Panasonic DMCG3K, DMCG3W, DMCG3 Operating instructions

Panasonic DMCG3K, DMCG3W, DMCG3 Operating instructions
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 1 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Kokkuvõtlik kasutusjuhend
Digikaamera / objektiivikomplekt /
topeltsuumiga objektiivi komplekt / korpus
Mudel nr
DMC-G3K/DMC-G3W
DMC-G3
Enne seadme kasutamist lugege käesolev juhend tähelepanelikult läbi.
Kaamera kasutamise kohta
leiate üksikasjalikumaid
juhiseid kaamera komplekti
kuuluval CD-ROM-plaadil olevast PDFvormingus
kasutusjuhendist “Keerulisemate funktsioonide
kasutusjuhend”. Selle juhendi lugemiseks
laadige see oma arvutisse.
Veebileht: http://www.panasonic-europe.com
Mudelinumbri järelliide “EB” tähistab Suurbritannias müüdavat mudelit.
VQT3N48
EB
until
2011/5/11
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 2 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Lugupeetud klient!
Kasutame võimalust, et tänada teid Panasonicu digikaamera ostmise eest.
Lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks
alles. Arvestage sellega, et digikaamera tegelikud juhtseadised ja komponendid,
menüüelemendid jne võivad käesoleva kasutusjuhendi joonistel kujutatutest pisut
erineda.
Järgige hoolikalt autorikaitseseadust.
• Eelsalvestatud lintide või plaatide või muu väljaantud või ülekandena edastatava materjali
salvestamine muul eesmärgil kui isiklikuks kasutamiseks võib olla vastuolus autorikaitseseadusega. Ka isiklikuks kasutamiseks võib teatud materjali salvestamisel olla piiranguid.
Ohutusinfo
HOIATUS!
VÄHENDAMAKS TULE-, ELEKTRILÖÖGI- JA TOOTE KAHJUSTAMISE OHTU:
• ÄRGE JÄTKE SEDA SEADET VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE NING HOOLITSEGE
SELLE EEST, ET SEADMELE EI TILGU EGA PRITSI VEDELIKKU EGA ASETATA
VEDELIKUGA TÄIDETUD ESEMEID NAGU VAASE.
• KASUTAGE AINULT SOOVITATUD TARVIKUID.
• ÄRGE EEMALDAGE SEADME KATET (EGA TAGAPANEELI). SEADMES EI OLE
KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI. USALDAGE SEADME HOOLDUS PÄDEVATELE
HOOLDUSTÖÖTAJATELE.
KASUTATAV PISTIKUPESA PEAB ASUMA SEADME LÄHEDAL JA OLEMA
KERGESTI LIGIPÄÄSETAV.
■ Toodet identifitseeriv märgistus
Toode
Asukoht
Digikaamera
All
Akulaadija
All
■ Info aku kohta
ETTEVAATUST!
Plahvatusoht aku valel väljavahetamisel! Vahetage aku välja täpselt samasuguse või
võrdväärse, tootja poolt soovitatud tüüpi aku vastu. Kasutatud aku kõrvaldage
kasutuselt vastavalt tootja juhistele.
• Ärge kuumutage ega põletage akut.
• Ärge jätke akut (akusid) suletud uste ja akendega autosse pikemaks ajaks otsese
päikesevalguse kätte.
Hoiatus!
Valitseb tule-, plahvatus- ja põletusoht. Ärge võtke akut koost lahti, kuumutage üle
60 °C ega tuhastage.
2
VQT3N48 (EST)
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 3 ページ
Hoiatus toitejuhtme kohta
Lugege isikliku ohutuse huvides järgmine
tekst hoolikalt läbi.
Sellel seadmel on teie ohutuse ja
mugavuse tagamiseks valatud kolmekontaktiline toitepistik.
Pistiku sees on 5 A kaitse.
Kui kaitse on vaja välja vahetada, siis
hoolitsege selle eest, et asenduskaitse
on 5-amprine ning et sellel on ASTA või
BSI heakskiit vastavalt standardile
BS1362.
Veenduge, et kaitsme korpusel on heakskiidutähis ASTA
või BSI .
Kui toitepistik on varustatud eemaldatava
kaitsmekattega, siis hoolitsege selle eest,
et see paigaldatakse kaitsme väljavahetamisel kindlasti tagasi.
Kui kaitsmekate on kadunud, ei tohi
pistikut kasutada enne, kui on saadud
uus kate.
Kaitsme asenduskatte saate osta
kohalikult edasimüüjalt.
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
■ OLULINE TEAVE
Seadme toitekaabli juhtmete värvused
tähendavad järgmist:
sinine: nulljuhe, pruun: faasijuhe.
Kuna need värvid ei pruugi vastata
kasutatava pistiku värvitähistele,
toimige järgmiselt:
Sinine juhe tuleb ühendada toitepistiku
selle kontaktiga, mis on tähistatud kas
N-tähega või on musta või sinist värvi.
Pruuni värvi juhe tuleb ühendada
toitepistiku selle kontaktiga, mis on
tähistatud kas L-tähega või on pruuni
või punast värvi.
HOIATUS! ÄRGE ÜHENDAGE
KUMBAGI JUHET MAANDUSKLEMMIGA, MIS ON TÄHISTATUD
TÄHEGA E VÕI MAANDUSSÜMBOLIGA
VÕI MIS ON
VÄRVITUD ROHELISEKS VÕI
ROHELISEKS/KOLLASEKS.
SEE PISTIK POLE VEEKINDEL –
HOIDKE SEE KUIVANA.
■ Enne kasutamist
Eemaldage konnektori kate.
ETTEVAATUST!
■ Kaitsme vahetamine
KUI PAIGALDATUD VALATUD PISTIK
EI SOBI TEIE KODUS OLEVASSE
PISTIKUPESSA, TULEB KAITSE
EEMALDADA, PISTIK ÄRA LÕIGATA
NING OHUTULT KÕRVALDADA.
ÄRALÕIGATUD PISTIKU ÜHENDAMISEL 13 A PISTIKUPESSA ON SUUR
OHT SAADA ELEKTRILÖÖK.
Kaitsme asukoht võib olenevalt toitepistiku tüübist olla erinev
(joonised A ja B).
Kontrollige paigaldatud toitepistikut ja
järgige järgmisi juhiseid.
Joonistel kujutatud toitepistik võib
tegelikust erineda.
Kui on vaja paigaldada uus pistik, järgige
palun järgmisi juhtmete tähisvärvusi.
Kahtluse korral pöörduge pädeva elektriku
poole.
Joonis A
1. Avage kruvikeerajaga kaitsmekate.
Joonis B
Kaitsmekate
2. Vahetage kaitse välja ja sulgege
kaitsmekate.
Joonis A
Joonis B
Kaitse
(5 A)
Kaitse
(5 A)
(EST) VQT3N48
3
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 4 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
■ Teave akulaadija kohta
ETTEVAATUST!
• ÄRGE PAIGALDAGE EGA ASETAGE SEDA SEADET RAAMATUKAPPI, SISSEEHITATUD SEINAKAPPI EGA MUUSSE UMBSESSE KOHTA. HOOLITSEGE SELLE
EEST, ET SEADE OLEKS HÄSTI VENTILEERITUD. ÜLEKUUMENEMISEST
PÕHJUSTATUD ELEKTRILÖÖGI- JA TULEOHU VÄLTIMISEKS HOOLITSEGE SELLE
EEST, ET KARDINAD EGA MUUD MATERJALID EI TAKISTAKS ÕHUAVASID.
• ÄRGE KATKE SEADME ÕHUAVASID KINNI AJALEHTEDE, LAUDLINADE,
KARDINATE EGA MUUDE SARNASTE ESEMETEGA.
• ÄRGE ASETAGE SEADMELE LAHTISE TULE ALLIKAID, NÄITEKS PÕLEVAID
KÜÜNLAID.
• VISAKE AKUD ÄRA KESKKONNALE OHUTUL VIISIL.
• Kui toitejuhe on ühendatud, siis on akulaadija ooteolekus.
Kui toitejuhe on ühendatud pistikupessa, on primaarahel alati pingestatud.
■ Ohutusnõuded
• Ärge kasutage mingeid muid AV-kaableid peale selle, mis kuulub seadme komplekti.
• Ärge kasutage mingeid muid USB-ühenduskaableid peale selle, mis kuulub kaamera
komplekti.
• Kasutage alati Panasonicu originaalset HDMI-minikaablit (RP-CDHM15, RP-CDHM30;
lisavarustus).
Varuosanumbrid: RP-CDHM15 (1,5 m), RP-CDHM30 (3,0 m)
• Kasutage alati Panasonicu originaalset kaugpäästikut (DMW-RSL1; lisavarustus).
Hoidke kaamera võimalikult kaugel elektromagnetvälju tekitavatest seadmetest
(nt mikrolaineahjud, telerid, videomängud jne).
• Kui kasutate kaamerat teleri peal või lähedal, võib elektromagnetlainete kiirgus häirida
kaamerast väljastatavat heli ja/või pilti.
• Ärge kasutage kaamerat mobiiltelefoni lähedal, sest see võib põhjustada pilti ja/või heli
moonutavat müra.
• Kõlarite või suurte mootorite tekitatud tugev magnetväli võib salvestisi kahjustada või pilte
moonutada.
• Mikroprotsessorite tekitatud elektromagnetväli võib kaamera tööd häirida, moonutades
pilti ja/või heli.
• Kui elektromagnetvälju tekitavate seadmete mõjupiirkonnas kaamera ei tööta nõuetekohaselt, lülitage kaamera välja ja eemaldage aku või ühendage võrguadapter
(DMW-AC8E; lisavarustus) lahti.
Seejärel paigaldage aku tagasi või ühendage võrguadapter uuesti ja lülitage kaamera
sisse.
Ärge kasutage kaamerat raadiosaatjate ega kõrgepingeliinide läheduses.
• Raadiosaatjate või kõrgepingeliinide lähedal salvestades võivad pilt ja/või heli olla
moonutatud.
4
VQT3N48 (EST)
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 5 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Info kasutajatele vanade seadmete ja akude/patareide kogumise ja
kõrvaldamise kohta
Need sümbolid toodetel, pakendil ja/või toodetega kaasasolevatel
dokumentidel tähendavad, et kasutatud elektri- ja elektroonikatooteid
ning akusid/patareisid ei tohi visata ära koos tavaliste olmejäätmetega.
Vastavalt kohalikele seadustele ning direktiividele 2002/96/EÜ ja
2006/66/EÜ tuleb kasutatud tooted ja akud/patareid viia nõuetekohase
käitlemise, taaskasutuse ja ringlussevõtu tagamiseks vastavasse
kogumispunkti.
Nende toodete ja akude/patareide nõuetekohane kõrvaldamine aitab
hoida kokku väärtuslikke ressursse ning vältida võimalikku negatiivset
mõju inimeste tervisele ja keskkonnale, mis võib nõudeid eirava jäätmekäitlusega kaasneda.
Täpsemat infot kasutatud toodete ja akude/patareide kogumise ja
ringlussevõtu kohta saate kohalikust omavalitsusest, oma jäätmekäitlusfirmast või toote ostukohast.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib selliste jäätmete nõuetevastane
kasutuselt kõrvaldamine olla karistatav.
Äriklientidele Euroopa Liidus
Kui soovite tarbetuks muutunud elektri- ja elektroonikaseadmed
kasutuselt kõrvaldada, siis pöörduge edasise info saamiseks vastava
seadme müüja või tarnija poole.
[Info kasutuselt kõrvaldamise kohta muudes riikides väljaspool
Euroopa Liitu]
Need sümbolid kehtivad ainult Euroopa Liidus. Kui soovite nendest
toodetest loobuda, siis pöörduge kohalikku omavalitsusse või seadme
müüja poole, et saada infot nende toodete nõuetelevastava
kõrvaldamismeetodi kohta.
Märkus aku/patarei sümboli kohta (kaks alumist sümbolit):
Seda sümbolit võib kasutada koos keemilise elemendi sümboliga.
Sellisel juhul vastab see antud kemikaali kohta direktiivis sätestatud
nõuetele.
Cd
(EST) VQT3N48
5
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 6 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Sisukord
Ohutusinfo .........................................................................................................................2
Tarvikud ..............................................................................................................................7
Komponentide nimed ja funktsioonid ...........................................................................11
Objektiiv ...........................................................................................................................15
Objektiivi kinnitamine/lahtivõtmine .............................................................................16
Õlarihma kinnitamine ....................................................................................................19
Aku laadimine ....................................................................................................................20
• Laadimine ..................................................................................................................20
• Orienteeruv talitlusaeg ja salvestatavate fotode arv ..................................................21
Mälukaardi (lisavarustus) / aku sisestamine ja eemaldamine ..........................................23
Mälukaart ..................................................................................................................24
• Mälukaardid, mida saab selle seadmega kasutada ...................................................24
Kuupäeva ja kellaaja seadmine (kella seadmine) ..........................................................25
Salvestusrežiimi valimine ............................................................................................26
Pildistamine .......................................................................................................................28
Pildistamine automaatfunktsiooni abil (arukas automaatrežiim) ......................................29
• Pildistamine aruka automaatrežiimi “Pluss” (Intelligent Auto Plus Mode) abil ............31
Pildistamine defokuseerimise juhtimisfunktsiooni abil .......................................................32
Pildistamine lemmikseadistusi kasutades (automaatsäritusprogrammi režiim) ................33
Video salvestamine ...................................................................................................34
Fotode/video taasesitamine .........................................................................................35
• Fotode taasesitamine .................................................................................................35
• Video taasesitamine ....................................................................................................36
Fotode kustutamine .........................................................................................................38
Menüü seadistamine .....................................................................................................39
• Menüüelementide seadistamine .................................................................................39
Säriaja kompenseerimine ............................................................................................42
Pildistamine ava/säriaja määramise teel ..........................................................................43
• Ava prioriteediga automaatsäritus ...........................................................................43
• Säriaja prioriteediga automaatsäritus .........................................................................43
• Käsisärituse režiim ......................................................................................................44
PDF-vormingus kasutusjuhendi lugemine ........................................................................45
Tehnilised andmed ....................................................................................................46
6
VQT3N48 (EST)
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 7 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Tarvikud
Enne kaamera kasutamist veenduge, et sellega on kaasas kõik loetletud tarvikud.
Tootenumbrid kehtivad 2011. a. juunikuu seisuga. Need numbrid võivad muutuda.
1 Digikaamera korpus
(Sellele viidatakse selles kasutusjuhendis kui kaamera korpusele.)
2 Vahetusobjektiiv
“LUMIX G VARIO 14-42 mm/F3,5–5.6 ASPH./MEGA O.I.S.”
(Selles kasutusjuhendis nimetatakse seda objektiiviks.)
3 Objektiivivarjuk
4 Objektiivikate
(Ostuhetkel on see kinnitatud vahetusobjektiivi külge.)
5 Objektiivi tagumine kate
(Ostuhetkel on see kinnitatud vahetusobjektiivi külge.)
6 Vahetusobjektiiv
“LUMIX G VARIO 45–200 mm/F4.0–5.6/MEGA O.I.S.”
(Selles kasutusjuhendis nimetatakse seda objektiiviks.)
7 Objektiivivarjuk
8 Objektiivikate
(Ostuhetkel on see kinnitatud vahetusobjektiivi külge.)
9 Objektiivi tagumine kate
(Ostuhetkel on see kinnitatud vahetusobjektiivi külge.)
10 Aku
(tekstis viidatakse kui akule või patareile)
Enne kaamera kasutuselevõttu laadige aku.
11 Akulaadija
(tekstis viidatakse kui akulaadijale või laadijale)
12 Toitejuhe
13 AV-kaabel
14 USB-ühenduskaabel
15 Korpuse kate
(Ostuhetkel on see kinnitatud kaamera korpuse külge.)
16 CD-ROM-plaat
• Tarkvara:
kasutage tarkvara oma arvutisse installimiseks.
17 CD-ROM-plaat
• Kasutusjuhend
18 Õlarihm
19 Pliiats
• SD-mälukaardile, SDHC-mälukaardile ja SDXC-mälukaardile viidatakse tekstis kui
mälukaardile.
• Mälukaart on lisavarustus.
• Selles kasutusjuhendis esitatud kirjeldus põhineb vahetusobjektiivil (H-FS014042).
• Komplekti kuuluvate tarvikute kaotamisel pöörduge seadme müüja poole või lähimasse
hoolduskeskusesse. (Tarvikuid saab osta eraldi.)
(EST) VQT3N48
7
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 8 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
DMC-G3W
DMC-G3K
1
2
3
H-FS014042
6
11
DMW-BLD10E
15
DE-A94A
16
VKF4385
4
5
VYC1009
7
H-FS045200
10
2
1
VYF3201
8
VFC4315
9
VYC0986
VYF3201
VFC4315
12
13
K2CT3YY00034
K1HY08YY0016 K1HY08YY0015
17
18
VFF0806
VFC4634 or
VFC4717 3
14
19
VGQ0C14
* 1 Kuulub ainult kaamera DMC-G3K komplekti (objektiivikomplektiga toode)
* 2 Kuulub ainult kaamera DMC-G3W komplekti (kahe suumiobjektiivi komplektiga toode)
* 3 Seda tootenumbrit kannab ainult DMC-G3W Londoni olümpiaks valmistatud mudel.
8
VQT3N48 (EST)
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 9 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Müügiinfo ja teave tugiteenuste kohta
Kliendikeskus
• Suurbritannias elavatele klientidele: 0844 844 3852
• Iirimaal elavatele klientidele: 01 289 8333
• Tooteinfo leiate meie veebisaidilt
www.panasonic.co.uk
• E-post: [email protected]
AV-tarkvara tehniline tugi
• Suurbritannias elavatele klientidele: 0844 844 3869
• Iirimaal elavatele klientidele: 01 289 8333
Otsemüük firmast Panasonic UK
• Klientidele: 0844 844 3856
• Tarvikuid ja kulumaterjale saab meie toodetele lihtsasti ja turvaliselt tellida, kui helistada
meie klienditeenindusse esmaspäevast neljapäevani 9.00 – 17.30, reedel 9.30 – 17.30
(välja arvatud riiklikel pühadel)
• Tarvikuid võib tellida ka meie veebikauplusest aadressil www.pas-europe.com.
• Osta saab enamike põhiliste krediit- ja deebetkaartidega.
• Kõikidele päringutele tehingute ja turustusvõimaluste kohta vastatakse otse firmast
Panasonic UK Ltd.
• See ei saa olla lihtsam!
• Meie veebikauplusest saab osta ka laias valikus valmistooteid.
Lisateavet saate meie veebisaiti sirvides.
(EST) VQT3N48
9
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 10 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
■ Lisatarvikud
Liitium-ioonaku
DMW-BLD10
Võrguadapter*1
DMW-AC8
Alalisvooluliitmik*1
DMW-DCC9
Välklamp
DMW-FL220 , DMW-FL360, DMW-FL500
Kaugpäästik
DMW-RSL1
Suumimishoob
DMW-ZL 1
Mitmekordse kihiga kaitsefilter
(MC-kaitsefilter)
DMW-LMC52* 2
Neutraalhall valgusfilter (ND-filter)
DMW-LND52* 2
Polariseeriv filter (PL-filter)
(rõngakujuline)
DMW-LPL52* 2
Objektiivikate
DMW-LFC52* 2
Objektiivi tagumine kate
DMW-LRC1* 2
Kaamera korpuse kate
DMW-BDC1
Statiivi adapter*3
DMW-TA1
HDMI-minikaabel
RP-CDHM15, RP-CDHM30
Vahetusobjektiivid
H-VS014140, H-FS014042, H-FS014045, H-FS045200,
H-F007014, H-ES045, H-H020, H-F008, H-H014,
H-FS100300
(muude kasutatavate objektiivide kohta lugege lk 15)
3D vahetusobjektiiv
H-FT012
Paigaldusadapter
DMW-M A1, DMW-MA2M, DMW-MA3R
Klass 10 64 GB SDXC-mälukaart
Klass 10, 32 GB SDHC-mälukaart
Klass 10, 16 GB SDHC-mälukaart
Klass 10, 8 GB SDHC-mälukaart
Klass 10, 4 GB SDHC-mälukaart
Klass 6, 32 GB SDHC-mälukaart
Klass 6, 16 GB SDHC-mälukaart
Klass 6, 8 GB SDHC-mälukaart
Klass 6, 4 GB SDHC-mälukaart
Klass 4, 16 GB SDHC-mälukaart
Klass 4, 8 GB SDHC-mälukaart
Klass 4, 4 GB SDHC-mälukaart
Klass 4, 2 GB SD-mälukaart
RP-SDU64GE1K
RP-SDA32GE1K/RP-SDU32GE1K
RP-SDA16GE1K/RP-SDU16GE1K
RP-SDA08GE1K/RP-SDU08GE1K
RP-SDU04GE1K
RP-SDQ32GE1K
RP-SDQ16GE1K
RP-SDQ08GE1K
RP-SDQ04GE1K
RP-SDN16GE1A
RP-SDN08GE1A
RP-SDN04GE1A
RP-SDL02GE1K/RP-SDN02GE1A
Mõnes riigis ei pruugi kõik lisatarvikud olla müügil.
* 1 Võrguadapterit (lisavarustus) saab kasutada ainult koos spetsiaalse Panasonicu alalisvooluadapteriga (lisavarustus). Võrguadapterit (lisavarustus) ei saa kasutada üksinda.
* 2 Kui kasutate muud objektiivi kui vahetusobjektiivi (H-FS014042, H-FS045200), kasutage
selle objektiiviga ühilduvaid lisatarvikuid.
* 3 Kasutage juhul, kui kinnitatud objektiiv on kontaktis statiivi alusega.
10
VQT3N48 (EST)
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 11 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Komponentide nimed ja funktsioonid
■ Kaamera korpus
1 Andur
2 Välklamp
3 Automaattaimeri näidik /
automaatteravustamise (AF) märgutuli
4 Objektiivi kinnitamise märk
5 Kinnitus
6 Objektiivi lukustustihvt
7 Objektiivi vabastamise nupp
1 2
4 5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3
6
7
[LVF/LCD] nupp
8 9 10 11 12 13 14 15
Silmasobituse ketasvalija
Pildinäidik
Taasesitusnupp
Filmimisnupp
Kaamera sisse- ja väljalülitamise lüliti
(ON/OFF)
Tagumine ketasvalija
Kuvamisnupp/funktsiooninupp [DISP./Fn1]
Okulaarivarjuk
Puutetundlik ekraan / LCD-näidik
16 17
18 19 20
[Q.MENU(kiirmenüü)/Fn2] nupp / Delete
(kustutamise) / Return (naasmise) nupp
Menüü-/seadistusnupp [MENU/SET]
Noolenupud
/ISO
/WB (valge tasakaalustus)
/Automaatteravustamise režiimi nupp
/[Drive Mode (käitusrežiimi)] nupp
See nupp võimaldab pildisalvestusrežiimis kasutajal valida järgmiste
variantide vahel.
Single (üksikvõte) / Burst (sarivõte) / Auto bracket (automaatne kuvasuheteks
jaotamine / Self-timer (automaattaimer)
(EST) VQT3N48
11
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 12 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
21 Õlarihma aas
• Kinnitage kaamera kasutamise ajaks õlarihm
kindlasti aasa külge, et vältida kaamera
mahakukkumist.
21
22
23
24
22 [REMOTE (kaugjuhtimise)] pistikupesa
23 [HDMI] pistikupesa
24 AV-väljundi/digitaalväljundi pistikupesa
[AV OUT/DIGITAL]
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Fookuskauguse viitemärk
Stereomikrofon
Päästikunupp
Kõlar
Välklambi avamise hoob
Sünkroonpesa
Töörežiimi ketasvalija
Oleku märgutuli
Aruka automaatrežiimi nupp
25
26
27
28 29 30
31 32 33
34
35 36 37
34 Statiivipesa
35 Alalisvooluliitmiku kate
• Võrguadapteri kasutamisel hoolitsege selle
•
•
•
•
eest, et kasutatakse Panasonicu alalisvooluliitmikku (DMW-DCC9, lisavarustus) ja võrguadapterit (DMW-AC8E, lisavarustus).
Kasutage alati Panasonicu originaal-võrguadapterit (DMW-AC8E, lisavarustus).
Võrguadapteri rakendamisel kasutage
võrguadapteri komplekti kuuluvat toitekaablit.
Video salvestamise ajal on soovitatav kasutada
täielikult laetud akut või võrguadapterit.
Kui võrguadapteri abil filmimise ajal toide
voolukatkestuse või võrguadapteri lahtiühendamise
tõttu katkeb, võetud videokaadreid ei salvestata.
36 Vabastushoob
37 Mälukaardi-/akupesa kate
12
VQT3N48 (EST)
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 13 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
■ Objektiiv
H-FS014042
(LUMIX G VARIO 14– 42 mm/F3.5 – 5.6
ASPH./MEGA O.I.S.)
38
38
39
40
41
42
43
44
45
39 40 41 42
43
44
H-FS045200
(LUMIX G VARIO 45 –200 mm/F4.0 – 5.6/
MEGA O.I.S.)
38
39
41
40 45
42
43 44
Tele
Objektiivi pind
Fookusrõngas
Lainurk
Suumimisrõngas
Kontaktpunkt
Objektiivi kinnitamise märk
Optilise pildistabilisaatori [O.I.S.] lüliti
(EST) VQT3N48
13
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 14 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Puutetundlik ekraan
See puutetundlik ekraan tuvastab pinnale avaldatavat survet.
Puudutage ekraani
Puudutage puutetundlikku ekraani ja
vabastage ekraan.
Lohistamine
Liikumine ilma sõrme puutetundlikult
ekraanilt eemaldamata.
Toimige nii, et valida puutetundlikul ekraanil Seda kasutatakse automaatteravustamise
kuvatavaid ikoone ja kujutisi.
piirkonna liigutamiseks, liugeriba
käitamiseks jne.
• Kui valite mingi funktsiooni puutetundliku
Seda võib kasutada ka taasesituse ajal
ekraani abil puudutage kindlasti soovitud
järgmisele pildile liikumiseks jne.
ikooni keskkohta.
Märkus
• Kui kasutate müügilolevat vedelkristallnäidiku kaitsekilet, järgige
kilega kaasasolevat juhendit.
(Vedelkristallnäidikute mõned kaitsekiled võivad halvendada
nähtavust ja töötamist.)
• Kui kasutate müügilolevat vedelkristallnäidiku kaitsekilet, võib
puutetundlik ekraan vajada veidi tugevamat survet, kui
märkate, et ekraan ei reageeri puudutustele.
• Vältige seda, et kaamerat hoidev käsi avaldaks puutetundlikule
ekraanile kogemata survet. See võib mõjutada puutetundliku
ekraani töötamist.
• Ärge puudutage LCD-näidikut terava otsaga esemega, näiteks
pastapliiatsiga.
• Ärge puudutage näidikut sõrmeküüntega.
• Kui LCD-näidikul on sõrmejäljed või see on muul viisil määrdunud, pühkige näidikut
kuiva pehme lapiga.
• Ärge kriimustage LCD-näidikut ega suruge seda liiga tugevasti.
■ Pliiatsi kasutamine
Ekraani võib olla lihtsam täpselt puudutada kaamera komplekti kuuluva pliiatsi abil,
kui näpuga on raske ekraani vajutada.
• Kasutage ainult kaamera komplekti kuuluvat pliiatsit.
• Ärge jätke pliiatsit väikeste laste käeulatusse.
14
VQT3N48 (EST)
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 15 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Objektiiv
■ Micro Four Thirds™ kinnitusspetsifikatsioonile vastav objektiiv
Selles kaameras kasutatakse spetsiaalseid objektiive,
mis ühilduvad Micro Four Thirds objektiivi kinnitussüsteemi spetsifikatsiooniga
(Micro Four Thirds kinnitus).
■ Micro Four Thirds™ kinnitusspetsifikatsioonile vastav objektiiv
Four Thirds kinnitusspetsifikatsioonile vastavat
objektiivi saab kasutada kinnitusadapteri abil
(DMW-MA1; lisavarustus).
■ Leica kinnitusspetsifikatsioonile vastav objektiiv
• Kui kasutate M kinnitusadapterit või R kinnitusadapterit (DMW-MA2M, DMW-MA3R;
lisavarustus), saate kasutada Leica M kinnituse või Leica R kinnitusega vahetusobjektiive.
– Teatud objektiividel võib tegelik kaugus, milles pildistatav objekt on fookuses, nimikaugusest
veidi erineda.
– Kui kasutate Leica objektiivi kinnitusadapterit, seadistage [SHOOT W/O LENS
(pildistamine ilma objektiivita)] olekusse [ON (sisse lülitatud)].
3D fotode nautimine
■ 3D fotode salvestamine
3D vahetusobjektiivi (H-FT012; lisavarustus) kasutamisel võimaldab kaamera eriefekti
saavutamiseks salvestada 3D fotosid.
■ 3D fotode taasesitamine
3D fotode vaatamiseks on vajalik 3D funktsiooni toetav teler.
Kui ühendate kaamera 3D funktsiooniga ühilduva teleriga ja taasesitate 3D režiimis
salvestatud fotosid, saate nautida eriefektiga 3D fotosid.
Salvestatud 3D fotode taasesitamiseks võib ka sisestada SD-mälukaardi 3D
funktsiooniga ühilduva teleri SD-kaardipessa.
Uusimat teavet selle kaameraga salvestatud 3D fotode taasesitamist võimaldavate seadmete kohta saate meie allpool nimetatud tugisaidilt.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (see veebisait on ainult inglise keeles.)
Märkus
• Lisateavet saate PDF-vormingus kasutusjuhendist.
(EST) VQT3N48
15
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 16 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Objektiivi kinnitamine/lahtivõtmine
• Veenduge, et kaamera on välja lülitatud.
• Vahetage objektiivi kohas, kus pole rohkesti mustust või tolmu.
Objektiivi kinnitamine kaamera korpusele
Objektiivi tagumise katte
ja korpuse katte
keerake neid noolega näidatud suunas.
• Ärge pange sõrmi objektiivi kinnituse sisse.
Joondage objektiivi kinnitamise märgid
(punased märgid) ja keerake seejärel
objektiivi noole
• Objektiivi kinnitamise ajal ärge vajutage objektiivi
vabastamise nuppu
.
• Ärge hoidke objektiivi kinnitamise ajal kaamera
korpuse suhtes nurga all, sest objektiivi kinnitus
võib saada kriimustada.
Eemaldage objektiivikate.
16
VQT3N48 (EST)
eemaldamiseks
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 17 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Objektiivi lahtivõtmine kaamera korpuselt
Kinnitage objektiivikate.
Hoides all objektiivi vabastamise nuppu ,
pöörake objektiivi noole suunas lõpuni ja
eemaldage objektiiv.
• Kinnitage kaamera korpuse kate alati korpusele, et
mustus või tolm ei pääseks kaamera sisse.
• Paigaldage objektiivi tagumine kate nii, et objektiivi
kontaktpunkt ei saaks kriimustada.
Märkus
• Objektiivi pinna kaitsmiseks objektiivi kaasaskandmise ajal on soovitatav paigaldada
mitmekordse kihiga kaitsefilter (MC-kaitsefilter) (lisavarustus).
(EST) VQT3N48
17
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 18 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Objektiivivarjuki kinnitamine
Ereda päikesevalguse ja tagavalguse puhul minimeerib objektiivivarjuk objektiivi
helkimist ja sellel varikujutiste tekkimist. Objektiivivarjuk kõrvaldab liigse valguse ja
parandab pildikvaliteeti.
Vahetusobjektiivi (H-FS014042) komplekti kuuluva (lillekujulise) objektiivivarjuki
kinnitamine:
Paigaldage objektiivivarjuk
objektiivile lühikeste külgedega
üles- ja allapoole ning pöörake
lõpuni noole suunas.
Märgiga kohakuti.
Vahetusobjektiivi (H-FS045200) komplekti kuuluva objektiivivarjuki kinnitamine:
Paigaldage objektiivivarjuk
objektiivile ning pöörake lõpuni
noole suunas.
Märkus
• Kui olete objektiivivarjuki ajutiselt lahti võtnud ja soovite seda
kaasas kanda, kinnitage see vastupidises suunas.
18
VQT3N48 (EST)
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 19 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Õlarihma kinnitamine
• Kaamera mahapillamise vältimiseks kinnitage kaamera kasutamise ajal
õlarihm.
Lükake õlarihm läbi kaamera korpusel
oleva õlarihma aasa.
: Õlarihma aas
Lükake õlarihma ots noole suunas läbi
rõnga ja lükake rihm seejärel läbi
fiksaatori.
Juhtige õlarihma ots läbi fiksaatori teises
otsas oleva augu.
Tõmmake õlarihma teisest
otsast ja veenduge seejärel, et
rihm ei tule välja.
• Teostage toimingud 1–4 ja kinnitage
seejärel õlarihma teine ots.
Märkus
• Hoidke õlarihma üle õla.
– Ärge keerakse rihma ümber kaela.
– See võib põhjustada vigastust või muud õnnetust.
• Ärge jätke õlarihma väikelastele kättesaadavasse kohta.
– See võib põhjustada õnnetust, kui lapsed keeravad rihma kogemata kaela ümber.
(EST) VQT3N48
19
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 20 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Aku laadimine
■ Teave selles seadmes kasutatavate akude kohta
Selles seadmes tuleb kasutada akut tähistusega DMW-BLD10E.
On teada, et mõnedes riikides müüakse originaalakudele väga sarnaseid
võltsakusid. Mõned nendest akudest pole piisava sisemise kaitsega ega vasta
kehtivatele ohutusstandarditele. Need akud võivad põhjustada tulekahju või
plahvatust. Arvestage, et firma Panasonic ei vastuta mingite õnnetuste ega
rikete eest, mis on tingitud võltsakude kasutamisest. Seadmete ohutuse
tagamiseks hoolitsege selle eest, et kasutatakse Panasonicu originaalakut.
• Kasutage kaamera komplekti kuuluvat akulaadijat ja akut.
Laadimine
• Kaamera tarnimishetkel pole aku laetud. Enne kaamera kasutuselevõttu laadige aku.
• Laadige akut akulaadija abil siseruumis.
Ühendage aku, järgides aku
õiget suunda.
Ühendage toitejuhe.
• (Ühendage akulaadija pistikupesast
[CHARGE
(laadimine)]
lahti ja eemaldage aku pärast
laadimise lõppemist.)
■ Laadimise märgutule [CHARGE] kohta
Põleb: Märgutuli põleb laadimise ajal.
Kustunud: Kui laadimine lõpeb normaalselt, märgutuli kustub.
• Kui [CHARGE (laadimise)] märgutuli vilgub
– Aku temperatuur on liiga kõrge või madal. Akut on soovitatav uuesti laadida ümbritseva
keskkonna temperatuuril 10 ºC kuni 30 ºC.
– Akulaadija või aku kontaktid on määrdunud. Sellisel juhul puhastage need kuiva
lapiga.
20
VQT3N48 (EST)
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 21 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
■ Laadimisaeg
Laadimisaeg
umbes 120 min
• Esitatud laadimisajad kehtivad juhul, kui aku on olnud täiesti tühjaks laetud.
Laadimisaeg võib olla sõltuvalt aku kasutamisviisist erinev. Kui akut laetakse
soojas/külmas keskkonnas või kui akut pole kasutatud pikemat aega, võib
laadimisaeg olla tavalisest pikem.
Orienteeruv talitlusaeg ja salvestatavate fotode arv
■ Aku sümbol
Ekraanil kuvatakse aku sümbol.
• Sümbol muutub punaseks ja hakkab vilkuma, kui akus allesjäänud energia on ammendunud.
(vilgub ka oleku märgutuli) Laadige akut või asendage see täielikult laetud akuga.
■ Fotode salvestamine (LCD-näidiku/pildinäidiku kasutamisel)
(CIPA standard automaatsärituse programmi režiimis)
Kui kasutatakse vahetusobjektiivi (H-FS14042)
Salvestatavate fotode arv
umbes 270 fotot
Salvestusaeg
umbes 135 min
Kui kasutatakse vahetusobjektiivi (H-FS045200)
Salvestatavate fotode arv
umbes 250 fotot
Salvestusaeg
umbes 125 min
Salvestustingimused vastavalt CIPA-standardile
• CIPA on organisatsiooni Camera & Imaging Products Association (Kaamerate ja
Pildindustoodete Assotsiatsioon) lühend.
• Temperatuur: 23 ºC / niiskus: 50%RH, kui LCD-näidik on sisse lülitatud.
• Pildistamisel kasutatakse Panasonicu SD-mälukaarti (2 GB).
• Pildistamisel kasutatakse kaamera komplekti kuuluvat akut.
• Pildistamist alustatakse 30 sekundit pärast kaamera sisselülitamist.
• Pildistatakse kord 30 sekundi tagant, täisvõimsusel välklampi kasutatakse igal
teisel võttel.
• Kaamera lülitatakse välja iga 10 võtte järel ja kaamera jäetakse väljalülitatuks, kuni aku
temperatuur langeb.
Salvestatavate fotode arv on erinev sõltuvalt pildistamise sagedusest.
Kui pildistussagedus on harvem, siis salvestatavate fotode arv väheneb.
[Kui näiteks pildistate ühe korra iga kahe minuti järel, väheneb piltide arv
ülalnimetatud arvuga (mis põhineb pildistamisel iga 30 sekundi järel) võrreldes
umbes neljandiku võrra.]
(EST) VQT3N48
21
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 22 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
■ Video salvestamine (LCD-näidiku kasutamisel)
– [AVCHD] (salvestamine, kui pildikvaliteediks on seadistatud [FSH])
Kui kasutatakse vahetusobjektiivi (H-FS14042)
Salvestusaeg
Tegelik salvestusaeg
umbes 110 min
umbes 55 min
Kui kasutatakse vahetusobjektiivi (H-FS045200)
Salvestusaeg
Tegelik salvestusaeg
umbes 100 min
umbes 50 min
– [MOTION JPEG] (salvestamine, kui pildikvaliteediks on seadistatud [HD])
Kui kasutatakse vahetusobjektiivi (H-FS14042)
Salvestusaeg
Tegelik salvestusaeg
umbes 120 min
umbes 60 min
Kui kasutatakse vahetusobjektiivi (H-FS045200)
Salvestusaeg
umbes 110 min
Tegelik salvestusaeg
umbes 55 min
• Need ajad kehtivad ümbritseva keskkonna temperatuuril 23 ºC ja suhtelisel niiskusel 50%RH.
Arvestage, et need ajad on ligikaudsed.
• Tegelik salvestusaeg on salvestamiseks saadaolev aeg, kui esinevad sellised korduvad
toimingud nagu toite lülitamine [ON]/[OFF (sisse/välja)], salvestamise alustamine/seiskamine jne.
• Katkematult saab videot salvestada kuni 29 minutit ja 59 sekundit. Video [MOTION JPEG]
režiimis katkematu salvestamise maksimaalne maht on 2 GB. Näidikul kuvatakse järjest
salvestamiseks järelejäänud aeg.
■ Taasesitus (LCD-näidiku kasutamisel)
Kui kasutatakse vahetusobjektiivi (H-FS14042)
Taasesitusaeg
umbes 210 min
Kui kasutatakse vahetusobjektiivi (H-FS045200)
Taasesitusaeg
22
VQT3N48 (EST)
umbes 190 min
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 23 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Mälukaardi (lisavarustus)/aku sisestamine ja
eemaldamine
• Veenduge, et kaamera on välja lülitatud.
• Soovitame kasutada Panasonicu mälukaarti.
Lükake vabastushooba noole suunas
ja avage mälukaardi-/akupesa
kaas.
• Kasutage alati Panasonicu originaalakusid
(DMW-BLD10E).
• Muude akude kasutamisel ei saa tootja tagada
selle toote talitluskvaliteeti.
Aku: Veendudes, et aku on õiget pidi,
lükake aku lõpuni akupessa, kuni kuulete
lukustusheli. Seejärel veenduge, et aku
on hoovaga
lukustatud.
Aku eemaldamiseks tõmmake hooba
noole suunas.
Mälukaart: Suruge mälukaart tugevasti
lõpuni kaardipessa, kuni kuulete “klõpsu”.
Paigaldamisel veenduge, et aku on õiget pidi.
Mälukaardi eemaldamiseks suruge kaarti,
kuni kostab klõps, ning tõmmake siis kaart
otse üles välja.
: Ärge puudutage mälukaardi ühenduskontakte.
:Sulgege mälukaardi-/akupesa kaas.
:Lükake vabastushooba noole suunas.
(EST) VQT3N48
23
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 24 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Teave mälukaardi kohta
Mälukaardid, mida saab selle seadmega kasutada
Järgmised mälukaardid vastavad SD-videostandardile ja neid tohib selles seadmes
kasutada. (Nendele mälukaartidele viidatakse tekstis kui kaartidele.)
Märkused
SD-mälukaart
(8 MB kuni 2 GB)
SDHC-mälukaart
(4 GB kuni 32 GB)
SDXC-mälukaart
(48 GB, 64 GB)
*
• Video salvestamiseks [AVCHD]-vormingus kasutage
mälukaarte, mille SD-kiiruseklass* vastab "klassile 4" või
kõrgemale klassile.
Video salvestamiseks [MOTION-JPEG]-vormingus
kasutage mälukaarte, mille SD-kiiruseklass vastab
"klassile 6" või kõrgemale klassile.
• SDHC-mälukaarti saab kasutada SDHC-mälukaardi või
SDXC-mälukaardiga ühilduvas seadmes.
• SDXC-mälukaarti saab kasutada ainult SDXC-mälukaardiga
ühilduvas seadmes.
• SDXC-mälukaartide kasutamisel veenduge, et arvuti ja muud
seadmed ühilduvad selle kaardiga.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Võib kasutada ainult vasakpoolses veerus nimetatud
mahutavusega mälukaarte.
SD-kiiruseklass on pideval salvestamisel kehtiv kiirusestandard. Kontrollige kiirust
mälukaardil olevalt sildilt jne.
nt:
Kaardi poole pöördumine
Kui mälukaardile salvestatakse pilte, põleb pöörduse
märgutuli punaselt.
• Ärge lülitage seda kaamerat välja, eemaldage selle akut või mälukaarti ega ühendage
lahti võrguadapterit (DMW-AC8E; lisavarustus), kui pöörduse märgutuli põleb
(kui pilte salvestatakse, loetakse või kustutatakse või kui mälukaarti vormindatakse).
Lisaks ärge allutage kaamerat vibratsioonile, löökidele või staatilisele elektrile.
Mälukaart või kaardil olevad andmed võivad saada kahjustada ja see kaamera ei
pruugi enam normaalselt töötada.
Kui mingi toiming nurjub vibratsiooni, löögi või staatilise elektri tõttu, teostage see
toiming uuesti.
• Värskeimat teavet saab järgmiselt veebilehelt:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(See veebileht on ainult inglise keeles.)
Märkus
• Hoidke mälukaarti lastele kättesaamatus kohas, et lapsed ei saaks seda kogemata alla neelata.
24
VQT3N48 (EST)
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 25 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Kuupäeva ja kellaaja seadmine (kella seadmine)
Pärast kaamera ostmist tuleb kella seadmiseks järgida järgmist protseduuri.
Valige menüüs [SETUP (seadistamine)] menüüelement [CLOCK SET (kella seadmine)].
Lisateavet saate PDF-vormingus juhendist.
• Kaamera tarnimishetkel pole kell õigeks seatud.
Lülitage kaamera sisse.
• Kaamera sisselülitamisel süttib oleku märgutuli
.
ON
OFF
Puudutage nuppu [CLOCK SET
(kella seadmine)].
Puudutage elemente, mida soovite seada
(Year (aasta)/Month (kuu)/Day (päev)/Hours
(tunnid)/Minutes (minutid)) ja seadistamiseks
vajutage nuppu [ ]/[ ].
• Seadistuste lülitamise jätkamiseks tuleb pidevalt
puudutada nuppu [
]/[
].
• Kuupäeva ja kellaaja seadistamise tühistamiseks ilma
kuupäeva ja kellaaega seadmata vajutage nuppu
[CANCEL (tühistamine)].
Kuvajärjekorra ja kellaaja kuvavormingu seadmine
• Kuvajärjekorra / kellaaja kuvavormingu seadistamise
akna kuvamiseks puudutage nuppu [Style (laad)].
Seadmiseks puudutage nuppu
[SET (seadmine)].
Puudutage kinnitamisaknas nuppu
[SET (seadistamine)].
(EST) VQT3N48
25
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 26 ページ
2011年4月29日
金曜日
Salvestusrežiimi valimine
■ Salvestusrežiimi valimine töörežiimide ketasvalija abil
Režiimi muutmiseks pöörake töörežiimide ketasvalijat.
Joondage soovitud režiim osaga
.
• Iga režiimi reguleerimiseks pöörake töörežiimide ketasvalijat
aeglaselt ja kindlalt.
■ Aruka automaatrežiimi valimiseks
Vajutage nuppu [
].
• Kui kaamera on lülitatud arukasse automaatrežiimi, süttib nupu [
]
märgutuli.
• Kui nupu [
] märgutuli põleb, on töörežiimide ketasvalija abil valitud
salvestusrežiim deaktiveeritud.
26
VQT3N48 (EST)
午後12時48分
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 27 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
■ Kokkuvõtlik juhend
Arukas automaatrežiim
Salvestamine toimub kaamera poolt automaatselt valitud sätetel.
Automaatsärituse programmi režiim (Programme AE Mode)
Salvestamine toimub teie valitud sätetel.
■ Täpsemad juhised
Ava prioriteedi automaatsärituse režiim (Aperture-Priority AE Mode)
Teie poolt seadistatud ava väärtus määrab automaatselt ära säriaja.
Säriaja prioriteedi automaatsärituse režiim (Shutter-Priority AE Mode)
Teie poolt seadistatud säriaeg määrab automaatselt ära objektiivi ava.
Käsisärituse režiim (Manual Exposure Mode)
Objektiivi ava ja säriaeg seadistatakse pildistamiseks käsitsi.
Kohandatud režiim (Custom Mode)
Kasutage seda režiimi, kui soovite pildistada varem salvestatud sätteid kasutades.
Stseenirežiim
See võimaldab pildistada vastavalt salvestatava võtte tingimustele.
Loomingulise retušeerimise režiim (Creative Control Mode)
Pildiefekti kontrollimine pildistamise ajal.
(EST) VQT3N48
27
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 28 ページ
2011年4月29日
金曜日
Salvestusrežiim:
Pildistamine
• Käitusrežiimi seadistamiseks olekusse [
] vajutage nuppu
(
Salvestusrežiimi valimine
Teravustamiseks vajutage päästik
poolenisti alla.
Ava väärtus
Säriaeg
• Kuvatakse ava väärtus ja säriaeg. (Vilgub punaselt,
kui õiget säritust ei saavutata – välja arvatud juhul,
kui on seatud vilkuma.)
• Kui kujutis on õigesti teravustatud, tehakse pilt,
sest [FOCUS PRIORITY (fookuse prioriteet)] on
algselt seatud olekusse [ON (sisse lülitatud)].
Vajutage päästik lõpuni alla (vajutage sügavamale)
ja pildistage.
28
VQT3N48 (EST)
).
午後12時48分
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 29 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Salvestusrežiim:
Pildistamine automaatfunktsiooni abil
(arukas automaatrežiim)
Kaamera seab kõige sobivamad sätted vastavalt pildistusobjektile ja -tingimustele,
mistõttu soovitame seda režiimi kasutada algajatel ning neil, kes soovivad, et pildistada
oleks lihtne.
• Järgmised funktsioonid aktiveeritakse automaatselt.
– Scene Detection (stseeni tuvastamine) / Backlight Compensation (taustvalguse kompenseerimine) / Face Detection (näo tuvastamine) / Auto White Balance (valge automaatne
tasakaalustamine) / Intelligent ISO sensitivity control (ISO-tundlikkuse arukas juhtimine) /
[QUICK AF (kiire automaatteravustamine] / [RED-EYE REMOVAL (punasilmsuse
kõrvaldamine)]/[I.RESOLUTION (arukas resolutsioon)]/[I.DYNAMIC
(arukas dünaamiline režiim)] / [LONG SHTR NR (pikk säriaeg)] /
[SHADING COMP. (varju kompenseerimine)] / [FOCUS PRIORITY
(fookuse prioriteet)] / [AF ASSIST LAMP (automaatteravustamise abilamp)]
Vajutage nuppu [
].
• Kaamera lülitub kas viimati kasutatud arukasse automaatrežiimi või
arukasse automaatrežiimi “Pluss”. Ostuhetkel on see kaamera seadistatud
arukasse automaatrežiimi.
• Kui kaamera on lülitatud arukasse automaatrežiimi, süttib nupu [
] märgutuli.
[
] nupu märgutuli lülitub salvestamise ajal välja, vältimaks valguse peegeldumist
klaasilt või sarnastelt esemetelt. Sel juhul pole tegemist kaamera tööhäirega.
• Nupu uuesti vajutamisel nupu [
] märgutuli kustub ja kaamera lülitatakse salvestusrežiimi
seadistusele, mis oli valitud enne aruka automaatrežiimi seadistamist.
• Objekti puudutamisel hakkab tööle automaatteravustamise jälgimise (AF Tracking) funktsioon.
Kursorinuppu saab vajutada ka
suunas ja päästikunuppu vajutada alla poolenisti.
• Defokuseerimise juhtimise valimiseks puudutage [ × ] salvestusekraanil.
• Arukas automaatrežiimis on [FOCUS PRIORITY (fookuse prioriteet)] fikseeritud
olekusse [ON (sisse lülitatud)]. Kui objekt on õigesti fokuseeritud, salvestatakse
pilt.
(EST) VQT3N48
29
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 30 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Stseeni tuvastamine
Kui kaamera määrab optimaalse stseeni, kuvatakse vastav
ikoon 2 sekundit siniselt ja pärast seda muutub selle värv
tavaliseks punaseks.
Pildistamisel
[i-PORTRAIT]
[i-SCENERY]
[i-MACRO]
[i-NIGHT PORTRAIT]
• Ainult [
] valimisel.
[i-NIGHT SCENERY]
[i-BABY]*
[i-SUNSET]
Video salvestamisel
[i-PORTRAIT]
[i-SCENERY]
[i-LOW LIGHT]
[i-MACRO]
•[
] valitakse juhul, kui ükski stseenidest ei sobi, ning seatakse standardsed sätted.
• Režiimi [
], [
] või [
] valimisel tuvastab kaamera automaatselt inimese näo ning
reguleerib teravustamist ja säritust. (Näo tuvastamine)
• Kui kasutatakse näiteks statiivi ja kaamera on tuvastanud kaamera minimaalse värisemise
siis, kui stseenirežiimiks on määratud [
], on säriaeg pikem kui tavaliselt. Pildistamise ajal
tuleb hoiduda kaamera liigutamisest.
• Kui on seadistatud automaatteravustamise jälgimine, valitakse antud konkreetse objekti
jaoks optimaalne stseen.
• Kui [FACE RECOG. (näo tuvastamise)] seadistuseks on [ON (sisse lülitatud)] ja tuvastatakse
registreeritud näoga sarnane nägu, kuvatakse [
], [
] ja [
] parempoolses
ülanurgas [R].
*
Kui [FACE RECOG. (näo tuvastamise)] seadistuseks on [ON ] (sisse lülitatud)], kuvatakse
registreeritud nägudele vastavate sünnipäevade korral [
] ainult juhul, kui tuvastatakse
isiku nägu, kes on 3-aastane või noorem.
30
VQT3N48 (EST)
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 31 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Pildistamine aruka automaatrežiimi “pluss” (Intelligent Auto Plus Mode) abil
Kaamera poolt optimaalselt seadistatava heleduse ja värvuse saab lihtsasti sobitada teie
eelistustele vastavaks.
See režiim on kasulik nendele, kes soovivad seadistada kaamera oma eelistustele
vastavaks, kuid ei soovi teha detailseid seadistusi.
Kui kaamera on arukas automaatrežiimis, vajutage
menüü- ja seadistusnuppu [MENU/SET].
Valige [iA MODE (arukas automaatrežiim)] ja
vajutage seejärel menüü- ja seadistusnuppu
[MENU/SET].
Valige nupuga
säte [
] ja vajutage
seejärel menüü- ja seadistusnuppu
[MENU/SET].
Heleduse seadmine
1
Vajutage seadistusekraani kuvamiseks tagumist
ketasvalijat.
• Tagumise ketasvalija igal vajutamisel lülitatakse
ümber heleduse seadistuse, defokuseerimise
reguleerimise ja lõpptöötluse vahel.
2
Seadistamiseks puudutage liugeriba.
• Seadistamiseks võib pöörata ka tagumist ketasvalijat.
Värvuse seadistamine
1
Seadistusekraani kuvamiseks vajutage nuppu
2
Seadistamiseks puudutage liugeriba.
• Kujutise värvus korrigeeritakse punasest siniseks.
• Seadistamiseks võib pöörata ka tagumist
(
).
ketasvalijat.
(EST) VQT3N48
31
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 32 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Salvestusrežiim:
Pildistamine defokuseerimise juhtimisfunktsiooni abil
Ekraanil kaadrit vaadates saate tausta lihtsasti muuta häguseks.
Seadistusekraani kuvamiseks puudutage
nuppu [ × ].
• Pildinäidiku kasutamisel vajutage defokuseerimise
juhtimise seadistusekraani kuvamiseks mitu korda
tagumist ketasvalijat.
Seadistamiseks puudutage liugeriba.
• Seadistamiseks võib pöörata ka tagumist ketasvalijat.
Fotode või videote salvestamine
• Pildistamiseks võib puudutada ka nuppu [
].
• Defokuseerimise reguleerimise toimingu lõpetamiseks puudutage nuppu [
• Pildinäidiku kasutamisel lõpetab tagumise ketasvalija vajutamine
defokuseerimise juhtimise toimingu.
32
VQT3N48 (EST)
].
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 33 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Salvestusrežiim:
Pildistamine lemmiksätteid kasutades
Automaatsärituse programmi režiim (Programme AE Mode)
Kaamera seadistab säriaja ja ava väärtuse automaatselt sõltuvalt objekti heledusest.
Saate pildistada suurema vabadusega, muutes salvestusmenüüs [REC] erinevaid
seadistusi.
Seadke töörežiimide ketasvalija asendisse [
].
Märkus
• Säriaeg seadistatakse automaatselt umbes 20 sekundi ja 1/4000 sekundi vahele
järgmistel juhtudel.
– Kui [SENSITIVITY (tundlikkuseks)] on seadistatud [ISO160].
– Kui ava väärtuseks on seatud F3.5 [kui on paigaldatud vahetusobjektiiv (H-FS014042)].
– Kui ava väärtuseks on seatud F4.0 [kui on paigaldatud vahetusobjektiiv (H-FS045200)].
Programminihe
Automaatsärituse programmi režiimis saab eelseadistatud ava väärtust ja säriaega
muuta ilma säritust muutmata. Seda nimetatakse programminihkeks.
Automaatsärituse programmi režiimis pildistamisel saate tausta muuta ava väärtuse
vähendamise teel hägusemaks või säriaja suurendamise teel salvestada videot
dünaamilisemalt.
1 Vajutage päästikunupp poolenisti alla ja kuvage
ekraanil ava ja säriaja väärtus.
2 Väärtuste kuvamise ajal (umbes 10 sekundit) teostage
tagumise ketasvalija pööramise teel programminihe.
• Väärtuste kuvamise ajal toimub tagumise ketasvalija igal vajutamisel
ümberlülitus programminihke toimingu ja särituse kompenseerimise
toimingu vahel.
• [EXPO.METER (eksponomeetri)]
kuvamiseks pöörake tagumist ketasvalijat.
• Kui programminihe on aktiveeritud, on ekraanil programminihke sümbol .
• Programminihke tühistamiseks lülitage kaamera välja ja pöörake tagumist ketasvalijat,
kuni programminihke sümbol kaob.
(EST) VQT3N48
33
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 34 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Salvestusrežiim:
Video salvestamine
See kaamera salvestab AVCHD-vorminguga ühilduvat täieliku kõrglahutusega videot
või Motion JPEG vormingus videot.
Heli salvestatakse stereorežiimis.
Video salvestamisel kasutatavad funktsioonid on erinevad sõltuvalt kasutatavast
objektiivist ning võidakse salvestada ka objektiivi talitlushelid.
Saab salvestada igale režiimile sobivat videot.
• See ekraan on näide sellest, kui salvestusrežiim on seadistatud
olekusse [
] (Programme AE Mode (automaatsäritusprogrammi režiim)).
Salvestamise alustamiseks vajutage
videonuppu.
Kulunud salvestusaeg
Saadaolev salvestusaeg
• Video salvestamise ajal vilgub salvestusoleku märgutuli
(punane)
.
Salvestamise lõpetamiseks vajutage videonuppu uuesti.
Märkus
• Katkematult saab videot salvestada kuni 29 minutit ja 59 sekundit. Video [MOTION JPEG]
režiimis katkematu salvestamise maksimaalne maht on 2 GB. Näidikul kuvatakse järjest
salvestamiseks järelejäänud aeg.
34
VQT3N48 (EST)
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 35 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Fotode/video taasesitamine
Fotode taasesitamine
Vajutage nuppu [
].
Piltide edasi- või tagasikerimiseks lohistage
ekraani horisontaalsuunas.
Edasikerimine: lohistage paremalt vasakule
Tagasikerimine: lohistage vasakult paremale
• Piltide edasi- või tagasikerimiseks võib vajutada ka
noolenuppu
.
• Fotode edasi- või tagasisuunas vahetamise kiirus on taasesituse olekust
sõltuvalt erinev.
• Pilte saab pidevalt edasi või tagasi kerida, kui pärast ühe pildi edasi-/tagasikerimist
hoida sõrme ekraani vasak- või parempoolses servas.
(Pildid kuvatakse vähendatud suuruses)
■ Taasesituse lõpetamine
Vajutage nuppu [
] uuesti, vajutage videonuppu või vajutage päästikunupp
poolenisti alla.
(EST) VQT3N48
35
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 36 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Video taasesitamine
• See kaamera on ette nähtud videopiltide taasesitamiseks, kasutades (ainult) selle kaameraga
salvestatud AVCHD ja QuickTime Motion JPEG vorminguid.
• Selle kaameraga taasesitatavateks AVCHD-vormingus videopiltideks on ainult selle
kaameraga salvestatud [AVCHD] videopildid ja Panasonicu digikaameratega (LUMIX)
salvestatud AVCHD-vormingus (sealhulgas [AVCHD Lite] vormingus) videopildid.
Vajutage nuppu [
].
Valige videoikooniga ([
], [
]) pilt ja
puudutage seejärel taasesitamiseks nuppu [
].
Video ikoon
Video salvestusaeg
• Pärast taasesituse algamist kuvatakse ekraanil kulunud
taasesitusaeg.
Nii näiteks kuvatakse 8 minutit ja 30 sekundit kujul [8m30s].
• Teatud infot (salvestusandmeid jne) vormingus [AVCHD] salvestatud videote
puhul ei kuvata.
• Video taasesitamiseks vajutage noolenuppu .
Ekraani paremas alaosas olev kuva vastab taasesitamise ajal noolenupu
asenditele
.
36
VQT3N48 (EST)
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 37 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
■ Video taasesitamise ajal teostatavad toimingud
1 Juhtpaneeli kuvamine ekraani puudutamise teel.
• Kui 2 sekundit ei teostata ühtegi toimingut, taastatakse algne kuva.
2 Juhtpaneeli käitamine puudutamise teel.
Taasesitus/Paus
Seiskamine
Kiire tagasikerimine
Kiire edasikerimine
Kaadrihaaval tagasikerimine
(pausi ajal)
Kaadrihaaval edasikerimine
(pausi ajal)
Helitugevuse suurendamine
Helitugevuse vähendamine
• Kiire edasikerimise/tagasikerimisega taasesitus
– Kiireks edasikerimiseks puudutage taasesituse ajal nuppu [
] (kiireks tagasikerimiseks puudutage nuppu [
]). Kiire edasi-/tagasikerimise kiirus suureneb, kui
puudutada nuppu [
]/[
] uuesti. (ekraanikuva [
] asendub kuvaga [
].)
– Normaalse taasesituskiiruse taastamiseks puudutage nuppu [
].
– Suure mälumahuga mälukaardi kasutamisel võib kiire tagasikerimine olla tavalisest
aeglasem.
(EST) VQT3N48
37
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 38 ページ
2011年4月29日
Fotode kustutamine
Kustutatud fotosid ei ole võimalik taastada.
Vajutage nuppu [
].
Ühe foto kustutamine
Valige kustutatav foto ja vajutage seejärel
nuppu [
].
Puudutage nuppu [DELETE SINGLE
(ühe foto kustutamine].
• Kuvatakse kinnitamisaken.
Foto kustutamiseks valige [Yes (jah)].
38
VQT3N48 (EST)
金曜日
午後12時48分
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 39 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Menüü kasutamine
Kaamera pakub menüüvalikuid, mis võimaldavad kohandada kaamera kasutamist ja
maksimeerida pildistamiselamust.
Seadistusmenüü [SETUP] sisaldab eelkõige kaamera kella ja energiatarbe tähtsaid
sätteid. Kontrollige selle menüü sätteid, enne kui jätkate kaamera kasutamist.
Menüüelementide seadistamine
• Kui seadistate [MENU RESUME (menüü jätkamise)] menüüs [CUSTOM (kohandamine)]
olekusse [ON (sisse lülitatud)], kuvatakse ekraanil menüüelement, mis oli viimati valitud
enne kaamera väljalülitamist. Kaamera ostuhetkel on olekuks seadistatud
[ON (sisse lülitatud)].
Vajutage nuppu [MENU/SET
(menüü/seadistamine)].
Menüü valimiseks vajutage nuppu
või pöörake tagumist
ketasvalijat.
Menüü
[REC]
[MOTION PICTURE]
[CUSTOM]
[SETUP]
[PLAYBACK]
or
Seadistuste kirjeldus
See menüü võimaldab seadistada kuvasuhet, pikslite arvu ja salvestatava pildi
muid omadusi.
Selles menüüs saab seadistada [REC
MODE (salvestusrežiimi)], [REC QUALITY
(salvestamise kvaliteeti)] ja video
salvestamise muid aspekte.
Kaamera kasutamise, näiteks ekraani
kuvamise ja nupufunktsioonid saab
seadistada teie eelistustele vastavaks.
On võimalik registreerida ka muudetud
seadistusi.
Selles menüüs saate seada kella, valida
tööhelisid ja muid sätteid, mis hõlbustavad
kaamera kasutamist.
Selles menüüs saate seada salvestatud
fotode kaitset, kärpimis- või printimissätteid
jms.
(EST) VQT3N48
39
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 40 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Menüü kuvamiseks vajutage menüü- ja
seadistusnuppu [MENU/SET].
Menüüelemendi valimiseks vajutage
nuppu
või keerake tagumist
ketasvalijat.
• Valige kõige alumine element ja vajutage nuppu
või
või keerake järgmisele ekraanile liikumiseks
tagumist ketasvalijat.
Vajutage menüü- ja seadistusnuppu [MENU/SET] või tagumist
ketasvalijat.
• Sõltuvalt menüüelemendist võib juhtuda, et sätet ei kuvata või see
kuvatakse teistmoodi.
Sätete valimiseks vajutage nuppu
või keerake tagumist ketasvalijat.
• Parempoolsel joonisel on esitatud näide
[I.DYNAMIC (aruka dünaamilise režiimi)]
seadistamise kohta olekust [OFF (välja lülitatud)]
olekusse [HIGH (suur)].
või
Seadistamiseks vajutage menüü- ja seadistusnuppu [MENU/SET]
või pöörake tagumist ketasvalijat.
■ Menüü sulgemine
Vajutage mitu korda nuppu [
40
VQT3N48 (EST)
] või vajutage päästikunupp poolenisti alla.
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 41 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
■ Muude menüüde kuvamine
nt: Ümberlülitamine salvestusmenüüst [REC] seadistamismenüüsse [SETUP]
1
Vajutage nuppu
.
Menüü vahetamise ikoon
2
Vajutage nuppu
või pöörake tagumist
ketasvalijat, et valida [SETUP (seadistamise)]
menüüikoon [ ].
või
3
Vajutage nuppu
või tagumist ketasvalijat.
• Valige järgmiseks menüüelement ja seadke see.
või
(EST) VQT3N48
41
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 42 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Salvestusrežiim:
Säriaja kompenseerimine
Kasutage seda funktsiooni, kui ei õnnestu saavutada sobivat säritust objekti ja tausta
heleduse vahelise erinevuse tõttu. Vaadake järgmisi näiteid.
Alasäritusega
Õige säritusega
Kompenseerige säritust
positiivse väärtuse suunas.
Ülasäritatud
Kompenseerige säritust
negatiivse väärtuse
suunas.
Säriaja kompenseerimise funktsiooni käivitamiseks vajutage
tagumist ketasvalijat.
Säriaja kompenseerimiseks pöörake tagumist
ketasvalijat.
Säriaja kompenseerimise väärtus
[EXPO.METER (eksponomeeter)]
• Säriaja kompensatsiooni väärtust saab seadistada vahemikus -5 EV kuni +5 EV.
Video salvestamisel saab säriaja kompensatsiooni väärtust seadistada vahemikus
-3 EV kuni +3 EV.
• Algse särituse juurde naasmiseks valige [0].
• [EXPO.METER (eksponomeetri)] kuvamiseks pöörake tagumist ketasvalijat.
(Seda teadet ei kuvata siiski taasesitusrežiimis.)
42
VQT3N48 (EST)
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 43 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Salvestusrežiim:
Pildistamine ava/säriaja määramise teel
Ava prioriteediga automaatsäritus
Kui soovite teravat, fokuseeritud tausta, seadke ava väärtus suuremale väärtusele.
Kui soovite pehmelt fokuseeritud tausta, seadke ava väärtus väiksemale väärtusele.
Seadke töörežiimide ketasvalija asendisse [
].
Ava väärtuse seadmiseks pöörake tagumist
ketasvalijat.
• Tagumise ketasvalija igal vajutamisel lülitatakse ümber
ava seadistamise toimingu ja särituse kompenseerimise
toimingu vahel.
Ava prioriteediga automaatsäritus
Seadke säriaeg lühemaks, kui soovite saada teravat pilti kiiresti liikuvast objektist.
Kui soovite fotole anda kaasavedamisefekti, seadistage pikem säriaeg.
Seadke töörežiimide ketasvalija asendisse [
].
Säriaja seadistamiseks pöörake tagumist
ketasvalijat.
• Tagumise ketasvalija igal vajutamisel lülitatakse ümber
säriaja seadistamise toimingu ja särituse kompenseerimise
toimingu vahel.
(EST) VQT3N48
43
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 44 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Käsisärituse režiim (Manual Exposure Mode)
Määrake säritus ava väärtuse ja säriaja käsitsi seadistamise teel.
Ekraani alumises osas kuvatakse säriaja näitamiseks käsitsi särituse abifunktsioon.
Seadke töörežiimide ketasvalija asendisse [
].
Ava ja säriaja seadistamiseks pöörake tagumist
ketasvalijat.
• Tagumise ketasvalija igal vajutamisel lülitatakse ümber ava
seadistamise toimingu ja säriaja seadistamise toimingu vahel.
Käsitsi säritamise abifunktsioon
■ Käsitsi säritamise abifunktsioon
Säriaeg on õige.
Seadistage lühem säriaeg või suurem ava väärtus.
Seadistage pikem säriaeg või väiksem ava väärtus.
• Käsitsi säritamise abifunktsioon annab umbkaudse tulemuse. Soovitame fotosid taasesitusekraanil kontrollida.
44
VQT3N48 (EST)
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 45 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
PDF-vormingus kasutusjuhendi lugemine
Kaamera kasutamise kohta leiate üksikasjalikumaid juhiseid kaamera komplekti
kuuluval CD-ROM-plaadil olevast PDF-vormingus kasutusjuhendist
“Keerulisemate funktsioonide kasutusjuhend”. Selle juhendi lugemiseks laadige
see oma arvutisse.
■ Windows-opsüsteemi puhul
Lülitage arvuti sisse ja sisestage kasutusjuhendit sisaldav CD-ROMplaat (kuulub kaamera tarnekomplekti).
Valige soovitud keel ja klõpsake seejärel
installimiseks [Operating Instructions]
(Kasutusjuhend).
Topeltklõpsake arvuti töölaual olevat
kasutusjuhendi otseteeikooni “Operating
Instructions”.
■ Kui PDF-vormingus kasutusjuhend ei avane
PDF-vormingus kasutusjuhendi sirvimiseks või printimiseks peab arvutisse olema
installitud programm Adobe Acrobat Reader 5,0 või selle hilisem versioon või programm
Adobe Reader 7,0 või selle hilisem versioon.
Sisestage kasutusjuhendit sisaldav CD-ROM-plaat (kuulub kaamera tarnekomplekti),
klõpsake nuppu
ja järgige installimise kohta seejärel näidikul kuvatavaid teateid.
(Ühilduvad opsüsteemid: Windows XP SP3/Windows Vista SP2/Windows 7)
• Teie arvuti operatsioonisüsteemi jaoks sobiva Adobe Readeri versiooni saate alla laadida ja
installida järgmiselt veebilehelt:
http://get.adobe.com/reader/otherversions
■ PDF-vormingus kasutusjuhendi deinstallimine
Kustutage PDF-fail kaustast Program Files\Panasonic\Lumix\ .
■ Mac-opsüsteemi puhul
Lülitage arvuti sisse ja sisestage kasutusjuhendit sisaldav CDROM-plaat (kuulub kaamera tarnekomplekti).
Avage CD-ROM-plaadil kaust “Manual (käsitsi)” ja kopeerige
seejärel sellest kaustast soovitud keeles PDF-fail.
PDF-faili avamiseks topeltklõpsake faili.
(EST) VQT3N48
45
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 46 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Tehnilised andmed
Digikaamera korpus (DMC-G3):
Ohutusinfo
Toiteallikas:
alalispinge 8,4 V
Energiatarve:
3,1 W (pildistamisel LCD-näidiku abil)
[Kui kasutatakse vahetusobjektiivi (H-FS14042)]
3,3 W (pildistamisel LCD-näidiku abil)
[Kui kasutatakse vahetusobjektiivi (H-FS045200)]
1,9 W (taasesitamisel LCD-näidiku abil)
[Kui kasutatakse vahetusobjektiivi (H-FS14042)]
2,1 W (taasesitamisel LCD-näidiku abil)
[Kui kasutatakse vahetusobjektiivi (H-FS045200)]
Kaamera efektiivsete
pildipikslite arv
16 000 000 pikslit
Pildiandur
4/3" reaalaja MOS-andur, pikslite üldarv 16 680 000,
põhivärvifilter
Maks. 4x
Digitaalne suum
Täiendav teleobjektiiv
(välja arvatud iga
kuvasuhte maksimaalse
pildisuuruse puhul)
Lihtsa suurendamise sisse- ja väljalülitamine (ON/OFF)
(ühildub ka muude tootjate objektiividega)
Teravustamine
Automaatteravustamine / käsitsi teravustamine,
Näo tuvastamine/ automaatteravustamise jälgimine / 23
piirkonna teravustamine/ 1 piirkonna teravustamine / ekraani
suurendusaeg (on võimalik puutesärituse piirkonna valimine)
Fokaaltasandi katik
Katikusüsteem
Sarivõtte salvestamine
Sarivõtte kiirus
Salvestatavate
fotode arv
ISO-tundlikkus
(standardne väljundtundlikkus)
46
VQT3N48 (EST)
20 pilti sekundis (ülisuur kiirus),
4 pilti sekundis (suur kiirus),
3 pilti sekundis (keskmine kiirus),
2 pilti sekundis (väike kiirus)
Max 7 pilti (töötlemata (RAW) failide kasutamisel)
Sõltub mälukaardi salvestusmahust
(kui töötlemata (RAW) faile ei kasutata)
AUTO/
/160/200/400/800/1600/3200/6400
(saab muuta sammuga 1/3 EV)
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 47 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Minimaalne valgustus
Umbes 9 lx (kui kasutatakse “i-low” valgust, on säriaeg
1/25 sekundit)
[Kui kasutatakse vahetusobjektiivi (H-FS14042)]
Umbes 12 lx (kui kasutatakse “i-low” valgust, on säriaeg
1/25 sekundit)
[Kui kasutatakse vahetusobjektiivi (H-FS045200)]
Säriaeg
B (lamp) (max umbes 120 sekundit), 60 sekundit kuni
1/4000 sekundit
Fotode tegemine video salvestamise ajal
Video prioriteet: 1/25 sekundit kuni 1/16000 sekundit
Foto prioriteet: B (lamp) (max umbes 120 sekundit),
60 sekundit kuni 1/4000 sekundit
Särimõõtmise vahemik EV 0 kuni EV 18
Valge tasakaalustus
Valge automaatne tasakaalustus / Päevavalgus / Pilves /
Varjus / Hõõglambid / /Välklamp / Valge seadistamine 1 /
Valge seadistamine 2 / valge tasakaalustuse K seadistamine
Säritus AE
(automaatsäritus)
Automaatsärituse programm AE (P)/ objektiivi ava prioriteet
AE (A)/ säriaja prioriteet
AE (S) / käsitsi säritamine(M) / automaatsäritus
Särituse järelkorrektsioon (1/3 EV sammuga, - EV kuni + EV)
Särimõõtmise režiim
Mitmekordne mõõtmine / keskpunkti kaalutud mõõtmine /
punktmõõtmine
LCD-näidik
3.0" TFT LCD-näidik (3:2)
(umbes 460 000 punkti) (pildivälja suhe umbes 100%)
Puutetundlik paneel
Värviline LCD-pildinäidik (umbes 1 440 000 punkti)
(vaatevälja suhe umbes 100%)
(dioptria reguleerimine: -4 kuni +4 dioptriat)
Pildinäidik
Välklamp
Sisseehitatud hüpikvälklamp
GN 10.5 ekvivalent (ISO160•m)
Välklambi tööulatus:
umbes 50 cm kuni 6,7 m
[Kui on paigaldatud vahetusobjektiiv (H-FS014042)],
seadistatakse WIDE (lainurk), [ISO AUTO (automaatne ISO-tundlikkus)]]
Välklambi tööulatus: umbes 1,0 m kuni 5,8 m
[Kui on paigaldatud vahetusobjektiiv (H-FS045200)],
seadistatakse WIDE (lainurk), [ISO AUTO (automaatne ISO-tundlikkus)]]
AUTO, AUTO / punasilmsuse vähendamine, sundvälk (sundvälk sisse
lülitatud (ON)/ punasilmsuse vähendamine, aeglane sünkroonimine,
aeglane sünkroonimine / punasilmsuse vähendamine, sundvälk välja
lülitatud
Välklambi
sünkroonimise kiirus
Mikrofon
Võrdub 1/160 sekundiga või on sellest lühem
Kõlar
monofooniline
Salvestusvahend
SD-mälukaart / SDHC-mälukaart / SDXC-mälukaart
stereo
(EST) VQT3N48
47
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 48 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Foto suurus
Fotod
Kui kuvasuhte seadistus on [
4592x3448 pikslit, 3232x2424
Kui kuvasuhte seadistus on [
4576x3056 pikslit, 3232x2160
Kui kuvasuhte seadistus on [
4576x2576 pikslit, 3232x1824
Kui kuvasuhte seadistus on [
3424x3424 pikslit, 2416x2416
]
pikslit,
]
pikslit,
]
pikslit,
]
pikslit,
2272x1704 pikslit
2272x1520 pikslit
1920x1080 pikslit
1712x1712 pikslit
Salvestuskvaliteet
Video
Kvaliteet
[AVCHD] (audioga)
kui seadistus on [FSH]: 1920x1080 pikslit (50i* salvestamine /
umbes 17 Mb/s)/
kui seadistus on [SH]: 1280x720 pikslit (50p* salvestamine /
umbes 17 Mb/s)
(*anduri väljund on 25 kaadrit/s)
[MOTION JPEG] (audioga)
kui seadistus on [HD]: 1280x720 pikslit (30 kaadrit/s,
kui seadistus on [VGA]: 640x480 pikslit (30 kaadrit/s /
kui seadistus on [VGA]: 320x240 pikslit (30 kaadrit/s )
RAW/RAW+Fine/RAW+Standard/Fine/Standard/MPO+Fine/
MPO+Standard
Salvestusfaili vorming
Fotod
Videod koos heliga
RAW/JPEG (põhineb “Kaamera failisüsteemi projekteerimisreeglil” ja standardil Exif 2,3) / vastab DPOF-ile) / MPO
AVCHD/QuickTime Motion JPEG
Liides
Digitaalne
“USB 2.0” (suure kiirusega)
*
Arvutist pärit andmeid ei saa USB-ühenduskaabli abil
kaamerasse salvestada.
Analoogvideo/-audio NTSC/PAL liitsignaal (menüüst lülitatav)
Audiokanali väljund (monofooniline)
Ühenduspesa
[REMOTE]
φ 2.5 mm pistikupesa
[AV OUT/DIGITAL]
Spetsiaalne pistikupesa (8-kontaktiline)
[HDMI]
MiniHDMI tüüp C
Mõõtmed
Kaal
Töötemperatuur
umbes 115,2 mm (L) x 83,6 mm (K) x 46,7 mm (S)
(ilma väljaulatuvate osadeta)
umbes 544 g
[vahetusobjektiiviga (H-FS014042), mälukaardi ja akuga]
umbes 761 g
[vahetusobjektiiviga (H-FS045200), mälukaardi ja akuga]
umbes 336 g (kaamera korpus)
0 ºC kuni 40 ºC
Töökeskkonna niiskus 10%RH kuni 80%RH
48
VQT3N48 (EST)
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 49 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Akulaadija (Panasonic DE-A94A):
Ohutusinfo
Sisend:
vahelduvpinge 110 V kuni 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A
Väljund:
alalispinge 8,4 V; 0,65 A
Akukomplekt (liitiumioon) (Panasonic DMW-BLD10E):
Ohutusinfo
Pinge/mahtuvus:
7.2 V/1010 mAh
(EST) VQT3N48
49
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 50 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Vahetusobjektiiv (H-FS014042)
“LUMIX G VARIO 14 –42 mm/F3.5 –5.6 ASPH./MEGA O.I.S.”
Ava tüüp
f=14 mm kuni 42 mm
(35 mm filmikaamera ekvivalent: 28 mm kuni 84 mm)
7 diafragmalaba / ringavadiafragma
Ava vahemik
F3.5 (lainurk) kuni F5.6 (tele)
Ava minimaalne
väärtus
Objektiivi
konstruktsioon
Fookuses püsimise
kaugus
F22
Kujutise maksimaalne
suurendamine
Optiline Stabilizer
(stabilisaator)
Optilise pildistabilisaatori [O.I.S.] lüliti
0,16x (35 mm filmikaamera ekvivalent: 0,32x)
Kinnitus
“Micro kinnitus
Fookuskaugus
12 elementi 9 rühmas (1 asfääriline lääts)
0,3 m kuni ∞ (fookuskauguse viitejoonest)
kasutusel
puudub
(stabilisaatorit [STABILIZER] seadistatakse salvestusmenüüs [REC].)
Vaatenurk
75x (lainurk) kuni 29x (tele)
Filtri läbimõõt
52 mm
Max läbimõõt
umbes 60,6 mm
Üldpikkus
umbes 63,6 mm
(objektiivi otsast kuni objektiivikinnituse aluseni)
umbes 165 g
Kaal
50
VQT3N48 (EST)
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 51 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
Vahetusobjektiiv (H-FS045200)
“LUMIX G VARIO 45– 200 mm/F4.0 – 5.6/MEGA O.I.S.”
Ava tüüp
f=45 mm kuni 200 mm
(35 mm filmikaamera ekvivalent: 90 mm kuni 400 mm)
7 diafragmalaba / ringavadiafragma
Ava vahemik
F4,0 (lainurk) kuni F5.6 (tele)
Ava minimaalne
väärtus
Objektiivi
konstruktsioon
Fookuses püsimise
kaugus
F22
Kujutise maksimaalne
suurendamine
Optiline Stabilizer
(stabilisaator)
Optilise pildistabilisaatori [O.I.S.] lüliti
0,19x (35 mm filmikaamera ekvivalent: 0,38x)
Kinnitus
“Micro kinnitus
Vaatenurk
27x (lainurk) kuni 6.2x (tele)
Filtri läbimõõt
52 mm
Max läbimõõt
umbes 70 mm
Üldpikkus
umbes 100 mm
(objektiivi otsast kuni objektiivikinnituse aluseni)
umbes 380 g
Fookuskaugus
Kaal
16 elementi 13 rühmas (ilma asfäärilise läätseta)
1,0 m kuni ∞ (fookuskauguse viitejoonest)
kasutusel
on kasutusel (sisse- ja väljalülitamine)
(EST) VQT3N48
51
DMC-G3K&G3W&G3EB-VQT3N48_eng.book 52 ページ
2011年4月29日
金曜日
午後12時48分
• G MICRO SYSTEM on digikaamerate LUMIX-objektiivide
vahetamise süsteem, mis põhineb “standardil.
• Micro Four Thirds™ ja Micro Four Thirds’i logo on Olympus
Imaging Corporation’i kaubamärgid Jaapanis, USAs, Euroopa
Liidus ja muudes riikides.
• Four Thirds™ ja Four Thirds’i logo on Olympus Imaging
Corporation’i kaubamärgid Jaapanis, USAs, Euroopa Liidus ja
muudes riikides.
• SDXC logo on firmale SD-3C LLC kuuluv kaubamärk.
• “AVCHD” ja “AVCHD” logo on firmadele Panasonic Corporation ja
Sony Corporation kuuluvad kaubamärgid.
• Toodetud firma Dolby Laboratories litsentsi kohaselt. Dolby ja
topelt-D sümbol on firmale Dolby Laboratories kuuluvad
kaubamärgid.
• HDMI, HDMI logo ja kõrglahutus-multimeedialiides (High-Definition
Multimedia Interface) on firmale HDMI Licensing LLC kuuluvad
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USAs ja muudes
riikides.
• HDAVI Control™ on firmale Panasonic Corporation kuuluv kaubamärk.
• QuickTime ja QuickTime’i logo on firmale Apple Inc kuuluvad, litsentsi
alusel kasutatavad kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
• Adobe on Adobe Systems Incorporated’i kaubamärk USAs ja/või
muudes riikides.
• Mac ja Mac-opsüsteem on firmale Apple Inc. kuuluvad kaubamärgid, mis on
registreeritud USAs ja muudes riikides.
• Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s ja/või muudes riikides
registreeritud kaubamärgid.
• Muude selles juhendis nimetatud süsteemide või toodete nimed on tavaliselt selle
süsteemi või toote väljatöötanud tootjate registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid.
Käesolevale tootele on antud luba isiklikuks ja mitteäriliseks kasutamiseks tarbijate poolt AVC
patendiportfelli litsentsi raames, mis hõlmab (i) videosalvestiste kodeerimist vastavalt
AVC-standardile (“AVC Video”) ja/või (ii) AVC-videosalvestiste dekodeerimist tarbijate poolt
isiklikul ja mitteärilisel otstarbel ja/või AVC-videosalvestiste omandamist AVC-videosalvestiste
müügiluba omavast ettevõttest. See luba ei kehti mingil muul otstarbel kasutamise korral.
Lisateavet saate firmast MPEG LA, LLC. Vt veebilehte http://www.mpegla.com.
EU
Vastavalt direktiivi 2004/108/EÜ lõike 9 lõigule 2
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
Panasonic Corporation
Veebileht: http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2011
VQT3N48
F0511SM0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement