Panasonic DMCFX80 Operating instructions

Panasonic DMCFX80 Operating instructions
Dragi kupče
Osnovno uputstvo za upotrebu
Digitalni foto aparat
Model br.
DMC-FX80
Koristimo ovu priliku da Vam se zahvalimo na kupovini Panasonic digitalnog
foto aparata. Molimo Vas da pročitate ovaj dokument i da ga sačuvate na
prikladnom mestu radi budućeg informisanja. Skrećemo Vam pažnju na to
da kontrole i komponente uređaja, kao i stavke menija mogu da izgledaju
drugačije nego na ilustracijama u ovom uputstvu.
Ovo uputstvo predstavlja izvod iz originalnog „Basic Operating Instructions“
dokumenta uz koji se koristi.
Pažljivo razmotrite zakone o pravima na kopiranje.
• Kopiranje sadržaja ranije snimljenih traka, diskova ili drugog objavljenog ili
emitovanog materijala za druge potrebe umesto privatne upotrebe, može
da bude u suprotnosti sa zakonima o autorskim pravima. Čak i u privatne
svrhe, snimanje određenih materijala može biti zabranjeno.
Informacije za vašu sigurnost
Molimo Vas da pre upotrebe, pažljivo pročitate ovo uputstvo
u potpunosti.
UPOZORENJE
Kako bi se smanjila opasnost od požara, strujnog udara i oštećenja
uređaja,
• Nemojte da izlažete uređaj kiši, vlazi, kapljanju ili prskanju tečnosti.
• Nemojte da postavljate predmete ispunjene tečnošću (vaze) na
uređaj.
• Koristite isključivo preporučenu opremu.
• Nemojte da uklanjate poklopce uređaja.
• Nemojte da popravljate uređaj samostalno. Servisiranje proizvoda
prepustite kvalifikovanom serviseru.
Mrežna utičnica mora da bude u blizini uređaja i neprekidno dostupna.
Pločica sa identifikacijom nalazi se sa donje strane foto aparata.
Dodatne informacije potražite u “Operating Instructions for advanced
features” (PDF format) dokumentu na priloženom disku. Instalirajte
program na računar i pročitajte ga.
Web Site: http://www.panasonic-europe.com
Sadržaj
Informacije za vašu sigurnost .............................................................. 1
Pre upotrebe............................................................................................... 2
Standardna oprema................................................................................. 2
Delovi foto aparata................................................................................... 3
Kontrola aparata dodirom ekrana...................................................... 3
Unos/vađenje kartice/baterije ............................................................. 3
Punjenje baterije....................................................................................... 3
Redosled operacija................................................................................... 4
Pristup uputstvu za upotrebu.............................................................. 4
Instalacija priloženog softvera............................................................. 4
Specifikacije ................................................................................................ 5
Informacije o bateriji
PAŽNJA
Postoji opasnost od eksplozije u slučaju nepravilne zamene baterije.
Zamenite baterijom preporučenom od strane proizvođača.
Kada se oslobađate od baterija, kontaktirajte predstavnika komunalne
službe ili prodavca opreme u vezi sa dodatnim informacijama o pravilnom
postupku odlaganja električnog otpada.
• Nemojte da zagrevate ili izlažete bateriju vatri.
• Nemojte da ostavljate bateriju u zatvorenom automobilu na mestu koje je
duže vreme izloženo direktnom sunčevom svetlu.
Upozorenje
Postoji opasnost od požara, eksplozije i opekotina. Nemojte da rastavljate
bateriju, da je zagrevate na preko 60°C ili da je spaljujete.
Informacije o ispravljaču napona (u opremi)
UPOZORENJE!
Kako bi se smanjila opasnost od požara, strujnog udara ili oštećenja
proizvoda, nemojte da instalirate ili ostavljate uređaj u policu za knjige,
kućište ili drugi zatvoren prostor. Obezbedite ventilaciju uređaja.
Nemojte da blokirate ventilacione otvore uređaja novinama, tkaninom,
zavesama i sličnim materijalima.
Nemojte da postavljate izvore otvorenog plamena, kao što su upaljene
sveće, na uređaj.
• Uređaj je u pripremnom režimu sve dok je ispravljač napona povezan.
Primarno kolo je pod naponom sve dok je ispravljač napona povezan na
mrežnu utičnicu.
Mere opreza pri upotrebi uređaja
• Nemojte da koristite druge USB kablove izuzev prioženog.
• Koristite originalni Panasonic AV kabl (DMW-AVC1: opcionalno).
• Obavezno koristite originalne Panasonic HDMI mini kablove
(RP-CDHM15/RP-CDHM30; opcionalno).
Panasonic
Digital Camera
Udaljite foto aparat od elektromagnetne opreme (kao što su
mikrotalasne pećnice, televizori, oprema za video igre i slično).
• Ako koristite foto aparat u blizini televizora, na slici i zvuku se mogu javiti
smetnje usled elektromagnetnog zračenja.
• Nemojte da koristite foto aparat u blizini mobilnih telefona jer to može da
izazove šum koji će negativno uticati na kvalitet slike i zvuka.
• Snimljeni podaci i slike se mogu oštetiti dejstvom jakog
elektromagnetnog polja koje se javlja u blizini zvučnika ili jakih motora.
• Elektromagnetni talasi proizvedeni radom mikroprocesora mogu
negativno da utiču na foto aparat, sliku i zvuk.
• Ako je aparat bio izložen dejstvu elektromagnetne opreme i ako ne radi
pravilno, isključite ga i izvadite bateriju ili isključite ispravljač napona.
Zatim, unesite bateriju ili povežite ispravljač napona i uključite foto aparat.
DMC-FX80
Pre upotrebe
Briga o foto aparatu
• Zaštitite foto aparat od vibracija, urada ili pritiska.
• Foto aparat nije otporan na prašinu, prskanje ili vodu. Izbegavajte
upotrebu foto aparata na mestima sa velikom količinom peska ili prašine ili
na mestima gde foto aparat može da dođe u kontakt sa vodom.
Kondenzacija (zamagljenje sočiva)
• Kondenzacija se javlja kada dođe do iznenadne promene temperature ili
vlažnosti vazduha. Pazite da ne dođe do formiranja kondenzacije zato što
ovi uslovi mogu da izazovu javljanje mrlja na sočivu ili monitoru i
oštećenja foto aparata.
• Ako dođe do kondenzacije, isključite foto aparat i sačekajte dva sata pre
ponovne upotrebe. Kada se temperatura foto aparata približi temperaturi
okruženja, kondenzacija se prirodno povlači.
Nemojte da koristite foto aparat u blizini radio predajnika ili
visokonaponskih vodova.
• Ako snimate u blizini radio predajnika ili visokonaponskih vodova, može
da dođe do oštećenja snimljenih slika i zvuka.
Standardna oprema
Za informacije o softveru koji se koristi uz ovaj uređaj, pritisnite [MENU]
taster i odaberite [Setup] [Version Disp.] [XXXXX].
Pre upotrebe foto aparata proverite sadržaj pakovanja. Brojevi proizvoda
aktuelni su u januaru 2012. godine.
Informacije za korisnike o prikupljanju i oslobađanju od
stare opreme i baterija
Ovi simboli na proizvodima, pakovanjima i/ili u pratećoj
dokumentaciji su znak da iskorišćenu električnu i elektronsku
opremu i baterije ne treba mešati sa običnim kućnim
otpadom.
Radi pravilnog postupanja, iskorišćenja i recikliranja starih
proizvoda i baterija, molimo vas da takvu opremu odnesete
na odgovarajuće prikupno mesto, u skladu sa lokalnom
zakonskom regulativom i direktivama 2002/96/EC i
2006/66/EC.
Pravilnim oslobađanjem od ovih proizvoda i baterija,
pomažete u zaštiti dragocenih resursa i sprečavanju
mogućeg negativnog efeta na ljudsko zdravlje i okruženje,
do koga bi došlo u slučaju nepravilnog postupanja sa
otpadom.
Više informacija o prikupljanju i recikliranju starih proizvoda i
baterija potražite od predstavnika lokalne vlasti, komunalnog
preduzeća ili u prodavnici u kojoj ste kupili opremu.
U slučaju nepravilnog oslobađanja od ovakovog otpada,
korisniku može da bude naplaćena kazna, u skladu sa
nacionalnom regulativom.
1.
2.
3.
4.
5.
Baterija (DMW-BCK7E). Napunite bateriju pre upotrebe.
Ispravljač napona (VSK0775)
USB kabl (K1HY08YY0025)
CD-ROM (softver i uputstvo za upotrebu)
Ručni kaiš (VFC4297)
• Memorijska kartica je opcionalni deo opreme. Kada ne koristite karticu,
možete da snimate i reprodukujete snimke sa interne memorije.
• Kontaktirajte prodavca ili najbliži servisni centar ako izgubite deo prateće
opreme.
Opcionalna oprema
• Baterija (DMW-BCK7)
• AV kabl (DMW-AVC1)
• HDMI mini kabl: RP-CDHM15/RP-CDHM30
• 64 GB SDXC memorijska kartica klase 10
RP-SDU64GE1K
32 GB SDHC memorijska kartica klase 10
16 GB SDHC memorijska kartica klase 10
8 GB SDHC memorijska kartica klase 10
4 GB SDHC memorijska kartica klase 10
32 GB SDHC memorijska kartica klase 6
16 GB SDHC memorijska kartica klase 6
8 GB SDHC memorijska kartica klase 6
4 GB SDHC memorijska kartica klase 6
16 GB SDHC memorijska kartica klase 4
8 GB SDHC memorijska kartica klase 4
4 GB SDHC memorijska kartica klase 4
2 GB SD memorijska kartica klase 4
Za poslovne korisnike u EU
Ako želite da se oslobodite električne i elektronske opreme,
molimo vas da kontaktirate prodavca ili dobavljača u vezi sa dodatnim
informacijama.
[Informacije o oslobađanju od elektronskog otpada za korisnike van
EU]
Ovi simboli su važeći samo u EU. Ako želite da se oslobodite od elektronskog
otpada, molimo vas da kontaktirate predstavnika lokalne vlasti ili prodavca
opreme u vezi sa dodatnim informacijama o pravilnom metodu oslobađanja.
RP-SDA32GE1K/RP-SDU32GE1K
RP-SDA16GE1K/RP-SDU16GE1K
RP-SDA08GE1K/RP-SDU08GE1K
RP-SDU04GE1K
RP-SDQ32GE1K
RP-SDQ16GE1K
RP-SDQ08GE1K
RP-SDQ04GE1K
RP-SDN16GE1A
RP-SDN08GE1A
RP-SDN04GE1A
RP-SDN02GE1A
• Neki delovi opcionalne opreme možda neće biti dostupni u nekim
zemljama.
Napomena za simbol baterije (donja dva primera) :
Ovaj simbol može biti upotrebljen u kombinaciji sa simbolom hemijskog
elementa. U tom slučaju ukazuje na specifične zahteve iznete u direktivi koja
se odnosi na postupak sa otpadom koji sadrži odgovarajući hemijski
element.
2
Panasonic
Digital Camera
Delovi foto aparata
DMC-FX80
Unos/vađenje kartice/baterije
Uverite se da je uređaj isključen.
Preporučujemo vam upotrebu Panasonic kartica.
1. Pomerite polugu za oslobađanje u
smeru strelice i otvorite vrata odeljka
za karticu/bateriju.
Koristite originalne Panasonic baterije
(DMW-BCK7E).
Ako koristite druge baterije, ne možemo da
garantujemo kvalitet uređaja.
2. Baterija: vodeći računa o orijentaciji,
1.
2.
3.
4.
5.
unesite bateriju do kraja sve dok se ne
zaključa od strane poluge (A).
Pomerite polugu (A) u smeru strelice da
izvadite bateriju.
Poluga zuma
Kartica: Gurnite karticu sve dok se ne
zaključa u osnovnu poziciju. Vodite
računa o smeru kartice.
Pritisnite karticu sve dok se ne otključa i
izvadite je napolje.
Taster zatvarača
Dugme za uključivanje foto aparata
Blic
Indikator tajmera
Pomoćna AF lampa
Sočivo
(B) Nemojte da dodirujete terminale na kartici.
6.
7. Kućište sočiva
8. Ekran osetljiv na dodir/LCD monitor
9. Mikrofon
10. Indikator punjenja
11. Taster za snimanje video zapisa
12. Alkica za kaiš. Instalirajte kaiš kada koristite foto aparat kako ga ne biste
3. 1. Zatvorite vrata odeljka za
karticu/bateriju.
2. Pomerite polugu za oslobađanje u
smeru strelice..
• Čuvajte memorijske kartice van domašaja
dece kako biste sprečili dete da proguta karticu.
Punjenje baterije
ispustili.
13. Taster za pokretanje reprodukcije
14. [HDMI] priključak
15. [AV OUT/DIGITAL] priključak
16. Navoj za stalak.
17. Zvučnik. Pazite da ne prekrijete zvučnik prstom.
18. Vrata odeljka za karticu/bateriju
19. Poklopac DC priključka
Upotrebite predviđen ispravljač napona (u opremi), USB kabl (u opremi) i
bateriju.
• Baterija je prazna u vreme kupovine. Napunite bateriju pre upotrebe.
• Punite bateriju uz priložen ispravljač napona u zatvorenom prostoru (pri
temperaturi od 10-30°C).
• Da napunite bateriju, unesite je u foto aparat.
• Vodite računa o tome da foto aparat bude isključen.
Samo za potrebe prezentacije u prodavnici.
Kada koristite ispravljač napona, upotrebite Panasonic DC adapter
(DMW-DCC10) i ispravljač napona (DMW-AC5E).
Koristite originalni Panasonic ispravljač napona (DMW-AC5E).
20. Poluga za oslobađanje
Povežite ispravljač napona (A) (u opremi) i foto aparat pomoću
priloženog USB kabla (B) i povežite ispravljač napona na mrežnu
utičnicu.
Kontrola aparata dodirom ekrana
Ekran ovog foto aparata je osetljiv na dodir.
Dodir
Dodirnite površinu ekrana, a zatim podignite prst.
Dodir se koristi za izbor ikona ili fotografija i druge
operacije.
• Dodirnite ikonu u blizini centra. Ako istovremeno
dodirnete više ikona, foto aparat možda neće
raditi pravilno.
(C) Ka električnoj utičnici.
• Nemojte da koristite druge USB kablove umesto proloženog. Na taj način
može da dođe do oštećenja foto aparata.
• Nemojte da koristite druge ispravljače napona umesto priloženog.
Indikator punjenja (D)
Uključen: tokom punjenja
Isključen: punjenje je završeno (vreme punjenja: oko 150 minuta).
Prevlačenje
Dodirnite ekran i pomerite prst po površini
ekrana bez dizanja prsta.
Prevlačenje se koristi za promenu fotografija
(skrolovanje) ili promenu niza prikazanih slika.
Pored toga, ovu operaciju možete da upotrebite
da promenite ekran preko klizne skale.
Baterije koje možete da koristite uz ovaj uređaj
Uz ovaj uređaj možete da koristite DMW-BCK7E bateriju.
3
Panasonic
Digital Camera
DMC-FX80
Redosled operacija
Instalacija priloženog softvera
1. Pritisnite dugme za uključivanje uređaja.
Priloženi CD-ROM sadrži sledeći softver
- PHOTOfunSTUDIO 8.0 AE (Windows XP/Vista 7)
- LoiLoScope (30-dnevna probna verzija (Windows XP/Vista/7)
• Pre nego što unesete disk, zatvorite sve pokrenute aplikacije.
Sat nije podešen u trenutku isporuke
foto aparata. Podesite datum i vreme
pre upotrebe foto aparata.
2. Pritisnite taster zatvarača do
1. Proverite da li vaš računar zadovoljava zahteve.
pola da fokusirate scenu, a zatim
ga pritisnite u potpunosti da
snimite sliku.
Radno okruženje za PHOTOfunSTUDIO 8.0 AE
Izbor režima za snimanje
1. Dodirnite ikonu režima za snimanje u režimu za snimanje.
2. Na ekranu sa listom režima za snimanje, dodirnite režim za snimanje.
OS
Windows XP (32 bit) SP3
Windows Vista (32 bit) SP2
Windows 7 (32 bit/64 bit) i SP1
CPU
Windows XP
Pentium III 500 MHz ili bolji
Windows Vista
800 MHz ili bolji
Windows 7
1 GHz ili bolji
Snimanje fotografija uz postavke koje sami odaberete.
Snimanje fotografija uz automatske postavke.
Snimanje fotografija uz proveru efekta.
Ekran
1024 x 768 piksela ili više
(1920 x 1080 pikela ili više se preporučuje)
RAM
Windows XP/Vista
512 MB ili više
Windows 7
1 GB ili više (32 bit)
2 GB ili više (64 bit)
Snimanje fotografija u skladu sa tipom scene.
Snimanje 3D fotografija..
HDD
Snimanje fotografija sa podešenom teksturom boje kože.
450 MB ili više za instalaciju softvera
• Proverite uputstvo za upotrebu “PHOTOfunSTUDIO” programa (PDF) u
vezi sa dodatnim informacijama o operativnom sistemu.
Snimanje video zapisa
Pokrenite snimanje pritiskom na taster za snimanje video zapisa.
• Zaustavite snimanje pritiskom na isti taster.
• Možete da snimate AVCHD video zapise maksimalne dužine 29 min 59 sek.
• Možete da snimate MP4 video zapise maksimalne dužine 29 minuta i 59
sekundi. Pored toga, možete da snimate neprekidne MP4 video zapise do
kapaciteta od 4GB. Maksimalno dostupno vreme neprekidnog snimanja
prikazuje se na ekranu.
2. Unesite disk sa softverom.
Kada unesete disk, pokreće se meni za instalaciju programa.
3. Odaberite [Applications] opciju u meniju za instalaciju.
4. Odaberite [Recommended Installation] opciju.
Nastavite sa instalacijom u skladu sa porukama koje se prikazuju na ekranu.
• Instalira se softver koji je kompatibilan sa vašim računarom.
• PHOTOfunSTUDIO program nije kompatibilan sa Mac računarima.
Postavka menija
Pritisnite [MENU] taster da prikažete ekran menija i promenite funkcije
snimanja, postavke foto aparata i druge postavke.
Reprodukcija slika ([Normal Play])
1. Pritisnite [ ] dugme.
2. Dodirnite [<] / [>] taster ili prevucite sliku horizontalno.
Brisanje slika
1. U režimu reprodukcije, odaberite sliku koju brišete i dodirnite [ ].
2. Dodirnite [Delete Single] opciju.
• Prikazuje se ekran za potvrdu operacije brisanja. Slika se briše ako
odaberete opciju [Yes].
Pristup uputstvu za upotrebu
Detaljne instrukcije za upotrebu foto aparata nalaze se u “Operating
Instructions for advanced features (PDF format)” dokumentu na priloženom
disku. Instalirajte program na disk da biste mogli da ga pročitate.
Za Windows
1. Uključite PC i unesite disk sa uputstvom za upotrebu.
2. Odaberite opciju “Operating Instructions”.
3. Odaberite željeni jezik, a zatim odaberite “Operating
Instructions” opciju da biste pokrenuli instalaciju.
(A) Vraćanje na Install meni.
4. Dupli klik na “Operating Instructions” prečicu na desktopu.
Ako ne možete da otvorite uputstvo za upotrebu
Potreban vam je Adobe Acrobat Reader 5.0 program ili noviji, ili Adobe
Reader 7.0 ili noviji program za pregled uputstva za upotrebu u PDF formatu.
Unesite disk sa uputstvom za upotrebu, odaberite opciju (B) i pratite
prikazane instrukcije da dovršite instalaciju.
Kompatibilni OS: Windows XP SP3 / Windows Vista SP2 / Windows 7.
• Možete da preuzmete i instalirate kompatibilnu verziju Adobe Reader
programa za vaš operativni sistem sa sledeće adrese:
http://get.adobe.com/reader/otherversions
4
Panasonic
Digital Camera
Specifikacije
Digitalni foto aparat
Napajanje
Potrošnja
Informacije za vašu sigurnost
DC 5.1 V
1.6 W (pri snimanju), 0.9 W (pri reprodukciji)
Efektivan broj piksela
Senzor slike
12.100.000 piksela
1/2.33“ CCD senzor, ukupan broj piksela 12.500.000,
filter primarnih boja
Sočivo
Optički zum 5x, f = 4.3 do 21.5 mm
(24 do 120 mm na 35mm modelima) / F2.5 (maks.W)do 6.4 (maks.T)
Stabilizacija slike
Optički metod
Opseg fokusa
Normalan režim
50cm (Wide) / do 1m (Tele) do ∞
Makro/Intelligent Auto/video zapisi
5cm (Wide) / 1m (Tele) do ∞
Režim scene
mogu se javiti razlike u odnosu na prethodne vrednosti
Sistem zatvarača
Elektronski zatvarač + Mehanički zatvarač
Minimalno osvetljenje
Oko 6 lx, uz i-Low režim i 1/25 sek. ekspoziciju
Brzina zatvarača
8 sekundi do 1/1600 sek.
Ekspozicija (AE)
Automatska (Programme AE)
Režim za merenje osvetljenja
Na osnovu više tačaka
LCD monitor
3.0“ TFT LCD, 3:2 odnos (oko 230.000 tačaka)
(polje vidljivosti: oko 100%)/osetljiv na dodir
Mikrofon
Stereo
Zvučnik
Mono
Medij za snimanje
Interna memorija: oko 60MB
SD / SDHC / SCXC memorijske kartice
Format zapisa
Fotografije:
JPEG (DCF sistem i Exif 2.3 standard) / DPOF / MPO
Video zapisi:
AVCHD / MP4
Format za kompresiju zvuka:
AVCHD: Dolby Digital (2 kanala)
MP4: AAC (2 kanala)
Interfejs
Digitalni:
USB 2.0 (High Speed)
Podatke sa PC-a ne možete da upišete na foto aparat preko USB kabla
Analogni video:
NTSC/PAL kompozitni (promena preko menija)
Audio:
Linijski audio izlaz (mono)
Terminal
[HDMI]: HDMI mini kabl (tip C)
[AV OUT / DIGITAL]: priključak (8-pinski)
Dimenzije:
oko 96.3 mm (Š) x 56 mm (V) x 19.3 mm (D) (bez isturenih delova)
Težina:
oko 114 g (bez kartice i baterije),
oko 131 g (sa karticom i baterijom)
Radna temperatura:
0°C–40°C
Radna vlažnost:
10%– 80% relativne vlažnosti vazduha
Ispravljač napona (Panasonic VSK0775):
Ulaz:
Izlaz:
Baterija (litijum-jonska) (Panasonic DMW-BCK7E):
Voltaža/kapacitet (minimalno):
110-240 V ~ 50/60 Hz, 0.2A
5 V, 800 mA
3.6V, 680 mAh
Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net
5
DMC-FX80
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement