Panasonic DMCFZ48 Operating instructions

Panasonic DMCFZ48 Operating instructions
Dragi korisniče,
Digitalni foto aparat
Osnovno uputstvo za upotrebu
Model br.
DMC-FZ48
Koristimo ovu priliku da Vam se zahvalimo na kupovini digitalnog Panasonic
foto aparata. Molimo Vas da pročitate ovo Uputstvo za upotrebu i da ga
sačuvate na prikladnom mestu radi buduće upotrebe. Ovo uputstvo se
koristi uz originalno uputstvo proizvodjača.
Pažljivo razmotrite zakone o pravima na kopiranje.
• Kopiranje ranije snimljenih traka ili diskova ili drugog objavljenog ili
emitovanog materijala za potrebe drugačije od privatne upotrebe može
da bude u suprotnosti sa zakonima o pravima na kopiranje. Čak i u
privatne svrhe, snimanje određenih materijala može biti zabranjeno.
Informacije za vašu sigurnost
UPOZORENJE
KAKO BI SE SMANJILA OPASNOST OD POŽARA, STRUJNOG UDARA I
OŠTEĆENJA UREĐAJA, NEMOJTE DA IZLAŽETE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI
VLAZI I NEMOJTE DA POSTAVLJATE PREDMETE ISPUNJENE TEČNOŠĆU
(VAZE) NA UREĐAJ.
KORISTITE ISKLJUČIVO PREPORUČENU OPREMU.
NEMOJTE DA UKLANJATE POKLOPAC (ILI POLEĐINU) UREĐAJA;
UNUTAR UREĐAJA NE POSTOJE DELOVI KOJE KORISNIK MOŽE DA
POPRAVI. OBRATITE SE OSOBLJU KOJE JE KVALIFIKOVANO ZA SERVIS.
MREŽNA UTIČNICA MORA BITI U BLIZINI UREĐAJA I DOSTUPNA.
Identifikacione oznake digitalnog foto aparata, odnosno punjača, nalaze se
sa donje strane uređaja.
Informacije o bateriji
Molimo Vas da pre upotrebe, pažljivo pročitate ovo uputstvo u potpunosti.
PAŽNJA
Postoji opasnost od eksplozije u slučaju nepravilne zamene baterije.
Zamenite bateriju istom ili ekvivalentnom baterijom preporučenom od
strane proizvođača. Uklonite baterije u skladu sa preporukama proizvođača.
• Nemojte da zagrevate ili izlažete bateriju vatri.
• Nemojte da ostavljate bateriju u zatvorenom automobilu na mestu koje je
izloženo direktnom sunčevom svetlu duže vreme.
Detaljne informacije o upotrebi ovog foto aparata nalaze se u
“Operating Instructions for advanced features” dokumentu (u PDF
formatu) na priloženom disku. Instalirajte ga na PC i pročitajte
Web Site: http://www.panasonic-europe.com
Sadržaj
Informacije za vašu sigurnost......................................................................... 1
Briga o foto aparatu .......................................................................................... 2
Oprema ................................................................................................................. 2
Nazivi i funkcije komponenti.......................................................................... 3
Punjenje baterije ................................................................................................ 3
Informacije o memoriji/kartici........................................................................ 4
Unos/vađenje kartice/baterije ....................................................................... 4
Podešavanje datuma/vremena ..................................................................... 4
Izbor režima za snimanje ................................................................................. 4
Snimanje fotografija uz omiljene postavke (Programme AE režim) .. 5
Snimanje slika uz inteligentan automatski režim .................................... 5
Snimanje video zapisa...................................................................................... 5
Reprodukcija slika .............................................................................................. 5
Brisanje slika ........................................................................................................ 5
Postavka menija ................................................................................................. 6
Kompenzacija ekspozicije ............................................................................... 6
Snimanje uz izbor vrednosti blende/brzine zatvarača ........................... 6
Snimanje 3D slika (3D Photo re\im).............................................................. 6
Pristup uputstvu za upotrebu ........................................................................ 7
Specifikacije ......................................................................................................... 7
Upozorenje
Postoji opasnost od požara, eksplozije i opekotina. Nemojte da rastavljate
bateriju, da je zagrevate na preko 60°C ili spaljujete.
Mere opreza za punjač
UPOZORENJE
• NEMOJTE DA INSTALIRATE ILI POSTAVLJATE OVAJ UREĐAJ U POLICU
ZA KNJIGE, KABINET ILI DRUGI ZATVOREN PROSTOR. OBEZBEDITE
VENTILACIJU UREĐAJA. KAKO BI SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA ILI POŽARA USLED PREGREVANJA, VODITE RAČUNA O TOME
DA ZAVESE I SLIČNI MATERIJALI NE BLOKIRAJU VENTILACIONE
OTVORE.
• NEMOJTE DA BLOKIRATE VENTILACIONE OTVORE UREĐAJA
NOVINAMA, TKANINOM, ZAVESAMA I SLIČNIM PREDMETIMA.
• NEMOJTE DA POSTAVLJATE IZVORE OTVORENOG PLAMENA (SVEĆE)
NA UREĐAJ.
• OSLOBODITE SE BATERIJA NA NAČIN KOJIM SE NE UGROŽAVA
OKOLINA.
• Punjač je u pripremnom režimu kada je kabl za napajanje povezan na
mrežnu utičnicu. Primarno kolo je pod naponom sve dok je kabl za
napajanje povezan na mrežnu utičnicu.
Mere opreza pri upotrebi uređaja
• Koristite originalni Panasonic AV kabl (DMW-AVC1, opcionalno).
• Koristite originalni Panasonic HDMI mini kabl (RP-CDHM15, RP-CDHM30,
opcionalno).
• ,daljinski zatvarač (DMW-RSL1; opcionalno).
• Nemojte da koristite druge USB kablove izuzev priloženog.
Panasonic
Digital Camera
DMC-FZ48
Foto aparat nije otporan na prašinu, prskanje
ili vodu. Izbegavajte upotreu foto aparata na
mestima gde postoji prašina, voda, pesak i td.
• Tečnost, pesak i druge strane materije mogu da
uđu u unutrašnjost aparata kroz prostor oko
sočiva, tastera i td. Budite izuzetno pažljivi jer to
ne samo da može da izazove kvar foto aparata,
već oštećenje može da bude nepopravljim.
– Izbegavajte mesta sa velikom količinom peska ili prašine.
– Izbegavajte mesta na kojima voda može da dođe u kontakt sa uređajem,
na primer kada foto aparat koristite tokom kišnog dana ili na plaži.
Udaljite uređaj od elektromagnetne opreme (kao što su mikrotalasne
pećnice, televizori, oprema za video igre i slično).
• Ako koristite uređaj u blizini televizora, mogu se javiti smetnje u slici i
zvuku zbog elektromagnetnog zračenja.
• Nemojte da koristite uređaj u blizini mobilnih telefona jer to može izazvati
šum koji će negativno uticati na kvalitet slike.
• Snimljeni podaci i slike se mogu oštetiti dejstvom jakog
elektromagnetnog polja koje se javlja u blizini zvučnika ili jakih motora.
• Elektromagnetni talasi proizvedeni radom mikroprocesora mogu
negativno da utiču na uređaj i slike.
• Ako je uređaj bila pod dejstvom namagnetisane opreme i ne radi pravilno,
isključite ga, izvadite baterije ili isključite AC adapter (DMW-AC8E;
opcionalno) i unesite baterije ili priključite AC adapter. Nakon toga,
uključite uređaj.
Oprema
Nemojte da koristite uređaj u blizini radio predajnika ili
visokonaponskih vodova.
• Ako snimate u blizini radio predajnika ili visokonaponskih vodova, slike i
zvuk mogu biti oštećeni.
Pre upotrebe foto aparata proverite
sadržaj pakovanja. Brojevi proizvoda
aktuelni su u avgustu 2011. godine.
Brojevi mogu da se promene.
Informacije za korisnike o prikupljanju i oslobađanju od
stare opreme i iskorišćenih baterija
Ovi simboli na proizvodima, pakovanju i/ili pratećoj
dokumentaciji su znak da iskorišćenu električnu i elektronsku
opremu i baterije ne treba mešati sa običnim kućnim otpadom.
Radi pravilnog tretmana, iskorišćenja i recikliranja starih
proizvoda i iskorišćenih baterija, molimo vas da takvu opremu odnesete na
odgovarajuće prikupno mesto, u skladu sa lokalnom zakonskom
regulativom i direktivama 2002/96/EC i 2006/66/EC.
Pravilnim oslobađanjem od ovih proizvoda i baterija, pomažete u zaštiti
dragocenih resursa i sprečavanju mogućeg negativnog efekta na ljudsko
zdravlje i okruženje, do koga bi došlo u slučaju nepravilnog postupanja sa
otpadom.
Više informacija o prikupljanju i recikliranju starih proizvoda i baterija
potražite od predstavnika lokalne vlasti, komunalnog preduzeća ili u
prodavnici u kojoj ste kupili opremu.
U slučaju nepravilnog oslobađanja od ovakvog otpada, korisniku može da
bude naplaćena kazna u skladu sa nacionalnim zakonima.
Standardna oprema
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Baterija
Punjač baterija
Kabl za napajanje
USB kabl
CD-ROM (softver)
CD-ROM (uputstvo za upotrebu)
Kaiš rukohvata
Poklopac sočiva, traka za
poklopac
Štitnik sočiva
• Memorijska kartica je opcionalni
deo opreme. Kada ne koristite
karticu, možete da snimate i
reprodukujete slike sa interne
memorije.
• Kontaktirajte prodavca ili najbliži
servisni centar ako izgubite deo prateće opreme.
Za poslovne korisnike u EU
Ako želite da se oslobodite električne i elektronske opreme,
molimo vas da kontaktirate prodavca opreme u vezi sa
dodatnim informacijama.
Opcionalna oprema
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[Informacije o oslobađanju od elektronskog otpada za korisnike van
EU]
Ovi simboli važe samo u EU. Ako želite da se oslobodite od elektronskog
otpada, molimo vas da kontaktirate predstavnika lokalne vlasti ili prodavca
opreme u vezi sa pravilnim metodom oslobađanja.
Napomene za simbol baterije (donja dva primera):
Ovaj simbol može da bude upotrebljen u kombinaciji sa
simbolom hemijskog elementa. U tom slučaju, ukazuje na
zahteve iznete u direktivi koja se odnosi na postupak sa
otpadom koji sadrži odgovarajući hemijski element.
Briga o foto aparatu
Nemojte da izlažete uređaj snažnim
vibracijama, udraima ili pritisku.
• Sočivo, LCD monitor ili spoljašnje kućište može
da bude oštećeno u slučaju ispuštanja ili udara
foto aparata ili snažnog pritiska na sočivo ili
monitor. Pored toga, slika možda neće biti
snimljena.
• Kada nostite foto aparat ili kada koristite
funkciju reprodukcije, vodite računa o tome
da sočivo bude u unutrašnjoj poziciji.
• U nekim slučajevima iz foto aparata možete
da čujete zveckanje ili da osetite vibracije, ali
do toga dolazi zbog pomeranja delova foto
aparata radi izbora blende, uvećanja i ne
predstavlja znak kvara.
Baterija: DMW-BMB9E
Ispravljač napona*1: DMW-AC8
DC adapter*1: DMW-DCC6
MC štitnik: DMW-LMC52
ND filter: DMW-LND52
PL filter (kružnog tipa): DMW-LPL52
Konverziono tele sočivo*2: DMW-LT55
Sočivo za krupne kadrove*2: DMW-LC55
Adapter za sočivo*2: DMW-LA5
AV kabl: DMW-AVC1
HDMI mini kabl: RP-CDHM15/RP-CDHM30
DC adapter*1: DMW-DCC6F
SDXC memorijska kartica klase 10, 64 GB: RP-SDU64GE1K
SDHC memorijska kartica klase 10, 32 GB: RP-SDA32GE1K/RP-SDU32GE1K
SDHC memorijska kartica klase 10, 16 GB: RP-SDA16GE1K/RP-SDU16GE1K
SDHC memorijska kartica klase 10, 8 GB: RP-SDA08GE1K/RP-SDU08GE1K
SDHC memorijska kartica klase 10, 4 GB: RP-SDU04GE1K
SDHC memorijska kartica klase 6, 32 GB: RP-SDQ32GE1K
SDHC memorijska kartica klase 6, 16 GB: RP-SDQ16GE1K
SDHC memorijska kartica klase 6, 8 GB: RP-SDQ08GE1K
SDHC memorijska kartica klase 6, 4 GB: RP-SDQ04GE1K
SDHC memorijska kartica klase 4, 16 GB: RP-SDN16GE1A
SDHC memorijska kartica klase 4, 8 GB: RP-SDN08GE1A
SDHC memorijska kartica klase 4, 4 GB: RP-SDN04GE1A
*1 Ispravljač napona možete da koristite isključivo uz odgovarajući
Panasonic DC adapter. Ne možete da koristite samo ispravljač napona.
*2 Adapter sočiva je neophodan za instalaciju tele-konverzionog ili sočiva za
krupne kadrove.
Neki delovi opcionalne opreme možda nisu dostupni u nekim zemljama.
2
Panasonic
Digital Camera
DMC-FZ48
Kursorski tasteri / [MENU/SET] dugme
Nazivi i funkcije komponenti
U ovom dokumentu, kursorski tasteri predstavljeni su indikatorima
▲/▼/◄/►.
1. Sočivo
2. Indikator tajmera
Pomoćna AF lampa
3. Blic
Kursorski tasteri: upotrebite ih za izbor stavki ili
postavku vrednosti.
[MENU/SET] dugme: Potvrda izbora.
Zadnji kontrolni točkić
Zadnji kontrolni točkić možete da koristite na dva načina, za rotiranje levodesno i za pritisak.
Pritisak: Funkcija je ista kao pritisak na [MENU/SET] dugme, potvrda
postavke.
4. Dugme za otvaranje blica
5. Kontrola za podešavanje
dioptrije
6. Tražilo
7. [EVF/LCD] dugme
8. [AF/AE LOCK] dugme
9. Zadnji kontrolni točkić
10. [AF/AF /MF] dugme
11. Taster za reprodukciju
12. [MENU/SET] taster
Upotreba zadnjeg kontrolnog točkića predstavljena je u ovom uputstvu na
sledeći način:
Rotiranje levo/desno
Pritisak na kontrolni točkić
13. Kursorski tasteri
/ kompenzacija ekspozicije / automatsko variranje parametara /
podešavanje izlazne snage blica
/ taster tajmera
/ ISO kontrola
/ taster za izbor funkcije (možete da dodelite sledeće menije ovom
tasteru: [PHOTO STYLE] / [ASPECT RATIO] / [QUALITY] / [METERING
MODE] / [WHITE BALANCE] / [I.DYNAMCI] / [GUIDE LINE] / [
REC
AREA] / [REMAINING DISP.]
Punjenje baterije
Baterije koje možete da koristite uz ovaj uređaj
Uz ovaj uređaj možete da koristite DMW-BMB9E bateriju.
Utvrđeno je da na nekim tržištima postoje lažne baterije koje su slične
originalnom proizvodu. Neke od ovih baterija ne poseduju
odgovarajuću internu zaštitu u skladu sa bezbednosnim standardima.
Postoji mogućnost da ovakve baterije izazovu požar ili eksploziju.
Skećemo vam pažnju na to da nećemo biti odgovorni za nesreće ili
kvarove do kojih dođe usled upotrebe lažnih baterija. Kako bi osigurali
bezbedan rad uređaja, preporučujemo vam upotrebu originalne
Panasonic baterije.
14. [Q.MENU] dugme/[Delete] dugme
15. [DISPLAY] dugme
16. [LCD] monitor
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Stereo mikrofon
Poluga zuma
Dugme za snimanje
Dugme za snimanje video zapisa
[FOCUS] dugme
Indikator napajanja
[ON/OFF] prekidač
Kontrola za izbor režima
Zvučnik (pazite da ne prekrijete)
• Upotrebite predviđen punjač i bateriju.
Punjenje baterije
• Baterija je prazna u vreme kupovine. Napunite
bateriju pre upotrebe.
• Punite bateriju u zatvorenom prostoru.
26. Alkica za instalaciju ramenog
kaiša
27. [HDMI] terminal
28. [AV OUT/DIGITAL] terminal
29. Vrata terminala
30. Telo sočiva
31.
32.
33.
33.
1 Postavite bateriju na punjač vodeći računa
o smeru baterije.
2 Priključite AC kabl za napajanje.
[CHARGE] indikator (A) svetli i punjenje počinje.
Informacije o [CHARGE] indikatoru (A)
Indikator [CHARGE] svetli: tokom punjenja.
Indikator [CHARGE] je isključen: punjenje je sprovedeno bez problema.
Isključite kabl za napajanje sa mrežne utičnice i odvojite bateriju nakon punjenja.
Indikator [CHARGE] trepće: temperatura baterije je suviše visoka ili niska (punite
bateriju pri temperaturi od 10-30°C) ili su terminali punjača ili baterije prljavi
(obrišite ih suvom tkaninom).
Navoj za instalaciju na stalak
Poluga za oslobađanje
Vrata odeljka za karticu/bateriju
Poklopac odeljka za DC adapter
Kada koristite ispravljač napona
(DMW-AC8E, opcionalno), koristite ga
u kombinaciji sa DC adapterom
(DMW-DCC6). Koristite isključivo
originalni Panasonic ispravljač
napona.
Vreme punjenja: oko 155 minuta
Koristite priloženi AC kabl uz ispravljač napona.
Preporučujemo vam da koristite punu bateriju ili ispravljač napona kada
snimate video zapise.
Ako tokom snimanja video zapisa uz napajanje preko ispravljača napona
dođe do prekida napajanja (nestanak struje na mreži ili isključivanje
ispravljača), video zapis neće biti snimljen.
Uslovi za snimanje prema CIPA standardu
• CIPA skraćenica od: Camera & Imaging Products Association.
• Temperatura: 23°C/vlažnost: 50% kada je LCD monitor uključen.
• Uz upotrebu SD memorijske kartice (32 MB) i priložene baterije.
• Pokretanje operacije snimanja 30 sekundi nakon uključivanja uređaja (uz
funkciju za optičku stabilizaciju slike u [AUTO] postavci).
• Snimanje na svakih 30 sekundi, uz blic pri svakom drugom snimku.
• Pomeranje zuma ka Tele i Wide poziciji i nazad pri svakom snimku.
• Isključivanje foto aparata nakon svakih 10 snimaka.
Prosečeno radno vreme i broj slika koje možete da snimite
(po CIPA standardu u Programme AE režimu)
Broj slika koje možete da snimite: oko 400 slika
Vreme snimanja: oko 200 minuta.
Vreme reprodukcije: oko 330 minuta
3
Panasonic
Digital Camera
Informacije o memoriji/kartici
DMC-FZ48
Podešavanje datuma/vremena
Sat nije podešen u vreme isporuke foto aparata.
Interna memorija
1 Uključite foto aparat.
• Kapacitet: oko 70 MB.
• Vreme pristupa internoj memoriji može biti duže od vremena pristupa
kartici.
Indikator napajanja (1) svetli kada uključite
uređaj.
2 Pritisnite [MENU/SET].
3 Pritisnite /
da odaberete stavke
(godinu, mesec, datum, sate,
minute, redosled prikaza ili format
datuma) i odaberite vrednost
pritiskom na tastere /
.
Memorijske kartice
Možete da koristite sledeće kartice u skladu sa SD video standardom.
SD memorijske kartice (8 MB do 2 GB).
SDHC memorijske kartice (4 MB do 32 GB).
SDXC memorijske kartice (48 MB do 64 GB).
• Upotrebite karticu klase 4 ili više kada snimate video zapise u [AVCHD]
formatu. Upotrebite kartice kalase 6 ili više kada snimate video zapis u
[MOTION JPEG] formatu.
• SDHC i SDCX kartice možete da koristite uz uređaje koji su kompatibilni sa
odgovarajućim formatima.
• Pre upotrebe SDXC kartica, proverite da li računar i drugi uređaji
podržavaju ovaj tip kartice. Dodatne informacije dostupne su na adresi:
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• SD Speed Class je standard za ocenu brzine
neprekidnog upisivanja podataka.
4 Pritisnite [MENU/SET] da potvrdite
postavku.
5 Pritisnite [MENU/SET].
Promena postavke sata
Odaberite [CLOCK SET] u [REC] ili [SETUP] meniju i pritisnite
• Postavku možete da promenite i u koracima 3 i 4 prethodne procedure.
• Potražite najnovije informacije na adresi:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
Izbor režima za snimanje
• Čuvajte memorijske kartice van domašaja dece kako bi sprečili dete da
proguta karticu.
Odaberite režim rotiranjem kontrole za
izbor režima.
Poravnajte oznaku željenog režima sa
oznakom (A).
• Okrenite kontrolu polako i postavite je
na pravilnu poziciju za izbor režima.
Unos/vađenje kartice/baterije
• Postavite Power prekidač na [OFF] poziciju i uverite se da sočivo uvučeno.
• Preporučujemo upotrebu Panasonic kartice.
Osnovni režimi snimanja
1 Pomerite polugu za oslobađanje u
smeru strelice i otvorite vrata odeljka
za bateriju/karticu.
[Program AE] režim: objekti se snimaju uz vaše postavke.
[Intelligent Auto] režim: snimanje objekata uz automatske postavke.
• Koristite originalne Panasonic baterije (DMWBMB9E). U suprotnom, ne garantujemo vam
kvalitet ovog uređaja.
Napredni režimi snimanja
[Aperture-Priority AE] režim: brzina zatvarača određuje se automatski
na osnovu vrednosti koju odaberete za blendu.
2 Baterija: unesite bateriju sve dok se
ne zaključa od strane poluge (A),
vodeći računa o smeru baterije.
Pomerite polugu (A) u smeru strelice
da izvadite bateriju.
[Shutter-Priority AE] režim: vrednost blende određuje se automatski na
osnovu vrednosti koju odaberete za brzinu zatvarača.
[Manual Exposure] režim: ekspozicija se određuje na osnovu vrednosti
blende i brzine zatvarača koje podešavate ručno.
Kartica: Pritisnite karticu sve dok se
ne zaključa u osnovnu poziciju.
Vodite računa o smeru kartice.
Pritisnite karticu sve dok se ne
otključa i izvadite je napolje.
[Creative Video] režim: Snimanje video zapisa uz ručno odabrane
postavke.
• Nemojte da dodirujete terminale (B) na
kartici.
[Creative Control] režim: snimajte uz proveru efekta slike.
[Custom] režim: upotrebite ovaj režim da snimate slike uz prethodno
registrovane postavke.
[Scene Mode]: snimanje fotografija u skladu sa uslovima scene.
3 1. Zatvorite odeljak za baterije.
2. Pomerite polugu u smeru
strelice.
Napredni režimi scene
Portretni režim: Upotrebite za snimanje portreta.
Pejzažni režim: Upotrebite za snimanje pejzaža.
Sportski režim: Upotrebite za snimanje sportskih događaja.
Režim za snimanje krupnih kadrova: Upotrebite ovaj režim da
snimite krupne kadrove objekata.
Noćni portretni režim: Upotrebite za snimanje noćnih portreta.
4
Panasonic
Digital Camera
DMC-FZ48
Detekcija scene
Snimanje fotografija uz omiljene
postavke (Programme AE režim)
Kada foto aparat prepozna optimalnu scenu, ikona scene prikazuje se u
plavoj boji 2 sekunde, nakon čega se boja menja u crvenu.
[i-PORTRAIT]
Dostupni režimi:
[i-SCENERY]
Foto aparat automatski bira brzinu zatvarača i
vrednost blende u skladu sa osvetljenošću
objekta. Možete da snimate uz veću slobodu
promenom različitih postavki u [REC] meniju.
[i-MACRO]
1. Postavite kontrolu za izbor režima
na [ ] poziciju.
[i-SUNSET]
[i-NIGHT PORTRAIT] (samo kada je odabrana opcija [
])
[i-NIGHT SCENERY]
[i-BABY]*
2. Usmerite AF zonu ka poziciji koju
želite da fokusirate.
* Kada [FACE RECOG.] postavite na [ON], ikona [ ] se prikazuje za
rođendane registrovanih lica kada uređaj prepozna lice osobe stare 3
godine ili manje.
3. Pritisnite taster za snimanje do pola
da fokusirate scenu.
• Opcija [
] se bira ako se ni jedna od scena ne može primeniti, uz standardne
postavke.
• Kada odabrete [ ], [ ] ili [ ] režim scene, foto aparat automatski
prepoznaje lice i vrši podešavanje fokusa i ekspozicije.
(A) Vrednost blende
(B) Brzina zatvarača
(C) ISO osetljivost
Indikator fokusa (D) (zeleno) svetli kada je objekt u fokusu.
4. Pritisnite taster za snimanje do kraja i snimite sliku.
Snimanje video zapisa
Pomeranje programa (Programme shift)
Dostupni režimi:
U Programme AE režimu, možete da promenite memorisanu vrednost
blende i brzine zatvarača bez promene ekspozicije. Ovu funkciju nazivamo
pomeranjem programa (programme shift).
Zahvaljujući tome možete da zamutite pozadinu
ako smanjite vrednost blende ili da snimite
dinamičan pokret objekta ako smanjite brzinu
zatvarača kada snimate fotografiju u Programme
AE režimu.
Uređaj može da snimi video zapise u AVCHD formatu ili MP4 formatu.
1. Pokrenite snimanje pritiskom na taster
za snimanje video zapisa.
(A) Dostupno vreme za snimanje
(B) Proteklo vreme za snimanje
• Možete da snimate video zapis koji odgovara
odabranom režimu za snimanje.
• Pustite taster za snimanje video zapisa odmah nakon
što ga pritisnete.
• Indikator statusa snimanja (crveno) (C) trepće tokom
snimanja video zapisa.
1. Pritisnite taster za snimanje do pola da na ekranu prikažete
vrednost blende i brzine zatvarača.
2. Dok su vrednosti prikazane (oko 10 sekundi), sprovedite
pomeranje programa rotiranjem zadnjeg točkića.
2. Pritisnite taster za snimanje video zapisa da
zaustavite snimanje.
• Indikator (A) se prikazuje na ekranu kada je ova funkcija aktivna.
• Funkcija se otkazuje ako isključite foto aparat ili ako okrenete zadnji
kontrolni točkić sve dok se indikator ne ukloni sa ekrana.
• Možete da snimite neprekidan video zapis u trajanju od 29 minuta i 59
sekundi. Kada snimate u [MP4] formatu, možete da snimite neprekidan
video zapis do 4GB.
Primer pomeranja programa
(A): Vrednost blende
(B): Brzina zatvarača
(1) Količina pomeranja progama
(2) Linijski dijagram pomeranja
programa
(3) Granica pomeranja programa
Reprodukcija slika
Normalna reprodukcija (NORMAL PLAY)
1. Pritisnite [
Snimanje slika uz inteligentan
automatski režim
] taster.
2. Pritisnite ◄/► da daberete sliku.
Nakon izbora video zapisa, pritisnite ▲ da
pokrenete reprodukciju.
Dostupni režimi:
Brisanje slika
Foto aparat će odabrati najprikladniju postavku u skladu sa objektom i
uslovima snimanja. Zbog čega preporučujemo ovaj režim početnicima i
onima koji žele da foto aparat odabere postavke.
Nakon brisanja, ne možete da vratite slike.
• Slike iz interne memorije ili kartice koje se reprodukuju biće obrisane.
1. Postavite kontrolu za izbor režima
na [ ] poziciju.
1. Pritisnite [
2. Pritisnite taster za snimanje do pola
da fokusirate scenu, a zatim ga
pritisnite do kraja da snimite sliku.
] taster.
2. Odabeite sliku koju želite da obrišete, a
zatim pritisnite [ ] dugme
Prikazuje se ekran za potrvdu brisanja. Slika se
briše nakon što odaberete [YES].
• Indikator fokusa (A).
• AF zona (B) je prikazana oko lica objekta
ako je aktivna funkcija za detekciju lica.
U drugim slučajevima, AF zona se
prikazuje na poziciji koja je fokusirana.
5
Panasonic
Digital Camera
Automatska ekspozicija uz prioritetnu brzinu zatvarača
Postavka menija
Primer: U [REC] meniju, promenite [AF MODE] iz [
DMC-FZ48
Kada želite da snimite oštre snimke objekata u pokretu, odaberite brži
zatvarač. Kada želite efekat traga, odaberite nižu brzinu zatvarača.
]u[ ].
1. Postavite kontrolu za izbor režima na [ ]
poziciju.
1. Pritisnite [MENU/SET].
2. Tasterima ▲/▼ ili točkićem odaberite
stavku menija.
3. Pritisnite ► ili kontrolni točkić.
2. Okrenite kontrolni točkić da odaberete
brzinu zatvarača.
(B) Vrednost brzine zatvarača.
Svakim pritiskom na kontrolni točkić birate postavku blende ili brzinu
zatvarača.
U zavisnosti od stavke menija, postavka se možda neće
prikazati ili se može prikazati na drugi način.
4. Tasterima ▲/▼ ili kontrolnim točkićem
odaberite postavke.
5. Pritisnite [MENU/SET] ili točkić da biste
potvrdite izbor.
Režim ručne ekspozicije
Odredite ekspoziciju ručno uz postavku vrednosti blende i brzine zatvarača.
Pomoćna funkcija za ručno određivanje ekspozicije prikazuje se u donjem
delu ekrana kao indikator aktuelne ekspozicije.
Zatvaranje menija
Pritisnite [MENU/SET] ili pritisnite taster za snimanje do pola.
1. Postavite kontrolu za izbor režima na [ ] poziciju.
Prelazak u druge menije (npr. [SETUP] meni iz [REC] menija)
Pritisnite [MENU/SET] da biste prikazali meni.
Pritisnite ◄.
Pritisnite ▼ ili okrenite kontrolni točkić da
biste odabrali ikonu [SETUP] menija [ ].
4. Pritisnite ► ili okrenite kontrolni točkić.
1.
2.
3.
2. Okrenite kontrolni točkić da odaberete
blendu i brzinu zatvarača.
(C) Pomoćne informacije pri ručnom podešavanju
ekspozicije
Svakim pritiskom na kontrolni točkić birate postavku
blende ili brzinu zatvarača.
Odaberite zatim stavku menija i sprovedite postavku.
Pomoćne informacije pri ručnom podešavanju ekspozicije
Ekspozicija je adekvatna.
Kompenzacija ekspozicije
Odaberite višu brzinu zatvarača ili veću vrednost blende.
Odaberite nižu brzinu zatvarača ili nižu vrednost blende.
Dostupni režimi:
• Pomoćne informacije pri ručnom podešavanju ekspozicije su procena.
Preporučujemo vam da proverite sliku na ekranu za reprodukciju.
Upotrebite ovu funkciju kada ne možete da ostvarite odgovarajuću
ekspoziciju zbog razlike u osvetljenosti objekta i pozadine. Pogledajte
naredne primere.
1. Pritisnite ▲ ( ) sve dok se na ekranu ne
prikaže [EXPOSURE] indikator, a zatim
sprovedite kompenzaciju ekspozicije
tasterima ◄/►.
Snimanje 3D slika (3D Photo re\im)
Dostupni režimi:
Odaberite [0 EV] da vratite originalnu ekspoziciju.
Slike se snimaju neprekidno dok pomerate foto aparat horizontalno, a nakon
toga se automatski biraju dve slike i kombinuju u jednu 3D sliku. Da
pogledate 3D slike, potreban vam je 3D kompatibilan TV. Ovaj uređaj 3D
slike reprodukuje kao 2D.
2. Pritisnite [MENU/SET] dugme.
Vrednost kompenzacije ekspozicije prikazuje se na
ekranu.
1. Postavite kontrolu za izbor režima na [
Kompenzacija ekspozicije preko zadnjeg kontrolnog točkića
1. Pritisnite zadni kontrolni točkić
kako biste aktivirali kontrolu
ekspozicije [ ].
2. Okrenite kotnrolni točkić i
kompenzujte ekspoziciju.
] poziciju.
2. Kursorskim tasterima odaberite opciju [3D PHOTO MODE], a
zatim pritisnite [MENU/SET].
Tehnika snimanja u 3D Photo režimu
Pokrenite snimanje, a zatim pomerajte foto
aparat ravno horizontalno, sa leva na desno.
(A) Vrednost kompenzacije ekspozicije
• Tokom snimanja prikazuje se vodič
• Pomerite foto aparat za oko 10 cm u
period od oko 4 sekunde uz upotrebu
ovog vodiča.
Snimanje uz izbor vrednosti
blende/brzine zatvarača
Izbegavanje grešaka prilikom
snimanja 3D fotografija
• Snimajte slike nepokretnih objekata.
• Snimajte slike na dobro osvetljenom mestu, na otvorenom.
• Fiksirajte fokus i ekspoziciju pritiskom na taster za snimanje do pola, a
zatim pritisnite taster za snimanje u potpunosti i pomerite foto aparat.
• Kada pokrenete snimanje uz objekat koji se nalazi malo desno od centra,
objekat će biti u blizini centra na na finalnoj fotografiji.
Dostupni režimi:
Automatska ekspozicija uz prioritetnu blendu
Odaberite veću vrednost za blendu kada želite oštar fokus pozadine.
Odaberite nižu vrednost kada želite mekšu pozadinu.
1. Postavite kontrolu za izbor režima na [ ] .
2. Okrenite kontrolni točkić da odaberete
vrednost blende.
(A) Vrednost blende.
Svakim pritiskom na kontrolni točkić birate postavku
blende ili brzinu zatvarača.
6
Panasonic
Digital Camera
Minimalno osvetljenje
Brzina zatvarača
Fotografije:
Pristup uputstvu za upotrebu
Za Windows
1. Uključite PC i unesite disk sa
uputstvom za upotrebu.
2. Odaberite [Operating
Instructions] opciju.
3. Odaberite željeni jezik, a zatim
kliknite na [Operating
Instructions] da biste pokrenuli instalaciju.
(A) Vraćanje na instalacioni meni.
4. Sprovedite dupli klik na “Operating Instructions” ikonu na
desktopu.
Ako ne možete da otvorite uputstvo za upotrebu
Potreban vam je Adobe Acrobat Reader 5.0 program ili noviji ili Adobe
Reader 7.0 ili noviji za pregled ili štampanje dokumenta u PDF formatu.
Unesite priloženi CD-ROM sa uputstvom, kliknite na opciju (B), a zatim
pratite prikazane instrukcije da biste instalirali program.
Kompatibilni operativni sistemi: Windows XP SP3, Windows Vista SP2 /
Windows 7.
• Preuzmite i instalirajte verziju Adobe Reader programa koju možete da
koristite uz vaš OS sa sledeće adrese.
http://get.adobe.com/reader/otherversions
Deinstalacija uputstva za upotrebu
Obrišite PDF datoteku iz “Program Files\Panasonic\Lumix\” foldera.
Za Macintosh
1. Uključite računar i unesite disk sa uputstvom za upotrebu.
2. Otvorite “Manual” folder na CD-u, a zatim kopirajte PDF fajl
na željenom jeziku u folder.
3. Sprovedite dupli klik na PDF fajl da biste ga otvorili.
Specifikacije
Napajanje:
Potrošnja:
Oko 9 lx (uz i-Low light funkciju i 1/25 sek. eksp.)
60 sekundi do 1/2000 dela sekunde
[STARRY SKY] režim: 15, 30 ili 60 sekundi
Video zapisi:
1/30 do 1/20000 dela sekunde
Režim za kreativne video zapise (ručna kontrola ekspozicije/fokusa):
1/8 do 1/20000 dela sekunde
Ekspozicija (AE):
Programme AE (P) / prioritet blende AE (A) /
prioritet zatvarača AE (S) / ručna ekspozicija (M)
Kompenzacija ekspozicije (1/3 EV korak, -3 do +3 EV)
Režim za merenje svetla:
Na osnovu više tačaka /
na osnovu centralne zone / na osnovu tačke
LCD monitor:
3.0“ TFT LCD (3:2) (oko 461.000 piksela)
(polje vidljivosti: oko 100%)
Tražilo:
LCD tražilo u boji (202 000 tačaka)
(polje vidljivosti: oko 100%)
(uz podešavanje dioptrije, -4 do +4)
Blic:
Interni pop-up blic
Domet blica: oko 30 cm – 9.5m (Wide, (ISO AUTO))
Mikrofon:
Stereo
Zvučnik:
Mono
Medij za snimanje:
Interna memorija (oko 70MB)
SD/SDHC/SDXC kartice
Format zapisa
Fotografije:
JPEG (Design rule for Camera File system,
na osnovu Exif 2.3 standarda) / DPOF / MPO
Video zapisi:
AVCHD / MP4
Audio kompresija
AVCHD
AC3/2 kanala
MP4
AAC/2 kanala
Interfejs
Digitalni:
USB 2.0 (High Speed)
Podatke sa PC-a ne možete da upišete na foto aparat preko USB kabla
Analogni AV:
NTSC/PAL kompozitni (promena preko menija)
Linijski audio izlaz (mono)
Terminal
[AV OUT/DIGITAL]:
8-pinski priključak
[HDMI]
Mini HDMI (tip C)
Dimenzije:
120 mm (Š) x 79.8 mm (V) x 91.9 mm (D)
(bez isturenih delova)
Težina:
oko 498 g (sa baterijom i karticom)
oko 454 g (bez baterije i kartice)
Radna temperatura:
0°C–40°C
Radna vlažnost:
10%– 80%
Detaljnije informacije o upotrebi fotoaparata možete da nađete u
"Operating Instructions for advancede features" dokumentu u PDF formatu
na priloženom disku. Instalirajte ga na računar i pročitajte.
Digitalni foto aparat:
DMC-FZ48
Informacije za vašu sigurnost
Punjač (Panasonic DE-A84A):
Ulaz:
Izlaz:
DC 8.4 V
1.7 W (pri snimanju uz monitor)
1.5 W (pri snimanju uz tražilo)
1.0 W (pri reprodukciji uz monitor)
0.7 W (pri reprodukciji uz tražilo)
AC 110 do 240 V, 50/60 Hz, 0.15A
8.4 V, 0.43 A
Baterija (litijum-jonska) (Panasonic DMW-BMB9E):
Voltaža/kapacitet:
Efektivan broj piksela:
Senzor slike:
12 100 000 piksela
1/2.33“ Live MOS senzor,
ukupan broj piksela 12.500 000,
filter primarnih boja
Sočivo:
Optički zum 24x, f = 4.5 do 108 mm,
(što odgovara 25 mm do 600 mm na 35mm foto aparatima)
Wide strana: F2.8 do F8.0 (kada snimate video zapise: F2.8 do F11)
Tele strana: F5.2 do F8.0 (kada snimate video zapise: F5.2 do F11)
Digitalni zum:
Maksimalno 4x
Dodatni optički zum:
Maksimalno 46.9x (uz 3M ili manje)
Opseg fokusa:
AF: 30 cm (Wide) / 2m (Tele) – ∞,
AF Macro/MF/Intelligent Auto/Video zapisi: 1 cm (Wide) / 1m (Tele) do ∞
Režim scene: mogu se javiti razlike u odnosu na navedene vrednosti
Sistem zatvarača:
Elektronski zatvarač+Mehanički zatvarač
Snimanje fotografija u nizu (burst)
Brzina snimanja:
oko 3.7 slika u sekundi
Broj slika koje možete da snimite:
Maksimalno 7 slika
Brzo snimanje fotografija u nizu (Hi-speed burst)
Brzina snimanja:
oko 10 slika/sek. (prioritet brzina)
oko 7 slika/sekundi (prioritet kvalitet slike
(uz 3M (4:3), 2.5M (3:2), 2M (16:9) ili 2.5M (1:1) veličinu slike.]
Broj slika koje možete da snimite:
15 do 100 slika
Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2011
7
7.2 V, 895 mAh
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement