Panasonic DMCFX77EF, DMCFX77EP, DMCFX77EB Operating instructions

Panasonic DMCFX77EF, DMCFX77EP, DMCFX77EB Operating instructions
Betjeningsvejledning
til avancerede funktioner
Digitalkamera
Model nr.
DMC-FX77
Læs denne anvisning grundigt inden brugen.
VQT3G47
until
2011/2/21
Indhold
Optager
Inden brug
Vedligeholdelse af kameraet.....................4
Standardtilbehør........................................5
Navnene på komponenterne.....................6
Sådan bruges pegefeltet ...........................7
Klargøring
Opladning af batterier................................8
• Opladning............................................8
• Omtrentlig driftstid og antal af mulige
billeder ................................................9
Sådan isættes og fjernes kortet
(ekstraudstyr)/batteriet ............................11
Om den indbyggede hukommelse/
kortet .......................................................13
• Omtrentligt antal af mulige billeder
og tilgængelig optagetid....................15
Indstilling af dato/klokkeslæt
(Tidsindstilling) ........................................16
• Ændring af urets indstillinger ............17
Grundlæggende
Valg af [Optag]-funktionen ......................18
Sådan tager du billeder med dine
foretrukne indstillinger
(Normal billedfunktion) ............................19
• Tips til at tage gode billeder ..............20
• Sådan undgår man rystelser
(kamerarystelser)..............................20
Sådan tages der billeder ved hjælp
med Peg på lukker-funktionen ................21
Fokusering ..............................................22
Afspilning af billeder ([Afspil normal])......24
Optagelse af film .....................................26
Afspilning af film ......................................28
Sådan optages billeder ved hjælp af
den automatiske funktion (Intelligent
Auto-funktion)..........................................30
• Ændring af indstillinger .....................31
• Scene-detektering .............................32
Sletning af billeder...................................33
• For at slette et enkelt billede .............33
• Sådan slettes flere billeder
(op til 50) eller alle billeder................34
Valg af anvendelsesområde....................35
Indstilling af menuen ...............................36
• Indstilling af menuelementer .............36
Om Indstillingsmenuen............................38
Om LCD-skærmen ..................................46
Optagelse af billeder med fokus og
eksponering indstillet på motivet
(Peg på AF/AE) .......................................47
Sådan tages billeder med zoom..............49
• Brug af optisk Zoom/Brug af
ekstra optisk zoom (EZ)/Brug af
intelligent zoom/Brug af
digital zoom.......................................49
• Zoomning vha. berøring ....................51
Genvejsindstilling ....................................52
Optagelse af billeder, som passer til den
scene, der optages (Scenefunktion)........53
• [Portræt] ............................................53
• [Omdan] ............................................53
• [Selvportræt]......................................54
• [Landskab].........................................54
• [Panorama assist] .............................54
• [Sport]................................................55
• [Natportræt] .......................................55
• [Natlandskab] ....................................55
• [Håndholdt natopt.] ............................55
• [Mad] .................................................55
• [Fest] .................................................56
• [Levende lys] .....................................56
• [Baby1]/[Baby2] .................................56
• [Kæledyr] ...........................................57
• [Solnedgang] .....................................57
• [Høj følsomh.] ....................................57
• [Højhast. burst] ..................................57
• [Blitz burst] ........................................58
• [Stjernehimmel] .................................58
• [Fyrværkeri] .......................................58
• [Strand]..............................................59
• [Sne] ..................................................59
• [Luftfoto] ............................................59
• [Foto ramme] .....................................59
Optagelse af 3D-billeder
(3D-fotofunktion)......................................60
Sådan tager du et billede og ændrer
hudens tekstur (Kosmetisk funktion) .......61
Sådan tager du billeder under
justering af farver (Min farvefunktion)......62
Sådan tages et billede med
Ansigtsgenkendelsesfunktionen..............63
• Ansigtsindstillinger ............................64
Sådan tager du et still-billede under
optagelse af film ......................................67
Nyttige funktioner ved rejsemålet ............68
• Optagelse af feriedag og feriested
([Rejsedato]) .....................................68
• Optagelsesdatoer/klokkeslæt på
rejsedestinationer ([Verdenstid]) .......70
-2-
Brug af [Optag]-funktionsmenuen ...........71
• [Blitz] .................................................71
• [Selvudløser] .....................................74
• [Billedformat] .....................................74
• [Billedstr.] ..........................................75
• [Kvalitet] ............................................76
• [Følsomhed] ......................................77
• [Hvidbalance] ....................................78
• [AF-funktion]......................................80
• [Makro indst.] ....................................81
• [Hurtig AF] .........................................82
• [Ansigtsgenk.] ...................................82
• [Eksponering] ....................................83
• [Int.kontrast] ......................................85
• [Min. lukker tid] ..................................85
• [I. opløsning] .....................................86
• [Digital zoom] ....................................86
• [Burst]................................................87
• [Farvefunkt.] ......................................87
• [AF-hj. lampe]....................................88
• [Fjern rød-øje] ...................................88
• [Stabilisering] ....................................89
• [Datostemp.]......................................89
• [Indstil ur] ..........................................89
Brug af [Film]-funktionsmenuen ..............90
• [Optagelse]........................................90
• [Optage kval.] ....................................91
• [Aktivt Leje] .......................................92
• [Kontin. AF] .......................................92
• [Dæmp vindstøj] ................................92
Indtastning af tekst ..................................93
Afspilning/redigering
Oprettelse af still-billeder fra en film........94
Forskellige afspilningsmetoder................95
• [Slideshow]........................................96
• [Filtreret visning]................................98
• [Visningsalbum].................................99
• [Afspil dobb.] .....................................99
• [Kalender]..........................................99
Brug af [Afspil]-funktionsmenuen ..........100
• [Indstil upload] .................................100
• [Red. titel] ........................................101
• [Tryk tekst] ......................................102
• [Video opdel] ...................................104
• [Tilpas] ............................................105
• [Beskær]..........................................106
• [Foretrukne].....................................107
• [Print sæt]........................................108
• [Beskyt] ...........................................110
• [Ansigt redig] ...................................111
• [Kopier]............................................112
At have det sjovt
At have det sjovt med de billeder,
du har optaget .......................................113
• [Skønheds-retouche] .......................113
• [Kunst-retouche] ..............................115
• [Mit fotoalbum].................................116
Tilslutning til andet udstyr
Afspilning af billeder på en
TV-skærm..............................................117
• Afspilning af billeder med
AV-kablet (medfølger).....................117
• Afspilning af billeder på TV med
SD-memorykortlæser......................118
• Afspilning på TV’et med
HDMI-stik ........................................118
Afspilning af 3D-billeder ........................122
• Afspilning af 3D-billeder ..................122
• Lagring af 3D-billeder ......................123
Lagring af optagede billeder og film ......124
• Kopiér ved at sætte SD-kortet
ind i optageren ................................124
• Kopiér det billede, der skal
afspilles, ved hjælp af et
AV-kabel .........................................125
• Kopiering til en PC ved hjælp af
“PHOTOfunSTUDIO ”......................126
Tilslutning til en PC................................127
• Overførsel af billeder til
billeddelingssteder ..........................130
Udskrivning af billeder ...........................131
• Valg af et enkelt billede og
udskrivning......................................132
• Valg af flere billeder og
udskrivning......................................132
• Udskriftsindstillinger ........................133
Øvrige
Skærmdisplay........................................135
Forholdsregler ved brug ........................138
Displaymeddelelser ...............................144
Fejlfinding ..............................................146
-3-
Inden brug
Inden brug
Vedligeholdelse af kameraet
Må ikke udsættes for overdrevne rystelser, stød eller tryk.
• Objektivet, LCD-skærmen eller det eksterne etui kan blive
beskadiget, hvis de anvendes under følgende forhold.
Desuden kan der også udløse en fejl, eller billedet måske bliver slet
ikke optaget.
– Hvis du taber eller kommer til at slå til kameraet.
– Hvis du sidder ned med kameraet i bukselommen eller presser det
ned i en fyldt eller lille taske osv.
– Hvis du fastgør ting, såsom tilbehør til stroppen, som er fastgjort til
kameraet.
– Hvis du presser hårdt på objektivet eller LCD-skærmen.
Dette kamera er ikke støvtæt/drypfri/vandtæt.
Undgå at bruge kameraet på steder, hvor der er meget støv,
vand, sand osv.
• Væsker, sand og andre fremmedmaterialer kan komme ind i
området omkring objektivet, knapperne osv. Vær meget forsigtig, da
det ud over at forårsage en funktionsfejl også kan gøre, at kameraet
bliver umuligt at reparere.
– Steder, hvor der er meget sand eller støv.
– Steder, hvor vand kan komme i berøring med kameraet, f.eks. når
det regner eller på stranden.
∫ Om kondensdannelse (Når objektivet eller LCD-skærmen
dugger)
• Der kan dannes kondens, hvis der sker ændringer i den omgivende
temperatur eller i luftfugtigheden. Vær opmærksom på
kondensdannelse, idet det kan forårsage pletter på objektivet eller
LCD-skærmen, svamp eller fejlfunktion.
• Hvis der opstår kondens, skal du slukke kameraet og lade det være
slukket i ca. 2 timer. Duggen forsvinder på naturlig vis, når
kameraets temperatur nærmer sig den omgivende temperatur.
-4-
Inden brug
Standardtilbehør
Kontrollér, at alt tilbehør medfølger, før du tager kameraet i brug.
• Tilbehøret og udformningen heraf varierer, afhængig af det land eller det område, hvor
kameraet blev købt.
For yderligere oplysninger om tilbehør henvises til Vejledning i den grundlæggende betjening.
• Batteripakke er angivet som batteripakke eller batteri i teksten.
• Batterioplader er angivet som batterioplader eller oplader i teksten.
• SD-memorykort, SDHC-memorykort og SDXC-memorykort er anført som kort i teksten.
• Kortet er ekstra tilbehør.
Du kan optage eller afspille billeder til eller fra den indbyggede hukommelse, når du ikke
bruger et kort.
• Kontakt forhandleren eller det lokale servicecenter, hvis det leverede tilbehør mistes. (Man kan
købe tilbehøret separat.)
-5-
Inden brug
Navnene på komponenterne
1
2
3
Blitz (P20)
Objektiv (P4, 139)
Selvudløser-indikator (P74)
AF-hjælpelampe (P88)
4
5
6
7
8
9
10
Pegefelt/LCD-skærm (P7, 46, 135)
Højttaler (P38)
Mikrofon
Kameraets ON/OFF-knap (P16)
Filmfunktionsknap (P26)
Lukkerknap (P19, 30)
Zoomgreb (P49)
1
4
2
3
5 6 7 8 9 10
11 Strophul
• Sørg for at fastgøre skulderstroppen, når
11
12
du bruger kameraet, så du ikke taber det.
12 Objektivcylinder
13 [HDMI]-stik (P118, 120)
14 [AV OUT/DIGITAL]-stik (P117, 125, 128,
131)
13
14


15 Stativfatning
16 Kort/Batteridæksel (P11)
17 Udløsearm (P11)
15
16
OPEN
18 Dæksel til jævnstrømskobler (P12)
• Når du anvender lysnetadapteren, skal du
huske at bruge Panasonics
jævnstrømskobler (ekstraudstyr) og
lysnetadapter (ekstraudstyr). Se P12 for
tilslutningsoplysninger.
-6-
18 17
LOCK
Inden brug
Sådan bruges pegefeltet
Dette berøringspanel registrerer et tryk, når du peger på det.
Peg på skærmen
Sådan røres og slippes pegefeltet.
Træk
En bevægelse uden af slippe pegefeltet.
Gør dette for at udføre opgaver som at
vælge ikoner eller billeder, der vises på
berøringspanelet eller pegefeltet.
• Funktionen virker muligvis ikke rigtigt, hvis
Dette anvendes, når du skal udføre opgaver
som at flytte til det næste billede ved at
trække vandret eller at ændre området for
det viste billede.
Dette kan også anvendes for at udføre
opgaver som at skifte skærmbillede ved
hjælp af skyderen.
flere ikoner berøres samtidigt. Prøv derfor
altid at pege midt på selve ikonet.
Bemærk!
• Hvis du har købt en beskyttelsesfilm til en LCD-skærm, skal
du følge anvisningerne hertil. (Nogle af disse beskyttelsesark
kan forringe synlighed eller betjening.)
• Tryk lidt hårdere, hvis du har valgt at købe og påsætte et
beskyttelsesark, eller hvis du ikke føler, at skærmen tager så
godt imod dit tryk.
• Pegefeltet virker ikke, hvis den hånd, der holder på enheden,
rører ved selve pegefeltet.
• Tryk aldrig med noget, som har en hård spids eller lignende,
andet end den medfølgende stylus-pen.
• Du må ikke bruge neglene.
• Tør LCD-skærmen af med en tør, blød klud, hvis der er fingeraftryk eller snavs på den.
• Du må ikke ridse eller trykke hårdt på LCD-skærmen.
• For information om de ikoner, der vises på pegefeltet, se “Skærmdisplay” på P135.
∫ Om stylus-pennen
Det er nemmere at bruge stylus-pennen (medfølger) for en
mere præcis betjening, eller hvis det er svært at bruge
fingrene.
• Anbring den ikke, så små børn kan tage fat i den.
• Du må ikke anbringe stylus-pennen på LCD-skærmen ved
opbevaring. LCD-skærmen kan gå i stykker, hvis
stylus-pennen trykkes hårdt mod LCD-skærmen.
-7-
Klargøring
Klargøring
Opladning af batterier
∫ Om de batterier, du kan bruge med dette kamera
Forfalskede batteripakker, som ligner det originale produkt, er blevet fundet i
visse lande, hvor de frit kan købes på markedet. Nogle af disse batteripakker er
ikke beskyttet med en egnet intern beskyttelse, som opfylder kravene iht.
relevante sikkerhedsstandarder. Det er muligt, at sådanne batteripakker kan føre
til brand eller eksplosion. Bemærk, at vi ikke kan holdes ansvarlig for ulykker
eller fejl, som opstår som et resultat af brugen af et forfalsket batteripakke. Vi
anbefaler derfor den originale Panasonic-batteripakke, så du altid bruger et
sikkert produkt.
• Anvend medfølgende oplader og batteri.
Opladning
• Ved levering af kameraet er batteriet ikke opladet. Oplad batteriet inden brug.
• Oplad batteriet i opladeren indendørs.
Sæt batteriet på kameraet, og
vær opmærksom på at det
vender rigtigt.
Tilslut opladeren til en
stikkontakt.
plugin-type
• Tag opladeren ud af den elektriske
stikdåse, og fjern batteriet, efter at
opladningen er fuldført.
indgangstype
-8-
Klargøring
∫ Om [CHARGE]-indikatoren
[CHARGE]-indikatoren tændes:
[CHARGE]-indikatoren A tændes under opladning.
[CHARGE]-indikatoren slukkes:
[CHARGE]-indikatoren A slukkes, efter at opladningen er fuldført uden problemer.
• Når [CHARGE]-lampen blinker
– Batteritemperaturen er for høj eller for lav. Det anbefales at oplade batteriet igen i en
omgivende temperatur mellem 10 oC og 30 oC.
– Opladerens eller batteriets poler er snavsede. Tør dem af med en tør klud.
∫ Opladningstid
Opladningstid
Ca. 120 min
• Den opladningstid, der er angivet, gælder når batteriet er helt afladet. Opladningstiden
kan variere, afhængigt af hvor længe batteriet er blevet brugt. Opladningstiden til
batteriet i varme/kolde miljøer eller et batteri, som ikke er blevet brugt i længere tid, kan
vare længere end normalt.
Bemærk!
• Der må ikke være metalgenstande (f.eks. clips) i nærheden af kontaktfladerne på
el-stikket. Der kan opstå en brand og/eller elektrisk stød på grund af kortslutning, eller
der kan genereres varme.
• Batteriet bliver varmt efter anvendelse, opladning eller under opladning. Kameraet bliver
ligeledes varmt under anvendelse. Dette er ikke nogen fejlfunktion.
• Batteriet kan genoplades, også selv om det stadig er lidt opladet, men det anbefales ikke, at
batteriet oplades hyppigt på denne måde, mens det er fuldt opladet. (der kan forekommer
opsvulmning.)
Omtrentlig driftstid og antal af mulige billeder
∫ Batteri-indikation
Batteriindikationen vises ikke på LCD-skærmen.
• Indikatoren bliver rød og blinker, hvis den resterende batterikapacitet er brugt op. Genoplad
batteriet, eller udskift det med et fuldt opladet batteri.
-9-
Klargøring
∫ Optagelse af still-billeder
Antal mulige billeder
Ca. 200 billeder
Optagelsestid
Ca. 100 min
Iht. CIPA-standard i normal billedfunktion
Optageforhold efter CIPA-standard
• CIPA er en forkortelse af [Camera & Imaging Products Association].
• Temperatur: 23 oC/Fugtighed: 50%RH, når LCD-skærmen er tændt.
• Brug af Panasonic SD-memorykort (32 MB).
• Med anvendelse af det medfølgende batteri.
• Med optagestart 30 sekunder efter at kameraet tændes. (Når den optiske
billedstabiliseringsfunktion er indstillet til [ON].)
• Med optagelse hvert 30 sekund, med fuld blitz for hvert andet billede.
• Ændring af zoom-forstørrelsen fra Tele til Vidvinkel eller omvendt for hver optagelse.
• Sluk for kameraet for hver 10 optagelser, og lad det være slukket, indtil batterierne er nedkølet.
Antallet af mulige billeder varierer, afhængigt af optagelsesintervallet. Hvis
optagelsesintervallet bliver længere, bliver antallet af mulige billeder færre. [Hvis du
for eksempel tog et billede hvert andet minut, så ville antallet af billeder blive
reduceret til omkring en fjerdedel af det ovenstående antal billeder (baseret på ét
taget billede hvert tredivte sekund).]
∫ Afspilning
Afspilningstid
Ca. 150 min
Bemærk!
• Driftstiderne og antallet af mulige billeder varierer i henhold til det omgivende miljø og
driftsforholdene.
Driftstiderne kan f.eks. i følgende tilfælde blive afkortet og antallet af mulige billeder reduceret.
– I lavtemperatursmiljøer, som f.eks. på skibakker.
– Ved brug af [LCD-funktion].
– Hvis handlinger såsom blitz og zoom anvendes gentagne gange.
• Hvis kameraets funktionstid er ekstrem kort efter korrekt opladning af batteriet, er batteriets
levetid opbrugt. Køb et nyt batteri.
- 10 -
Klargøring
Sådan isættes og fjernes kortet (ekstraudstyr)/
batteriet
• Kontrollér, at kameraet er slukket.
• Det anbefales at bruge et Panasonic kort.
Skub udløsearmen i pilens retning, og
åbn kort/batteridækslet.
OPEN
LOCK
• Man skal altid anvende originale
Panasonic-batterier.
• Ved brug af andre typer batterier kan vi ikke
garantere for produktets kvalitet.
Batteri: Vær opmærksom på batteriets
retning, når du sætter det hele vejen ind,
indtil det låser, og kontrollér derefter, at
det er låst fast vha. grebet A.
Træk i grebet A i pilens retning for at
fjerne batteriet.
CARD
Kort: Skub det hele vejen ind, indtil du
hører et “klik”, og vær opmærksom på
hvilken ende du indsætter. For at fjerne
kortet skal du skubbe kortet ind, indtil du
hører et klik og derefter trække det lige
op.
B: Undlad at røre ved kontaktfladen på bagsiden
af kortet.
1:Luk kort/batteridækslet.
2:Skub udløsearmen i pilens retning.
OPEN
LOCK
Bemærk!
• Fjern batteriet efter brug.
• Batteriet tømmes, hvis det efterlades i længere tid, efter det er opladet.
• Før du fjerner kort eller batteri, skal du slukke for kameraet og vente, indtil “LUMIX”-visningen
på LCD-skærmen er forsvundet. (I modsat fald virker denne enhed muligvis ikke længere
normalt, og selve kortet kan blive ødelagt, eller de optagne billeder kan gå tabt.)
- 11 -
Klargøring
Brug af en lysnetadapter (ekstraudstyr) og jævnstrømskobler (ekstraudstyr) i
stedet for batteri
Lysnetadapteren (ekstraudstyr) kan kun
anvendes med Panasonics tilhørende
jævnstrømskobler (ekstraudstyr).
Lysnetadapteren (ekstraudstyr) kan ikke
anvendes alene.
1 Åbn kort/batteridækslet.
2 Indsæt jævnstrømskobleren i den rigtige retning.
3 Åbn dækslet til jævnstrømskobleren A.
• Skub dækslet til kobleren for at åbne den indefra.
4 Luk kort/batteridækslet.
5 Sæt lysnetadapteren i en stikkontakt.
6 Forbind lysnetadapteren B i [DC IN]-stikket C til
jævnstrømskobleren.
D Justér mærkerne og indsæt.
• Sørg for, at du kun bruger lysnetadapteren to
jævnstrømskobleren til dette kamera. Hvis du bruger
andet udstyr kan det medføre en beskadigelse.

Bemærk!
• Brug altid en original Panasonic lysnetadapter (ekstraudstyr).
• Hvis du bruger lysnetadapter, skal du bruge det lysnetkabel, der leveres sammen med
lysnetadapteren.
• Nogle stativer kan ikke fastgøres, når jævnstrømskobleren er tilsluttet.
• Sørg for, at tage lysnetadapteren ud, når du åbner kort/batteridækslet.
• Hvis lysnetadapteren og jævnstrømskobleren ikke er nødvendige, skal de fjernes fra
digitalkameraet. Hold dækslet til jævnstrømskobleren lukket.
• Læs brugervejledningen til lysnetadapteren og jævnstrømskobleren.
- 12 -
Klargøring
Om den indbyggede hukommelse/kortet
Følgende handlinger kan udføres med denne enhed.
• Når der ikke er isat et kort: Billeder kan optages i den indbyggede
hukommelse og afspilles.
• Når der er isat et kort: Billeder kan optages på kortet og afspilles.
• Ved brug af den indbyggede hukommelse
k>ð (adgangsindikation¢)
• Ved brug af kortet
† (adgangsindikation¢)
¢ Adgangsindikationen lyser rødt, når billeder optages til den indbyggede hukommelse (eller
på kortet).
Indbygget hukommelse
• Du kan kopiere de optagne billeder til et kort. (P112)
• Hukommelsesstørrelse: Ca. 70 MB
• Adgangstiden på den indbyggede hukommelse kan blive længere end adgangstiden på kortet.
Kort
De følgende kort, som er i overensstemmelse med SD video-standarden, kan bruges med
dette apparat.
(Disse kort er angivet som kort i teksten.)
Korttyper, som kan bruges
med dette apparat
SD-memorykort
(8 MB til 2 GB)
SDHC-memorykort
(4 GB til 32 GB)
SDXC-memorykort
(48 GB , 64 GB)
Bemærkninger
• Brug et kort med SD-hastighedsklasse¢ med “Klasse 4”
eller højere, når du optager film i [AVCHD]. Brug
desuden et kort med SD-hastighedsklasse “Klasse 6”
eller højere, når du optager film i [Motion JPEG].
• SDHC-memorykort kan bruges sammen med
SDHC-memorykort eller SDXC-memorykort på kompatibelt
udstyr.
• SDXC-memorykort kan kun bruges sammen med
SDXC-memorykort på kompatibelt udstyr.
• Hvis du bruger SDXC-memorykort, skal du kontrollere, at
PC’en og andet udstyr er kompatible.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Kun kort med den kapacitet, der er angivet på listen i venstre
side, kan anvendes.
¢ SD-hastighedsklassen er hastighedsstandarden vedrørende kontinuerlig skrivning.
Kontrollér ved at kigge på kortetiketten osv.
f.eks.:
• Du kan få bekræftet de seneste oplysninger på følgende webside.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Denne side er kun på engelsk.)
- 13 -
Klargøring
Bemærk!
• Sluk ikke for enheden, og fjern ikke batteri eller kort, og tag ikke lysnetadapteren ud
(ekstraudstyr), når adgangsindikationen tændes (hvis billeder indlæses eller slettes,
eller den indbyggede hukommelse eller kortet formateres). Desuden må man ikke
udsætte kameraet for rystelser, stød eller statisk elektricitet.
Kortet eller dataene på kortet kan blive beskadiget, og denne enhed fungerer muligvis
ikke længere optimalt.
Hvis handlingen mislykkes på grund af rystelser, stød eller statisk elektricitet, skal den
udføres igen.
• Skrivebeskyttelseskontakt medfølger A (Når denne kontakt er sat til positionen
[LOCK], kan man ikke skrive, slette eller formatere data. Skrive-, slette- og
formateringsfunktionen gendannes, når kontakten sættes tilbage til den
oprindelige stilling.)
• Dataene i den indbyggede hukommelse eller på kortet kan blive beskadiget eller
gå tabt på grund af elektromagnetiske bølger, statisk elektricitet eller en fejlfunktion
af kameraet eller kortet. Det anbefales at gemme vigtige data på PC’en eller
andetsteds.
• Formatér ikke kortet på PC’en eller andet udstyr. Formatér det kun på kameraet for at sikre, at
det håndteres korrekt. (P45)
• Opbevar memorykortet uden for børns rækkevidde for at forhindre, at de sluger det.
- 14 -
Klargøring
Omtrentligt antal af mulige billeder og tilgængelig optagetid
∫ Om visning af antallet af mulige billeder og den tilgængelige optagetid.
• Du kan bekræfte antallet af mulige billeder og den tilgængelige optagelsestid ved at pege på
[
] flere gange. (P46)
A Antal mulige billeder
B Tilgængelig optagetid
B
A
∫ Antal mulige billeder
• [i99999] vises, når der er mere end 100.000 billeder tilbage.
Billedformat [X], Kvalitet [A]
Billedstørrelse
Indbygget
hukommelse
(Ca. 70 MB)
2 GB
4 GB
16 GB
12M
5M(EZ)
15
26
380
650
760
1300
3120
5300
0,3M(EZ)
410
10050
19940
81340
∫ Tilgængelig optagetid (ved optagelse af film)
[AVCHD]
Indstilling af
optagelseskvalitet
Indbygget
hukommelse
(Ca. 70 MB)
2 GB
4 GB
16 GB
FSH
SH
j
j
14 min 00 s
14 min 00 s
30 min 00 s
30 min 00 s
2 h 4 min
2 h 4 min
Indbygget
hukommelse
(Ca. 70 MB)
2 GB
4 GB
16 GB
[Motion JPEG]
Indstilling af
optagelseskvalitet
HD
j
8 min 10 s
16 min 20 s
1 h 7 min
VGA
QVGA
j
2 min 30 s
21 min 30 s
1 h 2 min
43 min 00 s
2 h 4 min
2 h 56 min
8 h 28 min
• Antallet af mulige billeder, og den tilgængelige optagetid er en tilnærmelse.
(De afhænger af optageforholdene og korttypen.)
• Antallet af mulige billeder og den tilgængelige optagetid varierer, afhængigt af motiverne.
• Antallet af mulige billeder/den tilgængelige optagetid for kortet kan blive reduceret, når [Indstil
upload] udføres.
• Film kan optages kontinuerligt i op til 29 minutter 59 sekunder. Desuden er kontinuerlige
[Motion JPEG]-optagelser på op til 2 GB. (Eksempel: [8m10s] med [HD]) Den resterende tid til
kontinuerlig optagelse vises på skærmen.
- 15 -
Klargøring
Indstilling af dato/klokkeslæt (Tidsindstilling)
• Uret er ikke indstillet, når kameraet leveres.
Tænd for kameraet.
• Gå til 4, hvis skærmen til valg af sprog ikke vises.
Peg på [Sæt sprog].
Vælg sprog, og peg derefter på [Indst.].
Peg på [Indstil ur].
Peg på de elementer, du vil indstille (år/
dag/måned/timer/minutter), og foretag
indstillingen ved hjælp af [3]/[4].
A: Tid på hjemegnen
B: Tid ved rejsemålet
• Du kan fortsætte med at skifte indstillinger ved at blive
ved med at berøre [3]/[4].
] for at annulleres dato- og
tidsindstillinger uden at indstille en dato eller et
klokkeslæt.
• Peg på [
Sådan vises sekvensen og
tidsvisningsformatet.
• Peg på [Format] for at få vist indstillingsskærmen for
at indstille visningsrækkefølge/tidsvisningsformat.
Peg på [Indst.] for at foretage en indstilling.
Peg på [Indst.] på bekræftelsesskærmen.
- 16 -
Klargøring
Ændring af urets indstillinger
Vælg [Indstil ur] i [Optag] eller [Indstilling] -menuen. (P36)
• Kan ændres i trin 5 og 6 for at indstille uret.
• Urets indstilling bevares i tre måneder ved brug af det indbyggede urbatteri, selv uden
batteriet. (Efterlad det opladede batteri i enheden i 24 timer for at oplade det indbyggede
batteri.)
Bemærk!
• Hvis uret ikke er indstillet, kan den korrekte dato ikke udskrives, hvis du får fotohandleren til at
printe billedet, eller når du trykker datoen på billedet ved hjælp af [Datostemp.] (P89) eller [Tryk
tekst] (P102).
• Hvis uret indstilles, kan den korrekte dato udskrives, også selvom datoen ikke vises på
kameraets skærm.
- 17 -
Grundlæggende
Grundlæggende
Valg af [Optag]-funktionen
Peg på [
].
• Hvis du er i afspilningsfunktionen, skal du pege på
[
] for at skifte til optagelsesfunktionen. Når du har
skiftet til optagelsesfunktionen, vises [ ] ved siden af
ikonet, så du skal pege på det igen.
Peg på funktionsikonet.
∫ Liste over [Optag]-funktioner
!
Normal billedfunktion (P19)
Motiverne optages ved brug af dine egne indstillinger.
¦
Intelligent auto-funktion (P30)
Motiverne optages ved brug af kameraets automatiske indstillinger.
Û
Scene-funktion (P53)
Denne funktion gør det muligt at tilpasse billedet til den scene, der optages.
3D-fotofunktion (P60)
Tager et 3D-billede.
Kosmetisk funktion (P61)
Tager et billede og justerer hudens tekstur.
Tilstanden Min farve (P62)
Brug denne funktion til at kontrollere farveeffekter. Vælg en farvefunktion blandt de 8
farvefunktioner, og tag dine billeder.
Bemærk!
• Når funktionen er skiftet fra [Afspil]-funktion til [Optag]-funktion, vælges den indstillede
[Optag]-funktion.
- 18 -
Grundlæggende
[Optag]-funktionen:
·
Sådan tager du billeder med dine foretrukne
indstillinger (Normal billedfunktion)
Kameraet indstiller automatisk lukkehastighed og blændeværdi i henhold til motivets
lysstyrke.
Du kan lettere tage billeder ved at skifte de forskellige indstillinger i [Optag]-menuen.
Peg på [
Peg på [
].
].
Ret AF-området mod det punkt, du vil fokusere på.
Tryk lukkerknappen halvt ned for at
indstille fokus.
A ISO-følsomhed
B Blændeværdi
C Lukkehastighed
• Fokusindikationen D (grøn) tændes, når motivet er i
fokus.
• Den mindste afstand (hvor tæt du kan være til
motivet) ændres, afhængigt af zoom-faktoren.
Kontrollér visningen for det mulige
optagelsesområde på skærmen. (P22)
• Blændeværdien og lukkerhastigheden vises med
rødt, hvis den korrekte eksponering ikke opnås.
(Undtagen ved brug af blitz)
Tryk den halvt nedtrykkede lukkerknap
helt ned for at tage billedet.
- 19 -
D
AB C
Grundlæggende
Tips til at tage gode billeder
• Sørg for at fastgøre skulderstroppen, når du bruger kameraet,
så du ikke taber det.
• Hold kameraet forsigtigt med begge hænder, hold armene stille
langs siden og stå med fødderne en smule adskilt.
• Pas på ikke at bevæge kameraet, når du trykker på lukkerknappen.
• Dæk ikke for blitzen eller AF-hjælpelampen med fingrene eller
andre genstande.
• Rør ikke objektivets front.
A Strop
B Blitz
C AF-hjælpelampe
∫ Retningsvisningsfunktion
Billeder, som er optaget med kameraet lodret, afspilles lodret (roteret). (Kun når
[Roter bill.] (P44) er indstillet)
• Retningsdetekteringsfunktionen virker muligvis ikke korrekt, hvis optagelsen udføres med
kameraet pegende opad eller nedad.
• Film, der er taget med kameraet hold lodret, vises ikke lodret.
Sådan undgår man rystelser (kamerarystelser)
Når advarslen for rystelser [
] vises, skal du anvende [Stabilisering] (P89), et stativ
eller selvudløseren (P74).
• Lukkehastigheden mindskes især i følgende tilfælde. Hold kameraet i ro fra det øjeblik,
lukkerknappen trykkes ned til det øjeblik, hvor billedet vises på skærmen. Det anbefales at
bruge et stativ.
– Langsom synk./Reduktion af røde øjne
– I [Panorama assist], [Natportræt], [Natlandskab], [Fest], [Levende lys], [Stjernehimmel] eller
[Fyrværkeri] i scene-funktion
– I [Høj dynamisk] i Min farvefunktion
– Når lukkehastigheden sænkes i indstillingerne [Min. lukker tid]
- 20 -
Grundlæggende
[Optag]-funktion: ñ·¿
Sådan tages der billeder ved hjælp med Peg på
lukker-funktionen
Blot ved at pege på motivet, så det kommer i fokus, indstilles der fokus på motivet, og
billedet tages automatisk.
Peg på [
× ].
• Ikonet ændres til [
], og du kan nu tage et billede
med funktionen Touch udløs.
Peg på det motiv, du vil fokusere på, og tag et billede.
• AF-området med samme funktion som [Ø] i AF-funktion vises ved den position, du peger
på, og der tages et billede, når der er indstillet fokus. (Den kan ikke indstilles til
skærmkanten)
Peg på [
] for at annulleres funktionen Touch udløs.
Bemærk!
• Berøringsfunktionen er ikke mulig i øverste højre side af LCD-skærmen, selv om der vises et
billede.
• Touch udløs-indstillingen lagres, selv om kameraet slukkes.
• Du kan ikke optage film med funktionen Peg på lukker.
- 21 -
Grundlæggende
Fokusering
Ret AF-området mod motivet, og tryk lukkerknappen halvt ned.
Når motivet er i
fokus
Fokus
Når motivet ikke er
i fokus
Fokus-indikation A On
Blinker
AF-område B
Hvid>Grøn
Hvid>Rød
Lyd
Bipper 2 gange
Bipper 4 gange
• AF-området vises i større format under den digitale zoom, eller når det er mørkt.
∫ Om fokusområde
Fokusområdet vises, når du betjener zoomen.
• Fokusområdet vises med rødt, hvis der ikke er indstillet fokus, når
lukkerknappen er trykket halvt ned.
Fokusområdet kan ændres efterhånden, afhængigt af
zoompositionen.
f.eks.: Fokusområdet under den normale billedfunktion
T
W
1m
50 cm
- 22 -
A
B
Grundlæggende
∫ Når motivet ikke er i fokus (f.eks. når det ikke er i midten af sammensætningen for
det billede, du vil tage)
1
2
Ret AF-området mod motivet, og tryk derefter lukkerknappen halvt ned for at
indstille fokus og eksponering.
Hold lukkerknappen trykket halvt nede og flyt kameraet, efterhånden som du
sammensætter billedet.
• Du kan gentage handlingerne under trin
1, inden du trykker helt ned på
lukkerknappen.
∫ Motiv og optageforhold, som er vanskelige at stille fokus på/efter
• Hurtigt bevægelige motiver, meget lyse motiver eller motiver uden kontrast
• Ved optagelse af motiver gennem vinduer eller i nærheden af skinnende genstande
• Når det er mørkt, eller når der opstår rystelser
• Når kameraet er for tæt på motivet, eller når man tager et billede af motiver tæt på og langt væk
samtidigt
- 23 -
Grundlæggende
[Afspil]-funktionen: ¸
Afspilning af billeder ([Afspil normal])
Peg på [
].
• Visningen skifter til normal afspilning.
Bemærk!
• Dette kamera opfylder DCF-standarden “Design rule for Camera File system”, udviklet af
JEITA “Japan Electronics and Information Technology Industries Association” og Exif
“Exchangeable Image File Format”. Filer, som ikke opfylder DCF-standarden, kan ikke
afspilles.
• Billeder, der tages med andre kameraer, kan ikke afspilles på denne enhed.
• Objektivcylinderen trækkes ind 15 sekunder efter at være skiftet fra [Optag] funktion til [Afspil]
funktion.
Spol billedet frem eller tilbage
A
Træk (P7) skærmen vandret.
– Frem: Træk fra højre mod venstre
– Tilbage: Træk fra venstre mod højre
A Filnummer
B Billednummer
• Hastigheden af fremad-/tilbagespoling afhænger af
afspilningsstatus.
• Du kan spole billeder frem eller tilbage uden stop, hvis du
bliver ved med at holde fingeren på venstre eller højre side af
skærmen, når du har spolet et billede frem eller tilbage.
(Billederne vises i reduceret størrelse.)
- 24 -
B
Grundlæggende
Visning af flere skærmbilleder (Flerbilledafspilning)
Peg på [
].
A Skyder
• Man kan skifte afspilningsskærm ved at trykker på følgende
ikoner.
–[
]: 1 skærm
–[
]: 12 skærme
–[
]: 30 skærme
–[
]: Kalenderskærmvisning
• Skift skærmbillede ved at pege på [3]/[4], hvis de er vist på
skyderen.
• Du kan skifte skærm ved at trække skyderen op eller ned
(P7).
• Skærmen kan skiftes frem og tilbage ved at trække den op
eller ned (P7).
• Billeder, som vises ved hjælp af [ ], kan ikke afspilles.
A
Brug af afspilningszoom
Peg på den del, der skal forstørres.
B
1k>2k>4k>8k>16k
• Du kan også forstørre/formindske billedet ved at flytte
zoom-grebet.
• Når en forstørrelse ændres, vises zoom-indikationen B i ca.
1 sekund.
• Jo mere et billede forstørres, desto mere forringes kvaliteten.
• Du kan flytte den forstørrede del ved at trække (P7) skærmen.
• Billedet vender tilbage til sin oprindelige størrelse (1k) ved at pege på [
• Når du trykker på [
], bliver forstørrelsen mindre.
- 25 -
].
Grundlæggende
[Optag]-funktion: ñ·¿
Optagelse af film
Med denne funktion optages højdefinitionsfilm, som er kompatible med AVCHD-format
eller film, der er optaget som JPEG-film.
Lyden optages i mono.
Start optagelsen ved at trykke på
filmknappen.
A Tilgængelig optagetid
B Udløbet optagetid
• Du kan optage film og tilpasse hver optagefunktion.
• Slip filmknappen lige efter, at du har trykket på den.
• Optagetilstandsindikatoren (rød) C blinker under
optagelse af film.
• Se P90 for indstilling af [Optagelse] og
[Optage kval.].
A C
B
Stop optagelsen ved at trykke på filmknappen igen.
- 26 -
Grundlæggende
Bemærk!
• Den tilgængelige optagetid, der vises på skærmbilledet, reduceres muligvis ikke regelmæssigt.
• Afhængigt af korttypen, vises kortadgangsindikationen muligvis i et stykke tid efter
filmoptagelsen. Dette er ikke en fejlfunktion.
• Skærmen bliver måske midlertidigt sort, eller enheden optager muligvis støjen fra statisk
elektricitet eller elektromagnetiske bølger osv. afhængigt af det omgivende miljø for
filmoptagelsen.
• Når zoomen betjenes ved optagelse af film, kan det tage lidt tid at indstille fokus.
• Hvis du betjener zoomen osv. under en filmoptagelse, optages driftslyden muligvis også med.
• Zoomhastigheden kan være langsommere end normalt ved optagelse af film.
• Hvis den ekstra optiske zoom er blevet brugt, før du trykker på filmknappen, ændres det
område, der kan optages, drastisk, da disse indstillinger annulleres.
• Selv om billedformatindstillingen er den samme til billed- og filmoptagelse, ændres
visningsvinklen muligvis ved begyndelsen af en filmoptagelse.
Hvis [
Optageomr.] (P40) indstilles på [ON], vises visningsvinklen under optagelse af film.
• Det anbefales at bruge et fuldt opladet batteri eller en lysnetadapter (ekstraudstyr) og en
jævnstrømskobler (ekstraudstyr) ved optagelse af film.
• Hvis strømmen går under optagelse af film ved hjælp af lysnetadapteren (ekstraudstyr) og
lysnetadapteren (ekstraudstyr) frakobles osv. registreres den film, der er ved at blive optaget,
ikke.
• Den optages i følgende kategorier for visse scenefunktioner. En filmoptagelse, som passer til
hver scene, udføres for de kategorier, der ikke er angivet nedenfor.
Valgte scenefunktion
Scenefunktion under optagelse af film
[Baby1]/[Baby2]
Portrætfunktion
[Natportræt], [Natlandskab],
[Håndholdt natopt.],
[Stjernehimmel]
Lavt lysniveau-funktion
[Panorama assist], [Sport],
[Kæledyr], [Højhast. burst],
[Blitz burst], [Fyrværkeri],
[Foto ramme]
Normal film
- 27 -
Grundlæggende
[Afspil]-funktionen: ¸
Afspilning af film
• Denne enhed er udviklet til afspilning af film ved hjælp af QuickTime Motion JPEG og AVCHD
formater, som er optaget med denne model (kun).
• Film i AVCHD-format, som kan afspilles på denne enhed, er kun [AVCHD]-film, som er optaget
med denne enhed, AVCHD-format (inkl. [AVCHD Lite]) film, som er optaget med Panasonics
digitale kameraer (LUMIX).
Vælg et billede vha. filmikonet (f.eks. [
peg derefter på [
] for at afspille.
]/[
]), og
A Ikonet Film
B Filmoptagelsestid
• Når afspilningen starter, vises den afspilningstid, der er gået, på
skærmen.
For eksempel vises 8 minutter og 30 sekunder som [8m30s].
• Nogle oplysninger (optageoplysninger osv.) vises ikke for film, der er
optaget i [AVCHD].
- 28 -
A B
Grundlæggende
∫ Handlinger, som udføres under afspilning af en film
1 Vis kontrolpanel ved at berøre skærmen.
• Hvis der ikke udføres en funktion i ca. 2 sekunder, vender det tilbage til den oprindelige
status.
2
Betjen kontrolpanelet ved at berøre det.
Afspil/Pause
Stop
Hurtigt tilbage
Hurtigt frem
Enkeltbilleder tilbage
(under en pause)
Enkeltbilleder frem
(under en pause)
Øg lydstyrken
Reducér lydstyrken
• Afspilning med fremad-/tilbagespoling
– Peg på [
] under afspilning for at spole hurtigt frem (peg på [
] for at spole hurtigt
tilbage). Hastigheden for fremad-/tilbagespoling øges, hvis du peger på [
]/[
]
igen. (Visningen på skærmen ændres fra [5] til [
].)
– Peg på [
] for at vende tilbage til normal afspilningshastighed.
– Hvis der anvendes et kort med høj kapacitet, kan det være at tilbagespolingen er
langsommere end normalt.
Bemærk!
• For at afspille film, som er optaget med denne enhed, på en PC skal du bruge “QuickTime” eller
softwaren “PHOTOfunSTUDIO” på CD-ROMMEN (medfølger).
• Film, der optages med andre kameraer, kan muligvis ikke afspilles på denne enhed.
- 29 -
Grundlæggende
[Optag]-funktionen: ñ
Sådan optages billeder ved hjælp af den
automatiske funktion (Intelligent Auto-funktion)
Kameraet finder de mest relevante indstillinger, der passer til motivet og
optageforholdene. Vi anbefaler denne funktion for begyndere og for de, som vil bevare
indstillingerne i kameraet, så de let kan tage billeder.
• Følgende funktioner aktiveres automatisk.
– Scenedetektering/[Stabilisering]/Intelligent ISO-følsomhedskontrol/Ansigtsdetektering/
[Hurtig AF]/[Int.kontrast]/[Fjern rød-øje]/Kompensering for baggrundslys/[I. opløsning]/
[i.ZOOM]/Auto-hvidbalance/[AF-hj. lampe]/[Aktivt Leje]/[Kontin. AF]
• Billedkvaliteten fastsættes til [A].
Peg på [
Peg på [
].
].
Tryk lukkerknappen halvt ned for at
indstille fokus, og tryk derefter
lukkerknappen helt ned for at tage et
billede.
1 Fokusindikation
• AF-området 2 vises omkring motivets ansigt ved
hjælp af ansigtsdetekteringsfunktionen. Men det kan
også vises på det sted på motivet, der er indstillet
fokus på.
• Når du har peget på motivet, går AF-sporing i gang.
Se P47 for yderligere oplysninger.
- 30 -
1
2
Grundlæggende
Ændring af indstillinger
Følgende menuer kan indstilles med Intelligent Auto indst.
Menu
Element
[Optag]
[Blitz]¢/[Selvudløser]/[Billedstr.]¢/[Burst]/[Farvefunkt.]¢/
[Slør reduktion]/[Ansigtsgenk.]
[Film]
[Optagelse]/[Optage kval.]
[Indstilling]
[Indstil ur]/[Verdenstid]/[Bip]¢/[Sprog]/[O.i.s. demo]
• Se P36 for oplysninger om menuens indstillingsmetode.
¢ Indstillingerne kan være forskellige fra andre [Optag]-funktioner.
• Menuer under Intelligent Auto indst.
– Farveindstillingen [Happy] er tilgængelig under [Farvefunkt.]. Når du vælger denne indstilling,
kan du automatisk tage et billede med mere glans og livlighed i farvestyrken.
] på optagelsesskærmen. Kameraet
indstiller automatisk en optimal lukkerhastighed i henhold til motivets bevægelse for at
reducere en sløring af motivet. (I sådanne tilfælde kan antallet af pixel blive reduceret.)
– Hvis [Slør reduktion] er indstillet på [ON], vises [
∫ Om blitzen
• Når [
] er valgt, indstilles [
], [
], [
] eller [
] afhængig af motivet og
lysstyrken.
• Når [
] eller [
] er valgt, aktiveres den digitale korrektion af røde øjne.
• Lukkerhastigheden er langsommere under [
] eller [
].
- 31 -
Grundlæggende
Scene-detektering
Når kameraet identificerer den optimale scene, vises det relevante ikon for scenen med
blåt i 2 sekunder, hvorefter farven ændres til rødt som normalt.
Optagelse af billeder
¦
>
[i-Portræt]
[i-Landskab]
[i-Makro]
[i-Natportræt]
• Kun når [
] er valgt
[i-Natlandskab]
[i-Solnedgang]
[i-Baby]¢
Når der tages billeder
¦
>
[i-Portræt]
[i-Landskab]
[i-Low Light]
[i-Makro]
• [¦] angives, hvis ingen af scenerne er optimale, og standardindstillingerne anvendes.
• Når [ ], [ ] eller [ ] er valgt, detekterer kameraet automatisk en persons ansigt, og der
indstilles fokus og eksponering. (Ansigtsdetektering)
• Hvis der f.eks. anvendes stativ, og kameraet har bedømt, at kamerarystelserne er minimale,
når scenefunktionen er identificeret som [ ], indstilles lukkerhastigheden til maks. 8 sekunder.
Pas på ikke at flytte kameraet, når du tager billederne.
• Når [Ansigtsgenk.] er indstillet på [ON], og ansigtet, der ligner det registrerede, detekteres,
vises [R] i øverste højre hjørne af [ ], [ ] og [ ].
¢ Når [Ansigtsgenk.] er indstillet på [ON], vises [ ] kun på fødselsdagene for registrerede
ansigter, som allerede er indstillet, hvis ansigtet på en person, som er 3 år ældre eller yngre
detekteres.
Bemærk!
• På grund af nedenstående betingelser identificeres der muligvis en anden scene til samme
motiv.
– Betingelser for motiv: Når ansigtet er lyst eller mørkt, Motivets størrelse, Motivets farve,
Afstand til motivet, Motivets kontrast, Når motivet bevæger sig
– Indspilningsforhold: Solnedgang, Solopgang, Under lave lystyrkeforhold, Hvis kameraet
rystes, Hvis der anvendes zoom
• For at tage billeder i en bestemt scene anbefales det at tage billederne i den korrekte
optagefunktion.
• Kompensering for baggrundslys
Baggrundslys henviser til det lys, der kommer bag fra et motiv.
I sådanne tilfælde bliver motivet mørkt, så denne funktion kompenserer for baggrundslyset ved
automatisk at gøre hele billedet lysere.
- 32 -
Grundlæggende
[Afspil]-funktionen: ¸
Sletning af billeder
De billeder, som slettes, går tabt.
• Billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet, som afspilles, slettes.
For at slette et enkelt billede
Vælg det billede, der skal slettes, og peg
derefter på [
].
Peg på [Slet enkelt].
• Bekræftelsesskærmen vises.
Billedet slettes ved at vælge [Ja].
- 33 -
Grundlæggende
Sådan slettes flere billeder (op til 50) eller alle billeder
Peg på [
].
Peg på [Slet flere] eller [Slet alle].
• [Slet alle] > Bekræftelsesskærmen vises.
Billedet slettes ved at vælge [Ja].
• Du kan slette alle billeder, undtagen de billeder, der er indstillet som foretrukne, når
[Slet alle undt.Ü] vælges med [Slet alle] indstillet.
(Når [Slet flere] er valgt) Peg på det billede,
du vil slette.
(gentag dette trin)
•[
] vises på de valgte billeder. Peg igen for at
annullere indstillingerne.
(Når [Slet flere] er valgt) Peg på [Udfør].
• Bekræftelsesskærmen vises.
Billedet slettes ved at vælge [Ja].
Bemærk!
• Sluk ikke kameraet under sletningen. Brug et batteri med tilstrækkelig kapacitet eller
lysnetadapteren (ekstraudstyr) og jævnstrømskobleren (ekstraudstyr).
• Afhængig af det antal billeder, der skal slettes, kan det tage lidt tid at slette billederne.
• Hvis billederne ikke opfylder DCF-standard eller er beskyttede, slettes de ikke, selv om [Slet
alle] eller [Slet alle undt.Ü] er valgt.
- 34 -
Grundlæggende
Valg af anvendelsesområde
Du kan behandle de billeder, du optager og registrere dem i bestemte albummer osv.
Billeders stemning kan arrangeres, eller flotte udtryk kan tilføjes ansigter, så dine
foretrukne billeder kan gemmes, og du kan få glæde af dem fremover.
Billeder kan grupperes og registreres i bestemte albummer, så du hurtigt kan finde lige
netop dem, du ønsker at se.
Peg på [
] på afspilningsskærmen.
Peg på ikonet
∫ Liste over anvendelsesområder
[Skønheds-retouche] (P113)
Hudfarven eller ansigtsudtrykket kan ændres.
[Kunst-retouche] (P115)
Du kan ændre billedets mætningsgrad eller lysstyrke.
[Mit fotoalbum] (P116)
De billeder, du vil gemme, kan blive registreret i bestemte albummer.
- 35 -
Grundlæggende
Indstilling af menuen
Kameraet indeholder menuer, hvor du kan foretage indstillinger til optagelse af billeder og
afspille dem, ligesom du vil, samt menuer, som gør det nemmere og sjovere at bruge
kameraet.
Især indeholder menuen [Indstilling] nogle vigtige indstillinger vedrørende kameraets ur og
strømforhold. Kontrollér indstillingerne i denne menu, før du begynder at bruge kameraet.
Indstilling af menuelementer
Peg på [
].
Peg på menuikonet.
Menu
Beskrivelse af indstillinger
[Optag]
(P71 til 89)
(Kun i [Optag]-funktion)
I denne menu kan du indstille Farver,
Følsomhed, Billedformat, Antallet af pixel og
andre elementer for de billeder, du optager.
[Film]
(P90 til 92)
(Kun i [Optag]-funktion)
I denne menu kan du indstille [Optagelse],
[Optage kval.] og andre funktioner til
filmoptagelse.
[Afspil]
(P100 til 112)
(Kun i [Afspil]-funktion)
I denne menu kan du indstille beskyttelse,
renskære billeder eller vælge indstillinger
osv. for de optagede billeder.
[Indstilling]
(P38 til 45)
I denne menu kan du indstille uret, vælge
driftslydens biptone og vælge andre
indstillinger, som gør det nemmere for dig at
betjene kameraet.
Menuen [Indstilling] kan indstilles fra enten
[Optag]-funktionen eller [Afspil]-funktionen.
- 36 -
Grundlæggende
Peg på menuelementet.
• Peg på og hold menuelementet inde for at få vist
oplysningerne.
• Peg på [ ]/[ ] for at skifte menuelementer.
• Skærmbilledet til højre er et eksempel på valg af
[AF-funktion] i funktionsmenuen [Optag].
Peg på indstillingerne.
• Afhængigt af menuelementet, vises dets indstilling
muligvis slet ikke, eller den vises på en helt anden
måde.
• Skærmbilledet til højre er et eksempel på indstilling af
[AF-funktion] fra [Ø] (1-punkts-fokusering) til [š]
(Ansigtsregistrering).
∫ Luk menuen
Peg på [
] flere gange, eller tryk lukkerknappen halvt ned.
Bemærk!
• På grund af kameraets specifikationer kan man muligvis ikke indstille nogle af funktionerne,
eller nogle af funktionerne virker ikke under nogle af de betingelser, kameraet anvendes under.
- 37 -
Grundlæggende
Om Indstillingsmenuen
[Indstil ur], [Økonomi] og [Autovisning] er vigtige. Kontrollér deres indstillinger, før du
bruger disse funktioner.
Se P36 for yderligere oplysninger om, hvordan du vælger menuindstillingerne i
menuen [Indstilling].
U [Indstil ur]
—
• Se P16 for yderligere oplysninger.
[Verdenstid]
“ [Rejsemål]:
Rejsemål
– [Hjemme]:
Din hjemegn
• Se P70 for yderligere oplysninger.
— [Rejsedato]
[Rejseindst.]:
[SET]/[OFF]
[Sted]:
[SET]/[OFF]
• Se P68 for yderligere oplysninger.
Nu kan du indstille bip- og lukkerlyden.
r [Bip]
r [Bipniveau]:
[t] (Lav)
[u] (Høj)
[s] (Slukket)
[
u [Volume]
[
[Biptone]:
]/[ ]/[ ]
[Lukkervol.]:
] (Lav)
[
] (Høj)
[
] (Slukket)
[
[Lukkerlyd]:
]/[ ]/[ ]
Justér højtalervolumen til et af de 7 niveauer.
• Når du tilslutter kameraet til et TV, ændres TV-højttalernes volumen ikke.
- 38 -
Grundlæggende
Disse menuindstillinger gør det lettere for dig at se
LCD-skærmen, når du er på steder, hvor det er meget lyst, eller
når du holder kameraet højt op over hovedet.
[LCD-funktion]
„ [Auto power LCD]¢:
Lysstyrken justeres automatisk, afhængigt af hvor lyst der er
omkring kameraet.
… [Power LCD]:
LCD-skærmen bliver lysere og er nemmere at se, selv om du
tager udendørs billeder.
Å [Høj vinkel]¢:
LCD-skærmen bliver lettere at se, når der tages billeder med
kameraet højt op over hovedet.
[OFF]
¢ Kan kun indstilles, når funktionen [Optag] er valgt.
• High Angle-funktionen ophæves også, hvis du slukker kameraet, eller hvis [Dvale indst.] er
aktiveret.
• Lysintensiteten af de billeder, der vises på LCD-skærmen, øges, så nogle af motiverne ser
muligvis lidt anderledes ud end på LCD-skærmen. Men dette påvirker ikke de op optagne
billeder.
• LCD-skærmen vender automatisk tilbage til normal lysstyrke efter 30 sekunder, når du optager
i Power LCD-funktion. Den lyser skarpt igen, hvis du trykker på en knap eller rører skærmen.
• Antallet af mulige billeder reduceres i [LCD-funktion].
[Ref. linie]
Angiv mønsteret af de referencelinjer, som skal vises, når du
tager billeder. Du kan også angive, om du vil have vist
optageoplysningerne, når referencelinjerne vises. (P46)
[Optageinfo]:
[ON]/[OFF]
[Mønster]:
[ ]/[
]
• Hvis man tilpasser motivet til de vandrette og lodrette referencelinjer eller til punktet, hvor disse
linjer krydser, kan man tage godt sammensatte billeder ved at kunne se størrelse, hældning og
balance i motivet.
• Indstillingen [Mønster] er sat til [ ] i Intelligent Auto-funktion.
• I [Foto ramme] i scenefunktion vises referencerammen ikke.
- 39 -
Grundlæggende
På denne måde kan du vælge at få vist eller ikke få vist
histogrammet.
[ON]/[OFF]
[Histogram]
Et histogram er en graf, der viser lysstyrken langs
den vandrette akse (sort til hvid) og antallet af
pixel for hvert lysstyrkeniveau på den lodrette
akse.
På denne måde kan du nemt kontrollere
billedeksponeringen.
A mørk
B optimal
C lys
• Når man tager billeder med blitz eller på mørke steder, vises histogrammet i orange,
fordi det optagede billede og histogrammet ikke stemmer overens.
• Histogrammet i optagefunktion er kun en tilnærmelse.
• Et billedes histogram stemmer muligvis ikke overens i optagefunktion og afspilningsfunktion.
• Histogrammet i dette kamera stemmer ikke overens med histogrammer, der vises ved hjælp af
billedredigeringssoftware på PC’er osv.
• Histogrammer vises ikke i følgende tilfælde.
– Intelligent Auto-funktion
– Flerbilledafspilning
– Afspilningszoom
– Kalender
– [Afspil dobb.]
– [Foto ramme] i scene-funktion
– Når HDMI-minikablet er tilsluttet
– Når der tages billeder
[
Optageomr.]
Filmoptagelsens visningsvinkel kan kontrolleres.
[ON]/[OFF]
• Filmoptagelsens rammevisning er kun en tilnærmelse.
• Optagelsens rammevisning kan forsvinde, når du zoomer til Tele, afhængigt af billedstørrelsens
indstilling.
• Indstillingen sættes til [OFF] i Intelligent Auto indst.
- 40 -
Grundlæggende
Du kan spare på batteriet ved at indstille disse menuer.
Batteriets levetid forlænges også, hvis du nedtoner
LCD-skærmen.
q [Økonomi]
p [Dvale indst.]:
Kameraet slukkes automatisk, hvis det ikke er blevet anvendt i
den forudbestemte tidslængde.
[2MIN.]/[5MIN.]/[10MIN.]/[OFF]
ECO
[LCD energispar]:
LCD-skærmens lysstyrke formindskes. Batteriets levetid
forlænges ved at reducere LCD-skærmens billedkvalitet
yderligere under optagelsen¢.
¢ Udelukkelse af det digitale zoom-område.
[ON]/[OFF]
• Tryk lukkerknappen halvvejs eller sluk og tænd kameraet for at annullere [Dvale indst.].
• [Dvale indst.] er indstillet til [5MIN.] i Intelligent Auto-funktion.
• [Dvale indst.] virker ikke i følgende tilfælde.
– Når du bruger lysnetadapteren
– Når du tilslutter til en pc eller en printer
– Når du optager eller afspiller film
– Under et dias-show
– [Auto demo]
• Effekten for [LCD energispar] reduceres i det digitale zoom-område sammenlignet med det
optiske zoom-område.
• Effekten for [LCD energispar] påvirker ikke det billede, der tages.
• Indstilling af [LCD-funktion] har prioritet frem for indstillingen [LCD energispar], uanset
LCD-skærmens lysstyrke.
Indstil den tid, billedet skal vises i, når du har taget det.
o [Autovisning]
[1SEC.]
[2SEC.]
[HOLD]:
Billederne vises, indtil du trykker på [Afslut].
[OFF]
• [Autovisning] virker uanset dens indstilling ved brug af [Håndholdt natopt.], [Højhast. burst],
[Blitz burst] og [Auto-holder] i scenefunktion og [Burst] i funktionsmenuen [Optag].
• I Intelligent Auto indst. eller [Foto ramme] i scenefunktion er autovisningsfunktionen fastsat til
[2SEC.].
• [Autovisning] virker ikke ved optagelse af film.
- 41 -
Grundlæggende
v [Nulstil ant.]
Nulstil filnummeret for næsdte optagelse til 0001.
• Mappenummeret opdateres, og filnummeret starter fra 0001.
• Der kan tildeles et mappenummer mellem 100 og 999.
Når mappenummeret når 999, kan nummeret ikke nulstilles. Det anbefales at man formaterer
kortet (P45) efter at man har gemt alle data på en PC eller lignende.
• For at nulstille mappenummeret til 100, skal den indbyggede hukommelse eller kortet først
formateres, derefter skal filnummeret nulstilles ved brug af denne funktion.
Derefter vises en nulstillingsskærmen for mappenummeret. Vælg [Ja] for at nulstille
mappenummeret.
w [Nulstil]
Menuindstillingen [Optag] eller [Indstilling] nulstilles til de
oprindelige indstillinger.
• Når indstillingen [Nulstil] vælges under optagelse, udføres den handling, der nulstiller
objektivet, også samtidigt. Man kan høre, at objektivet kører, men dette er normalt og er ikke en
fejlfunktion.
• Når indstillingerne for funktionen [Optag] er nulstillet, nulstilles data, som er registreret med
[Ansigtsgenk.] også.
• Når menuindstillingerne i menuen [Indstilling] nulstilles, nulstilles de følgende indstillinger også.
– Fødselsdags- og navneindstillinger for [Baby1]/[Baby2] og [Kæledyr] i scenefunktion
– Indstillingerne under [Rejsedato] (afrejsedato, hjemrejsedato, sted)
– Indstillingen [Verdenstid]
• Mappenummeret og tidsindstillingen ændres ikke.
Vælg USB-kommunikationssystemet efter eller før tilslutning af
kameraet til PC’en eller printeren ved hjælp af det (medfølgende)
USB-kabel.
x [USB-funktion]
y [Vælg ved forbindelse]:
Vælg enten [PC] eller [PictBridge(PTP)], hvis du har tilsluttet
kameraet til en PC eller en printer, som understøtter PictBridge.
{ [PictBridge(PTP)]:
Du kan vælge indstillingen enten før eller efter, at du har tilsluttet
printeren, som understøtter PictBridge.
z [PC]:
Du kan vælge indstillingen enten før eller efter, at du har tilsluttet
PC’en.
- 42 -
Grundlæggende
Indstil, så det passer med farvefjernsynssystemet i hvert land eller
med TV-typen. (Kun i afspilningsfunktion)
[Videoudgang]:
| [Udgang]
[NTSC]:
Videoudgangen er indstillet til NTSC-system.
[PAL]:
Videoudgangen er indstillet til PAL-system.
• Virker, når AV-kablet eller HDMI-minikablet (ekstraudstyr) er tilsluttet.
[TV-format]:
[W]:
Når du tilslutter til et 16:9 skærms TV.
[X]:
Når du tilslutter til et 4:3 skærms TV.
• Dette virker, når AV-kablet er tilsluttet.
- 43 -
Grundlæggende
Opsæt enheden, så den kan styres af fjernbetjeningen til VIERA
ved automatisk at koble enheden med VIERA Link-kompatibelt
udstyr ved hjælp af HDMI-minikablet (ekstraudstyr).
[ON]:
Fjernbetjeningen til udstyr, der er kompatibelt med
VIERA Link, aktiveres. (Det er ikke muligt at udføre
alle handlinger)
Handlinger, der kan udføres på kameraet, er
begrænset.
[OFF]:
Handlinger udføres kun på kameraet.
[VIERA link]
• Dette vil virke hvis HDMI mini-kablet (ekstraudstyr) er tilsluttet.
• Indhent yderligere detaljer i P120.
Opsætning af udsendelsesmetoder for 3D-billeder.
[3D-afspilning]
[
]:
Indstilles, når du tilslutter med et 3D-kompatibelt TV.
[
]:
Indstillet, når du tilslutter med et TV, som ikke er
kompatibelt med 3D.
Vælg dette, hvis du vil gennemse billeder i 2D
(traditionelle billeder) på et 3D-kompatibelt TV.
• Dette vil virke hvis HDMI mini-kablet (ekstraudstyr) er tilsluttet.
• Se P122 for oplysninger om metoden til afspilning af 3D-billeder i 3D.
Med denne funktion kan du få vist billeder lodret, hvis de blev
optaget ved at holde kameraet lodret. (Kun i afspilningsfunktion)
M [Roter bill.]
[
[
]: Roteres og vises lodret.
]:
Vises kun lodret, hvis du afspiller med tilslutning til et
TV.
[OFF]
• Se P24 for at få oplysninger om, hvordan man afspiller billeder.
• Hvis du afspiller billeder på en PC, kan de ikke vises i den roterede retning, medmindre
operativsystemet eller softwaren er kompatibelt med Exif. Exif er filformatet for still-billeder,
som man kan tilføje optageinformation mv. til. Det blev udviklet af “JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries Association)”.
• Man kan muligvis ikke rotere billeder, der er optaget med andet udstyr.
• Visningen roterer ikke under flerbilledafspilning.
[Version disp.]
Man kan se, hvilken version af firmwaren, der er installeret på
kameraet.
- 44 -
Grundlæggende
[Formater]
Den indbyggede hukommelse eller kortet formateres (billederne i
Mit fotoalbum formateres også). Formatering sletter alle data, og
de kan ikke gendannes, så kontrollér alle dine data grundigt før
formatering.
• Brug et batteri med tilstrækkelig kapacitet eller lysnetadapteren (ekstraudstyr) og
jævnstrømskobleren (ekstraudstyr) til formateringen. Kameraet må ikke slukkes under
formatering.
• Hvis der er isat et kort, er det kun kortet, der formateres. Fjern kortet for at formatere den
indbyggede hukommelse.
• Hvis kortet formateres på en PC eller andet udstyr, skal man formatere det en gang til på
kameraet.
• Det kan tage længere tid at formatere den indbyggede hukommelse end kortet.
• Hvis du ikke kan formatere, skal du kontakte forhandleren eller servicecentret.
Indstil positionen af pegefeltet, hvis en anden funktion end den,
du har peget på, fremhæves, eller hvis en handling ikke udføres.
1
2
Peg på [Start].
Peg på det orangefarvede [r]
mærke, som vises på skærmen
ved hjælp af stylus-penne
(medfølger) (5 steder).
• En meddelelse vises, når positionen
3
Peg på [End] for at afslutte.
[Kalibrering]
er indstillet.
• Kalibreringen udføres ikke, hvis der ikke peges på den korrekte position. Rør [i]-mærket igen.
~ [Sprog]
Angiv det sprog, der skal vises på skærmen.
• Hvis du ved et uheld indstiller et forkert sprog, skal du vælge [~] blandt menuikonerne for at
angive det ønskede sprog.
Viser omfanget af rystelser, som kameraet har registreret.
([O.i.s. demo])
Kamerafunktionerne vises som et dias-show. ([Auto demo])
[O.i.s. demo]
DEMO [Demo funktion]
A Omfang af rystelser
B Omfang af rystelser efter korrigering
A
B
[Auto demo]:
[ON]
[OFF]
• Stabiliseringsfunktionen skifter mellem [ON] og [OFF], hver gang du peger på [Stabilisering]
under [O.i.s. demo].
• I afspilningsfunktion kan [O.i.s. demo] ikke vises.
• [O.i.s. demo] er en tilnærmelse.
• [Auto demo] har ingen TV-udgang, selv i afspilningsfunktion.
- 45 -
Optager
Optager
Om LCD-skærmen
Peg på [
] for at udføre ændringen.
• I afspilningszoom, kan du kun vælge “Normal visning E” eller
“Ikke-visning G”, når du afspiller film og under et dias-show .
I optagefunktion
A
B
C
D
Normal visning¢1
Normal visning¢1
Ikke-visning¢2
Ikke-visning
(Retningslinjer for
optagelse)¢1, 2
15
R2m30s
×
×
×
×
I afspilningsfunktion
E Normal visning
F Visning med
optageinformation¢1
G Ikke-visning¢2, 3
100_0001
1/15
100_0001
10:00 1.DEC.2011
1/15
AWB
ISO
100
F2.5
1/60
¢1 Hvis [Histogram] i menuen [Indstilling] er indstillet til [ON], vises histogrammet.
¢2 Hvis kameraet ikke bruges i et stykke tid, vises kun de ikoner, der er vist nedenfor.
– I optagefunktion: [ × ]/[
]/[
]
– I afspilningsfunktion: [
]/[
]
¢3 Navnet på den person, som er registreret under [Ansigtsgenk.], vises, hvis du peger på
[
].
- 46 -
Optager
[Optag]-funktion: ñ·¿
Optagelse af billeder med fokus og eksponering
indstillet på motivet (Peg på AF/AE)
Man kan indstille fokus og eksponering for motivet, som angivet i pegefeltet.
• Udfør handlingen, efter at du har annulleret Touch udløs-funktionen.
Peg på det motiv, du vil indstille fokus på.
• AF-området kan frit indstilles til en vilkårlig placering på skærmen. (Kan ikke indstilles til
kanten af skærmen)
• Handlingen varierer, afhængigt af indstillingen af [AF-funktion] (P80).
• Touch AF/AE fastsættes til AF Tracking i Intelligent Auto Indst. og den mest egnede
scene bestemmes for det motiv, der peges på.
[AF-funktion]
Handlinger ved berøring
• I [š] (Ansigtsdetektering)
bliver AF-området gult, når
det berøres.
[š]:Ansigtsgenkendelse/
• Hvis man indstiller på alt
[
]:23-punkts-fokusering/ andet end [Ù] (spot), vises
[Ø]:1-punkt-fokusering/ AF-området [Ø]
(1-område).
[Ù]:Spot-fokusering
• Hvis man indstiller på [Ù]
(spot), vises AF-området
[Ù] (spot).
[
]:AF-sporing
• Berør [
Eksempel: Når
AF-området er indstillet
på [Ø] (1-område)
• AF-området bliver gult, og motivet fastlåses. Kameraet
indstiller fokus og eksponering automatisk løbende i
henhold til motivets bevægelser. (Dynamisk sporing)
] for at gå tilbage til den originale fokusfunktion.
Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille fokus, og tryk derefter
lukkerknappen helt ned for at tage et billede.
- 47 -
Optager
∫ Opsætning af [ ] (AF-sporing)
• Hvis AF-låsen ikke låser, blinker AF-sporingsrammen rødt og forsvinder. Udfør AF-låsningen
igen.
• AF-sporing virker ikke, hvis motivet ikke er angivet, eller hvis motivet mistes eller ikke kunne
spores. I dette tilfælde tages billedet med [
] i [AF-funktion].
• AF-sporing annulleres, hvis funktionen Touch udløs er indstillet på [
].
• Kan ikke sættes til [ ] under følgende betingelser.
– I [Panorama assist], [Stjernehimmel] og [Fyrværkeri] i Scene-funktion.
– I [Monokrom], [Høj dynamisk], [Hulkamera] og [Sandblæst] i Min farvefunktion
– I [B/W], [SEPIA], [COOL], eller [WARM] i [Farvefunkt.].
• Der kan opstå en fejl med AF-låsen, afhængigt af optageforholdene, i følgende tilfælde.
– Hvis emnet er for lille
– Hvis optagelsesstedet er for mørkt eller for lyst
– Hvis motivet bevæger sig for hurtigt
– Når et andet motiv eller en anden baggrund ligner farven på motivet
– Hvis der forekommer rystelser
– Hvis du bruger zoomen
Bemærk!
• Berøringsfunktionen er ikke mulig i øverste højre side af LCD-skærmen, selv om der vises et
billede.
- 48 -
Optager
[Optag]-funktion: ñ·¿
Sådan tages billeder med zoom
Brug af optisk Zoom/Brug af ekstra optisk zoom (EZ)/Brug af intelligent
zoom/Brug af digital zoom
Du kan zoome ind, så mennesker og genstande ser ud til at være tættere på, eller du kan
zoome for at tage et billede af landskabet i vidvinkel. For at få motiverne til at synes endnu
tættere på (maks. 9,8k), må billedstørrelsen ikke sættes på den højeste indstilling for
hvert billedformat (X/Y/W/ ).
For at få motiverne tættere på (Tele)
Flyt zoom-grebet til Tele-siden.
For at få motiverne længere væk (Vidvinkel)
Flyt zoom-grebet til Vidvinkel-siden.
- 49 -
Optager
∫ Zoomtyper
Funktion
Maksimum
forstørrelse
Billedkvalitet
Forhold
Optisk zoom
Ekstra optisk zoom (EZ)
5k
9,8k¢
Ingen forringelse
Ingen
Ingen forringelse
[Billedstr.] med
(P75) er valgt.
Skærmdisplay
A [
Funktion
Maksimum
forstørrelse
Intelligent zoom
Ca. 1,3 gange den optiske zoom eller
den ekstra optiske zoom
Billedkvalitet Ingen væsentlig forringelse
Forhold
[I. opløsning] (P86) i [Optag]-menuen
er indstillet på [i.ZOOM].
Skærmdisplay
B [
] vises.
Digital zoom
Ca. 4 gange den optiske zoom, den
ekstra optiske zoom eller den
intelligente zoom
Jo højere forstørrelsesniveauet, desto
større er forringelsen.
[Digital zoom] er (P86) i menuen
[Optag] indstillet til [ON].
W
T
W
T
W
T
W
T
W
T
W
T
] vises.
C Det digitale zoom-område vises.
• Når du bruger zoom-funktionen, vises et estimeret fokusområde sammen med
zoom-bjælkevisningen. (Eksempel: 0.5 m – ¶)
¢ Forstørrelsesniveauet varierer, afhængig af indstillingen [Billedstr.] og [Billedformat].
- 50 -
Optager
Bemærk!
• Den angivne zoom-forstørrelse er en tilnærmelse.
• “EZ” er en forkortelse for “Extra Optical Zoom”. Du kan tage endnu mere forstørrede billeder
med den optiske zoom.
• Objektivcylinderen zoomer ud eller ind i henhold til zoomindikationen. Pas på ikke at afbryde
objektivcylinderens bevægelse, mens zoom-grebet roteres.
• Når man bruger den Digitale zoom, anbefaler vi at bruge et stativ og selvudløserfunktionen
(P74) til at tage billeder.
• Den intelligente zoom kan ikke anvendes i følgende tilfælde.
– I [Slør reduktion] i Intelligent Auto-funktion
– I makro zoom-funktion
– I [Håndholdt natopt.], [Høj følsomh.], [Højhast. burst] eller [Blitz burst] i scene-funktion
– I [Hulkamera] i Min farvefunktion
• Den ekstra optiske zoom kan ikke anvendes i følgende tilfælde.
– I [Slør reduktion] i Intelligent Auto-funktion
– I makro zoom-funktion
– I [Omdan], [Håndholdt natopt.], [Høj følsomh.], [Højhast. burst], [Blitz burst] eller [Foto
ramme] i scene-funktion
– I [Hulkamera] i Min farvefunktion
– Når der tages billeder
• [Digital zoom] kan ikke anvendes i følgende tilfælde.
– I intelligent auto-funktion
– I [Omdan], [Håndholdt natopt.], [Høj følsomh.], [Højhast. burst], [Blitz burst] eller [Foto
ramme] i scene-funktion
– I [Hulkamera] eller [Sandblæst] i Min farvefunktion
Zoomning vha. berøring
Peg på [
].
• Zoom-ikonet vises på LCD-skærmen.
Tryk på zoom-ikonet på skærmen.
[
] Zoom-positionen flyttes automatisk til
Tele.
[
] Zoom-positionen flyttes automatisk til
Vidvinkel.
• Hvis du trykker på ikonet igen under
flytningen, stoppes flytningen.
[L]
Langsom zoom
[H]
Hurtig zoom
• Zoomhastigheden kan være langsommere end normalt ved optagelse af film.
- 51 -
Optager
Genvejsindstilling
Med genvejsindstillingen kan du hurtigt kalde visse menuelementer frem.
Du kan registrere op til 2 menuelementer, som du ofte bruger, pr. optagelses-/
afspilningsfunktion.
• Læs P71 for funktionsmenuen [Optag], og P90 for funktionsmenuen [Film] og P100 for
funktionsmenuen [Afspil].
Peg på [
].
Peg på [
], [
Peg på [
].
] eller [
].
Træk det menuelement, du vil registrere, til
området for genvejsindstilling.
A
B
A Område for genvejsindstilling
B Menuelement
• Det registrerede menuelement vises.
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
∫ Erstatning eller sletning af elementer
• Under trin 4 skal du trække det menuelement, du vil registrere til et element, der allerede er
registreret. Elementet erstattes.
• Under trin 4 skal du trække de registrerede elementer ud af området for genvejsindstilling.
Registreringen annulleres og efterlader et tomt element.
Bemærk!
• Menuen [Indstilling] kan ikke indstilles.
• Du kan muligvis ikke anvende nogle af de registrerede elementer, afhængigt af optagefunktion.
- 52 -
Optager
[Optag]-funktionen:
¿
Optagelse af billeder, som passer til den scene,
der optages (Scenefunktion)
Når du vælger en scene-funktion, så den passer til motivet og optagelsesforholdet, finder
kameraet den optimale eksponering og farvetone for at opnå det ønskede billede.
Peg på [
Peg på [
].
].
Peg på den scenefunktion, du vil indstille.
• Elementet kan skiftes ved at pege på [
]/[
].
Bemærk!
] fra menuskærmen.
• Scenefunktioner kan ændres ved at berøre [
• Følgende kan ikke angives i scene-funktion, da kameraet automatisk justerer dem til den mest
optimale indstilling.
– [Følsomhed]/[Int.kontrast]/[Min. lukker tid]/[I. opløsning]/[Farvefunkt.]
[Portræt]
Når du tager billeder af mennesker udenfor i dagslys, kan du bruge denne funktion til at
forbedre disse personers udseende og få deres hud til at se bedre ud.
∫ Teknikker til Portrætfunktion
Sådan gøres funktionen mere effektiv:
1 Tryk på og hold zoom-grebet inde så langt over mod Tele som muligt.
2 Flyt tæt på motivet for at gøre denne funktion mere effektiv.
[Omdan]
Emnet kan enten optages i slank eller aflang udgave, og huden kan samtidigt udglattes.
∫ Indstilling af omdannelsesniveau
Vælg omdannelsesniveauet.
Bemærk!
• Brug ikke udstyret imod den offentlige orden og sikkerhed eller for at krænke nogen.
- 53 -
Optager
[Selvportræt]
Vælg denne indstilling, hvis du vil tage billeder af dig selv.
∫ Teknikker til Selvportrætfunktion
• Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille fokus.
Selvudløserindikatoren lyser, når du har indstillet fokus. Sørg for
at holde kameraet stille, og tryk lukkerknappen helt ned for at
tage billedet.
• Motivet er ikke i fokus, hvis selvudløserindikatoren blinker. Tryk
lukkerknappen halvt ned igen for at indstille fokus.
• Billedet kan blive sløret på grund af den langsomme
lukkehastighed, og derfor anbefales det at anvende 2 sekunder
selvudløserfunktionen.
[Landskab]
Denne funktion gør det muligt at tage billeder af brede landskaber.
[Panorama assist]
Du kan tage billeder med forbindelser, som er egnet til oprettelse af panoramabilleder.
∫ Indstilling af optagelsesretningen
1
2
3
Peg på den retning, billedet skal tages i.
Peg på [OK].
• Den vandrette/lodrette referenceramme vises.
Tag billedet.
• Du kan tage billedet en gang til ved at vælge [Tag om].
4
Peg på [Næste].
• En del af det optagede billede vises som et gennemsigtigt billede.
5
Tag billedet, når du har flyttet kameraet vandret eller
lodret, så du overlapper det gennemsigtige billede.
• Når du tager det tredje og efterfølgende billeder, skal du gentage
trin 4 og 5.
6
Peg på [Afslut].
Bemærk!
• Fokus, zoom, eksponering, hvidbalance, lukkerhastighed og ISO- følsomhed sættes til
indstillingerne for det første billede.
• Det anbefales at anvende et stativ. Når det er mørkt, anbefales det at bruge selvudløseren til at
tage billeder.
• Lukkerhastigheden kan sænkes helt ned til 8 sekunder.
• Det kan være at lukkeren holdes lukket (maks. ca. 8 sek.), når man har taget et billede med
langsom lukkehastighed. Dette er ikke en fejlfunktion.
• De billeder, du har optaget, kan kombineres, så de danner panoramabilleder ved hjælp af
softwaren “PHOTOfunSTUDIO”, som du finder på den medfølgende cd-rom.
- 54 -
Optager
[Sport]
Indstil her, hvis du vil tage billeder af sportsbegivenheder eller andre motiver, der bevæger
sig hurtigt.
Bemærk!
• Lukkerhastigheden kan sænkes helt ned til 1 sekund.
• Denne funktion er egnet til at tage billeder af motiver i en afstand på 5 m eller mere.
[Natportræt]
Denne funktion gør det muligt at tage billeder af en person og baggrunden med næsten
den ægte lysstyrke.
∫ Teknikker til Natportrætfunktion
• Brug blitzen. (Du kan indstille på [
].)
• Motivet må ikke bevæge sig under optagelsen af et billede.
Bemærk!
• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billeder.
• Lukkerhastigheden kan sænkes helt ned til 8 sekunder.
• Det kan være at lukkeren holdes lukket (maks. ca. 8 sek.), når man har taget et billede med
langsom lukkehastighed. Dette er ikke en fejlfunktion.
• Når der tages billeder på mørke steder, kan støj eventuelt blive synlig.
[Natlandskab]
Denne funktion gør det muligt at tage levende billeder af landskaber om natten.
Bemærk!
• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billeder.
• Lukkerhastigheden kan sænkes helt ned til 8 sekunder.
• Det kan være at lukkeren holdes lukket (maks. ca. 8 sek.), når man har taget et billede med
langsom lukkehastighed. Dette er ikke en fejlfunktion.
• Når der tages billeder på mørke steder, kan støj eventuelt blive synlig.
[Håndholdt natopt.]
Med denne funktion kan du optage flere billeder om natten ved høj hastighed, som alle
kombineres, så de kommer til at udgøre ét billede. Dermed reduceres rystelser og støj fra
billedet, også selv om du optager med kameraet i hånden.
∫ Billedstørrelse og billedformat
Vælg billedstørrelsen af 3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M (16:9) eller 2,5M (1:1).
Bemærk!
• Tag billeder fortløbende, og kombinér dem til ét billede.
• Bevæg ikke kameraet, mens du optager billeder kontinuerligt.
• Når der tages billeder på mørke steder eller af motiver i bevægelse, kan støj eventuelt blive
synlig.
[Mad]
I denne funktion kan du optage billeder af mad med deres naturlige farvetone uden
påvirkning fra det omgivende lys på restauranter osv.
- 55 -
Optager
[Fest]
Vælg denne funktion, når du vil tage billeder til f.eks. en bryllupsreception, en fest, der
holdes indendørs, osv. Så kan du tage billeder af mennesker og baggrunden med næsten
den ægte lysstyrke.
∫ Teknikker til Fest-funktion
• Brug blitzen. (Du kan indstille på [
] eller [
].)
• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billeder.
• Det anbefales at dreje zoom-grebet til Vidvinkel (1k) og stå ca. 1,5 m fra motivet, når du tager
billeder.
[Levende lys]
I denne funktion kan du tage billeder i en atmosfære med levende lys.
∫ Teknik for levende lys-funktion
• Dette er mere effektivt, når du tager billeder uden brug af blitz.
Bemærk!
• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billeder.
• Lukkerhastigheden kan sænkes helt ned til 1 sekund.
[Baby1]/[Baby2]
I denne funktion kan du tage billeder af en baby med en sund ansigtsfarve. Når der
anvendes blitz, er den mindre skarp end normalt.
Der kan indstilles forskellige fødselsdage og navne til [Baby1] og [Baby2]. Du kan vælge at
få dem vist under afspilningen eller at få dem påtrykt på det optagede billede ved hjælp af
[Tryk tekst] (P102).
∫ Indstilling af fødselsdag eller navn
1 Peg på [Alder] eller [Navn].
2 Peg på [SET].
3 Indtast fødselsdag eller navn.
Fødselsdag:Peg på [3]/[4] for hvert element, der
skal indstilles år/måned/dag for, og peg
på [Indst.].
Navn:
For oplysninger om, hvordan du
indtaster tegn, henvises der til
“Indtastning af tekst” på P93.
• Når fødselsdagen eller navnet er indstillet, sættes [Alder] eller [Navn] automatisk til [ON].
• Hvis [ON] er valgt, og fødselsdag eller navn ikke er blevet registreret, vises
4
indstillingsskærmen automatisk.
Peg på [Afslut] for at afslutte.
∫ Sådan annulleres [Alder] og [Navn]
Vælg indstillingen [OFF] under trin 2.
Bemærk!
• Alderen og navnet kan udskrives ved brug af den bundtede software “PHOTOfunSTUDIO”,
som findes på CD-ROMMEN (medfølger).
• Hvis [Alder] eller [Navn] er indstillet på [OFF], selv om fødselsdagen eller navnet er blevet
indstillet, vises alderen eller navnet ikke. Før du tager billeder, skal du sætte [Alder] eller [Navn]
på [ON].
• Lukkerhastigheden kan sænkes helt ned til 1 sekund.
- 56 -
Optager
[Kæledyr]
Vælg denne indstilling, hvis du vil tage billeder af et kæledyr, f.eks. en hund eller kat.
Du kan indstille dit kæledyrs navn og fødselsdag.
Se [Baby1]/[Baby2] på P56 for oplysninger om [Alder] eller [Navn].
[Solnedgang]
Vælg denne funktion, hvis du vil tage billeder af solnedgangen. På denne måde kan du
tage levende billeder af solens smukke røde farve.
[Høj følsomh.]
Denne funktion reducerer rystede motiver, og gør det muligt for dig at tage billeder af
sådanne motiver i dårligt oplyste rum.
∫ Billedstørrelse og billedformat
Vælg billedstørrelsen af 3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M (16:9) eller 2,5M (1:1).
[Højhast. burst]
Det er en god funktion at bruge, hvis du vil optage hurtige bevægelser eller et bestemt
øjeblik.
∫ Billedstørrelse og billedformat
Vælg billedstørrelsen af 3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M (16:9) eller 2,5M (1:1).
• Still-billeder tages kontinuerligt, når lukkerknappen trykkes helt ned.
Maksimal
bursthastighed
ca. 10 billeder/sekund (hastighedsprioritet)
ca. 6 billeder/sekund (billedprioritet)
Antal mulige billeder
ca. 15 til 100 billeder
• Burst-hastigheden ændres i henhold til optageforholdene.
• Antallet af burst-optagede billeder begrænses af optageforholdene samt typen og/eller
statussen af det anvendte kort.
• Antallet af burstoptagelsesbilleder øges muligvis, hvis du bruger et kort med en hurtig
skrivehastighed, eller hvis kortet er formateret.
Bemærk!
• Fokus, zoom, eksponering, hvidbalance, lukkerhastighed og ISO- følsomhed sættes til
indstillingerne for det første billede.
• ISO-følsomheden justeres automatisk. Men ISO-følsomheden øges for at give
lukkerhastigheden en høj hastighed.
• Afhængigt af optagelsesforholdene, kan det tage lidt tid at tage det næste billede, hvis du
gentager funktionen.
- 57 -
Optager
[Blitz burst]
Der tages still-billeder kontinuerligt med blitz. Det kan være nyttigt at tage still-billeder på
mørke steder.
∫ Billedstørrelse og billedformat
Vælg billedstørrelsen af 3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M (16:9) eller 2,5M (1:1).
• Still-billeder tages kontinuerligt, når lukkerknappen trykkes helt ned.
Antal mulige billeder
maks. 5 billeder
Bemærk!
• Fokus, zoom, eksponering, lukkerhastighed, ISO-følsomhed og blitz-niveau er sat til
indstillingerne til det første billede.
• Antallet af mulige billeder fastsættes til 5 billeder, når selvudløseren bruges.
[Stjernehimmel]
Med denne funktion kan du tage levende billeder af en stjernehimmel eller et mørkt motiv.
∫ Indstilling af lukkehastighed
Vælg en lukkerhastighed på [15 sek.], [30 sek.] eller [60 sek.].
• Tryk lukkerknappen helt ned for at få vist nedtællingsskærmbilledet. Flyt ikke kameraet, før
dette skærmbillede vises. Når nedtællingen er afsluttet, vises [Vent et øjeblik...] i lige så lang
tid, som indstillingen for langsom lukkehastighed angiver.
∫ Teknik for stjernehimmel-funktion
• Lukkeren åbner i 15, 30 eller 60 sekunder. Sørg for at bruge et stativ. Det anbefales også at
tage billeder ved hjælp af selvudløserfunktionen.
[Fyrværkeri]
Denne funktion gør det muligt at tage smukke billeder af fyrværkeri på nattehimlen.
∫ Teknikker til Fyrværkeri-funktion
• Da lukkehastigheden nedsættes, anbefales det at anvende et stativ til at tage billeder.
Bemærk!
• Denne funktion er mest effektiv, når motivet er 10 m væk eller mere.
• Lukkerhastigheden fastsættes til 1/4 sekund eller 2 sekunder.
• Du kan ændre lukkerhastigheden ved at kompensere for eksponeringen.
- 58 -
Optager
[Strand]
Med denne funktion kan du tage endnu mere levende billeder af havets eller himlens blå
farve osv. Den forhindrer også en undereksponering af mennesker i stærkt sollys.
Bemærk!
• Kameraet må ikke berøres med våde hænder.
[Sne]
Med denne funktion kan du tage billeder, så sneen bliver så hvid som mulig på et
skisportssted eller et snebeklædt bjerg.
[Luftfoto]
Med denne funktion kan du tage billeder fra et fly.
∫ Teknikker til luftfoto-funktion
• Det anbefales at bruge denne teknik, hvis det er vanskeligt at fokusere, når man f.eks. tager
billeder af skyer. Ret kameraet på noget med en høj kontrast, tryk lukkerknappen halvt ned for
at indstille fokus, og ret derefter kameraet på motivet, og tryk lukkerknappen helt ned for at tage
billedet.
[Foto ramme]
Sådan optages et billede med en ramme omkring.
∫ Indstilling af ramme
Vælg ud fra tre rammetyper.
Bemærk!
• Farven af den ramme, der vises på skærmen og farven af rammen omkring det aktuelle billede
kan variere, men dette er ikke en fejlfunktion.
- 59 -
Optager
[Optag]-funktion:
Optagelse af 3D-billeder (3D-fotofunktion)
Billeder optages kontinuerligt, mens du bevæger kameraet vandret, og to billeder
kombineres automatisk, så de udgør et enkelt 3D-billede.
For at se 3D-billeder skal du have et TV, som understøtter 3D (Denne enhed afspiller i
2D).
Se P122 for yderligere oplysninger om afspilningsmetoden.
Peg på [
Peg på [
].
].
• En beskrivelse af optagelsesmetoden vises. Peg på
[OK] for at afslutte.
Tag et billede med motivet i højre side af
skærmen.
Bevæg kameraet vandret i en lige linje fra
venstre mod højre, mens du optager.
• En referenceramme vises under optagelsen.
• Bevæg kameraet ca. 10 cm inden for ca. 4 sekunder ved hjælp af referencerammen.
∫ Teknik til optagelse af 3D-billeder
– Tag et billede af et motiv, som ikke er i bevægelse
– Tag et billede af et godt oplyst sted, f.eks. udendørs osv.
– Indstil fokus og eksponering ved at trykke lukkerknappen halvt ned, og tryk derefter
lukkerknappen helt ned, og bevæg kameraet.
Bemærk!
• Du kan ikke tage 3D-billeder, hvis du holder kameraet lodret.
• 3D-billederne gemmes i MPO-format (3D).
• Zoom-positionen fastsættes til Vidvinkel.
• Billedstørrelsen er fastsat til 2M (16:9).
• ISO-følsomheden justeres automatisk. Men ISO-følsomheden øges for at give
lukkerhastigheden en høj hastighed.
• Der kan ikke optages film i 3D-fotofunktion.
• Man opnår muligvis ikke en 3D-effekt, eller det optagede billede bliver muligvis lidt bøjet i
udseendet ved 3D-optagelsen, afhængigt af optagelsesmiljøet, f.eks. i følgende tilfælde:
– Hvis motivet er for mørkt/lysstyrken ændres
– Hvis motivet er i bevægelse
- 60 -
Optager
[Optag]-funktion:
Sådan tager du et billede og ændrer hudens
tekstur (Kosmetisk funktion)
Man kan tage et billede og justere hudens tekstur eller klarhed.
Peg på [
Peg på [
].
].
Markér elementet.
• Peg på [3]/[4] for at indstille klarheden.
Element
Justeringsindhold
[Blød hud]
Sådan tager du et billede, hvor huden har et blidt skær.
[Naturlig hud]
Sådan fremhæver du hudens oprindelige skønhed.
[Sommerlook]
Sådan skaber du sund og solbrændt hud på stranden.
• 3 klarhedsniveauer kan vælges for hvert element.
Peg på [OK].
Bemærk!
• Der er ingen effekt, hvis der ikke detekteres en hudfarve.
• Indstillingen for den kosmetiske funktion lagres i hukommenlse, selv om kameraet slukkes.
• Følgende elementer kan ikke indstilles, da kameraet automatisk tilpasser dem til den optimale
indstilling.
– [Følsomhed]/[Int.kontrast]/[Min. lukker tid]/[I. opløsning]/[Farvefunkt.]
- 61 -
Optager
[Optag]-funktion:
Sådan tager du billeder under justering af farver
(Min farvefunktion)
Du kan tage billeder med den ønskede effekt ved at se motivet på skærmen og indstille
den ønskede effekt.
Peg på [
Peg på [
].
].
Markér elementet.
Element
Effekt
[Udtryksfuld]
Denne pop art-billedeffekt fremhæver farven.
[Retro]
Denne billedeffekt giver udseendet af et gammelt, slidt
fotografi.
[Naturlig]
Denne billedeffekt benytter et koldt, skarpt lys, så man får
fornemmelsen af friskhed. (Billedet bliver skarpt og lidt
blåligt.)
[Monokrom]
Denne billedeffekt fanger motivet ved hjælp af de
karakteristiske farvetoner fra sort-hvid billeder og en anelse
farve.
[Høj dynamisk]
Dette er et billedeffekt, som viser mørke og lyse områder
med den relevante lysstyrke og naturlig farve.
[Silhuet]
Denne farveeffekt fremhæver motivet i skyggen som en
mørk silhouet ved at benytte baggrundsfarverne fra himlen
eller solnedgangen osv.
[Hulkamera]
Billedet tages mørkere og med blød fokus omkring
motiverne.
[Sandblæst]
Billedet tages med grynet tekstur, som om det er sandblæst.
Peg på [OK].
Bemærk!
] fra menuskærmen.
• Indstillingerne kan ændres ved at berøre [
• Mine farveindstillinger gemmes selvom kameraet slukkes.
- 62 -
Optager
[Optag]-funktion: ñ·¿
Optager
Sådan tages et billede med
Ansigtsgenkendelsesfunktionen
Ansigtsgenkendelsesfunktionen er en funktion, der søger efter et ansigt, som ligner et
registreret ansigt, og der fortrinsvis justerer fokus og eksponering automatisk. Selv om
personen står bag ved eller for enden af en række personer i et gruppebillede, kan
kameraet stadig tage et klart billede.
[Ansigtsgenk.] er som udgangspunkt sat på [OFF] på kameraet.
[Ansigtsgenk.] tændes automatisk [ON], når ansigtsbilledet er registreret.
• Følgende funktioner virker også med funktionen
Ansigtsgenkendelse.
I optagefunktion
– Visning af det tilhørende navn, når kameraet detekterer et
registreret ansigt¢ (hvis der er indstillet et navn for det registrerede
ansigt)
I afspilningsfunktion
– Visning af navn og alder (hvis oplysningerne er registreret)
– Selektiv afspilning af billeder, som vælges udfra de billeder, der er registreret vha.
ansigtsgenkendelsesfunktionen ([Vælg kategori] (P98) i [Filtreret visning])
¢ Navnene på op til 3 personer vises. Der er fortrinsret for de navne, der vises, når man tager
billeder, i henhold til registreringsrækkefølgen.
Bemærk!
• Under burst-funktion kan der kun vedhæftes billedoplysninger for [Ansigtsgenk.] til det første
billede.
• [Ansigtsgenk.] kan anvendes i følgende tilfælde.
– [Portræt]/[Selvportræt]/[Landskab]/[Sport]/[Natportræt]/[Fest]/[Levende lys]/[Baby1]/[Baby2]/
[Kæledyr]/[Solnedgang]/[Høj følsomh.]/[Strand]/[Sne]/[Foto ramme]
• [Ansigtsgenk.] finder et ansigt, som ligner det registrerede ansigt og garanterer ikke sikker
genkendelse af en person.
• Funktionen Ansigtsgenkendelse kan tage længere tid med at vælge og genkende særlige
kendetegn i forhold til almindelig Ansigtsgenkendelse.
• Denne funktion sættes på [OFF], mens der optages film.
• Selv om ansigtsgenkendelsesoplysningerne er blevet registreret, kategoriseres billeder, som er
taget med [Navn] sat på [OFF], ikke efter ansigtsgenkendelsesfunktionen under [Vælg kategori]
([Filtreret visning]).
• Selv når ansigtsgenkendelsesoplysningerne ændres (P66), ændres
ansigtsgenkendelsesoplysningerne for de billeder, der allerede er taget, ikke.
Hvis navnet for eksempel ændres, kategoriseres billeder, som er taget, før ændringen er
foretaget, ikke af ansigtsgenkendelsen under [Vælg kategori] ([Filtreret visning])
• For at ændre navneoplysningerne for de billeder, der er taget, skal du udføre [Erstat] under
[Ansigt redig] (P111).
- 63 -
Optager
Ansigtsindstillinger
Du kan registrere oplysninger, f.eks. navne og fødselsdage, for ansigtsbilleder på op til
6 personer.
Registreringen kan gøres lettere, hvis du tager flere ansigtsbilleder af samme person (op
til 3 billeder/registrering)
∫ Optagelsespunkt ved registrering af ansigtsbilleder
• Ansigtet forfra med åbne øjne og lukket mund. Ved
registreringen skal du sørge for, at ansigtets konturer, øjnene
eller øjenbrynene ikke er tildækket af hår.
• Sørg for, at der ikke for meget skygge i ansigtet, når du
registrerer det. (Blitzen udløses ikke under registrering.)
(Godt eksempel til
registrering)
∫ Hvis ikke det genkendes under optagelsen
• Registrér ansigtet på den samme person både indendørs og udendørs eller med forskellige
ansigtsudtryk eller fra forskellige vinkler. (P66)
• Registrér ligeledes ansigtet på optagelsesstedet.
• Når en person, som er registreret, ikke genkendes, kan du korrigere ved en omregistrering.
• Funktionen Ansigtsgenkendelse kan måske ikke udføres eller udføres muligvis ikke korrekt,
selv for registrerede ansigter, afhængigt af ansigtsudtryk og det omgivende miljø.
Registrering af et ansigtsbillede på en ny person
Vælg [Ansigtsgenk.] i funktionsmenuen [Optag]. (P36)
Peg på [
] ([Hukom.]).
Peg på [Ny].
• [Ny] vises ikke, hvis der allerede er registreret 6 personer. Slet en person, der allerede
er registreret, for at registreret en ny person.
Tag billedet og tilpas ansigtet med referencerammen.
• Ansigtet på andre motiver end personer (dyr osv.) kan ikke registreres.
• Der vises information til optagelse af ansigtsbilleder, mens [
] berøres.
• En bekræftelsesskærm vises. Den vises, hvis [Ja] vælges.
- 64 -
Optager
Indstil elementet.
• Du kan registrere op til 3 ansigtsbilleder.
Element
Beskrivelse af indstillinger
[Navn]
Man kan registrere navne.
1 Vælg [SET].
2 Indtast navnet.
• For oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, henvises der til
afsnittet “Indtastning af tekst” på P93.
[Alder]
Man kan registrere fødselsdagen.
1 Vælg [SET].
2 Indstil år/måned/dag ved at trykke på [3]/[4] for hvert
element, og peg på [Indst.].
[Fokus ikon]
Skift det viste fokusikon, når motivet er i fokus.
Peg på fokusikonet.
[Nye bill.]
Sådan tilføjer du flere ansigtsbilleder.
(Tilføj billeder)
1 Peg på [T.føj].
2 Udfør trin 4 under “Registrering af et ansigtsbillede på
en ny person”.
Sådan sletter du et af ansigtsbillederne.
(Slet)
Peg på ansigtsbilledet for at slette det.
• Hvis der kun er registreret ét ansigt, kan det ikke slettes.
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
- 65 -
Optager
Ændre eller slette oplysninger for en registreret person
Du kan ændre billeder eller oplysninger for en allerede registreret person. Du kan også
slette oplysningerne for den registrerede person.
1
2
3
4
Vælg [Ansigtsgenk.] i funktionsmenuen [Optag]. (P36)
Peg på [
] ([Hukom.]).
Peg på ansigtsbilledet for at redigere eller slette det.
Indstil elementet.
Element
Beskrivelse af indstillinger
[Info red.]
Ændring af oplysninger for en allerede registreret person.
Udfør trin 5 under “Registrering af et ansigtsbillede på en
ny person”.
[Prioritet]
Den bedste fokus og eksponering indstilles for ansigter med
højeste prioritet.
1 Peg på den position du vil ændre i
registreringsrækkefølgen.
2 Peg på [Indst.].
[Slet]
Slette oplysninger for en registreret person.
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
- 66 -
Optager
[Optag]-funktion: ñ·¿
Sådan tager du et still-billede under optagelse af
film
Der kan optages still-billeder, selv når der optages film.
Under filmoptagelse skal du trykke lukkerknappen helt ind for at tage et billede.
Bemærk!
• Hvis du under en filmoptagelse trykker lukkerknappen halvt ned eller tager billeder med Touch
udløs-funktionen, indstiller kameraet fokus på ny, og fokuseringsbevægelsen optages med på
den film, der er ved at blive optaget. For at prioritere filmbilledet anbefales det at tage billeder
ved enten at trykke lukkerknappen helt ned eller oprette et billede, efter at filmen er blevet
optaget. (P94)
• Touch udløs-funktionen fungerer også, hvis du kommer til at røre ved berøringspanelet, så du
skal altid passe på.
• Det mulige antal pixel og det mulige antal billeder vises, hvis du trykker lukkerknappen halvt
ned.
• Optagelsen af film fortsætter, efter at still-billedet er taget.
• Samtidigt optaget still-billeder optages med et billedformat på [W], og en billedstørrelse på
[3,5M]. Billedkvaliteten kan være forskellige fra [3,5M] for standardbilleder.
• Der kan optages op til 5 still-billeder under en filmoptagelse.
• Blitz-indstillingen er sat til [Œ].
• Zoomningen kan stoppe, hvis der tages et billede under zoomhandlingen.
• Samtidig optagelse er ikke muligt, når [VGA] eller [QVGA] er indstillet under [Motion JPEG].
• Driftslyden af lukkerknappen kan blive optaget med, hvis der tages et billede under optagelse
af en film.
• Hvis motivet omfatter en meget lys del, kan der forekomme rødlige striber på LCD-skærmen.
Alternativt kan dele af eller hele LCD-skærmen antage en rødlig farve.
- 67 -
Optager
[Optag]-funktion: ñ·¿
Nyttige funktioner ved rejsemålet
Optagelse af feriedag og feriested ([Rejsedato])
For yderligere oplysninger om [Indstilling]-menuindstillinger henvises til P36.
Hvis du indstiller afrejsedatoen eller rejsedestinationen til ferien på forhånd, bliver antallet
af dage, som er gået siden afrejsedatoen (altså hvilken dag det er på ferien) registreret,
når du tager billedet. Du kan få vist antallet af dage, som er gået, når du afspiller billederne
og få det trykt på de optagede billeder vha. [Tryk tekst] (P102).
• Antallet af dage, der er gået siden afrejsedatoen, kan udskrives ved brug af den bundtede
software “PHOTOfunSTUDIO”, som findes på CD-ROMMEN (medfølger).
• Vælg [Indstil ur] for at indstille den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på forhånd.
(P16)
Vælg [Rejsedato] i menuen [Indstilling].
Peg på [Rejseindst.].
Peg på [SET].
Peg på år/måned/dag, indstil afrejsedatoen
vha. [3]/[4], og peg derefter på [Indst.].
Peg på år/måned/dag, indstil hjemrejsedatoen vha. [3]/[4], og peg
derefter på [Indst.].
Peg på [Sted].
Peg på [SET].
Indtast stedet.
• For oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, henvises der til “Indtastning af tekst” på
P93.
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
- 68 -
Optager
∫ Annullering af rejsedato
Rejsedatoen annulleres automatisk, hvis den aktuelle dato ligger efter returdatoen. Hvis
du vil annullere rejsedatoen, før ferien er slut, skal du vælge [OFF] på det skærmbillede,
der vises under trin 3. Hvis [Rejseindst.] indstilles på [OFF], sættes [Sted] også til [OFF].
For kun at slette [Sted]-dataene skal du vælge [OFF] på skærmbilledet under trin 7.
Bemærk!
• Rejsedatoen beregnes på grundlag af datoen i tidsindstillingen og den afrejsedato, du vælger.
Hvis man indstiller [Verdenstid] til rejsemålet, udregnes rejsedatoen ved hjælp af datoen i
indstillingen af klokkeslættet og indstillingen af rejsemålet.
• Den indstillede rejsedato lagres, selv om kameraet slukkes.
• Hvis [Rejsedato] er indstillet på [OFF], vil antallet af dage, der er gået siden afrejsedatoen, ikke
bliver optaget. Selv om [Rejsedato] er indstillet til [SET], når du har taget billederne, vises den
feriedag, du tog dem på, ikke.
• Hvis du indstiller en afrejsedato og derefter tager et billede på en dato før afrejsedatoen, vises
der et [-] (minus) i orange, og den feriedag, du tog billedet på, optages ikke.
• Hvis rejsedatoen vises som [-] (minus) i hvidt, er der en tidsforskel, som betyder en
datoændring mellem [Hjemme] og [Rejsemål]. (Den optages ikke)
• [Rejsedato] kan ikke indstilles for film, som er optaget med [AVCHD].
• [Sted] kan ikke optages, når man optager film.
• [Rejsedato] kan ikke indstilles i Intelligent auto-funktion. Indstilling af en anden
optagelsesfunktion afspejles.
- 69 -
Optager
Optagelsesdatoer/klokkeslæt på rejsedestinationer ([Verdenstid])
For yderligere oplysninger om [Indstilling]-menuindstillinger henvises til P36.
Du kan få vist lokale tider på rejsedestinationer og optage dem på de billeder, du tager.
• Vælg [Indstil ur] for at indstille den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på forhånd.
(P16)
Vælg [Verdenstid] i menuen [Indstilling].
• Første gang du tager kameraet i brug, vises meddelelsen. Peg på [Indst.], og angiv det
land, du bor i, på skærmen under trin 3.
Peg på [Hjemme].
Vælg det område, du bor i, ved hjælp af
[ ]/[ ], og peg derefter på [Indst.].
A Aktuelt klokkeslæt
B Tidsforskel fra GMT (Greenwich Mean Time)
• Hvis det er sommertid [
] på din hjemegn, skal du
pege på [
]. (Tiden stilles en time frem.) Peg på
[
] igen for at vende tilbage til det oprindelige
klokkeslæt.
A
B
Peg på [Rejsemål].
• Afhængig af indstillingen vises enten klokkeslættet
ved rejsemålet eller på hjemegnen.
C
Vælg destinationen for din rejse ved hjælp
af [ ]/[ ], og peg derefter på [Indst.].
C Aktuelt klokkeslæt på destinationen
D Tidsforskel
• Hvis der er sommertid [
] på din rejsedestination,
skal du pege på [
]. (Tiden stilles en time frem.)
Peg på [
] igen for at vende tilbage til det
oprindelige klokkeslæt.
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
D
Bemærk!
• Hvis du ikke kan finde rejsedestinationen på listen over de lande, der vises på skærmen, skal
du fastsætte tidsforskellen fra det land, du bor i.
• Rejsedestinationsikonet [“] vises, når du afspiller billeder, som er taget på rejsedestinationen.
- 70 -
Optager
Brug af [Optag]-funktionsmenuen
[Blitz]
For yderligere oplysninger om [Optag]-funktionsmenuen henvises der til P36.
Indstil blitzen, så den passer til optagelsen.
Gældende funktioner:
ñ·¿
‡: AUTO
Blitzen udløses automatisk, når optageforholdene gør det nødvendigt.
Blitzen udløses automatisk, når optageforholdene gør det nødvendigt.
Blitzen udløses én gang før den egentlige optagelse for at reducere
:
fænomenet røde øjne (øjnene virker røde på billederne) og igen, når
AUTO/Reduktion af
selve billedet tages.
røde øjne¢
• Denne funktion kan anvendes, når der tages billeder af personer i
omgivelser med lav belysning.
‰: Tvungen ON
Blitzen udløses hver gang, uanset optageforholdene.
:
• Benyt denne indstilling, når motivet er baggrundsbelyst eller
Tvungen ON/
under fluorescerende lamper.
Reduktion af røde
¢
øjne
Hvis du tager et billede med et mørkt landskab i baggrunden, nedsætter
:
denne funktion lukkehastigheden, når blitzen udløses, så det mørke
Langsom synk./
landskab i baggrunden bliver lyst. Samtidig reduceres fænomenet røde
Reduktion af røde
øjne.
¢
øjne
• Brug denne funktion, når du vil tage billeder af personer foran en
mørk baggrund.
Blitzen udløses ikke under nogen optageforhold.
Œ: Tvungen OFF
• Denne funktion kan anvendes, når der skal tages billeder på
steder, hvor blitz ikke er tilladt.
¢ Blitzen aktiveres to gange. Motivet må ikke bevæge sig, før den anden blitz aktiveres.
Intervallet indtil den anden blitz afhænger af motivets lysstyrke.
- 71 -
Optager
∫ Tilgængelige blitz-indstillinger i optage-funktion
De tilgængelige blitz-indstillinger afhænger af optage-funktionen.
(±: Tilgængelig, —: Ikke tilgængelig, ¥: Startindstilling for scenefunktion)
‡
ñ
·
*
0
,
.
/
1
2
3
:
;
‰
Œ
±¢1
—
—
—
—
±
±
±
±
—
±
±
±
¥
±
—
—
±
±
¥
±
—
—
±
±
¥
±
—
—
±
—
—
—
—
—
¥
—
—
—
—
—
¥
‡
í
ï
9
ô
5
4
6
8
7
‰
Œ
±
—
±
—
—
¥
—
—
—
—
—
¥
¥
±
—
±
—
—
—
—
—
—
—
¥
—
—
¥
—
—
—
—
—
—
—
—
¥
—
—
—
—
—
¥
—
—
¥
—
—
±
¥
—
±
—
—
±
—
—
—
—
—
¥
¥
—
±
—
—
±
—
—
—
—
¥
±
—
—
—
—
—
¥
—
—
—
—
—
¥
¥
±
±
—
—
±
±
—
±
—
—
¥
—
—
—
—
—
±
—
—
—
±
¥
±
±
±
±
—
—
±
—
—
—
±
±
¥
¢2
—
—
—
—
—
±
±
¥
±
—
—
±
¢3
—
—
—
—
±
±
±
¥
±
—
—
±
¢4
±
—
±
—
—
±
¢1 [
] vises.
¢2 [Udtryksfuld]/[Retro]/[Naturlig]/[Monokrom]/[Silhuet]
¢3 [Høj dynamisk]
¢4 [Hulkamera]/[Sandblæst]
• Blitzindstillingen ændres muligvis, hvis optagefunktionen ændres. Angiv evt. blitzindstillingen
igen.
• Blitzindstillingen lagres i hukommelsen, selv om kameraet slukkes. Men den nulstilles til de
oprindelige indstillinger, når der vælges en anden scenefunktion.
• Blitzen udløses ikke under optagelse af film.
- 72 -
Optager
∫ Tilgængeligt blitz-område
• Det tilgængelige blitz-område er tilnærmelsesvist.
Vidvinkel
[AUTO] i
[Følsomhed]
Tele
60 cm til 5,9 m
1,0 m til 2,5 m
∫ Lukkehastighed for hver blitz-indstilling
Blitz-indstilling
Lukkehastighed (sek.)
Blitz-indstilling
‡
1/60¢1 til 1/4000
‰
Œ
Lukkehastighed (sek.)
1¢1 til 1/4000
1 eller 1/8 til 1/4000¢2
1 eller 1/4 til 1/4000¢2, 3
¢1 Kan variere afhængigt af [Min. lukker tid]-indstillingen.
¢2 Når [Min. lukker tid] er sat til [AUTO].
¢3 Når [Følsomhed] er sat til [
].
• ¢2: Lukkerhastigheden bliver maks. 1 sekund i følgende tilfælde.
– Når den optiske billedstabiliseringsfunktion er sat til [OFF].
– Hvis kameraet har bestemt, at der er meget lidt rystelse, når den optiske
billedstabiliseringsfunktion er indstillet på [ON].
• I intelligent auto-funktion ændres lukkerhastigheden, afhængigt af den identificerede scene.
• I scenefunktion er lukkerhastigheden forskellig fra tabellen ovenfor.
Bemærk!
• Hvis blitzen kommer for tæt på et motiv, kan motivet virke forvrænget eller misfarvet af varmen
eller lyset fra blitzen.
• Når der tages billeder ud over blitzens kontrolområde, indstilles eksponeringen muligvis ikke
korrekt og billedet kan derfor blive mørkt eller lyst.
• Mens blitzen oplades, blinker blitz-indikatoren rødt, og man kan ikke tage billeder, selv om
lukkerknappen trykkes helt ned.
• Hvis du tager et billede ud over det tilgængelige blitzområde, er hvidbalancen muligvis ikke
korrekt tilpasset.
• Blitz-effekten er muligvis ikke tilstrækkelig, hvis du anvender [Blitz burst] i Scenefunktion eller
ved en hurtig lukkerhastighed.
• Det kan tage noget tid for at oplade blitzen, hvis du tage billedet flere gange. Tag først billedet,
når adgangsindikationen er forsvundet fra skærmen.
• Effekten af Reduktion af røde øjne er forskellig fra person til person. Effekten er muligvis heller
ikke så synlig, hvis motivet var langt væk fra kameraet, eller hvis personen ikke kiggede mod
kameraet ved udløsning af den første blitz.
- 73 -
Optager
[Selvudløser]
For yderligere oplysninger om [Optag]-funktionsmenuen henvises der til P36.
Dette er til optagelse af billeder ved brug af selvudløseren.
Gældende funktioner:
[
]
(10 sekunder)
[
]
(2 sekunder)
ñ·¿
Billederne tages om 10 sekunder.
• Selvudløseren kan ikke indstilles til 10 sekunder i [Selvportræt] i
Scenefunktion.
Billederne tages om 2 sekunder.
• Hvis du bruger stativ osv., er denne indstilling hensigtsmæssig for
undgå de rystelser, der opstår, når lukkerknappen trykkes ned.
[OFF]
j
• Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille fokus, og tryk derefter
lukkerknappen helt ned for at tage et billede. Selvudløserindikatoren
blinker, og lukkeren aktiveres efter 10 sekunder (eller 2 sekunder).
Bemærk!
• Hvis du trykker lukkerknappen helt ned på én gang, fokuseres der
automatisk på motivet, lige inden billedet tages. På mørke steder
blinker selvudløserindikatoren A og tændes eventuelt for at fungere
som AF-hjælpelampe, så kameraet kan fokusere på motivet.
• Det anbefales at bruge et stativ ved optagelse med selvudløseren.
• Indstilling af selvudløseren kan ikke udføres under følgende betingelser.
– I [Højhast. burst] i scene-funktion
– Når der tages billeder
[Billedformat]
For yderligere oplysninger om [Optag]-funktionsmenuen henvises der til P36.
Med denne funktion kan du angive billedformatet af billederne, så det passer til
udskrivnings- eller afspilningsmetode.
Gældende funktioner: ·¿
[X]
[Billedformat] af 4:3 fjernsyn
[Y]
[Billedformat] af et 35 mm filmkamera
[W] [Billedformat] af en højdefinitions-tv osv.
[
]
Firkantet billedformat
Bemærk!
• Enderne af de optagede billeder kan blive skåret af ved udskrivning, så kontrollér før
udskrivning. (P153)
- 74 -
Optager
[Billedstr.]
For yderligere oplysninger om [Optag]-funktionsmenuen henvises der til P36.
Angiv antallet af pixel. Jo højere antallet af pixel er, desto finerer er detaljerne på
billederne, selv om de udskrives på store papirark.
Gældende funktioner:
ñ·¿
Når billedformatet er [X].
¢ Dette element kan ikke indstilles i intelligent auto-funktion.
(12M)
4000k3000 pixel
(8M
)¢
(5M
)
2560k1920 pixel
(3M
)¢
2048k1536 pixel
(2M
)¢
1600k1200 pixel
(0,3M
3264k2448 pixel
)
640k480 pixel
Når billedformatet er [Y].
(10,5M)
4000k2672 pixel
)¢
(7M
3264k2176 pixel
(4,5M
)¢
2560k1712 pixel
(2,5M
)¢
2048k1360 pixel
(0,3M
)¢
640k424 pixel
Når billedformatet er [W].
(9M)
4000k2248 pixel
)¢
(6M
)¢
(3,5M
2560k1440 pixel
)¢
(2M
1920k1080 pixel
)¢
(0,2M
Når billedformatet er [
(9M)
(6M
3264k1840 pixel
640k360 pixel
].
2992k2992 pixel
)¢
2448k2448 pixel
(3,5M
)¢
1920k1920 pixel
(2,5M
)¢
1536k1536 pixel
(0,2M
)¢
480k480 pixel
- 75 -
Optager
Bemærk!
• Et digitalt billede er dannet af mange små prikker, som kaldes pixler. Jo højere antallet af pixler
er, desto finere bliver billedet, når det udskrives på et stort papirark eller vises på en
PC-skærm.
• Hvis du ændrer billedformatet, skal billedstørrelsen igen sættes til.
• Den ekstra optiske zoom fungerer ikke i følgende tilfælde, og derfor vises billedstørrelsen for
[
] ikke.
– I [Slør reduktion] i Intelligent Auto-funktion
– I makro zoom-funktion
– I [Omdan], [Håndholdt natopt.], [Høj følsomh.], [Højhast. burst], [Blitz burst] eller [Foto
ramme] i scene-funktion
– I 3D-fotofunktion
– I [Hulkamera] i Min farvefunktion
– Når der tages billeder
• Der kan opstå mosaiklignende forstyrrelser på billedet afhængig af motivet eller
optageforholdene.
• Indstillingen fastsættes til 3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M (16:9), 2,5M (1:1) under [Omdan] i
Scenefunktion.
• Indstillingen sættes til 2M (4:3) i [Foto ramme] i Scenefunktion.
[Kvalitet]
For yderligere oplysninger om [Optag]-funktionsmenuen henvises der til P36.
Angiv komprimeringsformatet, som billederne skal lagres i.
Gældende funktioner: ·¿
[A]
Fin (når førsteprioritet er billedkvaliteten)
[›]
Standard (når standardbilledkvaliteten benyttes, og antallet af billeder, der skal
optages, øges uden at ændre antallet af pixler)
Bemærk!
• Indstillingen sættes til [›] i [Omdan], [Håndholdt natopt.], [Høj følsomh.], [Højhast. burst] eller
[Blitz burst] i Scenefunktion.
• Følgende ikoner vises under 3D-optagelsen.
[
]:
MPOiFin (Både MPO-billeder og fintopløselige JPEG-billeder optages
samtidig.)
[
]:
MPOiStandard (Både MPO-billeder og standard JPEG-billeder optages
samtidig.)
- 76 -
Optager
[Følsomhed]
For yderligere oplysninger om [Optag]-funktionsmenuen henvises der til P36.
Med denne funktion kan du indstille lysfølsomheden (ISO-følsomhed). Hvis du indstiller til
et højere tal, kan billederne også tages i mørke, uden at resultatet bliver helt mørkt.
Gældende funktioner: ·
[AUTO]/[
]/[ISO100]/[ISO200]/[ISO400]/[ISO800]/[ISO1600]
[ISO100]
Optagelsessted (anbefales)
Lukkerhastighed
Støj
Rystelser fra motivet
[ISO1600]
Når det er lyst (udendørs)
Når det er mørkt
Langsom
Hurtig
Mindre
Mere
Mere
Mindre
ISO-følsomhed
Indstillinger
AUTO
maksimum [ISO400]
(med blitzen tændt [ISO1600])
ISO-følsomheden justeres automatisk i funktion af
lysstyrken.
maksimum [ISO1600]
(Intelligent)
ISO-følsomheden justeres på baggrund af motivets
bevægelse og lysstyrke.
100/200/400/800/1600
ISO-følsomheden er knyttet til forskellige indstillinger.
∫ Om [
] (Intelligent ISO-følsomhedsstyring)
Kameraet registrerer bevægelser fra motivet og indstiller automatisk den optimale
ISO-følsomhed og lukkerhastigheden for at tilpasse sig motivets bevægelser og scenens
lysstyrke og minimere motivets rystelser.
• Lukkerhastigheden fastsættes ikke, når lukkerknappen trykkes halvt ned. Den ændres
kontinuerligt for at tilpasse sig motivet bevægelser, lige indtil lukkerknappen trykkes helt ned.
Bemærk!
• Se P73 for oplysninger om fokusområdet for blitzen, når [AUTO] er indstillet.
• Indstillingen fastsættes til [
] i følgende tilfælde.
– I [Sport], [Baby1]/[Baby2], [Kæledyr] og [Blitz burst] i Scene-funktion
• Indstillingen sættes til [AUTO] under en filmoptagelse.
- 77 -
Optager
[Hvidbalance]
For yderligere oplysninger om [Optag]-funktionsmenuen henvises der til P36.
I sollys, neonlys eller under andre lignende forhold, hvor farven hvid får et rødligt eller
blåligt skær, skal dette element justeres til den farve af hvid, som er tættest på det, der ses
med det blotte øje i overenstemmelse med lyskilden.
Gældende funktioner: ·¿
[AWB]
Automatisk justering
[V]
Når man tager udendørs billeder under en klar himmel
[Ð]
Når man tager udendørs billeder under en overskyet himmel
[î]
Når man tager udendørs billeder i skyggen
[Ñ]
Når man tager billeder i neonlys
[Ò]
Værdien angives af den anvendte [Ó]
Bemærk!
• Den optimale hvidbalance varierer, afhængigt af den halogenbelysning, der optages under, så
brug [AWB] eller [Ó].
• Indstillingen til hvidbalance lagres, selv om kameraet slukkes. (Men indstilling af hvidbalancen
for en scenefunktion vender tilbage til [AWB], når scenefunktionen ændres.)
• Hvidbalancen fastsættes til [AWB] under følgende betingelser.
– [Landskab], [Natportræt], [Natlandskab], [Håndholdt natopt.], [Mad], [Fest], [Levende lys],
[Solnedgang], [Blitz burst], [Stjernehimmel], [Fyrværkeri], [Strand], [Sne] eller [Luftfoto] i
Scenefunktion
– [Udtryksfuld], [Retro], [Naturlig], [Monokrom], [Silhuet] eller [Sandblæst] i Min farvefunktion
∫ Auto-hvidbalance
Afhængigt af de eksisterende forhold, når der tages billeder, kan billederne få et rødligt
eller blåligt skær. Og når der anvendes flere lyskilder, eller der ikke er en farve tæt på hvid,
virker den automatiske hvidbalance muligvis ikke korrekt. I sådanne tilfælde skal du
indstille hvidbalancen til en anden funktion end [AWB].
1
Den automatiske hvidbalance fungerer inden for dette
område
2 Blå himmel
3 Overskyet himmel (Regn)
4 Skygge
5 Sollys
6 Hvidt, fluorescerende lys
7 Glødelampe
8 Solopgang og solnedgang
9 Stearinlys
KlKelvin-farvetemperatur
- 78 -
Optager
Manuel indstilling af hvidbalance
Indstil hvidbalanceværdien. Brug denne værdi for at tilpasse optageforholdene, når du
tager fotografier.
1 Peg på [Ò].
2 Peg på [Ó].
3
Ret kameraet mod et hvidt stykke papir osv. så
rammen i midten kun er dækket af den hvide
genstand, og peg derefter på [Indst.].
• Hvis motivet er meget lyst eller meget mørkt, kan du
muligvis ikke indstille hvidbalancen. I så fald skal du
justere, indtil du finder en egnet lysstyrke og derefter
indstille hvidbalancen igen.
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
Finjustering af hvidbalancen
Hvis man ikke kan opnå den ønskede farvetone ved at indstille hvidbalancen, er det muligt
at finjustere hvidbalancen.
1 Peg på [V]/[Ð]/[î]/[Ñ]/[Ò] fra hvidbalancen.
2 Peg på [
].
3 Træk skyderen for at foretage en finjustering.
4
5
[Rød]:
Tryk her, hvis farvetonen er blålig.
[Blå]:
Tryk her, hvis farvetonen er rødlig.
• Vælg [0] for at vende tilbage til den oprindelige Hvidbalance.
Peg på [Indst.].
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
Peg på [OK].
Bemærk!
• Hvidbalance-ikonet på skærmen bliver rødt eller blåt.
• Du kan finjustere Hvidbalancen uafhængigt af hver Hvidbalance element.
• Indstillingerne i finjustering af hvidbalancen afspejles i billedet, når der tages billeder med blitz.
• Indstillingen for finjustering af Hvidbalancen lagres, selv om kameraet slukkes.
• Finjusteringsniveauet af Hvidbalancen i [Ò] returnerer til [0], når Hvidbalancen nulstilles ved
brug af [Ó].
• Finjustering af hvidbalancen kan ikke indstilles for [B/W], [SEPIA], [COOL] og [WARM] i
[Farvefunkt.].
- 79 -
Optager
[AF-funktion]
For yderligere oplysninger om [Optag]-funktionsmenuen henvises der til P36.
Med denne funktion kan du vælge de fokuseringsmetoder, som bedst passer til
placeringen af motivet og antallet af de motiver, der skal vælges.
Gældende funktioner: ·¿
[š]: Ansigtsgenkendelse Kameraet detekterer automatisk personens ansigt. Fokus og
eksponering kan justeres til at passe til det pågældende ansigt
uanset hvor i billedet, det befinder sig. (maks. 15 områder)
[
]: AF-sporing
[ ]:
23-punkts-fokusering¢
Fokus kan justeres på et bestemt motiv. Fokuset følger motivet,
selv om det flytter sig. (Dynamisk sporing)
• Se P48 for detaljerede oplysninger.
Der kan fokuseres på op til 23 punkter for hvert AF-område.
Dette er nyttigt hvis motivet ikke befinder sig i midten af
skærmbilledet.
(AF områdets ramme vil være den samme som indstillingen for
billedformatet.)
[Ø]: 1-punkt-fokusering Kameraet indstiller fokus på motivet i AF-området i midten af
skærmbilledet.
[Ù]: Spot-fokusering¢
Kameraet fokuserer på det afgrænsede, lille område på
skærmbilledet.
¢ [Ø] anvendes under optagelse af film.
Bemærk!
• Sættes på [š], når [Ansigtsgenk.] er indstillet på [ON].
• AF-funktionen sættes til [Ø] under [Stjernehimmel], [Fyrværkeri] i scenefunktion.
• Man kan ikke indstille [š] i følgende tilfælde.
– I [Panorama assist], [Natlandskab], [Håndholdt natopt.], [Mad], og [Luftfoto] i Scenefunktion.
∫ Om [š] (Ansigtsgenkendelse)
Følgende AF-områderammer vises, når kameraet detekterer ansigterne.
Gul:
Hvis du trykker lukkerknappen halvt ned, bliver rammen grøn, når
der er indstillet fokus med kameraet.
Hvid:
Vises, når der detekteres flere ansigter. Der indstilles også fokus på andre ansigter, som
er ved samme afstand som ansigterne inden for de gule AF-områder.
• Under visser billedoptagelsesforhold, inklusive i følgende tilfælde, virker
ansigtsgenkendelsesfunktionen muligvis ikke, og du kan ikke detektere ansigter. [AF-funktion]
skiftes til [ ] ([Ø], mens der optages film).
– Hvis ansigtet ikke vender mod kameraet
– Hvis ansigtet er i vinkel
– Hvis ansigtet er meget belyst eller meget mørkt
– Når der er lidt kontrast på ansigterne
– Når ansitstrækkene skjules bag solbriller osv.
– Når ansigtet er lille på skærmen
– Hvis der sker en pludselig bevægelse
– Hvis motivet ikke er et menneske
– Hvis kameraet rystes
– Hvis der anvendes digital zoom
- 80 -
Optager
[Makro indst.]
For yderligere oplysninger om [Optag]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P36.
Med denne funktion kan du tage nærbilleder af et motiv, f.eks. når du tager billeder af
blomster.
Gældende funktioner: ·
[
] ([AF makro])
[
] ([Makro zoom])
Du kan tage billeder af et motiv i en afstand på helt op til 3 cm
fra objektivet ved at trykke på det øverste zoom-greb til Vidvinkel
(1k).
Du kan tage et billede med den digitale zoom med op til 3k
mens du opretholder afstanden til motivet til den bredeste
position (3 cm).
• Billedkvaliteten er dårligere end under normal optagelse.
• Zoom-området vises med blåt. (Digitalt zoom-område)
[OFF]
j
Bemærk!
• Det anbefales at bruge et stativ og selvudløseren.
• Det anbefales at indstille blitzen på [Œ], når der tages nærbilleder.
• Hvis afstanden mellem kameraet og motivet er større end kameraets fokusområdet, kan der
muligvis ikke fokuseres korrekt på billeder, selv om fokusindikationen lyser.
• Når et motiv er tæt på kameraet, bliver det effektive fokusområde betydeligt smallere. Man vil
derfor have svært ved at fokusere på motivet igen, hvis afstanden mellem kamera og motiv
ændres, efter at motivet er i fokus.
• Makrofunktionen prioriterer et motiv, som er tæt på kameraet. Hvis afstanden mellem kameraet
og motivet derfor er stor, tager det længere tid at indstille fokus på motivet.
• Når man tager billeder tæt på, kan opløsningen af billedets periferi blive lidt reduceret. Dette er
ikke en fejlfunktion.
• Makro zoom-funktionen kan ikke anvendes i følgende tilfælde.
– I 3D-fotofunktion
– Når [ ] er indstillet i [AF-funktion]
- 81 -
Optager
[Hurtig AF]
For yderligere oplysninger om [Optag]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P36.
Så længe du holder kameraet stabilt, indstiller kameraet automatisk fokus, og
fokusjusteringen sker hurtigere, når du trykker ned på lukkerknappen. Dette kan f.eks.
være nyttigt, når du ikke vil gå glip af et billedmotiv.
Gældende funktioner: ·¿
[ON]/[OFF]
Bemærk!
• Batteriet aflades hurtigere end normalt.
• Tryk lukkerknappen halvt ned igen, hvis det er vanskeligt at fokuserere på motivet.
• Virker ikke under AF-sporing.
• [Hurtig AF] kan ikke indstilles i [Natportræt], [Natlandskab], [Håndholdt natopt.],
[Stjernehimmel] og [Fyrværkeri] i Scenefunktion.
[Ansigtsgenk.]
Bemærk!
• Se P63 for detaljerede oplysninger.
- 82 -
Optager
[Eksponering]
For yderligere oplysninger om [Optag]-funktionsmenuen henvises der til P36.
Hvis der anvendes stativ, skal man sørge for, at stativet er stabilt, når kameraet er fastgjort
hertil. Se på følgende eksempler.
Gældende funktioner: ·¿
Undereksponeret
Tilpas eksponeret
Kompensér eksponeringen
mod positiv.
Overeksponeret
Kompensér eksponeringen
mod negativ.
1
Indstil eksponeringen ved at trække skyderen.
• Vælg [0 EV] for at vende tilbage til den oprindelige
2
Peg på [Afslut].
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
• Eksponeringskompensationsværdien vises på
eksponering.
skærmen.
Bemærk!
• EV er en forkortelse for [Exposure Value] (eksponeringsværdi), og den svarer til mængden af
lys eller eksponeringen. EV ændres ved en ændring af blændeværdien eller
lukkerhastigheden.
• Den indstillede eksponeringsværdi gemmes, selv om kameraet slukkes.
• Kompensationsværdien for eksponeringen begrænses afhængig af motivets lysstyrke.
• Eksponeringskompensationen kan ikke anvendes i følgende tilfælde.
– I [Stjernehimmel] i scene-funktion
– I [Udtryksfuld], [Retro], [Naturlig], [Monokrom] eller [Silhuet] i Min farvefunktion
- 83 -
Optager
[Auto-holder]
I denne funktion tages der automatisk 3 billeder i det valgte område for
eksponeringskompensation, hver gang du trykker ned på lukkerknappen. Du kan vælge
billedet med den ønskede eksponering fra de 3 billeder med forskellig eksponering.
Gældende funktioner: ·¿
Med auto-holder d1 EV
1. billede
2. billede
3. billede
d0 EV
j1 EV
i1 EV
1
Peg på [
2
Indstil kompensationsområdet for eksponeringen
ved at pege på [
]/[
].
• Vælg [OFF] (0), når Auto-holder ikke anvendes.
3
Peg på [Afslut].
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
] under eksponeringskompensation.
Bemærk!
• Hvis der tages billeder ved brug af auto-holder efter indstilling af området for
eksponeringskompensation, tager billederne udgangspunkt i det valgte område for
eksponeringskompensation. Hvis der kompenseres for eksponeringen, vises
eksponeringskompensationen i det berøringsfølsomme ikon på skærmen.
• Eksponeringen kompenseres eventuelt ikke med auto-holder, afhængig af motivets lysstyrke.
• [Œ] er indstillet til blitzen, når auto-holder er indstillet.
• Indstilling af autoholderen kan ikke udføres under følgende betingelser.
– I [Omdan], [Panorama assist], [Håndholdt natopt.], [Højhast. burst], [Blitz burst],
[Stjernehimmel] og [Foto ramme] i scene-funktion.
– I [Udtryksfuld], [Retro], [Naturlig], [Monokrom], [Silhuet], [Hulkamera] og [Sandblæst] i Min
farvefunktion
– Når der tages billeder
- 84 -
Optager
[Int.kontrast]
For yderligere oplysninger om [Optag]-funktionsmenuen henvises der til P36.
Kontrast og eksponering justeres automatisk, når der er stor forskel i lysstyrken mellem
baggrund og motiv, således at billedet bliver så tæt på virkeligheden.
Gældende funktioner: ·
[ON]/[OFF]
Bemærk!
• Selv om [Følsomhed] er indstillet på [ISO100], kan [Følsomhed] indstilles højere end [ISO100],
hvis billedet tages med [Int.kontrast] aktiveret.
• Kompenseringseffekten opnås muligvis ikke, afhængigt af forholdene.
•[
] i skærmbilledet bliver gult, hvis [Int.kontrast] er aktiveret.
[Min. lukker tid]
For yderligere oplysninger om [Optag]-funktionsmenuen henvises der til P36.
Du kan tage et lyst billede på et mørkt sted ved at sænke [Min. lukker tid]. Du kan også
sætte den op for at reducere sløring af motivet.
Gældende funktioner: ·
[AUTO], [1/125], [1/60], [1/30], [1/15], [1/8], [1/4], [1/2], [1]
Indstilling af min. lukkerhastighed
1/125
1
Lysstyrke
Mørkere
Lysere
Rystelser
Mindre
Mere
Bemærk!
• Dette skal normalt sættes til [AUTO] for at tage billederne. (Når du vælger en anden langsom
lukkehastighed end [AUTO], [
] vises på skærmen).
• Når [AUTO] vælges, kan lukkerhastigheden indstilles i op til 1 sekund, hvis der ikke er for
mange rystelser, for at justere [Stabilisering], eller hvis [Stabilisering] er indstillet på [OFF].
• Indstilling af [Min. lukker tid] til en langsommere hastighed kan øge muligheden for rystelser.
Derfor anbefales det at bruge et stativ og selvudløseren til at tage billederne.
• Indstilling af [Min. lukker tid] til en hurtigere hastighed kan resultere i mørke billeder. Derfor
anbefales det at tage billedet i lyse omgivelser. Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås,
blinker [
] rødt, når lukkerknappen er trykket halvt ned.
- 85 -
Optager
[I. opløsning]
For yderligere oplysninger om [Optag]-funktionsmenuen henvises der til P36.
Man kan tage billeder med en skarp profil og opløsning ved at bruge intelligent
opløsningsteknologi.
Gældende funktioner: ·
[ON]
[I. opløsning] er aktiveret.
[i.ZOOM]
[I. opløsning] aktiveres, og zoom-forstørrelsen øges med ca. 1,3k uden
en væsentlig forringelse af billedet.
[OFF]
—
Bemærk!
• Se P49 for at få oplysninger om intelligent zoom.
[Digital zoom]
For yderligere oplysninger om [Optag]-funktionsmenuen henvises der til P36.
Denne funktion forstørrer motiver endnu mere end den optiske zoom, den ekstra optiske
zoom eller [i.ZOOM].
Gældende funktioner: ·¿
[ON]/[OFF]
Bemærk!
• Se P49 for yderligere oplysninger.
• Indstillingen sættes til [ON] i autofunktion.
- 86 -
Optager
[Burst]
For yderligere oplysninger om [Optag]-funktionsmenuen henvises der til P36.
Billeder tages kontinuerligt, når lukkerknappen trykkes helt ned.
Vælg de billeder, du virkelig godt kan lide blandt de billeder, du har taget.
Gældende funktioner:
ñ·¿
[ON]/[OFF]
Bursthastighed (billeder/sekund)
ca. 3,7
Antal mulige billeder
maks. 7 billeder
Bemærk!
• Fokus, eksponering og hvidbalance fastsættes til indstillingerne for det første billede. Afhængig
af ændringer i motivets lysstyrke, kan optagelsen blive lysere eller mørkere i forhold til det
andet billede.
• Når der anvendes selvudløser, er antallet af mulige billeder i burst-funktion indstillet til 3.
• Bursthastigheden (billeder/sekund) kan blive langsommere, afhængigt af
optagelsesforholdene, såsom på mørke steder, hvis ISO-følsomheden er høj osv.
• Burst-funktionen annulleres ikke, når kameraet slukkes.
• Hvis du tager billeder i burst-funktion med den indbyggede hukommelse, tager det lidt tid at
overskrive billeddataene.
• [Œ] er indstillet til blitzen, når burst-funktionen er indstillet.
• Du kan ikke bruge burst-funktionen under følgende forhold.
– I [Panorama assist], [Håndholdt natopt.], [Højhast. burst], [Blitz burst], [Stjernehimmel],
[Fyrværkeri] og [Foto ramme] i scenefunktion.
– I [Hulkamera] i Min farvefunktion
– Når der tages billeder
[Farvefunkt.]
For yderligere oplysninger om [Optag]-funktionsmenuen henvises der til P36.
Når du bruger disse funktioner, kan billederne gøres skarpere eller blødere, og billedernes
farve kan gøres brunlige eller få andre farveeffekter.
Gældende funktioner: ñ·
[
[
] ([STANDARD])
] ([Happy])¢1
([NATURAL])¢2
Dette er standardindstillingen.
Billede med forstærket lysstyrke og livlighed.
[
]
[
] ([VIVID])¢2
Billedet bliver skarpere.
[
] ([B/W])
Billedet bliver sort/hvidt.
[
] ([SEPIA])
¢2
Billedet bliver blødere.
Billedet får en brunlig farve.
[
] ([COOL])
Billedet bliver blåligt.
[
] ([WARM])¢2
Billedet bliver rødligt.
¢1 Kan kun indstilles, når intelligent auto-funktion er valgt.
¢2 Kan kun indstilles under normal billedfunktion.
- 87 -
Optager
[AF-hj. lampe]
For yderligere oplysninger om [Optag]-funktionsmenuen henvises der til P36.
AF-hjælpelampen lyser på motivet, når lukkerknappen trykkes halvt ned. Det gør det
lettere for kameraet at indstille fokus ved optagelse under forhold med svag belysning. (Et
større AF-område vises, afhængigt af optageforholdene.)
Gældende funktioner: ·¿
[ON]/[OFF]
Bemærk!
• Det effektive område for AF-hjælpelampen er 1,5 m.
• Hvis du ikke vil bruge AF-hjælpelampen A (f.eks. hvis man tager af dyr på),
skal du indstille [AF-hj. lampe] til [OFF]. I sådanne tilfælde bliver det
sværere at indstille fokus på motivet.
• [AF-hj. lampe] er sat til [OFF] i [Selvportræt], [Landskab], [Natlandskab],
[Håndholdt natopt.], [Solnedgang], [Fyrværkeri] og [Luftfoto] i
Scenefunktion.
[Fjern rød-øje]
For yderligere oplysninger om [Optag]-funktionsmenuen henvises der til P36.
Hvis funktionen til reduktion af røde øjne ([
], [
], [
]) er valgt, udføres en digital
korrektion af røde øjne, hver gang du bruger blitz. Kameraet registrerer automatisk de
røde øjne og korrigerer billedet.
Gældende funktioner: ·¿
[ON]/[OFF]
Bemærk!
• Kun tilgængelig når [AF-funktion] er indstillet til [š] og ansigtsgenkendelsesfunktionen er
aktiveret.
• Under visse omstændigheder kan der ikke korrigeres for røde øjne.
• [ ] vises på ikonet, når du indstiller på [ON].
- 88 -
Optager
[Stabilisering]
For yderligere oplysninger om [Optag]-funktionsmenuen henvises der til P36.
Brug denne funktion, hvis der registreres rystelser, når billedet tages. Kameraet
kompenserer automatisk for rystelserne, og du kan tage et billede helt fri for rystelser.
Gældende funktioner: ·¿
[ON]/[OFF]
Bemærk!
• Stabiliseringsfunktionen fungerer muligvis ikke optimalt i følgende tilfælde.
– Hvis der opstår for mange rystelser.
– Når zoom-forstørrelsen er høj.
– I digitalt zoomområde.
– Hvis der tages billeder, hvor man følger et motiv i bevægelse.
– Når lukkehastigheden bliver for langsom til at tage billeder indendørs eller på mørke steder.
Vær opmærksom på kamerets rystelser, når lukkerknappen trykkes ned.
• Indstillingen sættes til [ON] i [Selvportræt] eller [Håndholdt natopt.] i scenefunktion eller ved
optagelse af film.
• Indstillingen sættes til [OFF] i [Stjernehimmel] i scenefunktion.
[Datostemp.]
For yderligere oplysninger om [Optag]-funktionsmenuen henvises der til P36.
Du kan tage et billede påtryk optagelsesdato og -klokkeslæt.
Gældende funktioner: ·¿
[
] ([M/U TID])
Påstempl år, måned og dag.
[
] ([MED TID])
Påstempl år, måned, dag, time og minutter.
[OFF]
—
Bemærk!
• Datoinformationen for billeder, der er optaget med [Datostemp.] indstillet, kan ikke
slettes.
• Ved udskrivning af billeder med [Datostemp.] hos fotohandleren eller på en printer
trykkes datoen oven på hinanden, hvis du vælger at udskrive med dato.
• Datoinformationen kan ikke påtrykkes billeder, som er optaget uden indstilling af uret.
• Indstillingen fastsættes til [OFF] i følgende tilfælde.
– I [Panorama assist], [Højhast. burst] og [Blitz burst] i scenefunktion
– [Auto-holder] og [Burst] i funktionsmenuen [Optag]
– Når der tages billeder
• [Tryk tekst], [Tilpas] og [Beskær] kan ikke indstilles for billeder, der er optaget med [Datostemp.]
indstillet.
• Selv om du tager et billede med [Datostemp.] indstillet på [OFF], kan du påtrykke datoer på de
optagede billeder ved hjælp af [Tryk tekst] (P102) eller vælge funktionen Udskrivning af dato
(P108, 133).
[Indstil ur]
For yderligere oplysninger om [Optag]-funktionsmenuen henvises der til P36.
Bemærk!
• Se P16 for yderligere oplysninger.
- 89 -
Optager
Brug af [Film]-funktionsmenuen
[Optagelse]
For yderligere oplysninger om [Film]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P36.
Angiver dataformatet til film.
Gældende funktioner:
ñ·¿
[
[AVCHD]]
• Vælg dette format for at optage højdefinitionsvideo (HD) til afspilning på HDTV vha. en
HDMI-forbindelse.
• Det kan afspilles ved at isætte kortet i en enhed, som er kompatibel med AVCHD. Se
vejledningen til den pågældende enhed for detaljerede oplysninger om kompatibilitet.
• Brug et kort med SD-hastighedsklasse “Klasse 4” eller højere.
[
[Motion JPEG]]
• Vælg dette format til at optage standarddefinitionsvideo til afspilning på din pc. Der optages, så
der bruges mindre plads, når der ikke er meget plads tilbage på hukommelseskortet, eller når
du vil vedhæfte filmen til en e-mail.
• Brug et kort med SD-hastighedsklasse “Klasse 6” eller højere.
- 90 -
Optager
[Optage kval.]
For yderligere oplysninger om [Film]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P36.
Angiver billedkvaliteten for film.
Gældende funktioner:
ñ·¿
Når [AVCHD] er valgt
Element
Kvalitet (bithastighed)
fps
[FSH]
1920k1080 pixel/Ca. 17 Mbps
50i
(CCD-output er ved
25 fps)
[SH]
1280k720 pixel/Ca. 17 Mbps
50p
(CCD-output er ved
25 fps)
Billedformat
16:9
• Hvad er bithastighed
Det er datamængden for en afgrænset tidsperiode. Jo højere tallet er, desto bedre er
kvaliteten. Denne enhed benytter optagelsesmetoden “VBR”. “VBR” er en forkortelse for
“Variable Bit Rate”, og bithastigheden (datamængde for en afgrænset tidsperiode) ændres
automatisk, afhængigt af det motiv, der skal optages. Derfor afkortes optagelsestiden, hvis der
optages et motiv i hurtig bevægelse.
• [FSH] kan optage film med en højere definition og bedre billedkvalitet end [SH].
Når [Motion JPEG] er valgt
Element
Billedstørrelse
[HD]
1280k720 pixel
[VGA]
640k480 pixel
[QVGA]
320k240 pixel
fps
Billedformat
16:9
30
4:3
• Kan ikke optages til den indbyggede hukommelse, undtagen [QVGA].
Bemærk!
• Film, som er optaget i [AVCHD] eller [Motion JPEG] kan blive afspillet i en dårlig billed-
eller lydkvalitet, eller afspilning er slet ikke mulig, selv når du afspiller på udstyr, der er
kompatibelt med disse formater. Optageoplysningerne vises muligvis heller ikke
korrekt. I sådanne tilfælde skal du bruge denne enhed.
Se supportwebsteder nedenfor for detaljerede oplysninger om AVCHD-kompatible
enheder.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Denne side er kun på engelsk.)
• For at afspille AVCHD-film, som er optaget med denne enhed, på en Panasonic Blu-ray Disc
Player-afspiller (DMP-BD30/DMP-BD31/DMP-BD50), skal du opdatere firmwaren til Blu-ray
Disc-afspilleren.
Du kan downloade den nyeste firmwareversion fra følgende websted.
http://panasonic.net/support/
- 91 -
Optager
[Aktivt Leje]
For yderligere oplysninger om [Film]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P36.
Ud over den optiske billedstabilisering anvendes den elektroniske billedstabilisering, som
yderligere nedsætter billedets rystelser under en filmoptagelse, mens man går osv.
Gældende funktioner: ·¿
[ON]/[OFF]
Bemærk!
• Synsvinklen bliver smallere under optagelse af film.
• Der opnås en bedre virkning af tilretningen i den brede ende.
• Billedstabiliseringen er muligvis ikke så effektiv, når du optager på et værelse eller på mørke
steder.
• Indstillingen fastsættes til [OFF] i følgende tilfælde.
– I [Hulkamera] eller [Sandblæst] i Min farvefunktion
– I [Motion JPEG]
[Kontin. AF]
For yderligere oplysninger om [Film]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P36.
Der fastholdes fokus på motivet med den fokus, der først blev indstillet.
Gældende funktioner: ·¿
[ON]/[OFF]
Bemærk!
• Sæt denne funktion på [OFF], hvis du vil rette fokus på den position, hvor du startede
filmoptagelsen.
• I [Stjernehimmel] og [Fyrværkeri] i scenefunktion er denne indstilling sat på [OFF].
[Dæmp vindstøj]
For yderligere oplysninger om [Film]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P36.
Reducerer vindstøj i lydoptagelsen.
Gældende funktioner: ·¿
[ON]/[OFF]
Bemærk!
• Lydkvaliteten bliver anderledes, hvis [Dæmp vindstøj] aktiveres.
- 92 -
Optager
Indtastning af tekst
Det er muligt at indtaste navne på børn og kæledyr, samt navne på rejsedestinationer
under optagelse. (Kun alfabetiske tegn og symboler kan indtastes.)
Du kan bruge stylus-pennen (medfølger), hvis det er for svært at bruge fingrene.
Aktivér indtastningsskærmen.
• Du kan få vist indtastningsskærmen ved hjælp af følgende handlinger.
– [Navn] på [Baby1]/[Baby2] eller [Kæledyr] (P56) i scenefunktionen.
– [Navn] i [Ansigtsgenk.] (P65)
– [Sted] i [Rejsedato] (P68).
– [Red. titel] (P101)
Indtast tegn.
• Peg på [
] for at skifte tekst mellem [A] (store
bogstaver), [a] (små bogstaver), [1] (tal) og [&]
(specialtegn).
• Peg på [ ] for at flytte markøren for at indtaste det
samme tegn igen.
• Ved at trykke på elementerne udføres handlingerne nedenfor.
– []]:
Indtast et mellemrum
– [Slet]:
Slet et tegn
– [ ]:
Flyt markøren ved indtastningspunktet mod venstre
– [ ]:
Flyt markøren ved indtastningspunktet mod højre
• Der kan højst indtastes 30 tegn. (Maks. 9 tegn ved indstilling af navne i [Ansigtsgenk.].)
Peg på [Indst.].
Bemærk!
• Der kan rulles igennem teksten, hvis denne ikke passer til skærmen.
- 93 -
Afspilning/redigering
[Afspil]-funktionen: ¸
Afspilning/redigering
Oprettelse af still-billeder fra en film
Du kan oprette et enkelt still-billede fra en optaget film.
Peg på [
] under filmafspilning.
Peg på [
Gem
].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
Billedstørrelse
[Motion JPEG]
Billedstørrelse
[HD]
2 M (16:9)
[VGA]/[QVGA]
0,3 M (4:3)
[AVCHD]
[FSH]/[SH]
Billedstørrelse
2 M (16:9)
Bemærk!
• Still-billeder, der oprettes ud fra en film, kan være mere grovkornet ift. den normale
billedkvalitet.
• Du kan ikke gemme still-billeder fra en film, som er optaget på andet udstyr.
• Hvis motivet omfatter en meget lys del, kan der forekomme rødlige striber på LCD-skærmen.
Alternativt kan dele af eller hele LCD-skærmen antage en rødlig farve.
- 94 -
Afspilning/redigering
[Afspil]-funktionen: ¸
Forskellige afspilningsmetoder
Du kan afspille de optagede billeder på forskellige måder.
Peg på [
].
Peg på funktionsikonet.
Element
Indstillinger
[Afspil normal] (P24)
Alle billederne afspilles.
[Slideshow] (P96)
Billeder afspilles fortløbende.
[Filtreret visning] (P98)
Billederne sorteres i kategorier og afspilles.
[Visningsalbum] (P99)
Afspillede billeder registreres i albummer med [Mit
fotoalbum].
[Afspil dobb.] (P99)
Afspilning af billeder på den dobbelte visning.
[Kalender] (P99)
Billederne afspilles efter den dato, de blev taget på.
- 95 -
Afspilning/redigering
[Slideshow]
Du kan afspille de billeder, du har taget, så de falder sammen med musik, og du kan gøre
dette fortløbende ved at efterlade et fast interval mellem hvert billede.
Du kan også sætte et slideshow sammen, som kun består af still-billeder, kun levende
billeder, kun 3D-billeder osv.
Vi anbefaler denne funktion, når du skal se dine billeder ved at tilslutte kameraet til et TV.
Peg på den gruppe, du vil afspille
• Se P122 for oplysninger om metoden til afspilning af [3D-afspilning]-billeder i 3D.
• I [Mit fotoalbum] skal du pege på det album, du vil afspille.
For yderligere oplysninger henvises der til [Mit fotoalbum] på P116.
• I [Vælg kategori] skal du pege på den kategori, du vil afspille.
For yderligere oplysninger om kategorier henvises der til P98.
Peg på [Start].
∫ Handlinger, som udføres under et dias-show
1
Vis kontrolpanel ved at berøre skærmen.
• Hvis der ikke udføres en handling i 2 sekunder, vender det tilbage til den oprindelige
tilstand.
2
Betjen kontrolpanelet ved at berøre det.
Afspil/Pause
Afslut slideshow
Gå tilbage til forrige billede
(under pause/afspilning af film)
Gå frem til næste billede
(under pause/afspilning af film)
Øg lydstyrken
Reducér lydstyrken
Gå tilbage til indstillingsskærmen for slideshow
• Den normale afspilningsfunktion genoptages, når dias-showet er afsluttet.
- 96 -
Afspilning/redigering
∫ Ændring af indstillinger til dias-show
Du kan ændre indstillingerne til afspilning af et dias-show ved at vælge [Effekt] eller
[Indstilling] på menuskærmen til dias-showet.
[Effekt]
På denne måde kan du vælge det skærmeffekter eller musikeffekter, når du skifter fra
billede til billede.
[NATURAL], [SLOW], [SWING], [URBAN], [OFF], [AUTO]
• Når [URBAN] er valgt, kan billederne vises som sort-hvide billeder som en skærmeffekt.
• [AUTO] kan kun anvendes, når [Vælg kategori] er valgt. Billederne afspilles med det
anbefalede antal effekter i hver kategori.
• Under slideshowet [Kun film] sættes [Effekt] til [OFF].
• Nogen gange vil [Effekt] ikke fungere, når du afspiller billeder, som vises lodret.
[Indstilling]
[Varighed] eller [Gentag] kan indstilles.
Element
Indstillinger
[Varighed]
[1SEC.]/[2SEC.]/[3SEC.]/[5SEC.]
[Gentag]
[ON]/[OFF]
[AUTO]:
[Lyd]
Der afspilles musik, når billederne afspilles, og der
afspilles lyd, når filmene afspilles.
[Musik]:
Musik afspilles.
[Lyd]:
Lyden (kun for film) afspilles.
[OFF]:
Der høres ingen lyd.
• [Varighed] kan kun indstilles, når [OFF] er valgt som [Effekt]-indstilling.
- 97 -
Afspilning/redigering
[Filtreret visning]
Billeder klassificeres i kun still-billeder, kun levende billeder eller kun 3D-billeder osv. og
afspilles derefter.
Element
Indstillinger
[Kun billede]
Kun still-billeder afspilles.
[Kun film]
Kun levende billeder afspilles.
[3D-afspilning]
Kun 3D-billeder afspilles.
• Se P122 for oplysninger om metoden til afspilning af [3D-afspilning]
[Vælg kategori]
Med denne funktion kan du søge efter billeder efter
scene-funktion eller andre kategorier (som f.eks. [Portræt],
[Landskab] eller [Natlandskab]) og sortere billederne under hver
kategori. Du kan afspille billederne i hver kategori.
billeder i 3D.
Peg på den kategori, der skal
afspilles.
• Kun den kategori, som der er fundet
billeder for, kan vælges.
[Foretrukne]
Du kan afspille de billeder, du har indstillet som [Foretrukne] (P107).
∫ Om de kategorier, der skal sorteres
Sorteres som følger, når [Vælg kategori] er valgt.
Optagelsesoplysninger, f.eks. scene-funktioner
[Ansigtsgenk.]¢
*
[Portræt], [i-Portræt], [Omdan], [Selvportræt], [Natportræt], [i-Natportræt],
[Baby1]/[Baby2], [i-Baby], [Kosmetikfunktion]
,
[Landskab], [i-Landskab], [Solnedgang], [i-Solnedgang], [Luftfoto]
.
[Natportræt], [i-Natportræt], [Natlandskab], [i-Natlandskab], [Håndholdt natopt.],
[Stjernehimmel]
[Sport], [Fest], [Levende lys], [Fyrværkeri], [Strand], [Sne], [Luftfoto]
Î
í
[Baby1]/[Baby2], [i-Baby]
1
[Mad]
[Kæledyr]
[Rejsedato]
¢ Afspilning ved at vælge og pege på billedet af den person, du vil afspille.
- 98 -
Afspilning/redigering
[Visningsalbum]
Billeder, der registreres i et album, kan afspilles af albummet med [Mit fotoalbum].
• For yderligere oplysninger henvises der til [Mit fotoalbum] på P116.
[Afspil dobb.]
Du kan få vist to optagede billeder på skærmen samtidigt for at sammenligne dem.
Bemærk!
• Du kan ikke vælge [Afspil dobb.], hvis der ikke er optaget nogen billeder,
eller hvis der kun er optaget ét billede.
• Du kan ikke få vist samme billede på den dobbelte visning samtidigt.
• [Afspil dobb.] er ikke tilgængelig til film.
• Menuen [Indstilling] og funktionsmenuen [Afspil] kan ikke anvendes.
[Kalender]
Du kan få vist billeder efter optagelsesdato.
Peg på [3]/[4] for at vælge den måned,
der skal afspilles.
• Hvis der ikke er optaget nogen billeder i en bestemt
måned, vises måneden ikke.
] for at få vist multiafspilningsskærmen.
• Peg på [
Vælg den dato, du vil afspille, og peg
derefter på [Indst.].
Peg på det billede, du vil afspille.
• Peg på [
] for at vende tilbage til
kalendersøgningens visningsskærm.
Bemærk!
• Optagelsesdatoen for det valgte billede på afspilningsskærmen bliver datoen for
kalenderskærmen, når den vises første gang.
• Hvis der er flere billeder med samme optagelsesdato, vises det første billede, som blev optaget
den dag.
• Du kan vises kalenderen mellem Januar 2000 og December 2099.
• Hvis datoen ikke indstilles i kameraet, sættes optagelsesdatoen til 1 Januar 2011.
• Hvis der tages billeder efter indstilling af rejsemålet i [Verdenstid], vises billederne efter
rejsemåldatoerne i kalenderafspilning.
- 99 -
Afspilning/redigering
[Afspil]-funktionen: ¸
Brug af [Afspil]-funktionsmenuen
Du kan arrangere de billeder, der skal overføres til billeddelingssteder og udføre
redigering, såsom beskæring af optagede billeder samt indstille beskyttelse for optagede
billeder osv.
• Med [Tryk tekst], [Tilpas] eller [Beskær] oprettes der et nyt redigeret billede. Et nyt billede kan
ikke oprettes, hvis der ikke er ledig plads i den indbyggede hukommelse eller på kortet, så det
anbefales at tjekke, om der er ledig plads, før billedet redigeres.
[Indstil upload]
På denne enhed kan du arrangere de billeder, der skal overføres til billeddelingssteder
(Facebook/YouTube).
• Du kan kun overføre still-billeder til Facebook, og du kan kun overføre film til YouTube.
• Dette kan ikke udføres på billederne i den indbyggede hukommelse. Kopiér billederne til
et kort (P112), og udfør derefter [Indstil upload].
Vælg [Indstil upload] i funktionsmenuen [Afspil]. (P36)
Peg på [
] ([Enkelt]) eller [
] ([Flere]).
Vælg billedet.
Indstillingen [Enkelt]
Træk skærmbilledet vandret for at vælge et billede, og
peg derefter på [Indst.].
• Indstillingen annulleres ved at pege på [Annul.].
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
Indstillingen [Flere]
1 Peg på det billede, du vil overføre (gentag)
• Indstillingen annulleres, hvis du peger på samme billede
igen.
2
Peg på [Udfør].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
∫ Overfør til billeddelingsstederne
Et overførselsværktøj, som er indbygget i kameraet “LUMIX Image Uploader” kopieres
automatisk til kortet, når du installerer [Indstil upload].
Udfør overførselshandlingen, efter at du har tilsluttet kameraet til en PC (P127). Se P130
for yderligere oplysninger.
- 100 -
Afspilning/redigering
∫ Annullering af alle [Indstil upload] indstillinger
1 Vælg [Indstil upload] i funktionsmenuen [Afspil].
2 Peg på [CANCEL].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
Bemærk!
• Indstilling er måske ikke muligt for billeder, der er taget med andre kameratyper.
• Kan ikke indstilles med et kort på mindre end 512 MB.
[Red. titel]
Du kan tilføje tekst (kommentarer) til billeder. Efter der er registreret tekst, kan den trykkes
på billeder med [Tryk tekst] (P102).
Vælg [Red. titel] i funktionsmenuen [Afspil]. (P36)
Peg på [
] ([Enkelt]) eller [
] ([Flere]).
Vælg et billede, der skal føjes tekst til.
• [’] vises for billeder med titler, der allerede er registreret.
Indstillingen [Enkelt]
1 Træk skærmbilledet vandret og vælg et billede.
2 Peg på [Indst.].
Indstillingen [Flere]
1 Peg på et billede (gentag).
• Valget kan annulleres ved at trykke på det samme billede
igen.
2
Peg på [Udfør].
Indtast teksten. (P93)
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
Bemærk!
• For at slette titlen skal du slette al teksten i tekstindtastningsskærmen.
• Du kan udskrive tekst (kommentarer) ved hjælp af den bundtede software
“PHOTOfunSTUDIO”, som findes på CD-ROMMEN (medfølger).
• Du kan indstille op til 50 billeder på en gang med [Flere].
• [Red. titel] er ikke tilgængelig til film.
• Du kan ikke bruge [Red. titel] til følgende billedtyper:
– Film
– Billeder, som er optaget med andet udstyr
- 101 -
Afspilning/redigering
[Tryk tekst]
Du kan stemple optagelsesdato/-tid, navn, sted, rejsedato eller titel på de optagede
billeder.
Vælg [Tryk tekst] i funktionsmenuen [Afspil]. (P36)
Peg på [
] ([Enkelt]) eller [
] ([Flere]).
Vælg et billede, du vil have påtrykt tekst for.
• [‘] vises på billeder, som allerede har dato eller tekst påtrykt.
Indstillingen [Enkelt]
1 Træk skærmbilledet vandret og vælg et billede.
2
Peg på [Indst.].
Indstillingen [Flere]
1
Peg på et billede (gentag).
• Valget kan annulleres ved at trykke på det samme billede
2
Peg på [Udfør].
igen.
Peg på [Indst.].
- 102 -
Afspilning/redigering
Vælg det element, der skal påtrykkes tekst for.
Element
Indstilling af element
[Opt. dato]
[M/U TID]:
Påstempl året, måneden og datoen.
[MED TID]:
Påstempl år, måned, dag, time og minutter.
[OFF]
[
]:
[
[Navn]
Stempler navne, der er registreret i
navneindstillingerne for [Ansigtsgenk.].
]:
Påstempler navne registreret i
navneindstillingerne for [Baby1]/[Baby2] eller
[Kæledyr] i scenefunktionen.
[OFF]
[ON]:
[Sted]
Påstempler det navn på rejsedestinationen, der
er indstillet under [Sted].
[OFF]
[ON]:
[Rejsedato]
Påstempler den rejsedato, der er indstillet under
[Rejsedato].
[OFF]
[ON]:
[Titel]
Titeltekst i [Red. titel] påtrykkes.
[OFF]
Peg på [
].
Peg på [Udfør].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
Bemærk!
• Når du udskriver billeder med påtrykt tekst, udskrives datoen hen over det påtrykte tekst, hvis
du angiver, at der skal printes dato på hos fotohandleren eller på printeren.
• Du kan indstille op til 50 billeder ad gangen i [Flere].
• Billedkvaliteten forringes muligvis efter tekststempling.
• Afhængigt af den printer, der bruges, kan nogle af tegnene bliver afskåret under udskrivningen.
Tjek før udskrivning.
• Når der påtrykkes tekst på billeder, der er mindre end 0,3 M, er den svær at læse.
• Tekst og datoer kan ikke påtrykkes billeder i følgende tilfælde.
– Film
– Billeder, som optages uden at klokkeslæt eller titel er indstillet
– Billeder med dato eller tekst påtrykt
– Billeder, som er optaget med andet udstyr
- 103 -
Afspilning/redigering
[Video opdel]
En optaget film kan opdeles i to dele. Dette anbefales, hvis du vil opdele en film i en del,
du har brug for, og en del, du ikke har brug for.
En opdelt film kan ikke gendannes.
Vælg [Video opdel] i funktionsmenuen [Afspil]. (P36)
Træk skærmbilledet vandret for at vælge en film, der skal opdeles, og
peg på [Indst.].
Peg på [
] på det sted, der skal opdeles.
• Filmen afspilles fra samme sted, når du peger på [
Peg på [
] igen.
].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
• Filmen kan gå tabt, hvis kortet eller batteriet fjernes under opdelingsproceduren.
Bemærk!
• [Video opdel] kan muligvis ikke udføres på film, der er optaget med andet udstyr.
• Film kan ikke opdeles på et sted tæt på starten eller slutningen af filmen.
• Med [Motion JPEG]-film ændres rækkefølgen af billeder, hvis de opdeles.
Det anbefales at vise disse film vha. [Kalender] eller [Kun film] i [Filtreret visning].
• Med [AVCHD]-film ændres rækkefølgen af billeder ikke.
• Film med kort optagetid kan ikke opdeles.
- 104 -
Afspilning/redigering
[Tilpas]
For at muliggøre nem overførsel til websider, vedhæftning til e-mail osv., er
billedstørrelsen (antal af pixels) reduceret.
Vælg [Tilpas] i funktionsmenuen [Afspil]. (P36)
Peg på [
] ([Enkelt]) eller [
] ([Flere]).
Vælg billede og størrelse.
Indstillingen [Enkelt]
1 Træk skærmbilledet vandret for at vælge et billede,
og peg derefter på [Indst.].
2
Peg på den størrelse, du vil ændre, og peg derefter
på [Indst.].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
Indstillingen [Flere]
1 Peg på den størrelse, du vil ændre.
2 Peg på et billede (gentag).
• Valget kan annulleres ved at trykke på det samme billede
3
igen.
Peg på [Udfør].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
Bemærk!
• Du kan indstille op til 50 billeder ad gangen i [Flere].
• Billedkvaliteten af det tilpassede billede forringes.
• Det er eventuelt ikke muligt at ændre størrelsen på billeder, der er optaget med andet udstyr.
• Film eller billeder påtrykt dato eller tekst kan ikke tilpasses i størrelsen.
- 105 -
Afspilning/redigering
[Beskær]
Du kan forstørre og derefter klippe den vigtige del af det optagede billede ud.
Vælg [Beskær] i funktionsmenuen [Afspil]. (P36)
Træk skærmbilledet vandret for at vælge et billede, og peg derefter
på [Indst.].
Vælg den del, der skal beskæres.
Peg på [
Peg på [
Træk: Flyt
]: Forstør
]: Formindsk
Peg på [Indst.].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
Bemærk!
• Billedkvaliteten af det beskårne billede forringes.
• Det er eventuelt ikke muligt at beskære billeder, der er optaget med andet udstyr.
• Film eller billeder påtrykt dato eller tekst kan ikke beskæres.
• Oplysninger om ansigtsgenkendelse i det oprindelige billede kopieres ikke til billeder, hvor der
er udført [Beskær].
- 106 -
Afspilning/redigering
[Foretrukne]
Du kan gøre følgende, hvis et mærke er blevet tilføjet billederne, og de er valgt som
foretrukne billeder.
• Afspil kun billeder, der er indstillet som foretrukne. ([Foretrukne] i [Filtreret visning])
• Afspil kun de billeder, der er valgt som foretrukne billeder, som et dias-show.
• Slet alle de billeder, der ikke er valgt som foretrukne billeder. ([Slet alle undt.Ü])
Vælg [Foretrukne] i funktionsmenuen [Afspil]. (P36)
Peg på [
] ([Enkelt]) eller [
] ([Flere]).
Vælg billedet.
Indstillingen [Enkelt]
Træk skærmbilledet vandret for at vælge et billede, og
peg derefter på [Indst.].
• Indstillingen annulleres ved at pege på [Annul.].
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
Indstillingen [Flere]
Peg på de billeder, du vil indstille som favoritter.
• Indstillingen annulleres ved at berøre det samme billede igen.
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
∫ Annullering af alle [Foretrukne]-indstillinger
1 Vælg [Foretrukne] i funktionsmenuen [Afspil].
2 Peg på [CANCEL].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
Bemærk!
• Du kan vælge op til 999 billeder som foretrukne billeder.
• Du kan muligvis ikke vælge billeder, der er taget med andet udstyr, som foretrukne billeder.
- 107 -
Afspilning/redigering
[Print sæt]
DPOF “Digital Print Order Format” er et system, som gør det muligt for brugeren at vælge
de billeder og hvor mange kopier af hver, der skal udskrives, og om optagelsesdatoen skal
med på billederne, når man bruger en DPOF-kompatibel fotoprinter eller printerservice.
Kontakt fotohandleren eller printerservicen for at få detaljerede oplysninger herom.
Hvis du vælger at få billeder, som er optaget i den indbyggede hukommelse, fremkaldt hos
fotohandleren/printerservicen, skal de kopieres på et kort (P112), og derefter skal
udskriftsindstillingen fastsættes.
Vælg [Print sæt] i funktionsmenuen [Afspil]. (P36)
Peg på [
] ([Enkelt]) eller [
] ([Flere]).
Vælg billedet.
Indstillingen [Enkelt]
Træk skærmbilledet vandret for at vælge et billede, og
peg derefter på [Indst.].
Indstillingen [Flere]
Peg på det billede, du vil udskrive.
Peg på [3]/[4] for at indstille antal kopier, og peg derefter på [Indst.]
for at foretage indstillingen.
• Når [Flere] er valgt, skal du gentage trin 3 og 4 for hvert billede. (Man kan ikke bruge
samme indstilling til flere kopier af billedet.)
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
- 108 -
Afspilning/redigering
∫ Annullering af alle [Print sæt] indstillinger
1 Vælg [Print sæt] i funktionsmenuen [Afspil].
2 Peg på [CANCEL].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
∫ Udskrivning af dato
Efter indstilling af antal kopier kan du indstille/annullere udskrivning med optagelsesdato
ved at pege på [Dato].
• Datoen udskrives muligvis ikke, afhængig af fotohandleren eller printeren, selv om man har
indstillet til datoudskrivning. For yderligere oplysninger kan man spørge fotohandleren eller se
brugervejledningen til printeren.
• Datoen kan ikke udskrives på billeder påtrykt dato eller tekst.
Bemærk!
• Antallet af kopier kan indstilles til mellem 0 og 999.
• Afhængigt af printeren, kan printerens datoudskriftsindstillinger få forrang, så undersøg, om
dette er tilfældet.
• Du kan muligvis ikke bruge udskriftsindstillinger med andet udstyr. I dette tilfælde skal du
annullere alle indstillingerne og foretage dem igen.
• [Print sæt] kan ikke indstilles for film.
• Hvis filen ikke er baseret på DCF-standarden, kan udskriftsindstillingen ikke vælges.
- 109 -
Afspilning/redigering
[Beskyt]
Du kan beskytte billeder, som du vil undgå at slette, ved at beskytte dem mod utilsigtet
sletning.
Vælg [Beskyt] i funktionsmenuen [Afspil]. (P36)
Peg på [
] ([Enkelt]) eller [
] ([Flere]).
Vælg billedet.
Indstillingen [Enkelt]
Træk skærmbilledet vandret for at vælge et billede, og
peg derefter på [Indst.].
• Indstillingen annulleres ved at pege på [Annul.].
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
Indstillingen [Flere]
Peg på det billede, du vil beskytte.
• Indstillingen annulleres ved at berøre det samme billede igen.
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
∫ Annullering af alle [Beskyt]-indstillinger
1 Vælg [Beskyt] i funktionsmenuen [Afspil].
2 Peg på [CANCEL].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
Bemærk!
• Beskyttelsesindstillingerne virker eventuelt ikke på andet udstyr.
• Selv om du beskytter billeder i den indbyggede hukommelse eller på et kort, slettes de, hvis
den indbyggede hukommelse eller kortet formateres.
• Selvom du ikke beskytter billeder på et kort, kan de ikke slettes, når kortets
skrivebeskyttelseskontakt er indstillet til [LOCK].
- 110 -
Afspilning/redigering
[Ansigt redig]
Du kan slette eller ændre oplysninger om ansigtsgenkendelse for det markerede billede.
Vælg [Ansigt redig] i funktionsmenuen [Afspil]. (P36)
Peg på [
] ([Erstat]) eller [
] ([Slet]).
Træk skærmbilledet vandret for at vælge et billede, og peg derefter
på [Indst.].
Peg på navnet på den person, du vil redigere.
(Når [Erstat] er valgt) Peg på den person, du vil erstatte.
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
Bemærk!
• Slettede oplysninger om [Ansigtsgenk.] kan ikke gendannes.
• Hvis alle ansigtsgenkendelsesoplysninger for et billede er annulleret, kategoriseres billedet
ikke med ansigtsgenkendelsesfunktionen under [Vælg kategori] i [Filtreret visning]
• Du kan ikke redigere ansigtsgenkendelsesoplysningerne for beskyttede billeder.
- 111 -
Afspilning/redigering
[Kopier]
Du kan kopiere data for de billeder, du har taget, fra den indbyggede hukommelse på et
kort eller fra et kort til den indbyggede hukommelse.
Vælg [Kopier] i funktionsmenuen [Afspil]. (P36)
Peg på kopieringsdestinationen.
:
Alle billeddataene i den indbyggede hukommelse kopieres til kortet på én
gang.
:
Et billede ad gangen kopieres fra kortet og til den indbyggede hukommelse.
(Når [
] er valgt) Træk skærmbilledet vandret for at vælge et
billede, og peg derefter på [Indst.].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
• Sluk aldrig for kameraet under kopieringen.
Bemærk!
• Hvis der findes et billede med samme navn (mappe-/filnummer) som det billede, der skal
kopieres til kopidestinationsområdet, når [
kopieres over.
] er valgt, oprettes der en ny mappe, og billedet
Hvis der findes et billede med samme navn (mappe-/filnummer) som det billede, der skal
kopieres til kopidestinationsområdet, når [
] er valgt, kopieres billedet ikke over.
• Det kan tage tid at kopiere billeddataene.
• Indstillingerne [Print sæt], [Beskyt] eller [Foretrukne] kopieres ikke. Foretag indstillingerne igen,
når kopieringen er udført.
• Film, som er optaget i [AVCHD], kan ikke kopieres.
- 112 -
At have det sjovt
At have det sjovt
At have det sjovt med de billeder, du har optaget
[Skønheds-retouche]
Du kan optimere hudfarve og hudtone, så du kan ændre et ansigtsudtryk.
Vælg [
] på afspilningsskærmen, og peg derefter på [
]. (P35)
Træk skærmbilledet vandret for at vælge et billede, og peg derefter
på [OK].
Peg på ansigtet på den person, du vil
redigere.
• Du kan kun markere en person med en pil.
Vælg [
] eller [
et element.
], og peg derefter på
• Peg på [3]/[4] for at arrangere de ønskede
indstillinger.
• Peg på [OK], når du er færdig med at redigere
billedet.
• Billeder før ændringen og efter ændringen vises.
[
] [Æstetisk retouche] (der er 5 effektniveauer)
Element
: [Klar hud]
[
Beskrivelse af indstillinger
Formindsker hudens pletter og mathed og gør den
mere klar.
: [Glansfjernelse]
Skinnende dele af huden matteres.
: [Blegning]
Øjne gøres smukkere, og tænder gøres hvide.
: [Løft op]
Ansigtskonturerne gores skarpere.
: [Øjenfremhævning]
Øjnene ser store og velproportionerede ud.
] [Makeup retouche] (der er 5 farveeffekter)
Element
: [Foundation]
Beskrivelse af indstillinger
Hudfarven justeres.
: [Læbestift]
Læbernes farve justeres, så teksturen fremhæves.
: [Rouge]
Dispositionen kan vælges ud fra 3 valgmuligheder
for at give et 3D-udseende.
: [Øjenskygge]
Øjets form defineres.
- 113 -
At have det sjovt
Peg på [OK].
• Du kan fortsætte med at redigere en anden person.
Gentag trin 3 og 4.
• Personer, som allerede er redigeret, kan ikke redigeres igen. Hvis du vil redigere
personen igen, skal du gemme billedet en gang og gå tilbage og vælge personen igen.
Peg på [Gem].
• En bekræftelsesskærm vises. Den vises, hvis [Ja] vælges.
Bemærk!
• [Skønheds-retouche] er ikke tilgængelig til 3D-billeder eller film.
• [Skønheds-retouche] udføres muligvis ikke på billeder, som er optaget med andet udstyr.
• Med [Skønheds-retouche] oprettes der et nyt redigeret billede. Kontrollér, at der er ledig plads i
den indbyggede hukommelse eller på kortet.
• Retouchering er måske ikke muligt, hvis ansigtsregistreringen ikke er udført korrekt.
• Sådan tager du billeder, der er egnet til [Skønheds-retouche]:
– Tag billeder af ansigtet forfra
– Undgå at tage billeder på et meget mørkt sted
– Sørg for, at der ikke er hår osv. i vejen for ansigtets konturer, øjne eller øjenbryn.
- 114 -
At have det sjovt
[Kunst-retouche]
Du kan ændre mætningraden eller lysstyrken på de optagede billeder og skabe
imponerende billeder.
Vælg [
] på afspilningsskærmen, og peg derefter på [
]. (P35)
Træk skærmbilledet vandret for at vælge et billede, og peg derefter
på [OK].
Peg på elementet.
Element
Beskrivelse af indstillinger
Mæthedsgraden kan ændres i w6 trin.
Glansen kan ændres i w6 trin.
Træk i skyderen for at indstille effekterne.
Peg på [OK].
• En bekræftelsesskærm vises. Den vises, hvis [Ja] vælges.
Bemærk!
• [Kunst-retouche] er ikke tilgængelig til 3D-billeder eller film.
• [Kunst-retouche] udføres muligvis ikke på billeder, som er optaget med andet udstyr.
• Med [Kunst-retouche] oprettes der et nyt redigeret billede. Kontrollér, at der er ledig plads i den
indbyggede hukommelse eller på kortet.
- 115 -
At have det sjovt
[Mit fotoalbum]
Billeder kan kopieres til bestemte albummer, og du kan hente dine foretrukne billeder.
Registrering af billeder på kortet efter album tillader følgende.
• Kun afspilning af billeder, der er registreret i albummer. ([Visningsalbum])
• Kun afspilning af de billeder, der er registreret i albummer, som et slideshow.
Vælg [
] på afspilningsskærmen, og peg derefter på [
]. (P35)
Peg på det billede, der skal registreres.
(gentag dette trin)
• Peg på det samme billede igen for at annullere markeringen.
Peg på det billede, du valgte under trin 2,
indtil udvælgesrammen vises igen, og
træk den til det album, hvor billedet skal
registreres.
• Der er tre albumtyper [
]/[
]/[
]
tilgængeligt til registrering.
• Der kan registreres op til 999 billeder i et enkelt
album.
Bemærk!
• Billeder i den indbyggede hukommelse kan ikke registreres i albummer. De skal registreres,
efter at de er blevet kopieret til et kort.
• Billeder, der er registreret i et album, oprettes igen. Billeder kan ikke registreres, hvis der ikke
er ledig plads på kortet. Derfor anbefales det at kontrollere, at der er ledig plads, før
registreringen af billederne påbegyndes.
• Film kan ikke registreres i albummer.
• Billeder, som er optaget med andet udstyr, registreres muligvis ikke i albummer.
• Billeder, der registreres i et album, slettes ved formatering.
- 116 -
Tilslutning til andet udstyr
[Afspil]-funktionen: ¸
Tilslutning til andet udstyr
Afspilning af billeder på en TV-skærm
Afspilning af billeder med AV-kablet (medfølger)
Klargøring:
Indstil [TV-format]. (P43)
Sluk for kameraet og TV’et.
1 Gul: til videoindgangsstikket
2 Hvid: til lydindgangsstikket
A Justér mærkerne, og indsæt.
B AV-kablet (medfølgende)
• Kontrollér stikkenes retning, og sæt dem lige ind, eller tag dem lige ud. (Ellers kan stikkene
blive bøjet, og det kan skabe problemer.)
Tilslut AV-kablet B (medfølger) til TV’ets videoindgangsstik og
lydindgangsstik.
Tilslut AV-kablet til [AV OUT]-stikket på kameraet.
Tænd for TV’et, og vælg eksternt input.
Tænd kameraet, og indstil afspilningsfunktionen.
Bemærk!
• Afhængigt af [Billedformat], vises der muligvis sorte bånd øverst og nederst på skærmen eller i
venstre og højre side af billederne.
• Anvend udelukkende det medfølgende AV-kabel.
• Læs brugervejledningen til TV-apparatet.
• Når du afspiller et billede lodret, kan det være lidt sløret.
• Du kan se billeder på et TV i andre lande (regioner), som bruger NTSC- eller PAL-systemet,
når du indstiller [Videoudgang] i [Indstilling]-menuen.
• Skift skærmfunktionen på TV’et, hvis toppen eller bunden af billedet er skåret af.
• Du kan ikke vælge [Afspil dobb.].
- 117 -
Tilslutning til andet udstyr
Afspilning af billeder på TV med SD-memorykortlæser
De optagede billeder kan afspilles på et tv med en SD-memorykortindgang.
Bemærk!
• Afhængigt af TV-modellen, vises billederne muligvis ikke på hele skærmen.
• Film, der er optaget med [AVCHD], kan afspilles på Panasonic tv'er (VIERA) med
AVCHD-logoet. I alle andre tilfælde skal kameraet tilsluttes tv'et vha. AV-kablet (medfølgende)
for at afspille filmen.
• SDHC-memorykort kan ikke afspilles, medmindre de afspilles på et TV, der er kompatibelt med
SDHC-memorykort eller SDXC-memorykort.
• SDXC-memorykort kan ikke afspilles, medmindre de afspilles på et TV, der er kompatibelt med
SDXC-memorykort.
Afspilning på TV’et med HDMI-stik
Du kan få stor glæde af højkvalitetsbilleder og -film på TV’et ved at tilslutte kameraet til et
HDMI-kompatibelt højdefinitions-tv ved hjælp af HDMI-minikablet (ekstraudstyr).
Klargøring:
Sluk for kameraet og TV’et.
HDMI IN
1 HDMI-stik
2 Fjernsyn med HDMI-stik
3 HDMI mini (C type)
A Justér mærkerne, og indsæt.
B HDMI mini-kabel (ekstraudstyr)
• Kontrollér tilslutningspunkternes retning og sæt/træk stikket lige i/ud, mens der holdes på
stikket. (Der kan opstå fejlfunktion hvis tilslutningspunktet deformeres pga. af at stikket sættes
skævt eller fejlagtigt i.)
Forbind HDMI-minikablet B (ekstraudstyr) med
HDMI-indgangsstikket på TV'et.
Forbind HDMI mini-kablet til stikket [HDMI] på kameraet.
Tænd for fjernsynet og skift til HDMI-input.
Tænd kameraet, og indstil afspilningsfunktionen.
- 118 -
Tilslutning til andet udstyr
Bemærk!
• Under HDMI-udgangen vises touch-betjeningsikonerne på denne enheds LCD-skærm.
(Billeder vises ikke på LCD-skærmen)
• Afhængigt af [Billedformat], vises der muligvis bånd øverst og nederst på skærmen eller i
venstre og højre side af billederne.
• Brug altid et originalt Panasonic HDMI-minikabel (RP-CDHM15, RP-CDHM30; ekstraudstyr).
Reservedelsnumre: RP-CDHM15 (1,5 m), RP-CDHM30 (3,0 m)
• Output fra HDMI-minikablet har første prioritet, hvis både AV-kablet og HDMI-minikablet er
tilsluttet.
• Tilslutningen ved hjælp af USB-forbindelseskablet har fortrinsret, når du tilslutter
USB-forbindelseskablet samtidig med HDMI-minikablet.
• Når billederne vises, vises muligvis ikke korrekt. Det afhænger af det TV, du er tilsluttet.
• Læs brugervejledningen til TV-apparatet.
• Lyden afspilles i mono.
• Visse afspilningsfunktioner er begrænsede.
• Funktionsmenuen [Afspil] og Menuen [Indstilling] kan ikke anvendes.
• Programmet kan ikke benyttes.
- 119 -
Tilslutning til andet udstyr
Afspilning vha. VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)
Hvad er et VIERA Link?
• Denne funktion giver mulighed for at anvende Panasonic-fjernsynets fjernbetjening til
nemme handlinger, hvis denne enhed er forbundet til en anordning, der er kompatibel med
VIERA Link, ved hjælp af et HDMI mini-kabel (ekstraudstyr) til automatisk sammenkædede
handlinger. (Det er ikke muligt at udføre alle handlinger.)
• VIERA Link er en unik Panasonic-funktion, der bygger på en HDMI-kontrolfunktion, og
anvender specifikationerne i standarden HDMI CEC (Consumer Electronics Control).
Sammenkædede handlinger med HDMI CEC-kompatible anordninger fra andre firmaer kan
ikke sikres. Indhent oplysninger i de relevante anordningers betjeningsanvisninger hvis der
anvendes VIERA Link-kompatible anordninger fra andre firmaer.
• Denne enhed er kompatibel med VIERA Link Ver.5. VIERA Link Ver.5 er den seneste
Panasonic-version og er også kompatibel med eksisterende Panasonic
VIERA Link-enheder. (Fra og med december 2010)
Klargøring:
Indstil [VIERA link] på [ON]. (P44)
Forbind denne enhed med et Panasonic-tv, som er kompatibelt med
VIERA Link, med et HDMI-minikabel (ekstraudstyr) (P118).
Tænd kameraet, og indstil afspilningsfunktionen.
Brug TV’ets fjernbetjening.
• Arbejd med henvisning til de betjeningsikoner, der vises på skærmen.
Panasonic TV kompatibelt med VIERA Link
1 [OPTION]
2 [OK]
3 [RETURN]
¢ Formen på fjernbetjeningen varierer,
afhængigt af land. Følg TV-guiden, som vises
på skærmen.
- 120 -
Tilslutning til andet udstyr
Bemærk!
• For at afspille lyden på en film skal du indstille [Lyd] i indstillingsskærmen for diasshowet til
[AUTO] eller [Lyd].
• Betjeningsikoner skjules, hvis der slet ikke udføres en funktion i et stykke tid, når
betjeningsikonerne er vist. Betjeningsikoner vises, hvis du trykker på en af følgende knapper,
mens betjeningsikonerne ikke er vist.
– 3/4/2/1, [OK], [OPTION], [RETURN], rød knap, grøn knap, gul knap
• Det anbefales at forbinde denne enhed til et andet HDMI-stik end HDMI1, hvis der er 2 eller
flere HDMI-inputstik på fjernsynet.
• Hvis [VIERA link] (P44) på denne enhed er indstillet på [ON], er betjening af denne enhed
begrænset.
• VIERA Link skal aktiveres på det forbundne fjernsyn. (Læs i fjernsynets betjeningsanvisninger
om indstilling osv.)
• Hvis du ikke anvender VIERA Link, indstilles [VIERA link] (P44) til [OFF].
∫ Andre sammenkædede handlinger
Slukning af strømmen:
Hvis man anvender fjernsynets fjernbetjening til at slukke for strømmen vil strømmen på
denne enhed også slukke.
Automatisk inputskiftning:
• Hvis man forbinder denne enhed med et HDMI mini-kabel og derefter tænder for strømmen, vil
fjernsynets inputkanal automatiks skifte til denne enheds skærmbillede. Hvis fjernsynets strøm
er i statussen standby, vil den automatisk tænde (hvis [Set] er markeret i fjernsynsindstillingen
[Power on link]).
• Afhængigt af HDMI-stikket på fjernsynet, skifter inputkanalen muligvis ikke automatisk. Benyt
fjernsynets fjernbetjening til at skifte inputkanal i dette tilfælde. (Indhent venligst oplysninger om
hvordan man skifter input i fjernsynets betjeningsanvisninger.)
• Jævnfør side 152, hvis VIERA Link ikke virker korrekt.
Bemærk!
• Hvis du ikke er sikker på, om det TV, du bruger er kompatibelt med VIERA Link, henvises der til
TV'ets brugervejledning.
• De disponible sammenkædede handlinger mellem denne enhed og et fjernsyn fra Panasonic
er forskellige, afhængigt af Panasonic-fjernsynets type, også selvom de er kompatible med
VIERA Link. Indhent oplysninger om fjernsynets understøttede handlinger i fjernsynets
betjeningsanvisninger.
• Betjening er ikke mulig med et kabel, der ikke opfylder standarden HDMI.
Brug altid et originalt Panasonic HDMI-minikabel (RP-CDHM15, RP-CDHM30; ekstraudstyr).
Reservedelsnumre: RP-CDHM15 (1,5 m), RP-CDHM30 (3,0 m)
• VIERA Link vil ikke virke selvom man forbinder HDMI mini-kablet, hvis enheden er forbundet til
en pc eller printer.
- 121 -
Tilslutning til andet udstyr
Afspilning af 3D-billeder
Afspilning af 3D-billeder
Hvis du tilslutter kameraet til et 3D-kompatibelt TV og afspiller billeder, som er taget i 3D,
kan du få glæde af 3D-billeder for ekstra effekt.
Du kan også afspille de optagede 3D-billeder ved at indsætte et SD-kort i en
SD-kortåbning i det 3D-kompatible TV.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (Denne side er kun på engelsk.)
Klargøring:
Indstil [3D-afspilning] til [
]. (P44)
Tilslut enheden til et 3D-kompatibelt TV ved hjælp af
HDMI-minikablet, så du kan få vist afspilningsskærmen. (P118)
Vælg [3D-afspilning] i [Slideshow] (P96) eller [Filtreret visning] (P98).
• Når [VIERA link] (P44) er indstillet på [ON], og kameraet er tilsluttet et tv, som understøtter
VIERA Link, skiftes tv'ets input automatisk, og afspilningsskærmen vises. Se P120 for
yderligere oplysninger.
• For billeder, der er optaget i 3D, vises [
] på miniaturevisningen ved afspilning.
∫ Funktioner, som ikke kan indstilles/ikke virker sammen med 3D-billeder
• Afspilningszoom¢
• Sletning af billeder¢
• Redigeringsfunktioner for [Afspil] funktionsmenuen ([Red. titel]/[Tryk tekst]/[Tilpas]/[Beskær])
¢ Kan anvendes ved visning i 2D.
- 122 -
Tilslutning til andet udstyr
Bemærk!
• Når et billede, som er optaget i 3D, vises på denne enheds LCD-skærm, afspilles det i 2D
(traditionelt billede).
• En sort skærm vises i nogle få sekunder, når du skifter afspilningen frem og tilbage mellem
3D-billeder og 2D-billeder.
• Når du vælger et 3D-miniaturebillede, kan det tage nogle få sekunder, før afspilningen startes.
Efter afspilningen kan det tage nogle få sekunder, før du får vist miniaturevisningen.
• Når du gennemser 3D-billeder, kan du få trætte øjne, hvis du sidder for tæt på TV-skærmen.
• Hvis dit TV ikke skifter til et 3D-billede, skal du foretage de nødvendige indstillinger på TV’et.
(Se TV’ets betjeningsvejledning.)
Lagring af 3D-billeder
∫ Kopiering til en pc
• For yderligere oplysninger henvises der til “Kopiering til en PC ved hjælp af
“PHOTOfunSTUDIO”” på P126.
- 123 -
Tilslutning til andet udstyr
Lagring af optagede billeder og film
Metoder til eksport af billeder og film til andre enheder varierer, afhængigt af filformatet.
(JPEG, MPO, AVCHD eller Motion JPEG). Her er et par forslag.
Kopiér ved at sætte SD-kortet ind i optageren
Filformater, der kan anvendes: [JPEG], [AVCHD]
Man kan kopiere på en Blu-ray disk, DVD-disk eller harddisk ved at sætte et
SD-kort med still-billeder og film, som er optaget med denne enhed, ind i en
Panasonic Blu-ray diskoptager eller en DVD-optager.
Kontrollér de seneste oplysninger om det udstyr, der kan kopiere direkte ved at sætte
SD-kortet optaget med denne enhed ind, og udstyr, der er kompatibelt med høj
definition (AVCHD) på følgende websted.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (Denne side er kun på engelsk.)
• Læs vejledningen til optageren om detaljerne omkring kopiering og
afspilning.
• Bemærk, at det beskrevne udstyr muligvis ikke er tilgængeligt
i visse lande og regioner.
- 124 -
Tilslutning til andet udstyr
Kopiér det billede, der skal afspilles, ved hjælp af et AV-kabel
Filformater, der kan anvendes: [AVCHD], [Motion JPEG]
Kopiér billeder, der er afspillet med denne enhed, til Blu-Ray disk, DVD-disk, harddisk eller
video ved hjælp af en Blu-ray diskoptager, DVD-optager eller video.
Kan afspilles ved hjælp af udstyr, som ikke er kompatibelt med højdefinition (AVCHD), så
dette er nyttigt til distribution af kopier. Billedet vil være af standardkvalitet i stedet for
højdefinition.
1 Gul: til videoindgangsstikket
2 Hvid: til lydindgangsstikket
A AV-kabel (medfølger)
1
2
3
Tilslut enheden med optagelsesudstyret ved hjælp af et AV-kabel (medfølger).
Start afspilningen af denne enhed.
Start optagelsen på optagelsesudstyret.
• Ved afslutning af optagelsen (kopiering) skal du stoppe afspilningen på denne enhed, når
du har stoppet optagelsen på optagelsesudstyret.
Bemærk!
• Hvis du afspiller film på et tv med 4:3-billedformat, skal du indstille [TV-format] (P43) på denne
enhed til [4:3], før du starter med at kopiere. Billedet bliver aflangt lodret, hvis du afspiller film,
som er kopieret med [16:9]-indstillingen på et tv med [4:3] billedformat.
• Anvend udelukkende det medfølgende AV-kabel.
• Viste touch-ikoner osv. optages også.
• Læs vejledningen til optagelsesudstyret om detaljerne omkring kopiering og afspilning.
- 125 -
Tilslutning til andet udstyr
Kopiering til en PC ved hjælp af “PHOTOfunSTUDIO”
Filformater, der kan anvendes: [JPEG], [MPO], [AVCHD], [Motion JPEG]
Man kan få still-billeder eller film, som er optaget i formatet [AVCHD] eller [Motion JPEG],
eller oprette traditionel standardkvalitets DVD-video fra den film, der blev optaget som
[AVCHD], ved brug af softwaren “PHOTOfunSTUDIO ” på CD-ROMMEN (medfølger).
(P127)
Du kan også skrive billeder til DVD, kombinere flere
billeder for at oprette et enkelt panorama-billede eller
oprette et diasshow ved at tilføje lyd og/eller musik. Disse
billeder kan derefter lagres på en DVD.
1
Installér “PHOTOfunSTUDIO” på PC’en.
• Læs den separate vejledning til den medfølgende software for at få yderligere oplysninger
2
Tilslut kameraet til PC'en.
• For yderligere oplysninger om tilslutning henvises der til “Tilslutning til en PC” (P127).
Kopiér billederne til en PC ved hjælp af “PHOTOfunSTUDIO”.
• For yderligere oplysninger om “PHOTOfunSTUDIO” (PDF) henvises der til den relevante
3
om softwaren på den medfølgende CD-ROM, og hvordan den installeres.
brugervejledning.
Bemærk!
• Du kan ikke afspille [AVCHD]-film, hvis filer eller mapper, som vedrører filmen, slettes,
redigeres eller flyttes ved hjælp af Windows Explorer eller lignende. Sørg derfor for at optage
[AVCHD]-film ved hjælp af “PHOTOfunSTUDIO”.
- 126 -
Tilslutning til andet udstyr
Tilslutning til en PC
Du kan overføre billederne i kameraet til en PC ved at forbinde kamera og PC.
• Nogle PC'ere kan læse direkte fra kortet, når det er fjernet fra kameraet. Der henvises til din
PC's betjeningsvejledning for yderligere oplysninger.
• Hvis den computer, som anvendes, ikke understøtter SDXC-memorykort, vises der en
meddelelse, som beder dig om at formatere. (Hvis du gør det, vil optagede billeder blive
slette, så du må ikke vælge at formatere.)
Hvis kortet ikke genkendes, henvises der til nedenstående hjemmeside.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Du kan let printe eller sende billeder, som du har importeret. En nem måde at gøre det på er at
bruge den bundtede software “PHOTOfunSTUDIO”, som findes på CD-ROMMEN (medfølger).
• Læs den separate vejledning til den medfølgende software for at få yderligere oplysninger om
softwaren på den medfølgende CD-ROM, og hvordan den installeres.
∫ PC’er, som kan anvendes
Windows
98/98SE
eller tidligere
Kan PHOTOfunSTUDIO
anvendes?
Kan [AVCHD]-film fås til
pc’en?
Kan still-billeder og
[Motion JPEG]-film i
digitalkameraet fås til
pc'en ved hjælpl af et
USB-forbindelseskabel?
Macintosh
Me/2000
XP/Vista/7
OS 9/OS X
—
≤¢1
—
—
≤¢2
—
—
≤
≤
(OS 9.2.2/OS X
[10.1~10.6])
• PC'er med Windows 98/98SE eller tidligere eller Mac OS 8.x eller tidligere kan ikke tilsluttes via
USB, men der kan oprettes billeder, hvis der kan bruges læser/skriver vha. et SD-memorykort.
¢1 Der skal installeres Internet Explorer 6.0 eller senere. PC’er med en højere ydeevne er
påkrævet, afhængigt af den funktion, der skal anvendes. Enheden afspiller eller fungerer
muligvis ikke korrekt, afhængigt af det PC-miljø, der benyttes.
¢2 Få altid [AVCHD]-film ved hjælp af “PHOTOfunSTUDIO”.
- 127 -
Tilslutning til andet udstyr
Opnåelse af still-billeder og [Motion JPEG]-film
(andet end [AVCHD]-film)
Klargøring:
Tænd kamera og PC.
Fjern kortet, før du anvender billederne fra den indbyggede hukommelse.
A USB-forbindelseskabel (medfølgende)
• Kontrollér stikkenes retning, og sæt dem lige ind, eller tag dem lige ud. (Ellers kan stikkene
blive bøjet, og det kan skabe problemer.)
B Justér mærkerne, og indsæt.
• Anvend et batteri med tilstrækkelig kapacitet eller lysnetadapteren (ekstraudstyr) og
jævnstrømskobleren (ekstraudstyr). Hvis den resterende batterikapacitet bliver lav, mens
kameraet og Pc'en kommunikerer, blinker statusindikatoren, og alarmen lyder.
Se “Korrekt frakobling af USB-forbindelseskablet” (P130), før du tager USB-forbindelseskablet
ud. Ellers kan dataene blive beskadiget.
Tilslut kameraet til en PC ved hjælp af USB-kablet A (medfølger).
• Anvend ikke andre USB-forbindelseskabler, undtagen det medfølgende. Brug af
andre kabler end det medfølgende USB-forbindelseskabel kan forårsage en fejl.
Peg på [PC].
• Hvis [USB-funktion] (P42) er indstillet på [PC] i menuen [Indstilling] på forhånd, tilsluttes
kameraet automatisk til PC’en uden at vise udvælgelsesskærmen [USB-funktion].
• Når kameraet er tilsluttet PC’en med [USB-funktion] indstillet på [PictBridge(PTP)],
vises der muligvis en meddelelse på PC-skærmen. Vælg [Cancel] for at lukke
skærmbilledet og frakoble kameraet fra PC’en. Indstil derefter [USB-funktion] på [PC]
igen.
Brug PC’en.
• Du kan gemme billederne på PC’en ved at trække og slippe billedet eller mappen med
det billede, du vil overføre til en anden mappe på PC’en.
- 128 -
Tilslutning til andet udstyr
Bemærk!
• Sluk kameraet, før du isætter eller fjerner lysnetadapteren (ekstraudstyr).
• Før du isætter eller fjerner et kort, skal du slukke for kameraet og frakoble
USB-forbindelseskablet. Ellers kan dataene blive beskadiget.
∫ Visning af indholdet fra den indbyggede hukommelse eller kortet ved brug af PC
(mappesammensætning)
For Windows:
Der vises et drev ([Flytbar disk]) i [Denne computer]
For Macintosh: Der vises et drev ([LUMIX], [NO_NAME] eller [Ikke-navngivet]) på
skrivebordet
DCIM:
Billeder
1 Mappenummer
2 Filnummer
3 JPG:
Still-billeder
MOV:
[Motion JPEG] Film
MPO:
3D-billeder
4 [Mit fotoalbum]
MISC:
DPOF-print
AVCHD:
[AVCHD] Film
Foretrukne
AD_LUMIX:
LUMIXUP.EXE:
Indst. til overførsel
Filoverførselsværktøj
“LUMIX Image Uploader”
En ny mappe oprettes, når der tages billeder i følgende situationer.
• Efter at [Nulstil ant.] (P42) i menuen [Indstilling] er udført
• Når et kort indeholdende en mappe med samme mappenummer isættes (f.eks. hvis billederne
er taget med et andet kameramærke)
• Når der findes et billede med filnummeret 999 inden i mappen
- 129 -
Tilslutning til andet udstyr
∫ Korrekt frakobling af USB-forbindelseskablet
• Fjern hardwaren ved hjælp af funktionen “Safely Remove Hardware” i PC’ens opgavebakke.
Hvis ikonet ikke vises, skal du kontrollere, at [Adgang] ikke er vist på LCD-skærmen på den
digitale biograf, før du fjerner hardwaren.
∫ Forbindelse i PTP-funktionen (kun WindowsR XP, Windows VistaR, WindowsR 7
og Mac OS X)
Sæt [USB-funktion] til [PictBridge(PTP)].
• Dataene kan nu kun læses fra kortet til PC’en.
• Hvis der er 1000 billeder eller mere på kortet, kan billederne muligvis ikke importeres i
PTP-tilstand.
• [AVCHD]-film kan ikke afspilles i PTP-tilstand.
Overførsel af billeder til billeddelingssteder
Billeder og film kan overføres til billeddelingssteder (Facebook/YouTube) ved hjælp af
filoverførselsværktøjet “LUMIX Image Uploader”.
Du behøver ikke overføre billederne til PC’en eller installere dedikeret software på PC’en,
så du kan let kan overføre billeder, selv om du ikke er hjemme eller på arbejder, hvis blot
der er en PC tilsluttet netværket.
• Kun kompatibelt med en PC med Windows XP/Windows Vista/Windows 7.
(Læs brugervejledningen til “LUMIX Image Uploader” ved hjælp af Internet Explorer)
Klargøring:
Arrangér de billeder, der skal overføres med [Indstil upload] (P100).
Tilslut PC’en til internettet.
Opret en konto på det billeddelingssted, der skal anvendes, og klargør
logon-oplysningerne.
1
Dobbeltklik på “LUMIXUP.EXE” for at starte det. (P129)
• Et filoverførselsværktøj “LUMIX Image Uploader” starter muligvis automatisk, hvis
2
Vælg den destination, der skal overføres til.
• Fortsæt ved at følge de anvisninger, der vises på PC’ens skærm.
“PHOTOfunSTUDIO”-softwaren på CD-rommen (medfølger) er installeret.
Bemærk!
• Denne operation er ikke garanteret ifm. fremtidige specifikationsændringer fra YouTube- og
Facebook-tjenesten. Indholdet heraf eller skærmindholdet kan ændres uden forudgående
meddelelse herom.
(Denne tjeneste gælder fra 1. december 2010)
• Overfør ikke billeder, som er beskyttet af copyright, medmindre du ejer copyright-rettighederne
eller har fået tilladelse fra den relevante copyright-ejer.
- 130 -
Tilslutning til andet udstyr
Udskrivning af billeder
Hvis du tilslutter kameraet til en printer, som understøtter PictBridge, kan du vælge de
billeder, der skal udskrives, og starte udskrivningen fra kameraets LCD-skærm.
• Nogle printere kan printe direkte fra kortet, når det er fjernet fra kameraet. Der henvises til din
printers betjeningsvejledning for yderligere oplysninger.
Klargøring:
Tænd kamera og printer.
Fjern kortet, før du udskriver billederne fra den indbyggede hukommelse.
Indstil udskriftskvalitet, og foretag andre indstillinger på printeren, før billederne udskrives.
A USB-forbindelseskabel (medfølgende)
• Kontrollér stikkenes retning, og sæt dem lige ind, eller tag dem lige ud. (Ellers kan stikkene
blive bøjet, og det kan skabe problemer.)
B Justér mærkerne, og indsæt.
• Anvend et batteri med tilstrækkelig batterikapacitet eller lydnetadapteren (ekstraudstyr) og
jævnstrømskobleren (ekstraudstyr). Hvis den resterende batterikapacitet bliver lav, mens
kameraet og printeren er tilsluttet, lyder alarmen. Hvis dette sker under udskrivningen, skal du
omgående stoppe udskrivningen. Hvis der ikke udskrives, skal USB-forbindelseskablet tages
ud.
Tilslut kameraet til en printer ved hjælp af USB-forbindelseskablet A
(medfølger).
Peg på [PictBridge(PTP)].
• Når kameraet tilsluttes printeren, vises ikonet for afbrydelsesforbud [å].
USB-forbindelseskablet må ikke tages ud, mens [å] vises.
Bemærk!
• Anvend udelukkende det medfølgende USB-forbindelseskabel.
Hvis du anvender andre kabler end det medfølgende USB-forbindelseskabel, kan det
forårsage en fejl.
• Sluk kameraet, før du isætter eller fjerner lysnetadapteren (ekstraudstyr).
• Før du isætter eller fjerner et kort, skal du slukke for kameraet og frakoble
USB-forbindelseskablet.
• Film kan ikke printes ud.
- 131 -
Tilslutning til andet udstyr
Valg af et enkelt billede og udskrivning
Træk skærmbilledet vandret for at vælge et
billede, og peg derefter på [Udskriv].
Multi print
Udskriv
Peg på [Start udskr.].
• Se P133 for at læse om de elementer, der kan indstilles, før billederne udskrives.
• Afbryd forbindelsen til USB-kablet efter udskrivning.
Valg af flere billeder og udskrivning
Peg på [Multi print].
Peg på elementet.
• Hvis udskriftskontrolskærmen vises, skal du vælge [Ja] og udskrive billederne.
Element
Beskrivelse af indstillinger
[Vælge flere]
Der udskrives flere billeder på én gang.
• Vælg det billede, du vil udskrive. (Peg på det samme billede igen for at
annullere markeringen)
• Peg på [Indst.] efter at du har markeret billederne.
[Vælg alle]
Udskriver alle lagrede billeder.
[Print sæt (DPOF)] Udskriver kun de billeder, der er angivet i [Print sæt]. (P108)
[Foretrukne]
Udskriver kun de billeder, der er angivet som foretrukne. (P107)
Peg på [Start udskr.].
• Se P133 for at læse om de elementer, der kan indstilles, før billederne udskrives.
• Afbryd forbindelsen til USB-kablet efter udskrivning.
- 132 -
Tilslutning til andet udstyr
Udskriftsindstillinger
Markér og indstil elementer på både skærmbilledet under trin 2 under “Valg af et
enkelt billede og udskrivning” (Valg og udskrivning af et enkelt billede) og under
trin 3 under “Valg af flere billeder og udskrivning” Valg og udskrivning af flere
billeder.
• Hvis du vil udskrive billeder i et format eller med et layout, der ikke understøttes af kameraet,
skal du indstille [Papirstr.] eller [Sideopsætning] til [{] og derefter indstille papirformatet eller
layoutet på printeren. (Se brugervejledningen til printeren for yderligere oplysninger.)
• Når [Print sæt (DPOF)] er valgt, vises elementerne [Udskriv med dato] og [Ant. udskrifter] ikke.
[Udskriv med dato]
Element
Beskrivelse af indstillinger
[ON]
Dato udskrives.
[OFF]
Dato udskrives ikke.
• Hvis printeren ikke understøtter udskrivning af dato, kan datoen ikke udskrives på billedet.
• Afhængigt af printeren, kan printerens datoudskriftsindstillinger få forrang, så undersøg, om
dette er tilfældet.
• Når du udskriver billeder med [Datostemp.] eller [Tryk tekst], skal du huske at sætte
indstillingen Udskriv med dato på [OFF], ellers udskrives datoen ovenpå.
Bemærk!
Når fotohandleren fremkalder billederne
• Når du påtrykker en dato vha. [Datostemp.] (P89) eller [Tryk tekst] (P102), eller når du angiver
datoudskrivning ved indstilling af [Print sæt] (P108), før du går til fotohandleren, udskrives
datoerne muligvis hos fotohandleren.
[Ant. udskrifter]
Du kan vælge op til 999 kopier.
- 133 -
Tilslutning til andet udstyr
[Papirstr.]
Element
Beskrivelse af indstillinger
Printerens indstillinger prioriteres.
{
[L/3.5qk5q]
89 mmk127 mm
[2L/5qk7q]
127 mmk178 mm
[POSTCARD]
100 mmk148 mm
[16:9]
101,6 mmk180,6 mm
[A4]
210 mmk297 mm
[A3]
297 mmk420 mm
[10k15cm]
100 mmk150 mm
[4qk6q]
101,6 mmk152,4 mm
[8qk10q]
203,2 mmk254 mm
[LETTER]
216 mmk279,4 mm
[CARD SIZE]
54 mmk85,6 mm
• Papirstørrelser, der ikke understøttes af printeren vises ikke.
[Sideopsætning] (Udskriftslayout, som kan indstilles med dette kamera)
Element
Beskrivelse af indstillinger
{
Printerens indstillinger prioriteres.
á
1 billede uden ramme på 1 side
â
1 billede med ramme på 1 side
ã
2 billeder på 1 side
ä
4 billeder på 1 side
• Et element kan ikke vælges, hvis printeren ikke understøtter sideopsætningen.
∫ Udskrivningslayout
Udskrivning af samme billede flere gange på 1 stykke papir
Hvis du for eksempel vil udskrive samme et 4 gange på 1 papirark, skal du indstille
[Sideopsætning] til [ä] og derefter sætte [Ant. udskrifter] på 4 til det billede, der skal
udskrives.
Når samme billede udskrives på 1 papirark
Hvis du for eksempel vil udskrive 4 forskellige billeder på 1 papirark, skal du indstille
[Sideopsætning] til [ä] og derefter sætte [Ant. udskrifter] på 1 for hvert af de 4 billeder.
Bemærk!
• Kameraet modtager en fejlmeddelelse fra printeren, når [¥]-indikationen lyser orange under
udskrivning. Når udskrivningen er afsluttet, skal du kontrollere, at der ikke er nogen problemer
med printeren.
• Hvis antallet af kopier er for højt, kan billederne blive udskrevet op til flere gange. I dette
tilfælde kan det resterende antal af kopier, der er angivet, være forskelligt fra det valgte antal.
- 134 -
Øvrige
Øvrige
Skærmdisplay
∫ Optagelse
Optagelse i normal billedfunktion [!] (Startindstilling)
1 Optagefunktion
1 2 3 4 5 6 78
2 Optagelseskvalitet (P91)
3 Billedstørrelse (P75)
20
15
4 Kvalitet (P76)
19
5 Blitz-funktion (P71)
6 Optisk billedstabilisering (P89)/
: Alarm for rystelser (P20)
18
7 Fokus (P22)
100 F2.5 1/60
17
8 AF-område (P22)
9 Batteri-indikation (P9)
16 15 14
10 Valg af optagefunktion (P18)
11 Valg af afspilningsfunktion (P95)
12 Zoomning vha. berøring (P51)
13 Peg på lukker (P21)
14 Lukkehastighed (P19)
15 Blændeværdi (P19)
16 ISO-følsomhed (P77)
17 Display (P46)
18 Menu (P36)
19 Indbygget hukommelse (P13)
: Kort (P13) (vises kun under optagelse)
20 Antal mulige billeder¢ (P15)
¢ [i99999] vises, når der er mere end 100.000 billeder tilbage.
ISO
- 135 -
9
10
11
×
13
12
Øvrige
∫ Ved optagelse (efter indstilling)
21 Tilgængelig optagetid (P26): R8m30s ¢1
22 Antal dage, der er gået siden
afrejsedatoen¢2 (P68)
45
Navn¢3 (P56)
44
23 Spot AF-område (P80)
43
24 Slør reduktion (P31)
25 Hvidbalance (P78)
26 Farve-funktion (P87)
27 Eksponeringskompensation (P83)
28 Auto-holder (P84)
˜: Burst (P87)
29 Aktivt Leje (P92)
30 Makrofunktion (P81)
31 AF-funktion (P80)
32 AF-hjælpelampe (P88)
33 Intelligent eksponering (P85)
34 VINDSTØJSREDUKTION (P92)
35 Histogram (P40)
36 LCD-funktion (P39)
ECO : LCD Power Save (energibesparelse) (P41)
37 Datostempel (P89)
38 Selvudløserfunktion (P74)
39 Min. lukkerhastighed (P85)
40 Zoom/Ekstra optisk zoom (P49)/
Digital zoom (P49, 86)/Intelligent zoom (P49):
21 22 23
24 25262728 29
B/W
3s
1
42 41 40 39 38
W
41 Aktuel dato og aktuelt klokkeslæt/“: Indstilling for rejsemål¢2 (P70)
42 Alder¢3 (P56)
Sted¢2 (P68)
43 Udløbet optagetid (P26)
44 Område for genvejsindstilling (P52)
45 Optagelsestilstand
¢1 “m” er en forkortelse for minut og “s” for sekund.
¢2 Vises i ca. 5 sekunder, når kameraet tændes, når uret indstilles og når man skifter fra
afspilningsfunktion til optagefunktion.
¢3 Dette vises i ca. 5 sekunder, når enheden tændes i [Baby1]/[Baby2] eller [Kæledyr] i
scenefunktion.
- 136 -
30
31
32
33
34
35
36
37
Øvrige
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
∫ Afspilning
1 Afspilningsfunktion (P95)
B/W
29
100_0001
9s 1/15
2
/ : Optagelseskvalitet (P91)
9s
28
3 Farve-funktion (P87)
27
4 Beskyttet billede (P110)
26
5 Foretrukne (P107)
10:00 1.DEC.2011
25
6 Påtrykt dato/tekst (P89, 102)
24
1. DAG
7 Registrering af Mit fotoalbum (P116)
8 Afspilning (film) (P28)
23
22
21 20
9
: Antal kopier (P108)
: Retouchering af ansigt (P113)
: Retouchering af kunstværk (P115)
10 Billedstørrelse (P75)
11 Kvalitet (P76)
12 Udløbet afspilningstid (P28): R8m30s ¢1
13 Batteri-indikation (P9)
14 Billednummer/Total antal billeder
15 Power LCD-funktion (P39)
ECO : LCD Power Save (energibesparelse) (P41)
16 Histogram (P40)
17 Valg af optagefunktion (P18)
18 Valg af afspilningsfunktion (P95)
19 Applikation (P35)
20 Slet (P33)
21 Flerbilledafspilning (P25)
22 Optageoplysninger (P46)
23 Antal dage, der er gået siden rejsedatoen (P68)
Alder (P56)
24 Display (P46)
25 Menu (P36)
26 Område for genvejsindstilling (P52)
27 Optaget dato og klokkeslæt/Verdenstid (P70)/Navn¢2 (P56, 65)/Sted¢2 (P68)/
Titel¢2 (P101)
28 Filmoptagelsestid (P28): R8m30s ¢1
29 Mappe/Filnummer (P129)
Indbygget hukommelse (P13)
Advarselsikon for afbrudt kabel (P131)
¢1 “m” er en forkortelse for minut og “s” for sekund.
¢2 Vises i rækkefølgen [Titel], [Sted], [Navn] ([Baby1]/[Baby2], [Kæledyr]), [Navn]
([Ansigtsgenk.]).
- 137 -
13
14
15
16
17
18
19
Øvrige
Forholdsregler ved brug
Optimal brug af kameraet
Hold denne enhed så langt væk som muligt fra elektromagnetisk udstyr (som f.eks.
mikrobølgeovne, TV’er, videospilsudstyr osv.).
• Hvis denne enhed anvendes på eller i nærheden af et TV, kan der opstå forstyrrelser i
billederne og/eller lyden på grund af elektromagnetisk stråling.
• Anvend ikke denne enhed i nærheden af mobiltelefoner, da der ellers kan opstå støj med en
negativ virkning på billederne og/eller lyden.
• De optagede data kan blive beskadiget og billeder kan blive forvrængede af de stærke
magnetiske felter, der dannes af højttalere eller motorer.
• Elektromagnetisk stråling frembragt af en mikroprocessor kan have en negativ virkning på
denne enhed og skabe billed- og/eller lydforstyrrelser.
• Hvis denne enhed påvirkes af magnetisk ladet udstyr og ikke fungerer korrekt, skal man slukke
for den, fjerne batteriet eller afbryde lysnetadapteren (ekstraudstyr). Herefter skal man isætte
batteriet på ny eller tilslutte lysnetadapteren igen og tænde for enheden.
Anvend ikke denne enhed i nærheden af radiosendere og/eller
højspændingsledninger.
• Optagelse af billeder i nærheden af radiosendere eller højspændingsledninger kan have
negativ indvirkning på optagede billeder og/eller lyd.
Husk altid at anvende de medfølgende ledninger og kabler. Hvis man anvender
ekstraudstyr, skal man bruge de ledninger og kabler, der medfølger.
Brug ikke forlængerledninger eller kabler.
Sprøjt ikke insektmidler eller flygtige kemikalier på kameraet.
• Hvis der sprøjtes sådanne kemikalier på kameraet, kan det blive beskadiget og overfladen kan
skalle af.
• Sørg for at gummi- eller plastprodukter ikke kommer i berøring med kameraet i længere tid ad
gangen.
- 138 -
Øvrige
Rengøring
Før rengøring af kameraet, skal du fjerne batteriet eller jævnstrømskobleren
(ekstraudstyr) eller tage strømstikket ud af væggen. Tør derefter kameraet af med
en tør, blød klud.
• Hvis kameraet bliver meget beskidt, kan det rengøres ved at tørre snavset af med en fugtig
klud og derefter med en tør klud.
• Brug aldrig opløsningsmidler som benzen, fortynder, sprit, opvaskemiddel osv. for at rengøre
kameraet, da det kan ødelægge kameraet udvendigt, eller overfladelaget kan afskalle.
• Hvis man anvender en kemisk klud, skal man følge anvisningerne, der følger med kluden.
Om LCD-skærmen
• Tryk ikke hårdt på LCD-skærmen. Der kan opstå ujævne farver på LCD-skærmen, eller det kan
medføre fejlfunktion.
• Hvis kameraet er koldt, når det tændes, vil billedet på LCD-skærmen være lidt mørkere end
normalt i begyndelsen. Når den indvendige temperatur øges, vender skærmen dog tilbage til
sin normale lysstyrke.
Der er anvendt teknologi med meget højt præcisionsniveau til fremstilling af
LCD-skærmen. Men der kan forekomme nogle små lyse eller mørke pletter (røde, blå
eller grønne) på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejlfunktion. LCD-skærmen har mere
end 99,99% effektive pixel med blot 0,01% inaktive eller altid oplyste pixel. Pletterne
optages ikke på billederne i den indbyggede hukommelse eller på kortet.
Om objektivet
• Tryk ikke hårdt på objektivet.
• Der kan opstå fejlfunktion, hvis kameraet efterlades med objektivet rettet mod solen i længere
tid. Vær opmærksom på dette, hvis kameraet lægges udenfor eller i nærheden af et vindue.
- 139 -
Øvrige
Batteri
Batteriet er et genopladeligt lithium- ionbatteri. Dets evne til at producere strøm
stammer fra den kemiske reaktion, som finder sted inde i det. Denne reaktion kan
påvirkes af den omgivende temperatur og fugtighed. Hvis temperaturen er for høj
eller for lav, bliver batteriets driftstid kortere.
Fjern altid batteriet efter brug.
• Anbring det brugte batteri i en plasticpose, og opbevar det væk fra genstande af metal (clips
osv.).
Hvis batteriet tabes ved et uheld, skal man kontrollere, om batteriets hus eller poler
er blevet beskadiget.
• Kameraet tager skade, hvis man forsøger at sætte et beskadiget batteri i det.
Husk at medbringe opladede reservebatterier, når du går hjemmefra.
• Vær opmærksom på, at batteriets driftstid kan forkortes under lave temperaturer, som for
eksempel på skisportsområder.
• Når du rejser, skal du huske at medbringe batteriopladeren (medfølger), så du kan genoplade
batteriet, dér hvor du rejser hen.
Bortskaffelse af opbrugt batteri.
• Batterierne har begrænset levetid.
• Kast aldrig batterierne på åben ild, da dette kan udløse en eksplosion.
Undgå at lade batteriets poler komme i kontakt med metalgenstande (såsom
halskæder, hårnåle osv.).
• Dette kan medføre kortslutning eller varmedannelse og, hvis man rører ved et batteri under
disse forhold, kan man blive alvorligt forbrændt.
Oplader
• Hvis du bruger batteriopladeren i nærheden af en radio, kan radiomodtagelsen blive forstyrret.
• Hold opladeren i en afstand på mindst 1 m fra radioapparater.
• Når opladeren anvendes, kan den afgive en summende lyd. Dette er ikke nogen fejlfunktion.
• Når opladningen er afsluttet, skal man huske at tage strømledningen ud af stikkontakten. (Hvis
den forbliver tilkoblet til lysnettet, bruger opladeren en mindre mængde strøm.)
• Hold altid kontaktfladerne på opladeren og batteriet rene.
- 140 -
Øvrige
Om 3D
∫ Om 3D-visning
Hvis en person er meget overfølsom over for lys, har en hjertesygdom eller er på
anden måde syg, skal vedkommende undgå at se på 3D-billeder.
• I modsat fald kan en negativ virkning på sådanne sygdomsforhold.
Hvis du føler dig træt, har ubehag eller på anden vis føler dig utilpas, når du ser på
3D-billeder, skal du omgående stoppe.
• Hvis du fortsætter med at kigge på disse billeder, kan du blive syg.
• Hvil dig lidt, når du er færdig med at kigge.
Når du kigger på 3D-billeder, anbefales det at holde en pause hver 30-60 minutter.
• Hvis du kigger i lang tid ad gangen, kan du blive træt i øjnene.
Det tilrådes nærsynede eller langsynede personer, personer med synsforskel i
begge øjne og personer med bygningsfejl, at de bruger briller osv.
Stop med at kigge, hvis du klart ser dobbelt, mens du kigger på 3D-billeder.
• Man oplever hver især 3D-billeder på forskellige måder. Sørg for at få øjnene kontrolleret, før
du kigger på 3D-billeder.
• Du kan ændre TV’ets 3D-indstilling eller enhedens 3D-udgangsindstilling til 2D.
Når du ser 3D-billeder på et 3D-kompatibelt TV, skal du stille dig væk fra TV'et i en
afstand, som er mindst 3 gange TV'ets effektive højde.
• (Anbefalet afstand): For 42z; ca. 1,6 m, for 46z; ca. 1,7 m, for 50z; ca. 1,9 m, for 54z; ca. 2,0 m.
• Hvis du kigger fra en afstand, som er tættere på end den anbefalede afstand, kan det føre til
trætte øjne.
- 141 -
Øvrige
Kort
Undlad at efterlade kortet på steder, hvor temperaturen er høj, eller hvor der hyppigt
forekommer elektromagnetisk stråling eller statisk elektricitet, eller hvor der er
direkte sollys.
Undgå at bøje eller tabe kortet.
• Kortet kan derved blive beskadiget og indholdet kan også blive beskadiget eller slettet.
• Opbevar kortet i kortets æske eller pose efter brug, og hver gang kortet gemmes eller tages
med.
• Undlad at røre kontaktfladerne på bagsiden af kortet med fingrene. Sørg for, at der ikke
kommer snavs, støv eller vand i nærheden.
Meddelelse ved overdragelse eller bortskaffelse af hukommelseskort
• Funktionen “Formatér” eller “Slet” vha. kameraet eller en pc betyder blot, at
filstyringsoplysningerne ændres. Den sletter ikke dataene på hukommelseskortet.
Det anbefales at ødelægge hukommelseskortet fysisk eller bruge datasletningssoftware, der
kan købes på markedet, for helt at slette dataene på hukommelseskortet, før du overdrager
kameraet til tredjemand eller bortskaffer det.
Datastyring på hukommelseskortet er brugerens eget ansvar.
Om personlige oplysninger
Hvis et navn eller en fødselsdag er indstillet for [Baby1]/[Baby2]/
ansigtsgenkendelsesfunktion, opbevares disse personlige oplysninger i kameraet og
optages med på billedet.
Ansvarsfraskrivelse
• Oplysninger, herunder personlige oplysninger, kan ændres eller forsvinde på grund af fejlagtige
fremgangsmåder, statisk elektricitet, uheld, funktionsfejl, reparation eller andre handlinger.
Bemærk på forhånd, at Panasonic ikke er på nogen måde ansvarlig for en eventuel direkte
eller indirekte skade på grund af en ændring eller sletning af information eller personlige
oplysninger.
Anmodning om reparation, overdragelse til tredjemand eller bortskaffelse
• Nulstil indstillingerne for at beskytte personlige oplysninger. (P42)
• Hvis der er lagret billeder i den indbyggede hukommelse, skal de kopieres til
hukommelseskortet (P112) før eventuel formatering af den indbyggede hukommelse (P45).
• Fjern hukommelseskortet fra kameraet, før kameraet sendes til reparation.
• Den indbyggede hukommelse og indstillinger vender muligvis tilbage til fabriksstandard, når
kameraet er repareret.
• Kontakt forhandleren eller det lokale servicecenter, hvis ovennævnte handlinger ikke er mulige
på grund af funktionsfejl.
Ved overdragelse til tredjemand eller bortskaffelse af hukommelseskortet skal du
læse “Meddelelse ved overdragelse eller bortskaffelse af hukommelseskort” på
P142.
- 142 -
Øvrige
Når batterierne ikke bruges i længere tid
• Opbevar batteriet på et koldt og tørt sted med en relativ stabil temperatur: (Anbefalet
temperatur:15 oC til 25 oC, Anbefalet fugtighed: 40%RH til 60%RH)
• Tag altid batterierne og kortet ud af kameraet.
• Når batteriet efterlades i kameraet, aflades det, selv om kameraet er slukket. Hvis man
efterlader batteriet i kameraet, aflader det for meget, og det kan betyde, at det bliver ubrugeligt,
selv om det oplades igen.
• Når man opbevarer batteriet i meget lang tid, anbefales det at oplade det en gang om året.
Fjern batteriet fra kameraet, og gem det et andet sted, når det er helt afladet.
• Det anbefales at opbevare kameraet med et tørremiddel (silicagel), når det opbevares i et skab
eller lignende.
Om billeddata
• Optagne data kan blive beskadiget eller gå tabt, hvis kameraet går i stykker på grund af
brugerens forkerte håndtering heraf. Panasonic er ikke erstatningsansvarlig for mistede
optagne data.
Om trebenede og etbenede stativer
• Hvis du bruger stativ, skal du sørge for, at det står fast, når kameraet er fastgjort.
• Du kan muligvis ikke fjerne kortet eller batteriet, når du bruger et trebenet eller etbenet stativ.
• Sørg for at skruen på det trebenede eller etbenede stativ ikke er i vejen, når du fastgør eller
fjerner kameraet. Du kan også ødelægge skruen på selve kameraet, hvis du bruger for mange
kræfter, når du skruer. Og kamerahuset og specifikationsetiketten kan blive ødelagt eller ridset,
hvis kameraet fastgøres for stramt til det trebenede eller etbenede stativ.
• Læs brugervejledningen til det trebenede eller etbenede stativ grundigt.
• Visse trebenede eller etbenede stativer kan ikke fastgøres, når jævnstrømskobleren
(ekstraudstyr) og jævnstrømskobleren (ekstraudstyr) er tilsluttet.
- 143 -
Øvrige
Displaymeddelelser
Bekræftelses- eller fejlmeddelelser vises på skærmen i nogle tilfælde.
Vigtige meddelelser vises som beskrevet i eksemplerne nedenfor.
[Dette billede er beskyttet]
> Slet billedet efter annullering af beskyttelsesindstillingen. (P110)
[Nogle af billederne kan ikke slettes]/[Dette billede kan ikke slettes]
• Billeder, der ikke er baseret på DCF-standard, kan ikke slettes.
> Før sletning af billeder skal kortet formateres, efter at de nødvendige data er blevet gemt
på en PC osv. (P45)
[Kan ikke angives på dette billede]
• [Red. titel], [Tryk tekst] eller [Print sæt] kan ikke indstilles for billeder, som ikke følger
DCF-standard.
[Der er ikke plads nok på den indbyggede hukommelse]/[Der er ikke hukommelse
nok på kortet]
• Der er ingen plads tilbage i den indbyggede hukommelse eller på kortet.
• Når man kopierer billeder fra den indbyggede hukommelse til kortet (batch-kopiering),
kopieres billederne, indtil kortets kapacitet er opbrugt.
[Nogle af billederne kan ikke kopieres]/[Kopieringen kunne ikke fuldføres]
• Følgende billeder kan ikke kopieres.
– Hvis der er et billede med samme navn som det billede, der skal kopieres, i
kopidestinationsområdet. (Kun ved kopiering fra et kort til den indbyggede hukommelse.)
– Filerne er ikke baseret på DCF-standarden.
• Desuden kan billeder, som optages eller redigeres med andet udstyr, ikke kopieres.
[Fejl i indbygget hukommelse
Skal den indbyggede hukommelse formateres?]
• Denne meddelelse vises, når man formaterer den indbyggede hukommelse på PC’en.
> Formatér den indbyggede hukommelse på kameraet igen. (P45) Dataene i den
indbyggede hukommelse slettes.
[Hukommelseskort-fejl.
Dette kort kan ikke bruges i dette kamera.
Skal kortet formateres?]
• Dette format kan ikke anvendes på denne enhed.
> Isæt et andet kort.
> Formatér kortet igen med kameraet, når du har gemt alle de nødvendige data på en PC
osv. (P45) Dataene slettes.
[Sluk for kameraet, og tænd det igen]/[Systemfejl]
• Denne meddelelse vises, hvis kameraet ikke fungerer korrekt.
> Sluk kameraet, og tænd det igen. Hvis meddelelsen fremstår igen, skal du kontakte
forhandleren eller det nærmeste servicecenter.
- 144 -
Øvrige
[Parameterfejl for memorykort]/[Dette hukommelseskort kan ikke bruges.]
> Brug et kort, som er kompatibelt med dette kamera. (P13)
– SD-memorykort (8 MB til 2 GB)
– SDHC-memorykort (4 GB til 32 GB)
– SDXC-memorykort (48 GB, 64 GB)
[Isæt SD kort igen]/[Prøv et andet kort]
• Der er opstået en fejl ved adgang til kortet.
> Isæt kortet igen.
> Isæt et andet kort.
[Læsefejl/Skrivefejl
Kontroller kortet]
• Læsning eller skrivning af data er mislykket.
> Fjern kortet, når du har slukket [OFF]. Isæt kortet igen, tænd, og prøv at læse eller skrive
dataene igen.
• Kortet kan være i stykker.
> Isæt et andet kort.
[Filmopt. blev ann. pga. begrænsn. af kortets skrivehastighed]
• Brug et kort med SD-hastighedsklasse med “Klasse 4” eller højere, når du optager film i
[AVCHD].
Brug desuden et kort med SD-hastighedsklasse “Klasse 6” eller højere, når du optager film i
[Motion JPEG].
• Hvis den stopper selv efter brug af et “Klasse 4”-kort eller højere, er
dataskrivningshastigheden forringet, og det anbefales at lave en sikkerhedskopi og derefter
formatere (P45).
• Afhængigt af korttypen kan optagelse af film muligvis stoppe midtvejs.
[Kan ikke optage på grund af data i et inkompatibelt format (NTSC/PAL) på dette
kort.]
> Før sletning af billeder skal kortet formateres, efter at de nødvendige data er blevet gemt
på en PC osv. (P45)
> Isæt et andet kort.
[Der kan ikke oprettes en mappe]
• Der kan ikke oprettes en mappe, fordi der ikke er flere mappenumre til rådighed.
> Formatér kortet, efter at du har gemt de nødvendige data på en PC osv. (P45) Hvis du
udfører [Nulstil ant.] i menuen [Indstilling] efter formatering, nulstilles mappenummeret
til 100. (P42)
[Billede vises til 16:9-TV]/[Billede vises til 4:3-TV]
• Vælg [TV-format] i menuen [Indstilling], hvis du vil ændre TV-formatet. (P43)
• Denne meddelelse vises også, når USB-forbindelseskablet kun er tilsluttet kameraet.
I så fald skal du forbinde den anden ende af USB-kablet til en PC eller en printer. (P128, 131)
- 145 -
Øvrige
Fejlfinding
Prøv først følgende procedurer (P146 til 154).
Hvis problemet ikke kan løses, kan det hjælpe at vælge [Nulstil] (P42) i menuen
[Indstilling] i optagefunktion.
Batteriet og strømkilde
Kameraet kan ikke betjenes, selv om det er tændt.
Kameraet slukker omgående, når det tændes.
• Batteriet er tomt. Oplad batteriet.
• Hvis du glemmer at slukke for kameraet, opbruges batteriet.
> Sluk ofte kameraet ved at bruge [Dvale indst.] osv. (P41)
Denne enhed slukkes automatisk.
• Hvis man forbinder et VIERA Link-kompatibelt fjernsyn med et HDMI mini-kabel (ekstraudstyr)
og slukker for fjernsynsstrømmen med fjernsynets fjernbetjening, slukkes strømmen på denne
enhed også.
> Indstil [VIERA link] på [OFF], hvis VIERA Link ikke anvendes. (P44)
Kort-/batteridækslet kan ikke lukkes.
• Isæt batteriet helt ind korrekt. (P11)
Optagelse
Det er umuligt at optage billedet.
• Er funktionen indstillet på [Optag]-funktion? (P18)
• Er der billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet?
> Slet de billeder, der ikke er nødvendige, for at øge den tilgængelige hukommelse. (P33)
• Du kan muligvis ikke optage lige efter, at du har tændt for strømmen [ON], hvis du bruger et
kort med stor kapacitet.
Det optagede billede er hvidligt.
• Billedet kan blive hvidligt, hvis der er snavs, f.eks. fingeraftryk, på objektivet.
> Hvis objektivet er snavset, skal du tænde for kameraet, skubbe objektivcylinderen ud og
tørre objektivets overflade forsigtigt af med en blød, tør klud.
Det optagede billede er for lyst eller for mørkt.
> Kontrollér, at der er kompenseret korrekt for eksponeringen. (P83)
• Indstilling af [Min. lukker tid] til en hurtigere hastighed kan gør billedet mørkere.
> Indstil [Min. lukker tid] (P85) til en langsommere hastighed.
Flere billeder tages på samme tid.
> Sæt [Auto-holder] (P84) eller [Burst] (P87) i funktionsmenuen [Optag] på [OFF].
• Er [Højhast. burst] (P57) eller [Blitz burst] (P58) i scene-funktion indstillet?
- 146 -
Øvrige
Motivet er ikke ordentlig i fokus.
• Fokusområdet afviger, afhængig af optagefunktionen.
> Indstil til den korrekte funktion i forhold til afstanden til motivet.
• Er motivet uden for kameraets fokusområde? (P22)
• Der er kamerarystelser, eller motivet bevæger sig lidt. (P20)
Det optagede billede er sløret.
Den optiske billedstabiliseringsfunktion virker ikke.
> Lukkerhastigheden bliver langsommere, når billederne tages på mørke steder, så hold
kameraet stabilt med begge hænder for at tage billederne. (P20)
> Når der tages et billede ved langsom lukkerhastighed, bruges selvudløseren. (P74)
Optagelse af billeder ved hjælp af auto-holder er ikke mulig.
• Er der billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet?
Det optagede billede ser grynet ud.
Der er støj på billedet.
• Er ISO-følsomheden høj, eller er lukkehastigheden langsom?
(Ved levering af kameraet er ISO-følsomheden indstillet til [AUTO]. Derfor forekommer der støj,
når der tages billeder indendørs osv.)
> Formindsk ISO-følsomheden. (P77)
> Sæt [Farvefunkt.] til [NATURAL]. (P87)
> Tag billederne på lyse steder.
• Er [Høj følsomh.] eller [Højhast. burst] i scene-funktion indstillet? Hvis ja, reduceres
opløsningen af det optagede billede lidt på grund af den høje følsomhedsbehandling. Dette er
ikke en fejlfunktion.
Lysstyrken eller farvetonen på det optagede billede er forskellig fra den aktuelle
scene.
• Hvis du optager under fluorescerende lamper, kan skarpheden og farvetonen ændres lidt, hvis
lukkerhastigheden bliver hurtigere. Dette sker pga. egenskaberne for det fluorescerende lys og
er ikke en fejlfunktion.
- 147 -
Øvrige
Ved optagelse af billeder, eller hvis lukkerknappen trykkes halvt ind, kan rødlige
striber forekomme på LCD-skærmen. Alternativt kan dele af eller hele
LCD-skærmen antage en rødlig farve.
• Dette er et kendtegn for CCD’er, og den vises, når motivet består af en
lys del. Der kan forekomme nogen ujævnhed i omgivelserne. Dette er
ikke en fejlfunktion.
Den optages på film, men ikke på still-billeder.
• Når du tager billeder, anbefales det, at du passer på ikke at udsætte
skærmen for sollys eller andre kraftige lyskilder.
Filmen stopper i midten af optagelsen.
• Brug et kort med SD-hastighedsklasse med “Klasse 4” eller højere, når du optager film i
[AVCHD].
Brug desuden et kort med SD-hastighedsklasse “Klasse 6” eller højere, når du optager film i
[Motion JPEG].
• Afhængigt af korttypen, kan optagelsen muligvis stoppe midtvejs.
> Hvis filmoptagelsen stopper, når du bruger et kort på mindst “Klasse 4”, eller hvis du bruger
et kort, som er blevet formateret på en pc eller andet udstyr, bliver
dataskrivningshastigheden langsommere. I sådanne tilfælde anbefaler vi, at du laver en
sikkerhedskopi af dataene og derefter formaterer (P45) kortet i denne enhed.
Motivet kan ikke fastlåses. (AF-sporing er mislykket)
• Hvis motivet har en anden farve end periferien, skal AF-området indstilles til motivets farver
ved at tilpasse det pågældende område i forhold til AF-området. (P48)
Objektiv
Det optagede billede er muligvis bøjet, eller en ikke-eksisterende farve omgiver
motivet.
• Motivet kan blive lidt bøjet af udseende, eller kanterne kan blive farvet, afhængigt af
zoomforstørrelsen, på grund af objektivets egenskaber. Billedets periferi kan se bøjet ud, fordi
perspektivet fremhæves, når vidvinkel anvendes. Dette er ikke en fejlfunktion.
- 148 -
Øvrige
LCD-skærm
LCD-skærmen bliver kortvarigt mørk eller lys.
• Dette fænomen opstår, når du trykker lukkerknappen halvt ned for at indstille blændeværdien,
og påvirker ikke de optagede billeder.
• Dette fænomen ses også, hvis lysstyrken ændres, når der zoomes ind eller ud af kameraet,
eller når kameraet flyttes. Dette skyldes betjeningen af kameraets automatiske blænding og er
ikke en fejlfunktion.
LCD-skærmen flimrer indendørs.
• LCD-skærmen kan flimre i nogle få sekunder, når kameraet tændes indendørs i neonlys. Dette
er ikke en fejlfunktion.
LCD-skærmen er for lys eller for mørk.
• Er [LCD-funktion] aktiv? (P39)
Der fremkommer sorte, røde, blå og grønne prikker på LCD-skærmen.
• Dette er ikke en fejlfunktion.
Disse pixel påvirker ikke det endelige billede.
Der er støj på LCD-skærmen.
• På mørke steder kan der opstå støj for at holde lysstyrken på LCD-skærmen. De optagede
billeder påvirkes dog ikke deraf.
- 149 -
Øvrige
Blitz
Blitzen udløses ikke.
• Er blitz-indstillingen sat til [Œ]?
> Skift blitz-indstillingen. (P71)
• Blitzfunktionen er ikke tilgængelig, når [Auto-holder] (P84) eller [Burst] (P87) er indstillet.
Blitzen aktiveres flere gange.
• Blitzen aktiveres to gange, når reduktion af røde øjne (P71) er valgt.
• Er [Blitz burst] (P58) i scene-funktion indstillet?
Afspilning
De billeder, der optages, roteres og vises i en uventet retning.
• [Roter bill.] (P44) er sat på [
] eller [
].
Billedet afspilles ikke.
Der er ingen optagede billeder.
• Er funktionen indstillet på [Afspil]-funktion? (P24)
• Er der billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet?
> Hvis der ikke isættes et kort, vises billederne i den indbyggede hukommelse. Hvis der
isættes et kort, vises billeddataene på kortet.
• Er dette en mappe eller et billede, der er blevet behandlet på en PC? Hvis ja, kan det ikke
afspilles på denne enhed.
> Det anbefales at bruge softwaren “PHOTOfunSTUDIO” på CD-rommen (medfølger) for at
skrive billeder fra PC’en til kortet.
• Er [Filtreret visning] indstillet for afspilning?
> Skift til [Afspil normal]. (P95)
- 150 -
Øvrige
Mappe- og filnummeret vises med [—], og skærmen bliver sort.
• Er dette et ikke-standard billede, et billede der er blevet redigeret på en PC, eller et billede der
er blevet taget med et andet digitalkamera?
• Har du fjernet batteriet lige efter, du tog et billede, eller tog du billedet ved hjælp af et batteri,
der næsten var opbrugt?
> Formatér dataene for at slette ovennævnte billeder. (P45)
(Andre billeder slettes også, og de kan ikke gendannes. Derfor skal du altid tjekke, før
du formaterer.)
Med kalendersøgning vises billeder på andre datoer end de datoer, billederne
oprindeligt blev taget på.
• Er kameraets ur korrekt indstillet? (P16)
• Når billeder redigeres på en PC, eller der søges efter billeder, som er taget med andet udstyr,
vises de muligvis med en anden dato end den faktiske dato, de blev taget på.
Hvide runde prikker, der ligner sæbebobler, vises på det optagne billede.
• Hvis du tager et billede med blitz på et mørkt sted eller indendørs,
vises der muligvis hvide runde prikker på billedet, som skyldes, at
blitzen genspejler støvpartikler fra luften. Dette er ikke en fejlfunktion.
Et typisk tegn er, at antallet af runde prikker og der, hvor de er afbildet,
varierer i hvert enkelt billede.
Den røde del af det optagede billede har ændret farve til sort.
• Når den digitale reduktion af røde øjne ([
], [
], [
]) er aktiveret, og du tager et billede
af et rødt motiv omgivet af en hudfarvet nuance, korrigeres den røde del muligvis til sort af den
digitale funktion til reduktion af røde øjne.
> Det anbefales at tage billedet med blitz-funktionen indstillet på [‡], [‰] eller [Œ] eller med
[Fjern rød-øje] i funktionsmenuen [Optag] indstillet på [OFF]. (P88)
[Miniature vises] vises på skærmen.
• Er dette billede optaget med andet udstyr? I sådanne tilfælde vises disse billeder muligvis med
en forringet billedkvalitet.
Lyden af den optagede film kan nogen gange knække over.
• Denne enhed justerer automatisk blændeværdien under optagelse af film. Lyden kan knække
over, men dette er ikke en fejlfunktion.
Film, der optages med denne model, kan ikke afspilles på andet udstyr.
• Afspilning af film, som er optaget på denne enhed (Motion JPEG), er måske ikke muligt på
digitale kameraer af andre mærker. Panasonics digitale kameraer (LUMIX)¢ kan måske heller
ikke afspille dem.
¢ Introduceret før december 2008 samt FS- og LS-serier introduceret i 2009.
• Film, der er optaget med [AVCHD], kan ikke afspilles med enheder, som ikke er kompatible
med AVCHD. Nogle AVCHD-kompatible enheder kan muligvis ikke afspille dem korrekt.
- 151 -
Øvrige
TV, PC og printer
Billedet vises ikke på TV’et.
• Er kameraet korrekt tilsluttet til fjernsynet?
> Indstil fjernsynet til ekstern indgang.
Visningsområderne på TV-skærmen og kameraets LCD-skærm er forskellige.
• Afhængigt af TV-model, kan billederne blive udstrakt vandret eller lodret, eller de kan blive vist
med afskårne kanter.
Film kan ikke afspilles på et TV.
• Forsøger du at afspille film ved at isætte kortet direkte i TV’ets kortrum?
> Tilslut kameraet til tv’et med AV-kablet (medfølger) eller med HDMI-minikablet
(ekstraudstyr), og afspil derefter filmen på kameraet. (P117, 118)
Billedet vises ikke helt på TV’et.
> Kontrollér [TV-format]-indstillingen. (P43)
VIERA Link virker ikke.
• Er det korrekt tilsluttet vha. HDMI-minikablet (ekstraudstyr)? (P118)
> Bekræft at HDMI mini-kablet (ekstraudstyr) er sat forsvarligt fat.
• Er [VIERA link] på denne enhed indstillet på [ON]? (P44)
> Afhængigt af HDMI-stikket på fjernsynet, skifter inputkanalen muligvis ikke automatisk.
Benyt fjernsynets fjernbetjening til at skifte input i dette tilfælde. (Indhent venligst
oplysninger om hvordan man skifter input i fjernsynets betjeningsanvisninger.)
> Kontrollér indstillingen af VIERA Link på den tilsluttede anordning.
> Sluk og tænd herefter igen for enhedens strøm.
> Indstil [VIERA link] to [Off] på fjernsynet og tænd igen ved at indstille på [On]. (Indhent
yderligere oplysninger i fjernsynets betjeningsanvisninger.)
> Kontrollér [Videoudgang]-indstillingen. (P43)
Billedet kan ikke overføres, når kameraet tilsluttes en PC.
• Er kameraet korrekt tilsluttet til PC’en?
• Genkendes kameraet korrekt af PC’en?
> Indstil til [PC] i [USB-funktion]. (P42, 128)
- 152 -
Øvrige
Kortet genkendes ikke af PC’en. (Den indbyggede hukommelse genkendes.)
> Afbryd forbindelsen til USB-kablet. Tilslut det igen, når kortet er isat kameraet.
Kortet genkendes ikke af PC’en. (Der anvendes et SDXC-memorykort.)
> Kontrollér, om din PC er kompatibel med SDXC-memorykort.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
> Der vises muligvis en meddelelse, hvor du bliver bedt om at formatere kortet, når du
tilslutter, men du må ikke formatere kortet.
> Hvis [Adgang], som vises på LCD-skærmen, ikke forsvinder, skal du tage
USB-forbindelseskablet ud, efter at du har afbrudt strømmen.
Der er et problem med overførslen til YouTube eller Facebook.
> Bekræft, at logon-oplysningerne (logon-id/brugernavn/mailadresse/adgangskode) er
korrekte.
> Kontrollér, at PC’en er tilsluttet internettet.
> Kontrollér, at resident software, såsom virusbeskyttelsessoftware eller firewall, ikke spærrer
for adgang til YouTube eller Facebook.
> Bekræft også hos YouTube eller Facebook.
Billedet kan ikke udskrives, når kameraet tilsluttes en printer.
• Billederne kan ikke udskrives på en printer, som ikke understøtter PictBridge.
> Sæt til [PictBridge(PTP)] i [USB-funktion]. (P42, 131)
Ved udskrivning beskæres enderne af billedet.
> Når der anvendes en printer med renskæringsfunktion eller udskrivningsfunktion uden
kant, skal disse funktioner annulleres før udskrivning. (Se printerens brugervejledning.)
> Hvis billederne udskrives hos en fotohandler, skal man spørge om det kan udskrives med
begge ender.
Øvrige
Der blev valgt et ulæseligt sprog ved en fejltagelse.
> Peg på [
], vælg menuikonet [Indstilling] [
ønskede sprog. (P45)
]. Vælg derefter [~] for at indstille det
Når lukkerknappen er trykket halvt ned, tændes en rød lampe eventuelt.
• På mørke steder lyser AF-hjælpelampen (P88) rødt for at gøre det lettere at fokusere på et
motiv.
AF-hjælpelampen tænder ikke.
• Er [AF-hj. lampe] i [Optag]-funktionsmenuen indstillet til [ON]? (P88)
• AF-hjælpelampen tænder ikke på lyse steder.
Kameraet bliver varmt.
• Kameraets overflade kan blive varm under brug. Dette påvirker ikke kameraets ydelse eller
kvalitet.
- 153 -
Øvrige
Objektivet klikker.
• Når lysstyrken ændres på grund af zoom eller kameraets bevægelser osv., kan objektivet klikke
under optagelsen, og billedet på skærmen kan ændres drastisk, men det vil ikke påvirke det
optagede billede. Lyden forårsages af den automatiske justering af blændeværdien. Dette er
ikke en fejlfunktion.
Urets indstilling er nulstillet.
• Hvis kameraet ikke skal anvendes i en længere periode, nulstilles uret muligvis.
> [Indstil uret] -meddelelsen vises. Sæt uret igen. (P16)
Hvis du tager billeder med zoom, bliver de lidt forvrænget, og områderne
omkring motivet kan indeholde farver, som ikke er faktisk tilstede.
• Motivet kan blive lidt bøjet af udseende, eller kanterne kan blive farvet, afhængigt af
zoomforstørrelsen, på grund af objektivets egenskaber. Dette er ikke en fejlfunktion.
Zoomen stopper omgående.
• Hvis du bruger den ekstra optiske zoom eller intelligent zoom, standser zoomhandlingen
midlertidigt. Dette er ikke en fejlfunktion.
Zoomen går ikke op til maksimal forstørrelse.
• Er kameraet indstillet til makro zoom-funktion? (P81)
Maks. zoom i makro zoom-funktion er 3k digitalt zoom.
Filnumrene registreres ikke i fortløbende rækkefølge.
• Når man gennemfører en virkemåde, efter at der er udført en bestemt handling, bliver
billederne muligvis gemt i mapper med andre numre end de numre, der blev benyttet, før
virkemåden blev gennemført.
Filnumrene registreres i stigende rækkefølge.
• Hvis batteriet blev isat eller fjernet, før kameraet blev slukket, lagres mappen og
mappenummeret på de optagne billeder ikke i hukommelsen. Når der tændes for strømmen
igen, og der tages billeder, bliver de muligvis lagret under filnumre, som skulle være blevet
tildelt de forrige billeder.
Det valgte element er forskelligt fra det, du pegede på.
• Udfør kalibreringen (P45).
Hvis kameraet ligger lidt, vises dias-showet pludseligt.
• Dette er [Auto demo], som introducerer denne enheds funktioner.
- 154 -
• SDXC-logoet er et varemærke tilhørende
SD-3C, LLC.
• “AVCHD” og “AVCHD”-logoet er varemærker
tilhørende Panasonic Corporation og Sony
Corporation.
• Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
• HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC i USA og i andre lande.
• HDAVI Control™ er et varemærke tilhørende
Panasonic Corporation.
• QuickTime og logoet QuickTime logo er
varemærker eller registrerede varemærker der
tilhører Apple Inc., benyttet under licens herfra.
• YouTube er et varemærke tilhørende Google
Inc.
• Dette produkt anvender “DynaFont” fra
DynaComware Corporation. DynaFont er et
registreret varemærke tilhørende
DynaComware Taiwan Inc.
• De andre navne på firmaer og produkter, som er trykt i denne vejledning, er de pågældende
firmaers varemærker eller registrerede varemærker.
Dette produkt er givet i licens i henhold til patentoversigtens AVC-licens til forbrugernes
personlige og ikke-kommercielle anvendelse for at (i) kodesætte videoen i overensstemmelse
med AVC-standarden (“AVC-video”) og/eller (ii) afkode AVC-videoen, hvis den er blevet
kodesat af en forbruger i forbindelse med personlig og ikke-kommerciel virksomhed og/eller
er blevet modtaget fra en videoudbyder, som har licens til at sælge AVC-videoer. Der ydes
ingen licens til andre formål eller anvendelser. Kontakt venligst MPEG LA, LLC, for yderligere
oplysninger. Se også http://www.mpegla.com.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement