Panasonic DCS1RE Operating instructions

Panasonic DCS1RE Operating instructions
Upute za uporabu
Digitalni fotoaparat
DC-S1R
Hrvatski
1
Prije uporabe proizvoda pažljivo pročitajte ove upute i spremite priručnik za
buduću uporabu.
Web stranica: http://www.panasonic.com
Poštovani,
Ovom vam prilikom zahvaljujemo na kupnji Panasonicova digitalnog fotoaparata. Molimo,
pažljivo pročitajte ove upute prije uporabe ovog proizvoda i pohranite priručnik za buduću
uporabu. Uzmite u obzir da se upravljačke tipke i dijelovi, stavke izbornika itd. na vašem
digitalnom fotoaparatu u stvarnosti mogu razlikovati od onih prikazanih ilustracijama u ovom
dokumentu.
Pridržavajte se zakona o autorskim pravima.
Snimanje prethodno snimljenih kaseta ili diskova, te ostalog objavljenog ili emitiranog
materijala za potrebe koje se ne odnose na vašu privatnu uporabu može dovesti do kršenja
autorskih prava. Snimanje određenog materijala može biti zabranjeno, čak i u privatne svrhe.
2
Informacije o uputama za uporabu
● Hrvatski: “Upute za uporabu” (u PDF formatu)
Da biste pročitali ovaj dokument, preuzmite ga s web-lokacije.
https://panasonic.jp/support/dsc/oi/index.html?model=DC-S1R&dest=E
• Ovaj dokument pruža objašnjenje s pretpostavkom da su postavke izbornika zadane
postavke.
• Opis u ovom dokumentu temelji se na izmjenjivom objektivu (S-R24105).
 Simboli korišteni u tekstu
Simboli za režim snimanja, slike i videozapise koji mogu biti korišteni
U ovom dokumentu, simboli se nalaze na početku funkcionalnih objašnjenja (način snimanja,
slike i video) pokazujući uvjete u kojima se te funkcije mogu koristiti.
Crne ikone pokazuju uvjete u kojima se mogu koristiti, a sive ikone pokazuju uvjete u kojima
se ne mogu koristiti.
Primjer:
3
Informacije o uputama za uporabu
Simboli radnji
U ovom dokumentu, radnje fotoaparata su objašnjene korištenjem sljedećih simbola:
A
Prednji kotačić
B
Stražnji kotačić
C
 
Gumbi pokazivača gore/dolje/
lijevo/desno
ili
Upravljačka ručica gore/dolje/
lijevo/desno
D
Pritisnite središte upravljačke
ručice
E
Gumb [MENU/SET] (IZBORNIK/
NAMJESTI)
F
Kontrolni kotačić
• Informacije o metodama rada radnih dijelova potražite na stranici 69.
• Ostali simboli, kao što su ikone prikazane na zaslonu fotoaparata, također su korišteni u
objašnjenju.
• Ovaj dokument opisuje postupak za odabir stavki izbornika na sljedeći način:
Primjer) Postavljanje [Picture Quality] (Kvaliteta slike) sa [Photo] (Foto) ([Image Quality])
(Kvaliteta slike) izbornika [STD.].
>
@>
@  [Picture Quality] (Kvaliteta slike)  Odaberite [STD.]
Informacije o izborniku metoda rada potražite na stranici 80.
Simboli klasifikacije obavijesti
U ovom dokumentu, obavijesti su klasificirane i opisane korištenjem sljedećih simbola:
Potvrditi prije korištenja funkcije
Savjeti za bolje korištenje fotoaparata i savjeti za snimanje
Obavijesti i dodatne stavke prema specifikacijama
Povezane informacije i broj stranice
4
Informacije o uputama za uporabu
 Preuzmite PDF format “Upute za uporabu”
Da biste preuzeli ovaj dokument u PDF formatu sa web stranice, unesite URL
adresu ispod ili skenirajte QR kôd.
https://panasonic.jp/support/dsc/oi/index.html?model=DC-S1R&dest=E
• Kliknite na željeni jezik.
URL-adresa i QR kod, gore navedeni, mogu također biti dostupni iz izbornika
[Setup] (Podešavanja), [Online Manual] (Mrežni priručnik).
>
@>
@  Odaberite [Online Manual] (Mrežni priručnik)
Postavke: [URL display] (prikaz URL-a)/[QR Code display] (Prikaz QR koda)
• Za pregled ili tisak “Uputa za uporabu” (u PDF formatu), bit će vam potreban Adobe Reader.
Možete preuzeti i instalirati verziju programa Adobe Reader, koji možete koristiti s vašim
operativnim sustavom s sljedeće web-stranice. (Od siječnja 2019. godine)
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
5
Sigurnosne napomene
UPOZORENJE:
Da biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili oštećenja proizvoda,
•
•
•
•
Uređaj nemojte izlagati kiši, vlagi, kapanju ili prskanju.
Koristite se samo preporučenom dodatnom opremom.
Nemojte uklanjati poklopce.
Nemojte sami popravljati uređaj. Servisiranje povjerite kvalificiranom servisnom
osoblju.
Strujna utičnica mora biti blizu opreme i lako dostupna.
 Natpisna pločica proizvoda
Proizvod
Lokacija
Digitalni fotoaparat
Dno
Punjač baterije
Dno
Izjava o sukladnosti
Tvrtka “Panasonic Corporation” na ovaj način izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s nužnim
zahtjevima i ostalim važećim odredbama Direktive 2014/53/EU.
Kupci mogu preuzeti kopiju originalne Izjave o sukladnosti za naše RE proizvode s našeg
servera za Izjave o sukladnosti:
http://www.ptc.panasonic.eu
Kontakt ovlaštenog predstavnika:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonicov centar za ispitivanje, Winsbergring 15,
22525 Hamburg, Njemačka
5.15 - 5.35 GHz raspon ograničen je na unutarnje operacije samo u sljedećim zemljama.
Maksimalna snaga i radni raspon frekvencije odašiljača
Vrste bežične mreže
WLAN
Bluetooth
6
Frekvencijski raspon
(središnja frekvencija)
Maksimalna snaga
(dBm e.i.r.p.)
2412-2472 MHz
13 dBm
5180-5320 MHz
13 dBm
5500-5700 MHz
13 dBm
2402-2480 MHz
10 dBm
Sigurnosne napomene
 O pakiranju baterija
OPREZ
• U slučaju nepravilne zamjene baterije postoji opasnost od eksplozije. Baterije zamijenite
isključivo onom vrstom koju preporuča proizvođač.
• Ako želite odložiti baterije, obratite se nadležnim lokalnim tijelima ili dobavljačima i
raspitajte se o pravilnom načinu odlaganja.
• Nemojte zagrijavati ni izlagati otvorenom plamenu.
• Ne ostavljajte baterije izložene izravnoj sunčevoj svjetlosti dulje vrijeme u vozilu sa
zatvorenim vratima i prozorima.
Upozorenje
Rizik od požara, eksplozija i opeklina. Bateriju ne rastavljati, ne zagrijavati je
na temperaturu višu od 60 °C i ne paliti.
 Prilagodnik za izmjeničnu struju (isporučen)
OPREZ!
Da biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili oštećenja proizvoda,
• Uređaj nemojte postaviti u ormar, ugrađeni ormarić ili u drugi skučeni prostor.
Uređaj mora biti na dobro prozračenom mjestu.
• Prilagodnik za izmjeničnu struju u stanju je čekanja kad je priključen kabel za napajanje
izmjeničnom strujom. Primarni je strujni krug “pod naponom” dok god je kabel za napajanje
spojen u strujnu utičnicu.
7
Sigurnosne napomene
Za mrežni utikač za izmjeničnu struju (AC) sa tri kontakta
Upozorenja za mrežni kabel
za izmjeničnu struju (AC)
Zbog svoje sigurnosti, pažljivo
pročitajte sljedeći tekst.
Ovaj uređaj je isporučen s ugrađenim
utikačem s tri pina zbog vaše
sigurnosti i praktičnosti.
U ovaj je utikač ugrađen osigurač od
5 ampera.
Ako je potrebna zamjena osigurača,
provjerite da li zamjenski osigurač od
5 ampera i da li je odobren od strane
ASTA ili BSI za BS1362.
Provjerite dostupnost ASTA oznake
( ) ili BSI oznake ( ) na kućištu
osigurača.
Ako utikač sadrži poklopac koji se
može ukloniti, morate se pobrinuti da
je ponovno postavljen kada je osigurač
zamijenjen.
Ako izgubite poklopac osigurača,
utikač ne smijete koristiti dok ne
dobavite zamjenski.
Zamjenski poklopac osigurača možete
kupiti kod svog lokalnog prodavača.
8
 Prije uporabe
Uklonite poklopac konektora.
 Kako zamijeniti osigurač
Lokacija osigurača ovisi o vrsti
mrežnog utikača za izmjeničnu struju
(AC) (slike A i B). Provjerite je li mrežni
utikač za izmjeničnu struju (AC)
montiran, i slijedite upute u nastavku.
Ilustracije se mogu razlikovati
od stvarnog mrežnog utikača za
izmjeničnu struju (AC).
1. Otvorite poklopac osigurača
pomoću odvijača.
Slika A
Slika B
Poklopac
osigurača
2. Zamijenite osigurač zatvorite ili
pričvrstite poklopac osigurača.
Slika A
Osigurač
(5 ampera)
Slika B
Osigurač
(5 ampera)
Sigurnosne napomene
Mjere opreza pri uporabi
• Nemojte koristiti bilo koje druge USB kabele za povezivanje osim isporučenog USB kabela
za povezivanje (C–C i A–C).
• Ne koristite bilo koji drugi mrežni kabel za izmjeničnu struju (AC), izuzev isporučenog.
• Uvijek koristite originalni Panasonicov daljinski upravljač (DMW-RS2: neobavezno).
• Koristite se “HDMI kabelom visoke brzine” s HDMI logotipom.
Kabeli koji nisu u skladu s HDMI standardima neće raditi.
“HDMI kabel visoke brzine” (utikač Tip A–Tip A, duljine do 1,5 m (4,9 stopa))
• Nemojte koristiti kabele slušalica duljine 3 m (9.8 stopa) ili dulje.
• Nemojte koristiti sinkro kabele duljine 3 m (9.8 stopa) ili dulje.
• Nemojte koristiti stereo mikrofonske kabele duljine 3 m (9.8 stopa) ili dulje.
Uređaj držite što je dalje moguće od elektromagnetske opreme (poput
mikrovalnih pećnica, TV-prijamnika, igraćih konzola itd.).
• Ako se uređajem koristite na TV-prijemniku ili blizu TV-prijemnika, elektromagnetsko bi
zračenje moglo štetno utjecati na sliku i/ili zvuk.
• Uređajem se nemojte koristiti u blizini mobitela jer bi se mogle pojaviti smetnje i nepovoljno
utjecati na slike i/ili zvuk.
• Jaka magnetska polja zvučnika ili velikih motora mogu oštetiti snimljene podatke ili izobličiti
slike.
• Elektromagnetsko zračenje može štetno utjecati na uređaj, te može doći do izobličenja slike
i/ili zvuka.
• Ako na uređaj nepovoljno utječe elektromagnetska oprema, te on prestane ispravno
funkcionirati, isključite uređaj i izvadite bateriju ili iskopčajte prilagodnik za izmjeničnu struju.
Nakon toga ponovno umetnite bateriju ili ponovno spojite prilagodnik za izmjeničnu struju,
te uključite uređaj.
Uređajem se nemojte koristiti u blizini radio odašiljača ili vodova pod
visokim naponom.
• Snimanje u blizini radio odašiljača ili vodova pod visokim naponom moglo bi štetno djelovati
na snimljene fotografije i/ili zvuk.
9
Sigurnosne napomene
Informacije o eko dizajnu
U nastavku su informacije o eko dizajnu, zahtijevanih Uredbom (EC) br. 1275/2008 s
izmjenama i dopunama (EU) br 801/2013.
1)
2)
Potrošnja energije uređaja u pripravnom stanju u mreži iznosi približno 0,4 W ako su
svi ožičeni mrežni priključci povezani i priključak bežične mreže je aktiviran.
Za upute o tome kako aktivirati i deaktivirati priključak za bežičnu mrežu, pogledajte
“Povezivanje s pametnim telefonom (Bluetooth veza)” na stranici 381 za aktiviranje
priključka za bežičnu mrežu i pogledajte “Prekid Bluetooth veze” naveden na stranici
383 za deaktiviranje priključka za bežičnu mrežu.
Odlaganje stare opreme i baterija
Samo za Europsku Uniju i zemlje sa sustavom za recikliranje
Ovi simboli na proizvodu, pakiranju i/ili pratećim dokumentima
označavaju da se korišteni električni i elektronički proizvodi i baterije
ne smiju bacati zajedno sa običnim kućnim otpadom.
Za pravilno rukovanje, obnavljanje i recikliranje starim proizvodima
i korištenim baterijama, odnesite ih na odgovarajuća odlagališta u
skladu s nacionalnim zakonodavstvom.
Ispravnim odlaganjem ćete pomoći očuvanje vrijednih resursa i
spriječiti moguće negativne posljedice za ljudsko zdravlje i okoliš.
Za više informacija o prikupljanju i recikliranju kontaktirajte lokalne
vlasti.
Za nepravilno odlaganje ovog otpada u skladu s nacionalnim
zakonodavstvom, mogu se primijeniti sankcije.
Napomena za simbol baterije (simbol na dnu):
Ovaj simbol se može koristiti u kombinaciji s kemijskim simbolom. U
tom slučaju on ispunjava uvjete utvrđene Direktivom za odgovarajuće
kemijske tvari.
10
Poglavlja
1. Uvod
23
2. Početak rada
38
3. Osnovne radnje
63
4. Lako snimanje
84
5. Snimanje slike
89
6. Fokus/Zum
98
7. Rad/Zatvarač
132
8. Mjerenje/Ekspozicija/ISO osjetljivost
185
9. Balans bijele boje/Kvaliteta slike
205
10. Bljeskalica
223
11. Snimanje videozapisa
237
12. Reprodukcija i uređivanje slika
267
13. Prilagodba fotoaparata
285
14. Vodič kroz izbornik
310
15. Wi-Fi/Bluetooth
377
16. Povezivanje s drugim uređajima
433
17. Materijali
452
11
Sadržaj
Informacije o uputama za uporabu..............................................................3
Sigurnosne napomene................................................................................6
Mjere opreza pri uporabi........................................................................................... 9
Poglavlja.................................................................................................... 11
Sadržaj po funkcijama...............................................................................20
1.
Uvod
23
Prije uporabe.............................................................................................23
Standardna dodatna oprema....................................................................26
Objektivi koji se mogu koristiti...................................................................28
Memorijske kartice koje se mogu koristiti..................................................29
Nazivi dijelova...........................................................................................31
Fotoaparat............................................................................................................... 31
Isporučeni objektivi.................................................................................................. 35
Prikaz tražila/monitora............................................................................................. 36
Status LCD zaslona................................................................................................. 37
2.
Početak rada
38
Pričvršćivanje remena za nošenje na ramenu..........................................38
Punjenje baterije.......................................................................................40
Punjenje putem punjača.......................................................................................... 40
Umetanje baterije.................................................................................................... 43
Punjenje baterije s pomoću fotoaparata.................................................................. 45
Punjenje tijekom korištenja fotoaparata.................................................................. 47
Obavijesti o punjenju/napajanju.............................................................................. 49
[Power Save Mode] (Način rada s uštedom energije)............................................. 51
Umetanje kartice (neobavezno)................................................................53
Formatiranje kartica (inicijalizacija)......................................................................... 55
Pričvršćivanje objektiva.............................................................................56
Pričvršćivanje sjenila objektiva................................................................................ 58
Postavljanje sata (Kada se uključuje po prvi put)......................................60
12
Sadržaj
3.
Osnovne radnje
63
Osnovne operacije snimanja.....................................................................63
Kako ispravno držati fotoaparat............................................................................... 63
Prilagodba kuta monitora........................................................................................ 65
Fotografiranje.......................................................................................................... 66
Snimanje videozapisa............................................................................................. 67
Odabir načina snimanja........................................................................................... 68
Operacije podešavanja fotoaparata..........................................................69
Podešavanje zaslona................................................................................73
Podešavanje tražila................................................................................................. 73
Prebacivanje između monitora i tražila.................................................................... 74
Prebacivanje zaslona informacija............................................................................ 75
Uključivanje pozadinskog osvjetljenja LCD zaslona................................................ 77
Brzi izbornik...............................................................................................78
Izbornik načina rada..................................................................................80
[Reset] (Ponovno postavljanje)............................................................................... 83
4.
Lako snimanje
84
Inteligentni automatski način rada.............................................................84
Snimanje korištenjem funkcije osjetljive na dodir......................................87
Zatvarač osjetljiv na dodir........................................................................................ 87
Automatska ekspozicija osjetljiva na dodir.............................................................. 88
5.
Snimanje slike
89
[Aspect Ratio] (Omjer slike)......................................................................89
[Picture Size] (Veličina slike).....................................................................90
[Picture Quality] (Kvaliteta slike)...............................................................92
[Double Card Slot Function] (Funkcija dvostrukog utora za karticu).........94
[Folder / File Settings] (Postavke mapa / datoteka)..................................95
[File Number Reset] (Ponovno postavljanje broja datoteke).....................97
13
Sadržaj
6.
Fokus/Zum
98
Odabir načina fokusiranja.........................................................................98
Korištenje automatskog fokusa.................................................................99
[AF Custom Setting(Photo)] (Prilagodba postavki automatskog fokusa(Foto))..... 103
Odabir načina rada automatskog fokusiranja..........................................105
[Face/Eye/Body/Animal Detect.] (Otkrivanje Lica/Oka/Tijela/Životinja)................. 106
[Tracking] (Praćenje)............................................................................................. 109
[225-Area] (225-Područje)......................................................................................111
[Zone (Vert./Horz.)] (Zona (Okomito/Vodoravno))/
[Zone (Square)] (Zona (Kvadrat))/[Zone (Oval)] (Zona (Ovalna))......................... 112
[1-Area+] (1-Područje+)/[1-Area] (1-Područje)...................................................... 114
[Pinpoint] (Precizno).............................................................................................. 115
[Custom1] (Prilagođeno1) u [Custom3] (Prilagođeno3)........................................ 117
Postupak premještanja područja automatskog fokusa............................ 119
Premještanje područja automatskog fokusa dodirom........................................... 120
Premještanje područja automatskog fokusa pomoću podloge osjetljive na dodir.122
[Focus Switching for Vert / Hor] (Prebacivanje fokusa sa okomito / vodoravno)... 123
Snimanje korištenjem MF (ručnog fokusa)..............................................124
Snimanje slika zumiranjem.....................................................................128
Dodatna Tele konverzija........................................................................................ 129
7.
Rad/Zatvarač
132
Odabir načina rada..................................................................................132
Slikanje slika u nizu.................................................................................133
Snimanje 6K/4K fotografija......................................................................137
Napomene za 6K/4K fotografije............................................................................ 142
Odabir fotografija iz datoteke 6K/4K slika u nizu.....................................145
Ispravljanje slika nakon snimanja (Poboljšanja nakon snimanja).......................... 147
Operacije odabira slika.......................................................................................... 148
Odgođeno snimanje................................................................................152
Snimanje s animacijom fotografija..........................................................155
Odgođeno snimanje/Animacija videozapisa...........................................158
Snimanje korištenjem automatskog okidača...........................................160
Uzastopno snimanje................................................................................162
14
Sadržaj
Snimanje s naknadnim fokusiranjem......................................................168
Odabir pozicije fokusa za pohranu slike................................................................ 171
Slaganje fokusa..................................................................................................... 173
[Silent Mode] (Tihi način rada)................................................................176
[Shutter Type] (Vrsta zatvarača)..............................................................177
Stabilizator slike......................................................................................179
Postavke stabilizatora slike................................................................................... 181
8.
Mjerenje/Ekspozicija/ISO osjetljivost
185
[Metering Mode] (Način mjerenja)...........................................................185
Programirani način rada automatske ekspozicije....................................186
Način rada prioriteta otvora blende automatske ekspozicije
(Aperture-Priority AE Mode)....................................................................188
Shutter-Priority AE Mode - Prioritet zatvarača automatske ekspozicije..190
Način ručne ekspozicije (Manual Exposure Mode).................................192
Način pregleda........................................................................................195
Kompenzacija ekspozicije.......................................................................196
Zaključavanje fokusa i ekspozicije (AF/AE Lock)....................................198
Podešavanje ISO osjetljivosti..................................................................199
9.
Balans bijele boje/Kvaliteta slike
201
Podešavanje Balansa bijele boje (WB)...................................................201
Prilagodba Balansa bijele boje.............................................................................. 204
[Photo Style] (Stil fotografije)...................................................................206
[Filter Settings] (Postavke filtra).............................................................. 211
[Simultaneous Record w/o Filter] (Istovremeno snimanje s/bez filtra).................. 216
[High Resolution Mode] (Način rada visoke razlučivosti)........................217
[HLG Photo] (HGL foto)...........................................................................221
10.
Bljeskalica
223
Korištenje vanjske bljeskalice (neobavezno)..........................................223
Uklanjanje poklopca spojnice za pribor................................................................. 223
Podešavanje funkcije bljeskalice.............................................................226
[Firing Mode] (Način rada okidanja)/[Manual Flash Adjust.]
(Ručno prilagođavanje bljeskalice)........................................................................ 226
[Flash Mode] (Način rada bljeskalice)................................................................... 227
15
Sadržaj
[Flash Synchro] (Sinkronizacija bljeskalice).......................................................... 230
Prilagodba izlaza bljeskalice................................................................................. 231
[Auto Exposure Comp.] (Kompenzacija automatske ekspozicije)......................... 232
[Red-Eye Removal] (Uklanjanje efekta crvenih očiju)........................................... 232
Snimanje korištenjem bežične bljeskalice...............................................233
11.
Snimanje videozapisa
237
Snimanje videozapisa.............................................................................237
Postavke videozapisa.............................................................................240
[Rec. File Format] (Format datoteke snimanja)..................................................... 240
[Rec Quality] (Kvaliteta snimanja)......................................................................... 241
[Image Area of Video] (Područje slike videozapisa).............................................. 245
[Continuous AF] (Kontinuirani automatski fokus).................................................. 246
[AF Custom Setting(Video)] (Prilagodba postavki automatskog fokusa
(Videozapis))......................................................................................................... 247
[Luminance Level] (Razina osvjetljenja)................................................................ 248
Snimanje prilikom kontroliranja prekomjerne ekspozicije (koljeno)....................... 248
Prikaz/Podešavanje razine snimanja zvuka.......................................................... 250
Način rada kreativnog videozapisa.........................................................251
[CreativeVideo Combined Set.] (Kombinirane postavke kreativnog
videozapisa).......................................................................................................... 253
[High Speed Video] (Videozapis velike brzine)...................................................... 254
Snimanje videozapisa korištenjem povezanog vanjskog uređaja...........256
Vanjski monitor/Snimač ([HDMI Rec Output]) (HDMI izlaz tijekom snimanja)....... 256
Vanjski mikrofoni (neobavezni).............................................................................. 261
Prilagodnik XLR mikrofona (neobavezan)............................................................. 264
Slušalice................................................................................................................ 265
12.
Reprodukcija i uređivanje slika
267
Reprodukcija slika...................................................................................267
Reprodukcija videozapisa.......................................................................269
Izdvajanje slike iz videozapisa.............................................................................. 271
Prebacivanje načina prikaza...................................................................272
Povećani prikaz..................................................................................................... 272
Zaslon minijature................................................................................................... 274
Reprodukcija kalendara......................................................................................... 275
16
Sadržaj
Grupe slika..............................................................................................276
Brisanje slika...........................................................................................277
[RAW Processing] (Obrada RAW formata).............................................279
[Video Divide] (Podjela videozapisa).......................................................284
13.
Prilagođavanje fotoaparata
285
Funkcijski gumbi......................................................................................286
Registriranje funkcija na funkcijske gumbe........................................................... 287
Korištenje funkcijskih gumba................................................................................. 293
Funkcijska ručica.....................................................................................294
Registriranje funkcije na funkcijsku ručicu............................................................. 294
Korištenje funkcijske ručice................................................................................... 296
[Dial Operation Switch] (Promjena radnji kotačića).................................297
Registrirajte funkcije na kotačiće........................................................................... 297
Privremena promjena radnji kotačića.................................................................... 298
Prilagodba brzog izbornika......................................................................299
Registriranje na Brzi izbornik................................................................................. 299
Prilagođeni način.....................................................................................303
Registriranje u Prilagođenom načinu.................................................................... 303
Uporaba Prilagođenog izbornika........................................................................... 305
Pozivanje postavki................................................................................................. 306
Moj izbornik.............................................................................................307
Registracija u Mom izborniku................................................................................ 307
Uredi Moj izbornik.................................................................................................. 308
[Save/Restore Camera Setting] (Pohrani/Vrati postavke fotoaparata)....309
14.
Vodič kroz izbornike
310
Izbornik [Photo] (Foto)............................................................................. 311
Izbornik [Video]........................................................................................325
Izbornik [Custom] (Prilagođeno)............................................................... 332
Izbornik [Setup] (Postavke).....................................................................356
Izbornik [Playback] (Reprodukcija)..........................................................368
Unos znakova.........................................................................................376
17
Sadržaj
15.
Wi-Fi/Bluetooth
377
Wi-Fi/Bluetooth funkcije..........................................................................377
Povezivanje s pametnim telefonom........................................................379
Instaliranje “LUMIX Sync”...................................................................................... 380
Povezivanje s pametnim telefonom (Bluetooth veza)........................................... 381
Povezivanje s pametnim telefonom ([Wi-Fi connection])
(Bežično povezivanje)........................................................................................... 384
Prekidanje bežične povezanosti............................................................................ 389
Upravljanje fotoaparatom pomoću pametnog telefona...........................390
[Remote shooting] (Udaljeno okidanje)................................................................. 391
[Shutter Remote Control] (Udaljena kontrola zatvarača)....................................... 393
Transfer snimljenih slika........................................................................................ 395
Automatski transfer snimljenih slika...................................................................... 397
Snimanje informacija o lokaciji.............................................................................. 399
Napajanje fotoaparata........................................................................................... 400
Automatsko namještanje sata............................................................................... 401
Pohranjivanje informacija o postavkama............................................................... 402
Slanje snimki s fotoaparata.....................................................................403
[Smartphone] (Pametni telefon)............................................................................ 406
[PC] (Računalo)..................................................................................................... 409
[Printer] (Pisač)...................................................................................................... 412
[Web service] (Mrežne stranice)............................................................................ 414
[Cloud Sync. Service] (Usluga sink. oblaka)......................................................... 417
Bežična veza...........................................................................................419
[Via Network] (Putem mreže)................................................................................ 419
[Direct] (Izravno).................................................................................................... 423
Povezivanje s bežičnom mrežom uporabom ranije pohranjenih postavki............. 424
Slanje postavki i odabir snimki................................................................426
Postavke slanja snimki.......................................................................................... 426
Odabir snimki........................................................................................................ 427
Izbornik [Wi-Fi Setup] (Bežične postavke)..............................................428
“LUMIX CLUB”...................................................................................................... 429
18
Sadržaj
16.
Povezivanje s drugim uređajima
433
Gledanje na TV prijamniku......................................................................433
Uvoz snimki u računalo...........................................................................437
Instaliranje softvera............................................................................................... 437
Kopiranje slika na računalo................................................................................... 440
Pohranjivanje na Snimaču......................................................................443
Tethered snimanje...................................................................................445
Instaliranje softvera............................................................................................... 445
Upravljanje fotoaparatom s računala..................................................................... 446
Ispis.........................................................................................................448
17.
Materijali
452
Sustav dodataka digitalnog fotoaparata..................................................452
Uporaba neobaveznih dodataka.............................................................453
Držač baterije (neobavezan)................................................................................. 453
Daljinski upravljač zatvarača (neobavezan).......................................................... 454
Prilagodnik punjenja (neobavezan)/ Ispravljač istosmjerne struje
(neobavezan)........................................................................................................ 455
Prikazi monitora/tražila............................................................................456
Zaslon snimanja.................................................................................................... 456
Zaslon reprodukcije............................................................................................... 461
Prikazi poruka.........................................................................................464
Rješavanje problema..............................................................................467
Oprez kod uporabe.................................................................................478
Trajanje uporabe, broj fotografija............................................................488
Broj fotografija koje je moguće snimiti, dostupno vrijeme snimanja........490
Popis početnih postavki/Pohranjivanje prilagodbi/Kopirane postavke....493
Popis funkcija koje je moguće namjestiti u svakom načinu snimanja.....505
Specifikacije............................................................................................510
Sadržaj....................................................................................................519
Zaštićeni znakovi i licence.......................................................................525
19
Sadržaj po funkcijama
Izvor napajanja
Punjenje
Pogreška prilikom punjenja
Indikator baterije
Napajanje
[Battery Information]
(Informacije o bateriji)
Funkcija za uštedu energije
Trajanje uporabe, broj slika
 40
 42
 47
 49
 47
 363
 51
 488
Kartica
Kartice koje se mogu koristiti
 29
[Card Format] (Format kartice)
 55
[Double Card Slot Function]
(Funkcija dvostrukog utora za karticu)  94
[Destination Card Slot]
(Odredište utora za karticu)
 94
Prebacivanje reprodukcije kartice
 268
 274
Struktura mape
 442
[Folder/File Settings]
(Postavke mape / datoteke)
 95
[File Number Reset] (Ponovno
postavljanje broja datoteke)
 97
Unos teksta
 376
Broj slika koje se mogu snimiti,
vrijeme snimanja
 490
Objektivi
Pričvršćivanje
[Image Stabilizer]
(Stabilizator slike)
Osnovne postavke
[Language] (Jezik)
[Clock Set] (Postavke sata)
[Time Zone] (Vremenska zona)
[Beep] (Zvučni signal)
[Copyright Information]
(Informacije o autorskim pravima)
[Reset] (Ponovno postavljanje)
Tražilo
Dioptrijsko podešavanje
Uvećanje prikaza
Senzor okulara
[Eye Sensor AF] (Senzor okulara
za automatski fokus)
20
 56
 179
 366
 60
 366
 361
 357
 83
 73
 73
 74
 339
Prikaz
Snimanje ekrana
 456
Reprodukcija ekrana
 461
Tražilo
 36
Status LCD
 37
Upravljačka ploča
 459
Prebacivanje prikaza
 75
Monitor/tražilo prilagodba
 359
Monitor/tražilo osvjetljenje
 359
Brzina prikaza
 358
Mjerač razine
 346
Linije mreže
 348
[Histogram]
 347
[Sheer Overlay] (Prozračno prekrivanje)  354
Provjera prekomjernog izlaganja
 353
[HLG View Assist]
(Pomoć pri HLG pregledu)
 354
AF/MF (Automatski fokus/Ručni fokus)
Način fokusiranja
 98
Odabir načina rada
 105
automatskog fokusiranjaí
 338
Otkrivanje lica/oka/ljudi
 106
Otkrivanje životinja
 107
Praćenje kretanja
 109
[AF ON] (Uključeno automatsko
fokusiranje)
 101
Premještanje područja
automatskog fokusiranja
 119
Povećani prikaz
 101
 126
Podešavanje osjetljivosti
automatskog fokusiranja
 103
Zaključavanje automatskog
fokusa/automatske ekspozicije
 198
Automatsko fokusiranje osjetljivo
na dodir
 121
[Touch Pad AF] (Automatsko fokusiranje
pomoću podloge osjetljive na dodir)  122
[AF Assist Light] (Lampica za pomoć
pri automatskom fokusiranju)
 316
MF (Ručno fokusiranje)
 124
[MF Guide] (Smjernice za ručno
fokusiranje)
 337
[MF Assist] (Pomoći pri ručnom
fokusiranju)
 337
[Focus Peaking] (Naglašavanje
fokusa bojom)
 317
Sadržaj po funkcijama
Rad
Način rada
 132
Snimanje u nizu
 133
[6K/4K PHOTO]
 137
[Time Lapse Shot] (Odgođeno
snimanje fotografija)
 152
Snimanje s animacijom fotografija  155
[Self Timer] (Automatski okidač)
 160
[Post-Focus] (Naknadno fokusiranje)  168
Kvaliteta slike
[Picture Size] (Veličina slike)
[Picture Quality] (Kvaliteta slike)
RAW
JPEG
Omjer stranica
[White Balance] (Balans bijele boje)
[Photo Style] (Stil fotografije)
[Filter Settings] (Postavke filtra)
[Color Space] (Prostor boje)
[6K/4K PHOTO Noise Reduction]
(6K/4K PHOTO smanjenje buke)
[Flicker Decrease (Photo)]
(Smanjenje treperenja (Foto))
[Long Exposure NR] (Smanjenje
buke pri dugoj ekspoziciji)
[i.Dynamic Range] (i. dinamički
opseg)
[Vignetting Comp.] (Vinjetiranje
kompozicije)
[Diffraction Compensation]
(Kompenzacija difrakcije)
Fotografiranje
Način snimanja
Brzi izbornik
Zumiranje
[Ex. Tele Conv.] (Dodatna Tele
konverzija)
[Image Stabilizer] (Stabilizator slike)
Uzastopno snimanje
Lampica snimanja
[High Resolution Mode] (Način rada
visoke razlučivosti)
[Multiple Exposure] (Višestruka
ekspozicija)
[HLG Photo] (HLG fotografije)
[Shutter Type] (Vrsta zatvarača)
[Silent Mode] (Tihi način rada)
Snimanje daljinskim upravljačem
Prikaz zaslona
 90
 92
 92
 92
 89
 201
 206
 211
 335
 147
 322
 313
 314
 315
 315
 68
 78
 128
 129
 179
 162
 194
 217
 323
 221
 177
 176
 454
 456
Ekspozicija
[Exposure Comp.] (Kompenzacija
ekspozicije)
Promjena vrijednosti
Način pregleda
[Metering Mode] (Način mjerenja)
Zaključavanje automatske
ekspozicije
[One Push AE] (Automatska
ekspozicija jednim dodirom)
[Touch AE] (Automatska ekspozicija
osjetljiva na dodir)
[Sensitivity] (Osjetljivost)
[Extended ISO] (Proširena ISO)
Snimanje videozapisa
Snimanje videozapisa
Način rada kreativnog videozapisa
[Rec. File Format] (Format datoteke
snimanja)
[AVCHD]
[MP4]
[Rec Quality] (Kvaliteta snimanja)
Razlučivost
Brzina kadrova
Brzina bita
Kut gledanja
Postavke ekspozicije
Podešavanje osjetljivosti
automatskog fokusiranja
[Continuous AF] (Kontinuirani
automatski fokus)
[High Speed Video] (Video velike
brzine)
Razina osvjetljenja
Koljeno
Snimanje zvuka
Slušalice
[Sound Output] (Izlaz zvuka)
Smanjenje buke vjetra
Prigušivač
[Flicker Decrease (Video)]
(Smanjenje treperenja (Videozapis))
HDMI izlaz
Izlazna bitna vrijednost (HDMI)
Vanjski mikrofon
XLR prilagodnik mikrofona
Snimanje daljinskim upravljačem
 196
 187
 195
 185
 198
 291
 88
 199
 334
 237
 251
 240
 240
 240
 241
 241
 241
 241
 245
 238
 247
 246
 254
 248
 248
 250
 265
 265
 330
 250
 327
 256
 259
 261
 264
 454
21
Sadržaj po funkcijama
Bljeskalica
Vanjska bljeskalica
[Firing Mode] (Način okidanja)
[Flash Mode] (Način rada
bljeskalice)
Prilagodba izlaza bljeskalice
[Flash Synchro] (Sinkronizacija
bljeskalice)
[Wireless Flash Setup]
(Postavljanje bežične bljeskalice)
Reprodukcija
[Auto Review] (Automatski pregled)
Reprodukcija slika
Reprodukcija videozapisa
Prikaz minijature
Prikaz kalendara
Uvećani prikaz
Grupne slike
Spremanje 6K/4K fotografija
Gledanje na TV-u
Brisanje
Prikaz zaslona
Uređivanje slika
[RAW Processing] (Obrada
RAW formata)
[Protect] (Zaštita)
[Rating] (Ocjena)
[Resize] (Promjena veličine)
[Rotate] (Rotacija)
[Video Divide] (Dijeljenje
videozapisa)
[Copy] (Kopiranje)
Prilagođavanje
Izbornik [Custom] (Prilagođeno)
Gumb funkcije
Funkcijska ručica
Prilagođeni način snimanja
Moj izbornik
Brzi izbornik
Radnje kotačićem
Spremanje postavki fotoaparata
22
 223
 226
 227
 231
 230
 233
 345
 267
 269
 274
 275
 272
 276
 145
 433
 277
 461
 279
 372
 372
 373
 373
 284
 374
 332
 286
 294
 303
 307
 299
 297
 309
Povezivanje s drugim uređajima
Slanje slika (Računalo)
Ispis
Gledanje na TV-prijamniku
HDMI izlaz
Povezano snimanje
Držač kabela
Wi-Fi/Bluetooth
Bluetooth Veza
[Wi-Fi connection] (Wi-Fi veza)
[Wi-Fi Setup] (Wi-Fi podešavanja)
Aplikacija pametnog telefona
“LUMIX Sync”
[Remote shooting] (Snimanje na
daljinu)
Informacije o lokaciji
Slanje slika
([Smartphone] (Pametni telefon))
Slanje slika ([PC]) (Računalo)
Slanje slika ([Printer]) (Pisač)
Slanje slika ([Web service])
(Mrežna usluga)
Slanje slika ([Cloud Sync. Service])
(Usluga sinkronizacije Clouda)
Spremanje postavki fotoaparata
“LUMIX CLUB”
Softver
“PHOTOfunSTUDIO”
“SILKYPIX”
“LUMIX Tether”
Održavanje
[Sensor Cleaning] (Čišćenje
senzora)
[Pixel Refresh] (Osvježavanje
piksela)
 437
 448
 433
 435
 445
 257
 381
 384
 419
 428
 379
 391
 399
 395
 406
 409
 412
 414
 417
 402
 429
 438
 439
 445
 366
 366
1. Uvod
1. Uvod
Prije uporabe
 Firmver vašeg fotoaparata/objektiva
Ažuriranje firmvera može biti pruženo kako bi se poboljšale mogućnosti fotoaparata ili kako bi
se dodala funkcionalnost. Za jasnije snimanje preporučamo ažuriranje firmvera fotoaparata/
objektiva na najnoviju verziju.
• Kako biste vidjeli najnovije informacije o firmveru ili kako biste ga
preuzeli, posjetite sljedeću stranicu za podršku:
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Stranica je dostupna samo na engleskom jeziku)
• Kako biste provjerili verziju firmvera fotoaparata/objektiva, pričvrstite
objektiv na fotoaparat i odaberite [Firmware Version] (Verzija firmera)
u izborniku [Setup] ([Others]) (Postavke) (Ostalo). Firmver također možete ažurirati na
[Firmware Version] (Verzija firmvera). ( 367)
• Ovaj dokument vam daje objašnjenje za firmver fotoaparata verziju 1.0. Promjene
nakon nadogradnje firmvera detaljno su opisane u “Uputama za uporabu” (PDF format).
Pogledajte to preuzimanjem s web stranice. ( 5)
 Rukovanje fotoaparatom
Ne izlažite fotoaparat jakim vibracijama, udarcima ili pritisku.
To može dovesti do kvara ili oštećenja.
– Ne ispuštajte ga i ne udarajte ga o tvrde površine.
– Ne pritišćite jako na objektiv ili monitor.
Ako na monitor padne pijesak, prašina ili tekućina, obrišite ga mekom i
suhom krpom.
– Operacije osjetljive na dodir mogu biti pogrešno prepoznate.
Kada se koristi pri niskim temperaturama (-10 °C do 0 °C (14 °F do 32 °F))
– Prije uporabe pričvrstite objektiv tvrtke Panasonic s minimalnom preporučenom radnom
temperaturom od -10°C (14°F).
23
1. Uvod
Ne stavljajte ruke unutar tijela fotoaparata.
Kako je senzorna jedinica precizna naprava, može doći do neispravnosti
ili oštećenja.
Ako tresete fotoaparat dok ga isključujete, može raditi senzor ili se čuti
zvuk zveckanja. To je uzrokovano mehanizmom stabilizatora slike u tijelu.
Nije riječ o kvaru.
 Otpornost na prskanje
Otpornost na prskanje je pojam koji se koristi za opisivanje dodatne razine
zaštite koju ovaj fotoaparat nudi tijekom izlaganja minimalnim količinama
vlage, vode ili prašine. Otpornost na prskanje ne jamči da neće doći do
oštećenja ako je ovaj fotoaparat izložen ili je u izravnom kontaktu s vodom.
Kako bi se smanjila mogućnost oštećenja, provodite sljedeće mjere
predostrožnosti:
– Mogućnost otpornosti na prskanje radi povezano s objektivima koji su posebno
napravljeni kako bi podupirali ovu mogućnost.
– Sigurno zatvorite sva vratašca, postavite poklopce utičnica i pokrove, itd.
– Kada su objektiv ili poklopac uklonjeni ili su vratašca otvorena, nemojte dozvoliti da
unutra uđu pijesak, prašina ili vlaga.
– Ako na fotoaparat padne tekućina, obrišite ga mekom i suhom krpom.
 Kondenzacija (Kada su objektiv, tražilo ili monitor zamagljeni)
• Do kondenzacije dolazi kad se promijene temperatura okoliša ili vlažnost. Pazite na
kondenzaciju, jer ona može uzrokovati mrlje i gljivice, te neispravnost objektiva, tražila ili
monitora.
• Ako dođe do kondenzacije, isključite fotoaparat i ostavite ga na otprilike 2 sata. Kondenzat
će nestati prirodnim putem kada temperatura fotoaparata postane približna vanjskoj
temperaturi.
 Uvijek obavite probno snimanje unaprijed
Unaprijed izvršite probno snimanje važnih događaja (vjenčanja, itd.), kako biste provjerili da
snimanje može biti provedeno normalno.
24
1. Uvod
 Nema naknade u pogledu snimanja
Imajte na umu da se ne može osigurati naknada u slučaju da snimanje nije moguće izvesti
zbog problema s fotoaparatom ili karticom.
 Budite oprezni u vezi autorskih prava
U skladu sa zakonom o autorskim pravima, ne možete koristiti slike i audio zapise za osobnu
uporabu bez dozvole vlasnika autorskih prava.
Budite oprezni, jer postoje slučajevi kada se ograničenja primjenjuju na snimanje, čak i ako su
namijenjeni osobnom užitku.
 Također pročitajte i “Mjere opreza pri uporabi” ( 478)
25
1. Uvod
Standardna dodatna oprema
Tijelo digitalnog
fotoaparata
(Ovo se odnosi
na fotoaparat u
dokumentu.)
USB kabel za
povezivanje (C–C)
K1HY24YY0022
Provjerite da li je sva dodatna oprema
isporučena prije nego počnete koristiti
fotoaparat.
• Brojevi proizvoda vrijede od siječnja 2019.
Podložni su promjenama.
Pakiranje baterije
(Ovo se u dokumentu
odnosi na pakiranje
baterije ili bateriju.)
• Prije uporabe
napunite bateriju.
USB kabel za
povezivanje (A–C)
K1HY24YY0021
Držač kabela
DMW-BLJ31
Punjač baterije*1
(Ovo se u dokumentu
odnosi na punjač
baterije ili punjač.)
1QB1MC891Z
Remen za nošenje na
ramenu
DMW-BTC14
(: DVLC1004Y)
Prilagodnik za
izmjeničnu struju
• Koristi se za punjenje
i napajanje.
DVLV1001Y
Mrežni kabel za izmjeničnu struju
K2CQ2YY00082
26
DVPW1018Z
Poklopac tijela*2
K2CT3YY00034
1HE1MC891Z
1. Uvod
Školjka okulara*2
Poklopac priključka za
držač baterije*2
7YE1MC891Z
Poklopac spojnice za
pribor*2
DVKK1054Z
Poklopac utičnice
za sinkronizaciju
bljeskalice*2
DVYE1121Z
VKF5108
*1 Naručite dio broj A ako želite kupiti samo punjač baterije.
*2 Prikačen je na fotoaparat u trenutku kupnje.
Stavke isporučene sa DC-S1M (Komplet proizvoda za objektiv)
Izmjenjivi objektiv
u punom okviru od
35 mm
• Ovaj je objektiv
otporan na prašinu i
prskanje.
Poklopac objektiva*3
S-R24105
Sjenilo objektiva
1GE1Z276Z
Stražnji poklopac
objektiva*3
1ZE4SR24105Z
RGE1Z276Z
*3 Prikačen je na objektiv u trenutku kupnje.
• Memorijska kartica nije obavezna.
• Posavjetujte se s prodavačem ili Panasonicom ako izgubite isporučenu dodatnu opremu.
(Dodatnu opremu možete kupiti odvojeno.)
27
1. Uvod
Objektivi koji se mogu koristiti
Nosač objektiva ovog fotoaparata u skladu je s L-Mount standardom Leica
Camera AG. Može se koristiti s izmjenjivim objektivima s punim okvirom od 35
mm i izmjenjivim objektivima veličine APS-C ovog standarda.
• U ovom dokumentu, izmjenjivi objektiv u punoj veličini od 35 mm koji je sukladan standardu
Leica Camera AG L-Mount naziva se objektivom punog okvira, a izmjenjivi objektiv
APS-Csize sukladan ovom standardu naziva se APS-C objektiv. Kada se ne pravi razlika
između objektiva s punim okvirom i APS-C objektiva, oboje se nazivaju objektiv.
 Napomene za korištenje objektiva i APS-C
Kada se koriste APS-C objektivi, neke funkcije, kao što je područje slike,
onemogućene su ili rade drugačije. ( 89, 90, 129, 137, 168, 177, 211, 217,
221, 245, 323)
• Za više najnovijih informacija o podržanim objektivima
pogledajte kataloge/web stranice.
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Stranica je dostupna samo na engleskom jeziku)
• Kut gledanja tijekom snimanja s objektivom APS-C jednak je kutu gledanja fokalne
duljine od 1.5k kada se pretvori u fokalnu duljinu 35 mm filmske kamere. (Ako se
koristi objektiv od 50 mm, kut gledanja bit će jednak 75 mm objektivu.)
28
1. Uvod
Memorijske kartice koje se mogu koristiti
S ovim fotoaparatom možete koristiti XQD memorijsku karticu i SD memorijsku
karticu.
• XQD memorijska kartica u ovom dokumentu se naziva XQD kartica.
SD memorijska kartica, SDHC memorijska kartica, i SDXC memorijska kartica nazivaju se
zajedničkim imenom SD kartica.
Kada se ne pravi razlika između XQD kartice i SD kartice, nazivaju se jednostavno kartica.
XQD kartica
XQD memorijska kartica
(od 32 GB do 256 GB)
• Rad s Sony XQD G Series / M Series, potvrđen je za ovaj
fotoaparat.
(Od siječnja 2019.)
• AVCHD videozapisi ne mogu biti snimani s XQD karticom.
SD kartica
SD memorijska kartica
(od 512 MB do 2 GB)
• Fotoaparat podržava SDHC/SDXC memorijske kartice
kompatibilne s UHS brzine klase 3 standarda UHS-I/UHSII.
SDHC memorijska kartica
(od 4 GB do 32 GB)
• Fotoaparat podržava SDHC/
SDXC memorijske kartice
kompatibilne s videozapisima
brzine klase 90 standarda UHSII.
SDXC memorijska kartica
(od 48 GB do 128 GB)
• Provjeren je rad s Panasonic karticama s lijeve strane.
• Za najnovije informacije provjerite sljedeću podržanu web
stranicu.
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Stranica je dostupna samo na engleskom jeziku)
29
1. Uvod
 SD kartice koje se mogu stabilno koristiti s ovim
fotoaparatom
Kako bi se osigurala stabilnost korištenja sljedećih funkcija snimanja, koristite
karticu podržanih SD klasa brzine, UHS klasa brzine i klasa brzine videozapisa.
• Klase brzine su standardi SD kartice koji jamče minimum brzine potreban za kontinuirani
zapis.
• Kada koristite XQD kartice, moći ćete koristiti funkcije bez obzira na vrstu kartice.
Funkcija snimanja
4K videozapis
Video velike brzine
6K/4K Fotografija
Naknadno fokusiranje
Klasa brzine
Primjer prikaza
UHS razred brzine 3
Video klasa brzine 30 ili viša
• Ako prekidač SD kartice za zabranu pisanja A postavite
na “LOCK” (ZAKLJUČANO), možda nećete moći pisati ili
brisati podatke, formatirati karticu ili prikazati podatke prema
datumu i vremenu snimanja.
• Uslijed djelovanja elektromagnetskih valova, statičkog
elektriciteta ili kvara na fotoaparatu ili kartici, može doći do
oštećenja podataka spremljenih na kartici. Preporučuje se
napraviti sigurnosnu kopiju važnih podataka.
• Držite memorijsku karticu dalje od domašaja djece kako biste spriječili ga je
progutaju.
30
1. Uvod
Nazivi dijelova
Fotoaparat
8
9
10
11
12
1
2
13
3
14
4
15
5
16
17
18
6
7
1
Stereo mikrofon ( 250)
• Nemojte blokirati mikrofon prstima.
Zvuk će biti teško snimiti.
2
Način rada kotačića ( 68)
3
Gumb za zaključavanje kotačića
načina ( 68)
4
Kotačić načina rada ( 132)
5
Spojnica za pribor (poklopac
spojnice za pribor) ( 223)
• Držite poklopac spojnice za pribor
dalje od domašaja djece kako
biste spriječili gutanje.
6
[LVF] gumb ( 74)
7
Zvučnik ( 361)
8
Prednji kotačić ( 70)
9
Gumb zatvarača ( 66)
10
[WB] (Balans bijele boje) gumb
( 201)
11
[ ] (Kompenzacija ekspozicije)
gumb ( 196)
12
[ISO] (ISO osjetljivost) gumb ( 199)
13
Prekidač za uključivanje/isključivanje
fotoaparata ( 60)
14
[
] (Status LCD pozadinskog
osvjetljenja) gumb ( 77, 360)
15
Prednji kotačić ( 70)
16
Status LCD ( 37, 360)
17
[
] (Kontrolna oznaka udaljenosti
snimanja) ( 127)
18
[V.MODE] gumb ( 73)
31
1. Uvod
1
6
7
8
2
9
10
11
12
13
14
15
16
17
3
4
5
1
Kotačić za dioptrijsku prilagodbu
( 73)
2
Ručica za zaključavanje ( 72)
3
[(] (Playback) Reprodukcijski
gumb ( 267)
4
Ručica za zaključavanje monitora
( 65)
5
Monitor ( 456)/Zaslon osjetljiv na
dodir ( 71)
6
Gumb za snimanje videozapisa
( 237)
7
[
] (AF mode) (Način
automatskog fokusiranja) gumb)
( 99)
8
[AF ON] gumb za uključivanje
automatskog fokusiranja ( 101)
9
Ručica za način fokusiranja
( 99, 124)
10
Upravljačka ručica ( 71)/
Funkcijski gumbi ( 286)
Središte: Fn8, : Fn9, : Fn10,
: Fn11, : Fn12
11
[Q] gumb za brzi izbornik ( 78)
12
Gumbi pokazivača ( 70)/Funkcijski
gumbi ( 286)
: Fn13, : Fn14, : Fn15,
: Fn16
13
Kontrolni kotačić ( 70)
14
Gumb [MENU/SET] (IZBORNIK/
NAMJESTI) ( 70, 80)
15
[ ] Gumb za otkazivanje (Cancel)
( 82)
16
[ ] Gumb za brisanje (Delete)
( 277)
17
Gumb [DISP.] (PRIKAZ) ( 75)
• Ako pritisnete [
], sljedeći gumbi svijetle.
Vrijeme sijanja može se promijeniti na [Illuminated Button] (gumbu osvjetljenja) u
izborniku [Custom] (Prilagođeno) ([Operation]) (Radnja). ( 344)
– [(] gumb/[Q] (BRZI IZBORNIK) gumb/[ ] gumb/[ ] gumb/[DISP.] (PRIKAZ)
gumb
32
1. Uvod
1
2
3
4
7
9
10
11
12
13
5
6
8
14
1
Senzor okulara ( 74)
10
Vratašca kartice ( 53)
2
3
Tražilo ( 74)
11
Lampica pristupa kartici ( 54)
Školjka okulara ( 481)
12
4
Ručica za zaključavanje školjke
okulara ( 481)
Poklopac ispravljača istosmjerne
struje (DC) ( 455)
• Kada koristite prilagodnik za
izmjeničnu struju, obavezno
koristite Panasonicov ispravljač za
istosmjernu struju (DMW-DCC16:
neobavezan) i prilagodnik za
izmjeničnu struju (DMW-AC10E:
neobavezan).
• Uvijek koristite originalni
Panasonicov prilagodnik za
izmjeničnu struju (DMWAC10E:
neobavezni).
• Pri uporabi prilagodnika za
izmjeničnu struju (neobavezno),
koristite se kabelom za napajanje
izmjeničnom strujom isporučen s
prilagodnikom (neobavezan).
5
Utor za tronožac ( 486)
• Možda nećete moći postaviti i
učvrstiti tronožac vijcima dužine
5,5 mm (0,22 inča) ili više za
fotoaparat. Ukoliko to učinite,
možete oštetiti fotoaparat.
6
Priključak za držač baterije
(poklopac priključka za držač
baterije) ( 453)
• Poklopac priključka držača baterije
držite van dosega djece kako biste
spriječili da ga progutaju.
7
Utor za karticu 2 ( 53)
8
Utor za karticu 1 ( 53)
9
Ručica za zaključavanje vratašca
kartice ( 53)
13
Vratašca baterije ( 43)
14
Ručica za otpuštanje vratašca
baterije ( 43)
33
1. Uvod
7
1
2
8
3
4
5
9
10
6
11
12
18 17 16 15 14
1
Otvor za postavljanje remena za
nošenje na ramenu ( 38)
2
13 1
10
Lampica automatskog okidača
( 160)/Lampica za pomoć pri
automatskom fokusiranju ( 316)
Utičnica za slušalice ( 265)
• Prekomjeran zvučni pritisak iz
slušalica može uzrokovati gubitak
sluha.
11
USB priključak ( 440, 448)
3
Funkcijski gumb (Fn1) ( 286)
12
Utičnica [HDMI] ( 433)
4
Držač
13
Funkcijska ručica ( 294)
5
Gumb pregleda ( 195)/Funkcijski
gumb (Fn2) ( 286)
14
Utor
15
Kontaktne točke
16
Senzor
17
Igla za zaključavanje objektiva
18
Oznaka za postavljanje objektiva
( 57)
6
Gumb za otpuštanje objektiva ( 57)
7
Utičnica za sinkronizaciju bljeskalice
(poklopac utičnice za sinkronizaciju
bljeskalice) ( 224)
• Držite poklopac utičnice za
sinkronizaciju bljeskalice dalje
od domašaja djece kako biste
spriječili gutanje.
8
Utičnica [REMOTE] (DALJINSKI)
( 454)
9
Utičnica [MIC] (MIKROFON) ( 261)
34
1. Uvod
Isporučeni objektivi
S-R24105
1
2 3 4 5 6
1
Površina objektiva
2
Prsten fokusa ( 125)
3
Prsten zuma ( 128)
4
O.I.S. prekidač ( 180)
5
Prekidač [AF/MF] (AUTOMATSKO
FOKUSIRANJE/RUČNO
FOKUSIRANJE) ( 99, 124)
• Možete prebacivati između
automatskog fokusiranja AF i
ručnog fokusiranja MF.
Ako je [MF] (RUČNO
FOKUSIRANJE) postavljeno na
objektivu ili fotoaparatu, rad će biti
s ručnim fokusom.
7
8 9
6
Prekidač za zaključavanje zumiranja
• Kada postavite fokalnu duljinu
na 24 mm i postavite prekidač na
[LOCK] (ZAKLJUČANO), prsten
zumiranja je zaključan.
7
Kontaktne točke
8
Guma za montiranje objektiva
( 482)
9
Oznaka za postavljanje objektiva
( 57)
35
1. Uvod
Prikaz tražila/monitora
U trenutku kupnje, tražilo/monitor prikazuju sljedeće ikone.
Informacije o ikonama koje nisu opisane ovdje, potražite na stranici 456.
Tražilo
1
2
3 4
5
6
7
Monitor
AFS
FINE
L
FINE
L
60
60 F4.0
ISO100
ISO100
999
999
8
9 1011 12
1
Stil fotografije ( 206)
11
Brzina zatvarača ( 66)
2
Mjerač razine ( 346)
12
Vrijednost otvora blende ( 66)
3
Kvaliteta slike ( 92)/Veličina slike
( 90)
13
4
Područje automatskog fokusa
( 119)
Vrijednost kompenzacije ekspozicije
( 196)/Pomoć pri ručnoj ekspoziciji
( 193)
14
ISO osjetljivost ( 199)
5
Način fokusiranja ( 98, 124)
15
6
Način automatskog fokusiranja
( 105)
Utor za karticu ( 53)/Funkcija
dvostrukog utora za karticu ( 94)
16
7
Stabilizator ( 179)
8
Fokusiranje (svijetli zeleno) ( 66)/
Stanje snimanja (svijetli crveno)
( 218, 237)
Broj slika koje se mogu snimiti
( 490)/Broj slika koje se mogu
slikati kontinuirano ( 135)/
Raspoloživo vrijeme snimanja
( 491)
9
Način snimanja ( 68)
17
Indikator baterije ( 49)
10
Način mjerenja ( 185)
• Pritisnite [
36
13
F4.0 ±0
AFS
14 15 16 17
] kako biste se prebacivali između prikaza/skrivanja mjerača razine.
1. Uvod
Status LCD zaslona
Prikazuje postavke snimanja fotoaparata.
2 3
4
5
6
7
8
9
1
14
13
1
Balans bijele boje ( 201)
2
Vrijednost kompenzacije ekspozicije
( 196)/Uzastopno snimanje
( 165)
3
Način mjerenja ( 185)
4
Brzina zatvarača ( 66)/Balans
bijele boje (Temperatura boja)
( 202)
5
Kompenzacija ekspozicije ( 196)
6
Vrijednost otvora blende ( 66)
7
Wireless (Wi-Fi/Bluetooth) stanje
veze ( 377)
8
Prilagodba izlaza bljeskalice ( 231)
12
11
9
10
ISO osjetljivost ( 199)/Vrijednost
kompenzacije ekspozicije ( 196)
10
Broj slika koje se mogu snimiti
( 490)/Broj slika koje se mogu
slikati kontinuirano ( 135)/
Raspoloživo vrijeme snimanja
( 491)
11
Utor za karticu ( 53)
12
Indikator baterije ( 49)/Indikator
napajanja ( 47)
13
Kvaliteta slike ( 92)
14
Veličina slike ( 90)
• Informacije o snimanju se ne prikazuju na statusnom LCD zaslonu tijekom
reprodukcije i rada izbornika.
• Metoda osvjetljenja statusa LCD pozadinskog osvjetljenja ( 77)
37
2. Početak rada
2. Početak rada
Pričvršćivanje remena za nošenje na ramenu
Kako biste spriječili pad fotoaparata, pričvrstite remen za nošenje na ramenu na
fotoaparat prateći sljedeći postupak.
1
Provucite remen za nošenje
na ramenu kroz otvor za
postavljanje remena za nošenje
na ramenu A.


2
Provucite kraj remena za
nošenje na ramenu kroz prsten
i nakon toga ga provucite kroz
zadržač.


3
Provucite kraj remena za
nošenje na ramenu kroz rupu na
drugoj strani zadržača.


4
Provucite remen za nošenje na
ramenu i nakon toga provjerite
hoće li se izvući.
• Pričvrstite suprotni kraj remena za nošenje
na ramenu koristeći isti postupak.
38


2. Početak rada
• Koristite remen za nošenje na ramenu oko svog ramena.
– Ne omotavajte remen oko svoga vrata.
To može uzrokovati ozljede ili nezgode.
• Ne ostavljajte remen za nošenje na ramenu na mjesta koja su u domašaju djece.
– To može uzrokovati nesreću ako se greškom omota oko vrata.
39
2. Početak rada
Punjenje baterije
Bateriju možete puniti koristeći isporučeni punjač ili u tijelu fotoaparata.
Ako uključite fotoaparat, također možete puniti bateriju dok se fotoaparat napaja
iz električne utičnice.
Umjesto korištenja električne utičnice, fotoaparat također možete spojiti koristeći
uređaj koji podržava USB PD (USB napajanje).
• Baterija koja može biti korištena sa fotoaparatom je DMW-BLJ31. (Od siječnja
2019.)
• Baterija nije napunjena u trenutku kupnje. Prije uporabe napunite bateriju.
Punjenje putem punjača
Vrijeme punjenja
Približno 130 minuta
• Koristite priloženi punjač i prilagodnik za izmjeničnu struju.
• Navedeno vrijeme punjenja odnosi se na vrijeme potrebno za punjenje kada je
baterija potpuno prazna.
Vrijeme potrebno da se baterija napuni može varirati u ovisnosti od toga koliko
je baterija korištena.
Punjenje traje duže nego obično pri visokoj ili niskoj temperaturi i kada se
baterijom nije koristilo dulje vrijeme.
• Za punjenje koristite proizvode isporučene uz fotoaparat.
• Punjač koristite samo unutar prostorija.
40
2. Početak rada
1
Spojite punjač i prilagodnik za
izmjeničnu struju s USB kabelom
za povezivanje (C–C ).
• Držite utikače i umetnite ih izravno.
(Umetanje pod kutom može uzrokovati
deformiranje ili kvar)
2
3
Spojite mrežni kabel izmjenične
struje s prilagodnikom izmjenične
struje, a zatim ga uključite u
električnu utičnicu.


Umetnite bateriju.
● Umetnite kraj baterije i zatim pritisnite.
● Lampica [CHARGE] (PUNJENJE) A će
treperiti i punjenje počinje.


• Nemojte koristiti bilo koje druge USB kabele za povezivanje osim isporučenog USB
kabela za povezivanje (C–C).
To može dovesti do kvara.
• Ne koristite bilo koji drugi prilagodnik za izmjeničnu struju, izuzev isporučenog.
To može dovesti do kvara.
• Ne koristite bilo koji drugi mrežni kabel za izmjeničnu struju (AC), izuzev
isporučenog.
To može dovesti do kvara.
41
2. Početak rada
 Lampica [CHARGE] (PUNJENJE)
Status
punjenja
od 0% do 49%
od 50% do
79%
od 80% do
99%
100%
Lampica
[CHARGE]
(PUNJENJE)
A Treperi
B Svijetli
C Isključeno
• Nakon punjenja, odspojte izvor napajanja i uklonite bateriju.
• Ako lampica [50%] treperi brzo, to znači da se punjenje ne odvija.
– Temperatura baterije ili okoliša je ili previše visoka ili previše niska.
Pokušajte punjenje pri temperaturi okoliša između 10 °C i 30 °C (50 °F i 86 °F).
– Krajevi punjača ili baterije su prljavi.
Uklonite vezu sa izvorom napajanja i obrišite ga suhom krpom.
42
2. Početak rada
Umetanje baterije
• Uvijek se koristite originalnim Panasonicovim baterijama (DMW-BLJ31).
• Ako se koristite baterijama drugih proizvođača, ne možemo jamčiti kvalitetu ovog
uređaja.
1
2
3
Isključite fotoaparat.
Otvorite vratašca baterije.
● Pomaknite ručicu za otpuštanje
vratašca baterije u položaj [OPEN]
(OTVORENO).
Umetnite bateriju.
● Umetnite kraj baterije i pritišćite dok ne
začujete zvuk zaključavanja.
• Provjerite da li ručica A drži bateriju na
mjestu.
4

Zatvorite vratašca baterije.
● Zatvorite vratašca baterije i gurnite
ručicu za otpuštanje vratašca baterije u
položaj [LOCK] (ZAKLJUČANO).
43
2. Početak rada
 Uklanjanje baterije
1 Isključite fotoaparat.
2 Otvorite vratašca baterije.
• Provjerite je li lampica A pristupa kartici
isključena, a zatim otvorite vratašca baterije.
3 Gurnite ručicu B u pravcu strelice, a zatim
uklonite bateriju.

• Provjerite da na unutarnjoj strani (gumeni pečat) vrata baterije nema stranog
materijala.
• Uklonite bateriju nakon uporabe.
(Ako se ostavi dugo vremena ili nakon punjenja, baterija će se isprazniti.)
• Baterija se zagrijava nakon korištenja, te za vrijeme i nakon punjenja.
Fotoaparat se također zagrijava tijekom uporabe. Nije riječ o kvaru.
• Prije vađenja baterije provjerite jesu li fotoaparat i lampica pristupa kartici isključeni.
(Fotoaparat možda neće raditi ispravno ili kartica i snimljene slike mogu biti
oštećeni.)
• Budite oprezni prilikom vađenja baterije jer baterija može iskočiti.
44
2. Početak rada
Punjenje baterije s pomoću fotoaparata
Vrijeme punjenja
Približno 140 minuta
• Korištenje tijela fotoaparata i isporučenog prilagodnika izmjenične struje.
Fotoaparat je isključen.
• Navedeno vrijeme punjenja odnosi se na vrijeme potrebno za punjenje kada je
baterija potpuno prazna.
Vrijeme potrebno da se baterija napuni može varirati u ovisnosti od toga koliko
je baterija korištena.
Punjenje traje duže nego obično pri visokoj ili niskoj temperaturi i kada se
baterijom nije koristilo dulje vrijeme.
• Za punjenje koristite proizvode isporučene uz fotoaparat.
1
2
3
Isključite fotoaparat.
Umetnite bateriju u fotoaparat.
Spojite USB priključak fotoaparata i prilagodnik za izmjeničnu
struju koristeći se USB kabelom za povezivanje (C–C).
• Držite utikače i umetnite ih izravno.
(Umetanje pod kutom može uzrokovati deformiranje ili kvar)
45
2. Početak rada
4
Spojite mrežni kabel izmjenične struje
s prilagodnikom izmjenične struje i
zatim ga uključite u električnu utičnicu.
● Zaslon baterije na LCD statusu će treperiti i
punjenje započinje.


• Također možete napuniti bateriju priključivanjem USB uređaja (računalo, itd.) i
fotoaparata s kabelom USB veze (C–C ili A–C). U tom slučaju, punjenje, može
potrajati neko vrijeme.
• Kada koristite držač baterije (DMW-BGS1: neobavezni), baterija unutar držača
baterije također će se puniti.
• Nemojte koristiti bilo koje druge USB kabele za povezivanje osim isporučenog USB
kabela za povezivanje (C–C i A–C).
To može dovesti do kvara.
• Ne koristite bilo koji drugi prilagodnik za izmjeničnu struju, izuzev isporučenog.
To može dovesti do kvara.
• Ne koristite bilo koji drugi mrežni kabel za izmjeničnu struju (AC), izuzev
isporučenog.
To može dovesti do kvara.
• Čak i kada je prekidač fotoaparata on/off (uključeno/isključeno) postavljen na [OFF]
(ISKLJUČENO) što isključuje fotoaparat, to troši električnu energiju.
Ako fotoaparat ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, izvadite utikač iz električne
utičnice za uštedu energije.
46
2. Početak rada
 Status LCD zaslona
Status
punjenja
Punjenje
Punjenje je završeno
Pogreška punjenja
Prikaz
• Nakon punjenja, isključite uređaj iz izvora napajanja.
• Ako se prikaže pogreška, punjenje nije moguće.
– Temperatura baterije ili okoliša je ili previše visoka ili previše niska.
Pokušajte punjenje pri temperaturi okoliša između 10 °C i 30 °C (50 °F i 86 °F).
Punjenje tijekom korištenja fotoaparata
Kada se puni i s tijelom fotoaparata i s isporučenim prilagodnikom za izmjeničnu
struju ( 45), možete puniti dok se fotoaparat napaja tako što ćete uključiti
fotoaparat. Možete snimati tijekom punjenja.
To je također moguće spajanjem uređaja koji podržavaju USB PD (USB
napajanje) za fotoaparat.
A Prilagodnik za izmjeničnu struju
B Uređaji koji podržavaju USB PD
(mobilne baterije, itd.)
• Umetnite bateriju u fotoaparat.
• Povežite koristeći isporučeni USB kabel za povezivanje (C–C).
• Koristite uređaj (mobilnu bateriju, itd.) sa izlazom od 9 V/3 A (27 W ili više) koji podržava
USB PD.
• Kad je fotoaparat uključen, za punjenje je potrebno više vremena nego kada je fotoaparat
isključen.
47
2. Početak rada
• Čak i pri povezivanju uređaja koji podržavaju USB PD, možda nećete biti u
mogućnosti puniti tijekom korištenja fotoaparata.
• Ako se povezuje sa uređajima (računalo, itd.) koji ne podržavaju USB PD i uključi
se fotoaparat, samo će se napajati.
• Ako se temperatura fotoaparata povećava pod bilo kojim od sljedećih uvjeta,
punjenje može prestati. Ako se temperatura i dalje povećava, [
] bit će prikazan,
i napajanje će prestati.
Pričekajte da se fotoaparat ohladi.
– Kada kontinuirano snimate videozapise, itd. tijekom punjenja/napajanja
– Kada je temperatura u okruženju visoka
• Isključite fotoaparat prije spajanja ili odspajanja kabela za napajanje.
• Preostali kapacitet baterije može se smanjiti ovisno o uvjetima korištenja. Kada se
baterija isprazni, fotoaparat će se isključiti.
• Ovisno o mogućnostima napajanja povezanih uređaja, punjenje možda neće biti
moguće.
48
2. Početak rada
Obavijesti o punjenju/napajanju
 Indikator napajanja
Indikator statusa
LCD indikator na monitoru





A Primanje napajanje putem USB kabela
za povezivanje
B Izvor napajanja
C Razina napunjenosti baterije u
fotoaparatu


D Razina napunjenosti baterije u držaču
baterije
E Indikator baterije
F Korištenje baterije u držaču baterije
80% ili više
od 79% do 60%
od 59% do 40%
od 39% do 20%
19% ili ispod
Treperi
Niska razina napunjenosti baterije
• Napunite ili zamijenite bateriju.
• Razina napunjenosti baterije, navedena na ekranu, približna je.
Točna razina varira ovisno o okruženju i uvjetima rada.
• Tijekom punjenja treperi najviša razina napunjenosti baterije C ili D.
• Ako dođe do pogreške punjenja, status na LCD zaslonu ikone A treperi.
49
2. Početak rada
• Otkriveno je da su na nekim tržištima dostupna pakiranja krivotvorenih
baterija koja su vrlo slična originalnom proizvodu. Neka od ovih pakiranja
baterija nisu adekvatno zaštićena unutarnjom zaštitom kako bi ispunile
uvjete odgovarajućih standarda sigurnosti. Postoji mogućnost da ta
pakiranja baterija uzrokuju požar ili eksploziju. Molimo, imajte na umu da
nismo odgovorni za bilo kakvu nezgodu ili neispravnost do kojih može
doći radi uporabe krivotvorenih baterija. Kako biste bili sigurni da koristite
siguran proizvod, preporučujemo korištenje originalnih pakiranja Panasonic
baterija.
• Nemojte ostavljati metalne predmete (poput spojnica) u blizini kontaktnih površina
strujnog utikača.
U suprotnom, može doći do požara i/ili strujnog udara zbog kratkog spoja ili
generirane topline.
• Nemojte koristiti prilagodnik za izmjeničnu struju, mrežne kabele za izmjeničnu
struju ili USB kabele za povezivanje (C–C i A–C) na drugim uređajima.
To može dovesti do kvara.
• Nemojte koristiti USB produžne kabele ili USB prilagodnike za pretvorbu.
• Baterija se može puniti čak i kada je još uvijek napunjena, ali se ne preporuča
često punjenje baterije dok je baterija potpuno napunjena.
(Jer može doći do karakterističnog napuhavanja.)
• Ako dođe do nestanka struje ili drugih problema s električnom utičnicom, punjenje
možda neće uspjeti.
Ponovno spajanje utikača za napajanje.
• Nemojte spajati tipkovnice ili USB priključke pisača ili USB čvorišta.
• Ako spojeno računalo prelazi u stanje mirovanja, punjenje/napajanje može se
zaustaviti.
• Prikaz razine napunjenosti baterije na monitoru možete se promijeniti na postotak:
[
][
]  [Remaining Battery Level] (Razina napunjenosti baterije) ( 359)
• Možete potvrditi stupanj istrošenosti baterije:
[
][
]  [Battery Information] (Informacije o bateriji) ( 363)
50
2. Početak rada
[Power Save Mode] (Način rada s uštedom energije)
Ova funkcija automatski prebacuje fotoaparat u stanje mirovanja (ušteda
energije) ili isključuje tražilo/monitor, ako u određenom roku ne izvodi nikakve
operacije. Smanjuje se potrošnja baterije.
[
][
]  Odaberite [Power Save Mode] (Način rada s uštedom energije)
[Sleep Mode]
(Stanje mirovanja)
Postavlja vrijeme tijekom kojeg će fotoaparat biti preveden u
stanje mirovanja.
[Sleep Mode(Wi- Fi)]
(Stanje mirovanja)
(Wi-Fi))
Prevodi fotoaparat u stanje mirovanja nakon 15 minuta od
isključivanja sa Wi-Fi.
[Auto LVF/Monitor
Off] (Automatski LVF/
Isključeni monitor)
Postavlja vrijeme potrebno za isključivanje tražila/monitora.
(Fotoaparat nije isključen.)
Prevodi fotoaparat u stanje mirovanja kada je zaslon snimanja
prikazan s pomoću automatskog prebacivanja tražilo/monitor.
• [Power Save LVF Shooting] (Ušteda energije LVF slikanja) ne
radi kada je [Time to Sleep] (Vrijeme mirovanja) postavljeno na
[OFF] (ISKLJUČENO).
[Power Save LVF
Shooting] (Ušteda
energije LVF slikanja)
[Time to
Sleep]
(Vrijeme
mirovanja)
Postavlja vrijeme tijekom kojeg će fotoaparat biti
preveden u stanje mirovanja.
[Method of
Activation]
(Način
aktivacije)
Postavlja ekran gdje je fotoaparat preveden u
stanje mirovanja.
[Only Control Panel] (Samo upravljačka ploča):
Prevodi fotoaparat u stanje mirovanja samo kada
je upravljačka ploča ( 75) prikazana.
[While Recording Standby] (Dok je snimanje u
stanju pripravnosti):
Prevodi fotoaparat u stanje mirovanja s bilo kojeg
zaslona tijekom režima pripravnosti za snimanje.
• Za povratak iz [Sleep Mode] (Stanja mirovanja), [Sleep Mode(Wi-Fi)] (Stanja mirovanja
Wi-Fi), ili [Power Save LVF Shooting] (Uštede energije LVF snimanja), učinite nešto od
sljedećeg:
– Pritisnite gumb zatvarača dopola.
– Postavite prekidač za uključivanje/isključivanje fotoaparata u položaj [OFF]
(ISKLJUČENO), a zatim ponovno na [ON] (UKLJUČENO).
• Za oporavak nakon [Auto LVF/Monitor Off] (Automatski LVF/Monitor isključen), pritisnite
jedan od gumba.
51
2. Početak rada
• [Ušteda energije] (Način rada uštede energije) ne radi tijekom sljedećih operacija:
– Veza računala ili pisača
– Snimanje videozapisa/reprodukcija videozapisa
– [6K/4K Pre-Burst] snimanje (Predsnimanja više uzastopnih fotografija u nizu
razlučivosti 4K/6K)
– [Time Lapse Shot] (Odgođeno snimanje fotografija)
– [Stop Motion Animation] (Animacija fotografija) (kada je podešeno [Auto
Shooting] (Automatsko slikanje))
– Snimanje [Multiple Exposure] (Višestrukom ekspozicijom)
– Tijekom HDMI izlaza za snimanje
• Postavke će biti sljedeće kada se koristi prilagodnik za izmjeničnu struju (DMWAC10E: neobavezan):
– [Sleep Mode] (Stanje mirovanja), [Sleep Mode(Wi-Fi)] (Stanje mirovanja (Wi[Sleep Mode] (Stanje mirovanja), [Sleep Mode(Wi-Fi)] (Stanje mirovanja Wi-Fi), i
[Power Save LVF Shooting] (Ušteda energije LVF snimanja): Onemogućeno
– [Auto LVF/Monitor Off] (Automatski LVF/Isključeni monitor): [5MIN.]
52
2. Početak rada
Umetanje kartice (neobavezno)
S ovim fotoaparatom možete koristiti XQD karticu i SD karticu. ( 29)
1
Otvorite vratašca kartice.
● Vucite vratašca kartice u smjeru strelice
dok gurate ručicu za zaključavanje vrata
kartice.



2
Umetnite karticu.
A Utor za karticu 1: XQD kartica
B Utor za karticu 2: SD kartica

● Složite položaj kartica kao što je
prikazano na slici, a zatim ih snažno
umećite dok ne kliknu.

• Nemojte dodirivati kontaktna spajanja C na
SD kartici.
3
Zatvorite vratašca kartice.
● Zatvorite vratašca kartice i čvrsto gurnite
poklopac u smjeru strelice dok ne čujete
klik.


• Kartice se prikazuju na statusu LCD zaslona.
• Možete postaviti način snimanja na utore za kartice 1 i 2.
[
]  [ ]  [Double Card Slot Function] (Funkcija dvostrukog utora za karticu)
( 94)
53
2. Početak rada
 Indikatori pristupa kartici
Lampica pristupa kartici svijetli prilikom
pristupa kartici.
 Uklanjanje kartice
1 Otvorite vratašca kartice.
• Provjerite je li lampica A pristupa kartici
isključena, a zatim otvorite vratašca kartice.
2 Pritišćite karticu dok ne klikne, a zatim je
izvucite ravno.
• Kartica može biti vruća odmah nakon korištenja fotoaparata. Budite oprezni pri
uklanjanju.
• Izbjegavajte sljedeće radnje tijekom pristupa.
Fotoaparat možda neće raditi ispravno ili kartica i snimljene slike mogu biti
oštećeni.
– Isključite fotoaparat.
– Uklonite bateriju ili karticu ili odspojte utikač kabela za napajanje.
– Nemojte izlagati fotoaparat vibracijama, udarcima ili statičkom elektricitetu.
54
2. Početak rada
Formatiranje kartica (inicijalizacija)
Formatirajte kartice s pomoću fotoaparata prije korištenja, kako biste osigurali
optimalne performanse kartice.
• Kada je kartica formatirana, svi pohranjeni podaci na kartici bit će izbrisani i
ne mogu se vratiti.
Pohranite sigurnosnu kopiju neophodnih podataka prije formatiranja kartice.
 [ ]  [ ]  Izaberite [Card Format] (Format kartice)
Postavke: [Card Slot 1(XQD)] (Utor kartice 1 (XQD))/[Card Slot 2(SD)] (Utor
kartice 2 (SD))
• Ne isključujte fotoaparat i ne izvodite druge operacije tijekom formatiranja.
• Pobrinite se da ne isključite fotoaparat tijekom procesa formatiranja.
• Kartice koji nisu formatirane nakon kupnje, moraju biti formatirane na ovom
fotoaparatu.
• Ako je kartica formatirana s pomoću računala ili drugog uređaja, formatirajte je
ponovno uz pomoć fotoaparata.
55
2. Početak rada
Pričvršćivanje objektiva
Možete pričvrstiti Leica Camera AG L-Mount standardne objektive na fotoaparat.
Informacije o tome koji objektiv možete koristiti potražite na stranici 28.
• Zamijenite objektiv tamo gdje nema velike količine prljavštine i prašine. Ako na
objektiv padnu prljavština ili prašina, pogledajte stranicu 480.
• Promjena objektiva kada je poklopac objektiva pričvršćen.
1
2
Isključite fotoaparat.
Zakrenite stražnji poklopac objektiva i poklopac u smjeru
strelice, kako biste ih skinuli.
● Prilikom skidanja poklopca kućišta zakrenite ga i istodobno pritisnite gumb
A.





56
2. Početak rada
3
Poravnajte oznake postavljanja objektiva B na objektivu i
fotoaparatu, i zatim zakrenite objektiv u smjeru strelice.
● Pričvrstite objektiv tako što ćete ga okretati dok ne klikne.
• Stavite objektiv ravno unutra.
Umetanje pod kutom za pričvršćivanje može oštetiti držač objektiva fotoaparata.
 Uklanjanje objektiva
1 Isključite fotoaparat.
2 Dok pritišćete gumb ručice za otpuštanje
objektiva A, zakrećite objektiv u smjeru
strelice do kraja i zatim ga uklonite.
• Nakon uklanjanja objektiva uvjerite se da ste pričvrstili poklopac tijela i stražnji
poklopac objektiva.
57
2. Početak rada
Pričvršćivanje sjenila objektiva
Za snimanja s jakim pozadinskim osvjetljenjem, sjenilo objektiva može smanjiti
uključivanje neželjenog svjetla u slike i smanjiti kontrast koji daje nepravilnu
refleksiju svjetla unutar objektiva.
Omogućuje vam snimanje ljepših slika smanjenjem viška svjetlosti.
Kada pričvršćujete sjenilo objektiva (oblik cvijeta) isporučeno s
izmjenjivim objektivom (S-R24105)
Držite sjenilo objektiva stavljajući prste
kako je prikazano na slici.
• Ne držite sjenilo objektiva, tako da bude
savijeno.
1
2
Poravnajte oznaku A (
) na
sjenilu objektiva sa oznakom na
rubu objektiva.
Zakrenite sjenilo objektiva u
smjeru strelice kako biste oznaku
B ( ) na sjenilu objektiva
poravnali s oznakom na rubu
objektiva.
● Pričvrstite sjenilo objektiva tako što ćete
ga okretati dok ne klikne.
58


2. Početak rada
 Uklanjanje sjenila objektiva
Dok pritišćete gumb sjenila objektiva, zakrećite
sjenilo objektiva u smjeru strelice, a zatim ga
uklonite.


• Sjenilo objektiva može se pričvrstiti u obrnutom smjeru kada nosite fotoaparat.
1 Uklonite sjenilo objektiva.
2 Poravnajte oznaku C ( ) na sjenilu objektiva sa oznakom na rubu objektiva.
3 Pričvrstite sjenilo objektiva zakrećući ga u pravcu strelice dok ne klikne.

59
2. Početak rada
Postavljanje sata
(Kada se uključuje po prvi put)
Kada uključujete fotoaparat po prvi put, pojavljuje se zaslon za postavljanje
vremenske zone i sata.
Obavezno podesite ove postavke prije uporabe kako bi slike bile snimljene s
ispravnim datumom i vremenskim informacijama.
1
Postavite on/off (uključeno/
isključeno) prekidač fotoaparata
na [ON] (UKLJUČENO).
● Ako zaslon za odabir jezika nije
prikazan, prijeđite na Korak 4.
2
3
4
5
Kada se pojavi [Please set the language] (Molimo odaberite
jezik), pritisnite
ili .
Postavite jezik.
● Pritisnite  za odabir jezika, a zatim pritisnite
.
Kada se pojavi [Please set the time zone] (Molimo odaberite
vremensku zonu), pritisnite
ili .
Postavite vremensku zonu.
● Pritisnite  za odabir vremenske
zone, a zatim pritisnite
ili
.
• Ako koristite ljetno računanje vremena
(Daylight Savings) [
], pritisnite .
(Vrijeme će se pomaknuti za 1 sat naprijed.)
Za povrat na uobičajeno vrijeme, pritisnite 
ponovno.
A Vremenska razlika od GMT (Srednje vrijeme
po Greenwichu)
60
ili
2. Početak rada
6
7
Kada se pojavi [Please set the clock] (Molimo postavite sat),
pritisnite
ili .
Postavite sat.
: Odaberite stavku (godina, mjesec,
dan, sat, minuta ili sekunda).
: Odaberite vrijednost.
Za postavljanje redoslijeda prikaza B i
formata prikaza vremena C
● Ako odaberete [Style] (Stil) i zatim
pritisnete
ili
, pojavit će se zaslon
za postavljanje redoslijeda prikaza i
formata prikaza vremena.
8
9
Potvrdite svoj izbor
● Pritisnite
ili
.
Kada se pojavi [The clock setting has been completed.]
(Postavka sata je završena), pritisnite
ili .
61
2. Početak rada
• Ako se fotoaparat koristi bez postavljenog sata, on će biti postavljen na 0:00:00, 1.
siječanj 2019.
• Postavke sata čuvaju se oko 3 mjeseca koristeći ugrađenu bateriju sata čak i bez
baterije.
(Ostavite napunjenu bateriju u fotoaparat na oko 24 sata kako bi se napunila
ugrađena baterija.)
• [Time Zone] (Vremenska zona) i [Clock Set] (Postavke sata) mogu se promijeniti iz
izbornika:
–
[
]  [ ]  [Time Zone] (Vremenska zona) ( 366)
–
62
[
][
]  [Clock Set] (Podešavanje sata)
3. Osnovne radnje
3. Osnovne radnje
Osnovne operacije snimanja
Kako ispravno držati fotoaparat
Kako biste smanjili podrhtavanje fotoaparata, držite ga tako da se ne pomiče
tijekom snimanja.
Držite fotoaparat objema rukama, držite ruke mirno sa strane i
stanite tako da su vam stopala u širini ramena.
● Čvrsto držite fotoaparat, prebacujući svoju desnu ruku oko držača baterije.
● Pridržavajte objektiv odozdo lijevom rukom.
• Nemojte pokrivati lampicu za pomoć pri automatskom fokusiranju A ili
mikrofon B svojim prstima ili drugim predmetima.
63
3. Osnovne radnje
 Funkcija otkrivanja okomite orijentacije
Ova funkcija otkriva kada su slike snimljene
okomito orijentiranim fotoaparatom.
Prema zadanim postavkama fotoaparat
automatski reproducira okomito orijentiran.
• Ako postavite [Rotate Disp.] (Prikaz
okretanja) na [OFF] (ISKLJUČENO), slike
će biti reproducirane bez okretanja. ( 370)
• Kada je fotoaparat značajno nagnut gore ili dolje, funkcija za otkrivanje okomite
orijentacije možda neće ispravno raditi.
• Slike snimljene pomoću sljedećih funkcija ne mogu se prikazati okomito:
– Snimanje videozapisa/[6K/4K PHOTO] (6K/4/K FOTOGRAFIJE)/[Post-Focus]
(Naknadni fokus)
64
3. Osnovne radnje
Prilagodba kuta monitora
Ovaj fotoaparat ima 3-osni nagibni monitor.
Podesite kut monitora u skladu s uvjetima snimanja.
To je korisno za visoke i niske kutove snimanja.
● Visoki kut snimanja (vodoravni
položaj)
● Niski kut snimanja (vodoravni položaj)
● Visoki kut snimanja/Niski kut snimanja (okomit položaj)


• Otvorite monitor dok pritišćete ručicu za zaključavanje monitora.
• Pazite da ne ubacite prst u monitor.
• Nemojte djelovati prevelikom silom na monitor. To može dovesti do oštećenja ili
kvara.
• Kad nećete koristiti fotoaparat, potpuno zatvorite monitor, vraćajući ga u njegov
prvobitni položaj.
• Kada ga pričvršćujete na tronožac, zatvorite monitor vraćajući ga u njegov prvobitni
položaj.
• Kut otvaranja monitora može biti ograničen korištenjem tronošca.
65
3. Osnovne radnje
Fotografiranje
1
Prilagodba fokusa.
● Pritisnite gumb zatvarača dopola
(pritisnite ga lagano).
● Prikazuju se vrijednost otvora blende A
i brzina zatvarača B.
(Kada nije moguće postići ispravnu
ekspoziciju, indikatori trepću crveno.)
● Kada je subjekt u fokusu, indikator
fokusa C svijetli.
(Kada subjekt nije u fokusu, indikator
treperi)
60
• Također možete izvesti istu operaciju
pritiskanjem [AF ON] (AUTOMATSKI FOKUS UKLJUČEN).
2
66
Početak snimanja.
● Pritisnite gumb zatvarača dopola
(pritisnite ga do kraja).
F4.0
3. Osnovne radnje
• Snimljene slike mogu biti automatski prikazane postavljanjem [Auto Review]
(Automatski pregled) izbornika [Custom] (Prilagođeno) ([Monitor / Display])
(Monitor /Prikaz). Također možete promijeniti trajanje prikaza slike na željenu
postavku. ( 345)
• Sa zadanim postavkama ne možete snimati fotografiju dok se objekt ne
fokusira.
Ako postavite [Focus/Shutter Priority] (Fokus/Prioritet zatvarača) u izborniku
[Custom] (Prilagođeno)([Focus/Shutter]) (Fokus/Prioritet) na [BALANCE]
(RAVNOTEŽA) ili [RELEASE] (OTPUŠTANJE), moći ćete snimati čak i kada
subjekt nije u fokusu. ( 336)
Snimanje videozapisa
1
Početak snimanja.
● Pritisnite gumb za snimanje video
zapisa (REC).
• Otpustite gumb snimanja videozapisa odmah
nakon što ga pritisnete.
2
Završetak snimanja.
● Pritisnite ponovno gumb za snimanje video zapisa (REC).
67
3. Osnovne radnje
Odabir načina snimanja
Dok pritišćete gumb za zaključavanje načina rada kotačića (1),
okrećite kotačić za odabir načina rada (2).


iA
Inteligentni automatski način rada ( 84)
P
Programirani način rada automatske ekspozicije ( 186)
A
Način rada prioriteta otvora blende automatske ekspozicije ( 188)
S
Način rada prioriteta zatvarača automatske ekspozicije ( 190)
M
Način rada ručne ekspozicije ( 192)
Način rada kreativnog videozapisa ( 251)
C1/C2/C3
68
Prilagođeni način ( 303)
3. Osnovne radnje
Operacije podešavanja fotoaparata
Kada mijenjate postavke fotoaparata koristite sljedeće radne dijelove
fotoaparata.
Za sprečavanje slučajnog aktiviranja, možete onemogućiti rad s ručicom za
zaključavanje aktiviranja.
1
Prednji kotačić ( 70)
2
Stražnji kotačić ( 70)
3
Kontrolni kotačić ( 70)
4
Gumbi pokazivača ( 70)
5
Gumb [MENU/SET] (IZBORNIK/
NAMJESTI) ( 70)
6
Upravljačka ručica ( 71)
7
Zaslon osjetljiv na dodir ( 71)
8
Ručica za zaključavanje ( 72)
1
8
7
6
5 4
3
2
69
3. Osnovne radnje
 Prednji kotačić (
)/Stražnji kotačić (
Okretanje:
Odabira stavke ili numeričke vrijednosti.
• Postavlja otvor blende, brzinu zatvarača i ostale
postavke kada snimate u P / A / S / M načinima.
Način rada možete promijeniti u [Dial Set.].
(Podešavanje kotačića) ( 343)
 Kontrolni kotačić (
)
Okretanje:
Odabira stavke ili numeričke vrijednosti.
• Podešavanje glasnoće u slušalicama za vrijeme
snimanja.
Funkcija se može promijeniti u [Control Dial
Assignment] (Zadaće kontrolnog kotačića) u [Dial
Set.] (Podešavanje kotačića). ( 343)
 Gumbi kursora ()
Pritisnite:
Odabira stavke ili numeričke vrijednosti.
 Gumb [MENU/SET] (IZBORNIK/
NAMJESTI) (
Pritisnite:
Potvrđuje postavku.
)
• Prikazuje izbornik tijekom snimanja i reprodukcije.
70
)
3. Osnovne radnje
 Upravljačka ručica (/
)
Upravljačkom ručicom možete upravljati u 8 smjerova tako da je nagnete gore,
dolje, lijevo, desno i dijagonalno, te pritiskom na središnji dio.
A Nagib: Odabira stavku ili brojčanu
vrijednost, ili mijenja poziciju.
B Pritisnite: Potvrđuje postavku.
• Prilikom snimanja ovo pomiče područje automatskog
fokusa i pomoć ručnog fokusa.
Funkcije upravljačke ručice za snimanje mogu
se promijeniti u [Joystick Setting] (Postavkama
upravljačke ručice). ( 344)


 Zaslon osjetljiv na dodir
Operacije se mogu izvesti dodirivanjem ikona, traka slajdova, zaslona i drugih
stavki koje se prikazuju na zaslonu.
A Dodir
Operacija dodirivanja i otpuštanja vašeg prsta
sa zaslona osjetljivog na dodir.

B Prevlačenje
Operacija pokretom prsta dok dodiruje zaslon
osjetljiv na dodir.

C Uštipnite (povećajte/smanjite)
Postupak povećanja udaljenosti između dva
prsta (povećanje) i smanjenje udaljenosti
između dva prsta (smanjenje) dok dodiruju
zaslon osjetljiv na dodir.

71
3. Osnovne radnje
• Dodirnite zaslon čistim i suhim prstima.
• Ako ćete koristiti komercijalno dostupnu zaštitu monitora, pridržavajte se mjera
opreza.
(Vidljivost i učinkovitost mogu biti smanjeni, ovisno o vrsti zaštite monitora.)
• Zaslon osjetljiv na dodir možda neće raditi pravilno u sljedećim slučajevima:
– Kada nosite rukavice
– Kada je zaslon osjetljiv na dodir vlažan
• Operacije na dodir mogu biti onemogućene:
[
][
]  [Touch Settings] (Postavke dodira) ( 340)
 Ručica za zaključavanje
Poravnavanje ručice za zaključavanje
s [LOCK] (ZAKLJUČANO) pozicijom
onemogućava sljedeće radne dijelove.
Onemogućavanje radnih dijelova moguće je
u postavkama [Lock Lever Setting] (Postavke
ručice za zaključavanje) izbornika [Custom]
(Prilagođeno) [Operation]) (Radnja). ( 341)
–
–
–
–
–
–
–
–
Gumbi kursora
Gumb [MENU/SET] (IZBORNIK/NAMJESTI)
Upravljačka ručica
Zaslon osjetljiv na dodir
Prednji kotačić
Stražnji kotačić
Kontrolni kotačić
[DISP.] (PRIKAZ) gumb
72
3. Osnovne radnje
Podešavanje zaslona
Podešavanje tražila
 Prilagodba dioptrije tražila
Okrećite kotačić prilagodbe dioptrije
dok gledate kroz tražilo.
• Prilagođavajte dioptriju sve dok ne budete mogli
jasno vidjeti karaktere.
 Prebacivanje uvećanja prikaza tražila
Pritisnite [V.MODE] (NAČIN TRAŽILA).
● Povećanje prikaza na tražilu može se
prebacivati između 3 razine.
73
3. Osnovne radnje
Prebacivanje između monitora i tražila
Prema zadanim postavkama, automatsko prebacivanje tražilo/monitor je
postavljeno.
Kad gledate kroz tražilo, senzor okulara radi i fotoaparat se prebacuje iz prikaza
monitora na prikaz tražila.
Možete se prebaciti na prikaz tražila ili prikaz monitora s pomoću [LVF].
Pritisnite [LVF] A.
B Senzor okulara
Automatsko
prebacivanje tražilo/
monitor
Prikaz tražila
Prikaz monitora
• Senzor okulara možda neće ispravno raditi zbog oblika naočala, načina držanja
fotoaparata ili jakog svjetla koje sja oko okulara.
• Fotoaparat se ne prebacuje automatski između tražila i monitora tijekom
reprodukcije videozapisa.
• Kad je monitor otvoren, senzor okulara ne radi.
• Za fokusiranje prilikom gledanja kroz tražilo:
[
][
]  [Eye Sensor AF] (Senzor okulara za automatski fokus) ( 339)
• Osjetljivost senzora okulara može se promijeniti:
[
][
]  [Eye Sensor] (Senzor okulara) ( 360)
74
3. Osnovne radnje
Prebacivanje zaslona informacija
Informacije o snimanju (ikone) na zaslonu snimanja i zaslonu reprodukcije mogu
biti skrivene.
Monitor na stražnjoj strani fotoaparata može biti postavljen da prikazuje samo
informacije o snimanju ili može biti isključen.
Pritisnite [DISP.] (PRIKAZ).
● Prikazane informacije se prebacuju.
 Zaslon snimanja
Monitor
S informacijama
Bez informacija
Upravljačka
ploča
Isključeno
AFS
FINE
L
OFF
ISO
AUTO
AFS
±0
AWB
999
0
0
0
FINE
3:2
Fn
999
999
Tražilo
S informacijama
FINE
L
Bez informacija
AFS
999
75
3. Osnovne radnje
• Pritisnite [ ] kako biste se prebacivali između prikaza/skrivanja mjerača razine.
Ovo također može biti postavljeno korištenjem [Level Gauge] (Mjerača razine).
( 346).
Radnje upravljačke ploče
Možete dodirnuti stavke na kontrolnoj ploči kako biste izravno promijenili njihove
postavke. Također se može mijenjati s pomoću sljedećih operacija:
1 Pritisnite neki od gumba pokazivača kako biste
omogućili odabir stavki.
OFF
• Odabrane stavke prikazane su u žutoj boji.
ISO
0
0
AUTO
2 Zakrenite
ili za odabir stavke
.
Fn
AFS
FINE
• Također možete odabrati pritišćući .
999
3 Okrenite
za promjenu vrijednosti postavki.
AWB
999
0
3:2
• Vrste zaslona za prikaz na monitoru mogu biti ograničene:
[
][
]  [Show/Hide Monitor Layout] (Prikaži/Sakrij izgled monitora) ( 352)
• Zaslon se može promijeniti tako da se prikazi uživo i prikazi informacija ne
preklapaju:
[
][
]  [LVF/Monitor Disp. Set] (LVF/Namještanje prikaza monitora)
( 350)
 Zaslon reprodukcije
S informacijama
10:00 1.DEC.2019
100-0001
Prikaz detaljnih
informacija*1
1/999
AFS
3:2
L
ISO
60
100
0
STD.
Bez informacija
Prikaz bez
naznačenog
treperenja*2
1/5
FINE sRGB
AWB
F4.0
10:00 1.DEC.2019
60 F4.0
±0
ISO100
FINE
L
100-0001
*1 Pritiskom na  prebacuju se prikazane informacije.
– Prikaz detaljnih informacija
– Prikaz histograma
– Prikaz stila fotografija
– Prikaz balansa bijele boje
– Prikaz informacija o objektivu
*2 Ovo je zaslon bez prikaza naznačenog treperenja koje je prikazano kada je [Blinking
Highlights] (Naznačeno treperenje) izbornika [Custom] (Prilagođeno) ([Monitor / Display])
(Monitor / Prikaz) postavljeno na [ON] (UKLJUČENO).
Osim ovog zaslona, treptat će i preeksponirani dijelovi zaslona. ( 352)
76
3. Osnovne radnje
Uključivanje pozadinskog osvjetljenja LCD zaslona
Pritisnite [
].
● Pozadinsko osvjetljenje će se uključiti.
● Ako je fotoaparat ostavljen bez ikakvih
operacija tijekom oko 5 sekundi, pozadinsko
osvjetljenje zaslona će se isključiti.
• Prema zadanim postavkama također svijetli i gumb
osvjetljenja.
• Ako ponovno pritisnete [
] ili potpuno pritisnete gumb zatvarača, pozadinsko osvjetljenje
se isključuje.
• Kada koristite sljedeće funkcije status pozadinskog LCD osvjetljenja i gumb osvjetljenja ne
svijetle:
– Snimanje videozapisa/[6K/4K PHOTO] (6K/4/K FOTOGRAFIJE)/[Post-Focus] (Naknadni
fokus)
– Snimanje u nizu
– Reprodukcija
– Izbornik
– Brzi izbornik
• Metoda osvjetljenja statusa pozadinskog LCD osvjetljenja može se promijeniti:
[
][
]  [Status-LCD] ( 360)
77
3. Osnovne radnje
Brzi izbornik
Ovaj izbornik omogućava brzo podešavanje funkcija koje se često koriste
tijekom snimanja bez poziva zaslona izbornika. Također možete promijeniti
način prikaza brzog izbornika i prikazanih stavki.
1
2
3
Prikaz Brzog izbornika.
● Pritisnite [Q].
Odaberite stavku izbornika.
● Pritisnite .
● Smjer na dijagonali također može biti
odabran pomoću upravljačke ručice.
● Odabir je također moguć okretanjem
.
● Odabir je također moguć dodirom
stavke izbornika.
ISO
AWB AUTO
0
0
0
0
0
0
3:2
Odaberite stavku postavke.
● Okrenite
ili
.
● Odabir je također moguć dodirom
stavke postavke.
ISO
AWB AUTO
0
0
0
0
0
0
3:2
4
78
Zatvorite Brzi izbornik.
● Pritisnite gumb zatvarača dopola.
● Također možete zatvoriti izbornik
pritiskom na [Q].
3. Osnovne radnje
• Neke stavke ne mogu biti postavljene ovisno o načinu snimanja ili postavkama
fotoaparata.
• Brzi izbornik može se prilagoditi:
[
][
]  [Q.MENU Settings] (Postavke BRZOG IZBORNIKA) ( 299)
79
3. Osnovne radnje
Izbornik načina rada
Na ovom fotoaparatu izbornik se koristi za postavljanje širokog spektra funkcija i
izvođenje prilagodbi fotoaparata.
Rad izbornika je moguć na mnogo načina uključujući i korištenje pokazivača,
upravljačke ručice, kotačića i dodira.
Konfiguriranje i radni dijelovi izbornika
Izbornikom se može upravljati pritiskom na  za pomicanje između zaslona izbornika.
Koristite dolje navedene radne dijelove za rad s glavnom karticom, pod-karticom i
stavkama izbornika bez pomicanja na odgovarajuće razine izbornika.
• Također možete upravljati izbornikom dodirivanjem ikona na glavnoj kartici i pod-kartici,
stavkama izbornika i postavkama stavki.
A
B
C
D
1
2
80
Glavna kartica ([Q] gumb)
Pod-kartica (
)
Stavka izbornika (
)
Podešavanje stavki
Prikaz izbornika.
● Pritisnite
.
Odaberite glavnu karticu.
● Pritisnite  za odabir glavne kartice i
zatim pritisnite .
● Također možete izvesti istu operaciju,
okretanjem
kako biste odabrali
glavnu karticu, i zatim pritisnuti
ili
.
3. Osnovne radnje
3
4
5
Odaberite pod-karticu.
● Pritisnite  za odabir pod-kartice i
zatim pritisnite .
● Također možete izvesti istu operaciju,
okretanjem
kako biste odabrali podkarticu, i zatim pritisnuti
ili
.
Odaberite stavku izbornika.
● Pritisnite  za odabir stavke izbornika i
zatim pritisnite .
● Također možete izvesti istu operaciju,
okretanjem
kako biste odabrali
stavku izbornika, i zatim pritisnuti
ili
.
Odaberite stavku postavke, i zatim
potvrdite svoj odabir.
● Pritisnite  za odabir stavke postavke i
zatim pritisnite
ili
.
● Također možete izvesti istu operaciju,
okretanjem
kako biste odabrali
stavku postavke, i zatim pritisnuti
ili
.
• Načini prikaza i odabira razlikuju se ovisno o stavki postavke.
81
3. Osnovne radnje
6
Zatvorite izbornik.
● Pritisnite gumb zatvarača dopola.
● Također možete zatvoriti izbornik
pritiskom na [ ] nekoliko puta.
• Za detalje o stavkama izbornika pogledajte Vodič kroz izbornik. ( 310)
 Prikaz opisa stavki izbornika i postavki
Ako pritisnete [DISP.] (PRIKAZ) dok je
stavka izbornika ili stavka postavke izabrana,
prikazat će se opis stavke na zaslonu.
 Sive stavke izbornika
Stavke izbornika koje se ne mogu postaviti
prikazane su sivom bojom.
Ako pritisnete
ili
kada je odabrana siva
stavka, razlog zašto se ne može postaviti bit
će prikazan.
• Razlog zašto stavka izbornika ne može biti
postavljena možda neće biti prikazan, ovisno o
stavki izbornika.
82
3. Osnovne radnje
[Reset] (Ponovno postavljanje)
Povrat svih sljedećih postavki na zadane postavke:
– Postavke snimanja
– Mrežne postavke (postavke [Wi-Fi Setup] i [Bluetooth])
– Postavljanje i prilagođene postavke (osim [Wi-Fi Setup] i [Bluetooth])
[
][
]  Odaberite [Reset] (Ponovno postavljanje)
• Ako ponovno postavite postavke i prilagođene postavke, poništit će se i sljedeće
postavke:
– Postavke [Rotate Disp.] (Prikaza zakretanja), [Picture Sort] (Slaganje fotografija),
[Magnify from AF Point] (Povećanje s točke automatskog fokusa), [HLG View
Assist (Monitor)] (Pomoć pri pregledu HGL (Monitor)), i [Delete Confirmation]
(Brisanje potvrde) u izborniku [Playback] (Reprodukcija)
• Brojevi mapa i postavke sata nisu ponovno postavljeni.
• Popis zadanih postavki ( 493)
83
4. Lako snimanje
4. Lako snimanje
Inteligentni automatski način rada
[iA] način (Intelligent Auto mode - Inteligentni automatski način) omogućuje
snimanje slika korištenjem automatski odabranih postavki fotoaparata.
Fotoaparat otkriva scenu kako bi automatski podesio optimalne postavke
snimanja koje odgovaraju subjektu i uvjetima snimanja.
1
2
Postavite kotačić načina rada
na [iA] (Inteligentni automatski
način).
Usmjerite fotoaparat prema
subjektu.
● Kada fotoaparat otkrije scenu, ikona
načina snimanja će se promijeniti.
Automatsko otkrivanje scene
(Automatic Scene Detection)
3
Prilagodite fokus.
● Pritisnite gumb zatvarača dopola.
● Kada je subjekt u fokusu, indikator
fokusa svijetli.
(Kada subjekt nije u fokusu, indikator
treperi.)
• [
] načina automatskog fokusa radi i
prikazano je područje automatskog fokusa poravnano prema ljudima ili životinjama.
84
4. Lako snimanje
4
Započnite snimanje.
● Potpuno pritisnite gumb zatvarača.
• Kompenzacija pozadinskog osvjetljenja radi automatski kako bi se spriječilo
pojavljivanje tamnih objekata kada postoji pozadinsko osvjetljenje.
 Vrste automatskog otkrivanja scene
: Scene otkrivene tijekom fotografiranja
: Scene otkrivene tijekom snimanja videozapisa
i-Portret i životinja
i-Noćni portret*2
i-Makro
i-Noćni krajolik
i-Slabo svjetlo
i-Krajolik
i-Portret*1
i-Hrana
i-Zalazak sunca
iA
*1 Otkriveno je kada je otkrivanje životinja onemogućeno.
*2 Otkriveno je kada se koristi vanjska bljeskalica.
85
4. Lako snimanje
• Ako nijedna scena nije primjenjiva, snimanje je s [iA] (standardna postavka).
• Moguće je odabrati različite vrste scena za isti subjekt, ovisno o uvjetima snimanja.
 Način automatskog fokusiranja
Promjena načina automatskog fokusiranja.
• Svaki put kada pritisnete [
([Face/Eye/
Body/Animal
Detect.])
(Otkrivanje
Lica/Oka/
Tijela/
Životinja)
([Tracking])
(Praćenje)
], mijenja se način automatskog fokusiranja.
Fotoaparat otkriva lice, oči i tijelo osobe (cijelo
tijelo ili gornju polovicu tijela) i tijelo životinja, i
podešava fokus.
• Svakim pritiskom na
prebacujete osobu,
životinju ili oko u fokus. Ne može se prebaciti
dodirom.
• Otkrivanje životinja će zadržati postavku omogućavanja /
onemogućivanja odabranu tijekom rada u načinu osim [iA] (inteligentnog
automatskog) načina.
Kada je način fokusiranja postavljen na [AFC]
(Kontinuirani automatski fokus), područje
automatskog fokusa prati pokrete subjekta,
održavajući fokusiranje.
Postavite područje automatskog fokusiranja na
subjekt, i zatim pritisnite i držite gumb zatvarača
do pola.
• Fotoaparat će pratiti subjekt, dok je gumb zatvarača pritisnut dopola ili u
potpunosti.
• Informacije o načinima automatskog fokusiranja potražite na stranici 106 i 109.
 Bljeskalica
Kada snimate koristeći bljeskalicu, fotoaparat se prebacuje na odgovarajući
način rada bljeskalice za uvjete snimanja.
Kod Spore sinkronizacije (Slow Sync.) ([
], [ ]), pobrinite se kako se
fotoaparat ne bi pomicao, budući da brzina zatvarača postaje spora.
• Kada [
] ili [
], uklanjanje crvenih očiju radi.
• Za informacije o vanjskim bljeskalicama, pogledajte stranicu 223.
86
4. Lako snimanje
Snimanje korištenjem funkcije osjetljive na
dodir
Zatvarač osjetljiv na dodir
Ova funkcija se fokusira na dodirnutu poziciju i zatim otpušta zatvarač.
• Prema zadanim postavkama, dodirni tabulator nije prikazan.
Postavite [Touch Tab] (Dodirni tabulator) na [ON] (UKLJUČENO) u [Touch Settings]
(Dodirnim postavkama). ( 340)
1
2
3
Dodirnite [
].
Dodirnite [
×].
● Ikona će se promijeniti u [ ], što
ukazuje da se može početi snimanje
dodirom zatvarača.
×
Dodirnite subjekt koji želite
fokusirati.
● Automatsko fokusiranje radi i slika će
biti snimljena.
 Kako onemogućiti zatvarač osjetljiv na dodir
Dodirnite [
].
• Ikona se mijenja u [ ×].
• Ako podešavanje fokusa nije uspješno, područje automatskog fokusiranja svijetlit
će crvenom bojom.
87
4. Lako snimanje
Automatska ekspozicija osjetljiva na dodir
Ova funkcija podešava svjetlinu u skladu sa dodirnutim mjestom.
Kada se lice subjekta čini tamnim, možete zaslon učiniti svjetlijim kako bi
odgovarao licu.
• Prema zadanim postavkama, dodirni tabulator nije prikazan.
Postavite [Touch Tab] (Dodirni tabulator) na [ON] (UKLJUČENO) u [Touch Settings]
(Dodirnim postavkama). ( 340)
1
2
3
Dodirnite [
Dodirnite [
].
AE
].
● Prikazuje se zaslon postavki
automatske ekspozicije dodirom.
×
Dodirnite subjekt prema kojem
želite podesiti svjetlinu.
● Za vraćanje položaja na koji želite
podesiti svjetlinu u središte, dodirnite
[Reset] (Ponovno postavljanje).
4
Dodirnite [Set] (Namesti).
ュリヴヱハ
5HVHW
6HW
 Kako onemogućiti automatsku ekspoziciju osjetljivu na dodir
Dodirnite [
].
• Također možete prilagoditi fokus i svjetlinu u skladu sa dodirnutim mjestom.
(Trenutno Automatska ekspozicija osjetljiva na dodir nije dostupna):
[
][
]  [Touch Settings] (Dodirne postavke)  [Touch AF] (Automatska
ekspozicija osjetljiva na dodir)  [AF+AE] (Automatski fokus + Automatska
ekspozicija) ( 120)
88
5. Snimanje slike
5. Snimanje slike
[Aspect Ratio] (Omjer slike)
Možete odabrati omjer slike.
[
][
]  Odaberite [Aspect Ratio] (Omjer slike)
[4:3]
Omjer slike monitora 4:3
[3:2]
Omjer slike standardnog fotoaparata
[16:9]
Omjer slike od 16:9 TV
[1:1]
Kvadratni omjer slike
[65:24]
[2:1]
Panoramski omjer slike
• [16:9] ili [1:1] omjeri slike nisu dostupni prilikom korištenja sljedećih funkcija:
– 6K foto
– [Post-Focus] (Naknadni fokus) (kada se postavi na [6K 18M])
• [65:24] i [2:1] omjeri slike nisu dostupni prilikom korištenja sljedećih funkcija:
– [iA] (Inteligentni automatski) način
– Slikanje slika u nizu
– [6K/4K PHOTO] (6K/4/K FOTOGRAFIJE)/[Post-Focus] (Naknadni fokus)
– [Time Lapse Shot] (Odgođeno snimanje fotografija)
– [Stop Motion Animation] (Zaustavljanje pokretne animacije)
– [HLG Photo] (HGL foto)
– [High Resolution Mode] (Način rada visoke razlučivosti)
– [Filter Settings] (Postavke filtra)
– [Multiple Exposure] (Višestruka ekspozicija)
• Kada koristite objektive APS-C, [65:24]/[2:1] nisu dostupni.
• Možete registrirati funkcije na funkcijskim gumbima:
[
][
]  [Fn Button Set] (Namještanje funkcijskih gumba)  [Setting in REC
mode] (Namještanje u načinu SNIMANJA)  [Aspect Ratio] (Omjer slike) ( 286)
89
5. Snimanje slike
[Picture Size] (Veličina slike)
Postavlja veličinu slike. Veličina slike ovisi o [Aspect Ratio] (Omjeru slike) ili
objektivu koji se koristi.
Kada se koriste objektivi APS-C područje slike se prebacuje na ono za APS-C,
čime se smanjuje kut gledanja.
[
[Aspect
Ratio]
(Omjer
slike)
][
]  Odaberite [Picture Size] (Veličina slike)
Veličina slike
Kada koristite objektive s punim
okvirom
Kada koristite APS-C objektive
[L] (41.5M)
7440x5584
[L] (18M)
4880x3664
[M] (21M)
5296x3968
[M] (9M)
3472x2608
[S] (10.5M)
3792x2848
[S] (4.5M)
2480x1856
[L] (46.5M)
8368x5584
[L] (20M)
5504x3664
[M] (23.5M)
5952x3968
[M] (10M)
3920x2608
[S] (12M)
4272x2848
[S] (5M)
2784x1856
[L] (39.5M)
8368x4712
[L] (17M)
5504x3096
[M] (20M)
5952x3352
[M] (8M)
3840x2160
[S] (10M)
4272x2400
[S] (2M)
1920x1080
[L] (31M)
5584x5584
[L] (13.5M)
3664x3664
[M] (15.5M)
3968x3968
[M] (7M)
2608x2608
[S] (8M)
2848x2848
[S] (3.5M)
[65:24]
[L] (26M)
8368x3088
‒
[2:1]
[L] (35M)
8368x4184
‒
[4:3]
[3:2]
[16:9]
[1:1]
1856x1856
• Kada je [Ex. Tele Conv.] (Dodatna Tele konverzija) postavljena, [M] i [S] veličine slika su
označene s [
].
90
5. Snimanje slike
• [Picture Size] (Veličina slike) nije dostupna kada se koriste sljedeće funkcije:
– [6K/4K PHOTO] (6K/4/K FOTOGRAFIJE)/[Post-Focus] (Naknadni fokus)
– [RAW] ([Picture Quality]) (RAW Kvaliteta slike)
– [High Resolution Mode] (Način rada visoke razlučivosti)
– [Multiple Exposure] (Višestruka ekspozicija)
• Možete registrirati funkcije na funkcijskim gumbima:
[
][
]  [Fn Button Set] (Namještanje funkcijskih gumba)  [Setting in REC
mode] (Namještanje u načinu SNIMANJA)  [Picture Size] (Veličina slike) ( 286)
91
5. Snimanje slike
[Picture Quality] (Kvaliteta slike)
Postavite brzinu kompresije koja se koristi za pohranu slika.
[
][
Postavljanje
]  Odaberite [Picture Quality] (Kvalitetu slike)
Format
datoteke
[FINE]
[STD.]
[RAW+FINE]
[RAW+STD.]
[RAW]
92
Detalji postavki
JPEG slike daju prioritet kvaliteti slike.
JPEG
RAW+JPEG
RAW
JPEG slike standardne kvalitete.
Ovo je korisno za povećanje broja snimljenih slika bez
promjene veličine slike.
Snima RAW i JPEG slike ([FINE] ili [STD.]) istovremeno.
Snima RAW slike.
5. Snimanje slike
Napomena za RAW
Format RAW odnosi se na format podataka slika koje nisu bile obrađene na
fotoaparatu.
Reprodukcija i uređivanje RAW slika zahtijevaju fotoaparat ili namjenski softver.
• Možete obrađivati RAW slike na fotoaparatu. ( 279)
• Koristite softver (“SILKYPIX Developer Studio” od Ichikawa Soft Laboratory) za
obradu i uređivanje RAW datoteka na računalu. ( 437)
• Slike snimljene pomoću [RAW], ne mogu se povećati do maksimalnog uvećanja
tijekom reprodukcije.
Fotografirajte s [RAW+FINE] ili [RAW+STD.] ako želite provjeriti njihov fokus na
fotoaparatu nakon snimanja.
• RAW slike uvijek se snimaju u [L] veličini omjera slike [3:2].
• Kad brišete slike koje ste snimili pomoću [RAWiFINE] ili [RAWiSTD.] na
fotoaparatu, i slike u RAW i u JPEG bit će izbrisane istovremeno.
• [Picture Quality] (Kvaliteta slike) nije dostupna kada se koriste sljedeće funkcije:
– [6K/4K PHOTO] (6K/4/K FOTOGRAFIJE)/[Post-Focus] (Naknadni fokus)
– [High Resolution Mode] (Način rada visoke razlučivosti)
– [Multiple Exposure] (Višestruka ekspozicija)
• Možete registrirati funkcije na funkcijskim gumbima:
[
][
]  [Fn Button Set] (Namještanje funkcijskih gumba)  [Setting in REC
mode] (Namještanje u načinu SNIMANJA)  [Picture Quality] (Kvaliteta slike)
( 286)
93
5. Snimanje slike
[Double Card Slot Function] (Funkcija
dvostrukog utora za karticu)
Postavlja način snimanja na utore kartica 1 i 2.
 [ ]  [ ]  Odaberite [Double Card Slot Function] (Funkciju dvostrukog
utora za karticu)
[Recording
Method]
(Način
snimanja)
[Relay Rec]
(Preneseno
snimanje)
Odabira prioritet utora kartice za snimanje.
[Destination Card Slot] (Odredište utora za
@>
@
karticu): >
Prenosi snimanje na karticu u drugom utoru kartice
nakon što na prvoj kartici ponestane prostora.
[Backup Rec]
(Snimanje
sigurnosne kopije)
Snima iste slike na obje kartice istovremeno.
[Allocation Rec]
(Snimanje s
određivanjem
lokacije)
Omogućuje vam da odredite utor kartice koji će se
koristiti za snimanje slika različitih formata.
[JPEG/HLG Photo Destn.] (JPEG/HGL odredište
fotografije)/[RAW Destination] (RAW odredište)
/[6K/4K Photo Destination] (6K/4K Odredište
fotografije)/[Video Destination] (Odredište
videozapisa)
• Funkcija dvostrukog utora za karticu nije dostupna za AVCHD videozapise, jer se
oni ne mogu snimiti na utor kartice 1 (XQD kartica).
Napomene o snimanju sigurnosne kopije
• Preporučuje se korištenje kartica jednakih kapaciteta.
• Kada koristite sljedeće kombinacije kartica, snimanje videozapisa, 6К/4K fotografije
i snimanje s [Post-Focus] (Naknadnim fokusom) nisu dostupni:
– Memorijska kartica SDXC i XQD kartica od 32 GB ili manje
– Memorijska kartica SD ili SDHC memorijska kartica i XQD kartica preko 32 GB
• Možete registrirati prebacivanje kartice sa [Destination Card Slot] (Odredište utora
za karticu) na funkcijski gumb:
[
][
]  [Fn Button Set] (Namještanje funkcijskih gumba)  [Setting in REC
mode] (Namještanje u načinu SNIMANJA)  [Destination Card Slot] (Odredište
utora za karticu) ( 286)
94
5. Snimanje slike
[Folder / File Settings] (Postavke mapa /
datoteka)
Odaberite naziv mape i datoteke za spremanje slika.
Naziv mape
Naziv datoteke
100ABCDE
PABC0001.JPG


 


1
Broj mape (3 znamenke, od 100 do
999)
3
Prostor boje
([P]: sRGB, [ _ ]: AdobeRGB)
2
5-znamenkasti segment koji definira
korisnik
4
3-znamenkasti segment koji definira
korisnik
5
Broj datoteke (4 znamenke, od 0001
do 9999)
6
Ekstenzija
[
][
[Select Folder]
(Odaberite
mapu)*
[Create a New
Folder] (Kreirajte
novu mapu)
[File Name
Setting]
(Postavite naziv
datoteke)
]  Odaberite [Folder / File Settings] (Postavke Mapa / datoteka)
Odaberite mapu za pohranu slika.
• Bit će naveden naziv mape i broj datoteka koje mogu biti pohranjene.
Kreira novu mapu s uvećanim brojem mape.
• Ako na kartici nema snimljenih mapa, prikazuje se zaslon za
ponovno podešavanje broja mape.
[OK]
Povećava broj mape bez promjene 5-znamenkastog
segmenta koji definira korisnik (2 gore).
[Change]
(Promijeni)
Mijenja 5-znamenkasti segment koji definira korisnik
(2 gore). Ovo će također povećati broj mape.
[Folder
Number Link] Koristi 3-znamenkasti segment koji definira korisnik
(Veza s brojem (4 gore) za postavljanje broja mape (1 gore).
mape)
[User Setting]
(Korisničke
postavke)
Mijenja 3-znamenkasti segment koji definira korisnik
(4 gore).
*
Kada je [Double Card Slot Function] (Funkcija dvostrukog utora za karticu) postavljena
na [Allocation Rec] (Snimanje s određivanjem lokacije), [Select Folder (Slot 1(XQD))]
(Odaberite mapu Utor 1(XQD)) i [Select Folder (Slot 2(SD))] (Odaberite mapu Utor 2(SD))
bit će prikazani.
• Kada se prikaže zaslon za unos znakova slijedite upute na stranici 376.
Dostupni znakovi: alfabetski znakovi (velika slova), brojevi, [ _ ]
95
5. Snimanje slike
• Svaka mapa može pohraniti do 1000 datoteka.
• Brojevi datoteka dodjeljuju se redom od 0001 do 9999 redoslijedom snimanja.
Ako promijenite mapu za pohranu, dodjeljuje se broj koji se nastavlja od
posljednjeg broja datoteke.
• U sljedećim slučajevima automatski će se kreirati nova mapa s povećanim brojem
mape kada se spremi sljedeća datoteka:
– Broj datoteka u trenutnoj mapi doseže 1000.
– Broj datoteka doseže do 9999.
• Nove mape ne mogu se kreirati ako postoje mape numerirane od 100 sve do 999.
Preporučujemo izradu sigurnosnih kopija podataka i formatiranje kartice.
• [Select Folder] (Odaberite mapu) nije dostupno kada se koristi [Backup Rec]
(Snimanje sigurnosne kopije) u [Double Card Slot Function] (Funkcija dvostrukog
utora za karticu).
96
5. Snimanje slike
[File Number Reset] (Ponovno postavljanje
broja datoteke)
Vraća broj datoteke sljedećeg snimanja na 0001.
[ ][
datoteke)
]  Odaberite [File Number Reset] (Ponovno postavljanje broja
Postavke: [Card Slot 1(XQD)] (Utor kartice 1 (XQD))/[Card Slot 2(SD)] (Utor
kartice 2 (SD))
• Prilikom snimanja nakon vraćanja ove stavke, broj mape je ažuriran, i broj datoteke
počinje od 0001.
• Mogu biti dodijeljeni brojevi mapa od 100 do 999.
Kada broj mape dosegne 999, broj datoteke ne može biti ponovno postavljen.
Preporučujemo izradu sigurnosnih kopija podataka i formatiranje kartice.
• Za ponovno postavljanje broja mape do 100:
1 Izvedite [Card Format] (Formatiranje karice) za formatiranje kartice.
2 Izvedite [File Number Reset] (Ponovno postavljanje broja datoteke) za
ponovno postavljanje broja datoteke.
3 Odaberite [Yes] (Da) na zaslonu za ponovno postavljanje broja mape.
97
6. Fokus/Zum
6. Fokus/Zum
Odabir načina fokusiranja
Odaberite metodu fokusiranja (način fokusiranja) kako bi odgovarala kretanju
subjekta.
Postavite ručicu za način fokusiranja.
[S]
([AFS])
(Jednokratni
automatski fokus)
Pogodan je za snimanje statičnih subjekata.
Dok je gumb zatvarača pritisnut dopola, jedna točka je zadržana u
fokusu.
Fokus ostaje zaključan sve dok je gumb zatvarača pritisnut dopola.
[C]
([AFC])
(Kontinuirani
automatski fokus)
Pogodan je za snimanje pokretnih subjekata.
Dok je zatvarač pritisnut dopola, izoštravanje se konstantno podešava
u skladu s kretanjem subjekta.
• Predviđa kretanje subjekta, održavajući fokusiranje.
(Predviđanje kretanja)
[MF]
(Ručni fokus)
Ručno fokusiranje. Koristite ako želite fiksirati fokus ili izbjeći aktivaciju
automatskog fokusa. ( 124)
• [AFC] (Kontinuirani automatski fokus) radi na isti način kao [AFS] (Jednokratni
automatski fokus) u sljedećim situacijama:
–[
] način
– U uvjetima slabog osvjetljenja
• Kada se koriste sljedeće funkcije, [AFC] (Kontinuirani automatski fokus) prebacit će
se u [AFS] (Jednokratni automatski fokus):
– [65:24]/[2:1] ([Aspect Ratio]) (Omjer slike)
– [High Resolution Mode] (Način rada visoke razlučivosti)
• Kada koristite [High Speed Video] (Videozapis velike brzine), [AFS] (Jednokratni
automatski fokus) i [AFC] (Kontinuirani automatski fokus) mijenjaju se u [MF]
(Ručni fokus).
• Ova funkcija nije dostupna za snimanje s naknadnim fokusiranjem.
98
6. Fokus/Zum
Korištenje automatskog fokusa
AF (Auto Focus - Automatski fokus) odnosi se na automatsko fokusiranje.
Odaberite način fokusa i način AF (način Automatskog fokusa) odgovarajući
subjektu i sceni.
1
Postavite način fokusiranja na
[S] ili [C].
● Postavite ručicu za način fokusiranja.
( 98)
2
Odaberite načina rada
automatskog fokusiranja.
● Pritisnite [ ] za prikaz zaslona
odabira načina automatskog
fokusiranja i postavite koristeći
. ( 105)
ili
• U načinu [iA] (Inteligentni automatski način),
svaki pritisak na [
] prebacuje između [
]
i[
]. ( 86)
3
Pritisnite gumb zatvarača
dopola.
● Automatski fokus radi.
• Ako je zadržavanje fokusa na subjektu
otežano tijekom snimanja videozapisa s
[AFC] (Kontinuiranim automatskim fokusom),
ponovno pritisnite gumb zatvarača dopola
kako biste ponovno podesili fokus.
99
6. Fokus/Zum
Fokus
U fokusu
Nije u fokusu
Ikona fokusa A
Svijetli
Treperi
Područje automatskog
fokusa B
Zeleno
Crveno
Zvučni signal automatskog
fokusa
Dva zvučna signala
—
Slabo osvjetljenje automatskog fokusa
• U tamnom okruženju, slabo osvjetljenje automatskog fokusa radi automatski, i ikona fokusa
LOW
je prikazana kao [ ].
• Postizanje fokusa može potrajati dulje nego što je uobičajeno.
Automatski fokus svjetlosti zvijezda
• Ako fotoaparat otkrije zvijezde na noćnom nebu nakon utvrđivanja niskog osvjetljenja
automatskog fokusa, aktivirat će se Starlight AF (Automatski fokus svjetlosti zvijezda).
STAR
Kada se postigne fokus, ikona fokusa prikazat će [ ], i područje automatskog fokusa
prikazat će se na području fokusa.
• Automatsko fokusiranje svjetlost zvijezda ne može provesti otkrivanje na rubovima zaslona.
100
6. Fokus/Zum
 Gumb [AF ON] (Uključeno automatsko fokusiranje)
Također možete aktivirati automatsko
fokusiranje pritiskom na [AF ON] (Uključeno
automatsko fokusiranje).
Subjekti i uvjeti snimanja koji otežavaju fokusiranje u načinu rada automatskog
fokusa
– Brzo pokretni subjekti
– Izuzetno svijetli subjekti
– Subjekti bez kontrasta
– Subjekti snimljeni kroz prozor
– Subjekti u blizini sjajnih predmeta
– Subjekti na veoma mračnim mjestima
– Prilikom snimanja dalekih i bliskih subjekata
• Kada snimate s [AFC] (Kontinuiranim automatskim fokusom), ako pomaknete zum
sa kraja širokog kuta na kraj telefotoa, ili se iznenada smanji udaljenost subjekta,
možda će biti potrebno vremena za dostizanje fokusa.
• Ako koristite zum nakon postizanja fokusa, fokus može biti nepravilan. U tom
slučaju ponovno postavite fokus.
• Glasnoća zvučnog signala automatskog fokusa i zvuk mogu se mijenjati:
[
][
]  [Beep] (Zvučni signal)  [AF Beep Volume] (Glasnoća zvučnog
signala automatskog fokusa)/[AF Beep Tone] (Ton zvučnog signala automatskog
fokusa) ( 361)
 Povećava položaj područja automatskog fokusa ([AF-Point
Scope]) (Automatski fokus - točka opsega)
Povećava položaj fokusa kada je način automatskog fokusa [ ], [ ], [ ] ili
[ ]. (U drugim načinima automatskog fokusa, središte zaslona je povećano.)
Povećava subjekt, omogućujući vam da provjerite fokus i promatrate uvećani
subjekt kao s telefoto objektivom.
• Za rad koristite funkcijski gumb registriran s [AF-Point Scope] (Automatski fokus - točka
opsega). U zadanim postavkama, to je registrirano u [Fn1].
Informacije o funkcijskom gumbu potražite na stranici 286.
101
6. Fokus/Zum
Na zaslonu snimanja, pritisnite i držite tipku
[Fn1].
• Dio zaslona se prikazuje povećan ako pritisnete i
držite [Fn1].
• Kada je zaslon povećan, pritiskom na gumb
zatvarača dopola ponovno se dobiva fokus u malom
središnjem području automatskog fokusa.
• Kad je zaslon povećan, uključite
ili
za
podešavanje povećanja.
Koristite
za detaljnije postavke.
• Ako temperatura fotoaparata raste pod bilo kojim od sljedećih uvjeta, može se
prikazati [
] i korištenje Automatskog fokusiranja točke opsega neće biti moguće.
Pričekajte da se fotoaparat ohladi.
– Tijekom kontinuirane uporabe Automatskog fokusiranja točke opsega
– Kada je temperatura u okruženju visoka
• Kada je zaslon uvećan, [AFC] (Kontinuirani automatski fokus) mijenja se u [AFS]
(Jednokratni automatski fokus).
• Kada se koriste sljedeće funkcije, Automatsko fokusiranje točke opsega ne može
se koristiti:
– Snimanje videozapisa/[6K/4K PHOTO] (6K/4/K FOTOGRAFIJE)/[Post-Focus]
(Naknadni fokus)
– [65:24]/[2:1] ([Aspect Ratio]) (Omjer slike)
– [Miniature Effect] (Efekt minijature) ([Filter Settings]) (Postavke filtra)
– [Multiple Exposure] (Višestruka ekspozicija)
• Možete promijeniti način prikaza povećanog zaslona:
[
][
]  [AF-Point Scope Setting] (Postavke Automatskog fokusa - točke
opsega) ( 339)
102
6. Fokus/Zum
[AF Custom Setting(Photo)] (Prilagodba postavki
automatskog fokusa(Foto))
Odaberite odgovarajuće značajke operacije automatskog fokusa za subjekt i
scenu kada snimate koristeći [AFC] (Kontinuirani automatski fokus).
Svaka od ovih značajki može se dodatno prilagoditi.
1
2
Postavite način fokusiranja na [AFC] (Kontinuirani automatski
fokus). ( 98)
Postavite [AF Custom
Setting(Photo)] (Prilagodba
postavki automatskog
fokusa(Foto)).
●
 [ ]  [ ]  [AF Custom
Setting(Photo)] (Prilagodba postavki
automatskog fokusa(Foto))
[Set 1]
(Postavka 1)
Osnovna postavka opće namjene
[Set 2]
(Postavka 2)
Postavka koja odgovara scenama u kojima se subjekt kreće u jednom
smjeru konstantnom brzinom
[Set 3]
(Postavka 3)
Postavka koja odgovara scenama u kojima se subjekt kreće u
nasumičnim smjerovima, i vjerojatno će se pojaviti prepreke
[Set 4]
(Postavka 4)
Postavka koja odgovara scenama u kojima se brzina subjekta
značajno mijenja
• Kada se koriste sljedeće funkcije, [AF Custom Setting(Photo)] (Prilagodba postavki
automatskog fokusa(Foto)) nije dostupna:
– [6K/4K PHOTO] (6K/4K FOTOGRAFIJA)
• Možete registrirati funkcije na funkcijskim gumbima:
[
][
]  [Fn Button Set] (Namještanje funkcijskih gumba)  [Setting in
REC mode] (Namještanje u načinu SNIMANJA)  [AF Custom Setting(Photo)]
(Prilagodba postavki automatskog fokusa(Foto)) ( 286)
103
6. Fokus/Zum
 Podešavanja Prilagodbi postavki automatskog fokusa
1 Pritisnite  za odabir tipa prilagodbi postavki automatskog fokusa.
2 Pritisnite  za odabir stavki, zatim pritisnite  za prilagodbu.
• Ako želite vratiti zadane postavke, pritisnite [DISP.] (PRIKAZ).
3 Pritisnite
ili
.
Postavlja osjetljivost praćenja za kretanje subjekata.
[AF Sensitivity]
(Osjetljivost
automatskog
fokusa)
[AF Area
Switching
Sensitivity]
(Osjetljivost
promjene
područja
automatskog
fokusa)
[Moving Object
Prediction]
(Predviđanje
kretanja objekta)
+
Kad se udaljenost do subjekta drastično promijeni, fotoaparat
odmah ponovno podešava fokus. Možete fokusirati različite
subjekte, jedan za drugim.
–
Kad se udaljenost do subjekta drastično promijeni, fotoaparat
malo pričeka prije ponovnog podešavanja fokusa. Ovo
sprečava slučajno podešavanje fokusa, primjerice, kada se
subjekt kreće preko slike.
Postavlja osjetljivost za promjene područja automatskog fokusa u
skladu s kretanjem subjekta.
(U načinu rada automatskog fokusa gdje područje automatskog
fokusa koristi 225-područje fokusiranja)
+
Kada se subjekt kreće izvan područja automatskog fokusa,
fotoaparat odmah prebacuje područje automatskog fokusa
kako bi zadržao subjekt u fokusu.
–
Fotoaparat postupno prebacuje područje automatskog fokusa.
Efekti uzrokovani laganim pokretom objekta ili preprekama
ispred fotoaparata bit će minimizirani.
Postavlja razinu predviđanja kretanja za promjene brzine kretanja
objekta.
• Kod većih vrijednosti postavki fotoaparat nastoji zadržati fokus tako
da reagira čak i na iznenadne pokrete objekta. Međutim, fotoaparat
postaje osjetljiviji na neznatne pokrete objekta, tako da fokusiranje
može postati nestabilno.
0
+1
+2
104
Prikladno je za subjekt s minimalnim promjenama brzine.
Prikladno je za subjekt s promjenama brzine.
6. Fokus/Zum
Odabir načina rada automatskog fokusiranja
Odaberite metodu fokusiranja koja odgovara položaju i broju subjekata.
1
2
Pritisnite [
].
● Prikazuje se zaslon za odabir načina
automatskog fokusa.
Odaberite načina rada
automatskog fokusiranja.
● Pritisnite  za odabir stavke i zatim
pritisnite
ili
.
[Face/Eye/Body/Animal
Detect.] (Otkrivanje Lica/Oka/  106
Tijela/Životinja)
[Tracking] (Praćenje)
 109
[225-Area] (225-područje)
 111
[Zone (Vert./ Horz.)] (Zona
Okomito/Vodoravno)
 112
[Zone (Square)]* (Zona
(Kvadrat))*
 112
[Zone (Oval)] (Zona (Ovalno)
 112
[1-Area+] (1-Područje+)
 114
[1-Area] (1-Područje)
 114
[Pinpoint] (Precizno)
 115
u [Custom1] (Prilagođeno1) u
[Custom3] (Prilagođeno3)*
ヤピ
 117
ヤヒ
* Ne prikazuje se sa zadanim postavkama. Iz [Show/Hide AF Mode] (Prikaži/Sakrij
način automatskog fokusa), možete postaviti stavke za prikaz na odabranom zaslonu.
( 338)
105
6. Fokus/Zum
• U [Time Lapse Shot] (Odgođenom snimanju fotografija), [
] se ne može koristiti.
• Kada je način fokusiranja postavljen na [AFC] (Kontinuirani automatski fokus), [
]
nije dostupan.
• Kada se koriste sljedeće funkcije, način automatskog fokusiranja fiksiran je na
[
]:
– [65:24]/[2:1] ([Aspect Ratio]) (Omjer slike)
– [Miniature Effect] (Efekt minijature) ([Filter Settings]) (Postavke filtra)
• Način automatskog fokusiranja ne može se postaviti kada koristite naknadni fokus.
[Face/Eye/Body/Animal Detect.] (Otkrivanje Lica/Oka/
Tijela/Životinja)
Fotoaparat otkriva lice, oči i tijelo osobe (cijelo tijelo ili gornju polovicu tijela) i
podešava fokus.
Uz zadane postavke, otkrivanje životinja također će raditi, što će omogućiti
otkrivanje životinja, kao što su ptice, psi (uključujući vukove) i mačke (uključujući
lavove).
Kada kamera otkrije lice osobe (A/B) ili tijelo
ili tijelo životinje (C), prikazuje se područje
automatskog fokusa.
Žuto
Područje automatskog fokusa koje
treba dovesti u fokus.
Fotoaparat ovo odabira automatski.
Bijelo
Prikazuje se ako se otkrije nekoliko
subjekata.
• Otkrivanje oka radi samo za oči unutar žutog kadra
(A).
• Kada se otkriju oči osobe, oko bliže fotoaparatu bit će dovedeno u fokus.
Izlaganje će biti prilagođeno licu. (Kada je [Metering Mode] (Način mjerenja)
postavljen na [
])
• Fotoaparat može otkriti lica do 15 osoba.
• Fotoaparat može otkriti ukupno 3 ljudska i životinjska tijela.
• Ako se ne otkriju ljudi ili životinje, fotoaparat radi kao [
].
106
6. Fokus/Zum
 Odredite osobu, životinju ili oko za stavljanje u fokus
Kada se osoba ili životinja koju želite dovesti u fokus prikazuje na bijelom
području automatskog fokusa, možete to promijeniti u žuto područje
automatskog fokusa.
● Upravljanje na dodir
Dodirnite osobu, životinju ili oko koje je
označeno bijelim područjem automatskog
fokusa.
• Područje automatskog fokusa mijenja se u žuto.
• Dodirom izvan područja automatskog fokusa
prikazuje se zaslon za podešavanje područja
automatskog fokusa. Dodirnite [Set] (Namjesti) za
postavljanje [
] područja automatskog fokusa na
dotičnom mjestu.
• Za poništavanje postavki dodirnite [
].
● Upravljanje gumbom
Pritisnite
.
• Svakim pritiskom na
prebacujete osobu, životinju ili oko u fokus.
• Za poništavanje navedenih postavki, pritisnite
ponovno.
 Omogućiti/Onemogućiti otkrivanje životinja
1 Pritisnite [ ] za prikaz zaslona za odabir načina automatskog fokusa.
2 Odaberite [ ] i zatim pritisnite .
• Ovo onemogućava otkrivanje životinja i ikona se mijenja u [
• Pritisnite  ponovno da omogućite otkrivanje životinja.
].
107
6. Fokus/Zum
 Pomicanje i mijenjanje veličine žutog područja automatskog
fokusa
Možete pomaknuti žuto područje automatskog fokusa na poziciju bijelog
područja automatskog fokusa i zamijeniti bijelo područje automatskog fokusa
žutim područjem automatskog fokusa.
Ako pomičete na poziciju izvan područja automatskog fokusa, tada će [ ]
područje automatskog fokusa biti postavljeno.
1 Pritisnite [
] za prikaz zaslona za odabir načina automatskog fokusa.
2 Odaberite [
] i zatim pritisnite .
3 Pritisnite  za pomicanje pozicije
područja automatskog fokusa.
4 Okrenite
ili
za promjenu veličine
područja automatskog fokusa.
5 Pritisnite
.
• Na zaslonu snimanja pritisnite
, ili pritisnite
[
] za otkazivanje postavki područja
automatskog fokusa.
Operacije na zaslonu za kretanje područja automatskog fokusa
Upravljanje
gumbom
Upravljanje na
dodir

Dodirnite
Premješta područje automatskog fokusiranja
• Pozicije se mogu pomicati u dijagonalnom smjeru
korištenjem upravljačke ručice.
Stisnite/
Uštipnite
Povećava/smanjuje područje automatskog fokusa u
malim koracima.
–
Povećava/smanjuje područje automatskog fokusa.
[DISP.]
(PRIKAZ)
108
[Reset]
(Ponovno
postavljanje)
Opis upravljanja
Prvi put: Vraća poziciju područja automatskog fokusa
u središte.
Drugi put: Vraća veličinu područja automatskog fokusa
na zadane postavke.
6. Fokus/Zum
[Tracking] (Praćenje)
Kada je način fokusiranja postavljen na [AFC] (Kontinuirani automatski fokus),
područje automatskog fokusa prati pokrete subjekta, održavajući fokusiranje.
Započnite praćenje.
● Postavite područje automatskog fokusiranja
na subjekt, i pritisnite gumb zatvarača
dopola.
Fotoaparat će pratiti subjekt, dok je gumb
zatvarača pritisnut dopola ili pritisnut u
potpunosti.
• Područje automatskog fokusa postaje crveno kada praćenje ne uspije.
• Kada je način fokusiranja postavljen na [AFS] (Jednokratni automatski fokus), fokus će biti
poravnat sa položajem područja automatskog fokusa. Praćenje neće raditi.
• U[
], načinu, tijekom snimanja videozapisa, i tijekom snimanja s [6K/4K
Burst(S/S)], (6K/4K Niz(S/S)) praćenje će se nastaviti čak i kada je gumb zatvarača
otpušten. Za otkazivanje praćenja pritisnite
,
ili dodirnite [
].
Praćenje je također dostupno s [AFS] (Jednokratnim automatskim fokusom).
• Postavite [Metering Mode] (Način mjerenja) na [
] kako biste nastavili podešavati
ekspoziciju.
• U sljedećim slučajevima [
] radi kao [
]:
– [Monochrome] (Monokromatsko)/[L.Monochrome] (L.Monokromatsko)/
[L.Monochrome D](L.Monokromatsko D)/[Monochrome(HLG)] (Monokromatsko
(HLG)) ([Photo Style]) (Stil fotografije)
– [Sepia] (Sepija)/[Monochrome] (Monokromatsko)/[Dynamic Monochrome]
(Dinamično Monokromatsko)/[Rough Monochrome] (Grubo Monokromatsko)/
[Silky Monochrome] (Svilenkasto Monokromatsko)/[Soft Focus] (Blagi fokus)/
[Star Filter] (Filtar zvijezda)/[Sunshine] (Sunčev sjaj)([Filter Settings]) (Postavke
filtra)
– Kada je subjekt mali
109
6. Fokus/Zum
 Pomaknite položaj područja automatskog fokusa
1 Pritisnite [
] za prikaz zaslona za odabir načina automatskog fokusa.
2 Odaberite [
] i zatim pritisnite .
3 Pritisnite  za pomicanje pozicije područja automatskog fokusa.
• Pozicije se mogu pomicati u dijagonalnom smjeru korištenjem upravljačke ručice.
• Također možete premještati područje automatskog fokusa dodirom.
• Za vraćanje pozicije nazad u središte, pritisnite [DISP.] (PRIKAZ).
4 Pritisnite
110
.
6. Fokus/Zum
[225-Area] (225-Područje)
Fotoaparat odabira najoptimalnije područje
automatskog fokusa za fokusiranje iz
225-područja. Kada odaberete više područja
automatskog fokusiranja, sva odabrana
područja automatskog fokusiranja bit će
fokusirana. Kada je način fokusiranja
postavljen na [AFC] (Kontinuirani automatski
fokus), osigurajte ostanak subjekta u
području-225 tijekom snimanja, kako bi subjekt
ostao u fokusu.
 Odredite početnu točku [AFC] (Kontinuiranog automatskog
fokusa)
Kada je način fokusiranja postavljen na [AFC] (Kontinuirani automatski fokus),
možete odrediti na kom području početi [AFC] (Kontinuirani automatski fokus).
1 Postavite način fokusiranja na [AFC] (Kontinuirani automatski fokus). ( 98)
2 Postavite [AFC Start Point (225-Area)] (Početna točka Kontinuiranog
automatskog fokusa (225-Područje)) na [ON] (UKLJUČENO).
•
[
][
]  [AFC Start Point (225-Area)] (Početna točka Kontinuiranog
automatskog fokusa (225-Područje))  [ON] (UKLJUČENO)
3 Pritisnite [
] za prikaz zaslona za odabir načina automatskog fokusa.
4 Odaberite [
] i zatim pritisnite .
• Nakon izvedbe Koraka 1 i 2, ikona se mijenja iz [
]u[
].
5 Pritisnite  za pomicanje pozicije područja automatskog fokusa.
• Pozicije se mogu pomicati u dijagonalnom smjeru korištenjem upravljačke ručice.
• Također možete premještati područje automatskog fokusa dodirom.
• Za vraćanje pozicije nazad u središte, pritisnite [DISP.] (PRIKAZ).
6 Pritisnite
.
111
6. Fokus/Zum
[Zone (Vert./ Horz.)] (Zona (Okomito/Vodoravno))/
[Zone (Square)] (Zona (Kvadrat))/ [Zone (Oval)] (Zona
(Ovalna))
[Zone (Vert./ Horz.)] (Zona Okomito/Vodoravno)
Iz područja-225 automatskog fokusa, okomite i vodoravne zone mogu biti
fokusirane.
Vodoravni uzorak
Okomiti uzorak
[Zone (Square)] (Zona (Kvadrat))
Iz područja-225 automatskog fokusa, središnja
kvadratna zona može biti fokusirana.
[Zone (Oval)] (Zona (Ovalna)
Iz područja-225 automatskog fokusa, središnja
ovalna zona može biti fokusirana.
• [
] se ne prikazuje sa zadanim postavkama. Postavite [Zone (Square)] (Zona
(Kvadrat)) na [ON] (UKLJUČENO) u [Show/Hide AF Mode] (Prikaži/Sakrij način
automatskog fokusa). ( 338)
112
6. Fokus/Zum
 Pomičite i promijenite veličinu područja automatskog fokusa
1 Pritisnite [
] za prikaz zaslona za odabir načina automatskog fokusa.
2 Odaberite [
], [
] ili [
] i zatim pritisnite .
3 Pritisnite  za pomicanje pozicije
područja automatskog fokusa.
• Također možete premještati područje
automatskog fokusa dodirom.
● Ako je [
] odabran
– Pritisnite  za prebacivanje područja
automatskog fokusa vodoravnog uzorka.
– Pritisnite  za prebacivanje područja
automatskog fokusa okomitog uzorka.
● Ako odaberete [
]/[
]
– Pozicije se mogu pomicati u dijagonalnom smjeru korištenjem upravljačke ručice.
4 Okrenite
ili
za promjenu veličine područja automatskog fokusa.
• Također možete stisnuti/uštipnuti unutar područja automatskog fokusa za promjenu
veličine.
• Prvi pritisak na [DISP.] (PRIKAZ) vraća poziciju područja automatskog fokusa u
središte. Drugi pritisak vraća veličinu područja automatskog fokusa na zadane
postavke.
5 Pritisnite
.
• Metoda prikaza područja automatskog fokusa korištenjem 225 područja fokusiranja
može se promijeniti:
[
][
]  [AF Area Display] (Prikaz područja automatskog fokusa) ( 348)
113
6. Fokus/Zum
[1-Area+] (1-Područje+)/
[1-Area] (1-Područje)
[1-Area+] (1-Područje+)
Naglasak unutar jednog područja automatskog
fokusa može biti fokusiran.
Čak i kada se subjekt pomakne iz jednog
područja automatskog fokusa, on ostaje
fokusiran u dodatnom području automatskog
fokusa (A).

• Učinkovito kad snimate objekte u pokretu koje je
teško pratiti pomoću [
].
[1-Area] (1-Područje)
Navedite poziciju koja treba biti u fokusu.
 Pomičite i promijenite veličinu područja automatskog fokusa
1 Pritisnite [
] za prikaz zaslona za odabir načina automatskog fokusa.
2 Odaberite [
] ili [
] i zatim pritisnite .
3 Pritisnite  za pomicanje pozicije
područja automatskog fokusa.
4 Okrenite
ili
za promjenu veličine
područja automatskog fokusa.
5 Pritisnite
114
.
6. Fokus/Zum
Operacije na zaslonu za kretanje područja automatskog fokusa
Upravljanje
gumbom
Upravljanje na
dodir

Dodirnite
Premješta područje automatskog fokusiranja
• Pozicije se mogu pomicati u dijagonalnom smjeru
korištenjem upravljačke ručice.
Stisnite/
Uštipnite
Povećava/smanjuje područje automatskog fokusa u
malim koracima.
–
Povećava/smanjuje područje automatskog fokusa.
[DISP.]
(PRIKAZ)
[Reset]
(Ponovno
postavljanje)
Opis upravljanja
Prvi put: Vraća poziciju područja automatskog fokusa
u središte.
Drugi put: Vraća veličinu područja automatskog fokusa
na zadane postavke.
• Promijenite brzinu kretanja jednog područja automatskog fokusa:
[
][
]  [1-Area AF Moving Speed] (Brzina kretanja područja automatskog
fokusa) ( 318)
[Pinpoint] (Precizno)
Možete postići precizniji fokus na maloj točki.
Ako pritisnete gumb okidača dopola, zaslon na
kojem provjeravate fokus, bit će povećan.
• Kada je način fokusiranja postavljen na [AFC] (Kontinuirani automatski fokus), [
nije dostupan.
]
115
6. Fokus/Zum
 Pomaknite položaj područja automatskog fokusa
1 Pritisnite [ ] za prikaz zaslona za odabir načina automatskog fokusa.
2 Odaberite [ ] i zatim pritisnite .
3 Pritisnite  kako biste podesili položaj [+] i zatim pritisnite
ili
.
• Pozicije se mogu pomicati u dijagonalnom smjeru korištenjem upravljačke ručice.
• Odabrana pozicija na zaslonu bit će povećana.
• Područje automatskog fokusa ne može se pomaći na rub zaslona.
4 Pritisnite  za precizno
podešavanje pozicije [+].
5 Pritisnite
ili
.
Operacije na prozoru povećavanja
Upravljanje
gumbom

Upravljanje na
dodir
Opis upravljanja
Dodirnite
Pomiče [+].
• Pozicije se mogu pomicati u dijagonalnom smjeru
korištenjem upravljačke ručice.
Stisnite/
Uštipnite
Povećava/smanjuje zaslon u malim koracima.
–
Povećava/smanjuje zaslon.
Prebacuje povećani prozor (prozor/cijeli zaslon).
[DISP.]
(PRIKAZ)
116
[Reset]
(Ponovno
postavljanje)
Prvi put: Vraća na zaslon u Koraku 3.
Drugi put: Vraća poziciju područja automatskog fokusa
u središte.
6. Fokus/Zum
• Kad je fotografija prikazana u načinu prozora, možete ju povećati približno 3 do 6 puta; kad
je fotografija prikazana preko cijelog zaslona, možete ju povećati približno 3 do 10puta.
• Fotografije možete snimati i dodirom na [
].
• Kada se koriste sljedeće funkcije, [
] će se prebaciti u [
]:
– Snimanje videozapisa/[6K/4K PHOTO] (6K/4/K FOTOGRAFIJE)
• Možete promijeniti način prikaza povećanog zaslona:
[
][
]  [Pinpoint AF Setting] (Postavka prikaza preciznog automatskog
fokusiranja) ( 338)
ヤヒ
ヤビ
ヤピ [Custom1] (Prilagođeno1) u [Custom3]
(Prilagođeno3)
Oblik područja automatskog fokusa može se slobodno postaviti u područjima
225 automatskog fokusa.
Postavljanje područja automatskog fokusa može se registrirati korištenjem [ ヤヒ ]
u [ ヤピ ].
Područje automatskog fokusa se također može pomicati uz zadržavanje
postavljenog oblika.
• Ne prikazuje se sa zadanim postavkama. U [Show/Hide AF Mode] (Prikaži/Sakrij
načinu), postavite [Custom1] (Prilagođeno1) u [Custom3] (Prilagođeno3) na [ON]
(UKLJUČENO). ( 338)
 Registracija oblika područja automatskog fokusa
1 Pritisnite [
] za prikaz zaslona za odabir načina automatskog fokusa.
2 Odaberite jedan od [
pritisnite .
ヤヒ
]u[
ヤピ
] i zatim
ヤヒ
ヤビ
ヤピ
117
6. Fokus/Zum
3 Odaberite područje automatskog
fokusiranja.
● Upravljanje na dodir
Dodirnite područje kako biste ga učinili
područjem automatskog fokusa.
• Za odabir uzastopnih točaka povucite zaslon.
• Za otkazivanje odabranih područja
automatskog fokusa, dodirnite ponovno.
● Upravljanje gumbom
Pritisnite  za odabir područja automatskog fokusa i zatim podesite s
ili
. (Ponovite to)
• Pozicije se mogu pomicati u dijagonalnom smjeru korištenjem upravljačke ručice.
• Za otkazivanje odabranih područja automatskog fokusa, pritisnite
ili
.
• Za otkazivanje svega odabranog pritisnite [DISP.] (PRIKAZ).
4 Pritisnite [Q].
 Pomaknite položaj područja automatskog fokusa
1 Pritisnite [
] za prikaz zaslona za odabir načina automatskog fokusa.
2 Odaberite registriran oblik područja automatskog fokusa ([
zatim pritisnite .
ヤヒ
]u[
ヤピ
]) i
3 Pritisnite  za pomicanje pozicije područja automatskog fokusa i zatim
pritisnite
.
• Pozicije se mogu pomicati u dijagonalnom smjeru korištenjem upravljačke ručice.
• Pritisnite [DISP.] (PRIKAZ) za vraćanje [+] pozicije u središte.
118
6. Fokus/Zum
Postupak premještanja područja
automatskog fokusa
U zadanim postavkama možete koristiti upravljačku ručicu za izravno kretanje i
promjenu veličine područja automatskog fokusiranja tijekom snimanja.
1
Pomaknite položaj područja
automatskog fokusa.
● Na zaslonu snimanja, nagnite
upravljačku ručicu.
• Pritiskanje
omogućava prebacivanje
između zadanih i postavljenih položaja
područja automatskog fokusa.
U[
], ova operacija prebacuje osobu,
životinju ili oko u fokus.
Prikaz povećanog zaslona pomoću [
].
2
Promijenite veličinu područja
automatskog fokusa.
● Okrenite
ili
.
• Koristite
za detaljnije postavke.
• Prvi pritisak na [DISP.] (PRIKAZ) vraća poziciju
područja automatskog fokusa u središte. Drugi
pritisak vraća veličinu područja automatskog
fokusa na zadane postavke.
119
6. Fokus/Zum
3
Potvrdite svoj izbor.
● Pritisnite gumb zatvarača dopola.
● Vratite se na zaslon snimanja.
• Za [
], na zaslonu snimanja pritisnite
za otkazivanje postavki područja automatskog
fokusa.
• Kada je [Metering Mode] (Način mjerenja) na [ ], cilj mjerenja također se pomiče
zajedno s područjem automatskog fokusa.
• U[
], [
], [
] i [ ヤヒ ] u [ ヤピ ], veličina područja automatskog fokusa ne može
se promijeniti.
• U[
], pomicanje područja automatskog fokusa i promjena veličine nisu mogući.
• Možete postaviti područje automatskog fokusa u petlju kada je u pokretu:
[
][
]  [Looped Focus Frame] (Okvir fokusa postavljanjem omče) ( 340)
Premještanje područja automatskog fokusa dodirom
Možete pomaknuti područje automatskog fokusa na dodirnutu poziciju monitora.
Također možete promijeniti veličinu područja automatskog fokusa.
 [ ]  [ ]  [Touch Settings] (Dodirne
postavke)  Odaberite [Touch AF] (Automatski
fokus osjetljiv na dodir)
[AF]
(Automatski
fokus)
Fokusira se na dodirnuti subjekt.
[AF+AE]
(Automatski
fokus +
Automatska
ekspozicija)
Ovo fokusira i prilagođava
svjetlinu za dodirnuti subjekt.
[OFF]
(Isključeno)
120
—
6. Fokus/Zum
 Fokusiranje na dodirnutu poziciju ([AF]) (Automatski fokus)
1 Dodirnite subjekt
• Pomiče područje automatskog fokusa na dodirnutu poziciju.
2 Uštipnite/Stisnite za promjenu veličine područja automatskog fokusa.
• Prvi dodir na [Reset] (Ponovno postavljanje) vraća poziciju područja automatskog
fokusa u središte. Drugi pritisak vraća veličinu područja automatskog fokusa na zadane
postavke.
3 Dodirnite [Set] (Postavljanje).
• U[
], dodirnite [Exit] (Izlaz).
• Za [
], na zaslonu snimanja dodirnite [
automatskog fokusa.
] za otkazivanje postavki područja
 Fokusirajte i podesite svjetlinu za dodirnutu poziciju ([AF +
AE]) (Automatski fokus + Automatska ekspozicija)
1 Dodirnite subjekt prema kojem želite
podesiti svjetlinu.
• Na dodirnutoj poziciji, područje automatskog
fokusa koje radi istovremeno kao [
] je
prikazano.
Ovo postavlja točku za podešavanje svjetline u
središte područja automatskog fokusa.
2 Uštipnite/Stisnite za promjenu veličine
područja automatskog fokusa.
ュリヴヱハ
5HVHW
6HW
• Prvi dodir na [Reset] (Ponovno postavljanje) vraća poziciju područja automatskog
fokusa u središte. Drugi pritisak vraća veličinu područja automatskog fokusa na zadane
postavke.
3 Dodirnite [Set] (Postavljanje).
• Na zaslonu za snimanje, dodirnite [
] (kada je postavljeno [
] ili [
]: [
otkazivanje postavki [AF+AE] (Automatski fokus + Automatska ekspozicija).
]) za
121
6. Fokus/Zum
Premještanje područja automatskog fokusa pomoću
podloge osjetljive na dodir
Tijekom prikaza tražila, možete dodirnuti monitor za promjenu položaja i veličine
područja automatskog fokusa.
1
Postavite [Touch Pad AF]
(Automatsko fokusiranje pomoću
podloge osjetljive na dodir).
●
2
 [ ]  [ ]  [Touch Settings]
(Dodirne postavke)  [Touch Pad
AF] (Automatsko fokusiranje pomoću
podloge osjetljive na dodir)  [EXACT]
(TOČNO)/[OFFSET] (PORAVNANJE)
Pomaknite položaj područja
automatskog fokusa.
● Tijekom prikaza na tražilu dodirnite
monitor.
3
Promijenite veličinu područja
automatskog fokusa.
● Okrenite
ili
.
• Koristite
za detaljnije postavke.
• Prvi pritisak na [DISP.] (PRIKAZ) vraća poziciju
područja automatskog fokusa u središte. Drugi
pritisak vraća veličinu područja automatskog
fokusa na zadane postavke.
4
Potvrdite svoj izbor.
● Pritisnite gumb zatvarača dopola.
• Za [
], na zaslonu snimanja pritisnite
za otkazivanje postavki područja automatskog
fokusa.
122
6. Fokus/Zum
 Podešavanje stavki ([Touch Pad AF]) (Automatsko fokusiranje
pomoću podloge osjetljive na dodir)
[EXACT]
(TOČNO)
Pomiče područje
automatskog fokusa
tražila, dodirom
željene pozicije na
podlozi osjetljivoj na
dodir.
Pomiče područje
automatskog fokusa
tražila prema
[OFFSET]
(PORAVNANJE) udaljenosti koju ste
povukli na podlozi
osjetljivoj na dodir.
[OFF]
(Isključeno)
—
[Focus Switching for Vert / Hor] (Prebacivanje fokusa sa
okomito / vodoravno)
Pamti zasebne položaje za područja
automatskog fokusiranja kada je fotoaparat
okomito poravnat i kada je vodoravno poravnat.
Dvije okomite orijentacije su dostupne, lijeva i
desna.
 [ ]  [ ]  Odaberite [Focus Switching for Vert / Hor] (Prebacivanje
fokusa sa okomito / vodoravno)
[ON]
(Uključeno)
Pamti odvojene pozicije za okomite i vodoravne orijentacije.
[OFF]
(Isključeno)
Postavlja iste pozicije za okomite i vodoravne orijentacije.
• U ručnom fokusiranju, pamti položaj zaslona pomoći pri ručnom fokusiranju.
• Ne radi kada se koristi [
] ili [ ヤヒ ] u [ ヤピ ].
123
6. Fokus/Zum
Snimanje korištenjem MF (ručnog fokusa)
MF (Manual Focus - Ručni fokus) odnosi se na ručno fokusiranje.
Koristite ovu funkciju kada želite fiksirati fokus ili kada je udaljenost između
objektiva i predmeta određena i vi ne želite aktivirati automatsko fokusiranje.
1
2
Postavite ručicu za način
fokusiranja na [MF] (Ručni fokus).
Odaberite točku za fokusiranje.
● Nagnite upravljačku ručicu za odabir
točke koju ćete dovesti u fokus.
● Čak i pritiskom na [ ], možete
prikazati zaslon pomicanja pozicije
fokusa.
• Za vraćanje pozicije fokusa u središte, pritisnite
[DISP.] (PRIKAZ).
3
Potvrdite svoj izbor.
● Pritisnite
.
● Prebacuje se na zaslon za pomoć pri
ručnom fokusiranju i prikazuje povećani
prikaz.
124
6. Fokus/Zum
4
Prilagodba fokusa.
● Okrenite prsten fokusa.
A Pomoć pri ručnom fokusiranju (uvećani
zaslon)
• Ovo će prikazati dio u fokusu koji je označen
bojom. (Peaking B - Označavanje bojom B)
• Prikazuje se smjernica za udaljenost snimanja.
(MF Guide C) (Smjernice za ručni fokus C)
D Pokazatelj za ∞ (beskonačno)
(m)∞10 5
3
2
1.5
1
0.5 0.1
AF
5
Zatvorite zaslon pomoći pri
ručnom fokusu.
● Pritisnite gumb zatvarača dopola.
● Ovu operaciju također možete izvršiti
pritiskom na
.
6
Započnite snimanje.
● Potpuno pritisnite gumb zatvarača.
125
6. Fokus/Zum
 Operacije na zaslonu pomoći pri ručnom fokusu
Upravljanje
gumbom

Upravljanje na
dodir
Prevlačenje
Stisnite/
Uštipnite
–
Opis upravljanja
Pomiče povećani položaj prikaza.
• Pozicije se mogu pomicati u dijagonalnom smjeru
korištenjem upravljačke ručice.
Povećava/smanjuje zaslon u malim koracima.
Povećava/smanjuje zaslon.
Prebacuje povećani prozor (prozor/cijeli zaslon).
[DISP.]
(PRIKAZ)
[Reset]
(Ponovno
postavljanje)
[AF ON]
(Uključeno
automatsko
fokusiranje)
AF
Prvi put: Vraća poziciju pomoći pri ručnom fokusiranju
u središte.
Drugi put: Vraća veličinu pomoći pri ručnom fokusiranju
na zadane postavke.
Automatski fokus radi.
• Kad je fotografija prikazana u načinu prozora, možete ju povećati približno 3 do 6 puta; kad
je fotografija prikazana preko cijelog zaslona, možete ju povećati približno 3 do 20 puta.
126
6. Fokus/Zum
• Na zaslonu snimanja, možete zakrenuti prsten fokusa kako biste prikazali zaslon
Pomoći kod ručnog fokusiranja. Ako ste povećali sliku okretanjem prstena fokusa,
pomoćni zaslon će se zatvoriti za približno 10 sekundi nakon operacije.
• Tijekom ručnog fokusiranja, pritiskom na [AF ON] (Automatski fokus UKLJUČEN),
aktivirat će se Automatski fokus.
• Referentna oznaka udaljenosti snimanja oznaka je za
mjerenje udaljenosti fokusa.
Koristite ovo kada snimate fotografije s ručnim
fokusiranjem ili fotografirate izbliza.
• Promijenite vrh osjetljivosti i način prikaza:
[
][
]  [Focus Peaking] (Naglašavanje fokusa bojom) ( 317)
• Pamti položaj za pomoć pri ručnom fokusiranju odvojeno za okomite i vodoravne
orijentacije:
[
][
]  [Focus Switching for Vert / Hor] (Prebacivanje fokusa sa okomito /
vodoravno) ( 123)
• Možete promijeniti način prikaza povećanog zaslona:
[
][
]  [MF Assist] (Pomoć pri ručnom fokusiranju) ( 337)
• Promjena načina prikaza Smjernica za ručno fokusiranje:
[
][
]  [MF Guide] (Smjernice za ručno fokusiranje) ( 337)
• Onemogućavanje operacija prstena fokusa:
[
][
]  [Focus Ring Lock] (Zaključavanje prstena fokusa) ( 337)
• Postavite položaj pomoć pri ručnom fokusu u omču:
[
][
]  [Looped Focus Frame] (Okvir fokusa postavljanjem omče) ( 340)
• Fotoaparat pamti poziciju fokusa kada je isključite:
[
][
]  [Lens Focus Resume] (Ponovno postavljanje fokusa objektiva)
( 355)
• Može se postaviti količina pokreta fokusa:
[
][
]  [Focus Ring Control] (Upravljanje prstenom fokusa) ( 355)
127
6. Fokus/Zum
Snimanje slika zumiranjem
Koristite optički zum objektiva za zumiranje telefoto ili zumiranje širokog kuta.
Kada fotografirate, koristite [Ex. Tele Conv.] (Dodatnu Tele konverziju) za
povećanje teleskopskih efekata bez pogoršanja kvalitete slike.
Kada snimate videozapise, koristite [Image Area of Video] (Područje slike
videozapisa) kako biste dobili isti teleskopski učinak kao i [Ex. Tele Conv.]
(Dodatnu Tele konverziju).
• Za detalje o [Image Area of Video] (Području slike videozapisa), pogledajte stranicu 245.
Okrenite prsten zuma:
T: Telefoto
W: Široki kut

● Zakretanjem prstena zuma prikazuje se
fokalna duljina na zaslonu za snimanje.
• Zaslon fokalne duljine može biti sakriven:
[
][
]  [Focal Length] (Fokalna duljina) ( 351)
128

35mm
6. Fokus/Zum
Dodatna Tele konverzija
[Ex. Tele Conv.] (Dodatna Tele konverzija) omogućuje snimanje fotografija koje
se dodatno povećavaju izvan okvira optičkog zuma, bez pogoršanja kvalitete
slike.
• [Ex. Tele Conv.] (Dodatna Tele konverzija) najveći omjer uvećanja razlikuje se ovisno o
postavci [Picture Size] (Veličina slike) u izborniku [Photo] (Foto) ([Image Quality]) (Kvaliteta
slike).
– Postavite na [
M]: 1.4x
– Postavite na [
1
2
S]: 2.0x (1.9x kada koristite APS-C objektive)
Postavite [Picture Size] (Veličinu slike) na [M] ili [S].
●
[
][
]  [Picture Size] (Veličina slike)  [M] ili [S]
Postavite [Ex. Tele Conv.] (Dodatnu Tele konverziju).
●
[
][
[ZOOM]
(Zumiranje)
[TELE CONV.]
(TELE
KONVERZIJA)
[OFF]
(Isključeno)
]  [Ex. Tele Conv.] (Dodatna Tele konverzija)
Mijenja veličinu zumiranja.
Fiksira povećanje zuma na maksimalnu razinu.
–
129
6. Fokus/Zum
 Mijenjanje veličine zumiranja.
Upravljanje gumbom
1 Postavite [Ex. Tele Conv.] (Dodatna Tele konverzija) na [ZOOM]
(ZUMIRANJE).
•
[
][
(ZUMIRANJE)
]  [Ex. Tele Conv.] (Dodatna Tele konverzija)  [ZOOM]
2 Postavite funkcijski gumb na [Zoom Control]. (Kontrola zumiranja) ( 286)
3 Pritisnite funkcijski gumb.
4 Pritisnite gumbe pokazivača za upravljanje
zumiranjem.
: T (Telefoto)
: W (Široki kut)
EXS
• Pritisnite funkcijski gumb ponovno ili pričekajte
neko vrijeme da biste dovršili operaciju
zumiranja.
• Prikazana povećavanje zumiranja A su
približna.
EX1.8x
Upravljanje na dodir
• Prema zadanim postavkama, dodirni tabulator nije prikazan.
Postavite [Touch Tab] (Dodirni tabulator) na [ON] (UKLJUČENO) u [Touch Settings]
(Dodirnim postavkama). ( 340)
1 Postavite [Ex. Tele Conv.] (Dodatna Tele konverzija) na [ZOOM]
(ZUMIRANJE).
•
[
][
(ZUMIRANJE)
2 Dodirnite [
].
3 Dodirnite [
].
]  [Ex. Tele Conv.] (Dodatna Tele konverzija)  [ZOOM]
×
130
6. Fokus/Zum
4 Povucite kliznu traku za upravljanje
zumiranjem.
T: Telefoto
W: Široki kut

• Za prekid operacija zumiranja dodirom,
dodirnite [
] ponovno.

• Možete registrirati funkcije na funkcijskim gumbima:
[
][
]  [Fn Button Set] (Namještanje funkcijskih gumba)  [Setting in
REC mode] (Namještanje u načinu SNIMANJA)  [Ex. Tele Conv.] (Dodatna Tele
konverzija) ( 286)
• Kada se prikazuje zaslon podešavanja [Ex. Tele Conv.] (Dodatne Tele konverzije)
pomoću funkcijskih gumba, pritiskom na [DISP.] (PRIKAZ) možete promijeniti
postavke [Picture Size] (Veličine slike).
• [Ex. Tele Conv.] (Dodatna Tele konverzija) nije dostupna kada se koriste sljedeće
funkcije:
– 6K foto
– [65:21]/[2:1] ([Aspect Ratio]) (Omjer slike)
– [RAW] ([Picture Quality]) (RAW Kvaliteta slike)
– [HLG Photo] (HGL foto)
– [High Resolution Mode] (Način rada visoke razlučivosti)
– [Toy Effect] (Efekt igračke)/[Toy Pop] (Iskakanje igračke ([Filter Settings])
(Postavke filtra)
– [Post-Focus] (Naknadno fokusiranje)
– [Multiple Exposure] (Višestruka ekspozicija)
• [ZOOM] (ZUM) u [Ex. Tele Conv.] (Dodatnoj Tele konverziji) nije dostupan kada se
koriste sljedeće funkcije:
– [6K/4K PHOTO] (6K/4K FOTO)/[Post-Focus](Naknadno fokusiranje)
131
7. Rad/Zatvarač
7. Rad/Zatvarač
Odabir načina rada
Način rada možete prebaciti na Single (Jednostruko), Burst (Niz) itd. kako bi
odgovarao uvjetima snimanja.
Okretanje kotačića načina rada.
Jednostruko
Slika jednu sliku svaki put kada je gumb zatvarača
pritisnut.
Niz ( 133, 137)
Slika kontinuirano dok pritišćete i držite gumb
zatvarača.
6K/4K snimanje fotografija također je moguće.
Odgođeno snimanje/
Animacija fotografija
( 152, 155)
Fotografira s odgođenim snimanjem ili animacijom
fotografija.
Automatski okidač
( 160)
Kad je pritisnut gumb zatvarača, snimanje se provodi
nakon što prođe namješteno vrijeme.
• Možete registrirati funkcije na funkcijskim gumbima:
[
][
]  [Fn Button Set] (Namještanje funkcijskih gumba)  [Setting in REC
mode] (Namještanje u načinu SNIMANJA)  [Drive Mode] (Način snimanja)
( 286)
132
7. Rad/Zatvarač
Slikanje slika u nizu
Slika kontinuirano dok pritišćete i držite gumb zatvarača.
Možete odabrati postavku niza koja vam omogućuje snimanje fotografija u
nizu u visokoj kvaliteti slike, [H], [M] ili [L], ili onu koja vam omogućuje snimanje
fotografija u nizu velikom brzinom, [
] (6K/4K fotografije), u skladu s uvjetima
snimanja.
1
Postavite kotačić za način rada
na [ ] (Burst Shot 1) (Snimanje
u nizu 1) ili [ ] (Burst Shot 2)
(Snimanje u nizu 2).
● Konfigurirajte postavke snimanja u nizu
za svaki od [
]i[
].
2
Odaberite brzinu snimanja u nizu.
●
 [ ]  [ ]  [Burst Shot 1
Setting] (Postavke snimanja u nizu
1)/[Burst Shot 2 Setting] (Postavke
snimanja u nizu 2)
• Sa zadanim postavkama, [H] je postavljeno za
[
],
i postavljeno za [
].
Za informacije o snimanju 6K/4K fotografija, pogledajte “6K/4K snimanje
fotografija”. ( 137)
3
4
[H]
Za slikanje u nizu velikom brzinom.
[M]
Za slikanje u nizu srednjom brzinom.
[L]
Za slikanje u nizu malom brzinom.
Zatvorite izbornik.
● Pritisnite gumb zatvarača dopola.
Započnite snimanje.
• Slika slike u nizu dok je gumb zatvarača pritisnut
do kraja.
133
7. Rad/Zatvarač
 Brzina snimanja u nizu
Mehanički zatvarač,
elektronička
prednja zavjesa
Elektronički
zatvarač
Pregled uživo
prilikom snimanja
slika u nizu
[H]
(Velika brzina)
9 kadrova/sekunda
([AFS] (Jednokratni
automatski fokus). /
[MF] (Ručni fokus))
6 kadrova/sekunda
([AFC]) (Kontinuirani
automatski fokus)
9 kadrova/sekunda
([AFS] (Jednokratni
automatski fokus). /
[MF] (Ručni fokus))
5 kadrova/sekunda
([AFC]) (Kontinuirani
automatski fokus)
Ništa ([AFS]/
[MF]) (Jednokratni
automatski fokus/
Ručni fokus)
Dostupan ([AFC])
(Kontinuirani
automatski fokus)
[M]
(Srednja brzina)
5 kadrova/sekunda
5 kadrova/sekunda
Dostupno
[L]
(Mala brzina)
2 kadra/sekunda
2 kadra/sekunda
Dostupno
• Brzina snimanja u nizu može biti niža, ovisno o postavkama snimanja kao što su [Picture
Size] (Veličina slike) i način fokusiranja.
 Broj kadrova slika u nizu
[Picture Quality] (Kvaliteta slike)
[FINE]/[STD.]
[RAW+FINE]/
[RAW+STD.]
[RAW]
50 kadrova ili više
35 kadrova ili više
40 kadrova ili više
[H]
(Velika brzina)
[M]
(Srednja brzina)
[L]
(Mala brzina)
• Kad se snimanje provodi pod testnim uvjetima koje je odredio Panasonic
Broj kadrova slika u nizu koje mogu biti slikane postaje manji, ovisno o uvjetima snimanja.
• Brzina snimanja u nizu postaje manja tijekom snimanja, ali se snimanje može nastaviti sve
dok kartica ne bude puna.
134
7. Rad/Zatvarač
 Broj slika koje se mogu snimiti kontinuirano
Kada gumb zatvarača pritisnete dopola, na
zaslonu snimanja i na LCD statusu pojavit će se
broj slika koje mogu biti slikane kontinuirano.
Primjer) Ako ima 20 kadrova: [r20]
• Kada snimanje započne, smanjivat će se broj slika koje
se mogu kontinuirano slikati.
Kada se pojavi [r0], brzina slikanja u nizu se smanjuje.
• Kada se na zaslonu snimanja prikaže [r99+], možete
slikati 100 ili više slika u nizu.
ISO100
r20
 Fokusiranje prilikom slikanja slika u nizu
Način fokusiranja
[AFS]
(Jednokratni
automatski fokus)
[AFC]
(Kontinuirani
automatski fokus)
[MF]
(Ručni fokus)
[Focus/Shutter
Priority] (Prioritet
Fokusa/Zatvarača)
[H]
[M]/[L]
[FOCUS]
(FOKUS)
[BALANCE]
(BALANS)
Fiksirano na fokus prvog kadra
[RELEASE]
(OTPUŠTANJE)
[FOCUS]
(FOKUS)
[BALANCE]
(BALANS)
[RELEASE]
(OTPUŠTANJE)
—
Procijenjeni fokus
Normalni fokus
Procijenjeni fokus
Fokus podešen ručnim fokusom
• Kada je subjekt zamračen s [AFC] (Kontinuiranim automatskim fokusom), fokus je fiksiran
na fokus prvog kadra.
• S procijenjenim fokusom, prioritet preuzima brzina slikanja u nizu i fokus se procjenjuje
koliko je to moguće.
• S normalnim fokusom, brzina slikanja u nizu može postati sporija.
135
7. Rad/Zatvarač
 Ekspozicija prilikom slikanja slika u nizu
Način fokusiranja
[H]
[AFS]
(Jednokratni automatski
fokus)
Fiksirano na ekspoziciju
prvog kadra
[AFC]
(Kontinuirani automatski
fokus)
Ekspozicija se prilagođava
za svaki kadar
[MF]
(Ručni fokus)
Fiksirano na ekspoziciju
prvog kadra
[M]/[L]
Ekspozicija se prilagođava
za svaki kadar
• Spremanje slika u nizu može potrajati neko vrijeme.
Ako nastavite slikati slike u nizu dok je pohrana u tijeku, broj kadrova slika u nizu
koje je moguće slikati može biti smanjen.
Prilikom snimanja slika u nizu preporučuje se korištenje kartica velike brzine.
• Preporučujemo korištenje Daljinskog upravljača zatvaračem (DMW-RS2:
neobavezan) prilikom slikanja slika u nizu s pritisnutim gumbom zatvarača.
• Snimanje slika u nizu ne radi kada koristite sljedeće funkcije:
– [High Resolution Mode] (Način rada visoke razlučivosti)
– [Rough Monochrome] (Grubo Monokromatsko)/[Silky Monochrome] (Svilenkasto
Monokromatsko)/[Miniature Effect] (Efekt minijature)/[Soft Focus] (Blagi fokus)/
[Star Filter] (Filtar zvijezda)/[Sunshine] (Sunčev sjaj) ([Filter Settings]) (Postavke
filtra)
– [Post-Focus] (Naknadno fokusiranje)
– [Multiple Exposure] (Višestruka ekspozicija)
136
7. Rad/Zatvarač
Snimanje 6K/4K fotografija
S 6K Foto možete slikati slike u nizu velikom brzinom sa 30 kadrova po sekundi
i pohraniti željene slike, svaku sačinjenu od približno 18 milijuna piksela,
izvučene iz datoteke slika u nizu.
S 4K Foto možete slikati slike u nizu velikom brzinom sa 60 kadrova po sekundi
i pohraniti željene slike, svaku sačinjenu od približno 8 milijuna piksela.
• “6K PHOTO” je funkcija slikanja slika u nizu velikom brzinom za izvlačenje i pohranu
željenih slika iz sličica sa veličinom opsega slike od 4:3 ili 3:2 i učinkovitom veličinom slike
ekvivalentne broju piksela (približno 18 mega piksela) za sličicu veličine 6K (približne širine
od 6.000 i visine od 3.000)
• Koristite karticu brzine UHS Speed Class 3 ili više kada koristite SD karticu za ovu
funkciju.
• Kut prikaza postaje uži.
1
Postavite kotačić za način rada
na [ ] (Burst Shot 1) (Snimanje
u nizu 1) ili [ ] (Burst Shot 2)
(Snimanje u nizu 2).
• Konfigurirajte postavke snimanja u nizu za
svaki od [
]i[
].
2
Odaberite [6K/4K PHOTO] (6K/4K
FOTO).
●
 [ ]  [ ]  [Burst Shot 1
Setting] (Postavke snimanja u nizu
1)/[Burst Shot 2 Setting] (Postavke
snimanja u nizu 2) 
• Sa zadanim postavkama,
za [
].
je postavljeno
137
7. Rad/Zatvarač
3
Odaberite [Picture Size / Burst
Speed] (Veličina slike / Brzina
snimanja u nizu).
●
 [ ]  [ ]  [6K/4K PHOTO]
(Snímek v rozlišení 6K/4K)  [Picture
Size / Burst Speed] (Veličina slike /
Brzina snimanja u nizu)
Veličina slike
[6K 18M]*
1
[4K H 8M]*2
[4K 8M]*2
[4:3]:
[3:2]:
4992x3744
5184x3456
[4:3]:
[3:2]:
[16:9]:
[1:1]:
3328x2496
3504x2336
3840x2160
2880x2880
Brzina snimanja u nizu
30 kadrova/sekunda
60 kadrova/sekunda
30 kadrova/sekunda
*1 6K foto
*2 4K foto
4
Odaberite [Rec Method] (Način
snimanja).
[
][
][
]
[6K/4K Burst] (6K/4K
snimanje u nizu)
138
Kada želite uhvatiti najbolje trenutke subjekata koji
se brzo kreću
Slika slike u nizu dok je gumb zatvarača pritisnut.
Audio snimanje: Ništa
7. Rad/Zatvarač
[
][
][
]
[6K/4K Burst(S/S)] (6K/4K
slikanje u nizu (S/S))
“S/S” je skraćenica za Start/
Stop (Početak/Kraj).
[
][
][
]
[6K/4K Burst] (6K/4K
snimanje u nizu)
Kada želite uhvatiti nepredvidive mogućnosti
fotografije
Počinje slikati slike u nizu kada je gumb zatvarača
pritisnut. Ponovno pritiskanje gumba zaustavlja
slikanje slika u nizu.
Reproduciraju se ton početka i ton zaustavljanja.
Audio snimanje: Dostupno*
Kada u trenutku želite uhvatiti mogućnosti
fotografije
Slika slike u nizu za približno 1 sekundu prije i nakon
trenutka pritiska na gumb zatvarača.
Zvuk zatvarača se čuje samo jednom.
Trajanje snimanja:
Približno 2 sekunde
Audio snimanje: Ništa
* Audio se ne reproducira tijekom reprodukcije s kamerom.
5
6
Zatvorite izbornik.
● Pritisnite gumb zatvarača dopola.
Započnite snimanje.
• [Continuous AF] (Kontinuirani Automatski
fokus) radi i fokus se kontinuirano podešava
tijekom snimanja s Automatskim fokusom.
[6K/4K Pre-Burst] (Predsnimanja više uzastopnih fotografija u nizu
razlučivosti 4K/6K)
1
2
Pritisnite gumb zatvarača dopola.
Pritisnite gumb zatvarača do kraja i držite ga
pritisnutim tijekom snimanja.
A Pritisnite i držite
B Snimanje se izvodi
• Pritisnite gumb zatvarača do kraja ranije jer će
biti potrebno približno 0.5 sekundi za početak
snimanja nakon što se gumb pritisne do kraja.
• Čak i ako pomaknete prst s gumba zatvarača odmah nakon početka snimanja,
snimanje se može nastaviti maksimalno oko 1,5 sekundi nakon što ste pomakli prst.
139
7. Rad/Zatvarač
[6K/4K Burst(S/S)] (6K/4K slikanje u nizu (S/S))
1
2
Da biste počeli snimati, pritisnite gumb
zatvarača do kraja.
Da biste prestali snimati, ponovno pritisnite
gumb zatvarača do kraja.
C Početak (Prvi)
D Kraj (Drugi)
E Snimanje se izvodi
• Možete dodavati oznake pritiskom na [Q] tijekom snimanja. (Do 40 oznaka po
snimanju)
Ovo vam omogućuje da se prebacite na poziciju na koju su dodane oznake pri
odabiru slika iz datoteke u nizu 6K/4K.
[6K/4K Pre-Burst] (Predsnimanja više uzastopnih fotografija u nizu
razlučivosti 4K/6K)
Potpuno pritisnite gumb zatvarača.
F Približno 1 sekundu
G Snimanje se izvodi
• Kada je prikazan zaslon snimanja, Automatsko
fokusiranje će kontinuirano raditi za kontinuirano
fokusiranje.
Ekspozicija se također kontinuirano podešava, osim u načinu [M].
• Kada subjekt nije u središtu, koristite AF/AE Lock (Zaključavanje Automatskog
fokusa/Automatske ekspozicije) ako želite zaključati fokus i ekspoziciju. ( 198)
• Fotoaparat snima slike u nizu i pohranjuje podatke kao datoteku 6K/4K za slike u nizu,
za koju je [Rec. File Format] (Format datoteke snimanja) [MP4].
• U zadanim postavkama radi Auto Review (Automatski pregled) i prikazat će se zaslon
koji omogućuje odabir slika iz datoteke niza.
Da biste nastavili snimanje, pritisnite gumb zatvarača dopola kako biste se vratili na
zaslon snimanja.
Kako odabrati i pohraniti slike iz snimljene datoteke niza 6К/4K, pogledajte stranicu
145.
140
7. Rad/Zatvarač
• Kontinuirano vrijeme snimanja razlikuje se ovisno o postavkama [Picture Size /
Burst Speed] (Veličina slike / Brzina snimanja).
– [6K 18M]: 10 minuta
– [4K H 8M]/[4K 8M]: 15 minuta
• Način pohrane datoteke ovisi o vrsti kartice.
– Memorijska kartica SDHC, XQD kartica od 32 GB ili manje:
Nova datoteka bit će kreirana za nastavak snimanja ako veličina datoteke prelazi
4 GB.
– Memorijska kartica SDXC, XQD kartica iznad 32 GB:
Datoteke se ne dijele za snimanje.
• Ako se temperatura fotoaparata povećava pod bilo kojim od sljedećih uvjeta, [
]
se može prikazati i snimanje može prestati. Pričekajte da se fotoaparat ohladi.
– Kada se snimanje 6K/4K fotografija izvodi kontinuirano
– Kada se koristi [6K/4K Pre-Burst] (Pred-snimanje više uzastopnih fotografija u
nizu razlučivosti 4K/6K)
– Kada se koristi [Pre-Burst Recording] (Pred-snimanje u nizu)
– Kada je temperatura u okruženju visoka
• Kada je [6K/4K Pre-Burst] (Pred-snimanje više uzastopnih fotografija u nizu
razlučivosti 4K/6K) ili [Pre-Burst Recording] (Pred-snimanje u nizu) postavljeno,
baterija će se brže isprazniti i temperatura fotoaparat se povećava. Postavite ove
postavke samo prilikom snimanja.
 [Pre-Burst Recording] (Pred-snimanje u nizu) ([6K/4K Burst]
(6K/4K slikanje u nizu)/[6K/4K Burst(S/S)]) (6K/4K slikanje u
nizu (S/S))
Fotoaparat počinje snimati približno 1 sekundu prije no što je gumb zatvarača
pritisnut do kraja, tako da nećete propustiti priliku za slikanje.
 [ ]  [ ]  [6K/4K PHOTO] (6K/4K FOTO)  Odaberite [Pre-Burst
Recording] (Pred-snimanje u nizu)
Postavke: [ON]/[OFF] (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
• Kad je omogućena ova funkcija, na zaslonu snimanja prikazano je [PRE].
• Ograničenja operacija i funkcija Automatskog fokusa iste su kao s [6K/4K PreBurst] (Pred-snimanje više uzastopnih fotografija u nizu razlučivosti 4K/6K).
141
7. Rad/Zatvarač
Napomene za 6K/4K fotografije
 Zvuk zatvarača za snimanje
Elektronički zatvarač se koristi za snimanje 6K/4K fotografija. Možete podesiti
zvuk zatvarača ili ton zvučnog signala u [Beep] (Zvučni signal) u izborniku
[Setup] (Postavke) ([IN/OUT]) (U/IZVAN). ( 361)
• Snimanje velikom brzinom u nizu može se koristiti tiho kad se koristi u kombinaciji s [Silent
Mode] (Tihim načinom rada). ( 176)
 Scene teške za snimanje
Snimanje na iznimno svijetlim lokacijama ili unutra
Kad se subjekti snimaju na iznimno svijetlim lokacijama ili pod fluorescentnim/
LED osvjetljenjem, ton boje ili svjetlina slike mogu se promijeniti ili se na zaslonu
mogu pojaviti vodoravne crte.
Smanjenje brzine zatvarača može smanjiti efekt vodoravnih crta.
Brzo pokretni subjekti
Ako snimate subjekt koji se brzo kreće, on na snimljenim fotografijama može
izgledati iskrivljeno.
142
7. Rad/Zatvarač
 Podešavanja fotoaparata za 6K/4K Foto
Postavke fotoaparata automatski su optimizirane za snimanje 6K/4K fotografija.
• Sljedeći izbornici [Photo] (Foto) su fiksirani:
[Picture Size]
(Veličina slike)*
[6K] (18 M)
[4K] (8 M)
[Picture Quality]
(Kvaliteta slike)
[FINE]
[Shutter Type]
(Vrsta zatvarača)
[ELEC.]
(ELEKTRONIČKI)
• 6K/4K datoteke snimljene u nizu snimaju se pomoću sljedećih postavki.
Postavke u izborniku [Video] ne primjenjuju se na datoteke 6K/4K slika u nizu.
*
[Rec. File
Format]
(Format datoteke
snimanja)
[MP4]
[Continuous AF]
(Kontinuirani
automatski fokus)
[ON]
(UKLJUČENO)
[Rec Quality]
(Kvaliteta
snimanja)*
[6K/200M/30p]
[4K/150M/60p]
[4K/100M/30p]
[Luminance
Level]
(Razina
osvjetljenja)
[0-1023]
(prilikom snimanja
6K fotografija)
[0-255]
(prilikom snimanja
4K fotografija)
Prebacuje se na postavke koje odgovaraju postavkama [Picture Size / Burst Speed]
(Veličina slike / Brzina snimanja u nizu).
• S 6K/4K snimanjem fotografija, rasponi za koje se mogu podesiti sljedeće funkcije razlikuju
se od onih prilikom fotografiranja:
– Brzina zatvarača: 1/30 (1/60 kada je postavljen [4K H 8M]) do 1/16000
– [Min. Shutter Speed] (Minimalna brzina zatvarača) : [1/500] do [1/30] ([1/60] kada je [4K H
8M] podešeno)
– Kompenzacija ekspozicije: ±3 EV
• S 6K/4K snimanjem fotografija, sljedeće funkcije nisu dostupne:
– Bljeskalica
– Uzastopno snimanje
– Promjena vrijednosti
– AF Mode (
) (Način rada Automatskog fokusa)
– [MF Assist] (Pomoć pri ručnom fokusiranju) (samo kod [6K/4K Pre-Burst] (Predsnimanja
više uzastopnih fotografija u nizu razlučivosti 4K/6K))
143
7. Rad/Zatvarač
• Sljedeće funkcije nisu dostupne tijekom snimanja 6K/4K fotografija:
– HDMI izlaz
• Korištenje HDMI izlaza dovodi do sljedećeg:
– [6K/4K Pre-Burst] (Pred-snimanje više uzastopnih fotografija u nizu razlučivosti
4K/6K) mijenja se u [6K/4K Burst] (6K/4K Slikanje u nizu).
– [Pre-Burst Recording] (Pred-snimanje u nizu) nije dostupno.
• Snimanje slika u nizu ne radi kada koristite sljedeće funkcije:
– [High Resolution Mode] (Način rada visoke razlučivosti)
– [Rough Monochrome] (Grubo Monokromatsko)/[Silky Monochrome] (Svilenkasto
Monokromatsko)/[Miniature Effect] (Efekt minijature)/[Soft Focus] (Blagi fokus)/
[Star Filter] (Filtar zvijezda)/[Sunshine] (Sunčev sjaj) ([Filter Settings]) (Postavke
filtra)
– [Post-Focus] (Naknadno fokusiranje)
– [Multiple Exposure] (Višestruka ekspozicija)
• Kada koristite APS-C objektive, 6K foto nije dostupan.
144
7. Rad/Zatvarač
Odabir fotografija iz datoteke 6K/4K slika u
nizu
1
Odaberite 6K/4K datoteku slika u
nizu na zaslonu reprodukcije.
( 267)
● Odaberite sliku s ikonom [
] ili
[
] i zatim pritisnite .
● Također možete izvesti istu operaciju
dodirom na [
] ili [
].
• Ako je slika snimljena sa [6K/4K Pre-Burst] (Predsnimanje više uzastopnih fotografija
u nizu razlučivosti 4K/6K), idite na Korak .
3
2
Grubo odaberite scenu.
● Povucite kliznu traku A.
• Informacije o korištenju prikaza klizača
zaslona za odabir slika potražite na stranici
148.
• Ako su slike snimljene pomoću [6K/4K Burst]
(6K/4K slikanje u nizu) ili [6K/4K Burst (S/S)]
(6K/4K slikanje u nizu (S/S)), dodirom na
[
] možete odabrati scenu u 6K/4K zaslonu
uzastopne reprodukcije. ( 149)
3
Prikaz klizača zaslona za odabir
slike
Odaberite kadar za pohranu
● Povucite kliznu traku za odabir slike B.
● Također možete izvesti istu operaciju
pritiskom na .
• Za kontinuirano premotavanje naprijed/natrag
kadar po kadar, dodirnite i držite [ ]/[ ].
145
7. Rad/Zatvarač
4
Pohranite sliku.
● Dodirnite [
] ili [
].
● Prikazat će se zaslon potvrde.
• Fotografija će biti sačuvana u JPEG formatu.
• Informacije o snimanju (Exif informacije), kao što su brzina zatvarača, otvor blende
i ISO osjetljivost, također se pohranjuju s pohranjenom slikom.
146
7. Rad/Zatvarač
Ispravljanje slika nakon snimanja (Poboljšanja nakon
snimanja)
 Ispravljanje izobličenja na slikama ([Reduce Rolling Shutter])
(Smanjenje pomicanja zatvarača))
Prilikom pohrane slika ispravite nepravilnosti uzrokovane elektroničkim
zatvaračem (efekt pomicanja zatvarača).
1 Na zaslonu za potvrdu pohrane u Koraku 4 na strani 146, dodirnite [Reduce
Rolling Shutter] (Smanjenje pomicanja zatvarača).
• Ako popravka nije uspješna, zaslon potvrde će se vratiti.
2 Provjerite rezultat korekcije pa pritisnite [Save] (Pohrani).
• Za provjeru ispravljene i neispravljene verzije slike, dodirnite [Set/Cancel] (Namjesti/
Otkaži).
• Kut gledanja korigiranih fotografija može biti sužen.
• Ovisno o kretanju subjekata na rubu okvira, korigirane fotografije mogu izgledati
neprirodno.
• Fotoaparat možda neće moći korigirati fotografije snimljene drugim fotoaparatom.
 Smanjenje buke pomoću visoke osjetljivosti ([6K/4K PHOTO
Noise Reduction] (6K/4K FOTO smanjenje buke))
Kod pohranjivanja fotografija, smanjite buku koja je nastala tijekom snimanja
zbog visoke ISO osjetljivosti.
 [ ]  [ ]  Odaberite [6K/4K PHOTO Noise Reduction] (6K/4K
PHOTO smanjenje buke)
Postavke: [AUTO]/[OFF] (AUTOMATSKI/ISKLJUČENO)
• Ova se funkcija ne primjenjuje za fotografije pohranjene pomoću [6K/4K PHOTO
Bulk Saving] (6K/4K FOTO pohranjivanja gomile fotografija).
• Fotoaparat možda neće moći smanjiti buku slike snimljene drugim fotoaparatom.
147
7. Rad/Zatvarač
Operacije odabira slika
 Prikaz klizača zaslona za operacije za odabir slike
A Klizna traka
B Prikaz klizača za odabir slike
C Pozicija prikazanih kadrova
Upravljanje
gumbom
Upravljanje na
dodir
Prevlačenje/
/

Pritisnite i
držite
–
Dodirnite i držite
Dodirnite/
Povucite
Opis upravljanja
Odabira kadar.
• Za promjenu kadrova prikazanih u prikazu klizača za
odabir slike, odaberite kadar s lijeve/desne strane i
zatim dodirnite [ ] ili [ ].
Neprekidno premotava prema naprijed/nazad kadar
po kadar.
Odabire kadar koji će biti prikazan.
Stisnite/Uštipnite Povećava/smanjuje prikaz.
–

[
148
]
Prevlačenje
Odabire kadar uz istovremeno održavanje povećanog
prikaza. (tijekom povećanog prikaza).
Pomiče povećano područje (tijekom povećanog
prikaza).
Prikazuje zaslon reprodukcije 6K/4K snimanja u nizu.
7. Rad/Zatvarač
–
–
Prebacuje na radnju označavanja.
Dodaje ili briše oznaku.
Prikazuje dijelove u fokusu naglašene bojom. ([Focus
Peaking] (Naglašavanje fokusa bojom))
• Prebacuje redoslijedom [OFF] (ISKLJUČENO) →
[ON] (UKLJUČENO).
–
Sprema sliku.
• Tijekom dodavanja oznake možete preskočiti oznake koje ste dodali na početku ili kraju
6K/4K datoteke u nizu. Dodirnite [
] za vraćanje na početne operacije.
Upravljanje
gumbom
Upravljanje na
dodir
Opis upravljanja

Pomiče se do sljedeće oznake.

Pomiče se do prethodne oznake.
 Operacije na zaslonu reprodukcije 6K/4K snimanja u nizu
Tijekom pauze
Upravljanje
gumbom
Upravljanje na
dodir
Tijekom kontinuirane reprodukcije
Opis upravljanja

Izvodi kontinuiranu reprodukciju ili pauzira (tijekom
kontinuirane reprodukcije).

Izvodi kontinuiranu reprodukciju premotavanja
unatrag ili pauzira (tijekom kontinuirane reprodukcije
premotavanja unatrag).
149
7. Rad/Zatvarač
Izvodi brzo premotavanje prema naprijed ili izvodi
premotavanje unaprijed kadar po kadar (tijekom
pauze).
Izvodi brzo premotavanje unatrag ili izvodi
premotavanje unatrag kadar po kadar (tijekom pauze).
–
Dodirnite/
Povucite
Odabire kadar koji će biti prikazan (tijekom pauze).
Stisnite/Uštipnite Povećava ili smanjuje prikaz (tijekom pauze).
Odabire kadar uz istovremeno održavanje povećanog
prikaza. (tijekom povećanog prikaza).
–

[
Prevlačenje
Prikazuje zaslon pregleda niza (tijekom pauze).
]
–
–
Prebacuje na radnju označavanja.
Dodaje ili briše oznaku.
Prikazuje dijelove u fokusu naglašene bojom. ([Focus
Peaking] (Naglašavanje fokusa bojom))
• Prebacuje redoslijedom [OFF] (ISKLJUČENO) →
[ON] (UKLJUČENO).
–
Pomiče povećano područje (tijekom povećanog
prikaza).
Pohranjuje sliku (tijekom pauze).
• Za odabir i pohranjivanje fotografija iz 6K/4K datoteka u nizu na računalo, koristite
softver “PHOTOfunSTUDIO”. Imajte na umu da nije moguće uređivati 6K/4K
datoteke u nizu kao videozapis u softveru “PHOTOfunSTUDIO”.
• Za reprodukciju i uređivanje 6K datoteka u nizu, potrebno je računalo visokih
performansi.
Preporučujemo odabir i pohranu slika pomoću fotoaparata.
150
7. Rad/Zatvarač
 Odabiranje i pohranjivanje fotografija na zaslonu TV
prijamnika
• 6K datoteke u nizu emitiraju se na TV prijamniku koji je spojen putem HDMI pri razlučivosti
od [4K].
• Namjestite [HDMI Mode (Playback)] (HDMI način (Reprodukcija) na izborniku [Setup]
(Postavke) ([IN/OUT] (U/IZVAN)) ili na [AUTO] (AUTOMATSKI) ili na postavku s razlučivosti
[4K]. ( 364)
Kod povezivanja s TV prijamnikom koji ne podržava 4K videozapise, odaberite [AUTO]
(AUTOMATSKI).
• Na TV prijamniku će se prikazati samo 6K/4K prikaz reprodukcije u nizu.
• Ovisno o povezanom TV prijamniku, 6K/4K datoteke u nizu možda neće biti ispravno
reproducirane.
 [6K/4K PHOTO Bulk Saving] (6K/4K FOTO pohranjivanje
gomile fotografija)
Možete pohraniti bilo koje razdoblje od 5 sekundi iz 6K/4K datoteke u nizu
istovremeno.
1 Odaberite [6K/4K PHOTO Bulk Saving] (6K/4K FOTO pohranjivanje gomile
fotografija)
•
[
][
fotografija)
]  [6K/4K PHOTO Bulk Saving] (6K/4K FOTO pohranjivanje gomile
2 Pritisnite  za odabir 6K/4K datoteke u nizu i zatim pritisnite
ili
.
• Ako je vrijeme snimanja u nizu 5 sekundi ili manje, svi kadrovi su pohranjeni kao slike.
3 Odaberite prvi kadar slika za pohranu, a zatim pritisnite
ili
.
• Metoda odabira je ista kao odabiranje slika iz 6K/4K datoteke u nizu.
• Slike su pohranjene kao grupa slika u nizu u JPEG formatu.
• Možete registrirati funkcije na funkcijskim gumbima:
[
][
]  [Fn Button Set] (Namještanje funkcijskih gumba)  [Setting in
PLAY mode] (Namještanje u načinu REPRODUKCIJE)  [6K/4K PHOTO Bulk
Saving] (6K/4K FOTO pohranjivanje gomile fotografija) ( 286)
151
7. Rad/Zatvarač
Odgođeno snimanje
Slike se snimaju automatski po postavljenom intervalu snimanja.
Ta je značajka idealna za praćenje promjena tijekom vremena kod subjekata
kao što su životinje i biljke.
Snimljene fotografije bit će pohranjene kao skup grupa slika koje se također
mogu kombinirati u videozapis.
• Provjerite je li sat pravilno postavljen. ( 60)
• Za dulje intervale snimanja, preporučujemo da podesite [Lens Focus Resume]
(Ponovno postavljanje fokusa objektiva) na [ON] (UKLJUČENO) u izborniku
[Custom] (Prilagođeno) ([Lens / Others]) (Objektiv/Ostalo).
1
2
Postavite kotačić načina rada na
[ ].
Postavite [Mode] (Način) na
[Time Lapse Shot] (Odgođeno
snimanje fotografija).
●
3
 [ ]  [ ]  [Time Lapse/
Animation] (Odgođeno/Animacija) 
[Mode] (Način)  [Time Lapse Shot]
(Odgođeno snimanje fotografija)
Podesite postavke snimanja.
[Mode] (Način)
[Shooting
Interval Setting]
(Postavljanje
intervala
snimanja)
152
Prebacuje između Odgođenog snimanja fotografija i Animacija
fotografija.
[ON]
(UKLJUČENO)
Postavlja interval prije početka sljedećeg
snimanja.
[OFF]
(ISKLJUČENO)
Snima slike bez napuštanja intervala
snimanja.
7. Rad/Zatvarač
[Now] (Sada)
[Start Time]
(Vrijeme početka)
[Start Time Set]
(Namještanje
vremena
početka)
Počinje snimanje punim pritiskom gumba
zatvarača.
Počinje snimanje u zadano vrijeme.
[Image Count]
Postavlja broj slika i interval snimanja.
(Brojanje slika)/
• [Shooting Interval] (Interval snimanja) nije prikazan kada je
[Shooting Interval]
[Shooting Interval Setting] (Postavljanje intervala snimanja)
(Interval snimanja)
postavljeno na [OFF] (ISKLJUČENO).
[Exposure
Leveling]
(Niveliranje
ekspozicije)
4
5
Automatski podešava ekspoziciju kako bi se spriječile velike
promjene svjetline između susjednih kadrova.
Zatvorite izbornik.
● Pritisnite gumb zatvarača dopola.
Započnite snimanje.
● Potpuno pritisnite gumb zatvarača.
• Kada je postavljen [Start Time Set]
(Namještanje vremena početka), fotoaparat će
ući u stanje mirovanja dok ne dođe vrijeme početka.
• Dok je snimanje u stanju pripravnosti, fotoaparat ulazi u stanje mirovanja ako se
određeno vrijeme ne izvede nikakva operacija.
• Snimanje se zaustavlja automatski.
6
Kreiranje videozapisa ( 158)
• Nakon zaustavljanja snimanja odaberite
[Yes] (Da) na zaslonu za potvrdu za nastavak
kreiranja videozapisa.
Čak i ako odaberete [No] (Ne), i dalje možete
kreirati videozapis s [Time Lapse Video]
(Odgođeno snimanje videozapisa) u zaslonu
[Playback] (Reprodukcija) ([Process Image]
(Obrada slike)). ( 371)
153
7. Rad/Zatvarač
 Operacije tijekom Odgođenog snimanja fotografija
Pritiskom na zatvarač do pola tijekom stanja mirovanja fotoaparat će se uključiti.
• Možete izvesti sljedeće operacije pritiskom na [Q] tijekom Odgođenog snimanja fotografija.
[Continue]
(Nastaviti)
Vraća na snimanje. (Samo tijekom snimanja)
[Pause]
(Pauza)
Pauzira snimanje. (Samo tijekom snimanja)
[Resume]
(Ponovno nastaviti)
[End]
(Završetak)
Nastavlja snimanje. (Samo tijekom pauze)
• Također možete pritisnuti zatvarač dopola za nastavak.
Zaustavlja Odgođeno snimanje fotografija.
• Fotografije snimljene na više od jedne kartice ne mogu se kombinirati u jedan
video.
• Grupne slike koje sadrže fotografije snimljene s [HLG Photo] (HGL Foto) ne mogu
se pretvoriti u videozapise.
• Fotoaparat daje prioritet postizanju ispravne ekspozicije, tako da možda neće
snimati slike u postavljenom intervalu ili slikati zadani broj slika.
Nadalje, možda neće završiti na kraju vremena prikazanog na zaslonu.
• Odgođeno snimanje fotografija pauzirano je u sljedećim slučajevima.
– Kada baterija nije napunjena
– Kada postavite prekidač fotoaparata on/off (Uključi/isključi) na [OFF] (ISKLJUČI)
Možete postaviti prekidač fotoaparata on/off (Uključi/isključi) na [OFF]
(ISKLJUČI) i zamijeniti bateriju ili karticu.
Postavite prekidač fotoaparata on/off (Uključi/isključi) na [ON] (UKLJUČI) i zatim
pritisnite gumb zatvarača do kraja za nastavak snimanja.
(Imajte na umu da će slike snimljene nakon zamjene kartice biti pohranjene kao
zaseban skup grupnih slika.)
• [Exposure Leveling] (Niveliranje ekspozicije) nije dostupno u načinu [M] ako je ISO
osjetljivost postavljena na bilo što osim [AUTO] (AUTOMATSKI).
• [Time Lapse Shot] (Odgođeno snimanje fotografija) nije dostupno pri korištenju
sljedećih funkcija:
– [High Resolution Mode] (Način rada visoke razlučivosti)
– [Post-Focus] (Naknadno fokusiranje)
– [Multiple Exposure] (Višestruka ekspozicija)
154
7. Rad/Zatvarač
Snimanje s animacijom fotografija
Slika dok se subjekt kreće malo po malo.
Snimljene fotografije bit će pohranjene kao skup grupa slika koje se također
mogu kombinirati u videozapis iz fotografija.
1
2
Postavite kotačić načina rada na
[ ].
Postavite [Mode] (Način) na [Stop
Motion Animation] (Animaciju
fotografija).
●
3
 [ ]  [ ]  [Time Lapse/
Animation] (Odgođeno/Animacija)
 [Mode] (Način)  [Stop Motion
Animation] (Animacija fotografija)
Podesite postavke snimanja.
[Mode] (Način)
Prebacuje između Odgođenog snimanja fotografija i Animacija
fotografija.
[Add to Picture
Group] (Dodajte
grupi fotografija)
Omogućuje vam nastavak snimanja za niz zaustavljenih slika
koje su već snimljene.
• Odaberite sliku i pređite na Korak .
[Auto Shooting]
(Automatsko
slikanje)
5
[ON]
(UKLJUČENO)
Snima slike automatski u postavljenom
intervalu snimanja.
[OFF]
(ISKLJUČENO)
Za ručno snimanje slika, kadar po kadar.
[Shooting Interval] Postavlja interval snimanja za [Auto Shooting] (Automatsko
(Interval snimanja) snimanje).
155
7. Rad/Zatvarač
4
5
Zatvorite izbornik.
● Pritisnite gumb zatvarača dopola.
Započnite snimanje.
● Potpuno pritisnite gumb zatvarača.
● Slika više puta dok pomičete subjekt
malo po malo.
• Zaslon za snimanje prikazuje do dvije
prethodno snimljene fotografije. Koristite ih
kao referencu za količinu kretanja.
• Možete reproducirati snimljene zaustavljene
slike pritiskom na [(] tijekom snimanja.
• Pritisnite [ ] za brisanje nepotrebnih slika.
Za povrat na zaslon snimanja, pritisnite [(]
ponovno.
6
7
Završetak snimanja.
● Pritisnite
i zatim odaberite [Time
Lapse/Animation] (Odgođeno/
Animacija) iz izbornika [Photo] (Foto)
za zaustavljanje snimanja.
Kreiranje videozapisa ( 158)
• Nakon zaustavljanja snimanja odaberite
[Yes] (Da) na zaslonu za potvrdu za nastavak
kreiranja videozapisa.
Čak i ako odaberete [No] (Ne), i dalje
možete kreirati videozapis s [Stop Motion
Video] (Videozapis iz fotografija) u zaslonu
[Playback] (Reprodukcija) ([Process Image]
(Obrada slike)). ( 371)
156
7. Rad/Zatvarač
• Grupne slike koje sadrže fotografije snimljene s [HLG Photo] (HGL Foto) ne mogu
se pretvoriti u videozapise.
• Može se snimiti do 9999 kadrova.
• Ako je fotoaparat isključen tijekom snimanja, kada se uključi, prikazuje se poruka
za nastavak snimanja. Odabiranje [Yes] (Da) omogućuje nastavak snimanja od
točke prekida.
• Fotoaparat daje prioritet postizanju ispravne ekspozicije, tako da možda neće
snimati slike u postavljenom intervalu kada se bljeskalica, itd. koristi za snimanje.
• Slika ne može biti odabrana iz [Add to Picture Group] (Dodajte grupi fotografija)
kada je jedina koja je snimljena.
• [Stop Motion Animation] (Animacija fotografija) nije dostupna pri korištenju sljedećih
funkcija:
– [High Resolution Mode] (Način rada visoke razlučivosti)
– [Post-Focus] (Naknadno fokusiranje)
– [Multiple Exposure] (Višestruka ekspozicija)
157
7. Rad/Zatvarač
Odgođeno snimanje/Animacija videozapisa
Nakon izvedbe Odgođenog snimanja fotografija ili snimanja pokreta, možete
započeti kreirati videozapis.
• Informacije o ovim funkcijama snimanja potražite u odjeljcima u nastavku.
– Odgođeno snimanje fotografija:  152
– Snimanje zaustavljenih pokreta:  155
• Također možete kreirati video s [Time Lapse Video] (Odgođeno snimanje videozapisa)
( 371) ili [Stop Motion Video] (Videozapis iz fotografija) ( 371) u zaslonu [Playback]
(Reprodukcija).
1
2
3
Odaberite [Yes] (Da) na zaslonu
za potvrdu koji se pojavljuje
nakon snimanja.
Postavite opcije za kreiranje
videozapisa.
Odaberite [OK].
● Videozapis će biti kreiran u [MP4]
formatu snimanja.
[OK]
Kreira videozapis.
[Rec Quality]
(Kvaliteta
snimanja)
Postavlja kvalitetu slike videozapisa.
[Frame Rate]
(Brzina kadra)
Postavlja broj kadrova po sekundi.
Što je broj veći, videozapis će biti bolje kvalitete.
[Sequence]
(Slijed)
158
[NORMAL]
(NORMALNO)
[REVERSE]
(OBRNUTO)
Spaja fotografije redoslijedom snimanja.
Spaja fotografije obrnuto od redoslijeda snimanja.
7. Rad/Zatvarač
• Videozapisi ne mogu biti kreirani ako je vrijeme snimanja dulje od 29 minuta i 59
sekundi.
• U sljedećim slučajevima videozapise nije moguće kreirati ako veličina datoteke
premašuje 4 GB:
– Kod uporabe SDHC memorijske kartice ili XQD kartice od 32 GB ili manje ili kada
je veličina za [Rec Quality] (Kvalitetu snimanja) postavljena na [4K]
– Kada je veličina za [Rec Quality] (Kvalitetu snimanja) postavljena na [FHD]
159
7. Rad/Zatvarač
Snimanje korištenjem automatskog okidača
1
2
Postavite kotačić načina rada na
[ ].
Odlučite se za kompoziciju i
zatim prilagodite fokus.
● Pritisnite gumb zatvarača dopola.
• Fokus i ekspozicija se fiksiraju kada se
zatvarač pritisne do pola.
3
Početak snimanja.
● Potpuno pritisnite gumb zatvarača.
● Lampica automatskog okidača treperi i
zatvarač se otpušta.
160
7. Rad/Zatvarač
 Postavljanje vremena automatskog okidača
[
][
]  Odaberite [Self Timer] (Automatski okidač)
Fotografira nakon 10 sekundi.
Fotografira 3 slike u intervalima od približno 2 sekunde nakon 10
sekundi.
Fotografira nakon 2 sekunde.
• Ova je postavka prikladan način za izbjegavanje zamućenja
fotoaparata uzrokovanog pritiskom na gumb zatvarača.
• Preporučujemo korištenje tronošca pri snimanju s automatskim okidačem.
• Kada se koriste sljedeće funkcije, [
] nije dostupan:
– [Simultaneous Record w/o Filter] (Istovremeno snimanje s/bez filtra) ([Filter
Settings]) (Postavke filtra)
– Uzastopno snimanje
– [Multiple Exposure] (Višestruka ekspozicija)
• Automatski okidač ne radi kada koristite sljedeće funkcije:
– [High Resolution Mode] (Način rada visoke razlučivosti)
– [Post-Focus] (Naknadno fokusiranje)
161
7. Rad/Zatvarač
Uzastopno snimanje
Kad pritisnete gumb zatvarača, fotoaparat može snimati više slika dok
automatski mijenja vrijednost postavke za ekspoziciju, otvor blende, fokus ili
balans bijele boje (podešavanja vrijednosti ili temperatura boje).
• Proširivanje otvora blende možete odabrati u sljedećim načinima:
– [A] način
– [M] način (kada je ISO osjetljivost postavljena na [AUTO] (AUTOMATSKI))
• Proširivanje balansa bijele boje (Temperatura boje) može se odabrati kada je
balans bijele boje postavljen na [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], ili [ 4 ].
1
Postavite [Bracketing Type] (Vrste
proširivanja).
●
2
 [ ]  [ ]  [Bracketing]
(Proširivanje)  [Bracketing Type]
(Proširivanje)
Postavite [More Settings] (Više
postavki).
● Informacije o [More Settings] (Više
postavki), potražite na stranicama za
svaku metodu proširivanja.
3
4
Zatvorite izbornik.
● Pritisnite gumb zatvarača dopola.
Fokusirajte na subjekt i zatim
slikajte.
162
7. Rad/Zatvarač
 Postavljanje stavki ([Bracketing Type]) (Vrste proširivanja)
>
@
Proširivanje
ekspozicije
Kada je gumb zatvarača pritisnut, fotoaparat snima dok
se ekspozicija mijenja. ( 165)
>
@
Proširivanje otvora
blende
Kada je gumb zatvarača pritisnut, fotoaparat snima dok
se mijenja vrijednost otvora blende. ( 165)
>
@
Proširivanje fokusa
Kada je gumb zatvarača pritisnut, fotoaparat snima dok
se mijenja pozicija fokusa. ( 166)
>
@
Proširivanje balansa
bijele boje
Kad se zatvarač pritisne jednom, fotoaparat automatski
snima tri slike s različitim vrijednostima podešavanja
balansa bijele boje. ( 167)
>
@
Proširivanje
balansa bijele boje
(Temperatura boje)
Kad se zatvarač pritisne jednom, fotoaparat automatski
snima tri slike s različitom temperaturom balansa bijele
boje. ( 167)
[OFF] (ISKLJUČENO)
–
 Kako otkazati proširivanje
Izaberite [OFF] (ISKLJUČI) u Koraku 1.
163
7. Rad/Zatvarač
• Dostupno je samo proširivanje ekspozicije kada je [Aspect Ratio] (Omjer slike)
postavljen na [65:24] ili [2:1].
• Proširivanje balansa bijele boje i Proširivanje balansa bijele boje (Temperatura
boje) nisu dostupni kada se koriste sljedeće funkcije:
– [iA] (Inteligentni automatski) način
– Slikanje slika u nizu
– [RAW+FINE]/[RAW+STD.]/[RAW] ([Picture Quality] (Kvaliteta slike))
– [HLG Photo] (HGL foto)
– [Filter Settings] (Postavke filtra)
• Proširivanje snimanja nije dostupno kada koristite sljedeće funkcije:
– [6K/4K PHOTO] (6K/4/K FOTOGRAFIJE)/[Post-Focus] (Naknadni fokus)
– [Time Lapse Shot] (Odgođeno snimanje fotografija)
– [Stop Motion Animation] (Animacija fotografija) (kada je podešeno [Auto
Shooting] (Automatsko slikanje))
– [High Resolution Mode] (Način rada visoke razlučivosti)
– [Rough Monochrome] (Grubo Monokromatsko)/[Silky Monochrome] (Svilenkasto
Monokromatsko)/[Miniature Effect] (Efekt minijature)/[Soft Focus] (Blagi fokus)/
[Star Filter] (Filtar zvijezda)/[Sunshine] (Sunčev sjaj) ([Filter Settings]) (Postavke
filtra)
– [Multiple Exposure] (Višestruka ekspozicija)
• Možete registrirati funkcije na funkcijskim gumbima:
[
][
]  [Fn Button Set] (Namještanje funkcijskih gumba)  [Setting in REC
mode] (Namještanje u načinu SNIMANJA)  [Bracketing] (Proširivanje) ( 286)
164
7. Rad/Zatvarač
 [More Settings] (Više postavki) (Proširivanje ekspozicije)
Namješta broj slika i kompenzaciju ekspozicije.
[3•1/3] (Snima tri fotografije uz interval od 1/3 EV) do [7•1] (Snima
sedam fotografija uz interval 1 EV)
[Step] (Korak)
[Sequence] (Slijed)
[Single Shot Setting]
(Postavka snimanja
jedne fotografije)
Namješta redoslijed kojim se snimaju fotografije.
[ ]: Slika samo jednu sliku svaki put kada je gumb zatvarača
pritisnut.
[
]: Snima sve fotografije čije je snimanje namješteno kad
jednom pritisnete gumb zatvarača.
• Indikator proširivanja treperi sve dok se ne slika zadani broj
slika.
• Ne može biti postavljeno kada se slikaju slike u nizu.
Ako pritisnete i držite zatvarač, snimaju se slike u nizu sve dok
se ne snimi zadani broj slika.
• Kad snimate slike pomoću Proširivanja ekspozicije nakon podešavanja vrijednosti
kompenzacije ekspozicije, snimljene slike se temelje na odabranoj vrijednosti
kompenzacije ekspozicije.
 [More Settings] (Više postavki) (Proširivanje otvora blende)
[Image Count]
(Brojanje slika)
[3]/[5]: Snima postavljeni broj slika, dok naizmjenično podešava
vrijednost otvora blende u nizu od jedne prije i zatim jedne nakon
uporabe početne vrijednosti otvora blende kao reference.
[ALL] (SVE): Snima slike koristeći sve vrijednosti otvora blende.
• Ako pritisnete i držite zatvarač, snimaju se slike u nizu sve dok
se ne snimi zadani broj slika.
Primjer, kada je početna pozicija postavljena na F8.0
2.8
4.0
5.6
8.0
11
16
22
1 1. slika, 2 2. slika, 3 3. slika ... 7 7. slika
165
7. Rad/Zatvarač
 [More Settings] (Više postavki) (Proširivanje fokusa)
[Step]
(Korak)
Postavlja korak podešavanja fokusa.
• Udaljenost prema kojoj se mijenja položaj fokusa u svakom
koraku bit će manja ako je početni položaj bliži subjektu i
obrnuto, ako je početni položaj udaljeniji od subjekta, udaljenost
će biti veća.
[Image Count]
(Brojanje slika)
Namješta broj slika.
• Ne može biti postavljeno kada se slikaju slike u nizu. Slika slike
u nizu dok je gumb zatvarača pritisnut.
[Sequence]
(Slijed)
[0/-/+]: Snima dok naizmjenično pomiče položaj fokusa u nizu
naprijed i natrag, koristeći početni položaj fokusa kao referencu.
[0/+]: Snima dok pomiče položaj fokusa u smjeru dalekog ruba,
koristeći početni položaj fokusa kao referentni.
Primjer kada je [Sequence] (Slijed): [0/-/+] je postavljen
・
・
・
・
・
・
Primjer kada je [Sequence] (Slijed): [0/+] je postavljen
・
・
・
A Fokus: bliže
B Fokus: više udaljeno
1 1. slika, 2 2. slika ... 5 5. slika ...
• Slike snimljene s Proširivanjem fokusa prikazane su kao slike jedne grupe.
166
7. Rad/Zatvarač
 [More Settings] (Više postavki) (Proširivanje balansa bijele
boje)
Zakrenite ,
ili
kako biste postavili
korak korekcije i zatim pritisnite
ili
.
G
Zakrenite udesno:
Vodoravni smjer ([A] do [B])
A
Zakrenite ulijevo:
Okomiti smjer ([G] do [M])
• Raspon korekcije možete namjestiti dodirom
[
]/[
]/[
]/[
B
M
].
 [More Settings] (Više postavki) (Proširivanje balansa bijele
boje (Temperatura boje))
Zakrenite ,
ili
kako biste postavili
korak korekcije i zatim pritisnite
ili
.
5500K
• Raspon korekcije možete namjestiti dodirom
[
]/[
].
±300K
167
7. Rad/Zatvarač
Snimanje s naknadnim fokusiranjem
Snimanje fotografija u nizu iste kvalitete slike kao 6K/4K fotografije dok se
automatski mijenja pozicija fokusa.
Možete odabrati položaj fokusa za sliku za pohranu nakon snimanja.
Također, slaganje fokusa vam omogućuje kombinirati slike s nekoliko položaja
fokusa.
Ova funkcija je pogodna za subjekte koji se ne kreću.
Snimanje u nizu 6K/4K
fotografija dok se fokus
automatski mijenja.
Dodirnite željeno područje
fokusa.
Snimljena je slika s
željenom točkom fokusa.
• Koristite karticu brzine UHS Speed Class 3 ili više kada koristite SD karticu za ovu
funkciju.
• Kut prikaza postaje uži.
• Kada koristite Slaganje fokusa, preporučuje se korištenje tronošca.
1
Namjestite kvalitetu slike za
[Post-Focus] (Naknadni fokus).
●
168
 [ ]  [ ]  [Post-Focus]
(Naknadni fokus)  [6K 18M]/[4K 8M]
7. Rad/Zatvarač
2
3
Zatvorite izbornik.
● Pritisnite gumb zatvarača dopola.
Odlučite se za kompoziciju i zatim
prilagodite fokus.
● Pritisnite gumb zatvarača dopola.
● Automatski fokus otkriva poziciju fokusa
na zaslonu. (Bez rubova zaslona)
60
F4.0 ±0
ISO10
• Ako se nijedno područje zaslona ne može

staviti u fokus, indikator fokusa (A) treperi i
snimanje nije moguće.
• Održavajte istu udaljenost sa objektom i istu kompoziciju dok se snimanje ne okonča.
4
Započnite snimanje.
● Potpuno pritisnite gumb zatvarača.
• Snimanje se izvodi dok se automatski mijenja
položaj fokusa.
Kada ikona (B) nestane, snimanje se
automatski završava.
• Videozapis će biti snimljen s [Rec. File
9m59s
Format] (Format datoteke snimanja) podešen

na [MP4]. (Audio neće biti zabilježen.)
• U zadanim postavkama radi Auto Review (Automatski pregled) i prikazat će se zaslon
koji omogućuje odabir točke fokusa. ( 171)
169
7. Rad/Zatvarač
 Ograničenja Snimanja s naknadnim fokusiranjem
• Kako se snimanje provodi u istoj kvaliteti slike kao i kod 6K/4K fotografija, na funkcije
snimanja i postavke izbornika primjenjuju se neka ograničenja.
Za pojedinosti, pogledajte “Postavke fotoaparata za 6K/4K Foto” na stranici 143.
• Dodatno uz ograničenja 6K/4K Foto funkcije, tijekom snimanja s Naknadnim fokusiranjem
postavke fokusa ne mogu se mijenjati.
• Ako se temperatura fotoaparata podigne u bilo kojem od sljedećih uvjeta, može se
prikazati [
] i snimanje može biti zaustavljeno. Pričekajte da se fotoaparat ohladi.
– Tijekom kontinuiranog snimanja s Naknadnim fokusom
– Kada je temperatura u okruženju visoka
• Kada koristite APS-C objektive, [6K 18M] nije dostupan.
• Kada se koriste sljedeće funkcije, [Post-Focus] (Naknadni fokus) nije dostupan:
– [Time Lapse Shot] (Odgođeno snimanje fotografija)
– [Stop Motion Animation] (Animacija fotografija)
– [High Resolution Mode] (Način rada visoke razlučivosti)
– [Rough Monochrome] (Grubo Monokromatsko)/[Silky Monochrome] (Svilenkasto
Monokromatsko)/[Miniature Effect] (Efekt minijature)/[Soft Focus] (Blagi fokus)/
[Star Filter] (Filtar zvijezda)/[Sunshine] (Sunčev sjaj) ([Filter Settings]) (Postavke
filtra)
– [Multiple Exposure] (Višestruka ekspozicija)
• Možete registrirati funkcije na funkcijskim gumbima:
[
][
]  [Fn Button Set] (Namještanje funkcijskih gumba)  [Setting in REC
mode] (Namještanje u načinu SNIMANJA)  [Post-Focus] (Naknadni fokus)
( 286)
170
7. Rad/Zatvarač
Odabir pozicije fokusa za pohranu slike
1
Odaberite sliku Naknadnog
fokusa na zaslonu reprodukcije.
( 267)
● Odaberite sliku s ikonom [
] i zatim
pritisnite .
● Također možete izvesti istu operaciju
dodirom na [
] ikonu.
2
3
Dodirnite točku za fokusiranje.
• Kada je točka u fokusu, pojavit će se zeleni
okvir.
• Ako nema slike s odabranom točkom u
fokusu, pojavljuje se crveni okvir.
U tom slučaju ne možete pohraniti sliku.
• Ne možete odabrati rubove zaslona.
Pohranite sliku.
● Dodirnite [
].
• Fotografija će biti sačuvana u JPEG formatu.
171
7. Rad/Zatvarač
 Operacije odabira željenog područja fokusiranja
Upravljanje
gumbom
Upravljanje na
dodir
Dodirnite
Opis upravljanja
Odabire područje fokusa.
• Ne može biti odabrano tijekom povećanog
prikaza.
Uvećava prikaz.
• Tijekom povećanog prikaza, možete fino podesiti
fokus povlačenjem klizne trake.
(Također možete izvesti istu operaciju pritiskom
na .)
Umanjuje prikaz (tijekom povećanog prikaza).
>
@
Prebacuje na operaciju Slaganja fokusa. ( 173)
–
Prikazuje dijelove u fokusu naglašene bojom.
([Focus Peaking] (Naglašavanje fokusa bojom)).
• Prebacuje redoslijedom [OFF] (ISKLJUČENO →
[ON] (UKLJUČENO).
Sprema sliku.
• Ne možete prikazati sliku na TV zaslonu i zatim odabrati položaj fokusa.
172
7. Rad/Zatvarač
Slaganje fokusa
Spremite sliku s više spojenih pozicija fokusa.
A Fokus: bliže
B Fokus: više udaljeno
1
Na zaslonu za odabir položaja
fokusa u Koraku 2 na stranici
171, dodirnite [
].
● Također možete izvesti istu operaciju
pritiskanjem [ ].
2
Odaberite način spajanja.
[Auto Merging] Automatski odabire fotografije
Automatsko
koje se mogu spojiti i spaja ih
spajanje
u jednu fotografiju.
[Range
Merging]
Opseg
spajanja
$XWR0HUJLQJ
5DQJH0HUJLQJ
Spaja slike odabranih pozicija
fokusa u jednu sliku.
173
7. Rad/Zatvarač
3
(Kada je [Range Merging] (Opseg
spajanja) izabran)
Dodirnite točku koja treba biti u
fokusu.
• Odaberite najmanje dvije točke.
Odabrane točke označene su zelenim
okvirom.
• Područje u fokusu između dvije odabrane
točke prikazano je zelenom bojom.
• Opseg koji ne može biti odabran prikazan je
sivom bojom.
• Za otkazivanje odabira, ponovno dodirnite
točku sa zelenim okvirom.
• Za odabir uzastopnih točaka povucite zaslon.
4
6HW&DQFHO
ュリヴヱハ
6HW&DQFHO
Pohranite sliku.
● Dodirnite [
174
].
5HVHW
ュリヴヱハ
5HVHW
7. Rad/Zatvarač
 Operacije kada je [Range Merging] (Opseg spajanja) izabran
Upravljanje
gumbom
Upravljanje na
dodir
Dodirnite
>
@
[Set/Cancel]
(Postavljanje/
Poništavanje)
[All] (Sve)
[DISP.] (PRIKAZ)
[Reset]
(Ponovno
postavljanje)
Opis upravljanja
Odabira točku.
Postavlja ili poništava točku.
Odabira sve točke.
(Prije izbora točaka)
Poništava sve odabire.
(Nakon izbora točaka)
Spaja slike i sprema novu sliku.
• Slika se pohranjuje u JPEG formatu, a informacije o snimanju (Exif informacije),
kao što su brzina zatvarača, otvor blende i ISO osjetljivost slike s najbližom točkom
također se pohranjuju uz sliku koja je pohranjena.
• Neusklađenost slike zbog pomicanja fotoaparata podesit će se automatski. Ako su
podešavanja izvršena, kut gledanja će postati nešto uži kada se slike spoje.
• Ako se subjekt pomiče tijekom snimanja ili je udaljenosti između objekata velika,
spajanje može stvoriti neprirodnu sliku.
• Slaganje fokusa možda neće biti dostupno za slike snimljene nekim drugim
fotoaparatom.
175
7. Rad/Zatvarač
[Silent Mode] (Tihi način rada)
Isključuje sve zvukovi rada i izlaz svjetla odjednom.
Zvuk iz zvučnika bit će onemogućen, a bljeskalica i lampica za pomoć pri
automatskom fokusiranju bit će prebačene u režim za prisilno isključivanje.
• Sljedeće postavke su fiksne:
– [Flash Mode] (Bljeskalica): [Œ] (Forced Flash Off) (Prisilno isključenje bljeskalice)
– [AF Assist Light] (Lampica za pomoć pri automatskom fokusiranju): [OFF] (ISKLJUČENO)
– [Shutter Type] (Vrsta zatvarača): [ELEC.] (ELEKTRONIČKI)
– [Beep Volume] (Jačina zvučnog signala): [ ] (OFF) (ISKLJUČENO)
– [AF Beep Volume] (Jačina zvučnog signala automatskog fokusa): [
] (OFF)
(ISKLJUČENO)
– [E-Shutter Vol] (Jačina E-zatvarača): [
] (OFF) (ISKLJUČENO)
[
][
]  Odaberite [Silent Mode] (Tihi način rada)
Postavke: [ON]/[OFF] (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
• Čak i kada postavite [ON] (UKLJUČENO), sljedeće funkcije svijetle/trepere:
– Lampica pristupa kartici
– Lampica automatskog okidača
– Pozadinsko osvjetljenje LCD statusa
– Gumb osvjetljenja
• Koristite ovu funkciju na vlastitu odgovornost dovoljno uvažavajući privatnost,
portret i druga prava subjekata.
• Možete registrirati funkcije na funkcijskim gumbima:
[
][
]  [Fn Button Set] (Namještanje funkcijskih gumba)  [Setting in REC
mode] (Namještanje u načinu SNIMANJA)  [Silent Mode] (Tihi način rada)
( 286)
176
7. Rad/Zatvarač
[Shutter Type] (Vrsta zatvarača)
Odaberite vrstu zatvarača za snimanje slika.
[
][
]  [Shutter Type] (Vrsta zatvarača)
[AUTO]
(AUTOMATSKI)
[MECH.]
(MEHANIČKI)
Automatski prebacuje vrstu zatvarača, ovisno o uvjetima snimanja i
brzine zatvarača.
Snima s mehaničkim tipom zatvarača.
[EFC]
(ELEKTRONIČKA
PREDNJA
ZAVJESA)
Snima s elektroničkim tipom prednje zavjese.
[ELEC.]
(ELEKTRONIČKI)
Snima s elektroničkim tipom zatvarača.
Snima s elektroničkim tipom zatvarača.
[ELEC.+NR]
Kada se slike snimaju pri manjim brzinama zatvarača, zatvarač se
(ELEKTRONIČKI+
nakon snimanja zatvara kako bi se smanjila buku zatvarača.
SMANJENJE BUKE) • Sljedeći slika se ne može snimiti tijekom uklanjanju buke
zatvarača.
Mehanički tip
zatvarača
Mehanizam
Ovaj tip započinje i
završava ekspoziciju
s mehaničkim
zatvaračem.
Elektronički prednji
tip zavjese
Ovaj tip započinje
ekspoziciju
elektronički i
završava je s
mehaničkim
zatvaračem.
Elektronički tip
zatvarača
Ovaj tip započinje i
završava ekspoziciju
elektronički.
Bljeskalica
3
3
–
Brzina zatvarača
(sek.)
[B] (Žarulja,
maksimalno približno
30 minuta)*1, 60 do
1/8000
[B] (Žarulja,
maksimalno približno
30 minuta)*1, 60 do
1/2000
[B] (Žarulja,
maksimalno oko 60
sekundi)*1, od 60 do
1/16000
Zvuk zatvarača
Zvuk mehaničkog
zatvarača
Zvuk mehaničkog
zatvarača
Zvuk elektroničkog
zatvarača*2
*1 Ova postavka je dostupna samo u [M] načinu.
*2 Zvuk elektroničkog zatvarača može se postaviti u [E-Shutter Vol] (Jačina E-zatvarača) i
[E-Shutter Tone] (Ton E-zatvarača) u [Beep] (Zvučni signal) izbornika [Setup] (Postavke)
([IN/OUT]) (U/IZVAN). ( 361)
177
7. Rad/Zatvarač
• Elektronički tip prednje zavjese smanjuje zamućenje uzrokovano zatvaračem jer je količina
vibracija zatvarača mala u usporedbi s mehaničkim tipom zatvarača.
• Elektronički tip zatvarača omogućuje snimanje bez vibracija od zatvarača.
• Kada je [ ] prikazan na zaslonu, snimanje će biti s elektroničkim tipom zatvarača.
• Kad se subjekt koji se kreće snima pomoću elektroničkog zatvarača, subjekt na
slici može izgledati izobličeno.
• Kada snimate pomoću elektroničkog zatvarača pod osvjetljenjem kao što je
fluorescentno ili LED osvjetljenje, mogu se snimiti vodoravne pruge. U tom slučaju,
manja brzina zatvarača može smanjiti efekt vodoravnih pruga.
• Kada se koristi [Silent Mode] (Tihi način rada), [Shutter Type] (Vrsta zatvarača) je
fiksirana na [ELEC.] (ELEKTRONIČKI).
• Kada koristite APS-C objektive, [EFC] (ELEKTRONIČKA PREDNJA ZAVJESA) nije
dostupna.
• Možete registrirati funkcije na funkcijskim gumbima:
[
][
]  [Fn Button Set] (Namještanje funkcijskih gumba)  [Setting in REC
mode] (Namještanje u načinu SNIMANJA)  [Shutter Type] (Vrsta zatvarača)
( 286)
178
7. Rad/Zatvarač
Stabilizator slike
Fotoaparat može koristiti i stabilizator slike u tijelu i stabilizator slike u objektivu.
U načinima Dual I.S. koji učinkovito kombiniraju dva stabilizatora podržan je
Dual I.S.2 (
,
) s visokim stupnjem ispravnosti.
Osim toga, tijekom snimanja video zapisa može se koristiti 5-osni hibridni
stabilizator slike sa elektroničkom stabilizacijom.
Dostupni stabilizatori slike (od siječnja 2019.)
Stabilizatori slike koji se mogu koristiti razlikuju se ovisno o prikačenom
objektivu.
Priloženi objektiv
Dostupni stabilizatori
slike
Panasonic objektivi s funkcijom
stabilizatora slike
Tijelo + Objektiv
(Dual I.S.2)
Objektivi drugih proizvođača s
funkcijom stabilizatora slike
Tijelo ili Objektiv
Objektiv bez stabilizatora slike
Tijelo
Objektivi bez funkcije
komunikacije
Tijelo
Primjer prikaza zaslona
• 5-osni hibridni stabilizator slike može se koristiti s bilo kojim objektivom.
179
7. Rad/Zatvarač
 Korištenje stabilizatora slike
• Kada koristite objektiv s O.I.S. prekidačem, namjestite ga na [ON] (UKLJUČENO).
• Kada se koristi objektiv bez mogućnosti komunikacije s fotoaparatom nakon uključivanja
fotoaparata prikazuje se poruka sa zahtjevom provjere postavke fokalne duljine.
Za ispravan rad funkcije stabilizacije slike potrebno je da fokalna duljina odgovara
priloženom objektivu.
Postavite fokalnu duljinu u skladu s porukom.
Također je možete namjestiti s pomoću izbornika. ( 181)
• Kada se gumb zatvarača pritisne dopola, na zaslonu snimanje može se prikazati
ikona za upozorenje o podrhtavanju fotoaparata [
].
Ako se prikaže, preporučujemo korištenje tronošca, automatskog okidača ili
Daljinskog upravljača zatvarača (DMW-RS2: neobavezan).
• Preporučujemo isključivanje stabilizatora slike kada koristite tronožac.
• Stabilizator slike može uzrokovati vibracije ili proizvoditi radni zvuk tijekom rada, ali
to nije kvar.
• Kada se koriste sljedeće funkcije, funkcija stabilizatora slike nije dostupna:
– [High Resolution Mode] (Način rada visoke razlučivosti)
• Možete prikazati referentnu točku i provjeriti status podrhtavanja fotoaparata:
[
][
]  [I.S. Status Scope] (I.S. Status opsega) ( 355)
180
7. Rad/Zatvarač
Postavke stabilizatora slike
Postavite pokret stabilizatora slike kako bi odgovarao situaciji snimanja.
[
][
]  Odaberite [Image Stabilizer] (Stabilizator slike)
[Operation Mode]
(Način rada)
[Body(B.I.S.) (Tijelo
B.I.S.) /Lens(O.I.S.)
(Objektiv O.I.S.]
Postavlja stabilizacijski pokret (zamućenje) tako da odgovara
načinu snimanja (normalno, panoramsko). ( 182)
([Body])
(Tijelo)
Koristi ugrađeni stabilizator slike.
([Lens])
(Objektiv)
Koristi stabilizator slike u objektivu.
• Može se postaviti prilikom korištenja objektiva drugih
proizvođača s funkcijom stabilizacije slike.
[When to Activate]
(Kada aktivirati)
[E-Stabilization
(Video)]
(E-Stabilizacija
(Videozapis))
[ALWAYS]
(UVIJEK)
Stabilizator slike uvijek radi.
[HALFSHUTTER]
(ZATVARAČ
DOPOLA)
Stabilizator slike radi kada se gumb zatvarača
pritisne dopola.
Podrhtavanje kamere prilikom snimanja video zapisa korigira se
po okomitoj, vodoravnoj, uvijenoj, nagnutoj i skrenutoj osi, kroz
kombinirano korištenje stabilizatora koji su ugrađeni u objektiv, u
tijelo i elektroničkih stabilizatora. (5-osni Hibridni Stabilizator)
• Kada [E-Stabilization (Video)] (E-Stabilizacija (Videozapis)) radi,
[
] ili [
] se prikazuju na zaslonu snimanja.
• Kut gledanja može postati sužen ako se postavi na [ON]
(UKLJUČENO).
[Boost I.S. (Video)]
(Pojačavanje I.S.
(Videozapis))
Pojačava učinkovitost stabilizatora slike prilikom snimanja video
zapisa.
Ovaj efekt može pomoći osigurati stabilnu kompoziciju kada želite
snimanje sa fiksne točke gledišta. ( 183)
[Focal Length
Set] (Postavljanje
Fokalne duljine)
Kada koristite objektiv bez mogućnosti komunikacije s
fotoaparatom, ručno postavite fokalnu duljinu. ( 184)
181
7. Rad/Zatvarač
• Kada se koriste sljedeće funkcije, [When to Activate] (Kada aktivirati) fiksiran je na
[ALWAYS ] (UVIJEK):
–[
] ([Body(B.I.S.) (Tijelo B.I.S.) / Lens(O.I.S.) (Objektiv O.I.S.)])
– Snimanje videozapisa/[6K/4K PHOTO] (6K/4/K FOTOGRAFIJE)/[Post-Focus]
(Naknadni fokus)
• Kada se koriste sljedeće funkcije, [E-Stabilization (Video)] (E-Stabilizacija
(Videozapis)) nije dostupna:
– [High Speed Video] (Videozapis velike brzine)
• Možete registrirati funkcije na funkcijskim gumbima:
[
][
]  [Fn Button Set] (Namještanje funkcijskih gumba)  [Setting
in REC mode] (Namještanje u načinu SNIMANJA)  [E-Stabilization (Video)]
(E-Stabilizacija (Videozapis)) ( 286)
 [Operation Mode] (Način rada)
Postavite stabilizacijski pokret (zamućenje) tako da odgovara načinu snimanja
(normalno, panoramsko).
[Normal] (Normalno)
Popravlja okomito, vodoravno i obrtno podrhtavanje
fotoaparata.
Ova funkcija je pogodna za svakodnevno snimanje.
[Panning (Auto)]
(Panoramski
(Automatski))
Automatski otkriva panoramski smjer i popravlja
okomito i vodoravno podrhtavanje fotoaparata.
Ova funkcija je pogodna za panoramsko snimanje.
[Panning
(Left/Right)]
(Panoramsko)
(Lijevo/Desno)
Popravlja okomito podrhtavanje fotoaparata.
Ova funkcija je pogodna za vodoravno panoramsko
snimanje.
[Panning (Up/Down)]
(Panoramsko (Gore/
Dolje))
Popravlja vodoravno podrhtavanje fotoaparata.
Ova funkcija je pogodna za okomito panoramsko
snimanje.
[OFF] (ISKLJUČENO)
Isključuje funkciju stabilizacije slike.
• Načini rada koji se mogu koristiti razlikuju se ovisno o korištenim objektivima i postavkama
na [Body(B.I.S.) / Lens(O.I.S.)] (Tijelo(B.I.S.) / Objektiv(O.I.S).
• [Panning (Auto)] (Panoramski (Automatski) se ne prikazuje kada koristite objektive drugih
proizvođača s funkcijom stabilizacije slike sa [Body(B.I.S.) / Lens(O.I.S.)] (Tijelo(B.I.S.) /
Objektiv(O.I.S) postavljenom na [
]. Postavite ili na [Panning (Left/Right)] (Panoramski
(Lijevo/Desno) ili na [Panning (Up/Down)] (Panning (Gore/Dolje) u skladu sa smjerom
snimanja.
• Kada koristite objektive s O.I.S. prekidačem, način rada fotoaparata ne može biti postavljen
na [OFF] (ISKLJUČENO).
• Kada se koriste sljedeće funkcije, [Operation mode] (Način rada) prebacit će se na [
]
([Normal]) (Normalno):
– Snimanje videozapisa/[6K/4K PHOTO] (6K/4/K FOTOGRAFIJE)/[Post-Focus] (Naknadni
fokus)
182
7. Rad/Zatvarač
• Možete registrirati funkcije na funkcijskim gumbima:
[
][
]  [Fn Button Set] (Namještanje funkcijskih gumba)  [Setting in REC
mode] (Namještanje u načinu SNIMANJA)  [Image Stabilizer] (Stabilizator slike)
( 286)
 [Boost I.S. (Video)] (Pojačavanje I.S. (Videozapis))
Pojačajte učinkovitost stabilizatora slike prilikom snimanja video zapisa.
Ovaj efekt može pomoći osigurati stabilnu kompoziciju kada želite snimanje sa
fiksne točke gledišta.
Postavke: [ON]/[OFF] (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
• Kada [Boost I.S. (Video)] (Pojačavanje I.S. (Videozapis)) radi, [
] se prikazuje na
zaslonu snimanja.
• Za promjenu kompozicije tijekom snimanja, prvo postavite na [OFF] (ISKLJUČENO) prije
kretanja fotoaparata.
Kako biste postavili na [OFF] (ISKLJUČENO) tijekom snimanja, koristite funkcijski gumb.
( 286)
• Veća fokalna duljina rezultirat će slabijom stabilizacijom.
• Kada je [Body(B.I.S.) / Lens(O.I.S.)] (Tijelo(B.I.S.) / Objektiv(O.I.S.)) postavljen na
[
], [Boost I.S. (Video)](Pojačavanje I.S. (Videozapis)) nije dostupno.
183
7. Rad/Zatvarač
 [Focal Length Set] (Postavljanje Fokalne duljine)
Kada koristite objektiv bez mogućnosti komunikacije s fotoaparatom, ručno
postavite fokalnu duljinu navedenu na objektivu.
Može biti registrirano do tri postavke fokalne duljine.
Moguće je pozvati registrirane postavke fokalne duljine.
Unesite fokalnu duljinu.
Za unos
fokalne duljine
unesite A
: Odaberite
: Odaberite brojčanu vrijednost.
ili
: Potvrdite
• Može se postaviti od 0.1 mm do
1000 mm.
Registrirajte i unesite fokalnu
duljinu.
Pozovite registriranu fokalnu
duljinu.
Registracija i
pozivanje B
: Odaberite
[DISP.] (PRIKAZ): Registrirajte i
unesite fokalnu duljinu.
ili
: Pozovite registriranu
fokalnu duljinu.
184
8. Mjerenje/Ekspozicija/ISO
8. Mjerenje/Ekspozicija/ISO osjetljivost
osjetljivost
[Metering Mode] (Način mjerenja)
Vrsta optičkog mjerenja za mjerenje svjetline može se promijeniti.
[
][
]  Odaberite [Metering Mode] (Način mjerenja)
(Višestruko
mjerenje)
Metoda u kojoj se najprikladnija ekspozicija mjeri
procjenom dodjele svjetline na cijelom zaslonu.
(Ponderirano u
središtu)
Metoda koja se koristi za mjerenje koje se fokusira na
središtu zaslona.
(Točka)
Metoda koja se koristi za mjerenje
iznimno malog dijela oko ciljne točke
mjerenja A.
(Ponderirano
označavanje)
Metoda koja se koristi za mjerenje koje se fokusira na
označene dijelove zaslona kako bi se spriječila prevelika
ekspozicija.
Ovo je pogodno za kazališnu fotografiju itd.
• Možete registrirati funkcije na funkcijskim gumbima:
[
][
]  [Fn Button Set] (Namještanje funkcijskih gumba)  [Setting in REC
mode] (Namještanje u načinu SNIMANJA)  [Metering Mode] (Način mjerenja)
( 286)
• Standardna vrijednost ispravne ekspozicije može se podesiti:
[
][
]  [Exposure Offset Adjust.] (Prilagodba poravnanja ekspozicije)
( 335)
185
8. Mjerenje/Ekspozicija/ISO osjetljivost
Programirani način rada automatske
ekspozicije
U [P] načinu (Programme AE mode - Programirani način rada automatske
ekspozicije), fotoaparat automatski podešava brzinu zatvarača i vrijednost
otvora blende za svjetlinu subjekta.
Možete također koristiti Promjenu vrijednosti za promjenu kombinacija brzine
zatvarača i otvora blende dok zadržavate istu ekspoziciju.
1
2
Postavite kotačić načina rada na
[P].
Pritisnite gumb zatvarača dopola.
● Prikazuje vrijednost otvora blende
A i brzinu zatvarača B na zaslonu
snimanja.
• Ako nije postignuta ispravna ekspozicija,
vrijednost otvora blende i brzina zatvarača
trepću crveno.
3
Početak snimanja.
60
186
F4.0
8. Mjerenje/Ekspozicija/ISO osjetljivost
 Promjena vrijednosti
Možete mijenjati kombinaciju brzine zatvarača i otvora blende koju fotoaparat
automatski postavlja uz zadržavanje iste ekspozicije.
Na taj način možete, primjerice, pozadinu više defokusirati smanjivanjem
vrijednosti otvora blende ili dinamičkim snimanjem objekta u pokretu
usporavanjem brzine zatvarača.
1 Pritisnite gumb zatvarača dopola.
• Prikazuje vrijednost otvora blende i brzinu zatvarača na zaslonu snimanja.
(Približno 10 sekundi)
2 Okrenite
ili
vrijednosti.
dok se prikazuju
• Prikazuje ikonu A Promjene vrijednosti na
zaslonu snimanja.
3 Početak snimanja.
30
F5.6
Otkazivanje promijene vrijednosti
– Postavite prekidač fotoaparata on/off (uključeno/isključeno) na [OFF] (ISKLJUČENO).
– Okrenite
ili
dok se ne pojavi ikona Promijene vrijednosti.
• Promjena vrijednosti nije dostupna pri korištenju sljedećih funkcija:
– Bljeskalica
– [6K/4K PHOTO] (6K/4/K FOTOGRAFIJE)/[Post-Focus] (Naknadni fokus)
• Možete prilagoditi operacije s kotačićem:
[
][
]  [Dial Set.] (Podešavanje kotačića)  [Assign Dial (F/SS)] (Dodjela
kotačiću (F/SS)) ( 343)
• Zaslon snimanja može prikazati mjerač ekspozicije koji pokazuje odnos između
vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača:
[
][
]  [Expo.Meter] (Mjerač ekspozicije) ( 351)
187
8. Mjerenje/Ekspozicija/ISO osjetljivost
Način rada prioriteta otvora blende automatske
ekspozicije (Aperture-Priority AE Mode)
U [A] načinu (Način prioriteta otvora blende automatske ekspozicije), možete
podesiti vrijednost otvora blende prije snimanja.
Brzina zatvarača bit će automatski postavljena od strane fotoaparata.
Manje vrijednosti otvora blende
Postaje lakše defokusirati pozadinu.
1
2
Postaje lakše fokusirati sve, uključujući i
pozadinu.
Postavite kotačić načina rada na
[A].
Postavite vrijednost otvora
blende.
● Okrenite
3
Veće vrijednosti otvora blende
ili
.
Početak snimanja.
• Ako ispravna ekspozicija nije postignuta kada
se gumb zatvarača pritisne dopola, vrijednost
otvora blende i brzina zatvarača trepere
crveno.
F8.0
188
8. Mjerenje/Ekspozicija/ISO osjetljivost
 Svojstva dubine polja
*1
Vrijednost otvora
blende
Mala
Velika
Fokalna duljina
objektiva
Tele
Široka
Udaljenost do subjekta
Dubina polja
(područje u oštrom fokusu)
Blizu
Plitko (usko)
Primjer: Kada
želite snimiti sliku
s defokusiranom
pozadinom.
Više udaljeno
Duboko (široko)
Primjer: Kada želite
snimiti sliku s fokusom
sve do pozadine.
*1 Uvjeti snimanja
• Efekti postavljene vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača neće biti vidljivi na
zaslonu za snimanje.
Za provjeru efekata na zaslonu snimanja, koristite [Preview] (Pregled) ( 195)
• Osvjetljenje zaslona snimanja i stvarnih snimljenih slika može se razlikovati.
Provjerite slike na zaslonu reprodukcije.
• Kad koristite objektiv s prstenom otvora blende, postavite poziciju prstena otvora
blende na drugo mjesto osim [A] kako biste koristili vrijednost otvora objektiva.
• Možete prilagoditi operacije s kotačićem:
[
][
]  [Dial Set.] (Podešavanje kotačića)  [Assign Dial (F/SS)]
(Okretanje (F/SS)) ( 343)
• Zaslon snimanja može prikazati mjerač ekspozicije koji pokazuje odnos između
vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača:
[
][
]  [Expo.Meter] (Mjerač ekspozicije) ( 351)
189
8. Mjerenje/Ekspozicija/ISO osjetljivost
Shutter-Priority AE Mode - Prioritet zatvarača
automatske ekspozicije
U [S] načinu (Način prioriteta zatvarača automatske ekspozicije), možete
podesiti brzinu zatvarača prije snimanja.
Vrijednost otvora blende bit će automatski postavljena od strane fotoaparata.
Sporije brzine zatvarača
Postaje lakše uhvatiti pokret
1
2
3
Veće brzine zatvarača
Postaje lakše zamrznuti pokret
Postavite kotačić načina rada na
[S].
Postavite brzinu zatvarača.
● Okrenite
ili
.
Početak snimanja.
• Ako ispravna ekspozicija nije postignuta kada
se gumb zatvarača pritisne dopola, vrijednost
otvora blende i brzina zatvarača trepere
crveno.
250
190
8. Mjerenje/Ekspozicija/ISO osjetljivost
• Efekti postavljene vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača neće biti vidljivi na
zaslonu za snimanje.
Za provjeru efekata na zaslonu snimanja, koristite [Preview] (Pregled) ( 195)
• Osvjetljenje zaslona snimanja i stvarnih snimljenih slika može se razlikovati.
Provjerite slike na zaslonu reprodukcije.
• Brzine zatvarača veće od 1/32 sekundi, nisu dostupne kada pokrenete bljeskalicu.
( 229)
• Možete prilagoditi operacije s kotačićem:
[
][
]  [Dial Set.] (Podešavanje kotačića)  [Assign Dial (F/SS)] (Dodjela
kotačiću (F/SS))/[Rotation (F/SS)] (Okretanje (F/SS)) ( 343)
• Zaslon snimanja može prikazati mjerač ekspozicije koji pokazuje odnos između
vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača:
[
][
]  [Expo.Meter] (Mjerač ekspozicije) ( 351)
191
8. Mjerenje/Ekspozicija/ISO osjetljivost
Način ručne ekspozicije (Manual Exposure
Mode)
U [M] načinu (Način ručnog fokusa), možete snimati slike ručno postavljajući
vrijednost otvora blende i brzinu zatvarača.
U zadanim postavkama, ISO osjetljivost je postavljena na [AUTO]
(AUTOMATSKI).
Kao rezultat toga, ISO osjetljivost prilagodit će se prema vrijednostima otvora
blende i brzine zatvarača.
Kompenzacija ekspozicije može se koristiti i kada je ISO osjetljivost postavljena
na [AUTO] (AUTOMATSKI).
1
2
Postavite kotačić načina rada na
[M].
Postavite vrijednost otvora
blende i brzinu zatvarača.
● Okrenite
za postavljanje vrijednosti
otvora blende, i
za postavljanje
brzine zatvarača.
A Vrijednost otvora blende
B Brzina zatvarača
3
Početak snimanja.
• Ako ispravna ekspozicija nije postignuta kada
se gumb zatvarača pritisne dopola, vrijednost
otvora blende i brzina zatvarača trepere
crveno.
30
192
F5.6
8. Mjerenje/Ekspozicija/ISO osjetljivost
 Dostupne brzine zatvarača (sek.)
[MECH.] (MEHANIČKI)
[B] (Bulb - Žarulja, maksimalno približno 30 minuta), 60 do
1/8000
[EFC] (ELEKTRONIČKA
PREDNJA ZAVJESA)
[B] (Bulb - Žarulja, maksimalno približno 30 minuta), 60 do
1/2000
[ELEC.]
(ELEKTRONIČKI)
[B] (Bulb - Žarulja, maksimalno približno 60 sekundi), 60 do
1/16000
• Efekti postavljene vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača neće biti vidljivi na
zaslonu za snimanje.
Za provjeru efekata na zaslonu snimanja, koristite [Preview] (Pregled) ( 195)
Način pregleda možete podesiti da stalno radi u načinu [M].
[
][
]  [Constant Preview] (Neprekidni pregled) ( 346)
• Osvjetljenje zaslona snimanja i stvarnih snimljenih slika može se razlikovati.
Provjerite slike na zaslonu reprodukcije.
• Kad koristite objektiv s prstenom otvora blende, postavite poziciju prstena otvora
blende na drugo mjesto osim [A] kako biste koristili vrijednost otvora objektiva.
• Brzine zatvarača veće od 1/320 sekundi, nisu dostupne kada pokrenete bljeskalicu.
( 229)
• Možete prilagoditi operacije s kotačićem:
[
][
]  [Dial Set.] (Podešavanje kotačića)  [Assign Dial (F/SS)] (Dodjela
kotačiću (F/SS))/[Rotation (F/SS)] (Okretanje (F/SS)) ( 343)
• Zaslon snimanja može prikazati mjerač ekspozicije koji pokazuje odnos između
vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača:
[
][
]  [Expo.Meter] (Mjerač ekspozicije) ( 351)
 Pomoć pri ručnoj ekspoziciji
Kada je ISO osjetljivost postavljena na bilo što drugo osim [AUTO]
(AUTOMATSKI), Pomoć pri ručnoj ekspoziciji (primjer: +1) bit će prikazana na
zaslonu snimanja.
Možete provjeriti razliku između trenutne vrijednosti ekspozicije i ispravne
ekspozicije (± 0) koju mjeri fotoaparat.
• Koristite Pomoć pri ručnoj ekspoziciji kao vodič.
Prilikom snimanja preporučuje se provjeriti slike na zaslonu reprodukcije.
193
8. Mjerenje/Ekspozicija/ISO osjetljivost
 [B] (Bulb - Žarulja)
Ako postavite brzinu zatvarača na [B] (Bulb - Žarulja), zatvarač ostaje otvoren
dok je gumb zatvarača pritisnut do kraja (približno do 30 minuta)
Zatvarač se zatvara kad pustite gumb zatvarača.
Koristite ovo kada želite držati zatvarač otvoren dulje vrijeme za snimanje slika
vatrometa, noćnog krajolika ili zvjezdanog neba.
• Preporučujemo korištenje tronošca ili Daljinskog upravljača zatvarača (DMW-RS2:
neobavezan) tijekom snimanja s žaruljom.
• Snimanje s žaruljom može stvoriti primetnu buku.
Ako vam smeta buka, prije snimanja preporučuje se postavljanje [Long Exposure
NR] (Duga ekspozicija Smanjenje buke) na [ON] (UKLJUČENO) u izborniku
[Photo] ([Image Quality]) (Foto (Kvaliteta slike)).
• Žarulja nije dostupna pri korištenju sljedećih funkcija:
– [6K/4K PHOTO] (6K/4/K FOTOGRAFIJE)/[Post-Focus] (Naknadni fokus)
– [Time Lapse Shot] (Odgođeno snimanje fotografija)
– [Stop Motion Animation] (Animacija fotografija) (kada je postavljeno na [Auto
Shooting] (Automatsko slikanje))
– [Bracketing] (Proširivanje)
– [High Resolution Mode] (Način rada visoke razlučivosti)
194
8. Mjerenje/Ekspozicija/ISO osjetljivost
Način pregleda
Efekte otvora blende na zaslonu snimanja možete provjeriti fizičkim zatvaranjem
otvora blende objektiva na vrijednost otvora blende postavljenu za snimanje.
Osim efekata otvora blende, možete istovremeno provjeriti efekte brzine
zatvarača.
• Za rad koristite funkcijski gumb registriran s [Preview] (Pregled). U zadanim postavkama, to
je registrirano u [Fn2].
Informacije o funkcijskom gumbu potražite na stranici 286.
Pritisnite gumb pregleda.
• Svakim pritiskom na gumb prebacuje se zaslon za
pregled efekta.
Efekt otvora blende:
ISKLJUČENO
Efekt brzine zatvarača:
ISKLJUČENO
Efekt otvora blende:
UKLJUČENO
Efekt brzine zatvarača:
ISKLJUČENO
Efekt otvora blende:
UKLJUČENO
Efekt brzine zatvarača:
UKLJUČENO
• Snimanje je moguće u načinu rada za pregled.
• Opseg za provjeru efekta brzine zatvarača iznosi od 8 sekundi do 1/16000 sekundi.
• Način pregleda nije dostupan pri snimanju s [6K / 4K Pre-Burst] (Pred-snimanje
više uzastopnih fotografija u nizu razlučivosti 4K/6K).
195
8. Mjerenje/Ekspozicija/ISO osjetljivost
Kompenzacija ekspozicije
Možete kompenzirati ekspoziciju ako je ispravna ekspozicija određena
fotoaparatom previše svijetla ili previše tamna.
Možete podesiti ekspoziciju u koracima od 1/3 EV u rasponu od ± 5 EV.
Prilikom snimanja videozapisa ili snimanja s 6K / 4K Foto ili Naknadnim
fokusom, raspon se mijenja na ± 3 EV.
1
2
Pritisnite [
].
Kompenzirajte ekspoziciju.
● Okrenite [
], [
] ili [
1
2
].
2
2
+1
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
3
Potvrdite svoj izbor.
● Pritisnite gumb zatvarača dopola.
196
8. Mjerenje/Ekspozicija/ISO osjetljivost
• U [M] načinu možete kompenzirati ekspoziciju postavljajući ISO osjetljivost na
[AUTO] (AUTOMATSKI).
• Kad je [Auto Exposure Comp.] (Automatska kompenzacija ekspozicije) podešena
na [ON] (UKLJUČENO), izlaz bljeskalice će se automatski podesiti na razinu koja
odgovara kompenzaciji ekspozicije.
• Kad vrijednost kompenzacije ekspozicije padne ispod ili premaši ± 3 EV, svjetlina
zaslona za snimanje više se neće mijenjati.
Pritisnite zatvarač dopola ili koristite Zaključanu automatsku ekspoziciju za prikaz
vrijednosti na zaslonu snimanja.
• Kada vrijednost kompenzacije ekspozicije padne ispod ili premaši raspon ± 3 EV,
vrijednosti kompenzacije ekspozicije na LCD statusu označene su s [ ]/[ ]. ( 37)
• Postavljena vrijednost kompenzacije ekspozicije pohranjuje se čak i ako isključite
fotoaparat. (Kada je [Exposure Comp. Reset] (Ponovno namještanje kompenzacije
ekspozicije) postavljeno na [OFF] (ISKLJUČENO))
• Standardna vrijednost ispravne ekspozicije može se podesiti:
[
][
]  [Exposure Offset Adjust.] (Prilagodba poravnanja ekspozicije)
( 335)
• Možete podesiti da se vrijednost kompenzacije ekspozicije ponovno postavi kada
se fotoaparat isključi:
[
][
]  [Exposure Comp. Reset] (Ponovno namještanje kompenzacije
ekspozicije) ( 335)
• Možete promijeniti operaciju [ ] gumba:
[
][
]  [WB/ISO/Expo. Button] (Gumb WB/ISO/Ekspozicije) ( 342)
• Na zaslonu kompenzacije ekspozicije možete postaviti proširivanje ekspozicije i
prilagoditi izlaz bljeskalice:
[
][
]  [Exposure Comp. Disp. Setting] (Prikaz postavki kompenzacije
ekspozicije) ( 342)
197
8. Mjerenje/Ekspozicija/ISO osjetljivost
Zaključavanje fokusa i ekspozicije (AF/AE
Lock)
Zaključajte fokus i ekspoziciju unaprijed kako biste snimili fotografije s istim
postavkama fokusa i ekspozicije tijekom promjene kompozicije. To je korisno
kada želite fokusirati rub zaslona ili, primjerice, postoji pozadinsko osvjetljenje.
1
Registrirajte [AE LOCK] (ZAKLJUČAVANJE AUTOMATSKE
EKSPOZICIJE), [AF LOCK] (ZAKLJUČAVANJE
AUTOMATSKOG FOKUSA), ili [AF/AE LOCK]
(ZAKLJUČAVANJE AUTOMATSKOG FOKUSA/AUTOMATSKE
EKSPOZICIJE) na funkcijski gumb. ( 286)
• Ne mogu se registrirati na [Fn3] na [Fn7].
[AE LOCK] (ZAKLJUČAVANJE AUTOMATSKE
EKSPOZICIJE)
[AF LOCK] (ZAKLJUČAVANJE AUTOMATSKOG
FOKUSA)
[AF/AE LOCK] (ZAKLJUČAVANJE AUTOMATSKOG
FOKUSA / AUTOMATSKE EKSPOZICIJE)
2
3
Ekspozicija je zaključana.
Fokus je zaključan.
I fokus i ekspozicija su
zaključani.
Zaključajte fokus i ekspoziciju.
● Pritisnite i držite funkcijski gumb.
● Ako je fokus zaključan, prikazat će se
ikona A zaključanog automatskog
fokusa.
● Ako je ekspozicija zaključana, prikazat
će se ikona B zaključane automatske
ekspozicije.
AFL
AEL
Pritisnite i držite funkcijski gumb
kako biste odabrali kompoziciju, i zatim izvršite snimanje.
● Potpuno pritisnite gumb zatvarača.
• Promjena vrijednosti može biti postavljena čak i kada je automatska ekspozicija
zaključana.
• Zaključavanje možete zadržati čak i bez pritiskanja i držanja funkcijskog gumba:
[
][
]  [AF/AE Lock Hold] (Zadržavanje zaključavanja Automatskog
fokusa/Automatske ekspozicije) ( 336)
198
8. Mjerenje/Ekspozicija/ISO osjetljivost
Podešavanje ISO osjetljivosti
Možete podesiti osjetljivost na svjetlost (ISO osjetljivost).
Uz zadane postavke, možete postaviti ISO100 do 25600 u povećanjima od 1/3
EV. Raspon koji može biti postavljen ovisi o funkcijama koje se koriste.
1
2
1
Pritisnite [ISO].
2
Odaberite ISO osjetljivost.
● Okrenite [ ], [ ] ili [ ].
● Odabir je također moguć pritiskom na
[ISO].
2
2
ISO
3
ISO
AUTO
100 200 40
Potvrdite svoj izbor.
● Pritisnite gumb zatvarača dopola.
Karakteristike ISO osjetljivosti
Veća ISO osjetljivost omogućuje veću brzinu zatvarača čak i na tamnim mjestima,
tako da se mogu spriječiti podrhtavanje fotoaparata i zamućenje subjekta. Međutim,
veća ISO osjetljivost povećava količinu smetnji u snimljenim slikama.
199
8. Mjerenje/Ekspozicija/ISO osjetljivost
 Podešavanje stavki (ISO osjetljivost)
[AUTO]
(AUTOMATSKI)
ISO osjetljivost automatski će se podesiti sukladno svjetlini.
Potvrdite ISO osjetljivost pritiskom na gumb zatvarača dopola.
• Fotografiranje: Maksimum [ISO6400]*1
• Snimanje videozapisa: Maksimum [ISO6400]*2
[100] do [25600]
ISO osjetljivost je fiksirana na odabranoj vrijednosti.
• Možete proširiti opseg ISO osjetljivosti između donje granice od
L.50 i gornje granice od H.51200 postavljanjem [Extended ISO]
(Proširene ISO) ( 334) na [ON] (UKLJUČENO) u izborniku
[Custom] ([Image Quality]) (Prilagođeno) (Kvaliteta slike).
*1 Zadana postavka. Gornja granica može se promijeniti s [ISO Sensitivity (photo)] (ISO
Osjetljivost (foto)).
*2 Zadana postavka. Gornja granica može se promijeniti s [ISO Sensitivity (video)] (ISO
Osjetljivost (videozapis)).
• Kada koristite sljedeće funkcije, ISO osjetljivost koja se može postaviti je ograničena.
– [High Resolution Mode] (Način rada visoke razlučivosti): Do gornje granice [ISO3200]
– [Filter Settings] (Postavke filtra): Do donje granice [ISO100], do gornje granice [ISO6400]
(Donja granica se mijenja na [ISO400] kad se postavi na [High Dynamic] (Visoki dinamički
raspon).)
– [Multiple Exposure] (Višestruka ekspozicija): Do donje granice [ISO100], do gornje
granice [ISO6400]
– [Like709] ([Photo Style]) (Stil fotografije): Do donje granice [ISO100]
– [Standard(HLG)] (Standardni(HLG) / [Monochrome(HLG)] (Monokromatski(HLG)) u
[Photo Style]: Do donje granice od [ISO320]
• Možete postaviti gornje i donje granice za automatski ISO kada slikate:
–[
][
]  [ISO Sensitivity (photo)] (ISO Osjetljivost (foto)) ( 313)
–[
][
]  [ISO Sensitivity (video)] (ISO Osjetljivost (Videozapis)) ( 326)
• Možete promijeniti intervale između postavki vrijednosti ISO osjetljivosti:
[
][
]  [ISO Increments] (ISO Povećanja) ( 334)
• Možete promijeniti operaciju [ISO] gumba:
[
][
]  [WB/ISO/Expo. Button] (Gumb WB/ISO/Ekspozicije) ( 342)
• Možete postaviti gornju granicu za automatski ISO na zaslonu postavki ISO
osjetljivosti:
[
][
]  [ISO Displayed Setting] (ISO Prikazane postavke) ( 342)
200
9. Balans bijele boje/Kvaliteta slike
9. Balans bijele boje/Kvaliteta slike
Podešavanje Balansa bijele boje (WB)
Balans bijele boje (WB) je funkcija koja ispravlja boju nastalu od svjetla koje
obasjava subjekt.
Ispravlja boje tako da se bijeli objekti pojavljuju u bijeloj boji kako bi sveukupnu
boju približili onoj kakvu vide oči.
Obično možete koristiti automatski ([AWB], [AWBc] ili [AWBw]) za postizanje
optimalnog balansa bijele boje.
Postavite ovu funkciju ako se boja slike razlikuje od očekivane ili ako želite
promijeniti boju kako biste uhvatili atmosferu.
1
2
Pritisnite [WB] (Balans bijele
boje).
1
2
Odaberite balans bijele boje.
● Okrenite
,
ili [ ].
● Odabir je također moguć pritiskom na
[WB] (Balans bijele boje).
2
2
WB
AWB AWBc AWBw
201
9. Balans bijele boje/Kvaliteta slike
3
Potvrdite svoj izbor.
● Pritisnite gumb zatvarača dopola.
 Postavljanje stavki (Balans bijele boje)
[AWB]
Auto
[AWBc]
Automatski (Smanjuje crvenkastu nijansu ispod izvora osvjetljenja
sa žarnom niti)
[AWBw]
Automatski (Ostavlja crvenkastu nijansu ispod izvora osvjetljenja
sa žarnom niti)
>[email protected]
Vedro nebo
>Ð@
Oblačno nebo
>î@
Sjena pod vedrim nebom
>Ñ@
Žarulja sa žarnom niti
>
od >
od >
*
@_
@ do >
1
1
@ do >
Bljeskalica
@
4
4
@
Postavlja bijelu boju od 1 do 4 ( 204)
Temperature boje od 1 do 4 ( 204)
Radi kao [AWB] tijekom snimanja videozapisa ili kada snima s [6K/4K PHOTO] (6K/4K
FOTO) ili [Post-Focus] (Naknadnim fokusom).
202
9. Balans bijele boje/Kvaliteta slike
1 [AWB] će raditi u okviru ovoga raspona.
2 Plavo nebo
3 Oblačno nebo (Kiša)
4 Sjena
5 Sunčev sjaj
6 Bijelo fluorescentno svjetlo
7 Žarulja sa žarnom niti
8 Izlazak i zalazak sunca
9 Svjetlost svijeća
K = Temperatura boje u Kelvinima
• Pod fluorescentnim svjetlom, LED osvjetljenjem itd., odgovarajući Balans bijele će
se mijenjati, ovisno o vrsti rasvjete.
Koristite [AWB], [AWBc], [AWBw] ili od [ 1 ] do [ 4 ].
• Balans bijele boje je fiksiran na [AUTO] (AUTOMATSKI) dok se koriste [Filter
Settings] (Postavke filtra).
• Stavke za podešavanje bijele boje mogu se registrirati na funkcijske gumbe:
[
][
]  [Fn Button Set] (Namještanje funkcijskih gumba)  [Setting in REC
mode] (Namještanje u načinu SNIMANJA)  [White Balance] (Balans bijele boje)
( 286)
• Možete promijeniti operaciju gumba [WB] (Balansa bijele boje):
[
][
]  [WB/ISO/Expo. Button] (Gumb Balansa bijele boje/ISO/Ekspozicije)
( 342)
203
9. Balans bijele boje/Kvaliteta slike
 Postavlja bijelu boju (od [
1
] do [
4
])
Snimite bijeli objekt ispod izvora svjetla na mjestu snimanja kako biste podesili
balans bijele boje dok ne postane bijela.
1 Pritisnite [WB] (Balans bijele boje) i zatim odaberite bilo koju vrijednost od
[ 1 ] do [ 4 ].
2 Pritisnite .
3 Usmjerite fotoaparat prema bijelom predmetu tako da se pojavi unutar okvira
u središtu zaslona, i zatim pritisnite
ili
.
• To će postaviti balans bijele boje i vratiti vas na zaslon snimanja.
 Temperature boje (od [
1
] do [
4
])
Postavite brojčanu vrijednost za temperaturu balansa bijele boje.
1 Pritisnite [WB] (Balans bijele boje) i zatim odaberite bilo koju vrijednost od
[ ] do [ ].
1
4
2 Pritisnite .
• Prikazat će se zaslon postavke temperature boje.
3 Pritisnite  za odabir temperature boje, i zatim pritisnite
ili
.
• Možete postaviti Proširivanje balansa bijele boje (Temperatura boje) okretanjem
ili
. ( 167)
• Možete postaviti temperaturu boje od [2500K] do [10000K].
Prilagodba Balansa bijele boje
Možete prilagoditi boje čak i ako se boja
koju želite primijeniti ne stvara odabranim
balansom bijele boje.
1
Pritisnite [WB] (Balans bijele
boje).
204
,
9. Balans bijele boje/Kvaliteta slike
2
3
Odaberite balans bijele boje i zatim pritisnite .
● Prikazat će se zaslon prilagodbe.
Prilagodba boja.
G
: [A] (AMBER: ORANGE) (JANTAR:
A
NARANČASTA)
: [G] (GREEN: GREENISH) (ZELENA:
ZELENKASTA)
M
: [B] (BLUE: BLUISH) (PLAVA:
PLAVKASTA)
: [M] (MAGENTA: REDDISH) (PURPURNO CRVENA: CRVENKASTA)
•
•
•
•
4
B
Podešavanje možete napraviti u dijagonalnim smjerovima koristeći upravljačku palicu.
Također možete podešavati dodirivanjem grafikona.
Pritisnite [DISP.] (PRIKAZ) za vraćanje u stanje prije podešavanja.
Možete postaviti Proširivanje balansa bijele boje okretanjem
,
ili
. ( 167)
Potvrdite svoj izbor.
● Pritisnite gumb zatvarača dopola.
• Kada je balans bijele boje podešen, boja ikone zaslona snimanja mijenja se u
prilagođenu boju.
Prilagodba prema [G] strani prikazat će [+], dok će prilagodba prema [M] strani
prikazati [-].
205
9. Balans bijele boje/Kvaliteta slike
[Photo Style] (Stil fotografije)
Možete odabrati završne postavke slike u skladu s temama i stilovima
izražavanja.
Kvalitetu slike moguće je prilagoditi za svaki stil fotografije.
[
206
][
]  Odaberite [Photo Style] (Stil fotografije)
[Standard] (Standardno)
Postavljanje standarda.
[Vivid] (Živahno)
Postavka koja daje živopisniju kvalitetu s većom
zasićenošću i kontrastom.
[Natural] (Prirodno)
Postavka koja daje blažu kvalitetu s manjim
kontrastom.
[Flat] (Ravno)
Postavka koja daje ravniju kvalitetu slike s nižom
zasićenošću i kontrastom.
[Landscape] (Krajolik)
Postavka pogodna za krajolik s živopisnim plavim
nebom i zelenilom.
[Portrait] (Portret)
Postavka pogodna za portrete sa zdravim i lijepim
tonovima kože.
[Monochrome]
(Monokromatsko)
Monokromatska postavka bez nijansi boja.
[L.Monochrome]
(L.Monokromatsko)
Crno-bijela postavka s bogatom gradacijom i
oštrim crnim naglascima.
[L.Monochrome D]
(L.Monokromatsko D)
Monokromatska postavka koja stvara dinamičan
dojam s poboljšanim naglascima i sjenama.
[Cinelike D]
(Nalik filmu D)
Postavka koja stvara završni dodir nalik filmu
pomoću gama krivulje i daje prioritet dinamičkom
rasponu.
• Ova je funkcija prikladna za procese uređivanja
videozapisa.
[Cinelike V]
(Nalik filmu V)
Postavka koja stvara završni dodir nalik filmu
pomoću gama krivulje koja daje prednost
kontrastu.
9. Balans bijele boje/Kvaliteta slike
[Like709]
Postavka koja minimizira prekomjernu ekspoziciju
primjenom korekcije gama krivulje ekvivalentne
Rec.709 za izvođenje kompresije (podešavanje
koljena) područja s visokim osvjetljenjem.
• Rec.709 je kratica za “ITU-R Recommendation
BT.709”, standard za visoko definirano
emitiranje.
[Standard(HLG)]
(Standardno(HLG))*1
Postavka koja se koristi za snimanje [HLG Photo]
(HLG Foto).
[Monochrome(HLG)]
(Monokromatsko(HLG))*1
Postavka koja se koristi za snimanje [HLG Photo]
(HLG Foto) monokromatski.
[MY PHOTO STYLE 1]
(MOJ STIL FOTOGRAFIJE Podešava kvalitetu slike stavki Stila fotografije na
1) do [MY PHOTO
vaše željene postavke i registrira ih kao stavke
STYLE 10] (MOJ STIL
Mog stila fotografije. ( 210)
FOTOGRAFIJE 10)*3
*1 Kada je [HLG Photo] (HLG Foto) postavljen, samo ta stavka može biti odabrana.
*2 Efekti do [MY PHOTO STYLE 4] (MOJ STIL FOTOGRAFIJE 4) prikazuju se sa zadanim
postavkama. Možete postaviti stavke za prikaz u izborniku s [Show/Hide Photo Style]
(Prikaži/Sakrij Stil fotografije) u [Photo Style Settings] (Postavkama Stila fotografije).
( 334)
• U [iA] (Inteligentnom automatskom) načinu, rad se razlikuje od drugih načina
snimanja.
– Mogu biti postavljeni [Standard] (Standardni) ili [Monochrome] (Monokromatski).
– Kada se fotoaparat prebaci na drugi način snimanja ili je isključen, postavke će
se ponovno postaviti na [Standard] (Standardno).
– Kvaliteta slike ne može se prilagođavati.
• Kada se koriste [Filter Settings] (Postavke filtra), [Photo Style] (Stil Fotografije) nije
dostupan.
• Možete registrirati funkcije na funkcijskim gumbima:
[
][
]  [Fn Button Set] (Namještanje funkcijskih gumba)  [Setting in REC
mode] (Namještanje u načinu SNIMANJA)  [Photo Style] (Stil fotografije) ( 286)
• Možete napraviti detaljne postavke Stila fotografije:
[
][
]  [Photo Style Settings] (Postavke Stila fotografije) ( 334)
207
9. Balans bijele boje/Kvaliteta slike
 Podešavanje kvalitete slike
1 Pritisnite  za odabir tipa Stila fotografije.
2 Pritisnite  za odabir stavke i zatim
pritisnite  za prilagodbu.
6WDQGDUG
• Prilagođene stavke označene su s [*].
3 Pritisnite
ili
.
• Kada je kvaliteta slike prilagođena, ikona za Stil
fotografije na zaslonu snimanja prikazana je s
[*].
-5
0
+5
±0
±0
±0
±0
±0
Stavke podešavanja (Način slike)
[Contrast]
(Kontrast)*1
Prilagođava kontrast na slici.
[Highlight]
(Naglašeno)*1
Prilagođava svjetlinu svijetlih područja.
[Shadow]
(Sjena)*1
Prilagođava svjetlinu tamnih područja.
[Saturation]
(Zasićenost)*2
Prilagođava živopisnost boja.
[Color Tone]
(Ton boje)*3
Prilagođava plavu i žutu boju.
[Hue] (Nijansa)*2
Pod pretpostavkom da je referentna točka crvena, okreće
nijansu prema ljubičastoj/purpurno crvenoj ili žutoj/zelenoj
kako bi se prilagodila boja cijele slike.
[Yellow]
(Žuta)
[Orange]
(Narančasta)
[Filter Effect]
(Efekt filtra)*3
Pojačava kontrast. (Učinak: srednji)
Snima nebo s tamno plavom.
[Red]
(Crvena)
Pojačava kontrast. (Učinak: jak)
Snima nebo s jako tamno plavom.
[Green]
(Zelena)
Koža i usne ljudi pojavljuju se u prirodnim
tonovima.
Zeleno lišće izgleda svjetlije i više pojačano.
[Off]
(Isključeno)
208
Pojačava kontrast. (Učinak: slab)
Snima nebo s jasno plavom.
–
9. Balans bijele boje/Kvaliteta slike
[Grain Effect]
(Efekt zrna)*4
[Low] (Nisko)/
[Standard]
(Standardno)/
[High] (Visoko)
Postavlja razinu efekta zrna.
[Off] (Isključeno)
6
–
[Sharpness]
(Oštrina)
Prilagođava konture na slici.
[Noise
Reduction]
(Smanjenje buke)
Prilagođava efekt smanjenja buke.
• Povećanje efekta može uzrokovati lagani pad razlučivosti
slike.
[Sensitivity] (Osjetljivost)*5
Podešava ISO osjetljivost. ( 199)
[White Balance] (Balans bijele boje)*5
Podešava balans bijele boje. ( 201)
• Kada je odabran [WB] (Balans bijele
boje), pritisnite [
] za prikaz zaslona
podešavanja balansa bijele boje.
Ponovno pritisnite [
] za povratak na
početni zaslon.
*1 Ne mogu se prilagoditi kada su izabrani [Like709], [Standard(HLG)] ili
[Monochrome(HLG)].
*2 Dostupno kada je odabrano bilo što osim [Monochrome], [L.Monochrome],
[L.Monochrome D] ili [Monochrome(HLG)].
*3 Dostupno kada je odabran [Monochrome], [L.Monochrome], [L.Monochrome D] ili
[Monochrome(HLG)].
*4 Dostupno kada je odabran [Monochrome], [L.Monochrome] ili [L.Monochrome D].
*5 Dostupno kada je odabran [MY PHOTO STYLE 1] (MOJ FOTO STIL 1) do [MY
PHOTO STYLE 10] (MOJ FOTO STIL 10)) Kako biste ga koristili, postavite [Sensitivity]
(Osjetljivost) i [White Balance] (Balans bijele boje) na [ON] (UKLJUČENO) u [Add Effects]
(Dodajte efekte) u [My Photo Style Settings] (Postavkama Mog stila fotografija) u [Photo
Style Settings] (Postavkama Stila fotografija) izbornika [Custom] (Prilagođeno) ([Image
Quality]) (Kvaliteta slike).
• Možete postaviti način koljena s [Like709].
Detaljne informacije potražite na stranici 248.
• Efekti [Grain Effect] (Efekta zrna) ne mogu se provjeriti na zaslonu snimanja.
• [Grain Effect] (Efekt zrna) nedostupan je kada koristite sljedeće funkcije:
– Snimanje videozapisa/[6K/4K PHOTO] (6K/4/K FOTOGRAFIJE)/[Post-Focus]
(Naknadni fokus)
209
9. Balans bijele boje/Kvaliteta slike
 Registriranje postavki u Mom Stilu fotografije
1 Pritisnite  za odabir tipa Stila fotografije.
2 Podesite kvalitetu slike.
• Moj Stil fotografije prikazuje tipove Stila fotografije na vrhu prilagodbe kvalitete slike.
Odaberite osnovni Stil fotografije.
3 Pritisnite [DISP.] (PRIKAZ).
4 (Kada je odabran iz [MY PHOTO STYLE 1] (MOJ FOTO STIL 1) do [MY
PHOTO STYLE 10] (MOJ FOTO STIL 10))
Pritisnite  za odabir [Save Current Setting] (Pohrani trenutne postavke) i
zatim pritisnite
ili
.
5 Pritisnite  za odabir registarskog broja odredišta, i zatim pritisnite
.
ili
• Bit će prikazan zaslon potvrde.
Na zaslonu potvrde pritisnite [DISP.] (PRIKAZ) kako biste promijenili naziv Mog stila
fotografije.
Može se unijeti do 22 karaktera. Dvobajtni karakteri se tretiraju kao 2 karaktera.
Informacije o načinu unosa znakova potražite na stranici 376.
 Promjena registriranog sadržaja Mog Stila fotografije
1 Odaberite bilo koju vrijednost od [MY PHOTO STYLE 1] (MOJ STIL
FOTOGRAFIJE 1) do [MY PHOTO STYLE 10] (MOJ STIL FOTOGRAFIJE
10).
2 Pritisnite [DISP.] (PRIKAZ) i zatim postavite stavku.
[Load Preset Setting] (Učitajte unaprijed postavljenu postavku)
[Save Current Setting] (Pohranite trenutnu postavku)
[Edit Title] (Uređivanje naslova)
[Restore to Default] (Povratak na zadane postavke)
210
9. Balans bijele boje/Kvaliteta slike
[Filter Settings] (Postavke filtra)
Ovaj način snima s dodatnim efektima (filtrima).
Možete prilagoditi efekt za svaki filtar.
Osim toga, istodobno možete snimati slike bez efekata.
1
Postavite [Filter Effect] (Efekt
filtra).
●
2
 [ ]  [ ]  [Filter Settings]
(Postavke filtra)  [Filter Effect] (Efekt
filtra)  [SET] (NAMJESTI)
1/8
Odaberite filtar.
● Pritisnite za odabir, i zatim pritisnite
ili
.
● Možete odabrati efekt slike (filtar)
dodirom uzorka slike.
• Pritisnite [DISP.] (PRIKAZ) za prebacivanje
zaslona na uobičajeni prikaz, prikaz vodiča i
prikaz liste.
Prikaz vodiča prikazuje opis svakog filtra.
 Prilagodba Efekta filtra
Možete prilagoditi efekte filtra.
1 Odaberite filtar.
2 Na zaslonu snimanja pritisnite [WB]
(Balans bijele boje).
3 Okrenite
,
ili
za postavljanje.
• Za povrat na zaslon snimanja, pritisnite [WB]
(Balans bijele boje) ponovno.
• Kada je efekt filtra prilagođen, ikona filtra na
zaslonu snimanja prikazana je s [*].
211
9. Balans bijele boje/Kvaliteta slike
Filtar
Stavke koje mogu biti prilagođene
[Expressive] (Izražajno)
Živost
[Retro] (Retro)
Bojanje
[Old Days] (Stari dani)
Kontrast
[High Key] (Svijetli tonovi)
Bojanje
[Low Key] (Tamni tonovi)
Bojanje
[Sepia] (Sepija)
Kontrast
[Monochrome] (Monokromatsko)
Bojanje
[Dynamic Monochrome] (Dinamičko
monokromatsko)
Kontrast
[Rough Monochrome] (Grubo
monokromatsko)
Zrnastost
[Silky Monochrome] (Svilenkasto
monokromatsko)
Razina defokusiranja
[Impressive Art] (Impresivni
umjetnički)
Živost
[High Dynamic] (Visoki dinamički
raspon)
Živost
[Cross Process] (Presijecanje)
Bojanje
[Toy Effect] (Efekt igračke)
Bojanje
[Toy Pop] (Iskakanje igračke)
Područje s smanjenom perifernom svjetlinom
[Bleach Bypass] (Zadržavanje
srebrnih tonova)
Kontrast
[Miniature Effect] (Efekt minijature)
Živost
[Soft Focus] (Blago fokusiranje)
Razina defokusiranja
[Fantasy] (Mašta)
Živost
: Kratke zrake/duge zrake
[Star Filter] (Filtar zvijezda)
: Malo zraka/puno zraka
: Okretanje lijevo/desno
[One Point Color] (Bojenje jedne
točke)
Količina preostale boje
[Sunshine] (Sunčev sjaj)
Bojanje
212
9. Balans bijele boje/Kvaliteta slike
 Postavljanje filtra s operacijama osjetljivim na dodir
• Zadane postavke su da se dodirni tabulator ne prikazuje.
Postavite [Touch Tab] (Dodirni tabulator) u [Touch Settings] (Postavkama dodira) na
[ON] (UKLJUČENO). ( 340)
1 Dodirnite [
].
2 Dodirnite stavku za postavljanje.
[ ]: Filtar uključen/isključen
[ ]: Filtar
[ ]: Prilagodba efekta filtra
EXPS
EXPS
• Balans bijele boje bit će fiksiran na [AWB] i bljeskalica će biti fiksirana na [Œ]
(Forced Flash Off) (Prisilno isključenje bljeskalice).
• Gornja granica ISO osjetljivosti je [ISO6400].
• Kada je postavljeno [High Dynamic] (Visoko dinamičko), donja granica ISO
osjetljivosti je fiksirana na [ISO400] i gornja granica na [ISO6400].
• Ovisno o filtru, zaslon za snimanje može izgledati kao da nema okvira.
• [Rough Monochrome] (Grubo Monokromatsko)/[Silky Monochrome] (Svilenkasto
Monokromatsko)/[Soft Focus] (Blago fokusiranje)/[Star Filter] (Filtar zvijezda)/
[Sunshine] (Sunčev sjaj) nisu dostupni kada se koriste sljedeće funkcije:
–[
] način
– Snimanje videozapisa
• Kada je [Image Area of Video] (Područje slike videozapisa) na [APS-C] ili [PIXEL/
PIXEL], snimanje videozapisa s [Toy Effect]/[Toy Pop] (Efektom igračke/Iskakanje
igračke) nije moguće.
• Kada koristite APS-C objektive, [Toy Effect]/[Toy Pop (Efekt igračke/Iskakanje
igračke) nije dostupno.
• [Filter Effect] (Efekt filtra) nedostupan je kada koristite sljedeće funkcije:
– [High Resolution Mode] (Način rada visoke razlučivosti)
– [High Speed Video] (Videozapis velike brzine)
• Operacije uključenog/isključenog filtra mogu se registrirati na funkcijski gumb:
[
][
]  [Fn Button Set] (Namještanje funkcijskih gumba)  [Setting in REC
mode] (Namještanje u načinu SNIMANJA)  [Filter Effect] (Efekt filtra) ( 286)
• Kad se na zaslonu prikaže [Filter Effect] (Efekt filtra) pomoću funkcijskog gumba,
pritiskom na [DISP.] (PRIKAZ) prikazuje zaslon za odabir filtra.
213
9. Balans bijele boje/Kvaliteta slike
 Postavljanje vrste defokusiranja ([Miniature Effect])
minijature)
(Efekt
1 Postavlja [Filter Effect] (Efekt filtra) na [Miniature Effect] (Efekt minijature).
2 Pritisnite  za prikaz zaslona postavki.
• Zaslon postavki također može biti prikazan dodirom na [
] zatim na [
].
3 Pritisnite  ili  za pomicanje dijela u
fokusu.
• Također možete premjestiti fokusirani dio
dodirom zaslona.
• Također možete prebaciti defokusiranu
orijentaciju dodirom na [ ].
4 Okrenite
,
ili
za promjenu
veličine područja u fokusu.
• Dio se također može povećati/smanjiti
stiskanjem/štipanjem na zaslonu.
• Za vraćanje postavki dijela u fokusu na zadane, pritisnite [DISP.] (PRIKAZ).
5 Pritisnite
ili
za postavljanje.
• U videozapisima nije snimljen zvuk.
• Kod snimanja videozapisa, duljina snimljenog videozapisa bit će približno 1/8
stvarnog vremena snimanja.
(Ako snimate 8 minuta, dobiveni snimljeni videozapis bit će duljine približno 1
minute.)
Raspoloživo vrijeme snimanja prikazano za ovaj efekt bit će približno 8 puta dulje
nego za normalno snimanje videozapisa.
Ovisno o brzini kadrova snimljenog videozapisa, vrijeme snimljenog videozapisa i
dostupno vrijeme snimanja mogu se razlikovati od vrijednosti iznad.
• Ako okončate snimanje videozapisa nakon kratkog vremenskog perioda, fotoaparat
može nastaviti snimati još neko vrijeme.
214
9. Balans bijele boje/Kvaliteta slike
 Postavljanje boje na lijevu stranu ([One Point Color] (Bojanje
jedne točke))
1 Postavite [Filter Effect] (Efekt filtra) na [One Point Color] (Bojanje jedne
točke).
2 Pritisnite  za prikaz zaslona postavki.
• Zaslon postavki također može biti prikazan dodirom na [
] zatim na [
].
3 Pritisnite  za pomicanje okvira i
odabir boje koju želite ostaviti.
• Pozicije se mogu pomicati u dijagonalnom
smjeru korištenjem upravljačke ručice.
• Također, možete odabrati boju koju želite ostaviti
dodirujući zaslon.
• Za vraćanje okvira nazad u središte, pritisnite
[DISP.] (PRIKAZ).
4 Pritisnite
ili
za postavljanje.
 Postavljanje položaja i veličine izvora svjetla ([Sunshine]
(Sunčev sjaj))
1 Postavlja [Filter Effect] (Efekt filtra) na [Sunshine] (Sunčev sjaj).
2 Pritisnite  za prikaz zaslona postavki.
• Zaslon postavki također može biti prikazan dodirom na [
] zatim na [
].
3 Pritisnite  za pomicanje središnjeg
položaja izvora svjetlosti.
• Pozicije se mogu pomicati u dijagonalnom
smjeru korištenjem upravljačke ručice.
• Položaj izvora svjetlosti također može biti
pomaknut dodirom na zaslon.
4 Okrenite
,
ili
izvora svjetlosti.
za promjenu veličine
• Također se može povećati/smanjiti stiskanjem/
štipanjem na zaslonu.
• Za vraćanje postavki izvora svjetlosti na zadane, pritisnite [DISP.] (PRIKAZ).
5 Pritisnite
ili
.
215
9. Balans bijele boje/Kvaliteta slike
[Simultaneous Record w/o Filter] (Istovremeno snimanje
s/bez filtra)
Možete istovremeno snimati slike bez dodanih efekata filtra.
 [ ]  [ ]  [Filter Settings] (Postavke filtra)  Odaberite
[Simultaneous Record w/o Filter] (Istovremeno snimanje s/bez filtra)
Postavke: [ON]/[OFF] (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
• [Simultaneous Record w/o Filter] (Istovremeno snimanje s/bez filtra) nije dostupno
kada koristite sljedeće funkcije:
– Snimanje u nizu
– [6K/4K PHOTO] (6K/4/K FOTOGRAFIJE)/[Post-Focus] (Naknadni fokus)
– [Time Lapse Shot] (Odgođeno snimanje fotografija)
– [Stop Motion Animation] (Animacija fotografija)
– [RAW+FINE]/[RAW+STD.]/[RAW] ([Picture Quality] (Kvaliteta slike))
– [Bracketing] (Proširivanje)
216
9. Balans bijele boje/Kvaliteta slike
[High Resolution Mode] (Način rada visoke
razlučivosti)
Na taj način se slike visoke razlučivosti spajaju s više snimljenih slika.
Ova funkcija je pogodna za snimanje subjekata koji se ne kreću.
Spojene slike bit će spremljene kao RAW datoteke s maksimalnom veličinom
slike od 187 M.
• Koristite tronožac za minimiziranje podrhtavanja fotoaparata.
• Funkcija stabilizacije slike automatski se isključuje.
1
Postavite [High Resolution Mode]
(Način rada visoke razlučivosti).
●
2
 [ ]  [ ]  [High resolution
Mode] (Način rada visoke razlučivosti)
Započnite rad u načinu visoke
razlučivosti.
● Odaberite [Start] (Početak) i zatim
pritisnite
ili
.
217
9. Balans bijele boje/Kvaliteta slike
3
Odaberite kompoziciju i zatim
fiksirajte fotoaparat u mjestu.
● Ako se otkrije zamućenje, ikona Načina
rada visoke razlučivosti A treperi.
4
Započnite snimanje.
● Potpuno pritisnite gumb zatvarača.
• Prema zadanim postavkama, aktivirana je
[Shutter Delay] (Odgoda zatvarača), tako
da će proteći neko vrijeme između trenutka
kada pritisnete gumb zatvarača do trenutka
otpuštanja zatvarača.
• Tijekom snimanja ekran potamni.
• Indikator stanja snimanja (crveno) B treperi.
Nemojte pomicati fotoaparat sve dok treperi.
• Možete nastaviti snimanje nakon završetka procesa spajanja.
5
Okončajte [High Resolution Mode]
(Način rada visoke razlučivosti).
● Pritisnite [Q].
218
9. Balans bijele boje/Kvaliteta slike
 Postavljanje stavki ([High Resolution Mode]) (Načina rada
visoke razlučivosti)
[Start] (Početak)
Započinje rad u načinu visoke razlučivosti.
[Simul Record
Normal Shot]
(Istovremeno
snimanje Normalna
snimka)
Istovremeno snimljene slike koje nisu spojene kada se postavi na
[ON] (UKLJUČENO). Prva slika bit će pohranjena s [Picture Size]
(Veličina slike) postavljenom na [L].
[Shutter Delay]
(Odgoda zatvarača)
Postavlja vrijeme odgode od pritiska na gumb zatvarača do
trenutka otpuštanja zatvarača.
[Motion Blur
Processing] (Obrada
zamućenja pokreta)
Postavlja metodu korekcije koja se koristi kada se subjekt kreće.
[MODE1] (NAČIN1): Daje prioritet Načinu rada visoke razlučivosti,
te se stoga zamućenje subjekta pojavljuje kao utisak na slici.
[MODE2] (NAČIN2): Smanjuje utisak zamućenja subjekta, ali se
ne može dobiti isti učinak kao kod Načina rada visoke razlučivosti
u prilagođenom rasponu.
 Kvaliteta slike/Veličina slike nakon spajanja
• Snimanje [Picture Quality] (Kvaliteta slike) bit će [RAW].
• RAW slike snimljene u [High Resolution Mode] (Načinu rada visoke razlučivosti) ne mogu
se obraditi iz [RAW Processing] (RAW obradi) u izborniku [Playback] (Reprodukcija).
Koristite “SILKYPIX Developer Studio” softver. ( 437)
• Veličina slike ovisi o postavkama [Aspect Ratio] (Omjer slike).
[Aspect Ratio]
(Omjer slike)
Veličina slike
[4:3]
14880x11168 (166 M)
[3:2]
16736x11168 (187 M)
[16:9]
16736x9424 (157.5 M)
[1:1]
11168x11168 (124.5 M)
219
9. Balans bijele boje/Kvaliteta slike
• U [High Resolution Mode] (Načinu rada visoke razlučivosti), sljedeće funkcije su
ograničene:
– [Shutter Type] (Vrsta zatvarača): Fiksirano na [ELEC.] (ELEKTRONIČKI)
– Minimalna vrijednost otvora blende: F16
– Brzina zatvarača: od 1 sekunde do 1/16000 sekundi
– ISO osjetljivost: Do [ISO3200]
– Način fokusiranja: Fiksirano na [AFS] (Jednokratni automatski fokus) ili [MF]
(Ručni fokus)
• Kad se subjekti snimaju na iznimno svijetlim lokacijama ili pod fluorescentnim/LED
osvjetljenjem, boja ili svjetlina slike mogu se promijeniti ili se na zaslonu mogu
pojaviti vodoravne crte.
Smanjenje brzine zatvarača može smanjiti efekt vodoravnih crta.
• Slika izrađena kombiniranjem prikazuje se u Automatskom pregledu.
• Kada koristite fotoaparat za reprodukciju, periferija slike ne može biti povećana.
• Uređaji osim ovog fotoaparata možda neće moći reproducirati slike snimljene
pomoću [High Resolution Mode] (Načina rada visoke razlučivosti).
• Kada se koriste sljedeće funkcije, [High Resolution Mode (Način rada visoke
razlučivosti) nije dostupan:
– [Time Lapse Shot] (Odgođeno snimanje fotografija)
– [Stop Motion Animation] (Animacija fotografija)
– [Filter Settings] (Postavke filtra)
– [Multiple Exposure] (Višestruka ekspozicija)
• Kada koristite APS-C objektive, snimanje u [High Resolution Mode] (Načinu rada
visoke razlučivosti) nije moguće.
• Možete registrirati funkcije na funkcijskim gumbima:
[
][
]  [Fn Button Set] (Namještanje funkcijskih gumba)  [Setting in REC
mode] (Namještanje u načinu SNIMANJA)  [High Resolution Mode] (Način rada
visoke razlučivosti) ( 286)
220
9. Balans bijele boje/Kvaliteta slike
[HLG Photo] (HGL foto)
Snima slike u formatu HLG sa širokim dinamičkim rasponom. Jarka svjetla koja
se lako mogu preeksponirati i tamna područja koja se lako mogu podeksponirati,
mogu se snimiti pokazujući finu kvalitetu i bogate boje kakve se vide ljudskim
okom.
Snimljene slike mogu se prenositi preko HDMI na uređaje (TV, itd.) koji
podržavaju HLG format slike za gledanje.
Osim toga, uređaji koji podržavaju HSP format mogu izravno reproducirati slike.
• “HLG (Hybrid Log Gamma)” je međunarodni standard (ITU-R BT.2100) HDR formata.
• “HSP” je HDR format slike koji koristi HLG format tehnologije videozapisa. Te slike
pohranjene su s “.HSP” ekstenzijom datoteke.
[
][
Podešavanje
stavki
]  Odaberite [HLG Photo] (HLG foto)
[Aspect Ratio] (Omjer slike)
[4:3]
[3:2]
[16:9]
[1:1]
[8K-Res.] (8K
razlučivost)
5760x4320
6464x4320
7680x4320
4320x4320
[4K-Res.] (4K
razlučivost)
2880x2160
3232x2160
3840x2160
2144x2144
[OFF]
(ISKLJUČENO)
–
• Veličina slike u HLG formatu razlikuje se ovisno o postavkama [Aspect Ratio] (Omjera
slike). Postavke [Aspect Ratio] (Omjera slike) od [65:24] i [2:1] ne mogu biti postavljene.
• [Photo Style] (Stil fotografije) može se odabrati iz [Standard(HLG)] (Standardni (HLG)) ili
[Monochrome(HLG)] (Monokromatski (HLG)). ( 206)
• JPEG i RAW slike snimaju se istovremeno u skladu s [Picture Quality] (Kvalitetom slike)
( 92) i [Picture Size] (Veličinom slike) ( 90).
RAW slike snimljene korištenjem [HLG Photo] (HLG Foto) mogu se snimiti kao HLG slike
korištenjem [RAW Processing] (RAW Obrade) ( 279).
221
9. Balans bijele boje/Kvaliteta slike
• Zaslon i tražilo ovoga fotoaparata ne podržavaju prikaz slike u formatu HLG.
S [HLG View Assist] (Pomoći pri HLG pregledu) u izborniku [Custom] (Prilagođeno)
([Monitor / Display] (Monitor / Zaslon)), možete prikazati slike koje su konvertirane
za potvrdu na monitoru/tražilu fotoaparata ili na uređaju povezanom putem HDMI.
( 354)
• HLG slike izgledaju tamnije na uređajima koji ne podržavaju HLG format.
• Kada koristite APS-C objektive, [8K-Res.] (8K razlučivost) se ne može koristiti.
• Kada se koriste sljedeće funkcije, [HLG Photo] (HLG Foto) nije dostupan:
– [6K/4K PHOTO] (6K/4/K FOTOGRAFIJE)/[Post-Focus] (Naknadni fokus)
– [High Resolution Mode] (Način rada visoke razlučivosti)
– [Filter Settings] (Postavke filtra)
– [Multiple Exposure] (Višestruka ekspozicija)
• Možete registrirati funkcije na funkcijskim gumbima:
[
][
]  [Fn Button Set] (Namještanje funkcijskih gumba)  [Setting in REC
mode] (Namještanje u načinu SNIMANJA)  [HLG Photo] (HLG Foto) ( 286)
222
10. Bljeskalica
10. Bljeskalica
Korištenje vanjske bljeskalice (neobavezno)
Ako priključite Bljeskalicu (DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200L:
neobavezno) na spojnicu za pribor, možete snimati koristeći bljeskalicu.
Možete koristiti i komercijalno dostupnu vanjsku bljeskalicu spajanjem
komercijalno dostupnog sinkronizacijskog kabela na sinkro priključak za
bljeskalicu.
Nadalje, spajanjem kompatibilne vanjske bljeskalice na fotoaparat možete
bežično kontrolirati vanjske bljeskalice smještene na položajima udaljenim od
fotoaparata.
• Prije uporabe uklonite sjenilo objektiva kako biste spriječili vinjetiranje.
• Snimanje bljeskalicom nije moguće kada se koriste sljedeće funkcije:
– Snimanje videozapisa/[6K/4K PHOTO] (6K/4/K FOTOGRAFIJE)/[Post-Focus]
(Naknadni fokus)
– [ELEC.] (ELEKTRONIČKI)/[Silent Mode] (Tihi način rada)/[High Resolution
Mode] (Način rada visoke razlučivosti)
– [Filter Settings] (Postavke filtra)
Uklanjanje poklopca spojnice za pribor
Prije priključivanja bljeskalice (neobavezno), uklonite poklopac spojnice za
pribor.
Dodatne informacije o povezivanju bljeskalice potražite u Uputama za uporabu
bljeskalice.
Uklonite poklopac spojnice za pribor
povlačeći ga u pravcu naznačenom
strelicom 2 dok ga pritišćete u
pravcu naznačenom strelicom 1.


223
10. Bljeskalica
 Povezivanje Sinkro kabela na utičnicu za sinkronizaciju
bljeskalice
Možete koristiti i komercijalno dostupnu vanjsku bljeskalicu spajanjem
komercijalno dostupnog sinkro kabela na utičnicu za sinkronizaciju bljeskalice.
Utičnica ima vijak za zaključavanje kako bi se spriječilo ispadanje kabela.
Prije priključivanja sinkro kabela na utičnicu za sinkronizaciju bljeskalice,
uklonite poklopac utičnice za sinkronizaciju bljeskalice.
• Koristite vanjsku bljeskalicu s naponom sinkronizacije od 400 V ili manje.
• Nemojte koristiti sinkro kabele duljine 3 m (9.8 stopa) ili dulje.
1 Okrenite poklopac utičnice za sinkronizaciju
bljeskalice u smjeru označenom strelicom.
• Budite oprezni da ne izgubite poklopac utičnice
za sinkronizaciju bljeskalice.
2 Povežite sinkro kabel na utičnicu za
sinkronizaciju bljeskalice.
• Za povezivanje pogledajte upute za uporabu
sinkro kabela.
• Utičnica za sinkronizaciju bljeskalice nema polariteta. Možete koristiti sinkro kabel
bez obzira na polaritet.
224
10. Bljeskalica
 Napomene o snimanju s bljeskalicom
• Nikakve objekte nemojte približavati bljeskalici. Toplina ili svjetlo mogu uzrokovati
deformaciju ili promjenu boje objekta.
• Ako snimate više puta, možda će biti potrebno vrijeme za punjenje bljeskalice.
Dok se bljeskalica puni, slike će se snimati bez okidanja bljeskalice.
• Kad je priključena vanjska bljeskalica, nemojte nositi fotoaparat držeći samo
vanjsku bljeskalicu. Može se odvojiti.
• Kad koristite komercijalno dostupnu vanjsku bljeskalicu, nemojte koristiti onu s
obrnutim polaritetom ili funkcijom za komunikaciju s fotoaparatom.
To može uzrokovati kvar fotoaparata ili možda neće ispravno raditi.
Detaljne informacije potražite u Uputama za uporabu vanjske bljeskalice.
225
10. Bljeskalica
Podešavanje funkcije bljeskalice
Možete postaviti funkciju bljeskalice za kontrolu okidanja bljeskalice iz
fotoaparata.
[Firing Mode] (Način rada okidanja)/[Manual Flash Adjust.]
(Ručno prilagođavanje bljeskalice)
Možete odabrati hoćete li automatski ili ručno podesiti izlaz bljeskalice.
Kada izlaz bljeskalice podesite ručno, možete to postaviti na fotoaparatu.
• Način rada okidanja ne može se postaviti kada koristite (DMW-FL580L/DMWFL360L/DMW-FL200L: neobavezno). Može se postaviti samo kada koristite
vanjsku bljeskalicu koja ne koristi bateriju (isporučuje se sa nekim modelima
Panasonic digitalnih fotoaparata).
1
Postavite [Firing Mode] (Način
rada okidanja).
●
 [ ]  [ ]  [Firing Mode] (Način
rada okidanja)
[TTL]
[MANUAL]
(RUČNO)
226
Fotoaparat automatski namješta izlaz bljeskalice.
Postavlja ručno izlaz bljeskalice.
• S [TTL] možete snimati željene slike čak i kad snimate tamne
scene gdje je izlaz bljeskalice veći.
• Izlaz bljeskalice ([1/1], itd.) prikazan je na ikoni bljeskalice
zaslona snimanja.
10. Bljeskalica
2
3
(Kada je podešeno na [MANUAL]
(RUČNO))
Odaberite [Manual Flash
Adjust.] (Ručno prilagođavanje
bljeskalice) i zatim pritisnite
ili
.
Pritisnite  za postavljanje
izlaza bljeskalice i zatim pritisnite
ili .
• Može se postaviti u okviru raspona od [1/1]
(pun izlaz bljeskalice) do [1/64] u 1/3 koraka.
[Flash Mode] (Način rada bljeskalice)
Postavite način rada bljeskalice.
 [ ]  [ ]  Odaberite [Flash
Mode] (Način bljeskalice)
227
10. Bljeskalica
(Forced Flash On)
Prisilno uključenje
bljeskalice
>‰@
(Forced On/Red-Eye)
@ (Prisilno uključenje
Ovo je prikladno za snimanje kad postoji pozadinsko
osvjetljenje ili pod rasvjetom kao što je fluorescentno
svjetlo.
@ (Slow Sync.) (Spora
Kada snimate na tamnoj pozadini, ova značajka će
usporiti brzinu zatvarača prilikom okidanja bljeskalice.
>
bljeskalice/Uklanjanje
efekta crvenih očiju)
>
Bljeskalica okida svaki put bez obzira na uvjete
snimanja.
sinkronizacija)
(Slow Sync./Red-Eye)
@ (Spora sinkronizacija/
>
Uklanjanje efekta
crvenih očiju)
>Œ@
(Forced Flash Off)
(Prisilno isključenje
bljeskalice)
• Sporije brzine zatvarača mogu rezultirati zamućenim
slikama. Kako biste to spriječili, preporučuje se
korištenje tronošca.
Bljeskalica ne okida.
• Bljeskalica okida dva puta.
Interval između okidanja prve i druge bljeskalice je duži, kada je postavljen [
] ili
[
]. Objekt se ne treba pomicati dok se drugo okidanje bljeskalice ne okonča.
• [
]i[
] ne mogu se koristiti kada su sljedeće postavke postavljene:
– [Firing Mode] (Način okidanja): [MANUAL] (RUČNO)
– [Flash Synchro] (Sinkronizacija bljeskalice): [2ND] (DRUGO)
– [Wireless] (Bežično): [ON] (UKLJUČENO)
• Neki načini rada bljeskalice možda neće biti dostupni ovisno o postavkama vanjske
bljeskalice.
• Učinkovitost smanjenje efekta crvenih očiju varira od osobe do osobe.
Učinak, na koji utječu čimbenici kao što su udaljenost do subjekta i da li subjekt
gleda u fotoaparat kad preliminarna bljeskalica okida, u nekim slučajevima možda
neće biti osobito vidljiv.
• Kada se koriste sljedeće funkcije, način bljeskalice fiksiran je na [Œ]:
– Snimanje videozapisa/[6K/4K PHOTO] (6K/4/K FOTOGRAFIJE)/[Post-Focus]
(Naknadni fokus)
– [ELEC.] (ELEKTRONIČKI)/[Silent Mode] (Tihi način rada)/[High Resolution
Mode] (Način rada visoke razlučivosti)
– [Filter Settings] (Postavke filtra)
• Možete registrirati funkcije na funkcijskim gumbima:
[
][
]  [Fn Button Set] (Namještanje funkcijskih gumba)  [Setting in REC
mode] (Namještanje u načinu SNIMANJA)  [Flash Mode] (Način bljeskalice)
( 286)
228
10. Bljeskalica
 Dostupne postavke bljeskalice u načinu snimanja
Dostupne postavke bljeskalice ovise o načinu snimanja.
(3: Dostupno, —: Nije dostupno)
Način snimanja
‰
[P]/[A]
3
3
3
3
3
[S]/[M]
3
3
–
–
3
Œ
• In [iA] (Inteligentnom automatskom) načinu, ovo će biti ili [
].
 Brzine zatvarača za načine rada bljeskalice
[Flash Mode]
(Način rada bljeskalice)
‰
Brzina zatvarača (sek.)
1/60*1 do 1/320*2
1 do 1/320*2
*1 U [S] načinu rada, to će biti 60 sekundi i u [M] načinu rada to će biti B (Bulb - Žarulja).
*2 Maksimalna postavka se mijenja na 1/250 sekunde u načinima [P] / [A].
• Broj vodiča se smanjuje kada je brzina zatvarača postavljena na 1/320 sekundi.
229
10. Bljeskalica
[Flash Synchro] (Sinkronizacija bljeskalice)
Kad se subjekt koji se kreće snima po noći pomoću sporog zatvarača i
bljeskalice, pred subjektom se može pojaviti trag svjetla.
Ako [Flash Synchro] (Sinkronizaciju bljeskalice) postavite na [2ND] (DRUGO),
okidanjem bljeskalice odmah nakon što se zatvarač zatvori, možete napraviti
dinamičke slike s tragovima svjetla koji se pojavljuju iza subjekta.
 [ ]  [ ]  Odaberite [Flash
Synchro] (Sinkronizacija bljeskalice)
Ovo je uobičajeni način snimanja s
bljeskalicom.
[1ST] (PRVO)
Izvor svjetlosti se pojavljuje iza subjekta, i
slika postaje dinamička.
[2ND] (DRUGO)
• Kada je postavljeno [2ND] (DRUGO), [2nd] (Drugo) se prikazuje na ikoni bljeskalice
zaslona snimanja.
• Kada je [Wireless] (Bežično) postavljeno na [ON] (UKLJUČENO), ovo je fiksirano
na [1ST] (PRVO).
• Pri većim brzinama zatvarača, efekt možda neće biti adekvatno postignut.
230
10. Bljeskalica
Prilagodba izlaza bljeskalice
Možete prilagoditi izlaz bljeskalice pri snimanju s bljeskalicom u načinu rada TTL
izlaz.
1
Odaberite [Flash Adjust.]
(Prilagođavanje bljeskalice).
●
2
 [ ]  [ ]  [Flash Adjust.]
(Prilagođavanje bljeskalice)
Pritisnite  za prilagođavanje
izlaza bljeskalice i zatim pritisnite
ili .
• Može se prilagođavati u opsegu od [-3 EV] do
[+3 EV] u 1/3 EV koraka.
• [ ] se prikazuje na zaslonu snimanja.
• Informacije o prilagođavanju izlaza bljeskalice pri snimanju pomoću bežične
bljeskalice potražite na stranici 235.
• [Flash Adjust.] (Prilagođavanje bljeskalice) ne može se koristiti kada su sljedeće
postavke postavljene:
– [Firing Mode] (Način okidanja): [MANUAL] (RUČNO)
– [Wireless] (Bežično): [ON] (UKLJUČENO)
• Možete registrirati funkcije na funkcijskim gumbima:
[
][
]  [Fn Button Set] (Namještanje funkcijskih gumba)  [Setting in
REC mode] (Namještanje u načinu SNIMANJA)  [Flash Adjust.] (Prilagođavanje
bljeskalice) ( 286)
231
10. Bljeskalica
[Auto Exposure Comp.] (Kompenzacija automatske
ekspozicije)
Automatsko prilagođavanje izlaza bljeskalice u kombinaciji s vrijednošću
kompenzacije ekspozicije. ( 196)
 [ ]  [ ]  Odaberite [Auto Exposure Comp.]
(Kompenzaciju automatske ekspozicije)
Postavke: [ON]/[OFF] (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
[Red-Eye Removal] (Uklanjanje efekta crvenih očiju)
Kada je [Flash Mode] (Način rada bljeskalice) postavljen na [ ] ili [
],
fotoaparat automatski otkriva efekat crvenih očiju i ispravlja podatke slike.
 [ ]  [ ]  Odaberite [Red-Eye Removal] (Uklanjanje
efekta crvenih očiju)
Postavke: [ON]/[OFF] (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
• Kada je postavljeno na [ON] (UKLJUČENO), [
] se prikazuje na ikoni bljeskalice.
• Efekt crvenih očiju nije moguće ispraviti pod određenim uvjetima.
• Kada se koristi [HLG Photo] (HLG Foto), [Red-Eye Removal] (Uklanjanje efekta
crvenih očiju) nije dostupno.
232
10. Bljeskalica
Snimanje korištenjem bežične bljeskalice
Možete koristiti bljeskalicu (DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200L:
neobavezno) za snimanje korištenjem bežične bljeskalice.
Možete zasebno kontrolirati okidanje triju skupina bljeskalica i bljeskalice
priključene na spojnicu za pribor fotoaparata.
 Postavljanje bežične bljeskalice
Postavite bežičnu bljeskalicu s bežičnim senzorom okrenutim prema
fotoaparatu.
Primjer postavljanja
Kada je C postavljen za brisanje sjene u
pozadini subjekta koju će stvoriti grupe
bljeskalice A i B
Opseg postavljanja
Kada je priključen DMW-FL360L
7m
30°
5m
C
A
50°
B
30°
50°
7m
5m
• Raspon postavljanja služi kao vodič za snimanje s vodoravnim položajem
fotoaparata. Raspon varira ovisno o okruženju.
• Preporučeno je ne koristiti više od tri bežične bljeskalice u svakoj grupi.
• Ako je subjekt preblizu, komunikacijsko svjetlo može utjecati na ekspoziciju.
Efekt možete smanjiti postavljanjem [Communication Light] (Komunikacijskog
svjetla) na [LOW] (NISKO) ili spuštanjem izlaza pomoću difuzora ili sličnog uređaja.
( 236)
233
10. Bljeskalica
1
2
Priključite vanjsku bljeskalicu na
fotoaparat. ( 223)
Postavite vanjske bljeskalice na
[RC] način i zatim ih namjestite.
• Postavite kanal i grupu za bežične bljeskalice.
3
Omogućite bežičnu funkciju
bljeskalice fotoaparata.
●
4
 [ ]  [ ]  [Wireless]
(Bežično)  [ON] (UKLJUČENO)
Postavite [Wireless Channel]
(Bežični kanal).
• Odaberite isti kanal kao i na strani bežične
bljeskalice.
5
Postavite [Wireless Setup]
(Bežične postavke).
• Postavite način okidanja i izlaz bljeskalice.
234
10. Bljeskalica
 Postavljanje stavki ([Wireless
Setup] (Bežične postavke))
• Za okidanje probne bljeskalice pritisnite [DISP.]
(PRIKAZ).
[External
Flash] (Vanjska
bljeskalica)*1
[A Group]
(Grupa A)/
[B Group]
(Grupa B)/
[C Group]
(Grupa C)
[Firing Mode]
(Način okidanja)
[TTL]: Fotoaparat automatski postavlja izlaz
bljeskalice.
[AUTO] (AUTOMATSKI)*2: Postavlja izlaz
bljeskalice na stranu vanjske bljeskalice.
[MANUAL] (RUČNO): Ručno postavlja izlaz
bljeskalice vanjske bljeskalice.
[OFF] (ISKLJUČENO): Vanjska bljeskalica
proizvodi samo komunikacijsko svjetlo.
[Flash Adjust.]
(Prilagođavanje
bljeskalice)
Ručno prilagođava izlaz bljeskalice vanjske
bljeskalice kada je [Firing Mode] (Način rada
okidanja) postavljen na [TTL].
[Manual Flash
Adjust.] (Ručno
prilagođavanje
bljeskalice)
Postavlja izlaz bljeskalice vanjske bljeskalice kada
je [Firing Mode] (Način rada okidanja) postavljen na
[MANUAL] (RUČNO).
• Može se postaviti u okviru raspona od [1/1] (pun
izlaz bljeskalice) do [1/128] u 1/3 koraka.
[Firing Mode]
(Način okidanja)
[TTL]: Fotoaparat automatski postavlja izlaz
bljeskalice.
[AUTO] (AUTOMATSKI)*1: Postavlja izlaz
bljeskalice na stranu bežične bljeskalice.
[MANUAL] (RUČNO): Ručno postavlja izlaz
bljeskalice bežične bljeskalice.
[OFF] (ISKLJUČENO): Bežične bljeskalice
određene grupe neće raditi.
[Flash Adjust.]
(Prilagođavanje
bljeskalice)
Ručno prilagođava izlaz bljeskalice bežične
bljeskalice kada je [Firing Mode] (Način rada
okidanja) postavljen na [TTL].
[Manual Flash
Adjust.] (Ručno
prilagođavanje
bljeskalice)
Postavlja izlaz bljeskalice bežične bljeskalice kada
je [Firing Mode] (Način rada okidanja) postavljen na
[MANUAL] (RUČNO).
• Može se postaviti u okviru raspona od [1/1] (pun
izlaz bljeskalice) do [1/128] u 1/3 koraka.
*1 Ovu opciju ne možete odabrati kada je postavljen [Wireless FP] (Bežični FP)
*2 Ovu opciju ne možete postaviti kada koristite Bljeskalicu (DMW-FL200L: neobavezno).
235
10. Bljeskalica
• Možete registrirati funkcije na funkcijskim gumbima:
[
][
]  [Fn Button Set] (Namještanje funkcijskih gumba)  [Setting in REC
mode] (Namještanje u načinu SNIMANJA)  [Wireless Flash Setup] (Postavke
bežične bljeskalice) ( 286)
 [Wireless FP] (Bežični FP)
Vanjska bljeskalica izvodi FP okidanje (ponovljeno okidanje bljeskalice velike
brzine) tijekom bežičnog snimanja, omogućujući snimanje pomoću bljeskalice
čak i pri velikim brzinama zatvarača.
[
]  [ ]  Odaberite [Wireless FP] (Bežični FP)
Postavke: [ON]/[OFF] (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
 [Communication Light] (Komunikacijsko svjetlo)
Postavite jačinu komunikacijskog svjetla.
[
]  [ ]  Odaberite [Communication Light] (Komunikacijsko svjetlo)
Postavke: [HIGH] (VISOKO)/[STANDARD] (STANDARDNO)/[LOW] (NISKO)
236
11. Snimanje videozapisa
11. Snimanje videozapisa
Snimanje videozapisa
Ovaj fotoaparat može snimati 4K videozapise u MP4 formatu i videozapise pune
visoke definicije kompatibilne s AVCHD standardom.
Osim toga, način rada Kreativni video, posebno kreiran za snimanje
videozapisa, omogućava vam snimati koristeći postavke ekspozicije, balansa
bijele boje itd., posebno je pogodan za videozapise.
Zvuk se snima u stereu.
1
Početak snimanja.
● Pritisnite gumb za snimanje video
zapisa (REC).
● Kut gledanja uživo mijenja se u kut
gledanja za snimanje videozapisa,
a prikazuju se raspoloživo vrijeme
snimanja i proteklo vrijeme snimanja.
A
B
C
D
Proteklo vrijeme snimanja
Indikatori pristupa kartici
Raspoloživo vrijeme snimanja
Indikator stanja snimanja
• Otpustite gumb snimanja videozapisa odmah
nakon što ga pritisnete.
• Indikator stanja snimanja i indikator pristupa
kartici sijaju crveno tijekom snimanja video
zapisa.
• h: sat, m: minuta, s: sekunda
2
3s
24m59s
Završetak snimanja.
● Pritisnite ponovno gumb za snimanje video zapisa (REC).
237
11. Snimanje videozapisa
• Raspoloživo vrijeme snimanja može se pokazati tijekom stanja pripravnosti:
[
][
]  [Photos/Videos Remaining] (Preostale Fotografije/Videozapisi)
( 352)
• Možete mijenjati kut gledanja u realnom vremenu na kut gledanja za snimanje
videozapisa:
[
][
]  [Photo/Video Preview] (Pregled Fotografija/Videozapisa) ( 351)
 Kontrola ekspozicije tijekom snimanja videozapisa
Videozapisi se snimaju pomoću postavki otvora blende, brzine zatvarača i ISO
osjetljivosti u nastavku.
Način snimanja
Inteligentni
automatski
P/A/S/M
Vrijednost otvora blende/Brzina zatvarača/ISO osjetljivost
Fotoaparat automatski podešava postavke tako da odgovaraju
sceni.
Postavke ovise o [Auto Exposure in P/A/S/M] (Automatskoj
ekspoziciji u P/A/S/M) u zaslonu [Video] (Videozapis) ([Image
Quality] (Kvaliteta slike)). Zadana postavka je na [ON]
(UKLJUČENO).
[ON] (UKLJUČENO): Snima s vrijednostima koje automatski
postavlja fotoaparat.
[OFF] (ISKLJUČENO): Snima s ručno postavljenim vrijednostima.
Postavite ručno.
238
11. Snimanje videozapisa
• Ako se tijekom snimanja videozapisa izvodi neka radnja kao što je zumiranje ili
operacija gumbom, taj zvuk može biti snimljen.
• Funkcije dostupne tijekom snimanja videozapisa razlikuje se ovisno objektivu koji
koristite. Također, može se snimiti i zvuk rada objektiva.
• Ako vas smeta zvuk rada gumba videozapisa pritisnutog za prestanak snimanja
videozapisa, pokušajte sljedeće:
– Snimite videozapis oko tri sekunde duže i zatim podijelite posljednji dio
videozapisa uporabom [Video Divide] (Podjele videa) u izborniku [Playback]
(Reprodukcija) ([Edit Image] (Uređivanje slike)).
– Koristite daljinski upravljač zatvarača(DMW-RS2: neobavezan) za snimanje
videozapisa.
• Ovisno o vrsti kartice, indikator pristupa kartici može se pojaviti neko vrijeme nakon
snimanja videozapisa. Nije riječ o kvaru.
• Čak i prilikom reprodukcije na podržanom uređaju može se desiti situacije kada su,
na primjer, slika ili zvuk slabe kvalitete, kada se informacije o snimanju ne prikazuju
ispravno ili reprodukcija nije moguća.
Ako ste se suočili bilo kojom od ovih situacija, reproducirajte snimke na
fotoaparatu.
• Ako se temperatura fotoaparata podigne u bilo kojem od sljedećih uvjeta, može se
prikazati [
] i snimanje može biti zaustavljeno. Pričekajte da se fotoaparat ohladi.
– Tijekom kontinuiranog snimanja videozapisa
– Kada je temperatura u okruženju visoka
• Snimanje videozapisa nije moguće kada koristite sljedeće funkcije:
– [Time Lapse Shot] (Odgođeno snimanje fotografija)
– [Stop Motion Animation] (Animacija fotografija)
– [Rough Monochrome] (Grubo Monokromatsko)/[Silky Monochrome] (Svilenkasto
Monokromatsko)/[Soft Focus] (Blagi fokus)/[Star Filter] (Filtar zvijezda)/
[Sunshine] (Sunčev sjaj) ([Filter Settings]) (Postavke filtra)
– [HLG Photo] (HGL foto)
– [Post-Focus] (Naknadno fokusiranje)
239
11. Snimanje videozapisa
Postavke videozapisa
[Rec. File Format] (Format datoteke snimanja)
Postavlja format datoteke snimanja videozapisa.
[
][
]  Odaberite [Rec. File Format] (Format datoteke snimanja)
[AVCHD]
Format podataka pogodan je za reprodukciju na TV prijamnicima
visoko definirane razlučivosti.
• AVCHD videozapisi ne mogu biti snimani na XQD kartice.
[MP4]
Format podataka pogodan je za reprodukciju na računalima.
• Možete registrirati funkcije na funkcijskim gumbima:
[
][
]  [Fn Button Set] (Namještanje funkcijskih gumba)  [Setting in REC
mode] (Namještanje u načinu SNIMANJA)  [Motion Pic. Rec Format] (Format
snimanja videozapisa) ( 286)
240
11. Snimanje videozapisa
[Rec Quality] (Kvaliteta snimanja)
Postavlja kvalitetu slike snimanog videozapisa.
Ovaj fotoaparat može snimati videozapise u razlučivosti 4K (3840x2160)
punoj visoko definiranoj razlučivosti (1920x1080). Postavke kvalitete slike koje
se mogu odabrati ovise o postavkama [Rec. File Format] (Formata datoteke
snimanja).
[
][
]  Odaberite [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja)
[Rec. File Format] (Format datoteke snimanja): [AVCHD]
[Rec Quality]
(Kvaliteta
snimanja)
Razlučivost
Brzina
kadra
Brzina bita
YUV/bit
Način rada
Audio
kompresije
[FHD/28M/50p]*1
1920x1080
50p
28 Mbps
4:2:0/8 bit
Dolby Audio
[FHD/17M/50i]
1920x1080
50i
17 Mbps
4:2:0/8 bit
Dolby Audio
[FHD/24M/25p]
1920x1080
50i*2
24 Mbps
4:2:0/8 bit
Dolby Audio
[FHD/24M/24p]
1920x1080
24p
24 Mbps
4:2:0/8 bit
Dolby Audio
*1 AVCHD Progressive
*2 Izlaz senzora: 25 kadrova/sekunda
241
11. Snimanje videozapisa
[Rec. File Format] (Format datoteke snimanja): [MP4]
[Rec Quality]
(Kvaliteta
snimanja)
Razlučivost
Brzina
kadra
Brzina bita
YUV/bit
Način rada
Audio
kompresije
[4K/LPCM/150M/
60p]*3, 4
3840x2160
60p
150 Mbps
4:2:0/8 bit
LPCM
[4K/LPCM/150M/
50p]*3, 4
3840x2160
50p
150 Mbps
4:2:0/8 bit
LPCM
[4K/100M/30p]
3840x2160
30p
100 Mbps
4:2:0/8 bit
AAC
[4K/100M/25p]
3840x2160
25p
100 Mbps
4:2:0/8 bit
AAC
[4K/100M/24p]
3840x2160
24p
100 Mbps
4:2:0/8 bit
AAC
[FHD/28M/60p]
1920x1080
60p
28 Mbps
4:2:0/8 bit
AAC
[FHD/28M/50p]
1920x1080
50p
28 Mbps
4:2:0/8 bit
AAC
[FHD/20M/30p]
1920x1080
30p
20 Mbps
4:2:0/8 bit
AAC
[FHD/20M/25p]
1920x1080
25p
20 Mbps
4:2:0/8 bit
AAC
*3 Ovi videozapisi namijenjeni su za uređivanje na računalu.
Reprodukcija i uređivanje na nekom drugom fotoaparatu zahtijevaju okruženje računala
visokih performansi.
*4 Snimanje se zaustavlja ako vrijeme neprekidnog snimanja pređe 15 minuta.
• U ovom dokumentu, videozapis razlučivosti 4K (3840x2160) označava se kao 4K
videozapis, i videozapis pune visoke definirane razlučivosti (1920x1080) navodi se kao
FHD videozapis.
242
11. Snimanje videozapisa
• Svi videozapisi bit će snimljeni pomoću Long GOP za komprimiranje slika.
• Što je viša vrijednost bita, veća je kvaliteta slike.
Budući da fotoaparat koristi VBR format snimanja, brzina bita se automatski mijenja
ovisno o subjektu snimanja. Na taj način se skraćuje raspoloživo vrijeme snimanja
kad se snima subjekt koji se brzo kreće.
• 4K videozapisi ne mogu se snimiti kada se snima s [Miniature Effect] (Efektom
minijature) u [Filter Settings] (Postavkama filtra).
• Prilikom snimanja 4K videozapisa na SD karticu koristite UHS karticu klase brzine
3 ili više.
• Ovisno o povezanom TV prijamniku, MP4 videozapisi snimljeni s [4K/
LPCM/150M/60p], [4K/100M/30p], [FHD/28M/60p] ili [FHD/20M/30p] možda se
neće ispravno reproducirati.
• Možete registrirati funkcije na funkcijskim gumbima:
[
][
]  [Fn Button Set] (Namještanje funkcijskih gumba)  [Setting in REC
mode] (Namještanje u načinu SNIMANJA)  [Motion Pic. Rec Quality] (Kvaliteta
snimanja videozapisa) ( 286)
243
11. Snimanje videozapisa
 Veličina intervala za dijeljenje datoteka
[Rec. File Format]
(Format datoteke
snimanja)
[Rec Quality]
(Kvaliteta
snimanja)
[AVCHD]
Sve
Nova datoteka bit će kreirana za nastavak
snimanja ako veličina datoteke prelazi 4 GB.
Snimljene datoteke mogu se reproducirati
kontinuirano.
FHD
Nova će datoteka biti kreirana za nastavak
snimanja, ako je vrijeme kontinuiranog snimanja
prešlo 30 minuta ili veličinu datoteke od 4 GB.
[MP4]
4K
244
Veličina intervala za dijeljenje datoteka
Kada koristite SDHC memorijsku karticu ili
XQD karticu od 32 GB ili manju:
Nova datoteka bit će kreirana za nastavak
snimanja ako veličina datoteke prelazi 4 GB.
Kada koristite SDXC memorijsku karticu ili
XQD karticu preko 32 GB:
Datoteke se ne dijele za snimanje.
11. Snimanje videozapisa
[Image Area of Video] (Područje slike videozapisa)
Postavlja područje slike tijekom snimanja videozapisa.
Kut gledanja varira ovisno o području slike.
Sužavanjem područja slike možete postići teleskopski efekt, bez pogoršanja
kvalitete slike.
[
][
Stavka
[FULL] (PUN)
]  Odaberite [Image Area of Video] (Područje slike videozapisa)
Detalji postavki
Kut gledanja
Teleskopski
efekt
Široka
Ništa
Uska
Visoka
Snima s punim područjem senzora.
[APS-C]
Snima koristeći raspon koji odgovara
krugu slike APS-C objektiva.
[PIXEL/PIXEL]
(PIKSEL/
PIKSEL)
Snima s jednim pikselom na senzoru,
koji je jednako jednom pikselu
videozapisa.
Snima raspon koji odgovara rasponu
razlučivosti u [Rec Quality] (Kvaliteta
snimanja). ( 241)
• Za provjeru područja slike u načinima snimanja, osim u [
] načinu, postavite [Photo/
Video Preview] (Pregled Fotografije/Videozapisa) na [
]. ( 351)
• Kada koristite APS-C objektive, [FULL] (PUN) se automatski prebacuje na [APS-C].
• Kada koristite sljedeće funkcije, područje slike [FULL] (PUNO) i kut gledanja postat će uži:
– 4K Videozapis
– [60/30p 4K]/[50/25p 4K]/[48/23.98p 4K] ([High Speed Video] (Videozapis velike brzine))
245
11. Snimanje videozapisa
Područje slike (Ex.: FHD video)
FULL
PUN
APS-C
APS-C
PIKSEL/PIKSEL
PIXEL/PIXEL
• Kada koristite sljedeće funkcije, [Image Area of Video] (Područje slike videozapisa)
fiksirano je na [APS-C]:
– [180/30p FHD]/[150/25p FHD] ([High Speed Video] (Videozapis velike brzine))
• Kada se koriste sljedeće funkcije, [PIXEL/PIXEL] (PIKSEL/PIKSEL) nije dostupan:
– [High Speed Video] (Videozapis velike brzine)
[Continuous AF] (Kontinuirani automatski fokus)
Možete odabrati kako postaviti fokus u Automatskom Fokusu prilikom snimanja
video zapisa.
[
][
]  Odaberite [Continuous AF] (Kontinuirani automatski fokus)
[Continuous AF]
(Kontinuirani
automatski fokus)
Opis postavke
[ON]
(UKLJUČENO)
Tijekom snimanja fotoaparat se automatski fokusira na objektima.
[OFF]
(ISKLJUČENO)
Fotoaparat zadržava položaj fokusa na početku snimanja.
246
11. Snimanje videozapisa
• Ako pritisnete gumb zatvarača dopola tijekom snimanja videozapisa, fotoaparat će
ponovno podesiti fokus.
• Ovisno o uvjetima snimanja ili korištenog objektiva, zvuk operacije automatskog
fokusa može biti zabilježen tijekom snimanja videozapisa.
• Ako vas smeta zvuk rada, snimanje možete nastaviti s [Continuous AF]
(Kontinuiranim automatskim fokusom) postavljenim na [OFF] (ISKLJUČENO).
• Ako se koristi zumiranje prilikom snimanja videozapisa, fokusiranje objekta može
potrajati neko vrijeme.
[AF Custom Setting(Video)] (Prilagodba postavki
automatskog fokusa(Videozapis))
Možete precizno prilagoditi način fokusa za snimanje videozapisa koristeći
[Continuous AF] (Kontinuirani automatski fokus).
 [ ]  [ ]  Odaberite [AF Custom Setting(Video)] (Prilagodba postavki
automatskog fokusa(Videozapis))
[ON]
(UKLJUČENO)
Omogućuje sljedeće postavke.
[OFF]
(ISKLJUČENO)
Onemogućuje sljedeće postavke.
[AF Speed]
(Brzina
automatskog
fokusa)
[SET]
(NAMJEŠTANJE)
[AF Sensitivity]
(Osjetljivost
automatskog
fokusa)
[+] strana: Fokus se pomiče s većom brzinom.
[–] strana: Fokus se pomiče s manjom brzinom.
[+] strana: Kad se udaljenost do subjekta značajno
promijeni, fotoaparat odmah ponovno podešava
fokus.
[–] strana: Kad se udaljenost do subjekta značajno
promijeni, fotoaparat će malo pričekati dok ponovno
ne prilagodi fokus.
• Možete registrirati funkcije na funkcijskim gumbima:
[
][
]  [Fn Button Set] (Namještanje funkcijskih gumba)  [Setting in
REC mode] (Namještanje u načinu SNIMANJA)  [AF Custom Setting(Video)]
(Prilagodba postavki automatskog fokusa(Videozapis)) ( 286)
247
11. Snimanje videozapisa
[Luminance Level] (Razina osvjetljenja)
Možete podesiti raspon osvjetljenja koji će odgovarati svrsi snimanja
videozapisa.
• To se može postaviti kada je [Rec. File Format] (Format datoteke snimanja) postavljen na
[MP4].
[
][
]  Odaberite [Luminance Level] (Razinu osvjetljenja)
Postavke: [0-255]/[16-255]
• Fiksirano je na [16-255] kada je [Rec. File Format] (Format datoteke snimanja)
postavljen na [AVCHD].
• Fiksirano je na [64-940] prilikom snimanja [HLG Photo] (HLG Foto) i na [0-255]
prilikom snimanja druge vrste slika.
Snimanje prilikom kontroliranja prekomjerne ekspozicije
(koljeno)
Kada je [Photo Style] (Stil fotografije) postavljen na [Like709], možete prilagoditi
koljeno kako bi se snimanje izvelo s minimalnom prekomjernom ekspozicijom.
1
Postavite [Photo Style] (Stil
fotografije) na [Like709].
●
248
 [ ]  [ ]  [Photo Style]
(Stil fotografije)  [Like709]
/LNH
±0
±0
11. Snimanje videozapisa
2
3
Pritisnite [Q].
[AUTO] (AUTOMATSKI)
[MANUAL] (RUČNO)
Automatski prilagođava razinu kompresije područja s
visokim osvjetljenjem.
Omogućuje ručno prilagođavanje točke glavnog koljena i
upravljanje nagibom glavnog koljena.
Pritisnite  za odabir stavke i zatim pritisnite  za
prilagodbu.
[POINT] (TOČKA): Točka glavnog koljena
[SLOPE] (NAGIB): Nagib glavnog koljena
• Okrenite
za prilagodbu točke glavnog koljena, i
za prilagodbu nagiba glavnog koljena.
• Moguće je postaviti vrijednosti u sljedećim rasponima:
– Točka glavnog koljena: od 80 do 107
– Nagib glavnog koljena: od 0 do 99
[Off] (Isključeno)
4
$872
Odaberite postavku koljena.
● Pritisnite  za odabir stavke
postavke.
–
Potvrdite svoj izbor.
● Pritisnite
ili
.
249
11. Snimanje videozapisa
Prikaz/Podešavanje razine snimanja zvuka
 [Sound Rec Level Disp.] (Prikaz razine snimanja zvuka)
Razina snimanja zvuka prikazana je na zaslonu snimanja.
[
zvuka)
]  [ ]  Odaberite [Sound Rec Level Disp.] (Prikaz razine snimanja
Postavke: [ON]/[OFF] (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
• Kada je [Sound Rec Level Limiter] (Limiter razine snimanja zvuka) postavljen na
[OFF] (ISKLJUČENO), [Sound Rec Level Disp.] (Prikaz razine snimanja zvuka)
fiksiran je na [ON] (UKLJUČENO).
• Možete registrirati funkcije na funkcijskim gumbima:
[
][
]  [Fn Button Set] (Namještanje funkcijskih gumba)  [Setting in
REC mode] (Namještanje u načinu SNIMANJA)  [Sound Rec Level Disp.] (Prikaz
razine snimanja zvuka) ( 286)
 [Sound Rec Level Adj.] (Prilagođavanje razine snimanja zvuka)
Ručno prilagodite razinu snimanja zvuka.
1 Odaberite [Sound Rec Level Adj.] (Prilagođavanje razine snimanja zvuka)
•
[
]  [ ]  [Sound Rec Level Adj.] (Prilagođavanje razine snimanja zvuka)
2 Pritisnite  za prilagođavanje razine snimanja zvuka i zatim pritisnite
.
ili
• Možete prilagoditi razinu snimanja zvuka u rasponu od -12 dB do +6 dB u koracima od
1 dB.
• Prikazane dB vrijednosti približne su.
• Možete registrirati funkcije na funkcijskim gumbima:
[
][
]  [Fn Button Set] (Namještanje funkcijskih gumba)  [Setting
in REC mode] (Namještanje u načinu SNIMANJA)  [Sound Rec Level Adj.]
(Prilagođavanje razine snimanja zvuka) ( 286)
 [Sound Rec Level Limiter] (Limiter razine snimanja zvuka)
Razina snimanja zvuka automatski se prilagođava kako bi se minimizirala
izobličenja zvuka (pucketanje).
 [ ]  [ ]  Odaberite [Sound Rec Level Limiter] (Limiter razine
snimanja zvuka)
Postavke: [ON]/[OFF] (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
250
11. Snimanje videozapisa
Način rada kreativnog videozapisa
Način [
] (Način rada kreativnog videozapisa) način je snimanja korišten
isključivo za snimanje videozapisa. U ovom načinu možete obavljaju iste
operacije ekspozicije, kao i u načinima [P]/[A]/[S]/[M].
Promijenite postavke ekspozicije i zvuka operacijom dodira kako biste spriječili
snimanje zvukova operacija.
Postavke poput ekspozicije i balansa bijele boje, mogu se promijeniti neovisno o
postavkama snimanja slika.
Sljedeći videozapisi mogu se snimati samo u [
] načinu:
• [High Speed Video] (Videozapis velike brzine) ( 254)
1
2
Postavite kotačić načina rada na
[
].
Postavite način rada ekspozicije
●
 [ ]  [ ]  [Exposure Mode]
(Način rada ekspozicije)  [P]/[A]/[S]/
[M]
• Možete obavljati iste operacije ekspozicije,
kao i u načinima [P]/[A]/[S]/[M].
3
4
5
Zatvorite izbornik.
● Pritisnite gumb zatvarača dopola.
Započnite snimanje.
● Pritisnite gumb zatvarača ili gumb snimanja videozapisa.
Završite snimanje.
● Pritisnite gumb zatvarača ili ponovno pritisnite gumb snimanja
videozapisa.
251
11. Snimanje videozapisa
• Možete registrirati funkcije na funkcijskim gumbima:
[
][
]  [Fn Button Set] (Namještanje funkcijskih gumba)  [Setting in
REC mode] (Namještanje u načinu SNIMANJA)  [Exposure Mode] (Način rada
ekspozicije) ( 286)
• Možete postaviti gornje i donje granice za Automatski ISO prilikom snimanja u
Načinu kreativnog videozapisa.
[
][
]  [ISO Sensitivity (video)] (ISO Osjetljivost (Videozapis)) ( 326)
 Operacije tijekom snimanja videozapisa
Promijenite postavke ekspozicije i zvuka operacijom dodira kako biste spriječili
snimanje zvukova operacija.
• Prema zadanim postavkama, dodirni tabulator nije prikazan.
Postavite [Touch Tab] (Dodirni tabulator) na [ON] (UKLJUČENO) u [Touch Settings]
(Dodirnim postavkama). ( 340)
1 Dodirnite [
].
2 Dodirnite ikonu.
F
SS
Vrijednost otvora blende
ISO ISO osjetljivost
Brzina zatvarača
Prilagođavanje razine snimanja
zvuka
Kompenzacija ekspozicije
3 Povucite kliznu traku za postavljanje
stavke.
[
]/[
]: Polako mijenja postavku.
[
]/[
]: Brzo mijenja postavku.
• Ako dodirnete ikonu (A), prikazat će se zaslon
Koraka 2.
• Brzina zatvarača može se postaviti u rasponu od 1/25 sekundi do1/16000 sekundi.
252
11. Snimanje videozapisa
[CreativeVideo Combined Set.] (Kombinirane postavke
kreativnog videozapisa)
U zadanim postavkama, postavke poput ekspozicije i balansa bijele boje
promijenjene u [
] načinu, također se odražavaju na slike snimljene u [P]/[A]/
[S]/[M] načinima.
Iz izbornika [CreativeVideo Combined Set.] (Kombinirane postavke kreativnog
videozapisa), možete odvojiti postavke za snimanje videozapisa i za snimanje
slike.
 [ ]  [ ]  Odaberite [CreativeVideo Combined Set.] (Kombinirane
postavke kreativnog videozapisa)
[F/SS/ISO/
Exposure Comp.]
(F/SS/ISO Kompenzacija
ekspozicije)
[White Balance]
(Balans bijele boje)
[Photo Style]
(Stil fotografije)
[Metering Mode]
(Način mjerenja)
[AF Mode] (Način rada
automatskog fokusa)
[
]:
Povezuje postavke snimanja u načinu [
] i [P]/[A]/[S]/
[M] načinu.
• Odaberite koristi iste postavke u načinu [
] i [P]/[A]/[S]/
[M] načinu.
[
]:
Pojedinačno konfigurira postavke snimanja u načinu [
]i
[P]/[A]/[S]/[M] načinu.
• Odaberite odvojiti postavke načina [
] i [P]/[A]/[S]/[M]
načina.
253
11. Snimanje videozapisa
[High Speed Video] (Videozapis velike brzine)
Snima usporene videozapise u MP4 formatu izvodeći ultra-brzo snimanje.
• Koristite karticu brzine UHS Speed Class 3 ili više kada koristite SD karticu za ovu
funkciju.
[
][
]  Odaberite [High Speed Video] (Videozapis velike brzine)
Stavka
Brzina kadrova (za
snimanje)
[Rec Quality]
(Kvaliteta slike) (za
pohranu)
Efekt usporavanja
[180/30p FHD]
180 kadrova/sekunda
FHD/20M/30p
Približno 1/6x
[150/25p FHD]
150 kadrova/sekunda
FHD/20M/25p
Približno 1/6x
[120/30p FHD]
120 kadrova/sekunda
FHD/20M/30p
Približno 1/4x
[100/25p FHD]
100 kadrova/sekunda
FHD/20M/25p
Približno 1/4x
[60/30p 4K]
60 kadrova/sekunda
4K/100M/30p
Približno 1/2x
[50/25p 4K]
50 kadrova/sekunda
4K/100M/25p
Približno 1/2x
[48/23.98p 4K]
48 kadrova/sekunda
4K/100M/24p
Približno 1/2x
[OFF] (Vyp.)
•
•
•
•
254
–
Postavke načina fokusiranja prebacuje na [MF] (Ručni fokus).
Zvuk se ne snima.
Možete izvoditi kontinuirano snimanje videozapisa velike brzine do 10 minuta.
Pod fluorescentnom rasvjetom mogu se vidjeti treperenje ili vodoravne pruge.
11. Snimanje videozapisa
Memo
255
11. Snimanje videozapisa
Snimanje videozapisa korištenjem
povezanog vanjskog uređaja
Vanjski monitor/Snimač ([HDMI Rec Output]) (HDMI izlaz
tijekom snimanja)
Možete snimati dok šaljete slike fotoaparata na vanjski monitor ili vanjski snimač
koji su povezani HDMI kabelom.
Upravljanje HDMI izlazom razlikuje se tijekom snimanja i tijekom reprodukcije.
• Informacije o postavkama tijekom reprodukcije potražite na stranici 364.
Početak rada:
• Isključite fotoaparat i vanjski monitor/vanjski snimač.
Povežite fotoaparat i vanjski monitor ili vanjski snimač s
komercijalno dostupnim HDMI kabelom.
A [HDMI] utičnica (Tip A)
B Vanjski monitor
C Vanjski snimač
• Provjerite smjer priključka i uključite u/isključite iz utikača, čvrsto ga držeći.
(Umetanje pod kutom može uzrokovati deformiranje ili kvar)
• Nemojte spajati kabel na pogrešne priključke. To može dovesti do kvara.
256
11. Snimanje videozapisa
• Koristite se "HDMI kabelom visoke brzine" s HDMI logotipom.
Kabeli koji nisu u skladu s HDMI standardima neće raditi.
"HDMI kabel visoke brzine" (utikač Tip A–Tip A, duljine do 1.5 m (4,9 stopa))
 Priključivanje držača kabela
Uporaba priloženog držača kabela sprječava odvajanje kabela i oštećenje
priključaka.
• Postavite fotoaparat na stabilnu površinu za obavljanje ovog zadatka.
1 Tijekom guranja A, povucite dio kopče
(B) držača kabela kako biste ga uklonili.
2 Otvorite vratašca priključnog dijela i
prevucite ih u dio označen s C.
3 Opušteno postavite držač kabela na
nosač na fotoaparatu (D) i okrećite vijke
u smjeru strelice kako biste osigurali držač
kabela (E).
257
11. Snimanje videozapisa
4 Pričvrstite USB kabel (C – C ili A – C) (F)
i HDMI kabel (G) na kopču.
5 Prevucite kopču (H) kako biste je
pričvrstili na držač kabela.
6 Povežite USB kabel (C–C ili A–C) na USB
priključak (I).
7 Povežite HDMI kabel na [HDMI] utičnicu
(J).
K Ostavite nešto prostora tako da ovaj dio ima
dužinu najmanje 10 cm (0,33 stopa).
Uklanjanje držača kabela
Za uklanjanje držača kabela, slijedite korake za njegovo priključivanje u
obrnutom redoslijedu.
• Nemojte koristiti bilo koje druge USB kabele za povezivanje osim isporučenih USB
kabela za povezivanje (C–C i A–C).
• Preporučujemo korištenje HDMI kabela maksimalnog promjera od 6.5 mm (0,26
inča).
• Možda neće biti moguće uključiti HDMI kabele određenog oblika.
258
11. Snimanje videozapisa
 Izlaz slika putem [HDMI] utičnice (Poredano prema načinu
snimanja)
Način snimanja
iA/P/A/S/M
Omjer slike
Izlaz je u skladu s postavkom
[Rec Quality] (Kvaliteta slike) u
izborniku [Video] (Videozapis)
([Image Format] (Format slike)).
Razlučivost, brzina
kadrova
Izlazna bitna
vrijednost
Izlaz je u skladu s postavkama
[Aspect Ratio] (Omjer slike) u
izborniku [Photo] (Fotografija)
([Image Quality] (Kvaliteta
slike)).
• Kod slika s drugim
parametrima osim [16: 9],
slike se prikazuju s trakama
koje se dodaju njihovom vrhu
i dnu ili lijevo i desno.
Postavka izlaza određena je
povezanim uređajem.
Izlaz na 8-bitni.
• Kada je [Photo/Video Preview] (Pregled Fotografije/Videozapisa) postavljen na [
] u bilo
kojem načinu osim [
], omjer slike, razlučivost i brzina kadrova za izlaz u skladu su sa
postavkama [Rec Quality] (Kvalitete slike) u izborniku [Video] (Videozapis) ([Image Format]
(Format slike)).
• Prilikom snimanja videozapisa metoda izlaza se mijenja u metodu ekvivalentnu metodi
izlaza [
] načina.
• Promjena metode izlaza može potrajati neko vrijeme.
259
11. Snimanje videozapisa
 Postavljanje informacijskog zaslona tijekom HDMI izlaza
Odaberite želite li prikazati informacijski zaslon fotoaparata na vanjskom uređaju
spojenom putem HDMI veze.
 [ ]  [ ]  [HDMI Rec Output] (Izlaz HDMI snimanja)  Odaberite
[Info Display] (Prikaz informacija)
Postavke: [ON]/[OFF] (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
• Kada koristite HDMI tijekom snimanja, slika se može prikazati s vremenskim
odmakom.
• Zvukovi zvučnih signala, zvučni signali Automatskog fokusa i zvukovi elektroničkog
zatvarača utišani su tijekom HDMI izlaza.
• Kad provjerite sliku i zvuk iz TV prijamnika spojenog na fotoaparat, mikrofon
fotoaparata može pojačati zvuk iz zvučnika TV prijamnika, stvarajući neobičan zvuk
(zvučne povratne informacije).
U tom slučaju, pomaknite fotoaparat od TV prijamnika ili smanjite jačinu zvuka na
TV prijamniku.
• Određeni zasloni postavki se ne emitiraju putem HDMI veze.
• Nema izlaza putem HDMI-a dok koristite sljedeće funkcije:
– [6K/4K PHOTO] (6K/4/K FOTOGRAFIJE)/[Post-Focus] (Naknadni fokus)
260
11. Snimanje videozapisa
Vanjski mikrofoni (neobavezni)
Uz Stereo Usmjereni mikrofon (DMW-MS2: neobavezni) ili Stereo Mikrofon
(VW-VMS10: neobavezni), možete snimiti zvuk više kvalitete u usporedbi s
ugrađenim mikrofonom.
1
Postavite [Mic Socket] (Utičnicu mikrofona) koja odgovara
uređaju za povezivanje.
●
[
]  [ ]  [Mic Socket] (Utičnica mikrofona)
[Mic Input (Plugin
Power)] (Ulaz mikrofona
(Uključivanje napajanja))
Kada povezujete vanjski mikrofon kojem
je potrebno napajanje iz utičnice [MIC]
fotoaparata.
[Mic Input] (Ulaz
mikrofona)
Kada povezujete vanjski mikrofon kojem
nije potrebno napajanje iz utičnice [MIC]
fotoaparata.
[Line Input] (Izravni ulaz)
Kada povezujete vanjski audio uređaj s
izravnim izlazom.
• Postavka će biti fiksirana na [Mic Input (Plug-in Power)] (Ulaz mikrofona (Uključivanje
napajanja)) kad je priključen stereo usmjereni mikrofon (DMW-MS2: neobavezan).
• Kod uporabe [Mic Input (Plug-in Power)] (Ulaz mikrofona (Uključivanje napajanja)),
ako spojite vanjski mikrofon kojem ne treba napajanje, spojeni vanjski mikrofon možda
neće pravilno raditi.
Provjerite uređaj prije spajanja.
2
Isključite fotoaparat.
261
11. Snimanje videozapisa
3
Povežite fotoaparat i vanjski mikrofon.
• Ako postavljate vanjski mikrofon na spojnicu za pribor fotoaparata A, uklonite
poklopac spojnice za pribor. ( 223)
• Nemojte koristiti stereo mikrofonske kabele duljine 3 m (9.8 stopa) ili dulje.
 Namještanje raspona zvuka (DMW-MS2: neobavezan)
Kada koristite Stereo usmjereni mikrofon (DMW-MS2: neobavezni), možete
postaviti raspon zvuka mikrofona.
1 Odaberite [Special Mic.] (Posebni mikrofon).
•
[
]  [ ]  [Special Mic.] (Posebni mikrofon)
[STEREO]
(STEREO)
Omogućuje stereo snimanje zvuka na širokom području.
[LENS AUTO]
(AUTOMATSKI
OBJEKTIV)
Omogućuje snimanje unutar raspona koji je automatski
namješten prema kutu pogleda objektiva.
[SHOTGUN]
(USMJERENI)
Omogućuje snimanje iz jednog smjera isključivanjem
pozadinske i buke iz okoline.
[S. SHOTGUN]
(S.USMJERENI)
[MANUAL]
(RUČNO)
Omogućuje snimanje unutar raspona čak i užeg od onog
kod [SHOTGUN] (USMJERENOG).
Omogućuje snimanje unutar raspona koji ručno
namjestite.
2 (Kada je odabrano [MANUAL] (RUČNO))
Pritisnite  za prilagođavanje raspona zvuka i zatim pritisnite
262
ili
.
11. Snimanje videozapisa
• Možete registrirati funkcije koristeći funkcijski gumb:
[
][
]  [Fn Button Set] (Namještanje funkcijskih gumba)  [Setting
in REC mode] (Namještanje u načinu SNIMANJA)  [Mic. Directivity Adjust]
(Prilagođavanje usmjerenosti mikrofona) ( 286)
 Smanjenje buke vjetra
Smanjuje buku vjetra kada je povezan vanjski mikrofon.
[
]  [ ]  Odaberite [Wind Cut] (Utišavanje vjetra)
Postavke: [HIGH] (VISOKO)/[STANDARD] (STANDARDNO)/[LOW] (NISKO)/
[OFF] (ISKLJUČENO)
• Kad je povezan vanjski mikrofon, na zaslonu se prikazuje [ ].
• Kad je uključen vanjski mikrofon, [Sound Rec Level Disp.]
(Prikaz razine snimanja zvuka) automatski se uključuje na [ON] (UKLJUČENO), i
na zaslonu se prikazuje razina snimanja.
• Kad je priključen vanjski mikrofon, nemojte nositi fotoaparat držeći samo vanjski
mikrofon. Može se odvojiti.
• Ako se tijekom uporabe prilagodnika izmjenične struje snimaju zvukovi, koristite
bateriju.
• Kada je [Special Mic.] (Posebni mikrofon) postavljen na [LENS AUTO]
(AUTOMATSKI OBJEKTIV), [S. SHOTGUN] (S.USMJERENO) ili [MANUAL]
(RUČNO), [Sound Output] (Izlaz zvuka) fiksiran je na [REC SOUND] (SNIMANJE
ZVUKA).
• Kada se koristi Stereo Mikrofon (VW-VMS10: neobavezni), [Special Mic.] (Posebni
mikrofon) fiksiran je na [STEREO].
• Postavka [Wind Cut] (Utišavanje vjetra) može promijeniti uobičajenu kvalitetu
zvuka.
• Detaljne informacije potražite u Uputama za uporabu vanjskog mikrofona.
263
11. Snimanje videozapisa
Prilagodnik XLR mikrofona (neobavezan)
Priključivanjem Prilagodnika XLR mikrofona (DMW-XLR1: neobavezan) na
fotoaparat, možete koristiti komercijalno dostupan XLR mikrofon kako biste
omogućili snimanje stereo zvuka vrhunske kvalitete.
A Spojnica za pribor
B Komercijalno dostupan XLR mikrofon
Početak rada:
• Isključite fotoaparat i uklonite poklopac spojnice za pribor. ( 223)
Priključite Prilagodnik XLR mikrofona na spojnicu za pribor, i zatim uključite
fotoaparat.
• Kada je Prilagodnik XLR Mikrofona priključen, [XLR Mic Adaptor Setting] (Postavke
prilagodnika XLR mikrofona) automatski uključuju [ON] (UKLJUČENO).
[ON]
(UKLJUČENO)
Snima zvuk koristeći XLR mikrofon.
[OFF]
(ISKLJUČENO)
Snima zvuk koristeći ugrađeni mikrofon.
264
11. Snimanje videozapisa
• Kada su [XLR Mic Adaptor Setting] (Postavke prilagodnika XLR mikrofona)
postavljene na [ON] (UKLJUČENO), sljedeće postavke su fiksirane:
– [Sound Rec Level Limiter] (Limiter razine snimanja zvuka): [OFF] (ISKLJUČENO)
– [Wind Noise Canceller] (Poništavanje zvuka vjetra): [OFF] (ISKLJUČENO)
– [Special Mic.] (Posebni mikrofon): [STEREO] (STEREO)
– [Sound Output] (Izlaz zvuka): [REC SOUND] (SNIMANJE ZVUKA)
• [Sound Rec Level Adj.] (Prilagođavanje razine snimanja zvuka) ne može se
koristiti kada su [XLR Mic Adaptor Setting] (Postavke Prilagodnika XLR mikrofona)
postavljene na [ON] (UKLJUČENO).
• Kada je priključen Prilagodnik mikrofona XLR, [Sound Rec Level Disp.] (Prikaz
razine snimanja zvuka)
(Prikaz razine snimanja zvuka) automatski se uključuje na [ON] (UKLJUČENO), i
na zaslonu se prikazuje razina snimanja.
• Kad je priključen XLR prilagodnik mikrofona, nemojte nositi fotoaparat držeći samo
XLR prilagodnik mikrofona. Može se odvojiti.
• Ako se tijekom uporabe prilagodnika izmjenične struje snimaju zvukovi, koristite
bateriju.
• Detaljne informacije potražite u Uputama za uporabu XLR prilagodnika mikrofona.
Slušalice
Možete snimati videozapis uz istovremeno slušanje zvuka koji se snima
spajanjem komercijalno dostupnih slušalica u ovaj uređaj.
• Nemojte koristiti kabele slušalica duljine 3 m (9.8 stopa) ili dulje.
• Kad su uključene slušalice, zvuk zvučnih signala, zvučni signal automatskog fokusa i zvuk
elektroničkog zatvarača su prigušeni.
265
11. Snimanje videozapisa
 Prebacivanje načina izlaza zvuka
[
]  [ ]  Odaberite [Sound Output] (Izlaz zvuka)
[REALTIME]
(STVARNO
VRIJEME)
[REC SOUND]
(SNIMANJE
ZVUKA)
Zvuk bez odgode. Može se razlikovati od zvuka snimljenog u
videozapisima.
Zvuk koji će biti snimljen u videozapisima. Izlazni zvuk može kasniti za
stvarnim zvukom.
• Kada se snima HDMI vezom, fiksirano je na [REC SOUND] (SNIMANJE ZVUKA).
 Prilagođavanje jačine zvuka slušalica
Povežite slušalice i okrećite
.
: Smanjuje razinu zvuka.
: Povećava razinu zvuka.
• Razinu zvuka također možete prilagođavati dodirivanjem [
reprodukcije.
]/[
] na zaslonu
Za prilagođavanje jačine zvuka korištenjem izbornika:
1 Odaberite [Headphone Volume] (Jačina slušalica).
•
[
][
]  [Headphone Volume] (Jačina slušalica)
2 Pritisnite  za prilagođavanje jačine slušalica i zatim pritisnite
• Može se podesiti u rasponu od [0] do [LEVEL15] (RAZINA 15).
266
ili
.
12.
12. Reprodukcija i uređivanje slika
Reprodukcija i uređivanje slika
U ovom poglavlju se objašnjavaju reprodukcija i uređivanje slika.
• Za detalje o zaštiti, ocjenama i drugim funkcijama reprodukcije i uređivanja
pogledajte "Izbornik [Playback] (Reprodukcija)" počevši od stranice 368.
Reprodukcija slika
1
2
Prikažite zaslon reprodukcije.
● Pritisnite [(].
Odaberite sliku.
A Utor za karticu
1/999
● Odaberite slike pritiskom na .
: Pomaknite se na prethodnu sliku
: Pomaknite se na sljedeću sliku
● Možete se kontinuirano kretati kroz
slike pritiskom i držanjem .
● Također možete odabrati okretanjem
ili .
● Također se možete kretati kroz slike povlačeći zaslon vodoravno. Ako
nastavite svojim prstom dodirivati lijevi ili desni rub zaslona i nakon
povlačenja za promjenu slika, možete se kontinuirano kretati kroz slike.
• Ako se kontinuirano pomičete kroz slike, promijenit će se kartica koja se reproducira.
267
12. Reprodukcija i uređivanje slika
3
Završetak reprodukcije.
● Pritisnite gumb zatvarača dopola.
● Također možete zaustaviti reprodukciju
pritiskom na [(].
 Prebacivanje kartice za prikaz
Slike se prikazuju odvojeno po utoru kartice.
Za promjenu kartice za prikaz, nakon pritiskanja [ ], pritisnite  za odabir
[Card Slot 1(XQD) (Utora kartice 1 (XQD))] ili [Card Slot 2(SD) (Utora kartice 2
(SD))], i zatim pritisnite
ili
.
• Slike možete prenijeti na pametni telefon povezan Bluetoothom pritiskom na [Q].
( 408)
• Ovaj fotoaparat ispunjava DCF standard “Design rule for Camera File system”
(Pravilo dizajna za sustave datoteka fotoaparata) i Exif standard “Exchangeable
Image File Format” (Zamjenjivi format slikovne datoteke) koje je uspostavila JEITA
“Japan Electronics and Information Technology Industries Association”.
Ovaj fotoaparat može prikazivati samo fotografije koje ispunjavaju DCF standard.
Exif je format datoteke za slike koji omogućuje dodavanje informacija o snimanju
itd.
• Slike snimljene na drugim uređajima možda neće biti ispravno reproducirane ili
izmijenjene na ovom fotoaparatu.
268
12. Reprodukcija i uređivanje slika
Reprodukcija videozapisa
1
2
Prikažite zaslon reprodukcije.
● Pritisnite [(].
Odaberite videozapis.
• Informacije o odabiru slika pogledajte na
stranici 267.
• Ikona videozapisa [
] prikazuje se za
videozapis.
8m30s
A Vrijeme snimanje videozapisa
3
Reprodukcija videozapisa.
● Pritisnite .
● Možete započeti reprodukciju dodirom
na [
] na središtu zaslona.
● Na zaslonu se prikazuje proteklo
vrijeme reprodukcije.
(Na primjer) Kada je vrijeme 8 minuta i
30 sekundi: 8m30s
• h: sat, m: minuta, s: sekunda
4
Završetak reprodukcije.
● Pritisnite .
269
12. Reprodukcija i uređivanje slika
 Operacije tijekom reprodukcije videozapisa
Upravljanje
gumbom
Upravljanje
na dodir
Opis upravljanja

Reproducira/pauzira.

Zaustavlja.
Izvodi brzo premotavanje unatrag.
• Ako ponovno pritisnete , povećava se brzina
premotavanja unatrag.


Izvodi premotavanje slike unatrag kadar po kadar (dok
je pauzirano).
• Tijekom reprodukcije AVCHD videozapisa,
premotavanje unatrag kadar po kadar bit će na
približnom intervalu od 0,5 sekundi.
Izvodi brzo premotavanje unaprijed.
• Ako ponovno pritisnete , povećava se brzina
premotavanja unaprijed.
Izvodi premotavanje slike unaprijed kadar po kadar (dok
je pauzirano).
Izdvajanje slike iz videozapisa (dok je pauzirano).
( 271)
Smanjuje razinu zvuka.
Povećava razinu zvuka.
• Fotoaparat može reproducirati videozapise AVCHD i MP4 formata.
• Neke informacije (informacije o snimanju, itd.) ne prikazuju se za AVCHD
videozapise.
• Za reprodukciju videozapisa na računalu, koristite “PHOTOfunSTUDIO” softver.
270
12. Reprodukcija i uređivanje slika
Izdvajanje slike iz videozapisa
Izdvojite jedan kadar videozapisa i pohranite ga kao JPEG sliku.
1
Pauzirajte reprodukciju na mjestu
sa kojega želite izdvojiti sliku.
● Pritisnite .
• Za precizno prilagođavanje položaja, pritisnite
 (premotavanje kadar po kadar unaprijed
ili unatrag).
2
Pohranite sliku.
● Pritisnite
ili
.
● Također možete izvesti istu operaciju dodirom na [
].
• Slika kreirana iz videozapisa pohranjuje se s omjerom slike 16: 9 i kvalitetom slike
[FINE].
Veličina slike će se razlikovati u ovisnosti o videozapisu.
– Kada je slika kreirana iz 4K videozapisa: 3840x2160
– Kada je slika kreirana iz FHD videozapisa: 1920x1080
• Kvaliteta slike kreirane iz videozapisa može biti grublja nego što je uobičajeno.
• [
] se prikazuje na zaslonu za prikaz detaljnih informacija za sliku kreiranu iz
videozapisa.
271
12. Reprodukcija i uređivanje slika
Prebacivanje načina prikaza
Značajke možete koristiti za stvari poput povećanja snimljenih slika za prikaz i
prebacivanja na prikaz minijature za prikaz više slika odjednom (multiplayback –
višestruka reprodukcija).
Možete također prebaciti na prikaz Kalendara kako biste prikazali slike
odabranog datuma snimanja.
Povećani prikaz
Slike reprodukcije mogu se prikazati uvećane (Playback Zoom).
Povećanje zaslona reprodukcije.
● Okrenite
udesno.
● Zaslon reprodukcije uvećava se
redoslijedom 2x
4x
8x
2.0X
16x.
• Okretanje
ulijevo vraća na prethodnu veličinu
zaslona.
• Slike snimljene s [Picture Quality] (Kvaliteta slike)
postavljene na [RAW] ne mogu biti prikazane uvećane na 16x.
• Ne možete povećati rubove slika snimljenih pomoću [High Resolution Mode] (Načina rada
visoke razlučivosti).
272
12. Reprodukcija i uređivanje slika
 Operacije tijekom povećanog prikaza
Upravljanje
gumbom
Upravljanje
na dodir
–
–
Stisnite/
Uštipnite

Prevlačenje
–
Opis upravljanja
Povećava/smanjuje zaslon.
Povećava/smanjuje zaslon u malim koracima.
Pomiče povećani položaj prikaza.
Pozicije se mogu pomicati u dijagonalnom smjeru
korištenjem upravljačke ručice.
Reproducira slike unaprijed ili unatrag uz zadržavanje
istog uvećanja zuma i položaja zuma.
• Možete povećati točku fokusiranu pomoću automatskog fokusa:
[
][
]  [Magnify from AF Point] (Povećanje s točke automatskog fokusa)
( 370)
273
12. Reprodukcija i uređivanje slika
Zaslon minijature
1
Prebacite na zaslon minijature
● Okrenite
ulijevo.
● Zaslon se prebacuje iz zaslona od 12
slika u
zaslon od 30 slika.
1/999
A Kartica
• Oko odabrane slike prikazuje se narančasti
okvir.
• Zakretanjem
ulijevo tijekom prikaza
zaslona od 30 slika prebacuje se na prikaz
kalendara. ( 275)
• Okretanjem
udesno vraća na prethodni zaslon.
• Možete promijeniti zaslon dodirom ikone.
[
]: Zaslon sa 1 slikom
[
]: Zaslon sa 12 slika
[
]: Zaslon sa 30 slika
[ CAL ]: Kalendar ( 275)
2
Odaberite sliku.
● Pritisnite  za odabir slike i zatim pritisnite
ili
.
 Prebacivanje kartice za prikaz
Slike se prikazuju odvojeno po utoru kartice.
Za prebacivanje kartice za prikaz pritisnite [
] tijekom prikaza minijature.
• Možete se pomicati po zaslonu povlačenjem prikaza minijatura gore ili dolje.
• Slike označene s [
274
] ne mogu se reproducirati.
12. Reprodukcija i uređivanje slika
Reprodukcija kalendara
1
Prebacite na Reprodukciju
kalendara.
● Okrenite
ulijevo.
● Zaslon se prebacuje na zaslon
minijature (12 slika)
zaslon
minijature (30 slika)
Reprodukcija
kalendara.
• Okretanjem
2
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
2019
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
udesno vraća na prethodni zaslon.
Odaberite datum snimanja.
● Pritisnite  za odabir datuma i zatim pritisnite
ili
.
• Odabrani datum prikazuje se u narančastoj boji.
3
Odaberite sliku.
1/999
● Pritisnite  za odabir slike i zatim
pritisnite
ili
.
• Okretanjem
ulijevo vraća se na
Reprodukciju kalendara.
• Kartica za prikaz ne može se promijeniti tijekom prikaza kalendara.
• Datum snimanja odabrane slike na zaslonu reprodukcije, postaje odabrani datum
kada se zaslon kalendara prikaže prvi put.
• Raspon u kojem kalendar može biti prikazan je od siječnja 2000. do prosinca 2099.
275
12. Reprodukcija i uređivanje slika
Grupe slika
Slike snimljene s Odgođenim snimanjem ili Animacijom fotografije obrađuju se
kao grupe slika u fotoaparatu i mogu se brisati i uređivati grupno.
(Na primjer, ako obrišete grupu fotografija, sve fotografije u grupi bit će
obrisane.)
Također možete pojedinačno izbrisati i urediti svaku sliku u grupi.
 Slike koje se obrađuju kao Grupa slika na fotoaparatu
Grupa fotografija pohranjena odjednom
pomoću [6K/4K PHOTO Bulk Saving]
(6K/4K FOTO pohranjivanja gomile
fotografija).
1/999
75 pic.
Grupa fotografija snimljena s Proširivanjem
fokusa.
Grupa slika snimljenih s Odgođenim
snimanjem.
Grupa slika snimljenih s Animacijom
fotografije.
 Reprodukcija i uređivanje slika u grupi jedna po jedna
Operacije poput prikaza minijatura, povećanog prikaza i brisanja slika dostupni
su kod grupe slika isto kao i kod reprodukcije normalnih slika.
1 Pritisnite [(] za prikaz zaslona reprodukcije.
2 Odaberite grupu slika za reprodukciju. ( 267)
3 Pritisnite  za prikaz slika u grupi.
• Također možete izvesti iste operacije dodirom na [
4 Pritisnite  za odabir slike.
], [
], [
• Za povratak na normalan zaslon reprodukcije pritisnite  ili dodirnite [
276
]i[
].
] ponovno.
12. Reprodukcija i uređivanje slika
Brisanje slika
• Jednom kad su obrisane, slike više ne mogu biti vraćene. Pažljivo provjerite slike
prije brisanja.
• Možete izbrisati samo slike s kartice odabranog utora kartice.
• Ako brišete grupu fotografija, sve fotografije u grupi bit će obrisane.)
 [Delete Single] (Obriši jednu)
1 Pritisnite [
] u stanju reprodukcije.
2 Pritisnite  za odabir [Delete Single]
(Obriši jednu) i zatim pritisnite
ili
.
 [Delete Multi] (Obriši više)/[Delete All] (Obriši sve)
1 Pritisnite [
] u stanju reprodukcije.
2 Pritisnite  za odabir metode brisanja, i zatim pritisnite
ili
.
Odabir i brisanje više slika.
1 Pritisnite  za odabir slika za brisanje i zatim
pritisnite
[Delete Multi]
(Obriši više)
• [
ili
.
] se prikazuje za odabranu sliku.
• Ako pritisnete ponovno
ili
, odabir je poništen.
• Može se odabrati do 100 slika.
2
[Delete All]
(Obriši sve)
Pritisnite [DISP.] (PRIKAZ) za brisanje odabranih slika.
Brisanje svih slika na kartici.
• Ako odaberete [Delete All] (Obriši sve), brišu se sve slike na
kartici.
• Ako odaberete [Delete All Non-rating] (Obriši sve
neocijenjene), brišu se sve slike osim onih koje ste ocijenili.
277
12. Reprodukcija i uređivanje slika
• Za prebacivanje kartice odabrane za brisanje slika, pritisnite [
utor kartice.
] i zatim izaberite
• Ovisno o broju slika za brisanje, brisanje može potrajati neko vrijeme.
• Možete registrirati funkcije na funkcijskim gumbima:
[
][
]  [Fn Button Set] (Namještanje funkcijskih gumba)  [Setting in
PLAY mode] (Namještanje u načinu REPRODUKCIJE)  [Delete Single] (Obriši
jednu) ( 286)
278
12. Reprodukcija i uređivanje slika
[RAW Processing] (Obrada RAW formata)
Obrađuje slike snimljene u RAW formatu na fotoaparatu i pohranjuje ih u JPEG
formatu.
Također možete pohraniti slike snimljene s [HLG Photo] (HLG Foto) u RAW
formatu kao HLG format.
1
Odaberite [RAW Processing]
(RAW obradu).
●
2
[ ][
(RAW obrada)
]  [RAW Processing]
Odaberite RAW sliku.
● Pritisnite  za odabir slike i zatim
pritisnite
ili
.
• Kada je odabrana grupa slika, pritisnite  i
zatim odaberite sliku u grupi.
Pritisnite  ponovno za povratak na normalan
zaslon odabira.
• Postavke od trenutka snimanja odražavaju se
na prikazanim slikama.
3
6HW
Odaberite stavku postavke.
● Pritisnite  za odabir stavke i zatim
pritisnite
ili
.
279
12. Reprodukcija i uređivanje slika
4
Promijenite postavku.
● Okrenite
,
ili
.
• Slika se može povećati/smanjiti stiskanjem/
štipanjem na zaslonu.
DISP.
-2
5
6
Potvrdite postavku.
● Pritisnite
ili
.
● Ponovno se pojavljuje zaslon Koraka 3.
Za postavljanje druge stavke, ponovite
Korake od 3 do 5.
Pohranite sliku.
● Pritisnite  za odabir [Begin
Processing] (Započni obradu) i zatim
pritisnite
ili
.
280
-1
0
+1
+2
12. Reprodukcija i uređivanje slika
 Postavljanje stavki ([RAW Processing] (RAW obrada))
[Begin Processing]
(Započni obradu)
Sprema sliku.
[White Balance]
(Balans bijele boje)
Odabire i prilagođava balans bijele boje.
Odabiranje stavke s [
] omogućava obradu uz iste postavke
kao i tijekom snimanja.
• Ako pritisnete  u zaslonu odabira [White Balance] (Balans
bijele boje), pojavit će se zaslon za prilagođavanje balansa
bijele boje.
• Ako pritisnete  kada je [ 1 ] do [ 4 ] iz [White Balance]
(Balansa bijele boje) odabran, pojavit će se zaslon postavki
temperature boje.
[Brightness correction]
(Korekcije svjetline)
Korigira svjetlinu. (±2 EV)
[Photo Style]
(Stil fotografije)
Odabire Stil fotografije.
• Ako pritisnete [Q] kada je [Like709] iz [Photo Style] (Stila
fotografije) odabran, pojavljuje se zaslon postavki koljena.
• Kada odaberete [HLG] u [File Format] (Formatu datoteke) u
[More Settings] (Više postavki) za odabir su dostupni samo
[Standard(HLG)] (Standardno (HLG)) i [Monochrome(HLG)]
(Monokromatsko (HLG)).
[i.Dynamic Range]
(i. Dinamički opseg)*1
Odabire postavke [i.Dynamic Range] (i. Dinamičkog opsega).
[Contrast] (Kontrast)*1
Prilagođava kontrast. (±5)
[Highlight]
(Naglašeno)*1
Prilagođava svjetlinu svijetlih dijelova. (±5)
[Shadow] (Sjena)*1
Prilagođava svjetlinu tamnih dijelova. (±5)
[Saturation]
(Zasićenost)*2/
[Color Tone]
(Ton boje)*3
[Hue] (Nijansa)*2
Prilagođava zasićenost ili ton boje. (±5)
Prilagođava nijansu. (±5)
[Filter Effect]
(Efekt filtra)*3
Odabire efekte filtra.
[Grain Effect]
(Efekt zrna)*4
Odaberite postavke efekta zrna.
[Noise Reduction]
(Smanjenje buke)
Postavlja smanjenje buke. (±5)
[Sharpness] (Oštrina)
Prilagođava oštrinu. (±5)
281
12. Reprodukcija i uređivanje slika
[More Settings]
(Više postavki)
[Revert To Original] (Vraćanje na izvornik): Vraća postavke
na one koje su postavljene u vrijeme snimanja.
File Format] (Format datoteke snimanja): Odabire format
datoteke iz [JPEG] ili [HLG].
(Samo slike snimljene s [HLG Photo] (HLG Foto))
[Color Space] (Prostor boje): Odabire postavke Prostora boje
iz [sRGB] i [Adobe RGB]. (Samo kada je odabran [JPEG] u
[File Format] (Formatu datoteke))
[Picture Size] (Veličina slike): Odabire veličine u kojoj će slike
biti pohranjene.
[HLG View Assist (Monitor)] (Pomoć pri HLG pregledu
(Monitor))/[HLG View Assist (HDMI)] (Pomoć pri HLG
pregledu (HDMI)):
Koristi iste postavke kao [Monitor] i [HDMI] u [HLG View Assist]
(Pomoći pri HLG pregledu) u izborniku [Custom] (Prilagođeno).
( 354)
• [HLG View Assist (Monitor)] (Pomoć pri HLG pregledu
(Monitor)) i [HLG View Assist (HDMI)] (Pomoć pri HLG
pregledu (HDMI))mogu se odabrati samo kada je odabran
[HLG] u [File Format] (Formatu datoteke).
*1 Ne može se prilagoditi kada je odabran [Like709] u [Photo Style] (Stilu fotografije), ili ako
je odabran [HLG] u [File Format] (Formatu datoteke) u [More Settings] (Više postavki).
*2 Dostupno kada su odabrane stavke osim [Monochrome], [L.Monochrome],
[L.Monochrome D] ili [Monochrome(HLG)] u [Photo Style] (Stilu fotografije).
*3 Dostupno kada je odabran [Monochrome], [L.Monochrome], [L.Monochrome D] ili
[Monochrome(HLG)] u [Photo Style] (Stilu fotografije).
*4 Dostupno kada je odabran [Monochrome], [L.Monochrome] ili [L.Monochrome D] u [Photo
Style] (Stilu fotografije).
282
12. Reprodukcija i uređivanje slika
 Prikaz zaslona usporedbe
Možete promijeniti postavke tijekom provjere efekta, prikazujući usporedo slike s
primijenjenim vrijednostima postavki.
1 Pritisnite [DISP.] (PRIKAZ) u zaslonu
Koraka 4.
• Slika sa trenutnom postavkom A prikazuje se
u središtu.
• Sliku s trenutačnom postavkom uvećat ćete
dodirom.
Dodirom na [
] vraća se na početni zaslon.
• Zaslon usporedbe ne može se prikazati kada
su odabrani [Noise Reduction] (Smanjenje
buke) ili [Sharpness] (Oštrina).
2 Okrenite
3 Pritisnite
,
ili
ili
0
DISP.
, za promjenu postavki.
za potvrdu postavke.
• RAW slike snimljene fotoaparatom, uvijek se snimaju u [L] veličini od [3:2].
Uz ovu funkciju, slike se obrađuju s omjerom slike i kutom gledanja [Ex. Tele Conv.]
(Dodatne Tele konverzije) u vrijeme snimanja.
• Kada su snimljene slike uvećane s [Ex. Tele Conv.] (Dodatnom Tele konverzijom)
obrađene, ne mogu se obraditi s postavkom [Picture Size] (Veličina slike) koja je
veća od veličine u vrijeme snimanja.
• Stavka [White Balance] (Balans bijele boje) fiksirana je na postavku u vrijeme
snimanja za slike snimljene s višestrukom ekspozicijom.
• Efekt [Brightness correction] (Korekcije svjetline) razlikuje se od efekta
kompenzacije ekspozicije tijekom snimanja.
• Rezultati RAW obrade s ovom funkcijom i oni primijenjeni putem softvera
“SILKYPIX Developer Studio” nisu potpuno jednaki
• RAW obrada ne može se izvesti na sljedećim tipovima RAW slika:
– Na slikama snimljenim s [High Resolution Mode] (Načinom rada visoke
razlučivosti)
– Na slikama snimljenim na drugim uređajima
• Možete registrirati funkcije na funkcijskim gumbima:
[
][
]  [Fn Button Set] (Namještanje funkcijskih gumba)  [Setting in
PLAY mode] (Namještanje u načinu REPRODUKCIJE)  [RAW Processing] (RAW
obrada) ( 286)
283
12. Reprodukcija i uređivanje slika
[Video Divide] (Podjela videozapisa)
Podijelite na dva dijela snimljeni videozapis ili 6K/4K datoteku slika u nizu.
• Slike ne mogu biti vraćene u prvobitno stanje nakon podjele.
Pažljivo provjerite slike prije izvođenja operacije podjele.
• Nemojte uklanjati karticu ili bateriju iz fotoaparata tijekom procesa podjele.
Slike mogu biti izgubljene.
1
Odaberite [Video Divide] (Podjelu
videozapisa).
●
2
3
 [ ]  [ ]  [Video Divide]
(Podjela videozapisa)
Odaberite i reproducirajte slike.
● Pritisnite  za odabir slike i zatim
pritisnite
ili
.
6HW
Pauzirajte reprodukciju na mjestu
koje želite dijeliti.
● Pritisnite .
• Za precizno prilagođavanje položaja, pritisnite
 (premotavanje kadar po kadar unaprijed
ili unatrag).
4
Podijelite video.
● Pritisnite .
• Podjela videozapisa na mjestu koje je u blizini početka ili kraja možda neće biti
moguća.
• Videozapisi sa kratkim vremenom snimanja se ne mogu se podijeliti.
284
13.
13. Prilagođavanje fotoaparata
Prilagođavanje fotoaparata
U ovom se poglavlju objašnjava funkcija prilagodbe pomoću koje možete
konfigurirati fotoaparat prema željenim postavkama.
Promijenite način rada gumba, kotačića itd. na fotoaparatu.
Funkcijski gumbi
Funkcijska ručica
Kotačići
 286
 294
 297
Registrirajte trenutno postavljene informacije fotoaparata.
Prilagođeni način
 303
Promijenite stavke izbornika.
Prilagodba brzog izbornika
Registracija Mog izbornika
 299
 307
Uvezite informacije o postavkama fotoaparata na drugi fotoaparat.
Pohrani/Učitaj postavke fotoaparata
 309
• Detaljne postavke za operacije fotoaparata i prikaz zaslona dostupne su u
izborniku [Custom] (Prilagođeno). ( 332)
285
13. Prilagođavanje fotoaparata
Funkcijski gumbi
Možete registrirati funkcije na funkcijskim gumbima. Osim toga, možete
registrirati ostale funkcije na specijalizirane gumbe kao što su [WB] (Balans
bijele boje), na isti način kao i na funkcijske gumbe.
Tijekom snimanja i reprodukcije mogu se postaviti različite funkcije.
Fn2
WB
ISO
Fn1
V.MODE
LVF
AF ON
Fn3
Fn4
Fn5
Fn6
OFF
Fn7
OFF
286
Fn8
: Fn9
: Fn10
: Fn11
: Fn12
Q
: Fn13
: Fn14
: Fn15
: Fn16
Fn3 - Fn7
13. Prilagođavanje fotoaparata
Registriranje funkcija na funkcijske gumbe
• Uz zadane postavke, gumbi na upravljačkoj ručici od [Fn8] do [Fn12] ne mogu se
koristiti. Kada koristite funkcije postavite [Joystick Setting] (Postavke upravljačke
ručice) na [Fn]. ( 344)
1
Odaberite [Fn Button Set]
(Postavljanje funkcije gumba)
●
2
 [ ]  [ ]  [Fn Button Set]
(Postavljanje funkcije gumba) 
[Setting in REC mode]/[Setting in PLAY
mode] (Postavljanje u načinu rada
SNIMANJA/Postavljanje u načinu rada
REPRODUKCIJE)
Odaberite gumb.
● Pritisnite  za odabir gumba, a zatim
pritisnite
ili
.
● Odabir je također moguć okretanjem
ili .
• Pritisnite [DISP.] (PRIKAZ) za prikaz od [Fn1]
do [Fn16]. Kada je odabrano [Setting in PLAY
mode] (Postavljanje u načinu rada REPRODUKCIJE), samo se prikazuje od [Fn1] do
[Fn2].
3
Pronađite funkciju za
registriranje.
● Okrenite
za odabir pod-tabulatora
u kojem je funkcija registracije
kategorizirana ( 289, 292) i zatim
pritisnite
ili
.
● Također možete odabrati pritiskom na 
za odabir pod-tabulatora, pritišćući 
ili okrećući , i zatim pritišćući na .
● Prebacite tabulatore od [1] do [3] pritiskom na [Q].
287
13. Prilagođavanje fotoaparata
4
Registrirajte funkciju.
● Pritisnite  za odabir funkcije i zatim
pritisnite
ili
.
● Odabir je također moguć okretanjem
ili .
• Odaberite stavke s [>] ponovnim odabiranjem
stavke.
• Ovisno o gumbu, neke se funkcije ne mogu registrirati.
• Također možete dodirnuti [Fn ] na upravljačkoj ploči ( 75) za prikaz zaslona u
Koraku .
• Također možete pritisnuti i držati Funkcijski gumb (2 sek.) za prikaz zaslona u
Koraku .
(Ovo možda neće biti prikazano, ovisno o registriranoj funkciji i vrsti gumba.)
2
4
288
13. Prilagođavanje fotoaparata
 Namještanje stavki ([Fn Button Set] (Namještanje funkcijskih
gumba)/[Setting in REC mode] (Namještanje u načinu SNIMANJA))
[1] Tabulator
[Image Quality] (Kvaliteta slike)
– [Exposure Comp.] (Kompenzacija
ekspozicije) ( 196) [ ]*
– [Sensitivity] (Osjetljivost) ( 199) [ISO]*
– [White Balance] (Balans bijele boje)
( 201) [WB]*
– [Photo Style] (Stil fotografije) ( 206)
– [Metering Mode] (Način mjerenja) ( 185)
– [Aspect Ratio] (Omjer slike) ( 89)
– [Picture Quality] (Kvaliteta slike) ( 92)
– [Picture Size] (Veličina slike) ( 90)
– [HLG Photo] (HLG fotografije) ( 221)
– [High Resolution Mode] (Način rada
visoke razlučivosti) ( 217)
– [1 Shot Spot Metering] (1 Snimanje s
mjerenjem na licu mjesta) ( 291)
– [Long Exposure NR] (Smanjenje buke pri
dugoj ekspoziciji) ( 313)
– [Min. Shutter Speed] (Minimalna brzina
zatvarača) ( 314)
– [1 Shot RAW+JPG] (1 Snimka RAW+JPG)
( 291)
– [i.Dynamic Range] (i.Dinamički opseg)
( 314)
– [Filter Effect] (Efekti filtra) ( 211)
– [One Push AE] (Automatska ekspozicija
jednim dodirom ( 291)
– [Touch AE] (Automatska ekspozicija
osjetljiva na dodir) ( 88)
– [Exposure Mode] (Način ekspozicije)
( 251)
[Focus/Shutter] (Fokus/Zatvarač)
– [AF Mode/MF] (Način rada Automatskog
fokusa/Ručnog fokusa) ( 105) [
]*
– [AF Custom Setting(Photo)] (Prilagodba
postavki automatskog fokusa(Foto))
( 103)
– [AF Custom Setting(Video)] (Prilagodba
postavki automatskog fokusa
(Videozapis)) ( 247)
– [Focus Peaking] (Naglašavanje fokusa
bojom) ( 317)
– [Focus Peaking Sensitivity] (Osjetljivost
naglašavanja fokusa bojom) ( 317)
– [1-Area AF Moving Speed] (Brzina
kretanja 1-područja automatskog fokusa)
( 318)
– [Focus Ring Lock] (Zaključavanje prstena
fokusa) ( 337)
– [AE LOCK] (ZAKLJUČAVANJE
AUTOMATSKE EKSPOZICIJE) ( 198)
– [AF LOCK] (ZAKLJUČAVANJE
AUTOMATSKOG FOKUSA) ( 198)
– [AF/AE LOCK] (ZAKLJUČAVANJE
AUTOMATSKOG FOKUSA/
AUTOMATSKE EKSPOZICIJE) ( 199)
– [AF-ON] (UKLJUČEN AUTOMATSKI
FOKUS) ( 101) [AF ON]*
– [AF-Point Scope] (Automatski fokus-točka
opsega) ( 101) [Fn1]*
– [Focus Area Set] (Namještanje područja
fokusa) ( 291)
[Flash] (Bljeskalica)
– [Flash Mode] (Način rada bljeskalice)
( 227)
– [Flash Adjust.] (Prilagođavanje bljeskalice)
( 231)
– [Wireless Flash Setup] (Postavljanje
bežične bljeskalice) ( 233)
[Others (Photo)] (Ostalo (Fotografije))
– [Drive Mode] (Način snimanja) ( 132)
– [1 Shot “6K/4K PHOTO”] (1 Snimka
“6K/4K FOTO”) ( 291)
– [Bracketing] (Proširivanje) ( 162)
– [Silent Mode] (Tihi način rada) ( 176)
– [Image Stabilizer] (Stabilizator slike)
( 179)
– [Shutter Type] (Vrsta zatvarača) ( 177)
– [Ex. Tele Conv.] (Dodatna Tele konverzija)
( 129)
– [Flicker Decrease (Photo)] (Smanjenje
treperenja (Foto)) ( 322)
– [Post-Focus] (Naknadni fokus) ( 168)
289
13. Prilagođavanje fotoaparata
[2] Tabulator
[Image Format] (Format slike)
[Monitor / Display] (Monitor / Prikaz)
– [Motion Pic. Rec Format] (Format snimanja – [Preview] (Pregled) ( 195) [Fn2]*
– [Constant Preview] (Neprekidni pregled)
videozapisa) ( 240)
( 346)
– [Motion Pic. Rec Quality] (Kvaliteta
– [Level Gauge] (Mjerač razine) ( 346) [ ]*
snimanja videozapisa) ) ( 241)
–
[Histogram] (Histogram) ( 347) [Fn4]*
[Audio] (Zvuk)
– [Photo Grid Line] (Linije mreže fotografije)
– [Sound Rec Level Disp.] (Prikaz razine
( 348)
snimanja zvuka) ( 250)
– [Live View Boost] (Prikaz uživo) ( 349)
– [Sound Rec Level Adj.] (Prilagođavanje
– [Monochrome Live View] (Monokromatski
razine snimanja zvuka) ( 250)
pregled uživo) ( 349)
– [Mic. Directivity Adjust] (Prilagođavanje
– [Night Mode] (Noćni način rada) ( 350)
usmjerenosti mikrofona) ( 262)
– [LVF/Monitor Disp. Style] (LVF/Stil prikaza
[Others (Video)] (Ostalo (Videozapis))
monitora) ( 291)
– [Photo/Video Preview] (Pregled Fotografija/
– [Image Stabilizer] (Stabilizator slike)
Videozapisa) ( 351)
( 181)
– [Zebra Pattern] (Uzorak zebre) ( 353)
– [E-Stabilization (Video)] (E-Stabilizacija
– [HLG View Assist (Monitor)] (Pomoć pri
(Videozapis)) ( 181)
HLG pregledu (Monitor)) ( 354)
– [Boost I.S. (Video)] (Pojačavanje I.S.
– [HLG View Assist (HDMI)] (Pomoć pri HLG
(Videozapis)) ( 181) [Fn5]*
pregledu (HDMI)) ( 354)
[Operation] (Rad)
– [Sheer Overlay] (Prozračno prekrivanje)
– [Q.MENU] (BRZI IZBORNIK) ( 78) [Q]*
( 354)
– [Rec / Playback Switch] (Prebacivanje
– [I.S. Status Scope] (I.S. Status opsega)
Snimanje / Reprodukcija) ( 291)
( 355)
– [Video Record] (Snimanje videozapisa)
[Lens / Others] (Objektiv / Ostalo)
( 237) Gumb snimanja videozapisa*
– [LVF/Monitor Switch] (Prebacivanje LVF/
– [Focus Ring Control] (Upravljanje prstenom
Monitor) ( 74) [LVF]*
fokusa) ( 355)
– [LVF Magnification] (LVF Povećanje) ( 73) – [Zoom Control] (Upravljanje zumom)
[V.MODE]*
( 130)
– [Dial Operation Switch] (Promjena radnji
[Card/File] (Kartica/Datoteka)
kotačića) ( 298)
– [Destination Card Slot] (Odredište utora za
karticu) ( 291)
[3] Tabulator
[IN/OUT] (U/IZVAN)
– [Wi-Fi] ( 377) [Fn3]*
*
[Others] (Ostalo)
– [No Setting] (Nema postavke)
od [Fn6] do [Fn16]*
– [Restore to Default] (Povratak na zadane
postavke)
Zadane postavke funkcijskog gumba
• Za povratak funkcijskog gumba na zadane postavke, odaberite [Restore to Default]
(Povratak na zadane postavke).
290
13. Prilagođavanje fotoaparata
• Detalje o nekim funkcijama možete potražiti u odjeljku u nastavku.
[1 Shot Spot Metering]
(1 Snimanje s
mjerenjem na licu
mjesta)
Snima s načinom mjerenja postavljenim na [
Mjerenje na licu mjesta) samo jednom.
[1 Shot RAW+JPG] (1
Snimka RAW+JPG)
Istovremeno snima slike u RAW i JPEG formatu samo jednom.
[One Push AE]
(Automatska
ekspozicija jednim
dodirom)
[Focus Area Set]
(Namještanje područja
fokusa)
[1 Shot "6K/4K
PHOTO"] (1 Snimka
"6K/4K FOTO)
] (Spot metering -
Prilagođava vrijednost otvora blende i brzinu zatvarača
postavkama pogodnim za ispravnu ekspoziciju određenu
fotoaparatom.
Prikazuje prijelazni zaslon Područja automatskog fokusa/Pomoći
pri ručnom fokusu.
Izvodi snimanje 6K/4K fotografije samo jednom.
[Rec / Playback
Switch] (Prebacivanje
Snimanje /
Reprodukcija)
Prebacuje na zaslon reprodukcije.
[LVF/Monitor Disp.
Style] (LVF/Stil prikaza
monitora)
Prebacuje stil prikaza monitora ili tražila.
Mijenja prioritet utora kartice za snimanje.
[Destination Card Slot]
Može se koristiti ako je [Double Card Slot Function] (Funkcija
(Odredište utora za
dvostrukog utora kartice) ( 94) postavljena na [Relay Rec]
karticu)
(Preneseno snimanje).
291
13. Prilagođavanje fotoaparata
 Namještanje stavki ([Fn Button Set] (Namještanje funkcijskih
gumba)/[Setting in PLAY mode] (Namještanje u načinu
REPRODUKCIJE))
[1] Tabulator
[Playback Mode] (Način reprodukcije)
– [Magnify from AF Point] (Povećanje s
točke automatskog fokusa) ( 370)
– [HLG View Assist (Monitor)] (Pomoć pri
HLG pregledu (Monitor)) ( 354)
[Process Image] (Obrada slike)
– [RAW Processing] (Obrada RAW formata)
( 279)
– [6K/4K PHOTO Bulk Saving] (6K/4K
FOTO pohranjivanje gomile fotografija)
( 151)
[Add/Delete Info.] (Dodavanje/
Brisanje informacija)
–
–
–
–
–
[Delete Single] (Obriši jednu) ( 277)
[Protect] (Zaštiti) ( 372)
[Rating}1] (Ocjenjivanje 1) ( 372)
[Rating}2] (Ocjenjivanje 2) ( 372)
[Rating}3] (Ocjenjivanje 3) ( 372)
[AF ON]* (Uključen automatski fokus)
– [Rating}4] (Ocjenjivanje 4) ( 372)
– [Rating}5] (Ocjenjivanje 5) ( 372)
[Operation] (Rad)
– [Rec / Playback Switch] (Prebacivanje
Snimanje / Reprodukcija) ( 293)
– [LVF/Monitor Switch] (Prebacivanje LVF/
Monitor) ( 74) [LVF]*
– [Video Record] (Snimanje videozapisa) (
237) Gumb snimanja videozapisa*
[Monitor / Display] (Monitor / Prikaz)
– [Night Mode] (Noćni način rada) ( 350)
[Card/File] (Kartica/Datoteka)
– [Card Slot Change] (Promjena utora
kartice) ( 268) [
]*
[IN/OUT] (U/IZVAN)
– [Wi-Fi] ( 377)
– [Send Image (Smartphone)] (Slanje slike
(Pametni telefon)) ( 408) [Q]*
– [HLG View Assist (HDMI)] (Pomoć pri HLG
pregledu (HDMI)) ( 354)
[Edit Image] (Uređivanje slike)
– [Copy] (Kopiranje) ( 374)
[2] Tabulator
[Others] (Ostalo)
– [6K/4K Photo Play] (Reprodukcija 6K/4K
Fotografije) ( 293)
*
– [No Setting] (Nema postavke)
od [Fn1] do [Fn2]*
– [Restore to Default] (Povratak na zadane
postavke)
Zadane postavke funkcijskog gumba
• Za povratak funkcijskog gumba na zadane postavke, odaberite [Restore to Default]
(Povratak na zadane postavke).
292
13. Prilagođavanje fotoaparata
• Detalje o nekim funkcijama možete potražiti u odjeljku u nastavku.
[Rec / Playback Switch]
(Prebacivanje Snimanje /
Reprodukcija)
[6K/4K Photo Play]
(Reprodukcija 6K/4K
Fotografije)
Prebacuje na zaslon snimanja.
Prikazuje zaslon za odabir slika za pohranu iz 6K/4K
datoteke slika u nizu.
Korištenje funkcijskih gumba
Tijekom snimanja, pritisak na funkcijske gumbe omogućava korištenje funkcija
registriranih u [Setting in REC mode] (Namještanje u načinu SNIMANJA), i
tijekom reprodukcije, korištenje funkcija registriranih u [Setting in PLAY mode]
(Namještanje u načinu REPRODUKCIJE).
1
2
Pritisnite funkcijski gumb
Odaberite stavku postavke.
● Pritisnite  za odabir stavke postavke
i zatim pritisnite
ili
.
• Načini prikaza i odabira stavke postavke
razlikuju se ovisno o stavci izbornika.
 Koristite od [Fn3] do [Fn7]
(Dodirnite ikone)
Tijekom snimanja možete koristiti funkcijske gumbe na Dodirnom tabulatoru.
• Prema zadanim postavkama, dodirni tabulator nije prikazan. Postavite [Touch
Tab] (Dodirni tabulator) na [ON] (UKLJUČENO) u [Touch Settings] (Dodirnim
postavkama). ( 340)
1 Dodirnite [
].
2 Dodirnite jedan od [Fn3] do [Fn7].
Fn3
Fn4
Fn5
Fn6
OFF
Fn7
OFF
293
13. Prilagođavanje fotoaparata
Funkcijska ručica
Možete registrirati funkcije koristeći Funkcijsku ručicu. Registrirana funkcija
može se odmah omogućiti uključivanjem Funkcijske ručice.
U zadanim postavkama registriran je [Silent Mode] (Tihi način rada).
Registriranje funkcije na funkcijsku ručicu
Registrirajte funkciju i vrijednost postavke koja djeluje kada se Funkcijska ručica
prebaci na [MODE2] (NAČIN2).
1
Postavite [Function of Fn Lever]
(Funkcija Funkcijske ručice).
●
2
3
 [ ]  [ ]  [Fn Lever
Setting] (Postavka Funkcijske ručice)
 [Function of Fn Lever] (Funkcija
Funkcijske ručice)
Registrirajte funkciju.
● Pritisnite  za odabir funkcije i zatim
pritisnite
ili
.
Pritisnite  za odabir [MODE 2
Setting] (Postavka NAČINA 2) i
zatim pritisnite
ili .
294
13. Prilagođavanje fotoaparata
4
Odaberite vrijednost postavke.
● Pritisnite  za odabir vrijednosti
postavke i zatim pritisnite
ili
.
 Namještanje stavki ([Function of Fn Lever] (Funkcije na
Funkcijskoj ručici))
– [AF Mode] (Način rada Automatskog
fokusa) ( 105)
– [Photo Style] (Stil fotografije) ( 206)
– [Picture Quality] (Kvaliteta slike) ( 92)
– [Long Exposure NR] (Smanjenje buke pri
dugoj ekspoziciji) ( 313)
– [Focus Peaking] (Naglašavanje fokusa
bojom) ( 317)
– [Bracketing] (Proširivanje) ( 162)
– [Silent Mode] (Tihi način rada)* ( 176)
– [Image Stabilizer] (Stabilizator slike)
( 179)
– [Shutter Type] (Vrsta zatvarača) ( 177)
– [Self Timer] (Automatski okidač) ( 160)
– [6K/4K PHOTO (Pre-Burst)] (6K/4K FOTO
(Predsnimanje u nizu)) ( 141)
*
– [Focus Ring Lock] (Zaključavanje prstena
fokusa) ( 337)
– [Touch Screen] (Zaslon osjetljiv na dodir)
( 71)
– [Touch Pad AF] (Automatsko fokusiranje
pomoću podloge osjetljive na dodir)
( 122)
– [Auto Review (Photo)] (Automatski pregled
(Fotografija)) ( 345)
– [Live View Boost] (Prikaz uživo) ( 349)
– [Night Mode] (Noćni način rada) ( 350)
– [Sheer Overlay] (Prozračno prekrivanje)
( 354)
– [Front/Rear/Control Dial Lock]
(Zaključavanje Prednjeg/Stražnjeg/
Kontrolnog kotačića) ( 295)
– [No Setting] (BNema postavke)
– [Restore to Default] (Povratak na zadane
postavke)
Zadane postavke Funkcijske ručice
• Za povratak funkcijske ručice na zadane postavke, odaberite [Restore to Default] (Povratak
na zadane postavke).
• Funkcija [Front/Rear/Control Dial Lock] (Zaključavanje Prednjeg/Stražnjeg/Kontrolonog
kotačića) može se postaviti samo na Funkcijskoj ručici. Onemogućuje rad
/
/
.
295
13. Prilagođavanje fotoaparata
Korištenje funkcijske ručice
Okretanje ručice na položaj [MODE2] (NAČIN2), omogućuje funkciju registriranu
s Funkcijskom ručicom.
Prebacivanje funkcijske ručice.
NAČIN2
Registrirana funkcija je
omogućena.
• Ovisno o načinu snimanja i postavkama fotoaparata, neke registrirane funkcije
možda neće raditi.
296
13. Prilagođavanje fotoaparata
[Dial Operation Switch] (Promjena radnji
kotačića)
Privremeno mijenja funkcije kojima se upravlja s
(stražnji kotačić).
(prednji kotačić) i
Registrirajte funkcije na kotačiće
Registrirajte funkcije na svaki od
1
.
Odaberite [Dial Operation Switch
Setup] (Postavka prebacivanja
radnji kotačića).
●
2
i
 [ ]  [ ]  [Dial Set.]
(Podešavanje kotačića)  [Dial
Operation Switch Setup] (Postavka
prebacivanja radnji kotačića) 
[ ]/[ ]
Registrirajte funkciju.
● Pritisnite  za odabir funkcije i zatim
pritisnite
ili
.
 Funkcije koje se mogu registrirati
–
–
–
–
[Photo Style] (Stil fotografije) ( 206)
[Filter Effect] (Efekti filtra) ( 211)
[Aspect Ratio] (Omjer slike) ( 89)
[AF Mode] (Način rada Automatskog
fokusa) ( 105)
– [6K/4K PHOTO] (6K/4K FOTO) ( 137)
*1
*2
– [i.Dynamic Range] (i.Dinamički opseg)
( 314)
– [Flash Mode] (Način rada bljeskalice)
( 227)
– [Flash Adjust.] (Prilagođavanje bljeskalice)
( 231)
– [Sensitivity] (Osjetljivost)*1 ( 199)
– [White Balance] (Balans bijele boje)*2
( 201)
zadana postavka
zadana postavka
297
13. Prilagođavanje fotoaparata
Privremena promjena radnji kotačića
Koristite Funkcijski gumb za privremenu promjenu radnji kotačića.
1
2
Postavite [Dial Operation Switch] (Promjenu radnji kotačića)
na funkcijski gumb. ( 286)
Promijenite radnju kotačića.
● Pritisnite Funkcijski gumb postavljen u
Koraku 1.
● Vodič će prikazati funkcije registrirane
na
i
.
WB
• Ako se ne izvodi nikakva operacija, nekoliko
sekundi kasnije vodič nestaje.
3
ISO
Promijenite postavku registrirane
funkcije.
● Okrenite
prikazan.
ili
kada je vodič
ISO
WB
4
Potvrdite svoj izbor.
● Pritisnite gumb zatvarača dopola.
298
AWB AWBc AWBw
13. Prilagođavanje fotoaparata
Prilagodba brzog izbornika
Možete promijeniti stavke Brzog izbornika ovisno o načinu snimanja.
Osim toga, možete promijeniti stavke za prikaz na Brzom izborniku i njihov
redoslijed, u skladu s vašim željama.
Informacije o načinu rada Brzog izbornika potražite na stranici 78.
Registriranje na Brzi izbornik
Promijenite izbornike koji se prikazuju u Brzom izborniku.
Oni mogu biti postavljeni odvojeno za način rada [
] (videozapis), i za druge
načine snimanja (Foto).
1
Odaberite [Q.MENU Settings]
(Postavke BRZOG IZBORNIKA).
●
2
 [ ]  [ ]  [Q.MENU
Settings] (Postavke BRZOG
IZBORNIKA)  [Item Customize
(Photo)] (Prilagodba stavke
(Fotografija) )/[Item Customize (Video)]
(Prilagodba stavke (Videozapis)
Odaberite položaj stavke (od 1
do ).
● Pritisnite  za odabir položaja, a
zatim pritisnite
ili
.
● Odabir je također moguć okretanjem
.
● Smjer na dijagonali također može biti
odabran pomoću upravljačke ručice.












299
13. Prilagođavanje fotoaparata
3
Pronađite funkciju za
registriranje.
● Okrenite
za odabir pod tabulatora
u kojem je funkcija registracije
kategorizirana ( 301) i zatim pritisnite
ili
.
● Također možete odabrati pritiskom na
 za odabir pod tabulatora, pritišćući
 ili okrećući , i zatim pritišćući na .
● Svakim pritiskom na [Q] prebacuje se između tabulatora [1] i [2].
4
Registrirajte stavke izbornika.
● Pritisnite  za odabir stavke i zatim
pritisnite
ili
.
● Odabir je također moguć okretanjem
ili .
• Odaberite stavke s [>] ponovnim odabiranjem
stavke.
300
13. Prilagođavanje fotoaparata
 Stavke izbornika koje je moguće registrirati
[1] Tabulator
[Others (Photo)] (Ostalo (Foto))
[Image Quality] (Kvaliteta slike)
– [Exposure Comp.] (Komp.ekspozicije)
( 196)
– [Sensitivity] (Osjetljivost) ( 199)
– [White Balance] (Balans bijele boje)
( 201)
– [Photo Style] (Stil fotografije) ( 206)
– [Metering Mode] (Način mjerenja) ( 185)
– [Aspect Ratio] (Omjer stranica) ( 89)
– [Picture Quality] (Kvaliteta slike) ( 92)
– [Picture Size] (Veličina slike) ( 90)
– [HLG Photo] (HLG Foto) ( 221)
– [Long Exposure NR] (SB kod duge
ekspozicije) ( 313)
– [Min. Shutter Speed] (Minimalna brzina
zatvarača) ( 314)
– [i.Dynamic Range] (i.Dinamički raspon)
( 314)
– [Filter Effect] (Efekt filtra) ( 211)
– [Exposure Mode] (Mjerenje ekspozicije)
( 251)
–
–
–
–
[Focus/Shutter] (Fokusiranje/
Zatvarač)
– [Sound Rec Level Disp.] (Prikaz razine
snimanja zvuka) ( 250)
– [Sound Rec Level Adj.] (Prilagođ. razine
snimanja zvuka) ( 250)
– [Mic. Directivity Adjust] (Prilagođavanje
usmjerenja mikrofona) ( 262)
– [AF Mode] (Način AF) ( 105)
– [AF Custom Setting(Photo)] (Prilagođene
postavke AF (Foto)) ( 103)
– [AF Custom Setting(Video)] (Prilagođene
postavke AF (Video)) ( 247)
– [Focus Peaking] (Obilježavanje fokusa
bojom) ( 317)
– [Focus Peaking Sensitivity] (Osjetljivost
obilježavanja fokusa bojom) ( 317)
– [1-Area AF Moving Speed] (Brzina
kretanja AF u 1 području) ( 318)
–
–
–
–
[Drive Mode] (Način snimanja) ( 132)
[Bracketing] (Proširivanje) ( 162)
[Silent Mode] (Tihi način) ( 176)
[Image Stabilizer] (Stabilizator slike)
( 179)
[Shutter Type] (Vrsta zatvarača) ( 177)
[Ex. Tele Conv.] (Dodatna Tele konverzija)
( 129)
[Flicker Decrease (Photo)] (Smanjenje
podrhtavanja (Foto)) ( 322)
[Post-Focus] (Naknadno fokusiranje)
( 168)
[Image Format] (Format slike)
– [Motion Pic. Rec Format] (Format
snimanja video zapisa) ( 240)
– [Motion Pic. Rec Quality] (Kvaliteta
snimanja videozapisa) ( 241)
[Audio]
[Others (Video)] (Ostalo (Video))
– [Image Stabilizer] (Stabilizator slike)
( 181)
– [E-Stabilization (Video)] (E-stabilizacija
(Video)) ( 181)
– [Boost I.S. (Video)] (Pojačana I.S. (Video))
( 181)
[Flash] (Bljeskalica)
– [Flash Mode] (Način rada bljeskalice)
( 227)
– [Flash Adjust.] (Prilag.bljeskalice) ( 231)
– [Wireless Flash Setup] (Namještanje
bežične bljeskalice) ( 233)
301
13. Prilagođavanje fotoaparata
[2] Tabulator
[Monitor / Display] (Monitor/ Prikaz)
– [Constant Preview] (Neprekidni
pretpregled) ( 346)
– [Level Gauge] (Mjerač razine) ( 346)
– [Histogram] ( 347)
– [Photo Grid Line] (Linije za pomoć pri
kadriranju fotografije) ( 348)
– [Live View Boost] (Pojačanje pregleda
uživo) ( 349)
– [Monochrome Live View] (Monokromatski
pregled uživo) ( 349)
– [Night Mode] (Noćni način) ( 350)
– [LVF/Monitor Disp. Set] (Namještanje
prikaza Tražila/Monitora) ( 350)
– [Photo/Video Preview] (Pretpregled Foto/
Video) ( 351)
– [Zebra Pattern] (Uzorak zebre) ( 353)
– [HLG View Assist (Monitor)] (Pomoć u
HLG pregledu (Monitor)) ( 354)
– [HLG View Assist (HDMI)] (Pomoć u HLG
pregledu (HDMI)) ( 354)
– [Sheer Overlay] (Puno prekrivanje)
( 354)
– [I.S. Status Scope] (Opseg I.S. statusa)
( 355)
[Lens / Others] (Objektiv/ Ostalo)
– [Focus Ring Control] (Kontrola prstenom
za fokusiranje) ( 355)
[Card/File] (Kartica/ Datoteka)
– [Card Slot Change] (Promjena utora za
karticu) ( 268)
[IN/OUT] (UNUTRA/VAN)
– [Wi-Fi] ( 377)
[Others] (Ostalo)
– [No Setting] (Bez postavke)
 Detaljne postavke brzog izbornika
Promjena prikaza Brzog izbornika i rada
[ ][
IZBORNIKA)
tijekom prikaza izbornika.
]  Odaberite [Q.MENU Settings] (Postavke BRZOG
[Layout Style]
(Stil formata)
[Front Dial Assignment]
(Dodjela prednjeg
kotačića)
Mijenja izgled Brzog izbornika.
[MODE1] (NAČIN1): Istovremeno prikazuje pregled uživo i
izbornik.
[MODE2] (NAČIN2): Prikazuje izbornik preko cijelog zaslona.
Mijenja radnje
u Brzom izborniku.
[Item] (Stavka): Odabire stavke izbornika.
[Value] (Vrijednost): Odabire namještanje vrijednosti.
[Item Customize (Photo)]
Prilagođava Brzi izbornik kako bi prikazao kad je kotačić
(Prilagođavanje stavki
načina namješten na iA/P/A/S/M.
(Foto))
[Item Customize (Video)]
(Prilagođavanje stavki
(Video))
302
Prilagođava Brzi izbornik kako bi prikazao kad je kotačić
načina namješten na
.
13. Prilagođavanje fotoaparata
Prilagođeni način
Načini snimanja i postavke izvornika koje odgovaraju Vašim sklonostima mogu
se registrirati u Prilagođenom načinu. Registrirane postavke možete koristiti
prebacivanjem kotačića načina na načine [C1] do [C3].
Registriranje u Prilagođenom načinu
Možete registrirati trenutno namještene informacije fotoaparata.
U trenutku kupnje, početna postavka izbornika [P] načina registrirane su sa svim
Prilagođenim načinima.
1
2
Postavite na način snimanja i postavke izbornika stanja koje
želite pohraniti.
Odaberite [Save to Custom Mode]
(Pohrani u Prilagođeni način).
●
3
 [ ]  [ ]  [Save to Custom
Mode] (Pohrani u Prilagođeni način)
Registrirajte.
● Odaberite broj za pohranu i zatim
pritisnite
ili
.
● Pritisnite [DISP.] (PRIK.) za promjenu
naziva Prilagođenog načina.
Za informacije o unosu znakova,
pogledajte stranu 376.
• Ne možete registrirati [iA] način u Prilagođenom načinu.
• Popis postavki koje se mogu registrirati u Prilagođenom načinu ( 493)
303
13. Prilagođavanje fotoaparata
 Detaljne postavke Prilagođenog načina
Namjestite jednostavnu uporabu Prilagođenog načina.
Možete stvoriti dodatne nizove Prilagođenog načina i kako dugo će se
zadržavati privremeno promijenjene pojedinosti postavki.
 [ ]  [ ]  Odaberite [Custom Mode Settings] (Postavke
Prilagođenog načina)
[Limit No. of Custom Mode]
(Granični broj Prilagođenog
načina)
Namješta broj Prilagođenih načina koji mogu biti
registrirani pod [C3].
Moguće je registrirati najviše 10 nizova; 3 niza su
dostupna kao početne postavke.
[Edit Title] (Uredi naslov)
Mijenja naziv odabranog Prilagođenog načina.
Moguće je unijeti najviše 22 znaka. Dvobitni znakovi
smatraju se dvama znakovima.
• Za informacije o unosu znakova, pogledajte stranu 376.
[How to Reload Custom
Mode] (Kako ponovno
učitati Prilagođeni način)
Namješta vrijeme u kojem se stavke koje su bile
privremeno namještene poništavaju, a Prilagođeni način
se vraća na registrirane postavke.
[Change Recording Mode]/[Return from Sleep Mode]/
[Turn the Power ON] (Promijeni Način snimanja/
Povratak iz Mirovanja/ UKLJUČIVANJE)
[Select Loading Details]
(Odabir pojedinosti
učitavanja)
Namješta vrste postavki koje se pozivaju pomoću [Load
Custom Mode] (Učitaj Prilagođeni način).
[F / SS / ISO Sensitivity] (F/SS/ISO osjetljivost):
Omogućava pozivanje vrijednosti otvora blende, brzine
zatvarača i postavki ISO osjetljivosti.
[White Balance] (Balans bijele boje): Omogućava
pozivanje postavki balansa bijele boje.
304
13. Prilagođavanje fotoaparata
Uporaba Prilagođenog izbornika
Namjestite kotačić izbornika na jedan
od [C1] do [C3].
● Ako je odabran [C3], bit će pozvan
posljednji korišteni Prilagođeni izbornik.
 [C3] Odabir Prilagođenog izbornika
1 Namjestite kotačić načina na [C3].
2 Pritisnite
.
• Pojavljuje se izbornik odabira Prilagođenog korisnika.
3 Pritisnite  za odabir Prilagođenog
izbornika i zatim pritisnite
ili
.
• Ikona odabranog Prilagođenog izbornika
prikazat će se na zaslonu snimanja.
 Promjena registriranih pojedinosti
Registrirane postavke ne mijenjaju se, čak i kad privremeno promijenite
postavke fotoaparata pomoću kotačića izbornika namještenog na [C1] do [C3].
Za promjenu registriranih pojedinosti, unesite druge preko njih uporabom
[Save to Custom Mode] (Pohrani u Prilagođenom načinu) u (Postavi) izbornika
[Setting] (Postavke).
305
13. Prilagođavanje fotoaparata
Pozivanje postavki
Pozovite registrirane postavke Prilagođenog izbornika za odabrani način
snimanja i prebrišite trenutne postavke tim postavkama.
1
2
Namjestite kotačić načina za uporabu.
Odaberite [Load Custom Mode]
(Učitaj Prilagođeni način).
●
3
 [ ]  [ ]  [Load Custom
Mode] (Učitaj prilagođeni način)
Odaberite Prilagođeni izbornik
koji ćete pozvati.
● Odaberite Prilagođeni izbornik i zatim
pritisnite
ili
.
• Pozivanje Prilagođenih izbornika nije moguće među onima stvorenim iz [P]/[A]/[S]/
[M] načina i onih stvorenih iz [
] načina.
306
13. Prilagođavanje fotoaparata
Moj izbornik
Registrirajte često korištene izbornike u Mom izborniku.
Moguće je registrirati najviše 23 stavke.
Registrirane izbornike moguće je pozvati od [ ] do [
].
Registracija u Mom izborniku
Odaberite izbornik i registrirajte ga u Mom izborniku.
1
2
Odaberite [Add] (Dodaj).
●
[
][
]  [Add] (Dodaj)
Registrirajte.
● Odaberite izbornik za registriranje i
zatim pritisnite
ili
.
 Pozivanje Mog izbornika
Pozovite izbornike registrirane u Mom izborniku.
[
]>
@>
@>
@  Registrirani izbornici
307
13. Prilagođavanje fotoaparata
Uredi Moj izbornik
Možete promijeniti slijed prikaza Mog izbornika i obrisati nepotrebne izbornike.
[
]  Odaberite [
[Add] (Dodaj)
]
Odabire i registrira izbornike koji će se prikazati u Mom izborniku.
[Sorting] (Složi)
Mijenja redoslijed Mog izbornika.
Odaberite izbornike za promjenu, onda namjestite odredište.
[Delete] (Obriši)
Briše izbornike koji su registrirani u Mom izborniku.
[Delete Item] (Obriši stavku): Odabire izbornik, zatim briše.
[Delete All] (Obriši sve): Briše sve izbornike registrirane u Mom
izborniku.
[Display from My
Menu] (Prikaz iz Mog
izbornika)
308
Kod prikazivanja izbornika, prvo prikazuje Moj izbornik.
[ON] (UKLJUČENO): Prikazuje Moj izbornik.
[OFF] (ISKLJUČENO): Prikazuje posljednji korišten izbornik.
13. Prilagođavanje fotoaparata
[Save/Restore Camera Setting] (Pohrani/Vrati
postavke fotoaparata)
Pohranjuje informacije o postavkama fotoaparata na karticu.
Pohranjene informacije o postavkama mogu se učitati u fotoaparat, što Vam
omogućava namještanje istih postavki na više fotoaparata.
 [ ]  [ ]  Odaberite [Save/Restore Camera Setting] (Pohrani/Vrati
postavke fotoaparata)
Postavke: [Card Slot 1(XQD)]/[Card Slot 2(SD)] (Utor kartice 1 (XQD)/ Utor
kartice 2 (SD))
[Save] (Pohrani)
Pohranjuje informacije o postavkama fotoaparata na karticu.
• Kod pohranjivanja novih podataka, odaberite [New File] (Nova
datoteka), a kod pisanja preko postojeće datoteke, odaberite tu
postojeću datoteku.
• Kad je odabrano [New File] (Nova datoteka), prikazuje se zaslon za
odabir naziva datoteke koja će se spremiti.
[OK]
Pohranjuje koristeći naziv datoteke na zaslonu.
[Change the
file name]
(Promijeni
naziv datoteke)
[Load] (Učitaj)
[Delete] (Obriši)
Mijenja naziv datoteke i pohranjuje datoteku.
• Dostupni znakovi: slova (velika), brojevi, do 8
znakova
• Za informacije o načinu unosa znakova,
pogledajte stranu 376.
Učitava informacije o postavkama s kartice u fotoaparat.
Briše informacije o postavkama s kartice.
• Mogu se učitati samo informacije o postavkama istog modela.
• Na jednoj je kartici moguće pohraniti do 10 razina informacija o postavkama.
• Popis funkcija za koje je moguće pohranjivanje informacija o postavkama ( 493)
309
14.
14. Vodič kroz izbornike
Vodič kroz izbornike
Ovo poglavlje daje popis izbornika i početnih postavki. Izbornici koji su detaljno
objašnjeni u drugim poglavljima označeni su brojevima stranica.
• Za informacije o načinima rada izbornika, pogledajte stranu 80.
• Za informacije o načinima unosa znakova, pogledajte stranu 376.
Izbornik [Photo] (Foto) ( 311)
Izbornik [Setup] (Postavke) ( 356)
Izbornik [Video] ( 325)
[My Menu] (Moj izbornik) ( 307)
Izbornik [Custom] (Prilagođeno)
( 332)
310
Izbornik [Playback] (Reprodukcija)
( 368)
14. Vodič kroz izbornike
Izbornik [Photo] (Foto)
[Image Quality] (Kvaliteta slike)
 312
[Flash Synchro] (Sinkronizacija bljeskalice)  230
 206
[Manual Flash Adjust.] (Ručno podeš.
fokusa)
 227
[Metering Mode]
(Način mjerenja)
 185
[Auto Exposure Comp.] (Automatska
komp.ekspozicije)
 232
[Aspect Ratio] (Omjer stranica)
 89
[Picture Quality] (Kvaliteta slike)
 92
[Red-Eye Removal] (Uklanjanje crvenih
očiju)
 232
[Picture Size] (Veličina slike)
 90
[Wireless] (Bežično)
 234
[HLG Photo] (HLG Foto)
 221
[Wireless Channel] (Bežični program)
 234
[High Resolution Mode] (Način visoke
razlučivosti)
 217
[Wireless FP] (Bežična FP)
 236
[Long Exposure NR] (SB tijekom duge
ekspozicije)
 236
 313
[Communication Light] (Komunikacijsko
svjetlo)
[Wireless Setup] (Bežične postavke)
 235
[ISO Sensitivity (photo)] (ISO osjetljivost
(foto))
 313
[Min. Shutter Speed] (Min. brzina
zatvarača)
 314
[i.Dynamic Range] (i.Dinamički
raspon)
[Photo Style] (Stil fotografije)
[Others (Photo)] (Ostalo (Foto))
 320
[Bracketing] (Proširivanje)
 162
[Silent Mode] (Tihi način)
 176
 314
[Image Stabilizer] (Stabilizator
slike)
 181
[Vignetting Comp.] (Komp.
vinjeta)
 315
[Burst Shot 1 Setting] (Postavka snimanja
u nizu 1)
 133
 137
[Diffraction Compensation]
(Kompenzacija difrakcije)
 315
[Burst Shot 2 Setting] (Postavka snimanja
u nizu 2)
 133
 137
[Filter Settings] (Postavke filtra)
 211
[Shutter Type] (Vrsta zatvarača)
 177
[Focus] (Fokusiranje)
 316
[Shutter Delay] (Odgoda zatvarača)
 321
[Ex. Tele Conv.] (Dodatna Tele konverzija)
 129
[Time Lapse/Animation] (Protok vremena/
Animacija)
 152
 155
[Self Timer] (Odbrojavanje)
 160
[Flicker Decrease (Photo)] (Smanjenje
podrhtavanja (Foto))
 322
[6K/4K PHOTO] (6K/4K FOTO)
 137
[Post-Focus] (Naknadno fokusiranje)
 168
[Multiple Exposure] (Višestruka
ekspozicija)
 323
[AF Custom Setting(Photo)] (Prilagođene
postavke AF (Foto))
 103
[AF Assist Light] (Svjetlo za pomoć pri AF)
 316
[Focus Peaking] (Obilježavanje
fokusa bojom)
 317
[1-Area AF Moving Speed]
(Brzina pomicanja AF 1
područje)
[Flash] (Bljeskalica)
 318
 318
[Flash Mode] (Način bljeskalice)
 227
[Firing Mode] (Način okidanja)
 226
[Flash Adjust.] (Prilag. bljeskalice)
 231
:
Stavke izbornika zajedničke izbornicima [Photo] (Foto) i [Video].
Njihove su postavke sinkronizirane.
311
14. Vodič kroz izbornike
:
Početne postavke
¨
[Image Quality] (Kvaliteta slike)
[Photo Style] (Stil
fotografije)
[Standard]/[Vivid] (Živahno) /[Natural] (Prirodno) /[Flat]
(Ravno) /[Landscape] (Krajolik)/
[Portrait] (Portret) /[Monochrome] (Monokromatsko) /
[L.Monochrome] (L.Monokromatsko) /
[L.Monochrome D] (L.Monokromatsko D) /[Cinelike D] (Kino
prikaz D) /[Cinelike V] (Kino prikaz V)/
[Like709] (Kao 709) /[Standard(HLG)] (Standardno (HLG)) /
[Monochrome(HLG)] (Monokromatsko (HLG))/
[MY PHOTO STYLE 1] (Moj foto stil 1) do [MY PHOTO
STYLE 10] (Moj foto stil 10)
¨
 206
Možete odabrati završne postavke slika kako bi odgovarale
Vašim subjektima i stilovima izražavanja.
>
@>
@>
@>
@
[Metering Mode]
(Način mjerenja)
Vrsta optičkog mjerenja kojom se mjeri svjetlina može se
promijeniti.
[Aspect Ratio]
(Omjer stranica)
>@`>@>@>@>@>@
[Picture Quality]
(Kvaliteta slike)
[Picture Size]
(Veličina slike)
[HLG Photo]
Možete odabrati omjer stranica slike.
[FINE] (FINO) /[STD.] (STANDARD) /[RAW+FINE]
(RAW+FINO) (/[RAW+STD.] (RAW+STANDARD) /[RAW]
Namješta kompresiju koja se koristi za pohranjivanje
fotografija.
[L]/[M]/[S]
Namješta veličinu slika fotografije.
[8K-Res.] (8K razlučivost) /[4K-Res.] (4K razlučivost) /[OFF]
(ISKLJUČENO)
Snima fotografije u HLG formatu sa širokim dinamičkim
rasponom.
 185
 89
 92
 90
 221
[Start] (Pokreni)
[High Resolution
Mode] (Način
visoke
razlučivosti)
[Simul Record Normal Shot]
(Istovremeno snimanje
normalna snimka)
[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/
ISKLJUČENO)
[Shutter Delay] (Odgoda
zatvarača)
[30 SEC] (30 sekundi) do
[1/8 SEC] (1/8 sekundi)
([2 SEC] (2 sekunde) /
[OFF] (ISKLJUČENO)
[Motion Blur Processing]
[MODE1] (NAČIN 1)/
(Obrada zamućenosti pokreta) [MODE2] (NAČIN 2)
Spaja fotografije s visokom razlučivošću iz više snimljenih
slika.
312
 217
14. Vodič kroz izbornike
¨
[Image Quality] (Kvaliteta slike)
¨
[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
[Long Exposure
NR] (SB kod duge
ekspozicije)
[ISO Sensitivity
(photo)] (ISO
osjetljivost (foto))
Fotoaparat automatski uklanja buku nastalu kod snimanja
fotografija uz malu brzinu zatvarača.
• Tijekom uklanjanja buke ne može se snimiti sljedeća
fotografija.
• Kad se koriste sljedeće funkcije, [Long Exposure NR] (SB
kod duge ekspozicije) nije dostupno:
– Snimanje videa /[6K/4K PHOTO] (6K/4K FOTO) /[PostFocus] (Naknadno fokusiranje)
– [ELEC.] (ELEKTR.) (Osim [ELEC.+NR])
(ELEKTR.+SB) /[Silent Mode] (Tihi način) /[High
Resolution Mode] (Način visoke razlučivosti)
• Ova stavka izbornika može se dodijeliti funkcijskom
gumbu. ( 286)
[ISO Auto Lower Limit
Setting] (Namještanje donje
granice automatskog ISO)
[100] do [12800]
[ISO Auto Upper Limit
Setting] (Namještanje gornje
granice automatskog ISO)
[AUTO] (AUTOMATSKI)/
[200] do [25600]
‒
‒
Namješta donje i gornje granice ISO osjetljivosti kad je ISO
osjetljivost namještena na [AUTO] (AUTOMATSKI).
313
14. Vodič kroz izbornike
[Image Quality] (Kvaliteta slike)
¨
¨
[AUTO] (AUTOMATSKI)/[1/16000] do [1/1]
[Min. Shutter
Speed] (Minimalna
brzina zatvarača)
Namješta minimalnu brzinu zatvarača kad je ISO
osjetljivost namještena na [AUTO] (AUTOMATSKI).
• Brzina zatvarača može biti manja od namještene
vrijednosti tijekom snimanja kod kojeg nije moguće
postići odgovarajuću ekspoziciju.
• Ova stavka izbornika može se dodijeliti funkcijskom
gumbu. ( 286)
‒
[AUTO] (AUTOMATSKI)/[HIGH] (VISOK) /[STANDARD]/
[LOW] (NIZAK)/[OFF] (ISKLJUČENO)
[i.Dynamic Range]
(i.Dinamički
raspon)
314
Kontrast i ekspozicija kompenziraju se kad je velika razlika
svjetline između pozadine i subjekta itd.
• Efekt kompenzacije možda neće biti moguće postići,
ovisno o uvjetima snimanja.
• Kad se koriste sljedeće funkcije, [i.Dynamic Range]
(i.Dinamički raspon) nije dostupan:
– [Like709]/[Standard(HLG)]/[Monochrome(HLG)]
([Photo Style])
– [Filter Settings] (Postavke filtra)
• Ova stavka izbornika može se dodijeliti funkcijskom
gumbu. ( 286)
‒
14. Vodič kroz izbornike
¨
[Image Quality] (Kvaliteta slike)
¨
[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
[Vignetting Comp.]
(Komp.vinjete)
Kad periferija zaslona potamni radi karakteristika objektiva,
možete snimiti fotografije s ispravljenom svjetlinom
periferije zaslona.
• Efekt kompenzacije možda se neće postići, ovisno o
uvjetima snimanja.
• Buka na periferiji snimke može se isticati kod veće ISO
osjetljivosti.
• Kad se koriste sljedeće funkcije, [Vignetting Comp.]
(Komp.vinjete) nije dostupna:
– [Ex. Tele Conv.] (Dodatna Tele konverzija)
– [High Speed Video] (Video velike brzine)
– [APS-C]/[PIXEL/PIXEL] ([Image Area of Video])
(Područje slike videa)
‒
[AUTO] (AUTOMATSKO)/[OFF] (ISKLJUČENO)
[Diffraction
Compensation]
(Kompenzacija
difrakcije)
[Filter Settings]
(Postavke filtra)
Fotoaparat povećava razlučivost slike ispravljanjem
zamućenosti nastale radi difrakcije kad je otvor blende
zatvoren.
• Efekt kompenzacije možda se neće postići, ovisno o
uvjetima snimanja.
• Kod veće ISO osjetljivosti može se isticati buka.
[Filter Effect] (Efekt filtra)
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF]
(ISKLJUČENO)/[SET]
(NAMJESTI)
[Simultaneous Record
w/o Filter] (Istovremeno
snimanje s/bez filtra)
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF]
(ISKLJUČENO)
‒
 211
Ovaj način snima uz dodatne efekte slike (filtre).
315
14. Vodič kroz izbornike
[Focus] (Fokusiranje)
[AF Custom
Setting(Photo)]
(Prilagođeno
namještanje AF
(Foto)
¨
[Set 1]/[Set 2]/[Set 3]/[Set 4] (Namjesti 1/ Namjesti 2/
Namjesti 3/ Namjesti 4)
Odabire mogućnosti rada AF kad se snima uz uporabu
[AFC] koji odgovaraju subjektu i sceni
¨
 103
[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/ ISKLJUČENO)
[AF Assist Light]
(Svjetlo za pomoć
pri AF)
316
Kod snimanja u uvjetima slabog osvjetljenja, pritisak gumba
zatvarača do pola uključuje svjetlo za pomoć pri AF, što
olakšava fokusiranje fotoaparata.
• Učinkoviti domet svjetla za pomoć pri AF razlikuje se,
ovisno o korištenom objektivu.
– Kad je postavljen zamjenjivi objektiv (S-R24105) i
postavljen na Široko:
Približno 1,0 m (3,3 stope) do 30 m (9,8 stopa)
• Uklonite poklopac objektiva.
• Svjetlo za pomoć pri AF malo je blokirano ako se koristi
zamjenjivi objektiv (S-R24105), ali to ne utječe na rad.
• Svjetlo za pomoć pri AF može biti jako blokirano i može
postati teže fokusirati kad se koristi objektiv većeg
promjera.
• Kad se koristi [Silent Mode] (Tihi način), [AF Assist
Light] (Svjetlo za pomoć pri AF) fiksirano je na [OFF]
(ISKLJUČENO).
‒
14. Vodič kroz izbornike
[Focus] (Fokusiranje)
¨
¨
[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/ ISKLJUČENO)
[SET] (NAMJESTI)
[Focus Peaking Sensitivity]
(Osjetljivost označavanja
fokusa bojom)
[Display Color] (Prikaži boju)
[Display While AFS]
(Prikaži tijekom AFS)
[Focus Peaking]
(Obilježavanje
fokusa bojom)
Tijekom ručnog fokusiranja, dio u fokusu (dio na zaslonu, s
jasnim vanjskim crtama) označen je bojom.
• Ako je [Focus Peaking Sensitivity] (Osjetljivost
označavanja fokusa bojom) prilagođena u negativnom
smjeru, dijelovi koji će biti naglašeni su manji, što Vam
omogućava postizanje preciznijeg fokusa.
• Pomoću [Display Color] (Prikaži boju), možete namjestiti
prikazanu boju dijela u fokusu.
• Ako je [Display While AFS] (Prikaži tijekom AFS)
namješteno na [ON] (UKLJUČENO), kad se gumb
zatvarača pritisne do pola u načinu fokusiranja [AFS],
možete prikazati Označavanje bojom.
• Možete prikazati dodirni tabulator ( 340) i zatim
pritisnuti [
] u [ ] za prebacivanje [ON]/[OFF]
(UKLJUČENO/ISKLJUČENO).
• Kad se koristi [Rough Monochrome] (Grubo
monokromatsko) u [Filter Settings] (Postavkama filtra),
[Focus Peaking] (Označavanje fokusa bojom) nije
dostupno.
• Kad se koristi [Live View Boost] (Pojačanje pregleda
uživo), [Focus Peaking] (Označavanje fokusa bojom) nije
dostupno.
• Ovu stavku izbornika moguće je dodijeliti funkcijskom
gumbu. ( 286)
‒
317
14. Vodič kroz izbornike
[Focus] (Fokusiranje)
¨
¨
[FAST]/[NORMAL] (BRZO/NORMALNO)
[1-Area AF Moving
Speed] (Brzina
kretanja AF u 1
području)
[Firing Mode]
(Način okidanja)
[Flash Adjust.]
(Prilag.bljeskalice)
`>‰@>
@>
@>
@>Œ@
Namješta način rada bljeskalice.
¨
 227
[TTL]/[MANUAL] (TTL/RUČNO)
Možete odabrati želite li namjestiti rad bljeskalice
automatski ili ručno.
 226
[‒3 EV] do [+3 EV] ([±0 EV])
Kad je [Firing Mode] (Način okidanja) namješten na [TTL],
možete prilagoditi jakost bljeskalice.
[Flash Synchro]
(Sinkronizacija
bljeskalice)
[1ST]/[2ND]
[Manual Flash
Adjust.] (Ručno
prilag.bljeskalice)
[1/1] do [1/128]
[Auto Exposure
Comp.] (Komp.
automatske
ekspozicije)
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF] (ISKLJUČENO)
318
].
¨
[Flash] (Bljeskalica)
[Flash Mode]
(Način bljeskalice)
‒
Namješta brzinu kod kretanja u jednom području AF.
Ovo radi kad je AF način namješten na [
], [
] ili [
• Ova stavka izbornika može se dodijeliti funkcijskom
gumbu. ( 286)
Namješta način rada bljeskalice na sinkronizaciju druge
zavjese.
Kad je [Firing Mode] (Način okidanja) namješten na
[MANUAL] (RUČNO), možete namjestiti jakost bljeskalice.
Automatski prilagođava jakost bljeskalice, povezano s
vrijednošću kompenzacije ekspozicije.
 231
 230
 227
 232
14. Vodič kroz izbornike
¨
[Flash] (Bljeskalica)
[Red-Eye
Removal]
(Uklanjanje efekta
crvenih očiju)
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF] (ISKLJUČENO)
[Wireless]
(Bežično)
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF] (ISKLJUČENO)
Kad je [Flash Mode] (Način bljeskalice) namješten na [
]
ili [
], fotoaparat automatski otkriva crvene oči i ispravlja
podatke snimke.
Omogućava snimanje uz uporabu bežične bljeskalice.
[1CH]/[2CH]/[3CH]/[4CH]
[Wireless Channel]
Namješta kanal koji će se koristiti tijekom snimanja pomoću
(Bežični kanal)
bežične bljeskalice.
[Wireless FP]
(Bežični FP)
[Communication
Light]
(Komunikacijsko
svjetlo)
¨
 232
 234
 234
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF] (ISKLJUČENO)
Koristi FP okidanje za vanjsku bljeskalicu kod snimanja
pomoću bežične bljeskalice.
[HIGH]/[STANDARD]/[LOW] (VISOKO/STANDARDNO/
NISKO)
 236
 236
Namješta snagu komunikacijskog svjetla.
[External Flash] (Vanjska
bljeskalica)
[Wireless Setup]
[A Group]/[B Group]/ [C
(Bežične postavke)
Group] (A Grupa/ B Grupa/
C Grupa)
[Firing Mode]/[Flash Adjust.]/
[Manual Flash Adjust.]
(Način okidanja/ Prilag.
bljeskalice/ Ručno prilag.
bljeskalice)
[Firing Mode]/[Flash Adjust.]/
[Manual Flash Adjust.]
(Način okidanja/ Prilag.
bljeskalice/ Ručno prilag.
bljeskalice)
 235
Namješta pojedinosti snimanja pomoću bežične bljeskalice.
319
14. Vodič kroz izbornike
¨
[Others (Photo)] (Ostalo (Foto))
[Bracketing Type]
(Vrsta proširivanja)
[Bracketing]
(Proširivanje)
>
>
@>
@>
@>
@
@`>2))@ (ISKLJUČENO)
[More Settings] (Više postavki)
¨
 162
Možete snimiti više fotografija uz istovremeno
prilagođavanje postavke.
[Silent Mode]
(Tihi način)
[Image Stabilizer]
(Stabilizator slike)
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF] (ISKLJUČENO)
 176
Istovremeno onemogućava sve radne zvukove i
uključivanje svjetla.
[Operation Mode]
(Način rada)
`>
>
@>
@>
@
@>2))@ (ISKLJUČENO)
[Body(B.I.S.) /Lens(O.I.S.)]
(Tijelo (B.I.S.) / (Objektiv
(O.I.S.)
>
@`>
[When to Activate] (Kad se
aktivira)
[ALWAYS] (UVIJEK)/
[HALFSHUTTER]
(ZATVARAČ DO POLA)
[E-Stabilization (Video)]
(E-stabilizacija (Video))
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF]
(ISKLJUČENO)
[Boost I.S. (Video)]
(Pojačana stabilizacija slike
(Video))
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF]
(ISKLJUČENO)
[Focal Length Set]
(Namještanje fokalne
dužine)
[0.1 mm] do [1000.0 mm]
([35.0 mm])
@
 179
Konfigurira postavke stabilizatora slike.
[Burst Shot 1
Setting] (Postavka
snimanja u nizu 1)
[Burst Shot 2
Setting] (Postavka
snimanja u nizu 2)
[Shutter Type]
(Vrsta zatvarača)
320
[
]/[H]/[M]/[L]
Namješta snimanje u nizu načina snimanja [
[
].
]/[H]/[M]/[L]
Namješta snimanje u nizu načina snimanja [
].
[AUTO] (AUTOMATSKI)/[MECH.] (MEHANIČKI)/
[EFC] (EFC)/[ELEC.] (ELEKTRIČNI)/[ELEC.+NR]
(ELEKTRIČNI+SB)
Odabire vrstu zatvarača koji će se koristiti za snimanje
fotografija.
 133
 137
 133
 137
 177
14. Vodič kroz izbornike
¨
[Others (Photo)] (Ostalo (Foto))
¨
[8SEC]/[4SEC]/[2SEC]/[1SEC]/[OFF] (ISKLJUČENO)
[Shutter Delay]
(Odgoda
zatvarača)
[Ex. Tele Conv.]
(Dodatna Tele
konverzija)
Za smanjenje trešnje fotoaparata i zamućenja koje uzrokuje
zatvarač, zatvarač se otpušta nakon određenog vremena
nakon pritiska gumba zatvarača.
• Kad se koriste sljedeće funkcije, [Shutter Delay] (Odgoda
zatvarača) nije dostupna:
– Snimanje video zapisa/[6K/4K PHOTO] (6K/4K FOTO)/
[Post-Focus] (Naknadno fokusiranje)
– [High Resolution Mode] (Način visoke razlučivosti)
[ZOOM] (ZUMIRANJE)/[TELE CONV.] (TELE
KONVERZIJA)/[OFF] (ISKLJUČENO)
Možete snimati snimke koje su povećane više od onoga
što je dostupno pomoću optičkog zumiranja, bez smanjenja
kvalitete slike.
[Mode] (Način)
[Time Lapse/
Animation]
(Odgoda vremena/
Animacija)
[Self Timer]
(Odbrojavanje)
‒
[Time Lapse Shot]
(Snimanje prolaska
vremena)
[Stop Motion Animation]
(Animacija fotografije)
Snimanje prolaska vremena automatski pokreće/zaustavlja
snimanje u namještenim vremenskim intervalima.
Animacija fotografije omogućuje Vam snimanje fotografija
tijekom kretanja subjekta malo po malo.
`>
@>
 129
@>
@
Namješta trajanje odbrojavanja.
 152
 155
 160
321
14. Vodič kroz izbornike
¨
[Others (Photo)] (Ostalo (Foto))
¨
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF] (ISKLJUČENO)
[Flicker Decrease
(Photo)]
(Smanjenje
podrhtavanja
(Foto))
Otkriva podrhtavanje, kao što je ono pod fluorescentnim
svjetlom i snima uz uporabu vremena koje to smanjuje na
najmanju mjeru.
• Efekt smanjenja možda neće biti moguće postići, ovisno
o uvjetima snimanja.
• Kad radi Smanjenje podrhtavanja, ikona [FLICKER]
(PODRHTAVANJE) bit će prikazana žuto na zaslonu
snimanja.
• Kad se koriste sljedeće funkcije, [Flicker Decrease
(Photo)] (Smanjenje podrhtavanja (Foto)) nije dostupno:
– Snimanje video zapisa/[6K/4K PHOTO] (6K/4K FOTO)
/[Post-Focus] (Naknadno fokusiranje)
• Kad se koriste sljedeće funkcije, [Flicker Decrease
(Photo)] (Smanjenje podrhtavanja (Foto)) nije dostupno.
– [ELEC.]/[Silent Mode] (ELEKTR./Tihi način)
• Ovu stavku izbornika moguće je dodijeliti funkcijskom
gumbu. ( 286)
[Picture Size / Burst Speed]
(Veličina slike/Brzina
snimanja niza)
[6K 18M]/[4K H 8M]/
[4K 8M]
[Rec Method] (Način
snimanja)
[6K/4K Burst]/[6K/4K
Burst(S/S)]/[6K/4K PreBurst] (6K/4K Snimanje
u nizu)/ (6K/4K Snimanje
u nizu (S/S))/ (6K/4K
Predsnimanje u nizu)
[6K/4K PHOTO]
(6K/4K FOTO)
[Pre-Burst Recording]
(Predsnimanje u nizu)
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF]
(ISKLJUČENO)
Namješta 6K/4K snimke.
Snimke izdvojene iz datoteke u nizu uz uporabu snimanja u
nizu velike brzine možete snimiti.
322
‒
 137
14. Vodič kroz izbornike
¨
[Others (Photo)] (Ostalo (Foto))
¨
[6K 18M]/[4K 8M]/[OFF] (ISKLJUČENO)
[Post-Focus]
(Naknadno
fokusiranje)
Snimanje fotografija u nizu s istom kvalitetom kao i kod
6K/4K fotografija uz automatsko mijenjanje položaja
fokusa.
Nakon snimanja možete odabrati položaj fokusa za
fotografije koje ćete pohraniti.
 168
[Start] (Pokretanje)
[Multiple
Exposure]
(Višestruka
ekspozicija)
[Auto Gain] (Automatsko
dodavanje)
[ON]/[OFF]
(UKLJUČENO/
ISKLJUČENO)
[Overlay] (Prekrivanje)
[ON] (UKLJUČENO)/
[OFF] (ISKLJUČENO)
Možete primijeniti efekti ekvivalentan onome četiri
ekspozicije na jednoj slici.
[Start] (Pokretanje): Pokreće ekspoziciju za višestruku
ekspoziciju.
[Auto Gain] (Automatsko dodavanje): Automatski
prilagođava svjetlinu, u skladu s brojem slika.
[Overlay] (Prekrivanje): Omogućava višestruku
ekspoziciju za snimljene RAW slike. Nakon odabira [Start]
(Pokretanja), prikazuje se zaslon odabira za slaganje slika.
• Nakon odabira [Start] (Pokretanja), pritisak na gumb
zatvarača do kraja pokreće višestruku ekspoziciju.
• Pretpregled se prikazuje za svaku snimku, a dostupne su
sljedeće radnje:
– [Next] (Sljedeće) (Istu
radnju možete provesti ako
do pola pritisnete gumb
1H[W
zatvarača.)
5HWDNH
– [Retake] (Ponovno snimi)
([LW
– [Exit] (Izlaz): Snima snimku
i završava snimanje s
višestrukom ekspozicijom.
‒
323
14. Vodič kroz izbornike
[Others (Photo)] (Ostalo (Foto))
[Multiple
Exposure]
(Višestruka
ekspozicija)
(Nastavak)
324
¨
• Snimanje fotografije automatski će zaustaviti snimanje s
višestrukom ekspozicijom.
• Kako biste završili snimanje s višestrukom ekspozicijom
prije početka snimanja, pritisnite [Q] na zaslonu
snimanja.
• Informacije o snimanju posljednje snimke bit će
pohranjene kao informacije o snimanju za snimke
snimljene s višestrukom ekspozicijom.
• [Overlay] (Prekrivanje) se može namjestiti samo za RAW
snimke snimljene pomoću fotoaparata.
• Za RAW snimke snimljene uz uporabu sljedećih funkcija,
[Overlay] (Prekrivanje) se ne može namjestiti:
– [65:24]/[2:1] ([Aspect Ratio]) (Omjer stranica)
– [HLG Photo] (HLG Foto)
• Kad se koriste sljedeće funkcije, [Multiple Exposure]
(Višestruka ekspozicija) nije dostupna:
– [Time Lapse Shot] (Snimanje prolaska vremena)
– [Stop Motion Animation] (Animacija fotografije)
– [High Resolution Mode] (Način visoke razlučivosti)
– [Filter Settings] (Postavke filtra)
• Kod uporabe APS-C objektiva, [Multiple Exposure]
(Višestruka ekspozicija) nije dostupna.
¨
‒
14. Vodič kroz izbornike
Izbornik [Video]
[Image Quality] (Kvaliteta slike)
 326
[Exposure Mode] (Način ekspozicije)
 251
[Photo Style] (Stil fotografije)
 206
[Metering Mode] (Način
mjerenja)
 185
[ISO Sensitivity (video)] (ISO osjetljivosti
(video))
 326
[Flicker Decrease (Video)] (Smanjenje
podrhtavanja (Video))
[Audio]
 329
[Sound Rec Level Disp.] (Prikaz razine
snimanja zvuka)
 250
[Sound Rec Level Adj.] (Prilagođavanje
razine snimanja zvuka)
 250
[Sound Rec Level Limiter] (Graničnik
razine snimanja zvuka)
 250
 327
[Wind Noise Canceller] (Smanjenje buke
vjetra)
 330
[i.Dynamic Range] (i.Dinamički
raspon)
[Wind Cut] (Utišavanje vjetra)
 263
 314
[Mic Socket] (Ulaz mikrofona)
 261
[Vignetting Comp.] (Komp.
vinjete)
 315
[Special Mic.] (Specijalni mikrofon)
 262
[Diffraction Compensation]
(Kompenzacija difrakcije)
 264
 315
[XLR Mic Adaptor Setting] (Postavke XLR
prilagodnika mikrofona)
[Sound Output] (Izlaz zvuka)
 265
[Filter Settings] (Postavke filtra)
 211
[Auto Exposure in P/A/S/M] (Automatska
ekspozicija u P/A/S/M)
 328
[CreativeVideo Combined Set.]
(Kombinirane postavke kreativnog videa)
 253
[Image Format] (Format slike)
 328
[Rec Quality] (Kvaliteta snimanja)
 241
[High Speed Video] (Video velike brzine)
 254
[Rec. File Format] (Format snimljene
datoteke)
 241
[Luminance Level] (Razina osvjetljenja)
 248
[Focus] (Fokusiranje)
[HDMI Rec Output] (Izlaz HDMI snimke)
[Others (Video)] (Ostalo (Video))
 260
 331
[Image Stabilizer] (Stabilizator
slike)
 181
[Image Area of Video] (Područje slike
videa)
 245
 329
[AF Custom Setting(Video)] (Prilagođene
postavke AF (Video))
 247
[Continuous AF] (Neprekidno AF)
 246
[Focus Peaking] (Označavanje
fokusa bojom)
 317
[1-Area AF Moving Speed]
(Brzina kretanja AF u 1 području)
 318
:
[Monitor / Display] (Monitor/ Prikaz)  331
Stavke izbornika zajedničke izbornicima [Photo] (Fotografije) i [Video].
Njihove su postavke sinkronizirane.
325
14. Vodič kroz izbornike
:
Početne postavke
[Image Quality] (Kvaliteta slike)
[P]/[A]/[S]/[M]
[Exposure Mode]
(Način ekspozicije) Namješta način ekspozicije koji će se koristiti u [
načinu.
[Photo Style] (Stil
fotografije)
¨
¨
]
 251
[Standard] (Standardno) /[Vivid] (Živahno) /[Natural]
(Prirodno) /[Flat] (Ravno) /[Landscape]/ (Krajolik)
[Portrait] (Portret) /[Monochrome] (Monokromatsko) /
[L.Monochrome] (L. Monokromatsko) / [L.Monochrome
D] (L.Monokromatsko)/ [Cinelike D] (Kino prikaz D) /
[Cinelike V] (Kino prikaz V) / [Like709]/[Standard(HLG)]/
[Monochrome(HLG)] (Monokromatsko HLG) / [MY PHOTO
STYLE 1] (MOJ FOTO STIL 1) do [MY PHOTO STYLE 10]
(MOJ FOTOSTIL 10)
 206
Možete odabrati završne postavke slika koje odgovaraju
Vašim subjektima i stilovima izražavanja.
>
[Metering Mode]
(Način mjerenja)
[ISO Sensitivity
(video)] (ISO
osjetljivost
(video))
@>
@>
@>
@
Vrsta optičkog mjerenja kojom se mjeri svjetlina može se
promijeniti.
[ISO Auto Lower Limit
Setting] (Namještanje donje
granice automatskog ISO)
[100] do [12800]
[ISO Auto Upper Limit
Setting] (Namještanje gornje
granice automatskog ISO)
[AUTO] (AUTOMATSKI)/
[200] do [25600]
Namješta donje i gornje granice ISO osjetljivosti kad je ISO
osjetljivost namještena na [AUTO] (AUTOMATSKI).
326
 185
‒
14. Vodič kroz izbornike
¨
[Image Quality] (Kvaliteta slike)
¨
[1/50]/[1/60]/[1/100]/[1/120]/[OFF] (ISKLJUČENO)
[Flicker Decrease
(Video)]
(Smanjenje
podrhtavanja
(Video))
[i.Dynamic Range]
(i.Dinamički
raspon)
Brzina zatvarača može se fiksirati kako bi se smanjilo
podrhtavanje ili crte na video zapisu.
• Kad je [Auto Exposure in P/A/S/M] (Automatska
ekspozicija u P/A/S/M) namještena na [OFF]
(ISKLJUČENO), [Flicker Decrease (Video)] (Smanjenje
podrhtavanja (Video)) nije dostupno.
[AUTO] (AUTOMATSKI) /[HIGH] (VISOKO) /[STANDARD]/
[LOW] (NISKO)/[OFF] (ISKLJUČENO)
Kontrast i ekspozicija su kompenzirani kad je razlika
svjetline između pozadine i subjekta velika itd.
‒
 314
[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
[Vignetting Comp.]
(Komp. vinjete)
Kad periferija zaslona potamni radi značajki objektiva, slike
možete snimati sa korigiranom svjetlinom periferije zaslona.
 315
[AUTO] (AUTOMATSKI)/[OFF] (ISKLJUČENO)
[Diffraction
Compensation]
(Kompenzacija
difrakcije)
[Filter Settings]
(Postavke filtra)
Fotoaparat podiže razlučivost slike korekcijom zamućenosti
uzrokovane difrakcijom kad je otvor blende zatvoren.
[Filter Effect] (Efekt filtra)
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF]
(ISKLJUČENO)/[SET]
(NAMJESTI)
[Simultaneous Record
w/o Filter] (Istovremeno
snimanje s/bez filtra)
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF]
(ISKLJUČENO)
 315
 211
Ovaj način snima s dodatnim efektima slike (filtrima).
327
14. Vodič kroz izbornike
¨
[Image Quality] (Kvaliteta slike)
¨
[ON] (Zap.)/[OFF] (Vyp.)
[Auto Exposure
in P/A/S/M]
(Automatska
ekspozicija u
P/A/S/M)
[CreativeVideo
Combined Set.]
(Kombinirano
namj.kreativnog
videa)
Auto Exposure in P/A/S/M] (Automatska ekspozicija u
P/A/S/M) ( 238)
[ON] (UKLJUČENO): Snima s vrijednostima koje
automatski namjesti fotoaparat.
[OFF] (ISKLJUČENO): Snima s ručno namještenim
vrijednostima.
[F/SS/ISO/Exposure
Comp.] (F/SS/ISO/ Komp.
ekspozicije)
`>
@>
@
[White Balance] (Balans
bijele boje)
`>
@>
@
[Photo Style] (Stil fotografije) `>
@>
@
[Metering Mode] (Način
mjerenja)
`>
@>
@
`>
@>
@
[AF Mode] (Način AF)
Sadržaj namješten u [
snimanja fotografija.
[High Speed
Video] (Video
velike brzine)
¨
¨
Namješta kvalitetu slike video snimke.
 241
[180/30p FHD]/[150/25p FHD]/[120/30p FHD]/[100/25p
FHD]/[60/30p 4K]/[50/25p 4K]/[48/23.98p 4K]/[OFF]
(ISKLJUČENO)
 254
Snima usporene video zapise u MP4 formatu provedbom
ultra brzog snimanja.
[Rec. File Format]
(Format snim.
datoteke)
[AVCHD]/[MP4]
[Luminance
Level] (Razina
osvijetljenosti)
[0-255]/[16-255]
328
 253
] načinu može se odvojiti tijekom
[Image Format] (Format slike)
[Rec Quality]
(Kvaliteta
snimanja)
‒
Namješta format datoteke snimanja videa.
Možete namjestiti raspon osvijetljenosti kako bi odgovarao
svrsi video zapisa.
 241
 248
14. Vodič kroz izbornike
¨
[Focus] (Fokusiranje)
¨
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF] (ISKLJUČENO)
[AF Custom Setting
(Video)] (Prilagođene
postavke AF (Video))
[Continuous AF]
(Neprekidno AF)
[SET]
(NAMJESTI)
[AF Speed] (Brzina AF) /[AF
Sensitivity] (Osjetljivost AF)
 247
Možete fino prilagoditi način fokusiranja za snimanje
videa pomoću [Continuous AF] (Neprekidnog AF).
[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
 246
Možete odabrati kako namjestiti fokusiranje u AF
tijekom snimanja video zapisa.
[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
[SET]
(NAMJESTI)
[Focus Peaking]
(Označavanje fokusa
bojom)
[Focus Peaking Sensitivity]
(Osjetljivost označavanja fokusa
bojom)
[Display Color] (Prikaži boju)
 317
[Display While AFS] (Prikaži
tijekom AFS)
Tijekom ručnog fokusiranja, dijelovi u fokusu (dijelovi
zaslona s jasnim rubovima) označeni su bojom.
[FAST]/[NORMAL] (BRZO/NORMALNO)
[1-Area AF Moving
Speed] (Brzina kretanja
AF u 1 području)
Namješta brzinu tijekom kretanja jednog područja AF.
¨
[Audio]
[Sound Rec Level
Disp.] (Prikaz razine
snimanja zvuka)
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF] (ISKLJUČENO)
[Sound Rec Level Adj.]
(Prilagođavanje razine
snimanja zvuka)
[‒12dB] do [+6dB] ([0dB])
[Sound Rec Level
Limiter] (Graničnik
razine snimanja zvuka)
[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
Razina snimanja zvuka prikazana je na zaslonu
snimanja.
Ručno prilagođava razinu snimanja zvuka.
Razina snimanja zvuka automatski se prilagođava
kako bi se smanjila izobličenost zvuka (pucketanje).
 318
¨
 250
 250
 250
329
14. Vodič kroz izbornike
¨
[Audio]
¨
[HIGH] (VISOKO)/[STANDARD] (STANDARDNO)/[OFF]
(ISKLJUČENO)
[Wind Noise
Canceller]
(Smanjenje buke
vjetra)
[Wind Cut]
(Utišavanje vjetra)
[Mic Socket]
(Utičnica
mikrofona)
[Special Mic.]
(Specijalni
mikrofon)
[XLR Mic Adaptor
Setting] (Postavke
XLR prilagodnika
mikrofona)
[Sound Output]
(Izlaz zvuka)
330
Ovo smanjuje buku vjetra koja ulazi u ugrađeni mikrofon,
uz održavanje kvalitete zvuka.
• [HIGH] (VISOKO) učinkovito smanjuje buku vjetra
smanjivanjem niskofrekventnih zvukova kad je otkriven
jak vjetar.
• [STANDARD] (STANDARDNO) izdvaja i smanjuje samo
buku vjetra, bez smanjenja kvalitete zvuka.
• Možda nećete postići puni učinak, ovisno o uvjetima
snimanja.
• Ova funkcija djeluje samo s ugrađenim mikrofonom.
Kad je priključen vanjski mikrofon, prikazuje se [Wind
Cut] (Utišavanje vjetra). ( 263)
[HIGH] (VISOKO)/[STANDARD] (STANDARDNO)/[LOW]
(NISKO)/[OFF] (ISKLJUČENO)
‒
 263
Ovo smanjuje buku vjetra kad je priključen vanjski mikrofon.
`>
@>
@>
@
Namješta način uključivanja [MIC] (MIKROFONA) koji
odgovara uređaju koji se uključuje.
[STEREO]/[LENS AUTO]/[SHOTGUN]/ [S. SHOTGUN]/
[MANUAL] (STEREO/ OBJEKTIV AUTOMATSKI/
USMJERENI/ S. USMJERENI/ RUČNO)
 261
 262
Namješta raspon hvatanja zvuka kod uporabe stereo
usmjerenog mikrofona (neobavezan).
[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/ ISKLJUČENO)
Omogućava snimanje iz prilagodnika XLR mikrofona
(neobavezno).
[REALTIME]/[REC SOUND] (STVARNO VRIJEME/ ZVUK
SNIMANJA)
Namješta način izlaza zvuka kad su uključene slušalice.
 264
 265
14. Vodič kroz izbornike
¨
[Monitor / Display] (Monitor/ Prikaz)
[HDMI Rec Output]
(Izlaz HDMI
snimanja)
[Info Display]
(Prikaz informacija)
[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/
ISKLJUČENO)
Odabire hoće li se ili ne prikaz informacija fotoaparata
prikazati na vanjskom uređaju povezanom putem HDMI.
¨
[Others (Video)] (Ostalo (Video))
[Image Stabilizer]
(Stabilizator slike)
[Operation Mode]
(Način rada)
`>
>
@>
@>
@
@>2))@ (ISKLJUČENO)
[Body(B.I.S.) /Lens(O.I.S.)]
(Tijelo (B.I.S.)/ Objektiv
(O.I.S))
>
@`>
[When to Activate] (Kad
aktivirati)
[ALWAYS] (UVIJEK)/
[HALFSHUTTER]
(ZATVARAČ DO POLA)
[E-Stabilization (Video)]
(E-stabilizacija (Video))
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF]
(ISKLJUČENO)
[Boost I.S. (Video)]
(Pojačavanje I.S. (Video))
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF]
(ISKLJUČENO)
[Focal Length Set]
(Namještanje fokalne
dužine)
[0.1 mm] do [1000.0 mm]
([35.0 mm])
¨
 260
¨
@
 179
Konfigurira postavke stabilizatora slike.
[Image Area of
Video] (Područje
slike videa)
[FULL]/[APS-C]/[PIXEL/PIXEL] (PUNO/ APS-C/ PIKSEL/
PIKSEL)
 245
Namješta područje slike tijekom snimanja video zapisa.
331
14. Vodič kroz izbornike
Izbornik [Custom] (Prilagođeno)
[Image Quality] (Kvaliteta slike)
 334
[Photo Style Settings] (Postavke stila
fotografije)
 334
[ISO Increments] (ISO uvećanja)
 334
[Extended ISO] (Proširena ISO)
 334
[Exposure Offset Adjust.] (Prilagođavanje
razmaka ekspozicije)
 335
[Color Space] (Prostor boje)
 335
[Exposure Comp. Reset] (Ponovno
namještanje kompenzacije ekspozicije)
 335
[Operation] (Radnje)
 340
[Q.MENU Settings] (Postavke brzog
izbornika)
 299
[Touch Settings] (Dodirne postavke)
 340
[Lock Lever Setting] (Postavke zaključane
poluge)
 341
[Fn Button Set] (Namještanje funkcijskog
gumba)
 286
[Fn Lever Setting] (Namještanje funkcijske
poluge)
 294
 342
[Focus/Shutter] (Fokus/ zatvarač)
 336
[WB/ISO/Expo. Button] (WB/ISO/gumb
Ekspozicije)
[Focus/Shutter Priority] (Prioritet fokusa/
zatvarača)
 336
[ISO Displayed Setting] (Postavke
prikazanog ISO)
 342
[Focus Switching for Vert / Hor]
(Prebacivanje fokusa za okomito/
vodoravno)
 123
[Exposure Comp. Disp. Setting] (Postavke
prikaza kompenzacije ekspozicije)
 342
[AF/AE Lock Hold] (Držanje zaključavanja
AF/AE)
[Dial Set.] (Namještanje kotačića)
 343
 336
 344
[AF+MF]
 336
[Joystick Setting] (Postavke upravljačke
palice)
[Illuminated Button] (Osvijetljeni gumb)
 344
[Video Rec. Button (Remote)] (Gumb za
snimanje videa (Udaljeno))
 454
[MF Assist] (Pomoć pri ručnom fokusiranju)  337
[MF Guide] (Vodič za ručno fokusiranje)
 337
[Focus Ring Lock] (Zaključavanje prstena
za fokusiranje)
 337
[Show/Hide AF Mode] (Prikaži/ sakrij
način AF)
 338
[Pinpoint AF Setting] (Postavka AF u točki)
 338
[AF-Point Scope Setting] (Postavke
dosega AF u točki)
 339
[Shutter AF] (AF zatvaračem)
 339
[Half-Press Shutter] (Pritiskanje zatvarača
do pola)
 339
[Quick AF] (Brzo AF)
 339
[Eye Sensor AF] (AF pomoću senzora oka)  339
[Looped Focus Frame] (Kadar povezanog
fokusa)
 340
[AFC Start Point (225-Area)] (Početna
točka AFC ( 225 područja))
 111
332
14. Vodič kroz izbornike
[Monitor / Display] (Monitor/ Prikaz)  345
[Auto Review] (Automatski pregled)
 345
[Constant Preview] (Neprekidan
pretpregled)
 346
[Level Gauge] (Mjerač razine)
 346
[Histogram]
 347
[Photo Grid Line] (Linije za pomoć pri
kadriranju fotografije)
 348
[Framing Outline] (Vanjske linije kadra)
 348
[Center Marker] (Središnja oznaka)
 348
[AF Area Display] (Prikaz područja AF)
 348
[Live View Boost] (Pojačavanje pogleda
uživo)
 349
[Monochrome Live View] (Monokromatski
pogled uživo)
 349
[Night Mode] (Noćni način)
 350
[LVF/Monitor Disp. Set] (Namještanje
prikaza tražila/ monitora)
 350
[Expo.Meter] (Mjerač ekspozicije)
 351
[Focal Length] (Fokalna dužina)
 351
[Photo/Video Preview] (Pretpregled
fotografije/ videa)
 351
[Photos/Videos Remaining] (Preostalo
fotografija/ videa)
 352
[Show/Hide Monitor Layout] (Prikaži/ sakrij
prikaz monitora)
 352
[Blinking Highlights] (Bljeskajuća
naglašavanja)
 352
[Zebra Pattern] (Uzorak zebre)
 353
[HLG View Assist] (Pomoć u HLG
pregledu)
 354
[Sheer Overlay] (Puno prekrivanje)
 354
[I.S. Status Scope] (Opseg I.S.statusa)
 355
[Lens / Others] (Objektiv/ Ostalo)
 355
[Lens Focus Resume] (Ponovno
zauzimanje fokusa objektivom)
 355
[Focus Ring Control] (Kontrola prstenom
za fokusiranje)
 355
333
14. Vodič kroz izbornike
:
Početne postavke
¨
[Image Quality] (Kvaliteta slike)
¨
[Show/Hide Photo Style]
[Vivid] (Živahno) / [Natural]
(Prikaži/ sakrij stil fotografije) (Prirodno) / [Flat] (Ravno) /
[Landscape] (Krajolik) / [Portrait]
(Portret) / [L.Monochrome] (L.
Monokromatsko) / [L.Monochrome
D] (L. Monokromatsko D) / [Cinelike
D] (Kino prikaz D) / [Cinelike V] (Kino
prikaz V) / [Like709] (Poput 709) / [MY
PHOTO STYLE 1] (MOJ FOTO STIL
1) do [MY PHOTO STYLE 10] (MOJ
FOTO STIL 10)
[Photo Style
Settings]
(Postavke stila
fotografije)
Namješta stavke foto stila koje će se prikazati u izborniku.
[My Photo Style Settings]
(Postavke mog foto stila)
[Add Effects] (Dodaj efekte)
[Load Preset Setting] (Učitaj unaprijed
namještene postavke)
Omogućava postavku detaljnog prilagođavanja kvalitete slike za Moj
foto stil.
[Add Effects](Dodaj efekte): Omogućava prilagođavanje [ISO] i
[WB] na zaslonu prilagođavanja kvalitete slike.
[Load Preset Setting] (Učitaj unaprijed namještene postavke):
Namješta vrijeme u kojem se vrijednosti prilagođavanja kvalitete slike
mijenjaju u Mom foto stilu i vraćaju u registrirano stanje.
[Reset Photo Style] (Ponovno namjesti stil fotografije)
Vraća pojedinosti promijenjene u [Photo Style] (Stilu fotografije)
i [Photo Style Settings] (Postavkama stila fotografije) na početne
postavke.
[ISO Increments]
(ISO uvećanja)
[Extended ISO]
(Proširena ISO)
334
[1/3 EV]/[1 EV]
Mijenja intervale između vrijednosti prilagođavanja ISO osjetljivosti.
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF] (ISKLJUČENO)
Moguće je postavljanje ISO osjetljivosti na minimum od [ISO50] i
maksimum od [ISO51200].
14. Vodič kroz izbornike
¨
[Image Quality] (Kvaliteta slike)
[Multi Metering]
(Višestruko mjerenje)
[Exposure
Offset Adjust.]
(Prilagođavanje
razmaka
ekspozicije)
¨
[‒1EV] do [+1EV] ([±0EV])
[Center Weighted]
(U sredini)
[‒1EV] do [+1EV] ([±0EV])
[Spot] (Točka)
[‒1EV] do [+1EV] ([±0EV])
[Highlight Weighted]
(Prema naglašenosti)
[‒1EV] do [+1EV] ([±0EV])
Prilagođava razinu ekspozicije koja je standardna pravilna
ekspozicija za svaku stavku [Metering Mode] (Načina mjerenja).
• Dodaje vrijednost prilagođavanja iz ove funkcije vrijednosti
kompenzacije ekspozicije ( 196) tijekom snimanja.
Za snimanje video zapisa, [6K/4K PHOTO] (6K/4K FOTO) i [PostFocus] (Naknadno fokusiranje), nije moguće dodati vrijednost za
prilagođavanje raspona koji prelazi ±3 EV.
[sRGB]/[AdobeRGB]
[Color Space]
(Prostor boje)
[Exposure Comp.
Reset] (Ponovno
namještanje
kompenzacije
ekspozicije)
Ovo namješta način ispravljanja reprodukcije boje snimljenih slika na
zaslonima računala ili na uređaju, kao što je pisač.
[sRGB]: Ovo se često koristi na računalima i sličnim uređajima.
[AdobeRGB]: AdobeRGB se uglavnom koristi u poslovne svrhe,
kao što je profesionalno ispisivanje, jer ima veći raspon boja koje je
moguće reproducirati od sRGB.
• Namjestite na [sRGB] ako ne znate koristiti AdobeRGB.
• Kad se koriste sljedeće funkcije, postavka je fiksirana na [sRGB]:
– Snimanje video zapisa/[6K/4K PHOTO] (6K/4K FOTO) /[PostFocus] (Naknadno fokusiranje)
– [Like709] ([Photo Style]) (Poput 709 (Foto stil))
– [Filter Settings] (Postavke filtra)
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF] (ISKLJUČENO)
Ovo ponovno namješta vrijednost ekspozicije kad promijenite način
snimanja ili isključite fotoaparat.
335
14. Vodič kroz izbornike
¨
[Focus/Shutter] (Fokus/zatvarač)
[AFS]
[AFC]
¨
[FOCUS]/[BALANCE]/[RELEASE]
(FOKUS/ BALANS/ OTPUŠTANJE)
[FOCUS] (FOKUS)/[BALANCE]
(BALANS)/[RELEASE] (OTPUŠTANJE)
[Focus/Shutter
Priority] (Prioritet
fokus/zatvarač)
Ovo namješta hoće li se prioritet dati fokusu ili otpuštanju zatvarača
tijekom AF.
[FOCUS] (FOKUS): Onemogućava snimanje kad fokus nije
postignut.
[BALANCE] (BALANS): Provodi snimanje tijekom kontroliranja
balansa između vremena fokusiranja i otpuštanja zatvarača.
[RELEASE] (OTPUŠTANJE): Omogućava snimanje čak i kad se
fokus ne postigne.
[Focus Switching
for Vert / Hor]
(Prebacivanje
fokusa za okomito/
vodoravno)
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF] (ISKLJUČENO)
[AF/AE Lock
Hold] (Držanje
zaključavanja AF/
AE)
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF] (ISKLJUČENO)
Pamti odvojene položaje AF područja kad je fotoaparat okrenut
okomito ili vodoravno.
• Za pojedinosti, pogledajte stranu 123.
Ako se ovo [ON] (UKLJUČI), zadržava se zaključano stanje nakon
otpuštanja gumba, dok se on ponovno ne pritisne.
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF] (ISKLJUČENO)
[AF+MF]
(Automatické
zaostřování
+ Manuální
zaostřování)
336
Fokus možete fino prilagoditi tijekom zaključanog AF okretanjem
prstena za fokusiranje.
– Kad je način fokusiranja [AFS] i gumb zatvarača pritisnut do pola
– Kad je pritisnuto [AF ON] (UKLJUČENO AF)
– Kod zaključavanja uporabom funkcijskog gumba [AF LOCK]
(ZAKLJUČAVANJE AF) ili [AF/AE LOCK] (ZAKLJUČAVANJE AF/
AE)
14. Vodič kroz izbornike
¨
[Focus/Shutter] (Fokus/ Zatvarač)
[Focus Ring]
(Prsten za fokusiranje)
[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/
ISKLJUČENO)
[AF Mode/MF]
(Način AF/ MF)
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF]
(ISKLJUČENO)
¨
[Press Joystick]
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF]
(Pritisnite upravljačku palicu) (ISKLJUČENO)
[MF Assist Display]
(Prikaz pomoći kod ručnog
fokusiranja)
[MF Assist]
(Pomoć pri
ručnom
fokusiranju)
[MF Guide] (Vodič
kod ručnog
fokusiranja)
[FULL] (POTPUNO)/[PIP] (PIP)
Ovo namješta način prikaza Pomoći kod ručnog fokusiranja
(povećani zaslon).
[Focus Ring] (Prsten za fokusiranje): Zaslon se povećava
fokusiranjem pomoću objektiva.
[AF Mode/MF] (Način AF/MF): Zaslon se povećava pritiskom na [
].
[Press Joystick] (Pritisnite upravljačku palicu): Pritisnite
upravljačku palicu za povećanje prikaza. (ako je [Joystick Setting]
(Postavka upravljačke palice) namještena na [D.FOCUS Movement])
(D.FOKUS Kretanje) ( 344)
[MF Assist Display] (Prikaz pomoći kod ručnog fokusiranja):
Namješta način prikaza (prozor/ puni zaslon) Pomoći pri ručnom
fokusiranju (povećani zaslon).
• Dok koristite sljedeće funkcije, Pomoć pri ručnom fokusiranju neće
se prikazivati:
– Snimanje video zapisa
– [6K/4K Pre-Burst] (6K/4K Predsnimanje u nizu)
`>
@>
@[OFF] (ISKLJUČENO)
Tijekom ručnog fokusiranja, Vodič kod ručnog fokusiranja koji djeluje
kao vodič za udaljenost snimanja, prikazan je na zaslonu. Možete
odabrati metre ili stope za prikazani uređaj.
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF] (ISKLJUČENO)
[Focus Ring Lock]
(Zaključavanje
prstena za
fokusiranje)
Ovo onemogućuje rad prstena za fokusiranje zamjenjivog objektiva
tijekom ručnog fokusiranja u svrhu zaključavanja fokusa.
• [MFL] je prikazano na zaslonu snimanja kad je prsten za
fokusiranje zaključan.
• Ovu stavku izbornika moguće je dodijeliti funkcijskom gumbu.
( 286)
337
14. Vodič kroz izbornike
[Focus/Shutter] (Fokus/ Zatvarač)
[Face/Eye/Body/Animal
Detect.] (Otkrivanje lica/oka/
tijela/životinje)
[Show/Hide AF
Mode] (Prikaži/
Sakrij način AF)
¨
¨
[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/
ISKLJUČENO)
[Tracking] (Praćenje)
[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/
ISKLJUČIVANJE)
[225-Area] (225 područja)
[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/
ISKLJUČIVANJE)
[Zone (Vert./ Horz.)] (Zona
(Okomito/Vodoravno))
[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/
ISKLJUČIVANJE)
[Zone (Square)] (Zona
(Kvadrat))
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF]
(ISKLJUČENO)
[Zone (Oval)] (Zona
(Ovalno))
[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/
ISKLJUČIVANJE)
[1-Area+] (1 područje +)
[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/
ISKLJUČIVANJE)
[Pinpoint] (Točka)
[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/
ISKLJUČIVANJE)
[Custom1] (Prilagođeno 1)
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF]
(ISKLJUČENO)
[Custom2] (Prilagođeno 2)
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF]
(ISKLJUČENO)
[Custom3] (Prilagođeno 3)
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF]
(ISKLJUČENO)
Namješta stavke načina AF koje će se prikazati na zaslonu odabira
AF načina.
[Pinpoint
AF Setting]
(Namještanje AF
u točki)
338
[Pinpoint AF Time]
(Vrijeme AF u točki)
[LONG] (DUGO)/[MID] (SREDNJE)/
[SHORT] (KRATKO)
[Pinpoint AF Display]
(Prikaz AF u točki)
[FULL] (PUN)/[PIP] (PIP)
Mijenja postavke uvećanog zaslona kad je način AF [
].
[Pinpoint AF Time] (Vrijeme AF u točki): Namješta vrijeme u kojem
je zaslon uvećan kad se gumb zatvarača pritisne do pola.
[Pinpoint AF Display] (Prikaz AF u točki): Namješta način
prikazivanja (prozor/ cijeli zaslon) uvećanog zaslona.
14. Vodič kroz izbornike
¨
[Focus/Shutter] (Fokus/ Zatvarač)
[AF-Point Scope
Setting] (Postavke
dosega AF u točki)
[Shutter AF] (AF
Zatvaračem)
[Half-Press
Shutter] (Do pola
pritisnut gumb
zatvarača)
[Keep Enlarged Display]
(Zadrži uvećani prikaz)
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF]
(ISKLJUČENO)
[PIP Display] (PIP Prikaz)
[FULL] (PUNO)/[PIP] (PIP)
¨
Mijenja postavke uvećanog zaslona Dosega AF u točki ( 101).
[Keep Enlarged Display] (Zadrži uvećani prikaz): Namještanje
ovoga na [ON] (UKLJUČENO) zadržava uvećani prikaz nakon
pritiska funkcijskog gumba, dok se ne pritisne ponovno.
[PIP Display] (PIP Prikaz): Namješta način prikaza (prozor/ cijeli
zaslon) uvećanog zaslona.
[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/ ISKLJUČENO)
Ovo automatski prilagođava fokus kad gumb zatvarača pritisnete
do pola.
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF] (ISKLJUČENO)
Zatvarač možete brzo otpustiti pritiskom na gumb zatvarača do pola.
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF] (ISKLJUČENO)
[Quick AF]
(Brzo AF)
[Eye Sensor AF]
(AF Senzorom
oka)
Kad zamućenje fotoaparata postane malo, on automatski
prilagođava fokus, a prilagođavanje fokusa postaje kraće kad se
pritisne gumb zatvarača.
• Baterija će se prazniti brže od uobičajenog.
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– U načinu pretpregleda
– Tijekom slabog osvjetljenja
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF] (ISKLJUČENO)
Tijekom gledanja kroz tražilo, ako radi senzor oka, funkcionirat će AF.
• [Eye Sensor AF] (AF Senzorom oka) možda neće raditi kod slabog
osvjetljenja.
339
14. Vodič kroz izbornike
¨
[Focus/Shutter] (Fokus/ Zatvarač)
¨
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF] (ISKLJUČENO)
[Looped Focus
Kod pomicanja područja AF ili kod pomoći kod ručnog fokusiranja,
Frame] (Kadar
povezanog fokusa) ovo omogućava povezivanje položaja od jednog do drugog kraja
zaslona.
[AFC Start Point
(225-Area)]
(Početna točka AFC
( 225 područja))
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF] (ISKLJUČENO)
Kod uporabe [
] s načinom fokusiranja namještenim na [AFC],
možete odrediti u kojem području [AFC] počinje.
• Za pojedinosti, pogledajte stranu 111.
[Operation] (Radnje)
[Layout Style]
(Stil razmještaja)
[Q.MENU Settings]
(Postavke brzog
izbornika)
¨
¨
[MODE1] (NAČIN1)/[MODE2]
(NAČIN2)
[Front Dial Assignment]
[Item] (Stavka)/[Value] (Vrijednost)
(Dodjela prednjeg kotačića)
[Item Customize (Photo)] (Prilagođavanje stavke (Foto))
[Item Customize (Video)] (Prilagođavanje stavke (Video))
Prilagođava Brzi izbornik.
• Za pojedinosti, pogledajte stranu 299.
[Touch Screen] (Dodirni zaslon)
[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/
ISKLJUČENO)
[Touch Tab] (Dodirni tabulator)
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF]
(ISKLJUČENO)
[Touch AF] (AF dodirom)
[AF]/[AF+AE]/[OFF] (AF/AF+AE/
ISKLJUČENO)
[EXACT] (TOČNO)/[OFFSET]
(PORAVNANJE)/[OFF]
(ISKLJUČENO)
[Touch Pad AF] (AF pločom
osjetljivom na dodir)
[Touch Settings]
(Dodirne postavke) Omogućava radnje dodirom.
[Touch Screen] (Dodirni zaslon): Sve radnje dodirom.
[Touch Tab] (Dodirni tabulator): Radnje tabulatora, kao što je [ ]
na desnoj strani zaslona.
[Touch AF] (AF dodirom): Radnje kojima se optimizira fokus ([AF])
za dodirnuti subjekt. Alternativno, radnje koje optimiziraju fokus i
svjetlinu ([AF+AE]). ( 120)
[Touch Pad AF] (AF pločom osjetljivom na dodir): Radnje na ploči
osjetljivoj na dodir tijekom prikaza tražila. ( 122)
340
14. Vodič kroz izbornike
¨
[Operation] (Radnje)
[Lock Lever
Setting] (Postavke
zaključane poluge)
[Fn Button Set]
(Namještanje
funkcijskih
gumba)
[Fn Lever Setting]
(Postavke
funkcijske poluge)
[Cursor] (Pokazivač)
`
[Joystick] (Upravljačka
palica)
`
[Touch Screen] (Zaslon
osjetljiv na dodir)
`
[Dial] (Kotačić)
`
[DISP. Button] (Gumb PRIK.) `
¨
Namješta radnje koje će biti onemogućene pomoću zaključavanja
ručice. (Samo za zaslon snimanja)
[Cursor] (Pokazivač): Gumbi pokazivača, gumb [MENU/SET]
(IZBORNIK/NAMJESTI)
[Joystick] (Upravljačka palica): Upravljačka palica
[Touch Screen] (Zaslon osjetljiv na dodir): Zaslon osjetljiv na dodir
[Dial] (Kotačić):
,
i
[DISP. Button] (Gumb PRIK.): Gumb [DISP.] (PRIK.)
[Setting in REC mode] (Namještanje u načinu SNIMANJE)
[Setting in PLAY mode] (Namještanje u načinu REPRODUKCIJA)
Dodjeljuje funkciju funkcijskom gumbu.
• Za pojedinosti, pogledajte stranu 287.
[Function of Fn Lever] (Funkcija funkcijske poluge)
[MODE 2 Setting] (Postavke NAČINA 2)
Dodjeljuje funkciju funkcijskoj polugi.
• Za pojedinosti, pogledajte stranu 294.
341
14. Vodič kroz izbornike
¨
[Operation] (Radnje)
¨
[WHILE PRESSING] (TIJEKOM PRITISKA)/[AFTER PRESSING1]
(NAKON PRITISKA1)/[AFTER PRESSING2] (NAKON PRITISKA2)
[WB/ISO/Expo.
Button] (WB/ISO/
gumb Ekspozicije)
[ISO Displayed
Setting] (Postavke
prikazanog ISO)
Ovo namješta radnje koje će se provoditi kad je pritisnut [WB]
(Balans bijele boje), [ISO] (ISO osjetljivost) ili [ ] (Kompenzacija
ekspozicije).
[WHILE PRESSING] (TIJEKOM PRITISKA): Omogućava Vam da
promijenite postavke kad pritisnete i držite gumb.
Otpustite gumb za potvrdu vrijednosti postavke i za povratak na
zaslon snimanja.
[AFTER PRESSING1] (NAKON PRITISKA1): Pritisnite gumb za
promjenu postavki.
Ponovno pritisnite gumb za potvrdu postavki i za povratak na zaslon
snimanja.
[AFTER PRESSING2] (NAKON PRITISKA2): Pritisnite gumb za
promjenu postavki.
Svaki pritisak na gumb prebacuje vrijednost postavke.
(Osim one kompenzacije ekspozicije) Za potvrdu odabira i povratak
na zaslon snimanja, pritisnite do pola gumb zatvarača.
[
/
]/[
/
]/ [OFF
[Front/Rear Dials]
]/[
/
(Prednji/stražnji kotačić) (ISKLJUČENO)/
OFF] (ISKLJUČENO)
/
Dodjela [
] Vam omogućava da promijenite [ISO Auto Upper Limit
Setting] (Namještanje gornje granice automatskog ISO) na zaslonu
namještanja ISO osjetljivosti.
[Cursor Buttons (Up/
Down)] (Kursorski
gumbi (Gore/Dolje))
[Exposure Comp.
Disp. Setting]
(Postavke prikaza
kompenzacije
ekspozicije)
]/[
[
]/[OFF] (ISKLJUČENO)
Dodjela [
] Vam omogućava namještanje proširivanja ekspozicije
na zaslonu kompenzacije ekspozicije.
[Front/Rear Dials]
(Prednji/Stražnji
kotačići)
[
/
]/ [
]/[
/
/
]/[
]/[OFF (ISKLJUČENO)/
/ OFF] (ISKLJUČENO)
Dodjela [
] Vam omogućava da prilagodite izlaz bljeskalice na
zaslonu kompenzacije ekspozicije.
342
14. Vodič kroz izbornike
¨
[Operation] (Radnje)
¨
[SET1]/[SET2]/[SET3]/[SET4]/
[SET5] (NAMJESTI1)/(NAMJESTI2)/
(NAMJESTI3)/ (NAMJESTI4)/
(NAMJESTI5)
[Assign Dial (F/SS)]
(Dodjela kotačića (F/SS))
Namješta radnje koje će se dodijeliti kotačićima u [P]/[A]/[S]/[M]
načinima.
: Promjena programa, F: Vrijednost otvora blende, SS: Brzina
zatvarača
3
[SET1]
(NAMJESTI1)
[Dial Set.]
(Namještanje
kotačića)
[SET2]
(NAMJESTI2)
U
[SET3]
(NAMJESTI3)
U
[SET4]
(NAMJESTI4)
U
[SET5]
(NAMJESTI5)
U
[Rotation (F/SS)]
(Okretanje (F/SS))
`>
$
6
)
66
0
)
)
66
66
)
U
)
U
66
66
U
66
66
)
U
)
U
U
)
)
66
66
)
66
)
U
U
66
@>
@
Mijenja smjer okretanja kotačića za prilagođavanje vrijednosti otvora
blende i brzine zatvarača.
[Control DialAssignment]
(Dodjela kontrolnih kotačića)
[ ] ([Headphone Volume] (Jačina
slušalica))/[
] ([Exposure /
Aperture] (Ekspozicija/Otvor blende))/
[ ] ([Exposure Comp.]
(Kompenzacija ekspozicije))/[
]
([Sensitivity] (Osjetljivost))/[
]
([Focus Frame Size] (Veličina kadra
fokusa))
Namješta funkciju koja će biti dodijeljena
na zaslonu snimanja.
[
]: U [M] načinu, ovo dodjeljuje radnju kojom se prilagođava
vrijednost otvora blende. U načinima osim [M], ovo dodjeljuje radnju
kompenzacije ekspozicije.
343
14. Vodič kroz izbornike
¨
[Operation] (Radnje)
[Exposure Comp.]
(Kompenzacija ekspozicije)
[
]/[
¨
]/[OFF] (ISKLJUČENO)
Dodjeljuje kompenzaciju ekspozicije
ili
.
(Osim u [M] načinu)
• Postavka [Assign Dial (F/SS)] (Dodijeli kotačić (F/SS)) ima
prednost.
[Dial Set.]
(Namještanje
kotačića)
(Nastavak)
[Dial Operation Switch
Setup] (Namještanje
prebacivanja rada kotačića)
[
]
[
]
Kod funkcijskog gumba [Dial Operation Switch] (Prebacivanje
radnje kotačića), ovo namješta stavke koje će mu biti privremeno
dodijeljene
ili
. ( 297)
[Rotation (Menu Operation)]
(Okretanje (Radnje
izbornika)
`>
>
@>
@>
@
@
Mijenja smjer okretanja kotačića kod upravljanja izbornicima.
[D.FOCUS Movement]/[Fn]/[MENU]/[OFF] (D.FOKUS Kretanje/
Funkcija/ IZBORNIK/ISKLJUČENO)
[Joystick Setting]
(Postavke
upravljačke palice)
Namješta kretanje upravljačke palice na zaslonu snimanja.
[D.FOCUS Movement] (D.FOKUS Kretanje): Pomiče područje AF i
Pomoći pri ručnom fokusiranju. ( 119, 124)
[Fn] (Funkcija): Radi kao funkcijski gumb.
[MENU] (IZBORNIK): Radi kao
. Radnje koje je moguće provesti
pokretanjem upravljačke palice su onemogućene.
[OFF] (ISKLJUČENO): Onemogućuje upravljačku palicu.
[ON1] (UKLJUČENO1)/[ON2] (UKLJUČENO2)/[OFF]
(ISKLJUČENO)
Namješta vrijeme osvjetljavanja osvijetljenog gumba.
Sljedeći osvijetljeni gumbi osvjetljavaju:
– [(] gumb / [Q] gumb / [ ] gumb / [ ] gumb / gumb [DISP.]
(PRIK.)
[Illuminated
Button]
(Osvijetljeni gumb) [ON1] (UKLJUČENO1): Gumbi su uvijek osvijetljeni kad je
fotoaparat uključen.
[ON2] (UKLJUČENO2): Gumbi su osvijetljeni kad je pritisnuto [
].
Ako se tijekom približno 5 sekundi ne provede niti jedna radnja, ovo
se isključuje.
[OFF] (ISKLJUČENO): Gumbi nisu osvijetljeni.
344
14. Vodič kroz izbornike
¨
[Operation] (Radnje)
[Video Rec.
Button (Remote)]
(Gumb snimanja
videozapisa
(Udaljeno))
[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/ ISKLJUČENO)
Onemogućava gumb snimanja video zapisa na Kontroli udaljenog
zatvarača (neobavezno).
• Za pojedinosti, pogledajte stranu 454.
[Monitor / Display] (Monitor/Prikaz)
[Auto Review]
(Automatski
pregled)
¨
¨
[Duration Time (photo)]
(Vrijeme trajanja (foto))
[HOLD] (ZADRŽI)/[5SEC] do
[1SEC]/[OFF] (ISKLJUČENO)
[Duration Time (6K/4K
PHOTO)] (Vrijeme trajanja
(6K/4K FOTO)
[HOLD]/[OFF] (ZADRŽI/
ISKLJUČENO)
[Duration Time (PostFocus)] (Vrijeme trajanja
(Naknadno fokusiranje)
[HOLD]/[OFF] (ZADRŽI/
ISKLJUČENO)
[Playback Operation
Priority] (Prioritet radnje
reprodukcije)
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF]
(ISKLJUČENO)
¨
Ovo prikazuje sliku neposredno nakon što je snimljena.
[Duration Time (photo)] (Vrijeme trajanja (foto)): Namješta
Automatski pregled tijekom snimanja fotografija.
[Duration Time (6K/4K PHOTO)] (Vrijeme trajanja (6K/4K FOTO)):
Namješta Automatski pregled tijekom snimanja 6K/4K fotografija.
[Duration Time (Post-Focus)] (Vrijeme trajanja (Naknadno
fokusiranje)): Namješta Automatski pregled kod snimanja pomoću
Naknadnog fokusiranja.
[Playback Operation Priority] (Prioritet reprodukcije): Kad je
ovo namješteno na [ON] (UKLJUČENO), možete prebacivati zaslon
reprodukcije tijekom Automatskog pregleda ili brisati fotografije.
• Ako namjestite [Duration Time (photo)] (Vrijeme trajanja (foto)) na
[HOLD] (ZADRŽI), snimljene slike ostaju prikazane dok se gumb
zatvarača ne pritisne do pola.
[Playback Operation Priority] (Prioritet reprodukcije) bit će fiksiran
na [ON] (UKLJUČENO).
345
14. Vodič kroz izbornike
¨
[Monitor / Display] (Monitor/ Prikaz)
¨
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF] (ISKLJUČENO)
[SET] (NAMJESTI)
[Preview While MF Assist]
(Pretpregled tijekom pomoći pri
ručnom fokusiranju)
[Constant Preview] Uvijek možete potvrditi efekte otvora blende i brzinu zatvarača na
zaslonu snimanja kad ste u [M] načinu.
(Neprekidni
Pretpregled radi i na zaslonu za pomoć pri ručnom fokusiranju kad
pretpregled)
je [Preview While MF Assist] (Pretpregled tijekom pomoći pri ručnom
fokusiranju) namješten na [ON] (UKLJUČENO).
• Ova funkcija ne radi tijekom uporabe bljeskalice.
• Ovu stavku izbornika moguće je dodijeliti funkcijskom gumbu.
( 286)
[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/ ISKLJUČENO)
Prikazuje mjerač razine koji je koristan u ispravljanju nakošenosti.
[Level Gauge]
(Mjerač razine)
A Vodoravno
B Okomito
• Kad nema nakošenosti, boja indikatora mijenja se u zelenu.
• Čak i nakon korekcije nakošenosti, i dalje može postojati greška od
približno ±1°.
• Kad je fotoaparat značajno nakošen prema gore ili prema dolje,
mjerač razine možda neće biti pravilno prikazan.
• Ovu stavku izbornika moguće je dodijeliti funkcijskom gumbu.
( 286)
346
14. Vodič kroz izbornike
[Monitor / Display] (Monitor/ Prikaz)
¨
¨
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF] (ISKLJUČENO)
[Histogram]
Ovo prikazuje histogram.
Ako se ovo [ON] (UKLJUČI), prikazuje se zaslon za tranziciju
histograma.
Pritisnite  za namještanje položaja.
Položaji se mogu pomicati u dijagonalnim smjerovima uporabom
upravljačke palice.
• Položaj možete pomicati i povlačenjem histograma na zaslonu
snimanja.
• Histogram je grafikon koji prikazuje svjetlinu
duž vodoravne osi i broj piksela svake razine
svjetline na okomitoj osi.
Praćenjem distribucije grafikona, možete
odrediti trenutnu ekspoziciju.
A Tamno
B Svijetlo
• Kad snimljena slika i histogram međusobno ne odgovaraju pod
sljedećim uvjetima, histogram je prikazan narančasto:
– Tijekom kompenzacije ekspozicije
– Kod okidanja bljeskalice
– Kad se odgovarajuća ekspozicije ne postigne, kao što je u
uvjetima slabog osvjetljenja.
• Histogram je približan u načinu snimanja.
• Ovu stavku izbornika moguće je dodijeliti funkcijskom gumbu.
( 286)
347
14. Vodič kroz izbornike
[Monitor / Display] (Monitor/ Prikaz)
>
[Photo Grid Line]
(Linije za pomoć
pri kadriranju
fotografije)
@>
@>
¨
¨
@`[OFF] (ISKLJUČENO)
Namješta uzorak mreže koji će se prikazati na zaslonu snimanja.
Kod uporabe [
], možete pritisnuti  za namještanje položaja.
Položaji se mogu pomicati u dijagonalnim smjerovima uporabom
upravljačke palice.
• Kod uporabe [
], možete i povući [ ] na linijama za pomoć na
zaslonu snimanja radi promjene položaja.
• Ovu stavku izbornika moguće je dodijeliti funkcijskom gumbu.
( 286)
[Framing Outline]
(Vanjske linije
kadra)
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF] (ISKLJUČENO)
[Center Marker]
(Središnja oznaka)
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF] (ISKLJUČENO)
Prikazuje vanjske linije za pregled uživo.
Središte zaslona snimanja bit će prikazano kao [+].
[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/ ISKLJUČENO)
[AF Area Display]
(Prikaz područja
AF)
348
Prikazuje područja AF [
], [
], [
], [
] i [ ヤヒ ] u [ ヤピ ].
• Područja AF ne prikazuju se u sljedećim slučajevima:
– Kad se [AFC Start Point (225-Area)] (Početna točka AFC ( 225
područja)) ne koristi tijekom [
]
– Kad oblici područja AF nisu registrirani iz [ ヤヒ ] u [ ヤピ ]
• Kad se koriste sljedeće funkcije, [AF Area Display] (Prikaz područja
AF) nije dostupan:
– Snimanje videozapisa
– [6K/4K PHOTO] (6K/4K FOTO)
14. Vodič kroz izbornike
¨
[Monitor / Display] (Monitor/ Prikaz)
¨
[MODE1] (NAČIN1)/[MODE2] (NAČIN2)/[OFF] (ISKLJUČENO)
[SET] (NAMJESTI)
[Live View Boost]
(Pojačanje
pregleda uživo)
[P/A/S/M]/[M]
Prikazuje zaslon svjetlije kako bi bilo jednostavnije provjeriti subjekte
i kompoziciju, čak i pod uvjetima slabe osvijetljenosti.
[MODE1] (NAČIN1): Postavka za malu svjetlinu, a prioritet je dan
mekom prikazu.
[MODE2] (NAČIN2): Postavka za veliku svjetlinu, a prioritet je dan
vidljivosti slike.
• Možete promijeniti Način snimanja u kojem radi [Live View Boost]
(Pojačanje pregleda uživo) uporabom [SET] (NAMJESTI).
• Ovaj način ne utječe na snimljene slike.
• Buka može biti primjetnija na zaslonu nego na snimci.
• Ova funkcija ne radi u sljedećim slučajevima:
– Kod prilagođavanja ekspozicije (kad je, na primjer, do pola
pritisnut gumb zatvarača)
– Kod snimanja video zapisa ili 6K/4K fotografije
– Kod uporabe [Filter Settings] (Postavki filtra)
– Kod uporabe [Constant Preview] (Neprekidnog pretpregleda)
• Ovu stavku izbornika moguće je dodijeliti funkcijskom gumbu.
( 286)
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF] (ISKLJUČENO)
[Monochrome
Live View]
(Monokromatski
pregled uživo)
Zaslon snimanja možete prikazati crno - bijelo.
• Ako tijekom snimanja koristite HDMI izlaz, slika neće biti prikazana
crno - bijelo.
• [Monochrome Live View] (Monokromatski pregled uživo) nije
dostupan kad se koristi [Night Mode] (Noćni način).
• Ovu stavku izbornika moguće je dodijeliti funkcijskom gumbu.
( 286)
349
14. Vodič kroz izbornike
¨
[Monitor / Display] (Monitor/ Prikaz)
[Night Mode]
(Noćni način)
[LVF/Monitor Disp.
Set] (Namještanje
prikaza tražila/
monitora)
¨
[Monitor]
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF]
(ISKLJUČENO)
[LVF] (TRAŽILO)
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF]
(ISKLJUČENO)
Prikazuje monitor i tražilo crveno.
U tamnom okolišu, ovo smanjuje svjetlinu zaslona koja može otežati
viđenje okoliša.
Možete namjestiti i svjetlinu crvenog prikaza.
1 Pritisnite  za odabir [ON] (UKLJUČENO) na monitoru ili
tražilu (LVF).
2 Pritisnite [DISP.] (PRIK.) za prikaz zaslona za prilagodbu
svjetline.
• Prikažite monitor za prilagodbu monitora i prikažite tražilo za
prilagodbu tražila.
3 Pritisnite  za prilagodbu svjetline i zatim pritisnite
ili
.
• Ovaj efekt se ne primjenjuje za izlaz slika putem HDMI.
• Ovu stavku izbornika moguće je dodijeliti funkcijskom gumbu.
( 286)
[LVF Disp. Set]
>
(Namještanje prikaza tražila)
@`>
@
[Monitor Disp. Set]
(Namještanje prikaza
monitora)
@`>
@
>
Možete namjestiti želite li prikazati pregled uživo na cijelom zaslonu
ili izbjeći pokrivanje prikaza informacija.
[
]: Malo smanjuje slike tako da bolje možete
pregledati kompoziciju slika.
[
]: Prilagođava veličinu slika kako bi ispunile
cijeli zaslon tako da možete vidjeti njihove
detalje.
AFS
FINE
L
±0
±0
350
999
AFS
FINE
L
999
14. Vodič kroz izbornike
¨
[Monitor / Display] (Monitor/ Prikaz)
¨
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF] (ISKLJUČENO)
Ovo prikazuje mjerač ekspozicije.
SS
F
[Expo.Meter]
(Mjerač
ekspozicije)
125
30
60
4.0
30
5.6
15
8.0
8
11
F5.6
• Namjestite na [ON] (UKLJUČENO) za prikaz mjerača ekspozicije
tijekom provedbe Promjene programa, namještanja otvora blende i
namještanja brzine zatvarača.
• Ako se tijekom 4 sekunde ne provede niti jedna radnja, mjerač
ekspozicije nestaje.
[Focal Length]
(Fokalna dužina)
[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/ ISKLJUČENO)
Prikazuje fokalnu dužinu na zaslonu snimanja tijekom kontrole
zumiranja.
[
[Photo/Video
Preview]
(Pretpregled foto/
video)
]/[
]
Prebacuje kut gledanja pregleda uživo.
[
]: Prikazuje područje snimanja prema kutu gledanja za snimanje
fotografija.
[
]: Prikazuje područje snimanja prema kutu gledanja za snimanje
video zapisa.
• Kut gledanja je smjernica.
• Tijekom korištenja sljedećih funkcija, [Photo/Video Preview]
(Pretpregled foto/video) fiksiran je na [
]:
– [6K/4K PHOTO]/[Post-Focus] (6K/4K FOTO/ Naknadno
fokusiranje)
– [65:24]/[2:1] ([Aspect Ratio]) (Omjer stranica)
– [HLG Photo] (HLG foto)
• Ovu stavku izbornika moguće je dodijeliti funkcijskom gumbu.
( 286)
351
14. Vodič kroz izbornike
¨
[Monitor / Display] (Monitor/ Prikaz)
[
]/[
¨
]
Ovo će prebaciti prikaz između broja fotografija koje je moguće
snimiti i dostupnog vremena snimanja.
[
]: Prikazuje broj fotografija koje je moguće snimiti.
[
]: Prikazuje dostupno vrijeme snimanja za video.
[Photos/Videos
Remaining]
(Preostalo
fotografija/ video
zapisa)
[Show/Hide
Monitor Layout]
(Prikaži/ Sakrij
prikaz monitora)
• Čak i kad je namješteno na [
], broj fotografija koje je
moguće snimiti prikazan je neko vrijeme nakon što je fotografija
snimljena.
• Kad se koriste sljedeće funkcije, [Photos/Videos Remaining]
(Preostalo fotografija/ video zapisa) je fiksirano na [
]:
– [65:24]/[2:1] ([Aspect Ratio]) (Omjer stranica)
– [HLG Photo] (HLG foto)
• Kad se sljedeće funkcije koriste, [Photos/Videos Remaining]
(Preostalo fotografija/ video zapisa) djeluje kao [
]:
– [6K/4K Burst] (6K/4K Snimanje u nizu) /[6K/4K Burst(S/S)]
(6K/4K Snimanje u nizu (S/S))/ [Post-Focus] (Naknadno
fokusiranje)
[Control Panel]
(Kontrolna ploča)
[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/
ISKLJUČENO)
[Black Screen]
(Crni zaslon)
[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/
ISKLJUČENO)
Prikazuje kontrolnu ploču i crni zaslon tijekom prebacivanja između
prikaza uporabom gumba [DISP.] (PRIK.). ( 75)
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF] (ISKLJUČENO)
[Blinking
Highlights]
(Bljeskajuća
naglašavanja)
352
Previše eksponirana područja pojavljuju se
bljeskajući crno – bijelo tijekom Automatskog
pregleda ili reprodukcije.
• Na kraju tranzicije zaslona reprodukcije,
dodan ne nenaglašen prikaz.
Ovo koristite za brisanje naglašenog
prikaza. ( 76)
14. Vodič kroz izbornike
¨
[Monitor / Display] (Monitor/ Prikaz)
¨
[ZEBRA1]/[ZEBRA2]/[OFF] (ISKLJUČENO)
[SET] (NAMJESTI)
[Zebra 1]/[Zebra 2]
Ovo pokazuje zebrin uzorak na područjima u kojima može doći do
prevelike ekspozicije.
[ZEBRA1]
[ZEBRA2]
[Zebra Pattern]
(Uzorak zebre)
Odaberite [SET] (NAMJESTI) za namještanje svjetline koja će se
obraditi kao uzorak zebre.
• Možete odabrati vrijednost svjetline između [50%] i [105%].
U [Zebra 2], možete odabrati [OFF] (ISKLJUČENO).
Ako odaberete [100%] ili [105%], u uzorku zebre prikazuju se
samo područja koja su već previše eksponirana.
Što je manja vrijednost, to je veći raspon svjetline koji će biti
obrađen u uzorku zebre.
• Ovu stavku izbornika moguće je dodijeliti funkcijskom gumbu.
( 286)
353
14. Vodič kroz izbornike
¨
[Monitor / Display] (Monitor/ Prikaz)
[HLG View Assist]
(Pomoć pri HLG
pregledu)
¨
[Monitor]
[MODE1] (NAČIN1)/[MODE2]
(NAČIN2)/[OFF] (ISKLJUČENO)
[HDMI]
[AUTO]/[MODE1]/[MODE2]/[OFF]
(AUTOMATSKI/ NAČIN1/ NAČIN2/
ISKLJUČENO)
Kod snimanja ili reprodukcije [HLG Photo] (HLG foto), ovo prikazuje
slike s obrnutom skalom boja i svjetlinom na monitoru/ tražilu
fotoaparata ili ih šalje putem HDMI.
[AUTO]: Pretvara slike prije njihovog slanja putem HDMI tijekom
primjene efekata [MODE2] (NAČINA2). Ova postavka pretvaranja
radi samo kad je fotoaparat spojen s uređajem koji ne podržava HDR
(HLG format).
[MODE1] (NAČIN1): Pretvara s naglaskom na svijetla područja, kao
što je nebo.
[MODE2] (NAČIN2): Pretvara s naglaskom na svjetlinu glavnog
subjekta.
• Tijekom pretvaranja dinamičkog raspona HDR snimaka, na
zaslonu je prikazano [MODE1] (NAČIN1) ili [MODE2] (NAČIN2).
Kad se pretvaranje ne provodi, prikazano je [HLG].
• Ovu stavku izbornika moguće je dodijeliti funkcijskom gumbu.
( 286)
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF] (ISKLJUČENO)
[SET] (NAMJESTI)
[Transparency]/[Image Select]/[Reset
at Power Off] (Prozirnost/ Odabir slike/
Ponovno namjesti kod isključivanja)
Prikazuje snimljene fotografije preklapanjem na zaslonu snimanja.
[Sheer Overlay]
(Puno prekrivanje)
354
• Koristite [Image Select] (Odabir slike) za odabir fotografija koje će
se prikazati.
Pritisnite  za odabir fotografija i zatim pritisnite
ili
za
potvrdu.
• Kad se koriste sljedeće funkcije, [Sheer Overlay] (Puno
prekrivanje) nije dostupno:
– Snimanje video zapisa/[6K/4K PHOTO] (6K/4K FOTO) /[PostFocus] (Naknadno fokusiranje)
• Ovu stavku izbornika moguće je dodijeliti funkcijskom gumbu.
( 286)
14. Vodič kroz izbornike
¨
[Monitor / Display] (Monitor/ Prikaz)
¨
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF] (ISKLJUČENO)
[I.S. Status Scope]
(Opseg I.S.
statusa)
Prikazuje referentnu točku na zaslonu
snimanja koja će Vam omogućiti provjeru
trešnje fotoaparata.
A Referentna točka
• Kad se koriste sljedeće funkcije, [I.S.
Status Scope] (Opseg I.S.statusa) nije
dostupan:
– Snimanje video zapisa/[6K/4K PHOTO]
(6K/4K FOTO)/ [Post-Focus] (Naknadno
fokusiranje)
• Ovu stavku izbornika moguće je dodijeliti funkcijskom gumbu.
( 286)
¨
[Lens / Others] (Objektiv/ Ostalo)
[Lens Focus
Resume]
(Ponovno
zauzimanje fokusa
objektivom)
¨
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF] (ISKLJUČENO)
Fotoaparat pohranjuje položaj fokusa kad ga isključite.
[NON-LINEAR]/[LINEAR] (NE-LINEARNO/ LINEARNO)
[SET] (NAMJESTI)
[Focus Ring
Control] (Kontrola
prstenom za
fokusiranje)
[90°] do [360°] ([150°])/[Maximum]
(Maksimalno)
Namješta broj kretanja za fokusiranje uporabom prstena za
fokusiranje. (Kod korištenja podržanih objektiva)
• Izmjenjivi objektiv (S-R24105) priložen uz proizvode u Kompletu
objektiva podržava ovu funkciju.
[NON-LINEAR] (NE-LINEARNO): Fokus odgovara ubrzavanjem
prema brzini okretanja prstena za fokusiranje.
[LINEAR] (LINEARNO): Fokus odgovara konstantnim prirastom, u
skladu s kutom okretanja prstena za fokusiranje.
[SET] (NAMJESTI): Namješta kut okretanja prstena za fokusiranje
kad je odabrano [LINEAR] (LINEARNO).
• Ovu je stavku izbornika moguće dodijeliti funkcijskom gumbu.
( 286)
355
14. Vodič kroz izbornike
Izbornik [Setup] (Postavke)
[Card/File] (Kartica/ Datoteka)
 357
[Card Format] (Formatiranje kartice)
 55
[Double Card Slot Function] (Funkcija
dvostrukog utora kartice)
 94
[Folder / File Settings] (Postavke datoteka/
mapa)
 94
[File Number Reset] (Namještanje broja
datoteke)
 97
[Copyright Information] (Informacije o
autorskim pravima)
 357
[Monitor / Display] (Monitor/ Prikaz)  358
[Power Save Mode] (Način uštede
energije)
 51
[Monitor Frame Rate] (Brzina kadrova na
monitoru)
 358
[LVF Frame Rate] (Brzina kadrova na
tražilu)
 358
[Monitor Settings] (Postavke monitora/
Tražilo)
 359
[Monitor Backlight] (Pozadinsko svjetlo
monitora)/ [LVF Luminance] (Osvjetljenje
tražila)
 359
[Remaining Battery Level] (Preostala
razina baterije)
 359
[Status-LCD] (Status – LCD)
 360
[Eye Sensor] (Senzor oka)
 360
[Level Gauge Adjust.] (Prilagođavanje
mjerača razine)
 360
[IN/OUT] (UNUTRA/ VAN)
 360
[Beep] (Zvučni znak)
 361
[Headphone Volume] (Jačina slušalica)
 266
[Wi-Fi]
 361
[Bluetooth]
 361
[USB]
 362
[Battery Information] (Informacije o bateriji)
 363
[Battery Use Priority] (Prioritet uporabe
baterije)
 453
[TV Connection] (Povezivanje s TV
prijamnikom)
 364
356
[Setting] (Namještanje)
 365
[Save to Custom Mode] (Pohranjivanje u
prilagođenom načinu)
 303
[Load Custom Mode] (Učitavanje
prilagođenog načina)
 306
[Custom Mode Settings] (Postavke
prilagođenog načina)
 304
[Save/Restore Camera Setting]
(Pohranjivanje/ vraćanje postavki
fotoaparata)
 309
[Reset] (Ponovno namještanje)
 83
[Others] (Ostalo)
 366
[Clock Set] (Namještanje sata)
 60
[Time Zone] (Vremenska zona)
 366
[Pixel Refresh] (Osvježavanje piksela)
 366
[Sensor Cleaning] (Čišćenje senzora)
 366
[Language] (Jezik)
 366
[Firmware Version] (Verzija firmwarea)
 367
[Online Manual] (Internetski priručnik)
5
14. Vodič kroz izbornike
:
Početne postavke
¨
[Card/File] (Kartica/ Datoteka)
[Card Format]
(Formatiranje
kartice)
¨
[Card Slot 1(XQD)]/[Card Slot 2(SD)] (Utor za karticu 2 (XQD)/ (Utor
za karticu 2 (SD))
Formatiranje kartice (inicijalizacija).
• Za pojedinosti, pogledajte stranu 55.
[Double Card
Slot Function]
(Funkcija
dvostrukog utora
za karticu)
[Recording Method]
(Način snimanja)
[Folder / File
Settings]
(Postavke
datoteke/ mape)
[Select Folder]/[Create a New Folder]/[File Name Setting] (Odaberi
mapu/ Stvori novu mapu/ Namještanje naziva datoteke)
[File Number
Reset] (Ponovno
namještanje broja
datoteke)
[Card Slot 1(XQD)]/[Card Slot 2(SD)] (Utor za karticu 2 (XQD)/ (Utor
za karticu 2 (SD))
[Copyright
Information]
(Informacije
o autorskim
pravima)
`>
@>
@>
@
Ovo namješta način snimanja na koji se snima u utorima za karticu
1 i 2.
• Za pojedinosti, pogledajte stranu 94.
Namješta naziv datoteke i mape u koje se spremaju snimke.
• Za pojedinosti, pogledajte stranu 95.
Ponovno namješta broj datoteke sljedeće snimke na 0001.
• Za pojedinosti, pogledajte stranu 97.
[Artist] (Umjetnik)
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF]
(ISKLJUČENO)/[SET] (NAMJESTI)
[Copyright Holder]
(Vlasnik autorskih prava)
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF]
(ISKLJUČENO)/[SET] (NAMJESTI)
[Display Copyright Info.] (Prikaz informacija o autorskim pravima)
Snima imena umjetnika i vlasnika autorskih prava na Exif podatke
snimke.
• Imena možete registrirati u [SET] (NAMJESTI) u [Artist] (Umjetnik)
i [Copyright Holder] (Vlasnik autorskih prava).
Za pojedinosti o unosu znakova, pogledajte stranu 376.
• Moguće je unijeti do 63 znaka.
• Registrirane informacije o autorskim pravima možete potvrditi u
[Display Copyright Info.] (Prikaži informacije o autorskim pravima).
• Informacije o autorskim pravima ne mogu se registrirati u AVCHD
video zapisima.
357
14. Vodič kroz izbornike
[Monitor / Display] (Monitor/ Prikaz)
[Power Save
Mode] (Način
uštede energije)
¨
¨
[Sleep Mode]
(Način pripreme)
[10MIN.]/[5MIN.]/[2MIN.]/[1MIN.]/
[OFF] (ISKLJUČENO)
[Sleep Mode(Wi-Fi)]
(Način pripreme (Wi-Fi))
[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/
ISKLJUČENO)
[Auto LVF/Monitor Off]
(Automatsko isključivanje
monitora/ tražila)
[5MIN.]/[2MIN.]/[1MIN.]/[OFF]
(ISKLJUČENO)
[Power Save LVF Shooting]
(Okidanje tražilom uz uštedu
energije)
[Time to Sleep] (Vrijeme za pripremu)
[Method of Activation] (Način
aktivacije)
Ovo je funkcija za automatsko stavljanje fotoaparata u pripremu
(ušteda energije) ili isključivanje tražila/ monitora kad niti jedna
radnja nije provedena tijekom namještenog vremenskog razdoblja.
• Za pojedinosti, pogledajte stranu 51.
[Monitor Frame
Rate] (Brzina
kadrova na
monitoru)
[30fps]/[60fps]
Ovo namješta brzinu kadrova na monitoru.
[30fps]: Smanjuje potrošnju energije, produžava vrijeme rada.
[60fps]: Omogućava nesmetan prikaz pokreta.
[60fps]/[120fps]
[LVF Frame Rate]
(Brzina kadrova na
tražilu)
358
Ovo namješta brzinu kadrova na tražilu.
[60fps]: Smanjuje potrošnju energije za duže vrijeme rada.
[120fps]: Omogućava nesmetan prikaz pokreta.
• [LVF120] (Tražilo 120) se prikazuje na tražilu kad je prikazano
[120fps].
• Kad se koriste sljedeće funkcije, fotoaparat prikazuje [60fps]:
– Snimanje video zapisa
– Reprodukcija
– Način [
]
– [6K/4K PHOTO] (6K/4K FOTO)
– HDMI izlaz
14. Vodič kroz izbornike
[Monitor / Display] (Monitor/ Prikaz)
¨
¨
[Brightness]/[Contrast]/[Saturation]/[Red Tint]/[Blue Tint] (Svjetlina/
Kontrast/ Zasićenost/ Crvena nijansa/ Plava nijansa)
[Monitor Settings]/
[Viewfinder]
(Postavke
monitora/ Tražilo)
Ovo prilagođava svjetlinu, bojenje i crvene ili plave nijanse monitora/
tražila.
1
Pritisnite  za odabir stavke za namještanje i zatim pritisnite
 za prilagođavanje.
2
Pritisnite
ili
za potvrdu postavke.
• To će prilagoditi monitor kad se koristi monitor ili tražilo kad se
koristi tražilo.
[AUTO]/[–3] do [+3]
[Monitor
Backlight]/[LVF
Luminance]
(Pozadinsko
svjetlo monitora/
Osvijetljenost
tražila)
[Remaining
Battery Level]
(Preostala razina
baterije)
Prilagođava osvijetljenost monitora/tražila.
[AUTO]: Svjetlina se automatski prilagođava, ovisno o tome koliko je
svjetla oko fotoaparata.
• Prilagođava svjetlinu monitora kod prikazivanja monitora i tražila
kad je prikazano tražilo.
• Kad je namješteno [AUTO] ili je prilagođena vrijednost namještena
na pozitivnu stranu, razdoblje uporabe će se skratiti.
• [AUTO] nije dostupno na zaslonu reprodukcije.
• Kad se koristi [Night Mode] (Noćni način), [Monitor Backlight]/[LVF
Luminance] (Pozadinsko svjetlo monitora/ Osvijetljenost tražila)
nisu dostupni.
[
]/[%]
Prebacuje prikaz preostale razine baterije između prikaza crte i
postotka (%).
359
14. Vodič kroz izbornike
¨
[Monitor / Display] (Monitor/ Prikaz)
[Backlight] (Pozadinsko
svjetlo)
¨
[H]/[L]/[OFF] (ISKLJUČENO)
Namješta način osvjetljavanja statusnog LCD pozadinskog svjetla.
[H]: Posvjetljuje statusno LCD pozadinsko svjetlo.
[L]: Potamnjuje statusno LCD pozadinsko svjetlo.
[OFF] (ISKLJUČENO): Isključuje statusno LCD pozadinsko svjetlo.
[Status-LCD]
(Status – LCD)
[Display While Power Off]
(Prikaz tijekom isključenosti)
[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/
ISKLJUČENO)
Kad je namješteno na [ON] (UKLJUČENO), ovo prikazuje sljedeće
informacije na statusnom LCD, čak i kad je fotoaparat isključen:
– Indikator baterije
– Utor kartice
– Broj fotografija koje je moguće snimiti/ Vrijeme snimanja
– Stanje bežične (Wi-Fi/Bluetooth) povezanosti
– Prikaz punjenja/ završetka punjenja/ pogreške kod punjenja
[Sensitivity] (Osjetljivost)
[HIGH]/[LOW] (VISOKA/ NISKA)
Ovo će namjestiti osjetljivost senzora oka.
[Eye Sensor]
(Senzor oka)
[LVF/Monitor Switch]
(Prebacivanje tražilo/
monitor)
[LVF/MON AUTO] (automatsko
prebacivanje tražilo/ monitor)/
[LVF] (tražilo)/
[MON] (monitor)
Ovo će namjestiti način prebacivanja između tražila i monitora.
• Ako pritisnete [LVF] (Tražilo) za prebacivanje prikaza, prebacit će
se i postavka [LVF/Monitor Switch] (Prebacivanje tražilo/ monitor).
[Adjust.] (Prilagođavanje)
[Level Gauge
Adjust.]
(Prilagođavanje
mjerača razine)
Držite fotoaparat u vodoravnom položaju i pritisnite
Mjerač razine će se prilagoditi.
[Level Gauge Value Reset] (Ponovno namještanje vrijednosti
mjerača razine)
Vraća početne postavke mjerača razine.
360
ili
.
14. Vodič kroz izbornike
¨
[IN/OUT] (UNUTRA/VAN)
[Beep] (Zvučni
znak
[Beep Volume] (Jačina
zvučnog znaka)
[
[
[AF Beep Volume] (Jačina
zvučnog znaka AF)
[
[
] (Visoka)/[
] (Isključeno)
[AF Beep Tone] (Melodija
zvučnog znaka AF)
[
[
] (Uzorak 1)/[
] (Uzorak 3)
[E-Shutter Vol] (Jačina
E-zatvarača)
[
[
] (Visoka)/[
] (Isključeno)
[E-Shutter Tone] (Melodija
E-zatvarača)
[
[
] (Uzorak 1)/[
] (Uzorak 3)
] (Visoka)/[
] (Isključeno)
¨
] (Niska)/
] (Niska)/
] (Uzorak 2)/
] (Niska)/
] (Uzorak 2)/
Namješta zvukove zvučnog znaka, zvučni znak AF i zvukove
elektroničkog zatvarača.
• Kad se koristi [Silent Mode] (Tihi način), [Beep Volume] (Jačina
zvučnog znaka), [AF Beep Volume] (Jačina zvučnog znaka AF) i
[E-Shutter Vol] (Jačina E-zatvarača) su [OFF] (ISKLJUČENE).
[Headphone
Volume] (Jačina
slušalica)
[Wi-Fi]
[0] do [LEVEL15] (RAZINA 15) ([LEVEL3] (RAZINA 3))
Prilagođava jačinu kad su spojene slušalice.
• Za pojedinosti, pogledajte stranu 266.
[Wi-Fi Function] (Wi-Fi funkcija) ( 377)
[Wi-Fi Setup] (Wi-Fi postavke) ( 428)
[Bluetooth] ( 381)
[Send Image (Smartphone)] (Pošalji sliku (Pametni telefon)) ( 406)
[Remote Wakeup] (Udaljeno aktiviranje) ( 400)
[Returning from Sleep Mode] (Vraćanje iz stanja pripravnosti)
( 394)
[Bluetooth]
[Auto Transfer] (Automatski prijenos) ( 397)
[Location Logging] (Bilježenje lokacije) ( 399)
[Auto Clock Set] (Namještanje automatskog sata) ( 401)
[Wi-Fi network settings] (Postavke Wi-Fi mreže)
[Wi-Fi network settings] (Postavke Wi-Fi mreže): Registrira
bežičnu pristupnu točku.
Bežična pristupna točka koja se koristi za povezivanje fotoaparata na
bežičnu mrežu bit će automatski registrirana.
361
14. Vodič kroz izbornike
[IN/OUT] (UNUTRA/ VAN)
[USB Mode] (USB način)
¨
¨
[y][Select on connection] (Odabir
nakon povezivanja)/[z][PC(Storage)]
(Računalo (Pohrana))/[ ][PC(Tether)]
(Računalo (Tether))/
[{][PictBridge(PTP)]
Ovo namješta način komunikacije koji će se koristiti kad je uključen
USB kabel za povezivanje.
[USB]
[y][Select on connection] (Odabir nakon povezivanja):
Odaberite ovu postavku za odabir USB komunikacijskog sustava kod
spajanja s drugim uređajem.
[z][PC(Storage)] (Računalo (Pohrana)): Odaberite ovu postavku
za slanje slika na povezano računalo).
[ ][PC(Tether)] (Računalo (Tether)): Odaberite ovu postavku za
nadzor fotoaparata s računala na kojem je instaliran “LUMIX Tether”.
[{][PictBridge(PTP)]: Odaberite ovu postavku kod povezivanja
pisača koji podržava PictBridge.
[USB Power Supply] (USB
napajanje)
[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/
ISKLJUČENO)
Osigurava napajanje putem USB kabela za povezivanje. ( 47)
• Čak i ako je ova stavka namještena na [OFF] (ISKLJUČENO),
uređaj će se napajati kad je uključen prilagodnik izmjenične struje.
362
14. Vodič kroz izbornike
[IN/OUT] (UNUTRA/VAN)
¨
¨
Prikazuje preostalu razinu i stupanj potrošenosti baterije.
Ako trajanje uporabe značajno padne, čak i kad je baterija do kraja
napunjena, baterija je na kraju svog životnog vijeka.
Provjerite njen status i zamijenite novom baterijom.
[Battery
Information]
(Informacije o
bateriji)
[Remaining Level] (Preostala razina): Prikazuje preostalu razinu
baterije kao postotak (1% jedinice) i kao crtu.
[Battery Health] (Stanje baterije):
Bez slabljenja
(Zeleno):
Malo slabljenje
(Zeleno):
Umjereno slabljenje
(Zeleno):
Značajno slabljenje. Zamijenite
(Crveno):
novom baterijom.
• Baterije imaju manji kapacitet dopunjavanja u hladnijim
prostorijama. Čak i ako je nova baterija punjena na oko 5 °C (41
°F) ili manje, [Battery Information] (Informacije o bateriji) mogu
pokazati značajno slabljenje. Kad je ona ponovno punjena u
temperaturnom rasponu od 10 °C do 30 °C (50 °F do 86 °F),
indikator stupnja slabljenja vraća se na “Bez slabljenja”.
[Battery Use
Priority] Prioritet
uporabe baterije)
[BODY] (TIJELO)/[BG]
Odabire koju bateriju prvu koristiti kad su baterije instalirane u
fotoaparatu i Držaču baterije.
• Za pojedinosti, pogledajte stranu 453.
363
14. Vodič kroz izbornike
[IN/OUT] (UNUTRA/VAN)
[HDMI Mode (Playback)]
(HDMI način (Reprodukcija))
[TV Connection]
(Povezivanje s TV
prijamnikom)
¨
¨
[AUTO] (Automaticky)/[4K/50p]/
[4K/25p]/[1080p]/[1080i]/[720p]/[576p]
Namješta izlaznu razlučivost tijekom HDMI povezanosti.
[AUTO]: Šalje slike pri izlaznoj razlučivosti koja odgovara spojenom
TV prijamniku.
• Ako se na TV prijamniku ne pojave slike uz [AUTO], prebacite na
konstantnu postavku koja nije AUTO] kako biste namjestili formati
koji podržava Vaš TV prijamnik.
(Pogledajte upute za uporabu TV prijamnika.)
• Čak i kad je namješteno [4K/50p] ili [4K/25p], MP4 video zapisi
snimljeni pri [4K/LPCM/150M/60p] ili [4K/100M/30p] bit će slani s
razlučivošću od [4K/60p] ili [4K/30p].
• Čak i kad je namješteno [576p], ovisno o spojenom TV prijamniku,
slike će se slati s razlučivošću od [480p].
[HLG View Assist (HDMI)]
(Pomoć pri HLG pregledu
(HDMI)
[AUTO]/[MODE1]/[MODE2]/[OFF]
(AUTOMATSKI/ NAČIN1/ NAČIN2/
ISKLJUČENO)
Tijekom snimanja ili reprodukcije [HLG Photo] (HLG Foto), mijenjaju
se skala boje i svjetline za prikaz.
• Ovo je povezano s [HDMI] u [HLG View Assist] (Pomoći pri HLG
pregledu) pod [Custom] (Prilagođeno) u izborniku ([Monitor /
Display]) (Monitor/ prikaz).
Za pojedinosti, pogledajte stranu 354.
[VIERA Link (CEC)]
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF]
(ISKLJUČENO)
Možete koristiti daljinski upravljač uređaja kako biste upravljali
fotoaparatom kad je on povezan s uređajem koji je kompatibilan s
VIERA Linkom pomoću HDMI kabela.
• Za pojedinosti, pogledajte stranu 435.
364
14. Vodič kroz izbornike
¨
[Setting] (Postavke)
[TV Connection]
(Povezivanje s
TV prijamnikom)
(Nastavak)
[Background
Color(Playback)]
(Pozadinska boja
(Reprodukcija)
>
@`>
¨
@
Namješta boju traka prikazanih na vrhu i dnu ili lijevoj i desnoj strani
slika poslanih na TV prijamnik ili sličan prikaz.
• Preporučujemo postavljanje na [
] kako bi se spriječilo
pregrijavanje zaslona izlaznog odredišta.
[Save to
Custom Mode]
(Pohranjivanje
u prilagođenom
načinu)
[C1]/[C2]/[C3-1] do [C3-10]
[Load Custom
Mode] (Učitavanje
prilagođenog
načina)
[C1]/[C2]/[C3-1]do [C3-10]
Možete registrirati trenutno registrirane informacije fotoaparata.
• Za pojedinosti, pogledajte stranu 303.
Poziva registrirane postavke Prilagođenog načina za odabrani način
snimanja i njima zamjenjuje trenutne postavke.
• Za pojedinosti, pogledajte stranu 306.
[Limit No. of Custom Mode] (Ograničenje broja Prilagođenog načina)
[Custom Mode
Settings]
(Postavke
prilagođenog
načina)
[Save/Restore
Camera Setting]
(Pohrani/ vrati
postavke
fotoaparata)
[Reset] (Ponovno
namjesti)
[Edit Title] (Uređivanje naslova)
[How to Reload Custom Mode] (Kako ponovno učitati Prilagođeni
način)
[Select Loading Details] (Odabir postavki učitavanja)
Namješta jednostavno korištenje Prilagođenog načina.
• Za pojedinosti, pogledajte stranu 304.
[Card Slot 1(XQD)] (Utor za
karticu 2 (XQD))
[Save]/[Load]/[Delete] (Pohrani/
Učitaj/ Obriši)
[Card Slot 2(SD)] (Utor za
karticu 2 (SD))
[Save]/[Load]/[Delete] (Pohrani/
Učitaj/ Obriši)
Pohranjuje informacije o postavkama fotoaparata na karticu.
Pohranjene informacije o postavkama mogu se učitati u fotoaparat,
što Vam omogućava namještanje istih postavki na više fotoaparata.
• Za pojedinosti, pogledajte stranu 309.
Vraća fotoaparat na početne postavke.
• Za pojedinosti, pogledajte stranu 83.
365
14. Vodič kroz izbornike
[Others] (Ostalo)
[Clock Set]
(Namještanje sata)
¨
¨
Namješta datum i vrijeme.
• Za pojedinosti, pogledajte stranu 60.
Namješta vremensku zonu.
Pritisnite  za odabir vremenske zone i zatim pritisnite
za potvrdu.
[Time Zone]
(Vremenska zona)
ili
A Trenutno vrijeme
B Vremenska razlika od
GMT (Greenwich Mean
Time)
• Ako koristite ljetno računanje vremena [
], pritisnite .
(Vrijeme će se pomaknuti naprijed za 1 sat.)
Za povratak na normalno vrijeme, ponovno pritisnite .
[Pixel Refresh]
(Osvježavanje
piksela)
Ovo optimizira senzore slike i obradu slike.
• Senzor slike i obrada slike su optimizirani kad je fotoaparat
kupljen. Koristite ovu funkciju kad se snime svijetle točke koje ne
postoje na subjektu.
• Isključite fotoaparat i ponovno ga uključite nakon što su pikseli
korigirani.
[Sensor Cleaning]
(Čišćenje senzora)
Provodi se čišćenje prašine radi otpuhivanja naslaga i prašine
nakupljenih na prednjoj strani senzora slike.
• Funkcija čišćenja prašine radit će automatski kad prekidač
za uključivanje/ isključivanje fotoaparata prebacite na [ON]
(UKLJUČENO), ali ovu funkciju možete koristiti kad je prašina
osobito primjetna.
[Language] (Jezik)
Ovo namješta jezik prikazan na zaslonu.
• Ako greškom namjestite drugi jezik, odaberite [~] među ikonama
izbornika kako biste namjestili željeni jezik.
366
14. Vodič kroz izbornike
¨
[Others] (Ostalo)
¨
[Firmware Update]/[Software info] (Ažuriranje firmwarea/ Informacije
o softveru)
Možete provjeriti verziju firmwarea fotoaparata i objektiva.
Dodatno, možete ažurirati firmware i prikazati informacije o softveru
fotoaparata.
[Firmware Update] (Ažuriranje firmwarea): Ažurira firmware.
1 Preuzmite firmware sa stranice navedene na strani 23.
2 Pohranite firmware u korijenski direktorij kartice (prva mapa
koja se pojavi kad pristupite kartici na računalu) i zatim umetnite
[Firmware Version]
karticu u fotoaparat.
(Verzija firmwarea)
3 Iz [Firmware Version] (Verzije firmwarea) odaberite [Firmware
Update] (Ažuriranje firmwarea), pritisnite
ili
odaberite [Yes] (Da) za ažuriranje firmwarea.
i zatim
[Software info] (Informacije o softveru): Prikazuje informacije o
softveru fotoaparata.
• Kad je podržana neobavezna oprema (Adapter XLR Mikrofona
itd.) postavljena na fotoaparat, možete provjeriti i verziju njenog
firmwarea.
[Online Manual]
(Internetski
priručnik)
[URL display]/[QR Code display] (URL prikaz/ Prikaz QR šifre)
Prikazuje URL ili QR šifru kako biste mogli preuzeti “Upute za
uporabu” (PDF format).
• Za pojedinosti, pogledajte stranu 5.
367
14. Vodič kroz izbornike
Izbornik [Playback] (Reprodukcija)
[Playback Mode]
(Način reprodukcije)
 370
[Add/Delete Info.] (Dodaj/ obriši
informacije)
 372
[Rotate Disp.] (Prikaz okretanja)
 370
[Protect] (Zaštiti)
 372
[Picture Sort] (Slaganje fotografija)
 370
[Rating] (Ocjena)
 372
[Magnify from AF Point] (Povećaj s
točke AF)
 370
[HLG View Assist (Monitor)] (Pomoć pri
HLG pregledu (Monitor))
 370
[Edit Image] (Uredi sliku)
 373
[Resize] (Promijeni veličinu)
 373
[Rotate] (Okreni)
 373
 371
[Video Divide] (Podjela videa)
 284
[RAW Processing] (RAW obrada)
 279
[Copy] (Kopiraj)
 374
[6K/4K PHOTO Bulk Saving]
(Pohranjivanje gomile 6K/4K FOTO)
 151
[6K/4K PHOTO Noise Reduction]
(Smanjenje buke 6K/4K FOTO)
 147
[Time Lapse Video] (Video prolaska
vremena)
 371
[Stop Motion Video] (Animacija videa)
 371
[Process Image] (Obrada slike)
[Others] (Ostalo)
[Delete Confirmation] (Obriši potvrdu)
• Slike snimljene na drugom uređaju možda neće biti pravilno reproducirane ili
uređene na fotoaparatu.
368
 375
 375
14. Vodič kroz izbornike
 Kako odabrati sliku(e) u izborniku [Playback] (Reprodukcija)
Slijedite korake navedene ispod kad je prikazan zaslon odabira slike.
• Kad nisu dostupni [Single] (Jedna) i [Multi] (Više), odaberite sliku na isti način kao kad je
odabrano [Single] (Jedna).
• Slike su prikazane odvojeno prema utoru kartice.
Za prebacivanje kartice koja će se prikazati, pritisnite [
] i odaberite utor kartice.
• U jednom trenutku možete odabrati samo slike s jedne kartice.
Kad je odabrano [Single] (Jedna)
1 Pritisnite  za odabir slike.
2 Pritisnite
ili
.
• Ako je u donjem desnom kutu zaslona
prikazano [Set/Cancel] (Namjesti/ Otkaži),
postavka se otkazuje kad je
ili
ponovno pritisnuto.
6HW
Kad je odabrano [Multi] (Više)
1 Pritisnite  za odabir slike i zatim
pritisnite
ili
(ponovite).
• Postavka je otkazana kad je ponovno pritisnuto
ili
.
2 Pritisnite [DISP.] (Prikaz) za provedbu.
1
2
3
4
5
6
ュリヴヱハ
2.
Kad je odabrano [Protect] (Zaštiti)
Pritisnite  za odabir slike i zatim
pritisnite
ili
za namještanje (ponovite).
• Postavka je otkazana kad je ponovno pritisnuto
ili
.
1
2
3
4
5
6
6HW&DQFHO
369
14. Vodič kroz izbornike
:
Početne postavke
[Playback Mode] (Način reprodukcije)
¨
¨
[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
Automatski prikazuje fotografije okomito, ako su snimljene kad je
[Rotate Disp.]
fotoaparat bio okomito okrenut.
(Okretanje prikaza) • Kad reproducirate fotografije na računalu, koristite operativni
sustav i softver koji podržavaju Exif.
Fotografije možda neće biti prikazane okrenuto.
[FILE NAME] (NAZIV DATOTEKE)/[DATE/TIME] (DATUM/
VRIJEME)
[Picture Sort]
(Slaganje slike)
Ovo namješta redoslijed kojim fotoaparat prikazuje slike tijekom
reprodukcije.
[FILE NAME] (NAZIV DATOTEKE): Prikazuje slike po nazivu mape/
nazivu datoteke).
[DATE/TIME] (DATUM/VRIJEME): Prikazuje slike po datumu
snimanja.
• Ako umetnete drugu karticu, može proći neko vrijeme za učitavanje
svih podataka i iz tog razloga fotografije možda neće biti prikazane
u namještenom redoslijedu.
[ON] (UKLJUČENO)/[OFF] (ISKLJUČENO)
[Magnify from AF
Point] (Povećanje
iz točke AF)
Povećava lokaciju AF fokusa kod povećanja slike.
• Ako je slika snimljena u [High Resolution Mode] (Načinu visoke
razlučivosti) ili je izvan fokusa, središte slike je povećano.
• Ovu stavku izbornika moguće je dodijeliti funkcijskom gumbu.
( 286)
[MODE1] (NAČIN1)/[MODE2] (NAČIN2)/[OFF] (ISKLJUČENO)
[HLG View Assist
(Monitor)] (Pomoć
pri HLG pregledu
(Monitor))
370
Kod snimanja ili reprodukcije [HLG Photo] (HLG foto), ovo mijenja
spektar boja i svjetlinu prikaza.
• Ovo je povezano s [Monitor] (Monitorom) u [HLG View Assist]
(Pomoći pri HLG pregledu) pod [Custom] (Prilagođeno) izbornika
([Monitor / Display]) (Monitor/ Prikaz).
Za pojedinosti, pogledajte stranu 354.
14. Vodič kroz izbornike
[Process Image] (Obrada slike)
[RAW Processing]
(RAW obrada)
¨
¨
Obrađuje slike snimljene u RAW formatu na fotoaparatu i snima ih
u JPEG formatu. Dodatno, RAW slike snimljene uporabom [HLG
Photo] (HLG foto) mogu se pohraniti u HLG formatu.
• Za pojedinosti, pogledajte stranu 279.
[6K/4K PHOTO
Bulk Saving]
(Pohranjivanje
gomile 6K/4K foto)
Možete odjednom pohraniti bilo koje razdoblje od 5 sekundi
fotografija iz 6K/4K datoteke u nizu.
• Za pojedinosti, pogledajte stranu 151.
[6K/4K PHOTO
Noise Reduction]
(Smanjenje buke
6K/4K foto)
[AUTO]/[OFF] (AUTOMATSKI/ ISKLJUČENO)
Kod pohranjivanja snimaka, smanjuje buku do koje dolazi radi velike
ISO osjetljivosti.
• Za pojedinosti, pogledajte stranu 147.
Ovo stvara video zapis iz grupe slika snimljenih pomoću [Time Lapse
Shot] (Snimanje prolaska vremena).
[Time Lapse
Video] (Video
prolaska vremena)
1
2
Pritisnite  za odabir grupe [Time Lapse Shot] (Snimanja
prolaska vremena) i zatim pritisnite
ili
.
Odaberite mogućnost stvaranja video zapisa kako biste
kombinirali fotografije u video zapis.
• Za pojedinosti, pogledajte stranu 158.
Ovo stvara video zapis iz grupe slika snimljenih pomoću [Stop
Motion Animation] (Animacije fotografije).
[Stop Motion
Video] (Animacija
videa)
1
2
Pritisnite  za odabir grupe Animacije fotografije i zatim
pritisnite
ili
.
Odaberite mogućnost stvaranja video zapisa kako biste
kombinirali fotografije u video zapis.
• Za pojedinosti, pogledajte stranu 158.
371
14. Vodič kroz izbornike
[Add/Delete Info.] (Dodavanje/ brisanje informacija)
¨
¨
[Single]/[Multi]/[Cancel] (Jedna/ Više/ Otkaži)
[Protect] (Zaštita)
Možete namjestiti zaštitu za slike, tako da one ne budu greškom
obrisane.
Unatoč tome, ako formatirate karticu, bit će obrisane i zaštićene
slike.
• Za pojedinosti o odabiru fotografija, pogledajte stranu 369.
• [Cancel] (Otkaži) Vam omogućuje otkazivanje postavke odjednom
za sve slike na jednoj kartici.
• Budite pažljivi, jer postavka [Protect] (Zaštita) može biti
onemogućena na drugim uređajima.
• Ovu stavku izbornika moguće je dodijeliti funkcijskom gumbu.
( 286)
[Single]/[Multi]/[Cancel] (Jedna/ Više/ Otkaži)
Ako dodijelite bilo koju od pet ocjena slikama, možete učiniti
sljedeće:
• Obrisati sve slike osim ocijenjenih.
• Provjeriti ocjenu u prikazu pojedinosti datoteke u operativnim
sustavima, kao što su Windows 10, Windows 8.1 i Windows 8.
(samo JPEG slike)
[Rating] (Ocjena)
1
Odaberite sliku. ( 369)
2
Pritisnite  za odabir ocjene (1 do 5) i zatim pritisnite
ili
.
• Kad je odabrano [Multi] (Više), ponovite korake 1 i 2.
• Za otkazivanje postavke, namjestite razinu ocjene na [OFF]
(ISKLJUČENO).
• [Cancel] (Otkaži) Vam omogućava samo otkazivanje postavke
odjednom za sve slike na jednoj kartici.
• AVCHD video zapisi mogu se ocijeniti samo ocjenom “5”.
• Ovu stavku izbornika moguće je dodijeliti funkcijskom gumbu.
( 286)
372
14. Vodič kroz izbornike
[Edit Image] (Uredi sliku)
¨
¨
[Single]/[Multi] (Jedna/ Više)
[Resize]
(Promijeni
veličinu)
Smanjite veličinu fotografije JPEG slika i pohranite ih kao različite
slike kako biste omogućili njihovu jednostavniju uporabu na mrežnim
stranicama ili slanje u obliku privitaka e-poruka.
• Za informacije o odabiru slika, pogledajte stranu 369.
– Kad je odabrano [Single] (Jedna), nakon odabira slike, pritisnite
 za odabir veličine i zatim pritisnite
ili
.
– Kad je odabrano [Multi] (Više), prije odabira slika, pritisnite 
za odabir veličine i zatim pritisnite
ili
.
• Odjednom možete namjestiti do 100 slika, ako koristite [Multi]
(Više).
• Kvaliteta slika promijenjene veličine postaje manja.
• [Resize] (Promjena veličine) nije dostupna dok koristite sljedeće
funkcije:
– Snimanje video zapisa/[6K/4K PHOTO] 6K/4K FOTO)/ [PostFocus] (Naknadno fokusiranje)
– Grupe slika
– [65:24]/[2:1] ([Aspect Ratio]) (Omjer stranica)
– [RAW] ([Picture Quality]) (Kvaliteta slike)
– [HLG Photo] (HLG foto)
– [High Resolution Mode] (Način visoke razlučivosti)
Okreće slike ručno u koracima od 90°.
[Rotate]
(Okretanje)
[
]: Okreće za 90° u smjeru kazaljke na satu.
[
]: Okreće za 90° u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.
• Za informacije o odabiru slika, pogledajte stranu 369.
[Video Divide]
(Podjela videa)
Dijeli snimljeni video zapis ili 6K/4K datoteku u nizu u dva dijela.
• Za pojedinosti, pogledajte stranu 284.
373
14. Vodič kroz izbornike
¨
[Edit Image] (Uređivanje slike)
[Copy Direction]
(Smjer kopiranja)
`>
@>
¨
@
[Select Copy (Odaberi kopiju) ]/[Copy All in Folder] (Kopiraj sve iz
mape) /[Copy All in Card] (Kopiraj sve s kartice)
Možete kopirati slike s jedne kartice na drugu.
• Kopirane slike bit će pohranjene u novu mapu.
[Select Copy] (Odaberi kopiju): Kopira odabrane slike.
1 Odaberite mapu koja sadrži slike za kopiranje.
2 Odaberite slike. ( 369)
[Copy All in Folder] (Kopiraj sve iz mape): Kopira sve slike iz
mape.
1 Odaberite mapu za kopiranje.
2
[Copy] (Kopiranje)
Provjerite slike koje će se kopirati i zatim pritisnite
provedbu kopiranja.
ili
za
[Copy All in Card] (Kopiraj sve s kartice): Kopira sve slike s
kartice.
Uporaba funkcijskog gumba za kopiranje slika
Ako pritisnete funkcijski gumb kojem je dodijeljeno [Copy] (Kopiranje)
tijekom pojedinačne reprodukcije slika, slika koja je trenutno
prikazana bit će kopirana na drugu karticu.
• Odaberite mapu za pohranu kopija među sljedećim mogućnostima.
U slučaju grupa fotografija, automatski se odabire [Create a New
Folder] (Stvori novu mapu).
[Same Folder Number as Source] (Broj mape identičan
izvornom): Kopira u mapu istog imena kao što ga nosi mapa sa
slikama koje će biti kopirane.
[Create a New Folder] (Stvori novu mapu): Stvara novu mapu s
rastućim brojem mape i zatim u nju kopira slike.
[Select Folder] (Odaberi mapu): Odabire mapu za pohranjivanje
slika i zatim u nju kopira slike.
374
14. Vodič kroz izbornike
[Edit Image] (Uređivanje slike)
[Copy] (Kopiranje)
(Nastavak)
¨
¨
• Možete odabrati do 100 slika odjednom pomoću [Select Copy]
(Odaberi kopiranje).
• Postavka [Protect] (Zaštiti) nije kopirana.
• Za kopiranje može trebati nešto vremena.
– AVCHD video zapise nije moguće kopirati.
• Kod uporabe sljedećih kombinacija kartica, video zapisa, 6K/4K
fotografija i slika snimljenih pomoću [Post-Focus] (Naknadnog
fokusiranja), kopiranje nije moguće:
– Kopiranje sa SDXC memorijske kartice na XQD karticu veličine
32 GB ili manje
– Kopiranje sa XQD kartice veličine veće od 32 GB na SD
memorijsku karticu ili SDHC memorijsku karticu
[Others] (Ostalo)
¨
¨
[„Yes“ first] (Prvo „Da“)/[„No“ first] (Prvo „Ne")
[Delete
Confirmation]
(Brisanje potvrde)
Ovo namješta koja će mogućnost, [Yes] (Da) ili [No] (Ne), biti prva
osvijetljena kad se prikaže zaslon potvrde za brisanje slike.
[„Yes“ first] (Prvo „Da“): [Yes] (Da) je prvo osvijetljeno.
["No" first] (Prvo „Ne“): [No] (Ne) je prvo osvijetljeno.
375
14. Vodič kroz izbornike
Unos znakova
Slijedite korake ispod kad je prikazan zaslon za unos znakova.
1
Unesite znakove.
● Pritisnite  za odabir znakova
i zatim pritisnite
ili
dok se ne
prikaže znak koji želite unijeti.
(Ponovite ovo)
• Za ponovljeni unos istog znaka, okrenite
ili
udesno za pomicanje pokazivača mjesta
unosa.
• Ako odaberete stavku i pritisnete
ili
, možete provesti sljedeće radnje:
– [ ]: Promijenite vrstu znakova u [A] (velika slova), [a] (mala slova), [1] (brojeve) i
[&] (posebne znakove)
– [?]: Unesite razmak
– [Delete] (Brisanje): Briše znak
– [<]: Pomiče pokazivač položaja unosa ulijevo
– [>]: Pomiče pokazivač položaja unosa udesno
2
Završite unos.
● Odaberite [Set] (Namjesti) i zatim pritisnite
376
ili
.
15. Wi-Fi/Bluetooth
15. Wi-Fi/Bluetooth
Wi-Fi/Bluetooth funkcije
Uporabom mogućnosti Wi-Fi®/Bluetooth® fotoaparata, možete udaljeno upravljati
fotoaparatom s pametnog telefona i slati slike na pametni telefon tijekom rada
na fotoaparatu.
Možete koristiti “LUMIX Sync” aplikaciju
za pametni telefon za udaljeno snimanje i
prijenos slika. ( 379)
Možete slati slike na drugi uređaj, kao što
su pametni telefon ili računalo provedbom
radnji na fotoaparatu. ( 403)
U ovom se dokumentu pametni telefoni i tableti nazivaju pametni telefoni.
 Prikaz ikone bežične povezanosti
Tijekom uporabe funkcija Wi-Fi/Bluetooth, ikona bežične povezanosti na
statusnom LCD će biti osvijetljena ili će bljeskati.
Osvijetljena
Wi-Fi/Bluetooth funkcija je
uključena, ili se povezuju
Bljeska
Šalju se slike s fotoaparata
377
15. Wi-Fi/Bluetooth
• Ne uklanjajte karticu ili bateriju i ne idite u područje bez signala tijekom slanja slika.
• Fotoaparat se ne može koristiti za povezivanje putem javne bežične LAN veze.
• Snažno preporučujemo da postavite enkripciju kako biste održali informacijsku
sigurnost.
• Preporučujemo da koristite dovoljno napunjenu bateriju tijekom slanja slika.
• Kad je preostala razina baterije niska, možda neće biti moguće povezati se ili
održati komunikaciju s drugim uređajima.
(Prikazuje se poruka, poput [Communication error] (Greška u komunikaciji).)
• Slike možda neće biti potpuno poslane, ovisno o stanju radio - valova.
Ako je veza prekinuta, možda će biti poslane slike kojima nedostaju dijelovi.
378
15. Wi-Fi/Bluetooth
Povezivanje s pametnim telefonom
Povezivanje s pametnim telefonom na kojem je instalirana “Panasonic LUMIX
Sync” (nadalje: “LUMIX Sync”) aplikacija za pametni telefon.
Za udaljeno snimanje i transfer slika koristite “LUMIX Sync”.
Povezivanje s pametnim telefonom
Instalirajte “LUMIX Sync” na svoj pametni telefon. ( 380)
1
Povežite se s mrežom i instalirajte “LUMIX Sync”
.
Povezivanje s pametnim telefonom.
Povežite fotoaparat i pametni telefonom uz uporabu načina koji odgovara Vašem
pametnom telefonu.
2
Uporaba pametnog telefona koji
podržava malu energiju Bluetootha
• Bluetooth veza ( 381)
Uporaba pametnog telefona koji ne
podržava malu energiju Bluetootha
• Wi-Fi veza ( 384)
Povežite uporabom jednostavnog
postupka povezivanja (uparivanje).
Spojite se s bežičnom mrežom.
Za jednostavno povezivanje možete
koristiti i QR šifru.
Upravljajte fotoaparatom koristeći pametni telefon. ( 390)
3
Koristite “LUMIX Sync” za provedbu
sljedećih radnji:
• [Remote shooting] (Udaljeno snimanje)
( 391)
• [Shutter Remote Control] (Udaljena
kontrola zatvarača) ( 393)
• Transfer snimljenih slika ( 395)
• Automatski transfer snimljenih slika
( 397)
• Snimanje informacija o lokaciji ( 399)
• Upravljanje napajanjem fotoaparata
( 400)
• Automatsko namještanje sata ( 401)
• Pohranjivanje informacija o
postavkama ( 402)
Veze fotoaparata i pametnog telefona opisane su na stranama 381 do 388.
Možete i koristiti fotoaparat za transfer slika na pametni telefon.
Za pojedinosti, pogledajte “Slanje slika s fotoaparata” na strani 403.
379
15. Wi-Fi/Bluetooth
Instaliranje “LUMIX Sync”
“LUMIX Sync” je aplikacija za pametne telefone koju je osigurao Panasonic.
Podržani operativni sustavi
Android™: Android 5 ili noviji
iOS:
iOS 11 ili noviji
1
2
3
4
Spojite pametni telefon s mrežom.
(Android) Odaberite “Google Play™ Store”.
(iOS) Odaberite “App Store”.
Unesite “Panasonic LUMIX Sync” ili “LUMIX” u polje za
pretraživanje.
Odaberite i instalirajte “Panasonic LUMIX Sync”
.
• Koristite najnoviju verziju.
• Podržani operativni sustavi vrijede od siječnja 2019. i podložni su promjenama.
• Neki zasloni i informacije navedeni u ovom dokumentu mogu se razlikovati od
Vašeg uređaja, ovisno o podržanom operativnom sustavu i verziji “LUMIX Sync”.
• Pročitajte [Help] (Pomoć) u izborniku “LUMIX Sync” za dodatne pojedinosti o
načinu rada.
• Aplikacija možda neće ispravno raditi, ovisno o Vašem
pametnom telefonu.
Za pojedinosti o “LUMIX Sync”, pogledajte stranicu podrške
ispod.
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Samo na engleskom jeziku)
• Ovisno o Vašem ugovoru, preuzimanje aplikacije ili transfer slika i video zapisa
putem mobilne mreže, kao što su 4G (LTE) ili 3G, može uzrokovati velike troškove
za korištenje podatkovne mreže.
380
15. Wi-Fi/Bluetooth
Povezivanje s pametnim telefonom (Bluetooth veza)
Slijedite jednostavan postupak namještanja povezanosti (uparivanja) za
spajanje s pametnim telefonom koji podržava malu energiju Bluetootha.
Kad je uparivanje završeno, fotoaparat se automatski povezuje s pametnim
telefonom, putem bežične mreže.
• Kod prvog povezivanja, potrebno je namještanje uparivanja.
Za informacije o povezivanju drugi i svaki sljedeći put, pogledajte stranu 383.
Podržani pametni telefoni
Android™:
Android 5 ili noviji s Bluetoothom 4.0 ili novijim (osim onih koji
ne podržavaju malu energiju Bluetootha)
iOS:
iOS 11 ili noviji
1
Na pametnom telefonu pokrenite
“LUMIX Sync”.
● Prikazana je poruka o registraciji uređaja
(fotoaparata). Odaberite [Next] (Sljedeće).
• Ako ste zatvorili poruku, odaberite [
], zatim
registrirajte fotoaparat uporabom [Camera
registration (pairing)] (Registracija fotoaparata
(uparivanje)).
• Prikazuje se poruka ako je Bluetooth funkcija
fotoaparata isključena.
(Za Android uređaje) Omogućite uključivanje
Bluetooth funkcije.
(Za iOS uređaje) Slijedite poruku za uključivanje
Bluetooth funkcije na zaslonu postavki pametnog
telefona i zatim prikažite “LUMIX Sync”.
2
LUMIX Sync
Provjerite sadržaj u prikazanom vodiču i odaberite [Next]
(Sljedeće) dok se ne prikaže zaslon za registriranje
fotoaparata.
381
15. Wi-Fi/Bluetooth
Upravljanje fotoaparatom u skladu s vodičem pametnog telefona.
3
Namjestite fotoaparat u status
pripreme za Bluetooth uparivanje.
●
 [ ]  [ ]  [Bluetooth] 
[Bluetooth]  [SET] (NAMJESTI) 
[Pairing] (Uparivanje)
● Fotoaparat ulazi u status pripreme za
povezivanje i prikazuje se naziv uređaja
(A).
4
Na pametnom telefonu, odaberite
naziv fotoaparata.
• (iOS uređaji) Kad se prikaže poruka za potvrdu
promjene odredišta, odaberite [Join] (Pridruži se).
5

XXXXXXXXXXXX
Kad se pojavi poruka da je
registracija uređaja završena,
odaberite [OK].
● Bit će uspostavljena Bluetooth veza između
fotoaparata i pametnog telefona.
OK
• Upareni pametni telefon registriran je kao upareni uređaj.
• Tijekom Bluetooth povezanosti, na zaslonu snimanja je prikazano [ ].
Kad je omogućena Bluetooth funkcija, ali nije uspostavljena veza s pametnim
telefonom, [ ] se pojavljuje prozirno.
• Moguće je registrirati do 16 pametnih telefona.
Ako pokušate registrirati više od 16 pametnih telefona, informacije o registraciji će
biti brisane od najstarije prema najnovijoj.
382
15. Wi-Fi/Bluetooth
• (iOS uređaji) Ako pokušaj bežičnog povezivanja ne uspije tijekom Bluetooth
povezanosti, slijedite prikazane poruke kako biste omogućili povezivanje s
fotoaparatom.
Ako se i dalje ne možete povezati, odaberite SSID fotoaparata na zaslonu postavki
bežične povezanosti pametnog telefona kako biste se povezali. Ako SSID nije
prikazan, isključite i uključite fotoaparat i ponovno provedite postavke Bluetooth
povezivanja.
 Prekidanje Bluetooth veze
Za prekid Bluetooth veze, isključite Bluetooth funkciju fotoaparata.
 [ ]  [ ]  [Bluetooth]  [Bluetooth]  Odaberite [OFF]
(ISKLJUČENO)
• Čak i ako prekinete vezu, informacije o uparivanju neće biti obrisane.
 Povezivanje s uparenim pametnim telefonom
Povežite uparene pametne telefone koristeći sljedeći postupak.
1 Omogućite Bluetooth funkciju fotoaparata.
•
[
][
]  [Bluetooth]  [Bluetooth]  [ON] (UKLJUČENO)
2 Na pametnom telefonu pokrenite “LUMIX Sync”.
• Ako se pojavi poruka koja kaže da pametni telefon traži fotoaparate, zatvorite ju.
3 Odaberite [
].
4 Odaberite [Bluetooth Setup] (Bluetooth
postavke).
LUMIX Sync
5 UKLJUČITE Bluetooth.
6 Iz stavki [Camera registered] (Registriranih
na fotoaparatu), odaberite naziv fotoaparata.
Bluetooth
XXXXXXXX
383
15. Wi-Fi/Bluetooth
• Čak i ako namjestite uparivanje s više pametnih telefona, u jednom trenutku
možete se povezati samo s jednim pametnim telefonom.
• Kad uparivanje traje određeno vrijeme, otkazivanjem postavki uparivanja na
pametnom telefonu i fotoaparatu i ponovno uspostavljanje veze mogu dovesti do
toga da fotoaparat bude pravilno prepoznat.
 Otkazivanje uparivanja
1 Otkažite uparivanje na fotoaparatu.
•
[
(Obriši)
][
]  [Bluetooth]  [Bluetooth]  [SET] (NAMJESTI)  [Delete]
2 Odaberite pametni telefon za koji želite otkazati uparivanje.
• Otkažite i uparivanje na pametnom telefonu.
• Kad se za ponovno namještanje mrežnih postavki koristi [Reset] (Ponovno
namjesti) u [Setup] (Postavkama) izbornika ([Setting]) (Namještanje), obrisane su
informacije o registriranim uređajima.
Povezivanje s pametnim telefonom ([Wi-Fi connection])
(Bežično povezivanje)
Koristite bežičnu vezu za povezivanje fotoaparata i pametnog telefona koji ne
podržava malu energiju Bluetootha.
S početnim postavkama, moguće je jednostavno povezivanje s pametnim
telefonom, bez unosa lozinke.
Radi povećanja sigurnosti veze, možete koristiti potvrdu unosom lozinke.
• Putem bežične mreže možete se povezati i s pametnim telefonom koji podržava malu
energiju Bluetootha slijedeći iste korake.
384
15. Wi-Fi/Bluetooth
1
Namjestite fotoaparat na status
pripreme za bežično povezivanje.
●
 [ ]  [ ]  [Wi-Fi]  [Wi-Fi
Function] (Bežična funkcija)  [New
Connection] (Novo povezivanje) 
[Remote Shooting & View] (Udaljeno
snimanje i pregled)
● SSID (A) fotoaparata prikazan je na
zaslonu

• Istu radnju možete provesti i pritiskom funkcijskog gumba kojem je dodijeljen [Wi-Fi].
Za informacije o funkcijskim gumbima, pogledajte stranu 286.
2
3
U izborniku postavki pametnog
telefona, UKLJUČITE Wi-Fi
funkciju.
Odaberite SSID prikazan na
fotoaparatu.
Wi-Fi
Wi-Fi
XXXXXXXX
i
i
4
5
Na pametnom telefonu, pokrenite
“LUMIX Sync”.
(Kod prvog povezivanja)
Potvrdite naziv uređaja prikazan
na fotoaparatu i zatim odaberite
[Yes] (Da).
385
15. Wi-Fi/Bluetooth
• Kad se uređaj razlikuje od onog s kojim se želite povezati, fotoaparat će se
automatski povezati s tim uređajem ako odaberete [Yes] (Da).
Ako u blizini postoje drugi uređaji za bežično povezivanje, preporučujemo ručni
unos lozinke ili QR šifru za povezivanje uz potvrdu putem lozinke. ( 386)
 Uporaba potvrde putem lozinke za povezivanje
Možete poboljšati sigurnost bežične veze korištenjem potvrde putem lozinke,
njenim ručnim unosom ili pomoću QR šifre.
Skeniranje QR šifre za povezivanje
1 Namjestite [Wi-Fi Password] (Wi-Fi lozinku) na fotoaparatu na [ON]
(UKLJUČENO).
•
[
][
]  [Wi-Fi]  [Wi-Fi Setup] (Wi-Fi postavke)  [Wi-Fi Password]
(Wi-Fi lozinka) [ON] (UKLJUČENO)
2 Prikažite QR šifru (A).
•
[
][
]  [Wi-Fi]  [Wi-Fi
Function] (Wi-Fi funkcija)  [New Connection]
(Novo povezivanje)  [Remote Shooting &
View] (Udaljeno snimanje i pregled)
• Istu radnju možete provesti i pritiskom na
funkcijski gumb kojem je dodijeljen [Wi-Fi].
Za informacije o funkcijskim gumbima,
pogledajte stranu 286.
• Pritisnite
ili
za povećanje QR šifre.
3 Na pametnom telefonu pokrenite “LUMIX Sync”.
• Ako se pojavi poruka da pametni telefon traži fotoaparate, zatvorite ju.
4 Odaberite [
].
5 Odaberite [Wi-Fi connection] (Bežično povezivanje).
6 Odaberite [QR code] (QR šifra).
7 Skenirajte QR šifru prikazanu na zaslonu fotoaparata pomoću “LUMIX
Sync”.
• (iOS uređaji) Kad se pojavi poruka za potvrdu promjene odredišta, odaberite [Join]
(Pridruži se).
386
15. Wi-Fi/Bluetooth
• (iOS uređaji) Ako bežično povezivanje ne uspije, slijedite prikazanu poruku kako
biste omogućili povezivanje s fotoaparatom. Ako se i dalje ne možete povezati,
odaberite SSID fotoaparata na zaslonu bežičnih postavki pametnog telefona kako
biste se povezali. Ako SSID nije prikazan, isključite i uključite fotoaparat i ponovno
provedite postavke bežičnog povezivanja.
Ručni unos lozinke za povezivanje
1 Prikažite zaslon iz Koraka 2 na strani 386.
2 U izborniku postavki pametnog telefona,
UKLJUČITE bežičnu funkciju.
Wi-Fi
Wi-Fi
XXXXXXXX
i
i
3 Na zaslonu bežičnih postavki, odaberite
SSID (B) prikazan na fotoaparatu.
4 (Kod prvog povezivanja)
Unesite lozinku (B) prikazanu na
fotoaparatu.
5 Na pametnom telefonu pokrenite “LUMIX
Sync”.
387
15. Wi-Fi/Bluetooth
 Načini povezivanja osim početnih postavki
Kod povezivanja pomoću [Via Network] (Putem mreže) ili [WPS Connection]
(WPS povezivanja) u [Direct] (Izravnom), slijedite korake ispod:
1 Prikažite zaslon postavki načina povezivanja za fotoaparat.
•
[
][
]  [Wi-Fi]  [Wi-Fi Function] (Bežična funkcija)  [New
Connection] (Novo povezivanje)  [Remote Shooting & View] (Udaljeno snimanje i
pregled)
2 Pritisnite [DISP.] (PRIK.).
Povezivanje putem mreže
1
2
3
4
Odaberite [Via Network] (Putem mreže) i zatim pritisnite
ili
.
• Slijedite način povezivanja sa strane 419 za povezivanje fotoaparata s bežičnom
pristupnom točkom.
U izborniku postavki pametnog telefona, UKLJUČITE bežičnu funkciju.
Povežite pametni telefon s bežičnom pristupnom točkom s kojom je povezan fotoaparat.
Na pametnom telefonu pokrenite “LUMIX Sync”.
Izravno povezivanje
1
2
Odaberite [Direct] (Izravno) i zatim pritisnite
ili
.
• Odaberite [WPS Connection] (WPS povezivanje) i slijedite način povezivanja sa strane
423 za povezivanje fotoaparata s pametnim telefonom.
Na pametnom telefonu pokrenite “LUMIX Sync”.
388
15. Wi-Fi/Bluetooth
Prekidanje bežične povezanosti
Za prekid bežične veze fotoaparata i pametnog telefona, slijedite korake ispod:
1
Namjestite fotoaparat na način
snimanja.
● Pritisnite gumb zatvarača do pola.
2
Prekinite bežičnu povezanost.
●
 [ ]  [ ]  [Wi-Fi]  [Wi-Fi
Function] (Bežična funkcija)  [Yes] (Da)
• Istu radnju možete provesti pritiskom funkcijskog
gumba kojem je dodijeljen [Wi-Fi].
Za informacije o funkcijskim gumbima,
pogledajte stranu 286.
3
Na pametnom telefonu zatvorite
“LUMIX Sync”.
389
15. Wi-Fi/Bluetooth
Upravljanje fotoaparatom pomoću pametnog
telefona
 Potrebna vrsta bežične povezanosti
Ovisno o korištenoj funkciji, potreban način bežične povezanosti će varirati.
Potrebna bežična
povezanost
Podržava malu energiju Bluetootha
Ukazuje da se funkcija može koristiti na pametnim
telefonima koji podržavaju malu energiju Bluetootha.
Bluetooth
Wi-Fi
Ukazuje da se funkcija može koristiti na pametnim
telefonima koji ne podržavaju malu energiju Bluetootha.
Bluetooth Wi-Fi
Ukazuje da se funkcija može koristiti na pametnim
telefonima koji podržavaju malu energiju Bluetootha.
• Ukazuje da funkcija traži da se povežete s pametnim
telefonom koristeći Bluetooth i Wi-Fi.
 Početni zaslon
Kad pokrenete “LUMIX Sync”, prikazan je početni zaslon.

LUMIX Sync


390


A
Postavke aplikacije ( 383, 386, 400)
Ovo omogućava postavke veze, upravljanje
napajanjem fotoaparata i prikazuje Pomoć.
B
[Import images] (Uvoz slika) ( 365)
C
[Remote shooting] (Udaljeno okidanje)
( 391)
C
[Shutter Remote Control] (Udaljena
kontrola zatvarača) ( 393)
E
[Camera settings copy] (Kopiranje
postavki fotoaparata) ( 402)
15. Wi-Fi/Bluetooth
[Remote shooting] (Udaljeno okidanje)
Wi-Fi
Možete koristiti pametni telefon za snimanje s udaljene lokacije dok gledate slike
s fotoaparata.
Pokretanje:
• Povežite fotoaparat s pametnim telefonom. ( 381, 384)
• Na pametnom telefonu pokrenite “LUMIX Sync”.
1
Na početnom zaslonu odaberite [
(Udaljeno okidanje).
] ([Remote shooting])
• (iOS uređaji) Kad se pojavi poruka za potvrdu promjene odredišta, odaberite [Join]
(Pridruži se).
2
Počnite snimati.
B Snimanje fotografije
C Pokretanje/ zaustavljanje snimanja video zapisa
• Snimke su pohranjene na fotoaparatu.


• Određene mogućnosti, uključujući i neke postavke, možda neće biti dostupne.
• Udaljeno snimanje nije moguće dok koristite sljedeće funkcije:
– [Time Lapse Shot] (Snimanje prolaska vremena)
391
15. Wi-Fi/Bluetooth
 Način rada tijekom udaljenog snimanja
Namjestite fotoaparat ili pametni telefon kao primarni kontrolni uređaj koji će se
koristiti tijekom udaljenog snimanja.
 [ ]  [ ]  [Wi-Fi]  [Wi-Fi Setup] (Bežične postavke)  Odaberite
[Priority of Remote Device] (Prioritet udaljenog uređaja)
[Camera]
(Fotoaparat)
Upravljanje je moguće na fotoaparatu i pametnom telefonu.
• Postavke kotačića fotoaparata itd., ne mogu se mijenjati pomoću
pametnog telefona.
[Smartphone]
(Pametni telefon)
Upravljanje je moguće samo na pametnom telefonu.
• Postavke kotačića fotoaparata itd. mogu se promijeniti pomoću
pametnog telefona.
• Za završetak udaljenog snimanja, pritisnite bilo koji od gumba
na fotoaparatu kako biste uključili zaslon i odaberite [End]
(Završetak).
• Početna je postavka [Camera] (Fotoaparat).
• Postavke ove funkcije ne mogu se mijenjati dok je veza aktivna.
392
15. Wi-Fi/Bluetooth
[Shutter Remote Control] (Udaljena kontrola zatvarača)
Bluetooth
Možete koristiti pametni telefon za daljinsko upravljanje zatvaračem.
Pokretanje:
• Povežite fotoaparat s pametnim telefonom putem Bluetootha. ( 381)
• Na pametnom telefonu pokrenite “LUMIX Sync”.
1
2
Odaberite [ ] ([Shutter Remote Control]) (Udaljenu kontrolu
zatvarača) na početnom zaslonu.
Počnite snimati.
Pokretanje/ zaustavljanje snimanja video zapisa
LOCK
Snima fotografiju
• Bulb snimanje ( 394)
• Za uporabu [Shutter Remote Control] (Udaljene kontrole zatvarača) kako bi se
otkazao [Sleep Mode] (Način pripreme) na fotoaparatu, namjestite [Bluetooth] u
[Setup] (Postavkama) izbornika ([IN/OUT]) (UNUTRA/VAN), kako slijedi, zatim
povežite putem Bluetootha:
– [Remote Wakeup] (Udaljeno aktiviranje): [ON] (UKLJUČENO)
– [Auto Transfer] (Automatski transfer): [OFF] (ISKLJUČEN)
• Fotoaparat nije moguće uključiti uporabom [Shutter Remote Control] (Udaljene
kontrole zatvarača).
393
15. Wi-Fi/Bluetooth
 Bulb snimanje
Zatvarač se može držati otvorenim od početka do kraja snimanja, što je korisno
za snimanje zvjezdanog neba ili noćnog krajolika.
Pokretanje:
• Namjestite fotoaparat u [M] način. ( 192)
• Namjestite brzinu zatvarača fotoaparata na [B] (Bulb). ( 194)
1 Dodirnite [
prsta).
] za početak snimanja (nastavite dodirivati, bez pomicanja
2 Maknite prst sa [
] za završetak snimanja.
• Povucite [ ] u smjeru [LOCK] (ZAKLJUČANO) za snimanje s gumbom zatvarača
zaključanim u potpuno pritisnutom stanju.
(Povucite [ ] nazad u originalni položaj ili pritisnite gumb zatvarača fotoaparata za
zaustavljanje snimanja)
• Tijekom [B] (Bulb) snimanja, ako se Bluetooth veza prekine, ponovno uspostavite
Bluetooth vezu i zatim prekinite snimanje s pametnog telefona.
 Skraćivanje Vremena povratka iz [Sleep Mode] (Načina
pripreme)
Odaberite funkciju pametnog telefona za koju ćete skratiti vrijeme aktiviranja
fotoaparata iz [Sleep Mode] (Načina pripreme).
Pokretanje:
• Namjestite [Bluetooth] i [Remote Wakeup] (Udaljeno aktiviranje) na fotoaparatu na [ON]
(UKLJUČENO). ( 400)
 [ ]  [ ]  [Bluetooth]  Odaberite [Returning from Sleep Mode]
(Povratak iz Načina pripreme)
394
[Remote /Transfer
Priority] (Prioritet
udaljenog/ transfera)
Skraćuje vrijeme povratka kad se koristi [Remote
shooting] (Udaljeno snimanje) ili [Import images] (Uvezi
slike).
[Remote Shutter
Priority] (Prioritet
udaljenog zatvarača)
Skraćuje vrijeme za povratak kad se koristi [Shutter
Remote Control] (Udaljene kontrole zatvarača).
15. Wi-Fi/Bluetooth
Transfer snimljenih slika
Wi-Fi
Prenesite slike pohranjene na kartici na pametni telefon povezan putem bežične
veze.
Pokretanje:
• Povežite fotoaparat s pametnim telefonom. ( 381, 384)
• Na pametnom telefonu pokrenite “LUMIX Sync”.
1
Odaberite [ ] ([Import images]) (Uvezi slike) na početnom
zaslonu “LUMIX Sync”.
• (iOS uređaji) Kad se pojavi poruka za potvrdu promjene odredišta, odaberite [Join]
(Pridruži se).
2
3
Odaberite slike za prijenos.
• Karticu možete prebaciti ako dodirnete A.

Prenesite slike.
● Odaberite [
].
• Ako je snimka video zapis, možete ga
reproducirati dodirom [ ] u središtu zaslona.
395
15. Wi-Fi/Bluetooth
• Trebat ćete Android 7.0 ili noviji za pohranjivanje RAW fotografija na Android
uređaju.
Ovisno o pametnom telefonu ili operativnom sustavu, one možda neće biti pravilno
prikazane.
• Kad se reproducira video zapis, on je male veličine i prenosi se uporabom “LUMIX
Sync”, a iz tog će se razloga kvaliteta slike razlikovati od one stvarno snimljene.
Ovisno o pametnom telefonu i uvjetima korištenja, kvaliteta slike može se smanjiti
ili zvuk može preskakati tijekom reprodukcije video zapisa ili fotografija.
• Snimke snimljene uporabom sljedećih funkcija ne mogu se prenositi:
– [AVCHD], [MP4] 4K video zapisi
– [6K/4K PHOTO] (6K/4K FOTO)/[Post-Focus] (Naknadno fokusiranje)
– [HLG Photo] (fotografije u HLG formatu)
396
15. Wi-Fi/Bluetooth
Automatski transfer snimljenih slika
Bluetooth Wi-Fi
Snimljene slike možete istovremeno sa snimanjem prenijeti na pametni telefon.
Pokretanje:
• Povežite fotoaparat s pametnim telefonom putem Bluetootha. ( 381)
1
Na fotoaparatu omogućite [Auto
Transfer] (Automatski transfer).
●
 [ ]  [ ]  [Bluetooth] 
[Auto Transfer] (Automatski transfer) 
[ON] (UKLJUČENO)
• Ako se na fotoaparatu pojavi zaslon potvrde
koji od Vas traži prekidanje bežične veze,
odaberite [Yes] (Da) za njen prekid.
2
3
Na pametnom telefonu, odaberite [Yes] (Da).
• (iOS uređaji) Kad se pojavi poruka za potvrdu promjene odredišta, odaberite [Join]
(Pridruži se).
• Fotoaparat automatski uspostavlja bežičnu vezu.
Provjerite postavke slanja na
fotoaparatu i zatim pritisnite
.
ili
• Za promjenu postavki slanja, pritisnite [DISP.]
(PRIK.). ( 426)
• Fotoaparat će ući u način u kojem može
automatski prenositi snimke i na zaslonu
snimanja bit će prikazano [
].
(Ako postavke nisu prikazane, automatski prijenos snimki nije moguć. Provjerite status
bežične povezanosti s pametnim telefonom.)
397
15. Wi-Fi/Bluetooth
4
Snimanje pomoću fotoaparata.
• Ovo automatski šalje snimke čim su snimljene na određeni uređaj.
• [ ] je prikazano na zaslonu snimanja fotoaparata tijekom slanja datoteke.
 Za zaustavljanje automatskog prijenosa snimki
 [ ]  [ ]  [Bluetooth]  [Auto Transfer] (Automatski transfer) 
Odaberite [OFF] (ISKLJUČENO)
● Prikazan je zaslon potvrde koji od Vas traži da prekinete bežičnu vezu.
• Ako su postavke [Bluetooth] i [Auto Transfer] (Automatski transfer) na fotoaparatu
[ON] (UKLJUČENE), fotoaparat se automatski povezuje s pametnim telefonom
putem Bluetootha i bežične veze kad uključite fotoaparat.
Pokrenite “LUMIX Sync” za povezivanje s fotoaparatom.
Fotoaparat će ući u način rada u kojem može automatski prenositi snimke, a na
zaslonu snimanja fotoaparata prikazano je [
].
• Kad je [Auto Transfer] (Automatski transfer) namješten na [ON] (UKLJUČENO),
[Wi-Fi Function] (Bežična funkcija) ne može se koristiti.
• Ako se tijekom prijenosa snimaka fotoaparat isključi i slanje datoteke je prekinuto,
uključite fotoaparat za ponovno pokretanje slanja.
– Ako se status pohrane datoteka koje nisu poslane promijeni, slanje datoteka
možda više neće biti moguće.
– Ako postoje brojne datoteke koje nisu poslane, slanje svih datoteka možda neće
biti moguće.
• Pohranjivanje snimaka u RAW formatu na Android uređajima zahtijeva Android 7.0
ili noviji.
Ovisno o pametnom telefonu ili operativnom sustavu, one možda neće biti pravilno
prikazane.
• Snimke snimljene pomoću sljedećih funkcija ne mogu se automatski poslati:
– Snimanje video zapisa/[6K/4K PHOTO] (6K/4K FOTO)/ [Post-Focus] (Naknadno
fokusiranje)
– [HLG Photo] (fotografije u HLG formatu)
398
15. Wi-Fi/Bluetooth
Snimanje informacija o lokaciji
Bluetooth
Pametni telefon šalje svoje podatke o lokaciji fotoaparatu putem Bluetootha, a
fotoaparat provodi snimanje s upisivanjem primljenih informacija.
Pokretanje:
• Omogućite GPS funkciju na pametnom telefonu.
• Povežite fotoaparat s pametnim telefonom putem Bluetootha. ( 381)
1
Omogućite [Location Logging]
(Upisivanje lokacije) na
fotoaparatu.
●
 [ ]  [ ]  [Bluetooth] 
[Location Logging] (Upisivanje lokacije)
 [ON] (UKLJUČENO)
• Fotoaparat će ući u način rada u kojem se
informacije o lokaciji mogu snimiti, a na zaslonu snimanja fotoaparata bit će prikazano
[GPS].
2
Snimanje snimaka pomoću fotoaparata.
• Informacije o lokaciji bit će upisane na snimke.
• Kad se [GPS] na zaslonu snimanja pojavi prozirno, informacije o lokaciji ne mogu
se dobiti te iz tog razloga podaci ne mogu biti upisani.
Određivanje položaja pametnog telefona putem GPS-a možda neće biti moguće
ako je pametni telefon u zgradi, torbi ili slično. Pomaknite pametni telefon na
položaj koji omogućava širok pogled na nebo kako biste poboljšali određivanje
položaja.
Dodatno, pogledajte upute za uporabu pametnog telefona.
• Snimke s informacijama o lokaciji označene su [GPS].
• Posebno pazite na privatnost, pristanak itd. subjekta kad koristite ovu funkciju.
Koristite ju na vlastitu odgovornost.
• Pametni telefon brže troši bateriju tijekom pribavljanja podataka o lokaciji.
• Informacije o lokaciji ne upisuju se na AVCHD video zapise.
399
15. Wi-Fi/Bluetooth
Napajanje fotoaparata
Bluetooth Wi-Fi
Čak i kad je fotoaparat isključen, pametni telefon se može koristiti za pokretanje
fotoaparata i snimanje snimaka ili provjeru snimljenih snimaka.
Pokretanje:
1 Povežite se s pametnim telefonom putem Bluetootha. ( 381)
2 Omogućite [Remote Wakeup] (Udaljeno aktiviranje) fotoaparata.
•
[
][
(UKLJUČENO)
]  [Bluetooth]  [Remote Wakeup] (Udaljeno aktiviranje)  [ON]
3 Prekidač fotoaparata namjestite na [OFF] (ISKLJUČENO).
4 Na pametnom telefonu pokrenite “LUMIX Sync”.
 Uključivanje fotoaparata
Odaberite [Remote shooting] (Udaljeno snimanje) na početnom zaslonu “LUMIX
Sync”.
• (iOS uređaji) Kad se pojavi poruka za potvrdu promjene odredišta, odaberite [Join] (Pridruži
se).
• Fotoaparat se uključuje i automatski povezuje koristeći bežičnu mrežu.
 Isključivanje fotoaparata
1 Odaberite [
] na početnom zaslonu “LUMIX Sync”.
2 Odaberite [Turn off the camera] (Isključi fotoaparat).
3 Odaberite [Power OFF] (ISKLJUČI).
• Kad je namješteno [Remote Wakeup] (Udaljeno aktiviranje), Bluetooth
funkcija nastavlja raditi čak i kad je prekidač fotoaparata namješten na [OFF]
(ISKLJUČENO) te će se baterija trošiti.
400
15. Wi-Fi/Bluetooth
Automatsko namještanje sata
Bluetooth
Sinkronizirajte postavke sata i vremenske zone fotoaparata s onima na
pametnom telefonu.
Pokretanje:
• Povežite fotoaparat s pametnim telefonom pomoću Bluetootha. ( 381)
Omogućavanje [Auto Clock Set]
(Automatskog namještanja sata) na
fotoaparatu.
●
 [ ]  [ ]  [Bluetooth]  [Auto
Clock Set] (Automatsko namještanje sata) 
[ON] (UKLJUČENO)
401
15. Wi-Fi/Bluetooth
Pohranjivanje informacija o postavkama
Bluetooth Wi-Fi
Ovo pohranjuje informacije o postavkama fotoaparata na pametni telefon.
Pohranjene informacije o postavkama mogu se učitati u fotoaparat, što Vam
omogućava namještanje istih postavki na više fotoaparata.
Pokretanje:
• Povežite fotoaparat s pametnim telefonom pomoću Bluetootha. ( 381)
1
2
Odaberite [ ] ([Camera settings copy]) (Kopiranje postavki
fotoaparata) na početnom zaslonu “LUMIX Sync”.
Pohranite ili učitajte informacije o postavkama.
• Za dodatne informacije o načinu rada “LUMIX Sync” pročitajte [Help] (Pomoć) u
“LUMIX Sync” izborniku.
• Moguće je učitati samo informacije o postavkama istog modela.
• Kod prijenosa informacija o postavkama, automatski se uspostavlja bežična veza.
• (iOS uređaji) Kad se pojavi poruka za potvrdu promjene odredišta, odaberite [Join]
(Pridruži se).
• Možete pohraniti ili učitati informacije o postavkama stavki koje su iste onima u
[Save/Restore Camera Setting] (Pohrani/Vrati postavke fotoaparata) pod [Setup]
(Namještanjem) izbornika ([Setting]) (Postavke).
402
15. Wi-Fi/Bluetooth
Slanje snimki s fotoaparata
Upravljajte fotoaparatom za slanje snimaka na uređaj povezan putem bežične
veze.
Tijek radnji
Odaberite način slanja.
1
Koristite izbornik fotoaparata za odabir načina slanja iz
[Send Images While Recording] (Slanja snimaka tijekom
snimanja) ili [Send Images Stored in the Camera] (Slanja
snimaka pohranjenih u fotoaparatu).
Odaberite odredište (vrstu odredišnog
uređaja).
2
3
– [Smartphone] (Pametni telefon) ( 406)
– [PC] (Računalo) ( 409)
– [Cloud Sync. Service] (Usluga sinkronizacije u oblaku)
( 417)
– [Web service] (Mrežna stranica) ( 414)
– [Printer] (Pisač) ( 412)
Odaberite način povezivanja i zatim
povežite putem bežične veze.
– [Via Network] (Putem mreže) ( 419)
– [Direct] (Izravno) ( 423)
Provjerite postavke slanja.
4
Ako je potrebno, promijenite postavke slanja.
– Postavke slanja snimaka ( 426)
[Send Images While Recording]
(Slanje snimki tijekom snimanja)
5 Snimite fotografije.
[Send Images Stored in the Camera]
(Slanje snimki pohranjenih u
fotoaparatu)
Odaberite jednu ili više
Ovo automatski šalje snimljene fotografije snimki.
čim su snimljene.
Pošaljite odabrane snimke.
– Odabir snimki ( 427)
403
15. Wi-Fi/Bluetooth
Detaljne informacije o načinima povezivanja za svaki odredišni uređaj opisane
su na stranicama 406 do 418.
Pogledajte sljedeće stranice za korake zajedničke svim uređajima.
– Bežične veze: [Via Network] (Putem mreže) ( 419)/[Direct] (Izravno) ( 423)
– Postavke slanja snimki ( 426)
– Odabir snimki ( 427)
 Snimke koje je moguće poslati
Snimke koje je moguće poslati razlikuju se, ovisno o odredišnom uređaju.
Snimke koje je moguće poslati
Odredišni uređaj
[Send Images While
Recording] (Slanje snimki
tijekom snimanja)
[Send Images Stored in
the Camera] (Slanje snimki
pohranjenih u fotoaparatu)
[Smartphone]
(Pametni telefon) ( 406)
JPEG/RAW
JPEG/RAW/MP4
[PC] (Računalo) ( 409)
JPEG/RAW
JPEG/RAW/MP4/AVCHD/
6K/4K datoteke u nizu/
Snimke s naknadnim
fokusiranjem
[Cloud Sync. Service]
(Usluga sink. oblaka)
( 417)
JPEG
JPEG/MP4
[Web service] (Mrežne
stranice) ( 414)
JPEG
JPEG/MP4
[Printer] (Pisač) ( 412)
—
JPEG
• Za slanje RAW snimaka na [Smartphone] (Pametni telefon) uporabom Android uređaja
trebat ćete Android 7.0 ili noviji.
• AVCHD video zapisi čija veličina prelazi 4 GB ne mogu se poslati na [PC] (računalo).
• 4K video zapise nije moguće poslati na [Smartphone] (Pametni telefon), [Cloud Sync.
Service] (Uslugu sink.oblaka) i [Web service] (Mrežne stranice).
• Nije moguće slati fotografije u HLG formatu snimljene pomoću [HLG Photo] (HLG Foto).
Međutim, RAW/JPEG snimke snimljene u isto vrijeme bit će poslane na [Smartphone]
(Pametni telefon), [PC] (Računalo), [Cloud Sync. Service] (Uslugu sink.oblaka) ili [Web
service] (Mrežnu stranicu).
404
15. Wi-Fi/Bluetooth
• Slanje možda neće biti moguće, ovisno o Vašem uređaju.
• Možda neće biti moguće slati snimke snimljene drugim uređajima ili snimke
uređene ili obrađene na računalu.
 Funkcijski gumb kojem je dodijeljena [Wi-Fi] (Bežična veza)
Možete provesti sljedeće radnje pritiskom na
funkcijski gumb kojem je dodijeljena [Wi-Fi]
(Bežična veza) nakon povezivanja s bežičnom
mrežom.
Za informacije o funkcijskim gumbima,
pogledajte stranu 286.
[Terminate the Connection]
Prekida bežičnu vezu.
(Prekini vezu)
[Change the Destination]
(Promijeni odredište)
Prekida bežičnu vezu i omogućava Vam odabir druge
bežične veze.
[Change Settings
for Sending Images]
(Promijeni postavke za
slanje snimki)
Namješta veličinu snimke, format datoteke i druge stavke za
slanje snimki. ( 426)
[Register the Current
Destination to Favorite]
(Registriraj trenutno
odredište u Omiljene)
Registrira trenutno odredište veze ili način tako da sljedeći
put možete jednostavno ostvariti vezu uz iste postavke
povezivanja.
[Network Address]
(Mrežna adresa)
Prikazuje MAC adresu i IP adresu fotoaparata. ( 426)
• Ovisno o bežičnoj funkciji koja se koristi ili odredištu povezivanja, možda nećete moći
provesti neke od ovih radnji.
405
15. Wi-Fi/Bluetooth
[Smartphone] (Pametni telefon)
Pošaljite snimke na pametni telefon uporabom bežične veze.
Pokretanje:
• Instalirajte “LUMIX Sync” na svoj pametni telefon. ( 380)
1
Odaberite način slanja snimki na
fotoaparatu.
●
2
3
 [ ]  [ ]  [Wi-Fi] (Bežično)
 [Wi-Fi Function] (Bežična funkcija) 
[New Connection] (Novo povezivanje)
 [Send Images While Recording]
(Pošalji slike tijekom snimanja) ili [Send
Images Stored in the Camera] (Pošalji
snimke pohranjene u fotoaparatu)
Namjestite odredište na
[Smartphone] (Pametni telefon).
Povežite fotoaparat s pametnim
telefonom putem bežične mreže.
● Odaberite [Via Network] (Putem mreže)
( 419) ili [Direct] (Izravno) ( 423) i
zatim uspostavite vezu.
4
5
6
Na pametnom telefonu pokrenite
“LUMIX Sync”.
Odaberite odredišni telefon na fotoaparatu.
Provjerite postavke slanja i zatim pritisnite
ili
• Za promjenu postavki slanja snimki, pritisnite [DISP.] (PRIK.). ( 426)
406
.
15. Wi-Fi/Bluetooth
7
Kad je odabrano [Send Images While Recording] (Slanje snimki tijekom snimanja):
Snimite fotografije.
• Ovo automatski šalje snimljene fotografije na određeni uređaj čim su snimljene.
• [ ] je prikazano na zaslonu snimanja fotoaparata dok se datoteka šalje.
• Za prekid veze, slijedite korake ispod:
[
][
]  [Wi-Fi] (Bežična povezanost)  [Wi-Fi Function] (Bežična
funkcija)  [Yes] (Da)
Kad je odabrano [Send Images Stored in the Camera] (Slanje snimki pohranjenih
na fotoaparatu):
Odaberite jednu ili više snimki.
• Odaberite [Single Select] (Jednostruki odabir) ili [Multi Select] (Višestruki odabir) i
zatim odaberite jednu ili više snimki. ( 427)
• Za prekid veze, odaberite [Exit] (Izlaz).
• Tijekom snimanja, snimanje je prioritet te će trebati vremena za završetak slanja.
• Ako je fotoaparat isključen ili je bežična povezanost prekinuta prije završetka
slanja, slanje neće krenuti od početka.
• Možda nećete moći obrisati datoteke ili koristiti izbornik [Playback] (Reprodukcija)
tijekom slanja.
• Kad je [Auto Transfer] (Automatsko slanje) u [Bluetooth] namješteno na [ON]
(UKLJUČENO), [Wi-Fi Function] (Bežična funkcija) nije dostupna.
407
15. Wi-Fi/Bluetooth
 Slanje snimki s fotoaparata na pametni telefon jednostavnim
radnjama
Fotografije možete poslati na pametni telefon povezan putem Bluetootha
pritiskom funkcijskog gumba tijekom reprodukcije.
Za jednostavno povezivanje možete koristiti i stavke izbornika.
• Za upravljanje koristite funkcijski gumb kojem je dodijeljeno [Send Image (Smartphone)]
(Slanje snimki (Pametni telefon). U početnim postavkama to je registrirano u [Q].
Za informacije o funkcijskim gumbima, pogledajte stranu 286.
Pokretanje:
• Instalirajte “LUMIX Sync” na svoj pametni telefon. ( 380)
• Povežite fotoaparat s pametnim telefonom pomoću Bluetootha. ( 381)
• Pritisnite [(] na fotoaparatu kako biste prikazali zaslon reprodukcije.
Slanje jedne snimke
1 Pritisnite  za odabir snimke.
2 Pritisnite [Q].
3 Odaberite [Single Select]
(Jednostruki odabir).
• Za promjenu postavki slanja snimki,
pritisnite [DISP.] (PRIK.). ( 426)
4 Na pametnom telefonu odaberite
[Yes] (Da).
• Ovo automatski povezuje koristeći
bežičnu vezu.
Slanje više snimki
1 Pritisnite [Q].
2 Odaberite [Multi Select] (Višestruki
odabir).
• Za promjenu postavki slanja snimki,
pritisnite [DISP.] (PRIK.). ( 426)
3 Odaberite snimke i zatim ih
pošaljite.
: Odabire snimke
ili
: Namjesti/ Otkaži
[DISP.] (PRIK.): Slanje
4 Na pametnom telefonu odaberite
[Yes] (Da).
• Ovo automatski povezuje koristeći
bežičnu vezu.
• (iOS uređaji) Kad je prikazana poruka za potvrdu promjene odredišta, odaberite
[Join] (Pridruži se).
• Ova funkcija nije dostupna kad je [Auto Transfer] (Automatski transfer) u
[Bluetooth] namješten na [ON] (UKLJUČENO).
408
15. Wi-Fi/Bluetooth
Uporaba izbornika za jednostavno slanje.
 [ ]  [ ]  [Bluetooth]  [Send Image (Smartphone)] (Pošalji snimke
(Pametni telefon))
Postavke: [Single Select]/[Multi Select] (Jednostruki odabir/ Višestruki odabir)
• Ako je odabran [Single Select] (Jednostruki odabir), pritisnite  za odabir snimke i zatim
pritisnite
ili
za provedbu.
• Ako je odabran [Multi Select] (Višestruki odabir), koristite iste radnje kao s funkcijskim
gumbom za provedbu.
[PC] (Računalo)
Šalje snimljene snimke na računalo povezano putem bežične veze.
Podržani operativni sustavi
Windows:
Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7
Mac:
OS X v10.5 do v10.11, macOS 10.12 do macOS 10.14
Pokretanje:
• Uključite računalo.
• Stvorite odredišnu mapu za snimke.
• Ako je radna skupina odredišnog računala promijenjena sa standardnih postavki,
promijenite odgovarajuće postavke fotoaparata u [PC Connection] (Povezivanje s
računalom). ( 428)
 Stvorite odredišnu mapu za snimke
Kod uporabe Windowsa (Primjer za Windows 7)
1 Odaberite odredišnu mapu i kliknite desnim klikom.
2 Odaberite [Properties] (Svojstva) i zatim omogućite dijeljenje mape.
• Za stvaranje mapa možete koristiti i “PHOTOfunSTUDIO”.
Za pojedinosti, pogledajte upute za uporabu “PHOTOfunSTUDIO”.
Kod uporabe Maca (Primjer za OS X v10.8)
1 Odaberite odredišnu mapu i zatim kliknite stavke sljedećim slijedom.
[File] (Datoteka)  [Get Info] (Pribavi informacije)
2 Omogućite dijeljenje mape.
409
15. Wi-Fi/Bluetooth
• Napravite ime računa za računalo (do 254 znaka) i lozinku (do 32 znaka) koje se
sastoje od alfanumeričkih znakova.
Odredišna mapa možda se neće moći napraviti ako u imenu računa postoje
nealfanumerički znakovi.
• Kad ime računala (NetBIOS naziv za Mac) sadrži razmak (prazan prostor) itd.,
možda neće biti prepoznato.
U tom slučaju, preporučujemo promjenu imena na ono koje sadrži samo 15 ili više
alfanumeričkih znakova.
• Za pojedinosti, pogledajte upute za uporabu računala ili Pomoć na operativnom
sustavu.
1
Odaberite način slanja snimki na
fotoaparatu.
●
2
3
 [ ]  [ ]  [Wi-Fi] (Bežično)
 [Wi-Fi Function] (Bežična funkcija) 
[New Connection] (Nova veza)  [Send
Images While Recording] (Slanje snimki
tijekom snimanja) ili [Send Images
Stored in the Camera] (Slanje snimki
pohranjenih u fotoaparatu)
Namjestite odredište na [PC]
(Računalo).
Povežite fotoaparat i pametni
telefon putem bežične veze.
● Odaberite [Via Network] (Putem mreže)
( 419) ili [Direct] (Izravno) ( 423) i
zatim povežite.
410
15. Wi-Fi/Bluetooth
4
Unesite ime računala s kojim se
želite povezati (za Mac, NetBIOS
ime).
• Za informacije o načinu unosa znakova,
pogledajte stranu 376.
5
Odaberite mapu za pohranu
snimki.
• U odabranoj mapi će biti stvorene mape
složene po datumu, a u njih će biti pohranjene
snimke.
6
Provjerite postavke slanja i zatim
pritisnite
ili .
• Za promjenu postavki slanja, pritisnite [DISP.] (PRIK.). ( 426)
7
Kad je odabrano [Send Images While Recording] (Pošalji snimke tijekom
snimanja):
Snimite fotografije.
• Ovo automatski šalje snimljene fotografije na određeni uređaj čim su snimljene.
• [ ] je prikazano na zaslonu snimanja fotoaparata tijekom slanja datoteke.
• Za prekid veze, slijedite korake ispod:
[
(Da)
][
]  [Wi-Fi] (Bežično)  [Wi-Fi Function] (Bežična funkcija)  [Yes]
Kad je odabrano [Send Images Stored in the Camera] (Slanje snimki pohranjenih u
fotoaparatu):
Odaberite jednu ili više snimki.
• Odaberite [Single Select] (Jednostruki odabir) ili [Multi Select] (Višestruki odabir) i
zatim odaberite jednu ili više snimki. ( 427)
• Za prekid veze, odaberite [Exit] (Izlaz).
411
15. Wi-Fi/Bluetooth
• Ako se pojavi zaslon za unos korisničkog imena i lozinke, unesite one koje ste
namjestili za računalo.
• Kad je omogućen vatrozid operativnog sustava, sigurnosni softver itd., povezivanje
s računalom možda neće biti moguće.
• Tijekom snimanja, ono ima prioritet pa će trebati vremena dok slanje ne završi.
• Ako je fotoaparat isključen ili je bežična veza isključena prije završetka snimanja,
slanje se neće ponovno pokrenuti.
• Možda nećete moći brisati datoteke ili koristiti izbornik [Playback] (Reprodukcija)
tijekom slanja.
• Kad je [Auto Transfer] (Automatski transfer) u [Bluetooth] namješten na [ON]
(UKLJUČENO), [Wi-Fi Function] (Bežična funkcija) nije dostupna.
[Printer] (Pisač)
Za ispis možete slati snimke na PictBridge (bežični LAN)*-podržani pisač
povezan putem bežične veze.
*
1
Sukladan s DPS-om putem IP standarda
Odaberite način slanja snimki na
fotoaparatu.
●
2
 [ ]  [ ]  [Wi-Fi] (Bežična
veza)  [Wi-Fi Function] (Bežična
funkcija)  [New Connection] (Novo
povezivanje)  [Send Images Stored in
the Camera] (Slanje snimki pohranjenih
u fotoaparatu)
Namjestite odredište na [Printer]
(Pisač).
412
15. Wi-Fi/Bluetooth
3
Povežite fotoaparat s pisačem
putem bežične mreže.
● Odaberite [Via Network] (Putem mreže)
( 419) ili [Direct] (Izravno) ( 423) i
zatim povežite.
4
5
Odaberite odredišni pisač.
Odaberite i ispišite slike.
• Postupak odabira slika je isti kao i onaj kad je uključen USB kabel za povezivanje.
( 449)
• Za prekid veze, pritisnite [ ].
• Vezu možete prekinuti pritiskom funkcijskog gumba kojem je dodijeljena [Wi-Fi]
(Bežična mreža).
Za informacije o funkcijskim gumbima, pogledajte stranu 286.
• Za pojedinosti o PictBridge (kompatibilan s bežičnim LAN-om) pisačem,
kontaktirajte njegovog proizvođača.
• Kad je [Auto Transfer] (Automatski transfer) u [Bluetooth] namješten na [ON]
(UKLJUČENO), [Wi-Fi Function] (Bežična funkcija) nije dostupna.
413
15. Wi-Fi/Bluetooth
[Web service] (Mrežne stranice)
Možete koristiti “LUMIX CLUB” za učitavanje snimljenih slika na mrežne
stranice, kao što su stranice društvenih mreža.
Pokretanje:
• Registrirajte se u “LUMIX CLUB”. ( 429)
• Prije slanja slika na mrežnu stranicu, registrirajte tu mrežnu uslugu. ( 431)
1
Odaberite način slanja slika na
fotoaparat.
●
2
3
 [ ]  [ ]  [Wi-Fi] (Bežična
mreža)  [Wi-Fi Function] (Bežična
funkcija)  [New Connection] (Novo
povezivanje)  [Send Images While
Recording] (Slanje snimki tijekom
snimanja) ili [Send Images Stored in the
Camera] (Slanje snimki pohranjenih u
fotoaparatu)
Namjestite odredite na [Web
service] (Mrežne stranice).
Povežite se s mrežnom stranicom.
● Odaberite [Via Network] (Putem mreže)
i zatim se povežite. ( 419)
414
15. Wi-Fi/Bluetooth
4
5
6
Odaberite mrežnu stranicu.
Provjerite postavke slanja i zatim pritisnite
ili
• Za promjenu postavki slanja snimki, pritisnite [DISP.] (PRIK.). ( 426)
.
Kad je odabrano [Send Images While Recording] (Slanje snimki tijekom snimanja):
Snimite fotografije.
• Ovo automatski šalje snimljene fotografije na određenu stranicu čim su snimljene.
• [ ] je prikazano tijekom slanja datoteka.
• Za prekid veze, slijedite korake ispod:
[
][
[Yes] (Da)
]  [Wi-Fi] (Bežična veza)  [Wi-Fi Function] (Bežična funkcija) 
Kad je odabrano [Send Images Stored in the Camera] (Slanje snimki pohranjenih u
fotoaparatu):
Odaberite jednu ili više snimki.
• Odaberite [Single Select] (Jednostruki odabir) ili [Multi Select] (Višestruki odabir) i
zatim odaberite jednu ili više snimki. ( 427)
• Za prekid veze, odaberite [Exit] (Izlaz).
415
15. Wi-Fi/Bluetooth
• Tijekom snimanja, ono ima prioritet te će trebati vremena do završetka slanja.
• Ako je fotoaparat isključen ili je bežična veza prekinuta prije završetka slanja,
slanje neće ponovno krenuti.
• Možda nećete moći obrisati datoteke ili koristiti izbornik [Playback] (Reprodukcije)
tijekom slanja.
• Ako slanje snimki ne uspije, e-poruka s navedenom greškom bit će poslana na
e-adresu registriranu u “LUMIX CLUB”.
• Panasonic ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu radi curenja,
gubitka itd. snimki učitanih na mrežne stranice.
• Kod učitavanja snimki na mrežne stranice, nemojte brisati snimke s fotoaparata
čak i kad je slanje završeno, sve dok ne provjerite da su snimke pravilno učitane na
mrežnu stranicu.
Panasonic ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu radi brisanja
snimki pohranjenih u fotoaparatu.
• Snimke učitane na mrežne stranice ne mogu biti prikazane ili obrisane pomoću
fotoaparata.
• Snimke mogu sadržavati informacije koje se mogu koristiti za identifikaciju
korisnika, kao što su datumi i vrijeme snimanja i informacije o lokaciji. Pažljivo
provjerite kod učitavanja snimki na mrežnu stranicu.
• Kad je [Auto Transfer] (Automatski transfer) u [Bluetooth] namješten na [ON]
(UKLJUČENO), [Wi-Fi Function] (Bežična funkcija) nije dostupna.
416
15. Wi-Fi/Bluetooth
[Cloud Sync. Service] (Usluga sink. oblaka)
Ovaj fotoaparat može automatski slati snimke na uslugu sinkronizacije oblaka
putem aplikacije “LUMIX CLUB” kako bi ih poslao na računalo ili pametni
telefon.
Za uporabu [Cloud Sync. Service] (Usluge sink.oblaka) (Od siječnja 2019.)
• Trebate se registrirati u “LUMIX CLUB” ( 429) i namjestiti sinkronizaciju oblaka za
slanje snimki u mapu oblaka.
Za namještanje sinkronizacije oblaka, koristite “PHOTOfunSTUDIO”.
• Poslane snimke su privremeno pohranjene u mapi oblaka. One se mogu
sinkronizirati s Vašim računalom, pametnim telefonom i drugim uređajima.
• Mapa oblaka pohranjuje poslane snimke 30 dana (do 1000 snimki).
Imajte na umu da će snimke biti automatski obrisane u sljedećim slučajevima:
– Ako je prošlo 30 dana od slanja (čak i unutar 30 dana od transfera ako su slike
preuzete na sve određene uređaje), one u oblaku mogu biti obrisane.
– Ako postoji više od 1000 snimki (ovisno o postavkama [Cloud Limit] (Ograničenja
oblaka) ( 426))
1
Odaberite način slanja snimki na
fotoaparatu.
●
2
 [ ]  [ ]  [Wi-Fi] (Bežična
mreža)  [Wi-Fi Function] (Bežična
funkcija)  [New Connection] (Novo
povezivanje)  [Send Images While
Recording] (Slanje snimki tijekom
snimanja) ili [Send Images Stored in
the Camera] (Slanje snimki pohranjenih
u fotoaparatu)
Namjestite odredište na [Cloud
Sync. Service] (Uslugu sink.
oblaka).
417
15. Wi-Fi/Bluetooth
3
Povežite se s uslugom
sinkronizacije oblaka.
● Odaberite [Via Network] (Putem mreže)
i zatim se povežite. ( 419)
4
Provjerite postavke slanja i zatim
pritisnite
ili .
• Za promjenu postavki slanja snimki, pritisnite [DISP.] (PRIK.). ( 426)
5
Kad je odabrano [Send Images While Recording] (Slanje snimki tijekom snimanja):
Snimite fotografiju.
• Ovo automatski šalje snimljene fotografije u uslugu sinkronizacije oblaka čim su
snimljene.
• [ ] je prikazano tijekom slanja datoteke.
• Za prekid veze, slijedite korake ispod:
[
][
[Yes] (Da)
]  [Wi-Fi] (Bežična veza)  [Wi-Fi Function] (Bežična funkcija) 
Kad je odabrano [Send Images Stored in the Camera] (Slanje snimki pohranjenih u
fotoaparatu):
Odaberite jednu ili više snimki.
• Odaberite [Single Select] (Jednostruki odabir) ili [Multi Select] (Višestruki odabir) i
zatim odaberite jednu ili više snimki. ( 427)
• Za prekid veze, odaberite [Exit] (Izlaz).
• Tijekom snimanja, ono ima prednost pa će trebati vremena dok se slanje ne završi.
• Ako je fotoaparat isključen ili je bežična veza prekinuta prije završetka slanja,
slanje neće ponovno krenuti.
• Možda nećete moći obrisati datoteke ili koristiti izbornik [Playback] (Reprodukcije)
tijekom slanja.
• Kad je [Auto Transfer] (Automatski transfer) u [Bluetooth] namješten na [ON]
(UKLJUČENO), [Wi-Fi Function] (Bežična funkcija) nije dostupna.
418
15. Wi-Fi/Bluetooth
Bežična veza
Kad je odabrano [New Connection] (Novo
povezivanje) u [Wi-Fi Function] (Bežičnoj
funkciji) [Wi-Fi] (Bežične veze) u [Setup]
(Postavkama) izbornika ([IN/OUT]) (UNUTRA/
VAN), odaberite način povezivanja između
[Via Network] (Putem mreže) ili [Direct]
(Izravnog).
S druge strane, kad koristite [Select a
destination from History] (Odaberi odredište iz
Povijesti) ili [Select a destination from Favorite] (Odaberi odredište iz Omiljenih),
fotoaparat se povezuje s odabranim uređajem koristeći ranije korištene
postavke.
[Via Network] (Putem mreže)
Povezuje fotoaparat i odredišni uređaj putem bežične pristupne točke.
Odaberite način povezivanja s
bežičnom pristupnom točkom.
419
15. Wi-Fi/Bluetooth
[WPS (Push-Button)]
(WPS (gumb)) ( 420)
Pritisnite WPS gumb na bežičnoj pristupnoj točki za
uspostavljanje veze.
[WPS (PIN code)]
(WPS (PIN)) ( 421)
Unesite PIN u bežičnu pristupnu točku za uspostavljanje
veze.
[From List] (S popisa)
( 421)
Traži bežičnu pristupnu točku za povezivanje i s njom se
povezuje.
• Nakon prvog odabira [Via Network] (Putem mreže), fotoaparat će se povezati s
ranije korištenom bežičnom pristupnom točkom.
Za promjenu bežične pristupne točke korištene za povezivanje, pritisnite [DISP.]
(PRIK.) i promijenite odredište veze.
 [WPS (Push-Button)] (WPS (gumb))
Pritisnite WPS gumb na bežičnoj pristupnoj točki za
uspostavljanje veze.
Pritisnite WPS gumb bežične pristupne točke dok se
ne prebaci na WPS način.
420
Primjer)
15. Wi-Fi/Bluetooth
 [WPS (PIN code)] (WPS (PIN))
Unesite PIN u bežičnu pristupnu točku za uspostavljanje veze.
1 Na zaslonu fotoaparata, odaberite bežičnu pristupnu točku s kojim se
povezujete.
2 Unesite PIN prikazan na zaslonu fotoaparata u bežičnu pristupnu točku.
3 Pritisnite
ili
fotoaparata.
• WPS je funkcija koja Vam omogućava jednostavno konfiguriranje postavki
povezanih s povezivanjem i sigurnošću bežičnih LAN uređaja.
Za pojedinosti o radu i kompatibilnosti WPS, pogledajte upute za uporabu bežične
pristupne točke.
 [From List] (S popisa)
Traži bežičnu pristupnu točku koju može koristiti i povezuje se s njom.
• Potvrdite šifru bežične pristupne točke.
1 Odaberite bežičnu pristupnu točku s kojom
se povezujete.
• Pritisnite [DISP.] (PRIK.) za ponovno pokretanje
traženja bežične pristupne točke.
• Ako se ne pronađe bežična pristupna točka,
pogledajte “Povezivanje ručnim unosom” na
strani 422.
2 (Ako je potvrda mreže šifrirana)
Unesite šifru.
• Za informacije o unosu znakova, pogledajte stranu 376.
421
15. Wi-Fi/Bluetooth
 Povezivanje ručnim unosom
• Provjerite SSID, vrstu sigurnosti, vrstu enkripcije i lozinku bežične pristupne točke.
1 Na zaslonu Koraka 1 “[From List]” (S popisa), odaberite [Manual Input]
(Ručni unos). ( 421)
2 Unesite SSID bežične pristupne točke s kojom se povezujete i zatim
odaberite [Set] (Namjesti).
• Za informacije o unosu znakova, pogledajte stranu 376.
3 Odaberite vrstu potvrde mreže.
[WPA2-PSK]
[WPA2/WPA-PSK]
[No Encryption] (Bez šifre)
Podržani načini enkripcije: [TKIP], [AES]
—
4 (Kad je odabrano različito od [No Encryption] (Bez enkripcije))
Unesite šifru i zatim odaberite [Set] (Namjesti).
• Provjerite upute za uporabu i postavke bežične pristupne točke.
• Ako se veza ne može uspostaviti, jakost signala bežične pristupne točke može biti
preslaba.
Za pojedinosti, pogledajte “Prikazi poruka” ( 464) i “Rješavanje problema”
( 467).
• Ovisno o okruženju, komunikacijska brzina bežične pristupne točke može se
smanjiti ili bežična pristupna točka neće biti dostupna za uporabu.
422
15. Wi-Fi/Bluetooth
[Direct] (Izravno)
Izravno povezuje fotoaparat i odredišni uređaj.
Odaberite način povezivanja s
odredišnim uređajem.
[WPS
Connection]
(WPS veza)
[Manual
Connection]
(Ručno
povezivanje)
[WPS (PushButton)] (WPS
(gumb))
Za povezivanje pritisnite WPS gumb na
odredišnom uređaju.
• Na fotoaparatu, pritisnite [DISP.] (PRIK.) za
produženje vremena čekanja veze.
[WPS (PIN code)]
(WPS (PIN))
Unesite PIN u fotoaparat i povežite.
Na odredišnom uređaju potražite fotoaparat za povezivanje. Unesite
SSID i lozinku prikazane na fotoaparatu u uređaj.
• Ako je odredište namješteno na
[Smartphone] (Pametni telefon), lozinka
nije prikazana. Odaberite SSID za
uspostavu veze. ( 384)
• Pogledajte i upute za uporabu uređaja s kojim ćete se povezati.
423
15. Wi-Fi/Bluetooth
Povezivanje s bežičnom mrežom uporabom ranije
pohranjenih postavki
Koristite povijest bežičnog povezivanja za povezivanje uporabom istih ranije
korištenih postavki.
1
Prikažite povijest bežičnog
povezivanja.
●
2
 [ ]  [ ]  [Wi-Fi] (Bežična
mreža)  [Wi-Fi Function] (Bežična
funkcija)  [Select a destination
from History] (Odaberite odredište
iz Povijesti) ili [Select a destination
from Favorite] (Odaberite odredište iz
Omiljenih)
Odaberite stavku iz povijesti za
povezivanje.
• Pritisnite [DISP.] (PRIK.) za potvrdu
pojedinosti povijesti povezivanja.
• Ako se postavka uređaja s kojim se povezujete promijeni, možda neće biti moguće
povezati se s uređajem.
 Registriranje u Omiljene
Možete registrirati povijest bežičnog povezivanja u Omiljene.
1 Prikažite povijest bežičnog povezivanja.
•
[
][
]  [Wi-Fi] (Bežična mreža)  [Wi-Fi Function] (Bežična funkcija) 
[Select a destination from History] (Odabir odredišta iz Povijesti)
2 Odaberite stavku iz Povijesti za registriranje i zatim pritisnite .
3 Unesite naziv registracije i zatim pritisnite [Set] (Namjesti).
• Za informacije o unosu znakova, pogledajte stranu 376.
• Moguće je unijeti maksimalno 30 znakova. Dvobitni znakovi smatraju se dvama
znakovima.
424
15. Wi-Fi/Bluetooth
 Uređivanje stavki registriranih u Omiljene
1 Prikažite stavke registrirane u Omiljenima.
•
[
][
]  [Wi-Fi] (Bežična mreža)  [Wi-Fi Function] (Bežična funkcija) 
[Select a destination from Favorite] (Odabir odredišta iz Omiljenih)
2 Odaberite stavku iz Povijesti za uređivanje u Omiljenima i zatim pritisnite .
[Remove from Favorite]
(Ukloni iz omiljenih)
—
[Change the Order in
Favorite] (Promijeni slijed
u Omiljenim)
Odredite odredišnu lokaciju željene stavke za promjenu
slijeda prikaza.
[Change the Registered
Name] (Promijeni
registrirani naziv)
Unesite znakove za promjenu registriranog naziva.
• Za informacije o unosu znakova, pogledajte stranu
376.
• Broj stavki koje se može pohraniti u Povijesti je ograničen. Registrirajte često
korištene postavke povezivanja u Omiljene.
• Kad se [Reset] (Ponovno postavi) u [Setup] (Namještanju) izbornika ([Setting])
(Postavke) koristi za ponovno postavljanje mrežnih postavki, sadržaj registriran u
Povijesti i Omiljenima je obrisan.
• Ako je uređaj s kojim se želite povezati (pametni telefon itd.) povezan s bežičnom
pristupnom točkom koja nije fotoaparat, ne možete povezati uređaj s fotoaparatom
uporabom [Direct] (Izravnog).
Promijenite bežične postavke uređaja s kojim se želite povezati tako da je bežična
pristupna točka koja će se koristiti namještena na fotoaparat. Možete odabrati i
[New Connection] (Novo povezivanje) i ponovno povezati uređaje. ( 384)
• Može biti teško povezati se s mrežom s kojom su povezani brojni uređaji. U tom
slučaju, povežite se koristeći [New Connection] (Novo povezivanje).
425
15. Wi-Fi/Bluetooth
Slanje postavki i odabir snimki
Postavke slanja snimki
Namjestite veličinu, format datoteke i druge stavke za slanje snimke na
odredišni uređaj.
1
2
Nakon bežičnog povezivanja,
prikazat će se zaslon za potvrdu
postavki slanja na kojem pritisnite
[DISP.] (PRIK.).
Promijenite postavke slanja.
[Size] (Veličina)
Primijenite veličinu snimke za slanje.
[Original] (Originalna) /[Auto] (Automatski) /[Change] )
Promijeni) ([M], [S], ili [VGA])
• Veličina snimke [Auto] (Automatski) mijenja se, ovisno o
statusu odredišnog uređaja.
(Ovo se može namjestiti kad je odredište [Web service]
(Mrežna stranica))
[File Format]
(Format datoteke)
Namješta format datoteke snimki za slanje.
[JPG]/[RAW+JPG]/[RAW]
• Ovo se može namjestiti kad je odredište [Smartphone]
(Pametni telefon) ili [PC] (Računalo).
[Delete Location Data]
(Brisanje podataka o
lokaciji)
Odaberite hoćete li obrisati podatke o lokaciji sa snimki prije
njihovog slanja.
• Ovo je moguće namjestiti kad je odredište [Cloud Sync.
Service] (Usluga sink.oblaka) ili [Web service] (Mrežna
stranica).
• Ova radnja briše samo informacije o lokaciji sa snimki koje
su određene za slanje.
[Cloud Limit]
(Ograničenje oblaka)
Možete odabrati hoćete li poslati snimke kad u mapi oblaka
nestane mjesta.
[ON] (UKLJUČENO): Ne šalje snimke.
[OFF] (ISKLJUČENO): Briše snimke od najstarijih, zatim
šalje nove snimke.
• Ovo je moguće namjestiti kad je odredište [Cloud Sync.
Service] (Usluga sink.oblaka).
426
15. Wi-Fi/Bluetooth
Odabir snimki
Kod slanja uporabom [Send Images Stored in the Camera] (Slanja snimki
pohranjenih u fotoaparatu), odaberite snimke koristeći sljedeći postupak.
1
2
Odaberite [Single Select] (Jednostruki odabir) ili [Multi Select]
(Višestruki odabir).
Odaberite snimku.
Postavka [Single Select] (Jednostruki odabir)
1 Pritisnite  za odabir snimke.
2 Pritisnite
ili
.
6HW
Postavka [Multi Select] (Višestruki odabir)
1 Pritisnite  za odabir snimke i zatim
pritisnite
ili
. (Ponovite ovo)
• Za otkazivanje postavke, ponovno pritisnite
ili
.
• Snimke se prikazuju odvojeno po utoru kartice.
Za promjenu kartice za prikaz, pritisnite [
].
• Odabir snimki odjednom moguć je samo za
snimke na jednoj kartici.
2 Pritisnite [DISP.] (PRIK.) za provedbu.
1
2
3
4
5
6
ュリヴヱハ
2.
427
15. Wi-Fi/Bluetooth
Izbornik [Wi-Fi Setup] (Bežične postavke)
Ovo konfigurira postavke potrebne za bežičnu funkciju.
Postavke nije moguće promijeniti kad je povezana bežična mreža.
Prikaz izbornika [Wi-Fi Setup] (Bežične postavke).
●
[ ][
postavke)
]  [Wi-Fi] (Bežična mreža)  [Wi-Fi Setup] (Bežične
[Priority of Remote Device] Ovo namješta fotoaparat ili pametni telefon kao primarni
(Prioritet udaljenog
kontrolni uređaj koji će se koristiti tijekom udaljenog
uređaja)
snimanja. ( 392)
[Wi-Fi Password]
(Bežična lozinka)
Možete koristiti lozinku za povezivanje radi povećane
sigurnosti. ( 386)
[LUMIX CLUB]
Ovo pribavlja ili mijenja podatke za prijavu u “LUMIX CLUB”.
( 430)
[PC Connection]
(Povezanost s računalom)
Možete namjestiti radnu skupinu.
Za slanje snimki na računalo, trebate se povezati s istom
radnom skupinom u kojoj se nalazi odredišno računalo.
(Početna je postavka “RADNA SKUPINA”.)
• Za promjenu naziva radne skupine, pritisnite
ili
i
unesite novi naziv radne skupine.
Za informacije o unosu znakova, pogledajte stranu 376.
• Za povratak na početne postavke, pritisnite [DISP.]
(PRIK.).
[Device Name]
(Naziv uređaja)
Možete promijeniti naziv (SSID) fotoaparata.
• Za promjenu SSID, pritisnite [DISP.] (PRIK.) i unesite novi
SSID naziv.
Za informacije o unosu znakova, pogledajte stranu 376.
• Moguće je unijeti maksimalno 32 znaka.
428
15. Wi-Fi/Bluetooth
[Wi-Fi Function Lock]
(Zaključavanje bežične
funkcije)
Za sprječavanje nepravilnog rada i uporabe bežične funkcije
od treće strane i za zaštitu osobnih informacija u fotoaparatu
i uključenih u snimke, zaštitite bežičnu funkciju lozinkom.
[Setup] (Namještanje): Unesite bilo koji
četveroznamenkasti broj kao lozinku.
• Za informacije o unosu znakova, pogledajte stranu 376.
[Cancel] (Otkaži): Otkazuje lozinku.
• Kad je lozinka namještena, morate ju unijeti svaki put kad
koristite bežičnu funkciju.
• Ako zaboravite svoju lozinku, možete koristiti [Reset]
(Ponovno namjesti) u [Setup] (Namještanju) izbornika
([Setting]) (Postavke) za ponovno namještanje mrežnih
postavki, a kroz to i ponovno namještanje lozinke.
[Network Address]
(Mrežna adresa)
Prikazuje MAC adresu i IP adresu fotoaparata.
“LUMIX CLUB”
Pogledajte stranicu “LUMIX CLUB” za pojedinosti.
https://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
• Usluga može biti privremeno nedostupna radi redovitog održavanja ili neočekivanih
problema, a sadržaj usluge može se promijeniti ili dodati, bez prethodne najave
korisnicima.
Usluga isto tako može biti zaustavljena u cijelosti ili djelomično, uz razumno
razdoblje prethodne najave.
429
15. Wi-Fi/Bluetooth
 Dobivanje novog korisničkog imena iz fotoaparata
Iz izbornika fotoaparata, zatražite “LUMIX CLUB” korisničko ime za prijavu.
1 Slijedite upute izbornika.
•
[
][
]  [Wi-Fi] (Bežična mreža)
 [Wi-Fi Setup] (Bežične postavke)  [LUMIX
CLUB]  [Set/Add Account] (Namjesti/ Dodaj
račun)  [New account] (Novi račun)
• Spojite se s mrežom.
Nastavite na sljedeću stranicu odabirom [Next]
(Sljedeće).
2 Odaberite i namjestite način povezivanja s
bežičnom pristupnom točkom i namjestite. ( 419)
• Osim za prvo povezivanje, fotoaparat će se povezivati s ranije korištenom bežičnom
pristupnom točkom.
Za promjenu odredišta povezivanja, pritisnite [DISP.] (PRIK.).
• Nastavite na sljedeću stranicu odabirom [Next] (Sljedeće).
3 Pročitajte uvjete uporabe “LUMIX CLUB” i odaberite [Agree] (Slažem se).
•
•
•
•
Promjena stranice: 
Zumiranje: Okrenite
udesno (za vraćanje: okrenite
Pomicanje uvećanog područja: 
Otkazivanje bez registriranja: gumb [ ]
4 Unesite lozinku.
ulijevo)
• Unesite bilo koju kombinaciju 8 do 16 znakova i brojeva za lozinku.
• Za informacije o unosu znakova, pogledajte stranu 376.
5 Provjerite korisničko ime i zatim odaberite
[OK].
• Zabilježite korisničko ime i lozinku.
• Korisničko ime (12-znamenkasti broj)
automatski će se prikazati.
430
15. Wi-Fi/Bluetooth
 Registrirajte mrežnu stranicu pomoću “LUMIX CLUB”
• Potvrdite mrežne stranice koje podržava “LUMIX CLUB” u
“Često postavljanim pitanjima/
Kontaktirajte nas” na mrežnoj stranici ispod.
https://lumixclub.panasonic.net/eng/c/lumix_faqs/
Pokretanje:
• Na mrežnoj stranici koju želite koristiti morate imati račun te dostupne podatke za prijavu.
1 Povežite se s “LUMIX CLUB” stranicom koristeći pametni
telefon ili računalo.
https://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
2 Unesite svoje “LUMIX CLUB” korisničko ime i lozinku za
prijavu.
• Ako još niste registrirali svoju e-adresu u “LUMIX CLUB”, registrirajte ju.
3 Odaberite i registrirajte mrežnu stranicu koju želite koristiti za postavke
poveznice mrežne stranice.
• Slijedite upute na zaslonu za provedbu registracije.
 Potvrda/Promjena korisničkog imena ili lozinke
Pokretanje:
• Kod uporabe dobivenog korisničkog imena, provjerite korisničko ime i lozinku.
• Pristupite mrežnoj stranici “LUMIX CLUB” s Vašeg računala kako biste promijenili lozinku.
1 Slijedite upute izbornika.
•
[
][
]  [Wi-Fi] (Bežična mreža)
 [Wi-Fi Setup] (Postavke bežične mreže) 
[LUMIX CLUB]  [Set/Add Account] (Namjesti/
Dodaj račun) [Set Login ID] (Namjesti
korisničko ime)
• Prikazani su korisničko ime i lozinka.
• Lozinka je prikazana kao „ “.
2 Odaberite stavku koju želite promijeniti.
431
15. Wi-Fi/Bluetooth
3 Unesite korisničko ime ili lozinku.
• Za informacije o unosu znakova, pogledajte stranu 376.
4 Odaberite [Exit] (Izlaz).
 Provjera Uvjeta uporabe “LUMIX CLUB”
Provjerite pojedinosti, ako je, na primjer, došlo do ažuriranja Uvjeta uporabe.
 [ ]  [ ]  [Wi-Fi] (Bežična mreža)  [Wi-Fi Setup] (Bežične
postavke)  [LUMIX CLUB]  Odaberite [Terms of use] (Uvjete uporabe)
 Brisanje korisničkog imena i zatvaranje Vašeg “LUMIX CLUB”
računa
Obrišite svoje korisničko ime iz fotoaparata ako ga predajete nekom drugom ili
ga bacate.
Možete i zatvoriti svoj “LUMIX CLUB” račun.
• Možete promijeniti ili obrisati korisničko ime dobiveno pomoću fotoaparata.
1 Slijedite upute izbornika
•
[
][
]  [Wi-Fi] (Bežična mreža)  [Wi-Fi Setup] (Bežične postavke) 
[LUMIX CLUB]  [Delete account] (Obriši račun)
• Prikazana je poruka. Odaberite [Next] (Sljedeće).
2 Odaberite [Yes] (Da) na zaslonu potvrde brisanja korisničkog imena.
• Prikazana je poruka. Odaberite [Next] (Sljedeće).
3 Odaberite [Yes] (Da) na zaslonu potvrde koji Vas pita želite li zatvoriti
“LUMIX CLUB” račun.
• Prikazana je poruka. Odaberite [Next] (Sljedeće).
• Za nastavak bez zatvaranja računa, odaberite [No] (Ne) kako biste obrisali samo
korisničko ime.
4 Odaberite [OK].
432
16. Povezivanje s drugim uređajima
16. Povezivanje s drugim uređajima
Gledanje na TV prijamniku
Možete povezati fotoaparat s TV prijamnikom za gledanje snimljenih fotografija i
video zapisa na TV prijamniku.
Pokretanje:
• Isključite fotoaparat i TV prijamnik.
1
Povežite fotoaparat i TV prijamnik komercijalno dostupnim
HDMI kabelom.
A [HDMI] utičnica (Tip A)
• Provjerite smjer krajeva i uključite/isključite ravno, držeći za utikač.
(Umetanje pod kutom može uzrokovati deformaciju ili neispravnost)
• Ne uključujte kabel u krive utičnice. Isto može uzrokovati kvar.
2
3
4
Uključite TV prijamnik.
Prebacite ulaz TV prijamnika.
● Prebacite ulaz TV prijamnika kako bi isti odgovarao terminalu u koji je
uključen HDMI kabel.
Uključite fotoaparat.
433
16. Povezivanje s drugim uređajima
5
Prikažite zaslon reprodukcije.
● Pritisnite [(].
● Snimke su prikazane na TV prijamniku.
(Monitor i tražilo fotoaparata će se
isključiti.)
• Uz početne postavke, fotografije se prikazuju
uz optimalnu razlučivost za povezani TV
prijamnik.
Izlazna razlučivost može se promijeniti u [HDMI Mode (Playback)] (HDMI načinu
(Reprodukcija)). ( 364)
• Ovisno o omjeru stranica, na vrhu i dnu ili na lijevoj i desnoj strani snimki mogu se
pokazati sive trake.
Boju traka možete promijeniti u [Background Color(Playback)] (Boji pozadine
(Reprodukcija)) u [TV Connection] (Povezivanju TV prijamnika) [Setup] (Namještanja)
izbornika ([IN/OUT]) (UNUTRA/VAN). ( 365)
• Koristite “HDMI kabel velike brzine” s HDMI zaštitnim znakom.
Kabeli koji ne odgovaraju HDMI standardima neće raditi.
“HDMI kabel velike brzine” (Tip A–utikač Tipa A, do 1,5 m (4,9 stopa) dužine)
• Tijekom HDMI izlaza, iz zvučnika fotoaparata se ne emitira zvuk.
• [HDMI] utičnica ne radi ako povežete i USB kabel za povezivanje.
Napajanje se može ostvariti uporabom prilagodnika punjenja.
• Ako temperatura fotoaparata poraste radi bilo kojeg od sljedećih uvjeta, na zaslonu
se može pojaviti [
] i HDMI izlaz se može zaustaviti.
Čekajte dok se fotoaparat ne ohladi.
– Tijekom neprekidnog HDMI izlaza
– Kad je temperatura okoliša visoka
• Promijenite način zaslona na svom TV prijamniku ako su slike prikazane s
odrezanim vrhom ili dnom.
• Ovisno o povezanom TV prijamniku, 6K/4K datoteke u nizu možda se neće
pravilno reproducirati.
• Pogledajte i Upute za uporabu TV prijamnika.
434
16. Povezivanje s drugim uređajima
 Uporaba VIERA Link (HDMI)
VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™) je funkcija koja Vam omogućava
korištenje daljinskog upravljača za Panasonic TV za jednostavno upravljanje
kad je fotoaparat povezan s VIERA Link kompatibilnim uređajem putem HDMI
kabela za automatski povezane radnje.
(Nisu moguće sve radnje.)
• Za uporabu VIERA Link (HDMI), trebate konfigurirati i postavke na TV prijamniku.
Za postupak namještanja, pogledajte Upute za uporabu TV prijamnika.
1 Povežite fotoaparat s Panasonic TV prijamnikom kompatibilnim s VIERA
Link (HDMI) koristeći komercijalno dostupan HDMI kabel. ( 433)
2 Uključite fotoaparat.
3 Uključite VIERA Link.
•
[
][
]  [TV Connection] (TV povezivanje)  [VIERA Link (CEC)]  [ON]
(UKLJUČENO)
4 Prikažite zaslon reprodukcije.
• Pritisnite [(].
5 Upravljajte daljinskim upravljačem TV prijamnika.
Isključivanje veze
Ako isključite TV prijamnik njegovim daljinskim upravljačem, isključit će se i fotoaparat.
Automatsko prebacivanje ulaza
Ako uključite fotoaparat i zatim pritisnete [(], ulaz TV prijamnika automatski se prebacuje na
ulaz na koji je spojen fotoaparat.
Nadalje, kad je napajanje TV prijamnika u načinu pripreme, on se automatski uključuje.
(Kad je “Napajanje putem veze” na TV prijamniku namješteno na “Namjesti”)
435
16. Povezivanje s drugim uređajima
• Koristite “HDMI kabel velike brzine” s HDMI zaštitnim znakom.
Kabeli koji ne odgovaraju HDMI standardima neće raditi.
“HDMI kabel velike brzine” (Tip A–utikač Tipa A, do 1,5 m (4,9 stopa) dužine)
• VIERA Link je jedinstvena Panasonic funkcija izgrađena na funkcioniranju HDMI
kontrole koja koristi HDMI CEC (Consumer Electronics Control) specifikacije.
Povezane radnje s HDMI CEC kompatibilnim uređajima koje su napravile druge
kompanije nisu zajamčene.
• Fotoaparat podržava VIERA Link Ver.5. VIERA Link Ver.5 je standard za
Panasonic’s VIERA Link kompatibilne uređaje. Ovaj standard je kompatibilan s
Panasonic konvencionalnim VIERA Link uređajima.
• Radnje gumbima na fotoaparatu bit će ograničene.
436
16. Povezivanje s drugim uređajima
Uvoz snimki u računalo
Ako spojite fotoaparat s računalom, možete kopirati snimke na računalo.
Za Windowse, instalirajte priloženi softver “PHOTOfunSTUDIO” za kopiranje
Vaših snimki ( 437)
Za Mac, kopirajte datoteke ili mape s kartice hvatanjem i ispuštanjem. ( 441)
Nadalje, koristite “SILKYPIX Developer Studio” (Windows verzija ili Mac verzija)
za obradu i uređivanje RAW slika i“LoiLoScope” (samo Windows verzija) za
uređivanje video zapisa.
Instaliranje softvera
Instalirajte softver kako biste mogli provoditi radnje, kao što je organiziranje i
ispravljanje snimljenih slika, obrađivanje RAW slika i uređivanje video zapisa.
• Za preuzimanje softvera, Vaše računalo se mora spojiti na internet.
• Za preuzimanje može trebati vremena, ovisno o komunikacijskom okruženju.
• Podržani operativni sustavi su važeći od siječnja 2019. i podložni su promjenama.
437
16. Povezivanje s drugim uređajima
 PHOTOfunSTUDIO 10.1 PE
Ovaj Vam softver omogućava upravljanje Vašim slikama. Na primjer, omogućava
Vam uvoz fotografija i video zapisa na Vaše računalo i njihovo slaganje po
datumu snimanja i nazivu modela.
Možete provesti i radnje, kao što je snimanje slika na DVD, ispravljanje slika i
uređivanje video zapisa.
Provjerite sljedeću stranicu i zatim preuzmite i instalirajte softver.
https://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs1001pe.html
(Samo na engleskom jeziku)
Preuzimanje dostupno do: ožujka 2024.
Radno okruženje
Podržani operativni
sustavi
Windows 10 (32-bitni / 64-bitni)
Windows 8.1 (32-bitni / 64-bitni)
Windows 7 (32-bit / 64-bit) SP1
• Za 4K videozapise i 6K/4K fotografije, potrebna je 64-bitna
verzija operativnog sustava Windows 10/Windows 8.1/
Windows 7.
CPU
Pentium® 4 (2,8 GHz ili više)
Prikaz
Najmanje 1024x768 (1920x1080 ili više je preporučeno)
Instalirana memorija
1 GB ili više za 32-bitni, 2 GB ili više za 64-bitni
Slobodan prostor na hard
disku
450 MB ili više za instaliranje softvera
• Za korištenje funkcija reprodukcije i uređivanja 4K videozapisa ili funkcije izrezivanja slika
za 6K/4K fotografije, potrebno je okruženje računala visokih performansi.
Za pojedinosti, pogledajte upute za uporabu “PHOTOfunSTUDIO”.
• “PHOTOfunSTUDIO” nije dostupan za Mac.
438
16. Povezivanje s drugim uređajima
 SILKYPIX Developer Studio SE
Ovaj softver obrađuje i uređuje RAW slike.
Uređene slike moguće je snimiti u formatu (JPEG, TIFF itd.) koji se može
prikazati na računalu.
Provjerite sljedeću stranicu i zatim preuzmite i instalirajte softver.
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/
Radno okruženje
Podržani operativni
sustavi
Windows
Windows 10
Windows 8.1
Windows 7
Mac
OS X v10.6.8 do v10.11
macOS 10.12 do macOS 10.14
• Za više informacija, kao što je način uporabe “SILKYPIX Developer Studio”, pogledajte
Pomoć ili stranicu podrške Ichikawa Soft Laboratory.
 30-dnevna puna probna verzija “LoiLoScope”
Ovaj Vam softver omogućava jednostavno uređivanje video zapisa.
Provjerite sljedeću stranicu i zatim preuzmite i instalirajte softver.
http://loilo.tv/product/20
Radno okruženje
Podržani operativni
sustavi
Windows
Windows 10
Windows 8.1
Windows 8
Windows 7
• Možete preuzeti probnu verziju koju je moguće besplatno koristiti 30 dana.
• Za više informacija o načinu uporabe “LoiLoScope”, pogledajte “LoiLoScope” priručnik
dostupan za preuzimanje na mrežnoj stranici.
• “LoiLoScope” nije dostupan za Mac.
439
16. Povezivanje s drugim uređajima
Kopiranje slika na računalo
Koristite “PHOTOfunSTUDIO” za kopiranje snimljenih slika na Vaše računalo.
• Ako koristite Mac ili u bilo kojoj situaciji u kojoj se “PHOTOfunSTUDIO” ne može
instalirati, pogledajte stranu 441.
• AVCHD video zapisi ne mogu se pravilno uvesti kopiranjem datoteka ili mapa.
– Za Windowse, koristite “PHOTOfunSTUDIO” za uvoz AVCHD video zapisa.
– Za Mac možete koristiti “iMovie” za uvoz AVCHD video zapisa. Ovisno o kvaliteti
snimanja, možda neće biti moguće uvesti ih.
(Za pojedinosti o “iMovie”, kontaktirajte Apple Inc.)
Pokretanje:
• Uključite fotoaparat i računalo.
• Instalirajte “PHOTOfunSTUDIO” na računalo. ( 437)
1
Povežite fotoaparat i računalo pomoću USB kabela za
povezivanje (C–C ili A–C).
• Uključite/ isključite ravno, držeći za utikač.
(Umetanje pod kutom može uzrokovati deformaciju ili kvar)
• Ne uključujte kabel u krive utičnice. Ovo može uzrokovati kvar.
440
16. Povezivanje s drugim uređajima
2
Pritisnite  za odabir [PC(Storage)] (Računalo (Pohrana)) i
zatim pritisnite
ili .
• Može biti prikazana poruka o punjenju. Čekajte dok poruka ne nestane.
3
Kopirajte slike na računalo koristeći “PHOTOfunSTUDIO”.
• Ne brišite i ne mičite kopirane datoteke i mape u, na primjer, Windows Exploreru.
Reprodukcija i uređivanje korištenjem “PHOTOfunSTUDIO” više neće biti dostupni.
• Ako je [USB Mode] (USB način) namješten na [PC(Storage)] (Računalo (Pohrana))
u [Setup] (Postavkama) izbornika ([IN/OUT]) (UNUTRA/VAN), fotoaparat će se
automatski povezati s računalom bez prikazivanja odabirnog zaslona [USB Mode]
(USB načina). ( 362)
• Ne koristite druge USB kabele za povezivanje osim priloženih USB kabela za
povezivanje (C–C i A–C).
• Pazite da ne isključite fotoaparat tijekom uvoza slika.
• Nakon što je uvoz slika završen, provedite radnje za sigurno uklanjanje USB
kabela za povezivanje iz računala.
• Isključite fotoaparat i odspojite USB kabel za povezivanje prije uklanjanja kartice iz
fotoaparata. U suprotnom, snimljeni podaci mogu biti oštećeni.
 Kopiranje na računalo bez uporabe “PHOTOfunSTUDIO”
Čak i ako koristite Mac ili u bilo kojoj situaciji u kojoj “PHOTOfunSTUDIO”
ne može biti instaliran, i dalje možete kopirati datoteke i mape povezivanjem
fotoaparata s računalom i zatim povlačenjem i puštanjem istih.
441
16. Povezivanje s drugim uređajima
Radno okruženje
Fotoaparat se može povezati s računalom pokretanjem bilo kojeg od sljedećih operativnih
sustava koji mogu prepoznati uređaje za pohranu.
Podržani operativni
sustavi
Windows
Windows 10
Windows 8.1
Windows 8
Windows 7
Mac
OS X v10.5 do v10.11,
macOS 10.12 do macOS 10.14
 Struktura mape na kartici
Za Windowse, pogon (“LUMIX”) je prikazan u [Computer] (Računalu).
Za Mac, pogon (“LUMIX”) je prikazan na radnoj površini.
Kartica
AD_LUMIX
CAMSET
DCIM
100XXXXX
PXXX0001.JPG
PXXX1000.JPG
101XXXXX
999XXXXX
PRIVATE
AVCHD
442
CAMSET:
Informacije o postavkama
fotoaparata
DCIM:
1 Broj mape
2 Prostor boje
Slike
3 Broj datoteke
4 JPG:
RW2:
HSP:
MP4:
AVCHD:
P: sRGB
_: AdobeRGB
Fotografije
datoteke RAW slika
fotografije u HLG formatu
MP4 video zapisi
6K/4K datoteke u nizu
AVCHD video zapisi
16. Povezivanje s drugim uređajima
Pohranjivanje na Snimaču
Povezivanjem fotoaparata s Panasonic Blu-ray disk snimačem ili DVD
snimačem, možete pohraniti fotografije i video zapise.
Pokretanje:
• Uključite fotoaparat i snimač.
• Slike za pohranu trebaju biti snimljene na XQD kartici i umetnute u utor za karticu 1.
1
Povežite fotoaparat i snimač pomoću USB kabela za
povezivanje (C–C ili A–C).
• Uključite/ isključite ravno, držeći za utikač.
(Umetanje pod kutom može uzrokovati deformaciju ili kvar)
• Ne uključujte kabel u krive utičnice. Ovo može uzrokovati kvar.
2
Pritisnite  za odabir [PC(Storage)] (Računalo (Pohrana) i
zatim pritisnite
ili .
• Može se pojaviti poruka o punjenju. Pričekajte dok poruka ne nestane.
3
Upravljajte snimačem za pohranjivanje slika.
443
16. Povezivanje s drugim uređajima
• Ako je [USB Mode] (USB način) namješten na [PC(Storage)] (Računalo (Pohrana))
u [Setup] (Postavkama) izbornika ([IN/OUT]) (UNUTRA/VAN), fotoaparat će
automatski biti povezan sa snimačem, bez prikazivanja zaslona odabira [USB
Mode] (USB načina). ( 362)
• Ne koristite drugi USB kabel za povezivanje, osim priloženog USB kabela za
povezivanje (C–C i A–C).
• Pazite da ne isključite fotoaparat tijekom postupka pohranjivanja.
• Snimke, kao što su 4K video zapisi možda neće biti podržane, ovisno o Vašem
snimaču.
• Isključite fotoaparat i odspojite USB kabel za povezivanje prije uklanjanja kartice iz
fotoaparata. U suprotnom može doći do oštećenja podataka.
• Za postupke pohranjivanja i reprodukcije, pogledajte upute za uporabu snimača.
444
16. Povezivanje s drugim uređajima
Tethered snimanje
Ako instalirate “LUMIX Tether” softver za kontrolu fotoaparata na Vašem
računalu, možete povezati fotoaparat s računalom putem USB i zatim upravljati
fotoaparatom s računala te snimati tijekom provjere pregleda uživo na zaslonu
računala (tethered snimanje).
Dodatno, možete slati putem HDMI na vanjski monitor ili TV prijamnik tijekom
tethered snimanja.
Instaliranje softvera
 “LUMIX Tether”
Ovaj softver namijenjen je kontroliranju fotoaparata s računala.
Omogućava Vam promjenu različitih postavki i udaljeno snimanje te
pohranjivanje slika na računalu.
Provjerite sljedeću stranicu i zatim preuzmite i instalirajte softver.
https://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_lumixtether.html
Radno okruženje
Podržani operativni
sustavi
Sučelje
•
•
•
•
Windows
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
Mac
OS X v10.10 do v10.11, macOS 10.12,
macOS 10.13
USB ulaz (Superbrzi USB (USB 3.0))
Podržani su operativni sustavi važeći od siječnja 2019. i podložni su promjenama.
Za preuzimanje softvera, Vaše računalo treba biti spojeno na internet.
Za preuzimanje može trebati neko vrijeme, ovisno o komunikacijskom okruženju.
Za način upravljanja softverom, pogledajte Upute za uporabu “LUMIX Tether”.
445
16. Povezivanje s drugim uređajima
Upravljanje fotoaparatom s računala
• Za izlaz putem HDMI na vanjski monitor ili TV prijamnik, povežite fotoaparat i
vanjski monitor ili TV prijamnik pomoću HDMI kabela. ( 433)
Pokretanje:
• Uključite fotoaparat i računalo.
• Instalirajte “LUMIX Tether” na računalu.
1
Povežite fotoaparat i računalo USB kabelom za povezivanje
(C–C ili A–C).
• Uključite/ isključite ravno, držeći za utikač.
(Umetanje pod kutom može uzrokovati deformaciju ili kvar)
• Ne uključujte kabel u krive utičnice. Ovo može uzrokovati kvar.
2
Pritisnite  za odabir [PC(Tether)] (Računalo (Tether)) i
zatim pritisnite
ili .
● Na zaslonu je prikazano [ ].
• Može se pojaviti poruka o punjenju. Pričekajte dok se poruka ne izgubi.
3
Koristite “LUMIX Tether” za upravljanje fotoaparatom s
računala.
446
16. Povezivanje s drugim uređajima
• Ako je [USB Mode] (USB način) namješten na [PC(Tether)] (Računalo (Tether))
u [Setup] (Namještanju) izbornika ([IN/OUT]) (UNUTRA/VAN), fotoaparat će biti
automatski povezan s računalom bez prikazivanja odabirnog zaslona za [USB
Mode] (USB način). ( 362)
• Ne koristite bilo koji drugi USB kabel za povezivanje, osim priloženih USB kabela
za povezivanje (C–C i A–C).
• Wi-Fi/Bluetooth funkcije nisu dostupne kad postoji povezanost s računalom putem
[PC(Tether)] (Računalo (Tether)).
447
16. Povezivanje s drugim uređajima
Ispis
Ako povežete fotoaparat s pisačem koji podržava PictBridge, možete odabrati
fotografije na monitoru fotoaparata i onda ih ispisati.
Pokretanje:
• Uključite fotoaparat i pisač.
• Namjestite kvalitetu ispisa i druge postavke na pisaču.
1
Prikažite zaslon reprodukcije.
● Pritisnite [(].
• Slike su prikazane odvojeno, prema utoru
kartice.
Za prebacivanje prikaza kartice, nakon pritiska
[
], pritisnite  za odabir [Card Slot
1(XQD)] (Utor za karticu 1 (XQD)) ili [Card Slot
2(SD)] (Utor za karticu 2 (SD)) i zatim pritisnite
ili
.
• Karticu koja će biti prikazana možete odabrati i uporabom funkcijskog gumba [Card
Slot Change] (Promjena utora kartice) ( 292).
• Kartica za ispis ne može se mijenjati nakon povezivanja s pisačem.
2
Povezivanje fotoaparata i pisača pomoću USB kabela za
povezivanje (C–C ili A–C).
• Uključite/ isključite ravno, držeći za utikač.
(Umetanje pod kutom može uzrokovati deformaciju ili kvar)
• Ne uključujte kabel u krive utičnice. Ovo može uzrokovati kvar.
448
16. Povezivanje s drugim uređajima
3
Pritisnite  za odabir [PictBridge(PTP)] i zatim pritisnite
ili .
• Može se pojaviti poruka o punjenju. Pričekajte dok se poruka ne izgubi.
4
Pritisnite  za odabir fotografije
i zatim pritisnite
ili .
PictBridge
● Za ispis više fotografija, pritisnite ,
odredite način odabira fotografija i
zatim odaberite fotografije.
0XOWL3ULQW
3ULQW
[Multi Select]
(Višestruki odabir)
[Select All]
(Odaberi sve)
[Rating] (Ocjena)
5
Odabire fotografije za ispis.
1 Pritisnite  za odabir fotografije i zatim pritisnite
ili
.
• Za otkazivanje postavke, ponovno pritisnite
ili
2 Pritisnite [DISP.] (PRIK.) za završetak odabira.
.
Ispisuje sve pohranjene fotografije.
Ispisuje sve fotografije s [Rating] (Ocjenama) od [}1] do [}5].
Namjestite postavke pisača.
449
16. Povezivanje s drugim uređajima
6
Pokrenite ispis.
● Odaberite [Print start] (Početak ispisa) i
zatim pritisnite
ili
.
 Stavke za namještanje (Postavke ispisa)
[Print start]
(Pokretanje ispisa)
Pokreće ispis.
[Print with Date]
(Ispis s datumom)
Namješta ispis s datumom.
• Ako pisač ne podržava ispis datuma, datum nije moguće
ispisati.
[Num.of prints]
(Broj ispisa)
Namješta broj ispisa koji će se ispisati (do 999).
[Paper Size]
(Veličina papira)
Namješta veličinu papira.
[Page Layout]
(Orijentacija stranice)
450
Namješta hoće li se dodati okvir i koliko će slika biti ispisano na
svakom listu papira.
16. Povezivanje s drugim uređajima
• Ako je [USB Mode] (USB način) namješten na [PictBridge(PTP)] u [Setup]
(Namještanju) izbornika ([IN/OUT]) (UNUTRA/VAN), fotoaparat će se automatski
povezati s pisačem, bez prikaza zaslona odabira [USB Mode] (USB načina).
( 362)
• Nemojte koristiti drugi USB kabel za povezivanje osim priloženih USB kabela za
povezivanje (C–C i A–C).
• Pazite da ne isključite fotoaparat tijekom ispisa.
• Kad povezivanje s pisačem nije moguće, namjestite [USB Power Supply]
(Napajanje putem USB) na [OFF] (ISKLJUČENO) i zatim ponovno pokušajte
povezati. ( 362)
• Nemojte odspajati USB kabel za povezivanje dok je prikazana [å] (Ikona zabrane
odspajanja kabela).
• Odspojite USB kabel za povezivanje nakon ispisa.
• Isključite fotoaparat i odspojite USB kabel za povezivanje prije uklanjanja kartice iz
fotoaparata. U suprotnom može doći do oštećenja podataka.
• Za ispis slika s veličinom papira i postavkama orijentacije koje fotoaparat ne
podržava, namjestite [Paper Size] (Veličinu papira) i [Page Layout] (Orijentaciju
stranice) na [{] i zatim odaberite željene postavke na pisaču.
(Za pojedinosti, pogledajte Upute za uporabu Vašeg pisača.)
• Ako se tijekom ispisa prikaže žuto [q], fotoaparat od pisača prima poruku o greški.
Nakon završetka ispisa, provjerite ima li problema s pisačem.
• Ako je broj ispisa velik, fotografije mogu biti ispisivane u serijama. U tom slučaju,
prikaz preostalog broja ispisa može se razlikovati od namještenog broja.
• Kad ispisujete RAW slike, bit će ispisane JPEG slike koje su snimljene u isto
vrijeme. Ako JPEG slike nisu snimljene, ispis nije moguć.
• Snimljene slike ne mogu se ispisivati dok koristite sljedeće funkcije:
– Snimanje video zapisa/[6K/4K Burst] (6K/4K Fotografije u nizu)/[Post-Focus]
(Naknadno fokusiranje)
– [HLG Photo] (HLG Foto)
451
17. Materijali
17. Materijali
Sustav dodataka digitalnog fotoaparata
Naziv proizvoda
Broj modela
Pakiranje baterija
DMW-BLJ31
Punjač baterije*1
DMW-BTC14
Prilagodnik punjenja*2
DMW-AC10
Ispravljač*2
DMW-DCC16
Bljeskalica
DMW-FL580L, DMW-FL360L, DMW-FL200L
LED Video svjetlo
VW-LED1
Stereo usmjereni mikrofon
DMW-MS2
Stereo mikrofon
VW-VMS10
XLR prilagodnik mikrofona
DMW-XLR1
Daljinski upravljač zatvarača
DMW-RS2
Nosač baterije
DMW-BGS1
Prostor za oko
DMW-EC6
Naramenica
DMW-SSTG9
*1 Priložen uz prilagodnik punjenja, utikač i USB kabel za povezivanje (C–C).
*2 Prilagodnik punjenja (neobavezan) može se koristiti samo uz namjenski Panasonic
ispravljač istosmjerne struje (neobavezan). Prilagodnik punjenja (neobavezan) ne može
se koristiti zasebno.
Brojevi proizvoda ispravni su od siječnja 2019. Isti mogu biti podložni promjenama.
• Neki neobavezni dodaci možda neće biti dostupni u nekim zemljama.
• Za neobavezne dodatke vezane za objektiv, kao što su kompatibilni objektivi i filtri,
pogledajte naše kataloge/mrežne stranice itd.
452
17. Materijali
Uporaba neobaveznih dodataka
•
•
•
•
Za informacije o vanjskoj bljeskalici, pogledajte stranu 223.
Za informacije o vanjskom mikrofonu, pogledajte stranu 261.
Za informacije o prilagodniku XLR mikrofona, pogledajte stranu 264.
Neki neobavezni dodaci možda neće biti dostupni u nekim zemljama.
Držač baterije (neobavezan)
Kad je postavljen na fotoaparat, držač baterije (DMWBGS1: neobavezan) poboljšava jednostavnost rada i
držanje kad se fotoaparat drži okomito.
Isto tako, umetanje baterije u držač baterije osigurava
stabilno napajanje, čak i tijekom dugih razdoblja
snimanja.
 Odabir prioriteta uporabe baterije
Odabire koja će se baterija prva koristiti kad su baterije postavljene u fotoaparat
i držač baterije.
Slijed punjenja baterije uporabom tijela fotoaparata isto se tako određuje ovom
postavkom.
Pokretanje:
• Isključite fotoaparat i uklonite poklopac s konektora držača baterije.
1 Pričvrstite držač baterije na fotoaparat.
2 Uključite fotoaparat.
3 Namjestite prioritet uporabe baterije.
•
[
][
]  [Battery Use Priority] (Prioritet uporabe baterije)
[BODY] (TIJELO)
[BG] (DB)
Prva se koristi baterija iz fotoaparata.
Prva se koristi baterija iz držača baterije.
453
17. Materijali
• Kad se koristi baterija iz držača baterije, na zaslonu je prikazano [
].
• Funkciju po svom izboru možete dodijeliti [Fn] gumbu, [WB] gumbu, [ISO] gumbu i
[ ] gumbu na držaču baterije. ( 286)
• Pogledajte upute za uporabu držača baterije za pojedinosti.
Daljinski upravljač zatvarača (neobavezan)
Možete povezati Daljinski upravljač zatvarača (DMWRS2: neobavezan) za uporabu fotoaparata, kako
slijedi:
– Pritiskanje gumba zatvarača do kraja bez trešnje fotoaparata
– Osiguranje gumba zatvarača tijekom bulb snimanja i snimanja
u nizu
– Pokretanje/zaustavljanje snimanja video zapisa
 Gumb za snimanje video zapisa daljinskim upravljačem
zatvarača
Možete onemogućiti gumb za snimanje video zapisa kad ne snimate video kako
biste spriječili neželjene radnje.
 [ ]  [ ]  Odaberite [Video Rec. Button (Remote)] (Gumb za
snimanje video zapisa (udaljeno))
Postavke: [ON]/[OFF] (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
• Za pojedinosti pogledajte upute za uporabu daljinskog upravljača zatvarača.
454
17. Materijali
Prilagodnik punjenja (neobavezan)/ Ispravljač istosmjerne
struje (neobavezan)
Pomoću prilagodnika punjenja (DMW-AC10E: neobavezan) i ispravljača
istosmjerne struje (DMWDCC16: neobavezan), možete provoditi snimanje i
reprodukciju bez brige o preostaloj energiji baterije.
• Kupite prilagodnik punjenja i ispravljač istosmjerne struje kao komplet.
Ne mogu se koristiti odvojeno jedan od drugog.
• Kad je postavljen ispravljač istosmjerne struje, poklopac ispravljača istosmjerne
struje se otvara, tako da struktura više nije otporna na prašinu i prskanje.
Nemojte dozvoliti da se pijesak, prašina i kapljice vode pričvrste ili uđu u
fotoaparat.
Nakon uporabe, provjerite ima li na poklopcu ispravljača istosmjerne struje stranih
tijela i zatim čvrsto zatvorite poklopac.
• Za pojedinosti, pogledajte upute za uporabu prilagodnika punjenja i ispravljača
istosmjerne struje.
455
17. Materijali
Prikazi monitora/tražila
• Zaslon je primjer prikaza monitora kad je [LVF/Monitor Disp. Set] (Postavka prikaza tražila/
monitora) namještena na [
].
Zaslon snimanja

BKT
HLG
4K
AWB
RAW
+
FINE
L
AFS
GPS
Fn3
APS-C

Fn4

×
Fn5

Fn6
OFF

24m59s
AEL

60 F4.0
BKT
+1/3 ISO100
Fn7
OFF
999
F
MINI
SS
ISO
1
HLG Foto ( 221)
‰
Œ
WL
Način bljeskalice ( 227)
1
Balans bijele boje ( 201)
1
BKT
AWB
AWB AWB
Proširenje balansa bijele boje,
Proširenje balansa bijele boje
(temperatura boje) ( 167)
Prilagođavanje balansa bijele
boje ( 204)
Stil fotografije ( 206)
EXPS
456
Kvaliteta fotografije ( 92)/
Veličina fotografije ( 90)
Postavke bljeskalice
( 230, 233)
$:%F
$:%Z
VÐî
Ñ
Postavke filtra ( 211)/
Prilagođavanje efekta filtra
( 11)
Dodatna Tele konverzija
( 129)
50p
Format snimanja datoteke/
Kvaliteta snimanja ( 240)
Elektronički zatvarač ( 177)
180fps
AFS AFC
MF
BKT
Video velike brzine ( 254)
Način fokusiranja ( 98, 124)
AFS
Proširivanje fokusa ( 166)
$)/
AFL AF zaključavanje ( 198)
Obilježavanje bojom ( 317)
17. Materijali
Vanjski mikrofon ( 261)
XLR
Način AF ( 105)
MON MODE2
HDMI HLG
Postavke prilagodnika XLR
mikrofona ( 264)
Pomoć pri HLG pogledu
( 354)
3
ヤヒ
Snimanje u nizu ( 133)
6K/4K Foto ( 137)
Mjerač ekspozicije ( 351)
Razina snimanja zvuka ( 250)
4
Naknadno fokusiranje ( 168)
Područje AF ( 119)
Snimka prolaska vremena
( 152)
Histogram ( 347)
Animacija fotografije ( 155)
Odbrojavanje ( 160)
+
Cilj mjerenja točke ( 185)
+
Središnja oznaka ( 348)
Odbrojavanje ( 160)
Povezan s bežičnom mrežom
Povezan s Bluetoothom
( 382)
GPS
Zaključavanje poluge ( 72)
8m30s
Upisivanje GPS lokacije
( 399)
Automatsko prebacivanje
tražilo/monitor ( 74)
Stabilizator slike ( 179)
Alarm trešnje fotoaparata
( 180)
2
Poslane slike ( 397)
5
q
PRE
APS-C
Predsnimanje u nizu ( 141)
Područje APS-C slike videa
( 245)
Višestruka ekspozicija ( 323)
Tihi način ( 176)
FLICKER
Smanjenje podrhtavanja (Foto)
( 322)
Način visoke razlučivosti
( 217)
Proteklo vrijeme snimanja
( 237)
Fokusiranje (zeleno svjetlo
uključeno) ( 66)/Stanje
snimanja (crveno svjetlo
uključeno) ( 218, 237)
LOW
Fokusiranje (u uvjetima slabe
osvijetljenosti) ( 100)
STAR
Fokusiranje (AF svjetlošću
zvijezda) ( 100)
Prilagođavanje izlaska
bljeskalice ( 231)
Način snimanja ( 68)
Indikator prekrivanja ( 354)
LMT
OFF
Graničnik razine snimanja
zvuka ([OFF]) (ISKLJUČEN)
( 250)
457
17. Materijali
Prebacivanje programa
( 187)
6
Dodirni tabulator ( 340)
Način mjerenja ( 185)
Fn3
AE
AEL
60
Zaključavanje AE ( 198)
F4.0
Vrijednost otvora blende
( 66)
BKT
F4.0
BKT
+1/3
+1
100
ISO
Brzina zatvarača ( 66)
Zumiranje dodirom ( 130)
Proširenje otvora blende
( 165)
×
Proširenje ekspozicije ( 165)
Pomoć pri ručnoj ekspoziciji
( 193)
ISO osjetljivost ( 199)
AE
( 252)
Vrsta defokusiranja ([Miniature
Effect]) (Efekt minijature)
( 214)
Boja u jednoj točki ( 215)
Snimanje sigurnosne kopije
( 94)
Položaj izvora svjetlosti
([Sunshine]) (Sunčev sjaj)
( 215)
Snimanje dodjele ( 94)
Prilagođavanje efekta filtra
( 211)
Nema kartice
999
Broj fotografija koje je moguće
snimiti ( 490)
r20
Broj fotografija koje je moguće
neprekidno snimiti ( 135)
Napajanje ( 47)
Držač baterije ( 453)
458
Filtar uključen/isključen
( 213)
MINI
Postavke filtra ( 211)
F
Vrijednost otvora blende
( 66)
SS
Brzina zatvarača ( 66)
Dostupno vrijeme snimanja
( 491)
Indikator baterije ( 49)
AE dodirom ( 88)
Obilježavanje bojom ( 317)
Udaljeno snimanje ( 94)
Puna kartica
Dodirni zatvarač ( 87)
Kompenzacija ekspozicije
( 196)
Vrijednost kompenzacije
ekspozicije (196)
Indikator pristupa kartici
(osvijetljeno crveno) ( 237)
8m30s
Funkcijski gumb ( 293)
Kompenzacija ekspozicije
( 196)
ISO
ISO osjetljivost ( 199)
Prilagođavanje razine snimanja
zvuka ( 250)
Ikona upozorenja na rast
temperature ( 468)
17. Materijali
 Kontrolna ploča

F 4.0
1/60

ISO
AUTO


AFS
0
0
0
FINE
3:2
Fn
999
999
AWB
1
OFF
3
Jedna ( 132)
Način snimanja ( 68)
Niz ( 133)
C1
6K/4K Foto ( 137)
1/60
Brzina zatvarača ( 66)
F4.0
Vrijednost otvora blende
( 66)
Naknadno fokusiranje ( 168)
Snimanje prolaska vremena
( 152)
Indikator baterije ( 49)
Animacija fotografije ( 155)
Napajanje ( 47)
Odbrojavanje ( 160)
Držač baterije ( 453)
Način visoke razlučivosti
( 217)
Wi-Fi/Bluetooth ( 377)
AFS AFC MF
2
ISO
AUTO
ISO osjetljivost ( 199)
Vrijednost kompenzacije
ekspozicije ( 196)
0
0
Pomoć pri ručnoj ekspoziciji
( 193)
‰
Način bljeskalice ( 227)
Œ
WL
Način fokusiranja ( 98, 124)
Način AF ( 105)
ヤヒ
FINE
STD.
RAW
APS-C
Kvaliteta fotografije ( 92)
Područje slike videa ( 245)
Postavke bljeskalice
( 230, 231, 233)
459
17. Materijali
50p
3:2
L
Format snimljene datoteke/
Kvaliteta snimanja ( 240)
r20
Veličina slike/Omjer stranica
( 90)
r8m30s
HLG Foto ( 221)
Postavke funkcijskih gumba
( 286)
Fn
4
Stil fotografije ( 206)
$:%
$:%F
$:%Z
VÐî
Ñ
1
Balans bijele boje ( 201)
1
i.Dinamički raspon ( 314)
Način mjerenja ( 185)
AE
Udaljeno snimanje ( 94)
Snimanje sigurnosne kopije
( 94)
Snimanje dodjele ( 94)
Nema kartice
Puna kartica
999
460
Broj fotografija koje je moguće
snimiti ( 490)
----
Broj fotografija koje je moguće
neprekidno snimiti ( 135)
Dostupno vrijeme snimanja
( 491)
Nema kartice
17. Materijali
Zaslon reprodukcije

3
10:00 1.DEC.2019
100-0001
1/999
8m30s 
GPS


60 F4.0
±0
ISO100 APS-C
FINE
L

1
Status reprodukcije
1.DEC.2019
10:00
Grupe slika ( 276)
Datum i vrijeme snimanja
( 60)
Utor kartice ( 53)
Ü
Ocjena ( 372)
Reprodukcija videa ( 269)
Upisivanje lokacije ( 399)
Pribavljanje informacija
å
Pohranjivanje fotografija iz
naknadno fokusirane slike
( 171)
Broj mape/datoteke ( 442)
XXmXXs
XXs
Indikator dostupnosti oznake
( 148, 149)
Pohranjivanje fotografija iz
6K/4K datoteke u nizu ( 145)
100-0001
1/999
9 pic.
8m30s
Ikona zabrane odspajanja
kabela ( 451)
Smanjenje zastora ( 147)
Proteklo vrijeme reprodukcije
( 269)
2
Zaštićena fotografija ( 372)
GPS
8m30s
MON MODE2
Broj slika/Ukupan broj slika
Broj grupa slika
Vrijeme snimanja videa
( 269)
Video velike brzine ( 254)
Pomoć pri HLG pogledu
( 354)
3
Reprodukcija (video) ( 269)
Stanje povezanosti Wi-Fi/
Bluetooth
Tihi način ( 176)
461
17. Materijali
4
Informacije o snimanju
5
Indikator baterije ( 49)
Napajanje ( 47)
Držač baterije ( 453)
462
17. Materijali
Prikaz detaljnih informacija
AFS
3:2
L
ISO
60
100
STD.
0
F4.0
Prikaz stila fotografije
FINE sRGB
1
5500
ISO
60
0
10:00 1.DEC.2019
3/5
1/5
100
10:00 1.DEC.2019
100-0001
100-0001
  
1
2
3
4
5
0
F4.0


Prikaz balansa bijele boje
Utor za karticu ( 53)
Vrijeme i datum snimanja ( 60)
Broj mape/ datoteke ( 442)
Informacije o snimanju (osnovne)
Informacije o snimanju (napredne)
4/5
1
5500K
ISO
60
100
G
A
0
B
F4.0
M
10:00 1.DEC.2019
100-0001
Prikaz histograma
R
Prikaz informacija objektiva
5/5
2/5
G
ISO
100
0
ISO
F4.0
B
10:00 1.DEC.2019
Y
60
100-0001
60
100
0
F4.0
10:00 1.DEC.2019
100-0001

6 Fokalna dužina odgovara kutu gledanja
kod uporabe objektiva punog okvira
s [Aspect Ratio] (Omjerom stranica)
namještenim na [3:2]
463
17. Materijali
Prikazi poruka
Značenja osnovnih poruka prikazanih na zaslonu fotoaparata i načini odgovora.
 Kartica
[Memory Card Error]/[Format this card?] (Greška memorijske kartice/
Formatirati ovu karticu?)
• To je format koji se ne može koristiti s fotoaparatom.
Umetnite drugu karticu ili napravite sigurnosnu kopiju svih potrebnih podataka prije
formatiranja. ( 55)
[Memory Card Error]/[This memory card cannot be used] (Greška
memorijske kartice/ Ovu memorijsku karticu nije moguće koristiti)
• Koristite karticu kompatibilnu s fotoaparatom. ( 29)
[Insert memory card again.]/[Try another card] (Ponovno umetnite
memorijsku karticu./ Isprobajte drugu karticu)
• Nije moguće pristupiti kartici. Ponovno umetnite karticu.
• Umetnite drugu karticu.
[Read Error]/[Write Error]/[Please check the card] (Greška kod
učitavanja/ Greška kod upisivanja/ Provjerite karticu)
• Greška kod učitavanja ili upisivanja podataka.
Isključite fotoaparat, ponovno umetnite karticu i zatim ponovno uključite fotoaparat.
• Kartica je možda polomljena.
• Umetnite drugu karticu.
[Recording was cancelled due to the limitation of the writing speed of
the card] (Snimanje je prekinuto zbog ograničenja brzine upisivanja na
karticu)
• Nedostatna brzina upisivanja videa, 6K/4K fotografija ili snimanja s naknadnim fokusiranjem
na SD karticu.
Koristite SD karticu podržanog razreda brzine. ( 30)
• Ako se snimanje zaustavi čak i ako koristite SD karticu koja ispunjava navedenu ocjenu
razreda brzine, brzina upisa podataka SD kartice se smanjuje.
Preporučujemo sigurno pohranjivanje podataka i formatiranje ( 55).
• Ovisno o vrsti kartice, snimanje može stati u bilo kojem trenutku.
[Now writing] (Upisivanje u ovom trenutku)
• Vrata kartice ili vrata baterije otvorena su tijekom upisivanja na karticu. Čekajte dok
upisivanje ne završi, zatim isključite fotoaparat i uklonite.
464
17. Materijali
 Objektiv
[The lens is not attached properly. Do not push lens release button
while lens is attached.] (Objektiv nije pravilno postavljen. Nemojte
pritiskati gumb za otpuštanje objektiva dok je objektiv postavljen)
• Uklonite objektiv, zatim ga ponovno postavite, bez pritiska gumba za otpuštanje objektiva.
( 56)
Ponovno uključite fotoaparat i ako se ova poruka i dalje pojavljuje, kontaktirajte prodavača.
[Lens attachment failed. Please make sure the lens is attached
correctly.] (Postavljanje objektiva nije uspjelo. Provjerite je li objektiv
pravilno postavljen.)
• Uklonite objektiv s tijela fotoaparata i nježno obrišite kontakte objektiva i tijela fotoaparata
koristeći suhe štapiće s vatom.
Postavite objektiv, ponovno uključite fotoaparat i, ako se ova poruka i dalje pojavljuje,
kontaktirajte prodavača.
 Baterija
[This battery cannot be used] (Ova se baterija ne može koristiti)
• Koristite originalnu Panasonic bateriju.
Ako se ova poruka pojavljuje čak i kad se koristi originalna Panasonic baterija, kontaktirajte
prodavača.
• Ako je kraj baterije prljav, uklonite prljavštinu i prašinu s njega.
 Wi-Fi
[Failed to connect wireless access point]/[Connection failed]/[No
destination found] (Nije uspjelo povezivanje s bežičnom pristupnom
točkom/ Povezivanje nije uspjelo/ Odredište nije pronađeno)
• Informacije o bežičnoj pristupnoj točki namještene na fotoaparatu su pogrešne.
Provjerite vrstu potvrde i šifru. ( 422)
• Radijski valovi drugih uređaja mogu blokirati povezivanje s bežičnom pristupnom točkom.
Provjerite status drugih uređaja koji su povezani s bežičnom pristupnom točkom, kao i
status drugih bežičnih uređaja.
465
17. Materijali
[Connection failed. Please retry in a few minutes.]/[Network
disconnected. Transfer stopped.] (Povezivanje nije uspjelo. Pokušajte
ponovno za nekoliko minuta./Mreža nije spojena. Prijenos je
zaustavljen.)
• Radijski valovi bežične pristupne točke su oslabili.
Povežite se bliže bežičnoj pristupnoj točki.
• Ovisno o bežičnoj pristupnoj točki, veza može biti automatski prekinuta nakon što prođe
određeno vrijeme.
Ponovno povežite.
[Connection failed] (Povezivanje nije uspjelo)
• Promijenite pristupnu točku za spajanje u postavkama bežičnog povezivanja pametnog
telefona na fotoaparat.
 Ostalo
[Some pictures cannot be deleted]/[This picture cannot be deleted]
(Neke fotografije nije moguće obrisati/ Ovu fotografiju nije moguće
obrisati)
• Slike koje nisu usklađene s DCF standardom ne mogu se obrisati.
Napravite sigurnosnu kopiju svih potrebnih podataka prije formatiranja kartice. ( 55)
[Cannot be set on this picture] (Ne može se namjestiti na ovoj
fotografiji)
• Slike koje nisu usklađene s DCF standardom ne mogu se uređivati.
[A folder cannot be created] (Mapu nije moguće napraviti)
• Dostignut je maksimalan broj brojeva mapa te nije moguće napraviti nove mape.
Napravite sigurnosnu kopiju svih potrebnih podataka prije formatiranja kartice. ( 55)
Nakon formatiranja, provedite [File Number Reset] (Ponovno namještanje broja datoteke)
u [Setup] (Postavkama) izbornika ([Card/File]) (Kartica/Datoteka) za ponovno namještanje
broja mape na 100. ( 97)
[Please turn camera off and then on again]/[System Error] (Isključite i
ponovno uključite fotoaparat/ Greška sustava)
• Isključite i uključite fotoaparat.
Ako se poruka prikazuje čak i kad to napravite nekoliko puta, kontaktirajte prodavača.
466
17. Materijali
Rješavanje problema
Prvo pokušajte provesti sljedeće postupke ( 467 do 477).
Ako problem nije riješen, može ga se smanjiti odabirom [Reset]
(Ponovnog namještanja) ( 83) u [Setup] (Namještanju) izbornika
([Setting]) (Postavke).
Napajanje, baterija
Fotoaparat se automatski isključuje.
• Omogućen je [Power Save Mode] (Način uštede energije). ( 51)
Baterija se prebrzo prazni.
• Kad je namješteno [6K/4K Pre-Burst] (6K/4K predsnimanje u nizu) ili [Pre-Burst Recording]
(Predsnimanje u nizu), baterija se brže prazni.
Ove postavke namjestite samo tijekom snimanja.
• Kod povezanosti s bežičnom mrežom, baterija se brže prazni.
Često isključujte fotoaparat, kao što je to kod uporabe [Power Save Mode] (Načina uštede
energije) ( 51).
467
17. Materijali
Snimanje
Snimanje prestaje prije završetka.
Ne mogu snimati.
Ne mogu koristiti neke funkcije.
• U uvjetima visoke temperature okoliša ili ako se fotoaparat koristi za neprekidno snimanje,
temperatura fotoaparata će porasti.
Za zaštitu fotoaparata od rasta temperature, nakon prikazivanja [
], snimanje će prestati,
a sljedeće funkcije neće biti dostupne neko vrijeme.
Pričekajte dok se fotoaparat ne ohladi.
– [6K/4K PHOTO] (6K/4K FOTO)
– [Post-Focus] (Naknadno fokusiranje)
– Snimanje video zapisa
– [AF-Point Scope] (Doseg AF u točki)
– HDMI izlaz
– Napajanje putem USB kabela za povezivanje
Ne mogu snimiti slike.
Zatvarač neće raditi odmah nakon pritiska na gumb zatvarača.
• Ako je [Focus/Shutter Priority] (Prioritet fokusa/zatvarača) namješten na [FOCUS]
(FOKUS), neće doći do snimanja dok se ne postigne fokus. ( 336)
Snimljena slika je blijeda.
• Slike mogu izgledati blijedo kad se objektiv ili senzor slike zaprljaju otiscima prstiju i slično.
Ako je objektiv prljav, isključite fotoaparat, obrišite površinu objektiva mekom, suhom
krpom.
Za informacije o načinu čišćenja senzora slike, pogledajte stranu 480.
Snimljena slika je previše svijetla ili previše tamna.
• Provjerite je li Zaključavanje AE namješteno tamo gdje to nije prikladno. ( 198)
468
17. Materijali
Odjednom se snima više slika.
• Kad je način rada namješten na [
] (Snimanje u nizu 1) ili [
] (Snimanje u nizu 2),
pritiskom i držanjem gumba zatvarača snimit će se fotografije u nizu. ( 132)
• Kad je namješteno proširivanje, pritiskom na gumb zatvarača snima se više slika uz
automatsko mijenjanje postavki. ( 162)
Subjekt nije pravilno fokusiran.
• Potvrdite sljedeće pojedinosti:
– Je li subjekt van dosega fokusa?
– Je li [Shutter AF] (AF zatvaračem) namješteno na [OFF] (ISKLJUČENO)? ( 339)
– Je li [Focus/Shutter Priority] (Prioritet fokusa/zatvarača) namješten na [RELEASE]
(OTPUŠTANJE)? ( 336)
– Je li Zaključavanje AF ( 198) namješteno gdje to nije prikladno?
Snimljena slika je mutna.
Stabilizator nije učinkovit.
• Brzina zatvarača će se smanjiti, a funkcija stabilizatora možda neće pravilno raditi kod
snimanja na tamnim mjestima.
U ovim slučajevima, kod snimanja koristite tronožac i odbrojavanje.
Snimljena slika izgleda grubo.
Na snimci se pojavljuje buka.
• Pokušajte sljedeće:
– Smanjite ISO osjetljivost. ( 199)
– Povećajte [Noise Reduction] (Smanjenje buke) [Photo Style] (Stila fotografije) u
pozitivnom smjeru ili prilagodite svaku stavku osim [Noise Reduction] (Smanjenja buke) u
negativnom smjeru. ( 208)
– Namjestite [Long Exposure NR] (SB kod duge ekspozicije) na [ON] (UKLJUČENO).
( 313)
Subjekt na slici izgleda iskrivljeno.
• Kad se snima subjekt u pokretu tijekom uporabe sljedećih funkcija, subjekt na snimci može
izgledati iskrivljeno:
– [ELEC.] (ELEK.)
– Snimanje video zapisa
– [6K/4K PHOTO] (6K/4K FOTO)
Ovo je značajka CMOS senzora koji je senzor slike fotoaparata i nije kvar.
469
17. Materijali
Pod osvjetljenjem poput fluorescentnog svjetla i LED svjetla mogu se
pojaviti crte ili podrhtavanje.
• Ovo je karakteristika CMOS senzora koji služe kao senzori
prikupljanja fotoaparata.
Ovo nije kvar.
• Kod uporabe elektroničkog zatvarača ( 177), smanjenje
brzine zatvarača može smanjiti efekt vodoravnih crta.
• Ako je podrhtavanje primjetno kod snimanja, namjestite
[Flicker Decrease (Photo)] (Smanjenje podrhtavanja (Foto)).
( 322)
• Ako su podrhtavanje ili vodoravne crte primjetne kod snimanja video zapisa, ovo se može
smanjiti fiksiranjem brzine zatvarača.
Namjestite [Flicker Decrease (Video)] (Smanjenje podrhtavanja (Video)) ( 327) ili snimajte
u[
] načinu ( 251).
Crte se pojavljuju kod visoke ISO osjetljivosti.
• Crte se mogu pojaviti kod visoke ISO osjetljivosti ili ovisno o objektivu koji koristite.
Smanjite ISO osjetljivost. ( 199)
Svjetlina ili bojenje snimljene slike razlikuju se od stvarne scene.
• Kod snimanja pod fluorescentnim ili LED osvjetljenjem itd. povećanje brzine zatvarača
može dovesti do blagih promjena svjetline ili boje.
Ove su promjene posljedica značajki izvora svjetlosti i nisu kvar.
• Kod snimanja subjekata na iznimno svijetlim lokacijama ili snimanja pod fluorescentnim
osvjetljenjem, LED osvjetljenjem, živinim lampama, natrijevim osvjetljenjem itd., boja ili
svjetlina zaslona mogu se mijenjati ili se na zaslonu mogu pojaviti vodoravne crte.
Snimljene su svijetle točke kojih nema na subjektu.
• Na senzoru slike mogu nedostajati pikseli
Provedite [Pixel Refresh] (Osvježavanje piksela). ( 366)
Ne mogu namjestiti [Silent Mode] (Tihi način) na [OFF] (ISKLJUČENO).
• U vrijeme kupovine, [Silent Mode] (Tihi način) je registriran na funkcijsku polugu.
Prebacite funkcijsku polugu na [MODE1] (NAČIN 1). ( 294)
470
17. Materijali
Video
Ne mogu snimiti video zapise.
• Kod uporabe kartice velikog kapaciteta, možda nećete moći snimati neko vrijeme nakon
uključenja fotoaparata.
Snimanje video zapisa staje na pola.
• Snimanje video zapisa uporabom SD kartice zahtijeva SD karticu podržanih razreda brzine.
Koristite kompatibilnu SD karticu. ( 30)
U video zapisu su snimljeni abnormalni zvuci klikanja i zujanja.
Snimljen audio je vrlo tih.
• Ovisno o uvjetima snimanja ili korištenom objektivu, zvuk otvora blende i rada fokusa mogu
biti snimljeni u video zapisima.
Fokus tijekom snimanja video zapisa možete namjestiti na [OFF] (ISKLJUČENO) u
[Continuous AF] (Neprekidnom AF) ( 246).
• Ne blokirajte otvor mikrofona tijekom snimanja video zapisa.
Zvuk radnji je snimljen na video zapisu.
• Preporučujemo namještanje načina [
] i snimanje dodirnom radnjom ako brinete o
zvukovima radnji tijekom snimanja. ( 252)
Reprodukcija
Ne mogu reproducirati.
Nema snimljenih snimki.
• Datoteke i slike obrađeni na računalu ne mogu se reproducirati na fotoaparatu.
Preporučujemo uporabu softvera “PHOTOfunSTUDIO” za pisanje slika s računala na
karticu.
Crveni dijelovi snimljenih slika promijenili su boju u crnu.
• Kad se provode Uklanjanje crvenih očiju ([
] ali [
]), crveni dijelovi mogu biti
korigirani u crno.
Preporučujemo snimanje slika s načinom bljeskalice namještenim na [‰] ili [Red-Eye
Removal] (Uklanjanje crvenih očiju) namješteno na [OFF] (ISKLJUČENO). ( 232)
471
17. Materijali
Monitor/Tražilo
Monitor/tražilo se isključuju kad je fotoaparat uključen.
• Ako se tijekom namještenog vremenskog razdoblja ne provede niti jedna radnja, aktivira se
[Auto LVF/Monitor Off] (Automatsko isključivanje tražila/monitora) ( 51) i Monitor/Tražilo
se isključuju.
• Kad su objekt ili Vaša ruka postavljeni blizu senzora oka, prikaz monitora može se prebaciti
na prikaz tražila.
Može doći do malog podrhtavanja ili se svjetlina zaslona može
kratkotrajno značajno promijeniti.
• Do ovoga dolazi kad se gumb zatvarača do pola pritisne ili se promijeni svjetlina subjekta,
što dovodi do promjene otvora objektiva.
Ovo nije kvar.
Ne mogu prebacivati između monitora i tražila, čak i kad je pritisnuto
[LVF] (Tražilo).
• Kad je fotoaparat povezan s računalom ili pisačem, nije moguće prebaciti na prikaz tražila.
Na tražilu se pojavljuju nejednako svijetli dijelovi ili nepravilne boje.
• U tražilo fotoaparata ugrađene su OELD komponente. Može doći do sagorijevanja na
zaslonu/tražilu kad je ista slika prikazana tijekom dugog vremenskog razdoblja, ali to ne
utječe na snimljene slike.
Boje tražila razlikuju se od stvarnog tona.
• Ovo je značajka tražila fotoaparata, a ne kvar.
Isto ne utječe na snimljene slike.
Bljeskalica
Bljeskalica ne okida.
• Bljeskalica ne okida kod uporabe sljedećih funkcija:
– Snimanje video zapisa ( 237)/[6K/4K PHOTO] (6K/4K FOTO) ( 137)/[Post-Focus]
(Naknadno fokusiranje) ( 168)
– [ELEC.] (ELEK.) ( 177)/[Silent Mode] (Tihi način) ( 176)/[High Resolution Mode]
(Način visoke razlučivosti) ( 217)
– [Filter Settings] (Postavke filtra) ( 211)
472
17. Materijali
Bežična funkcija
Nije moguće uspostaviti bežičnu vezu.
Radijski valovi se prekidaju.
Bežična pristupna točka nije prikazana.
Opći savjeti za korištenje bežične veze
• Koristite unutar komunikacijskog dometa uređaja s kojim se povezujete.
• Korištenje blizu uređaja koji koriste frekvenciju od 2,4 GHz, kao što su mikrovalne pećnice
ili bežični telefoni, može dovesti do gubitka radijskih valova.
Koristite fotoaparat na dostatnoj udaljenosti od ovih uređaja.
• Kad je preostala razina baterije mala, možda neće biti moguće povezati se ili održavati
komunikaciju s drugim uređajima.
(Prikazuje se poruka poput [Communication error] (Greška u komunikaciji).)
• Ako postavite fotoaparat na metalni stol ili policu, isto može imati negativan utjecaj na
radijske valove. U takvim slučajevima možda nećete moći uspostaviti vezu.
Maknite fotoaparat s metalne površine.
Bežična pristupna točka
• Potvrdite da se povezana bežična pristupna točka može koristiti.
• Potvrdite stanje radijskih valova bežične pristupne točke.
– Primaknite fotoaparat bliže bežičnoj pristupnoj točki.
– Promijenite lokaciju i kut bežične pristupne točke.
• Ovisno o bežičnoj pristupnoj točki, radijski valovi se možda neće pokazati iako su prisutni.
– Isključite i ponovno uključite bežičnu pristupnu točku.
– Ako bežični kanal bežične pristupne točke nije moguće automatski namjestiti, ručno
namjestite kanal koji fotoaparat podržava.
– Ako je SSID bežične pristupne točke namješten da ne odašilje, nije ga moguće otkriti.
Unesite SSID i zatim povežite. ( 422)
Fotoaparat nije prikazan na zaslonu namještanja bežične mreže
pametnog telefona.
• U izborniku bežičnih postavki pametnog telefona isključite i zatim uključite bežičnu funkciju.
473
17. Materijali
Kod pokušaja povezivanja s računalom pomoću Wi-Fi, ono ne
prepoznaje korisničko ime i lozinku i povezivanje nije moguće.
• Ovisno o verziji operativnog sustava, postoje dvije vrste korisničkih računa (lokalni račun/
Microsoft račun).
Koristite korisničko ime i lozinku za lokalni račun.
Računalo nije prepoznato kad koristim Wi-Fi vezu.
Fotoaparat nije moguće povezati s računalom uporabom bežične
funkcije.
• U vrijeme kupovine, ovaj fotoaparat je namješten za korištenje naziva skupine “RADNA
SKUPINA”.
Ako ste promijenili naziv radne skupine računala, ono se neće prepoznati.
U izborniku [Wi-Fi Setup] (Bežične postavke), [PC Connection] (Povezivanje s računalom),
promijenite naziv radne skupine računala s kojim se povezujete. ( 428)
• Provjerite jesu li korisničko ime i lozinka pravilno upisani.
• Kad se postavke sata računala povezanog s fotoaparatom značajno razlikuju od onih na
fotoaparatu, fotoaparat nije moguće povezati s računalom, ovisno o operativnom sustavu.
– Provjerite odgovaraju li postavke [Clock Set] (Namještanja sata)/[Time Zone] (Vremenske
zone) fotoaparata postavkama vremena, datuma i vremenske zone na Windowsima ili
Macu. Ako postoji značajna razlika, ispravite ju.
Slike nije moguće poslati na mrežne stranice.
• Potvrdite da su informacije za prijavu (broj za prijavu/korisničko ime/e-adresa/lozinka)
ispravne.
Potrebno je vrijeme za slanje slika na mrežnu stranicu.
Slanje slika prekida se na pola.
Neke slike nije moguće poslati.
• Jesu li slike prevelike?
– Smanjite veličinu slika na [Size] (Veličini) ( 426) i zatim pošaljite.
– Šaljite nakon podjele video zapisa pomoću [Video Divide] (Podjele video zapisa) ( 284).
• Može trebati više vremena za slanje kad je udaljenost do bežične pristupne točke velika.
Šaljite bliže bežičnoj pristupnoj točki.
• Format datoteke video zapisa koji se može poslati razlikuje se, ovisno o odredištu. ( 404)
474
17. Materijali
Zaboravio sam lozinku za Wi-Fi.
• U [Setup] (Namještanju) izbornika ([Setting]) (Postavke), [Reset] (Ponovno namjesti),
ponovno namjestite mrežne postavke. ( 83)
Međutim, bit će ponovno namještene i sve informacije namještene u [Wi-Fi Setup]
(Bežičnim postavkama) i [Bluetooth]. (S izuzetkom [LUMIX CLUB])
TV, računalo pisač
Nema slike na TV.
Zaslon TV je mutan ili nije u boji.
• Potvrdite povezanost s TV. ( 433)
• Namjestite TV ulaz na HDMI ulaz.
TV slike su prikazane sa sivim trakama.
• Ovisno o [Aspect Ratio] (Omjeru stranica), sive trake mogu se prikazati na vrhu i dnu ili
lijevoj ili desnoj strani slika. Možete promijeniti boju traka u [Background Color(Playback)]
(Boji pozadine (Reprodukcija) u [TV Connection] (Povezivanju s TV prijamnikom) [Setup]
(Postavki) izbornika ([IN/OUT]) (UNUTRA/VAN). ( 365)
VIERA Link ne radi.
• Provjerite da je [VIERA Link (CEC)] fotoaparat namješten na [ON] (UKLJUČENO). ( 364)
• Provjerite VIERA Link postavke na povezanom uređaju.
• Isključite i uključite fotoaparat.
Ne mogu komunicirati s računalom.
• Namjestite [USB Mode] (USB način) fotoaparata na [PC(Storage)] (Računalo (Pohrana))
( 362)
• Isključite i uključite fotoaparat.
475
17. Materijali
Računalo ne prepoznaje karticu.
(Koristi se SDXC memorijska kartica.)
• Provjerite podržava li Vaše računalo SDXC memorijske kartice.
• Kod povezivanja fotoaparata s računalom, može se prikazati poruka s preporukom za
formatiranje kartice. Nemojte formatirati karticu.
• Ako [Access] (Pristup) prikazan na monitoru ne iščezne, isključite fotoaparat i odspojite
USB kabel za povezivanje i zatim ponovno povežite.
Ne mogu ispisati kad je fotoaparat povezan s pisačem.
• Fotografije nije moguće ispisati uporabom pisača koji ne podržava PictBridge.
• Namjestite [PictBridge(PTP)] u [USB Mode] (USB načinu). ( 362)
Krajevi slika su odrezani tijekom ispisa.
• Ako pisač ima funkciju obrezivanja ili ispisa bez rubova, otkažite ove postavke prije ispisa.
(Pogledajte upute za uporabu svog pisača.)
• Ovisno o foto studiju, snimke snimljene s omjerom stranica namješteni na 16:9 mogu se
ispisati u veličini 16:9 omjera stranica. Pitajte foto studio unaprijed.
Ostalo
Alarm se oglašava kad su otvorena vrata kartice ili baterije.
• Alarm se može oglasiti kad su vrata otvorena tijekom pisanja na karticu. Čekajte dok
pisanje završi, zatim isključite fotoaparat i uklonite karticu ili bateriju.
Kad protresem fotoaparat, iz njega čujem zvečanje.
• Zvuk dolazi iz ugrađenog stabilizatora. Ovo nije kvar.
Kad protresem fotoaparat, čujem zvečanje iz postavljenog objektiva.
• Ovisno o objektivu koji postavite, on se može iznutra kretati i stvarati zvuk. Ovo nije kvar.
Fotoaparat stvara zvukove kad je uključen.
• Ovo je buka rada funkcije smanjenja prašine ( 480); ovo nije kvar.
476
17. Materijali
Iz objektiva se čuje zvuk.
• Kretanje objektiva i rad otvora blende stvaraju zvuk kod uključivanja i isključivanja
fotoaparata; ovo nije kvar.
• Ovo je zvuk rada otvora blende kad se promijeni svjetlina; ovo nije kvar.
Crvena lampica ponekad je osvijetljena kad je gumb zatvarača pritisnut
do pola.
• Na tamnim mjestima, Lampica za pomoć pri AF ( 316) osvijetli se crveno kako bi bilo
jednostavnije fokusirati se na subjekt.
Greškom je odabran nečitljiv jezik.
• Ponovno odaberite jezik iz izbornika koristeći sljedeći postupak:
¨>
@¨>
@¨>[email protected]  Odaberite željeni jezik ( 366)
Fotoaparat se zagrijava.
• Tijekom uporabe fotoaparat se može zagrijati, ali isto ne utječe na rad ili kvalitetu.
Sat nije ispravan.
• Kad je fotoaparat ostavljen tijekom dugog vremena, sat se može poremetiti.
Ponovno namjestite sat. ( 60)
477
17. Materijali
Oprez kod uporabe
 Fotoaparat
Držite ovaj uređaj što je dalje moguće od elektromagnetske opreme (kao
što su mikrovalne pećnice, TV prijamnici, video igre itd.).
• Ako ovo koristite iznad ili u blizini TV prijamnika, fotografije i/ili zvuk na ovom uređaju mogu
biti ometani zračenjem elektromagnetskih valova.
• Ne koristite ovaj uređaj blizu mobilnih telefona, jer isto može dovesti do buke koja će
negativno utjecati na snimke i/ili zvuk.
• Snimljeni podaci mogu biti oštećeni, a slike iskrivljene jakim magnetnim poljima koja
stvaraju zvučnici ili veliki motori.
• Zračenje elektromagnetskih valova može negativno utjecati na ovaj uređaj, poremetiti
snimke i/ili zvuk.
• Ako na ovaj uređaj negativno utječe elektromagnetska oprema i on prestane pravilno raditi,
isključite ga i uklonite bateriju ili odspojite prilagodnik punjenja. Zatim ponovno umetnite
bateriju ili ponovno uključite prilagodnik punjenja i ovaj uređaj.
Ne koristite ovaj uređaj blizu radijskih odašiljača ili dalekovoda.
• Ako snimate u blizini odašiljača ili dalekovoda, oni mogu negativno utjecati na snimke i/ili
zvuk.
Uvijek koristite priložene žice i kabele.
Ako koristite neobavezne dodatke, koristite žice i kabele priložene uz njih.
Nemojte produžavati žice ili kabele.
Držite predmete dalje od magnetnih dijelova
(A/B/C) na koje lako utječe magnetizam.
• Učinak magneta može uzrokovati prestanak pravilnog
rada predmeta kao što su bankovne kartice, vozne
karte i satovi.
478
17. Materijali
Ne prskajte fotoaparat insekticidima ili hlapivim kemikalijama.
• Ako je fotoaparat poprskan takvim kemikalijama, tijelo fotoaparata može biti oštećeno, a
boja površine može se oguliti.
Ne držite gumene, PVC ili proizvode od sličnih materijala u kontaktu s
fotoaparatom tijekom dugog razdoblja.
 Kod uporabe na hladnim mjestima ili pri niskim
temperaturama
• Može doći do oštećenja kože ako ostavite metalne dijelove fotoaparata u izravnom
kontaktu s kožom tijekom dugog razdoblja na hladnim mjestima (okolina s
temperaturom na ili ispod 0°C (32°F), kao što su skijališta ili mjesta na velikoj
nadmorskoj visini).
Koristite rukavice i slično kod dugotrajne uporabe.
• Rad baterije (broj fotografija koje je moguće snimiti/ vrijeme rada) mogu se privremeno
smanjiti na temperaturama između -10 °C i 0 °C (14 °F i 32 °F).
Održavajte bateriju toplom držeći ju unutar opreme ili odjeće. Rad baterije će se popraviti
kad unutarnja temperatura ponovno poraste.
• Bateriju nije moguće puniti na temperaturama ispod °C (32 °F).
Na punjaču ili tijelu fotoaparata pojavljuje se poruka o grešci kad punjenje nije moguće.
– Kod punjenja punjačem: Lampica punjenja 50% brzo bljeska.
– Kod punjenja u tijelu fotoaparata: Na statusnom LCD prikazano je “Err (
)“.
• Kod uporabe na hladnim mjestima, nemojte dopustiti da kapi vode ili snijeg ostanu na
fotoaparatu.
Ako ih ostavite na fotoaparatu, voda se može smrznuti u udubinama prekidača za
uključivanje/isključivanje fotoaparata, zvučnika i mikrofona, što će otežati pomicanje ovih
dijelova i/ili dovesti do smanjene jakosti zvuka. Ovo nije kvar.
479
17. Materijali
 Čišćenje
Prije čišćenja fotoaparata, uklonite bateriju ili prilagodnik punjenja i
isključite utikač iz utičnice. Zatim obrišite fotoaparat suhom, mekom
krpom.
• Kad je fotoaparat jako zaprljan, može ga se očistiti otiranjem prljavštine iscijeđenom
vlažnom krpom i zatim brisanjem suhom krpom.
• Ne koristite otapala poput benzina, razrjeđivača, alkohola, kuhinjskog deterdženta itd. za
čišćenje fotoaparata, jer oni mogu oštetiti kućište ili se površinski sloj može početi guliti.
• Kod uporabe krpa s kemikalijama, pratite upute za uporabu.
 Prljavština na senzoru slike
Ako prljavština uđe u postolje kod zamjene objektiva, ovisno o uvjetima
snimanja, može doći na senzor slike i pojaviti se na snimljenim fotografijama.
Za sprječavanje naslaga ili prašine na unutarnjim dijelovima tijela, izbjegavajte
promjenu objektiva u prašini i uvijek postavite poklopac ili objektiv kod odlaganja
fotoaparata.
Uklonite sve nečistoće s poklopca tijela prije postavljanja.
Funkcija smanjenja prašine
Fotoaparat ima funkciju smanjenja prašine koja će otpuhati nečistoće i prašinu
koje su se skupile na prednjoj strani senzora slike.
Ova će funkcija automatski raditi kad je fotoaparat uključen, ali ako su nečistoće
primjetne, iz [Setup] (Namještanja) izbornika ([Others]) (Ostalo) provedite
[Sensor Cleaning] (Čišćenje senzora).
480
17. Materijali
Uklanjanje nečistoća sa senzora slike
Senzor slike je vrlo precizan i osjetljiv, pazite na sljedeće kad ga morate sami
očistiti.
• Otpušite prašinu s površine senzora slike uporabom komercijalno dostupne puhalice.
Nemojte otpuhivati prašinu prevelikom silom.
• Nemojte stavljati četku za čišćenje unutar nastavka za postavljanje objektiva.
• Nemojte dozvoliti da četka dodirne senzor slike, jer se isti može izgrebati.
• Ne koristite bilo koji predmet, osim četke za čišćenje senzora slike.
• Ako ne možete ukloniti nečistoće ili prašinu otpuhivanjem, kontaktirajte prodavača ili
Panasonic.
 Čišćenje tražila
Ako je tražilo prljavo, uklonite nastavak
za oko i očistite.
Tijekom guranja poluge za
zaključavanje nastavka za oko (1),
okrenite nastavak za oko u smjeru
strelice i uklonite (2).
Otpušite nečistoće s površine tražila
uporabom komercijalno dostupnog
puhala i nježno obrišite mekom, suhom
krpom.



• Nakon čišćenja, poravnajte oznake za
poravnanje () 3 i okrećite nastavak za
oko u smjeru strelice dok ne čujete klik
(4).
• Pazite da ne izgubite nastavak za oko.


481
17. Materijali
 Monitor/Tražilo
• Ne pritišćite snažno monitor.
Isto može uzrokovati nepravilne boje ili kvar.
• Ako se fotoaparat ohladi na hladnom mjestu, slika na monitoru/tražilu bit će malo tamnija
nego obično kad uključite fotoaparat.
Kad se unutrašnjost fotoaparata ugrije, vratit će se na normalnu svjetlinu.
• Za proizvodnju monitora/tražila koristi se tehnologija iznimno visoke preciznosti. Međutim,
može biti nekih tamnih i svijetlih točaka (crvenih, plavih, zelenih) na ekranu. Ovo nije
kvar. Iako se dijelovi zaslona monitora/tražila proizvode visoko kontroliranom preciznom
tehnologijom, neki pikseli mogu biti neaktivni ili uvijek osvijetljeni.
Točke neće biti snimljene na slikama na kartici.
 Objektiv
• Ne pritišćite snažno površinu objektiva.
• Ne usmjeravajte objektiv u sunce ili izvore jake svjetlosti.
Koncentrirano svjetlo može uzrokovati požar ili oštećenje.
• Prljanje površine objektiva (voda, ulje, otisci prstiju itd.) mogu utjecati na kvalitetu slike.
Prije i nakon uporabe nježno očistite površinu objektiva suhom mekom krpom.
• Kad se fotoaparat ne koristi, pričvrstite poklopac leće i stražnji poklopac leće kako biste
spriječili nakupljanje prašine i nečistoća ili njihov ulazak u fotoaparat.
• Za zaštitu kontaktnih točaka A objektiva, nemojte
raditi sljedeće.
Isto može uzrokovati kvar.
– Dodirivati kontaktne točke objektiva.
– Prljati kontaktne točke objektiva.
– Postavljati objektiv s površinom za postavljanje
okrenutom prema dolje.
• Za poboljšanje rada otpornosti na prašinu i prskanje
izmjenjivog objektiva (S-R24105), za postavljanje se
koristi gumica za postavljanje objektiva.
– Gumica za postavljanje objektiva će ostaviti tragove na mjestu postavljanja na
fotoaparatu, ali to ne utječe na njen rad.
– Za zamjenu gumice za postavljanje objektiva, kontaktirajte Panasonic.
482
17. Materijali
 Baterija
Baterija je punjiva litij-ionska baterija.
Vrlo je osjetljiva na temperaturu i vlažnost, a utjecaj na njen rad se povećava kako
temperatura raste ili pada.
Uvijek uklonite bateriju nakon uporabe.
• Ostavite uklonjenu bateriju u plastičnoj vrećici i pohranite ili držite podalje od metalnih
predmeta (spajalica itd.) tijekom pohranjivanja ili transporta.
Ako slučajno ispustite bateriju, provjerite je li se tijelo baterije tijekom pada
deformiralo.
• Doći će do oštećenja fotoaparata ako se baterija s deformiranim kontaktima umetne u
fotoaparat.
Odlaganje neiskoristivih baterija.
• Baterija ima ograničen vijek trajanja.
• Ne bacajte bateriju u vatru, jer isto može uzrokovati eksploziju.
Nemojte dozvoliti da krajevi baterije dođu u kontakt s metalnim objektima (kao što su
ogrlice, ukosnice itd.).
• Isto može uzrokovati kratki spoj ili zagrijavanje pa se možete jako opeći ako dotaknete
bateriju.
 Punjač, prilagodnik punjenja
• Lampica [CHARGE] (PUNJENJE) može bljeskati pod
utjecajem statičkog elektriciteta ili elektromagnetskih
valova, ovisno o uvjetima punjenja. Ovaj fenomen nema
utjecaja na punjenje.
• Ako punjač baterije koristite blizu radija, radijski prijam
može biti poremećen.
Držite punjač 1 m (3,3 stope) ili više od radija.
• Tijekom uporabe, prilagodnik punjenja može emitirati
električni šum; ovo nije kvar.
• Nakon uporabe isključite uređaj za napajanje iz utičnice.
(Ako ga ostavite uključenog, troši se mala količina
energije.)
• Držite kontakte A punjača i baterije čistima.
Obrišite ih suhom krpom ako se zaprljaju.
483
17. Materijali
 Kartica
Ne ostavljajte karticu u područjima s visokom temperaturom, na izravnom
sunčevom svjetlu ili u područjima sklonim elektromagnetnim valovima i
statičkom elektricitetu.
Ne savijajte i ne bacajte karticu.
Ne izlažite karticu jakim vibracijama.
• U suprotnom kartica i snimljeni podaci mogu biti oštećeni.
• Stavite karticu u kutiju za karticu ili vrećicu za pohranjivanje nakon uporabe i kod
skladištenja ili nošenja kartice.
• Nemojte dozvoliti da nečistoće, voda ili drugi strani predmeti dođu u kontakt s karticom.
Dodatno, ne dodirujte kontakte rukama.
Činjenice koje treba zapamtiti kod bacanja/predaje memorijske kartice
Formatiranje ili brisanje uporabom fotoaparata ili računala samo će promijeniti informacije o
upravljanju datotekama, ali neće potpuno obrisati podatke na kartici.
Preporučujemo fizičko uništenje kartice ili uporabu komercijalno dostupnog softvera za
brisanje računalnih podataka za potpuno brisanje podataka s kartice kad ju bacate/predajete.
Vi ste odgovorni za rukovanje podacima na kartici.
 Osobne informacije
Osobne informacije su pohranjene u fotoaparatu i na snimljenim fotografijama.
Preporučujemo povećanje sigurnosti namještanjem Wi-Fi lozinke i
zaključavanjem bežične funkcije kako biste zaštitili osobne informacije. ( 428,
429)
Odricanje od odgovornosti
• Informacije, uključujući i osobne informacije, mogu se promijeniti ili nestati tijekom
pogrešnog rukovanja, utjecaja statičkog elektriciteta, nezgode, kvara, popravka ili u drugim
slučajevima.
Unaprijed imajte na umu da Panasonic nije odgovoran na bilo koji način za bilo kakvu
izravnu ili neizravnu štetu od promjene ili nestanka informacija ili osobnih informacija.
484
17. Materijali
Kod popravljanja ili predavanja/bacanja fotoaparata
• Nakon stvaranja kopije osobnih podataka, obrišite informacije, uključujući i osobne
informacije, kao što su postavke bežične LAN povezanosti koje ste registrirali ili pohranili u
fotoaparatu pomoću [Reset]/[Delete account] (Ponovno namjesti/Obriši račun). ( 83, 432)
• Ponovno namjestite postavke kako biste zaštitili osobne podatke. ( 83)
• Uklonite karticu iz fotoaparata.
• Postavke se mogu vratiti na tvorničke kod popravka fotoaparata.
• Kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili fotoaparat ili Panasonic ako gore navedene
radnje nisu dostupne radi kvara.
Kod predaje/bacanja kartice, pogledajte “Činjenice koje treba zapamtiti
kod bacanja/predaje memorijske kartice” na strani 484.
Kod učitavanja slika na mrežne stranice
• Slike mogu sadržavati informacije koje se mogu koristiti za identificiranje korisnika, kao što
su datumi i vremena snimanja i informacije o lokaciji.
Pažljivo provjerite podatke prije učitavanja slika na mrežne stranice.
 Kad ne koristite fotoaparat tijekom dugog vremenskog
razdoblja
• Uklonite bateriju i karticu iz fotoaparata.
Kad je baterija ostavljena u fotoaparatu, mala količina struje će uvijek protjecati, čak i kad je
fotoaparat isključen.
Ako je baterija ostavljena u fotoaparatu, može se prekomjerno isprazniti i ostati
neiskoristiva, čak i nakon punjenja.
• Bateriju pohranite na prohladnom i suhom mjestu s relativno stabilnom temperaturom.
(Preporučena temperatura: 15 °C do 25 °C (59 °F do 77 °F); preporučena vlažnost: 40%RH
do 60%RH)
• Ako se pohranjuje tijekom dugog vremenskog razdoblja, preporučuje se da se baterija puni
jednom godišnje, do kraja isprazni u fotoaparatu, zatim ukloni iz fotoaparata i ponovno
uskladišti.
• Preporučujemo skladištenje fotoaparata s odvlaživačem (silika gelom) kad ju držite u
ormaru ili elementu.
• Prije uporabe provjerite sve dijelove kad fotoaparat ne koristite tijekom dugog vremenskog
razdoblja.
485
17. Materijali
 Slike
• Snimljeni podaci mogu se oštetiti ili izgubiti ako se fotoaparat razbije radi nepravilnog
rukovanja.
Panasonic neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu radi gubitka snimljenih podataka.
 Tronožac
• Neka tronožac bude stabilan kad je na njega postavljen fotoaparat.
• Kod uporabe tronošca, uklanjanje baterije možda neće biti moguće.
• Vijci na tronošcu ne smiju biti pod kutom kod postavljanja ili uklanjanja tronošca.
Uporaba pretjerane sile može oštetiti nastavak za postavljanje tronošca.
Isto tako, potrebno je voditi brigu, jer pretjerano pritezanje vijaka može oštetiti fotoaparat ili
uzrokovati odvajanje oznake.
• Pogledajte i upute za uporabu tronošca.
 Naramenica
• Ako na tijelo fotoaparata postavite teški izmjenjivi objektiv, nemojte ga nositi na naramenici.
Držite fotoaparat i objektiv kad ih nosite.
 Bežična funkcija
Koristite fotoaparat kao bežični LAN uređaj
Kod uporabe uređaja ili računalnih sustava koji zahtijevaju pouzdaniju sigurnosti
od bežičnih LAN uređaja, moraju biti poduzete odgovarajuće mjere za
sigurnosni dizajn i defekte korištenog sustava.
Panasonic neće preuzeti odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane kod
uporabe fotoaparata za bilo koju drugu svrhu, osim kao bežičnog LAN uređaja.
486
17. Materijali
Uporaba bežične funkcije fotoaparata namijenjena je uporabi u zemljama u
kojima je prodan
Postoji opasnost da fotoaparat naruši pravila o radijskim valovima, ako se
koristi u zemljama koje nisu one u kojima je prodan, a Panasonic ne preuzima
odgovornost za takva narušavanja.
Postoji opasnost da podaci poslani i primljeni putem radijskih valova budu
presretnuti
Imajte na umu da postoji opasnost da podatke poslane i primljene putem
radijskih valova presretne treća strana.
Ne koristite fotoaparat u područjima s magnetskim poljima, statičkim
elektricitetom ili ometanjima
• Ne koristite fotoaparat u područjima s magnetskim poljima, statičkim elektricitetom ili
ometanjima, kao što je u blizini mikrovalnih pećnica.
Isto može uzrokovati ometanje radijskih valova.
• Uporaba fotoaparata u blizini uređaja, kao što su mikrovalne pećnice ili bežični telefoni, koji
koriste pojas radijskih valova od 2,4 GHz može uzrokovati smanjenje kvalitete rada oba
uređaja.
Ne povezujte se s bežičnom mrežom koju niste ovlašteni koristiti
Kad fotoaparat koristi svoju bežičnu LAN funkciju, automatski će tražiti bežične
mreže.
Kad se ovo dogodi, mogu se pojaviti bežične mreže koje niste ovlašteni koristiti
(SSID*), ali nemojte se pokušati povezati s njima, jer se isto može smatrati
neovlaštenim pristupom.
*
SSID se odnosi na ime koje se koristi za identifikaciju mreže u bežičnoj LAN vezi. Ako
SSID odgovara obama uređajima, moguć je prijenos.
487
17. Materijali
Trajanje uporabe, broj fotografija
Dolje navedena su vremena dostupna za snimanje i broj fotografija koje je
moguće snimiti kad se koristi priložena baterija.
• Broj fotografija koje je moguće snimiti naveden ovdje temeljen je na CIPA (Camera &
Imaging Products Association) standardu.
• Uporaba Sonyjeve XQD kartice.
(Uporaba SD kartice Panasonica za vrijeme snimanja i stvarno vrijeme snimanja za
AVCHD)
• Uporaba izmjenjivog objektiva (S-R24105).
• Navedene su vrijednosti približne.
 Snimanje fotografija (Kod uporabe monitora)
Broj fotografija koje je moguće snimiti
Približno 360 fotografija
 Snimanje fotografija (Kod uporabe tražila)
Broj u zagradama navodi vrijednosti koje nastaju kad je [Time to Sleep] (Vrijeme
za pripremu) u [Power Save LVF Shooting] (Štedljivom snimanju tražilom)
namješteno na [1SEC], a funkcija [Power Save LVF Shooting] (Štedljivo
snimanje tražilom) radi kako je namjeravano.
(Temeljeno na opitnim uvjetima izvedenim iz CIPA standarda i navedeno od
strane Panasonica)
Broj fotografija koje je moguće snimiti
488
Približno 340 fotografija
(Približno 1100 fotografija)
17. Materijali
 Snimanje videozapisa (Kod uporabe monitora)
[AVCHD] (Snimanje s kvalitetom snimanja namještenom na [FHD/17M/50i])
Dostupno vrijeme snimanja
Približno 150 min
Stvarno dostupno vrijeme snimanja
Približno 75 min
[MP4] (Snimanje s kvalitetom snimanja namještenom na [FHD/28M/50p])
Dostupno vrijeme snimanja
Približno 140 min
Stvarno dostupno vrijeme snimanja
Približno 70 min
[MP4] (Snimanje s kvalitetom snimanja namještenom na [4K/LPCM/150M/50p])
Dostupno vrijeme snimanja
Približno 100 min
Stvarno dostupno vrijeme snimanja
Približno 50 min
• Stvarno dostupno vrijeme snimanja je vrijeme dostupno za snimanje kod ponavljanja radnji,
kao što je isključivanje i uključivanje fotoaparata, pokretanje/zaustavljanje snimanja itd.
 Reprodukcija (Kod uporabe monitora)
Vrijeme reprodukcije
Približno 270 min
• Vrijeme rada i broj fotografija koje je moguće snimiti razlikovat će se, sukladno
okolišu i uvjetima rada.
Na primjer, u sljedećem slučaju, vrijeme snimanja skraćuje se, a broj fotografija
koje je moguće snimiti je manji:
– U okolini s niskom temperaturom, kao što je na snježnim padinama.
• Ako se vrijeme uporabe značajno skrati, čak i kad je baterija do kraja napunjena,
životni vijek baterije je na kraju.
Provjerite status baterije i zamijenite ju novom. ( 363)
489
17. Materijali
Broj fotografija koje je moguće snimiti,
dostupno vrijeme snimanja
Navedeni ispod su broj fotografija i vrijeme video zapisa koje je moguće snimiti
na XQD karticu i SD karticu.
• Navedene vrijednosti su približne.
 Broj fotografija koje je moguće snimiti
• [Aspect Ratio] (Omjer stranica): [3:2]; [Picture Quality] (Kvaliteta fotografije): [FINE]
(FINA)
[PictureSize]
(Veličina
fotografije)
32 GB
Kapacitet XQD kartice
64 GB
120 GB
240 GB
32 GB
Kapacitet SD kartice
64 GB
128 GB
[L] (24M)
1280
2480
4430
8730
1310
2640
5230
[M] (12M)
2440
4690
8380
16270
2500
4990
9880
[S] (6M)
4410
8450
15090
28620
4520
8980
17790
[8K-Res.]
(8K
razlučivost)*
740
1430
2560
5090
750
1520
3020
• [Aspect Ratio] (Omjer stranica): [3:2]; [Picture Quality] (Kvaliteta fotografije):
[RAW+FINE] (RAW+FINO)
*
[PictureSize]
(Veličina
fotografije)
32 GB
Kapacitet XQD kartice
64 GB
120 GB
240 GB
32 GB
Kapacitet SD kartice
64 GB
128 GB
[L] (24M)
330
640
1150
2290
330
680
1350
[M] (12M)
370
730
1310
2600
380
780
1540
[S] (6M)
400
780
1410
2800
410
830
1660
[8K-Res.]
(8K
razlučivost)*
270
540
960
1920
280
570
1140
Označava broj slika kada se JPEG slike [L]-veličine snimaju istovremeno s [HLG Photo]
(HLG Foto) postavljenim na [8K-Res.] (8K Razlučivost).
490
17. Materijali
 Dostupno vrijeme snimanja (Kod snimanja video zapisa)
• “h” je kratica za sat, “m” za minutu i “s” za sekundu.
• Dostupno vrijeme snimanja je ukupno vrijeme svih videozapisa konji su snimljeni.
• [Rec. File Format] (Format snimljene datoteke): [AVCHD]
[Rec
Quality]
(Kvaliteta
snimanja)
Kapacitet SD kartice
32 GB
64 GB
128 GB
[FHD/28M/
50p]
2 h 30 m
5 h 00 m
10 h 00 m
[FHD/17M/
50i]
4 h 10 m
8 h 15 m
16 h 25 m
[FHD/24M/
25p]
[FHD/24M/
24p]
2 h 55 m
5 h 50 m
11 h 40 m
491
17. Materijali
• [Rec. File Format] (Format snimljene datoteke): [MP4]
[Rec
Quality]
(Kvaliteta
snimanja)
Kapacitet XQD kartice
Kapacitet SD kartice
32 GB
64 GB
120 GB
240 GB
32 GB
64 GB
128 GB
[4K/LPCM/
150M/60p]
[4K/LPCM/
150M/50p]
27 m
00 s
53 m
00 s
1 h 35 m
3 h 10 m
27 m
00 s
56 m
00 s
1 h 50 m
[4K/100M/
30p]
[4K/100M/
25p]
[4K/100M/
24p]
40 m
00 s
1 h 20 m
2 h 20 m
4 h 45 m
41 m
00 s
1 h 25 m
2 h 45 m
[FHD/28M/
60p]
[FHD/28M/
50p]
2 h 25 m
4 h 45 m
8 h 35 m
17 h
10 m
2 h 30 m
5 h 00 m
9 h 55 m
[FHD/20M/
30p]
[FHD/20M/
25p]
3 h 15 m
6 h 20 m
11 h
25 m
22 h
55 m
3 h 20 m
6 h 40 m
13 h
15 m
• Ovisno o uvjetima snimanja i vrsti kartice, broj fotografija koje je moguće snimiti i
dostupno vrijeme snimanja mogu se mijenjati.
• [9999+] je prikazano na zaslonu snimanja, ako je preostali broj fotografija koje je
moguće snimiti 10000 ili više.
Statusni LCD će prikazivati [9999].
• Neprekidno vrijeme snimanja za video zapise je prikazano na zaslonu.
• Ako je preostalo vrijeme snimanja 60 ili više minuta, na statusnom LCD će biti
prikazano [59:59].
492
17. Materijali
Popis početnih postavki/Pohranjivanje
prilagodbi/Kopirane postavke
: Uporabom [Reset] (Ponovnog namještanja), funkcije se vraćaju na početne
postavke
: Uporabom [Save to Custom Mode] (Pohrani u prilagođeni način), spremaju
se pojedinosti u Prilagođeni način
: Uporabom [Save/Restore Camera Setting] (Pohrani/vrati postavke
fotoaparata), kopiraju se pojedinosti postavki
Izbornik
[Photo] (Foto):
Početne postavke
[Image Quality] (Kvaliteta slike)
[Photo Style] (Stil fotografije)
[



[Metering Mode] (Način mjerenja)
[
]



[Aspect Ratio] (Omjer stranica)
[3:2]



[Picture Quality] (Kvaliteta slike)
[FINE] (FINA)



[Picture Size] (Veličina fotografije)
[L] (24M)



[HLG Photo] (HLG Foto)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[High Resolution
Mode] (Način visoke
razlučivosti)
]
[Start] (Pokretanje)
—
[Simul Record Normal
Shot] (Istovremeno
snimanje normalne
snimke)
[ON] (UKLJUČENO)



[Shutter Delay]
(Odgoda zatvarača)
[2 SEC]



[Motion Blur Processing]
(Obrada zamućenja
kretanja)
[MODE1] (NAČIN 1)



[Long Exposure NR] (SB duge ekspozicije)
[ON] (UKLJUČENO)



[ISO Auto Lower Limit
Setting] (Postavka donje
granice automatskog
ISO)
[100]



[ISO Auto Upper Limit
Setting] (Postavljanje
gornje granice
automatskog ISO)
[AUTO] (AUTOMATSKI)



[Min. Shutter Speed] (Minimalna brzina zatvarača)
[AUTO] (AUTOMATSKI)



[i.Dynamic Range] (i.Dinamički raspon)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[Vignetting Comp.] (Kompozicija vinjete)
[ON] (UKLJUČENO)



[Diffraction Compensation] (Kompenzacija difrakcije)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[Filter Effect] (Efekt filtra)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[Simultaneous Record
w/o Filter] (Istovremeno
snimanje s/bez filtra)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[ISO Sensitivity (photo)]
(ISO osjetljivost (foto))
[Filter Settings]
(Postavke filtra)
493
17. Materijali
Izbornik
[Photo] (Fotografija):
Početne postavke
[Focus] (Fokusiranje)
[AF Custom Setting(Photo)] (Prilagođene postavke
AF (Foto))
[Set 1] (Postavka 1)



[AF Assist Light] (Svjetlo za pomoć pri AF)
[ON] (UKLJUČENO)



[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/
ISKLJUČENO)
[ON] (UKLJUČENO)



[Focus Peaking Sensitivity]
(Osjetljivost obilježavanja
fokusa bojom)
—



[FAST] (BRZO)



[Flash Mode] (Način bljeskalice)
[ ]



[Firing Mode] (Način okidanja)
[TTL]



[Flash Adjust.] (Prilag.bljeskalice)
[±0 EV]



[Flash Synchro] (Sinkronizacija bljeskalice)
[1ST]



[Manual Flash Adjust.] (Ručno prilagođavanje fokusa)
[1/1]



[Auto Exposure Comp.]
(Kompenzacija automatske ekspozicije)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[Red-Eye Removal] (Uklanjanje crvenih očiju)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[Wireless] (Bežično)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[Wireless Channel] (Bežični kanal)
[1CH]



[Wireless FP] (Bežična TF)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[Communication Light] (Komunikacijsko svjetlo)
[HIGH] (JAKO)



[Wireless Setup] (Bežične postavke)
—



[Bracketing Type]
(Vrsta proširivanja)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[More Settings]
(Više postavki)
—



[OFF] (ISKLJUČENO)



[Operation Mode]
(Način rada)
[
]



[Body(B.I.S.)/Lens(O.I.S.)]
(Tijelo (B.I.S.))/Objektiv
(O.I.S.))
[
]



[When to Activate]
(Kad se aktivira)
[HALF-SHUTTER]
(ZATVARAČ DO POLA)



[E-Stabilization (Video)]
(E-stabilizacija (video))
[OFF] (ISKLJUČENO)



[Boost I.S. (Video)]
(Pojačanje I.S. (Video))
[OFF] (ISKLJUČENO)



[Focal Length Set]
(Namještena fokalna
dužina)
35.0 mm



[Focus Peaking]
(Obilježavanje fokusa
bojom)
[1-Area AF Moving Speed]
(Brzina kretanja AF u 1 području)
[Photo] (Fotografija):
[Photo] (Foto):
[Flash] (Bljeskalica)
[Others (Photo)] (Ostalo (Foto))
[Bracketing]
(Proširivanje)
[Silent Mode] (Tihi način)
[Image Stabilizer]
(Stabilizator slike)
494
17. Materijali
Izbornik
Početne postavke
[Burst Shot 1 Setting] (Postavka snimanja u nizu 1)
[H]



[Burst Shot 2 Setting] (Postavka snimanja u nizu 2)



[Shutter Type] (Vrsta zatvarača)
[
]
[MECH.] (MEH.)



[Shutter Delay] (Odgoda zatvarača)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[Ex. Tele Conv.] (Dodatna tele konverzija)
[OFF] (ISKLJUČENO)
[Time Lapse Shot]
(Snimanje prolaska
vremena)






[ON] (UKLJUČENO)



[Now] (Sad)



1



1m00s



[OFF] (ISKLJUČENO)



[



[OFF] (ISKLJUČENO)



[6K 18M]



[



[OFF] (ISKLJUČENO)



[OFF] (ISKLJUČENO)



[ON] (UKLJUČENO)



[OFF] (ISKLJUČENO)



[P]






]



[100]



[AUTO]
(AUTOMATSKI)



[OFF] (ISKLJUČENO)



[OFF] (ISKLJUČENO)



[Vignetting Comp.] (Kompozicija vinjeta)
[ON] (UKLJUČENO)



[Diffraction Compensation] (Kompenzacija difrakcije)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[Mode] (Način)
[Time Lapse/Animation]
(Prolazak vremena/
Animacija)
[Shooting Interval Setting]
(Postavka intervala okidanja)
[Start Time] (Vrijeme početka)
[Image Count] (Broj slika)
[Shooting Interval]
(Interval snimanja)
[Exposure Leveling]
(Poravnanje ekspozicije)
[Self Timer] (Odbrojavanje)
[Flicker Decrease (Photo)]
(Smanjenje podrhtavanja (Foto))
[Picture Size / Burst Speed]
(Veličina fotografije/ Brzina
snimanja u nizu)
[6K/4K PHOTO]
(6K/4K FOTO)
[Rec Method] (Način snimanja)
[Pre-Burst Recording]
(Predsnimanje u nizu)
[Post-Focus] (Naknadno fokusiranje)
[Multiple Exposure]
(Višestruka ekspozicija)
[Start] (Pokretanje)
[Auto Gain]
(Automatsko dodavanje)
[Overlay] (Prekrivanje)
[Video]:
[Image Quality] (Kvaliteta slike)
[Exposure Mode] (Način ekspozicije)
[Photo Style] (Stil fotografije)
[Metering Mode] (Način mjerenja)
[ISO Auto Lower Limit Setting]
(Postavka donje granice
automatskog ISO)
[ISO Sensitivity (video)]
(ISO osjetljivost (video))
[ISO Auto Upper Limit Setting]
(Postavljanje gornje granice
automatskog ISO)
[Flicker Decrease (Video)]
(Smanjenje podrhtavanja (Video))
[i.Dynamic Range] (i.Dinamički raspon)
]
]
—
[
[
]
495
17. Materijali
Izbornik
[Filter Settings]
(Postavke filtra)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[Simultaneous Record w/o
Filter] (Istovremeno snimanje
s/bez filtra)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[Auto Exposure in P/A/S/M]
(Automatska ekspozicija u P/A/S/M)
[CreativeVideo Combined
Set.] (Postavka
kombiniranja kreativnog
video zapisa)
[Video]:
Početne postavke
[Filter Effect] (Efekti filtra)
[ON] (UKLJUČENO)



[F/SS/ISO/Exposure Comp.]
(F/SS/ISO/Kompenzacija
ekspozicije)
[
]



[White Balance]
(Balans bijele boje)
[
]



[Photo Style] (Stil fotografije)
[
]



[Metering Mode]
(Način mjerenja)
[
]



[AF Mode] (Način AF)
[
]



[Image Format] (Format slike)
[Rec Quality] (Kvaliteta snimanja)
[FHD/28M/50p]



[High Speed Video] (Video velike brzine)
[OFF] (ISKLJUČEN)



[Rec. File Format] (Format datoteke snimanja)
[MP4]



[Luminance Level] (Razina osvjetljenja)
[16-255]



[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/
ISKLJUČENO)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[SET] (NAMJESTI)
—



[ON] (UKLJUČENO)



[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/
ISKLJUČENO)
[ON] (UKLJUČENO)



[SET] (NAMJESTI)
—



[FAST] (BRZO)



[Sound Rec Level Disp.] (Prikaz razine snimanja zvuka)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[Sound Rec Level Adj.]
(Prilagođavanje razine snimanja zvuka)
[0dB]



[Sound Rec Level Limiter]
(Graničnik razine ograničavanja zvuka)
[ON] (UKLJUČENO)



[Wind Noise Canceller] (Smanjenje buke vjetra)
[STANDARD]



[Wind Cut] (Utišavanje vjetra)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[Mic Socket] (Utičnica mikrofona)
[



[Special Mic.] (Specijalni mikrofon)
[STEREO]



[XLR Mic Adaptor Setting]
(Postavka prilagodnika XLR mikrofona)
[ON] (UKLJUČENO)



[Sound Output] (Izlaz zvuka)
[REALTIME]
(REALNO VRIJEME)



[Video]:
[Focus] (Fokusiranje)
[AF Custom Setting(Video)]
(Prilagođene postavke AF
(Video))
[Continuous AF] (Neprekidno AF)
[Focus Peaking]
(Obilježavanje fokusa
bojom)
[1-Area AF Moving Speed] (Brzina kretanja AF u 1 području)
[Video]:
496
[Audio]
]
17. Materijali
Izbornik
[Video]:
[Monitor / Display] (Monitor/Prikaz)
[HDMI Rec Output]
Info Display]
(Izlaz HDMI snimanja)
(Prikaz informacija)
Početne postavke
[ON] (UKLJUČENO)



[
]



[
]
[Video]:
[Others (Video)] (Ostalo (Video)
[Operation Mode]
(Način rada)
[Body(B.I.S.)/Lens(O.I.S.)]
(Tijelo (B.I.S.))/ Objektiv
(O.I.S.))
[When to Activate]
[Image Stabilizer]
(Kad se aktivira)
(Stabilizator slike)
[E-Stabilization (Video)]
(E-stabilizacija (Video))
[Boost I.S. (Video)]
(Pojačanje I.S. (Video))
[Focal Length Set]
(Namještanje fokalne dužine)
[Image Area of Video] (Područje slike video zapisa)



[HALF-SHUTTER]
(ZATVARAČ DO POLA)



[OFF] (ISKLJUČENO)



[OFF] (ISKLJUČENO)



35.0 mm



[FULL] (PUNO)















[OFF] (ISKLJUČENO)



[±0 EV]



[±0 EV]



[±0 EV]



[±0 EV]



[sRGB]



[OFF] (ISKLJUČENO)



[Custom] (Prilagođeno):
[Image Quality] (Kvaliteta slike)
[Show/Hide Photo Style]
—
(Prikaži/sakrij stil fotografije)
[My Photo Style Settings]
[Photo Style Settings]
(Moje postavke stila
—
(Postavke stila fotografije)
fotografije)
[Reset Photo Style] (Ponovno
—
namjesti stil fotografije)
[ISO Increments] (ISO dodavanja)
[1/3 EV]
[Extended ISO] (Proširena ISO)
[Multi Metering]
(Višestruko mjerenje)
[Center Weighted]
[Exposure Offset Adjust.]
(Središnje mjerenje)
(Prilagođavanje razmaka
ekspozicije)
[Spot] (Točka)
[Highlight Weighted]
(Mjerenje naglašavanjem)
[Color Space] (Prostor boje)
[Exposure Comp. Reset]
(Ponovno namještanje kompenzacije ekspozicije)
[Custom] (Prilagođeno):
[Focus/Shutter Priority]
(Prioritet fokusa/zatvarača)
[Focus/Shutter] (Fokusiranje/Zatvarač)
[AFS]
[FOCUS] (FOKUS)
[AFC]
[Focus Switching for Vert / Hor]
(Prebacivanje fokusa za okomito/vodoravno)
[AF/AE Lock Hold] (Držanje zaključanog AF/AE)
[AF+MF]



[BALANCE] (BALANS)



[OFF] (ISKLJUČENO)



[OFF] (ISKLJUČENO)
[OFF] (ISKLJUČENO)






497
17. Materijali
Izbornik
[MF Assist]
(Pomoć pri ručnom
fokusiranju)
Početne postavke
[Focus Ring]
(Prsten za fokusiranje)
[ON] (UKLJUČENO)



[AF Mode/MF] (Način AF/
Ručno fokusiranje)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[Press Joystick] (Pritisnite
upravljačku palicu)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[MF Assist Display]
(Prikaz pomoći pri ručnom
fokusiranju)
[PIP]



[MF Guide] (Vodič za ručno fokusiranje)
[



[Focus Ring Lock] (Zaključavanje prstena za fokusiranje)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[Face/Eye/Body/Animal
Detect.] (Otkrivanje lica/oka/
tijela/životinje)
[ON] (UKLJUČENO)



[Tracking] (Praćenje)
[ON] (UKLJUČENO)



[225-Area] (225 područja)
[ON] (UKLJUČENO)



[Zone (Vert./ Horz.)]
(Zona (Okomito/Vodoravno))
[ON] (UKLJUČENO)



[Zone (Square)]
(Zona (Kvadrat))
[OFF] (ISKLJUČENO)



[Zone (Oval)] (Zona (Ovalno))
[ON] (UKLJUČENO)



[1-Area+] (1 područje +)
[ON] (UKLJUČENO)



[Pinpoint] (Točka)
[ON] (UKLJUČENO)



[Custom1] (Prilagođeno 1)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[Custom2] (Prilagođeno 2)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[Custom3] (Prilagođeno 3)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[Pinpoint AF Time]
(Točno vrijeme AF)
[MID] (SREDNJE)



[Pinpoint AF Display]
(Točan prikaz AF)
[PIP]



[Keep Enlarged Display]
(Zadrži uvećani prikaz)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[PIP Display] (PIP prikaz)
[PIP]



[Shutter AF] (AF zatvaračem)
[ON] (UKLJUČENO)



[Half-Press Shutter] (Zatvarač do pola)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[Quick AF] (Brzo AF)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[Eye Sensor AF] (AF senzorom oka)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[Looped Focus Frame] (Kadar povezanog fokusa)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[AFC Start Point (225-Area)]
(Početna točka AFC (225 područja))
[OFF] (ISKLJUČENO)



[Show/Hide AF Mode]
(Prikaži/Sakrij način AF)
[Pinpoint AF Setting]
(Postavka AF u točki)
[AF-Point Scope Setting]
(Postavke dosega AF u
točki)
498
]
17. Materijali
Izbornik
[Custom] (Prilagođeno):
[Operation] (Radnje)
[Layout Style] (Stil prikaza)
[Front Dial Assignment]
(Dodjela prednjeg kotačića)
[Item Customize (Photo)]
(Prilagođavanje stavke (Foto))
[Item Customize (Video)]
(Prilagođavanje stavke (Video))
[Touch Screen] (Dodirni zaslon)
[Touch Tab] (Dodirni tabulator)
Početne postavke
[MODE1] (NAČIN 1)



[Value] (Vrijednost)



—



—



[ON] (UKLJUČEN)
[OFF] (ISKLJUČENO)






[AF]



[OFF] (ISKLJUČENO)






[Joystick] (Upravljačka palica)
[Lock Lever Setting]
[Touch Screen]
(Postavke zaključane poluge) (Zaslon osjetljiv na dodir)
[Dial] (Kotačić)









[DISP. Button] (Gumb PRIK.)
[Setting in REC mode]
[Fn Button Set]
(Postavke u načinu SNIMANJA)
(Namještanje funkcijskog
[Setting in PLAY mode] (Postavke
gumba)
u načinu REPRODUKCIJE)
[Function of Fn Lever]
(Funkcija funkcijske poluge)
[Fn Lever Setting]
(Postavke funkcijske poluge) [MODE 2 Setting]
(Postavke NAČINA 2)
[WB/ISO/Expo. Button] (Gumb WB/ISO/Ekspozicija)
[ISO Displayed Setting]
[Front/Rear Dials]
(Prikazana postavka ISO)
(Prednji/stražnji kotačići)
[Cursor Buttons (Up/Down)]
[Exposure Comp. Disp.
(Gumbi pokazivača (Gore/dolje))
Setting] (Postavke prikaza
[Front/Rear Dials]
kompenzacije ekspozicije)
(Prednji/Stražnji kotačići)
[Assign Dial (F/SS)]
(Dodjela kotačića (F/SS))
[Rotation (F/SS)]
(Okretanje (F/SS))
[Control Dial Assignment]
(Dodjela kontrolnog kotačića)
[Dial Set.]
[Exposure Comp.]
(Namještanje kotačića)
(Kompenzacija ekspozicije)
[Dial Operation Switch Setup]
(Namještanje prebacivanja radnji
kotačića)
[Rotation (Menu Operation)]
(Okretanje (Radnje izbornika))



—



—



[Silent Mode]
(Tihi način)



[ON] (UKLJUČENO)



NAKON PRITISKA 2



>



[OFF] (ISKLJUČENO)



>



[SET1] (POSTAVKA 1)



>






[OFF] (ISKLJUČENO)



—






[Q.MENU Settings]
(Postavke brzog izbornika)
[Touch Settings]
(Dodirni zaslon)
[Touch AF] AF dodirom)
[Touch Pad AF]
(AF pločom osjetljivom na dodir)
[Cursor] (Pokazivač)
>
>
@
@
@
@
@
499
17. Materijali
Izbornik
Početne postavke
[Joystick Setting] (Postavke upravljačke palice)
[D.FOCUS Movement]
(D.FOKUS kretanje)



[Illuminated Button] (Osvijetljeni gumbi)
[ON2] (UKLJUČENO2)



[Video Rec. Button (Remote)]
(Gumb za snimanje video zapisa (Udaljeno))
[ON] (UKLJUČENO)



[Custom] (Prilagođeno):
[Monitor / Display] (Monitor/Prikaz)
[Duration Time (photo)]
(Vrijeme trajanja (foto))
[OFF] (ISKLJUČENO)



[Duration Time (Post-Focus)]
(Vrijeme trajanja (Naknadno
fokusiranje))
[HOLD] (DRŽI)



[Duration Time (Post-Focus)]
(Čas trajanja funkcije izostritve
po snemanju)
[HOLD] (DRŽI)



[Playback Operation Priority]
(Prioritet reprodukcije)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/
ISKLJUČENO)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[SET] (NAMJESTI)
—



[Level Gauge] (Mjerač razine)
[ON] (UKLJUČENO)



[Histogram]
[OFF] (ISKLJUČENO)



[Photo Grid Line] (Pomoćne linije pri kadriranju fotografije)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[Framing Outline] (Vanjske crte okvira)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[Center Marker] (Središnja oznaka)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[AF Area Display] (Prikaz područja AF)
[ON] (UKLJUČENO)



[MODE1](NAČIN1)/
[MODE2] (NAČIN2)/
[OFF] (ISKLJUČENO)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[SET] (NAMJESTI)
[M]
[Auto Review]
(Automatski pregled)
[Constant Preview]
(Neprekidni pretpregled)
[Live View Boost]
(Pojačanje pogleda uživo)



[OFF] (ISKLJUČENO)



[Monitor]
[OFF] (ISKLJUČENO)



[LVF] (Tražilo)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[LVF Disp. Set]
(Namjesti prikaz tražila)
[
]



[Monitor Disp. Set]
(Namjesti prikaz monitora)
[
]



[Monochrome Live View] (Monokromatski pogled uživo)
[Night Mode] (Noćni način)
[LVF/Monitor Disp.
Set] (Namjesti prikaz
tražilo(monitor)
[Expo.Meter] (Mjerač ekspozicije)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[Focal Length] (Fokalna dužina)
[ON] (UKLJUČENO)



[Photo/Video Preview] (Pretpregled fotografije/videa)
[



[Photos/Videos Remaining]
(Preostalo fotografija/ video zapisa)
>



500
]
@
17. Materijali
Izbornik
[Show/Hide Monitor Layout]
(Prikaži/sakrij prikaz
monitora)
[ON] (UKLJUČENO)



[Black Screen] (Crni zaslon)
[ON] (UKLJUČENO)



[OFF] (ISKLJUČENO)



[ZEBRA1]/[ZEBRA2]/
[OFF] (ZEBRA1/ ZEBRA2/
ISKLJUČENO)
[OFF] (ISKLJUČENO)



[SET] (NAMJESTI)
—



[Monitor]
[MODE2] (NAČIN2)



[HDMI]
[AUTO] (AUTOMATSKI)



[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/
ISKLJUČENO)
[OFF] (ISKLJUČENO)

[SET] (NAMJESTI)
—

[OFF] (ISKLJUČENO)



[Blinking Highlights] (Bljeskajuća naglašavanja)
[Zebra Pattern]
(Uzorak zebre)
[HLG View Assist]
(Pomoć pri HLG pogledu)
[Sheer Overlay]
(Potpuno prekrivanje)
[I.S. Status Scope] (Doseg I.S. statusa)
[Custom] (Prilagođeno):
[Lens / Others] (Objektiv/Ostalo)
[Lens Focus Resume]
(Ponovno zauzimanje fokusiranja objektivom)
[Focus Ring Control]
(Kontrola prstenom za
fokusiranje)
[Setup] (Postavke):
[OFF] (ISKLJUČENO)



[NON-LINEAR]/[LINEAR]
(NELINEARNO/LINEARNO)
[LINEAR] (LINEARNO)



[SET] (NAMJESTI)
[150°]



[Card/File] (Kartica/Datoteka)
[Card Format] (Formatiranje kartice)
[Double Card Slot Function]
(Funkcija dvostrukog utora
kartice)
[Folder / File Settings]
(Postavke mape/datoteke)
—
[Recording Method]
(Način snimanja)
>
[Destination Card Slot]
(Odredišni utor kartice)
>
[Select Folder]
(Odaberi mapu)
—
[Create a New Folder]
(Stvori novu mapu)
—
[File Name Setting]
(Namještanje naziva mape)
[Folder Number Link]
(Poveznica broja mape)
[File Number Reset] (Ponovno namještanje broja datoteke)
[Copyright Information]
(Informacije o autorskim
pravima)
Početne postavke
[Control Panel]
(Kontrolna ploča)
@
@






—
[Artist] (Umjetnik)
[OFF] (ISKLJUČENO)


[Copyright Holder]
(Vlasnik autorskog prava)
[OFF] (ISKLJUČENO)


[Display Copyright Info.]
(Prikaz informacija o
autorskim pravima)
—
501
17. Materijali
Izbornik
Početne postavke
[Setup] (Postavke):
[Monitor / Display] (Monitor/Prikaz)
[Sleep Mode] (Način pripreme)
[Sleep Mode(Wi-Fi)]
(Način pripreme (Wi-Fi))
[Power Save Mode]
[Auto LVF/Monitor Off]
(Način uštede energije)
(Automatsko isključivanje
tražila/ monitora)
[Power Save LVF Shooting]
(Štedljivo okidanje tražilom)
[Monitor Frame Rate] (Brzina kadrova na monitoru)
[5MIN.]


[ON] (UKLJUČENO)


[5MIN.]


—


[60fps]


[LVF Frame Rate] (Brzina kadrova na tražilu)
[60fps]


[Monitor Settings]/[Viewfinder] (Postavke monitora/Tražilo)
[Monitor Backlight]/[LVF Luminance]
(Pozadinsko osvjetljenje monitora/ Osvjetljenje tražila)
[Remaining Battery Level] (Preostala razina baterije)
—


[AUTO] (AUTOMATSKI)


>


[H]


[ON] (UKLJUČENO)


[HIGH] (VISOKA)
[LVF/MON AUTO]
(Prebacivanje tražilo/
monitor/AUTOMATSKI
TRAŽILO/MONITOR)
—




[Backlight] (Pozadinsko svjetlo)
[Status-LCD] (Statusni LCD) [Display While Power Off]
(Prikaz tijekom isključenog
napajanja)
[Sensitivity] (Osjetljivost)
[Eye Sensor] (Senzor oka)
[Level Gauge Adjust.]
(Prilagođavanje mjerača
razine)
[LVF/Monitor Switch]
[Adjust.] (Prilagođavanje)
[Level Gauge Value Reset]
(Ponovno namještanje
vrijednosti mjerača razine)
@

—
[Setup] (Postavke):
[IN/OUT] (UNUTRA/VAN)
[Beep Volume]
(Jačina zvučnog znaka)
[AF Beep Volume]
(Jačina zvučnog znaka AF)
[AF Beep Tone]
[Beep] (Zvučni znak)
(Ton zvučnog znaka AF)
[E-Shutter Vol]
(Jačina zvuka e-zatvarača)
[E-Shutter Tone]
(Ton zvuka e-zatvarača)
[Headphone Volume] (Jačina slušalica)
[Wi-Fi]
[Bluetooth]
[USB]
[USB Mode] (USB način)
[USB Power Supply]
(USB napajanje)
[Battery Information] (Informacije o bateriji)
[Battery Use Priority] (Prioritet uporabe baterije)
502
>
@


>
@


>
@


>
@


>
@


[LEVEL3] (RAZINA3)


—

—

[y] [Select on
connection] (Odabir nakon
povezivanja)


[ON] (UKLJUČENO)




—
[BG] (DB)
17. Materijali
Izbornik
[TV Connection]
(Povezivanje s TV
prijamnikom)
[Setup] (Postavke):
Početne postavke
[HDMI Mode (Playback)]
(HDMI način (Reprodukcija)
[AUTO] (AUTOMATSKI)

[HLG View Assist (HDMI)]
(Pomoć pri HLG pogledu)
[AUTO] (AUTOMATSKI)

[VIERA Link (CEC)]
[OFF] (ISKLJUČENO)




[Background Color
(Playback)] (Boja pozadine
(Reprodukcija))



[Setting] (Namještanje)
[Save to Custom Mode]
(Pohranjivanje u Prilagođenom načinu)
—


[Load Custom Mode] (Učitavanje prilagođenog načina)
—


[Limit No. of Custom
Mode] (Broj ograničenja
Prilagođenog načina)
[3]


[Edit Title]
(Uređivanje naslova)
—


[How to Reload Custom
Mode] (Kako učitati
Prilagođeni način)
—


[Select Loading Details]
(Odabir pojedinosti
učitavanja)
—


[Custom Mode Settings]
(Postavke prilagođenog
načina)
[Save/Restore Camera Setting]
(Pohranjivanje/Vraćanje postavki fotoaparata)
—
[Reset] (Ponovno namještanje)
—
[Setup] (Postavke):
[Others] (Ostalo)
[Clock Set] (Namještanje sata)
0:00:00 1/1/2019
[Time Zone] (Vremenska zona)
GMT + 1:00
[Pixel Refresh] (Osvježavanje piksela)
—
[Sensor Cleaning] (Čišćenje senzora)
—
[Language] (Jezik)
—
[Firmware Version] (Verzija firmwarea)
—
[Online Manual] (Mrežni priručnik)
—


503
17. Materijali
Izbornik
[My Menu] (Moj izbornik):
Početne postavke
[Edit My Menu] (Uredi moj izbornik)
[Add] (Dodaj)
—
[Sorting] (Slaganje)
—
[Delete] (Brisanje)
—
[Display from My Menu] (Prikaži iz mog izbornika)
Izbornik [Playback] (Reprodukcija):
[OFF] (ISKLJUČENO)


[Playback Mode] (Način reprodukcije)
[Rotate Disp.] (Okretanje prikaza)
[ON] (UKLJUČENO)


[Picture Sort] (Slaganje fotografija)
[DATE/TIME]
(DATUM/VRIJEME)


[Magnify from AF Point] (Povećanje iz točke AF)
[OFF] (ISKLJUČENO)

[HLG View Assist (Monitor)]
(Pomoć pri HLG pogledu (Monitor))
[MODE2] (NAČIN 2)

Izbornik [Playback] (Reprodukcija):
—
[6K/4K PHOTO Bulk Saving]
(Pohranjivanje 6K/4K FOTOGRAFIJA u gomili)
—
[6K/4K PHOTO Noise Reduction]
(Smanjenje buke 6K/4K FOTO)
[AUTO] (AUTOMATSKI)
[Time Lapse Video] (Video prolaska vremena)
—
[Stop Motion Video] (Animacija video zapisa)
—
—
[Rating] (Ocjena)
—
[Edit Image] (Uređivanje slike)
[Resize] (Promjena veličine)
—
[Rotate] (Okretanje)
—
[Video Divide] (Podjela video zapisa)
—
[Copy] (Kopiranje)
Izbornik [Playback] (Reprodukcija):
[Delete Confirmation] (Potvrda brisanja)
504

[Add/Delete Info.] (Dodaj/obriši informacije)
[Protect] (Zaštita)
Izbornik [Playback] (Reprodukcija):

[Process Image] (Obrada slike)
[RAW Processing] (RAW obrada)
Izbornik [Playback] (Reprodukcija):


—
[Others] (Ostalo)
[„No“ first] (Prvo „Ne“)


17. Materijali
Popis funkcija koje je moguće namjestiti u
svakom načinu snimanja
Izbornik
[Photo] (Foto):
iA
P
A
S
M









[Image Quality] (Kvaliteta slike)
[Photo Style] (Stil fotografije)
[Metering Mode] (Način mjerenja)
[Aspect Ratio] (Omjer stranica)





[Picture Quality] (Kvaliteta fotografije)





[Picture Size] (Veličina fotografije)









[Start] (Pokretanje)




[Simul Record Normal Shot]
(Istovremeno snimanje
normalne snimke)




[Shutter Delay]
(Odgoda zatvarača)




[Motion Blur Processing]
(Obrada zamućenosti
pokreta)




[HLG Photo] (HLG fotografija)
[High Resolution Mode]
(Način visoke razlučivosti)
[Long Exposure NR] (SB dugotrajne ekspozicije)
[ISO Sensitivity (photo)]
(ISO osjetljivost (fotografija))




[ISO Auto Lower Limit
Setting] (Namještanje donje
granice automatskog ISO)




[ISO Auto Upper Limit
Setting] (Namještanje gornje
granice automatskog ISO)




[Min. Shutter Speed] (Minimalna brzina zatvarača)


[i.Dynamic Range] (i.Dinamički raspon)




[Vignetting Comp.] (Kompozicija vinjete)




[Diffraction Compensation] (Kompenzacija difrakcije)




[Filter Effect] (Efekti filtra)




[Simultaneous Record w/o
Filter] (Istovremeno snimanje
s/bez filtra)




[AF Custom Setting(Photo)] (Prilagođene postavke AF (Foto))




[AF Assist Light] (Svjetlo za pomoć pri AF)




[Filter Settings]
(Postavke filtra)
[Photo](Fotografija):
[Focus] (Fokusiranje)
505
17. Materijali
Izbornik
iA
P
A
S
M
[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/
ISKLJUČENO)





[SET] (NAMJESTI)










[Flash Mode] (Način bljeskalice)




[Firing Mode] (Način okidanja)




[Flash Adjust.] (Prilagođavanje bljeskalice)




[Flash Synchro] (Sinkronizacija bljeskalice)




[Manual Flash Adjust.] (Ručno podešavanje bljeskalice)




[Auto Exposure Comp.] (Automatska kompenzacija ekspozicije)




[Red-Eye Removal] (Uklanjanje crvenih očiju)




[Wireless] (Bežično)




[Wireless Channel] (Bežični kanal)




[Wireless FP] (Bežična FP)




[Communication Light] (Komunikacijsko svjetlo)




[Wireless Setup] (Bežične postavke)




[Focus Peaking]
(Obilježavanje fokusa bojom)
[1-Area AF Moving Speed] (Brzina kretanja AF u 1 području)
[Photo] (Fotografija):
[Photo] (Fotografija):
[Bracketing] (Proširivanje)
[Flash] (Bljeskalica)
[Others (Photo)] (Ostalo (Fotografija))
[Bracketing Type]
(Vrsta proširivanja)





[More Settings]
(Više postavki)










[Operation Mode]
(Način rada)





[Body (B.I.S.)/Lens (O.I.S.)]
(Tijelo (B.I.S.)/Objektiv
(O.I.S.))





[When to Activate]
(Kad se aktivira)





[E-Stabilization (Video)]
(E-stabilizacija (video))





[Boost I.S. (Video)]
(Pojačan I.S. (Video))





[Focal Length Set]
(Namještanje fokalne dužine)





[Silent Mode] (Tihi način)
[Image Stabilizer]
(Stabilizator slike)
506
17. Materijali
iA
P
A
S
M
[Burst Shot 1 Setting] (Postavka snimanja u nizu 1)
Izbornik





[Burst Shot 2 Setting] (Postavka snimanja u nizu 2)





[Shutter Type] (Vrsta zatvarača)





[Shutter Delay] (Odgoda zatvarača)





[Ex. Tele Conv.] (Dodatna tele konverzija)





[Time Lapse/Animation] (Prolazak vremena/Animacija)





[Self Timer] (Odbrojavanje)





[Flicker Decrease (Photo)] (Smanjenje podrhtavanja (Foto))





[Picture Size / Burst Speed]
(Veličina fotografije/Brzina
snimanja u nizu)





[Rec Method]
(Način snimanja)





[Pre-Burst Recording]
(Predsnimanje u nizu)










[Start] (Pokretanje)




[Auto Gain]
(Automatsko dodavanje)




[Overlay] (Prekrivanje)














[6K/4K PHOTO] (6K/4K FOTO)
[Post-Focus] (Naknadno fokusiranje)
[Multiple Exposure]
(Višestruka ekspozicija)
[Video]:
[Image Quality] (Kvaliteta slike)
[Exposure Mode] (Način ekspozicije)
[Photo Style] (Stil fotografije)
[Metering Mode] (Način mjerenja)
[ISO Sensitivity (video)]
(ISO osjetljivost (video))


[ISO Auto Lower Limit
Setting] (Namještanje donje
granice automatskog ISO)

[ISO Auto Upper Limit
Setting] (Namještanje gornje
granice automatskog ISO)

[Flicker Decrease (Video)] (Smanjenje podrhtavanja (Video))




[i.Dynamic Range] (i.Dinamički raspon)





507
17. Materijali
P
A
S
M
[Vignetting Comp.] (Kompozicija vinjete)
Izbornik





[Diffraction Compensation] (Kompenzacija difrakcije)





[Filter Effect] (Efekt filtra)





[Simultaneous Record w/o
Filter] (Istovremeno snimanje
s/bez filtra)




[Auto Exposure in P/A/S/M] (Automatska ekspozicija u P/A/S/M)
[Filter Settings] (Postavke filtra)
[CreativeVideo Combined Set.]
(Namještanje kombiniranog
kreativnog videa)
[Video]:
iA





[F/SS/ISO/Exposure Comp.]
(F/SS/ISO/Kompenzacija
ekspozicije)





[White Balance]
(Balans bijele boje)





[Photo Style] (Stil fotografije)





[Metering Mode]
(Način mjerenja)





[AF Mode] (AF Način)






[Image Format] (Format slike)
[Rec Quality] (Kvaliteta snimanja)





[Rec. File Format] (Format datoteke snimanja)






[Luminance Level] (Razina osvjetljenja)






[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/
ISKLJUČENO)






[SET] (NAMJESTI)












[ON]/[OFF] (UKLJUČENO/
ISKLJUČENO)






[SET] (NAMJESTI)












[High Speed Video] (Video velike brzine)
[Video]:
[Focus] (Fokusiranje)
[AF Custom Setting(Video)]
(Prilagođene postavke AF
(Video))
[Continuous AF] (Neprekidno AF)
[Focus Peaking]
(Obilježavanje fokusa bojom)
[1-Area AF Moving Speed] (Brzina kretanja AF u 1 području)
508

17. Materijali
Izbornik
iA
P
A
S
M
[Sound Rec Level Disp.] (Prikaz razine snimanja zvuka)






[Sound Rec Level Adj.] (Prilagođavanje razine snimanja zvuka)






[Sound Rec Level Limiter] (Graničnik razine snimanja zvuka)






[Wind Noise Canceller] (Smanjenje buke vjetra)






[Wind Cut] (Utišavanje vjetra)






[Mic Socket] (Utikač mikrofona)






[Special Mic.] (Specijalni mikrofon)






[XLR Mic Adaptor Setting]
(Postavka prilagodnika XLR mikrofona)






[Sound Output] (Izlaz zvuka)












[Operation Mode]
(Način rada)






[Body (B.I.S.)/Lens (O.I.S.)]
(Tijelo (B.I.S.))/Objektiv
(O.I.S.))






[When to Activate]
(Kad se aktivira)






[E-Stabilization (Video)]
(E-stabilizacija (Video))






[Boost I.S. (Video)]
(Pojačavanje I.S. (Video))






[[Focal Length Set]
(Namještanje fokalne dužine)












[Video]:
[Video]:
[Audio]
[Monitor / Display] (Monitor/ Prikaz)
[HDMI Rec Output]
(Izlaz HDMI snimanja)
[Video]:
[Info Display]
(Prikaz informacija)
[Others (Video)] (Ostalo (Video))
[[Image Stabilizer]
(Stabilizator slike)
[Image Area of Video] (Područje slike video zapisa)
509
17. Materijali
Specifikacije
Specifikacije su podložne promjenama radi poboljšanja performansi.
Tijelo digitalnog fotoaparata (DC-S1R):
Informacije za Vašu sigurnost
Izvor napajanja:
9,0 V
Potrošnja energije:
6,6 W (kod snimanja pomoću monitora)
(Kod uporabe izmjenjivog objektiva (S-R24105))
4,6 W (kod reprodukcije pomoću monitora)
(Kod uporabe izmjenjivog objektiva (S-R24105))
Vrsta
Vrsta
Digitalni fotoaparat s jednim objektivom, bez odraza
Medij snimanja
Utor kartice 1: XQD memorijska kartica
Utor kartice 2: SD memorijska kartica / SDHC memorijska
kartica* / SDXC memorijska kartica*
*
Sukladna s UHS-I/UHS-II UHS razredom brzine 3,
UHS-II Video razinom brzine 90
Dostupna je funkcija snimanja u dva utora.
Postavljanje objektiva
Leica Camera AG L-Mount
Senzor slike
Senzor slike
Efektivni pikseli
fotoaparata
510
35 mm puni okvir (35.6 mmx24.0 mm) CMOS senzor,
ukupno 50.440.000 piksela, primarni filtar boje
47.300.000 piksela
17. Materijali
Format snimanja za fotografije
Format datoteke
fotografija
JPEG (DCF sukladan, Exif 2.31 sukladan) / RAW / HLG
photo (CTA-2072 sukladan)
Format datoteke za
6K/4K fotografije
6K foto: MP4 (H.265/HEVC, AAC (2ch))
4K foto: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, AAC (2ch))
Veličina fotografije
(piksela)
Kad je postavka omjera stranica [4:3]
7440x5584 (L) / 5296x3968 (M) / 3792x2848 (S) /
14880x11168 (Način visoke razlučivosti]) /
4992x3744 (6K foto) / 3328x2496 (4K foto) /
5760x4320 ([HLG Foto]/[8K-Raz.]) /
2880x2160 ([HLG Foto]/[4K-Raz.])
Kad je postavka omjera stranica [3:2]
8368x5584 (L) / 5952x3968 (M) / 4272x2848 (S) /
16736x11168 ([Način visoke razlučivosti]) /
5184x3456 (6K foto) / 3504x2336 (4K foto) /
6464x4320 ([HLG Foto]/[8K-Raz.]) /
3232x2160 ([HLG Foto]/[4K-Raz])
Kad je postavka omjera stranica [16:9]
8368x4712 (L) / 5952x3352 (M) / 4272x2400 (S) /
16736x9424 ([Način visoke razlučivosti]) /
3840x2160 (4K foto) /
7680x4320 ([HLG Foto]/[8K-Raz.]) /
3840x2160 ([HLG Foto]/[4K-Raz.])
Kad je postavka omjera stranica [1:1]
5584x5584 (L) / 3968x3968 (M) / 2848x2848 (S) /
11168x11168 ([Način visoke razlučivosti]) /
2880x2880 (4K foto) /
4320x4320 ([HLG Foto]/[8K-Raz.]) /
2144x2144 ([HLG Photo]/[4K-Raz.])
Kad je postavka omjera stranica [65:24]
8368x3088 (L)
Kad je postavka omjera stranica [2:1]
8368x4184 (L)
Kvaliteta slike za
fotografije
Fino / Standardno / RAW+Fino / RAW+Standardno / RAW
511
17. Materijali
Format snimanja za video
Video format
AVCHD Progressive / AVCHD / MP4
Audio format
AVCHD
Dolby Audio™ (2ch)
MP4
AAC (2ch), LPCM (2ch, 48 kHz/16 bit)
Kvaliteta slike za video
[Rec. File Format] (Format datoteke snimanja): [AVCHD],
[MP4]
Pogledajte stranu 241 ovog dokumenta za pojedinosti.
Pogledajte stranu 254 ovog dokumenta za pojedinosti o
Video zapisu velike brzine.
Tražilo/ Monitor
Tražilo
OLED Live tražilo (4:3) (približno 5,760,000 točaka) (omjer
polja gledanja od približno 100%)
(Povećanje približno 0.78x, uz 50 mm objektiv s
beskonačnim; -1.0 m -1, kad je omjer stranica namješten na
[3:2]) (uz prilagodbu dioptrije -4.0 do +2.0 dioptrije)
Monitor
3.2″ TFT LCD (3:2) (približno 2,100,000 točaka) (omjer
polja gledanja od približno 100%), zaslon osjetljiv na dodir
Fokusiranje
Tip automatskog
fokusiranja
TTL tip temeljen na otkrivanju slike (AF kontrastom)
Način fokusiranja
AFS / AFC / MF
Način AF
Automatsko otkrivanje (Lice/oko/tijelo/životinja) / Praćenje
/ 225-područja / Zona (Okomita/vodoravna) / Zona
(Kvadratna) / Zona (Ovalna) / 1-područje+dodatno /
1-područje /točka / Prilagođeno1, 2, 3 (Moguć je odabir
područja fokusiranja dodirom ili pomoću upravljačke palice)
512
17. Materijali
Kontrola ekspozicije
Sustav mjerenja
1728-zona mjerenja, višestruko mjerenje / središnje
svjetlosti,
mjerenje / mjerenje točke /mjerenje naglašenog
Način mjerenja svjetlosti
Raspon mjerenja
EV 0 do EV 18
Ekspozicija
Programirana AE, AE s prioritetom otvora blende, AE s
prioritetom zatvarača, Ručna ekspozicija
Kompenzacija
ekspozicije
1/3 EV koraci, ±5 EV
ISO osjetljivost
(standardna izlazna
osjetljivost)
1/3 EV koraci, AUTO / 100 do 25600
Kad je namještena [Extended ISO] (Proširena ISO): AUTO
/ 50 do 51200
Stabilizator slike
Vrsta stabilizatora slike
Sukladan s vrstom promjenjivog senzora slike, 5-osni
stabilizator, Dual I.S.2
Efekt stabilizatora slike
6.0 zaustavljanja
Temeljen na CIPA standardu (Smjer skretanja/nagiba:
fokalna dužina f=105 mm)
(Kod uporabe izmjenjivog objektiva (S-R24105))
Balans bijele boje
Način balansa bijele
boje
AWB / AWBc / AWBw / Dnevno svjetlo / Oblačno / Sjena
/ Umjetno svjetlo / Bljeskalica / Bijela postavka 1, 2, 3, 4 /
Temperatura boje 1, 2, 3, 4
Zatvarač
Vrsta zatvarača
Zatvarač fokalne ravnine
Brzina zatvarača
Fotografije:
B (Bulb) (maksimalno približno 30 minuta), 60 sekundi do
1/8000 sekunde (mehanički zatvarač)
B (Bulb) (maksimalno približno 30 minuta), 60 sekundi do
1/2000 sekunde (elektronička prednja zavjesa)
B (Bulb) (maksimalno približno 60 sekundi), 60 sekundi do
1/16000 sekunde (elektronički zatvarač)
Video zapisi:
1/25 sekunde do 1/16000 sekunde
513
17. Materijali
Snimanje u nizu
Mehanički zatvarač/
Elektronička prednja
zavjesa
9 kadrova u sekundi (velika brzina, AFS/MF),
6 kadrova u sekundi (velika brzina, AFC),
5 kadrova u sekundi (srednja brzina),
2 kadra u sekundi (mala brzina)
Elektronički zatvarač
9 kadrova u sekundi (velika brzina, AFS/MF),
5 kadrova u sekundi (velika brzina, AFC),
5 kadrova u sekundi (srednja brzina),
2 kadra u sekundi (mala brzina)
Broj kadrova fotografija
u nizu
[FINO] / [STD.]: 50 kadrova ili više
[RAW+FINE] / [RAW+STD.]: 35 kadrova ili više
[RAW]: 40 kadrova ili više
Kad se snimanje provodi u testnim uvjetima koje je odredio
Panasonic
Minimalna osvijetljenost
Približno 6 lx (kad je brzina zatvarača 1/25 sekunde)
(Kod uporabe izmjenjivog objektiva (S-R24105))
Bljeskalica (kad se koristi vanjska bljeskalica)
Način bljeskalice
Automatski / Automatski/Crvene oči / Prisilno uključene
bljeskalice / Prisilno uključeno/Crvene oči / Spora
sinkronizacija / Spora sinkronizacija/Crvene oči / Prisilno
isključenje bljeskalice
Brzina sinkronizacije
bljeskalice
Jednaka ili manja od 1/320 sekunde (Broj se smanjuje na
1/320 sekunde, samo tijekom [S]/[M] načina)
Zumiranje
Dodatna Tele konverzija
(Fotografija)
Maksimalno 2x (kad je odabrana veličina fotografije [S].)
Mikrofon / Zvučnik
Mikrofon
Stereo
Zvučnik
Mono
514
17. Materijali
Sučelje
USB
Superbrzi USB3.1 GEN1 Tip C
Podržava USB napajanje strujom (9.0 V/3.0 A)
*
Podaci iz računala ne mogu se upisivati na fotoaparat
uporabom USB kabela za povezivanje.
HDMI
HDMI Tipa A
[REMOTE] (UDALJENO)
Ø 2.5 mm utikač
[MIC] (MIKROFON)
Ø 3.5 mm utikač
Slušalice
Ø 3.5 mm utikač
Sinkronizacija
bljeskalice
Da
Otpornost na zalijevanje
Da
Dimenzije / Masa
Dimenzije
Približno 148.9 mm (Š)x110.0 mm (V)x96.7 mm (D)
(5.86″ (Š)x4.33″ (V)x3.81″ (D))
(bez izbočenih dijelova)
Masa
Približno 1020 g/2.25 funti (s jednom XQD memorijskom
karticom i baterijom)
Približno. 898 g/1.98 funti (tijelo fotoaparata)
Radno okruženje
Preporučena radna
temperatura
Dozvoljena relativna
vlažnost
-10 °C* do 40 °C (14 °F do 104 °F)
*
vrijeme rada) može se privremeno smanjiti kod
uporabe na temperaturi između -10 °C i 0 °C (14 °F
i 32 °F) (hladna mjesta, poput skijališta ili mjesta na
velikoj nadmorskoj visini).
10%RH do 80%RH
515
17. Materijali
Wi-Fi
Standard sukladnosti
IEEE 802.11a/b/g/n/ac (standardni bežični LAN protokol)
Frekvencijski pojas koji
se koristi (središnja
frekvencija)
2412 MHz do 2472 MHz (1 do 13ch)
5180 MHz do 5320 MHz (36/40/44/48/52/56/60/64ch)
5500 MHz do 5700 MHz (100/104/108/112/116/120/124/12
8/132/136/140ch)
Način enkripcije
WPATM / WPA2TM sukladan Wi-Fi standardu
Način pristupa
Infrastrukturni način
Bluetooth
Standard sukladnosti
Bluetooth v4.2 (Bluetooth male energije (BLE))
Frekvencijski pojas koji
se koristi (središnja
frekvencija)
2402 MHz do 2480 MHz
516
17. Materijali
Punjač baterije (Panasonic DMW-BTC14):
Informacije za Vašu sigurnost
Ulaz:
9,0 V
3,0 A
Izlaz:
8,4 V
3,1 A
Radna temperatura:
0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Prilagodnik punjenja (Panasonic DVLV1001Y):
Informacije za Vašu sigurnost
Ulaz:
100–240 V~ 50/60 Hz 0,7 A
Izlaz:
5V
Radna temperatura:
0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
3,0 A, 9 V
3,0 A
Pakiranje baterija (litij-ionske) (Panasonic DMW-BLJ31):
Informacije za Vašu sigurnost
Voltaža/pakiranje:
7,4 V / 3050 mAh
Simboli na ovom proizvodu (uključujući i dodatke), predstavljaju sljedeće:
AC – izmjenična struja
~
DC – istosmjerna struja
Oprema Klase II (Konstrukcija proizvoda je dvostruko izolirana.)
517
17. Materijali
35 mm izmjenjivi objektiv punog kadra:
S-R24105 “LUMIX S 24-105 mm F4 MACRO O.I.S.”
Postavljanje
Leica Camera AG L-Mount
Fokalna dužina
f=24 mm do 105 mm
Konstrukcija objektiva
16 elemenata u 13 skupina (2 asferične ED leće, 2 asferične
leće, 1 UED leća, 2 ED leće)
Vrsta otvora blende
Zakrilca s 9 dijafragmi/Kružna dijafragma otvora
Maksimalna vrijednost
otvora blende
F4.0
Minimalna vrijednost
otvora blende
F22
Kut gledanja
84° (Široko) do 23° (Tele)
Raspon snimanja
0.30 m (0.98 stopa) do ∞ (od referentne crte udaljenosti
fokusiranja)
Maksimalno povećanje
slike
0.5x
Stabilizator slike
Da
Primjer filtra
77 mm
Maksimalan promjer
Ø84 mm (3.3″)
Ukupna dužina
Približno 118 mm (4.6″) (od vrha objektiva do baze na mjestu
postavljanja objektiva)
Masa
Približno 680 g (1.4991 funti)
Otpornost na prašinu i
zalijevanje
Da
Preporučena radna
temperatura
-10 °C do 40 °C (14 °F do 104 °F)
Dozvoljena relativna
vlažnost
10%RH do 80%RH
518
17. Materijali
Sadržaj
Brojevi
1 snimka "6K/4K PHOTO"........................... 291
1 snimka RAW+JPG.................................... 291
1 snimka mjerenje točke.............................. 291
1-područje (AF)........................................... 114
1-područje AF brzina kretanja..................... 318
1-područje+ (AF)......................................... 114
225-područje (AF)........................................111
6K/4K snimanje u nizu................................. 138
6K/4K snimanje u nizu (S/S)....................... 139
6K/4K datoteka u nizu................................. 145
6K/4K FOTO................................................ 137
6K/4K FOTO pohranjivanje gomile.............. 151
6K/4K FOTO smanjenje buke...................... 147
6K/4K reprodukcija foto............................... 293
6K/4K predsnimanje u nizu......................... 139
A
AE dodirom.................................................... 88
AF dodirom.......................................... 121, 340
AE jednim dodirom...................................... 291
AE način s prioritetom zatvarača................. 190
AF.................................................................. 99
AF+AE......................................................... 121
AF+MF......................................................... 336
AF način...................................................... 105
AF svjetlošću zvijezda................................. 100
AF UKLJUČEN.................................... 101, 126
AF zatvaračem............................................ 339
AFC............................................................... 98
AFC početna točka (225-područja)..............111
AFS............................................................... 98
AF na ploči osjetljivoj na dodir............. 122, 340
AF pri slaboj osvjetljenosti........................... 100
AF senzorom oka........................................ 339
Animacija fotografije.................................... 155
Animacija video zapisa................................ 371
Automatska ekspozicija u P/A/S/M.............. 328
Automatski balans bijele boje...................... 202
Automatski pregled...................................... 345
Automatski transfer..................................... 397
Automatsko fokusiranje................................. 99
Automatsko isključivanje tražila/monitora...... 51
Automatsko namještanje sata..................... 401
Automatsko otkrivanje scene........................ 85
AVCHD........................................................ 240
AVCHD Progresivan.................................... 241
Ažuriranje firmwarea............................. 23, 367
B
Balans bijele boje........................................ 201
Baterija............................................ 40, 43, 483
Bežična bljeskalica...................................... 233
Bežična FP.................................................. 236
Bežična funkcija.......................................... 377
Bežične mrežne postavke........................... 361
Bežična lozinka........................................... 428
Bežične postavke........................................ 235
Bežični ispis................................................. 412
Bežični kanal............................................... 234
Bežično........................................................ 234
Bilježenje lokacije........................................ 399
Bluetooth (izbornik)............................. 361, 381
Bljeskalica................................................... 223
Brisanje....................................................... 277
Brisanje jedne.............................................. 277
Brisanje podataka o lokaciji......................... 426
Broj datoteke......................... 95, 442, 461, 463
Broj fotografija koje je moguće
kontinuirano snimiti...................................... 135
Broj fotografija koje je moguće snimiti.488, 490
Broj ispisa.................................................... 450
Broj mape........................ 95, 97, 442, 461, 463
Brzi izbornik........................................... 78, 299
Brzina kadrova monitora............................. 358
Brzina kadrova tražila.................................. 358
Brzina kompresije.................................. 92, 312
Brzina snimanja u nizu................................ 134
Brzo AF........................................................ 339
Bulb..................................................... 194, 394
Č
Čišćenje....................................................... 480
Čišćenje senzora......................................... 366
519
17. Materijali
D
H
Daljinsko upravljanje zatvaračem........ 393, 454
DCF standard.............................................. 268
Dodatna Tele Konverzija.............................. 129
Dodirne postavke........................................ 340
Dodirni tabulator.......................................... 340
Dodirni zatvarač............................................ 87
Doseg AF točke........................................... 101
Dostupno vrijeme snimanja
(za snimanje videa)............................. 489, 491
Držač baterije.............................................. 453
Držač kabela............................................... 257
Držanje zaključavanja AF/AE...................... 336
HDAVI ControlTM........................................ 435
HDMI kabel.................................. 256, 433, 435
HDMI način (reprodukcija)........................... 364
HDMI izlaz snim........................................... 260
Histogram.................................................... 347
HLG foto...................................................... 221
E
Efekt filtra.................................................... 211
Elektronička prednja zavjesa....................... 177
Elektronički zatvarač................................... 177
E-Stabilizacija (Video)................................. 181
F
Fino prilagođavanje nakon snimanja........... 147
Fokalna dužina............................................ 351
Fokusiranje............................................ 99, 246
Format datoteke snimanja........................... 240
Formatiranje.................................................. 55
Funkcija dvostrukog utora za karticu............. 94
Funkcija otkrivanja okomite orijentacije......... 64
Funkcija smanjenja prašine......................... 480
Funkcijski gumb........................................... 286
Funkcijska poluga........................................ 294
I
i.Dinamički raspon....................................... 314
Ikona bežičnog............................................ 377
Indikator baterije.......................................... 359
Informacije o bateriji.................................... 363
Inteligentni automatski način......................... 84
Informacije o autorskim pravima................. 357
iOS.............................................................. 380
ISO dodavanja............................................. 334
ISO osjetljivost............................................. 199
ISO osjetljivost (foto)................................... 313
ISO osjetljivost(video).................................. 326
Ispis............................................................. 448
Ispis datuma................................................ 450
Ispravljač istosmjerne struje........................ 455
Istovremeno snimanje s/bez filtra................ 216
Izbornik bežičnih postavk............................ 428
Izbornik postavki.......................................... 356
Izbornik prilagođeno.................................... 332
Izbornik reprodukcije................................... 368
Izbornik video zapisa................................... 325
Izlaz zvuka................................................... 266
J
G
Jačina slušalica........................................... 266
Gama postavke (Foto stil)........................... 206
Graničnik razine snim.zvuka....................... 250
Grupa slika.................................................. 276
Gumb WB/ISO/Ekspozicije.......................... 342
Gumb za snimanje video zapisa........... 67, 237
Gumb za snim.video zapisa (Udaljeno)....... 454
Kadar povezanog fokusa............................. 340
Kalendarski zaslon...................................... 275
Kartica....................................... 29, 53, 94, 484
Klasa brzine video zapisa.............................. 30
520
K
17. Materijali
Koljeno........................................................ 248
Kombinirani niz kreativnog videa................. 253
Kompenzacija automatske ekspozicije........ 232
Kompenzacija ekspozicije........................... 196
Kompenzacija difrakcije............................... 315
Kompenzacija pozadinskog svjetla............... 85
Kompozicija vinjete...................................... 315
Komunikacijsko svjetlo................................ 236
Kondenzacija................................................. 24
Kontrast....................................................... 208
Kontrola prstenom za fokusiranje................ 355
Kontrolna ploča..................................... 75, 459
Kontrolni kotačić............................................ 70
Kopiraj......................................................... 374
Kvaliteta fotografije........................................ 92
Kvaliteta slike.............................................. 208
Kvaliteta snimanja....................................... 241
L
Lampica za pomoć pri AF............................ 316
LUMIX CLUB............................................... 429
LUMIX Sync................................................ 380
LUMIX Tether............................................... 445
M
Mehanički zatvarač...................................... 177
Minimalna brzina zatvarača......................... 314
Mjerač razine............................................... 346
Mjerenje ekspozicije.................................... 351
Mjerenje prema naglašavanju..................... 185
Mjerenje prema središtu.............................. 185
Mjerenje točke............................................. 185
Moj izbornik................................................. 307
Monitor.................................................. 65, 456
Monokromatski pregled uživo...................... 349
MP4............................................................. 240
Mrežna adresa............................................ 429
Mrežna usluga............................................. 414
Mrežni priručnik........................................... 367
N
Način AE s prioritetom otvora blende.......... 188
Način bljeskalice.......................................... 227
Način ekspozicije......................................... 251
Način fokusiranja........................................... 98
Način kreativnog videa................................ 251
Način mjerenja............................................ 185
Način okidanja............................................. 226
Način pripreme.............................................. 51
Način pripreme (bežično).............................. 51
Način rada................................................... 132
Način ručne ekspozicije............................... 192
Način uštede energije.................................... 51
Način visoke razlučivosti............................. 217
Naglašavanja bljeskanjem........................... 352
Naglašeno................................................... 208
Naknadno fokusiranje.................................. 168
Namještanje AF u točki................................ 338
Namještanje funkcijskog gumba.................. 287
Namještanje funkcijske poluge.................... 294
Namještanje područja fokusiranja............... 291
Namještanje prebacivanja radnji
kotačićima................................................... 297
Namještanje prikaza tražila/monitora.......... 350
Namještanje sata........................................... 60
Naramenica................................................... 38
Naziv uređaja.............................................. 428
Neprekidni pretpregled................................ 346
Neprekidno AF (Video)................................ 246
Nijansa........................................................ 208
Noćni način.................................................. 350
O
Osvijetljenost tražila.................................... 359
Ocjene......................................................... 372
Oznaka udaljenosti snimanja...................... 127
Okretanje..................................................... 373
Odbrojavanje............................................... 160
Odgoda zatvarača....................................... 321
Omjer stranica............................................... 89
Opseg I.S. statusa....................................... 355
521
17. Materijali
Osvijetljeni gumb......................................... 344
Optičko zumiranje........................................ 128
Orijentacija stranice..................................... 450
Otkrivanje lica/oka/tijela/životinje........... 86, 106
Odredišni utor za karticu............................. 291
Ograničenje oblaka..................................... 426
Objektiv........................................... 28, 56, 482
Obilježavanje fokusa bojom........................ 317
Osvježavanje piksela................................... 366
P
PHOTOfunSTUDIO..................................... 438
PictBridge.................................................... 449
Podjela video zapisa................................... 284
Područje slike videa.................................... 245
Pohrana (snimač)........................................ 443
Pohrani u Prilagođeni način........................ 303
Pohrani/vrati postavke fotoaparata.............. 309
Pojačana I.S. (video)................................... 183
Pojačavanje pogleda uživo.......................... 349
Poklopac podloge za dodatke..................... 223
Pomoć pri HLG pogledu.............................. 354
Pomoć pri ručnom fokusiranju..................... 337
Pomoćne crte fotografije............................. 348
Ponovno namještanje.................................... 83
Ponovno namještanje broja datoteke............ 97
Ponovno namještanje kompenzacije
ekspozicije................................................... 335
Ponovno postavljanje veličine..................... 373
Ponovno zauzimanje fokusa objektiva........ 355
Postavke dosega AF točke.......................... 339
Postavke filtra.............................................. 211
Postavke kotačića............................... 343, 344
Postavke mape/datoteke............................... 95
Postavke monitora....................................... 359
Postavke prikaza kompenzacije
ekspozicije................................................... 342
Postavka prikazanog ISO............................ 342
Postavke prilagođenog način...................... 304
Postavke Q.IZBORNIKA.............................. 299
Postavke stila fotografije............................. 334
Postavke snimanja u nizu 1................. 133, 137
Postavke snimanja u nizu 2................. 133, 137
Postavke upravljačke palice........................ 344
Postavke zaključane poluge........................ 341
522
Potvrda brisanja.......................................... 375
Povećanje s točke AF.................................. 370
Povezivanje s TV prijamnikom.................... 364
Povratak iz načina pripreme........................ 394
Povratak na početne................... 290, 292, 295
Pozadinsko svjetlo monitora........................ 359
Pozadinsko svjetlo statusnog LCD........ 77, 360
Povezivanje s računalom.... 409, 428, 437, 445
Preostalo fotografija/video zapisa............... 352
Praćenje AF........................................... 86, 109
Prebacivanje fokusa za okomito/
vodoravno................................................... 123
Prebacivanje programa............................... 187
Prebacivanje Snim/reprodukcija.......... 291, 293
Prebacivanje tražilo/monitor........................ 360
Prednji kotačić............................................... 70
Predsnimanje u nizu................................... 141
Pretpregled.................................................. 195
Pretpregled foto/video................................. 351
Prik.razine snim.zvuka................................ 250
Prikaz informacija (Tijekom HDMI izlaza).... 260
Prikaz okretanja........................................... 370
Prikaz područja AF...................................... 348
Prikaz pomoći pri ručnon fokusiranju.......... 337
Prikaz verzije............................................... 367
Prikaži/sakrij način AF................................. 338
Prikaži/sakrij orijentaciju monitora............... 352
Prilagodnik punjenja............................ 455, 483
Prilagodnik XLR mikrofona.......................... 264
Prilag.razine snim.zvuka............................. 250
Prilagođavanje balansa bijele boje.............. 204
Prilagođavanje bljeskalice........................... 231
Prilagođavanje dioptrije................................. 73
Prilagođavanje poravnanja ekspozicije....... 335
Prilagođavanje ručne bljeskalice......... 227, 235
Prilagođavanje mjerača razine.................... 360
Prilagođene postavke AF (Foto).................. 103
Prilagođene postavke AF (Video)................ 247
Prilagođeni način......................................... 303
Prilagođeno (AF)......................................... 117
Prioritet fokusa/zatvarača............................ 336
Prioritet uporabe baterije............................. 453
Prisilno isključivanje bljeskalice................... 228
Pritisak zatvarača do pola........................... 339
Programirani AE način................................. 186
Promjena utora kartice........................ 292, 302
17. Materijali
Prostor boje......................................... 335, 442
Prostor za oko............................................. 481
Proširena ISO.............................................. 334
Proširenje ekspozicije.................................. 165
Proširenje.................................................... 162
Proširenje balansa bijele boje..................... 167
Proširenje balansa bijele boje
(temperatura boje)....................................... 167
Proširivanje fokusa...................................... 166
Proširenje otvora blende............................. 165
Punjenje........................................................ 40
Puno prekrivanje......................................... 354
R
RAW.............................................................. 92
RAW obrada................................................ 279
Razina osvijetljenosti................................... 248
Registriraj u Omiljene (bežična veza).......... 424
Reprodukcija............................................... 267
Reprodukcija na TV prijamniku.................... 433
Reprodukcija video zapisa.......................... 269
Ručno fokusiranje........................................ 124
Ručno fokusiranje........................................ 124
S
SD kartica...................................................... 29
SD razred brzine........................................... 30
Senzor oka.................................................. 360
Sinkronizacija bljeskalice............................. 230
Sjenčanje..................................................... 208
Slaganje fokusa........................................... 173
Slaganje fotografija...................................... 370
Slanje formata datoteke.............................. 426
Slanje snimki (pametni telefon)........... 406, 408
Slanje veličine............................................. 426
Smanjenje buke duge ekspozicije............... 313
Smanjenje buke vjetra................................. 330
Smanjenje podrhtavanja (foto).................... 322
Smanjenje podrhtavanja (video).................. 327
Smanjenje zaslona...................................... 147
Snimanje u nizu........................................... 133
Snimanje uz Snimku prolaska vremena...... 152
Snimanje videozapisa................................. 237
Specijalni mikrofon...................................... 262
Središnja oznaka......................................... 348
Stabilizator slike.......................................... 179
Statusni LCD......................................... 37, 360
Stereo usmjereni mikrofon.......................... 261
Stil fotografije............................................... 206
Stil prikaza tražila/monitora......................... 291
Stražnji kotačić.............................................. 70
Stvaranje slike iz videa................................ 271
Š
Štedljivo okidanje tražilom............................. 51
Štitnik objektiva............................................. 58
T
Tihi način..................................................... 176
Točka (AF)................................................... 115
Ton boje....................................................... 208
Tražilo............................................ 73, 359, 456
Tronožac...................................................... 486
TTL.............................................. 226, 231, 318
U
Učitavanje prilagođenog načina.................. 306
Udaljeno upravljanje.................................... 391
UHS klasa brzine........................................... 30
Uklanjanje crvenih očiju............................... 232
Upravljačka palica......................................... 71
Upravljanje zaključanom polugom................. 72
USB kabel za povezivanje.................................
.......................... 41, 45, 47, 440, 443, 446, 448
USB način................................................... 362
USB napajanje............................................ 362
USB PD (USB isporuka energije).................. 47
Utišavanje vjetra.......................................... 263
Uzorak zebre............................................... 353
523
17. Materijali
V
V.MODE gumb............................................... 73
Veličina papira............................................. 450
Video prolaska vremena.............................. 371
Vremenska zona.......................................... 366
Vrsta zatvarača............................................ 177
Vodič za ručno fokusiranje.......................... 337
Višestruko mjerenje..................................... 185
VIERA Link (CEC)............................... 364, 435
Višestruka ekspozicija................................. 323
Veličina fotografije......................................... 90
Video velike brzine...................................... 254
Vanjski obrub okvira.................................... 348
Vanjska bljeskalica...................................... 223
Vanjski mikrofon.......................................... 261
Vanjski monitor/snimač................................ 256
W
WPS.................................................... 420, 423
X
XQD kartica................................................... 29
Z
Zaključavanje AF/AE................................... 198
Zaključavanje bežične funkcije.................... 429
Zaključavanje prstena za fokusiranje.......... 337
Zasićenost................................................... 208
Zaslon minijatura......................................... 274
Zaslon osjetljiv na dodir................................. 71
Zaštita.......................................................... 372
Zumiranje.................................................... 128
Zumiranje dodirom...................................... 130
Zvučni znak................................................. 361
524
17. Materijali
Zaštićeni znakovi i licence
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L-Mount je zaštićeni znak ili registrirani zaštićeni znak Leica Camera AG.
XQD je zaštićeni znak korporacije Sony.
SDXC Logo je zaštićeni znak SD-3C, LLC.
Pojmovi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface te HDMI Logo su zaštićeni
znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi HDMI Licensing Administrator, Inc. u Sjedinjenim
Državama i drugim zemljama.
USB Type-CTM Charging Trident Logos su zaštićeni znakovi USB Implementers Forum,
Inc.
SuperSpeed USB Trident Logo je registrirani zaštićeni znak USB Implementers Forum, Inc.
“AVCHD”, “AVCHD Progressive” i “AVCHD Progressive” logo su zaštićeni znakovi
korporacija Panasonic i Sony.
Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog D su zaštićeni znakovi Dolby Laboratories.
HDAVI Control™ je zaštićeni znak korporacije Panasonic.
Adobe je zaštićeni znak ili registrirani zaštićeni znak Adobe Systems Incorporated u
Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.
Pentium je zaštićeni znak korporacije Intel u SAD-u i/ili drugim zemljama.
Windows je registrirani zaštićeni znak ili zaštićeni znak korporacije Microsoft u Sjedinjenim
Državama i/ili drugim zemljama.
iMovie, Mac, OS X i macOS su zaštićeni znakovi Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim
zemljama.
App Store je uslužni znak Apple Inc.
Android i Google Play su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi Google LLC.
525
17. Materijali
• Bluetooth® verbalni znak i logotip su registrirani zaštićeni znakovi u vlasništvu Bluetooth
SIG, Inc. i bilo koja uporaba ovih znakova od strane korporacije Panasonic je licencirana.
Drugi zaštićeni znakovi i zaštićena imena pripadaju svojim vlasnicima.
• Wi-Fi CERTIFIED™ Logo je oznaka certifikacije Wi-Fi Alliance®.
• Wi-Fi Protected Setup™ Logo je oznaka certifikacije Wi-Fi Alliance®.
• “Wi-Fi®” je registrirani zaštićeni znak Wi-Fi Alliance®.
• “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™” i “WPA2™” su zaštićeni znakovi Wi-Fi Alliance®.
• Ovaj proizvod koristi “DynaFont” DynaComware korporacije. DynaFont je registrirani
zaštićeni znak DynaComware Taiwan Inc.
• QR šifra je registrirani zaštićeni znak DENSO WAVE INCORPORATED.
• Ostali nazivi sustava i proizvoda spomenuti u ovim uputama obično su registrirani zaštićeni
znakovi ili zaštićeni znakovi proizvođača koji su razvili sustav ili proizvod na koji se odnose.
526
17. Materijali
Ovaj proizvod ima ugrađene sljedeće softvere:
(1) softver neovisno razvijen od strane ili za potrebe korporacije Panasonic,
2) softver u vlasništvu treće strane i licenciran korporaciji Panasonic,
3) softver licenciran prema GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Verzija 2.0 (GPL V2.0),
4) softver licenciran prema GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL V2.1)
i/ili
(5) softver otvorenog koda koji nije softver licenciran prema GPL V2.0.
Softver kategoriziran pod (3) do (5) distribuira se u nadi da će biti koristan, ali bez BILO
KAKVOG JAMSTVA, bez čak i impliciranog jamstva UTRŽIVOSTI ili POGODNOSTI ZA
ODREĐENU SVRHU. Pogledajte detaljne uvjete uporabe prikazane kod odabira [MENU/SET]
(IZBORNIK/NAMJESTI) → [Setup] (Postavke) → [Others] (Ostalo) → [Firmware Version]
(Verzija firmwarea) → [Software info] (Informacije o softveru).
Najmanje tri (3) godine od dostavljanja ovog proizvoda, Panasonic će bilo kojoj trećoj strani
koja nas kontaktira putem informacija za kontakt navedenih ispod, za iznos ne veći od naših
troškova za fizičku provedbu distribucije izvornog koda, dati potpunu, strojno čitljivu kopiju
odgovarajućeg izvornog koda pokrivenog prema GPL V2.0 ili LGPL V2.1, kao i odgovarajuću
obavijest i autorskim pravima iste.
Kontakt informacije: [email protected]
Izvorni kod i obavijest o autorskim pravima dostupni su besplatno na našoj mrežnoj stranici
ispod.
https://panasonic.net/cns/oss/index.html
Ovaj je proizvod licenciran prema AVC Patent Portfolio Licenci za osobnu uporabu korisnika
ili druge uporabe u kojima se ne prima naknada za (i) kodiranje video zapisa u skladu s AVC
Standardom (“AVC Video”) i/ili (ii) dekodiranje AVC Videa koji je kodiran od strane korisnika
radi osobne aktivnosti i/ili primljen od pružatelja usluge video zapisa licenciranog da osigura
AVC Video. Niti jedna licenca nije dana ili će se primjenjivati za bilo koju drugu uporabu.
Dodatne informacije mogu se naći na MPEG LA, L.L.C.
Pogledajte http://www.mpegla.com
527
Panasonicov proizvod
Ovaj proizvod pokriven je Panasonicovim e-jamstvom.
Molimo, zadržite dokaz o kupnji.
Uvjeti jamstva i informacije o ovom proizvodu dostupni su ovdje:
www.panasonic.com/hr
ili na sljedećim telefonskim brojevima:
0800777986 - ovaj broj služi za pozive s fiksnog telefona
Panasonic Corporation
Web stranica: http://www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2019
EU
Proizvođač:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Uvoznik za Europu:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka
E
DVQX1737ZA
F0119SR0
DVQX1742 (SK)
1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement