Panasonic DMCFT20 Operating instructions

Panasonic DMCFT20 Operating instructions
Dragi korisniče
Digitalni foto aparat
Osnovno uputstvo za upotrebu
Model br.
DMC-FT20
Koristimo ovu priliku da Vam se zahvalimo na kupovini Panasonic digitalnog
foto aparata. Molimo Vas da pročitate ovaj dokument i da ga sačuvate na
prikladnom mestu radi budućeg informisanja. Skrećemo Vam pažnju na to
da kontrole i komponente uređaja, kao i stavke menija mogu da izgledaju
drugačije nego na ilustracijama u ovom uputstvu.
Ovo uputstvo predstavlja izvod iz originalnog „Basic Operating Instructions“
dokumenta uz koji se koristi.
Pažljivo razmotrite zakone o autorskim pravima.
• Kopiranje ranije snimljenih traka ili diskova ili drugog objavljenog ili
emitovanog materijala za potrebe drugačije od privatne upotrebe može
biti u suprotnosti sa zakonima o autorskim pravima. Čak i u privatne svrhe,
snimanje određenih materijala može biti zabranjeno.
Informacije za vašu sigurnost
Molimo Vas da pre upotrebe, pažljivo pročitate ovo
uputstvo u potpunosti.
Dodatne informacije potražite u “Operating
Instructions for advanced features” (PDF format)
dokumentu na priloženom disku. Instalirajte program
na računar i pročitajte ga.
Web Site: http://www.panasonic-europe.com
Sadržaj
Informacije za vašu sigurnost.............................................. 1
Pre upotrebe...................................................................... 2
Oprema ............................................................................. 2
(Važno) Otpornost na vodu, prašinu i udare......................... 3
Nazivi delova ..................................................................... 4
Punjenje baterije ................................................................ 4
Unos/vađenje kartice/baterije............................................. 5
Redosled operacija ............................................................. 5
Pristup uputstvu za upotrebu ............................................. 5
Instalacija priloženog softvera ............................................ 5
Specifikacije ....................................................................... 6
UPOZORENJE:
Kako bi se smanjila opasnost od požara, strujnog udara i oštećenja
uređaja,
• Nemojte da dozvolite da voda ili druga tečnost kaplje ili poprska
unutrašnjost uređaja.
• Nemojte da izlažete opremu (bateriju, punjač, SD kartice i dr.) kiši,
vlazi, kapljanju ili prskanju tečnosti.
• Nemojte da postavljate predmete ispunjene tečnošću (vaze) na
uređaj.
• Koristite isključivo preporučenu opremu.
• Nemojte da uklanjate poklopce uređaja.
• Nemojte da popravljate uređaj samostalno. Servisiranje proizvoda
prepustite kvalifikovanom serviseru.
MREŽNA UTIČNICA MORA BITI U BLIZINI UREĐAJA I DOSTUPNA.
Identifikaciona oznaka proizvoda nalazi se sa donje strane uređaja i punjača.
Informacije o bateriji
PAŽNJA
Postoji opasnost od eksplozije u slučaju nepravilne zamene baterije.
Zamenite baterijom preporučenom od strane proizvođača.
Kada se oslobađate od baterija, kontaktirajte predstavnika komunalne
službe ili prodavca opreme u vezi sa dodatnim informacijama o pravilnom
postupku odlaganja električnog otpada.
• Nemojte da zagrevate ili izlažete bateriju vatri.
• Nemojte da ostavljate bateriju u zatvorenom automobilu na mestu koje je
izlloženo direktnom sunčevom svetlu duže vreme.
Upozorenje
Postoji opasnost od požara, eksplozije i opekotina. Nemojte da rastavljate
bateriju, zagrevate na preko 60°C ili da je spaljujete.
Mere opreza za punjač
UPOZORENJE
Kako bi se smanjila opasnost od požara, strujnog udara ili oštećenja
proizvoda, nemojte da instalirate ili ostavljate punjač u policu za
knjige, kućište ili drugi zatvoren prostor. Obezbedite ventilaciju
uređaja.
Nemojte da blokirate ventilacione otvore uređaja novinama, tkaninom,
zavesama i sličnim materijalima.
Nemojte da postavljate izvore otvorenog plamena, kao što su upaljene
sveće, na uređaj.
• Punjač je u pripremnom režimu kada je kabl za napajanje povezan na
mrežnu utičnicu. Primarno kolo je pod naponom sve dok je kabl za
napajanje povezan na mrežnu utičnicu.
Panasonic
Digital Camera
Mere opreza pri upotrebi uređaja
DMC-FT20
Pre upotrebe
• Nemojte da koristite druge AV kablove izuzev priloženog.
• Nemojte da koristite druge USB kablove izuzev prioženog.
• Vodite računa o tome da ne izložite foto aparat snažnom udaru ili vibraciji
usled ispuštanja ili udarca u foto aparat. Pored toga, nemojte da
primenjujete snažan pritisak na foto aparat.
– Može da dođe do oštećenja vodootpornosti foto aparata.
– Može da dođe do oštećenja LCD monitora ili sočiva.
– Može da dođe do kvara uređaja ili funkcije.
Udaljite uređaj od namagnetisane opreme (kao što su mikrotalasne
pećnice, televizori, oprema za video igre i slično).
• Ako koristite foto aparat u blizini televizora, na slici i zvuku se mogu javiti
smetnje usled elektromagnetnog zračenja.
• Nemojte da koristite foto aparat u blizini mobilnih telefona jer to može da
izazove šum koji će negativno uticati na kvalitet slike i zvuka.
• Snimljeni podaci i slike se mogu oštetiti dejstvom jakog
elektromagnetnog polja koje se javlja u blizini zvučnika ili jakih motora.
• Elektromagnetni talasi proizvedeni radom mikroprocesora mogu
negativno da utiču na foto aparat, sliku i zvuk.
• Ako je aparat bio izložen dejstvu elektromagnetne opreme i ako ne radi
pravilno, isključite ga i izvadite bateriju ili isključite ispravljač napona.
Zatim, unesite bateriju ili povežite ispravljač napona i uključite foto aparat.
Kada se unutrašnja površina sočiva zamagli (kondenzacija
Ovo nije znak kvara foto aparata. Uzrok
kondenzacije može da bude okruženje u kome
koristite foto aparat.
Postupak u slučaju zamagljenja sočivan
• Isključite napajanje uređaja i otvorite vrata sa
strane uređaja na mestu sa stabilnom
temperaturom okruženja, daleko od visoke temperature, vlažnosti, peska i
prašine. Zamagljenost se prirodno povlači nakon 10 minuta do 2 sata uz
otvorena vrata na uređaju kada se temperatura uređaja približi
temperaturi okruženja.
• Kontaktirajte servisera Panasonic opreme ukoliko se kondenzacija ne
povuče.
Nemojte da koristite uređaj u blizini radio predajnika ili vodova pod
visokim naponom.
• Ako snimate u blizini radio predajnika ili vodova pod visokim naponom,
snimljene slike mogu biti oštećene.
Informacije za korisnike o prikupljanju i oslobađanju od
stare opreme i baterija
Ovi simboli na proizvodima, pakovanjima i/ili u pratećoj
dokumentaciji su znak da iskorišćenu električnu i elektronsku
opremu i baterije ne treba mešati sa običnim kućnim
otpadom.
Radi pravilnog postupanja, iskorišćenja i recikliranja starih
proizvoda i baterija, molimo vas da takvu opremu odnesete
na odgovarajuće prikupno mesto, u skladu sa lokalnom
zakonskom regulativom i direktivama 2002/96/EC i
2006/66/EC.
Pravilnim oslobađanjem od ovih proizvoda i baterija,
pomažete u zaštiti dragocenih resursa i sprečavanju
mogućeg negativnog efeta na ljudsko zdravlje i okruženje,
do koga bi došlo u slučaju nepravilnog postupanja sa
otpadom.
Više informacija o prikupljanju i recikliranju starih proizvoda i
baterija potražite od predstavnika lokalne vlasti, komunalnog
preduzeća ili u prodavnici u kojoj ste kupili opremu.
U slučaju nepravilnog oslobađanja od ovakovog otpada,
korisniku može da bude naplaćena kazna, u skladu sa
nacionalnom regulativom.
Uslovi pri kojima može da dođe do magljenja unutrašnje strane sočiva
Kondenzacija može da se javi i unutrašnja površina sočiva može da se
zamagli kada foto aparat koristite na mestima na kojima je došlo do
značajne promene u temperaturi ili vlažnosti vazduha, kao u sledećim
slučajevima:
• Kada foto aparat koristite pod vodom nakon upotrebe na plaži.
• Kada foto aparat unesete u zagrejanu prostoriju nakon upotrebe na snegu
ili visokoj nadmorskoj visini.
• Kada otvorite bočna vrata u vlažnom okruženju.
Oprema
Pre upotrebe foto aparata proverite sadržaj pakovanja. Oznake proizvoda
važe u januaru 2012. godine i mogu da se promene.
Standardna oprema
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Za poslovne korisnike u EU
Ako želite da se oslobodite električne i elektronske opreme,
molimo vas da kontaktirate prodavca ili dobavljača u vezi sa dodatnim
informacijama.
[Informacije o oslobađanju od elektronskog otpada za korisnike van
EU]
Ovi simboli su važeći samo u EU. Ako želite da se oslobodite od elektronskog
otpada, molimo vas da kontaktirate predstavnika lokalne vlasti ili prodavca
opreme u vezi sa dodatnim informacijama o pravilnom metodu oslobađanja.
Baterija (DMW-BCK7E)
Punjač baterija (DE-A92A)
Kabl za napajanje
USB kabl (K1HY08YY0025)
AV kabl (K1HY08YY0026)
CD ROM (softver i uputstvo za upotrebu) (VFF0962)
Četkica (VYC1013)
Traka za ruku (VFC4393)
• Priložena oprema nije otporna na vodu (izuzev trake za ruku).
• Čuvajte četkicu van domašaja dece.
• Memorijska kartica je opcionalni deo opreme. Kada ne koristite karticu,
možete da snimate i reprodukujete slike sa interne memorije.
• Kontaktirajte prodavca ili najbliži servisni centar ako izgubite deo prateće
opreme.
Napomena za simbol baterije (donja dva primera) :
Ovaj simbol može biti upotrebljen u kombinaciji sa simbolom hemijskog
elementa. U tom slučaju ukazuje na specifične zahteve iznete u direktivi koja
se odnosi na postupak sa otpadom koji sadrži odgovarajući hemijski
element.
Opcionalna oprema
• Baterija (DMW-BCK7)
• 64 GB SDXC memorijska kartica klase 10
32 GB SDHC memorijska kartica klase 10
16 GB SDHC memorijska kartica klase 10
8 GB SDHC memorijska kartica klase 10
4 GB SDHC memorijska kartica klase 10
32 GB SDHC memorijska kartica klase 6
16 GB SDHC memorijska kartica klase 6
8 GB SDHC memorijska kartica klase 6
4 GB SDHC memorijska kartica klase 6
16 GB SDHC memorijska kartica klase 4
8 GB SDHC memorijska kartica klase 4
4 GB SDHC memorijska kartica klase 4
2 GB SD memorijska kartica klase 4
Molimo vas da obavezno pročitate odeljak pod naslovom „(Važno)
Otpornost na vodu, prašinu i udare“, pre upotrebe uređaja pod vodom
kako bi se sprečila nepravilna upotreba foto aparata što može da
dovede do prodora vode.
RP-SDU64GE1K
RP-SDA32GE1K/RP-SDU32GE1K
RP-SDA16GE1K/RP-SDU16GE1K
RP-SDA08GE1K/RP-SDU08GE1K
RP-SDU04GE1K
RP-SDQ32GE1K
RP-SDQ16GE1K
RP-SDQ08GE1K
RP-SDQ04GE1K
RP-SDN16GE1A
RP-SDN08GE1A
RP-SDN04GE1A
RP-SDN02GE1A
• Neki delovi opcionalne opreme nisu dostupni u nekim zemljama.
2
Panasonic
Digital Camera
(Važno) Otpornost na vodu,
prašinu i udare
DMC-FT20
Provera pre upotrebe pod vodom
Nemojte da otvarate ili zatvarate vrata odeljka za karticu/bateriju na
mestima sa peskom i prašinom, u blizini vode ili mokrim rukama. Pesak
ili prašina mogu da se zalepe za površine u kontaktu i izazovu curenje
vode.
Otpornost na vodu/prašinu
• Otpornost ovog foto aparata na vodu/prašinu u skladu je sa “IPX8” i “IP6X”
standardima. Uz poštovanje mera opreza koje su navedene u ovom
uputstvu, uređaj može da radi pod vodom na dubini do 5 m tokom
perioda koji nije duži od 60 minuta. *1
1. Uverite se da na unutrašnjoj
strani vrata nema stranih
predmeta.
(A) Četkica (u opremi)
(B) Bočna vrata
• Ako postoje strani predmeti, kao
što su vlakna, dlake, pesak i sl., na
unutrašnjoj površini vrata, voda
će procureti u uređaj za nekoliko
sekundi i izavati kvar.
• Obrišite površinu suvom i mekom tkaninom ako primetite tečnost. U
suprotnom, može da dođe do prodora vode i kvara foto aparata ako ga
koristite bez uklanjanja tečnosti.
• Ako primetite strane materije, uklonite ih priloženom četkicom.
• Budite izuzetno pažljivi kada uklanjate čestice peska zato što mogu da
se zalepe za stranice i uglove gumene zaptivke.
• Uklonite veće strane predmete, kao što je vlažan pesak i dr., uz pomoć
kraće (tvrđe) strane četke.
Otpornost na udare
• Uređaj ispunjava zahteve “MIL-STD 810F Method 516.5-Shock“ testa.
Uređaj je prošao test pada sa visine od 1.5m na 3 cm debelu šper-ploču. U
većini slučajeva uređaj neće pretrpeti štetu u slučaju pada sa visine koja
nije veća od 1.5m.*2
Ovo ne garantuje da neće doći do uništenja, kvara ili prodora vode pri
navedenim uslovima.
*1 To znači da foto aparat možete da koristite pod vodom tokom
navedenog perioda, pri navedenom pritisku i u skladu sa načinom
upotrebe koji je objašnjen od strane kompanije Panasonic.
*2 “MIL-STD 810F Method 516.5-Shock” je standardan postupak testiranja
ustanovljen od Ministarstva Odbrane SAD, koji predstavlja test pada sa
visine od 122 cm (4 stope), u 26 orijentacija (8 uglova, 12 ivica, 6
površina) za 5 uređaja, i prolaženje kroz svih 26 testova uz predviđenih 5
uređaja. (Ako dođe do kvara tokom testa, testiranje se nastavlja sa novim
uređajem uz ukupno do 5 uređaja).
Panasonic-ov postupak testiranja sanovan je na navedenom “MIL-STD
810F Method 516.5-Shock” testu. Međutim, visina pada promenjena je sa
122 cm na 150 cm, uz pad na 3 cm debelu ploču. Uređaj je prošao ovaj
test. (Uz zanemarivanje promena u izgledu kao što je gubitak boje ili
deformacija dela koji je pretrpeo udar prilikom pada.)
2. Potražite naprsline i deformacije na gumenoj zaptivki bočnih
vrata.
• Integritet gumenih zaptivki može da se smanji nakon godinu dana, uz
upotrebu i starost foto aparata. Kako biste izbegli trajno oštećenje
zaptivki foto aparata, zamenite zaptivke jednom godišnje. Molimo vas
da kontaktirate servis za Panasonic opremu u vezi sa informacijama o
troškovima zamene.
3. Zatvorite vrata bezbedno.
Rukovanje foto aparatom
(C) [LOCK] prekidač (deo sive boje)
(D) Deo crvene boje
(E) Slobodna pozicija
(F) Zaključana pozicija
• Zaključajte [LOCK] prekidač
bezbedno sve dok crveni deo više
ne bude vidljiv.
• Kako biste sprečili prodor vode u foto aparata, vodite računa o tome da
ne zarobite strene predmete kao što su tečnost, pesak, dlake ili prašina.
• Otpornost foto aparata na vodu ne garantuje se ukoliko je uređaj pretrpeo
udar ili pad. Ako dođe do udara, otpornost na vodu treba proveriti u
servisu za Panasonic opremu (uz plaćanje cene usluge).
• Ako na foto aparat padne deterdžent, sapunica, topla vod, dodatak za
kupanje, ulje ili krema za sunčanje, odmah je uklonite.
• Otpornost foto aparata na vodu testirana je za morsku i svežu vodu.
• Kvarovi nastali nepravilnom upotrebom nisu pokriveni garancijom.
• Unutrašnjost uređaja nije otporna na vodu. Prodor vode izazvaće kvar foto
aparata.
• Priložena oprema nije otporna na vodu (samo traka za ruku).
• Kartice i baterije nisu otporne na vodu. Nemojte da otvarate ili zatvarate
odeljak za karticu/bateriju ili poklopac terminala mokrim rukama. Nemojte
da unosite vlažnu karticu ili bateriju u foto aparat.
• Nemojte da ostavljate foto aparat na mestima sa niskom temperaturom ili
temperaturom iznad 40°C (posebno na mestima koja su izložena
direktnom sunčevom svetlu, u automobilu, u blizini grejalice, u brodu, na
plaži i td.) duže vreme. Otpornost foto aparata na vodu postepeno opada.
Upotreba foto aparata pod vodom
• Koristite foto aparat pod vodom, do dubine od 5 m, uz temperaturu vode
od 0-40°C.
• Nemojte da koristite aparat za ronjenje na veću dubinu.
• Nemojte da koristite aparat na dubini većoj od 5 m.
• Nemojte da koristite foto aparat u vodi koja je toplija od 40°C.
• Nemojte da koristite foto aparat pod vodom duže od 60 minuta bez
prekida.
• Nemojte da otvarate ili zatvarate bočna vrata pod vodom.
• Nemojte da izlažete foto aparat udarcima pod vodom. (Otpornost na vodu
može biti narušena i postoji mogućnost prodora vode.)
• Nemojte da zaranjate u vodu dok držite foto aparat. Nemojte da koristite
foto aparat na mestima koja su izložena snažnom zapljuskivanju, npr. na
brzacima ili vodopadima. (Snažan vodeni pritisak može da izazove kvar
foto aparata.)
• Foto aparat je teži od vode. Obezbedite foto aparat trakom za ruku kako
ga ne biste izgubili pod vodom.
Informacije o [PRECAUTIONS] prikazu
Proverite vodootpornost foto aparata radi održavanja.
• Ekran [Precautions] se prikazuje kada uključite napajanje prvi put nakon
kupovine, uz zatvorena vrata odeljka za karticu/bateriju.
• Proverite ovaj prikaz kako biste održavali otpornost foto aparata na vodu.
(1) Pritisnite ◄ taster da odaberete opciju [YES], a zatim pritisnite
[MENU/SET].
• Postavka automatski prelazi na ekran za podešavanje sata ako
odaberete opciju [NO] pre početka.
(2) Pritisnite ◄► da odaberete sliku.
►: Prelazak na sledeći ekran
◄: Vraćanje na prethodni ekran
• Postavka možete da prekinete pritiskom na [MENU/SET].
• Kada prekinete postavku dok proveravate isključivanjem uređaja ili
pritiskom na [MENU/SET] taster, [Precautions] ekran se prikazuje svaki
put kada uključite uređaj.
(3) Nakon završnog ekrana (12/12), pritisnite [MENU/SET] da završite.
• Kada pritisnete [MENU/SET] na završnom ekranu (12/12), [Precautions]
ekran se ne prikazuje od narednog uključivanju.
• Informacije možete da potvrdite iz [Precautions] opcije [Setup] menija.
Održavanje foto aparata nakon upotrebe pod vodom
Nemojte da otvarata ili zatvarate bočna vrata sve dok ne uklonite pesak
i prašinu ispiranjem foto aparata vodom.
Vodite računa o tome da foto aparat bude čist nakon upotrebe.
• Temeljno obrišite kapljice vode, pesak i slane materije sa ruku, tela, kose i
td.
• Preporučujemo vam da foto aparat očistite u zatvorenom prostoru, uz
izbegavanje mesta gde voda ili pesak mogu da padnu na foto aparat.
3
Panasonic
Digital Camera
Nakon upotrebe foto aparata pod vodom, obavezno očistite foto aparat
umesto da ga ostavite prljavog.
• Ostavljanje prljavog foto aparata može da izazove oštećenje, gubitak boje,
koroziju, neobičan miris ili narušavanje vodootpornosti.
DMC-FT20
Nazivi delova
Sprovedite narednu proceduru održavanja u roku od 60 minuta od upotrebe
foto aparata na plaži, u moru ili reci.
1. Uz zatvorena bočna vrata isperite foto aparat vodom.
• Nakon upotrebe foto aparata na moru ili pod vodom, potopite foto
aparat u plitku posudu sa svežom vodom na 10 minuta ili manje.
• Ako se dugme zuma ili dugme za
uključivanje/isključivanje foto aparata ne
pomeraju glatko, problem može da bude
u prisustvu stranog objekta. Upotreba
uređaja pri takvim uslovima može da
izazove kvarove, kao što je zaključavanje,
zato operite strane predmete
pomeranjem foto aparata u svežoj vodi.
• Mehurići mogu da izađu iz drenažnog
otvora kada potopite foto aparat pod
vodu, ali ovo nije znak kvara.
1. Blic
2. Dugme za snimanje video zapisa
3. Dugme za snimanje fotografija
4. Dugme za uključivanje/isključivanje foto aparata
5. Mikrofon
6. Indikator tajmera/pomoćna AF lampa
7. Sočivo
8. LCD monitor
9. [MODE] dugme
10. Dugme za zumiranje
11. Alkica za kaiš.
• došlo do ste instalirali silikonsku futrolu, obavezno isperite foto
aparat nakon skidanja futrole.
• Ako ostavite foto aparat bez ispiranja stranih predmeta ili slane vode,
može doći do gubitka boje sa površine uređaja, korozije, neprijatnog
mirisa ili deformacije.
2. Izbacite vodu iz foto aparata držanjem foto aparata gore-dole
(A) i tako da desna strana bude usmerena ka gore (B) a zatim
protresite foto aparat nekoliko puta.
Preporučujemo vam da koristite ručni kaiš iz opreme kako biste izbegli
ispuštanje foto aparata.
• Nakon upotrebe foto aparata na plaži ili pod vodom, ili nakon pranja
foto aparata, voda može da se zadrži u prostoru oko zvučnika i
mikrofona i izazove pad nivoa zvuka ili distorziju.
• Da biste zaštitili foto aparat od pada, obezbedite ga trakom za ruku.
12. Poluga za oslobađanje
13 [LOCK] prekidač
14 Bočna vrata
15 [ ] (Playback) Dugme za reprodukciju
16 [Q.MENU]/[
] (Delete/Cancel) dugme
17 [DISPLAY] dugme
18 [MENU/SET] dugme
19. Kursorski taster
20. Zvučnik.
Vodite računa o tome da ne prekrijete zvučnik prstom.
21. Navoj za instalaciju foto aparata na stalak
22. [AV OUT/DIGITAL] priključak
23. Ležište za karticu
24. Ležište za bateriju
3. Obrišite kapljice vode sa foto
aparata i sačekajte da se
uređaj osuši odlaganjem na
suvu tkaninu na
provetravanoj lokaciji u
senci.
• Osušite foto aprat držanjem
na suvoj tkanini. Uređaj poseduje drenažni otvor za izbacivanje
vode iz prostora tastera za uključivanje/isključivanje i tastera
zuma.
• Ne pokušavajte da osušite foto aparat toplim vazduhom iz fena ili
na sličan način. Otpornost foto aparata na vodu može se smanjiti
u slučaju deformacije.
• Nemojte da koristite hemikalije kao što su benzin, razređivač,
alkohol, sredstva za čišćenje, sapun ili deterdžente.
Punjenje baterije
• Koristite predviđen punjač i bateriju.
• Baterija je prazna u vreme kupovine. Napunite
bateriju pre upotrebe.
• Punite bateriju u zatvorenom prostoru, pri
temperaturi od 10-30°C
1. Postavite bateriju u punjač vodeći
računa o orijentaciji baterije.
4. Uverite se da na foto aparatu nema kapljica vode, otvorite
2. Povežite kabl zta napajanje.
bočna vrata i obrišite kaplice i pesak sa unutrašnje strane uz
pomoć suve tkanine.
• [CHARGE] indikator (A) se uključuje i
punjenje počinje.
• Kapljice vode mogu da pređu na karticu ili bateriju kada otvorite vrata
odeljka za karticu/bateriju, a prethodno ne osušite vodu u potpunosti
nakon upotrebe foto aparata pod vodom. Pored toga, voda može da
se skupi u prostoru oko ležišta za karticu/bateriju ili terminala.
Obavezno obrišite vodu sa foto aparata mekom suvom tkaninom u
tom slučaju.
• Kaplice vode mogu da uđu u foto aparat kada su vrata zatvorena dok
je aparat i dalje mokar, što može da izazove kondenzaciju i kvar
aparata.
Informacije o [CHARGE] indikatoru (A)
Indikator svetli: punjenje je u toku.
Indikator je isključen: punjenje je završeno (oko 120 min.).
Baterije koje možete da koristite uz ovaj uređaj
Uz ovaj uređaj možete da koristite DMW-BCK7E bateriju.
4
Panasonic
Digital Camera
DMC-FT20
Postavka menija
Unos/vađenje kartice/baterije
Pritisnite [MENU/SET] taster da prikažete ekran menija i promenite funkcije
snimanja, postavke foto aparata i druge postavke.
• Proverite da li je uređaj isključen.
• Uverite se da u uređaju nema stranih predmeta.
• Preporučujemo upotrebu Panasonic kartica.
Reprodukcija slika ([Normal Play])
Pritisnite [ ] dugme.
• Pritisnite ◄ ili ► da odaberete sliku.
1. 1) Pomerite [LOCK] prekidač (A) i
otključajte vrata.
2) Pomerite polugu za oslobađanje
(B) i otvorite vrata.
Brisanje slika
Odaberite sliku, a zatim pritisnite [ / ] taster.
• Prikazuje se ekran za potvrdu operacije brisanja. Slika se briše ako
odaberete opciju [Yes].
Koristite originalne Panasonic
baterije (DMW-BCK7E).
Ako koristite druge baterije, ne
možemo da garantujemo kvalitet
uređaja.
Pristup uputstvu za upotrebu
2. Baterija: vodeći računa o orijentaciji,
unesite bateriju do kraja sve dok se ne
zaključa od strane poluge (C).
Pomerite polugu (C) u smeru strelice
da izvadite bateriju.
Detaljne instrukcije za upotrebu foto aparata nalaze se u “Operating
Instructions for advanced features (PDF format)” dokumentu na priloženom
disku. Instalirajte program na disk da biste mogli da ga pročitate.
Za Windows
Kartica: Gurnite karticu sve dok se ne
zaključa u osnovnu poziciju. Vodite
računa o smeru kartice.
Pritisnite karticu sve dok se ne
otključa i izvadite je napolje.
1. Uključite PC i unesite disk sa uputstvom za upotrebu.
2. Odaberite opciju “Operating
Instructions”.
3. Odaberite željeni jezik, a
zatim odaberite “Operating
Instructions” opciju da biste
pokrenuli instalaciju.
(D) Nemojte da dodirujete terminale na kartici.
3. Zatvorite vrata sve dok ne čujete zvuk
zaključavanja, a zatim zaključajte
[LOCK] prekidač pomeranjem ka [◄]
strani.
(A) Vraćanje na Install meni.
4. Dupli klik na “Operating
Instructions” prečicu na
desktopu.
Uverite se da crveni deo na [LOCK] prekidaču
nije vidljiv.
• Čuvajte memorijske kartice van domašaja
dece kako biste sprečili dete da proguta
karticu.
Ako ne možete da otvorite uputstvo za upotrebu
Potreban vam je Adobe Acrobat Reader 5.0 ili Adobe Reader 7.0 ili noviji
program za pregled uputstva za upotrebu u PDF formatu. Unesite disk sa
uputstvom za upotrebu, odaberite opciju (B) i pratite prikazane instrukcije
da dovršite instalaciju.
Kompatibilni operativni sistemi: Windows XP SP3 / Windows Vista SP2 /
Windows 7.
• Možete da preuzmete i instalirate kompatibilnu verziju Adobe Reader
programa za vaš OS sa sledeće adrese:
Redosled operacija
1. Pritisnite taster za uključivanje /
isključivanje foto aparata.
Sat nije podešen u trenutku isporuke
foto aparata. Podesite datum i
vreme pre upotrebe foto aparata.
http://get.adobe.com/reader/otherversions/
Instalacija priloženog softvera
2. Pritisnite taster za snimanje
fotografija do pola da
fokusirate scenu, a zatim ga pritisnite u potpunosti da snimite
sliku.
Priloženi CD-ROM sadrži sledeći softver
- PHOTOfunSTUDIO 8.0 SE (Windows XP/Vista 7)
- LoiLoScope (30-dnevna probna verzija (Windows XP/Vista/7))
• Pre nego što unesete disk, zatvorite sve pokrenute aplikacije.
Informacije o nazivu lokacije
Pritisnite [MODE] taster da odaberete režim za snimanje.
Snimanje fotografija uz automatske postavke.
1. Proverite da li vaš računar zadovoljava zahteve.
Snimanje fotografija uz postavke koje sami odaberete.
Radno okruženje za PHOTOfunSTUDIO 8.0 SE
Optimalan režim za snimanje sportskih događaja.
OS
Windows XP (32 bit) SP3
Windows Vista (32 bit) SP2
Windows 7 (32 bit/64 bit) i SP1
CPU
Windows XP
Pentium III 500 MHz ili bolji
Windows Vista
800 MHz ili bolji
Windows 7
1 GHz ili bolji
Optimalan režim za snimanje fotografija na kojima sneg ima belu boju.
Optimalan režim za snimanje fotografija pod vodom, do dubine od 3m.
Optimalan režim za snimanje fotografija na dubini 3-5m.
Snimanje fotografija sa efektom diorame (Tilt Shift Focus)
Snimanje fotografija u skladu sa tipom scene.
Snimanje video zapisa
Pokrenite snimanje pritiskom na taster za pokretanje snimanja video zapisa.
• Zaustavite snimanje pritiskom na isti taster.
• Možete da snimate video zapise maksimalne dužine 29 minuta i 59
sekundi. Maksimalno dostupno vreme neprekidnog snimanja prikazuje se
na ekranu.
Ekran
1024 x 768 piksela ili više
(1920 x 1080 pikela ili više se preporučuje)
RAM
Windows XP/Vista
512 MB ili više
Windows 7
1 GB ili više (32 bit)
2 GB ili više (64 bit)
HDD
450 MB ili više za instalaciju softvera
• Proverite uputstvo za upotrebu “PHOTOfunSTUDIO” programa (PDF) u
vezi sa dodatnim informacijama o operativnom sistemu.
5
Panasonic
Digital Camera
2. Unesite disk sa softverom.
Kada unesete disk, pokreće se meni za instalaciju programa.
3. Odaberite [Applications] opciju u meniju za instalaciju.
4. Odaberite [Recommended Installation] opciju.
Nastavite sa instalacijom u skladu sa porukama koje se prikazuju na ekranu.
• Instalira se softver koji je kompatibilan sa vašim računarom.
• PHOTOfunSTUDIO program nije kompatibilan sa Mac računarima.
Specifikacije
Digitalni foto aparat:
Napajanje:
Potrošnja:
Informacije za vašu sigurnost
DC 5.1 V
1.0 W (pri snimanju), 0.6W (pri reprodukciji)
Efektivan broj piksela:
Senzor slike:
16.100.000 piksela
1/2.33“ CCD, ukupan broj piksela 16.600.000,
filter primarnih boja
Sočivo:
Optički zum 4x, f = 4.5 do 18 mm (35 do 140 mm kod 35 mm kamera)
F3.9 (maks. W) – 5.7 (maks. T)
Stabilizacija slike:
Optički metod
Opseg fokusa:
Normal:
50 cm (Wide) do ∞ (Tele)
Macro / Intelligent auto / video zapisi:
5 cm (Wide) / 1 m (Tele) do ∞
Režim scene:
Mogu se javiti razlike u odnosu na navedene vrednosti
Sistem zatvarača:
Elektronski zatvarač+Mehanički zatvarač
Minimalno osvetljenje:
oko 14 lx (uz i-low light režim i 1/25sek. ekspoziciju)
Brzina zatvarača:
8 sekundi do 1/1300-og dela sekunde
Ekspozicija (AE):
AUTO (Programme AE)
Režim za merenje osvetljenja:
Na osnovu više tačaka
LCD monitor:
2.7“ TFT LCD (4:3) (oko 230 400 piksela)
(polje vidljivosti: oko 100%)
Mikrofon:
Mono
Zvučnik:
Mono
Medij za snimanje:
Interna memorija (oko 70 MB) / SD/SDHC/SDXC kartice
Format zapisa
Fotografije:
JPEG (DCF sistem i Exif 2.3 standard), DPOF
Video zapisi:
MP4
Format audio kompresije:
AAC
Interfejs
Digitalni:
USB 2.0 (High Speed)
Podatke sa PC-a ne možete da upišete na foto aparat preko USB kabla)
Analogni video:
NTSC/PAL kompozitni (promena preko menija)
Analogni audio
Linijski audio izlaz (mono)
Terminal
[AV OUT / DIGITAL]:
priključak (8-pinski)
Dimenzije:
oko 101 mm (Š) x 58.3 mm (V) x 19.2 mm (D)
(bez isturenih delova)
Težina:
oko 142 g (sa karticom i baterijom)
oko 123 g (bez kartice i baterije)
Radna temperatura:
-10°C*1 – 40°C
Relativna vlažnost vazduha (radna):
10%– 80% RH
Otpornost na vodu:
U skladu sa (IEC 60529 „IP8X“) standardom
(do 60 mintuta na dubini do 5 metara)
Otpornost na udare:
U skladu sa „MIL-STD 810F Method 515.5-Shock“ testom
Nema garnacija da neće doći do loma ili kvara pri svim uslovima
Otpornost na prašinu:
U skladu sa (IEC 60529 „IP6X“) standardom
Punjač (Panasonic DE-A92A):
Ulaz:
110-240 V ~ 50/60 Hz, 0.2A
Izlaz:
DC 4.2 V, 0.43A
Radna temperatura:
0°C* – 40°C
Bateriju ne možete da punite na temperaturi ispod 0°C
Indikator punjenja trepće ako bateriju ne možete da punite.
Baterija (litijum-jonska) (Panasonic DMW-BCK7E):
Voltaža/kapacitet:
3.6V, 680 mAh
Radna temperatura:
-10°C do 40°C (pri upotrebi uređaja)
* Performanse baterije i LCD monitora biće niže kada uređaj koristite pri niskoj
temperaturi (-10°C do 0°C).
Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2010
6
DMC-FT20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement