Panasonic DMCFS33 Quick start guide

Panasonic DMCFS33 Quick start guide
Grundlæggende Betjeningsvejledning
Digitalkamera
Model nr.
DMC-FS33
Læs disse anvisninger grundigt inden brug.
Der henvises ligeledes til
brugervejleningen (i PDFformat), som også findes på
medfølgende CD-ROM.
Her kan du bl.a. lære om avancerede
betjeningsmetoder og søg hjælp i Fejlfinding.
Web Site: http://www.panasonic-europe.com
VQT2K98
EP
VQT2K98̲DMC-FS33̲DA.indd 1
H0110HM0
2010/01/22 16:20:08
Kære Kunde
Vi vil gerne benytte os af lejligheden til at takke dig for at have
valgt dette Panasonic digitalkamera. Læs denne brugervejledning
omhyggeligt igennem, og opbevar den til senere brug på et let
tilgængeligt sted.
Du bedes lægge mærke til, at digitalkameraets faktiske
kontrolanordninger og komponenter samt dele af menuerne m.m. kan
se lidt anderledes ud end på billederne i denne brugervejledning.
Der henstilles til at overholde de gældende love om ophavsret.
• Indspilning af færdigindspillede bånd, plader eller andet udgivet
eller udsendt materiale til andet formål end privat brug kan krænke
ophavsrettigheder. Selv ved indspilning til privat brug, kan indspilning
af visse materialer være underlagt restriktioner.
Sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL:
FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK STØD
ELLER SKADE PÅ PRODUKTET,
* MÅ DETTE APPARAT IKKE UDSÆTTES FOR REGN, FUGT,
DRYP ELLER STÆNK, OG DER MÅ IKKE ANBRINGES
GENSTANDE FYLDT MED VÆSKER, SOM F.EKS. VASER OVEN
PÅ APPARATET.
* BRUG KUN DET ANBEFALEDE TILBEHØR.
* UNDLAD AT FJERNE DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN);
INGEN AF DE INDVENDIGE DELE BØR VEDLIGEHOLDES
AF BRUGEREN. VEDLIGEHOLDELSE BØR UDELUKKENDE
FORETAGES AF KVALIFICEREDE FAGFOLK.
ELFORSYNINGSSTIKKET SKAL VÆRE I NÆRHEDEN AF
UDSTYRET OG VÆRE LET TILGÆNGELIGT.
Produktinformationsmærket er placeret i bunden af enhederne.
2
VQT2K98 (DAN)
VQT2K98̲DMC-FS33̲DA.indd 2
2010/01/22 16:20:08
Brugerinformation om indsamling og bortskaffelsse af
elektronikskrot og brugte batterier
Disse symboler på produkter, emballage og/eller
ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og
elektroniske produkter og batterier ikke må smides ud som
almindeligt husholdningsaffald.Sådanne gamle produkter
og batterier skal indleveres til behandling, genvinding resp.
recycling i henhold til gældende nationale bestemmelser
samt direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF.
Ved at bortskaffe sådanne produkter og batterier på korrekt
vis hjælper du med til at beskytte værdifulde ressourcer
og imødegå de negative påvirkninger af det menneskelige
helbred og miljøet, som vil kunne være følgen af
usagkyndig affaldsbehandling.
Ønsker du mere udførlig information om indsamling og
recycling af gamle produkter og batterier, kan du henvende
dig til din kommune, deponeringsselskabet eller stedet,
hvor du har købt produkterne.
Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot og batterier
kan eventuelt udløse bødeforlæg.
For kommercielle brugere i Den Europæiske Union
Når du ønsker at kassere elektriske eller elektroniske
apparater, bedes du henvende dig til din forhandler eller
leverandør for nærmere information.
Cd
[Information om bortskaffelse i lande uden for Den
Europæiske Union]
Disse symboler gælder kun inden for Den Europæiske
Union. Ønsker du at kassere sådanne produkter, bedes du
forhøre dig hos din forhandler eller kommune med henblik
på en hensigtsmæssig bortskaffelse.
Information om batterisymbol (to eksempler nedenfor):
Dette symbol kan optræde sammen med et kemisk symbol.
I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som er blevet
fastlagt for det pågældende kemikalie.
(DAN) VQT2K98
VQT2K98̲DMC-FS33̲DA.indd 3
3
2010/01/22 16:20:08
Om batteripakken
FORSIGTIG
Fare for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Udskift kun med
den type, der anbefales af fabrikanten eller med en tilsvarende type.
Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.
• Batterierne må ikke opvarmes eller udsættes for åben ild.
• Batteriet må ikke efterlades i en bil i direkte sollys i en længere
periode med døre og vinduer lukket.
Advarsel
Risiko for brand, eksplosion og brandsår. Undlad at skille apparatet
ad, opvarme det til mere end 60°C eller sætte ild til det.
Om batteriopladeren
BEMÆRK:
• PLACÉR APPARATET PÅ ET GODT VENTILERET STED.
LAD VÆRE MED AT STILLE DET I ET SKAB ELLER ET
ANDET LILLE, LUKKET RUM. PAS PÅ, AT GARDINER ELLER
LIGNENDE IKKE DÆKKER VENTILATIONSÅBNINGERNE.
HVIS APPARATET OVEROPHEDES, ER DER RISIKO FOR
ELEKTRISK STØD ELLER BRAND.
• TILDÆK IKKE APPARATETS VENTILATIONSÅBNINGER MED
AVISER, DUGE, GARDINER OG LIGNENDE TING.
• ANBRING IKKE KILDER TIL ÅBEN ILD, SOM FOR EKSEMPEL
TÆNDTE STEARINLYS, OVENPÅ APPARATET.
• BORTSKAF BATTERIER PÅ EN MILJØMÆSSIG FORSVARLIG MÅDE.
• Batteriopladeren er i standby, når netledningen tilsluttes.
Det primære kredsløb er altid “aktivt”, når netledningen sidder i en
elektrisk stikkontakt.
Forholdsregler ved brug
• Brug altid en original Panasonic lysnetadapter (DMW-AC5E: tilbehør).
• Ved brug af en lysnetadapter skal du benytte det lysnetkabel, der
følger med lysnetadapteren.
• Anvend udelukkende det medfølgende AV-kabel.
• Anvend udelukkende de medfølgende USB-kabler.
4
VQT2K98 (DAN)
VQT2K98̲DMC-FS33̲DA.indd 4
2010/01/22 16:20:08
Hold kameraet væk fra magnetiseret udstyr (såsom
mikrobølgeovne, TV, videospiludstyr osv.).
• Hvis kameraet anvendes på eller i nærheden af et fjernsyn, kan
der opstå forstyrrelser i billeder og lyd på kameraet på grund af
elektromagnetisk stråling.
• Anvend ikke kameraet i nærheden af mobiltelefoner, da der ellers kan
opstå støj med en negativ virkning på billederne og lyden.
• De optagede data kan blive beskadiget, og billeder kan blive
forvrængede af de stærke magnetiske felter, der dannes af højttalere
eller motorer.
• Elektromagnetisk stråling frembragt af en mikroprocessor kan have
en negativ virkning på kameraet og skabe billed- og lydforstyrrelser.
• Hvis kameraet påvirkes af magnetisk ladet udstyr og ikke fungerer
korrekt, skal man slukke for det, fjerne batteriet eller afbryde
lysnetadapteren (DMW-AC5E: ekstraudstyr). Herefter skal man
isætte batteriet på ny eller tilslutte lysnetadapteren igen og tænde for
kameraet.
Anvend ikke kameraet i nærheden af radiosendere eller
højspændingsledninger.
• Hvis du optager i nærheden af radiosendere eller
højspændingsledninger, kan de optagne billeder eller lyden påvirkes
deraf.
(DAN) VQT2K98
VQT2K98̲DMC-FS33̲DA.indd 5
5
2010/01/22 16:20:08
Indhold
Sikkerhedsoplysninger .........................................................................2
Inden brug
Standardtilbehør ...................................................................................7
Navnene på komponenterne ................................................................8
Sådan bruges pegefeltet ......................................................................9
Forberedelse
Opladning af batteriet .........................................................................10
Om den indbyggede hukommelse/kortet ............................................12
Isætning og fjernelse af kortet (ekstraudstyr)/batteriet .......................13
Indstilling af dato/klokkeslæt (Tidsindstilling) ......................................14
Indstilling af menuen...........................................................................15
Valg af [OPTAG]-funktion ....................................................................16
Grundlæggende
Sådan optages billeder ved hjælp af den automatiske funktion
(4: Intelligent Auto-funktion) ........................................................17
• Scenedetektering .........................................................................18
Filmfunktion ........................................................................................19
Afspilning af billeder ([NORMAL]).......................................................20
Sletning af billeder ..............................................................................20
Øvrige
Læsning af betjeningsvejledningen (PDF format) ..............................21
Specifikationer ....................................................................................23
6
VQT2K98 (DAN)
VQT2K98̲DMC-FS33̲DA.indd 6
2010/01/22 16:20:09
Inden brug
Standardtilbehør
Kontroller indholdet, inden du tager kameraet i brug. Produktnumre er
korrekte pr. januar 2010. Numrene kan ændres.
1 Batteripakke
(Batteripakke er angivet
som batteripakke eller
batteri i teksten.)
Oplad batteriet før brug.
1 CGA-S/106C
2 DE-A60A
2 Batterioplader
(Batterioplader er angivet
som batterioplader eller
oplader i teksten.)
3 Lysnetkabel
3 K2CQ29A00002 4 K1HA08AD0001
4 USB-kabel
5 AV-kabel
6 CD-ROM
• Software:
5 K1HA08CD0027 6 VFF0564
Anvend den til at
installere softwaren på
din PC.
• Brugervejledning
7 Strop
7 VFC4297
8 VGQ0D56
8 Batteriæske
• SD-memorykort, SDHCmemorykort og SDXC-memorykort er angivet som kortet i teksten.
• Kortet er valgfrit.
Du kan optage eller afspille billeder til eller fra den indbyggede
hukommelse, når du ikke bruger et kort.
• Kontakt forhandleren eller det lokale servicecenter, hvis det leverede
tilbehør mistes. (Man kan købe tilbehøret separat.)
(DAN) VQT2K98
VQT2K98̲DMC-FS33̲DA.indd 7
7
2010/01/22 16:20:09
Inden brug
Navnene på komponenterne
1
2
3
Blitz
Objektiv
Selvudløser-indikator
AF-hjælpelampe
4
5
6
7
8
9
Pegefelt/LCD-skærm
[OPTAG]/[AFSPIL]-vælgerknap
[MODE]-knap
[DISPLAY]-knap
[MENU]-knap
[Q.MENU]/Slet-knap
1
2
4
3
5
6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
8
Kameraets ON/OFF-knap
Zoomgreb
Højttaler
Mikrofon
Lukkerknap
Knappen Intelligent auto
10 11
12
13
14 15
VQT2K98 (DAN)
VQT2K98̲DMC-FS33̲DA.indd 8
2010/01/22 16:20:09
Inden brug
16 Håndremshul
• Sørg for at fastgøre
håndremmen, når du
bruger kameraet, så du
ikke taber det.
17 Objektivcylinder
18 [AV OUT/DIGITAL]-stik
16
1
17
2
18
19 Stativfatning
19
20
• Hvis du bruger stativ, skal du sørge
for, at det står fast, når kameraet er
fastgjort.
20 Kort/Batteridæksel
21 Udløserarm
22 21
22 Dæksel til jævnstrømskobler
• Når du anvender lysnetadapteren,
skal du huske at bruge Panasonic jævnstrømskobler (DMWDCC4; ekstraudstyr) og lysnetadapter (DMW-AC5E; ekstraudstyr).
Sådan bruges pegefeltet
Du kan røre direkte på LCD-skærmen (pegefeltet) med fingeren.
Peg
Sådan røres og slippes pegefeltet.
Det anvendes til at vælge et ikon eller billede.
Træk
En bevægelse uden at slippe pegefeltet. Dette bruges til at gå frem
eller tilbage under afspilning af billeder.
(DAN) VQT2K98
VQT2K98̲DMC-FS33̲DA.indd 9
9
2010/01/22 16:20:09
Forberedelse
Opladning af batteriet
Om de batterier, du kan bruge med dette kamera
Der kan benyttes det medfølgende batteri eller dedikerede
batterier (ekstraudstyr) i kameraet (DMW-BCF10E; valgfrit).
Forfalskede batteripakker, som ligner det originale produkt,
er blevet fundet i visse lande, hvor de frit kan købes på
markedet. Nogle af disse batteripakker er ikke beskyttet med
en egnet intern beskyttelse, som opfylder kravene iht. relevante
sikkerhedsstandarder. Det er muligt, at sådanne batteripakker
kan føre til brand eller eksplosion. Bemærk, at vi ikke kan
holdes ansvarlig for ulykker eller fejl, der opstår som et resultat
af brugen af en forfalsket batteripakke. Vi anbefaler derfor den
originale Panasonic-batteripakke, så du altid bruger et sikkert
produkt.
• Anvend medfølgende oplader og batteri.
• Denne enhed har en funktion, som kan skelne de sikre batterier,
man kan anvende. Batteriet understøttes af denne funktion.
Batterier, som kan anvendes med denne enhed, skal være ægte
Panasonic-batterier eller tredjeparts batterier, som er godkendt
af Panasonic. (Almindelige batterier, som ikke understøttes af
denne funktion, kan ikke anvendes.) Der garanteres ikke for
kvaliteten, ydeevnen og sikkerheden af andre batterier end de
ægte Panasonic batterier.
• Ved levering af kameraet er batteriet ikke opladet. Oplad batteriet
inden brug.
• Oplad batteriet i opladeren indendørs.
• Oplad batteriet ved en rumtemperatur på mellem 10 °C og 35 °C.
(Batteritemperaturen skal være den samme.)
10
VQT2K98 (DAN)
VQT2K98̲DMC-FS33̲DA.indd 10
2010/01/22 16:20:09
Forberedelse
1
Sæt batteriet i kameraet, og vær
opmærksom på, at det vender
rigtigt.
• Opladningen starter, når [CHARGE]indikatoren A lyser grønt.
2
Tag batteriet ud, når opladningen
er afsluttet.
• Opladningen er afsluttet, når
[CHARGE]-indikatoren A slukkes.
A
Opladning
Opladningstid
Medfølgende batteri
Valgfrit batteri
Ca. 100 min
Ca. 130 min
med den medfølgende oplader
Batteriets levetid (efter CIPA-standarden i normal billedfunktion)
Medfølgende batteri
Valgfrit batteri
Kapacitet
740 mAh
940 mAh
Antal mulige
billeder
Ca. 300 billeder
Ca. 380 billeder
Optagetid
Ca. 150 min
Ca. 190 min
Optageforhold efter CIPA-standard
• CIPA er en forkortelse af [Camera & Imaging Products Association].
• Temperatur: 23 °C/Luftfugtighed: 50%, når LCD-skærmen er tændt.
• Brug af Panasonic SD-memorykort (32 MB).
• Med optagestart 30 sekunder efter, at kameraet tændes. (Når den
optiske billedstabiliseringsfunktion er angivet til [AUTO].)
• Med optagelse hver 30. sekund, med fuld blitz for hvert andet billede.
• Med zoomgrebet roteret fra Tele til Vidvinkel eller omvendt for hver optagelse.
• Sluk for kameraet for hver 10 optagelser, og lad det være slukket,
indtil batteriet er nedkølet.
(DAN) VQT2K98
VQT2K98̲DMC-FS33̲DA.indd 11
11
2010/01/22 16:20:09
Forberedelse
Om den indbyggede hukommelse/kortet
Indbygget hukommelse
• Hukommelsesstørrelse: Ca. 40 MB
• Den indbyggede hukommelse kan anvendes som midlertidig
opbevaringsenhed, når kortet bliver fuldt.
• Adgangstiden på den indbyggede hukommelse kan være længere
end adgangstiden på kortet.
Kort
Følgende korttyper kan bruges sammen med denne enhed.
(Disse kort er angivet som kort i teksten.)
Korttype
SD-memorykort
(8 MB til 2 GB)
SDHC-memorykort
(4 GB til 32 GB)
SDXC-memorykort
(48 GB til 64 GB)
Bemærkninger
Du kan bruge et SDHC-memorykort
eller et SDXC-memorykort i udstyr,
der er kompatibelt med disse kort.
• Før du benytter SDXC-memorykort,
skal du kontrollere, om computeren
og andre enheder understøtter
denne type kort.
http://panasonic.net/avc/sdcard/
information/SDXC.html
• Hvis du bruger kort med en kapacitet på mellem 4 GB og 32 GB, skal
du kontrollere SDHC-logoet på kortet (det angiver, at kortet overholder
SD-standarden).
• Hvis du bruger kort med en kapacitet på mellem 48 GB og 64 GB, skal
du kontrollere SDXC-logoet på kortet (det angiver, at kortet overholder
SD-standarden).
• Du kan få bekræftet de seneste oplysninger på følgende webside.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Dette websted er kun på engelsk.)
Bemærk!
• Opbevar hukommelseskortet utilgængeligt for børn for at forhindre, at
de sluger det.
12
VQT2K98 (DAN)
VQT2K98̲DMC-FS33̲DA.indd 12
2010/01/22 16:20:09
Forberedelse
Isætning og fjernelse af kortet (ekstraudstyr)/batteriet
• Kontrollér, at kameraet er slukket.
• Det anbefales at bruge et Panasonic-kort.
1
Skub udløserarmen i
pilens retning, og åbn kort/
batteridækslet.
OPEN
LOCK
• Anvend altid originale
Panasonic-batterier (CGAS/106C: medfølger eller DMWBCF10E: valgfrit).
• Hvis du anvender andre batterier,
kan vi ikke garantere for produktets kvalitet.
2
Batteri: Skub ind, indtil det
låses fast af håndtaget A,
og vær opmærksom på
indsætningsretningen. Træk i
håndtaget A i pilens retning
for at fjerne batteriet.
BATTERY
A
CARD
Kort: Skub det helt ind,
B
indtil du hører et klik.
Vær opmærksom på
indsætningsretningen. For at
fjerne kortet skal du skubbe det helt ind, indtil du hører
et klik, og derefter trække det ud i opadgående retning.
B: Undlad at røre ved kontaktfladen på bagsiden af kortet.
• Kortet kan blive beskadiget, hvis det ikke skubbes helt i.
3
1: Luk kort/batteridækslet.
2: Skub udløserarmen i
pilens retning.
OPEN
LOCK
2
1
(DAN) VQT2K98
VQT2K98̲DMC-FS33̲DA.indd 13
13
2010/01/22 16:20:09
Forberedelse
Indstilling af dato/klokkeslæt (Tidsindstilling)
• Uret er ikke indstillet, når kameraet leveres.
1
2
3
4
Tænd for kameraet.
OFF
ON
Peg på ikonet til sprogvalg på
skærmen.
Vælg sproget.
• Meddelelsen [INDSTIL URET] vises. (Denne meddelelse vises
ikke i [AFSPIL]-funktion.)
Peg på [INDSTIL UR].
Peg på [e]/[r]/[w]/[q] for hvert element
for at indstille år, måned, dag, time, minut,
visningsrækkefølge eller tidsvisningsformat, og tryk
på [INDST.].
4: Annullér uden at indstille uret.
5
Tryk på [INDST.] for at indstille.
Ændring af urets indstillinger
Vælg [INDSTIL UR] i menuen 1[OPTAG] eller e[INDSTILLING].
• Kan ændres i trin 4 for at indstille uret.
14
VQT2K98 (DAN)
VQT2K98̲DMC-FS33̲DA.indd 14
2010/01/22 16:20:09
Forberedelse
Indstilling af menuen
I dette afsnit beskrives, hvordan du vælger indstillingerne til normal
billedfunktion, og samme indstilling kan benyttes til menuen [AFSPIL]
og menuen [INDSTILLING].
Eksempel: Indstilling af [AF-FUNKTION] fra [2] til [3] i normal
billedfunktion
1
Tryk på [MENU] for at få vist menuen.
2
Peg på [AF-FUNKTION].
3
Peg på [3].
4
MENU
• Tryk på [r] for at gå til den anden
skærm.
• Afhængigt af elementet vises
indstillingen muligvis ikke, eller den
vises muligvis på en anden måde.
Peg på [AFSLUT] for at lukke
menuen.
Skift til [INDSTILLING]-menuen
Tryk på [INDSTILLING]-menuikonet e.
(DAN) VQT2K98
VQT2K98̲DMC-FS33̲DA.indd 15
15
2010/01/22 16:20:09
Forberedelse
Valg af [OPTAG]-funktion
4
Intelligent Auto-funktion (P17)
Motiverne optages ved brug af de indstillinger, som er i venstre
side af kameraet, så de automatisk kan vælges.
Sådan vælges en [OPTAG]-funktion fra [OPTAG]-funktionslisten
1
2
3
4
Tænd for kameraet.
A [OPTAG]/[AFSPIL]-vælgerknap
B [MODE]-knap
OFF
Skub vælgerknappen
[OPTAG]/[AFSPIL] til [1].
Tryk på [MODE].
ON
A
B
Peg på funktionen.
Liste over [OPTAG]-funktioner
1
Normal billedfunktion
Motiverne optages ved brug af dine egne indstillinger.
/
Min scenefunktion
Billederne tages ved brug af de tidligere registrerede, optagede scener.
5
Scenefunktion
Denne funktion gør det muligt at tilpasse billedet til den scene, der optages.
6
Filmfunktion
Denne funktion gør det muligt at optage film med lyd.
16
VQT2K98 (DAN)
VQT2K98̲DMC-FS33̲DA.indd 16
2010/01/22 16:20:09
Grundlæggende
[OPTAG]-funktion: 4
Sådan optages billeder ved hjælp af den
automatiske funktion (4: Intelligent Auto-funktion)
Kameraet finder de mest relevante indstillinger, der passer til motivet
og optageforholdene. Vi anbefaler denne funktion for begyndere og for
de, som vil bevare indstillingerne i kameraet, så de let kan tage billeder.
A [4]-knap
1
2
3
4
A
Skub vælgerknappen
[OPTAG]/[AFSPIL] til [1].
Tryk på [4].
Hold kameraet forsigtigt med begge hænder, hold
armene stille langs siden og stå med fødderne en
smule adskilt.
Tryk lukkerknappen halvt
ned for at indstille fokus.
1
• Fokusindikationen 1 (grøn)
tændes, når motivet er i fokus.
• AF-området 2 vises
omkring motivets ansigt
ved hjælp af funktionen til
2
ansigtsgenkendelse. Men det
kan også vises på det sted på motivet, der er indstillet fokus på.
• Fokusområdet er 5 cm (Vidvinkel)/1,0 m (Tele) til 7.
5
Tryk lukkerknappen helt ned (tryk den
længere ind) for at tage billedet.
(DAN) VQT2K98
VQT2K98̲DMC-FS33̲DA.indd 17
17
2010/01/22 20:30:29
Grundlæggende
Scenedetektering
Når kameraet identificerer den optimale scene, vises det relevante ikon
for scenen med blåt i 2 sekunder, hvorefter farven ændres til rødt som
normalt.
4 3 [i-PORTRÆT]
4 [i-LANDSKAB]
2 [i-MAKRO]
5 [i-NATPORTRÆT]
• Kun, når [w] er valgt
1 [i-NATLANDSKAB]
7 [i-SOLNEDGANG]
• [4] angives, hvis ingen af scenerne er optimale, og
standardindstillingerne anvendes.
• Når [3] eller [5] er valgt, detekterer kameraet automatisk
en persons ansigt og indstiller fokus og eksponering
(Ansigtsgenkendelse).
18
VQT2K98 (DAN)
VQT2K98̲DMC-FS33̲DA.indd 18
2010/01/22 16:20:09
Grundlæggende
[OPTAG]-funktion: 6
Filmfunktion
1
2
3
Skub [OPTAG]/[AFSPIL]-vælgerknappen til [1], og
tryk derefter på [MODE].
Peg på [FILM].
Tryk lukkerknappen halvt
ned for at indstille fokus, og
tryk den derefter helt ned for
at starte optagelsen.
A
B
A Lydoptagelse
• Den tilgængelige optagetid B
C
vises i øverste højre hjørne af
skærmen, og den forløbne optagetid C vises i nederste højre
hjørne af skærmen.
• Når du har trykket helt ned på lukkerknappen, skal du slippe
den igen med det samme.
• Når fokus er indstillet, lyser fokusindikationen.
• Fokus og zoom fastsættes til, hvad de indstilles til, når
optagelsen starter (den første ramme).
• Lyden optages samtidigt fra den indbyggede mikrofon på dette
kamera. (Film kan ikke optages uden lyd.)
4
Tryk lukkerknappen helt ned for at stoppe
optagelsen.
• Hvis den indbyggede hukommelse eller kortet bliver opbrugt i
midten af optagelsen, standser kameraet automatisk.
(DAN) VQT2K98
VQT2K98̲DMC-FS33̲DA.indd 19
19
2010/01/22 16:20:09
Grundlæggende
[AFSPIL]-funktion: 5
Afspilning af billeder ([NORMAL])
1
2
Skub [OPTAG]/[AFSPIL]
-vælgerknappen A til [5].
Spol billedet frem eller tilbage
ved at trække skærmen vandret.
A
Frem:
Træk fra venstre mod højre
Tilbage: Træk fra højre mod venstre
• Peg på [9] for at afspille film [6].
[AFSPIL]-funktion: 5
Sletning af billeder
De billeder, som slettes, går tabt.
• Billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet, som afspilles,
slettes.
1
20
Vælg det billede, der skal slettes, og
tryk derefter på [4].
A [4]-knap
2
Peg på [SLET ENKELT].
3
Peg på [JA].
A
VQT2K98 (DAN)
VQT2K98̲DMC-FS33̲DA.indd 20
2010/01/22 16:20:09
Øvrige
Læsning af betjeningsvejledningen (PDF format)
• Du har øvet dig i de grundlæggende betjeningsmuligheder, der er
præsenteret i denne betjeningsvejledning, og nu vil du gerne videre til
mere avancerede.
• Du ønsker at kigge under problemløsning.
I sådanne tilfælde skal du se i betjeningsvejledningen (PDF-format) på
den vedlagte cd-rom, der indeholder betjeningsvejledningen.
[Windows]
1
2
3
Tænd computeren, og indsæt den vedlagte cd-rom
med betjeningsvejledningen.
Vælg det ønskede
sprog, og klik
derefter på
[Betjeningsvejledning]
for at installere.
Dobbeltklik på
genvejen til
[Betjeningsvejledning]
på skrivebordet.
A For at vende tilbage
til installationsmenuen.
4
C
B A
Dobbeltklik på genvejsikonet “Betjeningsvejledning”
på skrivebordet.
(DAN) VQT2K98
VQT2K98̲DMC-FS33̲DA.indd 21
21
2010/01/22 16:20:10
Øvrige
Hvis betjeningsvejledningen (PDF-format) ikke kan åbnes
Du skal have Adobe Acrobat Reader 5.0 eller nyere eller
Adobe Reader 7.0 eller nyere for at kunne læse eller udskrive
betjeningsvejledningen (PDF-format).
Sæt CD-ROM’en med betjeningsvejledningen (medfølger) i drevet,
klik på [B], og følg instruktionerne på skærmen for at installere
programmet.
(Kompatible operativsystemer: Windows 2000 SP4/Windows XP SP2
eller SP3/Windows VISTA SP1 eller SP2/Windows 7)
• Du kan hente og installere en version af Adobe Reader, som kan
benyttes sammen med dit operativsystem, fra følgende websted.
http://get.adobe.com/reader/otherversions
• Den Adobe Reader, der findes på CD-ROM’en, er den engelske
version.
• Klik på [C] for at hente Adobe Reader på det sprog, der passer til din
PC.
Sådan fjernes betjeningsvejledningen (PDF-format)
Slet PDF-filen i mappen “Programmer\Panasonic\Lumix\”.
• Hvis indholdet i mappen Programfiler ikke kan vises, skal du klikke på
[Vis denne mappes indhold] for at vise det.
[Macintosh]
1
2
3
22
Tænd computeren, og indsæt den vedlagte cd-rom
med betjeningsvejledningen.
Åbn mappen “Manual” på CD-ROM’en og kopier
derefter PDF-filen med det ønskede sprog inden i
mappen.
Dobbeltklik på PDF-filen for at åbne den.
VQT2K98 (DAN)
VQT2K98̲DMC-FS33̲DA.indd 22
2010/01/22 16:20:10
Øvrige
Specifikationer
Digitalkamera:
Strømkilde:
Strømforbrug:
Information om sikkerhed
DC 5,1 V
1,1 W (under optagelse)
0,6 W (under afspilning)
Effektive kamerapixel: 14.100.000 pixels
Billedsensor:
1/2,33˝ CCD
Samlet antal pixel:
14.500.000 pixels
Primære farvefilter
Objektiv:
Optisk 8 × zoom, f=5 til 40 mm [35 mm film
kamera ekvivalent: 28 til 224 mm] / F3,3 til
F5,9
Digital zoom:
Maks. 4 ×
Udvidet optisk zoom: Maks. 16,9 ×
Fokus:
Normal / AF-makro / Makro zoom /
Touch AF-områdevalg
Ansigtsgenkendelse / 9-punkts fokusering /
1-punkts fokusering / Berørt område (under
Touch AF-områdevalg)
Fokuseringsområde: Normal :
50 cm (Vidvinkel) / 2 m (Tele) til 7
Makro / Intelligent auto:
5 cm (Vidvinkel) / 1 m (Tele) til 7
Scene-indstilling: indstillinger kan være nogle
andre end de ovenfor viste
Lukkersystem:
Elektronisk lukker+Mekanisk lukker
Optagelse af filmsekvens: Film kan optages kontinuerligt i op til
15 minutter. Desuden er kontinuerlig optagelse
på mere end 2 GB ikke mulig.
Den resterende tid til kontinuerlig optagelse
vises på skærmen.
(DAN) VQT2K98
VQT2K98̲DMC-FS33̲DA.indd 23
23
2010/01/22 16:20:10
Øvrige
Burst-optagelse
Burst-hastighed:
Antal optagne
billeder:
Ca. 1,5 billeder/sekund
Afhænger af den resterende kapacitet af den
indbyggede hukommelse eller kortet.
Højhast. burst
Burst-hastighed:
Ca. 4,6 billeder/sekund
Billedformat:
3M (4:3), 2,5M (3:2) eller 2M (16:9) er valgt
som billedstørrelse.
Antal optagne
billeder:
Lukkerhastighed:
Eksponering (AE):
Målefunktion:
LCD-skærm:
Blitz:
Mikrofon:
Højttaler:
Optagelsesmedie:
Ca. 15 til 100
8 sekunder til 1/1600 af et sekund
[STJERNEHIMMEL]-tilstand: 15 sekunder,
30 sekunder, 60 sekunder
Auto (Program AE)
Eksponeringskompensation (1/3 EV trin,
-2 EV til +2 EV)
Flere
TFT LCD 3,0˝ (ca. 230.400 punkter)
(synsfeltforhold omkring 100%)
Blitzområde:
Ca. 0,6 m til 5,8 m (Vidvinkel [,] indstilling)
AUTO, AUTO / Rødøje-reduktion, Tvungen TIL
(Tvungen TIL / Rødøjereduktion), Langsom
synk. / Rødøje-reduktion, Tvungen FRA
Mono
Mono
Indbygget hukommelse (ca. 40 MB) /
SD-hukommelseskort /
SDHC-hukommelseskort /
SDXC-hukommelseskort
Filformat til optagelse
Stillbillede:
JPEG (baseret på “Design rule for Camera
File system”, baseret på “Exif 2.21” standard)/
DPOF tilsvarende
Filmsekvenser:
“QuickTime Motion JPEG” (filmsekvens med lyd)
24
VQT2K98 (DAN)
VQT2K98̲DMC-FS33̲DA.indd 24
2010/01/22 16:20:10
Øvrige
Grænseflade
Digital:
USB 2.0 (Fuld hastighed)
Data fra din PC kan ikke skrives til
kameraet med brug af USBkablet.
Analog video / lyd: PAL/NTSC komposit (skiftes på menu),
Lydlinjeudgang (monofonisk)
Terminal
AV OUT/DIGITAL:
Dedikeret jack-stik (8 ben)
Ca. 100,0 mm (B) × 56,5 mm (H) × 27,2 mm (D)
Mål:
(eksklusive fremstående del)
Masse:
Ca. 162 g
(med hukommelseskort og batteri)
Ca. 140 g
(undtagen hukommelseskort og batteri)
Driftstemperatur:
Luftfugtighed:
0 °C til 40 °C
10% til 80%
Batterioplader
(Panasonic DE-A60A): Information om sikkerhed
Indgang:
Udgang:
110 V til 240 V
50/60 Hz, 0,2 A
0,65 A (Batteriet oplades)
4,2 V
Flytbarhed af udstyret: Kan flyttes
Batteripakke
(litium-ion)
(Panasonic
CGA-S/106C):
Spænding/kapacitet
(minimum):
Information om sikkerhed
3,6 V/740 mAh
(DAN) VQT2K98
VQT2K98̲DMC-FS33̲DA.indd 25
25
2010/01/22 16:20:10
• SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C,
LLC.
• QuickTime og logoet QuickTime logo er varemærker
eller registrerede varemærker, der tilhører Apple
Inc., benyttet under licens herfra.
• Skærmbilleder fra Microsofts produkter er optrykt
med tilladelse fra Microsoft Corporation.
• De andre navne på firmaer og produkter, som er
trykt i denne vejledning, er de pågældende firmaers
varemærker eller registrerede varemærker.
EU
Web Site: http://panasonic.net
Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
© Panasonic Corporation 2010
VQT2K98̲DMC-FS33̲DA.indd 26
2010/01/22 16:20:10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement