Panasonic DMCFP5EP, DMCFP5EB, DMCFP7EB, DMCFP7EG, DMCFP7EP, DMCFP5EG Operating instructions

Panasonic DMCFP5EP, DMCFP5EB, DMCFP7EB, DMCFP7EG, DMCFP7EP, DMCFP5EG Operating instructions
Betjeningsvejledning til
avancerede funktioner
Digitalkamera
Model nr.
DMC-FP7
DMC-FP5
Læs disse anvisninger omhyggeligt inden brug.
VQT3F36
Indhold
Inden brug
Forsigtig..................................................... 4
Standardtilbehør........................................ 6
Navnene på komponenterne..................... 7
Sådan bruges pegefeltet........................... 8
Forberedelse
Opladning af batteriet.............................. 10
• Omtrentlig driftstid og antal billeder,
der kan optages................................ 13
Isætning og fjernelse af kortet
(ekstraudstyr) / batteriet....................... 14
Om den indbyggede hukommelse / kortet.... 16
Indstilling af dato / klokkeslæt
(Tidsindstilling)..................................... 18
• Ændring af urets indstillinger............ 19
Grundlæggende
Optagerækkefølge................................... 20
Sådan optages billeder ved hjælp af den
automatiske funktion
(4: Intelligent Auto-funktion)............. 22
• Scenedetektering.............................. 23
• Sporing af motiver i bevægelse og
fokusering (AF Tracking).................... 24
• Indstillinger i Intelligent Auto-funktion.... 25
Sådan optages billeder med dine
foretrukne indstillinger
(1: Normal billedfunktion)................. 26
• Bekræftelse af optageoplysninger som
f.eks. fokusering og lukkerhastighed..... 27
• Når motivet ikke er i fokus
(f.eks. når det ikke er i midten af
billedsammensætningen).................. 27
• Sådan undgår man rystelser
(kamerarystelser).............................. 28
• Retningsvisningsfunktion.................. 28
Sådan udløser du lukkeren ved at pege
på skærmen (Touch udløs-funktion).... 29
Sådan justeres fokus og eksponering ved
at pege på skærmen (Touch AF/AE)..... 30
Afspilning af billeder ([Afspil normal])...... 31
• Visning af flere skærme
(multiafspilning)................................. 32
• Brug af afspilningszoom.................... 33
Optagelse af film...................................... 34
Afspilning af film...................................... 36
Sletning af billeder................................... 37
• For at slette et enkelt billede............. 37
• Sådan slettes flere billeder (op til 50)
eller alle billederne............................ 38
Indstilling af menuen................................ 39
• Nem fremvisning af ofte benytte
menuer (Genvejsindstilling)............... 41
Om indstillingsmenuen............................ 42
Avanceret (Optagelse af billeder)
Om LCD-skærmen.................................. 47
Sådan tager du billeder med zoom.......... 48
• Brug af Optisk zoom /
Brug af Udvidet optisk zoom (EZ) /
Brug af Intelligent zoom /
Brug af Digital zoom.......................... 48
• Zoom ved hjælp af pegefeltet............ 50
Optagelse af billeder med den
indbyggede blitz................................... 51
• Skift til passende blitzindstilling......... 51
Optagelse af nærbilleder......................... 55
• AF makro........................................... 55
• Makro zoom...................................... 56
Optagelse af billeder med selvudløser.... 57
Eksponeringskompensation.................... 58
Optagelse af billeder med ændring af
hudens tekstur (<: Kosmetikfunktion).... 59
Optagelse af billeder, som passer til den
scene, der optages (5: Scenefunktion).... 60
• Hurtigt fremvisning af en ofte
benyttet scene (/: Min scene).......... 61
• [Portræt]............................................ 61
• [Omdan]............................................ 61
• [Selvportræt]..................................... 62
• [Landskab]......................................... 62
• [Panorama assist].............................. 63
• [Sport]............................................... 64
-2-
• [Natportræt]....................................... 64
• [Natlandskab].................................... 64
• [Mad]................................................. 65
• [Fest]................................................. 65
• [Levende lys]..................................... 65
• [Baby1] / [Baby2]............................... 66
• [Kæledyr]........................................... 66
• [Solnedgang]..................................... 67
• [Høj følsomh.].................................... 67
• [Højhast. burst].................................. 67
• [Blitz burst]........................................ 68
• [Stjernehimmel]................................. 68
• [Fyrværkeri]....................................... 69
• [Strand].............................................. 69
• [Sne].................................................. 69
• [Luftfoto]............................................ 70
• [Hulkamera]....................................... 70
• [Sandblæst]....................................... 70
• [Høj dynamisk]................................... 71
• [Foto ramme]..................................... 71
Nyttige funktioner ved rejsemålet............ 72
• Optagelse af et billede på en bestemt
dag af ferien....................................... 72
• Optagelsesdatoer / klokkeslæt på
oversøiske rejsemål (verdenstid)....... 74
Brug af [Optag]-menufunktionen............. 76
• [Blitz]................................................. 76
• [Selvudløser]..................................... 76
• [Billedstr.]........................................... 76
• [Optage kval.].................................... 77
• [Følsomhed]...................................... 77
• [Hvidbalance].................................... 78
• [AF-funktion]...................................... 79
• [Makro indst.]..................................... 81
• [Eksponering].................................... 82
• [Int.kontrast]...................................... 82
• [I. opløsning]...................................... 82
• [Digital zoom].................................... 83
• [Burst]................................................ 83
• [Farvefunkt.]...................................... 84
• [AF-hj. lampe].................................... 85
• [Fjern rød-øje].................................... 85
• [Stabilisering].................................... 86
• [Datostemp.]...................................... 86
• [Indstil ur]........................................... 86
Indtastning af tekst.................................. 87
Avanceret (afspilning)
Afspilning af billeder i rækkefølge
(dias-show).......................................... 88
Valg og afspilning af billeder.................... 90
• [Kalender].......................................... 90
• [Vælg kategori].................................. 91
• [Foretrukne]....................................... 92
Tilpasning af portrætter
(Skønhedsretouchering)...................... 93
Brug af [Afspil]-menufunktionen.............. 95
• [Indstil upload]................................... 95
• [Tryk tekst]......................................... 96
• [Tilpas] Mindskelse af billedstørrelsen
(antal pixel)......................................... 98
• [Beskær]............................................ 99
• [Foretrukne]..................................... 100
• [Print sæt]........................................ 101
• [Beskyt]........................................... 103
• [Kopier] Kopiering af billeder fra den
indbyggede hukommelse til et kort.... 104
Tilslutning til andet udstyr
Afspilning af billeder på en TV-skærm.... 105
• Afspilning af billeder med det
medfølgende AV-kabel.................... 105
• Afspilning af billeder på TV med
SD-memorykortlæser...................... 106
Tilslutning til en PC................................ 107
• Overførsel af billeder til websteder
til billeddeling................................... 110
Udskrivning af billeder........................... 111
• Valg af flere billeder og
udskrivning...................................... 112
• Udskriftsindstillinger........................ 113
Øvrige
Skærmdisplay........................................ 116
Forholdsregler ved brug........................ 119
Displaymeddelelser............................... 124
Fejlfinding.............................................. 127
Antal af mulige billeder og tilgængelig
optagetid............................................ 135
-3-
Inden brug
Forsigtig
Optimal brug af kameraet

Fjern klæbebåndstrimlen A helt fra objektivdækslet, før du bruger
kameraet.
Udsæt ikke kameraet for kraftige rystelser eller stød ved at tabe det
eller slå på det. Udsæt ikke kameraet for kraftigt tryk.
• Hvis du gør noget af følgende, kan der opstå fejl i kameraet, det kan
blive umuligt at tage billeder, eller objektivet, LCD-skærmen eller
overfladelaget kan blive beskadiget.
––Taber eller slår på kameraet.
––Lader kameraet ligge i bukselommen, når du sætter
dig ned, eller presser det ned i en fyldt eller for lille
taske eller lignende.
––Fastgør andre genstande til den håndrem, der følger
med kameraet.
––Anvender kraftigt tryk på LCD-skærmen.
A
Dette kamera er ikke støvtæt, dryptæt eller vandtæt.
Vær særligt forsigtig på steder med meget støv,
sand eller vand.
• Når kameraet anvendes på følgende steder, skal du
være sørge for ikke at lade væsker, sand og andre
fremmedlegemer trænge ind i området omkring
objektivet, knapperne osv., da de kan medføre
fejlfunktion i kameraet.
––Steder med meget sand eller støv.
––Steder, hvor vand kan komme i kontakt med kameraet (f.eks. i regnvejr eller på en
strand).
Hvis kameraet ikke fungerer normalt, skal du kontakte den forhandler, hvor du
købte kameraet, eller et servicecenter.
-4-
Inden brug
„„
Om kondens (når der er kondensvand på objektivet)
• Kondens opstår, når den omgivende temperatur eller
luftfugtighed ændres. Pas på kondens, da det kan forårsage
pletter på objektivet, svamp og fejlfunktion i kameraet.
• Hvis der opstår kondens, skal du slukke for kameraet og
lade det stå i cirka 2 timer. Tågen forsvinder af sig selv, når
kameraets temperatur nærmer sig den omgivende temperatur.
-5-
Inden brug
Standardtilbehør
Kontrollér, at alt tilbehør medfølger, før du tager kameraet i brug.
• Tilbehøret og udformningen af dette varierer afhængigt af det land eller område, hvor
kameraet er købt.
For yderligere oplysninger om tilbehør henvises til Vejledning i den grundlæggende
betjening.
• Batteripakken er angivet som batteripakke eller batteri i teksten.
• Batteriopladeren er angivet som batterioplader eller oplader i teksten.
• SD-memorykort, SDHC-memorykort og SDXC-memorykort er angivet som kort i
teksten.
• Kortet er valgfrit.
Du kan optage eller afspille billeder til eller fra den indbyggede hukommelse, når
du ikke bruger et kort.
• Kontakt forhandleren eller det lokale servicecenter, hvis det leverede tilbehør mistes.
(Man kan købe tilbehøret separat.)
„„
Om illustrationerne i denne manual
Proceduren er beskrevet for DMC-FP7 som eksempel.
-6-
Inden brug
Navnene på komponenterne
1
2
3
4
5
6
Blitz (P51)
Mikrofon
Objektiv (P5, 120)
Objektivdæksel (P18)
Selvudløser-indikator (P57)
AF-hjælpelampe (P85)
Håndremshul
• Sørg for at fastgøre
håndremmen, når du
bruger kameraet, så du
ikke taber det.
7
Pegefelt / LCD-skærm
(P8, 47, 116, 129)
8 Kameraets ON / OFF-knap (P21)
9 Lukkerknap (P22)
10 Zoomgreb (P48)
11 Højttaler
12 [AV OUT / DIGITAL]-stik
(P105, 107, 111)
13
14
15
16
Stativfatning
Kort- / batteridæksel (P14)
Udløserarm (P14)
Dæksel til jævnstrømskobler (P15)
• Når du anvender lysnetadapteren, skal du
huske at bruge Panasonic jævnstrømskobler
(ekstraudstyr) og lysnetadapter (ekstraudstyr). For
tilslutningsoplysninger henvises til P15.
-7-
Inden brug
Sådan bruges pegefeltet
Dette pegefelt er af en type, der registrerer tryk.
Du kan betjene kameraet ved direkte at pege på ikonerne eller billederne på LCDskærmen (pegefeltet) med fingeren eller med den medfølgende stylus.
Peg
Sådan pegede og slippes pegefeltet.
Træk
En bevægelse uden at slippe pegefeltet.
Brug dette til at vælge ikoner eller billeder
eller til at indstille elementerne.
• Funktionen virker muligvis ikke rigtigt,
hvis flere ikoner berøres samtidigt. Prøv
derfor altid at pege midt på selve ikonet.
Brug dette til at få vist det næste/forrige
billede ved at trække vandret eller til at
ændre udsnittet af det viste billede.
Det kan også bruges til at skifte side ved at
betjene skyderen.
-8-
Inden brug
Bemærk!
• Hvis du bruger en beskyttelsesfilm til LCD-skærm, der
kan købes på markedet, skal du følge de anvisninger, der
leveres sammen med filmen. (Afhængigt af materialet
kan visningen eller brugbarheden blive forringet.)
• Anvend et lidt større tryk når du peger, hvis du har
påsat en beskyttelsesfilm, eller hvis du kommer ud for, at
feltet ikke reagerer korrekt.
• Pegefeltet fungerer ikke korrekt, hvis den hånd, der holder kameraet, trykker på
pegefeltet.
• Undgå at trykke med genstande med en skarp spids eller med hårde genstande, bortset
fra den medfølgende stylus.
• Du må ikke bruge neglene.
• Aftør LCD-skærmen med en tør, blød klud, hvis den bliver tilsmudset med fingeraftryk
eller lignende.
• Du må ikke ridse eller trykke hårdt på LCD-skærmen.
• For oplysninger om de ikoner, der vises i pegefeltet, henvises til “Skærmdisplay” på P116.
„„
Om stylussen
Det er lettere at benytte den medfølgende stylus til detaljeret betjening, hvis det er svært
at betjene kameraet med fingrene.
• Du må ikke placere kameraet, hvor små børn kan få fat i det.
• Du må ikke placere stylussen på LCD-skærmen, mens der lagres.
LCD-skærmen kan gå i stykker, hvis stylussen trykkes kraftigt mod LCD-skærmen.
-9-
Forberedelse
Opladning af batteriet
„„
Om de batterier, du kan bruge med dette kamera
Der kan benyttes det medfølgende batteri eller dedikerede batterier (ekstraudstyr) i
kameraet.
Forfalskede batteripakker, som ligner det originale produkt, er blevet fundet i
visse lande, hvor de frit kan købes på markedet. Nogle af disse batteripakker
er ikke beskyttet med en egnet intern beskyttelse, som opfylder kravene iht.
relevante sikkerhedsstandarder. Det er muligt, at sådanne batteripakker kan føre
til brand eller eksplosion. Bemærk, at vi ikke kan holdes ansvarlig for ulykker eller
fejl, der opstår som et resultat af brugen af en forfalsket batteripakke. Vi anbefaler
derfor den originale Panasonic-batteripakke, så du altid bruger et sikkert produkt.
• Anvend medfølgende oplader og batteri.
„„
Opladning
• Ved levering af kameraet er batteriet ikke opladet. Oplad batteriet inden brug.
• Oplad batteriet i opladeren indendørs.
• Det anbefales at oplade batteriet ved en temperatur på mellem 10 °C og 30 °C.
(Batteritemperaturen skal være den samme.)
Sæt batteriet i kameraet, og sørg for, at det vender
rigtigt.
- 10 -
Forberedelse

Tilslut opladeren til en stikkontakt.
Plugin-type
• Opladningen starter, når [CHARGE]-indikatoren A
lyser grønt.
Indgangstype

„„
[CHARGE]-indikator
Lyset er tændt: Opladning
Lyset er slukket:Opladningen er færdig (tag opladeren ud af stikkontakten, og sæt
batteriet i kameraet, når opladningen er færdig.)
• Når [CHARGE]-lampen blinker
––Batteriets temperatur er for høj eller for lav. Det anbefales at genoplade batteriet ved
en omgivende temperatur på mellem 10 °C og 30 °C.
––Opladerens eller batteriets poler er snavsede. Aftør dem med en tør klud.
- 11 -
Forberedelse
„„
Opladningstid
Opladningstid
(når der oplades et helt afladet batteri)
Medfølgende batteri
Valgfrit batteri
Cirka 115 min
Cirka 120 min
„„
Batteriindikation
Batteriindikationen vises på LCD-skærmen. (Kun, når batteriet benyttes)
• Hvis indikatoren blinker, skal du oplade eller udskifte batteriet.
Bemærk!
• Det kan tage længere tid at oplade batteriet ved høje eller lave temperaturer, eller hvis
batteriet ikke har været benyttet i lang tid.
• Batteriet bliver varmt under opladningen eller umiddelbart efter, at opladningen er
færdig.
• Batteriet kan oplades, selv om det stadig er lidt opladet, men det anbefales ikke, at
batteriet oplades for at fylde op, mens det er opladet. (Der kan forekomm opsvulmning.)
• Batteriet bliver afladet, hvis det ikke benyttes i længere tid ad gangen.
• Hvis brugstiden bliver meget kort, er batteriets levetid udløbet. Køb et nyt batteri.
• Der må ikke være metalgenstande (f.eks. clips) i nærheden af kontaktfladerne på
el-stikket. Der kan opstå en brand og/eller elektrisk stød på grund af kortslutning
eller den varme, der udvikles.
- 12 -
Forberedelse
Omtrentlig driftstid og antal billeder, der kan optages
„„
Batteriets levetid (efter CIPA-standarden i normal billedfunktion)
DMC-FP7
DMC-FP5
Medfølgende
batteri
Valgfrit
batteri
Medfølgende
batteri
Valgfrit
batteri
Kapacitet
660 mAh
680 mAh
660 mAh
680 mAh
Antal mulige billeder
Cirka 240
billeder
Cirka 245
billeder
Cirka 260
billeder
Cirka 265
billeder
Optagetid
Cirka 120
min
Cirka 122
min
Cirka 130
min
Cirka 132
min
Optageforhold efter CIPA-standard
CIPA er en forkortelse af [Camera & Imaging Products Association].
• Temperatur: 23 °C / Luftfugtighed: 50% relativ luftfugtighed, når der er tændt for LCDskærmen.
• Brug af Panasonic SD-memorykort (32 MB).
• Brug af det medfølgende batteri.
• Med optagestart 30 sekunder efter, at kameraet tændes. (Når den optiske
billedstabiliseringsfunktion er angivet til [ON].)
• Med optagelse hver 30. sekund, med fuld blitz for hvert andet billede.
• Med zoomgrebet roteret fra Tele til Vidvinkel eller omvendt for hver optagelse.
• Sluk for kameraet for hver 10 optagelser, og lad det være slukket, indtil batteriet er
nedkølet.
¼¼
Antallet af mulige billeder varierer afhængigt af optagelsesintervallet. Hvis
optagelsesintervallet bliver længere, reduceres antallet af mulige billeder. [Hvis
du f.eks. tager ét billede hvert andet minut, reduceres antallet af billeder til cirka
en fjerdedel af det antal billeder, der er angivet ovenfor (baseret på optagelse af ét
billede hvert 30. sekund).]
„„
Afspilning
Afspilningstid
Medfølgende batteri
Valgfrit batteri
Cirka 200 min
Cirka 205 min
Bemærk!
• Driftstiden bliver kortere, og antallet af billeder, der kan optages, reduceres i følgende
tilfælde.
––Du befinder dig på et sted med lave temperaturer (et skisportssted osv.)
––[LCD-funktion] benyttes
––Blitzen eller zoomfunktionen bruges ofte.
- 13 -
Forberedelse
Isætning og fjernelse af kortet (ekstraudstyr) / batteriet
• Kontrollér, at kameraet er slukket.
• Det anbefales at bruge et Panasonic-kort.
Skub udløserarmen i retning af [OPEN], og
åbn kort / batteridækslet.
• Man skal altid anvende originale
Panasonicbatterier.
• Ved brug af andre typer batterier kan vi ikke
garantere for produktets kvalitet.
Sæt batteriet og kortet helt ind.
Batteri:Kontroller, at det vender rigtigt,
og skub det ind mod enden,
indtil der høres en klikkende lyd.
Kontroller derefter, at batteriet er
låst fast med håndtaget A.
Kort:Kontroller, at det vender rigtigt,
og sæt det helt ind, indtil det
klikker på plads.
B: Undgå at berøre kontaktfladerne!
Vend denne side mod LCD-siden.
„„
Fjernelse
Batteri:Træk håndtaget A i mærkets retning ([).
Kort:
Skub på midten af kortet.
Luk kort / batteridækslet, og skub udløserarmen i retning af [LOCK].
- 14 -
Forberedelse
Bemærk!
• Fjern batteriet efter brug.
• Før du fjerner kortet eller batteriet, skal du slukke for kameraet og vente på, at “LUMIX”displayet forsvinder på LCD-skærmen. (I modsat fald virker denne enhed muligvis ikke
længere korrekt, og kortet kan blive beskadiget, eller de optagne billeder kan gå tabt.)
„„
Brug af en lysnetadapter (ekstraudstyr) og jævnstrømskobler (ekstraudstyr) i
stedet for batteri
Lysnetadapteren (ekstraudstyr) kan kun benyttes sammen med den tilhørende
Panasonic jævnstrømskobler (ekstraudstyr). Lysnetadapteren (ekstraudstyr) kan
ikke benyttes alene.
1 Åbn kort / batteridækslet.
2 Indsæt jævnstrømskobleren i den rigtige retning.
3 Åbn dækslet til jævnstrømskobleren A.
• Skub dækslet til jævnstrømskobleren op indefra
med kort / batteridækslet.
4 Luk kort / batteridækslet.
• Kontrollér, at kort / batteridækslet er lukket.
5 Sæt lysnetadapteren i en stikkontakt.
6 Forbind lysnetadapteren B til [DC IN]-stikket C på
jævnstrømskobleren.
D Justér mærkerne, og indsæt.
• Sørg for, at du kun bruger lysnetadapteren og
jævnstrømskobleren til dette kamera. Hvis du bruger
andet udstyr, kan det medføre en beskadigelse.
Bemærk!
• Brug altid en original Panasonic lysnetadapter (ekstraudstyr).
• Ved brug af en lysnetadapter skal du benytte det lysnetkabel, der følger med
lysnetadapteren.
• Sørg for at tage lysnetadapteren ud, når du åbner kort / batteridækslet.
• Hvis lysnetadapteren og jævnstrømskobleren ikke er nødvendige, skal de fjernes fra
digitalkameraet. Hold dækslet til jævnstrømskobleren lukket.
• Læs brugervejledningen til lysnetadapteren og jævnstrømskobleren.
- 15 -
Forberedelse
Om den indbyggede hukommelse / kortet
Når kortet er sat i, bliver billeder gemt på kortet. Hvis der ikke er isat et kort, bliver billeder
gemt i den indbyggede hukommelse [1].
Indbygget hukommelse
Du kan kopiere de optagne billeder til et kort. (P104)
Hukommelsesstørrelse: Cirka 70 MB
Film, der kan optages: Kun QVGA (320 × 240 pixel)
Den indbyggede hukommelse kan anvendes som midlertidig opbevaringsenhed, når
kortet bliver fuldt.
• Adgangstiden på den indbyggede hukommelse kan være længere end adgangstiden på
kortet.
•
•
•
•
Kort
Følgende kort, der overholder SD-videostandarden, kan bruges sammen med dette
kamera.
(Disse kort er angivet som kort i teksten.)
Korttyper, der kan
bruges sammen med
dette kamera
SD-memorykort
(8 MB til 2 GB)
SDHC-memorykort
(4 GB til 32 GB)
SDXC-memorykort
(48 GB, 64 GB)
Bemærkninger
• SDHC-memorykort kan bruges sammen med udstyr,
der er kompatibelt med SDHC-memorykort eller SDXCmemorykort.
• SDXC-memorykort kan kun bruges sammen med udstyr,
der er kompatibelt med SDXC-memorykort.
• Kontroller, at din PC og andet udstyr er kompatibel, når du
bruger SDXC-memorykort.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Andre kort end kort med ovenstående kapacitet kan ikke benyttes.
• Det anbefales at benytte et kort med en SD-hastighedsklasse på “Class 6” eller højere
til optagelse af film.
¼¼
SD-hastighedsklassen er hastighedsstandarden for efter hinanden følgende
skrivninger.
(Eksempel) Class 6
• Du kan få bekræftet de seneste oplysninger på følgende webside.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Dette websted er kun på engelsk.)
- 16 -
Forberedelse
„„
Ved adgang til den indbyggede hukommelse eller kortet
Adgangsindikatoren lyser rødt.
[2] (Indbygget hukommelse) / [3] (Kort)
Når den lyser, udføres der handlinger som skrivning/læsning af billeder, sletning
eller formatering. Du må ikke slukke for strømmen eller fjerne batteriet, kortet eller
lysnetadapteren (valgfrit).
Desuden må man ikke udsætte kameraet for rystelser, stød eller statisk elektricitet.
Adgangshandlingen kan blive stoppet undervejs. Data kan blive beskadiget, eller der kan
opstå fejlfunktion.
Bemærk!
• Hvis skrivebeskyttelsestappen A er indstillet på [LOCK]-positionen, er det
ikke muligt at skrive eller slette data eller udføre formatering. Skrive-, sletteog formateringsfunktionen gendannes, når kontakten sættes tilbage til den
oprindelige stilling.
• Dataene i den indbyggede hukommelse eller på kortet kan blive beskadiget
eller gå tabt på grund af elektromagnetiske bølger, statisk elektricitet eller en fejlfunktion
af kameraet eller kortet. Det anbefales at gemme vigtige data på PC’en eller andetsteds.
• Formatér ikke kortet på PC’en eller andet udstyr. Formatér det kun på kameraet for at
sikre, at det fungerer korrekt. (P45)
• Opbevar memorykortet uden for børns rækkevidde for at forhindre, at de sluger det.
- 17 -
Forberedelse
Indstilling af dato / klokkeslæt (Tidsindstilling)
• Uret er ikke indstillet, når kameraet leveres.
Åbn objektivdækslet.
• Der tændes for kameraet.
• Gå til trin 4, hvis skærmen til valg af sprog ikke vises.
Peg på ikonet til sprogvalg på skærmen.
Vælg sproget.
• Meddelelsen [Indstil uret] vises.
Peg på [Indstil ur].
- 18 -
Forberedelse
Peg på de elementer, du vil indstille
(År / Måned / Dag / Timer / Minutter), og
indstil ved hjælp af [e] / [r].
Aq
Bw
A : Tid på hjemegnen
B : Tid ved rejsemålet
• Du kan fortsætte med at ændre indstillingerne
ved at pege på [e] / [r] flere gange.
• Peg på [:] for at annullere indstillingen af
dato og klokkeslæt uden at indstille datoen og klokkeslættet.
Sådan indstilles visningsrækkefølgen og
tidsvisningsformatet.
• Peg på [Format] for at få vist
indstillingsskærmen, hvor du kan indstille
visningsrækkefølgen og tidsvisningsformatet.
• Vælg enten [24 h] eller [AM/PM] for
tidsvisningsformatet.
• Når [AM/PM] er valgt som tidsvisningsformat, vises midnat som AM 12:00, og
middag vises som PM 12:00. Dette visningsformat er almindeligt i USA og andre
steder.
Peg på [Indst.].
Peg på [Indst.].
Ændring af urets indstillinger
Vælg [Indstil ur] i menuen [Optag] eller [Indstilling]. (P39)
• Kan ændres i trin 5 og 6 for at indstille uret.
• Urets indstilling bevares i 3 måneder ved brug af det indbyggede urbatteri, selv
uden batteriet. (Efterlad det opladede batteri i enheden i 24 timer for at oplade det
indbyggede batteri.)
Bemærk!
• Hvis uret ikke indstilles, kan den korrekte dato ikke udskrives, når du printer tekst eller
datoen på billederne ved hjælp eller beder en fotohandler om at udskrive billederne.
• Hvis uret indstilles, kan den korrekte dato udskrives, også selvom datoen ikke vises på
kameraets skærm.
- 19 -
Grundlæggende
Optagerækkefølge
Åbn objektivdækslet.
Der tændes for kameraet i optagefunktion. (Optagelse er
mulig med denne funktion.)
A Lukkerknap
Vælg optagefunktion.
1 Peg på [w1].
2 Peg på tilstandsikonet.
• Beskrivelsen vises efter den første berøring.
• I afspilningsfunktion skal du først pege
på [1] for at skifte til optagefunktion og
derefter udføre 1.
„„
Liste over [Optag]-funktioner
4 Intelligent Auto-funktion (P22)
Motiverne optages ved brug af de indstillinger, som automatisk vælges af kameraet.
1 Normal billedfunktion (P26)
Motiverne optages ved brug af dine egne indstillinger.
< Kosmetikfunktion (P59)
Tager et billede, idet der justeres for hudteksturen.
5 Scenefunktion (P60) / / Min scene (P61)
Denne funktion gør det muligt at tilpasse billedet til den scene, der optages.
6 Filmfunktion (P34)
Denne funktion gør det muligt at optage film med lyd.
- 20 -
Grundlæggende
Tag billedet.
Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille fokus, og tryk derefter lukkerknappen
helt ned for at tage et billede. (Se P22 for at få yderligere oplysninger.)
Luk objektivdækslet.
Der slukkes for kameraet.
• Du kan også slukke for kameraet ved at trykke på kameraets ON / OFF-knap.
„„
Sådan vises de optagede billeder
Peg på [9]. (Se P31 for at få yderligere oplysninger.)
• Peg på [1] for at komme tilbage til optagefunktion.
Tip til, hvordan du tager gode billeder
• Sørg for at fastgøre håndremmen, når du bruger kameraet,
så du ikke taber det.
• Hold kameraet forsigtigt med begge hænder, hold armene
stille langs siden og stå med fødderne en smule adskilt.
• Pas på ikke at bevæge kameraet, når du trykker på
lukkerknappen.
• Dæk ikke for blitzen A, AF-hjælpelampen C eller
mikrofonen B med fingrene eller andre genstande.
• Rør ikke objektivets front.
Sådan tændes og slukkes kameraet
• Du kan bruge objektivdækslet E eller kameraets ON /
OFF-knap D til at tænde og slukke for kameraet.
„„
Når der er slukket for strømmen, og objektivdækslet er nede.
Tryk på og hold kameraets ON / OFF-knap.
Der tændes for kameraet i optagefunktion.
• Hvis du trykker på og holder kameraets ON / OFF-knap, mens objektivdækslet blokerer
for objektivet, vises meddelelsen [Åbn objektivdækslet]. Tryk objektivdækslet ned.
- 21 -
Grundlæggende
[Optag]-funktion: 4
Sådan optages billeder ved hjælp af den
automatiske funktion (4: Intelligent Auto-funktion)
Kameraet finder de mest relevante indstillinger, der passer til
motivet og optageforholdene. Vi anbefaler denne funktion for
begyndere og for de, som vil bevare indstillingerne i kameraet,
så de let kan tage billeder.
A Lukkerknap
• Følgende funktioner aktiveres automatisk:
––Scenedetektering / [Stabilisering] / [Intellig. ISO] /
Ansigtsgenkendelse / [Int.kontrast] / Digital korrektion af
røde øjne / Kompensering for baglys / [I. opløsning] / Intelligent zoom
Peg på [w1] i optagefunktion.
• I afspilningsfunktion skal du først pege
på [1] for at skifte til optagefunktion og
derefter pege på [w1].
Peg på [4].
Tryk lukkerknappen halvt ned (tryk
let) for at indstille fokus.
1
• Fokusindikationen 1 (grøn) lyser, når der
er indstillet fokus på motivet.
• AF-området 2 vises omkring motivets
ansigt ved hjælp af funktionen til
ansigtsgenkendelse. Men det kan også
vises på det sted på motivet, der er
2
indstillet fokus på.
• Fokusområdet er 10 cm (Vidvinkel) / 50 cm (Tele) til 7.
• Den maksimale afstand for nærbilleder (den korteste afstand, motivet kan tages
fra) varierer afhængigt af zoom-forstørrelsen.
Tryk lukkerknappen helt ned (tryk den længere ned) for at
tage billedet.
• Du kan også tage billeder ved hjælp af Touch udløs-funktionen (P29).
- 22 -
Grundlæggende
„„
Når der tages billeder med blitz (P51)
• Når [w] er valgt, indstilles [w], [e], [r] eller [{] afhængigt af motivets type
eller lysstyrke.
• Hvis [e] eller [r] er valgt, aktiveres digital korrektion af røde øjne.
• Lukkerhastigheden bliver langsommere under [r] eller [{].
• Hvis blitzen ikke anvendes, skal du vælge [o].
Scenedetektering
Når kameraet identificerer den optimale scene, vises det relevante ikon for scenen med
blåt i 2 sekunder, hvorefter farven ændres til rødt som normalt.
4 " 3 [i-Portræt]
4 [i-Landskab]
2 [i-Makro]
5 [i-Natportræt]
• Kun, hvis [w] er valgt
1 [i-Natlandskab]
7 [i-Solnedgang]
• [4] indstilles, hvis ingen af scenerne er optimale, og standardindstillingerne anvendes.
• Hvis [3] eller [5] er valgt, detekterer kameraet automatisk en persons ansigt og
indstiller fokus og eksponering (Ansigtsgenkendelse).
• Hvis der f.eks. anvendes et stativ, og kameraet har bedømt, at kamerarystelserne er
minimale, når scenefunktionen er identificeret som [1], indstilles lukkerhastigheden til
maks. 8 sekunder. Pas på ikke at flytte kameraet, når du tager billederne.
- 23 -
Grundlæggende
Bemærk!
• På grund af betingelser som f.eks. nedenstående identificeres der muligvis en anden
scene til samme motiv.
––Betingelser for motiv: Når ansigtet er lyst eller mørkt, motivets størrelse, motivets farve,
afstanden til motivet, motivets kontrast, når motivet bevæger sig
––Optageforhold: Solnedgang, solopgang, under forhold med dårlig belysning, når
kameraet rystes, ved anvendelse af zoom
• For at opnå de bedste resultater anbefales det at tage billederne i den korrekte
optagefunktion.
• Kompensering for baggrundslys
Baggrundslys henviser til det lys, der kommer bag fra et motiv.
I sådanne tilfælde bliver motivet mørkt, så denne funktion kompenserer for
baggrundslyset ved automatisk at gøre hele billedet lysere.
Sporing af motiver i bevægelse og fokusering (AF Tracking)
Du skal blot pege på skærmen for at indstille fokus på det sporede motiv og
justere eksponeringen. Kameraet fortsætter med at fokusere på motivet og justere
eksponeringen, også selv om motivet bevæger sig.
1 Peg på det motiv, du vil indstille fokus på, på
skærmen.
• AF-området (AF Tracking-ramme) vises med gult, og
kameraet bestemmer den bedst egnede scene.
• Peg på [T] for at annullere AF Tracking.
2 Tryk lukkerknappen halvt ned for at fastfryse fokus, og tryk
derefter lukkerknappen helt ned for at tage et billede.
Bemærk!
• Annuller Touch udløs-funktionen (P29) først. (De kan ikke benyttes samtidigt.)
• Læs bemærkningen vedrørende AF Tracking på side 81.
- 24 -
Grundlæggende
Indstillinger i Intelligent Auto-funktion
[Optag]-funktionsmenuen
––[Blitz] / [Selvudløser] / [Billedstr.] / [Burst] / [Farvefunkt.]
• [Farvefunkt.] kan vælge farveeffekterne [STD.], [Happy], [B/W] eller [SEPIA].
Hvis [Happy] er valgt, er det muligt automatisk at tage et billede med et højere
glansniveau for farvestyrke og livagtighed.
¼¼
De indstillinger, som kan vælges, er forskellige fra de andre [Optag]-funktioner, som
benyttes.
[Indstilling]-menuen
––[Indstil ur] / [Verdenstid] / [Bip] / [Sprog] / [O.i.s. demo]
Andre elementer i menuen [Indstilling], der ikke vises, kan angives i normal billedfunktion
osv.
• Indstillingerne for følgende elementer er faste.
Element
Indstillinger
[LCD-funktion] (P43)
[Auto power LCD]
[Auto sluk] (P43)
[5 MIN.]
[Autovisning] (P44)
[2 SEC.]
[Følsomhed] (P77)
[,] (Intelligent ISO)
(Den maksimale ISO-følsomhed: ISO1600)
[Hvidbalance] (P78)
[AWB]
[AF-funktion] (P79)
3 (Indstil på [9], når der ikke kan registreres et
ansigt)
[Int.kontrast] (P82)
[ON]
[I. opløsning] (P82)
[i.ZOOM]
[AF-hj. lampe] (P85)
[ON]
[Fjern rød-øje] (P85)
[ON]
[Stabilisering] (P86)
[ON]
• Følgende funktioner kan ikke anvendes.
––[Eksponering] / [Digital zoom]
- 25 -
Grundlæggende
[Optag]-funktion: 1
Sådan optages billeder med dine foretrukne
indstillinger (1: Normal billedfunktion)
Kameraet indstiller automatisk lukkerhastighed og blændeværdi i henhold til motivets
lysstyrke. Du kan tage billeder med større frihed ved at skifte de forskellige indstillinger i
[Optag]-menuen.
Peg på [w1] i optagefunktion.
• I afspilningsfunktion skal du først pege på [1] for at skifte til optagefunktion og
derefter pege på [w1].
Peg på [1].
Ret AF-området på det punkt, du vil fokusere på.
Tryk lukkerknappen halvt ned for at
indstille fokus.
• Fokusområdet er 50 cm til 7.
• Hvis der skal tages billeder tættere på, skal
du se under “Optagelse af nærbilleder” (P55).
• Det er muligt at justere fokus eller
eksponering ved hjælp af Touch AF/AEfunktionen (P30).
Tryk lukkerknappen helt ned for at tage billedet.
• Du kan også tage billeder ved hjælp af Touch udløs-funktionen (P29).
- 26 -
Grundlæggende
Bekræftelse af optageoplysninger som f.eks. fokusering og lukkerhastighed
A
B
Når motivet er i
fokus
Når motivet ikke
er i fokus
Fokusindikation
Til
Blinker
AF-område
Hvid"Grøn
Hvid"Rød
Lyd
Bipper 2 gange
Bipper 4 gange
Fokus
C
D
EFG
A Fokusindikation
B AF-område (normal)
C AF-område (ved brug af Digital zoom, eller når det er mørkt)
D Fokusområde1
E ISO-følsomhed
F Blændeværdi2
G Lukkerhastighed2
1
Det område, der kan optages (område, der kan fokuseres på), vises under zoomfunktionen.
2
Hvis korrekt eksponering ikke kan opnås, vises det med rødt.
(Det vises dog ikke med rødt, hvis du anvender blitz.)
Når motivet ikke er i fokus (f.eks. når det ikke er i midten af
billedsammensætningen)
1 Ret AF-området mod motivet, og tryk derefter lukkerknappen halvt ned for at
indstille fokus og eksponering.
2 Hold lukkerknappen trykket halvt nede, og flyt kameraet, efterhånden som du
sammensætter billedet.
• Du kan afprøve handlingerne i trin
1 gentagne gange, før du trykker
lukkerknappen helt ned.
• Du kan også pege på skærmen for at
justere fokus og eksponering.
(Touch AF/AE, P30)
Det anbefales, at du bruger funktionen til ansigtsgenkendelse, når du tager billeder
af personer. (P80)
„„
Motiv og optageforhold, som er vanskelige at stille fokus på/efter
• Motiver i hurtig bevægelse, meget lyse motiver eller motiver uden kontrast
• Når displayet viser det område, der kan optages, med rødt
• Ved optagelse af motiver gennem vinduer eller i nærheden af skinnende genstande
• Når det er mørkt, eller når der opstår rystelser
• Når kameraet er for tæt på motivet, eller når man tager et billede af motiver tæt på og
langt væk samtidigt
- 27 -
Grundlæggende
Sådan undgår man rystelser (kamerarystelser)
Når alarmen for rystelser [0] vises, skal man anvende [Stabilisering] (P86), et stativ
eller selvudløseren (P57).
• Lukkerhastigheden mindskes især i følgende tilfælde. Hold kameraet i ro fra det øjeblik,
lukkerknappen trykkes ned, til det øjeblik, hvor billedet vises på skærmen. Det anbefales
at bruge et stativ.
––Langsom synk. / Reduktion af røde øjne
––I [Panorama assist], [Natportræt], [Natlandskab], [Fest], [Levende lys], [Stjernehimmel],
[Fyrværkeri] eller [Høj dynamisk] i scenefunktion
Retningsvisningsfunktion
Billeder, som er optaget med kameraet lodret, afspilles lodret (roteret). (Kun, hvis [Roter
bill.] (P45) er indstillet)
• Retningsvisningsfunktionen virker muligvis ikke korrekt, hvis optagelsen udføres med
kameraet pegende opad eller nedad, når det holdes lodret.
• Film, der er taget med kameraet holdt lodret, vises ikke lodret.
- 28 -
Grundlæggende
[Optag]-funktion: 4 1 < 5 /
Sådan udløser du lukkeren ved at pege på skærmen
(Touch udløs-funktion)
Hvis du peger på det motiv på skærmen, der skal optages, kan du automatisk indstille
fokus og udløse lukkeren.
• Touch AF/AE (P30) eller AF Tracking (P24) kan ikke benyttes samtidigt.
Peg på [Q].
[R]: Touch udløs-optagelse er aktiveret
[Q]: Touch udløs er annulleret
Peg på det motiv, du vil fokusere på.
A Det område, der kan fokuseres på ved hjælp af
Touch udløs.
• Det AF-område, du peger på, vises, og der tages
automatisk et billede, når der er indstillet fokus på
det.
• Der kan muligvis ikke indstilles fokus i udkanten af
A
skærmen, så det ikke er muligt at tage et billede.
Det øverste højre område reagerer ikke på betjeningen af pegefeltet, eftersom din
finger ofte peger på dette område, når du holder kameraet.
„„
Sådan tages flere billeder efter hinanden
Så længe [R] vises, tages der automatisk billeder, hver gang du peger på skærmen.
„„
Sådan annulleres Touch udløs-funktionen
Peg på [R]. ([Q] vises.)
Bemærk!
• Den indstilling for touch udløs, der er foretaget, bliver gemt, når der slukkes for
kameraet.
- 29 -
Grundlæggende
[Optag]-funktion: 4 1 < 5 /
Sådan justeres fokus og eksponering ved at pege
på skærmen (Touch AF/AE)
Du kan justere fokus og eksponering ved at pege på det motiv, der skal optages. Dette er
for eksempel nyttigt, når det pågældende motiv ikke er i midten af skærmbilledet.
Hvis [7] er indstillet for [AF-funktion], eller Intelligent Auto-funktionen benyttes, fungerer
AF Tracking samtidigt, og kameraet bliver ved med at fokusere ved at spore bevægelsen
af det motiv, der blev peget på.
• Annuller Touch udløs-funktionen (P29) først.
Peg på det motiv, du vil fokusere på.
• AF-området vises på den position, der blev peget
på, og fokus og eksponering justeres.
• Når AF Tracking er aktiv, følger kameraet motivets
bevægelse, og AF-området flytter sig.
• Peg på [T] for at annullere Touch AF/AE.
Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille fokus, og tryk derefter
lukkerknappen helt ned for at tage et billede.
Bemærk!
• Hvis du peger på kanten eller på det øverste højre område af skærmen, bliver AFområdet muligvis ikke indstillet.
• I intelligent Auto-funktion bestemmer kameraet den bedst egnede scene til det motiv,
der peges på.
- 30 -
Grundlæggende
[Afspil]-funktion: 5
Afspilning af billeder ([Afspil normal])
Hvis kortet indsættes, bliver billederne på kortet afspillet. Hvis ikke, afspilles billederne i
den indbyggede hukommelse.
Peg på [9] i optagefunktion.
• Når du peger på [9] i optagefunktion,
går kameraet automatisk i normal
afspilningsfunktion.
Spol billedet frem eller tilbage ved at
trække (P8) skærmen vandret.
A
B
Frem:
Træk fra højre mod venstre
Tilbage: Træk fra venstre mod højre
A Filnummer
B Billednummer
• Hastigheden af frem- og tilbagespolingen gennem
billeder ændrer sig afhængigt af afspilningsstatus.
• Hvis du fortsætter med at pege på højre og venstre kant, når du har skiftet
billede, kan du skifte billeder hurtigt efter hinanden. (Billederne vises i reduceret
størrelse.)
Bemærk!
• Dette kamera opfylder DCF-standarderne “Design rule for Camera File system”, som er
fastsat af JEITA “Japan Electronics and Information Technology Industries Association”
samt Exif “Exchangeable Image File Format”. Filer, som ikke opfylder DCF-standarden,
kan ikke afspilles.
- 31 -
Grundlæggende
Visning af flere skærme (multiafspilning)
Peg på [[] for at skifte til
12-skærmsvisningen.
• Hver gang du peger, ændres visningsmetoden.
[9] 1 skærm, [[] 12 skærme, []] 30 skærme,
[t] Kalender (P90)
• Du kan også skifte ved at flytte zoomgrebet til [6]
(W) eller [7] (T).
• Du kan skifte skærm ved at trække skyderen A op
eller ned (P8).
• Du kan skifte skærm gradvist ved at trække
skærmen op eller ned.
• Billeder, der vises med [[], kan ikke afspilles.
- 32 -
A
Grundlæggende
Brug af afspilningszoom
Peg på den del, der skal forstørres.
1"2"4"8"16
• Du kan også forstørre billedet ved at flytte
zoomgrebet til [7] (T).
• Når du skifter forstørrelse, vises
zoomindikationen A i ca. 1 sekund.
• Jo mere et billede forstørres, desto dårligere
bliver kvaliteten.
A
Flyt den position, der skal vises, ved at trække med billedet (P8).
• Billedet gendannes til den oprindelige størrelse (1) ved at pege på [d].
• Du kan også reducere forstørrelsen ved at pege på [e] eller flytte zoomgrebet
til [6] (W).
Skift af afspilningsfunktionen
1 Peg på [w9] i afspilningstilstand.
• I optagefunktion skal du først pege på [9] for at
skifte til afspilningsfunktion og derefter pege på
[w9].
2 Peg på tilstandsikonet.
9 [Afspil normal] (P31)
Alle billederne afspilles.
8 [Slideshow] (P88)
Billeder afspilles fortløbende.
] [Filtreret visning]
; [Vælg kategori] (P91)
Billederne grupperes sammen i kategorier og afspilles.
z [Foretrukne] (P92)
Dine foretrukne billeder afspilles.
0 [Kalender] (P90)
Billeder afspilles efter optagelsesdato.
- 33 -
Grundlæggende
[Optag]-funktion: 6
Optagelse af film
Dette optager film med lyd. (Film kan ikke optages uden lyd.)
Peg på [w1] i optagefunktion.
Peg på [6].
A
Tryk lukkerknappen halvt ned for at
indstille fokus, og tryk den derefter
helt ned for at starte optagelsen.
B
A Tilgængelig optagetid
B Optagelsestilstand
C Forløbet optagetid
• Når du har trykket helt ned på
C
lukkerknappen, skal du slippe den igen
med det samme.
• Fokus og zoom fastsættes til, hvad de indstilles til, når optagelsen starter (den
første ramme).
Tryk lukkerknappen helt ned for at stoppe optagelsen.
Ændring af indstillinger for optagelseskvalitet
Vælg [Optage kval.] i optagelsesmenuen i filmfunktion. (P39)
Vælg elementet.
Element
Billedstørrelse
fps
Billedformat
a
1280 × 720 pixel
24 (DMC-FP7)
30 (DMC-FP5)
16:9
x
640 × 480 pixel
30
y
320 × 240 pixel
30
- 34 -
4:3
Grundlæggende
Bemærk!
• Blitz-indstillingen er fastsat til [o].
• Det anbefales at benytte et kort med en SD-hastighedsklasse på “Class 6” eller højere til
optagelse af film.
• Den tilgængelige optagetid, der vises på skærmbilledet, reduceres muligvis ikke jævnt.
• Afhængigt af korttypen vises kortadgangsindikationen muligvis i et stykke tid efter
filmoptagelsen. Dette er ikke en fejlfunktion.
• Når film, der er optaget med dette kamera, afspilles på andet udstyr, kan
kvaliteten af billeder og lyd blive forringet, eller filmene kan muligvis ikke afspilles.
Optageoplysningerne vises muligvis heller ikke korrekt.
• Dette kamera har forbedret lydkvalitet, så film, der er optaget med dette kamera,
kan ikke afspilles på ældre modeller af Panasonic digitalkameraer (LUMIX), som
er introduceret på markedet før juli 2008. (Dog kan film, som er optaget på tidligere
modeller, afspilles på dette kamera.)
• [AF-funktion] er fastsat til [9], og [Stabilisering] er fastsat til [ON].
• Du kan muligvis ikke optage i et kort stykke tid, efter at du har slået strømmen [ON], hvis
der anvendes et kort med høj kapacitet.
• Sammenlignet med still-billeder kan film have en smallere synsvinkel.
• Det anbefales, at du bruger et batteri med tilstrækkelig kapacitet eller lysnetadapteren
ved optagelse af film. (Hvis du anvender lysnetadapteren, skal du benytte
jævnstrømskobleren (ekstraudstyr) sammen med den.)
• Hvis der optages film ved hjælp af lysnetadapteren (ekstraudstyr), og strømforsyningen
afbrydes på grund af strømafbrydelse, eller hvis lysnetadapteren (ekstraudstyr) tages
ud af forbindelse osv., vil den film, der optages, ikke blive optaget.
- 35 -
Grundlæggende
[Afspil]-funktion: 5
Afspilning af film
Vælg filmikonet, og peg på [5] for at afspille.
A
A Filmfunktionsikon
B Tidspunktet for optagelsen af filmen
• Når afspilningen er startet, vises den forløbne afspilningstid
på skærmen.
For eksempel vises 8 minutter og 30 sekunder som
[8m30s].
B
„„
Handlinger, som udføres under afspilning af en film
Vis kontrolpanel ved at pege på skærmen.
• Hvis der ikke udføres en handling i cirka 2 sekunder, forsvinder betjeningsikonet.
[q/h] Afspil/Pause
[g]
Afslut
[y] Gå frem til det næste billede (under afspilning)
[t] Gå tilbage til det forrige billede (under afspilning)
[hq] Gå fremad ét enkeltbillede ad gangen (under pause)
[wh] Gå tilbage ét enkeltbillede ad gangen (under pause)
[4] [3] Juster lydstyrke
• Du kan også justere lydstyrken ved hjælp af zoomgrebet.
• Hvis du peger på det samme ikon igen under hurtig fremspoling [qq] / hurtig
tilbagespoling [ww], forøges hastigheden (ikonet ændres til [qqq] / [www].). Peg på
[q/h] for at vende tilbage til normal afspilning.
Bemærk!
• Filformatet af film, som kan afspilles med dette kamera, er QuickTime Motion JPEG.
• Hvis der anvendes et kort med høj kapacitet, kan tilbagespolingen være langsommere
end normalt.
• Hvis du vil afspille film, der er optaget ved hjælp af kameraet, på en PC, skal du benytte
“QuickTime”- eller “PHOTOfunSTUDIO”-softwaren på den medfølgende CD-ROM.
• Hvis du afspiller film, som er optaget med et andet kamera, kan billedkvaliteten være
forringet, eller billederne kan måske slet ikke afspilles.
- 36 -
Grundlæggende
[Afspil]-funktion: 5
Sletning af billeder
De billeder, som slettes, går tabt.
• Billeder i den indbyggede hukommelse eller på det kort, som afspilles, slettes.
For at slette et enkelt billede
Vælg det billede, der skal slettes, og peg
derefter på [4].
Peg på [Slet enkelt].
Peg på [Ja].
- 37 -
Grundlæggende
Sådan slettes flere billeder (op til 50) eller alle billederne
Peg på [4].
Peg på [Slet flere] eller [Slet alle].
• [Slet alle]: [Slet alle] " trin 5.
• Hvis du vælger [Slet alle undt. z], efter at du har valgt [Slet alle], bliver alle
billeder undtagen dem, der er angivet som foretrukne, slettet.

(Hvis [Slet flere] er valgt.)
Peg på det billede, der skal slettes.
(gentag dette trin)
• [b] vises på de valgte billeder. Peg igen for at
annullere indstillingerne.
Peg på [Udfør].
Peg på [Ja].
Bemærk!
• Sluk ikke for kameraet under sletningen. Brug et batteri med tilstrækkelig kapacitet eller
lysnetadapteren (ekstraudstyr) og jævnstrømskobleren (ekstraudstyr).
• Afhængigt af det antal billeder, der skal slettes, kan det tage lidt tid at slette billederne.
• Hvis billederne ikke overholder DCF-standarden, eller de er beskyttet, bliver de ikke
slettet, selv om [Slet alle] eller [Slet alle undt.z] er valgt.
- 38 -
Grundlæggende
Indstilling af menuen
Du kan bruge menuen til at vælge dine foretrukne optagelses- eller afspilningsfunktioner
eller til at angive grundlæggende indstillinger for kameraet.
Dette afsnit beskriver betjeningsmetoden gennem det eksempel at indstille [AF-funktion] i
optagelsesmenuen til [3] (Ansigtsgenkendelse).
Vælg normal billedfunktion.
1 Peg på [w1].
2 Peg på [1].
• Hvis du bruger afspilningsmenuen, skal du pege på
[9] for at skifte til afspilningstilstand.
Peg på [MENU].
Peg på menutypen (P40).
• I afspilningsfunktion kan du vælge
afspilningsmenuen i stedet for optagelsesmenuen.
- 39 -
Grundlæggende
„„
Menutype
1 Optagelsesmenu (kun i optagefunktion)
Når der optages med dine foretrukne indstillinger (P76 til P86)
• Farvetone, følsomhed, antal pixel osv. kan indstilles.
9 Afspilningsmenu (kun i afspilningsfunktion)
Når du afspiller eller bruger de optagede billeder (P95 til P104)
• Du kan redigere eller beskytte billeder, angive udskriftsindstillinger osv.
e Indstillingsmenu
Når du ændrer kameraets grundlæggende indstillinger med henblik på mere
praktisk brug (P42 til P46)
• Du kan foretage indstillinger som f.eks. at indstille uret, ændre biplyde for
betjening osv.
Peg på ikonet i menupunktet.
• Når du peger på ikonet i nogle få sekunder, vises
forklaringen.
• Hvis der er mange elementer at vælge imellem,
vises [w] og [q] i begge ender. Peg på og vis andre
elementer.
Peg på indstillingen.
• Når du peger på ikonet i nogle få sekunder, vises
forklaringen.
• Hvis der er mange elementer at vælge imellem,
vises [w] og [q] i begge ender. Peg på og vis andre
indstillinger.
• Afhængigt af elementer vises nogle indstillinger
muligvis ikke, eller de vises på en anden måde.
„„
Sådan lukkes menuen
Peg flere gange på [:], eller tryk lukkerknappen halvt ned.
Bemærk!
• Afhængigt af anvendelsesforholdene eller den valgte funktion er indstilling måske ikke
mulig, eller andre funktionsindstillinger kan have højere prioritet.
- 40 -
Grundlæggende
Nem fremvisning af ofte benytte menuer (Genvejsindstilling)
Du kan altid få vist dine foretrukne menuelementer på LCD-skærmen sammen med
optagelsesmenuen og afspilningsmenuen.
Der kan registreres op til 2 elementer for optagelsesmenuen og 2 elementer for
afspilningsmenuen.
„„
Sådan registreres menuelementet til genvejen
1 Vis optagelses- eller afspilningsmenuskærmen.
(Trin 1 til 3 i P39)
2 Peg på [Me].
• Beskrivelsen vises i 5 sekunder. (Peg på skærmen
for at lukke beskrivelsen.)
3 Tryk på og hold elementet for at registrere det, og
træk det derefter til placeringen i genvejsområdet
A.
A
„„
Sådan annulleres registreringen
Efter trin 1 og 2 ovenfor skal du trykke på og holde det ikon, der skal annulleres, og
derefter trække det væk fra genvejsområdet.
Bemærk!
• Afhængigt af optagefunktionen kan nogle elementer ikke benyttes, selv om de er
registreret.
- 41 -
Grundlæggende
Udfør disse indstillinger, hvis det er nødvendigt.
Om indstillingsmenuen
[Indstil ur], [Auto sluk] og [Autovisning] er vigtige elementer. Kontrollér deres indstillinger,
før du bruger disse funktioner.
For detaljerede oplysninger om, hvordan du vælger indstillingerne i menuen
[Indstilling], henvises til P39.
[Indstil ur]
Indstilling af dato / klokkeslæt.
• Se P18 for at få yderligere oplysninger.
Indstil klokkeslættet på din hjemegn og på rejsemålet.
[Verdenstid]
w [Rejsemål]:
Rejsemål
q [Hjemme]:
Din hjemegn
• Se P74 for at få yderligere oplysninger.
Indstil afrejsedato og hjemrejsedato for ferien.
[Rejsedato]
[Rejseindst.]:
[SET] / [OFF]
[Sted]:
[SET] / [OFF]
• Se P72 for at få yderligere oplysninger.
Nu kan du indstille bip- og lukkerlyden.
[Bip]
[Volume]
! [Bipniveau]:
[#] (Lav)
[$] (Høj)
["] (Slukket)
1 [Lukkervol.]:
[3] (Lav)
[4] (Høj)
[2] (Slukket)
% [Biptone]:
[&] / ['] / [(]
5 [Lukkerlyd]:
[6] / [7] / [8]
Justér højttalervolumen til et af de 7 niveauer.
• Når du tilslutter kameraet til et TV, ændres TV-højttalernes volumen ikke.
- 42 -
Grundlæggende
Disse menuindstillinger gør det lettere for dig at se LCDskærmen, når du er på steder, hvor det er meget lyst,
eller når du holder kameraet højt op over hovedet.
[LCD-funktion]
x [Auto power LCD]:
Lysstyrken justeres automatisk, afhængigt af hvor lyst
der er omkring kameraet.
c [Power LCD]:
LCD-skærmen bliver lysere og er nemmere at se, selv
om du tager udendørs billeder.
y [Høj vinkel]:
Det er lettere at se på LCD-skærmen, når du holder
kameraet over hovedet for at tage billeder.
[OFF]
• Lysstyrken af de billeder, der vises på LCD-skærmen, øges, så nogle af motiverne ser
muligvis lidt anderledes ud end på LCD-skærmen. Men dette påvirker ikke de optagne
billeder.
• LCD-skærmen vender automatisk tilbage til normal lysstyrke efter 30 sekunder, når du
optager i [Power LCD]-funktion. Tryk på en vilkårlig knap for at gøre LCD-skærmen lys
igen.
• I Intelligent Auto-funktion er indstillingen fastsat til [Auto power LCD].
• [Høj vinkel] annulleres, når der slukkes for strømmen manuelt eller med [Auto Sluk]
automatisk.
• Det antal billeder, der kan optages, reduceres i [LCD-funktion].
• [Auto power LCD] og [Høj vinkel] kan ikke vælges i afspilningsfunktion.
[Fokus ikon]
[Auto sluk]
Ændrer fokus-ikonet.
[h] / [i] / [j] / [k] / [l] / [m]
Hvis der ikke udføres en handling i et bestemt tidsrum,
slukkes der automatisk for kameraet.
[2 MIN.] / [5 MIN.] / [10 MIN.] / [OFF]
• Dette fungerer ikke i følgende tilfælde.
––Når du bruger lysnetadapteren
––Når du tilslutter til en PC eller en printer
––Når du optager eller afspiller film
––Under et diasshow
––Under en automatisk demonstration
• Indstillingen er fastsat i følgende tilfælde.
––[5 MIN.] i Intelligent Auto-funktion og [10 MIN.] under pause i Slideshow
- 43 -
Grundlæggende
Indstil den tid, billedet skal vises i, når du har taget det.
[Autovisning]
[1 SEC.] / [2 SEC.] / [HOLD] (Billederne vises, indtil der
trykkes på en af knapperne.) / [OFF]
• [Autovisning] aktiveres uanset indstillingen, når der benyttes [Højhast. burst], [Blitz burst]
og [Foto ramme] i scenefunktion og [Burst].
• I Intelligent Auto-funktion er autovisningsfunktionen fastsat til [2 SEC.].
• [Autovisning] fungerer ikke i filmfunktion.
[Nulstil]
Indstillingerne i menuen [Optag] og [Indstilling] nulstilles
til de oprindelige indstillinger.
• Når indstillingen [Nulstil] vælges under optagelse, udføres den handling, der nulstiller
objektivet, også samtidigt. Man kan høre, at objektivet kører, men dette er normalt og er
ikke en fejlfunktion.
• Når optagelsesindstillingerne nulstilles, nulstilles de følgende indstillinger også.
––Indstillingen for registrering til Min scene
• Når indstillingerne i menuen [Indstilling] nulstilles, nulstilles de følgende indstillinger
også.
––Indstillingerne for fødselsdag og navn for [Baby1] / [Baby2] og [Kæledyr] i
scenefunktion
––Indstillingerne for [Rejsedato] (afrejsedato, hjemrejsedato, sted)
––Indstillingen [Verdenstid]
• Mappenummeret og tidsindstillingen ændres ikke.
Indstil, så det svarer til det relevante
farvefjernsynssystem i hvert land.
(Kun i afspilningsfunktion)
[Udgang]
[k Videoudgang]
Indstil, så det svarer til udgangsmetoden for
farvefjernsyn i hvert land.
[NTSC] / [PAL]
[l TV-format]
[}]: Når du tilslutter til et 16:9-skærms TV
[+]: Når du tilslutter til et 4:3-skærms TV
• Dette virker, når AV-kablet er tilsluttet.
- 44 -
Grundlæggende
Med denne funktion kan du automatisk få vist billeder
lodret, hvis de blev optaget ved at holde kameraet
lodret.
[Roter bill.]
[F] (Indstilles automatisk til portrætretning)
[G] (Indstilles kun til portrætretning, når der vises på
TV)
[OFF]
[Version disp.]
Man kan se, hvilken version af firmwaren der er
installeret på kameraet.
[Formater]
Den indbyggede hukommelse eller kortet formateres.
Formateringen sletter alle data, og de kan ikke
gendannes, så kontrollér dataene nøje før formatering.
• Brug et batteri med tilstrækkelig kapacitet eller lysnetadapteren (ekstraudstyr) og
jævnstrømskobleren (ekstraudstyr) til formateringen. Kameraet må ikke slukkes under
formatering.
• Hvis der er isat et kort, er det kun kortet, der formateres. Fjern kortet for at formatere
den indbyggede hukommelse.
• Hvis kortet formateres på en PC eller andet udstyr, skal man formatere det en gang til
på kameraet.
• Det kan tage længere tid at formatere den indbyggede hukommelse end kortet.
• Kontakt det lokale servicecenter, hvis den indbyggede hukommelse eller kortet ikke kan
formateres.
- 45 -
Grundlæggende
Juster placeringen af pegefeltet, hvis der vælges noget
andet end det, du pegede på, eller betjeningen af
pegefeltet ikke reagerer.
[Kalibrering]
1 Peg på [Start].
2 Peg på det orange
[4]-mærke, der vises på
skærmen, i rækkefølge
med stylussen
(medfølger) (5 steder).
• Der vises en meddelelse, når placeringen er
indstillet.
• Luk menuen efter indstillingen.
• Kalibreringen bliver ikke udført, hvis den rigtige placering ikke pagede. Peg på
[4]-mærket igen.
[Sprog]
Angiv det sprog, der skal vises på skærmen.
• Hvis du ved et uheld indstiller et forkert sprog, skal du vælge [9] blandt menuikonerne
for at angive det ønskede sprog.
Det omtrentlige omfang af den rystelse, som kameraet
registrerer, vises (kun under optagelse). ([O.i.s. demo])
Kamerafunktionerne vises som slideshow. ([Auto
demo])
[Demo funktion]
[O.i.s. demo]
A Omfang af rystelse
B Omfang af rystelser
efter korrigering
A
B
[Auto demo]:
[ON] / [OFF]
• Stabiliseringsrunktionen skifter mellem [ON] og [OFF], hver pang du peger på
[Stabilisering] under [O.i.s. demo].
• [Auto demo] har ingen TV-udgang.
- 46 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Om LCD-skærmen
Peg på [DISP.] for at ændre indstillingen.
• Under afspilningszoom, når der afspilles film og under et
slideshow kan der kun vælges “Normal visning D” eller
“Ingen visning F”.

A
B
C

D
E
F
I optagefunktion
A Normal visning
B Ingen visning
C Ingen visning
(Optagereferencelinje)
I afspilningsfunktion
D Normal visning
E Visning med
optageoplysninger
F Ingen visning
Følgende ikoner forbliver vist, hvis du ikke udfører handlinger i et bestemt tidsrum.
I optagefunktion
––[Q] / [F] / [DISP.]
I afspilningsfunktion
––[4] / [DISP.]
¼¼
Bemærk!
• I [Foto ramme] i scenefunktion vises referencelinjen ikke.
„„
Optagereferencelinje
Reference til sammensætning (f.eks. balance) under optagelse.
- 47 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[Optag]-funktion: 4 1 < 5 / 6
Sådan tager du billeder med zoom
Brug af Optisk zoom / Brug af Udvidet optisk zoom (EZ) /
Brug af Intelligent zoom / Brug af Digital zoom
4x forstørrelse er mulig med Optisk zoom. Hvis optagepixelniveauet reduceres, aktiveres
Udvidet optisk zoom, der kan zoome op til 9,0x for DMC-FP7 eller 8,4x for DMC-FP5.
Hvis du vil zoome endnu tættere på, skal du benytte Intelligent zoom eller Digital zoom.
For at få motiverne tættere på (Tele)
Flyt zoomgrebet mod Tele (T).
For at få motiverne længere væk (Vidvinkel)
Flyt zoomgrebet mod Vidvinkel (W).
„„
Zoomtyper
Funktion
Optisk zoom
Udvidet optisk zoom (EZ)
4×
9,0× (DMC-FP7)
8,4× (DMC-FP5)
Billedkvalitet
Ingen forringelse
Ingen forringelse
Forhold
Ingen
Maksimal
forstørrelse
Billedstørrelsen medP(P76)
vælges.
Skærmdisplay
A [P] vises.
- 48 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Funktion
Maksimal
forstørrelse
Billed-kvalitet
Forhold
Intelligent zoom
Cirka 1,3× mere end Optisk zoom
eller Udvidet optisk zoom
Ingen synlig forringelse
Digital zoom
4× Optisk zoom, Udvidet optisk
zoom eller Intelligent zoom
Jo højere forstørrelsesniveau,
desto større forringelse.
[I. opløsning] (P82) i [Optag]-menuen [Digital zoom] (P83) i [Optag]er angivet til [i.ZOOM].
menuen er angivet til [ON].
Skærmdisplay
B [i.ZOOM] vises.
C Det digitale zoomområde vises.
• Når du bruger zoomfunktionen, vises et estimeret fokusområde sammen med
zoom-bjælkevisningen. (Eksempel: 0,5 m –7)
¼¼
Forstørrelsesniveauet varierer afhængigt af billedstørrelsen og indstillingen for
billedformat.
„„
Udvidet optisk zoom-funktion
Når der tages et billede med [C] (cirka 3 millioner pixel), bliver kun 3M (cirka 3 millioner
pixel) i midten af hele CCD-området (effektive pixel) beskåret til optagelse, hvilket gør det
muligt at oprette et billede med større zoomeffekt.
- 49 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Bemærk!
• Den angivne zoom-forstørrelse er en tilnærmelse.
• “EZ” er en forkortelse for “Extra Optical Zoom” (Udvidet optisk zoom).
• Den intelligente zoom anvender superopløsningsteknologi, der kan forøge
zoomforholdet uden nævneværdig forringelse af billedkvaliteten.
• Når man bruger den digitale zoom, anbefales det at bruge et stativ og
selvudløserfunktionen (P57) til at tage billeder.
• [I. opløsning] er fastsat til [i.ZOOM] i Kosmetikfunktion, Intelligent Auto-funktion eller
Scenefunktion. [i.ZOOM] kan ikke bruges i Filmfunktion eller Makro zoom.
¼¼
[i.ZOOM] kan ikke benyttes i [Høj følsomh.], [Højhast. burst], [Blitz burst] eller
[Hulkamera] i Scenefunktion.
• Den udvidede optiske zoom kan ikke anvendes i følgende tilfælde:
––I Makro Zoom-funktion
––I [Omdan], [Høj følsomh.], [Højhast. burst], [Blitz burst], [Hulkamera] eller [Foto ramme]
i scenefunktion
––I Filmfunktion
• [Digital zoom] kan ikke anvendes i følgende tilfælde:
––I [Omdan], [Høj følsomh.], [Højhast. burst], [Blitz burst], [Hulkamera], [Sandblæst] eller
[Foto ramme] i scenefunktion
––I Intelligent Auto-funktion
Zoom ved hjælp af pegefeltet
Peg på [F].
Zoomgrebet vises på LCD-skærmen.
Peg på [H] eller [G].
• Zoompositionen flyttes til [W]-enden eller [T]enden. Peg igen for at stoppe halvvejs.
• Træk med ikonet i midten for at zoome med
justering af hastigheden. ([L]: Langsomt, [H]:
Hurtigt)
• Zoomgrebet forsvinder, hvis der ikke udføres
en handling i cirka 5 sekunder.
A Justering af zoomhastighed
B Zoom til kanten
A
- 50 -
B
Avanceret (Optagelse af billeder)
[Optag]-funktion: 4 1 < 5 /
Optagelse af billeder med den indbyggede blitz
A Blitz
Dæk ikke for blitzen med fingrene eller med andre genstande.
Skift til passende blitzindstilling
Indstil blitzen, så den passer til optagelsen.
Vælg [Blitz] i optagelsesmenuen. (P39)
Vælg indstillingen.
- 51 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Element
Beskrivelse af indstillinger
q: AUTO
Blitzen udløses automatisk, når optageforholdene gør det
nødvendigt.
@:
AUTO /
Reduktion af
røde øjne
Blitzen udløses automatisk, når optageforholdene gør det
nødvendigt.
Blitzen udløses én gang før den egentlige optagelse for at reducere
fænomenet røde øjne (øjnene virker røde på billederne) og igen ved
selve optagelsen af billedet.
• Denne funktion kan anvendes, når der tages billeder af
personer i omgivelser med lav belysning.
Blitzen udløses hver gang, uanset optageforholdene.
t:
Blitz tvungen ON • Benyt denne indstilling, når motivet er baggrundsbelyst eller
under fluorescerende lamper.
`:
Tvungen rødøje
reduktion
[:
Langs.
sync. rødøje
reduktion
Hvis du tager et billede med et mørkt landskab i baggrunden,
nedsætter denne funktion lukkerhastigheden, når blitzen udløses,
så det mørke landskab i baggrunden bliver lyst. Samtidig reduceres
fænomenet røde øjne.
• Denne funktion kan anvendes til at tage billeder af personer
foran en mørk baggrund.
o:
Tvungen OFF
Blitzen udløses ikke under nogen optageforhold.
• Denne funktion kan anvendes, når der skal tages billeder på
steder, hvor blitz ikke er tilladt.
Blitzen aktiveres to gange. Motivet må ikke bevæge sig, før den anden blitz
aktiveres. Intervallet indtil den anden blitz afhænger af motivets lysstyrke.
¼¼
„„
Om digital korrektion af røde øjne
Hvis [Fjern rød-øje] (P85) er indstillet til [ON], og du vælger reduktion af røde øjne ([y],
[u], [i]), udføres digital korrektion af røde øjne, hver gang du bruger blitz.
Kameraet registrerer automatisk de røde øjne og korrigerer billedet. (Kun tilgængeligt, når
[AF-funktion] er indstillet til [3], og ansigtsgenkendelse er aktiveret)
• Under visse omstændigheder kan der ikke korrigeres for røde øjne.
• Når dette er indstillet til [ON], vises [:] på blitz-ikonet.
- 52 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
„„
Tilgængelige blitz-indstillinger i optagefunktion
De tilgængelige blitz-indstillinger afhænger af optagefunktionen.
(○: Tilgængelig, —: Ikke tilgængelig, ●: Startindstilling for scenefunktion)
4
1
<
q
l
e
r
h
t
y
u
i
o
p
a
q @
—
○
○
○
○
○
○
●
○
●
○
●
—
—
—
—
—
●
—
—
—
—
—
○
—
—
—
—
○
●
t
—
○
○
○
○
○
—
—
○
—
—
○
—
—
○
` [ o
—
—
○
—
—
○
—
—
○
—
—
○
—
—
○
—
—
○
—
—
●
—
—
●
—
—
○
—
●
○
—
—
●
—
—
●
○
●
○
○
○
●
—
—
○
s
d
f
z
x
g
c
v
b
n
m
j
^
k
q @
○
●
—
○
—
—
—
○
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
●
—
—
—
●
—
●
—
—
●
○
t
○
○
—
○
—
●
—
—
●
○
—
○
○
—
○
` [ o
—
—
○
—
—
●
—
—
●
—
—
●
—
—
●
—
—
—
—
—
●
—
—
●
—
—
○
—
—
○
—
—
●
—
—
○
—
—
○
—
○
●
—
—
○
[w] vises. [w], [e], [r] eller [{] indstilles afhængigt af motivtypen og
lysstyrken.
• Blitzindstillingen ændres muligvis, hvis optagefunktionen ændres. Angiv om nødvendigt
blitzindstillingen igen.
• Blitzindstillingen lagres i hukommelsen, selv om kameraet slukkes. Men blitzindstillingen
for scenefunktionen nulstilles til de oprindelige indstillinger, når der vælges en anden
scenefunktion.
• Blitzen fungerer ikke, når der optages film.
¼¼
„„
Det tilgængelige blitzområde, når [,] er angivet for ISO-følsomhed
• Det tilgængelige blitz-område er tilnærmelsesvist.
Vidvinkel
30 cm til 4,9 m
Tele
50 cm til 2,9 m
- 53 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
„„
Lukkerhastighed for hver blitz-indstilling
Blitzindstilling
Lukkerhastighed
(sek.)
Blitzindstilling
q
[
@
o
1/60 til 1/1600
Lukkerhastighed
(sek.)
1 til 1/1600
1 eller 1/4 til 1/1600
t
`
Lukkerhastigheden bliver maks. 1 sekund i følgende tilfælde.
––Når den optiske billedstabilisering er angivet til [OFF].
––Når kameraet har registreret, at der er næsten ingen rysten, og den optiske
billedstabilisering er indstillet.
• I Intelligent Auto-funktion ændres lukkerhastigheden afhængigt af den identificerede
scene.
• I scenefunktion er lukkerhastigheden forskellig fra tabellen ovenfor.
¼¼
Bemærk!
• Hvis blitzen kommer for tæt på et motiv, kan motivet virke forvrænget eller misfarvet af
varmen eller lyset fra blitzen.
• Når der tages billeder ud over blitzens kontrolområde, indstilles eksponeringen muligvis
ikke korrekt, og billedet kan derfor blive mørkt eller lyst.
• Når blitzen oplades, blinker blitz-ikonet rødt, og du kan ikke tage et billede, selv om du
trykker lukkerknappen helt ind.
• Hvidbalancen justeres muligvis ikke korrekt, hvis blitz-niveauet er utilstrækkeligt.
• Ved brug af [Blitz burst] i scenefunktion, eller når lukkerhastigheden er hurtig, er blitzeffekten muligvis utilstrækkelig.
• Det kan tage noget tid for at oplade blitzen, hvis du tager et billede flere gange. Tag først
billedet, når adgangsindikationen er forsvundet fra skærmen.
• Effekten af Reduktion af røde øjne er forskellig fra person til person. Effekten er muligvis
heller ikke så synlig, hvis motivet var langt væk fra kameraet, eller hvis personen ikke
kiggede mod kameraet ved udløsning af den første blitz.
- 54 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[Optag]-funktion: 1
Optagelse af nærbilleder
Vælg [Makro indst.] i optagelsesmenuen. (P39)

Vælg indstillingen.
• [a] Vises i AF-makrofunktionen, og [.] vises i Makro Zoom-funktion.
• Vælg [OFF] for at annullere.
AF makro
Med denne funktion kan du tage nærbilleder af et motiv, f.eks. når du tager billeder af
blomster. Du kan tage billeder af et motiv i en afstand på helt ned til 10 cm fra objektivet
ved at flytte zoomgrebet foroven til Vidvinkel (1×).
• Fokusområdet ændres trinvist.
„„
Fokusområde i AF-makrofunktion
50 cm
10 cm
- 55 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Makro zoom
Du kan tage et billede med den digitale zoom med op til 3×, mens du opretholder
afstanden til motivet for den ekstreme vidvinkelposition [10 cm].
• Fokusområdet er 10 cm til 7 i Makro Zoom-funktionen
uanset zoomindikationen.
• Zoomområdet vises med blåt. (Digitalt zoomområde A)
• Billedkvaliteten er dårligere end under normal optagelse.
• Makro zoom-funktion, hvis [7] i [AF-funktion] er indstillet.
• Følgende funktioner aktiveres ikke.
––Udvidet optisk zoom
––Intelligent zoom
A
Bemærk!
• Det anbefales at bruge et stativ og selvudløseren.
• Det anbefales at indstille blitzen på [o], når der tages nærbilleder.
• Hvis afstanden mellem kameraet og motivet er større end kameraets fokusområde, kan
der muligvis ikke fokuseres korrekt på billeder, selv om fokusindikationen lyser.
• Når et motiv er tæt på kameraet, bliver det effektive fokusområde betydeligt mindre. Man
vil derfor have svært ved at fokusere på motivet igen, hvis afstanden mellem kamera og
motiv ændres, efter at motivet er i fokus.
• Makrofunktionen prioriterer et motiv, som er tæt på kameraet. Hvis afstanden mellem
kameraet og motivet derfor er stor, tager det længere tid at indstille fokus på motivet.
• Når man tager billeder tæt på, kan opløsningen af billedets periferi blive lidt reduceret.
Dette er ikke en fejlfunktion.
- 56 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[Optag]-funktion: 4 1 < 5 /
Optagelse af billeder med selvudløser
Vælg [Selvudløser] i optagelsesmenuen. (P39)
Vælg indstillingen.
• Luk menuen efter indstillingen.
Tryk lukkerknappen halvt ned for
at indstille fokus, og tryk derefter
lukkerknappen helt ned for at tage et
billede.
• Selvudløserindikatoren A blinker, og
lukkeren aktiveres efter 10 sekunder (eller
2 sekunder).
• Hvis du peger på [Annul.], når
selvudløseren er indstillet, annulleres
selvudløserindstillingen.
Bemærk!
• Hvis der bruges et stativ eller lignende, er det hensigtsmæssigt at indstille selvudløseren
til 2 sekunder for at undgå de rystelser, der opstår, når lukkerknappen trykkes ned.
• Hvis du trykker lukkerknappen helt ned på én gang, fokuseres der automatisk på
motivet, lige inden billedet tages. På mørke steder blinker selvudløserindikatoren, og
den tændes eventuelt for at fungere som AF-hjælpelampe, så kameraet kan fokusere på
motivet.
• Det anbefales at bruge et stativ ved optagelse med selvudløseren.
• Antallet af mulige billeder under [Blitz burst] i scenefunktion er fastsat til 5.
• Selvudløseren kan ikke indstilles til 10 sekunder i [Selvportræt] i scenefunktion.
• Selvudløseren kan ikke indstilles under følgende forhold.
––I [Højhast. burst] i Scenefunktion
––Ved optagelse af film
- 57 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[Optag]-funktion: 1 < 5 / 6
Eksponeringskompensation
Benyt denne funktion, når du ikke kan opnå korrekt eksponering på grund af forskellen i
lysstyrke mellem motivet og baggrunden. Se på følgende eksempler.
Undereksponeret
Tilpas eksponeret
Overeksponeret

Kompensér eksponeringen mod
positiv.
Kompensér eksponeringen mod
negativ.
Vælg [Eksponering] i optagelsesmenuen. (P39)
Kompenser for eksponering ved at pege på
skyderen.
• Vælg [0 EV] for at vende tilbage til den oprindelige
eksponering.
Bemærk!
• EV er en forkortelse for [Exposure Value] (Eksponeringsværdi). Det henviser til den
mængde lys, som CCD modtager fra blændeværdien og lukkerhastigheden.
• Den indstillede eksponeringsværdi gemmes, selv om kameraet slukkes.
• Kompensationsværdien for eksponeringen begrænses afhængigt af motivets lysstyrke.
• Eksponeringskompensation kan ikke bruges i [Stjernehimmel] i scenefunktion.
- 58 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[Optag]-funktion: <
Optagelse af billeder med ændring af hudens
tekstur (<: Kosmetikfunktion)
Billeder kan optages med indstilling af hudens tekstur eller klarhed.
Peg på [w1] i optagefunktion.
Peg på [<].
Peg på elementet og effektivitetsgraden.
Element
[Blød hud]
[Naturlig hud]
[Sommerlook]
Indhold af justering
For at tage et billede med blød hud.
For at gengive hudens oprindelige skønhed.
For at gengive sund, solbrændt hud, f.eks. på stranden.
• Der kan vælges 3 niveauer af tydelighed for hver indstilling.
Peg på [OK].
„„
Sådan gendannes indstillingerne
Udfør trin 1 til 3.
Bemærk!
• Effekten bliver ikke anvendt, hvis der ikke detekteres nogen hudfarve.
• Kosmetikfunktionen lagres i hukommelsen, selv om kameraet slukkes.
• Følgende kan ikke angives, da kameraet automatisk justerer dem til den mest optimale
indstilling.
––[Følsomhed] / [Int.kontrast] / [I. opløsning] / [Farvefunkt.]
• Du kan bruge Touch udløs-funktionen (P29) eller Touch AF/AE (P30).
- 59 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[Optag]-funktion: 5 /
Optagelse af billeder, som passer til den scene,
der optages (5: Scenefunktion)
Når du vælger en scene, så den passer til motivet og optagelsesforholdene, finder
kameraet den optimale eksponering og farvetone for at opnå det ønskede billede.
Peg på [w1] i optagefunktion.
Peg på [5].
Peg på scenen for at indstille.
• Hvis du peger på [w] / [q], kan siden på
scenelisten blive skiftet.
„„
Sådan vælger du scenen igen
Udfør trin 1 til 3.
Bemærk!
• Følgende kan ikke angives i scenefunktion, da kameraet automatisk justerer dem til den
mest optimale indstilling.
––[Følsomhed] / [Int.kontrast] / [I. opløsning] / [Farvefunkt.]
• Du kan bruge Touch udløs-funktionen (P29) eller Touch AF/AE (P30).
- 60 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Hurtigt fremvisning af en ofte benyttet scene (/: Min scene)
Hvis du registrerer en ofte benyttet scene med Min scene, kan du tage billeder hurtigt.
1 I optagefunktion skal du pege på [w1] " Peg på [/].
2 Peg på scenen.
Den valgte scene registreres med Min scene.
• Næste gang kan du tage billeder ved hjælp af den registrerede scene ved blot at vælge
[Min scene].
„„
Sådan vælger du den registrerede scene igen
I Min scene skal du pege på [MENU] " Peg på [5].
[Portræt]
Når du tager billeder af mennesker udenfor i dagslys, kan du bruge denne funktion til at
forbedre de pågældende personers udseende og få deres hud til at se bedre ud.
„„
Teknikker til Portrætfunktion
Sådan gøres funktionen mere effektiv:
1 Flyt zoomgrebet så langt over mod Tele som muligt.
2 Gå tæt på motivet.
[Omdan]
Emnet kan enten optages i slank eller aflang udgave, og huden kan samtidigt udglattes.
„„
Indstilling af omdannelsesniveauet
Vælg omdannelsesniveauet.
Bemærk!
• Billedstørrelsen fastsættes som angivet nedenfor.
––[3M] for [4:3], [2.5M] for [3:2], [2M] for [16:9] og [2.5M] for [1:1]
• Brug ikke udstyret imod den offentlige orden og sikkerhed eller for at krænke nogen.
- 61 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[Selvportræt]
Vælg denne indstilling, hvis du vil tage billeder af dig selv.
„„
Teknikker til Selvportrætfunktion
• Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille fokus.
Selvudløserindikatoren lyser, når du har indstillet fokus. Sørg for
at holde kameraet stille, og tryk lukkerknappen helt ned for at
tage billedet.
• Motivet er ikke i fokus, hvis selvudløserindikatoren blinker. Tryk
lukkerknappen halvt ned igen for at indstille fokus.
• Billedet kan blive sløret på grund af den langsomme lukkerhastighed, og det anbefales
derfor at anvende 2 sekunder selvudløserfunktionen.
[Landskab]
Denne funktion gør det muligt at tage billeder af store landskaber.
- 62 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[Panorama assist]
Du kan tage billeder med forbindelser, der er passende til oprettelse af panoramabilleder.
„„
Indstilling af optageretningen
1 Vælg den retning, billedet skal tages i.
• Den vandrette / lodrette referencelinje vises.
2 Tag billedet.
• Du kan tage billedet igen ved at vælge [Tag om].
3 Peg på [Næste].
• En del af det optagede billede vises som et
gennemsigtigt billede.
4 Tag billedet, efter at du har flyttet kameraet i vandret
eller lodret retning, så det gennemsigtige billede
overlapper.
• Gentag trin 3 og 4, når du tager det tredje billede og efterfølgende billeder.
• Du kan tage billedet igen ved at vælge [Tag om].
5 Peg på [Afslut].
Bemærk!
• Fokus, zoom, eksponering, hvidbalance, lukkerhastighed og ISO-følsomhed fastsættes
til indstillingerne for det første billede.
• Det anbefales at bruge et stativ. Når det er mørkt, anbefales det at bruge selvudløseren
til at tage billeder.
• Lukkerhastigheden bliver maks. 8 sekunder.
• Det kan være, at lukkeren holdes lukket (maks. ca. 8 sek.), når man har taget et billede,
på grund af signalbehandling. Dette er ikke en fejlfunktion.
• De optagede billeder kan kombineres til panoramabilleder ved hjælp af softwaren
“PHOTOfunSTUDIO” på den medfølgende CD-ROM.
- 63 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[Sport]
Indstil her, hvis du vil tage billeder af sportsbegivenheder eller andre motiver, der
bevæger sig hurtigt.
Bemærk!
• Lukkerhastigheden bliver maks. 1 sekund.
• Denne funktion er egnet til at tage billeder af motiver i en afstand på 5 m eller mere.
• [,] aktiveres, og det maksimale ISO-følsomhedsniveau bliver [ISO1600].
[Natportræt]
Denne funktion gør det muligt at tage billeder af en person og baggrunden med næsten
den ægte lysstyrke.
„„
Teknikker til Natportrætfunktion
• Brug blitzen. (Du kan indstille til [[].)
• Motivet må ikke bevæge sig under optagelsen af et billede.
Bemærk!
• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billeder.
• Lukkerhastigheden bliver maks. 8 sekunder.
• Det kan være, at lukkeren holdes lukket (maks. ca. 8 sek.), når man har taget et billede,
på grund af signalbehandling. Dette er ikke en fejlfunktion.
• Når der tages billeder på mørke steder, kan støj eventuelt blive synlig.
[Natlandskab]
Denne funktion gør det muligt at tage levende billeder af landskaber om natten.
Bemærk!
• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billeder.
• Lukkerhastigheden bliver maks. 8 sekunder.
• Det kan være, at lukkeren holdes lukket (maks. ca. 8 sek.), når man har taget et billede,
på grund af signalbehandling. Dette er ikke en fejlfunktion.
• Når der tages billeder på mørke steder, kan støj eventuelt blive synlig.
- 64 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[Mad]
I denne funktion kan du optage billeder af mad med naturlige farvetoner uden påvirkning
fra det omgivende lys på restauranter osv.
[Fest]
Vælg denne funktion, hvis du f.eks. vil tage billeder til en bryllupsreception eller lignende.
Funktionen gør det muligt for dig at tage billeder af personer og baggrunden med næsten
den ægte lysstyrke.
„„
Teknikker til Fest-funktion
• Brug blitzen. (Du kan indstille til [[] eller [`].)
• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billeder.
• Det anbefales at flytte zoomgrebet til Vidvinkel (1×) og stå ca. 1,5 m fra motivet, når der
tages billeder.
[Levende lys]
I denne funktion kan du tage billeder i en atmosfære med levende lys.
„„
Teknik for Levende lys-funktion
• Dette er mere effektivt, når du tager billeder uden brug af blitz.
Bemærk!
• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billeder.
• Lukkerhastigheden bliver maks. 1 sekund.
- 65 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[Baby1] / [Baby2]
I denne funktion kan du tage billeder af en baby med en sund ansigtsfarve. Når der
anvendes blitz, er den mindre skarp end normalt.
Der kan indstilles forskellige fødselsdage og navne til [Baby1] og [Baby2]. Du kan vælge
at få dem vist under afspilningen eller få dem påtrykt på det optagede billede ved hjælp af
[Tryk tekst] (P96).
„„
Indstilling af fødselsdag / navn
1 Vælg [SET] for [Alder] eller [Navn].
2 Indtast fødselsdag eller navn.
Fødselsdag: Peg på [e] / [r] for hvert element for at indstille år / måned / dag, og peg
på [Indst.].
Navn:
For oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, henvises til “Indtastning af
tekst” på P87.
• Når fødselsdagen eller navnet er angivet, indstilles [Alder] eller [Navn] automatisk til
[ON].
• Hvis [ON] vælges, og fødselsdag eller navn ikke er blevet registreret, vises
indstillingsskærmen automatisk.
• Luk menuen efter indstillingen.
„„
Sådan annulleres [Alder] og [Navn]
Vælg indstillingen [OFF] i trin 1.
Bemærk!
• Alderen og navnet kan udskrives ved brug af den bundtede software
“PHOTOfunSTUDIO”, som findes på den medfølgende CD-ROM.
• Hvis [Alder] eller [Navn] indstilles til [OFF], vises alderen eller navnet ikke, selv om
fødselsdagen er angivet.
• Lukkerhastigheden bliver maks. 1 sekund.
• [,] aktiveres, og det maksimale ISO-følsomhedsniveau bliver [ISO1600].
[Kæledyr]
Vælg denne funktion, hvis du vil tage billeder af et kæledyr.
For oplysninger om [Alder] eller [Navn] henvises til [Baby1] / [Baby2].
- 66 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[Solnedgang]
Vælg denne funktion, hvis du vil tage billeder af solnedgangen. På denne måde kan du
tage levende billeder af solens smukke røde farve.
[Høj følsomh.]
Denne funktion minimerer motivernes rystelser, og dermed kan du tage billeder af motiver
i lokaler med svag belysning. (Vælg dette til høj følsomhedsbehandling. Følsomheden
skifter automatisk til mellem [ISO1600] og [ISO6400].)
„„
Indstilling af billedstørrelse
3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M (16:9) og 2,5M (1:1) vælges som billedstørrelse.
Bemærk!
• [I. opløsning] er fastsat til [ON].
[Højhast. burst]
Det er en god funktion at bruge, hvis du vil optage hurtige bevægelser eller et bestemt
øjeblik.
„„
Indstilling af billedstørrelse
3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M (16:9) og 2,5M (1:1) vælges som billedstørrelse.
• Der tages kontinuerligt still-billeder, når lukkerknappen trykkes helt ned.
Maksimal bursthastighed
Cirka 4 billeder/sekund
Antal mulige billeder
Cirka 15 til 100
• Burst-hastigheden ændres efter optageforholdene.
• Antallet af billeder, der kan tages i burst-funktion, begrænses af de forhold, billederne
tages under, og/eller status for det anvendte kort.
• Antallet af billeder, der kan tages i burst-funktion, forøges umiddelbart efter formatering.
Bemærk!
• [I. opløsning] er fastsat til [ON].
• Fokus, zoom, eksponering, hvidbalance, lukkerhastighed og ISO-følsomhed fastsættes
til indstillingerne for det første billede.
• ISO-følsomheden justeres automatisk. Bemærk imidlertid, at ISO-følsomheden indstilles
højt for at opnå en høj lukkerhastighed.
• Afhængigt af optageforholdene kan det tage lidt tid at tage det næste billede, hvis du
gentager funktionen.
- 67 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[Blitz burst]
Der tages still-billeder kontinuerligt med blitz. Det kan være nyttigt at tage still-billeder på
mørke steder.
„„
Indstilling af billedstørrelse
3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M (16:9) og 2,5M (1:1) vælges som billedstørrelse.
• Der tages kontinuerligt still-billeder, når lukkerknappen trykkes helt ned.
Antal mulige billeder
maks. 5 billeder
Bemærk!
• [I. opløsning] er fastsat til [OFF].
• Fokus, zoom, eksponering, lukkerhastighed, ISO-følsomhed og blitz-niveau fastsættes til
indstillingerne for det første billede.
[Stjernehimmel]
Med denne funktion kan du tage livagtige billeder af en stjernehimmel eller et mørkt motiv.
„„
Indstilling af lukkerhastighed
Vælg en lukkerhastighed på [15 Sek.], [30 Sek.] eller [60 Sek.].
• Tryk lukkerknappen helt ned for at få vist nedtællingsskærmbilledet. Flyt ikke kameraet,
før dette skærmbillede vises. Når nedtællingen er afsluttet, vises [Vent et øjeblik...] i lige
så lang tid, som indstillingen for langsom lukkerhastighed angiver.
„„
Teknik for Stjernehimmel-funktion
• Lukkeren åbner i 15, 30 eller 60 sekunder. Sørg for at bruge et stativ. Det anbefales
også at tage billeder ved hjælp af selvudløserfunktionen.
- 68 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[Fyrværkeri]
Denne funktion gør det muligt at tage smukke billeder af fyrværkeri på nattehimlen.
„„
Teknikker til Fyrværkeri-funktion
• Da lukkerhastigheden nedsættes, anbefales det at anvende et stativ til at tage billeder.
Bemærk!
• Denne funktion er mest effektiv, når motivet er 10 m væk eller mere.
• Lukkerhastigheden bliver 1/4 sekund eller 2 sekunder.
• Du kan ændre lukkerhastigheden ved at kompensere for eksponeringen.
[Strand]
Med denne funktion kan du tage endnu mere livagtige billeder af havets eller himlens blå
farve osv. Det forhindrer også undereksponering af mennesker i kraftigt sollys.
Bemærk!
• Undgå at berøre kameraet med våde hænder.
[Sne]
Med denne funktion kan du tage billeder, så sneen bliver så hvid som muligt, på et
skisportssted eller et sneklædt bjerg.
- 69 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[Luftfoto]
Med denne funktion kan du tage billeder fra et fly.
„„
Teknikker til Luftfoto-funktion
• Brug af denne teknik anbefales, hvis det er vanskeligt at indstille fokus, når man tager
billeder af skyer osv. Ret kameraet mod et motiv med høj kontrast, tryk lukkerknappen
halvt ned for at indstille fokus, og ret derefter kameraet mod motivet, og tryk
lukkerknappen helt ned for at tage billedet.
Bemærk!
• Vær opmærksom på genskin fra vinduet.
[Hulkamera]
Billedet tages mørkere med blød fokus omkring motiverne.
Bemærk!
• [I. opløsning] er fastsat til [OFF].
• Ansigtsgenkendelse fungerer muligvis ikke normalt i mørke områder omkring kanterne
af skærmen.
[Sandblæst]
Billedet tages med grynet tekstur, som om det er sandblæst.
Bemærk!
• ISO-følsomheden er fastsat til [ISO1600].
- 70 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[Høj dynamisk]
Du kan benytte denne funktion til nemt at tage billeder, hvor lyse og mørke dele af scenen
gengives med passende lysstyrke, når du kigger mod solen, om natten eller under
lignende forhold.
„„
Indstilling af effekten
[STD.] : Naturlig farveeffekt
[ART] : Iøjnefaldende effekt, der fremhæver kontrast og farver
[B&W] : Sort-hvid effekt
Bemærk!
ISO-følsomheden er fastsat til [ISO400].
Kompensationseffekten kan muligvis ikke opnås, afhængigt af forholdene.
Når det er mørkt, anbefales det at bruge et stativ og selvudløseren til at tage billeder.
Lukkerhastigheden bliver maks. 8 sekunder.
Det kan være, at lukkeren holdes lukket (maks. ca. 8 sek.), når man har taget et billede,
på grund af signalbehandling. Dette er ikke en fejlfunktion.
• Støj på LCD-skærmen kan være mere synlig end under normale forhold på grund af
lysstyrkekompenseringen i de mørke områder.
•
•
•
•
•
[Foto ramme]
Sådan optages et billede med en ramme omkring.
„„
Indstilling af ramme
Vælg en af de 3 typer til rammen.
• Antallet af pixel er fastsat til 2M (4:3).
Bemærk!
• Farven på den ramme, der vises på skærmen, og farven på rammen omkring det
aktuelle billede kan variere, men dette er ikke en fejlfunktion.
- 71 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[Optag]-funktion: 4 1 < 5 / 6
Nyttige funktioner ved rejsemålet
Optagelse af et billede på en bestemt dag af ferien
For detaljerede oplysninger om indstillingerne i menuen [Indstilling] henvises til P39.
Hvis du indstiller afrejsedatoen eller rejsemålet til ferien på forhånd, bliver antallet af
dage, som er gået siden afrejsedatoen (altså hvilken dag det er på ferien), registreret, når
du tager billedet. Du kan få vist antallet af dage, som er gået, når du afspiller billederne
og få det trykt på de optagede billeder vha. [Tryk tekst] (P96).
• Antallet af dage, der er gået siden afrejsedatoen, kan udskrives ved brug af den
bundtede software “PHOTOfunSTUDIO”, som findes på den medfølgende CD-ROM.
• Vælg [Indstil ur] for at indstille den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på
forhånd. (P18)
Vælg [Rejsedato] i menuen [Indstilling].
Peg på [Rejseindst.].
Peg på [SET].
Peg på [e] / [r] for hvert element for
at indstille afrejsedatoen (år / måned /
dag), og peg på [Indst.].
Peg på [e] / [r] for hvert element for at
indstille hjemrejsedatoen (år / måned /
dag), og peg på [Indst.].
• Hvis du ikke ønsker at angive
hjemrejsedatoen, skal du peger på [Indst.],
mens datolinjen vises.

Peg på [Sted].
- 72 -
Avanceret (Optagelse af billeder)

Peg på [SET].
Indtast stedet.
• For oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, henvises til “Indtastning af tekst”
på P87.
• Luk menuen efter indstillingen.
„„
Annullering af rejsedato
Rejsedatoen annulleres automatisk, hvis den aktuelle dato ligger efter returdatoen. Hvis
du vil annullere rejsedatoen før feriens slutning, skal du pege på [OFF] på den skærm,
der er vist i trin 3 eller 7. Hvis [Rejseindst.] er indstillet til [OFF] i trin 3, bliver [Sted] også
indstillet til [OFF].
Bemærk!
• Rejsedatoen beregnes på grundlag af datoen i tidsindstillingen og den afrejsedato,
du vælger. Hvis du indstiller [Verdenstid] til rejsemålet, udregnes datoen ved hjælp af
datoen i indstillingen af uret og indstillingen af rejsemålet.
• Den indstillede rejsedato lagres, selv om kameraet slukkes.
• Hvis [Rejsedato] indstilles til [OFF], bliver det antal dage, der er gået siden
afrejsedatoen, ikke registreret. Selv om [Rejsdato] det indstilles [SET], efter at der er
taget billeder, bliver datoen for den ferie, hvor du tog billederne, ikke vist.
• Hvis du indstiller en afrejsedato og derefter tager et billede på en dato før afrejsedatoen,
vises der et [-] (minus) med orange, og den feriedag, du tog billedet på, optages ikke.
• Hvis rejsedatoen vises som [-] (minus) med hvidt, er der en tidsforskel, som betyder en
datoændring mellem [Hjemme] og [Rejsemål]. (Den optages)
• [Sted] kan ikke optages, når der tages film.
• [Rejsedato] kan ikke indstilles i Intelligent Auto-funktion. Indstilling af en anden
optagelsesfunktion afspejles.
- 73 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Optagelsesdatoer / klokkeslæt på oversøiske rejsemål (verdenstid)
For detaljerede oplysninger om indstillingerne i menuen [Indstilling] henvises til P39.
Du kan få vist lokale tider på rejsemål og optage dem på de billeder, du tager.
• Vælg [Indstil ur] for at indstille den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på
forhånd. (P18)
Vælg [Verdenstid] i menuen [Indstilling].
• Første gang du tager kameraet i brug, vises meddelelsen [Angiv hjemegn]. Indstil
hjemegn på skærmen i trin 3.
Peg på [Hjemme].
Peg på [w] eller [q] for at vælge din
hjemegn, og peg på [Indst.].
A
A Aktuelt klokkeslæt
B Tidsforskel fra GMT (Greenwich Mean Time)
• Hvis der benyttes sommertid [z] på
hjemegnen, skal du pege på [z].
(Klokkeslættet går en time frem.) Peg på [z]
igen for at vende tilbage til normaltid.
B
- 74 -
Avanceret (Optagelse af billeder)

Peg på [Rejsemål].
• Afhængigt af indstillingen vises enten klokkeslættet på rejsemålet eller på
hjemegnen.
Peg på [w] eller [q] for at vælge det
område, rejsemålet ligger i, og peg på
[Indst.].
C Aktuelt klokkeslæt på destinationen
D Tidsforskel
• Hvis der benyttes sommertid [z] på rejsemålet,
skal du pege på [z]. (Klokkeslættet går en time
frem.) Peg på [z] igen for at vende tilbage til
normaltid.
• Luk menuen efter indstillingen.
C
D
Bemærk!
• Sæt indstillingen tilbage til [Hjemme], når ferien er slut, ved at udføre trin 1, 2 og 3.
• Hvis [Hjemme] allerede er valgt, skal du kun ændre rejsemålet.
• Hvis du ikke kan finde rejsemålet på listen over de lande, der vises på skærmen, skal
du fastsætte tidsforskellen fra det land, du bor i.
• Rejsemålsikonet [w] vises, når du afspiller billeder, der er taget på rejsemålet.
- 75 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Brug af [Optag]-menufunktionen
[Blitz]
Se P51 for at få yderligere oplysninger.
[Selvudløser]
Se P57 for at få yderligere oplysninger.
[Billedstr.]
For detaljerede oplysninger om indstillingerne i [Optag]-funktionsmenuen henvises
til P39.
Angiv antallet af pixel og billedformatet. Jo højere antallet af pixel er, desto finere er
detaljerne på billederne, selv om de udskrives på store papirark.
Gældende funktioner: 4 1 < 5 /
[4:3 16M] (DMC-FP7)
[4:3 14M] (DMC-FP5)
[4:3 10M P]
[4:3 5M P]
[4:3 3M P]
[4:3 0.3M P]
[3:2 14M] (DMC-FP7)
[3:2 12.5M] (DMC-FP5)
[16:9 12M] (DMC-FP7)
[16:9 10.5M] (DMC-FP5)
[1:1 12M] (DMC-FP7)
[1:1 10.5M] (DMC-FP5)
4608 × 3456
4320 × 3240
3648 × 2736
2560 × 1920
2048 × 1536
640 × 480
4608 × 3072
4320 × 2880
4608 × 2592
4320 × 2432
3456 × 3456
3232 × 3232
Dette element kan ikke indstilles i Intelligent Auto-funktion.
¼¼
Bemærk!
• [4:3], [16:9] osv. henviser til billedformatet.
• Den udvidede optiske zoom fungerer ikke, hvis [Makro zoom] er indstillet, eller i
[Omdan], [Høj følsomh.], [Højhast. burst], [Blitz burst], [Hulkamera] og [Foto ramme] i
scenefunktion, så billedstørrelsen for [P] vises ikke.
• Der kan opstå mosaiklignende forstyrrelser på billedet afhængigt af motivet eller
optageforholdene.
- 76 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[Optage kval.]
Se P34 for at få yderligere oplysninger.
[Følsomhed]
For detaljerede oplysninger om indstillingerne i [Optag]-funktionsmenuen henvises
til P39.
Med denne funktion kan du indstille lysfølsomheden (ISO-følsomhed). Hvis du indstiller til
et højere tal, kan billederne også tages i mørke, uden at resultatet bliver helt mørkt.
Gældende funktioner: 1
[,] / [100] / [200] / [400] / [800] / [1600]
ISO-følsomhed
Optagelsessted (anbefales)
Lukkerhastighed
Støj
1600
100
Når det er lyst (udendørs)
Når det er mørkt
Langsom
Hurtig
Mindre
Mere
ISO-følsomhed
Indstillinger
, Maksimalt [ISO 1600]
(Intelligent)
ISO-følsomheden justeres i henhold til motivets
bevægelse og lysstyrken.
100 / 200 / 400 / 800 / 1600
ISO-følsomheden fastsættes til forskellige
indstillinger.
„„
Om [,] (Intelligent kontrol af ISO-følsomhed)
Kameraet indstiller automatisk den bedst mulige ISO-følsomhed og lukkerhastighed for at
tilpasse til motivets bevægelse og lysstyrken i scenen for at minimere motivets rysten.
• Lukkerhastigheden er ikke fastsat, når lukkerknappen er trykket halvt ned. Den ændres
konstant for at tilpasse sig til motivets bevægelse, indtil lukkerknappen trykkes helt ned.
Kontroller den aktuelle lukkerhastighed på informationsdisplayet for det billede, der
afspilles.
Bemærk!
• Se under P53 vedrørende det tilgængelige blitz-område, når [,] er angivet for ISOfølsomhed.
• Indstillingen er fastsat til [,] i følgende tilfælde.
––I [Sport], [Baby1] / [Baby2], [Kæledyr] og [Blitz burst] i scenefunktion
- 77 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[Hvidbalance]
For detaljerede oplysninger om indstillingerne i [Optag]-funktionsmenuen henvises
til P39.
I sollys, neonlys eller under andre lignende forhold, hvor farven hvid får et rødligt eller
blåligt skær, skal dette element justeres til den farve af hvid, som er tættest på det, der
ses med det blotte øje i overensstemmelse med lyskilden.
Gældende funktioner: 1 < 5 / 6
[AWB] (Automatisk justering) / [l] (Udendørs under en skyfri himmel) / [x] (Udendørs
under en overskyet himmel) / [c] (Udendørs i skyggen) / [v] (I fluorescerende lys) /
[b] (Værdien angives ved hjælp af [n])
Bemærk!
• Den optimale hvidbalance varierer, afhængigt af den halogenbelysning, der optages
under, så brug [AWB] eller [n].
• Indstillingen for hvidbalance lagres, selv om kameraet slukkes. (Men indstilling af
hvidbalancen for en scenefunktion vender tilbage til [AWB], når scenefunktionen
ændres.)
• I scenefunktionerne nedenfor er hvidbalancen fastsat til [AWB]:
––[Landskab] / [Natportræt] / [Natlandskab] / [Mad] / [Fest] / [Levende lys] /
[Solnedgang] / [Blitz burst] / [Stjernehimmel] / [Fyrværkeri] / [Strand] / [Sne] /
[Luftfoto] / [Sandblæst]
„„
Manuel indstilling af hvidbalance
Indstil værdien for hvidbalance. Brug dette til at tilpasse til forholdene, når der tages
fotografier.
1 Vælg [b], og vælg derefter [n].
2 Ret kameraet mod et hvidt stykke papir eller
lignende, så rammen i midten er helt dækket med
den hvide genstand, og peg derefter på [Indst.].
• Hvis motivet er meget lyst eller meget mørkt, kan
du muligvis ikke indstille hvidbalancen. I så fald
skal du justere til en passende lysstyrke og derefter
indstille hvidbalancen igen.
- 78 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Auto-hvidbalance
Afhængigt af de eksisterende forhold, når der tages billeder, kan billederne få et rødligt
eller blåligt skær. Og når der anvendes flere lyskilder, eller der ikke er en farve tæt på
hvid, virker den automatiske hvidbalance muligvis ikke korrekt. I sådanne tilfælde skal du
indstille hvidbalancen til en anden funktion end [AWB].
D
en automatiske hvidbalance fungerer inden
for dette område.
2 Blå himmel
3 Overskyet himmel (Regn)
4 Skygge
5 Fjernsynsskærm
6 Sollys
7 Hvidt fluorescerende lys
8 Glødelampe
9 Solopgang og solnedgang
10 Levende lys
K = Kelvin Colour Temperature (Kelvinfarvetemperatur)
10000 K
9000 K
8000 K
1
2)
3)
7000 K
6000 K
1)
5000 K
4000 K
4)
5)
6)
7)
3000 K
8)
2000 K
1000 K
9)
10)
[AF-funktion]
For detaljerede oplysninger om indstillingerne i [Optag]-funktionsmenuen henvises
til P39.
Med denne funktion kan du vælge de fokuseringsmetoder, som bedst passer til
placeringen af motivet og antallet af de motiver, der skal vælges.
Gældende funktioner: 1 < 5 /
[3]: Ansigtsgenkendelse
Kameraet genkender automatisk personens ansigt. Fokus
og eksponering kan justeres til at passe til det pågældende
ansigt, uanset hvor i billedet det befinder sig. (maks. 15
områder)
[7]: AF Tracking
Fokus kan tilpasses til et angivet motiv. Fokus følger
motivet, selv om det bevæger sig. (Dynamisk sporing)
[9]: 11-punkts-fokusering
Kameraet indstiller fokus på et af 11 fokusområder. Dette
er nyttigt, når motivet ikke er i midten af skærmbilledet.
[2]: 1-punkts-fokusering
Kameraet indstiller fokus på motivet i AF-området i midten
af skærmbilledet.
Bemærk!
• Kameraet genkender muligvis andre motiver end en person som ansigt. I sådanne tilfælde
skal du skifte AF-funktionen til en anden funktion end [3] og derefter tage et billede.
• Man kan ikke indstille [3] i følgende tilfælde.
––I [Panorama Assist], [Natlandskab], [Mad], [Stjernehimmel], [Fyrværkeri] og [Luftfoto] i
scenefunktion.
- 79 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
„„
Om [3] (Ansigtsgenkendelse)
Følgende AF-områderammer vises, når kameraet genkender
ansigterne.
Gul:
Hvis du trykker lukkerknappen halvt ned, bliver rammen grøn,
når der er indstillet fokus med kameraet.
Hvid:
Vises, når der genkendes flere ansigter. Der indstilles også
fokus på andre ansigter, som er ved samme afstand som ansigterne inden for de gule
AF-områder.
• Under visse billedoptagelsesforhold, inklusive i følgende tilfælde, virker funktionen
til ansigtsgenkendelse muligvis ikke, så det ikke er muligt at genkende ansigter. [AFfunktion] skiftes til [9].
––Hvis ansigtet ikke vender mod kameraet
––Hvis ansigtet er i vinkel
––Hvis ansigtet er meget belyst eller meget mørkt
––Når ansigtstrækkene skjules bag solbriller osv.
––Når ansigtet er lille på skærmen
––Når der er lav kontrast på ansigterne
––Hvis der sker en pludselig bevægelse
––Hvis motivet ikke er et menneske
––Hvis kameraet rystes
––Hvis der anvendes digital zoom
- 80 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
„„
Om [7] (AF Tracking)
Når der peges på motivet på skærmen, angives motivet
som mål for AF tracking.
• AF-området (AF Tracking-rammen) vises med gult.
Kameraet fortsætter med at fokusere på motivet og
justere eksponeringen, også selv om motivet bevæger
sig.
• Hvis du vil vælge motivet igen, skal du pege på [T] og
udføre handlingen igen.
Bemærk!
• Afhængigt af optageforholdene eller motivforholdene, herunder følgende tilfælde, kan
kameraet muligvis ikke genkende motivet, miste motivets bevægelse eller spore et
andet motiv.
––Hvis motivet er for lille
––Hvis motivet bevæger sig for hurtigt
––Hvis der er kamerarysten
––Hvis optagelsesstedet er for mørkt eller for lyst
––Hvis baggrunden har den samme eller næsten den samme farve som motivet
––Hvis zoomfunktionen benyttes
• Hvis kameraet ikke kan genkende det motiv, der peges på, blinker AF Tracking-rammen
rødt og forsvinder. Udfør handlingen igen.
• Hvis AF Tracking ikke fungerer, tages billedet med [9] i [AF-funktion] i dette tilfælde.
• AF Tracking fungerer ikke, når Touch udløs-funktionen (P29) benyttes.
• Det kan ikke indstilles til [7] under følgende forhold
––I [Panorama assist], [Stjernehimmel], [Fyrværkeri], [Hulkamera], [Sandblæst] og [Høj
dynamisk] i scenefunktion.
––I [B/W], [SEPIA], [COOL] eller [WARM] i farvefunktion.
• Fokusområdet er 10 cm (Vidvinkel) / 50 cm (Tele) til 7.
[Makro indst.]
Se P55 for at få yderligere oplysninger.
- 81 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[Eksponering]
Se P58 for at få yderligere oplysninger.
[Int.kontrast]
For detaljerede oplysninger om indstillingerne i [Optag]-funktionsmenuen henvises
til P39.
Kontrast og eksponering justeres automatisk, når der er stor forskel mellem motivets og
baggrundens lysstyrke.
Gældende funktioner: 1 6
[ON] / [OFF]
Bemærk!
• Selv om [Følsomhed] er indstillet til [ISO100], kan [Følsomhed] være indstillet højere
end [ISO100], hvis billedet tages med [Int.kontrast] indstillet til gyldig.
• Kompensationseffekten kan muligvis ikke opnås, afhængigt af forholdene.
[I. opløsning]
For detaljerede oplysninger om indstillingerne i [Optag]-funktionsmenuen henvises
til P39.
Der kan tages billeder med skarp profil og opløsning ved hjælp af den intelligente
opløsningsteknologi.
Gældende funktioner: 1
[ON]
[i.ZOOM]
[OFF]
¼¼
Superopløsningsteknologien kan forøge zoomforholdet med 1,3x uden nævneværdig
forringelse af billedkvaliteten.
Bemærk!
• Se under P49 for at få oplysninger om Intelligent zoom.
• [I. opløsning] er fastsat til [i.ZOOM] i Intelligent Auto-funktion eller kosmetikfunktion.
- 82 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[Digital zoom]
For detaljerede oplysninger om indstillingerne i [Optag]-funktionsmenuen henvises
til P39.
Dette forstørrer motiver endnu mere end Optisk zoom, Ekstra optisk zoom eller Intelligent
zoom.
Gældende funktioner: 1 < 5 /
[ON] / [OFF]
Bemærk!
• Se P49 for at få yderligere oplysninger.
• Indstillingen fastsættes til [ON] i Makro Zoom-funktion.
• [Digital zoom] kan ikke indstilles i Filmfunktion. Indstilling af en anden
optagelsesfunktion afspejles.
[Burst]
For detaljerede oplysninger om indstillingerne i [Optag]-funktionsmenuen henvises
til P39.
Billeder tages kontinuerligt, når lukkerknappen trykkes helt ned.
Vælg de billeder, du rigtig godt kan lide, fra de billeder, du har taget.
Gældende funktioner: 4 1 < 5 /
[&] / [OFF]
Bursthastighed (billeder/sekund)
Cirka 1,7
Antal mulige billeder
Afhænger af den resterende kapacitet af
den indbyggede hukommelse/kortet.
- 83 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Bemærk!
• Undlad at slukke for kameraet eller fjerne kortet efter optagelse, før adgangslampen
slukkes.
• Burst-hastigheden bliver langsommere på et tidspunkt. Det nøjagtige tidspunkt for dette
afhænger af korttype, billedstørrelse og kvalitet.
• Fokus fastsættes, når det første billede tages.
• Eksponeringen og hvidbalancen indstilles, hver gang der tages et billede.
• Når der anvendes selvudløser, er antallet af mulige billeder i burst-funktion indstillet til 3.
• Bursthastigheden (billeder/sekund) kan blive langsommere, afhængigt af
optagelsesforholdene, såsom på mørke steder, hvis ISO-følsomheden er høj osv.
• Burst-funktionen annulleres ikke, når kameraet slukkes.
• Hvis du tager billeder i burst-funktion med den indbyggede hukommelse, tager det lidt
tid at overskrive billeddataene.
• [o] er indstillet for blitzen, når burst-funktionen er indstillet.
• Du kan ikke benytte burst-funktion under følgende betingelser.
––I [Panorama Assist], [Højhast. burst], [Blitz burst], [Stjernehimmel], [Fyrværkeri],
[Hulkamera] og [Foto ramme] i scenefunktion
––Ved optagelse af film
[Farvefunkt.]
For detaljerede oplysninger om indstillingerne i [Optag]-funktionsmenuen henvises
til P39.
Når du bruger disse funktioner, kan billeder gøres skarpere eller blødere, og farverne i
billederne kan gøres brunlige, eller der kan benyttes andre farveeffekter.
Gældende funktioner: 4 1 6
[Std. ] (standard) / [Happy](lysstyrke og livagtighed) / [NAT] (blød) / [VIVID] (skarp) /
[B/W] (sort-hvid) / [SEPIA] (sepia) / [COOL] (mere blå) / [WARM] (mere rød)
¼¼
[Happy] kan kun indstilles, når der benyttes Intelligent Auto-funktion.
Bemærk!
• I Intelligent Auto-funktion kan der kun vælges [STD.], [Happy], [B/W] og [SEPIA].
• Hvis der er tydelig billedstøj på mørke steder, skal du vælge [NAT].
- 84 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[AF-hj. lampe]
For detaljerede oplysninger om indstillingerne i [Optag]-funktionsmenuen henvises
til P39.
Belysning af motivet gør det lettere for kameraet at indstille fokus ved optagelse under
forhold med dårlig belysning, der gør det vanskeligt at indstille fokus.
Gældende funktioner: 1 < 5 /
[ON]:
Når du tager billeder på mørke steder, lyser AF-hjælpelampen, når du trykker
lukkerknappen halvt ned. (Større AF-områder vises.)
[OFF]: AF-hjælpelampen tænder ikke.
Bemærk!
• Det effektive område for AF-hjælpelampen er 1,5 m.
• Hvis du ikke vil benytte AF-hjælpelampen A (f.eks. når der tages billeder
af dyr på mørke steder), skal [AF-hj. lampe] indstilles til [OFF]. I sådanne
tilfælde bliver det sværere at indstille fokus på motivet.
• [AF-hj. lampe] er fastsat til [OFF] i [Selvportræt], [Landskab],
[Natlandskab], [Solnedgang], [Fyrværkeri] og [Luftfoto] i scenefunktion.
• Det kan ikke indstilles i Filmfunktion. Indstilling af en anden optagelsesfunktion
afspejles.
[Fjern rød-øje]
For detaljerede oplysninger om indstillingerne i [Optag]-funktionsmenuen henvises
til P39.
Hvis blitzen anvendes, når reduktion af røde øjne ([y], [u], [i]) er valgt,
finder og fjerner kameraet automatisk røde øjne i billeddataene.
Gældende funktioner: 1 < 5 /
[ON] / [OFF]
Bemærk!
• Når den digitale korrektion af røde øjne er indstillet til [ON], vises [
• Se P52 for at få yderligere oplysninger.
- 85 -
] på blitz-ikonet.
Avanceret (Optagelse af billeder)
[Stabilisering]
For detaljerede oplysninger om indstillingerne i [Optag]-funktionsmenuen henvises
til P39.
Denne funktion registrerer automatisk rysten og korrigerer for dette.
Gældende funktioner: 1 < 5 /
[ON] / [OFF]
Bemærk!
• Stabiliseringsfunktionen fungerer muligvis ikke optimalt i følgende tilfælde.
––Hvis der er meget rysten, når zoom-forstørrelsen er høj.
––I digitalt zoomområde.
––Hvis der tages billeder, hvor man følger et motiv i bevægelse.
––Når lukkerhastigheden bliver for langsom til at tage billeder indendørs eller på mørke
steder.
Vær opmærksom på kameraets rystelser, når lukkerknappen trykkes ned.
• Indstillingen er fastsat til [OFF] i [Stjernehimmel] i scenefunktion.
• Indstillingen er fastsat til [ON] i Intelligent Auto-funktion, ved optagelse af film eller
[Selvportræt] i scenefunktion.
[Datostemp.]
For detaljerede oplysninger om indstillingerne i [Optag]-funktionsmenuen henvises
til P39.
Dette stempler optagedatoen på billedet, når det tages.
Gældende funktioner: 1 < 5 /
[DATE] (Optagedato) / [TIME] (Optagelsesdato og optagelsesklokkeslæt) / [OFF]
Bemærk!
• Optagedatoen stemples automatisk på billedet. Du behøver ikke at angive datoudskrivning
ved udskrivning hos en fotohandler eller på din printer. (Datoer overlappes og udskrives.)
• Datoer stemples ikke på billeder, der tages med [Panorama assist], [Højhast. burst] eller
[Blitz burst] i scenefunktion eller [Burst].
• Optagedatoen osv. kan stemples efterfølgende. (P96)
• Det kan ikke indstilles i Intelligent Auto-funktion. Indstilling af en anden optagefunktion
afspejles.
[Indstil ur]
For detaljerede oplysninger om indstillingerne i [Optag]-funktionsmenuen henvises
til P39.
Denne funktion virker på samme måde som [Indstil ur] (P18) i menuen [Indstilling].
- 86 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Indtastning af tekst
Man kan indtaste navne på babyer og kæledyr samt navne på rejsemål, når der optages.
(Der kan kun indtastes bogstaver og symboler.)
Du kan bruge den medfølgende stylus, hvis det er svært at betjene kameraet med
fingrene.
Vis skærmen til indtastning.
• Du kan få vist skærmen til indtastning via følgende handlinger.
––[Navn] på [Baby1] / [Baby2] eller [Kæledyr] i scenefunktion. (P66)
––[Sted] i [Rejsedato] (P72)
Indtast tegn.
• Hvis du f.eks. vil indtaste bogstavet “E”, skal
du pege på [DEF] to gange.
• Peg på [s] for at skifte tekst mellem [A]
(store bogstaver), [a] (små bogstaver), [1] (tal)
og [&] (specialtegn).
• Markøren ved indtastningspunktet kan flyttes
mod venstre ved at pege på [t] og mod højre ved at pege på [u].
• Peg på [u] for at flytte markøren, hvis du vil indtaste det samme tegn igen.
• Peg på [v] for at indtaste et mellemrum, eller peg på [Slet] for at slette et
indtastet tegn.
• For at stoppe redigeringen når som helst under tekstindtastningen skal du pege
på [:].
• Der kan højst indtastes 30 tegn.
Peg på [Indst.] for at afslutte.
Bemærk!
• Du kan rulle ned igennem teksten, hvis hele den registrerede tekst ikke passer ind i
skærmbilledet.
- 87 -
Avanceret (afspilning)
[Afspil]-funktion: 5
Afspilning af billeder i rækkefølge (dias-show)
Du kan afspille de billeder, du har taget, så de falder sammen med musik, og du kan gøre
dette fortløbende med et fast interval mellem hvert billede.
Du kan også afspille billederne gruppevis efter kategori eller kun afspille de billeder, du
har valgt som foretrukne billeder, som et dias-show.
Denne afspilningsmetode anbefales, hvis du har tilsluttet kameraet til et TV, så du kan få
vist de billeder, du har taget.
Peg på [w9] i afspilningsfunktion.
Peg på [8].
Peg på elementet.
• Under [Vælg kategori] skal du pege på den
kategori, du vil afspille.
For detaljerede oplysninger om kategorier
henvises til P91.
Peg på [Start].
„„
For at afslutte
Peg på [g].
Normal afspilning genoptages.
- 88 -
Avanceret (afspilning)
„„
Handlinger, som udføres under et dias-show
Vis kontrolpanel ved at pege på skærmen.
• Hvis der ikke udføres en handling i cirka 2 sekunder, forsvinder betjeningsikonet.
[q/h]: Afspil/Pause
[g]:
Afslut
[i]: Gå frem til det næste billede (under pause)
[u]: Gå tilbage til det forrige billede (under pause)
[:]: Indstillingsskærmen vises igen.
[4] [3]: Juster lydstyrke
• Du kan også justere lydstyrken ved hjælp af zoomgrebet.
„„
Ændring af indstillinger for dias-show
Du kan ændre indstillingerne for afspilning af et
dias-show ved at vælge [Effekt] eller [Indstilling] på
menuskærmen til dias-showet.
[Effekt]
På denne måde kan du vælge de skærmeffekter
eller musikeffekter, når du skifter fra billede til
billede.
[Natural], [Slow], [Swing], [Urban], [Off], [Auto]
• Når [Urban] er valgt, vises billederne muligvis som sort-hvide billeder som en
skærmeffekt.
• [Auto] kan kun bruges, hvis [Vælg kategori] er valgt. Billederne afspilles med det
anbefalede antal effekter i hver kategori.
• Nogle indstillinger for [Effekt] fungerer ikke, når der afspilles billeder, der vises lodret.
[Indstilling]
[Varighed] eller [Gentag] kan indstilles.
Element
[Varighed]
Indstillinger
1 SEC. / 2 SEC. / 3 SEC. / 5 SEC.
[Gentag]
ON / OFF
[Musik]
ON / OFF
• [Varighed] kan kun indstilles, hvis [Off] er valgt som indstillingen for [Effekt].
Bemærk!
• Du kan ikke tilføje ny musik.
• Du kan ikke afspille film som et dias-show. Når [Film] er valgt i kategorien, vises det
første billede i hver film i dias-showet.
- 89 -
Avanceret (afspilning)
[Afspil]-funktion: 5
Valg og afspilning af billeder
[Kalender]
Du kan få vist billeder efter optagelsesdato.
Peg på [w9] i afspilningsfunktion.
Peg på [0].
• Du kan også flytte zoomgrebet til [6] (W) flere gange for at få vist
skærmdisplayet til kalendersøgning.
Peg på [e] / [r] for at vælge den
måned, der skal afspilles.
• Hvis der ikke er optaget nogen billeder i en
bestemt måned, vises måneden ikke.
• Multiafspilningsskærmen vil blive vist, hvis du
peger på []]. (P32)
Peg på den dato, der skal afspilles, og peg på [Indst.].
Peg på det billede, du vil vælge.
• Skift skærm ved at pege på [e] / [r], hvis de
vises på skyderen.
• Kalenderskærmen hentes ved at pege på
[t].
Bemærk!
• Optagelsesdatoen for det valgte billede på afspilningsskærmen bliver datoen for
kalenderskærmen, når den vises første gang.
• Hvis der er flere billeder med samme optagelsesdato, vises det første billede, som blev
optaget den dag.
• Du kan vise kalenderen mellem januar 2000 og december 2099.
• Hvis datoen ikke indstilles i kameraet, sættes optagelsesdatoen til 1 Januar 2011.
• Hvis du tager billeder efter at have indstillet rejsedestinationen i [Verdenstid], vises
billederne efter datoerne ved rejsedestinationen i kalendertilstand.
- 90 -
Avanceret (afspilning)
[Vælg kategori]
Med denne funktion kan du søge efter billeder efter scenefunktion eller andre kategorier
(f.eks. [Portræt], [Landskab] eller [Natlandskab]) og sortere billederne under hver kategori.
Du kan derefter afspille billederne i hver kategori.
Peg på [w9] i afspilningsfunktion.
Peg på []] og peg på [;].
Peg på kategorien for at afspille.
• Hvis der ikke er nogen billeder i den valgte
kategori, vises der en meddelelse, og
afspilning kan ikke udføres.
• Billeder sorteres i de følgende kategorier.
Kategori
q
Optageoplysninger,
f.eks. scenefunktioner
[Portræt],
[i-Portræt],
[Omdan],
[Selvportræt],
[Natportræt],
[i-Natportræt],
[Baby1] / [Baby2],
[Kosmetikfunktion]
r
[Landskab],
[i-Landskab],
[Solnedgang],
[i-Solnedgang],
[Luftfoto]
y
[Natportræt],
[i-Natportræt],
[Natlandskab],
[i-Natlandskab],
[Stjernehimmel]
Kategori
Optageoplysninger,
f.eks. scenefunktioner
q
[Sport], [Fest],
[Levende lys],
[Fyrværkeri],
[Strand], [Sne],
[Luftfoto]
w
[Baby1] / [Baby2]
d
[Kæledyr]
i
[Mad]
e
[Rejsedato]
r
[Film]
Bemærk!
• Den tilgængelige afspilningsmenu varierer afhængigt af den valgte kategori.
- 91 -
Avanceret (afspilning)
[Foretrukne]
Du kan afspille de billeder, du har angivet som [Foretrukne] (P100) (Kun, hvis der er billeder,
der er angivet som [Foretrukne]).
Peg på [w9] i afspilningsfunktion.
Peg på []] og peg på [z].
- 92 -
Avanceret (afspilning)
[Afspil]-funktion: 5
Tilpasning af portrætter (Skønhedsretouchering)
(Kun for DMC-FP7)
Du kan tilføje makeup-effekter, justere hudens tekstur osv. for at omdanne motivernes
ansigter, også efter at du har taget billederne, så de ser pænere ud. Sørg for, at der
er ledig plads i den indbyggede hukommelse eller på kortet, før der oprettes nye,
omdannede billeder.
Peg på [B] i afspilningsfunktion.
Træk på skærmen for at vælge billedet
før omdannelsen, og peg derefter på
[OK].
• Vælg et billede, der er taget lige forfra med så
lille hældning som muligt.
• Se P31 angående valg af billeder.
Peg på ansigtet af en person, der skal
omdannes.
• Kameraet genkender automatisk ansigter.
Mærket A vises for ansigter, der kan redigeres.
A
Peg på [D] (skønhed) eller [<] (makeup).
Peg på elementet B og
effektivitetsgraden C.
• Det omdannede billede vises.
• Du kan tilføje effekter ved at gentage trin 4 og
5.
• Hvis du vil annullere effekten, skal du vælge
elementet og indstille effekten til [OFF].
- 93 -
B
C
Avanceret (afspilning)
Peg på [OK].
• Billederne før og efter omdannelsen vises ved siden af hinanden.
Peg på [OK].
• Går tilbage til skærmen i trin 3.
• Hvis du vil omdanne andre motiver efterfølgende, skal du pege på andre ansigter
og udføre fremgangsmåden fra trin 3.
Peg på [Gem].
Peg på [Ja].
Bemærk!
• Hvis kameraet ikke kan genkende en persons ansigt, vises der en meddelelse efter trin
3. Vælg andre motiver eller andre billeder.
• Skønhedsretouchering kan ikke benyttes på film.
• Brug ikke udstyret i strid med motivets interesser eller med henblik på psykisk chikane.
• Hvis kameraet ikke finder ansigtet i billedet, er det måske ikke muligt at retouchere
billedet som ønsket.
• Billedet skal overholde følgende for at være egnet til Skønhedsretouchering
––Ansigtet kigger ligeud.
––Undgå steder, hvor det er meget mørkt.
––Undgå at skjule ansigtets omrids eller øjnene og øjenbrynene bag ved hår eller
lignende.
- 94 -
Avanceret (afspilning)
[Afspil]-funktion: 5
Brug af [Afspil]-menufunktionen
Du kan bruge forskellige afspilningsfunktioner, for eksempel indstilling af overførsel af
billeder til websteder til deling af billeder, ændring af størrelsen på optagede billeder,
indstilling af beskyttelse osv.
• Med [Tryk tekst], [Tilpas] eller [Beskær] oprettes der et nyt, redigeret billede. Et nyt
billede kan ikke oprettes, hvis der ikke er ledig plads i den indbyggede hukommelse eller
på kortet, så det anbefales at tjekke, om der er ledig plads, før billedet redigeres.
[Indstil upload]
På dette kamera kan du angive en indstilling for at overføre billeder til websteder til
billeddeling på internettet.
• Du kan overføre billeder eller film til følgende websteder.
––Facebook (billeder), YouTube (film)
• Dette kan ikke indstilles for billeder i den indbyggede hukommelse. Kopier (P104) billederne
til kortet først.
• Hvis [Indstil upload] er angivet, skrives det overførselsværktøj, der er indbygget i
kameraet, til kortet.
Vælg [Indstil upload] i funktionsmenuen [Afspil]. (P39)
Peg på [S (Enkelt)] eller [M (Flere)].
[Enkelt]
Vælg billedet.
[Enkelt]-indstilling
Træk skærmen vandret for at vælge et billede, og
peg derefter på [Indst.].
• Indstillingen annulleres ved at pege på [Annul.].
[Flere]-indstilling
1 Peg på det billede, du vil overføre.
• Indstillingen annulleres ved at pege på det samme
billede igen.
2 Peg på [Udfør].
3 Peg på [Ja].
• Luk menuen efter indstillingen.
[Flere]
„„
Overførsel af billeder til websteder til billeddeling
Slut kameraet til computeren, og udfør overførselshandlingen. Se P110 for at få yderligere
oplysninger.
- 95 -
Avanceret (afspilning)
„„
Annullering af alle [Indstil upload]-indstillinger
Vælg [Indstil upload]  [CANCEL (Annul.)]  [Ja] i afspilningsmenuen.
Bemærk!
• Der kan ikke angives et kort med en kapacitet på mindre end 512 MB.
• Du kan muligvis ikke vælge billeder, der er taget med andet udstyr.
• Der kan ikke angives et billede med en billedstørrelse på 10 MB eller mere. Vælg et
andet billede, eller udfør [Tilpas] (P98).
[Tryk tekst]
Du kan stemple optagelsesdato / -klokkeslæt, navn, placering eller rejsedato på de
optagede billeder.
Vælg [Tryk tekst] i funktionsmenuen [Afspil]. (P39)
Peg på [S (Enkelt)] eller [M (Flere)].
Vælg det eller de billeder, der skal mærkes.
[s] vises på billedet, hvis det allerede har fået påtrykt
tekst.
[Enkelt]-indstilling
1 Træk skærmen vandret for at vælge et billede.
2 Peg på [Indst.].
• Se P31 for oplysninger om, hvordan du vælger et
billede.
[Flere]-indstilling
1 Peg på billedet for at vælge billedet.
• Peg igen for at vælge flere billeder.
• Se P31 for oplysninger om, hvordan du vælger et
billede.
• Valget annulleres, hvis du peger på det samme
billede igen.
2 Peg på [Udfør].
Peg på [Indst.].
- 96 -
[Enkelt]
[Flere]
Avanceret (afspilning)
Vælg de elementer, der skal stemples.
Element
[Opt. dato]
[Navn]
[Sted]
[Rejsdato]
Indstilling af element
[DATE]:
Udskriv årstal, måned og dag.
[TIME]:
Udskriv årstal, måned, dag, time og minutter.
[OFF]
[w/d]:Påtrykker navne, der er registreret i
navneindstillingerne for [Baby1] / [Baby2] elle
[Kæledyr] i scenefunktion.
[OFF]
[ON]:Påtrykker det navn på rejsemålet, der er
angivet under [Sted].
[OFF]
[ON]:Påtrykker den rejsedato, der er angivet under
[Rejsedato].
[OFF]
Peg på [:].
Peg på [Udfør].
• Hvis du vil påtrykke [Alder], når [w/d] er valgt, skal du pege på [Ja] og
fortsætte til trin 8.
Peg på [Ja].
• Luk menuen efter lagringen.
Bemærk!
• Hvis der allerede er trykt tekst på billedet, og du angiver datoudskrivning hos en
fotohandler eller på printeren, overlappes tegn osv., når billedet udskrives.
• Der kan vælges op til 50 billeder ad gangen i [Flere]-indstilling.
• Stempeltekster kan forringe billedkvaliteten.
• Afhængigt af den printer, der bruges, kan nogle af tegnene bliver afskåret under
udskrivningen. Tjek før udskrivning.
• Tekst, der trykkes på et billede i lille format, kan være svær at læse.
• Tekst kan ikke påtrykkes billeder i følgende tilfælde.
––Film
––Billeder, der er blevet taget, uden at uret er indstillet
––Billede med påtrykt optagelsestekst
––Billede med påtrykte optagelsesdatoer
––Billeder, som er optaget med andet udstyr
- 97 -
Avanceret (afspilning)
[Tilpas] Mindskelse af billedstørrelsen (antal pixel)
Du kan mindske størrelsen af de optagede billeder, hvis du vil vedhæfte dem i e-mail eller
bruge dem på et websted.
Vælg [Tilpas] i funktionsmenuen [Afspil]. (P39)
Peg på [S (Enkelt)] eller [M (Flere)].
Vælg billede(r) og størrelse(r).
[Enkelt]-indstilling
1 Træk skærmen vandret for at vælge et billede, og
peg derefter på [Indst.].
• Se P31 for oplysninger om, hvordan du vælger et
billede.
2 Peg på billedformatet.
[Enkelt]
[Flere]-indstilling
1 Peg på billedformatet.
2 Peg på billedet for at vælge billedet.
• Peg igen for at vælge flere billeder.
• Se P31 for oplysninger om, hvordan du vælger et
billede.
• Valget annulleres, hvis du peger på det samme
billede igen.
3 Peg på [Udfør].
[Flere]
Peg på [Ja].
• Luk menuen efter lagringen.
Bemærk!
• Der kan vælges op til 50 billeder ad gangen i [Flere]-indstilling.
• Billedkvaliteten af det tilpassede billede forringes.
• Det er eventuelt ikke muligt at ændre størrelsen på billeder, der er optaget med andet
udstyr.
• Film og billeder med påtrykt tekst eller dato kan ikke tilpasses.
- 98 -
Avanceret (afspilning)
[Beskær]
Du kan forstørre og derefter klippe den vigtige del af det optagede billede ud.
Vælg [Beskær] i funktionsmenuen [Afspil]. (P39)

Træk skærmen vandret for at vælge et billede, og peg derefter på
[Indst.].
• Se P31 for oplysninger om, hvordan du vælger et billede.
Vælg den del, der skal beskæres.
Peg på [z]: Forstør
Peg på [e]: Formindsk
Peg på [e] / [r] / [w] / [q]: Flyt
• Du kan også bruge zoomgrebet.
Peg på [Indst.].
Peg på [Ja].
• Luk menuen efter lagringen.
Bemærk!
• Billedkvaliteten af det tilpassede billede forringes.
• Det er eventuelt ikke muligt at beskære billeder, der er optaget med andet udstyr.
• Film og billeder med påtrykt tekst eller dato kan ikke beskæres.
- 99 -
Avanceret (afspilning)
[Foretrukne]
Du kan nøjes med at afspille eller udskrive billeder, der er angivet som foretrukne. Du kan
også slette billeder, der ikke er foretrukne.
Vælg [Foretrukne] i funktionsmenuen [Afspil]. (P39)
Peg på [S (Enkelt)] eller [M (Flere)].
Vælg billedet.
• [z] vises på billeder, der allerede er registreret som foretrukne.
• Se P31 for oplysninger om, hvordan du vælger et billede.
[Enkelt]-indstilling
[Enkelt]
Træk skærmen vandret for at vælge et billede, og
peg derefter på [Indst.].
• Peg igen for at vælge flere billeder.
• Indstillingen annulleres ved at pege på [Annul.].
• Luk menuen efter indstillingen.
[Flere]-indstilling
Peg på de billeder, du vil angive som foretrukne.
• Peg igen for at vælge flere billeder.
• Valget annulleres, hvis du peger på det samme
billede igen.
• Luk menuen efter indstillingen.
[Flere]
„„
Annullering af alle [Foretrukne]-indstillinger
Vælg [Foretrukne]  [CANCEL (Annul.)]  [Ja] i afspilningsmenuen.
Bemærk!
• Du kan vælge op til 999 billeder som foretrukne billeder.
• Du kan muligvis ikke vælge billeder, der er taget med andet udstyr, som foretrukne
billeder.
- 100 -
Avanceret (afspilning)
[Print sæt]
DPOF “Digital Print Order Format” er et system, som gør det muligt for brugeren at vælge
de billeder, og hvor mange kopier af hver, der skal udskrives, og om optagelsesdatoen
skal med på billederne, når man bruger en DPOF-kompatibel fotoprinter eller
printerservice.
Kontakt fotohandleren eller printerservicen for at få detaljerede oplysninger herom.
Hvis du vælger at få billeder, som er optaget i den indbyggede hukommelse, fremkaldt
hos en fotohandler, skal de kopieres til et kort (P104), og derefter skal udskriftsindstillingen
angives.
Vælg [Print sæt] i funktionsmenuen [Afspil]. (P39)
Peg på [S (Enkelt)] eller [M (Flere)].
Vælg billedet.
[Enkelt]
[Flere]
[Enkelt]-indstilling
Træk skærmen vandret for
at vælge et billede, og peg
derefter på [Indst.].
• Se P31 for oplysninger om,
hvordan du vælger et
billede.
[Flere]-indstilling
Peg på det billede, du vil udskrive.
• Se P31 for oplysninger om, hvordan du vælger et billede.
Peg på [e] / [r] for at angive antallet af udskrifter, og peg på [Indst.].
• Hvis [Flere] er valgt, skal du gentage trin 3 og 4 for hvert billede. (Man kan ikke
bruge samme indstilling til flere kopier af billedet.)
• Luk menuen efter indstillingen.
„„
Annullering af alle [Print sæt]-indstillinger
Vælg [Print sæt]  [CANCEL (Annul.)]  [Ja] i afspilningsmenuen.
- 101 -
Avanceret (afspilning)
„„
Sådan udskrives datoen
Når du har angivet antallet af udskrifter, skal du angive/annullere udskrivning med
optagelsesdatoen ved at pege på [Dato].
• Datoen udskrives muligvis ikke, afhængigt af fotohandleren eller printeren, selv om
man har indstillet til datoudskrivning. For yderligere oplysninger kan man spørge
fotohandleren eller se brugervejledningen til printeren.
• Datoen kan ikke udskrives på billeder med påtrykt tekst eller dato.
Bemærk!
• Antallet af kopier kan indstilles til mellem 0 og 999.
• På en printer, der understøtter PictBridge, har printerens indstillinger for datoudskrivning
muligvis fortrinsret.
• Du kan muligvis ikke bruge udskriftsindstillinger med andet udstyr. I dette tilfælde skal
du annullere alle indstillingerne og foretage dem igen.
• Udskriftsindstillingene kan ikke angives for film.
• Hvis filen ikke er baseret på DCF-standarden, kan udskriftsindstillingen ikke vælges.
- 102 -
Avanceret (afspilning)
[Beskyt]
Du kan angive beskyttelse af billeder, som du vil undgå at slette ved en fejltagelse.
Vælg [Beskyt] i funktionsmenuen [Afspil]. (P39)
Peg på [S (Enkelt)] eller [M (Flere)].
Vælg billedet.
[Enkelt]-indstilling
Træk skærmen vandret for at vælge et billede, og
peg derefter på [Indst.].
• Se P31 for oplysninger om, hvordan du vælger et
billede.
• Indstillingen annulleres ved at pege på [Annul.].
[Enkelt]
[Flere]-indstilling
Peg på det billede, du vil beskytte.
• Se P31 for oplysninger om, hvordan du vælger et
billede.
• Indstillingen annulleres ved at pege på det samme
billede igen.
• Luk menuen efter indstillingen.
[Flere]
„„
Annullering af alle [Beskyt]-indstillinger
Vælg [Beskyt]  [CANCEL (Annul.)]  [Ja] i afspilningsmenuen.
Bemærk!
• Beskyttelsesindstillingerne virker eventuelt ikke på andet udstyr.
• Selv om du beskytter billeder i den indbyggede hukommelse eller på et kort, slettes de,
hvis den indbyggede hukommelse eller kortet formateres.
• Selv om du ikke beskytter billeder på et kort, kan de ikke slettes, hvis
skrivebeskyttelsestappen på kortet er sat til [LOCK].
- 103 -
Avanceret (afspilning)
[Kopier] Kopiering af billeder fra den indbyggede hukommelse til et kort
Du kan kopiere dataene til de billeder, du har taget, fra den indbyggede hukommelse til et
kort eller fra et kort til den indbyggede hukommelse.
Vælg [Kopier] i funktionsmenuen [Afspil]. (P39)

Peg på kopidestinationen.
N: Alle billeddataene i den indbyggede hukommelse kopieres til kortet på én
gang. " trin 4.
M: Der kopieres ét billede ad gangen fra kortet til den indbyggede
hukommelse. " trin 3.
Træk skærmen vandret for at vælge et billede, og peg derefter på
[Indst.].
• Se P31 for oplysninger om, hvordan du vælger et billede.
Peg på [Ja].
• Sluk ikke for kameraet under kopieringen.
• Luk menuen efter kopieringen.
Bemærk!
• Hvis der findes et billede med samme navn (mappe- / filnummer) som det billede,
der skal kopieres til kopidestinationsområdet, når [N] er valgt, oprettes der en ny
mappe, og billedet kopieres over.
• Hvis der findes et billede med samme navn (mappenavn / filnummer) som det billede,
der skal kopieres til kopidestinationsområdet, når [M] er valgt, kopieres billedet ikke
over.
• Det kan tage tid at kopiere billeddataene.
• Kun billeder, som er optaget med et Panasonic digitalkamera (LUMIX), kopieres.
(Selv om billederne er optaget med et Panasonic digitalkamera, kan de muligvis ikke
kopieres, hvis de er blevet redigeret på en PC.)
• Indstillingerne [Print sæt], [Beskyt] eller [Foretrukne] bliver ikke kopieret. Udfør
indstillingerne igen, når kopieringen er færdig.
- 104 -
Tilslutning til andet udstyr
[Afspil]-funktion: 5
Afspilning af billeder på en TV-skærm
Afspilning af billeder med det medfølgende AV-kabel
Klargøring: Indstil [Udgang]. (P44)
Sluk for kameraet og TV’et.
1 Gul: til videoindgangsstikket
2 Hvid: til lydindgangsstikket
A Juster mærkerne, og sæt det lige ind. (Det kan ikke indsættes i den modsatte retning.)
B AV-kabel (medfølger)
• Kontrollér stikkenes retning, og sæt dem lige ind, eller tag dem lige ud. (Ellers kan
stikkene blive bøjet, hvilket kan forårsage problemer.)
Slut kameraet til TV’et ved hjælp af AV-kablet.
Tænd for TV’et, og vælg eksternt input.
Tænd for kameraet, og peg på [9].
- 105 -
Tilslutning til andet udstyr
Bemærk!
• Afhængigt af billedformatet vises der muligvis sorte bånd øverst og nederst eller i
venstre og højre side af billederne.
• Anvend udelukkende det medfølgende AV-kabel.
• Læs brugervejledningen til TV-apparatet.
• Når du afspiller et billede lodret, kan det være lidt sløret.
• Du kan se billeder på et TV i andre lande (områder), som bruger NTSC- eller PALsystemet, hvis du indstiller [Videoudgang] i [Indstilling]-menuen.
• Du kan ikke udføre betjeninger, hvis du peger på pegeikonet på TV-skærmen.
• Ret skærmtilstanden på TV’et, hvis billedet vises med toppen eller bunden afskåret.
Afspilning af billeder på TV med SD-memorykortlæser
Afspilning af indspillede billeder ved at indsætte kortet i SD-kortlæseren.
Bemærk!
• Afhængigt af TV-modellen vises billederne muligvis ikke på hele skærmen.
• For at afspille film skal man tilslutte kameraet til TV’et med AV-kablet.
• Du kan ikke afspille billeder på SDHC-kort eller SDXC-kort, hvis dit TV ikke understøtter
disse kort.
- 106 -
Tilslutning til andet udstyr
Tilslutning til en PC
Du kan overføre billeder, som er optaget med kameraet, til en PC ved at forbinde kamera
og PC.
• Nogle PC’er kan udskrive direkte fra kortet, hvis det er fjernet fra kameraet. Se
brugervejledningen til PC’en for at få yderligere oplysninger.
• Du kan let udskrive eller sende billeder, som du har importeret. En nem måde at gøre
det på er at bruge den bundtede software “PHOTOfunSTUDIO”, som findes på den
medfølgende CD-ROM.
• Læs den separate brugervejledning til den medfølgende software på den medfølgende
CD-ROM for at få yderligere oplysninger om softwaren, og hvordan den installeres.
Klargøring: Tænd for kameraet og PC’en.
Fjern kortet, før du anvender billederne fra den indbyggede hukommelse.
A USB-forbindelseskabel (medfølger)
• Kontrollér stikkenes retning, og sæt dem lige ind, eller tag dem lige ud. (Ellers kan
stikkene blive bøjet, hvilket kan medføre fejl.)
B Juster mærkerne, og sæt det ind. (Det kan ikke indsættes i den modsatte retning.)
• Brug et batteri med tilstrækkelig kapacitet eller lysnetadapteren (ekstraudstyr) og
jævnstrømskobleren (ekstraudstyr). Hvis den resterende batterikapacitet bliver lav, mens
kameraet og PC’en kommunikerer, lyder alarmen.
Se under “Korrekt frakobling af USB-forbindelseskablet” (P108), før du tager USBforbindelseskablet ud.
- 107 -
Tilslutning til andet udstyr
Tilslut kameraet til PC’en ved hjælp af USB-forbindelseskablet A.
• Anvend udelukkende det medfølgende USB-forbindelseskabel.
Brug af andre kabler end det medfølgende USB-forbindelseskabel kan forårsage
en fejl.
Peg på [PC].
• Når kameraet er sluttet til PC’en med [USB-funktion]
indstillet på [PictBridge(PTP)], vises der muligvis en
meddelelse på PC’ens skærm. Vælg [Cancel] for at
lukke skærmbilledet og frakoble kameraet fra PC’en.
Indstil derefter [USB-funktion] til [PC] igen.
Dobbeltklik på [Flytbar disk] i [Denne computer].
• Hvis du bruger en Macintosh, vises drevet på skrivebordet. (“LUMIX”,
“NO_NAME” eller “Untitled” vises.)
Dobbeltklik på mappen [DCIM].
Brug træk-og-slip-funktionen til at flytte de billeder, du vil overføre,
eller hele mappen med de pågældende billeder til en anden mappe
på computeren.
„„
Korrekt frakobling af USB-forbindelseskablet
• Fjern hardwaren ved hjælp af funktionen “Sikker fjernelse af hardware” i PC’ens
opgavebakke. Hvis ikonet ikke vises, skal du kontrollere, at [Adgang] ikke er vist på
LCD-skærmen på digitalkameraet, før du fjerner hardwaren.
Bemærk!
• Sluk for kameraet, før du isætter eller fjerner lysnetadapteren (ekstraudstyr).
• Før du isætter eller fjerner et kort, skal du slukke for kameraet og frakoble USBforbindelseskablet. Ellers kan dataene blive beskadiget.
- 108 -
Tilslutning til andet udstyr
„„
Visning af indholdet fra den indbyggede hukommelse eller kortet ved brug af PC
(mappesammensætning)

• Indbygget
hukommelse
• Kort
1 Mappenummer
2 Filnummer
3 JPG: Billeder
MOV: Film
MISC: DPOF-print
foretrukne
AD_LUMIX: For Indstil overførsel
LUMIXUP.EXE: Værktøj til indstilling af overførsel
(LUMIX Image Uploader)
Der oprettes en ny mappe, når der tages billeder i følgende situationer:
• Når et kort, som indeholder en mappe med samme mappenummer, er blevet indsat
(f.eks. når der er taget billeder med et kamera af et andet fabrikat)
• Når der findes et billede med filnummeret 999 inden i mappen
„„
Tilslutning i PTP-tilstand (kun Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 og Mac
OS X)
Indstil [USB-funktion] til [PictBridge(PTP)].
Data kan nu kun læses fra kortet i PC’en.
• Hvis der er 1000 billeder eller mere på kortet, kan billederne muligvis ikke importeres i
PTP-tilstand.
- 109 -
Tilslutning til andet udstyr
Overførsel af billeder til websteder til billeddeling
Du kan bruge overførselsværktøjet (LUMIX Image Uploader) til at overføre billeder eller
film til websteder til deling af billeder (Facebook, YouTube).
Du behøver ikke at importere billeder til computeren for at installere software. Du kan kun
overføre billeder med en computer, der har adgang til internettet. Dette er praktisk, hvis du
vil offentliggøre billeder med det samme, når du er ude at rejse.
• Angiv billeder, der skal overføres, med [Indstil upload] (P95) på forhånd.
Kompatible operativsystemer: Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7
Forberedelse: • Slut kameraet til computeren (P107). Eller tag kortet ud af kameraet, og sæt
det i computeren.
• Opret en konto på websteder til billeddeling, og bekræft brugernavn,
adgangskode osv. for at logge på.
Dobbeltklik på [LUMIXUP.EXE] for at begynde. (P109)
• Hvis programmet “PHOTOfunSTUDIO” på den medfølgende CD-ROM er
installeret, starter (LUMIX Image Uploader) muligvis automatisk.
• Læs brugervejledningen til LUMIX Image Uploader i Internet Explorer.
Vælg overførselsdestinationen, og angiv de nødvendige oplysninger.
• Indtast brugernavn og adgangskode mv. på logonskærmen for hvert enkelt
websted til billeddeling.
• Indtast kommentarer, nøgleord osv. efter behov, og klik på “Set”. De billeder, der
er angivet til [Indstil upload] på kameraet, overføres til webstedet til billeddeling.
Bemærk!
• Funktioner kan ikke garanteres fremover, hvis serviceindholdet på YouTube og
Facebook ændres, eller specifikationerne ændres. Indholdet af tjenesten eller
skærmbillederne kan ændres uden forudgående varsel. (Denne tjeneste er gældende
pr. 1. december 2010.)
• Undlad at overføre billeder, der er beskyttet af copyright, medmindre du ejer copyright
eller har indhentet tilladelse fra en relevant autoritet.
- 110 -
Tilslutning til andet udstyr
Udskrivning af billeder
Hvis du tilslutter kameraet til en printer, som understøtter PictBridge, kan du vælge de
billeder, der skal udskrives, og starte udskrivningen fra kameraets LCD-skærm.
• Nogle printere kan udskrive direkte fra kortet, hvis det er fjernet fra kameraet. Se
brugervejledningen til printeren for at få yderligere oplysninger.
Klargøring: Tænd for kameraet og printeren.
Fjern kortet, før du udskriver billederne i den indbyggede hukommelse.
Angiv udskriftskvalitet og andre indstillinger på printeren, før billederne
udskrives.
A USB-forbindelseskabel (medfølger)
• Kontrollér stikkenes retning, og sæt dem lige ind, eller tag dem lige ud. (Ellers kan
stikkene blive bøjet, hvilket kan forårsage problemer.)
B Juster mærkerne, og sæt det ind. (Det kan ikke indsættes i den modsatte retning.)
• Brug et batteri med tilstrækkelig kapacitet eller lysnetadapteren (ekstraudstyr) og
jævnstrømskobleren (ekstraudstyr). Hvis den resterende batterikapacitet bliver lav,
mens kameraet og printeren er sluttet sammen, lyder alarmen. Hvis dette sker under
udskrivningen, skal du omgående stoppe udskrivningen. Hvis der ikke udskrives, skal
USB-forbindelseskablet tages ud.
Tilslut kameraet til printeren ved hjælp af USB-forbindelseskablet A.
Peg på [PictBridge(PTP)].
• Når kameraet tilsluttes til printeren, vises ikonet for
afbrydelsesforbud [1]. USB-kablet må ikke tages ud,
når [1] vises.
- 111 -
Tilslutning til andet udstyr
Bemærk!
• Anvend udelukkende det medfølgende USB-forbindelseskabel.
Hvis du anvender andre kabler end det medfølgende USB-forbindelseskabel, kan det
forårsage en fejl.
• Sluk for kameraet, før du isætter eller fjerner lysnetadapteren (ekstraudstyr).
• Før du isætter eller fjerner et kort, skal du slukke for kameraet og frakoble USBforbindelseskablet.
• Optagede film kan ikke udskrives.
Træk skærmen vandret for at vælge et
billede, og peg derefter på [Udskriv].
• Se P31 for oplysninger om, hvordan du vælger et
billede.
Peg på [Start udskr.].
• Se “Udskriftsindstillinger” (P113) for at læse om de elementer, der kan indstilles, før
billederne udskrives.
• Tag USB-kablet ud af forbindelse efter udskrivning.
Valg af flere billeder og udskrivning
1 Peg på [Multi print] på skærmen i trin 3.
2 Peg på et element for at vælge det.
- 112 -
Tilslutning til andet udstyr
Element
[Vælge flere]
Beskrivelse af indstillinger
Der udskrives flere billeder på én gang.
• Skift skærm ved at pege på [e] / [r], hvis de vises på skyderen.
• Peg på billederne, så vises [2] på de billeder, der skal
udskrives. (Når der peges på det valgte billede igen, annulleres
indstillingen.)
• Når billederne er valgt, skal du pege på [Indst.].
[Vælg alle]
Udskriver alle lagrede billeder.
[Print sæt (DPOF)]
Udskriver kun alle billeder, der er angivet i [Print sæt]. (P101)
[Foretrukne]
Udskriver kun de billeder, der er angivet som foretrukne. (P100)
3 Udskriv billedet (trin 4 på forrige side).
Udskriftsindstillinger
Foretag indstillingen, før du peger på [Start udskr.].
• Når der udskrives billeder i papirstørrelser eller med layoutindstillinger, som kameraet
ikke understøtter, skal du vælge [h] (Prioritet til printeren) og foretage indstillingen på
printeren. (Se brugervejledningen til printeren for yderligere oplysninger.)
• Hvis [Print sæt (DPOF)] er valgt, vises elementerne [Udskriv med dato] og [Ant.
udskrifter] ikke.
- 113 -
Tilslutning til andet udstyr
[Udskriv med dato]
Element
Beskrivelse af indstillinger
[ON]
Dato udskrives.
[OFF]
Dato udskrives ikke.
• Hvis printeren ikke understøtter udskrivning af dato, kan datoen ikke udskrives på
billedet.
• Da printerens indstillinger muligvis får fortrinsret frem for billedkopien med
datoindstillingen, skal du også kontrollere printerens udskrift med datoindstilling.
• Hvis der udskrives billeder med påtrykt tekst eller dato, og du angiver datoudskrivning,
overlappes og udskrives datoen. Indstil Udskriv med dato til [OFF].
[Ant. udskrifter]
Du kan indstille antallet af udskrivninger op til 999.
[Papirstr.]
Element
Beskrivelse af indstillinger
h
Printerens indstillinger prioriteres.
[L/3.5˝ × 5˝ ]
89 mm × 127 mm
[2L/5˝ × 7˝ ]
127 mm × 178 mm
[POSTCARD]
100 mm × 148 mm
[16:9]
101,6 mm × 180,6 mm
[A4]
210 mm × 297 mm
[A3]
297 mm × 420 mm
[10 × 15cm]
100 mm × 150 mm
[4˝ × 6˝ ]
101,6 mm × 152,4 mm
[8˝ × 10˝ ]
203,2 mm × 254 mm
[LETTER]
216 mm × 279,4 mm
[CARD SIZE]
54 mm × 85,6 mm
• Papirstørrelser, der ikke understøttes af printeren, vises ikke.
- 114 -
Tilslutning til andet udstyr
[Sideopsætning] (Udskriftslayout, som kan indstilles med dette kamera)
Element
Beskrivelse af indstillinger
h
Printerens indstillinger prioriteres
3
1 billede uden ramme på 1 side
4
1 billede med ramme på 1 side
5
2 billeder på 1 side
6
4 billeder på 1 side
• Et element kan ikke vælges, hvis printeren ikke understøtter sideopsætningen.
„„
Udskriftslayout
Udskrivning af samme billede flere gange på 1 stykke papir
Hvis du f.eks. vil udskrive det samme billede 4 gange på 1 ark papir, skal du indstille
[Sideopsætning] til [6] og derefter indstille [Ant. udskrifter] til 4 for det billede, du vil
udskrive.
Når forskellige billeder udskrives på 1 papirark
Hvis du f.eks. vil udskrive 4 forskellige billeder på 1 ark papir, skal du indstille
[Sideopsætning] til [6] og derefter indstille [Ant. udskrifter] til 1 for hvert af de 4 billeder.
Bemærk!
• Kameraet modtager en fejlmeddelelse fra printeren, når [*]-indikationen lyser orange
under udskrivning. Når udskrivningen er afsluttet, skal du kontrollere, at der ikke er
nogen problemer med printeren.
• Hvis antallet af udskrifter er for højt, kan billederne blive udskrevet flere gange. I dette
tilfælde kan det resterende antal af kopier, der er angivet, være forskelligt fra det valgte
antal.
- 115 -
Øvrige
Skærmdisplay
„„
Optagelse
Optagelse i normal billedfunktion [1] (Startindstilling)
1 Optagefunktion
2 Billedstørrelse (P76)
Optagelseskvalitet (P34)
Blitz-funktion (P51)
Optisk billedstabilisering (P86)
Alarm for rystelser (P28): 0
3 Fokus (P27)
4 AF-område (P27)
5 AF-makro (P55)
Makro zoom (P56)
AF-funktion (P79)
6 Batteriindikation (P12)
7 Indbygget hukommelse (P16)
Adgangsindikator (P17): 2, 3
Antal mulige billeder (P135)
(Hvis antallet af mulige billeder er større end 99999, vises det som “+99999” på
skærmen.)
Tilgængelig optagetid (P136): R8m30s
Optagelsestilstand:h
8 Menu (P39)
9 DISP. (P47)
10 Touch AF/AE annulleret (P30)
11 ISO-følsomhed (P77)
Blændeværdi (P27)
Lukkerhastighed (P27)
12 Touch udløs (P29)
13 Berøringszoom (P50)
14 Kontakt for optage-/afspilningsfunktion (P20)
- 116 -
Øvrige
„„
Ved optagelse (efter indstilling)
15 Eksponeringskompensation (P58)
16 Hvidbalance (P78)
Farvefunktion (P84)
17 Burst (P83)
18 Intelligent eksponering (P82): AF-hjælpelampe (P85): W
19 Genvejsområde (P41)
20 Forløbet optagetid (P34): 8m30s1
21 Zoom / Udvidet optisk zoom (P48) /
Intelligent zoom (P49) /
Digital zoom (P49, 83)
W
T
1X
22 Aktuel dato og aktuelt klokkeslæt /w: Indstilling for rejsemål2 (P74) /
Alder3 (P66) / Navn3 (P66) / Sted2 (P72) /
Antal dage, der er gået siden afrejsedatoen (P72) / Rejsedato2 (P72)
23 Selvudløserfunktion (P57)
24 Datostempel (P86)
LCD-funktion (P43)
“m” er en forkortelse for minut og “s” for sekund.
Dette vises i cirka 5 sekunder, når der tændes for kameraet, efter at du har indstillet
uret, og efter at der skiftes fra Afspilningsfunktion til Optagefunktion.
3
Dette vises i cirka 5 sekunder, når der tændes for kameraet i [Baby1] / [Baby2] eller
[Kæledyr] i scenefunktion.
1
2
- 117 -
Øvrige
„„
Afspilning
1 Afspilningsfunktion (P31)
2 Optagelseskvalitet (P34)
Farvefunktion (P84)
Beskyttet billede (P103)
Foretrukne (P100)
Påtrykt tekstangivelse (P96)
Billedstørrelse (P76)
3 Afspilning af film (P36)
4 Billednummer / Samlet antal billeder
Forløbet afspilningstid (P36):
00h00m00s
5 Batteriindikation (P12)
6 Indikation for skønhedsretouchering (P93)
Antal udskrifter (P114)
LCD-funktion (P43)
7 Indbygget hukommelse (P16)
Advarselsikon for afbrudt kabel (P111): 1
Mappe- / filnummer (P109)
8 Filmoptagelsestid (P36): 00h00m00s
9 Genvejsområde (P41)
10 Menu (P39)
11 DISP. (P47)
12 Antal dage, der er gået siden afrejsedatoen (P72)
Alder (P66)
Optageoplysninger
13 Optaget dato og klokkeslæt / Verdenstid (P74)
Navn (P66)
Sted (P72)
Optageoplysninger
14 Skift af afspilningsskærm (P32)
15 Slet (P37)
16 Skønhedsretouchering (P93)
17 Kontakt for optage-/afspilningsfunktion (P20)
“h” er en forkortelse for hour (time), “m” for minut og “s” for sekund.
¼¼
- 118 -
Øvrige
Forholdsregler ved brug
Hold kameraet væk fra elektromagnetisk udstyr (såsom mikrobølgeovne, TVapparater, videospiludstyr osv.).
• Hvis kameraet anvendes på eller i nærheden af et TV, kan der opstå forstyrrelser i
billeder og/eller lyd på kameraet på grund af elektromagnetisk stråling.
• Anvend ikke kameraet i nærheden af mobiltelefoner, da der ellers kan opstå støj med en
negativ virkning på billederne og/eller lyden.
• De optagede data kan blive beskadiget, og billeder kan blive forvrængede af de stærke
magnetiske felter, der dannes af højttalere eller store motorer.
• Elektromagnetisk stråling frembragt af en mikroprocessor kan have en negativ virkning
på kameraet og skabe billed- og/eller lydforstyrrelser.
• Hvis kameraet påvirkes af elektromagnetisk udstyr og ikke fungerer korrekt, skal man
slukke for det, fjerne batteriet eller afbryde lysnetadapteren (ekstraudstyr). Herefter skal
man isætte batteriet på ny eller tilslutte lysnetadapteren igen og tænde for kameraet.
Anvend ikke kameraet i nærheden af radiosendere eller højspændingsledninger.
• Hvis du optager i nærheden af radiosendere eller højspændingsledninger, kan de
optagne billeder eller lyden påvirkes deraf.
Husk altid at anvende de medfølgende ledninger og kabler. Hvis man anvender
ekstraudstyr, skal man bruge de ledninger og kabler, der medfølger.
Brug ikke forlængerledninger eller kabler.
Sprøjt ikke insektmidler eller flygtige kemikalier på kameraet.
• Hvis der sprøjtes sådanne kemikalier på kameraet, kan det blive beskadiget, og
overfladen kan skalle af.
• Sørg for, at gummi- eller plastprodukter ikke kommer i berøring med kameraet i længere
tid ad gangen.
- 119 -
Øvrige
Rengøring
Før rengøring af kameraet skal du fjerne batteriet eller jævnstrømskobleren
(ekstraudstyr) eller tage strømstikket ud af væggen. Tør derefter kameraet af med
en tør, blød klud.
• Hvis kameraet bliver meget beskidt, kan det rengøres ved at tørre snavset af med en
opvredet fugtig klud og derefter med en tør klud.
• Brug aldrig opløsningsmidler som benzen, fortynder, sprit, opvaskemiddel osv. til at
rengøre kameraet, da det kan ødelægge kameraet udvendigt, eller overfladelaget kan
afskalle.
• Hvis man anvender en kemisk klud, skal man følge anvisningerne, der følger med
kluden.
Om LCD-skærmen
• Tryk ikke hårdt på LCD-skærmen. Der kan opstå ujævne farver på LCD-skærmen, eller
det kan medføre fejlfunktion.
• Hvis kameraet er koldt, når det tændes, vil billedet på LCD-skærmen være lidt mørkere
end normalt i begyndelsen. Når den indvendige temperatur øges, vender skærmen dog
tilbage til sin normale lysstyrke.
Der er anvendt teknologi med meget højt præcisionsniveau til fremstilling af LCDskærmen. Der kan dog forekomme nogle små mørke eller lyse pletter (røde, blå eller
grønne) på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejlfunktion. LCD-skærmen har mere
end 99,99% effektive pixel med blot 0,01% inaktive eller altid oplyste pixel. Pletterne
optages ikke på billederne i den indbyggede hukommelse eller på kortet.
Om objektivet
• Tryk ikke hårdt på objektivet.
• Der kan opstå fejlfunktion, hvis kameraet efterlades med objektivet rettet mod solen i
længere tid. Vær opmærksom på dette, hvis kameraet lægges udenfor eller i nærheden
af et vindue.
- 120 -
Øvrige
Batteri
Batteriet er et genopladeligt lithium-ionbatteri. Dets evne til at producere strøm
stammer fra den kemiske reaktion, som finder sted inde i det. Denne reaktion kan
påvirkes af den omgivende temperatur og fugtighed. Hvis temperaturen er for høj
eller for lav, bliver batteriets driftstid kortere.
Fjern altid batteriet efter brug.
• Hvis du vil opbevare eller transportere batteriet, skal du putte det fjernede batteri i en
plastikpose og undgå metalgenstande (papirclips og lignende).
Hvis batteriet tabes ved et uheld, skal man kontrollere, om batteriets hus eller poler
er blevet beskadiget.
• Kameraet tager skade, hvis man forsøger at sætte et beskadiget batteri i det.
Husk at medbringe opladede reservebatterier, når du går hjemmefra.
• Vær opmærksom på, at batteriets driftstid kan forkortes ved lave temperaturer, som for
eksempel på skisportsområder.
• Når du rejser, skal du huske at medbringe batteriopladeren (medfølger), så du kan
genoplade batteriet, dér hvor du rejser hen.
Bortskaffelse af opbrugt batteri.
• Batterierne har begrænset levetid.
• Kast aldrig batterierne på åben ild, da dette kan udløse en eksplosion.
Undgå at lade batteriets poler komme i kontakt med metalgenstande (såsom
halskæder, hårnåle osv.).
• Dette kan medføre kortslutning eller varmedannelse, og hvis man rører ved et batteri
under disse forhold, kan man blive alvorligt forbrændt.
Oplader
• Hvis du bruger batteriopladeren i nærheden af en radio, kan radiomodtagelsen blive
forstyrret.
• Hold opladeren i en afstand på mindst 1,0 m fra radioapparater.
• Når opladeren anvendes, kan den afgive en summende lyd. Dette er ikke en fejlfunktion.
• Når opladningen er afsluttet, skal man huske at tage strømledningen ud af stikkontakten.
(Hvis den forbliver tilkoblet til lysnettet, bruger opladeren en mindre mængde strøm.)
• Hold altid kontaktfladerne på opladeren og batteriet rene.
- 121 -
Øvrige
Kort
Undlad at efterlade kortet på steder, hvor temperaturen er høj, eller hvor der
hyppigt forekommer elektromagnetisk stråling eller statisk elektricitet, eller hvor
der er direkte sollys.
Undgå at bøje eller tabe kortet.
• Kortet kan derved blive beskadiget, og indholdet kan også blive beskadiget eller slettet.
• Opbevar kortet i kortets æske eller pose efter brug, og hver gang kortet gemmes eller
tages med.
• Sørg for, at der ikke kommer snavs, støv eller vand på terminalerne bag på kortet, og
undlad at røre ved terminalerne med fingrene.
Bemærkninger i forbindelse med ved overdragelse eller bortskaffelse af
hukommelseskort
• Funktionerne “Formatér” eller “Slet” ved hjælp af kameraet eller en PC betyder blot, at
filstyringsoplysningerne slettes, mens dataene på hukommelseskortet ikke bliver slettet
fuldstændigt.
Det anbefales at ødelægge hukommelseskortet fysisk eller bruge datasletningssoftware,
der kan købes på markedet, for helt at slette dataene på hukommelseskortet, før du
overdrager det til tredjemand eller bortskaffer det.
Administration af dataene på hukommelseskortet er brugerens eget ansvar.
Om personlige oplysninger
Hvis der er indstillet et navn eller en fødselsdato for [Baby1] / [Baby2], gemmes disse
personlige oplysninger i kameraet og optages på billedet.
Ansvarsfraskrivelse
• Oplysninger, herunder personlige oplysninger, kan ændres eller forsvinde på grund
af forkert betjening, statisk elektricitet, uheld, funktionsfejl, reparation eller andre
handlinger. Bemærk på forhånd, at Panasonic ikke er på nogen måde ansvarlig for
en eventuel direkte eller indirekte skade på grund af en ændring eller sletning af
information eller personlige oplysninger.
Anmodning om reparation, overdragelse til tredjemand eller bortskaffelse
• Nulstil indstillingerne for at beskytte personlige oplysninger. (P44)
• Hvis der er lagret billeder i den indbyggede hukommelse, skal de kopieres til
hukommelseskortet (P104), før du formaterer den indbyggede hukommelse (P45), efter
behov.
• Fjern hukommelseskortet fra kameraet, før kameraet sendes til reparation.
• Den indbyggede hukommelse og indstillinger gendannes muligvis til fabriksstandard,
når kameraet repareres.
• Kontakt forhandleren eller det lokale servicecenter, hvis ovennævnte handlinger ikke er
mulige på grund af funktionsfejl.
Ved overdragelse til tredjemand eller bortskaffelse af hukommelseskortet skal du
læse “Bemærkninger i forbindelse med ved overdragelse eller bortskaffelse af
hukommelseskort” på P122.
- 122 -
Øvrige
Når batterierne ikke bruges i længere tid
• Opbevar batteriet på et koldt og tørt sted med en forholdsvis stabil temperatur:
[Anbefalet temperatur: 15 °C til 25 °C, anbefalet luftfugtighed: 40% til 60% relativ
luftfugtighed]
• Tag altid batterierne og kortet ud af kameraet.
• Hvis batteriet efterlades i kameraet, aflades det, selv om kameraet er slukket. Hvis man
efterlader batteriet i kameraet, aflader det for meget, og det kan betyde, at det bliver
ubrugeligt, selv om det oplades igen.
• Når man opbevarer batteriet i meget lang tid, anbefales det at oplade det en gang om
året. Fjern batteriet fra kameraet, og gem det et andet sted, når det er helt afladet.
• Det anbefales at opbevare kameraet med et tørremiddel (silicagel), når det opbevares i
et skab eller lignende.
Om billeddata
• Optagne data kan blive beskadiget eller gå tabt, hvis kameraet går i stykker på grund af
brugerens forkerte håndtering heraf. Panasonic er ikke erstatningsansvarlig for mistede
optagne data.
Om trebenede og etbenede stativer
• Hvis du bruger stativ, skal du sørge for, at det står fast, når kameraet er fastgjort.
• Du kan muligvis ikke fjerne kortet eller batteriet, når du bruger et trebenet eller etbenet
stativ.
• Sørg for at skruen på det trebenede eller etbenede stativ ikke er i vejen, når du fastgør
eller fjerner kameraet. Du kan også ødelægge skruen på selve kameraet, hvis du bruger
for mange kræfter, når du skruer. Og kamerahuset og specifikationsetiketten kan blive
ødelagt eller ridset, hvis kameraet fastgøres for stramt til det trebenede eller etbenede
stativ.
• Læs brugervejledningen til det trebenede eller etbenede stativ omhyggeligt.
• Visse stativer kan ikke fastgøres, når jævnstrømskobleren (ekstraudstyr) og
lysnetadapteren (ekstraudstyr) er tilsluttet.
- 123 -
Øvrige
Displaymeddelelser
Bekræftelses- eller fejlmeddelelser vises på skærmen i nogle tilfælde.
Vigtige meddelelser vises som beskrevet i eksemplerne nedenfor.
[Dette billede er beskyttet]
ppSlet billedet efter annullering af beskyttelsesindstillingen. (P103)
[Dette billede kan ikke slettes] / [Nogle af billederne kan ikke slettes]
• Billeder, der ikke er baseret på DCF-standard, kan ikke slettes.
ppHvis du vil slette nogle billeder, skal du formatere kortet efter at have gemt
nødvendige data på en PC osv. (P45)
[Kan ikke angives på dette billede]
• [Tryk tekst] eller [Print sæt] kan ikke angives for billeder, der ikke er baseret på DCFstandarden.
[Der er ikke plads nok på den indbyggede hukommelse] / [Der er ikke
hukommelse nok på kortet]
• Der er ingen plads tilbage i den indbyggede hukommelse eller på kortet.
––Når man kopierer billeder fra den indbyggede hukommelse til kortet (batch-kopiering),
kopieres billederne, indtil kortets kapacitet er opbrugt.
[Nogle af billederne kan ikke kopieres] / [Kopieringen kunne ikke fuldføres]
• Følgende billeder kan ikke kopieres:
––Hvis der er et billede med samme navn som det billede, der skal kopieres,
i kopidestinationsområdet. (Kun ved kopiering fra et kort til den indbyggede
hukommelse.)
––Filerne er ikke baseret på DCF-standarden.
• Desuden kan billeder, som optages eller redigeres med andet udstyr, ikke kopieres.
[Fejl i indbygget hukommelse
Skal den indbyggede hukommelse formateres?]
• Denne meddelelse vises, når man formaterer den indbyggede hukommelse på en PC.
ppFormatér den indbyggede hukommelse i kameraet igen. (P45) Dataene i den
indbyggede hukommelse slettes.
- 124 -
Øvrige
[Memorykortfejl
Skal kortet formateres?]
• Kortet er i et format, der ikke kan bruges sammen med dette kamera.
ppFormatér kortet igen med kameraet, efter at nødvendige data er gemt på en PC eller
lignende. (P45)
[Sluk for kameraet, og tænd det igen] / [Systemfejl]
• Denne meddelelse vises, hvis kameraet ikke fungerer korrekt.
ppSluk kameraet, og tænd det igen. Hvis meddelelsen fremstår igen, skal du kontakte
forhandleren eller det nærmeste servicecenter.
[Parameterfejl for memorykort] / [Dette hukommelseskort kan ikke bruges]
ppBrug et kort, som er kompatibelt med kameraet. (P16)
––SD-memorykort (8 MB til 2 GB)
––SDHC-memorykort (4 GB til 32 GB)
––SDXC-memorykort (48 GB, 64 GB)
[Isæt SD kort igen] / [Prøv et andet kort]
• Der er opstået en fejl ved adgang til kortet.
ppIsæt kortet igen.
ppIsæt et andet kort.
[Læsefejl / Skrivefejl Kontroller kortet]
• Læsning eller skrivning af data er mislykket.
ppFjern kortet, efter at du har slået strømmen fra. Isæt kortet igen, tænd, og prøv at
læse eller skrive dataene igen.
• Kortet kan være i stykker.
ppIsæt et andet kort.
[Filmopt. blev ann. pga. begrænsn. af kortets skrivehastighed]
• Brug et kort med en SD-hastighedsklasse på “Class 6” eller højere til optagelse af film.
• Hvis den stopper, selv ved brug af et “Class 6”-kort eller højere, er
dataskrivningshastigheden forringet, og det anbefales at oprette en sikkerhedskopi og
derefter formatere (P45). Afhængigt af korttypen kan optagelsen af film muligvis stoppe
midtvejs.
[Dette kort er ikke formateret i dette kamera og er derfor uegnet til filmoptagelse.]
• Skrivehastigheden er langsommere, hvis kortet er formateret ved hjælp af en PC eller
andet udstyr. Optagelse af film kan derfor muligvis stoppe midtvejs. Hvis det sker, skal
du oprette en sikkerhedskopi af dataene og formatere (P45) kortet i dette kamera.
- 125 -
Øvrige
[Der kan ikke oprettes en mappe]
• Der kan ikke oprettes en mappe, fordi der ikke er flere mappenumre til rådighed. (P109)
ppFormatér kortet, efter at du har gemt nødvendige data på en PC osv. (P45)
[Billede vises til 4:3-TV] / [Billede vises til 16:9-TV]
• AV-kablet er forbundet til kameraet.
ppVælg [TV-format] i [Indstilling]-menuen, hvis du vil ændre TV-formatet. (P44)
• USB-forbindelseskablet er kun sluttet til kameraet. Meddelelsen forsvinder, når den
anden ende af USB-kablet sluttes til enheden.
- 126 -
Øvrige
Fejlfinding
Prøv først følgende procedurer (P127 til P134).
Hvis problemet ikke løses, kan det muligvis forbedres ved at vælge [Nulstil] (P44) i
menuen [Indstilling], når der tages billeder.
Batteriet og strømkilde
Kameraet kan ikke betjenes, selv om det er tændt.
• Batteriet er opbrugt.
Strømafbrydelse under brug.
• Batteriet skal genoplades.
• Kameraet er indstillet til [Auto sluk]. (P43)
ppTryk på Power-knappen for at tænde for strømmen igen.
Kort / batteridækslet kan ikke lukkes.
• Indsæt batteriet fast helt til enden. (P14)
Optagelse
Det er umuligt at optage billedet.
• Er kameraet i afspilningstilstand?
ppPeg på [1].
• Objektivdækslet er lukket.
ppÅbn objektivdækslet.
• Er der billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet?
ppSlet de billeder, der ikke er nødvendige, for at øge den tilgængelige hukommelse. (P37)
Det optagede billede er hvidligt.
• Der er snavs som f.eks. fingeraftryk osv. på objektivet.
ppAftør objektivets overflade forsigtigt med en blød, tør klud.
Området omkring motivet bliver mørkt.
• Blev dette billede taget med blitz tæt på med zoomen ved [W] (1×)?
ppZoom lidt ind, og tag billederne. (P48)
• Blev billedet taget i [Hulkamera] i scenefunktion?
Det optagede billede er for lyst eller for mørkt.
ppKontrollér, at der er kompenseret korrekt for eksponeringen. (P58)
- 127 -
Øvrige
2 eller 3 billeder tages samtidigt.
ppIndstil [Højhast. burst] (P67), [Blitz burst] (P68) i scenefunktion eller [Burst] (P83) i
[Optag]-funktion til [OFF].
Motivet er ikke ordentligt i fokus.
• Fokusområdet afviger, afhængigt af optagefunktionen.
ppIndstil til den korrekte funktion i forhold til afstanden til motivet.
• Motivet er uden for kameraets fokusområde.
• Der er kamerarystelser, eller motivet bevæger sig lidt. (P28)
Det optagede billede er sløret. Den optiske billedstabiliseringsfunktion virker
ikke.
ppLukkerhastigheden bliver langsommere, når billederne tages på mørke steder, så
hold kameraet stabilt med begge hænder for at tage billederne. (P21)
ppNår du tager billeder ved en langsom lukkerhastighed, skal du bruge selvudløseren.
(P57)
Det optagede billede ser grynet ud. Der er støj på billedet.
• Er ISO-følsomheden høj eller lukkerhastigheden langsom?
(ISO-følsomheden er indstillet til [,] ved leveringen af kameraet. Derfor forekommer
der støj, når der tages billeder indendørs osv.)
ppFormindsk ISO-følsomheden. (P77)
ppIndstil [Farvefunkt.] til [NAT]. (P84)
ppTag billederne på lyse steder.
• Er [Høj følsomh.] eller [Højhast. burst] indstillet i scenefunktion? Hvis ja, reduceres
opløsningen af det optagede billede lidt på grund af den høje følsomhedsbehandling.
Dette er ikke en fejlfunktion.
Lysstyrken eller farvetonen på det optagede billede er forskellig fra den aktuelle
scene.
• Hvis du optager under fluorescerende lamper, kan skarpheden og farvetonen ændres
lidt, hvis lukkerhastigheden bliver hurtigere. Dette sker pga. egenskaberne ved
fluorescerende lys. Dette er ikke en fejlfunktion.
Når du tager billeder, eller når lukkerknappen er trykket halvt ned, vises der en
rødlig lodret streg på LCD-skærmen, eller en del af eller hele skærmen får en rød
farvetone.
• Dette er et kendetegn for CCD’er, og den vises, når motivet har en
lys del. Der kan forekomme nogen ujævnhed i omgivelserne. Dette
er ikke en fejlfunktion.
Den optages på film, men ikke på still-billeder.
• Når du tager billeder, anbefales det, at du passer på ikke at
udsætte skærmen for sollys eller andre kraftige lyskilder.
- 128 -
Øvrige
Filmen stopper i midten af optagelsen.
• Afhængigt af korttypen kan optagelsen muligvis stoppe midtvejs.
ppBrug et kort med en SD-hastighedsklasse på “Class 6” eller højere til optagelse af
film.
ppHvis den stopper selv ved brug af et “Class 6”-kort eller højere, eller hvis du bruger
et kort, der er formateret på en PC eller andet udstyr, er dataskrivningshastigheden
forringet. Det anbefales at oprette en sikkerhedskopi af dataene og derefter formatere
kortet med dette kamera (P45).
AF Tracking fungerer ikke.
• Hvis motivets farve er tæt på baggrundsfarven, har AF Tracking problemer med at
fungere. Peg på en del af motivet med en karakteristisk farve.
LCD-skærm
Der slukkes undertiden for LCD-skærmen, selv om der er tændt for strømmen.
• Efter optagelse slukkes der for skærmen, indtil det næste billede kan tages. (Maks. cirka
6 sekunder, når den indbyggede hukommelse anvendes)
LCD-skærmen bliver kortvarigt mørk eller lys.
• Dette fænomen opstår, når du trykker lukkerknappen halvt ned for at indstille
blændeværdien, og påvirker ikke de optagede billeder.
• Dette fænomen ses også, hvis lysstyrken ændres, når der zoomes ind eller ud
af kameraet, eller når kameraet flyttes. Dette skyldes betjeningen af kameraets
automatiske blænde og er ikke en fejlfunktion.
LCD-skærmen flimrer indendørs.
• LCD-skærmen kan flimre i nogle få sekunder, når kameraet tændes indendørs i neonlys.
Dette er ikke en fejlfunktion.
- 129 -
Øvrige
LCD-skærmen er for lys eller for mørk.
• [LCD-funktion] aktiveres. (P43)
Der fremkommer sorte, røde, blå og grønne prikker på LCD-skærmen.
• Dette er ikke en fejlfunktion.
Disse pixel påvirker ikke de endelige billeder.
Der er støj på LCD-skærmen.
• På mørke steder kan der opstå støj for at fastholde lysstyrken på LCD-skærmen. De
optagede billeder påvirkes dog ikke deraf.
Blitz
Blitzen udløses ikke.
• Er blitz-indstillingen sat til [o]?
ppSkift blitz-indstillingen. (P51)
• Blitz-funktionen er ikke tilgængelig, når [Burst] (P83) er indstillet i [Optag]funktionsmenuen.
Blitzen aktiveres flere gange.
• Blitzen aktiveres to gange, når Reduktion af røde øjne (P52) er indstillet.
• Er [Blitz burst] (P68) indstillet i scenefunktion?
Afspilning
De billeder, der optages, roteres og vises i en uventet retning.
• [Roter bill.] (P45) er indstillet.
Billedet afspilles ikke.
Der er ingen optagede billeder.
• Er kameraet i optagefunktion?
ppPeg på [9].
• Er der billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet?
ppHvis der ikke isættes et kort, vises billederne i den indbyggede hukommelse. Hvis der
isættes et kort, vises billeddataene på kortet.
• Mapperne eller billederne er muligvis blevet redigeret på en PC. Hvis det er tilfældet,
kan billedet ikke afspilles på dette kamera.
ppHvis billeder skrives fra PC’en til kortet, anbefales det at benytte den bundtede
software “PHOTOfunSTUDIO” på den medfølgende CD-ROM.
• Er [Vælg kategori] eller [Foretrukne] angivet for afspilning?
ppRet til [Afspil normal]. (P31)
- 130 -
Øvrige
Mappe- og filnummeret vises med [—], og skærmen bliver sort.
• Er dette et ikke-standard billede, et billede, der er redigeret på en PC, eller et billede,
der er taget med et digitalkamera fra en anden producent?
• Har du fjernet batteriet, lige efter du tog et billede, eller tog du billedet ved hjælp af et
batteri, der næsten var opbrugt?
ppFormatér dataene for at slette de billeder, der er nævnt ovenfor. (P45)
(Andre billeder slettes også, og de kan ikke gendannes. Derfor skal du altid tjekke, før
du formaterer.)
I en kalendersøgning vises billederne på andre datoer end den faktiske dato, som
billederne blev taget på.
• Er kameraets ur indstillet korrekt? (P18)
• Når billeder redigeres på en PC, eller der søges efter billeder, som er taget med andet
udstyr, vises de muligvis med en anden dato end den faktiske dato, de blev taget på.
Hvide runde prikker, der ligner sæbebobler, vises på det optagne billede.
• Hvis du tager et billede med blitz på et mørkt sted eller indendørs,
vises der muligvis hvide runde prikker på billedet, som skyldes,
at blitzen genspejler støvpartikler fra luften. Dette er ikke en
fejlfunktion. Et typisk tegn er, at antallet af runde prikker og der,
hvor de er afbildet, varierer i hvert enkelt billede.
En rød del af det optagede billede er blevet sort.
• Når den digitale funktion til reduktion af røde øjne benyttes med blitz-indstillingen
Reduktion af røde øjne ([y], [u], [i]), og du tager af et billede af et motiv
med rød farve omgivet af hudfarve, kan den røde farve blive ændret til sort af den
digitale funktion til reduktion af røde øjne.
ppDet anbefales at tage billeder med blitz-indstillingen angivet til [q], [t] eller [o]
eller med [Fjern rød-øje] i [Optag]-funktionsmenuen indstillet til [OFF]. (P85)
[Miniature vises] vises på skærmen.
• Er dette billede optaget med andet udstyr? I sådanne tilfælde vises disse billeder
muligvis med en forringet billedkvalitet.
Kameraets betjeningslyd optages på film.
• Betjeningslyden kan blive optaget, fordi kameraet automatisk justerer blændeåbningen
under optagelse af film. Dette er ikke en fejlfunktion.
- 131 -
Øvrige
TV, PC og printer
Billedet vises ikke på TV’et.
• Er kameraet korrekt tilsluttet til TV’et?
ppIndstil TV’et til ekstern indgang.
Visningsområderne på TV-skærmen og kameraets LCD-skærm er forskellige.
• Afhængigt af TV-modellen kan billederne blive strakt vandret eller lodret, eller de kan
blive vist med afskårne kanter.
Film kan ikke afspilles på et TV.
• Forsøger du at afspille film ved at isætte kortet direkte i TV’ets kortrum?
ppTilslut kameraet til TV’et med AV-kablet, og afspil derefter billederne på kameraet. (P105)
Billedet vises ikke helt på TV’et.
ppKontrollér indstillingen [TV-format]. (P44)
Billedet kan ikke overføres, når kameraet tilsluttes til en PC.
• Er kameraet korrekt tilsluttet til PC’en?
• Genkendes kameraet korrekt af PC’en?
ppIndstil [PC] i [USB-funktion]. (P107)
Kortet genkendes ikke af PC’en. (Den indbyggede hukommelse genkendes.)
ppTag USB-kablet ud af forbindelse. Tilslut det igen, når kortet er sat i kameraet.
SDXC-memorykort kan ikke genkendes af pc’en.
ppKontrollér, om computeren understøtter SDXC-memorykort.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
ppUndlad at formatere kortet, hvis du ser en meddelelse, der opfordrer til at formatere
kortet, som muligvis kan blive vist, når kameraet sluttes til PC’en.
ppHvis [Adgang] på LCD-skærmen ikke forsvinder, skal du slukke for kameraet og
derefter afbryde USB-kablet.
Overførsel til YouTube eller Facebook mislykkedes.
ppKontrollér, om dine logon-oplysninger (logon-id, brugernavn, e-mail-adresse og
adgangskode) er korrekte.
ppSlut PC’en til internettet.
ppKontrollér, om den permanente software, f.eks. antivirusprogram eller firewall osv.,
blokerer for adgangen til YouTube eller Facebook.
ppKontrollér også YouTubes eller Facebooks websteder.
- 132 -
Øvrige
Billedet kan ikke udskrives, når kameraet tilsluttes en printer.
• Billederne kan ikke udskrives på en printer, som ikke understøtter PictBridge.
• Indstil [PictBridge(PTP)] i [USB-funktion]. (P111)
Ved udskrivning beskæres enderne af billedet.
ppNår der anvendes en printer med renskæringsfunktion eller udskrivningsfunktion
uden kant, skal disse funktioner annulleres før udskrivning. (Se printerens
brugervejledning.)
ppNår du beder fotohandleren om at udskrive billeder, skal du spørge ham, om det er
muligt at udskrive 16:9 billeder.
Øvrige
Kameraet rasler, hvis det rystes.
ppDenne lyd skyldes objektivets bevægelse og er ikke en fejlfunktion.
Der blev valgt et ulæseligt sprog ved en fejltagelse.
ppPeg på [Indstilling]-menuikonet [e], og vælg derefter ikonet [9] for at indstille det
ønskede sprog. (P46)
Når lukkerknappen er trykket halvt ned, tændes en rød lampe eventuelt.
• På mørke steder lyser AF-hjælpelampen (P85) rødt for at gøre det lettere at fokusere på
et motiv.
AF-hjælpelampen tænder ikke.
• Er [AF-hj. lampe] i [Optag]-funktionsmenuen indstillet til [ON]? (P85)
• AF-hjælpelampen tænder ikke på lyse steder.
Kameraet bliver varmt.
• Kameraets overflade kan blive varm under brug. Dette påvirker ikke kameraets ydelse
eller kvalitet.
Objektivet klikker.
• Hvis lysstyrken ændres på grund af zoom eller flytning af kameraet osv., kan objektivet
klikke, og billedet på skærmen kan ændres drastisk. Billedet bliver dog ikke påvirket.
Lyden forårsages af den automatiske justering af blændeværdien. Dette er ikke en
fejlfunktion.
Urets indstilling er nulstillet.
• Hvis kameraet ikke anvendes i en længere periode, nulstilles uret muligvis.
ppHvis meddelelsen [Indstil uret] vises, skal uret indstilles igen. (P18)
- 133 -
Øvrige
Hvis du tager billeder med zoom, bliver de lidt forvrænget, og områderne omkring
motivet kan indeholde farver, som faktisk ikke er tilstede.
• Motivet kan blive lidt bøjet af udseende, eller kanterne kan blive farvet, afhængigt af
zoomforstørrelsen, på grund af objektivets egenskaber, men dette er ikke en fejlfunktion.
Zoomen stopper omgående.
• Ved brug af Udvidet optisk zoom eller Intelligent zoom stopper zoom-funktionen
midlertidigt. Dette er ikke en fejlfunktion.
Zoomen går ikke op til maksimal forstørrelse.
• Er kameraet indstillet til Makro zoom-funktion? (P56)
Den højeste zoom i Makro zoom-funktion er 3× digital zoom.
Filnumrene registreres ikke i fortløbende rækkefølge.
• Når man gennemfører en procedure, efter at der er udført en bestemt handling, bliver
billederne muligvis gemt i mapper med andre numre end de numre, der blev benyttet,
før proceduren blev gennemført.
Filnumre er sprunget til lavere numre.
• Hvis batteriet blev isat eller fjernet, før kameraet blev slukket, lagres mappe- og
filnumrene på de optagne billeder ikke i hukommelsen. Når der tændes for strømmen
igen, og der tages billeder, bliver de muligvis lagret under filnumre, som skulle være
blevet tildelt de forrige billeder.
Der vælges noget andet end det, du pegede på.
ppUdfør kalibrering. (P46)
Hvis kameraet ligger lidt, vises dias-showet pludseligt.
• Dette er [Auto demo] for at introducere kameraets funktioner.
- 134 -
Øvrige
Antal af mulige billeder og tilgængelig optagetid
• Antallet af mulige billeder og den tilgængelige optagetid er en tilnærmelse. (De
afhænger af optageforholdene og korttypen.)
• Antallet af mulige billeder og den tilgængelige optagetid varierer, afhængigt af
motiverne.
„„
Antal mulige billeder
• Hvis antallet af mulige billeder overstiger 99999, vises det
som “+99999” på skærmen.
Billedstørrelse
16 M (4:3) (DMC-FP7)
14 M (4:3) (DMC-FP5)
5 M (4:3)
0.3 M (4:3)
Indbygget
hukommelse
(Cirka 70 MB)
11
13
26
410
- 135 -
Kort
2 GB
4 GB
16 GB
300
330
650
10050
600
670
1300
19940
2450
2740
5300
81340
Øvrige
„„
Tilgængelig optagetid (ved optagelse af film)
Optagelseskvalitet
indstilling
a
x
y
Indbygget
hukommelse
(Cirka 70 MB)
–
–
2 min 30 s
Kort
2 GB
4 GB
10 min 10 s
21 min 40 s
1 h 2 min
20 min 30 s
43 min 10 s
2 h 4 min
16 GB
1 h 23 min
2 h 56 min
8 h 28 min
• Film kan optages kontinuerligt i op til 15 minutter. Desuden er kontinuerlig optagelse på
mere end 2 GB ikke mulig. (Eksempel: [10m 10s] med [a])
Den resterende tid til kontinuerlig optagelse vises på skærmen.
Bemærk!
• Antallet af mulige billeder og den resterende tid, som vises på skærmen, formindskes
muligvis ikke i rækkefølge.
• Når indstillingen af weboverførsel er angivet, kan antallet af mulige billeder og den
tilgængelige tid være formindsket.
- 136 -
Øvrige
• SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
• QuickTime og logoet QuickTime logo er varemærker eller registrerede
varemærker, der tilhører Apple Inc., benyttet under licens herfra.
• YouTube er et varemærke tilhørende Google Inc.
• Dette produkt anvender “DynaFont” fra DynaComware Corporation.
DynaFont er et registreret varemærke tilhørende DynaComware Taiwan
Inc.
• De andre navne på firmaer og produkter, som er trykt i denne
vejledning, er de pågældende firmaers varemærker eller registrerede
varemærker.
- 137 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement