Panasonic DMCFZ48 Operating instructions

Panasonic DMCFZ48 Operating instructions
Põhifunktsioonide kasutusjuhend
Digikaamera
Mudeli nr
DMC-FZ48
Lugege see juhend enne digikaamera kasutamist täielikult läbi.
Leiate üksikasjalikumad juhised
kaamera kasutamiseks komplekti
kuuluvale CD-ROMile salvestatud
PDF-vormingus lisafunktsioonide
kasutusjuhendist. Installige see lugemiseks
arvutisse.
Veebisait: http://www.panasonic-europe.com
Mudelinumbri järelliide “EB” tähistab Ühendkuningriigi mudelit.
EB
VQT3R40
Lugupeetud klient!
Täname, et ostsite Panasonicu digikaamera! Lugege see juhend hoolikalt
läbi ja hoidke tuleviku tarvis kindlas kohas alles. Teadke, et digikaamera
tegelikud juhtseadised ja osad, menüüelemendid jms võivad erineda pisut
selle kasutusjuhendi joonistel näidatutest.
Pidage hoolikalt kinni autoriõiguse seadusest.
 Eelsalvestatud lintide või plaatide või muu väljaantud või ülekandena
edastatava materjali salvestamine muul eesmärgil peale isikliku
kasutamise võib olla vastuolus autoriõiguse seadusega. Ka isiklikuks
kasutamiseks võib teatud materjalide salvestamisel olla piiranguid.
Ohutusinfo
HOIATUS!
TULE-, ELEKTRILÖÖGI- JA SEADME KAHJUSTAMISE OHU
VÄHENDAMISEKS:
 HOIDKE SEDA SEADET VIHMA, NIISKUSE, TILKUVA VÕI
PRITSIVA VEDELIKU EEST NING ÄRGE ASETAGE SEADMELE
VEDELIKUGA ESEMEID NAGU VAASE.
 KASUTADA TOHIB AINULT SOOVITATUD TARVIKUID.
 ÄRGE EEMALDAGE KATET EGA TAGAPANEELI: SEADMES EI
OLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI. VAJALIKUD
HOOLDUSTÖÖD TULEB LASTA TEHA KVALIFITSEERITUD
HOOLDUSTEHNIKUL.
KASUTATAV PISTIKUPESA TULEB PAIGALDADA SEADME
LÄHEDALE NING PEAB OLEMA KERGESTI LIGIPÄÄSETAV.
 Toote andmesilt
Toode
Digikaamera
Akulaadija
2 VQT3R40 (ENG)
Asukoht
Põhjal
Põhjal
Hoiatus toitejuhtme kohta
Isikliku ohutuse tagamiseks tuleb järgmine
tekst hoolikalt läbi lugeda.
Sellel seadmel on kasutaja ohutuse ja
mugavuse tagamiseks valatud
kolmekontaktiline toitepistik.
Pistiku sees on 5 A kaitse.
Kui kaitse on vaja välja vahetada, siis
hoolitsege, et asenduskaitse on 5-amprine
ning et sellel on ASTA või BSI heakskiit
vastavalt standardile BS1362.
Kontrollige, et kaitsmel on heakskiidutähis
ASTA või BSI .
Kui toitepistikul on eemaldatav
kaitsmekate, siis hoolitsege, et see
paigaldatakse kaitsme väljavahetamisel
kindlasti tagasi.
Kaitsmekatte kaotamisel ei tohi pistikut
kasutada enne uue katte ostmist ja
paigaldamist.
Kaitsme asenduskatte saab osta kohalikult
edasimüüjalt.
ETTEVAATUST!
KUI PAIGALDATUD VALATUD
PISTIK EI SOBI TEIE KODUS
OLEVASSE PISTIKUPESSA, SIIS
TULEB KAITSE EEMALDADA, PISTIK
ÄRA LÕIGATA NING OHUTULT
KÕRVALDADA.
ÄRALÕIGATUD PISTIKU
ÜHENDAMISEL 13 A PISTIKUPESSA
ON OHT SAADA TÕSINE
ELEKTRILÖÖK.
 TÄHTIS!
Seadme toitekaabli juhtmete värvid
vastavad järgmisele koodile: Sinine:
nulljuhe. Pruun: faasijuhe.
Kuna need värvid ei pruugi vastata
kasutatava pistiku värvitähistele, tehke nii:
Sinine juhe tuleb ühendada toitepistiku
selle kontaktiga, mis on tähistatud kas Ntähega või on musta või sinist värvi.
Pruun juhe tuleb ühendada toitepistiku
selle kontaktiga, mis on tähistatud kas Ltähega või on pruuni või punast värvi.
HOIATUS! ÄRGE ÜHENDAGE KUMBAGI
JUHET MAANDUSKONTAKTIGA, MIS
ON TÄHISTATUD KAS E-TÄHEGA,
VÕI ON
MAANDUSE TÄHISEGA
ROHELIST VÕI ROHELIST/KOLLAST
VÄRVI.
SEE PISTIK EI OLE VEEKINDEL.
HOIDKE PISTIK KUIV.
 Enne kasutamist
Eemaldage konnektori kate.
 Kaitsme asendamine
Kaitsme asukoht võib olenevalt toitepistiku
tüübist olla erinev (joonised A ja B).
Kontrollige paigaldatud toitepistikut ja
järgige järgmisi juhiseid.
Joonistel kujutatud toitepistik võib
tegelikust erineda.
1. Avage kruvikeerajaga kaitsmekate.
Joonis A
Joonis B
Kui on vaja paigaldada uus pistik, siis
järgige järgmisi juhtmete ühendamise
koode.
Kahtluse korral konsulteerige pädeva
elektrikuga.
Kaitsmekate
2. Vahetage kaitse välja ja sulgege
kaitsmekate.
Joonis A
Joonis B
Kaitse (5 A)
Kaitse (5 A)
(ENG) VQT3R40
3
 Info aku kohta
ETTEVAATUST!
Plahvatusoht aku valesti asendamisel! Aku tohib asendada ainult
samasuguse või tootja soovitatud võrdväärset tüüpi akuga. Kasutatud
akud tuleb kõrvaldada vastavalt tootja juhistele.
 Akusid ei tohi kuumutada. Kaitske akusid kokkupuute eest lahtise leegiga.
 Akusid ei tohi jätta kauaks ajaks otsese päikesevalguse kätte suletud uste
ja akendega autos.
Hoiatus!
Tule-, plahvatus- ja põletusoht! Akusid ei tohi lahti võtta, kuumutada üle
60°C ega tuhastada.
4 VQT3R40 (ENG)
 Info akulaadija kohta
ETTEVAATUST!
 ÄRGE PAIGALDAGE EGA ASETAGE SEDA SEADET
RAAMATUKAPPI, SISSEEHITATUD SEINAKAPPI EGA MUUSSE
UMBSESSE KOHTA. HOOLITSEGE, ET SEADE ON HÄSTI
VENTILEERITUD. ÜLEKUUMENEMISE PÕHJUSTATUD
ELEKTRILÖÖGI- JA TULEOHU VÄLTIMISEKS HOOLITSEGE, ET
KARDINAD EGA MUUD MATERJALID EI TAKISTA ÕHUAVASID.
 ÄRGE KATKE SEADME ÕHUAVASID KINNI AJALEHTEDE,
LAUDLINADE, KARDINATE EGA MUUDE SARNASTE
ESEMETEGA.
 ÄRGE ASETAGE SEADMELE PÕLEVAID KÜÜNLAID EGA MUID
LAHTISE TULE ALLIKAID.
 KÕRVALDAGE AKUD KESKKONNAOHUTULT.
 Kui toitejuhe on ühendatud, siis on akulaadija ooteolekus. Kui toitejuhe on
ühendatud pistikupessa, on primaarahel püsivalt pingestatud (puudub toitelüliti).
 Ohutusnõuded
 Kasutada tuleb Panasonicu AV-juhet (DMW-AVC1, lisavarustus).
 Kasutada tuleb Panasonicu HDMI-minijuhet (RP-CDHM15, RP-CDHM30,
lisavarustus).
Osa number: RP-CDHM15 (1,5 m), RP-CDHM30 (3,0 m)
 Kasutada tohib ainult komplekti kuuluvat USB-juhet.
Hoidke kaamera võimalikult kaugel elektromagnetvälju tekitavatest seadmetest
(nagu mikrolaineahi, teler, videomängud jne).
 Kui kasutate kaamerat teleri peal või lähedal, võib elektromagnetväli häirida
kaamera heli ja pilti.
 Ärge kasutage kaamerat mobiiltelefoni lähedal, sest see võib põhjustada pilti ja heli
moonutavat müra.
 Kõlarite või suurte mootorite tekitatud tugev magnetväli võib salvestisi kahjustada
või fotosid moonutada.
 Mikroprotsessorite tekitatud elektromagnetväli võib kaamera tööd häirida,
moonutades pilti ja heli.
 Kui elektromagnetvälju tekitavate seadmete mõjupiirkonnas kaamera ei tööta
nõuetekohaselt, siis lülitage kaamera välja ja eemaldage aku või ühendage lahti
toiteadapter (DMW-AC8E, lisavarustus). Siis paigaldage aku tagasi või ühendage
uuesti toiteadapter ja lülitage kaamera sisse.
Ärge kasutage kaamerat raadiosaatjate ega kõrgepingeliinide lähedal.
 Raadiosaatjate või kõrgepingeliinide lähedal salvestades võivad pilt ja heli olla
moonutatud.
(ENG) VQT3R40
5
Info kasutajatele vanade seadmete ja akude kogumise ja
kõrvaldamise kohta
Need sümbolid toodetel, pakendil ja/või toodetega
kaasasolevatel dokumentidel tähendavad, et kasutatud
elektri- ja elektroonikatooteid ning akusid ei tohi visata ära
koos tavaliste olmejäätmetega.
Vastavalt kohalikele nõuetele ning direktiividele 2002/96/EÜ
ja 2006/66/EÜ tuleb kasutuselt kõrvaldatavad tooted ja
akud viia nõuetekohase käitlemise, taaskasutuse ja
ringlussevõtu tagamiseks sihtotstarbelisse kogumispunkti.
Nende toodete ja akude nõuetekohane kõrvaldamine aitab
hoida kokku väärtuslikke ressursse ning vältida võimalikku
negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale, mis võib
nõudeid eirava jäätmekäitlusega kaasneda.
Täpsemat infot kasutatud toodete ja akude kogumise ja
ringlussevõtu kohta saate kohalikust omavalitsusest, oma
prügifirmalt või toote ostukohast.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib selliste jäätmete
nõuetevastane kasutuselt kõrvaldamine olla karistatav.
Äriklientidele Euroopa Liidus
Kui soovite tarbetuks muutunud elektri- ja
elektroonikaseadmed kasutuselt kõrvaldada, siis pöörduge
edasise info saamiseks vastava seadme müüja või tarnija
poole.
[Info kasutuselt kõrvaldamise kohta muudes riikides
väljaspool Euroopa Liitu]
Need sümbolid kehtivad ainult Euroopa Liidus. Kui soovite
nendest toodetest loobuda, siis pöörduge kohalikku
omavalitsusse või seadme müüja poole, et saada infot
nende toodete nõuetele vastava kõrvaldamismeetodi kohta.
Märkus akusümboli kohta (kaks alumist sümbolit):
Seda sümbolit võidakse kasutada koos keemilise elemendi
sümboliga. Sellisel juhul vastab see antud kemikaali kohta
direktiivis sätestatud nõuetele.
Cd
6 VQT3R40 (ENG)
Sisukord
Ohutusinfo
Kaamera hooldus
Tarvikud
Põhiosade nimetused ja funktsioonid
Aku laadimine
 Laadimine
 Ligilähedane talitlusaeg ja salvestatavate fotode arv
Info sisseehitatud mälu/mälukaardi kohta
Mälukaardi (lisavarustus)/aku sisestamine ja eemaldamine
Kuupäeva/kellaaja seadistamine
 Kellasätte muutmine
Salvestusrežiimi valimine
Pildistamine lemmiksätetel (Programme AE režiim)
 Programminihe
Pildistamine automaatfunktsiooni kasutades (intelligentne
automaatrežiim)
Video salvestamine
Piltide esitamine ([NORMAL PLAY])
Piltide kustutamine
Menüü kasutamine
Särituse kompenseerimine
Pildistamine ava/säriaega kindlaks määrates
 Ava prioriteediga automaatsäritus
 Säriaja prioriteediga automaatsäritus
 Käsitsi särituse režiim
3D-fotode pildistamine (3D-fotorežiim)
PDF-vormingus kasutusjuhendi lugemine
Tehnilised andmed
2
8
9
12
15
15
17
18
19
20
20
21
23
24
25
27
28
28
29
30
31
31
31
32
33
34
36
(ENG) VQT3R40
7
Kaamera hooldus
Kaamerat tuleb kaitsta tugeva vibratsiooni ja
põrutuste eest. Kaamerale ei tohi tugevat survet
avaldada.
 Objektiiv, LCD-ekraan ja väline korpus võivad
kahjustuda kaamera kasutamisel järgmistes
tingimustes.
Lisaks võib esineda kaamera talitlushäireid ning
kaamera ei pruugi pilti salvestada.
– Kaamera mahapillamine või löömine.
– Tugev vajutus või surve objektiivile või LCDekraanile.
 Ajaks, kui kaamerat ei kasutata ning
esitusfunktsiooni kasutamise ajaks tuleb
objektiiv seada sissetõmmatud asendisse ja
katta objektiivikattega.
 Kaamerast võib ajuti kosta klõbinat ning
kaamera võib pisut vibreerida. Seda
põhjustavad apertuuri, suumi ja mootori
liikumine. See on normaalne ega viita
kaamera defektile.
See kaamera ei ole tolmu-, pritsme- ega veekindel.
Vältige kaamera kasutamist rohke tolmu, vee,
liivaga jms kohtades.
 Vedelik, liiv ja muud võõrkehad võivad sattuda
objektiivi, juhtnuppude jms vahele. Olge eriti
hoolikas kaamerat järgmistes kohtades kasutades,
kuna võõrkehad ei pruugi põhjustada ainult
talitlushäireid, vaid võivad muuta kaamera
remontimise võimatuks ja seega kaamera
kasutuskõlbmatuks:
– kohad, kus on palju liiva või tolmu;
– kohad, kus kaamera võib puutuda kokku veega
nagu seda vihmasel päeval või rannas
kasutades.
8 VQT3R40 (ENG)
Tarvikud
Kontrollige enne kaamera kasutamist, et sellega on kaasas kõik näidatud
tarvikud.
Tootenumbrid on õiged 2011. aasta augusti seisuga. Tootenumbreid võidakse
muuta.
1
1 Aku
Laadige aku enne kasutamist.
2 Akulaadija
3 Toitejuhe
4 USB-juhe
5 CD-ROM
 Tarkvara:
Kasutage seda tarkvara installimiseks
arvutisse.
 Kasutusjuhend
6 Õlarihm
7 Objektiivikate/objektiivikatte nöör
8 Objektiivivarjuk
2
DMW-BMB9E
DE-A84A
4
3
K2CT39A00002
K1HY08YY0017
6
5
 SD-mälukaarti, SDHC-mälukaarti ja
SDXC-mälukaarti nimetatakse selles
kasutusjuhendis mälukaardiks.
 Mälukaart kuulub lisavarustuse
hulka.
Kui te mälukaarti ei kasuta, siis
saate salvestada ja esitada pilte
sisseehitatud mällu/mälust.
 Komplekti kuuluvate tarvikute
VFF0839
VFC4453
8
7
VYQ5607
VYQ7134
kaotamisel konsulteerige seadme
müüja või hoolduskeskuse
töötajatega. (Tarvikud on ka eraldi
müügil.)
(ENG) VQT3R40
9
Müügi- ja tugiteenuste info
Klienditeeninduskeskus
 Ühendkuningriigi klientidele: 0844 844 3899
 Iirimaa klientidele: 01 289 8333
 Tootega seotud lisainfo saamiseks külastage meie veebisaiti:
www.panasonic.co.uk
AV-tarkvara tehniline tugi
 Ühendkuningriigi klientidele: 0844 844 3869
 Iirimaa klientidele: 01 289 8333
Panasonic UK otsemüük
 Tellige tarvikuid ja kulumaterjale oma toote jaoks lihtsalt ja mugavalt,
helistades meie klienditeeninduskeskusesse
esmaspäevast kuni neljapäevani 9.00 kuni 17.30,
reedel 9.30 kuni 17.30 (välja arvatud riiklikel pühadel).
 Või Internetist meie tarvikute tellimise rakenduse kaudu, mille leiate
veebisaidilt www.pas-europe.com.
 Aktsepteeritud on suurem osa enamlevinud krediit- ja deebetkaartidest.
 Kõikidele tehinguid ja tarnevõimalusi puudutavatele päringutele annab
vastuse Panasonic UK.
 See ei saaks olla lihtsam!
 Lisaks saab Interneti kaudu osta ka paljusid muid tooteid. Sirvige meie
veebisaiti täpsema info saamiseks.
10 VQT3R40 (ENG)
 Lisavarustuse hulka kuuluvad tarvikud
Aku
Toiteadapter*1
Alalisvoolu ühendusseadis*1
Mitmekihilise kattega filter
ND-filter
PL-filter (ringikujuline)
Teleobjektiiv*2
Lähivõtteobjektiiv*2
Objektiiviadapter
AV-juhe
HDMI-minijuhe
Klass 10 64 GB SDXC-mälukaart
Klass 10 32 GB SDHC-mälukaart
Klass 10 16 GB SDHC-mälukaart
Klass 10 8 GB SDHC-mälukaart
Klass 10 4 GB SDHC-mälukaart
Klass 6 32 GB SDHC-mälukaart
Klass 6 16 GB SDHC-mälukaart
Klass 6 8 GB SDHC-mälukaart
Klass 6 4 GB SDHC-mälukaart
Klass 4 16 GB SDHC-mälukaart
Klass 4 8 GB SDHC-mälukaart
Klass 4 4 GB SDHC-mälukaart
Klass 4 2 GB SD-mälukaart
DMW-BMB9
DMW-AC8
DMW-DCC6
DMW-LMC52
DMW-LND52
DMW-LPL52
DMW-LT55
DMW-LC55
DMW-LA5
DMW-AVC1
RP-CDHM15, RP-CDHM30
RP-SDU64GE1K
RP-SDA32GE1K/RP-SDU32GE1K
RP-SDA16GE1K/RP-SDU16GE1K
RP-SDA08GE1K/RP-SDU08GE1K
RP-SDU04GE1K
RP-SDQ32GE1K
RP-SDQ16GE1K
RP-SDQ08GE1K
RP-SDQ04GE1K
RP-SDN16GE1A
RP-SDN08GE1A
RP-SDN04GE1A
RP-SDL02GE1K/RP-SDN02GE1A
*1 Toiteadapter (lisavarustus) on kasutatav ainult koos ettenähtud Panasonicu
alalisvoolu ühendusseadisega (lisavarustus). Toiteadapter (lisavarustus) ei ole
üksi kasutatav.
*2 Vajate objektiiviadapterit (lisavarustus) tele- või lähivõtteobjektiivi
kinnitamiseks.
Kõik lisavarustuse hulka kuuluvad tarvikud ei pruugi kõikides riikides
saadaval olla.
(ENG) VQT3R40
11
Põhiosade nimetused ja funktsioonid
1 Objektiiv
2 Taimeritähis
Automaatteravdamise abilamp
3 Välklamp
1
4 Välklambi avamisnupp
5 Silmasobituse reguleerketas
6 Pildinäidik
7 [EVF/LCD] nupp
8 [AF/AE LOCK] nupp
9 Tagumine reguleerketas
10 [AF/AF /MF] nupp
11 Esitusnupp
12 [MENU/SET] nupp
45 6
2
3
78 9
10
11
12
16
15 14
13
13 Kursornupud
/ Särituse kompenseerimine/Automaatne särikahvel/Välklambi väljundi
reguleerimine
/ Taimerinupp
/ ISO
/ Funktsiooninupp
Määrata saab järgmisi menüüsid:
[PHOTO STYLE]/[ASPECT RATIO]/[QUALITY]/[METERING MODE]/[WHITE
BALANCE]/[I.DYNAMIC]/[GUIDE LINE]/[
REC AREA]/[REMAINING DISP.]
14 [Q.MENU] nupp/Kustutamisnupp
15 [DISPLAY] nupp
16 LCD-ekraan
12 VQT3R40 (ENG)
18
17
19
20
25
24 23 22 21
26
AV OUT/DIGITAL
17 Stereomikrofon
18 Suumimishoob
19 Päästik
20 Videonupp
21 [FOCUS] nupp
22 Toitetähis
23 Kaamera sisse- ja väljalülitamise ehk toitelüliti
24 Töörežiimi valikunupp
25 Kõlar
 Ärge kõlarit sõrmedega kinni katke.
26 Õlarihma aas
27 [HDMI] pesa
28 [AV OUT/DIGITAL] pesa
29 Ühenduspesade kate
30 Läätseraam
30
27
28
29
31 Statiivipesa
31 32
32 Vabastushoob
33
33 Mälukaardi-/akupesa kate
34 Alalisvoolu ühendusseadise kate
34
 Toiteadapteri kasutamisel tuleb kasutada
Panasonicu alalisvoolu ühendusseadist (DMWDCC6, lisavarustus) ja toiteadapterit (DMWAC8E, lisavarustus).
 Kasutada tohib ainult Panasonicu toiteadapterit
(DMW-AC8E, lisavarustus).
 Toiteadapteri kasutamisel tohib kasutada ainult toiteadapteri komplekti
kuuluvat toitejuhet.
 Soovitame video salvestamiseks kasutada täiesti täis laetud akut või
toiteadapterit.
 Kui video salvestamisel kasutatakse toiteadapterit ning kaamera toide
katkeb elektrikatkestuse, toiteadapteri lahtiühendamise vms tõttu, siis
kaotate salvestise.
(ENG) VQT3R40
13
Kursornupud/[MENU/SET] nupp
Selles kasutusjuhendis on üles, alla, vasakule ja paremale liikumise kursornupud
tähistatud järgmisel joonisel näidatud viisil või tähistega ///.
Kursornupp:
Võimaldab valida menüüelemente, seadistada väärtusi jne.
[MENU/SET] nupp:
Võimaldab kinnitada seadistusi jne.
Nt kui peate vajutama  (alla) nuppu
või
Vajutage 
Tagumine reguleerketas
Tagumine reguleerketas on kasutatav kahel erineval viisil. Seda saab pöörata
vasakule või paremale ning otsustamiseks vajutada.
Pööramine:
Tagumist reguleerketast pöörates saab valida menüüelemente või
seadistada väärtusi.
Vajutamine:
Tagumist reguleerketast vajutades saab teha samu toiminguid nagu nuppu
[MENU/SET] vajutades: sätete kindlaksmääramine jne.
 Tagumise reguleerketta kasutamine on tähistatud järgmiselt selles
kasutusjuhendis:
Nt vasakule või paremale pööramine
14 VQT3R40 (ENG)
Nt tagumisele reguleerkettale
vajutamine
Aku laadimine
 Info selle seadmega kasutatavate akude kohta
Selle seadmega saab kasutada akut DMW-BMB9E.
Teatud riikides on leitud turustatavate akude seast järeletehtud akusid,
mis on välimuselt Panasonicu toodetud akudele väga sarnased. Osadel
neist puudub piisav sisemine kaitse, et need saaksid vastata akudele
esitatavatele ohutusnõuetele. Selliste akude kasutamisega kaasneb tuleja plahvatusoht. Pidage meeles, et selle seadme tootja ei vastuta
järeletehtud aku kasutamise põhjustatud õnnetusjuhtumite ega
talitlushäirete eest. Ohutute toodete kasutamise tagamiseks on soovitav
kasutada Panasonicu toodetud akut.
 Kasutage ettenähtud akulaadijat ja akut.
Laadimine
 Kaamera tarnitakse laadimata akuga. Laadige aku enne kasutamist.
 Laadige akut akulaadijaga ruumis sees.
Sisestage aku õigetpidi (vaadake
akule märgitud noolt).
Ühendage toitejuhe.
 Laadimistähis [CHARGE] A süttib ja
laadimine algab.
(ENG) VQT3R40
15
 Info laadimistähise [CHARGE] kohta
Laadimistähis [CHARGE] süttib:
Laadimistähis [CHARGE] põleb laadimise ajal.
Laadimistähis [CHARGE] kustub:
Laadimistähis [CHARGE] kustub, kui laadimine lõpeb ilma probleemideta.
(Pärast laadimise lõppu eemaldage aku laadijast ja ühendage akulaadija
pistikupesast lahti.)
 Kui laadimistähis [CHARGE] vilgub
– Aku temperatuur on liiga kõrge või madal. Laadige akut uuesti ümbritseva
õhu temperatuuril 10C kuni 30C.
– Akulaadija või aku klemmid on määrdunud. Puhastage need kuiva
riidega.
 Laadimisaeg
Laadimisaeg
16 VQT3R40 (ENG)
Umbes 155 min
Ligilähedane talitlusaeg ja salvestatavate fotode arv
Salvestatavate fotode arv
Salvestusaeg
Umbes 400 fotot
Umbes 200 min
CIPA standardile vastavad salvestustingimused
 CIPA on organisatsiooni [Camera & Imaging Products Association]
(Kaamerate ja pildindustoodete assotsiatsioon) lühend.
 Programme AE režiimis.
 Temperatuur: 23°C. Niiskus: 50% suhteline õhuniiskus LCD-ekraani
kasutamisel.
 Panasonicu SD-mälukaardi (32 MB) kasutamisel.
 Komplekti kuuluvat akut kasutades.
 Salvestamist alustades 30 s pärast kaamera sisselülitamist. (Kui optilise
pildistabilisaatori funktsioon on sättel [ON].)
 Salvestamine kord iga 30 s järel, välklambi täismahus kasutamine igal
teisel võttel.
 Suumimishoob keeratakse igal pildistamisel teleobjektiivi asendist
lainurkobjektiivi asendisse või vastupidi.
 Lülitades kaamera välja iga 10 võtte järel ning jättes selle väljalülitatuks,
kuni aku temperatuur langeb.
Esitusaeg
Umbes 330 min
(ENG) VQT3R40
17
Info sisseehitatud mälu/mälukaardi kohta
Sisseehitatud mälu
 Mälumaht: umbes 70 MB
 Sisseehitatud mälu pöördusaeg võib olla pikem mälukaardi pöördusajast.
Mälukaart
Selle seadmega saab kasutada järgmist tüüpi SD video standardile vastavaid
mälukaarte.
(Kasutusjuhendis nimetatakse neid mälukaardiks.)
SD-mälukaart
(8 MB kuni 2
GB)
SDHCmälukaart
(4 GB kuni 32
GB)
SDXCmälukaart
(48 GB, 64 GB)
Märkused
 Videoid salvestades on soovitav kasutada
mälukaarti, mille SD-kiiruseklassiks¢ on “Klass 4”
või kõrgem.
 SDHC-mälukaarte saab kasutada SDHC-mälukaartide
ja SDXC-mälukaartidega ühilduvates seadmetes.
 SDXC-mälukaarte saab kasutada ainult SDXCmälukaartidega ühilduvates seadmetes.
 SDXC-mälukaarte kasutades kontrollige, et arvuti ja
muud seadmed on nendega ühilduvad.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/
SDXC.html
 Kasutada saab ainult vasakul näidatud mälumahuga
mälukaarte.
* SD-kiiruseklass on pideva kirjutamise kiirusestandard. Kontrollige üle
mälukaardi etiketilt või muust allikast.
Nt
 Leiate värskeimat infot järgmiselt veebisaidilt.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(See sait on ainult ingliskeelne.)
Märkus
 Allaneelamise vältimiseks hoidke mälukaarti lastele kättesaamatult.
18 VQT3R40 (ENG)
Mälukaardi (lisavarustus)/aku sisestamine
ja eemaldamine
 Seadke toitelüliti väljalülitatud asendisse [OFF] ja kontrollige, et
läätseraam on sissetõmmatud.
 Soovitame kasutada Panasonicu mälukaarti.
Lükake vabastushooba noole
suunas ja avage mälukaardi/akupesa kate.
 Kasutada tuleb Panasonicu akusid
(DMW-BMB9E).
 Muude akude kasutamisel ei saa
tootja tagada digikaamera
talitluskvaliteeti.
Aku: sisestage õigetpidi lõpuni, kuni
hoob A selle klõpsuga kohale
lukustab.
Aku eemaldamiseks tõmmake hooba
A noole suunas.
Mälukaart: Sisestage mälukaart
õigetpidi lõpuni, kuni kostab klõps.
Mälukaardi eemaldamiseks vajutage
kaardile, kuni kostab klõps, ja
tõmmake seejärel mälukaart otse
välja.
B
B: Ärge puudutage mälukaardi
ühendusklemme.
1: Sulgege mälukaardi-/akupesa
kate.
2: Lükake vabastushooba noole
suunas.
(ENG) VQT3R40
19
Kuupäeva/kellaaja seadistamine
 Kaamera tarnimisel on kell õigeks panemata.
Lülitage kaamera sisse.
 Toitetähis 1 süttib põlema kaamera
sisselülitamisel.
Vajutage [MENU/SET].
Vajutage / elementide
valimiseks (aasta, kuu, päev,
tunnid, minutid, kuvamisjärjestus
või kellaaja kuvamisvorming), ja
vajutage nende seadmiseks /.
Vajutage [MENU/SET] seadmiseks.
Vajutage [MENU/SET].
Kellasätte muutmine
Valige [CLOCK SET] salvestusmenüüs [REC] või seadistusmenüüs
[SETUP] ja vajutage .
 Kellaaja uuesti seadmiseks järgige punkte 3 ja 4 eespool.
20 VQT3R40 (ENG)
Salvestusrežiimi valimine
Keerake režiimi muutmiseks
töörežiimi valikunuppu.
Seadke soovitud režiimi tähis kohakuti
osaga A.
 Keerake töörežiimi valikunuppu
aeglaselt soovitud režiimi valimiseks.
 Põhirežiimid
Programme AE režiim
Subjekte salvestatakse teie enda valitud sätetel.
Intelligentne automaatrežiim
Subjekte salvestatakse kaamera poolt automaatselt valitud sätetel.
(ENG) VQT3R40
21
 Lisarežiimid
Ava prioriteediga automaatsärituse režiim
Säriaja määrab automaatselt ära teie seatud ava väärtus.
Säriaja prioriteediga automaatsärituse režiim
Ava väärtuse määrab automaatselt ära teie seatud säriaeg.
Käsitsi särituse režiim
Särituse määravad ära käsitsi reguleeritud ava väärtus ja
säriaeg.
Loominguline videorežiim
Video salvestamine käsitsi määratavate sätetega.
Kohandatud režiim
Kasutage seda režiimi eelnevalt registreeritud sätetel pildistamiseks.
Võtterežiim
See võimaldab pildistada salvestatavale võttele vastavalt.
Loominguline kontrollirežiim
Salvestamiseks pildiefekti kontrollides.
 Täiustatud võtterežiim
Portreerežiim
Kasutage seda režiimi inimeste pildistamiseks.
Maastikuvaaterežiim
Kasutage seda režiimi maastikuvaadete pildistamiseks.
Spordirežiim
Kasutage seda režiimi spordiürituste jms pildistamiseks.
Lähivõtterežiim
Kasutage seda režiimi lähedal asuva subjekti pildistamiseks.
Öö-portreerežiim
Kasutage seda režiimi öiste vaadete ja inimeste pildistamiseks öösel.
22 VQT3R40 (ENG)
Kasutatavad režiimid:
Pildistamine lemmiksätetel (Programme AE
režiim)
Kaamera seab säriaja ja ava väärtuse automaatselt vastavalt pildistatava
subjekti heledusele.
Salvestusmenüüs [REC] mitmesuguseid sätteid muutes saab pildistades
suuremat vabadust nautida.
Keerake töörežiimi valikunupp
tähisele [ ].
Suunake automaatteravdamise juhtala punkti, mille
soovite teravdada.
Vajutage päästik teravdamiseks
pooleldi alla.
D
A Ava väärtus
B Säriaeg
C ISO tundlikkus
 Teravdamistähis D (roheline) süttib
põlema, kui subjekt on teravdatud.
A B C
Vajutage pildistamiseks pooleldi
allavajutatud päästik lõpuni alla.
(ENG) VQT3R40
23
Programminihe
Programme AE režiimis saab muuta eelseatud ava väärtust ja säriaega ilma
säritust muutmata. Seda nimetatakse programminihkeks. Saate Programme AE
režiimis pildistamisel ava väärtust vähendades muuta tausta hägusemaks või
salvestada liikuvat subjekti dünaamilisemalt säriaega pikendades.
Vajutage päästik pooleldi alla, et ava väärtus ja säriaeg
ilmuks ekraanile.
Keerake seejärel tagumist
reguleerketast programminihke
teostamiseks, sellal kui väärtused
on ekraanil (umbes 10 s).
A
 Programminihke aktiveerimisel ilmub
ekraanile programminihke tähis A.
 Programminihke funktsioon tühistatakse kaamera väljalülitamisel
või tagumise reguleerketta keeramisel, kuni programminihke tähis
kaob ekraanilt.
 Programminihke näide
(A): Ava väärtus
(B): Säriaeg
1 Programminihke suurus
2 Programminihke joondiagramm
3 Programminihke piir
1
2
3
4
5
6
1
1/2
1/4
1/8
1/15
1/30
7
8
9
10
11
12
2
2.8
(A)
4
5.6
8
11
1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000
(B)
24 VQT3R40 (ENG)
13
14
Kasutatavad režiimid:
Pildistamine automaatfunktsiooni
kasutades (intelligentne automaatrežiim)
Kaamera seab kõige sobivamad sätted vastavalt subjektile ja
salvestustingimustele. Seetõttu soovitame me seda režiimi kasutada algajatel ja
neil, kes soovivad jätta seadistamise kaamera hooleks, et pildistada oleks lihtne.
Keerake töörežiimi valikunupp
tähisele [ ].
Vajutage päästik teravdamiseks
pooleldi alla ja siis pildistamiseks
kuni lõpuni alla.
B
A
A Teravdamistähis
 Näotuvastuse funktsioon kuvab subjekti
näo ümber automaatteravdamise ala B.
Muudel juhtudel kuvatakse see subjekti
teravdatud punktis.
(ENG) VQT3R40
25
Võttetuvastus
Kui kaamera tuvastab optimaalse võtterežiimi, siis ilmub vastav ikoon 2 s siniselt
ja pärast seda muutub selle värv tavaliseks punaseks.
→
[i-PORTRAIT]
[i-SCENERY]
[i-MACRO]
[i-NIGHT PORTRAIT]*1
[i-NIGHT SCENERY]
[i-SUNSET]
[i-BABY]*2
*1 Ainult juhul, kui valitud on [
].
*2 Kui [FACE RECOG.] on sättel [ON], siis ilmub [ ] juba seadistatud
registreeritud nägude sünnipäevade puhul ainult juhul, kui
tuvastatakse 3-aastase või noorema isiku nägu.
 [
] valitakse juhul, kui ükski võtterežiimidest ei sobi, ning kaamera
rakendab standardseid sätteid.
 [ ], [ ] või [ ] valimisel tuvastab kaamera automaatselt inimese näo
ning reguleerib teravdamispunkti ja säritust vastavalt. (Näotuvastus)
26 VQT3R40 (ENG)
Kasutatavad režiimid:
Video salvestamine
Selle kaameraga saab salvestada videoid AVCHD- või MP4-vormingus.
Alustage salvestamist videonuppu
vajutades.
A Kasutatav salvestusaeg
B Möödunud salvestusaeg
 Videoid saab salvestada mis tahes
salvestusrežiimi tingimustele vastavalt.
A
 Vabastage videonupp kohe pärast
vajutamist.
 Salvestusoleku tähis (punane) C vilgub
video salvestamise ajal.
C
B
Lõpetage salvestamine uuesti videonuppu vajutades.
Märkus
 Videot saab järjest ilma katkestamata salvestada kuni 29 min 59 s. Lisaks
saab vormingus [MP4] salvestada järjest videot kuni 4 GB.
(ENG) VQT3R40
27
Piltide esitamine ([NORMAL PLAY])
Vajutage [
].
Vajutage  või .
 Pärast video valimist vajutage 
esituse alustamiseks.
Piltide kustutamine
Kustutatud pilte ei saa taastada.
 Kustutatakse pildid sisseehitatud mälust või mälukaardilt sõltuvalt sellest,
kumba esitamiseks kasutatakse.
Vajutage [
].
Valige kustutatav pilt ja
vajutage siis [ ].
 Ilmub kinnituskuva. Pildi
kustutamiseks valige [YES].
28 VQT3R40 (ENG)
Menüü kasutamine
Näide: salvestusmenüüs [REC] funktsiooni [AF MODE] lülitamine sättelt [
ala-teravdamine) sättele [ ] (näotuvastus)
] (1-
Vajutage [MENU/SET].
Vajutage / või keerake tagumist
reguleerketast menüüelemendi
valimiseks.
Vajutage  või vajutage tagumisele reguleerkettale.
 Menüüelemendist sõltuvalt ei pruugi selle säte ilmuda või see
võib ilmuda muudmoodi.
Vajutage / või keerake tagumist
reguleerketast sätete valimiseks.
Vajutage [MENU/SET] või vajutage tagumisele
reguleerkettale seadistamiseks.
 Menüü sulgemine
Vajutage [MENU/SET] või vajutage päästik pooleldi alla.
 Muu menüü avamine
Nt salvestusrežiimi [REC] menüült seadistusmenüüle [SETUP] lülitumine
1 Vajutage [MENU/SET].
2 Vajutage .
3 Vajutage  või keerake tagumist
reguleerketast seadistusmenüü [SETUP] ikooni
[ ] valimiseks.
4 Vajutage  või vajutage tagumisele
reguleerkettale.
 Valige seejärel soovitud menüüelement ja seadistage see.
(ENG) VQT3R40
29
Kasutatavad režiimid:
Särituse kompenseerimine
Kasutage seda funktsiooni, kui sobivat säritust ei õnnestu saavutada subjekti ja
tausta erineva heleduse tõttu.
Vajutage  [ ], kuni ekraanile
ilmub [EXPOSURE].
Vajutage / särituse
kompenseerimiseks ja vajutage
siis [MENU/SET].
 Särituse kompenseerimise väärtus
ilmub ekraanile.
 Valige [0 EV] algsele säritusele
naasmiseks.
 Kasutamine tagumise reguleerkettaga
1 Vajutage tagumisele reguleerkettale, et
deblokeerida [ ].
2 Keerake tagumist reguleerketast
särituse kompenseerimiseks.
A Särituse kompenseerimise väärtus
30 VQT3R40 (ENG)
A
Kasutatavad režiimid:
Pildistamine ava/säriaega kindlaks
määrates
Ava väärtuse prioriteediga automaatsäritus
Seadke ava väärtus suuremaks, kui soovite tausta teravaks muuta. Seadke ava
väärtus väiksemaks, kui soovite tausta pehmemaks muuta.
Keerake töörežiimi valikunupp tähisele [ ].
Keerake tagumist reguleerketast ava
väärtuse seadmiseks.
A Ava väärtus
 Tagumisele reguleerkettale vajutamisel
aktiveeruvad vaheldumisi ava seadistamise
võimalus ja särituse kompenseerimise võimalus.
A
Säriaja prioriteediga automaatsäritus
Kui soovite jäädvustada teravat pilti kiiresti liikuvast subjektist, siis seadke
lühem säriaeg. Kui soovite tekitada lohisemisefekti, siis seadke pikem säriaeg.
Keerake töörežiimi valikunupp tähisele [ ].
Keerake tagumist reguleerketast säriaja
seadmiseks.
B Säriaeg
 Tagumisele reguleerkettale vajutamisel
aktiveeruvad vaheldumisi säriaja seadistamise
võimalus ja särituse kompenseerimise
võimalus.
B
(ENG) VQT3R40
31
Käsitsi särituse režiim
Särituse määravad ära käsitsi reguleeritud ava väärtus ja säriaeg.
Särituse käsitsi seadmise abifunktsiooni kuva ilmub ekraani alaossa säritust
näidates.
Keerake töörežiimi valikunupp tähisele [ ].
Keerake tagumist reguleerketast ava
väärtuse ja säriaja seadmiseks.
C Särituse käsitsi seadmise abifunktsiooni kuva
 Tagumisele reguleerkettale vajutamisel
aktiveeruvad vaheldumisi ava väärtuse
seadistamise võimalus ja säriaja seadistamise
võimalus.
C
 Särituse käsitsi seadmise abifunktsioon
Säritus on sobiv.
Seadke lühem säriaeg või suurem ava väärtus.
Seadke pikem säriaeg või väiksem ava väärtus.
 Särituse käsitsi seadmise abifunktsioon on ligikaudne. Soovitame pilti
kontrollida esituskuvalt.
32 VQT3R40 (ENG)
Kasutatavad režiimid:
3D-fotode pildistamine (3D-fotorežiim)
Kaamerat rõhtsalt liigutades salvestatakse fotosid järjest. Automaatselt valitud
kaks fotot ühendatakse ühe 3D-foto saamiseks. 3D-fotosid saab vaadata 3Dtoega telerilt. (Kaamera toetab ainult 2D-esitust.)
Keerake töörežiimi valikunupp tähisele [
].
Vajutage ///, et valida [3D PHOTO MODE], ja
vajutage siis [MENU/SET].
 3D-fotorežiimi tehnika
Alustage salvestamist ja liigutage kaamerat
siis rõhtsalt otse vasakult paremale.
 Salvestamise ajal ilmuvad ekraanile
suunised.
 Liigutage kaamerat umbes 10 cm umbes
4 s jooksul suuniseid järgides.
 Vigade vältimiseks 3D-salvestamisel
 Pildistage liikumatut subjekti.
 Pildistage hästivalgustatud kohas nagu väljas jne.
 Fikseerige teravdamispunkt ja säritus päästikut pooleldi alla vajutades.
Vajutage siis päästik lõpuni alla ja liigutage kaamerat.
 Kui subjekt on salvestamist alustades keskpunktist pisut paremal, siis on
subjekt lõplikul fotol keskpunkti lähedal.
(ENG) VQT3R40
33
PDF-vormingus kasutusjuhendi
lugemine
Leiate üksikasjalikumad juhised kaamera kasutamiseks komplekti
kuuluvale CD-ROMile salvestatud PDF-vormingus lisafunktsioonide
kasutusjuhendist. Installige see lugemiseks arvutisse.
 Windowsi kasutamisel
Lülitage arvuti sisse ja sisestage komplekti kuuluv
kasutusjuhendiga CD-ROM.
Klõpsake valikul [Operating
Instructions].
Valige soovitud keel ja
klõpsake siis installimiseks
valikul [Operating
Instructions].
A Installimenüüsse naasmiseks.
Tehke topeltklõps töölaual
kasutusjuhendi “Operating
Instructions” otseteeikoonil.
34 VQT3R40 (ENG)
 Kui kasutusjuhend (PDF-vormingus) ei avane
PDF-vormingus kasutusjuhendi sirvimiseks või printimiseks vajate tarkvara
Adobe Acrobat Reader 5.0 või selle hilisem versioon või Adobe Reader 7.0 või
selle hilisem versioon.
Sisestage komplekti kuuluv kasutusjuhendiga CD-ROM, klõpsake B ja järgige
siis installimiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.
(Ühilduvad opsüsteemid: Windows XP SP3/Windows Vista SP2/Windows 7)
 Saate järgmiselt veebisaidilt laadida alla ja installida Adobe Readeri selle
versiooni, mis on kasutatav teil olemasoleva opsüsteemiga.
http://get.adobe.com/reader/otherversions
 PDF-vormingus kasutusjuhendi desinstallimine
Kustutage PDF-fail kaustast “Program Files\Panasonic\Lumix\”.
 Mac’i kasutamisel
Lülitage arvuti sisse ja sisestage komplekti kuuluv
kasutusjuhendiga CD-ROM.
Avage CD-ROMilt kaust “Manual” ning kopige kaustast
soovitud keeles PDF-fail.
Tehke topeltklõps PDF-failil selle avamiseks.
(ENG) VQT3R40
35
Tehnilised andmed
Digikaamera:
Ohutusinfo
Toiteallikas:
Alalisvool 8,4 V
Energiatarve:
1,7 W (salvestamisel LCD-ekraani kasutades)
1,5 W (salvestamisel pildinäidikut kasutades)
1,0 W (esitamisel LCD-ekraani kasutades)
0,7 W (esitamisel pildinäidikut kasutades)
Kaamera
efektiivpikslid
Pildiandur
12100000 pikslit
Objektiiv
[NANOPINNAKA
TTEGA]
Digitaalsuum
Optiline
lisasuum
Fookuskaugus
36 VQT3R40 (ENG)
1/2,33" laengsidestusseadis, pikslite koguarv 12500000
pikslit, põhivärvide filter
Optiline 24k suum, f=4,5 mm kuni 108 mm
(35 mm filmikaamera ekvivalent: 25 mm kuni 600 mm)
Lainurk: F2,8 kuni F8,0
(Video salvestamisel: F2,8 kuni F11)
Telefoto: F5,2 kuni F8,0
(Video salvestamisel: F5,2 kuni F11)
Kuni 4x
Kuni 46,9x (sättel kuni 3000000 pikslit [3M])
Automaatse teravdamise
režiim
Automaatse
teravdamisega
makrorežiim/ Käsitsi
teravdamise režiim/
Intelligentne
automaatrežiim/
Videorežiim
Võtterežiim
30 cm (lainurk)/
2 m (telefoto) kuni 
1 cm (lainurk)/
1 m (telefoto) kuni 
Eespool antud sätetel võib
esineda erinevusi.
Katikusüsteem
Sarivõtted
Sarivõtte kiirus
Salvestatavate
fotode arv
Kiired sarivõtted
Sarivõtte kiirus
Salvestatavate
fotode arv
Minimaalne
valgustatus
Säriaeg
Foto
Video
Elektrooniline katik i mehaaniline katik
Umbes 3,7 fotot sekundis
Kuni 7 fotot
Umbes 10 fotot sekundis (kiiruse prioriteediga)
Umbes 7 fotot sekundis (pildikvaliteedi prioriteediga)
[3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M (16:9) või 2,5M (1:1) on valitud
pildi suuruseks.]
Umbes 15-100 fotot
Umbes 9 lx (intelligentse madala valgustatuse
funktsiooni kasutamisel, säriaeg on 1/25 s)
60 kuni 1/2000 s
Tähistaevarežiim: 15 s, 30 s, 60 s
1/30 kuni 1/20000 s
Loominguline videorežiim
(käsitsi säritus/käsitsi teravdamine): 1/8 kuni 1/20000 s
(ENG) VQT3R40
37
Automaatsäritus
Mõõtmismeetod
LCD-ekraan
Pildinäidik
Välklamp
Mikrofon
Kõlar
Salvestatavad
andmekandjad
Salvestatava
faili vorming
Foto
Video
Audiotihendus
Liidesed
Digitaalne
Analoogvideo
Audio
38 VQT3R40 (ENG)
Programme AE (P)/Ava väärtuse prioriteediga
automaatsäritus (A)/Säriaja prioriteediga
automaatsäritus (S)/Käsitsi säritus (M)
Säri kompensatsioon (1/3 EV sammuga, -3 EV kuni +3
EV)
Multimeetod/keskelekaalutud/kohtmeetod
3,0” TFT LCD (3:2)
(umbes 461000 punkti) (pildiväli umbes 100%)
Värviline LCD-pildinäidik (umbes 202000 punkti)
(pildiväli umbes 100%)
(silmasobitusega j4 kuni i4 dioptrit)
Sisseehitatud väljastatav välklamp
Välklambi tööulatus:
umbes 30 cm kuni 9,5 m
(lainurk, sättel [ISO AUTO])
Stereo
Mono
Sisseehitatud mälu (umbes 70 MB)/SDmälukaart/SDHC-mälukaart/SDXC-mälukaart
JPEG (põhineb kaamera failisüsteemi disainireeglil,
põhineb “Exif 2.3” standardil, DPOF-ühilduv)/MPO
AVCHD/MP4
AVCHD
AC3/2 kanalit
MP4
AAC/2 kanalit
“USB 2.0” (High Speed)
* Andmeid ei saa arvutist kaamerasse kirjutada USBjuhet kasutades.
NTSC/PAL komposiit (menüüst valitav)
Audio väljundliin (mono)
Ühenduspesad
[AV
OUT/DIGITAL]
[HDMI]
Mõõdud
(välja arvatud
eenduvad osad)
Kaal
Töötemperatuur
Tööniiskus
Eriotstarbeline pesa (8-kontaktiline)
MiniHDMI C-tüüpi
Umbes 120,3 mm (L) x 79,8 mm (K) x 91,9 mm (S)
Umbes 498 g (mälukaardi ja akuga)
Umbes 454 g (ilma mälukaardi ja akuta)
0C kuni 40C
10-80% suhteline õhuniiskus
Akulaadija (Panasonic DE-A84A):
Ohutusinfo
Sisend:
Väljund:
110-240 V, 50/60 Hz, 0,15 A
Vahelduvvool
Alalisvool
8,4 V, 0,43 A
Liitium-ioonaku (Panasonic DMW-BMB9E):
Ohutusinfo
Pinge/mahtuvus:
7,2 V/895 mAh
(ENG) VQT3R40
39
 SDXC logo on firma SD-3C LLC kaubamärk.
 “AVCHD” ja “AVCHD” logo on firmade Panasonic Corporation ja Sony Corporation
kaubamärgid.
 Toodetud firmalt Dolby Laboratories saadud litsentsi alusel. Dolby ja topelt-D
sümbol on firma Dolby Laboratories kaubamärgid.
 HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on firma HDMI Licensing
LLC Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides registreeritud kaubamärgid või
kaubamärgid.
 HDAVI Control™ on firma Panasonic Corporation kaubamärk.
 QuickTime ja QuickTime logo on firma Apple Inc kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel.
 Mac ja Mac OS on firma Apple Inc Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides
registreeritud kaubamärgid.
 Windows ja Windows Vista on firma Microsoft Corporation Ameerika Ühendriikides
ja/või muudes riikides registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid.
 Muud selles kasutusjuhendis nimetatud süsteemide ja toodete nimed on reeglina
vastava süsteemi või toote väljatöötanud tootja kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid.
See toode on litsentseeritud AVC patendi litsentsiportfelliga tarbijale isiklikuks ja
mittekaubanduslikuks kasutamiseks, et (i) kodeerida videosignaali vastavalt AVCstandardile (“AVC Video”) ja/või (ii) dekodeerida AVC-videosignaali, mis on
kodeeritud tarbija poolt isiklikuks ja mittekaubanduslikuks otstarbeks ja/või on
hangitud AVC-videote litsentseeritud turustajalt. Mingit litsentsi ei anta ega saa
kaudselt eeldada mingiks muuks otstarbeks. Lisainfo firmalt MPEG LA LLC. Vt
http://www.mpegla.com.
EU
Vastavalt direktiivi 2004/108/EÜ artikli 9 lõikele 2.
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
Panasonic Corporation
Veebisait: http://panasonic.net
 Panasonic Corporation 2011
VQT3R40
F0711HY0 ( 10000 A)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement