Panasonic DMCFS37 Operating instructions

Panasonic DMCFS37 Operating instructions
Põhifunktsioonide kasutusjuhend
Digikaamera
Mudeli nr
DMC-FS37
Lugege see juhend enne digikaamera kasutamist täielikult läbi.
Leiate üksikasjalikumad juhised
kaamera kasutamiseks komplekti
kuuluvale CD-ROMile salvestatud
PDF-vormingus lisafunktsioonide
kasutusjuhendist. Installige see
lugemiseks arvutisse.
Veebisait: http://www.panasonic-europe.com
Mudelinumbri järelliide “EB” tähistab Ühendkuningriigi mudelit.
EB
VQT3D86
Lugupeetud klient!
Täname, et ostsite Panasonicu digikaamera! Lugege see juhend hoolikalt
läbi ja hoidke tuleviku tarvis kindlas kohas alles. Teadke, et digikaamera
tegelikud juhtseadised ja osad, menüüelemendid jms võivad erineda pisut
selle kasutusjuhendi joonistel näidatutest.
Pidage hoolikalt kinni autoriõiguse seadusest.
• Eelsalvestatud lintide või plaatide või muu väljaantud või ülekandena
edastatava materjali salvestamine muul eesmärgil peale isikliku
kasutamise võib olla vastuolus autoriõiguse seadusega. Ka isiklikuks
kasutamiseks võib teatud materjalide salvestamisel olla piiranguid.
Ohutusinfo
HOIATUS!
TULE-, ELEKTRILÖÖGI- JA SEADME KAHJUSTAMISE OHU
VÄHENDAMISEKS:
• HOIDKE SEDA SEADET VIHMA, NIISKUSE, TILKUVA VÕI PRITSIVA
VEDELIKU EEST NING ÄRGE ASETAGE SEADMELE VEDELIKUGA
ESEMEID NAGU VAASE.
• KASUTADA TOHIB AINULT SOOVITATUD TARVIKUID.
• ÄRGE EEMALDAGE KATET EGA TAGAPANEELI: SEADMES EI OLE
KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI. VAJALIKUD HOOLDUSTÖÖD TULEB
LASTA TEHA KVALIFITSEERITUD HOOLDUSTEHNIKUL.
KASUTATAV PISTIKUPESA TULEB PAIGALDADA SEADME
LÄHEDALE NING PEAB OLEMA KERGESTI LIGIPÄÄSETAV.
 Toote andmesilt
Toode
Asukoht
Digikaamera
Põhjal
Akulaadija
Põhjal
2
Hoiatus toitejuhtme kohta
Isikliku ohutuse tagamiseks tuleb järgmine
tekst hoolikalt läbi lugeda.
Sellel seadmel on kasutaja ohutuse ja
mugavuse tagamiseks valatud
kolmekontaktiline toitepistik.
Pistiku sees on 5 A kaitse.
Kui kaitse on vaja välja vahetada, siis
hoolitsege, et asenduskaitse on 5-amprine
ning et sellel on ASTA või BSI heakskiit
vastavalt standardile BS1362.
Kontrollige, et kaitsmel on heakskiidutähis
ASTA
või BSI .
 TÄHTIS!
Seadme toitekaabli juhtmete värvid
vastavad järgmisele koodile: Sinine:
nulljuhe. Pruun: faasijuhe.
Kuna need värvid ei pruugi vastata
kasutatava pistiku värvitähistele, tehke nii:
Sinine juhe tuleb ühendada toitepistiku selle
kontaktiga, mis on tähistatud kas N-tähega
või on musta või sinist värvi.
Pruun juhe tuleb ühendada toitepistiku selle
kontaktiga, mis on tähistatud kas L-tähega
või on pruuni või punast värvi.
HOIATUS! ÄRGE ÜHENDAGE KUMBAGI
JUHET MAANDUSKONTAKTIGA, MIS ON
Kui toitepistikul on eemaldatav kaitsmekate, TÄHISTATUD KAS E-TÄHEGA,
siis hoolitsege, et see paigaldatakse
MAANDUSE TÄHISEGA
VÕI ON
kaitsme väljavahetamisel kindlasti tagasi.
ROHELIST VÕI ROHELIST/KOLLAST
Kaitsmekatte kaotamisel ei tohi pistikut
VÄRVI.
kasutada enne uue katte ostmist ja
paigaldamist.
SEE PISTIK EI OLE VEEKINDEL. HOIDKE
PISTIK KUIV.
Kaitsme asenduskatte saab osta kohalikult
edasimüüjalt.
 Enne kasutamist
ETTEVAATUST!
KUI PAIGALDATUD VALATUD PISTIK EI
SOBI TEIE KODUS OLEVASSE
PISTIKUPESSA, SIIS TULEB KAITSE
EEMALDADA, PISTIK ÄRA LÕIGATA
NING OHUTULT KÕRVALDADA.
ÄRALÕIGATUD PISTIKU ÜHENDAMISEL
13 A PISTIKUPESSA ON OHT SAADA
TÕSINE ELEKTRILÖÖK.
Kui on vaja paigaldada uus pistik, siis
järgige järgmisi juhtmete ühendamise
koode. Kahtluse korral konsulteerige
pädeva elektrikuga.
Eemaldage konnektori kate.
 Kaitsme asendamine
Kaitsme asukoht võib olenevalt toitepistiku
tüübist olla erinev (joonised A ja B).
Kontrollige paigaldatud toitepistikut ja järgige
järgmisi juhiseid. Joonistel kujutatud
toitepistik võib tegelikust erineda.
1. Avage kruvikeerajaga kaitsmekate.
Joonis A
Joonis B
Kaitsmekate
2. Vahetage kaitse välja ja sulgege
kaitsmekate.
Joonis A
Joonis B
Kaitse (5 A)
Kaitse (5 A)
3
 Info aku kohta
ETTEVAATUST!
Plahvatusoht aku valesti asendamisel! Aku tohib asendada ainult
samasuguse või tootja soovitatud võrdväärset tüüpi akuga. Kasutatud
akud tuleb kõrvaldada vastavalt tootja juhistele.
• Akusid ei tohi kuumutada. Kaitske akusid kokkupuute eest lahtise leegiga.
• Akusid ei tohi jätta kauaks ajaks otsese päikesevalguse kätte suletud uste
ja akendega autos.
Hoiatus!
Tule-, plahvatus- ja põletusoht! Akusid ei tohi lahti võtta, kuumutada üle
60°C ega tuhastada.
4
 Info akulaadija kohta
ETTEVAATUST!
• ÄRGE PAIGALDAGE EGA ASETAGE SEDA SEADET RAAMATUKAPPI,
SISSEEHITATUD SEINAKAPPI EGA MUUSSE UMBSESSE KOHTA.
HOOLITSEGE, ET SEADE ON HÄSTI VENTILEERITUD.
ÜLEKUUMENEMISE PÕHJUSTATUD ELEKTRILÖÖGI- JA TULEOHU
VÄLTIMISEKS HOOLITSEGE, ET KARDINAD EGA MUUD MATERJALID EI
TAKISTA ÕHUAVASID.
• ÄRGE KATKE SEADME ÕHUAVASID KINNI AJALEHTEDE, LAUDLINADE,
KARDINATE EGA MUUDE SARNASTE ESEMETEGA.
• ÄRGE ASETAGE SEADMELE PÕLEVAID KÜÜNLAID EGA MUID LAHTISE
TULE ALLIKAID.
• KÕRVALDAGE AKUD KESKKONNAOHUTULT.
• Kui toitejuhe on ühendatud, siis on akulaadija ooteolekus. Kui toitejuhe on
ühendatud pistikupessa, on primaarahel püsivalt pingestatud (puudub
toitelüliti).
 Ohutusnõuded
• Kasutada tohib ainult komplekti kuuluvat AV-juhet.
• Kasutada tohib ainult komplekti kuuluvat USB-juhet.
Hoidke kaamera võimalikult kaugel elektromagnetvälju tekitavatest
seadmetest (nagu mikrolaineahi, teler, videomängud jne).
• Kui kasutate kaamerat teleri peal või lähedal, võib elektromagnetväli
häirida kaamera heli ja pilti.
• Ärge kasutage kaamerat mobiiltelefoni lähedal, sest see võib põhjustada
pilti ja heli moonutavat müra.
• Kõlarite või suurte mootorite tekitatud tugev magnetväli võib salvestisi
kahjustada või fotosid moonutada.
• Mikroprotsessorite tekitatud elektromagnetväli võib kaamera tööd häirida,
moonutades pilti ja heli.
• Kui elektromagnetvälju tekitavate seadmete mõjupiirkonnas kaamera ei
tööta nõuetekohaselt, siis lülitage kaamera välja ja eemaldage aku või
ühendage lahti toiteadapter (DMW-AC5E, lisavarustus). Siis paigaldage
aku tagasi või ühendage uuesti toiteadapter ja lülitage kaamera sisse.
Ärge kasutage kaamerat raadiosaatjate ega kõrgepingeliinide lähedal.
• Raadiosaatjate või kõrgepingeliinide lähedal salvestades võivad pilt ja heli
olla moonutatud.
5
Info kasutajatele vanade seadmete ja akude kogumise ja
kõrvaldamise kohta
Need sümbolid toodetel, pakendil ja/või toodetega
kaasasolevatel dokumentidel tähendavad, et kasutatud
elektri- ja elektroonikatooteid ning akusid ei tohi visata ära
koos tavaliste olmejäätmetega.
Vastavalt kohalikele nõuetele ning direktiividele 2002/96/EÜ
ja 2006/66/EÜ tuleb kasutuselt kõrvaldatavad tooted ja akud
viia nõuetekohase käitlemise, taaskasutuse ja ringlussevõtu
tagamiseks sihtotstarbelisse kogumispunkti.
Nende toodete ja akude nõuetekohane kõrvaldamine aitab
hoida kokku väärtuslikke ressursse ning vältida võimalikku
negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale, mis võib
nõudeid eirava jäätmekäitlusega kaasneda.
Täpsemat infot kasutatud toodete ja akude kogumise ja
ringlussevõtu kohta saate kohalikust omavalitsusest, oma
prügifirmalt või toote ostukohast.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib selliste jäätmete
nõuetevastane kasutuselt kõrvaldamine olla karistatav.
Äriklientidele Euroopa Liidus
Kui soovite tarbetuks muutunud elektri- ja
elektroonikaseadmed kasutuselt kõrvaldada, siis pöörduge
edasise info saamiseks vastava seadme müüja või tarnija
poole.
[Info kasutuselt kõrvaldamise kohta muudes riikides
väljaspool Euroopa Liitu]
Need sümbolid kehtivad ainult Euroopa Liidus. Kui soovite
nendest toodetest loobuda, siis pöörduge kohalikku
omavalitsusse või seadme müüja poole, et saada infot nende
toodete nõuetele vastava kõrvaldamismeetodi kohta.
Märkus akusümboli kohta (kaks alumist sümbolit):
Seda sümbolit võidakse kasutada koos keemilise elemendi
sümboliga. Sellisel juhul vastab see antud kemikaali kohta
direktiivis sätestatud nõuetele.
Cd
6
Sisukord
Ohutusinfo
Tarvikud
Osade nimetused
Puutepaneeli kasutamine
Aku laadimine
• Laadimine
• Ligilähedane tööaeg ja salvestatavate fotode arv
Info sisseehitatud mälu/mälukaardi kohta
Mälukaardi (lisavarustus)/aku sisestamine ja eemaldamine
Kuupäeva ja kellaaja seadmine
• Kellasätte muutmine
Salvestusrežiimi [Rec] valimine
Automaatfunktsioonil pildistamine ( : Intelligentne automaatrežiim)
• Võttetuvastus
Videorežiim
Piltide esitamine ([Tavaesitus])
Piltide kustutamine
Menüü kasutamine
PDF-vormingus kasutusjuhendi lugemine
Tehnilised andmed
2
8
10
12
14
14
15
16
17
18
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
7
Tarvikud
Kontrollige enne kaamera kasutamist, et sellega on kaasas kõik näidatud
tarvikud.
Tootenumbrid on õiged 2011. aasta jaanuari seisuga. Tootenumbreid võidakse
muuta.
1 Aku *
Laadige aku enne kasutamist.
1
2
2 Akulaadija
3 Toitejuhe
4 USB-juhe
5 AV-juhe
6 CD-ROM
• Tarkvara:
Kasutage seda tarkvara installimiseks
arvutisse.
• Kasutusjuhend
7 Käerihm
8 Puutepliiats
NCA-YN101H
3
7
• SD-mälukaarti, SDHC-mälukaarti ja
SDXC-mälukaarti nimetatakse selles
kasutusjuhendis mälukaardiks.
• Mälukaart kuulub lisavarustuse
hulka. Kui te mälukaarti ei kasuta, siis
• Komplekti kuuluvate tarvikute
kaotamisel konsulteerige seadme
müüja või hoolduskeskuse töötajatega.
(Tarvikud on ka eraldi müügil.)
8
K1HY08YY0019
K2CT3YY00034
5
* Varuakut ostes valige lisavarustuse hulka
kuuluv aku DMW-BCK7E.
saate salvestada ja esitada pilte
sisseehitatud mällu/mälust.
DE-A92A
4
6
K1HY08YY0020
VFF0732
8
VFC4297
VGQ0C14
Müügi- ja tugiteenuste info
Klienditeeninduskeskus
• Ühendkuningriigi klientidele: 0844 844 3852
• Iiri Vabariigi klientidele: 01 289 8333
• Külastage meie veebisaiti tooteinfo saamiseks.
www.panasonic.co.uk.
• Meiliaadress: [email protected]
AV-tarkvara tehniline tugi
• Ühendkuningriigi klientidele: 0844 844 3869
• Iiri Vabariigi klientidele: 01 289 8333
Panasonic UK otsemüük
• Klientidele: 0844 844 3856
• Tellige tarvikuid ja kulumaterjale oma toote jaoks lihtsalt ja mugavalt, helistades meie
klienditeeninduskeskusesse esmaspäevast kuni neljapäevani 9.00 kuni 17.30, reedel
9.30 kuni 17.30 (välja arvatud riiklikel pühadel).
• Või Internetist meie tarvikute tellimise rakenduse kaudu, mille leiate veebisaidilt
www.pas-europe.com.
• Aktsepteeritud on suurem osa enamlevinud krediit- ja deebetkaartidest.
• Kõikidele tehinguid ja tarnevõimalusi puudutavatele päringutele annab vastuse
Panasonic UK Ltd.
• See ei saaks olla lihtsam!
• Lisaks saab Interneti kaudu osta ka paljusid muid tooteid. Sirvige meie veebisaiti
täpsema info saamiseks.
 Lisavarustuse hulka kuuluvad tarvikud
• Aku
DMW-BCK7E
• Toiteadapter*
• Alalisvoolu ühendusseadis*
DMW-AC5EB
DMW-DCC10F
• SDXC-mälukaart
64 GB: RP-SDW64GE1K
48 GB: RP-SDW48GE1K
• SDHC-mälukaart
32 GB: RP-SDW32GE1K/RP-SDQ32GE1K
24 GB: RP-SDQ24GE1K
16 GB: RP-SDW16GE1K/RP-SDQ16GE1K/RP-SDN16GE1A
8 GB: RP-SDW08GE1K/RP-SDQ08GE1K/RP-SDN08GE1A
4 GB: RP-SDW04GE1K/RP-SDQ04GE1K/RP-SDN04GE1A
• SD-mälukaart
2 GB: RP-SDN02GE1A
* Toiteadapterit (lisavarustus) tohib kasutada ainult koos määratud Panasonicu
alalisvoolu ühendusseadisega (lisavarustus). Toiteadapter (lisavarustus) ei ole üksi
kasutatav.
Kõik lisavarustuse hulka kuuluvad tarvikud ei pruugi kõikides riikides saadaval olla.
9
Osade nimetused
1 Välklamp
2 Objektiiv
3 Taimeritähis
Automaatteravdamise abilamp
4 Puutepaneel/LCD-ekraan
5 Käerihma aas
• Kinnitage kasutamise ajaks kindlasti
käerihm, et vältida kaamera
mahapillamist.
6 Läätseraam
7 [AV OUT/DIGITAL] pesa
10
1
2
3
4
5
6
7
8 Kaamera toitelüliti
9 Suumimishoob
10 Kõlar
11 Mikrofon
12 Päästik
13 [E.ZOOM] nupp
14 Statiivipesa
15 Mälukaardi/akupesa kate
16 Alalisvoolu ühendusseadise kate
• Toiteadapteri kasutamisel tuleb kasutada
Panasonicu alalisvoolu ühendusseadist
(DMW-DCC10, lisavarustus) ja
toiteadapterit (DMW-AC5E,
lisavarustus).
• Kasutada tohib ainult Panasonicu
toiteadapterit (DMW-AC5E,
lisavarustus).
• Toiteadapteri kasutamisel tohib kasutada
ainult toiteadapteri komplekti kuuluvat
toitejuhet.
• Video salvestamisel on soovitav
kasutada täiesti täis laetud akut või
toiteadapterit (DMW-AC5E, lisavarustus)
ja alalisvoolu ühendusseadist (DMWDCC10, lisavarustus).
• Kui video salvestamisel kasutatakse
toiteadapterit ning kaamera toide katkeb
elektrikatkestuse, toiteadapteri
lahtiühendamise vms tõttu, siis kaotate
salvestise.
8
10 11
9
12 13
14
15
ヮユヮヰンヺチヤモンュチバ
ャモヵヵユンヺ
16
11
Puutepaneeli kasutamine
Sellel kaameral on vajutusi tuvastav puutepaneel.
Ekraani puudutamine
Puutepaneeli puudutamiseks ja kohe
vabastamiseks.
Pukseerimine
Sõrme libistamiseks üle paneeli
puutepaneeli puudutamise ajal.
Puudutades saab teha mitmeid
toiminguid nagu valida puutepaneelil
kuvatud ikoone või kujutisi.
• Mitme ikooni korraga puudutamisel ei
pruugi puutepaneel nõuetekohaselt
toimida. Püüdke seetõttu puudutada
ikooni keskkohta.
Pukseerides saab teha mitmeid
toiminguid nagu liikuda järgmisele
kujutisele sõrme rõhtsuunas üle ekraani
libistades või muuta kuvatavate
kujutiste valikut.
Pukseerimistoiming on kasutatav ka
näiteks kerimisribal kuva muutmiseks.
12
Märkus
• Müügiloleva vedelkristallekraani kaitselehe kasutamisel
tuleb järgida selle komplekti kuuluvaid juhiseid. (Osad
kaitselehed võivad vähendada ekraani loetavust või
muuta puutepaneeli kasutamise raskemaks.)
• Vajutage ekraanile pisut tugevamini, kui kasutate
müügilolevat LCD-ekraani kaitselehte või kui teile tundub,
et puutepaneel ei reageeri puudutustele nõuetekohaselt.
• Puutepaneel ei toimi nõuetekohaselt, kui kaamerat hoidev käsi on puutepaneeli
vastu surutud.
• Puutepaneelile ei tohi vajutada teravaotsaliste ega kõvade esemetega.
Kasutada tohib ainult komplekti kuuluvat puutepliiatsit.
• Puutepaneelile ei tohi vajutada sõrmeküünega.
• Pühkige LCD-ekraan sõrmejälgedest ja mustusest puhtaks kuiva pehme
riidega.
• LCD-ekraani ei tohi kriimustada ning sellele ei tohi liiga tugevasti vajutada.
 Info puutepliiatsi kohta
Täpsust nõudvaid toiminguid on lihtsam teha komplekti
kuuluvat puutepliiatsit kasutades ning puutepliiatsit on
mugav kasutada ka siis, kui sõrmega on raske
toiminguid teha.
• Puutepliiatsit tuleb hoida väikelastele kättesaamatult.
• Kaamera hoiule paigutamisel ei tohi puutepliiats toetuda
LCD-ekraani vastu. LCD-ekraan võib puruneda, kui
puutepliiats surutakse tugevasti selle vastu.
13
Aku laadimine
 Info selle seadmega kasutatavate akude kohta
Selle seadmega saab kasutada komplekti kuuluvat akut või lisavarustuse
hulka kuuluvat akut DMW-BCK7E.
Teatud riikides on leitud turustatavate akude seast järeletehtud akusid,
mis on välimuselt Panasonicu toodetud akudele väga sarnased. Osadel
neist puudub piisav sisemine kaitse, et need saaksid vastata akudele
esitatavatele ohutusnõuetele. Selliste akude kasutamisega kaasneb
tule- ja plahvatusoht. Pidage meeles, et selle seadme tootja ei vastuta
järeletehtud aku kasutamise põhjustatud õnnetusjuhtumite ega
talitlushäirete eest. Ohutute toodete kasutamise tagamiseks on soovitav
kasutada Panasonicu toodetud akut.
• Kasutage komplekti kuuluvat akulaadijat ja akut.
Laadimine
• Kaamera tarnitakse laadimata akuga. Laadige aku enne kaamera
kasutamist.
• Laadige aku akulaadijaga ruumis sees.
Sisestage aku õigetpidi
(vaadake akule märgitud
noolt).
Ühendage toitejuhe.
• Pärast laadimise lõppu ühendage
akulaadija elektrivõrgust lahti ja
eemaldage aku akulaadijast.
14
 Info laadimistähise [CHARGE] kohta
Tähis [CHARGE] süttib:
Laadimistähis [CHARGE] A põleb laadimise ajal.
Tähis [CHARGE] kustub:
Laadimine on nõuetekohaselt lõppenud, kui laadimistähis [CHARGE] A kustub.
• Kui tähis [CHARGE] vilgub
– Aku temperatuur on liiga kõrge või madal. Laadige akut uuesti ümbritseva
õhu temperatuuril 10ºC kuni 30ºC.
– Akulaadija või aku klemmid on määrdunud. Puhastage klemmid kuiva
riidega.
 Laadimisaeg
Laadimisaeg
Komplekti kuuluva
akuga
Umbes 115 min
Lisavarustuse hulka
kuuluva akuga
Umbes 120 min
Ligilähedane tööaeg ja salvestatavate fotode arv
Aku mahtuvus
Salvestatavate fotode
arv
Salvestusaeg
Komplekti kuuluva
akuga
660 mAh
Lisavarustuse hulka
kuuluva akuga
680 mAh
Umbes 250 fotot
Umbes 255 fotot
Umbes 125 min
Umbes 127 min
CIPA standardile vastavad salvestustingimused
• CIPA on organisatsiooni [Camera & Imaging Products Association] (Kaamerate ja
pildindustoodete assotsiatsioon) lühend.
• Tavalises pildirežiimis.
• Temperatuur: 23°C/niiskus: 50% suhteline õhuniiskus LCD-ekraani kasutamisel.
• Panasonicu SD-mälukaardi (32 MB) kasutamisel.
• Salvestamist alustades 30 s pärast kaamera sisselülitamist. (Kui optilise
pildistabilisaatori funktsioon on sättel [ON].)
• Salvestamine kord iga 30 s järel, välklambi täismahus kasutamine igal teisel võttel.
• Suumimishoob keeratakse igal pildistamisel teleobjektiivi asendist lainurkobjektiivi
asendisse või vastupidi.
• Lülitades kaamera välja iga 10 võtte järel ning jättes selle väljalülitatuks, kuni aku
temperatuur langeb.
Esitusaeg
Komplekti kuuluva
akuga
Umbes 200 min
Lisavarustuse hulka
kuuluva akuga
Umbes 205 min
15
Info sisseehitatud mälu/mälukaardi kohta
Sisseehitatud mälu
• Mälumaht: umbes 70 MB
• Sisseehitatud mälu pöördusaeg võib olla pikem mälukaardi pöördusajast.
Mälukaart
Selle seadmega saab kasutada järgmisi SD-videostandardile vastavaid
mälukaarte.
(Käesolevas kasutusjuhendis nimetatakse neid kaarte mälukaartideks.)
Selle seadmega
kasutatava
mälukaardi tüüp
SD-mälukaart
(8 MB kuni 2 GB)
SDHC-mälukaart
(4 GB kuni 32
GB)
SDXC-mälukaart
(48 GB, 64 GB)
Märkused
• Videoid salvestades on soovitav kasutada mälukaarti,
mille SD-kiiruseklassiks¢ on “Klass 6” või kõrgem.
• SDHC-mälukaarte saab kasutada SDHC-mälukaartide või
SDXC-mälukaartidega ühilduvates seadmetes.
• SDXC-mälukaarte saab kasutada ainult SDXCmälukaartidega ühilduvates seadmetes.
• Kontrollige SDXC-mälukaarte kasutades, et arvuti ja muud
seadmed on nendega ühilduvad.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Kasutada saab ainult vasakul näidatud mälumahuga
mälukaarte.
* SD-kiiruseklass on pideva kirjutamise kiirusestandard. Kontrollige kiiruseklass
üle mälukaardi etiketilt või muust allikast.
Nt:
• Leiate värskeimat infot järgmiselt veebisaidilt.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(See sait on ainult inglisekeelne.)
Märkus
• Allaneelamise vältimiseks hoida mälukaarte lastele kättesaamatult.
16
Mälukaardi (lisavarustus)/aku sisestamine
ja eemaldamine
• Kontrollige, et kaamera on väljalülitatud.
• Soovitame kasutada Panasonicu mälukaarti.
Libistage mälukaardi-/akupesa katet
avamiseks.
• Kasutada tuleb Panasonicu akusid (NCAYN101H, kuulub komplekti; või DMWBCK7E, lisavarustus).
• Muude akude kasutamisel ei saa tootja tagada
digikaamera talitluskvaliteeti.
Aku: sisestage õigetpidi lõpuni,
kuni kostab lukustusheli, ja
kontrollige siis, et aku on hoovaga
A kohale lukustatud. Aku
eemaldamiseks tõmmake hooba A
noole suunas.
Mälukaart: Sisestage mälukaart
õigetpidi lõpuni, kuni kostab klõps.
Mälukaardi eemaldamiseks vajutage
kaardile, kuni kostab klõps, ja
tõmmake seejärel mälukaart otse
välja.
ヵヵユンヺ
ヤモンュ
B: Ärge puudutage mälukaardi ühendusklemme.
1: Sulgege mälukaardi-/akupesa
kate.
2: Libistage mälukaardi-/akupesa
kate kindlalt lõpuni, kuni kostab
lukustusheli.
17
Kuupäeva/kellaaja seadmine
• Kaamera tarnimisel on kell õigeks panemata.
Lülitage kaamera sisse.
Puudutage [Clock Set].
Puudutage seadistatavaid elemente
(aasta/kuu/kuupäev/tunnid/minutid) ja seadistage need
ikoonidega []/[].
• Puudutage ikooni [
] toimingu tühistamiseks ilma kuupäeva ja
kellaaega seadmata.
Seadistamiseks puudutage [Set].
Puudutage [Set] kinnituskuval.
Kellasätte muutmine
Valige [Clock Set] salvestusmenüüs [Rec] või seadistusmenüüs [Setup].
• Kellaaja seadmiseks järgige punkte 3 ja 4 eespool.
18
Salvestusrežiimi [Rec] valimine
Puudutage [
].
Puudutage soovitud režiimi ikooni.
 Salvestusrežiimide loetelu
Intelligentne automaatrežiim
Subjekte salvestatakse kaamera poolt automaatselt valitud sätetel.
Tavaline pildirežiim
Subjekte salvestatakse teie enda valitud sätetel.
Minu võtterežiim
Pildistamiseks kasutatakse eelnevalt registreeritud võtterežiime.
Võtterežiim
Võtterežiim võimaldab pildistada vastavalt salvestatavale võttele.
Videorežiim
See režiim võimaldab salvestada videot koos audioga.
19
Salvestusrežiim [Rec]:
Automaatfunktsioonil pildistamine
(
: Intelligentne automaatrežiim)
Kaamera seab kõige sobivamad sätted vastavalt subjektile ja
salvestustingimustele. Seetõttu soovitame me seda režiimi kasutada algajatel
ja neil, kes soovivad jätta seadistamise kaamera hooleks, et pildistada oleks
lihtne.
Puudutage [
Puudutage [
].
].
Vajutage päästik teravdamiseks
pooleldi alla.
• Kui subjekt on teravdatud, siis süttib
teravdamistähis 1 (roheline).
• Näotuvastuse funktsioon kuvab subjekti
näo ümber automaatteravdamise ala 2.
Muudel juhtudel kuvatakse see subjekti
teravdatud punktis.
Vajutage päästik kuni lõpuni
(vajutage sügavamale) alla ja
pildistage.
20
1 2
Võttetuvastus
Kui kaamera tuvastab optimaalse võtterežiimi, siis ilmub vastav ikoon 2 s siniselt
ja pärast seda muutub selle värv tavaliseks punaseks.

[i-Portrait]
[i-Scenery]
[i-Macro]
[i-Night Portrait]
• Ainult juhul, kui valitud on [
].
[i-Night Scenery]
[i-Sunset]
•[
] valitakse juhul, kui ükski võtterežiimidest ei sobi, ning kaamera
rakendab standardseid sätteid.
• [ ] või [ ] valimisel tuvastab kaamera automaatselt inimese näo ning
reguleerib teravdamispunkti ja säritust vastavalt. (Näotuvastus)
21
Salvestusrežiim [Rec]:
Videorežiim
Puudutage [
Puudutage [
].
].
Vajutage päästik teravdamiseks
pooleldi alla ning vajutage see siis
salvestamise alustamiseks lõpuni
alla.
A
A Järelejäänud salvestusaeg
B Möödunud salvestusaeg
• Vabastage päästik kohe pärast selle lõpuni
B
alla vajutamist.
• Teravdamispunkt ja suum jäävad samaks
nagu salvestamise alguses (esimene kaader).
Salvestamise seiskamiseks vajutage päästik lõpuni alla.
Märkus
• Järjest saab salvestada kuni 15-minutilise video. Lisaks ei saa järjest
salvestada üle 2 GB.
(Näide: [10m10s] sättel [ ])
Ekraanil on järjest salvestamiseks järelejäänud aeg.
22
Esitusrežiim [Playback]:
Piltide esitamine ([Tavaesitus])
Puudutage [
].
• Ekraanile ilmub tavaesituse kuva.
Tõmmake sõrmega rõhtsalt üle
ekraani.
• Pärast video valimist puudutage esituse
alustamiseks ikooni [
].
23
Esitusrežiim [Playback]:
Piltide kustutamine
Kustutatud pilte ei saa taastada.
• Kustutatakse pildid sisseehitatud mälust või mälukaardilt sõltuvalt
sellest, kumba esitamiseks kasutatakse.
Valige kustutatav pilt ja puudutage
siis ikooni [
].
Puudutage [Delete Single].
• Ilmub kinnituskuva. Pildi kustutamiseks
valige [Yes].
24
Menüü kasutamine
Puudutage [
].
Puudutage menüüikooni.
Puudutage menüüelementi.
• Paremat kätt kuval on näide funktsiooni [AF
Mode] seadistamise kohta salvestusrežiimi
[Rec] menüüs.
Puudutage soovitud sätet.
• Menüüelemendist sõltuvalt ei pruugi selle
säte ilmuda või see võib ilmuda
muudmoodi.
• Paremat kätt kuval on näide selle kohta,
kuidas seadistada [AF Mode] sättelt [ ]
(1-ala-teravdamine) sättele [ ]
(Näotuvastus).
 Menüü sulgemine
Puudutage mitu korda ikooni [
] või vajutage päästik pooleldi alla.
25
PDF-vormingus kasutusjuhendi lugemine
Leiate üksikasjalikumad juhised kaamera kasutamiseks komplekti
kuuluvale CD-ROMile salvestatud PDF-vormingus lisafunktsioonide
kasutusjuhendist. Installige see lugemiseks arvutisse.
 Windowsi kasutamisel
Lülitage arvuti sisse ja sisestage komplekti kuuluv
kasutusjuhendiga CD-ROM.
Klõpsake kasutusjuhendil
[Operating Instructions].
Valige soovitud keel ja klõpsake
siis installimiseks valikul
[Operating Instructions].
A Installimenüüsse naasmiseks.
Tehke topeltklõps töölaual
kasutusjuhendi “Operating
Instructions” otseteeikoonil.
26
 Kui kasutusjuhend (PDF-vormingus) ei avane
PDF-vormingus kasutusjuhendi sirvimiseks või printimiseks vajate tarkvara
Adobe Acrobat Reader 5.0 või hilisem versioon või Adobe Reader 7.0 või
hilisem versioon.
Sisestage komplekti kuuluv kasutusjuhendiga CD-ROM, klõpsake B ja järgige
siis installimiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.
(Ühilduvad opsüsteemid: Windows 2000 SP4/Windows XP SP3/Windows Vista
SP2/ Windows 7)
• Saate järgmiselt veebisaidilt laadida alla ja installida Adobe Readeri selle
versiooni, mis on kasutatav teil olemasoleva opsüsteemiga.
http://get.adobe.com/reader/otherversions
 Kasutusjuhendi (PDF-vormingus) desinstallimiseks
Kustutage PDF-fail kaustast “Program Files\Panasonic\Lumix\”.
• Kui programmifailide kausta sisu ei õnnestu kuvada, siis klõpsake nende
kuvamiseks valikul [Show the contents of this folder].
 Macintoshi kasutamisel
Lülitage arvuti sisse ja sisestage komplekti kuuluv
kasutusjuhendiga CD-ROM.
Avage CD-ROMilt kaust “Manual” ning kopige kaustast
soovitud keeles PDF-fail.
Tehke topeltklõps PDF-failil selle avamiseks.
27
Tehnilised andmed
Digikaamera:
Ohutusinfo
Toiteallikas:
Alalisvool 5,1 V
Energiatarve:
1,2 W (salvestamisel)
0,7 W (esitamisel)
Kaamera
efektiivpikslid
16100000 pikslit
Pildiandur
1/2,33" laengsidestusseadis, pikslite koguarv 16600000
pikslit, põhivärvide filter
Objektiiv
Optiline 8x suum, f=5 mm kuni 40 mm (35 mm filmikaamera
ekvivalent: 28 mm kuni 224 mm)/F3,3 (lainurk) kuni F5,9
(tele)
Digitaalsuum
Kuni 4x
Optiline lisasuum
Kuni 18x (sättel kuni 3000000 pikslit [3M])
Fookuskaugus
Tavaline
50 cm (lainurk)/2 m (telefoto) kuni ∞
Makro/
5 cm (lainurk)/1 m (telefoto) kuni ∞
Intelligentne
automaatrežiim/
Video
Võtterežiim
Eespool nimetatud sätetel võib esineda
erinevusi.
Katikusüsteem
Elektrooniline katik + mehaaniline katik
Sarivõtted
Sarivõtte kiirus
Umbes 1,7 fotot sekundis
Salvestatavate
fotode arv
Sõltub sisseehitatud mälu/mälukaardi vabast mälumahust.
28
Kiire sarivõtte režiim
Sarivõtte kiirus
Salvestatavate
fotode arv
Säriaeg
Automaatsäritus
Mõõtmismeetod
LCD-ekraan
Välklambi tööulatus
Mikrofon
Kõlar
Salvestatavad
andmekandjad
Salvestatava faili
vorming
Foto
Video
Liidesed
Digitaalne
Analoogvideo ja
audio
Ühenduspesa
Umbes 4 fotot sekundis
[3M (4:3), 2,5M (3:2) või 2M (16:9) on valitud pildi
suuruseks.]
Sisseehitatud mälu kasutamisel: umbes 15 fotot (vahetult
pärast vormindamist) Mälukaardi kasutamisel: kuni 100 fotot
(varieerub kasutatava mälukaardi tüübist ja võttetingimustest
sõltuvalt)
8 kuni 1/1600 s Tähistaevarežiim: 15 s, 30 s, 60 s
Programme AE Säri kompensatsioon (1/3 EV sammuga, -2
EV kuni +2 EV)
Multimeetod
3,0” TFT LCD (3:2) (umbes 230000 punkti) (pildiväli umbes
100%) Puutepaneel
Umbes 60 cm kuni 5,8 m (lainurk, [
])
Mono
Mono
Sisseehitatud mälu (umbes 70 MB)/SD-mälukaart/SDHCmälukaart/SDXC-mälukaart
JPEG (põhineb kaamera failisüsteemi disainireeglil, põhineb
“Exif 2.3" standardil)/DPOF-ühilduv
"QuickTime Motion JPEG" (audioga videod)
"USB 2.0" (High Speed)
* USB-juhet kasutades ei saa andmeid arvutist kaamerasse
kirjutada.
NTSC/PAL komposiit (menüüst lülitatav), audio väljundliin
(mono)
[AVOUTV DIGITAL] Eriotstarbeline pesa (8-kontaktiline)
29
Mõõdud
(välja arvatud
eenduvad osad)
Umbes 99,2 mm (L)x56,5 mm (K)x27,7 mm (S)
Kaal
Umbes 159 g (mälukaardi ja akuga) Umbes 142 g (ilma
mälukaardi ja akuta)
Töötemperatuur
0°C kuni 40°C
Tööniiskus
10-80% suhteline õhuniiskus
Akulaadija (Panasonic DE-A92A):
Ohutusinfo
Sisend:
Vahelduvvool
Väljund:
Alalisvool
110-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A
4,2 V, 0,43 A
Liitium-ioonaku (Panasonic NCA-YN101H):
Ohutusinfo
Pinge/mahtuvus:
30
3,6 V/660 mAh
31
• SDXC logo on firma SD-3C LLC kaubamärk.
• QuickTime ja QuickTime logo on firma Apple Inc
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid, mida
kasutatakse litsentsi alusel.
• Selles tootes on kasutusel “DynaFont” firmalt
DynaComware Corporation. DynaFont on firma
DynaComware Taiwan Inc registreeritud kaubamärk.
• Muud selles kasutusjuhendis nimetatud nimed, firmanimed ja
tootenimed on vastavate firmade kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid.
EU
B
Vastavalt direktiivi 2004/108/EÜ artikli 9 lõikele 2.
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
Panasonic Corporation
VQT3D86
F1210MR0
Veebisait: http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement