Panasonic DCLX100M2 Operating instructions

Panasonic DCLX100M2 Operating instructions
Osnovno uputstvo za upotrebu
Digitalni fotoaparat
Oznaka modela
DC-LX100M2
Molimo vas da pre upotrebe proizvoda pažljivo pročitate ovaj
priručnik i da ga sačuvate radi bududeg informisanja.
Detaljnije uputstvo za upotrebu dostupno je u dokumentu “Uputstvo za
upotrebu naprednih funkcija” (u PDF formatu). Da biste pročitali taj dokument,
preuzmite ga sa naredne veb stranice. (P77)
Veb stranica: http://www.panasonic.com
DVQX1587ZA
F0818SQ0
Dragi korisniče,
Želimo da iskoristimo ovu priliku da vam se zahvalimo na kupovini Panasonic
digitalnog fotoaparata. Molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i
da ga sačuvate radi bududeg informisanja. Skredemo vam pažnju na to da kontrole i
komponente, stavke menija itd., vašeg digitalnog fotoaparata mogu da izgledaju
nešto drugačije od onoga što je prikazano na ilustracijama u ovom uputstvu.
Pažljivo razmotrite zakone o autorskim pravima.
• Presnimavanje prethodno snimljenih traka ili diskova ili drugog objavljenog ili
emitovanog materijala za druge potrebe izuzev privatne upotrebe može da bude u
suprotnosti sa zakonima o autorskim pravima. Čak i u svrhu privatne upotrebe, snimanje
određenih materijala može da bude zabranjeno.
Informacije za vašu bezbednost
UPOZORENJE:
Da biste smanjili opasnost od požara, strujnog udara ili oštedenja proizvoda,
• Nemojte da izlažete uređaj kiši, vlazi, kapljanju ili prskanju tečnosti.
• Koristite preporučenu dodatnu opremu.
• Nemojte da uklanjate poklopce.
• Nemojte samostalno da popravljate uređaj. U slučaju da je potrebno servisiranje,
obratite se kvalifikovanom serviseru.
Vodite računa o tome da električna utičnica bude u blizini opreme i lako dostupna.
 Identifikaciona oznaka proizvoda
Proizvod
Digitalni fotoaparat
2
Pozicija
Donji deo
Deklaracija o usaglašenosti (DoC)
Ovom izjavom, „Panasonic korporacija“ potvrđuje da je ovaj proizvod usaglašen sa
najvažnijim zahtevima i drugim značajnim odredbama direktive 2014/53/EC.
Korisnici mogu da preuzmu kopiju originalnog DoC dokumenta za naše RE proizvode
sa DoC servera:
http://www.ptc.panasonic.eu
Kontakt sa ovlašdenim predstavnikom:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15,
22525 Hamburg, Nemačka
Maksimalna snaga i opseg radne frekvencije predajnika
Tip bežične veze
Opseg frekvencije
(centralna frekvencija)
Maksimalna snaga (dBm e.i.r.p.)
WLAN
2412-2462 MHz
13 dBm
Bluetooth
2402-2480 MHz
10 dBm
 Informacije o bateriji
OPREZ
• Postoji opasnost od eksplozije u slučaju nepravilne zamene baterije. Zamenite bateriju
isključivo onom koja je preporučena od strane proizvođača.
• Kada se oslobađate baterija, molimo vas da kontaktirate predstavnika lokalnih vlasti ili
prodavca opreme u vezi sa dodatnim informacijama o pravilnom postupku oslobađanja
od elektronskog otpada.
• Nemojte da zagrevate bateriju ili da je izlažete plamenu.
• Nemojte da ostavljate bateriju(e) u zatvorenom automobilu koji je duže vreme izložen
direktnom sunčevom svetlu.
Upozorenje
Postoji opasnost od požara, eksplozije i opekotina. Nemojte da rastavljate,
zagrevate bateriju na temperaturu iznad 60 °C ili da je spaljujete.
 Adapter za naizmeničnu struju (u daljem tekstu "AC adapter") (u opremi)
OPREZ!
Da biste smanjili opasnost od požara, strujnog udara ili oštedenja proizvoda,
• Nemojte da instalirate uređaj u policu za knjige, kabinet ili drugi zatvoren prostor.
Obezbedite ventilaciju uređaja.
• AC adapter je u pripremnom režimu kada je kabl za napajanje povezan na električnu
utičnicu. Primarno kolo je pod naponom sve dok je kabl za napajanje povezan na
električnu utičnicu.
3
Mere opreza prilikom upotrebe
• Nemojte da koristite druge USB kablove izuzev priloženog.
• Koristite “High Speed HDMI mikro kabl” sa HDMI oznakom.
Kablovi koji nisu u skladu sa HDMI standardima nede omoguditi upotrebu uređaja. “High
Speed HDMI mikro kabl” (kabl sa priključcima tipa D-A, dužine do 2 m)
Udaljite ovaj uređaj od elektromagnente opreme (kao što je mikrotalasna pednica,
TV, oprema za video igre i sl.).
• Ako uređaj koristite na ili u blizini TV-a, slika i/ili zvuk uređaja mogu da budu prekinuti
elektromagnetnim zračenjem.
• Nemojte da koristite uređaj u blizini mobilnih telefona jer to može negativno da utiče na
sliku i/ili zvuk.
• Snimljeni podaci mogu da budu oštedeni ili slika može da bude distorzirana snažnim
magnetnim poljem zvučnika ili velikih motora.
• Zračenje elektromagnetnih talasa može negativno da utiče na ovaj uređaj i ometa sliku
i/ili zvuk.
• Ako elektromagnetna oprema negativno utiče na uređaj i ako uređaj prestane sa radom,
isključite ga i uklonite bateriju ili isključite AC adapter. Zatim unesite bateriju ili ponovo
povežite AC adapter i uključite uređaj.
Nemojte da koristite uređaj u blizini radio predajnika ili visokonaponskih vodova.
• Radio predajnici i visokonaponski vodovi u blizini mesta snimanja mogu negativno da
utiču na snimljenu sliku i/ili zvuk.
4
• Pre čišdenja aparata, uklonite bateriju ili DC adapter (DMW-DCC11: opciono) ili
isključite priključak za napajanje iz utičnice.
• Nemojte da primenjujete prekomernu silu na monitor.
• Nemojte da primenjujete prekomernu silu na sočivo.
• Nemojte da prskate foto aparat insekticidima i drugim agresivnim hemikalijama.
• Nemojte da držite gumene ili plastične proizvode u kontaktu sa aparatom duže vreme.
• Nemojte da koristite rastvarače kao što su benzin, alkohol, kuhinjski deterdženti i dr.,
za čišdenje aparata, zato što mogu da oštetete spoljašnjost kudišta ili da izazovu
guljenje površinskog sloja.
• Nemojte da ostavljate aparat tako da sočivo bude usmereno ka suncu zato što zraci
sunca mogu da izazovu kvar uređaja.
• Uvek koristite priložene kablove.
• Nemojte da koristite produžne kablove.
• Tokom pristupa (upisivanje, čitanje i brisanje podataka, formatiranje itd.), nemojte da
isključujete uređaj, vadite bateriju ili karticu, odnosno isključujete AC adapter. Pored
toga, nemojte da izlažete aparat vibracijama, udarima ili statičkom elektricitetu.
• Podaci sa kartice mogu da budu oštedeni ili izgubljeni usled dejstva elektromagnetnih
talasa, statičkog elektriciteta ili kvara aparata ili kartice. Preporučujemo vam da čuvate
važne podatke na računaru itd.
• Nemojte da formatirate karticu na računaru ili drugoj opremi. Formatirajte je isključivo
na aparatu kako biste obezbedili pravilan rad.
• Baterija nije napunjena u trenutku isporuke aparata. Napunite bateriju pre upotrebe.
• Baterija ovog uređaja je punjiva litijum-jonska baterija. Ako je temperatura suviše
visoka ili niska, radno vreme baterije bide krade.
• Baterija de se zagrejati nakon upotrebe, odnosno tokom i nakon punjenja. Fotoaparat se
takođe zagreva tokom upotrebe. Ovo nije znak kvara.
• Nemojte da ostavljate metalne predmete (kao što su spajalice) u blizini kontakata
priključka za napajanje ili baterije.
• Čuvajte bateriju na hladnom i suvom mestu sa relativno stabilnom temperaturom:
(preporučena temperatura: 15 °C do 25 °C, preporučena vlažnost vazduha: 40%RH do
60%RH)
• Nemojte da odlažete bateriju na duže vreme u potpuno punom stanju. Kada odlažete
bateriju na duže vreme, preporučujemo vam da je napunite jednom godišnje. Izvadite
bateriju iz fotoaparata i ponovo je odložite nakon što se isprazni u potpunosti.
Ovi simboli su znak potrebe za zasebnim
prikupljanjem otpadne električne i elektronske
opreme, odnosno baterija.
Više informacija potražite u dokumentu
“Uputstvo za upotrebu naprednih funkcija” (u
PDF formatu).
5
Sadržaj
Informacije za vašu bezbednost ........... 2
Reprodukcija
Priprema/Osnovne informacije
Reprodukcija slika .............................. 47
Briga o aparatu ..................................... 7
Standardna oprema ............................. 8
Nazivi i funkcije delova ....................... 10
Kartice koje možete da koristite uz ovaj
uređaj................................................. 12
Vodič za brz početak upotrebe ........... 13
Operacija zumiranja ........................... 22
Ekran osetljiv na dodir (izvođenje
operacija dodirom) ............................. 25
Postavka stavki menija ....................... 25
Dodeljivanje često korišdenih funkcija
tasterima (tasteri funkcija) ................. 27
Promena postavki kontrolnim prstenom
........................................................... 28
Meni
Snimanje
Snimanje slika uz automatske funkcije
(inteligentan automatski režim) ......... 29
Snimanje slika uz izbor vrednosti blende
i brzine zatvarača ............................... 30
Snimanje 4K fotografija ...................... 34
Kontrola fokusa nakon snimanja (Post
Focus/Focus Stacking) ........................ 38
Snimanje slika uz automatsko
podešavanje postavke (Bracket
Recording) .......................................... 42
Snimanje slika uz blic (u opremi) ........ 43
Snimanje video zapisa/4K video zapisa
........................................................... 45
6
Lista menija ........................................ 48
Wi-Fi/Bluetooth
Šta možete da radite uz WiFi®/Bluetooth® funkciju ..................... 53
Povezivanje na pametan telefon ........ 55
Kontrola aparata uz pametan telefon 60
Druge informacije
Čuvanje slika i video zapisa na računaru
........................................................... 64
Prikaz na monitoru/tražilu ................. 65
Otklanjanje problema ........................ 69
Specifikacije ....................................... 74
Čitanje Uputstva za upotrebu (u PDF
formatu)............................................. 77
Priprema/Osnovne informacije
Briga o aparatu
 Rukovanje fotoaparatom
Nemojte da izlažete aparat snažnim vibracijama, udarcima ili pritisku.
Izbegavajte upotrebu aparata pri slededim uslovima jer mogu da izazovu oštedenje
objektiva, monitora, tražila ili spoljašnjeg kudišta.
Ovi postupci mogu da izazovu i kvar aprata ili da spreče snimanje.
– Ispustite ili udarite aparat.
– Sedanje uz aparat u džepu pantalona ili guranje aparata u punu torbu.
– Izložite objektiv ili monitor snažnom pritisku.
Aparat nije otporan na prašinu, prskanje ili vodu.
Izbegavajte upotrebu aparata na mestima sa velikom količinom prašine ili peska,
odnosno na mestima gde može da dođe u kontakt sa vodom.
• Izbegavajte upotrebu aparata pri slededim uslovima, koji nose opasnost od peska, vode ili
prodora stranog materijala u aparat kroz objektiv ili otvore oko tastera. Budite posebno
pažljivi jer ovi uslovi mogu da oštete aparat i takvo oštedenje može da bude
nepopravljivo.
– Na izuzetno prašnjavim ili mestima sa peskom.
– Na kiši ili u blizini vode, gde aparat može da bude izložen vodi.
 Informacije o kondenzaciji (Kada se sočivo, tražilo ili monitor zamagle)
• Kondenzacija se javlja kada se temperatura ili vlažnost vazduha u okruženju promeni.
Vodite računa o kondenzaciji jer može da izazove javljanje mrlja i buđi na sočivu, tražilu i
monitoru, odnosno kvar apatata.
• Ako dođe do kondenzacije, isključite aparat i sačekajte oko 2 sata. Zamagljenost se
prirodno povlači kada se temperatura aparata približi temperaturi okruženja.
 Informacije o simbolima korišdenim u ovom tekstu
: Znak da meni možete da odaberete pritiskom na *MENU/SET+ taster.
: Saveti za upotrebu i napomene za snimanje.
U ovom uputstvu, koraci za postavku stavke menija opisani su na slededi način.
>
[Rec] > [Quality] > [ ]
Primenljivi režimi:
Ikone označavaju režime u kojima je funkcija dostupna.
• Crne ikone: Režimi u kojima funkcija može da se primeni
• Sive ikone: Nedostupni režimi
7
Priprema/Osnovne informacije
Standardna oprema
Pre upotrebe aparata proverite da li su svi delovi opreme isporučeni.
Brojevi proizvoda tačni su u septembru 2018. godine. Ovi brojevi mogu da se
promene.
1
Baterijsko pakovanje
("baterija" u daljem tekstu)
Napunite bateriju pre
upotrebe.
2
Adapter za napajanje
naizmeničnom strujom
("AC adapter" u daljem tekstu
(u opremi))
Koristi se za punjenje i
napajanje.
3
USB kabl za povezivanje
4
Poklopac objektiva*
5
Uzica poklopca objektiva
6
Rameni kaiš
7
Poklopac (Hot shoe) priključka
za opremu* (str.43)
8
Blic
9
Futrola (za blic)
Čuvajte blic u futroli kada ga
ne koristite.
* Deo je ved instaliran na aparat u trenutku kupovineOvaj deo je instaliran na telo aparata
u trenutku kupovine.
• SD, SDHC i SDXC memorijske kartice nazivaju se "kartice" u daljem tekstu.
• Kartica je opcionalni deo opreme.
• Kontaktirajte prodavca opreme ili kompaniju Panasonic ako izgubite neki od standardnih
delova opreme. (Delove opreme možete da kupite zasebno.)
8
Priprema/Osnovne informacije
 Sistem opreme digitalnog fotoaparata
Opis
Oznaka opreme
Baterijsko pakovanje
DMW-BLG10
Punjač baterije*1
DMW-BTC12
AC adapter*2
DMW-AC10
DC adapter*2
DMW-DCC11
LED video rasveta
VW-LED1
Poklopac automatskog sočiva
DMW-LFAC1
Blic
DMW-FL580L, DMW-FL360L, DMW-FL200L
¢1 Opremljen AC adapterom i USB kablom za povezivanje (za punjač).
¢2 AC adapter (opcionalno) možete da koristite samo uz odgovarajudi Panasonic DC
adapter (opcionalno). Ne možete da koristite samo AC adapter (opcionalno).
Brojevi proizvoda tačni su u septembru 2018. godine. Ovi brojevi mogu da se
promene.
• Neki delovi opcionalne opreme možda nede biti dostupni u nekim zemljama.
9
Priprema/Osnovne informacije
Nazivi i funkcije delova
1
Poluga zuma (str.22)
• Upotreba poluge zuma označena je
na slededi način u ovom uputstvu za
upotrebu.
Rotiranje poluge zuma:
2
Taster zatvarača (str.21)
3
[Fn1] dugme (str.27)
4
Točkid kontrole brzine zatvarača
(str.19, 31)
5
Prekidač za uklj./isklj (ON/OFF) aparata
(str.17)
6
[iA] taster (str.19)
7
Točkid za kontrolu kompenzacije
ekspozicije
8
Tražilo (str.18)
9
Senzor oka (str.18)
10
Točkid za podešavanje dioptrije (str.18)
11
Indikator tajmera/Pomodna lampa za
AF (str.20)
12
Kontrolni prsten (str.28)
13
"Hot shoe" priključak (poklopac "Hot
shoe" priključka) (str.43)
14
10
Stereo mikrofon (str.20)
• Pazite da ne pokrijete mikrofon
prstom. To može da oteža snimanje
zvuka.
15
Prekidač za izbor odnosa strana
• Možete lako da promenite odnos
strana za fotografije uz pomod ovog
prekidača.
[4:3]/[1:1]/[16:9]/[3:2]
16
Alkica za instalaciju ramenog kaiša
(str.13)
17
Prekidač za izbor fokusa
– [AF]: Automatski fokus se sprovodi
kada je taster zatvarača pritisnut do
pola.
– [AF +: Možete da snimite slike uz
objekat na rastojanju od 3 cm (0,098
stopa) od objektiva rotiranjem
poluge zuma u krajnju Wide poziciju.
– [MF]: Upotrebite ovu funkciju kada
želite da fiksirate fokus ili kada je
rastojanje između sočiva i objektiva
utvrđeno i ne želite da aktivirate
autofokus.
18
Prsten za kontrolu blende (str.19, 31)
19
Objektiv
(Prečnik filtera Ø 43 mm)
20
Telo objektiva
21
Prednji prsten objektiva
• Da biste postavili poklopac
automatskog sočiva (opciono), prvo
uklonite prednji prsten.
Priprema/Osnovne informacije
22 [Q.MENU] dugme/[Fn2] dugme (str.27)
36
24
Kontrolni točkid
• Sprovodi izbor stavki ili postavku
vrednosti itd.
• Rotiranje kontrolnog točkida
predstavljeno je na slededi način u
ovom uputstvu za upotrebu.
Prilikom rotiranja kontrolnog točkida
levo ili desno:
Navoj za instalaciju aparata na tronožac
• Možda nedete modi da postavite i
bezbedno pričvrstite aparat na
tronožac koji poseduje šraf za
pričvršdivanje duži od 5,5 mm. To
može da izazove oštedenje aparata.
25
[Fn3] taster (str.27, 33)/[ ] (Delete)
(str.47)/[ ] (Cancel) taster(str.26)
37
Poklopac priključka za DC adapter
• Uvek koristite originalni Panasonic AC
adapter (DMW-AC10E: opciono).
• Kada koristite AC adapter, vodite
računa o tome da koristite
kombinaciju Panasonic DC adaptera
(DMWDCC11: opciono) i AC adaptera
(DMW-AC10E: opciono).
• Kada koristite AC adapter (opciono),
upotrebite kabl za napajanje koji
dolazi uz AC adapter.
23 Kursorski taster (str.23)
26 [
] (Playback) taster (str.47)
27
[MENU/SET] taster (str.25)
• Sprovodi potvrdu postavke odabranog
sadržaja itd.
28
[DISP.] taster
• Taster menja prikaz na ekranu.
38 Poluga za oslobađanje (str.14)
39 Vrata odeljka za karticu/bateriju (str.14)
29 [LVF] taster (str.18)/[Fn5] taster (str.27)
30
Indikator punjenja (str.15)/indikator
bežične (WIRELESS) veze (str.53)
31 [Fn4] dugme (str.27)
32 Taster za snimanje video zapisa (str.45)
33 [AF/AE LOCK] taster
34 Zvučnik (str.20)
35
Ekran osetljiv na dodir (str.25)/monitor
(str.65)
40
*HDMI+ priključak
• Možete da pogledate slike na TV
ekranu kada povežete aparat i TV
pomodu kabla sa HDMI mikro
priključkom.
41 *USB/CHARGE+ utičnica (str.15)
• Funkcijski tasteri ([Fn6] do [Fn10]) su
ikone koje se aktiviraju dodirom.
Dodirnite [ ] karticu na ekranu za
snimanje da biste ih prikazali.
11
Priprema/Osnovne informacije
Kartice koje možete da koristite uz ovaj
uređaj
SD memorijska kartica
(512 MB do 2 GB)
• Uređaj je kompatibilan sa UHS-I UHS Speed Class 3
standardom SDHC/SDXC memorijskih kartica.
• Operacije sa karticama iz leve kolone potvrđene su uz
upotrebu Panasonic kartica.
SDHC memorijska kartica
(4 GB do 32 GB)
SDXC memorijska kartica
(48 GB do 128 GB)
 Snimanje video zapisa/4K fotografija i ocena brzine kartice (speed class rating)
Upotrebite karticu koja zadovoljava sledede zahteve SD klase brzine ili UHS klase
brzine.
[Rec Format]
[Rec Quality]
[AVCHD]
Sve
[MP4]
FHD/HD
4K
Kada snimate u 4K Photo/[Post
Focus+ režimu
Klasa brzine
Primer oznake
Klasa 4 ili viša
UHS Speed Class 3
UHS Speed Class 3
• Najnovije informacije:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Stranica je dostupna samo na engleskom jeziku.)
• Čuvajte memorijsku karticu van domašaja dece kako biste sprečili dete da proguta
karticu.
12
Priprema/Osnovne informacije
Vodič za brz početak upotrebe
• Uverite se da je aparat isključen.
Postavljanje poklopca sočiva/ramenog kaiša
Kada aparat nije u funkciji, postavite poklopac na objektiv kako biste zaštitili sočivo.
• Preporučujemo vam da postavite poklopac na aparat uz uzicu kako biste sprečili gubitak
poklopca.
• Instalirajte rameni kaiš kada koristite aparat kako biste sprečili da vam aparat padne.
1 Upotrebite uzicu poklopca (u opremi) da pričvrstite poklopac na aparat.
: Vodite računa o tome da deblji deo uzice ne visi preko poklopca sočiva ili
alkice za rameni kaiš.
2 Postavite poklopac na objektiv.
: Da biste pričvrstili ili uklonili poklopac sa sočiva
pritisnite površine označene strelicom na
ilustraciji.
3 Instalirajte rameni kaiš
: Alkica za instalaciju ramenog kaiša
• Pored toga, pričvrstite drugu stranu ramenog kaiša na isti način.
• Čuvajte uzicu poklopca van domašaja dece kako biste sprečili dete da je proguta.
 Nosite aparat tako da bude okačen o rame.
– Nemojte da obmotavate kaiš oko vrata.
To može da izazove povredu ili nesredu.
 Nemojte da ostavljate rameni kaiš na mestu koje je dostupno deci.
– To može da dovede do nesrede ako dete obmota kaiš oko vrata.
13
Priprema/Osnovne informacije
Unos i vađenje baterije/kartice (opciono)
• Uvek koristite originalne Panasonic baterije (DMW-BLG10E).
• Ako koristite baterije drugih proizvođača, ne možemo da garantujemo za kvalitet ovog
proizvoda.
1
Pomerite polugu za oslobađanje u
*OPEN+ položaj i otvorite vrata odeljka za
karticu/bateriju
2
Baterija :
Unesite je do kraja sve dok ne čujete zvuk
zaključavanja i proverite da li je zaključana
od strane poluge .
Kartica :
Unesite karticu dok ne čujete zvuk
zaključavanja.
• Vodite računa o orijentaciji baterije i kartice.
• Nemojte da dodirujete terminale kartice .
3
Zatvorite vrata odeljka za karticu/bateriju i
pomerite polugu za oslobađanje u *LOCK+
položaj.
 Prilikom vađenja
Da biste uklonili bateriju
• Pomerite polugu
u smeru strelice da
biste uklonili bateriju.
Da biste uklonili karticu
• Pritisnite karticu ka unutra dok ne čujete
klik i zatim izvucite karticu ravno napolje.
 Uklonite bateriju nakon upotrebe. (Baterija de biti ispražnjena ako ostane u aparatu
duže vreme bez punjenja.)
 Isključite aparat i sačekajte da se “LUMIX” prikaz na monitoru isključi pre uklanjanja
kartice ili baterije. (U suprotnom, uređaj možda više nede raditi normalno, a kartica
može da bude oštedena ili snimljene slike mogu da budu izgubljene.)
14
Priprema/Osnovne informacije
Punjenje baterije
Uz ovaj uređaj možete da koristite DMW-BLG10E bateriju.
Preporučujemo vam da bateriju punite na mestu sa temperaturom od 10 °C do
30 °C (temperatura baterije treba da bude ista).
Unesite bateriju u uređaj. (str.14)
Proverite da li je prekidač za uključivanje/isključivanje aparata postavljen u *OFF+
položaj.
Povežite USB kabl (u opremi) na
*USB/CHARGE+ priključak.
• Postavite aparat u uspravan položaj i
pronađite terminal na donjoj strani.
Indikator punjenja
AC adapter (u opremi)
Ka električnoj utičnici
PC (uključen)
USB kabl za povezivanje (priložen)
• Proverite orijentaciju terminala i povežite
ili isključite kabl ravno uz pridržanje
priključka. (To može da dovede do kvara
usled deformacije terminala ako
priključak povežete ukoso ili uz pogrešnu
orijentaciju.) Nemojte da povezujete
uređaje na neodgovarajude terminale. U
tom slučaju može da dođe do kvara.
• Nemojte da koristite druge USB kablove izuzev priloženog.
• Nemojte da koristite druge AC adaptere izuzev priloženog.
• AC adapter (u opremi) i USB kabl (u opremi) namenjeni su samo za upotrebu uz ovaj
aparat. Nemojte da ih koristite uz druge uređaje.
15
Priprema/Osnovne informacije
(Punjenje preko električne utičnice)
Povežite AC adapter (u opremi) i aparat uz pomod USB kabla (u opremi) i povežite
AC adapter na električnu utičnicu.
(Punjenje preko računara)
Povežite računar i aparat uz pomod priloženog USB kabla.
 Informacije o indikatoru punjenja
Svetli crveno: Punjenje.
Isključen:
Punjenje je završeno.
(Kada se punjenje završi, prekinite vezu između aparata i električne
utičnice ili računara)
• Kada indikator punjenja trepde
– Do ovoga dolazi kada se punjenje sprovodi na izuzetno hladnom ili toplom mestu.
Ponovo povežite USB kabl (u opremi) na mestu sa temperaturom (i temperaturom
baterije) od 10 °C do 30 °C i ponovo pokušajte da sprovedete punjenje.
– Ako vaš računar ne može da obezbedi dovoljan napon, punjenje nije mogude.
• Baterija de se zagrejati nakon upotrebe, odnosno tokom i nakon punjenja. Fotoaparat
se takođe zagreva tokom upotrebe. Ovo nije znak kvara.
 Vreme punjenja
Kada koristite AC adapter (u opremi)
Oko 190 min.
• Navedeno vreme punjenja važi za potpuno praznu bateriju.
Vreme punjenja zavisi od načina upotrebe baterije.
Punjenje baterije u okruženju sa visokom/niskom temperaturom ili baterije koja nije
korišdena duže vreme može da traje duže nego obično.
• Kada se aparat napaja preko računara, vreme punjenja zavisi od visine napona koji aparat
dobija sa računara.
16
Priprema/Osnovne informacije
Podešavanje datuma/vremena (postavka sata)
• Sat nije podešen u trenutku isporuke aparata.
1 Uključite fotoaparat.
2 Pritisnite [MENU/SET].
3 Pritisnite / da odaberete stavku (godina,
mesec, dan, sati, minuti), a zatim pritisnite / da
sprovedete postavku.
4 Pritisnite [MENU/SET] da sprovedete postavku.
5 Kada se prikaže *The clock setting has been
completed.+ (Postavka sata je završena.) poruka,
pritisnite [MENU/SET] taster.
6 Kada se prikaže *Please set the home area+
(Odaberite polaznu vremensku zonu) poruka,
pritisnite [MENU/SET] taster.
7 Pritisnite / da odaberete polaznu vremensku
zonu, a zatim pritisnite [MENU/SET].
17
Priprema/Osnovne informacije
Formatiranje kartice (inicijalizacija)
Formatirajte karticu pre snimanja slike uz ovaj uređaj.
Nakon formatiranja, svi podaci sa kartice bide obrisani i nedete modi da ih vratite.
Prvo napravite kopiju podataka na računaru ili sličnom uređaju, a zatim
formatirajte karticu.
>
[Setup] > [Format]
Prebacivanje prikaza između tražila i monitora
Pritisnite [LVF] taster.
[LVF] taster
Točkid za podešavanje dioptrije
Senzor oka
• Prikaz na monitoru/tražilu menja se na slededi način:
– Automatska promena prikaza na tražilu/monitoru
– Prikaz na tražilu
– Prikaz na monitoru
 Napomene o automatskom prebacivanju prikaza na
tražilo/monitor
Približite oko ili predmet tražilu da biste automatski
prebacili prikaz na tražilo uz pomod senzora oka.
 Informacije o podešavanju dioptrije
Rotirajte točkid za podešavanje dioptrije da biste sproveli podešavanje prikaza tako
da jasno vidite znakove prikazane na tražilu.
 Ako je [LVF Display Speed] opcija postavljena na [ECO30fps] kada koristite tražilo,
aparat možete da koristite duže vreme zato što se potrošnja energije baterije
smanjuje.
18
Priprema/Osnovne informacije
Izbor režima za snimanje
Okrenite prsten za podešavanje blende
točkid za podešavanje brzine zatvarača
i
.
• Vodite računa o tome da ih poravnate sa pozicijama
na kojima čujete klik.
• Režim za snimanje menja se u skladu sa
kombinacijom postavke prstena za podešavanje
blende i točkida za podešavanje brzine zatvarača.
Režim za snimanje
Režim programirane
automatske ekspozicije
Prsten za kontrolu
blende
Točkid za kontrolu
brzine zatvarača
[A] (AUTO)
Režim automatske ekspozicije
uz prioritetnu blendu (str.31)
Izbor drugih vrednosti
izuzev [A
Režim automatske ekspozicije
(AE) uz priroritetnu brzinu
zatvarača (str.31)
[A] (AUTO)
Režim ručne ekspozicije(str.32)
Izbor drugih vrednosti
izuzev [A]
[A] (AUTO)
Izbor drugih vrednosti
izuzev [A]
Da prebacite aparat u inteligentan automatski režim
Pritisnite [iA].
• Bira se inteligentan automatski režim i ikona režima za
snimanje menja se u [ ] ili [ ]. (str.29)
• Kada ponovo pritisnete *iA+, bira se režim za snimanje koji
omogudava izbor postavki uz pomod prstena za
podešavanje blende i točkida za podešavanje brzine
zatvarača.
19
Priprema/Osnovne informacije
Saveti za snimanje kvalitetnih fotografija
Držite aparat pažljivo sa obe ruke, držite ruke mirno uz telo i zauzmite stav uz
blago razmaknuta stopala.
• Preporučujemo vam da instalirate rameni
kaiš
kako biste izbegli ispuštanje
uređaja.
• Nemojte da prekrivate prstima ili drugim
predmetima glavu blica kada se koristi za
snimanje uz blic (str.43), pomodnu lampu
za autofokus , mikrofon
ili zvučnik
.
• Uverite se da se aparat ne pomera kada
pritisnete taster za kontrolu zatvarača.
• Prilikom snimanja, vodite računa o tome da
stojite stabilno i da ne postoji opasnost od
sudaranja sa drugim osobama ili
predmetima.
20
Priprema/Osnovne informacije
Snimanje slika
1 Pritisnite dugme zatvarača do pola da biste sproveli
fokusiranje.
Vrednost otvora blende
Brzina zatvarača
Indikator fokusa
• Na ekranu se prikazuju vrednost blende i brzina
zatvarača. (Indikator menja boju u crvenu i trepde ako
ekspozicija nije dobra.)
• Nakon što se objekat nađe u fokusu, prikazuje se
indikator fokusa. (Kada objekat nije u fokusu, indikator
fokusa trepde.)
2 Pritisnite taster zatvarača u potpunosti (pritisnite
ga do kraja) i snimite sliku.
 Slike ne možete da snimite sve dok ne ostvarite dobar
fokus kada je [Focus/Release Priority] opcija u [Custom]
([Focus / Release Shutter]) meniju postavljena na [FOCUS].
 Pritisnite [ + da prikažete snimljenu sliku. (str.47)
 Opseg fokusa
Opseg fokusa je prikazan kada koristite zum.
Opseg fokusa može da se promeni postepeno u
zavisnosti od pozicije zuma.
Indikator opsega koji je mogude snimati
21
Priprema/Osnovne informacije
Operacija zumiranja
Poluga zuma
Kontrolni prsten
Pomerite polugu zuma
Okrenite kontrolni prsten*
[T] strana: telefoto, uvedanje objekta
[W] strana: širokougaoni kadar, snimanje
šire oblasti
U smeru kretanja kazaljke: telefoto,
uvedanje objekta
U suprotnom smeru: širokougaoni kadar,
snimanje šire oblasti
* Možete da sprovedete operaciju zumiranja ako dodelite *Zoom+ postavku kontrolnom
prstenu. (str.28)
 Optički zum
Možete da uvedate objekat koji snimate do 3,1x bez smanjenja kvaliteta slike.
 Dodatni optički zum
Ova funkcija je dostupna kada je odabrana veličina slike označena simbolom
.
Možete da uvedate objekat koji snimate do 6,2x bez smanjenja kvaliteta slike.
(Ovo obuhvata uvedanje optičkim zumom. Stepen uvedanja zavisi od odabrane
postavke [Picture Size] opcije.)
 Inteligentni zum
Ako postavite *i.Zoom+ opciju na *ON+ možete da povedate stepen uvedanja do 2x u
odnosu na originalni stepen uvedanja uz ograničeno smanjenje kvaliteta slike.
(Do 1,5x u odnosu na originalni stepen zuma kada je [Picture Size] opcija postavljena
na [S])
22
Priprema/Osnovne informacije
 [Digital Zoom]
Mada kvalitet slike opada svaki put kada dodatno zumirate objekat, postavljanjem
[Digital Zoom+ opcije na *ON+ možete da uvedate originalni stepen zuma do četiri
puta.
• Kada koristite *i.Zoom+ opciju, maksimalno uvedanje digitalnog zuma je ograničeno na 2x.
• Ova funkcija nije dostupna u slededim slučajevima:
– Kada je [Monitor Display Speed] opcija postavljena na *ECO30fps+ (uobičajena
postavka u vreme kupovine)
– Kada je [LVF Display Speed] opcija postavljena na [ECO30fps]
 [Step Zoom]
Možete da podesite operaciju zumiranja tako da omogudi jednostavnu vizualizaciju
vidnog ugla (ugao slike) za žižnu daljinu regulanog sočiva fiksne žižne daljine (kao
kod 35 mm aparata sa filmom). Kada koristite *Step Zoom+ opciju, možete da
koristite stepen zuma jednostavno kao da menjate objektiv aparata.
• Pri uobičajenoj postavci, korak zuma (Step Zoom) možete da koristite rotiranjem
kontrolnog prstena u slededim režimima za snimanje:
– Inteligentan automatski režim
– Režim programirane automatske ekspozicije
– Režim automatske ekspozicije (AE) uz prioritetnu blendu
Kursorski taster
Pritisak na kursorski taster:
Sprovodi izbor stavki ili postavku vrednosti itd.
• U ovom uputstvu za upotrebu pritisak na kursorski taster za gore, dole, levo i desno
predstavljen je indikatorima ///.
 Pritisak na kursorski taster tokom snimanja
/[
] (ISO osetljivost)
Ova funkcija dozvoljava podešavanje osetljivosti senzora na svetlo (ISO osetljivost).
/[
] (balans beline - White Balance)
Balans beline podešava belu boju u skladu sa izvorom svetla kako bi ukupne nijanse
boja bile bliže onome što oko vidi.
23
Priprema/Osnovne informacije
/[
+ (način upisivanja snimaka na nosač podataka - Drive Mode)
Možete da promenite način na koji aparat reaguje kada pritisnete taster zatvarača.
•
•
•
•
•
•
[Single]
[Burst]*
[4K PHOTO]* (str.34)
[Post Focus]* (str.38)
[Self Timer]*
[Panorama Shot]¢
* Da biste otkazali režim upisivanja na nosač podataka, odaberite *
opciju.
/[
•
] ([Single]) ili [
]
+ (režim automatskog fokusa - Auto Focus Mode)
([Face/Eye Detection])
– Aparat automatski detektuje lica i oči osoba koje snimate. Aparat podešava fokus na
oku koje je bliže aparatu i ekspoziciju na osnovu lica (kada je *Metering Mode+ opcija
postavljena na [
] (Multi Metering)).
•
([Tracking])
– Aparat nastavlja automatski da podešava fokus i ekspoziciju u skladu sa određenim
pokretnim objektom. (Dynamic Tracking) (kada je [Metering Mode] opcija postavljena
na [ ])
•
([49-Area])
– Aparat može da se fokusira na do 49 oblasti autofokusa. Ova postavka je efikasna kada
se objekat ne nalazi na centru ekrana.
•
, itd. ([Custom Multi])
– Možete da odredite optimalan oblik oblasti autofokusa za objekat na osnovu 49 AF
zona.
•
([1-Area])
– Aparat se fokusira na objekat u oblasti autofokusa na ekranu.
•
([Pinpoint])
– Možete da ostvarite precizniji fokus na tačku koja je manja od AF oblasti prilikom [
]
postavke. Ako pritisnete taster zatvarača do pola, slika prikazana na ekranu koji vam
dozvoljava da proverite fokus se uvedava.
• U inteligentnom automatskom režimu i inteligentnom automatskom plus režimu, možete
da odaberete [ ] ili [ ].
24
Priprema/Osnovne informacije
Ekran osetljiv na dodir (izvođenje operacija
dodirom)
 Dodir
Dodirnite i podignite prst sa ekrana.
 Prevlačenje prsta (Drag)
Sprovedite pokret prstom bez podizanja prsta sa
ekrana.
 "Štipanje" (uvedanje/umanjenje)
Na ekranu osetljivom na dodir, raširite dva prsta
da uvedate objekat, odnosno ih približite da
raširite kadar.
Postavka stavki menija
1
Pritisnite *MENU/SET+ da prikažete meni.
2
Pritisnite .
3
Pritisnite / da odaberete ikonu menija,
kao što je * ].
25
Priprema/Osnovne informacije
[Intelligent
Auto] (str.48)
Ovaj meni vam dozvoljava da odaberete funkcije koje
mogu da se koriste samo u inteligentnom
automatskom režimu.
[Rec] (str.48)
Ovaj meni vam dozvoljava da podesite postavke slike.
[Motion Picture]
(str.49)
Ovaj meni vam dozvoljava da podesite postavke video
zapisa.
Možete da podesite operacije koje izvodite na
[Custom] (str.49) uređaju, kao što su prikaz ekrana i tastera operacija, u
skladu sa vašim potrebama.
[Setup] (str.50)
Ovaj meni vam dozvoljava da podesite postavke sata,
odaberete postavku zvučnog signala pri izvođenju
operacija i da podesite druge postavke, zahvaljujudi
čemu možete lakše da koristite aparat.
Pored toga, možete da konfigurišete postavke WiFi/Bluetooth funkcija.
[My Menu]
(str.50)
Ovaj meni vam dozvoljava da registrujete često
korišdene menije.
[Playback]
(str.50)
Ovaj meni vam dozvoljava da podesite postavke za
reprodukciju i uređivanje slika.
4
5
Pritisnite [MENU/SET].
6
Pritisnite / da odaberete postavku, a
zatim pritisnite [MENU/SET] taster.
Pritisnite / da odaberete stavku menija, a zatim pritisnite
[MENU/SET] taster.
• U zavisnosti od stavke, postavka se možda nede
prikazati ili može da drugačija.
 Pored toga, možete da rotirate kontrolni točkid kako biste
odabrali ikonu za izbor menija, stavku menija ili postavku.
 Zatvaranje menija
Pritisnite [ + ili pritisnite taster zatvarača do pola.
• Pritisnite [DISP.] da biste prikazali opis menija.
• Stavke menija koje nisu dostupne bide prikazane
sivom bojom. Ako pritisnete [MENU/SET] dok je
odabrana siva stavka, u nekim slučajevima
prikazuje se razlog zbog koga ne možete da
sprovedete izbor.
26
Priprema/Osnovne informacije
Dodeljivanje često korišdenih funkcija
tasterima (tasteri funkcija)
1 Odaberite meni.
>
[Custom] >
[Operation] > [Fn Button Set] >
[Setting in REC mode]/[Setting in PLAY mode]
2 Pritisnite / da biste odabrali funkcijski taster
kome želite da dodelite funkciju i zatim pritisnite
[MENU/SET].
3 Pritisnite / tastere da biste odabrali funkciju
koju želite da dodelite i zatim pritisnite
[MENU/SET].
• Da biste vratili uobičajene postavke funkcija, odaberite [Restore to Default] opciju.
 Postavke funkcijskih tastera u trenutku kupovine aparata
[Setting in REC mode]
[Setting in PLAY mode]
[Fn1]: [4K Photo Mode]
[Fn2]: [Q.MENU]
[Fn3]: [Preview]
[Fn4]: [Post Focus]
[Fn5]: [LVF/Monitor Switch]
[Fn6]: [Wi-Fi]
[Fn7]: [Level Gauge]
[Fn8]: [Histogram]
[Fn9]/[Fn10]:
Nijedna funkcija nije odabrana pri
uobičajenoj postavci.
[Fn1]: [Wi-Fi]
[Fn2]: [Rating3]
[Fn4]:
Nijedna funkcija nije odabrana pri
uobičajenoj postavci.
[Fn5]: [LVF/Monitor Switch]
 Možete da prikažete ekran u koraku 3 ako pritisnete i držite funkcijski taster (*Fn1+ do
[Fn5]) (2 sekunde).
 Neke funkcije možda nede biti dostupne u zavisnosti od režima ili prikazanog ekrana.
 Neke funkcije ne možete da dodelite u zavisnosti od funkcijskog tastera.
27
Priprema/Osnovne informacije
Promena postavki kontrolnim prstenom
Rotiranjem kontrolnog prstena možete da promenite
postavke.
Funkcije koje možete da odaberete kontrolnim prstenom
zavise od režima za snimanje.
Niže su prikazane uobičajene postavke.
Režim za snimanje
Postavka
Inteligentan automatski režim
Inteligentan Auto Plus režim
Režim programirane automatske ekspozicije
Korak zuma (str.23)
Režim automatske ekspozicije uz prioritetnu blendu
Režim automatske ekspozicije uz priroritetnu brzinu
zatvarača
Režim ručne ekspozicije
Podešavanje brzine
zatvarača*
* Možete da odaberete brzine zatvarača koje nisu navedene na točkidu za kontrolu brzine
zatvarača. (str.32)
 Rotirane kontrolnog prstena tokom snimanja panoramskog snimka promenide odabrani
efekat slike (filter).
 Rotiranje kontrolnog prstena tokom ručnog fokusiranja sprovodi podešavanje fokusa.
Promena funkcije dodeljene kontrolnom prstenu
1 Odaberite meni
>
[Custom] >
[Operation] > [Control Ring]
2 Upotrebite / da odaberete postavku i pritisnite [MENU/SET] taster.
• Možete da dodelite sledede funkcije:
– [Normal]
– [Zoom]
– [Step Zoom]
– [Exposure Comp.]
– [Sensitivity]
– [White Balance]
– [AF Mode]
– [Drive Mode]
– [Photo Style]
– [Filter Effect]
– [Highlight Shadow]
– [i.Dynamic]
– [i.Resolution]
– [Flash Mode]
– [Flash Adjust.]
• Da biste se vratili na uobičajene postavke, odaberite *Normal+.
• Ako ne koristite kontrolni prsten, odaberite [OFF] ([Not Set]).
 Postavka dodeljene funkcije bide primenjena na sve režime za snimanje.
 Neke funkcije možda nede biti dostupne u zavisnosti od režima ili prikazanog ekrana.
28
Snimanje
Snimanje slika uz automatske funkcije
(inteligentan automatski režim)
Režim za snimanje:
Aparat bira optimalne postavke u skladu sa objektom i uslovima snimanja.
1
Pritisnite [iA].
• Aparat prelazi u inteligentni automatski režim.
• Kada ponovo pritisnete *iA+, bira se režim za snimanje
koji je se podešava uz pomod prstena za podešavanje
blende i točkida za podešavanje brzine zatvarača.
• U vreme kupovine aparata, odabran je inteligentni
Auto Plus režim.
2
Držite aparat tako da objektiv bude usmeren ka
objektu.
• Kada aparat identifikuje optimalnu scenu, ikona odgovarajude
scene se menja. (Automatsko prepoznavanje scene)
 Prelazak između inteligentnog Auto Plus režima i inteligentnog automatskog
režima
1 Odaberite meni.
>
[Intelligent Auto] > [Intelligent Auto Mode]
2 Pritisnite / da odaberete [
] ili [
] opciju i zatim pritisnite
[MENU/SET].
[
+ vam dozvoljava da podesite neke postavke kao što su osvetljenosti i ton boje dok
se [ + koristi za druge postavke tako da možete da snimite slike koje više odgovaraju
vašim preferencijama.
 Automatski fokus, detekcija lica/oka
Režim automatskog fokusa automatski se postavlja na * ]. Ako dodirnete objekat,
aktivira se funkcija za automatsko pradenje fokusa (AF tracking).
• Funkcija za pradenje autofokusa de raditi i ako pritisnete *
taster zatvarača do pola.
 Informacije o blicu
Kada snimate uz blic, aparat automatski bira [
skladu sa tipom i osvetljenjem objekta.
], [
] () i zatim pritisnete
], [
] ili [
] postavku u
• Proverite str. 43 u vezi sa detaljnim informacijama o spoljašnjim blicevima.
29
Snimanje
Snimanje slika uz izbor vrednosti blende i
brzine zatvarača
Režim za snimanje:
Dostpune vrednosti postavki zavise od kombinacije različitih postavki, kao što su
vrednost blende, brzine zatvarača i pozicija zuma.
• Ako odgovarajuda ekspozicija nije ostvarena kada se taster zatvarača pritisne do pola,
indikatori vrednosti blende i brzine zatvarača menjaju boju u crvenu i trepdu.
Režim programirane automatske ekspozicije
Aparat automatski podešava brzinu zatvarača i vrednost blende u skladu sa
osvetljenjem objekta.
Možete da snimate slike uz vedu slobodu kada menjate postavke u *Rec+ meniju.
Promena vrednosti blende i i brzine zatvarača u kombinaciji
Možete da upotrebite Programme Shift da snimite slike uz podešavanje vrednosti
blende i brzine zatvarača čak i u režimu programirane automatske ekspozicije.
1
Okrenite prsten za podešavanje blende da
biste odabrali aperture ring to select [A]
(AUTO).
2
Okrenite točkid za podešavanje brzine
zatvarača da biste odabrali *A+ (AUTO).
• Bira se režim programirane automatske ekspozicije
(str.rogramme AE Mode) i ikona režima za snimanje
se menja u [P].
3
30
Pritisnite taster zatvarača do pola da biste prikazali vrednosti
blende i brzine zatvarača na ekranu.
Snimanje
4
Dok su numeričke vrednosti prikazane (oko
10 sekundi), okrenite kontrolni točkid da
biste promenili vrednosti uz pomod
Programme Shift funkcije.
Indikator Programme Shift funkcije
• Da biste otkazali Programme Shift funkciju, sprovedite jednu od slededih operacije:
– Isključite fotoaparat.
– Rotirajte kontrolni točkid sve dok se Programme Shift indikator ne ukloni.
Vrednost otvora blende
Brzina zatvarača
Režim automatske ekspozicije uz prioritetnu blendu
Slike se snimaju pri određenoj vrednosti blende.
1 Okrenite točkid za podešavanje brzine zatvarača da
biste odabrali [A] (AUTO).
2 Okrenite prsten za podešavanje blende da biste
odabrali vrednost blende.
• Bira se režim automatske ekspozicije uz prioritetnu
blendu i ikona režima za snimanje menja se u *A+.
Vrednost otvora blende
Merač ekspozicije
Režim automatske ekspozicije uz priroritetnu brzinu zatvarača.
Slike se snimaju pri određenoj brzini zatvarača.
1 Okrenite prsten za podešavanje blende da biste
odabrali [A] (AUTO).
2 Okrenite točkid za podešavanje brzine zatvarača da
biste odabrali brzinu zatvarača.
• Bira se režim automatske ekspozicije uz prioritetnu
brzinu zatvarača i ikona režima za snimanje menja se
u [S].
Brzina zatvarača
Merač ekspozicije
31
Snimanje
Režim ručne ekspozicije
Odredite ekspoziciju ručnim postavljanjem vrednosti blende i brzine zatvarača.
1 Okrenite prsten za podešavanje blende da biste odabrali vrednost blende.
2 Okrenite točkid za podešavanje brzine zatvarača da
biste odabrali brzinu zatvarača.
• Bira se režim ručne ekspozicije i ikona režima za
snimanje menja se u [M].
Merač ekspozicije
Vrednost otvora blende
Brzina zatvarača
Pomod pri ručnom određivanju ekspozicije
Postavka brzine zatvarača na vrednosti koje nisu obezbeđene na točkidi za
kontolu brzine zatvarača
Okrenite kontrolni prsten ili kontrolni točkid da biste odabrali sledede brzine
zatvarača. Proverite brzinu zatvarača na ekranu.
Više vrednosti brzine zatvarača od 1/4000 sek. ili niže vrednosti od 1 sek.
❶ Odaberite [Shutter Type] u [Rec] meniju (str.48)
❷ Okrenite točkid za izbor brzine zatvarača da biste odabrali *4000-] ili [1+]
❸ Okrenite kontrolni prsten ili kontrolni točkid da biste odabrali brzinu zatvarača
Brzina zatvarača podešava se u koracima od 1/3 EV
• Brzinu zatvarača možete da odaberete na osnovu vrednosti na točkidu za kontrolu brzine
zatvarača u koracima od ±2/3.
Primer: Da postavite brzinu zatvarača na 1/400 sek.
❶ Okrenite točkid za kontrolu brzine zatvarača da biste odabrali [500]
❷ Okrenite kontrolni prsten i točkid da biste odabrali *400+
Optimizacija ISO osetljivosti za brzinu zatvarača i vrednost blende
Kada je ISO osetljivost postavljena na *AUTO+, aparat podešava ISO
osetljivost automatski tako da de ekspozicija odgovarati brzini zatvarača i vrednosti
blende.
• U zavisnosti od uslova snimanja, odgovarajuda ekspozcija možda nede biti podešena ili
ISO osetljivost može da bude viša.
32
Snimanje
Saveti za upotrebu ručnog režima ekspozicije
Pomod pri ručnom određivanju ekspozicije
: Pravilna ekspozicija /
: Svetlije slike /
: Tamnije slike
 Informacije o [T] (Time) opciji
Ako postavite brzinu zatvarača na *T+ (Time), zatvarač ostaje otvoren sve dok je
taster zatvarača pritisnut u potpunosti (do oko 30 minut).
Zatvarač se zatvara ako ponovo pritisnete taster zatvarača.
• Kada je brzina zatvarača postavljena na *T+ (Time), preporučujemo vam upotrebu staklna
i daljinsko snimanje slika uz povezivanja aparata na pametan telefon preko Wi-Fi veze
kako biste sprečili pomeranje aparata. [B] (Bulb) opcija je dostupna kada je aparat
povezan preko Bluetooth veze. (str.62)
• Kada snimate slike uz *T+ (Time) brzinu zatvarača, slike mogu da imaju viši nivo šuma. Ako
želite da smanjite šum, preporulujemo vam da slike snimate uz postavljanje [Long Shtr
NR] opcije na [ON] u [Rec] meniju.
[Constant Preview]
Ako postavite *Constant Preview+ u *Custom+ (*Monitor / Display+) meniju na *ON+, možete
da proverite efekte blende i brzine zatvarača na ekranu za snimanje.
Provera efekata blende i brzine zatvarača (režim za pregled)
Primenljivi režimi:
Pređite na ekranu za potvrdu pritiskom na *Fn3+.
– Normalan ekran za snimanje
– Ekran za pregled efekta blende
– Ekran za pregled efekta brzine zatvarača
33
Snimanje
Snimanje 4K fotografija
Primenljivi režimi:
Aparat vam dozvoljava da snimite niz slika sa 8 miliona piksela (približno) pri brzini
od 30 kadrova u sekundi. Nakon snimanja ovih slika, možete da izdvojite i sačuvate
željeni trenutak iz fajla sa nizom slika.
• Koristite karticu UHS klase 3 (UHS Speed Class 3).
1
2
3
Pritisnite [
] ().
Pritisnite / da odaberete ikonu 4K fotografije ([ ], itd,) i zatim
pritisnite .
• Uobičajeno, operacije iz koraka 1 i 2 možete da sprovedete pritiskom na *Fn1+.
Odaberite metod za snimanje uz pomod tastera / i zatim
pritisnite [MENU/SET] taster.
• Metod za snimanje možete da podesite i u *4K PHOTO+ opciji *Rec+ menija.
[
]
[4K Burst]
[
]
[4K Burst(S/S)]
“S/S” je
skradenica od
“Start/Stop”.
Za snimanje najbolje fotografije objekta
u brzom pokretu
Rafalno snimanje niza fotografija
sprovodi se sve dok držite pritisnut
taster zatvarača.
Pritisnite i držite
Snimanje se sprovodi
Za snimanje fotografija u nepredvidim
prilikama
Rafalno snimanje niza fotografija počinje
kada pritisnete taster zatvarača i završava
se kada ga pritisnete ponovo.
Start (prvi pritisak)
Stop (drugi pritisak)
Snimanje se sprovodi
Dodavanje oznaka za izbor i čuvanje slika
Oznake možete da dodate ako pritisnete *Fn2+ tokom snimanja.
(Do 40 oznaka po snimanju) Kada birate i čuvate slike iz 4K rafalnog fajla,
možete da preskočite na pozicije na koje ste dodali oznake.
34
Snimanje
[
]
[4K Pre-Burst]
4
Za snimanje po potrebi kada se prilika za snimanje javi
Rafalno snimanje niza fotografija sprovodi
se oko 1 sekundu pre i nakon što
pritisnete taster zatvarača.
Oko 1 sek.
Snimanje se sprovodi
Pritisnite taster zatvarača da biste sproveli snimanje.
• Aparat de sprovesti rafalno snimanje 4K fotografija i sačuvati ih kao 4K rafalni fajl
(4K burst file) uz [Rec Format] postavku [MP4] parametra.
• Kada je [Auto Review] opcija aktivirana, ekran za izbor slike prikazuje se automatski.
Da nastavite snimanje, pritisnite taster zatvarača do pola kako biste prikazali ekran
za snimanje.
• Informacije o tome kako da odaberete i sačuvate slike iz rafalno snimljenih 4K
fajlova, potražite na strani 36.
 Sprečavanje potresa aparata kada snimate slike
Kada koristite [Light Composition] ili [Sequence Composition] funkciju,
preporučujemo vam da upotrebite tronožac i da kontrolišete snimanje slika daljinski
uz povezivanje aparata na pametan telefon kako biste sprečili podrhtavanje aparata.
(str.61)
 Otkazivanje 4K Photo režima
U koraku 2, odaberite [
] ili [
].
 Ako je temperatura okruženja suviše visoka ili ako snimate 4K fotografije u kontinuitetu,
indikator [ + može da se prikaže na ekranu i snimanje de biti zaustavljeno. Sačekajte
da se aparat ohladi.
 Kada odaberete [
] ([4K Pre-Burst+) opciju, baterija se prazni brže i temperatura
aparata raste. (Kako bi se zaštitio, aparat može da pređete u *
+ (*4K Burst+) režim.)
Odaberite [
] ([4K Pre-Burst]) opciju samo kada snimate.
 Snimanje se zaustavlja kada vreme neprekidnog snimanja pređe 15 minuta.
Kada koristite SDHC memorijsku karticu, možete da nastavite snimanje 4K fotograije bez
prekida čak iako veličina fajla prelazi 4 GB, ali de njen rafalno snimljeni fajl biti podeljen
na manje fajlove za snimanje i reprodukciju.
Uz SDXC memorijsku karticu, možete da sačuvate rafalni fajl vedi od 4 GB kao jedan fajl.
 Vidni ugao bide uži.
35
Snimanje
Izbor slika iz rafalno snimljenog niza 4K fotografija i čuvanje
1
Odaberite sliku označenu *
] ikonom na
ekranu reprodukcije i pritisnite .
• Ako je slika snimljena uz [4K Pre-Burst] funkciju,
pređite na korak 3.
2
Prevucite klizač kako biste sproveli grub
izbor scena.
• Možete da odaberete scene na ekranu za
reprodukciju rafalnog 4K fajla dodirivanjem stavke [
] (Fn1).
• Dodirnite [
+ da pređete na ekran za operacije
sa markerima. (str.37)
3
Prevucite okvire da biste odabrali kadar
koji želite da sačuvate kao sliku.
• Za neprekidno premotavanje kadar-po-kadar nazad
ili napred dodirnite i držite * ]/[ ].
4
Dodirnite [
+ da biste sačuvali sliku.
• Slika de biti sačuvana u JPEG formatu.
36
Ekran za pregled slajdova
Snimanje
Oznaka (marker)
Kada birate i čuvate slike iz fajla sa rafalno snimljenim 4K fotografijama, možete lako
da odaberete slike preskakanjem između označenih pozicija.
Beli marker:
Ovo je ručno postavljena oznaka tokom snimanja ili
reprodukcije.
Zeleni marker:
Ovo je automatski postavljena oznaka od strane aparata
tokom snimanja.
(Funkcija automatskog označavanja*1)
Ekran za operacije
označavanja
1 Aparat automatski postavlja oznake na scenama na
kojima se otkrije lice ili kretanje objekta.
(Primer: Na slici na kojoj je snimljen prolazak vozila, pucanje balona ili okretanje
osobe)
 Preskakanje na označene pozicije
Dodirivanje [
+ opcije dozvoljava vam da pređete na ekran za operacije sa
markerima, na kom možete da pritisnete / taster kako biste preskočili na
označene pozicije.
Dodirnite [
] da biste se vratili na originalnu operaciju.
• Do 10 markera se prikazuje za svaki fajl.
• U slededim slučajevima, oznake možda nede biti postavljene od strane funkcije za
automatsko označavanje u zavisnosti od uslova snimanja i statusa objekta.
– Aparat se pomera zbog pradenja objekta ili potresa
– Kretanje objekta je sporo/malo izraženo
– Objekat je malih dimenzija
– Lice nije usmereno ka napred
 Promena oznake koja de biti prikazana
Dodirnite [
].
[Auto]/[Face Priority]/[Motion Priority]/[Off]*2
*2 Prikazuju se samo ručno postavljene oznake.
37
Snimanje
Kontrola fokusa nakon snimanja (Post
Focus/Focus Stacking)
Primenljivi režimi:
Aparat vam dozvoljava da snimite niz 4K slika dok pomerate fokus na različite delove
kadra. Nakon snimanja ovih slika, možete da odaberete željenu oblast fokusa.
Ova funkcija je prikladna za snimanje objekata koji miruju.
• Koristite karticu UHS klase 3 (UHS Speed Class 3).
• Preporučujemo vam da koristite tronožac kada snimate slike koje de biti korišdene za
slaganje fokusa (Focus Stacking).
1
2
Pritisnite [
] ().
Pritisnite / da odaberete Post Focus
ikonu ([ ]) i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Uobičajeno, možete da sprovedete iste operacije kao
u koracima 1 i 2 ako pritisnete [Fn4] taster i zatim
odaberete opciju [ON].
3
Odaberite kompoziciju i pritisnite taster
zatvarača do pola.
• Funkcija automatskog fokusa de detektovati oblasti
fokusa na ekranu. (Isključujudi ivice ekrana)
• Ako ni jedna oblast ekrana ne može da se dovede u fokus, indikator fokusa (
treptati. Snimanje nije mogude u ovom slučaju.
) de
Od trenutka kada pritisnete taster zatvarača do pola do kraja snimanja:
• Održavajte isto rastojanje do objekta i istu kompoziciju.
4
Pritisnite taster zatvarača u potpunosti da
biste počeli da snimate.
• Tačka fokusa menja se automatski tokom snimanja.
Kada ikona ( ) nestane sa ekrana, snimanje se
automatski završava.
• Video zapis de biti snimljen uz *Rec Format+ opciju
postavljenu na [MP4].
• Kada je [Auto Review] opcija aktivirana, prikazuje se ekran koji vam dozvoljava da
odaberete željenu oblast fokusa. (str.39)
38
Snimanje
 Da otkažete *Post Focus+ snimanje
U koraku 2, odaberite [
] ili [
].
 Kada je temperatura okruženja visoka ili kada se Post Focus snimanje sprovodi
neprekidno, aparat može da prikaže *
Sačekajte da se aparat ohladi.
 Tokom snimanja, vidni ugao bide uži.
+ indikator i snimanje može da se zaustavi.
Izbor željene oblasti fokusa i snimanje slike (*Post Focus+)
1 Odaberite sliku označenu *
] ikonom na ekranu
reprodukcije i pritisnite .
2 Dodirnite željenu oblast fokusa.
• Ako fokusirana slika nije dostupna za odabranu oblast
fokusa, prikazuje se crveni okvir. Ne možete da
sačuvate sliku u ovom slučaju.
• Ne možete da odaberete oblast fokusa koja se nalazi
na ivici ekrana.
Sprovođenje
operacije tasterom
///
Sprovođenje
operacije dodirom
Dodirivanje
Opis operacije
Izbor oblasti fokusa.
• Ne možete da odaberete tokom
uvedanog prikaza.
Uvedanje prikaza.
Smanjenje prikaza (tokom
uvedanog prikaza).
[Fn1]
Prelazak na Focus Stacking funkciju.
(str.40)
[Fn2]
Delovi slike koji su u fokusu bide
označeni bojom. (*Peaking+)
• Promena se sprovodi slededim
redom [
OFF] > [
L]
([LOW]) > [
H] ([HIGH]).
[MENU/SET]
Čuvanje slike.
39
Snimanje
• Možete da sprovedete fino podešavanje fokusa
prevlačenjem prsta preko trake klizača tokom
uvedanog prikaza. (Istu operaciju možete da
sprovedete i pritiskom na /.)
3 Dodirnite [
+ da biste sačuvali sliku.
• Slika de biti sačuvana u JPEG formatu.
Spajanje više slika radi proširenja opsega fokusa (Focus
Stacking)
1 Dodirnite [
2
+ na ekranu na kome birate željenu oblast fokus u koraku 2
procedure “Izbor željene oblasti fokus i čuvanje slike (*Post Focus+)” (str.39).
Dodirom odaberite metod spajanja.
[Auto Mergining]
Automatski izbor slika koje su pogodne za spajanje i
kombinovanje slika u jednu.
• Prioritet de imati slike sa fokusom na bližoj tački.
• Sprovedite slaganje slika na osnovu fokusa i sačuvajte sliku.
[Range Merging]
Spajanje slika sa određenim oblastima fokusa u jednu sliku.
(Kada odaberete [Range Merging] (spajanje na osnovu opsega))
3 Dodirnite željenu oblast fokusa.
• Odredite najmanje dve oblasti fokusa.
• Delovi slike u fokusu između dve odabrane tačke bide
označeni.
• Delovi koje ne možete da odaberete označeni su
sivom bojom.
• Da otkažete izbor, dodirnite oblast fokusa ponovo.
40
Snimanje
Sprovođenje
operacije tasterom
///
[Fn2]
Sprovođenje
operacije dodirom
Dodirivanje
Izbor oblasti.
[Set/Cancel]
Određivanje/otkazivanje oblasti.
[All]
[Disp.]
[Reset]
[MENU/SET]
4 Dodirnite [
Opis operacije
Izbor svih oblasti.
(Pre izbora oblasti)
Otkazivanje svih izbora.
(Nakon izbora oblasti)
Spajanje slika i čuvanje kombinovane
slike.
+ da spojite slike i sačuvate kombinovanu sliku.
• Slika de biti sačuvana u JPEG formatu. Informacije o snimku (Exif informacije)
originalne slike sa najkradim rastojanjem fokusa, uključujudi brzinu zatvarača, blendu
i ISO osetljivost, takođe de biti sačuvane sa novom slikom.
 Aparat može automatski da koriguje nepravilno poravnanje slika izazvano pomeranjem
aparata prilikom snimanja. Ako su slike korigovane, vidni ugao bide nešto uži nakon
spajanja slika.
 Slike mogu da budu spojene u neprirodnu sliku u slededim slučajevima:
– Kada se objekat krede tokom snimanja
– Kada je rastojanje između objekata veliko
– Kada su slike suviše defokurisanje (Ako snimate slike uz veliku vrednost blende,
snimljene slike mogu da izgledaju manje prirodno.)
 Možda nedete modi da koristite Focus Stacking funkciju za slike snimljene drugim
uređajima.
41
Snimanje
Snimanje slika uz automatsko podešavanje
postavke (Bracket Recording)
Primenljivi režimi:
Pritiskom na taster zatvarača možete da snimite više slika dok aparat automatski
podešava postavke.
1
Odaberite meni.
>
2
[Rec] > [Bracket] > [Bracket Type]
Exposure
Bracket
Variranje ekspozicije
Pritisnite taster zatvarača da biste sproveli snimanje dok aparat
podešava ekspoziciju.
• Ova opcija je isključena kada snimate uz blic.
Aperture
Bracket
Variranje blende
Pritisnite taster zatvarača da biste sproveli snimanje dok aparat
podešava blendu.
• Dostupno u režimu auto.eksp. uz priroritetnu blendu (AperturePriority AE Mode) ili kada je ISO osetljivost postavljena na [AUTO] u
režimu za ručno podešavanje ekspozicije (Manual Exposure Mode).
Focus
Bracket
Variranje fokusa
Pritisnite taster zatvarača da biste sproveli snimanje dok aparat
podešava poziciju fokusa.
White
Balance
Bracket
Varijacija balansa beline
Pritisnite taster zatvarača jednom da biste automatski snimili tri slike
sa različitim postavkama balansa beline.
Aspect
Bracket
Variranje odnosa stranica
Kada pritisnete taster zatvarača jednom,
aparat automatski snima četiri slike uz četiri
različita odnosa strana (4:3, 3:2, 16:9 i 1:1).
(Zatvarač se oglašava samo jednom.)
• Prikazuje se opseg koji se može snimiti za
svaki odnos stranica.
Pritisnite / da odaberete [More Settings] opciju i zatim
pritisnite [MENU/SET].
• Pritisnite taster zatvarača do pola da biste izašli iz menija.
3
Fokusirajte objekat i snimite sliku.
 Da isključite ovu funkciju
Odaberite [OFF] opciju u koraku 1.
42
Snimanje
Snimanje slika uz blic (u opremi)
Primenljivi režimi:
Ovaj odeljak opisuje kako se snimaju slike uz blic (u opremi).
Više informacija o instalaciji spoljašnjeg blica umesto priloženog, potražite u
uputstvu za upotrebu blica.
Pričvršdivanje blica
 Uklanjanje poklopca "Hot Shoe" priključka
U trenutku kupovine aparata na "hot shoe" priključku (priključak sa električnim
kontaktom za blic) nalazi se poklopac.
Uklonite poklopac povlačenjem u smeru strelice
❷ dok ga pritiskate u smeru strelice ❶.
• Vodite računa o tome da postavite poklopac "hot shoe"
priključka kada ne koristite priključak.
• Čuvajte poklopac na bezbednom mestu nakon što ga
uklonite kako ga ne biste izgubili.
• Čuvajte poklopac priključka van domašaja dece kako biste sprečili dete da proguta
poklopac.
 Pričvršdivanje blica
1 Isključite aparat i blic.
2 Unesite blic u "hot shoe" priključak uređaja sve dok
se ne zaključa. ( )
• Prilikom snimanja, postavite prekidače za
uključivanje/isključivanje aparata i blica na *ON+.
• Nemojte da držite blic kada nosite aparat kada je
pričvršden na aparat.
"Hot shoe" priključak
*ON/OFF+ prekidač blica
Taster za oslobađanje
 Uklanjanje blica
1 Isključite aparat i blic.
2 Pritisnite i držite taster za oslobađanje i izvucite blic u smeru označenom
strelicom da biste odvojili blic od aparata. ( )
• Kada skidate blic, učinite to sporo i bezbedno.
• Postavite poklopac na "hot shoe" priključak aparata.
• Čuvajte blic u futroli.
43
Snimanje
U narednim slučajevima, postavka blica fiksirana je na *OE+ (prinudno
isključen blic).
• Kada snimate video zapise
• Kada snimate 4K fotografije
• Kada snimate uz funkciju naknadnog fokusiranja
• Kada koristite [Panorama Shot] funkciju
• Kada koristite elektronski zatvarač
• Kada je odabran efekat slike u [Filter Effect] stavci [Filter Settings] menija
• Kada je [Silent Mode] opcija postavljena na [ON].
• Kada je [HDR] opcija postavljena na [ON]
Promena režima blica
Primenljivi režimi:
• *Flash+ opcija u *Rec+ meniju je dostupna samo kada je spoljašnji blic postavljen na
aparat.
>
[Rec] > [Flash] > [Flash Mode]
([Forced Flash On])
([Forced On/Red-Eye])
([Slow Sync.])
([Slow Sync./Red-Eye])
([Forced Flash Off])
Blic se aktivira svaki put nezavisno od uslova snimanja.
• Upotrebite ovu postavku kada je objekat koji snimate
osvetljen sa zadnje strane ili kada se nalazi pod
fluorescentnim svetlom.
Kada snimate slike objekta sa tamnim pejzažom u pozadini,
ova funkcija de spustiti brzinu zatvarača kada se blic
aktivira. Taman pejzaž u pozadini bide svetliji.
• Upotrebite ovu postavku kada snimate ljude ispred
tamne pozadine.
• Upotreba niže brzine zatvarača može da izazove
zamudenje pokreta. Upotrebite tronožac kako biste
unapredili kvalitet fotografija.
Blic se nede aktivirati pri svim uslovima snimanja.
• Upotrebite ovu postavku kada snimate slike na mestima
gde upotreba blica nije dozvoljena.
Blic se aktivira dvaput.
Interval između prvog i drugog aktiviranja je duži kada je odabrana *
] ili [
opcija. Objekat ne treba da se pomera do drugog aktiviranja blica.
 U inteligentnom automatskom plus režimu, možete da odaberete *
] ili [ ].
44
]
Snimanje
Snimanje video zapisa/4K video zapisa
Primenljivi režimi:
Ovaj aparat može da snimi Full HD video zapise kompatibilne sa AVCHD formatom ili
video zapise u MP4 formatu.
Pored toga, aparat može da snimi 4K video zapise u MP4 formatu.
Aparat snima stereo zvuk.
• Možete da snimate video zapise uz ručnu postavku vrednosti blende i brzine zatvarača.
(str.31, 32)
• U inteligentnom automatskom režimu, aparat automatski podešava vrednost blende i
brzinu zatvarača i detektuje scenu za snimanje video zapisa. (str.29)
1
Pokrenite snimanje pritiskom na taster za
snimanje video zapisa.
Proteklo vreme snimanja
Dostupno vreme za snimanje
• Indikator statusa snimanja (crveno)
trepde tokom
snimanja video zapisa.
• Pustite taster za snimanje video zapisa nakon što ga
pritisnete.
• Tokom snimanja video zapisa možete da snimite i
fotografiju punim pritiskom na taster zatvarača.
2
Zaustavite snimanje ponovnim pritiskom na
taster za snimanje video zapisa.
 Kada snimate 4K video zapise
• Kada snimate video zapise u 4K rezoluciji, koristite karticu UHS klase 3 (UHS Speed Class
3).
• Kada snimate 4K video zapise, vidni ugao bide uži nego kod video zapisa snimljenih pri
drugim veličinama.
• Kako bi se obezbedio precizan fokus, 4K video zapisi se snimaju pri nižoj brzini
automatskog fokusiranja. Fokusiranje uz automatski fokus može da bude otežano ali to
nije znak kvara.
 Kada snimate u tihom okruženju, zvuk pomeranja blende i fokusiranja može da bude
registrovan na snimljenom video zapisu. Ovo nije znak kvara. Operaciju fokusiranja
tokom snimanja video zapisa možete da isključite (postavite na *OFF+) u *Continuous AF+
stavci.
 Ako je temperatura okruženja visoka ili ako snimate video zapis neprekidno, nakon što
se prikaže * + indikator aparat može da prekine snimanje radi zaštite. Sačekajte da se
aparat ohladi.
45
Snimanje
 Postavka formata za snimanje i kvaliteta snimka
>
[Motion Picture] > [Rec Format]
Postavke: [AVCHD]/[MP4]
>
[Motion Picture] > [Rec Quality]
AVCHD:
[FHD/28M/50p]*1/[FHD/17M/50i]/[FHD/24M/25p]/[FHD/24M/24p]
MP4:
[4K/100M/30p]*2/[4K/100M/25p]*2/[4K/100M/24p]*2/[FHD/28M/60p]/
[FHD/28M/50p]/[FHD/20M/30p]/[FHD/20M/25p]/[HD/10M/30p]/
[HD/10M/25p]
*1 AVCHD Progressive zapis
*2 4K video zapisi
• Snimanje video zapisa se zaustavlja kada protekne dole navedeno vreme neprekidnog
snimanja.
[Rec Format]
[Rec Quality]
Vreme neprekidnog
snimanja
Veličina intervala za deljenje
fajlova
[FHD/28M/50p]
[AVCHD]
[FHD/17M/50i]
29 minuta i 59
[FHD/24M/25p] sekundi
Fajlovi vedi od 4 GB bide
podešeljeni na manje fajlove za
snimanje.*3
[FHD/24M/24p]
[4K/100M/30p]
[4K/100M/25p]
15 minuta
[4K/100M/24p]
[MP4]
Kada koristite SDHC karticu:
Fajlovi koji su vedi od 4 GB bide
podeljeni na manje fajlove za
snimanje i reprodukciju.*3
Kada koristite SDXC karticu:
Fajlovi se ne dele za snimanje.
[FHD/28M/60p]
[FHD/28M/50p]
[FHD/20M/30p] 29 minuta i 59
[FHD/20M/25p] sekundi
[HD/10M/30p]
[HD/10M/25p]
*3 Možete da nastavite sa snimanjem bez prekida.
46
Fajlovi koji su vedi od 4 GB bide
podeljeni na manje fajlove za
snimanje i reprodukciju.*3
Reprodukcija
Reprodukcija slika
1
2
Pritisnite [
].
Pritisnite /.
: Reprodukcija prethodne slike
: Reprodukcija sledede slike
• Ako pritisnete i držite /, možete da reprodukujete
slike u nizu.
 Da završite reprodukciju
Pritisnite [ + ponovo ili pritisnite taster zatvarača do pola.
 Ekran za reprodukciju se prikazuje ako postavite prekidač za uključivanje/isključivanje
aparata na *ON+ dok držite pritisnut *
] taster.
 Kada je [Lens Retraction] opcija u [Custom] ([Lens / Others]) meniju postavljena na [ON],
telo objektiva uvlači se u unutrašnju poziciju oko 15 sek. nakon što se aparat prebaci na
ekran za reprodukciju sa ekrana za snimanje.
 Reprodukcija video zapisa
Uređaj je projektovan za reprodukciju video zapisa u AVCHD i MP4 formatima.
• Video zapisi bide prikazani uz ikonu video zapisa (*
]).
Pritisnite  da biste reprodukovali zapis.
Vreme snimanja video zapisa
Video zapise možete da reprodukujete i ako dodirnete
[
] u centru ekrana.
 Brisanje slika
Obrisane slike ne možete da povratite.
1 U režimu reprodukcije, odaberite sliku koju želite da obrišete i zatim pritisnite
[ ].
2 Pritisnite / da odaberete [Delete Single] opciju i zatim pritisnite
[MENU/SET].
47
Meni
Lista menija
Ako pritisnete [DISP.] taster dok je stavka menija ili
postavka odabrana, prikazuje se opis menija.
[Intelligent Auto] meni
[Intelligent Auto Mode]
(str.29)
[iHandheld Night Shot]
[iHDR]
[Picture Size]
[Flash] (str.43)
[4K PHOTO] (str.34)
[Quality]
[Red-Eye Removal]
[Self Timer]
[AFS/AFF/AFC]
[Time Lapse Shot]
[Photo Style]
[ISO Auto Upper Limit
(Photo)]
[Filter Settings]
[Min. Shtr Speed]
[Panorama Settings]
[Color Space]
[Long Shtr NR]
[Silent Mode]
[Metering Mode]
[Diffraction Compensation]
[Shutter Type]
[Highlight Shadow]
[Stabilizer]
[Bracket] (str.42)
[i.Dynamic]
[i.Zoom] (str.22)
[HDR]
[i.Resolution]
[Digital Zoom] (str.23)
[Multi Exp.]
[Rec] meni
[Burst Rate]
48
[Stop Motion Animation]
Meni
[Motion Picture] meni
[Rec Format] (str.46)
[Highlight Shadow]
[Digital Zoom] (str.23)
[Rec Quality] (str.46)
[i.Dynamic]
[Picture Mode in Rec.]
[AFS/AFF/AFC]
[i.Resolution]
[Sound Rec Level Disp.]
[Continuous AF]
[Sound Rec Level Adj.]
[Photo Style]
[ISO Auto Upper Limit
(Video)]
[Filter Settings]
[Diffraction Compensation]
[Metering Mode]
[Stabilizer]
[Wind Noise Canceller]
[i.Zoom] (str.22)
[Custom] meni
[Exposure]
[ISO Increments]
[MF Assist]
[Histogram]
[MF Assist Display]
[Guide Line]
[Center Marker]
[Extended ISO]
[Exposure Comp. Reset]
[Operation]
[Highlight]
[Fn Button Set] (str.27)
[Zebra Pattern]
[Focus / Release
Shutter]
[Q.MENU]
[Expo.Meter]
[iA Button Switch]
[MF Guide]
[AF/AE Lock]
[Control Ring] (str.28)
[LVF/Monitor Disp. Set]
[AF/AE Lock Hold]
[Operation Lock Setting]
[Monitor Info. Disp.]
[Shutter AF]
[Video Button]
[Rec Area]
[Half Press Release]
[Touch Settings]
[Remaining Disp.]
[Quick AF]
[Dial Guide]
[Eye Sensor AF]
[Zoom lever]
[Pinpoint AF Setting]
[AF Assist Lamp]
[Lens / Others]
[Lens Position Resume]
[Monitor / Display]
[Lens Retraction]
[Direct Focus Area]
[Auto Review]
[Self Timer Auto Off]
[Focus/Release Priority]
[Monochrome Live View]
[Face Recog.]
[Focus Switching for Vert
/Hor]
[Constant Preview] (str.33)
[Profile Setup]
[Loop Movement Focus
Frame]
[Peaking]
[Live View Boost]
[AF Area Display]
[AF+MF]
49
Meni
[Setup] meni
[Online Manual] (str.77)
[Beep]
[Language]
[Utilize Custom Set feature]
[Economy]
[Version Disp.]
[Cust.Set Mem.]
[Monitor Display Speed]
[Folder / File Settings]
[Clock Set] (str.17)
[LVF Display Speed]
[No.Reset]
[World Time]
[Reset]
[Travel Date]
[Monitor
Display]/[Viewfinder]
[Wi-Fi] (str.58)
[Monitor Luminance]
[Level Gauge Adjust.]
[Bluetooth] (str.56)
[Eye Sensor]
[Demo Mode]
[Wireless Connection Lamp]
[USB Mode]
[Format] (str.18)
[Reset Network Settings]
[TV Connection]
[My Menu]
[My Menu Setting]
[Playback] meni
[Slide Show]
[Sequence Composition]
(str.52)
[Stop Motion Video]
[Playback Mode]
[Protect]
[Clear Retouch]
[Picture Sort]
[Rating]
[Text Stamp]
[Delete Confirmation]
[Title Edit]
[Resize]
[Face Rec Edit]
[Cropping]
[RAW Processing]
[Rotate]
[4K PHOTO Bulk Saving]
[Video Divide]
[Light Composition] (str.51)
[Time Lapse Video]
50
[Rotate Disp.]
Meni
[Light Composition]
Odaberite više kadrova iz rafalno snimljenih 4K fajlova koje želite da kombinujete.
Delovi slike koji su svetliji od prethodnog kadra bide prikazani preko prethodnog
kadra i kombinovani u jednu sliku.
>
[Playback] > [Light Composition]
1 Pritisnite / da biste odabrali rafalno snimljene fajlove 4K fotografija i
pritisnite [MENU/SET].
2 Odaberite metod za kombinovanje snimaka i pritisnite [MENU/SET] taster.
[Composite Merging] postavka
Odaberite kadrove koje želite da kombinujete uz preklapanje svetlijih delova.
❶ Pomerite klizač ili upotrebite kursorske tastere
/// da odaberete kadrove koje želite da
kombinujete.
❷ Pritisnite [MENU/SET].
• Odabrani kadrovi bide zapamdeni i prikaz prelazi na
ekran za pregled.
• Pritisnite / da odaberete svetke i pritisnite
*MENU/SET+ da sprovedete sledede operacije.
– [Next]: Opcija vam dozvoljava da odaberete dodatne kadrove za kombinovanje.
– [Reselect]: Opcija vam omogudava da odbacite prethodno odabran kadar i da
odaberete drugu sliku.
❸ Ponovite korake ❶ i ❷ da odaberete kadrove za kombinovanje.
• Možete da odaberete do 40 kadrova.
❹ Pritisnite taster  da odaberete [Save] opciju i pritisnite [MENU/SET] taster.
[Range Merging] postavka
Odaberite prvi i poslednji kadar za preklapanje svetlijih delova kadrova između
njih.
❶ Odaberite kadar prve slike i zatim pritisnite [MENU/SET] taster.
• Postupak izbor isti je kao u koraku ❶ za [Composite Merging] postavku.
❷ Odaberite kadar poslednje slike i zatim pritisnite [MENU/SET] taster.
3 Odaberite [Yes] opciju na ekranu za potvrdu i pritisnite [MENU/SET] taster.
• Slike de biti sačuvane u JPEG formatu. Informacije o snimanju (Exif informacije) prvog
kadra kao što su brzina zatvarača, blenda i ISO osetljivost takođe de biti registrovane.
51
Meni
[Sequence Composition]
Odaberite više kadrova iz fajla sa rafalno snimljenim nizom 4K fotografija da biste
napravili sekventnu kompoziciju pokretnog objekta u jednoj slici.
>
[Playback] > [Sequence Composition]
1 Pritisnite / da biste odabrali rafalno snimljene 4K fajlove i pritisnite
[MENU/SET].
2 Odaberite kadrove za kombinovanje.
Odaberite kadrove tako da se objekat u pokretu ne preklapa na susednim
kadrovima. (Sekventna kompozicija možda nede biti napravljena pravilno ako
se objekat preklapa.)
❶ Pomerite klizač ili upotrebite kursorske tastere
/// da odaberete kadrove koje želite da
kombinujete.
❷ Pritisnite [MENU/SET].
• Odabrani kadrovi bide zapamdeni i prikaz prelazi na
ekran za pregled.
• Pritisnite / da odaberete stavke i pritisnite
*MENU/SET+ da sprovedete sledede operacije.
– [Next]: Opcija vam dozvoljava da odaberete dodatne kadrove za kombinovanje.
– [Reselect]: Opcija vam omogudava da odbacite prethodno odabran kadar i da
odaberete drugu sliku.
❸ Ponovite korake ❶ i ❷ da odaberete kadrove za kombinovanje.
• Možete da odaberete 3 do 40 kadrova.
4
Pritisnite taster / da odaberete [Save] opciju i pritisnite [MENU/SET].
 Slike de biti sačuvane u JPEG formatu. Informacije o snimanju (Exif informacije) prvog
kadra kao što su brzina zatvarača, blenda i ISO osetljivost takođe de biti registrovane.
Saveti za [Sequence Composition] operaciju
Preporučujemo upotrebu tronošca prilikom snimanja slika za sekventnu
kompoziciju.
52
Wi-Fi/Bluetooth
Šta možete da radite uz Wi-Fi®/Bluetooth®
funkciju
Kontrola aparata uz pametan telefon (str.60)
• Snimanje uz pametan telefon (str.61)
• Reprodukcija ili čuvanje slika koje se nalaze na aparatu ili učitavanje slika na stranice
društvenih medija (str.63)
Istražite dodatne mogudnosti za zabavu uz Bluetooth®
U svakom trenutku možete da povežete aparat na pametan telefon koji podržava
niskoenergetsku Bluetooth vezu.
Povežite aparat na pametan telefon kako biste upotrebili čitav niz korisnih funkcija.
• Sparivanje (priprema veze) (str.56)
• Uključivanje/isključivanje aparata uz pomod pametnog telefona (str.60)
• [B] (Bulb) snimanje (str.62)
• Automatsko slanje snimljenih slika na pametan telefon
• Informacija o lokaciji snimanja sa pametnog telefona na snimljenim slikama
• Sinhronizacija sata aparata sa pametnim telefonom
U daljem tekstu upustva za upotrebu termin "pametan telefon" označava pametne
telefone i tablete izuzev ako nije navedeno drugačije.
• Više informacija potražite u dokumentu “Uputstvo za upotrebu naprednih funkcija” u
PDF formatu.
 Informacije o indikatoru bežične (WIRELESS) veze
Svetli plavo
Kada je Wi-Fi/Bluetooth funkcija uključena ili
povezana
Trepde plavo
Kada šaljete slike sprovođenjem operacija na
aparatu
• U [Wireless Connection Lamp+ stavci *Setup+ menija, možete da odaberete da li de
indikator svetleti/treptati.
 Informacije o [Wi-Fi] tasteru
U ovom uputstvu za upotrebu, funkcijski taster kome je dodeljena [Wi-Fi] funkcija
naziva se [Wi-Fi] taster.
(Uobičajeno, *Wi-Fi+ funkcija dodeljena je tasteru *Fn6+ kada je aparat u režimu za
snimanje, odnosno tasteru *Fn1+ kada je aparat u režimu reprodukcije.)
• Informacije o funkcijskom tasteru potražite na strani P27.
53
Wi-Fi/Bluetooth
Koraci za sprovođenje pritiska na taster
[Wi-Fi+ (u režimu za snimanje)
❶ Dodirnite [ ].
❷ Dodirnite [ ].
 Aparat ne može da se koristi za povezivanje
na javnu bežičnu LAN vezu.
 Upotreba aparata kao bežičnog LAN uređaja
Kada koristite opremu ili računarski sistem koji zahteva vedu bezbednost od
bežičnog LAN uređaja, preduzmite odgovarajude mere u pogledu bezbednosti i
izbegavanje kvarova na korišdenim sistemima. Kompanija Panasonic ne preuzima
odgovornost za štetu koja nastane prilikom upotrebe ovog aparata u druge svrhe
izuzev u ulozi bežičnog LAN uređaja.
 Očekuje se da se Wi-Fi funkcija ovog aparata koristi u zemlji u kojoj se aparat
prodaje
Postoji opasnost da de kršiti propise o prenosu radio signala ako se koristi u drugim
zemljama izuzev one u kojoj se prodaje i kompanija Panasonic ne preuzima
odgovornost za takve prekršaje.
 Postoji opasnost da de podaci koji se šalju i primaju putem radio talasa biti
presretnuti
Imajte na umu da postoji opasnost da de podaci koje šaljete i primate preko radio
talasa biti presretnuti od trede strane. Preporučujemo vam da postavite enkripciju
kako biste osigurali bezbednost informacija.
 Nemojte da koristite aparat na mestima gde se javlja snažno magnetno polje,
statički elektricitet ili smetnje
• Nemojte da koristite aparat na mestima gde postoji magnetno polje, statički elektricitet
ili smetnje, npr., u blizini mikrotalasne pednice. Takvi uslovi mogu da izazovu prekid u
prenosu radio talasa.
• Upotreba aparata u blizini uređaja kao što je mikrotalasna pednica ili bežični telefon koji
koristi radio opseg od 2,4 GHz može da izazove pad performansi oba uređaja.
 Nemojte da povezujete uređaj na bežičnu mrežu za koju nemate korisničko
pravo
Kada aparat koristi svoju Wi-Fi funkciju, automatski de tražiti bežične mreže. U tom
slučaju, bežične mreže za koje nemate korisničko pravo (SSID*) mogu da budu
prikazane. Međutim, ne pokušavajte da se povežete na takvu mrežu zato što se to
može smatrati neovlašdenim pristupom.
* SSID je naziv uređaja koji se koristi za identifikaciju mreže preko bežične LAN veze. Ako
je SSID isti za oba uređaja, prenos je mogud.
54
Wi-Fi/Bluetooth
Povezivanje na pametan telefon
Instalacija “Panasonic Image App” aplikacije na pametni
telefon/tablet
• OS
App for Android™:
Android 4.4 ili novii
(Android 5.0 ili novija verzija je potrebna za upotrebu Bluetooth
funkcije.)
App for iOS:
iOS 9.0 ili novija verzija
(Bluetooth funkcija ne može da se koristi uz iPad 2.)
1 Povežite pametan telefon na mrežu.
2 (Android) Odaberite “Google PlayTM Store”.
(iOS) Odaberite “App Store”.
3 Unesite “Panasonic Image App” ili “LUMIX” u polje za pretragu.
4 Odaberite “Panasonic Image App”
i instalirajte aplikaciju.
 Koristite najnoviju verziju.
 Informacije o podržanim operativnim sistemima su tačne u septembru 2018. godine i
mogu da se promene.
 Servis možda nedete modi da koristite pravilno u zavisnosti od tipa pametnog telefona
koji koristite.
Proverite narednu veb stranicu u vezi sa informacijama o “Image App”.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Stranica je dostupna samo na engleskom jeziku.)
 Kada aplikaciju preuzimate preko mobilne mreže, u zavisnosti od vašeg ugovora,
komunikacioni paketi mogu da naprave velike troškove.
 Pročitajte *Help+ meni “Image App” aplikacije u vezi sa detaljnim informacijama o
upotrebi.
 Kada koristite “Image App” na pametnom telefonu koji je povezan na aparat preko Wi-Fi
veze, *Help+ stavka menija u “Image App” aplikaciji možda nede biti prikazana u
zavisnosti od pametnog telefona. U tom slučaju, nakon što prekinete vezu sa aparatom,
ponovo povežite pametni telefon na mrežu mobilne telefonije (3G ili LTE) ili na Wi-Fi
ruter, a zatim prikažite *Help+ u “Image App” aplikaciji.
 Neke ilustracije ekrana i informacije u ovom uputstvu mogu da se razlikuju od ekrana i
informacija na vašem uređaju u zavisnosti od podržanog operativnog sistema i verzije
“Image App” aplikacije.
55
Wi-Fi/Bluetooth
Povezivanje aparata na pametan telefon kompatibilan sa
niskoenergetskom Bluetooth vezom
Možete da povežete aparat na pametan telefon preko Bluetooth veze.
• Podržani pametni telefoni
Android:
Android 5.0 ili noviji opremljeni Bluetooth 4.0 ili novijom verzijom
(izuzev onih koji ne podržavaju niskonergetsku Bluetooth vezu)
iOS:
iOS 9.0 ili novija verzija (izuzev iPad 2 modela)
Prvo povezivanje
Morate da pripremite sparivanje (vezu) samo prilikom prvog povezivanja.
Kada pripremite sparivanje, Wi-Fi veza uspostavlja se automatski.
(Na aparatu)
>
[Setup] > [Bluetooth] > [Bluetooth] >
[SET] > [Pairing]
• Aparat ulazi u pripremni režim za sparivanje i na ekranu se
prikazuje ime uređaja.
(Na vašem pametnom telefonu)
1 Pokrenite “Image App” aplikaciju.
• Ako se prikaže poruka sa obaveštenjem da pametni telefon traži aparate, zatvorite
poruku.
2 Odaberite [Bluetooth] opciju.
3 Uključite Bluetooth funkciju.
4 Odaberite uređaj sa imenom koje je prikazano na ekranu aparata iz *Camera
enable to be registered] liste.
• Bluetooth veza između aparata i pametnog telefona se uspostavlja. (Za Android
uređaje) Wi-Fi vezu možete da uspostavite izborom [Connection] opcije.
Ako koristite Android uređaj, pratite korake do ovde da biste dovršili pripremu.
Pređite na korake niže samo ako koristite iOS uređaj.
• Ako je [Wi-Fi Password] opcija postavljena na [OFF] na aparatu, odaberite [Wi-Fi
Setup] stavku. (U trenutku kupovine, [Wi-Fi Password] opcija postavljena je na
[OFF].)
• Ako je [Wi-Fi Password] opcija postavljena na [ON] na aparatu, morate da instalirate
profil.
❶ Instalirajte profil.
• Ako je na pametnom telefonu postavljena lozinka, moradete da je unesete.
❷ Pritisnite Home taster da biste zatvorili pretraživač.
56
Wi-Fi/Bluetooth
5 Uključite Wi-Fi funkciju u meniju postavke pametnog
telefona.
6 Na ekranu Wi-Fi postavke, odaberite SSID prikazan na
aparatu. (Naziv uređaja odabran u koraku 4)
• Ako SSID parametar nije prikazan, možda de se prikazati
nakon što isključite i uključite Wi-Fi funkciju.
7 Pokrenite “Image App” aplikaciju.
• Spareni pametni telefon bide registrovan kao spareni uređaj nakon povezivanja preko
Wi-Fi mreže.
 Povezivanje na sparen pametan telefon (povezivanje drugog i svakog narednog
puta)
(Na aparatu)
>
[Setup] > [Bluetooth] > [Bluetooth] > [ON]
(Na vašem pametnom telefonu)
1 Pokrenite “Image App” i zatim odaberite *Bluetooth+.
2 Uključite Bluetooth funkciju.
3 Odaberite aparat (ime uređaja) sa kojim želite da se povežete iz *Camera
registered] liste.
 Brisanje informacija o sparivanju pametnog telefona
(Na aparatu)
1 Odaberite meni.
>
[Setup] > [Bluetooth] > [Bluetooth] > [SET] > [Delete]
2 Odaberite pametni telefon koji želite da obrišete.
(Na vašem pametnom telefonu)
Odaberite aparat (ime uređaja) za koji želite da obriišete informacije o sparivanju iz
*Camera registered+ liste i obrišite registraciju.
 Indikator [ ] se prikazuje na ekranu za snimanje dok je Bluetooth veza uspostavljena.
Kada je Bluetooth funkcija omogudena ali veza nije uspostavljena, indikator * ] je
providan.
 Kada je potrebno više vremena za pripremu sparivanja pametnog telefona i aparata,
obrišite informacije o sparivanju oba uređaja i registrujte ih ponovo. Na ovaj način bi
moglo da se omogudi pravilno prepoznavanje uređaja.
57
Wi-Fi/Bluetooth
Povezivanje aparata na pametan telefon koji ne podržava
niskoenergetsku Bluetooth vezu
Povežite aparat na pametni telefon preko Wi-Fi mreže.
• Aparat možete da povežete preko Wi-Fi mreže na pemetan telefon koji podržava
niskonergetsku Bluetooth vezu ako pratite iste korake.
Povezivanje bez upotrebe lozinke
(Na aparatu)
>
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] >
[New Connection] > [Remote Shooting &
View]
SSID
• Prikazuje se informacija potrebna za direktno povezivanje
vašeg pametnog telefona sa ovim uređajem (SSID).
(Na vašem pametnom telefonu)
1 Uključite Wi-Fi funkciju u meniju postavki.
2 Na ekranu Wi-Fi postavke, odaberite SSID prikazan
na aparatu.
3 Pokrenite “Image App” aplikaciju.
• Kada se na aparatu prikaže ekran za potvrdu veze,
odaberite [Yes] da biste uspostavili vezu. (Samo za prvo povezivanje)
U trenutku kupovine, [Wi-Fi Password] opcija postavljena je na [OFF].
Pre povezivanja na Wi-Fi mrežu, uverite se da je uređaj prikazan na ekranu za potvrdu
veze onaj sa kojim želite da se povežete. Kada se prikaže pogrešan uređaj, ako
odaberete opciju *Yes+, aparat de se automatski povezati na taj uređaj.
Preporučujemo vam da postavite *Wi-Fi Password] opciju na [ON] ako, npr., u blizini
postoji drugi Wi-Fi uređaj.
58
Wi-Fi/Bluetooth
Upotreba lozinke za pripremu veze
Priprema:
(Na aparatu) Postavite [Wi-Fi Password] opciju na [ON].
>
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Setup] > [Wi-Fi Password] > [ON]
(Na aparatu)
>
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [New
Connection] > [Remote Shooting & View]
SSID i lozinka
QR kôd
• Prikazuje se informacija potrebna za direktno povezivanje
vašeg pametnog telefona sa ovim uređajem (SSID, lozinka,
QR kôd).
(Na vašem pametnom telefonu)
1 Uključite Wi-Fi funkciju u meniju postavki
2 Na ekranu Wi-Fi postavke, odaberite SSID prikazan
na aparatu.
3 Unesite lozinku prikazanu na aparatu u pametan
telefon. (Samo za prvo povezivanje)
4 Pokrenite “Image App” aplikaciju.
Prekid Wi-Fi veze
1 Postavite aparat u režim za snimanje.
• Pritisnite taster zatvarača do pola da biste se vratili u
režim za snimanje.
2 Odaberite stavke u meniju aparata da biste
prekinuli Wi-Fi vezu.
>
[Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [Yes]
3 Na pametnom telefonu, zatvorite “Image App” aplikaciju.
59
Wi-Fi/Bluetooth
Kontrola aparata uz pametan telefon
 Potreban režim bežine veze
Potreban režim bežične veze zavisi od funkcije koju želite da koristite nakon
povezivanja na pametan telefon.
Potrebna bežična
veza
Podrška za niskonergetsku Bluetooth vezu
Znak da funkciju možete da koristite uz pametne telefone koji
podržavaju niskonaponsku Bluetooth vezu.
Znak da funkciju možete da koristite uz pametne telefone koji ne
podržavaju niskonaponsku Bluetooth vezu.
Znak da funkciju možete da koristite uz pametne telefone koji
podržavaju niskonaponsku Bluetooth vezu.
• Znak da funkcija zahteva od vas da povežete aparat na pametan
telefon uz upotrebu Bluetooth i Wi-Fi veze.
Uključivanje/isključivanje aparata uz pomod pametnog
telefona
Potrebna bežična veza:
Ova funkcija vam dozvoljava da uključite aparat sa udaljene lokacije i snimite slike ili
da pregledate slike sa aparata dok se nalazi u vašoj torbi.
1 Uspostavite Bluetooth vezu sa pametnim telefonom. (str.56)
2 Odaberite meni aparata.
>
[Setup] > [Bluetooth] > [Remote Wakeup] > [ON]
3 Postavite prekidač za uključivanje/isključivanje aparata na *OFF+ poziciju.
4 Na pametnom telefonu, pokrenite “Image App” i postavite Bluetooth funkciju
u status koji dozvoljava uspostavljanje veze (pripremni status).
5 Sprovedite operaciju na pametnom telefonu.
❶ Odaberite [
].
❷ Odaberite [Remote operation] opciju.
• Aparat se automatski uključuje i dozvoljava automatsko uspostavljanje Wi-Fi veze.
– (iOS uređaji) U zavisnosti od statusa veze vašeg pametnog telefona, možda dete
morati da promenite povezan uređaj na ekranu za pripremu Wi-Fi veze. Pratite
poruke prikazane na pametnom telefonu da biste promenili postavku.
60
Wi-Fi/Bluetooth
 Isključivanje aparata uz pomod pametnog telefona
❶ Odaberite [
❷ Odaberite [
].
OFF].
• Kada je [Remote Wakeup] opcija postavljena na [ON], Bluetooth funkcija nastavlja da
radi čak i nakon što se aparat isključi i na taj način izaziva pražnjenje baterije.
Snimanje slika preko pametnog telefona (daljinsko snimanje)
Potrebna bežična veza:
1 Povežite aparat na pametan telefon. (str.55)
2 Sprovedite operaciju na pametnom telefonu.
(Kada je aparat povezan preko Bluetooth veze) Odaberite [
operation].
] > [Remote
(iOS uređaji) Ako morate da promenite povezan uređaj na ekranu za pripremu Wi-Fi
veze, pratite prikazane poruke da biste promenili postavku.
❶ Odaberite [ ].
❷ Snimite sliku.
• Snimljene slike bide sačuvane na aparatu.
• Neke postavke nede biti dostupne.
 Postavka prioriteta uređaja koji de biti kontrolisani tokom daljinskog snimanja
>
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Setup] > [Priority of Remote Device]
[Camera]
[Smartphone]
Dozvoljava vam da sprovedete operacije uz pomoda aparata i
pametnog telefona tokom daljinskog snimanja.
• Postavke točkida aparata, itd., ne možete da promenite uz pomod
pametnog telefona.
Dozvoljava vam da sprovedete operacije samo uz pomod pametnog
telefona tokom daljinskog snimanja.
• Postavke točkida aparata, itd., možete da promenite uz pomod
pametnog telefona.
• Da završite sa daljinskim snimanjem, pritisnite bilo koji taster na
aparatu kako biste uključili ekran i odaberite *End+ opciju.
61
Wi-Fi/Bluetooth
Upotreba tastera zatvarača uz pomod pametnog telefona samo
preko Bluetooth veze
Potrebna bežična veza:
1 Uspostavite Bluetooth vezu sa pametnim telefonom. (str.56)
2 Sprovedite operaciju na pametnom telefonu.
❶ Odaberite [
].
❷ Odaberite [Shutter Remote Control].
❸ Snimite slike.
• *Shutter Remote Control+ opcija je dostupna samo ako je prekidač za
uključivanje/isključivanja aparata postavljen na *ON+ (uključeno).
• Živu sliku sa aparata ne možete da pratite na pametnom telefonu.
 Kada se aparat isključi nakon aktiviranja *Sleep Mode+ opcije tokom snimanja, možete
ponovo da odaberete [Shutter Remote Control] opciju na pametnom telefonu kako biste
ponovo uključili aparat. (Potrebne su sledede dodatne postavke.)
– [Remote Wakeup]: [ON]
– [Auto Transfer]: [OFF]
 Možete da sprovedete *B+ (Bulb) snimanje ako postavite točkid za kontrolu brzine
zatvarača na *T+ (Time) u režimu ručne ekspozicije. (Do 30 minuta) Ova funkcija je
korisna kada snimate slike zvezda na nodnom nebu ii nodnu sckenu, jer zatvarač može
da ostane otvoren od početka do kraja snimanja. Dodatne informacije dostupne su u
dokumentu “Uputstvo za upotrebu naprednih funkcija” u PDF formatu.
 Smanjenje vremena koje je potrebno za vradanje iz hibernacije
Odaberite funkciju pametnog telefona koju možete da koristite kao prioritetnu
funkciju kada budite aparat iz stanja hibernacije (*Sleep Mode+) uz pomod pametnog
telefona.
Priprema:
Postavite [Bluetooth] i [Remote Wakeup] stavke na [ON]. (str.60)
>
[Setup] > [Bluetooth] > [Returning from Sleep Mode]
[Remote / Transfer Priority]
Postavke točkida aparata, itd., ne možete da promenite
uz pomod pametnog telefona.
[Shutter Remote Priority]
Skraduje vreme potrebno za buđenje aparata uz *Shutter
Remote Control] funkciju.
62
Wi-Fi/Bluetooth
Reprodukcija/čuvanje slika koje se nalaze na aparatu ili
učitavanje slika na stranice društvenih medija
Potrebna bežična veza:
1 Povežite aparat na pametan telefon. (str.55)
2 Sprovedite operaciju na pametnom telefonu.
(Kada je aparat povezan preko Bluetooth veze) Odaberite [
operation].
] > [Remote
(iOS uređaji) Ako morate da promenite povezan uređaj na ekranu za pripremu Wi-Fi veze,
pratite prikazane poruke da biste promenili postavku.
❶ Odaberite [
].
• Možete da promenite slike koje že biti
prikazane izborom ikone (A) u gornjem
levom uglu ekrana. Da biste prikazali
slike koje se nalaze na aparatu,
odaberite [LUMIX] opciju.
(Da biste reprodukovali sliku)
❷ Dodirnite sliku da biste je uvedali.
• Kada reprodukujete video zapis, kvalitet
slike razlikuje se od kvaliteta stvarno
snimljenog video zapisa. Kvalitet slike
može da opadne ili može da dođe do
preskakanja zvuka tokom reprodukcije
video zapisa ili slike.
(Da sačuvate sliku ili da je učitate na stranicu socijalnog medija ili drugi veb servis)
❸ Dodirnite i držite i zatim prevucite sliku.
 Android 7.0 ili noviji, odnosno iOS 10.0 ili noviji operativni sistem je potreban da biste
sačuvali slike u RAW formatu.
 U zavisnosti od pametnog telefona ili verzije njegovog operaitvnog sistema, slike u RAW
formatu možda nede biti prikazane pravilno.
 Ne možete da sačuvate sledede tipove slika:
– Video zapisi u AVCHD i 4K formatima
– 4K rafalno snimljeni fajlovi
– Slike snimljene uz funkciju naknadnog fokusiranja (Post Focus)
63
Druge informacije
Čuvanje slika i video zapisa na računaru
Preuzimanje softvera
• Da biste preuzeli softver, morate da povežete računar na internet.
• Potrebno je izvesno vreme za preuzimanje softvera u zavisnosti od komunikacionog
okruženja.
• Informacije o podržanim operativnim sistemima su tačne u septembru 2018. godine i
mogu da se promene.
PHOTOfunSTUDIO 10.0 AE (Windows® 10 / 8.1 / 7)
Ovaj softver vam dozvoljava da upravljate slikama. Na primer, možete da pošaljete
slike i video zapise na računar i da ih sortirate prema datumu snimanja i imenu
modela. Pored toga, možete da sprovedete operacije kao što su upisivanje slika na
DVD, obrada i korekcija slika i uređivanje video zapisa.
Proverite narednu veb stranicu da biste preuzeli i instalirali softver.
Preuzmite softver dok je dostupan za preuzimanje.
• Kraj roka za preuzimanje: septembar 2023. godine
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10ae.html
(Stranica je dostupna samo na engleskom jeziku.)
• Detaljne informacije o radnom okruženju ili sprovođenju operacija potražite u
dokumentu “Uputstvo za upotrebu naprednih funkcija” (u PDF formatu) ili u uputstvu za
upotrebu odgovarajudeg softvera.
SILKYPIX Developer Studio SE (Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7, Mac OS X v10.6 do v10.11,
macOS 10.12, macOS 10.13)
Softver obrađuje i uređuje RAW fajlove.
Uređene slike možete da sačuvate u formatu (JPEG, TIFF itd.) koji je mogude
prikazati na personalnom računaru.
Proverite narednu veb stranicu da biste preuzeli i instalirali softver.
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/
• Detaljne informacije o upotrebi SILKYPIX Developer Studio softvera potražite u Help
meniju programa ili na veb stranici za podršku kompanije Ichikawa Soft Laboratory.
30-dnevna puna probna verzija LoiLoScope programa (Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7)
Ovaj softver vam omogudava da na jednostavan način sprovodite montažu video
zapisa.
Proverite narednu veb stranicu da biste preuzeli i instalirali softver.
http://loilo.tv/product/20
• Više informacija o upotrebi LoiLoScope programa potražite u upustvu za upotrebu koje
možete da preuzmete na gore navedenoj stranici.
64
Druge informacije
Prikaz na monitoru/tražilu
• Sledede slike su primeri prikaza na ekranu kada je odabran *
monitoru.
] stil prikaza na
U režimu za snimanje
❶
Postavka efekta slike (filter)
Režim za snimanje (str.19)
Kartica (prikazuje se samo
tokom snimanja)
Korisničke postavke
Proteklo vreme snimanja*1
(str.45)
Režim za snimanje video
zapisa (str.45)
Stil fotografije
Panoramski režim
Režim blica (str.44)
Blic
Indikator istovremenog
snimanja (slika i video
zapisa)
Automatska promena
prikaza na tražilu/monitoru
(str.18)
Format snimka/Kvalitet
snimka (str.46)
Naglašavanje odstupajudih
delova slike bojom
(Peaking)
Odnos stranica/Veličina
slike
Naglašavanje senke
Veličina slike (panoramski
režim)
Višestruka ekspozicija
Ekran za podešavanje
efekta slike (filter)
HDR/iHDR
Elektronski zatvarač
Snimanje slike tokom
snimanja video zapisa
(prioritet fotografije)
Indikator pregrevanja
(str.69)
65
Druge informacije
❷
❸
Kvalitet
Ime*2
Režim fokusa
Broj dana od polaska na putovanje*3
Variranje fokusa (Focus
Bracket)
Uzrast*2
Režim automatskog fokusa
(str.24)
Prepoznavanje lica
Zaključavanje AF
Režim rafalnog snimanja
(str.24)
4K fotografija (str.34)
Naknadno fokusiranje (Post
Focus) (str.38)
Tajmer snimanja
Aktuelni datum i vreme/Postavka odredišta
za putovanje*3:
Merač ekspozicije
Zum (str.22)
❹
Oblast automatskog fokusa
Meta za merenje fokusa u
tački
Prikaz centralnog markera
Smer panorame
Tajmer snimanja
Indikator baterije
Prikaz nivoa snimka
Makro snimak (str.10)
Tihi režim
Stabilizacija slike
Zaključavanje AE
Upozorenje na pomeranje
aparata
Režim za merenje
(ekspozicije)
Fokus (svetli zeleno)
(str.21)/Status snimanja
(trepde crveno) (str.45)
Promena programa (str.31)
Fokus (pri slabom
osvetljenju)
Fokus (automatski fokus za
zvezdano nebo)
Povezan na Wi-Fi
Povezan na Bluetooth
(str.57)
Prijavljivanje informacija o
lokaciji
Histogram
66
Lokacija*3
Vrednost blende (str.21)
Variranje blende (Aperture
Bracket)
Brzina zatvarača (str.21)
Vrednost kompenzacije
ekspozicije
Variranje ekspozicije
(Exposure Bracket)
Osvetljenost
Pomod pri ručnom
određivanju ekspozicije
ISO osetljivost
Druge informacije
❺
❻
Vodič za upotrebu točkida
Varijacija balansa beline
(White Balance Bracket)
Kartica sa operacijama koje se sprovode
dodirom
Kontrola zuma dodirom
Precizno podešavanje
balansa beline
Kontrola zatvarača dodirom
(Touch Shutter)
Balans beline
Automatsko fokusiranje
dodirom (Touch AF)
Boja
Broj slika koje možete da
snimite
Kontrola automatske
ekspozicije dodirom (Touch
AE)
Maksimalan broj slika koje
možete da snimate
neprekidno
Naglašavanje odstupajudih
delova slike bojom
(Peaking)
Dostupno vreme za
snimanje*1 (str.45)
Funkcijski taster (str.27)
Boja
Funkcija kontrole
defokusiranja
Osvetljenost
Tip defokusiranja
([Miniature Effect] (efekat
minijature))
Boja jedne tačke
Pozicija svetlosnog izvora
Podešavanje efekta slike
(filter)
Uklj./isklj. efekta slike
Efekat slike (filter)
ISO osetljivost
Podešavanje nivoa
snimanog zvuka
*1 m: minute, s: sekunde
*2 Indikator se prikazuje oko 5 sekundi nakon uključivanja aparata ako je odabrana
[Profile Setup] postavka.
*3 Indikator se prikazuje oko 5 sekundi prilikom uključivanja aparata, nakon podešavanja
sata i nakon prelaska iz režima reprodukcije u režim snimanja.
67
Druge informacije
Prikaz informacija o snimanju na
monitoru
❸
Pojedinačni snimci (Single)
(str.24)
Režim rafalnog snimanja
(str.24)
4K fotografija (str.34)
Naknadno fokusiranje (Post
Focus) (str.38)
Tajmer snimanja
Smer panorame
❶
Režim fokusa
Režim automatskog fokusa
(str.24)
Režim za snimanje (str.19)
Režim za snimanje video
zapisa (str.45)
Kvalitet
Odnos stranica/Veličina
slike
Panoramski režim
Vrednost blende (str.21)
Wi-Fi/Bluetooth veza
(str.53)
Brzina zatvarača (str.21)
Vreme snimanja (str.33)
Postavka funkcijskog
tastera (str.27)
Indikator baterije
Kartica (prikazuje se samo
tokom snimanja)
❹
Stil fotografije
❷
ISO osetljivost
Vrednost kompenzacije
ekspozicije
Osvetljenost
Pomod pri ručnom
određivanju ekspozicije
Balans beline
Inteligentna kontrola
dinamičkog opsega
Režim za merenje
(ekspozicije)
Režim blica (str.44)
Broj slika koje možete da
snimite
Blic
Maks.broj slika koje možete
da snimate neprekidno
Dostupno vreme za
snimanje*
Nema kartice
* m: minute, s: sekunde
68
Druge informacije
Otklanjanje problema
Prvo, pokušajte da predloženim rešenjima otklonite problem.
Ako ne otklonite problem, situacija može da se popravi izborom *Reset+ opcije u
[Setup] meniju.
• Dodatne informacije dostupne su u dokumentu “Uputstvo za upotrebu naprednih
funkcija” u PDF formatu. Proverite informacije zajedno sa informacijama iz ovog odeljka.
Snimanje se zaustavlja pre kraja. Snimanje nije mogude. Ne možete da koristite
neke funkcije.
• Kada je temperatura okruženja visoka ili kada sprovodite neprekidno snimanje,
temperatura aparata raste. Nakon što se prikaže * + indikator, snimanje može da se
zaustavi ili neredne funkcije mogu da budu nedostupne radi zaštite aparata. Sačekajte da
se aparat ohladi.
– 4K fotografija
– Post Focus
– Snimanje video zapisa
Indikator punjenja trepde.
• Punjenje se sprovodi na mestu sa izuzetno visokom ili niskom temperaturom.
 Povežite USB kabl (u opremi) ponovo i pokušajte ponovo da sprovedete punjenje na
mestu sa temperaturom u opsegu 10 °C do 30 °C (navedena temperatura važi i za
bateriju).
• Punjenje nije mogude ako računar ne obezbeđuje dovoljnu energiju preko priključka.
Foto aparat ne možete da kontrolišete i pored toga što je uključen.
Aparat se isključuje odmah po uključivanju.
• Baterija je prazna.
 Napunite bateriju. (str.15)
Baterija se brzo prazni.
• Kada odaberete [
] ([4K Pre-Burst+) postavku, baterija se prazni brže.
 Koristite ove funkcije samo kada snimate uz njih.
69
Druge informacije
Objekat nije fokusiran pravilno.
• Objekat je van opsega fokusa aparata.
• Da li je [Focus/Release Priority] opcija u [Custom] meniju postavljena na [RELEASE]?
• Da li je [Shutter AF] opcija u [Custom] meniju postavljena na [OFF]?
• Da li je funkcija za zaključavanje automatskog fokusa (AF Lock) primenjena nepravilno?
• Ako na sočivu postoje otisci prstiju ili prljavština, fokus de možda biti postavljen na sočivo
a ne na objekat.
Snimljena slika je mutna.
Funkcija za stabilizaciju slike nije efikasna.
• Brzina zatvarača postade niža i funkcija za stabilizaciju slike možda nede raditi pravilno
posebno kada snimate slike na mestima sa malo svetla.
 Preporučujemo vam da upotrebite tronožac i tajmer kada snimate slike uz nisku brzinu
zatvarača.
Objekat izgleda deformisano na slici.
• Ako snimate pokretan objekat uz upotrebu elektronskog zatvarača ili kada snimate video
zapis ili 4K fotografiju, objekat može da izgleda deformisano na slici. Ovo je karakteristika
MOS senzora koji služi kao senzor čitača aparata. Ovo nije znak kvara.
Linije ili treperenje slike mogu da se jave pod fluorescentnim i LED osvetljenjem.
• Ovo je karakteristika MOS senzora koji služi kao senzor čitača aparata. Ovo nije znak
kvara.
• Kada koristite elektronski zatvarač, spuštanje brzine zatvarača može da smanji efekat
horizontalnih linija. (str.31, 32)
• Ako su treperenje slike ili horizontalne linije vidljivi kada snimate video zapis pri
fluorescentnom ili LED osvetljenju, ručno podesite brzinu zatavarača na 1/60 ili 1/100.
Izbor fiksne brzine zatvarača može da smanji treperenje slike ili horizontalne linije.
Više slika snima se jedna za drugom.
• Režim za upisivanje na nosač podataka (drive mode) podešen je na drugu postavku
umesto [Single]. (str.24)
• Da li koristite funkciju za variranje parametra (bracket)? (str.42)
70
Druge informacije
Osvetljenost ili zasidenost snimljene slike bojom razlikuje se od aktuelne scene.
• Kada snimate pod fluorescentnim ili LED osvetljenjem itd., povedanje brzine zatvarača
može da izazove manje promene u osvetljenosti i boji. Ovo je rezultat karakteristika
svetlosnog izvora i ne predstavlja znak kvara.
• Kada snimate objekte na izuzetno svetlim mestima ili pod fluorescentnim osvetljenjem,
LED osvetljenjem, osvetljenjem živinih ili natrijumskih sijalica, itd., boje i osvetljenost
slike na ekranu mogu da se promene ili se na ekranu mogu javiti horizontalne linije.
Snimanje video zapisa nije mogude.
• Možda nedete modi da snimate na kratko nakon što uključite uređaj kada koristite karticu
velikog kapaciteta.
Podešavanje fokusa u režimu za automatsko fokusiranje nekada je otežano kada
snimate 4K video zapise.
• Do ovoga može da dođe kada snimate sliku ako smanjite brzinu automatskog fokusiranja
kako biste preciznije podesili fokus. Ovo nije znak kvara.
Blic se ne aktivira.
• Blic nede biti dostupan u slededim slučajevima.
 Blic je postavljen na [ + (prinudno isključen). (str.43)
• Kada koristite elektronski zatvarač, blic se ne aktivira.
• Kada je [Silent Mode] opcija postavljena na [ON], blic se ne aktivira.
• Kada se objekat ili vaša ruka nalaze u blizini senzora oka, prikaz može da se prebaci sa
monitora na tražilo.
71
Druge informacije
Slika se ne reprodukuje.
Nema snimljenih slika.
• Da li je kartica u uređaju?
• Da li je ovo folder ili slika koja je obrađena na PC-u? Ako jeste, nedete modi da ih
reprodukujete ovim uređajem.
 Preporučujemo vam da upotrebite “PHOTOfunSTUDIO” softver (str.64) za upisivanje
slika sa računara na karticu.
• Postavite [Playback Mode] na [Normal Play].
Wi-Fi veza ne može da se uspostavi.
Prenos radio signala se prekida.
Bežična pristupna tačka se ne prikazuje.
 Opšti saveti za upotrebu Wi-Fi veze
• Koristite uređaj unutar komunikacionog opsega uređaja koji želite da povežete.
• Da li se u blizini koristi neki uređaj, kao što je mikrotalasna pednica, bežični telefon, itd.
koji koristi 2,4 GHz opseg frekvencija?
> Prenos radio talasa može da bude prekinut kada se takvi uređaji koriste istovremeno
uz ovaj. Koristite takve uređaje na vedoj udaljenosti od aparata.
• Kada indikator baterije trepde crveno, veza sa drugom opremom se možda nede
uspostaviti ili može da bude prekinuta. (Prikazuje se poruka kao što je *Communication
error+ (greška u komunikaciji).)
• Ako postavite aparat na metalni sto ili policu, to može negativno da utiče na prenos radio
talasa. U tom slučaju, možda nedete modi da uspostavite vezu. Udaljite aparat od
metalne površine.
 Informacije o bežičnoj pristupnoj tački
• Proverite da li je bežična pristupna tačka na koju povezujete aparat u ispravnom radnom
stanju.
• Proverite status radio talasa bežične pristupne tačke.
 Sprovedite povezivanje bliže bežičnoj pristupnoj tački.
 Promenite lokaciju i orijentaciju bežične pristupne tačke.
• Uređaj se možda nede prikazati iako radio talasi postoje u zavisnosti od postavke bežične
pristupne tačke.
 Isključite i uključite bežičnu pristupnu tačku.
 Ako bežični kanal bežične pristupne tačke ne može da se odabere automatski,
odaberite ručno kanal 1 do 11.
 Kada je mrežni SSID bežične pristupne tačke pripremljen da se ne emituje, uređaj
možda nede modi da otkrije bežičnu pristupnu tačku. Unesite mrežni SSID kako biste
pokrenuli povezivanje ili omogudite prenos SSID-a bežične prestupne tačke.
72
Druge informacije
Potrebno je više vremena za prenos slike na veb servis.
Prenos slike može da se prekine pre kraja. Neke slike ne možete da prenosite.
• Da li je slika suviše velika?
 Prenesite video zapis nakon deljenja uz pomod *Video Divide+ funkcije.
 Smanjite veličinu slike u *Size+ opciji i zatim je pošaljite.
• Možda de vam biti potrebno više vremena za prenos ako je udaljenost do bežične
pristupne tačke velika.
 Prenosite podatke sa manje udaljenosti od bežične pristupne tačke.
• Format fajla video zapisa koji možete da pošaljete zavisi od odredišta.
Iz objektiva se čuje šum.
• To je zvuk pomeranja sočiva ili blende prilikom uključivanja i isključivanja aparata. Ovo
nije znak kvara.
• Ovo je zvuk automatskog podešavanja blende i javlja se prilikom upotrebe zuma, zbog
čega se osvetljenost slike na ekranu menja. Ovo nije znak kvara.
Zumiranje se zaustavlja.
• Kada koristite dodatni optički zum, akcija zumiranja zaustavlja se privremeno. Ovo nije
znak kvara.
Foto aparat se zagreva.
• Aparat može da se zagreje tokom upotrebe, ali to ne utiče na performanse ili kvalitet
aparata.
Sat je resetovan.
• Ako ne koristite fotoaparat duže vreme, sat može da se resetuje.
 Molimo vas da ponovo podesite sat. (str.17)
73
Druge informacije
Specifikacije
Specifikacije mogu da se promene bez obaveštenja.
Digitalni fotoaparat:
Informacije za vašu bezbednost
Napajanje:
Potrošnja:
8,4 V
2,1 W (prilikom snimanja uz monitor)
2,8 W (prilikom snimanja uz tražilo)
1,7 W (prilikom reprodukcije uz monitor)
1,9 W (prilikom reprodukcije uz tražilo)
Efektivan broj piksela
17.000.000 piksela
Senzor slike
4/3″ MOS senzor, ukupan broj piksela: 21.770.000,
Filter primarnih boja
Objektiv
Optički 3,1x zum, f = 10,9 do 34 mm
(što odgovara 24 mm do 75 mm na 35 mm aparatima)
Širokougaono: F1.7 do F16
Telefoto: F2.8 do F16
Prečnik filtera Ø 43 mm
Stabilizacija slike
Optički metod
Opseg fokusa
AF
50 cm (1,6 stopa) do ∞
AF makro / MF / inteligentan
automatski režim / video
zapis
3 cm (0,098 stopa)
(širokougaono) / 30 cm (0,98
stopa) (telefoto) do ∞
Sistem zatvarača
Elektronski zatvarač+Mehanički zatvarač
Minimalno osvetljenje
Oko 5 lx (kada koristite i-Low light režim, pri brzini zatvarača
od 1/25 sek.)
Brzina zatvarača
Fotografija:
T (Time) (maks. oko 30 minuta)*, 60 sekundi do 1/4000 sek.
(mehanički zatvarač)
1 sek. do 1/16000 sek. (elektronski zatvarač)
* [B] (Bulb) snimanje je dostupno uz upotrebu [Shutter
Remote Control] opcije (preko Bluetooth veze).
Video zapis:
1/2 sek. do 1/16000 sek. (kada je odabran režim ručne
ekspozicije i [MF] opcija),
1/25 sek. do 1/16000 sek. (u drugim slučajevima izuzev gore
navedenog)
74
Druge informacije
Ekspozicija (AE)
Programska AE (P) / AE uz prioritetnu blendu (A) / AE uz
prioritetnu brzinu zatvarača (S) / Ručna ekspozicija (M)
Kompenzacija ekspozicije (korak od 1/3 EV, -5 EV do +5 EV)
-3 EV do +3 EV opseg postavke preko točkida)
Sistem za merenje svetla
Na osnovu više pozicija/Na osnovu centralne tačke/Na
osnovu tačke
Monitor
3,0″ TFT LCD (3:2) (oko 1.240.000 tačaka)
(odnos vidnog polja oko 100%)
Ekran osetljiv na dodir
Tražilo
0.38″ LCD tražilo u boji za prikaz žive slike (16:9)
(ekvivalentno oko 2.760.000 tačaka)
(odnos vidnog polja oko 100%)
(Uvedanje oko 0,7x (u poređenju se 35 mm
aparatom)), uz 50 mm sočivo na beskonačnosti; -1 m-1
(uz podešavanje dioptrije u opsegu od -4.0 do +3.0 D)
Režim blica
AUTO, AUTO/umanjenje efekta crvenog oka, Prindugno
uključen, Prinudno uključen/Umanjenje efekta crvenog oka,
Spora sinhronizacija, Spora sinhronizacija/Umanjenje efekta
crvenog oka, Prinudno isključen
Mikrofon
Stereo
Zvučnik
Mono
Medij za snimanje
SD memorijska kartica / SDHC memorijska kartica* / SDXC
memorijska kartica* (* UHS-I UHS Speed Class 3)
Format snimanih fajlova
Slika
RAW/JPEG (zasnovan na pravilima za dizajniranje sistema
fajlova aparata, zasnovan na Exif 2.31 standardu)
4K fotografija
MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, AAC (2 kan.))
Video zapisi
AVCHD Progressive / AVCHD / MP4
Kompresija zvuka
AVCHD
Dolby Audio™ (2 kan.)
MP4
AAC (2 kan.)
Interfejs
[HDMI]
Mikro HDMI priključak tipa D
[USB/CHARGE]
USB 2.0 (High Speed) / USB 2.0 Micro-B
* Podaci sa računara ne mogu da se upišu na aparat uz
pomod USB kabla za povezivanje.
Dimenzije
Oko 115,0 mm (Š) x 66,2 mm (V) x 64,2 mm (D) (bez isturenih
delova)
Masa
Oko 392 g / 0,86 lb (uz karticu i bateriju)
75
Druge informacije
Radna temperatura
0 °C do 40 °C
Relativna vlažnost vazduha
10%RH do 80%RH
Bežični predajnik
Standard bežične LAN veze
IEEE 802.11b/g/n (standardni bežični LAN protokol)
Opseg korišdene frekvencije
(centralna frekvencija)
2412 MHz do 2462 MHz (1 do 11 kanala)
Metod kodiranja
Wi-Fi u skladu sa WPA™ / WPA2®
Metod pristupa
Infrastrukturni režim
Bluetooth funkcija
Standard
Bluetooth v4.2 (niskoenergetska Bluetooth veza
(BLE))
Opseg korišdene frekvencije
(centralna frekvencija)
2402 MHz do 2480 MHz
AC adapter (Panasonic SAE0012F):
Informacije za vašu bezbednost
Ulaz:
Izlaz:
110 V–240 V
5 V 1,0 A
50/60 Hz 0,2 A
Baterija (litijum-jonska) (Panasonic DMW-BLG10E):
Informacije za vašu bezbednost
Voltaža/kapacitet:
7,2 V / 1025 mAh
Blic (u opremi)
Brojka vodilja
10 ekvivalentno (ISO 200• m), 7 ekvivalentno (ISO 100• m)
Ugao svetlosti
24 mm (u odnosu na 35 mm aparat sa filmom)
Ovi simboli na proizvodu (uključujudi opremu) označavaju sledede:
a
a
Naizmenična struja (AC)
Jednosmerna struja (DC)
Oprema klase II (Kudište proizvoda poseduje dvostruku izolaciju.)
76
Druge informacije
Čitanje Uputstva za upotrebu (u PDF
formatu)
Detaljnije uputstvo za upotrebu dostupno je u dokumentu
“Uputstvo za upotrebu naprednih funkcija” (u PDF
formatu). Da biste pročitali taj dokument, preuzmite ga sa
naredne veb stranice.
http://panasonic.jp/support/dsc/oi/index.html?model=DCLX100M2&dest=EB
• Kliknite željeni jezik.
 Provera URL adresa i QR kodova uz pomod aparata
> [Setup] > [Online Manual]
Postavke: [URL display]/[QR Code display]
• URL adresa ili QR kod bide prikazan na ekranu aparata.
 Potreban vam je Adobe Reader program za pregled ili štampanje “Operating Instructions
for advanced features (PDF format)” dokumenta.
Sa sledede veb stranice možete da preuzmete i instalirate verziju Adobe Reader
programa koja je namenjena za vaš OS. (Do septembra 2018. god.)
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
77
Druge informacije
Ovaj proizvod koristi slededi softver:
(1) softver razvijen nezavisno od strane ili za Panasonic korporaciju.
(2) softver u vlasništvu trede strane i licenciran Panasonic korporaciji,
(3) softver licenciran pod GNU opštom javnom licencom verzije 2,0 (GPL V2.0),
(4) softver licenciran pod GNU LESSER opštom javnom licencom verzije 2.1 (LGPL V2.1) i/ili,
(5) softver otvorenog koda koji nije licenciran uz GPL V2.0 i/ili LGPL V2.1 licence.
Softver iz kategorija (3)-(5) se distribuira u nadi da de biti koristan, ali bez ikakve garancije,
uključujudi implicitnu garanciju mogudnosti dalje prodaje ili prikladnosti za određenu
namenu. Molimo vas da proverite detaljne uslove i odredbe koje možete da prikažete ako
odaberete [MENU/SET] > [Setup] > [Version Disp.] > [Software info].
Najmanje tri (3) godine od isporuke ovog proizvoda, kompanija Panasonic de svim tredim
stranama koje nas kontaktiraju preko naredne adrese, a po ceni koja pokriva naše troškove
fizičke distribucije izvornog koda, dostaviti kompletnu mašinski-čitljivu kopiju
odgovarajudeg izvornog koda pokrivenog GPL V2.0 ili LGPL V2.1 licencama, kao i
odgovarajude napomene o autorskim pravima.
Kontakt: [email protected]
Izvorni kôd i napomene o autorskim pravima dostupni su besplatno na narednoj veb
stranici:
https://panasonic.net/cns/oss/index.html
78
Druge informacije
• SDXC logo je zaštitni znak SD-3C, LLC.
• Termini HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface, kao i HDMI logo su
zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci
HDMI Licensing Administrator, Inc. u SAD i
drugim zemljama.
• “AVCHD”, “AVCHD Progressive” i “AVCHD
Progressive” logo su zaštitni znaci Panasonic
korporacije i Sony korporacije.
• Dolby, Dolby Audio i simbol duplog D su
zaštitni znaci kompanije Dolby Laboratories.
• HDAVI Control™ je zaštitni znak Panasonic
korporacije.
• Adobe je zaštitni znak ili registrovani zaštitni znak Adobe Systems Incorporated u SAD
i/ili drugim zemljama.
• Pentium je zaštitni znak Intel korporacije u SAD i/ili drugim zemljama.
• Windows je registrovani zaštitni znak ili zaštitni znak Microsoft korporacije u SAD i/ili
drugim zemljama.
• iMovie, Mac, OS X i macOS su zaštitni znaci Apple Inc., registrovani u SAD i drugim
zemljama.
• iPad, iPhone, iPod i iPod touch su zaštitni znaci Apple Inc., registrovani u SAD i drugim
zemljama.
• App Store je marka servisa u vlasništvu Apple Inc.
• Android i Google Play su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci Google Inc.
• Bluetooth® i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i
korporacija Panasonic ih koristi pod licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovačka imena su
u odgovarajudem vlasništvu.
79
• Wi-Fi CERTIFIED™ logo je sertifikaciona oznaka Wi-Fi
Alliance®.
• Wi-Fi Protected Setup™ logo je sertifikaciona oznaka Wi-Fi
Alliance®.
• “Wi-Fi®” je registrovani zaštitni znak Wi-Fi Alliance®.
• “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™” i “WPA2™” su zaštitni
znaci Wi-Fi Alliance®.
• DLNA, DLNA logo i DLNA CERTIFIED su zaštitni znaci, oznake
usluge ili sertifikacione oznake Digital Living Network
Alliance.
• Ovaj proizvod koristi “DynaFont” korporacije DynaComware. DynaFont je registrovani
zaštitni znak DynaComware Taiwan Inc.
• QR Code je registrovani zaštitni znak DENSO WAVE INCORPORATED.
• Drugi nazivi sistema i proizvoda pomenutih u ovom uputstvu obično su registrovane
robne marke ili robne marke proizvođača koji je razvio sistem ili proizvod.
Ovaj proizvod je licenciran u okviru AVC kolekcije licenci za ličnu upotrebu od strane
korisnika ili druge nekomercijalne namene za (i) kodiranje video sadržaja u skladu sa AVC
standardom (“AVC Video”) i/ili (ii) dekodiranje AVC Video sadržaja koji su kodirani od
strane korisnika u okviru personalnih aktivnosti i/ili su pribavljeni od licenciranog
provajdera AVC Video sadržaja. Licenca se ne garantuje i ne primenjuje na druge oblike
upotrebe. Dodatne informacije možete da dobijete od organizacije MPEG LA, LLC.
Posetite http://www.mpegla.com.
Informacije o centru za pozive
email adresa: [email protected]
telefon: (0)800190068
Proizvođač:
Panasonic korporacija
Kadoma, Osaka, Japan
Uvoznik za Evropu: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Vinsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemačka
Panasonic korporacija
Veb stranica: http://www.panasonic.com
© Panasonic korporacija 2018
80
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement