ii) dekodiranje AVC Video sadržaja koji su kodirani od strane korisnika u okviru
personalnih aktivnosti i/ili su pribavljeni od licenciranog provajdera AVC Video sadržaja. Licenca se
ne garantuje i ne primenjuje na druge oblike upotrebe. Dodatne informacije možete da dobijete
od organizacije MPEG LA, LLC.
Posetite http://www.mpegla.com.
Proizvođač:
Panasonic korporacija
Kadoma, Osaka, Japan
Uvoznik za Evropu: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Vinsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemačka
Panasonic korporacija
Veb stranica: http://www.panasonic.com
© Panasonic korporacija 2018
128
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement