Panasonic DMCFX500, DMCFX520 Operating instructions

Panasonic DMCFX500, DMCFX520 Operating instructions
Betjeningsvejledning
Digitalkamera
Model nr.
DMC-FX500/DMC-FX520
Læs denne anvisning grundigt inden brugen.
QuickTime og logoet QuickTime logo er varemærker
eller registrerede varemærker der tilhører Apple Inc.,
benyttet under licens herfra.
VQT1Q65
until
2008/3/31
Inden brug
Inden brug
Kære Kunde,
Vi vil gerne benytte os af lejligheden til at takke dig for at have valgt dette Panasonic
Digitalkamera. Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt igennem og opbevar den
til senere brug på et let tilgængeligt sted.
Sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER
BESKADIGELSE AF PRODUKTET:
• UNDLAD AT UDSÆTTE APPARATET FOR REGN, FUGT, DRYP ELLER
TILSPRØJTNING, OG UNDLAD AT PLACERE VÆSKEFYLDTE GENSTANDE SOM
F.EKS. VASER OVEN PÅ APPARATET.
• BENYT KUN ANBEFALET TILBEHØR.
• UNDLAD AT FJERNE KABINETTET (ELLER BAGBEKLÆDNINGEN). DER ER INGEN
INTERNE DELE, SOM BRUGEREN SELV KAN SERVICERE. SERVICE MÅ KUN
UDFØRES AF AUTORISERET SERVICEPERSONALE.
Der henstilles til at overholde de gældende copyright-love.
Indspilning af færdigindspillede bånd, plader eller andet udgivet eller udsendt
materiale til andet formål end privat brug kan krænke ophavsrettigheder. Selv ved
indspilning til privat brug, kan indspilning af visse materialer være underlagt
restriktioner.
• Du bedes lægge mærke til, at Digitalkameraets faktiske kontrolanordninger og
komponenter samt dele af menuerne m.m. kan se lidt anderledes ud end på billederne i
denne brugervejledning.
• SDHC-logoet er et varemærke.
• Skærmbilleder fra Microsoft produkter er optrykt med tilladelse fra Microsoft Corporation.
• De andre navne på firmaer og produkter, som er trykt i denne vejledning, er de pågældende
firmaers varemærker eller registrerede varemærker.
ELFORSYNINGSSTIKKET SKAL VÆRE I NÆRHEDEN AF UDSTYRET OG VÆRE
LET TILGÆNGELIGT.
FORSIGTIG
Fare for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Udskift kun med den type, der
anbefales af fabrikanten eller med en tilsvarende type. Bortskaf brugte batterier i
overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.
Advarsel
Fare for brand, eksplosion og forbrændinger. Må ikke adskilles eller opvarmes til over
60 xC eller kastes på åben ild.
Produktinformationsmærket er placeret i bunden af enhederne.
-2-
Inden brug
∫ Om batteriopladeren
BEMÆRK:
• PLACÉR APPARATET PÅ ET GODT VENTILERET STED. LAD VÆRE MED AT STILLE
DET I ET SKAB ELLER ET ANDET LILLE, LUKKET RUM. PAS PÅ, AT GARDINER ELLER
LIGNENDE IKKE DÆKKER VENTILATIONSÅBNINGERNE. HVIS APPARATET
OVEROPHEDES, ER DER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD ELLER BRAND.
• TILDÆK IKKE APPARATETS VENTILATIONSÅBNINGER MED AVISER, DUGE,
GARDINER OG LIGNENDE TING.
• ANBRING IKKE KILDER TIL ÅBEN ILD, SOM FOR EKSEMPEL TÆNDTE STEARINLYS,
OVENPÅ APPARATET.
• BORTSKAF BATTERIER PÅ EN MILJØMÆSSIG FORSVARLIG MÅDE.
• Batteriopladeren er i standby, når AC-forsyningskablet er tilsluttet.
Hovedkredsløbet er altid “live”, så længe batteriopladeren er tilsluttet en stikkontakt.
∫ Om batteripakken
• Må ikke opvarmes eller blive udsat for åben ild.
• Batteriet eller batterierne må ikke udsættes for direkte sollys i en længere periode, hvor døre
eller vinduer er lukket.
-3-
Inden brug
∫ Vedligeholdelse af kameraet
• Undgå at ryste eller støde kameraet ved at tabe det osv.
Kameraet vil muligvis ikke fungere normalt, og man vil muligvis ikke længere kunne optage
billeder, eller objektivet eller LCD-skærmen kan blive beskadiget.
• Det anbefales på det kraftigste, at du ikke lægger kameraet i bukselommen,
når du sidder ned, eller skubber det ind i en fyldt taske, hvor der kun er lidt
plads osv.
LCD-skærmen kan blive ødelagt, eller der kan opstå personskade.
• Pas især på, når du opholder dig på følgende steder, da dette kan
forårsage funktionsfejl.
– Steder, hvor der er meget sand eller støv.
– Steder, hvor vand kan komme i berøring med kameraet, f.eks. når det
regner eller på stranden.
• Rør ikke ved objektivet eller stikkene med snavsede hænder. Og pas på,
at der ikke kommer væsker, sand og andre fremmedlegemer ind i området omkring
objektivet, knapperne osv.
• Hvis der sprøjter vand eller saltvand på kameraet, skal man bruge en tør klud og tørre
kamerahuset forsigtigt af.
-4-
Inden brug
∫ Om kondensdannelse (Når objektivet og LCD-skærmen dugger)
• Der kan dannes kondens, hvis der sker ændringer i den omgivende temperatur eller i
luftfugtigheden. Vær opmærksom på kondensdannelse, da det kan forårsage pletter på
objektivet eller LCD-skærmen, svamp eller kameraets fejlfunktion.
• Hvis der opstår kondens, skal du slukke kameraet og lade det være slukket i ca. 2 timer.
Duggen forsvinder på naturlig vis, når kameraets temperatur nærmer sig den omgivende
temperatur.
∫ Læs sammen med “Forholdsregler ved brug”. (P144)
-5-
Indhold
Inden brug
Sikkerhedsoplysninger ..............................2
Lynguide....................................................8
Standardtilbehør......................................10
Navnene på komponenterne...................11
Sådan bruges pegefeltet .........................13
• Hvad kan der gøres med
fingerbetjening ..................................14
Sådan tages billeder med zoom..............44
• Brug af optisk zoom/
Brug af ekstra optisk zoom (EZ)/
Brug af digital zoom ..........................44
Afspilning af billeder
([AFSPIL NORMAL]) ...............................46
• Brug af pege-zoom............................47
• Skift til funktionen [AFSPIL]...............48
Sletning af billeder...................................49
• For at slette et enkelt billede .............49
• Sådan slettes flere billeder (op til 50)
eller alle billeder ................................49
Avanceret
(Optagelse af billeder)
Visning
Opladning af batteriet..............................15
Om batteriet (opladning/antallet af
mulige billeder)........................................17
Sådan isættes og fjernes kortet
(ekstraudstyr)/batteriet ............................19
Om den indbyggede
hukommelse/kortet..................................21
Indstilling af dato/klokkeslæt
(Tidsindstilling) ........................................23
• Ændring af urets indstilling
(I AE-programfunktion) .....................24
Indstilling af menuen ...............................25
• Indstilling af menuelementer .............26
• Brug af lynmenuen ............................28
Om Indstillingsmenuen............................29
Valg af funktionen [OPTAG]....................35
Grundlæggende
Sådan optages billeder ved hjælp af
den automatiske funktion
(Intelligent auto-funktion).........................37
• Scene-detektering .............................39
• Kompensering for baggrundslys .......39
• Om blitzen .........................................40
• Indstillinger i intelligent
auto-funktion .....................................40
Sådan tager du billeder med dine
foretrukne indstillinger
(Program AE-funktion) ............................41
• Fokusering ........................................42
• Når motivet ikke er i fokus
(som f.eks. når det ikke er i midten
af billedsammensætningen)..............42
• Sådan undgår man rystelser
(kamerarystelser)..............................43
Om LCD-skærmen ..................................51
Sådan tages billeder med den
indbyggede blitz ......................................54
• Skift til passende blitz-indstilling........54
Sådan tages nærbilleder .........................59
Sådan tages billeder med selvudløser ....60
Optagelse af billeder med fokus og
eksponering (Touch AF/AE) ....................61
Optagelse af billeder med indstillet
blændeværdi
(Blændeværdi-AE-prioritet) .....................62
Optagelse af billeder med indstillet
lukkerhastighed
(Lukker-AE-prioritet) ................................63
Optagelse af billeder med manuel
indstilling af eksponering
(Manuel eksponering)..............................64
Blændeværdi og lukkehastighed .............66
Eksponeringskompensation ....................68
Sådan tages billeder med Auto-holder ....69
Optagelse af billeder, som passer til
den scene, der optages
(Scene-funktion) ......................................70
• [PORTRÆT] ......................................71
• [UDGLAT HUD] .................................71
• [SELVPORTRÆT].............................72
• [LANDSKAB] .....................................72
• [SPORT] ............................................72
• [NATPORTRÆT]...............................73
• [NATLANDSKAB] ..............................73
• [MAD] ...............................................73
• [FEST] ...............................................74
• [LEVENDE LYS]................................74
• [BABY1]/[BABY2] ..............................75
• [KÆLEDYR] ......................................76
• [SOLNEDGANG] ...............................76
• [HØJ FØLSOMH.] .............................76
-6-
• [HØJHAST. BURST] .........................77
• [STJERNEHIMMEL]..........................78
• [FYRVÆRKERI] ................................78
• [STRAND] .........................................79
• [SNE].................................................79
• [LUFTFOTO] .....................................79
Filmfunktion.............................................80
Nyttige funktioner ved rejsemålet............83
• Optagelse af et billede på en
bestemt dag af ferien ........................83
• Optagelsesdatoer/klokkeslæt på
rejsedestinationen (World Time).......85
Brug af [OPTAG]-funktionsmenuen ........87
• [BILLEDSTR.] ...................................87
• [KVALITET] .......................................88
• [BILLEDFORMAT] ............................89
• [INTELLIG. ISO] ................................89
• [FØLSOMHED] .................................90
• [HV.BALANCE] .................................91
• [MÅLEFUNKTION] ............................93
• [AF-FUNKTION] ................................94
• [HURTIG AF].....................................95
• [BURST] ............................................96
• [INT.KONTRAST]..............................97
• [DIGITAL ZOOM] ..............................97
• [FARVEEFFEKT] ..............................97
• [BILL.TILPAS.] ..................................98
• [STABILISERING] .............................99
• [MIN. LUKKER TID] ..........................99
• [LYDOPT.].......................................100
• [AF-HJ. LAMPE]..............................100
• [INDSTIL UR] ..................................100
Avanceret (afspilning)
Afspilning af billeder fortløbende
(dias-show)............................................101
Visning af flere billeder
([MULTI AFSPILNING]).........................104
Visning af billeder efter optagelsesdato
([KALENDER]) ......................................105
Afspilning af billeder på den dobbelt visning
([AFSPIL DOBB.]) .................................106
Valg og afspilning af billeder
([AFSPIL KATEG.]/[VIS FARVORIT]) ....107
• [AFSPIL KATEG.] ...........................107
• [VIS FARVORIT] .............................108
Organisering af billeder
([NEM ORGANISERING]).....................109
• [FORETRUKNE] .............................110
• [REDIGER]......................................111
• [SLET] .............................................115
Afspilning af film/billeder med lyd ..........116
• Film .................................................116
• Billeder med lyd...............................116
Oprettelse af still-billeder fra en film ......117
Brug af [AFSPIL]-funktionsmenuen.......119
• [TRYK TEKST] ................................119
• [MULTI STØRRELSE]
Formindskelse af billedstørrelsen
(antal pixler) ....................................121
• [KONV.FORMAT] ............................122
• [ROTER]/[ROTER BILL.].................123
• [DPOF-PRINT] ................................124
• [BESKYT] ........................................126
• [LYDMONTER.]...............................127
• [KOPIER].........................................128
Tilslutning til andet udstyr
Tilslutning til en PC................................129
Udskrivning af billeder ...........................132
• Valg af et enkelt billede og
udskrivning......................................133
• Valg af flere billeder og
udskrivning......................................134
• Udskriftsindstillinger ........................135
Afspilning af billeder på en
TV-skærm..............................................138
• Afspilning af billeder med
AV-kablet (medfølger).....................138
• Afspilning af billeder på TV med
SD-memorykortlæser......................139
• Afspilning på et TV ved brug af
komponentstikket ...........................140
Øvrige
Skærmdisplay........................................141
Forholdsregler ved brug ........................144
Displaymeddelelser ...............................148
Funktioner, som ikke kan indstilles,
eller ikke virker under visse
betingelser.............................................151
Fejlfinding ..............................................154
Antal af mulige billeder og
tilgængelig optagetid .............................163
Specifikationer.......................................166
-7-
Inden brug
Inden brug
Lynguide
Dette er en oversigt over, hvordan du optager og afspiller billeder med kameraet. For hvert
trin henvises til de relevante sider i klammeparenteser.
1
plug-in-type
Oplad batteriet. (P15)
• Ved levering af kameraet er batteriet
ikke opladet. Oplad batteriet inden
brug.
90°
indløbstype
2
Isæt batteri og kort. (P19)
• Når du ikke bruger kortet, kan du
optage eller afspille billeder til eller fra
den indbyggede hukommelse. (P21) Se
P22, hvis du bruger et kort.
3
OFF ON
Tænd for kameraet for at tage
billeder.
1 Skub vælgerknappen [OPTAG]/
[AFSPIL] til [¦/!].
2 Tryk på lukkerknappen for at tage
billeder. (P37)
-8-
2
1
Inden brug
4
Afspil billederne.
1 Skub vælgerknappen [OPTAG]/
[AFSPIL] til [(].
2 Vælg det billede, der skal vises. (P46)
-9-
1
Inden brug
Standardtilbehør
Kontrollér, at alt tilbehør medfølger, før du tager kameraet i brug.
1
Batteripakke
(Angivet som batteri i teksten)
2 Batterioplader
(Angivet som oplader i teksten)
3 Lysnetkabel
4 USB-forbindelseskabel
5 AV-kabel
6 CD-ROM
• Software
7 CD-ROM
• Brugervejledning
8 Strop
9 Batteritaske
10 Stylus-pen
• Tilbehøret og udformningen heraf varierer, afhængig af det land eller det område, hvor
kameraet blev købt.
• SD-memorykort, SDHC-memorykort og MultiMediaCard er angivet som kortet i teksten.
• Kortet er ekstra tilbehør.
Du kan optage eller afspille billeder til eller fra den indbyggede hukommelse, når du ikke
bruger et kort.
• Kontakt forhandleren eller det lokale servicecenter, hvis det leverede tilbehør mistes. (Man kan
købe tilbehøret separat).
- 10 -
Inden brug
Navnene på komponenterne
1
2
3
Blitz (P54)
Objektiv (P5, 145)
Selvudløser-indikator (P60)/
AF-hjælpelampe (P100)
4
5
6
7
8
9
10
Pegefelt/LCD-skærm (P13, 51, 141)
Statusindikator (P20, 31, 37)
[MENU/SET]-knap (P23)
[DISPLAY]-knap (P51)
[Q.MENU] (P28)/Slet (P49)-knap
[MODE]-knap (P35)
[OPTAG]/[AFSPIL] funktionsvælger
(P25)
1
2
4
3
9 10
7
11
5 6
8
A
11 Joystick
A: 3/Eksponeringskompensation
(P68)/Auto-holder (P69)/
Hvidbalance finjustering (P92)/
Kompensering for baggrundslys
(P39)
B: 4/Makrofunktion (P59)
C: 2/Selvudløser (P60)
D: 1/Blitz-indstilling (P54)
D
C
B
Joysticket betjenes på to forskellige måder. Det kan flyttes opad, nedad, mod
venstre og mod højres for at udføre en handling, eller det kan trykkes ned for at
vælge. I denne brugervejledning vises dette som illustreret på figuren nedenfor eller
beskrives ved hjælp af 3/4/2/1.
Eksempel: Når joysticket flyttes mod 2 (venstre)
Sæt fingeren på joysticket, og flyt det mod venstre.
eller Flyt 2
Eksempel: Når knappen [MENU/SET] er trykkes ind
Skub joysticket lige ind.
eller Tryk på [MENU/
SET]
- 11 -
Inden brug
12
13
14
15
16
Kameraets ON/OFF-knap (P23)
Zoomgreb (P44)
Højttaler (P116)
Mikrofon (P80, 100, 127)
Lukkerknap (P37, 80)
12 13
14 15
16
17 Strophul
• Sørg for at fastgøre stroppen, når du
17
18
19
20
21
bruger kameraet, så du ikke taber det.
18
19
20
21
Objektivcylinder
[COMPONENT OUT]-stik (P140)
[AV OUT/DIGITAL]-stik (P129, 132, 138)
[DC IN]-stik (P129, 132)
• Brug altid en original Panasonic
1
2
lysnetadapter (ekstraudstyr).
• Dette kamera kan ikke oplade batteriet, selv om lysnetadapteren (ekstraudstyr) er
tilsluttet.
22 Stativfatning
• Hvis du bruger stativ, skal du sørge for, at
22
23
det står fast, når kameraet er fastgjort.
23 Kort/Batteridæksel (P19)
24 Udløsearm (P19)
24
- 12 -
Inden brug
Sådan bruges pegefeltet
Du kan røre direkte på LCD-skærmen (pegefeltet) med fingeren.
Det er nemmere at bruge stylus-pennen (medfølger) til betjening, som f.eks. redigering af
titler, eller hvis det er svært at bruge fingrene.
∫ Peg
Sådan røres og slippes pegefeltet.
Det anvendes til at vælge et ikon eller billede.
∫ Træk
En bevægelse uden af slippe pegefeltet.
Det anvendes til at ændre området for det viste billede eller
til at skifte skærm ved hjælp af rullepanelet.
• Hvis du vælger det forkerte ikon, kan du trække hen til at
andet ikon, og det pågældende ikon fremhæves, når du tager
fingeren væk.
Bemærk!
• Du må ikke trykke på LCD-skærmenmed genstande med hård spids, f.eks. en kuglepen.
• Du må ikke bruge neglene.
• Tør LCD-skærmen af med en tør, blød klud, hvis der er fingeraftryk eller snavs på den.
• Du må ikke ridse eller trykke hårdt på LCD-skærmen.
Om Stylus-pennen
• Anvend kun den medfølgende stylus-pen.
• Anbring den ikke, så små børn kan tage fat i den.
• Stylus-pennen kan fastgøres til en rem (medfølger) som vist.
• Du må ikke anbringe stylus-pennen på LCD-skærmen ved opbevaring. LCD-skærmen kan gå i
stykker, hvis stylus-pennen trykkes hårdt mod LCD-skærmen.
- 13 -
Inden brug
Hvad kan der gøres med fingerbetjening
Nedenstående vises eksempler på det, der kan gøres ved hjælp af fingerbetjening.
Når man optager
Vælg
[OPTAG]-funktionen
(P35)
[OPTAG]-funktionen
kan vælges ved
berøring.
Touch AF/AE (P61)
Man kan indstille fokus
og eksponering for
motivet, som angivet i
pegefeltet.
Indstil blændeværdi
(P62, 64)
Indstil
lukkerhastighed
(P63, 64)
Eksponeringskompe
nsation (P62, 63)
Indstilling til
blændeværdi,
lukkerhastighed eller
eksponeringskompens
ering kan vælges ved
at pege på
indstillingslinjerne,
som vises på
skærmen.
Ved afspilning
Vælg
[AFSPIL]-funktionen
(P48)
[AFSPIL]-funktionen
kan vælges ved
berøring.
Afspilning af billede
Peg på zoom (P47)
Et billede kan spoles
frem eller tilbage eller
forstørres under
afspilningen ved at
røre skærmen.
[NEM
ORGANISERING]
(P109)
Følgende handlinger
kan udføres ved hjælp
af pegefeltet.
• Foretrukne
indstillinger
• Peg-zoom
• Redigér
– [TILPAS]
– [BESKÆR]
– [RED. TITEL]
• Slet
[DIASSHOW] (P101)
Indstilling til dias-show
kan vælges ved hjælp
af pegefeltet.
Bemærk!
• Menuelementet kan ikke indstilles ved hjælp af fingerbetjening. Indstil med joysticket i stedet.
- 14 -
Visning
Visning
Opladning af batteriet
• Anvend medfølgende oplader og batteri.
• Ved levering af kameraet er batteriet ikke opladet. Oplad batteriet inden brug.
• Oplad batteriet i opladeren indendørs.
• Oplad batteriet ved en rumtemperatur på mellem 10 oC til 35 oC. (Batteritemperaturen skal
være den samme.)
1
Sæt batteriet på kameraet, og vær
opmærksom på at det vender rigtigt.
2
Tilslut opladeren til en stikkontakt.
plug-in-type
• Lysnetkablet passer ikke helt i lysnetstikket.
Der vil være et hul som vist nedenfor.
• Når opladningen starter, lyser
[CHARGE]-indikatoren A grønt.
• Opladningen er afsluttet, når
[CHARGE]-indikatoren A slukker (efter ca.
120 minutter maks.).
90°
indløbstype
3
Tag batteriet ud, når opladningen er
afsluttet.
- 15 -
Visning
∫ Når [CHARGE]-lampen blinker
• Batteritemperaturen er meget høj eller meget lav. Opladetiden bliver længere end normalt.
Opladningen kan muligvis heller ikke gennemføres.
• Opladerens eller batteriets poler er snavsede. Tør dem af med en tør klud.
Bemærk!
• Når opladningen er afsluttet, skal man huske at tage strømledningen ud af stikkontakten.
• Batteriet bliver varmt efter anvendelse, opladning eller under opladning. Kameraet bliver
ligeledes varmt under anvendelse. Dette er ikke nogen fejlfunktion.
• Batteriet tømmes, hvis det efterlades i længere tid, efter det er opladet.
• Batteriet kan oplades, selv om det stadig er lidt opladet, men det anbefales ikke, at batteriet
oplades for at fylde op, mens det er opladet. (Batteriets egenskaber gør, at batteriet forringer
sin effekt under brug, og det kan føre til, at batteriet svulmer op.)
• Hvis kameraets funktionstid er ekstrem kort efter korrekt opladning af batteriet, er batteriets
levetid opbrugt. Køb et nyt batteri.
• Der må ikke være metalgenstande (f.eks. clips) i nærheden af kontaktfladerne på
el-stikket. Der kan opstå en brand og/eller elektrisk stød på grund af kortslutning, eller
der kan genereres varme.
- 16 -
Visning
Om batteriet (opladning/antallet af mulige billeder)
∫ Batteri-indikation
Batteriindikationen vises ikke på LCD-skærmen.
[Den vises ikke, når man anvender kameraet med tilslutning til lysnetadapter
(ekstraudstyr).]
• Batteriindikatoren skifter til rødt og blinker, når den resterende batterikapacitet er brugt op.
(Statusindikatoren blinker, når LCD-skærmen slukker.) Genoplad batteriet, eller udskift det med
et fuldt opladet batteri.
∫ Batteriets levetid
Antal mulige billeder
Ca. 280 billeder (Ca. 140 min)
(Iht. CIPA-standard i AE-programfunktione)
Optageforhold efter CIPA-standard
• CIPA er en forkortelse af [Camera & Imaging Products Association].
• Temperatur: 23 oC/Fugtighed: 50%, når LCD-skærmen er tændt.¢
• Brug af Panasonic SD-memorykort (16 MB).
• Med anvendelse af det medfølgende batteri.
• Med optagestart 30 sekunder efter at kameraet tændes. (Når den optiske
billedstabiliseringsfunktion er indstillet til [MODE2].)
• Med optagelse hvert 30 sekund, med fuld blitz for hvert andet billede.
• Med zoom-grebet roteret fra Tele til Vidvinkel eller omvendt for hver optagelse.
• Sluk for kameraet for hver 10 optagelser, og lad det være slukket, indtil batterierne er nedkølet.
¢ Antallet af mulige billeder formindskes i Auto Power LCD-funktion, Power LCD-funktion og
Høj vinkel-funktion (P30).
- 17 -
Visning
Antallet af mulige billeder varierer, afhængigt af optagelsesintervallet. Hvis
optagelsesintervallet bliver længere, reduceres antallet af mulige billeder (f.eks. når
man optager hvert andet minut, reducers antallet af mulige billeder til ca. 70).
Afspilningstid
Ca. 300 min
Antallet af mulige billeder og afspilningstiden varierer afhængig af
optagelsesforholdene og batteriets opbevaringsforhold.
∫ Opladning
Opladningstid
Maks. ca. 120 min
Opladetid og optagetid med den ekstra batteri-pakke er de samme som beskrevet
ovenfor.
Opladetiden varierer lidt, afhængigt af batteriets status og opladningsmiljøets betingelser.
Når opladningen er fuldført, slukkes [CHARGE]-indikatoren.
Bemærk!
• Batteriet kan udvide sig, og det driftstid bliver dermed kortere, fordi antallet af gange det skal
oplades bliver øges. For at forlænge batteriets levetid anbefales det ikke at oplade batteriet, før
det er helt afladet.
• Batteriets ydeevne kan blive midlertidigt forringet og opladetiden kan blive kortere ved lave
temperaturer (f.eks. ved ski/snowboarding).
- 18 -
Visning
Sådan isættes og fjernes kortet (ekstraudstyr)/
batteriet
• Kontrollér, at kameraet er slukket.
• Det anbefales at bruge et Panasonic kort.
1
Skub udløsearmen i pilens retning, og
åbn kort/batteridækslet.
• Man skal altid anvende originale
Panasonic-batterier.
• Ved brug af andre typer batterier kan vi ikke
garantere for produktets kvalitet.
2
Batteri: Isæt det korrekt, og vær
opmærksom på indsætningsretningen.
Træk i håndtaget A i pilens retning for at
fjerne batteriet.
Kort: Skub det helt ind, indtil du hører et
klik. Vær opmærksom på
indsætningsretningen. For at fjerne
kortet skal du skubbe det helt ind, indtil
du hører et klik, og derefter trække det
ud i opadgående retning.
B: Undlad at røre ved kontaktfladen på bagsiden
af kortet.
• Kortet kan blive beskadiget, hvis det ikke skubbes helt i.
3
1: Luk kort/batteridækslet.
2: Skub udløsearmen i pilens retning.
• Hvis kort/batteridækslet ikke kan lukkes helt, skal
kortet fjernes, retningen checkes, og så skal det
isættes igen.
- 19 -
A
B
Visning
Bemærk!
• Fjern batteriet efter brug. Opbevar batteriet i batteritasken (medfølger).
• Fjern ikke batteriet, før LCD-skærmen og statusindikatoren (grøn) er slukket. Ellers lagres
kameraets indstillinger muligvis ikke korrekt.
• Det medfølgende batteri er udelukkende beregnet til dette kamera og må ikke anvendes
sammen med andet udstyr.
• Før du fjerner kort eller batteri, skal du slukke for kameraet og vente, indtil statusindikatoren er
helt slukket. (I modsat fald virker enheder muligvis ikke længere korrekt, og kortet kan blive
beskadiget eller de optagne billeder kan gå tabt.)
- 20 -
Visning
Om den indbyggede hukommelse/kortet
Følgende handlinger kan udføres med denne enhed.
• Når der ikke er isat et kort: Billeder kan optages i den
indbyggede hukommelse og afspilles.
• Når der er isat et kort: Billeder kan optages på kortet og afspilles.
• Ved brug af den indbyggede hukommelse
k>ð (adgangsindikation¢)
• Ved brug af kortet
† (adgangsindikation¢)
¢ Adgangsindikationen lyser rødt, når billeder optages til den indbyggede hukommelse (eller
på kortet).
Indbygget hukommelse
• Hukommelsesstørrelse: Ca. 50 MB
• Film, der kan optages: Kun QVGA (320k240 pixel)
• Den indbyggede hukommelse kan anvendes som midlertidig opbevaringsenhed, når kortet
bliver fuldt.
• Du kan kopiere de optagne billeder til et kort. (P128)
• Adgangstiden på den indbyggede hukommelse kan blive længere end adgangstiden på kortet.
- 21 -
Visning
Kort
Følgende korttyper kan bruges sammen med denne enhed.
(Disse kort er angivet som Kort i teksten)
Korttype
Egenskaber
• Hurtig optagelses- og skrivehastighed.
SD-memorykort (8 MB til 2 GB)
(Formateret ved brug af FAT12 eller
• Skrivebeskyttelseskontakt medfølger A
FAT16 format i overensstemmelse med (Når denne kontakt er sat til positionen
SD-standard)
[LOCK], kan man ikke skrive, slette eller
formatere data. Skrive-, slette- og
SDHC-memorykort (4 GB, 8 GB,
formateringsfunktionen gendannes, når
16 GB)¢
kontakten sættes tilbage til den
(Formateret ved brug af FAT32 format i
oprindelige stilling).
overensstemmelse med SD-standard)
MultiMediaCard
• Kun still-billeder.
A
2
¢ SDHC-memorykort er et memorykortstandard, der er bestemt af SD Association i 2006 til
højkapacitets memorykort på mere end 2 GB.
¢ Du kan anvende et SDHC-memorykort i udstyr, som er kompatibelt med SDHC-memorykort,
men du kan ikke anvende et SDHC-memorykort i udstyr, som kun er kompatibelt med
SD-memorykort. (Læs altid brugervejledningen til det anvendte udstyr.).
• Du kan kun bruge kort med et SDHC-logo (som angiver overensstemmelse med SD-standard),
hvis du anvender kort med 4 GB eller større kapacitet.
• Du kan få bekræftet de seneste oplysninger på følgende webside.
http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs
(Denne side er kun på engelsk.)
Bemærk!
• Sluk ikke for enheden. Fjern batteri eller kort, eller tag lysnetadapteren ud
(ekstraudstyr), når adgangsindikationen tændes [hvis billeder indlæses eller slettes,
eller den indbyggede hukommelse eller kortet formateres (P34)]. Desuden må man ikke
udsætte kameraet for rystelser eller stød. Kortet eller dataene på kortet kan blive
beskadiget, og enheden fungerer muligvis da ikke længere korrekt.
• Dataene i den indbyggede hukommelse eller på kortet kan blive beskadiget eller gå tabt på
grund af elektromagnetiske bølger, statisk elektricitet eller en fejlfunktion af kameraet eller
kortet. Det anbefales at gemme vigtige data på PC’en eller andetsteds.
• Formatér ikke kortet på PC’en eller andet udstyr. Formatér det kun på kameraet for at sikre, at
det håndteres korrekt. (P34)
• Opbevar memorykortet uden for børns rækkevidde for at forhindre, at de sluger det.
- 22 -
Visning
Indstilling af dato/klokkeslæt (Tidsindstilling)
Det anbefales at vælge [SPROG] (P34) i menuen [INDSTILLING] (P29), før indstilling
af dato/klokkeslæt.
• Uret er ikke indstillet, når kameraet leveres.
1
OFF ON
Tænd for kameraet.
• Meddelelsen [INDSTIL URET] vises. (Denne
meddelelse vises ikke i [AFSPIL]-funktion.)
A Joystick
A
2
Tryk på [MENU/SET].
3
Flyt 2/1 for at vælge elementer (år, måned,
dag, time, minut eller visningsrækkefølge),
og flyt derefter 3/4 for at indstille hvert
element.
:
:
A: Tid på hjemegnen
B: Tid ved rejsemålet (P85)
‚: Annullér uden at indstille uret.
4
Tryk på [MENU/SET] for at foretage en
indstilling.
• Når uret er indstillet, skal du slukke for kameraet. Tænd det igen, og skift til
optagefunktion for at kontrollere, at visningen afspejler de indstillinger, der blev
foretaget.
• Når du har trykket på [MENU/SET] for at foretage indstillingerne uden at have indstillet
uret, skal du indstillet uret ved at følge proceduren “Ændring af urets indstilling (I
AE-programfunktion)” nedenfor.
- 23 -
Visning
Ændring af urets indstilling (I AE-programfunktion)
1
2
3
4
Tryk på [MENU/SET].
Flyt 3/4 for at vælge [INDSTIL UR].
Flyt 1 og følg trin 3 og 4 for at indstille uret.
Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
• Du kan også indstille uret i [INDSTILLING]-menuen. (P29)
Bemærk!
• Uret vises, når man trykker flere gange på [DISPLAY] under optagelse.
• Når et fuldt opladet batteri har været isat i mere end 24 timer, er det indbyggede batteri til uret
fuldt opladet, og tidsindstillingen lagres i kameraet i mindst 3 måneder, også efter at batterierne
er blevet fjernet igen. (Hvis du isætter et batteri, som ikke er tilstrækkeligt opladet, forkortes den
tid, indstillingen lagres, muligvis.)
• Man har mulighed for at indstille året til mellem 2000 til 2099. Uret kører med 24-timers system.
• Hvis uret ikke indstilles, kan den korrekte dato ikke udskrives, når du printer datoen på
billederne ved hjælp af [TRYK TEKST] (P119). Ellers kan du få fotohandleren til at udskrive
billederne.
• Hvis uret indstilles, kan den korrekte dato udskrives, også selvom datoen ikke vises på
kameraets skærm.
- 24 -
Visning
Indstilling af menuen
Kameraet indeholder menuer, hvor du kan foretage indstillinger til optagelse af billeder og
afspille dem, ligesom du vil, samt menuer, som gør det nemmere og sjovere at bruge
kameraet.
Især indeholder menuen [INDSTILLING] nogle vigtige indstillinger vedrørende kameraets
ur og strømforhold. Kontrollér indstillingerne i denne menu, før du begynder at bruge
kameraet.
A
A [OPTAG]/[AFSPIL]
funktionsvælger
( [AFSPIL] funktionsmenu (P119 til 128)
! [OPTAG] funktionsmenu (P87 til 100)
• I denne menu kan du
• Med denne menu kan
rotere kameraet,
indstille beskyttelsen
eller vælge
DPOF-indstillinger
osv. for de optagne
billeder.
du indstille
farveintensitet,
følsomhed,
billedformat, antal
pixel og andre ting på
det billede, du
optager.
[INDSTILLING] menu (P29 til 34)
• I denne menu kan du vælge klokkeslætsindstillinger, vælge biplyd og
foretage andre indstillinger, som gør det lettere for dig at bruge
kameraet.
• Menuen [INDSTILLING] kan enten indstilles fra [OPTAGELSE] eller
[AFSPILNING].
∫ Funktioner, som ikke kan indstilles, eller ikke virker under visse betingelser
På grund af kameraets specifikationer kan man muligvis ikke indstille nogle af
funktionerne, eller nogle af funktionerne virker ikke under nogle af de betingelser,
kameraet anvendes under.
For yderligere oplysninger se P151.
- 25 -
Visning
Indstilling af menuelementer
I dette afsnit beskrives, hvordan du vælger indstillingerne til AE-programfunktionen, og
samme indstilling kan benyttes til menuen [AFSPIL] og menuen [INDSTILLING].
Eksempel: Indstilling af [AF-FUNKTION] fra [Ø] til [š] i AE-programfunktion
1
Tænd for kameraet.
OFF ON
A [MENU/SET] knap
B [OPTAG]/[AFSPIL] vælgerknap
C [MODE]-knap
2
B
C
Skub vælgerknappen [OPTAG]/[AFSPIL] til
[¦/!], og tryk derefter på [MODE].
• Når du vælger menuindstillinger til funktionen
[AFSPIL], skal du sætte vælgerknappen [OPTAG]/
[AFSPIL] til [(] og fortsætte til trin 4.
3
Peg på [AE-PROGRAM].
4
Tryk på [MENU/SET] for at få vist menuen.
• Menuelementet kan ikke indstilles ved hjælp af
fingerbetjening. Indstil med joysticket i stedet.
• Du kan også skifte skærmbillede fra et hvilket som
helst menuelement ved at dreje zoom-grebet.
- 26 -
A
Visning
Sådan skifter du til menuen [INDSTILLING]
1
Flyt 2.
2
Flyt 4 for at vælge menuikonet
[INDSTILLING][ ].
3
Flyt 1.
• Vælg derefter et menuelement, og foretag
indstillingen.
5
Flyt 3/4 for at vælge [AF-FUNKTION].
• Markér det sidste element forneden, og flyt 4 for at gå
til det andet skærmbillede.
6
Flyt 1.
• Afhængigt af elementet, vises indstillingen muligvis
ikke, eller den vises muligvis på en anden måde.
7
Flyt 3/4 for at vælge [š].
8
Tryk på [MENU/SET] for at foretage en
indstilling.
9
Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
- 27 -
Visning
Brug af lynmenuen
Når du bruger lynmenuen, kan du let finde nogle af menuindstillingerne.
• Nogle af menuelementerne kan ikke indstilles ved hjælp af funktioner.
• Når du trykker på [DISPLAY], mens [STABILISERING] (P99) er valgt, vises [RYST., MOTIV,
DEMO.] muligvis.
1
Tryk og hold [Q.MENU] nede under
optagelsen.
Q.MENU
2
Flyt 3/4/2/1 for at vælge
menuelementet og indstillingen, og tryk
derefter på [MENU/SET] for at lukke
menuen.
A De elementer, der skal indstilles, og indstillingerne
vises.
- 28 -
A
Visning
Udfør disse indstillinger, hvis du vil.
Om Indstillingsmenuen
[INDSTIL UR], [AUTOVISNING] og [ØKONOMI] er vigtige. Kontrollér deres indstillinger, før
du bruger disse funktioner.
• I Intelligent autofunktion kan du kun indstille [INDSTIL UR], [VERDENSTID], [REJSDATO],
[BIP] og [SPROG].
Se P26 for yderligere oplysninger om, hvordan du vælger menuindstillingerne i
menuen [INDSTILLING].
U [INDSTIL UR]
Indstilling af dato/klokkeslæt.
• Se P23 for yderligere oplysninger.
Indstil klokkeslættet på din hjemegn og på rejsemålet.
[VERDENSTID]
“ [REJSEMÅL]:
Rejsemål
– [HJEMME]:
Din hjemegn
• Se P85 for yderligere oplysninger.
[SKÆRM]
Lysstyrken på LCD-skærmen har 7 indstillingsmuligheder.
- 29 -
Visning
Disse menuindstillinger gør det lettere for dig at se
LCD-skærmen, når du er på steder, hvor det er meget lyst, eller
når du holder kameraet højt op over hovedet.
[OFF]
„ [AUTO POWER LCD]:
Lysstyrken justeres automatisk, afhængigt af hvor lyst der er
LCD [LCD-FUNKTION] omkring kameraet.
… [POWER LCD]:
LCD-skærmen bliver lysere og er nemmere at se, selv om du
tager udendørs billeder.
Å [HØJ VINKEL]:
LCD-skærmen bliver lettere at se, når der tages billeder med
kameraet højt op over hovedet.
• Høj vinkel-funktionen annulleres også, hvis du slukker kameraet, eller hvis [ENERGISPARE]
aktiveres.
• Lysintensiteten af de billeder, der vises på LCD-skærmen, øges, så nogle af motiverne ser
muligvis lidt anderledes ud end på LCD-skærmen. Men dette påvirker ikke de op optagne
billeder.
• LCD-skærmen vender automatisk tilbage til normal lysstyrke efter 30 sekunder, når du optager
i Power LCD-funktion. Tryk på en vilkårlig knap for at gøre LCD-skærmen lys igen.
• Hvis det er vanskeligt at se pga. sollyset osv. anbefales det at bruge hånden eller en genstand
til at skærme for lyset.
• Antallet af mulige billeder formindskes i Auto Power LCD-funktion, Power LCD-funktion og Høj
vinkel-funktion.
Nu kan du indstille bip- og lukkerlyden.
r [BIP]
r [BIPNIVEAU]:
[s] (Slukket)
[t] (Lav)
[u] (Høj)
[
u [VOLUME]
1
[BIPTONE]:
]/[ 2 ]/[ 3 ]
[LUKKERVOL.]:
] (Slukket)
] (Lav)
] (Høj)
[
[
[
[
1
[LUKKERLYD]:
]/[ 2 ]/[ 3 ]
Justér højtalervolumen til et af de 7 niveauer.
• Når du tilslutter kameraet til et TV, ændres TV-højttalernes volumen ikke.
- 30 -
Visning
[REF. LINIE]
Angiv mønsteret af de referencelinjer, som skal vises, når du
tager billeder. Du kan også angive, om du vil have vist
optageoplysningerne, når referencelinjerne vises. (P51)
[OPTAGEINFO]:
[OFF]/[ON]
• Indstillingen for [MØNSTER] er sat til [
[HISTOGRAM]
[MØNSTER]:
[ ]/[
]
] i intelligent auto-funktion.
På denne måde kan du vælge at få vist eller ikke få vist
histogrammet. (P52)
[OFF]/[ON]
— [REJSDATO]
Indstil afrejsedato og hjemrejsedato for ferien.
[OFF]/[SET]
• Se P83 for yderligere oplysninger.
Kameraet slukkes automatisk, hvis det ikke er blevet anvendt i
den forudbestemte tidslængde.
LCD-skærmen slukkes også automatisk, når den ikke er i brug for
at undgå, at batteriet aflades.
q [ØKONOMI]
p [ENERGISPARE]:
Kameraet slukkes automatisk, hvis det ikke er blevet anvendt i
den forudbestemte tidslængde.
[OFF]/[2MIN.]/[5MIN.]/[10MIN.]
[AUTO LCD FRA]:
Når du tager et billede, slukkes LCD-skærmen automatisk, hvis
kameraet ikke er blevet anvendt i den forudbestemte tidslængde,
som er indstillet.
[OFF]/[15SEC.]/[30SEC.]
• Tryk lukkerknappen halvt ned, eller sluk og tænd for kameraet for at annullere
[ENERGISPARE].
• [ENERGISPARE] er sat til [5MIN.] i intelligent autofunktion.
• [ENERGISPARE] er fastsat til [2MIN.], når [AUTO LCD FRA] er sat til [15SEC.] eller [30SEC.].
• Statusindikatoren lyser, mens LCD-skærmen er slukket. Tryk på en vilkårlig knap for at tænde
LCD-skærmen igen.
- 31 -
Visning
Indstil den tid, billedet skal vises i, når du har taget det.
o [AUTOVISNING]
[OFF]
[1SEC.]
[2SEC.]
[HOLD]:
Billederne vises, indtil du trykker på en af knapperne.
[ZOOM]: Billedet vises i 1 sekund og forstørres derefter 4k og
vises igen i 1 sekund.
• Autovisningsfunktionen aktiveres, uanset indstillingen, ved brug af auto-holder (P69),
[HØJHAST. BURST] (P77) i scene-funktion, burst-funktion (P96) og ved optagelse af
still-billeder med lyd (P100). (Billederne kan ikke forstørres).
• I Intelligent auto-funktion er autovisningsfunktionen indstillet på [2SEC.].
v [NULSTIL ANT.]
Nulstil filnummeret for næste optagelse til 0001.
• Mappenummeret opdateres, og filnummeret starter fra 0001. (P131)
• Der kan tildeles et mappenummer mellem 100 og 999.
Når mappenummeret når 999, kan nummeret ikke nulstilles. Det anbefales at man formaterer
kortet (P34) efter at man har gemt alle data på en PC eller lignende.
• For at nulstille mappenummeret til 100, skal den indbyggede hukommelse eller kortet først
formateres, derefter skal filnummeret nulstilles ved brug af denne funktion.
Derefter vises en nulstillingsskærmen for mappenummeret. Vælg [JA] for at nulstille
mappenummeret.
w [NULSTIL]
Menuindstillingen [OPTAG] eller [INDSTILLING] nulstilles til de
oprindelige indstillinger.
• Når indstillingen [NULSTIL] vælges under optagelse, udføres den handling, der nulstiller
objektivet, også samtidigt. Man kan høre, at objektivet kører, men dette er normalt og er ikke en
fejlfunktion.
• Når menuindstillingerne i menuen [INDSTILLING] nulstilles, nulstilles de følgende indstillinger
også. Desuden sættes [ROTER BILL.] (P123) i funktionsmenuen [AFSPIL] til [OFF], og sættes
til [ON].
– Indstillingerne til fødselsdag og navn til [BABY1]/[BABY2] (P75) og [KÆLEDYR] (P76) i
scene-funktion.
– Antallet af dage, der er gået siden afrejsedatoen under [REJSDATO]. (P83)
– Indstillingen [VERDENSTID] (P85).
• Mappenummeret og tidsindstillingen ændres ikke.
- 32 -
Visning
Vælg USB-kommunikationssystemet efter eller før tilslutning af
kameraet til PC’en eller printeren ved hjælp af det (medfølgende)
USB-kabel.
y [VÆLG VED FORBINDELSE]:
Vælg enten [PC] eller [PictBridge(PTP)], hvis du har tilsluttet
x [USB-FUNKTION] kameraet til en PC eller en printer, som understøtter PictBridge.
{ [PictBridge(PTP)]:
Du kan vælge indstillingen enten før eller efter, at du har tilsluttet
printeren, som understøtter PictBridge.
z [PC]:
Du kan vælge indstillingen enten før eller efter, at du har tilsluttet
PC’en.
• Når [PC] vælges, tilsluttes kameraet via “USB-lagerenhedens” kommunikationssystem.
• Når [PictBridge(PTP)] vælges, tilsluttes kameraet via “PTP (Picture Transfer Protocol)”
kommunikationssystemet.
Indstil til det relevante farvefjernsynssystem i hvert land.
(Kun afspildningsfunktion)
| [VIDEOUDGANG]
[NTSC]:
Videoudgangen er indstillet til NTSC-system.
[PAL]:
Videoudgangen er indstillet til PAL-system.
• Dette virker, når AV-kablet er tilsluttet.
Foretag indstillingen, så den passer til fjernsynstypen.
(Kun i afspilningsfunktion)
[TV-FORMAT]
[W]:
Når du tilslutter til et 16:9 skærms TV.
[X]:
Når du tilslutter til et 4:3 skærms TV.
• Dette virker, når AV-kablet er tilsluttet.
Skift den enhed, der vises, i forhold til den afstand, som billederne
kan tages fra.
[m/ft]
[TRYK GUIDE]
[m]:
Afstanden vises i meter.
[ft]:
Afstanden vises i fod.
Indstil vejledningsskærmen, herunder funktionen Touch AF/AE
eller Touch Zoom, så den vises eller ikke vises.
[OFF]/[ON]
- 33 -
Visning
[FORMATER]
Den indbyggede hukommelse eller kortet formateres.
Formateringen sletter alle data, og de kan ikke gendannes,
så kontrollér dataene nøje før formatering.
• Brug et batteri med tilstrækkelig kapacitet eller lysnetadapteren (ekstraudstyr) til formateringen.
Kameraet må ikke slukkes under formatering.
• Hvis der er isat et kort, er det kun kortet, der formateres. Fjern kortet for at formatere den
indbyggede hukommelse.
• Hvis kortet formateres på en PC eller andet udstyr, skal man formatere det en gang til på
kameraet.
• Det kan tage længere tid at formatere den indbyggede hukommelse end kortet.
Indstil positionen af pegefeltet, hvis en anden funktion end den,
du har peget på, fremhæves, eller hvis en handling ikke udføres.
1
2
Tryk på [MENU/SET].
Peg på det orangefarvede [r]
mærke, som vises på skærmen
ved hjælp af stylus-penne
(medfølger) (5 steder).
• En meddelelse vises, når
3
Tryk på [MENU/SET] for at
afslutte.
[KALIBRERING]
positionen er indstillet.
• Kalibreringen udføres ikke, hvis der ikke peges på den korrekte position. Rør [i]-mærket igen.
~ [SPROG]
Angiv det sprog, der skal vises på skærmen.
• Hvis du ved et uheld indstiller et forkert sprog, skal du vælge [~] blandt menuikonerne for at
angive det ønskede sprog.
DEMO [DEMO
FUNKTION]
Vælg denne indstilling for at få vist [RYST., MOTIV, DEMO.] eller
kamerafunktionerne.
[RYST., MOTIV, DEMO.]
[AUTO DEMO]:
Kamerafunktionerne vises som et dias-show.
A Visning af detektering af rystelser
B Visning af detektering af bevægelse
• I afspilningsfunktion kan [RYST., MOTIV, DEMO.] ikke vises.
• Tryk på [DISPLAY] for at lukke [RYST., MOTIV, DEMO.].
Tryk på [MENU/SET] for at lukke [AUTO DEMO].
• [RYST., MOTIV, DEMO.] er en tilnærmelse.
• [AUTO DEMO] har ingen TV-udgang.
- 34 -
A
B
Visning
Skift af funktion
Valg af funktionen [OPTAG]
Når funktionen [OPTAG] er valgt, kan kameraet indstilles til intelligent autofunktion, hvor de
optimale indstillinger fastsættes på linje med det motiv, der skal optages, og
optagelsesbetingelserne, eller til scene-funktion, hvor du har mulighed for at tage billeder,
som passer til den scene, der optages.
1
Tænd for kameraet.
OFF ON
A [OPTAG]/[AFSPIL] vælgerknap
B [MODE]-knap
2
Skub funktionsvælgeren [OPTAG]/
[AFSPIL] til [¦/!].
3
4
Tryk på [MODE].
Peg på den optagefunktion, der skal
markeres.
- 35 -
A
B
Visning
∫ Liste over [OPTAG]-funktioner
¦
Intelligent auto-funktion (P37)
Motiverne optages ved brug af kameraets automatiske indstillinger.
»
Program AE-funktion (P41)
Motiverne optages ved brug af dine egne indstillinger.
¹
Blændeværdi-AE-funktion (P62)
Motiverne optages ved hjælp af den indstillede blændeværdi.
¼
Lukker-AE-prioritet (P63)
Motiverne optages ved hjælp af den indstillede lukkerhastighed.
º
Manuel eksponeringsfunktion (P64)
Motiverne optages ved hjælp af den indstillede blændeværdi og lukkerhastighed.
Û
Scene-funktion (P70)
Denne funktion gør det muligt at tilpasse billedet til den scene, der optages.
$
Filmfunktion (P80)
Denne funktion gør det muligt at optage film med lyd.
Bemærk!
• Når funktionen er skiftet fra [AFSPIL]-funktion til [OPTAG]-funktion, vælges den indstillede
[OPTAG]-funktion.
- 36 -
Grundlæggende
[OPTAG]-funktionen: ñ
Grundlæggende
Sådan optages billeder ved hjælp af den
automatiske funktion (Intelligent auto-funktion)
Kameraet finder de mest relevante indstillinger, der passer til motivet og optageforholdene.
Vi anbefaler denne funktion for begyndere og for de, som vil bevare indstillingerne i
kameraet, så de let kan tage billeder.
• Følgende funktioner aktiveres automatisk.
– Scene-detektering/[STABILISERING]/[INTELLIG. ISO]/Ansigtsdetektering/[HURTIG AF]/
[INT.KONTRAST] (Intelligent eksponering)/Digital korrektion af røde øjne
• Statusindikatoren 3 lyser, når du tænder for denne
enhed 2. (Den slukker efter ca. 1 sekund.)
(1: Lukkerknap)
2
OFF ON
1
3
1
Skub vælgerknappen [OPTAG]/[AFSPIL] til [¦/!], og tryk derefter
på [MODE].
- 37 -
Grundlæggende
2
Peg på [INTELLIGENT AUTO].
3
Hold kameraet forsigtigt med begge
hænder, hold armene stille langs siden, og
stå med fødderne en smule adskilt.
A
A Blitz
B AF-hjælpelampe
B
4
Tryk lukkerknappen halvt ned for at
indstille fokus.
1
• Fokusindikationen 1 (grøn) tændes, når motivet er i
fokus.
• AF-området 2 vises omkring motivets ansigt ved
hjælp af ansigtsdetekteringsfunktionen. Men det kan
også vises på det sted på motivet, der er indstillet
fokus på.
• Fokusområdet er 5 cm (Vidvinkel)/1 m (Tele) til ¶.
5
2
Tryk lukkerknappen helt ned (og endnu
længere) for at tage billedet.
• Adgangsindikationen (P21) lyser rødt, når billeder
optages til den indbyggede hukommelse (eller på
kortet).
∫ Når du tager billeder med blitz (P54)
∫ Når du tager billede med zoom-funktionen (P44)
∫ Når man tager billeder ved hjælp af Touch AF/AE (P61)
Bemærk!
• Pas på ikke at bevæge kameraet, når du trykker på lukkerknappen.
• Dæk ikke for blitzen eller AF-hjælpelampen med fingrene eller andre genstande.
• Rør ikke objektivets front.
- 38 -
Grundlæggende
Scene-detektering
Når kameraet identificerer den optimale scene, vises det relevante ikon for scenen med
blåt i 2 sekunder, hvorefter farven ændres til rødt som normalt.
¦ >
[i-PORTRÆT]
[i-LANDSKAB]
[i-MACRO]
[i-NATPORTRÆT]
• Kun når [‡] er valgt
[i-NATLANDSKAB]
• Kun når [Œ] er valgt
• [¦] angives, hvis ingen af scenerne er optimale, og standardindstillingerne anvendes.
• Hvis der f.eks. anvendes stativ, og kameraet har bedømt, at kamerarystelserne er minimale,
når scenefunktionen er identificeret som [ ], indstilles lukkerhastigheden til maks. 8 sekunder.
Pas på ikke at flytte kameraet, når du tager billederne.
• Den mest egnede scene vælges til det motiv, der er peget på, i funktionen Touch AF/AE (P61).
∫ Ansigtsgenkendelse
Når [ ] eller [ ] er valgt, detekterer kameraet automatisk en persons ansigt, og der
indstilles fokus og eksponering (P95).
Når der er baggrundslys, tilpasses lysforholdet automatisk, så
lysstyrken på ansigterne bliver optimal.
Bemærk!
• På grund af nedenstående betingelser identificeres der muligvis en
anden scene til samme motiv.
– Betingelser for motiv: Når ansigtet er lyst eller mørkt, motivets
størrelse, afstand til motivet, motivets kontrast, når motivet bevæger
sig, ved anvendelse af zoom
– Optagelsesforhold: Solnedgang, solopgang, under forhold med lavt lysstyrke, når kameraet
rystes
• For at tage billeder i en bestemt scene anbefales det at tage billederne i den korrekte
optagefunktion.
Kompensering for baggrundslys
Baggrundslys henviser til det lys, der kommer bag fra et motiv.
I sådanne tilfælde bliver motivet mørkt så denne funktion kompenserer for baggrundslyset
ved at gøre hele billedet lyseree.
Flyt 3.
• Der kan kompenseres for baggrundslyset ved at trykke på
[BAGGRUNDSLYS].
• Når funktionen til kompensation for baggrundslys er aktiveret,
vises [ ].
Flyt 3 igen for at annullere denne funktion.
- 39 -
Grundlæggende
Om blitzen
• Når [‡] er valgt, tændes den digitale korrektion af røde øjne (P56) tændes, afhængigt af
motivets type og lysstyrke, så den bliver [
], [
] eller [
] eller [
] er indstillet, aktiveres blitzen to gange.
].
• Når [
Indstillinger i intelligent auto-funktion
• Kun følgende funktioner kan indstilles i denne funktion.
[OPTAG] funktionsmenuen
– [BILLEDSTR.]¢ (P87)/[BILLEDFORMAT] (P89)/[BURST] (P96)/[FARVEEFFEKT]¢ (P97)/
[STABILISERING]¢ (P99)
¢ De indstillinger, som kan vælges, er forskellige fra de andre [OPTAG]-funktioner, som
benyttes.
[INDSTILLING] menu
– [INDSTIL UR]/[VERDENSTID]/[REJSDATO]/[BIP]/[SPROG]
• Indstillingerne for følgende elementer er faste.
Element
Indstillinger
[REF. LINIE] (P31)
([OPTAGEINFO]: [OFF])
[ØKONOMI]
([ENERGISPARE]) (P31)
[5MIN.]
[AUTOVISNING] (P32)
[2SEC.]
Fokusområde
Fokusområdet bliver det samme som for makrofunktion.
[5 cm (Vidvinkel)/1 m (Tele) til ¶] (P59)
• Den maksimale afstand for nærbilleder (den korteste afstand,
motivet kan tages fra) varierer, afhængigt af
zoom-forstørrelsen.
Selvudløser (P60)
10 sekunder
[KVALITET] (P88)
A (Indstil på [›] når billedstørrelsen er [
[INTELLIG. ISO] (P89)
ISOMAX
[HV.BALANCE] (P91)
[AWB]
[MÅLEFUNKTION] (P93)
C
] (0,3M
800
[AF-FUNKTION] (P94)
š (Indstilles til [•], når et ansigt ikke kan detekteres)
[HURTIG AF] (P95)
[ON]
[INT.KONTRAST] (P97)
[ON]
[AF-HJ. LAMPE] (P100)
[ON]
• Følgende funktioner kan ikke anvendes.
– [EKSPONERING]/[AUTO-HOLDER]/Hvidbalance finjustering/[DIGITAL ZOOM]/
[BILL.TILPAS.]/[MIN. LUKKER TID]/[LYDOPT.]/[HISTOGRAM]
• De andre elementer i menuen [INDSTILLING] kan indstilles til en funktion, som f.eks.
funktionen Program AE. Det, der indstilles, afspejles i den intelligent auto-funktion.
- 40 -
))
Grundlæggende
[OPTAG]-funktionen: ³
Sådan tager du billeder med dine foretrukne
indstillinger
(Program AE-funktion)
Du kan indstille mange flere menuelementer, og du kan tage et større udvalg af billeder,
end du kan i den intelligente auto-funktion (P37).
1
Skub vælgerknappen [OPTAG]/[AFSPIL] til
[¦/!], og tryk derefter på [MODE].
B
A [MODE]-knap
B [OPTAG]/[AFSPIL] vælgerknap
A
2
Peg på [AE-PROGRAM].
• Se “Brug af [OPTAG]-funktionsmenuen” (P87) for at
ændre indstillingen, mens du tager et billede.
3
Ret AF-området mod det punkt, du vil fokusere på.
4
Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille
fokus.
• Fokusområdet er 50 cm (Vidvinkel)/1 m (Tele) til ¶.
• Se “Sådan tages nærbilleder” (P59), hvis billederne
skal tages tættere på.
5
Tryk den halvt nedtrykkede lukkerknap helt
ned for at tage billedet.
• Adgangsindikationen lyser (P21) rødt, når billeder
optages til den indbyggede hukommelse (eller på
kortet).
∫ Sådan justeres eksponeringen, og sådan tager du billeder, når billeder er for
mørkt (P68)
∫ Sådan justeres farverne, og sådan tager du billeder, når billedet er for rødt (P91)
- 41 -
Grundlæggende
Fokusering
Ret AF-området mod motivet, og tryk derefter lukkerknappen halvt ned.
A
B
C
D
A
B
C
D
E
F
¢
Når motivet er i
fokus
Når motivet ikke er
i fokus
Fokusindikation
On
Blinker
AF-område
Hvid>Grøn
Hvid>Rød
Lyd
Bipper 2 gange
Bipper 4 gange
Fokus
E F
Fokusindikation
AF-område (normal)
AF-område (ved brug af digital zoom eller når det er mørkt)
Blændeværdi¢
Lukkehastighed¢
ISO-følsomhed
Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås, vises det med rødt.
(Men det vises ikke med rødt, hvis du anvender blitz).
Når motivet ikke er i fokus (som f.eks. når det ikke er i midten af billedsammensætningen)
1
2
Ret AF-området mod motivet, og tryk derefter lukkerknappen halvt ned for at
indstille fokus og eksponering.
Hold lukkerknappen trykket halvt nede og flyt kameraet, efterhånden som du
sammensætter billedet.
• Du kan afprøve AF/AE-låsen gentagne gange
under trin 1, inden du trykker helt ned på
lukkerknappen.
Det anbefales, at du bruger
ansigtsgenkendelses-funktionen, når du
tager billeder af personer. (P94)
P
P
F2.8
1/125
ISO
100
F2.8
1/125
ISO
100
∫ Motiver og optageforhold, som er vanskelige at stille fokus på/efter
• Hurtigt bevægelige motiver, meget lyse motiver eller motiver uden kontrast
• Når displayet viser det område, der kan optages, med rødt
• Ved optagelse af motiver gennem vinduer eller i nærheden af skinnende genstande
• Når det er mørkt, eller når der opstår rystelser
• Når kameraet er for tæt på motivet, eller når man tager et billede af motiver tæt på og langt væk
samtidigt
- 42 -
Grundlæggende
Sådan undgår man rystelser (kamerarystelser)
Når alarmen for rystelser [
] vises, skal man anvende [STABILISERING] (P99), et
stativ eller selvudløseren (P60).
• Lukkehastigheden mindskes især i følgende tilfælde. Hold kameraet i ro fra det øjeblik,
lukkerknappen trykkes ned til det øjeblik, hvor billedet vises på skærmen. Det anbefales at
bruge et stativ.
– Langsom synk./Reduktion af røde øjne
– I [NATPORTRÆT], [NATLANDSKAB], [FEST], [LEVENDE LYS], [STJERNEHIMMEL] eller
[FYRVÆRKERI] i scene-funktion (P70)
– Når lukkehastigheden sænkes i indstillingerne [MIN. LUKKER TID]
∫ Retningsvisningsfunktion
Billeder, som er optaget med kameraet lodret, afspilles lodret (roteret). (Kun når [ROTER
BILL.] (P123) er indstillet på [ON])
• Billederne vises muligvis ikke lodret, hvis de blev taget med kameraet holdt opad eller nedad.
• Film, der er taget med kameraet hold lodret, vises ikke lodret.
- 43 -
Grundlæggende
[OPTAG]-funktionen: ñ³±´²¿n
Sådan tages billeder med zoom
Brug af optisk zoom/Brug af ekstra optisk zoom (EZ)/Brug af digital
zoom
Du kan zoome ind, så mennesker og genstande ser ud til at være tættere på, eller du kan
zoome for at tage et billede af landskabet i vidvinkel. Hvis motivet skal se ud til at være
tættere på [maks. 8,9k], må du ikke indstille billedstørrelse til den højeste indstilling for
hvert billedformat (X/Y/W).
Selv højere forstørrelsesniveauer er mulige, når [DIGITAL ZOOM] er indstillet på [ON] i
menuen [OPTAG].
For at få motiverne tættere på (Tele)
Rotér zoom-grebet mod Tele.
For at få motiverne længere væk (Vidvinkel)
Rotér zoom-grebet mod Vidvinkel.
∫ Zoomtyper
Optisk zoom
Ekstra optisk zoom (EZ)
Maksimum
forstørrelse
Funktion
5k
8,9k¢1
Billedkvalitet
Ingen forringelse
Ingen forringelse
Forhold
[BILLEDSTR.] med
(P87) er valgt.
Ingen
Digital zoom
20k [inkl. optisk zoom 5k]
35,6k [inkl. ekstra optisk zoom
8,9k]
Jo højere forstørrelsesniveauet,
desto større er forringelsen.
[DIGITAL ZOOM] Er (P97) i
menuen [OPTAG] indstillet til
[ON].
B
W
Skærmdisplay
T
W
T
A
A [
] vises.
- 44 -
W
T
W
T
B Det digitale zoom-område
vises.
AF-området bliver større, hvis
lukkerknappen trykkes halvvejs
ned inden for det digitale
zoom-område¢2.
Grundlæggende
• Når du bruger zoom-funktionen, vises et estimeret fokusområde sammen med
zoom-bjælkevisningen. (Eksempel: 0.5 m –¶)
¢1 Forstørrelsesniveauet varierer, afhængig af indstillingen [BILLEDSTR.] og
[BILLEDFORMAT].
¢2 Når zoomgrebet drejes helt over mod Tele, kan det være, at zoom-indikationen på skærmen
går midlertidig i pause. Man kan indstille det digitale zoom-område ved at holde zoomgrebet
mod Tele eller ved at slippe zoomgrebet og derefter dreje det mod Tele igen.
∫ Ekstra optisk zoom-funktion
Når du sætter billedstørrelsen til [
] (3 millioner pixel), beskæres 10M (10,1 millioner
pixel) CCD-området til midten af 3M-området (3 millioner pixel), og billedet får dermed en
højere zoom-effekt.
Bemærk!
• Den digitale zoom kan ikke indstilles, når õ er valgt.
• Den angivne zoom-forstørrelse er en tilnærmelse.
• “EZ” er en forkortelse for “Extra optical Zoom”.
• Den optiske zoom er indstillet til Vidvinkel (1k), når kameraet tændes.
• Hvis du anvender zoom-funktionen efter at have fokuseret på motivet, skal du fokusere på
motivet igen.
• Objektivcylinderen zoomer ud eller ind i henhold til zoomindikationen. Pas på ikke at afbryde
objektivcylinderens bevægelse, mens zoom-grebet roteres.
• Når man bruger den digitale zoom, fungerer [STABILISERING] muligvis ikke effektivt.
• Når man bruger den digitale zoom, anbefaler vi at bruge et stativ og selvudløserfunktionen
(P60) til at tage billeder.
- 45 -
Grundlæggende
[AFSPIL]-funktionen: ¸
Afspilning af billeder ([AFSPIL NORMAL])
1
Skub funktionsvælgeren [OPTAG]/
[AFSPIL] A til [(].
B [MODE]-knap
• Normal afspilning indstilles automatisk i følgende
tilfælde.
– Når funktionen er skiftet fra [OPTAG] til
[AFSPIL].
– Når kameraet blev tændt, mens
vælgerknappen [OPTAG]/[AFSPIL] var på [(].
2
A
B
Spol billedet frem eller tilbage ved at
pege på [2]/[1] i venstre og højre side
af skærmen.
A Filnummer
B Billednummer
C Afspil det forrige billede
D Afspil det næste billede
• Billedet kan også spoles frem eller tilbage ved at
flytte 2/1.
• Hastigheden af billeder, som spoles frem eller
tilbage ændrer sig, afhængigt af
afspilningsstatus.
A
B
C
D
∫ Hurtigt frem/Hurtigt tilbage
Peg på og hold [2]/[1] i venstre og højre side af skærmen under afspilning.
2: Hurtigt tilbage
1: Hurtigt frem
• Filnummeret og billednummeret ændres kun ét nummer ad gangen. Slip [2]/[1], når nummeret
på det ønskede billede afspiller billedet.
• Hvis du bliver ved med at pege på, øges antallet af billeder, som kan bladres frem eller tilbage.
- 46 -
Grundlæggende
Brug af pege-zoom
1
Peg på [
skærmen.
2
Peg på den del, der skal forstørres.
] i nederste højre side af
1k>2k>4k>8k>16k
• Den del, der peges på, bliver forstørret.
• Billedet kan også forstørres ved at dreje zoom-grebet mod
[Z] (T).
• Man vender tilbage til normal afspilning ved at pege på
[ANNUL.].
3
Flyt den position, der skal vises, ved trække i
billedet (P13).
A
• Hvis man rykker det billede, der skal vises, vises
zoom-indikationen i A ca. 1 sekund.
• Positionen af den forstørrede del kan også flyttes ved at
pege på [3]/[4]/[2]/[1] eller flytte 3/4/2/1.
• Billedet vender tilbage til sin oprindelige størrelse (1k) ved
at pege på [ k1.0 ].
• Forstørrelsen bliver også mindre, hvis man drejer
zoom-grebet mod [L] (W).
• Den vender tilbage til normal afspilning ved at pege på
[ANNUL.], efter at forstørrelsen er indstillet på 1.
Bemærk!
• Dette kamera opfylder DCF-standarderne “Design rule for Camera File system”, som er fastsat
af “JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)” og af
“Exif (Exchangeable Image File Format)”. Filer, som ikke opfylder DCF-standarden, kan ikke
afspilles.
• Jo mere et billede forstørres, desto mere forringes kvaliteten.
• Objektivcylinderen trækkes ind 15 sekunder efter at være skiftet fra [OPTAG] funktion til
[AFSPIL] funktion.
• Hvis du vil gemme det forstørrede billede, skal du bruge renskæringsfunktionen. (P112)
• Billeder, som optages på andet udstyr, kan muligvis ikke benytte funktionen Peg-zoom.
- 47 -
Grundlæggende
Skift til funktionen [AFSPIL]
1
2
Tryk på [MODE] under afspilning.
Peg på det element, der skal markeres.
∫ Liste over [AFSPIL]-funktioner
( [AFSPIL NORMAL] (P46)
Alle billederne afspilles.
K [DIASSHOW] (P101)
Billeder afspilles fortløbende.
[NEM ORGANISERING] (P109)
Billeder kan redigeres/slettes på pegefeltet.
Ü
[VIS FARVORIT] (P108)¢
Dine foretrukne billeder afspilles.
¢ [VIS FARVORIT] kan ikke vælges, hvis der ikke er indstillet billeder som
[FORETRUKNE].
[KALENDER] (P105)
Billeder kan afspilles efter optagelsesdato.
L [MULTI AFSPILNING] (P104)
Flere billeder afspilles på én skærm.
[AFSPIL KATEG.] (P107)
Billederne grupperes sammen i kategorier og afspilles.
[AFSPIL DOBB.] (P106)
Afspilning af billeder på den dobbelt visning
- 48 -
Grundlæggende
[AFSPIL]-funktionen: ¸
Sletning af billeder
De billeder, som slettes, går tabt.
• Billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet, som afspilles, slettes.
For at slette et enkelt billede
1
Vælg det billede, der skal slettes, og tryk
derefter på [‚].
A [DISPLAY]-knap
B [‚]-knap
A
B
2
Flyt 2 for at vælge [JA], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Sådan slettes flere billeder (op til 50) eller alle billeder
1
2
Tryk på [‚].
3
Flyt 3/4/2/1 for at markere billedet, og
tryk derefter på [DISPLAY] for at foretage
indstillingen. (Gentag dette trin.)
Flyt 3/4 for at vælge [SLET FLERE] eller [SLET ALLE], og tryk
derefter på [MENU/SET].
• [SLET ALLE] > trin 5.
•[
] vises på de valgte billeder. Hvis du trykker på
[DISPLAY] igen, annulleres indstillingen.
4
5
Tryk på [MENU/SET].
Flyt 3 for at vælge [JA], og tryk derefter på [MENU/SET] for at
foretage indstillingen.
- 49 -
DISPLAY
Grundlæggende
∫ Når [SLET ALLE] er valgt ved hjælp af indstillingen [FORETRUKNE] (P110)
Menuskærmen vises igen. Vælg [SLET ALLE] eller [SLET ALLE UNDT.Ü], flyt 3 for at
vælge [JA], og slet billederne.
Bemærk!
• Sluk ikke kameraet under sletningen (mens [‚] vises). Brug et batteri med tilstrækkelig
kapacitet eller lysnetadapteren (ekstraudstyr).
• Hvis du trykker på [MENU/SET], mens du sletter billeder ved brug af [SLET FLERE], [SLET
ALLE] eller [SLET ALLE UNDT. Ü], stopper sletningen halvvejs.
• Afhængig af det antal billeder, der skal slettes, kan det tage lidt tid at slette billederne.
• Hvis billederne ikker opfylder DCF-standard eller er beskyttede (P126), slettes de ikke, selv om
[SLET ALLE] eller [SLET ALLE UNDT.Ü] er valgt.
- 50 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Avanceret (Optagelse af billeder)
Om LCD-skærmen
Tryk på [DISPLAY] for at skifte.
A LCD-skærm
B [DISPLAY]-knap
• Når menuskærmbilledet vises, er knappen [DISPLAY] ikke aktiveret.
A
B
I optagefunktion
C Normal visning¢1
D Ingen visning¢3
E Ingen visning
(Retningslinjer for
optagelse)¢1, 2, 3
C
D
E
9
2
I afspilningsfunktion
F Normal visning
G Visning med
optageinformation¢1
H Ingen visning¢3
F
G
100_0001
1/9
1. DAG
2 måneder 10 dage
10:00 1.DEC.2008
H
100_0001
1/9
F2.8 1/100
ISO
AWB 100
10:00 1.DEC.2008
¢1 Hvis [HISTOGRAM] i menuen [INDSTILLING] er indstillet til [ON], vises histogrammet.
¢2 Angiv mønsteret af referencelinjerne, som skal vises, ved at vælge [REF. LINIE] i
[INDSTILLING]-menuen. Du kan også angive, om du vil have optageoplysningerne, når
referencelinjerne vises.
¢3 Hvis der ikke udføres en handling i en periode, forsvinder pegeikonet.
Bemærk!
• I [NATPORTRÆT], [NATLANDSKAB], [STJERNEHIMMEL] og [FYRVÆRKERI] i
scene-funktion er retningslinjerne nedtonet. (P70)
- 51 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
∫ Referencerammer for optagelse
Hvis man tilpasser motivet til de vandrette og
lodrette referencelinjer eller til punktet, hvor
disse linjer krydser, kan man tage godt
sammensatte billeder ved at kunne se
størrelse, hældning og balance i motivet.
A [
]:
Anvendes, når hele skærmen skal opdeles i 3k3 til optagelse af billeder med en
velafbalanceret sammensætning.
B [
]:
Anvendes, når du vil placere motivet præcist i midten af skærmen.
∫ Om histogrammet
Et histogram er en graf, der viser lysstyrken langs den vandrette akse (sort til hvid) og
antallet af pixel for hvert lysstyrkeniveau på den lodrette akse.
På denne måde kan du nemt kontrollere billedeksponeringen.
1 Mørkt område, mellemområde og lyst område udjævnes og gør det muligt at tage et
billede.
2 Billedet bliver undereksponeret med et større mørkt område. Billeder med mest mørke,
som f.eks. natlandskaber, får også et histogram som dette.
3 Billedet bliver overeksponeret med et større lyst område. Billeder med mest lys, får
også et histogram som dette.
Eksempel på histogrammer
1
2
3
¢
Tilpas eksponeret
Undereksponeret
Overeksponeret
Histogram
1
2
100_0001
1/9
F2.8 1/100
10:00 1.DEC.2008
DEC.1.2008
3
100_0001
1/9
ISO
F2.8
F4.0 1/200
10:00 1.DEC.2008
AWB 100
1
¢
- 52 -
ISO
AWB 100
10
100_0001
1/9
F2.8 1/50
10:00 1.DEC.2008
ISO
AWB 100
10
Avanceret (Optagelse af billeder)
Bemærk!
• Når det optagede billede og histogrammet ikke stemmer overens under følgende
betingelser, vises histogrammet i orange.
– Når Hjælp til manuel eksponering er andet end [n0EV] under eksponeringskompensation
eller ved manuel eksponering
– Når blitzen aktiveres
– I [STJERNEHIMMEL] eller [FYRVÆRKERI] i scene-funktion (P70)
– Når skærmens lysstyrke ikke vises korrekt på mørke steder
– Når eksponeringen ikke er korrekt justeret
• Histogrammet i optagefunktion er kun en tilnærmelse.
• Et billedes histogram stemmer muligvis ikke overens i optagefunktion og
afspilningsfunktion.
• Histogrammet i dette kamera stemmer ikke overens med histogrammer, der vises ved
hjælp af billedredigeringssoftware på PC’er osv.
- 53 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktionen: ñ³±´²¿
Sådan tages billeder med den indbyggede blitz
A Blitz
Dæk ikke for blitzen med fingrene eller med andre genstande.
A
Skift til passende blitz-indstilling
Indstil blitzen, så den passer til optagelsen.
1
Flyt 1 [‰].
2
Flyt 3/4 for at vælge en funktion.
• Du kan også flytte 1 [‰] for at vælge.
• Se “Tilgængelige blitz-indstillinger i optage-funktion”.
(P56) for oplysninger om de blitz-indstillinger, der kan
vælges.
3
Tryk på [MENU/SET].
• Du kan også trykke lukkerknappen halvt ned for at afslutte.
• Menuskærmen vises efter ca. 5 sekunder, hvor det markerede element automatisk
indstilles.
- 54 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Element
‡: AUTO
Beskrivelse af indstillinger
Blitzen udløses automatisk, når optageforholdene gør det nødvendigt.
Blitzen udløses automatisk, når optageforholdene gør det nødvendigt.
Blitzen udløses én gang før den egentlige optagelse for at reducere
:
fænomenet røde øjne (øjnene virker røde på billederne) og igen, når
AUTO/Reduktion af
selve billedet tages.
røde øjne¢
• Denne funktion kan anvendes, når der tages billeder af personer i
omgivelser med lav belysning.
‰: Blitz tvungen ON Blitzen udløses hver gang, uanset optageforholdene.
:
• Benyt denne indstilling, når motivet er baggrundsbelyst eller
Tvungen ON/
under fluorescerende lamper.
Reduktion af røde
• Blitz-indstillingen er kun sat til [
], hvis du sætter [FEST] eller
¢
øjne
[LEVENDE LYS] i scene-funktion. (P70)
Hvis du tager et billede med et mørkt landskab i baggrunden, nedsætter
denne funktion lukkehastigheden, når blitzen udløses, så det mørke
:
landskab i baggrunden bliver lyst. Samtidig reduceres fænomenet røde
Langsom synk./
øjne.
Reduktion af røde
• Brug denne funktion, når du vil tage billeder af personer foran
øjne¢
en mørk baggrund.
Œ: Blitz tvungen
OFF
Blitzen udløses ikke under nogen optageforhold.
• Denne funktion kan anvendes, når der skal tages billeder på
steder, hvor blitz ikke er tilladt.
¢ Blitzen udløses to gange. Motivet må ikke flytte sig, før den anden blitz er blevet
udløst.
- 55 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
∫ Om digital korrektion af røde øjne
Hvis blitzen anvendes, når Reduktion af røde øjne ([
detekteres og korrigeres røde øjne I billeddataene.
], [
], [
]) er valgt,
¢ Røde øjne kan muligvis ikke korrigeres, afhængigt af optageforholdene.
∫ Tilgængelige blitz-indstillinger i optage-funktion
De tilgængelige blitz-indstillinger afhænger af optage-funktionen.
(±: Tilgængelig, —: Ikke tilgængelig, ¥: Startindstilling for scenefunktion)
‡
³
±
´
²
ñ
*
+
0
,
.
/
1
2
‰
Œ
‡
‰
Œ
—
—
—
±
±
¥
±
¥
±
—
—
±
±
¥
±
—
—
±
±
—
±
—
—
¥
—
—
—
—
—
¥
±
—
±
—
—
¥
—
—
—
—
—
¥
—
—
—
—
—
¥
—
—
—
—
—
¥
—
—
¥
—
—
±
¥
—
±
—
—
±
¥
3
:
;
í
ï
9
ô
5
4
6
8
7
—
—
—
—
—
¥
¥
n
—
—
—
—
—
±
±
±
±
±
—
±
±
±
±
±
—
±
±
±
±
—
—
±
±
±
±
—
—
±
±¢
—
—
—
—
±
±
¥
±
—
—
±
±
¥
±
—
—
±
±
¥
±
—
—
±
—
—
—
—
—
¥
¥
—
±
—
—
±
—
—
—
¥
—
±
—
—
—
—
—
±
—
±
—
—
—
—
—
¥
±
±
¢ Når [‡] er valgt, indstilles [
], [
] eller [
], afhængig af motivet og lysstyrken.
• Blitzindstillingen ændres muligvis, hvis optagefunktionen ændres. Angiv evt. blitzindstillingen
igen.
• Blitzindstillingen lagres i hukommelsen, selv om kameraet slukkes. Men den nulstilles til de
oprindelige indstillinger, når der vælges en anden scenefunktion.
- 56 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
∫ Tilgængeligt blitz-område, når der tages billeder
• Det tilgængelige blitz-område er tilnærmelsesvist.
Tilgængeligt blitz-område
ISO-følsomhed
Vidvinkel
Tele
AUTO
60 cm til 6,0 m
ISO100
60 cm til 1,9 m
1,0 m til 2,8 m
1,0 m
ISO200
60 cm til 2,7 m
1,0 m til 1,2 m
ISO400
60 cm til 3,8 m
1,0 m til 1,8 m
ISO800
80 cm til 5,4 m
1,0 m til 2,5 m
ISO1600
1,15 m til 7,7 m
1,0 m til 3,6 m
• I [HØJ FØLSOMH.] (P76) i scene-funktion skifter ISO-følsomheden automatisk mellem
[ISO1600] og [ISO6400], og det tilgængelige blitzområde varierer også.
Vidvinkel: Ca. 1,15 m til ca. 15,4 m
Tele:
Ca. 1,0 m til ca. 7,3 m
∫ Lukkehastighed for hver blitz-indstilling
Blitz-indstilling
Lukkehastighed (sek.)
Blitz-indstilling
Lukkehastighed (sek.)
1¢1 til 1/2000
1 eller 1/4 til 1/2000¢2
‡
1/30 til 1/2000
‰
Œ
1¢1 til 1/2000
1 eller 1/4 til 1/2000¢2, 3
¢1 Dette kan variere, afhængigt af indstillingen [MIN. LUKKER TID] (P99).
¢2 Når Intelligent ISO er indstillet (P89)
¢3 [SPORT], [BABY1]/[BABY2] og [KÆLEDYR] i scene-funktion (P70)
• ¢2, 3: Lukkerhastigheden bliver maksimum 1 seckund i nedenstående tilfælde.
– Når den optiske billedstabiliseringsfunktion er sat til [OFF].
– Hvis kameraet har bestemt, at der er lidt rystelser, når den optiske billedstabiliseringsfunktion
er indstillet på [MODE1] eller [MODE2].
• Se P66 for oplysninger om Blændeværdi-AE-prioritet, Lukker-AE-prioritet eller manuel
eksponeringsfunktion.
• I intelligent auto-funktion ændres lukkerhastigheden, afhængigt af den identificerede scene.
• Der kan være forskel på ovennævnte lukkerhastigheder i scenefunktionerne.
– [NATPORTRÆT]: 1 eller 1/8 sekund til 1/2000 sekund¢4
– [NATLANDSKAB]: 8 eller 1/8 sekund til 1/2000 sekund¢4
– [LEVENDE LYS]: 1 eller 1/8 sekund til 1/2000 sekund¢4
– [STJERNEHIMMEL]: 15 sekunder, 30 sekunder, 60 sekunder
– [FYRVÆRKERI]: 1/4 af 1 sekund, 2 sekunder¢4
– All andre scenefunktioner: 1/8 sekund til 1/2000 sekund
¢4 Den makismale lukkerhastighed vælges, når rystelserne er minimale, mens
[STABILISERING] er valgt, eller når [STABILISERING] er sat til [OFF].
- 57 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Bemærk!
• Hvis blitzen kommer for tæt på et motiv, kan motivet virke forvrænget eller misfarvet af varmen
eller lyset fra blitzen.
• Når der tages billeder ud over blitzens kontrolområde, indstilles eksponeringen muligvis ikke
korrekt og billedet kan derfor blive mørkt eller lyst.
• Når blitzen oplades, blinker blitzikonet rødt, og du kan ikke tage et billede, selv om du trykker
lukkerknappen helt ind. Når [AUTO LCD FRA] er valgt, slukker LCD-skærmen, og
statusindikatoren lyser.
• Hvidbalancen justeres muligvis ikke korrekt, hvis blitz-niveauet er utilstrækkeligt.
• Hvis lukkehastigheden er hurtig, er blitz-effekten måske utilstrækkelig.
• Det kan tage noget tid for at oplade blitzen, hvis du tage billedet flere gange. Tag først billedet,
når adgangsindikationen er forsvundet fra skærmen.
• Effekten af Reduktion af røde øjne er forskellig fra person til person. Effekten er muligvis heller
ikke så synlig, hvis motivet var langt væk fra kameraet, eller hvis personen ikke kiggede mod
kameraet ved udløsning af den første blitz.
- 58 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktionen: ³±´²n
Sådan tages nærbilleder
Med denne funktion kan du tage nærbilleder af et motiv, f.eks. når du tager billeder af
blomster. Du kan tage billeder af et motiv i en afstand på op helt op til 5 cm fra objektivet
ved at dreje det øverste zoom-greb til Vidvinkel (1k).
1
Flyt 4 [#].
• I makrofunktion vises [
]. Tryk på 4 igen for at
annullere.
2
Tag billedet.
∫ Fokusområde
¢ Fokusområdet ændres trinvist.
1m
T
W
5 cm
Bemærk!
• Det anbefales at bruge et stativ og selvudløseren.
• Det anbefales at indstille blitzen på [Œ], når der tages nærbilleder.
• Hvis afstanden mellem kameraet og motivet er større end kameraets fokusområdet, kan der
muligvis ikke fokuseres korrekt på billeder, selv om fokusindikationen lyser.
• Når et motiv er tæt på kameraet, bliver det effektive fokusområde betydeligt smallere. Man vil
derfor have svært ved at fokusere på motivet igen, hvis afstanden mellem kamera og motiv
ændres, efter at motivet er i fokus.
• Makrofunktion prioriterer et motiv, som er tæt på kameraet. Hvis afstanden mellem kameraet
og motivet er mere end 1,0 m tager det længere tid at fokusere på det i makrofunktion end i
AE-programfunktion.
• Når man tager billeder tæt på, kan opløsningen af billedets periferi blive lidt reduceret. Dette er
ikke en fejlfunktion.
- 59 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktionen: ñ³±´²¿
Sådan tages billeder med selvudløser
1
Flyt 2 [ë].
2
Flyt 3/4 for at vælge en funktion.
3
Tryk på [MENU/SET].
• Du kan også flytte 2 [ë] for at vælge.
• Du kan også trykke lukkerknappen halvt ned for at afslutte.
• Menuskærmen vises efter ca. 5 sekunder, hvor det markerede element automatisk
indstilles.
4
Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille
fokus, og tryk derefter lukkerknappen helt
ned for at tage et billede.
• Selvudløserindikatoren A blinker, og lukkeren
aktiveres efter 10 sekunder (eller 2 sekunder).
• Hvis du trykker på [MENU/SET], når selvudløseren er
A
indstillet, annulleres selvudløserindstillingen.
Bemærk!
• Hvis der bruges et stativ osv., er det hensigtsmæssigt at indstille selvudløseren til 2 sekunder
for at undgå de rystelser, der opstår, når lukkerknappen trykkes ned.
• Hvis du trykker lukkerknappen helt ned på én gang, fokuseres der automatisk på motivet, lige
inden billedet tages. På mørke steder blinker selvudløserindikatoren og tændes eventuelt for at
fungere som AF-hjælpelampe (P100), så kameraet kan fokusere på motivet.
• Det anbefales at bruge et stativ ved optagelse med selvudløseren.
• Antallet af mulige billeder under [BURST] er fastsat til 3.
- 60 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktionen: ñ³±´²¿
Optagelse af billeder med fokus og eksponering
(Touch AF/AE)
Man kan indstille fokus og eksponering for motivet, som angivet i pegefeltet.
Fokus gør, at motivet automatisk følges, selv om det bevæger sig.
1
Peg på [
2
Peg på motivet.
].
• AF-området vises, når motivet genkendes, og fokus følger
motivets bevægelser. (Dynamisk sporing)
• Peg på AF/AE annulleres ved at pege på [ANNUL.].
3
Tag billedet.
Bemærk!
• Hvis funktionen Touch AF/AE mislykkes, blinker AF-området med rødt og forsvinder. Peg på
skærmen igen.
• En ramme med angivelse af det område, der kan peges på, vises, når du peger uden for det
mulige område. Berøringen er ikke gyldig, hvis den ligger udenfor det mulige område.
• Hvis et motiv har samme farve som det motiv, du har peget på i periferien, følger den
dynamiske sporing muligvis et andet motiv end det motiv, du har peget på.
• Den mest egnede scene vælges til det motiv, der er peget på, i intelligent auto-funktion.
• Der kan kun indstilles fokus under manuel eksponering.
• Den dynamiske sporingsfunktion virker muligvis ikke. Det afhænger af optageforholdene som
de, der er beskrevet nedenfor.
– Når motivet er for lille
– Når optagelsesstedet er for mørkt
– Når motivet bevæger sig for hurtigt
– Når baggrunden har samme eller næsten samme farve som motivet.
– Når der opstår rystelser
– Ved brug af zoom
• Funktionen Touch AF/AE virker ikke under følgende betingelser. [AF-FUNKTION] optages i
[•] under disse forhold.
– Når motivet er gået tabt
– Når motivet ikke er valgt
– Når det ikke lykkes at udføre funktionen Touch AF/AE
• [HURTIG AF] virker ikke ved brug af funktionen Touch AF/AE.
- 61 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktionen: ±
Optagelse af billeder med indstillet blændeværdi
(Blændeværdi-AE-prioritet)
Indstil blændeværdien til et højere tal, når du vil fokusere skarpt på baggrunden. Indstil
blændeværdien til et lavere tal, når du ønsker en baggrund med blød fokus.
1
Skub vælgerknappen [OPTAG]/[AFSPIL] til [¦/!], og tryk derefter
på [MODE].
2
Peg på [BLÆNDE PRIORITET].
3
På på linjen til indstilling af blændeværdi.
A Linje til indstilling af blændeværdi
B Linje til indstilling af eksponeringskompensering
• Der kan kompenseres for eksponeringen (P68) ved at
berøre linjen til kompensering af eksponeringen. Peg på
den kompenseringsværdi, du vil indstille.
4
B
Tag billedet.
Bemærk!
• Se P66 for at få oplysninger om tilgængelige blændeværdier og lukkehastigheden.
• Skyderen kan skjules (P65).
• Lysstyrken på LCD-skærmen kan være forskellig fra det aktuelle billede, der optages. Bekræft i
afspilningsfunktion.
• Hvis eksponeringen ikke er tilpas, bliver blændeværdien og lukkerhastighed røde på skærmen,
når lukkerknappen trykkes halvt ned.
• Indstil en større blændeværdi, hvis den er for lys og indstil en mindre blændeværdi, hvis den er
for mørk.
• Det anbefales at bruge et stativ, når lukkehastigheden er lav.
- 62 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktionen: ´
Optagelse af billeder med indstillet
lukkerhastighed (Lukker-AE-prioritet)
Når man vil tage et skarpt billede af et motiv i hurtig bevægelse, skal der indstilles til en
hurtigere lukkehastighed. Når man ønsker at skabe en sporeffekt, skal der indstilles til en
langsommere lukkehastighed.
1
Skub vælgerknappen [OPTAG]/[AFSPIL] til [¦/!], og tryk derefter
på [MODE].
2
Peg på [LUKKER PRIORITET].
3
Peg på linjen til indstilling af lukkerhastighed.
A Linje til indstilling af lukkerhastighed
B Linje til indstilling af eksponeringskompensering
• Der kan kompenseres for eksponeringen (P68) ved at
berøre linjen til kompensering af eksponeringen. Peg på
den kompenseringsværdi, du vil indstille.
4
B
Tag billedet.
Bemærk!
• Se P66 for at få oplysninger om tilgængelige blændeværdier og lukkehastigheden.
• Skyderen kan skjules (P65).
• Lysstyrken på LCD-skærmen kan være forskellig fra det aktuelle billede, som optages. Bekræft
i afspilningsfunktion.
• Hvis eksponeringen ikke er tilpas, bliver blændeværdien og lukkerhastighed røde på skærmen,
når lukkerknappen trykkes halvt ned.
• Det anbefales at bruge et stativ, når lukkehastigheden er lav.
- 63 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktionen: ²
Optagelse af billeder med manuel indstilling af
eksponering (Manuel eksponering)
Bestem eksponeringen ved at indstille blændeværdien og lukkehastigheden manuelt.
1
Skub vælgerknappen [OPTAG]/[AFSPIL] til [¦/!], og tryk derefter
på [MODE].
2
Peg på [MANUEL EKSP.].
3
Peg på linjen til indstilling af blændeværdien
A eller for lukkerhastigheden B.
A
B
4
Tryk lukkerknappen halvt ned.
• Den manuelle eksponeringshjælp C vises i ca.
10 sekunder for at angive eksponeringen.
• Indstil blændeværdien og lukkehastigheden igen, hvis
eksponeringen er utilstrækkelig.
5
C
Tag billedet.
- 64 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
∫ Manuel eksponeringshjælp
Eksponeringen er tilstrækkelig.
Indstil til en hurtigere lukkehastighed eller til en større blændeværdi.
Indstil til en langsommere lukkehastighed eller til en mindre
blændeværdi.
• Manuel eksponeringshjælp er en tilnærmelse. Det anbefales at optage efter bekræftelse i
afspilningsfunktion.
Bemærk!
• Se P66 for at få oplysninger om tilgængelige blændeværdier og lukkehastigheden.
• Lysstyrken på LCD-skærmen kan være forskellig fra det aktuelle billede, der optages. Bekræft i
afspilningsfunktion.
• Hvis eksponeringen ikke er tilpas, bliver blændeværdien og lukkehastigheden røde på
skærmen, når lukkerknappen trykkes halvt ned.
• [AUTO] under [FØLSOMHED] kan ikke indstilles.
• [FØLSOMHED] er [ISO100], hvis du skifter optagefunktion til manuel eksponering, når
[FØLSOMHED] er indstillet på [AUTO], og indstillingerne for [INT.KONTRAST] slukkes.
Skjul skyderen
Skyderen kan skjules ved at berøre [ ].
Peg på visningen for blændeværdi, lukkerhastighed eller eksponering for at ændre
indstillingerne.
• Skyderen er også skjult ved brug af funktionen Touch AF/AE.
- 65 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktionen: ±´²
Blændeværdi og lukkehastighed
∫ Blændeværdi-AE-prioritet
Tilgængelig blændeværdi
(Pr. 1/3 EV)
Lukkehastighed (sek.)
8 til 1/2000
F8.0
F7.1
F6.3
F5.6
8 til 1/1600
F5.0
F4.5
F4.0
8 til 1/1300
F3.5
F3.2
F2.8
8 til 1/1000
∫ Lukker-AE-prioritet
Tilgængelig lukkehastighed (sek.)
(Pr. 1/3 EV)
Blændeværdi
8
6
5
4
3.2
2.5
2
1.6
1/1.6
1.3
1
1/1.3
1/2
1/2.5
1/3.2
1/4
1/5
1/6
1/8
1/10
1/13
1/15
1/20
1/25
1/30
1/40
1/50
1/60
1/80
1/100
1/125
1/160
1/200
1/250
1/320
1/400
1/500
1/640
1/800
1/1000
F2.8 til F8.0
1/1300
F4.0 til F8.0
1/1600
F5.6 til F8.0
1/2000
F8.0
- 66 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
∫ Manuel eksponering
Tilgængelig blændeværdi
(Pr. 1/3 EV)
Tilgængelig lukkehastighed (sek.)
(Pr. 1/3 EV)
F2.8 til F3.5
60 til 1/1000
F4.0 til F5.0
60 til 1/1300
F5.6 til F7.1
60 til 1/1600
F8.0
60 til 1/2000
Bemærk!
• Blændeværdierne i ovennævnte tabel er de gældende værdier, når zoomgrebet drejes til
Vidvinkel.
• Afhængig af zoom-forstørrelsen, kan nogle af blændeværdierne ikke vælges.
- 67 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktionen: ³±´¿n
Eksponeringskompensation
Hvis der anvendes stativ, skal man sørge for, at stativet er stabilt, når kameraet er fastgjort
hertil. Se på følgende eksempler.
Undereksponeret
Tilpas
eksponeret
Kompensér eksponeringen mod
positiv.
1
Overeksponeret
Kompensér eksponeringen mod
negativ.
Flyt 3 [È], indtil [EKSPONERING] vises,
og anvend eksponeringskompensationen
2/1.
• Vælg [0 EV] for at vende tilbage til den oprindelige
eksponering.
2
Tryk på [MENU/SET] for at afslutte.
• Du kan også trykke lukkerknappen halvt ned for at
afslutte.
Bemærk!
• EV er en forkortelse for [Exposure Value] (eksponeringsværdi), og den svarer til mængden af
lys, som CCD modtager fra blændeværdien og lukkehastigheden.
• Eksponeringskompensationens værdi vises nederst til venstre på skærmen.
• Den indstillede eksponeringsværdi gemmes, selv om kameraet slukkes.
• Kompensationsværdien for eksponeringen begrænses afhængig af motivets lysstyrke.
• Der kan også kompenseres for eksponeringen ved at røre linjen til indstilling heraf, når du er i
blændeværdi-AE-prioritet eller lukker-AE-prioritet.
- 68 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktionen: ³±´²¿
Sådan tages billeder med Auto-holder
I denne funktion tages der automatisk 3 billeder i det valgte område for
eksponeringskompensation, hver gang du trykker ned på lukkerknappen. Du kan vælge
billedet med den ønskede eksponering fra de 3 billeder med forskellig eksponering.
Med auto-holder d1 EV
1
1. billede
2. billede
3. billede
d0 EV
j1 EV
i1 EV
Flyt 3 [È], indtil [AUTO-HOLDER] vises, og
angiv kompensationsområdet for
eksponeringen med 2/1.
• Vælg [OFF] (0), når auto-holder ikke anvendes.
2
Tryk på [MENU/SET] for at afslutte.
• Du kan også trykke lukkerknappen halvt ned for at
afslutte.
Bemærk!
• Når du indstiller auto-holder, vises [ ] på skærmen.
• Hvis der tages billeder ved brug af auto-holder efter indstilling af området for
eksponeringskompensation, tager billederne udgangspunkt i det valgte område for
eksponeringskompensation.
Hvis der anvendes eksponeringskompensation, vises værdien for
eksponeringskompensationen nederst til venstre på skærmen.
• Indstillingen for auto-holder annulleres, hvis du slukker kameraet, eller hvis [ENERGISPARE]
aktiveres.
• Når auto-holder er indstillet, aktiveres autovisningsfunktionen, uanset indstillingen i
autovisningsfunktionen. (Billedet forstørres ikke.) Du kan ikke indstille autovisningsfunktionen i
[INDSTILLING]-menuen.
• Eksponeringen kompenseres eventuelt ikke med auto-holder, afhængig af motivets lysstyrke.
• Hvis lukkehastigheden indstilles til mere end 1 sekund i lukker-AE-prioritet og manuel
eksponeringsfunktion, deaktiveres auto-holder.
• [Œ] er indstillet til blitzen, når auto-holder er indstillet.
• Burst-funktionen annulleres, når auto-holder er indstillet.
- 69 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktionen: ¿
Optagelse af billeder, som passer til den scene,
der optages (Scene-funktion)
Når du vælger en scene-funktion, så den passer til motivet og optagelsesforholdet, finder
kameraet den optimale eksponering og farvetone for at opnå det ønskede billede.
1
Skub vælgerknappen [OPTAG]/[AFSPIL] til [¦/!], og tryk derefter
på [MODE].
2
Peg på [SCENEFUNKTION].
3
Peg på den scene-funktion, der skal
vælges.
• Menuskærmen kan skiftes ved at røre [2]/[1] i
venstre og højre side af skærmen.
• Menuskærmbilledet skifter til optagelsesskærmen i
den valgte scenefunktion.
∫ Om oplysningerne
• Hvis informationsskærmen er aktiveret [ON], vises der en
forklaring på den valgte scenefunktion, når man peger på
scenefunktionen under trin 3.
Bemærk!
• Hvis du peger på [SCN] i informationsskærmen under scenefunktionen, går skærmbilledet
tilbage til det, der er beskrevet ovenfor under trin 3.
• Se P57 for at få oplysninger om lukkehastigheden.
• Blitz-indstillingen i scenefunktion nulstilles til den oprindelige indstilling, når scenefunktionen
ændres.
• Hvis du tager et billede med en scene-funktion, som ikke egnet til formålet, kan billedets
nuance afvige fra den aktuelle scene.
• Følgende kan ikke angives i scene-funktion, da kameraet automatisk justerer dem til den mest
optimale indstilling.
– [INTELLIG. ISO]/[FØLSOMHED]/[MÅLEFUNKTION]/[INT.KONTRAST]/[FARVEEFFEKT]/
[BILL.TILPAS.]
• Touch AF/AE-funktionen kan anvendes, undtagen i følgende scene-funktioner.
– [STJERNEHIMMEL]/[FYRVÆRKERI]
• [INT.KONTRAST] aktiveres automatisk, undtagen i følgende scene-funktioner.
– [NATLANDSKAB]/[MAD]/[KÆLEDYR]/[HØJHAST. BURST]/[STJERNEHIMMEL]/
[FYRVÆRKERI]/[STRAND]/[SNE]/[LUFTFOTO]
- 70 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[PORTRÆT]
Når du tager billeder af mennesker udenfor i dagslys, kan du bruge denne funktion til at
forbedre disse personers udseende og få deres hud til at se bedre ud.
∫ Teknikker til Portrætfunktion
Sådan gøres funktionen mere effektiv:
1 Drej zoomgrebet så langt over mod Tele som muligt.
2 Flyt tæt på motivet for at gøre denne funktion mere effektiv.
Bemærk!
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [š].
[UDGLAT HUD]
Når du tager billeder af mennesker udenfor i dagslys, kan du bruge denne funktion til at
gøre hudteksturen endnu blødere end med [PORTRÆT]. (Dette er effektivt, når du tager
billeder af personer fra brystkassen og opefter.)
∫ Teknikker for Soft skin-funktion
Sådan gøres funktionen mere effektiv:
1 Drej zoomgrebet så langt over mod Tele som muligt.
2 Flyt tæt på motivet for at gøre denne funktion mere effektiv.
Bemærk!
• Hvis der er en farve, der ligner hudfarven, i baggrunden, bliver den del også udglattet.
• Denne funktion er muligvis ikke effektiv i områder, der ikke er tilstrækkeligt belyst.
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [š].
- 71 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[SELVPORTRÆT]
Vælg denne indstilling, hvis du vil tage billeder af dig selv.
∫ Teknikker til Selvportrætfunktion
• Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille fokus.
Selvudløserindikatoren lyser, når du har indstillet fokus. Sørg for
at holde kameraet stille, og tryk lukkerknappen helt ned for at tage
billedet.
• Motivet er ikke i fokus, hvis selvudløserindikatoren blinker. Tryk
lukkerknappen halvt ned igen for at indstille fokus.
• Det optagede billede vises automatisk på LCD-skærmen for
gennemsyn.
• Billedet kan blive sløret på grund af den langsomme
lukkehastighed, og derfor anbefales det at anvende 2 sekunder
selvudløserfunktionen.
Bemærk!
• Det tilgængelige fokusområde er ca. 30 cm til 70 cm.
• Man kan tage billeder af sig selv med lyd (P100). Hvis du gør det, lyser
selvudløserindikatoren, mens der optages lyd.
• Zoom-forstørrelsen flyttes automatisk til Vidvinkel (1k).
• Selvudløseren kan kun indstilles til OFF eller 2 sekunder. Hvis den indstilles til 2 sekunder,
gælder denne indstilling, indtil kameraet slukkes igen, eller scenefunktionen ændres, eller til
[OPTAG]-funktionen eller [AFSPIL]-funktionen vælges.
• Stabiliseringsfunktionen er sat til [MODE2]. (P99)
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [š].
[LANDSKAB]
Denne funktion gør det muligt at tage billeder af brede landskaber.
Bemærk!
• Fokusområdet er 5 m til ¶.
[SPORT]
Indstil her, hvis du vil tage billeder af sportsbegivenheder eller andre motiver, der bevæger
sig hurtigt.
Bemærk!
• Denne funktion er egnet til at tage billeder af motiver i en afstand på 5 m eller mere.
• [INTELLIG. ISO] aktiveres, og det maksimale ISO-følsomhedsniveau bliver [ISO800].
- 72 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[NATPORTRÆT]
Denne funktion gør det muligt at tage billeder af en person og baggrunden med næsten
den ægte lysstyrke.
∫ Teknikker til Natportrætfunktion
].)
• Brug blitz. (Du kan indstille til [
• Da lukkehastigheden bliver langsom, anbefales det at bruge et stativ og selvudløserfunktionen
til at tage billeder.
• Hold kameraet stille på motivet i ca. 1 sekund, efter at billedet er taget.
• Det anbefales at dreje zoom-grebet til Vidvinkel (1k) og stå ca. 1,5 m fra motivet, når der tages
et billede.
Bemærk!
• Fokusområdet er 1,2 m til 5 m
• Det kan være at lukkeren holdes lukket (maks. ca. 1 sek.), når man har taget et billede med
langsom lukkehastighed. Dette er ikke en fejlfunktion.
• Når der tages billeder på mørke steder, kan støj eventuelt blive synlig.
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [š].
[NATLANDSKAB]
Denne funktion gør det muligt at tage levende billeder af landskaber om natten.
∫ Teknikker til Natlandskabsfunktion
• Når kameraet er indstillet på [STABILISERING], og der kun er mindre rystelser, eller hvis
[STABILISERING] er sat til [OFF], går lukkerhastigheden muligvis helt ned til 8 sekunder. Det
anbefales at bruge et stativ og selvudløseren til at tage billederne.
Bemærk!
• Fokusområdet er 5 m til ¶.
• Det kan være at lukkeren holdes lukket (maks. ca. 8 sek.), når man har taget et billede med
langsom lukkehastighed. Dette er ikke en fejlfunktion.
• Når der tages billeder på mørke steder, kan støj eventuelt blive synlig.
[MAD]
I denne funktion kan du optage billeder af mad med deres naturlige farvetone uden
påvirkning fra det omgivende lys på restauranter osv.
Bemærk!
• Fokusområdet bliver det samme som for makrofunktion. [5 cm (Vidvinkel)/1 m (Tele) til ¶]
- 73 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[FEST]
Vælg denne funktion, når du vil tage billeder til f.eks. en bryllupsreception, en fest, der
holdes indendørs, osv. Så kan du tage billeder af mennesker og baggrunden med næsten
den ægte lysstyrke.
∫ Teknikker til Fest-funktion
] eller [
].)
• Brug blitz. (Du kan indstille på [
• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billeder.
• Det anbefales at dreje zoom-grebet til Vidvinkel (1k) og stå ca. 1,5 m fra motivet, når der tages
et billede.
Bemærk!
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [š].
[LEVENDE LYS]
I denne funktion kan du tage billeder i en atmosfære med levende lys.
∫ Teknik for levende lys-funktion
• Dette er mere effektivt, når du tager billeder uden brug af blitz.
• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billeder.
Bemærk!
• Fokusområdet bliver det samme som for makrofunktion. [5 cm (Vidvinkel)/1 m (Tele) til ¶]
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [š].
- 74 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[BABY1]/[BABY2]
I denne funktion kan du tage billeder af en baby med en sund ansigtsfarve. Når der
anvendes blitz, er den mindre skarp end normalt.
Der kan indstilles forskellige fødselsdage og navne til [BABY1] og [BABY2]. Du kan vælge
at få dem vist under afspilningen eller at få dem påtrykt på det optagede billede ved hjælp
af [TRYK TEKST] (P119).
∫ Indstilling af/fødselsdag eller navn
1 Peg på [INDST.] under [ALDER] eller [NAVN].
2 Indtast fødselsdag/navn
Fødselsdag: Peg på [3]/[4] til hvert element, der skal
indstilles år/måned/dag for, og peg på
[INDST.].
Navn:
Oplysninger om, hvordan du indtaster
tegn, kan læses i afsnittet [RED. TITEL]
på P114.
• Når fødselsdagen eller navnet er indstillet, sættes [ALDER] eller [NAVN] automatisk til
[ON].
• Hvis [ON] er valgt, og fødselsdag eller navn ikke er blevet registreret, vises
3
indstillingsskærmen automatisk.
Peg på [AFSLUT] for at afslutte.
∫ Sådan annulleres [ALDER] og [NAVN]
Vælg indstillingen [OFF] under trin 1 under proceduren “Indstilling af/fødselsdag eller navn”.
Bemærk!
• Alderen og navnet kan udskrives ved brug af den bundtede software
“PHOTOfunSTUDIO-viewer-”, som findes på CD-ROM (medfølger).
• Hvis [ALDER] eller [NAVN] er indstillet på [OFF], selv om fødselsdagen eller navnet er blevet
indstillet, vises alderen eller navnet ikke. Før du tager billeder, skal du sætte [ALDER] eller
[NAVN] på [ON].
• Fokusområdet bliver det samme som for makrofunktion. [5 cm (Vidvinkel)/1 m (Tele) til ¶]
• [INTELLIG. ISO] aktiveres, og det maksimale ISO-følsomhedsniveau bliver [ISO400].
• Hvis kameraet tændes med [BABY1]/[BABY2] indstillet, vises alder og navn i den nederste
venstre side af skærmen i ca. 5 sekunder sammen med den aktuelle dato og det aktuelle
klokkeslæt.
• Hvis alderen ikke er angivet korrekt, skal man kontrollere dato- og fødselsdagsindstillinger.
• Registreringen af fødselsdag og navn kan nulstilles med [NULSTIL].
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [š].
- 75 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[KÆLEDYR]
Vælg denne indstilling, hvis du vil tage billeder af et kæledyr, f.eks. en hund eller kat.
Du kan registrere dit kæledyrs fødselsdag og navn. Du kan vælge at få dem vist under
afspilningen eller at få dem påtryktt på det optagede billede ved hjælp af [TRYK TEKST]
(P119).
Se [BABY1]/[BABY2] på P75 for oplysninger om [ALDER] eller [NAVN].
Bemærk!
• Indstillingerne for AF-hjælpelampen er på [OFF].
• [INTELLIG. ISO] aktiveres, og det maksimale ISO-følsomhedsniveau bliver [ISO800].
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [Ø].
• Se [BABY1]/[BABY2] for yderligere oplysninger om denne funktion.
[SOLNEDGANG]
Vælg denne funktion, hvis du vil tage billeder af solnedgangen. På denne måde kan du
tage levende billeder af solens smukke røde farve.
[HØJ FØLSOMH.]
Denne funktion minimerer rystelserne fra motiver, og dermed kan du tage billeder af
motiverne i lokaler med svag belysning. (Vælg dette til høj følsomhedsbehandling.
Følsomheden skifter automatisk mellem [ISO1600] og [ISO6400].)
∫ Billedstørrelse og billedformat
Peg på den billedstørrelse og det billedformat, du vil
vælge.
• Billedstørrelsen bliver 3M (4:3), 2,5M (3:2) eller 2M (16:9).
Bemærk!
• [KVALITET] indstilles automatisk på [›].
• Du kan tage billeder, som er egnet til 4qk6q/10k15 cm udskrivning.
• Fokusområdet bliver det samme som for makrofunktion. [5 cm (Vidvinkel)/1 m (Tele) til ¶]
- 76 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[HØJHAST. BURST]
Det er en god funktion at bruge, hvis du vil optage hurtige bevægelser eller et bestemt
øjeblik.
∫ Billedstørrelse og billedformat
1 Peg på den billedstørrelse og det billedformat, du
vil vælge.
• Billedstørrelsen bliver 2M (4:3), 2,5M (3:2) eller 2M
2
(16:9).
Sådan tager man billeder.
• Still-billeder tages kontinuerligt, når lukkerknappen
trykkes helt ned.
Maksimal
bursthastighed
ca. 6 billeder/sekund
Antal mulige billeder
ca. 20 (indbygget hukommelse)/ca. 20 til 100¢ (kort)
¢ maks. antallet er 100.
• Burst-hastigheden ændres i henhold til optagelsesbetingelserne.
• Antallet af billeder, der kan tages i burst-funktion, begrænses af de forhold, billederne tages
under og og/eller typen af det anvendte korts status.
• Antallet af billeder, der kan tages i burst-funktion forøges umiddelbart efter formatering.
Bemærk!
• [KVALITET] indstilles automatisk på [›].
• Du kan tage billeder, som er egnet til 4qk6q/10k15 cm udskrivning.
• Lukkerhastigheden bliver fra 1/8 af et sekund til 1/2000 af et sekund.
• Fokusområdet bliver det samme som for makrofunktion. [5 cm (Vidvinkel)/1 m (Tele) til ¶]
• Fokus, zoom, eksponering, hvidbalance, lukkerhastighed og ISO- følsomhed sættes til
indstillingerne for det første billede.
• ISO-følsomheden skifter automatisk til mellem [ISO500] og [ISO800]. Men ISO-følsomheden
forøges for at få lukkerhastigheden til at blive høj.
- 77 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[STJERNEHIMMEL]
Med denne funktion kan du tage levende billeder af en stjernehimmel eller et mørkt motiv.
∫ Indstilling af lukkehastighed
Vælg en lukkerhastighed på [15 SEK.], [30 SEK.] eller [60 SEK.].
1 Peg på det antal sekunder, du vil vælge.
• Du kan også ændre antallet af sekunder ved brug af
lynmenuen. (P28)
2
Sådan tager man billeder.
• Tryk på lukkerknappen helt for at få vist
nedtællingsskærmbilledet. Flyt ikke kameraet, før dette
skærmbillede vises. Når nedtællingen er afsluttet, vises
[VENT ET ØJEBLIK...] i lige så lang tid, som
indstillingen for langsom lukkehastighed angiver.
• Tryk på [MENU/SET] for at stoppe med at tage billeder,
mens nedtællingsskærmbilledet vises.
∫ Teknik for stjernehimmel-funktion
• Lukkeren åbner i 15, 30 eller 60 sekunder. Sørg for at bruge et stativ. Det anbefales også at
tage billeder ved hjælp af selvudløserfunktionen.
Bemærk!
• Stabiliseringsfunktionen for det optiske billede er sat til [OFF].
• ISO-følsomheden er indstillet til [ISO100].
[FYRVÆRKERI]
Denne funktion gør det muligt at tage smukke billeder af fyrværkeri på nattehimlen.
∫ Teknikker til Fyrværkeri-funktion
• Da lukkehastigheden nedsættes, anbefales det at anvende et stativ til at tage billeder.
Bemærk!
• Denne funktion er mest effektiv, når motivet er 10 m væk eller mere.
• Lukkehastigheden bliver som angivet i det følgende.
– Når [OFF] er indstillet på den optiske billedstabiliseringsfunktion: Sat til 2 sekunder
– Når [MODE1] eller [MODE2] er indstillet på den optiske billedstabiliseringsfunktion: 1/4 eller
2 sekunder (Lukkehastigheden bliver kun 2 sekunder, når kameraet har bestemt, at der er en
lille rystelse, som f.eks. ved brug af et stativ osv.)
– Du kan ændre lukkehastigheden ved at kompensere for eksponeringe.
• AF-området vises ikke.
• ISO-følsomheden er indstillet til [ISO100].
- 78 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[STRAND]
Med denne funktion kan du tage endnu mere levende billeder af havets eller himlens blå
farve osv. Den forhindrer også en undereksponering af mennesker i stærkt sollys.
Bemærk!
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [š].
• Kameraet må ikke berøres med våde hænder.
• Sand eller havvand kan medføre fejlfunktion i kameraet. Sørg for, at der ikke kommer sand eller
havvand i objektivet eller i batteripolerne.
[SNE]
Med denne funktion kan du tage billeder, så sneen bliver så hvid som mulig på et
skisportssted eller et snebeklædt bjerg.
[LUFTFOTO]
Med denne funktion kan du tage billeder fra et fly.
∫ Teknikker til luftfoto-funktion
• Det anbefales at bruge denne teknik, hvis det er vanskeligt at fokusere, når man f.eks. tager
billeder af skyer. Ret kameraet på noget med en høj kontrast, tryk lukkerknappen halvt ned for
at indstille fokus, og ret derefter kameraet på motivet, og tryk lukkerknappen helt ned for at tage
billedet.
Bemærk!
• Fokusområdet er 5 m til ¶.
• Sluk kameraet, når flyet letter eller lander.
• Følg altid instruktionerne fra flypersonalet, før du bruger kameraet.
• Pas på genskin fra vinduet.
- 79 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktionen: n
Filmfunktion
1
Skub vælgerknappen [OPTAG]/[AFSPIL] til [¦/!], og tryk derefter
på [MODE].
2
Peg på [FILM].
3
Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille
fokus, og tryk den derefter helt ned for at
starte optagelsen.
A
A Lydoptagelse
• Den tilgængelige optagetid B vises i øverste højre side
af skærmen, og den optagetid, der er gået time C,
vises i nederste højre side af skærmen.
• Når du har trykket helt ned på lukkerknappen, skal du
slippe den igen med det samme. Hvis knappen holdes
nede, optages der ikke lyd i nogle få sekunder, når
optagelsen starter.
• Når fokus er indstillet, lyser fokusindikationen.
• Fokus og zoom fastsættes til, hvad de indstilles til, når
optagelsen starter (den første ramme).
• Lyden optages samtidigt fra den indbyggede mikrofon
på dette kamera. (Film kan ikke optages uden lyd.)
4
B
C
Tryk lukkerknappen helt ned for at stoppe optagelsen.
• Hvis den indbyggede hukommelse eller kortet bliver opbrugt i midten af optagelsen,
standser kameraet automatisk.
- 80 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Ændring af indstillinger til billedformat og billedkvalitet
1
Tryk på [MENU/SET].
2
Flyt 3/4 for at vælge [BILLEDFORMAT], og flyt
derefter 1.
3
Flyt 3/4 for at vælge elementet, og tryk derefter på
[MENU/SET].
4
Flyt 3/4 for at vælge [BILLEDFUNKT.], og flyt
derefter 1.
5
Flyt 3/4 for at vælge elementet, og tryk derefter på
[MENU/SET].
Hvis du har valgt [X] på skærmen, som vist under trin 3
Element
÷¢
ö¢
ù
ø
Billedstørrelse
640k480 pixel
320k240 pixel
fps
30
10
30
10
Hvis du har valgt [W] på skærmen, som vist under trin 3
Element
ý¢
ü¢
ÿ¢
þ¢
Billedstørrelse
1280k720 pixel
848k480 pixel
fps
30
15
30
10
• fps “ramme pr. sekund”; Dette betyder antallet af billeder på 1 sekund.
• Man kan optage billeder med en bedre udjævning med “30 fps”.
• Man kan optage længere filmsekvenser med “10 fps”, selv om billedkvaliteten er noget
reduceret.
• [ý] og [ü] kan ses på TV’et som højkvalitetsfilm ved hjælp af komponentkablet
(DMW-HDC2; ekstraudstyr). Se “Afspilning på et TV ved brug af komponentstikket”
(P140) for detaljerede oplysninger herom.
• Da filstørrelsen for [ø] er lille, er den velegnet til at sende med e-mail.
¢
6
Kan ikke optages i den indbyggede hukommelse.
Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
• Du kan også trykke lukkerknappen halvt ned for at lukke menuen.
- 81 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Bemærk!
• Se P165 for oplysninger om den tilgængelige optagetid.
• Den tilgængelige optagetid, der vises på skærmbilledet, reduceres muligvis ikke regelmæssigt.
• Når billedkvaliteten sættes til [÷], [ý], [ü] eller [ÿ], anbefales det at anvende et
højhastighedskort med “10MB/s” eller mere end angivet på pakken.
• Afhængigt af korttypen, vises kortadgangsindikationen muligvis i et stykke tid efter
filmoptagelsen. Dette er ikke en fejlfunktion.
• Der kan optages film kontinuerligt op til 2 GB. Den maksimalt tilgængelige optagetid op til 2 GB
vises på skærmen.
(DMC-FX500PL/DMC-FX500SG/DMC-FX520GC)
• Der kan optages film kontinuerligt i op til 15 minutter. Den maksimalt tilgængelige optagetid
(op til 15 minutter) vises på skærmen.
(DMC-FX500EG/DMC-FX500E)
• Når filmen, der er optaget med dette kamera, afspilles på andet udstyr, kan kvaliteten af billeder
og lyd blive forringet, eller det kan være at billederne ikke kan afspilles. Optageinformationen
vises muligvis heller ikke korrekt.
• I filmfunktion kan følgende funktioner ikke anvendes.
– [š] i [AF-FUNKTION]/Retningsdetekteringsfunktion/[MODE2] på den optiske
billedstabiliseringsfunktion
• Dette kamera understøtter ikke optagelse af film på MultiMediaCard.
- 82 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktionen: ñ³±´²¿n
Nyttige funktioner ved rejsemålet
Optagelse af et billede på en bestemt dag af ferien
For yderligere oplysninger om [INDSTILLING]-menuindstillinger henvises til P26.
Hvis du indstiller afrejsedatoen til ferien på forhånd, bliver antallet af dage, som er gået
siden afrejsedatoen (altså hvilken dag det er på ferien), registreret, når du tager billedet.
Du kan få vist antallet af dage, som er gået, når du afspiller billederne og få det trykt på de
optagede billeder vha. [TRYK TEKST] (P119).
• Antallet af dage, der er gået siden afrejsedatoen, kan udskrives ved brug af den bundtede
software “PHOTOfunSTUDIO-viewer-”, som findes på CD-ROM (medfølger).
1
Vælg [REJSDATO] i menuen [INDSTILLING], og flyt
derefter 1.
2
Flyt 4 for at vælge [SET], og tryk derefter på
[MENU/SET].
3
Flyt 3/4/2/1 for at indstille afrejsedatoen (år/
måned/dag), og tryk derefter på [MENU/SET].
4
Flyt 3/4/2/1 for at angive hjemrejsedatoen
(årstal/måned/dag), og tryk derefter på [MENU/SET].
• Hvis du ikke ønsker at angive hjemrejsedato, skal du trykke på
[MENU/SET], mens datolinjen vises.
5
6
Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
Tag et billede.
• Antallet af dage, som er gået siden afrejsedatoen, vises i ca. 5 sekunder, hvis kameraet
tændes, osv. efter at rejsedatoen er blevet indstillet, eller når rejsedatoen indstilles.
• Når afrejsedatoen er blevet indstillet, vises [—] i den nederste højre side af skærmen.
- 83 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
∫ Annullering af rejsedato
Rejsedatoen annulleres automatisk, hvis den aktuelle dato ligger efter hjemrejsedatoen.
Hvis du vil annullere rejsedatoen før ferien er slut, skal du vælge [OFF] på skærmen, som
vist under trin 2, og derefter trykke to gange på [MENU/SET].
Bemærk!
• Rejsedatoen beregnes på grundlag af datoen i tidsindstillingen og den afrejsedato, du vælger.
Hvis man indstiller [VERDENSTID] (P85) til rejsemålet, udregnes rejsedatoen ved hjælp af
datoen i indstillingen af klokkeslættet og indstillingen af rejsemålet.
• Den indstillede rejsedato lagres, selv om kameraet slukkes.
• Hvis du indstiller en afrejsedato og derefter tager et billede på en dato før afrejsedatoen, vises
der et [-] (minus) i orange, og den feriedag, du tog billedet på, optages ikke.
• Hvis du indstiller en afrejsedato og derefter ændrer tidsindstillingen til datoen og klokkeslættet
på rejsedestinationen, vises der et [-] (minus) i hvidt, og et billede, der tages, når
rejsedestinationsdatoen f.eks. er én dag før afrejsedatoen, optages ikke.
• Hvis [REJSDATO] er indstillet på [OFF], vil antallet af dage, der er gået siden afrejsedatoen,
ikke bliver optaget, selv om du indstiller afrejsedatoen eller hjemrejsedatoen. Og selv om
[REJSDATO] sættes til [SET], når billederne er taget, vil den dag de blev taget på ikke blive vist.
- 84 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Optagelsesdatoer/klokkeslæt på rejsedestinationen (World Time)
For yderligere oplysninger om [INDSTILLING]-menuindstillinger henvises til P26.
Du kan få vist lokale tider på rejsedestinationer og optage dem på de billeder, du tager.
• Vælg [INDSTIL UR] for at indstille den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på
forhånd. (P23)
1
Vælg [VERDENSTID] i menuen [INDSTILLING],
og flyt derefter 1.
• Første gang du tager kameraet i brug, vises meddelelsen
[ANGIV HJEMEGN]. Tryk på [MENU/SET], og angiv det
land, du bor i, på skærmen under trin 3.
2
Flyt 4 for at vælge [HJEMME], og tryk derefter
på [MENU/SET].
3
Flyt 2/1 for at vælge det land, du bor i, og tryk A
derefter på [MENU/SET].
A Aktuelt klokkeslæt
B Tidsforskel fra GMT (Greenwich Mean Time)
B
• Hvis der benyttes sommertid [
] i det land, du bor i, skal
du flytte 3. Flyt 3 igen for at vende tilbage til det oprindelige
klokkeslæt.
• Sommertidsindstillingen for hjemegnen bringer ikke det
aktuelle klokkeslæt fremad. Sæt klokkeslættet én time frem.
- 85 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
4
Flyt 3 for at vælge [REJSEMÅL], og tryk
derefter på [MENU/SET] for at foretage
indstillingen.
C Afhængig af indstillingen vises enten klokkeslættet ved
rejsemålet eller derhjemme.
5
Flyt 2/1 for at vælge den relevante
rejsedestination, og tryk derefter på [MENU/SET]
for foretage indstillingen.
C
D
E
D Aktuelt klokkeslæt på destinationen
E Tidsforskel
• Hvis der er sommertid [
] på en rejsedestination, skal du
flytte 3. (Tiden går frem en time ad gangen). Flyt 3 igen for
at vende tilbage til det oprindelige klokkeslæt.
6
Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
Bemærk!
• Sæt indstillingen til [HJEMME], når ferien er slut, ved at udføre trinnene 1, 2 og 3.
• Hvis [HJEMME] allerede er valgt, skal du kun ændre rejsedestinationen.
• Hvis du ikke kan finde rejsedestinationen på listen over de lande, der vises på skærmen, skal
du fastsætte tidsforskellen fra det land, du bor i.
• Rejsedestinationsikonet [“] vises, når du afspiller billeder, som er taget på rejsedestinationen.
- 86 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Brug af [OPTAG]-funktionsmenuen
[BILLEDSTR.]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P26.
Angiv antallet af pixel. Jo højere antallet af pixel er, desto finerer er detaljerne på
billederne, selv om de udskrives på store papirark.
Gældende funktioner: ñ³±´²¿
∫ Når billedformatet er [X].
¢ Dette element kan ikke indstilles i intelligent auto-funktion.
(10M)
3648k2736 pixel
(7M
)¢
3072k2304 pixel
(5M
)
2560k1920 pixel
(3M
)
2048k1536 pixel
(2M
)¢
(0,3M
1600k1200 pixel
)
640k480 pixel
∫ Når billedformatet er [Y].
(9M)
3648k2432 pixel
)¢
3072k2048 pixel
(4,5M
)
2560k1712 pixel
(2,5M
)
2048k1360 pixel
(6M
∫ Når billedformatet er [W].
(7,5M)
3648k2056 pixel
(5,5M
)¢
3072k1728 pixel
(3,5M
)
2560k1440 pixel
(2M
)
1920k1080 pixel
- 87 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Bemærk!
• “EZ” er en forkortelse for “Extra optical Zoom”.
• Et digitalt billede er dannet af mange små prikker, som
kaldes pixler. Jo højere antallet af pixler er, desto finere
bliver billedet, når det udskrives på et stort papirark eller
vises på en PC-skærm.
A Mange pixel (Fin)
B Få pixel (Grov)
¢ Disse billeder er eksempler, der viser virkningen.
• Hvis du ændrer billedformatet, skal billedstørrelsen igen sættes til.
• Den ekstra optiske zoom fungerer ikke i [HØJ FØLSOMH.] eller [HØJHAST. BURST] i
scene-funktion, så billedstørrelsen for [ ] vises ikke.
• Der kan opstå mosaiklignende forstyrrelser på billedet afhængig af motivet eller
optageforholdene.
• Se P163 for yderligere oplysninger om antal mulige billeder.
[KVALITET]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P26.
Angiv komprimeringsformatet, som billederne skal lagres i.
Gældende funktioner: ³±´²¿
[A]:
Fin (når førsteprioritet er billedkvaliteten)
[›]:
Standard (når standardbilledkvaliteten benyttes, og antallet af billeder, der skal
optages, øges uden at ændre antallet af pixler)
Bemærk!
• Se P163 for yderligere oplysninger om antal mulige billeder.
- 88 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[BILLEDFORMAT]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P26.
Med denne funktion kan du angive billedformatet af billederne, så det passer til
udskrivnings- eller afspilningsmetode.
Gældende funktioner: ñ³±´²¿n
[X]:
[BILLEDFORMAT] af 4:3 fjernsyn
[Y]: [BILLEDFORMAT] af et 35 mm filmkamera
[W]: [BILLEDFORMAT] af en højdefinitions-tv osv.
[X]
[Y] (Kun still-billeder)
[W]
Bemærk!
• Enderne af de optagede billeder kan blive skåret af ved udskrivning, så kontrollér før
udskrivning. (P160)
[INTELLIG. ISO]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P26.
Kameraet angiver automatisk den optimale ISO-følsomhed og lukkerhastighed, så de
passer til motivets bevægelse og scenelyset for at minimere rystelserne fra motivet.
Gældende funktioner: ³±
ISOMAX
ISOMAX
[OFF]/[ ISOMAX
400 ]/[ 800 ]/[ 1600 ]
• Der kan indstilles en øvre grænse for ISO-følsomheden.
• Jo højere værdien af ISO-følsomheden er, desto mere reduceres rystelserne, men desto større
bliver billedstøjen.
Bemærk!
• Afhængigt af lysstyrken og hvor hurtigt motivet bevæger sig, kan rystelser muligvis ikke
undgås.
• Bevægelse detekteres muligvis ikke, hvis et motiv i bevægelse er meget lille, hvis det
bevægelige motiv er på kanten af skærmen, eller hvis motivet har flyttet sig i det øjeblik
lukkerknappen trykkes helt ned.
• Hvis billedstøjen er et problem, anbefales det, at du først tager billeder, når du har reduceret
den maksimale ISO-følsomhed, øget indstillingen til [REDUKTION AF STØJ] under
[BILL.TILPAS.] eller reduceret indstillingen for alle andre elementer end [REDUKTION AF
STØJ]. (P98)
- 89 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[FØLSOMHED]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P26.
Med denne funktion kan du indstille lysfølsomheden (ISO-følsomhed). Hvis du indstiller til
et højere tal, kan billederne også tages i mørke, uden at resultatet bliver helt mørkt.
Gældende funktioner: ³±´²
[AUTO]/[100]/[200]/[400]/[800]/[1600]
ISO-følsomhed
Optagelsessted (anbefales)
Lukkerhastighed
Støj
100
1600
Når det er lyst (udendørs)
Når det er mørkt
Langsom
Hurtig
Mindre
Mere
Bemærk!
• Når man anvender [AUTO], indstilles ISO-følsomheden automatisk til maks. [ISO400] i
overensstemmelse med lysstyrken. (Den kan indstilles til maks. [ISO1000], når der bruges
blitz.)
• Følsomheden skifter automatisk til mellem [ISO1600] og [ISO6400] i [HØJ FØLSOMH.] i
scene-funktion.
• ISO-følsomheden kan ikke indstilles på [AUTO] i Manuel eksponering.
• Denne indstilling er ikke tilgængelig, når [INTELLIG. ISO] anvendes. ([
] vises.)
• [INT.KONTRAST] er slukket, når [ISO100] er valgt.
• Hvis billedstøjen er et problem, anbefales det, at du først tager billeder, når du har reduceret
den maksimale ISO-følsomhed, øget indstillingen til [REDUKTION AF STØJ] under
[BILL.TILPAS.] eller reduceret indstillingen for alle andre elementer end [REDUKTION AF
STØJ]. (P98)
- 90 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[HV.BALANCE]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P26.
I sollys, neonlys eller under andre lignende forhold, hvor farven hvid får et rødligt eller
blåligt skær, skal dette element justeres til den farve af hvid, som er tættest på det, der ses
med det blotte øje i overenstemmelse med lyskilden.
Gældende funktioner: ³±´²¿n
[AWB]: Automatisk justering
[V]:
Når man tager udendørs billeder under en klar himmel
[Ð]:
Når man tager udendørs billeder under en overskyet himmel
[î]:
Når man tager udendørs billeder i skyggen
[Ñ]:
Når man tager billeder i neonlys
[Ò]:
Værdien angives ved at anvende [Ó]
[Ó]: Angiv manuelt
• Den optimale hvidbalance varierer, afhængigt af den halogenbelysning, der optages under, så
brug [AWB] eller [Ó].
Auto-hvidbalance
Afhængigt af de eksisterende forhold, når der tages billeder, kan billederne få et rødligt
eller blåligt skær. Og når der anvendes flere lyskilder, eller der ikke er en farve tæt på hvid,
virker den automatiske hvidbalance muligvis ikke korrekt. I sådanne tilfælde skal du
indstille hvidbalancen til en anden funktion end [AWB].
1
Den automatiske hvidbalance fungerer inden for dette
område.
2 Blå himmel
3 Overskyet himmel (Regn)
4 Skygge
5 TV-skærm
6 Sollys
7 Hvidt, fluorescerende lys
8 Glødelampe
9 Solopgang og solnedgang
10 Stearinlys
KlKelvin-farvetemperatur
- 91 -
2)
3)
4)
1)
6)
7)
8)
9)
10)
5)
Avanceret (Optagelse af billeder)
Manuel indstilling af hvidbalance
1 Vælg [Ó], og tryk derefter på [MENU/SET].
2 Ret kameraet mod et hvidt stykke papir osv. så rammen i
midten dækkes med den hvide genstand, og tryk derefter på
[MENU/SET].
3 Efter at indstillingen er foretaget, skal du vælge [Ò].
Bemærk!
• Indstillingen til hvidbalance lagres, selv om kameraet slukkes. (Men indstilling af hvidbalancen
for en scenefunktion vender tilbage til [AWB], når scenefunktionen ændres.)
∫ Finjustering af hvidbalancen [
]
Bruges til at indstille hvidbalancen manuelt.
• Indstil hvidbalancen til [V]/[Ð]/[î]/[Ñ]/[Ò].
1 Skub 3 [È] flere gange, indtil [JUST.HV.BAL.]
fremkommer, og tryk derefter på 2/1 for at justere
hvidbalancen.
2 [RØD]: Skub i denne retning, hvis farvetonen er blålig.
1 [BLÅ]: Skub i denne retning, hvis farvetonen er rødlig.
• Vælg [0] for at vende tilbage til den oprindelige hvidbalance.
2 Tryk på [MENU/SET] for at afslutte.
• Du kan også trykke lukkerknappen halvt ned for at afslutte.
• Hvidbalance-ikonet på skærmen bliver rødt eller blåt.
Bemærk!
• Du kan finjustere hvidbalancen uafhængigt af hver hvidbalanceelement.
• Indstillingerne i finjustering af hvidbalancen afspejles i billedet, når der tages billeder med
blitz.
• Indstillingen for finjustering af hvidbalancen lagres, selv om kameraet slukkes.
• Finjusteringsniveauet af hvidbalancen i [Ò] returnerer til [0], når hvidbalancen nulstilles ved
brug af [Ó].
- 92 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[MÅLEFUNKTION]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P26.
De optiske måletyper til måling af lysstyrken kan ændres.
Gældende funktioner: ³±´²n
[C]:
Multipel
I denne funktion måler kameraet den mest velegnede
eksponering ved at bedømme allokeringen af lysstyrken på
hele skærmen automatisk. Normalt anbefales det at anvende
denne metode.
[
]:
Centralt vægtet
Denne metode anvendes til at fokusere på motivet i midten af
skærmen og måle hele skærmen på ensartet vis.
[Ù]:
Spot
Denne metode anvendes til at male motivet i spotmåleområdet
A.
Bemærk!
• Målefunktionen er fastsat til [C] i intelligent auto-funktion.
• Når flere [C] er valgt, og [AF-FUNKTION] er indstillet til [š], justerer kameraet eksponeringen,
så den passer til personens ansigt.
- 93 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[AF-FUNKTION]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P26.
Med denne funktion kan du vælge de fokuseringsmetoder, som bedst passer til
placeringen af motivet og antallet af de motiver, der skal vælges.
Gældende funktioner: ³±´²¿n
[š]: Ansigtsgenkendelse Kameraet detekterer automatisk en persons ansigt. Fokus kan
derefter indstilles, så den passer til det pågældende ansigt,
uanset hvilken del af billedet, ansigtet figurerer i. (maks.
15 områder)
[•]:
9-punkts-fokusering
Kameraet indstiller fokus på et af 9 fokusområder. Dette er
nyttigt, når motivet ikke er i midten af skærmbilledet.
[ ]:
3-punkts-fokusering
(Høj hastighed)
Kameraet indstiller hurtigt fokus på et af 3 fokusområder til
–venstre, højre eller i midten. Dette er nyttigt, når motivet ikke
er i midten af skærmbilledet.
[ƒ]: 1-punkts-fokusering Kameraet fokuserer hurtigt på motivet i AF-området i midten af
(Høj hastighed)
skærmbilledet.
[Ø]:
1-punkts-fokusering
[Ù]: Spot-fokusering
Kameraet indstiller fokus på motivet i AF-området i midten af
skærmbilledet.
Kameraet fokuserer på det afgrænsede, lille område på
skærmbilledet.
- 94 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Om [š]
Gul:
Hvis du trykker lukkerknappen halvt ned, bliver rammen grøn, når der er indstillet fokus
med kameraet.
Hvid:
Vises, når der detekteres flere ansigter. Der indstilles også fokus på andre ansigter, som er
ved samme afstand som ansigterne inden for de gule AF-områder.
• Under visser billedoptagelsesforhold, inklusive i følgende tilfælde, virker
ansigtsgenkendelsesfunktionen muligvis ikke, og du kan ikke detektere ansigter.
[AF-FUNKTION] skifter til [•].
– Hvis ansigtet ikke vender mod kameraet
– Hvis ansigtet er i vinkel
– Hvis ansigtet er meget belyst eller meget mørkt
– Når der er lidt kontrast på ansigterne
– Når ansitstrækkene skjules bag solbriller osv.
– Når ansigtet er lille på skærmen
– Hvis der sker en pludselig bevægelse
– Hvis motivet ikke er et menneske
– Hvis kameraet rystes
– Hvis der anvendes digital zoom
Om [ ] eller [ƒ]
• Du kan hurtigere indstille fokus på et motiv end i andre AF-funktioner.
• Når du trykker lukkerknappen halvt ned, fryser billedet muligvis et kort øjeblik, før det bringes i
fokus. Dette er ikke en fejlfunktion.
Bemærk!
• Kameraet indstiller fokus på alle AF-områder, når flere AF-områder (maks. 9 områder) lyser
samtidigt. Hvis du vil fastlægge fokuspositionen, så du kan tage billeder, skal du skifte
AF-funktionen til [ƒ], [Ø] eller [Ù].
• Hvis AF-funktionen er sat til [•] eller [ ], vises AF-området ikke, før der indstilles fokus på
billedet.
• Skift AF-funktionen over på [ƒ] nebo [Ø], hvis det er vanskeligt at fokusere ved hjælp af [Ù].
• Kameraet detekterer muligvis andre motiver end en person som ansigt. I sådanne tilfælde skal
du skifte AF-funktionen til en anden funktion end [š] og derefter tage et billede.
• AF-funktionen kan ikke indstilles i [FYRVÆRKERI] i scene-funktion.
• Man kan ikke indstille [š] i følgende tilfælde.
– I [NATLANDSKAB], [MAD], [STJERNEHIMMEL] og [LUFTFOTO] i scene-funktion.
– I filmfunktion.
[HURTIG AF]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P26.
Så længe du holder kameraet stabilt, indstiller kameraet automatisk fokus, og
fokusjusteringen sker hurtigere, når du trykker ned på lukkerknappen. Dette kan f.eks.
være nyttigt, når du ikke vil gå glip af et billedmotiv.
Gældende funktioner: ³±´²¿
[OFF]/[ON]
Bemærk!
• Når [ON] er valgt, vises [
] på skærmen.
• Virker ikke ved brug af funktionen Touch AF/AE.
- 95 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[BURST]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P26.
Billeder tages kontinuerligt, når lukkerknappen trykkes helt ned.
Vælg de billeder, du rigtig godt kan lide, fra de billeder du har taget.
Gældende funktioner:
ñ³±´²¿
[OFF]
˜
ò
—
2,5¢
ca. 2
A
—
maks. 3
›
—
maks. 5
Bursthastighed
(billeder/sekund)
Antal mulige
billeder
Afhænger af den
resterende kapacitet af
den indbyggede
hukommelse/kortet.
¢ Bursthastigheden er konstant, uanset kortets overførselshastighed.
• Ovennævnte værdier for bursthastigheden gælder, når lukkerhastigheden er 1/60 eller
hurtigere, og når blitzen ikke er aktiveret.
Bemærk!
• Hvis burst-funktionen indstilles til Ingen grænse
– Burst-hastigheden bliver langsommere halvvejs igennem. Det nøjagtige tidspunkt for
dette afhænger af korttype, billedstørrelse og kvalitet.
– Du kan tage billeder, indtil kapaciteten på den indbyggede hukommelse eller på kortet er
opbrugt.
• Fokus er indstillet, når det første billeder tages.
• Når bursthastigheden er indstillet til [˜], anvendes eksponeringen og hvidbalancen, som er
fastsat til det første billede, ligeledes til de efterfølgende billeder. Når bursthastigheden er sat til
[ò], justeres de hver gang, du tager et billede.
• Når der anvendes selvudløser, er antallet af mulige billeder i burst-funktion indstillet til 3.
• Hvis du følger et motiv i bevægelse, mens du tager billeder (landskab) indendørs eller
udendørs, hvor der er stor forskel mellem lys og skygge, kan det tage et øjeblik, før
eksponeringen er stabil. Hvis burst-funktionen anvendes her, bliver eksponeringen mulighed
ikke optimal.
• Bursthastigheden (billeder/sekund) kan blive langsommere, afhængigt af
optagelsesforholdene, såsom på mørke steder, hvis ISO-følsomheden er høj osv.
• Burst-funktionen annulleres ikke, når kameraet slukkes.
• Hvis du tager billeder i burst-funktion med den indbyggede hukommelse, tager det lidt tid at
overskrive billeddataene.
• [Œ] er indstillet til blitzen, når burst-funktionen er indstillet.
• Auto-holder annulleres, når burst-funktion.
- 96 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[INT.KONTRAST]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P26.
Kontrast og eksponering justeres automatisk, når der er stor forskel i lysstyrken mellem
baggrund og motiv, således at billedet bliver så tæt på virkeligheden.
Gældende funktioner: ³±´²
[OFF]/[ON]
Bemærk!
• Når [ON] er valgt, vises [
] på skærmen.
• [FØLSOMHED] ændres til [AUTO], når [INT.KONTRAST] er indstillet på [ON], mens
[FØLSOMHED] er indstillet til [ISO100].
• [INT.KONTRAST] kan ikke indstilles, når [FØLSOMHED] er sat til [ISO100] under manuel
eksponering.
• Kompenseringseffekten opnås muligvis ikke, afhængigt af forholdene.
[DIGITAL ZOOM]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P26.
Dette forstørrer motiver endnu mere end den optisk zoom eller den ekstra optiske zoom.
Gældende funktioner: ³±´²¿n
[OFF]/[ON]
Bemærk!
• Se P44 for yderligere oplysninger.
• Det er et problem, hvis kameraet rystes, når der zoomes ind eller ud. Det anbefales, at
[STABILISERING] indstilles på [MODE1].
[FARVEEFFEKT]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P26.
Indstilling af farveeffekt på optagede billeder.
Gældende funktioner: ñ³±´²n
[OFF]:
Dette er standardindstillingen.
[B/W]:
Billedet bliver sort/hvidt.
[SEPIA]:
Billedet får en brunlig farve.
[COOL]:
Billedet bliver blåligt.
[WARM]:
Billedet bliver rødligt.
Bemærk!
• I intelligent auto-funktion kan kun [B/W] eller [SEPIA] vælges.
• Intelligent auto-funktion indstilles separat i forhold til de andre optagefunktioner.
- 97 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[BILL.TILPAS.]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P26.
Justering af billedkvaliteten af de optagede billeder.
Gældende funktioner: ³±´²
[KONTRAST]:
[r]:
Øger forskellen mellem det lyse og det mørke i billedet.
[s]:
Reducerer forskellen mellem det lyse og det mørke i billedet.
[SKARPHED]:
[r]:
Billedet er meget skarpt.
[s]:
Billedet er indstillet med blød fokus.
[MÆTN.GRAD]:
[r]:
Billedets farver bliver meget klare.
[s]:
Billedets farver bliver naturlige.
[REDUKTION AF STØJ]:
[r]:
Støjreduktionen fremhæves.
Billedopløsningen kan blive lidt forringet.
[s]:
Støjreduktionen sænkes.
Du kan få billeder med en højere opløsning.
Bemærk!
• Hvis du tager billeder på mørke steder, kan der forekomme noget billedstøj. Hvis billedstøjen
bliver et problem, anbefales det, at du først tager billeder, når du har øget indstillingen for
[REDUKTION AF STØJ] eller reduceret indstillingen for alle elementer, undtagen [REDUKTION
AF STØJ].
- 98 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[STABILISERING]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P26.
Hvis du benytter en af disse funktioner, detekteres eventuelle rystelser under optagelsen
af billedet, og kameraet kompenserer automatisk herfor, så du kan tage billeder uden
rystelser uden problemer.
Gældende funktioner: ñ³±´²¿n
[OFF]
[MODE1]:
Der kompenseres altid for rystelser under [OPTAG]-funktionen.
[MODE2]:
Der kompenseres for rystelser, når der trykkes ned på lukkerknappen.
Bemærk!
• Stabiliseringsfunktionen fungerer muligvis ikke optimalt i følgende tilfælde.
– Hvis der opstår for mange rystelser.
– Når zoom-forstørrelsen er høj.
– I digitalt zoomområde.
– Hvis der tages billeder, hvor man følger et motiv i bevægelse.
– Når lukkehastigheden bliver for langsom til at tage billeder indendørs eller på mørke steder.
Vær opmærksom på kamerets rystelser, når lukkerknappen trykkes ned.
• Indstillingen er sat til [MODE2] med [SELVPORTRÆT] i scene-funktion og til [OFF] i
[STJERNEHIMMEL] i scene-funktion.
• Indstillingen kan ikke sættes til [OFF] i intelligent auto-funktion.
• I filmfunktion, kan [MODE2] ikke indstilles.
[MIN. LUKKER TID]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P26.
Du kan tage et lyst billede på et mørkt sted ved at sænke [MIN. LUKKER TID]. Du kan
også sætte den op for at reducere sløring af motivet.
Gældende funktioner: ³
[1/250]/[1/125]/[1/60]/[1/30]/[1/15]/[1/8]/[1/4]/[1/2]/[1]
Indstilling af min. lukkerhastighed
1/250
1
Lysstyrke
Mørkere
Lysere
Rystelser
Mindre
Mere
Bemærk!
• Dette skal normalt sættes til [1/8 ] til at tage billederne. (Når du vælger en minimum
lukkerhastighed end [1/8 ], [
] vises på skærmen.)
• Indstilling af [MIN. LUKKER TID] til en langsommere hastighed kan øge muligheden for
rystelser. Derfor anbefales det at bruge et stativ og selvudløseren til at tage billederne.
• Indstilling af [MIN. LUKKER TID] til en hurtigere hastighed kan resultere i mørke billeder. Derfor
anbefales det at tage billedet i lyse omgivelser. Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås,
blinker [
] rødt, når lukkerknappen er trykket halvt ned.
- 99 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[LYDOPT.]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P26.
Der kan optages lyd samtidigt med billedet. Du kan optage samtalen under optagelsen
eller i situationen som et memo.
Gældende funktioner: ³±´²¿
[OFF]:
Lyden optages ikke.
[ON]:
[B] vises på skærmen.
Lyden optages, når billedet optages.
(Den stopper efter 5 sekunder).
• Hvis du trykker på [MENU/SET] under lydoptagelsen, annulleres lydoptagelsen.
Bemærk!
• Lyden optages ved hjælp af kameraets indbyggede mikrofon.
[AF-HJ. LAMPE]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P26.
Oplysning af motivet gør det lettere for kameraet at indstille fokus ved optagelse under
forhold med dårlig belysning, som gør indstilling af fokus vanskeligt.
Gældende funktioner: ³±´²¿n
[OFF]:
AF-hjælpelampen tænder ikke.
[ON]:
Når du tager billeder på mørke steder, lyser AF-hjælpelampen, mens du trykker
lukkerknappen halvt ned. (Større AF-områder vises.)
Bemærk!
• Det effektive område af AF-hjælpelampen er 1,5 m.
• Hvis du ikke vil bruge AF-hjælpelampen A (f.eks. hvis man tager af dyr på),
A
skal du indstille [AF-HJ. LAMPE] til [OFF]. I sådanne tilfælde bliver det
sværere at indstille fokus på motivet.
[INDSTIL UR]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P26.
Sådan angives årstal, måned, dato og klokkeslæt.
Denne funktion virker på samme måde som [INDSTIL UR] i menuen [INDSTILLING].
- 100 -
Avanceret (afspilning)
[AFSPIL]-funktionen: ¸
Avanceret (afspilning)
Afspilning af billeder fortløbende (dias-show)
Du kan afspille de billeder, du har taget, så de falder sammen med musik, og du kan gøre dette
fortløbende ved at efterlade et fast interval mellem hvert billede.
Du kan også afspille billederne gruppevis efter kategori eller kun afspille de billeder, du har valgt
som foretrukne billeder, som et dias-show.
Denne afspilningsmetode anbefales, hvis du har tilsluttet kameraet til et TV, så du kan få vist de
billeder, du har taget.
1
Skub vælgerknappen [OPTAG]/[AFSPIL] mod [(], og tryk derefter på
[MODE].
2
Peg på [DIASSHOW].
3
Peg på elementet.
[ALLE]:
Alle billeder afspilles som et
dias-show.
[FORETRUKNE]: Billeder med [Ü] afspilles som et
dias-show.
Kan kun vælges, hvis der er
markeret billeder som
[FORETRUKNE].
[KATEGORI]:
Peg på den kategori, der skal
afspilles.
Den valgte kategori afspilles som
et dias-show.
4
Peg på [START].
5
Peg på [AFSLUT] for at afslutte dias-showet.
- 101 -
Avanceret (afspilning)
∫ Handlinger, som udføres under et dias-show
1
Vis kontrolpanel ved at berøre skærmen.
• Hvis der ikke udføres en handling i 2 sekunder, vender det tilbage til den oprindelige
tilstand.
A: Kontrolpanel
A
2
Betjen kontrolpanelet ved at berøre det.
A
B
C
D
ANNUL.
tj
ui
AFSLUT
E
F
G
A
B
C
D
E
F
G
¢
Tilbage til det forrige billede¢
Afspil/Pause
Frem til det næste billede¢
Vend tilbage til indstillingsskærmen for dias-show
Reducér volumeniveau
Øg volumeniveau
Afslut dias-show
Disse handlinger kan kun udføres i pausetilstand.
- 102 -
Avanceret (afspilning)
∫ Ændring af indstillinger til dias-show
Indstillingsskærm til
Du kan ændre indstillingerne til [EFFEKT] og [MUSIK] under dias-show
afspilning af dias-showet på indstillingsskærmen til
dias-showet.
[EFFEKT]
På denne måde kan du vælge skærmeffekt, når du skifter fra
billede til billede.
[NATURAL], [SLOW], [SWING], [URBAN], [OFF]
• Når [URBAN] er valgt, kan billederne vises som sort-hvide
billeder som en skærmeffekt.
[MUSIK]
Følgende musik kan vælges til afspilningen af et dias-show.
[NATURAL], [SLOW], [SWING], [URBAN], [OFF]
] ([AUTO]) kan kun anvendes, hvis [KATEGORI] er valgt. Funktionen afspilles med
•[
[EFFEKT] og [MUSIK] indstillet automatisk til hver kategori.
• Eksempelskærmen vises, når der peges på [EKSEMPEL]. Peg på [ANNUL.] for at annullere
eksemplet.
• [MUSIK] med samme navn indstilles til den valgte [EFFEKT]. Vælg [MUSIK], efter at du har
valgt [EFFEKT].
[INDST.]
[VARIGHED] eller [GENTAG] osv. kan indstilles.
Element
Indstillinger
[VARIGHED]
1SEC/2SEC/3SEC/5SEC
[GENTAG]
ON/OFF
[LYD]
ON/OFF
• [VARIGHED] kan kun indstilles, når [EFFEKT] er indstillet på [OFF].
• [LYD] vises kun, når [MUSIK] er sat til [OFF]. Lyden afspilles sammen med still-billedet med lyd,
hvis [LYD] sættes til [ON].
Bemærk!
• Du kan ikke afspille film som et dias-show.
• Man kan ikke tilføje nye musikeffekter.
- 103 -
Avanceret (afspilning)
[AFSPIL]-funktionen: ¸
Visning af flere billeder ([MULTI AFSPILNING])
1
Skub vælgerknappen [OPTAG]/[AFSPIL] mod [(], og tryk derefter på
[MODE].
2
Peg på [MULTI AFSPILNING].
A Nummeret på det valgte billede, og det totale antal
optagne billeder
B Skyder
• Du kan også dreje zoom-grebet flere gange mod [L] (W)
for at skifte til flerskærmsvisning.
3
Peg på det billede, du vil vælge.
A
• Skærmbilledet kan skiftes til 12 skærmbilleder, hvis du
peger på [ ] og til 30 skærmbilleder, hvis du peget på
[
].
• Man kan skifte skærmbillede ved at pege på [3]/[4] eller
ved at trække skyderen op eller ned (P13).
- 104 -
B
Avanceret (afspilning)
[AFSPIL]-funktionen: ¸
Visning af billeder efter optagelsesdato
([KALENDER])
Du kan få vist billeder efter optagelsesdato.
1
Skub vælgerknappen [OPTAG]/[AFSPIL] mod [(], og tryk derefter på
[MODE].
2
Peg på [KALENDER].
• Du kan også dreje zoom-grebet flere gange mod [L] (W) for at skifte til
kalenderskærmen.
3
Peg på den dato, der skal afspilles.
A: Forrige måned
B: Næste måned
• Hvis der ikke er optaget nogen billeder i en bestemt måned,
vises måneden ikke.
A
4
Peg på det billede, du vil vælge.
B
C
C: Skyder
• Man vender tilbage til kalenderskærmen ved at pege på
[ANNUL.].
• Man kan skifte skærmbillede ved at pege på [3]/[4] eller ved
at trække skyderen op eller ned (P13).
Bemærk!
• Optagelsesdatoen for det valgte billede på afspilningsskærmen bliver datoen for
kalenderskærmen, når den vises første gang.
• Hvis der er flere billeder med samme optagelsesdato, vises det første billede, som blev optaget
den dag.
• Du kan vises kalenderen mellem Januar 2000 og December 2099.
• Hvis datoen ikke indstilles i kameraet, sættes optagelsesdatoen til 1. Januar 2008.
• Hvis der tages billeder efter indstilling af rejsemålet i [VERDENSTID], vises billederne efter
rejsemåldatoerne i kalenderafspilning.
- 105 -
Avanceret (afspilning)
[AFSPIL]-funktionen: ¸
Afspilning af billeder på den dobbelt visning
([AFSPIL DOBB.])
Du kan få vist to optagede billeder på skærmen samtidigt for at sammenligne dem.
1
Skub vælgerknappen [OPTAG]/[AFSPIL] mod [(], og tryk derefter på
[MODE].
2
Peg på [AFSPIL DOBB.].
• Du kan ikke vælge [AFSPIL DOBB.], hvis der ikke er optaget nogen billeder, eller hvis
der kun er 1 optaget billede.
3
Peg på det billede, du vil vælge, ovenover eller nedenunder.
A
1
3
2
ANNUL.
2008.12. 1
2/10
B
1 Det forrige billede vises.
2 Den næste billede vises.
3 Vend tilbage til normal afspilning
A Slet (P49, 115)
B Peg på zoom (P47)
• Du kan også vælge et billede ved at flytte 3/4/2/1.
• Du kan ikke få vist samme billede på den dobbelte visning samtidigt.
Bemærk!
• Funktionsmenuen [AFSPIL] (P119) og [INDSTILLING] kan ikke anvendes.
• Når [ROTER BILL.] er indstillet på [ON], vises billeder, som er optaget med kameraet holdt
lodret, eller billeder, der blev roteret, som lodrette billeder.
- 106 -
Avanceret (afspilning)
[AFSPIL]-funktionen: ¸
Valg og afspilning af billeder
([AFSPIL KATEG.]/[VIS FARVORIT])
[AFSPIL KATEG.]
Med denne funktion kan du søge efter billeder efter scene-funktion eller andre kategorier
(som f.eks. [PORTRÆT], [LANDSKAB] eller [NATLANDSKAB]) og sortere billederne
under hver kategori. Du kan afspille billederne i hver kategori.
1
Skub vælgerknappen [OPTAG]/[AFSPIL] mod [(], og tryk derefter på
[MODE].
2
Peg på [AFSPIL KATEG.].
3
Peg på den kategori, der skal afspilles.
• Der kan kun afspilles en kategori, hvis den indeholder
et billede.
• Det kan tage lidt tid at søge i billedfilerne, hvis der er
mange på kortet eller i den indbyggede hukommelse.
• Hvis du peger på [ANNUL.] under søgningen, stopper
afspilningen halvvejs.
• Billederne sorteres i kategorier som vist nedenfor.
[KATEGORI]
Optagelsesoplysninger,
f.eks. scene-funktioner
*
[PORTRÆT],
[i-PORTRÆT],
[UDGLAT HUD],
[SELVPORTRÆT],
[NATPORTRÆT],
[i-NATPORTRÆT],
[BABY1]/[BABY2]
,
[LANDSKAB],
[i-LANDSKAB],
[SOLNEDGANG],
[LUFTFOTO]
.
[NATPORTRÆT],
[i-NATPORTRÆT],
[NATLANDSKAB],
[i-NATLANDSKAB],
[STJERNEHIMMEL]
[KATEGORI]
Optagelsesoplysninger,
f.eks. scene-funktioner
[SPORT], [FEST],
[LEVENDE LYS],
[FYRVÆRKERI],
[STRAND], [SNE],
[LUFTFOTO]
Î
í
1
[BABY1]/[BABY2]
[KÆLEDYR]
[MAD]
[REJSDATO]
Í
[FILM]
• Still-billeder oprettet ud fra en film kan ikke afspilles fra filmkategorien i afspilning af
kategorien.
- 107 -
Avanceret (afspilning)
[VIS FARVORIT]
Billeder, der er indstillet som [FORETRUKNE] (P110) kan afspilles (kun hvis der allerede
er billeder valgt som [FORETRUKNE])
1
Skub vælgerknappen [OPTAG]/[AFSPIL] mod [(], og tryk derefter på
[MODE].
2
Peg på [VIS FARVORIT].
Bemærk!
• Du kan kun anvende [ROTER], [ROTER BILL.], [DPOF-PRINT], [BESKYT] eller
[LYDMONTER.] i menuen [AFSPIL].
- 108 -
Avanceret (afspilning)
[AFSPIL]-funktionen: ¸
Organisering af billeder ([NEM ORGANISERING])
Indstilling af et foretrukkent billed: Peg på zoom. Redigering og sletning er så let som
ingenting ved brug af pegefeltet.
1
Skub vælgerknappen [OPTAG]/[AFSPIL] mod [(], og tryk derefter på
[MODE].
2
Peg på [NEM ORGANISERING].
∫ [NEM ORGANISERING]-skærmbillede
A Det forrige billede vises.
B Den næste billede vises.
C Elementer
D Miniaturebilleder
C • Billedet kan også spoles frem eller tilbage ved at
flytte 2/1.
A
B
D
Elementer
Ü
[FORETRUKNE] (P110)
Peg på zoom (P47)
[TILPAS] (P111)
[REDIGER] [BESKÆR] (P112)
[RED. TITEL] (P114)
‚
[SLET] (P115)
Bemærk!
• Med [TILPAS] eller [BESKÆR] oprettes der et nyt redigeret billede. Et nyt billede kan ikke
oprettes, hvis der ikke er ledig plads i den indbyggede hukommelse eller på kortet, så det
anbefales at tjekke, om der er ledig plads, før billedet redigeres.
• Funktionsmenuen [AFSPIL] (P119) og [INDSTILLING] kan ikke anvendes.
- 109 -
Avanceret (afspilning)
[FORETRUKNE]
Du kan gøre følgende, hvis et mærke er blevet tilføjet billederne, og de er valgt som
foretrukne billeder.
• Afspiller kun de billeder, der er angivet som foretrukne. ([VIS FARVORIT])
• Afspil kun de billeder, der er valgt som foretrukne billeder, som et dias-show.
• Slet alle de billeder, der ikke er valgt som foretrukne billeder. ([SLET ALLE UNDT.Ü])
1
Peg på et billede i miniaturevisningen
nederst på skærmen.
2
Peg på [Ü].
• Indstillingen annulleres ved at berøre [Ü] igen.
Bemærk!
• Du kan vælge op til 999 billeder som foretrukne billeder.
• Hvis du får fremkaldt billeder hos fotohandleren, er [SLET ALLE UNDT.Ü] (P49) en nyttig
funktion, så kun de billeder, der skal udskrives, forbliver på kortet.
• Du kan muligvis ikke vælge billeder, der er taget med andet udstyr, som foretrukne billeder.
• Du kan udføre, kontrollere og annullere indstillingen af billeder som foretrukne billeder ved
hjælp af den bundtede software “PHOTOfunSTUDIO-viewer-”, som findes på CD-ROM
(medfølger).
- 110 -
Avanceret (afspilning)
[REDIGER]
[TILPAS] Formindskelse af billedstørrelsen (antal pixler)
Det anbefales at tilpasse størrelsen på [
], hvis du vil vedhæfte et billede til en e-mail
eller anvende det på et websted. (Billeder, som er indstillet til det mindste antal pixler for
[BILLEDFORMAT] kan ikke yderligere formindskes i størrelse.)
1
Peg på et billede i miniaturevisningen nederst på skærmen.
2
Peg på [
3
Peg på [TILPAS].
4
Peg på billedstørrelsen.
].
• Kun de størrelser, som billederne kan tilpasses til, vises.
5
Peg på [JA].
Bemærk!
• Billedkvaliteten af det tilpassede billede forringes.
• Det er eventuelt ikke muligt at ændre størrelsen på billeder, der er optaget med andet udstyr.
- 111 -
Avanceret (afspilning)
[BESKÆR]
Du kan forstørre og derefter klippe den vigtige del af det optagede billede ud.
1
Peg på et billede i miniaturevisningen nederst
på skærmen.
2
Peg på [
3
Peg på [BESKÆR].
4
Vælg den del, der skal
beskæres.
].
Formindskelse
Forstørrelse
()
Peg på [ ]: Enlarge (forstør)
Peg på [ ]: Reduce (formindsk)
Træk (P13) eller
peg på [3]/[4]/[2]/[1]: Flyt
• Man kan også bruge zoom-grebet
Flyt placeringen
og joysticken.
()
- 112 -
Avanceret (afspilning)
5
6
Peg på [INDST.].
Peg på [JA].
Bemærk!
• Afhængigt af renskæringsstørrelsen, kan størrelsen på det renskårne billede blive lidt
formindsket i forhold til det originale billede.
• Billedkvaliteten af det renskårne billede forringes.
• Det er eventuelt ikke muligt at renskære billeder, der er optaget med andet udstyr.
- 113 -
Avanceret (afspilning)
[RED. TITEL]
Du kan tilføje tekst (kommentarer) på billeder. Når teksten er registreret, kan det medtages
på trykte kopier ved hjælp af [TRYK TEKST] (P119). (Der kan kun indtastes bogstaver og
symboler.)
Du kan bruge stylus-pennen (medfølger), hvis det er for svært at bruge fingrene.
1
2
Peg på et billede i miniaturevisningen nederst på skærmen.
3
Peg på [RED. TITEL].
4
Indtast tegn.
Peg på [
].
• Peg på [
•
•
•
•
5
] for at skifte teksten mellem [A] (store
bogstaver), [a] (små bogstaver) og [&/1] (specialtegn/
tal).
Markøren ved indtastningspunktet kan flyttes til
venstre ved at pege på [ ], og til højre ved at pege på
[ ].
For at indtaste et mellemrum skal du pege på []], og for at slette skal du pege på
[SLET].
For at stoppe redigeringen når som helst under tekstindtastningen skal du pege på
[ANNUL.].
Der kan maks. indtastes 30 tegn.
Peg på [AFSLUT].
∫ Slet titlen
1 Under trin 4 skal du slette al teksten.
2 Peg på [AFSLUT].
Bemærk!
• Du kan rulle ned igennem teksten, hvis hele den registrerede tekst ikke passer ind i
skærmbilledet.
• Navneindstillingen [BABY1]/[BABY2] eller [KÆLEDYR] i scene-funktion kan også registreres
ved hjælp af handlingerne under trin 4 og frem.
• Navneindstillingen [BABY1]/[BABY2] eller [KÆLEDYR] i scene-funktion og [RED. TITEL] kan
ikke registreres samtidig.
• Du kan udskrive tekst (kommentarer) ved hjælp af den bundtede software
“PHOTOfunSTUDIO-viewer-”, som findes på CD-ROM (medfølger).
• Du kan ikke bruge titler til redigering af billeder, der er optaget med andet udstyr.
- 114 -
Avanceret (afspilning)
[SLET]
De billeder, som slettes, går tabt.
• Slet billederne på kortet, mens kortet er isat kameraet.
• Se P49 for at slette flere eller alle billeder.
1
2
Peg på et billede i miniaturevisningen nederst på skærmen.
3
Peg på [JA].
Peg på [‚].
- 115 -
Avanceret (afspilning)
[AFSPIL]-funktionen: ¸
Afspilning af film/billeder med lyd
Film
Vælg film [
], og peg på [
] for at afspille.
A Filmoptagelsestid
B Filmfunktionsikon
• Når afspilningen er startet, vises den tid der er gået i skærmens
øverste højre side.
For eksempel vises 8 minutter og 30 sekunder som [8m30s].
A
B
∫ Handlinger, som udføres under afspilning af en film
1 Vis kontrolpanel ved at berøre skærmen.
• Hvis der ikke udføres en handling i 2 sekunder, vender det
2
tilbage til den oprindelige status.
Betjen kontrolpanelet ved at berøre det.
A
B
C
D
tj
ui
E
F
A
B
C
D
E
F
¢
Hurtigt tilbage, enkeltbilleder tilbage¢
Afspil/Pause
Hurtigt frem, enkeltbilleder frem¢
Stop
Reducér volumeniveau
Øg volumeniveau
Disse handlinger kan kun udføres i pausetilstand.
Billeder med lyd
Vælg billede med lyd [
afspille
], og peg på [
] for at
A
A Still-billede med lydikon
• Se [LYDOPT.] (P100) og [LYDMONTER.] (P127) for at få oplysninger
om, hvordan man skaber still-billeder med lyd.
Bemærk!
• Lyden kommer fra højttaleren. Se [VOLUME] (P30) for at få oplysninger om, hvordan man
justerer volumen i [INDSTILLING]-menuen.
• Filformatet, som kan afspilles med dette kamera, er QuickTime Motion JPEG.
• Bemærk, at den bundtede software omfatter QuickTime, der kan afspille filmfiler, som er
optaget kameraet, på PC’en.
• Nogle QuickTime Motion JPEG-filer, der er optaget på PC eller med andet udstyr, kan eventuelt
ikke afspilles med dette kamera.
• Hvis du afspiller film, som er optaget med et andet kamera, kan billedkvaliteten være forringet,
eller billedet kan måske slet ikke afspilles.
• Hvis der anvendes et kort med høj kapacitet, kan det være at tilbagespolingen er langsommere
end normalt.
- 116 -
Avanceret (afspilning)
[AFSPIL]-funktionen: ¸
Oprettelse af still-billeder fra en film
Du kan oprette et enkelt still-billede (med 1 skærmbillede eller 9 skærmbilleder) fra en
optaget film. Dette er nyttigt i scener, hvor der er bevægelse, når du vil se nøje på f.eks. en
atlets bevægelse osv.
1
Peg på [
] under afspilning af film og ved pause.
• For at gemme det viste billede som 1 billede > skal du gå til trin
3
• For at gemme filmen som 1 billede med 9 skærmbilleder > skal
du gå til trin
2
2
Tryk på [MENU/SET] for at få vist
afspilningsskærmen med 9 skærmbilleder.
A: 30 rammer: Vis billedet hvert 1/30 sekund som billede
Sådan går du frem ramme-for-ramme
3/4: Gå frem pr. 3 ramme
2/1: Gå frem pr. 1 ramme
Skift tallet for rammehastigheden pr. sekund
Drej zoom-grebet mod [L] (W).
Kvalitet
÷/ù/ý/ÿ
Rammehastighed pr.
sekund
30>15>10>5
ü
15>5
ö/ø/þ
10>5
Sådan afsluttes 9-skærmbilledevisning
Tryk på [MENU/SET].
3
Tryk på lukkerknappen.
4
Flyt 3 for at vælge [JA], og tryk derefter på
[MENU/SET].
- 117 -
A
Avanceret (afspilning)
Billedstørrelse
Element
1 billede
÷/ö
0,3 M
9 billeder
2M
ù/ø
0,3 M
1M
ý/ü/ÿ/þ
2M
2M
• [KVALITET] er indstillet på [›].
Bemærk!
• Du kan muligvis ikke gemme still-billeder fra en film, der er optaget med andet udstyr.
- 118 -
Avanceret (afspilning)
[AFSPIL]-funktionen: ¸
Brug af [AFSPIL]-funktionsmenuen
Du kan bruge forskellige funktioner i afpilningsfunktion for at rotere billeder, vælge at
beskytte dem osv.
• Med [TRYK TEKST], [MULTI STØRRELSE] eller [KONV.FORMAT] oprettes der et nyt redigeret
billede. Et nyt billede kan ikke oprettes, hvis der ikke er ledig plads i den indbyggede
hukommelse eller på kortet, så det anbefales at tjekke, om der er ledig plads, før billedet
redigeres.
[TRYK TEKST]
Du kan stemple optagelsesdato/-klokkeslæt, alder, rejsedato eller titel på de optagede
billeder.
Denne indstilling er velegnet til udskrivning af almindelige størrelser. (Billeder med
størrelser på mere end [
] tilpasses i størrelsen, når de påtrykkes med dato osv.)
1
2
Vælg [TRYK TEKST] i funktionsmenuen [AFSPIL]. (P26)
3
Vælg billedet, og tryk derefter
på [MENU/SET] for at foretage
indstillingen.
Flyt 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE], og
tryk derefter på [MENU/SET].
[ENKELT]
[FLERE]
A
• [‘] A vises på skærmen, hvis
billedet er blevet påtrykt tekst.
Indstillingen [FLERE]
Tryk på [DISPLAY] for at foretage Flyt 2/1 for at
vælge billedet.
(gentage) indstillingen, og tryk
derefter på [MENU/SET] for at
foretage indstillingen.
• Indstillingen annulleres, du trykker på
[DISPLAY] igen.
- 119 -
Flyt 3/4/2/1 for at
vælge billederne.
Avanceret (afspilning)
4
Flyt 3/4/2/1 for at vælge [OPT. DATO], [ALDER], [REJSDATO] eller
[TITEL], og tryk derefter på [MENU/SET] for at indstille hvert element.
[OPT. DATO]
[M/U TID]:
Udskriv årstal, måned og dato.
[MED TID]:
Udskriv årstal, måned, dag, time og minutter.
[ALDER] (P75)
Hvis denne indstilling er sat til [ON], påtrykkes [ALDER] på billederne.
[REJSDATO]
Hvis denne indstilling er sat til [ON], påtrykkes [REJSDATO] på billederne.
[TITEL]
Der påtrykkes tekst sammen med de billeder, som allerede er registreret med tekst i
navneindstillingerne [BABY1]/[BABY2] eller [KÆLEDYR] i scene-funktion eller
[RED. TITEL].
5
Tryk på [MENU/SET].
• Hvis du indstiller [TRYK TEKST] til et billede med en billedstørrelse, der er større end
[
], bliver billedstørrelsen mindre end vist nedenfor.
Indstilling af billedformat
Billedstørrelse
X
/
Y
W
• Billedet bliver lidt mere grovkornet.
6
/
>
/
/
>
/
/
>
Flyt 3 for at vælge [JA], og tryk derefter på [MENU/
SET].
• Meddelelsen [GEM NYT BILLEDE] vises, hvis billedet blev
optaget med billedstørrelsen [
7
] eller mindre.
Tryk på [‚] for at vende tilbage til menuskærmen.¢
¢ Menuskærmen gendannes automatisk, når [FLERE] vælges.
• Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
Bemærk!
• Når du udskriver billeder med påtrykt tekst, udskrives datoen hen over det påtrykte tekst, hvis
du angiver, at der skal printes dato på hos fotohandleren eller på printeren.
• Du kan indstille op til 50 billeder ad gangen i [FLERE].
• Afhængigt af den printer, der bruges, kan nogle af tegnene bliver afskåret under udskrivningen.
Tjek før udskrivning.
• Når der påtrykkes tekst på [
] billeder, er den svær at læse.
• Tekst og datoer kan ikke påtrykkes billeder, der er taget med andet udstyr.
- 120 -
Avanceret (afspilning)
[MULTI STØRRELSE] Formindskelse af billedstørrelsen (antal pixler)
Det anbefales at tilpasse størrelsen på [
], hvis du vil vedhæfte et billede til en e-mail eller
anvende det på et websted. (Billeder, som er indstillet til det mindste antal pixler for
[BILLEDFORMAT] kan ikke yderligere formindskes i størrelse.)
1
Vælg [MULTI STØRRELSE] i funktionsmenuen
[AFSPIL]. (P26)
2
Flyt 3/4 for at vælge størrelsen, og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Når du trykker på [DISPLAY], vises der en forklaring på ændring
af størrelse.
3
Flyt 3/4/2/1 for at vælge billedet og tryk derefter
på [DISPLAY].
• Gentag dette trin for hvert billede, og tryk på [MENU/SET] for at
foretage indstillingen.
4
Flyt 3 for at vælge [JA], og tryk derefter på
[MENU/SET].
5
Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
Bemærk!
• Du kan indstille op til 50 billeder ad gangen.
• Billedkvaliteten af det tilpassede billede forringes.
• Det er eventuelt ikke muligt at ændre størrelsen på billeder, der er optaget med andet udstyr.
- 121 -
Avanceret (afspilning)
[KONV.FORMAT]
Du kan konvertere billeder, som er taget med et billedformat på [W] til [Y] eller [X].
1
Vælg [KONV.FORMAT] i funktionsmenuen [AFSPIL]. (P26)
2
Flyt 3/4 for at vælge [Y] eller [X], og tryk
derefter på [MENU/SET].
3
Flyt 2/1 for at vælge et billede, der er taget med
[W] billedformat, og tryk derefter på [MENU/SET].
4
Flyt 2/1 for at fastlægge den vandrette position,
og tryk på [MENU/SET] for at foretage indstillingen.
• Brug 3/4 for at indstille rammepositionen for billeder, som er
roteret lodret.
5
Flyt 3 for at vælge [JA], og tryk derefter på [MENU/
SET].
6
Tryk på [‚] for at vende tilbage til menuskærmen.
• Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
Bemærk!
• Efter konvertering af billedformatet kan billedstørrelsen bliver mindre i forhold til det oprindelige
billede.
• Du kan muligvis ikke konvertere billeder, der er taget med andet udstyr.
- 122 -
Avanceret (afspilning)
[ROTER]/[ROTER BILL.]
Med denne funktion kan du automatisk få vist billeder lodret, hvis billederne er optaget ved
at holde kameraet lodret. Ellers kan du rotere billederne manuelt 90o ad gangen.
Rotér (Billedet roteres manuelt)
1
Vælg [ROTER] i funktionsmenuen [AFSPIL]. (P26)
• Funktionen [ROTER] er deaktiveret, når [ROTER BILL.] er sat til [OFF].
2
Flyt på 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter
på [MENU/SET].
• Film og beskyttede billeder kan ikke roteres.
3
4
Flyt 3/4 for at vælge den
retning, billedet skal roteres, og tryk derefter på
[MENU/SET].
:
Billedet roterer i urets retning med 90o ad gangen.
:
Billedet roteres mod uret med 90o ad gangen.
Tryk på [‚] for at vende tilbage til menuskærmen.
• Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
Rotér billede (Billedet roteres automatisk og vises på skærmen)
1
Vælg [ROTER BILL.] i funktionsmenuen [AFSPIL]. (P26)
2
Flyt 4 for at vælge [ON], og tryk derefter på [MENU/
SET].
• Hvis du vælger [OFF], vises billederne uden at være roteret.
• Se P46 for at få oplysninger om, hvordan man afspiller billeder.
3
Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
Bemærk!
• Hvis du afspiller billeder på en PC, kan de ikke vises i den roterede retning, medmindre
operativsystemet eller softwaren er kompatibelt med Exif. Exif er filformatet for still-billeder, som
man kan tilføje optageinformation mv. til. Det blev udviklet af “JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association)”.
• Man kan muligvis ikke rotere billeder, der er optaget med andet udstyr.
- 123 -
Avanceret (afspilning)
[DPOF-PRINT]
DPOF “Digital Print Order Format” er et system, som gør det muligt for brugeren at vælge
de billeder og hvor mange kopier af hver, der skal udskrives, og om optagelsesdatoen skal
med på billederne, når man bruger en DPOF-kompatibel fotoprinter eller printerservice.
Kontakt fotohandleren eller printerservicen for at få detaljerede oplysninger herom.
Hvis du vælger at få billeder, som er optaget i den indbyggede hukommelse, fremkaldt hos
fotohandleren/printerservicen, skal de kopieres på et kort (P128), og derefter skal
DPOF-indstillingen fastsættes.
1
Vælg [DPOF-PRINT] i funktionsmenuen [AFSPIL]. (P26)
2
Flyt 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE],
og tryk derefter på [MENU/SET].
3
Vælg billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET].
[ENKELT]
Flyt 2/1 for at
vælge billedet.
4
Flyt 3/4/2/1 for
at vælge
billederne.
Flyt 3/4 for at vælge antallet af kopier, og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Når [FLERE] er valgt, skal du gentage trin 3 og 4 for hvert billede. (Man kan ikke bruge
samme indstilling til flere kopier af billedet).
5
[FLERE]
Tryk på [‚] for at vende tilbage til menuskærmen.
• Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
- 124 -
Avanceret (afspilning)
∫ Annullering af alle [DPOF-PRINT]-indstillinger
1 Vælg [ANNUL.] på det skærmbillede, der vises i trin 2, og tryk derefter på
[MENU/SET].
2 Flyt 3 for at vælge [JA], og tryk derefter på [MENU/SET].
3 Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
• Du kan ikke vælge [ANNUL.], hvis der ikke er mindst valgt ét billede til DPOF-udskrivning.
∫ Udskrivning af dato
Efter indstilling af antal kopier kan du indstille/annullere udskrivning med optagelsesdato
ved at trykke på [DISPLAY].
• Når man henvender sig til en fotohandler/printerservice med henblik på digital print, skal man
huske at bestille udskrivning af dato, hvis man ønsker det.
• Datoen udskrives muligvis ikke, afhængig af fotohandleren eller printeren, selv om man har
indstillet til datoudskrivning. For yderligere oplysninger kan man spørge fotohandleren eller se
brugervejledningen til printeren.
• Datoen kan ikke påtrykkes billeder med tekst.
• Hvis du indstiller [TRYK TEKST] til billeder, som er blevet sat til datoudskrivning, annulleres
indstillingen for datoudskrivning.
Bemærk!
• Antallet af kopier kan indstilles til mellem 0 og 999.
• Med en printer, som understøtter PictBridge, får datoudskriftsindstillingerne muligvis fortrinsret,
så kontrollér om dette er tilfældet.
• Du kan muligvis ikke bruge DPOF-udskriftsindstillinger med andet udstyr. I dette tilfælde skal
du annullere alle indstillinger og foretage dem igen.
• Hvis filen ikke er baseret på DCF-standarden, kan DPOF-printindstillingen ikke vælges.
- 125 -
Avanceret (afspilning)
[BESKYT]
Du kan beskytte billeder, som du vil undgå at slette, ved at beskytte dem mod utilsigtet
sletning.
1
Vælg [BESKYT] i funktionsmenuen [AFSPIL]. (P26)
2
Flyt 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE], og
tryk derefter på [MENU/SET].
3
Vælg billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET].
[ENKELT]
[FLERE]
Når [FLERE] er valgt
• Gentag disse trin for hvert billede.
• Indstillingerne annulleres, når du trykker på
[MENU/SET] igen.
Flyt 2/1 for at
vælge billedet.
4
Flyt 3/4/2/1 for
at vælge
billederne.
Tryk på [‚] for at vende tilbage til menuskærmen.
• Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
∫ Annullering af alle [BESKYT]-indstillinger
1 Vælg [ANNUL.] på det skærmbillede, der vises i trin 2, og tryk derefter på
[MENU/SET].
2 Flyt 3 for at vælge [JA], og tryk derefter på [MENU/SET].
3 Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
• Hvis du trykker på [MENU/SET], mens beskyttelsen annulleres, stopper annulleringen halvvejs.
Bemærk!
• Beskyttelsesindstillingerne virker eventuelt ikke på andet udstyr.
• Selv om du beskytter billeder i den indbyggede hukommelse eller på et kort, slettes de, hvis
den indbyggede hukommelse eller kortet formateres.
• Selv om du ikke beskytter billeder på et SD-memorykort eller et SDHC-memorykort, kan de
ikke slettes, hvis kortets skrivebeskyttelsestap er indstillet på [LOCK].
- 126 -
Avanceret (afspilning)
[LYDMONTER.]
Man kan tilføje lyd efter at have taget et billede.
1
Vælg [LYDMONTER.] i funktionsmenuen [AFSPIL]. (P26)
2
Skub 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET] for at starte lydoptagelsen.
• Hvis lyden allerede er blevet optaget, vises [OVERSKRIV
LYDDATA?]-skærmbilledet. Tryk på 3 for at vælge [JA], og tryk
derefter på [MENU/SET] for at starte lydoptagelsen. (Den
oprindelige lyd overspilles).
• Lyden optages ved hjælp af kameraets indbyggede mikrofon.
• Hvis du trykker på [‚], annulleres lydmontagen.
3
Tryk på [MENU/SET] for at stoppe optagelsen.
• Stopper automatisk efter optagelse efter ca. 10 sekunder uden
tryk på [MENU/SET].
4
Tryk på [‚] for at vende tilbage til menuskærmen.
• Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
Bemærk!
• Lydmontering virker muligvis ikke korrekt sammen med billeder, som er optaget med
andet udstyr.
- 127 -
Avanceret (afspilning)
[KOPIER]
Du kan ikke kopiere dataene til de billeder, du har taget, fra den indbyggede hukommelse
til et kort eller fra et kort til den indbyggede hukommelse.
1
2
Vælg [KOPIER] i funktionsmenuen [AFSPIL]. (P26)
Flyt 3/4 for at vælge kopidestination, og tryk
derefter på MENU/SET].
: Alle billeddataene i den indbyggede hukommelse kopieres
til kortet på én gang. > trin 4.
: Et billede ad gangen kopieres fra kortet og til den
indbyggede hukommelse. > trin 3.
3
4
Flyt 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter på [MENU/SET].
Flyt 3 for at vælge [JA], og tryk derefter på [MENU/
SET].
• Hvis du trykker på [MENU/SET] under kopiering af billeder fra
den indbyggede hukommelse til kortet, stopper kopieringen
halvvejs.
• Sluk aldrig for kameraet under kopieringen.
5
Tryk på [‚] for at vende tilbage til menuskærmen.
• Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
• Hvis man kopierer fra den indbyggede hukommelse til et kort, kopieres alle billederne,
og så vender skærmen automatisk tilbage til afspilningsskærmen.
Bemærk!
• Hvis du kopierer billeddata fra den indbyggede hukommelse til et kort, som ikke har
tilstrækkelig ledig kapacitet, kopieres billeddataene kun halvt. Det anbefales at bruge et kort,
som har mere ledig kapacitet end den indbyggede hukommelse (ca. 50 MB).
• Hvis der findes et billede med samme navn (mappenummer/filnummer) som det billede, der
skal kopieres til kopidestinationsområdet, når [
] er valgt, oprettes der en ny mappe, og
billedet kopieres over. Hvis der findes et billede med samme navn (mappenavn/filnummer) som
det billede, der skal kopieres til kopidestinationsområdet når [
] er valgt, kopieres billedet
ikke over. (P149)
• Det kan tage tid at kopiere billeddataene.
• Kun billeder, som er optaget med et Panasonic digitalkamera (LUMIX), kopieres.
(Selv om billederne er optaget med et Panasonic digitalkamera, kan de muligvis ikke kopieres,
hvis de er blevet redigeret på en PC).
• DPOF-indstillingerne på de originale billeddata kopieres ikke. Fastsæt DPOF-indstillingerne
igen, efter at kopieringen er afsluttet.
- 128 -
Tilslutning til andet udstyr
Tilslutning til andet udstyr
Tilslutning til en PC
Du kan indlæse billeder, som er optaget med kameraet, til en PC ved at forbinde kamera
og PC.
• Du kan let printe eller sende billeder, som du har importeret. En nem måde at gøre det på er at
bruge den bundtede software “PHOTOfunSTUDIO-viewer-”, som findes på CD-ROM
(medfølger).
Klargøring:
Tænd kamera og PC.
Fjern kortet, før du anvender billederne fra den indbyggede hukommelse.
Tilslut kameraet til en PC ved hjælp af USB-kablet A (medfølger).
B
DC IN
AV OUT/
DIGITAL
A
COMPONENT
OUT
1
C
A USB-forbindelseskabel (medfølgende)
• Kontrollér stikkenes retning, og sæt dem lige ind, eller tag dem lige ud. (Ellers kan stikkene
blive bøjet, og det kan skabe problemer.)
B Justér mærkerne, og indsæt.
C Lysnetadapter (ekstraudstyr)
• Anvend et batteri med tilstrækkelig kapacitet eller lysnetadapteren (ekstraudstyr). Hvis den
resterende batterikapacitet bliver lav, mens kameraet og PC’en kommunikerer, blinker
statusindikatoren, og alarmen lyder.
Se “Korrekt frakobling af USB-forbindelseskablet” (P130), før du tager USB-forbindelseskablet
ud. Ellers kan dataene blive beskadiget.
- 129 -
Tilslutning til andet udstyr
2
USB-FUNKTION
Flyt 3/4 for at vælge [PC], og tryk derefter på
MENU/SET].
VÆLG
USB-FUNKTION
PictBridge(PTP)
PC
• Hvis [USB-FUNKTION] (P33) er indstillet på [PC] i menuen
[INDSTILLING] på forhånd, tilsluttes kameraet automatisk til
PC’en uden at vise menuvalget [USB-FUNKTION]. Da der ikke er
behov for at foretage indstillingen, hver gang du tilslutter til en PC,
der denne indstilling nyttig.
• Når kameraet er tilsluttet PC’en med [USB-FUNKTION] indstillet
på [PictBridge(PTP)], vises der muligvis en meddelelse på
PC-skærmen. Vælg [Cancel] for at lukke skærmbilledet og
frakoble kameraet fra PC’en. Indstil derefter [USB-FUNKTION]
på [PC] igen.
3
VÆLG
INDST.
MENU
Dobbeltklik på [Removable Disk] under [My Computer].
• Hvis du bruger en Macintosh, vises drevet på skrivebordet. (“LUMIX”, “NO_NAME” eller
“Untitled” vises).
4
Dobbeltklik på mappen [DCIM].
5
Brug træk-og-slip-funktionen for at flytte de billeder, du vil erhverve,
eller hele mappen med de pågældende billeder til en anden mappe på
computeren.
∫ Korrekt frakobling af USB-forbindelseskablet
• Fjern hardwaren ved hjælp af funktionen “Safely Remove Hardware” i PC’ens opgavebakke.
Hvis ikonet ikke vises, skal du kontrollere, at [ADGANG] ikke er vist på LCD-skærmen på den
digitale biograf, før du fjerner hardwaren.
Bemærk!
• Anvend udelukkende det medfølgende USB-forbindelseskabel.
• Sluk for kameraet, før du isætter eller fjerner lysnetadapteren (ekstraudstyr).
• Før du isætter eller fjerner et kort, skal du slukke for kameraet og frakoble
USB-forbindelseskablet. Ellers kan dataene blive beskadiget.
• Med operativsystemet Mac OS X v10.2 eller tidligere skal du sætte
skrivebeskyttelseskontakten på SDHC-memorykortet til [LOCK], når du importerer billeder fra
et SDHC-memorykort.
- 130 -
Tilslutning til andet udstyr
∫ Visning af indholdet fra den indbyggede hukommelse eller kortet ved brug af PC
(mappesammensætning)
Indbygget hukommelse
Kort
DCIM
100_PANA
1
100_PANA
P1000001.JPG
2
3
1
Mappenummer
2
Filnummer
3
JPG:
Billeder
MOV:
Film
MISC:
P1000002.JPG
DPOF-print
Foretrukkent
P1000999.JPG
101_PANA
999_PANA
MISC
En ny mappe oprettes, når der tages billeder i følgende situationer.
• Efter at [NULSTIL ANT.] (P32) i menuen [INDSTILLING] er udført
• Når et kort, som indeholder en mappe med samme mappenummer, er blevet indsat (som f.eks.
når der er taget billeder med et andet kamera)
• Når der findes et billede med filnummeret 999 inden i mappen
∫ Forbindelse i PTP-tilstand (kun WindowsR XP, Windows VistaR og Mac OS X)
Sæt [USB-FUNKTION] til [PictBridge(PTP)].
Data kan nu kun læses fra kortet i PC’en.
• Hvis der er 1000 billeder eller mere på kortet, kan billederne muligvis ikke importeres i
PTP-tilstand.
- 131 -
Tilslutning til andet udstyr
Udskrivning af billeder
Hvis du tilslutter kameraet til en printer, som understøtter PictBridge, kan du vælge de
billeder, der skal udskrives, og starte udskrivningen fra kameraets LCD-skærm.
Klargøring:
Tænd kamera og printer.
Fjern kortet, før du udskriver billederne fra den indbyggede hukommelse.
Indstil udskriftskvalitet, og foretag andre indstillinger på printeren, før billederne udskrives.
Tilslut kameraet til en printer ved hjælp af USB-forbindelseskablet A
(medfølger).
B
DC IN
AV OUT/
DIGITAL
A
COMPONENT
OUT
1
C
A USB-forbindelseskabel (medfølgende)
• Kontrollér stikkenes retning, og sæt dem lige ind, eller tag dem lige ud. (Ellers kan stikkene
blive bøjet, og det kan skabe problemer.)
B Justér mærkerne, og indsæt.
C Lysnetadapter (ekstraudstyr)
• Brug et batteri med tilstrækkelig kapacitet eller lysnetadapteren (ekstraudstyr). Hvis den
resterende batterikapacitet bliver lav, mens kameraet og printeren er tilsluttet, blinker
statusindikatoren, og alarmen lyder. Hvis dette sker under udskrivningen, skal du stoppe
udskrivningen omgående. Hvis der ikke udskrives, skal USB-forbindelseskablet tages ud.
• Hvis kameraet er tilsluttet til printeren, vises ikonet for forbud mod frakobling [å]. Du må ikke
frakoble USB-kablet, mens [å] vises.
2
Flyt 3/4 for at vælge [PictBridge(PTP)], og tryk
derefter på [MENU/SET].
USB-FUNKTION
VÆLG
USB-FUNKTION
PictBridge(PTP)
PC
VÆLG
- 132 -
INDST.
MENU
Tilslutning til andet udstyr
Bemærk!
• Anvend udelukkende det medfølgende USB-forbindelseskabel.
• Sluk for kameraet, før du isætter eller fjerner lysnetadapteren (ekstraudstyr).
• Før du isætter eller fjerner et kort, skal du slukke for kameraet og frakoble
USB-forbindelseskablet.
• Man kan ikke skifte mellem den indbyggede hukommelse og kortet, mens kameraet er tilsluttet
printeren. Du skal frakoble USB-forbindelseskablet, isætte (eller fjerne) kortet og derefter
tilslutte USB-forbindelseskablet til printeren igen.
Valg af et enkelt billede og udskrivning
1
Flyt på 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Meddelelsen forsvinder efter ca. 2 sekunder.
PictBridge
100_0001
1/
1/9
VÆLG DET BILLEDE,
DER SKAL UDSKRIVES
VÆLG
MULTI PRINT
2
Flyt 3 for at vælge [START UDSKR.], og tryk
derefter på [MENU/SET].
• Se P135 for at læse om de elementer, der kan indstilles, før
billederne udskrives.
• Tryk på [MENU/SET] for at annullere udskrivningen halvvejs.
• Afbryd forbindelsen til USB-kablet efter udskrivning.
- 133 -
UDSKRIV
VÆLG ENKELT
START UDSKR.
UDSKRIV MED DATO
ANT. UDSKRIFTER
PAPIRSTR.
SIDEOPSÆTNING
ANNUL.
VÆLG
MENU
OFF
1
INDST.
MENU
Tilslutning til andet udstyr
Valg af flere billeder og udskrivning
1
Flyt 3.
2
Skub 3/4 for at vælge et element, og tryk derefter
på [MENU/SET].
• Hvis udskriftskontrolskærmen vises, skal du vælge [JA] og
PictBridge
VÆLG FLERE
VÆLG ALLE
DPOF-BILLED
FORETRUKNE
udskrive billederne.
ANNUL.
Element
VÆLG
INDST.
MENU
Beskrivelse af indstillinger
[VÆLGE FLERE]
Der udskrives flere billeder på én gang.
• Flyt 3/4/2/1 for at vælge billederne. Når du derefter trykker på
[DISPLAY], vises [é] på de billeder, der skal udskrives. (Når du trykker
på [DISPLAY] igen, annulleres indstillingen).
• Efter at du har valgt billederne, skal du trykke på [MENU/SET].
[VÆLG ALLE]
Udskriver alle lagrede billeder.
[DPOF-BILLED]
Udskriver kun de billeder, der er angivet i [DPOF-PRINT]. (P124)
[FORETRUKNE]¢
Udskriver kun de billeder, der er angivet som foretrukne. (P110)
¢ Kun når der er allerede valgt billeder som[FORETRUKNE] (P110).
3
Flyt 3 for at vælge [START UDSKR.], og tryk
derefter på [MENU/SET].
• Se P135 for at læse om de elementer, der kan indstilles, før
billederne udskrives.
• Tryk på [MENU/SET] for at annullere udskrivningen.
• Afbryd forbindelsen til USB-kablet efter udskrivning.
- 134 -
VÆLGE FLERE
START UDSKR.
UDSKRIV MED DATO
ANT. UDSKRIFTER
PAPIRSTR.
SIDEOPSÆTNING
ANNUL.
VÆLG
OFF
1
INDST.
MENU
Tilslutning til andet udstyr
Udskriftsindstillinger
Markér og indstil elementer på både skærmbilledet under trin 2
under “Valg af et enkelt billede og udskrivning” (Valg og
udskrivning af et enkelt billede) og under trin 3 under “Valg af
flere billeder og udskrivning” Valg og udskrivning af flere
billeder.
• Hvis du vil udskrive billeder i et format eller med et layout, der ikke
VÆLGE FLERE
START UDSKR.
UDSKRIV MED DATO
ANT. UDSKRIFTER
PAPIRSTR.
SIDEOPSÆTNING
ANNUL.
VÆLG
OFF
1
AFSLUT
MENU
understøttes af kameraet, skal du indstille [PAPIRSTR.] eller
[SIDEOPSÆTNING] til [{] og derefter indstille papirformatet eller layoutet på printeren. (Se
brugervejledningen til printeren for yderligere oplysninger.)
• Når [DPOF-BILLED] er valgt, vises elementerne [UDSKRIV MED DATO] og [ANT.
UDSKRIFTER] ikke.
[UDSKRIV MED DATO]
Element
Beskrivelse af indstillinger
[OFF]
Dato udskrives ikke.
[ON]
Dato udskrives.
• Hvis printeren ikke understøtter udskrivning af dato, kan datoen ikke udskrives på billedet.
• Da printerens indstillinger muligvis får fortrinsret frem for billedkopien med datoindstillingen,
skal du også kontrollere printerens udskrift med datoindstilling.
Bemærk!
Når fotohandleren fremkalder billederne
• Ved at stemple datoen ved hjælp af [TRYK TEKST] (P119) eller indstilling af udskrivning af dato
på tidspunktet forindstillingen [DPOF-PRINT] (P124), før du afleverer billederne hos
fotohandleren så datoerne kan printes ud på billederne hos fotohandleren.
[ANT. UDSKRIFTER]
Du kan vælge op til 999 kopier.
- 135 -
Tilslutning til andet udstyr
[PAPIRSTR.]
Element
{
Beskrivelse af indstillinger
Printerens indstillinger prioriteres.
[L/3.5qk5q]
89 mmk127 mm
[2L/5qk7q]
127 mmk178 mm
[POSTCARD]
100 mmk148 mm
[16:9]
101,6 mmk180,6 mm
[A4]
210 mmk297 mm
[A3]
297 mmk420 mm
[10k15cm]
100 mmk150 mm
[4qk6q]
101,6 mmk152,4 mm
[8qk10q]
203,2 mmk254 mm
[LETTER]
216 mmk279,4 mm
[CARD SIZE]
54 mmk85,6 mm
• Papirstørrelser, der ikke understøttes af printeren vises ikke.
- 136 -
Tilslutning til andet udstyr
[SIDEOPSÆTNING] (Udskriftslayout, som kan indstilles med dette kamera)
Element
Beskrivelse af indstillinger
{
Printerens indstillinger prioriteres.
á
1 billede uden ramme på 1 side
â
1 billede med ramme på 1 side
ã
2 billeder på 1 side
ä
4 billeder på 1 side
• Et element kan ikke vælges, hvis printeren ikke understøtter sideopsætningen.
∫ Udskrivningslayout
Udskrivning af samme billede flere gange på 1 stykke papir
Hvis du for eksempel vil udskrive samme et 4 gange på 1 papirark, skal du indstille
[SIDEOPSÆTNING] til [ä] og derefter sætte [ANT. UDSKRIFTER] på 4 til det billede, der
skal udskrives.
Når samme billede udskrives på 1 papirark
Hvis du for eksempel vil udskrive 4 forskellige billeder på 1 papirark, skal du indstille
[SIDEOPSÆTNING] til [ä] og derefter sætte [ANT. UDSKRIFTER] på 1 for hvert af de
4 billeder.
Bemærk!
• Kameraet modtager en fejlmeddelelse fra printeren, når [¥]-indikationen lyser orange under
udskrivning. Når udskrivningen er afsluttet, skal du kontrollere, at der ikke er nogen problemer
med printeren.
• Hvis antallet af kopier er for højt, kan billederne blive udskrevet op til flere gange. I dette tilfælde
kan det resterende antal af kopier, der er angivet, være forskelligt fra det valgte antal.
- 137 -
Tilslutning til andet udstyr
[AFSPIL]-funktionen: ¸
Afspilning af billeder på en TV-skærm
Afspilning af billeder med AV-kablet (medfølger)
A
2
B
DC IN
AV OUT/
DIGITAL
1
COMPONENT
OUT
Klargøring:
Indstil [TV-FORMAT]. (P33)
Sluk for kameraet og TV’et.
1 Gul: til videoindgangsstikket
2 Hvid: til lydindgangsstikket
A Justér mærkerne, og indsæt.
B AV-kablet (medfølgende)
• Kontrollér stikkenes retning, og sæt dem lige ind, eller tag dem lige ud. (Ellers kan stikkene
blive bøjet, og det kan skabe problemer.)
1
Tilslut AV-kablet B (medfølger) til TV’ets videoindgangsstik og
lydindgangsstik.
2
3
4
Tilslut AV-kablet til [AV OUT]-stikket på kameraet.
Tænd for TV’et, og vælg eksternt input.
Tænd for kameraet.
Bemærk!
• Afhængigt af [BILLEDFORMAT], vises der muligvis sorte bånd øverst og nederst på
skærmen eller i venstre og højre side af billederne.
• Anvend udelukkende det medfølgende AV-kabel.
• Læs brugervejledningen til TV-apparatet.
• Når du afspiller et billede lodret, kan det være lidt sløret.
• Du kan se billeder på et TV i andre lande (regioner), som bruger NTSC- eller
PAL-systemet, når du indstiller [VIDEOUDGANG] i [INDSTILLING]-menuen.
• Du kan ikke bruge kameraet, hvis pegeikonet er vist på TV-skærmen.
- 138 -
Tilslutning til andet udstyr
Afspilning af billeder på TV med SD-memorykortlæser
Still-billeder, som er optaget på et SD-memorykort kan afspilles på et TV med en
SD-memorykortlæser.
Bemærk!
• Afhængigt af TV-modellen, vises billederne muligvis ikke på hele skærmen.
• Film kan ikke afspilles. For at afspille film skal man tilslutte kameraet til et TV med et
lysnetkabel (medfølger).
• Du kan ikke afspille billeder på SDHC-kort, hvis dit TV ikke understøtter disse kort.
• Du kan muligvis ikke afspille MultiMediaCard.
- 139 -
Tilslutning til andet udstyr
Afspilning på et TV ved brug af komponentstikket
Du kan få glæde af højkvalitetsbilleder og -film på TV’et ved at tilslutte kameraet til TV ved
hjælp af komponentkablet (DMW-HDC2: ekstraudstyr).
Komponentoutputtet kommer ud som 1080i. Tilslut med et TV, som er kompatibelt med
1080i.
Sluk for kameraet og TV’et.
1
AUDIO
1 Komponentstik:
AV OUT/
DIGITAL
#WFKQ . )
L
R
2
#WFKQ 4 &
3
A
COMPONENT
OUT
Y/G
PB/B
PR/R
B
DC IN
Klargøring:
Tilslut ledningerne i TV’ets videoindgangsstik med samme farve.
(Angivelsen på TV’et kan være anderledes).
til lydindgangsstikket
2 Lydpinstik:
3 TV med komponetstik
A Justér mærkerne, og indsæt.
B Komponentkabel (DMW-HDC2: ekstraudstyr)
• Kontrollér stikkenes retning, og sæt dem lige ind, eller tag dem lige ud. (Ellers kan stikkene
blive bøjet, og det kan skabe problemer.)
1
Tilslut komponentkablet B (DMW-HDC2; ekstraudstyr) til
komponentindgangsstikket og lydindgangsstikket på TV’et.
2
3
Tilslut komponentkablet til [COMPONENT OUT]-stikket i kameraet.
4
Tænd for kameraet.
Tænd for TV’et og skift til komponentindgangsstikket.
Bemærk!
• Afhængigt af [BILLEDFORMAT], vises der muligvis sorte bånd øverst og nederst på skærmen
eller i venstre og højre side af billederne.
• Anvend ikke andre kabler undtagen et Panasonic komponentkabel (DMW-HDC2; ekstraudstyr).
• Lyden udsendes i mono.
• Når du afspiller et billede lodret, kan det være lidt sløret.
• Billedet vises muligvis ikke på LCD-skærmen, mens komponentkablet er tilsluttet.
• Nogle af [AFSPIL]-funktioner og -menuer osv. kan ikke anvendes, mens komponentkablet er
tilsluttet. (P153)
• Når billederne vises, vises muligvis ikke korrekt. Det afhænger af det TV, du er tilsluttet.
• Læs brugervejledningen til TV-apparatet.
- 140 -
Øvrige
Øvrige
Skærmdisplay
∫ Optagelse
Optagelse i AE-programfunktion [»] (Startindstilling)
3 4
1 2
1 Optagefunktion
2 Blitz-funktion (P54)
3 AF-område (P42)
16
4 Fokus (P42)
15
5 Billedstørrelse (P87)
6 Kvalitet (P88)
7 Batteri-indikation (P17)
8 Antal mulige billeder (P163)
9 Indbygget hukommelse (P21)
F2.8
: Kort (P21) (vises kun under optagelse)
10 Optagelsestilstand
14
11 ISO-følsomhed (P90)
12
: Peg på AF/AE (P61)
13 Lukkerhastighed (P42)
14 Blændeværdi (P42)
15 Målefunktion (P93)
16 Optisk billedstabilisering (P99)/
: Alarm for rystelser (P43)
- 141 -
5
6
7
9
1/30
ISO
100
13 12 11
8
9
10
Øvrige
∫ Ved optagelse (efter indstilling)
17 18 19 20 21
17 Makrofunktion (P59)
ISO
18 Hvidbalance (P91)
100 COOL
19 ISO-følsomhed (P90)
R 3s
37
Højeste ISO-følsomhedsniveau (P89)
36
20 Farve effekt (P97)
Q
35
21 Billedkvalitet (P81)
34
22 Tilgængelig optagetid (P80): R8m30s
33
32
23 Spot AF-område (P94)
1
3s
24 Navn¢1 (P75)
25 Histogram (P31, 52)
31 30
29
26 Rejsedato (P83)
27 Udløbet optagetid (P80)
: Intelligent ISO (P89)
28 Aktuel dato og klokkeslæt/“: Indstilling for rejsemål (P85)¢2
W
T 1X : Zoom/Ekstra optisk zoom (P44)/Digital zoom (P44, 97)
29
30
31
32
BAGGRUNDSLYS : Drift for kompensation for baggrundslys (P39)
Min. lukkerhastighed (P99)
Alder¢1 (P75)
Eksponeringskompensation (P68)/ : Kompensation for baggrundslys (P39)
Høj vinkel-funktion (P30)
…: Power LCD (P30)
„: Auto Power LCD (P30)
Intelligent eksponering (P97)
Burst (P96)/
: Auto-holder (P69)/B: Lydoptagelse (P100)
: AF-hjælpelampe (P100)
Quick AF (P95)/
Antal dage, der er gået siden rejsedatoen (P83)
Selvudløser funktion (P60)
22
23
24
25
26
27
28
33
34
35
36
37
¢1 Dette vises i ca. 5 sekunder, når kameraet er tændt i [BABY1]/[BABY2] eller [KÆLEDYR] i
scene-funktion.
¢2 Vises i ca. 5 sekunder, når kameraet tændes, når uret indstilles og når man skifter fra
afspilningsfunktion til optagefunktion.
- 142 -
Øvrige
∫ Afspilning
1 2 3 4
5 6 7
1 Afspilningsfunktion (P46)
2 Beskyttet billede (P126)
22
100_0001
3 Foretrukne (P110)
21
1
1/9
4 Påtrykt tekstangivelse (P119)
20
9s
5 Billedstørrelse (P87)
19
Billedkvalitet (P81)
1. DAG
18
6 Kvalitet (P88)
17
2 måneder 10 dage
7 Batteri-indikation (P17)
16
10:00 1.DEC.2008
8 Mappe/Filnummer (P131)
15
Indbygget hukommelse (P21)
Udløbet afspilningstid (P116): 8m30s
9 Billednummer/Total antal billeder
10 Filmoptagelsestid (P116): 8m30s
11 Histogram (P31, 52)
12 Eksponeringskompensation (P68)
13 Optageoplysninger (P51)
14 Peg på zoom (P47, 109)
15 Afspilning (film, billede med lyd) (P116)
16 Optaget dato og klokkeslæt/Indstilling for rejsemål (P85)/Navn (P75)/Titel (P114)
17 Alder (P75)
18 Antal dage, der er gået siden rejsedatoen (P83)
19 Power LCD-funktion (P30)
20 Ikon til frem-og tilbagespoling af billeder (P46)
21 Antal DPOF-kopier (P124)
22 Billede med lyd (P116)
: Film (P116)
Ikon for forbud mod frakobling af kabel (P132)
- 143 -
8
9
10
11
12
13
14
Øvrige
Forholdsregler ved brug
Optimal brug af kameraet
Pas på, at du ikke taber kameraet eller kommer til at slå til det. Du må heller ikke
trykke det for hårdt.
• Pas på ikke at slå ud med eller tabe tasken, du har lagt kameraet i, da stød kan forårsage
beskadigelse på kamera, objektiv eller LCD-skærm.
• Pas på, at der ikke er for meget tryk på LCD-skærmen med f.eks. tilbehør, der hænger i
remmen. LCD-skærmen kan blive beskadiget.
• Brug aldrig en papirpose til at bære kameraet rundt i, da den nemt kan gå i stykker, og
kameraet vil falde ud og blive beskadiget.
• Det anbefales stærkt, at du køber et godt kameraetui/-taske hos fotohandleren for at beskytte
kameraet.
Hold kameraet væk fra magnetiseret udstyr (såsom mikrobølgeovne, TV,
videospiludstyr osv.).
• Hvis kameraet anvendes på eller i nærheden af et fjernsyn, kan der opstå forstyrrelser i billeder
og lyd på grund af elektromagnetisk stråling.
• Anvend ikke kameraet i nærheden af mobiltelefoner, da der ellers kan opstå støj med en
negativ virkning på billederne og lyden.
• De optagede data kan blive beskadiget og billeder kan blive forvrængede af de stærke
magnetiske felter, der dannes af højttalere eller motorer.
• Elektromagnetisk stråling frembragt af en mikroprocessor kan have en negativ virkning på
kameraet og skabe billed- og lydforstyrrelser.
• Hvis kameraet påvirkes af magnetisk ladet udstyr og ikke fungerer korrekt, skal man slukke for
det, fjerne batteriet eller afbryde lysnetadapteren (ekstraudstyr). Herefter skal man isætte
batteriet på ny eller tilslutte lysnetadapteren igen og tænde for kameraet.
Anvend ikke kameraet i nærheden af radiosendere eller højspændingsledninger.
• Hvis man optager i nærheden af radiosendere eller højspændingsledninger, kan de optagede
billeder eller lyden påvirkes deraf.
Husk altid at anvende de medfølgende ledninger og kabler. Hvis man anvender
ekstraudstyr, skal man bruge de ledninger og kabler, der medfølger.
Brug ikke forlængerledninger eller kabler.
Sprøjt ikke insektmidler eller flygtige kemikalier på kameraet.
• Hvis der sprøjtes sådanne kemikalier på kameraet, kan det blive beskadiget og overfladen kan
skalle af.
• Sørg for at gummi- eller plastprodukter ikke kommer i berøring med kameraet i længere tid ad
gangen.
- 144 -
Øvrige
Rengøring
Før rengøring af kameraet, skal du fjerne batteriet eller tage strømstikket ud af
væggen. Tør derefter kameraet af med en tør, blød klud.
• Hvis kameraet bliver meget beskidt, kan det rengøres ved at tørre snavset af med en fugtig klud
og derefter med en tør klud.
• Brug aldrig opløsningsmidler som benzen, fortynder, sprit, opvaskemiddel osv. for at rengøre
kameraet, da det kan ødelægge kameraet udvendigt, eller overfladelaget kan afskalle.
• Hvis man anvender en kemisk klud, skal man følge anvisningerne, der følger med kluden.
Om LCD-skærmen
• Tryk ikke hårdt på LCD-skærmen. Der kan opstå ujævne farver på LCD-skærmen, eller det kan
medføre fejlfunktion.
• Hvis kameraet er koldt, når det tændes, vil billedet på LCD-skærmen være lidt mørkere end
normalt i begyndelsen. Når den indvendige temperatur øges, vender skærmen dog tilbage til
sin normale lysstyrke.
Der er anvendt teknologi med meget højt præcisionsniveau til fremstilling af
LCD-skærmen. Men der kan forekomme nogle små lyse eller mørke pletter (røde, blå
eller grønne) på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejlfunktion. LCD-skærmen har mere
end 99,99% effektive pixel med blot 0,01% inaktive eller altid oplyste pixel. Pletterne
optages ikke på billederne i den indbyggede hukommelse eller på kortet.
Om objektivet
• Tryk ikke hårdt på objektivet.
• Der kan opstå fejlfunktion, hvis kameraet efterlades med objektivet rettet mod solen i længere
tid. Vær opmærksom på dette, hvis kameraet lægges udenfor eller i nærheden af et vindue.
- 145 -
Øvrige
Batteri
Batteriet er et genopladeligt lithium- ionbatteri. Dets evne til at producere strøm
stammer fra den kemiske reaktion, som finder sted inde i det. Denne reaktion kan
påvirkes af den omgivende temperatur og fugtighed. Hvis temperaturen er for høj
eller for lav, bliver batteriets driftstid kortere.
Fjern altid batteriet efter brug.
• Batteriet skal opbevares i batteritasken (medfølger).
Hvis batteriet tabes ved et uheld, skal man kontrollere, om
batteriets hus eller poler er blevet beskadiget.
• Kameraet tager skade, hvis man forsøger at sætte et beskadiget
batteri i det.
Husk at medbringe opladede reservebatterier, når du går
hjemmefra.
• Vær opmærksom på, at batteriets driftstid kan forkortes under lave temperaturer, som for
eksempel på skisportsområder.
• Når du rejser, skal du huske at medbringe batteriopladeren (medfølger), så du kan genoplade
batteriet, dér hvor du rejser hen.
Bortskaffelse af opbrugt batteri.
• Batterierne har begrænset levetid.
• Kast aldrig batterierne på åben ild, da dette kan udløse en eksplosion.
Undgå at lade batteriets poler komme i kontakt med metalgenstande (såsom
halskæder, hårnåle osv.).
• Dette kan medføre kortslutning eller varmedannelse og, hvis man rører ved et batteri under
disse forhold, kan man blive alvorligt forbrændt.
Oplader
• Hvis du bruger batteriopladeren i nærheden af en radio, kan radiomodtagelsen blive forstyrret.
• Hold opladeren i en afstand på mindst 1 m fra radioapparater.
• Når opladeren anvendes, kan den afgive en summende lyd. Dette er ikke nogen fejlfunktion.
• Når opladningen er afsluttet, skal man huske at tage strømledningen ud af stikkontakten. (Hvis
den forbliver tilkoblet til lysnettet, bruger opladeren en mindre mængde strøm.)
• Hold altid kontaktfladerne på opladeren og batteriet rene.
Kort
Undlad at efterlade kortet på steder, hvor temperaturen er høj, eller hvor der hyppigt
forekommer elektromagnetisk stråling eller statisk elektricitet, eller hvor der er
direkte sollys.
Undgå at bøje eller tabe kortet.
• Kortet kan derved blive beskadiget og indholdet kan også blive beskadiget eller slettet.
• Opbevar kortet i kortets æske eller pose efter brug, og hver gang kortet gemmes eller tages
med.
• Undlad at røre kontaktfladerne på bagsiden af kortet med fingrene. Sørg for, at der ikke
kommer snavs, støv eller vand i nærheden.
- 146 -
Øvrige
Når batterierne ikke bruges i længere tid
• Opbevar batteriet på et koldt og tørt sted med en relativ stabil temperatur: [Anbefalet
temperatur: 15 oC til 25 oC, Anbefalet fugtighed: 40% til 60%]
• Tag altid batterierne og kortet ud af kameraet.
• Når batteriet efterlades i kameraet, aflades det, selv om kameraet er slukket. Hvis man
efterlader batteriet i kameraet, aflader det for meget, og det kan betyde, at det bliver ubrugeligt,
selv om det oplades igen.
• Når man opbevarer batteriet i meget lang tid, anbefales det at oplade det en gang om året.
Fjern batteriet fra kameraet, og gem det et andet sted, når det er helt afladet.
• Det anbefales at opbevare kameraet med et tørremiddel (silicagel), når det opbevares i et skab
eller lignende.
Om billeddata
• Optagne data kan blive beskadiget eller gå tabt, hvis kameraet går i stykker på grund af
brugerens forkerte håndtering heraf. Panasonic er ikke erstatningsansvarlig for mistede
optagne data.
Om stativer
• Hvis du bruger stativ, skal du sørge for, at det står fast, når kameraet er fastgjort.
• Du kan muligvis ikke fjerne kortet eller batteriet, når du bruger stativ.
• Sørg for at skruen på stativet ikke er i vejen, når du fastgør eller fjerner kameraet. Du kan også
ødelægge skruen på selve kameraet, hvis du bruger for mange kræfter, når du skruer. Og
kamerahuset og specifikationsetiketten kan blive ødelagt eller ridset, hvis kameraet fastgøres
for stramt til stativet.
• Læs brugervejledningen til stativet grundigt.
- 147 -
Øvrige
Displaymeddelelser
Bekræftelses- eller fejlmeddelelser vises på skærmen i nogle tilfælde.
Vigtige meddelelser vises som beskrevet i eksemplerne nedenfor.
[DETTE MEMORYKORT ER LÅST]
> SD-memorykortets og SDHC-memorykortets skrivebeskyttelsestap er sat på [LOCK]. Flyt
tappen tilbage for at låse det op. (P22)
[DER ER INTET GYLDIGT BILLEDE AT AFSPILLE]
> Optag et billede, eller isæt et kort med et optagede billede, og afspil det.
[DETTE BILLEDE ER BESKYTTET]
> Slet billedet efter annullering af beskyttelsesindstillingen. (P126)
[DETTE BILLEDE KAN IKKE SLETTES]/[NOGLE AF BILLEDERNE KAN IKKE
SLETTES]
• Billeder, der ikke er baseret på DCF-standard, kan ikke slettes.
> Før sletning af billeder skal kortet formateres, efter at de nødvendige data er blevet gemt
på en PC osv. (P34)
[DER KAN IKKE FORETAGES EKSTRA VALG]
• Antallet af billeder, som kan angives på én gang, når [FLERE] er valgt for [SLET FLERE]
(P49), [FORETRUKNE] (P110), [RED. TITEL] (P114), [TRYK TEKST] (P119) eller [MULTI
STØRRELSE] (P121) er overskredet.
> Formindsk antallet af angivne billeder, og gentag derefter handlingen.
• Der er valgt mere end 999 foretrukne billeder.
[KAN IKKE ANGIVES PÅ DETTE BILLEDE]
• [RED. TITEL], [TRYK TEKST] eller [DPOF-PRINT] kan ikke indstilles for billeder, som ikke
følger DCF-standard.
- 148 -
Øvrige
[DER ER IKKE PLADS NOK PÅ DEN INDBYGGEDE HUKOMMELSE]/[DER ER IKKE
HUKOMMELSE NOK PÅ KORTET]
• Der er ingen plads tilbage i den indbyggede hukommelse eller på kortet.
– Når man kopierer billeder fra den indbyggede hukommelse til kortet (batch-kopiering),
kopieres billederne, indtil kortets kapacitet er opbrugt.
[NOGLE AF BILLEDERNE KAN IKKE KOPIERES]/[KOPIERINGEN KUNNE IKKE
FULDFØRES]
• Følgende billeder kan ikke kopieres.
– Hvis der er et billede med samme navn som det billede, der skal kopieres, i
kopidestinationsområdet. (Kun ved kopiering fra et kort til den indbyggede hukommelse).
– Filerne er ikke baseret på DCF-standarden.
• Desuden kan billeder, som optages eller redigeres med andet udstyr, ikke kopieres.
[FEJL I INDBYGGET HUKOMMELSE
SKAL DEN INDBYGGEDE HUKOMMELSE FORMATERES?]
• Denne meddelelse vises, når man formaterer den indbyggede hukommelse på PC’en.
> Formatér den indbyggede hukommelse på kameraet igen. (P34) Dataene i den
indbyggede hukommelse slettes.
[MEMORYKORTFEJL
SKAL KORTET FORMATERES?]
• Dette kort har et format, som ikke genkendes af kameraet.
> Formatér kortet igen med kameraet, efter at eventuelle data er gemt på en PC osv. (P34)
[SLUK FOR KAMERAET, OG TÆND DET IGEN]
• Denne meddelelse vises, hvis kameraet ikke fungerer korrekt.
> Sluk kameraet, og tænd det igen. Hvis meddelelsen fremstår igen, skal du kontakte
forhandleren eller det nærmeste servicecenter.
[PARAMETERFEJL FOR MEMORYKORT]
> Brug et kort, som er kompatibelt med dette kamera. (P22)
• Du kan kun bruge et SDHC-memorykort, hvis du bruger kort med 4 GB eller højere kapacitet.
[MEMORYKORTFEJL
KONTROLLER KORTET]
• Der er opstået en fejl ved adgang til kortet.
> Isæt kortet igen.
[LÆSEFEJL
KONTROLLER KORTET]
• Der er opstået en fejl ved læsning af dataene.
> Isæt kortet igen.
- 149 -
Øvrige
[SKRIVEFEJL
KONTROLLER KORTET]
• Der er opstået en fejl ved skrivning af dataene.
> Sluk for kameraet og tag kortet ud. Isæt derefter kortet igen og tænd for kameraet.
Kontrollér altid, at kameraet er slukket, inden kortet udtages eller isættes, for at undgå at
beskadige det.
[FILMOPT. BLEV ANN. PGA. BEGRÆNSN. AF KORTETS SKRIVEHASTIGHED]
• Når billedkvaliteten sættes til [÷], [ý], [ü] eller [ÿ], anbefales det at anvende et
højhastighedskort med “10MB/s” eller mere end angivet på pakken.
• Afhængigt af typen af SD-memorykort eller SDHC-memorykort, kan optagelsen muligvis
stoppe midtvejs.
[DER KAN IKKE OPRETTES EN MAPPE]
• Der kan ikke oprettes en mappe, fordi der ikke er flere mappenumre til rådighed. (P131)
> Formatér kortet, efter at du har gemt de nødvendige data på en PC osv. (P34) Hvis du
udfører [NULSTIL ANT.] i menuen [INDSTILLING] efter formatering, nulstilles
mappenummeret til. (P32)
[BILLEDE VISES TIL 4:3-TV]/[BILLEDE VISES TIL 16:9-TV]
• AV-kablet forbindes til kameraet.
> Tryk på [MENU/SET], hvis du vil slette denne meddelelse omgående.
> Vælg [TV-FORMAT] i [INDSTILLING]-menuen for at ændre TV-formatet. (P33)
• Denne meddelelse vises også, når USB-forbindelseskablet kun er tilsluttet kameraet.
I så fald skal du forbinde den anden ende af USB-kablet til en PC eller en printer. (P129, 132)
[PRINTEREN ER OPT.]/[KONTROLLER PRINTER]
• Printeren kan ikke udskrive.
> Kontrollér printeren.
- 150 -
Øvrige
Funktioner, som ikke kan indstilles, eller ikke
virker under visse betingelser
På grund af kameraets specifikationer kan man muligvis ikke indstille nogle af
funktionerne, eller nogle af funktionerne virker ikke under nogle af de betingelser,
kameraet anvendes under.
I tabellen nedenfor angives disse funktioner og de tilhøjrende forhold.
• Se “Indstillinger i intelligent auto-funktion” (P40) for funktioner, som ikke kan indstilles eller ikke
virker i intelligent auto-funktion.
Funktioner, som ikke kan
indstilles eller ikke virker
Hovedbetingelser, hvormed funktionerne ikke kan indstilles eller
ikke virker
[AUTO POWER LCD]/
[HØJ VINKEL] (P30)
• (-funktionen
[ENERGISPARE] (P31)
• Når lysnetadapteren bruges
• Når du tilslutter til en PC eller en printer
• Når du optager eller afspiller film
• Under et dias-show
• [AUTO DEMO]
[AUTO LCD FRA] (P31)
• Når lysnetadapteren bruges
• Mens menuskærmbilledet vises
• Mens selvudløseren er indstillet
• Under optagelse af film
• Når du tilslutter til en PC eller en printer
[AUTOVISNING] (P32)
• $-funktionen
Ekstra Optisk Zoom (P44) • 9 og ô i [SCENEFUNKTION]
• $-funktionen
[DIGITAL ZOOM] (P44)
• -, :, ;, í, 9 og ô i [SCENEFUNKTION]
• Når [INTELLIG. ISO] er sat
Peg på zoom (P47)
• Under afspilning af film
• Still-billeder med lyd (under afspilning af lyd)
[HISTOGRAM] (P31, 52)
• $-funktionen
• Under afspilning af flere billeder samtidig
• Når du peger på zoom
• [KALENDER]
[BLITZ] (P54)
• Når auto-holder er indstillet
• Når burst-funktionen er indstillet
• ,, /, ï, ô, 5, 4 og 7 i [SCENEFUNKTION]
• $-funktionen
[SELVUDLØSER] (P60)
• ô i [SCENEFUNKTION]
• $-funktionen
- 151 -
Øvrige
Peg på AF/AE (P61)
• 5 og 4 i [SCENEFUNKTION]
• $-funktionen
• [B/W], [SEPIA], [COOL] eller [WARM] under [FARVEEFFEKT]
[EKSPONERING] (P68)
• º-funktionen
• 5 i [SCENEFUNKTION]
[AUTO-HOLDER] (P69)
• ô og 5 i [SCENEFUNKTION]
• $-funktionen
[BILLEDSTR.] (P87)
• 9, ô i [SCENEFUNKTION]
• $-funktionen
[KVALITET] (P88)
• $-funktionen
[BILLEDFORMAT] (P89)
• 9 og ô i [SCENEFUNKTION]
[INTELLIG. ISO] (P89)
• ¼-funktionen
• º-funktionen
• [SCENEFUNKTION]
• $-funktionen
[FØLSOMHED] (P90)
• [SCENEFUNKTION]
• $-funktionen
• Når [INTELLIG. ISO] er sat
[HV.BALANCE] (P91)
• ,, ., /, 1, 2, 3, ï, 5, 4, 6, 8 og 7 i
[JUST.HV.BAL.] (P92)
• [B/W], [SEPIA], [COOL] eller [WARM] under [FARVEEFFEKT]
[MÅLEFUNKTION] (P93)
• [SCENEFUNKTION]
[HURTIG AF] (P95)
• ., /, 5 og 4 i [SCENEFUNKTION]
• $-funktionen
[BURST] (P96)
• ô og 5 i [SCENEFUNKTION]
• $-funktionen
• [LYDOPT.]
[INT.KONTRAST] (P97)
• [SCENEFUNKTION]
• $-funktionen
er indstillet
[SCENEFUNKTION]
er indstillet
[FARVEEFFEKT] (P97)
• [SCENEFUNKTION]
[BILL.TILPAS.] (P98)
• [SCENEFUNKTION]
• $-funktionen
[MIN. LUKKER TID] (P99) • ¹-funktionen
• ¼-funktionen
• º-funktionen
• [SCENEFUNKTION]
• $-funktionen
• Når [INTELLIG. ISO] er sat
- 152 -
Øvrige
[LYDOPT.] (P100)
• [AUTO-HOLDER]
• [BURST]
• ô og 5 i [SCENEFUNKTION]
• $-funktionen
[AF-HJ. LAMPE] (P100)
• 0, ,, /, ï, 4 og 7 i [SCENEFUNKTION]
[TILPAS] (P111)
[MULTI STØRRELSE]
(P121)
• Film
• Still-billeder med lyd
• Billeder påtrykt med [TRYK TEKST]
[BESKÆR] (P112)
• Film
• Still-billeder med lyd
• Billeder påtrykt med [TRYK TEKST]
[RED. TITEL] (P114)
• Film
• Beskyttede billeder
[TRYK TEKST] (P119)
• Billeder, som optages uden at klokkeslattet er indstille
• Film
• Still-billeder med lyd
• Billeder påtrykt med [TRYK TEKST]
[KONV.FORMAT] (P122)
• Billeder, som blev taget med Y eller X
• Film
• Still-billeder med lyd
• Billeder påtrykt med [TRYK TEKST]
[ROTER] (P123)
• Film
• Beskyttede billeder
[ROTER BILL.] (P123)
• Flerbilledafspilning
• [KALENDER]
UDSKRIV MED DATO
(P125)
• Billeder påtrykt med [TRYK TEKST]
[LYDMONTER.] (P127)
• Film
• Beskyttede billeder
∫ Funktioner, som ikke kan anvendes, mens komponentkablet er tilsluttet
[LCD-FUNKTION]/[HISTOGRAM]/[TRYK TEKST]/[MULTI STØRRELSE]/
[KONV.FORMAT]/[LYDMONTER.]/[KOPIER]/[FLERE]-indstillingerne under
[DPOF-PRINT]/[FLERE]-indstillinger under [BESKYT]/[SLET FLERE]/Oprettelse af
still-billeder fra levende billeder/[NEM ORGANISERING]/[AFSPIL DOBB.]
- 153 -
Øvrige
Fejlfinding
Prøv først følgende procedurer (P154 til 162).
Hvis problemet ikke kan løses, kan det hjælpe at vælge [NULSTIL] (P32) i menuen
[INDSTILLING], når du tager billeder.
Batteriet og strømkilde
Kameraet kan ikke betjenes, selv om det er tændt.
• Batteriet er ikke isat korrekt. (P19)
• Batteriet er opbrugt.
LCD-skærmen slukker, mens kameraet er tændt.
• Er [AUTO LCD FRA] (P31) under funktionen [ØKONOMI] aktiveret?
> Tryk lukkerknappen halvt ned for at annullere disse funktioner.
• Batteriet er opbrugt.
Kameraet slukker omgående, når det tændes.
• Batteriet er opbrugt.
• Hvis du glemmer at slukke for kameraet, opbruges batteriet.
> Sluk kameraet med jævne mellemrum ved brug af funktionen [ØKONOMI] osv. (P31)
Lampen [CHARGE] blinker.
• Er batteritemperatur meget høj eller meget lav? Hvis ja, tager det længere tid end sædvanligt at
oplade batteriet, eller opladningen vil være ufuldstændig.
• Er kontaktfladerne på opladeren eller batteriet snavsede?
> Tør evt. snavs af ved hjælp af en tør klud.
- 154 -
Øvrige
Optagelse
Det er umuligt at optage billedet.
• Er funktionsvælgeren [OPTAG]/[AFSPIL] sat til [¦/!]? (P25)
• Er der billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet?
> Slet de billeder, der ikke er nødvendige, for at øge den tilgængelige hukommelse. (P49,
115)
Det optagede billede er hvidligt.
• Billedet kan blive hvidligt, hvis der er snavs, f.eks. fingeraftryk, på objektivet.
> Hvis objektivet er snavset, skal du tænde for kameraet, skubbe objektivcylinderen (P12) ud
og tørre objektivets overflade forsigtigt af med en blød, tør klud.
Området omkring motivet bliver mørkt.
• Blev dette billede taget med blitz tæt på med zoomen ved [W] (1k)?
> Zoom lidt ind, og tag billedet. (P44)
Det optagede billede er for lyst eller for mørkt.
> Kontrollér, at der er kompenseret korrekt for eksponeringen. (P68)
• Indstilling af [MIN. LUKKER TID] til en hurtigere hastighed kan gør billedet mørkere.
> Indstil [MIN. LUKKER TID] til en langsommere hastighed.
2 eller 3 billeder tages samtidigt.
> Indstil auto-holder (P69), [HØJHAST. BURST] (P77) i scene-funktion eller [BURST] (P96) i
funktionsmenuen [OPTAG] til [OFF].
Motivet er ikke ordentlig i fokus.
• Fokusområdet afviger, afhængig af optagefunktionen.
> Indstil til den korrekte funktion i forhold til afstanden til motivet.
• Er motivet uden for kameraets fokusområde. (P41)
• Der er kamerarystelser, eller motivet bevæger sig lidt. (P43)
Det optagede billede er sløret.
Den optiske billedstabiliseringsfunktion virker ikke.
> Lukkerhastigheden bliver langsommere, når billederne tages på mørke steder, så hold
kameraet stabilt med begge hænder for at tage billederne. (P38)
> Når du tager billeder ved en langsom lukkerhastighed, skal du bruge selvudløseren. (P60)
Optagelse af billeder ved hjælp af auto-holder er ikke mulig.
• Er antallet af mulige billeder 2 eller mindre?
- 155 -
Øvrige
Det optagede billede ser grynet ud.
Der er støj på billedet.
• Er ISO-følsomheden høj, eller er lukkehastigheden langsom?
(Ved levering af kameraet er ISO-følsomheden indstillet til [AUTO]. Derfor forekommer der støj,
når der tages billeder indendørs osv.)
> Formindsk ISO-følsomheden. (P90)
> Forøg indstillingen for [REDUKTION AF STØJ] i [BILL.TILPAS.] eller reducér indstillingen
for alle elementer, undtagen [REDUKTION AF STØJ]. (P98)
> Tag billederne på lyse steder.
• Er [HØJ FØLSOMH.] eller [HØJHAST. BURST] i scene-funktion indstillet? Hvis ja, reduceres
opløsningen af det optagede billede lidt på grund af den høje følsomhedsbehandling. Dette er
ikke en fejlfunktion.
Lysstyrken eller farvetonen på det optagede billede er forskellig fra den aktuelle
scene.
• Hvis du optager under fluorescerende lamper, kan skarpheden og farvetonen ændres lidt, hvis
lukkerhastigheden bliver hurtigere. Dette sker pga. egenskaberne for det fluorescerende lys og
er ikke en fejlfunktion.
En rødlig lodret streg vises på LCD-skærmen under optagelsen af billeder.
• Dette er et kendtegn for CCD’er, og den vises, når motivet består af en
lys del. Der kan forekomme nogen ujævnhed i omgivelserne. Dette er
ikke en fejlfunktion.
Den optages på film, men ikke på still-billeder.
• Når du tager billeder, anbefales det, at du passer på ikke at udsætte
skærmen for sollys eller andre kraftige lyskilder.
Filmen stopper i midten af optagelsen.
• Bruger du et MultiMediaCard? Denne enhed understøtter ikke MultiMediaCard.
> Når billedkvaliteten sættes til [÷], [ý], [ü], eller [ÿ], anbefales det at anvende et
højhastighedskort med “10MB/s” eller mere end angivet på pakken.
• Afhængigt af korttypen, kan optagelsen muligvis stoppe midtvejs.
Dynamisk sporing virker ikke, selv om der er peget på et motiv.
> Peg på en motiv-specifik farve, hvis motivet har en anden farve end periferien. (P61)
Objektiv
Det optagede billede er muligvis bøjet, eller en ikke-eksisterende farve omgiver
motivet.
• Motivet kan blive lidt bøjet af udseende, eller kanterne kan blive farvet, afhængigt af
zoomforstørrelsen, på grund af objektivets egenskaber. Billedets periferi kan se bøjet ud, fordi
perspektivet fremhæves, når vidvinkel anvendes. Dette er ikke en fejlfunktion.
- 156 -
Øvrige
LCD-skærm
LCD-skærmen slukker, selv om kameraet er tændt.
• LCD-skærmen slukker, og statusindikatoren lyser, når [AUTO LCD FRA] (P31) er valgt til
[ØKONOMI]-funktionen.
[Dette sker ikke, hvis du bruger lysnetadapteren (ekstraudstyr).]
Hvis den resterende batterikapacitet er lav, kan det tage længere tid for blitzen at blive opladet,
og den tid, LCD-skærmen er slukket, kan vare lidt længere.
LCD-skærmen bliver kortvarigt mørk eller lys.
• Dette fænomen opstår, når du trykker lukkerknappen halvt ned for at indstille blændeværdien,
og påvirker ikke de optagede billeder.
• Dette fænomen ses også, hvis lysstyrken ændres, når kameraet zoomes ind eller ud, eller når
kameraet flyttes. Dette skyldes betjeningen af det automatiske blænde og er ikke en
fejlfunktion.
LCD-skærmen flimrer indendørs.
• LCD-skærmen kan flimre i nogle få sekunder, når kameraet tændes indendørs i neonlys. Dette
er ikke en fejlfunktion.
LCD-skærmen er for lys eller for mørk.
> Justér skærmens lysstyrke. (P29)
• [POWER LCD] eller [HØJ VINKEL] aktiveres. (P30)
Der fremkommer sorte, røde, blå og grønne prikker på LCD-skærmen.
• Dette er ikke en fejlfunktion.
Disse pixel påvirker ikke det endelige billede.
Der er støj på LCD-skærmen.
• På mørke steder kan der opstå støj for at holde lysstyrken på LCD-skærmen. De optagede
billeder påvirkes dog ikke deraf.
Blitz
Blitzen udløses ikke.
• Er blitz-indstillingen sat til [Œ]?
> Skift blitz-indstillingen. (P54)
• Blitz-funktionen er ikke tilgængelig, hvis auto-holder (P69) eller [BURST] (P96) i
funktionsmenuen [OPTAG] er valgt.
Blitzen er aktiveret 2 gange.
• Blitzen aktiveres to gange, når reduktion af røde øjne (P55) er valgt.
- 157 -
Øvrige
Afspilning
De billeder, der optages, roteres og vises i en uventet retning.
• Er [ROTER BILL.] (P123) sat til [ON]?
• Du kan rotere billeder med [ROTER]-funktionen. (P123)
Billedet afspilles ikke.
• Er vælgerknappen [OPTAG]/[AFSPIL] indstillet på [(]? (P46)
• Er der billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet?
> Hvis der ikke isættes et kort, vises billederne i den indbyggede hukommelse. Hvis der
isættes et kort, vises billeddataene på kortet.
• Hvis filnavnet på dette billede er blevet ændret på computeren, kan det ikke afspilles på denne
enhed.
De optagne billeder vises ikke.
• Er [KALENDER], [AFSPIL KATEG.] eller [VIS FARVORIT] indstillet til afspilning?
> Skift til [AFSPIL NORMAL]. (P46)
Mappe- og filnummeret vises med [—], og skærmen bliver sort.
• Er dette et ikke-standard billede, et billede der er blevet redigeret på en PC, eller et billede der
er blevet taget med et andet digitalkamera?
• Har du fjernet batteriet lige efter, du tog et billede, eller tog du billedet ved hjælp af et batteri,
der næsten var opbrugt?
> Formatér dataene for at slette ovennævnte billeder. (P34)
(Andre billeder slettes også, og de kan ikke gendannes. Derfor skal du altid tjekke, før
du formaterer.)
I en kalendersøgning vises billederne på andre datoer end den faktiske dato,
som billederne blev taget på.
• Er kameraets ur korrekt indstillet? (P23)
• Når billeder redigeres på en PC, eller der søges efter billeder, som er taget med andet udstyr,
vises de muligvis med en anden dato end den faktiske dato, de blev taget på.
- 158 -
Øvrige
Hvide runde prikker, der ligner sæbebobler, vises på det optagne billede.
• Hvis du tager et billede med blitz på et mørkt sted eller indendørs, vises
der muligvis hvide runde prikker på billedet, som skyldes, at blitzen
genspejler støvpartikler fra luften. Dette er ikke en fejlfunktion.
Et typisk tegn er, at antallet af runde prikker og der, hvor de er afbildet,
varierer i hvert enkelt billede.
[MINIATURE VISES] vises på skærmen.
• Er dette billede optaget med andet udstyr? I sådanne tilfælde vises disse billeder muligvis med
en forringet billedkvalitet.
Der optages en kliklyd på film.
• Dette videokamera justerer automatisk blændeværdien under filmoptagelse. Man hører en
kliklyd, og denne lyd kan blive medtaget på filmen. Dette er ikke er fejlfunktion.
- 159 -
Øvrige
TV, PC og printer
Billedet vises ikke på TV’et.
• Er kameraet korrekt tilsluttet til fjernsynet?
> Indstil fjernsynet til ekstern indgang.
• Output fra [COMPONENT OUT]-stikket er ikke mulig, når det er tilsluttet PC eller printer.
> Tilslut kun til TV’et.
Visningsområderne på TV-skærmen og kameraets LCD-skærm er forskellige.
• Afhængigt af TV-model, kan billederne blive udstrakt vandret eller lodret, eller de kan blive vist
med afskårne kanter.
Film kan ikke afspilles på et TV.
• Forsøger du at afspille film ved at isætte kortet direkte i TV’ets kortrum?
> Tilslut kameraet til TV’et med AV-kablet (medfølger) eller med komponentkablet
(DMW-HDC2; ekstraudstyr), og afspil derefter filmen på kameraet. (P138, 140)
Billedet vises ikke helt på TV’et.
> Kontrollér indstillingen [TV-FORMAT]. (P33)
Billedet kan ikke overføres, når kameraet tilsluttes en PC.
• Er kameraet korrekt tilsluttet til PC’en?
• Genkendes kameraet korrekt af PC’en?
> Sæt til [PC] i [USB-FUNKTION]. (P33, 129)
Kortet genkendes ikke af PC’en. (Den indbyggede hukommelse genkendes.)
> Afbryd forbindelsen til USB-kablet. Tilslut det igen, når kortet er isat kameraet.
Billedet kan ikke udskrives, når kameraet tilsluttes en printer.
• Billederne kan ikke udskrives på en printer, som ikke understøtter PictBridge.
> Sæt til [PictBridge(PTP)] i [USB-FUNKTION]. (P33, 132)
Ved udskrivning beskæres enderne af billedet.
> Når der anvendes en printer med renskæringsfunktion eller udskrivningsfunktion uden
kant, skal disse funktioner annulleres før udskrivning. (Se printerens brugervejledning.)
> Hvis billederne udskrives hos en fotohandler, skal man spørge om det kan udskrives med
begge ender.
- 160 -
Øvrige
Øvrige
Der blev valgt et ulæseligt sprog ved en fejltagelse.
> Tryk på [MENU/SET], vælg [INDSTILLING]-menuikonet [
for at indstille det ønskede sprog. (P34)
], og vælg derefter [~]-ikonet
Når lukkerknappen er trykket halvt ned, tændes en rød lampe eventuelt.
• På mørke steder lyser AF-hjælpelampen (P100) rødt for at gøre det lettere at fokusere på et
motiv.
AF-hjælpelampen tænder ikke.
• Er [AF-HJ. LAMPE] i [OPTAG]-funktionsmenuen indstillet til [ON]? (P100)
• AF-hjælpelampen tænder ikke på lyse steder.
Kameraet bliver varmt.
• Kameraets overflade kan blive varm under brug. Dette påvirker ikke kameraets ydelse eller
kvalitet.
Objektivet klikker.
• Når lysstyrken ændres på grund af zoom eller kameraets bevægelser osv., kan objektivet klikke
under optagelsen, og billedet på skærmen kan ændres drastisk, men det vil ikke påvirke det
optagede billede.Lyden forårsages af den automatiske justering af blændeværdien. Dette er
ikke en fejlfunktion.
Urets indstilling er nulstillet.
• Hvis kameraet ikke skal anvendes i en længere periode, nulstilles uret muligvis.
> Når meddelelsen [INDSTIL URET] vises, skal uret indstilles igen. (P23) Når du tager et
billede før indstilling af uret, registreres [0:00 0. 0. 0].
Hvis du tager billeder med zoom, bliver de lidt forvrænget, og områderne
omkring motivet kan indeholde farver, som ikke er faktisk tilstede.
• Ved visse forstørrelsesniveauer bliver de optagne billeder lidt forvrænget, eller konturerne og
andre områder på billederne bliver farvede, men dette er ikke en fejlfunktion.
Zoomen stopper omgående.
• Ved brug af den ekstra optiske zoom stopper zoom-funktionen midlertidigt ved [W]. Dette er
ikke en fejlfunktion.
- 161 -
Øvrige
Filnumrene registreres ikke i fortløbende rækkefølge.
• Når man gennemfører en virkemåde, efter at der er udført en bestemt handling, bliver
billederne muligvis gemt i mapper med andre numre end de numre, der blev benyttet, før
virkemåden blev gennemført. (P131)
Filnumrene registreres i stigende rækkefølge.
• Hvis batteriet blev isat eller fjernet, før kameraet blev slukket, lagres mappen og
mappenummeret på de optagne billeder ikke i hukommelsen. Når der tændes for strømmen
igen, og der tages billeder, bliver de muligvis lagret under filnumre, som skulle være blevet
tildelt de forrige billeder.
[ALDER] vises ikke korrekt.
• Kontrollér klokkeslæts- (P23) og fødselsdagsindstillingerne (P75).
Objektivcylinderen trækkes ind.
• Objektivcylinderen trækkes ind ca. 15 sekunder efter skift fra funktionen [OPTAG] til funktionen
[AFSPIL].
Det valgte element er forskelligt fra det, du pegede på.
> Udfør kalibrering (P34).
- 162 -
Øvrige
Øvrige
Antal af mulige billeder og tilgængelig optagetid
• Antallet af mulige billeder, og den tilgængelige optagetid er en tilnærmelse.
(De afhænger af optageforholdene og korttypen.)
• Antallet af mulige billeder og den tilgængelige optagetid varierer, afhængigt af motiverne.
∫ Antal mulige billeder
X
Billedformat
(10M):
(3648k2736)
(7M
):
(3072k2304)
(5M
):
(2560k1920)
(3M
):
(2048k1536)
Kvalitet
A
›
A
›
A
›
A
›
Indbygget
hukommelse
9
20
14
28
20
40
32
62
2
5
11
24
48
5
11
24
3
7
16
97
7
16
34
69
135
270
10
23
48
99
190
380
770
1530
3010
8
18
38
78
150
300
600
1220
2410
16
36
75
150
290
590
1180
2360
4640
Billedstørrelse
(Ca. 50 MB)
Kort
16 MB
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
195
390
770
190
380
770
68
135
270
550
1520
1090
2150
5
11
24
50
98
195
390
790
1560
1580
3100
2230
4380
3180
6130
4910
9440
3180
6250
4490
8820
6410
12350
9880
19000
49
35
97
1090
X
Billedformat
Billedstørrelse
540
(2M
):
(1600k1200)
(0,3M
):
(640k480)
Kvalitet
A
›
A
›
Indbygget
hukommelse
51
97
240
400
13
29
61
125
240
480
970
1920
3770
7670
15440
26
56
115
230
68
145
290
600
1170
2320
4640
8780
17240
35080
70590
110
230
480
970
1900
3770
7550
12290
24130
49120
98840
(Ca. 50 MB)
Kort
16 MB
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
460
910
1830
3610
7090
14440
29070
- 163 -
Øvrige
Billedformat
Billedstørrelse
Kvalitet
Indbygget
hukommelse
(Ca. 50 MB)
16 MB
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
Kort
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
Y
(9M):
(3648k2432)
A
›
(6M
):
(3072k2048)
A
›
(4,5M
):
(2560k1712)
A
›
(2,5M
):
(2048k1360)
A
›
11
22
15
32
22
45
36
69
2
6
13
27
54
105
210
440
5
12
27
3
8
19
55
39
77
8
18
38
78
150
300
600
1220
2410
5
13
27
56
110
210
440
890
1740
12
26
54
110
210
430
860
1700
3350
9
20
43
88
170
340
680
1360
2680
18
40
83
165
330
650
1310
2560
5020
4910
9880
3550
7160
6820
13720
5450
10980
10230
20590
870
1770
3580
105
210
430
870
1720
3500
7050
Billedformat
Billedstørrelse
Kvalitet
Indbygget
hukommelse
(Ca. 50 MB)
16 MB
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
Kort
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
150
300
620
1230
2500
5040
(7,5M):
(3648k2056)
A
›
W
(5,5M
):
(3,5M
):
(3072k1728)
(2560k1440)
A
›
A
›
(2M
):
(1920k1080)
A
›
13
26
18
37
27
53
47
92
3
7
15
33
6
15
32
4
10
10
21
14
30
65
125
250
520
125
250
510
1020
2010
4090
8230
45
92
180
350
710
1420
2800
5710
11490
12
27
57
115
220
450
1030
2090
4220
22
46
91
180
360
730
1450
2950
5950
7
15
32
66
130
250
520
1040
2040
1800
3540
25
53
105
220
430
860
1720
3410
6700
7220
14530
13640
27450
65
- 164 -
4160
8370
63
125
250
500
1000
1980
3890
7920
15940
900
Øvrige
∫ Tilgængelig optagetid (ved optagelse af film)
X
Billedformat
Indstilling af
billedkvalitet
÷
ö
ù
ø
ý
ü
ÿ
þ
j
j
1 min
43 s
5 min
j
j
j
j
16 MB
6s
26 s
26 s
1 min
22 s
0s
4s
5s
22 s
32 MB
17 s
58 s
59 s
2 min
55 s
4s
12 s
14 s
50 s
64 MB
39 s
2 min
2 min
6 min
13 s
29 s
33 s
1 min
45 s
128 MB
1 min
23 s
4 min
10 s
4 min
10 s
12 min
20 s
29 s
1 min
1s
1 min
11 s
3 min
35 s
256 MB
2 min
45 s
8 min
10 s
8 min
10 s
24 min
1 min
2 min
2 min
20 s
7 min
512 MB
5 min
30 s
16 min 16 min 47 min
20 s
20 s
50 s
2 min
4 min
4 min
40 s
14 min
1 GB 11 min
32 min 32 min
1h
50 s
50 s 35 min
4 min
8 min
10 s
9 min
20 s
28 min
10 s
2 GB 22 min
30 s
1h
7 min
8 min
20 s
16 min
50 s
19 min 57 min
20 s
30 s
min
2h
2h
6h
16 min
4 GB 44
40 s
20 s 11 min 11 min 22 min
33 min
20 s
h
38 min 531min
Indbygget
hukommelse
(Ca. 50 MB)
Kort
W
1h
7 min
3h
15 min
8 GB
1h
30 min
4h
28 min
4h
28 min
12 h
59 min
33 min
50 s
1h
7 min
1h
17 min
3h
50 min
16 GB
3h
1 min
8h
59 min
8h
59 min
26 h
8 min
1h
8 min
2h
16 min
2h
36 min
7h
43 min
(DMC-FX500PL/DMC-FX500SG/DMC-FX520GC)
¢ Der kan optages film kontinuerligt op til 2 GB.
Den maksimalt tilgængelige optagetid til op til 2 GB vises kun på skærmen.
(DMC-FX500EG/DMC-FX500E)
¢ Der kan optages film kontinuerligt i op til 15 minutter.
Den maksimalt tilgængelige optagetid (op til 15 minutter) vises på skærmen.
Bemærk!
• Det resterende antal mulige billeder og den resterende tid, som vises på skærmen,
formindskes muligvis ikke i rækkefølge.
• Dette kamera understøtter ikke optagelse af film på MultiMediaCard.
• Den udvidede optiske zoom fungerer ikke i [HØJ FØLSOMH.] eller [HØJHAST. BURST] i
scene-funktion, så billedstørrelsen for [ ] vises ikke.
- 165 -
Øvrige
Specifikationer
Digitalkamera:
Sikkerhedsoplysninger
Strømkilde:
DC 5,1 V
Strømforbrug:
1,6 W (Når man optager)
0,8 W (Når man afspiller)
Effektive pixel:
Billedsensor:
Objektiv:
Digital zoom:
Ekstra optisk zoom:
Fokus:
Fokusområde:
Lukkersystem:
10.100.000 pixel
1/2,33q CCD, total antal pixel 10.700.000 pixel, Primært
farvefilter
Optisk 5k zoom, fl4,4 mm til 22 mm (svarende til 35 mm
filmkamera: 25 mm til 125 mm)/F2.8 til F5.9
Maks. 4k
Maks. 8,9k
Normal, Macro, Touch AF/AE, ansigtsgenkendelse,
9-punkts-fokusering, 3-punkts-fokusering (høj hastighed),
1-punkts-fokusering (høj hastighed), 1-punkts-fokusering,
Spot-fokusering, pegefelt (under Touch AF/AE)
Normal: 50 cm (Vidvinkel)/1 m (Tele) til ¶
Makro/Intelligent auto-funktion:
5 cm (Vidvinkel)/1 m (Tele) til ¶
Scene-funktion: Der kan være forskelle i ovennævnte
indstillinger.
Elektronisk lukkeriMekanisk lukker
- 166 -
Øvrige
Filmoptagelse:
Burst-optagelse
Burst hastighed:
Antal mulige
billeder:
Højhastigheds burst
Burst hastighed:
Antal mulige
billeder:
Når indstillingen for billedformatet er [X]
640k480 pixel (30 rammer/sekund, 10 rammer/sekund, kun
ved brug af kort)
320k240 pixel (30 rammer/sekund, 10 rammer/sekund)
Når indstillingen for billedformatet er [W]
848k480 pixel (30 rammer/sekund, 10 rammer/sekund, kun
ved brug af kort)
1280k720 pixel (30 rammer/sekund, 15 rammer/sekund, kun
ved brug af kort)
Med lyd
2,5 billeder/sekund (Normal), Ca. 2 billeder/sekund
(Ubegrænset)
Maks. 5 billeder (standard), maks. 3 billeder (fin), afhænger af
resterende kapacitet på den indbyggede hukommelse eller
kortet (ubegrænset).
(Ved burst-optagelse gælder ydeevnen kun for SD-memorykort/
SDHC-memorykort. Ydeevnen for MultiMediaCard vil være lidt
mindre.)
Ca. 6 billeder/sekund
(Billedstørrelsen bliver 2M (4:3), 2,5M (3:2) eller 2M (16:9).)
Ved brug af den indbyggede hukommelse:
Ca. 20 billeder (straks efter formatering)
Ved brug af kort: Maks. 100 billeder (Åivarierer, afhængig af
korttype og optageforholdene)
- 167 -
Øvrige
ISO-følsomhed:
Lukkehastighed:
Hvidbalance:
Eksponering (AE):
Målefunktion:
LCD-skærm:
Blitz:
Mikrofon:
Højttaler:
Optagemedie:
Billedstørrelse
Still-billede:
Film:
AUTO/100/200/400/800/1600
[HØJ FØLSOMH.] funktion: 1600 til 6400
60 sekunder til 1/2000 af et sekund
[STJERNEHIMMEL] funktion: 15 sekunder, 30 sekunder,
60 sekunder
Auto-hvidbalance/Dagslys/Overskyet/Skygge/Halogen/
Hvidindstilling
Program AE (P)/Blændeværdi-AE-prioritet (A)/
Lukker-AE-prioritet (S)/Manuel eksponering (M)
Eksponeringskompensation (1/3 EV trin, j2 EV til i2 EV)
Multi/Centralt vægtet/Spot
3,0q lavtemperatur polykrystallin TFT LCD
(Ca. 230.000 prikker) (visningsområde omkring 100%)
Blitzområde: [ISO AUTO]
Ca. 60 cm til 6,0 m (Vidvinkel)
AUTO, AUTO/Reduktion af røde øjne, Tvungen blitz ON
(Tvungen ON/Reduktion af røde øjne), Langsom synk./
Reduktion af røde øjne, Tvungen blitz OFF
Mono
Mono
Indbygget hukommelse (ca. 50 MB)/SD-memorykort/
SDHC-memorykort/MultiMediaCard (kun still-billeder)
Når indstillingen for billedformatet er [X]
3648k2736 pixel, 3072k2304 pixel, 2560k1920 pixel,
2048k1536 pixel, 1600k1200 pixel, 640k480 pixel
Når indstillingen for billedformatet er [Y]
3648k2432 pixel, 3072k2048 pixel, 2560k1712 pixel,
2048k1360 pixel
Når indstillingen for billedformatet er [W]
3648k2056 pixel, 3072k1728 pixel, 2560k1440 pixel,
1920k1080 pixel
Når indstillingen for billedformatet er [X]
640k480 pixel (kun ved brug af kort), 320k240 pixel
Når indstillingen for billedformatet er [W]
1280k720 pixel (kun ved brug af kort)
848k480 pixel (kun ved brug af kort)
- 168 -
Øvrige
Kvalitet:
Filformat optagelse
Still-billede:
Billeder med lyd:
Film:
Brugerflade
Digital:
Analog video/lyd:
Terminal
[COMPONENT OUT]:
[AV OUT/DIGITAL]:
[DC IN]:
Størrelser:
Masse:
Driftstemperatur:
Driftsfugtighed:
Fin/Standard
JPEG (baseret på “Design rule for Camera File system”,
baseret på “Exif 2.21” standarden)/svarende til DPOF
JPEG (baseret på “Design rule for Camera File system”,
baseret på “Exif 2.21” standarden)r“QuickTime”
(billeder med lyd)
“QuickTime Motion JPEG” (film med lyd)
“USB 2.0” (Høj hastighed)
NTSC/PAL Sammensat (Skift via menu), Komponent
Lydudgang (mono)
Tilhørende stik (10-pin)
Tilhørende stik (8-pin)
Tilhørende stik (2-pin)
Ca. 94,9 mm (W)k57,1 mm (H)k22,9 mm (D)
(uden projekteringsdelen)
Ca. 155 g (undtagen kort og batteri)
Ca. 175 g (med kort og batteri)
0 oC til 40 oC
10% til 80%
- 169 -
Øvrige
Batterioplader:
Sikkerhedsoplysninger
Input:
110 V til 240 V
Output:
OPLADNING
Batteri
(lithium-ion):
Sikkerhedsoplysninger
Spænding/kapacitet:
50/60 Hz, 0,2 A
4,2 V
3,6 V, 1000 mAh
- 170 -
0,8 A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement