Panasonic DMCFP7, DMCFP5 Operating instructions

Panasonic DMCFP7, DMCFP5 Operating instructions
Dragi korisniče
Osnovno uputstvo za upotrebu
Digitalni foto aparat
Model br.
DMC-FP7
DMC-FP5
Koristimo ovu priliku da Vam se zahvalimo na kupovini digitalnog Panasonic
foto aparata. Molimo Vas da pročitate ovo Uputstvo za upotrebu i da ga
sačuvate na prikladnom mestu radi buduće upotrebe.
Skrećemo Vam pažnju na to da kontrole i komponente uređaja, kao i stavke
menija mogu da izgledaju drugačije od prikazanog u ovom uputstvu. Ovo
uputstvo se koristi uz originalno uputstvo proizvođača.
Pažljivo razmotrite zakone o pravima na kopiranje.
• Kopiranje sadržaja ranije snimljenih traka, diskova ili drugog objavljenog ili
emitovanog materijala za potrebe drugačije od privatne upotrebe može
da bude u suprotnosti sa zakonima o autorskim pravima. Čak i u privatne
svrhe, snimanje određenih materijala može da bude zabranjeno.
Informacije za vašu sigurnost
UPOZORENJE
KAKO BI SE SMANJILA OPASNOST OD POŽARA, STRUJNOG UDARA I
OŠTEĆENJA UREĐAJA,
• NEMOJTE DA IZLAŽETE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI VLAZI I NEMOJTE DA
POSTAVLJATE PREDMETE ISPUNJENE TEČNOŠĆU (VAZE) NA UREĐAJ.
• KORISTITE ISKLJUČIVO PREPORUČENU OPREMU.
• NEMOJTE DA UKLANJATE POKLOPAC (ILI POLEĐINU) UREĐAJA;
UNUTAR UREĐAJA NE POSTOJE DELOVI KOJE KORISNIK MOŽE DA
POPRAVI. OBRATITE SE OSOBLJU KOJE JE KVALIFIKOVANO ZA SERVIS.
MREŽNA UTIČNICA MORA BITI U BLIZINI UREĐAJA I DOSTUPNA.
Molimo Vas da pre upotrebe, pažljivo
pročitate ovo uputstvo u potpunosti.
Dodatne informacije potražite u “Operating Instructions for Advanced
Features (PDF format)” dokumentu sa priloženog diska. Instalirate
program na PC da biste mogli da ga pročitate.
Sadržaj
Informacije za vašu sigurnost.............................................. 1
Standardna oprema ........................................................... 2
Delovi foto aparata............................................................. 2
Operacije dodirom ............................................................. 3
Punjenje baterije ................................................................ 3
Informacije o memoriji/kartici ............................................. 3
Unos i vađenje kartice/baterije............................................ 3
Podešavanje datuma/vremena ........................................... 4
Postavka menija ................................................................. 4
Redosled operacija pri snimanju ......................................... 4
Snimanje fotografija uz automatske postavke ..................... 4
Snimanje video zapisa ........................................................ 5
Reprodukcija slika .............................................................. 5
Brisanje fotografija ............................................................. 5
Pristup uputstvu za upotrebu ............................................. 5
Specifikacije ....................................................................... 6
Pločica sa identifikacijom nalazi se sa donje strane uređaja i punjača.
Informacije o bateriji
PAŽNJA
Postoji opasnost od eksplozije u slučaju nepravilne zamene baterije.
Zamenite bateriju istom ili ekvivalentnom baterijom preporučenom od
strane proizvođača. Oslobodite se baterija u skladu sa preporukama
proizvođača.
• Nemojte da zagrevate ili izlažete bateriju vatri.
• Nemojte da ostavljate bateriju u zatvorenom automobilu na mestu koje je
duže vreme izloženo direktnom sunčevom svetlu.
Upozorenje
Postoji opasnost od požara, eksplozije i opekotina. Nemojte da rastavljate
bateriju, da je zagrevate na preko 60°C ili da je spaljujete.
Mere opreza za punjač
UPOZORENJE
• NEMOJTE DA INSTALIRATE ILI POSTAVLJATE OVAJ UREĐAJ U POLICU
ZA KNJIGE, KABINET ILI DRUGI ZATVOREN PROSTOR. OBEZBEDITE
VENTILACIJU UREĐAJA. KAKO BI SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA ILI POŽARA USLED PREGREVANJA, VODITE RAČUNA O TOME
DA ZAVESE I SLIČNI MATERIJALI NE BLOKIRAJU VENTILACIONE
OTVORE.
• NEMOJTE DA BLOKIRATE VENTILACIONE OTVORE UREĐAJA
NOVINAMA, TKANINOM, ZAVESAMA I SLIČNIM PREDMETIMA.
• NEMOJTE DA POSTAVLJATE IZVORE OTVORENOG PLAMENA (SVEĆE)
NA UREĐAJ.
• OSLOBODITE SE BATERIJA NA NAČIN KOJIM SE NE UGROŽAVA
OKOLINA.
• Punjač je u pripremnom režimu sve dok je kabl za napajanje povezan na
mrežnu utičnicu. Primarno kolo je pod naponom sve dok je kabl za
napajanje povezan na mrežnu utičnicu.
Mere opreza pri upotrebi uređaja
• Nemojte da koristite druge AV kablove izuzev priloženog.
• Nemojte da koristite druge USB kablove izuzev prioženog.
Panasonic
Digital Camera
Udaljite foto aparat od elektromagnetne opreme (kao što su
mikrotalasne pećnice, televizori, oprema za video igre i slično).
• Ako koristite foto aparat u blizini televizora, mogu se javiti smetnje na slici
i zvuku usled elektromagnetnog zračenja.
• Nemojte da koristite foto aparat u blizini mobilnih telefona jer se može
javiti šum koji će negativno uticati na kvalitet slike i zvuka.
• Snimljeni podaci i slike se mogu oštetiti dejstvom jakog
elektromagnetnog polja koje se javlja u blizini zvučnika ili jakih motora.
• Elektromagnetni talasi proizvedeni radom mikroprocesora mogu
negativno da utiču na foto aparat, sliku i zvuk.
• Ako je foto aparat bio pod dejstvom elektromagnetne opreme i ne radi
pravilno, isključite ga, izvadite bateriju ili isključite ispravljač napona
(DMW-AC5E; opcionalno). Nakon toga unesite bateriju ili povežite
ispravljač napona i uključite foto aparat.
DMC-FP7 / DMC-FP5
Standardna oprema
Pre upotrebe foto aparata proverite sadržaj pakovanja. Brojevi
proizvoda aktuelni su u januaru 2011. godine.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Baterija* - napunite bateriju pre upotrebe.
Punjač
Kabl za napajanje
USB kabl
AV kabl
CD-ROM (softver i uputstvo za upotrebu)
Kaiš rukohvata (VFC4297)
Olovka
* Kada kupujete rezervnu bateriju, kupite opcionalnu bateriju
(DMW-BCK7E)
Nemojte da koristite foto aparat u blizini radio predajnika ili
visokonaponskih vodova.
• Ako koristite foto aparat u blizini radio predajnika ili visokonaponskih
vodova, može doći do oštećenja snimljenih slika i zvuka.
• Memorijska kartica je opcionalni deo opreme. Kada ne
koristite karticu, možete da snimate i reprodukujete slike sa
interne memorije.
• Kontaktirajte prodavca ili najbliži servisni centar ako izgubite
deo prateće opreme.
Informacije za korisnike o prikupljanju i oslobađanju od
stare opreme i baterija
Ovi simboli na proizvodima, pakovanjima i/ili u pratećoj
dokumentaciji su znak da iskorišćenu električnu i elektronsku
opremu i baterije ne treba mešati sa običnim kućnim
otpadom.
Radi pravilnog tretmana, iskorišćenja i recikliranja starih
proizvoda i baterija, molimo vas da takvu opremu odnesete
na odgovarajuće prikupno mesto, u skladu sa lokalnom
zakonskom regulativom i direktivama 2002/96/EC i
2006/66/EC.
Pravilnim oslobađanjem od ovih proizvoda i baterija,
pomažete u zaštiti dragocenih resursa i sprečavanju
mogućeg negativnog efeta na ljudsko zdravlje i okruženje,
do koga bi došlo u slučaju nepravilnog postupanja sa
otpadom.
Više informacija o prikupljanju i recikliranju starih proizvoda i
baterija potražite od predstavnika lokalne vlasti, komunalnog
preduzeća ili u prodavnici u kojoj ste kupili opremu.
U slučaju nepravilnog oslobađanja od ovakovog otpada,
korisniku može da bude naplaćena kazna, u skladu sa
nacionalnom regulativom.
Delovi foto aparata
Ilustracije i ekrani u ovom priručniku mogu da izgledaju drugačije od samog
proizvoda.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Blic
Mikrofon
Sočivo
Poklopac sočiva
Indikator tajmera /
pomoćna AF lampa
Alkica za vezivanje kaiša
Obavezno instalirajte kaiš kako biste obezbedili foto aparat od ispuštanja.
7. Ekran osetljiv na dodir /
LCD monitor
8. Prekidač za
uključivanje/isključivanje
foto aparata
Taster zatvrača
Za poslovne korisnike u EU
Ako želite da se oslobodite električne i elektronske opreme,
molimo vas da kontaktirate prodavca ili dobavljača u vezi sa dodatnim
informacijama.
9.
10. Poluga zuma
11. Zvučnik
12. [AV OUT/DIGITAL]
[Informacije o oslobađanju od elektronskog otpada za korisnike van
EU]
Ovi simboli su važeći samo u EU. Ako želite da se oslobodite od elektronskog
otpada, molimo vas da kontaktirate predstavnika lokalne vlasti ili prodavca
opreme u vezi sa dodatnim informacijama o pravilnom metodu oslobađanja.
terminal
13. Navoj za stalak
14. Vrata odeljka za karticu/bateriju
15. Bravica odeljka za bateriju
16. Poklopac priključka za DC adapter
Napomena za simbol baterije (donja dva primera) :
Ovaj simbol može biti upotrebljen u kombinaciji sa simbolom hemijskog
elementa. U tom slučaju ukazuje na specifične zahteve iznete u direktivi koja
se odnosi na postupak sa otpadom koji sadrži odgovarajući hemijski
element.
Kada koristite ispravljač napona, upotrebite Panasonic DC adapter
(DMW-DCC10; opcionalno) i ispravljač napona (DMW-AC5E,
opcionalno) u kompletu.
Koristite isključivo originalni Panasonic ispravljač napona.
Kada koristite ispravljač napona, upotrebite kabl za napajanje iz
opreme ispravljača.
Video zapis koji snimate uz napajanje preko ispravljača, neće biti
sačuvan ako dođe do prekida napajanja ili isključivanja ispravljača.
2
Panasonic
Digital Camera
DMC-FP7 / DMC-FP5
Vreme punjenja
Vreme punjenja (kada punite praznu bateriju):
Priložena baterija: oko 115 min. Opcionalna baterija: oko 120 min.
Operacije dodirom
Ekran ovog foto aparata je osetljiv na dodir. Možete da kontrolišete foto
aparat dodirivanjem ikona ili slika na monitoru uz pomoć prsta ili priložene
olovke.
Snimanje fotografija (Prema CIPA standardu u Normal Picture režimu)
DMC-FP7
Dodir: Dodirnite površinu ekrana i podignite prst. Dodir se koristi za izbor
ikona ili fotografija i izbor stavki.
• Dodirnite ikonu u blizini centra. Ako istovremeno dodirnete više ikona,
foto aparat možda neće raditi pravilno.
Prevlačenje: Dodirnite ekran i pomerite prst po površini ekrana. Prevlačenje
se koristi za promenu fotografija (skrolovanje) ili promenu niza prikazanih
slika. Koristi se i za pomeranje klizača radi promene prikaza.
• Ako odaberete pogrešnu ikonu, prevucite je na željenu ikonu i odaberete
je podizanjem prsta.
DMC-FP5
Priložena
baterija
Opcionalna
baterija
Priložena
baterija
Opcionalna
baterija
Kapacitet
660 mAh
680 mAh
660 mAh
680 mAh
Broj slika koje
možete da
snimite
Oko 240
snimaka
Oko 245
snimaka
Oko 260
snimaka
Oko 265
snimaka
Vreme
snimanja
Oko 132min.
Oko 122min.
Oko 130min.
Oko 132min.
Uslovi snimanja prema CIPA standardu
• CIPA skraćenica od: Camera & Imaging Products Association.
• Temperatura: 23°C/vlažnost: 50% RH kada je LCD monitor uključen.
• Uz upotrebu Panasonic SD memorijske kartice (32MB) i priložene baterije.
• Pokretanje snimanja 30 sekundi nakon uključivanja foto aparata (uz
funkciju za optičku stabilizaciju slike postavljenu na [On]).
• Snimanje na svakih 30 sekundi, uz blic pri svakom drugom snimku.
• Pomeranje poluge zuma ka Tele i Wide poziciji i nazad pri svakom snimku.
• Isključivanje foto aparata nakon svakih 10 snimaka radi hlađenja.
Napomene
• Ako koristite foliju za zaštitu LCD-a, pažljivo pročitajte prateće uputstvo.
(Neke folije mogu da ometaju vidljivost ekrana ili upotrebu foto aparata.)
• Ako foto aparat koristite sa zaštitnom folijom ili ako ekran nema željeni
odziv, dodirnite ga uz nešto jači pritisak.
• Ako ekran dodirujete rukom kojom držite foto aparat, ekran neće raditi
pravilno.
• Nemojte da koristite predmete sa tvrdim vrhom (hemijska ili slična olovka)
da dodirnete ekran.
• Nemojte da dodirujete ekran noktom.
• Očistite LCD monitor mekom tkaninom ako primetite otiske prstiju ili
prašinu na ekranu.
• Pazite da ne ogrebete ili pritisnete monitor suviše snažno.
Informacije o memoriji/kartici
Interna memorija
Informacije o olovci (Stylus)
Omogućava jednostavnije izvođenje preciznih operacija kod kojih je vrh
prsta suviše veliki za pravilno sprovođenje operacije.
• Čuvajte olovku van domašaja dece.
• Nemojte da ostavljate olovku na ekran kada odlažete aparat. Ekran može
da pukne ako olovka suviše snažno nalegne na ekran.
• Oko 70MB.
• Internu memoriju možete da koristite kao prostor za privremeno snimanje
podataka u slučaju da je kartica ispunjena.
• Vreme pristupa sadržaju interne memorije može biti duže od vremena
pristupa sadržaju kartice.
Kompatibilne memorijske kartice (opcionalno)
Uređaj je kompatibilan sa sledećim karticama zasnovanim na SD standardu.
(Preporučujemo vam upotrebu Panasonic memorijskih kartica.)
Punjenje baterije
SD memorijske kartice (8 MB do 2 GB)
SDHC memorijske kartice (4 GB do 32 GB)
SDXC memorijske kartice (48 GB do 64 GB).
Baterije koje možete da koristite uz ovaj uređaj
Uz ovaj uređaj možete da koristite DMW-BCK7E bateriju.
• SDHC kartice možete da koristite uz SDHC ili SDXC kompatibilne uređaje.
• SDXC kartice možete da koristite samo uz SDXC kompatibilnu opremu.
• Pre upotrebe SDXC kartica, proverite da li računar i drugi uređaji
podržavaju ovaj tip kartice. Dodatne informacije dostupne su na adresi:
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Ne možete da koristite kartice čiji kapacitet nije naveden.
• Preporučujemo upotrebu SD kartica klase 6* ili više za snimanje video
zapisa.
* Klasa SD kartice je ocena brzine upisivanja. Proverite klasu kartice na
osnovu oznake na kartici ili pratećeg materijala.
Utvrđeno je da na nekim tržištima postoje lažne baterije koje su slične
originalnom proizvodu. Neke od ovih baterija ne poseduju odgovarajuću
internu zaštitu u skladu sa bezbednosnim standardima. Postoji mogućnost
da ovakve baterije izazovu požar ili eksploziju. Skrećemo vam pažnju na to
da nećemo biti odgovorni za nesreće ili kvarove do kojih dođe usled
upotrebe lažnih baterija. Kako bi osigurali bezbedan rad uređaja,
preporučujemo vam upotrebu originalne Panasonic baterije.
• Upotrebite predviđen punjač i bateriju.
Punjenje baterije
• Baterija je prazna u vreme kupovine. Napunite
bateriju i podesite sat uređaja pre upotrebe.
• Punite bateriju u zatvorenom prostoru, pri
temperaturi od 10-30°C. Temperatura baterije treba
Primer:
• Najnovije informacije potražite na adresi:
http://panasonic.co.jp/support/global/cs/dsc/
• Čuvajte memorijske kartice van domašaja dece kako bi sprečili dete da
proguta karticu.
da bude ista.
1. Postavite bateriju na punjač vodeći
računa o orijentaciji.
Unos i vađenje kartice/baterije
2. Povežite punjač na mrežnu utičnicu.
Kada [CHARGE] indikator (A) počne da svetli
zeleno, punjenje počinje.
• Uverite se da je uređaj isključen.
• Preporučujemo vam upotrebu Panasonic kartica.
[CHARGE] indikator
Indikator svetli tokom punjenja.
Indikator se isključuje kada se punjenje završi. Isključite punjač sa mrežnog
priključka i isključite bateriju nakon punjenja.
1. Pomerite polugu za oslobađanje u poziciju [OPEN] i otvorite
vrata odeljka za karticu/bateriju.
Obavezno koristite originalnu Panasonic
bateriju (NCA-YN101H ili opcionalnu DMWBCK7E).
Ako koristite druge baterije, ne garantujemo
vam za kvalitet proizvoda.
• Ako [CHARGE] indikator trepće
Temperatura baterije suviše visoka ili niska. Preporučujemo vam da
napunite bateriju ponovo pri temperaturi od 10-35°C.
Terminali punjača ili baterije su prljavi, obrišite ih suvom tkaninom.
3
Panasonic
Digital Camera
DMC-FP7 / DMC-FP5
Da biste se vratili na prethodni ekran tokom operacija u meniju: dodirnite
[ ].
2. Unesite bateriju i karticu u
potpunosti.
Da biste zatvorili meni, dodirnite [
aktiviranje zatvarača.
Baterija: vodite računa o smeru i unesite
bateriju sve dok ne čujete zvuk
zaključavanja. Uverite se da je poluga (A)
zaključala bateriju.
Kartica: vodite računa o smeru i unesite
karticu sve dok ne čujete zvuk
zaključavanja.
(B) Nemojte da dodirujete terminale.
Usmerite ovu stranu ka monitoru.
] nekoliko puta ili pritisnite taster za
Redosled operacija pri snimanju
1. Otvorite poklopac sočiva.
Foto aparat se uključuje u režimu za snimanje. Snimanje je moguće uz ovu
postavku.
(A) Taster zatvarača.
Da izvadite bateriju/karticu
Baterija: pomerite polugu (A) u smeru oznake ().
Kartica: pritisnite centralni deo kartice.
2. Odaberite režim za snimanje.
3. Zatvorite vrata odeljka za karticu/bateriju i pomerite
(1) Dodirnite [◄ ].
(2) Dodirnite ikonu režima dva puta.
Opis se prikazuje nakon prvog dodira.
Kada foto aparat koristite iz Playback režima, prvo dodirnite [
prešli u režim za snimanje, a zatim sprovedite korak (1).
polugu u smeru [LOCK].
Podešavanje datuma/vremena
] da biste
Lista [Rec] režima
Sat nije podešen u vreme isporuke foto aparata.
[Intelligent Auto] režim: objekti se snimaju uz automatski odabrane
postavke od strane foto aparata.
1. Otvorite poklopac sočiva.
[Normal Picture] režim: objekti se snimaju uz postavke koje odaberete.
Napajanje uređaja se uključuje i prikazuje se poruka
[Please set the clock].
[Cosmetic] režim: snimanje slika uz podešavanje teksture kože.
2. Dodirnite ikonu za izbor jezika na ekranu.
/
3. Odaberite jezik.
[Scene]/[My Scene] režim: omogućava snimanje fotografija u skladu sa
uslovima scene.
[Motion Picture] režim: omogućava snimanje video zapisa sa zvukom.
Prikazuje se poruka [PLEASE SET THE CLOCK]. Poruka se ne prikazuje u
[PLAYBACK] režimu.
4. Dodirnite [Clock Set].
Snimanje fotografija uz
automatske postavke
5. Dodirnite stavke koje želite da podešavate (godina, mesec,
dan, sati, minuti) i sprovedite postavku tasterima [▲/▼].
6. Dodirnite [Set].
7. Dodirnite [Set].
Inteligentan automatski režim
Promena postavke sata
Odaberite [Clock Set] u [Rec] ili [Setup] meniju.
• Postavku sata možete da promenite u koracima 5 i 6 prethodne procedure.
Režim za snimanje:
Foto aparat bira najprikladnije postavke u zavisnosti
od objekta i uslova za snimanje zbog čega ovaj režim
preporučujemo početnicima ili korisnicima koji
uređaju žele da prepuste podešavanje postavki i
sprovedu jednostavno snimanje slika.
(A) Taster zatvarača
Postavka menija
1. Dodirnite [◄ ] u režimu za snimanje.
Uz pomoć menija, možete da odaberete omiljene funkcije snimanja ili
reprodukcije i da podesite osnovne postavke foto aparata.
Naredni odeljak prikazuje primer postavke [White Balance] opcije u REC
meniju na [ ] (veštačko osvetljenje).
Kada foto aparat koristite iz režima reprodukcije, prvo
dodirnite [ ] da biste prešli u režim za snimanje, a
zatim dodirnite [◄ ].
2. Pritisnite [ ] taster dva puta.
1. Dodirnite [MENU]
3. Pritisnite taster zatvarača do pola da
2. Dodirnite tip menija.
biste fokusirali scenu.
U režimu reprodukcije, meni reprodukcije možete da
odaberete umesto menija za snimanje.
Indikator fokusa (1) (zeleno) svetli kada je objekat u fokusu.
Funkcija za prepoznavanje lica prikazuje AF zonu (2) oko lica. U drugim
slučajevima, AF zona se prikazuje oko objekta koji je u fokusu.
Opseg fokusa: 10cm (Wide) / 50cm (Tele) do ∞.
Najmanje rastojanje za snimanje zavisi od stepena uvećanja.
3. Dodirnite ikonu u stavci menija i
dodirnite je ponovo.
Opis se prikazuje nakon prvog dodira. Ako želite
da zadržite ovu postavku, dodirnite ikonu ponovo
da potvrdite postavku.
4. Pritisnite taster zatvarača u potpunosti da snimite
sliku.
Ako postoji više stavki koje možete da odaberete, ikone [◄]/[►] se prikazuju
na oba kraja. Dodirnite ikonu i prikažite ostale stavke. Prikaz možete da
promenite uz pomoć poluge zuma.
Fotografije možete da snimite uz pomoć Touch Shutter funkcije.
Automatsko prepoznavanje scene
Kada foto aparat prepozna optimalnu postavku scene, plava ikona scene
prikazuje se dve sekunde, nakon čega se boja menja u crvenu.
4. Dodirnite postavku i dodirnite je
ponovo.
Opis se prikazuje nakon prvog dodira. Ako želite
da zadržite ovu postavku, dodirnite ikonu
ponovo da potvrdite postavku.
Ako postoji više stavki koje možete da odaberete, ikone [◄]/[►] se prikazuju
na oba kraja. Dodirnite ikonu i prikažite ostale stavke.
U zavisnosti od stavke, neke postavke se možda neće prikazati ili se mogu
prikazati na drugačiji način.
4
[i-PORTRAIT]: portreti
[i-NIGHT PORTRAIT]: noćni portreti
Samo kada je odabrana opcija
[i-SCENERY]: pejzaži
[i-NIGHT SCENERY]: noćni pejzaži
[i-MACRO]: makro snimci
[I SUNSET]: zalazak sunca
Panasonic
Digital Camera
• Opcija [ ] se bira ako foto aparat ne može da primeni ni jednu postavku
scene i koriste se standardne postavke
ili
režim scene, foto aparat automatski prepoznaje
• Kada odaberete
lica i u skladu sa njima podešava fokus i ekspoziciju (Face Detection).
DMC-FP7 / DMC-FP5
Pristup uputstvu za upotrebu
Detaljne instrukcije za upotrebu foto aparata nalaze se u “Operating
Instructions for advanced features (PDF format)” dokumentu na priloženom
disku. Instalirajte program na disk da biste mogli da ga pročitate.
Automatsko praćenje fokusa (AF Tracking)
Za Windows
Dodirom ekrana možete da fokusirate željeni objekat i podesite ekspoziciju.
Foto aparat nastavlja da fokusira objekat i podešava ekspoziciju čak iako se
objekat pomera.
1. Uključite PC i unesite disk sa uputstvom za upotrebu.
2. Odaberite opciju [Operating Instructions].
1. Dodirnite objekat koji želite da
3. Odaberite željeni jezik, a zatim odaberite [Operating
Instructions] opciju da biste pokrenuli instalaciju.
fokusirate.
• Prikazuje se žuta AF zona i foto aparat bira
najprikladniju scenu.
• Dodirnite [ ] da otkažete funkciju automatskog praćenja fokusa.
2. Pritisnite taster zatvarača do pola da biste fokusirali scenu,
a zatim pritisnite taster do kraja da snimite sliku.
Snimanje video zapisa
Režim za snimanje:
(A) Vraćanje na Install meni.
(B) Da instalirate Acrobat Reader (ako već nije instaliran).
Ovaj režim omogućava snimanje video zapisa sa zvukom. Ne možete da
snimate video zapise bez zvuka.
4. Dupli klik na “Operating Instructions” ikonu na desktopu.
1. Dodirnite [◄ ] u režimu za snimanje.
Ako ne možete da otvorite uputstvo za upotrebu
Potreban vam je Adobe Acrobat Reader 5.0 program ili noviji, ili Adobe
Reader 7.0 ili noviji, program za pregled uputstva za upotrebu u PDF
formatu. Unesite disk sa uputstvom za upotrebu, odaberite opciju (B) i
pratite prikazane instrukcije da dovršite instalaciju.
2. Dodirnite [ ] dva puta.
3. Pritisnite taster zatvarača do pola da biste fokusirali kadar,
a zatim ga pritisnite u potpunosti da pokrenete snimanje.
(A) Status snimanja
(B) Dostupno vreme za snimanje
(C) Proteklo vreme snimanja
Nakon što pritisnete taster za snimanje u potpunosti, odmah ga pustite.
Postavke fokusa i zuma se fiksiraju na početku operacije snimanja.
Kompatibilni operativni sistemi: Windows 2000 SP4 / Windows XP SP3 /
Windows Vista SP2 / Windows 7.
• Možete da preuzmete i instalirate kompatibilnu verziju Adobe Reader
programa za vaš OS sa sledeće adrese:
4. Pritisnite taster za snimanje u potpunosti da završite
http://get.adobe.com/reader/otherversions
snimanje video zapisa.
Deinstalacija uputstva za upotrebu
Obrišite PDF datoteku iz “Program Files\Panasonic\Lumix\” foldera.
• Ako ne možete da prikažete sadržaj u Program Files folderu, kliknite na
[Show the contents of this folder] da biste ga prikazali.
• Možete da snimite neprekidan video zapis u trajanju od 15 minuta. Pored
toga, ne možete da snimate neprekidan video zapis veći od 2GB.
Primer: [8m 20s] uz [HD] postavku.
Preostalo vreme za neprekidan snimak prikazuje se na ekranu.
Za Macintosh
1. Uključite računar i unesite disk sa uputstvom za upotrebu.
Reprodukcija slika
2. Otvorite “Manual” folder na CD-u, a zatim kopirajte PDF fajl
na željenom jeziku u folder.
[Normal Play] režim
3. Dupli klik na PDF fajl da biste ga otvorili.
Režim reprodukcije:
Ako unesete karticu, možete da reprodukujete slike sa kartice. Ako ne
unesete karticu, reprodukuju se slike sa interne memorije.
1. Dodirnite [
] u režimu za snimanje.
Na ovaj način uređaj automatski ulazi u režim
normalne reprodukcije.
2. Operacijom prevlačenja pomerite
prikazane slike horizontalno.
Da reprodukujete video zapis [
], dodirnite [
].
Brisanje fotografija
Režim reprodukcije:
Slike nećete moći da vratite nakon brisanja.
1. Odaberite sliku koju želite da obrišete i dodirnite [ ].
2. Dodirnite opciju [Delete Single].
3. Dodirnite opciju [Yes].
5
Panasonic
Digital Camera
• SDXC oznaka je robna marka SD-3D, LLC.
• QuickTime i oznaka su robne marke ili registrovane robne
marke Apple Inc., koje koristiom pod licencom.
• Ekrani Microsoft programa upotrebljeni su uz dozvolu
Microsoft kompanije.
• Ostala imena, nazivi kompanija i proizvoda u ovom uputstvu su robne
marke ili registrovane robne marke odgovarajućih kompanija.
Specifikacije
Digitalni foto aparat
Informacije za vašu sigurnost
Napajanje
Potrošnja
Efektivan broj piksela
Senzor slike
Ukupan broj piksela
Sočivo
DC 5.1 V
1.2 W (pri snimanju) (DMC-FP7) /
1.1 W (pri snimanju) (DMC-FP5)
0.7W (pri reprodukciji)
16.100.000 piksela (DMC-FP7) /
14.100.000 piksela (DMC-FP5)
1/2.33“ CCD,
16.600.000 (DMC-FP7) /
14.500.000 (DMC-FP5)
filter primarnih boja
Optički zum 4x, f=6.3 do 25.2 mm
(35–140mm kod 35 mm kamera) / F3.5 (Wide) –5.9 (Tele)
Maksimalno 4x
Maks. 9x (DMC-FP7) / maks. 8.4x (DMC-FP5)
U skladu sa direktivom 2004/108/EC, član 9(2).
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergiring 15, 22525 Hamburg, Germany
Digitalni zum
Dodatni optički zum
Opseg fokusa
Normal
50cm (Wide) / 50cm (Tele) do ∞
Makro/Intelligent Auto
10cm (Wide) / 50cm (Tele) do ∞
Režim scene
mogu se javiti razlike u odnosu na prethodne vrednosti
Sistem zatvarača
Elektronski zatvarač + Mehanički zatvarač
Snimanje fotografija u nizu (burst)
Brzina snimanja
Oko 1.7 slika u sekundi
Broj slika koje možete da snimite
Do ispunjenja kartice/memorije
Brzo snimanje fotografija u nizu
Brzina snimanja
Oko 4 slike u sekundi
Veličina slike
3M (4:3), 2.5M (3:2, 1:1) ili 2M (16:9)
Broj slika koje možete da snimite
15 do 100 slika
Brzina zatvarača
8 sekundi do 1/1600-og dela sekunde
[Starry Sky] režim: 15, 30 ili 60 sekundi
Ekspozicija (AE)
Auto (Programme AE )
Kompenzacija ekspozicije (1/3 EV korak, -2EV do +2EV)
Režim za merenje osvetljenja
Na osnovu više tačaka
LCD monitor
3.5“ TFT LCD (16:9) (DMC-FP7)
3.0“ TFT LCD (3:2) (DMC-FP5)
(oko 230 400 tačaka), (polje vidljivosti: oko 100%)
Ekran osetljiv na dodir
]
Blic
Domet blica: 0.3m do 4.9m (Wide [
AUTO, AUTO/Red-eye reduction,
Forced ON (Forced ON/Red-eye reduction, Forced OFF)
Mikrofon
Mono
Zvučnik
Mono
Medij za snimanje
Interna memorija (oko 70 MB)
SD / SDHC / SCXC memorijske kartice
Format zapisa
Fotografije:
JPEG (na osnovu DCF sistema i Exif 2.23 standarda) / DPOF
Filmovi:
QuickTime Motion JPEG (filmovi sa zvukom)
Interfejs
Digitalni:
USB 2.0 (High Speed)
Podatke sa PC-a ne možete da upišete na foto aparat uz USB kabl
Analogni AV:
NTSC/PAL kompozitni (promena preko menija)
Linijski audio izlaz: mono
Terminal
[AV OUT/DIGITAL]:
priključak (8-pinski)
Dimenzije:
oko 101.0 mm (Š) x 58.9 mm (V) x 18.2 mm (D)
(bez isturenih delova)
Težina:
oko 130g (DMC-FP7)/ oko 124g (DMC-FP5) (bez kartice i baterije)
oko 147g (DMC-FP7)/ oko 141g (DMC-FP5) (sa karticom i baterijom)
Radna temperatura:
0°C–40°C
Radna vlažnost:
10%– 80% relativne vlažnosti vazduha
Punjač (Panasonic DE-A92A):
Ulaz:
Izlaz:
Baterija (litijum-jonska) (Panasonic NCA-YN101H):
Voltaža/kapacitet (minimalno):
DMC-FP7 / DMC-FP5
110-240 V ~ 50/60 Hz, 0.2A
4.2 V, 0.43A
3.6V, 660 mAh
Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2011
6
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement