Panasonic DMCF2 Operating instructions

Panasonic DMCF2 Operating instructions
Kokkuvõtlik
kasutusjuhend
Digikaamera
Mudel nr
DMC-F2
Enne kasutamist lugege käesolev juhend hoolikalt läbi.
Tutvuge ka kaamera komplekti
kuuluval CD-ROM-plaadil oleva
PDF-vormingus kasutusjuhendiga.
Sealt saate teavet keerulisemate funktsioonide ja
rikkeotsingu kohta.
Veebisait: http://www.panasonic-europe.com
EB
Mudelinumbri järelliide “EB” tähistab Suurbritannias müüdavat
mudelit.
VQT2T54
H0210HM0
Lugupeetud klient!
Kasutame võimalust, et tänada teid Panasonicu digikaamera ostmise eest. Lugege
käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.
Ohutusinfo
HOIATUS!
VÄHENDAMAKS TULE-, ELEKTRILÖÖGI- JA TOOTE KAHJUSTAMISE OHTU:
• ÄRGE JÄTKE SEDA SEADET VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE NING HOOLITSEGE
SELLE EEST, ET SEADMELE EI TILGU EGA PRITSI VEDELIKKU EGA ASETATA
VEDELIKUGA TÄIDETUD ESEMEID NAGU VAASE.
• KASUTAGE AINULT SOOVITATUD TARVIKUID.
• ÄRGE EEMALDAGE SEADME KATET (EGA TAGAPANEELI). SEADMES EI OLE
KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI. USALDAGE SEADME HOOLDUS
PÄDEVATELE HOOLDUSTÖÖTAJATELE.
KASUTATAV PISTIKUPESA PEAB ASUMA SEADME LÄHEDAL JA OLEMA
KERGESTI LIGIPÄÄSETAV.
Toote tähistus asub seadme põhjal.
Järgige hoolikalt autorikaitseseadust. Eelsalvestatud lintide või plaatide või muu
väljaantud või ülekandena edastatava materjali salvestamine muul eesmärgil kui
isiklikuks kasutamiseks võib olla vastuolus autorikaitseseadusega. Ka isiklikuks
kasutamiseks võib teatud materjali salvestamisel olla piiranguid.
• Arvestage sellega, et digikaamera tegelikud juhtseadised ja komponendid,
menüüelemendid jne võivad käesoleva kasutusjuhendi joonistel kujutatutest pisut
erineda.
• SDHC logo on firmale SD-3C LLC kuuluv kaubamärk.
• Microsofti toodete kuvatõmmis(t)e trükkimiseks on olemas firma Microsoft Corporation
luba.
• Muud selles juhendis trükitud nimed, ettevõtete nimed ja tootenimed on vastavate
ettevõtete kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
2
VQT2T54 (ENG)
Hoiatus toitejuhtme kohta
Lugege isikliku ohutuse huvides järgmine
tekst hoolikalt läbi.
Sellel seadmel on teie ohutuse ja
mugavuse tagamiseks valatud
kolmekontaktiline toitepistik.
Pistiku sees on 5 A kaitse.
Kui kaitse on vaja välja vahetada, siis
hoolitsege selle eest, et asenduskaitse on
5-amprine ning et sellel on ASTA või BSI
heakskiit vastavalt standardile BS1362.
Veenduge, et kaitsme korpusel on
heakskiidutähis ASTA
või BSI
.
Kui toitepistik on varustatud eemaldatava
kaitsmekattega, siis hoolitsege selle eest,
et see paigaldatakse kaitsme
väljavahetamisel kindlasti tagasi.
Kui kaitsmekate on kadunud, ei tohi pistikut
kasutada enne, kui on saadud uus kate.
Kaitsme asenduskatte saate osta kohalikult
edasimüüjalt.
ETTEVAATUST!
KUI PAIGALDATUD VALATUD PISTIK EI
SOBI TEIE KODUS OLEVASSE
PISTIKUPESSA, TULEB KAITSE
EEMALDADA, PISTIK ÄRA LÕIGATA
NING OHUTULT KÕRVALDADA.
ÄRALÕIGATUD PISTIKU
ÜHENDAMISEL 13 A PISTIKUPESSA
ON SUUR OHT SAADA ELEKTRILÖÖK.
 OLULINE TEAVE
Seadme toitekaabli juhtmete värvused
tähendavad järgmist:
sinine: nulljuhe, pruun: faasijuhe.
Kuna need värvid ei pruugi vastata
kasutatava pistiku värvitähistele, toimige
järgmiselt:
Sinine juhe tuleb ühendada toitepistiku
selle kontaktiga, mis on tähistatud kas Ntähega või on musta või sinist värvi. Pruuni
värvi juhe tuleb ühendada toitepistiku selle
kontaktiga, mis on tähistatud kas L-tähega
või on pruuni või punast värvi.
HOIATUS! ÄRGE ÜHENDAGE KUMBAGI
JUHET MAANDUSKONTAKTIGA, MIS
ON TÄHISTATUD KAS E-TÄHEGA,
VÕI ON
MAANDUSE TÄHISEGA
ROHELIST VÕI ROHELIST JA KOLLAST
VÄRVI.
SEE PISTIK POLE VEEKINDEL –
HOIDKE SEE KUIVANA.
Enne kasutamist
Eemaldage konnektori kate.
Kaitsme vahetamine
Kaitsme asukoht võib olenevalt toitepistiku
tüübist olla erinev (joonised A ja B).
Kontrollige paigaldatud toitepistikut ja
järgige järgmisi juhiseid. Joonistel kujutatud
toitepistik võib tegelikust erineda.
1. Avage kruvikeerajaga kaitsmekate.
Joonis A
Kui on vaja paigaldada uus pistik, järgige
palun järgmisi juhtmete tähisvärvusi.
Kahtluse korral pöörduge pädeva elektriku
poole.
Joonis B
Kaitsmekate
2. Vahetage kaitse välja ja sulgege
kaitsmekate.
Joonis A
Kaitse (5 A)
Joonis B
Kaitse (5 A)
(ENG) VQT2T54
3
■ Teave aku kohta
ETTEVAATUST!
Plahvatusoht aku valel väljavahetamisel! Vahetage aku välja täpselt samasuguse või
võrdväärse, tootja poolt soovitatud tüüpi aku vastu.
Kasutatud aku kõrvaldage vastavalt tootja juhistele.
• Ärge kuumutage ega põletage akut.
• Ärge jätke akut (akusid) suletud uste ja akendega autosse pikemaks ajaks otsese
päikesevalguse kätte.
Hoiatus!
Valitseb tule-, plahvatus- ja põletusoht. Ärge võtke akut koost lahti, kuumutage üle 60
°C ega tuhastage.
■ Teave akulaadija kohta
ETTEVAATUST!
• ÄRGE PAIGALDAGE EGA ASETAGE SEDA SEADET RAAMATUKAPPI,
SISSEEHITATUD SEINAKAPPI EGA MUUSSE UMBSESSE KOHTA.
HOOLITSEGE SELLE EEST, ET SEADE OLEKS HÄSTI VENTILEERITUD.
ÜLEKUUMENEMISEST PÕHJUSTATUD ELEKTRILÖÖGI- JA TULEOHU
VÄLTIMISEKS HOOLITSEGE SELLE EEST, ET KARDINAD EGA MUUD
MATERJALID EI TAKISTAKS ÕHUAVASID.
• ÄRGE KATKE SEADME ÕHUAVASID KINNI AJALEHTEDE, LAUDLINADE,
KARDINATE EGA MUUDE SARNASTE ESEMETEGA.
• ÄRGE ASETAGE SEADMELE LAHTISE TULE ALLIKAID, NÄITEKS PÕLEVAID
KÜÜNLAID.
• VISAKE AKUD ÄRA KESKKONNALE OHUTUL VIISIL.
• Kui toitejuhe on ühendatud, siis on akulaadija ooteolekus.
Kui toitejuhe on ühendatud pistikupessa, on primaarahel alati pingestatud.
4
VQT2T54 (ENG)
Info kasutajatele vanade seadmete ja akude/patareide kogumise ja kõrvaldamise
kohta
Need sümbolid toodetel, pakendil ja/või toodetega kaasasolevatel
dokumentidel tähendavad, et kasutatud elektri- ja elektroonikatooteid ning
akusid/patareisid ei tohi visata ära koos tavaliste olmejäätmetega.
Vastavalt kohalikele seadustele ning direktiividele 2002/96/EÜ ja
2006/66/EÜ tuleb kasutatud tooted ja akud/patareid viia nõuetekohase
käitlemise, taaskasutuse ja ringlussevõtu tagamiseks vastavasse
kogumispunkti.
Nende toodete ja akude/patareide nõuetekohane kõrvaldamine aitab hoida
kokku väärtuslikke ressursse ning vältida võimalikku negatiivset mõju
inimeste tervisele ja keskkonnale, mis võib nõudeid eirava
jäätmekäitlusega kaasneda.
Täpsemat infot kasutatud toodete ja akude/patareide kogumise ja
ringlussevõtu kohta saate kohalikust omavalitsusest, oma
jäätmekäitlusfirmast või toote ostukohast.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib selliste jäätmete nõuetevastane
kasutuselt kõrvaldamine olla karistatav.
Äriklientidele Euroopa Liidus
Kui soovite tarbetuks muutunud elektri- ja elektroonikaseadmed kasutuselt
kõrvaldada, siis pöörduge edasise info saamiseks vastava seadme müüja
või tarnija poole.
[Info kasutuselt kõrvaldamise kohta muudes riikides väljaspool
Euroopa Liitu]
Need sümbolid kehtivad ainult Euroopa Liidus. Kui soovite nendest
toodetest loobuda, siis pöörduge kohalikku omavalitsusse või seadme
müüja poole, et saada infot nende toodete nõuetelevastava
kõrvaldamismeetodi kohta.
Märkus aku/patarei sümboli kohta (kaks alumist sümbolit):
Seda sümbolit võib kasutada koos keemilise elemendi sümboliga. Sellisel
juhul vastab see antud kemikaali kohta direktiivis sätestatud nõuetele.
Cd
 Ohutusnõuded
• Ärge kasutage muud kaablit peale Panasonicu originaal-AV-kaabli (DMW-AVC1,
lisavarustus).
• Ärge kasutage mingeid muid USB-ühenduskaableid peale selle, mis kuulub seadme
komplekti.
• Kasutage alati Panasonicu originaal-toiteadapterit (DMW-AC5E: lisavarustus).
• Toiteadapteri rakendamisel kasutage toiteadapteri komplekti kuuluvat toitekaablit.
Hoidke kaamera võimalikult kaugel elektromagnetvälju tekitavatest seadmetest (nt
mikrolaineahjud, telerid, videomängud jne).
• Kui kasutate kaamerat teleri peal või lähedal, võib elektromagnetlainete kiirgus häirida
kaamerast väljastatavat heli ja pilti.
• Ärge kasutage kaamerat mobiiltelefoni lähedal, see võib põhjustada pilti ja heli
moonutavat müra.
• Kõlarite või suurte mootorite tekitatud tugev magnetväli võib salvestisi kahjustada või
pilte moonutada.
• Mikroprotsessorite tekitatud elektromagnetväli võib kaamera tööd häirida, moonutades
pilti ja heli.
(ENG) VQT2T54
5
• Kui elektromagnetvälju tekitavate seadmete mõjupiirkonnas kaamera ei tööta
nõuetekohaselt, lülitage kaamera välja ja eemaldage aku või ühendage toiteadapter
(DMW-AC5E, lisavarustus) lahti. Seejärel paigaldage aku tagasi või ühendage
toiteadapter uuesti ja lülitage kaamera sisse.
Ärge kasutage kaamerat raadiosaatjate ega kõrgepingeliinide läheduses.
• Raadiosaatjate või kõrgepingeliinide lähedal salvestades võivad pilt või heli olla
moonutatud.
 Kaamera eest hoolitsemine
• Kaamerat ei tohi tugevalt raputada ega maha pillata.
Kaameral võivad ilmneda talitlushäired, fotosid ei pruugi enam olla võimalik salvestada,
objektiiv või LCD-näidik võib saada kahjustada.
• Soovitame tungivalt mitte jätta kaamerat istudes püksitaskusse ega suruda seda jõuga
kotti muude asjade vahele.
Sellega võite LCD-näidikut kahjustada või ennast vigastada.
• Olge eriti ettevaatlik järgmistes kohtades, kuna need võivad põhjustada kaamera
talitlushäireid.
– Väga liivased ja tolmused kohad.
– Kohad, kus kaamera võib saada märjaks – näiteks vihmase ilmaga või rannas
kasutamisel.
• Ärge puudutage objektiivi ega ühenduspesasid mustade kätega. Hoolitsege selle
eest, et vedelik, liiv ega muud võõrkehad ei pääseks objektiivi, nuppude jms
ümber olevatest piludest kaamera sisse.
• Kui kaamerale satub vett või merevee pritsmeid, pühkige kaamera korpus kuiva
lapiga hoolikalt kuivaks.
 Kondensaat (kui objektiiv on udune)
• Kondensaat tekib juhul, kui õhutemperatuur või niiskus muutub. Olge kondensaadi
suhtes ettevaatlik, kuna see võib põhjustada objektiivile plekkide ja hallituse teket ning
kaamera talitlushäireid.
• Kondensaadi tekkimisel lülitage kaamera välja ja laske sellel umbes 2 tundi seista. Udu
kaob iseenesest, kui kaamera temperatuur ühtlustub õhutemperatuuriga.
6
VQT2T54 (ENG)
 Mälukaardid, mida saab selle seadmega kasutada
Saab kasutada SD-mälukaarti ja SDHC-mälukaarti.
• Selles kasutusjuhendis kasutatud sõna „mälukaart“ tähendab järgmist tüüpi
mälukaarte:
– SD-mälukaart (8 MB kuni 2 GB)
– SDHC-mälukaart (4-32 GB)
Täpsem teave selles seadmes kasutatavate mälukaartide kohta:
• Kui kasutate mälukaarti mahutavusega 4 GB või üle selle, võite
kasutada ainult SDHC logoga SDHC-mälukaarti, mis põhineb
SD-standardil.
Värskeimat teavet saab järgmiselt veebisaidilt:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(See veebisait on ainult inglise keeles.)
• Hoidke mälukaarti lastele kättesaamatus kohas, et lapsed ei saaks seda kogemata
alla neelata.
 Selles kasutusjuhendis sisalduvate illustratsioonide kohta
• Arvestage seda, et illustratsioonidel võivad toote väljanägemine ja menüükuvad
tegelikust veidi erineda.
Müügiinfo ja teave tugiteenuste kohta
Kliendikeskus
• Suurbritannias elavatele klientidele: 0844 844 3852
• Iirimaal elavatele klientidele: 01 289 8333
• Tooteinfo leiate meie veebisaidilt www.panasonic.co.uk
• E-post: [email protected]
AV-tarkvara tehniline tugi
• Suurbritannias elavatele klientidele: 0844 844 3869
• Iirimaal elavatele klientidele: 01 289 8333
Otsemüük firmast Panasonic UK
• Klientidele: 0844 844 3856
• Tarvikuid ja kulumaterjale saab meie toodetele lihtsasti ja turvaliselt tellida, kui
helistada meie klienditeenindusse esmaspäevast neljapäevani 9.00 – 17.30, reedel
9.30 – 17.30 (välja arvatud riiklikel pühadel).
• Tarvikuid võib tellida ka meie veebikauplusest aadressil www.pas-europe.com.
• Osta saab enamike põhiliste krediit- ja deebetkaartidega.
• Kõikidele päringutele tehingute ja turustusvõimaluste kohta vastatakse otse firmast
Panasonic UK Ltd.
• See ei saa olla lihtsam!
• Meie veebikauplusest saab osta ka laias valikus valmistooteid. Lisateavet saate meie
veebisaiti sirvides.
(ENG) VQT2T54
7
Sisukord
Ohutusinfo
Standardsed tarvikud
Osade nimetused
Aku laadimine
Aku/mälukaardi (lisavarustus) sisestamine/eemaldamine
Kuupäeva/kellaaja seadmine (kella seadmine)
Töörežiimide ja menüüde kasutamine
• Töörežiimide vahel ümberlülitamine
• Menüüde kasutamine
Pildistamine automaatfunktsiooni (automaatstseeni režiimi) kasutades
• Stseeni tuvastamine
Pildistamine lemmiksätteid kasutades (tavapildistamise režiim)
• Teravustamine
Fotode vaatamine (tavalise taasesituse režiim)
Fotode kustutamine
• Ühe foto kustutamine
• Mitme (kuni 50) foto või kõigi fotode kustutamine
PDF-vormingus kasutusjuhendi lugemine
Tehnilised andmed
8
VQT2T54 (ENG)
2
9
10
11
13
14
15
15
16
17
18
19
19
20
21
21
21
22
23
Standardsed tarvikud
Enne kaamera kasutamist veenduge, et sellega on kaasas kõik
loetletud tarvikud.
Tootenumbrid kehtivad 2010. a. jaanuari seisuga. Need
numbrid võivad muutuda.
1 Aku (tekstis viidatud kui akule) Laadige akut enne kasutamist.
2 Akulaadija (tekstis viidatud kui akulaadijale)
3 Toitejuhe
4 USB-ühenduskaabel
5 CD-ROM
• Tarkvara:
kasutage tarkvara oma arvutisse installimiseks.
• Kasutusjuhend
6 Käerihm
7 Akukarp
• SD-mälukaardile ja SDHC-mälukaardile viidatakse tekstis kui
kaardile.
• Mälukaart on lisavarustus.
Kui te mälukaarti ei kasuta, saate pilte salvestada või
esitada sisseehitatud mälu abil.
• Komplekti kuuluvate tarvikute kaotamisel pöörduge seadme
müüja poole või lähimasse hoolduskeskusesse. (Tarvikuid
saab osta eraldi.)
Lisatarvikud
• Alalisvooluliitmik: DMW-DCC4
• Toiteadapter DMW-AC5E
• AV-kaabel: DMW-AVC1
• SDHC-mälukaart
32 GB: RP-SDW32GE1K/RP-SDP32GE1K
24 GB: RP-SDP24GE1K
16 GB: RP-SDW16GE1K/RP-SDP16GE1K
8 GB: RP-SDW08GE1K/RP-SDP08GE1K/RP-SDR08GE1A
4 GB: RP-SDW04GE1K/RP-SDP04GE1K/RP-SDR04GE1A
SD-mälukaart
2 GB: RP-SDP02GE1K/RP-SDR02GE1A
Mõnes riigis ei pruugi kõik lisatarvikud olla müügil.
1 CGA-S/106C
2 DE-A60A
3 K2CT39A00002
4 K1HA08AD0001
5 VFF0626
6 VFC4297
7 VGQ0D56
(ENG) VQT2T54
9
Osade nimetused
1 Suumimishoob
2 Päästik
3 Kaamera sisse- ja väljalülitamise lüliti
(ON/OFF)
4 Mikrofon
5 Kõlar
6 Automaattaimeri näidik
Automaatteravduse (AF)märgutuli
7 Välklamp
8 Objektiiv
9 Läätseraam
10 LCD-näidik
11 Salvestus-/taasesitusnupp
12 Noolenupud
A:  /Särituse järelkorrektsioon
B:  /Makro-nupp
C:  /Automaattaimeri nupp
D:  /Välklambi režiimi nupp
1
2
3 4 5
6
7
8
9
10
11
12
17
AV OUT
13 14
18
DIGITAL
15 16
Käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatakse toiminguid, milles
kasutatakse noolenuppe, järgmiselt:
nt: kui vajutate nuppu  ( ).
või vajutage nuppu 
13 Töörežiimi nupp [MODE]
14 Menüü-/seadistusnupp [MENU/SET]
15 Kuvamisnupp [DISPLAY]
16 Kiirmenüü-/kustutamisnupp [Q.MENU/Delete]
17 Käerihma aas
• Kaamera mahapillamise vältimiseks kinnitage kaamera kasutamise ajal
käerihm.
18 AV-väljundi/digitaalväljundi pistikupesa [AV OUT/DIGITAL]
19
19 Statiivipesa
• Statiivi kasutades veenduge, et see püsib kindlalt koos
kaameraga püsti.
20 Kaardi-/akupesa kate
21 Alalisvooluliitmiku kate
• Toiteadapteri kasutamisel hoolitsege selle eest, et kasutatakse
Panasonicu alalisvooluliitmikku (DMW-DCC4, lisavarustus) ja
toiteadapterit (DMW-AC5E, lisavarustus).
22 Lukustushoob
10
VQT2T54 (ENG)
20
21
22
Aku laadimine
 Teave selles seadmes kasutatavate akude kohta
Selles kaameras võib kasutada kaamera tarnekomplekti kuuluvat akut või
lisavarustusena hangitavat, sellele kaamerale sobivat akut (DMW-BCF10E).
On teada, et mõnedes riikides müüakse originaalakudele väga sarnaseid võltsakusid.
Mõned nendest akudest pole piisava sisemise kaitsega ega vasta kehtivatele
ohutusstandarditele. Need akud võivad põhjustada tulekahju või plahvatust. Arvestage,
et firma Panasonic ei vastuta mingite õnnetuste ega rikete eest, mis on tingitud
võltsakude kasutamisest. Seadmete ohutuse tagamiseks hoolitsege selle eest, et
kasutatakse Panasonicu originaalakut.
• Kasutage kaamera komplekti kuuluvat akulaadijat ja akut.
• Kaamera on varustatud funktsiooniga, mille abil tuntakse ära, kas akut saab ohutult
kasutada. Kaamera komplekti kuuluv aku toetab seda funktsiooni. Ainsad akud, mis
sobivad selles seadmes kasutamiseks, on Panasonicu originaalakud ja Panasonicu loal
muudes firmades valmistatud akud. (seda funktsiooni mittetoetavaid akusid ei tohi
kasutada). Firma Panasonic ei saa mitte mingil viisil vastutada muudes firmades
toodetud akude (mis pole Panasonicu originaalakud) kvaliteedi, tööparameetrite või
ohutuse eest.
• Kaamera tarnimishetkel pole aku laetud. Enne kaamera kasutuselevõttu laadige aku.
• Laadige akut akulaadija abil siseruumis.
• Laadige akut kohas, kus temperatuur on vahemikus 10-35 °C. (Aku temperatuur peab olema
samasugune.)
1
Ühendage aku, järgides aku õiget suunda.
2
Ühendage akulaadija pistikupessa.
3
Kui laadimine on lõppenud, eemaldage aku.
• Laadimine algab, kui laadimise märgutuli [CHARGE] A
süttib roheliselt.
• Laadimine on lõppenud, kui laadimise märgutuli
[CHARGE] A kustub (umbes kuni 100 min pärast).
• Toitejuhtme pistik ei lähe pistikupessa lõpuni sisse.
Pistiku ja pistikupesa vahele jääb parempoolsel pildil
näidatud pilu.
(ENG) VQT2T54
11
 Kui laadimise märgutuli [CHARGE] vilgub
• Aku temperatuur on liiga kõrge või madal. Laadimiseks kulub tavalisest rohkem aega.
Lisaks ei pruugi olla võimalik akut täiesti täis laadida.
• Laadija või aku kontaktid on määrdunud. Sellisel juhul puhastage need kuiva lapiga.
Märkused
• Pärast laadimist ühendage akulaadija kindlasti elektrivõrgu pistikupesast lahti.
• Aku soojeneb kasutamisel ning laadimise ajal ja pärast laadimist. Ka kaamera läheb
kasutamise ajal soojaks. See ei ole rike.
• Aku tühjeneb, kui see jääb pärast laadimist pikaks ajaks kasutamata seisma.
• Akut saab üle laadida, kui see ei ole veel täiesti tühi, kuid täielikult laetud akut ei ole
soovitav sageli üle laadida. (Aku omaduste tõttu lüheneb sellisel juhul selle kasutusiga ja
aku võib paisuda.)
• Kui kaamerat saab ka pärast aku täielikku laadimist äärmiselt lühikest aega kasutada,
võib aku kasutusiga olla lõppenud. Ostke uus aku.
• Metallesemeid (nt klambreid) ei tohi jätta toitepistiku kontaktpiirkonna lähedale.
Vastasel korral võib lühis või tekkiv soojus põhjustada tule- ja/või elektrilöögiohtu.
 Aku tööiga
Salvestatavate fotode arv (vastavalt CIPA-standardile tavalises pildistamisrežiimis
[ ])
Tarnekomplekti kuuluv aku Lisavarustusena ostetav aku
Salvestatavate fotode
Umbes 300 fotot
Umbes 390 fotot
arv
Salvestusaeg
Umbes 150 min
Umbes 195 min
Salvestustingimused vastavalt CIPA-standardile
• Temperatuur: 23 °C/Niiskus: 50%, kui LCD-näidik on sisse lülitatud.
• Pildistamisel kasutatakse Panasonicu SD-mälukaarti (32 MB).
• Pildistamine algab 30 s pärast kaamera sisselülitamist.
• Pildistatakse kord 30 sekundi tagant, täisvõimsusel välklampi kasutatakse igal teisel võttel.
• Suumimishooba pööratakse igal pildistamisel lähivõtte asendist lainurkvõtte asendisse või vastupidi.
• Kaamera lülitatakse välja iga 10 salvestuse järel. Kaamerat ei kasutata uuesti enne aku jahtumist.
• CIPA on lühendatult Camera & Imaging Products Association (Kaamerate ja Pildistustoodete
Assotsiatsioon).
Salvestatavate fotode arv on erinev sõltuvalt pildistamise sagedusest. Kui
pildistussagedus on harvem, siis salvestatavate fotode arv väheneb. (näiteks kui
salvestatakse kord iga 2 minuti järel: umbes ¼ võrra võrreldes sellega, kui
salvestatakse kord iga 30 sekundi järel)
Esitusaeg
Tarnekomplekti kuuluv aku Lisavarustusena ostetav aku
Umbes 330 min
Umbes 420 min
Salvestatavate fotode arv ja esitusaeg varieeruvad sõltuvalt töötingimustest ja
aku hoiutingimustest.
12
VQT2T54 (ENG)
 Laadimine
Laadimisaeg *
Tarnekomplekti kuuluv aku Lisavarustusena ostetav aku
Umbes 100 min
Umbes 130 min
* kaamera komplekti kuuluva akulaadijaga
Laadimisaeg varieerub pisut sõltuvalt aku seisundist ja laadimiskoha tingimustest.
Kui laadimine on edukalt lõpetatud, siis laadimise märgutuli [CHARGE] kustub.
Märkused
• Aku võib paisuda ning selle talitlusaeg lüheneda sõltuvalt aku laadimiskordade arvu
tõusust. Et aku kauem vastu peaks, soovitame seda sageli enne täielikku tühjenemist
mitte laadida.
• Madalal temperatuuril võib aku talitlus ajutiselt halveneda ning kasutusaeg lüheneda (nt
suusatades, lumelauaga sõites).
Aku/mälukaardi (lisavarustus) sisestamine/eemaldamine
• Veenduge, et kaamera on välja lülitatud.
• Soovitame kasutada Panasonicu mälukaarti.
1
Lükake vabastushooba noole suunas ja
avage mälukaardi-/akupesa kaas.
• Kasutage alati Panasonicu originaalakusid
(CGAS/ 106C: komplekti kuuluv või DMWBCF10E: lisavarustus).
• Muude akude kasutamisel ei saa tootja tagada
selle toote talitluskvaliteeti.
2
Aku: Sisestage aku täielikult, pöörates
tähelepanu õigele sisestussuunale. Aku
eemaldamiseks tõmmake hooba A noole
suunas. Mälukaart: Lükake mälukaart
õigetpidi lõpuni pessa, kuni see kohale
klõpsatab. Kaardi eemaldamiseks lükake
kaarti, kuni kostab klõpsatus, ning
tõmmake siis kaart otse välja.
B Ärge puudutage mälukaardi ühenduskontakte.
• Kui mälukaart pole lõpuni sisestatud, võib see
saada kahjustada.
(ENG) VQT2T54
13
3
1: Sulgege mälukaardi-/akupesa kaas.
2: Lükake vabastushooba noole suunas.
• Kui mälukaardi-/akupesa kaant ei saa täielikult
sulgeda, siis eemaldage kaart ning sisestage
see õigetpidi.
Kuupäeva ja kellaaja seadmine (kella seadmine)
• Kaamera tarnimishetkel pole kell õigeks seatud.
1
Lülitage kaamera sisse.
OFF
ON
• Kaamera sisselülitamisel kuvatakse teade PALUN
SEADKE KELL [PLEASE SET THE CLOCK].
(Seda teadet ei kuvata taasesitusrežiimis.)
A Menüü-/seadistusnupp [MENU/SET]
B Noolenupud
B
2
Vajutage nuppu [MENU/SET].
3
Elementide (aasta, kuu, päev, tunnid, minutid, kuvamisjärjekord või kellaaja
kuvamisvorming) valimiseks vajutage nuppu / ja seadmiseks nuppu /.
C Kellaaeg kodus
D Kellaaeg reisi sihtkohas
: Tühistamiseks ilma kella sätteid
salvestamata.
• Valige kellaaja kuvamisvorminguks
[24HRS] või [AM/PM].
• AM/PM kuvatakse sätte [AM/PM] valimisel.
4
14
A
C
D
Vajutage nuppu [MENU/SET].
• Pärast kella seadmist lülitage kaamera välja. Seejärel lülitage kaamera uuesti
sisse, lülitage kaamera salvestusrežiimi ja veenduge, et näidikul kuvatakse
õigeks seatud sätted.
• Kui vajutasite nuppu [MENU/SET] seadistuse lõpetamiseks ilma kella seadmata,
toimige kella õigeks seadmiseks nii, nagu on kirjeldatud järgnevas osas
“Kellasätte muutmine”.
VQT2T54 (ENG)
Kellasätte muutmine
1 Kui kaamera on tavalises pildistusrežiimis, vajutage nuppu [MENU/SET].
2 Kella seadmise [CLOCK SET] valimiseks vajutage nuppu /.
3 Vajutage nuppu  ja teostage seadmiseks toimingud 3 ja 4.
4 Menüüst väljumiseks vajutage nuppu [MENU/SET].
• Kellaaega saate seada ka seadistusmenüüs [SETUP].
• Kella sätted jäävad mällu 3 kuuks sisseehitatud kellaaku toitel ka siis, kui akut pole
ühendatud. (Sisseehitatud aku laadimiseks jätke laetud aku 24 tunniks seadmesse.)
Töörežiimide ja menüüde kasutamine
Töörežiimide vahetamine
1
Lükake salvestamise/taasesituse lüliti A
asendisse
(paremale) või asendisse
(vasakule).
MODE
: Salvestusrežiim
: Taasesitusrežiim
2
Töörežiimi valiku akna kuvamiseks vajutage
nuppu [MODE].
MODE
(Näide: tavaline pildistusrežiim)
3
Töörežiimi valimiseks vajutage nuppu /
ja menüüst väljumiseks nuppu [MENU/SET].
 Salvestusrežiimide nimekiri
Automaatstseeni režiim
Tavaline pildistusrežiim
Lihtsaks pildistamiseks.
Pildistamiseks soovitud sätetega.
Stseenirežiim
Pildistamiseks vastavalt stseenile.
Videorežiim
See režiim võimaldab salvestada videot koos
heliga.
(ENG) VQT2T54
15
 Taasesitusrežiimide nimekiri
Tavaline taasesitusrežiim
Fotode tavaliseks taasesituseks.
Slaidiseansi režiim
Fotode pidevaks taasesituseks.
Lemmikfotodeks seatud fotode taasesituseks.
• Fotosid ei kuvata, kui [FAVORITE]
seadistuseks on [OFF].
 Lemmikfotode taasesituse režiim
Menüüde kasutamine
Kaamera on varustatud menüüdega, mis võimaldavad valida pildistamiseks ja fotode
taasesituseks soovitud sätteid.
Seadistusmenüü [SETUP] sisaldab eelkõige kaamera kella ja energiatarbe tähtsaid
sätteid. Kontrollige selle menüü sätteid, enne kui jätkate kaamera kasutamist.
 Salvestusrežiimis
 Taasesitusrežiimis
Taasesitusmenüü [PLAYBACK]
Salvestusmenüü [REC]
Selles menüüs saate seada salvestatavate
fotode koloriiti, tundlikkust, pikslite arvu jne.
Selles menüüs saate seada salvestatud
fotode kaitset, printimissätteid jms.
Seadistusmenüü [SETUP]
• Selles menüüs saate seada kella, valida tööhelisid ja muid sätteid, mis hõlbustavad kaamera
kasutamist.
• Seda menüüd saab kasutada salvestus- ja taasesitusrežiimis.
 Menüü kasutamine
1
2
16
Menüü avamiseks vajutage nuppu
[MENU/SET].
• Menüükuvasid saate suumimishooba keerates
lehekülje kaupa vahetada mis tahes
menüüelemendilt. (Näide: Tavalise
pildistusrežiimi valimine [ ])
Menüüelemendi valimiseks vajutage nuppu /.
(Näide: automaatteravdusrežiimi [AF MODE]
valimine)
• Järgmisele leheküljele minekuks vajutage kuva
allosas olevat nuppu .
3
Vajutage nuppu .
4
Sätte valimiseks vajutage nuppu /.
• Sõltuvalt menüüelemendist võib juhtuda, et
sätet ei kuvata või seda kuvatakse teistmoodi.
(Näide: [
VQT2T54 (ENG)
] valimine)
5
Sätte kinnitamiseks vajutage
nuppu [MENU/SET].
6
Menüüst väljumiseks vajutage nuppu
[MENU/SET].
Seadistusmenüü [SETUP] avamine
Kui kaamera kuvab pärast punkti “Menüü kasutamine” toimingu 1 teostamist
menüükuva:
1 Menüüikooni liigutamiseks vajutage nuppu .
2 Seadistamise [SETUP] menüüikooni [
vajutage nuppu .
] valimiseks
3 Menüüelementide nimekirja avamiseks vajutage
nuppu .
Järgmisena teostage punkti “Menüü kasutamine”
toiming 2.
Salvestusrežiim:
Pildistamine automaatfunktsiooni abil
(Automaatstseeni režiim)
Kaamera valib sobivad sätted sõltuvalt pildistusobjektist ja -tingimustest
automaatselt. See režiim on lihtsaks pildistamiseks soovitatav algajate jaoks.
• Järgmised funktsioonid aktiveeritakse automaatselt.
– Stseeni tuvastamine/Näo tuvastamine/Liikumise
tuvastamine/Tagavalgustuse kompensatsioon
A Päästik
B Salvestus-/taasesituslüliti
MODE
1
Seadke salvestus-/taasesituslüliti asendisse [
ja vajutage nuppu [MODE].
2
Automaatstseeni režiimi [AUTO SCENE MODE]
valimiseks vajutage nuppu / ja seejärel
vajutage nuppu [MENU/SET].
]
(ENG) VQT2T54
17
3
Hoidke digikaamerat ettevaatlikult mõlema käega,
hoidke käed külgedel paigal ja seiske veidi harkis
jalgadega.
C Välklamp
D Automaatteravduse (AF) märgutuli
4
Teravustamiseks vajutage päästik poolenisti alla.
5
Vajutage päästik lõpuni alla (vajutage sügavamale)
ja pildistage.
• Objekti teravdamisel süttib teravdamistähis E (roheline).
• Näotuvastuse funktsioon kuvab pildistusobjekti näo ümber
E
automaatteravdamise (AF) ala F. Muudel juhtudel kuvatakse
see objekti teravdatud punktis.
• Fookuskauguse vahemik on 5 cm (lainurkvõttel)/50
cm (lähivõttel) kuni ¶.
• Lähivõtte maksimaalne kaugus (vähim kaugus
objekti pildistamiseks) on erinev sõltuvalt
suumimistegurist.
F
• Võtete sisseehitatud mällu (või mälukaardile) salvestamise
ajal põleb mälu kasutamise märgutuli punaselt.
Stseeni tuvastamine
Kui kaamera määrab optimaalse stseeni, kuvatakse vastav ikoon 2 sekundit
siniselt ja pärast seda muutub selle värv tavaliseks punaseks.
[i-PORTRAIT]
[i-SCENERY]
[i-MACRO]
[i-NIGHT PORTRAIT]
• Ainult, kui on valitud [
]
[i-NIGHT SCENERY]
• [ ] valitakse juhul, kui ükski stseenidest ei sobi, ning seatakse standardsed
sätted.
Näo tuvastamine
Stseenide [ ] või [ ] valimisel tuvastab kaamera automaatselt
inimese näo ja reguleerib teravdamist ja säritust.
Märkused
• Näiteks järgmistel võttetingimustel võib samale pildistusobjektile
määrata erineva stseeni.
– Pildistusobjekti tingimused: kui nägu on hele või tume, sõltuvalt objekti suurusest,
kaugusest, kontrastsusest, liikumisest, suumimise kasutamisest.
– Salvestustingimused: päikseloojang või -tõus, vähese heleduse korral, kaamera
rappumisel.
• Soovitud võttestseeniga pildistamiseks on soovitav valida vastav salvestusrežiim.
18
VQT2T54 (ENG)
 Tagavalgustuse kompensatsioon
Tagavalgustus tähendab olukorda, kui valgus langeb pildistusobjektile tagant.
Tagavalgustusega pildistades jäävad objektid tumedaks. Seetõttu kompenseerib see
funktsioon tagavalgustust, muutes kogu pildi automaatselt heledamaks.
Salvestusrežiim:
Pildistamine lemmiksätteid kasutades
(Tavaline pildistusrežiim)
See režiim võimaldab vabalt pildistada, sest saab kasutada rohkem valikuid kui
automaatstseeni režiimis [ ].
1
Seadke salvestus-/taasesituslüliti
asendisse [ ] ja vajutage nuppu [MODE].
MODE
A Salvestus-/taasesituslüliti
2
Tavalise pildistusrežiimi [NORMAL PICTURE]
valimiseks vajutage nuppu / ja seejärel nuppu
[MENU/SET].
3
Suunake automaatteravustamise ala punktile,
mida soovite teravustada.
4
Teravustamiseks vajutage päästik B poolenisti alla.
5
Vajutage päästik lõpuni alla (vajutage sügavamale) ja
pildistage.
• Objekti teravustamisel süttib teravustamistähis (roheline).
• Fookuskauguse vahemik on 50 cm kuni .
• Fotode sisseehitatud mällu (või mälukaardile) salvestamise ajal
põleb mälu kasutamise märgutuli punaselt.
Teravustamine
Suunake automaatteravustamise ala objektile ja vajutage päästik seejärel poolenisti alla.
Teravustamine
Kui pildistusobjekt
on teravustatud
Kui pildistusobjekt
pole teravustatud
Teravustamise märgutuli
Põleb
Valge  Roheline
2 helisignaali
Vilgub
Valge  Punane
4 helisignaali
Automaatteravustamise ala
Heli
C Teravustamise märgutuli
D Automaatteravustamise (AF) ala (tavatingimustes)
E Automaatteravustamise (AF) ala (digitaalsuumimise kasutamisel või pimedas)
(ENG) VQT2T54
19
Taasesitusrežiim:
Fotode taasesitamine (tavaline taasesitusrežiim)
1
2
Seadke salvestamis-/taasesituslüliti A asendisse [
].
• Tavaline taasesitus valitakse automaatselt järgmistel juhtudel:
- Kui režiimiks on valitud taasesitusrežiim
– Kui salvestamis-/taasesituslüliti oli kaamera
sisselülitamise hetkel asendis [ ].
A
Foto valimiseks vajutage nuppu /.
: Kuvab eelmise foto.
: Kuvab järgmise foto
• Fotode edasi- või tagasisuunas vahetamise
kiirus on taasesituse olekust sõltuvalt erinev.
B
C
Kiire edasi-/tagasikerimine
Taasesituse ajal hoidke all nuppu /.
• Failinumber B ja fotonumber C muutuvad vaid ühe
numbri kaupa.
Soovitud foto numbri ilmumisel vabastage pildi kuvamiseks nupud /.
• Kui hoiate nuppe / all, suureneb edasi-/tagasisuunas keritud fotode arv.
20
VQT2T54 (ENG)
Taasesitusrežiim:

Fotode kustutamine
Kustutatud fotosid ei ole võimalik taastada.
• Fotod kustutatakse sisseehitatud mälust või mälukaardilt sõltuvalt sellest, kumba salvestusvahendit
esitamiseks kasutatakse.
Ühe foto kustutamine
1
Valige kustutatav foto ja vajutage nuppu [ ].
KUVA
2
Valige nupuga  säte JAH [YES] ja
vajutage seejärel nuppu [MENU/SET].
Mitme (kuni 50) või kõikide fotode kustutamine
1
Vajutage nuppu [ ].
2
Vajutage nuppu /, et valida mitme foto kustutamine [DELETE
MULTI] või kõikide fotode kustutamine [DELETE ALL] ja vajutage
seejärel nuppu [MENU/SET].
• [DELETE ALL]  punkt 5.
3
Foto valimiseks vajutage nuppu ///
ja seejärel vajutage seadmiseks nuppu
[DISPLAY]. (Korrake seda toimingut.)
• Valitud fotod kuvatakse koos tähisega [ ]. Nuppu
[DISPLAY] veelkord vajutades see seadistus
tühistatakse.
DISPLAY
4
Vajutage nuppu [MENU/SET].
5
Vajutage nuppu , et valida JAH [YES], ja vajutage seejärel
seadmiseks nuppu [MENU/SET].
(ENG) VQT2T54
21
PDF-vormingus kasutusjuhendi lugemine
• Olete harjutanud selles kasutusjuhendis tutvustatud toiminguid ja soovite edasi minna
keerulisemate toimingute juurde.
• Soovite saada abi rikkeotsingu tabelist.
Sellistes olukordades tutvuge ka kaamera komplekti kuuluval CD-ROM-plaadil oleva
PDF-vormingus kasutusjuhendiga.
[Windows]
1
2
3
Lülitage arvuti sisse ja sisestage kasutusjuhendit sisaldav CDROM-plaat (kuulub kaamera komplekti).
Klõpsake kasutusjuhendit
[Operating Instructions].
Valige soovitud keel ja klõpsake
seejärel installimiseks
kasutusjuhendit [Operating
Instructions].
A Installimenüüsse tagasiminek.
4
Topeltklõpsake arvuti töölaual
olevat kasutusjuhendi
otseteeikooni (Operating
Instructions).
B A
 Kui PDF-vormingus kasutusjuhend ei avane
PDF-vormingus kasutusjuhendi sirvimiseks või printimiseks peab arvutisse olema installitud
programm Adobe Acrobat Reader 5.0 või selle hilisem versioon või programm Adobe Reader
7.0 või selle hilisem versioon.
Sisestage kasutusjuhendit sisaldav CD-ROM-plaat (kuulub kaamera komplekti), klõpsake
nuppu [B] ja järgige installimise kohta seejärel näidikul kuvatavaid teateid.
(Ühilduvad operatsioonisüsteemid: Windows 2000 SP4/Windows XP SP2 või SP3/Windows
VISTA SP1 või SP2/Windows 7)
• Teie arvuti operatsioonisüsteemi jaoks sobiva Adobe Readeri versiooni saate alla laadida ja
installida järgmiselt veebisaidilt:
http://get.adobe.com/reader/otherversions
 PDF-vormingus kasutusjuhendi deinstallimine
Kustutage PDF-fail kaustast Program Files\Panasonic\Lumix\ .
• Kui programmifailide kausta sisu ei kuvata, klõpsake selle kuvamiseks nuppu “Kuva selle
kausta sisu” [Show the contents of this folder].
[Macintosh]
1
2
3
22
Lülitage arvuti sisse ja sisestage kasutusjuhendit sisaldav CD-ROMplaat (kuulub kaamera komplekti).
Avage CD-ROM-plaadil kaust “Manual” ja kopeerige seejärel sellest
kaustast soovitud keeles PDF-fail.
PDF-faili avamiseks topeltklõpsake faili.
VQT2T54 (ENG)
Tehnilised andmed
Digikaamera:
Toiteallikas:
Energiatarve:
Kaamera pildipikslite arv:
Pildiandur:
Pikslite üldarv :
Objektiiv:
Digitaalsuumimine:
Täiendav optiline
suumimine:
Teravustamine:
Fookuskauguse vahemik:
Katikusüsteem:
Video salvestamine:
Ohutusinfo
Alalispinge 5,1 V
1,1 W (salvestamisel)
0,5 W (taasesitusel)
10 100 000 pikslit
1/2.5˝ CCD
10 300 000 pikslit
Põhivärvifilter
Optiline suumimine 4 × , f=5,5 - 22 mm [35 mm
filmikaameral vastab fookuskauguse vahemikule 33 - 132
mm] / F2.8 kuni F5.9
Maks. 4 x
Maks. 7,1 x
Tavaline / Makro
Näo tuvastamine / 9 ala teravustamine / 1 ala
teravustamine
Tavaline:
50 cm kuni ∞
Makro / Automaatstseen:
5 cm (lainurkvõte)/50 cm (lähivõte) kuni ∞
Stseenirežiim: sätted võivad ülaltooduga võrreldes olla
erinevad
Elektrooniline katik + mehaaniline katik
[WVGA] 848 × 480 pikslit (30 raami sekundis) (kui
kasutatakse mälukaarti.)
[VGA] 640 × 480 pikslit (30 raami sekundis) (kui
kasutatakse mälukaarti.)
[QVGA] 320 × 240 pikslit (30 raami sekundis)
Koos heliga
* Katkematult saab videot salvestada kuni 15 minutit.
Järjest ei ole võimalik salvestada üle 2 GB.
Näidikul kuvatakse järjest salvestamiseks järelejäänud
aeg.
(ENG) VQT2T54
23
Sarivõtte salvestamine
Sarivõtte kiirus:
Salvestatavate fotode
arv:
Kiire sarivõtte režiim
Sarivõtte kiirus:
Foto suurus:
Umbes 2,3 fotot sekundis normaalrežiimis (NORMAL),
Umbes 1,7 fotot sekundis piiranguta režiimis (Unlimited)
Maks. 5 fotot (standardse kvaliteediga),
Maks. 3 fotot (kõrge kvaliteediga),
Sõltub sisseehitatud mälu või mälukaardi vabast
mälumahust (piiranguta).
Umbes 6 fotot sekundis
Foto suuruseks on valitud [+ 3M], [* 2,5M] või [} 2M]
Salvestatavate fotode
arv:
ISO-tundlikkus:
Säriaeg:
Valge tasakaalustus:
Säritus (automaatsäritus):
Särimõõtmise režiim:
LCD-näidik:
Välklamp:
Mikrofon:
Kõlar:
Salvestusvahend:
24
VQT2T54 (ENG)
Sisseehitatud mälu kasutamisel:
Umbes 10 fotot (vahetult pärast vormindamist)
Mälukaardi kasutamisel:
Maks. 100 fotot (on sõltuvalt mälukaardi tüübist ja
salvestustingimustest erinev)
i.AUTO/ 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
[HIGH SENS.] režiim: 1600 kuni 6400
8 sekundit kuni 1/2000 sekundit
Tähistaevarežiim STARRY SKY]: 15 s, 30 s, 60 s
Valge automaatne tasakaalustus / Päevavalgus / Pilves /
Varjus / Halogeenlambid / Valge tasakaalu seadmine
Automaatsärituse programm (Program AE)
Särituse järelkorrektsioon (1/3 EV sammuga, -2 EV kuni
+2 EV)
multimeetod
TFT LCD 2,5˝ (umbes 230 000 punkti) (vaatevälja suhe
umbes 100%)
Välklambi tööulatus:
Umbes 30 cm kuni 6,3 m (lainurkvõttel [i.AUTO])
AUTO, AUTO / punasilmsuse tõrje, sundvälk (sundvälk
sisse lülitatud (ON)/ punasilmsuse tõrje), (aeglane
sünkroonimine / punasilmsuse tõrje), sundvälk välja
lülitatud (OFF)
Monofooniline
Monofooniline
Sisseehitatud mälu (umbes 50 MB)/SD-mälukaart/
SDHC-mälukaart
Foto suurus
Fotokaader:
Videod:
Kvaliteet:
Salvestusfaili vorming
Fotokaader:
Videod:
Liides
Digitaalne:
Analoogvideo/
audio:
Ühenduspesad
AV-väljund/digitaalne
[AV OUT/DIGITAL]:
Mõõtmed:
Kaal:
Töötemperatuur:
Töökeskkonna niiskus:
[+ 10M] 3648 × 2736 pikslit,
[+ 5M] 2560 × 1920 pikslit,
[+ 3M] 2048 × 1536 pikslit
[* 9M] 3648 × 2432 pikslit,
[* 2,5M] 2048 × 1360 pikslit
[ 7,5M] 3648 × 2056 pikslit,
[ 2M] 1920 × 1080 pikslit
[WVGA] 848 × 480 pikslit (mälukaardi kasutamisel),
[VGA] 640 × 480 pikslit (mälukaardi kasutamisel),
[QVGA] 320 × 240 pikslit
kvaliteetne/standardne
JPEG (põhineb kaamera failisüsteemi disainireeglil ja
standardil Exif 2.21)/ühilduv DPOF-iga
“QuickTime Motion JPEG” (videod koos heliga)
USB 2.0 (täiskiirus)
* Arvutist pärit andmeid ei saa USB-ühenduskaabli abil
kaamerasse salvestada.
PAL/NTSC liitsignaal (menüüst lülitatav), helikanali
väljund (monofooniline)
spetsiaalne pistikupesa (8-kontaktiline)
97,6 mm (L) × 55,4 mm (K) × 24,8 mm (S)
(välja arvatud esileulatuvad osad)
Umbes 112 g
(ilma mälukaardi ja akuta)
Umbes 134 g
(mälukaardi ja akuga)
0 °C kuni 40 °C
10-80%
(ENG) VQT2T54
25
26
Akulaadija
(Panasonic DE-A60A):
Ohutusinfo
Sisend:
Väljund:
110-240 V
50/60 Hz; 0,2 A
LAADIMINE 4,2 V
0,65 A
Seadme mobiilsus:
teisaldatav
Aku
(liitium-ioonaku)
(Panasonic
CGA-S/106C):
Ohutusinfo
Pinge/mahtuvus
(minimaalne):
3,6 V/740 mAh
VQT2T54 (ENG)
(ENG) VQT2T54
27
EU
QuickTime ja QuickTime’i logo on firmale Apple Inc kuuluvad,
litsentsi alusel kasutatavad kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid.
Veebisait: http://panasonic.net
VQT2T54
H0210HM0
Vastavalt direktiivi 2004/108/EÜ lõike 9 lõigule 2
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
Panasonic Corporation 2010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement