Panasonic DCGX800 Operating instructions

Panasonic DCGX800 Operating instructions
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 1 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Põhifunktsioonide kasutusjuhend
Digikaamera/
objektiivikomplekt
Mudeli nr
DC-GX800K
Lugege juhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi.
Hoidke juhend tuleviku tarvis alles.
Leiate detailsemad juhised “Lisafunktsioonide kasutusjuhendist (PDF)".
Laadige see lugemiseks veebisaidilt alla. (lk 82)
Veebisait: http://www.panasonic.com
Mudelinumbri järelliide “EB” tähistab Ühendkuningriigi mudelit.
DVQX1123ZA
EB
F1216HA0
until
2017/2/13
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 2 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Lugupeetud klient!
Täname, et ostsite Panasonicu digikaamera! Lugege juhend hoolikalt läbi ja
hoidke tuleviku tarvis alles. Teadke, et digikaamera tegelikud juhtseadised,
osad, menüüelemendid jms võivad juhendi joonistest pisut erineda.
Pidage hoolikalt kinni autoriõiguse seadusest.
• Eelsalvestatud lintide või plaatide või muu väljaantud või ülekantud materjali
salvestamine muul eesmärgil peale isikliku kasutamise võib olla vastuolus autoriõiguse
seadusega. Ka isiklikuks kasutamiseks võib teatud materjalide salvestamisel olla
piiranguid.
Ohutusinfo
HOIATUS!
Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustumise ohu vähendamiseks:
• Hoidke seadet vihma, niiskuse, tilkuva ja pritsiva vedeliku eest.
• Kasutage ainult soovitatud tarvikuid.
• Ärge katteid eemaldage.
• Ärge seadet ise remontige. Laske hooldustööd teha pädeval hooldustehnikul.
Kasutatav pistikupesa peab olema seadme lähedal ja kergesti ligipääsetav.
„ Toote andmesilt
Toode
Digikaamera
2
DVQX1123 (EST)
Asukoht
Põhjal
Taga (kui ekraan on pööratud)
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 3 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Vastavusdeklaratsioon
Panasonic Corporation deklareerib käesolevaga, et see toode vastab direktiivi
1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.
Järgmisest serverist saab laadida alla meie raadio- ja telekommunikatsiooni
valdkonna lõppseadmete originaalvastavusdeklaratsiooni koopia:
http://www.doc.panasonic.de
Volitatud esindaja kontaktandmed:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15,
22525 Hamburg, Saksamaa
Toode on ettenähtud ühendumiseks 2,4 GHz raadiokohtvõrgu pääsupunktiga.
„ Info aku kohta
ETTEVAATUST!
• Plahvatusoht aku valesti asendamisel! Asendage ainult tootja soovitatud tüüpi
akuga.
• Pöörduge kohalikku omavalitsusse või müüja poole, et saada infot akude
nõuetekohase kõrvaldamismeetodi kohta.
• Ärge kuumutage! Hoidke leegist eemal!
• Akusid ei tohi jätta suletud uste ja akendega autos kauaks ajaks otsese
päikesevalguse kätte.
Hoiatus!
Tule-, plahvatus- ja põletusoht! Ärge võtke lahti, kuumutage üle 60 °C ega
tuhastage.
„ Info toiteadapteri (kuulub komplekti) kohta
ETTEVAATUST!
Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustumise ohu vähendamiseks:
• Ärge pange seadet raamatukappi, sisseehitatud seinakappi ega muusse
umbsesse kohta. Tagage seadmele hea ventilatsioon.
• Seade on ooteolekus, kui toiteadapter on ühendatud. Kui toiteadapter on ühendatud
elektrivõrgu pistikupessa, siis on primaarahel püsivalt pingestatud.
(EST) DVQX1123
3
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 4 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Ohutusnõuded
• Kasutada tohib ainult komplekti kuuluvat USB-juhet.
• Kasutage HDMI logoga kiiret HDMI-mikrojuhet.
HDMI standarditele mittevastavaid juhtmeid ei saa kasutada.
Kiire HDMI-mikrojuhe (D- ja A-tüüpi pistikutega, kuni 2 m pikkune)
Hoidke kaamera võimalikult kaugel elektromagnetilistest seadmetest
(nagu mikrolaineahi, teler, videomängud jne).
• Kui kasutate kaamerat teleri peal või lähedal, siis võib elektromagnetväli häirida
kaamera heli ja pilti.
• Ärge kasutage kaamerat mobiiltelefoni lähedal, sest see võib põhjustada pilti ja heli
moonutavat müra.
• Kõlarite või suurte mootorite tekitatud tugev magnetväli võib salvestisi kahjustada või
fotosid moonutada.
• Elektromagnetväli võib kaamera tööd häirida, moonutades pilti ja heli.
• Kui kaamera ei tööta nõuetekohaselt elektromagnetiliste seadmete lähedal, siis
lülitage kaamera välja ja eemaldage aku või ühendage lahti toiteadapter (kuulub
komplekti)/toiteadapter (DMW-AC10E: lisavarustus). Sisestage siis uuesti aku või
ühendage toiteadapter ja lülitage kaamera sisse.
Ärge kasutage kaamerat raadiosaatja ega kõrgepingeliini lähedal.
• Raadiosaatja või kõrgepingeliini lähedal salvestades võivad pilt ja heli olla
moonutatud.
• Enne kaamera puhastamist eemaldage aku või alalisvoolu ühendusseadis
(DMW-DCC15A: lisavarustus) või ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
• Ärge ekraanile liiga tugevasti vajutage.
• Ärge objektiivile liiga tugevasti vajutage.
• Ärge pihustage kaamerale putukatõrjevahendeid ega lenduvaid kemikaale.
• Hoolitsege, et kummi- ja plasttooted ei ole pikka aega kaameraga kokkupuutes.
• Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid nagu bensiin, vedeldi, alkohol,
köögidetergent jms, kuna need võivad kahjustada kaamera korpust ja
põhjustada katte mahakoorumist.
• Ärge jätke kaamerat nii, et objektiiv on päikese poole suunatud, kuna
päikesekiired võivad põhjustada talitlushäireid.
4
DVQX1123 (EST)
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 5 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
• Kasutage alati komplekti kuuluvaid juhtmeid.
• Ärge juhtmeid pikendage.
• Ärge mälu kasutamise ajal (kujutise kirjutamine, lugemine ja kustutamine, mälu
vormindamine jne) kaamerat välja lülitage, akut või kaarti eemaldage ega toiteadapterit (kuulub komplekti)/toiteadapterit (DMW-AC10E: lisavarustus) lahti
ühendage. Kaitske kaamerat sel ajal vibratsiooni, põrutuste ja staatilise elektri
eest.
• Kaardil olevad andmed võivad kahjustuda või kustuda elektromagnetvälja, staatilise
elektri ning kaamera või kaardi rikke tõttu. Soovitame salvestada olulised andmed
arvutisse jne.
• Ärge vormindage kaarti arvutil ega muul seadmel. Nõuetekohase talitluse tagamiseks
vormindage kaarti ainult kaameral.
• Kaamera tarnimisel on aku laadimata. Laadige aku enne kasutamist.
• Kaameral on laetav liitium-ioonaku. Aku kasutusaeg lüheneb väga kõrgel ja
väga madalal temperatuuril.
• Aku soojeneb kasutamisel ja laadimisel. Ka kaamera soojeneb kasutamisel.
See ei ole talitlushäire.
• Ärge jätke metallesemeid (nagu klambrid) toitepistiku kontaktide ega akude
lähedale.
• Hoidke akut suhteliselt stabiilse temperatuuriga jahedas ja kuivas kohas: soovitav
temperatuur on 15…25 °C ja soovitav niiskus on 40…60% suhteline niiskus.
• Ärge pange täislaetud akut kauaks ajaks hoiule. Soovitame akut kord aastas
laadida, kui panete selle pikaks ajaks hoiule. Pärast kogu akulaengu ärakasutamist
eemaldage aku kaamerast ja pange uuesti hoiule.
Need sümbolid viitavad elektroonikaromude
ja vanade akude eraldi kokku kogumise
nõudele.
Detailsem info “Lisafunktsioonide
kasutusjuhendis (PDF)”.
(EST) DVQX1123
5
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 6 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Sisukord
Ohutusinfo..........................................2
Esitus
Ettevalmistused/
põhifunktsioonid
Kaamera hooldus.............................7
Komplekti kuuluvad tarvikud.............8
Info kaameraga kasutatavate
kaartide kohta.................................. 9
Kiirjuhend.......................................10
Osade nimetused ja funktsioonid....18
Põhitoimingud.................................22
Menüü kasutamine.........................25
Sageli kasutatud menüüde
kiiresti avamine (kiirmenüü)............26
Funktsiooninuppudele sageli
kasutatud funktsioonide
määramine.....................................27
.
Piltide esitamine...............................47
Video esitamine................................48
Piltide kustutamine...........................49
Menüü
Menüüde loend.................................50
Wi-Fi
Mida saab teha Wi-Fi®
funktsiooniga?..................................59
Kaamera juhtimine nutitelefoni/
tahvliga.............................................60
Salvestamine
Automaatfunktsioonil (intelligentne
automaatrežiim) pildistamine.............27
Iseenda pildistamine ([Self Shot])......29
Automaatteravdamine........................33
Käsitsi teravdamine............................34
4K-fotode salvestamine......................36
Teravdamispunkti kontrollimine
pärast salvestamist (järelteravdamine/teravdamispunktide
virnastamine)......................................39
Sarivõte/taimeri kasutamine
(ajamirežiim).......................................43
Pildistamine sätet automaatselt
reguleerides (kahvliga
salvestamine).....................................44
Video/4K-video salvestamine............45
.
6
DVQX1123 (EST)
Muu
Tarkvara allalaadimine.....................65
Ekraanikuva......................................66
Rikkeotsing.......................................69
Tehnilised andmed...........................74
Digikaamera tarvikute süsteem........81
Kasutusjuhendi (PDF) lugemine.......82
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 7 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Ettevalmistused/põhifunktsioonid
Kaamera hooldus
Hoidke kaamerat tugeva vibratsiooni, löökide ja surve eest.
• Järgmistel tingimustel kasutamisel võivad objektiiv, ekraan ja korpus kahjustuda.
Esineda võib ka talitlushäireid ja kaamera ei pruugi kujutist salvestada, kui:
– pillate kaamera maha või see saab löögi,
– surute tugevasti objektiivile või ekraanile.
Kaamera ei ole tolmu-, pritsme- ega veekindel.
Vältige kaamera kasutamist rohke tolmu, vee, liiva ja muu sellisega kohtades.
• Vedelik, liiv ja muud võõrkehad võivad sattuda objektiivi, nuppude jms vahele.
Olge järgmistes kohtades eriti ettevaatlik, kuna lisaks talitlushäirete ohule võib
kaamera muutuda võõrkehadega saastumisel kasutuskõlbmatuks:
– liivased ja tolmused kohad,
– kohad, kus kaamera võib märjaks saada, nagu vihmaga või rannas kasutamisel.
Ärge pange kätt digikaamera kere paigaldusraami sisse. Kuna andurikoost
on täppisinstrument, siis esineks muidu talitlushäirete ja kahjustumise oht.
Kui ekraanile satub liiva, tolmu või vedelikku, nagu veetilku, siis pühkige need ära
kuiva pehme riidega.
– Määrdunud ekraan võib puutetoimingutele valesti reageerida.
Hoidke magnetvälja suhtes tundlikud esemed (krediitkaardid jms)
kaamerast eemal. Muidu võib magnetväli andmeid kahjustada ja need
esemed kasutuskõlbmatuks muuta.
„ Info kondensaadi (kui objektiiv või ekraan muutub uduseks) kohta
• Kondensaat tekib ümbritseva õhu temperatuuri või niiskuse muutumisel.
Olge kondensaadi suhtes ettevaatlik, kuna see põhjustab objektiivi ja ekraani
määrdumist, seente kasvu ja kaamera talitlushäireid.
• Kui kondensaat tekib, siis lülitage kaamera välja ja jätke nii umbes 2 h. Udu kaob
iseenesest kaamera temperatuuri ühtlustumisel ümbritseva õhu temperatuuriga.
Info vahetatava objektiivi püsivara kohta
Soovitame sujuvamaks salvestamiseks värskendada vahetatava objektiivi
püsivara värskeimale versioonile.
• Külastage järgmist tugisaiti värskeima info saamiseks püsivara kohta või
püsivara allalaadimiseks:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(See sait on ainult ingliskeelne.)
• Tehke nii vahetatava objektiivi püsivara versiooni kontrollimiseks: kinnitage objektiiv
kaamerakerele ja valige [Setup] menüüs [Version Disp.].
(EST) DVQX1123
7
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 8 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Ettevalmistused/põhifunktsioonid
Komplekti kuuluvad tarvikud
Kontrollige enne kaamera kasutamist, et kaasas on kõik
näidatud tarvikud.
Tootenumbrid on õiged 2017 jaanuari seisuga.
Neid võidakse muuta.
Digikaamera kere
(Juhendis nimetatakse seda kaamerakereks.)
1
Vahetatav objektiiv*¹
2
Objektiivikaas*²
: must
: hõbedane
3
1
H-FS12032
Aku
Laadige aku enne kasutamist.
2
4
Toiteadapter
5
USB-juhe
6
Õlarihm
∗ 1 Juhendis nimetatakse seda objektiiviks.
∗ 2 See on kinnitatud ostmisel vahetatava
objektiivi külge.
:VYF3562
:CGE1MC171Z
3
DMW-BLH7E
5
K1HY04YY0106
• Vahetatav objektiiv (H-FS12032) on kinnitatud
6
4
ostmisel kaamerakere külge.
• Mikro-SD mälukaarti, mikro-SDHC mälukaarti ja
mikro-SDXC mälukaarti nimetatakse juhendis
VFC5071
SAE0012F
lihtsalt kaardiks.
• Kaart kuulub lisavarustuse hulka.
• Kasutusjuhendi kirjeldused põhinevad vahetataval objektiivil (H-FS12032).
• Komplekti kuuluvate tarvikute kaotamisel konsulteerige seadme müüja või
Panasonicuga. (Tarvikud on ka eraldi müügil.)
8
DVQX1123 (EST)
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 9 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Ettevalmistused/põhifunktsioonid
Info kaameraga kasutatavate kaartide
kohta
• Kaamera ühildub UHS-I UHSi kiiruseklassi
3 mikro-SDHC/mikro-SDXC mälukaartidega.
• Vasakul nimetatud kaartide kasutatavus on kontrollitud
üle Panasonicu kaartidega.
Mikro-SD mälukaart
(2 GB)
Mikro-SDHC mälukaart
(4 GB kuni 32 GB)
Mikro-SDXC mälukaart
(64 GB)
„ Info video/4K-fotode salvestamise ja kiiruseklasside kohta
Kasutage järgmistele SD kiiruseklassidele või UHSi kiiruseklassidele vastavat
kaarti.
[Rec Format]
[Rec Quality]
[AVCHD]
Kõik
[MP4]
FHD/HD
Klass 4 või kõrgem
klass
[MP4]
4K
UHSi kiiruseklass 3
4K-foto/[Post Focus]
salvestamisel
Kiiruseklass
Etiketi näide
UHSi kiiruseklass 3
• SD kiiruseklass ja UHSi kiiruseklass on pideva kirjutamise kiirusestandardid.
Kontrollige kiiruseklass üle kaardi etiketilt.
• Kontrollige värskeim info üle järgmiselt veebisaidilt:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(See sait on ainult ingliskeelne.)
• Lugege "Lisafunktsioonide kasutusjuhendit (PDF)" info saamiseks salvestatavate
fotode arvu ja kasutatava video salvestamise aja kohta.
• Hoidke kaarti allaneelamise vältimiseks lastele kättesaamatult.
(EST) DVQX1123
9
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 10 ページ 2016年12月1日
木曜日
Ettevalmistused/põhifunktsioonid ”Kiirjuhend”
Kiirjuhend
• Kontrollige, et kaamera on väljalülitatud.
1
Õlarihma kinnitamine
• Soovitame kinnitada kaamera kasutamiseks õlarihma, et kaamerat mitte maha
pillata.
• Tehke toimingud
kuni
ja kinnitage siis õlarihma
teine ots.
• Kasutage õlarihma ümber õla.
– Ärge pange õlarihma ümber kaela.
– See põhjustaks kehavigastuste ja õnnetuste ohtu.
• Hoidke õlarihma väikelastele kättesaamatult.
– Õlarihma kogemata kaela ümber panekuga kaasneb
õnnetuste oht.
2
Aku laadimine
„ Aku sisestamine
• Kasutage alati Panasonicu originaalakusid (DMW-BLH7E).
• Tootja ei saa muude akude kasutamisel tagada digikaamera talitluskvaliteeti.
• Sisestage aku õigetpidi lõpuni, kuni kostab lukustusheli, ja kontrollige siis, et aku on
hoovaga
kohale lukustatud.
Aku eemaldamiseks tõmmake hooba
noole suunas.
10
DVQX1123 (EST)
午後5時49分
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 11 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Ettevalmistused/põhifunktsioonid “Kiirjuhend”
„ Aku laadimine
• Akut on soovitav laadida vahemikku 10…30 °C jääval ümbritseva õhu
temperatuuril (aku temperatuur peaks olema sama).
Kontrollige, et kaamera on väljalülitatud.
[USB/CHARGE] pesa
Laadimistähis
Toiteadapter (kuulub komplekti)
• Pange kaamera püstasendisse ja
Elektrivõrgu pistikupessa
leidke küljelt laadimispesa.
Arvuti (sisselülitatud)
• Hoidke pistikust kinni ja lükake see
USB-juhe (kuulub komplekti)
õigetpidi otse pessa või tõmmake
pesast otse välja. (Pistiku viltuselt
või valepidi ühendamisel võib pesa
kahjustuda, põhjustades talitlushäireid.)
Ärge ühendage seadmeid valedesse
pesadesse. See põhjustaks
talitlushäirete ohtu.
• Kasutada tohib ainult komplekti kuuluvat USB-juhet.
• Kasutada tohib ainult komplekti kuuluvat toiteadapterit.
• Toiteadapter (kuulub komplekti) ja USB-juhe (kuulub komplekti) on ettenähtud
ainult sellele kaamerale. Ärge kasutage neid muude seadmetega.
(EST) DVQX1123
11
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 12 ページ 2016年12月1日
木曜日
Ettevalmistused/põhifunktsioonid “Kiirjuhend”
Elektrivõrgu pistikupesast laadimine
Ühendage toiteadapter (kuulub komplekti) ja kaamera USB-juhtmega
(kuulub komplekti) ning ühendage siis toiteadapter (kuulub komplekti)
elektrivõrgu pistikupessa.
• Kaamera tarbib pisut elektrienergiat ka pärast toitelüliti väljalülitatud asendisse [OFF]
seadmist. Kui te ei kasuta kaamerat kaua aega, siis ühendage toiteadapter (kuulub
komplekti) energia kokkuhoiuks elektrivõrgu pistikupesast lahti.
Arvutist laadimine
Ühendage arvuti ja kaamera USB-juhtmega (kuulub komplekti).
„ Info laadimistähise kohta
Põleb punaselt:
Ei põle:
Vilgub punaselt:
akut laetakse.
laadimine on lõppenud.
(Ühendage kaamera laadimise lõppedes elektrivõrgu
pistikupesast või arvuti küljest lahti.)
laadimisviga. (lk 69)
„ Laadimisaeg
Toiteadapteri (kuulub komplekti) kasutamisel
Laadimisaeg
Umbes 130 min
• Näidatud laadimisaeg kehtib täiesti tühja aku laadimisel.
Laadimisaeg võib varieeruda aku kasutamise viisist olenevalt.
Kuumas/külmas keskkonnas ja kaua kasutamata aku laadimisaeg võib olla
tavalisest pikem.
12
DVQX1123 (EST)
午後5時49分
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 13 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Ettevalmistused/põhifunktsioonid “Kiirjuhend”
3
Kaardi (lisavarustus) sisestamine
Võtke kaart õigetpidi kätte.
• Sisestage kaart õigetpidi lõpuni, kuni kostab klõps.
Eemaldamiseks vajutage kaardile, kuni kostab klõps, ja tõmmake siis kaart otse välja.
4
Objektiivi paigaldamine/eemaldamine
• Vahetatava objektiivi (H-FS12032) paigaldamiseks või eemaldamiseks tuleb
läätseraam sisse tõmmata.
• Vahetage objektiiv kohas, kus pole palju mustust ega tolmu.
• Ärge vajutage objektiivi paigaldamise ajal objektiivi vabastusnuppu
.
„ Objektiivi eemaldamine
1
2
Paigaldage objektiivikaas.
Vajutage objektiivi vabastusnuppu ning
keerake samal ajal objektiiv noole suunas
lõpuni ja eemaldage.
• Hoidke pööramiseks kinni objektiivi sokliosast.
(EST) DVQX1123
13
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 14 ページ 2016年12月1日
木曜日
Ettevalmistused/põhifunktsioonid “Kiirjuhend”
5
Kuupäeva/kellaaja seadmine (kella seadmine)
• Kaamera tarnimisel on kell õigeks panemata.
1
Lülitage kaamera sisse.
2
Vajutage [MENU/SET].
3
Vajutage ◄/► elementide (aasta, kuu, päev,
tunnid ja minutid) valimiseks ja vajutage ▲/▼
seadmiseks.
Vajutage seadmiseks [MENU/SET].
4
5
Kui ekraanile ilmub [The clock setting has
been completed.], siis vajutage [MENU/SET].
6
Kui ekraanile ilmub [Please set the home area],
siis vajutage [MENU/SET].
7
Vajutage ◄/► kodukoha valimiseks ja vajutage
siis [MENU/SET].
14
DVQX1123 (EST)
午後5時49分
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 15 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Ettevalmistused/põhifunktsioonid “Kiirjuhend”
6
Väljastage läätseraam.
[Vahetatava objektiivi (H-FS12032) kasutamisel]
„ Objektiivi tööasendisse seadmine
Keerake suumirõngas noole
suunas asendist
(objektiiv on sissetõmmatud) asendisse
[12 mm
kuni 32 mm (H-FS12032)] objektiivi tööasendisse
seadmiseks.
Näide: H-FS12032
• Kui läätseraam on sissetõmmatud, siis ei saa
salvestada.
Objektiiv on sissetõmmatud.
„ Objektiivi sissetõmbamine
Keerake suumirõngas noole
suunas asendist
[12 mm kuni 32 mm (H-FS12032)] asendisse
objektiivi sissetõmbamiseks.
• Suumirõngas näib klõpsavat 12 mm asendisse
(H-FS12032), ent jätkake pööramist, kuni see jõuab
asendisse .
• Soovitame objektiivi sisse tõmmata ajaks, kui te ei
salvesta kujutisi.
Objektiiv on tööasendis.
(EST) DVQX1123
15
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 16 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Ettevalmistused/põhifunktsioonid “Kiirjuhend”
7
Kaardi vormindamine (algväärtustamine)
Vormindage kaart enne piltide salvestamist kaameraga.
Kuna andmeid ei saa pärast vormindamist taastada, siis varundage kindlasti
eelnevalt vajalikud andmed.
MENU
8
→
[Setup] → [Format]
Režiimiketta tähisele [
Seadke režiimiketas tähisele
] seadmine
.
• Kaamera reguleerib selles režiimis põhifunktsioonide
sätteid automaatselt.
9
1
Pildistamine
Hoidke kaamerat ettevaatlikult mõlema käega, hoidke käsivarsi
liikumatult külgedel ja seiske kergelt harkis jalgadega.
• Ärge katke sõrmede ega mingite esemetega kinni välklampi, automaatteravdamise abilampi , mikrofoni
ega kõlarit .
16
DVQX1123 (EST)
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 17 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Ettevalmistused/põhifunktsioonid “Kiirjuhend”
2
Vajutage päästik teravdamiseks pooleldi alla.
Ava väärtus
Säriaeg
Teravdamistähis
• Ekraanil on ava väärtus ja säriaeg.
(Näit vilgub punaselt, kui nõuetekohast säritust ei
õnnestu saavutada (v.a välklambi kasutamisel).)
• Kui subjekt saab teravdatud, siis ilmub teravdamistähis. (Tähis vilgub, kui subjekt on teravdamata.)
3.5 60
3
Vajutage päästik pildistamiseks lõpuni alla
(vajutage sügavamale).
• Olge ettevaatlik, et kaamerat päästiku vajutamise ajal mitte liigutada.
• Kui kujutis on nõuetekohaselt teravdatud, siis kaamera pildistab, kuna [Focus/
Release Priority] on algselt sättel [FOCUS].
10
Pildistatud foto kontrollimine
• Automaatse ülevaate funktsioon kuvab äsja jäädvustatud
fotot.
• Vajutage
foto kuvamiseks esitusrežiimis. (lk 47)
1/98
(EST) DVQX1123
17
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 18 ページ 2016年12月1日
木曜日
Ettevalmistused/põhifunktsioonid
Osade nimetused ja funktsioonid
„ Kaamerakere
1
2345 6
11
7
12 13
8 6
14
9
15 16
Režiimiketas (lk 23)
2
Päästik (lk 17)
3
Kaamera toitelüliti (lk 14)
4
Taimeritähis/automaatteravdamise
abilamp
5
[
] (4K-foto režiimi) nupp (lk 36)/
[Fn1] nupp (lk 27)
14 Paigaldusraam
6
Stereomikrofon
• Olge ettevaatlik, et mitte katta
mikrofoni sõrmega. Muidu on heli
raske salvestada.
7
Välklamp
17 Kõlar
8
Fookuskauguse referentstähis
18
DVQX1123 (EST)
10 Õlarihma aas (lk 10)
11
17
[
] (järelteravdamise) nupp (lk 39)/
[Fn3] nupp (lk 27)
1
9
10
Laadimistähis (lk 12)/
Wi-Fi® ühenduse tähis (lk 59)
12 Objektiivi paigaldustähis (lk 13)
13 Andur
15 Objektiivi lukustustihvt
16 Objektiivi vabastusnupp (lk 13)
午後5時49分
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 19 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Ettevalmistused/põhifunktsioonid
18
19
20 21
22
23
24
25
26
Puuteekraan (lk 24)/ekraan (lk 66)
• Kui info kaob ekraanilt, kuna te ei
teinud ühtegi toimingut teatud aja
18 jooksul, siis vajutage [DISP.] või
puudutage ekraani, et see uuesti
ilmuks.
Välklambi avamishoob
19 • Välklamp avaneb ja välguga saab
salvestada.
Kursornupud (lk 22)
• Kursornupu
vajutamine:
elementide
valimiseks,
väärtuste
seadmiseks jne
• Juhendis on üles,
alla, vasakule ja
paremale liikumise kursornupud
tähistatud nii: ▲/▼/◄/►.
20 Videonupp (lk 45)
21
Esitusnupp (lk 47)
22 [HDMI] pesa
23 [USB/CHARGE] pesa (lk 11)
Juhtketas
• Juhendis on juhtketta keeramine
tähistatud nii:
24
▲/[ ] (säri kompensatsioon)
• Kasutage seda funktsiooni, kui teil ei
õnnestu sobivat säritust saavutada
25 subjekti ja tausta erineva heleduse
tõttu.
►/[
] (värvustasakaal)
• Päikesevalguses, hõõglambivalguses
ja muudes sellistes tingimustes, kui
valge paistab punakas või sinakas,
reguleerib see funktsioon valge värvile,
mis on võimalikult lähedane sellele,
mida me tegelikult vastava valgusallika
puhul oma silmaga näeme.
◄/[
] (automaatteravdamise režiim)
• See võimaldab valida subjektide
asukohale ja arvule sobiva
teravdamismeetodi.
▼/[
] (ajamirežiim (lk 43)
26 [MENU/SET] nupp (lk 22)
(EST) DVQX1123
19
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 20 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Ettevalmistused/põhifunktsioonid
27
28
29
30
31 32
[DISP.] nupp
27 • Ekraanikuva muutub iga kord, kui
seda nuppu vajutate.
[
] (kustutamisnupp) (lk 49)/
28 [
] (kiirmenüü/naasmise)
nupp (lk 26)/[Fn2] nupp (lk 27)
[REC. SETTING RESET] nupp (lk 25)
29 • Kasutage seda nuppu vaikesalvestussätete taastamiseks.
Statiivipesa
• Kaamerat ei pruugi olla võimalik
kinnitada nõuetekohaselt sellisele
30
statiivile, mille kruvi pikkus on 5,5 mm
või rohkem. See võib ka kaamerat
kahjustada.
33
Alalisvoolu ühendusseadise kate (lk 81)
• Toiteadapteri kasutamisel tuleb
kasutada Panasonicu alalisvoolu
ühendusseadist (DMW-DCC15A:
lisavarustus) ja toiteadapterit
(DMW-AC10E: lisavarustus).
31 • Lisavarustuse hulka kuuluvat alalisvoolu ühendusseadist (DMW-DCC15)
ei saa kasutada.
• Kasutage alati Panasonicu toiteadapterit (DMW-AC10E: lisavarustus).
• Toiteadapteri (lisavarustus)
kasutamisel kasutage selle komplekti
kuuluvat toitejuhet.
32 Vabastushoob (lk 10, 13)
33 Kaardi-/akupesa kate (lk 10, 13)
„ Info funktsiooninuppude ([Fn4]
kuni [Fn8]) kohta
• Funktsiooninupud ([Fn4] kuni [Fn8])
(lk 27) on puuteikoonid.
Puudutage nende kuvamiseks
salvestuskuval sakki [ ].
20
DVQX1123 (EST)
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 21 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Ettevalmistused/põhifunktsioonid
„ Objektiiv
H-FS12032
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
Objektiivi pind
Telefoto
Suumirõngas
Lainurk
Kontaktpunkt
Objektiivi paigaldustähis (lk 13)
6
(EST) DVQX1123
21
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 22 ページ 2016年12月1日
木曜日
Ettevalmistused/põhifunktsioonid
Põhitoimingud
Reguleerige ekraani nurka.
• Olge ettevaatlik, et sõrm vms ei jää ekraani vahele.
• Ärge ekraani liiga jõuliselt pöörake. Kriimustuste ja
talitlushäirete oht!
• Sulgege ekraan täielikult algasendisse ajaks, kui te kaamerat
ei kasuta.
„ Erinevad salvestusnurgad
Ekraani saab pöörata kasutaja vajadustele vastavalt. See on mugav, kuna
võimaldab ekraani reguleerides pildistada erinevate nurkade alt.
Iseenda pildistamine
Madala nurga alt pildistamine
• Ekraani joonisel näidatud asendisse
pööramisel lülitub sisse selfirežiim. (lk 29)
Kursornupud/[MENU/SET] nupp
Kursornupu vajutamine:
elementide valimiseks, väärtuste seadmiseks jne
[MENU/SET] vajutamine:
sätete kinnitamiseks jne
• Juhendis on üles, alla, vasakule ja paremale liikumise kursornupud
tähistatud nii: ▲/▼/◄/►.
22
DVQX1123 (EST)
午後5時49分
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 23 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Ettevalmistused/põhifunktsioonid
Režiimiketas (salvestusrežiimi valimine)
Valige režiim režiimiketast keerates.
• Keerake režiimiketast aeglaselt soovitud režiimi
valimiseks.
Intelligentne automaatrežiim (lk 27)
Intelligentne automaatne plussrežiim (lk 28)
Automaatsärituse režiim
Kaamera seatud ava väärtuse ja säriajaga salvestamiseks.
Ava väärtuse prioriteediga automaatsärituse režiim
Säriaja määrab automaatselt ära teie seatud ava väärtus.
Säriaja prioriteediga automaatsärituse režiim
Ava väärtuse määrab automaatselt ära teie seatud säriaeg.
Käsitsi särituse režiim
Särituse määravad ära käsitsi seatud ava väärtus ja säriaeg.
Panoraamvõtte režiim
Panoraamide jäädvustamiseks.
Võttejuhendi režiim
See režiim võimaldab pildistada salvestatavale võttele vastavalt.
Lasterežiim
Laste pildistamiseks.
Portreerežiim
Portreede pildistamiseks.
Loomingulise kontrolli režiim
Salvestamiseks pildiefekti kontrollides.
(EST) DVQX1123
23
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 24 ページ 2016年12月1日
木曜日
Ettevalmistused/põhifunktsioonid
Puuteekraan (puutetoimingud)
Kaamera puuteekraan on mahtuvuslik. Puudutage paneeli otse palja sõrmega.
„ Puudutus
Puudutage lühidalt puutepaneeli.
• Funktsioone puuteekraanilt valides puudutage kindlasti soovitud ikooni keskkohta.
Fn4
Fn5
Fn6
Fn7
SNAP
Fn8
×
Puutepäästik
Subjekti puudutamisel teravdab kaamera selle ja pildistab
automaatselt.
Puudutage seda subjekti, mille soovite teravdada, ja
pildistage.
See võimaldab lihtsalt optimeerida puudutatud koha heledust.
AE
Puuteautomaatsäritus
Puudutage seda subjekti, mille heledus vajab
optimeerimist.
Puudutage [Set].
„ Libistamine ehk lohistamine
Tõmmake sõrmega üle puuteekraani.
Nii saab esitusel liikuda ka järgmisele
kujutisele jne.
„ Laialilükkamine/kokkutõmbamine
(suurendamine/vähendamine)
Hoidke kaht sõrme puuteekraanil ja lükake
sõrmeotsad üksteisest eemale suurendamiseks
või tõmmake kokku vähendamiseks.
24
DVQX1123 (EST)
2.0X
午後5時49分
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 25 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Ettevalmistused/põhifunktsioonid
[REC. SETTING RESET] nupp (salvestussätete
lähtestamine)
Seda nuppu vajutades saab taastada vaikesalvestussätted.
Vajutage seda nuppu, kui kasutatav funktsioon lakkab töötamast või töötab
valesti.
Kui ekraanil on salvestuskuva:
Vajutage [REC. SETTING RESET].
• Salvestussätete lähtestamisel lähtestub ka
järgmine funktsioon:
– ajamirežiim.
• [Face Recog.] ja [Profile Setup] sätted ei
lähtestu.
Menüü kasutamine
1
Vajutage [MENU/SET].
2
Valige ▲/▼ kursornuppudega
menüüelement ja vajutage [MENU/SET].
3
Valige ▲/▼ kursornuppudega säte ja
vajutage [MENU/SET].
• Menüüelemendist olenevalt ei pruugi selle säte
ilmuda või see võib ilmuda muudmoodi.
(EST) DVQX1123
25
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 26 ページ 2016年12月1日
木曜日
Ettevalmistused/põhifunktsioonid
„ Muudesse menüüdesse lülitumine
1
2
Vajutage ◄.
Valige ▲/▼ kursornuppudega menüü
valikuikoon nagu [
].
• Menüüikoone saab valida ka juhtketast keerates.
3
Vajutage [MENU/SET].
„ Menüü sulgemine
Vajutage [
] või vajutage päästik pooleldi alla.
Sageli kasutatud menüüde kiiresti
avamine (kiirmenüü)
Kiirmenüüd kasutades leiab lihtsalt teatud menüüsätteid.
1 Vajutage kiirmenüü avamiseks [
].
2 Keerake juhtketast menüüelemendi valimiseks ja
vajutage ▼ või ▲.
3 Keerake juhtketast sätte valimiseks.
4 Vajutage [
] menüüst väljumiseks, kui
seadistamise lõpetate.
50p
3.5 60
26
DVQX1123 (EST)
4:3
L
0
AFS
AUTO
AWB
午後5時49分
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 27 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Salvestamine
Funktsiooninuppudele sageli kasutatud
funktsioonide määramine
Teatud juhtnuppudele ja ikoonidele saab määrata salvestusfunktsioone jms.
• Funktsiooninupust olenevalt ei saa mõnd funktsiooni määrata.
1
Valige menüü. (lk 25)
MENU
2
→
[Custom] → [Fn Button Set] → [Setting in REC mode]
ehk säte salvestusrežiimis/[Setting in PLAY mode] ehk
säte esitusrežiimis
Vajutage ▲/▼ selle funktsiooninupu valimiseks,
millele soovite funktsiooni määrata, ja vajutage
siis [MENU/SET].
Vajutage ▲/▼ määratava funktsiooni
valimiseks ja vajutage siis [MENU/SET].
3
• Eespool punktis 3 näidatud määramiskuva saab avada mõnd funktsiooninuppu
([Fn1] kuni [Fn3]) 2 s vajutatuna hoides.
Automaatfunktsioonil pildistamine
(intelligentne automaatrežiim)
Salvestusrežiim:
Selles režiimis seab kaamera subjektile ja võttele optimaalsed sätted, mistõttu
on seda soovitav kasutada, kui soovite jätta seadistamise kaamera hooleks ja
salvestada ilma sellele mõtlemata.
1
Keerake režiimiketas tähisele
.
• Kaamera lülitub intelligentsesse automaatrežiimi
või intelligentsesse automaatsesse plussrežiimi
olenevalt sellest, kumba neist viimati kasutasite.
Kaamera ostmisel on aktiivne intelligentne
automaatne plussrežiim. (lk 28)
(EST) DVQX1123
27
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 28 ページ 2016年12月1日
木曜日
Salvestamine
2
Suunake ekraan subjektile.
• Kui kaamera tuvastab optimaalse võtterežiimi, siis ilmub
vastav ikoon 2 s siniselt ja pärast seda muutub selle
värv tavaliseks punaseks. (Automaatne võttetuvastus)
• Kui [iHandheld Night Shot] on sättel [ON] ja kaamera tuvastab [
] kaamerat käes
hoides öövõtete salvestamisel, siis jäädvustatakse fotod öisest maastikust suurel
sarivõttekiirusel ja kombineeritakse üheks pildiks.
• Kui [iHDR] on sättel [ON] ning näiteks tausta ja subjekti vahel esineb tugev kontrast,
siis jäädvustab kaamera mitu erineva säritusega fotot ning kombineerib need üheks
rikkaliku gradatsiooniga fotoks.
„ Intelligentse automaatse plussrežiimi ja intelligentse automaatrežiimi
vahel lülitumine
Valige menüükuval sakk [
] või [
], vajutage ►, et
valida [
] või [
], ja vajutage siis [MENU/SET].
Pildistamine kohandatud värvi, ebateravuse kontrolli ja
heleduse sätetega
Salvestusrežiim:
„ Värvi seadmine
1 Vajutage ► seadistuskuva avamiseks.
2 Keerake juhtketast värvi reguleerimiseks.
• Vajutage [MENU/SET] salvestuskuvale naasmiseks.
A
„ Ähmase taustaga pildistamine (ebateravuse kontroll)
1 Vajutage ▲ heleduse seadmise kuva avamiseks.
2 Vajutage [Fn1] ähmasuse seadmise kuva avamiseks.
28
DVQX1123 (EST)
B
午後5時49分
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 29 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Salvestamine
3
Keerake juhtketast ähmasuse seadmiseks.
• [MENU/SET] vajutamine viib tagasi salvestuskuvale.
• Säte tühistatakse, kui vajutate ähmasuse seadmise
kuval [
].
SS
F
„ Heleduse seadmine
1 Vajutage ▲ seadistuskuva avamiseks.
2 Keerake juhtketast heleduse reguleerimiseks.
• Heleduse seadmise kuval olles saab reguleerida
särikahvli sätet. Vajutage selleks ▲/▼. (lk 44)
• Vajutage [MENU/SET] salvestuskuvale naasmiseks.
500
250
125
60
30
4.0
5.6
8.0
OFF
+1
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
Iseenda pildistamine ([Self Shot])
Kasutatav režiimides:
Ekraani pööramisel aktiveerub selfirežiim.
Saate ekraani vaadates lihtsalt iseennast pildistada.
1
Pöörake ekraan joonisel näidatud
asendisse.
• Ekraani pööramisel ilmub ekraanile peegelpilt.
2
Puudutage elementi.
OFF
• [
] puudutades saab salvestada 4K-fotosid.
Info saamiseks 4K-foto režiimi salvestusmeetodite
kohta vt punkte 2 ja 3 peatükis “4K-fotode
salvestamine” (lk 36).
No
Effect
OFF
OFF
(EST) DVQX1123
29
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 30 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Salvestamine
OFF
No
Effect
([Soft Skin])
([Filter Select])
Pehme naha funktsioon muudab inimeste näod
heledamaks ja nahatooni pehmemaks.
Filtrivaliku funktsioon võimaldab lisada selfirežiimi
jaoks sobiva pildiefekti (filtri).
Taustakontrolli funktsioon muudab tuvastatud nägude
tausta ähmasuse sätet.
OFF
([Background
Control])
[ ON ](Defocus): muudab tuvastatud nägude tausta
ähmaseks.
(Kaamerast kaugemal olevad näod on sel juhul taustal
samuti ähmased.)
[
OFF
ON
](Clear): jäädvustab nii näod kui tausta selgelt.
([Slimming Mode]) Salendamisrežiim muudab inimesed saledamaks.
([Shutter])
Päästikufunktsioon seab katiku vabastamise viisi.
(lk 32)
([Countdown],
[Shots])
Mahaloenduse ja võtete funktsiooniga saab seada
mahaloenduse sätte ([Countdown]) ja järjest
salvestatavate fotode arvu ([Shots]).
• 4K-foto salvestamisel on kasutatav ainult [Filter Select].
3
Puudutage liugriba.
• Saate valida väljalülitatud sätte [OFF] või väärtuse
vahemikust [1] kuni [10]. Vasakus otsas oleva
valimisel lülitub element sättele [OFF].
• Valige pärast [Filter Select], [Background Control],
[Shutter] või [Shots] valimist soovitud ikoon.
OFF
No
Effect
OFF
OFF
Exit
4
5
6
Puudutage [Exit].
Võtke ekraani vaadates sisse soovitud poos.
Vajutage päästik teravdamiseks
pooleldi alla ja siis pildistamiseks
lõpuni alla.
• Vaadake salvestamise ajal objektiivi.
• Olge ettevaatlik, et mitte vaadata otse välklambi ja
automaatteravdamise abilambi valgusesse.
30
DVQX1123 (EST)
2
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 31 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Salvestamine
[Fn3] nupuga pildistamine
[Fn3] nupp toimib selfirežiimis päästikuna. (Seda saab ainult lõpuni alla
vajutada.) See nupp võimaldab pildistada iseennast kaamerat paremas käes
hoides.
Panoraamfotode pildistamine selfirežiimis
Selfirežiimis saab jäädvustada ka panoraame.
Panoraamvõtte režiimis saab jäädvustada mõjukaid selfisid näiteks koos
sõprade või laiema taustaga.
1 Keerake režiimiketas tähisele [
].
2 Pöörake ekraani selfirežiimi deblokeerimiseks.
3 Lugege salvestamisjuhiseid ja puudutage [Next] või [Start].
4 Suunake kaamera ettepoole ja võtke ekraani vaadates sisse soovitud
poos.
5 Vajutage päästik pooleldi (või lõpuni) alla teravdamispunkti ja
särituse lukustamiseks.
6 Suunake kaamera salvestamise alguspositsiooni, vajutage päästik
lõpuni alla ja pöörake kaamerat pildistamiseks suunas, mis on
näidatud punkti 3 kuval.
7 Vajutage uuesti päästikut pildi salvestamise lõpetamiseks.
• Salvestamise saab lõpetada ka nii, et lõpetate kaamera pööramise ja hoidke
seda liikumatult kohapeal.
• Salvestamise saab lõpetada ka kaamerat juhiku lõpuni pöörates.
„ Panoraamvõtte režiimi tehnika
Pöörake kaamerat kesktelje ümber kaamera
salvestamissuunas liigutamiseks. Hoidke kaamerat
kahe käega ja olge ettevaatlik, et seda mitte raputada.
Näide:
• Suure fookuskauguse puhul (nt kui kaamerale on
kinnitatud teleobjektiiv) liigutage kaamerat aeglaselt.
• Kui kaamera liialt rapub, siis ei pruugi salvestamine
õnnestuda või kaamera võib jäädvustada kitsama
(väiksema) panoraami.
• Liigutage kaamera selle vahemiku servani, mille
soovite jäädvustada. (Kaamera ei salvesta vahemiku
serva viimases kaadris.)
• Näoilme muutmisel või silmade pilgutamisel võib
panoraamfoto olla ebaloomulik. Püüdke püsida liikumatuna.
• Soovitame seada selfirežiimis suumi lainurga asendisse.
• Kuna selfirežiimis on panoraamvõtete jäädvustamisel kaamera
ja subjekti vahekaugus väike, siis võivad pildi servad olla
märgatavalt moonutatud.
(EST) DVQX1123
31
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 32 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Salvestamine
Nägu kui päästik
Katik vabastatakse, kui näo-/silmatuvastuse funktsioon tuvastab näo, mis
seejärel käe või muu objektiga kinni kaetakse ja pärast seda uuesti tuvastatakse.
Kuvage näo-/silmatuvastuse kollast raami.
Katke nägu käe või muu objektiga, nii et kollane raam kaob hetkeks.
Kui käe näo eest ära võtate ja kollane raam uuesti ilmub, siis vabastab
kaamera katiku.
Sõber kui päästik
Katik vabastatakse, kui kaks näo-/silmatuvastuse funktsiooniga tuvastatud
nägu lähenevad üksteisele.
Kuvage kahte näo-/silmatuvastuse raami.
• [
] (Buddy) valimisel tuvastab näo-/silmatuvastuse funktsioon ainult kuni
kahte nägu ka siis, kui subjekte on tegelikult rohkem.
Katik vabastatakse, kui kaks raami lähenevad üksteisele teatud kaugusele.
32
DVQX1123 (EST)
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 33 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Salvestamine
Automaatteravdamine
Teravdamisrežiim (AFS/AFF/AFC)
Kasutatav režiimides:
Sellega valitakse teravdamismeetod päästiku pooleldi alla vajutamise jaoks.
MENU
→
Element
[AFS]
[AFF]
[AFC]
[MF]
[Rec] → [Focus Mode]
Võte (soovitav)
Subjekt püsib paigal.
(Maastik, juubelifoto jne)
AFS tähendab ühekordset automaatteravdamist.
Kaamera teravdab automaatselt päästiku pooleldi alla vajutamisel.
Kaamera fikseerib teravdamispunkti päästiku pooleldi alla vajutamise ajal.
Liikumine on ette ennustamatu.
(Lapsed, lemmikloomad jne)
AFF tähendab paindlikku automaatteravdamist.
Kaamera teravdab selles režiimis automaatselt päästiku pooleldi alla
vajutamisel.
Kui subjekt liigub päästiku pooleldi alla vajutamise ajal, siis korrigeerib
kaamera teravdamispunkti automaatselt liikumisele vastavalt.
Subjekt liigub.
(Sport, rongid jne)
AFC tähendab pidevat automaatteravdamist.
Kaamera teravdab selles režiimis päästiku pooleldi alla vajutamise ajal
pidevalt vastavuse tagamiseks subjekti liikumisele.
Liikuva subjekti puhul teravdab kaamera subjekti salvestamisaegset
positsiooni prognoosides. (Liikumisprognoos)
Käsitsi teravdamiseks (lk 34)
(EST) DVQX1123
33
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 34 ページ 2016年12月1日
木曜日
Salvestamine
Käsitsi teravdamine
Kasutatav režiimides:
Kasutage seda funktsiooni, kui soovite teravdamispunkti fikseerida või kui
objektiivi ja subjekti vaheline kaugus on kindel ja te ei soovi automaatteravdamist
aktiveerida.
Ilma teravdamisrõngata vahetatava objektiivi (H-FS12032) kasutamisel
Vajutage ►: teravdab lähedase subjekti.
Vajutage ◄: teravdab kauged subjektid.
Liugriba
• Neid toiminguid saab teha ainult teravdamispunkti reguleerimise kuval.
• ◄/► vajutatuna hoidmine suurendab
teravdamiskiirust.
• Teravdamispunkti saab reguleerida ka liugriba libistades.
1
Valige menüü. (lk 25)
MENU
2
34
→
Vajutage ◄ (
DVQX1123 (EST)
[Rec] → [Focus Mode]→ [MF]
).
AF
午後5時49分
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 35 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Salvestamine
3
Vajutage ▲/▼/◄/► teravdamispositsiooni reguleerimiseks
ja vajutage siis [MENU/SET].
• Ekraanile ilmub vastavat ala suurendav abikuva. (Käsitsi teravdamise abikuva)
• [DISP.] vajutamisel lähtestub teravdamispositsioon tagasi keskele.
4
Teravdage.
Käsitsi teravdamise abikuva (suurendatud)
Teravdatud osad
Käsitsi teravdamise juhend
• Teravdatud osad on esile tõstetud.
(Teravdatud osad)
• Saate kontrollida, kas teravdamispunkt on seatud
lähemale või kaugemale.
(Käsitsi teravdamise juhend)
AF
Saate teha järgmisi toiminguid:
Juhtnupuga tehtav
toiming
▲/▼/◄/►*
—
Puutetoiming
Lohistamine
5
Suurendab/vähendab kuva suure
sammuga.
Lülitab suurendatud kuva
(aken/täisekraan).
—
∗
Liigutab suurendatud ala.
Kokku tõmbamine/ Suurendab/vähendab kuva
väikse sammuga.
lahku lükkamine
—
[DISP.]*
Toimingu kirjeldus
[Reset]*
Lähtestab suurendatava ala
tagasi keskele.
Ilma teravdamisrõngata vahetatava objektiivi kasutamisel saab teha neid
toiminguid pärast ▼ vajutamist suurendatava ala seadmise kuva avamiseks.
Vajutage päästik pooleldi alla.
• Abikuva sulgub. Ekraanile ilmub salvestuskuva.
• Abikuva saab sulgeda ka [MENU/SET] vajutades.
(EST) DVQX1123
35
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 36 ページ 2016年12月1日
木曜日
Salvestamine
4K-fotode salvestamine
Kasutatav režiimides:
Kaamera võimaldab salvestada umbes 8 miljoni piksliseid sarivõtteid
sagedusega 30 kaadrit sekundis. Pärast sarivõtte jäädvustamist saab
salvestada sarivõttefailist välja võetud täpse hetke fotona.
• Kasutage 4K-fotode salvestamiseks UHSi kiiruseklassi 3 kaarti. (lk 9)
• 4K-fotode salvestamisel on vaatenurk kitsam.
1
Vajutage [
2
Vajutage ◄/► salvestusmeetodi valimiseks ja vajutage
siis [MENU/SET].
[
].
• Sama toimingu saab teha ka nii: vajutage [
(▼), vajutage ◄/►, et valida 4K-foto ikoon
([
] jne), ja vajutage siis ▲. (lk 43)
]
[4K Burst]
Parima foto saamiseks kiiresti
liikuvast subjektist
Sarivõtte salvestamine toimub
päästiku vajutatuna hoidmise
ajal.
Vajutage ja hoidke vajutatuna.
Kaamera salvestab.
[
]
[4K Burst(S/S)]
“S/S” ehk “Start/
Stop” on
alustamise ja
lõpetamise tähis.
36
Ootamatute pildistamisvõimaluste realiseerimiseks
Sarivõtte salvestamine algab
päästiku vajutamisel ja seiskub
selle uuesti vajutamisel.
Alustage (esimene vajutus).
Lõpetage (teine vajutus).
Kaamera salvestab.
DVQX1123 (EST)
]
午後5時49分
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 37 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Salvestamine
[
]
[4K Pre-Burst]
Salvestamiseks vastavalt
vajadusele pildistamisvõimaluse tekkides
Sarivõtte salvestamine toimub
umbes 1 s enne ja pärast
päästiku vajutamist.
Umbes 1 s
Kaamera salvestab.
• Salvestamine seiskub, kui olete järjest salvestanud 5 min.
Mikro-SDHC mälukaardi kasutamisel saab ilma katkestamata jätkata 4K-foto
salvestamist ka siis, kui faili suurus ületab 4 GB, ent sel juhul 4K-foto jagatakse ning
see salvestatakse ja seda esitatakse eraldi sarivõttefailidena.
Mikro-SDXC mälukaardi kasutamisel saab salvestada 4K-foto ühe failina ka siis, kui
sarivõttefaili suurus on üle 4 GB.
3
Vajutage salvestamiseks päästikut.
• Kaamera jäädvustab 4K-foto sarivõtte ja salvestab
selle MP4-vormingus 4K-sarivõttefailina.
• Kui [Auto Review] on deblokeeritud, siis kuvab
kaamera automaatselt pildivaliku kuva.
4:3
4K
AFS
• Sättel [
] ([4K Pre-Burst]) tühjeneb aku tavalisest kiiremini ja kaamera
temperatuur tõuseb.
Valige seetõttu [
] ([4K Pre-Burst]) alles vahetult enne salvestama asumist.
• Kaamera lakkab enda kaitsmiseks töötamast allpool kirjeldatud viisil, kui kuumeneb
üle näiteks kõrge ümbritseva õhu temperatuuri või pideva 4K-foto salvestamise tõttu.
Oodake sel juhul, kuni kaamera jahtub maha.
– Pidev salvestamine, video salvestamine ja Wi-Fi ühendus blokeeruvad ajutiselt.
– Kui jätkate salvestamist koguni siis, kui ekraanil hakkab [
] vilkuma, siis ilmub
hoiatusteade ja kaamera lülitub automaatselt välja.
(EST) DVQX1123
37
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 38 ページ 2016年12月1日
木曜日
Salvestamine
Piltide valimine 4K-sarivõttefailist ja salvestamine
• Foto salvestatakse JPEG-vormingus.
1
2
Valige esituskuvalt ikooniga [
vajutage ▲.
] kujutis ja
• Kui kujutis on salvestatud sättel [
Burst]), siis jätkake punktiga 3.
] ([4K Pre-
Lohistage liugriba võtete umbkaudseks
valimiseks.
Fn3
3
4
38
Lohistage kaadreid fotona salvestatava
kaadri valimiseks.
Puudutage [
] pildi salvestamiseks.
DVQX1123 (EST)
Fn1
午後5時49分
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 39 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Salvestamine
Teravdamispunkti kontrollimine pärast
salvestamist (järelteravdamine/
teravdamispunktide virnastamine)
Kasutatav režiimides:
Kaamera võimaldab salvestada 4K-sarivõtte teravdamispunkti erinevatele
aladele nihutades. Saate pärast salvestamist valida soovitud teravdamisala.
See funktsioon sobib liikumatute objektide salvestamiseks.
Valida saab ka mitu teravdamisala ning mestida need üheks fotoks.
(Teravdamispunktide virnastamine)
• Soovitame kasutada statiivi kujutisi teravdamispunktide virnastamise tarvis
jäädvustades.
• Kasutage UHSi kiiruseklassi 3 kaarti. (lk 9)
• Järelteravdamise funktsiooni kasutamisel on vaatenurk kitsam.
1
2
Vajutage [
].
Vajutage ◄/►, et valida [ON], ja vajutage
siis [MENU/SET].
3
Määrake kindlaks kompositsioon ja vajutage
päästik pooleldi alla.
4
• Automaatteravdamine tuvastab kuval teravdamisalad.
(V.a kuva servad)
• Kui kuval ei saa ühtegi ala teravdada, siis hakkab
teravdamistähis ( ) vilkuma. Sel juhul ei saa
salvestada.
4:3
4K
Vajutage päästik lõpuni alla salvestamise
alustamiseks.
• Teravdamispunkt muutub automaatselt
salvestamise ajal. Kui ikoon ( ) kaob, siis lõpeb
salvestamine automaatselt.
Päästiku pooleldi alla vajutamisest kuni
salvestamise lõpetamiseni:
• Ärge muutke kaugust subjektini ega
kompositsiooni.
• Ärge suumi kasutage.
• Kaamera salvestab MP4-vormingus video. (Heli ei salvestata.)
• Kui [Auto Review] on deblokeeritud, siis ilmub kuva, millel saate valida soovitud
teravdamisala. (lk 40)
(EST) DVQX1123
39
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 40 ページ 2016年12月1日
木曜日
Salvestamine
„ Järelteravdamise tühistamine
Valige [OFF] punktis 2.
• Kaamera lakkab enda kaitsmiseks töötamast allpool kirjeldatud viisil, kui kuumeneb
üle näiteks kõrge ümbritseva õhu temperatuuri või järelteravdamisfunktsiooniga
salvestamise tõttu. Oodake sel juhul, kuni kaamera jahtub maha.
– Pidev salvestamine, video salvestamine ja Wi-Fi ühendus blokeeruvad ajutiselt.
– Kui jätkate salvestamist koguni siis, kui ekraanil hakkab [
] vilkuma, siis ilmub
hoiatusteade ja kaamera lülitub automaatselt välja.
Soovitud teravdamisala valimine ja foto salvestamine
1
Valige esituskuvalt ikooniga [
vajutage ▲.
2
Puudutage soovitud teravdamisala.
] kujutis ja
Fn1
• Kui valitud ala kohta pole teravdatud pilti, siis ilmub
punane raam. Sel juhul ei saa fotot salvestada.
• Kuva serva ei saa valida.
Fn3
Juhtnupuga tehtav
toiming
Puutetoiming
▲/▼/◄/►
Puudutamine
Toimingu kirjeldus
Valib teravdamisala.
• Suurendatud kuval ei saa
seda valida.
Suurendab kuva.
Vähendab kuva (kui see on
suurendatud).
[Fn1]
[Fn3]
[MENU/SET]
40
DVQX1123 (EST)
Lülitab kaamera teravdamispunktide virnastamise
funktsioonile. (lk 41)
Teravdatud osad on värviliselt
esile tõstetud. ([Peaking])
• Lülitumisjärjestus:
[OFF]→[ON] ([LOW]) → [ON]
([HIGH]).
Salvestab foto.
午後5時49分
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 41 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Salvestamine
• Teravdamispunkti saab peenreguleerida suurendatud
kuval liugriba lohistades. (Sama saab teha ka ◄/►
vajutades.)
3
Puudutage [
Fn3
] foto salvestamiseks.
• Kaamera salvestab foto JPEG-vormingus.
Mitme pildi mestimine teravdatud vahemiku
laiendamiseks (teravdamispunktide virnastamine)
1
2
3
Puudutage [
] ptk “Soovitud teravdamisala valimine ja foto
salvestamine” punktis 2.
Puudutage mestimismeetodit.
[Auto Merging]
Automaatmestimisega valitakse automaatselt mestimiseks
sobivad pildid ja liidetakse üheks.
• Prioriteediks on lähema teravdamispunktiga pildid.
• Pildid liidetakse üheks pildiks, mis seejärel
salvestatakse.
[Range Merging]
Vahemiku mestimise sättel liidetakse üheks pildiks valitud
teravdamisaladega pildid.
([Range Merging] valimisel)
Puudutage soovitud teravdamisala.
Fn3
• Valige vähemalt 2 ala.
• Kaamera valib ka kahe ala vahelised teravdatud
alad ning näitab kombineeritud teravdatud ala.
• Hallilt on kuvatud alad, mis võivad valimisel muuta
mestitud pildi ebaloomulikuks, ja alad, mida ei saa
valida.
• Valiku tühistamiseks puudutage teravdamisala uuesti.
Fn3
(EST) DVQX1123
41
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 42 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Salvestamine
Juhtnupuga
tehtav toiming
Puutetoiming
▲/▼/◄/►
Puudutamine
Valib ala.
[Fn3]
[Set/Cancel]
Määrab/tühistab ala.
[All]
Valib kõik alad.
(Enne alade valimist)
[Reset]
Tühistab kõik valikud.
(Pärast alade valimist)
[DISP.]
[MENU/SET]
4
Puudutage [
Toimingu kirjeldus
Mestib pildid ja salvestab saadud foto.
] piltide mestimiseks ja saadud foto salvestamiseks.
• Foto salvestatakse JPEG-vormingus. Fotole salvestatakse ka lühima fookuskaugusega
originaalpildi salvestusinfo (Exif-info), k.a säriaeg, ava väärtus ja ISO tundlikkus.
• Kaamera võib automaatselt korrigeerida kaameravärina põhjustatud piltide eritelgsust.
Korrigeerimise korral muutub vaatenurk piltide mestimisel pisut kitsamaks.
• Tulemuseks võib olla ebaloomulik pilt, kui subjekt liigub salvestamise ajal või kui
subjektide vahekaugus on suur.
42
DVQX1123 (EST)
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 43 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Salvestamine
Sarivõte/taimeri kasutamine (ajamirežiim)
Kasutatav režiimides:
Saate muuta seda, mida kaamera päästiku vajutamisel teeb.
1
Vajutage ▼ (
2
Vajutage ◄/► ajamirežiimi valimiseks
ja vajutage siis [MENU/SET].
).
H
Ajamirežiim
[Single]
Ühe võtte režiimis salvestab kaamera
päästiku vajutamisel ainult ühe pildi.
[Burst]
Sarivõtte režiimis salvestab kaamera fotosid
järjest päästiku vajutatuna hoidmise ajal.
[4K PHOTO] (P36)
4K-foto režiimis salvestab kaamera päästiku
vajutamisel 4K-foto.
[Post Focus] (P39)
[Self Timer]
3
Järelteravdamise režiimis salvestab kaamera
päästiku vajutamisel järelteravdamise
funktsiooniga.
Taimerirežiimis salvestab kaamera foto pärast
seatud ajavahemiku möödumist päästiku
vajutamisest.
Teravdage subjekt ja pildistage.
„ Ajamirežiimi tühistamiseks
Valige [
] ([Single]) või [
] punktis 2.
(EST) DVQX1123
43
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 44 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Salvestamine
Pildistamine sätet automaatselt
reguleerides (kahvliga salvestamine)
Kasutatav režiimides:
Kaamera jäädvustab päästiku vajutamisel sätet automaatselt reguleerides
mitu fotot.
1
Valige menüü. (lk 25)
MENU
→
[Rec] → [Bracket] → [Bracket Type]
(Exposure Bracket)
(White Balance Bracket)
2
3
Särikahvli valimisel: vajutage päästikut
salvestamiseks säritust reguleerides.
Värvustasakaalu kahvli valimisel:
vajutage üks kord päästikut automaatselt
kolme foto salvestamiseks erinevatel
värvustasakaalu sätetel.
Vajutage ▲/▼, et valida [More settings], ja vajutage siis
[MENU/SET].
• Info [More settings] kohta igat funktsiooni kirjeldavalt leheküljelt.
• Vajutage päästik menüüst väljumiseks pooleldi alla.
Teravdage subjekt ja pildistage.
„ Kahvli deaktiveerimiseks
Valige [OFF] punktis 1.
Särikahvel
„ Info [More settings] kohta (punkt 2 lk 44)
[Step]
[Sequence]
Seab pildistatavate fotode arvu ja säri kompensatsiooni
vahemiku.
[3•1/3] (jäädvustab kolm fotot sammuga 1/3 EV) kuni
[7•1] (jäädvustab seitse fotot sammuga 1 EV)
Seab pildistamisjärjekorra.
[
[Single Shot Setting]*
∗
44
]: Jäädvustab ühe foto igal päästiku vajutamisel.
[
]: Jäädvustab kõik pildistatavad fotod päästiku
ühekordsel vajutamisel.
Ei ole kasutatav sarivõtte salvestamisel. Kui hoiate sarivõtte salvestamisel päästikut
vajutatuna, siis salvestab kaamera järjest, kuni määratud arv fotosid on jäädvustatud.
DVQX1123 (EST)
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 45 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Salvestamine
Video/4K-video salvestamine
Kasutatav režiimides:
Kaameraga saab salvestada AVCHD-vorminguga ühilduvaid täiskõrglahutusega
videoid ja MP4-videoid.
Lisaks sellele saab salvestada ka MP4-vormingus 4K-videoid.
Kaamera salvestab stereoheli.
1
Alustage salvestamist videonuppu
vajutades.
Möödunud salvestusaeg
Kasutatav salvestusaeg
• Videot saab salvestada igale režiimile
vastavalt.
• Salvestusoleku tähis (punane)
vilgub video
salvestamise ajal.
• Vabastage videonupp kohe pärast vajutamist.
2
3s
Lõpetage salvestamine videonuppu
uuesti vajutades.
R1m37s
• Video salvestamise ajal saab salvestada ka
fotosid. Vajutage selleks päästik lõpuni alla.
• Kui kaamera kuumeneb üle ümbritseva õhu kõrge temperatuuri, pideva salvestamise
või muu sellise tõttu, siis rakenduvad kaamera kaitseks järgmised piirangud.
Oodake, kuni kaamera jahtub maha.
– Kui jätkate salvestamist koguni siis, kui ekraanil hakkab [
] vilkuma, siis ilmub
hoiatusteade ja kaamera lülitub automaatselt välja.
• MP4-videod [Rec Quality] sättel [4K]:
Salvestamine seiskub, kui olete järjest salvestanud 5 min.
Kui mikro-SDHC mälukaardi kasutamisel on fail suurem kui 4 GB, siis jagatakse see
salvestamiseks ja esitamiseks väiksemateks videofailideks.
(Saate video salvestamist ilma katkestamata jätkata.)
Mikro-SDXC mälukaarti kasutades saab video salvestada ühe failina isegi siis, kui
see on suurem kui 4 GB.
• AVCHD-video:
Fail jagatakse salvestamise tarvis väiksemateks videofailideks, kui see on suurem
kui 4 GB.
– Videod [Rec Quality] sättel [FHD/28M/50p] või [FHD/17M/50i]:
Salvestamine seiskub, kui olete järjest salvestanud 20 min.
– Videod [Rec Quality] sättel [FHD/24M/25p] või [FHD/24M/24p]:
Salvestamine seiskub, kui olete järjest salvestanud 29 min 59 s.
(EST) DVQX1123
45
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 46 ページ 2016年12月1日
木曜日
Salvestamine
• [MP4] videod faili suuruse sättel [FHD] või [HD]:
Fail jagatakse salvestamise ja esitamise tarvis väiksemateks videofailideks, kui see
on suurem kui 4 GB. (Saate video salvestamist ilma katkestamata jätkata.)
– Videod [Rec Quality] sättel [FHD/28M/60p] või [FHD/28M/50p]:
Salvestamine seiskub, kui olete järjest salvestanud 20 min.
– Videod [Rec Quality] sättel [FHD/20M/30p], [FHD/20M/25p], [HD/10M/30p] või
[HD/10M/25p]:
Salvestamine seiskub, kui olete järjest salvestanud 29 min 59 s.
• Kui kaamera temperatuur tõuseb näiteks ümbritseva õhu kõrge temperatuuri
või video pideva salvestamise tõttu, siis võib maksimaalne kasutatav järjest
salvestamise aeg lüheneda.
„ Vormingu, suuruse ja salvestamise kaadrisageduse seadmine
MENU
→
[Motion Picture] → [Rec Format]
See andmevorming sobib kõrglahutusega teleril esitamiseks jne.
[AVCHD]
[MP4]
MENU
→
See andmevorming sobib arvutil esitamiseks jne.
[Motion Picture] → [Rec Quality]
[AVCHD] valimisel
Element
Suurus
Salvestamise
kaadri
sagedus
Anduri väljund
Bitikiirus
[FHD/28M/50p]*¹
1920 x 1080
50p
50 kaadrit/s
28 Mbit/s
[FHD/17M/50i]
1920 x 1080
50i
50 kaadrit/s
17 Mbit/s
[FHD/24M/25p]
1920 x 1080
50i
25 kaadrit/s
24 Mbit/s
[FHD/24M/24p]
1920 x 1080
24p
24 kaadrit/s
24 Mbit/s
∗ 1 AVCHD Progressive
46
DVQX1123 (EST)
午後5時49分
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 47 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Esitus
[MP4] valimisel
Element
Suurus
Salvestamise
kaadrisagedus
Anduri väljund
Bitikiirus
[4K/100M/30p]*²
3840 x 2160
30p
30 kaadrit/s
100 Mbit/s
[4K/100M/25p]*²
3840 x 2160
25p
25 kaadrit/s
100 Mbit/s
[4K/100M/24p]*²
3840 x 2160
24p
24 kaadrit/s
100 Mbit/s
[FHD/28M/60p]
1920 x 1080
60p
60 kaadrit/s
28 Mbit/s
[FHD/28M/50p]
1920 x 1080
50p
50 kaadrit/s
28 Mbit/s
[FHD/20M/30p]
1920 x 1080
30p
30 kaadrit/s
20 Mbit/s
[FHD/20M/25p]
1920 x 1080
25p
25 kaadrit/s
20 Mbit/s
[HD/10M/30p]
1280 x 720
30p
30 kaadrit/s
10 Mbit/s
[HD/10M/25p]
1280 x 720
25p
25 kaadrit/s
10 Mbit/s
∗ 2 4K-video
• Kasutage 4K-video salvestamiseks UHSi kiiruseklassi 3 kaarti. (lk 9)
Piltide esitamine
1
2
Vajutage
.
Vajutage ◄/►.
◄:
►:
eelmise pildi esitamiseks
järgmise pildi esitamiseks
Kujutise veebiteenusele saatmine
Kujutiste ükshaaval kuvamisel saab ▼ vajutades saata kujutise lihtsalt
veebiteenusele.
(EST) DVQX1123
47
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 48 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Esitus
Video esitamine
Kaameraga saab esitada AVCHD- ja MP4-vormingus
videoid.
• Videod on kuvatud videoikooniga ([
]).
12s
Vajutage esitamiseks ▲.
Video salvestusaeg
„ Toimingud video esitamise ajal
Juhtnupuga tehtav
toiming
Puutetoiming
Toimingu kirjeldus
▲
Esitus/paus
▼
Seiskamine
Kiiresti tagasikerimine*¹
◄
Kaadrihaaval tagasikerimine*²
(pausi ajal)
Kiiresti edasikerimine*¹
►
Kaadrihaaval edasikerimine
(pausi ajal)
Helitugevuse vähendamine
Helitugevuse suurendamine
∗ 1 Kiiresti edasi-/tagasikerimise kiirus suureneb, kui vajutate uuesti ►/◄.
∗ 2 [AVCHD] video kaadrihaaval tagasi kerimisel kuvab kaamera kaadreid umbes
0,5 s intervalliga.
48
DVQX1123 (EST)
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 49 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Esitus
Piltide kustutamine
Kustutatud pilte ei saa enam taastada.
Ühe pildi kustutamiseks
1
Valige esitusrežiimis kustutatav pilt ja
vajutage siis [
].
• Sama toimingu saab teha ka [
2
] puudutades.
Vajutage ▲, et valida [Delete Single], ja vajutage siis
[MENU/SET].
Mitme pildi või kõikide piltide kustutamiseks
1
2
Vajutage esitusrežiimis [
[Delete Multi]
[Delete All]
3
Mitme pildi kustutamise säte võimaldab valida korraga
kustutamiseks kuni 100 pilti.
• Pildirühmi käsitatakse ühe pildina. Kustutatakse kõik
valitud pildirühma pildid.
Kõikide piltide kustutamise sättel saab [All Delete Except
Favorite] valimisel kustutada kõik pildid peale lemmikuks
seatud piltide.
([Delete Multi] valimisel)
Vajutage ▲/▼/◄/► pildi valimiseks ja
vajutage siis seadmiseks [MENU/SET].
(Korrake seda toimingut.)
•
4
].
Vajutage ▲/▼ piltide kustutamise meetodi valimiseks ja
vajutage siis [MENU/SET].
ilmub valitud piltidele.
[MENU/SET] uuesti vajutamine tühistab valiku.
([Delete Multi] valimisel)
Vajutage ◄, et valida [OK], ja vajutage siis kustutamiseks
[MENU/SET].
(EST) DVQX1123
49
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 50 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Menüü
Menüüde loend
Menüüelementide selgituste kuvamiseks
Kui [Setup] menüüs on [Menu Information] seatud
sättele [ON], siis kuvatakse menüüs menüüelementide ja sätete selgitusi.
Menüü selgitused
• [Photo Style], [Filter Settings], [Focus Mode], [Metering Mode], [i.Dynamic],
[i.Resolution], [Diffraction Compensation], [Digital Zoom] ja [Stabilizer] on [Rec] ja
[Motion Picture] menüüs ühised. Nende funktsioonide sätete muutmine ühes neist
menüüdest kajastub ka teises menüüs.
[Rec] ehk salvestusmenüü
Selles menüüs saab seada kuvasuhte, piksliarvu, 4K-foto ja salvestatavate piltide muid
aspekte.
[i.Dynamic] ehk i-dünaamikadiapasoon
[i.Resolution] ehk i-eraldus[Aspect Ratio] ehk kuvasuhe võime
[Picture Size] ehk pildi suurus [iHandheld Night Shot] ehk
i-öövõte kaamerat käes hoides
[Quality] ehk kvaliteet
[iHDR] ehk i-kombineeritud pilt
[Sensitivity] ehk tundlikkus
[HDR] ehk kombineeritud pilt
[Focus Mode] ehk
teravdamisrežiim
[Multi Exp.] ehk multisäritus
[Metering Mode] ehk
[Time Lapse Shot] ehk
mõõtmismeetod
ajanihkega võte
[Stop Motion Animation] ehk
[Burst Rate] ehk sarivõtte
multiplikatsioon
kiirus
[Panorama Settings] ehk
[4K PHOTO] ehk 4K-foto
panoraami sätted
[Bracket] ehk kahvel
[Shutter Type] ehk katiku tüüp
[Self Timer] ehk taimer
[Flash] ehk välklamp
[Photo Style] ehk foto stiil
[Filter Settings] ehk filtrisätted
[Red-Eye Removal] ehk
punasilmsuse eemaldamine
50
DVQX1123 (EST)
[ISO Limit Set] ehk ISO
piirväärtuse seadmine
[ISO Increments] ehk ISO
inkremendid
[Extended ISO] ehk
laiendatud ISO
[Long Shtr NR] ehk pika
säriaja mürasummutus
[Shading Comp.] ehk varju
kompenseerimine
[Diffraction Compensation]
ehk difraktsiooni kompenseerimine
[Ex. Tele Conv.] ehk täiendav
telekonversioon
[Digital Zoom] ehk digisuum
[Color Space] ehk värviruum
[Stabilizer] ehk stabilisaator
[Face Recog.] ehk
näotuvastus
[Profile Setup] ehk
profiiliseadistus
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 51 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Menüü
[Motion Picture] ehk videomenüü
Selles menüüs saab seada video salvestamiseks salvestusvormingu, salvestuskvaliteedi ja muud aspektid.
[Photo Style] ehk foto stiil
[Filter Settings] ehk filtrisätted
[Snap Movie] ehk videoklipp
[Rec Format] ehk salvestusvorming
[Rec Quality] ehk
salvestuskvaliteet
[Focus Mode] ehk
teravdamisrežiim
[Picture Mode] ehk pildirežiim
[Continuous AF] ehk pidev
automaatteravdamine
[Metering Mode] ehk
mõõtmismeetod
[i.Dynamic] ehk i-dünaamikadiapasoon
[i.Resolution] ehk i-eraldusvõime
[Diffraction Compensation] ehk
difraktsiooni kompenseerimine
[Ex. Tele Conv.] ehk täiendav
telekonversioon
[Digital Zoom] ehk digisuum
[Stabilizer] ehk stabilisaator
[Flkr Decrease] ehk
virvenduse vähendamine
[Mic Level Disp.] ehk
mikrofoni taseme kuva
[Mic Level Adj.] ehk mikrofoni
taseme reguleerimine
[Wind Noise Canceller] ehk
tuulemüha kustutaja
[Custom] ehk kohandatud menüü
Selles menüüs saab vastavalt oma eelistustele määrata kindlaks kaamera töötamise
viisi, nagu kuvad ja nuppudega tehtavad toimingud.
[Silent Mode] ehk vaikne
režiim
[AF/AE Lock] ehk automaatteravdamise/-särituse lukk
[AF/AE Lock Hold] ehk AF/AE
luku hoidmine
[Shutter AF] ehk automaatteravdamine päästiku
vajutamisel
[Half Press Release] ehk
vabastamine pooleldi
vajutamisel
[Quick AF] ehk kiire
automaatteravdamine
[Pinpoint AF Time] ehk nõelaotsa automaatteravdamise aeg
[MF Assist Display] ehk käsitsi
teravdamise abikuva
[MF Guide] ehk käsitsi
teravdamise juhend
[Peaking] ehk teravdatud osad
[Histogram] ehk histogramm
[Guide Line] ehk abijooned
[Center Marker] ehk keskpunktimärgis
[Highlight] ehk esiletõst
[Zebra Pattern] ehk
sebramuster
[Monochrome Live View] ehk
monokroomotsevaade
[Constant Preview] ehk
[Pinpoint AF Display] ehk nõela- pidev eelvaade
otsa automaatteravdamise kuva
[Expo.Meter] ehk särimõõdik
[AF Assist Lamp] ehk auto[Dial Guide] ehk juhtketta
maatteravdamise abilamp
[Focus/Release Priority] ehk
juhend
teravdamise/vabastamise
[Rec Area] ehk salvestusala
prioriteet
[Remaining Disp.] ehk
[AF+MF] ehk automaat- pluss järelejäänud salvestuskäsitsi teravdamine
võimaluse kuvamine
[MF Assist] ehk käsitsi
teravdamise abiline
[Auto Review] ehk
automaatülevaatus
[Fn Button Set] ehk
funktsiooninuppude seadmine
[Lens Position Resume] ehk
objektiiviasendi kasutuse
jätkamine
[Q.MENU] ehk kiirmenüü
[Video Button] ehk videonupp
[Power Zoom Lens] ehk
mootoriga suumobjektiiv
[Lens w/o Focus Ring] ehk
ilma teravdamisrõngata
objektiiv
[Self Shot] ehk selfi
[Touch Settings] ehk
puutesätted
[Touch Scroll] ehk
puutekerimine
[Menu Guide] ehk
menüüjuhend
[Shoot w/o Lens] ehk
salvestamine ilma objektiivita
(EST) DVQX1123
51
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 52 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Menüü
[Setup] ehk seadistusmenüü
Selles menüüs saab seada kellasätted, valida töötoonide sätteid ja muid sätteid, mis
muudavad kaamera kasutamise lihtsamaks.
Siin saab konfigureerida ka Wi-Fi’ga seotud funktsioonide sätteid.
[Online Manual] ehk
onlainmanuaal
[Clock Set] ehk kella seadmine
[World Time] ehk maailmaaeg
[Travel Date] ehk reisikuupäev
[Wi-Fi]
[Beep] ehk töötoonid*
[Monitor Display] ehk
ekraanikuva
[Monitor Luminance] ehk
ekraani heledus
[Economy] ehk säästurežiim
∗
[USB Mode] ehk USB-režiim
[TV Connection] ehk
teleriühendus
[Menu Resume] ehk menüükasutuse jätkamine
[Menu Background] ehk
menüütaust
[Menu Information] ehk
menüüinfo
[Language] ehk keel
[Version Disp.] ehk
versioonikuva
[Exposure Comp. Reset] ehk
säri kompensatsiooni
lähtestamine
[Self Timer Auto Off] ehk
taimeri automaatne
väljalülitumine
[No.Reset] ehk numbrite
lähtestamine
[Reset] ehk lähtestamine
[Reset Wi-Fi Settings] ehk
Wi-Fi sätete lähtestamine
[Pixel Refresh] ehk pikslivärskendus
[Sensor Cleaning] ehk
anduri puhastamine
[Level Gauge Adjust.] ehk
loodiga korrigeerimine
[Demo Mode] ehk demorežiim
[Format] ehk vormindamine
Võimaldab seada elektrooniliste helide ja elektroonilise katiku heli helitugevuse.
[Playback] ehk esitusmenüü
Selles menüüs saab seada salvestatud piltidele kaitse-, kärpimis- ja printimissätteid jms.
[2D/3D Settings] ehk 2D/3D
sätted
[Slide Show] ehk slaidiseanss
[Playback Mode] ehk
esitusrežiim
[Location Logging] ehk
asukoha logimine
[RAW Processing] ehk RAW
töötlus
[4K PHOTO Bulk Saving] ehk
4K-foto mass-salvestus
[Light Composition] ehk
heledate osade liitmine
[Clear Retouch] ehk
puutekustutamine
52
DVQX1123 (EST)
[Title Edit] ehk pealkirja
muutmine
[Rotate Disp.] ehk kuva
pööramine
[Text Stamp] ehk tekstitempel
[Video Divide] ehk video
jagamine
[Time Lapse Video] ehk
ajanihkega video
[Stop Motion Video] ehk
kaadervideo
[Resize] ehk suuruse
muutmine
[Favorite] ehk lemmikud
[Cropping] ehk kärpimine
[Rotate] ehk pööramine
[Print Set] ehk printimissätted
[Protect] ehk kaitsmine
[Face Rec Edit] ehk näotuvastuse andmete muutmine
[Picture Sort] ehk piltide
sortimine
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 53 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Menüü
[Aspect Ratio] ehk kuvasuhe
Kasutatav režiimides:
See võimaldab valida piltidele printimiseks või esitamiseks sobiva kuvasuhte.
MENU
→
[Rec] → [Aspect Ratio]
[4:3]
4:3 teleri kuvasuhe
[3:2]
35 mm filmikaamera kuvasuhe
[16:9]
Kõrglahutusega teleri jms kuvasuhe
[1:1]
Ruutjas kuvasuhe
[Picture Size] ehk pildi suurus
Kasutatav režiimides:
Seadke piksliarv.
Mida suurem on piksliarv, seda peenemalt on piltidel detailid näha koguni
suurele paberile välja printides.
MENU
→
[Rec] → [Picture Size]
Kuvasuhte sättel [4:3]
Sätted
[L] (16M)
Kuvasuhte sättel [3:2]
Kujutise suurus
Sätted
4592 x 3448
[
M] (8M)
3232 x 2424
[
S] (4M)
2272 x 1704
[L] (14M)
[
[
Kujutise suurus
4592 x 3064
M] (7M)
3232 x 2160
S] (3.5M)
2272 x 1520
(EST) DVQX1123
53
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 54 ページ 2016年12月1日
木曜日
Menüü
Kuvasuhte sättel [16:9]
Sätted
Kuvasuhte sättel [1:1]
Kujutise suurus
[L] (12M)
4592 x 2584
Sätted
Kujutise suurus
[L] (11.5M)
3424 x 3424
[
M] (8M)
3840 x 2160
[
M] (6M)
2416 x 2416
[
S] (2M)
1920 x 1080
[
S] (3M)
1712 x 1712
[Quality] ehk kvaliteet
Kasutatav režiimides:
Seadke tihendusmäär piltide salvestamiseks.
[Rec] → [Quality]
MENU →
Sätted
Failivorming
Sätete kirjeldus
JPEG-foto, mille puhul on pildi kvaliteet seatud
prioriteediks.
JPEG
[
]
[
]
[
RAW +JPEG
]
RAW
Standardse pildikvaliteediga JPEG-foto.
See on kasulik fotode arvu suurendamiseks
ilma piksliarvu muutmata.
Võimaldab salvestada korraga RAW- ja
JPEG-foto (
või
).
Salvestab ainult RAW-fotod.
• RAW-fotod salvestatakse alati [4:3] (4592x3448) kuvasuhtega.
• Sättel [
] või [
] salvestatud kujutise kustutamisel kustutatakse korraga
nii RAW- kui JPEG-foto.
• Sättel [
] salvestatud kujutise esitamisel kuvatakse salvestamisel valitud
kuvasuhtele vastavaid halle alasid.
• RAW-fotosid saab töödelda [Playback] menüüs [RAW Processing] funktsiooniga.
(lk 55)
• Kasutage RAW-failide arvutil töötlemiseks Ichikawa Soft Laboratory “SILKYPIX
Developer Studio” tarkvara (lk 65).
54
DVQX1123 (EST)
午後5時49分
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 55 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Menüü
[RAW Processing] ehk RAW töötlus
Võimaldab töödelda RAW-vormingus salvestatud fotosid. Töödeldud fotod
salvestatakse JPEG-vormingus.
1
→
[Playback] → [RAW Processing]
Vajutage ◄/► RAW-fotode valimiseks ja
vajutage siis [MENU/SET].
2
Vajutage ▲/▼ elemendi valimiseks.
MENU
[White Balance] ehk värvustasakaal
[Exposure Comp.] ehk säri
kompensatsioon
[Saturation]/[Color Tone] ehk
värviküllastus/värvitoon
[Filter Effect] ehk filtriefekt
[Photo Style] ehk foto stiil
[Noise Reduction] ehk mürasummutus
[i.Dynamic] ehk i-dünaamikadiapasoon
[i.Resolution] ehk i-eraldusvõime
[Contrast] ehk kontrast
[Sharpness] ehk teravus
[Highlight] ehk esiletõst
[Setup] ehk seadistamine
[Shadow] ehk vari
3
4
Vajutage [MENU/SET] ja seadke.
5
Vajutage ▲/▼, et valida [Begin Processing], ja vajutage siis [MENU/SET].
Vajutage [MENU/SET].
• See toiming viib tagasi punkti 2 kuvale. Muude elementide seadmiseks korrake
toiminguid 2 kuni 4.
„ Elementide seadmine
Elemendi valimisel ilmub seadistuskuva.
DISP.
DISP.
-1
0
+1
WB
AWB
AWB
(EST) DVQX1123
55
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 56 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Menüü
Juhtnupuga
tehtav toiming
◄/►
Puutetoiming
Toimingu kirjeldus
Lohistamine
Valib sätte.
▲
[WB K Set]
Avab värvitemperatuuri seada võimaldava
kuva. (Ainult siis, kui [White Balance] on
sättel [
])
▼
[Adjust.]
Avab värvustasakaalu peenhäälestamise
kuva. (Ainult siis, kui [White Balance] on
seatud)
[DISP.]
[DISP.]
[MENU/SET]
[Set]
Avab võrdluskuva.
Seab reguleeritud taseme ja viib tagasi
elemendi valimise kuvale.
• [Noise Reduction], [i.Resolution] ja [Sharpness] valimisel ei saa võrdluskuva kasutada.
• Kaks korda puudutamine suurendab pilti. Suurendatud pildi kaks korda puudutamine
taastab pildi algse suuruse.
Võrdluskuval saab reguleerimiseks teha järgmisi toiminguid:
Aktiivne säte
0
DISP.
Juhtnupuga tehtav
toiming
◄/►
Puutetoiming
Lohistamine
[DISP.]
[DISP.]
[MENU/SET]
[Set]
• Keskkoha puudutamine suurendab pilti. [
56
DVQX1123 (EST)
Toimingu kirjeldus
Valib sätte.
Viib tagasi seadistuskuvale.
Seab reguleeritud taseme ja viib tagasi
elemendi valimise kuvale.
] puudutamisel taastub pildi algne suurus.
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 57 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Menüü
[Setup] ehk seadistamise säte
Selle elemendi valimisel ilmub kuva, millega teil palutakse valida [Reinstate
Adjustments] (reguleerimiste ennistamine), [Color Space] (värviruum) või
[Picture Size] (pildi suurus).
Vajutage ▲/▼ elemendi valimiseks ja vajutage siis [MENU/SET].
• [Reinstate Adjustments] valimisel ilmub kinnituskuva.
Valige [Yes] käsu täitmiseks ja tagasi elemendi valimise kuvale naasmiseks.
Vajutage ▲/▼ sätte valimiseks ja vajutage siis [MENU/SET].
[Light Composition] ehk heledate osade liitmine
Valige 4K-sarivõttefailist mitu kaadrit, mille soovite ühendada. Eelnevast kaadrist
heledamad kujutise osad lisatakse eelneva kaadri peale, et ühendada kaadrid
üheks pildiks.
MENU
1
2
→
[Playback] → [Light Composition]
Vajutage ◄/►, et valida 4K-foto sarivõttefail, ja vajutage siis
[MENU/SET].
Valige ühendamismeetod ja vajutage siis [MENU/SET].
[Composite Merging] ehk segamestimise säte
Valige kaadrid, mille heledamad osad soovite mestida.
Valige kaadrid.
(EST) DVQX1123
57
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 58 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Menüü
Vajutage [MENU/SET].
Kaamera jätab valitud kaadrid meelde ja ekraanile
ilmub eelvaatekuva.
Vajutage ▲/▼ elementide valimiseks ja vajutage
siis [MENU/SET] järgmiste toimingute tegemiseks.
– [Next]: Võimaldab valida ühendamiseks
täiendavaid kaadreid. Viib tagasi punkti .
– [Reselect]: Võimaldab loobuda vahetult
eelnevalt valitud kaadrist ja valida muu kujutise.
– [Save]: Lõpetab kaadrivaliku.
Korrake toiminguid
ja
ühendamiseks täiendavate kaadrite valimiseks.
• Valida saab kuni 40 kaadrit.
Vajutage ▼, et valida [Save], ja vajutage siis [MENU/SET].
[Range Merging] ehk vahemiku mestimise säte
Valige esimene ja viimane kaader ning sellesse vahemikku jäävate kaadrite
heledamad osad ühitatakse.
Valige esimene kaader ja vajutage [MENU/SET].
Valikumeetod on sama nagu “[Composite Merging] ehk segamestimise
sätte” punktis .
Valige viimane kaader ja vajutage [MENU/SET].
3
Valige kinnituskuval [Yes] ja vajutage siis [MENU/SET].
Kaamera kuvab liitpilti.
• Fotod salvestatakse JPEG-vormingus. Fotole lisatakse ka esimese kaadri
salvestusinfo (Exif-info), nagu säriaeg, ava väärtus ja ISO tundlikkus.
58
DVQX1123 (EST)
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 59 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Wi-Fi
Mida saab teha Wi-Fi® funktsiooniga?
• Kaameraga ei saa ühenduda avalikesse raadiokohtvõrkudesse.
Kaamera juhtimine nutitelefoni/tahvliga (lk 60)
•
•
•
•
•
•
Nutitelefoniga salvestamine (lk 62)
Piltide esitamine kaamerast (lk 63)
Kujutiste salvestamine kaamerast (lk 63)
Kujutiste saatmine sotsiaalvõrgustikku (lk 63)
Asukohainfo kirjutamine kaamerasse salvestatud kujutistele (lk 64)
Videoklipina salvestatud videote ühendamine nutitelefonil/tahvlil vastavalt oma
eelistustele
Piltide telerist vaatamine
Juhtmeta printimine
Kujutiste AV-seadmele saatmisel
Kujutiste arvutisse saatmisel
Veebiteenuste kasutamine
Allpool tähendab “nutitelefon” nii nutitelefone kui tahvleid, kui muud öeldud ei
ole.
„ Info Wi-Fi ühenduse tähise kohta
Põleb punaselt:
kui Wi-Fi on sisselülitatud või
Wi-Fi ühendus aktiivne
Vilgub punaselt:
pildiandmete saatmisel
„ Info [Wi-Fi] nupu kohta
Juhendis nimetatakse [Wi-Fi] nupuks seda
funktsiooninuppu, millele on [Wi-Fi] määratud.
(Kaamera ostmisel on [Wi-Fi] määratud
funktsiooninupule [Fn4].)
Info funktsiooninuppude kohta: (lk 27)
Fn4
Fn5
Fn6
Fn7
SNAP
Fn8
Toimingud [Wi-Fi] vajutamiseks
1 Puudutage [ ].
2
Puudutage [
Fn4
].
(EST) DVQX1123
59
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 60 ページ 2016年12月1日
木曜日
Wi-Fi
Kaamera juhtimine nutitelefoni/tahvliga
Nutitelefoni/tahvli äpi “Image App” installimine
“Panasonic Image App” (edaspidi “Image App”) on Panasonicu pakutav
rakendus.
• Opsüsteem
Äpp Android™-ile:
Android 4.0 või värskem
Äpp iOS’ile:
iOS 7.0 või värskem
1
Ühendage nutitelefon võrku.
2
(Android)
Valige “Google PlayTM Store”.
(iOS)
Valige “App Store”.
3
Sisestage otsinguboksi “Panasonic Image App” või “LUMIX”.
4
Valige ja installige “Panasonic Image App” (
).
• Kasutage värskeimat versiooni.
• Toetatud opsüsteemid on õiged 2017 jaanuari seisuga ja võivad muutuda.
• Lugege “Image App” äpi menüüst spikrit täiendavate kasutusjuhiste saamiseks.
• Kui kasutate “Image App” äppi nutitelefonil, mis on ühendunud kaameraga Wi-Fi
kaudu, siis ei pruugi “Image App” äpi spikker olla nutitelefonist olenevalt kuvatav.
Tehke sel juhul nii: katkestage ühendus kaameraga. Ühendage nutitelefon uuesti
mobiilivõrku (nagu 3G või LTE) või Wi-Fi ruuteriga ja avage siis “Image App” äpi
spikker.
• Toetatud opsüsteemist ja “Image App” äpi versioonist olenevalt võivad osad selles
juhendis näidatud kuvad ja osa siin antud infost teie seadmest erineda.
• Kasutatava nutitelefoni tüübist olenevalt ei pruugi teenus olla korralikult kasutatav.
Leiate infot “Image App” äpi kohta allolevalt tugisaidilt.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(See sait on ainult ingliskeelne.)
• Äppi mobiilivõrgu kaudu alla laadides võib teie lepingust olenevalt olla kohaldatav
kõrge andmesidetasu.
60
DVQX1123 (EST)
午後5時49分
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 61 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Wi-Fi
Nutitelefoni/tahvliga ühendumine
Ühendumine ilma parooli kasutamata
Saate lihtsalt seadistada otseühenduse nutitelefoniga ilma parooli sisestamata.
Kaameral
Valige menüü. (lk 25)
MENU →
[Setup] → [Wi-Fi] →
[Wi-Fi Function] → [New Connection] →
[Remote Shooting & View]
SSID
• Kui kaamera on nutitelefoniga ühendumiseks valmis, siis
ilmub ekraanile SSID.
• Võite info kuvamiseks vajutada kaameral ka [Wi-Fi].
Nutitelefonil
1
2
3
Lülitage seadistusmenüüs Wi-Fi sisse.
Valige Wi-Fi seadistuskuval kaamera ekraanil
kuvatud SSID.
Käivitage “Image App”.
• Kui kaamera ekraanile ilmub ühendumise kinnituskuva,
siis valige ühendumiseks [Yes]. (Ainult esmakordsel
ühendumisel)
Wi-Fi
0123456789ABC
Kaamera ostmisel on Wi-Fi parooli funktsioon väljalülitatud.
Kontrollige enne Wi-Fi võrku ühendumist, et ühendumise kinnituskuval on
kuvatud just see seade, millega soovite ühenduda. Kui kuvatud on vale seade ja
te valite [Yes], siis ühendub kaamera automaatselt selle vale seadmega.
Soovitav on seada [Wi-Fi Password] sättele [ON] näiteks puhuks, kui läheduses
on ka mõni muu Wi-Fi seade.
(EST) DVQX1123
61
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 62 ページ 2016年12月1日
Wi-Fi
Ühenduse katkestamine
1
2
Lülitage kaamera salvestusrežiimi.
Valige kaameral järgmised menüüelemendid Wi-Fi ühenduse
katkestamiseks.
MENU
→
[Setup] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] → [Yes]
• Ühenduse saab katkestada ka kaameral [Wi-Fi] vajutades.
3
Sulgege nutitelefonil “Image App”.
(iOS’iga seadme kasutamisel)
Vajutage “Image App” äpi kuval äpi sulgemiseks kodunuppu.
(Androidiga seadme kasutamisel)
Vajutage “Image App” äpi kuval äpi sulgemiseks kaks korda
naasmisnuppu.
Kujutiste salvestamine nutitelefoni/tahvli kaudu
(kaugsalvestus)
1
2
Ühenduge nutitelefoniga. (lk 61)
Tehke toimingud nutitelefonil.
Valige [
].
Jäädvustage kujutis.
• Jäädvustatavad kujutised salvestatakse
kaamerasse.
• Kõik sätted ei ole kasutatavad.
A
62
DVQX1123 (EST)
木曜日
午後5時49分
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 63 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Wi-Fi
Kujutiste esitamine kaamerast
1
2
Ühenduge nutitelefoniga. (lk 61)
Tehke toimingud nutitelefonil.
Valige [
].
Puudutage kujutist suurendamiseks.
Kujutiste salvestamine kaamerast
1
2
Ühenduge nutitelefoniga. (lk 61)
Tehke toimingud nutitelefonil.
Valige [
].
Hoidke sõrm kujutisel ja lohistage seda salvestamiseks.
• Salvestada ei saa RAW-vormingus fotosid, AVCHD-videoid, MP4-videoid
[Rec Quality] sättel [4K], 4K-sarivõttefaile ega järelteravdamise funktsiooniga
salvestatud pilte.
Kujutiste saatmine kaamerast sotsiaalvõrgustikku
1
2
Ühenduge nutitelefoniga. (lk 61)
Tehke toimingud nutitelefonil.
Valige [
].
Hoidke sõrm kujutisel ja lohistage seda sotsiaalvõrgustikku saatmiseks.
• Kujutis saadetakse veebiteenusele, nagu sotsiaalvõrgustiku saidile.
(EST) DVQX1123
63
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 64 ページ 2016年12月1日
木曜日
Wi-Fi
Nutitelefonist/tahvlist asukohainfo lisamine kaamerasse
salvestatavatele kujutistele
Nutitelefoniga hangitud asukohainfo saab saata kaamerasse. Pärast info
saatmist saab selle kirjutada kaamerasse salvestatavatele kujutistele.
Alustage asukohainfo salvestamist.
Alustage kujutiste salvestamist.
Lõpetage asukohainfo salvestamine.
Saatke ja kirjutage asukohainfo.
„ Tehke toimingud nutitelefonil
1 Ühenduge nutitelefoniga. (lk 61)
2 Valige [
].
3 Valige [Geotagging].
4 Valige ikoon.
Asukohainfo salvestamise alustamine/lõpetamine
• Nutitelefoni aku tühjeneb kiiremini asukohainfo salvestamise ajal.
Kui asukohainfo salvestamine ei ole vajalik, siis lõpetage see.
Asukohainfo saatmine ja kirjutamine
• Järgige ekraanijuhiseid toimingute tegemiseks nutitelefonil.
• Asukohainfoga kujutised on märgistatud tähisega [
].
64
DVQX1123 (EST)
午後5時49分
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 65 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Muu
Tarkvara allalaadimine
Laadige alla ja installige tarkvara kujutiste esitamiseks ja monteerimiseks arvutil.
• Tarkvara allalaadimiseks tuleb ühenduda arvutiga internetti.
• Sidekeskkonnast olenevalt võib tarkvara allalaadimiseks kuluda pisut aega.
PHOTOfunSTUDIO 9.9 PE
(Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10)
See tarkvara võimaldab kujutisi hallata. Saate näiteks saata fotod ja videod
arvutisse ning sortida need siis salvestuskuupäeva või mudelinime järgi.
Saate teha ka mitmeid muid toiminguid, nagu kirjutada kujutisi DVD-le, kujutisi
töödelda ja korrigeerida ning videoid monteerida.
Külastage allolevat saiti tarkvara alla laadimiseks ja installimiseks.
Laadige tarkvara alla, kuni see on allalaadimiseks saadaval.
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs99pe.html
(See sait on ainult ingliskeelne.)
• Allalaadimisaja lõpp: 2022 jaanuar
• Detailne info töökeskkonna ja kasutusmeetodi kohta “Lisafunktsioonide kasutusjuhendist (PDF)” või vastava tarkvara manuaalist.
• “PHOTOfunSTUDIO” ei ühildu Mac’iga.
SILKYPIX Developer Studio SE
((Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10, Mac OS X v10.6 kuni v10.12)
See tarkvara võimaldab töödelda RAW-vormingus kujutisi.
Muudetud kujutised salvestatakse personaalarvutil kuvatavas vormingus
(JPEG, TIFF jne).
Külastage allolevat saiti tarkvara alla laadimiseks ja installimiseks.
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/
• Leiate SILKYPIX Developer Studio kasutusjuhised selle spikrist või Ichikawa Soft
Laboratory tugisaidilt.
LoiLoScope’i 30-päevane täisprooviversioon
(Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10)
See tarkvara võimaldab videoid lihtsalt monteerida.
Külastage allolevat saiti tarkvara alla laadimiseks ja installimiseks.
http://loilo.tv/product/20
• Installitakse ainult prooviversioon.
• Lugege LoiLoScope’i kasutusjuhiste saamiseks samalt saidilt allalaaditavat
LoiLoScope’i manuaali.
• "LoiLoScope" ei ühildu Mac’iga.
(EST) DVQX1123
65
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 66 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Muu
Ekraanikuva
Salvestamisel
50p
4:3
L
AFS
OFF
×
Fn 4
Fn4
No
No
E f f e ct
Effect
Fn 5
Fn5
OFF
Fn 6
Fn6
OFF
M IN I
MINI
Fn 7
Fn7
SNAP
BKT
AEL
3.5 60
BKT
0 200
BKT
AWB
Fn 8
Fn8
98
1pic.
EXPS
1
Salvestusrežiim
(lk 23)
Kaart (kuvatud ainult
salvestamise ajal)
PO P
POP
Foto stiil
Pildiefekti (filtri) säte
8m30s
Möödunud salvestusaeg*¹ (lk 45)
Samaaegse
salvestamise tähis
Välklambirežiim
Välklamp
50p
50p
SNAP
4SEC
4:3
4:3
EX
STD.
L
M
WIDE
Täiendav telekonversioon (video
salvestamisel)
Kombineeritud pilt/ikombineeritud pilt
Multisäritus
Digisuum
Salvestusvorming/
salvestuskvaliteet
(lk 46)
Elektrooniline katik
Videoklipp
Ülekuumenemistähis
(lk 69)
Pildi suurus/kuvasuhe
(lk 53)
Täiendav telekonversioon
(pildistamisel)
Kujutise suurus
(panoraamvõtte
režiimis)
Pildiefekti (filtri)
reguleerimise kuva
66
Teravdatud osad
DVQX1123 (EST)
Pildirežiim
(foto prioriteet)
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 67 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Muu
Kvaliteet (lk 54)
AFS AFF AFC MF
AF aAutomaatteravdamise ala
Kohtmõõtmise sihtmärk
Teravdamisrežiim
Järelteravdamine (lk 39)
Keskpunktimärgis
Automaatteravdamise
režiim
Taimer
Tõmbeteravdamine
Mikrofoni taseme kuva
Näotuvastus
AFL
Automaatteravdamise lukk
Sarivõte
Vaikne režiim
Automaatsärituse lukk
AEL
4K-foto (lk 36)
AE
Akutähis
Pildistabilisaator*²
3.5
Ava väärtus (lk 17)
60
Säriaeg (lk 17)
Säri kompensatsiooni
väärtus
Värinahoiatus
Salvestusolek (Vilgub
punaselt.)/teravdatud
(Põleb roheliselt.) (lk 17)
LOW
STAR
Särikahvel (lk 44)
BKT
Heledus (lk 29)
Teravdatud (madala
valgustusega)
Käsitsi särituse
abiline
Teravdatud (tähevalguse
automaatteravdamine)
Wi-Fi’ga ühendunud
ISO tundlikkus
Juhtketta kasutusjuhend
Histogramm
BKT
AWB
Nimi*3
Õige kuupäev ja kellaaeg/reisisihtkoha
säte*4:
Värvustasakaalu
peenreguleerimine
Värv (lk 28)
Vanus*3
Asukoht*4
Värvustasakaalu kahvel
Värvustasakaal
Ärasõidukuupäevast möödunud päevade
arv*4
Särimõõdik
Mõõtmismeetod
Programminihe
Taimer
98
R 8m30s
Salvestatavate fotode
arv
Kasutatav
salvestusaeg*¹
Fookuskauguse näit
Sammsuum
(EST) DVQX1123
67
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 68 ページ 2016年12月1日
木曜日
Muu
Puutesakk
Puutesuum
×
Puutepäästik
AE
Puuteautomaatsäritus
Teravdatud osad
OFF
Selfirežiim (lk 29)
No
Effect
Fn4
OFF
Fn5
Fn7
SNAP
Fn6
OFF
Funktsiooninupp (lk 27)
Fn8
Värv (lk 28)
Ebateravuse kontrolli funktsioon (lk 28)
Heledus (lk 29)
Ebateravuse tüüp ([Miniature Effect])
/
Üks lisavärv
Valgusallika asukoht
Pildiefekti (filtri) reguleerimine
Pildiefekt SEES/VÄLJAS
M IN I
MINI
∗
∗
∗
∗
1
2
3
4
68
Pildiefekt (filter)
m: minut, s: sekund
Kasutatav ainult koos stabilisaatori funktsiooni toetava objektiiviga.
See ilmub kaamera sisselülitamisel umbes 5 s, kui [Profile Setup] on seatud.
See ilmub kaamera sisselülitamisel umbes 5 s pärast kella seadmist ja
esitusrežiimist salvestusrežiimi lülitumist.
DVQX1123 (EST)
午後5時49分
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 69 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Muu
Rikkeotsing
Juhinduge esmalt alltoodust.
Kui probleem ei lahene, siis võib olla abi [Setup] menüüs [Reset]
täitmisest.
• Lugege ka detailsema infoga “Lisafunktsioonide kasutusjuhendit (PDF)”.
Sisselülitatud kaamerat ei saa kasutada.
Kaamera lülitub pärast sisselülitamist viivitamata välja.
• Aku on tühi.
→ Laadige aku. (lk 10)
Laadimistähis vilgub.
• Nii juhtub väga kõrge või väga madala temperatuuriga kohas laadides.
→ Ühendage USB-juhe (kuulub komplekti) uuesti vahemikku 10…30 °C jääval
ümbritseva õhu temperatuuril (aku temperatuur peaks olema sama) ja proovige
akut uuesti laadida.
• Akut ei saa laadida, kui arvuti ei suuda kaamerat piisava toitega varustada.
Aku tühjeneb liiga kiiresti.
•[
] ([4K Pre-Burst]) valimisel tühjeneb aku kiiremini.
→ Valige [
] ([4K Pre-Burst]) alles vahetult enne salvestama asumist.
Kaamera lülitub salvestamise ajal äkki välja.
• Kaamera lakkab enda kaitsmiseks töötamast allpool kirjeldatud viisil, kui kuumeneb
üle näiteks kõrge ümbritseva õhu temperatuuri, pideva 4K-foto või video salvestamise
tõttu. Oodake sel juhul, kuni kaamera jahtub maha.
→ Pidev salvestamine, video salvestamine ja Wi-Fi ühendus blokeeruvad ajutiselt.
→ Kui jätkate salvestamist koguni siis, kui ekraanil hakkab [
] vilkuma, siis ilmub
hoiatusteade ja kaamera lülitub automaatselt välja.
(EST) DVQX1123
69
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 70 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Muu
Subjekt on korralikult teravdamata.
• Subjekt on väljaspool kaamera fookuskaugust.
• Ega [Custom] menüüs ei ole [Focus/Release Priority] seatud sättele [RELEASE]?
• Ega [Custom] menüüs ei ole [Shutter AF] seatud sättele [OFF]?
• Ega te ei kasuta automaatteravdamise lukku sobimatult?
Salvestatud pilt on ähmane.
Pildistabilisaator ei toimi efektiivselt.
• Säriaeg pikeneb ja pildistabilisaatori funktsioon ei pruugi töötada korralikult eriti
pimedas pildistamisel.
→ Soovitame pika säriajaga pildistamisel kasutada statiivi ja taimerit.
Subjekt on pildil moonutatud.
• Kui salvestate liikuvat subjekti elektroonilise katiku kasutamisel või salvestate videot
või 4K-fotot, siis võib subjekt olla pildil moonutatud. See on iseloomulik kaamera
pildianduritena kasutatavatele MOS-anduritele. See ei ole talitlushäire.
Luminofoor- ja LED-lambi valguses võivad ilmuda triibud või virvendus.
• See on iseloomulik kaamera pildianduritena kasutatavatele MOS-anduritele.
See ei ole talitlushäire.
• Elektroonilise katiku kasutamisel võib säriaja pikendamine vähendada rõhtsate
triipude efekti.
• Kui märkate video salvestamisel luminofoor- või LED-lambi valguses virvendust või
näete triipe, siis saab neid vähendada [Flkr Decrease] funktsiooni seades ning
säriaega fikseerides. Säriaja saab valida järgmiste sätete seast: [1/50], [1/60],
[1/100] ja [1/120].
Salvestatud pildi heledus või värvitoon erineb tegelikust võttest.
• Luminofoor- või LED-lambi valguses jne salvestamisel võib säriaja lühendamine
põhjustada mõningast heleduse ja värvi muutumist. Nii juhtub valgusallika
karakteristikute tõttu. See ei ole talitlushäire.
• Subjekti salvestamisel äärmiselt heledas kohas või luminofoor-, LED-, elavhõbe-,
naatriumlambi jms valguses võivad värvid ja ekraani heledus muutuda või rõhtsad
triibud kuvale ilmuda.
70
DVQX1123 (EST)
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 71 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Muu
Videoid ei saa salvestada.
• Suure mälumahuga kaardi kasutamisel ei pruugi olla pärast kaamera sisselülitamist
natuke aega võimalik videot salvestada.
Vahel on 4K-videot salvestades raske automaatteravdamisega
teravdada.
• Nii juhtub, kui kaamera püüab salvestada äärmiselt täpse teravdamispunktiga
vähendatud automaatteravdamise kiirusel. See ei ole talitlushäire.
Välklamp ei lülitu sisse.
• Välklamp ei tööta elektroonilise katiku kasutamisel.
• Välklamp ei tööta, kui [Silent Mode] on sättel [ON].
Kaamera ei esita pilti.
Salvestatud pildid puuduvad.
• Kas kaart on sisestatud?
• Ega seda kausta või pilti ei ole arvutil töödeldud?
Kui on, siis ei saa seda selle kaameraga esitada.
→ Piltide arvutist kaardile kirjutamiseks on soovitav kasutada “PHOTOfunSTUDIO”
tarkvara (lk 65).
• Kas [Playback Mode] on seatud esituse tarvis?
→ Valige [Normal Play].
Wi-Fi ühendust ei saa luua.
Raadioside katkeb.
Kaamera ei kuva juhtmeta pääsupunkti.
„ Üldnõuanded Wi-Fi ühenduse kasutamiseks
• Kasutage ühendatava seadme sideulatuses.
• Ega läheduses ei kasutata mõnd 2,4 GHz sagedusel töötavat seadet nagu
mikrolaineahi, juhtmeta telefon vms?
→ Samaaegsel kasutamisel võib raadioside katkeda. Kasutage neid seadmeid
kaamerast piisavalt kaugel.
• Kui akutähis vilgub punaselt, siis ei pruugi kaamera muu seadmega ühenduda või
ühendus võib katkeda.
(Ilmub teade nagu [Communication error].)
• Kaamera metall-lauale või -riiulile panemine võib raadiosidet negatiivselt mõjutada.
Sel juhul ei pruugi ühendumine õnnestuda. Pange kaamera metallpinnast eemale.
(EST) DVQX1123
71
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 72 ページ 2016年12月1日
木曜日
Muu
„ Info juhtmeta pääsupunkti kohta
• Kontrollige, et ühendatav juhtmeta pääsupunkt töötab.
• Kontrollige juhtmeta pääsupunkti raadioside seisukorda.
→ Pange kaamera juhtmeta pääsupunktile lähemale.
→ Muutke juhtmeta pääsupunkti asukohta ja suunda.
• Juhtmeta pääsupunkti vastavast sättest olenevalt ei pruugi kaamera seda kuvada
koguni hea raadioside puhul.
→ Lülitage juhtmeta pääsupunkt välja ja sisse.
→ Kontrollige juhtmeta pääsupunkti sätteid.
→ Kaamera ei pruugi juhtmeta pääsupunkti tuvastada, kui juhtmeta pääsupunkt
on seatud võrgu SSIDd mitte levindama. Sisestage ühendumiseks võrgu SSID
või deblokeerige juhtmeta pääsupunktil SSID levindamine.
Kui püüan seadistada Wi-Fi ühendust Windows 8-ga arvutiga, siis ei
tunne arvuti ära minu kasutajanime ja parooli, mistõttu ma ei saa
arvutiga ühenduda.
• Mõned opsüsteemid, k.a Windows 8 kasutavad kaht tüüpi kontosid: lokaalne konto ja
Microsofti konto.
→ Kasutage kindlasti lokaalse konto kasutajanime ja parooli.
Kui teil on lokaalne konto seadistamata, siis looge see.
Kaamera ei tuvasta arvutit Wi-Fi ühenduse kasutamisel.
Kaamerat ei saa arvutiga Wi-Fi kaudu ühendada.
• Töörühma vaikenimi on “WORKGROUP”. Kaamera ei tuvasta arvutit, kui olete
töörühma nime muutnud.
Seadke [Wi-Fi Setup] menüüs [PC Connection] funktsiooni [Change Workgroup
Name] sätteks ühendataval arvutil seadistatuga sama töörühma nimi.
• Kontrollige, et sisestate sisselogimisnime ja parooli õigesti.
• Kui kaameraga ühendatud Mac’i või Windowsiga arvuti süsteemiaeg erineb oluliselt
kaamera kellaajast, siis ei saa mõne opsüsteemi puhul kaamerat arvutiga ühendada.
→ Kontrollige, et kaamera [Clock Set] ja [World Time] funktsioonide sätted
vastavad Windowsiga arvuti või Mac’i kellaajale, kuupäevale ja ajavööndile.
Seadke suure erinevuse puhul samad sätted.
72
DVQX1123 (EST)
午後5時49分
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 73 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Muu
Kujutise veebiteenusele saatmiseks kulub palju aega.
Kujutise saatmine katkeb poolepealt. Kõiki kujutisi ei saa saata.
• Ega kujutis ei ole mahult väga suur?
→ Vähendage kujutise suurust [Size] funktsiooniga ja saatke siis.
→ Saatke pärast video jagamist [Video Divide] funktsiooniga.
• Saatmiseks võib kuluda rohkem aega, kui juhtmeta pääsupunkt asub kaugel.
→ Saatke juhtmeta pääsupunktile lähemalt.
• Saadetava videofaili vorming varieerub sihtkohast olenevalt.
Katik jääb suletuks kaamera väljalülitamisel
(k.a unerežiimi lülitumisel).
• Katik võib kaamera rappumisel sulguda. See ei ole talitlushäire. Ärge pange sõrme
paigaldusraami sisse. Katik avaneb uuesti kaamera sisselülitumisel.
Objektiivikoostust kostab heli.
• Seda heli põhjustab objektiivi liikumine või avatoiming kaamera sisse või välja
lülitumisel. See ei ole talitlushäire.
• Ava automaatse reguleerimise heli kostab, kui heledus on muutunud näiteks
suumimise või kaamera liikumise tõttu. See ei ole talitlushäire.
Kaamera soojeneb.
• Kaamera pinnad ja ekraani tagakülg võivad kasutamisel soojeneda. See ei mõjuta
kaamera talitlust ega kvaliteeti.
Kell lähtestub.
• Kell võib lähtestuda, kui kaamerat ei kasutata kaua aega.
→ Sel juhul ilmub ekraanile [Please set the clock]: seadke kell uuesti. (lk 14)
(EST) DVQX1123
73
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 74 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Muu
Tehnilised andmed
Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma ette teatamata.
Digikaamera kere (DC-GX800):
Ohutusinfo
Toiteallikas:
8,4 V alalispinge ( 8,4 V)
Energiatarve:
2,4 W (salvestamisel)
[Vahetatava objektiivi (H-FS12032) kasutamisel]
1,8 W (esitamisel)
[Vahetatava objektiivi (H-FS12032) kasutamisel]
Kaamera efektiivpikslid
16 000 000 pikslit
Pildiandur
4/3’’ Live MOS andur, pikslite koguarv 16 840 000 pikslit,
põhivärvide filter
Digisuum
Maks. 4x
Täiendav telekonversioon Pildistamisel:
Maks. 2x (Kui valitud on pildi suurus [S] (4 M)
kuvasuhte [4:3] juures.)
Video salvestamisel:
2,4x/3,6x
Teravdamine
Automaatteravdamine/käsitsi teravdamine, näo-/silmatuvastus/järgimine/49-ala-teravdamine/kohandatud
multi/1-ala-teravdamine/nõelaots
(Teravdamisala saab puudutades valida.)
Katiku tüüp
Elektrooniliselt kontrollitud ühe kardinaga fokaaltasandi
katik/elektrooniline katik
74
DVQX1123 (EST)
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 75 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Muu
Sarivõtted
Sarivõtte kiirus
Salvestatavate fotode
arv
Elektrooniline 5,8 fotot/s (suur kiirus, AFS),
esikardin
5 fotot/s (suur kiirus, AFC),
4 fotot/s (keskmine kiirus, AFS),
5 fotot/s (keskmine kiirus, AFC),
2 fotot/s (väike kiirus)
Elektrooniline 10 fotot/s (suur kiirus, AFS),
katik
6 fotot/s (suur kiirus, AFC),
4 fotot/s (keskmine kiirus, AFS),
6 fotot/s (keskmine kiirus, AFC),
2 fotot/s (väike kiirus)
Koos RAW-failidega: 15 või enam fotot
Ilma RAW-failideta: 100 või rohkem fotot
∗ Panasonicu määratud katsetingimustel salvestades
ISO tundlikkus
(standardne väljundtundlikkus)
AUTO/
/100*/200/400/800/1600/3200/6400/12800/
25600
(1/3 EV sammu saab muuta)
∗ Kasutatav ainult [Extended ISO] seadmisel.
Minimaalne valgustatus
Umbes 9 lx (i-hämarafunktsiooni kasutamisel, säriaeg
on 1/25 s)
[Vahetatava objektiivi (H-FS12032) kasutamisel]
Säriaeg
Foto:
T (aeg) (maks. umbes 60 s),
60 kuni 1/16000 s
[Shutter Type] ([AUTO])
Video:
1/25 kuni 1/16000 s
EV 0 kuni EV 18
Mõõtepiirkond
(EST) DVQX1123
75
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 76 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Muu
Värvustasakaal
Automaatne värvustasakaal/päevavalgus/pilvine/vari/
hõõglambivalgus/välklamp/käsitsi seadistus1/käsitsi
seadistus2/käsitsi seadistus3/käsitsi seadistus 4/
värvustasakaalu K seadistus
Säritus
(AE=automaatsäritus)
Programme AE (P)/ava prioriteediga AE (A)/säriaja
prioriteediga AE (S)/käsitsi säritus (M)/AUTO
Säri kompensatsioon (1/3 EV samm, -5 EV kuni +5 EV)
Valguse mõõtmise
süsteem
Multimeetod/keskelekaalutud/kohtmeetod
Ekraan
3,0’’ TFT LCD (3:2) (umbes 1 040 000 punkti)
(pildiväli umbes 100%)
Puuteekraan
Välklamp
Sisseehitatud tööasendisse avanev välklamp
GN 5,6 ekvivalent (ISO200·m)
[GN 4,0 ekvivalent (ISO100·m)]
Välklambi tööulatus:
Umbes 0,4 m kuni 4,5 m
[Vahetatava objektiivi (H-FS12032) kasutamisel,
sättel WIDE, [ISO AUTO] on seatud]
AUTO, AUTO/punasilmsuse vähendamine, sundvälk,
sundvälk/punasilmsuse vähendamine, aeglane
sünkroniseerimine, aeglane sünkroniseerimine/
punasilmsuse vähendamine, välgukeeld
Välklambirežiim
Välgu sünkroniseerimiskiirus
1/50 s või vähem (elektroonilise esikardinaga katikuga)
Mikrofon
Stereo
Kõlar
Mono
Salvestatavad
andmekandjad
Mikro-SD mälukaart/mikro-SDHC mälukaart*/mikro-SDXC
mälukaart* (* UHS-I UHS: kiiruseklass 3)
76
DVQX1123 (EST)
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 77 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Muu
Pildi suurus
Foto
Kuvasuhte sättel [4:3]
4592x3448 pikslit, 3232x2424 pikslit, 2272x1704 pikslit
Kuvasuhte sättel [3:2]
4592x3064 pikslit, 3232x2160 pikslit, 2272x1520 pikslit
Kuvasuhte sättel [16:9]
4592x2584 pikslit, 3840x2160 pikslit, 1920x1080 pikslit
Kuvasuhte sättel [1:1]
3424x3424 pikslit, 2416x2416 pikslit, 1712x1712 pikslit
Salvestuskvaliteet
Video
Kvaliteet
[AVCHD]
1920x1080 (FHD/50p: 28 Mbit/s), 50p salvestis/
1920x1080 (FHD/50i: 17 Mbit/s), 50i salvestis/
1920x1080 (FHD/25p: 24 Mbit/s), 50i salvestis*/
1920x1080 (FHD/24p: 24 Mbit/s), 24p salvestis
∗ Anduri väljund on 25 kaadrit/s
[MP4]
3840x2160 (4K/30p: 100 Mbit/s)/
3840x2160 (4K/25p: 100 Mbit/s)/
3840x2160 (4K/24p: 100 Mbit/s)/
1920x1080 (FHD/60p: 28 Mbit/s)/
1920x1080 (FHD/50p: 28 Mbit/s)/
1920x1080 (FHD/30p: 20 Mbit/s)/
1920x1080 (FHD/25p: 20 Mbit/s)/
1280x720 (HD/30p: 10 Mbit/s)/
1280x720 (HD/25p: 10 Mbit/s)
RAW/RAW+kvaliteetne/RAW+standardne/kvaliteetne/
standardne/ MPO+kvaliteetne/MPO+standardne
Salvestatava faili vorming
Foto
RAW/JPEG (põhineb kaamera failisüsteemi disainireeglil,
põhineb Exif 2.3 standardil, DPOFiga ühilduv)/MPO
Video
AVCHD Progressive/AVCHD/MP4
Audiotihendus
AVCHD
Dolby AudioTM (2 kanalit)
MP4
AAC (2 kanalit)
(EST) DVQX1123
77
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 78 ページ 2016年12月1日
木曜日
Muu
Liidesed
[USB/CHARGE]
USB 2.0 (kiire) mikro-B
∗ Andmeid ei saa USB-juhet kasutades arvutist
kaamerasse kirjutada.
[HDMI]
D-tüüpi mikro-HDMI
Mõõdud
Umbes 106,5 mm (L)x64,6 mm (K)x33,3 mm (S)
(v.a eenduvad osad)
Kaal
Umbes 269 g
[kaardi ja akuga]
Umbes 239 g (kaamerakere)
Umbes 336 g
[vahetatava objektiivi (H-FS12032), kaardi ja akuga]
Töötemperatuur
0…40 °C
Tööniiskus
10…80% suhteline niiskus
78
DVQX1123 (EST)
午後5時49分
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 79 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Muu
Raadiosaatja
Ühilduvuse standard
IEEE 802.11b/g/n (standardne raadiokohtvõrgu protokoll)
Kasutatav sagedusala
(tsentraalsagedus)
2412 MHz kuni 2462 MHz (kanalid 1 kuni 11)
Krüpteerimismeetod
Wi-Fi’ga ühilduv WPATM/WPA2TM
Pääsumeetod
Infrastruktuurirežiim
Toiteadapter (Panasonic SAE0012F):
Ohutusinfo
Sisend:
110 V – 240 V
Väljund:
5V
50/60 Hz 0.2 A
1.0 A
Aku (liitium-ioon) (Panasonic DMW-BLH7E):
Ohutusinfo
Pinge/mahtuvus:
7.2 V/680 mAh
Tootel (k.a tarvikutel) kasutatud sümbolite tähendus on järgmine:
vahelduvpinge
alalispinge
II klassi seade (Tootel on kahekordne isolatsioon.)
(EST) DVQX1123
79
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 80 ページ 2016年12月1日
木曜日
Muu
Vahetatav objektiiv
H-FS12032
“LUMIX G VARIO 12–32 mm/F3.5–5.6 ASPH./MEGA
O.I.S.”
Fookuskaugus
f=12 mm kuni 32 mm
(35 mm filmikaamera ekvivalent: 24 mm kuni 64 mm)
Ava tüüp
7 diafragmalamelli/ümmargune ava diafragma
Maksimaalne ava
F3,5 (lainurk) kuni F5,6 (telefoto)
Minimaalne ava väärtus
F22
Objektiivi konstruktsioon
8 elementi 7 rühmas (3 asfäärilist läätse, 1 ED lääts)
Teravdamiskaugus
0,2 m kuni ∞ (fookuskauguse referentsjoonest)
(fookuskaugus 12 mm kuni 20 mm),
0,3 m kuni ∞ (fookuskauguse referentsjoonest)
(fookuskaugus 21 mm kuni 32 mm)
Kujutise maksimaalne
suurendus
0,13x (35 mm filmikaamera ekvivalent: 0,26x)
Optiline pildistabilisaator
Olemas
[O.I.S.] lüliti
Puudub
([Stabilizer] seatakse [Rec] menüüs.)
Paigaldusraam
“Micro Four Thirds Mount”
Vaatenurk
84º (lainurk) kuni 37º (telefoto)
Filtri läbimõõt
37 mm
Maks. läbimõõt
Umbes 55,5 mm
Kogupikkus
Umbes 24 mm
(objektiivi otsast kuni objektiivi paigaldusraami soklini,
kui läätseraam on sissetõmmatud)
Kaal
Umbes 67 g
80
DVQX1123 (EST)
午後5時49分
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 81 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Muu
Digikaamera tarvikute süsteem
Kirjeldus
Tarviku nr
Aku
DMW-BLH7
Toiteadapter*¹
DMW-AC10
Alalisvoolu ühendusseadis*¹ DMW-DCC15A
Berekate
DMW-BDC1
Statiiviadapter*²
DMW-TA1
Paigaldusraami adapter
DMW-MA1, DMW-MA2M, DMW-MA3R
∗ 1 Lisavarustuse hulka kuuluvat alalisvoolu ühendusseadist (DMW-DCC15) ei saa
kasutada. Toiteadapter (lisavarustus) on kasutatav ainult koos ettenähtud
Panasonicu alalisvoolu ühendusseadisega (lisavarustus).
Toiteadapter (lisavarustus) ei ole üksi kasutatav.
∗ 2 Kasutage, kui paigaldatud objektiiv puutub vastu statiivialust.
Tootenumbrid on õiged 2017 jaanuari seisuga. Neid võidakse muuta.
• Kõik lisatarvikud ei pruugi kõikides riikides saadaval olla.
• MÄRKUS: Tarvikud ja/või mudelinumbrid võivad riigiti erineda.
Konsulteerige kohaliku müüjaga.
• Info objektiiviga seotud lisatarvikute nagu ühilduvate objektiivide ja filtrite kohta
kataloogidest, veebisaitidelt jne.
Müügi- ja tugiteenuste info
Klienditeeninduskeskus
•
•
•
•
Ühendkuningriigi klientidele: 0344 844 3899
Iirimaa klientidele: 01 289 8333
Esmaspäev–reede 9:00 kuni 17:00 (v.a riigipühadel).
Tootega seotud lisatoe saamiseks külastage meie veebisaiti:
www.panasonic.co.uk
Panasonic UK otsemüük
• Tellige oma tootele tarvikuid ja kulumaterjale lihtsalt ja mugavalt, helistades meie
klienditeeninduskeskusesse: esmaspäev–reede 9:00 kuni 17:00
(v.a riigipühadel).
• Või Internetist meie tarvikute tellimise rakenduse kaudu aadressil
www.pas-europe.com.
• Kasutada saab enamikku levinud krediit- ja deebetkaarte.
• Kõikide päringute, tehingute ja tarnetega tegeleb vahetult Panasonic UK.
• See ei saaks olla lihtsam!
• Lisaks saab meie veebisaidilt osta ka paljusid muid tooteid.
Sirvige seda lisainfo saamiseks.
(EST) DVQX1123
81
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 82 ページ 2016年12月1日
木曜日
Muu
Kasutusjuhendi (PDF) lugemine
Detailsemad juhised on saadaval “Lisafunktsioonide kasutusjuhendis (PDF)”.
Laadige see lugemiseks veebisaidilt alla.
http://panasonic.jp/support/dsc/oi/index.html?model=DC-GX800&dest=EB
• Klõpsake soovitud keelel.
„ URLi ja QR-koodi kaameral kontrollimiseks
Valige menüü. (lk 25)
MENU
→
[Setup] → [Online Manual]
[URL display]
[QR Code display]
Kuvab kaamera ekraanil veebisaidi URLi.
Kuvab kaamera ekraanil QR-koodi.
• Vajate Adobe Readerit “Lisafunktsioonide kasutusjuhendi (PDF)” lugemiseks ja
printimiseks.
Saate allolevalt veebisaidilt laadida alla ja installida teie opsüsteemiga kasutatava
Adobe Readeri versiooni. (2017 jaanuari seisuga)
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
82
DVQX1123 (EST)
午後5時49分
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 83 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
Muu
See toode sisaldab järgmist tarkvara:
(1) Panasonic Corporationi poolt või jaoks sõltumatult arendatud tarkvara;
(2) kolmanda poole omanduses olevat ja Panasonic Corporationile litsentsitud
tarkvara; ja/või
(3) avatud lähtekoodiga tarkvara.
Kategooria (3) tarkvara levitatakse lootuses, et see on kasulik, ent ILMA MIS
TAHES GARANTIITA ning koguni ilma enesestmõistetava garantiita seoses
TURUSTATAVUSE või KONKREETSEL OTSTARBEL KASUTAMISEKS
SOBIVUSEGA.
Leiate selle tarkvara detailsed sätted ja tingimused järgmist teed pidi:
[MENU/SET] → [Setup] → [Version Disp.] → [Software info].
• G MICRO SYSTEM on Micro Four Thirdsi süsteemistandardil põhinev LUMIXi vahetatava objektiiviga tüüpi
digikaamera süsteem.
• Micro Four Thirds™ ja Micro Four Thirdsi logomärgid on
Olympus Imaging Corporationi Jaapanis, USAs, ELis ja
muudes riikides registreeritud kaubamärgid või
kaubamärgid.
• Four Thirds™ ja Four Thirdsi logomärgid on Olympus
Imaging Corporationi Jaapanis, USAs, ELis ja muudes
riikides registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid.
• Mikro-SDXCi logo on SD-3C LLC kaubamärk.
• “AVCHD”, “AVCHD Progressive” ja “AVCHD
Progressive” logo on Panasonic Corporationi ja
Sony Corporationi kaubamärgid.
• Dolby, Dolby Audio ja topelt-D sümbol on firma
Dolby Laboratories kaubamärgid.
• Mõisted “HDMI” ja “HDMI High-Definition Multimedia Interface” ning HDMI logo on
HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USAs ja
muudes riikides.
• HDAVI Control™ on Panasonic Corporationi kaubamärk.
• Adobe on firma Adobe Systems Incorporated USAs ja/või muudes riikides
registreeritud kaubamärk või kaubamärk.
• Pentium on Intel Corporationi kaubamärk USAs ja/või muudes riikides.
• iMovie, Mac ja Mac OS on Apple Inc’i USAs ja muudes riikides registreeritud
kaubamärgid.
• iPad, iPhone, iPod ja iPod touch on Apple Inc’i USAs ja muudes riikides
registreeritud kaubamärgid.
• App Store on Apple Inc’i teenusemärk.
• Windows on Microsoft Corporationi USAs ja/või muudes riikides registreeritud
kaubamärk või kaubamärk.
• Android ja Google Play on Google Inc’i kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
(EST) DVQX1123
83
DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book 84 ページ 2016年12月1日
木曜日
午後5時49分
• Wi-Fi CERTIFIED™ logo on Wi-Fi Alliance®-i
sertifitseerimismärk.
• Wi-Fi Protected Setup™ tuvastusmärk on Wi-Fi
Alliance®-i sertifitseerimismärk.
• “Wi-Fi®” on Wi-Fi Alliance®-i registreeritud
kaubamärk.
• “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™” ja “WPA2™”
on Wi-Fi Alliance®-i kaubamärgid.
• DLNA, DLNA logo ja DLNA CERTIFIED on
Digital Living Network Alliance’i kauba-, teenusevõi sertifitseerimismärgid.
• Tootes on kasutusel “DynaFont” DynaComware
Corporationilt. DynaFont on DynaComware
Taiwan Inc’i registreeritud kaubamärk.
• QR-kood on firma DENSO WAVE
INCORPORATED registreeritud kaubamärk.
• Muud selles juhendis nimetatud süsteemide ja toodete nimed on tavaliselt vastava
süsteemi või toote välja töötanud tootja registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid.
See toode on litsentsitud AVC patendi litsentsiportfelliga tarbijale isiklikuks või muul
tasustamata otstarbel kasutamiseks, et (i) kodeerida videosignaali vastavalt AVC
standardile (“AVC Video”) ja/või (ii) dekodeerida AVC-videosignaali, mis on kodeeritud
tarbija poolt isiklikuks otstarbeks ja/või on hangitud AVC-videote litsentsitud turustajalt.
Mingit litsentsi ei anta ega saa kaudselt eeldada mingiks muuks otstarbeks.
Lisainfo firmalt MPEG LA LLC.
Vt http://www.mpegla.com.
Panasonicu toode
Sellele tootele kehtib Panasonicu e-garantii.
Hoidke ostutšekk alles. Garantiitingimused ja tooteinfo aadressilt
www.panasonic.com/ee või järgmiselt telefoninumbrilt:
6225397 tavavõrgust helistamiseks.
Tootja:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Jaapan
Euroopasse importija:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
Panasonic Corporation
Veebisait: http://www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2017
EU
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement