Panasonic DCGX9M, DCGX9K, DCGX9N, DCGX9, DCGX9W, DCGX9H Operating instructions

Panasonic DCGX9M, DCGX9K, DCGX9N, DCGX9, DCGX9W, DCGX9H Operating instructions
Osnovne upute za uporabu
Digitalni fotoaparat/
Komplet objektiva/Komplet objektiva s
dvostrukim zumiranjem/Tijelo
Model br.
DC-GX9K/DC-GX9M
DC-GX9N/DC-GX9H
DC-GX9W/DC-GX9
Molimo, pažljivo pročitajte ove upute prije uporabe proizvoda i sačuvajte ove
upute za buduću uporabu.
Detaljnije upute dostupne su u “Operating Instructions for advanced features
(PDF format)” (Uputama za uporabu naprednih mogućnosti (PDF format)).
Kako biste ih mogli pročitati, preuzmite ih s mrežne stranice. (p94)
Mrežna stranica: http://www.panasonic.com
Poštovani korisniče,
Željeli bismo iskoristiti ovu mogućnost da Vam zahvalimo što ste kupili Panasonic digitalni
fotoaparat. Molimo, pažljivo pročitajte ove Upute za uporabu i držite ih pri ruci za buduću
uporabu. Molimo, imajte na umu da se stvarno upravljanje, dijelovi itd. Vašeg digitalnog
fotoaparata mogu ponešto razlikovati od onih prikazanih na slikama u ovim Uputama za
uporabu.
Pažljivo pročitajte zakonske odredbe o autorskim pravima.
• Presnimavanje snimljenih zapisa ili diskova ili drugih objavljenih ili prikazanih materijala
u svrhu osim Vaše osobne uporabe mogu kršiti zakonske odredbe o autorskim pravima.
Snimanje određenog materijala može biti ograničeno čak i za vlastitu uporabu.
Informacije za Vašu sigurnost
UPOZORENJE:
Kako biste smanjili mogućnost nastanka požara, strujnog udara ili oštećenja proizvoda,
• Ne izlažite ovaj proizvod kiši, vlazi, kapanju ili zalijevanju.
• Koristite preporučene dodatke.
• Ne uklanjajte poklopce.
• Ne popravljajte ovaj uređaj sami. Održavanje povjerite kvalificiranom osoblju u
servisima.
Utičnica treba biti instalirana blizu opreme i lako dostupna.
„ Oznake za identifikaciju proizvoda
Proizvod
Digitalni fotoaparat
2
(HR)
Lokacija
Donja stražnja strana
(kad je monitor okrenut)
Izjava o sukladnosti (DoC)
Ovim “Panasonic Corporation” izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan osnovnim
propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.
Korisnici mogu preuzeti kopiju originalne DoC za naše radio i elektronske
uređaje s našeg DoC poslužitelja:
http://www.ptc.panasonic.eu
Kontaktirajte ovlaštenog predstavnika:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka
Maksimalna snaga i rasponi radne frekvencije odašiljača
Vrsta bežične mreže
Raspon frekvencije
(srednja frekvencija)
Maksimalna snaga
(dBm e.i.r.p.)
WLAN
2412-2462 MHz
13 dBm
Bluetooth
2402-2480 MHz
10 dBm
„ O pakiranju baterija
OPREZ
• Ukoliko je baterija nepravilno postavljena, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite
samo vrstom koju preporučuje proizvođač.
• Kad bacate baterije, molimo kontaktirajte lokalne vlasti ili dobavljača i raspitajte se o
pravilnom načinu odlaganja.
• Nemojte grijati ili izlagati otvorenom plamenu.
• Ne ostavljajte bateriju (baterije) u automobilu, izloženu izravnom sunčevom svjetlu
tijekom dugog razdoblja, sa zatvorenim vratima i prozorima.
Upozorenje
Opasnost od požara, eksplozije i opeklina. Nemojte rastavljati, zagrijavati iznad 60°C ili
paliti.
(HR)
3
„ O prilagodniku punjenja (priložen)
OPREZ!
Kako biste smanjili opasnost od požara, električnog udara ili oštećenja proizvoda,
• Nemojte instalirati ili postavljati ovaj uređaj u policu, ugradbeni ormar ili bilo koji
drugi zatvoreni prostor. Osigurajte dobru ventilaciju uređaja.
• Prilagodnik punjenja je u stanju pripreme kad je utikač uključen.
Primarni je krug “živ” sve dok je utikač uključen u utičnicu.
„ Oprez pri uporabi
• Nemojte koristiti bilo koji drugi USB kabel za povezivanje osim priloženog.
• Koristite “High Speed HDMI micro cable” (HDMI mikro kabel velike brzine) s HDMI
zaštitnim znakom.
Kabeli koji ne zadovoljavaju HDMI standarde neće raditi.
“High Speed HDMI micro cable” (HDMI mikro kabel velike brzine) (Utikač Tip D - Tip A,
do 2 m (6,6 stopa) dužine)
Ovaj uređaj držite udaljeno od elektromagnetske opreme (kao što su mikrovalne
pećnice, TV prijamnici, videoigre itd.).
• Ako ovaj uređaj koristite iznad ili u blizini TV prijamnika, fotografije i/ili zvuk mogu biti
ometani zračenjem elektromagnetskih valova.
• Ne koristite ovaj uređaj u blizini mobitela, jer isto može uzrokovati buku koja će
negativno utjecati na fotografije i/ili zvuk.
• Snimljeni podaci mogu biti oštećeni, a fotografije mogu biti iskrivljene jakim
magnetskim poljem koje stvaraju zvučnici ili veliki motori.
• Zračenje elektromagnetskih valova može negativno utjecati na ovaj uređaj, remeteći
fotografije i/ili zvuk.
• Ako na ovaj uređaj negativno utječe elektromagnetska oprema i prestane pravilno
raditi, isključite ga i uklonite bateriju ili odspojite prilagodnik punjenja. Nakon toga
ponovno umetnite bateriju ili uključite prilagodnik punjenja i uključite ovaj uređaj.
Ne koristite ovaj uređaj u blizini radio odašiljača ili dalekovoda.
• Ako snimate u blizini radio odašiljača ili dalekovoda, oni mogu negativno utjecati na
snimljene slike i/ili zvuk.
4
(HR)
• Radi čišćenja fotoaparata, uklonite bateriju, ispravljač istosmjerne struje (DMWDCC11: neobavezan) ili karticu ili isključite utikač iz utičnice i uređaj obrišite mekom,
suhom krpom.
• Ne pritišćite monitor pretjeranom silom.
• Ne pritišćite objektiv pretjeranom silom.
• Nemojte dozvoliti da fotoaparat dođe u dodir s pesticidima ili hlapivim tvarima (isto
može uzrokovati površinsko oštećenje ili ljuštenje zaštitnog sloja).
• Nemojte tijekom dugog vremenskog razdoblja gumene ili plastične proizvode držati u
kontaktu s fotoaparatom.
• Nemojte koristiti otapala, kao što su benzin, razrjeđivač, alkohol, deterdžent za
posuđe itd. za čišćenje fotoaparata, jer oni mogu oštetiti kućište ili uzrokovati
ljuštenje zaštitnog sloja.
• Nemojte ostavljati fotoaparat s objektivom okrenutim prema suncu, jer zrake
svjetlosti mogu uzrokovati njegov kvar.
• Uvijek koristite priložene žice i kabele.
• Nemojte produžavati priložene žice ili kabele.
• Dok fotoaparat pristupa kartici (za radnje kao što su upisivanje, učitavanje ili brisanje
fotografije ili formatiranje), nemojte isključivati fotoaparat ili uklanjati bateriju,
prilagodnik punjenja (DMW-AC10E: neobavezan) ili ispravljač istosmjerne struje
(DMW-DCC11: neobavezan).
Nadalje, ne izlažite fotoaparat vibracijama, udarcima ili statičkom elektricitetu.
• Podaci na kartici mogu biti oštećeni ili izgubljeni radi elektromagnetskih valova,
statičkog elektriciteta ili loma fotoaparata ili kartice. Preporučujemo pohranu bitnih
podataka na računalu itd.
• Nemojte formatirati karticu na svom računalu ili drugoj opremi. Formatirajte ju samo na
fotoaparatu kako biste osigurali njen pravilan rad.
• Baterija nije napunjena kod slanja fotoaparata. Prije uporabe napunite bateriju.
• Baterija je punjiva litij ionska baterija. Ako je temperatura previsoka ili preniska,
vrijeme rada baterije će se skratiti.
• Baterija se zagrije nakon uporabe ili tijekom i nakon punjenja. Tijekom uporabe zagrije
se i fotoaparat. Ovo nije kvar.
• Ne ostavljajte metalne predmete (kao što su spajalice) blizu kontaktnih područja
utikača ili u blizini baterija.
• Bateriju čuvajte na hladnom i suhom mjestu s relativno stabilnom temperaturom.
(Preporučena temperatura: 15°C do 25°C (59°F do 77°F), Preporučena vlažnost: 40%
relativne vlažnosti do 60% relativne vlažnosti)
• Ne spremajte bateriju na dugo vremensko razdoblje kad je do kraja napunjena. Kod
spremanja baterije na dugo vremensko razdoblje, preporučujemo njeno punjenje
jednom godišnje. Izvadite bateriju iz fotoaparata i ponovno ju spremite nakon što je do
kraja ispražnjena.
(HR)
5
Ovi simboli ukazuju na odvojeno prikupljanje
električne i elektroničke opreme ili otpadnih
baterija.
Detaljnije informacije nalaze se u “Operating
Instructions for advanced features(PDF format)”
(Uputama za uporabu naprednih postavki (PDF
format).
Kako koristiti ove upute
Način snimanja:
• U Načinu snimanja koji pokazuje crne ikone, možete odabrati i provesti navedene
izbornike i funkcije.
(Prilagođeni način) ima drugačije funkcije, ovisno o Načinu snimanja koji je
registriran.
„ O simbolima u tekstu
IZBORNIK
Upućuje da izbornik može biti namješten pritiskom gumba [MENU/SET]
(IZBORNIK/NAMJESTI).
Koraci za namještanje stavke izbornika opisani su, kako slijedi:
IZBORNIK p
[Rec] (Snim) p [Quality] (Kvaliteta) p [
]
• Ove upute za uporabu opisuju gumbe pokazivača za gore, dolje, lijevo i desno kao
▲▼◄►.
• Radnje kotačićima ilustrirane su ispod.
Okrećite prednji kotačić
Okrećite stražnji kotačić
Pritisnite stražnji kotačić
• Opis u ovim uputama za uporabu temeljen je na izmjenjivom objektivu (H-FS12032).
6
(HR)
Sadržaj
Informacije za Vašu sigurnost ............................. 2
Snimanje
Pripreme/Osnovno
Snimanje fotografija pomoću automatskih
postavki (Inteligentni automatski način) .......... 30
Snimanje fotografija pomoću automatskog
fokusiranja........................................................ 32
Snimanje fotografija pomoću ručnog fokusiranja
......................................................................... 33
Snimanje fotografija pomoću kompenzacije
ekspozicije ........................................................ 35
Snimanje pomoću 4K Foto funkcije .................. 36
Prilagođavanje fokusa nakon snimanja ([Post
Focus] / [Focus Stacking]) (Naknadno
fokusiranje/Slaganje fokusa) ............................ 40
Odabir načina snimanja ([Burst] / [Self Timer])
(Niz/Odbrojavanje) ........................................... 43
Snimanje fotografija uz automatsko
prilagođavanje postavki (Fotografiranje
spajanjem) ........................................................ 44
Ispravljanje podrhtavanja................................. 46
Snimanje videozapisa/4K videozapisa .............. 48
Prije uporabe ..................................................... 8
Standardni dodaci .............................................. 9
Nazivi i funkcije glavnih dijelova ...................... 11
O objektivu ...................................................... 14
O kartici ........................................................... 15
Vodič za brzi početak ....................................... 16
Pričvršćivanje remena za nošenje na ramenu ... 16
Umetanje baterije i/ili SD memorijske kartice
(neobavezna) .................................................... 17
Punjenje baterije .............................................. 18
Postavljanje/Uklanjanje objektiva ..................... 19
Namještanje sata .............................................. 20
Produžavanje/uvlačenje objektiva (kad je
pričvršćen izmjenjivi objektiv (H-FS12032/HFS35100) .......................................................... 21
Formatiranje kartice (inicijalizacija) .................. 21
Gumb [LVF] (Snimanje fotografija uporabom
tražila) .............................................................. 22
Držanje fotoaparata.......................................... 23
Gumb zatvarača (Snimanje fotografija) ............. 24
Osnovne radnje................................................ 25
Kotačić načina (Odabir načina snimanja)........... 26
Namještanje izbornika ..................................... 28
Reprodukcija
Gledanje Vaših fotografija ................................ 52
Brisanje fotografija ........................................... 53
Izbornik
Popis izbornika ................................................. 54
Wi-Fi/Bluetooth
Što možete učiniti pomoću funkcije
Wi-Fi®/Bluetooth ® ........................................... 64
Upravljanje fotoaparatom putem povezivanja s
pametnim telefonom ....................................... 66
Ostalo
Preuzimanje softvera........................................ 74
Popis prikaza monitora/tražila ......................... 75
Pitanja i odgovori Rješavanje problema ........... 79
Specifikacije ...................................................... 83
Sustav dodataka digitalnog fotoaparata .......... 93
Čitanje uputa za uporabu (PDF format) ............ 94
(HR)
7
Pripreme/Osnovno
Prije uporabe
„ Rukovanje fotoaparatom
Držite fotoaparat podalje od pretjeranih vibracija, sile ili pritiska.
● Izbjegavajte uporabu fotoaparata pod sljedećim uvjetima koji mogu oštetiti objektiv,
monitor, tražilo ili tijelo fotoaparata. Isto može uzrokovati kvar fotoaparata ili spriječiti
snimanje.
• Ispuštanje ili udaranje fotoaparatom o tvrdu površinu
• Guranje objektiva ili monitora pretjeranom silom
Fotoaparat nije otporan na prašinu, zalijevanje niti vodootporan.
Izbjegavajte uporabu fotoaparata na mjestima s pretjeranom prašinom ili pijeskom ili
bilo čime što bi moglo doći u kontakt s fotoaparatom.
● Izbjegavajte uporabu fotoaparata pod sljedećim uvjetima koji predstavljaju opasnost da
će pijesak, voda ili strani materijal ući u fotoaparat kroz otvor objektiva ili otvore oko
gumba. Budite posebno oprezni, jer ti uvjeti mogu oštetiti fotoaparat, a takva oštećenja
možda se neće moći popraviti.
• Na iznimno prašnjavim ili mjestima s puno pijeska
• Po kiši ili na obali, gdje bi fotoaparat mogao biti izložen vodi
Ako se pijesak, prašina ili tekućina, kao što su kapi vode, zalijepe za monitor, obrišite ih
suhom, mekom krpom.
● U suprotnom monitor možda neće pravilno odgovarati na radnje dodirom.
Ne stavljajte ruke u tijelo fotoaparata. Kako je senzorska jedinica precizan aparat, isto
može uzrokovati kvar ili oštećenje.
Ako protresete fotoaparat dok je isključen, senzori se mogu micati ili se može čuti
zveckanje. Ovaj zvuk uzrokuje ugrađeni stabilizator slike i ne predstavlja kvar.
Nemojte držati u blizini fotoaparata predmete, kao što je kreditna kartica, koji mogu biti
magnetizirani. Podaci na tim predmetima mogu biti oštećeni i neiskoristivi.
„ Kondenzacija (Kad su objektiv, monitor ili tražilo zamagljeni)
● Do kondenzacije može doći kad je fotoaparat izložen iznenadnim promjenama
temperature ili vlage. Izbjegavajte ove uvjete koji mogu uzrokovati nastanak plijesni,
mogu zaprljati objektiv, monitor ili tražilo ili oštetiti fotoaparat.
● Ako dođe do kondenzacije, isključite fotoaparat i pričekajte oko dva sata prije
korištenja. Kad se fotoaparat prilagodi temperaturi okoline, zamagljenje prirodno
nestane.
8
(HR)
Pripreme/Osnovno
Standardni dodaci
Prije uporabe fotoaparata, provjerite jesu li dostavljeni
svi dodaci. Brojevi dijelova na snazi su od veljače 2018.
godine. Oni mogu biti podložni promjenama.
Tijelo digitalnog fotoaparata
(U tekstu naznačeno kao tijelo fotoaparata)
1
Izmjenjivi objektiv*1
2
Poklopac objektiva*2
3
Stražnji poklopac objektiva*2
4
Štitnik objektiva
5
Poklopac tijela*3
6
Pakiranje baterija
(U tekstu naznačeno kao pakiranje baterija ili baterije)
Prije uporabe napunite bateriju.
7
Prilagodnik punjenja
8
USB kabel za povezivanje
9
Remen za postavljanje na rame
Poklopac priključka za dodatke*3
10 (A) Crni
(B) Srebrni
*1 Ovo je u tekstu naznačeno kao objektiv.
*2 U vrijeme kupnje postavljen na izmjenjivom objektivu.
*3 U vrijeme kupnje postavljen na tijelu fotoaparata.
• Izmjenjivi objektiv (H-FS12032) je postavljen na tijelu fotoaparata u vrijeme kupnje.
• Kartice su neobavezne. (SD memorijska kartica, SDHC memorijska kartica i SDXC
memorijska kartica u tekstu su naznačene kao kartica.)
• Konzultirajte dobavljača ili najbliži servisni centar ako izgubite priložene dodatke.
(Dodatke možete odvojeno kupiti.)
• Sve dijelove pakiranja prikladno odložite.
• Slike i prikazi zaslona u ovoj uputi mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
(HR)
9
Pripreme/Osnovno
• Neki kompleti digitalnog fotoaparata nisu dostupni u nekim područjima.
10
(HR)
Pripreme/Osnovno
Nazivi i funkcije glavnih dijelova
„ Tijelo fotoaparata
Funkcijski gumbi [Fn4] do [Fn8] su dodirne ikone.
Mogu se prikazati dodirom tabulatora [
] na zaslonu snimanja.
(HR)
11
Pripreme/Osnovno
1 Gumb zatvarača (p24)
2 Prednji kotačić (p25)
3 Otvor za postavljanje remena za rame
(p16)
4 Kotačić kompenzacije ekspozicije (p31,
35)
5 Kotačić načina (p26)
6 Prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
fotoaparata (p20)
7 Gumb videozapisa (p48)
8 Bljeskalica (p23)
9 Priključak za dodatke (Poklopac priključka
za dodatke) (p13)
10 Referentna oznaka udaljenosti fokusa
11 Prostor za oko
12 Tražilo (p22)
13 Senzor oka (p22)
14 Kotačić za prilagodbu dioptrije (p22)
15 Stereo mikrofon (p23)
16 Gumb za otpuštanje objektiva (p20)
17 Igla za zaključavanje objektiva
18 Postolje
19 Senzor
20 Oznaka za postavljanje objektiva (p19)
21 Indikator odbrojavanja /Lampica za pomoć
pri automatskom fokusiranju (p23)
22 [LVF] gumb (p22) / [Fn3] gumb (p29)
23 Poluga načina fokusiranja (p32, 33)
24 [ ] Gumb (Otvaranja bljeskalice)
• Bljeskalica se otvara i snimanje pomoću
bljeskalice postaje moguće.
• Kod snimanja fotografija s postavljenim
štitnikom objektiva, donji dio fotografije
može potamniti i nadzor bljeskalice može
biti onemogućen iz razloga što bljeskalica
fotografije može biti zapriječena
štitnikom objektiva. Preporučujemo
uklanjanje štitnika.
25 Gumb [AF/AE LOCK] (Zaključavanje
automatskog fokusa/automatske
ekspozicije)
• Fotografije možete snimati
zaključavanjem fokusa i ekspozicije.
12
(HR)
26 Lampica punjenja (p18, 19) /
Lampica BEŽIČNE povezanosti (p65)
27 [
] Gumb ([Post Focus] (Naknadnog
fokusiranja)) (p40) /Gumb [Fn1] (p29)
28 [ ] Gumb (Brisanje) (p53) /
[Q.MENU/
] (BRZI IZBORNIK) Gumb
(Otkazivanje) (p29) /Gumb [Fn2] (p29)
29 [
] Gumb (Reprodukcija) (p52)
30 Gumb pokazivača (p25)
31 Gumb [MENU/SET] (IZBORNIK/NAMJESTI)
• Provodi se potvrda sadržaja postavki itd.
32 Gumb [DISP.] (PRIK.)
• Ovo koristite za promjenu prikaza.
33 Stražnji kotačić (p25)
34 Zvučnik (p23)
35 Poklopac utičnice (p18)
36 [HDMI] utičnica
• Fotografije možete gledati na zaslonu TV
prijamnika njegovim povezivanjem s
fotoaparatom pomoću HDMI mikro
kabela.
37 Utičnica [USB/CHARGE] (USB/PUNJENJE)
(p18)
38 Vratašca kartice/baterije (p17)
39 Ručica otpuštanja (p17)
40 Poklopac ispravljača (p93)
41 Utor za postavljanje tronošca
• Nemojte postavljati ovaj uređaj na
tronošce koji imaju vijke dužine 5,5 mm
(0,22 inča) ili više. Isto može oštetiti ovaj
uređaj ili uređaj neće biti pravilno
postavljen na tronožac.
42 Zaslon koji reagira na dodir (p27) /
monitor (p75)
● Uvijek koristite originalni Panasonicov
prilagodnik punjenja (DMW-AC10E:
neobavezan).(p93)
Kod uporabe prilagodnika punjenja, koristite
Panasonic ispravljač (DMW-DCC11:
neobavezan) i prilagodnik punjenja (DMWAC10E: neobavezan).
● Držite poklopac priključka za dodatke van
dosega djece kako biste spriječili da ga
progutaju.
Pripreme/Osnovno
„ Objektiv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Površina objektiva
Tele
Prsten za zumiranje
Široko
Točka dodira
Oznaka za postavljanje objektiva (p19)
Prsten za fokusiranje (p33)
[O.I.S.] prekidač (p46)
Gumica za postavljanje objektiva
„ Uklanjanje poklopca priključka za dodatke
Fotoaparat dolazi s poklopcem priključka za dodatke
postavljenim na priključak za dodatke.
Uklonite priključak za dodatke povlačenjem u smjeru strelice
② dok ga pritišćete u smjeru strelice ①.
(HR)
13
Pripreme/Osnovno
O objektivu
Ovaj uređaj može koristiti namjenske objektive
kompatibilne sa specifikacijama za postavljanje sustava
Micro Four ThirdsTM (Micro Four Thirds postavljanje).
Možete koristiti i objektiv koji ima bilo koji od sljedećih
standarda, uz postavljanje prilagodnika za postavljanje.
Objektiv
Prilagodnik za postavljanje
Objektiv sa specifikacijama za
postavljanje Four Thirds™
Prilagodnik za postavljanje (DMW-MA1:
neobavezan)
Izmjenjivi objektiv koji je moguće postaviti
Leica M
M Prilagodnik za postavljanje (DMWMA2M: neobavezan)
Izmjenjivi objektiv koji je moguće postaviti
Leica R
R Prilagodnik za postavljanje (DMW-MA3R:
neobavezan)
O softveru izmjenjivog objektiva
Za bolje snimanje preporučujemo ažuriranje softvera izmjenjivog objektiva na najnoviju
verziju.
• Za provjeru najnovijih informacija o softveru ili za preuzimanje softvera, posjetite
stranicu podrške ispod:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ovaj je stranica dostupna samo na engleskom jeziku.)
• Za provjeru verzije softvera izmjenjivog objektiva, pričvrstite ga na tijelo fotoaparata i
odaberite [Version Disp.] (Prikaz verzije) u izborniku [Setup] (Namještanje).
14
(HR)
Pripreme/Osnovno
O kartici
Moguće je koristiti sljedeće kartice temeljene na SD standardu.
Vrsta kartice
Kapacitet
SD memorijske kartice
512 MB – 2 GB
SDHC memorijske
kartice
SDXC memorijske
kartice
Napomene
• Ovaj je uređaj kompatibilan s UHS-I UHS
memorijskim karticama standardne
4 GB – 32 GB
brzine klase SDHC/SDXC.
• Rad lijevo navedenih kartica potvrđen je
Panasonicovim karticama.
48 GB – 128 GB
„ O snimanju videozapisa/4K fotografija i klasama brzine
Koristite karticu koja ispunjava sljedeće standarde SD klasa brzine ili UHS klasa brzine.
• SD klase brzine i UHS klase brzine su standardi brzine koji se odnose na neprekidno
zapisivanje. Za provjeru klase, pogledajte stranu s oznakom ili druge dokumente vezane
za karticu.
[Rec Format]
(Format snimanja)
[Rec Quality]
(Kvaliteta snimanja)
Klasa brzine
[AVCHD]
Sve
Klasa 4 ili viša
[MP4]
[FHD]/[HD]
[MP4]
[4K]
Kod snimanja u 4K Foto / [Post Focus]
(Naknadno fokusiranje)
Primjer oznake
UHS klasa brzine 3
UHS klasa brzine 3
• Najnovije informacije:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ova je stranica dostupna samo na engleskom jeziku.)
● Memorijsku karticu držite van dosega djece kako biste spriječili da ju progutaju.
(HR)
15
Pripreme/Osnovno
Vodič za brzi početak
Pričvršćivanje remena za nošenje na ramenu
Preporučujemo pričvršćivanje remena za nošenje na ramenu kad koristite fotoaparat
kako biste spriječili njegov pad.
1 Provucite remen za nošenje na ramenu kroz
otvor za postavljanje remena za nošenje na
ramenu na tijelu fotoaparata
(A) Otvor za postavljanje remena za nošenje na ramenu
2 Provucite kraj remena za nošenje na ramenu
kroz zadržač
3 Provucite kraj remena za nošenje na ramenu
kroz rupu na drugom kraju zadržača
4 Povucite remen za nošenje na
ramenu i provjerite hoće li se
izvući
• Ponovite korake 1 do 4 i nakon toga
pričvrstite drugi kraj remena za
nošenje na ramenu.
• Remen za nošenje na ramenu
koristite za nošenje preko ramena.
– Nemojte omotavati remen za
nošenje na ramenu oko vrata. Isto
može dovesti do ozljede ili nezgode.
• Ne ostavljajte remen za nošenje na
ramenu u dosegu djece.
– Isto može dovesti do nezgode radi slučajnog omotavanja oko vrata.
16
(HR)
Pripreme/Osnovno
Umetanje baterije i/ili SD memorijske kartice (neobavezna)
Provjerite je li fotoaparat isključen.
1 Povucite ručicu za otpuštanje (A) u položaj
[OPEN] (OTVORENO) i otvorite vratašca
kartice/baterije
(OTVORENO)
(ZAKLJUČANO)
2 Umetnite bateriju i karticu uz
provjeru da ih postavljate u
pravilnom smjeru
( )
• Baterija: Čvrsto umetnite bateriju do
kraja i provjerite je li zaključana ručicom
(B).
• Kartica: Čvrsto umetnite karticu do kraja
dok ne klikne. Ne dodirujte krajeve
kartice.
3 Zatvorite vratašca
Povucite ručicu za otpuštanje u položaj [LOCK] (ZAKLJUČANO).
„ Za uklanjanje
• Za uklanjanje baterije
Pomaknite ručicu (B) u smjeru strelice.
• Za uklanjanje kartice
Pritisnite sredinu kartice.
Pritisnite
Izvucite
● Uvijek koristite originalne Panasonic baterije (DMW-BLG10E).
● Ako koristite druge baterije, ne možemo jamčiti kvalitetu ovog proizvoda.
● Ako zatvorite vratašca kartice/baterije, a da baterija nije do kraja umetnuta, ona bi
mogla iskočiti.
(HR)
17
Pripreme/Osnovno
Punjenje baterije
• Baterija koju možete koristiti uz ovaj proizvod je DMW-BLG10E.
• Punjenje preporučujemo na mjestima na kojima je temperatura između 10°C i 30°C
(50°F do 86°F).
Umetnite bateriju u fotoaparat.
Provjerite je li fotoaparat isključen.
(A) Lampica punjenja
(Crvena)
(B) Prilagodnik punjenja
(priložen)
(C) U utičnicu
(D) USB kabel za
povezivanje (priložen)
(E) Računalo
Priprema:
Uključite računalo.
Za otvaranje poklopca utičnice
① Lagano pritisnite
② Nastavite pritisak i povucite
Zatvaranje poklopca
③ Maknite prste
• Poklopac utičnice bit će
spremljen unutar
fotoaparata.
• Kad je poklopac do
kraja zatvoren, on
usjedne na mjesto.
Povezivanje putem utičnice [USB/CHARGE] (USB/PUNJENJE)
(F) Utičnica [USB/CHARGE] (USB/PUNJENJE)
• Ovaj je terminal smješten na dnu kad je fotoaparat u
uspravnom položaju.
• Uvijek provjerite smjer utičnice, a utikač držite ravno tijekom uključivanja ili isključivanja.
(Ako je kabel uključen u krivom smjeru, utičnica se može deformirati i to može uzrokovati
nepravilan rad.) Uz to, nemojte uključivati u krivu utičnicu. Isto može oštetiti ovaj uređaj.
18
(HR)
Pripreme/Osnovno
Punjenje iz utičnice
Povežite prilagodnik punjenja (priložen) i ovaj uređaj USB kabelom za povezivanje
(priložen) i uključite prilagodnik punjenja (priložen) u utičnicu.
Punjenje putem računala
Povežite računalo i ovaj fotoaparat USB kabelom za povezivanje (priložen).
„ Lampica indikator punjenja (Crvena)
Uključena: Punjenje u tijeku
Isključena: Punjenje završeno (Nakon što punjenje prestane, isključite fotoaparat iz
utičnice ili računala.)
Bljeska:
Greška u punjenju (p79)
„ Vrijeme punjenja
Kod uporabe prilagodnika punjenja
(priložen)
Približno 190 minuta
• Naprijed navedeno vrijeme punjenja je vrijeme potrebno za punjenje u slučaju da je
baterija potpuno prazna. Vrijeme potrebno za punjenje razlikuje se, ovisno o uvjetima
korištenja baterije. Za punjenje treba više vremena kad je temperatura visoka ili niska
i kad baterija nije korištena tijekom dugog razdoblja.
• Vrijeme potrebno za punjenje putem računala mijenja se, ovisno o kapacitetu napajanja
računala.
● Ne koristite drugi USB kabel za povezivanje, osim priloženog.
● Ne koristite drugi prilagodnik punjenja, osim priloženog.
Postavljanje/Uklanjanje objektiva
• Kod postavljanja ili uklanjanja izmjenjivog objektiva (H-FS12032/H-FS35100), uvucite
kućište objektiva.
• Objektive mijenjajte na mjestima na kojima nema puno prljavštine ili prašine.
„ Postavljanje objektiva
• Nemojte pritiskati gumb za
otpuštanje objektiva (A) kad
postavljate objektiv.
(HR)
19
Pripreme/Osnovno
„ Uklanjanje objektiva
① Postavite poklopac objektiva
② Dok pritišćete gumb za otpuštanje objektiva (B), okrenite
objektiv prema strelici dok se ne zaustavi i zatim ga odvojite
• Kako biste okrenuli objektiv, držite za dio oko baze.
Namještanje sata
Sat nije namješten kod slanja fotoaparata.
1 Uključite fotoaparat
2 Pritisnite [MENU/SET] (IZBORNIK/NAMJESTI)
3 Pritisnite ◄► za odabir stavki (godina,
mjesec, dan, sat, minuta) i pritisnite▲▼ za
namještanje
4 Pritisnite [MENU/SET] (IZBORNIK/NAMJESTI)
5 Kad se prikaže [The clock setting has
beencompleted.] (Namještanje sata je
završeno), pritisnite [MENU/SET] (IZBORNIK/NAMJESTI)
6 Kad se prikaže [Please set the home area] (Molimo, namjestite lokalno
područje), pritisnite [MENU/SET] (IZBORNIK/NAMJESTI)
7 Pritisnite ◄► za namještanje lokalnog
područja i pritisnite [MENU/SET]
(IZBORNIK/NAMJESTI)
20
(HR)
Pripreme/Osnovno
Produžavanje/uvlačenje objektiva [when the interchangeable lens
(H-FS12032/H-FS35100) is attached] (kad je pričvršćen izmjenjivi
objektiv (H-FS12032/H-FS35100)
„ Kako produžiti objektiv
Primjer: H-FS12032
Okrećite prsten za zumiranje u smjeru strelice ❶ od položaja
(A) (objektiv je uvučen) do položaja (B) [12 mm do 32 mm (HFS12032), 35 mm do 100 mm (H-FS35100)] kako biste produžili
objektiv.
• Kad je tijelo objektiva uvučeno, slike se ne mogu snimati.
(C) Objektiv je uvučen
„ Kako uvući objektiv
Okrećite prsten za zumiranje u smjeru strelice ❷ od položaja
(B) [12 mm do 32 mm (H-FS12032), 35 mm do 100 mm (HFS35100)] u položaj (A) kako biste uvukli objektiv.
• Prsten za zumiranje će kliknuti na položaju 12 mm (HFS12032) ili 35 mm (H-FS35100), ali nastavite okretati
objektiv dok ne dođe do položaja (A).
• Kad ne snimate slike, preporučujemo da uvučete objektiv.
(D) Objektiv je produžen
Formatiranje kartice (inicijalizacija)
Formatirajte karticu prije snimanja fotografija pomoću ovog uređaja.
Kako se podaci nakon formatiranja ne mogu vratiti, unaprijed napravite sigurnosnu
kopiju nužnih podataka.
MENU p
[Setup] (Namještanje) p [Format] (Formatiranje)
(HR)
21
Pripreme/Osnovno
Gumb [LVF] (Snimanje fotografija uporabom tražila)
1 Pritisnite gumb [LVF] (A)
(A) Gumb [LVF]
(B) Senzor oka
Automatsko prebacivanje
između tražila i monitora*
Prikaz tražila*
Prikaz monitora
* Kad je [Eye Sensor AF] (Automatsko fokusiranje pomoću senzora oka) u [Custom]
(Prilagođenom) izbornika ([Focus / Release Shutter] (Fokusiranje/otpuštanje zatvarača))
namješteno na [ON] (UKLJUČENO), fotoaparat automatski prilagođava fokus, jer se
aktivira senzor oka. Čak i kad je [Eye SensorAF] (Automatsko fokusiranje pomoću
senzora oka) namješteno i fotoaparat automatski prilagođava fokus, zvučni se znak neće
oglasiti.
„ Automatsko prebacivanje između tražila i monitora
Senzor oka (B) automatski prebacuje prikaz na tražilo kad
se Vaše oko ili objekt približi tražilu. Kad se oko ili objekt
odmaknu od tražila, fotoaparat se vraća na prikaz
monitora
● Trošenje baterije može se smanjiti namještanjem
[Power Save LVF Shooting] (Snimanja pomoću LVF
očuvanja energije) u [Economy] (Ekonomičnom).
● Senzor oka ne radi, ovisno o kutu monitora.
„ O prilagodbi dioptrije
① Otvorite tražilo
② Okrećite kotačić za prilagodbu dioptrije
• Okrećite za prilagodbu dok ne budete mogli
jasno vidjeti znakove prikazane na tražilu.
22
(HR)
Pripreme/Osnovno
Držanje fotoaparata
• Nemojte blokirati bljeskalicu, lampicu za pomoć kod automatskog fokusiranja, mikrofon
ili zvučnik svojim prstom ili drugim predmetima.
(A) Lampica za pomoć
kod automatskog
fokusiranja
(B) Bljeskalica
(C) Mikrofon
(D) Zvučnik
„ Prilagođavanje kuta monitora
„ Prilagođavanje kuta tražila
• Pazite da u monitor ili tražilo ne uhvatite svoje prste itd.
• Kod prilagođavanja kuta monitora i tražila, pazite da ne upotrijebite preveliku silu.
Isto može uzrokovati oštećenje ili kvar.
• Kad ne koristite ovaj fotoaparat, do kraja zatvorite monitor ili tražilo u početni položaj.
• Prije postavljanja tronošca ili postolja, zatvorite monitor u početni položaj.
• Ovisno o tronošcu ili postolju koji se koriste, maksimalan kut na koji se monitor može
namjestiti bit će ograničen.
• Korištenje vanjske bljeskalice (neobavezna) ograničit će maksimalan kut na koji se može
namjestiti tražilo.
(HR)
23
Pripreme/Osnovno
Gumb zatvarača (Snimanje fotografija)
1 Namjestite kotačić načina na [
]
• Fotoaparat automatski optimizira osnovne postavke.
2 Pritisnite do pola gumb zatvarača (lagano
pritisnite) kako biste fokusirali subjekt
(A) Vrijednost otvora blende
(B) Brzina zatvarača
(C) Prikaz fokusa (Zeleno)
(Kad je fokus poravnat: osvijetljeno
Kad fokus nije poravnat: bljeska)
• Ako su vrijednost otvora blende i brzina zatvarača
prikazane crveno i bljeskaju, nemate odgovarajuću
ekspoziciju, osim ako ne koristite bljeskalicu.
3 Pritisnite gumb zatvarača potpuno (pritisnite gumb do kraja) i
snimite fotografiju
● Fotografije se mogu snimiti samo kad je slika pravilno fokusirana sve dok je
[Focus/Release Priority] (Prioritet fokusa/otpuštanja) namješten na [FOCUS] (FOKUS).
„ Provjerite fotografiju koju ste snimili
Pritisnite [
24
(HR)
] gumb (Reprodukcija). (p52)
Pripreme/Osnovno
Osnovne radnje
Gumb pokazivača
Provodi se odabir stavki ili namještanje vrijednosti itd.
Tijekom snimanja možete provesti sljedeće radnje. (Neke stavke ili postavke ne mogu se
odabrati, ovisno o načinu rada ili stilu prikaza u kojima se nalazi fotoaparat.)
[
] (ISO osjetljivost) (▲)
• Namjestite ISO osjetljivost (osjetljivost na osvjetljenje).
[
] (Balans bijele boje) (►)
• Prilagođava boju bijele koja je najbliža onome što vidi oko prema izvoru svjetlosti.
[
] (Način snimanja) (▼) (p43)
[ ] (Način automatskog fokusiranja) (◄) (p32)
Prednji kotačić/Stražnji kotačić
Okretanje:
Provodi se odabir stavki ili namještanje vrijednosti
tijekom različitih postavki.
Prednji kotačić
Stražnji kotačić
Pritisak:
Tijekom različitih postavki provode se radnje koje su iste
kao i kod gumba [MENU/SET] (IZBORNIK/NAMJESTI) itd.
Omogućava Vam namještanje otvora blende, brzine
zatvarača i drugih postavki kad je u načinima [ ] / [
Kotačić načina
Prednji kotačić
]/[
]/[
].
Stražnji kotačić
Promjena programa
Promjena programa
Vrijednost otvora blende
Vrijednost otvora blende
Brzina zatvarača
Brzina zatvarača
Vrijednost otvora blende
Brzina zatvarača
• Pritisak stražnjeg kotačića omogućuje Vam namještanje kompenzacije ekspozicije kad je
[Exposure Dial] (Kotačić ekspozicije) namješten na [OFF] (ISKLJUČENO) u [Dial Set.]
(Namještanju kotačića) u izborniku [Custom] (Prilagođeno) ([Operation] (Radnje)).
● Možete promijeniti na omiljene stavke uporabom [Dial Set.] (Namještanja kotačića) (p56) iz
izbornika [Custom] (Prilagođeno) ([Operation] (Radnje)).
(HR)
25
Pripreme/Osnovno
Kotačić načina (Odabir načina snimanja)
1 Namjestite na željeni način snimanja
• Polako okrećite kotačić načina za odabir željenog
načina.
Inteligentni automatski način (p
p30)
Inteligentni Automatski Plus način (p
p30, 31)
Programirani način automatske ekspozicije
Snima fotografije uz postavke automatske brzine zatvarača i vrijednosti
otvora blende.
Način automatske ekspozicije s prioritetom otvora blende
Odredite otvor blende, zatim snimite fotografije.
Način automatske ekspozicije s prioritetom zatvarača
Odredite brzinu zatvarača, zatim snimite fotografije.
Način ručne ekspozicije
Odredite otvor blende, brzinu zatvarača, zatim snimite fotografije.
Način kreativnog videa
Promjena vrijednosti otvora blende, brzine zatvarača ili ISO osjetljivosti ista je
kao i namještanje kotačića načina na [P], [A], [S] ili [M] (osim Načina
promjene programa).
① Pritisnite gumb videozapisa (ili gumb zatvarača) za početak snimanja
② Pritisnite gumb videozapisa (ili gumb zatvarača) za zaustavljanje snimanja
• Ne možete snimati fotografije.
Prilagođeni način
Snimite fotografiju koristeći unaprijed registrirane postavke.
Način panoramskog snimanja
Snimite panoramske fotografije.
Scenski način snimanja
Snimite fotografije koje odgovaraju sceni koja se snima.
Način kreativne kontrole
Snimite fotografije odabirući svoje omiljene efekte fotografije.
26
(HR)
Pripreme/Osnovno
Zaslon koji reagira na dodir (Radnje dodirom)
Dodirnite
Za dodirivanje i puštanje zaslona koji reagira na
dodir.
Povucite
Za dodirivanje i povlačenje prstiju preko zaslona koji
reagira na dodir.
Uštipnite (raširite/približite)
Na zaslonu koji reagira na dodir, raširite (razdvojite)
dva prsta za povećanje i uštipnite (približite) dva
prsta za smanjivanje.
„ Snimanje fotografija uporabom dodirnih funkcija (Automatsko fokusiranje
dodirom, Dodirni zatvarač, [Touch AE] (Automatska ekspozicija dodirom))
① Dodirnite [
]
② Dodirnite ikonu
• [
] (Automatsko fokusiranje dodirom): Fokusira
na područje koje dodirnete.
• [
] (Dodirni zatvarač): Fokusira na dodirnuti
položaj prije snimanja.
• [
] (ISKLJUČENO): Onemogućuje gornje radnje.
Ikona se mijenja svaki put kad ju dodirnete.
• [
] ([Touch AE] (Automatska ekspozicija dodirom)): Možete lako optimizirati
svjetlinu dodirnutog položaja.
Za otkazivanje funkcije, dodirnite [
].
(HR)
27
Pripreme/Osnovno
Namještanje izbornika
1 Pritisnite [MENU/SET] (IZBORNIK/NAMJESTI) za prikazivanje izbornika
2 Prebacite vrstu izbornika
① Pritisnite ◄
② Pritisnite ▲▼ za odabir tabulatora, kao što je
[ ]
• Ikonu promjene izbornika možete odabrati i
okretanjem prednjeg kotačića.
③ Pritisnite [MENU/SET] (IZBORNIK/NAMJESTI)
„ Vrste izbornika (p
p54)
•
•
•
[Rec] (Snim)
[Setup] (Postavke)
[Motion Picture] (Videozapis)
•
•
•
[My Menu] (Moj izbornik)
[Custom] (Prilagođeno)
[Playback] (Reprodukcija)
• Izbornici koji će se prikazati u svakom načinu snimanja
3 Pritisnite ▲▼ za odabir stavke izbornika i pritisnite [MENU/SET]
(IZBORNIK/NAMJESTI)
4 Pritisnite ▲▼ za odabir postavke i pritisnite
[MENU/SET] (IZBORNIK/NAMJESTI)
• Načini namještanja razlikuju se, ovisno o stavci
izbornika.
5 Pritisnite opetovano gumb [Q.MENU/
]
(BRZOG IZBORNIKA/) dok se ponovno ne
prikažu zaslon snimanja ili zaslon reprodukcije
• Tijekom snimanja iz zaslona izbornika se može izaći ako do pola pritisnete gumb
zatvarača.
● Objašnjenje izbornika možete prikazati pritiskom na
gumb [DISP.] (PRIK.) tijekom odabira ili namještanja
stavke izbornika.
● Stavke izbornika koje se ne mogu namjestiti su
naglašene sivom bojom. U nekim uvjetima namještanja,
razlog zbog kojeg je postavka onemogućena prikazuje
se kad pritisnete [MENU/SET] (IZBORNIK/NAMJESTI)
ako ste odabrali stavku izbornika koja je naglašena
sivom bojom.
28
(HR)
Pripreme/Osnovno
Trenutno pozivanje često korištenih izbornika (Brzi izbornik)
Tijekom snimanja možete jednostavno pozvati neke stavke izbornika i namjestiti ih.
1 Pritisnite gumb [Q.MENU/
2
3
4
] (BRZI
IZBORNIK)
Okrećite prednji kotačić kako biste odabrali
stavku izbornika
Okrećite stražnji kotačić izbornika za odabir
postavke
Pritisnite gumb [Q.MENU/ ] (BRZOG IZBORNIKA) za zatvaranje Brzog
izbornika
Dodjeljivanje često korištenih funkcija gumbima (Funkcijski
gumbi)
Često korištene funkcije možete dodijeliti određenim gumbima ([Fn1] - [Fn3]) ili ikonama
prikazanim na zaslonu ([Fn4] - [Fn8]).
1 Namjestite izbornik
IZBORNIK p
[Custom] (Prilagođeno) p
Button Set] (Namještanje funkcijskih gumba)
[Operation] (Radnje) p [Fn
Postavke: [Setting in REC mode] / [Setting in PLAY mode] (Postavke u načinu SNIM)
/ (Postavke u načinu REPRODUKCIJE)
2 Pritisnite ▲▼ za odabir funkcijskog gumba
3
kojem želite dodijeliti funkciju i pritisnite
[MENU/SET] (IZBORNIK/NAMJESTI)
Pritisnite▲▼ za odabir funkcije koju želite
dodijeliti i pritisnite [MENU/SET]
(IZBORNIK/NAMJESTI).
● Određene funkcije ne mogu se dodijeliti određenim funkcijskim gumbima.
● Zaslon prikazan u koraku 3 može se prikazati držanjem funkcijskih gumba ([Fn1] do
[Fn3]) 2 sekunde.
(HR)
29
Snimanje
Snimanje fotografija pomoću automatskih postavki
(Inteligentni automatski način)
Ovaj se način preporučuje onima koji žele usmjeriti i snimiti, a da fotoaparat optimizira
postavke da odgovaraju subjektu i okolišu snimanja.
1 Namjestite kotačić načina na [ ]
• U vrijeme kupovine, način je namješten na Inteligentni
automatski plus način.
2 Usmjerite fotoaparat prema subjektu
• Kad fotoaparat prepozna optimalnu scenu, ikona svake scene
postane plava na 2 sekunde i onda se vrati u normalnu crvenu
boju. (Automatsko otkrivanje scene)
● Kad je [iHandheld Night Shot] (iNoćno snimanje – držanje rukom) namješteno na [ON]
(UKLJUČENO) i [
] je otkriveno tijekom snimanja noćnih snimki uz držanje fotoaparata
rukom, fotografije noćnog krajolika snimat će se uz veliku brzinu zatvarača i komponirati u
jednu fotografiju.
● Kad je [iHDR] namješten na [ON] (UKLJUČENO) i postoji, na primjer, jak kontrast između
pozadine i subjekta, snimaju se višestruke fotografije pri različitim ekspozicijama i kombiniraju
kako bi nastala jedna fotografija bogate gradacije.
„ Prebacivanje između Inteligentnog automatskog plus načina i
Inteligentnog automatskog načina
① Odaberite [Intelligent Auto Mode] (Inteligentni automatski način) u izborniku
[Intelligent Auto] (Inteligentni automatski)
] ili [
] i pritisnite [MENU/SET] (IZBORNIK/NAMJESTI)
② Pritisnite ▲▼ za odabir [
• [
] Vam omogućuje prilagođavanje nekih postavki, kao što su svjetlina i ton boje uz
istovremeno korištenje [
] za ostale postavke tako da možete snimati fotografije koje
više odgovaraju Vašim sklonostima. (p31)
„ Automatsko fokusiranje (Otkrivanje lica/oka)
[AF Mode] (Način automatskog fokusiranja) automatski
je namješten na [ ]. Ako dodirnete subjekt, fotoaparat
se prebacuje na [
] i počinje raditi funkcija praćenja
automatskog fokusiranja.
• Možete prebaciti na [
] pritiskom na gumb pokazivača
◄. Poravnajte područje praćenja automatskog fokusiranja
sa subjektom i pritisnite do pola gumb zatvarača kako biste
upravljali funkcijom praćenja automatskog fokusiranja.
30
(HR)
Snimanje
Snimanje fotografija s prilagođenim bojama, svjetlinom i
zamućenošću pozadine
Način snimanja:
„ Namještanje bojenja
① Pritisnite ► za prikaz zaslona postavki
② Okrećite stražnji kotačić za prilagodbu boje
• Pritisnite [MENU/SET] (IZBORNIK/NAMJESTI) za
povratak na zaslon snimanja.
„ Namještanje svjetline (ekspozicije)/Zamućenosti pozadine (Kontrolna
funkcija defokusiranja)
Kad je [Exposure Dial] (Kotačić ekspozicije) (p
p35) namješten na [ON] (UKLJUČENO) (–3 EV do
+3 EV)
① Okrećite kotačić za kompenzaciju ekspozicije za namještanje svjetline.
• Zamućenost pozadine možete namjestiti radnjom na zaslonu osjetljivom na dodir (ispod).
Kad je [Exposure Dial] (Kotačić ekspozicije) (p35) namješten na [OFF] (ISKLJUČENO) (–5
EV do +5 EV) (Namještanje svjetline)
① Pritisnite stražnji kotačić za prikaz zaslona postavki.
② Okrećite stražnji kotačić za kompenzaciju svjetline
• Pritisnite za namještanje spajanja ekspozicije. (p45)
(Namještanje defokusiranja pozadine)
③ Pritisnite [Fn1] na zaslonu koraka
• Prikazan je radni zaslon kontrole defokusiranja.
④ Okrećite stražnji kotačić za namještanje zamućenosti
pozadine
• Pritisnite [MENU/SET] (IZBORNIK/NAMJESTI) za povratak
na zaslon snimanja. Pritisak gumba [Q.MENU/
] (BRZI
IZBORNIK) otkazat će postavku.
„ Pomoću radnji na zaslonu osjetljivom na dodir
① Dodirnite [ ]
② Dodirnite stavku koju želite namjestiti
[
]: Bojenje / [
]: Stupanj defokusiranja / [
]: Svjetlina*
* Prikazano je samo kad je [Exposure Dial] (Kotačić ekspozicije) namješten na [OFF]
(ISKLJUČENO)
③ Za namještanje povucite postrani izbornik ili mjerač ekspozicije
• Pritisnite [MENU/SET] (IZBORNIK/NAMJESTI) za povratak na zaslon snimanja.
(HR)
31
Snimanje
Snimanje fotografija pomoću automatskog fokusiranja
Način snimanja:
Namjestite radnju fokusiranja koja će se provesti kad je gumb zatvarača do pola pritisnut.
1 Namjestite ručicu načina fokusiranja na [AFS/AFF]
ili [AFC]
• Ona je fiksirana na [AFS] kad je namješten Način
panoramskog snimanja.
Postavke
[AFS/AFF]
Kretanje subjekta i scene (preporučeno)
[AFS]
(Automatsko
fokusiranje
jednom)
Subjekt je nepomičan (Krajolik, fotografija za godišnjak itd.)
Fokus se automatski namješta kad je gumb zatvarača do pola
pritisnut. Fokus će biti fiksiran sve dok je gumb pritisnut do pola.
[AFF]
(Fleksibilno
automatsko
fokusiranje)
Kretanje je nemoguće predvidjeti (Djeca, ljubimci itd.)
Ako se subjekt kreće dok je gumb zatvarača do pola pritisnut,
fokus se automatski korigira kako bi odgovarao kretanju.*
Postavku možete prebaciti pomoću [AFS/AFF] u izborniku
[Rec]/[MotionPicture] (Snimanje/Videozapis).
[AFC]
(Neprekidno automatsko
fokusiranje)
Subjekt se kreće (Sport, vlakovi itd.)
Dok je gumb zatvarača do pola pritisnut, fokusiranje se
neprekidno provodi kako bi odgovaralo kretanju subjekta.*
* Kad se subjekt kreće, fokusiranje se provodi predviđanjem položaja subjekta u vrijeme
snimanja. (Predviđanje kretanja)
Prebacivanje [AF Mode] (Načina automatskog fokusiranja
Način snimanja:
Ovo omogućuje način fokusiranja koji odgovara položaju i broju subjekata koji će biti
odabrani.
1 Pritisnite [ ] gumb (◄)
2 Pritisnite za odabir načina automatskog fokusiranja i pritisnite
[MENU/SET] (IZBORNIK/NAMJESTI)
Postavke: [
[
[
32
(HR)
] (Face/Eye Detection) / [
] (Tracking) / (Otkrivanje lica/oka) / (Praćenje)
] (fokusiranje na 49 područja) / [
] itd. (Korisničko višestruko) /
] (fokusiranje na 1 područje) / [
] (Fokusiranje u točki)
Snimanje
Snimanje fotografija pomoću ručnog fokusiranja
Način snimanja:
Ručno je fokusiranje pogodno kad želite zaključati fokus radi snimanja fotografija ili kad je
teško prilagoditi fokus uporabom automatskog fokusiranja.
1 Namjestite ručicu načina fokusiranja na [MF]
(RF)
2 Pritisnite [
] gumb (◄)
3 Pritisnite ▲▼◄► za prilagodbu položaja
fokusa i pritisnite [MENU/SET]
(IZBORNIK/NAMJESTI)
• Za vraćanje fokusa u središte, pritisnite gumb
[DISP.] (PRIK.).
4 Prilagodite fokus
Radnje koje se koriste za fokusiranje razlikuju se, ovisno o objektivu.
Kod uporabe izmjenjivog objektiva bez prstena za fokusiranje (H-FS12032)
Pritisnite ►: Fokusira se na obližnji subjekt
Pritisnite ◄: Fokusira se na udaljeni subjekt
• Pritisak i držanje ◄► ubrzat će brzinu
fokusiranja.
• Fokus se može namjestiti i povlačenjem
postranog izbornika.
Kod uporabe izmjenjivog objektiva (H-FS35100/H-FS12060/H-FS1442A/HFS14140) s prstenom za fokusiranje
Okrećite na stranu (A): Fokusira se na obližnji subjekt
Okrećite na stranu (B): Fokusira se na udaljeni subjekt
(HR)
33
Snimanje
• Boja se dodaje dijelovima slike koji su u fokusu.
(Peaking) (Označavanje bojom)
• Možete provjeriti je li točka fokusiranja na bližoj ili
daljoj strani. (Vodič za ručno fokusiranje)
• Pomoć kod ručnog fokusiranja i Vodič za ručno
fokusiranje možda neće biti prikazani, ovisno o
objektivu koji koristite. Pomoć kod ručnog
fokusiranja možete prikazati izravnim upravljanjem
fotoaparatom koristeći zaslon osjetljiv na dodir ili
gumb
(A) Pomoć pri ručnom fokusiranju (Povećani zaslon)
(B) Označavanje bojom
(C) Vodič za ručno fokusiranje
Radnja
Radnja dodirom
S T WX * 1
Povlačenje
*2
[DISP.]
1
(PRIK.)*
Opis
Pomiče povećano područje.
Razdvajanje/spajanje
dva prsta
Povećava/smanjuje zaslon u malim
koracima.
–
Povećava/smanjuje zaslon u velikim
koracima.
*2
[Reset]
1
(Ponovno postavi)*
Prebacuje povećani prikaz. (prozor/cijeli
zaslon)
Postavlja područje koje će biti uvećano
nazad u središte.
*1 Kod uporabe izmjenjivog objektiva bez prstena za fokusiranje, možete provoditi
ove radnje nakon pritiska ▼ za prikaz zaslona koji Vam omogućuje namještanje
područja koje će biti povećano.
*2 Ova postavka nije dostupna u Inteligentnom automatskom načinu.
5 Do pola pritisnite gumb zatvarača
• Prikazat će se zaslon snimanja.
34
(HR)
Snimanje
Snimanje fotografija pomoću kompenzacije ekspozicije
Način snimanja:
Ispravlja ekspoziciju kad postoji pozadinsko svjetlo ili kad je subjekt pretaman ili
presvijetao.
• U načinu ručne ekspozicije ekspoziciju možete kompenzirati samo kad je ISO osjetljivost
namještena na [AUTO] (AUTOMATSKI).
1 Okrećite kotačić za kompenzaciju ekspozicije kako
biste kompenzirali ekspoziciju
• Možete namjestiti vrijednost kompenzacije ekspozicije u
rasponu između –3 EV i +3 EV.
„ Proširenje vrijednosti kompenzacije ekspozicije (Kompenzacija ekspozicije
stražnjim kotačićem)
Priprema
Onemogućite kotačić za kompenzaciju ekspozicije
IZBORNIK p
[Custom] (Prilagođeno) p
[Operation] (Radnje) p [Dial Set.]
(Postavke kotačića) p [Exposure Dial] (Kotačić ekspozicije) p [OFF] (ISKLJUČENO)
① Pritisnite stražnji kotačić za prebacivanje kompenzacije ekspozicije
② Okrenite stražnji kotačić za kompenzaciju ekspozicije
• Možete namjestiti vrijednost kompenzacije ekspozicije u rasponu između –5 EV i +5
EV.
• Pritisnite ▲▼ za namještanje spajanja ekspozicije. (p45)
• Okretanjem prednjeg kotačića možete namjestiti [Flash Adjust.] (Prilagodbu
bljeskalice).
③ Pritisnite stražnji kotačić za namještanje
• Kad je [Exposure Comp.] (Kompenzacija ekspozicije) u [Dial Set.] (Postavkama kotačića)
namještena na [
] (prednji kotačić) ili [
] (stražnji kotačić), ekspoziciju
možete jednostavno kompenzirati okretanjem kotačića postavki na isti način kako i kod
upravljanja kompenzacijom ekspozicije kotačićem.
(HR)
35
Snimanje
Snimanje pomoću 4K Foto funkcije
Način snimanja:
Možete snimiti fotografije u nizu od približno 8 milijuna piksela uz brzinu snimanja od 30
sličica u sekundi. Možete odabrati i pohraniti sličicu iz datoteke u nizu.
• Za snimanje fotografije koristite karticu UHS klase brzine 3.
• Kod snimanja kut gledanja postaje uži.
1 Pritisnite [
] gumb (▼)
2 Pritisnite ◄► za odabir 4K foto ikone i pritisnite S
3 Pritisnite ◄► za odabir načina snimanja i pritisnite [MENU/SET]
(IZBORNIK/NAMJESTI)
[4K Burst]
(4K Niz)
[4K Burst(S/S)]
(4K niz (S/S))
„S/S” je kratica za
“Kreni/Zaustavi”.
[4K Pre-Burst]
(4K predsnimanje u
nizu)
36
(HR)
Za snimanje najboljih snimaka subjekta koji se brzo kreće
Snimanje u nizu provodi se kad pritisnete i držite gumb
zatvarača.
• Snimanje će početi približno
0,5 sekundi nakon što gumb
zatvarača pritisnete do kraja.
Iz tog razloga, unaprijed
lagano pritisnite gumb.
(A) Pritisnite i držite
(B) Provodi se snimanje
Za snimanje nepredviđenih prilika za fotografiranje
Snimanje počinje kad je pritisnut
gumb zatvarača i prestaje kad je
gumb zatvarača ponovno
pritisnut.
(C) Kreni (Prvi)
(D) Zaustavi (Drugi)
(E) Provodi se snimanje
Za snimanje po potrebi kad god se pojavi prilika za
fotografiranje
Snimanje u nizu se provodi
približno 1 sekundu prije i nakon
trenutka pritiska na gumb
zatvarača.
(F) Približno 1 sekundu
(G) Provodi se snimanje
Snimanje
4 Pritisnite gumb zatvarača za provedbu snimanja
• Kad pritisnete gumb [Fn1] tijekom snimanja, možete dodati oznaku. (Do 40 oznaka
za svako snimanje). Kod odabira i pohranjivanja fotografija iz 4K datoteke u nizu
možete preskočiti do mjesta na kojima ste dodali oznake). ([4KBurst(S/S)] (samo 4K
snimanje u nizu (S/S))
• Fotografije u nizu pohranjene su kao jedna 4K datoteka u nizu u MP4 formatu.
• Kad je omogućen [Auto Review] (Automatski pregled), zaslon odabira fotografija
automatski se prikazuje.
„ Namještanje predsnimanja u nizu ([4K Burst]/[4K Burst(S/S)]) (4K
snimanje u nizu/4K snimanje u nizu (S/S))
Fotoaparat počinje snimati približno 1 sekundu prije nego što do kraja pritisnete gumb
zatvarača tako da nećete propustiti priliku za fotografiranje.
IZBORNIK p
[Rec] (Snim) p [4K PHOTO] (4K FOTO) p [Pre-Burst Recording]
(Predsnimanje u nizu) p [ON] (UKLJUČENO)
• Postavka automatskog fokusiranja i izbornici koji se ne mogu namjestiti dok se koristi
ova funkcija isti su kao i oni tijekom radnje [4K Pre-Burst] (4K predsnimanja u nizu).
„ Namještanje snimanja u petlji ([4K Burst(S/S)] (4K snimanje u nizu S/S))
Možete snimati tijekom brisanja starijih snimljenih podataka, što Vam omogućuje
nastavak snimanja dok čekate na priliku za fotografiranje bez zamjene kartice.
IZBORNIK p
[Rec] (Snim) p [4K PHOTO] (4K FOTO) p [Loop Recording(4K PHOTO)]
(Snimanje u petlji (4K FOTO)) p [ON] (UKLJUČENO)
• Kad počnete snimati, 4K datoteke u nizu bit će snimljene i podijeljene približno svake 2
minute.
Približno zadnjih 10 minuta (do približno zadnjih 12 minuta) bit će pohranjeno.
Prethodni dio bit će obrisan.
„ Za otkazivanje 4K Foto funkcija
U koraku 2, odaberite [
] ([Single]) (Jednostruko) ili [
].
● Kad koristite [Light Composition] (Kompoziciju svjetla) ili [Sequence Composition]
(Kompoziciju slijeda), preporučujemo uporabu tronošca ili stalka i udaljeno snimanje
fotografija povezivanjem fotoaparata s pametnim telefonom kako biste spriječili trešnju
fotoaparata. (p71)
(HR)
37
Snimanje
● Ako je temperatura okoliša viša ili se neprekidno snimaju 4K fotografije, može se
pojaviti [
] i snimanje može prestati na pola. Čekajte dok se fotoaparat ne ohladi.
● Kad je namješteno [
] ([4K Pre-Burst]) (4K predsnimanje u nizu) ili [Pre-Burst
Recording] (Predsnimanje u nizu), baterija se brže prazni i raste temperatura
fotoaparata.
Odaberite [
] ([4K Pre-Burst]) (4K predsnimanje u nizu) ili [Pre-Burst Recording]
(Predsnimanje u nizu) samo kod snimanja.
● Snimanje prestaje kad neprekidno vrijeme snimanja prijeđe 29 minuta i 59 sekundi.
Kod uporabe SDHC memorijske kartice, ako veličina datoteke prelazi 4 GB, ona je
podijeljena u manje slikovne datoteke za snimanje i reprodukciju. (Snimanje možete
nastaviti bez prekida.)
Kod uporabe SDXC memorijske kartice,možete snimiti fotografije u jednu datoteku čak i
ako je ona veća od 4 GB.
Odabir fotografija iz 4K datoteke u nizu i njihovo pohranjivanje
1 Odaberite fotografiju pomoću [
] na
zaslonu reprodukcije i pritisnite ▲.
• U slučaju snimanja pomoću [
] ([4K Pre-Burst])
(4K predsnimanja u nizu), nastavite na korak 3.
2 Povucite postrani izbornik kako biste proveli
grubi odabir scene
• Kad je dodirnuto [
označavanje. (p39)
], pojavljuje se zaslon za
3 Povucite za odabir sličice koju želite pohraniti
kao fotografiju
• Za neprekidno premotavanje scene
unaprijed/unazad ili sličicu po sličicu, dodirnite i
držite [ ]/[ ].
4 Dodirnite [
] za pohranjivanje fotografije
• Odabrana će fotografija biti snimljena kao nova
fotografija u JPEG formatu, odvojeno od 4K datoteke u nizu.
● Ako koristite [4K PHOTO Bulk Saving] (4K FOTO pohranjivanje gomile fotografija) (p57)
u izborniku [Playback] (Reprodukcija), možete pohraniti gomilu u trajanju od 5 sekundi
4K snimanja.
38
(HR)
Snimanje
„ Oznaka
Kod odabira i pohranjivanja fotografija iz 4K datoteke u nizu, možete jednostavno odabrati
fotografije preskakanjem između označenih mjesta.
„ Preskočite do označenog mjesta
Kad je dodirnuto [
], pojavljuje se zaslon za označavanje. Možete koristiti ◄► za
preskakanje do označenih mjesta kako biste odabrali fotografiju.
Dodirnite [
] za povratak na originalne radnje.
Bijela oznaka:
Ovo se ručno namješta tijekom snimanja
ili reprodukcije.
Zelena oznaka: Ovo fotoaparat automatski namješta
tijekom snimanja.
(Funkcija automatskog označavanja*1)
Zaslon za označavanje
*1 Fotoaparat automatski namješta oznake na scene u kojima je otkriveno lice ili kretanje
subjekta. (Za svaku se datoteku prikazuje do 10 oznaka.)
(Primjer: Na sceni na kojoj vozilo prolazi, pucaju baloni ili se osoba okreće)
• U sljedećim slučajevima oznake se ne mogu postaviti pomoću funkcije automatskog
označavanja, ovisno o uvjetima snimanja i statusu subjekta.
– Fotoaparat se pomiče radi panoramskog snimanja ili podrhtavanja
– Kretanje subjekta je sporo/malo ili je subjekt malen
– Lice nije okrenuto prema naprijed
„ Prebacuje oznaku koja će biti prikazana
① Dodirnite [
•
•
•
•
]
[Auto] (Automatski)
[Face Priority] (Prioritet lica)
[Motion Priority] (Prioritet pokreta)
[Off] (Isključeno) *2
*2 Prikazuje samo ručno namještene oznake
(HR)
39
Snimanje
Prilagođavanje fokusa nakon snimanja ([Post Focus] /
[Focus Stacking]) (Naknadno fokusiranje/Slaganje fokusa)
Način snimanja:
Možete snimiti 4K fotografije u nizu uz istovremenu promjenu točke fokusa i odabrati
točku fokusiranja nakon snimanja. Ova funkcija je najbolja za subjekte koji se ne kreću.
• Za snimanje fotografija koristite karticu UHS klase brzine 3.
• • Preporučujemo uporabu tronošca za provedbu [Focus Stacking] (Slaganje fokusa).
1 Pritisnite gumb [ ]
2 Pritisnite ◄► za odabir [ON] (UKLJUČENO) i pritisnite [MENU/SET]
(IZBORNIK/NAMJESTI)
3 Odredite kompoziciju i do pola pritisnite gumb
zatvarača
• Aktivira se automatsko fokusiranje i automatski otkriva točku fokusiranja na
zaslonu.
• Ako na zaslonu nema točke fokusiranja, indikator fokusa (A) bljeska i ne možete
snimati.
Od pritiska na gumb zatvarača do pola do završetka snimanja
• Nemojte mijenjati udaljenost do subjekta ili kompoziciju.
4 Do kraja pritisnite gumb zatvarača za početak
snimanja
• Točka fokusiranja automatski se mijenja tijekom snimanja. Kad nestane prikaz
napretka snimanja (B), snimanje automatski završava.
• Podaci će biti pohranjeni kao jedna datoteka u MP4 formatu.
• Ako je namješten [Auto Review] (Automatski pregled), automatski se pojavljuje
zaslon koji Vam omogućuje odabir točke fokusiranja. (p41)
„ Otkazivanje [Post Focus] (Naknadnog fokusiranja)
U koraku 2 odaberite [OFF] (ISKLJUČENO)
● Ako je temperatura okoliša visoka ili se neprekidno provodi snimanje pomoću [Post
Focus] (Naknadnog fokusiranja), može se prikazati [
] i snimanje može prestati na
pola. Čekajte dok se fotoaparat ne ohladi.
● Tijekom snimanja će se smanjiti kut gledanja.
40
(HR)
Snimanje
Odabir točke fokusiranja i pohranjivanje fotografije ([Post Focus])
(Naknadno fokusiranje)
1 Na zaslonu reprodukcije odaberite sliku
pomoću ikone [
] i pritisnite ▲
2 Dodirnite točku fokusiranja
• Ako ne postoji fotografija s točkom fokusiranja u
odabranoj točki, prikazat će se crveni okvir i
fotografije se ne mogu pohraniti.
• Rub zaslona ne može se odabrati.
• Za povećanje prikaza dodirnite [ ].
Fino podešavanje fokusa možete provesti
povlačenjem postranog izbornika tijekom
povećanog prikaza.
(Istu radnju možete provesti uporabom ◄►)
3 Dodirnite [
] za pohranjivanje fotografije
• Odabrana fotografija bit će pohranjena kao nova odvojena datoteka u JPEG
formatu.
(HR)
41
Snimanje
Odabir raspona fokusa za kombiniranje i stvaranje jedne
fotografije ([Focus Stacking]) (Slaganje fokusa)
Blizu
Fokus
Udaljeno
1 Dodirnite [
] na zaslonu u koraku 2 u “Select the focus point andsave
the picture ([Post Focus]) (Odabir točke fokusiranja i pohranjivanje
p41)
fotografije (Naknadno fokusiranje)” (p
2 Odaberite način spajanja i dodirnite ga
[Auto Merging]
(Automatsko
spajanje)
Automatski odabire fotografije koje je moguće složiti i
kombinira ih u jednu fotografiju.
• Odabire prema postavljenim kriterijima za fotografije koje
su malo izvan fokusa.
• Provodi slaganje fokusa i pohranjuje fotografiju.
[Range Merging]
(Spajanje raspona)
Kombinira fotografije s odabranim položajem fokusa u jednu
fotografiju.
(Kod odabira [Range Merging] (Spajanja raspona))
3 Dodirnite točku fokusiranja
• Odaberite položaj u dvije ili više točaka.
• Bit će odabrane točke fokusiranja između
odabrana dva položaja.
• Položaji koje nije moguće odabrati ili oni radi
kojih bi nastali neprirodni rezultati bit će
prikazani sivo.
• Ponovno dodirnite položaj za poništavanje odabira.
4 Dodirnite [
] za kombiniranje i
pohranjivanje fotografije
• Fotografija će biti pohranjena u JPEG formatu.
● Samo fotografije snimljene pomoću [Post Focus]
(Naknadnog fokusiranja) na ovom fotoaparatu dostupne
su za [FocusStacking] (Slaganje fokusa).
42
(HR)
Snimanje
Odabir načina snimanja ([Burst] / [Self Timer])
(Niz/Odbrojavanje)
Način snimanja:
Radnju koja će se provesti možete promijeniti pritiskom na gumb zatvarača.
1 Pritisnite gumb [
] (▼)
2 Pritisnite ◄► za odabir načina snimanja i pritisnite [MENU/SET]
Kad je pritisnut gumb zatvarača, snimljena je samo jedna fotografija.
[Single] (Jedna)
Fotografije se neprekidno snimaju sve dok je pritisnut gumb zatvarača.
[Burst] (Niz)
Za pojedinosti (p36)
[4K PHOTO]
[Post Focus]
(Naknadno fokusiranje)
Za pojedinosti (p41)
[Self Timer]
(Odbrojavanje)
Kad je pritisnut gumb zatvarača, snimanje se provodi nakon što prođe
namješteno vrijeme.
„ Za otkazivanja načina snimanja
U koraku 2, odaberite [
] ([Single]) (Jedna) ili [
].
Funkcija snimanja u nizu
① Odaberite [Burst] (Snimanje u nizu) i pritisnite ▲ u koraku 2 (iznad)
② Odaberite brzinu snimanja u nizu pomoću ◄► i pritisnite [MENU/SET]
Brzina
(fotografija/sec)
[H]
(Velika brzina)
[M]
(Srednja brzina)
[L]
(Mala brzina)
Mehanički zatvarač
9*1/6*2
6
2
Elektronički zatvarač
9*1/6*2
6
2
Ništa*1/Dostupno*2
Dostupno
Dostupno
Pregled uživo tijekom snimanja u nizu
*1 Kad je način fokusiranja namješten na [AFS] ili [MF]
*2 Kad je način fokusiranja namješten na [AFF] ili [AFC]
Snimanje fotografija pomoću odbrojavanja
① Odaberite [Self Timer] (Odbrojavanje) i pritisnite ▲ u koraku 2 (iznad)
② Odaberite radnju odbrojavanja pomoću ◄►i pritisnite [MENU/SET]
Zatvarač se aktivira nakon 10 sekundi.
Zatvarač se aktivira nakon 10 sek. i snimaju se tri fotografije u intervalima od približno 2 sek.
Zatvarač se aktivira nakon 2 sekunde.
• Ovo je učinkovito za sprječavanje podrhtavanja kod pritiska gumba zatvarača.
(HR)
43
Snimanje
Snimanje fotografija uz automatsko prilagođavanje
postavki (Fotografiranje spajanjem)
Način snimanja:
Možete snimiti više fotografija uz automatsko prilagođavanje postavki pritiskom na gumb
zatvarača.
1 Namjestite izbornik
IZBORNIK p
[Rec] (Snim) p [Bracket] (Snimanje spajanjem) p [Bracket Type]
(Vrsta spajanja)
(Exposure Bracket)
(Spajanje ekspozicije)
(Aperture Bracket)
(Spajanje otvora blende)
Pritisnite gumb zatvarača za provedbu snimanja uz
prilagođavanje ekspozicije.
Pritisnite gumb zatvarača za provedbu snimanja uz
prilagođavanje otvora blende.
• Dostupno u Načinu automatske ekspozicije s
prioritetom otvora blende ili kad je ISO osjetljivost
namještena na [AUTO] (AUTOMATSKI) u Načinu
automatske ekspozicije.
Pritisnite gumb zatvarača za provedbu snimanja uz
(Focus Bracket) (Spajanje fokusa) prilagođavanje položaja fokusa.
(White Balance Bracket)
(Spajanje balansa bijele boje)
Pritisnite jednom gumb zatvarača za snimanje tri
fotografije s automatskim postavljanjem različitog
balansa bijele boje.
2 Pritisnite ▼ za odabir [More Settings] (Više postavki) i zatim pritisnite
[MENU/SET] (IZBORNIK/NAMJESTI).
• Za informacije o [More Settings] (Više postavki), pogledajte stranicu koja opisuje svaku
pojedinu funkciju.
• Ako je namješteno [
], okrećite stražnji kotačić za namještanje raspona.
• Do pola pritisnite gumb zatvarača za izlazak iz izbornika.
3 Fokusirajte se na subjekt i snimite fotografiju
• Kad je odabrano spajanje ekspozicije, prikaz spajanja bljeska dok se ne snime sve
fotografije koje ste namjestili. Ako promijenite postavke spajanja ili isključite fotoaparat
prije nego što su snimljene sve fotografije koje ste namjestili, fotoaparat ponovno počinje
snimanje od prve fotografije.
„ Za otkazivanje [Bracket] (Spajanja)
Odaberite [OFF] (ISKLJUČENO) u koraku 1.
44
(HR)
Snimanje
Spajanje ekspozicije
„ O [More Settings] (Više postavki) (korak 2 na (p
p44))
[Step] (Korak)
Namješta broj fotografija koje će se snimiti i raspon kompenzacije
ekspozicije.
[
] (Snima tri fotografije s intervalom 1/3 EV) do [
] (Snima
sedam fotografija s intervalom od 1 EV
[Sequence] (Slijed)
Namješta slijed kojim se snimaju fotografije.
[Single Shot
Setting] (Postavke
jedne snimke)*
[
[
]: Snima jednu fotografiju svaki put kad pritisnete gumb zatvarača.
]: Snima sve fotografije namještene za snimanje kad jednom
pritisnete gumb zatvarača.
* Nije dostupno za snimanje u nizu. Kod korištenja snimanja u nizu, ako pritisnete i držite gumb
zatvarača, snimanje će se neprekidno provoditi dok se ne snimi navedeni broj fotografija.
Spajanje otvora blende
Način snimanja:
„ O [More Settings] (Više postavki) (korak 2 u (p44))
[Image Count]
(Brojanje slika)
[3]/[5]: Snima određeni broj fotografija uz različite vrijednosti otvora
blende unutar raspona temeljenog na početnoj vrijednosti
otvora blende.
[ALL] (SVE): Snima fotografije koristeći sve vrijednosti otvora blende.
• Kod uporabe snimanja u nizu, ako pritisnete i držite gumb zatvarača, snimanje će se provoditi
dok se ne snimi točno određen broj fotografija.
● Dostupne vrijednosti otvora blende razlikuju se, ovisno o objektivu.
Spajanje fokusa
„ O [More Settings] (Više postavki) (korak 2 u (p44))
[Step] (Korak)
Namješta interval između položaja fokusa.
[Image Count]
(Broj slika)*
Namješta broj slika koje će se snimiti.
[Sequence]
(Slijed)
[0/–/+]: Snima fotografije s različitim položajima fokusa unutar raspona
temeljenog na početnom položaju fokusa.
[0/+]:
Snima fotografije s različitim položajima fokusa prema udaljenoj
strani temeljeno na početnom položaju fokusa.
* Nije dostupno za snimanje u nizu. Kod uporabe snimanja u nizu, ako pritisnete i držite gumb
zatvarača. Snimanje će se neprekidno provoditi sve dok se ne snimi određen broj fotografija.
● Fotografije snimljene pomoću spajanja fokusa prikazuju se kao grupa fotografija.
(HR)
45
Snimanje
Ispravljanje podrhtavanja
Fotoaparat može aktivirati stabilizator slike ugrađen u tijelo ili stabilizator slike ugrađen u objektiv
ili oba i još učinkovitije smanjiti podrhtavanje. (Dvostruki stabilizator slike)
Za snimanje videozapisa možete koristiti 5-osni hibridni stabilizator slike koji koristi stabilizator
slike ugrađen u leću, stabilizator slike ugrađen u tijelo i elektronički stabilizator slike.
• Stabilizatori slike koji će se aktivirati ovise o Vašem objektivu. Ikona trenutno aktiviranog
stabilizatora slike prikazana je na zaslonu snimanja.
Kod snimanja
fotografija
Kod snimanja
videozapisa
Panasonic objektivi kompatibilni s
dvostrukim stabilizatorom slike
(Temeljeno na standardu Micro Four Thirds
System)
• Za najnovije informacije o kompatibilnim
lećama, molimo, posjetite našu mrežnu
stranicu.
• Ako nije prikazano [ ], [
] ili [ ] čak
i kad se koristi kompatibilni objektiv,
ažurirajte softver objektiva na najnoviju
verziju. (p14)
Objektiv + Tijelo
(Dvostruki
stabilizator slike)
( /
)
Objektiv + Tijelo
(Dvostruki stabilizator
slike) ( ),
5-osni hibridni ( )*
Objektivi kompatibilni s funkcijom
stabilizatora slike
(Temeljeno na standardima Micro Four
Thirds Systemstandard/Four Thirds System)
Objektiv ili Tijelo
(
/
)
Objektiv ili Tijelo (
),
5-osni hibridni (
)*
Tijelo (
Tijelo (
),
5-osni hibridni (
Objektivi koji nisu kompatibilni s funkcijom
stabilizatora slike
(Temeljeno na standardima Micro Four
Thirds Systemstandard/Four Thirds System)
Kod uporabe prilagodnika za postavljanje
Leica objektiva ili prilagodnika za
postavljanje koji je napravio drugi
proizvođač
/
)
* Kad je [E-Stabilization (Video)] (E-stabilizacija (video) namještena na [ON] (UKLJUČENO)
Način snimanja:
• Kod uporabe izmjenjivog objektiva s [O.I.S.] prekidačem (kao što je H-FS14140), funkcija
stabilizatora se aktivira ako je [O.I.S.] prekidač namješten na [ON] (UKLJUČENO).
([
] je namješteno u vrijeme kupovine).
IZBORNIK p
46
(HR)
[Rec] (Snim) / [Motion Picture] (Videozapis) p [Stabilizer] (Stabilizator)
)*
Snimanje
[Operation
Mode]
(Način rada)
(Normal)
Podrhtavanje fotoaparata korigirano je za pokrete
gore/dolje, lijevo/desno) i za rotaciju.
(Panning)
(Snimanje
panorame)
Podrhtavanje fotoaparata korigirano je za pokrete
gore/dolje. Ova je postavka idealna za snimanje
panorame.
[OFF]
(ISKLJUČENO)
[Stabilizer] (Stabilizator) ne radi. ([
])
• Kod uporabe objektiva s [O.I.S.] prekidačem, postavite
prekidač na [OFF] (ISKLJUČENO).
[E-Stabilization
(Video)]
(E-stabilizacija
(Video))
Podrhtavanje tijekom snimanja videozapisa korigira se po okomitoj i
vodoravnoj osi te za okretanje, nagib i skretanje uporabom stabilizatora
slike ugrađenog u objektiv, stabilizatora slike ugrađenog u tijelo i
elektroničkog stabilizatora slike. (5-osni hibridni stabilizator slike)
[ON] / [OFF] (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
• Kad je odabrano [ON] (UKLJUČENO), kut gledanja videozapisa može se
suziti
[I.S.Lock (Video)]
(S. Zaključavanje
(Video))
Omogućuje Vam poboljšanje efekta stabilizacije slike tijekom snimanja
videozapisa.
[ON] / [OFF] (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
• Ovaj efekt djeluje samo tijekom snimanja, a na zaslonu snimanja
prikazuje se [
].
• Za promjenu kompozicije tijekom snimanja, prvo namjestite efekt na
[OFF] (ISKLJUČENO) i zatim pomaknite fotoaparat. Koristite
odgovarajući funkcijski gumb za promjenu postavke tijekom snimanja.
(p29)
[Focal Length Set]
(Namještenje
duljine fokusa)
Ako duljina fokusa nije automatski namještena, možete ju postaviti ručno.
• Kad je namještena ručno odabrana duljina fokusa, nakon što uključite
fotoaparat, pojavljuje se zaslon potvrde koji Vas pita za promjenu
postavke duljine fokusa.
Namještanje duljine fokusa objektiva
IZBORNIK p
[Rec] (Snim) /
[Motion Picture] (Videozapis) p [Stabilizer]
(Stabilizator) p [Focal Length Set] (Namještanje duljine fokusa)
1 Unesite duljinu fokusa
◄►: Odaberite stavku (broj)
▲▼: Postavka
2 Pritisnite [MENU/SET] (IZBORNIK/NAMJESTI)
(HR)
47
Snimanje
Snimanje videozapisa/4K videozapisa
Način snimanja:
Možete snimati kvalitetne slike s kvalitetom pune definicije koje odgovaraju AVCHD
standardu, kao i videozapise ili 4K videozapise snimljene u MP4.
1 Pritisnite gumb videozapisa za početak
snimanja
(A) Proteklo vrijeme snimanja
(B) Preostalo vrijeme snimanja
(C) Snimanje (bljeska crveno)
• Moguće je snimanje videozapisa koje odgovara svakom načinu videozapisa.
• Nakon što pritisnete gumb videozapisa, odmah ga pustite.
• Ako do kraja pritisnete gumb zatvarača, možete snimiti fotografije uz istovremeno
snimanje videozapisa (Osim u Načinu kreativnog videa)
2 Ponovno pritisnite gumb videozapisa za završetak snimanja
● Za snimanje 4K videozapisa, koristite karticu UHS klase brzine 3.
● Kad snimate 4K videozapise, kut gledanja će biti uži nego kod videozapisa drugih
veličina.
● Za osiguranje vrlo točnog fokusiranja, 4K videozapisi se snimaju pri smanjenoj brzini
automatskog fokusiranja. Može biti teško fokusirati se na subjekt pomoću automatskog
fokusiranja, ali to nije kvar.
● Ako je temperatura okružja visoka ili se videozapis neprekidno snima, prikazano je [ ]
i snimanje može stati na pola. Čekajte dok se fotoaparat ne ohladi.
48
(HR)
Snimanje
„ Namještanje formata, veličine slike i brzine snimanja sličica
IZBORNIK p
[Motion Picture] (Videozapis) p [Rec Format] (Format snimanja)
[AVCHD]
Ovo je format podataka koji odgovara reprodukciji na TV prijamnicima
visoke razlučivosti.
[MP4]
Ovo je format podataka koji odgovara reprodukciji videozapisa na
računalu i drugim sličnim uređajima.
IZBORNIK p
[Motion Picture] (Videozapis) p [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja)
Kad je odabrano [AVCHD]
[Rec Quality]
Brzina snimanja
Veličina fotografije
(Kvaliteta snimanja)
sličica
Izlaz
senzora
Brzina u
bitima
[FHD/28M/50p]*1
1920×1080
50p
50 cps
28 Mbps
[FHD/17M/50i]
1920×1080
50i
50 cps
17 Mbps
[FHD/24M/25p]
1920×1080
50i
25 cps
24 Mbps
[FHD/24M/24p]
1920×1080
24p
24 cps
24 Mbps
Izlaz
senzora
Brzina u
bitima
Kad je odabrano [MP4]
[Rec Quality]
Brzina snimanja
Veličina fotografije
(Kvaliteta snimanja)
sličica
[4K/100M/30p]*2
3840×2160
30p
30 cps
100 Mbps
[4K/100M/25p]*2
3840×2160
25p
25 cps
100 Mbps
[4K/100M/24p]*2
3840×2160
24p
24 cps
100 Mbps
[FHD/28M/60p]
1920×1080
60p
60 cps
28 Mbps
[FHD/28M/50p]
1920×1080
50p
50 cps
28 Mbps
[FHD/20M/30p]
1920×1080
30p
30 cps
20 Mbps
[FHD/20M/25p]
1920×1080
25p
25 cps
20 Mbps
[HD/10M/30p]
1280x720
30p
30 cps
10 Mbps
[HD/10M/25p]
1280x720
25p
25 cps
10 Mbps
*1 Progresivni AVCHD
*2 4K videozapisi
(HR)
49
Snimanje
● [AVCHD] videozapisi:
Snimanje prestaje kad neprekidno vrijeme snimanja prijeđe 29 minuta i 59 sekundi.
Datoteke su podijeljene na manje datoteke videozapisa za snimanje kad veličina
datoteke prijeđe 4 GB.
● MP4 videozapisi s [Rec Quality] (Kvalitetom snimanja) postavljenom na [FHD] ili [HD]:
Snimanje prestaje kad neprekidno vrijeme snimanja prijeđe 29 minuta i 59 sekundi.
Datoteke su podijeljene u manje datoteke videozapisa za snimanje i reprodukciju kad
veličina datoteke prijeđe 4 GB. (možete nastaviti snimanje videozapisa bez prekida.)
● MP4 videozapisi s [Rec Quality] (Kvalitetom snimanja) postavljenom na [4K]:
Snimanje prestaje kad neprekidno vrijeme snimanja prijeđe 29 minuta i 59 sekundi.
Kod uporabe SDHC memorijske kartice, datoteke su podijeljene u manje datoteke
videozapisa za snimanje i reprodukciju ako veličina datoteke prijeđe 4 GB. (Možete
nastaviti snimati videozapise bez prekida.)
Ako koristite SDXC memorijsku karticu, možete snimati videozapis u jednoj datoteci, čak
i ako mu je veličina veća od 4 GB.
● Maksimalno dostupno vrijeme neprekidnog snimanja prikazano je na zaslonu.
[4K Live Cropping] (4K obrezivanje uživo)
Obrezivanjem videozapisa iz 4K kuta gledanja u punu visoku definiciju, možete snimati
videozapis koji snima panoramu i povećava/smanjuje, dok je fotoaparat u fiksnom
položaju.
• Tijekom snimanja držite fotoaparat čvrsto, u jednom položaju.
• Videozapis će biti snimljen u [FHD/20M/25p] u [MP4] formatu.
Panoramsko snimanje
Zumiranje
• Kad želite povećati/smanjiti (zumirati/izaći iz zumiranja), namjestite različite kutove
gledanja za početni i završni okvir obrezivanja. Na primjer, za povećanje (zumiranje),
namjestite veći kut gledanja početnog okvira i manji kut gledanja završnog okvira.
50
(HR)
Snimanje
1 Namjestite kotačić načina na [
2 Namjestite izbornik
]
IZBORNIK p
[Creative Video] (Kreativni video)p
p [4K Live Cropping] (4K
obrezivanje uživo)
Postavke: [40SEC] / [20SEC] / [OFF] (ISKLJUČENO)
3 Namjestite okvir početka obrezivanja i
pritisnite [MENU/SET] (IZBORNIK/NAMJESTI)
za namještanje)
• Namjestite i završni okvir obrezivanja.
• Kod prvog namještanja, prikazuje se početni okvir
obrezivanja veličine 1920×1080.
• Pomaknite okvir tako da ga dodirnete ili koristite
gumb pokazivača. Veličinu okvira možete namjestiti
približavanjem/udaljavanjem dva prsta ili
okretanjem stražnjeg kotačića.
4 Pritisnite gumb videozapisa (ili gumb
zatvarača) za početak snimanja
(A) Proteklo vrijeme snimanja
(B) Namješta vrijeme rada
• Nakon što ste ga pritisnuli, odmah pustite gumb videozapisa (ili gumb zatvarača).
• Kad je prošlo namješteno vrijeme rada, snimanje automatski završava. Za prekid
snimanja na pola, ponovno pritisnite gumb videozapisa (ili gumb zatvarača).
„ Promjena položaja i veličine okvira za obrezivanje
Pritisnite gumb [Fn2] dok je prikazan zaslon snimanja i provedite korak 3.
„ Za otkazivanje snimanja s [4K Live Cropping] (4K obrezivanjem uživo)
Namjestite [OFF] (ISKLJUČENO) u koraku 2.
● Kut gledanja se sužava.
● U početnom okviru za obrezivanje mjeri se svjetlina i prilagođava fokus. Za fiksiranje
položaja fokusa, namjestite [Continuous AF] (Neprekidno automatsko fokusiranje) na
[OFF] (ISKLJUČENO) ili namjestite način fokusiranja na [MF] (Ručno fokusiranje).
● [Metering Mode] (Način mjerenja) bit će [
] (Višestruko mjerenje).
(HR)
51
Reprodukcija
Gledanje Vaših fotografija
1 Pritisnite gumb [
] (Reprodukcija)
2 Pritisnite ◄► za odabir fotografije koja će biti prikazana
• Kad pritisnete i držite ◄►, fotografije se prikazuju jedna za drugom.
„ Završetak reprodukcije
Ponovno pritisnite gumb [
] (Reprodukcija) ili do pola pritisnite gumb zatvarača.
● Ako je fotoaparat uključen tijekom pritiska gumba [
zaslon reprodukcije.
] (Reprodukcija) pojavljuje se
Gledanje videozapisa
Ovaj je uređaj dizajniran za reprodukciju videozapisa uporabom AVCHD i MP4 formata.
• Videozapisi se prikazuju pomoću ikone videozapisa ([
]).
1 Pritisnite ▲ za početak reprodukcije
• Ako pritisnete [MENU/SET] (IZBORNIK/NAMJESTI)
tijekom pauze, možete stvoriti fotografiju iz
videozapisa.
„ Radnje tijekom reprodukcije videozapisa
Radnja
S
Radnja dodirom
Opis
Reproduciraj / pauza
Brzo premotavanje unazad*
W
1
Premotavanje jedne sličice unazad*2
(tijekom pauze)
Brzo premotavanje unaprijed*1
X
Premotavanje jedne sličice unaprijed
(tijekom pauze)
T
Zaustavi
Pojačaj glasnoću
Smanji glasnoću
*1 Brzina premotavanja unaprijed ili unazad povećava se ako ponovno pritisnete ◄►.
*2 Videozapisi snimljeni u [AVCHD] premotavaju se unazad sličicu po sličicu približno
svakih 0,5 sekundi.
52
(HR)
Reprodukcija
Brisanje fotografija
Obrisane fotografije ne mogu se vratiti.
„ [Delete Single] (Obriši jednu)
① Pritisnite gumb [
] za brisanje prikazane fotografije
② Koristite ▲ za odabir [Delete Single] (Obriši jednu) i
pritisnite [MENU/SET] (IZBORNIK/NAMJESTI)
„ Za brisanje više (do 100*)/Za brisanje svih fotografija
* Grupa fotografija smatra se jednom fotografijom. (Sve fotografije u odabranoj grupi
fotografija su obrisane.)
① Pritisnite gumb [
] tijekom gledanja fotografije
② Koristite ▲▼ za odabir [Delete Multi]/[Delete All] (Obriši više/Obriši sve) i pritisnite
[MENU/SET] (IZBORNIK/NAMJESTI)
• Možete odabrati [Delete All Non-rating] (Obriši sve bez ocjene) u [Delete All] (Obriši
sve) ako postoje fotografije koje su namještene kao [Rating] (Ocijenjene).
(Kad je odabrano [Delete Multi] (Obriši više))
③ Koristite ▲▼◄► za odabir fotografije i pritisnite [MENU/SET] (IZBORNIK/NAMJESTI)
(ponovljeno)
(A)
Fotografija je odabrana
• Za otkazivanje p Ponovno pritisnite [MENU/SET]
(IZBORNIK/NAMJESTI).
④ Pritisnite gumb [DISP.] (PRIK.) za provedbu
• Može trajati neko vrijeme, ovisno o broju obrisanih fotografija.
(HR)
53
Izbornik
Popis izbornika
● Možete prikazati objašnjenje izbornika pritiskom gumba [DISP.] (PRIK.) dok birate stavku
ili postavku izbornika. (p28)
Izbornici koji se prikazuju u svakom načinu snimanja
[Intelligent Auto] (Inteligentni automatski)
[Intelligent Auto Mode]
(Inteligentni automatski
način)
[iHandheld Night Shot]
(iNoćna snimka – držanje
rukom)
[iHDR]
[Creative Video] (Kreativni video)
[Exposure Mode]
(Način ekspozicije)
[4K Live Cropping]
(4K obrezivanje uživo)
[Custom Mode] (Prilagođeni način)
Možete odabrati svoju omiljenu prilagođenu postavku između [Set1] (Namjesti1), [Set2]
(Namjesti2) i [Set3] (Namjesti3).
[Panorama Shot] (Panoramsko snimanje)
[Direction] (Smjer)
[Picture Size]
(Veličina fotografije)
[Scene Guide] (Način vođen scenom)
[Scene Switch]
(Promjena scene)
Creative Control (Kreativna kontrola)
[Filter Effect] (Efekt filtra)
54
(HR)
([Simultaneous record w/o
filter]) (Istovremeno
snimanje s/bez filtra)
Izbornik
[Rec] (Snim)
[Aspect Ratio] (Omjer stranica)
[ISO Auto Upper Limit
[Picture Size] (Veličina
fotografije)
(Photo)] (Automatska gornja
granica ISO (Foto))
[Quality] (Kvaliteta)
[Min. Shtr Speed] (Minimalna
brzina zatvarača)
[AFS/AFF]*
[Photo Style] (Stil fotografije)*
[Filter Settings] (Postavke filtra)*
[Long Shtr NR] (Smanjenje buke
sporog rada zatvarača)
[Burst Rate] (Brzina snimanja u
nizu)
[4K PHOTO] (4K FOTO)
[Self Timer] (Odbrojavanje)
[Time Lapse Shot] (Snimanje
protoka vremena)
[Stop Motion Animation]
(Animacija fotografije)
[Color Space] (Prostor boje)
[Shading Comp.]
(Komp.sjenčanja)
[Metering Mode] (Način
mjerenja)*
[Diffraction
[Shutter Type] (Vrsta zatvarača)
Compensation] (Kompenzacija
difrakcije)*
[Shutter Delay] (Odgoda
zatvarača)
[Stabilizer] (Stabilizator)*
[Bracket] (Spajanje)
[Ex. Tele Conv.] (Dodatna Tele
konverzija)
[HDR]
[Highlight Shadow]
(Istaknuto/Osjenčano)*
[i.Dynamic] (i.Dinamičko)*
[i.Resolution] (i.Razlučivost)*
[Flash] (Bljeskalica)
[Red-Eye Removal] (Uklanjanje
crvenih očiju)
[Digital Zoom] (Digitalno
zumiranje)*
[Silent Mode] (Tihi način)
[Multi Exp.] (Višestruka
ekspozicija)
* Stavke izbornika zajedničke su za izbornike [Rec] (Snim) i [Motion Picture] (Videozapis).
(Zajedničke stavke izbornika navedene su samo na popisu izbornika [Rec] (Snim))
[Motion Picture] (Videozapis)
[Rec Format] (Format snimanja)
[Rec Quality] (Kvaliteta
snimanja)
[Snap Movie] (Kratki film)
[Continuous AF] (Neprekidno
automatsko fokusiranje)
[ISO Auto Upper Limit(Video)]
(Automatska gornja granica ISO
(Video))
[Sound Rec Level Disp.] (Prikaz
glasnoće kod snimanja)
[Flkr Decrease] (Smanjenje
podrhtavanja)
[Sound Rec Level Adj.]
(Prilagođavanje glasnoće kod
snimanja)
[Ex. Tele Conv.] (Dodatna Tele
konverzija)
[Wind Noise Canceller]
(Poništavanje buke vjetra)
[Picture Mode in Rec.] (Način
fotografije u Snim.)
(HR)
55
Izbornik
[CUSTOM] (Prilagođeno)
[Exposure] (Ekspozicija)
[ISO Increments] (Koraci uvećanja
ISO osjetljivosti)
[Extended ISO] (Proširena ISO
osjetljivost)
[Exposure Comp.Reset]
(Ponovno postavljanje
kompenzacije ekspozicije)
[Focus / Release Shutter] (Fokusiranje/ otpuštanje zatvarača)
[AF/AE Lock] (Zaključavanje
automatskog fokusiranja/
automatske ekspozicije)
[Pinpoint AF Setting] (Trajanje
prikaza preciznog automatskog
fokusiranja)
[AF/AE Lock Hold] (Zadržavanje
zaključavanja auto.
fokusiranja/auto. ekspozicije)
[AF Assist Lamp] (Lampica za pomoć
pri automatskom fokusiranju)
[Shutter AF] (Automatsko
fokusiranje pomoću zatvarača)
[Half Press Release] (Otpuštanje
pritiskom do pola)
[Quick AF] (Brzo auto.fokusiranje)
[Eye Sensor AF] (Autofokusiranje
senzorom oka)
[Direct Focus Area] (Područje
izravnog fokusiranja)
[Focus/Release Priority] (Prioritet
fokusiranje/otpuštanje)
[Focus Switching for Vert/ Hor]
(Prebacivanje fokusiranja za
okomito/vodoravno)
[Loop Movement FocusFrame]
(Okvir fokusiranja vezanog kretanja)
[AF Area Display] (Prikaz područja
automatskog fokusiranja)
[AF+MF] (Automatsko + ručno
fokusiranje)
[MF Assist] (Pomoć pri ručnom
fokusiranju)
[MF Assist Display] (Prikaz pomoći
kod ručnog fokusiranja)
[Operation] (Radnja)
[Fn Button Set] (Namještanje
funkcijskih gumba)
[Operation Lock Setting] (Namještanje zaključavanja radnje)
[Q.MENU] (Brzi izbornik)
[Video Button] (Gumb videozapisa)
[Touch Settings] (Dodirne postavke)
[Dial Guide] (Vodič za kotačiće)
[Dial Set.] (Namještanje kotačića)
[Monitor/Display] (Monitor/Prikaz)
[Auto Review] (Automatski pregled)
[Monochrome Live View]
(Monokromatski pregled uživo)
[Guide Line] (Pomoćne linije pri
kadriranju)
[Center Marker] (Središnja oznaka)
[Constant Preview] (Neprekidan
pretpregled)
[Highlight] (Isticanje)
[Live View Boost] (Pojačavanje
pregleda uživo)
[Expo.Meter] (Mjerač ekspozicije)
[Peaking] (Označavanje bojom)
[Histogram]
56
(HR)
[Zebra Pattern] (Uzorak zebre)
[MF Guide] (Vodič kod ručnog
fokusiranja)
[LVF/Monitor Disp. Set]
(Namještanje prikaza tražila/
monitora)
[Monitor Info. Disp.] (Prikaz
informacija na monitoru)
[Rec Area] (Područje snimanja)
[Remaining Disp.] (Prikaz
preostalog)
[Menu Guide] (Vodič kroz izbornike)
Izbornik
[Lens / Others] (Objektiv/Ostalo)
[Lens Position Resume] (Položaj
objektiva pri nastavku rada)
[Lens Fn Button Setting] (Namještanje funkcijskog gumba objektiva)
[Power Zoom Lens] (Power zoom
objektiv)
[Self Timer Auto Off] (Odbrojavanje do auto. isključivanja)
[Face Recog.] (Prepoznavanje lica)
[Profile Setup] (Namještanje profila)
[Setup] (Postavke)
[Online Manual] (Mrežni priručnik)
[Cust.Set Mem.] (Prilagođeno
namještanje memorije)
[Clock Set] (Namještanje sata)
[World Time] (Svjetsko vrijeme)
[Travel Date] (Datum putovanja)
[Wi-Fi]
[Bluetooth]
[Wireless ConnectionLamp]
(Lampica bežičnog povezivanja)
[Beep] (Zvučni znak)
[Economy] (Ekonomično)
[Monitor Display Speed] (Brzina
prikaza monitora)
[No.Reset] (Ponovno postavljanje
broja)
[Monitor Display]/[Viewfinder]
(Prikaz monitora/tražila)
[Reset] (Ponovno namještanje)
[Monitor Luminance] (Osvjetljenje
monitora)
[Reset Network Settings] (Ponovno
namještanje mrežnih postavki)
[Eye Sensor] (Senzor oka)
[Pixel Refresh] (Osvježavanje
piksela)
[USB Mode] (USB način)
[Sensor Cleaning] (Čišćenje senzora)
[TV Connection] (Povezivanje s TV
prijamnikom)
[Level Gauge Adjust.] (Prilagodba
mjerača razine)
[Language] (Jezik)
[Demo Mode] (Demo način)
[Version Disp.] (Prik. jezika)
[Folder / File Settings] (Postavke
datoteke/mape)
[Format]
[My Menu] (Moj izbornik)
[My Menu Setting] (Postavke mog izbornika)
Možete registrirati često korištene izbornike.
[Playback] (Reprodukcija)
[Slide Show] (Prikazivanje u nizu)
[4K PHOTO Bulk Saving]
(Pohranjivanje gomile 4K
fotografija)
[Video Divide] (Podjela videozapisa)
[Light Composition] (Kompozicija
svjetla)
[Stop Motion Video] (Videozapis iz
fotografija)
[Title Edit] (Uređivanje naslova)
[Sequence Composition]
(Kompozicija slijeda)
[Rotate Disp.] (Prikaz okretanja)
[Face Rec Edit] (Uređivanje
prepoznavanja lica)
[Clear Retouch] (Brisanje
retuširanjem)
[RAW Processing] (RAW obrada)
[Rotate] (Okretanje)
[Playback Mode] (Način
reprodukcije)
[Protect] (Zaštita)
[Rating] (Ocjenjivanje)
[Time Lapse Video] (Videozapis
prolaska vremena)
[Picture Sort] (Slaganje fotografija)
[Delete Confirmation] (Potvrda
brisanja)
(HR)
57
Izbornik
[Aspect Ratio] (Omjer stranica)
Način snimanja:
Ovo Vam omogućuje odabir omjera stranica fotografija kako bi one odgovarale ispisu ili
načinu reprodukcije.
IZBORNIK p
[Rec] (Snim)p
p [Aspect Ratio] (Omjer stranica)
[4:3]
Omjer stranica 4:3 TV
[3:2]
Omjer stranica standardnih filmskih kamera
[16:9]
Omjer stranica visoko definiranog TV prijamnika itd.
[1:1]
Omjer stranica kvadratne slike
[Picture Size] (Veličina fotografije)
Način snimanja:
Što je veći broj piksela, detalji na fotografiji će izgledati finije, čak i ako se ispisuju na
papiru velikog formata.
IZBORNIK p
[Rec] (Snim) p [Picture Size] (Veličina fotografije)
Kad je odabrano [4:3]
[
[
Kad je odabrano [16:9]
Postavke
[Picture Size]
(Veličina fotografije)
[L] (20M)
5184×3888
Postavke
[Picture Size]
(Veličina fotografije)
[L] (14.5M)
5184x2920
M] (10M)
3712×2784
[
M] (8M)
3840x2160
S] (5M)
2624×1968
[
S] (2M)
1920x1080
Kad je odabrano [3:2]
Kad je odabrano [1:1]
Postavke
[Picture Size]
(Veličina fotografije)
[L] (17M)
5184×3456
Postavke
[Picture Size]
(Veličina fotografije)
[L] (14.5M)
3888x3888
[
M] (9M)
3712x2480
[
M] (7.5M)
2784x2784
[
S] (4.5M)
2624x1752
[
S] (3.5M)
1968x1968
● Kad je namješteno [Ex. Tele Conv.] (Dod.Tele Konv.), na veličinama fotografija svakog
omjera stranica se prikazuje [ ], osim za [L].
58
(HR)
Izbornik
[Quality] (Kvaliteta)
Način snimanja:
Namješta brzinu komprimiranja koja se koristi za pohranjivanje fotografija.
IZBORNIK p
[
]
[
]
[Rec] (Snim) p [Quality] (Kvaliteta)
Daje prioritet kvaliteti fotografije i pohranjuje fotografije u
JPEG formatu datoteke.
JPEG
[
]
[
]
[
]
Pohranjuje fotografije u JPEG formatu datoteke koristeći
standardnu kvalitetu fotografije.
RAW + JPEG
Istovremeno pohranjuje fotografije u RAW i JPEG formatu
datoteke ([
] ili [
]).
RAW
Pohranjuje fotografije u RAW formatu datoteke.
● RAW fotografija uvijek se snima u [4:3] (5184×3888).
● Ako obrišete fotografiju snimljenu u [
] ili [
RAW i JPEG fotografije također su obrisane.
] iz fotoaparata, odgovarajuće
• Možete razviti fotografije datoteke RAW uporabom [RAW Processing] (RAW obrade) u
izborniku [Playback] (Reprodukcija). (p61)
• Za razvoj i uređivanje fotografija datoteke RAW na računalu, koristite softver (Ichikawa
SoftLaboratory’s “SILKYPIX Developer Studio”). (p74)
[Photo Style] (Stil fotografije)
Način snimanja:
Možete prilagoditi boje i kvalitetu fotografije prema konceptu fotografije kakav želite
stvoriti.
IZBORNIK p
fotografije)
[Rec] (Snim) /
[Motion Picture] (Videozapis) p [Photo Style] (Stil
(HR)
59
Izbornik
[Standard]
Standardne postavke.
[Vivid] (Živahno)*
Postavka s nešto višim kontrastom i zasićenošću.
[Natural] (Prirodno)*
Postavka s nešto nižim kontrastom.
[Monochrome]
(Monokromatsko)
Postavka koja stvara fotografije koristeći samo
monokromatske sjene sive, kao što su crna i bijela.
[L.Monochrome]
[L.Monokromatsko]*
Postavka koja stvara crno – bijelu fotografiju
koristeći bogate sjene sive s dubokim jakim crnim
tonovima.
[L.Monochrome D]
[L.Monokromatsko D]*
Postavka koja stvara dinamičnu monokromatsku
fotografiju s naglašenim isticanjima i sjenčanjima.
[Scenery] (Krajolik)*
Postavka koja stvara fotografiju koristeći živahne
boje za plavo nebo i zelenu.
[Portrait] (Portret)*
Postavka koja stvara izgled zdravog tena.
[Custom] (Prilagođeno)*
Postavka za korištenje boja i kvalitete fotografije koje
su unaprijed registrirane.
* Ova postavka nije dostupna u Inteligentnom automatskom plus načinu.
„ Prilagođavanje kvalitete fotografije
① Pritisnite ◄► za odabir vrste stila fotografije
② Pritisnite ▲▼ za odabir stavke i pritisnite ◄► za prilagođavanje
[Contrast] (Kontrast)
[+] / [–]
[Sharpness] (Oštrina)
[+] / [–]
[Noise Reduction]
(Smanjenje buke)
[+] / [–]
[Saturation] (Zasićenost)*1
[+] / [–]
1
[Color Tone] (Ton boje)*
[Filter Effect] (Efekt filtra)*
[Grain Effect]
(Efekt zrnatosti)*2
[+] / [–]
2
[Yellow] (Žuto) / [Orange] (Narančasto)/ [Red]
(Crveno) / [Green] (Zeleno) / [Off] (Isključeno)
[Low] (Nizak) / [Standard] (Standardan) / [High]
(Visok) / [Off] (Isključeno)
Namješta zrnatost fotografije.
*1 [Color Tone] (Ton boje) se prikazuje samo kad je odabrano [Monochrome]
(Monokromatsko), [L.Monochrome] (L.Monokromatsko) ili [L.Monochrome D]
(L.Monokromatsko D). U ostalim slučajevima prikazuje se [Saturation] (Zasićenost).
*2 Prikazuje se samo kad je odabrano [Monochrome] (Monokromatsko), [L.Monochrome]
(L.Monokromatsko) ili [L.Monochrome D] (L.Monokromatsko D).
③ Pritisnite [MENU/SET] (IZBORNIK/NAMJESTI)
60
(HR)
Izbornik
[Live View Boost] (Poboljšanje pregleda uživo)
Zaslon je prikazan svijetlo tako da možete provjeriti kompoziciju u slabo osvijetljenom
okolišu, kao što je noću.
IZBORNIK p
[Custom] (Prilagođeno) p
[Monitor / Display] (Zaslon/Prikaz) p
[Live View Boost] (Poboljšanje pregleda uživo)
Postavke: [ON] / [OFF] / [SET] (UKLJUČENO) / (ISKLJUČENO) / (NAMJESTI)
● [Live View Boost] (Poboljšanje pregleda uživo) je onemogućeno kod uporabe [Constant
Preview] (Neprekidnog pretpregleda).
[RAW Processing] (RAW obrada)
Fotoaparat možete koristiti za razvoj fotografija koje su snimljene u RAW formatu.
Stvorene fotografije bit će pohranjene u JPEG formatu.
IZBORNIK p
[Playback] (Reprodukcija) p [RAW Processing] (RAW obrada)
1 Pritisnite ◄► za odabir RAW datoteke i
pritisnite [MENU/SET] (IZBORNIK/NAMJESTI)
2 Pritisnite ▲▼za odabir stavke i zatim
pritisnite [MENU/SET] (IZBORNIK/NAMJESTI)
za namještanje
• Moguće je namjestiti sljedeće stavke. Postavke
korištene tijekom snimanja primjenjuju se u vrijeme namještanja.
[White Balance] (Balans bijele
boje)
[Highlight] (Istaknuto)
[Brightness correction]
(Korekcija svjetline)
[Saturation]/[Color Tone]
(Zasićenost)/(Ton boje)
[i.Resolution] (i.Razlučivost)
[Photo Style] (Stil fotografije)
[Filter Effect] (Efekt filtra)
[More Settings] (Više postavki)
[i.Dynamic] (i.Dinamičko)
[Grain Effect] (Efekt zrnatosti)
[Shadow] (Isjenčano)
[Noise Reduction] (Smanjenje
buke)
[Sharpness] (Oštrina)
[Contrast] (Kontrast)
3 Pritisnite [MENU/SET] (IZBORNIK/NAMJESTI) za završetak namještanja
• Ponovno se pojavljuje zaslon iz koraka 2. Za namještanje druge stavke, ponovite
korake 2 do 3.
4 Pritisnite ▲▼ za odabir [Begin Processing] (Počni obradu) i pritisnite
[MENU/SET] (IZBORNIK/NAMJESTI)
(HR)
61
Izbornik
„ Namještanje svake stavke
Kad odaberete stavku, pojavljuje se zaslon odabira.
Radnja
WX
Radnja
dodirom
Povuci
Opis
Koristi se za prilagođavanje
S
[WB K Set]
(Namještanj
e WB K)
Koristi se za prikaz zaslon
namještanja temperature boje
(Samo kad je [White Balance]
(Balans bijele boje) namješten na
[
])
T
[Adjust.]
(Prilag.)
Koristi se za prikaz zaslona za fino
podešavanje balansa bijele boje
(Samo kad je namješten [White
Balance] (Balans bijele boje))
[DISP.]
(PRIK.)
[DISP.]
(PRIK.)
[MENU/SET]
(IZBORNIK/
NAMJESTI)
[Set]
(Namjesti)
Koristi se za prikaz zaslona
usporedbe
Koristi se za završetak
prilagođavanja koja ste napravili i
za povratak na zaslon odabira
stavki
• Ako ste odabrali [Noise Reduction] (Smanjenje buke), [i.Resolution] (i.Razlučivost) ili
[Sharpness] (Oštrinu), zaslon usporedbe se ne prikazuje.
• Možete i brzo povećati dvostrukim dodirom prikaza (Ako je prikaz bio uvećan, vraća se na isti
omjer uvećanja.)
Sljedeće metode rada su dostupne za prilagođavanje na zaslonu usporedbe.
(A) Trenutna postavka
Radnja
WX
Radnja
dodirom
Povuci
Opis
Koristi se za prilagođavanje
[DISP.]
(PRIK.)
[DISP.] (PRIK.)
Koristi se za povratak na zaslon
postavki
[MENU/SET]
(IZBORNIK/
NAMJESTI)
[Set]
(Namjesti)
Koristi se za završetak
prilagođavanja koja ste
napravili i za povratak na zaslon
odabira stavki
• Ako dodirnete fotografiju u središtu, ona će se povećati. Ako dodirnete [
smanjiti na originalnu veličinu.
62
(HR)
], fotografija će se
Izbornik
[Sequence Composition] (Kompozicija slijeda)
Odaberite više sličica iz 4K datoteke u nizu kako biste stvorili kompoziciju slijeda subjekta
koji se kreće u jednoj fotografiji.
• Preporučujemo korištenje tronošca za snimanje fotografija koje će se koristiti u
Kompoziciji slijeda.
IZBORNIK p
[Playback] (Reprodukcija)p
p [Sequence Composition] (Kompozicija slijeda)
1 Koristite ◄► za odabir 4K datoteke u nizu i pritisnite [MENU/SET]
(IZBORNIK/NAMJESTI)
2 Odaberite sličice koje ćete kombinirati
Odaberite sličice na način da subjekt koji se kreće ne prekrije prethodne ili sljedeće sličice.
(Kompozicija slijeda možda neće biti pravilno napravljena ako se subjekt preklapa.)
① Povucite postrani izbornik ili koristite ▲▼◄► za
odabir sličica koje ćete kombinirati
② Pritisnite [MENU/SET] (IZBORNIK/NAMJESTI)
• Odabrane sličice su memorirane i zaslon se
mijenja u zaslon pretpregleda.
• Koristite ▲▼ za odabir stavki i pritisnite
[MENU/SET] (IZBORNIK/NAMJESTI) za
provedbu sljedećih radnji.
– [Next] (Sljedeće): Omogućuje Vam odabir više sličica za kombiniranje.
– [Reselect] (Ponovno odaberi): Odbacuje neposredno ranije odabranu sličicu i
omogućuje Vam odabir druge.
③ Ponavlja korake ① - ② za odabir više sličica za kombiniranje (od 3 do 40 sličica).
④ Pritisnite ▼ za odabir [Save] (Pohrani) i pritisnite [MENU/SET]
(IZBORNIK/NAMJESTI)
3 Odaberite [Yes] (Da) na zaslonu potvrde i pritisnite [MENU/SET]
(IZBORNIK/NAMJESTI)
• Fotografija će biti pohranjena u JPEG formatu.
(HR)
63
Wi-Fi/Bluetooth
Što možete učiniti pomoću funkcije Wi-Fi®/Bluetooth ®
Upravljanje fotoaparatom putem povezivanja s pametnim telefonom
• Upravljanje gumbom zatvarača na fotoaparatu pomoću pametnog telefona (udaljeno
snimanje) (p71)
• Reprodukcija ili pohranjivanje slika pohranjenih u fotoaparatu ili njihovo učitavanje na
stranice društvenih mreža (p72)
• Kombiniranje videozapisa snimljenih pomoću Kratkog filma prema Vašim sklonostima
na pametnom telefonu
Proširite opseg aplikacija povezivanjem fotoaparata s pametnim telefonom koji je
kompatibilan s malom energijom Bluetootha
• Uparivanje (postavke povezivanja) (p67)
• Uključivanje/isključivanje fotoaparata pomoću pametnog telefona (p70)
• [B] (Bulb) snimanje
• Automatski prijenos snimljenih slika na pametni telefon (p72)
• Upisivanje podataka o lokaciji pametnog telefona na slike (p73)
• Sinkroniziranje sata fotoaparata s pametnim telefonom
Prikaz fotografija na TV prijamniku
Bežični ispis
Slanje fotografija na AV uređaj
Slanje fotografija na računalo
Uporaba mrežnih usluga
● Ova uputa koristi pojam “pametni telefon” za pametne telefone i tablete, osim ako nije
nužno među njima napraviti razliku.
● Za pojedinosti, pogledajte “Operating Instructions for advanced features (PDF format)”
(Upute za uporabu naprednih mogućnosti (PDF format).
64
(HR)
Wi-Fi/Bluetooth
„ Osvjetljavanje lampice BEŽIČNOG povezivanja (Plavo)
Osvijetljena: Kad je Wi-Fi/Bluetooth funkcija UKLJUČENA ili
povezana Bljeska: Kod slanja fotografija
• U [Wireless Connection Lamp] (Lampici bežičnog
povezivanja) u izborniku [Setup] (Postavke), možete
namjestiti lampicu tako da se ne uključuje/ne bljeska.
„ [Wi-Fi] gumb
U ovim Uputama za uporabu funkcijski gumb kojem je dodijeljen [Wi-Fi] naziva se [Wi-Fi]
gumb. (U vrijeme kupovine, [Wi-Fi] je dodijeljen [Fn4].)
• [Wi-Fi] gumb može biti odvojen za snimanje i reprodukciju (p29).
Za pokretanje Wi-Fi funkcije (U Načinu snimanja):
① Dodirnite [
]
② Dodirnite [
]
● Fotoaparat se ne može koristiti za povezivanje s
javnom bežičnom LAN vezom.
(HR)
65
Wi-Fi/Bluetooth
Upravljanje fotoaparatom putem povezivanja s pametnim
telefonom
Instaliranje aplikacije za pametni telefon “Panasonic Image App”
• Podržani operativni sustavi
Android™: Android 4.2 ili noviji
(Za korištenje Bluetooth funkcije potreban je Android 5.0 ili noviji)
iOS: iOS 9.0 ili noviji
(Bluetooth funkcija ne može se koristiti na iPadu 2)
① Spojite svoj uređaj na mrežu
② (Android) Odaberite “Google Play™ Store”
(iOS) Odaberite “App Store”
③ U prostor za pretraživanje unesite “Panasonic Image App” ili “LUMIX”
④ Odaberite “Panasonic Image App” i instalirajte ju
• Koristite najnoviju verziju.
• Podržane verzije operativnih sustava od veljače 2018. Podržane verzije operativnih
sustava mogu se mijenjati bez prethodne najave.
• Uslugu možda nećete moći pravilno koristiti, ovisno o vrsti pametnog telefona koji
koristite.
Za najnovije informacije o “Image App”, pogledajte stranicu podrške ispod.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ova je stranica dostupna samo na engleskom jeziku.)
• Kod preuzimanja aplikacije putem mreže mobilnog operatera mogu biti naplaćene
velike cijene korisničkog paketa, ovisno o pojedinostima Vašeg ugovora.
• Za pojedinosti o radnim procedurama itd, pogledajte [Help] (Pomoć) u izborniku “Image
App”.
• Kad upravljate “Image App” na pametnom telefonu koji je povezan s fotoaparatom
putem Wi-Fi, [Help] (Pomoć) u “Image App” možda se neće prikazati, ovisno o
pametnom telefonu. U tom slučaju, nakon prekida povezanosti s fotoaparatom,
ponovno povežite pametni telefon na mrežu mobilnog operatera ili na Wi-Fi čvorište i
prikažite [Help] (Pomoć) u “Image App”.
• Neki zasloni i informacije navedeni u ovom dokumentu mogu biti drugačiji, ovisno o
podržanom operativnom sustavu i verziji “Image App”.
66
(HR)
Wi-Fi/Bluetooth
Povezivanje fotoaparata s pametnim telefonom kompatibilnim s
malom energijom Bluetootha
Fotoaparat možete povezati s pametnim telefonom putem Bluetooth mreže.
• Podržani pametni telefoni
Android: Android 5.0 ili noviji, opremljen Bluetoothom 4.0 ili novijim
(isključujući one koji ne podržavaju malu energiju Bluetootha)
iOS: iOS 9.0 ili noviji (isključujući iPad 2)
Prvo povezivanje
Uparivanje (povezivanje) trebate namjestiti samo prvi puta. Kad je uparivanje namješteno,
Wi-Fi se automatski povezuje.
(Na fotoaparatu)
IZBORNIK p
[Setup] (Postavke) p [Bluetooth] p
[Bluetooth]p
p [SET] (NAMJESTI) p [Pairing] (Uparivanje)
• Fotoaparat ulazi u način pripravnosti uparivanja i prikazuje
naziv uređaja.
(Na pametnom telefonu)
1 Pokrenite “Image App”
• Ako se prikaže poruka koja kaže da pametni telefon traži fotoaparate, zatvorite ju.
2 Odaberite [Bluetooth]
3 Uključite Bluetooth
4 Odaberite naziv uređaja prikazan na zaslonu fotoaparata iz popisa
[Camera enable to be registered] (Fotoaparat koji omogućuje
registriranje)
• Bit će uspostavljena Bluetooth povezanost između fotoaparata i pametnog
telefona.
(Za Android uređaje) Wi-Fi povezivanje će se uspostaviti odabirom [Connection]
(Veza).
(HR)
67
Wi-Fi/Bluetooth
Ako koristite Android uređaj, slijedite dosadašnje korake za završetak namještanja.
Nastavite na korake ispod samo ako koristite iOS uređaj.
• Ako je [Wi-Fi Password] (Wi-Fi lozinka) (p69) na fotoaparatu namještena na [OFF]
(ISKLJUČENO), odaberite [Wi-Fi Setup] (Namještanje Wi-Fi).
(U vrijeme kupovine, [Wi-Fi Password] (WiFi lozinka) je namještena na [OFF]
(ISKLJUČENO))
• Ako je [Wi-Fi Password] (Wi-Fi lozinka) namještena na [ON] (UKLJUČENO) na
fotoaparatu, morate instalirati profil.
① Instalirajte profil
• Ako je pametni telefon zaključan šifrom, unesite šifru za otključavanje
pametnog telefona.
② Izađite iz pretraživača
5 Uključite Wi-Fi funkciju u izborniku postavki
6 Na zaslonu za namještanje Wi-Fi, odaberite SSID
prikazan na fotoaparatu (Naziv uređaja odabran u
koraku 4)
• Ako SSID nije namješten, može biti prikazan nakon što je
Wi-Fi funkcija isključena i zatim uključena.
• Kad trebate promijeniti povezani uređaj, slijedite
poruke na zaslonu za promjenu postavki.
7 Pokrenite “Image App”
• Upareni pametni telefon bit će registriran kao upareni uređaj nakon povezivanja
putem Wi-Fi.
● Za povezivanje s uparenim pametnim telefonom drugi i svaki sljedeći put, omogućite
Bluetooth funkciju na fotoaparatu i namjestite Bluetooth za “Image App” na svom
pametnom telefonu na UKLJUČENO. Nakon toga, odaberite fotoaparat (naziv uređaja)
koji će biti povezan iz popisa [Camera registered] (Registriranih fotoaparata).
● [ ] se prikazuje na zaslonu snimanja kad je povezan Bluetooth uređaj.
Ako je Bluetooth funkcija omogućena, a pametni telefon nije povezan, prikazano [ ] je
polu - prozirno.
● Kad je za uparivanje pametnog telefona i fotoaparata potrebno neko vrijeme, obrišite
podatke o uparivanju na oba uređaja i ponovno ih registrirajte. To bi moglo omogućiti
pravilno prepoznavanje uređaja.
68
(HR)
Wi-Fi/Bluetooth
Povezivanje fotoaparata s pametnim telefonom koji ne podržava
malu energiju Bluetootha
Možete jednostavno uspostaviti Wi-Fi vezu na ovom uređaju bez unosa šifre na Vaš
pametni telefon.
(Na fotoaparatu)
IZBORNIK p
[Setup] (Postavke) p [Wi-Fi] p [Wi-Fi Function] (Wi-Fi funkcija) p
[New Connection] (Novo povezivanje)p
p [Remote Shooting & View] (Udaljeno
snimanje i pregled)
• Prikazane su Informacije potrebne za izravno
povezivanje Vašeg pametnog telefona i ovog uređaja
(SSID (A)).
• Informacije možete prikazati i pritiskom funkcijskog
gumba kojem je dodijeljena funkcija [Wi-Fi].
(Na pametnom telefonu)
1 Uključite Wi-Fi funkciju u izborniku postavki
2 Odaberite SSID prikazan na zaslonu fotoaparata
3 Pokrenite “Image App”
• Kad se na fotoaparatu pojavi zaslon potvrde
povezivanja, odaberite [Yes] (Da) i pritisnite
[MENU/SET] (IZBORNIK/NAMJESTI). (Samo kod prvog
povezivanja.)
U vrijeme kupovine, [Wi-Fi Password] (Wi-Fi lozinka je namještena na [OFF]
(ISKLJUČENO).
Kad pokrenete Wi-Fi povezivanje, potvrdite da je uređaj prikazan na zaslonu potvrde
povezivanja fotoaparata zaista uređaj s kojim se želite povezati. Čak i ako se prikaže krivi
uređaj, s njim ćete ipak biti povezani ako odaberete “Yes” (Da). Ako u blizini postoji drugi
uređaj na kojem je omogućeno povezivanje s Wi-Fi uređajem, preporučujemo da
namjestite [Wi-Fi Password] (Wi-Fi lozinku) na [ON] (UKLJUČENO). Za pojedinosti
pogledajte “Operating Instructionsfor advanced features (PDF format)” (Upute za
uporabu naprednih postavki (PDF format)).
(HR)
69
Wi-Fi/Bluetooth
Zatvaranje Wi-Fi veze
1 Namjestite fotoaparat na Način snimanja
• Do pola pritisnite gumb zatvarača za povratak u način snimanja.
2 Odaberite stavke izbornika fotoaparata za
prekid Wi-Fi veze
IZBORNIK p
[Setup] (Postavke) p [Wi-Fi]p
p
[Wi-Fi Function] (Wi-Fi funkcija) p [Yes] (Da)
3 Zatvorite “Image App” na pametnom telefonu
Uključivanje/isključivanje fotoaparata pomoću pametnog telefona
Potrebna mogućnost bežičnog povezivanja:
Ova Vam funkcija omogućuje uključivanje fotoaparata s udaljene lokacija i snimanje
fotografija ili pregled slika s fotoaparata čak i ako je on u Vašoj torbi.
1 Povežite se s pametnim telefonom pomoću Bluetooth veze (p
p67)
2 Odaberite izbornik fotoaparata
IZBORNIK p
[Setup] (Postavke) p [Bluetooth] p [Remote Wakeup] (Udaljeno
aktiviranje) p [ON] (UKLJUČENO)
3 Namjestite prekidač [ON/OFF] (UKLJUČENO/ISKLJUČENO) na [OFF]
(ISKLJUČENO)
4 Na pametnom telefonu pokrenite “Image App” i namjestite Bluetooth
funkciju u stanje u kojem se može provesti povezivanje (stanje
pripravnosti)
5 Upravljajte pametnim telefonom
① Odaberite [
]
② Odaberite [Remote operation] (Udaljene radnje)
• Fotoaparat se automatski uključuje i omogućuje automatsko Wi-Fi povezivanje.
(iOS uređaji) Ovisno o statusu povezanosti na pametnom telefonu, možda ćete
morati promijeniti povezani uređaj na zaslonu namještanja Wi-Fi. Slijedite
poruke na zaslonu pametnog telefona za promjenu postavki.
70
(HR)
Wi-Fi/Bluetooth
„ Isključivanje fotoaparata pomoću pametnog telefona
① Odaberite [
② Odaberite [
]
] (ISKLJUČENO)
● Kad je [Remote Wakeup] (Udaljeno aktiviranje) namješteno na [ON] (UKLJUČENO),
Bluetooth funkcija nastavlja raditi, čak i ako je fotoaparat isključen te nastavlja koristiti
bateriju.
Upravljanje gumbom zatvarača na fotoaparatu pomoću pametnog
telefona (udaljeno snimanje)
Potrebna mogućnost bežičnog povezivanja:
1 Povežite se s pametnim telefonom (p
p66)
2 Upravljajte pametnim telefonom
Ako je fotoaparat već povezan s pametnim telefonom putem Bluetootha, odaberite
[ ] p [Remote operation] (Udaljene radnje).
(iOS devices) Kad trebate promijeniti povezani uređaj na zaslonu Wi-Fi postavki,
slijedite poruke na zaslonu za promjenu postavke.
① Odaberite [
]
② Snimite fotografije
• Snimljene su fotografije pohranjene u fotoaparatu.
• • Neke postavke nisu dostupne.
Uporaba pametnog telefona za upravljanje gumbom zatvarača
samo pomoću Bluetooth povezivanja
Potrebna mogućnost bežičnog povezivanja:
1 Uspostavite Bluetooth povezanost s pametnim telefonom (p67)
2 Upravljajte pametnim telefonom
① Odaberite [
]
② Odaberite [Shutter Remote Control] (Udaljeno
upravljanje zatvaračem)
③ Snimite fotografije
• [Shutter Remote Control] (Udaljeno upravljanje zatvaračem) dostupno je samo
kad je prekidač [ON/OFF] (UKLJUČENO/ISKLJUČENO) namješten na [ON]
(UKLJUČENO).
(HR)
71
Wi-Fi/Bluetooth
Reproduciranje ili pohranjivanje fotografija pohranjenih na
fotoaparatu ili njihovo učitavanje na društvene stranice
Potrebna mogućnost bežičnog povezivanja:
1 Povežite se s pametnim telefonom (p
p66)
2 Upravljajte pametnim telefonom
Ako je fotoaparat već povezan s pametnim telefonom putem Bluetootha, odaberite
[ ] p [Remote operation] (Udaljene radnje).
(iOS uređaji) Kad trebate promijeniti povezani uređaj na zaslonu
postavki Wi-Fi, slijedite poruku na zaslonu za promjenu postavke.
① Odaberite [
]
• Možete prebaciti uređaj s kojeg će se prikazivati fotografije
pomoću ikone u gornjem lijevom dijelu zaslona. Odaberite
[LUMIX] za prikaz fotografije pohranjene na fotoaparatu.
(Reprodukcija fotografija)
② Kad je fotografija dodirnuta, reproducira se povećana.
(Pohranjivanje i slanje fotografija na mrežne stranice, kao što je SNS)
③ Pritisnite i držite fotografiju i povucite ju
Automatsko prebacivanje snimljenih slika na pametni telefon
Potrebna mogućnost bežičnog povezivanja:
Fotoaparat automatski prebacuje snimljene slike na pametni telefon povezan
Bluetoothom putem Wi-Fi.
1 Uspostavite Bluetooth vezu s pametnim telefonom (p67)
2 Odaberite izbornik fotoaparata
IZBORNIK p
[Setup] (Postavke) p [Bluetooth] p [Auto Transfer] (Automatsko
prebacivanje)p
p [ON] (UKLJUČENO)
• Ako je na fotoaparatu prikazan zaslon potvrde koji Vas pita za prekid Wi-Fi
povezivanja, odaberite [Yes] (Da) kako biste prekinuli vezu.
3 Na pametnom telefonu odaberite [YES] (DA) (Android uređaji) ili [WiFiSetup] (Wi-Fi postavke) (iOS uređaji)
• Fotoaparat automatski uspostavlja Wi-Fi povezanost.
– (iOS uređaji) Slijedite poruku na pametnom telefonu kako biste promijenili
povezani uređaj na zaslonu postavki Wi-Fi.
72
(HR)
Wi-Fi/Bluetooth
4 Provjerite postavke slanja i odaberite [Set] (Namjesti)
• Za promjenu postavki slanja, pritisnite gumb [DISP.] (PRIK.).
• Fotoaparat će ući u način u kojem može automatski slati slike i na zaslonu snimanja će biti
prikazano [
]. (Ako na zaslonu snimanja nije prikazano [Auto Transfer] (Automatsko
prebacivanje), slike se ne mogu automatski prebacivati. Provjerite status Wi-Fi
povezanosti s pametnim telefonom.)
5 Snimite fotografije na fotoaparatu
• Tijekom slanja datoteke, na zaslonu se pojavljuje [
].
● Ako unaprijed postavite [Auto Transfer] (Automatsko prebacivanje) na [ON] (UKLJUČENO), WiFi/Bluetooth povezivanje će biti automatski uspostavljeno i Automatsko prebacivanje
omogućeno sljedeći put kad uključite fotoaparat i pokrenete “Image App” na svom pametnom
telefonu.
„ Za zaustavljanje automatskog prebacivanja slika
U koraku 2, odaberite [OFF] (ISKLJUČENO).
• Prikazan je zaslon potvrde koji će Vas pitati za prekid Wi-Fi povezivanja.
● Kad je [Auto Transfer] (Automatsko prebacivanje) u [Bluetooth] namješteno na [ON]
(UKLJUČENO), [Wi-Fi Function] (Wi-Fi funkcija) je onemogućena.
● Ako je prebacivanje datoteka prekinuto radi isključivanje fotoaparata, ponovno uključite
fotoaparat i ponovno pokrenite prebacivanje datoteke.
Upisivanje informacija o lokaciji s pametnog telefona na snimljenu
sliku
Potrebna mogućnost bežičnog povezivanja:
Pametni telefon putem Bluetootha šalje fotoaparatu informacije o lokaciji i fotoaparat
provodi snimanje uz istovremeno snimanje primljenih informacija o lokaciji.
Priprema
Omogućite GPS funkciju na pametnom telefonu.
1 Uspostavite Bluetooth vezu s pametnim telefonom (p
p67)
2 Odaberite izbornik fotoaparata
IZBORNIK p
[Setup] (Postavke) p [Bluetooth] p [Location Logging]
(Upisivanje lokacije)p
p [ON] (UKLJUČENO)
• Fotoaparat će ući u način rada u kojem se mogu snimiti informacije o lokaciji i na zaslonu
snimanja će biti prikazano [
].
3 Snimite fotografije na fotoaparat
• Informacije o lokaciji bit će upisane na snimljene fotografije.
● Kad je prikazano [
] polu-prozirno, informacije o lokaciji nisu primljene i podaci se ne
mogu upisati.
(HR)
73
Ostalo
Preuzimanje softvera
Preuzmite i instalirajte softver za uređivanje i reprodukciju slika na računalu.
● Za preuzimanje softvera, Vaše računalo mora biti spojeno na internet.
● Za preuzimanje softvera u određenim komunikacijskim okružjima može trebati neko
vrijeme.
PHOTOfunSTUDIO 10.0 AE (Windows® 10 / 8.1 / 7)
Fotografije ili videozapise možete snimiti na svom računalu ili možete organizirati
snimljene fotografije slažući ih po datumu snimanja, nazivu modela digitalnog fotoaparata
kojim ste snimali itd. Možete i ispraviti fotografije, urediti videozapise ili ih zapisati na
DVD.
Softver je dostupan za preuzimanje do ožujka 2023. godine.
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10ae.html
• Za pojedinosti o informacijama, kao što su radno okružje ili način rada, pogledajte
“Operating Instructions for advanced features (PDF format)” (Upute za uporabu
naprednih mogućnosti (PDF format)) ili upute za uporabu “PHOTOfunSTUDIO” (PDF
format).
SILKYPIX Developer Studio SE (Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7,
Mac OS X v10.6 - v10.11, macOS 10.12, macOS 10.13)
Ovaj softver razvija i uređuje datoteke RAW fotografija. Uređene fotografije mogu se
pohraniti u formatima kao što su JPEG ili TIFF koji se mogu prikazati na računalu itd.
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/
• Za pojedinosti o radnom okružju i kako koristiti SILKYPIXDeveloper Studio, pogledajte
“Help” (Pomoć) ili stranicu podrške Ichikawa Soft Laboratory.
LoiLoScope 30-dnevna puna probna verzija (Windows® 10 / 8.1 /
8 / 7)
Videozapisi se mogu lako uređivati.
http://loilo.tv/product/20
• Za dodatne informacije o načinu uporabe LoiLoScope i potrebnom operativnom okružju,
pročitajte LoiLoScope priručnik dostupan za preuzimanje na mrežnoj stranici.
74
(HR)
Ostalo
Popis prikaza monitora/tražila
• Sljedeće su slike primjeri kad je prikaz zaslona namješten na [
monitoru.
] (stil monitora) na
Tijekom snimanja
❶
Proteklo vrijeme snimanja*1
Način snimanja (p26)
Prilagođene postavke
[Photo Style] (Stil fotografije) (p59)
Namještanje bljeskalice
Dodatna tele konverzija (kod
snimanja videozapisa)
[Rec Format]/ [Rec Quality] (Format
snimanja/Kvaliteta snimanja)
Indikator neprekidnog snimanja
(Kod snimanja fotografija uz
istovremeno snimanje
videozapisa)
Automatsko prebacivanje
između tražila i monitora (p22)
[Peaking] (Dodavanje boje)
[Highlight Shadow]
(Istaknuto/Osjenčano)
[Snap Movie] (Kratki film)
[HDR]/[iHDR]
[Aspect Ratio] (Omjer stranica)
(p58)/
[Picture Size] (Veličina slike) (p58)
[Multi Exp.] (Višestruka
ekspozicija)
Dodatna tele konverzija (kod
snimanja fotografija)
Veličina slike (Način panoramskog
snimanja)
Prikaz prilagođavanja efekata
fotografije (Filtra)
Vrste efekata fotografije (Filter)
[Loop Recording (4K PHOTO)]
(Snimanje u petlji (4K FOTO)) (p37)
[Digital Zoom] (Digitalno
zumiranje)
Elektronički zatvarač
Snimanje fotografije uz
istovremeno snimanje
videozapisa (Prioritet
fotografije)
Indikator pregrijavanja (p38,
40, 48)
Kartica (prikazano samo tijekom
snimanja)
(HR)
75
Ostalo
❷
❸
[Quality] (Kvaliteta) (p59)
Ime*2
AFS Focus Mode AFS Način
fokusiranja (p32)
Protekli dani na putovanju*3
Proširivanje fokusa (p45)
Lokacija*3
[AF Mode] (Način automatskog
fokusiranja) (p32)
Trenutni datum/vrijeme*3
3
Namještanje odredišta putovanja* :
[Pull Focus] (Uvlačenje fokusa)
([Snap Movie]) (Kratki film)
Mjerač ekspozicije
[Face Recog.] (Prepoznavanje
lica)
Postupno zumiranje
Zaključavanje automatskog
fokusiranja
Snimanje u nizu (p43)
[4K PHOTO] (4K FOTO) (p36)
[Post Focus] (Naknadno
fokusiranje)(p40)
[Self Timer] (Odbrojavanje)
(p43)
Indikator baterije
❹
Područje automatskog
fokusiranja
Cilj mjerenja udaljenosti
[Center Marker] (Središnja
oznaka)
[Self Timer] (Odbrojavanje)
(p43)
[Sound Rec Level Disp.] (Prikaz
razine snimanja zvuka)
Upozorenje na podrhtavanje
[Silent Mode] (Tihi način)
[4K Pre-Burst]/ [Pre-Burst
Recording] (4K Predsnimanje)/
(Predsnimanje u nizu) (p37)
Zaključavanje automatske
ekspozicije
Fokus (Pod lošim osvjetljenjem.)
Fokus (Svjetlost zvijezda –
automatsko fokusiranje)
(HR)
Prikaz udaljenosti fokusa
[Stabilizer] (Stabilizator) (p46)
Fokus (Svijetli zeleno.) (p24)/
Status snimanja (Bljeska crveno.)
(p48)
76
Dob u godinama/mjesecima*2
[Metering Mode] (Način
mjerenja)
Prebacivanje programa
Vrijednost otvora blende
Spajanje otvora blende (p45)
Brzina zatvarača
Status Wi-Fi povezanosti
Kompenzacija ekspozicije
Status Bluetooth povezanosti
(p68)
Spajanje ekspozicije (p45)
Upisivanje lokacije (p73)
Pomoć pri ručnoj ekspoziciji
Histogram
ISO osjetljivost
Svjetlina (ekspozicija) (p31)
Ostalo
❺
[Dial Guide] (Vodič za
korištenje kotačića)
Balans bijele boje
Spajanje balansa bijele boje
Fino podešavanje balansa
bijele boje
Bojenje (p31)
Funkcija kontrole
defokusiranja (p31)
Svjetlina (ekspozicija) (p31)
Bojenje
Vrsta defokusiranja
([Miniature Effect]) (Efekt
minijature)
Broj fotografija koje je moguće
snimiti
[One Point Color] (Bojenje
jedne točke)
Maksimalan broj fotografija
koje je moguće neprekidno
snimati
[Sunshine] (Sunčev sjaj)
Dostupno vrijeme snimanja*1
❻
Prikaz prilagodbi efekta
fotografije (Filtra)
Efekti fotografije UKLJUČENI
ili ISKLJUČENI
Efekti slike (Filtar)
Dodirni tabulator
Zumiranje dodirom
Aktiviranje zatvarača dodirom
(p27)
Automatsko fokusiranje
dodirom (p27)
[Touch AE] (Automatska
ekspozicija dodirom) (p27)
Vrijednost otvora blende
Brzina zatvarača
ISO osjetljivost
[Sound Rec Level Adj.]
(Prilagođavanje razine
snimanja zvuka)
[Peaking] (Dodavanje boje)
Funkcijski gumbi (p29)
*1 [m] i [s] označavaju “minutu” i “sekundu”.
*2 Ovo se prikazuje oko 5 sekundi nakon uključenja fotoaparata ako je namještena
postavka [Profile Setup] (Namještanje profila).
*3 Ovo se prikazuje oko 5 sekundi nakon uključenja fotoaparata, nakon namještanja sata i
nakon prebacivanja iz načina reprodukcije u način snimanja.
• Prikazane informacije, kao što su histogrami, povećanja i brojčane vrijednosti služe
samo kao orijentacija.
(HR)
77
Ostalo
„ Informacije o snimanju prikazane na monitoru
❸
Jedna (p43)
Niz (p43)
[4K PHOTO] (4K FOTO) (p36)
[Self Timer] (Odbrojavanje)
(p43)
Način fokusiranja (p32)
Način automatskog
fokusiranja (p32)
❶
Način snimanja (p26)
[Quality] (Kvaliteta) (p59)
Vrijednost otvora blende
[Aspect Ratio] (Omjer
stranica) (p58)/[Picture Size]
(Veličina fotografije) (p58)
Brzina zatvarača
Indikator baterije
Wi-Fi/Bluetooth (p64)
Namještanje funkcijskih
gumba (p29)
❷
ISO osjetljivost
Kompenzacija ekspozicije
(p35)
❹
Spajanje ekspozicije (p45)
[Photo Style] (Stil fotografije)
(p59)
Svjetlina (ekspozicija) (p31)
Balans bijele boje
Pomoć pri ručnoj ekspoziciji
Spajanje balansa bijele boje
(p44)
Način bljeskalice
Fino podešavanje balansa
bijele boje
[i.Dynamic] (i.Dinamičko)
[Metering Mode] (Način
mjerenja)
Broj fotografija koje je
moguće snimiti
Maksimalan broj fotografija
koje je moguće snimiti
Dostupno vrijeme za
snimanje*
*1 [m] i [s] označavaju “minutu” i “sekundu”.
78
(HR)
Ostalo
Pitanja i odgovori Rješavanje problema
• Provedba [Reset] (Ponovnog namještanja) u izborniku [Setup] (Postavke) može riješiti
problem.
• Dodatne informacije su navedene u “Operating Instructions for advancedfeatures (PDF
format)”. (Uputama za uporabu naprednih postavki (PDF format)). Provjerite ih, zajedno s
informacijama u ovom dijelu.
Kad protresem fotoaparat, čujem zveckanje.
• Zvuk koji čujete uzrokuje Stabilizator slike ugrađen u tijelo. Ovo nije kvar.
Lampica punjenja bljeska.
• Punjenje se provodi na mjestu s iznimno visokom ili niskom temperaturom.
p Ponovno uključite USB kabel za povezivanje (priložen) i ponovno pokušajte puniti na
mjestu na kojem je temperatura okoliša 10°C do 30°C (50°F do 86°F) (Temperaturni uvjeti
primjenjuju se i za samu bateriju).
• Punjenje nije moguće ako je kapacitet napajanja računala nizak
Fotoaparat ne radi čak i kad je uključen. Fotoaparat se isključuje čim je uključen.
• Potrebno je punjenje baterije.
p Napunite bateriju. (p18)
Baterija se brzo prazni.
• Kad je namješteno [
] ([4K Pre-Burst]) (4K predsnimanje u nizu) ili [Pre-Burst Recording]
(Predsnimanje u nizu), baterija se brže troši i temperatura fotoaparata raste.
p Odaberite [
] ([4K Pre-Burst]) (4K predsnimanje u nizu) ili [Pre-Burst Recording]
(Predsnimanje u nizu) samo kad snimate
Neke fotografije se snimaju kad samo jednom pritisnem gumb zatvarača.
• Način snimanja je namješten na drugu postavku osim [Single] (Jedno). (p43)
• Namješteno je spajanje snimanja. (p44)
Fokus nije pravilno postavljen.
• Subjekt je van dometa fokusa.
• [Focus/Release Priority] (Prioritet fokusa/otpuštanja) je namješten na [RELEASE]
(OTPUŠTANJE). (p56)
• [Shutter AF] (Automatsko fokusiranje zatvaračem) je namješteno na [OFF] (ISKLJUČENO).
(p56)
• Zaključavanje automatskog fokusiranja nije pravilno namješteno.
Snimljene su fotografije zamućene. Funkcija stabilizatora nije učinkovita.
• Brzina zatvarača je manja na tamnim mjestima i funkcija stabilizatora je manje učinkovita.
p Koristite tronožac i odbrojavanje (p43) kod uporabe manje brzine zatvarača.
(HR)
79
Ostalo
Pod fluorescentnim i LED osvjetljenjem može doći do pojave crta ili podrhtavanja.
• To je karakteristika MOS senzora koji služe kao senzori prikupljanja u fotoaparatu. Ovo nije
kvar.
• Ako snimate fotografije koristeći elektronički zatvarač, pojava crta se može smanjiti
namještanjem sporije brzine zatvarača.
• Kad se pod fluorescentnim ili LED osvjetljenjem u načinu snimanja videozapisa pojavi značajno
podrhtavanje ili crte, možete ih smanjiti namještanjem [Flkr Decrease] (Smanjenja
podrhtavanja) (p55) i fiksiranjem brzine zatvarača. Moguće je odabrati brzinu zatvarača od
[1/50], [1/60], [1/100] ili [1/120]. Brzinu zatvarača možete postaviti ručno u Načinu kreativnog
videa. (p26)
Svjetlina ili bojenje snimljenih fotografija drugačije nego u stvarnom životu.
• Kod snimanja pod fluorescentnim ili LED osvjetljenjem itd. povećanje brzine zatvarača može
dovesti do manjih promjena svjetline ili boje. One su promjena karakteristika izvora svjetla i ne
predstavljaju kvar.
• Kod snimanja subjekata na iznimno svijetlim lokacijama ili kod snimanja pod fluorescentnim ili
LED osvjetljenjem, živinim svjetiljkama, natrijevim svjetiljkama itd., boje i svjetlina zaslona
mogu se promijeniti ili se na zaslonu mogu pojaviti vodoravne crte.
Subjekt na slikama izgleda iskrivljen.
• Ako snimate fotografiju subjekta u kretanju u načinu elektroničkog zatvarača ili načinu 4K
snimanja fotografija, subjekt u nekim slučajevima na fotografiji može izgledati iskrivljeno. To je
značajka MOS senzora koji služe kao senzori prikupljanja za fotoaparat. To nije kvar.
4K snimanje fotografija prestaje prije završetka.
• Kad je temperatura okoliša visoka ili se neprekidno provodi snimanje pomoću 4K foto funkcije,
fotoaparat može prikazati [
] i prestati snimati. Čekajte dok se fotoaparat ohladi.
Videozapisi se ne mogu snimati.
• Kad se koristi kartica velikog kapaciteta, možda nećete moći snimati fotografije neko vrijeme
nakon uključivanja fotoaparata.
Snimanje videozapisa staje u sredini.
• Kad je temperatura okoliša viša ili se videozapis neprekidno snima, fotoaparat može prikazati [
] i zaustaviti snimanje. Čekajte dok se fotoaparat ohladi.
Nekad je prilagođavanje automatskog fokusiranja teže kod snimanja 4K videozapisa.
• Ovo se može dogoditi kod snimanja fotografije uz smanjenje brzine automatskog fokusiranja
kako bi se fokus preciznije prilagođavao. Ovo nije kvar.
80
(HR)
Ostalo
Bljeskalica ne bljeska.
• Bljeskalica je nedostupna u sljedećim slučajevima.
– Bljeskalica je zatvorena.
– Bljeskalica je namještena na [ ] (Prisilno isključivanje bljeskalice).
• Namjestite [Shutter Type] (Vrstu zatvarača) na [AUTO] (AUTOMATSKI) ili [MSHTR] (RUČNI
ZATVARAČ). (p55)
• Namjestite [Silent Mode] (Tihi način) na [OFF] (ISKLJUČENO). (p55)
Monitor/tražilo su isključeni iako je fotoaparat uključen.
• Kad su ruka ili objekt blizu senzora oka, način prikaza monitora može se prebaciti na način
prikazivanja tražila. (p22)
Ne mogu gledati fotografije. Nema snimljenih fotografija.
• Kartica nije umetnuta u fotoaparat.
• Je li naziv fotografije promijenjen na računalu? Ako je, ne može biti reproduciran na računalu.
p Preporučuje se korištenje “PHOTOfunSTUDIO” softvera (p74) za kopiranje fotografija s
računala na karticu.
• Namjestite [Playback Mode] (Način reprodukcije) na [Normal Play] (Normalnu reprodukciju).
(p57)
Wi-Fi povezivanje ne može se uspostaviti. Radio valovi su prekinuti. Bežična
pristupna točka se odspaja. Bežična pristupna točka nije prikazana.
Opći savjeti za korištenje Wi-Fi veze
• Koristite unutar komunikacijskog dometa bežične LAN mreže.
• Ako se u blizini ovog uređaja istovremeno koristi bilo kakav uređaj, kao što je mikrovalna
pećnica, bežični telefon itd. koji koristi frekvenciju od 2,4 GHz, radio valovi mogu biti ometani.
p Koristite ih dovoljno daleko od uređaja.
• Kad indikator baterije bljeska crveno, povezanost s drugom opremom nije moguće uspostaviti
ili povezivanje može biti ometano. (Može biti prikazana poruka, kao što je [Communication
error] (Greška u komunikaciji.)
• Kad je uređaj postavljen na metalnom stolu ili polici, povezanost se ne može lako uspostaviti
jer na fotoaparat utječu radio valovi. Ovaj fotoaparat koristite podalje od metalnih površina.
O bežičnoj pristupnoj točki
• Provjerite radi li bežična pristupna točka.
• Provjerite stanje radio valova bežične pristupne točke.
p Povežite se bliže bežičnoj pristupnoj točki.
p Promijenite mjesto ili promijenite kut bežične pristupne točke.
• Možda se neće prikazati čak i ako radio valovi postoje, ovisno o postavkama bežične pristupne
točke.
p Isključite bežičnu pristupnu točku i ponovno ju uključite.
• Je li mrežni SSID bežične pristupne točke postavljen da ne odašilje?
p Možda nećete moći otkriti kad nije postavljen da odašilje. Unesite i namjestite mrežni SSID.
Alternativno, namjestite mrežni SSID bežične pristupne točke na odašiljanje.
(HR)
81
Ostalo
Imam problema s povezivanjem s mojim Windows 8 računalom. Korisničko ime i
lozinka nisu priznati.
• Ovisno o verziji operativnog sustava, na primjer na sustavu Windows 8 postoje dvije vrste
korisničkih računa (lokalni račun/Microsoft račun).
p Namjestite lokalni račun i koristite korisničko ime i lozinku lokalnog računa.
Wi-Fi veza ne prepoznaje moje računalo.
Fotoaparat nije moguće povezati s Mac računalom/Windows računalom putem Wi-Fi
povezivanja.
• Prema standardu, Wi-Fi povezivanje koristi standardne nazive radne grupe “WORKGROUP”.
Ako je promijenjen naziv radne skupine, ona neće biti prepoznata.
p Odaberite [PC Connection] (Povezivanje putem računala) u [Wi-Fi Setup] (Postavkama Wi-Fi)
za promjenu naziva radne skupine kako bi odgovarala onoj računala.
• Molimo, provjerite jesu li korisničko ime i lozinka pravilno upisani.
• Kad se vrijeme na računalu povezanom s fotoaparatom značajno razlikuje od onoga na
fotoaparatu, fotoaparat se ne može povezati s računalom na nekim operativnim sustavima.
p Molimo, potvrdite da postavke sata i svjetsko vrijeme fotoaparata odgovaraju vremenu,
datumu i vremenskoj zoni računala. Kad postavke ova dva uređaja značajno odstupaju,
molimo, uskladite ih.
Za slanje slike na mrežne stranice potrebno je neko vrijeme.
Slanje slike prestaje na pola. Postoje slike koje se ne mogu poslati.
• Je li slika prevelika?
p Šaljite nakon podjele videozapisa pomoću [Video Divide] (Podjele videa) (p57).
p Smanjite veličinu slike u [Size] (Veličini) i zatim pošaljite.
• Možda će trebati više vremena za slanje kad je velika udaljenost do bežične pristupne točke.
p Šaljite bliže bežičnoj pristupnoj točki.
• Format datoteke fotografije koja se može poslati razlikuje se, ovisno o odredištu.
Objektiv stvara zvuk klikanja.
• Kad je fotoaparat uključen ili isključen, objektiv se miče ili se zatvara otvor blende te se stvara
takav zvuk. Ovo nije kvar.
• Kad se svjetlina promijeni nakon zumiranja ili pomicanja fotoaparata, objektiv može proizvesti
zvuk tijekom prilagodbe otvora blende. Ovo nije kvar.
Fotoaparat je vruć.
• Fotoaparat se može ugrijati tijekom uporabe, ali to ne utječe na rad ili kvalitetu.
Sat nije točan.
• Ako dugo vremena ne koristite fotoaparat, sat se može ponovno postaviti.
p Ponovno namjestite sat (p
p20).
82
(HR)
Ostalo
Specifikacije
Tijelo digitalnog fotoaparata (DC-GX9): Podaci za Vašu sigurnost
Izvor napajanja
Potrošnja energije
Istosmjerna struja 8,4 V (8,4 V
)
3,1 W (Kod snimanja s monitorom)
[When the Interchangeable lens (H-FS12032) is used] (Kad se
koristi izmjenjivi objektiv (H-FS12032))
3,0 W (Kod snimanja s monitorom)
[When the Interchangeable lens (H-FS35100) is used] (Kad se
koristi izmjenjivi objektiv (H-FS35100))
3.1 W (Kod snimanja s monitorom)
[When the Interchangeable lens (H-FS12060) is used] (Kad se
koristi izmjenjivi objektiv (H-FS12060))
3.1 W (Kod snimanja s monitorom)
[When the Interchangeable lens (H-FS1442A) is used] (Kad se
koristi izmjenjivi objektiv (H-FS1442A))
3.2 W (Kod snimanja s monitorom)
[When the Interchangeable lens (H-FS14140) is used] (Kad se
koristi izmjenjivi objektiv (H-FS14140))
2.1 W (Kod reprodukcije na monitoru)
[When the Interchangeable lens (H-FS12032) is used] (Kad se
koristi izmjenjivi objektiv (H-FS12032))
2.2 W (Kod reprodukcije na monitoru)
[When the Interchangeable lens (H-FS35100) is used] (Kad se
koristi izmjenjivi objektiv (H-FS35100))
2.2 W (Kod reprodukcije na monitoru)
[When the Interchangeable lens (H-FS12060) is used] (Kad se
koristi izmjenjivi objektiv (H-FS12060))
2.1 W (Kod reprodukcije na monitoru)
[When the Interchangeable lens (H-FS1442A) is used] (Kad se
koristi izmjenjivi objektiv (H-FS1442A))
2.2 W (Kod reprodukcije na monitoru)
[When the Interchangeable lens (H-FS14140) is used] (Kad se
koristi izmjenjivi objektiv (H-FS14140))
Efektivni pikseli fotoaparata
20,300,000 piksela
Senzor slike
4/3ʺ Živi MOS senzor
Ukupni broj piksela 21 770 000 piksela, Primarni filtar boje
Digitalno zumiranje
2x/4x
Dodatna Tele konverzija
Kod snimanja fotografija:
Maksimalno 2x (Kad je odabrana fotografija veličine [S].)
Kod snimanja videozapisa: 2.7x (FHD)/4.0x (HD)
(HR)
83
Ostalo
Način fokusiranja
AFS/AFF/AFC/MF
Način automatskog
fokusiranja
Face/Eye Detection/Tracking/49-area-focusing/CustomMulti/1area-focusing/Pinpoint-focusing (Prepoznavanje
lica/oka/Praćenje/Fokusiranje na 49 područja/Prilagođeno
Višestruko/Fokusiranje u 1 području/Fokusiranje u točki (Moguće
je odabir područja fokusiranja dodirom)
Vrsta zatvarača
Zatvarač fokalne ravnine
Snimanje u nizu
Brzina niza
Broj fotografija koje je
moguće snimiti
Mehanički zatvarač
9 fotografija/sekunda (Velika brzina, AFS/MF),
6 fotografija/sekunda (Velika brzina, AFF/AFC),
6 fotografija/sekunda (Srednja brzina),
2 fotografija/sekunda (Mala brzina)
Elektronički zatvarač
9 fotografija/sekunda (Velika brzina, AFS/MF),
6 fotografija/sekunda (Velika brzina, AFF/AFC),
6 fotografija/sekunda (Srednja brzina),
2 fotografija/sekunda (Mala brzina)
Kad se radi o RAW datotekama: 30 ili više fotografija
Kad se ne radi o RAW datotekama: 100 ili više fotografija
* Kad se snimanje provodi pod testnim uvjetima koje je propisao
Panasonic
ISO osjetljivost
(Standardna osjetljivost
izlaza)
AUTO/
/L.100*/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600
(moguća promjena koraka EV 1/3)
* Dostupno samo kad je namještena [Extended ISO] (Proširena
ISO).
Minimalna osvijetljenost
Pribl. 9 lx (kad se koristi i-Low svjetlo, brzina zatvarača je 1/25
sekunde) [When the Interchangeable lens (H-FS12032) is used]
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS12032))
Pribl. 12 lx (kad se koristi i-Low svjetlo, brzina zatvarača je 1/25
sekunde) [When the Interchangeable lens (H-FS35100) is used]
(Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS35100))
Pribl. 9 lx (kad se koristi i-Low svjetlo, brzina zatvarača je 1/25
sekunde) [When the Interchangeable lens (H-FS12060) is used]
(Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS12060))
Pribl. 9 lx (kad se koristi i-Low svjetlo, brzina zatvarača je 1/25
sekunde) [When the Interchangeable lens (H-FS1442A) is used]
(Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H- FS1442A))
Pribl. 9 lx (kad se koristi i-Low svjetlo, brzina zatvarača je 1/25
sekunde) [When the Interchangeable lens (H-FS14140) is used]
(Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H- FS14140))
84
(HR)
Ostalo
Brzina zatvarača
Fotografija:
[T] (Vrijeme) (Maksimalno pribl. 30 minuta)*, 60 sekundi do
1/4000 sekunde (Kad se koristi mehanički zatvarač),
1 sekundu do 1/16000 sekunde
(Kad se koristi elektronički zatvarač)
* [B] (Bulb) snimanje je dostupno kad se koristi [Shutter
RemoteControl] (Daljinski upravljač zatvarača) (putem
Bluetooth povezivanja).
Videozapis:
1/25 sekunde do 1/16000 sekunde
Raspon mjerenja
EV 0 do EV 18
Balans bijele boje
Namješteno AWB/AWBc/Dnevno
svjetlo/Oblačno/Sjena/Bljeskalica/Postavka bijele 1 , 2, 3,
4/Balans bijele boje
Ekspozicija
(Automatska
ekspozicija)
Programirana automatska ekspozicija/Automatska ekspozicija
s prioritetom otvora blende/Automatska ekspozicija s
prioritetom zatvarača/Ručna ekspozicija
Kompenzacija
ekspozicije
1/3 EV koraci, -5 EV do +5 EV
Sustav mjerenja
svjetla,
Način mjerenja svjetla
Sustav senzora u 1728 zona s višestrukim uzorkom,
Višestruko/S naglaskom na središte/Točka
Monitor
3.0ʺ TFT LCD (3:2) (Pribl. 1,240,000 točaka)
(polje gledanja oko 100%)
Zaslon koji reagira na dodir
Tražilo
LCD Tražilo uživo u boji (16:9)
(Ekvivalent pribl. 2,760,000 točaka)
(omjer polja gledanja oko 100%)
[Magnification approx. 1.39x, 0.7x (35 mm film
-1
cameraequivalent), with 50 mm lens at infinity; -1.0 m ]
(Uvećanje pribl.1,39x, 0,7x (ekvivalent 25 mm filmske kamere),
-1)
s 50 mm objektivom na beskonačnom; -1.0 m
(s prilagodbom dioptrije -4.0 do +3.0)
(HR)
85
Ostalo
Bljeskalica
Ugrađena bljeskalica koja iskače
GN 6.0 ekvivalent (ISO200·m)
[GN 4.2 ekvivalent (ISO100·m)]
Raspon bljeskalice:
Pribl. 0,4 m (1,3 stope) do 4,8 m (16 stopa)
[When the Interchangeable lens (H-FS12032) is mounted,
WIDE, [ISO AUTO] is set] (Kad je postavljen izmjenjivi objektiv
(H-FS12032), ŠIROKO, Automatska osjetljivost)
Pribl. 0,9 m (3,0 stopa) do 4,2 m (14 stopa)
[When the Interchangeable lens (H-FS35100) is mounted,
WIDE, [ISO AUTO] is set] (Kad je postavljen izmjenjivi objektiv
(H- FS35100), ŠIROKO, Automatska osjetljivost)
Pribl. 1,0 m (3,3 stope) do 3,7 m (12 stopa)
[When the Interchangeable lens (H-FS12060) is mounted,
focal length is 25 mm, [ISO AUTO] is set] (Kad je postavljen
izmjenjivi objektiv (H-FS12060), dužina fokusa je 25 mm, ISO
osjetljivost)
Pribl. 0,8 m (2,6 stopa) do 4,8 m (16 stopa)
[When the Interchangeable lens (H-FS1442A) is mounted,
WIDE, [ISO AUTO] is set] (Kad je postavljen izmjenjivi objektiv
(H-FS1442A), namješteno je ŠIROKO, ISO AUTOMATSKI)
Pribl. 0,8 m (2,6 stopa) do 3,7 m (12 stopa)
[When the Interchangeable lens (H-FS14140) is mounted,
focal length is 35 mm, [ISO AUTO] is set] (Kad je postavljen
izmjenjivi objektiv (H-FS14140), dužina fokusa je 35 mm,
namještena je ISO AUTOMATSKI)
Način bljeskalice
AUTO, AUTO/Smanjenje crvenih očiju Prisilno uključivanje,
Prisilno UKLJUČIVANJE/Smanjenje crvenih očiju, Spora
sinkronizacija, Spora sinkronizacija/Smanjenje crvenih očiju,
Prisilno ISKLJUČIVANJE
Brzina sinkronizacije
bljeskalice
Jednaka ili manja od 1/200 sekunde
Mikrofoni
Stereo
Zvučnik
Mono
Medij snimanja
SD memorijska kartica/SDHC memorijska kartica*/
SDXC memorijska kartica*
*UHS-I UHS klase brzine 3
86
(HR)
Ostalo
Veličina slike
(Fotografije)
Kvaliteta slike
(Videozapisi)
Kvaliteta
Format datoteke
snimanja
Fotografije
Kad je postavka omjera stranica [4:3]
3328×2496 piksela (4K foto), 5184×3888 piksela ([L]),
3712×2784 piksela ([M]), 2624×1968 piksela ([S])
Kad je postavka omjera stranica [3:2]
3504×2336 piksela (4K photo), 5184×3456 piksela ([L]),
3712×2480 piksela ([M]), 2624×1752 piksela ([S])
Kad je postavka omjera stranica [16:9]
3840×2160 piksela (4K photo), 5184×2920 piksela ([L]),
3840×2160 piksela ([M]), 1920×1080 piksela ([S])
Kad je postavka omjera stranica [1:1]
2880×2880 piksela (4K photo), 3888×3888 piksela ([L]),
2784×2784 piksela ([M]), 1968×1968 piksela ([S])
[Rec Format] (Format snimanja): [AVCHD]/[MP4]
Za pojedinosti (p49)
RAW/RAW+Fino/RAW+Standardno/Fino/Standardno
RAW/JPEG (Temeljem pravila dizajna za sustav datoteka
fotoaparata, temeljen na Exif 2.31 standardu)
4K foto (datoteka u
nizu)
MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, AAC (2 ch))
Videozapis
AVCHD Progresivni/AVCHD/MP4
Format kompresije
zvuka
AVCHD: Dolby Audio™ (2 ch)
MP4: AAC (2 ch)
Sučelje
[HDMI]
mikro HDMI Tipa D
[USB/CHARGE]
(USB PUNJENJE)
USB 2.0 (Velike brzine)/USB 2.0 Micro-B
Podaci s računala ne mogu se upisivati na fotoaparat
uporabom USB kabela za povezivanje.
(HR)
87
Ostalo
Dimenzije
Pribl. 124 mm (Š) × 72,1 mm (V) × 46,8 mm (D)
[4.88ʺ (W) × 2.83ʺ (H) × 1.84ʺ (D)]
(osim dijela za projekciju)
Težina
Pribl. 450 g/0.99 funti
[with the card and battery] (s karticom i baterijom)
Pribl. 407 g/0.90 lb (tijelo fotoaparata)
Pribl. 517 g/1.14 funti
[with the Interchangeable lens (H-FS12032), card andbattery]
(s izmjenjivim objektivom (H-FS12032), karticom i baterijom)
Pribl. 585 g/1.29 funti
[with the Interchangeable lens (H-FS35100), card andbattery]
(s izmjenjivim objektivom (H-FS 12032), karticom i baterijom)
Pribl. 660 g/1.46 funti
[with the Interchangeable lens (H-FS12060), card andbattery]
(s izmjenjivim objektivom (H-FS12060), karticom i baterijom)
Pribl. 560 g/1.23 funti
[with the Interchangeable lens (H-FS1442A), card andbattery]
(s izmjenjivim objektivom (H-FS12060), karticom i baterijom)
Pribl. 715 g/1.58 funti
[with the Interchangeable lens (H-FS14140), card andbattery]
(s izmjenjivim objektivom (H-FS14140), karticom i baterijom)
Radna temperatura
0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Radna vlažnost
10% relativne vlažnosti do 80% relativne vlažnosti
88
(HR)
Ostalo
„ Bežični odašiljač
Bežični LAN
Standard sukladnosti
IEEE 802.11b/g/n (standardni bežični LAN protokol)
Korišten raspon frekvencije
(srednja frekvencija)
2412 MHz do 2462 MHz (1 to 11 ch)
Način enkripcije
Wi-Fi sukladan WPA™/WPA2™
Način pristupa
Infrastrukturni način
Bluetooth funkcija
Standard sukladnosti
Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth male energije (BLE))
Korišten raspon frekvencije
(srednja frekvencija)
2402 MHz do 2480 MHz
„ Prilagodnik punjenja
(Panasonic SAE0012F): Informacije za Vašu sigurnost
Ulaz:
Izlaz:
110 V – 240 V
5V
1.0 A
50/60 Hz 0,2 A
„ Pakiranje baterija (litij – ionska)
(Panasonic DMW-BLG10E): Informacije za Vašu sigurnost
Voltaža/kapacitet:
7,2 V/1025 mAh
Simboli na ovom proizvodu (uključujući i dodatke) predstavljaju sljedeće:
AC – Izmjenična struja
DC – Istosmjerna struja
Oprema klase II (Dijelovi ovog proizvoda su dvostruko izolirani.)
Specifikacije su podložne promjenama, bez prethodne najave.
(HR)
89
Ostalo
Izmjenjivi objektiv
Dužina fokusa
Vrsta otvora blende
Maksimalni otvor blende
Minimalna vrijednost
otvora blende
Konstrukcija objektiva
Udaljenost u fokusu
Maksimalno uvećanje slike
Optički stabilizator slike
[O.I.S.] prekidač
Postavljanje
Kut gledanja
Promjer filtra
Maksimalni promjer
Ukupna dužina
Težina
Otporno na prašinu i
otporno na zalijevanje
90
(HR)
H-FS12032
“LUMIX G VARIO
12–32 mm/F3.5–5.6 ASPH./
MEGA O.I.S.”
f=12 mm do 32 mm (ekvivalent
35 mm filmske kamere: 24 mm
do 64 mm)
7 dijafragmi krilaca/okrugla
dijafragma otvora blende
F3.5 (Široko) do F5.6 (Tele)
H-FS35100
“LUMIX G VARIO
35–100 mm/F4.0–5.6
ASPH./MEGA O.I.S.”
f=35 mm do 100 mm
(Ekvivalent 35 mm filmske
kamere: 70 mm do 200 mm)
7 dijafragmi krilaca/okrugla
dijafragma otvora blende
F4.0 (Široko) do F5.6 (Tele)
F22
F22
8 elemenata u 7 skupina
(3 asferična objektiva, 1 ED
objektiv)
0,2 m (0,66 stopa) do ∞ (od
referentne linije udaljenosti
fokusa) (dužina fokusa 12 mm
do 20 mm), 0,3 m (0,98 stopa)
do ∞ (od referentne linije
udaljenosti fokusa) (dužina
fokusa 21 mm do 32 mm)
0,13x (ekvivalent 35 mm
filmske kamere: 0,26x)
Dostupan
Nema
(Namještanje [Stabilizer]
(Stabilizatora) se provodi u
izborniku [Rec] (Snim,))
“Micro Four Thirds Mount”
84° (Široko) do 37° (Tele)
37 mm
Ø 55,5 mm (2,2 inča)
Pribl. 24 mm (0,94 inča)(od
vrha objektiva do donje strane
postavljenog objektiva kad je
kućište objektiva otvoreno)
Pribl. 67 g/0,15 lb
12 elemenata u 9 skupina
(1 asferični objektiv, 2 ED
objektiva)
Nema
Nema
0,9 m (3,0 stopa) do ∞(od
referentne linije udaljenosti
fokusa)
0,11x (ekvivalent 35 mm
filmske kamere: 0,22x)
Dostupan
Nema
(Namještanje [Stabilizer]
(Stabilizatora) se provodi u
izborniku [Rec] (Snim))
“Micro Four Thirds Mount”
34° (Široko) do 12° (Tele)
46 mm
Ø 55,5 mm (2,2 inča)
Pribl. 50 mm (2,0 inča)(od vrha
objektiva do donje strane
postavljenog objektiva kad je
kućište objektiva otvoreno)
Pribl. 135 g/0,38 lb
Ostalo
Izmjenjivi objektiv
Dužina fokusa
Vrsta otvora blende
Maksimalni promjer
Minimalna vrijednost
otvora blende
Konstrukcija objektiva
H-FS12060
“LUMIX G VARIO
12–60 mm/F3.5–5.6 ASPH./
POWER O.I.S.”
f=12 mm do 60 mm (ekvivalent
35 mm filmske kamere: 24 mm
do120 mm)
7 dijafragmi krilaca/okrugla
dijafragma otvora blende
F3.5 (Široko) do F5.6 (Tele)
H-FS1442A
“LUMIX G VARIO
14-42 mm/F3.5-5.6 II
ASPH./MEGA O.I.S.”
f=14 mm do 42 mm (ekvivalent
35 mm filmske kamere: 28 mm
to84 mm)
7 dijafragmi krilaca/okrugla
dijafragma otvora blende
F3.5 (Široko) do F5.6 (Tele)
F22
F22
11 elemenata u 9 skupina (3
asferična objektiva, 1 ED
objektiv)
9 elemenata u 8 skupina (2
asferična objektiva)
Udaljenost u fokusu
0.27x (ekvivalent 35 mm
filmske kamere: 0.54x)
Dostupno
Nema
(Namještanje [Stabilizer]
(Stabilizatora) se provodi u
izborniku [Rec] (Snimanje.)
“Micro Four Thirds Mount”
84° (Široko) do 20° (Tele)
58 mm
Ø 66 mm (2,6 inča)
Pribl. 71 mm (2.8 inča)( od
vrha objektiva do donje strane
postavljenog objektiva kad je
kućište objektiva otvoreno)
Pribl. 210 g/0.46 funti
0,2 m (0,66 stopa) do ∞( od
referentne linije udaljenosti
fokusa )(dužina fokusa 14 mm
do 20 mm),0,3 m (0,98 stopa)
do ∞( od referentne linije
udaljenosti fokusa)(dužina
fokusa 21 mm do 42 mm)
0.17x (ekvivalent 35 mm
filmske kamere: 0.34x)
Dostupno
Nema
(Namještanje [Stabilizer]
(Stabilizatora) se provodi u
izborniku [Rec] (Snimanje.)
“Micro Four Thirds Mount”
75° (Široko) do 29° (Tele)
46 mm
Ø 56 mm (2,2 inča)
Pribl. 49 mm (1.9 inča) (od
vrha objektiva do donje strane
postavljenog objektiva kad je
kućište objektiva otvoreno)
Pribl. 110 g/0.24 funti
Da
Da
Široko: 0,2 m (0,66 stopa) do
∞/Tele: 0,25 m (0,82 stopa) do
∞ (od referentne linije
udaljenosti fokusa)
Maksimalno povećanje
objekta
Optički stabilizator slike
[O.I.S.] prekidač
Postavljanje
Kut gledanja
Promjer filtra
Maksimalni promjer
Ukupna dužina
Težina
Otporno na prašinu i
otporno na zalijevanje
(HR)
91
Ostalo
Izmjenjivi objektiv
H-FS14140
“LUMIX G VARIO 14–140 mm/F3.5–5.6 ASPH./POWER
O.I.S.”
Dužina fokusa
f=14 mm do 140 mm
(ekvivalent 35 mm filmske kamere: 28 mm do 280 mm)
Vrsta otvora blende
7 dijafragmi krilaca/okrugla dijafragma otvora blende
Maksimalni otvor blende
F3.5 (Široko) do F5.6 (Tele)
Minimalna vrijednost otvora
F22
blende
Konstrukcija objektiva
14 elemenata u 12 skupina (3 asferična objektiva, 2 ED
objektiva)
Udaljenost u fokusu
0,3 m (0,98 stopa) do ∞( od referentne linije udaljenosti
fokusa) (dužina fokusa 14 mm do 21 mm),
0.5 m (1.6 stopa) do ∞( od referentne linije udaljenosti
fokusa) (dužina fokusa 22 mm do 140 mm)
Maksimalno uvećanje slike
0.25x (ekvivalent 35 mm filmske kamere: 0.5x)
Optički stabilizator slike
Dostupan
[O.I.S.] prekidač
Dostupan (Prebacivanje UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
Postavljanje
“Micro Four Thirds Mount”
Kut gledanja
75° (Široko) do 8.8° (Tele)
Promjer filtra
58 mm
Maksimalan promjer
Ø 67 mm (2,6 inča)
Ukupna dužina
Pribl. 75 mm (3,0 inča)
(od vrha objektiva do donje strane postavljenog objektiva
kad je kućište objektiva otvoreno)
Težina
Pribl. 265 g/0.58 lb
Otporno na prašinu i
otporno na zalijevanje
Nema
92
(HR)
Ostalo
Sustav dodataka digitalnog fotoaparata
Opis
Pakiranje baterije
Punjač baterije*1
Prilagodnik punjenja*
Dodatak #
DMW-BLG10
DMW-BTC12
2
DMW-AC10
Ispravljač*2
DMW-DCC11
LED Video svjetlo
VW-LED1
Bljeskalica
DMW-FL200L, DMW-FL360L, DMW-FL580L
Prostor za oko
DMW-EC5
Držač
DMW-HGR2
Poklopac tijela
DMW-BDC1
Utor za tronožac*3
DMW-TA1
Prilagodnik za postavljanje
DMW-MA1, DMW-MA2M, DMW-MA3R
Remen za nošenje na ramenu
DMW-SSTG9
*1 Priloženi su prilagodnik punjenja i USB kabel za povezivanje (za punjač).
*2 Prilagodnik punjenja (neobavezan) može se koristiti samo s namjenskim Panasonic
ispravljačem (neobavezan). Prilagodnik punjenja (neobavezan) ne može se odvojeno
koristiti. Kod uporabe prilagodnika punjenja, koristite kabel prilagodnika punjenja koji
je dostavljen uz prilagodnik punjenja.
*3 Koristite samo ako je postavljen objektiv u kontaktu s postoljem tronošca.
● Brojevi dijelova na snazi su od veljače 2018. Oni su podložni promjenama.
● Neki neobavezni dodaci u nekim zemljama možda nisu dostupni.
● Za neobavezne dodatke objektiva, kao što su kompatibilne leće i filtri, pogledajte
kataloge/mrežne stranice itd.
(HR)
93
Ostalo
Čitanje uputa za uporabu (PDF format)
Detaljnije upute za uporabu dostupne su u “Operating Instructions foradvanced features
(PDF format)”. (Uputama za uporabu naprednih mogućnosti (PDF format)). Kako biste ih
pročitali, preuzmite ih s mrežne stranice.
http://panasonic.jp/support/dsc/oi/index.html?model=DC-GX9&dest=EB
• Odaberite željeni jezik.
„ Potvrda URL i QR šifri pomoću fotoaparata
Izbornikp
p
[Setup](Postavke) p [Online Manual] (Mrežni priručnik)
Postavke: [URL display] / [QR Code display] (URL prikaz/Prikaz QR šifre)
• URL ili QR šifra bit će prikazane na monitoru fotoaparata.
● Za pregled ili ispis Uputa za uporabu (PDF format) trebat ćete Adobe Reader. Isti možete
preuzeti i instalirati verziju koju možete koristiti na svom operativnom sustavu sa sljedeće
mrežne stranice (od veljače 2018)
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
U ovaj je proizvod instaliran sljedeći softver:
(1) softver neovisno razvijen za ili od strane korporacije Panasonic,
(2) softver u posjedu treće strane i licenciran za korporaciju Panasonic,
(3) softver licenciran prema GNU General Public License, Verzija 2.0 (GPL V2.0),
(4) softver licenciran prema GNU LESSER General Public License, Verzija 2.1 (LGPLV2.1) i/ili
(5) softver otvorenog koda koji nije softver licenciran prema GPL V2.0 i/ili LGPL V2.1.
Softveri svrstani od (3) do (5) distribuiraju se u nadi da će biti korisni, ali BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA, čak i
bez impliciranog jamstva UTRŽIVOSTI ili POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. Molimo, pogledajte
detaljne uvjete za uporabu istih odabirom [MENU/SET] (IZBORNIK/NAMJESTI)p [Setup] (Postavke)p
[Version Disp.](Prikaz verzije) p [Software info] (Informacije o softveru).
Najmanje tri (3) godine od dostave ovog proizvoda, Panasonic će dati bilo kojoj trećoj strani koja nas
kontaktira prema informacijama o kontaktu navedenim ispod, za cijenu ne veću od našeg troška fizičke
distribucije izvornog koda, kompletnu strojno čitljivu kopiju odgovarajućeg izvornog koda pokrivenog GPL
V2.0 ili LGPL V2.1, kao i odgovarajuću obavijest o zaštićenim pravima za isti.
Informacije za kontakt: [email protected]
Izvorni kod i obavijest o zaštićenim pravima dostupni su besplatno na našoj mrežnoj stranici ispod.
https://panasonic.net/cns/oss/index.html
94
(HR)
● G MICRO SYSTEM je digitalni sustav fotoaparata s izmjenjivim objektivom LUMIXA
temeljen na standardu Micro Four Thirds System.
● Micro Micro Four Thirds™ i Micro Four Thirds Logo oznake su zaštićeni znakovi ili
registrirani zaštićeni znakovi korporacije Olympus u Japanu, Sjedinjenim Državama,
Europskoj uniji i drugim zemljama.
● Four Thirds™ i Four Thirds Logo oznake su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni
znakovi korporacije Olympus u Japanu, Sjedinjenim Državama, Europskoj uniji i drugim
zemljama.
● SDXC Logo je zaštitni znak SD-3C, LLC.
● Pojmovi HDMI i HDMI High-Definition MultimediaInterface te HDMI Logo su zaštićeni
znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi HDMI Licensing Administrator, Inc. u
Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
● “AVCHD”, “AVCHD Progressive” i “AVCHD Progressive” logo su zaštićeni znakovi
Panasonic korporacije i Sony korporacije.
● Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog D zaštićeni su znakovi Dolby Laboratories.
● Adobe je zaštićeni znak Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Državama i/ili
drugim zemljama.
● Pentium je zaštićeni znak korporacije Intel Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili
drugim zemljama.
● Windows je registrirani zaštićeni znak korporacije Microsoft u Sjedinjenim Državama
i/ili drugim zemljama.
● iMovie, Mac, OS X i macOS su zaštićeni znakovi Apple Inc., registrirani u SAD-u i
drugim zemljama.
● iPad, iPhone, iPod i iPod touch su zaštićeni znakovi Apple Inc., registrirani u SAD-u i
drugim zemljama.
● App Store je oznaka usluge Apple Inc.
● Android i Google Play su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi Google Inc.
● Bluetooth® oznaka i logo su registrirani zaštićeni znakovi koji su u vlasništvu Bluetooth
SIG, Inc. i bilo koja uporaba od strane korporacije Panasonic je sukladna dozvoli. Drugi
zaštićeni znakovi i zaštićena imena pripadaju svojim zakonskim vlasnicima.
● The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo je oznaka certifikacije Wi-Fi Alliance®.
● The Wi-Fi Protected Setup™ Logo je oznaka certifikacije Wi-Fi Alliance®.
● “Wi-Fi®” je registrirani zaštićeni znak Wi-Fi Alliance®.
● “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™” i “WPA2™” su zaštićeni znakovi Wi-FiAlliance®.
● QR Code je registrirani zaštićeni znak DENSO WAVE INCORPORATED.
● Ovaj proizvod koristi “DynaFont” korporacije DynaComware. DynaFont je registrirani
zaštićeni znak DynaComware Taiwan Inc.
● Drugi nazivi sustava i proizvoda spomenuti u ovim uputama obično su registrirani
zaštićeni znakovi ili zaštićeni znakovi proizvođača koji su razvili taj sustav ili proizvod.
(HR)
95
Proizvodi Panasonic
Ovaj proizvod je zaštićen E-jamstvom Panasonica.
Molimo sačuvajte dokaz o kupovini.
Uvjeti jamstva i informacije o ovom proizvodu su dostupni ovdje:
www.panasonic.com/hr
ili na sljedećim telefonskim brojevima: 0800777986– ovaj broj
služi za pozive s fiksnog telefona.
Proizvođač:
Uvoznik u Europu:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Panasonic Corporation
Mrežna stranica: http://www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2018
96
(HR)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement