Panasonic DMCFT3 Operating instructions

Panasonic DMCFT3 Operating instructions
Põhifunktsioonide kasutusjuhend
Digikaamera
Mudeli nr
DMC-FT3
Lugege see juhend enne digikaamera kasutamist
täielikult läbi.
Leiate üksikasjalikumad juhised
kaamera kasutamiseks komplekti
kuuluvale CD-ROMile salvestatud
PDF-vormingus lisafunktsioonide
kasutusjuhendist. Installige see lugemiseks
arvutisse.
Veebisait: http://www.panasonic-europe.com
Mudelinumbri järelliide “EB” tähistab Ühendkuningriigi mudelit.
EB
VQT3L33
Lugupeetud klient!
Täname, et ostsite Panasonicu digikaamera! Lugege see juhend hoolikalt läbi ja
hoidke tuleviku tarvis kindlas kohas alles. Teadke, et digikaamera tegelikud
juhtseadised ja osad, menüüelemendid jms võivad erineda pisut selle
kasutusjuhendi joonistel näidatutest.
Pidage hoolikalt kinni autoriõiguse seadusest.
• Eelsalvestatud lintide või plaatide või muu väljaantud või ülekandena
edastatava materjali salvestamine muul eesmärgil peale isikliku
kasutamise võib olla vastuolus autoriõiguse seadusega. Ka isiklikuks
kasutamiseks võib teatud materjalide salvestamisel olla piiranguid.
Ohutusinfo
HOIATUS!
Tule-, elektrilöögi- ja seadme kahjustamise ohu vähendamiseks:
• Hoolitsege, et seadmesse ei tilgu ega pritsi vett ega muid vedelikke.
• Kaitske tarvikuid (aku, akulaadija, toiteadapter, SD-mälukaart jne) vihma
ja niiskuse ning tilkuvate ja pritsivate vedelike eest.
• Tarvikutele ei tohi asetada vedelikuga täidetud anumaid nagu vaase.
• Kasutada tohib ainult soovitatud tarvikuid.
• Katteid ei tohi eemaldada.
• Seda seadet ei tohi ise remontida. Vajalikud hooldustööd tuleb lasta
teha kvalifitseeritud hooldustehnikul.
KASUTATAV PISTIKUPESA TULEB PAIGALDADA SEADME LÄHEDALE
NING PEAB OLEMA KERGESTI LIGIPÄÄSETAV.
 Toote andmesilt
Toode
Digikaamera
Akulaadija
2
Asukoht
Põhjal
Põhjal
Hoiatus toitejuhtme kohta
Isikliku ohutuse tagamiseks tuleb järgmine
tekst hoolikalt läbi lugeda.
Sellel seadmel on kasutaja ohutuse ja
mugavuse tagamiseks valatud
kolmekontaktiline toitepistik.
Pistiku sees on 5 A kaitse. Kui kaitse on
vaja välja vahetada, siis hoolitsege, et
asenduskaitse on 5-amprine ning et sellel
on ASTA või BSI heakskiit vastavalt
standardile BS1362. Kontrollige, et
kaitsmel on heakskiidutähis ASTA
või
.
BSI
Kui toitepistikul on eemaldatav
kaitsmekate, siis hoolitsege, et see
paigaldatakse kaitsme väljavahetamisel
kindlasti tagasi.
Kaitsmekatte kaotamisel ei tohi pistikut
kasutada enne uue katte ostmist ja
paigaldamist.
Kaitsme asenduskatte saab osta kohalikult
edasimüüjalt.
ETTEVAATUST!
KUI PAIGALDATUD VALATUD PISTIK
EI SOBI TEIE KODUS OLEVASSE
PISTIKUPESSA, SIIS TULEB KAITSE
EEMALDADA, PISTIK ÄRA LÕIGATA
NING OHUTULT KÕRVALDADA.
ÄRALÕIGATUD PISTIKU
ÜHENDAMISEL 13 A PISTIKUPESSA
ON OHT SAADA TÕSINE
ELEKTRILÖÖK.
 TÄHTIS!
Seadme toitekaabli juhtmete värvid
vastavad järgmisele koodile: Sinine:
nulljuhe. Pruun: faasijuhe.
Kuna need värvid ei pruugi vastata
kasutatava pistiku värvitähistele, tehke nii:
Sinine juhe tuleb ühendada toitepistiku
selle kontaktiga, mis on tähistatud kas Ntähega või on musta või sinist värvi.
Pruun juhe tuleb ühendada toitepistiku
selle kontaktiga, mis on tähistatud kas Ltähega või on pruuni või punast värvi.
HOIATUS! ÄRGE ÜHENDAGE KUMBAGI
JUHET MAANDUSKONTAKTIGA, MIS
ON TÄHISTATUD KAS E-TÄHEGA,
MAANDUSE TÄHISEGA
VÕI ON
ROHELIST VÕI ROHELIST/KOLLAST
VÄRVI.
SEE PISTIK EI OLE VEEKINDEL.
HOIDKE PISTIK KUIV.
 Enne kasutamist
Eemaldage konnektori kate.
 Kaitsme asendamine
Kaitsme asukoht võib olenevalt toitepistiku
tüübist olla erinev (joonised A ja B).
Kontrollige paigaldatud toitepistikut ja
järgige järgmisi juhiseid.
Joonistel kujutatud toitepistik võib
tegelikust erineda.
1. Avage kruvikeerajaga kaitsmekate.
Joonis B
Joonis A
Kaitsmekate
Kui on vaja paigaldada uus pistik, siis
järgige järgmisi juhtmete ühendamise
koode. Kahtluse korral konsulteerige
pädeva elektrikuga.
2. Vahetage kaitse välja ja sulgege
kaitsmekate.
Joonis A
Joonis B
Kaitse (5 A)
Kaitse (5 A)
3
 Info aku kohta
ETTEVAATUST!
Plahvatusoht aku valesti asendamisel! Aku tohib asendada ainult
samasuguse või tootja soovitatud võrdväärset tüüpi akuga. Kasutatud akud
tuleb kõrvaldada vastavalt tootja juhistele.
• Akusid ei tohi kuumutada. Kaitske akusid kokkupuute eest lahtise leegiga.
• Akusid ei tohi jätta kauaks ajaks otsese päikesevalguse kätte suletud uste ja
akendega autos.
Hoiatus!
Tule-, plahvatus- ja põletusoht! Akusid ei tohi lahti võtta, kuumutada üle 60°C
ega tuhastada.
4
 Info akulaadija kohta
ETTEVAATUST!
• ÄRGE PAIGALDAGE EGA ASETAGE SEDA SEADET
RAAMATUKAPPI, SISSEEHITATUD SEINAKAPPI EGA MUUSSE
UMBSESSE KOHTA. HOOLITSEGE, ET SEADE ON HÄSTI
VENTILEERITUD. ÜLEKUUMENEMISE PÕHJUSTATUD ELEKTRILÖÖGIJA TULEOHU VÄLTIMISEKS HOOLITSEGE, ET KARDINAD EGA MUUD
MATERJALID EI TAKISTA ÕHUAVASID.
• ÄRGE KATKE SEADME ÕHUAVASID KINNI AJALEHTEDE,
LAUDLINADE, KARDINATE EGA MUUDE SARNASTE ESEMETEGA.
• ÄRGE ASETAGE SEADMELE PÕLEVAID KÜÜNLAID EGA MUID
LAHTISE TULE ALLIKAID.
• KÕRVALDAGE AKUD KESKKONNAOHUTULT.
• Kui toitejuhe on ühendatud, siis on akulaadija ooteolekus. Kui toitejuhe on
ühendatud pistikupessa, on primaarahel püsivalt pingestatud (puudub
toitelüliti).
 Ohutusnõuded
• Kasutada tohib ainult komplekti kuuluvat AV-juhet.
• Kasutada tuleb Panasonicu HDMI-mikrokaablit (RP-CHEU15, lisavarustus).
Osa number: RP-CHEU15 (1,5 m)
• Kasutada tohib ainult komplekti kuuluvat USB-juhet.
Hoidke kaamera võimalikult kaugel elektromagnetvälju tekitavatest
seadmetest (nagu mikrolaineahi, teler, videomängud jne).
• Kui kasutate kaamerat teleri peal või lähedal, võib elektromagnetväli
häirida kaamera heli ja pilti.
• Ärge kasutage kaamerat mobiiltelefoni lähedal, sest see võib põhjustada
pilti ja heli moonutavat müra.
• Kõlarite või suurte mootorite tekitatud tugev magnetväli võib andmeid
kahjustada või fotosid moonutada.
• Mikroprotsessorite tekitatud elektromagnetväli võib kaamera tööd häirida,
moonutades pilti ja heli.
• Kui elektromagnetvälju tekitavate seadmete mõjupiirkonnas kaamera ei
tööta nõuetekohaselt, siis lülitage kaamera välja ja eemaldage aku või
ühendage lahti toiteadapter (DMW-AC5E, lisavarustus). Siis paigaldage
aku tagasi või ühendage uuesti toiteadapter ja lülitage kaamera sisse.
Ärge kasutage kaamerat raadiosaatjate ega kõrgepingeliinide lähedal.
• Raadiosaatjate või kõrgepingeliinide lähedal salvestades võivad pilt ja heli
olla moonutatud.
5
Info kasutajatele vanade seadmete ja akude kogumise ja kõrvaldamise
kohta
Need sümbolid toodetel, pakendil ja/või toodetega
kaasasolevatel dokumentidel tähendavad, et kasutatud elektri- ja
elektroonikatooteid ning akusid ei tohi visata ära koos tavaliste
olmejäätmetega.
Vastavalt kohalikele nõuetele ning direktiividele 2002/96/EÜ ja
2006/66/EÜ tuleb kasutuselt kõrvaldatavad tooted ja akud viia
nõuetekohase käitlemise, taaskasutuse ja ringlussevõtu
tagamiseks sihtotstarbelisse kogumispunkti.
Nende toodete ja akude nõuetekohane kõrvaldamine aitab hoida
kokku väärtuslikke ressursse ning vältida võimalikku negatiivset
mõju inimeste tervisele ja keskkonnale, mis võib nõudeid eirava
jäätmekäitlusega kaasneda.
Täpsemat infot kasutatud toodete ja akude kogumise ja
ringlussevõtu kohta saate kohalikust omavalitsusest, oma
prügifirmalt või toote ostukohast.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib selliste jäätmete
nõuetevastane kasutuselt kõrvaldamine olla karistatav.
Äriklientidele Euroopa Liidus
Kui soovite tarbetuks muutunud elektri- ja elektroonikaseadmed
kasutuselt kõrvaldada, siis pöörduge edasise info saamiseks
vastava seadme müüja või tarnija poole.
[Info kasutuselt kõrvaldamise kohta muudes riikides
väljaspool Euroopa Liitu]
Need sümbolid kehtivad ainult Euroopa Liidus. Kui soovite
nendest toodetest loobuda, siis pöörduge kohalikku
omavalitsusse või seadme müüja poole, et saada infot nende
toodete nõuetele vastava kõrvaldamismeetodi kohta.
Märkus akusümboli kohta (kaks alumist sümbolit):
Seda sümbolit võidakse kasutada koos keemilise elemendi
sümboliga. Sellisel juhul vastab see antud kemikaali kohta
direktiivis sätestatud nõuetele.
Cd
6
Sisukord
Ohutusinfo
Tarvikud
Kui objektiivi sisekülg muutub uduseks (kondensaat)
(Tähtis!) Info kaamera vee- ja tolmukindla ning põrutust taluva
konstruktsiooni kohta
Osade nimetused
Aku laadimine
• Laadimine
• Ligilähedane tööaeg ja salvestatavate fotode arv
Info sisseehitatud mälu/mälukaardi kohta
Mälukaardi (lisavarustus)/aku sisestamine ja eemaldamine
Kuupäeva ja kellaaja seadmine
• Kellasätte muutmine
Salvestusrežiimi [Rec] valimine
Automaatfunktsioonil pildistamine
( : Intelligentne automaatrežiim)
• Võttetuvastus
Video salvestamine
Piltide esitamine ([Tavaesitus])
Piltide kustutamine
• Ühe pildi kustutamine
Menüü kasutamine
3D-fotode jäädvustamine (3D-fotorežiim)
PDF-vormingus kasutusjuhendi lugemine
Tehnilised andmed
2
8
10
11
16
18
18
19
20
21
22
23
24
25
25
26
27
27
27
28
29
30
32
7
Enne digikaamera vee all kasutamist lugege peatükki “(Tähtis!) Info
kaamera vee- ja tolmukindla ning põrutust taluva konstruktsiooni kohta”
(lk 11), et vältida kaamerasse vee lekkimist põhjustada võivat seadme
valesti käsitsemist.
Tarvikud
Kontrollige enne kaamera kasutamist, et sellega on kaasas kõik näidatud
tarvikud.
Tootenumbrid on õiged 2011. aasta jaanuari seisuga. Tootenumbreid võidakse
muuta.
1 Aku
1
2
Laadige aku enne kasutamist.
2 Akulaadija
3 Toitejuhe
4 USB-juhe
5 AV-juhe
6 CD-ROM
• Tarkvara:
Kasutage seda tarkvara installimiseks
arvutisse.
• Kasutusjuhend
7 Hari
8 Käerihm
• Komplekti kuuluvad tarvikud ei ole
veekindlad (välja arvatud käerihm).
• Allaneelamise vältimiseks hoidke harja
lastele kättesaamatult.
• SD-mälukaarti, SDHC-mälukaarti ja
SDXC-mälukaarti nimetatakse selles
kasutusjuhendis mälukaardiks.
• Mälukaart kuulub lisavarustuse
hulka.
Saate salvestada või esitada pilte
sisseehitatud mällu/mälust, kui te ei
kasuta mälukaarti.
DMW-BCF10E
3
DE-A60A
4
K2CT39A00002
5
K1HY08YY0017
6
K1HY08YY0018
7
VFF0804
8
VFC4588
VFC4393
• Komplekti kuuluvate tarvikute kaotamisel konsulteerige seadme müüja või
hoolduskeskuse töötajatega. (Tarvikud on ka eraldi müügil.)
8
Müügi- ja tugiteenuste info
Klienditeeninduskeskus
• Ühendkuningriigi klientidele: 0844 844 3852
• Iiri Vabariigi klientidele: 01 289 8333
• Külastage meie veebisaiti tooteinfo saamiseks.
www.panasonic.co.uk.
• Meiliaadress: [email protected]
AV-tarkvara tehniline tugi
• Ühendkuningriigi klientidele: 0844 844 3869
• Iiri Vabariigi klientidele: 01 289 8333
Panasonic UK otsemüük
• Klientidele: 0844 844 3856
• Tellige tarvikuid ja kulumaterjale oma toote jaoks lihtsalt ja mugavalt, helistades
meie klienditeeninduskeskusesse esmaspäevast kuni neljapäevani 9.00 kuni
17.30, reedel 9.30 kuni 17.30 (välja arvatud riiklikel pühadel).
• Või Internetist meie tarvikute tellimise rakenduse kaudu, mille leiate veebisaidilt
www.pas-europe.com.
• Aktsepteeritud on suurem osa enamlevinud krediit- ja deebetkaartidest.
• Kõikidele tehinguid ja tarnevõimalusi puudutavatele päringutele annab vastuse
Panasonic UK Ltd.
• See ei saaks olla lihtsam!
• Lisaks saab Interneti kaudu osta ka paljusid muid tooteid. Sirvige meie
veebisaiti täpsema info saamiseks.
 Lisavarustuse hulka kuuluvad tarvikud
• Aku
• Toiteadapter*
DMW-BCF10E
DMW-AC5EB
• Alalisvoolu ühendusseadis*
• HDMI-mikrojuhe:
DMW-DCC4E
RP-CHEU15
• Veekindel korpus
DMW-MCFT3E
• SDXC-mälukaart
64 GB: RP-SDW64GE1K
48 GB: RP-SDW48GE1K
• SDHC-mälukaart
32 GB: RP-SDW32GE1K/RP-SDQ32GE1K
24 GB: RP-SDQ24GE1K
16 GB: RP-SDW16GE1K/RP-SDQ16GE1K/RP-SDN16GE1A
8 GB: RP-SDW08GE1K/RP-SDQ08GE1K/RP-SDN08GE1A
4 GB: RP-SDW04GE1K/RP-SDQ04GE1K/RP-SDN04GE1A
• SD-mälukaart
2 GB: RP-SDN02GE1A
* Toiteadapterit (lisavarustus) saab kasutada ainult koos ettenähtud Panasonicu
alalisvoolu ühendusseadisega (lisavarustus). Toiteadapter (lisavarustus) ei ole
üksi kasutatav. Kõik lisavarustuse hulka kuuluvad tarvikud ei pruugi kõikides
riikides saadaval olla.
9
Kui objektiivi sisekülg muutub
uduseks (kondensaat)
See ei ole kaamera talitlushäire ega rike. Seda võib
põhjustada kaamera kasutuskeskkond.
Mida teha, kui objektiivi sisekülg muutub uduseks?
• Lülitage kaamera välja ning avage selle külgmine uks
püsiva ümbritseva õhu temperatuuriga kohas eemal
kõrgest temperatuurist, niiskusest, liivast ja tolmust.
Kaamera temperatuuri ühtlustumisel ümbritseva õhu
temperatuuriga kaob udu iseenesest 10 min kuni 2 h jooksul, kui
kaamera külgmine uks on lahti.
• Kui udu ei kao objektiivi siseküljelt, siis pöörduge Panasonicu
hoolduskeskusesse.
Objektiivi siseküljele udu teket põhjustavad tingimused
Kondensaat võib objektiivi siseküljele tekkida, kui kaamera kasutamisel
temperatuur äkki muutub ning kaamera kasutamisel niiskes kohas, nagu
järgmistel tingimustel:
• Kui kaamerat kasutatakse vee all vahetult pärast kuumal rannal viibimist.
• Kui kaamera viiakse soojast kohast külma nagu suusakuurortis või
suurel kõrgusel merepinnast.
• Kui kaamera külgmine uks avatakse niiskes keskkonnas.
10
(Tähtis!) Info kaamera vee- ja tolmukindla
ning põrutust taluva konstruktsiooni
kohta
Veekindel/tolmukindel talitlus
Kaamera veekindlus/tolmukindlus vastab klassidele “IPX8” ja “IP6X”.
Käesolevas juhendis antud hooldusjuhiste rangelt järgimisel saab seda
kaamerat kasutada vee all kuni 12 m sügavusel korraga kuni 60 minutit.
(*1)
Põrutuskindel talitlus
Lisaks vastab see kaamera järgmisele standardile: “MIL-STD 810F
(Meetod 516.5-Põrutus)”.
Kaamera on läbinud kukkumiskatse 2 m kõrguselt 3 cm paksusele
vineerplaadile. Enamikul juhtudel ei tohiks kaamera kahjustuda
kukkumisel vähem kui 2 m kõrguselt. (*2)
See ei taga kõikides tingimustes purunematust, talitlushäirete puudumist ja
veekindlust.
*1 See tähendab, et kaamerat saab kasutada vees määratud survel määratud
aja jooksul vastavalt Panasonicu kehtestatud käsitsemismeetodile.
*2 “MIL-STD 810F Meetod 516.5-Põrutus” on Ameerika Ühendriikide
Kaitseministeeriumi katsemeetodi standard, millega on nähtud ette
kukkumiskatsed kõrguselt 122 cm 26 suunas (8 nurka, 12 kanti, 6 külge) 5
seadmete komplekti kasutades ning 5 seadmega 26 suunatud kukkumist
läbides. (Katse raames rikke esinemisel kasutatakse uut komplekti suunatud
kukkumise katse läbimiseks kokku 5 seadmega.)
Panasonicu katsemeetod põhineb eespool kirjeldatud standardil “MIL-STD
810F Meetod 516.5-Põrutus”. Ent kukkumiskõrgusena kasutati 122 cm
asemel 200 cm ning seadmetel lasti kukkuda 3 cm paksusele vineerplaadile.
Kaamerad läibisid kukkumiskatse.
(Jättes arvestamata välimuse muutused nagu värvi kahjustumine või osa
deformeerumine kukkumiskatsel.)
11
 Kaamera käsitsemine
• Veekindlust ei saa tagada, kui seade saab löögi või kukkumise jms tagajärjel
põrutada. Kui kaamera saab põrutada, siis tuleks lasta seda Panasonicu
hoolduskeskuses kontrollida (tasu eest), et teha kindlaks, kas kaamera on
jätkuvalt veekindel.
• Kui kaamerale pritsib pesuainet, seepi, kuuma allikavett, vannivahtu,
päevitusõli, päevituskreemi, kemikaale jms, siis pühkige see viivitamata
puhtaks.
• Kaamera konstruktsioon on veekindel ainult merevee ja magevee suhtes.
• Garantii ei kata kasutaja valesti kasutamise ega valesti käsitsemise põhjustatud
talitlushäireid.
• Kaamera sisemus ei ole veekindel. Kaamerasse sattuv vesi põhjustab
talitlushäireid.
• Komplekti kuuluvad tarvikud ei ole veekindlad (välja arvatud käerihm).
• Mälukaart ja aku ei ole veekindlad. Ärge puudutage neid märgade kätega.
Lisaks ei tohi märga mälukaarti ega akut kaamerasse sisestada.
• Ärge jätke kaamerat kauaks ajaks kohta, kus temperatuur on väga madal
(suusakuurort või suur kõrgus merepinnast jne) või väga kõrge (üle 40°C),
autosse otsese päikesevalguse kätte, kütteseadme lähedale, rannale jne.
Nimetatud tingimused võivad vähendada kaamera veekindlust.
 Info ettevaatusabinõude demokuva [Precautions] kohta
• Ettevaatusabinõude demokuva [PRECAUTIONS] ilmub, kui lülitate kaamera
pärast ostmist esmakordselt sisse korralikult suletud külgmise uksega.
• Kontrollige eelnevalt veekindla talitluse säilitamiseks.
1 Vajutage nuppu , et valida [Yes] ja vajutage nuppu [MENU/SET].
• Kui valite [No] enne demo algust, siis jätab kaamera selle vahele ning ekraanile
ilmub automaatselt kellaaja seadmise kuva.
2 Vajutage nuppe / pildi valimiseks.
: Eelmisele kuvale naasmine
: Järgmise kuva vaatamine
• Demonstratsiooni saab jõuga lõpetada nuppu [MENU/SET] vajutades.
• Demokuva [Precautions] ilmub ekraanile iga kord, kui kaamera sisse lülitate, kui
lõpetate demonstratsiooni jõuga kaamerat välja lülitades või nuppu
[MENU/SET] vajutades.
3 Vajutage pärast viimase kuva (12/12) vaatamist lõpetamiseks nuppu
[MENU/SET].
• Kui vajutate nuppu [MENU/SET] demonstratsiooni vaatamise lõpetamiseks
pärast viimast kuva (12/12), siis ei ilmu ettevaatusabinõude demokuva
[Precautions] järgmisel kaamera sisselülitamise korral.
• Demonstratsiooni saab vaadata ka seadistusmenüüs [Setup] funktsiooni
[Precautions] alt.
12
Kontrollida enne vee all kasutamist!
Ärge avage ega sulgege külgmist ust liivastes ja tolmustes kohtades, vee
lähedal ega märgade kätega. Liiv ja tolm võivad põhjustada vee lekkimist
kaamerasse.
1 Kontrollige, et külgmise ukse siseküljel ei ole võõrkehi.
• Kui külgmise ukse puutepindadel on võõrkehi nagu ebemeid, karvu, liiva vms,
siis lekib vesi mõne sekundiga kaamerasse ja põhjustab talitlushäireid.
• Pühkige vedelik ära kuiva pehme riidega. Külgmise ukse märg sisekülg võib
kaamera kasutamisel põhjustada veelekkeid ja talitlushäireid.
• Eemaldage vajadusel võõrkehad komplekti kuuluva harjaga.
• Puhastage kummitihendi küljed ja nurgad äärmiselt hoolikalt liivateradest jms.
• Eemaldage suuremad võõrkehad, märg liiv jms harja lühema (tugevamate
harjastega) poolega.
A Hari (kuulub komplekti)
B Külgmine uks
A
B
B
2 Kontrollige, et külgmise ukse kummitihend ei ole mõranenud ega
muudmoodi kahjustunud.
• Kummitihendite omadused võivad kasutamise ja normaalse vananemise
käigus umbes aasta jooksul halveneda. Kaamera püsivate kahjustuste
vältimiseks tuleks tihendid kord aastas asendada. Saate Panasonicu
hoolduskeskusest infot tihendite asendamise maksumuse jms kohta.
3 Sulgege külgmine uks kindlalt.
• Lukustage lukustuslüliti [LOCK] kindlalt, nii et punane osa ei ole enam näha.
• Et vett kaamerasse ei lekiks, tuleb hoolitseda, et külgmisel uksel ja selle
puutepindadel ei ole võõrkehi nagu vedelikku, liiva, karvu, tolmu jms.
D C
C: Punane osa
D: Lukustuslüliti [LOCK] (hall osa)
E: Vabastatud
F: Lukustatud
E
F
2
1
13
Kaamera kasutamine vee all
• Kaamerat tohib kasutada vees kuni 12 m sügavusel veetemperatuuril alates
0°C kuni 40°C.
• Kaamerat ei tohi kasutada akvalangiga sukeldudes.
• Kaamerat ei tohi kasutada sügavusel üle 12 m.
• Kaamerat ei tohi kasutada kuumas vees üle 40°C (vannis või kuumaveeallikas).
• Kaamerat ei tohi kasutada vee all järjest üle 60 minuti.
• Vees ei tohi avada ega sulgeda külgmist ust.
• Hoolitsege, et kaamera ei saa vees põrutada. (Põrutused võivad kahjustada
kaamera veekindlust ning põhjustada veelekke kaamerasse.)
• Ärge kaameraga vette hüpake. Ärge kasutage kaamerat kohas, kus vesi
tugevalt pritsib (kiire vool või kosk). (Kaamerat võib mõjutada tugev veesurve
ning põhjustada talitlushäireid.)
• Kaamera vajub vees põhja. Hoolitsege, et te vee all kaamerat käest ei pilla ega
kaota. Seadke selleks käerihm kindlalt ümber randme või rakendage muid
sarnaseid meetmeid.
Kaamera hooldus pärast selle vee all kasutamist
Ärge avage ega sulgege külgmist ust enne liiva ja tolmu eemaldamist
kaamerat veega loputades.
Kaamera tuleb pärast kasutamist puhastada.
• Puhastage kaamera hoolikalt veepiiskadest ja liivast ning oma käed, keha,
juuksed jne soolasest veest.
• Kaamerat on soovitav puhastada ruumis sees, vältides kohti, kus pritsib vett
või kus võib esineda liiva.
Kaamera tuleb puhastada 60 minuti jooksul pärast vee all kasutamist.
• Kui jätate kaamera võõrkehadest ja soolasest veest loputamata, siis võib
kaamera kahjustuda, kaamera korpuse värv muutuda, kaamera osad
roostetada, tekkida tavatu lõhn või kannatada kaamera veekindlus.
1 Loputage kaamerat magevees suletud külgmise uksega.
• Pärast kaamera mererannal või vee all kasutamist
leotage kaamerat kuni 10 min madalas anumas magevees.
• Kui suumimisnupp või kaamera toitenupp ei liigu
sujuvalt, siis võib olla kaameral võõrkehi.
Kaamera sellises olekus kasutamine võib
põhjustada talitlushäireid nagu lukustumine,
mistõttu tuleb kaamerat magevees liigutades
pesta maha kõik võõrkehad.
• Kaamerat magevette pannes võib tühjendusavast tulla mulle, ent see ei ole
talitlushäire.
14
2 Laske kaameralt vesi maha voolata, hoides seda tagurpidi ja raputades
kergelt mõned korrad.
• Pärast kaamera mererannas või vee all
kasutamist või pärast selle pesemist jääb
kaamera kõlariga küljele mõneks ajaks vett.
See võib põhjustada valjemat või moonutatud heli.
• Kinnitage käerihm kindlalt kaamera mahapillamise
vältimiseks.
3 Pühkige kaamera veepiiskadest kuivaks kuiva
pehme riidega ning laske kaameral kuivada hästi
ventileeritud varjulises kohas.
• Asetage kaamera kuivatamiseks kuivale riidele.
Sellel kaameral on vee väljavoolusüsteem, mis
võimaldab voolata välja kaamera toitenupu,
suumimisnupu jne ümber olevatesse piludesse
kogunenud veel.
• Ärge kuivatage kaamerat fööni ega muu sellise
seadme kuuma õhuga. Kaamera deformeerumisel
kannatab selle veekindlus.
• Ärge kasutage kaamera puhastamiseks kemikaale nagu bensiini, vedeldit
ega alkoholi, seepi, pesuainet.
4 Kontrollige, et kaameral ei ole veepiisku, avage külgmine uks ning
puhastage sisepinnad pehme kuiva riidega veepiiskadest ja liivast.
• Kui avate külgmise ukse ilma kaamerat enne hoolikalt kuivatamata, siis võib
mälukaardile või akule sattuda veepiisku. Lisaks võib vett olla mälukaardi/akupesa või ühenduspesade konnektori ümber olevas pilus. Kuivatage vesi
pehme kuiva riidega.
• Kui sulgete veel märja külgmise ukse, siis võib kaamerasse sattuda
veepiisku. Need võivad põhjustada kondensaadi teket ja talitlushäireid.
15
Osade nimetused
1 Välklamp
2 Taimeritähis / automaatteravdamise abilamp /
LED-tähis
3 Objektiiv
1
4
4 LCD-ekraan
5 Kõlar
6 Suumimisnupp
7 Esitusnupp
8 [MODE] nupp
9 [MENU/SET] nupp
10 [Q.MENU]/kustutamis-/tühistamisnupp
11 [DISP.] nupp
2
5
12 1110
MENU
/SET
Selles kasutusjuhendis kujutatakse kursornuppe järgmisel joonisel
näidatud viisil või tähistatakse märkidega ///.
Nt Kui vajutate  (alla) nuppu.
16
6
7
8
9
12 Kursornupud
A: /säri kompensatsioon
Automaatne särikahvel
B: /makrorežiim
AF Tracking
C: /taimer
D: /välklambinupp
või
3
Vajutage .
13 Videonupp
14 Päästik
15 Kaamera toitenupp
16 GPS-antenn
17 Mikrofon
18 GPSi olekutähis
13 1415 16
17
18
19 Statiivipesa
19
20 [HDMI] pesa
21 [AV OUT/DIGITAL] pesa
20
21
22 Käerihma aas
• Kinnitage kasutamise ajaks kindlasti käerihm,
et vältida kaamera mahapillamist.
23 Vabastushoob
24 [LOCK] lüliti
22
23
24
25
25 Külgmine uks
• Toiteadapteri kasutamisel tuleb kasutada Panasonicu alalisvoolu
ühendusseadist (DMW-DCC4, lisavarustus) ja toiteadapterit (DMW-AC5E,
lisavarustus).
• Kasutada tohib ainult Panasonicu toiteadapterit (DMW-AC5E, lisavarustus).
• Toiteadapteri kasutamisel tohib kasutada ainult toiteadapteri komplekti
kuuluvat toitejuhet.
• Video salvestamisel on soovitav kasutada täiesti täis laetud akut või
toiteadapterit (DMW-AC5E, lisavarustus) ja alalisvoolu ühendusseadist (DMWDCC4, lisavarustus).
• Kui video salvestamisel kasutatakse toiteadapterit ning kaamera toide
katkeb elektrikatkestuse, toiteadapteri lahtiühendamise vms tõttu, siis
kaotate salvestise.
17
Aku laadimine
 Info selle seadmega kasutatavate akude kohta
Selle seadmega saab kasutada akut DMW-BCF10E.
Teatud riikides on leitud turustatavate akude seast järeletehtud akusid,
mis on välimuselt Panasonicu toodetud akudele väga sarnased. Osadel
neist puudub piisav sisemine kaitse, et need saaksid vastata akudele
esitatavatele ohutusnõuetele. Selliste akude kasutamisega kaasneb
tule- ja plahvatusoht. Pidage meeles, et selle seadme tootja ei vastuta
järeletehtud aku kasutamise põhjustatud õnnetusjuhtumite ega
talitlushäirete eest. Ohutute toodete kasutamise tagamiseks on
soovitav kasutada Panasonicu toodetud akut.
• Kasutage komplekti kuuluvat akulaadijat ja akut.
Laadimine
• Kaamera tarnitakse laadimata akuga. Laadige aku enne kasutamist.
• Laadige akut akulaadijaga ruumis sees.
Sisestage aku õigetpidi
(vaadake akule märgitud
noolt).
Ühendage toitejuhe.
• Ühendage akulaadija elektrivõrgust
lahti ja eemaldage aku akulaadijast, kui
laadimine on lõppenud.
18
 Info laadimistähise [CHARGE] kohta
Laadimistähis [CHARGE] süttib:
Laadimistähis [CHARGE] ! põleb laadimise ajal.
Laadimistähis [CHARGE] kustub:
Laadimistähis [CHARGE] ! kustub, kui laadimine lõpeb ilma probleemideta.
• Kui laadimistähis [CHARGE] vilgub:
– Aku temperatuur on liiga kõrge või madal. Laadige akut uuesti ümbritseva
õhu temperatuuril 10ºC kuni 30ºC.
– Akulaadija või aku klemmid on määrdunud. Puhastage klemmid kuiva riidega.
 Laadimisaeg
Laadimisaeg
Umbes 130 min
Ligilähedane tööaeg ja salvestatavate fotode arv
Salvestatavate fotode arv
Salvestusaeg
Umbes 310 fotot
Umbes 155 min
CIPA standardile vastavad salvestustingimused
• CIPA on organisatsiooni [Camera & Imaging Products Association] (Kaamerate
ja pildindustoodete assotsiatsioon) lühend.
• Tavalises pildirežiimis.
• Temperatuur: 23°C/Niiskus: 50% suhteline õhuniiskus LCD-ekraani
kasutamisel.
• Panasonicu SD-mälukaardi (32 MB) kasutamisel.
• Komplekti kuuluvat akut kasutades.
• Salvestamist alustades 30 s pärast kaamera sisselülitamist. (Kui optilise
pildistabilisaatori funktsioon on sättel [ON].)
• Salvestamine kord iga 30 s järel, välklambi täismahus kasutamine igal teisel
võttel.
• Suumides igal pildistamisel teleobjektiivi asendist lainurkobjektiivi asendisse või
vastupidi.
• Lülitades kaamera välja iga 10 võtte järel ning jättes selle väljalülitatuks, kuni
aku temperatuur langeb.
• GPS-funktsiooni ei kasutata.
Esitusaeg
Umbes 300 min
19
Info sisseehitatud mälu/mälukaardi kohta
Sisseehitatud mälu
• Salvestatud pildid saab mälukaardile kopida.
• Mälumaht: Umbes 19 MB
• Sisseehitatud mälu pöördusaeg võib olla pikem mälukaardi pöördusajast.
Mälukaart
Selle seadmega saab kasutada järgmisi SD-videostandardile vastavaid mälukaarte.
(Käesolevas kasutusjuhendis nimetatakse neid kaarte mälukaartideks.)
Selle seadmega
kasutatava
mälukaardi tüüp
SD-mälukaart
(8 MB kuni 2 GB)
SDHC-mälukaart
(4 GB kuni 32
GB)
SDXC-mälukaart
(48 GB, 64 GB)
Märkused
• Videoid vormingus [AVCHD] salvestades on soovitav
kasutada mälukaarti, mille SD-kiiruseklassiks* on
“Klass 4” või kõrgem. Videoid vormingus [Motion
JPEG] salvestades on soovitav kasutada mälukaarti,
mille SD-kiiruseklassiks on “Klass 6” või kõrgem.
• SDHC-mälukaarte saab kasutada SDHC-mälukaartide või
SDXC-mälukaartidega ühilduvates seadmetes.
• SDXC-mälukaarte saab kasutada ainult SDXCmälukaartidega ühilduvates seadmetes.
• Kontrollige SDXC-mälukaarte kasutades, et arvuti ja muud
seadmed on nendega ühilduvad.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Kasutada saab ainult vasakul näidatud mälumahuga
mälukaarte.
* SD-kiiruseklass on pideva kirjutamise kiirusestandard. Kontrollige üle
mälukaardi etiketilt või mujalt.
Nt:
• Leiate värskeimat infot järgmiselt veebisaidilt.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(See sait on ainult inglisekeelne.)
Märkus
• Allaneelamise vältimiseks hoida mälukaarte lastele kättesaamatult.
20
Mälukaardi (lisavarustus)/aku
sisestamine ja eemaldamine
• Hoolitsege, et kaamera on väljalülitatud.
• Kontrollige, et kaameral ei ole võõrkehi.
• Soovitame kasutada Panasonicu mälukaarte.
1: Libistage [LOCK] lülitit B lukustusest
avamiseks.
2: Libistage vabastushooba A ja avage
külgmine uks.
• Kasutada tuleb Panasonicu akusid (DMWBCF10E).
• Muude akude kasutamisel ei saa tootja tagada
kaamera talitluskvaliteeti.
Aku: Sisestage aku õigetpidi lõpuni, kuni
kostab lukustusheli ning kontrollige siis,
et aku on hoovaga C kohale lukustatud.
Aku eemaldamiseks tõmmake hooba C
noole suunas.
Mälukaart: Sisestage mälukaart
õigetpidi lõpuni, kuni kostab klõps.
Mälukaardi eemaldamiseks vajutage
kaardile, kuni kostab klõps, ja
tõmmake seejärel mälukaart otse
välja.
D: Ärge puudutage mälukaardi ühendusklemme.
Sulgege külgmine uks klõpsuga
ning lukustage [LOCK] lülitiga,
libistades seda tähise [] poole.
• Kontrollige, et vabastushooval ei ole punane
osa näha.
21
Kuupäeva ja kellaaja seadmine
• Kaamera tarnimisel on kell õigeks panemata.
Vajutage toitenuppu.
• Ekraanile ilmub ettevaatusabinõude demokuva
[Precautions]. Lugege need kindlasti läbi
kaamera veekindluse säilitamiseks. Kui valite
enne demonstratsiooni algust [No] või vajutage
pärast demonstratsiooni viimase kuva (12/12)
vaatamist nuppu [MENU/SET], siis ilmub
kellaaja seadmise teade [Please set the clock].
Leiate ettevaatusabinõude demokuva
[Precautions] kohta täpsemat infot leheküljelt
12.
Vajutage nuppu [MENU/SET].
Vajutage nuppe / elementide
valimiseks (aasta, kuu, päev, tunnid,
minutid, kuvamisjärjestus või kellaaja
kuvamisvorming), ja vajutage nende
seadmiseks nuppu /.
• Nuppu [
] vajutades saab tühistada ilma
kellaaega seadmata.
22
Vajutage seadmiseks nuppu [MENU/SET].
• Ilmub kellaaja automaatse korrigeerimise seadistuskuva.
Valige [Yes] kellaaja automaatselt korrigeerimiseks ja
vajutage siis nuppu [MENU/SET].
• [GPS Setting] seatakse sättele [ON] ning kellaaeg korrigeeritakse
automaatselt õigeks.
Vajutage nuppu [MENU/SET] teatekuval.
Valige nuppudega / kodupiirkond ja vajutage
siis nuppu [MENU/SET].
Kellasätte muutmine
Valige [Clock Set] salvestusmenüüs [REC] või seadistusmenüüs [SETUP]
ja vajutage nuppu [MENU/SET].
• Kellaaja seadmiseks järgige punkte 3 ja 4 eespool.
23
Salvestusrežiimi [Rec] valimine
Vajutage nuppu [MODE].
Režiimi valimiseks vajutage nuppu ///.
Vajutage nuppu [MENU/SET].
 Salvestusrežiimide [Rec] loetelu
Tavaline pildirežiim
Subjekte salvestatakse teie enda valitud sätetel.
Intelligentne automaatrežiim
Subjekte salvestatakse kaamera poolt automaatselt valitud sätetel.
Spordirežiim
Kasutage seda režiimi spordiürituste jms pildistamiseks.
Lumerežiim
See režiim võimaldab pildistada lund võimalikult valgena suusakuurortis või
lumisel mäel.
Ranna- ja snorgeldamisrežiim
See režiim sobib optimaalselt pildistamiseks vee all ja rannas.
Allveerežiim
See režiim sobib optimaalselt pildistamiseks vee all sügavamal kui 12 m
veekindlat korpust (DMW-MCFT3, lisavarustus) kasutades.
Võtterežiim
Võtterežiim võimaldab pildistada vastavalt salvestatavale võttele.
3D-fotorežiim
3D-fotode jäädvustamiseks.
24
Salvestusrežiim [Rec]:
Automaatfunktsioonil pildistamine
(
: Intelligentne automaatrežiim)
Kaamera seab kõige sobivamad sätted vastavalt subjektile ja
salvestustingimustele. Seetõttu soovitame me seda režiimi kasutada algajatel ja
neil, kes soovivad jätta seadistamise kaamera hooleks, et pildistada oleks lihtne.
Vajutage nuppu [MODE].
Vajutage nuppu ///, et
valida [Intelligent Auto] ja
vajutage siis nuppu [MENU/SET].
Vajutage päästik teravdamiseks
pooleldi alla ning vajutage see siis
pildistamiseks lõpuni alla.
1
1 Teravdamistähis
• Näotuvastuse funktsioon kuvab subjekti
näo ümber automaatteravdamise ala 2.
Muudel juhtudel kuvatakse see subjekti
teravdatud punktis.
2
Võttetuvastus
Kui kaamera tuvastab optimaalse võtterežiimi, siis ilmub vastav ikoon 2 s siniselt
ja pärast seda muutub selle värv tavaliseks punaseks.

/
/
/
*
/
/
/
* Ainult [
] valimisel
• [ ] valitakse juhul, kui ükski võtterežiimidest ei sobi, ning kaamera rakendab
standardseid sätteid.
25
Salvestusrežiim [Rec]:
Video salvestamine
Selle kaameraga saab salvestada AVCHD-vormingus täiskõrglahutusega
videoid või Motion JPEG vormingus videoid.
Kaamera salvestab monoheli.
A
Alustage salvestamist videonuppu
vajutades.
A Kasutatav salvestusaeg
B Möödunud salvestusaeg
• Videot saab salvestada kõikides
salvestusrežiimides vastavalt nende
iseloomulikele joontele.
• Vabastage videonupp kohe pärast selle
vajutamist.
• Salvestusoleku tähis (punane) C vilgub video
salvestamise ajal.
B
C
Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti videonuppu.
Märkus
• Videot saab salvestada järjest kuni 29 min 59 s. Lisaks saab vormingus
[Motion JPEG] salvestada järjest videot kuni 2 GB. (Näide: [8m10s] sättel [HD])
Ekraanil on pidevaks salvestamiseks järelejäänud aeg.
26
Esitusrežiim [Playback]:
Piltide esitamine ([Tavaesitus])
Vajutage nuppu [
].
• Tavaesituse kuva ilmub automaatselt, kui
hoiate kaamera sisselülitamiseks vajutatuna
nuppu [ ].
Vajutage nuppu  või .
• Pärast video valimist vajutage esituse
alustamiseks nuppu .
Esitusrežiim [Playback]:
Piltide kustutamine
Kustutatud pilte ei saa taastada.
• Kustutatakse pildid sisseehitatud mälust või mälukaardilt sõltuvalt sellest,
kumba esitamiseks kasutatakse.
Ühe pildi kustutamine
Valige kustutatav pilt ja vajutage
].
siis nuppu [
• Ilmub kinnituskuva. Pildi kustutamiseks
valige [Yes].
27
Menüü kasutamine
Vajutage nuppu [MENU/SET].
Vajutage nuppu /// menüü
valimiseks ja vajutage siis nuppu
[MENU/SET].
Vajutage nuppu /
menüüelemendi valimiseks ja
vajutage siis nuppu [MENU/SET].
• Lehekülje lõpuni jõudmisel ilmub järgmine
lehekülg. (Lehekülge saab vahetada ka
suumimisnuppu vajutades.)
• Paremat kätt antud kuva on näide [AF Mode]
valimisest salvestusrežiimi [Rec] menüüs.
Vajutage nuppu / sätte valimiseks
ja vajutage siis nuppu [MENU/SET].
• Menüüelemendist sõltuvalt ei pruugi selle säte
ilmuda või see võib ilmuda muudmoodi.
• Paremat kätt on antud kuva näitena selle
kohta, kuidas seadistada [AF Mode] sättelt
[ ] (1-ala-teravdamine) sättele [ ]
(Näotuvastus).
 Menüüst väljumine
Vajutage mitu korda nuppu [
28
] või vajutage päästik pooleldi alla.
Salvestusrežiim [Rec]:
3D-fotode jäädvustamine (3D-fotorežiim)
Kaamerat rõhtsalt liigutades salvestatakse fotosid järjest. Automaatselt
valitud kaks foto ühendatakse ühe 3D-foto saamiseks. 3D-fotosid saab
vaadata 3D-toega telerilt. (Kaamera toetab ainult 2D-esitust.)
Vajutage nuppu [MODE].
Vajutage nuppu ///, et valida [3D Photo Mode]
ja vajutage siis nuppu [MENU/SET].
• Ekraanile ilmub salvestusmeetodi kirjeldus.
Vajutage üks kord päästikule
ning liigutage siis kaamerat.
Liigutage kaamerat
salvestamise ajal rõhtsalt otse
vasakult paremale.
• Salvestamise ajal ilmuvad ekraanile
suunised.
• Liigutage kaamerat umbes 10 cm umbes 4 s jooksul suuniseid järgides.
29
PDF-vormingus kasutusjuhendi lugemine
Leiate üksikasjalikumad juhised kaamera kasutamiseks
komplekti kuuluvale CD-ROMile salvestatud PDF-vormingus
lisafunktsioonide kasutusjuhendist. Installige see lugemiseks
arvutisse.
 Windowsi kasutamisel
Lülitage arvuti sisse ja sisestage komplekti kuuluv
kasutusjuhendiga CD-ROM.
Klõpsake kasutusjuhendil
[Operating Instructions].
Valige soovitud keel ja
klõpsake siis installimiseks
valikul [Operating
Instructions].
A Installimenüüsse naasmiseks.
Tehke topeltklõps töölaual
kasutusjuhendi “Operating
Instructions” otseteeikoonil.
30
 Kui kasutusjuhend (PDF-vormingus) ei avane
PDF-vormingus kasutusjuhendi sirvimiseks või printimiseks vajate tarkvara
Adobe Acrobat Reader 5.0 või hilisem versioon või Adobe Reader 7.0 või
hilisem versioon.
Sisestage komplekti kuuluv kasutusjuhendiga CD-ROM, klõpsake " ja järgige siis
installimiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.
(Ühilduvad opsüsteemid: Windows 2000 SP4/Windows XP SP3/Windows Vista
SP2/ Windows 7)
• Saate järgmiselt veebisaidilt laadida alla ja installida Adobe Readeri selle
versiooni, mis on kasutatav teil olemasoleva opsüsteemiga.
http://get.adobe.com/reader/otherversions
 Kasutusjuhendi (PDF-vormingus) desinstallimine
Kustutage PDF-fail kaustast “Program Files\Panasonic\Lumix\”.
• Kui programmifailide kausta sisu ei õnnestu kuvada, siis klõpsake nende
kuvamiseks valikul [Show the contents of this folder].
 Macintoshi kasutamisel
Lülitage arvuti sisse ja sisestage komplekti kuuluv
kasutusjuhendiga CD-ROM.
Avage CD-ROMilt kaust “Manual” ning kopige kaustast
soovitud keeles PDF-fail.
Tehke topeltklõps PDF-failil selle avamiseks.
31
Tehnilised andmed
Digikaamera:
Ohutusinfo
Toiteallikas:
Energiatarve:
Kaamera
efektiivpikslid
Pildiandur
Objektiiv
Digitaalsuum
Optiline lisasuum
Fookuskaugus
Katikusüsteem
Sarivõtted
Sarivõtte kiirus
Salvestatavate
fotode arv
32
Alalisvool 5,1 V
1,4 W (salvestamisel)
0,7 W (esitamisel)
12100000 pikslit
1/2,33" laengsidestusseadis, pikslite koguarv 12500000
pikslit, põhivärvide filter
Optiline 4,6x suum, f=4,9 mm kuni 22,8 mm (35 mm
filmikaamera ekvivalent: 28 mm kuni 128 mm)/F3,3 (lainurk)
kuni F5,9 (tele)
Kuni 4x
Kuni 9,1x (sättel kuni 3000000 pikslit [3M])
Tavaline
30 cm kuni ∞
Makro/
5 cm (lainurk)/30 m (tele) kuni ∞
intelligentne
automaatrežiim/
video
Võtterežiim
Eespool nimetatud sätetel võib esineda
erinevusi.
Elektrooniline katik+mehaaniline katik
Umbes 3,7 fotot sekundis
Kuni 7 fotot
Kiired sarivõtted
Sarivõtte kiirus
Salvestatavate
fotode arv
Minimaalne
valgustus
Säriaeg
Automaatsäritus
Mõõtmismeetod
LCD-ekraan
Umbes 10 fotot sekundis (kiiruse prioriteediga) Umbes 7
fotot sekundis (pildikvaliteedi prioriteediga) 3M (4:3), 2.5M
(3:2), 2M (16:9), 2.5M (1:1) on valitud foto suuruseks.
Sisseehitatud mälu kasutamisel:
Umbes 15 fotot (vahetult pärast vormindamist)
Mälukaardi kasutamisel: Kuni 100 fotot (varieerub
mälukaardi tüübist ja salvestustingimustest
sõltuvalt)
Umbes 12 lx (intelligentse madala valgustatuse funktsiooni
kasutamisel, säriaeg on 1/25 s)
8 kuni 1/1300 s
Tähistaevarežiim: 15 s, 30 s, 60 s
Programme AE
Säri kompensatsioon (1/3 EV sammuga, -2 EV kuni +2 EV)
Multimeetod
2,7" TFT LCD
(umbes 230000 punkti) (pildiväli umbes 100%)
Umbes 30 cm kuni 5,6 m (lainurk, valitud on [ISO AUTO])
Mono
Mono
Sisseehitatud mälu (umbes 19 MB)/ SD-mälukaart/ SDHCmälukaart/ SDXC-mälukaart
Välklambi tööulatus
Mikrofon
Kõlar
Salvestatavad
andmekandjad
Salvestatava faili
vorming
Foto
JPEG (põhineb kaamera failisüsteemi disainireeglil, põhineb
Exif 2.3" standardil, DPOF-ühilduv)/ MPO
AVCHD/QuickTime Motion JPEG
Audioga video
Liidesed
Digitaalne
"USB 2.0" (High Speed)
* USB-juhet kasutades ei saa andmeid arvutist kaamerasse
kirjutada.
Analoogvideo ja
NTSC/PAL komposiit (menüüst lülitatav), audio väljundliin
audio
(mono)
33
Ühenduspesa
[AV OUT/ DIGITAL]
[HDMI]
Mõõdud
(välja arvatud
eenduvad osad)
Kaal
Töötemperatuur
Tööniiskus
Suunaandur
Eriotstarbeline pesa (8-kontaktiline)
Mikro-HDMI, tüüp D
Umbes 103,5 mm (L)x64 mm (K)x26,5 mm (S)
Umbes 197 g (mälukaardi ja akuga) Umbes 175 g (ilma
mälukaardi ja akuta)
-10 C* kuni 40°C
* Aku talitlus (salvestatavate fotode arv/tööaeg) võib ajutiselt
lüheneda kaamera kasutamisel temperatuuridel -10°C kuni
0°C (külma ilmaga nagu suusakuurortis).
10-80% suhteline õhuniiskus
8 suunanurga tuvastus (nurgaasendi korrigeerimise
funktsiooniga 3-teljelise kiirendusanduriga, automaatse
kalde korrigeerimise ja automaatse kõrvalekalde
korrigeerimise funktsiooniga)
Atmosfäärirõhu-/
kõrguseandur
Mõõtepiirkond 300 hPa kuni 1100 hPa, 24-tunnise
mälufunktsiooniga 1 hPa ühikutes (iga 1,5 h järel)
Kõrgus
Atmosfäärirõhu muundamine kõrguseks rahvusvahelist
standardatmosfääri kasutades, täpsus: -5 m kuni +5 m
Sügavus
Kuvab 3 taset (kuvab 0 m kuni 12 m kolme vahemikuna)
GPS ehk globaalne
Vastuvõtusagedus: 1575,42 MHz (C/A kood) Geograafiliste
positsioneerimissüst koordinaatide süsteem: WGS84
eem
Vastavalt standardile IEC 60529 "IPX8".
Veekindlus
(Kasutatav kuni 60 minutit kuni 12 m sügavusel vees.)
Atmosfäärirõhk
34
Vastupidavus
põrutustele
Tolmukindlus
Kaamerat on katsetatud vastavalt järgmisele standardile:
"MIL-STD 810F Meetod 516.5-Põrutus"*.
* "MIL-STD 810F Meetod 516.5-Põrutus" on Ameerika
Ühendriikide Kaitseministeeriumi katsemeetodi standard,
millega on nähtud ette kukkumiskatsed kõrguselt 122 cm
26 suunas (8 nurka, 12 kanti, 6 külge) 5 seadmete
komplekti kasutades ning 5 seadmega 26 suunatud
kukkumist läbides. (Katse raames rikke esinemisel
kasutatakse uut komplekti suunatud kukkumise katse
läbimiseks kokku 5 seadmega.)
 Panasonicu katsemeetod põhineb eespool kirjeldatud
standardil “MIL-STD 810F Meetod 516.5-Põrutus”. Ent
kukkumiskõrgusena kasutati 122 cm asemel 200 cm ning
seadmetel lasti kukkuda 3 cm paksusele vineerplaadile.
Kaamerad läbisid kukkumiskatse. (Jättes arvestamata
välimuse muutused nagu värvi kahjustumine või osa
deformeerumine kukkumiskatsel.)
See ei taga purunematust ja talitlushäirete puudumist
kõikidel tingimustel.
Vastavalt standardile IEC 60529 "IP6X".
Akulaadija (Panasonic DE-A60A):
Ohutusinfo
Sisend:
Väljund:
Töötemperatuur:
*
110-240 V,
50/60 Hz, 0,2 A
0,65 A
4,2 V
0°C* kuni 40°C
* Akut ei saa laadida temperatuuril alla 0°C. (Laadimistähis
[CHARGE] vilgub, kui akut ei saa laadida.)
Liitium-ioonaku (Panasonic DMW-BCF10E):
Ohutusinfo
Pinge/mahtuvus:
3,6 V/940 mAh
35
• SDXC logo on firma SD-3C LLC kaubamärk.
• “AVCHD” ja “AVCHD” logo on firmade Panasonic Corporation ja Sony
Corporation kaubamärgid.
• Toodetud firmalt Dolby Laboratories saadud litsentsi alusel. Dolby ja topelt-D
sümbol on firma Dolby Laboratories kaubamärgid.
• HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface on firma HDMI
Licensing LLC Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides registreeritud
kaubamärgid või kaubamärgid.
• HDAVI Control™ on firma Panasonic Corporation kaubamärk.
• QuickTime ja QuickTime logo on firma Apple Inc kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel.
• Selles tootes on kasutusel “DynaFont” firmalt DynaComware Corporation.
DynaFont on firma DynaComware Taiwan Inc registreeritud kaubamärk.
• Muud selles kasutusjuhendis nimetatud nimed, firmanimed ja tootenimed on
vastavate firmade kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
See toode on litsentseeritud AVC patendi litsentsiportfelliga tarbijale isiklikuks
ja mittekaubanduslikuks kasutamiseks, et (i) kodeerida videosignaali vastavalt
AVC-standardile (“AVC Video”) ja/või (ii) dekodeerida AVC-videosignaali, mis
on kodeeritud tarbija poolt isiklikuks ja mittekaubanduslikuks otstarbeks ja/või
on hangitud AVC-videote litsentseeritud turustajalt. Mingit litsentsi ei anta ega
saa kaudselt eeldada mingiks muuks otstarbeks. Lisainfo firmalt MPEG LA
LLC. Vt http://www.mpegla.com.
EU
B
Vastavalt direktiivi 2004/108/EÜ artikli 9 lõikele 2.
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
Panasonic Corporation
VQT3L33
H0211KD0
Veebisait: http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement