Panasonic DMCFX180 Operating instructions

Panasonic DMCFX180 Operating instructions
VQT1T18_dan.book
Page 1
Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Betjeningsvejledning
Digitalkamera
Model nr.
DMC-FX150/DMC-FX180
Læs denne anvisning grundigt inden brugen.
QuickTime og logoet QuickTime logo er varemærker
eller registrerede varemærker der tilhører Apple Inc.,
benyttet under licens herfra.
VQT1T18
VQT1T18_dan.book
Page 2
Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Inden brug
Kære Kunde,
Vi vil gerne benytte os af lejligheden til at takke dig for at have valgt dette Panasonic
Digitalkamera. Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt igennem og opbevar
den til senere brug på et let tilgængeligt sted.
Inden brug
Sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER
BESKADIGELSE AF PRODUKTET:
• UNDLAD AT UDSÆTTE APPARATET FOR REGN, FUGT, DRYP ELLER TILSPRØJTNING,
OG UNDLAD AT PLACERE VÆSKEFYLDTE GENSTANDE SOM F.EKS. VASER OVEN PÅ
APPARATET.
• BENYT KUN ANBEFALET TILBEHØR.
• UNDLAD AT FJERNE KABINETTET (ELLER BAGBEKLÆDNINGEN). DER ER INGEN
INTERNE DELE, SOM BRUGEREN SELV KAN SERVICERE. SERVICE MÅ KUN
UDFØRES AF AUTORISERET SERVICEPERSONALE.
Der henstilles til at overholde de gældende copyright-love.
Indspilning af færdigindspillede bånd, plader eller andet udgivet eller udsendt
materiale til andet formål end privat brug kan krænke ophavsrettigheder. Selv ved
indspilning til privat brug, kan indspilning af visse materialer være underlagt
restriktioner.
• Du bedes lægge mærke til, at Digitalkameraets faktiske kontrolanordninger og
komponenter samt dele af menuerne m.m. kan se lidt anderledes ud end på billederne i
denne brugervejledning.
• SDHC-logoet er et varemærke.
• Skærmbilleder fra Microsoft produkter er optrykt med tilladelse fra Microsoft Corporation.
• De andre navne på firmaer og produkter, som er trykt i denne vejledning, er de pågældende
firmaers varemærker eller registrerede varemærker.
ELFORSYNINGSSTIKKET SKAL VÆRE I NÆRHEDEN AF UDSTYRET OG VÆRE LET
TILGÆNGELIGT.
FORSIGTIG
Fare for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Udskift kun med den type, der
anbefales af fabrikanten eller med en tilsvarende type. Bortskaf brugte batterier i
overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.
Advarsel
Fare for brand, eksplosion og forbrændinger. Må ikke adskilles eller opvarmes til over
60 xC eller kastes på åben ild.
Produktinformationsmærket er placeret i bunden af enhederne.
-2-
VQT1T18_dan.book
Page 3
Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Inden brug
∫ Om batteriopladeren
BEMÆRK:
• PLACÉR APPARATET PÅ ET GODT VENTILERET STED. LAD VÆRE MED AT STILLE
DET I ET SKAB ELLER ET ANDET LILLE, LUKKET RUM. PAS PÅ, AT GARDINER ELLER
LIGNENDE IKKE DÆKKER VENTILATIONSÅBNINGERNE. HVIS APPARATET
OVEROPHEDES, ER DER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD ELLER BRAND.
• TILDÆK IKKE APPARATETS VENTILATIONSÅBNINGER MED AVISER, DUGE,
GARDINER OG LIGNENDE TING.
• ANBRING IKKE KILDER TIL ÅBEN ILD, SOM FOR EKSEMPEL TÆNDTE STEARINLYS,
OVENPÅ APPARATET.
• BORTSKAF BATTERIER PÅ EN MILJØMÆSSIG FORSVARLIG MÅDE.
• Batteriopladeren er i standby, når AC-forsyningskablet er tilsluttet.
Hovedkredsløbet er altid “live”, så længe batteriopladeren er tilsluttet en stikkontakt.
∫ Om batteripakken
• Må ikke opvarmes eller blive udsat for åben ild.
• Batteriet eller batterierne må ikke udsættes for direkte sollys i en længere periode, hvor døre
eller vinduer er lukket.
-3-
VQT1T18_dan.book
Page 4
Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Inden brug
∫ Vedligeholdelse af kameraet
• Undgå at ryste eller støde kameraet ved at tabe det osv.
Kameraet vil muligvis ikke fungere normalt, og man vil muligvis ikke længere kunne optage
billeder, eller objektivet eller LCD-skærmen kan blive beskadiget.
• Det anbefales på det kraftigste, at du ikke lægger kameraet i bukselommen,
når du sidder ned, eller skubber det ind i en fyldt taske, hvor der kun er lidt
plads osv.
LCD-skærmen kan blive ødelagt, eller der kan opstå personskade.
• Pas især på, når du opholder dig på følgende steder, da dette kan
forårsage funktionsfejl.
– Steder, hvor der er meget sand eller støv.
– Steder, hvor vand kan komme i berøring med kameraet, f.eks. når det
regner eller på stranden.
• Rør ikke ved objektivet eller stikkene med snavsede hænder. Og pas på,
at der ikke kommer væsker, sand og andre fremmedlegemer ind i området omkring
objektivet, knapperne osv.
• Hvis der sprøjter vand eller saltvand på kameraet, skal man bruge en tør klud og tørre
kamerahuset forsigtigt af.
-4-
VQT1T18_dan.book
Page 5
Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Inden brug
∫ Om kondensdannelse (Når objektivet dugger)
• Der kan dannes kondens, hvis der sker ændringer i den omgivende temperatur eller i
luftfugtigheden. Vær opmærksom på kondensdannelse, idet det kan forårsage pletter på
objektivet, svamp eller fejlfunktion.
• Hvis der opstår kondens, skal du slukke kameraet og lade det være slukket i ca. 2 timer.
Duggen forsvinder på naturlig vis, når kameraets temperatur nærmer sig den omgivende
temperatur.
∫ Læs sammen med “Forholdsregler ved brug”. (P145)
-5-
VQT1T18_dan.book
Page 6
Wednesday, July 9, 2008
Indhold
Inden brug
Sikkerhedsoplysninger ..............................2
Lynguide....................................................8
Standardtilbehør......................................10
Navnene på komponenterne...................11
Visning
Opladning af batterier..............................13
Om batteriet (opladning/antallet af
mulige billeder)........................................15
Sådan isættes og fjernes kortet
(ekstraudstyr)/batteriet ............................17
Om den indbyggede hukommelse/
kortet .......................................................19
Indstilling af dato/klokkeslæt
(Tidsindstilling) ........................................21
• Ændring af urets indstilling................22
Indstilling af menuen ...............................23
• Indstilling af menuelementer .............24
• Brug af lynmenuen............................26
Om Indstillingsmenuen............................27
Valg af funktionen [OPTAG]....................33
Grundlæggende
Sådan optages billeder ved hjælp af
den automatiske funktion
(Intelligent Auto-funktion) ........................35
• Scene-detektering.............................37
• AF-sporingsfunktion ..........................37
• Om blitzen .........................................38
• Indstillinger i intelligent
auto-funktion .....................................38
Sådan tager du billeder med dine
foretrukne indstillinger
(Programmér AE-funktion) ......................39
• Fokusering ........................................40
• Når motivet ikke er i fokus (som
f.eks. når det ikke er i midten af
billedsammensætningen)..................40
• Sådan undgår man rystelser
(kamerarystelser)..............................41
• Retningsvisningsfunktion ..................41
Sådan tages billeder med zoom..............42
10:50 PM
• Brug af optisk zoom/Brug af ekstra
optisk zoom (EZ)/Brug af digital
zoom .................................................42
• Brug af Easy zoom (nem zoom)........44
Afspilning af billeder
([AFSPIL NORMAL]) ...............................45
• Visning af flere skærmbilleder
(Flerbilledafspilning)..........................46
• Brug af afspilningszoom ....................47
• Skift af [AFSPIL] funktion ..................47
Sletning af billeder...................................48
• For at slette et enkelt billede .............48
• Sådan slettes flere billeder
(op til 50) eller alle billeder ................48
Avanceret (Optagelse af billeder)
Om LCD-skærmen ..................................50
Sådan tages billeder med den
indbyggede blitz ......................................52
• Skift til passende blitz-indstilling........52
• Justér blitz-output ..............................55
Sådan tages nærbilleder .........................57
Sådan tages billeder med selvudløser ....58
Eksponeringskompensation ....................59
Sådan tager du billeder med Auto-holder/
Farveholder .............................................60
• Auto-holder........................................60
• Farveholder .......................................61
Optagelse af billeder med manuel
indstilling af eksponering
(Manuel eksponering)..............................62
Optagelse af billeder, som passer til
den scene, der optages
(Scenefunktion) .......................................64
• [PORTRÆT] ......................................65
• [UDGLAT HUD] .................................65
• [OMDAN] ...........................................66
• [SELVPORTRÆT].............................67
• [LANDSKAB] .....................................67
• [SPORT]............................................67
• [NATPORTRÆT]...............................68
• [NATLANDSKAB] ..............................68
• [MAD] ................................................68
• [FEST] ...............................................69
• [LEVENDE LYS]................................69
• [BABY1]/[BABY2] ..............................70
• [KÆLEDYR] ......................................71
• [SOLNEDGANG] ...............................71
• [HØJ FØLSOMH.] .............................71
• [HØJHAST. BURST] .........................72
• [BLITZ BURST] .................................73
• [STJERNEHIMMEL] ..........................74
• [FYRVÆRKERI] ................................74
-6-
VQT1T18_dan.book
Page 7
Wednesday, July 9, 2008
• [STRAND] .........................................75
• [SNE].................................................75
• [LUFTFOTO] .....................................75
• [HULKAMERA]..................................76
• [SANDBLÆST] .................................76
Filmfunktion.............................................77
Nyttige funktioner ved rejsemålet............80
• Optagelse af et billede på en
bestemt dag af ferien ........................80
• Optagelsesdatoer/klokkeslæt på
rejsedestinationen (World Time).......83
Brug af [OPTAG]-funktionsmenuen ........85
• [BILLEDSTR.] ...................................85
• [KVALITET] .......................................86
• [BILLEDFORMAT] ............................87
• [INTELLIG. ISO]................................87
• [FØLSOMHED] .................................88
• [ISO MAX SÆT]................................88
• [HV.BALANCE] .................................89
• [MÅLEFUNKTION] ............................92
• [AF-FUNKTION] ................................93
• [HURTIG AF].....................................97
• [BURST] ............................................97
• [INT.KONTRAST]..............................98
• [MULTI EKSPON.] ............................99
• [DIGITAL ZOOM] ............................100
• [FARVEEFFEKT] ............................101
• [BILL.TILPAS.] ................................101
• [STABILISERING]...........................102
• [MIN. LUKKER TID] ........................103
• [LYDOPT.].......................................103
• [AF-HJ. LAMPE]..............................104
• [INDSTIL UR] ..................................104
Avanceret (afspilning)
Afspilning af billeder fortløbende
(dias-show)............................................105
Valg og afspilning af billeder
([AFSPIL KATEG.]/[VIS FARVORIT]) ....108
• [AFSPIL KATEG.] ...........................108
• [VIS FARVORIT] .............................109
Afspilning af film/Billeder med lyd .........110
• Film .................................................110
• Billeder med lyd ..............................111
Oprettelse af still-billeder fra en film......112
Brug af [AFSPIL]-funktionsmenuen.......114
• [KALENDER]...................................114
• [RED. TITEL]...................................115
• [TRYK TEKST] ................................117
• [TILPAS] Formindskelse af
billedstørrelsen (antal pixler)...........119
• [BESKÆR] ......................................120
• [JUSTERING]..................................121
• [KONV.FORMAT]............................122
10:50 PM
• [ROTER]/[ROTER BILL.].................123
• [FORETRUKNE] .............................124
• [DPOF-PRINT] ................................125
• [BESKYT] ........................................127
• [LYDMONTER.]...............................128
• [KOPIER].........................................129
Tilslutning til andet udstyr
Tilslutning til en PC................................130
Udskrivning af billeder ...........................133
• Valg af et enkelt billede og
udskrivning......................................134
• Valg af flere billeder og
udskrivning......................................135
• Udskriftsindstillinger ........................136
Afspilning af billeder på en
TV-skærm..............................................139
• Afspilning af billeder med
AV-kablet (medfølger).....................139
• Afspilning af billeder på TV med
SD-memorykortlæser......................140
• Afspilning på et TV ved brug af
komponentstikket ............................141
Øvrige
Skærmdisplay........................................142
Forholdsregler ved brug ........................145
Displaymeddelelser ...............................149
Funktioner, som ikke kan indstilles,
eller ikke virker under visse
betingelser.............................................152
Fejlfinding ..............................................155
Antal af mulige billeder og tilgængelig
optagetid................................................164
Specifikationer.......................................168
-7-
VQT1T18_dan.book
Page 8
Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Inden brug
Inden brug
Lynguide
Dette er en oversigt over, hvordan du optager og afspiller billeder med kameraet. For hvert
trin henvises til de relevante sider i klammeparenteser.
1
plugin-type
Oplad batteriet. (P13)
• Ved levering af kameraet er batteriet
ikke opladet. Oplad batteriet inden
brug.
indgangstype
2
Isæt batteri og kort. (P17)
• Når du ikke bruger kortet, kan du
optage eller afspille billeder til eller fra
den indbyggede hukommelse. (P19) Se
P20, hvis du bruger et kort.
3
Tænd for kameraet for at tage
billeder.

1 Skub vælgerknappen [OPTAG]/
[AFSPIL] til [!].
2 Tryk på lukkerknappen for at tage
billeder. (P35)
-8-

VQT1T18_dan.book
Page 9
Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Inden brug
4
Afspil billederne.
1 Skub vælgerknappen [OPTAG]/
[AFSPIL] til [(].
2 Vælg det billede, der skal vises. (P45)

-9-

VQT1T18_dan.book
Page 10 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Inden brug
Standardtilbehør
Kontrollér, at alt tilbehør medfølger, før du tager kameraet i brug.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Batteripakke
(Angivet som batteri i teksten)
Oplad batteriet før brug.
Batterioplader
(Angivet som oplader i teksten)
Lysnetkabel
USB-forbindelseskabel
AV-kabel
CD-ROM
• Software:
Brug den til at installere softwaren på PC’en.
CD-ROM
• Brugervejledning
Strop
Batteritaske
• Tilbehøret og udformningen heraf varierer, afhængig af det land eller det område, hvor
kameraet blev købt.
• SD-memorykort, SDHC-memorykort og MultiMediaCard er angivet som kortet i teksten.
• Kortet er ekstra tilbehør.
Du kan optage eller afspille billeder til eller fra den indbyggede hukommelse, når du ikke
bruger et kort.
• Kontakt forhandleren eller det lokale servicecenter, hvis det leverede tilbehør mistes. (Man kan
købe tilbehøret separat.)
- 10 -
VQT1T18_dan.book
Page 11 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Inden brug
Navnene på komponenterne
1
2
3
Blitz (P52)
Objektiv (P5, 146)
Selvudløser-indikator (P58)
AF-hjælpelampe (P104)
4
5
6
7
8
9
LCD-skærm (P50, 142)
Statusindikator (P18, 29, 35)
[MENU/SET]-knap (P21)
[DISPLAY]-knap (P50)
[Q.MENU] (P26)/Slet (P48)-knap
[OPTAG]/[AFSPIL] funktionsvælger
(P23)
1
4
2
3
10 9
5 6 78
10 Markørknapper
A: 3/Eksponeringskompensation (P59)/
Blitz-outputjustering (P55)/
Auto-holder (P60)/Farve-holder (P61)
B: 4/Makrofunktion (P57)
AF-sporing (P37, 95)
C: 2/Selvudløser-knap (P58)
D: 1/Blitz-indstillingsknap (P52)
Finindstilling af hvidbalance (P90)
I denne brugervejledning beskrives markørknapperne som vist i figuren nedenfor
eller beskrives med 3/4/2/1.
f.eks.: Hvis du trykker på 4-knappen (ned)
eller
- 11 -
Tryk på 4
VQT1T18_dan.book
Page 12 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Inden brug
11
12
13
14
15
16
17
11 12 13
Kameraets ON/OFF-knap (P21)
Zoomgreb (P42)
[E.ZOOM]-knap (P44)
Højttaler (P110)
Mikrofon (P77, 103, 128)
Lukkerknap (P35, 77)
Funktionsdrejeknap (P33)
14 15
16 17
18
19
20
21
22
18 Strophul
• Sørg for at fastgøre stroppen, når du
19
20
21
22
bruger kameraet, så du ikke taber det.
Objektivcylinder
[COMPONENT OUT]-stik (P141)
[AV OUT/DIGITAL]-stik (P130, 133, 139)
[DC IN]-stik (P130, 133)
• Brug altid en original Panasonic


lysnetadapter (ekstraudstyr).
• Dette kamera kan ikke oplade batteriet, selv om lysnetadapteren (ekstraudstyr) er
tilsluttet.
23 Stativfatning
• Hvis du bruger stativ, skal du sørge for, at
23
24
det står fast, når kameraet er fastgjort.
24 Kort/Batteridæksel (P17)
25 Udløsearm (P17)
25
- 12 -
VQT1T18_dan.book
Page 13 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Visning
Visning
Opladning af batterier
• Anvend medfølgende oplader og batteri.
• Ved levering af kameraet er batteriet ikke opladet. Oplad batteriet inden brug.
• Oplad batteriet i opladeren indendørs.
• Oplad batteriet ved en rumtemperatur på mellem 10 oC til 35 oC. (Batteritemperaturen skal
være den samme.)
1
Sæt batteriet på kameraet, og
vær opmærksom på at det
vender rigtigt.
2
Tilslut opladeren til en
stikkontakt.
plugin-type
• Lysnetkablet passer ikke helt i
lysnetstikket. Der vil være et hul som
vist nedenfor.
• Når opladningen starter, lyser
[CHARGE]-indikatoren A grønt.
• Opladningen er afsluttet, når
[CHARGE]-indikatoren A slukker (efter
maks. ca. 130 min.).
indgangstype
3
Tag batteriet ud, når
opladningen er afsluttet.
- 13 -
VQT1T18_dan.book
Page 14 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Visning
∫ Når [CHARGE]-lampen blinker
• Batteritemperaturen er meget høj eller meget lav. Opladetiden bliver længere end normalt.
Opladningen kan muligvis heller ikke gennemføres.
• Opladerens eller batteriets poler er snavsede. Tør dem af med en tør klud.
Bemærk!
• Når opladningen er afsluttet, skal man huske at tage strømledningen ud af stikkontakten.
• Batteriet bliver varmt efter anvendelse, opladning eller under opladning. Kameraet bliver
ligeledes varmt under anvendelse. Dette er ikke nogen fejlfunktion.
• Batteriet tømmes, hvis det efterlades i længere tid, efter det er opladet.
• Batteriet kan oplades, selv om det stadig er lidt opladet, men det anbefales ikke, at batteriet
oplades for at fylde op, mens det er opladet. (Batteriets egenskaber gør, at batteriet forringer
sin effekt under brug, og det kan føre til, at batteriet svulmer op.)
• Hvis kameraets funktionstid er ekstrem kort efter korrekt opladning af batteriet, er batteriets
levetid opbrugt. Køb et nyt batteri.
• Der må ikke være metalgenstande (f.eks. clips) i nærheden af kontaktfladerne på
el-stikket. Der kan opstå en brand og/eller elektrisk stød på grund af kortslutning, eller
der kan genereres varme.
- 14 -
VQT1T18_dan.book
Page 15 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Visning
Om batteriet (opladning/antallet af mulige billeder)
∫ Batteri-indikation
Batteriindikationen vises ikke på LCD-skærmen.
[Den vises ikke, når man anvender kameraet med tilslutning til lysnetadapter
(ekstraudstyr).]
• Batteriindikatoren skifter til rødt og blinker, når den resterende batterikapacitet er brugt op.
(Statusindikatoren blinker, når LCD-skærmen slukker.) Genoplad batteriet, eller udskift det med
et fuldt opladet batteri.
∫ Batteriets levetid
Antal mulige billeder
Ca. 330 billeder
Optagelsestid
Ca. 165 min.
Iht. CIPA-standard i program AE-funktion
Optageforhold efter CIPA-standard
• CIPA er en forkortelse af [Camera & Imaging Products Association].
• Temperatur: 23 oC/Fugtighed: 50%, når LCD-skærmen er tændt.¢
• Brug af Panasonic SD-memorykort (32 MB).
• Med anvendelse af det medfølgende batteri.
• Med optagestart 30 sekunder efter at kameraet tændes. (Når den optiske
billedstabiliseringsfunktion er indstillet til [AUTO]).
• Med optagelse hvert 30 sekund, med fuld blitz for hvert andet billede.
• Med zoom-grebet roteret fra Tele til Vidvinkel eller omvendt for hver optagelse.
• Sluk for kameraet for hver 10 optagelser, og lad det være slukket, indtil batterierne er nedkølet.
¢ Antallet af mulige billeder reduceres i Auto Power LCD-funktion og Power LCD-funktion.
(P28)
Antallet af mulige billeder varierer, afhængigt af optagelsesintervallet. Hvis
optagelsesintervallet bliver længere, reduceres antallet af mulige billeder. [hvis man
f.eks. optager hvert 2. minut, reduceres antallet af mulige billeder til ca. 82.]
- 15 -
VQT1T18_dan.book
Page 16 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Visning
Afspilningstid
Ca. 450 min
Antallet af mulige billeder og afspilningstiden varierer afhængig af
optagelsesforholdene og batteriets opbevaringsforhold.
∫ Opladning
Opladningstid
Ca. 130 min maks.
Opladetid og optagetid med den ekstra batteri-pakke er de samme som beskrevet
ovenfor.
Opladetiden varierer lidt, afhængigt af batteriets status og opladningsmiljøets betingelser.
Når opladningen er fuldført, slukkes [CHARGE]-indikatoren.
Bemærk!
• Batteriet kan udvide sig, og det driftstid bliver dermed kortere, fordi antallet af gange det skal
oplades bliver øges. For at forlænge batteriets levetid anbefales det ikke at oplade batteriet, før
det er helt afladet.
• Batteriets ydeevne kan blive midlertidigt forringet og opladetiden kan blive kortere ved lave
temperaturer (f.eks. ved ski/snowboarding).
- 16 -
VQT1T18_dan.book
Page 17 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Visning
Sådan isættes og fjernes kortet (ekstraudstyr)/
batteriet
• Kontrollér, at kameraet er slukket.
• Det anbefales at bruge et Panasonic kort.
1
Skub udløsearmen i pilens retning, og
åbn kort/batteridækslet.
• Man skal altid anvende originale
Panasonic-batterier.
• Ved brug af andre typer batterier kan vi ikke
garantere for produktets kvalitet.
2
Batteri: Isæt det korrekt, og vær
opmærksom på indsætningsretningen.
Træk i håndtaget A i pilens retning for at
fjerne batteriet.
Kort: Skub det helt ind, indtil du hører et
klik. Vær opmærksom på
indsætningsretningen. For at fjerne
kortet skal du skubbe det helt ind, indtil
du hører et klik, og derefter trække det
ud i opadgående retning.
B: Undlad at røre ved kontaktfladen på bagsiden
af kortet.
• Kortet kan blive beskadiget, hvis det ikke skubbes helt i.
3
1:Luk kort/batteridækslet.
2:Skub udløsearmen i pilens retning.
• Hvis kort/batteridækslet ikke kan lukkes helt, skal
kortet fjernes, retningen checkes, og så skal det
isættes igen.
- 17 -
VQT1T18_dan.book
Page 18 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Visning
Bemærk!
• Fjern batteriet efter brug. Opbevar batteriet i batteritasken (medfølger).
• Fjern ikke batteriet, før LCD-skærmen og statusindikatoren (grøn) er slukket. Ellers lagres
kameraets indstillinger muligvis ikke korrekt.
• Det medfølgende batteri er udelukkende beregnet til dette kamera og må ikke anvendes
sammen med andet udstyr.
• Før du fjerner kort eller batteri, skal du slukke for kameraet og vente, indtil statusindikatoren er
helt slukket. (I modsat fald virker enheder muligvis ikke længere korrekt, og kortet kan blive
beskadiget eller de optagne billeder kan gå tabt.)
- 18 -
VQT1T18_dan.book
Page 19 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Visning
Om den indbyggede hukommelse/kortet
Følgende handlinger kan udføres med denne enhed.
• Når der ikke er isat et kort: Billeder kan optages i den
indbyggede hukommelse og afspilles.
• Når der er isat et kort: Billeder kan optages på kortet og afspilles.
• Ved brug af den indbyggede hukommelse
k>ð (adgangsindikation¢)
• Ved brug af kortet
† (adgangsindikation¢)
¢ Adgangsindikationen lyser rødt, når billeder optages til den indbyggede hukommelse (eller
på kortet).
Indbygget hukommelse
• Hukommelsesstørrelse: Ca. 50 MB
• Film, der kan optages: Kun QVGA (320k240 pixel)
• Den indbyggede hukommelse kan anvendes som midlertidig opbevaringsenhed, når kortet
bliver fuldt.
• Du kan kopiere de optagne billeder til et kort. (P129)
• Adgangstiden på den indbyggede hukommelse kan blive længere end adgangstiden på kortet.
- 19 -
VQT1T18_dan.book
Page 20 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Visning
Kort
Følgende korttyper kan bruges sammen med denne enhed.
(Disse kort er angivet som Kort i teksten.)
Korttype
Egenskaber
SD-memorykort (8 MB til 2 GB)
• Hurtig optagelses- og skrivehastighed
(Formateret ved brug af FAT12 eller
• Skrivebeskyttelseskontakt medfølger A
FAT16 format i overensstemmelse med (Når denne kontakt er sat til positionen
SD-standard)
[LOCK], kan man ikke skrive, slette eller
formatere data. Skrive-, slette- og
SDHC-memorykort (4 GB, 8 GB,
formateringsfunktionen gendannes, når
16 GB, 32 GB)¢
kontakten sættes tilbage til den
(Formateret ved brug af FAT32 format i oprindelige stilling.)
overensstemmelse med SD-standard)
MultiMediaCard
• Kun still-billeder.
2
¢ SDHC-memorykort er et memorykortstandard, der er bestemt af SD Association i 2006 til
højkapacitets memorykort på mere end 2 GB.
¢ Du kan anvende et SDHC-memorykort i udstyr, som er kompatibelt med SDHC-memorykort,
men du kan ikke anvende et SDHC-memorykort i udstyr, som kun er kompatibelt med
SD-memorykort. (Læs altid brugervejledningen til det anvendte udstyr.)
• Du kan kun bruge kort med et SDHC-logo (som angiver overensstemmelse med SD-standard),
hvis du anvender kort med 4 GB eller større kapacitet.
• Du kan få bekræftet de seneste oplysninger på følgende webside.
http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs
(Denne side er kun på engelsk.)
Bemærk!
• Sluk ikke for enheden. Fjern batteri eller kort, eller tag lysnetadapteren ud
(ekstraudstyr), når adgangsindikationen tændes [hvis billeder indlæses eller slettes,
eller den indbyggede hukommelse eller kortet formateres (P32)]. Desuden må man ikke
udsætte kameraet for rystelser eller stød. Kortet eller dataene på kortet kan blive
beskadiget, og enheden fungerer muligvis da ikke længere korrekt.
• Dataene i den indbyggede hukommelse eller på kortet kan blive beskadiget eller gå tabt på
grund af elektromagnetiske bølger, statisk elektricitet eller en fejlfunktion af kameraet eller
kortet. Det anbefales at gemme vigtige data på PC’en eller andetsteds.
• Formatér ikke kortet på PC’en eller andet udstyr. Formatér det kun på kameraet for at sikre, at
det håndteres korrekt. (P32)
• Opbevar memorykortet uden for børns rækkevidde for at forhindre, at de sluger det.
- 20 -
VQT1T18_dan.book
Page 21 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Visning
Indstilling af dato/klokkeslæt (Tidsindstilling)
• Uret er ikke indstillet, når kameraet leveres.
1
Tænd for kameraet.
A [MENU/SET]-knap
B Markørknapper
2
3
Tryk på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge sprog, og tryk på [MENU/SET].
• Meddelelsen [INDSTIL URET] vises. (Denne meddelelse vises ikke i
[AFSPIL]-funktion.)
4
Tryk på [MENU/SET].
MENU
/SET
5
Tryk på 2/1 for at vælge elementer (år,
måned, dag, time, minut,
visningsrækkefølge eller
tidsvisningsformt), og tryk derefter på 3/4
for at indstille hvert element.
:
:
A: Tid på hjemegnen
B: Tid ved rejsemålet (P83)
‚: Annullér uden at indstille uret.
• Vælg enten [24TIM] eller [AM/PM] for tidsvisningsformatet.
• AM/PM vises, når [AM/PM] er valgt.
• Når [AM/PM] er valgt som visningsformat for klokkeslættet, vises midnat som AM 12:00,
og middag vises som PM 12:00. Dette visningsformat er almindeligt i USA og i andre
lande.
6
Tryk på [MENU/SET] for at foretage indstillingen.
• Når uret er indstillet, skal du slukke for kameraet. Tænd det igen, og skift til
optagefunktion for at kontrollere, at visningen afspejler de indstillinger, der blev
foretaget.
• Når du har trykket på [MENU/SET] for at foretage indstillingerne uden at have indstillet
uret, skal du indstillet uret ved at følge proceduren “Ændring af urets indstilling”
nedenfor.
- 21 -
VQT1T18_dan.book
Page 22 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Visning
Ændring af urets indstilling
Vælg [INDSTIL UR] i menuen [OPTAG] eller [INDSTILLING], og tryk på 1. (P24)
• Kan ændres i trin 5 og 6 for at indstille uret.
• Urets indstilling bevares i tre måneder ved brug af det indbyggede urbatteri, selv uden
batteriet. (Efterlad det opladede batteri i enheden i 24 timer for at oplade det indbyggede
batteri.)
Bemærk!
• Uret vises, når man trykker flere gange på [DISPLAY] under optagelse.
• Du kan indstille år fra 2000 til 2099.
• Hvis uret ikke indstilles, kan den korrekte dato ikke udskrives, når du printer datoen på
billederne ved hjælp af [TRYK TEKST] (P117). Ellers kan du få fotohandleren til at udskrive
billederne.
• Hvis uret indstilles, kan den korrekte dato udskrives, også selvom datoen ikke vises på
kameraets skærm.
- 22 -
VQT1T18_dan.book
Page 23 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Visning
Indstilling af menuen
Kameraet indeholder menuer, hvor du kan foretage indstillinger til optagelse af billeder og
afspille dem, ligesom du vil, samt menuer, som gør det nemmere og sjovere at bruge
kameraet.
Især indeholder menuen [INDSTILLING] nogle vigtige indstillinger vedrørende kameraets
ur og strømforhold. Kontrollér indstillingerne i denne menu, før du begynder at bruge
kameraet.
[MODE] afspilningsfunktionsmenu
(P45, 105 til 109)
• I denne menu kan du
vælge indstillingen af
afspilningsmetoder,
som f.eks. afspilning
eller dias-show, for de
billeder, der er valgt
som [FORETRUKNE].
A [OPTAG]/[AFSPIL] funktionsvælger
( [AFSPIL] funktionsmenu (P114 til 129)
• I denne menu kan du
rotere kameraet,
indstille beskyttelse
og beskæring eller
vælge
DPOF-indstillinger
osv. for de optagne
billeder.
! [OPTAG] funktionsmenu (P85 til 104)
• Med denne menu kan
du indstille
farveintensitet,
følsomhed,
billedformat, antal
pixel og andre ting på
det billede, du
optager.
[INDSTILLING] menu (P27 til 32)
• I denne menu kan du vælge klokkeslætsindstillinger, vælge biplyd og
foretage andre indstillinger, som gør det lettere for dig at bruge
kameraet.
• Menuen [INDSTILLING] kan enten indstilles fra [OPTAGELSE] eller
[AFSPILNING].
∫ Funktioner, som ikke kan indstilles, eller ikke virker under visse betingelser
På grund af kameraets specifikationer kan man muligvis ikke indstille nogle af
funktionerne, eller nogle af funktionerne virker ikke under nogle af de betingelser,
kameraet anvendes under.
For yderligere oplysninger se P152.
- 23 -
VQT1T18_dan.book
Page 24 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Visning
Indstilling af menuelementer
I dette afsnit beskrives, hvordan du vælger indstillingerne til AE-programfunktionen, og
samme indstilling kan benyttes til menuen [AFSPIL] og [INDSTILLING]-menuen.
Eksempel: Indstilling af [AF-FUNKTION] fra [Ø] til [š] i AE-programfunktion
1
Tænd for kameraet.
2
Skub funktionsvælgeren [OPTAG]/
[AFSPIL] til [!].
A [MENU/SET]-knap
B [OPTAG]/[AFSPIL] funktionsvælger
C Funktionsdrejeknap
• Når du vælger menuindstillinger til funktionen
[AFSPIL], skal du sætte vælgerknappen [OPTAG]/
[AFSPIL] til [(] og fortsætte til trin 4.
3
Sæt funktionsdrejeknappen på [³].
4
Tryk på [MENU/SET] for at få vist menuen.
• Du kan også skifte skærmbillede fra et hvilket som
helst menuelement ved at dreje zoom-grebet.
- 24 -
MENU
/SET
VQT1T18_dan.book
Page 25 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Visning
Sådan skifter du til menuen [INDSTILLING]
1
Tryk på 2.
2
Tryk på 4 for at vælge
[INDSTILLING]-menuikonet [
3
Tryk på 1.
].
• Vælg derefter et menuelement, og foretag
indstillingen.
5
Tryk på 3/4 for at vælge [AF-FUNKTION].
• Markér det sidste element forneden, og tryk på 4 for
at gå til det andet skærmbillede.
6
Tryk på 1.
• Afhængigt af elementet, vises indstillingen muligvis
ikke, eller den vises muligvis på en anden måde.
7
Tryk på 3/4 for at vælge [š].
8
Tryk på [MENU/SET] for at foretage en
indstilling.
9
Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
- 25 -
MENU
/SET
VQT1T18_dan.book
Page 26 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Visning
Brug af lynmenuen
Når du bruger lynmenuen, kan du let finde nogle af menuindstillingerne.
• Nogle af menuelementerne kan ikke indstilles ved hjælp af funktioner.
• Avancerede indstillinger til følgende elementer kan foretages ved at trykke på [DISPLAY].
([DISPLAY] vises på skærmen)
– [HV.BALANCE] (P89)/[AF-FUNKTION] (P93)
1
Tryk og hold [Q.MENU] nede under
optagelsen.
2
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge
menuelementet og indstillingen, og tryk
derefter på [MENU/SET] for at lukke menuen.
A De elementer, der skal indstilles, og indstillingerne
vises.
- 26 -
Q.MENU
A
VQT1T18_dan.book
Page 27 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Visning
Udfør disse indstillinger, hvis du vil.
Om Indstillingsmenuen
[INDSTIL UR], [ØKONOMI] og [AUTOVISNING] er vigtige. Kontrollér deres indstillinger,
før du bruger disse funktioner.
• I Intelligent autofunktion kan du kun indstille [INDSTIL UR], [VERDENSTID], [REJSDATO],
[BIP] og [SPROG].
Se P24 for yderligere oplysninger om, hvordan du vælger menuindstillingerne i
menuen [INDSTILLING].
U [INDSTIL UR]
Indstilling af dato/klokkeslæt.
• Se P21 for yderligere oplysninger.
Indstil klokkeslættet på din hjemegn og på rejsemålet.
[VERDENSTID]
“ [REJSEMÅL]:
Rejsemål
– [HJEMME]:
Din hjemegn
• Se P83 for yderligere oplysninger.
Indstil afrejsedato og hjemrejsedato for ferien.
— [REJSDATO]
[REJSEINDST.]
[OFF]/[SET]
[STED]
[OFF]/[SET]
• Se P80 for yderligere oplysninger.
Nu kan du indstille bip- og lukkerlyden.
r [BIP]
r [BIPNIVEAU]:
[s] (Slukket)
[t] (Lav)
[u] (Høj)
[
u [VOLUME]
1
[BIPTONE]:
]/[ 2 ]/[ 3 ]
[LUKKERVOL.]:
] (Slukket)
] (Lav)
] (Høj)
[
[
[
[
1
[LUKKERLYD]:
]/[ 2 ]/[ 3 ]
Justér højtalervolumen til et af de 7 niveauer.
• Når du tilslutter kameraet til et TV, ændres TV-højttalernes volumen ikke.
- 27 -
VQT1T18_dan.book
Page 28 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Visning
[SKÆRM]
Lysstyrken på LCD-skærmen har 7 indstillingsmuligheder.
Med disse menuindstillniger er det lettere at se LCD-skærmen,
når du står på et lyst sted.
[OFF]
„ [AUTO POWER LCD]:
LCD [LCD-FUNKTION] Lysstyrken justeres automatisk, afhængigt af hvor lyst der er
omkring kameraet.
… [POWER LCD]:
LCD-skærmen bliver lysere og er nemmere at se, selv om du
tager udendørs billeder.
• Lysintensiteten af de billeder, der vises på LCD-skærmen, øges, så nogle af motiverne ser
muligvis lidt anderledes ud end på LCD-skærmen. Men dette påvirker ikke de op optagne
billeder.
• LCD-skærmen vender automatisk tilbage til normal lysstyrke efter 30 sekunder, når du optager
i Power LCD-funktion. Tryk på en vilkårlig knap for at gøre LCD-skærmen lys igen.
• Hvis det er vanskeligt at se pga. sollyset osv. anbefales det at bruge hånden eller en genstand
til at skærme for lyset.
• Antallet af mulige billeder reduceres i Auto Power LCD-funktion og Power LCD-funktion.
[REF. LINIE]
Angiv mønsteret af de referencelinjer, som skal vises, når du
tager billeder. Du kan også angive, om du vil have vist
optageoplysningerne, når referencelinjerne vises. (P50)
[OPTAGEINFO]:
[OFF]/[ON]
• Indstillingen for [MØNSTER] er sat til [
[MØNSTER]:
[ ]/[
]
] i intelligent auto-funktion.
- 28 -
VQT1T18_dan.book
Page 29 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Visning
[HISTOGRAM]
På denne måde kan du vælge at få vist eller ikke få vist
histogrammet. (P51)
[OFF]/[ON]
[FREMHÆV]
Når autovisningsfunktionen er aktiveret, vises et hvidt område,
som blinker i sort og hvid.
[OFF]/[ON]
• Det anbefales at kompensere eksponeringen til minus
(P59), idet der henvises til histogrammet (P51), og
derefter tager et billede igen. Det kan give et bedre
billede.
• Når man tager billeder med blitz, kan der vises hvide
felter, hvis afstanden mellem kamera og motiv er for
kort.
Hvis [FREMHÆV] er sat på [ON], vil det område, som
direkte belyses af blitzen índeholde hvide områder, som
blinker i sort og hvid.
[ON]
[OFF]
Du kan spare på batteriet ved at indstille disse menuer.
LCD-skærmen slukkes også automatisk, når den ikke er i brug for
at undgå, at batteriet aflades.
q [ØKONOMI]
p [ENERGISPARE]:
Kameraet slukkes automatisk, hvis det ikke er blevet anvendt i
den forudbestemte tidslængde.
[OFF]/[2MIN.]/[5MIN.]/[10MIN.]
[AUTO LCD FRA]:
LCD-skærmen slukkes automatisk, hvis kameraet ikke er blevet
anvendt i den forudbestemte tidslængde, som er indstillet.
[OFF]/[15SEC.]/[30SEC.]
• Tryk lukkerknappen halvt ned, eller sluk og tænd for kameraet for at annullere
[ENERGISPARE].
• [ENERGISPARE] er sat til [5MIN.] i intelligent autofunktion.
• [ENERGISPARE] er fastsat til [2MIN.], når [AUTO LCD FRA] er sat til [15SEC.] eller [30SEC.].
• Statusindikatoren lyser, mens LCD-skærmen er slukket. Tryk på en vilkårlig knap for at tænde
LCD-skærmen igen.
• [AUTO LCD FRA] virker ikke under betjening af menu eller afspilningszoom.
- 29 -
VQT1T18_dan.book
Page 30 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Visning
Indstil den tid, billedet skal vises i, når du har taget det.
o [AUTOVISNING]
[OFF]
[1SEC.]
[2SEC.]
[HOLD]:
Billederne vises, indtil du trykker på en af knapperne.
[ZOOM]: Billedet vises i 1 sekund og forstørres derefter 4k og
vises igen i 1 sekund.
• Autovisningsfunktionen aktiveres, uanset indstillingen, ved brug af auto-holder (P60)/
farveholder (P61), [HØJHAST. BURST] (P72) og [BLITZ BURST] (P73) i scenefunktion,
burst-funktion (P97) og ved optagelse af still-billeder med lyd (P103). (Billederne kan ikke
forstørres).
• I Intelligent auto-funktion er autovisningsfunktionen indstillet på [2SEC.].
v [NULSTIL ANT.]
Nulstil filnummeret for næste optagelse til 0001.
• Mappenummeret opdateres, og filnummeret starter fra 0001. (P132)
• Der kan tildeles et mappenummer mellem 100 og 999.
Når mappenummeret når 999, kan nummeret ikke nulstilles. Det anbefales at man formaterer
kortet (P32) efter at man har gemt alle data på en PC eller lignende.
• For at nulstille mappenummeret til 100, skal den indbyggede hukommelse eller kortet først
formateres, derefter skal filnummeret nulstilles ved brug af denne funktion.
Derefter vises en nulstillingsskærmen for mappenummeret. Vælg [JA] for at nulstille
mappenummeret.
w [NULSTIL]
Menuindstillingen [OPTAG] eller [INDSTILLING] nulstilles til de
oprindelige indstillinger.
• Når indstillingen [NULSTIL] vælges under optagelse, udføres den handling, der nulstiller
objektivet, også samtidigt. Man kan høre, at objektivet kører, men dette er normalt og er ikke en
fejlfunktion.
• Når menuindstillingerne i menuen [INDSTILLING] nulstilles, nulstilles de følgende indstillinger
også. Desuden sættes [ROTER BILL.] (P123) til [ON], og [FORETRUKNE] (P124) sættes til
[OFF] i funktionsmenuen [AFSPIL].
– Indstillingerne til fødselsdag og navn til [BABY1]/[BABY2] (P70) og [KÆLEDYR] (P71) i
scene-funktion.
– Indstillingerne under [REJSDATO] (P80) (afrejsedato, hjemrejsedato, sted)
– Indstillingen [VERDENSTID] (P83).
• Mappenummeret og tidsindstillingen ændres ikke.
- 30 -
VQT1T18_dan.book
Page 31 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Visning
Vælg USB-kommunikationssystemet efter eller før tilslutning af
kameraet til PC’en eller printeren ved hjælp af det (medfølgende)
USB-kabel.
y [VÆLG VED FORBINDELSE]:
Vælg enten [PC] eller [PictBridge(PTP)], hvis du har tilsluttet
x [USB-FUNKTION] kameraet til en PC eller en printer, som understøtter PictBridge.
{ [PictBridge(PTP)]:
Du kan vælge indstillingen enten før eller efter, at du har tilsluttet
printeren, som understøtter PictBridge.
z [PC]:
Du kan vælge indstillingen enten før eller efter, at du har tilsluttet
PC’en.
• Når [PC] vælges, tilsluttes kameraet via “USB-lagerenhedens” kommunikationssystem.
• Når [PictBridge(PTP)] vælges, tilsluttes kameraet via “PTP (Picture Transfer Protocol)”
kommunikationssystemet.
| [VIDEOUDGANG]
Indstil til det relevante farvefjernsynssystem i hvert land. (Kun i
afspildningsfunktion)
[NTSC]:
Videoudgangen er indstillet til NTSC-system.
[PAL]:
Videoudgangen er indstillet til PAL-system.
• Dette virker, når AV-kablet er tilsluttet.
[TV-FORMAT]
Foretag indstillingen, så den passer til fjernsynstypen.
(Kun i afspilningsfunktion)
[W]:
Når du tilslutter til et 16:9 skærms TV.
[X]:
Når du tilslutter til et 4:3 skærms TV.
• Dette virker, når AV-kablet er tilsluttet.
Indstil skærmen, som vises, når en scene-funktion er blevet valgt.
} [SCENEMENU]
[OFF]:
Optagelsesskærmen i den aktuelt valgte scenefunktion
vises.
[AUTO]: Menuskærmbilledet [SCENE FUNKTION] vises.
- 31 -
VQT1T18_dan.book
Page 32 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Visning
[FORMATER]
Den indbyggede hukommelse eller kortet formateres.
Formateringen sletter alle data, og de kan ikke gendannes, så
kontrollér dataene nøje før formatering.
• Brug et batteri med tilstrækkelig kapacitet eller lysnetadapteren (ekstraudstyr) til formateringen.
Kameraet må ikke slukkes under formatering.
• Hvis der er isat et kort, er det kun kortet, der formateres. Fjern kortet for at formatere den
indbyggede hukommelse.
• Hvis kortet formateres på en PC eller andet udstyr, skal man formatere det en gang til på
kameraet.
• Det kan tage længere tid at formatere den indbyggede hukommelse end kortet.
• Hvis du ikke kan formatere, skal du kontakte forhandleren eller servicecentret.
~ [SPROG]
Angiv det sprog, der skal vises på skærmen.
• Hvis du ved et uheld indstiller et forkert sprog, skal du vælge [~] blandt menuikonerne for at
angive det ønskede sprog.
Vælg denne indstilling for at få vist [RYST., MOTIV, DEMO.] eller
kamerafunktionerne.
DEMO [DEMO FUNKTION]
[RYST., MOTIV, DEMO.]
[AUTO DEMO]:
Kamerafunktionerne vises som et
dias-show.
A Visning af detektering af rystelser
B Visning af detektering af bevægelse
• I afspilningsfunktion kan [RYST., MOTIV, DEMO.] ikke vises.
• Tryk på [DISPLAY] for at lukke [RYST., MOTIV, DEMO.]. Tryk på
[MENU/SET] for at lukke [AUTO DEMO].
• [RYST., MOTIV, DEMO.] er en tilnærmelse.
• [AUTO DEMO] har ingen TV-udgang.
- 32 -
A
B
VQT1T18_dan.book
Page 33 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Visning
Skift af funktion
Valg af funktionen [OPTAG]
Når funktionen [OPTAG] er valgt, kan kameraet indstilles til intelligent autofunktion, hvor
de optimale indstillinger fastsættes på linje med det motiv, der skal optages, og
optagelsesbetingelserne, eller til scene-funktion, hvor du har mulighed for at tage billeder,
som passer til den scene, der optages.
1
Tænd for kameraet.
2
Skub funktionsvælgeren [OPTAG]/
[AFSPIL] til [!].
3
Skift af funktion ved hjælp af
funktionsdrejeknappen.
A [OPTAG]/[AFSPIL] funktionsvælger
B Funktionsdrejeknap
Sørg for, at den ønskede funktion er ud for del C.
• Rotér funktionsdrejeknappen langsomt og sikkert for at justere hver funktion.
(Den del, hvor der ikke er nogen funktion, drejer ikke.)
SCN
M
P
- 33 -
VQT1T18_dan.book
Page 34 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Visning
∫ Liste over [OPTAG]-funktioner
¦
Intelligent auto-funktion (P35)
Motiverne optages ved brug af kameraets automatiske indstillinger.
»
Programmér AE-funktion (P39)
Motiverne optages ved brug af dine egne indstillinger.
º
Manuel eksponeringsfunktion (P62)
Motiverne optages ved hjælp af den indstillede blændeværdi og lukkerhastighed.
Û
Scene-funktion (P64)
Denne funktion gør det muligt at tilpasse billedet til den scene, der optages.
$
Filmfunktion (P77)
Denne funktion gør det muligt at optage film med lyd.
- 34 -
VQT1T18_dan.book
Page 35 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Grundlæggende
[OPTAG]-funktionen: ñ
Grundlæggende
Sådan optages billeder ved hjælp af den
automatiske funktion
(Intelligent Auto-funktion)
Kameraet finder de mest relevante indstillinger, der passer til motivet og
optageforholdene. Vi anbefaler denne funktion for begyndere og for de, som vil bevare
indstillingerne i kameraet, så de let kan tage billeder.
• Følgende funktioner aktiveres automatisk.
– Scenedetektering/[STABILISERING]/[INTELLIG. ISO]/Ansigtsdetektering/[HURTIG AF]/
[INT.KONTRAST]/Digital korrektion af røde øjne/Baggrundslyskompensering
• Statusindikatoren 3 lyser, når du tænder for denne

enhed 2. (Den slukker efter ca. 1 sekund.)
(1: Lukkerknap)

1
2
Skub funktionsvælgeren [OPTAG]/[AFSPIL] til [!].
Sæt funktionsdrejeknappen på [ñ].
- 35 -

VQT1T18_dan.book
Page 36 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Grundlæggende
3
Hold kameraet forsigtigt med begge
hænder, hold armene stille langs siden, og
stå med fødderne en smule adskilt.
A Blitz
B AF-hjælpelampe
4
Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille
fokus.
• Fokusindikationen 1 (grøn) tændes, når motivet er i
fokus.
• AF-området 2 vises omkring motivets ansigt ved
hjælp af ansigtsdetekteringsfunktionen. Men det kan
også vises på det sted på motivet, der er indstillet
fokus på.
• Fokusområdet er 5 cm (Vidvinkel)/30 cm (Tele) til ¶.
5
Tryk lukkerknappen helt ned (og endnu
længere) for at tage billedet.
• Adgangsindikationen (P19) lyser rødt, når billeder
optages til den indbyggede hukommelse (eller på kortet).
∫ Når du tager billeder med blitz (P52)
∫ Når du tager billede med zoom-funktionen (P42)
Bemærk!
• Pas på ikke at bevæge kameraet, når du trykker på lukkerknappen.
• Dæk ikke for blitzen eller AF-hjælpelampen med fingrene eller andre genstande.
• Rør ikke objektivets front.
- 36 -
VQT1T18_dan.book
Page 37 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Grundlæggende
Scene-detektering
Når kameraet identificerer den optimale scene, vises det relevante ikon for scenen med
blåt i 2 sekunder, hvorefter farven ændres til rødt som normalt.
¦ >
[i-PORTRÆT]
[i-LANDSKAB]
[i-MACRO]
[i-NATPORTRÆT]
• Kun når [‡] er valgt
[i-NATLANDSKAB]
• Kun når [Œ] er valgt
• [¦] angives, hvis ingen af scenerne er optimale, og standardindstillingerne anvendes.
• Hvis der f.eks. anvendes stativ, og kameraet har bedømt, at kamerarystelserne er minimale,
når scenefunktionen er identificeret som [ ], indstilles lukkerhastigheden til maks. 8 sekunder.
Pas på ikke at flytte kameraet, når du tager billederne.
• En optimal scene til det angivne motiv vælges, når AF-sporing er valgt (P95).
∫ Ansigtsgenkendelse
Når [ ] eller [ ] er valgt, detekterer kameraet automatisk en persons ansigt, og der
indstilles fokus og eksponering (P94).
Bemærk!
• På grund af nedenstående betingelser identificeres der muligvis en anden scene til samme
motiv.
– Betingelser for motiv: Når ansigtet er lyst eller mørkt, motivets størrelse, afstand til motivet,
motivets kontrast, når motivet bevæger sig, ved anvendelse af zoom
– Optagelsesforhold: Solnedgang, solopgang, under forhold med lavt lysstyrke, når kameraet
rystes
• For at tage billeder i en bestemt scene anbefales det at tage billederne i den korrekte
optagefunktion.
∫ Kompensering for baggrundslys
Baggrundslys henviser til det lys, der kommer bag fra et motiv.
I sådanne tilfælde bliver motivet mørkt, så denne funktion kompenserer for baggrundslyset
ved automatisk at gøre hele billedet lysere.
AF-sporingsfunktion
Du kan indstille fokus for det angivne motiv. Motivet følges dermed automatisk, selv om
det bevæger sig. Se P95 for yderligere oplysninger.
• Angiv [AF FASTLÅS] i funktionsmenuen [OPTAG] til [ON].
([
] vises på skærmen).
Sæt motivet i AF-sporingsrammen, og tryk på 4
for at fastlåse motivet.
• AF-sporingsrammen blive gult.
• En optimal scene til det angivne motiv vælges.
• Tryk på 4 igen for at udløse.
- 37 -
VQT1T18_dan.book
Page 38 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Grundlæggende
Om blitzen
• Når [‡] er valgt, indstilles [
], [
] eller [
], afhængig af motivet og lysstyrken.
• Når [
] eller [
] er valgt, aktiveres den digitale korrektion af røde øjne (P54), og
blitzen udløses to gange.
Indstillinger i intelligent auto-funktion
• Kun følgende funktioner kan indstilles i denne funktion.
[OPTAG] funktionsmenuen
– [BILLEDSTR.]¢ (P85)/[BILLEDFORMAT] (P87)/[BURST] (P97)/[FARVEEFFEKT]¢ (P101)/
[AF FASTLÅS]
¢ De indstillinger, som kan vælges, er forskellige fra de andre [OPTAG]-funktioner, som
benyttes.
[INDSTILLING] menu
– [INDSTIL UR]/[VERDENSTID]/[REJSDATO]/[BIP]/[SPROG]
• Indstillingerne for følgende elementer er faste.
Element
Indstillinger
[REF. LINIE] (P28)
([OPTAGEINFO]: [OFF])
[ØKONOMI]
([ENERGISPARE]) (P29)
[5MIN.]
[AUTOVISNING] (P30)
[2SEC.]
Fokusområde
Fokusområdet bliver det samme som for makrofunktion.
[5 cm (Vidvinkel)/30 cm (Tele) til ¶] (P57)
• Den maksimale afstand for nærbilleder (den korteste afstand,
motivet kan tages fra) varierer, afhængigt af
zoom-forstørrelsen.
Selvudløser (P58)
10 sekunder
[KVALITET] (P86)
A (Indstil på [›], når billedstørrelsen er [
[INTELLIG. ISO] (P87)
[ON]
[ISO LIMIT SET] (P88)
[800]
[HV.BALANCE] (P89)
[AWB]
[MÅLEFUNKTION] (P92)
C
[AF-FUNKTION] (P93)
š (Indtil på [
[HURTIG AF] (P97)
[ON]
[INT.KONTRAST] (P98)
[STANDARD]
[STABILISERING] (P102)
[AUTO]
[AF-HJ. LAMPE] (P104)
[ON]
] (0,3M
], når et ansigt ikke kan detekteres)
• Følgende funktioner kan ikke anvendes.
– [EKSPONERING]/[AUTO-HOLDER]/[FARVE BRACKET]/Hvidbalance finjustering/
[MULTI EKSPON.]/[DIGITAL ZOOM]/[BILL.TILPAS.]/[LYDOPT.]/[MIN. LUKKER TID]/
[HISTOGRAM]/[FREMHÆV]/Justering af blitz-output
• De andre elementer på [INDSTILLING]-menuen kan indstilles til en funktion, som f.eks.
AE-programfunktion. Det, der indstilles, afspejles i Intelligent Auto-funktion.
- 38 -
))
VQT1T18_dan.book
Page 39 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Grundlæggende
[OPTAG]funktion: ³
Sådan tager du billeder med dine foretrukne
indstillinger
(Programmér AE-funktion)
Du kan indstille mange flere menuelementer, og du kan tage et større udvalg af billeder,
end du kan i den intelligente auto-funktion (P35).
1
Skub funktionsvælgeren [OPTAG]/[AFSPIL]
til [!].
A Funktionsdrejeknap
B [OPTAG]/[AFSPIL] funktionsvælger
2
Sæt funktionsdrejeknappen på [³].
• Se “Brug af [OPTAG]-funktionsmenuen” (P85) for at
ændre indstillingen, mens du tager et billede.
3
Ret AF-området mod det punkt, du vil
fokusere på.
4
Tryk lukkerknappen halvt ned for at
indstille fokus.
• Fokusindikationen (grøn) tændes, når motivet er i
fokus.
• Fokusområdet er 50 cm til ¶.
• Se “Sådan tages nærbilleder” (P57), hvis billederne
skal tages tættere på.
5
Tryk den halvt nedtrykkede lukkerknap helt
ned for at tage billedet.
• Adgangsindikationen lyser (P19) rødt, når billeder
optages til den indbyggede hukommelse (eller på
kortet).
∫ Sådan justeres eksponeringen, og sådan tager du billeder, når billeder er for
mørkt (P59)
∫ Sådan justeres farverne, og sådan tager du billeder, når billedet er for rødt (P89)
- 39 -
VQT1T18_dan.book
Page 40 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Grundlæggende
Fokusering
Ret AF-området mod motivet, og tryk derefter lukkerknappen halvt ned.
Når motivet er i
fokus
Fokus
A
B
C
D
E
F
G
¢
Når motivet ikke er
i fokus
Fokusindikation
On
Blinker
AF-område
Hvid>Grøn
Hvid>Rød
Lyd
Bipper 2 gange
Bipper 4 gange
Fokusindikation
AF-område (normal)
AF-område (ved brug af digital zoom eller når det er mørkt)
Fokusområde
Blændeværdi¢
Lukkehastighed¢
ISO-følsomhed
Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås, vises det med rødt.
(Men det vises ikke med rødt, hvis du anvender blitz).
Når motivet ikke er i fokus (som f.eks. når det ikke er i midten af
billedsammensætningen)
1
2
Ret AF-området mod motivet, og tryk derefter lukkerknappen halvt ned for at
indstille fokus og eksponering.
Hold lukkerknappen trykket halvt nede og flyt kameraet, efterhånden som du
sammensætter billedet.
• Du kan afprøve AF/AE-låsen gentagne gange
under trin 1, inden du trykker helt ned på
lukkerknappen.
Det anbefales, at du bruger
ansigtsgenkendelses-funktionen, når du
tager billeder af personer. (P93)
F2.8
1/125
ISO
100
F2.8
1/125
ISO
100
∫ Motiv og optageforhold, som er
vanskelige at stille fokus på/efter
• Hurtigt bevægelige motiver, meget lyse motiver eller motiver uden kontrast
• Når displayet viser det område, der kan optages, med rødt.
• Ved optagelse af motiver gennem vinduer eller i nærheden af skinnende genstande
• Når det er mørkt, eller når der opstår rystelser
• Når kameraet er for tæt på motivet, eller når man tager et billede af motiver tæt på og langt væk
samtidigt
- 40 -
VQT1T18_dan.book
Page 41 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Grundlæggende
Sådan undgår man rystelser (kamerarystelser)
Når alarmen for rystelser [
] vises, skal man anvende [STABILISERING] (P102), et
stativ eller selvudløseren (P58).
• Lukkehastigheden mindskes især i følgende tilfælde. Hold kameraet i ro fra det øjeblik,
lukkerknappen trykkes ned til det øjeblik, hvor billedet vises på skærmen. Det anbefales at
bruge et stativ.
– Langsom synk./Reduktion af røde øjne
– I [NATPORTRÆT], [NATLANDSKAB], [FEST], [LEVENDE LYS], [STJERNEHIMMEL] eller
[FYRVÆRKERI] i scene-funktion (P64)
– Når lukkehastigheden sænkes i indstillingerne [MIN. LUKKER TID]
Retningsvisningsfunktion
Billeder, som er optaget med kameraet lodret, afspilles lodret (roteret). (Kun når [ROTER
BILL.] (P123) er indstillet på [ON])
• Billederne vises muligvis ikke lodret, hvis de blev taget med kameraet holdt opad eller nedad.
• Film, der er taget med kameraet hold lodret, vises ikke lodret.
- 41 -
VQT1T18_dan.book
Page 42 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Grundlæggende
[OPTAG]-funktion: 񳲿n
Sådan tages billeder med zoom
Brug af optisk zoom/Brug af ekstra optisk zoom (EZ)/Brug af digital
zoom
Du kan zoome ind, så mennesker og genstande ser ud til at være tættere på, eller du kan
zoome for at tage et billede af landskabet i vidvinkel. Hvis motivet skal se ud til at være
tættere på [maks. 7,7k], , må du ikke indstille billedstørrelse til den højeste indstilling for
hvert billedformat (X/Y/W).
Selv højere forstørrelsesniveauer er mulige, når [DIGITAL ZOOM] er indstillet på [ON] i
menuen [OPTAG].
For at få motiverne tættere på (Tele)
Rotér zoom-grebet mod Tele.
For at få motiverne længere væk (Vidvinkel)
Rotér zoom-grebet mod Vidvinkel.
∫ Zoomtyper
Funktion
Optisk zoom
Ekstra optisk zoom (EZ)
Maksimum
forstørrelse
3,6k
7,7k¢1
Billedkvalitet
Ingen forringelse
Ingen forringelse
Forhold
[BILLEDSTR.] med
(P85) er valgt.
Ingen
W
T
W
T
Skærmdisplay
A [
] vises.
- 42 -
Digital zoom
14,3k [inkl. optisk zoom 3,6k]
30,8k [ink. ekstra optisk zoom
7,7k]
Jo højere
forstørrelsesniveauet, desto
større er forringelsen.
[DIGITAL ZOOM] (P100) i
[OPTAG]-menuen er indstillet
på [ON].
W
T
W
T
B Det digitale zoom-område
vises.
AF-området bliver større, hvis
lukkerknappen trykkes
halvvejs ned inden for det
digitale zoom-område¢2.
VQT1T18_dan.book
Page 43 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Grundlæggende
• Når du bruger zoom-funktionen, vises et estimeret fokusområde sammen med
zoom-bjælkevisningen. (Eksempel 0.5 m –¶)
¢1 Forstørrelsesniveauet varierer, afhængig af indstillingen [BILLEDSTR.] og
[BILLEDFORMAT].
¢2 Når zoomgrebet drejes helt over mod Tele, kan det være, at zoom-indikationen på skærmen
går midlertidig i pause. Man kan indstille det digitale zoom-område ved at holde zoomgrebet
mod Tele eller ved at slippe zoomgrebet og derefter dreje det mod Tele igen.
∫ Ekstra optisk zoom-funktion
Når du sætter billedstørrelsen til [
] (3 millioner pixel), beskæres 14,5M (14,7 millioner
pixel) CCD-området til midten af 3M-området (3 millioner pixel), og billedet får dermed en
højere zoom-effekt.
Bemærk!
• Den digitale zoom kan ikke indstilles, når õ er valgt.
• Den angivne zoom-forstørrelse er en tilnærmelse.
• “EZ” er en forkortelse for “Extra optical Zoom”.
• Den optiske zoom er indstillet til Vidvinkel (1k), når kameraet tændes.
• Hvis du anvender zoom-funktionen efter at have fokuseret på motivet, skal du fokusere på
motivet igen.
• Objektivcylinderen zoomer ud eller ind i henhold til zoomindikationen. Pas på ikke at afbryde
objektivcylinderens bevægelse, mens zoom-grebet roteres.
• Når man bruger den digitale zoom, fungerer [STABILISERING] muligvis ikke effektivt.
• Når man bruger den digitale zoom, anbefaler vi at bruge et stativ og selvudløserfunktionen
(P58) til at tage billeder.
- 43 -
VQT1T18_dan.book
Page 44 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Grundlæggende
Brug af Easy zoom (nem zoom)
Du kan zoome ved høj hastighed til Tele (maks. zoom-position).
Zoom-forstørrelsen varierer, afhængigt af den valgte billedstørrelse.
Tryk på [E.ZOOM].
Du kan yderligere udvide zoomen til det digitale zoom-område ved at trykke
på [E.ZOOM] igen, når [DIGITAL ZOOM] (P100) er indstillet på [ON].
• Når den maksimale billedstørrelse er angivet:
Zoomen stopper, når den maksimale zoom-position af den optiske zoom er
nået. (1)
Når du trykker på [E.ZOOM] igen, fortsætter zoomen indtil den maksimale
zoom-position af den ekstra optiske zoom. (2)
A Optisk zoom
B Ekstra optisk zoom
C Digital zoom
W
T
Farven på zoom-linjerne og billedstørrelsen ændres, og billedstørrelsen ændres midlertidigt
som vist nedenfor.
Billedformat
Billedstørrelse
[
X
]>[
]
Y
[
]>[
]
W
[
]>[
]
∫ Sådan vender du tilbage til Vidvinkel ved hjælp af nem zoom
Tryk på [E.ZOOM] i Tele (maks.
zoom-position).
W
T
• Ved at zoome går du helt tilbage til Vidvinkel meget hurtigt.
• Når zoom-positionen skifter tilbage til Vidvinkel, mens den maksimale billedstørrelse er valgt,
bliver billedstørrelsen, som blev ændret i det ekstra optiske zoomområde, igen som den var
oprindeligt. Desuden går billedstørrelsen også tilbage til det, den var oprindeligt, når
zoom-positionen er skiftet tilbage til det optiske zoom-område ved hjælp af zoom-grebet.
Bemærk!
• Tryk [E.ZOOM] godt ned, indtil zoom-funktionen aktiveres.
- 44 -
VQT1T18_dan.book
Page 45 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Grundlæggende
[AFSPIL]-funktionen: ¸
Afspilning af billeder ([AFSPIL NORMAL])
1
Skub funktionsvælgeren [OPTAG]/
[AFSPIL] A til [(].
• Normal afspilning indstilles automatisk i følgende
tilfælde.
– Når funktionen er skiftet fra [OPTAG] til
[AFSPIL].
– Når kameraet blev tændt, mens
vælgerknappen [OPTAG]/[AFSPIL] var på [(].
2
Tryk på 2/1 for at vælge et billede.
2: Afspil det forrige billede
1: Afspil det næste billede
• Hastigheden af billeder, som spoles frem eller tilbage ændrer sig, afhængigt af
afspilningsstatus.
∫ Hurtigt frem/Hurtigt tilbage
Tryk og hold 2/1 nede under afspilningen.
2: Hurtigt tilbage
1: Hurtigt frem
• Filnummeret A og billednummeret B ændres kun ét
A
B
nummer ad gangen. Slip 2/1, når nummeret på det
ønskede billede afspiller billedet.
• Hvis du holder 2/1 nede, kan man kun bladre frem eller tilbage ét billede ad gangen.
- 45 -
VQT1T18_dan.book
Page 46 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Grundlæggende
Visning af flere skærmbilleder (Flerbilledafspilning)
Rotér zoom-grebet mod Vidvinkel [L] (W).
1 skærmbillede>12 skærmbilleder>30 skærmbilleder>
Kalenderskærmbilledet (P114)
A Nummeret på det valgte billede, og det totale antal optagne
billeder
• Drej zoom-grebet mod [Z] (T) for at vende tilbage til det
forrige skærmbillede.
• Billederne roteres ikke til visning.
∫ Sådan vendes tilbage til normal afspilning
1 Tryk på 3/4/2/1 for at vælge et billede.
• Et ikon vises, afhængig af det optagede billede og indstillingerne.
2 Tryk på [MENU/SET].
• Det valgte billede vises.
- 46 -
A
VQT1T18_dan.book
Page 47 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Grundlæggende
Brug af afspilningszoom
Rotér zoom-grebet mod Vidvinkel [Z] (T).
1k>2k>4k>8k>16k
• Når du drejer zoom-grebet mod [L] (W), efter at billedet er
blevet forstørret, mindskes forstørrelsen.
• Når du ændrer forstørrelsen, vises indikationen for
zoom-position A i ca. 1 sekund, og placeringen af den
forstørrede del kan flyttes ved at trykke på 3/4/2/1.
• Jo mere et billede forstørres, desto mere forringes kvaliteten.
• Hvis man rykker det billede, der skal vises, vises
zoom-indikationen i ca. 1 sekund.
A
Bemærk!
• Dette kamera opfylder DCF-standarderne “Design rule for Camera File system”, som er fastsat
af “JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)” og af “Exif
(Exchangeable Image File Format)”. Filer, som ikke opfylder DCF-standarden, kan ikke
afspilles.
• Objektivcylinderen trækkes ind 15 sekunder efter at være skiftet fra [OPTAG] funktion til
[AFSPIL] funktion.
• Hvis du vil gemme det forstørrede billede, skal du bruge renskæringsfunktionen. (P120)
• Afspilningszoom fungerer ikke altid, hvis billederne er optaget med andet udstyr.
Skift af [AFSPIL] funktion
1
2
3
Tryk på [MENU/SET] under afspilning.
Tryk på 1.
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk
derefter på [MENU/SET].
[AFSPIL NORMAL] (P45)
Alle billederne afspilles.
MENU
/SET
[DIASSHOW] (P105)
Billeder afspilles fortløbende.
[AFSPIL KATEG.] (P108)
Billederne grupperes sammen i kategorier og afspilles.
[VIS FARVORIT] (P109)¢
Dine foretrukne billeder afspilles.
¢ [VIS FARVORIT] vises ikke, når [FORETRUKNE] ikke er indstillet.
- 47 -
VQT1T18_dan.book
Page 48 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Grundlæggende
[AFSPIL]-funktionen: ¸
Sletning af billeder
De billeder, som slettes, går tabt.
• Billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet, som afspilles, slettes.
For at slette et enkelt billede
1
Vælg det billede, der skal slettes, og tryk
derefter på [‚].
A [DISPLAY]-knap
B [‚]-knap
2
Tryk på 2 for at vælge [JA], og tryk
derefter på [MENU/SET].
MENU
/SET
Sådan slettes flere billeder (op til 50) eller alle billeder
1
2
Tryk på [‚].
3
Tryk på 3/4/2/1 for at markere billedet,
og tryk derefter på [DISPLAY] for at foretage
indstillingen. (Dette trin gentages.)
Tryk på 3/4 for at vælge [SLET FLERE] eller [SLET ALLE], og tryk
derefter på [MENU/SET].
• [SLET ALLE] > trin 5.
•[
] vises på de valgte billeder. Hvis du trykker på
[DISPLAY] igen, annulleres indstillingen.
4
5
DISPLAY
Tryk på [MENU/SET].
Tryk på 3 for at vælge [JA], og tryk derefter på [MENU/SET] for at
vælge indstillingen.
- 48 -
VQT1T18_dan.book
Page 49 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Grundlæggende
∫ Når [SLET ALLE] er valgt ved hjælp af indstillingen [FORETRUKNE] (P124)
Menuvalget vises igen. Vælg [SLET ALLE] eller [SLET ALLE UNDT.Ü], tryk på 3 for at
vælge [JA], og slet billederne. ([SLET ALLE UNDT.Ü] kan ikke vælges, hvis ingen billeder
er valgt som [FORETRUKNE].)
Bemærk!
• Sluk ikke kameraet under sletningen (mens [‚] vises). Brug et batteri med tilstrækkelig
kapacitet eller lysnetadapteren (ekstraudstyr).
• Hvis du trykker på [MENU/SET], mens du sletter billeder ved brug af [SLET FLERE], [SLET
ALLE] eller [SLET ALLE UNDT. Ü], stopper sletningen halvvejs.
• Afhængig af det antal billeder, der skal slettes, kan det tage lidt tid at slette billederne.
• Hvis billederne ikke opfylder DCF-standard eller er beskyttede (P127), slettes de ikke,
selv om [SLET ALLE] eller [SLET ALLE UNDT.Ü] er valgt.
- 49 -
VQT1T18_dan.book
Page 50 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
Avanceret (Optagelse af billeder)
Om LCD-skærmen
Tryk på [DISPLAY] for at skifte.
A LCD-skærm
B [DISPLAY]-knap
• Når menuskærmbilledet vises, er knappen [DISPLAY] ikke aktiveret.
I afspilningszoom (P47), kan du kun vælge “Normal visning F” eller
“Ikke-visning H”, når du afspiller film (P110) og under et dias-show
(P105).
I optagefunktion
C Normal visning¢1
D Ikke-visning
E Ikke-visning
(Retningslinjer for
optagelse)¢1, 2
AUTO
6
I afspilningsfunktion
F Normal visning
G Visning med
optageinformation¢1
H Ikke-visning
¢1 Hvis [HISTOGRAM] i menuen [INDSTILLING] er indstillet til [ON], vises histogrammet.
¢2 Angiv mønsteret af referencelinjerne, som skal vises, ved at vælge [REF. LINIE] i
[INDSTILLING]-menuen. Du kan også angive, om du vil have optageoplysningerne, når
referencelinjerne vises.
Bemærk!
• I [NATPORTRÆT], [NATLANDSKAB], [STJERNEHIMMEL] og [FYRVÆRKERI] i
scene-funktion er retningslinjerne nedtonet. (P64)
- 50 -
VQT1T18_dan.book
Page 51 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
∫ Referencerammer for optagelse
Hvis man tilpasser motivet til de vandrette og
lodrette referencelinjer eller til punktet, hvor
disse linjer krydser, kan man tage godt
sammensatte billeder ved at kunne se størrelse,
hældning og balance i motivet.
A [
]:
Anvendes, når hele skærmen skal opdeles i 3k3 til optagelse af billeder med en
velafbalanceret sammensætning.
B [
]:
Anvendes, når du vil placere motivet præcist i midten af skærmen.
∫ Om histogrammet
Et histogram er en graf, der viser lysstyrken langs den vandrette akse (sort til hvid) og
antallet af pixel for hvert lysstyrkeniveau på den lodrette akse.
På denne måde kan du nemt kontrollere billedeksponeringen.
1 Mørkt område, mellemområde og lyst område udjævnes og gør det muligt at tage et
billede.
2 Billedet bliver undereksponeret med et større mørkt område. Billeder med mest mørke,
som f.eks. natlandskaber, får også et histogram som dette.
3 Billedet bliver overeksponeret med et større lyst område. Billeder med mest lys, får
også et histogram som dette.
Eksempel på histogrammer
1 Tilpas eksponeret
2 Undereksponeret
3 Overeksponeret
¢ Histogram
Bemærk!
• Når man tager billeder med blitz eller på mørke steder, vises histogrammet i orange,
fordi det optagede billede og histogrammet ikke stemmer overens.
– Når Hjælp til manuel eksponering er andet end [n0EV] under eksponeringskompensation
eller ved manuel eksponering
– Når blitzen aktiveres
– I[BLITZ BURST], [STJERNEHIMMEL] eller [FYRVÆRKERI] i scene-funktion (P64)
– Når skærmens lysstyrke ikke vises korrekt på mørke steder
– Når eksponeringen ikke er korrekt justeret
• Histogrammet i optagefunktion er kun en tilnærmelse.
• Et billedes histogram stemmer muligvis ikke overens i optagefunktion og afspilningsfunktion.
• Histogrammet i dette kamera stemmer ikke overens med histogrammer, der vises ved hjælp af
billedredigeringssoftware på PC’er osv.
- 51 -
VQT1T18_dan.book
Page 52 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktion: 񳲿
Sådan tages billeder med den indbyggede blitz
A Blitz
Dæk ikke for blitzen med fingrene eller med andre genstande.
Skift til passende blitz-indstilling
Indstil blitzen, så den passer til optagelsen.
1
2
Tryk på 1 [‰].
Tryk på 3/4 for at vælge den ønskede
scenefunktion.
• Du kan også trykke på 1 [‰] for at vælge.
• Se “Tilgængelige blitz-indstillinger i optage-funktion” (P54) for
oplysninger om de blitz-indstillinger, der kan vælges.
3
Tryk på [MENU/SET].
• Du kan også trykke lukkerknappen halvt ned for at afslutte.
• Menuskærmen vises efter ca. 5 sekunder, hvor det markerede element automatisk
indstilles.
- 52 -
VQT1T18_dan.book
Page 53 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
Element
‡: AUTO
Beskrivelse af indstillinger
Blitzen udløses automatisk, når optageforholdene gør det nødvendigt.
Blitzen udløses automatisk, når optageforholdene gør det nødvendigt.
Blitzen udløses én gang før den egentlige optagelse for at reducere
:
fænomenet røde øjne (øjnene virker røde på billederne) og igen, når
AUTO/Reduktion af
selve billedet tages.
røde øjne¢
• Denne funktion kan anvendes, når der tages billeder af personer i
omgivelser med lav belysning.
‰: Tvungen ON
Blitzen udløses hver gang, uanset optageforholdene.
:
• Benyt denne indstilling, når motivet er baggrundsbelyst eller
Tvungen ON/
under fluorescerende lamper.
Reduktion af røde • Blitz-indstillingen er kun sat til [
], hvis [FEST] eller
¢
øjne
[LEVENDE LYS] er valgt i scene-funktion. (P64)
Hvis du tager et billede med et mørkt landskab i baggrunden, nedsætter
:
denne funktion lukkehastigheden, når blitzen udløses, så det mørke
Langsom synk./
landskab i baggrunden bliver lyst. Samtidig reduceres fænomenet røde
Reduktion af røde øjne.
øjne¢
• Brug denne funktion, når du vil tage billeder af personer foran en
mørk baggrund.
Blitzen udløses ikke under nogen optageforhold.
Œ: Tvungen OFF
• Denne funktion kan anvendes, når der skal tages billeder på
steder, hvor blitz ikke er tilladt.
¢ Blitzen aktiveres to gange. Motivet må ikke bevæge sig, før den anden blitz aktiveres.
Intervallet indtil den anden blitz afhænger af motivets lysstyrke.
- 53 -
VQT1T18_dan.book
Page 54 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
∫ Om digital korrektion af røde øjne
Hvis blitzen anvendes, når Reduktion af røde øjne ([
detekteres og korrigeres røde øjne I billeddataene.
], [
], [
]) er valgt,
¢ Røde øjne kan muligvis ikke korrigeres, afhængigt af optageforholdene. Andre genstande
end de røde øjne kan også blive korrigeret.
∫ Tilgængelige blitz-indstillinger i optage-funktion
De tilgængelige blitz-indstillinger afhænger af optage-funktionen.
(±: Tilgængelig, —: Ikke tilgængelig, ¥: Startindstilling for scenefunktion)
‡
ñ ±¢
² ±
³ ±
* ±
+ ±
0
,
.
/
1
2
3
:
‰
Œ
—
—
—
—
±
±
±
—
—
±
±
±
±
—
±
¥
±
—
—
±
¥
±
—
—
±
±
¥
±
—
—
±
±
¥
±
—
—
±
—
—
—
—
—
¥
¥
—
±
—
—
±
—
—
—
¥
—
±
—
—
—
—
—
¥
±
—
±
—
—
¥
—
—
—
¥
±
±
—
—
—
±
±
¥
±
¥
±
—
—
±
‡
‰
Œ
;
í
±
¥
±
—
—
±
±
—
±
—
—
¥
ï
9
ô
—
—
—
—
—
¥
±
—
±
—
—
¥
—
—
—
—
—
¥
—
—
¥
—
—
—
—
—
—
—
—
¥
—
—
—
—
—
¥
—
—
¥
—
—
±
¥
—
±
—
—
±
—
—
—
—
—
¥
¥
—
±
—
—
±
¥
—
±
—
—
±
—
—
—
—
—
±
5
4
6
8
7
n
¢ Når [‡] er valgt, indstilles [
], [
] eller [
], afhængig af motivet og lysstyrken.
• Blitzindstillingen ændres muligvis, hvis optagefunktionen ændres. Angiv evt. blitzindstillingen
igen.
• Blitzindstillingen lagres i hukommelsen, selv om kameraet slukkes. Men den nulstilles til de
oprindelige indstillinger, når der vælges en anden scenefunktion.
- 54 -
VQT1T18_dan.book
Page 55 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
∫ Tilgængeligt blitz-område, når der tages billeder
• Det tilgængelige blitz-område er tilnærmelsesvist.
ISO-følsomhed
Tilgængeligt blitz-område
Vidvinkel
Tele
AUTO¢
60 cm til 5,9 m
30 cm til 2,9 m
100
60 cm til 1,8 m
30 cm til 90 cm
200
60 cm til 2,6 m
30 cm til 1,3 m
400
60 cm til 3,7 m
40 cm til 1,8 m
800
80 cm til 5,3 m
60 cm til 2,6 m
1600
1,15 m til 7,5 m
90 cm til 3,7 m
• I [HØJ FØLSOMH.] (P71) i scene-funktion skifter ISO-følsomheden automatisk mellem
[ISO1600] og [ISO6400], og det tilgængelige blitzområde varierer også.
Vidvinkel: Ca. 1,15 m til ca. 15,1 m
Tele:
Ca. 90 cm til ca. 7,5 m
• I [BLITZ BURST] (P73) i scenefunktion skifter ISO-følsomheden automatisk mellem [ISO100]
og [ISO3200], og det tilgængelige blitz-område ændres også.
Vidvinkel : Ca. 60 cm til ca. 4,0 m
Tele:
Ca. 30 cm til ca. 2,0 m
¢ Når [ISO LIMIT SET] er indstillet på [AUTO].
Justér blitz-output
Justér blitz-outputtet, når motivet er meget lille, eller reflektionen er ekstremt høj eller lav.
1 Tryk på 3 [È] flere gange, indtil [BLITZ] vises, og tryk
derefter på 2/1 for at indstille blitz-outputtet.
• Du kan indstille kompensationen fra [j2 EV] to [i2 EV] i trin på
[1/3 EV].
2
• Vælg [0 EV] for at vende tilbage til det oprindelige blitz-output.
Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
• Du kan også lukke menuen ved at trykke lukkerknappen halvt
ned.
Bemærk!
• Når blitz-outputtet er justeret, vises blitz-outputværdien i øverste venstre side af skærmen.
• Indstillingen for blitz-outputtet lagres, selv om kameraet slukkes.
• Justering af blitz-outputtet kan ikke anvendes i [BLITZ BURST] i scenefunktion.
- 55 -
VQT1T18_dan.book
Page 56 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
∫ Lukkehastighed for hver blitz-indstilling
Blitz-indstilling
Lukkehastighed (sek.)
Blitz-indstilling
1/30¢1
Lukkehastighed (sek.)
1¢1 til 1/2000
1 eller 1/4 til 1/2000¢2
‡
till 1/2000
‰
Œ
1¢1 til 1/2000
1 eller 1/4 til 1/2000¢2, 3
¢1 Dette kan variere, afhængigt af indstillingen [MIN. LUKKER TID] (P103).
¢2 Når Intelligent ISO er indstillet (P87)
¢3 [SPORT], [BABY1]/[BABY2] og [KÆLEDYR] i scenefunktion (P64)
• ¢2, 3: Lukkerhastigheden bliver maksimum 1 sekund i nedenstående tilfælde.
– Når den optiske billedstabiliseringsfunktion er sat til [OFF].
– Hvis kameraet har bestemt, at der er lidt rystelser, når den optiske billedstabiliseringsfunktion
er indstillet på [MODE1], [MODE2] eller [AUTO].
• I intelligent auto-funktion ændres lukkerhastigheden, afhængigt af den identificerede scene.
• Der kan være forskel på ovennævnte lukkerhastigheder i scenefunktionerne.
– [NATPORTRÆT]/[NATLANDSKAB]: 8 eller 1/8 sekund til 1/2000 sekund¢4
– [LEVENDE LYS]: 1 eller 1/8 sekund til 1/2000 sekund¢4
– [BLITZ BURST]: 1/30 sekund til 1/2000 sekund
– [STJERNEHIMMEL]: 15 sekunder, 30 sekunder, 60 sekunder
– [FYRVÆRKERI]: 1/4 af 1 sekund, 2 sekunder¢4
– All andre scenefunktioner: 1/8 sekund til 1/2000 sekund
¢4 Den makismale lukkerhastighed vælges, når rystelserne er minimale, mens
[STABILISERING] er valgt, eller når [STABILISERING] er sat til [OFF].
Bemærk!
• Hvis blitzen kommer for tæt på et motiv, kan motivet virke forvrænget eller misfarvet af varmen
eller lyset fra blitzen.
• Når der tages billeder ud over blitzens kontrolområde, indstilles eksponeringen muligvis ikke
korrekt og billedet kan derfor blive mørkt eller lyst.
• Mens blitzen oplades, blinker blitz-indikatoren rødt, og man kan ikke tage billeder, selv om
lukkerknappen trykkes helt ned.
• Hvidbalancen justeres muligvis ikke korrekt, hvis blitz-niveauet er utilstrækkeligt.
• Hvis lukkehastigheden er hurtig, er blitz-effekten måske utilstrækkelig.
• Det kan tage noget tid for at oplade blitzen, hvis du tage billedet flere gange. Tag først billedet,
når adgangsindikationen er forsvundet fra skærmen.
• Effekten af Reduktion af røde øjne er forskellig fra person til person. Effekten er muligvis heller
ikke så synlig, hvis motivet var langt væk fra kameraet, eller hvis personen ikke kiggede mod
kameraet ved udløsning af den første blitz.
- 56 -
VQT1T18_dan.book
Page 57 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktion: ³²n
Sådan tages nærbilleder
Med denne funktion kan du tage nærbilleder af et motiv, f.eks. når du tager billeder af
blomster. Du kan tage billeder af et motiv i en afstand på helt op til 5 cm fra objektivet ved
at dreje det øverste zoom-greb til Vidvinkel (1k).
1
Tryk på 4 [#].
• I makrofunktion vises [
annullere.
2
]. Tryk på 4 igen for at
Tag billedet.
∫ Fokusområde
¢ Fokusområdet ændres trinvist.
T
W
30 cm
5 cm
Bemærk!
• Det anbefales at bruge et stativ og selvudløseren.
• Det anbefales at indstille blitzen på [Œ], når der tages nærbilleder.
• Hvis afstanden mellem kameraet og motivet er større end kameraets fokusområdet, kan der
muligvis ikke fokuseres korrekt på billeder, selv om fokusindikationen lyser.
• Når et motiv er tæt på kameraet, bliver det effektive fokusområde betydeligt smallere. Man vil
derfor have svært ved at fokusere på motivet igen, hvis afstanden mellem kamera og motiv
ændres, efter at motivet er i fokus.
• Makrofunktionen prioriterer et motiv, som er tæt på kameraet. Hvis afstanden mellem kameraet
og motivet derfor er mere end 30 cm, tager det længere tid at indstille fokus på motivet.
• Når man tager billeder tæt på, kan opløsningen af billedets periferi blive lidt reduceret. Dette er
ikke en fejlfunktion.
- 57 -
VQT1T18_dan.book
Page 58 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktion: 񳲿
Sådan tages billeder med selvudløser
1
Tryk på 2 [ë].
2
Tryk på 3/4 for at vælge den ønskede
scenefunktion.
• Du kan også trykke på 2 [ë] for at vælge.
3
Tryk på [MENU/SET].
• Du kan også trykke lukkerknappen halvt ned for at afslutte.
• Menuskærmen vises efter ca. 5 sekunder, hvor det markerede element automatisk
indstilles.
4
Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille
fokus, og tryk derefter lukkerknappen helt
ned for at tage et billede.
• Selvudløserindikatoren A blinker, og lukkeren
aktiveres efter 10 sekunder (eller 2 sekunder).
• Hvis du trykker på [MENU/SET], når selvudløseren er
indstillet, annulleres selvudløserindstillingen.
Bemærk!
• Hvis der bruges et stativ osv., er det hensigtsmæssigt at indstille selvudløseren til 2 sekunder
for at undgå de rystelser, der opstår, når lukkerknappen trykkes ned.
• Hvis du trykker lukkerknappen helt ned på én gang, fokuseres der automatisk på motivet, lige
inden billedet tages. På mørke steder blinker selvudløserindikatoren og tændes eventuelt for at
fungere som AF-hjælpelampe (P104), så kameraet kan fokusere på motivet.
• Det anbefales at bruge et stativ ved optagelse med selvudløseren.
• Antallet af mulige billeder under [BURST] er fastsat til 3.
• Antallet af mulige billeder under [BLITZ BURST] i scenefunktion er fastsat til 5.
• Selvudløseren kan ikke indstilles til 2 sekunder i Intelligent Auto-funktion.
• Selvudløseren kan ikke indstilles til 10 sekunder i [SELVPORTRÆT] i scenefunktion.
• Selvudløseren kan ikke anvendes i [HØJHAST. BURST] i scenefunktion.
- 58 -
VQT1T18_dan.book
Page 59 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktion: ³¿n
Eksponeringskompensation
Hvis der anvendes stativ, skal man sørge for, at stativet er stabilt, når kameraet er fastgjort
hertil. Se på følgende eksempler.
Undereksponeret
Tilpas
eksponeret
Kompensér eksponeringen mod
positiv.
1
Overeksponeret
Kompensér eksponeringen mod
negativ.
Tryk på 3 [È], indtil [EKSPONERING] vises, og
anvend eksponeringskompensationen 2/1.
• Vælg [0 EV] for at vende tilbage til den oprindelige eksponering.
2
Tryk på [MENU/SET] for at afslutte.
• Du kan også trykke lukkerknappen halvt ned for at afslutte.
Bemærk!
• EV er en forkortelse for [Exposure Value] (eksponeringsværdi), og den svarer til mængden af
lys, som CCD modtager fra blændeværdien og lukkehastigheden.
• Eksponeringskompensationens værdi vises nederst til venstre på skærmen.
• Den indstillede eksponeringsværdi gemmes, selv om kameraet slukkes.
• Kompensationsværdien for eksponeringen begrænses afhængig af motivets lysstyrke.
- 59 -
VQT1T18_dan.book
Page 60 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktion: ³²¿
Sådan tager du billeder med Auto-holder/
Farveholder
Auto-holder
I denne funktion tages der automatisk 3 billeder i det valgte område for
eksponeringskompensation, hver gang du trykker ned på lukkerknappen. Du kan vælge
billedet med den ønskede eksponering fra de 3 billeder med forskellig eksponering.
Med auto-holder d1 EV
1
1. billede
2. billede
3. billede
d0 EV
j1 EV
i1 EV
Tryk på 3 [È], indtil [AUTO-HOLDER] vises, og
angiv kompensationsområdet for eksponeringen
med 2/1.
• Vælg [OFF] (0), når auto-holder ikke anvendes.
2
Tryk på [MENU/SET] for at afslutte.
• Du kan også trykke lukkerknappen halvt ned for at afslutte.
- 60 -
VQT1T18_dan.book
Page 61 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
Farveholder
I denne funktion optages der op til tre billeder i sort-hvid, standard eller sepia (brunlig) i de
valgte tilstande automatisk, hver gang du trykker på lukkerknappen.
1
Tryk på 3 [È] indtil [AUTO-HOLDER] vises, tryk på
[DISPLAY].
• Der skiftes mellem auto-holder og farveholder, hvis gang du
trykker på [DISPLAY].
2
Tryk på 2/1 for at vælge funktionen.
[OFF]:
[FUNKT 1]: [B/W]/[STANDARD]
[FUNKT 2]: [STANDARD]/[SEPIA]
[FUNKT 3]: [B/W]/[STANDARD]/[SEPIA]
3
Tryk på [MENU/SET] for at afslutte.
• Du kan også trykke lukkerknappen halvt ned for at afslutte.
Bemærk!
• Hvis [ ] vises på skærmen, når du indstiller auto-holder, og når du indstillinger farveholder,
vises [
] på skærmen.
• Hvis der tages billeder ved brug af auto-holder efter indstilling af området for
eksponeringskompensation, tager billederne udgangspunkt i det valgte område for
eksponeringskompensation. Hvis der anvendes eksponeringskompensation, vises værdien for
eksponeringskompensationen nederst til venstre på skærmen.
• Indstillingen for auto-holder annulleres, hvis du slukker kameraet, eller hvis [ENERGISPARE]
aktiveres.
• Når auto-holder/farveholder er indstillet, aktiveres autovisningsfunktionen, uanset
autovisningsindstillingen. (Billedet forstørres ikke). Du kan ikke indstille autovisningsfunktionen
i [INDSTILLING]-menuen.
• Eksponeringen kompenseres eventuelt ikke med auto-holder, afhængig af motivets lysstyrke.
• [Œ] er indstillet til blitzen, når auto-holder/farveholder er indstillet.
• Burst-funktionen annulleres, når auto-holder/farveholder er indstillet.
• Den sidste indstilling har fortrinsret. (auto-holder og farveholder kan ikke indstilles
samtidigt).
• Auto-holder/farveholder kan ikke anvendes i følgende tilfælde:
– Når [KVALITET] er sat til [
] eller [
]
– Når lukkerhastigheden bliver længere end 1 sekund med manuel eksponering
- 61 -
VQT1T18_dan.book
Page 62 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktionen: ²
Optagelse af billeder med manuel indstilling af
eksponering
(Manuel eksponering)
Bestem eksponeringen ved at indstille blændeværdien og lukkehastigheden manuelt.
1
Skub vælgerknappen [OPTAG]/[AFSPIL] til [!], og sæt
funktionsdrejeknappen til [²].
2
Tryk på 3/4 for at vælge blændeværdi
eller lukkerhastighed, og tryk på 2/1 for at
foretage indstillingen.
Tilgængelig blændeværdi
F2.8
F9.0
3
Tilgængelig lukkehastighed
(sek.)
(Pr. 1/3 EV)
60 til 1/1300
60 til 1/2000
Tryk på [MENU/SET].
• Du kan også trykke lukkerknappen halvt ned for at afslutte.
- 62 -
VQT1T18_dan.book
Page 63 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
4
Tryk lukkerknappen halvt ned.
• Den manuelle eksponeringshjælp A vises i ca.
10 sekunder for at angive eksponeringen.
• Indstil blændeværdien og lukkehastigheden igen,
hvis eksponeringen er utilstrækkelig.
Den manuelle indstillingsskærm vises, når du
trykker på 3.
5
A
Tag billederne.
∫ Manuel eksponeringshjælp
Eksponeringen er tilstrækkelig.
Indstil til en hurtigere lukkehastighed eller til en større blændeværdi.
Indstil til en langsommere lukkehastighed eller til en mindre
blændeværdi.
• Blændeværdierne i ovennævnte tabel er de gældende værdier, når zoomgrebet drejes til
Vidvinkel.
Bemærk!
• Lysstyrken på LCD-skærmen kan være forskellig fra det aktuelle billede, der optages. Bekræft i
afspilningsfunktion.
• Hvis eksponeringen ikke er tilpas, bliver blændeværdien og lukkehastigheden røde på
skærmen, når lukkerknappen trykkes halvt ned.
- 63 -
VQT1T18_dan.book
Page 64 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktionen: ¿
Optagelse af billeder, som passer til den scene,
der optages (Scenefunktion)
Når du vælger en scene-funktion, så den passer til motivet og optagelsesforholdet, finder
kameraet den optimale eksponering og farvetone for at opnå det ønskede billede.
1
2
3
Skub funktionsvælgeren [OPTAG]/[AFSPIL] til [!].
Sæt funktionsdrejeknappen på [¿].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge den ønskede
scenefunktion.
• Du kan også skifte skærmbillede fra et hvilket som helst
menuelement ved at dreje zoom-grebet.
4
Tryk på [MENU/SET] for at foretage en indstilling.
• Menuskærmbilledet skifter til optagelsesskærmen i den valgte scenefunktion.
∫ Om oplysningerne
• Hvis du trykker på [DISPLAY], når du vælger en scenefunktion under
trin 3, får du vist en forklaring om hver scenefunktion, der vises. (Hvis
du trykker på [DISPLAY] igen, vender skærmbilledet tilbage til
scene-funktionsmenuen.)
Bemærk!
• For at ændre scenefunktion skal du trykke på [MENU/SET] og derefter trykke på 1, og gå
tilbage til trin 3 ovenfor.
• Se P56 for at få oplysninger om lukkehastigheden.
• Blitz-indstillingen i scenefunktion nulstilles til den oprindelige indstilling, når scenefunktionen
ændres.
• Hvis du tager et billede med en scene-funktion, som ikke egnet til formålet, kan billedets
nuance afvige fra den aktuelle scene.
• Følgende kan ikke angives i scene-funktion, da kameraet automatisk justerer dem til den mest
optimale indstilling.
– [INTELLIG. ISO]/[FØLSOMHED]/[ISO LIMIT SET]/[MÅLEFUNKTION]/[INT.KONTRAST]/
[MULTI EKSPON.]/[FARVEEFFEKT]/[BILL.TILPAS.]/[MIN. LUKKER TID]/
[FARVE BRACKET]
• [INT.KONTRAST] aktiveres automatisk i følgende scenefunktioner.
– [PORTRÆT]/[UDGLAT HUD]/[OMDAN]/[SELVPORTRÆT]/[LANDSKAB]/[SPORT]/
[NATPORTRÆT]/[FEST]/[LEVENDE LYS]/[BABY1]/[BABY2]/[SOLNEDGANG]/
[HØJ FØLSOMH.]
- 64 -
VQT1T18_dan.book
Page 65 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
[PORTRÆT]
Når du tager billeder af mennesker udenfor i dagslys, kan du bruge denne funktion til at
forbedre disse personers udseende og få deres hud til at se bedre ud.
∫ Teknikker til Portrætfunktion
Sådan gøres funktionen mere effektiv:
1 Drej zoomgrebet så langt over mod Tele som muligt.
2 Flyt tæt på motivet for at gøre denne funktion mere effektiv.
Bemærk!
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [š].
[UDGLAT HUD]
Når du tager billeder af mennesker udenfor i dagslys, kan du bruge denne funktion til at
gøre hudteksturen endnu blødere end med [PORTRÆT]. (Dette er effektivt, når du tager
billeder af personer fra brystkassen og opefter.)
∫ Teknikker for Soft skin-funktion
Sådan gøres funktionen mere effektiv:
1 Drej zoomgrebet så langt over mod Tele som muligt.
2 Flyt tæt på motivet for at gøre denne funktion mere effektiv.
Bemærk!
• Hvis der er en farve, der ligner hudfarven, i baggrunden, bliver den del også udglattet.
• Denne funktion er muligvis ikke effektiv i områder, der ikke er tilstrækkeligt belyst.
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [š].
- 65 -
VQT1T18_dan.book
Page 66 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OMDAN]
Emnet kan enten optages i slank eller aflang udgave, og huden kan samtidigt udglattes.
1 Tryk på 3/4 for at vælge indstillingen, og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Du kan foretage indstillinger fra lynmenuen. (P26)
2 Sådan tager man billeder.
Bemærk!
• [UDGLAT HUD] aktiveres under optagelse. Det bliver sværere at detektere [UDGLAT HUD],
når niveauet af [SLIM HIGH] eller [STRETCH HIGH] er valgt.
• [KVALITET] indstilles automatisk på [›].
• Du kan tage billeder, som er egnet til 4qk6q/10k15 cm udskrivning.
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [š].
• Kan ikke anvendes uden at give meddelelse herom til copyright-ejeren, undtagen til privat brug.
• Brug ikke udstyret imod den offentlige orden og sikkerhed eller for at krænke nogen.
• Brug ikke udstyret til andre formål end det tilsigtede.
- 66 -
VQT1T18_dan.book
Page 67 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
[SELVPORTRÆT]
Vælg denne indstilling, hvis du vil tage billeder af dig selv.
∫ Teknikker til Selvportrætfunktion
• Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille fokus.
Selvudløserindikatoren lyser, når du har indstillet fokus. Sørg for
at holde kameraet stille, og tryk lukkerknappen helt ned for at tage
billedet.
• Motivet er ikke i fokus, hvis selvudløserindikatoren blinker. Tryk
lukkerknappen halvt ned igen for at indstille fokus.
• Det optagede billede vises automatisk på LCD-skærmen for
gennemsyn.
• Billedet kan blive sløret på grund af den langsomme
lukkehastighed, og derfor anbefales det at anvende 2 sekunder
selvudløserfunktionen.
Bemærk!
• Det tilgængelige fokusområde er ca. 30 cm til 70 cm.
• Man kan tage billeder af sig selv med lyd (P103). Hvis du gør det, lyser selvudløserindikatoren,
mens der optages lyd.
• Zoom-forstørrelsen flyttes automatisk til Vidvinkel (1k).
• Selvudløseren kan kun indstilles til OFF eller 2 sekunder. Hvis den indstilles til 2 sekunder,
gælder denne indstilling, indtil kameraet slukkes igen, eller scenefunktionen ændres, eller til
[OPTAG]-funktionen eller [AFSPIL]-funktionen vælges.
• Stabiliseringsfunktionen er sat til [MODE2]. (P102)
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [š].
[LANDSKAB]
Denne funktion gør det muligt at tage billeder af brede landskaber.
Bemærk!
• Fokusområdet er 5 m til ¶.
[SPORT]
Indstil her, hvis du vil tage billeder af sportsbegivenheder eller andre motiver, der bevæger
sig hurtigt.
Bemærk!
• Denne funktion er egnet til at tage billeder af motiver i en afstand på 5 m eller mere.
• [INTELLIG. ISO] aktiveres, og det maksimale ISO-følsomhedsniveau bliver [ISO800].
- 67 -
VQT1T18_dan.book
Page 68 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
[NATPORTRÆT]
Denne funktion gør det muligt at tage billeder af en person og baggrunden med næsten
den ægte lysstyrke.
∫ Teknikker til Natportrætfunktion
• Brug blitz. (Du kan indstille til [
].)
• Da lukkehastigheden bliver langsom, anbefales det at bruge et stativ og selvudløserfunktionen
til at tage billeder.
• Motivet må ikke bevæge sig under optagelsen af et billede.
• Det anbefales at dreje zoom-grebet til Vidvinkel (1k) og stå ca. 1,5 m fra motivet, når der tages
et billede.
Bemærk!
• Fokusområdet er 0,9 m (Vidvinkel)/1,2 m (Tele) til 5 m.
• Det kan være at lukkeren holdes lukket (maks. ca. 8 sek.), når man har taget et billede med
langsom lukkehastighed. Dette er ikke en fejlfunktion.
• Når der tages billeder på mørke steder, kan støj eventuelt blive synlig.
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [š].
[NATLANDSKAB]
Denne funktion gør det muligt at tage levende billeder af landskaber om natten.
∫ Teknikker til Natlandskabsfunktion
• Når kameraet er indstillet på [STABILISERING], og der kun er mindre rystelser, eller hvis
[STABILISERING] er sat til [OFF], går lukkerhastigheden muligvis helt ned til 8 sekunder. Det
anbefales at bruge et stativ og selvudløseren til at tage billederne.
Bemærk!
• Fokusområdet er 5 m til ¶.
• Det kan være at lukkeren holdes lukket (maks. ca. 8 sek.), når man har taget et billede med
langsom lukkehastighed. Dette er ikke en fejlfunktion.
• Når der tages billeder på mørke steder, kan støj eventuelt blive synlig.
[MAD]
I denne funktion kan du optage billeder af mad med deres naturlige farvetone uden
påvirkning fra det omgivende lys på restauranter osv.
Bemærk!
• Fokusområdet bliver det samme som for makrofunktion. [5 cm (Vidvinkel)/30 cm (Tele) til ¶]
- 68 -
VQT1T18_dan.book
Page 69 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
[FEST]
Vælg denne funktion, når du vil tage billeder til f.eks. en bryllupsreception, en fest, der
holdes indendørs, osv. Så kan du tage billeder af mennesker og baggrunden med næsten
den ægte lysstyrke.
∫ Teknikker til Fest-funktion
] eller [
].)
• Brug blitz. (Du kan indstille på [
• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billeder.
• Det anbefales at dreje zoom-grebet til Vidvinkel (1k) og stå ca. 1,5 m fra motivet, når der tages
et billede.
Bemærk!
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [š].
[LEVENDE LYS]
I denne funktion kan du tage billeder i en atmosfære med levende lys.
∫ Teknik for levende lys-funktion
• Dette er mere effektivt, når du tager billeder uden brug af blitz.
• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billeder.
Bemærk!
• Fokusområdet bliver det samme som for makrofunktion. [5 cm (Vidvinkel)/30 cm (Tele) til ¶]
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [š].
- 69 -
VQT1T18_dan.book
Page 70 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
[BABY1]/[BABY2]
I denne funktion kan du tage billeder af en baby med en sund ansigtsfarve. Når der
anvendes blitz, er den mindre skarp end normalt.
Der kan indstilles forskellige fødselsdage og navne til [BABY1] og [BABY2]. Du kan vælge
at få dem vist under afspilningen eller at få dem påtrykt på det optagede billede ved hjælp
af [TRYK TEKST] (P117).
∫ Indstilling af fødselsdag eller navn
1 Tryk på 3/4 for at vælge [ALDER] eller [NAVN], og tryk
derefter på 1.
2 Tryk på 3/4 for at vælge [SET], og tryk derefter på [MENU/
SET].
3 Indtast fødselsdag eller navn.
Fødselsdag:
2/1: Vælg elementerne (år/måned/dag).
3/4: Indstilling.
[MENU/SET]: Afslut.
Navn: Oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, kan læses i afsnittet [RED. TITEL]
på P115.
• Når fødselsdagen eller navnet er indstillet, sættes [ALDER] eller [NAVN] automatisk til
[ON].
• Hvis [ON] er valgt, og fødselsdag eller navn ikke er blevet registreret, vises
4
indstillingsskærmen automatisk.
Tryk på [MENU/SET] for at afslutte.
∫ Sådan annulleres [ALDER] og [NAVN]
Vælg indstillingen [OFF] under trin 2 under proceduren “Indstilling af fødselsdag eller
navn”.
Bemærk!
• Alderen og navnet kan udskrives ved brug af den bundtede software
“PHOTOfunSTUDIO-viewer-”, som findes på CD-ROMMEN (medfølger).
• Hvis [ALDER] eller [NAVN] er indstillet på [OFF], selv om fødselsdagen eller navnet er blevet
indstillet, vises alderen eller navnet ikke. Før du tager billeder, skal du sætte [ALDER] eller
[NAVN] på [ON].
• Fokusområdet bliver det samme som for makrofunktion. [5 cm (Vidvinkel)/30 cm (Tele) til ¶]
• [INTELLIG. ISO] aktiveres, og det maksimale ISO-følsomhedsniveau bliver [ISO400].
• Hvis kameraet tændes med [BABY1]/[BABY2] indstillet, vises alder og navn i den nederste
venstre side af skærmen i ca. 5 sekunder sammen med den aktuelle dato og det aktuelle
klokkeslæt.
• Hvis alderen ikke er angivet korrekt, skal man kontrollere dato- og fødselsdagsindstillinger.
• Hvis [KVALITET] er indstillet på [
] eller [
], billederne tages, og navnet registreres ikke på
billedet.
• Registreringen af fødselsdag og navn kan nulstilles med [NULSTIL].
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [š].
- 70 -
VQT1T18_dan.book
Page 71 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
[KÆLEDYR]
Vælg denne indstilling, hvis du vil tage billeder af et kæledyr, f.eks. en hund eller kat.
Du kan registrere dit kæledyrs fødselsdag og navn. Du kan vælge at få dem vist under
afspilningen eller at få dem påtryktt på det optagede billede ved hjælp af [TRYK TEKST]
(P117).
Se [BABY1]/[BABY2] på P70 for oplysninger om [ALDER] eller [NAVN].
Bemærk!
• Indstillingerne for AF-hjælpelampen er på [OFF].
• [INTELLIG. ISO] aktiveres, og det maksimale ISO-følsomhedsniveau bliver [ISO800].
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [ ].
• Fokusområdet bliver det samme som for makrofunktion. [5 cm (Vidvinkel)/30 cm (Tele) til ¶]
• Se [BABY1]/[BABY2] for yderligere oplysninger om denne funktion.
[SOLNEDGANG]
Vælg denne funktion, hvis du vil tage billeder af solnedgangen. På denne måde kan du
tage levende billeder af solens smukke røde farve.
[HØJ FØLSOMH.]
Denne funktion minimerer rystelserne fra motiver, og dermed kan du tage billeder af
motiverne i lokaler med svag belysning. (Vælg dette til høj følsomhedsbehandling.
Følsomheden skifter automatisk mellem [ISO1600] og [ISO6400].)
∫ Billedstørrelse og billedformat
Tryk på 3/4 for at vælge billedstørrelse og billedformat, og
tryk derefter på [MENU/SET] for at foretage indstillingen.
• Billedstørrelsen bliver 3M (4:3), 2,5M (3:2) eller 2M (16:9).
Bemærk!
• [KVALITET] indstilles automatisk på [›].
• Du kan tage billeder, som er egnet til 4qk6q/10k15 cm udskrivning.
• Fokusområdet bliver det samme som for makrofunktion. [5 cm (Vidvinkel)/30 cm (Tele) til ¶]
- 71 -
VQT1T18_dan.book
Page 72 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
[HØJHAST. BURST]
Det er en god funktion at bruge, hvis du vil optage hurtige bevægelser eller et bestemt
øjeblik.
1 Tryk på 3/4 for at vælge [HASTIGHEDSPRIORITET] eller
[BILLEDPRIORITET], og tryk derefter på [MENU/SET] for at
vælge indstillingen.
2
3
Tryk på 3/4 for at vælge
billedstørrelse og billedformat, og tryk derefter på [MENU/
SET] for at foretage indstillingen.
• Billedstørrelsen bliver 3M (4:3), 2,5M (3:2) eller 2M (16:9).
Sådan tager man billeder.
• Still-billeder tages kontinuerligt, når lukkerknappen trykkes helt
ned.
Maksimal
bursthastighed
ca. 7 billeder/sekund (hastighedsprioritet)
ca. 5 billeder/sekund (billedprioritet)
Antal mulige billeder
ca. 30 til 100 (hastighedsprioritet)
ca. 35 til 100 (billedprioritet)
• Burst-hastigheden ændres i henhold til optagelsesbetingelserne.
• Antallet af billeder, der kan tages i burst-funktion, begrænses af de forhold, billederne tages
under og og/eller typen af det anvendte korts status.
• Antallet af billeder, der kan tages i burst-funktion forøges umiddelbart efter formatering.
Bemærk!
• [KVALITET] indstilles automatisk på [›].
• Du kan tage billeder, som er egnet til 4qk6q/10k15 cm udskrivning.
• Lukkerhastigheden bliver fra 1/8 af et sekund til 1/2000 af et sekund.
• Fokusområdet bliver det samme som for makrofunktion. [5 cm (Vidvinkel)/30 cm (Tele) til ¶]
• Fokus, zoom, eksponering, hvidbalance, lukkerhastighed og ISO-følsomhed sættes til
indstillingerne for det første billede.
• ISO-følsomheden justeres automatisk. Men bemærk, at ISO-følsomheden er sat højt for at få
en højere lukkerhastighed.
- 72 -
VQT1T18_dan.book
Page 73 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
[BLITZ BURST]
Der tages still-billeder kontinuerligt med blitz. Det kan være nyttigt at tage still-billeder på
mørke steder.
∫ Billedstørrelse og billedformat
1 Tryk på 3/4 for at vælge billedstørrelse og billedformat,
og tryk derefter på [MENU/SET] for at foretage indstillingen.
• Billedstørrelsen bliver 3M (4:3), 2,5M (3:2) eller 2M (16:9).
2 Sådan tager man billeder.
• Still-billeder tages kontinuerligt, når lukkerknappen trykkes helt
ned.
Antal mulige billeder
maks. 5 billeder
Bemærk!
• [KVALITET] indstilles automatisk på [›].
• Du kan tage billeder, som er egnet til 4qk6q/10k15 cm udskrivning.
• Fokusområdet bliver det samme som for makrofunktion. [5 cm (Vidvinkel)/30 cm (Tele) til ¶]
• Fokus, zoom, eksponering, lukkerhastighed, ISO-følsomhed og blitz-niveau er sat til
indstillingerne til det første billede.
• [INTELLIG. ISO] aktiveres, og det maksimale ISO-følsomhedsniveau bliver [ISO3200].
• Se bemærkningen om P56, når du skal bruge blitzen.
- 73 -
VQT1T18_dan.book
Page 74 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
[STJERNEHIMMEL]
Med denne funktion kan du tage levende billeder af en stjernehimmel eller et mørkt motiv.
∫ Indstilling af lukkehastighed
Vælg en lukkerhastighed på [15 SEK.], [30 SEK.] eller [60 SEK.].
1 Tryk på 3/4 for at vælge den ønskede indstilling, og tryk
derefter på [MENU/SET].
• Du kan også ændre antallet af sekunder ved brug af lynmenuen.
(P26)
2
Sådan tager man billeder.
• Tryk på lukkerknappen helt for at få vist nedtællingsskærmbilledet.
Flyt ikke kameraet, før dette skærmbillede vises. Når nedtællingen
er afsluttet, vises [VENT ET ØJEBLIK...] i lige så lang tid, som
indstillingen for langsom lukkehastighed angiver.
• Tryk på [MENU/SET] for at stoppe med at tage billeder, mens
nedtællingsskærmbilledet vises.
∫ Teknik for stjernehimmel-funktion
• Lukkeren åbner i 15, 30 eller 60 sekunder. Sørg for at bruge et stativ. Det anbefales også at
tage billeder ved hjælp af selvudløserfunktionen.
Bemærk!
• Stabiliseringsfunktionen for det optiske billede er sat til [OFF].
• ISO-følsomheden er indstillet til [ISO100].
[FYRVÆRKERI]
Denne funktion gør det muligt at tage smukke billeder af fyrværkeri på nattehimlen.
∫ Teknikker til Fyrværkeri-funktion
• Da lukkehastigheden nedsættes, anbefales det at anvende et stativ til at tage billeder.
Bemærk!
• Denne funktion er mest effektiv, når motivet er 10 m væk eller mere.
• Lukkehastigheden bliver som angivet i det følgende.
– Billedstabiliseringsfunktionen [OFF]: 2 sekunder
– Når [AUTO], [MODE1] eller [MODE2] er indstillet på den optiske billedstabiliseringsfunktion:
1/4 eller 2 sekunder (Lukkehastigheden bliver kun 2 sekunder, når kameraet har bestemt, at
der er en lille rystelse, som f.eks. ved brug af et stativ osv.).
– Du kan ændre lukkehastigheden ved at kompensere for eksponeringe.
• AF-området vises ikke.
• ISO-følsomheden er indstillet til [ISO100].
- 74 -
VQT1T18_dan.book
Page 75 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
[STRAND]
Med denne funktion kan du tage endnu mere levende billeder af havets eller himlens blå
farve osv. Den forhindrer også en undereksponering af mennesker i stærkt sollys.
Bemærk!
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [š].
• Kameraet må ikke berøres med våde hænder.
• Sand eller havvand kan medføre fejlfunktion i kameraet. Sørg for, at der ikke kommer sand
eller havvand i objektivet eller i batteripolerne.
[SNE]
Med denne funktion kan du tage billeder, så sneen bliver så hvid som mulig på et
skisportssted eller et snebeklædt bjerg.
[LUFTFOTO]
Med denne funktion kan du tage billeder fra et fly.
∫ Teknikker til luftfoto-funktion
• Det anbefales at bruge denne teknik, hvis det er vanskeligt at fokusere, når man f.eks. tager
billeder af skyer. Ret kameraet på noget med en høj kontrast, tryk lukkerknappen halvt ned for
at indstille fokus, og ret derefter kameraet på motivet, og tryk lukkerknappen helt ned for at tage
billedet.
Bemærk!
• Fokusområdet er 5 m til ¶.
• Sluk kameraet, når flyet letter eller lander.
• Følg altid instruktionerne fra flypersonalet, før du bruger kameraet.
• Pas på genskin fra vinduet.
- 75 -
VQT1T18_dan.book
Page 76 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
[HULKAMERA]
Billedet tages mørkere og med blød fokus omkring motiverne.
∫ Billedstørrelse og billedformat
Tryk på 3/4 for at vælge billedstørrelse og billedformat, og
tryk derefter på [MENU/SET] for at foretage indstillingen.
• Billedstørrelsen bliver 3M (4:3), 2,5M (3:2) eller 2M (16:9).
Bemærk!
• [KVALITET] indstilles automatisk på [›].
• Du kan tage billeder, som er egnet til 4qk6q/10k15 cm udskrivning.
• Fokusområdet bliver det samme som for makrofunktion. [5 cm
(Vidvinkel)/30 cm (Tele) til ¶].
• Ansigtsdetekteringsfunktionen fungerer muligvis ikke korrekt omkring
skærmens kanter på mørke steder.
[SANDBLÆST]
Billedet tages med grynet tekstur, som om det er sandblæst.
∫ Billedstørrelse og billedformat
Tryk på 3/4 for at vælge billedstørrelse og billedformat, og
tryk derefter på [MENU/SET] for at foretage indstillingen.
• Billedstørrelsen bliver 3M (4:3), 2,5M (3:2) eller 2M (16:9).
Bemærk!
• [KVALITET] indstilles automatisk på [›].
• Du kan tage billeder, som er egnet til 4qk6q/10k15 cm udskrivning.
• ISO-følsomheden er fastsat til [ISO1600].
• Fokusområdet bliver det samme som for makrofunktion. [5 cm
(Vidvinkel)/30 cm (Tele) til ¶]
- 76 -
VQT1T18_dan.book
Page 77 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktionen: n
Avanceret (Optagelse af billeder)
Filmfunktion
1
Skub funktionsvælgeren [OPTAG]/[AFSPIL] til [!].
2
Sæt funktionsdrejeknappen på [n].
3
Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille
fokus, og tryk den derefter helt ned for at
starte optagelsen.
A Lydoptagelse
• Den tilgængelige optagetid B vises i øverste højre
side af skærmen, og den optagetid, der er gået time
C, vises i nederste højre side af skærmen.
• Når du har trykket helt ned på lukkerknappen, skal du
slippe den igen med det samme. Hvis knappen holdes
nede, optages der ikke lyd i nogle få sekunder, når
optagelsen starter.
• Når fokus er indstillet, lyser fokusindikationen.
• Fokus og zoom fastsættes til, hvad de indstilles til, når
optagelsen starter (den første ramme).
• Lyden optages samtidigt fra den indbyggede mikrofon
på dette kamera. (Film kan ikke optages uden lyd.)
4
Tryk lukkerknappen helt ned for at stoppe optagelsen.
• Hvis den indbyggede hukommelse eller kortet bliver opbrugt i midten af optagelsen,
standser kameraet automatisk.
- 77 -
VQT1T18_dan.book
Page 78 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
Ændring af indstillinger for billedkvalitet
• Når billedkvaliteten sættes til [
], [
], eller [
], anbefales det at anvende
højhastighedskort med “10MB/s” eller mere end angivet på pakken.
1
Tryk på [MENU/SET].
2
Tryk på 3/4 for at vælge [BILLEDFUNKT.], og tryk
derefter på 1.
3
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk
derefter på [MENU/SET].
Element
¢
¢
¢
Billedstørrelse
fps
1280k720 pixel
24
848k480 pixel
30
640k480 pixel
30
320k240 pixel
30
Billedformat
16:9
4:3
10
• fps “ramme pr. sekund”; Dette betyder antallet af billeder på 1 sekund.
• Man kan optage billeder med en bedre udjævning med “30 fps” og “24 fps”.
• Man kan optage længere filmsekvenser med “10 fps”, selv om billedkvaliteten er noget
reduceret.
] kan ses på TV’et som højkvalitetsfilm ved hjælp af komponentkablet (DMW-HDC2;
ekstraudstyr). Se “Afspilning på et TV ved brug af komponentstikket” (P141) for
detaljerede oplysninger herom.
• Da filstørrelsen for [
] er lille, er den velegnet til at sende med e-mail.
¢Kan ikke optages på den indbyggede hukommelse.
•[
4
Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
• Du kan også trykke lukkerknappen halvt ned for at lukke menuen.
- 78 -
VQT1T18_dan.book
Page 79 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
Bemærk!
• Se P167 for oplysninger om den tilgængelige optagetid.
• Den tilgængelige optagetid, der vises på skærmbilledet, reduceres muligvis ikke regelmæssigt.
• Afhængigt af korttypen, vises kortadgangsindikationen muligvis i et stykke tid efter
filmoptagelsen. Dette er ikke en fejlfunktion.
• Der kan optages film kontinuerligt op til 2 GB. Den maksimalt tilgængelige optagetid til op til 2
GB vises kun på skærmen.
(DMC-FX150PL/DMC-FX150SG/DMC-FX180GC)
• Film kan optages kontinuerligt i op til 15 minutter. Desuden er kontinuerlig optagelse på mere
end 2 GB ikke mulig. (Eksempel: [10m 30s] med [ ])
Den resterende tid til kontinuerlig optagelse vises på skærmen.
(DMC-FX150EG/DMC-FX150E)
• Når filmen, der er optaget med dette kamera, afspilles på andet udstyr, kan kvaliteten af
billeder og lyd blive forringet, eller det kan være at billederne ikke kan afspilles.
Optageinformationen vises muligvis heller ikke korrekt.
• På grund af implementerede lydkvalitetsforbedringer kan film, som er optaget med denne
enhed, ikke afspilles på Panasonic digitale kameraer (LUMIX), der er solgt før august 2008.
• I filmfunktion kan følgende funktioner ikke anvendes.
– [š] og [ ] i [AF-FUNKTION]/Retningsdetekteringsfunktion/[AUTO] og [MODE2] på den
optiske billedstabiliseringsfunktion.
• Dette kamera understøtter ikke optagelse af film på MultiMediaCard.
• Feltets vinkel kan være smallere i [ ].
- 79 -
VQT1T18_dan.book
Page 80 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktion: 񳲿n
Nyttige funktioner ved rejsemålet
Optagelse af et billede på en bestemt dag af ferien
For yderligere oplysninger om [INDSTILLING]-menuindstillinger henvises til P24.
Hvis du indstiller afrejsedatoen eller rejsedestinationen til ferien på forhånd, bliver antallet
af dage, som er gået siden afrejsedatoen (altså hvilken dag det er på ferien) registreret,
når du tager billedet. Du kan få vist antallet af dage, som er gået, når du afspiller billederne
og få det trykt på de optagede billeder vha. [TRYK TEKST] (P117).
• Antallet af dage, der er gået siden afrejsedatoen, kan udskrives ved brug af den bundtede
software “PHOTOfunSTUDIO-viewer-”, som findes på CD-ROMMEN (medfølger).
• Vælg [INDSTIL UR] for at indstille den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på
forhånd. (P21)
1
Vælg [REJSDATO] fra [INDSTILLING]-menuen, og
tryk derefter på 1.
2
Tryk på 3 for at vælge [REJSEINDST.], og tryk
derefter på 1.
3
Tryk på 4 for at vælge [SET], og tryk derefter på
[MENU/SET].
4
Tryk på 3/4/2/1 for at indstille afrejsedatoen (år/
måned/dag), og tryk derefter på [MENU/SET].
- 80 -
VQT1T18_dan.book
Page 81 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
5
Tryk på 3/4/2/1 for at indstille hjemrejsedatoen
(år/måned/dag), og tryk derefter på [MENU/SET].
• Hvis du ikke ønsker at angive hjemrejsedato, skal du trykke på
[MENU/SET], mens datolinjen vises.
6
Tryk på 4 for at vælge [STED], og tryk derefter på
1.
7
Tryk på 4 for at vælge [SET], og tryk derefter på
[MENU/SET].
8
Indtast stedet.
9
Tryk på [MENU/SET] gange for at lukke menuen.
10
• Oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, [RED. TITEL] kan læses i afsnittet P115.
Tag et billede.
• Antallet af dage, som er gået siden afrejsedatoen, vises i ca. 5 sekunder, hvis kameraet
tændes, osv. efter at rejsedatoen er blevet indstillet, eller når rejsedatoen indstilles.
• Når afrejsedatoen er blevet indstillet, vises [—] i den nederste højre side af skærmen.
- 81 -
VQT1T18_dan.book
Page 82 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
∫ Annullering af rejsedato
Rejsedatoen annulleres automatisk, hvis den aktuelle data ligger efter returdatoen. Hvis
du vil annullere rejsedatoen, før ferien er slut, skal du vælge [OFF] på det skærmbillede,
der vises i trin 3 eller 7 og derefter trykke på [MENU/SET] to gange. Hvis [REJSEINDST.]
er indstillet på [OFF] i trin 3, sættes [STED] også til [OFF].
Bemærk!
• Rejsedatoen beregnes på grundlag af datoen i tidsindstillingen og den afrejsedato, du vælger.
Hvis man indstiller [VERDENSTID] (P83) til rejsemålet, udregnes rejsedatoen ved hjælp af
datoen i indstillingen af klokkeslættet og indstillingen af rejsemålet.
• Den indstillede rejsedato lagres, selv om kameraet slukkes.
• Hvis [REJSDATO] er indstillet på [OFF], vil antallet af dage, der er gået siden afrejsedatoen,
ikke bliver optaget, selv om du indstiller afrejsedatoen eller hjemrejsedatoen. Og selv om
[REJSDATO] sættes til [SET], når billederne er taget, vil den dag de blev taget på ikke blive
vist.
• Hvis du indstiller en afrejsedato og derefter tager et billede på en dato før afrejsedatoen, vises
der et [-] (minus) i orange, og den feriedag, du tog billedet på, optages ikke.
• Hvis rejsedatoen vises som [-] (minus) i hvidt, er der en tidsforskel, som betyder en
datoændring mellem [HJEMME] og [REJSEMÅL]. (Den optages ikke)
• Tekst, der er indstillet til [STED], kan redigeres på et senere tidspunkt ved hjælp af
[RED. TITEL].
• Navne til [BABY1]/[BABY2] og [KÆLEDYR] optages ikke, når [STED] er indstillet.
• [STED] kan ikke optages, når man optager film.
- 82 -
VQT1T18_dan.book
Page 83 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
Optagelsesdatoer/klokkeslæt på rejsedestinationen (World Time)
For yderligere oplysninger om [INDSTILLING]-menuindstillinger henvises til P24.
Du kan få vist lokale tider på rejsedestinationer og optage dem på de billeder, du tager.
• Vælg [INDSTIL UR] for at indstille den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på
forhånd. (P21)
1
Vælg [VERDENSTID] fra [INDSTILLING]-menuen,
og tryk derefter på 1.
• Første gang du tager kameraet i brug, vises meddelelsen
[ANGIV HJEMEGN]. Tryk på [MENU/SET], og angiv det
land, du bor i, på skærmen under trin 3.
2
Tryk på 4 for at vælge [HJEMME], og tryk
derefter på [MENU/SET].
3
Tryk på 2/1 for at vælge det land, du bor i, og
tryk derefter på [MENU/SET].
A
A Aktuelt klokkeslæt
B Tidsforskel fra GMT (Greenwich Mean Time)
B
• Hvis der benyttes sommertid [
] i det land, du bor i, skal
du trykke på 3. Tryk på 3 igen for at vende tilbage til det
oprindelige klokkeslæt.
• Sommertidsindstillingen for hjemegnen bringer ikke det
aktuelle klokkeslæt fremad. Sæt klokkeslættet én time frem.
- 83 -
VQT1T18_dan.book
Page 84 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
4
Tryk på 3 for at vælge [REJSEMÅL], og tryk
derefter på [MENU/SET] for at vælge
indstillingen.
C Afhængig af indstillingen vises enten klokkeslættet ved
rejsemålet eller på hjemegnen.
5
Tryk på 2/1 for at vælge den relevante
rejsedestination, og tryk derefter på [MENU/SET]
for indstilling.
C
D
E
D Aktuelt klokkeslæt på destinationen
E Tidsforskel
• Hvis der er sommertid [
] på en rejsedestination, skal du
trykke på 3. (Tiden går frem en time ad gangen). Tryk på 3
igen for at vende tilbage til det oprindelige klokkeslæt.
6
Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
Bemærk!
• Sæt indstillingen til [HJEMME], når ferien er slut, ved at udføre trinnene 1, 2 og 3.
• Hvis [HJEMME] allerede er valgt, skal du kun ændre rejsedestinationen.
• Hvis du ikke kan finde rejsedestinationen på listen over de lande, der vises på skærmen, skal
du fastsætte tidsforskellen fra det land, du bor i.
• Rejsedestinationsikonet [“] vises, når du afspiller billeder, som er taget på rejsedestinationen.
- 84 -
VQT1T18_dan.book
Page 85 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
Brug af [OPTAG]-funktionsmenuen
[BILLEDSTR.]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P24.
Angiv antallet af pixel. Jo højere antallet af pixel er, desto finerer er detaljerne på
billederne, selv om de udskrives på store papirark.
Gældende funktioner: ñ³²¿
∫ Når billedformatet er [X].
¢ Dette element kan ikke indstilles i intelligent auto-funktion.
(14,5M)
4416k3312 pixel
(10M
)
3648k2736 pixel
(7M
)¢
3072k2304 pixel
(5M
)
2560k1920 pixel
(3M
)
2048k1536 pixel
(2M
)¢
(0,3M
1600k1200 pixel
)
640k480 pixel
∫ Når billedformatet er [Y].
(13M)
4416k2944 pixel
(9M
)
3648k2432 pixel
(6M
)¢
3072k2048 pixel
(4,5M
)
2560k1712 pixel
(2,5M
)
2048k1360 pixel
∫ Når billedformatet er [W].
(11M)
4416k2480 pixel
(7,5M
)
3648k2056 pixel
(5,5M
)¢
3072k1728 pixel
(3,5M
)
2560k1440 pixel
(2M
)
1920k1080 pixel
- 85 -
VQT1T18_dan.book
Page 86 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
Bemærk!
• “EZ” er en forkortelse for “Extra optical Zoom”.
• Et digitalt billede er dannet af mange små prikker, som
kaldes pixler. Jo højere antallet af pixler er, desto finere
bliver billedet, når det udskrives på et stort papirark eller
vises på en PC-skærm.
A Mange pixel (Fin)
B Få pixel (Grov)
¢ Disse billeder er eksempler, der viser virkningen.
• Hvis du ændrer billedformatet, skal billedstørrelsen igen sættes til.
• Den udvidede optiske zoom fungerer ikke i [OMDAN], [HØJ FØLSOMH.], [HØJHAST. BURST],
[BLITZ BURST], [HULKAMERA] eller [SANDBLÆST] i scene-funktion, så billedstørrelsen for
[ ] vises ikke.
• Der kan opstå mosaiklignende forstyrrelser på billedet afhængig af motivet eller
optageforholdene.
• Se P164 for yderligere oplysninger om antal mulige billeder.
[KVALITET]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P24.
Angiv komprimeringsformatet, som billederne skal lagres i.
Gældende funktioner: ³²¿
[A]:
Fin (når førsteprioritet er billedkvaliteten)
[›]:
Standard (når standardbilledkvaliteten benyttes, og antallet af billeder, der skal
optages, øges uden at ændre antallet af pixler)
[
]: RAW-fil (Hvis billeder skal redigeres i høj kvalitet på en PC)¢1
[
]: RAWiJPEG-fil: (Ud over [RAW]-indstillinger oprettes der et standard-lignende
JPEG-billede samtidigt).¢2
¢1 Fastsættes til maks. pixler, der kan optages, til hvert billedes billedformat (
,
¢2 Hvis du sletter en RAW-fil fra kameraet, slettes det tilhørende JPEG-billede også.
,
Bemærk!
• Hvis der optages et RAW-billede med den indbyggede hukommelse, tager det lidt tid at
overskrive billeddataene.
• Se P164 for yderligere oplysninger om antal mulige billeder.
• Du kan få glæde af en mere avanceret billedredigering, hvis du bruger RAW-filer. Du kan
gemme RAW-filerne i et filformat (JPEG, TIFF osv.), som kan vises på PC’en osv., fremkalde
dem og redigere dem ved hjælp af softwaren “SILKYPIX Developer Studio” fra Ichikawa Soft
Laboratory på den medfølgende CD-ROM.
•[
] billeder optages med en mindre datavolumen end [
].
• Følgende [AFSPIL]-funktionsmenu kan anvendes til [
] eller [
].
– [KALENDER]
– [ROTER]
– [BESKYT]
- 86 -
).
VQT1T18_dan.book
Page 87 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
[BILLEDFORMAT]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P24.
Med denne funktion kan du angive billedformatet af billederne, så det passer til
udskrivnings- eller afspilningsmetode.
Gældende funktioner: ñ³²¿
[X]:
[BILLEDFORMAT] af 4:3 fjernsyn
[Y]: [BILLEDFORMAT] af et 35 mm filmkamera
[W]: [BILLEDFORMAT] af en højdefinitions-tv osv.
[X]
[Y]
[W]
Bemærk!
• Enderne af de optagede billeder kan blive skåret af ved udskrivning, så kontrollér før
udskrivning. (P161)
[INTELLIG. ISO]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P24.
Kameraet angiver automatisk den optimale ISO-følsomhed og lukkerhastighed, så de
passer til motivets bevægelse og scenelyset for at minimere rystelserne fra motivet.
Gældende funktioner: ³
[OFF]/[ON]
Bemærk!
• Afhængigt af lysstyrken og hvor hurtigt motivet bevæger sig, kan rystelser muligvis ikke
undgås.
• Bevægelse detekteres muligvis ikke, hvis et motiv i bevægelse er meget lille, hvis det
bevægelige motiv er på kanten af skærmen, eller hvis motivet har flyttet sig i det øjeblik
lukkerknappen trykkes helt ned.
• Når [INTELLIG. ISO] er [ON], begrænses den maksimale ISO-følsomhed til den værdi, der er
indstillet i [ISO MAX SÆT]. Når [ISO MAX SÆT] er indstillet på [AUTO], indstilles
ISO-grænseværdien automatisk op til maks [ISO800].
- 87 -
VQT1T18_dan.book
Page 88 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
[FØLSOMHED]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P24.
Med denne funktion kan du indstille lysfølsomheden (ISO-følsomhed). Hvis du indstiller til
et højere tal, kan billederne også tages i mørke, uden at resultatet bliver helt mørkt.
Gældende funktioner: ³²
[AUTO]/[100]/[200]/[400]/[800]/[1600]
ISO-følsomhed
Optagelsessted (anbefales)
Lukkerhastighed
Støj
100
1600
Når det er lyst (udendørs)
Når det er mørkt
Langsom
Hurtig
Mindre
Mere
Bemærk!
• Når du indstiller på [AUTO], justeres ISO-følsomheden automatisk til den maksimale værdi, der
er indstillet i [ISO MAX SÆT] (undtagen [AUTO]).
• Denne indstilling er ikke tilgængelig, når [INTELLIG. ISO] anvendes. ([
] vises.)
• Hvis billedstøjen er et problem, anbefales det, at du først tager billeder, når du har reduceret
den maksimale ISO-følsomhed, øget indstillingen til [STØJREDUKTION ] under [BILL.TILPAS.]
eller reduceret indstillingen for alle andre elementer end [STØJREDUKTION ]. (P101)
[ISO MAX SÆT]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P24.
Den mest passende følsomhed inden for området angives, afhængigt af motivets
lysstyrke.
Gældende funktioner: ³²
[AUTO]/[200]/[400]/[800]/[1600]
• Der kan indstilles en øvre grænse for ISO-følsomheden.
• Jo højere værdien af ISO-følsomheden er, desto mere reduceres rystelserne, men desto større
bliver billedstøjen.
Bemærk!
• Dette virker, når [FØLSOMHED] er indstillet på [AUTO], eller når Intelligent ISO er indstillet på
[ON].
• Når [INTELLIG. ISO] er indstillet på [AUTO], og [ISO MAX SÆT] er indstillet på [AUTO], sættes
ISO-følsomheden automatisk til maks. [ISO400] ([ISO1000], når blitzen anvendes) i henhold til
lysstyrken.
- 88 -
VQT1T18_dan.book
Page 89 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
[HV.BALANCE]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P24.
I sollys, neonlys eller under andre lignende forhold, hvor farven hvid får et rødligt eller
blåligt skær, skal dette element justeres til den farve af hvid, som er tættest på det, der ses
med det blotte øje i overenstemmelse med lyskilden.
Gældende funktioner: ³²¿n
[AWB]: Automatisk justering
[V]:
Når man tager udendørs billeder under en klar himmel
[Ð]:
Når man tager udendørs billeder under en overskyet himmel
[î]:
Når man tager udendørs billeder i skyggen
[Ñ]:
Når man tager billeder i neonlys
[
1
]:
[
2
]:
[ SET ]:
Når den forudindstillede hvidbalance anvendes
Når den forudindstillede farvetemperaturindstilling anvendes
Bemærk!
• Den optimale hvidbalance varierer, afhængigt af den halogenbelysning, der optages under, så
brug [AWB], [
1
] eller [
2
].
• Indstillingen til hvidbalance lagres, selv om kameraet slukkes. (Men indstilling af hvidbalancen
for en scenefunktion vender tilbage til [AWB], når scenefunktionen ændres.)
∫ Manuel indstilling af hvidbalance
Dette indstiller værdierne til hvidbalancen. Brug denne indstilling i
overensstemmelse med optageforholdene.
1 Vælg [ ] eller [ ], og tryk derefter på 1.
2 Ret kameraet mod et hvidt stykke papir osv. så rammen i
midten dækkes med den hvide genstand, og tryk derefter på
[MENU/SET].
1
2
- 89 -
VQT1T18_dan.book
Page 90 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
∫ Finjustering af hvidbalancen [
]
Hvis man ikke kan opnå den ønskede farvetone ved at indstille hvidbalancen, er det muligt
at finjustere hvidbalancen.
• Du kan foretage indstillinger fra lynmenuen. (P26)
1 Vælg [HV.BALANCE], og tryk derefter på 1
• Tryk på 1 igen hvis [
], [
] eller [ SET ] er valgt.
2 Tryk på 3/4/2/1 for at justere hvidbalancen, og tryk
derefter på [MENU/SET].
1
2:
1:
3:
4:
2
A (AMBER: ORANGE)
B (BLUE: BLÅLIG)
G_ (GREEN: GRØNLIG)
M` (MAGENTA: RØDLIG)
• Hvis du finjusterer hvidbalancen til A (Amber = orangefarvet), skifter hvidbalanceikonet på
•
•
•
•
•
•
LCD-skærmen til orange. Hvis du finjusterer hvidbalancen til B (blå), skifter
hvidbalanceikonet på LCD-skærmen til blåt.
Hvis du finjusterer hvidbalancen til G_ (grøn) eller M` (magenta), [_] (grøn) eller [`]
(magenta) ved siden af hvidbalanceikonet på LCD-skærmen.
Vælg midterpunktet, hvis du ikke skal finjustere hvidbalancen.
Du kan finjustere hvidbalancen uafhængigt af hver hvidbalance element.
Indstillingen for finjustering af hvidbalancen lagres, selv om kameraet slukkes.
Indstillingerne i finjustering af hvidbalancen afspejles i billedet, når der tages billeder med
blitz.
Indstillingen for finjustering af hvidbalancen vender tilbage til standardindstillingen
(midterpunktet) i følgende tilfælde.
– Når du nulstiller hvidbalancen i [ 1 ] eller [ 2 ]
– Når du nulstiller farvetemperaturen manuelt i [ SET ]
- 90 -
VQT1T18_dan.book
Page 91 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
∫ Auto-hvidbalance
Afhængigt af de eksisterende forhold, når der tages billeder, kan billederne få et rødligt
eller blåligt skær. Og når der anvendes flere lyskilder, eller der ikke er en farve tæt på hvid,
virker den automatiske hvidbalance muligvis ikke korrekt. I sådanne tilfælde skal du
indstille hvidbalancen til en anden funktion end [AWB].
1
Den automatiske hvidbalance fungerer inden for dette
område.
2 Blå himmel
3 Overskyet himmel (Regn)
4 Skygge
5 TV-skærm
6 Sollys
7 Hvidt, fluorescerende lys
8 Glødelampe
9 Solopgang og solnedgang
10 Stearinlys
KlKelvin-farvetemperatur
2)
3)
4)
1)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
∫ Indstilling af farvetemperatur
Du kan indstille farvetemperaturen manuelt, når du skal tage naturlige
billeder under forskellige lysforhold. Lysfarven måles som et tal i
Kelvin-grader. Efterhånden som farvetemperaturen stiger, bliver
billedet blåligt, og efterhånden som farvetemperaturen sænkes, bliver
billedet rødligt.
1 Vælg [ SET ], og tryk på 1.
2 Tryk på 3/4for at vælge farvetemperaturen, og tryk derefter på [MENU/SET]
• Du kan angive en farvetemperatur fra [2500K] til [10000K].
- 91 -
VQT1T18_dan.book
Page 92 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
[MÅLEFUNKTION]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P24.
De optiske måletyper til måling af lysstyrken kan ændres.
Gældende funktioner: ³²n
[C]:
Multipel
I denne funktion måler kameraet den mest velegnede
eksponering ved at bedømme allokeringen af lysstyrken på
hele skærmen automatisk. Normalt anbefales det at anvende
denne metode.
[
]:
Centralt vægtet
Denne metode anvendes til at fokusere på motivet i midten af
skærmen og måle hele skærmen på ensartet vis.
[Ù]:
Spot
Denne metode anvendes til at male motivet i spotmåleområdet
A.
Bemærk!
• Når flere [C] er valgt, og [AF-FUNKTION] er indstillet til [š], justerer kameraet eksponeringen,
så den passer til personens ansigt.
- 92 -
VQT1T18_dan.book
Page 93 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
[AF-FUNKTION]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P24.
Med denne funktion kan du vælge de fokuseringsmetoder, som bedst passer til
placeringen af motivet og antallet af de motiver, der skal vælges.
Gældende funktioner: ³²¿n
Kameraet detekterer automatisk personens ansigt. Fokus og
[š]: Ansigtsgenkendelse eksponering kan justeres til at passe til det pågældende ansigt
uanset hvor i billedet, det befinder sig. (maks. 15 områder)
Fokus kan justeres på et bestemt motiv. Fokuset følger
motivet, selv om det flytter sig. (Dynamisk sporing)
[
]: AF-sporing
[
Kameraet indstiller fokus på op til 5 fokusområder pr. valgt
]: Flerepunktsfokusering AF-områdemønster. Dette er nyttigt, når motivet ikke er i
midten af skærmbilledet.
[ƒ]: 1-punkts-fokusering Kameraet fokuserer hurtigt på motivet i AF-området i midten af
(Høj hastighed)
skærmbilledet.
[Ø]:1-punkts-fokusering Kameraet indstiller fokus på motivet i AF-området i midten af
skærmbilledet.
[Ù]: Spot-fokusering
Kameraet fokuserer på det afgrænsede, lille område på
skærmbilledet.
Bemærk!
• Kameraet indstiller fokus på alle AF-områder, når flere AF-områder (maks. 5 områder) lyser
samtidigt [ ]. Hvis du vil fastlægge fokuspositionen, så du kan tage billeder, skal du skifte
AF-funktionen til [ƒ], [Ø] eller [Ù].
• Hvis AF-funktionen er sat til [ ], vises AF-området ikke, før der indstilles fokus på billedet.
• Skift AF-funktionen over på [ƒ] nebo [Ø], hvis det er vanskeligt at fokusere ved hjælp af [Ù].
• Kameraet detekterer muligvis andre motiver end en person som ansigt. I sådanne tilfælde skal
du skifte AF-funktionen til en anden funktion end [š] og derefter tage et billede.
• AF-funktionen kan ikke indstilles i [FYRVÆRKERI] i scene-funktion.
• Man kan ikke indstille [š] i følgende tilfælde.
– I [NATLANDSKAB], [MAD], [STJERNEHIMMEL] og [LUFTFOTO] i scene-funktion.
– I filmfunktion.
- 93 -
VQT1T18_dan.book
Page 94 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
∫ Om [š]
Følgende AF-områderammer vises, når kameraet detekterer ansigterne.
Gul:
Hvis du trykker lukkerknappen halvt ned, bliver rammen grøn, når der er
indstillet fokus med kameraet.
Hvid:
Vises, når der detekteres flere ansigter. Der indstilles også fokus på andre ansigter, som
er ved samme afstand som ansigterne inden for de gule AF-områder.
• Under visser billedoptagelsesforhold, inklusive i følgende tilfælde, virker
ansigtsgenkendelsesfunktionen muligvis ikke, og du kan ikke detektere ansigter.
[AF-FUNKTION] skifter til [ ].
– Hvis ansigtet ikke vender mod kameraet
– Hvis ansigtet er i vinkel
– Hvis ansigtet er meget belyst eller meget mørkt
– Når der er lidt kontrast på ansigterne
– Når ansitstrækkene skjules bag solbriller osv.
– Når ansigtet er lille på skærmen
– Hvis der sker en pludselig bevægelse
– Hvis motivet ikke er et menneske
– Hvis kameraet rystes
– Hvis der anvendes digital zoom
∫ Om [ƒ]
• Du kan hurtigere indstille fokus på et motiv end ved hjælp af andre AF-funktioner.
• Når du trykker lukkerknappen halvt ned, fryser billedet muligvis et kort øjeblik, før det bringes i
fokus. Dette er ikke en fejlfunktion.
- 94 -
VQT1T18_dan.book
Page 95 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
∫ Opsætning af (AF-sporing) [
1
]
Sæt motivet i AF-sporingsrammen, og
tryk på 4 for at fastlåse motivet
• AF-sporingsrammen fokuserer konstant på
Før fastlåsning
Låst
motivets bevægelse, når det er blevet
genkendt.
• AF-sporing slukkes, når du trykker på 4
igen.
2
Tag billedet
Bemærk!
• Den dynamiske sporingsfunktion kan undlade at låse, miste motivet i AF-sporing eller spore et
andet motiv, afhængigt af optageforholdene, som f.eks. de, der er nævnt nedenfor.
– Hvis emnet er for lille
– Hvis optagelsesstedet er for mørkt
– Hvis motivet bevæger sig for hurtigt.
– Hvis baggrunden har samme eller en lignende farve som motivet.
– Hvis der forekommer rystelser
– Hvis du bruger zoomen
• Hvis der ikke kan låses, blinker AF-området rødt og forsvinder. Tryk på 4 igen.
• AF-sporing virker ikke, hvis motivet ikke er angivet, eller hvis motivet mistes eller ikke kunne
spores. I dette tilfælde tages billedet med [Ø] i [AF-FUNKTION].
• [HURTIG AF] virker ikke under AF-sporing.
• AF-sporing kan ikke vælges, når [FARVEEFFEKT] er valgt.
• Man kan ikke indstille [ ] i [STJERNEHIMMEL], [FYRVÆRKERI], [HULKAMERA] eller
[SANDBLÆST] i scene-funktion eller i filmfunktion.
• Fokusområdet bliver det samme som for makrofunktion. [5 cm (Vidvinkel)/30 cm (Tele) til ¶]
- 95 -
VQT1T18_dan.book
Page 96 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
∫ Om valg af AF-område
Du kan vælge AF-område, når [ ], [ƒ], [Ø] eller [Ù] er valgt.
Der skiftes til skærmen for valg af AF-område, når man vælger [AF-FUNKTION] med 3/4
og derefter trykke på 1.
• Du kan foretage indstillinger fra lynmenuen (P26).
Når man vælger [ƒ], [Ø] eller [Ù]
1
2
[ƒ]/[Ø]
[Ù]
Tryk på 3/4/2/1for at flytte AF-område.
• Du kan vælge 1 AF-område blandt de 11 områder.
Tryk på [MENU/SET] for at foretage
indstillingen.
Når man vælger [
]
1
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge AF-område
som vist i figuren til højre.
2
Tryk på [MENU/SET] for at foretage
indstillingen.
Bemærk!
• Spotmåleområdet kan også flyttes, så det passer med AF-området, når du anvender [Ù] i
[MÅLEFUNKTION].
• Placeringen af AF-området vender tilbage til sin oprindelige tilstand, når kameraet er indstillet
på Intelligent Auto-funktion, når energisparefunktionen er aktiveret, eller når denne enhed er
slukket.
- 96 -
VQT1T18_dan.book
Page 97 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
[HURTIG AF]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P24.
Så længe du holder kameraet stabilt, indstiller kameraet automatisk fokus, og
fokusjusteringen sker hurtigere, når du trykker ned på lukkerknappen. Dette kan f.eks.
være nyttigt, når du ikke vil gå glip af et billedmotiv.
Gældende funktioner: ³²¿
[OFF]/[ON]
Bemærk!
• Når [ON] er valgt, vises [
] på skærmen.
[BURST]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P24.
Billeder tages kontinuerligt, når lukkerknappen trykkes helt ned.
Vælg de billeder, du rigtig godt kan lide, fra de billeder du har taget.
Gældende funktioner: ñ³²¿
[OFF]
˜
ò
—
2¢
ca. 1,5
A
—
maks. 4
›
—
maks. 8
Bursthastighed
(billeder/sekund)
Antal mulige
billeder
Afhænger af den
resterende kapacitet af
den indbyggede
hukommelse/kortet.
¢ Bursthastigheden er konstant, uanset kortets overførselshastighed.
• Ovennævnte værdier for bursthastigheden gælder, når lukkerhastigheden er 1/60 eller
hurtigere, og når blitzen ikke er aktiveret.
- 97 -
VQT1T18_dan.book
Page 98 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
Bemærk!
• Hvis burst-funktionen indstilles til Ingen grænse
– Burst-hastigheden bliver langsommere halvvejs igennem. Det nøjagtige tidspunkt for
dette afhænger af korttype, billedstørrelse og kvalitet.
– Du kan tage billeder, indtil kapaciteten på den indbyggede hukommelse eller på kortet er
opbrugt.
• Fokus er indstillet, når det første billeder tages.
• Når bursthastigheden er indstillet til [˜], anvendes eksponeringen og hvidbalancen, som er
fastsat til det første billede, ligeledes til de efterfølgende billeder. Når bursthastigheden er sat til
[ò], justeres de hver gang, du tager et billede.
• Når der anvendes selvudløser, er antallet af mulige billeder i burst-funktion indstillet til 3.
• Hvis du følger et motiv i bevægelse, mens du tager billeder (landskab) indendørs eller
udendørs, hvor der er stor forskel mellem lys og skygge, kan det tage et øjeblik, før
eksponeringen er stabil. Hvis burst-funktionen anvendes her, bliver eksponeringen mulighed
ikke optimal.
• Bursthastigheden (billeder/sekund) kan blive langsommere, afhængigt af
optagelsesforholdene, såsom på mørke steder, hvis ISO-følsomheden er høj osv.
• Burst-funktionen annulleres ikke, når kameraet slukkes.
• Hvis du tager billeder i burst-funktion med den indbyggede hukommelse, tager det lidt tid at
overskrive billeddataene.
• [Œ] er indstillet til blitzen, når burst-funktionen er indstillet.
• Auto-holder/farveholder annulleres, når burst-funktionen indstilles.
[INT.KONTRAST]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P24.
Kontrast og eksponering justeres automatisk, når der er stor forskel i lysstyrken mellem
baggrund og motiv, således at billedet bliver så tæt på virkeligheden.
Gældende funktioner: ³²
[OFF]/[LOW]/[STANDARD]/[HIGH]
Bemærk!
] på skærmen.
• GæNår der er indstillet på [LOW], [STANDARD] eller [HIGH], vises [
• Selv om [FØLSOMHED] er indstillet på [ISO100], kan [FØLSOMHED] indstilles højere end
[ISO100], hvis billedet tages med [INT.KONTRAST] aktiveret.
• Kompenseringseffekten opnås muligvis ikke, afhængigt af forholdene.
•[
] i skærmbilledet bliver gult, hvis [INT.KONTRAST] er aktiveret.
- 98 -
VQT1T18_dan.book
Page 99 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
[MULTI EKSPON.]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P24.
Når du bruger denne funktion, opnår du en effekt, som fås, når et billede eksponeres to
eller tre gange.
Gældende funktioner: ³²
1
Vælg [START], og tryk derefter på [MENU/SET].
2
Vælg din sammensætning, og tag det
første billede.
• Efter at du har taget billedet, skal du trykke lukkerknappen halvt ned
for at tage det næste billede.
• Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk derefter på [MENU/
SET] for at udføre en af de følgende handlinger.
[NÆSTE]:
Gå til næste billede.
[TAG OM]: Gå tilbage til det første billede.
[AFSLUT]: Registrér det første billede, og afslut multieksponeringssessionen
for billedoptagelse.
3
Vælg din sammensætning, og tag det andet billede.
• Efter at du har taget billedet, vises det første og andet billede som
overlejret.
• Efter at du har taget billedet, skal du trykke lukkerknappen halvt ned
for at tage det næste billede.
• Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk derefter på [MENU/
SET] for at udføre en af de følgende handlinger.
[NÆSTE]:
Gå til næste billede.
[TAG OM]: Gå tilbage til det andet billede.
[AFSLUT]: Registrér billeder op til det andet optagede billede, og afslut
multieksponeringssessionen for billedoptagelse.
4
Vælg din sammensætning, og tag det tredje billede.
• Efter at du har taget billedet, vises det første, andet og tredje
billede som overlejret.
• Tryk på 3 for at vælge [TAG OM], og tryk derefter på [MENU/
SET] for at vende tilbage til det tredje billede.
5
Tryk på 4 for at vælge [AFSLUT], og
tryk derefter på [MENU/SET].
• Du kan også trykke lukkerknappen halvt ned for at afslutte.
• Billederne op til det tredje billede registreres, og multieksponeringssessionen for
billedoptagelse afsluttes.
- 99 -
VQT1T18_dan.book
Page 100 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
∫ Om indstillingen til automatisk forstærkningskontrol
Vælg [AUTOM. FORSTÆRKN.] på det skærmbillede, der vises i trin 1, og foretag
indstillingerne.
[ON]:
Lysstyrken justeres i henhold til antallet af optagede billeder, og billederne
overlejres.
[OFF]: Kompensér for eksponeringen, så den passer til motivet, og alle overlejrede
eksponeringseffekter højrestilles.
Bemærk!
• De optageoplysninger, der vises for de billeder, der tages med multieksponering, er
optageoplysningerne for det sidste billede, der er blevet taget.
• Hvis du trykker på [MENU/SET], mens du tager et billede, registreres de fotograferede billeder,
og multieksponeringssessionen for billedoptagelse afsluttes.
• Billedet optages ikke inden fuldførelse.
• Visse funktioner har begrænsninger. Du kan ikke bruge følgende funktioner:
– Burst-funktion/[AUTO-HOLDER]/[FARVE BRACKET]/Ekstra optisk zoom//Digital zoom/
[INT.KONTRAST]/[LYDOPT.]
• Det anbefales at anvende stativ, hvis du tager billeder med multieksponering.
• Indstillingen for multieksponering udløses på følgende tidspunkter:
– Når du har slukket for strømmen
– Når kortet er blevet udskiftet
– Når USB-forbindelseskablet er blevet tilsluttet kameraet
– Når kameraet er skiftet fra [OPTAG]-funktion til afspilningsfunktion
– Når positionen af funktionsdrejeknappen er blevet ændret
• [BILLEDSTR.] er fastsat, når [START] vælges.
• Zoom-position og hvidbalance er fastsat, når det første billede tages.
[DIGITAL ZOOM]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P24.
Dette forstørrer motiver endnu mere end den optisk zoom eller den ekstra optiske zoom.
Gældende funktioner: ³²¿n
[OFF]/[ON]
Bemærk!
• Se P42 for yderligere oplysninger.
• Hvis der er kamerarystelser, når der zoomes ind eller ud, anbefales det, at [STABILISERING]
indstilles til [AUTO] eller [MODE 1].
- 100 -
VQT1T18_dan.book
Page 101 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
[FARVEEFFEKT]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P24.
Indstilling af farveeffekt på optagede billeder.
Gældende funktioner: ñ³²n
[OFF]:
[B/W]:
[SEPIA]:
[COOL]:
[WARM]:
Dette er standardindstillingen.
Billedet bliver sort/hvidt.
Billedet får en brunlig farve.
Billedet bliver blåligt.
Billedet bliver rødligt.
Bemærk!
• I intelligent auto-funktion kan kun [B/W] eller [SEPIA] vælges.
• Intelligent auto-funktion indstilles separat i forhold til de andre optagefunktioner.
• [FARVEEFFEKT] deaktiveres, når farveholderen er valgt.
[BILL.TILPAS.]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P24.
Justering af billedkvaliteten af de optagede billeder.
Gældende funktioner: ³²
[KONTRAST]:
[r]: Øger forskellen mellem det lyse og det mørke i billedet.
[s]: Reducerer forskellen mellem det lyse og det mørke i billedet.
[SKARPHED]:
[r]: Billedet er meget skarpt.
[s]: Billedet er indstillet med blød fokus.
[MÆTN.GRAD]:
[r]: Billedets farver bliver meget klare.
[s]: Billedets farver bliver naturlige.
[STØJREDUKTION ]:
[r]: Støjreduktionen fremhæves.
Billedopløsningen kan blive lidt forringet.
[s]: Støjreduktionen sænkes.
Du kan få billeder med en højere opløsning.
Bemærk!
• Hvis du tager billeder på mørke steder, kan der forekomme noget billedstøj. Hvis billedstøjen
bliver et problem, anbefales det, at du først tager billeder, når du har øget indstillingen for
[STØJREDUKTION ] eller reduceret indstillingen for alle elementer, undtagen
[STØJREDUKTION ].
- 101 -
VQT1T18_dan.book
Page 102 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
[STABILISERING]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P24.
Hvis du benytter en af disse funktioner, detekteres eventuelle rystelser under optagelsen
af billedet, og kameraet kompenserer automatisk herfor, så du kan tage billeder uden
rystelser uden problemer.
Gældende funktioner: ³²¿n
[OFF]
[AUTO]:
Den optimale kompensation for rystelser vælges, afhængigt af forholdene.
[MODE1]:
Der kompenseres altid for rystelser under [OPTAG]-funktionen.
[MODE2]:
Der kompenseres for rystelser, når der trykkes ned på lukkerknappen.
Bemærk!
• Stabiliseringsfunktionen fungerer muligvis ikke optimalt i følgende tilfælde.
– Hvis der opstår for mange rystelser.
– Når zoom-forstørrelsen er høj.
– I digitalt zoomområde.
– Hvis der tages billeder, hvor man følger et motiv i bevægelse.
– Når lukkehastigheden bliver for langsom til at tage billeder indendørs eller på mørke steder.
Vær opmærksom på kamerets rystelser, når lukkerknappen trykkes ned.
• Indstillingen er sat til [MODE2] med [SELVPORTRÆT] i scene-funktion og til [OFF] i
[STJERNEHIMMEL] i scene-funktion.
• I filmfunktion kan [AUTO] eller [MODE2] ikke indstilles.
- 102 -
VQT1T18_dan.book
Page 103 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
[MIN. LUKKER TID]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P24.
Du kan tage et lyst billede på et mørkt sted ved at sænke [MIN. LUKKER TID]. Du kan
også sætte den op for at reducere sløring af motivet.
Gældende funktioner: ³
[1/125], [1/60], [1/30], [1/15], [1/8], [1/4], [1/2], [1]
Indstilling af min. lukkerhastighed
1/125–
1–
Lysstyrke
Mørkere
Lysere
Rystelser
Mindre
Mere
Bemærk!
• Dette skal normalt sættes til [1/8 ] til at tage billederne. (Når du vælger en minimum
lukkerhastighed end [1/8 ], [
] vises på skærmen.)
• Indstilling af [MIN. LUKKER TID] til en langsommere hastighed kan øge muligheden for
rystelser. Derfor anbefales det at bruge et stativ og selvudløseren til at tage billederne.
• Indstilling af [MIN. LUKKER TID] til en hurtigere hastighed kan resultere i mørke billeder. Derfor
anbefales det at tage billedet i lyse omgivelser. Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås,
blinker [
] rødt, når lukkerknappen er trykket halvt ned.
[LYDOPT.]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P24.
Der kan optages lyd samtidigt med billedet. Du kan optage samtalen under optagelsen
eller i situationen som et memo.
Gældende funktioner: ³²¿
[OFF]:
Lyden optages ikke.
[ON]:
[B] vises på skærmen.
Lyden optages, når billedet optages.
(Den stopper efter 5 sekunder)
• Hvis du trykker på [MENU/SET] under lydoptagelsen, annulleres lydoptagelsen.
Bemærk!
• Lyden optages ved hjælp af kameraets indbyggede mikrofon.
• Lyd, som optages med denne enhed, afspilles muligvis ikke på andet udstyr.
- 103 -
VQT1T18_dan.book
Page 104 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (Optagelse af billeder)
[AF-HJ. LAMPE]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P24.
Oplysning af motivet gør det lettere for kameraet at indstille fokus ved optagelse under
forhold med dårlig belysning, som gør indstilling af fokus vanskeligt.
Gældende funktioner: ³²¿n
[OFF]:
AF-hjælpelampen tænder ikke.
[ON]:
Når du tager billeder på mørke steder, lyser AF-hjælpelampen, mens du trykker
lukkerknappen halvt ned. (Større AF-områder vises.)
Bemærk!
• Det effektive område for AF-hjælpelampen er 1,5 m.
• Hvis du ikke vil bruge AF-hjælpelampen A (f.eks. hvis man tager af dyr på),
skal du indstille [AF-HJ. LAMPE] til [OFF]. I sådanne tilfælde bliver det
sværere at indstille fokus på motivet.
[INDSTIL UR]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P24.
Sådan angives årstal, måned, dato og klokkeslæt.
Denne funktion virker på samme måde som [INDSTIL UR] i menuen [INDSTILLING].
- 104 -
VQT1T18_dan.book
Page 105 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (afspilning)
[AFSPIL]-funktionen: ¸
Avanceret (afspilning)
Afspilning af billeder fortløbende (dias-show)
Du kan afspille de billeder, du har taget, så de falder sammen med musik, og du kan gøre
dette fortløbende ved at efterlade et fast interval mellem hvert billede.
Du kan også afspille billederne gruppevis efter kategori eller kun afspille de billeder, du har
valgt som foretrukne billeder, som et dias-show.
Denne afspilningsmetode anbefales, hvis du har tilsluttet kameraet til et TV, så du kan få
vist de billeder, du har taget.
1
Skub vælgerknappen [OPTAG]/[AFSPIL] mod [(],
og tryk derefter på [MENU/SET].
2
Tryk på 1.
3
Tryk på 3/4 for at vælge [DIASSHOW] og tryk derefter på [MENU/
SET].
4
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk derefter
på [MENU/SET].
• [FORETRUKNE] kan kun vælges, når [FORETRUKNE] i menuen
[AFSPIL] (P124) er sat til [ON], og du har valgt foretrukne
billeder.
Når [ALLE] eller [FORETRUKNE] er valgt under trin 4
5
Tryk på 3 for at vælge [START], og tryk derefter på
[MENU/SET].
6
Tryk på 4 for at afslutte dias-showet.
• Den normale afspilningsfunktion genoptages, når dias-showet er
afsluttet.
- 105 -
VQT1T18_dan.book
Page 106 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (afspilning)
Når [VÆLG KATEGORI] er valgt under trin 4
5
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge den kategori, der
skal afspilles, og tryk derefter på [MENU/SET] for at
foretage indstillingen.
• For yderligere oplysninger om kategorier henvises der til P108.
6
Tryk på 3 for at vælge [START], og tryk derefter på
[MENU/SET].
7
Tryk på 4 for at afslutte dias-showet.
• Den normale afspilningsfunktion genoptages, når dias-showet er
afsluttet.
∫ Handlinger, som udføres under et dias-show
Den viste markør under afspilningen svarer til 3/4/2/1.
• Menuskærmen gendannes, når du trykker ind på [‚].
A
B
C
D
¢
Afspil/Pause
Stop
Tilbage til det forrige billede¢
Frem til det næste billede¢
Disse handlinger kan kun udføres i pausetilstand.
E Reducér volumeniveau
F Øg volumeniveau
- 106 -
VQT1T18_dan.book
Page 107 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (afspilning)
∫ Ændring af indstillinger til dias-show
Du kan ændre indstillingerne til afspilning af et dias-show ved at
vælge [EFFEKT] eller [INDSTILLING] på menuskærmen til
dias-showet.
[EFFEKT]
På denne måde kan du vælge det skærmeffekter eller musikeffekter,
når du skifter fra billede til billede.
[NATURAL], [SLOW], [SWING], [URBAN], [OFF], [AUTO]
• Når [URBAN] er valgt, kan billederne vises som sort-hvide billeder som en skærmeffekt.
• [AUTO] kan kun anvendes, når [VÆLG KATEGORI] er valgt. Billederne afspilles med det
anbefalede antal effekter i hver kategori.
[INDSTILLING]
[VARIGHED] eller [GENTAG] kan indstilles.
Element
Indstillinger
[VARIGHED]
1SEC./2SEC./3SEC./5SEC.
[GENTAG]
ON/OFF
[MUSIK]/[AUDIO]
ON/OFF
• [VARIGHED] kan kun indstilles, når [OFF] er valgt som [EFFEKT]-indstilling.
• [AUDIO] vises kun, når [EFFEKT] er sat til [OFF]. Lyden afspilles sammen med still-billedet
med lyd, hvis [AUDIO] sættes til [ON].
Bemærk!
• Du kan ikke afspille film som et dias-show.
• Man kan ikke tilføje nye musikeffekter.
- 107 -
VQT1T18_dan.book
Page 108 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (afspilning)
[AFSPIL]-funktionen: ¸
Valg og afspilning af billeder
([AFSPIL KATEG.]/[VIS FARVORIT])
[AFSPIL KATEG.]
Med denne funktion kan du søge efter billeder efter scene-funktion eller andre kategorier
(som f.eks. [PORTRÆT], [LANDSKAB] eller [NATLANDSKAB]) og sortere billederne
under hver kategori. Du kan afspille billederne i hver kategori.
1
2
Udfør trin 1 og 2 på side 105.
3
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge kategorien, og tryk
derefter på [MENU/SET] for at foretage
indstillingen.
Tryk på 3/4 for at vælge [AFSPIL KATEG.], og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Hvis der findes et billede i en kategori, bliver kategoriikonet blå.
• Det kan tage lidt tid at søge i billedfilerne, hvis der er mange på
kortet eller i den indbyggede hukommelse.
• Hvis du trykker på [‚] under søgningen, stopper søgningen halvvejs.
• Billederne sorteres i kategorier som vist nedenfor.
[KATEGORI]
Optagelsesoplysninger,
f.eks. scene-funktioner
[KATEGORI]
*
[PORTRÆT],
[i-PORTRÆT],
[UDGLAT HUD],
[OMDAN],
[SELVPORTRÆT],
[NATPORTRÆT],
[i-NATPORTRÆT],
[BABY1]/[BABY2]
,
[LANDSKAB],
[i-LANDSKAB],
[SOLNEDGANG],
[LUFTFOTO]
Î
í
1
[NATPORTRÆT],
[i-NATPORTRÆT],
[NATLANDSKAB],
[i-NATLANDSKAB],
[STJERNEHIMMEL]
Í
.
Optagelsesoplysninger,
f.eks. scene-funktioner
[SPORT], [FEST],
[LEVENDE LYS],
[FYRVÆRKERI],
[STRAND], [SNE],
[LUFTFOTO]
[BABY1]/[BABY2]
[KÆLEDYR]
[MAD]
[REJSDATO]
[FILM]
• Still-billeder oprettet ud fra en film kan ikke afspilles fra filmkategorien i afspilning af
kategorien.
- 108 -
VQT1T18_dan.book
Page 109 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (afspilning)
[VIS FARVORIT]
Du kan kun afspille de billeder, du har angivet som [FORETRUKNE] (P124) (O, når
[FORETRUKNE] er indstillet på [ON], og der er billeder, som er sat til [FORETRUKNE]).
1
2
Udfør trin 1 og 2 på side 105.
Tryk på 3/4 for at vælge [VIS FARVORIT], og tryk derefter på [MENU/
SET].
Bemærk!
• Du kan kun anvende [ROTER], [ROTER BILL.], [DPOF-PRINT], [BESKYT] eller
[LYDMONTER.] i menuen [AFSPIL].
- 109 -
VQT1T18_dan.book
Page 110 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (afspilning)
[AFSPIL]-funktionen: ¸
Afspilning af film/Billeder med lyd
Film
Tryk på 2/1 for at vælge et billede ved hjælp af
filmikonet (som f.eks. [
]), og tryk derefter på 3 for
at afspille det.
A Filmoptagelsestid
B Filmfunktionsikon
C Ikonet til afspilning af film
• Når afspilningen er startet, vises den tid der er gået i skærmens
øverste højre side.
For eksempel vises 8 minutter og 30 sekunder som [8m30s].
∫ Handlinger, som udføres under afspilning af en film
Den viste markør under afspilningen svarer til 3/4/2/1.
A
B
C
D
¢
Afspil/Pause
Stop
Hurtigt tilbage, enkeltbilleder tilbage¢
Hurtigt frem, enkeltbilleder frem¢
Disse handlinger kan kun udføres i pausetilstand.
E Reducér volumeniveau
F Øg volumeniveau
- 110 -
C
B
A
VQT1T18_dan.book
Page 111 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (afspilning)
Billeder med lyd
Tryk på 2/1 for at vælge billedet med lydikonet [
],
og tryk derefter på 3 for at afspille billedet med lyd.
A
A Lydikon
• Se [LYDOPT.] (P103) og [LYDMONTER.] (P128) for at få oplysninger
om, hvordan man skaber still-billeder med lyd.
Bemærk!
• Lyden kommer fra højttaleren. Se [VOLUME] (P27) for at få oplysninger om, hvordan man
justerer volumen i [INDSTILLING]-menuen.
• Filformatet, som kan afspilles med dette kamera, er QuickTime Motion JPEG.
• Bemærk, at den bundtede software omfatter QuickTime, der kan afspille filmfiler, som er
optaget kameraet, på PC’en.
• Nogle QuickTime Motion JPEG-filer, der er optaget på PC eller med andet udstyr, kan eventuelt
ikke afspilles med dette kamera.
• Hvis du afspiller film, som er optaget med et andet kamera, kan billedkvaliteten være forringet,
eller billedet kan måske slet ikke afspilles.
• Billeder med lyd, der er optaget med andet udstyr, kan muligvis ikke afspilles på denne enhed.
• Hvis der anvendes et kort med høj kapacitet, kan det være at tilbagespolingen er langsommere
end normalt.
- 111 -
VQT1T18_dan.book
Page 112 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (afspilning)
[AFSPIL]-funktionen: ¸
Oprettelse af still-billeder fra en film
Du kan oprette et enkelt still-billede (med 1 skærmbillede eller 9 skærmbilleder) fra en
optaget film. Dette er nyttigt i scener, hvor der er bevægelse, når du vil se nøje på f.eks. en
atlets bevægelse osv.
1
Tryk på 3 for at sætte afspilningen af filmen
midlertidigt på pause.
• For at gemme det viste billede som 1 billede > skal du gå til trin
3
• For at gemme filmen som 1 billede med 9 skærmbilleder > skal
du gå til trin
2
2
Tryk på [MENU/SET] for at få vist
afspilningsskærmen med 9 skærmbilleder.
A: 30 rammer: Vis billedet hver 1/30 sekund som billede
Sådan går du frem ramme-for-ramme
3/4: Gå frem pr. 3 ramme
2/1: Gå frem pr. 1 ramme
Skift tallet for rammehastigheden pr. sekund
Drej zoom-grebet mod [L] (W)
Kvalitet
Rammehastighed pr.
sekund
24>12>6
/
/
30>15>10>5
10>5
Sådan afsluttes 9-skærmbilledevisning
Tryk på [MENU/SET]
3
Tryk på lukkerknappen.
4
Tryk på 3 for at vælge [JA], og tryk derefter på
[MENU/SET].
- 112 -
A
VQT1T18_dan.book
Page 113 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (afspilning)
Billedstørrelse
Element
/
/
1 billede
9 billeder
2M
2M
0,3 M
2M
0,3 M
1M
• [KVALITET] er indstillet på [›].
Bemærk!
• Du kan muligvis ikke gemme still-billeder fra en film, der er optaget med andet udstyr.
- 113 -
VQT1T18_dan.book
Page 114 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (afspilning)
[AFSPIL]-funktionen: ¸
Brug af [AFSPIL]-funktionsmenuen
Du kan bruge forskellige funktioner i afpilningsfunktion for at rotere billeder, vælge at
beskytte dem osv.
• Med [TRYK TEKST], [TILPAS], [BESKÆR], [JUSTERING] eller [KONV.FORMAT] oprettes der
et nyt redigeret billede. Et nyt billede kan ikke oprettes, hvis der ikke er ledig plads i den
indbyggede hukommelse eller på kortet, så det anbefales at tjekke, om der er ledig plads, før
billedet redigeres.
[KALENDER]
Du kan få vist billeder efter optagelsesdato.
1
Vælg [KALENDER] i funktionsmenuen [AFSPIL]. (P24)
• Du kan også dreje zoom-grebet flere gange over mod [L] (W) for at få vist
kalenderskærmen. (P46)
2
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge den dato, der skal
afspilles.
3/4: Vælg den ønskede måned
2/1: Vælg den ønskede dato
• Hvis der ikke er optaget nogen billeder i en bestemt måned, vises
måneden ikke.
3
Tryk på [MENU/SET] for at få vist de billeder, der er
blevet optaget på den valgte dato.
• Tryk på [‚] for at vende tilbage til kalenderskærmen.
4
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge et billede, og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Det valgte billede vises.
Bemærk!
• Optagelsesdatoen for det valgte billede på afspilningsskærmen bliver datoen for
kalenderskærmen, når den vises første gang.
• Hvis der er flere billeder med samme optagelsesdato, vises det første billede, som blev optaget
den dag.
• Du kan vises kalenderen mellem Januar 2000 og December 2099.
• Hvis datoen ikke indstilles i kameraet, sættes optagelsesdatoen til 1. januar 2008.
• Hvis der tages billeder efter indstilling af rejsemålet i [VERDENSTID], vises billederne efter
rejsemåldatoerne i kalenderafspilning.
- 114 -
VQT1T18_dan.book
Page 115 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (afspilning)
[RED. TITEL]
Du kan tilføje tekst (kommentarer) på billeder. Når teksten er registreret, kan det medtages
på trykte kopier ved hjælp af [TRYK TEKST] (P117). (Der kan kun indtastes bogstaver og
symboler.)
1
Vælg [RED. TITEL] i funktionsmenuen [AFSPIL]. (P24)
2
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE],
og tryk derefter på [MENU/SET].
3
Vælg billedet, og tryk derefter
på [MENU/SET] for at foretage
indstillingen.
[ENKELT]
[FLERE]
• [’] vises for billeder, som allerede
er blevet registreret med tekst i
navneindstillingerne [BABY1]/
[BABY2] eller [KÆLEDYR] i
scene-funktion, [STED] under
rejsedato eller [RED. TITEL].
Tryk på 2/1 for at
vælge et billede.
Tryk på 3/4/2/1
for at vælge billederne.
Indstillingen [FLERE]
Tryk på [DISPLAY] for at foretage
(gentage) indstillingen, og tryk
derefter på [MENU/SET] for at
foretage indstillingen.
• Indstillingen annulleres, du trykker på [DISPLAY] igen.
4
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge tekst, og tryk
derefter på [MENU/SET] for registrere teksten.
• Tryk på [DISPLAY] for at skifte teksten mellem [A] (store
bogstaver), [a] (små bogstaver) og [&/1] (specialtegn og tal).
• Markøren ved indgangsposition kan flyttes til venstre med [L],
og til højre med [Z].
• For at indtaste et mellemrum skal du flytte markøren til [MLR.], eller for at slette et
indtastet tegn skal du flytte markøren til [SLET] og derefter trykke på [MENU/SET].
• For at stoppe redigeringen når som helst under tekstindtastningen skal du trykke på [‚].
• Der kan maks. indtastes 30 tegn.
5
Tryk på 3/4/2/1 for at flytte markøren til [AFSLUT], og tryk derefter
på [MENU/SET] for at slutte tekstindsættelsen.
6
Tryk på [‚] for at vende tilbage til menuskærmen.¢
¢Menuskærmen gendannes automatisk, når [FLERE] vælges.
• Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
- 115 -
VQT1T18_dan.book
Page 116 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (afspilning)
∫ Slet titlen
[ENKELT] indstilling
1 Under trin 4, når [ENKELT] (P115) er valgt, skal du slette alle tekster, vælge
[AFSLUT] og trykke på [MENU/SET].
2 Tryk på [‚].
3 Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
[FLERE] indstilling
1 I trin 4 skal du slette alle tekster, vælge [AFSLUT] og trykke på [MENU/SET].
2 Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
Bemærk!
• Du kan rulle ned igennem teksten, hvis hele den registrerede tekst ikke passer ind i
skærmbilledet.
• Navneindstillingen for [BABY1]/[BABY2] eller [KÆLEDYR] i scene-funktion eller [STED] i
rejsedato kan også registreres ved hjælp af de handlinger i trin 4 og frem.
• Navneindstillingen for [BABY1]/[BABY2] eller [KÆLEDYR] i scene-funktion, [STED] i rejsedato
og [RED. TITEL] kan ikke registreres samtidigt.
• Du kan udskrive tekst (kommentarer) ved hjælp af den bundtede software
“PHOTOfunSTUDIO-viewer-”, som findes på CD-ROMMEN (medfølger).
• Du kan indstille op til 50 billeder på en gang med [FLERE].
• Du kan ikke bruge titler til redigering af billeder, der er optaget med andet udstyr.
- 116 -
VQT1T18_dan.book
Page 117 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (afspilning)
[TRYK TEKST]
Du kan stemple optagelsesdato/-klokkeslæt, alder, rejsedato eller titel på de optagede
billeder.
Denne indstilling er velegnet til udskrivning af almindelige størrelser. (Billeder med
størrelser på mere end [
] tilpasses i størrelsen, når de påtrykkes med dato osv.)
1
Vælg [TRYK TEKST] i funktionsmenuen [AFSPIL]. (P24)
2
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE],
og tryk derefter på [MENU/SET].
3
Vælg billedet, og tryk
derefter på [MENU/SET] for
at foretage indstillingen.
[ENKELT]
[FLERE]
• [‘] vises på skærmen, hvis
billedet er blevet påtrykt tekst.
Indstillingen [FLERE]
Tryk på 2/1 for at
Tryk på [DISPLAY] for at
vælge et billede.
foretage (gentage)
indstillingen, og tryk derefter
på [MENU/SET] for at foretage
indstillingen.
• Indstillingen annulleres, du
Tryk på 3/4/2/1
for at vælge billederne.
trykker på [DISPLAY] igen.
4
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [OPT. DATO], [ALDER], [REJSDATO]
eller [TITEL], og tryk derefter på [MENU/SET] for at indstille hvert
element.
[OPT. DATO]
[M/U TID]:
Udskriv årstal, måned og dato.
[MED TID]:
Udskriv årstal, måned, dag, time og minutter.
[ALDER] (P70)
Hvis denne indstilling er sat til [ON], påtrykkes [ALDER] på billederne.
[REJSDATO]
Hvis denne indstilling er sat til [ON], påtrykkes [REJSDATO] på billederne.
[TITEL]
Der påtrykkes tekst sammen med de billeder, som allerede er registreret med tekst i
navneindstillingerne [BABY1]/[BABY2] eller [KÆLEDYR] i scene-funktion eller
[STED] i rejsedato eller [RED. TITEL].
- 117 -
VQT1T18_dan.book
Page 118 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (afspilning)
5
Tryk på [MENU/SET].
• Hvis du indstiller [TRYK TEKST] til et billede med en billedstørrelse, der er større end
[
], bliver billedstørrelsen mindre end vist nedenfor.
Indstilling af billedformat
Billedstørrelse
/
X
/
/
>
Y
/
/
/
>
W
/
/
/
>
• Billedet bliver lidt mere grovkornet.
6
Tryk på 3 for at vælge [JA], og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Meddelelsen [GEM NYT BILLEDE] vises, hvis billedet blev
optaget med billedstørrelsen [
7
] eller mindre.
Tryk på [‚] for at vende tilbage til menuskærmen.¢
¢Menuskærmen gendannes automatisk, når [FLERE] vælges.
• Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
Bemærk!
• Når du udskriver billeder med påtrykt tekst, udskrives datoen hen over det påtrykte tekst, hvis
du angiver, at der skal printes dato på hos fotohandleren eller på printeren.
• Du kan indstille op til 50 billeder ad gangen i [FLERE].
• Afhængigt af den printer, der bruges, kan nogle af tegnene bliver afskåret under udskrivningen.
Tjek før udskrivning.
• Når der påtrykkes tekst på [
] billeder, er den svær at læse.
• Tekst og datoer kan ikke påtrykkes billeder, der er taget med andet udstyr.
- 118 -
VQT1T18_dan.book
Page 119 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (afspilning)
[TILPAS] Formindskelse af billedstørrelsen (antal pixler)
Det anbefales at tilpasse størrelsen på [
], hvis du vil vedhæfte et billede til en e-mail
eller anvende det på et websted. (Billeder, som er indstillet til det mindste antal pixler for
[BILLEDFORMAT] kan ikke yderligere formindskes i størrelse).
1
Vælg [TILPAS] i funktionsmenuen [AFSPIL]. (P24)
2
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE],
og tryk derefter på [MENU/SET].
3
1
2
¢
1
2
Vælg billede og størrelse.
Indstillingen [ENKELT]
Tryk på 2/1 for at vælge billedet, og
tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 2/1 for at vælge størrelsen¢,
og tryk derefter på [MENU/SET].
[ENKELT]
Kun de størrelser, som billederne kan tilpasses
til, vises.
Indstillingen [FLERE]
Tryk på 3/4 for at vælge størrelsen, og
tryk derefter på [MENU/SET].
• Når du trykker på [DISPLAY], vises der en
[FLERE]
forklaring på ændring af størrelsen.
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge billedet,
og tryk derefter på [DISPLAY].
• Gentag dette trin for hvert billede, og tryk på
[MENU/SET] for at foretage indstillingen.
4
Tryk på 3 for at vælge [JA], og tryk derefter på
[MENU/SET].
5
Tryk på [‚] for at vende tilbage til menuskærmen.¢
¢Menuskærmen gendannes automatisk, når [FLERE] vælges.
• Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
Bemærk!
• Du kan indstille op til 50 billeder ad gangen i [FLERE].
• Billedkvaliteten af det tilpassede billede forringes.
• Det er eventuelt ikke muligt at ændre størrelsen på billeder, der er optaget med andet udstyr.
- 119 -
VQT1T18_dan.book
Page 120 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (afspilning)
[BESKÆR]
Du kan forstørre og derefter klippe den vigtige del af det optagede billede ud.
1
Vælg [BESKÆR] i funktionsmenuen [AFSPIL]. (P24)
2
Tryk på 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter
på [MENU/SET].
3
Brug zoom-grebet, og tryk på
3/4/2/1 for at vælge de
dele, der skal beskæres.
Formindskelse
Zoom-greb (T): Forstørrelse
Zoomgreb (W): Formindskelse
3/4/2/1: Flyt
Forstørrelse
()
Flyt placeringen
()
4
Tryk på [MENU/SET].
5
Tryk på 3 for at vælge [JA], og tryk derefter på
[MENU/SET].
6
Tryk på [‚] for at vende tilbage til menuskærmen.
• Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
Bemærk!
• Afhængigt af renskæringsstørrelsen, kan størrelsen på det renskårne billede blive lidt
formindsket i forhold til det originale billede.
• Billedkvaliteten af det renskårne billede forringes.
• Det er eventuelt ikke muligt at renskære billeder, der er optaget med andet udstyr.
- 120 -
VQT1T18_dan.book
Page 121 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (afspilning)
[JUSTERING]
Billedets tiltning kan justeres.
1
Vælg [JUSTERING] i funktionsmenuen [AFSPIL]. (P24)
2
Tryk på 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter
på [MENU/SET].
3
Tryk på 2/1 for at justere tiltningen, og tryk på
[MENU/SET].
1: i urets retning
2: mod urets retn ing
• Der kan justeres op til 2 o.
4
Tryk på 3 for at vælge [JA], og tryk derefter på
[MENU/SET].
5
Tryk på [‚] for at vende tilbage til menuskærmen.
• Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
Bemærk!
• Billedets kvalitet kan blive grovere, når der udføres nivellering.
• Optagne pixler kan blive reduceret i forhold til det oprindelige billede, når der udføres
nivellering.
• Nivellering udføres muligvis ikke på billeder, som er optaget med andet udstyr.
- 121 -
VQT1T18_dan.book
Page 122 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (afspilning)
[KONV.FORMAT]
Du kan konvertere billeder, som er taget med et billedformat på [W] til [Y] eller [X].
1
Vælg [KONV.FORMAT] i funktionsmenuen [AFSPIL]. (P24)
2
Tryk på 3/4 for at vælge [Y] eller [X], og tryk
derefter på [MENU/SET].
3
Tryk på 2/1 for at vælge et billede, der er taget
med [W] billedformat, og tryk derefter på
[MENU/SET].
4
Tryk på 2/1 for at fastlægge den vandrette
position, og tryk på [MENU/SET] for at foretage
indstillingen.
• Brug 3/4 for at indstille rammepositionen for billeder, som er
roteret lodret.
5
Tryk på 3 for at vælge [JA], og tryk derefter på
[MENU/SET].
6
Tryk på [‚] for at vende tilbage til menuskærmen.
• Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
Bemærk!
• Efter konvertering af billedformatet kan billedstørrelsen bliver mindre i forhold til det oprindelige
billede.
• Du kan muligvis ikke konvertere billeder, der er taget med andet udstyr.
- 122 -
VQT1T18_dan.book
Page 123 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (afspilning)
[ROTER]/[ROTER BILL.]
Med denne funktion kan du automatisk få vist billeder lodret, hvis billederne er optaget ved
at holde kameraet lodret. Ellers kan du rotere billederne manuelt 90o ad gangen.
Rotér (Billedet roteres manuelt.)
1
Vælg [ROTER] i funktionsmenuen [AFSPIL]. (P24)
2
Tryk på 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter
på [MENU/SET].
• Funktionen [ROTER] er deaktiveret, når [ROTER BILL.] er sat til [OFF].
• Film og beskyttede billeder kan ikke roteres.
3
4
Tryk på 3/4 for at vælge den retning, billedet skal
roteres, og tryk derefter på [MENU/SET].
:
Billedet roterer i urets retning med 90o ad gangen.
:
Billedet roterer mod urets retning med 90o ad gangen.
Tryk på [‚] for at vende tilbage til menuskærmen.
• Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
Rotér billede (Billedet roteres automatisk og vises på skærmen.)
1
Vælg [ROTER BILL.] i funktionsmenuen [AFSPIL]. (P24)
2
Tryk på 4 for at vælge [ON], og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Hvis du vælger [OFF], vises billederne uden at være roteret.
• Se P45 for at få oplysninger om, hvordan man afspiller billeder.
3
Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
Bemærk!
• Hvis du afspiller billeder på en PC, kan de ikke vises i den roterede retning, medmindre
operativsystemet eller softwaren er kompatibelt med Exif. Exif er filformatet for still-billeder,
som man kan tilføje optageinformation mv. til. Det blev udviklet af “JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries Association)”.
• Man kan muligvis ikke rotere billeder, der er optaget med andet udstyr.
- 123 -
VQT1T18_dan.book
Page 124 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (afspilning)
[FORETRUKNE]
Du kan gøre følgende, hvis et mærke er blevet tilføjet billederne, og de er valgt som
foretrukne billeder.
• Afspiller kun de billeder, der er angivet som foretrukne. ([VIS FARVORIT])
• Afspil kun de billeder, der er valgt som foretrukne billeder, som et dias-show.
• Slet alle de billeder, der ikke er valgt som foretrukne billeder. ([SLET ALLE UNDT.Ü])
1
Vælg [FORETRUKNE] i funktionsmenuen [AFSPIL]. (P24)
2
Tryk på 4 for at vælge [ON], og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Du kan ikke vælge foretrukne billeder, hvis [FORETRUKNE] er
sat til [OFF]. Og [Ü] vises hellere ikke, når [FORETRUKNE] er
sat til [OFF], selv om det tidligere blev indstillet til [ON].
3
Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
4
Tryk på 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter
på 4.
• Gentag ovennævnte trin.
• Hvis du trykker på 4 is igen, annulleres den foretrukne indstilling.
∫ Annullering af alle [FORETRUKNE]-indstillinger
1 Vælg [ANNUL.] på det skærmbillede, der vises i trin 2, og tryk derefter på
[MENU/SET].
2 Tryk på 3 for at vælge [JA], og tryk derefter på [MENU/SET].
3 Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
• Du kan ikke vælge [ANNUL.], hvis der ikke er mindst valgt ét billede som foretrukkent billede.
Bemærk!
• Du kan vælge op til 999 billeder som foretrukne billeder.
• Hvis du får fremkaldt billeder hos fotohandleren, er [SLET ALLE UNDT.Ü] (P48) en nyttig
funktion, så kun de billeder, der skal udskrives, forbliver på kortet.
• Du kan muligvis ikke vælge billeder, der er taget med andet udstyr, som foretrukne billeder.
• Du kan udføre, kontrollere og annullere indstillingen af billeder som foretrukne billeder ved
hjælp af den bundtede software “PHOTOfunSTUDIO-viewer-”, som findes på CD-ROMMEN
(medfølger).
- 124 -
VQT1T18_dan.book
Page 125 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (afspilning)
[DPOF-PRINT]
DPOF “Digital Print Order Format” er et system, som gør det muligt for brugeren at vælge
de billeder og hvor mange kopier af hver, der skal udskrives, og om optagelsesdatoen skal
med på billederne, når man bruger en DPOF-kompatibel fotoprinter eller printerservice.
Kontakt fotohandleren eller printerservicen for at få detaljerede oplysninger herom.
Hvis du vælger at få billeder, som er optaget i den indbyggede hukommelse, fremkaldt hos
fotohandleren/printerservicen, skal de kopieres på et kort (P129), og derefter skal
DPOF-indstillingen fastsættes.
1
Vælg [DPOF-PRINT] i funktionsmenuen [AFSPIL]. (P24)
2
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE],
og tryk derefter på [MENU/SET].
3
Vælg billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET].
[ENKELT]
[FLERE]
Tryk på 2/1 for at Tryk på 3/4/2/1
vælge et billede.
for at vælge
billederne.
4
Tryk på 3/4 for at vælge antallet af kopier, og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Når [FLERE] er valgt, skal du gentage trin 3 og 4 for hvert billede. (Man kan ikke bruge
samme indstilling til flere kopier af billedet.)
5
Tryk på [‚] for at vende tilbage til menuskærmen.
• Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
- 125 -
VQT1T18_dan.book
Page 126 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (afspilning)
∫ Annullering af alle [DPOF-PRINT]-indstillinger
1 Vælg [ANNUL.] på det skærmbillede, der vises i trin 2, og tryk derefter på
[MENU/SET].
2 Tryk på 3 for at vælge [JA], og tryk derefter på [MENU/SET].
3 Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
• Du kan ikke vælge [ANNUL.], hvis der ikke er mindst valgt ét billede til DPOF-udskrivning.
∫ Udskrivning af dato
Efter indstilling af antal kopier kan du indstille/annullere udskrivning med optagelsesdato
ved at trykke på [DISPLAY].
• Når man henvender sig til en fotohandler/printerservice med henblik på digital print, skal man
huske at bestille udskrivning af dato, hvis man ønsker det.
• Datoen udskrives muligvis ikke, afhængig af fotohandleren eller printeren, selv om man har
indstillet til datoudskrivning. For yderligere oplysninger kan man spørge fotohandleren eller se
brugervejledningen til printeren.
• Datoen kan ikke påtrykkes billeder med tekst.
Bemærk!
• Antallet af kopier kan indstilles til mellem 0 og 999.
• Med en printer, som understøtter PictBridge, får datoudskriftsindstillingerne muligvis fortrinsret,
så kontrollér om dette er tilfældet.
• Du kan muligvis ikke bruge DPOF-udskriftsindstillinger med andet udstyr. I dette tilfælde skal
du annullere alle indstillinger og foretage dem igen.
• Hvis filen ikke er baseret på DCF-standarden, kan DPOF-printindstillingen ikke vælges.
- 126 -
VQT1T18_dan.book
Page 127 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (afspilning)
[BESKYT]
Du kan beskytte billeder, som du vil undgå at slette, ved at beskytte dem mod utilsigtet
sletning.
1
Vælg [BESKYT] i funktionsmenuen [AFSPIL]. (P24)
2
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE],
og tryk derefter på [MENU/SET].
3
Vælg billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET].
[ENKELT]
[FLERE]
Når [FLERE] er valgt
• Gentag disse trin for hvert billede.
• Indstillingerne annulleres, når du trykker på
[MENU/SET] igen.
Tryk på 2/1 for at Tryk på 3/4/2/1
vælge et billede.
for at vælge
billederne.
4
Tryk på [‚] for at vende tilbage til menuskærmen.
• Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
∫ Annullering af alle [BESKYT]-indstillinger
1 Vælg [ANNUL.] på det skærmbillede, der vises i trin 2, og tryk derefter på
[MENU/SET].
2 Tryk på 3 for at vælge [JA], og tryk derefter på [MENU/SET].
3 Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
• Hvis du trykker på [MENU/SET], mens beskyttelsen annulleres, stopper annulleringen halvvejs.
Bemærk!
• Beskyttelsesindstillingerne virker eventuelt ikke på andet udstyr.
• Selv om du beskytter billeder i den indbyggede hukommelse eller på et kort, slettes de, hvis
den indbyggede hukommelse eller kortet formateres.
• Selv om du ikke beskytter billeder på et SD-memorykort eller et SDHC-memorykort, kan de
ikke slettes, hvis kortets skrivebeskyttelsestap er indstillet på [LOCK].
- 127 -
VQT1T18_dan.book
Page 128 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (afspilning)
[LYDMONTER.]
Man kan tilføje lyd efter at have taget et billede.
1
Vælg [LYDMONTER.] i funktionsmenuen [AFSPIL]. (P24)
2
Tryk på 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter
på [MENU/SET] for at starte lydoptagelsen.
• Hvis lyden allerede er blevet optaget, vises [OVERSKRIV
LYDDATA?]-skærmbilledet. Tryk på 3 for at vælge [JA], og tryk
derefter på [MENU/SET] for at starte lydoptagelsen. (Den
originale lyd overspilles.)
• Lyden optages ved hjælp af kameraets indbyggede mikrofon.
• Hvis du trykker på [‚], annulleres lydmonteringen.
3
Tryk på [MENU/SET] for at stoppe optagelsen.
• Stopper automatisk efter optagelse i ca. 10 sekunder uden at
trykke på [MENU/SET].
4
Tryk på [‚] for at vende tilbage til menuskærmen.
• Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
Bemærk!
• Lydmontering virker muligvis ikke korrekt sammen med billeder, som er optaget med andet
udstyr.
- 128 -
VQT1T18_dan.book
Page 129 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Avanceret (afspilning)
[KOPIER]
Du kan ikke kopiere dataene til de billeder, du har taget, fra den indbyggede hukommelse
til et kort eller fra et kort til den indbyggede hukommelse.
1
2
Vælg [KOPIER] i funktionsmenuen [AFSPIL]. (P24)
Tryk på 3/4 for at vælge kopieringsdestinationen,
og tryk derefter på [MENU/SET].
: Alle billeddataene i den indbyggede hukommelse kopieres
til kortet på én gang. > trin 4.
: Et billede ad gangen kopieres fra kortet og til den
indbyggede hukommelse. > trin 3.
3
4
Tryk på 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3 for at vælge [JA], og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Hvis du trykker på [MENU/SET] under kopiering af billeder fra
den indbyggede hukommelse til kortet, stopper kopieringen
halvvejs.
• Sluk aldrig for kameraet under kopieringen.
5
Tryk på [‚] for at vende tilbage til menuskærmen.
• Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
• Hvis man kopierer fra den indbyggede hukommelse til et kort, kopieres alle billederne,
og så vender skærmen automatisk tilbage til afspilningsskærmen.
Bemærk!
• Hvis du kopierer billeddata fra den indbyggede hukommelse til et kort, som ikke har
tilstrækkelig ledig kapacitet, kopieres billeddataene kun halvt. Det anbefales at bruge et kort,
som har mere ledig kapacitet end den indbyggede hukommelse (ca. 50 MB).
• Hvis der findes et billede med samme navn (mappenummer/filnummer) som det billede, der
skal kopieres til kopidestinationsområdet, når [
] er valgt, oprettes der en ny mappe, og
billedet kopieres over. Hvis der findes et billede med samme navn (mappenummer/filnummer)
som det billede, der skal kopieres til kopidestinationsområdet når [
] er valgt, kopieres
billedet ikke over. (P150)
• Det kan tage tid at kopiere billeddataene.
• Kun billeder, som er optaget med et Panasonic digitalkamera (LUMIX), kopieres.
(Selv om billederne er optaget med et Panasonic digitalkamera, kan de muligvis ikke kopieres,
hvis de er blevet redigeret på en PC.)
• DPOF-indstillingerne på de originale billeddata kopieres ikke. Fastsæt DPOF-indstillingerne
igen, efter at kopieringen er afsluttet.
- 129 -
VQT1T18_dan.book
Page 130 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Tilslutning til andet udstyr
Tilslutning til andet udstyr
Tilslutning til en PC
Du kan indlæse billeder, som er optaget med kameraet, til en PC ved at forbinde kamera
og PC.
• Du kan let printe eller sende billeder, som du har importeret. En nem måde at gøre det på er at
bruge den bundtede software “PHOTOfunSTUDIO-viewer-”, som findes på CD-ROMMEN
(medfølger.)
• Læs den separate brugervejledning til den medfølgende software for at få yderligere
oplysninger om softwaren på den medfølgende CD-ROM, og hvordan den installeres.
Klargøring:
Tænd kamera og PC.
Fjern kortet, før du anvender billederne fra den indbyggede hukommelse.
1
Tilslut kameraet til en PC ved hjælp af USB-kablet A (medfølger).
• Anvend udelukkende det medfølgende USB-forbindelseskabel.
DC IN
AV OUT/
DIGITAL
COMPONENT
OUT
Hvis du anvender andre kabler end det medfølgende USB-forbindelseskabel, kan det
forårsage en fejl.
A USB-forbindelseskabel (medfølgende)
• Kontrollér stikkenes retning, og sæt dem lige ind, eller tag dem lige ud. (Ellers kan stikkene
blive bøjet, og det kan skabe problemer.)
B Justér mærkerne, og indsæt.
C Lysnetadapter (ekstraudstyr)
• Anvend et batteri med tilstrækkelig kapacitet eller lysnetadapteren (ekstraudstyr). Hvis den
resterende batterikapacitet bliver lav, mens kameraet og PC’en kommunikerer, blinker
statusindikatoren, og alarmen lyder.
Se “Korrekt frakobling af USB-forbindelseskablet” (P132), før du tager USB-forbindelseskablet
ud. Ellers kan dataene blive beskadiget.
2
Tryk på 3/4 for at vælge [PC], og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Hvis [USB-FUNKTION] (P31) er indstillet på [PC] i menuen
[INDSTILLING] på forhånd, tilsluttes kameraet automatisk til
PC’en uden at vise menuvalget [USB-FUNKTION]. Da der ikke er
behov for at foretage indstillingen, hver gang du tilslutter til en
PC, der denne indstilling nyttig.
• Når kameraet er tilsluttet PC’en med [USB-FUNKTION] indstillet
på [PictBridge(PTP)], vises der muligvis en meddelelse på
PC-skærmen. Vælg [Cancel] for at lukke skærmbilledet og
frakoble kameraet fra PC’en. Indstil derefter [USB-FUNKTION]
på [PC] igen.
- 130 -
VQT1T18_dan.book
Page 131 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Tilslutning til andet udstyr
3
Dobbeltklik på [Removable Disk] under [My Computer].
• Hvis du bruger en Macintosh, vises drevet på skrivebordet. (“LUMIX”, “NO_NAME” eller
“Untitled” vises).
4
5
Dobbeltklik på mappen [DCIM].
Brug træk-og-slip-funktionen for at flytte de billeder, du vil erhverve,
eller hele mappen med de pågældende billeder til en anden mappe på
computeren.
- 131 -
VQT1T18_dan.book
Page 132 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Tilslutning til andet udstyr
∫ Korrekt frakobling af USB-forbindelseskablet
• Fjern hardwaren ved hjælp af funktionen “Safely Remove Hardware” i PC’ens opgavebakke.
Hvis ikonet ikke vises, skal du kontrollere, at [ADGANG] ikke er vist på LCD-skærmen på den
digitale biograf, før du fjerner hardwaren.
Bemærk!
• Sluk for kameraet, før du isætter eller fjerner lysnetadapteren (ekstraudstyr).
• Før du isætter eller fjerner et kort, skal du slukke for kameraet og frakoble
USB-forbindelseskablet. Ellers kan dataene blive beskadiget.
• Med operativsystemet Mac OS X v10.2 eller tidligere skal du sætte
skrivebeskyttelseskontakten på SDHC-memorykortet til [LOCK], når du importerer billeder fra
et SDHC-memorykort.
∫ Visning af indholdet fra den indbyggede hukommelse eller kortet ved brug af PC
(mappesammensætning)
1
Mappenummer
2
Filnummer
3
JPG:
Billeder
MOV:
Film
RW2:
Billeder i RAW-filer
MISC:
DPOF-print
Foretrukne
En ny mappe oprettes, når der tages billeder i følgende situationer.
• Efter at [NULSTIL ANT.] (P30) i menuen [INDSTILLING] er udført
• Når et kort, som indeholder en mappe med samme mappenummer, er blevet indsat (som f.eks.
når der er taget billeder med et andet kamera)
• Når der findes et billede med filnummeret 999 inden i mappen
∫ Forbindelse i PTP-tilstand (kun WindowsR XP, Windows VistaR og Mac OS X)
Sæt [USB-FUNKTION] til [PictBridge(PTP)].
Data kan nu kun læses fra kortet i PC’en.
• Hvis der er 1000 billeder eller mere på kortet, kan billederne muligvis ikke importeres i
PTP-tilstand.
- 132 -
VQT1T18_dan.book
Page 133 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Tilslutning til andet udstyr
Udskrivning af billeder
Hvis du tilslutter kameraet til en printer, som understøtter PictBridge, kan du vælge de
billeder, der skal udskrives, og starte udskrivningen fra kameraets LCD-skærm.
Klargøring:
Tænd kamera og printer.
Fjern kortet, før du udskriver billederne fra den indbyggede hukommelse.
Indstil udskriftskvalitet, og foretag andre indstillinger på printeren, før billederne udskrives.
Tilslut kameraet til en printer ved hjælp af USB-forbindelseskablet A
(medfølger).
DC IN
AV OUT/
DIGITAL
COMPONENT
OUT
1
A USB-forbindelseskabel (medfølgende)
• Kontrollér stikkenes retning, og sæt dem lige ind, eller tag dem lige ud. (Ellers kan stikkene
blive bøjet, og det kan skabe problemer.)
B Justér mærkerne, og indsæt.
C Lysnetadapter (ekstraudstyr)
• Brug et batteri med tilstrækkelig kapacitet eller lysnetadapteren (ekstraudstyr). Hvis den
resterende batterikapacitet bliver lav, mens kameraet og printeren er tilsluttet, blinker
statusindikatoren, og alarmen lyder. Hvis dette sker under udskrivningen, skal du stoppe
udskrivningen omgående. Hvis der ikke udskrives, skal USB-forbindelseskablet tages ud.
• Hvis kameraet er tilsluttet til printeren, vises ikonet for forbud mod frakobling [å]. Du må ikke
frakoble USB-kablet, mens [å] vises.
2
Tryk på 3/4 for at vælge [PictBridge(PTP)], og tryk
derefter på [MENU/SET].
- 133 -
VQT1T18_dan.book
Page 134 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Tilslutning til andet udstyr
Bemærk!
• Anvend udelukkende det medfølgende USB-forbindelseskabel.
Hvis du anvender andre kabler end det medfølgende USB-forbindelseskabel, kan det
forårsage en fejl.
• Sluk for kameraet, før du isætter eller fjerner lysnetadapteren (ekstraudstyr).
• Før du isætter eller fjerner et kort, skal du slukke for kameraet og frakoble
USB-forbindelseskablet.
• Man kan ikke skifte mellem den indbyggede hukommelse og kortet, mens kameraet er tilsluttet
printeren. Du skal frakoble USB-forbindelseskablet, isætte (eller fjerne) kortet og derefter
tilslutte USB-forbindelseskablet til printeren igen.
Valg af et enkelt billede og udskrivning
1
Tryk på 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter
på [MENU/SET].
• Meddelelsen forsvinder efter ca. 2 sekunder.
2
Tryk på 3 for at vælge [START UDSKR.], og tryk
derefter på [MENU/SET].
• Se P136 for at læse om de elementer, der kan indstilles, før
billederne udskrives.
• Tryk på [MENU/SET] for at annullere udskrivningen halvvejs.
• Afbryd forbindelsen til USB-kablet efter udskrivning.
- 134 -
VQT1T18_dan.book
Page 135 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Tilslutning til andet udstyr
Valg af flere billeder og udskrivning
1
Tryk på 3.
2
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk derefter
på [MENU/SET].
• Hvis udskriftskontrolskærmen vises, skal du vælge [JA] og
udskrive billederne.
Element
Beskrivelse af indstillinger
[VÆLGE FLERE]
Der udskrives flere billeder på én gang.
• Tryk på 3/4/2/1 for at vælge billederne. Når du derefter trykker på
[DISPLAY], vises [é] på de billeder, der skal udskrives. (Når du trykker
på [DISPLAY] igen, annulleres indstillingen.)
• Efter at du har valgt billederne, skal du trykke på [MENU/SET].
[VÆLG ALLE]
Udskriver alle lagrede billeder.
[DPOF-BILLED]
Udskriver kun de billeder, der er angivet i [DPOF-PRINT]. (P125)
[FORETRUKNE]¢
Udskriver kun de billeder, der er angivet som foretrukne. (P124)
¢ Kun når [FORETRUKNE] er på [ON] og når der er valgt foretrukne billeder. (P124)
3
Tryk på 3 for at vælge [START UDSKR.], og tryk
derefter på [MENU/SET].
• Se P136 for at læse om de elementer, der kan indstilles, før
billederne udskrives.
• Tryk på [MENU/SET] for at annullere udskrivningen.
• Afbryd forbindelsen til USB-kablet efter udskrivning.
- 135 -
VQT1T18_dan.book
Page 136 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Tilslutning til andet udstyr
Udskriftsindstillinger
Markér og indstil elementer på både skærmbilledet under trin 2
under “Valg af et enkelt billede og udskrivning” (Valg og
udskrivning af et enkelt billede) og under trin 3 under “Valg af
flere billeder og udskrivning” Valg og udskrivning af flere
billeder.
• Hvis du vil udskrive billeder i et format eller med et layout, der ikke
MENU
understøttes af kameraet, skal du indstille [PAPIRSTR.] eller
[SIDEOPSÆTNING] til [{] og derefter indstille papirformatet eller
layoutet på printeren. (Se brugervejledningen til printeren for yderligere
oplysninger.)
• Når [DPOF-BILLED] er valgt, vises elementerne UDSKRIV MED DATO
og [ANT. UDSKRIFTER] ikke.
UDSKRIV MED DATO
Element
Beskrivelse af indstillinger
[OFF]
Dato udskrives ikke.
[ON]
Dato udskrives.
• Hvis printeren ikke understøtter udskrivning af dato, kan datoen ikke udskrives på billedet.
• Da printerens indstillinger muligvis får fortrinsret frem for billedkopien med datoindstillingen,
skal du også kontrollere printerens udskrift med datoindstilling.
Bemærk!
Når fotohandleren fremkalder billederne
• Ved at stemple datoen ved hjælp af [TRYK TEKST] (P117) eller indstilling af udskrivning af dato
på tidspunktet forindstillingen [DPOF-PRINT] (P125), før du afleverer billederne hos
fotohandleren så datoerne kan printes ud på billederne hos fotohandleren.
[ANT. UDSKRIFTER]
Du kan vælge op til 999 kopier.
- 136 -
VQT1T18_dan.book
Page 137 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Tilslutning til andet udstyr
[PAPIRSTR.]
Element
Beskrivelse af indstillinger
{
Printerens indstillinger prioriteres.
[L/3.5qk5q]
89 mmk127 mm
[2L/5qk7q]
127 mmk178 mm
[POSTCARD]
100 mmk148 mm
[16:9]
101,6 mmk180,6 mm
[A4]
210 mmk297 mm
[A3]
297 mmk420 mm
[10k15cm]
100 mmk150 mm
[4qk6q]
101,6 mmk152,4 mm
[8qk10q]
203,2 mmk254 mm
[LETTER]
216 mmk279,4 mm
[CARD SIZE]
54 mmk85,6 mm
• Papirstørrelser, der ikke understøttes af printeren vises ikke.
- 137 -
VQT1T18_dan.book
Page 138 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Tilslutning til andet udstyr
[SIDEOPSÆTNING] (Udskriftslayout, som kan indstilles med dette kamera)
Element
Beskrivelse af indstillinger
{
Printerens indstillinger prioriteres.
á
1 billede uden ramme på 1 side
â
1 billede med ramme på 1 side
ã
2 billeder på 1 side
ä
4 billeder på 1 side
• Et element kan ikke vælges, hvis printeren ikke understøtter sideopsætningen.
∫ Udskrivningslayout
Udskrivning af samme billede flere gange på 1 stykke papir
Hvis du for eksempel vil udskrive samme et 4 gange på 1 papirark, skal du indstille
[SIDEOPSÆTNING] til [ä] og derefter sætte [ANT. UDSKRIFTER] på 4 til det billede, der
skal udskrives.
Når samme billede udskrives på 1 papirark
Hvis du for eksempel vil udskrive 4 forskellige billeder på 1 papirark, skal du indstille
[SIDEOPSÆTNING] til [ä] og derefter sætte [ANT. UDSKRIFTER] på 1 for hvert af de
4 billeder.
Bemærk!
• Kameraet modtager en fejlmeddelelse fra printeren, når [¥]-indikationen lyser orange under
udskrivning. Når udskrivningen er afsluttet, skal du kontrollere, at der ikke er nogen problemer
med printeren.
• Hvis antallet af kopier er for højt, kan billederne blive udskrevet op til flere gange. I dette
tilfælde kan det resterende antal af kopier, der er angivet, være forskelligt fra det valgte antal.
- 138 -
VQT1T18_dan.book
Page 139 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Tilslutning til andet udstyr
[AFSPIL]-funktionen: ¸
Afspilning af billeder på en TV-skærm
Afspilning af billeder med AV-kablet (medfølger)
COMPONENT
OUT
Klargøring:
Indstil [TV-FORMAT]. (P31)
Sluk for kameraet og TV’et.
AV OUT/
DIGITAL

DC IN

1 Gul: til videoindgangsstikket
2 Hvid: til lydindgangsstikket
A Justér mærkerne, og indsæt.
B AV-kablet (medfølgende)
• Kontrollér stikkenes retning, og sæt dem lige ind, eller tag dem lige ud. (Ellers kan stikkene
blive bøjet, og det kan skabe problemer.)
1
Tilslut AV-kablet B (medfølger) til TV’ets videoindgangsstik og
lydindgangsstik.
2
3
4
Tilslut AV-kablet til [AV OUT]-stikket på kameraet.
Tænd for TV’et, og vælg eksternt input.
Tænd for kameraet.
Bemærk!
• Afhængigt af [BILLEDFORMAT], vises der muligvis sorte bånd øverst og nederst på skærmen
eller i venstre og højre side af billederne.
• Anvend udelukkende det medfølgende AV-kabel.
• Læs brugervejledningen til TV-apparatet.
• Når du afspiller et billede lodret, kan det være lidt sløret.
• Du kan se billeder på et TV i andre lande (regioner), som bruger NTSC-eller PAL-systemet, når
du indstiller [VIDEOUDGANG] i [INDSTILLING]-menuen.
- 139 -
VQT1T18_dan.book
Page 140 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Tilslutning til andet udstyr
Afspilning af billeder på TV med SD-memorykortlæser
Still-billeder, som er optaget på et SD-memorykort kan afspilles på et TV med en
SD-memorykortlæser.
Bemærk!
• Afhængigt af TV-modellen, vises billederne muligvis ikke på hele skærmen.
• Film kan ikke afspilles. For at afspille film skal man tilslutte kameraet til et TV med et
lysnetkabel (medfølger).
• Du kan ikke afspille billeder på SDHC-kort, hvis dit TV ikke understøtter disse kort.
• Du kan muligvis ikke afspille MultiMediaCard.
- 140 -
VQT1T18_dan.book
Page 141 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Tilslutning til andet udstyr
Afspilning på et TV ved brug af komponentstikket
Du kan få glæde af højkvalitetsbilleder og –film på TV’et ved at tilslutte kameraet til TV ved
hjælp af komponentstikket og komponentkablet (DMW-HDC2; ekstraudstyr).
Komponentoutputtet kommer ud som 1080i. Tilslut med et TV, som er kompatibelt med
1080i.
Klargøring:
Sluk for kameraet og TV’et.


AV OUT/
DIGITAL
#WFKQ . )
L
R
DC IN
AUDIO
#WFKQ 4 &

COMPONENT
OUT
Y/G
PB/B
PR/R
1 Komponentstik:
Tilslut ledningerne i TV’ets videoindgangsstik med samme farve.
(Angivelsen på TV’et kan være anderledes.)
2 Lydpinstik:
til lydindgangsstikket
3 TV med komponetstik
A Justér mærkerne, og indsæt.
B Komponentkabel (DMW-HDC2; ekstraudstyr)
• Kontrollér stikkenes retning, og sæt dem lige ind, eller tag dem lige ud. (Ellers kan stikkene
blive bøjet, og det kan skabe problemer.)
1
Tilslut komponentkablet B (DMW-HDC2; ekstraudstyr) til
komponentindgangsstikket og lydindgangsstikket på TV’et.
2
3
Tilslut komponentkablet til [COMPONENT OUT]-stikket i kameraet.
4
Tænd for TV’et og skift til komponentindgangsstikket.
Tænd for kameraet.
• Afspil billederne.
Bemærk!
• Afhængigt af [BILLEDFORMAT], vises der muligvis bånd øverst og nederst på skærmen eller i
venstre og højre side af billederne.
• Anvend ikke andre kabler undtagen et Panasonic komponentkabel
(DMW-HDC2; ekstraudstyr).
• Lyden udsendes i mono.
• Når du afspiller et billede lodret, kan det være lidt sløret.
• Billedet vises ikke på LCD-skærmen, mens komponentkablet er tilsluttet.
• Nogle af afspilningsmenuerne kan ikke anvendes, mens komponentkablet er tilsluttet. (P154)
• Når billederne vises, vises muligvis ikke korrekt. Det afhænger af det TV, du er tilsluttet.
• Læs brugervejledningen til TV-apparatet.
- 141 -
VQT1T18_dan.book
Page 142 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Øvrige
Øvrige
Skærmdisplay
∫ Optagelse
Optagelse i AE-programfunktion [»] (Startindstilling)
1 Optagefunktion
2 Blitz-funktion (P52)
3 AF-område (P40)
4 Fokus (P40)
5 Billedstørrelse (P85)
6 Kvalitet (P86)
7 Batteri-indikation (P15)
8 Antal mulige billeder (P164)
9 Indbygget hukommelse (P19)
: Kort (P19) (vises kun under optagelse)
10 Optagelsestilstand
11 ISO-følsomhed (P88)
12 Lukkerhastighed (P40)
13 Blændeværdi (P40)
14 Målefunktion (P92)
15 Optisk billedstabilisering (P102)/
: Alarm for rystelser (P41)
- 142 -
VQT1T18_dan.book
Page 143 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Øvrige
∫ Ved optagelse (efter indstilling)
16 AF-sporing (P95)
: Blitz-outputjustering (P55)
: Makrofunktion (P57)
17 Hvidbalance (P89)
18 ISO-følsomhed (P88)
Højeste ISO-følsomhedsniveau (P87)
19 Farve effekt (P101)
20 Billedfunktion (P78)
21 Tilgængelig optagetid (P77): R8m30s
22 Spot AF-område (P93)
23 Navn¢1 (P70)
24 Histogram (P51)
25 Rejsedato (P80)
26 Udløbet optagetid (P77)
AF FASTLÅS : Betjening af AF-sporing (P37, 95)
:Intelligent ISO (P87)
27 Aktuel dato og klokkeslæt/“: Indstilling for rejsemål¢2 (P83)
W
T 1X : Zoom/Udvidet optisk zoom (P42)/Digital zoom (P42, 100)
28 Min. lukkerhastighed
29 Alder¢1 (P70)
Sted¢2 (P80)
30 Eksponeringskompensation (P59)
31 Power LCD-funktion (P28)/
„: Auto Power LCD (P28)
32 Intelligent eksponering (P98)
33 Burst (P97)/
: Auto-holder (P60)/
:Farveholder (P61)/
:Multieksponering (P99)
B: Lydoptagelse (P103)
: Hurtig AF (P104)
34 AF-lås (P97)/
35 Antal dage, der er gået siden rejsedatoen (P80)
36 Selvudløser funktion (P58)
¢1 Dette vises i ca. 5 sekunder, når kameraet er tændt i [BABY1]/[BABY2] eller [KÆLEDYR] i
scene-funktion.
¢2 Vises i ca. 5 sekunder, når kameraet tændes, når uret indstilles og når man skifter fra
afspilningsfunktion til optagefunktion.
- 143 -
VQT1T18_dan.book
Page 144 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Øvrige
∫ Afspilning
1 Afspilningsfunktion (P45)
2 Beskyttet billede (P127)
3 Foretrukne (P124)
4 Påtrykt tekstangivelse (P117)
5 Billedstørrelse (P85)
Filmfunktionsikon (P110)
6 Kvalitet (P86)
7 Batteri-indikation (P15)
8 Mappe/Filnummer (P132)
Indbygget hukommelse (P19)
Udløbet afspilningstid (P110): 8m30s
9 Billednummer/Total antal billeder
10 Filmoptagelsestid (P110): 8m30s
11 Histogram (P51)
12 Eksponeringskompensation (P59)
13 Optageoplysninger (P50)
14 Foretrukne indstillinger (P124)
15 Optaget dato og klokkeslæt/Indstilling for rejsedestination (P83)/Navn (P70)/Sted
(P80)/Titel (P115)
16 Alder (P70)
17 Antal dage, der er gået siden rejsedatoen (P80)
18 Power LCD-funktion (P28)
19 Antal DPOF-kopier (P125)
20 Lydafspilning (P110)
: Afspilning af film (P110)
Advarselsikon for afbrudt kabel (P133)
- 144 -
VQT1T18_dan.book
Page 145 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Øvrige
Forholdsregler ved brug
Optimal brug af kameraet
Pas på, at du ikke taber kameraet eller kommer til at slå til det. Du må heller ikke
trykke det for hårdt.
• Pas på ikke at slå ud med eller tabe tasken, du har lagt kameraet i, da stød kan forårsage
beskadigelse på kamera, objektiv eller LCD-skærm.
• Hæng ikke andre ting i håndledsstroppen, som medfølger kameraet. Hvis kameraet opbevares
sammen med den pågældende ting, kan den berøre LCD-skærmen, så skærmen bliver ridset
eller ødelagt.
• Brug aldrig en papirpose til at bære kameraet rundt i, da den nemt kan gå i stykker, og
kameraet vil falde ud og blive beskadiget.
• Det anbefales stærkt, at du køber et godt kameraetui/-taske hos fotohandleren for at beskytte
kameraet.
Hold kameraet væk fra magnetiseret udstyr (såsom mikrobølgeovne, TV,
videospiludstyr osv.).
• Hvis kameraet anvendes på eller i nærheden af et fjernsyn, kan der opstå forstyrrelser i billeder
og lyd på grund af elektromagnetisk stråling.
• Anvend ikke kameraet i nærheden af mobiltelefoner, da der ellers kan opstå støj med en
negativ virkning på billederne og lyden.
• De optagede data kan blive beskadiget og billeder kan blive forvrængede af de stærke
magnetiske felter, der dannes af højttalere eller motorer.
• Elektromagnetisk stråling frembragt af en mikroprocessor kan have en negativ virkning på
kameraet og skabe billed- og lydforstyrrelser.
• Hvis kameraet påvirkes af magnetisk ladet udstyr og ikke fungerer korrekt, skal man slukke for
det, fjerne batteriet eller afbryde lysnetadapteren (ekstraudstyr). Herefter skal man isætte
batteriet på ny eller tilslutte lysnetadapteren igen og tænde for kameraet.
Anvend ikke kameraet i nærheden af radiosendere eller højspændingsledninger.
• Hvis man optager i nærheden af radiosendere eller højspændingsledninger, kan de optagede
billeder eller lyden påvirkes deraf.
Husk altid at anvende de medfølgende ledninger og kabler. Hvis man anvender
ekstraudstyr, skal man bruge de ledninger og kabler, der medfølger.
Brug ikke forlængerledninger eller kabler.
Sprøjt ikke insektmidler eller flygtige kemikalier på kameraet.
• Hvis der sprøjtes sådanne kemikalier på kameraet, kan det blive beskadiget og overfladen kan
skalle af.
• Sørg for at gummi- eller plastprodukter ikke kommer i berøring med kameraet i længere tid ad
gangen.
- 145 -
VQT1T18_dan.book
Page 146 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Øvrige
Rengøring
Før rengøring af kameraet, skal du fjerne batteriet eller tage strømstikket ud af
væggen. Tør derefter kameraet af med en tør, blød klud.
• Hvis kameraet bliver meget beskidt, kan det rengøres ved at tørre snavset af med en
fugtig klud og derefter med en tør klud.
• Brug aldrig opløsningsmidler som benzen, fortynder, sprit, opvaskemiddel osv. for at
rengøre kameraet, da det kan ødelægge kameraet udvendigt, eller overfladelaget kan
afskalle.
• Hvis man anvender en kemisk klud, skal man følge anvisningerne, der følger med
kluden.
Om LCD-skærmen
• Tryk ikke hårdt på LCD-skærmen. Der kan opstå ujævne farver på LCD-skærmen, eller det kan
medføre fejlfunktion.
• Hvis kameraet er koldt, når det tændes, vil billedet på LCD-skærmen være lidt mørkere end
normalt i begyndelsen. Når den indvendige temperatur øges, vender skærmen dog tilbage til
sin normale lysstyrke.
Der er anvendt teknologi med meget højt præcisionsniveau til fremstilling af
LCD-skærmen. Men der kan forekomme nogle små lyse eller mørke pletter (røde, blå
eller grønne) på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejlfunktion. LCD-skærmen har mere
end 99,99% effektive pixel med blot 0,01% inaktive eller altid oplyste pixel. Pletterne
optages ikke på billederne i den indbyggede hukommelse eller på kortet.
Om objektivet
• Tryk ikke hårdt på objektivet.
• Der kan opstå fejlfunktion, hvis kameraet efterlades med objektivet rettet mod solen i længere
tid. Vær opmærksom på dette, hvis kameraet lægges udenfor eller i nærheden af et vindue.
- 146 -
VQT1T18_dan.book
Page 147 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Øvrige
Batteri
Batteriet er et genopladeligt lithium- ionbatteri. Dets evne til at producere strøm
stammer fra den kemiske reaktion, som finder sted inde i det. Denne reaktion kan
påvirkes af den omgivende temperatur og fugtighed. Hvis temperaturen er for høj
eller for lav, bliver batteriets driftstid kortere.
Fjern altid batteriet efter brug.
• Batteriet skal opbevares i batteritasken (medfølger).
Hvis batteriet tabes ved et uheld, skal man kontrollere, om
batteriets hus eller poler er blevet beskadiget.
• Kameraet tager skade, hvis man forsøger at sætte et beskadiget
batteri i det.
Husk at medbringe opladede reservebatterier, når du går
hjemmefra.
• Vær opmærksom på, at batteriets driftstid kan forkortes under lave temperaturer, som for
eksempel på skisportsområder.
• Når du rejser, skal du huske at medbringe batteriopladeren (medfølger), så du kan genoplade
batteriet, dér hvor du rejser hen.
Bortskaffelse af opbrugt batteri.
• Batterierne har begrænset levetid.
• Kast aldrig batterierne på åben ild, da dette kan udløse en eksplosion.
Undgå at lade batteriets poler komme i kontakt med metalgenstande (såsom
halskæder, hårnåle osv.).
• Dette kan medføre kortslutning eller varmedannelse og, hvis man rører ved et batteri under
disse forhold, kan man blive alvorligt forbrændt.
Oplader
• Hvis du bruger batteriopladeren i nærheden af en radio, kan radiomodtagelsen blive forstyrret.
• Hold opladeren i en afstand på mindst 1 m fra radioapparater.
• Når opladeren anvendes, kan den afgive en summende lyd. Dette er ikke nogen fejlfunktion.
• Når opladningen er afsluttet, skal man huske at tage strømledningen ud af stikkontakten. (Hvis
den forbliver tilkoblet til lysnettet, bruger opladeren en mindre mængde strøm.)
• Hold altid kontaktfladerne på opladeren og batteriet rene.
Kort
Undlad at efterlade kortet på steder, hvor temperaturen er høj, eller hvor der hyppigt
forekommer elektromagnetisk stråling eller statisk elektricitet, eller hvor der er
direkte sollys.
Undgå at bøje eller tabe kortet.
• Kortet kan derved blive beskadiget og indholdet kan også blive beskadiget eller slettet.
• Opbevar kortet i kortets æske eller pose efter brug, og hver gang kortet gemmes eller tages
med.
• Undlad at røre kontaktfladerne på bagsiden af kortet med fingrene. Sørg for, at der ikke
kommer snavs, støv eller vand i nærheden.
- 147 -
VQT1T18_dan.book
Page 148 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Øvrige
Når batterierne ikke bruges i længere tid
• Opbevar batteriet på et koldt og tørt sted med en relativ stabil temperatur: [Anbefalet
temperatur:15 oC til 25 oC, Anbefalet fugtighed: 40% til 60%]
• Tag altid batterierne og kortet ud af kameraet.
• Når batteriet efterlades i kameraet, aflades det, selv om kameraet er slukket. Hvis man
efterlader batteriet i kameraet, aflader det for meget, og det kan betyde, at det bliver ubrugeligt,
selv om det oplades igen.
• Når man opbevarer batteriet i meget lang tid, anbefales det at oplade det en gang om året.
Fjern batteriet fra kameraet, og gem det et andet sted, når det er helt afladet.
• Det anbefales at opbevare kameraet med et tørremiddel (silicagel), når det opbevares i et skab
eller lignende.
Om billeddata
• Optagne data kan blive beskadiget eller gå tabt, hvis kameraet går i stykker på grund af
brugerens forkerte håndtering heraf. Panasonic er ikke erstatningsansvarlig for mistede
optagne data.
Om stativer
• Hvis du bruger stativ, skal du sørge for, at det står fast, når kameraet er fastgjort.
• Du kan muligvis ikke fjerne kortet eller batteriet, når du bruger stativ.
• Sørg for at skruen på stativet ikke er i vejen, når du fastgør eller fjerner kameraet. Du kan også
ødelægge skruen på selve kameraet, hvis du bruger for mange kræfter, når du skruer. Og
kamerahuset og specifikationsetiketten kan blive ødelagt eller ridset, hvis kameraet fastgøres
for stramt til stativet.
• Læs brugervejledningen til stativet grundigt.
- 148 -
VQT1T18_dan.book
Page 149 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Øvrige
Displaymeddelelser
Bekræftelses- eller fejlmeddelelser vises på skærmen i nogle tilfælde.
Vigtige meddelelser vises som beskrevet i eksemplerne nedenfor.
[DETTE MEMORYKORT ER LÅST]
> SD-memorykortets og SDHC-memorykortets skrivebeskyttelsestap er sat på [LOCK]. Flyt
tappen tilbage for at låse det op. (P20)
[DER ER INTET GYLDIGT BILLEDE AT AFSPILLE]
> Optag et billede, eller isæt et kort med et optagede billede, og afspil det.
[DETTE BILLEDE ER BESKYTTET]
> Slet billedet efter annullering af beskyttelsesindstillingen. (P127)
[DETTE BILLEDE KAN IKKE SLETTES]/[NOGLE AF BILLEDERNE KAN IKKE
SLETTES]
• Billeder, der ikke er baseret på DCF-standard, kan ikke slettes.
> Før sletning af billeder skal kortet formateres, efter at de nødvendige data er blevet gemt
på en PC osv. (P32)
[DER KAN IKKE FORETAGES EKSTRA VALG]
• Antallet af billeder, som kan angives på én gang, når [FLERE] er valgt for [SLET FLERE]
(P48), [FORETRUKNE] (P124), [RED. TITEL] (P115), [TRYK TEKST] (P117) eller [TILPAS]
(P119) er overskredet.
> Formindsk antallet af angivne billeder, og gentag derefter handlingen.
• Der er valgt mere end 999 foretrukne billeder.
[KAN IKKE ANGIVES PÅ DETTE BILLEDE]
• [RED. TITEL], [TRYK TEKST] eller [DPOF-PRINT] kan ikke indstilles for billeder, som ikke
følger DCF-standard.
- 149 -
VQT1T18_dan.book
Page 150 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Øvrige
[DER ER IKKE PLADS NOK PÅ DEN INDBYGGEDE HUKOMMELSE]/[DER ER IKKE
HUKOMMELSE NOK PÅ KORTET]
• Der er ingen plads tilbage i den indbyggede hukommelse eller på kortet.
– Når man kopierer billeder fra den indbyggede hukommelse til kortet (batch-kopiering),
kopieres billederne, indtil kortets kapacitet er opbrugt.
[NOGLE AF BILLEDERNE KAN IKKE KOPIERES]/[KOPIERINGEN KUNNE IKKE
FULDFØRES]
• Følgende billeder kan ikke kopieres.
– Hvis der er et billede med samme navn som det billede, der skal kopieres, i
kopidestinationsområdet. (Kun ved kopiering fra et kort til den indbyggede hukommelse.)
– Filerne er ikke baseret på DCF-standarden.
• Desuden kan billeder, som optages eller redigeres med andet udstyr, ikke kopieres.
[FEJL I INDBYGGET HUKOMMELSE
SKAL DEN INDBYGGEDE HUKOMMELSE FORMATERES?]
• Denne meddelelse vises, når man formaterer den indbyggede hukommelse på PC’en.
> Formatér den indbyggede hukommelse på kameraet igen. (P32) Dataene i den
indbyggede hukommelse slettes.
[MEMORYKORTFEJL
SKAL KORTET FORMATERES?]
• Dette kort har et format, som ikke genkendes af kameraet.
> Formatér kortet igen med kameraet, efter at eventuelle data er gemt på en PC osv. (P32)
[SLUK FOR KAMERAET, OG TÆND DET IGEN]/[SYSTEMFEJL]
• Denne meddelelse vises, hvis kameraet ikke fungerer korrekt.
> Sluk kameraet, og tænd det igen. Hvis meddelelsen fremstår igen, skal du kontakte
forhandleren eller det nærmeste servicecenter.
[PARAMETERFEJL FOR MEMORYKORT]
> Brug et kort, som er kompatibelt med dette kamera. (P20)
• Du kan kun bruge et SDHC-memorykort, hvis du bruger kort med 4 GB eller højere kapacitet.
[MEMORYKORTFEJL
KONTROLLER KORTET]
• Der er opstået en fejl ved adgang til kortet.
> Isæt kortet igen.
> Isæt et andet kort.
- 150 -
VQT1T18_dan.book
Page 151 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Øvrige
[LÆSEFEJL/SKRIVEFEJL
KONTROLLER KORTET]
• Læsning eller skrivning af data er mislykket.
> Fjern kortet, når du har slukket [OFF]. Isæt kortet igen, tænd, og prøv at læse eller skrive
dataene igen.
• Kortet kan være i stykker.
> Isæt et andet kort.
[FILMOPT. BLEV ANN. PGA. BEGRÆNSN. AF KORTETS SKRIVEHASTIGHED]
], eller [
], anbefales det at anvende
• Når billedkvaliteten sættes til [ ], [
højhastighedskort med “10MB/s” eller mere end angivet på pakken.
• Afhængigt af typen af SD-memorykort eller SDHC-memorykort, kan optagelsen muligvis
stoppe midtvejs.
[DER KAN IKKE OPRETTES EN MAPPE]
• Der kan ikke oprettes en mappe, fordi der ikke er flere mappenumre til rådighed. (P132)
> Formatér kortet, efter at du har gemt de nødvendige data på en PC osv. (P32) Hvis du
udfører [NULSTIL ANT.] i menuen [INDSTILLING] efter formatering, nulstilles
mappenummeret til100. (P30)
[BILLEDE VISES TIL 4:3-TV]/[BILLEDE VISES TIL 16:9-TV]
• AV-kablet forbindes til kameraet.
> Tryk på [MENU/SET], hvis du vil slette denne meddelelse omgående.
> Vælg [TV-FORMAT] i [INDSTILLING]-menuen for at ændre TV-formatet. (P31)
• Denne meddelelse vises også, når USB-forbindelseskablet kun er tilsluttet kameraet.
I så fald skal du forbinde den anden ende af USB-kablet til en PC eller en printer. (P130, 133)
[PRINTEREN ER OPT.]/[KONTROLLER PRINTER]
• Printeren kan ikke udskrive.
> Kontrollér printeren.
- 151 -
VQT1T18_dan.book
Page 152 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Øvrige
Funktioner, som ikke kan indstilles, eller ikke
virker under visse betingelser
På grund af kameraets specifikationer kan man muligvis ikke indstille nogle af
funktionerne, eller nogle af funktionerne virker ikke under nogle af de betingelser,
kameraet anvendes under.
I tabellen nedenfor angives disse funktioner og de tilhøjrende forhold.
• Se “Indstillinger i intelligent auto-funktion” (P38) for funktioner, som ikke kan indstilles eller
ikke virker i intelligent auto-funktion
Funktioner, som ikke kan
indstilles eller ikke virker
Hovedbetingelser, hvormed funktionerne ikke kan indstilles eller
ikke virker
[AUTO POWER LCD] (P28) • (-funktionen
[HISTOGRAM] (P51)
• $-funktionen
• Under afspilning af flere billeder samtidig
• Under afspilningszoom
• [KALENDER]
[ENERGISPARE] (P29)
• Når lysnetadapteren bruges
• Når du tilslutter til en PC eller en printer
• [MULTI EKSPON.]
• Når du optager eller afspiller film
• Under et dias-show
• [AUTO DEMO]
[AUTO LCD FRA] (P29)
• Når lysnetadapteren bruges
• Mens menuskærmbilledet vises
• Mens selvudløseren er indstillet
• [MULTI EKSPON.]
• Under optagelse af film
• Når du tilslutter til en PC eller en printer
[AUTOVISNING] (P30)
• $-funktionen
, 9, ô,
,
og
Ekstra Optisk Zoom (P42) •
• $-funktionen
• Når [KVALITET] er sat til [
• [MULTI EKSPON.]
•
i [SCENE FUNKTION]
] eller [
]
[DIGITAL ZOOM] (P42)
,
og
,-, :, ;, í, 9, ô,
FUNKTION]
• Når [INTELLIG. ISO] er sat til [ON]
• Når [KVALITET] er sat til [
] eller [
]
• [MULTI EKSPON.]
[BLITZ] (P52)
• Når auto-holder/farveholder er indstillet
• Når burst-funktionen er indstillet
• ,, /, ï, ô, 5, 4 og 7 i [SCENE FUNKTION]
• $-funktionen
Blitz-outputjustering
• ,, /, ï,ô,
• $-funktionen
[SELVUDLØSER] (P58)
• ô i [SCENE FUNKTION]
• $-funktionen
[EKSPONERING] (P59)
• º-funktion
• 5 i [SCENE FUNKTION]
- 152 -
i [SCENE
, 5, 4 og 7 i [SCENE FUNKTION]
VQT1T18_dan.book
Page 153 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Øvrige
, 5,
og
i [SCENE FUNKTION]
•
, ô,
• $-funktionen
• Når [KVALITET] er sat til [
] eller [
]
• [MULTI EKSPON. ]
[FARVE BRACKET] (P61) • [SCENE FUNKTION]
• $-funktionen
• Når [KVALITET] er sat til [
] eller [
]
• [MULTI EKSPON. ]
•
, 9, ô,
,
og
i [SCENE FUNKTION]
[BILLEDSTR.] (P85)
• $-funktionen
• Når [KVALITET] er sat til [
] eller [
]
,
og
i [SCENE FUNKTION]
•
, 9, ô,
[KVALITET] (P86)
• $-funktionen
,
og
i [SCENE FUNKTION]
• 9, ô,
[BILLEDFORMAT] (P87)
• º-funktion
[INTELLIG. ISO] (P87)
• [SCENE FUNKTION]
• $-funktionen
• [SCENE FUNKTION]
[FØLSOMHED] (P88)
• $-funktionen
• Når [INTELLIG. ISO] er sat til [ON]
• [SCENE FUNKTION]
[ISO MAX SÆT] (P88)
• $-funktionen
• ,, ., /, 1, 2, 3, ï,
, 5, 4, 6, 8, 7 og
[HV.BALANCE] (P89)
[AUTO-HOLDER] (P60)
i [SCENE FUNKTION]
[JUST.HV.BAL.] (P90)
• [B/W], [SEPIA], [COOL] eller [WARM] i [FARVEEFFEKT] er
[MÅLEFUNKTION] (P92)
• [SCENE FUNKTION]
[HURTIG AF] (P97)
• ., /, 5 og 4 i [SCENE FUNKTION]
• $-funktionen
, 5,
og
i [SCENE FUNKTION]
•
,ô,
• $-funktionen
• [LYDOPT.]
• Når [KVALITET] er sat til [
] eller [
]
• [MULTI EKSPON.]
• [SCENE FUNKTION]
• $-funktionen
• Når [KVALITET] er sat til [
] eller [
]
• [MULTI EKSPON.]
• [SCENE FUNKTION]
• $-funktionen
• [SCENE FUNKTION]
[BURST] (P97)
[INT.KONTRAST] (P98)
[MULTI EKSPON.] (P99)
[FARVEEFFEKT] (P101)
[BILL.TILPAS.] (P101)
[MIN. LUKKER TID]
(P103)
indstillet
• [SCENE FUNKTION]
• $-funktionen
• º-funktion
• [SCENE FUNKTION]
• $-funktionen
• Når [INTELLIG. ISO] er sat til [ON]
- 153 -
VQT1T18_dan.book
Page 154 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Øvrige
[LYDOPT.] (P103)
• [AUTO-HOLDER]
• [FARVE BRACKET]
• [BURST]
• ô,
og 5 i [SCENE FUNKTION]
• $-funktionen
• Når [KVALITET] er sat til [
] eller [
• [MULTI EKSPON.]
]
[AF-HJ. LAMPE] (P104)
• 0, ,, /, ï, 4 og 7 i [SCENE FUNKTION]
Afspilningszoom (P47)
• Under afspilning af film
• Still-billeder med lyd (under afspilning af lyd)
[RED. TITEL] (P115)
• Film
• Beskyttede billeder
• Billeder, der er taget med [
[TRYK TEKST] (P117)
• Billeder, som optages uden at klokkeslæt eller titel er indstillet
• Film
• Still-billeder med lyd
• Billeder påtrykt med [TRYK TEKST]
• Billeder, der er taget med [
] eller [
]
[TILPAS] (P119)
• Film
• Still-billeder med lyd
• Billeder påtrykt med [TRYK TEKST]
• Billeder, der er taget med [
] eller [
]
[BESKÆR] (P120)
• Film
• Still-billeder med lyd
• Billeder påtrykt med [TRYK TEKST]
• Billeder, der er taget med [
] eller [
]
[JUSTERING] (P121)
• Film
• Still-billeder med lyd
• Billeder påtrykt med [TRYK TEKST]
• Billeder, der er taget med [
] eller [
]
[KONV.FORMAT] (P122)
• Billeder, som blev taget med Y eller X
• Film
• Still-billeder med lyd
• Billeder påtrykt med [TRYK TEKST]
• Billeder, der er taget med [
] eller [
]
[ROTER] (P123)
• Film
• Beskyttede billeder
[ROTER BILL.] (P123)
• Flerbilledafspilning
• [KALENDER]
[FORETRUKNE] (P124)
• Billeder, der er taget med [
]
[DPOF-PRINT] (P125)
• Billeder, der er taget med [
]
UDSKRIV MED DATO
• Billeder påtrykt med [TRYK TEKST]
[LYDMONTER.] (P128)
• Film
• Beskyttede billeder
• Billeder, der er taget med [
] eller [
] eller [
]
]
∫ Funktioner, som ikke kan anvendes, mens komponentkablet er tilsluttet
[LCD-FUNKTION]/[HISTOGRAM]/[RED. TITEL]/[TRYK TEKST]/[TILPAS]/[BESKÆR]/
[JUSTERING]/[KONV.FORMAT]/[LYDMONTER.]/[KOPIER]/[FLERE] indstillinger til
[DPOF-PRINT]/[FLERE] indstillinger til [BESKYT]/[SLET FLERE]/Oprettelse af
still-billeder fra film
- 154 -
VQT1T18_dan.book
Page 155 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Øvrige
Fejlfinding
Prøv først følgende procedurer (P155–163).
Hvis problemet ikke kan løses, kan det hjælpe at vælge [NULSTIL] (P30) i menuen
[INDSTILLING] i optagefunktion.
Batteriet og strømkilde
Kameraet kan ikke betjenes, selv om det er tændt.
• Batteriet er ikke isat korrekt. (P17)
• Batteriet er opbrugt.
LCD-skærmen slukker, mens kameraet er tændt.
• Er [AUTO LCD FRA] (P29) under funktionen [ØKONOMI] aktiveret?
> Tryk lukkerknappen halvt ned for at annullere disse funktioner.
• Batteriet er opbrugt.
Kameraet slukker omgående, når det tændes.
• Batteriet er opbrugt.
• Hvis du glemmer at slukke for kameraet, opbruges batteriet.
> Sluk kameraet med jævne mellemrum ved brug af funktionen [ØKONOMI] osv. (P29)
Lampen [CHARGE] blinker.
• Er batteritemperatur meget høj eller meget lav? Hvis ja, tager det længere tid end sædvanligt at
oplade batteriet, eller opladningen vil være ufuldstændig.
• Er kontaktfladerne på opladeren eller batteriet snavsede?
> Tør evt. snavs af ved hjælp af en tør klud.
- 155 -
VQT1T18_dan.book
Page 156 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Øvrige
Optagelse
Det er umuligt at optage billedet.
• Er funktionsvælgeren [OPTAG]/[AFSPIL] sat til [!]? (P33)
• Er funktionsdrejeknappen korrekt indstillet?
• Er der billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet?
> Slet de billeder, der ikke er nødvendige, for at øge den tilgængelige hukommelse. (P48)
Det optagede billede er hvidligt.
• Billedet kan blive hvidligt, hvis der er snavs, f.eks. fingeraftryk, på objektivet.
> Hvis objektivet er snavset, skal du tænde for kameraet, skubbe objektivcylinderen (P12) ud
og tørre objektivets overflade forsigtigt af med en blød, tør klud.
Området omkring motivet bliver mørkt.
• Blev dette billede taget med blitz tæt på med zoomen ved [W] (1k)?
> Zoom lidt ind, og tag billedet. (P42)
• Er dette billede taget i [HULKAMERA] i scene-funktion?
Det optagede billede er for lyst eller for mørkt.
> Kontrollér, at der er kompenseret korrekt for eksponeringen. (P59)
• Indstilling af [MIN. LUKKER TID] til en hurtigere hastighed kan gør billedet mørkere.
> Indstil [MIN. LUKKER TID] til en langsommere hastighed.
2 eller 3 billeder tages samtidigt.
> Indstil auto-holder (P60)/farveholder (P61), [HØJHAST. BURST] (P72), [BLITZ BURST]
(P73) i scenefunktion eller [BURST] (P97) i funktionsmenuen [OPTAG] til [OFF].
Motivet er ikke ordentlig i fokus.
• Fokusområdet afviger, afhængig af optagefunktionen.
> Indstil til den korrekte funktion i forhold til afstanden til motivet.
• Er motivet uden for kameraets fokusområde. (P39)
• Der er kamerarystelser, eller motivet bevæger sig lidt. (P41)
Det optagede billede er sløret.
Den optiske billedstabiliseringsfunktion virker ikke.
> Lukkerhastigheden bliver langsommere, når billederne tages på mørke steder, så hold
kameraet stabilt med begge hænder for at tage billederne. (P36)
> Når du tager billeder ved en langsom lukkerhastighed, skal du bruge selvudløseren. (P58)
Optagelse af billeder ved hjælp af auto-holder/farveholder er ikke mulig.
• Er antallet af mulige billeder 2 eller mindre?
- 156 -
VQT1T18_dan.book
Page 157 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Øvrige
Det optagede billede ser grynet ud.
Der er støj på billedet.
• Er ISO-følsomheden høj, eller er lukkehastigheden langsom?
(Ved levering af kameraet er ISO-følsomheden indstillet til [AUTO]. Derfor forekommer der støj,
når der tages billeder indendørs osv.)
> Formindsk ISO-følsomheden. (P88)
> Forøg indstillingen for [STØJREDUKTION ] i [BILL.TILPAS.] eller reducér indstillingen for
alle elementer, undtagen [STØJREDUKTION ]. (P101)
> Tag billederne på lyse steder.
• Er [HØJ FØLSOMH.] eller [HØJHAST. BURST] i scene-funktion indstillet? Hvis ja, reduceres
opløsningen af det optagede billede lidt på grund af den høje følsomhedsbehandling. Dette er
ikke en fejlfunktion.
Lysstyrken eller farvetonen på det optagede billede er forskellig fra den aktuelle
scene.
• Hvis du optager under fluorescerende lamper, kan skarpheden og farvetonen ændres lidt, hvis
lukkerhastigheden bliver hurtigere. Dette sker pga. egenskaberne for det fluorescerende lys og
er ikke en fejlfunktion.
En rødlig lodret streg vises på LCD-skærmen under optagelsen af billeder.
• Dette er et kendtegn for CCD’er, og den vises, når motivet består af en
lys del. Der kan forekomme nogen ujævnhed i omgivelserne. Dette er
ikke en fejlfunktion.
Den optages på film, men ikke på still-billeder.
• Når du tager billeder, anbefales det, at du passer på ikke at udsætte
skærmen for sollys eller andre kraftige lyskilder.
Filmen stopper i midten af optagelsen.
• Bruger du et MultiMediaCard? Denne enhed understøtter ikke MultiMediaCard.
> Når billedkvaliteten sættes til [ ], [
], eller [
], anbefales det at anvende
højhastighedskort med “10MB/s” eller mere end angivet på pakken.
• Afhængigt af korttypen, kan optagelsen muligvis stoppe midtvejs.
Motivet kan ikke fastlåses. (AF-sporing er mislykket)
• Hvis motivet har en anden farve end periferien, skal AF-området indstilles til motivets farver
ved at tilpasse det pågældende område i forhold til AF-området. (P95)
Objektiv
Det optagede billede er muligvis bøjet, eller en ikke-eksisterende farve omgiver
motivet.
• Motivet kan blive lidt bøjet af udseende, eller kanterne kan blive farvet, afhængigt af
zoomforstørrelsen, på grund af objektivets egenskaber. Billedets periferi kan se bøjet ud, fordi
perspektivet fremhæves, når vidvinkel anvendes. Dette er ikke en fejlfunktion.
- 157 -
VQT1T18_dan.book
Page 158 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Øvrige
LCD-skærm
LCD-skærmen slukker, selv om kameraet er tændt.
• LCD-skærmen slukker, og statusindikatoren lyser, når [AUTO LCD FRA] (P29) er valgt til
[ØKONOMI]-funktionen.
[Dette sker ikke, hvis du bruger lysnetadapteren (ekstraudstyr).]
Hvis den resterende batterikapacitet er lav, kan det tage længere tid for blitzen at blive opladet,
og den tid, LCD-skærmen er slukket, kan vare lidt længere.
LCD-skærmen bliver kortvarigt mørk eller lys.
• Dette fænomen opstår, når du trykker lukkerknappen halvt ned for at indstille blændeværdien,
og påvirker ikke de optagede billeder.
• Dette fænomen ses også, hvis lysstyrken ændres, når der zoomes ind eller ud af kameraet,
eller når kameraet flyttes. Dette skyldes betjeningen af kameraets automatiske blænding og er
ikke en fejlfunktion.
LCD-skærmen flimrer indendørs.
• LCD-skærmen kan flimre i nogle få sekunder, når kameraet tændes indendørs i neonlys. Dette
er ikke en fejlfunktion.
LCD-skærmen er for lys eller for mørk.
> Justér skærmens lysstyrke. (P28)
• [POWER LCD] er aktiveret. (P28)
Der fremkommer sorte, røde, blå og grønne prikker på LCD-skærmen.
• Dette er ikke en fejlfunktion.
Disse pixel påvirker ikke det endelige billede.
Der er støj på LCD-skærmen.
• På mørke steder kan der opstå støj for at holde lysstyrken på LCD-skærmen. De optagede
billeder påvirkes dog ikke deraf.
Blitz
Blitzen udløses ikke.
• Er blitz-indstillingen sat til [Œ]?
> Skift blitz-indstillingen. (P52)
• Blitz-funktionen er ikke tilgængelig, hvis auto-holder (P60)/farveholder (P61) eller [BURST]
(P97) i [OPTAG]-funktionsmenuen er valgt.
Blitzen aktiveres flere gange.
• Blitzen aktiveres to gange, når reduktion af røde øjne (P53) er valgt.
• Er [BLITZ BURST] (P73) i scene-funktion indstillet?
- 158 -
VQT1T18_dan.book
Page 159 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Øvrige
Afspilning
De billeder, der optages, roteres og vises i en uventet retning.
• Er [ROTER BILL.] (P123) sat til [ON]?
• Du kan rotere billeder med [ROTER]-funktionen. (P123)
Billedet afspilles ikke.
• Er vælgerknappen [OPTAG]/[AFSPIL] indstillet på [(]? (P45)
• Er der billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet?
> Hvis der ikke isættes et kort, vises billederne i den indbyggede hukommelse. Hvis der
isættes et kort, vises billeddataene på kortet.
• Hvis filnavnet på dette billede er blevet ændret på computeren, kan det ikke afspilles på denne
enhed.
De optagne billeder vises ikke.
• Er [AFSPIL KATEG.] eller [VIS FARVORIT] indstillet til afspilning?
> Skift til [AFSPIL NORMAL]. (P45)
Mappe- og filnummeret vises med [—], og skærmen bliver sort.
• Er dette et ikke-standard billede, et billede der er blevet redigeret på en PC, eller et billede der
er blevet taget med et andet digitalkamera?
• Har du fjernet batteriet lige efter, du tog et billede, eller tog du billedet ved hjælp af et batteri,
der næsten var opbrugt?
> Formatér dataene for at slette ovennævnte billeder. (P32)
(Andre billeder slettes også, og de kan ikke gendannes. Derfor skal du altid tjekke, før
du formaterer.)
I en kalendersøgning vises billederne på andre datoer end den faktiske dato,
som billederne blev taget på.
• Er kameraets ur korrekt indstillet? (P21)
• Når billeder redigeres på en PC, eller der søges efter billeder, som er taget med andet udstyr,
vises de muligvis med en anden dato end den faktiske dato, de blev taget på.
- 159 -
VQT1T18_dan.book
Page 160 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Øvrige
Hvide runde prikker, der ligner sæbebobler, vises på det optagne billede.
• Hvis du tager et billede med blitz på et mørkt sted eller indendørs, vises
der muligvis hvide runde prikker på billedet, som skyldes, at blitzen
genspejler støvpartikler fra luften. Dette er ikke en fejlfunktion.
Et typisk tegn er, at antallet af runde prikker og der, hvor de er afbildet,
varierer i hvert enkelt billede.
[MINIATURE VISES] vises på skærmen.
• Er dette billede optaget med andet udstyr? I sådanne tilfælde vises disse billeder muligvis med
en forringet billedkvalitet.
Der optages en kliklyd på film.
• Dette videokamera justerer automatisk blændeværdien under filmoptagelse. Man hører en
kliklyd, og denne lyd kan blive medtaget på filmen. Dette er ikke er fejlfunktion.
- 160 -
VQT1T18_dan.book
Page 161 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Øvrige
TV, PC og printer
Billedet vises ikke på TV’et.
• Er kameraet korrekt tilsluttet til fjernsynet?
> Indstil fjernsynet til ekstern indgang.
• Output fra [COMPONENT OUT]-stikket er ikke mulig, når det er tilsluttet PC eller printer.
> Tilslut kun til TV’et.
Visningsområderne på TV-skærmen og kameraets LCD-skærm er forskellige.
• Afhængigt af TV-model, kan billederne blive udstrakt vandret eller lodret, eller de kan blive vist
med afskårne kanter.
Film kan ikke afspilles på et TV.
• Forsøger du at afspille film ved at isætte kortet direkte i TV’ets kortrum?
> Tilslut kameraet til TV’et med AV-kablet (medfølger) eller med komponentkablet
(DMW-HDC2; ekstraudstyr), og afspil derefter filmen på kameraet. (P139, 141)
Billedet vises ikke helt på TV’et.
> Kontrollér indstillingen [TV-FORMAT]. (P31)
Billedet kan ikke overføres, når kameraet tilsluttes en PC.
• Er kameraet korrekt tilsluttet til PC’en?
• Genkendes kameraet korrekt af PC’en?
> Sæt til [PC] i [USB-FUNKTION]. (P31, 130)
Kortet genkendes ikke af PC’en. (Den indbyggede hukommelse genkendes.)
> Afbryd forbindelsen til USB-kablet. Tilslut det igen, når kortet er isat kameraet.
Billedet kan ikke udskrives, når kameraet tilsluttes en printer.
• Billederne kan ikke udskrives på en printer, som ikke understøtter PictBridge.
> Sæt til [PictBridge(PTP)] i [USB-FUNKTION]. (P31, 133)
Ved udskrivning beskæres enderne af billedet.
> Når der anvendes en printer med renskæringsfunktion eller udskrivningsfunktion uden
kant, skal disse funktioner annulleres før udskrivning. (Se printerens brugervejledning.)
> Hvis billederne udskrives hos en fotohandler, skal man spørge om det kan udskrives med
begge ender.
- 161 -
VQT1T18_dan.book
Page 162 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Øvrige
Øvrige
Der blev valgt et ulæseligt sprog ved en fejltagelse.
> Tryk på [MENU/SET], vælg [INDSTILLING]-menuikonet [
for at indstille det ønskede sprog. (P32)
], og vælg derefter [~]-ikonet
Når lukkerknappen er trykket halvt ned, tændes en rød lampe eventuelt.
• På mørke steder lyser AF-hjælpelampen (P104) rødt for at gøre det lettere at fokusere på et
motiv.
AF-hjælpelampen tænder ikke.
• Er [AF-HJ. LAMPE] i [OPTAG]-funktionsmenuen indstillet til [ON]? (P104)
• AF-hjælpelampen tænder ikke på lyse steder.
Kameraet bliver varmt.
• Kameraets overflade kan blive varm under brug. Dette påvirker ikke kameraets ydelse eller
kvalitet.
Objektivet klikker.
• Når lysstyrken ændres på grund af zoom eller kameraets bevægelser osv., kan objektivet klikke
under optagelsen, og billedet på skærmen kan ændres drastisk, men det vil ikke påvirke det
optagede billede.Lyden forårsages af den automatiske justering af blændeværdien. Dette er
ikke en fejlfunktion.
Urets indstilling er nulstillet.
• Hvis kameraet ikke skal anvendes i en længere periode, nulstilles uret muligvis.
> Når meddelelsen [INDSTIL URET] vises, skal uret indstilles igen. Når du tager et billede før
indstilling af uret, registreres [0:00 0. 0. 0]. (P22)
Hvis du tager billeder med zoom, bliver de lidt forvrænget, og områderne
omkring motivet kan indeholde farver, som ikke er faktisk tilstede.
• Motivet kan blive lidt bøjet af udseende, eller kanterne kan blive farvet, afhængigt af
zoomforstørrelsen, på grund af objektivets egenskaber. Dette er ikke en fejlfunktion.
Zoomen stopper omgående.
• Ved brug af den ekstra optiske zoom stopper zoom-funktionen midlertidigt ved [W]. Dette er
ikke en fejlfunktion.
- 162 -
VQT1T18_dan.book
Page 163 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Øvrige
Filnumrene registreres ikke i fortløbende rækkefølge.
• Når man gennemfører en virkemåde, efter at der er udført en bestemt handling, bliver
billederne muligvis gemt i mapper med andre numre end de numre, der blev benyttet, før
virkemåden blev gennemført. (P132)
Filnumrene registreres i stigende rækkefølge.
• Hvis batteriet blev isat eller fjernet, før kameraet blev slukket, lagres mappen og
mappenummeret på de optagne billeder ikke i hukommelsen. Når der tændes for strømmen
igen, og der tages billeder, bliver de muligvis lagret under filnumre, som skulle være blevet
tildelt de forrige billeder.
[ALDER] vises ikke korrekt.
• Kontrollér klokkeslæts- (P21) og fødselsdagsindstillingerne (P70).
Objektivcylinderen trækkes ind.
• Objektivcylinderen trækkes ind ca. 15 sekunder efter skift fra funktionen [OPTAG] til funktionen
[AFSPIL].
- 163 -
VQT1T18_dan.book
Page 164 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Øvrige
Øvrige
Antal af mulige billeder og tilgængelig optagetid
• Antallet af mulige billeder, og den tilgængelige optagetid er en tilnærmelse.
(De afhænger af optageforholdene og korttypen.)
• Antallet af mulige billeder og den tilgængelige optagetid varierer, afhængigt af motiverne.
∫ Antal mulige billeder
Billedformat
X
(14,5M):
(4416k3132)
Billedstørrelse
Kvalitet
Indbygget
hukommelse
(Ca. 50 MB)
Kort
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
2
2
(10M
):
(7M
):
(5M
):
(3648k2736) (3072k2304) (2560k1920)
A
›
A
›
A
›
A
›
6
13
9
20
14
28
20
40
1
1
3
7
5
11
7
16
11
23
3
2
7
16
11
24
16
34
24
48
7
5
16
33
24
49
35
69
50
99
13
11
33
66
48
97
68
135
98
190
27
22
66
130
97
190
135
270
195
380
55
45
130
260
195
380
270
540
390
770
110
92
270
530
390
770
550
1090
790
1530
220
180
530
1050
770
1520
1090
2150
1560
3010
440
370
1080
2150
1580
3100
2230
4380
3180
6130
900
740
2180
4330
3180
6250
4490
8820
6410
12350
1800
1490
4380
8690
6390
12540
9010 17700 12870 24780
- 164 -
VQT1T18_dan.book
Page 165 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Øvrige
Billedformat
Billedstørrelse
X
(3M
):
(2048k1536)
Y
(2M
):
(1600k1200)
(0,3M
):
(640k480)
(13M):
(4416k2944)
Kvalitet
A
›
A
›
A
›
Indbygget
hukommelse
(Ca. 50 MB)
32
62
51
97
240
400
18
36
29
56
145
230
1
1
3
8
38
75
61
115
290
480
3
3
8
18
Kort
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
›
7
15
2
78
150
125
230
600
970
8
6
18
38
150
290
240
460
1170
1900
15
12
37
74
300
590
480
910
2320
3770
31
25
74
145
600
1180
970
1830
4640
7550
62
51
150
290
1220
2360
1920
3610
8780
12290
125
100
300
600
2410
4640
3770
7090
17240
24130
240
200
590
1180
4910
9440
7670
14440
35080
49120
500
410
1220 2400
9880
19000 15440 29070
70590
98840
1010
830
2450 4840
19820 38120 30970 58310 141620 198270 2030 1680 4930 9710
Billedformat
Billedstørrelse
3
A
Y
(9M
):
(3648k2432)
(6M
):
(3072k2048)
(4,5M
):
(2560k1712)
(2,5M
):
(2048k1360)
Kvalitet
A
›
A
›
A
›
A
›
Indbygget
hukommelse
(Ca. 50 MB)
11
22
15
32
22
45
36
69
Kort
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
6
12
8
18
13
26
20
40
13
27
19
38
27
54
43
83
27
55
39
78
56
110
88
165
54
105
77
150
110
210
170
330
105
210
150
300
210
430
340
650
210
430
300
600
440
860
680
1310
440
870
620
1220
890
1700
1360
2560
870
1720
1230
2410
1740
3350
2680
5020
1770
3500
2500
4910
3550
6820
5450
10230
3580
7050
5040
9880
7160
13720
10980
20590
7180
14160 10110 19820
14360
27530
22020
41300
- 165 -
VQT1T18_dan.book
Page 166 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Øvrige
Billedformat
W
(11M):
(4416k2480)
Billedstørrelse
Kvalitet
Indbygget
hukommelse
(Ca. 50 MB)
Kort
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
(7,5M
):
(3648k2056)
A
›
A
›
8
18
13
26
3
3
2
1
4
10
7
15
4
3
10
22
15
32
9
7
22
45
33
65
18
15
44
88
65
125
36
30
88
175
125
250
73
60
175
350
250
510
145
120
360
710
520
1020
290
240
700
1400
1030
2010
590
490
1440
2850
2090
4090
1190
990
2900
5740
4220
8230
2400
1990
5830
11520
8470
16520
Billedformat
W
(5,5M
):
(3072k1728)
(3,5M
):
(2560k1440)
(2M
):
(1920k1080)
Kvalitet
A
›
A
›
A
›
Indbygget
hukommelse
(Ca. 50 MB)
18
37
27
53
47
92
10
21
15
30
27
53
22
45
32
63
57
105
Billedstørrelse
Kort
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
46
92
66
125
115
220
91
180
130
250
220
430
180
350
250
500
450
860
360
710
520
1000
900
1720
730
1420
1040
1980
1800
3410
1450
2800
2040
3890
3540
6700
2950
5710
4160
7920
7220
13640
5950
11490
8370
15940
14530
27450
11940
23050
16800
31970
29150
55070
- 166 -
VQT1T18_dan.book
Page 167 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Øvrige
∫ Tilgængelig optagetid (ved optagelse af film)
Indstilling af
billedkvalitet
Indbygget
hukommelse
(Ca. 50 MB)
Kort
j
j
j
1 min 38 s
4 min 20 s
32 MB
6s
14 s
17 s
56 s
2 min 35 s
64 MB
16 s
33 s
39 s
1 min 58 s
5 min 20 s
128 MB
37 s
1 min 10 s
1 min 22 s
4 min 00 s
10 min 50 s
256 MB
1 min 15 s
2 min 15 s
2 min 40 s
7 min 50 s
21 min 10 s
512 MB
2 min 30 s
4 min 30 s
5 min 20 s
15 min 40 s
42 min 00 s
1 GB
5 min 00 s
9 min 20 s
10 min 50 s
31 min 20 s
1 t 24 min
2 GB
10 min 30 s
19 min 00 s
22 min 10 s
1 t 4 min
2 t 51 min
4 GB
20 min 40 s
37 min 30 s
43 min 40 s
2 t 5 min
5 t 36 min
8 GB
42 min 00 s
1 t 16 min
1 t 28 min
4 t 15 min
11 t 23 min
16 GB
1 t 24 min 50 s
2 t 33 min
2 t 59 min
8 t 35 min
22 t 55 min
32 GB
2 t 50 min 10 s
5 t 8 min
5 t 59 min
17 t 13 min
46 t 00 min
(DMC-FX150PL/DMC-FX150SG/DMC-FX180GC)
¢ Der kan optages film kontinuerligt op til 2 GB. Den maksimalt tilgængelige optagetid til op til
2 GB vises kun på skærmen.
(DMC-FX150EG/DMC-FX150E)
¢ Film kan optages kontinuerligt i op til 15 minutter. Desuden er kontinuerlig optagelse på
mere end 2 GB ikke mulig. (Eksempel: [10m 30s] med [ ])
Den resterende tid til kontinuerlig optagelse vises på skærmen.
Bemærk!
• Det resterende antal mulige billeder og den resterende tid, som vises på skærmen,
formindskes muligvis ikke i rækkefølge.
• Dette kamera understøtter ikke optagelse af film på MultiMediaCard.
• Den udvidede optiske zoom fungerer ikke i [OMDAN], [HØJ FØLSOMH.], [HØJHAST. BURST],
[BLITZ BURST], [HULKAMERA] eller [SANDBLÆST] i scene-funktion, så billedstørrelsen for
[ ] vises ikke.
- 167 -
VQT1T18_dan.book
Page 168 Wednesday, July 9, 2008
10:50 PM
Øvrige
Specifikationer
Digitalkamera:
Sikkerhedsoplysninger
Strømkilde:
DC 5,1 V
Strømforbrug:
1,6 W (Når man optager)
0,6 W (Når man afspiller)
Effektive pixel:
Billedsensor:
Objektiv:
Digital zoom:
Ekstra optisk zoom:
Fokus:
Fokusområde:
Lukkersystem:
Filmoptagelse:
14.700.000 pixler
1/1,72q CCD, totalt antal pixel 15.000.000 pixler, Primært
farvefilter
Optisk 3,6kzoom, fl6,0 mm til 21,4 mm (svarende til 35 mm
filmkamera: 28 mm til 100 mm)/F2.8 til F5.6
Maks. 4k
Maks. 7,7k
Normal/Makro/Ansigtsdetektion/AF-sporing/
Flerepunktsfokusering/1-punkts-fokusering (høj hastighed)/
1-punkts-fokusering/Spot-fokusering
Normal: 50 cm til ¶
Makro-/Intelligent auto:
5 cm (Vidvinkel)/30 cm (Tele) til ¶
Scene-funktion: Der kan være forskelle i ovennævnte
indstillinger.
Elektronisk lukkeriMekanisk lukker
1280k720 pixler (24 rammer/sekund, kun ved brug af kort)/
848k480 pixler (30 rammer/sekund, kun ved brug af kort)/
640k480 pixler (30 rammer/sekund, kun ved brug af kort)/
320k240 pixler (30 rammer/sekund, 10 rammer/sekund)
Med lyd
Burst-optagelse
Burst hastighed:
2 billeder/sekund (Normal), ca. 1,5 billeder/sekund
(ubegrænset)
Antal mulige billeder: Maks. 8 billeder (standard), maks. 4 billeder (fin), afhænger af
resterende kapacitet på kortet (ubegrænset).
(Ved burst-optagelse gælder ydeevnen kun for SD-memorykort/
SDHC-memorykort. Ydeevnen for MultiMediaCard vil være lidt
mindre.)
Højhastigheds burst
Burst hastighed:
Ca. 7 billeder/sekund (hastighedsprioritet)
Ca. 5 billeder/sekund (billedprioritet)
(Billedstørrelsen bliver 3M (4:3), 2,5M (3:2) eller 2M (16:9).)
Antal mulige billeder: Ca. 30 til 100 (hastighedsprioritet)
Ca. 35 til 100 (billedprioritet)
- 168 -
VQT1T18_dan.book
Page 169 Wednesday, July 9, 2008
ISO-følsomhed:
Lukkehastighed:
Hvidbalance:
Eksponering (AE):
Målefunktion:
LCD-skærm:
Blitz:
Mikrofon:
Højttaler:
Optagemedie:
Billedstørrelse
Still-billede:
Film:
Kvalitet:
Filformat optagelse
Still-billede:
Billeder med lyd:
Film:
10:50 PM
Øvrige
AUTO/100/200/400/800/1600
[HØJ FØLSOMH.] funktion: 1600 til 6400
60 sekunder til 1/2000 af et sekund
[STJERNEHIMMEL] funktion: 15 sekunder, 30 sekunder,
60 sekunder
Automatisk hvidbalance/Dagslys/Overskyet/Skygge/Neonlys/
Hvidindstilling 1/Hvidindstilling 2/Farvetemperaturindstilling
Program AE (P)/Manuel eksponering (M)
Eksponeringskompensation (1/3 EV trin, j2 EV til i2 EV)
Multi/Centralt vægtet/Spot
2.7q TFT LCD
(Ca. 230.000 prikker) (visningsområde omkring 100%)
Blitzområde: [ISO AUTO]
Ca. 60 cm til 5,9 m (Vidvinkel)
AUTO, AUTO/Reduktion af røde øjne, Tvungen ON (Tvungen
ON/Reduktion af røde øjne), Langsom synk./Reduktion af røde
øjne, Tvungen OFF
Mono
Mono
Indbygget hukommelse (ca. 50 MB)/SD-memorykort/
SDHC-memorykort/MultiMediaCard (kun still-billeder)
Når indstillingen for billedformatet er [X]
4416k3312 pixler, 3648k2736 pixler, 3072k2304 pixler,
2560k1920 pixler, 2048k1536 pixler, 1600k1200 pixler,
640k480 pixler
Når indstillingen for billedformatet er [Y]
4416k2944 pixler, 3648k2432 pixler, 3072k2048 pixler,
2560k1712 pixler, 2048k1360 pixler
Når indstillingen for billedformatet er [W]
4416k2480 pixler, 3648k2056 pixler, 3072k1728 pixler,
2560k1440 pixler, 1920k1080 pixler
1280k720 pixler (kun ved brug af et kort)/
848k480 pixler (kun ved brug af et kort)/
640k480 pixler (kun ved brug af et kort)/
320k240 pixler
Fine/Standard/RAW/RAWiJPEG
RAW/JPEG (baseret på “Design rule for Camera File system”,
baseret på “Exif 2.21” standarden)/svarende til DPOF
JPEG (baseret på “Design rule for Camera File system”,
baseret på “Exif 2.21” standarden)r“QuickTime” (billeder med
lyd)
“QuickTime Motion JPEG” (film med lyd)
- 169 -
VQT1T18_dan.book
Page 170 Wednesday, July 9, 2008
Brugerflade
Digital:
Analog video/lyd:
Terminal
[COMPONENT OUT]:
[AV OUT/DIGITAL]:
[DC IN]:
Størrelser:
Masse:
Driftstemperatur:
Driftsfugtighed:
10:50 PM
Øvrige
“USB 2.0” (Høj hastighed)
NTSC/PAL Sammensat (Skift via menu), komponent
Lydudgang (mono)
Tilhørende stik (10-pin)
Tilhørende stik (8-pin)
Tilhørende stik (2-pin)
Ca. 96,7 mm (W)k54,0 mm (H)k24,8 mm (D)
(uden projekteringsdelen)
Ca. 151 g (undtagen kort og batteri)
Ca. 179 g (med kort og batteri)
0 oC til 40 oC
10% til 80%
Batterioplader:
Sikkerhedsoplysninger
Input:
110 V til 240 V
Output:
OPLADNING
50/60 Hz, 0,2 A
4,2 V
Batteri (lithium-ion):
Sikkerhedsoplysninger
Spænding:
3,7 V
- 170 -
0,8 A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement