Panasonic DMCFS16, DMCFS14, DMCFS18, DMCFS35 Operating instructions

Panasonic DMCFS16, DMCFS14, DMCFS18, DMCFS35 Operating instructions
Põhifunktsioonide kasutusjuhend
Digikaamera
Mudeli nr
DMC-FS35
DMC-FS18
DMC-FS16
DMC-FS14
Lugege see juhend enne digikaamera kasutamist täielikult läbi.
Leiate üksikasjalikumad juhised
kaamera kasutamiseks komplekti
kuuluvale CD-ROMile salvestatud
PDF-vormingus lisafunktsioonide
kasutusjuhendist. Installige see lugemiseks
arvutisse.
Veebisait: http://www.panasonic-europe.com
Mudelinumbri järelliide “EB” tähistab Ühendkuningriigi mudelit.
EB
VQT3D41
Lugupeetud klient!
Täname, et ostsite Panasonicu digikaamera! Lugege see juhend hoolikalt
läbi ja hoidke tuleviku tarvis kindlas kohas alles. Teadke, et digikaamera
tegelikud juhtseadised ja osad, menüüelemendid jms võivad erineda pisut
selle kasutusjuhendi joonistel näidatutest.
Pidage hoolikalt kinni autoriõiguse seadusest.
• Eelsalvestatud lintide või plaatide või muu väljaantud või ülekandena
edastatava materjali salvestamine muul eesmärgil peale isikliku
kasutamise võib olla vastuolus autoriõiguse seadusega. Ka isiklikuks
kasutamiseks võib teatud materjalide salvestamisel olla piiranguid.
Ohutusinfo
HOIATUS!
TULE-, ELEKTRILÖÖGI- JA SEADME KAHJUSTAMISE OHU
VÄHENDAMISEKS:
• HOIDKE SEDA SEADET VIHMA, NIISKUSE, TILKUVA VÕI PRITSIVA
VEDELIKU EEST NING ÄRGE ASETAGE SEADMELE VEDELIKUGA
ESEMEID NAGU VAASE.
• KASUTADA TOHIB AINULT SOOVITATUD TARVIKUID.
• ÄRGE EEMALDAGE KATET EGA TAGAPANEELI: SEADMES EI OLE
KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI. VAJALIKUD HOOLDUSTÖÖD TULEB
LASTA TEHA KVALIFITSEERITUD HOOLDUSTEHNIKUL.
KASUTATAV PISTIKUPESA TULEB PAIGALDADA SEADME
LÄHEDALE NING PEAB OLEMA KERGESTI LIGIPÄÄSETAV.
 Toote andmesilt
Toode
Asukoht
Digikaamera
Põhjal
Akulaadija
Põhjal
2
Hoiatus toitejuhtme kohta
Isikliku ohutuse tagamiseks tuleb järgmine
tekst hoolikalt läbi lugeda.
Sellel seadmel on kasutaja ohutuse ja
mugavuse tagamiseks valatud
kolmekontaktiline toitepistik.
Pistiku sees on 5 A kaitse.
Kui kaitse on vaja välja vahetada, siis
hoolitsege, et asenduskaitse on 5-amprine
ning et sellel on ASTA või BSI heakskiit
vastavalt standardile BS1362.
Kontrollige, et kaitsmel on heakskiidutähis
ASTA
või BSI
.
Kui toitepistikul on eemaldatav kaitsmekate,
siis hoolitsege, et see paigaldatakse
kaitsme väljavahetamisel kindlasti tagasi.
Kaitsmekatte kaotamisel ei tohi pistikut
kasutada enne uue katte ostmist ja
paigaldamist.
Kaitsme asenduskatte saab osta kohalikult
edasimüüjalt.
ETTEVAATUST!
KUI PAIGALDATUD VALATUD PISTIK EI
SOBI TEIE KODUS OLEVASSE
PISTIKUPESSA, SIIS TULEB KAITSE
EEMALDADA, PISTIK ÄRA LÕIGATA
NING OHUTULT KÕRVALDADA.
ÄRALÕIGATUD PISTIKU ÜHENDAMISEL
13 A PISTIKUPESSA ON OHT SAADA
TÕSINE ELEKTRILÖÖK.
 TÄHTIS!
Seadme toitekaabli juhtmete värvid
vastavad järgmisele koodile: Sinine:
nulljuhe. Pruun: faasijuhe.
Kuna need värvid ei pruugi vastata
kasutatava pistiku värvitähistele, tehke nii:
Sinine juhe tuleb ühendada toitepistiku selle
kontaktiga, mis on tähistatud kas N-tähega
või on musta või sinist värvi.
Pruun juhe tuleb ühendada toitepistiku selle
kontaktiga, mis on tähistatud kas L-tähega
või on pruuni või punast värvi.
HOIATUS! ÄRGE ÜHENDAGE KUMBAGI
JUHET MAANDUSKONTAKTIGA, MIS ON
TÄHISTATUD KAS E-TÄHEGA,
MAANDUSE TÄHISEGA
VÕI ON
ROHELIST VÕI ROHELIST/KOLLAST
VÄRVI.
SEE PISTIK EI OLE VEEKINDEL. HOIDKE
PISTIK KUIV.
 Enne kasutamist
Eemaldage konnektori kate.
 Kaitsme asendamine
Kaitsme asukoht võib olenevalt toitepistiku
tüübist olla erinev (joonised A ja B).
Kontrollige paigaldatud toitepistikut ja järgige
järgmisi juhiseid. Joonistel kujutatud
toitepistik võib tegelikust erineda.
1. Avage kruvikeerajaga kaitsmekate.
Joonis A
Joonis B
Kui on vaja paigaldada uus pistik, siis
järgige järgmisi juhtmete ühendamise
koode. Kahtluse korral konsulteerige
pädeva elektrikuga.
Kaitsmekate
2. Vahetage kaitse välja ja sulgege
kaitsmekate.
Joonis A
Joonis B
Kaitse (5 A)
Kaitse (5 A)
3
 Info aku kohta
ETTEVAATUST!
Plahvatusoht aku valesti asendamisel! Aku tohib asendada ainult
samasuguse või tootja soovitatud võrdväärset tüüpi akuga. Kasutatud
akud tuleb kõrvaldada vastavalt tootja juhistele.
• Akusid ei tohi kuumutada. Kaitske akusid kokkupuute eest lahtise leegiga.
• Akusid ei tohi jätta kauaks ajaks otsese päikesevalguse kätte suletud uste
ja akendega autos.
Hoiatus!
Tule-, plahvatus- ja põletusoht! Akusid ei tohi lahti võtta, kuumutada üle
60°C ega tuhastada.
4
 Info akulaadija kohta
ETTEVAATUST!
• ÄRGE PAIGALDAGE EGA ASETAGE SEDA SEADET RAAMATUKAPPI,
SISSEEHITATUD SEINAKAPPI EGA MUUSSE UMBSESSE KOHTA.
HOOLITSEGE, ET SEADE ON HÄSTI VENTILEERITUD.
ÜLEKUUMENEMISE PÕHJUSTATUD ELEKTRILÖÖGI- JA TULEOHU
VÄLTIMISEKS HOOLITSEGE, ET KARDINAD EGA MUUD MATERJALID
EI TAKISTA ÕHUAVASID.
• ÄRGE KATKE SEADME ÕHUAVASID KINNI AJALEHTEDE,
LAUDLINADE, KARDINATE EGA MUUDE SARNASTE ESEMETEGA.
• ÄRGE ASETAGE SEADMELE PÕLEVAID KÜÜNLAID EGA MUID LAHTISE
TULE ALLIKAID.
• KÕRVALDAGE AKUD KESKKONNAOHUTULT.
• Kui toitejuhe on ühendatud, siis on akulaadija ooteolekus. Kui toitejuhe on
ühendatud pistikupessa, on primaarahel püsivalt pingestatud (puudub
toitelüliti).
 Ohutusnõuded
• Kasutada tohib ainult komplekti kuuluvat AV-juhet.
• Kasutada tohib ainult komplekti kuuluvat USB-juhet.
Hoidke kaamera võimalikult kaugel elektromagnetvälju tekitavatest
seadmetest (nagu mikrolaineahi, teler, videomängud jne).
• Kui kasutate kaamerat teleri peal või lähedal, võib elektromagnetväli
häirida kaamera heli ja pilti.
• Ärge kasutage kaamerat mobiiltelefoni lähedal, sest see võib põhjustada
pilti ja heli moonutavat müra.
• Kõlarite või suurte mootorite tekitatud tugev magnetväli võib salvestisi
kahjustada või fotosid moonutada.
• Mikroprotsessorite tekitatud elektromagnetväli võib kaamera tööd häirida,
moonutades pilti ja heli.
• Kui elektromagnetvälju tekitavate seadmete mõjupiirkonnas kaamera ei
tööta nõuetekohaselt, siis lülitage kaamera välja ja eemaldage aku või
ühendage lahti toiteadapter (DMW-AC5E, lisavarustus). Siis paigaldage
aku tagasi või ühendage uuesti toiteadapter ja lülitage kaamera sisse.
Ärge kasutage kaamerat raadiosaatjate ega kõrgepingeliinide lähedal.
• Raadiosaatjate või kõrgepingeliinide lähedal salvestades võivad pilt ja heli
olla moonutatud.
5
Info kasutajatele vanade seadmete ja akude kogumise ja
kõrvaldamise kohta
Need sümbolid toodetel, pakendil ja/või toodetega
kaasasolevatel dokumentidel tähendavad, et kasutatud
elektri- ja elektroonikatooteid ning akusid ei tohi visata ära
koos tavaliste olmejäätmetega.
Vastavalt kohalikele nõuetele ning direktiividele 2002/96/EÜ
ja 2006/66/EÜ tuleb kasutuselt kõrvaldatavad tooted ja akud
viia nõuetekohase käitlemise, taaskasutuse ja ringlussevõtu
tagamiseks sihtotstarbelisse kogumispunkti.
Nende toodete ja akude nõuetekohane kõrvaldamine aitab
hoida kokku väärtuslikke ressursse ning vältida võimalikku
negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale, mis võib
nõudeid eirava jäätmekäitlusega kaasneda.
Täpsemat infot kasutatud toodete ja akude kogumise ja
ringlussevõtu kohta saate kohalikust omavalitsusest, oma
prügifirmalt või toote ostukohast.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib selliste jäätmete
nõuetevastane kasutuselt kõrvaldamine olla karistatav.
Äriklientidele Euroopa Liidus
Kui soovite tarbetuks muutunud elektri- ja
elektroonikaseadmed kasutuselt kõrvaldada, siis pöörduge
edasise info saamiseks vastava seadme müüja või tarnija
poole.
[Info kasutuselt kõrvaldamise kohta muudes riikides
väljaspool Euroopa Liitu]
Need sümbolid kehtivad ainult Euroopa Liidus. Kui soovite
nendest toodetest loobuda, siis pöörduge kohalikku
omavalitsusse või seadme müüja poole, et saada infot
nende toodete nõuetele vastava kõrvaldamismeetodi kohta.
Märkus akusümboli kohta (kaks alumist sümbolit):
Seda sümbolit võidakse kasutada koos keemilise elemendi
sümboliga. Sellisel juhul vastab see antud kemikaali kohta
direktiivis sätestatud nõuetele.
Cd
6
Sisukord
Ohutusinfo
Tarvikud
Osade nimetused
Aku laadimine
• Laadimine
• Ligilähedane kasutusaeg ja salvestatavate fotode arv
Info sisseehitatud mälu/mälukaardi kohta
Mälukaardi (lisavarustus)/aku sisestamine ja eemaldamine
Kuupäeva ja kellaaja seadmine
• Kellasätte muutmine
Salvestusrežiimi [Rec] valimine
Automaatfunktsioonil pildistamine ( : Intelligentne automaatrežiim)
• Võttetuvastus
Videorežiim
Piltide esitamine ([Tavaesitus])
Piltide kustutamine
Menüü kasutamine
PDF-vormingus kasutusjuhendi lugemine
Tehnilised andmed
2
8
10
13
13
15
16
17
19
19
20
21
22
23
24
24
25
26
28
 Info käesoleva kasutusjuhendi jooniste kohta
Kaamera kasutamise protseduuride kirjelduses kasutatakse näitena
mudelit DMC-FS35.
7
Tarvikud
Kontrollige enne kaamera kasutamist, et sellega on kaasas kõik näidatud
tarvikud. Tootenumbrid on õiged 2011. aasta jaanuari seisuga. Tootenumbreid
võidakse muuta.
1 Aku*
Laadige aku enne kasutamist.
2 Akulaadija
3 Toitejuhe
4 USB-juhe
5 AV-juhe
6 CD-ROM
• Tarkvara:
Kasutage seda tarkvara installimiseks
arvutisse.
1
2
NCA-YN101H
DE-A92A
3
K2CT3YY00034
• Kasutusjuhend
7 Käerihm
* Varuakut ostes valige lisavarustuse
hulka kuuluv aku DMW-BCK7E.
• SD-mälukaarti, SDHC-mälukaarti ja
SDXC-mälukaarti nimetatakse selles
kasutusjuhendis mälukaardiks.
• Mälukaart kuulub lisavarustuse
hulka. Saate salvestada või esitada
4
(DMC-FS35)
K1HY08YY0019
(DMC-FS18)
(DMC-FS16)
(DMC-FS14)
K1HY08YY0015
5
(DMC-FS35)
K1HY08YY0020
pilte sisseehitatud mällu/mälust, kui
te ei kasuta mälukaarti.
• Komplekti kuuluvate tarvikute
kaotamisel konsulteerige seadme
müüja või hoolduskeskuse
töötajatega. (Tarvikud on ka eraldi
müügil.)
(DMC-FS18)
(DMC-FS16)
(DMC-FS14)
K1HY08YY0016
7
6
VFF0727
8
VFC4297
Müügi- ja tugiteenuste info
Klienditeeninduskeskus
• Ühendkuningriigi klientidele: 0844 844 3852
• Iiri Vabariigi klientidele: 01 289 8333
• Külastage meie veebisaiti tooteinfo saamiseks.
www.panasonic.co.uk.
• Meiliaadress: [email protected]
AV-tarkvara tehniline tugi
• Ühendkuningriigi klientidele: 0844 844 3869
• Iiri Vabariigi klientidele: 01 289 8333
Panasonic UK otsemüük
• Klientidele: 0844 844 3856
• Tellige tarvikuid ja kulumaterjale oma toote jaoks lihtsalt ja mugavalt, helistades meie
klienditeeninduskeskusesse esmaspäevast kuni neljapäevani 9.00 kuni 17.30, reedel
9.30 kuni 17.30 (välja arvatud riiklikel pühadel).
• Või Internetist meie tarvikute tellimise rakenduse kaudu, mille leiate veebisaidilt
www.pas-europe.com.
• Aktsepteeritud on suurem osa enamlevinud krediit- ja deebetkaartidest.
• Kõikidele tehinguid ja tarnevõimalusi puudutavatele päringutele annab vastuse
Panasonic UK Ltd.
• See ei saaks olla lihtsam!
• Lisaks saab Interneti kaudu osta ka paljusid muid tooteid. Sirvige meie veebisaiti
täpsema info saamiseks.
 Lisavarustuse hulka kuuluvad tarvikud
• Aku
DMW-BCK7E
• Toiteadapter*
DMW-AC5EB
• Alalisvoolu ühendusseadis*
DMW-DCC10F
• SDXC-mälukaart
64 GB: RP-SDW64GE1K
48 GB: RP-SDW48GE1K
• SDHC-mälukaart
32 GB: RP-SDW32GE1K/RP-SDQ32GE1K
24 GB: RP-SDQ24GE1K
16 GB: RP-SDW16GE1K/RP-SDQ16GE1K/RP-SDN16GE1A
8 GB: RP-SDW08GE1K/RP-SDQ08GE1K/RP-SDN08GE1A
4 GB: RP-SDW04GE1K/RP-SDQ04GE1K/RP-SDN04GE1A
• SD-mälukaart
2 GB: RP-SDN02GE1A
* Toiteadapterit (lisavarustus) saab kasutada ainult koos ettenähtud Panasonicu
alalisvoolu ühendusseadisega (lisavarustus). Toiteadapter (lisavarustus) ei ole üksi
kasutatav. Kõik lisavarustuse hulka kuuluvad tarvikud ei pruugi kõikides riikides
saadaval olla.
9
Osade nimetused
1 Välklamp
2 Objektiiv
3 Taimeritähis
Automaatteravdamise abilamp
(DMC-FS35)
1
2
3
(DMC-FS18) (DMC-FS16) (DMC-FS14)
3 1
4 LCD-ekraan
5 [MENU/SET] nupp
6 [DISP.] nupp
7 [Q.MENU]/kustutamis-/tühistamisnupp
8 [MODE] nupp
9 Salvestamise/esitamise valikulüliti
[Rec]/[Playback]
4
2
8 9 10
5 6 7
10
10 Kursornupud
A: /Säri kompensatsioon
B: /Makrorežiim
AF Tracking funktsioon
C: /Taimer
D: /Välklambi säte
Selles kasutusjuhendis kujutatakse kursornuppe järgmisel joonisel
näidatud viisil või tähistatakse märkidega ///.
Nt Kui vajutate  (alla) nuppu.
või
11 Käerihma aas
• Kinnitage kasutamise ajaks kindlasti
käerihm, et vältida kaamera
mahapillamist.
12 Läätseraam
13 [AV OUT/DIGITAL] pesa
Vajutage .
11
12
13
11
14 Kaamera toitelüliti
15 Suumimishoob
16 Kõlar
• Ärge katke kõlarit sõrmedega kinni.
17 Mikrofon
18 Päästik
19 (DMC-FS35)
[E.ZOOM] nupp
20 Statiivipesa
21 Mälukaardi-/akupesa kate
22 Alalisvoolu ühendusseadise kate
(DMC-FS35)
14 15
1617
20
18 19
21
ヮユヮヰンヺチヤモンュチバ
ャモヵヵユンヺ
• Toiteadapteri kasutamisel tuleb
kasutada Panasonicu alalisvoolu
22
ühendusseadist (DMW-DCC10,
lisavarustus) ja toiteadapterit
(DMC-FS18) (DMC-FS16) (DMC-FS14)
(DMW-AC5E, lisavarustus).
• Kasutada tohib ainult Panasonicu
14 15
toiteadapterit (DMW-AC5E,
lisavarustus).
• Toiteadapteri kasutamisel tohib
kasutada ainult toiteadapteri
17 18
komplekti kuuluvat toitejuhet.
• Video salvestamisel on soovitav
20
21
kasutada täiesti täis laetud akut või
toiteadapterit (DMW-AC5E,
lisavarustus) ja alalisvoolu
ühendusseadist (DMW-DCC10,
16
22 23
lisavarustus).
• Kui video salvestamisel
kasutatakse toiteadapterit ning
kaamera toide katkeb
elektrikatkestuse, toiteadapteri
lahtiühendamise vms tõttu, siis
kaotate salvestise.
ヮユヮヰンヺチヤモンュチバチャモヵヵユンヺ
ヰヱユワ
23 (DMC-FS18) (DMC-FS16) (DMCFS14)
Vabastushoob
12
ロヰヤレ
Aku laadimine
 Info selle seadmega kasutatavate akude kohta
Selle seadmega saab kasutada komplekti kuuluvat akut või lisavarustuse
hulka kuuluvat akut DMW-BCK7E.
Teatud riikides on leitud turustatavate akude seast järeletehtud akusid,
mis on välimuselt Panasonicu toodetud akudele väga sarnased. Osadel
neist puudub piisav sisemine kaitse, et need saaksid vastata akudele
esitatavatele ohutusnõuetele. Selliste akude kasutamisega kaasneb
tule- ja plahvatusoht. Pidage meeles, et selle seadme tootja ei vastuta
järeletehtud aku kasutamise põhjustatud õnnetusjuhtumite ega
talitlushäirete eest. Ohutute toodete kasutamise tagamiseks on soovitav
kasutada Panasonicu toodetud akut.
• Kasutage komplekti kuuluvat akulaadijat ja akut.
Laadimine
• Kaamera tarnitakse laadimata akuga. Laadige aku enne kasutamist.
• Laadige akut akulaadijaga ruumis sees.
Sisestage aku õigetpidi
(vaadake akule märgitud
noolt).
Ühendage toitejuhe.
• Ühendage akulaadija elektrivõrgust
lahti ja eemaldage aku akulaadijast,
kui laadimine on lõppenud.
13
 Info laadimistähise [CHARGE] kohta
Laadimistähis [CHARGE] süttib:
Laadimistähis [CHARGE] A põleb laadimise ajal.
Laadimistähis [CHARGE] kustub:
Laadimistähis [CHARGE] A kustub, kui laadimine lõpeb ilma probleemideta.
• Kui laadimistähis [CHARGE] vilgub:
– Aku temperatuur on liiga kõrge või madal. Laadige akut uuesti ümbritseva
õhu temperatuuril 10ºC kuni 30ºC.
– Akulaadija või aku klemmid on määrdunud. Puhastage klemmid kuiva
riidega.
 Laadimisaeg
Laadimisaeg
14
Komplekti kuuluva
akuga
Umbes 115 min
Lisavarustuse hulka
kuuluva akuga
Umbes 120 min
Ligilähedane tööaeg ja salvestatavate fotode arv
(DMC-FS35)
Komplekti kuuluva akuga
Aku mahtuvus
Salvestatavate fotode arv
Salvestusaeg
660 mAh
Umbes 250 fotot
Umbes 125 min
Lisavarustuse hulka
kuuluva akuga
680 mAh
Umbes 255 fotot
Umbes 127 min
(DMC-FS18)
Komplekti kuuluva akuga
Aku mahtuvus
Salvestatavate fotode arv
Salvestusaeg
660 mAh
Umbes 260 fotot
Umbes 130 min
Lisavarustuse hulka
kuuluva akuga
680 mAh
Umbes 265 fotot
Umbes 132 min
(DMC-FS16) (DMC-FS14)
Komplekti kuuluva akuga
Aku mahtuvus
Salvestatavate fotode arv
Salvestusaeg
660 mAh
Umbes 270 fotot
Umbes 135 min
Lisavarustuse hulka
kuuluva akuga
680 mAh
Umbes 275 fotot
Umbes 137 min
CIPA standardile vastavad salvestustingimused
• CIPA on organisatsiooni [Camera & Imaging Products Association] (Kaamerate ja
pildindustoodete assotsiatsioon) lühend.
• Tavalises pildirežiimis.
• Temperatuur: 23°C/niiskus: 50% suhteline õhuniiskus LCD-ekraani kasutamisel.
• Panasonicu SD-mälukaardi (32 MB) kasutamisel.
• Salvestamist alustades 30 s pärast kaamera sisselülitamist. (Kui optilise
pildistabilisaatori funktsioon on sättel [ON].)
• Salvestamine kord iga 30 s järel, välklambi täismahus kasutamine igal teisel võttel.
• Suumides igal pildistamisel teleobjektiivi asendist lainurkobjektiivi asendisse või
vastupidi.
• Lülitades kaamera välja iga 10 võtte järel ning jättes selle väljalülitatuks, kuni aku
temperatuur langeb.
Komplekti kuuluva akuga
Esitusaeg
Umbes 200 min
Lisavarustuse hulka
kuuluva akuga
Umbes 205 min
15
Info sisseehitatud mälu/mälukaardi kohta
Sisseehitatud mälu
• Mälumaht: umbes 70 MB
• Sisseehitatud mälu pöördusaeg võib olla pikem mälukaardi pöördusajast.
Mälukaart
Selle kaameraga saab kasutada järgmisi SD-videostandardile vastavaid
mälukaarte.
(Käesolevas kasutusjuhendis nimetatakse neid kaarte mälukaartideks.)
Selle seadmega
kasutatava
mälukaardi tüüp
SD-mälukaart
(8 MB kuni 2 GB)
SDHC-mälukaart
(4 GB kuni 32 GB)
SDXC-mälukaart
(48 GB, 64 GB)
Märkused
• Videoid salvestades on soovitav kasutada mälukaarti,
mille SD-kiiruseklassiks¢ on “Klass 6” või kõrgem.
• SDHC-mälukaarte saab kasutada SDHC-mälukaartide
või SDXC-mälukaartidega ühilduvates seadmetes.
• SDXC-mälukaarte saab kasutada ainult SDXCmälukaartidega ühilduvates seadmetes.
• Kontrollige SDXC-mälukaarte kasutades, et arvuti ja
muud seadmed on nendega ühilduvad.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Kasutada saab ainult vasakul näidatud mälumahuga
mälukaarte.
* SD-kiiruseklass on pideva kirjutamise kiirusestandard. Kontrollige üle
mälukaardi etiketilt või muust allikast.
Nt
• Leiate värskeimat infot järgmiselt veebisaidilt.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(See sait on ainult inglisekeelne.)
Märkus
• Allaneelamise vältimiseks hoida mälukaarte lastele kättesaamatult.
16
Mälukaardi (lisavarustus)/aku
sisestamine ja eemaldamine
• Hoolitsege, et kaamera on väljalülitatud.
• Soovitame kasutada Panasonicu mälukaarte.
(DMC-FS35)
Libistage mälukaardi-/akupesa katet
avamiseks.
• Kasutada tuleb Panasonicu akusid
(NCA-YN101H, kuulub komplekti; või
DMW-BCK7E, lisavarustus).
• Muude akude kasutamisel ei saa tootja
tagada kaamera talitluskvaliteeti.
Aku: Sisestage aku õigetpidi lõpuni,
kuni kostab lukustusheli ning
kontrollige siis, et aku on hoovaga
A kohale lukustatud. Aku
eemaldamiseks tõmmake hooba A
noole suunas.
ヵユンヺ
ヤモ ンュ
ヮユヮヰンヺチヤモンュチバ
ャモヵヵユンヺ
Mälukaart: Sisestage mälukaart õigetpidi
lõpuni, kuni kostab klõps. Mälukaardi eemaldamiseks
vajutage kaardile, kuni kostab klõps, ja tõmmake seejärel
mälukaart otse välja.
B: Ärge puudutage mälukaardi ühendusklemme.
1: Sulgege mälukaardi-/akupesa
kate.
2: Libistage mälukaardi-/akupesa
kate kindlalt lõpuni, kuni kostab
lukustusheli.
17
(DMC-FS18) (DMC-FS16) (DMC-FS14)
Libistage vabastushooba noole
suunas ja avage mälukaardi-/akupesa
kate.
ヮユヮヰンヺチヤモ
ュチバチャモヵヵ ユンヺ
ヱユワ
ロヰヤレ
• Kasutada tuleb Panasonicu akusid
(NCA-YN101H, kuulub komplekti; või
DMW-BCK7E, lisavarustus).
• Muude akude kasutamisel ei saa tootja
tagada kaamera talitluskvaliteeti.
Aku: Sisestage aku õigetpidi lõpuni,
kuni kostab lukustusheli ning
kontrollige siis, et aku on hoovaga
A kohale lukustatud. Aku
eemaldamiseks tõmmake hooba A
noole suunas.
ヵユンヺ
ヤモンュ
Mälukaart: Sisestage mälukaart õigetpidi
lõpuni, kuni kostab klõps. Mälukaardi eemaldamiseks
vajutage kaardile, kuni kostab klõps, ja tõmmake
seejärel mälukaart otse välja.
B: Ärge puudutage mälukaardi ühendusklemme.
1: Sulgege mälukaardi-/akupesa
kate.
2: Libistage vabastushooba noole
suunas.
18
ヮヰンヺチヤモンュチバチャモヵヵユンヺ
ヰヱユワ
ロヰヤレ
Kuupäeva ja kellaaja seadmine
• Kaamera tarnimisel on kell õigeks panemata.
Libistage [Rec]/[Playback]
valikulüliti asendisse [ ] ja
lülitage siis kaamera sisse.
Vajutage nuppu [MENU/SET].
Vajutage nuppe / elementide
valimiseks (aasta, kuu, päev, tunnid,
minutid, kuvamisjärjestus või
kellaaja kuvamisvorming) ja
vajutage nende seadmiseks nuppe
/.
• Nuppu [
] vajutades saab tühistada ilma kellaaega seadmata.
Vajutage seadmiseks nuppu [MENU/SET].
Vajutage nuppu [MENU/SET].
Kellasätte muutmine
Valige [Clock Set] salvestusmenüüs [Rec] või seadistusmenüüs [Setup] ja
vajutage nuppu [MENU/SET].
• Kellaaja seadmiseks järgige punkte 3 ja 4 eespool.
19
Salvestusrežiimi [Rec] valimine
Libistage [Rec]/[Playback]
valikulüliti asendisse [ ].
Vajutage nuppu [MODE].
Valige režiim nuppudega
///.
Vajutage nuppu [MENU/SET].
 Salvestusrežiimide [Rec] loetelu
Intelligentne automaatrežiim
Subjekte salvestatakse kaamera poolt automaatselt valitud sätetel.
Tavaline pildirežiim
Subjekte salvestatakse teie enda valitud sätetel.
Minu võtterežiim
Pildistamiseks kasutatakse eelnevalt registreeritud võtterežiime.
Võtterežiim
Võtterežiim võimaldab pildistada vastavalt salvestatavale võttele.
Videorežiim
See režiim võimaldab salvestada videot koos audioga.
20
Salvestusrežiim [Rec]:
Automaatfunktsioonil pildistamine
(
: Intelligentne automaatrežiim)
Kaamera seab kõige sobivamad sätted vastavalt subjektile ja
salvestustingimustele. Seetõttu soovitame me seda režiimi kasutada algajatel ja
neil, kes soovivad jätta seadistamise kaamera hooleks, et pildistada oleks lihtne.
Libistage [Rec]/[Playback]
valikulüliti asendisse [ ] ja
vajutage siis nuppu [MODE].
Valige nuppudega /// [Intelligent Auto] ja
vajutage siis nuppu [MENU/SET].
1
Vajutage päästik teravdamiseks
pooleldi alla.
• Kui subjekt on teravdatud, siis süttib
teravdamistähis 1 (roheline).
• Näotuvastuse funktsioon kuvab subjekti
näo ümber automaatteravdamise ala 2.
Muudel juhtudel kuvatakse see subjekti
teravdatud punktis.
2
Vajutage päästik kuni lõpuni (vajutage
sügavamale) alla ja pildistage.
21
Võttetuvastus
Kui kaamera tuvastab optimaalse võtterežiimi, siis ilmub vastav ikoon 2 s siniselt
ja pärast seda muutub selle värv tavaliseks punaseks.

[i-Portrait]
[i-Scenery]
[i-Macro]
[i-Night Portrait]
• Ainult juhul, kui valitud on [
[i-Night Scenery]
[i-Sunset]
• [ ] valitakse juhul, kui ükski võtterežiimidest ei sobi, ning kaamera
rakendab standardseid sätteid.
• [ ] või [ ] valimisel tuvastab kaamera automaatselt inimese näo ning
reguleerib teravdamispunkti ja säritust vastavalt. (Näotuvastus)
22
].
Salvestusrežiim [Rec]:
Videorežiim
Libistage [Rec]/[Playback]
valikulüliti asendisse [ ] ja
vajutage siis nuppu [MODE].
Valige nuppudega ///
[Motion Picture] ja vajutage siis
nuppu [MENU/SET].
Vajutage päästik teravdamiseks
pooleldi alla ning vajutage see siis
salvestamise alustamiseks lõpuni
alla.
A
A Järelejäänud salvestusaeg
B Möödunud salvestusaeg
• Teravdamispunkt ja suum jäävad samaks B
nagu salvestamise alguses (esimene
kaader).
Salvestamise lõpetamiseks vajutage päästik lõpuni alla.
Märkus
• Järjest saab salvestada kuni 15-minutilise video. Lisaks ei saa järjest
salvestada üle 2 GB.
(Näide: (DMC-FS35) (DMC-FS18) [10m10s], (DMC-FS16) (DMC-FS14)
[8m10s] sättel [ ])
Ekraanil on järjest salvestamiseks järelejäänud aeg.
23
Esitusrežiim [Playback]:
Piltide esitamine ([Tavaesitus])
Libistage [Rec]/[Playback]
valikulüliti asendisse [ ].
Vajutage nuppu  või .
• Pärast video valimist vajutage esituse
alustamiseks nuppu .
Esitusrežiim [Playback]:
Piltide kustutamine
Kustutatud pilte ei saa taastada.
• Kustutatakse pildid sisseehitatud mälust või mälukaardilt sõltuvalt
sellest, kumba esitamiseks kasutatakse.
Valige kustutatav pilt ja vajutage siis
nuppu [
].
• Ilmub kinnituskuva. Pildi kustutamiseks valige
[Yes].
24
Menüü kasutamine
Vajutage nuppu [MENU/SET].
Valige nuppudega / menüü ja
vajutage siis nuppu [MENU/SET].
Valige nuppudega / menüüelement ja
vajutage siis nuppu [MENU/SET].
• Paremat kätt kuval on näide funktsiooni [AF Mode]
seadistamise kohta salvestusrežiimi [Rec] menüüs.
Valige nuppudega / säte ja vajutage siis
nuppu [MENU/SET].
• Menüüelemendist sõltuvalt ei pruugi selle säte
ilmuda või see võib ilmuda muudmoodi.
• Paremat kätt kuval on näide selle kohta, kuidas
seadistada [AF Mode] sättelt [ ] (1-alateravdamine) sättele [ ] (Näotuvastus).
 Menüü sulgemine
Vajutage mitu korda nuppu [
] või vajutage päästik pooleldi alla.
25
PDF-vormingus kasutusjuhendi lugemine
Leiate üksikasjalikumad juhised kaamera kasutamiseks
komplekti kuuluvale CD-ROMile salvestatud PDF-vormingus
lisafunktsioonide kasutusjuhendist. Installige see lugemiseks
arvutisse.
 Windowsi kasutamisel
Lülitage arvuti sisse ja sisestage komplekti kuuluv
kasutusjuhendiga CD-ROM.
Klõpsake kasutusjuhendil
[Operating Instructions].
Valige soovitud keel ja
klõpsake siis installimiseks
valikul [Operating
Instructions].
A Installimenüüsse naasmiseks.
Tehke topeltklõps töölaual
kasutusjuhendi “Operating
Instructions” otseteeikoonil.
26
 Kui kasutusjuhend (PDF-vormingus) ei avane
PDF-vormingus kasutusjuhendi sirvimiseks või printimiseks vajate tarkvara
Adobe Acrobat Reader 5.0 või hilisem versioon või Adobe Reader 7.0 või
hilisem versioon.
Sisestage komplekti kuuluv kasutusjuhendiga CD-ROM, klõpsake B ja järgige
siis installimiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.
(Ühilduvad opsüsteemid: Windows 2000 SP4/Windows XP SP3/Windows Vista
SP2/ Windows 7)
• Saate järgmiselt veebisaidilt laadida alla ja installida Adobe Readeri selle
versiooni, mis on kasutatav teil olemasoleva opsüsteemiga.
http://get.adobe.com/reader/otherversions
 Kasutusjuhendi (PDF-vormingus) desinstallimiseks
Kustutage PDF-fail kaustast “Program Files\Panasonic\Lumix\”.
• Kui programmifailide kausta sisu ei õnnestu kuvada, siis klõpsake nende
kuvamiseks valikul [Show the contents of this folder].
 Macintoshi kasutamisel
Lülitage arvuti sisse ja sisestage komplekti kuuluv
kasutusjuhendiga CD-ROM.
Avage CD-ROMilt kaust “Manual” ning kopige kaustast
soovitud keeles PDF-fail.
Tehke topeltklõps PDF-failil selle avamiseks.
27
Tehnilised andmed
Digikaamera:
Ohutusinfo
Toiteallikas:
Alalisvool 5,1 V
Energiatarve:
1,1 W (salvestamisel)
0,7 W (esitamisel)
Kaamera
efektiivpikslid
(DMC-FS35) (DMC-FS18)
16100000 pikslit
( DMC-FS16 ) ( DMC-FS14 )
14100000 pikslit
Pildiandur
(DMC-FS35) (DMC-FS18)
1/2,33" laengsidestusseadis, pikslite koguarv 16600000
pikslit, põhivärvide filter
( DMC-FS16 ) ( DMC-FS14 ) 1/2,33" laengsidestusseadis,
pikslite koguarv 14500000 pikslit, põhivärvide filter
Objektiiv
(DMC-FS35)
Optiline 8x suum, f=5 mm kuni 40 mm (35 mm filmikaamera
ekvivalent: 28 mm kuni 224 mm)/F3,3 (lainurk) kuni F5,9
(tele)
( DMC-FS18 ) ( DMC-FS16 ) ( DMC-FS14 ) Optiline 4x
suum, f=5 mm kuni 20 mm (35 mm filmikaamera ekvivalent:
28 mm kuni 112 mm)/F3,1 (lainurk) kuni F6,5 (tele)
Digitaalsuum
Kuni 4x
Optiline lisasuum
(DMC-FS35)
Kuni 18x (sättel kuni 3000000 pikslit [3M])
(DMC-FS180
Kuni 9x (sättel kuni 3000000 pikslit [3M])
( DMC-FS16 ) ( DMC-FS14 )
Kuni 8,4x (sättel kuni 3000000 pikslit [3M])
28
Fookuskaugus
Tavaline
(DMC-FS35)
50 cm (lainurk)/2 m (telefoto) kuni ∞
( DMC-FS18 ) ( DMC-FS16 ) ( DMC-FS14
)
50 cm (lainurk)/1 m (telefoto) kuni ∞
Makro/
5 cm (lainurk)/1 m (telefoto) kuni ∞
Intelligentne
automaatrežiim/
Video
Võtterežiim
Eespool nimetatud sätetel võib esineda
erinevusi.
Katikusüsteem
Elektrooniline katik+Mehaaniline katik
Sarivõtted
Sarivõtte kiirus
(DMC-FS35)
Umbes 1,7 fotot sekundis
( DMC-FS18 ) ( DMC-FS16 ) ( DMC-FS14 )
Umbes 2 fotot sekundis
Salvestatavate
fotode arv
Sõltub sisseehitatud mälu/mälukaardi vabast mälumahust.
Kiire sarivõtte režiim
Sarivõtte kiirus
(DMC-FS35)
Umbes 4 fotot sekundis
( DMC-FS18 ) ( DMC-FS16 ) ( DMC-FS14 )
Umbes 6 fotot sekundis
[3M (4:3), 2,5M (3:2) või 2M (16:9) on valitud pildi
suuruseks.]
Salvestatavate
fotode arv
Säriaeg
Sisseehitatud mälu kasutamisel: umbes 15 fotot (vahetult
pärast vormindamist) Mälukaardi kasutamisel: kuni 100 fotot
(varieerub kasutatava mälukaardi tüübist ja võttetingimustest
sõltuvalt)
8 kuni 1/1600 s Tähistaevarežiim: 15 s, 30 s, 60 s
Automaatsäritus
Programme AE
Säri kompensatsioon (1/3 EV sammuga, -2 EV kuni +2 EV)
Mõõtmismeetod
Multimeetod
29
LCD-ekraan
2,7" TFT LCD (4:3) (umbes 230000 punkti) (pildiväli umbes
100%)
Välklambi tööulatus
(DMC-FS35)
Umbes 60 cm kuni 5,8 m (lainurk, [
] on seatud)
( DMC-FS18 ) ( DMC-FS16 ) ( DMC-FS14 )
Umbes 40 cm kuni 3,3 m (lainurk, [
] on seatud)
Mikrofon
Mono
Kõlar
Mono
Salvestatavad
andmekandjad
Sisseehitatud mälu (umbes 70 MB)/SD-mälukaart/SDHCmälukaart/SDXC-mälukaart
Salvestatava faili
vorming
Foto
JPEG (põhineb kaamera failisüsteemi disainireeglil, põhineb
“Exif 2.3" standardil)/DPOF-ühilduv
Video
"QuickTime Motion JPEG" (audioga videod)
Liidesed
Digitaalne
"USB 2.0" (High Speed) * USB-juhet kasutades ei saa
andmeid arvutist kaamerasse kirjutada.
Analoogvideo ja
audio
NTSC/PAL komposiit (menüüst lülitatav), audio väljundliin
(mono)
Ühenduspesa
[AVOUTV DIGITAL]
Mõõdud
(välja arvatud
eenduvad osad)
Eriotstarbeline pesa (8-kontaktiline)
(DMC-FS35)
99,2 mm (L)x56,5 mm (K)x27,8 mm (S)
( DMC-FS18 ) ( DMC-FS16 ) ( DMC-FS14 )
Umbes 94,3 mm (L)x53,5 mm (K)x18,8 mm (S)
30
Kaal
(DMC-FS35)
152 g (mälukaardi ja akuga) Umbes 135 g (ilma mälukaardi
ja akuta)
(DMC-FS18)
Umbes 121 g (mälukaardi ja akuga) Umbes 104 g (ilma
mälukaardi ja akuta)
( DMC-FS16 ) ( DMC-FS14 )
Umbes 118 g (mälukaardi ja akuga) Umbes 101 g (ilma
mälukaardi ja akuta)
Töötemperatuur
0°C kuni 40°C
Tööniiskus
10-80% suhteline õhuniiskus
Akulaadija (Panasonic DE-A92A):
Ohutusinfo
Sisend:
Vahelduvvool
Väljund:
Alalisvool
110-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A
4,2 V, 0,43 A
Liitium-ioonaku (Panasonic NCA-YN101H):
Ohutusinfo
Pinge/mahtuvus:
3,6 V/660 mAh
31
• SDXC logo on firma SD-3C LLC kaubamärk.
• QuickTime ja QuickTime logo on firma Apple Inc
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid, mida
kasutatakse litsentsi alusel.
• Selles tootes on kasutusel “DynaFont” firmalt
DynaComware Corporation. DynaFont on firma
DynaComware Taiwan Inc registreeritud kaubamärk.
• Muud selles kasutusjuhendis nimetatud nimed, firmanimed ja
tootenimed on vastavate firmade kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid.
EU
B
Vastavalt direktiivi 2004/108/EÜ artikli 9 lõikele 2.
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
Panasonic Corporation
VQT3D41
F1210NK0
Veebisait: http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement