Panasonic DMCG2W, DMCG2, DMCG2K Operating instructions

Panasonic DMCG2W, DMCG2, DMCG2K Operating instructions
Kasutusjuhend
Digitaalkaamera / objektiivikomplekt /
kahe varioobjektiivi komplekt / korpus
Mudeli nr
DMC-G2K/DMC-G2W
DMC-G2
Enne seadme kasutamist lugege käesolev juhend tähelepanelikult läbi.
Tutvuge ka kaamera komplekti kuuluval CD-ROM-plaadil oleva PDF-vormingus
kasutusjuhendiga.
Sealt saate teavet keerulisemate funktsioonide ja rikkeotsingu kohta.
Veebileht: http://www.panasonic-europe.com
Mudelinumbri järelliide “EB” tähistab Suurbritannias müüdavat mudelit.
EB
VQT2S42
Lugupeetud klient!
Kasutame võimalust, et tänada teid Panasonicu digikaamera ostmise eest. Lugege
käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.
Arvestage sellega, et digikaamera tegelikud juhtseadised ja komponendid,
menüüelemendid jne võivad käesoleva kasutusjuhendi joonistel kujutatutest pisut
erineda.
Järgige hoolikalt autorikaitseseadust.
• Eelsalvestatud lintide või plaatide või muu väljaantud või ülekandena edastatava
materjali salvestamine muul eesmärgil kui isiklikuks kasutamiseks võib olla vastuolus
autorikaitseseadusega. Ka isiklikuks kasutamiseks võib teatud materjali salvestamisel
olla piiranguid.
Ohutusinfo
HOIATUS!
VÄHENDAMAKS TULE-, ELEKTRILÖÖGI- JA TOOTE KAHJUSTAMISE OHTU:
• ÄRGE JÄTKE SEDA SEADET VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE NING HOOLITSEGE
SELLE EEST, ET SEADMELE EI TILGU EGA PRITSI VEDELIKKU EGA ASETATA
VEDELIKUGA TÄIDETUD ESEMEID NAGU VAASE.
• KASUTAGE AINULT SOOVITATUD TARVIKUID.
• ÄRGE EEMALDAGE SEADME KATET (EGA TAGAPANEELI). SEADMES EI OLE
KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI. USALDAGE SEADME HOOLDUS PÄDEVATELE
HOOLDUSTÖÖTAJATELE.
KASUTATAV PISTIKUPESA PEAB ASUMA SEADME LÄHEDAL JA OLEMA
KERGESTI LIGIPÄÄSETAV.
Toote tähistus asub seadme põhjal.
 Teave akukomplekti kohta
ETTEVAATUST!
Plahvatusoht aku valel väljavahetamisel! Vahetage aku välja täpselt samasuguse või
võrdväärse, tootja poolt soovitatud tüüpi aku vastu. Kasutatud aku kõrvaldage
kasutuselt vastavalt tootja juhistele.
• Ärge kuumutage ega põletage patareisid.
• Ärge jätke patareid (patareisid) suletud uste ja akendega autosse pikemaks ajaks
otsese päikesevalguse kätte.
Hoiatus
Valitseb tule-, plahvatus- ja põletusoht. Ärge võtke seadet koost lahti, kuumutage üle 60 °C
ega tuhastage.
2
VQT2S42
 OLULINE TEAVE
Seadme toitekaabli juhtmete värvused
Lugege isikliku ohutuse huvides järgmine
tähendavad järgmist:
tekst hoolikalt läbi.
sinine: nulljuhe, pruun: faasijuhe.
Sellel seadmel on teie ohutuse ja
Kuna need värvid ei pruugi vastata
mugavuse tagamiseks valatud
kasutatava pistiku värvitähistele, toimige
kolmekontaktiline toitepistik.
järgmiselt:
Pistiku sees on 5 A kaitse.
Sinine juhe tuleb ühendada toitepistiku
Kui kaitse on vaja välja vahetada, siis
selle kontaktiga, mis on tähistatud kas Nhoolitsege selle eest, et asenduskaitse on tähega või on musta või sinist värvi.
5-amprine ning et sellel on ASTA või BSI Pruuni värvi juhe tuleb ühendada
heakskiit vastavalt standardile BS1362.
toitepistiku selle kontaktiga, mis on
Veenduge, et kaitsme korpusel on
tähistatud kas L-tähega või on pruuni või
punast värvi.
või BSI .
heakskiidutähis ASTA
Kui toitepistik on varustatud eemaldatava HOIATUS! ÄRGE ÜHENDAGE KUMBAGI
kaitsmekattega, siis hoolitsege selle eest, JUHET MAANDUSKONTAKTIGA, MIS
ON TÄHISTATUD KAS E-TÄHEGA,
et see paigaldatakse kaitsme
VÕI ON
MAANDUSE TÄHISEGA
väljavahetamisel kindlasti tagasi.
ROHELIST VÕI ROHELIST JA KOLLAST
Kui kaitsmekate on kadunud, ei tohi
pistikut kasutada enne, kui on saadud uus VÄRVI.
kate.
SEE PISTIK POLE VEEKINDEL –
Kaitsme asenduskatte saate osta
HOIDKE SEE KUIVANA.
kohalikult edasimüüjalt.
 Enne kasutamist
Eemaldage konnektori kate.
Hoiatus toitejuhtme kohta
ETTEVAATUST!
KUI PAIGALDATUD VALATUD PISTIK
EI SOBI TEIE KODUS OLEVASSE
PISTIKUPESSA, TULEB KAITSE
EEMALDADA, PISTIK ÄRA LÕIGATA
NING OHUTULT KÕRVALDADA.
ÄRALÕIGATUD PISTIKU
ÜHENDAMISEL 13 A PISTIKUPESSA
ON SUUR OHT SAADA
ELEKTRILÖÖK.
Kui on vaja paigaldada uus pistik, järgige
palun järgmisi juhtmete tähisvärvusi.
Kahtluse korral pöörduge pädeva
elektriku poole.
 Kaitsme vahetamine
Kaitsme asukoht võib olenevalt toitepistiku
tüübist olla erinev (joonised A ja B).
Kontrollige paigaldatud toitepistikut ja
järgige järgmisi juhiseid.
Joonistel kujutatud toitepistik võib
tegelikust erineda.
1. Avage kruvikeerajaga kaitsmekate.
Joonis A
Joonis B
Kaitsmekate
2 abil. Vahetage kaitse välja ja sulgege
kaitsmekate.
Joonis A
Joonis B
Kaitse (5 A)
Kaitse
(5 A)
VQT2S42
3
 Teave akulaadija kohta
ETTEVAATUST!
• ÄRGE PAIGALDAGE EGA ASETAGE SEDA SEADET RAAMATUKAPPI,
SISSEEHITATUD SEINAKAPPI EGA MUUSSE PIIRATUD KOHTA. HOOLITSEGE SELLE
EEST, ET SEADE OLEKS HÄSTI VENTILEERITUD. ÜLEKUUMENEMISEST
PÕHJUSTATUD ELEKTRILÖÖGI- JA TULEOHU VÄLTIMISEKS HOOLITSEGE SELLE
EEST, ET KARDINAD EGA MUUD MATERJALID EI TAKISTAKS ÕHUAVASID.
• ÄRGE KATKE SEADME ÕHUAVASID KINNI AJALEHTEDE, LAUDLINADE, KARDINATE
EGA MUUDE SARNASTE ESEMETEGA.
• ÄRGE ASETAGE SEADMELE LAHTISE TULE ALLIKAID, NÄITEKS PÕLEVAID
KÜÜNLAID.
• KÕRVALDAGE AKUD KASUTUSELT KESKKONNALE OHUTUL VIISIL.
• Kui toitejuhe on ühendatud, siis on akulaadija ooteolekus. Kui toitejuhe on ühendatud
pistikupessa, on primaarahel alati pingestatud.
 Kaamera eest hoolitsemine
• Kaamerat ei tohi tugevalt raputada, maha pillata ega lasta sellel lööke saada.
Ärge allutage kaamerat raskele survele.
Kaameral võivad ilmneda talitlushäired, fotosid ei pruugi enam olla võimalik salvestada,
objektiiv, LCD-näidik või väliskorpus võib saada kahjustada.
• Olge eriti ettevaatlik järgmistes kohtades, kuna need võivad põhjustada kaamera
talitlushäireid.
– Väga liivased ja tolmused kohad.
– Kohad, kus kaamera võib saada märjaks – näiteks vihmase ilmaga või rannas
kasutamisel.
• Ärge puudutage objektiivi ega ühenduspesasid määrdunud kätega. Hoolitsege
selle eest, et vedelik, liiv ega muud võõrkehad ei pääseks objektiivi, nuppude jms
ümber olevatest piludest kaamera sisse.
• See kaamera pole veekindel.
• Kui kaamerale satub vett või merevee pritsmeid, pühkige kaamera korpus kuiva
lapiga hoolikalt kuivaks.
Kui kaamera ei tööta normaalselt, pöörduge hoolduskeskusse või firmasse, kust
kaamera ostsite.
• Ärge pistke näppe digitaalkaamera korpusesse. Kuna andurseade on
täppisseade, võib see andurit kahjustada või põhjustada selle tööhäireid.
 Kondensaat (kui objektiiv, pildinäidik või LCD-näidik on udune)
• Kondensaat tekib juhul, kui õhutemperatuur või niiskus muutub. Olge kondensaadi
suhtes ettevaatlik, kuna see võib põhjustada objektiivile ja LCD-näidikule plekkide ja
hallituse teket ning kaamera talitlushäireid.
• Kondensaadi tekkimisel lülitage kaamera välja ja laske sellel umbes 2 tundi seista. Udu
kaob iseenesest, kui kaamera temperatuur ühtlustub õhutemperatuuriga.
 Lugege koos punktiga "Kasutusohutus". (lk 187)
4
VQT2S42
Info kasutajatele vanade seadmete ja akude/patareide kogumise ja kõrvaldamise
kohta
Need sümbolid toodetel, pakendil ja/või toodetega kaasasolevatel
dokumentidel tähendavad, et kasutatud elektri- ja elektroonikatooteid
ning akusid/patareisid ei tohi visata ära koos tavaliste olmejäätmetega.
Vastavalt kohalikele seadustele ning direktiividele 2002/96/EÜ ja
2006/66/EÜ tuleb kasutatud tooted ja akud/patareid viia nõuetekohase
käitlemise, taaskasutuse ja ringlussevõtu tagamiseks vastavasse
kogumispunkti.
Nende toodete ja akude/patareide nõuetekohane kõrvaldamine aitab
hoida kokku väärtuslikke ressursse ning vältida võimalikku negatiivset
mõju inimeste tervisele ja keskkonnale, mis võib nõudeid eirava
jäätmekäitlusega kaasneda.
Täpsemat infot kasutatud toodete ja akude/patareide kogumise ja
ringlussevõtu kohta saate kohalikust omavalitsusest, oma
jäätmekäitlusfirmast või toote ostukohast.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib selliste jäätmete
nõuetevastane kasutuselt kõrvaldamine olla karistatav.
Äriklientidele Euroopa Liidus
Kui soovite tarbetuks muutunud elektri- ja elektroonikaseadmed
kasutuselt kõrvaldada, siis pöörduge üksikasjalikuma info saamiseks
vastava seadme müüja või tarnija poole.
[Info kasutuselt kõrvaldamise kohta muudes riikides väljaspool
Euroopa Liitu]
Need sümbolid kehtivad ainult Euroopa Liidus. Kui soovite nendest
toodetest loobuda, siis pöörduge kohalikku omavalitsusse või seadme
müüja poole, et saada infot nende toodete nõuetelevastava
kõrvaldamismeetodi kohta.
Märkus aku/patarei sümboli kohta (kaks alumist sümbolit):
Seda sümbolit võib kasutada koos keemilise elemendi sümboliga.
Sellisel juhul vastab see antud kemikaali kohta direktiivis sätestatud
nõuetele.
Cd
VQT2S42
5
Sisukord
Ohutusinfo
2
Enne kasutamist
Tarvikud
Osade nimetused
LCD-näidiku pööramine
Puutetundliku ekraani kasutamine
• Milleks saab puutetundlikku
funktsiooni kasutada?
Tagumise valimisketta kasutamine
Objektiivist
9
12
15
16
17
18
19
Ettevalmistus
Objektiivi kinnitamine/eemaldamine
Objektiivivarjuki kinnitamine
Õlarihma kinnitamine
Aku vahetamine
• Orienteeruv talitlusaeg ja
salvestatavate fotode arv
Mälukaardi (lisavarustus)/aku
sisestamine ja eemaldamine
Mälukaardist
Kuupäeva/kellaaja seadmine (kella
seadmine)
• Kellaaja muutmine
Menüü seadistamine
• Menüüpunktide seadistamine
Kiirmenüü seadistamine
Seadistusmenüüst
Kaamera hoidmine ja kasutamine
Salvestusrežiimi [REC] valimine ning
fotode ja videote salvestamine
21
23
25
26
28
29
30
31
31
32
33
34
36
41
44
Põhirežiim
Pildistamine automaatfunktsiooni abil
arukas automaatrežiim
• Stseeni tuvastamine
• Automaatteravustamise jälgimine
• Aruka automaatrežiimi seadistused
Pildistamine lemmiksätteid kasutades
(automaatsärituse režiim)
• Teravustamine
6
VQT2S42
47
48
49
50
52
54
• Kui pildistusobjekt pole teravustatud 54
• Võbina (kaamera värisemise) vältimine 54
• Pildistamine säritusnupu poolenisti
allavajutamise abil teravustamisega
55
• Programminihe
55
Pildistamine suumifunktsiooni abil
56
Fotode taasesitamine
58
Fotode kustutamine
62
• Ühe foto kustutamine
62
• Mitme (kuni 50) foto või kõigi fotode
kustutamine
62
Muude seadmetega ühendamine
Fotode vaatamine teleriekraanil
164
• Fotode vaatamine (komplekti kuuluva)
AV-kaabli abil
164
• Fotode vaatamine SD-mälukaardi
pesaga teleri abil
165
• Fotode vaatamine HDMI-pistikupesaga
teleri abil
165
Ühendamine arvutiga
172
PDF-vormingus kasutusjuhendi lugemine
Muud
Tehnilised andmed
208
Enne kasutamist
Tarvikud
Enne kaamera kasutamist veenduge, et sellega on kaasas kõik loetletud tarvikud.
Tootenumbrid kehtivad 2010. a. märtsikuu seisuga. Need numbrid võivad muutuda.
1 Digitaalkaamera korpus (Seda osa nimetatakse käesolevas kasutusjuhendis kaamera
korpuseks.)
2 Vahetatav objektiiv
“LUMIX G VARIO 14–42 mm/F3,5–5,6 ASPH./MEGA O.I.S.” (Seda osa nimetatakse
käesolevas kasutusjuhendis objektiiviks.)
3 Objektiivivarjuk
4 Objektiivikaas (See on ostuhetkel kinnitatud vahetusobjektiivi külge.)
5 Objektiivi tagakaas (See on ostuhetkel kinnitatud vahetusobjektiivi külge.)
6 Objektiivi hoiukott
7 Vahetatav objektiiv
“LUMIX G VARIO 45–200 mm/F4,0–5,6/MEGA O.I.S.” (Seda osa nimetatakse
käesolevas kasutusjuhendis objektiiviks.)
8 Objektiivivarjuk
9 Objektiivikaas (See on ostuhetkel kinnitatud vahetusobjektiivi külge.)
10 Objektiivi tagakaas (See on ostuhetkel kinnitatud vahetusobjektiivi külge.)
11 Objektiivi hoiukott
12 Akukomplekt (tekstis viidatakse kui akukomplektile või akule)
Enne kaamera kasutuselevõttu laadige aku.
13 Akulaadija/võrguadapter (tekstis viidatakse kui akulaadijale või laadijale)
14 Toitejuhe
15 AV-kaabel
16 USB-ühenduskaabel
17 Objektiivikaas (See on ostuhetkel kinnitatud kaamerakorpuse külge.)
18 CD-ROM-plaat
• Tarkvara:
kasutage seda plaati tarkvara installimiseks oma arvutisse.
19 Õlarihm
20 Pliiats
*1 Kuulub ainult kaamera DMC-G2K komplekti (objektiivi komplekti kuuluv toode)
*2 Kuulub ainult kaamera DMC-G2W komplekti (kahe varioobjektiiviga komplekti kuuluv
toode)
• SD-mälukaardile, SDHC-mälukaardile ja SDXC-mälukaardile viidatakse tekstis kui
kaardile.
• Mälukaart on lisavarustus.
• Selles kasutusjuhendis esitatud kirjeldus vastab 14–42 mm/F3,5–5,6 objektiivile, mis
kuulub kaamerate DMC-G2K/DMC-G2W komplekti.
• Komplekti kuuluvate tarvikute kaotamisel pöörduge seadme müüja poole või lähimasse
hoolduskeskusse. (Tarvikuid saab osta eraldi.)
VQT2S42
7
Enne kasutamist
1
DMC-G2W
DMC-G2K
2
3
H-FS014042
7
VYC1009
H-FS045200
9
13
17
VKF4385
VQT2S42
6
VFC4315
10
VYF3201
14
DE-A49C
18
5
VYF3201
VYC0986
DMW-BLB13E
8
4
8
12
2
1
VFC4456
11
VFC4315
15
VFC4430
16
K2CT39A00002 K1HA08CD0020 K1HA08AD0003
19
20
VFC4538
VGQ0C14
Enne kasutamist
Lisatarvikud
• Akukomplekt
DMW-BLB13E
• Välklamp
DMW-FL220
DMW-FL360
DMW-FL500
• Vahetatav objektiiv
H-H020
H-FS014045
H-FS045200
H-VS014140
H-F007014
H-ES045
(Muude kasutatavate objektiivide kohta
lugege lk 19 esitatud teavet.)
• Mitmekihiline kaitsefilter (MC-kaitse)
DMW-LMC52*1
• Neutraalhall-valgusfilter (ND-filter)
DMW-LND52*1
• Polarisatsioonfilter (PL-filter) (ümarat
tüüpi)
DMW-LPL52*1
• Katiku kaugpäästik
DMW-RSL1
• Stereomikrofon
DMW-MS1
• Alalisvoolukaabel
DMW-DCC3
• Nahkkott
DMW-BAL1
• Pehme kott
DMW-BAG1
• Pehme toos
DMW-CG1*2
DMW-CG2*3
• Õlarihm
DMW-SSTL1
DMW-SSTG1
DMW-SSTG2
DMW-SSTG3
• HDMI-minikaabel
RP-CDHM15
RP-CDHM30
• Ühendusadapter
DMW-MA1
DMW-MA2M
DMW-MA3R
• Statiivi adapter
DMW-TA1*4
• SDXC-mälukaart
64 GB: RP-SDW64GE1K
48 GB: RP-SDW48GE1K
• SDHC-mälukaart
32 GB: RP-SDW32GE1K/RP-SDP32GE1K
24 GB: RP-SDP24GE1K
16 GB: RP-SDW16GE1K/RP-SDP16GE1K
8 GB: RP-SDW08GE1K/RP-SDP08GE1K/
RP-SDR08GE1A
4 GB: RP-SDW04GE1K/RP-SDP04GE1K/
RP-SDR04GE1A
• SD-mälukaart
2 GB: RP-SDP02GE1K/RP-SDR02GE1A
Mõnes riigis ei pruugi kõik lisatarvikud olla
müügil.
*1 Soovitame neid filtreid kasutada
kaamerate DMC-G2K/DMC-G2W
komplekti kuuluvate objektiivide juures.
Kui kasutate muid objektiive, valige
nende objektiividega ühilduvad filtrid.
*2 Kui kasutatakse kaamerate DMCG2K/DMC-G2W komplekti kuuluvat 14–
42 mm/F3,5–5,6 objektiivi
*3 Kui kasutatakse kaamera DMC-G2W
komplekti kuuluvat 45-200 mm/F4,0–5,6
objektiivi
*4 Kasutage, kui paigaldatud objektiiv on
kokkupuutes statiivialusega.
VQT2S42
9
Enne kasutamist
Osade nimetused
1 2
 Kaamera korpus
1 Välklamp (lk 67)
2 Andur
3 Automaattaimeri näidik (lk 78)
Automaatteravustamise abilamp (lk 141)
4 Objektiivi vabastusnupp (lk 22)
5 Objektiiviluku kontakt
6 Kinnitus
7 Objektiivi kinnitusmärk (lk 21)
7 6
3
5
4
Tagumist valimisketast kirjeldatakse käesolevas kasutusjuhendis järgmiselt.
nt: Vasakule või paremale pööramine
nt: Tagumise valimisketta vajutamine
• Tagumise valimisketta kasutamise kohta saate teavet lk 18.
8 [LVF/LCD]-nupp (lk 43)
8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 Silmasobitusketas (lk 43)
10 Pildinäidik (lk 43, 65, 184)
11 Silmaandur (lk 43)
12 Taasesitusnupp (lk 58, 62, 147, 164, 165, 167)
13 Automaatteravustamise / automaatsärituse
lukustamise nupp [AF/AE LOCK] (lk 86)
14 Kaamera sisse- ja väljalülitusnupp (lk 31)
15 Tagumine valimisketas (lk 55, 59, 60, 73, 97, 98,
118, 149, 157)
17 18 19 20 21 22
16 Näidiku nupp [DISPLAY] (lk 59, 64, 100)
17 Okulaarivarjuk (lk 188)
18 Puutetundlik paneel / LCD-näidik (lk 16, 41, 59, 64, 184)
19 Kiirmenüü nupp [Q.MENU] (lk 34, 49, 79, 84)
20 Kustutamisnupp (lk 62)/
Eelvaatenupp (lk 100)/
Väreluse vähendamise funktsioon (lk 119)
21 Menüü-/seadistusnupp [MENU/SET] (lk 31)
22 Noolenupud
/ISO (lk 92)
/Filmirežiim (lk 94)
/Funktsiooninupp (lk 139)
10
VQT2S42
Enne kasutamist
Määrake menüü  nupule. Sageli kasutatav menüü on soovitatav registreerida.
[FOCUS AREA SET] (teravustamisala seadistamine)/[ASPECT RATIO] (kuvasuhe)/[QUALITY]
(kvaliteet)[METERING MODE] (mõõtmisrežiim)/ [I.RESOLUTION] (kujutise
eraldusvõime)/[I.EXPOSURE] (kujutise säritamine)/[EX. OPT. ZOOM] (väline optiline suum)/[GUIDE
REC AREA] (salvestusala)/ [REMAINING DISP.] (allesjääv kuva)
LINE] (abijoon)/[
/WB (valge tasakaalustus) (lk 88)
Käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatakse noolenuppe allpool pildil näidatud viisil
või neile viidatakse numbritega ///.
nt: Kui vajutate nuppu  (alla)
MENU
/SET
või
23 Teravustamisrežiimi hoob (lk 47, 52, 53, 79,
84, 114)
24 Automaatteravustamise režiimi valimisketas
Näo tuvastamine ([ ]) (lk 80):
Automaatteravustamise jälgimine ([ ]) (lk
82):
23 ala teravustamine ([ ]) (lk 83):
1 ala teravustamine ([ ]) (lk 83):
25 Mikrofon (lk 114, 137)
26 Käitusrežiimi hoob
Üks võte (lk 52):
Sarivõte (lk 74):
Automaatne alternatiivsäritus (lk 76):
Automaattaimer (lk 78):
27 Säritusnupp (lk 46, 47)
28 Fookuskauguse võrdlusmärk (lk 85)
29 Välklambi avamishoob (lk 67)
30 Sünkroonpesa (lk 179, 182)
31 Töörežiimi ringlüliti (lk 44)
32 Oleku märgutuli (lk 47)
33 Videonupp (lk 46, 113)
34 Aruka automaatrežiimi nupp (lk 47)
35 Mikrofoni/kaugjuhtimise pistikupesa
[MIC/REMOTE] (lk 181, 182)
36 Käerihma aas (lk 25)
• Kinnitage kaamera kasutamise ajaks käerihm
kindlasti aasa külge, et vältida kaamera
mahakukkumist.
37 [HDMI] pistikupesa (lk 165, 167)
38 AV-väljundi/digitaalväljundi pistikupesa [AV
OUT/DIGITAL] (lk 164, 170, 173, 175)
vajutate nuppu 
23
AFC
24
26
25
27
28 29 30 31 32 33 34
35
36
37
38
VQT2S42
11
Enne kasutamist
39 Alalisvoolukaabli kate (lk 183)
39
40 Mälukaardi-/akupesa kate (lk 29)
41 Vabastushoob (lk 29)
42 Statiivipesa (lk 191)
• Statiivi kasutades veenduge, et see püsib kindlalt
koos kaameraga püsti.
40 41
42
 Objektiiv
H-FS014042 (LUMIX G VARIO 14–42 mm/F3,5–5,6 ASPH./MEGA O.I.S.)
43 Teleobjektiiv
44 Objektiivi pind
45 Teravustamisrõngas (lk 84)
46 Lainurkobjektiiv
47 Suumimishoob (lk 56)
48 Kontaktpunkt
49 Objektiivi kinnitusmärk (lk 21)
43 44 45 46 47
48 49
H-FS045200 (LUMIX G VARIO 45–200 mm/F4,0–5,6/MEGA O.I.S.)
50 Teleobjektiiv
51 Objektiivi pind
52 Teravustamisrõngas (lk 84)
53 Optilise pildistabilisaatori [O.I.S.] lüliti (lk 22)
54 Lainurkobjektiiv
55
55 Suumimishoob (lk 56)
56 Kontaktpunkt
54
57 Objektiivi kinnitusmärk (lk 21)
50 51 52 53
56 57
 Akulaadija/võrguadapter (lk 26, 183)
58 Vahelduvvoolusisendi pesa [AC IN]
59 Laadimise märgutuli [CHARGE]
60 Alalisvooluväljundi pesa [DC OUT]
61 Akuhoidik
58
59 60
12
VQT2S42
61
Enne kasutamist
LCD-näidiku pööramine
Kaamera ostuhetkel on LCD-näidik oma hoiukohas kaamerakorpuse sees.
Pöörake LCD-näidik allpool kirjeldatud viisil välja.
1 Avage LCD-näidik. (Maksimaalselt 180º)
2 Näidiku saab pöörata ettepoole 180º.
3 Pöörake näidik selle esialgsesse
di
t
i
LCD-näidiku pööramisulatus
 Horisontaalne avamissuund
 Vertikaalne pööramissuund
4 Maksimaalselt 180º
5 180º
• Näidiku saab pöörata ettepoole 180º.
6 90º
• Näidiku saab enda poole pöörata ainult 90º.
Märkus
• LCD-näidikut tohib pöörata ainult siis, kui näidik on piisavalt
avatud. Näidikule ei tohi avaldada liigset jõudu, sest see võib
saada kahjustada.
• Kui hoida kinni LCD-näidiku servast, võib kujutisel tekkida
mõningane moonutus, kuid tegemist pole siiski rikkega. See ei
mõjuta ka võetud piltide või taasesituse kvaliteeti.
• Kui te LCD-näidikut ei kasuta, on soovitatav see määrdumise ja
kriimustuste vältimiseks sulgeda nii, et ekraan on pööratud
sissepoole.
VQT2S42
13
Enne kasutamist
Puutetundliku ekraani kasutamine
LCD-näidikut saab kasutada nii, et puudutate LCD-näidikut (puutetundlikku ekraani) otse
näpuga.
 Puudutamine
Puutetundliku ekraani puudutamiseks ja vabastamiseks.
Seda kasutatakse ikooni või pildi valimiseks.
• See funktsioon ei pruugi töötada õigesti, kui vajutada mitut
ikooni korraga. Püüdke seetõttu vajutada ikooni keskkohta.
 Lohistamine
Liikumine ilma puutetundlikku ekraani vabastamata.
Seda funktsiooni kasutatakse kuvatavate piltide ulatuse
muutmiseks või ekraani lülitamiseks liuguri abil.
• Kui valite vale ikooni, saate näpu lohistamise teel valida
mõne muu ikooni. Näpu vabastamisel valitakse see ikoon.
Märkus
• Kui LCD-näidik on välja lülitatud, puutetundlik ekraan ei tööta.
• See puutetundlik ekraan on survet tajuvat tüüpi. Kui näidikule
on kinnitatud müügilolev kaitseleht, võib ekraani vajutada
veidi tugevamini.
• Kui kasutate müügilolevat vedelkristall-kaitselehte, järgige
selle lehega kaasasolevaid juhiseid. (Mõned vedelkristallkaitselehed võivad halvendada nähtavust ja ekraani kasutatavust.)
• Puutetundlik ekraan ei tööta, kui puutetundlikku ekraani puudutab seadet hoidev käsi.
• Ärge puudutage LCD-näidikut terava otsaga esemetega, näiteks pastapliiatsiga.
• Ärge vajutage ekraani sõrmeküüntega.
• Kui LCD-näidikul on sõrmejäljed või see on muul viisil määrdunud, pühkige LCD-näidikut
kuiva pehme lapiga.
• Ärge kriimustage LCD-näidikut ega vajutage seda liiga kõvasti.
Pliiatsi kasutamine
Ekraani võib olla lihtsam täpselt puudutada kaamera komplekti kuuluva pliiatsi abil, kui
näpuga on raske ekraani vajutada.
• Kasutage ainult kaamera komplekti kuuluvat pliiatsit.
• Ärge jätke pliiatsit väikestele lastele kättesaadavasse kohta.
14
VQT2S42
Enne kasutamist
Milleks saab puutetundlikku funktsiooni kasutada?
Puutetundliku ekraani abil saate teravustatava objekti puudutamise teel liigutada
automaatteravustamise ala või muuta ikoonide puudutamise teel otse seadistust, mis
muudab kaamera kasutamise salvestamise või seadistuste tegemisel lihtsamaks.
Alljärgnevalt on esitatud näited puutetundliku ekraani kasutusviiside kohta.
Salvestamisel
Puutetundlik jälgimine (lk 49, 82)
Puutetundlik ühe alaga
automaatteravustamine (lk 83)
Puutetundlik näotuvastus
Ühe alaga automaatteravustamine (lk 80)
Puutetundlik mitme alaga
automaatteravustamine
Valimine (lk 83)
Puutetundlik käsitsi teravustamise
abisuurendus
(lk 84)
Puutetundlik säritus (lk 55)
Salvestamise ajal võetakse
pärast puudutatava objekti
teravustamist pilt
automaatselt.
Salvestamisel
Puutetundlik kiirmenüü (lk 34)
LCD-näidiku salvestusinfo puutetundlik kasutamine (lk
35)
Abijoone paigutamine
Liigutamine (lk 66)
Histogrammi paigutamine
Liigutamine (lk 67)
Taasesitusel
Pildi taasesitus (lk 58)
Suumiga taasesitus (lk 61)
Märkus
• Kui ekraanil kuvatakse paremal kujutatud juhik, võib kaamerat
kasutada ka noolenupu /// ja menüü-/seadistusnupu
[MENU/SET] abil. ///: Saab valida elemente, seadistada
väärtusi jne.
Menüü-/seadistusnupp [MENU/SET]: Saab kinnitada tehtud
seadistusi või väljuda menüüst.
• Menüüelementi ei saa puutetundliku toimingu abil seada. Selle seadmiseks tuleb
kasutada noolenuppu või tagumist valimisketast. (lk 33)
• Pildinäidiku kasutamise ajal ei saa puutetundlikke toiminguid teostada.
Seadistuste tegemiseks tuleb kasutada noolenuppu või tagumist valimisketast (lk
18).
VQT2S42
15
Enne kasutamist
Tagumise valimisketta kasutamine
Tagumise valimisketta kasutamiseks on kaks viisi – vasakule või paremale pööramine.
Kinnitamiseks tuleb ketast vajutada.
Pööramine:
Erinevate seadistuste tegemisel saab valida elemente või seada väärtusi.
Vajutamine:
Menüü-/seadistusnupule [MENU/SET] sarnased toimingud, näiteks erinevate
seadistuste tegemise ajal sätete valimine ja menüüst väljumine.
Näide kasutamisest, kui näidik on salvestus/taasesitusrežiimis
*1
*2
A Tagumine valimisketas
*1 Salvestamine
*2 Taasesitus
"Pööramine"
Saab seadistada
selliseid funktsioone
nagu programmi
vahetamine (lk 55),
ava (lk 97), säriaeg
(lk 97) jne.
Multirežiim
(kalender)
Taasesitus (lk 60),
Suumiga taasesitus
(lk 61)
"Vajutamine"
Säriaja
kompensatsiooni (lk 73)
jne sisselülitamine.
Normaalse taasesituse
sisselülitamine
(multirežiimis
taasesituse ajal), piltide
liigutamine suumimise
ajal (suumiga
taasesituse
kasutamisel)
Märkus
• Kui tagumist valimisketast kasutada video salvestamise ajal, võidakse ketta pööramise heli
salvestada.
16
VQT2S42
Enne kasutamist
Objektiivist
Selles seadmes tohib kasutada spetsiaalseid objektiive, mis ühilduvad objektiivikinnituse
spetsifikatsiooni Micro Four Thirds™ süsteemiga (Micro Four Thirds™ kinnitus).
Valige objektiiv, mis vastab teie poolt salvestatavale stseenile ja piltide kasutusotstarbele.
 “Micro Four Thirds™ kinnitus”
See on objektiivikinnituse standard “Micro Four
Thirds™ süsteemi” jaoks.
See on äsja väljatöötatud standard
digitaalkaameratele ettenähtud vahetatavate
objektiivide jaoks.
 Objektiivi funktsioonidest
• Sõltuvalt objektiivitüübist ei pruugi teil olla võimalik kasutada teatud funktsioone, näiteks
suuna tuvastamise funktsiooni (lk 42), stabilisaatorit STABILIZER (lk 132), kiiret
automaatteravustamist (lk 140) ja pidevat automaatteravustamist (lk 140).
• Välklambi kasutatav ulatus jms on kasutatava
objektiivi avaväärtusest sõltuvalt erinev.
• Tehke kasutatava objektiiviga mõned proovipildid.
• Four Thirds™ kinnitusspetsifikatsiooniga objektiivi
saab kasutada paigaldusadapteri abil (DMW-MA1;
lisavarustus). Oma konstruktsiooni tõttu ei saa Micro Four Thirds
kinnitusspetsifikatsiooniga objektiive kasutada Four Thirds kinnitusspetsifikatsiooniga
kaameratel. Neid saab kasutada ainult Micro Four Thirds kinnitusspetsifikatsiooniga
kaameratel.
• M-kinnitusadapteri või R-kinnitusadapteri (DMW-MA2M, DMW-MA3R; lisavarustus)
kasutamisel saate kasutada Leica M-kinnituse või Leica R-kinnitusega vahetatavaid
objektiive.
– Teatud objektiividel võib tegelik kaugus, kus objekt on terav, olla arvutuslikust
kaugusest veidi erinev.
– Kasutades Leica objektiivi kinnitusadapterit, tuleb [SHOOT W/O LENS] (lk 146)
seadistada sisselülitatuks [ON].
• Kasutatava objektiivi efektiivne fookuskaugus on kahekordne. (50 mm objektiiv on
ekvivalentne 100 mm objektiiviga.)
VQT2S42
17
Enne kasutamist
Vahetatavad objektid, mida võib kasutada selle seadmega ning
automaatteravustamise/automaatava funktsioonidega (2010. a. märtsikuu seisuga)
(: Saab kasutada, : Mõned funktsioonid/omadused on piiratud, —: ei saa kasutada)
fotode
salvestamisel
Objektiivi tüüp
Kaamerate DMC-G2K
Micro Four Thirds™
kinnitusspetsifikatsioo ja DMC-G2W
komplekti kuuluvad
niga objektiiv
objektiivid.
(H-FS014042), (HFS045200)
videote
salvestamisel
Automaatne
Ava
Automaatne
Ava
teravusta- automaatne teravusta- automaatne
mine
seadmine
mine
seadmine


*4, 5
*7

*4


* 6
*7
([AFS])

* 6, 8
*7
—
—
—
—
([AFS],
[AFC])
Muud Micro Four
Thirds™ kinnitusspetsifikatsiooniga
objektiiv*3
Micro Four Thirds™
kinnitusspetsifikatsioo
niga objektiiv, mis
ühildub HD-videoga
(LUMIX G VARIO HD)
Four Thirds™
Micro Four Thirds™
kinnitusspetsifikatsioo kinnitusspetsifikatsiooni
ga objektiiv, mis ühildub
niga objektiiv*1
kontrastsuse AF-iga
Four Thirds™
kinnitusspetsifikatsiooni
ga objektiiv, mis ei
ühildu kontrastsuse AFiga
Leica
Leica vahetatav
kinnitusspetsifikatsiooni objektiiv
ga objektiiv*2

([AFS],
[AFC])

([AFS])
*8
*1 Selle seadmega kasutamiseks on vajalik kinnitusadapter (DMW-MA1; lisavarustus).
*2 On vajalik Leica objektiivi kinnitusadapter (DMW-MA2M või DMW-MA3R; lisavarustus).
*3 Mõned Micro Four Thirds™ kinnitusspetsifikatsiooniga objektiivid seda funktsiooni ei toeta.
Objektiivide kasutamise kohta saate teavet meie veebilehelt.
*4 Video salvestamisel reguleeritakse fookust pidevalt nii [AFS] kui [AFC] puhul (lk 53).
*5 Automaatteravustamise jälgimine on aeglasem kui HD-videoga ühilduval objektiivil (LUMIX G
VARIO HD objektiivil); võidakse salvestada ka automaatteravustamise töötamise heli.
*6 Automaatteravustamine aktiveeritakse ainult juhul, kui säritusnupp vajutatakse poolenisti
alla. Sel ajal võidakse salvestada ka automaatteravustamise töötamise heli.
*7 Võidakse salvestada ava töötamise heli.
*8 Sõltuvalt kasutatavast objektiivist võib automaatteravustamine töötada erinevalt. Lisateavet
leiate meie veebilehelt.
Ühilduvate objektiivide kohta saate uusimat teavet meie kataloogidest/veebilehelt.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ See veebileht on ainult inglise keeles.)
18
VQT2S42
Ettevalmistus
Objektiivi kinnitamine/eemaldamine
• Veenduge, et kaamera on välja lülitatud.
• Sulgege välklamp.
Objektiivi kinnitamine kaamerakorpusele
Objektiivi tagakaane A ja korpuse kaane B eemaldamiseks keerake
neid noole suunas.
• Ärge pistke näppe objektiivi kinnitusse.
Joondage kaamera korpusel olev objektiivi
kinnitusmärk C ja kaamera korpusel olev
märk (punased märgid) ning pöörake
seejärel objektiivi noole suunas, kuni
kostab klõps.
• Objektiivi kinnitamisel ärge vajutage objektiivi
vabastamise nuppu D.
• Ärge püüdke kinnitada objektiivi, kui hoiate seda
kaamera korpuse suhtes nurga all, sest
objektiivikinnitus võib saada kriimustada.
• Veenduge, et objektiiv on korralikult kinnitatud.
Eemaldage objektiivikaas.
Enne pildistamist eemaldage objektiivikaas.
VQT2S42
19
Ettevalmistus
 Optiline pildistabilisaator
Kaamerate DMC-G2K ja DMC-G2W komplekti kuuluvad objektiivid kasutavad
stabiliseerimisfunktsiooni.
• Kaamerate DMC-G2K/DMC-G2W komplekti kuuluval 14–42 mm/F3,5–5,6 objektiivil
pole optilise pildistabilisaatori [O.I.S.] lülitit.
Seadke stabilisaatori [STABILIZER] sätted
Näide optilise pildistabilisaatori
salvestusrežiimi [REC] menüüs. (lk 132)
[O.I.S.] lülitiga objektiivi
• Kaamera DMC-G2W komplekti kuuluval 45–200
kinnitamisest.
mm/F4,0–5,6 objektiivil on optilise pildistabilisaatori
[O.I.S.] lüliti.
Optilise pildistabilisaatori [O.I.S.] lülitiga objektiivi
kasutamisel saab seada või aktiveerida optilist
pildistabilisaatorit, lülitades objektiivil oleva optilise
pildistabilisaatori [O.I.S.] lüliti sisselülitatud asendisse [ON].
• Optilise pildistabilisaatori režiimi saate muuta ka
salvestusrežiimi [REC] menüüs. (lk 132) See on ostuhetkel
seatud 1. režiimi [MODE1].
• Statiivi kasutamisel on soovitatav optiline pildistabilisaator
].
deaktiveerida. Sel ajal kuvatakse ekraanil [
Objektiivi eemaldamine kaamerakorpuselt
Kinnitage objektiivikaas.
Objektiivi eemaldamiseks vajutage objektiivi
vabastusnuppu D ja keerake objektiivi noole
suunas nii kaugele kui võimalik.
• Kinnitage korpuse kaas alati kaamerakorpusele, et
mustus ega tolm ei pääseks korpuse sisse.
• Kinnitage objektiivi tagakaas alati nii, et objektiivi
kontaktpunkt ei saaks kriimustada.
Märkus
• Vahetage objektiivi kohas, mis pole väga määrdunud ega tolmune. Kui objektiiv
määrdub või läheb tolmuseks, saate lisateavet leheküljelt 188.
• Kui lülitate kaamera välja või kannate kaamerat kaasas, kinnitage objektiivi pinna
kaitsmiseks objektiivikaas.
• Olge hoolikas, et mitte kaotada objektiivikaant, objektiivi tagakaant ja
kaamerakorpuse kaant.
20
VQT2S42
Ettevalmistus
Objektiivivarjuki kinnitamine
Heledas päikesevalguses või tagantvalgustuse puhul minimeerib objektiivivarjuk helkimist
ja pettekujutiste tekkimist. Objektiivivarjuk kõrvaldab liigse valgustuse ja parandab
pildikvaliteeti.
• Veenduge, et kaamera on välja lülitatud.
• Sulgege välklamp.
Kaamerate DMC-G2K/DMC-G2W komplekti kuuluva 14–42 mm/F3,5–5,6 objektiiviga
kaasasoleva (lillekujulise) objektiivivarjuki kinnitamiseks
Paigaldage objektiivivarjuk
objektiivile nii, et selle lühikesed
küljed on pööratud üles ja alla,
ning keerake varjukit noole
suunas nii palju kui võimalik.
A Sobitamine märgiga.
Kaamera DMC-G2W komplekti
kuuluva 45–200 mm/F4,0–5,6
objektiiviga kaasasoleva
objektiivivarjuki kinnitamiseks
Paigaldage objektiivivarjuk
objektiivile ning keerake varjukit
noole suunas nii palju kui
võimalik.
B Sobitamine märgiga.
VQT2S42
21
Ettevalmistus
 Objektiivivarjuki ajutine hoidmine
1 Objektiivivarjuki eemaldamiseks keerake seda noole suunas.
2 Pöörake objektiivivarjuk ümber ja kinnitage see seejärel
ülalpool kirjeldatud viisil.
• Kinnitage objektiivikaas.
• Objektiivivarjuki ajutiseks hoidmiseks veenduge, et see on
tugevasti kinnitatud ja et see ei jää kaadrisse.
Märkus
• Lillekujulise objektiivivarjuki kinnitamisel ja eemaldamisel hoidke kinni varjuki lühematest
külgedest.
• Kui välklambiga pildistamise ajal on objektiivivarjuk kinnitatud, võib foto alaosa jääda
tumedaks (vinjetiefekt) ja välklambi juhtimine võidakse deaktiveerida, sest
objektiivivarjuk võib välklampi varjutada. Soovitame objektiivivarjuki eemaldada.
• Kui kasutate pimedas automaatteravustamise abilampi, eemaldage objektiivivarjuk.
22
VQT2S42
Ettevalmistus
Õlarihma kinnitamine
• Kaamera mahapillamise vältimiseks on kaamera kasutamise ajal soovitatav kinnitada
käerihm.
Juhtige õlarihm läbi kaamerakorpuse
küljes oleva rihma-aasa.
A: Õlarihma aas
Juhtige õlarihma ots noole suunas läbi
rõnga ja juhtige see seejärel läbi fiksaatori.
Juhtige õlarihma ots läbi fiksaatori teisel
küljel oleva ava.
Tõmmake õlarihma teisest
otsast ja veenduge, et rihm ei
tule välja.
• Teostage toimingud 1–4 ja
kinnitage seejärel õlarihma teine
ots.
Märkus
• Kinnitage õlarihm nii, et “LUMIX”-i logo on väljapool.
• Hoidke õlarihma õlal.
• Ärge keerake õlarihma kaela ümber.
– See võib põhjustada vigastusi või õnnetusi.
• Ärge jätke õlarihma väikestele lastele kättesaadavasse kohta.
– See võib põhjustada õnnetust, kui lapsed keeravad rihma endale kogemata kaela
ümber.
VQT2S42
23
Ettevalmistus
Aku laadimine
 Teave selles seadmes kasutatavate akude kohta
Selles seadmes tuleb kasutada akut tähistusega DMW-BLB13E.
On teada, et mõnedes riikides müüakse originaalakudele väga sarnaseid
võltsakusid. Mõned nendest akudest pole piisava sisemise kaitsega ega vasta
kehtivatele ohutusstandarditele. Need akud võivad põhjustada tulekahju või
plahvatust. Arvestage, et firma Panasonic ei vastuta mingite õnnetuste ega rikete
eest, mis on tingitud võltsakude kasutamisest. Seadmete ohutuse tagamiseks
hoolitsege selle eest, et kasutatakse Panasonicu originaalakut.
• Kasutage spetsiaalselt selle kaamera jaoks ettenähtud akulaadijat ja akut.
• Kaamera on varustatud funktsiooniga, mille abil tuntakse ära, kas akut saab ohutult
kasutada. Originaalaku (DMW-BLB13E) toetab seda funktsiooni. Ainsad akud, mis
sobivad selles seadmes kasutamiseks, on Panasonicu originaalakud ja
Panasonicu loal muudes firmades valmistatud akud. (seda funktsiooni
mittetoetavaid akusid ei tohi kasutada). Firma Panasonic ei saa mitte mingil viisil
vastutada muudes firmades toodetud akude (mis pole Panasonicu originaalakud)
kvaliteedi, tööparameetrite või ohutuse eest.
 Laadimine
• Kaamera tarnimishetkel pole aku laetud. Enne kaamera kasutuselevõttu laadige
aku.
• Laadige akut akulaadija abil siseruumis.
• Laadige akut temperatuuril 10–30 °C. (Aku temperatuur peaks olema sama).
Ühendage toitejuhe.
• Akut ei saa laadida, kui alalisvoolukaabel (DMWDCC3; lisavarustus) on ühendatud võrguadapteriga.
Ühendage aku, järgides aku õiget suunda.
• Kui aku on laetud, ühendage laadija elektrivõrgu
pistikupesast lahti ja võtke aku laadijast välja.
24
VQT2S42
Ettevalmistus
 Laadimise märgutule [CHARGE] kohta
Laadimise märgutuli [CHARGE] süttib: Laadimise märgutuli [CHARGE] A süttib ja
laadimine algab.
Laadimise märgutuli [CHARGE] kustub: Laadimise märgutuli [CHARGE] A kustub, kui
laadimine on probleemideta lõppenud.
• Kui laadimise märgutuli [CHARGE] vilgub
- Aku temperatuur on liiga kõrge või liiga madal. Laadige akut uuesti temperatuuril 10–30
°C.
- Laadija või aku kontaktid on määrdunud. Sellisel juhul puhastage need kuiva lapiga.
 Laadimisaeg
Laadimisaeg
Umbes 155 min
• Esitatud laadimisajad näitavad aega, mis kulub aku täielikuks laadimiseks.
Laadimisaeg sõltub sellest, kui kaua akut on kasutatud. Kui akut laetakse
kõrge/madala temperatuuri tingimustes või kui akut pole pikka aega kasutatud,
võib laadimisaeg olla tavalisest pikem.
Lisavarustuseks oleva akukomplekti (DMW-BLB13E) puhul on laadimisaeg ja
salvestatavate piltide arv sama kui ülal nimetatud.
 Aku näit
Aku näitu kuvatakse ekraanil.
[Näitu ei kuvata, kui kasutate kaamerat ühendatud võrguadapteri (lk 183) abil.]
• Kui aku allesjäänud energia hakkab ammenduma, süttib näit punaselt ja vilgub.
(Vilgub ka oleku märgutuli) Laadige aku või asendage see täielikult laetud akuga.
Märkus
• Ärge kasutage mingeid muid võrguadaptereid peale selle, mis kuulub seadme
komplekti.
• Aku läheb kasutamisel ja laadimisel kuumaks. Ka kaamera läheb kasutamise ajal
soojaks. See ei ole rike.
• Akut saab üle laadida, kui see ei ole veel täiesti tühi, kuid täielikult laetud akut ei ole
soovitav sageli üle laadida. (Sest võib tekkida iseloomulik pundumine.)
• Metallesemeid (nt klambreid) ei tohi jätta toitepistiku kontaktpiirkonna lähedale.
Vastasel juhul võib lühis ja/või tekkiv soojus põhjustada tulekahju ja/või
elektrilöögi ohtu.
VQT2S42
25
Ettevalmistus
Orienteeruv talitlusaeg ja salvestatavate fotode arv
 Fotode salvestamine (LCD-näidiku kasutamisel) (CIPA-standardi alusel
automaatsäritusprogrammi režiimis)
Kui kasutatakse kaamerate DMC- Kui kasutatakse kaamera DMCG2K/DMC-G2W komplekti kuuluvat G2W komplekti kuuluvat 45–200
14–42 mm/F3,5–5,6 objektiivi
mm/F4,0–5,6 objektiivi
Salvestatavate
fotode arv
Salvestusaeg
Umbes 360 fotot
Umbes 340 fotot
Umbes 180 min
Umbes 170 min
 Fotode salvestamine (pildinäidiku kasutamisel) (CIPA-standardi alusel
automaatsäritusprogrammi režiimis)
Kui kasutatakse kaamerate DMC- Kui kasutatakse kaamera DMCG2K/DMC-G2W komplekti kuuluvat G2W komplekti kuuluvat 45–200
14–42 mm/F3,5–5,6 objektiivi
mm/F4,0–5,6 objektiivi
Salvestatavate
fotode arv
Umbes 390 fotot
Umbes 370 fotot
Salvestusaeg
Umbes 195 min
Umbes 185 min
Salvestustingimused vastavalt CIPA-standardile
• CIPA on lühendatult Camera & Imaging Products Association (Fotoaparaatide ja
Pildistustoodete Assotsiatsioon).
• Temperatuur: 23 ºC / niiskus: 50%, kui LCD-näidik on sisse lülitatud.
• Pildistamisel kasutatakse Panasonicu SD-mälukaarti (2 GB).
• Kasutatakse kaamera komplekti kuuluvat akut.
• Pildistamist alustatakse 30 sekundit pärast kaamera sisselülitamist.
• Pildistatakse kord 30 sekundi järel; täisvõimsusel välklampi kasutatakse igal teisel võttel.
• Kaamera lülitatakse välja iga 10 võtte järel ja kaamera jäetakse väljalülitatuks, kuni aku
temperatuur langeb.
Salvestatavate fotode arv on erinev sõltuvalt pildistamise sagedusest. Kui
pildistussagedus on harvem, siis salvestatavate fotode arv väheneb. [Kui teete näiteks
ühe võtte iga kahe minuti järel, väheneb piltide arv ülalnimetatud arvuga võrreldes umbes
ühe neljandikuni (kui pildistatakse iga 30 sekundi järel).]
 Taasesitus (LCD-näidiku kasutamisel)
Kui kasutatakse kaamerate DMC- Kui kasutatakse kaamera DMCG2K/DMC-G2W komplekti kuuluvat G2W komplekti kuuluvat 45–200
14–42 mm/F3,5–5,6 objektiivi
mm/F4,0–5,6 objektiivi
Esitusaeg
Umbes 330 min
Umbes 290 min
Märkus
The operating
times and number
recordable
pictures
will differjaaccording to the
•• Tööaeg
ja salvestatavate
piltideofarv
on sõltuvalt
keskkonnaenvironment and the operating
kasutustingimustest
erinev. conditions.
For example, in the following cases, the operating times shorten and the number of recordable
Järgmistel
pictures isjuhtudel
reduced.on näiteks tööaeg lühem ja salvestatavate piltide arv väiksem.
– –Madala
temperatuuriga
kohtades,such
näiteks
suusanõlvadel.
In low-temperature
environments,
as on
ski slopes.
– –Kui
kasutatakse
funktsioone
[AUTO
või [POWER LCD] (lk 37).
When
using [AUTO
POWER LCD]
or POWER
[POWER LCD] (P37).
When
flash is
used repeatedly
.
– –Kui
korduvalt
kasutatakse
välklampi.
When
the operating
of the aku
camera
becomes
extremely
short even
after properly
•• Kui
kaamerat
saab time
ka pärast
täielikku
laadimist
kasutada
äärmiselt
lühikest charging
aega,
the battery, the life of the battery may have expired. Buy a new battery.
võib aku kasutusiga olla lõppenud. Ostke uus aku.
26
VQT2S42
Ettevalmistus
Mälukaardi (lisavarustus)/aku sisestamine ja
eemaldamine
• Veenduge, et kaamera on välja lülitatud.
• Sulgege välklamp.
• Soovitame kasutada Panasonicu mälukaarti.
Lükake vabastushooba noole suunas ja
avage mälukaardi-/akupesa kaas.
● Kasutage alati Panasonicu originaalakusid
(DMW-BLB13E).
● Muude akude kasutamisel ei saa tootja tagada
käesoleva toote kvaliteeti.
Aku: Lükake aku akupessa, kuni hoob A
lukustab aku, jälgides hoolikalt õiget
paigaldussuunda. Aku eemaldamiseks
tõmmake hooba A noole suunas.
Mälukaart: Lükake mälukaart õigetpidi
lõpuni pessa, kuni see kohale klõpsatab.
Kaardi eemaldamiseks lükake kaarti,
kuni kostab klõpsatus, ning tõmmake
siis kaart otse välja.
B: Ärge puudutage mälukaardi ühenduskontakte.
• Kui mälukaart pole lõpuni sisestatud, võib see
saada kahjustada.
1: Sulgege mälukaardi-/akupesa kaas.
2: Lükake vabastushooba noole suunas.
• Kui mälukaardi-/akupesa kaant ei saa täielikult
sulgeda, siis eemaldage kaart ning sisestage
see uuesti.
Märkus
• Pärast kasutamist eemaldage aku.
• Ärge eemaldage akut, kui kaamera toide on sisse lülitatud, sest kaamera sätted ei
pruugi õigesti salvestuda.
• Tarnekomplekti kuuluv aku on ette nähtud ainult selle kaamera jaoks. Ärge kasutage
seda muude seadmetega.
• Aku tühjeneb, kui see jääb pärast laadimist pikaks ajaks kasutamata seisma.
• Enne mälukaardi või aku eemaldamist lülitage kaamera välja ja oodake, kuni oleku
märgutuli on täielikult kustunud. (Vastasel juhul ei pruugi see seade enam normaalselt
töötada ning mälukaart ise võib saada kahjustada või salvestatud pildid minna kaduma.)
VQT2S42
27
Ettevalmistus
Mälukaardist
Juurdepääs mälukaardile
Võtete mälukaardile salvestamise ajal põleb mälukaardi poole
pöörduse märgutuli punaselt.
Mälukaart
Järgmised mälukaardid vastavad SD-videostandardile ja neid tohib selles seadmes
kasutada. (Nendele mälukaartidele viidatakse tekstis kui kaartidele.)
Mälukaardi tüüp, mida tohib
selles seadmes kasutada
SD-mälukaart
8 MB kuni 2 GB
SDHC-mälukaart
4 GB kuni 32 GB
SDXC-mälukaart
48 GB kuni 64 GB
Märkused
• SDHC-mälukaarti saab kasutada SDHC-mälukaardi või SDXCmälukaardiga ühilduvates seadmetes.
• SDXC-mälukaarti saab kasutada SDXC-mälukaardiga
ühilduvates seadmetes.
• SDXC-mälukaartide kasutamisel veenduge, et arvuti ja muud
seadmed ühilduvad nende kaartidega.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• 4–32 GB mälukaartidena tohib kasutada ainult SDHC logo kandvaid kaarte (see logo tõendab, et
kaart vastab SD-videostandarditele).
• 48–64 GB mälukaartidena tohib kasutada ainult SDXC logo kandvaid kaarte (see logo tõendab, et
kaart vastab SD-videostandarditele).
• Video salvestamiseks [AVCHD Lite] vormingus kasutage mälukaarte, mille SD-kiiruseklass* vastab
"klassile 4" või kõrgemale klassile. Video salvestamiseks [MOTION JPEG] vormingus kasutage
mälukaarte, mille SD-kiiruseklass* vastab "klassile 6" või kõrgemale klassile.
* SD-kiiruseklass on pideval salvestamisel kehtiv kiirusestandard.
• Uusimat teavet saab järgmiselt veebilehelt: http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(See veebileht on ainult inglise keeles.)
Märkus
• Ärge lülitage välja kaamera toidet ega eemaldage akut, mälukaarti või alalisvoolukaablit
(DMW-DCC3; lisavarustus) (kui kasutatakse võrguadapterit), kui pöörduse märgutuli põleb,
kui salvestatakse, loetakse või kustutatakse pilti, vormindatakse mälukaarti (lk 40) jne. Ärge
laske kaamerale mõjuda ka vibratsioonil, löökidel ega staatilisel elektril.
Mälukaart või kaardile salvestatud andmed võivad saada kahjustada ja see kaamera ei pruugi
enam normaalselt töötada.
Kui mingit toiming nurjub vibratsiooni, löökide või staatilise elektri tõttu, teostage see toiming
uuesti.
• Kaamera on varustatud kirjutuskaitselülitiga A (Kui see lüliti on seatud lukustatud asendisse [LOCK],
andmeid enam salvestada, kustutada või vormindada ei saa. Salvestamise, kustutamise ja andmete
vormindamise võime taastub, kui lüliti seada tagasi algsesse asendisse.)
A
• Mälukaardile salvestatud andmed võivad elektromagnetiliste lainete või staatilise elektri
puhul või kaamera või mälukaardi rikkiminekul saada kahjustada või minna kaduma.
Tähtsad andmed on soovitatav salvestada arvutisse vms kohta.
• Ärge vormindage mälukaarti oma arvutis või mõnes muus seadmes. Nõuetekohase
töötamise tagab ainult mälukaardi vormindamine kaameras. (lk 40)
• Hoidke mälukaart lastele kättesaamatus kohas, et lapsed ei saaks seda kogemata alla
neelata.
2
28
VQT2S42
Ettevalmistus
Kuupäeva/kellaaja seadmine (kella seadmine)
• Kaamera tarnimishetkel pole kell õigeks seatud.
Lülitage kaamera sisse.
A Menüü-/seadistusnupp [MENU/SET]
ON
OFF
Vajutage nuppu [MENU/SET].
Elementide (aasta, kuu, päev, tunnid, minutid,
kuvamisjärjekord või kellaaja kuvamisvorming)
valimiseks vajutage nuppu / ja seadmiseks
nuppu /.
:
:
A: Kellaaeg kodus
B: Kellaaeg reisi sihtkohas (lk 128)
‚: Tühistamiseks ilma kellaaega seadmata.
• Valige kellaaja kuvamisvorminguks [24HRS] või
[AM/PM].
• Sätte [AM/PM] valimisel kuvatakse näit AM/PM.
• Kui kellaaja kuvamise vorminguks on valitud [AM/PM], kuvatakse keskööd kujul AM
12:00 ja keskpäeva kujul PM 12:00. Kuvamisvorming on USAs ja muudes riikides
ühesugune.
Seadmiseks vajutage menüü-/seadistusnuppu [MENU/SET].
Vajutage nuppu [MENU/SET].
• Seadistuskuvale naasmiseks vajutage nuppu [ ].
• Pärast kellaaja seadmise lõpetamist lülitage kaamera välja. Seejärel lülitage kaamera
sisse ja veenduge, et kellaaeg on seatud õigeks.
• Kui vajutasite nuppu [MENU/SET] seadistuse lõpetamiseks ilma kella seadmata,
toimige kella õigeks seadmiseks nii, nagu on kirjeldatud osas “Kellasätte muutmine”.
Kellasätte muutmine
Valige menüüst [SETUP] menüüelement [CLOCK SET] ja vajutage nuppu . (lk 33)
• Kellaaega saab muuta nii, nagu seda on kirjeldatud punktides 3, 4 ja 5.
• Kella sätted jäävad mällu 3 kuuks tänu sisseehitatud kellapatarei toitele ka siis, kui akut
pole ühendatud. (Sisseehitatud aku laadimiseks jätke laetud aku 24 tunniks
seadmesse.)
VQT2S42
29
Ettevalmistus
Märkus
• Kui salvestamise ajal vajutada mitu korda nuppu [DISPLAY], kuvatakse kellaaeg.
• Aasta võib seada vahemikus 2000 kuni 2099.
• Kui kell pole õigeks seatud, ei saa tekstitempli funktsiooni [TEXT STAMP] abil fotodele õiget
kuupäeva printida (lk 152) ega tellida fotode printimist fototöökojast.
• Kui kell on õigeks seatud, saab õiget kuupäeva fotodele printida ka siis, kui kuupäeva
kaamera näidikul ei kuvata.
Menüü seadistamine
See kaamera pakub menüüvalikuid, mis võimaldavad kohandada toiminguid nii, et teie
pildistamiselamus oleks maksimaalne.
Seadistusmenüü [SETUP] sisaldab eelkõige kaamera kella ja energiatarbe tähtsaid
sätteid. Kontrollige selle menüü sätteid, enne kui jätkate kaamera kasutamist.
Salvestusrežiimi menüü [REC] (lk 129–137)
• See menüü võimaldab
seadistada kuvasuhet,
pikslite arvu ja
salvestatavate fotodega
seotud muid aspekte.
Videorežiimi menüü [MOTION PICTURE] (lk 137–
138)
• See menüü võimaldab
seadistada salvestusrežiimi
[REC MODE],
salvestuskvaliteeti [REC
QUALITY] ning
salvestatava videoga
seotud muid aspekte.
Kohandamismenüü [CUSTOM] (lk 139–146)
• Kaamera kasutamist,
näiteks ekraanikuva ja
nupufunktsioone saab seda
teie eelistustele vastavaks.
Muudetud sätteid saab ka
salvestada.
Seadistusmenüü [SETUP] (lk 36–40)
• Selles menüüs saate
seada kella, valida
tööhelisid ja muid sätteid,
mis hõlbustavad kaamera
kasutamist.
Kasutaja kohandatud menüü
[MY MENU]
• Mällu saab salvestada
kuni 5 hiljuti kasutatud
menüüpunkti. Sageli
kasutatavaid menüüpunkte
saab hõlpsasti välja
kutsuda.
Taasesitusrežiimi menüü [PLAYBACK] (lk 149–163)
• Selles menüüs saate
seada salvestatud fotode
kaitset, kärpimist,
printimissätteid jms.
Märkus
• Kaameras kasutatavate režiimide või menüüsätete tõttu ei pruugi kõiki funktsioone olla
kaamera tehnilistest andmetest tingituna võimalik seada või kasutada.
30
VQT2S42
Ettevalmistus
Menüüpunktide seadistamine
Selles osas kirjeldatakse, kuidas valida tavalise salvestusrežiimi [REC] sätteid. Samu seadistusviise saab
kasutada ka videorežiimi menüüs [MOTION PICTURE], kohandamismenüüs [CUSTOM], seadistusmenüüs
[SETUP], kasutaja kohandatud menüüs [MY MENU] ja taasesitusmenüüs [PLAYBACK].
• Kui seate kohandamismenüüs [CUSTOM] menüü jätkamise menüüpunkti [MENU RESUME] sisselülitatud
asendisse [ON], kuvatakse menüüpunkti, mis oli kaamera väljalülitamisel viimati valitud.
See on ostuhetkel seatud sisselülitatuks [ON].
• Menüüpunkti ei saa puutetundliku toimingu abil seada. Selle seadmiseks tuleb kasutada noolenuppu või
tagumist valimisketast.
Näide: [I.EXPOSURE] seadmine väljalülitatud asendist [OFF] suurele väärtusele [HIGH]
automaatsäritusprogrammi režiimis (Programme AE)
Lülitage kaamera sisse.
A Menüü-/seadistusnupp [MENU/SET]
B Töörežiimi valikulüliti
ON
OFF
Seadke töörežiimi valikulüliti
asendisse [ ].
Menüü kuvamiseks vajutage nuppu
[MENU/SET].
C
D
E
C Menüü sisse- ja väljalülitamise ikoon
D Menüüpunkt
E Seadistused
Muude menüüde avamine
nt: Seadistusmenüü [SETUP] avamine
1 Vajutage nuppu .
2 Menüüikooni [ ] [SETUP] valimiseks
vajutage nuppu  või pöörake tagumist
valimisketast.
või
3 Vajutage nuppu  või tagumist valimisketast.
• Valige järgmiseks menüüpunkt ja seadke see.
või
VQT2S42
31
Ettevalmistus
[I.EXPOSURE] valimiseks vajutage nuppu /
või pöörake tagumist valimisketast.
• Valige kõige alumine menüüpunkt ja vajutage
järgmisele ekraanile minekuks nuppu  või
pöörake tagumist valimisketast.
Vajutage nuppu  või tagumist valimisketast.
• Sõltuvalt menüüpunktist võib juhtuda, et sätet ei
kuvata või see kuvatakse teistmoodi.
või
või
Sätte [HIGH] valimiseks vajutage nuppu /
või pöörake tagumist valimisketast.
või
Seadmiseks vajutage menüü/seadistusnuppu [MENU/SET] või tagumist
valimisketast.
Menüüst väljumiseks vajutage nuppu [MENU/SET].
• Menüü sulgemiseks võite ka säritusnupu poolenisti alla vajutada.
Kiirmenüü seadistamine
Kiirmenüüd kasutades saab mõned menüüsätted kiiresti üles leida.
• Kiirmenüü abil seadistatavad funktsioonid määrab ära režiim või kuvalaad, milles
kaamera parajasti viibib.
 Puutetundliku ekraani kasutamisel
Kiirmenüü sätet saab seada puutetundliku ekraani abil.
Kiirmenüü kuvamiseks salvestusolekus
puudutage nuppu [ ].
32
VQT2S42
või
Ettevalmistus
Puudutage menüüpunkti ja seadistust.
A
B
A Menüüpunkt
B Seadistused
Kiirmenüü sulgemiseks puudutage nuppu
[
].
 Nuppude kasutamisel
Kiirmenüü sätet saab seada nupu [Q.MENU] vajutamise teel.
Kiirmenüü sulgemiseks vajutage nuppu [Q.MENU] uuesti.
• Sõltuvalt salvestamise ajal kuvatavast näidust võivad seadistusmeetodil
olla järgmised erinevused. Kuvatava näidu kohta vt lehekülg 64.
[
] (LCD-näidiku laad)
Pärast menüüpunktide valimist nupuga / saate
seadistuste sisu valida nupuga /. Väärtuse
seadmiseks vajutage nuppu [MENU/SET].
• Seadmiseks võite kasutada ka tagumist valimisketast.
LCD-salvestusinfo kuvamine [ ]-režiimis (LCDnäidiku laad)
Pärast menüüpunkti valimist nupuga /// vajutage
nuppu [MENU/SET] ja seejärel valige nupuga ///
seadistuste sisu. Väärtuse seadmiseks vajutage nuppu
[MENU/SET].
• Seadmiseks võite kasutada ka tagumist valimisketast.
• Seadistuste muutmiseks võite ilma kiirmenüüd
kuvamata otse puudutada menüüpunkte.
[
] (Pildinäidiku laad)
Menüüpunkti valimiseks pöörake tagumist
valimisketast ja seejärel vajutage tagumist
valimisketast. Seadistuse sisu valimiseks pöörake
tagumist valimisketast ja seejärel vajutage seadmiseks
tagumist valimisketast.
• Võite vajutada ka nuppu /// ja seejärel
seadmiseks nuppu [MENU/SET].
VQT2S42
33
Ettevalmistus
Vajadusel teostage need seadistused.
Seadistusmenüüst
Kella seadmine [CLOCK SET], säästurežiim [ECONOMY] ja automaatne ülevaatus [AUTO
REVIEW] on tähtsad menüüpunktid. Kontrollige enne nende funktsioonide kasutamist nende
seadistusi.
• Arukas automaatrežiimis saab seada ainult järgmisi funktsioone: kella seadmine [CLOCK
SET], maailmaaeg [WORLD TIME], helisignaal [BEEP], LCD-režiim [LCD MODE] ja keel
[LANGUAGE]. Lisateavet seadistusmenüü [SETUP] sätete kohta leiate leheküljelt 33.
[CLOCK SET]
Kuupäeva/kellaaja seadmine.
• Lisateavet leiate leheküljelt 31.
Seadke oma kodupiirkonna ja reisi sihtkoha aeg.
[WORLD TIME]
Sihtkoht [DESTINATION]:
Reisi sihtkoht
Kodu [HOME]:
Teie kodupiirkond
• Lisateavet leiate leheküljelt 128.
Seadke puhkusereisile väljasõidu ja reisilt tagasijõudmise kuupäev.
[TRAVEL DATE]
[TRAVEL SETUP]
[OFF]/[SET]
[LOCATION]
[OFF]/[SET]
• Lisateavet leiate leheküljelt 126.
Seadke teravustamise kinnitussignaali, automaattaimeri signaali
ja alarmsignaali helitugevus.
[BEEP]
[VOLUME]
[ ] Heli summutatud (Muted)
[ ] Madal helitugevus (Low)
[ ] Suur helitugevus (High)
Seadke kõlari helitugevus mõnele seitsmest tasemest.
• Kaamera ühendamisel teleriga teleri kõlarite helitugevus ei muutu.
[MONITOR]/
[VIEWFINDER]
Reguleeritakse LCD-näidiku/pildinäidiku heledust, värvust või
punast või sinist varjundit.
• Reguleerige ekraani heledust nupuga /, kontrastsust ja küllastust
nupuga / või tagumise valimiskettaga.
• Kui paremal kujutatud aknas vajutada kuvamisnuppu [DISPLAY], avatakse
värvide reguleerimise aken. Reguleerige punase ja rohelise vahekorda
nupuga / või oranži ja sinise vahekorda nupuga / või tagumise
valimiskettaga. LCD-näidiku reguleerimise aknasse naasmiseks vajutage
menüünuppu/seadistusnuppu [MENU/SET].
• Kui kasutusel on LCD-näidik, reguleeritakse LCD-näidikut ja kui kasutusel on
pildinäidik, reguleeritakse pildinäidikut.
34
VQT2S42
Ettevalmistus
Need menüüseadistused lihtsustavad LCD-näidiku vaatamist, kui
viibite heleda valgusega kohas.
LCD [LCD MODE]
Väljalülitus [OFF]
[AUTO POWER LCD]:
Heledust reguleeritakse automaatselt sõltuvalt sellest, kui hele on
kaamera ümbrus.
[POWER LCD]:
LCD-näidik muutub heledamaks ja paremini nähtavaks ka õues
pildistamisel.
• LCD-näidikul kuvatavate piltide heledus suureneb, mistõttu mõned objektid võivad LCDnäidikus näida tegelikust erinevad. See ei mõjuta siiski salvestatavate piltide kvaliteeti.
• LCD-näidik naaseb 30 sekundi pärast automaatselt normaalsele heledusele, kui salvestatakse
Power LCD režiimis. LCD-näidiku uuesti heledaks muutmiseks vajutage mis tahes nuppu.
• Kui ekraan on näiteks sellele paistva päikesevalguse tõttu halvasti näha, võite valgust käega
või mõne muu esemega varjata.
• Salvestatavate fotode arv on Auto Power LCD ja Power LCD režiimides väiksem.
• Fotode taasesitamisel ei saa [AUTO POWER LCD] režiimi valida.
• [AUTO POWER LCD] režiim on video salvestamise ajal deaktiveeritud.
• Menüüekraani kuvamisel pimedas kohas on LCD-näidik tumedam ka siis, kui LCD-režiim
[LCD MODE] on välja lülitatud [OFF].
Nende menüüde seadistamise abil saate pikendada aku
kasutusiga. Kui LCD-näidikut ei kasutata, lülitab see funktsioon
aku tühjenemise vältimiseks ka LCD-näidiku välja.
[ECONOMY]
Unerežiim [SLEEP MODE]:
Kui kaamerat pole sätetes valitud aja jooksul kasutatud, lülitub
kaamera automaatselt välja.
[OFF]/[1MIN.]/[2MIN.]/[5MIN.]/[10MIN.]
[AUTO LCD OFF]:
Kui kaamerat pole sätetes valitud aja jooksul kasutatud, lülitub
LCD-näidik automaatselt välja.
[OFF]/[15SEC.]/[30SEC.]
• Unerežiimi [SLEEP MODE] tühistamiseks vajutage säritusnupp poolenisti alla ning
lülitage kaamera välja ja uuesti sisse.
• Arukas automaatrežiimis seadistatakse unerežiim [SLEEP MODE] 5 minutile [5MIN.].
• Unerežiim on fikseeritud 2 minutile [2MIN.], kui LCD-näidiku automaatse väljalülitamise
funktsioon [AUTO LCD OFF] on seadistatud 15 sekundile [15SEC.] või 30 sekundile
[30SEC.].
• LCD-näidiku uuesti sisselülitamiseks vajutage mis tahes nuppu.
• Seda režiimi on soovitatav kasutada, kui [LVF/LCD AUTO] (lk 144) on
kohandamismenüüs [CUSTOM] seatud väljalülitatuks [OFF].
• Unerežiim [SLEEP MODE] ei tööta järgmistel juhtudel.
– Võrguadapteri kasutamisel
– Kui kaamera on ühendatud arvuti või printeriga
– Video salvestamisel või taasesitamisel
– Slaidiseansi ajal
VQT2S42
35
Ettevalmistus
Seadke aeg, mille jooksul pilti kuvatakse pärast võtte tegemist.
[AUTO REVIEW]
[OFF]/[1SEC.]/[3SEC.]/[5SEC.]
Ooterežiim (HOLD):
Pildid kuvatakse, kuni säritusnupp vajutatakse poolenisti alla.
• Kui ooterežiim [HOLD] on seadistatud siis, kui kaamera seadistuseks on [ ] (lk 52) või [ ] (lk 78),
on automaatse ülevaatuse ajal tagumise valimisketta pööramise teel võimalik lülitada taasesitusakna
kuva (lk 59) või suurendamist.
• Automaatse ülevaatuse funktsioon on sõltumata selle seadistusest aktiveeritud, kui sarivõtte (lk 74),
alternatiivsäritusega automaatsärituse (lk 76) ja heliga video (lk 137) seadistuseks on [H]. (Ei ole
ooterežiimis) Ei saa seadistada ka automaatse ülevaatuse funktsiooni.
• Kui esiletõstmine [HIGHLIGHT] (lk 139) on seatud sisselülitatuks [ON], kuvatakse automaatse
ülevaatuse funktsiooni aktiveerimisel valgega küllastatud alad mustvalgelt vilkuvaina.
• Automaatne ülevaatus ei tööta sarivõtte režiimis, kui seadistusteks on [M] või [L], või video
salvestamise ajal.
• Kui automaatne registreerimine [AUTO REGISTRATION] on näotuvastuses [FACE RECOG.] (lk 120)
seatud sisselülitatuks [ON], saab automaatse ülevaatuse [AUTO REVIEW] seada ainult väärtustele 3
sekundit [3SEC.] või 5 sekundit [5SEC.].
Valige USB-sidesüsteem kas pärast kaamera ühendamist USBühenduskaabli (kuulub kaamera komplekti) abil arvuti või
printeriga või enne seda.
Ühenduse valimine [SELECT ON CONNECTION]: Valige
kas arvuti [PC] või [PictBridge(PTP)], kui ühendasite kaamera
PictBridge'i toetava arvuti või printeriga.
[PictBridge(PTP)]: Seadke kas pärast PictBridge'i toetava
printeriga ühendamist või enne ühendamist.
Arvuti [PC]: Seadke kas pärast arvutiga ühendamist või enne
ühendamist.
• Kui on valitud arvuti [PC], on kaamera ühendatud “USB-massmälu” sidesüsteemi kaudu.
• Kui on valitud [PictBridge(PTP)], on kaamera ühendatud PTP (Picture Transfer Protocol
– pildi ülekandeprotokolli) sidesüsteemi kaudu.
[USB MODE]
Tehke vajalik seadistus riigis kasutatava värvitelevisiooniga ühilduvuse tagamiseks.
[VIDEO OUT]
[NTSC]: Videoväljund seatakse NTSC-süsteemi.
[PAL]: Videoväljund seatakse PAL-süsteemi.
• See töötab, kui on ühendatud AV-kaabel või HDMI-minikaabel (lisavarustus).
Seadke kasutatavale teleritüübile vastavaks.
[TV ASPECT]
[16:9]: Kui kaamera on ühendatud 16:9 kuvasuhtega teleriga.
[4:3]: Kui kaamera on ühendatud 4:3 kuvasuhtega teleriga.
• See töötab, kui on ühendatud AV-kaabel.
36
VQT2S42
Ettevalmistus
Kui kasutate taasesitamiseks selle kaameraga HDMI-kaabli
(lisavarustus) kaudu ühendatud HDMI-ga ühilduvat
kõrglahutustelerit, seadke HDMI-väljundi vorming.
[HDMI MODE]
Automaatne [AUTO]:
Väljundi eraldusvõime seatakse ühendatud teleri andmete põhjal
automaatselt.
[1080i]:
Väljundina kasutatakse 1080 saadaoleva laotusreaga
ülerealaotuse meetodit.
[720p]:
Väljundina kasutatakse 720 saadaoleva laotusreaga
järjestlaotuse meetodit.
[576p]*1/[480p]*2:
Väljundina kasutatakse 576*1/480*2 saadaoleva laotusreaga
järjestlaotuse meetodit.
*1 Kui videoväljundi [VIDEO OUT] sätteks on [PAL]
*2 Kui videoväljundi [VIDEO OUT] sätteks on [NTSC]
• Ülerealaotuse meetod / järjestlaotuse meetod
i= ülerealaotus tähendab, et poolt efektiivsetest laotusridadest skaneeritakse ekraanil iga 1/50
sekundi järel, samal ajal kui p= järjestlaotus on kõrgtihe pildisignaal, kus kõiki efektiivseid
laotusridasid skaneeritakse ekraanil iga 1/50 sekundi järel.
Selle kaamera [HDMI] terminal ühildub kõrglahutusväljundiga [1080i]. Järjestlaotuse ja
kõrglahutuspildi nautimiseks tuleb kasutada ühilduvat telerit.
• Kui automaatseadistuse [AUTO] puhul teler pilti ei näita, seadke teleris kuvatav pildivorming
õigeks ja valige efektiivsete laotusridade arv. (Lisateavet leiate teleri kasutusjuhendist.)
• See töötab, kui on ühendatud HDMI-minikaabel (lisavarustus).
• Lisateavet leiate leheküljelt 165.
Selle kaamera seadistust saab juhtida VIERA-teleri kaugjuhtimispuldi
abil, ühendades selle kaamera HDMI-minikaabli (lisavarustus) kaudu
automaatselt VIERA Link-iga ühilduva seadmega.
[VIERA Link]
[OFF] (välja lülitatud): Toimingut saab teostada selle kaamera
nuppude abil.
[ON] (sisse lülitatud): VIERA Link-iga ühilduva seadme
juhtimine kaugjuhtimispuldiga on aktiveeritud. (Kõik toimingud
pole võimalikud). Põhiseadme nuppudega juhtimine on piiratud.
• See töötab, kui on ühendatud HDMI-minikaabel (lisavarustus).
• Lisateavet leiate leheküljelt 167.
Seadke kuvatav ekraan, kui režiimivaliku ketta seadistuseks on
, , , ,
ja .
[SCENE MENU]
[OFF] (välja lülitatud): Salvestusekraan kuvatakse parajasti
valitud täiustatud stseenirežiimis (lk 101) või stseenirežiimis (lk
106).
Automaatne [AUTO]: Kuvatakse täiustatud stseenirežiimi või
stseenirežiimi menüüekraan.
VQT2S42
37
Ettevalmistus
Reguleerige puutetundliku ekraani asendit, kui valitakse puudutatud
objektist erinev objekt või kui ekraan puudutusele ei reageeri.
[CALIBRATION]
1 Vajutage nuppu [MENU/SET].
2 Puudutage ekraanil kuvatavat oranži
märki [+](viies kohas).
• Kui asend on seadistatud, kuvatakse
vastav teade.
3 Lõpetamiseks vajutage nuppu
[MENU/SET].
• Kui õiget kohta ei puudutata, kalibreerimist ei toimu. Puudutage märki [+] uuesti.
Seadke ekraanil kuvatav keel.
[LANGUAGE]
[ENGLISH]/[DEUTSCH]/[FRANÇAIS]/[ESPAÑOL]/[ITALIANO]
• Kui valite kogemata vale keele, valige soovitud keele seadmiseks menüüikoonide hulgast [ ].
[VERSION DISP.] See võimaldab kontrollida kaamera ja objektiivi püsivara versioone.
• [–. –] kuvatakse objektiivi püsivarana, kui objektiiv pole paigaldatud.
[NO.RESET]
Lähtestage järgmise salvestuse failinumbriks 0001.
• Kaustanumber värskendatakse ja failinumber algab 0001-st. (lk 174)
• Kaustanumbri saab määrata vahemikus 100–999.
Kui kaustanumber saavutab 999, ei saa numbrit lähtestada. Soovitame pärast andmete arvutisse või
mujale salvestamist mälukaart vormindada (lk 40).
• Kaustanumbri lähtestamiseks 100-le vormindage esmalt mälukaart ja kasutage seejärel failinumbri
lähtestamiseks seda funktsiooni.
Seejärel kuvatakse lähtestatud kaustanumbriga ekraan. Kaustanumbri lähtestamiseks valige JAH
[YES].
[RESET]
Menüüde [REC] (Salvestamine) või [SETUP] (Seadistamine) /
[CUSTOM] (Kohandamine) sätted lähtestatakse algsetele väärtustele.
• Kui salvestusrežiimi [REC] sätted on lähtestatud, lähtestatakse ka näotuvastuse [FACE RECOG.] registreeritud
andmed.
• Kui menüüde [SETUP] (Seadistamine) / [CUSTOM] (Kohandamine) sätted on lähtestatud, lähtestatakse ka järgmised
sätted. Lisaks seatakse taasesitusrežiimis [PLAYBACK] lemmiksätted [FAVORITE] (lk 160) väljalülitatuks [OFF] ja
näidiku pööramine [ROTATE DISP.]
(lk 159) sisselülitatuks [ON].
– Sünnipäeva ja nimesätted [BABY1] (Imik 1) /[BABY2] (Imik 2) (lk 107) ja [PET] (Lemmikloom) (lk 108) jaoks
stseenirežiimis.
– Reisikuupäeva [TRAVEL DATE] sätted (lk 126)(ärasõidukuupäev, tagasituleku kuupäev, asukoht)
– Maailmaaja [WORLD TIME] (lk 128) seadistamine.
• Kaustanumbrit ja kellaaja sätet ei muudeta.
[FORMAT]
Mälukaart on vormindatud.
Vormindamisel kustutatakse mälukaardilt püsivalt kõik
andmed. Enne selle funktsiooni kasutamist hoolitsege selle
eest, et kõik fotod ja videod on salvestatud mujale.
• Vormindamisel on soovitatav kasutada piisavalt laetud akut või võrguadapterit (lk 183). Vormindamise
ajal ärge lülitage kaamerat välja.
• Kui mälukaart on vormindatud arvutis või mõnes muus seadmes, vormindage see kaameras uuesti.
• Kui mälukaarti ei saa vormindada, proovige enne lähimasse hoolduskeskusse pöördumist
vormindada mõnda muud kaarti.
38
VQT2S42
Ettevalmistus
Kaamera hoidmine ja kasutamine
• [LVF/LCD AUTO] (lk 144) on algselt seatud sisselülitatuks [ON]. Kui silmaanduri lähedal
on käsi või mingi ese, lülitub kaamera pildinäidiku kuvale ja LCD-näidik lülitatakse välja.
Nõuanded heade fotode tegemiseks
• Ärge katke välklampi, automaatteravustamise abilampi A või mikrofoni B
kinni näppude või muude esemetega.
• Hoidke kaamerat ettevaatlikult mõlema käega, hoidke käed külgedel paigal ja
seiske veidi harkis jalgadega.
• Säritusnupu vajutamisel hoiduge kaamera liigutamisest.
• Ärge puudutage objektiivi eestpoolt. (lk 189)
• Pildistamisel hoolitsege selle eest, et teie jalgealune on kindel ja et pole teiste
inimeste või mingite esemetega jms kokkupõrkamise ohtu.
LCD-näidik
See on mugav võimalus, sest lubab LCD-näidiku reguleerimise teel pildistada erineva
nurga all. (lk 15)
 Pildistamine normaalse nurga all
 Pildistamine suure nurga all
Avage LCD-näidik 180º enda suunas ja
reguleerige nurka.
 Pildistamine väikese nurga all
Avage LCD-näidik 180º enda suunas ja
reguleerige nurka.
• See on mugav võimalus, kui keegi on teie • See on mugav viis näiteks madalal
ees ja te ei pääse objektile lähedale.
asetsevate lillede pildistamisel.
VQT2S42
39
Ettevalmistus
 Pildistamine vertikaalselt hoitava kaameraga
Avage LCD-näidik ja pöörake see sellise nurga alla, kus näidik on hästi näha.
• Ärge katke automaatteravustamise abilampi või mikrofoni kinni näppude või muude
esemetega.
Pildistamine normaalse nurga all
Pildistamine suure nurga all
Pildistamine väikese nurga all
Suunatuvastuse funktsioon
Vertikaalselt hoitud kaameraga salvestatud pildid taasesitatakse vertikaalselt (pööratuna).
(Ainult kui [ROTATE DISP.] (Näidiku pööramine) (lk 159) on seatud sisselülitatuks [ON])
• Suunatuvastuse funktsioon ei pruugi töötada korrektselt, kui kaamera on pildistamisel
suunatud üles või alla.
• Vertikaalselt hoitud kaameraga salvestatud videot ei kuvata vertikaalselt.
• Suunatuvastuse funktsiooni saab kasutada ainult ühilduva objektiivi kasutamisel.
(Ühilduvate objektiivide kohta leiate lisateavet kataloogist, meie veebilehelt jne.)
40
VQT2S42
Ettevalmistus
LCD-näidiku/pildinäidiku lülitamine
 Silmaanduri automaatse lülitamise kohta
Silmaandur on aktiveeritud, kui [LVF/LCD AUTO] (lk 144) on kohandamismenüüs [CUSTOM]
seatud sisselülitatuks [ON]. Pildinäidiku kuvale lülitatakse automaatselt, kui silm või objekt
liigub pildinäidikule lähemale, ja LCD-näidiku kuvale lülitatakse automaatselt, kui silm või objekt
liigub eemale.
• LCD-näidiku sisselülitumisel lülitub pildinäidik välja (ja
vastupidi).
• Silmaandur ei pruugi korralikult töötada sõltuvalt teie
prillide kujust ja kaamera hoidmisviisist või kui okulaari
ümber paistab hele päike. Sel juhul lülitage käsitsi.
• Silmaanduri automaatne lülitamine töötab, kui andur
tajub temale lähemale liikuvaid esemeid.
Seetõttu on [LVF/LCD AUTO] soovitatav seada
säästurežiimis [ECONOMY] väljalülitatuks [OFF] (lk
137).
• Silmaandur on deaktiveeritud video taasesitamise, slaidiseansi ja telerile väljastamise ajal.
Näidikuekraani lülitamiseks vajutage
nuppu [LVF/LCD].
A Pildinäidik
B Silmaandur
C LCD-näidik
D [LVF/LCD] nupp
E Okulaarivarjuk
• LCD (LCD-näidiku) ja LVF (pildinäidiku)
vahel saab ümber lülitada käsitsi.
 Silmasobitus
Kasutage silmasobitust, et kohandada oma
nägemist pildinäidiku selgeks vaatamiseks.
Vaadake pildinäidiku ekraani ja pöörake
silmasobituse ketas nii, et näete ekraani
kõige selgemalt.
Märkus
• Okulaarivarjukit ei saa eemaldada.
AFS
P
0
0
AUTO AWB
9
Puhastamise ja korrashoiu kohta lugege lk
188.
VQT2S42
41
Ettevalmistus
Töörežiimide vahetamine
Salvestusrežiimi [REC] valimine ning fotode ja
videote salvestamine
 Aruka automaatrežiimi valimiseks
Vajutage nuppu [
] A.
•[
] nupu märgutuli süttib, kui kaamera on lülitatud arukasse
automaatrežiimi.
Arukas automaatrežiim (lk 47)
Salvestamine toimub kaamera poolt automaatselt valitud sätetel.
 Salvestusrežiimide [REC] valimiseks režiimivalikuketta abil
Režiimide ümberlülitamine režiimivalikuketta pööramise teel.
Joondage valitud režiim osaga B.
• Igasse režiimi lülitamiseks pöörake režiimivalikuketast aeglaselt
ja kindlalt. (Režiimivalikuketast saab pöörata 360º)
• Režiimivalikukettal valitud salvestusrežiim on deaktiveeritud, kui
] märgutuli.
põleb nupu [
42
VQT2S42
Ettevalmistus
 Salvestusrežiimide [REC] loend
Automaatsärituse programm (Programme AE) (lk 52)
Salvestamine toimub teie valitud sätetel.
Ava prioriteediga automaatsärituse režiim (lk 97)
Teie poolt seadistatud ava väärtus määrab automaatselt ära säriaja.
Säriaja prioriteediga automaatsärituse režiim (lk 97)
Teie poolt seadistatud säriaeg määrab automaatselt ära objektiivi ava.
Käsitsi särituse režiim (lk 98)
Objektiivi ava ja säriaeg seadistatakse pildistamiseks käsitsi.
Kohandatud režiim (lk 112)
Kasutage seda režiimi, kui soovite pildistada varem salvestatud sätteid kasutades.
Video P režiim (lk 118)
Kasutage seda režiimi, kui soovite pildistada soovitud sätteid kasutades.
Stseenirežiim (lk 106)
See võimaldab pildistada vastavalt salvestatava võtte tingimustele.
Minu värvirežiim (lk 109)
Kasutage seda režiimi värviefektide kontrollimiseks. Valige värvirežiim kaheksa
värvirežiimi hulgast ja seejärel pildistage.
 Täiustatud stseenirežiim
Portreerežiim (lk 102)
Kasutage seda režiimi, kui soovite pildistada inimesi.
Maastikurežiim (lk 104)
Kasutage seda režiimi, kui soovite pildistada maastikku.
Spordirežiim (lk 103)
Kasutage seda režiimi, kui soovite pildistada spordisündmusi jms.
Lähivõtte režiim (lk 104)
Kasutage seda režiimi, kui soovite pildistada lähedal asetsevat objekti.
Ööportree režiim (lk 105)
Kasutage seda režiimi öiste stseenide ja öise maastiku taustal olevate inimeste
pildistamiseks.
VQT2S42
43
Ettevalmistus
 Seadistus [AFS] või [AFC]
Seadke teravustamisrežiimi hoob asendisse [AFS] või [AFC].
• [AFS] ja [AFC] režiimi kohta leiate lisateavet lk 53.
AFC
Pildistamine
• Veenduge, et käitusrežiimi hoob on seatud asendisse [
].
A Säritusnupp (päästik)
B Videonupp
C Käitusrežiimi hoob
1 Teravustamiseks vajutage päästik poolenisti alla.
2 Vajutage päästik lõpuni alla (vajutage sügavamale) ja pildistage.
• Pildistada saab ka säritusnupu poolenisti allavajutamise abil teravustamisega
(lk 55).
 Lisateavet leiate iga salvestusrežiimi kohta esitatud selgitustest.
Video salvestamine
1 Salvestamise alustamiseks vajutage videonuppu.
2 Salvestamise peatamiseks vajutage videonuppu uuesti.
• Videonupu vajutamisel kostab helisignaal, mis annab märku video
salvestamise algusest/peatamisest.
Helitugevust saab seada menüüpunktis [BEEP] (Helisignaal) (lk 36).
 Videot saab salvestada igale režiimile sobival viisil. Lisateavet leiate punktist
"Video salvestamine" (lk 113).
44
VQT2S42
Põhirežiim
Salvestusrežiim [REC]:
Pildistamine automaatfunktsiooni abil
(
: arukas automaatrežiim)
Kaamera seab kõige sobivamad sätted vastavalt pildistusobjektile ja -tingimustele,
mistõttu soovitame seda režiimi kasutada algajatel ning neil, kes soovivad, et pildistada
oleks lihtne.
• Järgmised funktsioonid aktiveeritakse automaatselt.
– Stseeni tuvastamine/[RED-EYE REMOVAL] (Punasilmsuse
kõrvaldamine)/Näotuvastus/ISO tundlikkuse arukas kontrollimine/ [I.EXPOSURE]
(Arukas säritus)/[LONG SHTR NR] (Pikk säriaeg)/Kiire
automaatteravustamine/[FOCUS PRIORITY]
(Fookuse prioriteet)/Tagavalgustuse
kompenseerimine/ [I.RESOLUTION] (Arukas
eraldusvõime)
• Oleku märgutuli 3 süttib, kui lülitate selle
kaamera sisse 2. (1: Päästik)
AFC
ON
OFF
Vajutage nuppu [
] A.
•[
] nupu märgutuli süttib, kui kaamera on lülitatud arukasse automaatrežiimi. Nupp [
]
on salvestamise ajal välja lülitatud, et vältida valguse peegeldumist klaasil või muul sarnasel
pinnal, kuid see pole rike.
• Nupp [
] lülitatakse välja, kui seda vajutatakse uuesti ja seatakse režiimivalikuketta abil
valitud salvestusrežiimidele [REC].
• Kui režiimivalikuketas on seatud asendisse [ ], peegeldavad videod aruka automaatrežiimi
seadistust. (lk 115)
• Automaatteravustamine on sõltumata automaatteravustamise režiimi valikuketta
seadistusest seatud režiimi [ ].
Seadke teravustamisrežiimi hoob asendisse [AFS] või [AFC].
• [AFS] ja [AFC] režiimide kohta leiate lisateavet lk 53.
Teravustamiseks vajutage päästik poolenisti alla.
• Kui objekt on teravustatud, süttib teravustamistähis 1
(roheline).
• Näotuvastuse funktsioon kuvab pildistusobjekti näo
ümber automaatteravustamise ala 2. Muudel juhtudel
kuvatakse see ala objekti teravustatud punktis.
• Kui objekt pole teravustatud, teravustamistähis vilgub. Sel
juhul võtet ei tehta. Objekti uuesti teravustamiseks
vajutage päästik poolenisti alla.
1
2
Sõltuvalt kasutatavast objektiivist võib teravussügavus olla
erinev.
– Kui kasutatakse kaamerate DMC-G2K/DMC-G2W komplekti kuuluvat 14–42 mm/F3.5–5.6
objektiivi: 0,3 m kuni ∞
Kui kasutatakse kaamera DMC-G2W komplekti kuuluvat 45–200 mm/F4,0–5,6 objektiivi 1,0 m
kuni ∞
VQT2S42
45
Põhirežiim
Vajutage päästik lõpuni alla (vajutage
sügavamale) ja pildistage.
• Arukas automaatrežiimis on [FOCUS PRIORITY] (Fookuse prioriteet) fikseeritud sisselülitatuks
[ON]. See tähendab, et te ei saa pildistada enne, kui objekt on fookuses.
• Fotode mälukaardile salvestamise ajal põleb mälukaardi poole pöörduse märgutuli punaselt (lk
30).
• Pildistada saab ka säritusnupu poolenisti allavajutamise abil teravustamise funktsiooni abil (lk
55).
 Pildistamine välklambiga (lk 67)
• Kui on vaja kasutada välklampi, avage välklamp.
• [ ], [ ], [ ] või [ ] seadistatakse sõltuvalt objektitüübist ja heledusest.
• Kui kuvatakse [ ] või [ ], on punasilmsuse digitaalne korrektsioon sisse lülitatud.
• [ ] või [ ] kasutamisel on säriaeg pikk.
• Välklambi režiime ei saa menüü abil arukas automaatrežiimis lülitada.
 Pildistamine suumi kasutades (lk 56)
 Säriaja korrigeerimiseks ja pildistamiseks juhul, kui kujutis kuvatakse liiga
tumedana (lk 73)
 Pildistamisel käsitsi teravustamisega (lk 84)
 Video salvestamisel (lk 113)
 Pildistamisel näotuvastusfunktsiooni kasutades (mis salvestab sagedaste
objektide näod koos sellise infoga nagu nende nimed ja sünnipäevad) (lk 120)
Stseeni tuvastamine
Kui kaamera määrab optimaalse stseeni, kuvatakse vastav ikoon 2 sekundit
siniselt ja pärast seda muutub selle värv tavaliseks punaseks.

[i-PORTRAIT]
[i-SCENERY]
[i-MACRO]
[i-NIGHT PORTRAIT]
• Ainult [
] valimisel.
[i-NIGHT SCENERY]
[i-SUNSET]
[i-BABY]¢
•[
] valitakse juhul, kui ükski stseenidest ei sobi, ning seatakse standardsed sätted.
• Režiimide [ ], [ ] või [ ] valimisel tuvastab kaamera automaatselt inimese näo ning reguleerib
teravustamist ja säritust. (Näo tuvastamine) (lk 80)
• Kui kasutatakse näiteks statiivi ja kaamera on kaamera värisemise hinnanud minimaalseks, kui
stseenirežiimiks on määratud [ ], on säriaeg tavalisest pikem. Hoolitsege selle eest, et kaamera
pildistamise ajal ei väriseks.
• Antud objekti jaoks optimaalne stseen valitakse juhul, kui on seadistatud automaatteravustamise
jälgimine (lk 49).
• Sõltuvalt tuvastatud stseenist korrigeerib kaamera automaatselt aruka eraldusvõime
[I.RESOLUTION] seadistust (lk 133). Aruka eraldusvõime [I.RESOLUTION] sätteid ei saa seada
salvestusrežiimi [REC] menüüs.
• Kui näo tuvastamine [FACE RECOG.] on seatud sisselülitatuks [ON], ja tuvastatakse registreeritud
isiku näoga sarnane nägu, kuvatakse [ ], [ ] ja [ ] paremas ülaosas [R].
• Kui näo tuvastamine [FACE RECOG.] on seatud sisselülitatuks [ON], kuvatakse [ ] juba
seadistatud registreeritud nägude sünnipäevade puhul ainult juhul, kui tuvastatakse kolmeaastase või
noorema isiku nägu.
46
VQT2S42
Põhirežiim
Märkus
• Näiteks allpool kirjeldatud tingimustel võidakse samale objektile tuvastada mingi
teistsugune stseen.
– Pildistusobjekti tingimused: kui nägu on hele või tume, sõltuvalt objekti suurusest,
värvusest, kaugusest, kontrastsusest, kui objekt liigub – Salvestustingimused:
päikseloojangul või -tõusul, vähese heleduse korral, kui kaamera väriseb, kui
kasutatakse suumi
• Soovitud võttestseeniga pildistamiseks on soovitav valida sobiv salvestusrežiim.
• Tagavalgustuse kompensatsioon
– Tagavalgustus tähendab olukorda, kui valgus langeb pildistusobjektile tagant.
Tagavalgustusega pildistades jäävad objektid tumedaks. Seetõttu kompenseerib see
funktsioon tagavalgustust, muutes kogu pildi automaatselt heledamaks. Tagavalgustuse
kompensatsiooni rakendatakse arukas automaatrežiimis automaatselt.
Automaatteravustamise jälgimise funktsioon
Teatud kindla objekti jaoks on võimalik seadistada teravustamist ja säritust.
Teravustamine ja säritus jälgivad objekti automaatselt ka siis, kui objekt liigub.
 Puutetundliku ekraani kasutamisel
1 Puudutage objekti.
• Ekraani vasakus alanurgas kuvatakse [ ].
• Automaatteravustamise jälgimise raam kuvatakse
kollaselt ja see määrab lukustatud objekti jaoks kõige
sobivama stseeni.
• Kui puudutada tühistamisvälja [CANCEL],
automaatteravustamise jälgimine tühistatakse.
2 Teravustamiseks vajutage päästik poolenisti alla ja seejärel
pildistamiseks lõpuni alla.
 Nuppude kasutamisel
1 Hoidke all kiirmenüü nuppu [Q.MENU], kuni
kuvatakse automaatteravustamise jälgimise raam.
• Ekraani vasakus alanurgas kuvatakse [ ].
• Ekraani keskel kuvatakse automaatteravustamise
jälgimise raam.
• Kui vajutada menüü-/seadistusnuppu [MENU/SET],
automaatteravustamise jälgimine tühistatakse.
• Kui teravustamisala seadistus [FOCUS AREA SET] on seatud olekusse [Fn BUTTON
SET] (lk 139), saab automaatteravustamise raami kuvada ka nupu  vajutamise teel.
2 Seadke pildistusobjekt automaatteravustamise jälgimise raami ja
vajutage objekti lukustamiseks päästik poolenisti alla.
• Kui kaamera tuvastab objekti, muutub automaatteravustamise ala roheliseks.
• Kui vabastate päästiku, muutub automaatteravustamise jälgimise raam kollaseks ja
lukustatud objekti jaoks määratakse optimaalne stseen.
• Tühistamiseks vajutage menüü-/seadistusnuppu [MENU/SET].
VQT2S42
47
Põhirežiim
3 Teravustamiseks vajutage päästik poolenisti alla ja seejärel pildistamiseks
lõpuni alla.
Märkus
• Näo tuvastamine [FACE RECOG.] automaatteravustamise jälgimise ajal ei tööta.
• Kasutage automaatteravustamise jälgimist nii, et säritusnupu poolenisti
allavajutamise abil teravustamise funktsioon on tühistatud.
• Lugege märkust automaatteravustamise jälgimise kohta leheküljel 82.
Aruka automaatrežiimi seadistused
• Selles menüüs saab seadistada ainult järgmisi funktsioone.
Salvestusrežiimi menüü [REC]
– [ASPECT RATIO] (Kuvasuhe) (lk 129) / [PICTURE SIZE] (Pildi suurus) (lk 129) /
[QUALITY] (Kvaliteet) (lk 129 / [FACE RECOG.] (Näo tuvastamine)
(lk 131)/[STABILIZER] (Stabilisaator)*1 (lk 132)
*1 Seda ei saa seada 3. režiimi [MODE3]. Video salvestamisel fikseeritakse see 1. režiimi
[MODE1] isegi siis, kui see on seadistatud 2. režiimi [MODE2].
Videorežiimi [MOTION PICTURE] menüü
– [REC MODE] (Salvestusrežiim) (lk 116)/[REC QUALITY] (Salvestamise kvaliteet) *2 (lk
116)/[CONTINUOUS AF] (Pidev automaatteravustamine) (lk 138)/[WIND CUT]
(Tuulemüra vähendamine)
(lk 138)
*2 [ ]Vormingule [MOTION JPEG] ei saa [ ] seada.
Kohandamismenüü [CUSTOM]
– [GUIDE LINE] (Abijoon) (lk 139)/[LCD INFO.DISP.] (LCD-näidiku info) (lk
143)/[REMAINING DISP.] (Allesjääv kuva) (lk 144)
Seadistusmenüü [SETUP]
– kella seadmine [CLOCK SET] / maailmaaeg [WORLD TIME] / helisignaal [BEEP] /
LCD-režiim [LCD MODE] / keel [LANGUAGE].
).
• Filmirežiimis (lk 94) saab valida ainult [STANDARD] ja [STANDARD] (
• [ ] ja [ ] seadmiseks automaattaimeri [SELF-TIMER] jaoks kasutage kiirmenüüd (lk
134) *3 (lk 78).
*3 See lähtestatakse olekusse [ ], kui arukas automaatrežiim tühistatakse või kui toide
lülitatakse sisse/välja [ON]/[OFF].
48
VQT2S42
Põhirežiim
Teravustamine
Sobitage pildistusobjekt ekraanile ja vajutage päästik seejärel poolenisti alla.
Fookus
A
B
C
DE
F
Teravustamise
märgutuli
Automaatteravust
amise ala
Heli*2
Kui pildistusobjekt
on teravustatud
Põleb
Kui pildistusobjekt
pole teravustatud
Vilgub
Roheline
2 helisignaali
A Teravustamise märgutuli
B Automaatteravustamise ala (tavatingimustes)
C Automaatteravustamise ala (digitaalsuumimise kasutamisel või pimedas)
D Ava väärtus*1
E Säriaeg*1
F ISO-tundlikkus
*1 See vilgub punaselt, kui sobivat säritust ei saavutata.
(Välja arvatud juhul, kui välklamp on aktiveeritud)
*2 Helitugevust saab seada menüüpunktis [BEEP] (Helisignaal) (lk 36).
• Kui automaatteravustamise režiim on seatud olekusse [ ] ja on sisse lülitatud mitu
automaatteravustamise ala (kuni 23 ala), teravustatakse kõik sisselülitatud automaatteravustamise
alad. Kui soovite teha teatud kindlale alale teravustatud pilti, lülitage automaatteravustamise olekuks
[ ]. (lk 79)
• Kui teravustamise režiimiks on seatud [AFC], teravustamise helisignaali ei kõla.
Automaatteravustamise ala ei kuvata, kui automaatteravustamise režiimiks on seatud [ ].
Kui pildistusobjekt pole teravustatud
 Sõltuvalt objektist pildistage erinevate teravustamisrežiimidega (lk 79).
 Objektid ja pildistustingimused, mille puhul on raske teravustada
• Kiiresti liikuvad objektid, äärmiselt heledad objektid või kontrastita objektid
• Kui objekte pildistatakse läbi akna või läikivate esemete lähedalt
• Kui on pime või kui kaamera võbiseb
• Kui kaamera on pildistusobjektile liiga lähedal või kui pildistatakse nii lähedal kui kaugel
paiknevaid objekte
Võbina (kaamera värisemise) vältimine
Kui kuvatakse võbinahoiatus [
], kasutage funktsiooni [STABILIZER] (Stabilisaator) (lk
132), statiivi, automaattaimerit (lk 78) või kaugpäästikut (DMW-RSL1; lisavarustus) (lk
181).
• Säriaeg on pikem eelkõige järgmistel juhtudel. Hoidke kaamera paigal alates päästiku
vajutamise hetkest kuni pildi ilmumiseni ekraanile. Soovitame kasutada statiivi.
– Aeglane sünkroonimine
– Aeglane sünkroonimine / punasilmsuse vähendamine
– [NIGHT PORTRAIT] (Öine portree) ja [NIGHT SCENERY] (Öine maastik) täiustatud
stseenirežiimis (lk 101)
– [PARTY] (Pidu) stseenirežiimis (lk 107)
– Kui seadistate pika säriaja
VQT2S42
49
Põhirežiim
Pildistamine säritusnupu poolenisti allavajutamise abil teravustamisega
Teravustatava objekti puudutamisel teravustatakse objektile ja pildistatakse
automaatselt.
1 Salvestusrežiimis viibides puudutage [ × ].
] ja pildistada saab säritusnupu
• Ikoon omandab kuju [
poolenisti allavajutamisega teravustamise funktsiooni abil.
2 Puudutage objekti, mida soovite teravustada, ja seejärel pildistage.
• Puudutatavas kohas kuvatakse automaatteravustamise ala sama
funktsiooniga nagu [ ] automaatteravustamise režiimis ja, kui
objekt on teravustatud, tehakse võte. (Teravustamise ala ei saa
seada ekraani serva.)
• Kui puudutatava objekti kohal kuvatakse histogramm, puudutage
objekti alles pärast histogrammi liigutamist. (lk 67)
3 Säritusnupu poolenisti allavajutamise abil teravustamise
].
funktsiooni tühistamiseks puudutage [
Märkus
• Kui [FOCUS PRIORITY] (Teravustamise prioriteet) on sisse lülitatud [ON] siis, kui teravustamisrežiim
on seatud olekusse [AFS] ja säritusnupu poolenisti allavajutamisega teravustamise funktsioon ei tööta,
kaob automaatteravustamise ala pärast punaseks muutumist ja pilti ei salvestata. Kui
teravustamisrežiimiks on seatud [AFC], ei pildistata, kui teravustamise märgutuli vilgub roheliselt. Kui
objekt ekraani jätkuval puudutamisel teravustatakse, tehakse siiski võte.
• Automaatselt ei teravustata, kui kaamera on seatud käsitsi teravustamisele. Sel juhul pildistatakse ilma
teravustamisfunktsiooni teostamata.
• Puudutamisel teostatakse samasugune toiming nagu päästiku vajutamisel – isegi sarivõtte,
alternatiivsäritusega automaatsärituse või automaattaimeri režiimides.
• Kui mõõtmisrežiim [METERING MODE] on seatud olekusse [ ], mõõdetakse puudutatavale kohale
vastavat heledust. (lk 131)
• Säritusnupu poolenisti allavajutamisega teravustamise funktsioon ei tööta järgmistel juhtudel.
– Video P režiimis
– LCD salvestusinfo näidikul (lk 35)
Programminihe
Automaatsärituse programmi režiimis saate eelseadistatud
ava väärtust ja katikukiirust muuta ilma säritust muutmata.
Seda nimetatakse programminihkeks. Pildistades
automaatsärituse programmi režiimis saate muuta tausta
hägusemaks ava väärtuse vähendamise teel või salvestada
liikuvat objekti dünaamilisemalt säriaja pikemaks muutmise
A
B
teel.
1 Vajutage säritusnupp poolenisti alla ja kuvage ekraanil ava väärtust ja säriaega.
2 Väärtuste kuvamise ajal (umbes 10 sekundit) teostage tagumise valimisketta
pööramise teel programminihe.
• Programminihke toimingu ja särituse kompensatsiooni toimingu (lk 73) vahel lülitatakse
ümber iga kord, kui väärtuste kuvamise ajal vajutatakse tagumist valimisketast.
• Säritusmõõdiku [EXPO.METER] B kuvamiseks pöörake tagumist valimisketast (lk 142).
• Kui programminihe on aktiveeritud, kuvatakse ekraanil programminihke näit A.
• The Programme Shift indication A appears on the screen when Programme Shift is activated.
•• Programminihke
tühistamiseks
lülitage
kaamera
väljathe
võirear
pöörake
tagumist
To cancel Programme
Shift, turn the
camera
off or rotate
dial until
the Programme Shift
valimisketast
nii kaua, kuni programminihke näit kustub.
indication disappears.
50
VQT2S42
Põhirežiim
Näide programminihkest (kui kasutatakse kaamerate DMC-G2K/DMC-G2W
komplekti kuuluvat 14–42 mm/F3,5–5,6 objektiivi)
(A): Ava väärtus
(B): Säriaeg
1 Programminihke suurus
2 Programminihke joongraafik
3 Programminihke piir
1
(A)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 (Ev)
2
15
2.8
16
4
17
5.6
18
8
19
11
20
16
22
4
2
1
1/2
1/4
1/8
1/15
1/30
1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000
(B)
Märkus
• Särituse kompensatsiooni lülitamise viisi saab muuta säritussätete [EXPO. SETTINGS]
(lk 143) all kohandamismenüüs [CUSTOM].
• Kui säritus pole päästiku poolenisti allavajutamisel piisav, muutuvad ava väärtus ja
säriaeg punaseks ja hakkavad vilkuma.
• Programminihe tühistatakse ja kaamera pöördub tagasi normaalsesse
automaatsäritusprogrammi režiimi, kui programminihke aktiveerimisest on möödunud
üle 10 sekundi. Programminihke seadistus salvestatakse siiski mällu.
• Sõltuvalt objekti heledusest ei pruugita programminihet aktiveerida.
• Programminihe pole võimalik, kui tundlikkuse [SENSITIVITY] seadistuseks on [ ].
Salvestusrežiim [REC]:
Pildistamine suumifunktsiooni abil
Optilise suumi kasutamine / Täiendava optilise suumi (EZ) kasutamine /
Digitaalsuumi kasutamine
Inimeste ja esemete lähemale toomiseks võite kasutada suurendamist ning maastike
lainurkvõtete tegemiseks vähendamist.
Objektide lähemale toomiseks kasutage televõtte režiimi (Tele)
Pöörake suumimisketas asendisse Tele. (lk 14)
Objektide kaugemale viimiseks kasutage lainurkvõtte režiimi (Wide)
Pöörake suumimisketas asendisse Wide. (lk 14)
Edasiseks suurendamiseks seadke [EX. OPT. ZOOM] sisselülitatuks [ON] või [DIGITAL
ZOOM] (Digitaalsuum) olekusse [2x] või [4x] salvestusrežiimi [REC] menüüs või
videorežiimi [MOTION PICTURE] menüüs. Niiviisi saate võtta üles suuremaid fotosid.
Kui fotode salvestamiseks kasutatakse täiendavat optilist suumi [EX. OPT. ZOOM] (max
2x), seadke iga pildi kuvasuhe (4:3/3:2/16:9/1:1) vastavaks muule pildisuurusele kui [L].
51
VQT2S42
Põhirežiim
Märkus
• “EZ” on täiendava optilise suumi (Extra Optical Zoom) lühend.
• Täiendava optilise suumi kasutamisel on fotode vaatenurk videote vaatenurgast erinev, sest
nende suumitegur on erinev. Salvestamise vaatenurka saab eelnevalt kontrollida, kohandades
salvestusala [
REC AREA] (lk 144) režiimiga, milles soovite salvestada.
• Kui kasutate suumifunktsiooni pärast objekti teravustamist, teravustage objekt uuesti.
• Digitaalsuumi kasutamisel ei pruugi [STABILIZER] (Stabilisaator) töötada.
• Digitaalsuumi kasutamisel soovitame pildistamiseks kasutada statiivi ja automaattaimerit (lk
78).
• Digitaalsuumi kasutamisel on automaatteravustamise režiim fikseeritud olekusse [ ].
• Täiendavat optilist suumi ei saa kasutada järgmistel juhtudel.
– Arukas automaatrežiimis
– Kui kvaliteedi [QUALITY] sätteks on [
], [
] või [
]
• Digitaalsuumi [DIGITAL ZOOM] ei saa kasutada järgmistel juhtudel.
– Arukas automaatrežiimis
– Täiustatud stseenirežiimis
– Stseenirežiimis
– Kui kvaliteedi [QUALITY] sätteks on [
], [
] või [
]
Fotode taasesitamine
Vajutage nuppu [ ].
A[
] nupp
Vahetage fotosid edasi- või tagasisuunas,
lohistades (lk 16) ekraanil horisontaalsuunas.
Edasisuunas vahetamine: lohistage paremalt vasakule
Tagasisuunas vahetamine: lohistage vasakult paremale
• Fotosid saab edasi- või tagasisuunas vahetada ka
noolenupu / vajutamise teel.
• Fotode edasi- või tagasisuunas vahetamise kiirus on taasesituse olekust sõltuvalt
erinev.
• Fotosid saab edasi- või tagasisuunas pidevalt vahetada, kui pärast foto edasi/tagasisuunas vahetamist jätkata ekraani vasaku või parema külje vajutamist. (Fotod
kuvatakse vähendatud suurusega)
 Taasesituse lõpetamine
Vajutage uuesti nuppu [ ], vajutage videonuppu või vajutage päästik poolenisti alla.
Märkus
• See kaamera vastab standardile DCF (Design rule for Camera File system – kaamera
failisüsteemi projekteerimiseeskiri), mille on kehtestanud JEITA (Jaapani Elektroonika- ja
Infotehnoloogiatööstuse Liit) ning standardile Exif (Exchangeable Image File Format –
vahetatav pildifailivorming). DCF-standardile mittevastavaid faile ei saa taasesitada.
52
VQT2S42
Põhirežiim
Fotode kustutamine
Kustutatud fotosid ei ole võimalik taastada.
Vajutage nuppu [ ].
Ühe foto kustutamine
Valige kustutatav foto ja vajutage nuppu
[ ].
A [ ] nupp
B Kuvamisnupp [DISPLAY]
C [ ] nupp
Valige nupuga  säte JAH [YES] ja
vajutage seejärel nuppu [MENU/SET].
Mitme (kuni 50) või kõikide fotode kustutamine
Vajutage nuppu [ ].
Vajutage nuppu /, et valida mitme foto kustutamine [DELETE MULTI] või
kõigi fotode kustutamine [DELETE ALL] ja vajutage seejärel nuppu
[MENU/SET].
• Kõigi fotode kustutamine [DELETE ALL] -> punkt 5.
Foto valimiseks vajutage nuppu ///
ja seejärel vajutage seadmiseks nuppu
[DISPLAY].
(Korrake seda toimingut.)
• Valitud fotode juures kuvatakse [ ]. Nuppu
[DISPLAY] veelkord vajutades see seadistus
tühistatakse.
Vajutage nuppu [MENU/SET].
Valige nupuga  säte JAH [YES] ja vajutage seejärel seadmiseks
nuppu [MENU/SET].
53
VQT2S42
Põhirežiim
 Kui lemmikfotode [FAVORITE] (lk 160) seadistuses on valitud kõigi fotode
kustutamine [DELETE ALL]
Kuvatakse uuesti valikuekraan.. Valige kõigi piltide kustutamine [DELETE ALL] või "kõigi
piltide kustutamine peale Ь [ALL DELETE EXCEPT ], vajutage JAH [YES] valimiseks
nuppu  ja kustutage pildid.
(Kõigi piltide kustutamist peale Ь ([ALL DELETE EXCEPT ] ei saa valida, kui ühtegi pilti
pole lemmikpildiks [FAVORITE] seatud.)
Märkus
• Kustutamise ajal ärge lülitage kaamerat välja (kui kuvatakse [ ]. Kasutage piisavalt
laetud akut või võrguadapterit (lk 183).
• Kui vajutate kõigi piltide kustutamise [DELETE ALL] või kõigi piltide kustutamise peale Ь
[ALL DELETE EXCEPT] ajal nuppu [MENU/SET], jääb kustutamine pooleli.
• Sõltuvalt kustutatavate piltide arvust võtab kustutamine veidi aega.
• Kui fotod ei vasta DCF-standardile või on kaitstud (lk 162), ei kustutata neid isegi mitte
siis, kui on valitud kõigi fotode kustutamine [DELETE ALL] või kõigi fotode kustutamine
peale Ь [ALL DELETE EXCEPT].
VQT2S42
54
Muude seadmetega ühendamine
Fotode vaatamine teleriekraanil
Fotode vaatamine (komplekti kuuluva) AV-kaabli abil
Ettevalmistused Seadke kuvasuhe [TV ASPECT]. (lk 38)
Lülitage see seade ja teler välja.
1 Kollane: video sisendpessa
2 Valge: audio sisendpessa
A Seadke märgid kohakuti ja ühendage.
B AV-kaabel (kuulub kaamera komplekti)
• Kontrollige ühenduste suundi ja hoidke pistikut ühendamise või lahtiühendamise ajal otse.
(Vastasel juhul võivad pistikute kontaktid kõveraks painduda, mis võib põhjustada tööhäireid.)
Ühendage AV-kaabel B (kuulub kaamera komplekti) teleri video- ja
audiosisendpessa.
Ühendage AV-kaabel kaamera [AV OUT]-pistikupessa.
Lülitage teler sisse ja valige välisseadmete sisend.
Lülitage kaamera sisse ja vajutage seejärel nuppu [ ].
Märkus
• Sõltuvalt kuvasuhtest [ASPECT RATIO] võivad piltide üla- ja alaosas või vasakus ja
paremas servas olla mustad ribad.
• Ärge kasutage mingeid muid AV-kaableid peale nende, mis kuuluvad kaamera
komplekti.
• Lisateavet leiate teleri kasutusjuhendist.
• Kui taasesitate fotot vertikaalselt, võib see olla ähmane.
• Saate telerites vaadata fotosid muudes riikides (regioonides), kus kasutatakse NTSCvõi PAL-süsteemi, kui seate seadistusmenüüs [SETUP] videoväljundi [VIDEO OUT].
• Heli taasesitatakse monofooniliselt.
• See funktsioon ei tööta, kui puudutada teleriekraanil kuvatavat puutetundlikku ikooni.
• Kui kaamera on ühendatud AV-kaabli abil, ei saa pildinäidikut kuvada.
55
VQT2S42
Muude seadmetega ühendamine
Fotode vaatamine SD-mälukaardi pesaga teleri abil
• Salvestatud fotosid saab vaadata SD-mälukaardipesaga teleri abil.
Märkus
• Sõltuvalt telerimudelist ei pruugi fotosid olla võimalik vaadata üle kogu ekraani.
• [AVCHD Lite]-vormingus salvestatud videoid saab taasesitada ACCHD logoga
Panasonic-telerites (VIERA). Kõigil muudel juhtudel ühendage kaamera teleriga AVkaabli abil (kuulub komplekti) ja taasesitage video.
• SDHC-mälukaarte ei saa taasesitada, kui teler ei ühildu SDHC-mälukaartide või SDXCmälukaartidega.
• SDXC-mälukaarte ei saa taasesitada, kui teler ei ühildu SDXC-mälukaartidega.
Fotode vaatamine HDMI-pistikupesaga teleri abil
Teleris saab kõrge kvaliteediga fotosid ja videoid vaadata, kui kaamera ühendada
HDMI-minikaabli (lisavarustus) abil HDMI-ga ühilduva kõrglahutusteleriga.
Mis on HDMI?
HDMI tähendab digitaalseadmete liidest. Kui see kaamera ühendatakse HDMI-ga
ühilduva seadmega, saab pilti ja heli väljastada digitaalsignaaliga. Kui ühendate selle
videokaamera HDMI-ga ühilduva kõrglahutusega teleriga ja taasesitate seejärel
salvestatud kõrglahutusega pilti, saate pilti vaadata kõrglahutusega ja kõrgekvaliteedilise
heliga.
Kui ühendate selle kaamera VIERA Link'iga ühilduva Panasonicu teleriga, on võimalikud
lingitud (VIERA Link) operatsioonid. (lk 167)
Ettevalmistused Kontrollige HDMI-režiime [HDMI MODE]. (lk 39)
Lülitage see seade ja teler välja.
HDMI IN
1 HDMI-pistikupesa
2 HDMI-pistikupesaga teler
3 HDMI mini (C-tüüpi)
A Seadke märgid kohakuti ja ühendage.
B HDMI-minikaabel (lisavarustus)
• Kontrollige ühenduste suundi ja hoidke pistikut ühendamise või lahtiühendamise ajal
otse. (Tagajärjeks võib olla rike, kui kaamera ühendatakse viltu või vales suunas.)
Ühendage HDMI-minikaabel B (lisavarustus) teleri HDMIsisendpessa.
VQT2S42
56
Muude seadmetega ühendamine
Ühendage HDMI-minikaabel kaamera [HDMI]-pistikupessa.
Lülitage teler sisse ja valige HDMI sisend.
Lülitage kaamera sisse ja vajutage seejärel nuppu [ ].
• Kui [VIERA Link] (lk 39) on sisse lülitatud [ON] ja kaamera on ühendatud VIERA
Link'iga ühilduva teleriga, lülitatakse teleri sisend automaatselt ümber ja
kuvatakse taasesitusekraan (lk 167).
Märkus
• Sõltuvalt kuvasuhtest [ASPECT RATIO] võivad piltide üla- ja alaosas või vasakus ja
paremas servas olla mustad ribad.
• Ärge kasutage mingeid muid kaableid peale Panasonicu originaalse HDMI-minikaabli
(RP-CDHM15, RP-CDHM30, lisavarustus). Osade numbrid: RP-CDHM15 (1,5 m), RPCDHM30 (3,0 m)
• Kui on ühendatud nii AV-kaabel kui HDMI-minikaabel, on HDMI-minikaabli väljund
prioriteetne.
• HDMI-väljund pole võimalik ka siis, kui ühendate HDMI-minikaabli siis, kui kaamera on
ühendatud arvuti või printeriga.
• HDMI-ühendus deaktiveeritakse ja USB-ühenduskaabliga ühendus saavutab prioriteedi,
kui ühendate USB-ühenduskaabli kaameraga sel ajal, kui kaamera väljastab HDMIminikaabli kaudu.
• HDMI-väljundi kasutamise ajal ei kuvata LCD-näidikul ega pildinäidikus pilti.
• Fotode kuvamisel ei pruugita teleritüübist sõltuvalt neid kuvada korralikult.
• Lisateavet leiate teleri kasutusjuhendist.
• Heli taasesitatakse monofooniliselt.
• Stereomikrofoniga (DMW-MS1; lisavarustus) [STEREO]-režiimis salvestatud heli
taasesitatakse stereofooniliselt. Stereomikrofoni kasutamise kohta saate teavet lk 182.
57
VQT2S42
Muude seadmetega ühendamine
Taasesitus VIERA Link'i (HDMI) (HDAVI Control™) abil
Mis on VIERA Link?
• See funktsioon võimaldab kasutada Panasonic-teleri kaugjuhtimispulti toimingute lihtsustamiseks,
kui see kaamera on automaatselt lingitavate operatsioonide jaoks HDMI-minikaabli (lisavarustus)
kaudu ühendatud Viera Link'iga ühilduva seadmega. (Kõik toimingud pole võimalikud.)
• VIERA Link on HDMI-juhtimisfunktsioonil põhinev Panasonicu unikaalne funktsioon, mis kasutab
HDMI CEC (Consumer Electronics Control – tarbija elektroonikajuhtimise) standardit. Muudes
ettevõtetes valmistatud HDMI CEC-iga ühilduvate seadmetega lingitud toimingud pole
garanteeritud. VIERA Link'iga ühilduvate, kuid muudes ettevõtetes valmistatud seadmete
kasutamise kohta leiate lisateavet vastavate seadmete kasutusjuhenditest.
• See kaamera on ühilduv VIERA Link'i 5. versiooniga. VIERA Link vers. 5 on Panasonicu uusim
versioon ja ühildub ka olemasolevate Panasonic VIERA Link seadmetega. (2009. a. detsembri
seisuga)
Ettevalmistused Seadke [VIERA Link] sisselülitatuks [ON]. (lk 39)
Ühendage see kaamera HDMI-minikaabli (lisavarustus) abil VIERA
Link'iga ühilduva Panasonicu teleriga (lk 165).
Lülitage kaamera sisse ja vajutage seejärel nuppu [ ].
Kasutage teleri kaugjuhtimispuldi abil.
VIERA Link'iga ühilduv Panasonicu teler
1 [OPTION]
2 [OK]
3 [RETURN]
* Kaugjuhtimispuldi kuju on sõltuvalt regioonist erinev. Kasutage, järgides ekraanil
kuvatavat telerijuhendit.
VQT2S42
58
Muude seadmetega ühendamine
Ühendamine arvutiga
Ühendades kaamera arvutiga, saate salvestatud pildid laadida arvutisse.
• Mõned arvutid suudavad lugeda otse kaamerast eemaldatud mälukaardilt. Üksikasjalikumat teavet
leiate oma arvuti kasutusjuhendist.
• Kui kasutatav arvuti ei toeta SDXC-mälukaarte, võidakse kuvada teade, milles palutakse
mälukaart vormindada. (Kui valite vormindamise, kustutatakse salvestatud fotod. Kui soovite
fotod säilitada, ärge vormindamist valige.)
Kui mälukaarti ära ei tunta, pöörduge allpool nimetatud tugiteenuseid pakkuva veebilehe poole.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Imporditud pilte on lihtne printida või e-posti teel saata. Selleks on mugav kasutada kaamera
komplekti kuuluval CD-ROM-plaadil olevat tarkvarapaketti PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition.
• CD-ROM-plaadil oleva tarkvara ja selle installimise kohta lisateabe saamiseks lugege komplekti
kuuluva tarkvara spetsiaalset kasutusjuhendit.
 Arvuti, mida saab kasutada
Windows
Me/2000
98/98SE
Kas saab kasutada
programmi
PHOTOfunSTUDIO?
—
Kas [AVCHD Lite]-vormingus
salvestatud videot saab
arvutisse laadida?
—
Kas digitaalkaameras
olevaid fotosid ja [MOTION
JPEG]-vormingus
salvestatud videoid saab
USB-ühenduskaabli abil
arvutisse laadida?
—
XP/Vista/7
*1
*2

Macintosh
OS 9/OS X
—
—

(OS 9.2.2/OS X
[10.1~10.6])
• PC-arvutit opsüsteemiga Windows 98/98SE või vanema opsüsteemiga või Mac-arvutit
opsüsteemiga OS 8.x või vanema opsüsteemiga ei saa USB-kaabli kaudu ühendada,
kuid nendesse arvutitesse saab fotosid laadida, kui kasutada SD-mälukaardi
lugejat/kirjutajat.
*1 On nõutav, et arvutisse oleks installitud Internet Explorer 6.0 või uuem versioon.
Sõltuvalt kasutatavast funktsioonist võib olla vajalik suurema protsessorivõimsusega
arvuti. Sõltuvalt kasutatava arvuti konfiguratsioonist ei pruugi arvuti fotosid
nõuetekohaselt taasesitada või korrektselt töötada.
*2 [AVCHD Lite]-vormingus videote laadimiseks kasutage alati programmi
PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition.
59
VQT2S42
Muude seadmetega ühendamine
PDF-vormingus kasutusjuhendi lugemine
• Olete harjutanud selles kasutusjuhendis tutvustatud põhitoiminguid ja soovite edasi
minna keerulisemate toimingute juurde.
• Soovite saada abi rikkeotsingu tabelist.
Sellistes olukordades tutvuge ka kaamera komplekti kuuluval CD-ROM-plaadil oleva PDFvormingus kasutusjuhendiga.
Windows-opsüsteemi puhul
Lülitage arvuti sisse ja sisestage kasutusjuhendit sisaldav CD-ROMplaat (kuulub kaamera komplekti).
Valige soovitud keel ja klõpsake seejärel installimiseks ikooni
[Operating Instructions] (Kasutusjuhend).
Topeltklõpsake arvuti töölaual olevat kasutusjuhendi otseteeikooni
(Operating Instructions).
VQT2S42
60
Muude seadmetega ühendamine
■ Kui PDF-vormingus kasutusjuhend ei avane
PDF-vormingus kasutusjuhendi sirvimiseks või printimiseks peab arvutisse olema
installitud programm Adobe Acrobat Reader 5.0 või selle hilisem versioon või programm
Adobe Reader 7.0 või selle hilisem versioon.
Sisestage kasutusjuhendit sisaldav CD-ROM-plaat (kuulub kaamera tarnekomplekti),
klõpsake nuppu A ja järgige installimise kohta seejärel näidikul kuvatavaid teateid.
(Ühilduvad opsüsteemid: Windows 2000 SP4/Windows XP SP2 või SP3/Windows Vista
SP1 või SP2/Windows 7)
• Teie arvuti operatsioonisüsteemi jaoks sobiva Adobe Readeri versiooni saate alla
laadida ja installida järgmiselt veebilehelt: http://get.adobe.com/reader/otherversions
■ PDF-vormingus kasutusjuhendi deinstallimine
Kustutage PDF-fail kaustast Program Files -> Panasonic -> Lumix.
• Kui programmifailide kausta sisu ei kuvata, klõpsake selle kuvamiseks nuppu “Kuva selle
kausta sisu” [Show the contents of this folder].
■ Macintosh-arvuti puhul
Lülitage arvuti sisse ja sisestage kasutusjuhendit sisaldav CD-ROMplaat (kuulub kaamera komplekti).
Avage CD-ROM-plaadil kaust “Manual” ja kopeerige seejärel sellest
kaustast soovitud keeles PDF-fail.
PDF-faili avamiseks topeltklõpsake faili.
61 VQT2S42
Muud
Tehnilised andmed
Digikaamera korpus
(DMC-G2):
Ohutusinfo
Toiteallikas:
Alalispinge 9,3 V
Energiatarve:
2,6 W (pildistamisel LCD-näidiku abil) (Kui kasutatakse kaamerate
DMC-G2K/DMC-G2W komplekti kuuluvat 14–42 mm/F3,5–5,6
objektiivi)
2,8 W (pildistamisel LCD-näidiku abil) (Kui kasutatakse kaamera
DMC-G2W komplekti kuuluvat 45–200 mm/F4,0–5,6 objektiivi)
1,6 W (taasesitamisel LCD-näidiku abil) (Kui kasutatakse
kaamerate DMC-G2K/DMC-G2W komplekti kuuluvat 14–42
mm/F3,5–5,6 objektiivi)
1,8 W (taasesitamisel LCD-näidiku abil) (Kui kasutatakse kaamera
DMC-G2W komplekti kuuluvat 45–200 mm/F4,0–5,6 objektiivi)
Kaamera efektiivsete
pikslite arv:
Pildiandur:
12,100,000 pikslit
4/3“ Live MOS andur, pikslite koguarv 13 060 000,
põhivärvifilter
Digitaalne suum:
Max 4x
Täiendav optiline suum: (välja arvatud iga kuvasuhte maksimaalse pildisuuruse
puhul)
Lihtsa suurendamise sisse- ja väljalülitamine (ühildub
muude tootjate objektiividega)
Teravustamine:
Automaatne teravustamine/Käsitsi teravustamine, Näo
tuvastamine/Automaatteravustamise jälgimine/23 alaga
teravustamine/1 alaga teravustamine (saab valida
puutetundliku teravustamise ala)
Katikusüsteem:
Fokaalkatik
Sarivõtte salvestamine
Sarivõtte kiirus:
3,2 pilti sekundis (suur kiirus),
2,6 pilti sekundis (keskmine kiirus),
2 pilti sekundis (väike kiirus)
Salvestatavate fotode arv: Max 7 fotot (kui on tegemist RAW-failidega)
Sõltub mälukaardi mahutavusest (kui RAW-faile pole)
ISO-tundlikkus (standardne väljundtundlikkus):
/100/200/400/800/1600/3200/6400
AUTOMAATNE/
(võimalik muuta 1/3 EV sammuga)
Säriaeg:
B (lamp) (max 4 minutit), 60 sekundist kuni 1/4000
sekundini
Fotode tegemine video salvestamise ajal: 1/30 sekundit
kuni 1/16000 sekundit
Mõõtevahemik:
EV 0 kuni EV 18
Valge tasakaalustus:
Valge automaatne tasakaalustus / päevavalgus / pilvisus /
vari / hõõglambid / välklamp / valge komplekt 1/ valge
komplekt 2 / valge tasakaalustuse K-komplekt
62
VQT2S42
Muud
Säritus (automaatsäritus):
Särimõõtmise režiim:
LCD-näidik:
Pildinäidik:
Välklamp:
Automaatsäritusprogramm (P)/ava prioriteediga automaatsäritus
(A)/säriaja prioriteediga automaatsäritus
(S)/Käsitsi säritus (M)/AUTOMAATNE
Särituse järelkorrektsioon (1/3 EV sammuga, -3 EV kuni +3 EV)
Mitmekordne särimõõtmine / keskelekaalutud
särimõõtmine/punktsärimõõtmine
3,0” TFT LCD
(umbes 460 000 punkti) (pildivälja suhe umbes 100%)
Puutetundlik paneel
Värviline LCD-pildinäidik (umbes 1 440 000 punkti)
(pildivälja suhe umbes 100%)
(silmasobitusega -4 kuni +4 dioptriat)
Sisseehitatud hüpik-välklamp
GN 11 ekvivalent (ISO100·m)
Välklambi tööulatus:
Umbes 45 cm kuni 6,2 m
(Kui on paigaldatud kaamerate DMC-G2K/DMC-G2W komplekti
kuuluv 14–42 mm/F3,5–5,6
objektiiv, on seatud lainurkvõte WIDE, [ISO AUTO])
Välklambi tööulatus:
Umbes 1,0 m kuni 5,5 m
(Kui on paigaldatud kaamera DMC-G2W komplekti kuuluv 45–200
mm/F4,0–5,6 objektiiv, on seatud lainurkvõte WIDE, [ISO AUTO])
Automaatne, automaatne/punasilmsuse vähendamine, sunnitud
sisselülitus, sunnitud sisselülitus/punasilmsuse vähendamine,
aeglane sünkroonimine, aeglane sünkroonimine/punasilmsuse
vähendamine, sunnitud väljalülitus
Välklambi
sünkroonimiskiirus:
Võrdub 1/160 sekundiga või on sellest väiksem
Mikrofon:
Monofooniline
Kõlar:
Monofooniline
Salvestusvahend: SD-mälukaart / SDHC-mälukaart / SDXC-mälukaart
Foto suurus
Foto:
Kui kuvasuhte säte on [4:3]
4000x3000 pikslit, 2816 x 2112 pikslit, 2048 x1536 pikslit
Kui kuvasuhte säte on [3:2]
4000 x 2672 pikslit, 2816 x 1880 pikslit, 2048 x 1360 pikslit
Kui kuvasuhte säte on [16:9]
4000 x 2248 pikslit, 2816 x 1584 pikslit, 1920 x 1080 pikslit
Kui kuvasuhte säte on [1:1]
2992 x 2992 pikslit, 2112 x 2112 pikslit, 1504 x 1504 pikslit
Salvestuskvaliteet
Videod:
[AVCHD Lite] (audioga)
Kui seadistuseks on [SH]: 1280x720 pikslit (50p salvestus*/umbes
17 Mb/s)/
Kui seadistuseks on [H]: 1280x720 pikslit (50p salvestus*/umbes 13
Mb/s)/
Kui seadistuseks on [L]: 1280x720 pikslit (50p salvestus*/umbes 9
Mb/s)
(¢Anduri väljund on 25 kaadrit/s)
[MOTION JPEG] (audioga)
Kui seadistuseks on [HD]: 1280x720 pikslit (30 kaadrit/s)/
Kui seadistuseks on [WVGA]: 848x480 pikslit (30 kaadrit/s)/
Kui seadistuseks on [VGA]: 640x480 pikslit (30 kaadrit/s)/
Kui seadistuseks on [QVGA]: 320x240 pikslit (30 kaadrit/s)/
VQT2S42
63
Muud
Kvaliteet:
Salvestusfaili vorming
Foto:
Fotod koos audioga:
Video koos audioga:
RAW/RAWikõrge/RAWistandardne/kõrge/standardne
JPEG (põhineb kaamera failisüsteemi
projekteerimiseeskirjal ja standardil Exif 2.21)/ühilduv
DPOF-iga
JPEG (põhineb kaamera failisüsteemi
projekteerimiseeskirjal ja standardil Exif 2.21)/QuickTime
AVCHD Lite / QuickTime Motion JPEG
Liides
Digitaalne:
“USB 2.0” (kiire)
Video/audio analoogsignaal: NTSC/PAL liitsignaal (menüüst lülitatav)
Audiokanali väljund (monofooniline)
Terminal
Mikrofon/kaugjuhtimine
[MIC/REMOTE]:
AV-väljund/digitaalne
[AV OUT/DIGITAL]:
[HDMI]:
Alalisvoolusisend [DC IN]:
Mõõtmed:
Kaal:
Töötemperatuur:
Töökeskkonna niiskus:
φ 2,5 mm pistikupesa
Spetsiaalne pistikupesa (8-kontaktiline)
MiniHDMI tüüp C
Puudub (võrguadapteri kasutamisel kasutage
lisavarustuseks olevat alalisvoolukaablit)
Umbes 124 mm (L) k 83,6 mm (K) k 74,0 mm (S)
(ilma eenduvate osadeta)
Umbes 593 g
(koos kaamera DMC-G2K/DMC-G2W komplekti kuuluva
14-42 mm/F3,5–5,6 objektiivi, mälukaardi ja akuga)
Umbes 810 g (koos kaamera DMC-G2W komplekti kuuluva
45–200 mm/F4,0–5,6 objektiivi, mälukaardi ja akuga)
Umbes 371 g (kaamera korpus)
0–40 °C
10–80%
Võrguadapter (Panasonic DE-A49C):
Ohutusinfo
Sisend:
Väljund:
110-240 V,
50/60 Hz; 0,3 A
1,2 A (seadme töötamisel)
9,3 V;
0,65 A (aku laadimisel)
8,4 V;
Akukomplekt (liitium-ioonaku) (Panasonic DMW-BLB13E):
Ohutusinfo
Pinge/mahtuvus:
64
VQT2S42
7,2 V/1250 mAh
Muud
Vahetatav objektiiv (H-FS014042)
“LUMIX G VARIO 14–42 mm/F3,5–5,6 ASPH./MEGA O.I.S.”
Fookuskaugus:
Ava tüüp:
Ava tööulatus:
Ava minimaalne väärtus:
Objektiivi konstruktsioon:
Teravustamise ulatus:
Kujutise maksimaalne
suurendus:
Optilise pildistabilisaatori
[O.I.S.] lüliti:
Kinnitus:
Vaatenurk:
Filtri läbimõõt:
Maksimaalne läbimõõt:
Üldpikkus:
Kaal:
f= 14–42 mm
(35 mm videokaamera ekvivalent: 28–84 mm)
7 lehega katik / iirisdiafragma/ringdiafragma
F3,5 (lainurk) – F5,6 (teleobjektiiv)
F22
12 elementi 9 rühmas (1 asfääriline lääts)
0,3 m kuni ∞ (fookuskauguse baasjoonest)
0,16x (35 mm videokaamera ekvivalent: 0,32k)
Optiline pildistabilisaator: kasutusel
Puudub
(Stabilisaatori [STABILIZER] sätted seadistatakse
salvestusrežiimi [REC] menüüs.)
“Micro Four Thirds™ kinnitus”
75x (lainurk) kuni 29x (teleobjektiiv)
52 mm (2,05 tolli)
Umbes 60,6 mm (2.39 tolli)
Umbes 63,6 mm (2,50 tolli) (objektiivi otsast
objektiivikinnituse aluseni)
Umbes 165 g
Vahetatav objektiiv (H-FS045200)
“LUMIX G VARIO 45–200 mm/F4,0–5,6/MEGA O.I.S.”
Fookuskaugus:
Ava tüüp:
Ava tööulatus:
Ava minimaalne väärtus:
Objektiivi konstruktsioon:
Teravustamise ulatus:
Kujutise maksimaalne
suurendus:
Optilise pildistabilisaatori
[O.I.S.] lüliti:
Kinnitus:
Vaatenurk:
Filtri läbimõõt:
Maksimaalne läbimõõt:
Üldpikkus:
Kaal:
f= 45–200 mm
(35 mm videokaamera ekvivalent: 90–400 mm)
7 lehega katik / iirisdiafragma/ringdiafragma
F4,0 (lainurk) – F5,6 (teleobjektiiv)
F22
16 elementi 13 rühmas (asfääriline lääts puudub)
1,0 m kuni ∞ (fookuskauguse baasjoonest)
0,19x (35 mm videokaamera ekvivalent: 0,38k)
Optiline pildistabilisaator: kasutusel
Kasutusel (sisse- ja välja lülitamine (ON/OFF))
“Micro Four Thirds™ kinnitus”
27x (lainurk) kuni 6,2x (teleobjektiiv)
52 mm (2,05 tolli)
Umbes 70 mm (2,76 tolli)
Umbes 100 mm (3,94 tolli) (objektiivi otsast
objektiivikinnituse aluseni)
Umbes 380 g
VQT2S42
65
• G MICRO SÜSTEEM on LUMIX-i standardne
digitaalkaamera objektivahetussüsteem, mis põhineb Micro
Four Thirds™ süsteemi standardil.
• Micro Four Thirds™ ja Micro Four Thirdsi logo on firmale
Olympus Imaging Corporation kuuluvad kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid Jaapanis, USAs, Euroopa
Liidus ja muudes riikides.
• Four Thirds™ ja Four Thirdsi logo on firmale Olympus
Imaging Corporation kuuluvad kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid Jaapanis, USAs, Euroopa
Liidus ja muudes riikides.
• SDXC logo on firmale SD-3C LLC kuuluv kaubamärk.
• “AVCHD” ja “AVCHD Lite” ning “AVCHD” ja “AVCHD Lite” logo on
firmadele Panasonic Corporation ja Sony Corporation kuuluvad
kaubamärgid.
• Toodetud firma Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja topelt-D
sümbol on firmale Dolby Laboratories kuuluvad kaubamärgid.
• HDMI, HDMI logo ja kõrglahutus-multimeedialiides (High-Definition
Multimedia Interface) on firmale HDMI Licensing LLC kuuluvad
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USAs ja muudes riikides.
• HDAVI Control™ on firmale Panasonic Corporation kuuluv kaubamärk.
• QuickTime ja QuickTime’i logo on firmale Apple Inc kuuluvad, litsentsi alusel kasutatavad
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
• Adobe on firma Adobe Systems Incorporated kaubamärk või registreeritud kaubamärk USAs
ja/või muudes riikides.
• Microsofti toodete kuvatõmmis(t)e trükkimiseks on olemas firma Microsoft Corporation luba.
• Muud selles juhendis trükitud nimed, ettevõtete nimed ja tootenimed on vastavate ettevõtete
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
Käesolevale tootele on antud luba isiklikuks ja mitteäriliseks kasutamiseks tarbijate poolt AVC
patendiportfelli litsentsi raames, mis hõlmab (i) videosalvestiste kodeerimist vastavalt AVCstandardile (“AVC Video”) ja/või (ii) AVC-videosalvestiste dekodeerimist tarbijate poolt isiklikul
ja mitteärilisel otstarbel ja/või AVC-videosalvestiste omandamist AVC-videosalvestiste
müügiluba omavast ettevõttest. See luba ei kehti mingil muul otstarbel kasutamise korral.
Lisateavet saate firmast MPEG LA, LLC. Vt veebilehte http://www.mpegla.com.
EU
Panasonic Corporation
Veebileht: http://panasonic.net
B
VQT2S42
F0410SM0
Vastavalt direktiivi 2004/108/EÜ lõike 9 lõigule 2
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
 Panasonic Corporation 2010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement