Panasonic DMCFZ150 Operating instructions

Panasonic DMCFZ150 Operating instructions
Põhifunktsioonide kasutusjuhend
Digikaamera
Mudeli nr
DMC-FZ150
Lugege see juhend enne digikaamera kasutamist täielikult läbi.
Leiate üksikasjalikumad juhised
kaamera kasutamiseks komplekti
kuuluvale CD-ROMile salvestatud
PDF-vormingus lisafunktsioonide
kasutusjuhendist. Installige see lugemiseks
arvutisse.
Veebisait: http://www.panasonic-europe.com
Mudelinumbri järelliide “EB” tähistab Ühendkuningriigi mudelit.
EB
VQT3S66
Lugupeetud klient!
Täname, et ostsite Panasonicu digikaamera! Lugege see juhend hoolikalt
läbi ja hoidke tuleviku tarvis kindlas kohas alles. Teadke, et digikaamera
tegelikud juhtseadised ja osad, menüüelemendid jms võivad erineda pisut
selle kasutusjuhendi joonistel näidatutest.
Pidage hoolikalt kinni autoriõiguse seadusest.
 Eelsalvestatud lintide või plaatide või muu väljaantud või ülekandena
edastatava materjali salvestamine muul eesmärgil peale isikliku
kasutamise võib olla vastuolus autoriõiguse seadusega. Ka isiklikuks
kasutamiseks võib teatud materjalide salvestamisel olla piiranguid.
Ohutusinfo
HOIATUS!
TULE-, ELEKTRILÖÖGI- JA SEADME KAHJUSTAMISE OHU
VÄHENDAMISEKS:
 HOIDKE SEDA SEADET VIHMA, NIISKUSE, TILKUVA VÕI
PRITSIVA VEDELIKU EEST NING ÄRGE ASETAGE SEADMELE
VEDELIKUGA ESEMEID NAGU VAASE.
 KASUTADA TOHIB AINULT SOOVITATUD TARVIKUID.
 ÄRGE EEMALDAGE KATET EGA TAGAPANEELI: SEADMES EI
OLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI. VAJALIKUD
HOOLDUSTÖÖD TULEB LASTA TEHA KVALIFITSEERITUD
HOOLDUSTEHNIKUL.
KASUTATAV PISTIKUPESA TULEB PAIGALDADA SEADME
LÄHEDALE NING PEAB OLEMA KERGESTI LIGIPÄÄSETAV.
 Toote andmesilt
Toode
Digikaamera
Akulaadija
2 VQT3S66 (ENG)
Asukoht
Põhjal
Põhjal
Hoiatus toitejuhtme kohta
Isikliku ohutuse tagamiseks tuleb järgmine
tekst hoolikalt läbi lugeda.
Sellel seadmel on kasutaja ohutuse ja
mugavuse tagamiseks valatud
kolmekontaktiline toitepistik.
Pistiku sees on 5 A kaitse. Kui kaitse on
vaja välja vahetada, siis hoolitsege, et
asenduskaitse on 5-amprine ning et sellel
on ASTA või BSI heakskiit vastavalt
standardile BS1362.
Kontrollige, et kaitsmel on heakskiidutähis
ASTA või BSI .
Kui toitepistikul on eemaldatav
kaitsmekate, siis hoolitsege, et see
paigaldatakse kaitsme väljavahetamisel
kindlasti tagasi.
Kaitsmekatte kaotamisel ei tohi pistikut
kasutada enne uue katte ostmist ja
paigaldamist.
Kaitsme asenduskatte saab osta kohalikult
edasimüüjalt.
ETTEVAATUST!
KUI PAIGALDATUD VALATUD PISTIK
EI SOBI TEIE KODUS OLEVASSE
PISTIKUPESSA, SIIS TULEB KAITSE
EEMALDADA, PISTIK ÄRA LÕIGATA
NING OHUTULT KÕRVALDADA.
ÄRALÕIGATUD PISTIKU
ÜHENDAMISEL 13 A PISTIKUPESSA
ON OHT SAADA TÕSINE
ELEKTRILÖÖK.
Kui on vaja paigaldada uus pistik, siis
järgige järgmisi juhtmete ühendamise
koode.
Kahtluse korral konsulteerige pädeva
elektrikuga.
 TÄHTIS!
Seadme toitekaabli juhtmete värvid
vastavad järgmisele koodile: Sinine:
nulljuhe. Pruun: faasijuhe.
Kuna need värvid ei pruugi vastata
kasutatava pistiku värvitähistele, tehke nii:
Sinine juhe tuleb ühendada toitepistiku
selle kontaktiga, mis on tähistatud kas Ntähega või on musta või sinist värvi.
Pruun juhe tuleb ühendada toitepistiku
selle kontaktiga, mis on tähistatud kas Ltähega või on pruuni või punast värvi.
HOIATUS! ÄRGE ÜHENDAGE KUMBAGI
JUHET MAANDUSKONTAKTIGA, MIS
ON TÄHISTATUD KAS E-TÄHEGA,
VÕI ON
MAANDUSE TÄHISEGA
ROHELIST VÕI ROHELIST/KOLLAST
VÄRVI.
SEE PISTIK EI OLE VEEKINDEL.
HOIDKE PISTIK KUIV.
 Enne kasutamist
Eemaldage konnektori kate.
 Kaitsme asendamine
Kaitsme asukoht võib olenevalt toitepistiku
tüübist olla erinev (joonised A ja B).
Kontrollige paigaldatud toitepistikut ja
järgige järgmisi juhiseid.
Joonistel kujutatud toitepistik võib
tegelikust erineda.
1. Avage kruvikeerajaga kaitsmekate.
Joonis A
Joonis B
Kaitsmekate
2. Vahetage kaitse välja ja sulgege
kaitsmekate.
Joonis A
Joonis B
Kaitse (5 A)
Kaitse (5 A)
(ENG) VQT3S66
3
 Info aku kohta
ETTEVAATUST!
Plahvatusoht aku valesti asendamisel! Aku tohib asendada ainult
samasuguse või tootja soovitatud võrdväärset tüüpi akuga. Kasutatud
akud tuleb kõrvaldada vastavalt tootja juhistele.
 Akusid ei tohi kuumutada. Kaitske akusid kokkupuute eest lahtise leegiga.
 Akusid ei tohi jätta kauaks ajaks otsese päikesevalguse kätte suletud uste
ja akendega autos.
Hoiatus!
Tule-, plahvatus- ja põletusoht! Akusid ei tohi lahti võtta, kuumutada üle
60°C ega tuhastada.
4 VQT3S66 (ENG)
 Info akulaadija kohta
ETTEVAATUST!
 ÄRGE PAIGALDAGE EGA ASETAGE SEDA SEADET
RAAMATUKAPPI, SISSEEHITATUD SEINAKAPPI EGA MUUSSE
UMBSESSE KOHTA. HOOLITSEGE, ET SEADE ON HÄSTI
VENTILEERITUD. ÜLEKUUMENEMISE PÕHJUSTATUD
ELEKTRILÖÖGI- JA TULEOHU VÄLTIMISEKS HOOLITSEGE, ET
KARDINAD EGA MUUD MATERJALID EI TAKISTA ÕHUAVASID.
 ÄRGE KATKE SEADME ÕHUAVASID KINNI AJALEHTEDE,
LAUDLINADE, KARDINATE EGA MUUDE SARNASTE ESEMETEGA.
 ÄRGE ASETAGE SEADMELE PÕLEVAID KÜÜNLAID EGA MUID
LAHTISE TULE ALLIKAID.
 KÕRVALDAGE AKUD KESKKONNAOHUTULT.
 Kui toitejuhe on ühendatud, siis on akulaadija ooteolekus. Kui toitejuhe on
ühendatud pistikupessa, on primaarahel püsivalt pingestatud (puudub toitelüliti).
 Ohutusnõuded
 Kasutada tuleb Panasonicu AV-juhet (DMW-AVC1, lisavarustus).
 Kasutada tuleb Panasonicu HDMI-minijuhet (RP-CDHM15, RP-CDHM30,
lisavarustus).
Osa number: RP-CDHM15 (1,5 m), RP-CDHM30 (3,0 m)
 Kasutada tohib ainult komplekti kuuluvat USB-juhet.
 Kasutada tohib ainult Panasonicu kaugpäästikut (DMW-RSL1, lisavarustus).
Hoidke kaamera võimalikult kaugel elektromagnetvälju tekitavatest seadmetest
(nagu mikrolaineahi, teler, videomängud jne).
 Kui kasutate kaamerat teleri peal või lähedal, võib elektromagnetväli häirida
kaamera heli ja pilti.
 Ärge kasutage kaamerat mobiiltelefoni lähedal, sest see võib põhjustada pilti ja heli
moonutavat müra.
 Kõlarite või suurte mootorite tekitatud tugev magnetväli võib salvestisi kahjustada
või fotosid moonutada.
 Mikroprotsessorite tekitatud elektromagnetväli võib kaamera tööd häirida,
moonutades pilti ja heli.
 Kui elektromagnetvälju tekitavate seadmete mõjupiirkonnas kaamera ei tööta
nõuetekohaselt, siis lülitage kaamera välja ja eemaldage aku või ühendage lahti
toiteadapter (DMW-AC8E, lisavarustus). Siis paigaldage aku tagasi või ühendage
uuesti toiteadapter ja lülitage kaamera sisse.
Ärge kasutage kaamerat raadiosaatjate ega kõrgepingeliinide lähedal.
 Raadiosaatjate või kõrgepingeliinide lähedal salvestades võivad pilt ja heli olla
moonutatud.
(ENG) VQT3S66
5
Info kasutajatele vanade seadmete ja akude kogumise ja
kõrvaldamise kohta
Need sümbolid toodetel, pakendil ja/või toodetega
kaasasolevatel dokumentidel tähendavad, et kasutatud
elektri- ja elektroonikatooteid ning akusid ei tohi visata ära
koos tavaliste olmejäätmetega.
Vastavalt kohalikele nõuetele ning direktiividele 2002/96/EÜ
ja 2006/66/EÜ tuleb kasutuselt kõrvaldatavad tooted ja
akud viia nõuetekohase käitlemise, taaskasutuse ja
ringlussevõtu tagamiseks sihtotstarbelisse kogumispunkti.
Nende toodete ja akude nõuetekohane kõrvaldamine aitab
hoida kokku väärtuslikke ressursse ning vältida võimalikku
negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale, mis võib
nõudeid eirava jäätmekäitlusega kaasneda.
Täpsemat infot kasutatud toodete ja akude kogumise ja
ringlussevõtu kohta saate kohalikust omavalitsusest, oma
prügifirmalt või toote ostukohast.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib selliste jäätmete
nõuetevastane kasutuselt kõrvaldamine olla karistatav.
Äriklientidele Euroopa Liidus
Kui soovite tarbetuks muutunud elektri- ja
elektroonikaseadmed kasutuselt kõrvaldada, siis pöörduge
edasise info saamiseks vastava seadme müüja või tarnija
poole.
[Info kasutuselt kõrvaldamise kohta muudes riikides
väljaspool Euroopa Liitu]
Need sümbolid kehtivad ainult Euroopa Liidus. Kui soovite
nendest toodetest loobuda, siis pöörduge kohalikku
omavalitsusse või seadme müüja poole, et saada infot
nende toodete nõuetele vastava kõrvaldamismeetodi kohta.
Märkus akusümboli kohta (kaks alumist sümbolit):
Seda sümbolit võidakse kasutada koos keemilise elemendi
sümboliga. Sellisel juhul vastab see antud kemikaali kohta
direktiivis sätestatud nõuetele.
Cd
6 VQT3S66 (ENG)
Sisukord
Ohutusinfo
Kaamera hooldus
Tarvikud
Põhiosade nimetused ja funktsioonid
Aku laadimine
 Laadimine
 Ligilähedane talitlusaeg ja salvestatavate fotode arv
Info sisseehitatud mälu/mälukaardi kohta
Mälukaardi (lisavarustus)/aku sisestamine ja eemaldamine
Kuupäeva/kellaaja seadistamine
 Kellasätte muutmine
Salvestusrežiimi valimine
Pildistamine lemmiksätetel (Programme AE režiim)
 Programminihe
Pildistamine automaatfunktsiooni kasutades (intelligentne
automaatrežiim)
Video salvestamine
Piltide esitamine ([NORMAL PLAY])
Piltide kustutamine
Menüü kasutamine
Särituse kompenseerimine
Pildistamine ava/säriaega kindlaks määrates
 Ava prioriteediga automaatsäritus
 Säriaja prioriteediga automaatsäritus
 Käsitsi särituse režiim
3D-fotode pildistamine (3D-fotorežiim)
PDF-vormingus kasutusjuhendi lugemine
Tehnilised andmed
2
8
9
12
15
15
17
18
19
20
20
21
23
24
25
27
28
28
29
30
31
31
31
32
33
34
36
(ENG) VQT3S66
7
Kaamera hooldus
Kaamerat tuleb kaitsta tugeva vibratsiooni ja
põrutuste eest. Kaamerale ei tohi tugevat survet
avaldada.
 Objektiiv, LCD-ekraan ja väline korpus võivad
kahjustuda järgmistel tingimustel.
Lisaks võivad need tingimused põhjustada kaamera
talitlushäireid ja pildi salvestamata jäämist.
– Kaamera mahapillamine või löömine.
– Tugev vajutus või surve objektiivile või LCDekraanile.
 Ajaks, kui kaamerat ei kasutata ning
esitusfunktsiooni kasutamise ajaks tuleb
objektiiv seada sissetõmmatud asendisse ja katta
objektiivikattega.
 Kaamerast võib ajuti kosta klõbinat ning kaamera
võib pisut vibreerida. Seda põhjustavad
apertuuri, suumi ja mootori liikumine. See on
normaalne ega viita kaamera defektile.
See kaamera ei ole tolmu-, pritsme- ega veekindel.
Vältige kaamera kasutamist rohke tolmu, vee,
liivaga jms kohtades.
 Vedelik, liiv ja muud võõrkehad võivad sattuda
objektiivi, juhtnuppude jms vahele. Olge eriti hoolikas
kaamerat järgmistes kohtades kasutades, kuna
võõrkehad ei pruugi põhjustada ainult talitlushäireid,
vaid võivad muuta kaamera remontimise võimatuks
ja seega kaamera kasutuskõlbmatuks:
– kohad, kus on palju liiva või tolmu;
– kohad, kus kaamera võib puutuda kokku veega
nagu seda vihmasel päeval või rannas kasutades.
8 VQT3S66 (ENG)
Tarvikud
Kontrollige enne kaamera kasutamist, et sellega on kaasas kõik näidatud
tarvikud.
Tootenumbrid on õiged 2011. aasta septembri seisuga. Tootenumbreid võidakse
muuta.
1
1 Aku
Laadige aku enne kasutamist.
2 Akulaadija
3 Toitejuhe
4 USB-juhe
5 CD-ROM
 Tarkvara:
Kasutage seda tarkvara installimiseks
arvutisse.
6 CD-ROM
 Kasutusjuhend
7 Õlarihm
8 Objektiivikate/objektiivikatte nöör
9 Objektiivivarjuk
2
DMW-BMB9E
DE-A84A
4
3
K2CT39A00002
K1HY08YY0017
6
5
 SD-mälukaarti, SDHC-mälukaarti ja
SDXC-mälukaarti nimetatakse selles
kasutusjuhendis mälukaardiks.
 Mälukaart kuulub lisavarustuse
hulka.
VFF0856
Kui te mälukaarti ei kasuta, siis saate
salvestada ja esitada pilte
sisseehitatud mällu/mälust.
 Komplekti kuuluvate tarvikute
8
7
VFC4453
VYQ5607
9
kaotamisel konsulteerige seadme
müüja või hoolduskeskuse
töötajatega. (Tarvikud on ka eraldi
müügil.)
VYQ7134
(ENG) VQT3S66
9
Müügi- ja tugiteenuste info
Klienditeeninduskeskus
 Ühendkuningriigi klientidele: 0844 844 3899
 Iirimaa klientidele: 01 289 8333
 Tootega seotud lisainfo saamiseks külastage meie veebisaiti:
www.panasonic.co.uk
Panasonic UK otsemüük
 Tellige tarvikuid ja kulumaterjale oma toote jaoks lihtsalt ja mugavalt,
helistades meie klienditeeninduskeskusesse
esmaspäevast kuni neljapäevani 9.00 kuni 17.30,
reedel 9.30 kuni 17.30 (välja arvatud riiklikel pühadel).
 Või Internetist meie tarvikute tellimise rakenduse kaudu, mille leiate
veebisaidilt www.pas-europe.com.
 Aktsepteeritud on suurem osa enamlevinud krediit- ja deebetkaartidest.
 Kõikidele tehinguid ja tarnevõimalusi puudutavatele päringutele annab
vastuse Panasonic UK.
 See ei saaks olla lihtsam!
 Lisaks saab Interneti kaudu osta ka paljusid muid tooteid. Sirvige meie
veebisaiti täpsema info saamiseks.
10 VQT3S66 (ENG)
 Lisavarustuse hulka kuuluvad tarvikud
Aku
Välklamp
Kaugpäästik
Stereomikrofon
Mitmekihilise kattega filter
ND-filter
PL-filter (ringikujuline)
Teleobjektiiv*
Lähivõtteobjektiiv*
Objektiiviadapter
AV-juhe
HDMI-minijuhe
Klass 10 64 GB SDXC-mälukaart
Klass 10 32 GB SDHC-mälukaart
Klass 10 16 GB SDHC-mälukaart
Klass 10 8 GB SDHC-mälukaart
Klass 10 4 GB SDHC-mälukaart
Klass 6 32 GB SDHC-mälukaart
Klass 6 16 GB SDHC-mälukaart
Klass 6 8 GB SDHC-mälukaart
Klass 6 4 GB SDHC-mälukaart
Klass 4 16 GB SDHC-mälukaart
Klass 4 8 GB SDHC-mälukaart
Klass 4 4 GB SDHC-mälukaart
Klass 4 2 GB SD-mälukaart
DMW-BMB9
DMW-FL220, DMW-FL360,
DMW-FL500
DMW-RSL1
DMW-MS1
DMW-LMC52
DMW-LND52
DMW-LPL52
DMW-LT55
DMW-LC55
DMW-LA5
DMW-AVC1
RP-CDHM15, RP-CDHM30
RP-SDU64GE1K
RP-SDA32GE1K/RP-SDU32GE1K
RP-SDA16GE1K/RP-SDU16GE1K
RP-SDA08GE1K/RP-SDU08GE1K
RP-SDU04GE1K
RP-SDQ32GE1K
RP-SDQ16GE1K
RP-SDQ08GE1K
RP-SDQ04GE1K
RP-SDN16GE1A
RP-SDN08GE1A
RP-SDN04GE1A
RP-SDL02GE1K/RP-SDN02GE1A
* Vajate objektiiviadapterit (lisavarustus) tele- või lähivõtteobjektiivi kinnitamiseks.
Kõik lisavarustuse hulka kuuluvad tarvikud ei pruugi kõikides riikides saadaval
olla.
(ENG) VQT3S66
11
Põhiosade nimetused ja funktsioonid
1 Objektiiv
2 Taimeritähis
Automaatteravdamise abilamp
3 Välklamp
4 Välklambi avamisnupp
5 Silmasobituse reguleerketas
6 Pildinäidik
7 [EVF/LCD] nupp
8 [AF/AE LOCK] nupp
9 Tagumine reguleerketas
10 Esitusnupp
11 [MENU/SET] nupp
1
2
45 6
78 9
10
11
12
15
12 VQT3S66 (ENG)
3
14
13
17
16
18
19
25




23 22 21 20
26
M
REM
TE
33
34 Statiivipesa
35 Vabastushoob
36 Mälukaardi-/akupesa kate
37 Alalisvoolu ühendusseadise kate
 Toiteadapteri kasutamisel tuleb kasutada
24
AV OUT/DIGITAL
AV OUT/DIGITAL
16 Stereomikrofon
17 Suumimishoob
18 Päästik
19 Videonupp
20 Sarivõttenupp
21 Toitetähis
22 Kaamera sisse- ja väljalülitamise ehk toitelüliti
23 Töörežiimi valikunupp
24 Välklambi kinnitus
25 Kõlar
 Ärge kõlarit sõrmedega kinni katke.
26 Õlarihma aas
27 [MIC/REMOTE] pesa
28 [HDMI] pesa
29 [AV OUT/DIGITAL] pesa
30 Teravdamise valikulüliti
31 [FOCUS] nupp
32 Külgmine hoob
33 Läätseraam
27
28
29
3231 30
34
35
36
37
Panasonicu alalisvoolu ühendusseadist
(DMW-DCC6, ainult kaupluses väljapaneku
jaoks) ja toiteadapterit (DMW-AC8E,
lisavarustus).
Kasutada tohib ainult Panasonicu
toiteadapterit (DMW-AC8E, lisavarustus).
Toiteadapteri kasutamisel tohib kasutada ainult toiteadapteri komplekti
kuuluvat toitejuhet.
Soovitame video salvestamiseks kasutada täiesti täis laetud akut või
toiteadapterit.
Kui video salvestamisel kasutatakse toiteadapterit ning kaamera toide
katkeb elektrikatkestuse, toiteadapteri lahtiühendamise vms tõttu, siis
kaotate salvestise.
(ENG) VQT3S66
13
Kursornupud/[MENU/SET] nupp
Selles kasutusjuhendis on üles, alla, vasakule ja paremale liikumise kursornupud
tähistatud järgmisel joonisel näidatud viisil või tähistega ///.
Kursornupp:
Võimaldab valida menüüelemente, seadistada väärtusi jne.
[MENU/SET] nupp:
Võimaldab kinnitada seadistusi jne.
Nt kui peate vajutama  (alla) nuppu
või
Vajutage 
Tagumine reguleerketas
Tagumine reguleerketas on kasutatav kahel erineval viisil. Seda saab pöörata
vasakule või paremale ning otsustamiseks vajutada.
Pööramine:
Tagumist reguleerketast pöörates saab valida menüüelemente või
seadistada väärtusi.
Vajutamine:
Tagumist reguleerketast vajutades saab teha samu toiminguid nagu nuppu
[MENU/SET] vajutades: sätete kindlaksmääramine jne.
 Tagumise reguleerketta kasutamine on tähistatud järgmiselt selles
kasutusjuhendis:
Nt vasakule või paremale pööramine
14 VQT3S66 (ENG)
Nt tagumisele reguleerkettale
vajutamine
Aku laadimine
 Info selle seadmega kasutatavate akude kohta
Selle seadmega saab kasutada akut DMW-BMB9E.
Teatud riikides on leitud turustatavate akude seast järeletehtud akusid,
mis on välimuselt Panasonicu toodetud akudele väga sarnased. Osadel
neist puudub piisav sisemine kaitse, et need saaksid vastata akudele
esitatavatele ohutusnõuetele. Selliste akude kasutamisega kaasneb tuleja plahvatusoht. Pidage meeles, et selle seadme tootja ei vastuta
järeletehtud aku kasutamise põhjustatud õnnetusjuhtumite ega
talitlushäirete eest. Ohutute toodete kasutamise tagamiseks on soovitav
kasutada Panasonicu toodetud akut.
 Kasutage ettenähtud akulaadijat ja akut.
Laadimine
 Kaamera tarnitakse laadimata akuga. Laadige aku enne kasutamist.
 Laadige akut akulaadijaga ruumis sees.
Sisestage aku õigetpidi (vaadake
akule märgitud noolt).
Ühendage toitejuhe.
 Laadimistähis [CHARGE] A süttib ja
laadimine algab.
(ENG) VQT3S66
15
 Info laadimistähise [CHARGE] kohta
Laadimistähis [CHARGE] süttib:
Laadimistähis [CHARGE] põleb laadimise ajal.
Laadimistähis [CHARGE] kustub:
Laadimistähis [CHARGE] kustub, kui laadimine lõpeb ilma probleemideta.
(Pärast laadimise lõppu eemaldage aku laadijast ja ühendage akulaadija
pistikupesast lahti.)
 Kui laadimistähis [CHARGE] vilgub
– Aku temperatuur on liiga kõrge või madal. Laadige akut uuesti ümbritseva
õhu temperatuuril 10C kuni 30C.
– Akulaadija või aku klemmid on määrdunud. Puhastage need kuiva
riidega.
 Laadimisaeg
Laadimisaeg
16 VQT3S66 (ENG)
Umbes 155 min
Ligilähedane talitlusaeg ja salvestatavate fotode arv
Salvestatavate fotode arv
Salvestusaeg
Umbes 410 fotot
Umbes 205 min
CIPA standardile vastavad salvestustingimused
 CIPA on organisatsiooni [Camera & Imaging Products Association]
(Kaamerate ja pildindustoodete assotsiatsioon) lühend.
 Programme AE režiimis.
 Temperatuur: 23°C. Niiskus: 50% suhteline õhuniiskus LCD-ekraani
kasutamisel.
 Panasonicu SD-mälukaardi (32 MB) kasutamisel.
 Komplekti kuuluvat akut kasutades.
 Salvestamist alustades 30 s pärast kaamera sisselülitamist. (Kui optilise
pildistabilisaatori funktsioon on sättel [ON].)
 Salvestamine kord iga 30 s järel, välklambi täismahus kasutamine igal
teisel võttel.
 Suumimishoob keeratakse igal pildistamisel teleobjektiivi asendist
lainurkobjektiivi asendisse või vastupidi.
 Lülitades kaamera välja iga 10 võtte järel ning jättes selle väljalülitatuks,
kuni aku temperatuur langeb.
Esitusaeg
Umbes 330 min
(ENG) VQT3S66
17
Info sisseehitatud mälu/mälukaardi kohta
Sisseehitatud mälu
 Mälumaht: umbes 70 MB
 Sisseehitatud mälu pöördusaeg võib olla pikem mälukaardi pöördusajast.
Mälukaart
SD-mälukaart
(8 MB kuni 2 GB)
SDHC-mälukaart
(4 GB kuni 32 GB)
SDXC-mälukaart
(48 GB, 64 GB)
Märkused
 Videoid salvestades on soovitav kasutada
mälukaarti, mille SD-kiiruseklassiks¢ on
“Klass 4” või kõrgem.
 SDHC-mälukaarte saab kasutada SDHCmälukaartide ja SDXC-mälukaartidega ühilduvates
seadmetes.
 SDXC-mälukaarte saab kasutada ainult SDXCmälukaartidega ühilduvates seadmetes.
 SDXC-mälukaarte kasutades kontrollige, et arvuti ja
muud seadmed on nendega ühilduvad.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/
SDXC.html
 Kasutada saab ainult vasakul näidatud mälumahuga
mälukaarte.
* SD-kiiruseklass on pideva kirjutamise kiirusestandard. Kontrollige üle
mälukaardi etiketilt või muust allikast.
Nt
 Leiate värskeimat infot järgmiselt veebisaidilt.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(See sait on ainult ingliskeelne.)
Märkus
 Allaneelamise vältimiseks hoidke mälukaarti lastele kättesaamatult.
18 VQT3S66 (ENG)
Mälukaardi (lisavarustus)/aku
sisestamine ja eemaldamine
 Seadke toitelüliti väljalülitatud asendisse [OFF] ja kontrollige, et
läätseraam on sissetõmmatud.
 Soovitame kasutada Panasonicu mälukaarti.
Lükake vabastushooba noole suunas
ja avage mälukaardi-/akupesa kate.
 Kasutada tuleb Panasonicu akusid
(DMW-BMB9E).
 Muude akude kasutamisel ei saa tootja
tagada digikaamera talitluskvaliteeti.
Aku: sisestage õigetpidi lõpuni, kuni
hoob A selle klõpsuga kohale
lukustab.
Aku eemaldamiseks tõmmake hooba
A noole suunas.
B
Mälukaart: Sisestage mälukaart
õigetpidi lõpuni, kuni kostab klõps.
Mälukaardi eemaldamiseks vajutage
kaardile, kuni kostab klõps, ja
tõmmake seejärel mälukaart otse
välja.
B: Ärge puudutage mälukaardi ühendusklemme.
1: Sulgege mälukaardi-/akupesa
kate.
2: Lükake vabastushooba noole
suunas.
(ENG) VQT3S66
19
Kuupäeva/kellaaja seadistamine
 Kaamera tarnimisel on kell õigeks panemata.
Lülitage kaamera sisse.
 Toitetähis 1 süttib põlema kaamera
sisselülitamisel.
Vajutage [MENU/SET].
Vajutage / elementide
valimiseks (aasta, kuu, päev,
tunnid, minutid, kuvamisjärjestus
või kellaaja kuvamisvorming), ja
vajutage nende seadmiseks /.
Vajutage [MENU/SET] seadmiseks.
Vajutage [MENU/SET].
Kellasätte muutmine
Valige [CLOCK SET] salvestusmenüüs [REC] või seadistusmenüüs
[SETUP] ja vajutage .
 Kellaaja uuesti seadmiseks järgige punkte 3 ja 4 eespool.
20 VQT3S66 (ENG)
Salvestusrežiimi valimine
Valige režiim töörežiimi
valikunuppu keerates.
 Keerake töörežiimi valikunuppu
aeglaselt soovitud režiimi A
valimiseks.
 Põhirežiimid
Programme AE režiim
Subjekte salvestatakse teie enda valitud sätetel.
Intelligentne automaatrežiim
Subjekte salvestatakse kaamera poolt automaatselt valitud sätetel.
(ENG) VQT3S66
21
 Lisarežiimid
Ava prioriteediga automaatsärituse režiim
Säriaja määrab automaatselt ära teie seatud ava väärtus.
Säriaja prioriteediga automaatsärituse režiim
Ava väärtuse määrab automaatselt ära teie seatud säriaeg.
Käsitsi särituse režiim
Särituse määravad ära käsitsi reguleeritud ava väärtus ja
säriaeg.
Loominguline videorežiim
Video salvestamine käsitsi määratavate sätetega.
Kohandatud režiim
Kasutage seda režiimi eelnevalt registreeritud sätetel pildistamiseks.
Võtterežiim
See võimaldab pildistada salvestatavale võttele vastavalt.
Loominguline kontrollirežiim
Salvestamiseks pildiefekti kontrollides.
 Täiustatud võtterežiim
Portreerežiim
Kasutage seda režiimi inimeste pildistamiseks.
Maastikuvaaterežiim
Kasutage seda režiimi maastikuvaadete pildistamiseks.
Spordirežiim
Kasutage seda režiimi spordiürituste jms pildistamiseks.
Lähivõtterežiim
Kasutage seda režiimi lähedal asuva subjekti pildistamiseks.
Öö-portreerežiim
Kasutage seda režiimi öiste vaadete ja inimeste pildistamiseks
öösel.
22 VQT3S66 (ENG)
Kasutatavad režiimid:
Pildistamine lemmiksätetel (Programme AE
režiim)
Kaamera seab säriaja ja ava väärtuse automaatselt vastavalt pildistatava
subjekti heledusele.
Salvestusmenüüs [REC] mitmesuguseid sätteid muutes saab pildistades
suuremat vabadust nautida.
Keerake töörežiimi valikunupp
tähisele [ ].
 Seadke teravdamise valikulüliti tähisele
[AF].
Suunake automaatteravdamise juhtala punkti, mille
soovite teravdada.
Vajutage päästik teravdamiseks
pooleldi alla.
A Ava väärtus
B Säriaeg
C ISO tundlikkus
 Teravdamistähis D (roheline) süttib
põlema, kui subjekt on teravdatud.
D
A B C
Vajutage pildistamiseks pooleldi
allavajutatud päästik lõpuni alla.
(ENG) VQT3S66
23
Programminihe
Programme AE režiimis saab muuta eelseatud ava väärtust ja säriaega ilma
säritust muutmata. Seda nimetatakse programminihkeks.
Saate Programme AE režiimis pildistamisel ava väärtust vähendades muuta
tausta hägusemaks või salvestada liikuvat subjekti dünaamilisemalt säriaega
lühendades.
Vajutage päästik pooleldi alla, et ava väärtus ja säriaeg
ilmuks ekraanile.
Keerake seejärel tagumist
reguleerketast programminihke
teostamiseks, sellal kui väärtused
on ekraanil (umbes 10 s).
A
 Programminihke aktiveerimisel ilmub
ekraanile programminihke tähis A.
 Programminihke funktsioon tühistatakse kaamera väljalülitamisel
või tagumise reguleerketta keeramisel, kuni programminihke tähis
kaob ekraanilt.
 Programminihke näide
(A): Ava väärtus
(B): Säriaeg
1 Programminihke suurus
2 Programminihke joondiagramm
3 Programminihke piir
1
2
3
4
5
6
1
1/2
1/4
1/8
1/15
1/30
7
8
9
10
11
12
2
2.8
(A)
4
5.6
8
11
1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000
(B)
24 VQT3S66 (ENG)
13
14
Kasutatavad režiimid:
Pildistamine automaatfunktsiooni
kasutades (intelligentne automaatrežiim)
Kaamera seab kõige sobivamad sätted vastavalt subjektile ja
salvestustingimustele. Seetõttu soovitame me seda režiimi kasutada algajatel
ja neil, kes soovivad jätta seadistamise kaamera hooleks, et pildistada oleks
lihtne.
Keerake töörežiimi valikunupp
tähisele [ ].
Vajutage päästik teravdamiseks
pooleldi alla ja siis pildistamiseks
kuni lõpuni alla.
B
A
A Teravdamistähis
 Näotuvastuse funktsioon kuvab subjekti
näo ümber automaatteravdamise ala B.
Muudel juhtudel kuvatakse see subjekti
teravdatud punktis.
(ENG) VQT3S66
25
Võttetuvastus
Kui kaamera tuvastab optimaalse võtterežiimi, siis ilmub vastav ikoon 2 s siniselt
ja pärast seda muutub selle värv tavaliseks punaseks.

[i-PORTRAIT]
[i-SCENERY]
[i-MACRO]
[i-NIGHT PORTRAIT]*1
[i-NIGHT SCENERY]
[iHANDHELD NITE]*2
[i-SUNSET]
[i-BABY]*3
*1 Ainult juhul, kui valitud on [
].
*2 Kuvatud ainult siis, kui [iHANDHELD NITE] on sättel [ON].
*3 Kui [FACE RECOG.] on sättel [ON], siis ilmub [ ] juba seadistatud
registreeritud nägude sünnipäevade puhul ainult juhul, kui
tuvastatakse 3-aastase või noorema isiku nägu.
 [ ] valitakse juhul, kui ükski võtterežiimidest ei sobi, ning kaamera rakendab
standardseid sätteid.
 [ ], [ ] või [ ] valimisel tuvastab kaamera automaatselt inimese näo
ning reguleerib teravdamispunkti ja säritust vastavalt. (Näotuvastus)
26 VQT3S66 (ENG)
Kasutatavad režiimid:
Video salvestamine
Selle kaameraga saab salvestada videoid AVCHD- või MP4-vormingus.
Alustage salvestamist videonuppu
vajutades.
A Kasutatav salvestusaeg
B Möödunud salvestusaeg
 Videoid saab salvestada mis tahes
salvestusrežiimi tingimustele vastavalt.
 Vabastage videonupp kohe pärast vajutamist.
 Salvestusoleku tähis (punane) C vilgub video
salvestamise ajal.
A
C
B
Lõpetage salvestamine uuesti
videonuppu vajutades.
Märkus
 Videot saab järjest ilma katkestamata salvestada kuni 29 min 59 s.
Lisaks saab vormingus [MP4] salvestada järjest videot kuni 4 GB.
Ekraanil on pidevalt näidatud maksimaalne järelejäänud katkestamatu
salvestamise aeg.
(ENG) VQT3S66
27
Piltide esitamine ([NORMAL PLAY])
Vajutage [
].
Vajutage  või .
 Pärast video valimist vajutage  esituse
alustamiseks.
Piltide kustutamine
Kustutatud pilte ei saa taastada.
 Kustutatakse pildid sisseehitatud mälust või mälukaardilt sõltuvalt sellest,
kumba esitamiseks kasutatakse.
Vajutage [
].
Valige kustutatav pilt ja
vajutage siis [ ].
 Ilmub kinnituskuva.
Pildi kustutamiseks valige [YES].
28 VQT3S66 (ENG)
Menüü kasutamine
Näide: salvestusmenüüs [REC] funktsiooni [AF MODE] lülitamine sättelt [ ] (1ala-teravdamine) sättele [ ] (näotuvastus)*
* Kui teravdamise valikulüliti on seatud tähisele [AF] Programme AE režiimis.
Vajutage [MENU/SET].
Vajutage / või keerake tagumist
reguleerketast menüüelemendi
valimiseks.
Vajutage  või vajutage tagumisele reguleerkettale.
 Menüüelemendist sõltuvalt ei pruugi selle säte ilmuda või see võib
ilmuda muudmoodi.
Vajutage / või keerake tagumist
reguleerketast sätete valimiseks.
Vajutage [MENU/SET] või vajutage tagumisele
reguleerkettale seadistamiseks.
 Menüü sulgemine
Vajutage [MENU/SET] või vajutage päästik pooleldi alla.
 Muu menüü avamine
Nt seadistusmenüült [SETUP] salvestusrežiimi [REC] menüüle lülitumine
1 Vajutage [MENU/SET].
2 Vajutage .
3 Vajutage  või keerake tagumist reguleerketast
seadistusmenüü [SETUP] ikooni [ ] valimiseks.
4 Vajutage  või vajutage tagumisele reguleerkettale.
• Valige seejärel soovitud menüüelement ja seadistage see.
(ENG) VQT3S66
29
Kasutatavad režiimid:
Särituse kompenseerimine
Kasutage seda funktsiooni, kui sobivat säritust ei õnnestu saavutada
subjekti ja tausta erineva heleduse tõttu.
Vajutage  [ ], kuni ekraanile
ilmub [EXPOSURE].
Vajutage / särituse
kompenseerimiseks ja vajutage
siis [MENU/SET].
 Särituse kompenseerimise väärtus ilmub
ekraanile.
 Valige [0 EV] algsele säritusele
naasmiseks.
 Kasutamine tagumise reguleerkettaga
1 Vajutage tagumisele reguleerkettale, et
deblokeerida [ ].
2 Keerake tagumist reguleerketast särituse
kompenseerimiseks.
A Särituse kompenseerimise väärtus
30 VQT3S66 (ENG)
A
Kasutatavad režiimid:
Pildistamine ava/säriaega kindlaks
määrates
Ava väärtuse prioriteediga automaatsäritus
Seadke ava väärtus suuremaks, kui soovite tausta teravaks muuta. Seadke ava
väärtus väiksemaks, kui soovite tausta pehmemaks muuta.
Keerake töörežiimi valikunupp tähisele [ ].
Keerake tagumist reguleerketast ava
väärtuse seadmiseks.
A Ava väärtus
 Tagumisele reguleerkettale vajutamisel
aktiveeruvad vaheldumisi ava seadistamise
võimalus ja särituse kompenseerimise võimalus.
A
Säriaja prioriteediga automaatsäritus
Kui soovite jäädvustada teravat pilti kiiresti liikuvast subjektist, siis seadke
lühem säriaeg. Kui soovite tekitada lohisemisefekti, siis seadke pikem säriaeg.
Keerake töörežiimi valikunupp tähisele [ ].
Keerake tagumist reguleerketast säriaja
seadmiseks.
B Säriaeg
 Tagumisele reguleerkettale vajutamisel
aktiveeruvad vaheldumisi säriaja seadistamise
võimalus ja särituse kompenseerimise võimalus.
B
(ENG) VQT3S66
31
Käsitsi särituse režiim
Särituse määravad ära käsitsi reguleeritud ava väärtus ja säriaeg.
Särituse käsitsi seadmise abifunktsiooni kuva ilmub ekraani alaossa säritust
näidates.
Keerake töörežiimi valikunupp tähisele [ ].
Keerake tagumist reguleerketast ava
väärtuse ja säriaja seadmiseks.
C Särituse käsitsi seadmise abifunktsiooni kuva
 Tagumisele reguleerkettale vajutamisel
aktiveeruvad vaheldumisi ava väärtuse
seadistamise võimalus ja säriaja seadistamise
võimalus.
C
 Särituse käsitsi seadmise abifunktsioon
Säritus on sobiv.
Seadke lühem säriaeg või suurem ava väärtus.
Seadke pikem säriaeg või väiksem ava väärtus.
 Särituse käsitsi seadmise abifunktsioon on ligikaudne. Soovitame pilti
kontrollida esituskuvalt.
32 VQT3S66 (ENG)
Kasutatavad režiimid:
3D-fotode pildistamine (3D-fotorežiim)
Kaamerat rõhtsalt liigutades salvestatakse fotosid järjest. Automaatselt valitud
kaks foto ühendatakse ühe 3D-foto saamiseks.
3D-fotosid saab vaadata 3D-toega telerilt. (Kaamera toetab ainult 2D-esitust.)
Keerake töörežiimi valikunupp tähisele [
].
Vajutage ///, et valida [3D PHOTO MODE], ja
vajutage siis [MENU/SET].
 3D-fotorežiimi tehnika
Alustage salvestamist ja liigutage kaamerat siis
rõhtsalt otse vasakult paremale.
 Salvestamise ajal ilmuvad ekraanile
suunised.
 Liigutage kaamerat umbes 10 cm umbes 4
s jooksul suuniseid järgides.
 Vigade vältimiseks 3D-salvestamisel
 Pildistage liikumatut subjekti.
 Pildistage hästivalgustatud kohas nagu väljas jne.
 Fikseerige teravdamispunkt ja säritus päästikut pooleldi alla vajutades.
Vajutage siis päästik lõpuni alla ja liigutage kaamerat.
 Kui subjekt on salvestamist alustades keskpunktist pisut paremal, siis on
subjekt lõplikul fotol keskpunkti lähedal.
(ENG) VQT3S66
33
PDF-vormingus kasutusjuhendi lugemine
Leiate üksikasjalikumad juhised kaamera kasutamiseks komplekti
kuuluvale CD-ROMile salvestatud PDF-vormingus lisafunktsioonide
kasutusjuhendist. Installige see lugemiseks arvutisse.
 Windowsi kasutamisel
Lülitage arvuti sisse ja sisestage komplekti kuuluv
kasutusjuhendiga CD-ROM.
Valige soovitud keel ja klõpsake
siis installimiseks valikul
[Operating Instructions].
Tehke topeltklõps töölaual
kasutusjuhendi “Operating
Instructions” otseteeikoonil.
34 VQT3S66 (ENG)
 Kui PDF-vormingus kasutusjuhend ei avane
PDF-vormingus kasutusjuhendi sirvimiseks või printimiseks vajate tarkvara
Adobe Acrobat Reader 5.0 või selle hilisem versioon või Adobe Reader 7.0 või
selle hilisem versioon.
Sisestage komplekti kuuluv kasutusjuhendiga CD-ROM, klõpsake A ja järgige
siis installimiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.
(Ühilduvad opsüsteemid: Windows XP SP3/Windows Vista SP2/Windows 7)
 Saate järgmiselt veebisaidilt laadida alla ja installida Adobe Readeri selle
versiooni, mis on kasutatav teil olemasoleva opsüsteemiga.
http://get.adobe.com/reader/otherversions
 PDF-vormingus kasutusjuhendi desinstallimine
Kustutage PDF-fail kaustast “Program Files\Panasonic\Lumix\”.
 Mac’i kasutamisel
Lülitage arvuti sisse ja sisestage komplekti kuuluv
kasutusjuhendiga CD-ROM.
Avage CD-ROMilt kaust “Manual” ning kopige kaustast
soovitud keeles PDF-fail.
Tehke topeltklõps PDF-failil selle avamiseks.
(ENG) VQT3S66
35
Tehnilised andmed
Digikaamera:
Ohutusinfo
Toiteallikas:
Alalisvool 8,4 V
Energiatarve:
1,6 W (salvestamisel LCD-ekraani kasutades)
1,4 W (salvestamisel pildinäidikut kasutades)
1,0 W (esitamisel LCD-ekraani kasutades)
0,9 W (esitamisel pildinäidikut kasutades)
Kaamera
efektiivpikslid
Pildiandur
12100000 pikslit
Objektiiv
[NANOPINNAKA
TTEGA]
Pildistabilisaator
Digitaalsuum
Optiline
lisasuum
Fookuskaugus
36 VQT3S66 (ENG)
1/2,3q MOS andur, pikslite koguarv 12800000 pikslit,
põhivärvide filter
Optiline 24k suum, f=4,5 mm kuni 108 mm
(35 mm filmikaamera ekvivalent: 25 mm kuni 600 mm)
Lainurk: F2,8 kuni F8,0
(Video salvestamisel: F2,8 kuni F11)
Telefoto: F5,2 kuni F8,0
(Video salvestamisel: F5,2 kuni F11)
Optiline meetod
Kuni 4X
Kuni 46,9X (sättel kuni 3000000 pikslit [3M])
Automaatse teravdamise
režiim
Automaatse
teravdamisega
makrorežiim/Käsitsi
teravdamise
režiim/Intelligentne
automaatrežiim/Videorežii
m
Võtterežiim
30 cm (lainurk)/
2 m (telefoto) kuni 
1 cm (lainurk)/
1 m (telefoto) kuni 
Eespool antud sätetel võib
esineda erinevusi.
Katikusüsteem
Sarivõtted
Mehaanilisele
katikule
Elektroonilisele
katikule
Video
salvestamisel
Minimaalne
valgustatus
Säriaeg
Foto
Video
Elektrooniline katik i mehaaniline katik
Sarivõtte kiirus
2 kaadrit sekundis, 5,5 kaadrit sekundis, 12 kaadrit
sekundis
40 kaadrit sekundis, 60 kaadrit sekundis
2 kaadrit sekundis (kuni 40 kaadrit/3,5 M),
5 kaadrit sekundis (kuni 40 kaadrit/3,5 M),
10 kaadrit sekundis (kuni 40 kaadrit/3,5 M)
Umbes 9 lx (intelligentse madala valgustatuse
funktsiooni kasutamisel, säriaeg on 1/25 s)
15 kuni 1/2000 s
Tähistaevarežiim: 15 s, 30 s
1/30 kuni 1/20000 s
Loominguline videorežiim
(käsitsi säritus/käsitsi teravdamine):
1/8 kuni 1/20000 s
(ENG) VQT3S66
37
Automaatsäritus
Mõõtmismeetod
LCD-ekraan
Pildinäidik
Välklamp
Mikrofon
Kõlar
Salvestatavad
andmekandjad
Salvestatava
faili vorming
Foto
Video
Audiotihendus
Liidesed
Digitaalne
Analoogvideo
Audio
38 VQT3S66 (ENG)
Programme AE (P)/Ava väärtuse prioriteediga
automaatsäritus (A)/
Säriaja prioriteediga automaatsäritus (S)/Käsitsi säritus
(M)
Säri kompensatsioon (1/3 EV sammuga, -3 EV kuni +3
EV)
Multimeetod/keskelekaalutud/kohtmeetod
3,0” TFT LCD (3:2)
(umbes 461000 punkti) (pildiväli umbes 100%)
Värviline LCD-pildinäidik (umbes 202000 punkti)
(pildiväli umbes 100%)
(silmasobitusega -4 kuni +4 dioptrit)
Sisseehitatud väljastatav välklamp
Välklambi tööulatus:
umbes 30 cm kuni 9,5 m
(lainurk, sättel [ISO AUTO])
Stereo
Mono
Sisseehitatud mälu (umbes 70 MB)/SDmälukaart/SDHC-mälukaart/SDXC-mälukaart
RAW/JPEG (põhineb kaamera failisüsteemi
disainireeglil, põhineb “Exif 2.3” standardil, DPOFühilduv)/MPO
AVCHD/MP4/QuickTime Motion JPEG
AVCHD
AC3/2 kanalit
MP4
AAC/2 kanalit
“USB 2.0” (High Speed)
* Andmeid ei saa arvutist kaamerasse kirjutada USBjuhet kasutades.
NTSC/PAL komposiit (menüüst valitav)
Audio väljundliin (mono)
Ühenduspesad
[MIC/REMOTE]
[AV
OUT/DIGITAL]
[HDMI]
Mõõdud
(välja arvatud
eenduvad osad)
Kaal
Töötemperatuur
Tööniiskus
 2,5 mm pesa
Eriotstarbeline pesa (8-kontaktiline)
MiniHDMI C-tüüpi
Umbes 124,3 mm (L)k81,7 mm (K)k95,2 mm (S)
Umbes 528 g (mälukaardi ja akuga)
Umbes 484 g (ilma mälukaardi ja akuta)
0C kuni 40C
10-80% suhteline õhuniiskus
Akulaadija (Panasonic DE-A84A):
Ohutusinfo
Sisend:
Väljund:
Vahelduvvool
110-240 V, 50/60 Hz, 0,15 A
8,4 V, 0,43 A
Alalisvool
Liitium-ioonaku (Panasonic DMW-BMB9E):
Ohutusinfo
Pinge/mahtuvus:
7,2 V/895 mAh
(ENG) VQT3S66
39
 SDXC logo on firma SD-3C LLC kaubamärk.
 “AVCHD Progressive”, “AVCHD”, “AVCHD Progressive” logo ja “AVCHD” logo on
firmade Panasonic Corporation ja Sony Corporation kaubamärgid.
 Toodetud firmalt Dolby Laboratories saadud litsentsi alusel. Dolby ja topelt-D
sümbol on firma Dolby Laboratories kaubamärgid.
 HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on firma HDMI Licensing
LLC Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides registreeritud kaubamärgid või
kaubamärgid.
 HDAVI Control™ on firma Panasonic Corporation kaubamärk.
 QuickTime ja QuickTime logo on firma Apple Inc kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel.
 Mac ja Mac OS on firma Apple Inc Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides
registreeritud kaubamärgid.
 Windows ja Windows Vista on firma Microsoft Corporation Ameerika Ühendriikides
ja/või muudes riikides registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid.
 Muud selles kasutusjuhendis nimetatud süsteemide ja toodete nimed on reeglina
vastava süsteemi või toote väljatöötanud tootja kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid.
See toode on litsentseeritud AVC patendi litsentsiportfelliga tarbijale isiklikuks ja
mittekaubanduslikuks kasutamiseks, et (i) kodeerida videosignaali vastavalt AVCstandardile (“AVC Video”) ja/või (ii) dekodeerida AVC-videosignaali, mis on
kodeeritud tarbija poolt isiklikuks ja mittekaubanduslikuks otstarbeks ja/või on
hangitud AVC-videote litsentseeritud turustajalt. Mingit litsentsi ei anta ega saa
kaudselt eeldada mingiks muuks otstarbeks. Lisainfo firmalt MPEG LA LLC. Vt
http://www.mpegla.com.
EU
Vastavalt direktiivi 2004/108/EÜ artikli 9 lõikele 2.
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
Panasonic Corporation
Veebisait: http://panasonic.net
 Panasonic Corporation 2011
VQT3S66
F0811HY0 ( 7000 A)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement