Panasonic DMCFX55 Operating instructions

Panasonic DMCFX55 Operating instructions

Forside

Betjeningsvejledning

Digitalkamera

Model nr.

DMC-FX55

Læs denne anvisning grundigt inden brugen.

QuickTime og logoet QuickTime logo er varemærker eller registrerede varemærker der tilhører Apple Inc., benyttet under licens herfra.

VQT1K70

Før brug

Kære Kunde,

Vi vil gerne benytte os af lejligheden til at takke dig for at have valgt dette Panasonic

Digitalkamera. Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt igennem og opbevar den til senere brug på et let tilgængeligt sted.

Før brug

Sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL!

FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR

BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER

BESKADIGELSE AF PRODUKTET:

• UNDLAD AT UDSÆTTE

APPARATET FOR REGN, FUGT,

DRYP ELLER TILSPRØJTNING, OG

UNDLAD AT PLACERE

VÆSKEFYLDTE GENSTANDE SOM

F.EKS. VASER OVEN PÅ

APPARATET.

• BENYT KUN ANBEFALET

TILBEHØR.

• UNDLAD AT FJERNE KABINETTET

(ELLER BAGBEKLÆDNINGEN).

DER ER INGEN INTERNE DELE,

SOM BRUGEREN SELV KAN

SERVICERE. SERVICE MÅ KUN

UDFØRES AF AUTORISERET

SERVICEPERSONALE.

Der henstilles til at overholde de gældende copyright-love.

Indspilning af færdigindspillede bånd, plader eller andet udgivet eller udsendt materiale til andet formål end privat brug kan krænke ophavsrettigheder. Selv ved indspilning til privat brug, kan indspilning af visse materialer være underlagt restriktioner.

• Du bedes lægge mærke til, at

Digitalkameraets faktiske kontrolanordninger og komponenter samt dele af menuerne m.m. kan se lidt anderledes ud end på billederne i denne brugervejledning.

• SDHC-logoet er et varemærke.

• Leica er et registreret varemærke tilhørende

Leica Microsystems IR GmbH.

• Elmarit er et registreret varemærke tilhørende Leica Camera AG.

• De andre navne på firmaer og produkter, som er trykt i denne vejledning, er de pågældende firmaers varemærker eller registrerede varemærker.

ELFORSYNINGSSTIKKET SKAL

VÆRE I NÆRHEDEN AF UDSTYRET

OG VÆRE LET TILGÆNGELIGT.

FORSIGTIG

Fare for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Udskift kun med den type, der anbefales af fabrikanten eller med en tilsvarende type. Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

Advarsel

Fare for brand, eksplosion og forbrændinger. Må ikke adskilles eller opvarmes til over 60 x

C eller kastes på

åben ild.

Produktinformationsmærket er placeret i bunden af enhederne.

- 2 -

Før brug

-Hvis du ser dette symbol-

Oplysninger til brugerne om afhændelse af elektriske apparater og elektronisk udstyr

(private husholdninger)

Når produkter og/eller medfølgende dokumenter indeholder dette symbol, betyder det, at elektriske apparater og elektronisk udstyr ikke må smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald.

For at sikre en korrekt behandling, indsamling og genbrug, skal du aflevere disse produkter på dertil indrettede indsamlingssteder, hvor de vil blive modtaget uden ekstra omkostninger. I nogle lande er der også mulighed for, at du kan indlevere dine produkter hos den lokale forhandler, hvis du køber et nyt og tilsvarende produkt.

Hvis du afhænder dette produkt på korrekt vis, vil det være med at spare på de værdifulde naturlige råstoffer og forhindre eventuelle negative påvirkninger på folkesundheden og miljøet, hvilket ellers kunne blive følgerne af en forkert håndtering af affaldet. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvor du kan finde det nærmeste indsamlingssted.

I visse lande vil en forkert afhændelse af affaldet medføre en bødestraf i henhold til de gældende bestemmelser på området.

Professionelle brugere i EU

Hvis du ønsker at smide elektriske apparater eller elektronisk udstyr ud, skal du kontakte din forhandler eller leverandør for at få yderligere oplysninger.

Oplysninger om afhændelse i lande uden for EU

Dette symbol er kun gyldigt i EU.

Hvis du ønsker at afhænde dette produkt, skal du rette henvendelse til de lokale myndigheder eller din forhandler. Her kan du få oplysninger om, hvordan du bedst kommer af med produktet.

Om batteriopladeren

BEMÆRK:

• PLACÉR APPARATET PÅ ET GODT

VENTILERET STED. LAD VÆRE MED

AT STILLE DET I ET SKAB ELLER ET

ANDET LILLE, LUKKET RUM. PAS PÅ,

AT GARDINER ELLER LIGNENDE

IKKE DÆKKER

VENTILATIONSÅBNINGERNE. HVIS

APPARATET OVEROPHEDES, ER DER

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

ELLER BRAND.

• TILDÆK IKKE APPARATETS

VENTILATIONSÅBNINGER MED

AVISER, DUGE, GARDINER OG

LIGNENDE TING.

• ANBRING IKKE KILDER TIL ÅBEN

ILD, SOM FOR EKSEMPEL TÆNDTE

STEARINLYS, OVENPÅ APPARATET.

• BORTSKAF BATTERIER PÅ EN

MILJØMÆSSIG FORSVARLIG MÅDE.

- 3 -

• Batteriopladeren er i standby, når der er vekselstrømsforsyning.

Hovedkredsløbet er altid “live”, så længe batteriopladeren er tilsluttet en stikkontakt.

Før brug

Læs sammen med “Forholdsregler ved brug”.

(P138)

Om kort, der kan anvendes til dette kamera

Du kan bruge et SD-memorykort, et

SDHC-memorykort og et MultiMediaCard.

Vedligeholdelse af kameraet

Undgå at ryste eller støde kameraet ved at tabe det osv.

Kameraet vil muligvis ikke fungere normalt,

• Når ordet

kort

nævnes i denne brugervejledning, henvises der til følgende memorykorttyper.

og man vil muligvis ikke længere kunne optage billeder, eller objektivet eller

LCD-skærmen kan blive beskadiget.

– SD-memorykort (8 MB til 2 GB)

– SDHC-memorykort (4 GB)

– MultiMediaCard (kun still-billeder)

• Det anbefales på det kraftigste, at du ikke lægger

Flere oplysninger om memorykort, der kan anvendes til dette kamera.

kameraet i bukselommen, når du sidder ned, eller

• Du kan kun bruge et SDHC-memorykort, hvis du bruger kort med 4 GB eller højere skubber det ind i en fyldt taske, hvor der kun er lidt kapacitet.

• Et memorykort på 4 GB uden SDHC-logo er plads osv.

LCD-skærmen kan blive ikke baseret på SD-standarden og kan ikke bruges til dette produkt.

ødelagt, eller der kan opstå personskade.

• Pas især på, når du opholder dig på følgende

OK

steder, da dette kan forårsage funktionsfejl.

– Steder, hvor der er meget sand eller støv.

– Steder, hvor vand kan komme i berøring med kameraet, f.eks. når det regner eller på stranden.

• Rør ikke objektivet eller stikkene med snavsede hænder. Pas endvidere på, at der ikke kommer væske ind i rummet omkring objektivet, knapper osv.

• Hvis der sprøjter vand eller saltvand på kameraet, skal man bruge en tør klud og tørre kamerahuset forsigtigt af.

4 4

Du kan få bekræftet de seneste oplysninger på følgende webside.

http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs

(Denne side er kun på engelsk.)

Om kondensdannelse (Når objektivet dugger)

• Der kan dannes kondens, hvis der sker

ændringer i den omgivende temperatur eller i luftfugtigheden. Vær opmærksom på kondensdannelse, idet det kan forårsage pletter på objektivet, svamp eller fejlfunktion.

• Hvis der opstår kondens, skal du slukke kameraet og lade det være slukket i ca.

2 timer. Duggen forsvinder på naturlig vis, når kameraets temperatur nærmer sig den omgivende temperatur.

- 4 -

Indhold

Før brug

Sikkerhedsoplysninger ..............................2

Klargøring

Standardtilbehør........................................7

Komponentbetegnelser .............................7

Lynguide....................................................9

Opladning af batteriet med batteriopladeren ......................................10

Om batteriet (opladning/antallet af mulige billeder)........................................11

Isætning og udtagning af kort

(ekstra tilbehør)/batteri ............................13

Om den indbyggede hukommelse/kortet

(ekstraudstyr) ..........................................15

Indstilling af dato/klokkeslæt

(Tidsindstilling) ........................................17

• Ændring af urets indstilling................18

Om Funktionsdrejeknappen ....................19

Indstilling af menuen ...............................20

Om Indstillingsmenuen............................23

LCD-skærmvisning/Skift af

LCD-skærmvisning..................................27

Grundlæggende

Sådan tager man billeder ........................29

Hvordan du tager billeder med den automatiske funktion (Intelligent

Auto-funktion)..........................................32

Når du tager billeder med Zoom .............35

• Brug af optisk zoom/Brug af ekstra optisk zoom (EZ)....................35

• Brug af den digitale zoom

Yderligere zoom-udvidelse ...............37

Kontrol af det optagede billede

(Visning) ..................................................38

Afspilning/sletning af billeder...................39

Avanceret (Optagelse af billeder)

Om LCD-skærmen ..................................42

• Ændring af de oplysninger, der vises............................................42

• Gør hele LCD-skærmen lysere .........45

Sådan tages billeder med den indbyggede blitz ......................................47

Sådan tages billeder med selvudløser ....52

Eksponeringskompensation ....................53

Sådan tages billeder med Auto-holder ....54

Sådan tages nærbilleder .........................55

Optagelse af billeder, som passer til den scene, der optages

(Scene-funktion) ......................................56

• [PORTRAIT] ......................................57

• [SOFT SKIN] .....................................57

• [SELF PORTRAIT] ............................58

• [SCENERY] .......................................59

• [SPORTS] .........................................59

• [NIGHT PORTRAIT] ..........................59

• [NIGHT SCENERY]...........................60

• [FOOD] .............................................60

• [PARTY] ............................................60

• [CANDLE LIGHT] ..............................61

• [BABY1]/[BABY2] ..............................61

• [PET] .................................................63

• [SUNSET]..........................................63

• [HIGH SENS.] ...................................64

• [HI-SPEED BURST] ..........................64

• [STARRY SKY] .................................65

• [FIREWORKS] ..................................66

• [BEACH] ............................................67

• [SNOW] .............................................67

• [AERIAL PHOTO]..............................68

Filmfunktion .............................................69

Optagelse af et billede på en bestemt dag af ferien ............................................71

Visning af klokkeslæt på rejsedestinationen (World Time) .............73

- 5 -

Brug af [REC]-funktionsmenuen .............75

• [W.BALANCE] ...................................77

• [INTELLIGENT ISO]..........................79

• [SENSITIVITY] ..................................80

• [ASPECT RATIO]..............................80

• [PICT.SIZE]/[QUALITY] ....................81

• [AUDIO REC.] ...................................82

• [AF MODE]........................................83

• [STABILIZER] ...................................85

• [BURST] ............................................86

• [AF ASSIST LAMP] ...........................87

• [SLOW SHUTTER] ...........................88

• [COL.MODE] .....................................88

At tage og at se clipboard billeder

(Clipboard-funktion).................................89

Avanceret (Afspilning)

Visning af flere skærmbilleder

(Flerbilledafspilning) ................................93

Visning af billeder efter optagelsesdato

(Kalenderafspilning) ................................94

Brug af afspilningszoom..........................95

Afspilning af film/Billeder med lyd ...........96

Oprettelse af still-billeder fra en film........98

Brug af [PLAY]-funktionsmenuen..........100

• [SLIDE SHOW] ...............................101

• [CATEGORY] ..................................103

• [ROTATE DISP.]/[ROTATE] ...........106

• [FAVORITE] ....................................108

• [TITLE EDIT] ...................................109

• [TEXT STAMP] ...............................111

• [DPOF PRINT] ................................114

• [PROTECT] .....................................116

• [AUDIO DUB.] ................................117

• [RESIZE] .........................................117

• [TRIMMING] ....................................119

• [ASPECT CONV.] ...........................120

• [COPY] ............................................122

• [FORMAT] .......................................124

Tilslutning til andet udstyr

Tilslutning til en PC................................125

Hvordan du udskriver billeder ...............129

Afspilning af billeder på en tv-skærm ....134

Øvrige

Skærmdisplay........................................135

Forholdsregler ved brug ........................138

Displaymeddelelser ...............................141

Fejlfinding ..............................................143

Antal af mulige billeder og tilgængelig optagetid................................................149

Specifikationer.......................................153

- 6 -

Klargøring

Standardtilbehør

Kontrollér, at alt tilbehør medfølger, før du tager kameraet i brug.

1 Batteripakke

(Angivet som

batteri

i teksten)

2 Batterioplader

(Angivet som

oplader

i teksten)

3 Lysnetkabel

4 USB-forbindelseskabel

5 AV-kabel

6 CD-ROM

• Software

7 CD-ROM

• Betjeningsvejledning

8 Strop

9 Batteritaske

• Tilbehøret og udformningen heraf varierer, afhængig af det land eller det område, hvor kameraet blev købt.

• SD-memorykort, SDHC-memorykort og

MultiMediaCard er angivet som

kortet

i teksten.

• Kortet er ekstra tilbehør.

Du kan optage eller afspille billeder til eller fra den indbyggede hukommelse, når du ikke bruger et kort.

• Kontakt forhandleren eller det lokale servicecenter, hvis det leverede tilbehør mistes. (Man kan købe tilbehøret separat.)

Til Storbritannien og resten af Europa

Meddelelse om det genopladelige batteri

Batteriet er genanvendeligt.

Følg den danske lovgivning om genbrug.

Klargøring

Komponentbetegnelser

1 2 3

1 Blitz

(P47)

2 Objektiver

(P4, 139)

3

Indikator for self-timerindikator (P52)

AF-hjælpelampe

(P87)

4 5

6

8 7

4 LCD-skærm

(P27, 42, 135)

5

[DISPLAY/LCD MODE] knap (P42, 45)

6 Joystick

[MENU/SET] knap

(P17)

2

/Self-timerknap

(P52)

4

/[REV] knap

(P38)

1

/Knap til blitz-indstilling

(P47)

3

/Eksponeringskompensation

(P53)

/

Auto-holder

(P54)

/

Finnjustering af hvidbalance

(P78)

/

Kompensering for baggrundslys i

intelligent auto-funktion (P34) knap

- 7 -

I denne brugervejledning beskrives handlinger, hvor der benyttes joystick ved hjælp af illustrationer nedenfor.

f.eks.:Hvis du trykker på

4

-knappen

Klargøring

17 [AV OUT/DIGITAL] stik (P125, 129, 134)

18 [DC IN] stik

(P125, 129)

• Brug altid en original Panasonic vekselstrømsadapter (ekstra tilbehør).

• Dette kamera kan ikke oplade batteriet, også selvom vekselstrømsadapteren (ekstra tilbehør) er tilsluttet kameraet.

1 9 20 f.eks.:Når du trykker på [MENU/

SET]-knappen

MENU

/SET

7 [FUNC]

(P76)

/Slette (P39) knap

8 Statusindikator

(P14, 24, 27, 29)

9 10

21

19 Stik til stativ

• Hvis du bruger stativ, skal du sørge for, at det står fast, når kameraet er fastgjort til det.

20 Kort/Batteridæksel

(P13)

21 Udløserarm (P13)

11 12 13 14

9

Kamera tænd/slukkontakt (P17)

10 Zoom-greb (P35)

11 Højtaler

(P97)

12 Mikrofon (P69, 82)

13 Lukkerknap

(P29, 69)

14 Mode dial

(P19)

15

16

17

18

15 Stropring

Det anbefales at benytte stroppen, når kameraet bruges, for at hindre, at det tabes.

16 Objektivcylinder

- 8 -

Lynguide

Dette er en oversigt over, hvordan du optager og afspiller billeder med kameraet. For hvert trin henvises til de relevante sider i klammeparenteser.

1

Oplad batteriet.

(P10)

plug-in type

Klargøring

3

Tænd for kameraet for at tage billeder.

• Indstil uret.

(P17)

OFF ON indløbstype

1 Sæt funktionsdrejeknappen på [ ].

2 Tryk på lukkerknappen for at tage billeder.

(P29)

4

Afspil billederne.

• Ved levering af kameraet er batteriet ikke opladet. Oplad batteriet inden brug.

2

Isæt batteri og kort.

(P13)

1 Sæt funktionsdrejeknappen på [ ].

2

Vælg det billede, der skal vises.

(P39)

• Når du ikke bruger kortet, kan du optage eller afspille billeder til eller fra

den indbyggede hukommelse.

(P15) Se

P15 , hvis du bruger et kort.

- 9 -

Opladning af batteriet med batteriopladeren

Ved levering af kameraet er batteriet ikke opladet. Oplad batteriet inden brug.

Klargøring

• Opladningen er afsluttet, når

[CHARGE]-indikatoren A slukker (efter ca. 120 minutter).

• Når [CHARGE]-lampen blinker, skal du læse

P11 .

3

Tag batteriet ud, når opladningen er afsluttet.

1

Sæt batteriet på kameraet, og vær opmærksom på at det vender rigtigt.

2

Tilslut opladeren til en stikkontakt.

plug-in type indløbstype

• Lysnetkablet passer ikke helt i lysnetstikket. Der vil være et hul som vist nedenfor.

• Når opladningen er afsluttet, skal man huske at tage strømledningen ud af stikkontakten.

• Batteriet bliver varmt efter anvendelse, opladning eller under opladning. Kameraet bliver ligeledes varmt under anvendelse.

Dette er ikke nogen fejlfunktion.

• Batteriet tømmes, hvis det efterlades i længere tid, efter det er opladet. Genoplad batteriet, når det er tomt.

• Batteriet kan oplades, selv om det ikke er helt afladet.

• Anvend medfølgende oplader og batteri.

• Oplad batteriet i opladeren indendørs.

• Skil ikke opladeren ad og foretag ikke

ændringer på den.

• Efterlad ikke metalgenstande (som clips) i nærheden af stikkontaktens berøringsområder. Der kan i modsat fald være fare for brand og/eller elektrisk stød forårsaget af kortslutning eller af den opståede varme.

• Når opladningen starter, lyser

[CHARGE]-indikatoren

A

grønt.

- 10 -

Om batteriet

(opladning/ antallet af mulige billeder)

Batteriets levetid

Antal mulige billeder

(Iht. CIPA-standard i normal billedfunktion

[ ])

Klargøring

Antallet af mulige billeder varierer, afhængigt af optagelsesintervallet.

Hvis optagelsesintervallet bliver længere, bliver antallet af mulige billeder færre.

[f.eks. Når det tages et hvert 2. minut, vil antallet af billeder, der kan optages, blive reduceret til ca. 70.]

Antal mulige billeder

Ca. 280 billeder

(Ca.140 min)

Optageforhold efter CIPA-standard

• Temperatur: 23 °C/

Fugtighed: 50%, når LCD-skærmen er tændt.

¢

• Brug af Panasonic SD-memorykort (16 MB).

• Med anvendelse af det medfølgende batteri.

• Med optagestart 30 sekunder efter at kameraet tændes. (Når den optiske billedstabiliseringsfunktion er indstillet til

[MODE1].)

Med optagelse hvert 30 sekund

, med fuld blitz for hvert andet billede.

• Med zoom-grebet roteret fra Tele til Vidvinkel eller omvendt for hver optagelse.

• Sluk for kameraet for hver 10 optagelser, og lad det være slukket, indtil batterierne er nedkølet.

¢

Antallet af billeder, som kan optages, reduceres, når du optager i Auto Power

LCD-funktion, Power LCD-funktion og høj

vinkel-funktion (P45) .

• CIPA er en forkortelse af [Camera & Imaging

Products Association].

Afspilningstid

Afspilningstid

Ca. 300 min.

Antallet af mulige billeder og afspilningstiden varierer afhængig af optagelsesforholdene og batteriets opbevaringsforhold.

Opladning

Opladningstid

Ca. 120 min.

Opladetid og optagetid med den ekstra batteri-pakke er de samme som beskrevet ovenfor.

• Når opladningen starter, lyser

[CHARGE]-indikatoren.

Når [CHARGE]-lampen blinker

• Batteritemperaturen er meget høj eller meget lav. Opladetiden bliver længere end normalt. Opladningen kan muligvis heller ikke gennemføres.

• Opladerens eller batteriets poler er snavsede. Tør dem af med en tør klud.

• Hvis kameraets funktionstid er ekstrem kort efter korrekt opladning af batteriet, er batteriets levetid opbrugt. Køb et nyt batteri.

- 11 -

Klargøring

Opladningsforhold

• Oplad batteriet ved en rumtemperatur på mellem 10 o

C til 35 o

C. (Batteritemperaturen skal være den samme.)

• Batteriets ydeevne kan blive midlertidigt forringet og opladetiden kan blive kortere ved lave temperaturer (f.eks. ved ski/ snowboarding).

• Batteriet kan udvide sig, og det driftstid bliver dermed kortere, fordi antallet af gange det skal oplades bliver øges. For at forlænge batteriets levetid anbefales det ikke at oplade batteriet, før det er helt afladet.

- 12 -

Klargøring

Isætning og udtagning af kort (ekstra tilbehør)/ batteri

• Kontrollér, at kameraet er slukket.

• Gør et kort klar (ekstraudstyr)

• Du kan optage eller afspille billeder til eller fra den indbyggede hukommelse, når du ikke bruger et kort.

1

Skub udløsearmen i pilens retning, og åbn kort/batteridækslet.

A

B

B : Undlad at røre ved kontaktfladen på bagsiden af kortet.

• Kortet kan blive beskadiget, hvis det ikke skubbes helt i.

3

1

:

Luk kort/batteridækslet.

2

:

Skub udløsearmen i pilens retning.

• Man skal altid anvende originale

Panasonic-batterier.

• Ved brug af andre typer batterier kan vi ikke garantere for produktets kvalitet.

2

Batteri:

Sæt det helt ind, og vær opmærksom på, at det vender rigtigt.

Træk i grebet

A

i pilens retning for at fjerne batteriet.

Kort:

Skub det helt ind, indtil der lyder et klik, og vær opmærksom på, at det vender rigtigt.

For at fjerne kortet skal du skubbe det, indtil der lyder et klik, og derefter trække det ud opad.

• Hvis kort/batteridækslet ikke kan lukkes helt, skal kortet fjernes, retningen checkes, og så skal det isættes igen.

- 13 -

Klargøring

• Fjern batteriet efter brug. Opbevar batteriet i batteritasken (medfølger).

• Fjern ikke batteriet, før LCD-skærmen og statusindikatoren (grøn) er slukket. Ellers lagres kameraets indstillinger muligvis ikke korrekt.

• Det medfølgende batteri er udelukkende beregnet til dette kamera og må ikke anvendes sammen med andet udstyr.

• Batteriet eller kortet må ikke isættes eller fjernes, mens kameraet er tændt.

Dataene i den indbyggede hukommelse/ på kortet kan blive beskadiget. Vær især forsigtig, mens der opnås adgang til den indbyggede hukommelse eller kortet.

(P27)

• Det anbefales at bruge et Panasonic kort.

- 14 -

Om den indbyggede hukommelse/kortet

(ekstraudstyr)

Den indbyggede hukommelse kan anvendes som midlertidig opbevaringsenhed, når kortet bliver fuldt.

Du kan kopiere de optagne billeder til et kort.

(P122)

Klargøring

• Indlæsnings-/skrivehastigheden på et

SD-memorykort er høj. SDHC-memorykortet er udstyret med en skrivebeskyttelseskontakt

A , som kan forhindre, at der skrives på et kort, og at det formateres. (Når kontakten er skubbet over på [LOCK], er det ikke muligt at skrive eller slette data på kortet, eller formatere det.

Når kontakten ikke er låst, er disse funktioner derimod tilgængelige.)

Indbygget hukommelse [ ]

Du kan optage eller afspille billeder med den indbyggede hukommelse. (Den indbyggede hukommelse kan ikke benyttes, når der er isat et kort.)

• Kapaciteten af den indbyggede hukommelse af ca. 27 MB.

• Billedstørrelsen er fastsat til QVGA

(320

k

240 pixel) under optagelse af film til den indbyggede hukommelse.

• Clipboard billeder (P89) lagres i den

indbyggede hukommelse, også selvom der er sat et kort i.

Kort [ ]

Når et kort er isat, kan du optage eller afspille billeder på kortet.

Kort (ekstraudstyr)

• SD-memorykortet, SDHC-memorykortet og

MultiMediaCard er små, lette, eksterne memorykort. Læs

P4 for flere oplysninger

om kort, som kan isættes dette kamera.

• SDHC-memorykort er et memorykortstandard, der er bestemt af SD

Association i 2006 til højkapacitets memorykort på mere end 2 GB.

2

• Dette kamera er kompatibelt med

SD-memorykort baseret på

SD-memorykortspecifikationer og formateret i FAT12-systemet og FAT16-systemet.

Kameraet er også kompatibelt med

SDHC-memorykort, der er baseret på

SD-memorykortspecifikationer og formateret i FAT32-systemet.

• Du kan bruge et SDHC-memorykort på udstyr, som er kompatibelt med

SDHC-memorykort, men du kan ikke bruge et SDHC-memorykort på udstyr, som kun er kompatibelt med SD-memorykort. (Læs altid brugervejledningen til det udstyr, du bruger.

Hvis du får dine billeder printet ud hos en fotohandler, skal du først forhøre dig, inden

du får billederne printet ud.) (P4)

• Se

P149

for oplysninger om antallet af mulige billeder og den tilgængelige optagetid for hvert kort.

• Det anbefales at benytte højhastigheds

SD-memorykort/SDHC-memorykort ved optagelse af film.

- 15 -

Klargøring

• Dataene i den indbyggede hukommelse eller på kortet kan blive beskadiget eller gå tabt på grund af elektromagnetiske bølger, statisk elektricitet eller en fejlfunktion af kameraet eller kortet. Det anbefales at gemme vigtige data på PC’en eller andetsteds.

• Formatér ikke kortet på PC’en eller andet udstyr. Formatér det kun på kameraet for at sikre, at det håndteres korrekt.

(P124)

• Opbevar memorykortet uden for børns rækkevidde for at forhindre, at de sluger det.

- 16 -

Indstilling af dato/ klokkeslæt

(Tidsindstilling)

Startindstilling

Klokkeslættet er ikke indstillet, så når kameraet tændes, fremkommer følgende skærmbillede.

Klargøring

1

Tryk på [MENU/SET].

2

Flyt

3

/

4

/

2

/

1

for at vælge dato og klokkeslæt.

:

:

OFF ON

A Tid på hjemegnen

B Tid ved rejsemålet

(P73)

2

/

1

: Vælg det ønskede element.

3

/

4

: Indstil visningsrækkefølgen for dato og klokkeslæt.

• : Annullér uden at indstille uret.

3

Tryk på [MENU/SET] for at foretage indstillingenv.

• Sluk kameraet, når uret er indstillet. Sæt derefter funktionsdrejeknappen til en optagefunktion for at tænde kameraet, og kontrollér, at uret er korrekt indstillet.

A Mode dial

B [MENU/SET] knap

Joystick

- 17 -

Klargøring

Ændring af urets indstilling

1 Tryk på [MENU/SET].

2 Flyt

3

/

4

for at vælge [CLOCK SET].

3 Flyt

1

og udfør trin

2

og

3

for at indstille tiden.

4 Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.

• Du kan også indstille uret i

[SETUP]-menuen.

(P23)

• Når et fuldt opladet batteri har været sat i mere end 24 timer, er opladningen af det indbyggede batteri til uret fuldendt, således at tidsindstillingen vil blive lagret (i kameraet) i mindst 3 måneder, også selvom batteriet tages ud. (Hvis du sætter et batteri i, som ikke er tilstrækkeligt opladet, kan det ske, at tidsindstillingen vil blive lagret i kortere tid.)

Tidsindstillingen vil i alle tilfælde blive slettet efter denne tid. Indstil tiden igen, hvis det er tilfældet.

• Man har mulighed for at indstille året til mellem 2000 til 2099. Uret kører med

24-timers system.

• Hvis tiden ikke indstilles, kan den korrekte dato ikke udskrives, når du påtrykker datoen på billederne ved hjælp af [TEXT STAMP]

(P111) . Ellers kan du få fotohandleren til at

udskrive billederne.

• Hvis uret indstilles, kan den korrekte dato udskrives, også selvom datoen ikke vises på kameraets skærm.

- 18 -

Klargøring

Om

Funktionsdrejeknappen

Grundlæggende

Normal billedfunktion (P29)

Denne funktion anvendes til almindelige

Hvis du tænder for kameraet og derefter

optagelser.

drejer funktionsdrejeknappen, kan du ikke

Intelligent auto-funktion

(P32)

kun skifte mellem optagelse og afspilning, men du kan også skifte til makrofunktion

Brug denne funktion, hvis kameraet skal

og tage et nærbillede af et motiv eller en

klare alle indstillinger automatisk til

scene, som passer til formålet.

optagelse af billeder.

Skift af funktion ved hjælp af funktionsdrejeknappen

Sørg for, at den ønskede funktion er ud for del

A

.

Rotér funktionsdrejeknappen langsomt og sikkert for at justere hver funktion. (Drej ikke funktionsdrejeknappen til områder, hvor der ikke er nogen funktioner.)

Afspilningsfunktion

(P39)

Denne funktion gør det muligt at få vist de optagede billeder.

Avanceret

Makrofunktion (P55)

Denne funktion gør det muligt at tage nærbilleder af motivet.

S CN

S

CN

Scenefunktion

(P56)

Denne funktion gør det muligt at tilpasse billedet til den scene, der optages.

Filmfunktion (P69)

Denne funktion gør det muligt at optage filmklip.

Clipboard-funktion (P89)

Brug denne funktion til optagelse af billeder og afspil dem som clipboard billeder.

Printfunktion

(P129)

Brug denne funktion for at udskrive billeder.

• Skærmbilledet B ovenover vises på

LCD-skærmen, hvis funktionsdrejeknappen drejes.

(P26)

Den aktuelt valgte funktion vises på

LCD-skærmen, når kameraet tændes.

- 19 -

Indstilling af menuen

Visning af menuskærmbilleder

Tryk på [MENU/SET].

f.eks.: vises den første side af de samlede 3 sider.

A

B

C

Klargøring

Om menuikonerne

[REC] funktionsmenuen

(P75)

[

Dette vises , når mode dial er indstillet til

]/[ ]/[ ]/[ ]/[ ].

[PLAY] funktionsmenuen

(P100)

Denne menu vises, når funktionsdrejeknappen indstilles på [ ].

[SCENE MODE] menu

(P56)

Denne menu vises, når funktionsdrejeknappen indstilles på [ ].

[SETUP] menu (P23)

[

Dette vises , når mode dial er indstillet til

]/[ ]/[ ]/[ ]/[ ]/[ ].

A Menuikoner

B Aktuel side

C Menuelementer og indstillinger

• Drej zoom-grebet under valg af menuelementet for let at skifte til næste/ forrige side.

• De menuikoner og menuelementer, der vises, afhænger af funktionsdrejeknappens stilling.

- 20 -

Klargøring

Indstilling af menuelementer

• Nedenstående eksempel viser, hvordan der

4

Tryk på [MENU/SET] for at foretage indstillingenv.

udføres indstilling af [QUALITY] når der vælges normal billedfunktion [ ].

1

Flyt

3

/

4

for at vælge menuelementet.

MENU

/SET

A

Sådan lukkes menuskærmen

Tryk på [MENU/SET].

• Når mode dial er indstillet til [

[ ]/[ ]/[

]/[

], kan du også lukke menuskærmen ved at trykke på lukkerknappen halvt ned.

]/

• Flyt

4

at A for at skifte til næste skærmbillede.

2

Flyt

1

.

3

Flyt

3

/

4

for at vælge indstillingen.

- 21 -

Sådan skifter du til [SETUP] menu

1

Flyt

2

på en menuskærm.

Klargøring

2

Flyt

4

for at vælge [SETUP] menu-ikonet.

3

Flyt

1

.

• Vælg derefter et menuelement, og foretag indstillingen.

- 22 -

Om Indstillingsmenuen

Klargøring

• Markér de ønskede elementer.

• Vælg [RESET] for at vende tilbage til de oprindelige indstillinger, da du købte

kameraet.

(P25)

• [CLOCK SET], [AUTO REVIEW],

[POWER SAVE] og [ECONOMY] er vigtige. Kontrollér deres indstillinger, før du bruger disse funktioner.

[CLOCK SET] (P17)

(Ændring af dato og klokkeslæt).

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist [SETUP]-menuen,

og vælg det element, der skal indstilles.

(P20)

Skift dato og klokkeslæt.

[AUTO REVIEW]

(Visning af det optagede billede).

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist [SETUP]-menuen,

og vælg det element, der skal indstilles.

(P20)

Indstil den tid, billedet skal vises i, når du har taget det.

[POWER SAVE]

(Automatisk slukning af kameraet).

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist [SETUP]-menuen, og vælg det element, der skal indstilles.

(P20)

Energisparefunktionen aktiveres (kameraet slukkes automatisk for at spare på batteriets levetid), hvis kameraet ikke er blevet brugt i den tid, der er valgt for indstillingen.

[1MIN.], [2MIN.], [5MIN.], [10MIN.], [OFF]

• Tryk lukkerknappen halvt ned, eller sluk og tænd for kameraet for at annullere energisparefunktionen.

• Energisparefunktionen er sat til [2MIN.] i

økonomifunktionen, til [5MIN.] i den intelligente auto-funktion [ ] og i clipboard-funktion [ ].

• Energisparefunktionen aktiveres ikke i følgende tilfælde.

– Når lysnetadapteren bruges (ekstraudstyr)

– Når du tilslutter til en PC eller en printer

– Når du optager eller afspiller film

– Under et dias-show

[OFF]

[1SEC.]

[3SEC.]

[ZOOM]:

Billedet vises i 1 sekund og forstørres derefter 4 k

og vises igen i 1 sekund.

• Autovisningsfunktionen aktiveres ikke i filmfunktion [ ].

• Autovisningsfunktionen aktiveres, uanset

indstillingen, ved brug af auto-holder (P54) ,

[HI-SPEED BURST] (P64) i scene-funktion,

burst-funktion (P86) og ved optagelse af

still-billeder med lyd (P82) . (Billedet

forstørres ikke.)

• Indstillingen af den automatiske visning

(auto review) af de optagede billeder deaktiveres, når auto-holderen eller burst-funktionen benyttes i filmfunktion[ ] eller når [AUDIO REC.], [SELF PORTRAIT]

(P58)

eller [HI-SPEED BURST]

(P64)

i scenefunktionen er sat på [ON].

• I den intelligente auto-funktion [ ] er autovisningsfunktionen fastsat til [1SEC.].

- 23 -

Klargøring

[ECONOMY]

(Automatisk slukning af LCD-skærmen).

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist [SETUP]-menuen,

og vælg det element, der skal indstilles.

(P20)

Lysstyrken på LCD-skærmen reduceres, og

LCD-skærmen slukker automatisk, hvis kameraet ikke er i brug for at spare på batteriets levetid, når du skal optage.

[WORLD TIME] (P73)

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist [SETUP]-menuen, og vælg det element, der skal indstilles.

(P20)

Indstil klokkeslættet på din hjemegn og på rejsemålet.

[

[

]:

]:

Rejsemål

Din hjemegn

[LEVEL 1]:

LCD-skærmen slukker, hvis kameraet ikke er i brug i ca.

15 sekunder i optagefunktion.

[LEVEL 2]:

LCD-skærmen slukker, hvis kameraet ikke er i brug i ca.

15 sekunder i optagefunktion eller i ca. 5 sekunder efter at have taget et billede.

[OFF]:

Økonomifunktionen kan ikke aktiveres.

• LCD-skærmen slukkes, mens blitzen oplades.

• Statusindikatoren lyser, mens

LCD-skærmen er slukket. Tryk på en vilkårlig knap for at tænde LCD-skærmen igen.

• Energispare-tidsindstillingen er sat til [2 MIN.].

[Men i den intelligente auto-funktion [ ], er den sat til [5 MIN.], og når vekselstrømsadapteren (ekstra tilbehør) anvendes, virker energisparefunktionen ikke.]

• LCD-skærmens lysstyrke nedsættes ikke i

LCD-funktion og høj vinkel-funktion.

• Økonomifunktionen aktiveres ikke i følgende tilfælde.

– I clipboard-funktion [ ]

– Når lysnetadapteren bruges (ekstraudstyr)

– Mens menuskærmbilledet vises

– Mens selvudløseren er indstillet

– Under optagelse af film

[MONITOR]

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist [SETUP]-menuen, og vælg det element, der skal indstilles.

(P20)

Lysstyrken på LCD-skærmen har

7 indstillingsmuligheder.

[GUIDE LINE]

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist [SETUP]-menuen, og vælg det element, der skal indstilles.

(P20)

Angiv mønsteret af referencelinjerne, som skal vises, når du tager billeder.

(P42, 43)

Du kan også angive, om du vil have optageoplysningerne og histogrammet vist, når referencelinjerne vises.

[REC. INFO.]: [ON]/[OFF]

[HISTOGRAM]: [ON]/[OFF]

[PATTERN]: [ ]/[ ]

• Det er ikke muligt at indstille skærmbilledet med vejledning i clipboard-funktionen [ ].

- 24 -

[TRAVEL DATE] (P71)

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist [SETUP]-menuen,

Klargøring

• For at nulstille mappenummeret til 100, skal

den indbyggede hukommelse (P124)

kortet først formateres, derefter skal

eller

og vælg det element, der skal indstilles.

(P20)

Indstil afrejsedato og hjemrejsedato for ferien.

filnummeret nulstilles ved brug af denne funktion.

[SET], [OFF]

Derefter vises en nulstillingsskærmen for

[BEEP]

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist [SETUP]-menuen, mappenummeret. Vælg [YES] for at nulstille mappenummeret.

og vælg det element, der skal indstilles.

(P20)

Nu kan du indstille biplyden.

[BEEP LEVEL]

[ ]:

[ ]:

[ ]:

[BEEP TONE]:

[SHUTTER VOL.]

[ ]:

[ ]:

[ ]:

[SHUTTER TONE]:

Ingen driftslyd

Lav driftslyd

Høj driftslyd

1

/

2

/

3

[SHUTTER]

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist [SETUP]-menuen,

og vælg det element, der skal indstilles.

(P20)

Nu kan du indstille lukkerlyden.

Ingen lukkerlyd

Lav lukkerlyd

Høj lukkerlyd

1

/

2

/

3

[RESET]

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist [SETUP]-menuen, og vælg det element, der skal indstilles.

(P20)

Menuindstillingen [REC] eller [SETUP] nulstilles til de oprindelige indstillinger.

Når [SETUP] menu-indstillingerne nulstilles, nulstilles også følgende indstillinger.

Endvidere, [FAVORITE]

(P108)

i [PLAY] sættes funktionsmenuen på OFF, og

[ROTATE DISP.] (P106)

og [INITIAL DISP.]

(P89)

i clipboard-funktionsmenuen sættes på

ON.

– Fødselsdags- og navneindstillinger til

[BABY1]/[BABY2] (P61) og [PET]

(P63) i

scene-funktion.

– Antallet af dage, der er gået siden

afrejsedatoen under [TRAVEL DATE].

(P71)

– Indstillingen [WORLD TIME]

(P73) .

• Mappenummeret og tidsindstillingen ændres ikke.

[VOLUME]

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist [SETUP]-menuen,

og vælg det element, der skal indstilles.

(P20)

Højttalervolumen kan justeres i 7 trin fra niveau 6 til 0.

• Når du tilslutter kameraet til et TV, ændres

TV-højttalernes volumen ikke.

[NO.RESET]

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist [SETUP]-menuen, og

vælg det element, der skal indstilles.

(P20)

Nulstil filnummeret for næste optagelse til 0001.

• Mappenummeret opdateres, og filnummeret starter fra 0001.

(P126)

• Der kan tildeles et mappenummer mellem

100 og 999.

Når mappenummeret når 999, kan nummeret ikke nulstilles. Det anbefales at man formaterer kortet efter at man har gemt alle data på en PC eller lignende.

- 25 -

Klargøring

[VIDEO OUT]

(Kun i afspilningsfunktion)

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist [SETUP]-menuen,

og vælg det element, der skal indstilles.

(P20)

Indstil til det relevante farvefjernsynssystem i hvert land.

[NTSC]:

[PAL]:

Videoudgangen er indstillet til NTSC-system.

Videoudgangen er indstillet til PAL-system.

[TV ASPECT]

(Kun i afspilningsfunktion) (P134)

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist [SETUP]-menuen,

og vælg det element, der skal indstilles.

(P20)

Foretag indstillingen, så den passer til fjernsynstypen.

[ ]:

[ ]:

Når du tilslutter til et 16:9 skærms TV.

Når du tilslutter til et 4:3 skærms TV.

[SCENE MENU]

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist [SETUP]-menuen,

og vælg det element, der skal indstilles.

(P20)

Indstil skærmen, som vises, når funktionsdrejeknappen angives til [ ].

[AUTO]:

[OFF]:

Menuskærmbilledet

[SCENE MODE] vises.

Optagelsesskærmen i den aktuelt valgte scenefunktion vises.

[DIAL DISPLAY]

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist [SETUP]-menuen,

og vælg det element, der skal indstilles.

(P20)

Indstil om displayet for funktionsdrejeknappen skal vises, når man drejer på knappen.

[ON], [OFF]

[LANGUAGE]

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist [SETUP]-menuen,

og vælg det element, der skal indstilles.

(P20)

Angiv det sprog, der skal vises på skærmen.

• Hvis du ved et uheld indstiller et forkert sprog, skal du vælge [ ] blandt menuikonerne for at angive det ønskede sprog.

- 26 -

LCD-skærmvisning/

Skift af

LCD-skærmvisning

Skærmvisningen i normal billedvisning

[ ] (ved køb af kameraet)

Klargøring

• Adgangsindikationen lyser rødt, når billeder optages til den indbyggede hukommelse (eller på kortet).

– Ved brug af den indbyggede hukommelse

– Ved brug af kortet

1 2 3 4 5 6 7

13

F2.8

1 Optagefunktion

12

1/30

11

8

9

10

2

Blitz-funktion (P47)

• Hvis du trykker lukkerknappen halvt ned, mens blitzen udløses, lyser blitz-ikonet rødt.

3 AF-område

(P29)

• Det viste AF-område er større end normalt, når man tager billeder på mørke steder.

• Man må ikke gøre følgende, når adgangsindikationen lyser. Kortet eller dataene på kortet kan blive beskadiget, og kameraet fungerer da muligvis ikke normalt.

– Sluk kameraet.

– Fjern batteriet eller kortet (hvis der bruges kort)

– Ryste eller støde kameraet.

– Tag lysnetadapteren ud af stikkontakten. (ekstraudstyr) (ved brug af lysnetadaptor)

• Udfør ikke ovenstående, når billederne læses eller slettes, eller når den indbyggede hukommelse (eller kortet) er

ved at blive formateret.

(P124)

• Adgangstiden på den indbyggede hukommelse kan blive længere end adgangstiden på kortet.

4 Fokus

(P29)

5 Billedstørrelse

(P81)

6 Kvalitet

(P81)

: Alarm for rystelser

(P31)

7 Batteri-indikation

• Indikatoren bliver rød og blinker, hvis den resterende batterikapacitet er lav.

(Statusindikatoren blinker, når

LCD-skærmen slukker.)

Genoplad batteriet, eller udskift det med et fuldt opladet batteri.

• Den vises ikke, når man anvender kameraet med tilslutning til lysnetadapter

(ekstraudstyr).

8 Antal billeder, der kan optages

(P149)

9 Optagelsestilstand

10 Indbygget hukommelse/Kort

- 27 -

11 Lukkehastighed

(P29)

12 Blændeværdi

(P29)

• Hvis der ikke er en passende eksponering, bliver blændeværdien og lukkerhastigheden røde. (De bliver dog ikke røde, hvis blitzen udløses.)

13 Optisk billedstabilisering

(P85)

Klargøring

• Se

P135 for at få oplysninger om andre

skærmbilleder.

Skift af skærmbillede

Du kan skifte skærmbillede ved at trykke på

[DISPLAY]. Nu kan du får vist oplysninger, mens du tager billeder, f.eks. billedstørrelse eller antallet af mulige billeder, eller du kan tage billeder uden at få vist oplysninger. Se

P42 for at få yderligere oplysninger.

- 28 -

Grundlæggende

Sådan tager man billeder

Grundlæggende

3

Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille fokus.

Kameraet indstiller automatisk lukkehastighed og blændeværdi i henhold til motivets lysstyrke.

F2.8

1/30

• Statusindikatoren 3 lyser, når du stiller denne enhed på 2 . (Den slukker efter ca.

1 sekund.)

( 1 : Lukkerknap)

1

Hold kameraet forsigtigt med begge hænder, hold armene stille langs siden, og stå med fødderne en smule adskilt.

• Fokusindikationen 2 lyser grønt, og

AF-området

1

går fra hvidt til grønt.

(

3

: Blændeværdi,

4

: Lukkehastighed)

• Fokusområdet er 50 cm til

.

• Der indstilles ikke fokus på motivet i følgende tilfælde.

– Fokusindikatoren blinker (grønt).

– AF-området bliver hvidt til rødt, eller der er slet ikke noget AF-område.

– Fokuslyden bipper 4 gange.

• Hvis afstanden er ud over fokusområdet, er der muligvis ikke indstillet korrekt fokus for billedet, selv om fokusindikationen lyser.

4

Tryk den halvt nedtrykkede lukkerknap helt ned for at tage billedet.

A

Blitz

B

AF-hjælpelampe

C

Når man holder kameraet lodret

2

Ret AF-området mod det punkt, du vil fokusere på.

- 29 -

Grundlæggende

Brug af blitz

Hvis kameraet bestemmer, at stedet, hvor

Fokusering (P31, 55)

Hvis du vælger normal billedvisning [ ], billedet skal tages, er mørkt, aktiveres blitzen, når lukkerknappen er trykket helt ind. (Når indstilles der automatisk fokus på billedet blitzen er indstillet på AUTO [

Reduktion af røde øjne [ synk./Reduktion af røde øjne

]/AUTO/

]/Langsom

.)

• Du kan skifte blitzindstilling, så den passer til optagelsen.

(P47)

(AF= Auto Focus). Men der er muligvis ikke indstillet korrekt fokus på et af motiverne på billedet. Fokusområdet er 50 cm til

.

– Hvis der er både nær- og fjernmotiver i en scene.

– Hvis der er snavs eller støv på glasset

• Når du trykker på lukkerknappen, kan

LCD-skærmen blive lyst eller mørkt i et kort

øjeblik, men det optagede billede påvirkes ikke.

• Pas på ikke at bevæge kameraet, når du trykker på lukkerknappen.

• Dæk ikke for blitzen eller AF-hjælpelampen med fingrene eller andre genstande.

• Rør ikke objektivets front.

mellem objektivet og motivet.

– Hvis der er oplyste eller glitrende objekter rundt om motivet.

– Hvis billedet tages på et mørkt sted.

– Hvis motivet bevæger sig hurtigt.

– Hvis scenen har en lav kontrast.

– Hvis der optages et meget lyst motiv.

– Når du tager nærbilleder af et motiv.

– Hvis der opstår rystelser.

Prøv AF/AE-låsefunktion eller makro-funktion.

For at få oplysninger om ansigtsgenkendelsesfunktionen skal du

læse P83 .

Eksponering

(P53)

Hvis du vælger normal billedfunktion, [ ] justeres eksponeringen automatisk til en passende eksponering (AE=Automatisk eksponering). Billedet vil imidlertid blive mørkt afhængigt af optageforholdene som f. eks. bagrrundslyset.

I dette tilfælde kan man kompensere for eksponeringen. Så kan du tage lysere billeder.

Farve

(P77, 78)

Motivets farve vil være forskellig, hvis farven på lyset omkring det er forskelligt, som f. eks. sollys eller halogenlys.Denne enhed vil imidlertid automatisk justere farvetonen til en, der er meget tæt på det naturlige lys.

(automatisk hvidbalance)

Indstil hvidbalancen, hvis du vil ændre den farvetone, du automatisk får med den automatiske hvidbalance.

Finjustér hvidbalancen for yderligere hvidbalancejustering.

- 30 -

Når du ønsker at tage et motiv ud af

AF-området (AF/AE-lås)

Grundlæggende

Retningsvisningsfunktion

Billeder, som er optaget med kameraet lodret,

Hvis der tages et billede af personer med en sammensætning som på billedet vist nedenfor, kan du ikke fokusere på motivet, da personerne er uden for normalt AF-område.

afspilles lodret (roteret). (Kun når

[ROTATE DISP.] (P106)

er indstillet på [ON])

• Billederne vises muligvis ikke lodret, hvis de blev taget med kameraet holdt opad eller

6 nedad.

• Film, der er taget med kameraet hold lodret, vises ikke lodret.

I sådanne tilfælde skal man gøre følgende,

1 Ret AF-området hen på motivet.

2

Tryk lukkerknappen halvt ned

for at indstille fokus og eksponering.

• Fokusindikationen tændes, når motivet er i fokus.

3

Hold lukkerknappen trykket halvt nede

og flyt kameraet, efterhånden som du sammensætter billedet.

4

Tryk lukkerknappen helt ned.

• Du kan afprøve AF/AE-låsen gentagne gange, inden du trykker helt ned på lukkerknappen.

Sådan undgår man rystelser

(kamerarystelser)

• Vær opmærksom på rystelser, når lukkerknappen trykkes ned.

• Hvis der opstår rystelser, vises alarmen A for rystelser.

F2.8

1/125

F2.8

1/125

Det anbefales, at du bruger ansigtsgenkendelses-funktionen, når du tager billeder af personer.

(P83)

F2.8

1/10

• Hvis alarmen for rystelser vises, anbefales det at bruge et stativ. Hvis det ikke er muligt at anvende et stativ, skal man være opmærksom på, hvordan kameraet holdes.

Når du anvender et stativ, undgås rystelser ved brug af selvudløserfunktionen

(P52)

.

• Lukkehastigheden mindskes især i følgende tilfælde. Hold kameraet i ro fra det øjeblik, lukkerknappen trykkes ned til det øjeblik, hvor billedet vises på skærmen. Det anbefales at bruge et stativ.

– Langsom synk./Reduktion af røde øjne

– [NIGHT PORTRAIT]

– [NIGHT SCENERY]

– [PARTY]

– [CANDLE LIGHT]

– [STARRY SKY]

– [FIREWORKS]

– Når lukkehastigheden sænkes i indstillingerne [SLOW SHUTTER]

- 31 -

Hvordan du tager billeder med den automatiske funktion

Grundlæggende

Automatisk scenefokusering

Kameraet identificerer den scene, der passer til motivet og optageforholdene.

• [ ] indstilles, hvis ingen af scenerne kan anvendes.

(Intelligent

Auto-funktion)

Fastsat scene

[i-PORTRAIT]

[i-SCENERY]

[i-MACRO]

[i-NIGHT PORTRAIT]

[i-NIGHT SCENERY]

Kameraet finder de mest relevante indstillinger, der passer til motivet og optageforholdene. Vi anbefaler denne funktion for begyndere og for de, som vil bevare indstillingerne i kameraet, så de let kan tage billeder.

• Kameraet identificerer muligvis flere scener til samme motiv, afhængig af optageforholdene.

Følgende funktioner virker automatisk i den intelligente auto-funktion [ ].

Stabiliseringsfunktion (P85)

Rystelse detekteres og stabiliseres.

Hurtig AF

Så længe du holder kameraet stabilt, indstiller kameraet automatisk fokus, og fokusjusteringen sker hurtigere, når du trykker ned på lukkerknappen.

Intelligent ISO-følsomhed

(P79)

Kameraet indstiller automatisk den optimale

ISO-følsomhed og lukkerhastighed, så de passer til motivets bevægelse og den omgivende skarphed.

Ansigtsgenkendelse (P83)

Kameraet kan automatisk detektere en persons ansigt og indstiller fokus og eksponering, så de passer til det pågældende ansigt, uanset hvilken del af billedet, ansigtet figurerer i.

- 32 -

Ændring af indstillinger

Tryk på [MENU/SET] for at få vist

[REC]-funktionsmenuen eller

[SETUP]-menuen, og vælg det element,

Grundlæggende

Andre indstillinger i intelligent auto-funktion [ ]

I intelligent auto-funktion [ ] fastsættes andre indstillinger til følgende. For yderligere

der skal indstilles.

Elementer, der kan indstilles

Menu

(P20)

Element

oplysninger om hver enkelt indstilling henvises til den pågældende side for hver funktion.

• [AUTO REVIEW]

(P23)

:

[REC] funktionsmenuen

[ASPECT RATIO]

[PICT.SIZE]

[STABILIZER]

[BURST]

(P81)

(P85)

(P86)

[COL.MODE]

(P80)

(P88)

[CLOCK SET] (P17)

[WORLD TIME] (P73)

[1SEC.]

• [POWER SAVE] (P23)

:

[5MIN.]

• Selvudløser

(P52) :

10 sekunder

• [W.BALANCE]

(P77)

:

[AWB]

• [QUALITY]

(P81)

:

[SETUP] menu

[TRAVEL DATE]

[BEEP] (P25)

[LANGUAGE]

(P71)

(P26)

[

[ ]

] (0,3M EZ): sat til [ ]

• [AF MODE]

(P83)

:

[ ]

(Indstilles til [ detekteres)

], når et ansigt ikke kan

• [AF ASSIST LAMP] (P87) :

[ON]

• De tilgængelige indstillinger for følgende elementer vil være forskellige, når de anvendes med andre [REC] funktioner.

– [PICT.SIZE]

– [STABILIZER]

– [COL.MODE]

• Indstillingerne for [CLOCK SET],

[WORLD TIME], [TRAVEL DATE], [BEEP], og [LANGUAGE] i den intelligente auto-funktion [ ] vil også blive afspejlet i andre [REC] funktioner.

• Indstillingerne til [CLOCK SET],

[ECONOMY], [WORLD TIME], [MONITOR],

[TRAVEL DATE], [BEEP], [SHUTTER],

[NO.RESET], [DIAL DISPLAY] og

[LANGUAGE] i [SETUP]-menuen

(P23)

vil også blive afspejlet i den intelligente auto-funktion [ ].

• Du kan ikke bruge følgende funktioner.

– [GUIDE LINE]

– Eksponeringskompensation

– Auto-holder

– Hvidbalance finjustering

– [AUDIO REC.]

– [D.ZOOM]

– [SLOW SHUTTER]

– Uden for ramme-visning

- 33 -

Grundlæggende

Kompensering for baggrundslys

Baggrundslys henviser til det lys, der kommer bag fra et motiv.

I sådanne tilfælde bliver motivet, f.eks. en person, mørkt så denne funktion kompenserer for baggrundslyset ved at gøre hele billedet lyseree.

Flyt

3

.

• Når baggrundslyskompenseringen aktiveres, vises, [ ] (indikation for baggrundslyskompensering er ON A ).

Flyt

3

igen for at annullere denne funktion.

A

• Der kan vælges enten AUTO [

]

eller tvungen OFF [ ] til blitzen. Når der vælges

AUTO [

]

, indstilles AUTO [

AUTO/Reduktion af røde øjne[

]

,

] eller

[

Langsom synk./Reduktion af røde øjne

] afhængigt af typen af motiv og lysstyrken.

• Når der vælges AUTO [ ], identificeres

[i-NIGHT SCENERY] scene-funktionen ikke.

• Når Tvungen OFF [ ] vælges,

[i-NIGHT PORTRAIT] identificeres scene-funktionen ikke.

• Hvis der f. eks. anvendes et stativ, og kameraet har vurderet, at kamera-rystelsen er minimal, når scene-funktionen er blevet identificeret som [i-NIGHT SCENERY], indstilles lukkerhastigheden til maksimum 8 sekunder. Pas på ikke at bevæge kameraet, mens du tager billeder.

- 34 -

Når du tager billeder med Zoom

Grundlæggende

Billedstørrelse og maksimum zoomforstørrelse

(

±

: Tilgængelig, —: Ikke tilgængelig)

Brug af optisk zoom/Brug af ekstra optisk zoom (EZ)

Billedformat

(P80)

Billedstørrelse

(P81)

Maksimum zoomforstørrelse (Tele)

(8M)

(7M) 3,6 k

(6M)

(5M EZ)

Ekstra optisk zoom

Du kan få personer og genstande til at virke tættere på, og du kan optage landskaber med vidvinken med den 3,6 k

optiske zoom.

(35 mm filmkamera svarende til fra 28 mm til

100 mm) For at få motiverne til at virke endnu tættere på (maksimum 5,7 k

) må du ikke indstille billedstørrelsen til den maksimale indstilling for hvert billedformat ( / /

).

For at få motiverne tættere på (Tele)

Rotér zoom-grebet mod Tele.

(4,5M EZ)

(3,5M EZ)

(3M EZ)

(2M EZ)

(0,3M EZ)

(2,5M EZ)

(2M EZ)

4,6 k

5,7 k

±

±

For at få motiverne længere væk

(Vidvinkel)

Rotér zoom-grebet mod Vidvinkel.

Ekstra optisk zoom-funktion

Når du sætter billedstørrelsen til [ ]

(3M EZ) (3 millioner pixel), beskæres 8M

(8,1 millioner pixel) CCD-området til det midterste 3M-område (3 millioner pixel), og billedet får dermed en højere zoom-effekt.

- 35 -

Grundlæggende

• Den optiske zoom er indstillet til Vidvinkel

(1 k

), når kameraet tændes.

• Hvis du anvender zoom-funktionen efter at have fokuseret på motivet, skal du fokusere på motivet igen.

• Objektivcylinderen zoomer ud eller ind i henhold til zoomindikationen. Pas på ikke at afbryde objektivcylinderens bevægelse, mens zoom-grebet roteres.

• I filmfunktion [ ] er zoomforstørrelsen sat til den værdi, der blev indstillet ved optagelsens begyndelse.

• “EZ” er en forkortelse for

“Extra optical Zoom”.

• Hvis du vælger en billedstørrelse, som aktiverer den ekstra optiske zoom, vises det ekstra optiske zoom-ikon [ ] på skærmen, når du anvender zoom-funktionen.

• Når den ekstra optiske zoom anvendes, stopper zoomen med at bevæge sig i et

øjeblik ved [W] (1 k

). Dette er ikke en fejlfunktion.

• Den angivne zoom-forstørrelse er en tilnærmelse.

• I filmfunktion [ ] og [HIGH SENS.] eller

[HI-SPEED BURST] i scene-funktion virker den udvidede optiske zoom ikke.

- 36 -

Brug af den digitale zoom

Yderligere zoom-udvidelse

Der kan fås et maksimum på 14,3 k

zoom med 3,6 k

optisk zoom og 4 k

digital zoom når

[D.ZOOM] er sat på [ON] i [REC] funktionsmenuen. Men hvis der vælges en billedstørrelse, som kan bruge ekstra optisk zoom, kan der fås maksimum 22,7 k zoom med 5,7 k

ekstra optisk zoom og 4 k

digital zoom.

Menubetjening

Grundlæggende

Sådan indstilles området for digital zoom

Når zoomgrebet drejes helt over mod Tele, kan det være, at zoom-indikationen på skærmen går midlertidig i pause. Man kan indstille det digitale zoom-område ved at holde zoomgrebet mod Tele eller ved at slippe zoomgrebet og derefter dreje det mod Tele igen.

[OFF]:

[ON]:

W

W

W

T

T

T

1

Tryk på [MENU/SET].

• Når du skal vælge en scene-funktion, skal du vælge [REC] menuen ( ) og derefter flytte

1

.

2

Flyt

3

/

4

for at vælge [D.ZOOM] og flyt derefter

1

.

(Når du bruger den digitale zoom og den ekstra optiske zoom [

1

Optisk zoom

2

Digital zoom

3

Ekstra optiske zoom

] (3M EZ) samtidigt)

3

Flyt

4

for at vælge [ON] og tryk derefter på [MENU/SET].

MENU

/SET

4

Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.

• Du kan også trykke lukkerknappen halvt ned for at lukke menuen.

• Et stort AF-område

(P83) vises, når du

bruger den digitale zoom.

Stabiliseringsfunktionen virker muligvis heller ikke.

• Med den digitale zoom har et større billede en ringere billedkvalitet.

• Når man bruger den digitale zoom, anbefaler vi at bruge et stativ og selvudløserfunktionen

(P52) til at tage billeder.

• Den angivne zoom-forstørrelse er en tilnærmelse.

• Det digitale zoom fungerer i følgende tilfælde:

– I [SPORTS], [BABY1]/[BABY2], [PET],

[HIGH SENS.] og [HI-SPEED BURST] i scene-funktion.

– Når [INTELLIGENT ISO] er sat til [ON]

- 37 -

Grundlæggende

Kontrol af det optagede

Forstørrelse af billedet.

billede (Visning)

1

Rotér zoom-grebet mod Vidvinkel

[ ] (T).

Du kan kontrollere optagede billeder, mens du stadig befinder dig i [REC]-funktion.

1

Flyt

4

[REV].

• Rotér zoom-grebet til [ ] [T] for at få en

4 k

forstørrelse, og drej det derefter endnu mere for at få en 8 k

forstørrelse. Når du drejer zoom-grebet mod [ ] [W], efter at et billede er blevet forstørret, bliver forstørrelsen mindre.

2

Flyt

3

/

4

/

2

/

1

for at flytte placeringen.

• Det sidst optagede billede vises i ca.

10 sekunder.

• Visningen af optagede billeder annulleres, når lukkerknappen trykkes halvt ned, eller

4

[REV] flyttes igen.

• Du kan skifte de oplysninger, der vises under visningen ved at trykke på

[DISPLAY].

2

Flyt

2

/

1

for at vælge billedet.

A

• Hvis forstørrelsen eller placeringen, der skal vises, ændres, fremkommer zoom-indikationen

A

i ca. 1 sekund.

Sletning af et optaget billede under

Visning (Hurtig slet)

Et enkelt billede, flere billeder eller alle billeder kan slettes under visningen. Se

P39

til

41

for oplysninger om, hvordan du sletter billeder.

2

:

Afspil det forrige billede

1

:

Afspil det næste billede

• Når [ROTATE DISP.] er sat til [ON], afspilles billeder, som er optaget ved at holde kameraet lodret (roteret).

- 38 -

Afspilning/sletning af

Grundlæggende

• I visningsafspilning i optagefunktion eller

flerbilledafspilning (P93)

kan man kun

billeder

bladre frem eller tilbage ét billede ad gangen.

Hvis der ikke isættes et kort, afspilles eller slettes billeddataene i den indbyggede hukommelse. Hvis der isættes et kort, afspilles eller slettes billeddataene på kortet.

Du kan kun afspille og slette clipboard billeder i clipboard-funktion [ ]

(P89)

.

Slettede billeder kan ikke gendannes.

Check derfor hvert enkelt billede, og slet de billeder, du ikke vil have.

Afspilning af billeder

Flyt

2

/

1

for at vælge billedet.

2

:

Afspil det forrige billede

1

:

Afspil det næste billede

Hurtigt frem/Hurtigt tilbage

Flyt og hold på

2

/

1

under afspilningen.

A

B

• Dette kamera bygger på DCF-standarderne

“Design rule for Camera File system”, som er fastsat af “JEITA (Japan Electronics and

Information Technology Industries

Association)”.

• LCD-skærmen kan muligvis ikke vise detaljerne af de optagede billeder. Du kan anvende afspilningszoom

(P95) for at

kontrollere billedernes detaljer.

• Hvis du afspiller billeder, som er optaget med andet udstyr, kan billedkvaliteten bliver forringet. (Billederne vises som

[THUMBNAIL IS DISPLAYED] på skærmen.)

• Hvis du ændrer et mappenavn eller filnavn på PC’en, kan billederne muligvis ikke afspilles på kameraet.

• Hvis du afspiller en ikke-standard fil angives mappe/filnummeret med [—], og skærmen kan blive sort.

• Objektivcylinderen trækkes ind 15 sekunder efter at være skiftet fra [REC] funktion til

[PLAY] funktion.

• Der kan opstå interferens på skærmen afhængig af motivet. Dette kaldes moire og er ikke nogen fejlfunktion.

2

:

Hurtigt tilbage

1

:

Hurtigt frem

• Filnummeret

A

og billednummeret

B

ændres kun ét nummer ad gangen. Slip

2

/

1

, når nummeret på det ønskede billede afspiller billedet.

• Hvis du bliver ved med at flytte

2

/

1

, vil antallet af billederne frem/tilbage øges.

- 39 -

For at slette et enkelt billede

1

Tryk på [

Grundlæggende

• Gentag ovennævnte trin.

], mens billedet afspilles.

• [ ] vises på de valgte billeder. Hvis

4 flyttes igen, annulleres indstillingen.

2

Flyt

3

for at vælge [YES] og tryk derefter [MENU/SET].

• Ikonet [ ] blinker rødt, hvis det valgte billede er beskyttet. Det kan ikke slettes.

Annullér beskyttelsesindstillingen, og slet

billedet.

(P116)

4

Tryk på [ ].

• Mens billedet slettes, vises [ ] på skærmen.

MENU

/SET

5

Flyt

3

to select [YES] og tryk derefter på [MENU/SET] for at indstille.

(Skærmbilledet ved valg af

[MULTI DELETE])

For at slette [MULTI DELETE]/

[ALL DELETE]

1

Tryk på [ ] to gange.

2

Flyt

3

/

4

for at vælge

[MULTI DELETE] eller

[ALL DELETE] og tryk derefter på

[MENU/SET].

MENU

/SET

• Når du sletter billeder, slettes kun billeder på enten den indbyggede hukommelse eller på kortet. (Man kan ikke slette billeder i både den indbyggede hukommelse og på kortet samtidigt.)

MENU

/SET

• [MULTI DELETE]

>

trin

• [ALL DELETE]

>

trin

5

.

3

.

• [ALL DELETE EXCEPT ] (Kun når

[FAVORITE] (P108)

er valgt)

>

trin

5

.

(Men hvis ingen af billeder har [ ] vist, kan denne indstilling ikke vælges.)

3

Flyt

2

/

1

for at vælge billedet og flyt derefter

4

for at indstille.

(Kun ved valg af [MULTI DELETE])

- 40 -

Grundlæggende

• Meddelelsen [DELETE ALL DATA

EXCLUDING CLIPBOARD?] og [DELETE

ALL PICTURES ON THE MEMORY

CARD ?] vises, hvis du har valgt

[ALL DELETE] i afspilningsfunktion, og meddelelsen [DELETE ALL CLIPPED

PICTURES?] vises, hvis du har valgt

[ALL DELETE] i clipboard-funktion [ ].

• Meddelelsen

[DELETE ALL EXCEPT ?] vises, hvis du har valgt [ALL DELETE EXCEPT ].

• Hvis du trykker på [MENU/SET], mens du sletter billeder ved brug af [ALL DELETE] eller [ALL DELETE EXCEPT ], stopper sletningen halvvejs.

• Sluk ikke for kameraet, mens der slettes.

• Når du sletter billeder, skal du anvende et batteri med tilstrækkelig batterikapacitet eller lysnetadapteren (ekstraudstyr).

• Du kan slette op til 50 billeder ad gangen ved brug af [MULTI DELETE].

• Jo større antallet af billeder er, desto længere tager det at slette dem.

• Hvis der er beskyttede billeder [ ]

(P116) ,

som ikke opfylder DCF-standard, eller som er på et kort med skrivebeskyttelseskontakten på [LOCK], slettes de ikke, selv om [ALL DELETE] eller

[ALL DELETE EXCEPT ] er valgt.

- 41 -

Avanceret (Optagelse af billeder)

Om LCD-skærmen

Avanceret (Optagelse af billeder)

I optagefunktion

Ændring af de oplysninger, der vises

6 6

DISPLAY/LCD MODE

H

6

2

A LCD-skærm

Tryk på [DISPLAY] for at skifte.

• Når menuskærmbilledet vises, er knappen

[DISPLAY] ikke aktiveret. I afspilningszoom

(P95)

, kan du kun vælge

“Normal visning

I

” eller “Ikke-visning

K

”, når du afspiller film

(P96)

og under et dias-show

(P101)

.

I intelligent auto-funktion [ ]

B C

6

BACKLIGHT

B

Normal visning

C

Ikke-visning

D Normal visning

E Visning med histogram

F Uden for ramme-visning

G Ikke-visning (Retningslinjer for optagelse)

¢

3

H Ikke-visning

¢

1 Histogram

¢

2 Når antallet af resterende billeder er mere end 1000, eller den resterende tid i filmfunktion er mere end 1000 sekunder, vises [ ].

¢

3 Angiv mønsteret af retningslinjerne, som skal vises, ved at vælge [GUIDE LINE] i

[SETUP]-menuen. Du kan også angive, om du vil have optageoplysningerne og histogrammet vist, når retningslinjerne vises.

- 42 -

I afspilningsfunktion

4

1ST DAY

9 months

10 days

10:00 1.DEC.2007

5

1 / 6

6

F2.8 1/30

ISO 100

10:00 1.DEC.2007

AWB

I

Normal visning

J

Visning med optageinformation og histogram

K

Ikke-visning

¢

4 Vises, når fødselsdagsindstilling og [AGE] var sat på [ON] i [BABY1]/[BABY2]

(P61)

eller [PET]

(P63)

i scene-funktion, før der blev taget billeder.

¢

5 Når der registreres tegn under [BABY1]/

[BABY2] (P61)

eller [PET] (P63)

navne-indstillinger i scene-funktion,

[TITLE EDIT]

(P109)

i [PLAY] funktionsmenu, vises den optagede dato og tid efter, at de registrerede tegn er blevet vist i nogle få sekunder.

¢

6 Antallet af dage, der er gået siden rejsedatoen, vises, hvis du indstiller

[TRAVEL DATE]

(P71)

, før du tager billeder.

Avanceret (Optagelse af billeder)

Uden for ramme-visning

Optagelsesoplysningerne vises på den nederste og på højre kant af skærmen. På denne måde kan man koncentrere på motivet, når du tager et billede uden at blive forstyrret af den information, der vises på skærmen.

1 / 6

Referencerammer for optagelse

Hvis man tilpasser motivet til de vandrette og lodrette referencelinjer eller til punktet, hvor disse linjer krydser, kan man tage godt sammensatte billeder ved at kunne se størrelse, hældning og balance i motivet.

A

[ ]

: Anvendes, når hele skærmen skal opdeles i 3

B

[ ]

: Anvendes, når du vil placere motivet præcist i midten af skærmen.

k

3 til optagelse af billeder med en velafbalanceret sammensætning.

• Dette er sat til [ ] i clipboard-funktion [ ] .

• I [NIGHT PORTRAIT], [NIGHT SCENERY],

[STARRY SKY] og [FIREWORKS] i scene-funktion er retningslinjerne nedtonet.

(P56)

- 43 -

Avanceret (Optagelse af billeder)

Histogram

Et histogram er en graf, der viser lysstyrken

Eksempel på histogrammer

langs den vandrette akse (sort til hvid) og antallet af pixel for hvert lysstyrkeniveau på den lodrette akse.

På denne måde kan du nemt kontrollere billedeksponeringen.

• Dette er en nyttig funktion, hvis kameraet har manuel justering af objektivblænde og lukkehastighed, især i situationer hvor automatisk eksponering er svært på grund af ujævn belysning. Ved brug af histogramfunktionen er det muligt at udnytte kameraets egenskaber fuldt ud.

A Når værdierne er samlet i venstre side, er billedet undereksponeret.

B Når værdierne er fordelt ligeligt, er eksponeringen tilpas, og lysstyrken er velbalanceret.

C Når værdierne er samlet til højre, er billedet overeksponeret.

A

B

C

¢

Undereksponeret

Tilpas eksponeret

Overeksponeret

Histogram

100_0001

1/6

F2.8 1/200

ISO100

10:00 1.DEC.2007

100_0001

1/6

F2.8 1/100

ISO100

10:00 1.DEC.2007

F2.8 1/50

ISO100

10:00 1.DEC.2007

AWB

AWB

100_0001

1/6

AWB

• Når man tager billeder med blitz eller på mørke steder, vises histogrammet i orange, fordi det optagede billede og histogrammet ikke stemmer overens.

• Histogrammet i optagefunktion er kun en tilnærmelse.

• Et billedes histogram stemmer muligvis ikke overens i optagefunktion og afspilningsfunktion.

• Histogrammet i dette kamera stemmer ikke overens med histogrammer, der vises ved hjælp af billedredigeringssoftware på PC’er osv.

• Histogrammet vises ikke i følgende tilfælde.

– I intelligent auto-funktion [ ]

– I film-funktion [ ]

– I clipboard-funktion [ ]

– Flerbilledafspilning

– Kalenderafspilning

– Afspilningszoom

- 44 -

1

Avanceret (Optagelse af billeder)

Gør hele LCD-skærmen lysere

Tryk [LCD MODE] i 1 sekund.

DISPLAY/LCD MODE

[ ]:

[HIGH ANGLE]

LCD-skærmen er nemmere at se, når der tages billeder med kameraet højt op over hovedet. Dette er nyttigt, når der står en person foran, og man ikke kan komme tæt på motivet.

(Men den bliver sværere at se, når du kigger på det tæt på).

2

Flyt

3

/

4

for at vælge en funktion.

[OFF]

LCD-skærmen vender tilbage til normal lysstyrke.

3

Tryk på [MENU/SET].

[ ]:

[AUTO

POWER LCD]

Power LCD aktiveres automatisk på oplyste steder som f. eks. udendørs osv. Når power

LCD’en aktiveres,

ændres [ ] til [ ].

[ ]:

[POWER LCD]

LCD-skærmen bliver lysere og er nemmere at se, selv om du tager udendørs billeder.

A

A [AUTO POWER LCD] ikonet

([ ], [ ]), [POWER LCD] ikonet

([ vises.

]) eller [HIGH ANGLE] ikonet ([ ])

- 45 -

Avanceret (Optagelse af billeder)

Annullering af indstilling

Hvis du trykker og holder [LCD MODE] trykket ned igen i 1 sekund, vises skærmbilledet i trin

2

. Vælg [OFF] for at annullere en indstilling.

• Høj vinkel-funktionen annulleres også, hvis du slukker kameraet, eller hvis energisparefunktionen aktiveres.

• Lysstyrken på de billeder, som afspilles på

LCD-skærmen øges med Auto Power LCD,

Power LCD og højvinkel-funktioner. Derfor kan nogle motiver se forskellige ud på

LCD-skærmen. Det har dog ingen indflydelse på de optagede billeder.

• LCD-skærmen vender automatisk tilbage til normal lysstyrke efter 30 sekunder, når du optager i Power LCD-funktion. Tryk på en vilkårlig knap for at gøre LCD-skærmen lys igen.

• Hvis det er vanskeligt at se pga. sollyset osv. anbefales det at bruge hånden eller en genstand til at skærme for lyset.

• Auto Power LCD-funktionen og højvinkel-funktionen er ikke aktive i følgende tilfælde.

– Når der afspilles clipboard i clipboard-funktion [ ]

– I afspilningsfunktion [

– I printfunktion [ ]

]

– Mens menuskærmbilledet vises

– Mens visningsskærmbilledet vises

- 46 -

Avanceret (Optagelse af billeder)

Sådan tages billeder med den indbyggede blitz

: AUTO

Blitzen udløses automatisk, når optageforholdene gør det nødvendigt.

: AUTO/Reduktion af røde

øjne

¢

1

Blitzen udløses automatisk, når optageforholdene gør det nødvendigt.

Blitzen udløses én gang før den egentlige optagelse for at reducere fænomenet røde

øjne (øjnene virker røde på billederne) og igen, når selve billedet tages.

• Denne funktion kan anvendes, når der tages billeder af personer i omgivelser med lav belysning.

A

Blitz

Dæk ikke for blitzen med fingrene eller med andre genstande.

Skift til passende blitz-indstilling

Indstil blitzen, så den passer til optagelsen.

1

Flyt

1

[ ].

: Tvungen ON

Blitzen udløses hver gang, uanset optageforholdene.

• Benyt denne indstilling, når motivet er baggrundsbelyst eller under fluorescerende lamper.

2

Flyt

3

/

4

for at vælge en funktion.

: Tvungen ON/Reduktion af røde øjne

¢

1

• Blitz-indstillingen er kun sat til

Tvungen ON/Reduktion af røde øjne, hvis [PARTY]

(P60) eller

[CANDLE LIGHT]

(P61)

er valgt i scene-funktion.

• Du kan også flytte

1

[ ] for at foretage et valg.

• Se “Tilgængelige blitz-indstillinger i optage-funktion”.

(P49)

for oplysninger om de blitz-indstillinger, der kan vælges.

3

Tryk på [MENU/SET].

• Du kan også trykke lukkerknappen halvt ned for at afslutte.

• Menuskærmen vises efter ca. 5 sekunder, hvor det markerede element automatisk indstilles.

- 47 -

Avanceret (Optagelse af billeder)

: Langsom synk./Reduktion af røde øjne

¢

1

Hvis du tager et billede med et mørkt landskab i baggrunden, nedsætter denne funktion lukkehastigheden, når blitzen udløses, så det mørke landskab i baggrunden bliver lyst. Samtidig reduceres fænomenet røde øjne.

• Brug denne funktion, når du vil tage billeder af personer foran en mørk baggrund.

: Tvungen OFF

Blitzen udløses ikke under nogen optageforhold.

• Denne funktion kan anvendes, når der skal tages billeder på steder, hvor blitz ikke er tilladt.

¢

1

Blitzen udløses to gange. Motivet må ikke flytte sig, før den anden blitz er blevet udløst.

- 48 -

Avanceret (Optagelse af billeder)

Tilgængelige blitz-indstillinger i

¢

2 Når AUTO [

optage-funktion

AUTO [

De tilgængelige blitz-indstillinger afhænger af

øjne [ optage-funktionen.

] vælges, indstilles

], AUTO/Reduktion af røde

] eller Langsom synk./

Reduktion af røde øjne [ ] afhængigt

(

±

: Tilgængelig, —: Ikke tilgængelig,

¥

: Startindstilling) af typen af motiv og lysstyrken.

• Blitzindstillingen ændres muligvis, hvis optagefunktionen ændres. Angiv evt. blitzindstillingen igen.

• Blitzindstillingen lagres i hukommelsen, selv om kameraet slukkes. Men den nulstilles til de oprindelige indstillinger, når der vælges en anden scenefunktion.

1

2

- 49 -

Avanceret (Optagelse af billeder)

Tilgængeligt blitz-område, når der tages

• Når blitzen anvendes med ISO-følsomhed

billeder

[AUTO] indstilling, forøges ISO-følsomheden automatisk til maksimums

ISO-følsomhed

Tilgængeligt

ISO-følsomhedsniveau [ISO1000].

blitz-område

• Hvis man tager billeder med blitzen tæt på,

[AUTO] Vidvinkel

når zoomen er ved [W] (1 k

), kan kanterne

60 cm til 6,3 m på det optagede billede blive mørke. Drej

Tele

zoom-grebet lidt, og tag derefter billedet.

30 cm til 3,1 m

[ISO100] Vidvinkel

60 cm til 2,0 m

Tilgængeligt blitz-område i intelligent

ISO

Tele

Tilgængeligt blitz-område

[ISO200]

30 cm til 1,0 m

Vidvinkel

60 cm til 2,8 m

Maksimums

ISO-følsomhedsniveau

(P79)

Tele

Vidvinkel Tele

ISO400

Ca. 60 cm til ca. 4,0 m

Ca. 40 cm til ca. 2,0 m

[ISO400]

30 cm til 1,4 m

Vidvinkel

60 cm til 4,0 m

Tele

ISO800

Ca. 80 cm til ca. 5,6 m

Ca. 60 cm til ca. 2,8 m

[ISO800]

40 cm til 2,0 m

Vidvinkel

ISO1250

Ca. 1,0 m til ca. 7,0 m

Ca. 80 cm til ca. 3,5 m

[ISO1250]

80 cm til 5,6 m

Tele

60 cm til 2,8 m

Vidvinkel

[ISO1600]

1,0 m til 7,0 m

Tele

80 cm til 3,5 m

Vidvinkel

1,15 m til 8,0 m

Tele

90 cm til 4,0 m

• Det tilgængelige blitz-område er tilnærmelsesvist.

• I [HIGH SENS.] (P64) i scene-funktionen

skifter ISO-følsomheden automatisk til mellem [ISO1600] og [ISO6400], og det tilgængelige blitz-område afviger også.

Vidvinkel:Fra ca. 1,15 m til ca. 16,0 m

Tele: Fra ca. 90 cm til ca. 8,0 m

• Det tilgængelige fokusområdet afviger, afhængig af optagefunktionen.

(P153)

• Når blitzen anvendes med

[INTELLIGENT ISO]

(P79) , forøges

ISO-følsomheden automatisk til maksimums

ISO-følsomhedsniveau .

- 50 -

Avanceret (Optagelse af billeder)

Lukkehastighed for hver blitz-indstilling

Blitz-indstilling

: AUTO

:

:

: AUTO/

Reduktion af røde øjne

Tvungen ON

Tvungen ON/

Reduktion af røde øjne

: Langsom synk./

Reduktion af røde øjne

: Tvungen

OFF

Lukkehastighed

(Sek.)

1/30 til 1/2000

1/8

¢

1

til

1/2000

1/4 eller 1 til

1/2000

¢

2

1/8

¢

1

til

1/2000

1/4 eller 1 til

1/2000

¢

2, 3

¢

1 Lukkehastigheden ændres alt efter indstillingerne for langsom lukkehastighed.

(P88)

¢

2 Når Intelligent ISO er sat på

¢

3 [SPORTS], [BABY1]/[BABY2] og [PET] i scene-funktion

(P56)

¢

2, 3: Lukkerhastigheden bliver maksimum

1 seckund i nedenstående tilfælde.

– Når den optiske billedstabiliseringsfunktion er sat til [OFF].

– Hvis kameraet har bestemt, at der er lidt rystelser, når den optiske billedstabiliseringsfunktion er indstillet på

[MODE1] eller [MODE2].

• I den intelligente auto-funktion [ ] ændres lukkerhastigheden afhængigt af den identificerede scene.

• Der kan være forskel på ovennævnte lukkerhastigheder i følgende scenefunktioner.

– [NIGHT SCENERY]:

8 sekunder til 1/2000 af et sekund

– [HI-SPEED BURST]:

Fra 1/8 af et sekund til 1/2000 af et sekund

– [STARRY SKY]:

15 sekunder, 30 sekunder, 60 sekunder

– [FIREWORKS]:

1/4 af et sekund, 2 sekunder

- 51 -

• Stir aldrig lige ind i blitzen, når den er aktiveret.

• Hvis blitzen kommer for tæt på et motiv, kan motivet virke forvrænget eller misfarvet af varmen eller lyset fra blitzen.

• I økonomifunktion slukkes

LCD-skærmen, og statusindikatoren lyser, mens blitzen oplades. [Dette sker ikke, hvis man bruger lysnetadapter

(ekstraudstyr).]

Hvis indikationen for resterende batterikapacitet er lav, bliver den tid, som

LCD-skærmen slukker for at oplade, muligvis længere.

• Når der tages billeder ud over blitzens kontrolområde, indstilles eksponeringen muligvis ikke korrekt og billedet kan derfor blive mørkt eller lyst.

• Mens blitzen oplades, blinker blitz-indikatoren rødt, og man kan ikke tage billeder, selv om lukkerknappen trykkes helt ned.

• Hvidbalancen justeres muligvis ikke korrekt, hvis blitz-niveauet er utilstrækkeligt.

(P77)

• Hvis lukkehastigheden er hurtig, er blitz-effekten måske utilstrækkelig.

• Det kan tage noget tid for at oplade blitzen, hvis du tage billedet flere gange. Tag først billedet, når adgangsindikationen er forsvundet fra skærmen.

• Effekten af Reduktion af røde øjne er forskellig fra person til person. Effekten er muligvis heller ikke så synlig, hvis motivet var langt væk fra kameraet, eller hvis personen ikke kiggede mod kameraet ved udløsning af den første blitz.

• Hvis blitzen er aktiveret, kan man kun tage 1 billede.

Avanceret (Optagelse af billeder)

Sådan tages billeder

• Selvudløserindikatoren C blinker, og lukkeren aktiveres efter 10 sekunder (eller

med selvudløser

2 sekunder).

1

Flyt

2

[ ].

2

Flyt

3

/

4

for at vælge en funktion.

• Hvis du trykker på [MENU/SET], når selvudløseren er indstillet, annulleres selvudløserindstillingen.

• Du kan også flytte

2

[ ] for at foretage et valg.

3

Tryk på [MENU/SET].

• Du kan også trykke lukkerknappen halvt ned for at afslutte.

• Menuskærmen vises efter ca. 5 sekunder, hvor det markerede element automatisk indstilles.

4

Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille fokus, og tryk derefter lukkerknappen helt ned for at tage et billede.

A

B

• Hvis der bruges et stativ osv., er det hensigtsmæssigt at indstille selvudløseren til

2 sekunder for at undgå de rystelser, der opstår, når lukkerknappen trykkes ned.

• Hvis du trykker lukkerknappen helt ned på

én gang, fokuseres der automatisk på motivet, lige inden billedet tages. På mørke steder blinker selvudløserindikatoren og tændes eventuelt for at fungere som

AF-hjælpelampe (P87) , så kameraet kan

fokusere på motivet.

• Self-timeren er indstillet til 10 sekunder i den intelligente auto-funktion [ ] og til 2 sekunder i clipboard-funktionen [ ] eller

[SELF PORTRAIT]

(P58) i scene-funktionen.

• Hvis du indstiller selvudløseren til burst-funktion, starter kameraet med at tage billeder 2 eller 10 sekunder efter lukkerknappen trykkes ned. Antallet af billeder er indstillet til 3.

• Self-timeren kan ikke indstilles i

[HI-SPEED BURST] i scene-funktionen.

• Det anbefales at bruge et stativ ved optagelse med selvudløseren.

A

Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille fokus.

B

Tryk lukkerknappen helt ned for at tage billedet.

- 52 -

Avanceret (Optagelse af billeder)

Eksponeringskompensation

1

Flyt

3

[ ] indtil [EXPOSURE] vises, kompensér eksponeringen med

2

/

1

.

Hvis der anvendes stativ, skal man sørge for, at stativet er stabilt, når kameraet er fastgjort hertil. Se på følgende eksempler.

Undereksponeret

Kompensér eksponeringen mod positiv.

• Man kan indstille kompensationen fra

[ j

2 EV] til [ i

2 EV] i [1/3 EV] trin.

• Vælg [0 EV] for at vende tilbage til den oprindelige eksponering.

2

Tryk på [MENU/SET] for at afslutte.

• Du kan også trykke lukkerknappen halvt ned for at afslutte.

Tilpas eksponeret

Overeksponeret

• EV er en forkortelse for [Exposure Value]

(eksponeringsværdi), og den svarer til mængden af lys, som CCD modtager fra blændeværdien og lukkehastigheden.

• Eksponeringskompensationens værdi vises nederst til venstre på skærmen.

• Den indstillede eksponeringsværdi gemmes, selv om kameraet slukkes.

• Kompensationsværdien for eksponeringen begrænses afhængig af motivets lysstyrke.

• Du kan ikke bruge følgende funktioner.

– [STARRY SKY]

Kompensér eksponeringen mod negativ.

- 53 -

Avanceret (Optagelse af billeder)

Sådan tages billeder

• Indstillingen for Auto-holder annulleres, hvis du slukker kameraet, eller hvis

med Auto-holder

økonomisparefunktionen aktiveres.

• Ved indstilling af auto-holder og

I denne funktion tages der automatisk

3 billeder i det valgte område for eksponeringskompensation, hver gang du trykker ned på lukkerknappen. Du kan vælge billedet med den ønskede eksponering fra de

3 billeder med forskellig eksponering.

1

Flyt

3

[ ] flere gange indtil

[AUTO BRACKET] vises, indstil området for eksponeringskompensation med

2

/

1

.

burst-funktion samtidig vil auto-holder ikke blive udført.

• Når auto-holder er indstillet, aktiveres autovisningsfunktionen, uanset indstillingen i autovisningsfunktionen. (Billedet forstørres ikke). Du kan ikke indstille autovisningsfunktionen i [SETUP]-menuen.

• Når auto-holder aktiveres, kan [AUDIO REC.] ikke bruges.

• Eksponeringen kompenseres eventuelt ikke med auto-holder, afhængig af motivets lysstyrke.

• Når blitzen aktiveres, eller antallet af mulige billeder er 2 eller mindre, kan du kun tage

1 billede.

• Du kan ikke bruge følgende funktioner.

– [HI-SPEED BURST]

– [STARRY SKY]

• Du kan vælge [OFF] (0), [ d

1/3 EV],

[ d

2/3 EV] eller [ d

1 EV].

• Vælg [OFF] (0), når auto-holder ikke anvendes.

2

Tryk på [MENU/SET] for at afslutte.

• Du kan også trykke lukkerknappen halvt ned for at afslutte.

• Når auto-holder indstilles, vises auto-holder ikonet [ ] nederst til venstre på skærmen.

• Hvis der tages billeder ved brug af auto-holder efter indstilling af området for eksponeringskompensation, tager billederne udgangspunkt i det valgte område for eksponeringskompensation.

Hvis der anvendes eksponeringskompensation, vises værdien for eksponeringskompensationen nederst til venstre på skærmen.

- 54 -

Avanceret (Optagelse af billeder)

Sådan tages nærbilleder

Med denne funktion kan du tage nærbilleder af et motiv, f.eks. når du tager billeder af blomster. Du kan tage billeder af et motiv i en afstand på op helt op til 5 cm fra objektivet ved at dreje det øverste zoom-greb til

Vidvinkel (1 k

).

Fokusområde

T

W

5 cm

30 cm

• Det anbefales at bruge et stativ og selvudløser i makrofunktion.

• Når et motiv er tæt på kameraet, bliver det effektive fokusområde (feltets dybde) betydeligt smallere. Man vil derfor have svært ved at fokusere på motivet igen, hvis afstanden mellem kamera og motiv ændres, efter at motivet er i fokus.

• Hvis afstanden mellem kameraet og motivet er større end kameraets fokusområdet, kan der muligvis ikke fokuseres korrekt på billeder, selv om fokusindikationen lyser.

• Makrofunktionen prioriterer et motiv, som er tæt på kameraet. Hvis afstanden mellem kameraet og motivet er mere end 50 cm, tager det længere tid at fokusere i makrofunktion end i normal billedfunktion.

• Det tilgængelige blitz-område er ca. 60 cm til

6,3 m (Vidvinkel). (Når ISO-følsomheden er indstillet til to [AUTO]).

• Det anbefales at indstille blitzen til Tvungen

OFF [ ], når der tages nærbilleder.

• Når man tager billeder tæt på, kan opløsningen af billedets periferi blive lidt reduceret. Dette er ikke en fejlfunktion.

- 55 -

Optagelse af billeder, som passer til den

Avanceret (Optagelse af billeder)

scene, der optages

Om oplysningerne

• Hvis du trykker på [DISPLAY], når du vælger en scenefunktion under trin

1

, får du vist en forklaring om hver scenefunktion, der vises.

(Scene-funktion)

(Hvis du trykker på [DISPLAY] igen, vender skærmbilledet tilbage til

[SCENE MODE]-menuen.)

Når du vælger en scene-funktion, så den passer til motivet og optagelsesforholdet, finder kameraet den optimale eksponering og farvetone for at opnå det ønskede billede.

• Se

P57

til 68

og “Om oplysningerne

” for detaljerede oplysninger om hver scenefunktion.

1

Flyt

3

/

4

/

2

/

1

for at vælge scene-funktionen.

A

• Flyt

4

ved

A

for at skifte til næste menuskærmbillede.

• Du kan også skifte skærmbillede fra et hvilket som helst menuelement ved at dreje zoom-grebet.

2

Tryk på [MENU/SET] for at foretage indstillingenv.

• Menuskærmbilledet skifter til optagelsesskærmen i den valgte scenefunktion.

• For at skifte scene-funktion skal du trykke på [MENU/SET], flyt derefter

1

, og gentag trin

1

og

2

ovenfor.

• Se

P51 for at få oplysninger om

lukkehastigheden.

• Blitzindstillingen lagres i hukommelsen, selv om kameraet slukkes. Men den nulstilles til de oprindelige indstillinger, når der vælges en anden scenefunktion.

• Hvis du tager et billede med en scene-funktion, som ikke egnet til formålet, kan billedets nuance afvige fra den aktuelle scene.

• Når der er trykket på [MENU/SET] og menuskærmbilledet vises, vælges [ ] i

[SCENE MODE] menuen. Du kan indstille hver af indstillingerne ved at flytte

4

og ved at vælge [REC] funktionsmenu [ ] eller

[SETUP] menu [ ].

• Følgende kan ikke angives i scene-funktion, da kameraet automatisk justerer dem til den mest optimale indstilling.

– [INTELLIGENT ISO]

– [SENSITIVITY]

– [COL.MODE]

- 56 -

Avanceret (Optagelse af billeder)

[PORTRAIT]

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist menuen

[SCENE MODE], og vælg en scene-funktion.

(P56)

Personen fremhæves mod baggrunden og har en sundere ansigtsfarve.

Teknikker til Portrætfunktion

For at øge funktionens effektivitet:

1 Drej zoomgrebet så langt over mod Tele som muligt.

2 Flyt tæt på motivet for at gøre denne funktion mere effektiv.

[SOFT SKIN]

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist menuen

[SCENE MODE], og vælg en scene-funktion.

(P56)

På denne måde udglattes huden bedre end i

[PORTRAIT].

Teknikker for Soft skin-funktion

Sådan gøres funktionen mere effektiv:

1 Drej zoomgrebet så langt over mod Tele som muligt.

2 Flyt tæt på motivet for at gøre denne funktion mere effektiv.

• Denne funktion er kun egnet, når man tager udendørs billeder i dagslys.

• ISO-følsomheden er indstillet til [ISO100].

• Den første indstilling for [AF MODE] er [ ].

• Denne funktion er kun egnet, når man tager udendørs billeder i dagslys.

• Hvis der er en farve, der ligner hudfarven, i baggrunden, bliver den del også udglattet.

• Denne funktion er muligvis ikke effektiv i områder, der ikke er tilstrækkeligt belyst.

• ISO-følsomheden er indstillet til [ISO100].

• Den første indstilling for [AF MODE] er [ ].

- 57 -

Avanceret (Optagelse af billeder)

[SELF PORTRAIT]

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist menuen

[SCENE MODE], og vælg en scene-funktion.

(P56)

Vælg denne indstilling, hvis du vil tage billeder af dig selv.

Teknikker til Selvportrætfunktion

Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille fokus. Selvudløserindikatoren lyser, når du har indstillet fokus. Sørg for at holde kameraet stille, og tryk lukkerknappen helt ned for at tage billedet.

• Det tilgængelige fokusområde er ca. 30 cm til 70 cm.

• Man kan tage billeder af sig selv med lyd

(P82) . Hvis du gør det, lyser

selvudløserindikatoren, mens der optages lyd.

• Når du vælger [SELF PORTRAIT], flyttes zoom-forstørrelsen automatisk til Vidvinkel

(1 k

).

• Selvudløseren kan kun indstilles til OFF eller

2 sekunder. Hvis det indstilles til 2 sekunder, gælder denne indstilling, indtil kameraet slukkes, eller funktionsdrejeknappen roteres.

• Stabiliseringsfunktionen er sat til [MODE2].

(P85)

• Indstillingerne for AF-hjælpelampen kan ikke anvendes.

• Den første indstilling for [AF MODE] er [ ].

• Motivet er ikke i fokus, hvis selvudløserindikatoren blinker. Tryk lukkerknappen halvt ned igen for at indstille fokus.

• Det optagne billeder vises automatisk på

LCD-skærmen for visning. Se P38 for

oplysninger om brug af visningsfunktionen.

• Billedet kan blive sløret på grund af den langsomme lukkehastighed, og derfor anbefales det at anvende 2 sekunder selvudløserfunktionen.

- 58 -

• Fokusområdet er 5 m til

.

• Blitz-indstillingen er fastsat til Tvungen OFF

[ ].

• Indstillingerne for AF-hjælpelampen kan ikke anvendes.

• Hvidbalancen kan ikke indstilles.

[SPORTS]

Avanceret (Optagelse af billeder)

[SCENERY]

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist menuen

[SCENE MODE], og vælg en scene-funktion.

(P56)

Denne funktion gør det muligt at tage billeder af brede landskaber.

[NIGHT PORTRAIT]

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist menuen

[SCENE MODE], og vælg en scene-funktion.

(P56)

Denne funktion gør det muligt at tage billeder af en person og baggrunden med næsten den

ægte lysstyrke.

Teknikker til Natportrætfunktion

• Brug blitzen.

• Da lukkehastigheden bliver langsom, anbefales det at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billeder.

• Hold kameraet stille på motivet i ca.

1 sekund, efter at billedet er taget.

• Det anbefales at dreje zoom-grebet til

Vidvinkel (1 k

) og stå ca. 1,5 m fra motivet, når der tages et billede.

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist menuen

[SCENE MODE], og vælg en scene-funktion.

(P56)

Indstil her, hvis du vil tage billeder af sportsbegivenheder eller andre motiver, der bevæger sig hurtigt.

• Denne funktion er egnet til at tage billeder af motiver i en afstand på 5 m eller mere.

• [INTELLIGENT ISO] aktiveres, og maksimums ISO-følsomhedsniveauet bliver

[ISO800], i [SPORTS].

• Du kan ikke bruge følgende funktioner.

– [D.ZOOM]

– [SLOW SHUTTER]

• Fokusområdet er 1,2 m til 5 m. (Se P50

for oplysninger om det tilgængelige blitz-område.)

• Det kan være at lukkeren holdes lukket

(maks. ca. 1 sek.), når man har taget et billede med langsom lukkehastighed. Dette er ikke en fejlfunktion.

• Når der tages billeder på mørke steder, kan støj eventuelt blive synlig.

• Når man bruger blitz, vælges Langsom synk./Reduktion af røde øjne [ blitzen udløses hver gang.

], og

• Hvidbalancen kan ikke indstilles.

• Den første indstilling for [AF MODE] er [ ].

- 59 -

Avanceret (Optagelse af billeder)

[NIGHT SCENERY]

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist menuen

[SCENE MODE], og vælg en scene-funktion.

(P56)

Denne funktion gør det muligt at tage levende billeder af landskaber om natten.

Teknikker til Natlandskabsfunktion

• Da lukkehastigheden bliver langsommere

(op til ca. 8 sek.), bør du bruge et stativ. Det anbefales også at bruge selvudløserfunktionen til at tage billeder.

[FOOD]

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist menuen

[SCENE MODE], og vælg en scene-funktion.

(P56)

I denne funktion kan du optage billeder af mad med deres naturlige farvetone uden påvirkning fra det omgivende lys på restauranter osv.

• Fokusområdet bliver det samme som for makrofunktion. [5 cm (Vidvinkel)/30 cm

(Tele) til

]

• Hvidbalancen kan ikke indstilles.

• Fokusområdet er 5 m til

.

• Det kan være at lukkeren holdes lukket

(maks. ca. 8 sek.), når man har taget et billede med langsom lukkehastighed. Dette er ikke en fejlfunktion.

• Når der tages billeder på mørke steder, kan støj eventuelt blive synlig.

• Blitz-indstillingen er fastsat til Tvungen OFF

[ ].

• ISO-følsomheden er indstillet til [ISO100].

• Indstillingerne for AF-hjælpelampen kan ikke anvendes.

• Du kan ikke vælge indstillinger for langsom lukkehastighed.

• Hvidbalancen kan ikke indstilles.

[PARTY]

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist menuen

[SCENE MODE], og vælg en scene-funktion.

(P56)

Vælg denne funktion, når du vil tage billeder til f.eks. en bryllupsreception, en fest, der holdes indendørs, osv. Så kan du tage billeder af mennesker og baggrunden med næsten den ægte lysstyrke.

Teknikker til Fest-funktion

• Brug blitzen.

• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billeder.

• Det anbefales at dreje zoom-grebet til

Vidvinkel (1 k

) og stå ca. 1,5 m fra motivet, når der tages et billede.

• Blitz-indstillingen kan indstilles til Langsom synk./Reduktion af røde øjne [ ] eller

[

Tvungen ON/Reduktion af røde øjne

].

• Hvidbalancen kan ikke indstilles.

• Den første indstilling for [AF MODE] er [ ].

- 60 -

[CANDLE LIGHT]

Avanceret (Optagelse af billeder)

1

2

[BABY1]/[BABY2]

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist menuen

[SCENE MODE], og vælg en scene-funktion.

(P56)

I denne funktion kan du tage billeder i en atmosfære med levende lys.

Teknik for levende lys-funktion

• Hvis du anvender levende lys-funktionen optimalt, kan man tage gode billeder uden brug af blitz.

• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billeder.

• Fokusområdet bliver det samme som for makrofunktion. [5 cm (Vidvinkel)/30 cm

(Tele) til

]

• Blitz-indstillingen kan indstilles til Langsom synk./Reduktion af røde øjne [ ] eller

[

Tvungen ON/Reduktion af røde øjne

].

• Hvidbalancen kan ikke indstilles.

• Den første indstilling for [AF MODE] er [ ].

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist menuen

[SCENE MODE], og vælg en scene-funktion.

(P56)

I denne funktion kan du tage billeder af en baby med en sund ansigtsfarve. Når der anvendes blitz, er den mindre skarp end normalt.

Der kan indstilles forskellige fødselsdage og navne til [BABY1] og [BABY2]. Du kan vælge at få dem vist under afspilningen eller at få dem påtrykt på det optagede billede ved

hjælp af [TEXT STAMP] (P111) .

Babyens alder kan udskrives ved hjælp af

[LUMIX Simple Viewer] eller

[PHOTOfunSTUDIO-viewer-] softwaren på cd-rommen (medfølger). For at udskrive babyens navn skal du anvende

[PHOTOfunSTUDIO-viewer-]. [Se brugervejledningen til softwaren (PDF-fil) for at få oplysninger om, hvordan du skal udskrive.]

- 61 -

Fødselsdag/Navne-indstilling

Avanceret (Optagelse af billeder)

1 Flyt

3

/

4 for at vælge [AGE] eller [NAME] og flyt derefter

1

.

2

Flyt

3

/

4

for at vælge [SET] og tryk

3 derefter på [MENU/SET].

Indtast fødselsdag eller navn.

– Fødselsdag:

2

/

1

: Vælg elementerne (år/måned/ dag).

3

/

4

: Indstilling.

[MENU/SET]: Gå ud.

– Navn:

For oplysninger om, hvordan du skal indtaste tegnene, skal du læse

[TITLE EDIT] afsnittet på

Vis alder/navn

P109 .

• Når fødselsdagen eller navnet er indstillet, [AGE] eller [NAME] indstilles der automatisk på [ON].

• Fokusområdet bliver det samme som for makrofunktion. [5 cm (Vidvinkel)/30 cm

(Tele) til

]

• [INTELLIGENT ISO] aktiveres, og maksimums ISO-følsomhedsniveauet bliver

[ISO400], i [BABY1]/[BABY2].

• Hvis kameraet tændes med [BABY1]/

[BABY2] indstillet, vises alder og navn nederst til venstre på skærmbilledet i ca. 5 sekunder sammen med den aktuelle dato og klokkeslæt.

• Aldersvisningsformatet afhænger af sprogindstillingen i den pågældende optagefunktion.

• Hvis alderen ikke er angivet korrekt, skal man kontrollere dato- og fødselsdagsindstillinger.

• Registreringen af fødselsdag og navn kan nulstilles med [RESET].

• Du kan ikke bruge følgende funktioner.

– [D.ZOOM]

– [SLOW SHUTTER]

• Den første indstilling for [AF MODE] er [ ].

1

Flyt

3

/

4 for at vælge [AGE] eller [NAME] og flyt derefter

1

.

2

Flyt

3

/

4

for at vælge [ON] og tryk derefter på [MENU/SET].

• Når der vælges [ON], hvis fødselsdagen eller navnet ikke er blevet registreret, vises indstillings-skærmen automatisk.

• Når [AGE] eller [NAME] stilles på

[OFF], også selvom fødselsdagen eller navnet er blevet indstillet, vil alderen eller navnet ikke blive vist.

Før du tager billeder, skal du sætte

[AGE] eller [NAME] på [ON].

- 62 -

Avanceret (Optagelse af billeder)

[PET]

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist menuen

[SCENE MODE], og vælg en scene-funktion.

(P56)

Vælg denne indstilling, hvis du vil tage billeder af et kæledyr, f.eks. en hund eller kat.

Du kan registrere dit kæledyrs fødselsdag og navn. Du kan vælge at få dem vist under afspilningen eller at få dem påtryktt på det optagede billede ved hjælp af [TEXT STAMP]

(P111)

.

• Kæledyrets alder kan udskrives ved hjælp af

[LUMIX Simple Viewer] eller

[PHOTOfunSTUDIO-viewer-] softwaren på cd-rommen (medfølger). For at udskrive kæledyrets navn skal du anvende

[PHOTOfunSTUDIO-viewer-]. [For details on printing, refer to the operating instructions

(PDF file) of the software.]

For oplysninger om [AGE] eller [NAME] henvises til [BABY1]/[BABY2] på

P61

.

[SUNSET]

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist menuen

[SCENE MODE], og vælg en scene-funktion.

(P56)

Vælg denne funktion, hvis du vil tage billeder af solnedgangen. På denne måde kan du tage levende billeder af solens smukke røde farve.

• Blitz-indstillingen er fastsat til Tvungen OFF

[ ].

• Indstillingerne for AF-hjælpelampen kan ikke anvendes.

• ISO-følsomheden er indstillet til [ISO100].

• Hvidbalancen kan ikke indstilles.

• Indstillingerne for AF-hjælpelampen er på

[OFF].

(P87)

• År før 2000 kan ikke vælges til [AGE] indstillingen.

• [INTELLIGENT ISO] aktiveres, og maksimums ISO-følsomhedsniveauet bliver

[ISO800], i [PET].

• Den første indstilling for AF-funktion er

[ ].

• Se [BABY1]/[BABY2] for yderligere oplysninger om denne funktion.

- 63 -

Avanceret (Optagelse af billeder)

[HIGH SENS.]

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist menuen

[SCENE MODE], og vælg en scene-funktion.

(P56)

Vælg dette til høj følsomhedsbehandling.

Følsomheden skifter automatisk mellem

[ISO1600] og [ISO6400].

Billedstørrelse og billedformat

Flyt

3

/

4

for at vælge billedstørrelsen og billedformatet og tryk derefter på [MENU/SET] for at indstille.

• 3M (4:3), 2,5M (3:2) eller 2M (16:9) vælges som billedstørrelse.

[HI-SPEED BURST]

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist menuen

[SCENE MODE], og vælg en scene-funktion.

(P56)

Det er en god funktion at bruge, hvis du vil optage hurtige bevægelser eller et bestemt

øjeblik.

Billedstørrelse og billedformat

1 Flyt

3

/

4

for at vælge billedstørrelsen og format og tryk derefter på [MENU/SET] for at indstille.

• 2M (4:3), 2,5M (3:2) eller 2M (16:9) vælges som billedstørrelse.

MENU

/SET

• [QUALITY] fastsættes automatisk til [

• Opløsningen af det optagede billede

].

reduceres på grund af den høje følsomhed.

Dette er ikke en fejlfunktion.

• Du kan tage billeder, som er egnet til 4 qk

6 q

/

10 k

15 cm udskrivning.

• Fokusområdet bliver det samme som for makrofunktion. [5 cm (Vidvinkel)/30 cm

(Tele) til

]

• Du kan indstille blitzen på AUTO [ ] eller Tvungen ON [ ].

• Den ekstra optiske zoom og den digitale zoom kan ikke anvendes.

2

Sådan tager man billeder.

• Still-billeder tages kontinuerligt, når lukkerknappen trykkes helt ned.

Maksimums Burst-hastighed

ca. 7 billeder i sekundet

MENU

/SET

Antal mulige billeder

Indbygget hukommelse ca. 15

Kort ca. 15 til 100

¢ maksimum er 100.

• Burst-hastigheden ændres efter optageforholdene.

• Antallet af billeder, der kan tages i burst-funktion, begrænses af de forhold, billederne tages under og og/eller typen af det anvendte korts status.

• Antallet af billeder, der kan tages i burst-funktion forøges umiddelbart efter formatering.

• [QUALITY] fastsættes automatisk til [ ].

• Billedet bliver lidt mere grovkornet. Dette er ikke en fejlfunktion.

• Du kan tage billeder, som er egnet til 4 qk

6 q

/

10 k

15 cm udskrivning.

- 64 -

Avanceret (Optagelse af billeder)

• Lukkerhastigheden bliver fra 1/8 af et sekund til 1/2000 af et sekund.

[STARRY SKY]

• Fokusområdet bliver det samme som for makrofunktion. [5 cm (Vidvinkel)/30 cm

(Tele) til

]

• Fokus, zoom, eksponering, hvidbalance, lukkerhastighed og ISO- følsomhed sættes til indstillingerne for det første billede.

• Blitz-indstillingen er fastsat til Tvungen OFF

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist menuen

[SCENE MODE], og vælg en scene-funktion.

(P56)

Med denne funktion kan du tage levende billeder af en stjernehimmel eller et mørkt motiv.

[ ].

• ISO-følsomheden skifter automatisk til mellem [ISO500] og [ISO800]. Men

Indstilling af lukkehastighed

• Vælg en lukkerhastighed på [15 SEC.],

[30 SEC.] eller [60 SEC.].

1 Flyt

3

/

4

for at vælge antallet af sekunder og tryk derefter på [MENU/SET].

ISO-følsomheden forøges for at få lukkerhastigheden til at blive høj.

• Du kan ikke bruge følgende funktioner.

– Udvidet optisk zoom

– Digital zoom

– Auto-holder

– Selvudløser

– [ASPECT RATIO]

– [PICT.SIZE]

– [AUDIO REC.]

– [BURST]

– [SLOW SHUTTER]

• Du kan også ændre antallet af sekunder ved brug af lynindstillingen.

(P76)

2 Sådan tager man billeder.

• Tryk på lukkerknappen helt for at få vist nedtællingsskærmbilledet. Flyt ikke kameraet, før dette skærmbillede vises. Når nedtællingen er afsluttet, vises

[PLEASE WAIT...] i lige så lang tid, som indstillingen for langsom lukkehastighed angiver.

• Tryk på [MENU/SET] for at stoppe med at tage billeder, mens nedtællingsskærmbilledet vises.

- 65 -

Avanceret (Optagelse af billeder)

Teknik for stjernehimmel-funktion

• Lukkeren åbner i 15, 30 eller 60 sekunder.

[FIREWORKS]

Sørg for at bruge et stativ. Det anbefales også at tage billeder ved hjælp af selvudløserfunktionen.

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist menuen

[SCENE MODE], og vælg en scene-funktion.

(P56)

Denne funktion gør det muligt at tage smukke billeder af fyrværkeri på nattehimlen.

• LCD-skærmen bliver automatisk mørkere.

• Histogrammer vises altid i orange.

• Blitz-indstillingen er fastsat til Tvungen OFF

[ ].

• Stabiliseringsfunktionen for det optiske billede er sat til [OFF].

• ISO-følsomheden er indstillet til [ISO100].

• Følgende funktioner kan ikke anvendes.

– [EXPOSURE]

– [W.BALANCE]

– [AUTO BRACKET]

– [BURST]

– [AUDIO REC.]

– [SLOW SHUTTER]

Teknikker til Fyrværkeri-funktion

• Da lukkehastigheden nedsættes, anbefales det at anvende et stativ til at tage billeder.

• Denne funktion er mest effektiv, når motivet er 10 m væk eller mere.

• Lukkehastigheden bliver som angivet i det følgende.

– Når [OFF] er indstillet på den optiske billedstabiliseringsfunktion: Sat til

2 sekunder

– Når [MODE1] eller [MODE2] er indstillet på den optiske billedstabiliseringsfunktion:

1/4 af et sekund eller 2 sekund

(Lukkehastigheden bliver kun 2 sekunder, når kameraet har bestemt, at der er en lille rystelse, f.eks. ved brug af et stativ osv.).

– Du kan ændre lukkehastigheden ved at kompensere for eksponeringe.

• Histogrammer vises altid i orange.

• Blitz-indstillingen er fastsat til Tvungen OFF

[ ].

• Du kan ikke indstille AF-funktionen.

• AF-området vises ikke.

• Indstillingerne for AF-hjælpelampen kan ikke anvendes.

• ISO-følsomheden er indstillet til [ISO100].

• Du kan ikke vælge indstillinger for langsom lukkehastighed.

• Hvidbalancen kan ikke indstilles.

- 66 -

Avanceret (Optagelse af billeder)

[BEACH]

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist menuen

[SCENE MODE], og vælg en scene-funktion.

(P56)

Med denne funktion kan du tage endnu mere levende billeder af havets eller himlens blå farve osv. Den forhindrer også en undereksponering af mennesker i stærkt sollys.

• Kameraet må ikke berøres med våde hænder.

• Sand eller havvand kan medføre fejlfunktion i kameraet. Sørg for, at der ikke kommer sand eller havvand i objektivet eller i batteripolerne.

• Hvidbalancen kan ikke indstilles.

• Den første indstilling for [AF MODE] er [ ].

[SNOW]

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist menuen

[SCENE MODE], og vælg en scene-funktion.

(P56)

Med denne funktion kan du tage billeder, så sneen bliver så hvid som mulig på et skisportssted eller et snebeklædt bjerg.

• Hvidbalancen kan ikke indstilles.

- 67 -

Avanceret (Optagelse af billeder)

[AERIAL PHOTO]

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist menuen

[SCENE MODE], og vælg en scene-funktion.

(P56)

Med denne funktion kan du tage billeder fra et fly.

Teknikker til luftfoto-funktion

• Det anbefales at bruge denne teknik, hvis det er vanskeligt at fokusere, når man f.eks. tager billeder af skyer. Ret kameraet på noget med en høj kontrast, tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille fokus, og ret derefter kameraet på motivet, og tryk lukkerknappen helt ned for at tage billedet.

• Fokusområdet er 5 m til

.

• Sluk kameraet, når flyet letter eller lander.

• Følg altid instruktionerne fra flypersonalet, før du bruger kameraet.

• Pas på genskin fra vinduet.

• Blitz-indstillingen er fastsat til Tvungen OFF

[ ].

• Indstillingerne for AF-hjælpelampen kan ikke anvendes.

• Hvidbalancen kan ikke indstilles.

- 68 -

Filmfunktion

Avanceret (Optagelse af billeder)

Ændring af indstillinger til billedformat og billedkvalitet

1

Tryk på [MENU/SET].

2

Flyt

3

/

4

for at vælge

[ASPECT RATIO] og flyt derefter

1

.

1

Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille fokus, og tryk den derefter helt ned for at starte optagelsen.

A Lydoptagelse

• Den tilgængelige optagetid B vises i

øverste højre side af skærmen, og den optagetid, der er gået time C , vises i nederste højre side af skærmen.

• Når fokus er indstillet, lyser fokusindikationen.

• Fokus, zoom og blændeværdi fastsættes til, hvad de indstilles til, når optagelsen starter (den første ramme).

• Lyden optages samtidigt fra den indbyggede mikrofon på dette kamera.

(Film kan ikke optages uden lyd).

• Når du bruger stabiliseringsfunktionen, er den sat til [MODE1].

2

Tryk lukkerknappen helt ned for at stoppe optagelsen.

• Hvis den indbyggede hukommelse eller kortet bliver opbrugt i midten af optagelsen, standser kameraet automatisk.

3

Flyt

3

/

4

for at vælge elementet og tryk derefter på [MENU/SET].

4

Flyt

3

/

4

for at vælge [PICT.MODE] og flyt derefter

1

.

- 69 -

Avanceret (Optagelse af billeder)

• Når du indstiller billedkvaliteten til

5

Flyt

3

/

4

for at vælge elementet og

[30fpsVGA] eller [30fps16:9], anbefales det

tryk derefter på [MENU/SET].

at benytte et kort med høj hastighed på

Hvis du har valgt [ vist under trin

Element

2

] på skærmen, som

Billedstørrelse fps

“10MB/s” eller større, som vist på pakken.

• Afhængigt af korttypen, kan optagelsen muligvis stoppe midtvejs.

• Det anbefales at bruge Panasonics

[30fpsVGA]

30

[10fpsVGA]

640 k

480 pixel

10

SD-memorykort/SDHC-memorykort.

• Afhængigt af korttypen, vises

[30fpsQVGA]

320 k

240 pixel

30 kortadgangsindikationen muligvis i et stykke

[10fpsQVGA]

10 tid efter filmoptagelsen. Dette er ikke en

Hvis du har valgt [ vist under trin

2

Element

[30fps16:9]

[10fps16:9]

] på skærmen, som

Billedstørrelse

848 k

480 pixel

fps

30

10

• fps “ramme pr. sekund”; Dette betyder antallet af billeder på 1 sekund.

• Man kan optage billeder med en bedre udjævning med “30 fps”.

• Man kan optage længere filmsekvenser med “10 fps”, selv om billedkvaliteten er noget reduceret.

• Da filstørrelsen for [10fpsQVGA] er lille, er den velegnet til at sende med e-mail.

• Du kan kun optage film til den indbyggede hukommelse, når

[ASPECT RATIO] er [ ], og billedstørrelsen er [30fpsQVGA] eller

[10fpsQVGA] (320

k

240 pixel).

6

Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.

• Du kan også trykke lukkerknappen halvt ned for at lukke menuen.

• Fokusområdet bliver det samme som for makrofunktion. [5 cm (Vidvinkel)/30 cm

(Tele) til

]

• Se

P151 for oplysninger om den

tilgængelige optagetid.

• Den tilgængelige optagetid, der vises på skærmbilledet, reduceres muligvis ikke regelmæssigt.

• Dette kamera understøtter ikke optagelse af film på MultiMediaCard.

fejlfunktion.

• Der kan optages film kontinuerligt op til

2 GB.

Den maksimalt tilgængelige optagetid til op til 2 GB vises kun på skærmen.

(DMC-FX55GC/DMC-FX55SG/

DMC-FX55PL)

• Der kan optages film kontinuerligt i op til

15 minutter.

Den maksimalt tilgængelige optagetid (op til

15 minutter) vises kun på skærmen.

(DMC-FX55EG/DMC-FX55E)

• Når filmen, der er optaget med dette kamera, afspilles på andet udstyr, kan kvaliteten af billeder og lyd blive forringet, eller det kan være at billederne ikke kan afspilles. Optageinformationen vises muligvis heller ikke korrekt.

• I filmfunktion [ ] kan følgende funktioner ikke benyttes.

– [ ] i AF-funktion

– Retningsvisningsfunktion

– Visningsfunktion

– [MODE2] på den optiske billedstabiliseringsfunktion

• Den bundtede software omfatter QuickTime, der kan afspille filmfiler, som er optaget kameraet, på PC’en.

- 70 -

Avanceret (Optagelse af billeder)

Optagelse af et billede på en bestemt dag af ferien

Indstilling af afrejse-/hjemrejsedato

(f.eks.: Nedenstående eksempler viser skærmbilledet i normal billedfunktion [ ].)

1

Tryk på [MENU/SET] og flyt derefter

2

.

Hvis du indstiller afrejsedatoen til ferien på forhånd, bliver antallet af dage, som er gået siden afrejsedatoen (altså hvilken dag det er i ferien), registreret, når du tager billedet. Du kan få vist antallet af dage, som er gået, når du afspiller billederne og få det trykt på de

optagede billeder vha. [TEXT STAMP] (P111) .

2

Flyt

4

for at vælge [SETUP] menu-ikonet [ ] og flyt derefter

1

.

3

Flyt

3

/

4

for at vælge

[TRAVEL DATE] og flyt derefter

1

.

4

Flyt

4

for at vælge [SET] og tryk derefter på [MENU/SET].

A

A Antal dage, der er gået siden afrejsedatoen

Antallet af de dage, der er gået siden afrejsen, kan påtrykkes på hvert billede ved hjælp af softwaren [LUMIX Simple Viewer] eller [PHOTOfunSTUDIO-viewer-] på cd-rommen (medfølger). [Se brugervejledningen (PDF-filen) til softwaren for at udskrive billeder.]

MENU

/SET

5

Flyt

3

/

4

/

2

/

1

for at indstille afrejsedatoen og tryk derefter på

[MENU/SET].

2

/

1

:

Vælg det ønskede element.

3

/

4

:

Angiv årstal, måned og dato.

MENU

/SET

- 71 -

6

Flyt

3

/

4

/

2

/

1

Avanceret (Optagelse af billeder)

for at indstille hjemrejsedatoen og tryk derefter på

Annullering af rejsedato

Rejsedatoen annulleres automatisk, hvis den

[MENU/SET].

aktuelle dato ligger efter hjemrejsedatoen.

Hvis du vil annullere rejsedatoen før ferien er slut, skal du vælge [OFF] på skærmen, som vist under trin

4

, og derefter trykke to gange på [MENU/SET].

MENU

/SET

2

/

1

:

Vælg det ønskede element.

3

/

4

:

Angiv årstal, måned og dato.

• Rejsedatoen slettes automatisk, hvis den aktuelle dato er efter hjemrejsedatoen.

• Hvis du ikke ønsker at angive hjemrejsedato, skal du trykke på

[MENU/SET], mens datolinjen vises.

7

Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.

8

Tag et billede.

A

A

Antal dage, der er gået siden afrejsedatoen

• Antallet af dage, som er gået siden afrejsedatoen, vises i ca. 5 sekunder, hvis kameraet tændes, osv. efter at rejsedatoen er blevet indstillet, eller når rejsedatoen indstilles.

• Når rejsedatoen er indstillet, vises [ ] i skærmens nederste højre side. (Den vises ikke, hvis den aktuelle dato ligger efter hjemrejsedatoen).

• Rejsedatoen beregnes på grundlag af datoen i tidsindstillingen og den afrejsedato, du vælger. Hvis man indstiller

[WORLD TIME] (P73) til rejsemålet,

udregnes rejsedatoen ved hjælp af datoen i indstillingen af klokkeslættet og indstillingen af rejsemålet.

• Den indstillede rejsedato lagres, selv om kameraet slukkes.

• Hvis du indstiller en afrejsedato og derefter tager et billede på en dato før afrejsedatoen, vises der et [-] (minus) i orange, og den feriedag, du tog billedet på, optages ikke.

• Hvis du indstiller en afrejsedato og derefter

ændrer tidsindstillingen til datoen og klokkeslættet på rejsedestinationen, vises der et [-] (minus) i hvidt, og et billede, der tages, når rejsedestinationsdatoen f.eks. er

én dag før afrejsedatoen, optages ikke.

• Hvis [TRAVEL DATE] er indstillet på [OFF], vil antallet af dage, der er gået siden afrejsedatoen, ikke bliver optaget, selv om du indstiller afrejsedatoen eller hjemrejsedatoen. Og selv om

[TRAVEL DATE] sættes til [SET], når billederne er taget, vil den dag de blev taget på ikke blive vist.

• Indstil uret, hvis meddelelsen [PLEASE SET

THE CLOCK] vises.

• Indstillingen [TRAVEL DATE] afspejles også i clipboard-funktion [ ].

- 72 -

på rejsedestinationen

(World Time)

Avanceret (Optagelse af billeder)

Visning af klokkeslæt

Indstilling af tiden derhjemme [HOME]

(Udfør trin

1

,

2

og

3

).

1 Flyt

4

to select [HOME] og tryk derefter på [MENU/SET] for at indstille.

Hvis man indstiller hjemegnen og rejsemålet i forbindelse med rejser til udlandet osv., kan rejsemålets lokale tid blive vist på skærmen og optaget på de billeder, der tages.

• Vælg [CLOCK SET] for at indstille den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på forhånd.

(P17)

1

Tryk på [MENU/SET] og flyt derefter

2

.

2

Flyt

4

for at vælge [SETUP] menu-ikonet [ ] og flyt derefter

1

.

3

Flyt

3

/

4

for at indstille

[WORLD TIME] og flyt derefter

1

.

MENU

/SET

2 Flyt

2

/

1

for at vælge din hjemegn og tryk derefter på [MENU/SET] for at indstille.

MENU

/SET

• Det aktuelle klokkeslæt vises i øverste venstre hjørne på skærmen, og tidsforskellen fra GMT “Greenwich Mean

Time” vises i nederste venstre side af skærmen.

• Hvis der er sommertidsindstilling [ ] i din hjemegn, skal du flytte

3

. Flyt

3

igen for at vende tilbage til den oprindelige tid.

• Sommertidsindstillingen for hjemegnen bringer ikke det aktuelle klokkeslæt fremad. Sæt klokkeslættet én time frem.

• Hvis det er første gang, verdenstiden indstilles, kommer meddelelsen [PLEASE

SET THE HOME AREA] til syne. Hvis denne meddelelse vises, tryk på [MENU/

SET] og foretag dernæst indstillingen på skærmen vist i trin 2

i “Indstilling af tiden derhjemme [HOME]”.

- 73 -

Avanceret (Optagelse af billeder)

Afslutning af indstilling af tiden derhjemme

• Det aktuelle klokkeslæt i det valgte rejsemålområde vises foroven til højre på

• Når du indstiller din hjemegn for første gang, vender skærmen tilbage til det skærmbillede, som vises i trin

1

af

“Indstilling af tiden derhjemme [HOME]” tryk

skærmen, og tidsforskellen i forhold til hjemegnen vises nederst til venstre på derefter på [MENU/SET] for at indstille din hjemegn. Flyt

2

for at vende tilbage til det skærmbillede, som vises i trin

3

og tryk derefter på [MENU/SET] for at lukke skærmen.

• Hvis der er sommertidsindstilling [ ] på rejsemålet, skal du flytte

3

. (Uret er sat frem med en time.) Flyt

3

igen for at vende tilbage til den oprindelige tid.

3 Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.

menuen.

• Hvis tiden derhjemme indstilles anden gang osv., går skærmen tilbage til skærmen vist i trin

3

, efter der trykkes på [MENU/SET] for at indstille det aktuelle opholdelsessted. Tryk på [MENU/SET] én gang til for at afslutte

MENU

/SET menuen.

• Ikonet skifter fra [ ] til [ ], når rejsemålet er indstillet.

Indstilling af rejsedestination

(Udfør trin

1

,

2

og

3

).

1 Flyt

3

for at vælge [DESTINATION] og tryk derefter på [MENU/SET] for at indstille.

A

MENU

/SET

A Afhængig af indstillingen vises enten klokkeslættet ved rejsemålet eller derhjemme.

• Hvis rejsemålet indstilles første gang, vises datoen og klokkeslættet som vist på skærmen ovenfor.

2 Flyt

2

/

1

for at vælge rejsemålets område og tryk derefter på [MENU/SET] for at indstille.

• Sæt indstillingen tilbage til [HOME], når ferien er forbi ved at foretage trin

1

,

2

,

3

og dernæst trin 1 og 2

af “Indstilling af tiden derhjemme [HOME]”.

(P73)

• Hvis du ikke kan finde rejsedestinationen på listen over de lande, der vises på skærmen, skal du fastsætte tidsforskellen fra det land, du bor i.

• Indstillingen [WORLD TIME] afspejles også i clipboard-funktion [ ].

• Rejsedestinationsikonet [ ] vises, når du afspiller billeder, som er taget på rejsedestinationen.

MENU

/SET

- 74 -

Avanceret (Optagelse af billeder)

Brug af

[REC]-funktionsmenuen

Øg assortimentet af de billeder, du kan tage ved at indstille hvidbalancen, farvefunktionen og andet. Menu-elementerne, som kan indstilles, er forskellige afhængigt af optagefunktionen.

Indstilling fra menuskærmbilledet

Tryk på [MENU/SET] for at få vist

[REC]-menuen, og vælg det element, der skal indstilles.

(P20)

Elementer, der kan indstilles

(Optagelse i normal billedfunktion [ ])

Menusk

ærmbillede

Element

1/3

2/3

3/3

: [W.BALANCE]

(P77)

: [INTELLIGENT ISO]

(P79)

:

[SENSITIVITY] (P80)

: [ASPECT RATIO]

(P80)

: [PICT.SIZE]

(P81)

: [QUALITY]

(P81)

: [AUDIO REC.]

(P82)

: [AF MODE]

(P83)

:

[STABILIZER] (P85)

: [BURST]

(P86)

: [AF ASSIST LAMP]

(P87)

: [SLOW SHUTTER]

(P88)

:

[D.ZOOM] (P37)

: [COL.MODE]

(P88)

: [CLOCK SET]

(P17)

- 75 -

Avanceret (Optagelse af billeder)

Brug af lynindstillingen

• Du kan bruge [FUNC] til hurtigt at indstille de følgende elementer under optagelsen.

1

Tryk og hold [FUNC] nede under optagelsen.

(Optagelse i normal billedfunktion

[ ]

)

– [STABILIZER]

– [BURST]

– [W.BALANCE]

– [SENSITIVITY]

– [PICT.SIZE]

– [QUALITY]

2

Flyt

3

/

4

/

2

/

1

for at vælge menuelementet og indstillingen og tryk derefter på [MENU/SET] for at lukke menuen.

A

Joystick

[MENU/SET]

B [FUNC]

MENU

/SET

• Du kan også lukke menuen ved at trykke på [FUNC].

• Indstillingen [ ] (Hvidindstilling) vises ikke, hvis du bruger lynindstillingen.

- 76 -

[W.BALANCE]

element, der skal indstilles.

(P75)

Avanceret (Optagelse af billeder)

Justering af farvetone for at få et mere naturligt billede

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist

[REC]-funktionsmenuen, og vælg det

Denne funktion gør det muligt at genskabe en mere naturlig hvid farve på billeder, der optages i sollys, halogenlys osv, hvor den hvide farve kan have et rødligt eller blåligt skær. Vælg en indstilling, som passer med optageforholdene.

1 Den automatiske hvidbalance fungerer inden for dette område.

2 Blå himmel

3 Overskyet himmel (Regn)

4 Skygge

5 TV-skærm

6 Sollys

7 Hvidt, fluorescerende lys

8 Glødelampe

9 Solopgang og solnedgang

10 Stearinlys

1)

2)

6)

3)

4)

5)

7)

[AWB]

(Auto-hvidbalance)

Til automatisk indstilling

(Dagslys)

Til udendørs optagelser i klart vejr

8)

9)

10)

(Overskyet)

Til udendørs optagelser på en skyet dag

K l

Kelvin-farvetemperatur

(Skygge)

(Halogen)

(Hvidindstilling)

(Hvidindstilling)

Til udendørs optagelse i skygge

Til optagelse under halogenbelysning

Til anvendelse af den forudindstillede hvidbalance

Til genindstilling af hvidbalancen

Auto-hvidbalance

Det tilgængelige hvidbalanceområde vises illustrationen ovenover. Når du tager et billede ud over det tilgængelige hvidbalanceområde, kan billedet virke rødligt eller blåligt. Desuden fungerer auto-hvidbalancen muligvis ikke korrekt inden for et normalområde, hvis der er mange lyskilder eller ingen farve tæt på hvid. I sådanne tilfælde skal hvidbalancen indstilles til en anden funktion end [AWB].

Den optimale hvidbalance varierer, afhængigt af den halogenbelysning, der optages under, så brug [AWB] eller [ ].

- 77 -

Avanceret (Optagelse af billeder)

Manuel indstilling af hvidbalance

1 Vælg [ ] og tryk derefter på

[MENU/SET].

Om hvidbalance

• Når du tager et billede med blitzen, er

2 Ret kameraet mod et hvidt stykke papir osv. så rammen i midten dækkes med den hvide genstand, og tryk derefter på

[MENU/SET].

hvidbalancen muligvis ikke korrekt justeret, hvis blitz-niveauet ikke er tilstrækkeligt for motivet.

• Hvidbalancens indstilling lagres også, selvom kameraet er slukket. Hvidbalancens indstilling til en scene-funktion vender dog tilbage til [AWB], når scene-funktionen

ændres.

3

Tryk på [MENU/SET] to gange for at lukke menuen.

• Du kan også trykke lukkerknappen halvt ned for at afslutte.

Finjustering af hvidbalancen [ ]

Bruges til at indstille hvidbalancen manuelt.

• Indstil hvidbalancen til [ ]/[ ]/[ ]/[ ]/

[ ].

• Hvidbalancen kan ikke indstilles i følgende tilfælde.

– I [SCENERY], [NIGHT PORTRAIT],

[NIGHT SCENERY], [FOOD], [PARTY],

[CANDLE LIGHT], [SUNSET],

[STARRY SKY], [FIREWORKS], [BEACH],

[SNOW] og [AERIAL PHOTO] i scene-funktion.

1

Flyt

3

[ ] flere gange indtil

[WB ADJUST.] vises, og flyt for at justere hvidbalancen.

2

/

1

Om finjustering af hvidbalance

• Du kan finjustere hvidbalancen uafhængigt af hver hvidbalanceelement.

• Indstillingerne i finjustering af hvidbalancen afspejles i billedet, når der tages billeder med blitz.

• Indstillingen for finjustering af hvidbalancen lagres, selv om kameraet slukkes.

2

[RED]:Flyt når farvetonen er blålig.

1

[BLUE]:Flyt når farvetonen er rødlig .

• Vælg [0] for at vende tilbage til den oprindelige hvidbalance.

• Finjusteringsniveauet af hvidbalancen i

[ ] returnerer til [0], når hvidbalancen nulstilles ved brug af [ ].

• Du kan ikke finjustere hvidbalancen, når

[COL.MODE]

(P88) er indstillet på [B/W],

[SEPIA], [COOL] eller [WARM].

2

Tryk på [MENU/SET] for at afslutte.

• Du kan også trykke lukkerknappen halvt ned for at afslutte.

• Hvidbalance-ikonet på skærmen bliver rødt eller blåt.

- 78 -

[INTELLIGENT ISO]

Automatisk indstilling af den optimale ISO-følsomhed og

Avanceret (Optagelse af billeder)

• Hvis du trykker lukkerknappen halvt ned, vises[ ] A . Når du trykker lukkerknappen helt ned, vises lukkehastigheden et kort øjeblik.

lukkehastighed

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist

[REC]-funktionsmenuen, og vælg det

element, der skal indstilles.

(P75)

Kameraet indstiller automatisk den optimale

ISO-følsomhed og lukkerhastighed, så de passer til motivets bevægelse og den omgivende skarphed.

• Et af de følgende maksimums

ISO-følsomhedsniveauer kan vælges. Jo højere værdi, der indstilles for

ISO-følsomheden, desto mere reduceres rystelsen, men der fås til gengæld mere billedstøj.

Element Indstillinger

OFF

Intelligent ISO virker ikke.

ISOMAX

400

400

ISO-følsomheden øges

ISOMAX

8 00

800

automatisk til den indstillede værdi iht. motivets bevægelse

ISOMAX

1250

1250

og skarphed.

• Når man tager indendørs billeder af et motiv, som bevæger sig, undgås rystelser ved at

øge ISO-følsomheden og øge lukkehastigheden.

A

• Når blitzen aktiveres, forøges

ISO-følsomheden automatisk til maksimums

ISO-følsomhedsniveau.

• Se

P50 for oplysninger om det tilgængelige

blitzområde.

• Afhængigt af lysstyrken og hvor hurtigt motivet bevæger sig, kan rystelser muligvis ikke undgås.

• Kameraet kan muligvis ikke registrere motivets bevægelse i følgende tilfælde.

– Når det motiv, der bevæger sig, er meget lille

– Når det motiv, der bevæger sig, er ude i kanten af skærmen

– Når motivet begynder at bevæge sig i det

øjeblik, lukkerknappen trykkes helt ned

• For at undgå billedstøj anbefales det at nedsætte maksimums

ISO-følsomhedsniveauet eller at indstille

[COL.MODE] til [NATURAL].

(P88)

• Du kan ikke bruge følgende funktioner.

– [D.ZOOM]

– [SLOW SHUTTER]

1/125 ISO800

• Når man tager indendørs billeder af et motiv, som ikke bevæger sig, undgås støj ved at reducere ISO-følsomheden.

1/30 ISO200

- 79 -

Avanceret (Optagelse af billeder)

[SENSITIVITY]

Indstilling af lysfølsomheden

[ASPECT RATIO]

Indstilling af billedformat

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist

[REC]-funktionsmenuen, og vælg det

element, der skal indstilles.

(P75)

ISO er en enhed til måling af lysfølsomheden.

Jo højere følsomhedsindstillingen er, jo mindre lys er der behov for til at tage billedet, så kameraet bliver mere velegnet til optagelse på mørke steder.

• Når man anvender [AUTO], indstilles

ISO-følsomheden automatisk til maks.

[ISO200] i overensstemmelse med lysstyrken. (Den kan indstilles til maks.

[ISO1000], når der bruges blitz).

1600 ISO-følsomhed 100

På oplyste steder

(F.eks. udendørs)

Egnet

På mørke steder

Ikke egnet

Lukkehastighed

Langsom

Støj

Mindre

Ikke egnet

Egnet

Hurtig

Mere

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist

[REC]-funktionsmenuen, og vælg det element, der skal indstilles.

(P75)

Ved at ændre billedformat kan du vælge en visningsvinkel, som passer med motivet.

Du kan vælge at tage billeder med samme billedformat som et 4:3 TV eller en computerskærm.

Du kan vælge at tage billeder med samme 3:2 billedformat som en

35 mm film.

• For at undgå billedstøj anbefales det at nedsætte maksimums

ISO-følsomhedsniveauet eller at indstille

[COL.MODE] til [NATURAL].

(P88)

• Følsomheden skifter automatisk til mellem

[ISO1600] og [ISO6400] i [HIGH SENS.] i scene-funktion.

• Indstillingen er ikke tilgængelig, når

[INTELLIGENT ISO] benyttes. ([ vises.)

]

Dette er velegnet til landskabsbilleder osv., hvor man

ønsker en vid vinkel. Det er også egnet til afspilning af billeder på et bredskærms TV, et TV med høj opløsning osv.

• I filmfunktion [ ] kan du ikke vælge [

• Enderne af de optagede billeder kan blive

skæret af ved udskrivning.

(P147)

].

- 80 -

Avanceret (Optagelse af billeder)

Når billedformatet er [

[PICT.SIZE]/[QUALITY]

Indstilling af billedstørrelse og en kvalitet, som passer til billedets brug

(8M)

(5M EZ)

(3M EZ)

(2M EZ)

¢

].

3264 k

2448 pixel

2560 k

1920 pixel

2048 k

1536 pixel

1600 k

1200 pixel

(0,3M EZ)

640 k

480 pixel

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist

[REC]-funktionsmenuen, og vælg det

element, der skal indstilles.

(P75)

Et digitalt billede udgøres af utallige små prikker kaldet pixel. Selv om du ikke kan se forskellen på kameraets skærm, er det sådan, at jo flere pixel der er, desto finere bliver billedets opløsning, når det udskrives på et stort stykke papir eller vises på computerskærmen. Billedkvaliteten henviser til graden af komprimering ved lagring af digitale billeder.

Du kan kun indstille billedstørrelsen i den intelligente auto-funktion

[ ]

.

¢

Dette element kan ikke indstilles i den intelligente auto-funktion [ ].

Når billedformatet er [ ].

(7M)

(4,5M EZ)

(2,5M EZ)

3264 k

2176 pixel

2560 k

1712 pixel

2048 k

1360 pixel

Når billedformatet er [

(6M)

(3,5M EZ)

(2M EZ)

].

3264 k

1840 pixel

2560 k

1440 pixel

1920 k

1080 pixel

Kvalitet

A

Mange pixel (Fin)

B Få pixel (Grov)

¢

Disse billeder er eksempler, der viser virkningen.

Fin (Lav komprimering):

Denne type prioriterer billedkvaliteten. Billedkvaliteten er høj.

Standard (Høj komprimering):

Denne type prioriterer antallet af mulige billeder. Der optages billeder af standardkvalitet.

Antal pixel

Du kan udskrive billeder mere klart, hvis du vælger en stor billedstørrelse [ ] (8M).

Hvis du vælger en mindre billedstørrelse

[ ] (0,3M EZ), kan du optage flere billeder og vedhæfte dem til en e-mail eller sætte dem på et websted på grund af den lille filstørrelse.

- 81 -

Avanceret (Optagelse af billeder)

[AUDIO REC.]

Optagelse af still-billeder med lyd

• Antallet af pixel, som kan vælges, afhænger af billedformatet. Hvis du ændrer billedformat, skal du indstille billedstørrelse.

• “EZ” er en forkortelse for

“Extra optical Zoom”.

• Den ekstra optiske zoom fungerer ikke i

[HIGH SENS.] eller [HI-SPEED BURST] i scene-funktion, så billedstørrelsen for [EZ] vises ikke.

• Der kan opstå mosaiklignende forstyrrelser på billedet afhængig af motivet eller optageforholdene.

• Se

P149 for yderligere oplysninger om antal

mulige billeder.

• Antallet af mulige billeder afhænger af motivet.

• Antallet af mulige billeder vist på skærmen stemmer muligvis ikke overens med antallet af optagede billeder.

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist

[REC]-funktionsmenuen, og vælg det element, der skal indstilles.

(P75)

Du kan optage still-billedet med lyd, hvis indstillingen er sat til [ON]. Dette betyder, at du kan optage den samtale, som fandt sted, mens du optog, eller en forklaring på billedet.

• [ ] fremkommer på skærmen, når du sætter [AUDIO REC.] til [ON].

• Fokusér på motivet, og tryk lukkerknappen helt i bund for at starte optagelsen.

Optagelsen stopper automatisk ca.

5 sekunder senere. Du behøver ikke at holde lukkerknappen nede.

• Lyden optages ved hjælp af kameraets indbyggede mikrofon.

• Hvis du trykker på [MENU/SET] under lydoptagelsen, annulleres lydoptagelsen.

Lyden optages ikke.

• Lyden indstilles særskilt fra [AUDIO REC.]

(P89) i clipboard-funktionen.

• Du kan ikke tage billeder med lyd i auto-holder, burst-funktion

[HI-SPEED BURST] eller [STARRY SKY] i scene-funktion.

• Du kan ikke bruge følgende funktioner med billeder med lyd.

– [TEXT STAMP]

– [RESIZE]

– [TRIMMING]

– [ASPECT CONV.]

- 82 -

[AF MODE]

Indstilling af fokus

Avanceret (Optagelse af billeder)

1-punkts-fokusering:

Kameraet indstiller fokus på motivet i

AF-området i midten af skærmbilledet.

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist

[REC]-funktionsmenuen, og vælg det

element, der skal indstilles.

(P75)

Vælg den funktion, der passer til optageforholdene og sammensætningen af billedet.

Ansigtsgenkendelse:

Spot-fokusering:

Kameraet fokuserer på det afgrænsede, lille område på skærmbilledet.

Kameraet detekterer automatisk personens ansigt. Fokus og eksponering kan justeres til at passe til det pågældende ansigt uanset hvor i billedet, det befinder sig.

5-fokusområder:

Kameraet fokuserer på alle 5 fokusområder.

Det er effektivt, når motivet ikke er i midtenaf skærmen.

3-punkts-fokusering (Høj hastighed):

Om ansigtsgenkendelse

Denne funktion detekterer en persons ansigt inden for billedområdet, så der kan indstilles korrekt fokus. Dette er især nyttigt for at undgå fejl, f.eks. når der er indstillet fokus er på baggrunden til et jubilæumsbillede.

• Når kameraet detekterer en persons ansigt, vises følgende farve AF-område.

Gul:

Når lukkerknappen trykkes halvt ned, bliver rammen grøn, når kameraet er i fokus.

Hvid:

Vises, når der detekteres mere end et ansigt. Andre ansigter, der er i samme afstand, som ansigterne inden for de gule

AF-områder fokuseres også.

• Der vises op til 15 AF-områder.

Kameraet indstiller hurtigt fokus på et af

3 fokusområder til

–venstre, højre eller i midten. Dette er nyttigt, når motivet ikke er i midten af skærmbilledet.

1-punkts-fokusering (Høj hastighed):

Kameraet fokuserer hurtigt på motivet i

AF-området i midten af skærmbilledet.

- 83 -

følgende tilfælde, kan det ske, at

Avanceret (Optagelse af billeder)

• Under visse billedtagningsforhold, inklusiv ansigtsgenkendelsen ikke virker og gøre det

• Skift AF-funktionen over på [

[ hjælp af [ ].

] eller

], hvis det er vanskeligt at fokusere ved umuligt at detektere ansigter. [AF MODE] skifter til [ ].

– Hvis ansigtet ikke vender mod kameraet

• AF-funktionen kan ikke indstilles i

[FIREWORKS] i scene-funktion.

• Det er ikke muligt at indstille [ tilfælde.

] i følgende

– Hvis ansigtet er i vinkel

– Hvis ansigtet er meget belyst eller meget mørkt

– I [NIGHT SCENERY], [FOOD],

[STARRY SKY], og [AERIAL PHOTO] i

– Når der er lidt kontrast på ansigterne

– Når ansitstrækkene skjules bag solbriller osv.

scene-funktion.

– I filmfunktion [ ].

• Kameraet kan detektere andre motiver men ikke en persons ansigt. Hvis det er tilfældet,

– Når ansigtet er lille på skærmen

– Hvis der sker en pludselig bevægelse

– Hvis motivet ikke er et menneske

– Hvis kameraet rystes

– Hvis der anvendes digital zoom skal du skifte AF-funktionen til en hvilken som helst funktion bortset fra [ derefter tage et billede.

] og

Om [ ] eller [ ]

• Du kan hurtigere indstille fokus på et motiv end ved hjælp af andre AF-funktioner.

• Når du trykker lukkerknappen halvt ned, fryser billedet muligvis et kort øjeblik, før det bringes i fokus. Dette er ikke en fejlfunktion.

• Det viste AF-område er større end normalt, når du tager billeder på mørke steder eller, når du bruger den digitale zoom.

• Kameraet indstiller fokus på alle

AF-områderne, når multi AF-områder (maks.

5 områder) tænder på samme tid.

Fokuseringspunktet er ikke forudbestemt.

Det indstilles automatisk til det punkt, som kameraet indstiller under fokusering. Hvis du vil ændre fokuseringspunktet for at tage

[ billeder, skal du skifte AF-funktionen over på

], [ ] eller [ ].

• Hvis AF-funktionen er sat til [ ] eller

[ ], vises AF-området ikke, før der indstilles fokus på billedet.

- 84 -

[STABILIZER]

Detektering af og kompensering for rystelser

Tryk på [

[MODE1]

( )

[MODE2]

( )

MENU

/SET

] for at få vist

[REC]-funktionsmenuen, og vælg det

element, der skal indstilles.

(P75)

Avanceret (Optagelse af billeder)

Stabiliseringen er vedvarende og kan hjælpe under fotosammensætning.

Når lukkerknappen trykkes ned, kompenseres der for rystelser, og der er en større stabiliseringseffekt.

• Du kan også få vist dette skærmbillede ved hjælp af lynindstilling

(P76) .

• Kameraet detekterer automatisk motivets rystelser og bevægelse og viser dem på indikatoren.

• Det anbefales at finde et lyst motiv med stor kontrast til visning af motivets bevægelse.

• Demoskærmen for detektering af rystelser/ bevægelse er en tilnærmelse.

• Kameraet benytter detektion af bevægelse, når ISO-følsomheden indstilles automatisk i følgende tilfælde.

– I intelligent auto-funktion [ ]

– I [SPORTS], [BABY1]/[BABY2] og [PET] i scene-funktion

– Når [INTELLIGENT ISO] er indstillet

[OFF]

( )

Når stabiliseringsfunktionen ikke er ønskeligt.

Om demoskærmen for detektering af rystelser/bevægelse

Tryk på [DISPLAY] for at vise [JITTER, SUBJ.

MOVE DEMO] når [STABILIZER] skærmbilledet vises. (Der kan ikke optages billeder, når [JITTER, SUBJ. MOVE DEMO] skærmbilledet vises.)

Tryk på [DISPLAY] igen for at afslutte denne funktion.

A

B

• Stabiliseringsfunktionen fungerer muligvis ikke optimalt i følgende tilfælde.

– Hvis der opstår for mange rystelser.

– Når zoom-forstørrelsen er høj.

– I digitalt zoomområde.

– Hvis der tages billeder, hvor man følger et motiv i bevægelse.

– Når lukkehastigheden bliver for langsom til at tage billeder indendørs eller på mørke steder.

Vær opmærksom på kamerets rystelser, når lukkerknappen trykkes ned.

• Indstillingen er sat til [MODE2] med

[SELF PORTRAIT] i scene-funktion og til

[OFF] i [STARRY SKY] i scene-funktion.

• Indstillingen kan ikke sættes til [OFF] i intelligent auto-funktion [ ].

• I filmfunktion [ ], kan [MODE2] ikke indstilles.

A Visning af detektering af rystelser

B Visning af detektering af bevægelse

- 85 -

Avanceret (Optagelse af billeder)

[BURST]

Sådan tages billeder med Burst

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist

[REC]-funktionsmenuen, og vælg det

element, der skal indstilles.

(P75)

Antal billeder, der kan tages i burst-funktion

Bursthastighed (billeder/ sekund)

3

¢

Antal mulige billeder (billeder) maks. 4 maks. 7 ca. 2

Afhænger af den resterende kapacitet af den indbyggede hukommelse/kortet.

¢

Bursthastigheden er konstant, uanset kortets overførselshastighed.

• Antallet af billeder angives, når lukkehastigheden er hurtigere end 1/60, og blitzen ikke er aktiveret.

• Bursthastigheden (billeder/sekund) kan blive langsommere, afhængigt af optagelsesforholdene, såsom på mørke steder, hvis ISO-følsomheden er høj osv.

• Hvis du tager billeder i burst-funktion med den indbyggede hukommelse, tager det lidt tid at overskrive billeddataene.

• Hold lukkerknappen nede for at aktivere burst-funktionen.

• Du kan have en højere burst-funktion, hvis du anvender [HI-SPEED BURST] i

scene-funktion. Se P64 for oplysninger om

[HI-SPEED BURST].

• Hvis burst-funktionen indstilles til Ingen grænse

Burst-hastigheden bliver langsommere halvvejs igennem.

Det nøjagtige tidspunkt for dette afhænger af korttype, billedstørrelse og kvalitet.

– Du kan tage billeder, indtil kapaciteten på den indbyggede hukommelse eller på kortet er opbrugt.

• Fokus er indstillet, når det første billeder tages.

• Eksponering og hvidbalance afhænger af indstillingen af burst-funktionen. Hvis burst-funktionen er indstillet til [ ], fastsættes deres værdier til værdierne for det første billede.

Hvis burst-funktionen er indstillet til [ justeres de hver gang, du tager et billede.

],

• Hvis du følger et motiv i bevægelse, mens du tager billeder (landskab) indendørs eller udendørs, hvor der er stor forskel mellem lys og skygge, kan det tage et øjeblik, før eksponeringen er stabil. Hvis burst-funktionen anvendes her, bliver eksponeringen mulighed ikke optimal.

• Når der anvendes selvudløser, er antallet af mulige billeder i burst-funktion indstillet til 3.

• Burst-funktionen annulleres ikke, når kameraet slukkes.

• Ved indstilling af auto-holder og burst-funktion samtidig udføres auto-holder.

• Når burst-funktionen er indstillet, aktiveres autovisningsfunktion, uanset indstillingen i autovisningsfunktionen. (Billedet forstørres ikke). Du kan ikke indstille autovisningsfunktionen i [SETUP]-menuen.

• Når auto-holder er aktiveret, kan

[AUDIO REC.] ikke bruges.

• Hvis blitzen udløses, kan man kun tage

1 billede.

• Burst-funktion kan ikke indstilles i

[HI-SPEED BURST] og [STARRY SKY] i scene-funktion.

- 86 -

Avanceret (Optagelse af billeder)

[AF ASSIST LAMP]

Indstilling af fokus under forhold med dårlig belysning bliver meget lettere.

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist

[REC]-funktionsmenuen, og vælg det

element, der skal indstilles.

(P75)

Oplysning af motivet gør det lettere for kameraet at indstille fokus ved optagelse under forhold med dårlig belysning, som gør indstilling af fokus vanskeligt.

• Hvis AF-hjælpelampen er indstillet til [ON], vises et

AF-område, som er en størrelse bredere end normalt, og

AF-hjælpelampe A tændes, når du trykker lukkerknappen halvt ned på mørke steder osv.

[ON]

AF-hjælpelampen tænder under forhold med dårlig belysning.

AF-hjælpelampe-ikonet [ ] vises på skærmen. Det effektive område for AF-hjælpelampen er

1,5 m.

[OFF]

AF-hjælpelampen tænder ikke.

• Sørg for at overholde nedenstående, når du bruger AF-hjælpelampen.

– Stir ikke direkte ind i AF-hjælpelampen tæt på.

– Dæk ikke for AF-hjælpelampen med fingrene eller andre genstande.

• Hvis du ikke vil bruge AF-hjælpelampen

(f.eks. hvis man tager billeder af dyr på mørke steder), skal du indstille

[AF ASSIST LAMP] til [OFF]. I sådanne tilfælde bliver det sværere at indstille fokus på motivet.

• Indstillingen for [AF ASSIST LAMP] er sat på

[ON] i intelligent auto-funktion [ ].

• Indstillingen for [AF ASSIST LAMP] er sat til

[OFF] i [SELF PORTRAIT], [SCENERY],

[NIGHT SCENERY], [SUNSET],

[FIREWORKS] og [AERIAL PHOTO] i scene-funktion.

• Startindstillingen for [PET] i scene-funktion

er [OFF].

(P56)

- 87 -

[SLOW SHUTTER]

Avanceret (Optagelse af billeder)

Optagelse af lyse billeder på mørke steder

[COL.MODE]

Indstilling af en farve virkning og billedkvalitet til det optagede billede

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist

[REC]-funktionsmenuen, og vælg det

element, der skal indstilles.

(P75)

Når du tager billeder på mørke steder under forhold med dårlig belysning, kan du tage billeder, som er lysere end normalt ved at vælge en indstilling, som er langsommere end lukkehastighedens mest langsomme indstilling.

• De langsomme lukkehastigheder, du kan vælge, er: [1/8 –], [1/4 –], [1/2 –] og [1 –].

• Dette er nyttigt, hvis du vil tage lyse billeder af et landskab om natten og et motiv samtidigt, når du har valgt [NIGHT

PORTRAIT] i scene-funktion.

Indstillinger for langsom lukker

Lysstyrke

Rystelser

1/8 –

Mørkere

Mindre

1 –

Lysere

Mere

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist

[REC]-funktionsmenuen, og vælg det element, der skal indstilles.

(P75)

Vælg forskellige elementer efter optagesituationen og dit billede af optagelsen.

[STANDARD]

Dette er standardindstillingen.

[NATURAL]

Billedet bliver blødere.

[VIVID]

Billedet bliver skarpere.

[B/W]

[SEPIA]

[COOL]

[WARM]

Billedet bliver sort/hvidt.

Billedet får en brunlig farve.

Billedet bliver blåligt.

Billedet bliver rødligt.

• Dette skal normalt sættes til [1/8 –] til at tage billederne. (Når du vælger en anden langsom lukkehastighed end [1/8 –], [ ] vises i nederste venstre side af skærmen.)

• Når lukkehastigheden gøres langsommere ved at bruge [SLOW SHUTTER], kan der forekomme rystelser. Det anbefales at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billederne.

• Du kan ikke indstille den langsomme lukker i følgende tilfælde

– Med [SPORTS], [NIGHT SCENERY],

[BABY1], [BABY2], [PET],

[HI-SPEED BURST], [STARRY SKY] eller

[FIREWORKS] i scene-funktion.

– Når [INTELLIGENT ISO] er blevet indstillet.

• Når der tages billeder på mørke steder, kan støj eventuelt blive synlig. For at undgå støj anbefales det at indstille [COL.MODE] to

[NATURAL].

• Du kan ikke indstille [COOL] eller [WARM] i intelligent auto-funktion [ ]. Du kan heller ikke indstille [NATURAL] eller [VIVID] i film-funktion [ ].

• Den intelligente auto-funktion [ ] og film-funktionen [ ] indstilles særskilt fra de

øvrige optage funktioner.

- 88 -

At tage og at se clipboard billeder

Avanceret (Optagelse af billeder)

Clipboard optage-menu

Menuskærmen fremkommer, når der trykkes

(Clipboard-funktion)

på [MENU/SET] under optagelse af clipboard billeder.

1

Flyt

3

/

4

for at vælge menuelementet og flyt derefter

1

.

Denne indstilling er nyttig, når der tages billeder af tidsplaner, vejkort og andre oplysninger i stedet for at skrive det ned.

Uanset om der er et kort eller ej i kameraet, indlæses dataene i den dedikerede clipboard-mappe i den indbyggede hukommelse,

så de kan skelnes fra de almindelige billeder og gøres umiddelbart tilgængelig for gennemsyn.

At tage clipboard-billeder

1

Flyt

4

for at vælge [REC] og tryk derefter på [MENU/SET].

MENU

/SET

(Første visning )

2

Hvordan du tager billeder.

• For straks at se det clipboard billede, du lige har taget, skal du flyt

4

[ ]. Når lukkerknappen trykkes halvt ned, vender optagetilstanden tilbage til optagefunktion.

• Antal billeder, der kan optages, når den indbyggede hukommelse kun benyttes til clipboard billeder

Billedstørrelse

Antal billeder, der kan optages

2M EZ

52

1M EZ

77

• Hvis den indbyggede hukommelse indeholder billeder, som er optaget i en anden optagefunktion, kan der optages færre billeder end de tal, der vises ovenfor.

- 89 -

Element

[GO TO PLAY]

[PICT.SIZE]

[AUDIO REC.]

[INITIAL DISP.]

[CLOCK SET]

Avanceret (Optagelse af billeder)

Beskrivelse af

At se clipboard billeder indstilling

Anvendes til at skifte til visning af det

1

Flyt

3

for at vælge [PLAY] og tryk derefter på [MENU/SET].

optagede clipboard billede.

Anvendes til at

ændre billedstørrelse.

2M EZ: Billedernes definition prioriteres i forhold til deres antal.

1M EZ

Anvendes til at optage lyd

(5 sekunder) sammen med billederne.

¢

Denne indstilling afspejles ikke i

[AUDIO REC.] (P82)

i [REC] funktionsmenuen.

Anvendes til at indstille, om det første skærmbillede skal vises.

Anvendes til at indstille uret.

2

Flyt

2

/

1

MENU

/SET

for at flytte billedet.

2

:

Afspil det forrige billede.

1

:

Afspil det næste billede.

Når zoom-grebet drejes mod [ ] (W), fremkommer en skærm, som viser 9 billeder. For at vende tilbage til visning af hel skærm, skal zoom-grebet drejes mod [

] (T).

• For at skifte til clipboard-optagelse når som helst mens du ser clipboard billeder, skal du trykke lukkerknappen halvt ned

([ ]).

2

Flyt

3

/

4

for at vælge indstillingen og tryk derefter på [MENU/SET].

3

Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.

• [PLAY] Menufunktionens (P100) funktion

kan ikke anvendes.

• Når de billeder, som er optaget i en anden optagefunktion, er blevet roteret

(P106)

og kopieret

(P122)

som clipboard billeder, vil billederne blive vist før, de er blevet roteret.

• Clipboard billeder kan ikke udlæses som video-signaler eller udskrives under clipboard billedafspilning. (Clipboard billeder, som er blevet kopieret på kort, kan udskrives.)

- 90 -

Avanceret (Optagelse af billeder)

Clipboard-afspilningsmenu

Når der trykkes på [MENU/SET] under clipboard-afspilning, fremkommer menuskærmen. (De trin, der udføres, er de samme som dem for clipboard-optagemenuen.)

[COPY]

[INITIAL DISP.]

Anvendes til at kopiere clipboard billeder på et kort, et ad gangen .

¢

Zoom-markeringer kopieres ikke.

1 Flyt

2 1 for at vælge billedet og flyt derefter

4

.

2 Flyt

34

for at svælge [YES] og tryk derefter på

[MENU/SET].

Anvendes til at indstille, om det første skærmbillede skal vises.

Element

[GO TO REC]

[CANCEL MARK]

[AUDIO DUB.]

Beskrivelse af indstilling

Anvendes til at skifte til clipboard-optagelse.

Anvendes til at udløse zoom-placeringen.

1

Flyt

2 1 for at vælge et clipboard billede med zoom markering

( ).

2

Flyt

4

for at annullere.

Anvendes til at tilføre lyd efter at clipboard billederne er optaget.

1 Flyt

2 1 for at vælge billedet.

2 Flyt

4

for at starte/standse optagelse .

- 91 -

lagring af dem i hukommelsen

(zoom-markeringer)

Avanceret (Optagelse af billeder)

Forstørrelse af clipboard billeder og

Denne funktion er f. eks. nyttig til at forstørre dele af kort og lagre dem i hukommelsen. For flere detaljer om hvordan billederne forstørres henvises til afspilningszoom på side

95

.

Sletning af clipboard billeder

Du skal udføre samme trin som ved normal

sletning. Se side to 39 .

• Når et billede med zoom-markering slettes, kan billedet før zoom heller ikke ses.

• Billeder med zoom kan også slettes.

Drej zoom-grebet, bestem forstørrelsens størrelse og placering og tryk derefter på

[MENU/SET].

A

W

MENU

/SET

• Zoom-markeringen ([ ]) A fremkommer nu på det billede, som er lagret i hukommelsen .

• Gentag trinene ovenfor for at ændre

• zoom-forstørrelsen eller placeringen.

For at gå ud af zoom-markeringens indstilling, skal du stille zoom-forstørrelsen på [

] (W) (1 k

).

T

At se billeder, der er lagret i hukommelsen

1

Flyt

2

/

1

for at få vist billedet med zoom-markering

[ ].

• Husk at tage hensyn til copyrights og

lignende.

(P2)

• I clipboard-funktion [ ]kan følgende funktioner ikke benyttes.

– [BURST]

– [D.ZOOM]

– [AUTO BRACKET]

– Hvidbalance finjustering

– [COL.MODE]

• I clipboard-funktion [ ], er følgende funktioner faste.

– [ASPECT RATIO]: [ ]

– [QUALITY]: [ ]

– [SENSITIVITY]: AUTO

– [W.BALANCE]: AWB

– [SELFTIMER]: OFF/2 sekunder

– [POWER SAVE]: [5MIN.]

– [AF MODE]: [ ]

– [ECONOMY]: OFF

– [GUIDE LINE]: [ ]

– [AF ASSIST LAMP]: ON

• [CLOCK SET], [AUTO REVIEW],

[WORLD TIME], [TRAVEL DATE], [BEEP],

[SHUTTER] og [VOLUME] indstillingerne, der er fastsat ved hjælp af [SETUP] menuen

(P23) afspejles også i clipboard-funktion

[ ].

• Indstillingen [STABILIZER] i [REC]-funktion ses og i Udklipsholder-funktion [ ].

2

Drej zoom-grebet mod [ ] (T).

• Det vises i den lagrede størrelse og placering.

- 92 -

Avanceret (Afspilning)

Visning af flere skærmbilleder

(Flerbilledafspilning)

Avanceret (Afspilning)

Eksempler på 25 skærmbilleder

1

Drej zoom-grebet mod [ ] [W] for at få vist flere skærme ad gangen.

(Skærmbilledet, når der vises 9 billeder på skærmen samtidigt)

Sådan vendes tilbage til normal afspilning

Drej mod [ ] [T] eller tryk på [MENU/SET].

• Det valgte billede vises.

Sletning af et billede under afspilning af flere billeder

1 Flyt

3

/

4

/

2

/

1 for at vælge et billede og tryk derefter på [ ].

2 Flyt

3

for at vælge [YES].

3 Tryk på [MENU/SET].

• :1 skærmbillede

>

9 skærmbilleder

>

25 skærmbilleder

>

Kalenderskærmbilledet

(P94)

• Drej zoom-grebet mod [ ] [T] for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.

2

Flyt

3

/

4

/

2

/

1

for at vælge et billede.

A

• Optageoplysningerne osv. på LCD-skærmen kan ikke slettes under flerbilledafspilning, selv om du trykker på [DISPLAY].

• Billederne vises ikke i roteret retning, selv

om [ROTATE DISP.] er sat til [ON].

(P106)

A Nummeret på det valgte billede, og det totale antal optagne billeder

• Afhængigt af det optagede billede eller indstillingerne, vises følgende ikoner.

– [ ](Foretrukne)

– [ ](Film)

– [ ][ ]([BABY1]/[BABY2]/[PET] i scene-funktion)

– [ ](Rejsedato)

– [ ](Rejsemål)

– [ ](Billeder redigeret med [TITLE EDIT])

– [ ](Billeder påtrykt med [TEXT

STAMP])

- 93 -

(Kalenderafspilning)

Avanceret (Afspilning)

Visning af billeder efter optagelsesdato

4

Flyt

3

/

4

/

2

/

1

for at vælge et billede og tryk derefter på

[MENU/SET].

• Det valgte billede vises.

Du kan få vist billeder efter optagelsesdato ved at anvende kalenderens afspilningsfunktion.

1

Drej zoom-grebet flere gange over mod [ ] (W) for at få vist kalenderskærmen.

For at vende tilbage til 1 billede afspilningsskærmen.

Når kalenderskærmen vises, skal du dreje zoom-grebet mod [ ] [T] for at få vist 25 skærmbilleder, 9 skærmbilleder og 1 skærmbillede.

• Optagelsesdatoen for det valgte billede på afspilningsskærmen bliver datoen for kalenderskærmen, når den vises første gang.

• Hvis der er flere billeder med samme optagelsesdato, vises det første billede, som blev optaget den dag.

2

Flyt

3

/

4

/

2

/

1

for at vælge den dato, der skal afspilles.

3

/

4

: Vælg den ønskede måned

2

/

1

: Vælg den ønskede dato

• Hvis der ikke er optaget nogen billeder i en bestemt måned, vises måneden ikke.

3

Tryk på [MENU/SET] for at få vist de billeder, der er blevet optaget på den valgte dato.

• Billederne vises uden at være roteret, selv om du indstiller [ROTATE DISP.] til [ON].

(P106)

• Du kan vises kalenderen mellem Januar

2000 og December 2099.

• Hvis optagelsesdatoen for billedet i 25 billeders multiafspilningsskærmen ikke ligger mellem Januar 2000 og December

2099, viser kameraet billedet med den

ældste dato i kalenderen.

• Billeder, som er redigeret på en PC, vises med andre datoer end de aktuelle optagelsesdatoer.

• Hvis datoen ikke indstilles i kameraet, sættes optagelsesdatoen til 1. Januar 2007.

• Hvis der tages billeder efter indstilling af rejsemålet i [WORLD TIME], vises billederne efter rejsemåldatoerne i kalenderafspilning.

MENU

/SET

• Drej zoom-grebet mod [ ] [W] for at gå tilbage til kalenderskærmbilledet.

- 94 -

Brug af afspilningszoom

1

Drej zoomgrebet mod [ ] [T] for at forstørre billedet.

Avanceret (Afspilning)

For at stoppe brugen af afspilningszoom

Drej mod [ ] [W], eller tryk på [MENU/SET].

Sådan slettes et billede under afspilningszoom

1 Tryk på [ ].

2

Flyt

3

for at vælge [YES].

3 Tryk på [MENU/SET].

A

• :1 k

>

2 k

>

4 k

>

8 k

>

16 k

• Når man drejer zoomgrebet mod [ ]

[W] efter billedet er forstørret, mindskes forstørrelsen. Når man drejer zoomgrebet mod [ ] [T], forstørres forstørrelsen endnu mere.

• Når forstørrelsen ændres, vises zoom-indikationen

A

i ca. 1 sekund, så du kan kontrollere placeringen af det forstørrede område.

2

Flyt

3

/

4

/

2

/

1

for at flytte placeringen.

• Du kan også slette optageoplysningerne osv. på skærmen under zoomafspilningen ved at trykke på [DISPLAY].

• Jo mere et billede forstørres, desto mere forringes kvaliteten.

• Hvis du vil gemme det forstørrede billede, skal du bruge renskæringsfunktionen.

(P119)

• Afspilningszoom fungerer ikke altid, hvis billederne er optaget med andet udstyr.

• Hvis man rykker det billede, der skal vises, vises zoom-indikationen i ca.

1 sekund.

- 95 -

Afspilning af film/

Billeder med lyd

B A

Avanceret (Afspilning)

Hurtigt frem/Hurtigt tilbage

Flyt og hold

2

/

1

under filmafspilningen.

2

:

Hurtigt tilbage

1

:

Hurtigt frem

• Kameraet vender tilbage til normal afspilning af film, når du slipper

2

/

1

.

Film

Flyt

2

/

1

for at vælge et billede med et film-funktionsikon [ ]/[ ]/

[ ]/[ ]/[ ]/[ derefter

4

for at afspille.

] og flyt

Pause

Flyt

3

under filmafspilningen.

• Flyt

3 igen for at annullere pause.

Enkeltbilleder frem/tilbage

Flyt

2

/

1

mens der er pause.

Billeder med lyd

Flyt

2

/

1

for at vælge et billede med lyd-ikon [ ] og flyt derefter

4

for at afspille.

A

Filmoptagelsestid

B

Filmfunktionsikon

• Når afspilningen er startet, vises den tid der er gået i skærmens nederste højre side.

For eksempel vises 8 minutter og

30 sekunder som [8m30s].

• Den viste markør under afspilningen svarer til

3

/

4

/

2

/

1

.

Standsning af filmafspilning

Flyt

4

.

• Se [AUDIO REC.]

(P82) og [AUDIO DUB.]

(P117) for at få oplysninger om, hvordan

man skaber still-billeder med lyd.

- 96 -

Avanceret (Afspilning)

• Lyden kommer fra højttaleren. Se [VOLUME]

(P25)

for at få oplysninger om, hvordan man justerer volumen i [SETUP]-menuen.

• Filformatet, som kan afspilles med dette kamera, er QuickTime Motion JPEG.

• Bemærk, at den bundtede software omfatter

QuickTime, der kan afspille filmfiler, som er

optaget kameraet, på PC’en.

(P126)

• Nogle QuickTime Motion JPEG-filer, der er optaget på PC eller med andet udstyr, kan eventuelt ikke afspilles med dette kamera.

• Hvis du afspiller film, som er optaget med et andet kamera, kan billedkvaliteten være forringet, eller billedet kan måske slet ikke afspilles.

• Hvis der anvendes et kort med høj kapacitet, kan det være at tilbagespolingen er langsommere end normalt.

• Du kan ikke bruge følgende funktioner med film og med billeder med lyd.

– Afspilningszoom

(Under afspilning eller pause af film og under afspilning af lyd)

– [TITLE EDIT]/[ROTATE DISP.]/[ROTATE]/

[AUDIO DUB.] (Kun filmbilleder)

– [TEXT STAMP]/[RESIZE]/[TRIMMING]/

[ASPECT CONV.]

- 97 -

Oprettelse af

Avanceret (Afspilning)

Lagring af et enkelt still-billede med

9 skærmbilleder fra en film

still-billeder fra en film

• Drej zoom-grebet mod [ ] [W] for at få vist afspilningsskærmen med

9 skærmbilleder.

Du kan oprette et enkelt still-billede (med 1 skærmbillede eller 9 skærmbilleder) fra en optaget film. Dette er nyttigt i scener, hvor der er bevægelse, når du vil se nøje på f.eks. en atlets bevægelse osv.

1

Flyt

2

/

1

for at vælge et billede med et film-funktionsikon [ ]/[ ]/

[ ]/[ ]/[ ]/[ derefter

4

for at afspille.

] og flyt

2

Flyt

3

for at holde pause i filmafspilningen.

• Flyt

3

igen for at vende til bage til filmafspilning.

• Flyt

2

/

1

mens der er pause for at flytte en ramme frem ad gangen.

• Hvis du trykker på lukkerknappen, kan du gemme de viste still-billeder som et enkelt billede. (Udfør trin

3

)

A

• Drej zoom-grebet længere fremad [ ]

(W) for at skifte til [ ]/[ ]/[ ] ( A ).

Når et filmbillede med [

[ ] er valgt

], [ ] eller

Den optagede film oprettes ved hjælp af 30 still-billedrammer pr. sekund.

[ ]

Alle rammerne til den optagede film vises som still-billeder (1/30 sekund intervaller)

[ ]

1 ramme springes over/hver anden ramme vises som et still-billede (1/15 sekund intervaller)

[ ]

2 rammer springes over/hver tredje ramme vises som still-billede (1/10 sekund intervaller)

[ ]

5 rammer springes over/hver sjette ramme vises som still-billede (1/5 sekund intervaller)

- 98 -

Når et filmbillede med [

[ ] er valgt

], [

Den optagede film oprettes ved hjælp af 10 still-billedrammer pr. sekund.

Avanceret (Afspilning)

] eller

For at stoppe med at anvende afspilningsskærmen med

9 skærmbilleder

Når afspilningsskærmen med 9

[ ]

Alle rammerne til den optagede film vises som still-billeder (1/10 sekund intervaller) skærmbilleder vises, skal du dreje zoom-grebet flere gange over mod [ ] (T) eller trykke på [MENU/SET]. Skærmbilledet vender tilbage til filmens afspilningsskærm, der er på pause.

[ ]

1 ramme springes over/hver anden ramme vises som et still-billede (1/5 sekund intervaller)

Billedstørrelse

• Du kan flytte fremad en ramme ad gangen ved at flytte

3

/

4

/

2

/

1

.

3

/

4

: Flyt frem/tilbage 3 rammer ad gangen.

2

/

1

: Flyt frem/tilbage

1 ramme ad gangen.

Element

[30fpsVGA]

[10fpsVGA]

[30fpsQVGA]

[10fpsQVGA]

[30fps16:9]

[10fps16:9]

1 billede

0,3 M

0,3 M

0,3 M

0,3 M

2 M

2 M

9 billeder

2 M

2 M

1 M

1 M

2 M

2 M

3

Tryk på lukkerknappen.

• Meddelelsen [SAVE THESE NINE

PICTURES AS ONE SINGLE PICTURE ?] vises. Meddelelsen [SAVE AS A SINGLE

PICTURE ?] vises også, hvis du har gemt billedet under trin

2

.

• [QUALITY] er indstillet på [ ].

• Du kan muligvis ikke gemme still-billeder fra en film, der er optaget med andet udstyr.

4

Flyt

3

for at vælge [YES] og tryk derefter [MENU/SET].

MENU

/SET

• De ni billeder er gemt som et enkelt billede.

- 99 -

Avanceret (Afspilning)

Brug af

[PLAY]-funktionsmenuen

Elementer, der kan indstilles

Menusk

ærmbillede

Element

Du kan bruge forskellige funktioner i afpilningsfunktion for at rotere billeder, vælge at beskytte dem osv.

1

Tryk på [MENU/SET].

2

Flyt

3

/

4

for at vælge menuelementet og flyt derefter

1

.

A

• Flyt

4

ved A for at skifte til næste menuskærmbillede.

• Du kan også skifte skærmbillede fra et hvilket som helst menuelement ved at dreje zoom-grebet.

• Når du har fuldført trin

1

og

2

, skal du se beskrivelsen af menuelementet i brugervejledningen og foretage indstillingen.

1/3

2/3

:

[SLIDE SHOW] (P101)

: [CATEGORY]

(P103)

:

[ROTATE DISP.] (P106)

:

[ROTATE] (P106)

:

[FAVORITE] (P108)

: [TITLE EDIT]

(P109)

:

[TEXT STAMP] (P111)

: [DPOF PRINT]

(P114)

3/3

: [PROTECT]

(P116)

: [AUDIO DUB.]

(P117)

: [RESIZE]

(P117)

: [TRIMMING]

(P119)

: [ASPECT CONV.]

(P120)

:

[COPY] (P122)

: [FORMAT]

(P124)

• Med [TEXT STAMP], [RESIZE],

[TRIMMING] eller [ASPECT CONV.] oprettes et nyt redigeret billede. Der kan ikke oprettes et nyt billede, hvis der ikke er fri plads på den indbyggede hukommelse eller på kortet, så det anbefales først at tjekke, om der er fri plads og derefter at redigere billedet.

- 100 -

Avanceret (Afspilning)

[SLIDE SHOW]

Afspilning af billeder i rækkefølge med en fast varighed

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist

[PLAY]-funktionsmenuen, og vælg det

element, der skal indstilles.

(P100)

Dette anbefales, når man afspiller billeder på en TV-skærm. Du kan springe uønskede billeder over, hvis [FAVORITE]

(P108) er

valgt. Du kan også afspille et optaget

diasshow-kategori (P104)

.

1

Flyt

3

/

4

for at vælge [ALL], [ ] eller [ ] og tryk derefter på

[MENU/SET].

2

Flyt

3

for at vælge [START] og tryk derefter på [MENU/SET].

(Skærmbilledet ved valg af [ALL])

MENU

/SET

MENU

/SET

• Den viste markør under et dias-show A eller mens dias-showet er på pause B eller under [MANUAL] dias-show C er den samme som

3

/

4

/

2

/

1

.

• Flyt

3

for at standse dias-showet. Flyt

3 igen for at annullere pause.

• Flyt

2

/

1

mens der er pause for at få vist det forrige og det næste billede.

3

Flyt

4

for at afslutte.

[ALL]

Viser alle billeder.

[ ]

Viser kun de billeder, der er valgt som foretrukne billeder

(P108) .

[ ]

Vises kun, hvis en diasshow-kategori optages i

[CATEGORY] (P103) .

• [ ] vises kun, når [FAVORITE] er indstillet til [ON]. Hvis ingen af billederne har [ ] vist, kan du ikke markere [ ], også selv om [FAVORITE] er indstillet til

[ON].

• Du kan ikke vælge [ ], hvis der ikke er optaget et diasshow-kategori.

- 101 -

Avanceret (Afspilning)

Indstilling af lyd, varighed og effekt

Vælg [DURATION] eller [EFFECT] eller

[AUDIO], som vises på det skærmbillede, der vises i trin

2

, og foretag indstillingerne.

• Hvis du sætter [AUDIO] til [ON] og derefter afspiller et billede med lyd, vises det næste

Kan indstilles på [1SEC.],

[2SEC.], [3SEC.], [5SEC.] eller [MANUAL] (manuel afspilning).

• Du kan kun vælge billede, når lyden er afspillet.

• Du kan ikke afspille film og bruge energisparefunktionen i et dias-show. (Men indstillingen for energisparefunktionen er sat til [10MIN.] under afspilning af eller pause i et manuelt dias-show).

[DURATION]

[MANUAL], når [ ] eller [ ] er blevet valgt under trin

1

.

• Flyt

2

/

1

for at få vist det forrige eller det næste billede når der er

[EFFECT]

[AUDIO]

valgt [MANUAL].

Der kan vælges en dias-showeffekt.

[OFF]:Ingen effekt

:Nye billeder glider hen over skærmen.

:Aktuelle billeder udtones, og nye billeder indtones.

:Nye billeder udfylder skærmen gradvist fra midten.

:Der vælges en vilkårlig effekt.

• Hvis du sætter

[DURATION] til

[MANUAL], deaktiveres indstillingerne under

[EFFECT].

Hvis [ON] er valgt, afspilles billederne med lyd.

- 102 -

[CATEGORY]

Søgning i henhold til optagne oplysninger

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist

[PLAY]-funktionsmenuen, og vælg det

element, der skal indstilles.

(P100)

Med denne funktion kan du søge efter optageinformationer i scene-funktioner og andet ([PORTRAIT], [SCENERY], [NIGHT

SCENERY] osv.) og sortere billederne I forskellige kategorier. Du kan derefter afspille billederne i hver kategori normalt eller som et dias-show.

Flyt

1

for at søge kategorierne.

• Hvis billedet findes i en kategori, bliver kategori-ikonet blåt.

• Det kan tage lidt tid at søge i billedfilerne, hvis der er mange på kortet eller i den indbyggede hukommelse.

• Hvis du trykker på [ ] under søgningen, stopper søgningen halvvejs.

• Billederne sorteres i kategorier som vist nedenfor.

Avanceret (Afspilning)

[CATEGORY]

(Portræt osv.)

Optagelsesoplysninger, f.eks. scene-funktioner

[PORTRAIT],

[i-PORTRAIT],

[SOFT SKIN],

[SELF PORTRAIT],

[NIGHT PORTRAIT],

[i-NIGHT PORTRAIT],

[BABY1]/[BABY2]

(Scenelandskab osv.)

(Natlandskab osv.)

[SCENERY],

[i-SCENERY], [SUNSET],

[AERIAL PHOTO]

[NIGHT PORTRAIT],

[i-NIGHT PORTRAIT],

[NIGHT SCENERY],

[i-NIGHT SCENERY],

[STARRY SKY]

(Begivenhed)

[SPORTS], [PARTY],

[CANDLE LIGHT],

[FIREWORKS],

[BEACH], [SNOW],

[AERIAL PHOTO]

[BABY1]/[BABY2]

[PET]

[FOOD]

[TRAVEL DATE]

¢

[MOTION PICTURE]

¢

Rejsedatoerne for billeder i clipboard-mappen kategoriseres ikke.

- 103 -

Avanceret (Afspilning)

Afspilning af et dias-show

1

Flyt

3

/

4

/

2

/

1

for at vælge kategorien for at afspille og tryk derefter på [MENU/SET] for at

1

Flyt

3

/

4

/

2

/

1

for at vælge kategorien, der skal afspilles og indstille.

tryk derefter på [DISPLAY].

MENU

/SET

2

Flyt

2

/

1

for at vælge billedet.

2

Flyt

3

for at vælge [START] og tryk derefter på [MENU/SET].

• Rotér zoom-grebet mod [ ] (W) for at få vist 9 skærmbilleder, og rotér zoom-grebet mod [ ] (T) for at forstørre billedet op til

16 a

.

• Du kan optage billeder som foretrukne ved at flytte

3

når [FAVORITE] er sat på

[ON].

• Billeder kan ikke slettes under afspilning af kategorier, selv om du trykker på [ ].

3

Tryk på [MENU/SET] to gange for at lukke menuen.

MENU

/SET

• Flyt

3

under dias-showet for at stoppe det. Flyt

3

igen for at annullere pause.

• Flyt

2

/

1

mens der er pause for at få vist det forrige og det næste billede.

• Se

P102

for at få oplysninger om indstilling af [DURATION], [EFFECT] og

[AUDIO].

3

Flyt

4

for at afslutte dias-showet.

4

Tryk på [MENU/SET] to gange for at lukke menuen.

- 104 -

Optagelse af et dias-show

Hvis du optager en diasshow-kategori, kan du afspille den ved at vælge [

[SLIDE SHOW] på side 101

.

] i

Avanceret (Afspilning)

• Du kan ikke afspille film som et dias-show.

• Still-billeder oprettet ud fra en film

(P98) kan

1

Flyt

4

to select [SLIDESHOW

SETUP] og tryk derefter på [MENU/

ikke afspilles fra filmkategorien afspilning af kategorien.

i

SET].

MENU

/SET

2

Flyt

3

for at vælge [YES] og tryk derefter på [MENU/SET].

MENU

/SET

• Du kan kun optage en diasshow-kategori på et kort. Hvis en diasshow-kategori allerede er blevet optaget, vises meddelelsen [A CATEGORY

SLIDESHOW ALREADY EXISTS.

OVERWRITE?].

• Hvis der er 1000 eller flere billeder, kan du lave et dias-show med op til 999 billeder.

3

Flyt

2

for at vende tilbage til kategori-afspilningsskærmen.

• Tryk på [ ] og derefter på [MENU/SET] for at lukke menuen.

- 105 -

1

[ROTATE DISP.]/[ROTATE]

For at få vist billedet roteret

Flyt

4

for at vælge [ON] og tryk derefter på [MENU/SET].

Avanceret (Afspilning)

2

Flyt

3

/

4

for at vælge den retning, billedet skal roteres i og tryk derefter på [MENU/SET].

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist

[PLAY]-funktionsmenuen, og vælg det

element, der skal indstilles.

(P100)

Med denne funktion kan du automatisk få vist billeder lodret, hvis billederne er optaget ved at holde kameraet lodret. Ellers kan du rotere billederne manuelt 90° ad gangen.

Rotér billede

(Billedet roteres automatisk og vises på skærmen).

MENU

/SET

Billedet roterer i urets retning med

90° ad gangen.

Billedet roterer mod uret med 90° ad gangen.

3

Tryk på [MENU/SET] to gange for at lukke menuen.

MENU

/SET

• Hvis du vælger [OFF], vises billederne uden at være roteret.

• Se P39 for at få oplysninger om, hvordan

man afspiller billeder.

2

Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.

Rotér

(Billedet roteres manuelt).

1

Flyt

2

/

1

for at vælge billedet og flyt derefter

4

.

• Funktionen [ROTATE] er deaktiveret, når

[ROTATE DISP.] er sat til [OFF].

• Film og beskyttede billeder kan ikke roteres.

- 106 -

Avanceret (Afspilning)

• Hvis du tager et billede med kameraet lige over eller under motivet, genkender kameraet det muligvis som værende lodret.

• Billedet kan blive lidt sløret, hvis kameraet er tilsluttet TV’et med AV-kabel (medfølger) og afspilles lodret.

• Hvis du afspiller billeder på en PC, kan de ikke vises i den roterede retning, medmindre operativsystemet eller softwaren er kompatibelt med Exif. Exif er filformatet for still-billeder, som man kan tilføje optageinformation mv. til. Det blev udviklet af

“JEITA (Japan Electronics and Information

Technology Industries Association)”.

• Roterede billeder vises som roteret, når de afspilles i visningsafspilning og afspilningszoom, og uden at være roteret under flerbilledafspilning.

• Man kan muligvis ikke rotere billeder, der er optaget med andet udstyr.

- 107 -

[FAVORITE]

Indstilling af foretrukne billeder

Avanceret (Afspilning)

• Du kan vælge op til 999 billeder som foretrukne billeder.

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist

[PLAY]-funktionsmenuen, og vælg det

element, der skal indstilles.

(P100)

Du kan gøre følgende, hvis et mærke er blevet tilføjet billederne, og de er valgt som

Sletning af alle foretrukne billeder

1 Vælg [CANCEL] på det skærmbillede, der vises i trin

1

, og tryk derefter på [MENU/

SET].

2 Flyt

3

for at vælge [YES] og tryk derefter på [MENU/SET].

foretrukne billeder.

• Slet alle de billeder, der ikke er valgt som

3 Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.

foretrukne billeder.

([ALL DELETE EXCEPT ])

• Afspil kun de billeder, der er valgt som foretrukne billeder, som et dias-show.

1

Flyt

4

for at vælge [ON] og tryk derefter på [MENU/SET].

MENU

/SET

• Hvis du får fremkaldt billeder hos fotohandleren, er

[ALL DELETE EXCEPT ]

(P40)

en nyttig funktion, så kun de billeder, der skal udskrives, forbliver på kortet.

• Anvend [LUMIX Simple Viewer] eller

[PHOTOfunSTUDIO-viewer-] softwaren på cd-rommen (medfølger) for indstille, bekræfte eller slette foretrukne. [For details, refer to the operating instructions (PDF file) of the software.]

• Du kan muligvis ikke vælge billeder, der er taget med andet udstyr, som foretrukne billeder.

• Du kan ikke vælge foretrukne billeder, hvis

[FAVORITE] er sat til [OFF]. Og ikonet

Foretrukne [ ] vises heller ikke, når

[FAVORITE] er sat til [OFF], selv om det tidligere blev indstillet til [ON].

• Du kan ikke vælge [CANCEL], hvis ingen af billederne har [ ] vist.

2

Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.

3

Flyt

2

/

1

for at vælge billedet og flyt derefter

3

.

A

• Gentag ovennævnte trin.

• Når

3

flyttes, mens [ ] foretrukne- ikonet

A

vises, fjernes, [ ] og indstillingen for foretrukne slettes.

- 108 -

[TITLE EDIT]

Avanceret (Afspilning)

Tilføjelse af tekst (kommentarer) på billeder

2

Flyt

3

/

4

/

2

/

1

for at vælge teksten og tryk derefter på [MENU/SET] for at registrere.

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist

[PLAY]-funktionsmenuen, og vælg det

element, der skal indstilles.

(P100)

Du kan tilføje tekst (kommentarer) til billederne. Efter at teksten er blevet registreret, kan den indsættes på udskrivningerne ved hjælp [TEXT STAMP]

(P111)

. (Der kan kun indtastes alfabetiske tegn og symboler.)

Flyt

3

/

4

for at vælge [SINGLE] eller [MULTI] og tryk derefter på

[MENU/SET].

MENU

/SET

Enkeltbillede indstilling

1

Flyt

2

/

1

for at vælge et billede og flyt derefter

4

.

• Titel-redigeringsikonet [ ] vises for billeder, som allerede er blevet optaget

med tekst i [BABY1]/[BABY2] (P61) eller

[PET] (P63) navne-indstillinger i

scene-funktion eller [TITLE EDIT].

MENU

/SET

• Se P110

for at se et eksempel på indtastning af tekst.

• Tryk på [DISPLAY] for at skifte teksten mellem [A] (store bogstaver), [a] (små bogstaver) og [&/1] (specialtegn og tal).

• Markøren i indtastningspositionen kan flyttes mod venstre med [ højre med [ ].

], og mod

• For at indtaste et blanktegn skal du flytte markøren til [SPACE], og trykke på

[MENU/SET].

• For at stoppe redigeringen når som helst under tekstindtastningen, skal du trykke på [ ].

• For at slette et indtastet tegn, skal du flytte markøren til [DELETE], og trykke på [MENU/SET].

• Der kan højest indtastes 30 tegn.

3

Flyt

3

/

4

/

2

/

1

for at flytte markøren til [EXIT] og tryk derefter på [MENU/

SET] for at afslutte indtastning af tekst.

4

Tryk på [MENU/SET] to gange for at lukke menuen.

- 109 -

1

Flerbilledindstilling

Flyt

2

flyt derefter

[SET]

/

1

[CANCEL]

4

A

Avanceret (Afspilning)

for at vælge billedet og

til SET/CANCEL.

[TITLE EDIT] ikonet A vises.

[TITLE EDIT] Ikonet A forsvinder.

• Gentag dette trin.

• Der kan ikke ændres eller slettes titler i

[MULTI].

2

Tryk på [MENU/SET].

• Når du har fulgt trin

2

, skal du udføre trin

2

og frem under “Enkeltbillede

indstilling” (P109) .

Slet titlen (kun for [SINGLE])

1 I trin

2

når [SINGLE]

(P109) vælges, skal

du slette al tekst, vælge [EXIT] og trykke på [MENU/SET].

2 Tryk på [MENU/SET] to gange for at lukke menuen.

Eksempel på indtastning af tekst

I tilfælde af indtastning [LUMIX]:

1 Flyt

3

/

4

/

2

/

1

for at flytte markøren til [L] og tryk derefter på [MENU/SET].

2 Flyt

3

/

4

/

2

/

1

for at flytte markøren til [U] og tryk derefter på [MENU/SET].

3 Flyt

3

/

4

/

2

/

1

for at flytte markøren til

[M] og tryk derefter på [MENU/SET].

4 Flyt

3

/

4

/

2

/

1

for at flytte markøren til [I] og tryk derefter på [MENU/SET].

5 Flyt

3

/

4

/

2

/

1

for at flytte markøren til [X] og tryk derefter på [MENU/SET].

• Registreret tekst kan vises på denne enheds skærm.

• Du kan rulle ned igennem teksten, hvis hele den registrerede tekst ikke passer ind i skærmbilledet.

• Indstilling af navn under [BABY1]/[BABY2]

(P61) eller [PET]

(P63) i scene-funktion kan

også registreres under funktionen i trin

2

og

3

, når [SINGLE]

(P109) er valgt.

• Navneindstillingen for [BABY1]/[BABY2]

(P61) eller [PET]

(P63) i scene-funktion og

[TITLE EDIT] kan ikke blive registreret samtidigt.

• Du kan bruge softwaren

[PHOTOfunSTUDIO-viewer-] på cd-rommen

(medfølger) for at udskrive teksten

(kommentarer). [For details, refer to the operating instructions (PDF file) of the software.]

• Du kan indstille op til 50 billeder på en gang med [MULTI].

• Du kan ikke anvende titel-redigering til følgende billeder.

– Billeder, som er optaget med andet udstyr

– Film

– Beskyttede billeder

- 110 -

Avanceret (Afspilning)

Enkeltbillede indstilling

[TEXT STAMP]

Udskrivning af tekst, datoer og andre registrerede oplysninger på optagne billeder

1

Flyt

2

/

1

for at vælge billedet og flyt derefter

4

.

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist

[PLAY]-funktionsmenuen, og vælg det

element, der skal indstilles.

(P100)

Registreret tekst, optaget dato, alder og rejsedato kan påtrykkes på de optagede billeder.

Denne indstilling er velegnet til udskrivning af almindelige størrelser. (Billeder med størrelser på mere end [ ] tilpasses i størrelsen, når de påtrykkes med dato osv.).

Flyt

3

/

4

for at vælge [SINGLE] eller [MULTI] og tryk derefter på

[MENU/SET].

2

Flyt

3

/

4

/

2

/

1

for at vælge

[SHOOTING DATE], [AGE],

[TRAVEL DATE] eller [TITLE] og tryk derefter på [MENU/SET] for at indstille hvert element.

MENU

/SET

• Tekst og datoer kan ikke påtrykkes følgende billeder.

– Billeder, som optages uden at klokkeslættet er indstillet

– Billeder, som er optaget med andet udstyr

– Billeder, som tidligere har været påtrykt med [TEXT STAMP]

– Film

– Billeder med lyd

MENU

/SET

• [SHOOTING DATE]

[W/O TIME]

[WITH TIME]

Udskriv årstal, måned og dato.

Udskriv årstal, måned, dag, time og minutter.

• [AGE]

Hvis der er indstillet på [ON], påtrykkes alderen på billeder, som er optaget, da kameraet var indstillet på [AGE].

• [TRAVEL DATE]

Hvis du sætter denne til [ON], påtrykkes rejsedatoen på de billeder, der blev taget, da [TRAVEL DATE] var sat til [ON].

• [TITLE]

Teksten udskrives sammen med billedet for billeder, som allerede er blevet optaget

med tekst i [BABY1]/[BABY2] (P61)

eller

[PET]

(P63) navneindstillingerne i

scene-funktion eller [TITLE EDIT].

- 111 -

Avanceret (Afspilning)

3

Tryk på [MENU/SET].

• Hvis du indstiller [TEXT STAMP] til et billede med en billedstørrelse, der er større end [ ], bliver billedstørrelsen mindre end vist nedenfor.

5

Tryk på [MENU/SET] to gange for at lukke menuen.

• Ikonet [ ] A vises på skærmbilledet, hvis der er påtrykt tekst på billedet.

• Brug afspilningszoomen for at tjekke de påtrykte tekst- og datooplysninger B .

Indstilling af billedformat

Billedstørrelse

A

/

/

/

>

>

>

• Billedet bliver lidt mere grovkornet.

B

4

Flyt

3

/

4

for at vælge [YES] eller

[NO] og tryk derefter på [MENU/

SET].

(Det viste skærmbillede fremkommer, når du vælger et billede, der er optaget med billedstørrelsen [ ].

Flerbilledindstilling

1

Flyt

2

/

1

for at vælge billedet og flyt derefter

4

til SET/CANCEL.

A

MENU

/SET

• Meddelelsen [DELETE ORIGINAL

PICTURE?] vises, hvis billedet blev optaget med billedstørrelsen [ mindre.

] eller

• Billedet overskrives, når du vælger [YES].

Billeder påtrykt tekst kan ikke gendannes, hvis de overskrives.

• Et billede med påtrykt tekst genskabes, når du vælger [NO].

• Hvis det originale billede er beskyttet, kan det ikke overskrives. Vælg [NO], og opret et nyt billede med påtrykt tekst.

[SET]

Ikonet [TEXT STAMP] A vises.

[CANCEL]

Ikonet [TEXT STAMP] A forsvinder.

• Gentag dette trin.

2

Tryk på [MENU/SET].

• Når du har fulgt trin

2

, skal du udføre trin

2

og frem under “Enkeltbillede indstilling”.

- 112 -

Avanceret (Afspilning)

• Når du udskriver billeder med påtrykt tekst, udskrives datoen hen over det påtrykte tekst, hvis du angiver, at der skal printes dato på hos fotohandleren eller på printeren.

• Det anbefales, at du påtrykker tekst, hvor der er masser af plads i den indbyggede hukommelse eller på kortet.

• Du kan indstille op til 50 billeder ad gangen i

[MULTI].

• Hvis du vælger [YES] under trin

4

, når de billeder du har valgt i [MULTI] omfatter beskyttede billeder, vises meddelelsen, og de beskyttede billeder påtrykkes ikke en tekst.

• Afhængigt af den printer, der bruges, kan nogle af tegnene bliver afskåret under udskrivningen. Tjek før udskrivning.

• Du kan ikke bruge følgende funktioner, hvis der er påtrykt tekst på billedet.

– [TEXT STAMP]

– Indstillingen [PRINT WITH DATE] til

DPOF-print

– [RESIZE]

– [TRIMMING]

– [ASPECT CONV.]

• Når der påtrykkes tekst på [ er det vanskeligt at læse den.

] billederne,

- 113 -

[DPOF PRINT]

Avanceret (Afspilning)

• Ikonet for antal kopier [ ] A vises.

• Antallet af kopier kan indstilles til mellem

Indstilling af det billede, der skal

0 til 999. DPOF-printindstillingerne

udskrives, og antal kopier

annulleres, hvis antallet af kopier sættes til [0].

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist

[PLAY]-funktionsmenuen, og vælg det

2

Tryk på [MENU/SET] to gange for at

element, der skal indstilles.

(P100)

DPOF “Digital Print Order Format” er et system, som gør det muligt for brugeren at vælge de billeder og hvor mange kopier af

lukke menuen.

Flerbilledindstilling

1

Flyt

2

/

1

for at vælge det billede,

hver, der skal udskrives, og om optagelsesdatoen skal med på billederne, når man bruger en DPOF-kompatibel fotoprinter eller printerservice. Kontakt fotohandleren

der skal udskrives og flyt derefter

3

/

4

for at indstille antallet af udskrivninger.

eller printerservicen for at få detaljerede oplysninger herom.

Hvis du vælger at få billeder, som er optaget i den indbyggede hukommelse, fremkaldt hos

B fotohandleren/printerservicen, skal de

kopieres på et kort (P122) , og derefter skal

DPOF-indstillingen fastsættes.

Flyt

3

/

4

for at vælge [SINGLE],

[MULTI] eller [CANCEL] og tryk derefter på [MENU/SET].

• Ikonet for antal kopier [ ] B vises.

• Gentag ovennævnte procedure. (Du kan ikke vælge alle billederne på én gang).

• Antallet af kopier kan indstilles til mellem

0 til 999. DPOF-printindstillingerne annulleres, hvis antallet af kopier sættes til [0].

MENU

/SET

2

Tryk på [MENU/SET] to gange for at lukke menuen.

• Du kan ikke vælge [CANCEL], hvis der ikke er nogen kopier indstillet i

DPOF-printindstillingerne.

Enkeltbillede indstilling

1

Flyt

2

/

1

for at vælge det billede, der skal udskrives og flyt derefter

3

/

4

for at indstille antallet af udskrivninger.

A

- 114 -

Avanceret (Afspilning)

For at slette alle indstillinger

1

Flyt

3

for at vælge [YES] og tryk derefter på [MENU/SET].

MENU

/SET

2

Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.

• Hvis et kort ikke er isat, annulleres

DPOF-printindstillingerne i den indbyggede hukommelse. Hvis et kort er isat, annulleres DPOF-printindstillingerne på kortet.

Udskrivning af dato

Efter indstilling af antal kopier kan du indstille/ annullere udskrivning med optagelsesdato ved at trykke på [DISPLAY].

• DPOF er en forkortelse for “Digital Print

Order Format”. Denne funktion gør det muligt at skrive printoplysninger på mediet og anvende disse oplysninger på et

DPOF-kompatibelt system.

• DPOF-printindstilling er en nyttig funktion, når man udskriver billeder med printere, der understøtter PictBridge.

Datoudskrivningsindstillingen på printeren kan blive prioriteret højere end indstillingen på kameraet. Kontrollér også indstillingen for

datoudskrivning på printeren.

(P129)

• DPOF-oplysninger, som er angivet af andet udstyr, kan muligvis ikke anvendes. I sådanne tilfælde skal du slette alle

DPOF-oplysningerne og angive dem igen med dette kamera.

• Hvis filen ikke er baseret på

DCF-standarden, kan

DPOF-printindstillingen ikke vælges.

C

• Ikonet for datoudskrivning [

DATE

]

C

vises.

• Når man henvender sig til en fotohandler/ printerservice med henblik på digital print, skal man huske at bestille udskrivning af dato, hvis man ønsker det.

• Datoen udskrives muligvis ikke, afhængig af fotohandleren eller printeren, selv om man har indstillet til datoudskrivning. For yderligere oplysninger kan man spørge fotohandleren eller se brugervejledningen til printeren.

• Datoen kan ikke påtrykkes billeder med tekst.

• Hvis du indstiller [TEXT STAMP] til billeder, som er blevet sat til datoudskrivning, annulleres indstillingen for datoudskrivning.

- 115 -

[PROTECT]

Avanceret (Afspilning)

Flerbilledindstilling/Annullering af alle indstillinger

Forebyggelse af utilsigtet sletning af billeder

Benyt samme fremgangsmåde som i

“[DPOF PRINT]”.

(P114 til

115)

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist

[PLAY]-funktionsmenuen, og vælg det

element, der skal indstilles.

(P100)

Du kan beskytte billeder, som du vil undgå at slette, ved at beskytte dem mod utilsigtet sletning.

Flyt

3

/

4

for at vælge [SINGLE],

[MULTI] eller [CANCEL] og tryk derefter på [MENU/SET].

MENU

/SET

• Hvis du trykker på [MENU/SET], mens beskyttelsen annulleres, stopper annulleringen halvvejs.

• Beskyttelsesindstillingerne virker eventuelt ikke på andet udstyr.

• Hvis man vil slette beskyttede billeder, skal beskyttelsen først annulleres.

• Selv om du beskytter billeder i den indbyggede hukommelse eller på et kort, slettes de, hvis den indbyggede hukommelse eller kortet formateres.

• Selv om du ikke beskytter billeder på et

SD-memorykort eller et SDHC-memorykort, kan de ikke slettes, hvis kortets skrivebeskyttelsestap B er indstillet på

[LOCK].

Enkeltbillede indstilling

1

Flyt

2

/

1

for at vælge billedet og flyt derefter

4

til SET/CANCEL.

A

2

• Følgende funktioner kan ikke anvendes med beskyttede billeder.

– [ROTATE]

– [AUDIO DUB.]

– [TITLE EDIT]

[SET]

Beskyttelsesikonet [ ] A vises.

[CANCEL]

Beskyttelsesikonet [ ] A forsvinder.

2

Tryk på [MENU/SET] to gange for at lukke menuen.

- 116 -

Avanceret (Afspilning)

[AUDIO DUB.]

Tilføjelse af lyd efter at have taget et billede

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist

[PLAY]-funktionsmenuen, og vælg det element, der skal indstilles.

(P100)

Man kan tilføje lyd efter at have taget et billede.

1

Flyt

2

/

1

for at vælge billedet og flyt derefter

4

for at starte lydoptagelsen.

[RESIZE]

Formindskelse af billeder

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist

[PLAY]-funktionsmenuen, og vælg det element, der skal indstilles.

(P100)

Det anbefales at tilpasse størrelsen til , hvis du vil vedhæfte et billede til e-mail eller bruge det på et websted.

1

Flyt

2

/

1

for at vælge billedet og flyt derefter

4

.

• Meddelelses- [OVERWRITE AUDIO

DATA?] skærmbilledet vises, når lyden allerede er blevet optaget. Flyt

3

for at vælge [YES] og tryk derefter på [MENU/

SET] for at starte lydoptagelsen. (Den oprindelige lyd overskrives.)

• Lydmontering kan ikke anvendes med følgende billeder.

– Film

– Beskyttede billeder

2

Flyt

4

for at standse optagelsen.

2

Flyt

2

/

1

for at vælge størrelsen og flyt derefter

4

.

• Der vises størrelser, der er mindre end det pågældende billede.

Indstilling af billedformat

Billedstørrelse

/

/

/ /

/

• Meddelelsen [DELETE ORIGINAL

PICTURE?] vises.

• Lydoptagelsen standser automatisk, hvis

4 ikke flyttes efter ca. 10 sekunder.

3

Tryk på [MENU/SET] to gange for at lukke menuen.

• Lydmontering virker muligvis ikke korrekt sammen med billeder, som er optaget med andet udstyr.

- 117 -

Avanceret (Afspilning)

3

Flyt

3

/

4

for at vælge [YES] eller

[NO] og tryk derefter på [MENU/

SET].

MENU

/SET

• Billedet overskrives, når du vælger [YES].

Hvis tilpassede billeder overskrives, kan de ikke gendannes.

• Et tilpasset billede oprettes, når du vælger

[NO].

• Hvis det originale billede er beskyttet, kan det ikke overskrives. Vælg [NO], og opret et nyt tilpasset billede.

4

Tryk på [MENU/SET] to gange for at lukke menuen.

• Størrelsen kan ikke ændres på følgende billeder.

Indstilling af billedformat

Billedstørrelse

– Film

– Billeder med lyd

– Billeder påtrykt med [TEXT STAMP]

• Det er eventuelt ikke muligt at ændre størrelsen på billeder, der er optaget med andet udstyr.

- 118 -

[TRIMMING]

Forstørrelse og renskæring af et billede.

Avanceret (Afspilning)

5

Flyt

3

/

4

for at vælge [YES] eller

[NO] og tryk derefter på [MENU/

SET].

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist

[PLAY]-funktionsmenuen, og vælg det

element, der skal indstilles.

(P100)

Du kan forstørre og derefter klippe den vigtige del af det optagede billede ud.

1

Flyt

2

/

1

for at vælge billedet og flyt derefter

4

.

• Følgende billeder kan ikke renskæres.

– Film

– Billeder med lyd

– Billeder påtrykt med [TEXT STAMP]

2

Forstør eller formindsk de dele, der skal renskæres, med zoom-grebet.

MENU

/SET

• Billedet overskrives, når du vælger [YES].

Hvis renskårne billeder overskrives, kan de ikke gendannes.

• Et renskåret billede oprettes, når du vælger [NO].

• Når det originale billede er beskyttet, kan det ikke overskrives. Vælg [NO], og opret et nyt tilpasset billede.

6

Tryk på [MENU/SET] to gange for at lukke menuen.

• Afhængigt af renskæringsstørrelsen, kan størrelsen på det renskårne billede blive lidt formindsket i forhold til det originale billede.

• Billedkvaliteten af det renskårne billede forringes.

• Det er eventuelt ikke muligt at renskære billeder, der er optaget med andet udstyr.

3

Flyt

3

/

4

/

2

/

1

for at flytte placeringen af den del, der skal renskæres.

4

Tryk på lukkerknappen.

• Meddelelsen [DELETE ORIGINAL

PICTURE?] vises.

- 119 -

[ASPECT CONV.]

Ændring af billedformatet for et

16:9 billede

Avanceret (Afspilning)

3

Flyt

2

/

1

for at fastsætte den vandrette placering og tryk på lukkerknappen for at indstille.

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist

[PLAY]-funktionsmenuen, og vælg det

element, der skal indstilles.

(P100)

Du kan konvertere billeder, som er taget med et billedformat på [ ] til [ ] eller [ ].

1

Flyt

3

/

4

for at vælge [ ] eller

[ ] og tryk derefter på [MENU/

SET].

• Brug

3

/

4

for at indstille rammepositionen for billeder, som er roteret lodret.

• Meddelelsen [DELETE ORIGINAL

PICTURE?] vises.

4

Flyt

3

/

4

for at vælge [YES] eller

[NO] og tryk derefter på [MENU/

SET].

MENU

/SET

• Følgende billeder kan ikke konverteres.

– Film

– Billeder med lyd

– Billeder påtrykt med [TEXT STAMP]

2

Flyt

2

/

1

for at vælge et billede og flyt derefter

4

.

• Hvis du vælger og indstiller et billede med et andet billedformat end [ ], vises meddelelsen

[CANNOT BE SET ON THIS PICTURE] på skærmen.

MENU

/SET

• Billedet overskrives, når du vælger [YES].

Hvis du konverterer et billedes billedformat og derefter overskriver det, kan du ikke gendanne det igen.

• Et billede med konverteret billedformat oprettes igen, når du vælger [NO].

• Når det originale billede er beskyttet, kan det ikke overskrives. Vælg [NO], og opret et nyt billede med det konverterede billedformat.

5

Tryk på [MENU/SET] to gange for at lukke menuen.

- 120 -

Avanceret (Afspilning)

• Efter konvertering af billedformatet kan billedstørrelsen bliver mindre i forhold til det oprindelige billede.

• Filer, som ikke opfylder DCF-standarden, kan ikke konverteres.

• Du kan muligvis ikke konvertere billeder, der er taget med andet udstyr.

- 121 -

1

[COPY]

Kopiering af billeddata

Flyt

3

/

4

for at vælge kopieringsdestinationen og tryk derefter på [MENU/SET].

Avanceret (Afspilning)

(Illustrationen vises på skærmen, når billederne kopieres fra den indbyggede hukommelse til et kort).

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist

[PLAY]-funktionsmenuen, og vælg det

element, der skal indstilles.

(P100)

Du kan kopiere data for billeder, som du har taget, fra den indbyggede hukommelse over på et kort, fra et kort til den indbyggede hukommelse eller fra et kort til den dedikerede clipboard-mappe.

MENU

/SET

• Hvis du trykker på [MENU/SET] under kopiering af billeder fra den indbyggede hukommelse til kortet, stopper kopieringen halvvejs.

• Sluk aldrig kameraet, og foretag ingen andre handlinger, før kopieringen er afsluttet. Dataene i den indbyggede hukommelse eller på kortet kan blive beskadiget, eller de kan mistes.

4

Tryk på [MENU/SET] flere gange for at lukke menuen.

• Hvis man kopierer fra den indbyggede hukommelse til et kort, kopieres alle billederne, og så vender skærmen automatisk tilbage til afspilningsskærmen.

MENU

/SET

• :

Alle billeddataene i den indbyggede

• hukommelse kopieres til kortet på én gang.

>

trin

3

.

:

Et billede ad gangen kopieres fra kortet og til den indbyggede hukommelse.

>

trin

2

.

Billederne kopieres et ad gangen fra kortet til den dedikerede clipboard-mappe

(indbygget hukommelse). (Filmbilleder kan ikke kopieres.)

>

Trin

2

.

2

Flyt

2

/

1

for at vælge billedet og flyt derefter

4

.

(Kun ved valg af [ ], [ ])

3

Flyt

3

for at vælge [YES] og tryk derefter på [MENU/SET].

- 122 -

Avanceret (Afspilning)

• Hvis du kopierer billeddata fra den indbyggede hukommelse til et kort, som ikke har tilstrækkelig ledig kapacitet, kopieres billeddataene kun halvt. Det anbefales at bruge et kort, som har mere ledig kapacitet end den indbyggede hukommelse (ca.

27 MB).

• Hvis et billede med samme navn

(mappenummer/filnummer) som navnet på det billede, der skal kopieres, findes i kopieringsdestinationen, når [ ] er valgt, oprettes der en ny mappe, og billedet kopieres dertil.

Hvis et billede med samme navn

(mappenummer/filnummer) som navnet på det billede, der skal kopieres, findes i kopieringsdestinationen, kopieres billedet ikke. [ ]

• Det kan tage tid at kopiere billeddataene.

• Kun billeder, som er optaget med et

Panasonic digitalkamera (LUMIX), kopieres.

(Selv om billederne er optaget med et

Panasonic digitalkamera, kan de muligvis ikke kopieres, hvis de er blevet redigeret på en PC).

• DPOF-indstillingerne på de originale billeddata kopieres ikke. Fastsæt

DPOF-indstillingerne igen, efter at kopieringen er afsluttet.

(P114)

• Når du kopierer clipboard billeder på kort, skal du vælge [COPY] på clipboard

-afspilningsmenuen.

(P91)

- 123 -

Avanceret (Afspilning)

[FORMAT]

Initialisering af den indbyggede hukommelse eller et kort

Tryk på [

MENU

/SET

] for at få vist

[PLAY]-funktionsmenuen, og vælg det

element, der skal indstilles.

(P100)

Normalt er det ikke nødvendigt at formatere den indbyggede hukommelse og kortet.

Formatér dem, når meddelelsen

[BUILT-IN MEMORY ERROR] eller [MEMORY

CARD ERROR] vises.

Flyt

3

for at vælge [YES] og tryk derefter på [MENU/SET].

(Når den indbyggede hukommelse formateres, vises illustrationen på skærmen).

• Formatering sletter uafhjælpeligt alle data inklusiv clipboard billeder og beskyttede billeder. Tjek dataene omhyggeligt før de formateres.

• Hvis kortet formateres på en PC eller andet udstyr, skal man formatere det en gang til på kameraet.

• Brug et batteri med tilstrækkelig kapacitet eller lysnetadapteren (ekstraudstyr) til formateringen.

• Sluk aldrig kameraet under formateringen.

• Det kan tage længere tid at formatere den indbyggede hukommelse end kortet. (Maks. ca. 15 sek.)

• Du kan ikke formatere et SD-memorykort eller et SDHC-memorykort, hvis kortets skrivebeskyttelsestap A er indstillet på

[LOCK].

MENU

/SET

• Hvis et kort ikke er isat, kan man formatere den indbyggede hukommelse.

Hvis et kort er isat, kan man formatere kortet.

• Hvis du trykker på [MENU/SET] under formatering af den indbygede hukommelse, stopper formateringen halvvejs. (Men alle billederne slettes).

2

• Hvis den indbyggede hukommelse eller kortet ikke kan formateres, kontakt det lokale servicecenter.

- 124 -

Tilslutning til andet udstyr

Tilslutning til en PC

Tilslutning til andet udstyr

• Brug et batteri med tilstrækkelig kapacitet eller lysnetadapteren (ekstraudstyr).

• Sluk for kameraet, før du isætter eller fjerner kablet til lysnetadapteren (ekstraudstyr).

• Indstil kameraet til en anden funktion end

[ ].

Du kan indlæse billeder, som er optaget med kameraet, til en PC ved at forbinde kamera og

PC.

Softwaren [LUMIX Simple Viewer] eller

[PHOTOfunSTUDIO-viewer-] (til Windows

®

) på den (medfølgende) CD-ROM gør det muligt at indlæse billeder, som er optaget med kameraet, på en PC eller udskrive eller sende dem med e-mail uden problemer.

Hvis du bruger “Windows 98/98SE”, skal du installere USB-driveren og tilslutte den til computeren.

Læs den separate brugervejledning for den medfølgende software for at få flere oplysninger om softwaren på cd-rommen

(medfølger), og hvordan den skal installeres.

1

Tænd kamera og PC.

2

Tilslut kameraet til en PC ved hjælp af USB-kablet

A

(medfølger).

• Tilslut USB-forbindelseskablet med

[ ]-mærket mod [

2

]-mærket på

[DIGITAL]-stikket.

• Hold USB-tilslutningskablet ved 1 og sæt det lige i eller træk det lige ud. (Hvis du tvinger USB-tilslutningskablet skråt i eller vendt på hovedet, kan du deformere tilslutningsklemmerne og beskadige kameraet eller det tilsluttede udstyr.)

ACCESS

C Denne meddelelse vises under dataoverførslen.

1

AV OUT

DIGITAL

DC IN

A USB-forbindelseskabel (medfølgende)

B Lysnetadapter (ekstraudstyr)

- 125 -

[Windows]

Drevet vises i [My Computer]-mappen.

Tilslutning til andet udstyr

Mappeindhold

Mapperne vises som angivet i følgende illustration.

• Første gang man tilslutter kameraet til en

PC, installeres den påkrævede driver automatisk, så kameraet kan genkendes af

DCIM

100_PANA

“Windows Plug and Play”. Drevet vises derefter i [My Computer]-mappen.

100_PANA

P1000001.JPG

[Macintosh]

Drevet vises på skærmen.

• Drevet vises som [LUMIX], hvis du tilslutter kameraet uden kort isat.

• Drevet vises som [NO_NAME] eller

[Untitled], hvis du tilslutter kameraet med et kort isat.

P1000002.JPG

P1000999.JPG

101_PANA

Om afspilning af film på en PC

Brug softwaren “QuickTime” på CD-ROM

(medfølger) for at afspille film, som er optaget på dette kamera, på en PC.

• Hvis du anvender “Windows 98/98SE/Me”, skal du downloade “QuickTime 6.5.2 for

Windows” fra følgende websted og installere programmet.

http://www.apple.com/support/downloads/ quicktime652forwindows.html

• Denne software er installeret som standard på en “Macintosh OS”.

999_PANA

MI S C

PRIVATE 1

MEMO0001.JPG

MEMO0002.JPG

1

Mappenummer

2

Filnummer

3

JPG: Billeder

MOV:

MISC:

Film

DPOF-print

PRIVATE1:

(Kun indbygget hukommelse)

Foretrukne

Diasshow-kategori

Clipboard billeder

(P89)

- 126 -

Tilslutning til andet udstyr

• Der kan være data for op til 999 billeder, som er optaget med kameraet, i 1 mappe.

Om PTP-forbindelsen

Hvis operativsystemet er “Windows XP”,

Hvis antallet af billeder overstiger 999, oprettes der en ny mappe.

• For at nulstille filnummeret eller mappenummeret skal du vælge

[NO.RESET] i [SETUP]-menuen.

“Windows Vista” eller “Mac OS X”, kan du tilslutte i PTP-tilstand, hvis du indstiller kameraet til [ ]-funktion og derefter tilslutter til PC’en.

Betingelser ved anvendelse af et andet mappenummer

• Billeder kan kun læse på kameraet. De kan ikke skrives til et kort eller slettes.

• Hvis der er 1000 billeder eller mere på kortet, kan billederne muligvis ikke importeres.

I følgende tilfælde optages billedet ikke i samme mappe som det forrige optagede billede. Det optages til en ny mappe under et nyt nummer.

1 Når den mappe, der lige er blevet optaget til, indeholder en billedfil med nummeret

999 (eksempel: P1000999.JPG).

2 Hvis kortet, der lige er blevet optaget til, indeholder en mappe med nummeret 100

[100_PANA], og kortet fjernes og erstattes med et kort med en mappe indeholdende samme nummer 100 fra en anden fabrikant (100XXXXX, hvor

XXXXX er fabrikantens navn), og optagelsen er startet.

3 Hvis der optages efter valg af

[NO.RESET] under [SETUP]-menuen.

(Billederne optages til en ny mappe med fortløbende nummerering til den mappe, der blev optaget til lige før. Ved at trykke på [NO.RESET] på et kort, som ikke indeholder mapper eller billeder, som f.eks. en der lige er blevet formateret, kan mappenummeret nulstilles til 100.)

• Anvend udelukkende det medfølgende

USB-forbindelseskabel.

• Afbryd ikke USB-forbindelseskablet, mens

[ACCESS] vises på skærmen.

• Hvis der er mange billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet, kan det tage nogen tid at overføre dem.

• Du kan muligvis ikke afspille film i den indbyggede hukommelse eller på kortet korrekt, når kameraet er tilsluttet en PC.

Importér filmfilerne til PC’en, og afspil dem derfra.

• Hvis batterikapaciteten bruges op, mens kameraet og PC’en kommunikerer, kan de optagede data blive beskadiget. Når du tilslutter kameraet til PC’en, skal du bruge et batteri med tilstrækkelig batterikapacitet eller lysnetadapteren (ekstraudstyr).

• Hvis den resterende batterikapacitet bliver lav, mens kameraet og PC’en kommunikerer, blinker statusindikatoren, og alarmen lyder. I dette tilfælde skal du omgående stoppe kommunikationen på PC’en.

- 127 -

Tilslutning til andet udstyr

• Hvis du tilslutter kameraet til en PC med et “Windows 2000”-operativsystem ved hjælp af USB-forbindelseskablet, må kortet ikke udskiftes, mens kameraet og

PC’en er forbundet. Oplysningerne på kortet kan blive beskadiget. Brug “Safely

Remove Hardware” (Sikker fjernelse af hardware) i opgavebakken på PC’en, når du udskifter et kort.

• Billeder, som redigeres eller roteres ved hjælp af en PC, vises muligvis i sort i afspilningsfunktion, flerbilledafspilning og kalenderafspilning.

• Læs brugervejledningen til PC’en.

• Hvis der ikke er sat et kort i, når kameraet er tilsluttet til PC’en kan du få adgang til billedet på den indbyggede hukommelse. Hvis der er sat et kort i, kan du få adgang til billeddata på det. (hvis kameraet er tilsluttet i clipboard-funktion, vises den indbyggede hukommelses data, også selvom der er sat kort i.)

• Man kan ikke skifte mellem den indbyggede hukommelse og kortet, mens kameraet er tilsluttet PC’en. Hvis du vil skifte mellem den indbyggede hukommelse og kortet, skal du frakoble USB-forbindelseskablet, isætte

(eller fjerne) kortet og derefter tilslutte

USB-kablet til PC’en igen.

• Meddelelsen [PLEASE RE-CONNECT THE

PRINTER.] vises, hvis du ændrer mode dial til udskrivningsfunktion [ ], mens denne enhed er forbundet til en PC. Hvis du forbinder printeren igen, så ændr funktionen til en anden funktion end [ ] og tjek derefter, at der ikke overføres nogen data.

[ACCESS] vises på denne enheds

LCD-skærm, mens der overføres data.

- 128 -

Tilslutning til andet udstyr

Hvordan du udskriver billeder

1

Tænd kamera og printer.

2

Sæt funktionsdrejeknappen på

[ ].

Hvis kameraet tilsluttes direkte til en printer, der understøtter PictBridge via det

(medfølgende) USB-kabel, kan du vælge de billeder, der skal udskrives, og starte udskrivningen på kameraskærmen.

Udfør først printindstillingerne, såsom udskrivningskvalitet. (Se brugervejledningen til printeren).

3

Tilslut kameraet til en printer ved hjælp af USB-forbindelseskablet

A

(medfølger).

• Tilslut USB-forbindelseskablet med

[ ]-mærket mod [

2

]-mærket på

[DIGITAL]-stikket.

• Hold USB-tilslutningskablet ved 1 og sæt det lige i eller træk det lige ud.

1

AV OUT

DIGITAL

DC IN

A

USB-forbindelseskabel (medfølgende)

B

Lysnetadapter (ekstraudstyr)

• Det kan tage tid at printe nogle billeder.

Anvend batterierne med tilstrækkelig kapacitet eller lysnetadapteren

(ekstraudstyr), når kameraet tilsluttes en printer.

• Sluk for kameraet, før du isætter eller fjerner kablet til lysnetadapteren (ekstraudstyr).

- 129 -

Tilslutning til andet udstyr

Valg af et enkelt billede og udskrivning

• Hvis funktionsdrejeknappen ikke er indstillet på [ ], når kameraet tilsluttes printeren, skal USB-forbindelseskablet tages ud, funktionsdrejeknappen indstilles på [ ], og USB-forbindelseskablet sættes i igen.

(Afhængigt af printeren, kan det være nødvendigt at slukke for printeren og tænde den igen).

• Anvend udelukkende det medfølgende

USB-forbindelseskabel.

• Hvis der ikke er isat et kort, når kameraet tilsluttes printeren, kan du får adgang til billeddataene i den indbyggede hukommelse. Hvis kortet er isat, kan du adgang til billeddataene på kortet.

• Man kan ikke skifte mellem den indbyggede hukommelse og kortet, mens kameraet er tilsluttet printeren. Hvis du vil skifte mellem den indbyggede hukommelse og kortet, skal du frakoble USB-forbindelseskablet, isætte

(eller fjerne) kortet og derefter tilslutte

USB-kablet til printeren igen.

• Hvis du ønsker at udskrive alderen i

[BABY1]/[BABY2] eller [PET] i scene-funktion eller antallet af de dage, der er gået siden afrejsedatoen i

[TRAVEL DATE], kan du bruge softwaren

[LUMIX Simple Viewer] eller

[PHOTOfunSTUDIO-viewer-] på cd-rommen

(mefølger) og udskrive fra PC’en. For at udskrive navnet på [BABY1]/[BABY2] eller

[PET] eller tekst (kommentarer), som er blevet indtastet ved hjælp af [TITLE EDIT], kan du bruge [PHOTOfunSTUDIO-viewer-].

Se brugervejledningen til softwaren (PDF-fil) for at få flere oplysninger.

• Kontakt en forhandler for at få yderligere oplysninger om PictBridge-kompatible printere.

1

Flyt

2

/

1

for at vælge billedet og tryk derefter på [MENU/SET].

2

3

PictBridge

100_0001

1/6

PLEASE SELECT

THE PICTURE TO PRINT

SELECT

MULTI PRINT PRINT

MENU

• Meddelelsen forsvinder efter ca.

2 sekunder.

MENU

/SET

Flyt

3

for at vælge [PRINT START] og tryk derefter på [MENU/SET].

SINGLE SELECT

PRINT START

PRINT WITH DATE

NUM. OF PRINTS

PAPER SIZE

PAGE LAYOUT

CANCEL SELECT

OFF

1

SET

MENU

MENU

/SET

• Tryk på [MENU/SET] for at annullere udskrivningen halvvejs.

Afbryd forbindelsen til USB-kablet efter udskrivning.

- 130 -

Tilslutning til andet udstyr

Valg af flere billeder og udskrivning

1

Flyt

3

.

3

Flyt

3

for at vælge [PRINT START] og tryk derefter på [MENU/SET].

2

Flyt

3

/

4

for at vælge et element og tryk derefter på [MENU/SET].

PictBridge

MULTI SELECT

SELECT ALL

DPOF PICTURE

FAVORITE

SELECT CANCEL

SET

MENU

MENU

/SET

[MULTI SELECT]

[SELECT ALL]

Der udskrives flere billeder på én gang.

• Efter at have foretaget valget

[MULTI SELECT], flyt

2

/

1

for at vælge de billeder, der skal

[ udskrives og flyt derefter

4

. Ikonet

] vises på de billeder, der skal udskrives. (Flyt

4 igen for at slette indstillingen.)

Tryk på [MENU/SET], når du har afsluttet indstillingen.

Udskriver alle lagrede billeder.

[DPOF PICTURE]

Udskriver kun de billeder, der er angivet i

[DPOF].

[FAVORITE]

¢

Udskriver kun de billeder, der er angivet som foretrukne.

¢

Dette vises kun, når [FAVORITE] er indstillet til [ON]. (Men, hvis ingen af billederne har [ ] vist, kan du ikke markere det, også selv om [FAVORITE] er indstillet til [ON].)

4

MULTI SELECT

PRINT START

PRINT WITH DATE

NUM. OF PRINTS

PAPER SIZE

PAGE LAYOUT

CANCEL SELECT

OFF

1

SET

MENU

MENU

/SET

• [PRINT WITH DATE] og

[NUM. OF PRINTS] vises ikke, når

[DPOF PICTURE] er valgt.

• [DPOF SET] vises, når [DPOF PICTURE] er valgt. Hvis du har valgt [DPOF SET] skal du se

P114

og foretage indstillingerne.

• Tryk på [MENU/SET] for at annullere udskrivningen.

• Hvis du vælger [MULTI SELECT],

[SELECT ALL] eller [FAVORITE], vises et skærmbillede med en udskrivningsbekræftelse. Vælg [YES], og udskriv billederne.

• Meddelelsen [PRINTING ## PICTURE(S)

DO YOU WANT TO PROCEED ?] vises på skærmen med udskrivningsbekræftelsen, hvis antallet af udskrifter er på mere end 1000.

• Kopiér de billeder, der er optaget i clipboard-funktion [

] på et kort (P91) ,

og udskriv dem derefter.

Afbryd forbindelsen til USB-kablet efter udskrivning.

- 131 -

Tilslutning til andet udstyr

Indstilling af datoudskrivning, antal kopier, papirstørrelse og sideopsætning

Vælg og indstil hvert element under trin

3

.

• Hvis du vil udskrive billeder i et format eller

• [PAGE LAYOUT]

(Udskriftslayout, som kan indstilles med dette kamera)

Printerens indstillinger prioriteres.

med et layout, der ikke understøttes af kameraet, skal du indstille [PAPER SIZE] eller [PAGE LAYOUT] til [ ] og derefter

1 billede uden ramme på 1 side

1 billede med ramme på 1 side indstille papirformatet eller layoutet på printeren. (Se brugervejledningen til printeren for yderligere oplysninger).

2 billeder på 1 side

4 billeder på 1 side

• [PRINT WITH DATE]

• Et element kan ikke vælges, hvis printeren ikke understøtter sideopsætningen.

[OFF]

Dato udskrives ikke.

[ON]

Dato udskrives.

• Hvis printeren ikke understøtter udskrivning af dato, kan datoen ikke udskrives på billedet.

• [NUM. OF PRINTS]

Indstil antallet af kopier.

• Du kan vælge op til 999 kopier.

• [PAPER SIZE]

(Papirstørrelser, som kan indstilles med dette kamera)

Papirstørrelserne vises på sider

1/2 og 2/2. Flyt

4

for at foretage valget.

Indstilling af datoudskrivning med

DPOF-udskrivning først

Det anbefales at indstille

DPOF-datoudskrivning med [DPOF PRINT]

(P115) først, hvis printeren understøtter dette.

Når du vælger [DPOF PICTURE], starter udskrivningen, og optagelsesdatoen udskrives.

1/2

Printerens indstillinger prioriteres.

[L/3.5

qk

5

q

]

[2L/5

qk

7

q

]

89 mm k

127 mm

127 mm k

178 mm

[POSTCARD]

100 mm k

148 mm

[A4]

2/2

¢

210 mm k

297 mm

[CARD SIZE]

54 mm k

85,6 mm

[10

k

15cm]

100 mm k

150 mm

[4

qk

6

q

]

[8

qk

10

q

]

101,6 mm

203,2 mm k k

152,4 mm

254 mm

[LETTER]

216 mm k

279,4 mm

¢

Disse enheder kan ikke vises, hvis printeren ikke understøtter papirformatet.

- 132 -

Tilslutning til andet udstyr

Udskrivningslayout

• Udskrivning af samme billede flere gange på 1 stykke papir

• Afbryd ikke USB-forbindelseskablet, mens

Hvis du for eksempel vil udskrive samme et advarselsikonet for afbrudt kabel [ ] vises.

4 gange på 1 papirark, skal du indstille

(Afhængigt af printer, vises ikonet muligvis

[PAGE LAYOUT] til [ ] og derefter sætte ikke).

[NUM. OF PRINTS] på 4 til det billede, der

• Hvis den resterende batterikapacitet bliver skal udskrives.

lav, mens kameraet og printeren er tilsluttet,

• Når samme billede udskrives på

blinker statusindikatoren, og alarmen lyder.

1 papirark

Hvis dette sker under udskrivningen, skal du

Hvis du for eksempel vil udskrive 4 trykke på [MENU/SET] for at stoppe forskellige billeder på 1 papirark, skal du udskrivningen. Hvis der ikke udskrives, skal indstille [PAGE LAYOUT] til [ ] og derefter

USB-forbindelseskablet frakobles.

sætte [COUNT] i [DPOF PRINT] (P114) på 1

• Kameraet modtager en fejlmeddelelse fra for hvert af de 4 billeder.

printeren, når [

¥

]-indikationen lyser orange under udskrivning. Når udskrivningen er afsluttet, skal du kontrollere, at der ikke er nogen problemer med printeren.

• Hvis det totale antal DPOF-print eller

DPOF-billeder, som udskrives, er højt, kan billederne blive udskrevet flere gange. Det resterende antal print, som er angivet, kan variere i forhold til det indstillede antal. Dette er ikke en fejlfunktion.

• Under udskrivning med dato kan indstillingen på printeren blive prioriteret højere end indstillingen på kameraet.

Kontrollér også indstillingen for datoudskrivning på printeren.

• Meddelelsen [USB MODE CHANGED.

PLEASE REMOVE THE USB CABLE.] vises, hvis du flytter funktionsdrejeknappen til andet end [ ], mens kamera og printer er forbundet. Indstil funktionsdrejeknappen til [ ] igen, og tag USB-forbindelseskablet ud. Hvis dette sker under udskrivning, skal du stoppe udskrivningen og derefter frakoble

USB-forbindelseskablet.

- 133 -

Tilslutning til andet udstyr

Afspilning af billeder på en tv-skærm

Afspilning af billeder med AV-kablet

(medfølger)

• Indstil [TV ASPECT].

• Sluk for kameraet og TV’et.

AV OUT

• Afhængigt af billedformatet, vises der muligvis sorte band øverst og nederst på skærmen eller i venstre og højre side af billederne.

• Anvend udelukkende det medfølgende

AV-kabel.

• Lydoptagelsen er i mono.

• Læs brugervejledningen til TV-apparatet.

• Når du afspiller et billede lodret, kan det være lidt sløret.

• Du kan se billeder på et TV i andre lande

(regioner), som bruger NTSC- eller

PAL-systemet, når du indstiller [VIDEO OUT] i [SETUP]-menuen.

DIGITAL

DC IN

Afspilning af billeder på TV med

SD-memorykortlæser

Still-billeder, som er optaget på et

SD-memorykort kan afspilles på et TV med en SD-memorykortlæser.

1

Tilslut AV-kablet

A

(medfølger) til

[AV OUT]-stikket på kameraet.

• Tilslut AV-kablet med [ ]-mærket mod

[

2

]-mærket på [AV OUT]-stikket.

• Hold AV-kablet ud for B , og sæt det lige ind, eller tag det lige ud.

2

Tilslut AV-kablet til TV’ets videoindgangsstik og lydindgangsstik.

• 1 Gul:til videoindgangsstikket

2

Hvid:til lydindgangsstikket

3

Tænd for TV’et, og vælg eksternt input.

4

Tænd for kameraet.

• Afhængigt af TV-modellen, vises billederne muligvis ikke på hele skærmen.

• Film kan ikke afspilles. For at afspille film skal man tilslutte kameraet til et TV med et lysnetkabel (medfølger).

• Du kan muligvis ikke afspille

MultiMediaCard.

- 134 -

Øvrige

Skærmdisplay

13

1 2 3 4 5 6 7

F2.8

1/30

12 11

Optagelse

Optagelse i normal billedfunktion [ ]

(Startindstilling)

1 Optagefunktion

2

Blitz-funktion (P47)

3 AF-område

(P29)

4 Fokus

(P29)

5 Billedstørrelse

(P81)

6 Kvalitet

(P81)

: Alarm for rystelser (P31)

7

Batteri-indikation (P27)

8 Antal mulige billeder

(P149)

9

Indbygget hukommelse (P15)

: Kort

(P15)

10 Optagelsestilstand

11 Lukkehastighed (P29)

12 Blændeværdi

(P29)

13 Optisk billedstabilisering (P85)

6

8

9

10

Øvrige

33

32

31

30

29

28

14 15 16 17 18

ISO 100

R3s

4

27

9 8

3s

19

20

21

22

23

24

25

26

3

33

20

32

2

14, 29

30

28

ISO

100

1 15 16 5 6

Ved optagelse (efter indstilling)

7

14 Burst

(P86)

: Lydoptagelse

(P69, 82)

15 Hvidbalance

(P77)

16 ISO-følsomhed

(P80)

ISOMAX

400

/

ISOMAX

8 00

/

ISOMAX

1250

: maksimums

ISO-følsomhedsniveau

(P79)

17 Farve-funktion (P88)

18 Billedfunktion (P69)

/ / /

/ (16:9)

(4:3)

19 Tilgængelig optagetid

(P69)

:

R8m30s

20 Spot AF-område

(P83)

21 Navn

(P62)

• Dette vises i ca. 5 sekunder, når kameraet er tændt i [BABY1]/[BABY2] eller [PET] i scene-funktion.

Vejledning til [GO TO PLAY] (P90) :

22 Histogram (P44)

23 Alder

(P62)

- 135 -

• Dette vises i ca. 5 sekunder, når kameraet er tændt i [BABY1]/[BABY2] eller [PET] i scene-funktion.

Øvrige

Antal dage, der er gået siden rejsedatoen

(P71)

24 Rejsedato

(P71)

25 Udløbet optagetid

(P69)

Kompensering for baggrundslys (P34)

:

BACKLIGHT

26 Aktuel dato og klokkeslæt/

Indstilling for rejsemål (P73) :

• Vises i ca. 5 sekunder, når kameraet tændes, når uret indstilles og når man skifter fra afspilningsfunktion til optagefunktion.

Zoom (P35) /Ekstra optisk zoom (P35) /

Digital zoom (P37)

:

T 1X

27 Intelligent ISO

(P79)

28 Eksponeringskompensation

(P53)

Kompensering for baggrundslys

(P34) :

29 Auto-holder (P54)

30 Langsom lukker (P88)

31 Høj vinkel-funktion (P45)

/

: Power LCD (P45)

/

: Auto Power LCD (P45)

32 Selvudløser funktion

(P52)

33 AF-hjælpelampe

(P87)

- 136 -

1 2 3 4 5 6 7

21

20

19

18

17

16

15

1

PLAY AUDIO

100_0001

1/6

1ST DAY

F2.8 1/30

ISO100

10:00 1.DEC. 2007

AWB

8

9

10

11

12

13

14

Afspilning

1 Afspilningsfunktion

(P39)

2

Antal DPOF-kopier (P114)

3 Beskyttet billede

(P116)

4 Billede med lyd/film

(P96)

5 Billedstørrelse

(P81)

6 Kvalitet

(P81)

I filmfunktion

(P96)

/ / /

/ (16:9)

7

Batteri-indikation (P27)

(4:3)

8

Mappe/Filnummer (P126)

Indbygget hukommelse (P15)

: Kort

(P15)

9 Billednummer/Total antal billeder

10 Advarselsikon for afbrudt kabel

(P133)

Filmoptagelsestid

(P96) :

8m30s

11 Histogram

(P44)

12 Vejledning til [GO TO REC]

(P91)

:

13 Optageoplysninger

14 Foretrukne indstillinger

(P108)

/

Udløbet afspilningstid

(P96)

: 8m30s

15 Optaget dato og klokkeslæt/

Indstilling for rejsemål (P73)

Navn (P62)

Titlen

(P109)

16 Alder

(P62)

17 Antal dage, der er gået siden rejsedatoen

(P71)

18 Power LCD (P45)

Øvrige

19 Lydafspilning

(P96)

Filmfunktion

(P96)

:

PLAY MOTION

PICTURE

20 Udskrevet med tekstangivelse

(P111)

Zoom markering (P92)

: [ ]

21 Foretrukne

(P108)

- 137 -

Forholdsregler ved brug

Øvrige

Anvend ikke kameraet i nærheden af radiosendere eller

Optimal brug af kameraet

Pas på, at du ikke taber kameraet eller kommer til at slå til det. Du må heller ikke trykke det for hårdt.

• Pas på ikke at slå ud med eller tabe tasken, du har lagt kameraet i, da stød kan forårsage beskadigelse på kamera, objektiv eller

LCD-skærm.

• Hæng ikke andre ting i håndledsstroppen, som medfølger kameraet. Hvis kameraet opbevares sammen med den pågældende ting, kan den berøre LCD-skærmen, så skærmen bliver ridset eller ødelagt.

• Brug aldrig en papirpose til at bære kameraet rundt i, da den nemt kan gå i stykker, og kameraet vil falde ud og blive beskadiget.

• Det anbefales stærkt, at du køber et godt kameraetui/-taske hos fotohandleren for at beskytte kameraet.

højspændingsledninger.

• Hvis man optager i nærheden af radiosendere eller højspændingsledninger, kan de optagede billeder eller lyden påvirkes deraf.

Husk altid at anvende de medfølgende ledninger og kabler. Hvis man anvender ekstraudstyr, skal man bruge de ledninger og kabler, der medfølger.

Brug ikke forlængerledninger eller -kabler.

Sprøjt ikke insektmidler eller flygtige kemikalier på kameraet.

• Hvis der sprøjtes sådanne kemikalier på kameraet, kan det blive beskadiget og overfladen kan skalle af.

• Sørg for at gummi- eller plastprodukter ikke kommer i berøring med kameraet i længere tid ad gangen.

Hold kameraet væk fra magnetiseret udstyr (såsom mikrobølgeovne, TV, videospiludstyr osv.).

• Hvis kameraet anvendes på eller i nærheden af et fjernsyn, kan der opstå forstyrrelser i billeder og lyd på grund af elektromagnetisk stråling.

• Anvend ikke kameraet i nærheden af mobiltelefoner, da der ellers kan opstå støj med en negativ virkning på billederne og lyden.

• De optagede data kan blive beskadiget og billeder kan blive forvrængede af de stærke magnetiske felter, der dannes af højttalere eller motorer.

• Elektromagnetisk stråling frembragt af en mikroprocessor kan have en negativ virkning på kameraet og skabe billed- og lydforstyrrelser.

• Hvis kameraet påvirkes af magnetisk ladet udstyr og ikke fungerer korrekt, skal man slukke for det, fjerne batteriet eller afbryde lysnetadapteren (ekstraudstyr). Herefter skal man isætte batteriet på ny eller tilslutte lysnetadapteren igen og tænde for kameraet.

Anvend ikke benzin, fortynder eller alkohol til rengøring af kameraet.

• Inden rengøring af kameraet, skal du tage batteriet ud af kameraet eller tage lysnetadapteren (ekstraudstyr) ud af stikkontakten.

• Kamerahuset kan blive ødelagt, og overfladebehandlingen kan skalle af.

• Tør støv eller fingeraftryk af med en blød, tør klud.

• Brug aldrig rengøringsmidler eller en klud imprægneret med et kemisk produkt.

- 138 -

Om LCD-skærmen

• Tryk ikke hårdt på LCD-skærmen. Der kan

Øvrige

Batteriet skal opbevares i batteritasken

(medfølger).

opstå ujævne farver på LCD-skærmen, eller det kan medføre fejlfunktion.

• Hvis kameraet er koldt, når det tændes, vil billedet på LCD-skærmen være lidt mørkere end normalt i begyndelsen. Når den indvendige temperatur øges, vender skærmen dog tilbage til sin normale lysstyrke.

Der er anvendt teknologi med meget højt præcisionsniveau til fremstilling af

LCD-skærmen. Men der kan forekomme nogle små lyse eller mørke pletter (røde, blå eller grønne) på

LCD-skærmen. Dette er ikke en fejlfunktion. LCD-skærmen har mere end 99,99% effektive pixel med blot

0,01% inaktive eller altid oplyste pixel.

Pletterne optages ikke på billederne i den indbyggede hukommelse eller på kortet.

Hvis batteriet tabes ved et uheld, skal man kontrollere, om batteriets hus eller poler er blevet beskadiget.

• Kameraet tager skade, hvis man forsøger at sætte et beskadiget batteri i det.

Husk at medbringe opladede reservebatterier, når du går hjemmefra.

• Vær opmærksom på, at batteriets driftstid kan forkortes under lave temperaturer, som for eksempel på skisportsområder.

• Når du rejser, skal du huske at medbringe batteriopladeren (medfølger), så du kan genoplade batteriet, dér hvor du rejser hen.

Om objektivet

• Tryk ikke hårdt på objektivet.

• Der kan opstå fejlfunktion, hvis kameraet efterlades med objektivet rettet mod solen i længere tid. Vær opmærksom på dette, hvis kameraet lægges udenfor eller i nærheden af et vindue.

Bortskaffelse af opbrugt batteri.

• Batterierne har begrænset levetid.

• Kast aldrig batterierne på åben ild, da dette kan udløse en eksplosion.

Batteri

Batteriet er et genopladeligt lithium- ionbatteri. Dets evne til at producere strøm stammer fra den kemiske reaktion, som finder sted inde i det. Denne reaktion kan påvirkes af den omgivende temperatur og fugtighed. Hvis temperaturen er for høj eller for lav, bliver batteriets driftstid kortere.

Undgå at lade batteriets poler komme i kontakt med metalgenstande (såsom halskæder, hårnåle osv.).

• Dette kan medføre kortslutning eller varmedannelse og, hvis man rører ved et batteri under disse forhold, kan man blive alvorligt forbrændt.

Fjern altid batteriet efter brug.

- 139 -

Øvrige

Oplader

• Hvis du bruger batteriopladeren i nærheden

Når batterierne ikke bruges i længere tid

• Opbevar batteriet på et koldt og tørt sted af en radio, kan radiomodtagelsen blive forstyrret.

• Hold opladeren i en afstand på mindst 1 m fra radioapparater.

• Når opladeren anvendes, kan den afgive en med en relativ stabil temperatur.

[Anbefalet temperatur: 15 o

C til 25 o

Anbefalet luftfugtighed: 40% til 60%]

• Tag altid batterierne og kortet ud af kameraet.

C, summende lyd. Dette er ikke nogen fejlfunktion.

• Når opladningen er afsluttet, skal man huske at tage strømledningen ud af stikkontakten.

(Hvis den forbliver tilkoblet til lysnettet, bruger opladeren en mindre mængde strøm).

• Hold altid kontaktfladerne på opladeren og batteriet rene.

• Når batteriet efterlades i kameraet, aflades det, selv om kameraet er slukket. Hvis man efterlader batteriet i kameraet, aflader det for meget, og det kan betyde, at det bliver ubrugeligt, selv om det oplades igen.

• Når man opbevarer batteriet i meget lang tid, anbefales det at oplade det en gang om året.

Fjern batteriet fra kameraet, og gem det et andet sted, når det er helt afladet.

• Det anbefales at opbevare kameraet med et tørremiddel (silicagel), når det opbevares i et skab eller lignende.

Kort

Undlad at efterlade kortet på steder, hvor temperaturen er høj, eller hvor der hyppigt forekommer elektromagnetisk stråling eller statisk elektricitet, eller hvor der er direkte sollys.

Undgå at bøje eller tabe kortet.

• Kortet kan derved blive beskadiget og indholdet kan også blive beskadiget eller slettet.

• Opbevar kortet i kortets æske eller pose efter brug, og hver gang kortet gemmes eller tages med.

• Undlad at røre kontaktfladerne på bagsiden af kortet med fingrene. Sørg for, at der ikke kommer snavs, støv eller vand i nærheden.

• Optagne data kan blive beskadiget eller gå tabt, hvis kameraet går i stykker på grund af brugerens forkerte håndtering heraf.

Panasonic er ikke erstatningsansvarlig for mistede optagne data.

Om billeddata

Om stativer

• Hvis du bruger stativ, skal du sørge for, at det står fast, når kameraet er fastgjort.

• Du kan muligvis ikke fjerne kortet eller batteriet, når du bruger stativ.

• Sørg for at skruen på stativet ikke er i vejen, når du fastgør eller fjerner kameraet. Du kan også ødelægge skruen på selve kameraet, hvis du bruger for mange kræfter, når du skruer. Og kamerahuset og specifikationsetiketten kan blive ødelagt eller ridset, hvis kameraet fastgøres for stramt til stativet.

• Læs brugervejledningen til stativet grundigt.

- 140 -

Displaymeddelelser

Bekræftelses- eller fejlmeddelelser vises på skærmen i nogle tilfælde.

Vigtige meddelelser vises som beskrevet i eksemplerne nedenfor.

[THIS MEMORY CARD IS LOCKED]

SD-memorykortets og SDHC-memorykortets skrivebeskyttelsestap er sat på [LOCK]. Flyt

tappen tilbage for at låse det op.

(P15, 116,

124)

[NO VALID PICTURE TO PLAY]

Optag et billede, eller isæt et kort med et optagede billede, og afspil det.

[THIS PICTURE IS PROTECTED]

Slet eller overskriv billedet efter at

beskyttelsesindstillingen er annulleret.

(P116)

[THIS PICTURE CANNOT BE DELETED]/

[SOME PICTURES CANNOT BE DELETED]

Billeder, der ikke er baseret på DCF-standard, kan ikke slettes. Hvis du vil slette billeder, skal kortet formateres, efter at de nødvendige data

er blevet gemt på en PC osv.

(P124)

[NO ADDITIONAL DELETE SELECTIONS

CAN BE MADE]

Du har overskredet antallet af billeder, som kan indstilles samtidigt med [MULTI] i

[TITLE EDIT], [TEXT STAMP], eller

[MULTI DELETE].

Påtryk tekst- og datooplysninger, som er slettet eller indtastet, og prøv igen.

Der er valgt mere end 999 foretrukne billeder.

Øvrige

[NOT ENOUGH SPACE ON BUILT-IN

MEMORY]/[NOT ENOUGH MEMORY ON

THE CARD]

Der er ingen plads tilbage i den indbyggede hukommelse eller på kortet.

• Når man kopierer billeder fra den indbyggede hukommelse til kortet

(batch-kopiering), kopieres billederne, indtil kortets kapacitet er opbrugt.

[SOME PICTURES CANNOT BE COPIED]/

[COPY COULD NOT BE COMPLETED]

Følgende billeder kan ikke kopieres.

• Hvis der er et billede med samme navn som det billede, der skal kopieres, i kopidestinationsområdet.

(Kun ved kopiering fra et kort til den indbyggede hukommelse).

• Filerne er ikke baseret på DCF-standarden.

Desuden kan billeder, som optages eller redigeres med andet udstyr, ikke kopieres.

[BUILT-IN MEMORY ERROR

FORMAT BUILT-IN MEMORY?]

Denne meddelelse vises, når du formaterer den indbyggede hukommelse på en PC.

Formatér den indbyggede hukommelse på

kameraet igen.

(P124)

Dataene i den indbyggede hukommelse slettes.

[MEMORY CARD ERROR

FORMAT THIS CARD?]

Kortets format genkendes ikke af kameraet.

Formatér kortet igen ved hjælp af kameraet, når du har gemt eventuelle data på en PC osv.

(P124)

[CANNOT BE SET ON THIS PICTURE]

[TITLE EDIT], [TEXT STAMP] eller DPOF kan ikke indstilles til billeder, som ikke er bygget på DCF-standarderne.

[PLEASE TURN CAMERA OFF AND THEN

ON AGAIN]

Sluk for kameraet og tænd det igen. Hvis meddelelsen stadig vises, skal man kontakte en forhandler eller et servicecenter.

- 141 -

[MEMORY CARD PARAMETER ERROR]

Brug et kort, som er kompatibelt med dette kamera.

(P4, 15)

• Du kan kun bruge et SDHC-memorykort, hvis du bruger kort med 4 GB eller højere kapacitet.

[MEMORY CARD ERROR

PLEASE CHECK THE CARD]

• Der er opstået en fejl ved adgang til kortet.

Isæt kortet igen.

[READ ERROR

PLEASE CHECK THE CARD]

Der er opstået en fejl ved læsning af dataene.

Isæt kortet igen. Kontrollér, at kortet er korrekt isat, og afspil igen.

[WRITE ERROR

PLEASE CHECK THE CARD]

Der er opstået en fejl ved skrivning af dataene.

Sluk for kameraet og tag kortet ud. Isæt derefter kortet igen og tænd for kameraet.

Kontrollér altid, at kameraet er slukket, inden kortet udtages eller isættes, for at undgå at beskadige det.

Øvrige

[PICTURE IS DISPLAYED FOR 4:3 TV]/

[PICTURE IS DISPLAYED FOR 16:9 TV]

• AV-kablet tilsluttes kameraet. Tryk på

[MENU/SET], hvis du vil slette denne meddelelse med det samme.

• Vælg [TV ASPECT] i [SETUP]-menuen for

at ændre TV-formatet.

(P26)

• Denne meddelelse vises også, når

USB-forbindelseskablet kun er tilsluttet kameraet.

I så fald skal du forbinde den anden ende af

USB-kablet til en PC eller en printer.

(P125,

129)

[PLEASE RE-CONNECT THE PRINTER.]

Denne meddelelse vises, hvis du flytter funktionsdrejeknappen til printfunktion [ ], mens kameraet og PC’en er forbundet. Hvis du tilslutter printeren igen, skal du skifte til en anden funktion end [ ] og derefter kontrollere, at der ikke er ved at blive overført data.

([ACCESS] vises på denne enheds

LCD-skærm, mens der overføres data.)

[MOTION RECORDING WAS CANCELLED

DUE TO THE LIMITATION OF THE

WRITING SPEED OF THE CARD]

• Når du indstiller billedkvaliteten til

[30fpsVGA] eller [30fps16:9], anbefales det at benytte et kort med høj hastighed på

“10MB/s” eller større, som vist på pakken.

• Afhængigt af typen af SD-memorykort eller

SDHC-memorykort, kan optagelsen muligvis stoppe midtvejs.

[USB MODE CHANGED. PLEASE REMOVE

THE USB CABLE.]

Denne meddelelse vises, hvis du flytter funktionsdrejeknappen til en anden funktion end printfunktionen [

PC’en er forbundet.

], mens kameraet og

Indstil funktionsdrejeknappen på [ ] igen, og tag USB-kablet ud. Hvis du er ved at udskrive, stop udskrivningen, og tag

USB-kablet ud.

[PRINTER BUSY]/[PLEASE CHECK THE

PRINTER]

Printeren kan ikke udskrive. Kontrollér printeren.

[A FOLDER CANNOT BE CREATED]

Der kan ikke oprettes en mappe, fordi der ikke

er flere mappenumre til rådighed.

(P126)

Formatér kortet, efter at eventuelle data er gemt på en PC osv.

(P124)

Hvis du vælger [NO.RESET] i

[SETUP]-menuen efter formatering, nulstilles mappenummeret til 100.

(P25)

- 142 -

Fejlfinding

Hvis du gendanner menuindstillingerne til de oprindelige indstillinger, da du købte kameraet, kan det evt. løse problemerne.

Vælg [RESET] i [SETUP]-menuen.

(P25)

Batteriet og strømkilde

1: Kameraet kan ikke betjenes, selv om det er tændt.

• Er batteriet isat korrekt?

– Kontrollér, at batteriet vender rigtigt.

(P13)

• Er batteriet tilstrækkeligt opladet?

– Anvend et batteri, der er blevet tilstrækkeligt opladet.

2: LCD-skærmen slukker, mens kameraet er tændt.

• Er energisparefunktionen

(P23)

eller

økonomifunktionen

(P24) aktiveret?

– Tryk lukkerknappen halvt ned for at annullere disse funktioner.

• Er batteriet brugt op?

– Anvend et batteri, der er blevet tilstrækkeligt opladet.

3: Kameraet slukker omgående, når det tændes.

• Er batteriet tilstrækkeligt opladet til betjening af kameraet?

– Anvend et batteri, der er blevet tilstrækkeligt opladet.

– Hvis kameraet forbliver tændt, bruges batterierne op. Sluk kameraet med regelmæssige mellemrum ved brug af

energisparefunktionen (P23) osv.

Øvrige

Optagelse

1: Det er umuligt at optage billedet.

• Er funktionsdrejeknappen korrekt indstillet?

• Er der billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet?

– Slet nogle af billederne inden der tages nye billeder.

(P39)

2: Det optagede billede er hvidligt.

Objektivet er snavset.

• Billedet kan blive hvidligt, hvis der er snavs, f.eks. fingeraftryk, på objektivet.

Hvis objektivet er snavset, sluk kameraet,

zoom objektivcylinderen ud (P8)

, og tør objektivets overflade forsigtigt af med en blød, tør klud.

3: Det optagede billede er for lyst eller for mørkt.

• Kontrollér, at der er kompenseret korrekt

for eksponeringen.

(P53)

4: 2 eller 3 billeder tages samtidigt.

• Er auto-holder (P54)

, [HI-SPEED BURST] i scene-funktion

(P64) eller burst-funktion

indstillet?

(P86)

5: Motivet er ikke ordentlig i fokus.

• Fokusområdet afviger, afhængig af optagefunktionen.

Drej funktionsdrejeknappen for at indstille den korrekte funktion for afstanden til motivet.

• Er motivet uden for kameraets fokusområde?

(P29, 55)

• Har du taget et billede med rystelser?

• Har du taget billedet efter at have trykket lukkerknappen halvt ned? Motivet er ikke i fokus, før lukkerknappen er trykket halvt ned. (Det udelukker imidlertid den intelligente auto-funktion, [ ].)

- 143 -

6: Det optagede billede er sløret. Den optiske billedstabiliseringsfunktion fungerer ikke.

• Lukkehastigheden bliver langsommere, og den optiske billedstabiliseringsfunktion kan have svært ved at fungere, især når du tager billeder på mørke steder. I dette tilfælde anbefales det at holde kameraet fast med begge hænder, når du tager et

billede.

(P29)

Det anbefales at anvende selvudløserfunktionen

(P52)

, når du skal tage et billede med en langsom lukkehastighed.

Øvrige

9: En rødlig lodret streg vises på

LCD-skærmen, når lukkerknappen er trykket halvt ned eller under optagelse af film.

• Dette fænomen kaldes “smear”. Det er karakteristisk for CCD og opstår, når der er en lys plet på motivet.

Der kan også vises sorte eller grønne lodrette streger eller ujævne farver omkring pletten. Dette er ikke en fejlfunktion. Det optages på film, men ikke på still-billeder.

7: Det afspillede billede ser grov ud. Der er støj på billedet.

• Er ISO-følsomheden høj, eller er lukkehastigheden langsom?

(Ved levering af kameraet er

ISO-følsomheden indstillet til [AUTO].

Derfor øges ISO-følsomheden, når der tages billeder indendørs osv.)

– Formindsk ISO-følsomheden.

(P80)

– Indstil [COL.MODE] til [NATURAL].

(P88)

– Tag billederne på lyse steder.

• I [HIGH SENS.]

(P64) og

[HI-SPEED BURST]

(P64) i

scene-funktion, reduceres det optagede billedes opløsning let på grund af høj følsomhedsbehandling.

Dette er ikke en fejlfunktion.

10: Filmen stopper i midten af optagelsen.

• Anvendes der MultiMediaCard?

– Denne enhed understøtter ikke

MultiMediaCard.

• Når du indstiller billedkvaliteten til

[30fpsVGA] eller [30fps16:9], anbefales det at anvende kort med høj hastighed på

“10MB/s” eller større, som vist på pakken.

• Afhængigt af typen af korttypen, kan optagelsen muligvis stoppe midtvejs.

8: Lysstyrken eller farvetonen på det optagede billede er forskellig fra den aktuelle scene.

• Hvis du optager under fluorescerende lamper, kan skarpheden og farvetonen

ændres lidt, hvis lukkerhastigheden bliver hurtigere. Dette sker pga. egenskaberne for det fluorescerende lys og er ikke en fejlfunktion.

- 144 -

LCD-skærm

1: LCD-skærmen slukker, selv om kameraet er tændt.

• Har du valgt økonomifunktion?

(P24)

– I økonomifunktion slukkes

LCD-skærmen, mens blitzen oplades.

2: LCD-skærmen bliver kortvarigt mørk eller lys.

• Dette fænomen opstår, når du trykker lukkerknappen halvt ned for at indstille blændeværdien, og påvirker ikke de optagede billeder.

3: LCD-skærmen flimrer indendørs.

• LCD-skærmen kan flimre i nogle få sekunder, når kameraet tændes indendørs i neonlys.

Dette er ikke en fejlfunktion.

4: LCD-skærmen er for lys eller for mørk.

• Justér skærmens lysstyrke.

(P24)

• Er power LCD-funktionen eller højvinkel-funktionen aktiveret?

5: Der fremkommer sorte, røde, blå og grønne prikker på LCD-skærmen.

• Disse pixel påvirker ikke det endelige billede.

Dette er ikke en fejlfunktion.

(P139)

6: Der er støj på LCD-skærmen.

• På mørke steder kan der opstå støj for at holde lysstyrken LCD-skærmen.

Dette påvirker ikke de billeder, der er ved at blive optaget.

Øvrige

Blitz

1: Blitzen udløses ikke.

• Er blitz-indstillingen sat til Tvungen OFF

[ ]?

– Skift blitz-indstillingen.

(P47)

• Blitzen aktiveres ikke, når filmfunktion

[

] (P69)

, [SCENERY], [NIGHT

SCENERY], [SUNSET],

[HI-SPEED BURST], [STARRY SKY],

[FIREWORKS] eller [AERIAL PHOTO] i scene-funktion er valgt.

(P56)

2: Blitzen er aktiveret 2 gange.

• Når du vælger reduktion af røde øjne

(P47)

, udløses blitzen én gang før den egentlige optagelse for at reducere fænomenet røde øjne (øjnene virker røde på billederne) og igen, når selve billedet tages.

Afspilning

1: De billeder, der optages, roteres og vises i en uventet retning.

Kameraet indeholder en funktion, som automatisk roterer visningen af billeder, der er optaget ved at holde kameraet lodret.

(Hvis du tager billeder, mens du retter kameraet opad eller nedad, kan kameraet muligvis genkende, at det holdes lodret).

• Du kan få vist billeder, uden at de roteres, hvis [ROTATE DISP.]

(P106) er indstillet til

[OFF].

• Du kan rotere billeder med

[ROTATE]-funktionen.

(P106)

- 145 -

2: Billedet afspilles ikke.

• Er funktionsdrejeknappen sat på afspilning [ ]?

• Er der billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet?

Hvis der ikke isættes et kort, vises billederne i den indbyggede hukommelse.

Hvis der isættes et kort, vises billeddataene på kortet.

(P15)

Øvrige

5: Hvide runde prikker, der ligner sæbebobler, vises på det optagne billede.

3: Mappe- og filnummeret vises med [—], og skærmen bliver sort.

• Er billedet redigeret med en PC eller optaget med et digitalkamera fra en anden fabrikant?

Dette kan også ske, hvis batteriet fjernes lige efter optagelsen, eller optagelsen udføres med et brugt batteri.

– Formatér dataene for at slette ovennævnte billeder.

(P124)

(Formatering sletter alle data permanent, herunder beskyttede billeder. Kontrollér dataene grundigt før formateringen).

• Hvis du tager et billede med blitz på et mørkt sted eller indendørs, vises der muligvis hvide runde prikker på billedet, som skyldes, at blitzen genspejler støvpartikler fra luften. Dette er ikke en fejlfunktion.

• Et typisk tegn er, at antallet af runde prikker og der, hvor de er afbildet, varierer i hvert enkelt billede.

TV, PC og printeren

1: Billedet vises ikke på TV’et.

• Er kameraet korrekt tilsluttet til fjernsynet?

• Indstil fjernsynet til ekstern indgang.

2: Visningsområderne på TV-skærmen og kameraets LCD-skærm er forskellige.

Afhængigt af TV-modellen, kan visningsområdet være mindre, så billedet bliver aflangt eller lodret, og toppen og bunden eller venstre og højre side af billedet kan se ud, som om det er skåret af under visningen. Dette skyldes TV’ets specifikationer og er ikke en fejlfunktion.

4: Billedet vises med en anden dato end den aktuelle optagelsesdato i kalenderafspilning.

• Er billedet redigeret med en PC eller optaget med et digitalkamera fra en anden fabrikant?

Denne type af billeder kan vises med en anden dato end den aktuelle

optagelsesdato i kalenderafspilning.

(P94)

• Er kameraets ur korrekt indstillet?

(P17)

Hvis tidsindstillingen på kameraet for eksempel er forskellig fra den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på PC’en, og du indlæser billeder, som er optaget med kameraet, til PC’en og derefter overfører dem tilbage til kortet, vises billederne muligvis med andre datoer end de aktuelle optagelsesdatoer i kalenderafspilning osv.

- 146 -

3: Film kan ikke afspilles på et TV.

• Forsøger du at afspille film ved at isætte kortet direkte i TV’ets kortrum?

– Tilslut kameraet til TV’et med AV-kablet

Øvrige

(medfølger), og afspil derefter billederne

på kameraet.

(P134)

4: Billedet vises ikke helt på TV’et.

• Indstil TV-formatet på kameraet.

(P26)

Øvrige

1: Der blev valgt et ulæseligt sprog ved en fejltagelse.

• Tryk på [MENU/SET], vælg

[SETUP]-menuikonet [ ], og vælg derefter [ ]-ikonet for at indstille det

ønskede sprog.

(P26)

5: Billedet kan ikke overføres, når kameraet tilsluttes en PC.

• Er kameraet korrekt tilsluttet til PC’en?

• Genkendes kameraet korrekt af PC’en?

6: Kortet genkendes ikke af PC’en.

(Den indbyggede hukommelse er genkendt.)

• Afbryd forbindelsen til USB-kablet. Tilslut det igen, når kortet er isat kameraet.

7: Billedet kan ikke udskrives, når kameraet tilsluttes en printer.

• Understøtter printeren PictBridge?

• Nulstil funktionen til [

].

(P129)

2: Indstillingen til autovisningsfunktionen kan ikke aktiveres.

• Tager du billeder med auto-holder (P54) ?

Er kameraet i burst-funktion

(P86) eller i

filmfunktion [

] (P69)

,

[SELF PORTRAIT] (P58) eller

[HI-SPEED BURST] (P64) i

scene-funktion?

Er [AUDIO REC.] sat på [ON]

(P82) ?

– I disse tilfælde kan du ikke indstille autovisningsfunktionen i

[SETUP]-menuen.

3: Når lukkerknappen er trykket halvt ned, tændes en rød lampe eventuelt.

• På mørke steder lyser AF-hjælpelampen

(P87)

rødt for at gøre det lettere at fokusere på et motiv.

8: Ved udskrivning beskæres enderne af billedet.

• Når der anvendes en printeren med renskæringsfunktion eller udskrivningsfunktion uden kant, skal disse funktioner annulleres før udskrivning. (Se printerens brugervejledning).

• Hvis billederne udskrives hos en fotohandler, skal man spørge om det kan udskrives med begge ender.

4: AF-hjælpelampen tænder ikke.

• Er [AF ASSIST LAMP] i

[REC]-funktionsmenuen indstillet til [ON]?

(P87)

• Tages der billeder på mørke steder?

– AF-hjælpelampen tænder ikke på lyse steder.

• AF-hjælpelampen tænder ikke, når

[SELF PORTRAIT], [SCENERY], [NIGHT

SCENERY], [SUNSET], [FIREWORKS] eller [AERIAL PHOTO] er valgt i

scene-funktion.

(P56)

- 147 -

5: Kameraet bliver varmt.

• Kameraets overflade kan blive varm under

Øvrige

10: Filnumrene registreres ikke i fortløbende rækkefølge.

brug. Dette påvirker ikke kameraets

• Når man gennemfører en virkemåde, ydelse eller kvalitet.

efter at der er udført en bestemt handling, bliver billederne muligvis gemt i

6: Objektivet klikker.

mapper med andre numre end de

• Når lysstyrken ændres på grund af zoom numre, der blev benyttet, før virkemåden eller kameraets bevægelser osv., kan objektivet klikke under optagelsen, og blev gennemført.

(P126)

billedet på skærmen kan ændres drastisk,

11: Filnumrene registreres i stigende rækkefølge.

men det vil ikke påvirke det optagede billede.

• Hvis batteriet isættes eller fjernes, når

Lyden forårsages af den automatiske kameraet ikke er slukket, slettes de registrerede mappenumre. Men når man justering af blændeværdien.

Dette er ikke en fejlfunktion.

tænder kameraet igen og optager billeder, er de registrerede mappenumre

7: Urets indstilling er nulstillet.

• Hvis man ikke anvender kameraet i forskellige fra de tidligere registrerede mappenumre.

længere tid, kan uret være blevet nulstillet.

Når meddelelsen [PLEASE SET THE

12: Billedet vises i sort.

CLOCK] vises, kan uret indstilles igen.

• Billeder, som redigeres eller roteres ved

(P17)

hjælp af en PC, vises muligvis i sort i

• Hvis du tager et billede, inden uret er

afspilningsfunktion (P39) ,

indstillet, optages tidspunktet flerbilledafspilning

(P93)

og

[0:00 0. 0.

0].

kalenderafspilning

(P94) .

8: Det viste billede er lidt forvrænget.

• Afhængigt at zoom-forstørrelsen, er det optagede billede lidt forvrænget. Det kaldes forvrængningsaberration. Jo tættere du kommer på motivet for at tage billeder i vidvinkel, desto mere forvrænges det billede, du tager. Dette er ikke en fejlfunktion.

13: Objektivcylinderen trækkes ind.

• Objektivcylinderen trækkes ind 15 sekunder efter at være skiftet fra [REC] funktion til [PLAY] funktion.

9: Der vises farver på billedet, som afviger fra den aktuelle scene.

• Afhængig af zoom-forstørrelsen, kan billedet have nogle farvede kanter omkring motivet. Dette kaldes kromatisk aberration (eller kromatisk effekt) og ses mere tydeligt på et billede, der er taget af et fjernliggende motiv. Dette er ikke en fejlfunktion.

- 148 -

Øvrige

Øvrige

Antal af mulige billeder og tilgængelig optagetid

• Antallet af mulige billeder, og den tilgængelige optagetid er en tilnærmelse.

(De afhænger af optageforholdene og korttypen).

• Antallet af mulige billeder og den tilgængelige optagetid varierer, afhængigt af motiverne.

Antal mulige billeder

Billedformat

Billedstørrelse

(8M):

(3264 k

2448 pixel)

(5M EZ):

(2560 k

1920 pixel)

Kvalitet

Indbygget hukommelse

(Ca. 27 MB)

16 MB

32 MB

Kort

64 MB

128 MB

256 MB

512 MB

1 GB

2 GB

4 GB

6

61

120

240

490

970

2

6

14

30

12

120

240

480

970

1910

6

14

30

61

10

5

11

24

50

98

195

390

790

1560

21

190

380

770

1530

3010

10

23

48

99

Billedformat

Billedstørrelse

Kvalitet

Indbygget hukommelse

(Ca. 27 MB)

16 MB

32 MB

Kort

64 MB

128 MB

256 MB

512 MB

1 GB

2 GB

4 GB

(3M EZ):

(2048 k

1536 pixel)

(2M EZ):

(1600 k

1200 pixel)

16

150

300

600

1220

2410

8

18

38

78

32

16

36

75

150

290

590

1180

2360

4640

26

13

29

61

125

240

480

970

1920

3770

52

27

58

120

240

470

940

1880

3610

7090

130

68

145

290

600

1170

2320

4640

8780

17240

(0,3M EZ):

(640 k

480 pixel)

210

110

230

480

970

1900

3770

7550

12290

24130

- 149 -

Øvrige

Billedformat

Billedstørrelse

Kvalitet

Indbygget hukommelse

(Ca. 27 MB)

16 MB

Kort

32 MB

64 MB

128 MB

256 MB

512 MB

1 GB

2 GB

4 GB

(7M):

(3264 k

2176 pixel)

(4,5M EZ):

(2560 k

1712 pixel)

(2,5M EZ):

(2048 k

1360 pixel)

7

3

7

16

34

68

135

270

550

1080

14

7

16

33

69

135

260

530

1070

2110

11

5

13

27

56

110

210

440

890

1740

23

12

26

54

110

210

430

860

1700

3350

18

9

20

43

88

170

340

680

1360

2680

36

18

40

83

165

330

650

1310

2560

5020

Billedformat

Billedstørrelse

Kvalitet

Indbygget hukommelse

(Ca. 27 MB)

16 MB

Kort

32 MB

64 MB

128 MB

256 MB

512 MB

1 GB

2 GB

4 GB

(6M):

(3264 k

1840 pixel)

(3,5M EZ):

(2560 k

1440 pixel)

(2M EZ):

(1920 k

1080 pixel)

8

4

9

20

41

81

160

320

650

1280

17

8

19

40

81

155

310

630

1270

2510

14

7

15

32

66

130

250

520

1040

2040

28

14

31

64

130

250

510

1020

2040

4020

25

12

27

57

115

230

450

910

1800

3540

48

25

53

105

220

430

860

1720

3410

6700

- 150 -

Øvrige

Tilgængelig optagetid (ved optagelse af film)

Billedformat

Indstilling af billedkvalitet

30fps

VGA

10fps

VGA

30fps

QVGA

10fps

QVGA

Indbygget hukommelse

(Ca. 27 MB)

Kort

16 MB

32 MB

64 MB j

6 s

17 s

39 s j

26 s

58 s

2 min

53 s

26 s

59 s

2 min

2 min

40 s

1 min 22 s

2 min 55 s

128 MB 1 min 23 s 4 min 10 s 4 min 10 s

256 MB 2 min 45 s 8 min 10 s 8 min 10 s

512 MB 5 min 30 s

16 min

20 s

16 min

20 s

1 GB 11 min

32 min

50 s

32 min

50 s

2 GB

4 GB

¢

22 min

30 s

44 min

20 s

1 h 7 min 1 h 7 min

6 min

12 min

20 s

24 min

47 min

50 s

1 h 35 min

3 h 15 min

2 h 11 min 2 h 11 min 6 h 22 min

- 151 -

Billedformat

Indstilling af billedkvalitet

30fps

16:9

10fps

16:9

Indbygget hukommelse

(Ca. 27 MB)

16 MB

32 MB j

5 s

14 s j

22 s

50 s

64 MB 33 s 1 min 45 s

128 MB 1 min 11 s 3 min 35 s

Kort

256 MB 2 min 20 s

512 MB 4 min 40 s

1 GB 9 min 20 s

7 min

14 min

28 min

10 s

2 GB

4 GB

¢

19 min

20 s

38 min

57 min

30 s

1 h 53 min

Øvrige

(DMC-FX55GC/DMC-FX55SG/DMC-FX55PL)

¢

Der kan optages film kontinuerligt op til 2 GB.

Den maksimalt tilgængelige optagetid op til 2 GB vises på skærmen.

(DMC-FX55EG/DMC-FX55E)

¢

Der kan optages film kontinuerligt i op til 15 minutter.

Den maksimalt tilgængelige optagetid (op til 15 minutter) vises på skærmen.

• Det resterende antal mulige billeder og den resterende tid, som vises på skærmen, formindskes muligvis ikke i rækkefølge.

• Dette kamera understøtter ikke optagelse af film på MultiMediaCard.

• Den ekstra optiske zoom virker ikke i [HIGH SENS.] (P64)

eller [HI-SPEED BURST]

(P64)

i scene-funktion, så billedstørrelsen for [EZ] vises ikke.

- 152 -

Øvrige

Specifikationer

Digitalkamera:

Strømkilde:

Strømforbrug:

Sikkerhedsoplysninger

DC 5,1 V

1,6 W (Når man optager)

0,8 W (Når man afspiller)

Effektive pixel:

Billedsensor:

Objektiv:

Digital zoom:

Ekstra optisk zoom:

Fokus:

Fokusområde:

8.100.000 pixel

1/2,5 q

CCD, samlet antal pixel 8.320.000 pixel, Primær- farve- filter

Optisk 3,6 k zoom, f l

4,6 mm til 16,4 mm (35 mm filmkamera

ækvivalent: 28 mm til 100 mm)/F2.8 til F5.6

Maks. 4 k

Maks. 5,7 k

Normal/Makro/Ansigtsgenkendelse/5 fokusområder/3 fokusområder (Høj hastighed)/1-fokusområde (Høj hastighed)/

1-fokusområde/Punktfokus

Normal: 50 cm til

Makro/Intelligent auto/Filmbillede/Clipboard-funktion: 5 cm

(Vidvinkel)/30 cm (Tele) til

Scene-funktion: Der kan være forskelle i ovenstående indstillinger.

Elektronisk lukker i

Mekanisk lukker

Lukkersystem:

Filmbillede

Optagelse:

Når indstillingen for billedformatet er [ ]

640 k

480 pixel (30 rammer/sekund, 10 rammer/sekund, kun ved brug af kort)

320 k

240 pixel (30 rammer/sekund, 10 rammer/sekund)

Når indstillingen for billedformatet er [ ]

848 k

480 pixel (30 rammer/sekund, 10 rammer/sekund, kun ved brug af kort)

Med lyd

Burst-optagelse

Burst hastighed:

3 billeder i sekundet(Normal), Ca. 2 billeder i sekundet

(Ubegrænset)

Antal af billeder, der kan optages:

Maks. 7 billeder (Standard), maks. 4 billeder (Fin), afhængigt af den indbyggede hukommelses eller kortets resterende kapacitet (Ubegrænset).

(Ved burst-optagelse gælder ydeevnen kun for

SD-memorykort/SDHC-memorykort. Ydeevnen for

MultiMediaCard vil være lidt mindre.)

- 153 -

Øvrige

Højhastigheds burst

Burst hastighed:

Antal af billeder, der kan optages:

Ca. 7 billeder i sekundet

ISO-følsomhed:

Lukkehastighed:

Hvidbalance:

Eksponering (AE):

Målefunktion:

LCD-skærm:

Blitz:

Mikrofon:

Højttaler:

Optagemedie:

Når den indbyggede hukommelse anvendes: ca. 15 billeder

(umiddelbart efter formatering)

Ved brug af kort: Maks. 100 billeder (Åivarierer, afhængig af korttype og optageforholdene)

AUTO/

100/200/400/800/1250/1600

[HIGH SENS.] funktion: 1600 til 6400

8 sekunder til 1/2000 af et sekund

[STARRY SKY] funktion: 15 sekunder, 30 sekunder, 60 sekunder

Filmfunktion: 1/30 sekund til 1/13000 sekund

Auto-hvidbalance/Dagslys/Overskyet/Skygge/Halogen/

Hvidindstilling

Program AE

Eksponeringskompensation (1/3 EV Trin, j

2 EV til i

2 EV)

Multipel

3,0 q

lavtemperatur polykrystallin TFT LCD

(Ca. 230.000 pixel) (visningsområde omkring 100%)

Blitzområde: [ISO AUTO]

Ca. 60 cm til 6,3 m (Vidvinkel)

AUTO, AUTO/Reduktion af røde øjne, Tvungen ON (Tvungen

ON/Reduktion af røde øjne), Langsom synk./Reduktion af røde

øjne, Tvungen OFF

Mono

Mono

Indbygget hukommelse (Ca. 27 MB)/SD-memorykort/

SDHC-memorykort/MultiMediaCard (Kun still-billeder)

Billedstørrelse

Still-billede:

Film:

Kvalitet:

Når indstillingen for billedformatet er [ ]

3264 k

2448 pixel, 2560 k

1920 pixel, 2048 k

1536 pixel,

1600 k

1200 pixel, 640 k

480 pixel

Når indstillingen for billedformatet er [ ]

3264 k

2176 pixel, 2560 k

1712 pixel, 2048 k

1360 pixel

Når indstillingen for billedformatet er [ ]

3264 k

1840 pixel, 2560 k

1440 pixel, 1920 k

1080 pixel

Når indstillingen for billedformatet er [ ]

640 k

480 pixel (Kun ved brug af kort), 320 k

240 pixel

Når indstillingen for billedformatet er [

848 k

480 pixel (Kun ved brug af kort)

]

Fin/Standard

- 154 -

Øvrige

Filformat optagelse

Still-billede:

Billede med lyd:

JPEG (baseret på “Design rule for Camera File system”, baseret på “Exif 2.21” standarden)/svarende til DPOF

JPEG (baseret på “Design rule for Camera File system”, baseret på “Exif 2.21” standarden) i

“QuickTime” (billeder med lyd)

“QuickTime Motion JPEG” (film med lyd)

Film:

Brugerflade

Digital:

Analog video/lyd:

“USB 2.0” (Fuld hastighed)

NTSC/PAL Sammensat (Skift via menu),

Lydudgang (mono)

Terminal

[AV OUT/DIGITAL]:

[DC IN]:

Størrelser:

Masse:

Driftstemperatur:

Driftsfugtighed:

Batterioplader:

Input:

Output:

Tilhørende stik (8-pin)

Tilhørende stik

Ca. 94,9 mm (W) k

57,1 mm (H) k

22,8 mm (D)(uden de fremspringende dele)

Ca. 143 g (uden kort og batteri),

Ca. 165 g (med kort og batteri)

0 o

C til 40 o

C

10% til 80%

Sikkerhedsoplysninger

110 V til 240 V 50/60 Hz, 0,2 A

OPLADNING 4,2 V 0,8 A

Batteri (lithium-ion):

Spænding/kapacitet:

Sikkerhedsoplysninger

3,6 V, 1000 mAh

- 155 -

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents