Panasonic DMCG7H, DMCG70K, DMCG70H, DMCG7K, DMCG70W, DMCG7W Operating instructions

Panasonic DMCG7H, DMCG70K, DMCG70H, DMCG7K, DMCG70W, DMCG7W Operating instructions
Osnovno uputstvo za upotrebu
Digitalni fotoaparat/
Komplet objektiva/Komplet objektiva dvostrukog zuma/
Telo aparata
DMC-G7K/DMC-G7H
DMC-G7W/DMC-G7
DMC-G70K/DMC-G70H
DMC-G70W/DMC-G70
Oznaka modela
Molimo vas da pre upotrebe proizvoda pažljivo pročitate ovaj priručnik i da ga
sačuvate radi bududeg informisanja.
Detaljnija uputstva za upotrebu ovog aparata dostupna su u
“Operating Instructions for advanced features (PDF format)” dokumentu
na priloženom DVD-u.
Veb stranica: http://www.panasonic.com
Prema originalnom dokumentu SQT0910
F0515KD0
Dragi korisniče,
Želimo da iskoristimo ovu priliku da vam se zahvalimo na kupovini Panasonic digitalnog
fotoaparata. Molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i da ga sačuvate radi
bududeg informisanja. Skredemo vam pažnju na to da kontrole i komponente, stavke menija itd.,
vašeg digitalnog fotoaparata mogu da izgledaju nešto drugačije od onoga što je prikazano na
ilustracijama u ovom uputstvu.
Pažljivo razmotrite zakone o autorskim pravima.
• Presnimavanje prethodno snimljenih traka ili diskova ili drugog objavljenog ili emitovanog materijala
za druge potrebe izuzev privatne upotrebe može da bude u suprotnosti sa zakonima o autorskim
pravima. Čak i u svrhu privatne upotrebe, snimanje određenih materijala može da bude zabranjeno.
Informacije za vašu bezbednost
UPOZORENJE:
Da biste smanjili opasnost od požara, strujnog udara ili oštedenja proizvoda,
•
•
•
•
Nemojte da izlažete uređaj kiši, vlazi, kapljanju ili prskanju tečnosti.
Koristite preporučenu dodatnu opremu.
Nemojte da uklanjate poklopce.
Nemojte samostalno da popravljate uređaj. U slučaju da je potrebno servisiranje, obratite se
kvalifikovanom serviseru.
Vodite računa o tome da električna utičnica bude u blizini opreme i lako dostupna.
 Identifikaciona oznaka proizvoda
Proizvod
Digitalni fotoaparat
Punjač
2
Pozicija
Sa donje strane
Sa donje strane
Deklaracija o usaglašenosti (DoC)
Ovom izjavom, „Panasonic korporacija“ potvrđuje da je ovaj proizvod u skladu sa najvažnijim
zahtevima i drugim značajnim odredbama direktive 1999/5/EC.
Korisnici mogu da preuzmu kopiju originalnog DoC dokumenta za naše R&TTE proizvode sa DoC
servera:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt sa ovlašdenim predstavnikom:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15,
22525 Hamburg, Nemačka
Proizvod je namenjen za opštu upotrebu. (kategorija 3)
Proizvod je namenjen za povezivanje na pristupnu tačku 2,4 GHz WLAN-a.
 Informacije o bateriji
OPREZ
• Postoji opasnost od eksplozije u slučaju nepravilne zamene baterije. Zamenite bateriju isključivo
onom koja je preporučena od strane proizvođača.
• Kada se oslobađate baterija, molimo vas da kontaktirate predstavnika lokalnih vlasti ili prodavca
opreme u vezi sa dodatnim informacijama o pravilnom postupku oslobađanja od elektronskog
otpada.
• Nemojte da zagrevate bateriju ili da je izlažete plamenu.
• Nemojte da ostavljate bateriju(e) u zatvorenom automobilu koji je duže vreme izložen direktnom
sunčevom svetlu.
Upozorenje
Postoji opasnost od požara, eksplozije i opekotina. Nemojte da rastavljate, zagrevate bateriju na
temperaturu iznad 60 °C ili da je spaljujete.
 Informacije o punjaču baterije
OPREZ!
Da biste smanjili opasnost od požara, strujnog udara ili oštedenja proizvoda,
• Nemojte da instalirate uređaj u policu za knjige, kabinet ili drugi zatvoren prostor. Obezbedite
ventilaciju uređaja.
• Punjač baterije je u pripremnom režimu kada je kabl za napajanje povezan. Primrno kolo je pod
naponom sve dok je kabl za napajanje povezan na električnu utičnicu.
3
Mere opreza prilikom upotrebe
• Nemojte da koristite druge USB kablove izuzev priloženog ili originalnog Panasonic USB kabla za
povezivanje (DMW-USBC1: opciono).
• Koristite “High Speed HDMI mikro kabl” sa HDMI oznakom.
Kablovi koji nisu u skladu sa HDMI standardima nede omoguditi upotrebu uređaja.
“High Speed HDMI mikro kabl” (kabl sa priključcima tipa D-A, dužine do 2 m)
• Uvek koristite originalni Panasonic AV kabl (DMW-AVC1: opciono).
• Uvek koristite originalni Panasonic daljinski okidač (DMW-RSL1: opciono).
Udaljite ovaj uređaj od elektromagnente opreme (kao što je mikrotalasna pednica, TV, oprema
za video igre i sl.).
• Ako uređaj koristite na ili u blizini TV-a, slika i/ili zvuk uređaja mogu da budu prekinuti
elektromagnetnim zračenjem.
• Nemojte da koristite uređaj u blizini mobilnih telefona jer to može negativno da utiče na sliku i/ili
zvuk.
• Snimljeni podaci mogu da budu oštedeni ili slika može da bude distorzirana snažnim magnetnim
poljem zvučnika ili velikih motora.
• Zračenje elektromagnetnih talasa može negativno da utiče na ovaj uređaj i ometa sliku i/ili zvuk.
• Ako elektromagnetna oprema negativno utiče na uređaj i ako uređaj prestane da radi pravilno,
isključite ga i uklonite bateriju ili isključite AC adapter (DMW-AC10E: opciono). Zatim unesite bateriju
ili ponovo povežite AC adapter i uključite uređaj.
Nemojte da koristite uređaj u blizini radio predajnika ili visokonaponskih vodova.
• Radio predajnici i visokonaponski vodovi u blizini mesta snimanja mogu negativno da utiču na
snimljenu sliku i/ili zvuk.
4
• Pre čišdenja aparata, uklonite bateriju ili DC adapter (DMW-DCC8: opciono) ili isključite priključak
za napajanje iz utičnice.
• Nemojte da primenjujete prekomernu silu na monitor.
• Nemojte da primenjujete prekomernu silu na sočivo.
• Nemojte da prskate foto aparat insekticidima i drugim agresivnim hemikalijama.
• Nemojte da držite gumene ili plastične proizvode u kontaktu sa aparatom duže vreme.
• Nemojte da koristite rastvarače kao što su benzin, alkohol, kuhinjski deterdženti i dr., za čišdenje
aparata, zato što mogu da oštetete spoljašnjost kudišta ili da izazovu guljenje površinskog sloja.
• Nemojte da ostavljate aparat tako da sočivo bude usmereno ka suncu zato što zraci sunca mogu da
izazovu kvar uređaja.
• Uvek koristite priložene kablove.
• Nemojte da koristite produžne kablove.
• Tokom pristupa (upisivanje, čitanje i brisanje podataka, formatirnje itd.), nemojte da isključujete
uređaj, vadite bateriju ili karticu, odnosno isključujete AC adapter (DMW-AC10E: opciono).
Pored toga, nemojte da izlažete aparat vibracijama, udarima ili statičkom elektricitetu.
• Podaci sa kartice mogu da budu oštedeni ili izgubljeni usled dejstva elektromagnetnih talasa, statičkog
elektriciteta ili kvara aparata ili kartice. Preporučujemo vam da čuvate važne podatke na računaru itd.
• Nemojte da formatirate karticu na računaru ili drugoj opremi. Formatirajte je isključivo na aparatu
kako biste obezbedili pravilan rad.
• Baterija nije napunjena u trenutku isporuke aparata. Napunite bateriju pre upotrebe.
• Baterija ovog uređaja je punjiva litijum-jonska baterija. Ako je temperatura suviše visoka ili niska,
radno vreme baterije bide krade.
• Baterija de se zagrejati nakon upotrebe, odnosno tokom i nakon punjenja. Fotoaparat se takođe
zagreva tokom upotrebe. Ovo nije znak kvara.
• Nemojte da ostavljate metalne predmete (kao što su spajalice) u blizini kontakata priključka za
napajanje ili baterije.
• Čuvajte bateriju na hladnom i suvom mestu sa reletivno stabilnom temperaturom: *Preporučena
tempratura: 15 °C do 25 °C, preporučena vlažnost vazduha: 40%RH do 60%RH+
• Nemojte da odlažete bateriju na duže vreme u potpuno punom stanju. Kada odlažete bateriju na
duže vreme, preporučujemo vam da je napunite jednom godišnje. Izvadite bateriju iz fotoaparata i
ponovo je odložite nakon što se isprazni u potpunosti.
Ovi simboli su znak potrebe za zasebnim prikupljanjem
otpadne električne i elektronske opreme, odnosno baterija.
Više informacija potražite u dokumentu “Uputstvo za
upotrebu naprednih funkcija” (u PDF formatu).
5
Sadržaj
Informacije za vašu bezbednost
Mere opreza prilikom upotrebe
2
4
Priprema/Osnovne informacije
Briga o aparatu
8
Standardna oprema
9
Nazivi i funkcije delova
10
Priprema
12
Instalacija ramenog kaiša
12
Punjenje baterije
13
Unos/vađenje baterije
14
Unos/vađenje kartice (opciono)
14
Formatiranje kartice (inicijalizacija)
15
Instalacija/uklanjanje objektiva
16
Otvaranje monitora/podešavanje ugla
monitora
16
Podešavanje datuma/vremena (postavka
sata)
17
Podešavanje dioptrije
17
Osnovne operacije
18
Taster zatvarača (snimanje slika)
18
Taster za snimanje video zapisa (snimanje
video zapisa)
18
Točkid za izbor režima (izbor režima za
snimanje)
19
Kursorski tasteri/[MENU/SET] taster
19
Prednji/zadnji točkid
20
*LVF+ taster (uključivanje prikaza na
monitoru/tražilu)
21
Ekran osetljiv na dodir (izvođenje operacija
dodirom)
21
Postavka stavki menija
22
Brzo pozivanje često korišdenih menija
(Quick Menu)
23
Dodeljivanje često korišdenih funkcija
tasterima (tasteri funkcija)
23
6
Snimanje
Snimanje slika uz automatske funkcije
(Inteligentan automatski režim)
24
Snimanje nodnih scena (*iHandheld Night
Shot])
24
Kombinovanje više slika u jednu sa bogatim
nijansama ([iHDR])
25
Snimanje slika uz zamudenu pozadinu
(kontrola defokusiranja)
25
Snimanje slika uz promenu osvetljenostili ili
tona boje
25
Snimanje video zapisa uz ručnu postavku
vrednosti blende/brzine zatvarača
(Kreativni video režim)
26
Postavka kvaliteta i veličine slike
27
Postavka odnosa stranica slike
27
Postavka broja piksela
27
Postavka stepena kompresija slika
([Quality])
28
Ručno podešavanje fokusa
29
Izbor režima za snimanje (Drive Mode)
30
Snimanje 4K fotografija
31
Izbor slika iz rafalno snimljenog niza 4K
fotografija i čuvanje
32
Snimanje video zapisa
33
Snimanje video zapisa u 4K rezoluciji
35
Reprodukcija
Reprodukcija slika
Reprodukcija video zapisa
Brisanje slika
Upotreba [Playback] menija
Obrada RAW slika [RAW Processing]
Druge informacije
36
36
37
38
38
Wi-Fi
Šta možete da radite uz Wi-Fi funkciju
40
Kontrola uz pametan telefon/tablet
40
Instalacija “Image App” aplikacije na
pametni telefon/tablet
40
Povezivanje na pametan telefon/tablet
41
Snimanje slika preko pametnog
telefona/tableta (daljinsko snimanje)
42
Reprodukcija slika sa aparata
42
Čuvanja slika sa aparata
43
Slanje slika sa aparata na društvene mreže
43
Dodavanje informacija o lokaciji snimanja
snimcima sa aparata preko pametnog
telefona/tableta
43
Kombinovanje video zapis snimljenih Snap
Movie funkcijom u skladu sa vašim
preferencijama na pametnom
telefonu/tabletu
44
Informacije o priloženom softveru
45
Prikaz na monitoru/tražilu
46
Lista menija
50
Otklanjanje problema
52
Specifikacije
58
Sistem opreme digitalnog fotoaparata
65
Čitanje Uputstva za upotrebu (u PDF formatu)
66
7
Priprema/Osnovne informacije
Briga o aparatu
Nemojte da izlažete aparat snažnim vibracijama, udarcima ili pritisku.
• Može da dođe do oštedenja objektiva, monitora ili spoljašnjeg kudište ako se aparat koristi pri
slededim uslovima.
Može da dođe do kvara ili slika možda nede biti snimljena ako:
– Ispustite ili udarite aparat.
– Izložite objektiv ili monitor snažnom pritisku.
Ovaj aparat nije otporan na prašinu, kapljanje ili prskanje vode.
Izbegavajte upotrebu aparata na mestima sa velikom količinom prašine, vode ili peska, itd.
• Tečnost, pesak i strane materije mogu da prodru u aparat kroz proreze oko objektiva, tastera itd.
Budite posebno pažljivi jer to ne samo da može da izazove kvar, ved kvar može da bude nepopravljiv.
– Mesta sa velikom količinom peska ili prašine.
– Situacije u kojima voda može da dođe u kontakt sa uređajem, npr., kada aparat koristite tokom
kišovitog dana ili na plaži.
Nemojte da gurate prste u unutrašnjost tela aparata. Kako je senzorska jedinica izuzetno
precizan deo uređaja, to može da izazove kvar ili oštedenje.
 Informacije o kondenzaciji (Kada se sočivo, tražilo ili monitor zamagle)
• Kondenzacija se javlja kada se temperatura ili vlažnost vazduha u okruženju promeni. Vodite računa o
kondenzaciji jer može da izazove javljanje mrlja i buđi na sočivu, tražilu i monitoru, odnosno kvar
apatata.
• Ako dođe do kondenzacije, isključite aparat i sačekajte oko 2 sata. Zamagljenost se prirodno povlači
kada se temperatura aparata približi temperaturi okruženja.
Informacije o upravljačkom softveru vašeg zamenjivog objektiva
Kako biste obezbedili fluidno snimanje, preporučujemo vam da ažurirate upravljački softver
objektiva najnovijom verzijom.
• Da biste pogledali najnovije informacije o upravljačkom softveru ili da biste preuzeli upravljački
softver, posetite narednu stranicu za podršku:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Stranica je dostupna samo na engleskom jeziku.)
• Da proverite verziju upravljačkog softvera objektiva, instalirajte ga na telo aparata i odaberite
[Version Disp.] stavku u [Setup] meniju.
8
Priprema/Osnovne informacije
Standardna oprema
Pre upotrebe aparata proverite da li su svi delovi opreme isporučeni.
Brojevi proizvoda tačni su u maju. 2015. godine. Ovi brojevi mogu da se
promene.
Telo digitalnog fotoaparata
(U daljem tekstu "telo aparata".)
1
2
3
4
5
Zamenjivi objektiv*1
Senilo objektiva
Poklopac objektiva*2
Zadnji poklopac objektiva*2
Poklopac tela aparata*3
6
Baterijsko pakovanje ("baterija" u
daljem tekstu)
Napunite bateriju pre upotrebe.
7
Punjač baterije
("punjač baterije" ili "punjač" u
daljem tekstu)
8
9
10
11
12
Kabl za napajanje
USB kabl za povezivanje
DVD
• Softver:
Upotrebite disk da instalirate
softver na PC.
• Uputstvo za upotrebu naprednih
funkcija
Rameni kaiš
: DMC-G7K/DMC-G7H/
DMC-G7W/DMC-G7
: DMC-G70K/DMC-G70H/
DMC-G70W/DMC-G70
Poklopac (Hot shoe) priključka za
opremu*3
1 U daljem tekstu "objektiv".
2 Instaliran je na zamenjivi objektiv u
trenutku kupovine.
3 Ovaj deo je instaliran na telo aparata u trenutku kupovine.
• SD, SDHC i SDXC memorijske kartice nazivaju se "kartice" u daljem tekstu.
• Kartica je opcionalni deo opreme.
• Opisi u ovom uputstvu za upotrebu zasnovani su na zamenjivom objektivu (H-FS1442A).
• Neki kompleti digitalnog fotoaparata možda nede biti dostupni u prodaji u nekim regionima.
• Kontaktirajte prodavca opreme ili kompaniju Panasonic ako izgubite neki od standardnih delova
opreme. (Delove opreme možete da kupite zasebno.)
9
Priprema/Osnovne informacije
Nazivi i funkcije delova
 Telo aparata
1
Referentna oznaka udaljenosti fokusa
2
Indikator statusa (str.17)/Indikator Wi-Fi® veze
• Indikator svetli zeleno kada je aparat uključen,
odnosno plavo kada je povezan Wi-Fi vezom.
3
4
5
Točkid za izbor režima snimanja
Pojedinačni snimci (Single) (str.30):
Snimanje niza fotografija (rafalno snimanje)
Taster za snimanje video zapisa (str.33)
[ ] taster za kompenzaciju ekspozicije/
[Fn1] taster (str.23)
Funkcijski taster (str.23)
8
9
Taster zatvarača (str.18)
16
(Burst):
Snimanje 4K fotografije (str.31):
Automatska varijacija parametara (Auto Bracket):
Zadnji točkid (str.20)
Prednji točkid (str.20)
Indikator tajmera/
10 Pomodna lampa za AF
Točkid za izbor režima (str.19)
11 • Rotirajte točkid da promenite režim za
snimanje.
12 Blic
10
može da oteža snimanje zvuka.
15 Točkid za podešavanje dioptrije (str.17)
Prekidač za uklj./isklj (ON/OFF) aparata (str.17)
6
7
13
Stereo mikrofon
14 • Pazite da ne pokrijete mikrofon prstom. To
"Hot shoe" priključak (poklopac "Hot shoe"
priključka)
• Čuvajte poklopac priključka van domašaja dece
kako biste sprečili dete da proguta poklopac.
Tajmer snimanja (Self-timer):
Snimci protoka vremena/Animacija (Time
Lapse/Animation):
*MIC+ priključak (str.65)
17 • Spoljašnji mikrofon (opciono) može da snimi
kvalitetniji zvuk od integrisanog mikrofona.
18 Alkica za instalaciju ramenog kaiša (str.12)
19 Dugme za oslobađanje objektiva (str.16)
20 Klin za zaključavanje objektiva
21 Navoj za objektiv
22 Senzor
23 Oznaka za uklapanje objektiva (str.16)
Priprema/Osnovne informacije
24 Ekran osetljiv na dodir (str.21)/monitor (str.46)
25 [LVF] taster (str.21)/[Fn5] taster (str.23)
Dugme za otvaranje blica
39
26 • Blic se otvara i snimanje uz blic postaje
dostupno.
27 Senzor oka (str.21)
28 Tražilo (str.21)
29 Štitnik okulara
30 [Q.MENU] taster (str.23)/[Fn2] taster (str.23)
31 [
32
40 [MENU/SET] taster (str.19, 22)
[
42
[DISP.] taster
33 • Svaki put kada pritisnete taster, prikaz na
monitoru se menja.
34 [AF/AE LOCK] taster
35 Poluga za izbor režima fokusa (str.29)
36 *REMOTE+ utičnica
37 *HDMI+ priključak
38 *AV OUT/DIGITAL+ utičnica
] taster (za brisanje/otkazivanje) (str.37)/
41 [Fn4] taster (str.23)
] taster (za reprodukciju) (str.36)
Zvučnik (str.51)
• Pazite da ne pokrijete zvučnik prstom. Zbog
toga možda nedete modi da čujete zvuk.
Kursorski tasteri (str.19)
/[
] (ISO osetljivost)
/[
] (balans beline - White Balance)
/[
+ (režim automatskog fokusa - Auto Focus
Mode)
/[Fn3] taster (str.23)
Poklopac priključka za DC adapter (str.65)
• Kada koristite AC adapter, vodite računa o tome
da koristite kombinaciju Panasonic DC adaptera
(DMW-DCC8: opciono) i AC adaptera (DMWAC10E: opciono).
• Uvek koristite originalni Panasonic AC adapter
(DMW-AC10E: opciono).
• Kada koristite AC adapter, koristite kabl koji
dolazi uz AC adapter.
43 Poluga za oslobađanje (str.14)
44 Vrata odeljka za karticu/bateriju (str.14)
45
Navoj za instalaciju aparata na tronožac
• Možda nedete modi da postavite i bezbedno
pričvrstite aparat na tronožac koji poseduje šraf
za pričvršdivanje duži od 5,5 mm. To može da
izazove oštedenje aparata.
11
Priprema/Osnovne informacije
 Objektiv
1
2
3
4
5
6
7
8
Površina sočiva
Teleskopski opseg
Prsten za fokus (str.29)
Prsten zuma
Širokougaoni opseg
Tačka kontakta
Oznaka za uklapanje objektiva (str.16)
*O.I.S.+ prekidač
Priprema
• Uverite se da je aparat isključen.
Instalacija ramenog kaiša
• Preporučujemo vam da instalirate rameni kaiš kada koristite aparat kako biste sprečili da vam
aparat padne.
• Sprovedite korake ❶ do ❽ i zatim pričvrstite drugu stranu ramenog kaiša.
• Nosite aparat tako da bude okačen o rame.
– Nemojte da obmotavate kaiš oko vrata.
– To može da izazove povredu ili nesredu.
• Nemojte da ostavljate rameni kaiš na mestu koje je dostupno deci.
– To može da dovede do nesrede ako dete obmota kaiš oko vrata.
12
Priprema/Osnovne informacije
Punjenje baterije
Uz ovaj uređaj možete da koristite DMW-BLC12E bateriju.
1 Povežite bateriju vodedi računa o njenom smeru.
2 Povežite kabl za napajanje.
• [CHARGE] indikator
se uključuje i punjenje počinje.
 Informacije o indikatoru punjenja ([CHARGE] indikator)
Indikator svetli: Punjenje.
Isključen:
Punjenje je završeno.
(Isključite punjač iz električne utičnice i odvojite bateriju nakon što se
punjenje završi.)
• Kada *CHARGE+ indikator trepde
– Temperatura baterije je suviše visoka ili niska. Preporučujemo vam da bateriju napunite ponovo pri
temperaturi okruženja od 10 °C do 30 °C.
– Terminali punjača ili baterije su prljavi. U ovom slučaju, obrišite terminale suvom tkaninom.
 Vreme punjenja
Vreme punjenja
Oko 140 minuta
• Navedeno vreme punjenja važi za potpuno praznu bateriju.
Vreme punjenja zavisi od načina upotrebe baterije.
Punjenje baterije u okruženju sa visokom/niskom temperaturom ili baterije koja nije korišdena
duže vreme može da traje duže nego obično.
13
Priprema/Osnovne informacije
Unos/vađenje baterije
• Uvek koristite originalne Panasonic baterije (DMW-BLC12E).
• Ako koristite baterije drugih proizvođača, ne možemo da garantujemo za kvalitet ovog proizvoda.
• Vodedi računa o orijentaciji baterije, unesite je do kraja sve dok ne čujete zvuk zaključavanja i uverite
se da je zaključana od strane poluge .
Pomerite polugu
u smeru strelice kako biste uklonili bateriju.
Unos/vađenje kartice (opciono)
• Gurnite karticu do kraja sve dok ne čujete "klik", vodedi računa o orijentaciji kartice prilikom unosa.
Da biste izvadili karticu, pritisnite je tako da osetite "klik", a zatim je izvucite napolje.
 Kartice koje možete da koristite uz ovaj uređaj
SD memorijska kartica
(512 MB do 2 GB)
SDHC memorijska kartica
(4 GB do 32 GB)
SDXC memorijska kartica
(48 GB do 128 GB)
• SDHC i SDXC memorijske kartice možete da koristite samo uz
kompatibilne uređaje.
• Proverite da li su PC i druga oprema kompatibilni kada koristite SDXC
memorijske kartice.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Uređaj je kompatibilan sa SDHC/SDXC memorijskim karticama koje su
u skladu sa UHS-I/UHS-II* UHS Speed Class 3 standardom.
• Operacije sa karticama iz leve kolone potvrđene su uz upotrebu
Panasonic kartica.
 UHS-I/UHS-II je standard visoke brzine za SD memorijske kartice. UHS-II podržava 3x vedu teoretsku
brzinu prenosa od UHS-I standarda.
14
Priprema/Osnovne informacije
 Informacije o snimanju video zapisa/4K fotografija i oceni brzine kartice (speed class rating)
Potrebna kartica zavisi od postavki [Rec Format] (str.34) i [Rec Quality] (str.34) parametara za
video zapis. Da biste snimali 4K fotografije, potrebna vam je kartica čija brzina dozvoljava
snimanje 4K fotografija. Upotrebite karticu koja zadovoljava sledede zahteve SD klase brzine ili
UHS klase brzine.
• SD klasa brzine i UHS klasa brzine su standardi brzine neprekidnog upisivanja podataka.
Da biste proverili klasu, pogledajte etiketu kartice.
[Rec Format]
(format snimka)
[AVCHD]
[Rec Quality]
(kvalitet snimka)
Sve
[MP4]
FHD/HD/VGA
[MP4]
4K
Kada snimate 4K fotografije
Klasa brzine
Primer oznake
Klasa 4 ili viša
UHS Speed Class 3
UHS Speed Class 3
• Proverite najnovije informacije na slededoj veb stranici.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Stranica je dostupna samo na engleskom jeziku.)
• Čuvajte memorijsku karticu van domašaja dece kako biste sprečili dete da proguta karticu.
Formatiranje kartice (inicijalizacija)
Formatirajte karticu pre snimanja slike uz ovaj uređaj.
Kako podatke nedete modi da vratite nakon formatiranja, vodite računa o tome da pre
formatiranja napravite kopiju potrebnih podataka.
Odaberite meni. (str.22)

[Setup]  [Format]
• Prikazuje se ekran za potvrdu. Potvrda se sprovodi kada odaberete [Yes].
15
Priprema/Osnovne informacije
Instalacija/uklanjanje objektiva
• Menjajte objektive na mestu na kome nema prljavštine ili prašine.
• Nemojte da pritiskate dugme za oslobađanje objektiva
kada postavljate objektiv.
 Odvajanje objektiva sa aparata
1 Postavite poklopac na objektiv.
2 Dok pritiskate dugme za oslobađanje objektiva
, okrenite
objektiv u smeru strelice sve dok se ne zaustavi i zatim ga odvojite
od aparata.
Otvaranje monitora/podešavanje ugla monitora
U trenutku kupovine aparata, monitor je u zatvorenom položaju (priljubljen uz telo aparata).
Otvorite monitor kao što je prikazano niže.
❶ Otvorite monitor. (maksimalno 180°)
❷ Monitor možete da rotirate za 180° ka napred.
❸ Vratite monitor u originalni položaj.
• Rotirajte monitor tek nakon što ga otvorite dovoljno i nemojte da primenjujete prekomernu silu jer
možete da ga oštetite.
• Kada ne koristite monitor, preporučujemo vam da ga zatvorite tako da ekran bude usmeren ka
unutra kako biste sprečili skupljanje prašine i grebanje ekrana.
16
Priprema/Osnovne informacije
Podešavanje datuma/vremena (postavka sata)
• Sat nije podešen u trenutku isporuke aparata.
1 Uključite fotoaparat.
• Kada je aparat uključen, indikator statusa ❶ svetli zeleno.
2 Pritisnite [MENU/SET].
3 Pritisnite / da odaberete stavku (godina, mesec, dan, sati,
minuti), a zatim pritisnite / da sprovedete postavku.
4 Pritisnite [MENU/SET] da sprovedete postavku.
5 Kada se prikaže *The clock setting has been completed.+ (Postavka sata je završena.) poruka,
pritisnite [MENU/SET] taster.
6 Kada se prikaže *Please set the home area+ (Odaberite polaznu vremensku zonu) poruka,
pritisnite [MENU/SET] taster.
7 Pritisnite / da odaberete polaznu vremensku zonu, a zatim
pritisnite [MENU/SET].
Podešavanje dioptrije
Podesite dioptriju u skladu sa vašim vidom tako da možete jasno
da vidite znakove prikazane na tražilu.
17
Priprema/Osnovne informacije
Osnovne operacije
Taster zatvarača (snimanje slika)
Dugme zatvarača radi u dva koraka. Da biste snimili sliku, pritisnite dugme.
Pritisnite dugme zatvarača do pola da biste sproveli
fokusiranje.
Vrednost otvora blende
Brzina zatvarača
Indikator fokusa
• Na ekranu se prikazuju vrednost blende i brzina zatvarača.
(Indikatori trepdu crveno ako nije ostvarena odgovarajuda ekspozicija,
izuzev kada je odabrano snimanje uz blic.)
• Nakon što se objekat nađe u fokusu, prikazuje se indikator fokusa.
(Kada objekat nije u fokusu, indikator fokusa trepde.)
Pritisnite taster zatvarača u potpunosti (pritisnite ga do
kraja) i snimite sliku.
• Sliku možete da snimite samo kada je kadar pravilno fokusiran jer je opcija *Focus/Release
Priority] inicijalno postavljena na [FOCUS].
• Opseg fokusa zavisi od objektiva koji koristite.
• Čak i tokom sprovođenja operacija u meniju ili tokom reprodukcije slike, ako pritisnete taster
zatvarača do pola, odmah možete da pripremite aparat za snimanje.
Taster za snimanje video zapisa (snimanje video zapisa)
Pritisnite taster za snimanje video zapisa da pokrenete i zaustavite snimanje video zapisa.
Pokrenite snimanje pritiskom na taster za snimanje video
zapisa.
• Pustite taster za snimanje video zapisa nakon što ga pritisnete.
Zaustavite snimanje ponovnim pritiskom na taster za
snimanje video zapisa.
18
Priprema/Osnovne informacije
Točkid za izbor režima (izbor režima za snimanje)
Odaberite režim rotiranjem točkida za izbor režima.
• Rotirajte točkid polako da biste odabrali željeni režim.
Inteligentan automatski režim (str.24)
Objekti se snimaju uz postavke koje aparat automatski bira.
Inteligentan Auto Plus režim (str.24)
Inteligentan Auto Plus režim vam dozvoljava vam da podesite osvetljenost i zasidenost
slike bojom.
Režim programirane automatske ekspozicije (AE)
Snimanje uz vrednost blende i brzinu zatvarača podešene od strane aparata.
Režim automatske ekspozicije (AE) uz prioritetnu blendu
Brzina zatvarača automatski se određuje na osnovu vrednosti blende koju odaberete.
Režim automatske ekspozicije (AE) uz priroritetnu brzinu zatvarača.
Vrednost blende određuje se automatski na osnovu brzine zatvarača koju odaberete.
Režim ručne ekspozicije
Ekspozicija se podešava na osnovu vrednosti blende i brzine zatvarača koje podesite
ručno.
Kreativni video režim (str.26)
Snimanje video zapisa uz ručno odabranu vrednost blende i brzinu zatvarača.
 Ne možete da snimate fotografije.
Režim korisnički definisanih postavki
Upotrebite ovaj režim da snimite slike uz prethodno registrovane postavke.
Režim za panoramske slike
Ovaj režim vam dozvoljava da snimite panoramske slike.
Režim vodiča za izbor tipa scene
Ovaj režim dozvoljava vam da snimite slike koje odgovaraju sceni koju snimate.
Režim kreativne kontrole
Snimajte dok proveravate efekat na slici.
Kursorski tasteri/[MENU/SET] taster
Pritisak na kursorski taster:
Sprovodi izbor stavki ili postavku vrednosti itd.
Pritisak na [MENU/SET] taster:
Sprovodi potvrdu postavke odabranog sadržaja itd.
• U ovom uputstvu za upotrebu pritisak na kursorski taster za gore,
dole, levo i desno predstavljen je indikatorima ///.
19
Priprema/Osnovne informacije
Prednji/zadnji točkid
Rotiranje:
Izbor stavki ili postavka vrednosti sprovodi se prilikom podešavanja različitih postavki.
• U ovom uputstvu za upotrebu sprovođenje operacija na prednjem/zadnjem točkidu predstavljeno je
na slededi način:
Primer: Prilikom
rotiranja prednjeg
točkida levo ili desno
Primer: Prilikom
rotiranja zadnjeg
točkida levo ili desno
Dozvoljava vam da odaberete vrednost blende, brzinu zatvarača i druge postavke kada je aparat
u / / / režimu.
Točkid za izbor
radnog režima
o
o
o
o
Prednji točkid
Zadnji točkid
Pomeranje programa
(Programme Shift)
Pomeranje programa
(Programme Shift)
Vrednost otvora blende
Vrednost otvora blende
Brzina zatvarača
Brzina zatvarača
Vrednost otvora blende
Brzina zatvarača
• U *Dial Set.+ stavci *Custom+ menija, možete da promenite na koji način funkcionišu prednji i zadnji
točkid.
Privremena promena funkcija koje su dodeljene prednjem/zadnjem točkidu (*Dial Operation
Switch])
Možete privremeno da promenite funkcije koje su dodeljene prednjem/zadnjem točkidu uz
pomod tastera kome je dodeljena *Dial Operation Switch+ funkcija.
U trenutku kupovine [Dial Operation Switch] funkcija je dodeljena tasteru [Fn11]. (str.23)
• Možete da odaberete funkcije koje de privremeno biti dodeljene prednjem/zadnjem točkidu u *Dial
Operation Switch Setup] opciji [Dial Set.] stavke [Custom] menija.
1 Pritisnite [Fn11] taster.
• Prikazuje se vodič sa funkcijama koje su privremeno dodeljene
prednjem/zadnjem točkidu.
2 Rotirajte prednji/zadnji točkid dok je vodič prikazan.
• Postavka funkcije koja je dodeljena točkidu koji rotirate se menja. Rotirajte drugi točkid da
promenite postavku funkcije koja mu je dodeljena.
3 Pritisnite [MENU/SET] i sprovedite postavku.
• Kada prikažete ekran za snimanje, aparat vrada originalne funkcije dodeljene točkidima.
• Funkcije koje su privremeno dodeljene prednjem/zadnjem točkidu možete da koristite samo dok je
prikazan vodič (korak 1) ili ekran za postavku (korak 2). Ako prikažete meni ili isključite aparat dok
sprovodite podešavanje, aparat se vrada na originalne postavke.
20
Priprema/Osnovne informacije
*LVF+ taster (uključivanje prikaza na monitoru/tražilu)
Pritisnite *LVF+ taster da prebacite prikaz između monitora i tražila.
[LVF] taster
Senzor oka
Pritisnite [LVF] taster.
• Prikaz na monitoru/tražilu menja se na slededi način:
Automatska promena prikaza
na tražilu/monitoru*
Prikaz na tražilu*
Prikaz na monitoru
 Ako je *Eye Sensor AF+ stavka u *Custom+ meniju postavljena na *ON+, aparat automatski podešava
fokus kada se senzor oka aktivira.
 Napomene o automatskom prebacivanju prikaza na tražilo/monitor
Automatsko prebacivanje prikaza na tražilo/monitor omogudava senzoru oka da automatski
prebaci prikaz na tražilo kada mu približite oko ili predmet.
Ekran osetljiv na dodir (izvođenje operacija dodirom)
Ekran ovog uređaja osetljiv je na dodir. Dodirnite ekran direktno golim prstom.
 Dodir
Dodirnite i podignite prst sa ekrana.
• Kada birate funkcije dodirivanjem ekrana, vodite računa o tome
da dodirnete centar željene ikone.
 Prevlačenje prsta (Drag)
Sprovedite pokret prstom bez podizanja prsta sa ekrana.
Istu operaciju možete da upotrebite da pređete na slededu
sliku tokom reprodukcije, itd.
 "Štipanje" (uvedanje/umanjenje)
Razdvojite dva prsta na ekranu (da uvedate prikazani deo slike)
ili ih spojite (da smanjite prikazani deo slike).
21
Priprema/Osnovne informacije
Postavka stavki menija
1
Pritisnite [MENU/SET].
2
Pritisnite / kursorske tastere da odaberete stavku
menija i zatim pritisnite [MENU/SET].
3
Pritisnite / kursorske tastere da odaberete
postavku i pritisnite [MENU/SET].
• U zavisnosti od stavke menija, postavka se možda nede prikazati
ili može da bude prikazana na drugačiji način.
 Zatvaranje menija
Pritisnite [
+ ili pritisnite taster zatvarača do pola.
 Prelazak na druge menije
Primer: Prelazak na [Setup] meni iz [Rec] menija.
1 Pritisnite .
2 Pritisnite / da odaberete ikonu menija, kao što je * ].
• Izbor ikone menija možete da sprovedete i rotiranjem prednjeg
točkida.
3 Pritisnite [MENU/SET].
• Odaberite zatim stavku menija i sprovedite postavku.
22
Priprema/Osnovne informacije
Brzo pozivanje često korišdenih menija (Quick Menu)
Uz pomod ovog menija (Quick Menu) možete lako da pronađete neke postavke menija.
• Funkcije koje možete da podesite uz pomod ovog menija određene su odabranim režimom ili stilom
prikaza.
1
2
3
4
Pritisnite [Q.MENU] da biste prikazali ovaj meni (Quick Menu).
Okrenite prednji točkid da biste odabrali stavku menija.
Okrenite zadnji točkid da biste odabrali postavku.
Pritisnite *Q.MENU+ jednom da biste izašli iz menija kada završite postavku.
Dodeljivanje često korišdenih funkcija tasterima
(tasteri funkcija)
Možete da dodelite funkcije za snimanje, itd., određenim tasterima i ikonama.
1 Odaberite meni. (str.22)

[Custom]  [Fn Button Set]
2 Pritisnite / da odaberete [Setting in REC mode] (postavke
3
4
u režimu za snimanje) ili *Setting in PLAY mode+ (postavke u
režimu reprodukcije) i zatim pritisnite *MENU/SET+.
Pritisnite / da biste odabrali funkcijski taster kome želite
da dodelite funkciju i zatim pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite / tastere da biste odabrali funkciju koju želite da
dodelite i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Neke funkcije ne možete da dodelite u zavisnosti od funkcijskog tastera.
23
Snimanje
Snimanje slika uz automatske funkcije
(Inteligentan automatski režim)
Režim za snimanje:
U ovom režimu, aparat samostalno bira optimalne postavke za određeni objekat i scenu, zbog
čega ga preporučujemo kada želite da prepustite aparatu da odabere postavke i snimate bez
razmišljanja o njima.
1
Postavite točkid za izbor režima u *
+ položaj.
• Aparat de predi u inteligentni automatski režim ili inteligentni
Auto Plus režim koji ste koristili poslednji. U vreme kupovine
aparata, odabran je inteligentni Auto Plus režim. (str.24)
2
Poravnajte ekran sa objektom.
• Kada aparat identifikuje optimalnu scenu, ikona te scene
prikazuje se plavom bojom na 2 sekunde, a zatim se boja menja u
uobičajenu crvenu. (Automatsko prepoznavanje scene)
 Prelazak između inteligentnog Auto Plus režima i inteligentnog automatskog režima
1 Pritisnite [MENU/SET].
2 Pritisnite .
3 Pritisnite / da odaberete [ ] ili [ ] karticu.
4 Pritisnite  da odaberete [ ] ili [ ] opciju i zatim pritisnite
[MENU/SET].
• Ako pritisnete *DISP.+ taster, prikazuje se opis odabranog režima.
Snimanje nodnih scena ([iHandheld Night Shot])
Kada postavite [iHandheld Night Shot] opciju na [ON] i ako foto aparat prepozna [ ] tip scene
dok snimate nodne snimke iz ruke, aparat de snimiti niz slika nodnog pejzaža u brzom rafalnom
režimu (high burst speed) i sastaviti ih u jednu sliku.
Ovaj režim je koristan ako želite da snimite izvanredne nodne snimke uz minimalno pomeranje
foto aparata i šum, bez upotrebe stalka.

24
[Rec]  [iHandheld Night Shot]  [ON]/[OFF]
Snimanje
Kombinovanje više slika u jednu sa bogatim nijansama ([iHDR])
Kada *iHDR+ opciju postavite na *ON+ i ako na primer postoji snažan kontrast između pozadine i
objekta, aparat de snimiti više fotografija uz različite postavke ekspozicije i kombinovati ih radi
kreiranja jedne fotografije sa bogatim nijansama.
[iHDR] funkcija se aktivira automatski po potrebi. Kada je aktivirana, indikator [
] je prikazan
na ekranu.

[Rec]  [iHDR]  [ON]/[OFF]
Snimanje slika uz zamudenu pozadinu (kontrola defokusiranja)
Režim za snimanje:
Možete lako da odredite stepen zamudenosti pozadine dok proveravate sliku na ekranu.
1 Pritisnite [Fn4] da biste prikazali ekran za postavku.
2 Odaberite stepen zamudenosti pozadine rotiranjem zadnjeg
točkida.
• Ako pritisnete *MENU/SET+, možete da se vratite na ekran za
snimanje.
Snimanje slika uz promenu osvetljenostili ili tona boje
Režim za snimanje:
Ovaj režim vam dozvoljava da promenite postavke osvetljenosti i tona boje odabrane od strane
aparata u skladu sa vašim potrebama.
Podešavanje osvetljenosti
1 Pritisnite [ ].
2 Rotirajte zadnji točkid da biste podesili osvetljenost.
• Pritisnite [
] ponovo da se vratite na ekran za snimanje.
Postavka boje
1 Pritisnite  da biste prikazali ekran za postavku.
2 Rotirajte zadnji točkid da biste podesili boju.
• Na ovaj način podešavate boju slike u opsegu između crvene i
plave.
• Pritisnite [MENU/SET] da biste se vratili na ekran za snimanje.
25
Snimanje
Snimanje video zapisa uz ručnu postavku vrednosti
blende/brzine zatvarača (Kreativni video režim)
Režim za snimanje:
Možete ručno da promenite postavku blende, odnosno brzine zatvarača i snimate video zapise.
1
2
Postavite točkid za izbor režima na *
Odaberite meni. (str.22)

3
] poziciju.
[Motion Picture]  [Exposure Mode]
Pritisnite / da odaberete [P], [A+, *S+ ili *M+ režim, a zatim pritisnite
[MENU/SET].
• Operacija za promenu vrednosti blende i brzine zatvarača ista je kao operacija za postavku
točkida za izbor režima na P, A, S ili M.
4
Pokrenite snimanje.
• Pritisnite taster za snimanje video zapisa ili taster zatvarača da biste pokrenuli snimanje video
zapisa. (Ne možete da snimite fotografiju.)
5
Zaustavite snimanje.
• Pritisnite taster za snimanje video zapisa ili taster zatvarača da biste zaustavili snimanje video
zapisa.
26
Snimanje
Postavka kvaliteta i veličine slike
Postavka odnosa stranica slike
Primenljivi režimi:
Ova stavka menija dozvoljava vam da odaberete odnos stranica slike koji odgovara postupku
štampanja ili reprodukcije.

[Rec]  [Aspect Ratio]
[4:3]
Odnos stranica slike kod 4:3 televizora
[3:2]
Odnos stranica kod kamere sa 35 mm filmom
[16:9]
[1:1]
Odnos stranica kod televizora visoke definicije, itd
Kvadratni odnos stranica
• Krajevi snimljenih slika mogu da budu odsečeni prilikom štampanja zbog čega morate da ih proverite
pre štampanja.
Postavka broja piksela
Primenljivi režimi:
Odaberite broj piksela.
Što je broj piksela vedi precizniji detalji slike bide prikazani prilikom štampanja na papiru velikog
formata.

[Rec]  [Picture Size]
Kada je odnos stranica: [4:3].
[
[
Kada je odnos stranica: [3:2].
Postavke
Veličina slike
Postavke
Veličina slike
[L] (16M)
4592x3448
[L] (14M)
4592x3064
M] (8M)
S] (4M)
3232x2424
2272x1704
Kada je odnos stranica: [16:9].
[
[
M] (7M)
S] (3.5M)
3232x2160
2272x1520
Kada je odnos stranica: [1:1].
Postavke
Veličina slike
Postavke
Veličina slike
[L] (12M)
[
M] (8M)
4592x2584
2840x2160
[L] (11.5M)
[
M] (6M)
3424x3424
2416x2416
[
1920x1080
[
1712x1712
S] (2M)
S] (3M)
27
Snimanje
Postavka stepena kompresija slika ([Quality])
Primenljivi režimi:
Odaberite stepen kompresije pri kome de slike biti sačuvane.

[Rec]  [Quality]
Postavke
[
]
[
]
[
[
Format fajla
JPEG
]
]
[
]
Opis postavki
JPEG slika kod koje kvalitet slike ima prioritet.
RAW-JPEG
RAW
JPEG slika standardnog kvaliteta. Ovo je korisno kada želite da
povedate broj snimaka bez promene broja piksela
Možete da snimite RAW sliku i JPEG sliku (*A+ ili * +)
istovremeno.*1
Možete da snimite samo RAW slike.*2
[
+ slike se snimaju uz manju količinu podataka nego pri
[
] ili [
] postavci.
1 Ako obrišete RAW fajl sa aparata, odgovarajuda JPEG slika takođe de biti obrisana.
2 Postavljen je maksimalan broj piksela koje možete da snimite (*L+) za svaki odnos stranica slike.
• Možete da obradite RAW slike u *RAW Processing+ opciji *Playback+ menija. (P38)
• Da biste obradili i uredili RAW fajlove na računaru, upotrebite “SILKYPIX Developer Studio” softver
kompanije Ichikawa Soft Laboratory sa priloženog DVD-a.
28
Snimanje
Ručno podešavanje fokusa
Primenljivi režimi:
Upotrebite ovu funkciju kada želite da fiksirate fokus ili kada je rastojanje između objektiva i
objekta određeno i ne želite da aktivirate automatski fokus.
Kada koristite zamenjivi objektiv (H-FS1442A/H-FS45150/H-FS14140)
sa prstenom za fokusiranje
Rotirajte prsten ka
strani:
Fokusiranje na objekat u blizini
Rotirajte prsten ka
strani:
Fokusiranje na udaljen objekat
1
2
3
Postavite polugu za izbor režima fokusa na *MF+.
Pritisnite  (
).
Pritisnite /// da biste podesili poziciju fokusa,
a zatim pritisnite [MENU/SET].
• Prikazuje se pomodni ekran sa uvedanim delom slike. (MF Assist)
• Pritiskom na *DISP.+ taster vradate poziciju fokusa nazad na centar.
4
Podesite fokus.
Indikator za ∞ (beskonačnost)
Pomodni prozor za ručno fokusiranje (MF Assist) (uvedan prikaz)
Naglašavanje odstupajudih delova slike bojom (Peaking)
Vodič za ručno fokusiranje (MF Guide)
• Delovi slike koji su u fokusu bide istaknuti. (Peaking)
• Možete da proverite da li je tačka fokusa na bližoj ili daljoj strani.
(MF Guide)
Možete da sprovedete sledede operacije:
Operacija
tasterom
///
Operacija dodirom
Prevlačenje prsta
Opis operacije
Pomeranje uvedanog dela slike.
Spajanje/razdvajanje
prstiju
Povedava/smanjuje prikaz u malim koracima.
‒
Povedava/smanjuje prikaz u velikim koracima.
Promena uvedanog prikaza (u prozoru/preko celog ekrana).
[DISP.]
5
[Reset]
Pozicija uvedanog dela slike vrada se na centar.
Pritisnite taster zatvarača do pola.
• Pomodni ekran se zatvara. Prikazuje se ekran za snimanje.
• Pomodni ekran možete da zatvorite i pritiskom na *MENU/SET+.
29
Snimanje
Izbor režima za snimanje (Drive Mode)
Primenljivi režimi:
Možete da promenite način na koji aparat reaguje kada pritisnete taster zatvarača.
Okrenite točkid za izbor režima snimanja.
[Single]
Kada pritisnete taster zatvarača, aparat snima samo jednu sliku.
[Burst]
Slike se snimaju u nizu (rafalno) sve dok je taster zatvarača pritisnut.
[4K PHOTO] (str.31) Kada pritisnete taster zatvarača, aparat snima 4K fotografiju.
[Auto Bracket]
[Self Timer]
[Time Lapse
/Animation]
30
Svaki put kada pritisnete taster zatvarača, aparat snima fotografije sa
različitim postavka ekspozicije u skladu sa odabranim opsegom
kompenzacije ekspozicije.
Kda pritisnete taster zatvarača, aparat sprovodi snimanje nakon što
protekne odabran vremenski period.
Aparat snima slike sa efektom protoka vremena (Time Lapse Shot) ili
animaciju kadar-po-kadar (Stop Motion Animation).
Snimanje
Snimanje 4K fotografija
Primenljivi režimi:
Pritisnite taster zatvarača da snimite 4K fotografiju. Možete da odaberete željeni trenutak iz niza
slika snimljenih pri brzini od 30 kadrova u sekundi i da sačuvate taj momenat kao sliku sa
rezolucijom od (oko) 8 miliona piksela.
❶ Snimite 4K fotografiju.
❷ Odaberite i sačuvajte slike.
❸ Snimanje slike je završeno.
• Koristite UHS Speed Class 3 karticu kada snimate 4K fotografije. (str.15)
• Kada snimate 4K fotografije, vidni ugao bide malo uži.
1
Postavite točkid za izbor režima snimanja na *
].
• Postavke de biti optimizovane za snimanje 4K fotografija. Metod snimanja postavlja se na [
(*4K Burst+) pri uobičajenoj postavci.
2
Odaberite meni. (str.22)

3
]
[Rec]  [4K PHOTO]
Pritisnite / da odaberete stavku, a zatim pritisnite [MENU/SET].
[ ]
[4K Burst]
Za snimanje najbolje fotografije objekta u
brzom pokretu (npr., za snimanje sporta,
aviona, vozova)
Rafalno snimanje niza fotografija sprovodi
se sve dok držite pritisnut taster zatvarača.
Zvuk zatvarača čuje se više puta.
Pritisnite i držite
Snimanje se sprovodi
Trajanje neprekidnog snimka: Do 29 minuta i 59 sekundi*
[ ]
[4K Burst(S/S)]
“S/S” je
skradenica od
“Start/Stop”.
Za snimanje fotografija u nepredvidim
prilikama (npr., snimci biljaka, životinja,
dece)
Rafalno snimanje niza fotografija počinje
kada pritisnete taster zatvarača i završava se
kada ga pritisnete ponovo. Zvuci početka i završetka snimanja se čuju.
Start (prvi pritisak)
Stop (drugi pritisak)
Snimanje se sprovodi
Trajanje neprekidnog snimka: Do 29 minuta i 59 sekundi*
31
Snimanje
[ ]
[4K Pre-Burst]
Za snimanje po potrebi kada se prilika za
snimanje javi
(Primer: trenutak hvatanja frizbija ili
upudivanja lopte)
Rafalno snimanje niza fotografija sprovodi se
oko 1 sekundu pre i nakon što pritisnete
taster zatvarača. Zvuk zatvarača čuje se samo jednom.
Oko 1 sek.
Snimanje se sprovodi
• Baterija se prazni brže kada je odabran režim za snimanje 4K fotografija i
kada je [4K PHOTO] opcija postavljena na [ ] ([4K Pre-Burst]).
Trajanje snimanja: oko 2 sek.
 Snimanje se nastavlja bez prekida čak i kada veličina fajla prelazi 4 GB, ali de fajl biti podeljen i
sačuvan/reprodukovan zasebno.
4
Pritisnite taster zatvarača do pola.
• Prikazuje se ekran za snimanje. Istu operaciju možete da
sprovedete i ako pritisnete i držite *
] sve dok se ekran za
snimanje ne prikaže.
5
Pritisnite taster zatvarača da biste sproveli snimanje.
• Nakon snimanja niza 4K fotografija, aparat de sačuvati fajl sa nizom 4K fotografija.
Fajlovi sa nizom 4K fotografija se čuvaju kao video zapisi u MP4 formatu.
• Kada je [Auto Review] opcija aktivirana, ekran za izbor slike prikazuje se automatski. Da nastavite
snimanje, pritisnite taster zatvarača do pola kako biste prikazali ekran za snimanje.
Izbor slika iz rafalno snimljenog niza 4K fotografija i čuvanje
• Slika de biti sačuvana u JPEG formatu.
• Slika de biti sačuvana uz informacije o snimku (Exif informacije), uključujudi informacije o brzini
zatvarača, blendi i ISO osetljivosti.
Postavljanjem *Playback Mode+ opcije u *Playback+ meniju na *4K PHOTO+ bidete u
mogudnosti da reprodukujete samo fajlove sa rafalno snimljenim 4K fotografijama i slike
koje napravite iz njih.
• Više informacija potražite u dokumentu “Uputstvo za upotrebu naprednih funkcija” u PDF formatu.
32
Snimanje
Snimanje video zapisa
Primenljivi režimi:
Ovaj aparat može da snimi Full HD video zapise kompatibilne sa AVCHD formatom ili video zapise
u MP4 formatu.
Pored toga, aparat može da snimi 4K video zapise u MP4 formatu. (str.35)
Aparat snima stereo zvuk.
1
Pokrenite snimanje pritiskom na taster za snimanje
video zapisa.
Proteklo vreme snimanja
Dostupno vreme za snimanje
• Možete da sprovedete snimanje video zapisa koji odgovara
svakom režimu.
• Indikator statusa snimanja (crveno)
trepde tokom snimanja
video zapisa.
• Ako prođe oko 1 minut bez sprovođenja operacije, deo prikazanih
indikatora de nestati sa ekrana. Pritisnite *DISP.+ ili dodirnite
monitor da biste ponovo prikazali indikatore.
• Pustite taster za snimanje video zapisa nakon što ga pritisnete.
2
Zaustavite snimanje ponovnim pritiskom na taster za
snimanje video zapisa.
• Tokom snimanja video zapisa možete da snimite i fotografiju punim pritiskom na taster
zatvarača.
33
Snimanje
• Kada je temperatura okruženja visoka ili ako snimate video zapis neprekidno, aparat može da prikaže
indikator [
+ i zaustavi snimanje radi zaštite. Sačekajte da se aparat ohladi.
• Preporučujemo vam da upotrebite punu bateriju ili ispravljač napona (DMW-AC10E: opciono) kada
snimate video zapise.
• Ako tokom snimanja koristite AC adapter (DMW-AC10E: opciono) i ako dođe do prekida napajanja
zbog nestanka struje ili isključivanja adaptera, itd., video zapis nede biti snimljen.
• Ova vremena važe za temperaturu okruženja od 23 °C i vlažnost vazduha od 50%RH. Imajte na umu
da su ova vremena približne vrednosti.
• Stvarno dostupno vreme za snimanje je vreme dostupno za snimanje uz ponavljanje akcija kao što su
uključivanje i isključivanje uređaja, pokretanje i zaustavljanje snimanja, itd.
• AVCHD video zapisi:
Snimanje se zaustavlja kada je trajanje neprekidnog snimka duže od 29 minuta i 59 sekundi.
• MP4 video zapisi uz [Rec Quality] opciju postavljenu na [FHD], [HD] ili [VGA]:
Snimanje se zaustavlja kada je trajanje neprekidnog snimka duže od 29 minuta i 59 sekundi ili kada
veličina fajla pređe 4 GB.
– Kako je veličina fajla veda uz *FHD+ postavku, snimanje uz *FHD+ postavku se zaustavlja pre isteka
29 minuta i 59 sekundi.
• MP4 video zapisi uz [Rec Quality] opciju postavljenu na [4K]:
Snimanje se zaustavlja kada je trajanje neprekidnog snimka duže od 29 minuta i 59 sekundi.
(Možete da nastavite snimanje bez prekida čak i kada fajl postane vedi od 4 GB, ali de video zapis biti
podeljen i snimljen/reprodukovan zasebno.)
 Postavka formata, veličine i broja kadrova snimka

[AVCHD]
[MP4]

[Motion Picture]  [Rec Format]
Ovaj format podataka pogodan je za reprodukciju na HD televizorima, itd.
Ovaj format podataka pogodan je za reprodukciju na računaru, itd.
[Motion Picture]  [Rec Quality]
Kada odaberete [AVCHD]
Stavka
Veličina
Broj kadrova
snimka
Izlaz sa senzora
Brzina prenosa
(bit rate)
[FHD/28M/50p]*
[FHD/17M/50i]
1920x1080
1920x1080
50p
50i
50 kadrova u sekundi
50 kadrova u sekundi
28 Mbps
17 Mbps
[FHD/24M/25p]
[FHD/24M/24p]
1920x1080
1920x1080
50i
24p
25 kadrova u sekundi
24 kadra u sekundi
24 Mbps
24 Mbps
 AVCHD Progressive zapis
34
Snimanje
Kada odaberete [MP4]
Stavka
Veličina
[4K/100M/25p]
3840x2160
Broj kadrova
snimka
25p
25 kadrova u sekundi
Brzina prenosa
(bit rate)
100 Mbps
[4K/100M/24p]
3840x2160
24p
24 kadra u sekundi
100 Mbps
[FHD/28M/50p]
[FHD/20M/25p]
1920x1080
1920x1080
50p
50 kadrova u sekundi
28 Mbps
20 Mbps
[HD/10M/25p]
1280x720
25p
25 kadrova u sekundi
10 Mbps
[VGA/4M/25p]
640x480
Izlaz sa senzora
4 Mbps
Snimanje video zapisa u 4K rezoluciji
Primenljivi režimi:
Možete da napravite detaljne video zapise u 4K rezoluciji kada snimate video zapise uz veličinu
postavljenu na [4K] u [Rec Quality] stavci menija.
• Kada snimate video zapise u 4K rezoluciji, koristite karticu UHS klase 3 (UHS Speed Class 3). (str.15)
• Širina kadra video zapisa u 4K rezoluciji je manja od video zapisa koji su snimljeni pri drugim
postavkama veličine.
Da snimite video zapis u 4K rezoluciji:
❶ Postavite [Rec Format] opciju u [Motion Picture] meniju na [MP4]. (str.34)
❷ Postavite [Rec Quality] u [Motion Picture] meniju na [4K/100M/25p] ili [4K/100M/24p].
(str.34)
❸ Pokrenite snimanje pritiskom na taster za snimanje video zapisa.
❹ Zaustavite snimanje ponovnim pritiskom na taster za snimanje video zapisa.
35
Reprodukcija
Reprodukcija slika
1
2
Pritisnite [
].
Pritisnite /.
: Reprodukcija prethodne slike
: Reprodukcija sledede slike
Slanje slike na veb servis
Ako pritisnete  dok prikazujete pojedinačne slike, možete lako da pošaljete sliku na veb servis.
• Više informacija potražite u dokumentu “Uputstvo za upotrebu naprednih funkcija” u PDF formatu.
Reprodukcija video zapisa
Uređaj je projektovan za reprodukciju video zapisa u AVCHD i MP4 formatima.
• Video zapisi bide prikazani uz ikonu video zapisa (*
]).
Pritisnite  da biste reprodukovali zapis.
Vreme snimanja video zapisa
 Operacije tokom reprodukcije video zapisa
Operacija
tasterom

Operacija
dodirom
Opis operacije
Reprodukcija/pauza
Operacija
tasterom

Ubrzana reprodukcija
nazad*1

Reprodukcija kadar-pokadar unazad (tokom
pauze)*2
Smanjenje nivoa zvuka
Operacija
dodirom
Opis operacije
Zaustavljanje operacije
Ubrzana reprodukcija
napred*1

Reprodukcija kadar-pokadar unapred (tokom
pauze)
Podizanje nivoa zvuka
1 Brzina ubrzane reprodukcije napred/nazad povedava se ako ponovo pritisnete taster /.
2 Kada se video zapis snimljen u [AVCHD] formatu premotava unazad kadar-po-kadar, kadrovi zapisa
bide prikazani u intervalima od oko pola sekunde.
• Ako pritisnete [MENU/SET+ taster tokom pauze reprodukcije, možete da napravite snimak na osnovu
video zapisa.
36
Reprodukcija
Brisanje slika
Obrisane slike ne možete da povratite.
Da obrišete pojedinačnu sliku
1
U režimu reprodukcije, odaberite sliku koju želite da
obrišete i zatim pritisnite * ].
• Istu operaciju možete da sprovedete ako dodirnete *
2
].
Pritisnite  da odaberete [Delete Single] opciju i zatim
pritisnite [MENU/SET].
• Prikazuje se ekran za potvrdu.
Slika se briše kada odaberete opciju *Yes+.
Da biste obrisali više slika (do 100*) ili sve slike
 Grupe slika tretiraju se kao pojedinačna slika.
(Sve slike u odabranoj grupi bide obrisane.)
1
2
U režimu reprodukcije, pritisnite *
].
Pritisnite / da biste odabrali *Delete Multi+ (obriši više) ili *Delete All+ (obriši
sve) opciju i zatim pritisnite [MENU/SET].
• [Delete All]  Prikazuje se ekran za potvrdu.
Slike se brišu kada odaberete opciju *Yes+.
• Možete da obrišete sve slike izuzev onih koje ste označili kao omiljene kada je odabrana *All
Delete Except Favorite+ opcija uz podešenu *Delete All+ stavku.
3
(Kada odaberete [Delete Multi])
Pritisnite /// da odaberete sliku i zatim
pritisnite [MENU/SET] da potvrdite izbor. (Ponovite
ovaj korak.)
• Indikator [ ] se prikazuje na odabranim slikama.
Ako ponovo pritisnete [MENU/SET], postavka se otkazuje.
4
(Kada odaberete [Delete Multi])
Pritisnite  da odaberete *OK+, a zatim pritisnite *MENU/SET+ da izvršite
brisanje.
• Prikazuje se ekran za potvrdu.
Slike se brišu kada odaberete opciju *Yes+.
37
Reprodukcija
Upotreba [Playback] menija
Obrada RAW slika [RAW Processing]
Možete da obradite slike snimljene u RAW formatu. Obrađene slike bide sačuvane u JPEG
formatu. Možete da proverite kao se primenjuju efekti na svakoj slici dok je obrađujete.
1 Odaberite meni. (str.22)
2 Odaberite RAW slike tasterima / i zatim pritisnite
[MENU/SET].

[Playback]  [RAW Processing]
3 Pritisnite / da biste odabrali stavku.
[White Balance]
[Highlight]
[i.Resolution]
[Exposure Comp.]
[Photo Style]
[Shadow]
[Saturation]/[Color Tone]
[Sharpness]
[Setup]
[i.Dynamic]
[Filter Effect]
[Contrast]
[Noise Reduction]
4 Pritisnite [MENU/SET] i sprovedite postavku.
• Metod postavke zavisi od odabrane stavke.
5 Pritisnite [MENU/SET].
• Ova operacija vas vrada na ekran iz koraka 3. Da odaberete druge stavke, ponovite korake 3 do 5.
6 Odaberite [Begin Processing] opciju tasterima / i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Prikazuje se ekran za potvrdu. Potvrda se sprovodi kada odaberete [Yes].
Aparat izlazi iz menija nakon izvršenja komande.
38
Reprodukcija
 Kako da podesite svaku stavku
Kada odaberete stavku, prikazuje se ekran postavke.
Operacija
Operacija
Opis operacije
tasterom
dodirom
/
Prevlačenje
Izbor postavke.
prsta

[WB K Set]

[Ajdust.]
[DISP.]
[DISP.]
[MENU/SET]
[Set]
Prikaz ekrana koji vam dozvoljava
da podesite temperaturu boje.
(samo kada je [White Balance]
opcija postavljena na [
])
Prikaz ekrana koji vam dozvoljava
da precizno podesite balans
beline. (samo kada je podešena
[White Balance] opcija)
Prikaz ekrana za poređenje.
Opcija postavlja podešen nivo i
vrada vas na ekran za izbor stavke.
• Kada odaberete *Noise Reduction+, *i.Resolution+ ili *Sharpness+, ekran za poređenje se ne prikazuje.
• Ako dodirnete sliku dvaput, slika se uvedava. Ako dodirnete sliku dvaput dok je uvedana, slika se vrada
na originalnu veličinu.
Na ekranu za poređenje, upotrebite sledede operacije kako biste sproveli podešavanja:
Aktuelna postavka
Operacija
tasterom
/
Operacija
dodirom
Prevlačenje
prsta
[DISP.]
[DISP.]
[MENU/SET]
[Set]
Opis operacije
Izbor postavke.
Opcija vas vrada na ekran za
postavku.
Opcija postavlja podešen nivo i
vrada vas na ekran za izbor stavke.
• Ako dodirnete sliku u centru, prikaz se uvedava. Ako dodirnete *
originalnu veličinu.
], prikazana slika se vrada na
Podešavanje postavki (*Setup+)
Kada odaberete stavku, prikazuje se ekran na kome se od vas traži da odaberete *Reinstate
Adjustments+ (vrati podešavanja), *Color Space+ (paleta boja) ili *Picture Size+ (veličina slike).
❶ Pritisnite / da odaberete stavku i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Ako odaberete [Reinstate Adjustments] stavku, prikazuje se ekran za potvrdu. Izborom opcije
*Yes+ izvršavate operaciju i vradate se na ekran za izbor stavke.
❷ Pritisnite / da odaberete postavku, a zatim pritisnite [MENU/SET].
39
Wi-Fi
Šta možete da radite uz Wi-Fi funkciju
• Aparat ne može da se koristi za povezivanje na javnu bežičnu LAN vezu.
Kontrola aparata uz pametan telefon/tablet (str.40)
•
•
•
•
•
•
Snimanje uz pametan telefon (str.42)
Reprodukcija slika sa aparata (str.42)
Čuvanja slika sa aparata (str.43)
Slanje slika na društvene mreže (str.43)
Upisivanje informacija o lokaciji snimanja na slike sa aparata (str.43)
Kombinovanje video zapisa snimljenih Snap Movie funkcijom u skladu sa vašim preferencijama na
pametnom telefonu (str.44)
Prikaz slika na televizoru
Bežično štampanje
Slanje slika na AV uređaj
Slanje slika na računar
Upotreba veb servisa
U daljem tekstu uputstva za upotrebu, termin "pametan telefon" označava pametne telefone i
tablete izuzev ako nije navedeno drugačije.
• Više informacija potražite u dokumentu “Uputstvo za upotrebu naprednih funkcija” u PDF formatu.
 Informacije o [Wi-Fi] tasteru
U ovom uputstvu za upotrebu, funkcijski taster kome je dodeljena
[Wi-Fi] funkcija naziva se [Wi-Fi] taster. (U trenutku kupovine, [WiFi] funkcija dodeljena je tasteru [Fn6].)
• Proverite str. 23 u vezi sa informacijama o funkcijskom tasteru.
Koraci za sprovođenje pritsak na *Wi-Fi] taster
1 Dodirnite [ ].
2 Dodirnite [ ].
Kontrola uz pametan telefon/tablet
Instalacija “Image App” aplikacije na pametni telefon/tablet
“Image App” je aplikacija koju obezbeđuje kompanija Panasonic.
• OS
Aplikacija za Android™:
Aplikacija za iOS:
40
Android 4.0 ili novija verzija
iOS 6.0 ili novija verzija
(Skredemo vam pažnju na to da iPhone 3GS model nije podržan.)
Wi-Fi
1 Povežite pametan telefon na mrežu.
2 (Android) Odaberite “Google Play™ Store”
(iOS) Odaberite “App StoreSM”#.
3 Unesite “Panasonic Image App” ili “LUMIX” u polje za pretragu.
4 Odaberite “Panasonic Image App”
i instalirajte aplikaciju.
•
•
•
•
Koristite najnoviju verziju.
Informacije o podržanim operativnim sistemima važe u maju 2015. god. i mogu da se promene.
Pročitajte *Help+ meni “Image App” aplikacije u vezi sa detaljnim informacijama o upotrebi.
Servis možda nedete modi da koristite pravilno u zavisnosti od tipa pametnog telefona koji koristite.
Informacije o “Image App” aplikaciji potražite na slededoj stranici za podršku.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Stranica je dostupna samo na engleskom jeziku.)
• Kada aplikaciju preuzimate preko mobilne mreže, u zavisnosti od vašeg ugovora, komunikacioni
paketi mogu da naprave velike troškove.
Povezivanje na pametan telefon/tablet
Za iOS (iPhone/iPod touch/iPad) i Android uređaje
Povezivanje bez unosa lozinke
Možete lako da pripremite direktnu vezu sa vašim pametnim telefonom bez unosa lozinke.
1 Odaberite meni na aparatu. (str.22)

[Setup]  [Wi-Fi]  [Wi-Fi Function]  [New
Connection]  [Remote Shooting & View]
• Prikazuje se informacija potrebna za direktno povezivanje vašeg
pametnog telefona sa ovim uređajem (SSID).
SSID
• Informaciju možete da prikažete i pritiskom na *Wi-Fi] taster na
aparatu.
2 Uključite Wi-Fi funkciju u meniju postavke pametnog telefona.
3 Odaberite SSID parametar koji je prikazan na ekranu aparata.
4 Na pametnom telefonu, pokrenite “Image App”.
• Na aparatu se prikazuje ekran za potvrdu veze.
Odaberite “Yes” opciju. (Samo kada vezu uspostavljate prvi put.)
Kada je [Wi-Fi Password] opcija postavljena na uobičajenu *OFF+ postavku, treda strana može da
presretne Wi-Fi radio talase i preuzme sadržaj komunikacije. Postavite *Wi-Fi Password] opciju na
*ON+ da biste omogudili upotrebu lozinke.
• Više informacija potražite u dokumentu “Uputstvo za upotrebu naprednih funkcija” u PDF formatu.
41
Wi-Fi
Za iOS (iPhone/iPod touch/iPad) i Android uređaje
Prekid veze
Nakon upotrebe, prekinite vezu sa pametnim telefonom.
1 Odaberite meni na aparatu. (str.22)

[Setup]  [Wi-Fi]  [Wi-Fi Function]  [Yes]
• Vezu možete da prekinete i pritiskom na *Wi-Fi] taster na aparatu.
2 Na pametnom telefonu, zatvorite “Image App” aplikaciju.
(Ako koristite iOS uređaj)
Na ekranu “Image App” aplikacije, pritisnite taster za vradanje na početni ekran (Home) kako biste
zatvorili aplikaciju.
(Ako koristite Android uređaj)
Na ekranu “Image App” aplikacije, pritisnite dvaput taster za vradanje nazad (Return) kako biste
zatvorili aplikaciju.
Snimanje slika preko pametnog telefona/tableta (daljinsko snimanje)
1 Povežite aparat na pametan telefon. (str.41)
2 Sprovedite operaciju na pametnom telefonu.
❶ Odaberite [ ].
❷ Snimite sliku.
• Snimljene slike bide sačuvane na aparatu.
• Neke postavke nede biti dostupne.
Reprodukcija slika sa aparata
1 Povežite aparat na pametan telefon. (str.41)
2 Sprovedite operaciju na pametnom telefonu.
❶ Odaberite [ ].
❷ Dodirnite sliku da biste je uvedali.
42
Wi-Fi
Čuvanja slika sa aparata
1 Povežite aparat na pametan telefon. (str.41)
2 Sprovedite operaciju na pametnom telefonu.
❶ Odaberite [ ].
❷ Dodirnite i držite sliku i prevucite je da biste je sačuvali.
• Funkciju možete da dodelite gornjoj, donjoj, levoj ili desnoj ivici ekrana u zavisnosti od toga šta vam
odgovara.
• Slike u RAW formatu, AVCHD video zapise, MP4 video zapise kod kojih je *Rec Quality+ veličina
postavljena na *4K+ i rafalno snimljene fajlove 4K slika ne možete da sačuvate.
• 3D slike (MPO format) bide sačuvane kao 2D slike (JPEG format).
Slanje slika sa aparata na društvene mreže
1 Povežite aparat na pametan telefon. (str.41)
2 Sprovedite operaciju na pametnom telefonu.
❶ Odaberite [ ].
❷ Dodirnite i držite sliku, a zatim je prevucite na servis društvene
mreže, itd.
• Slika se šalje na veb servis kao što je servis društvene mreže.
• Funkciju možete da dodelite gornjoj, donjoj, levoj ili desnoj ivici ekrana u zavisnosti od toga šta vam
odgovara.
Dodavanje informacija o lokaciji snimanja snimcima sa aparata preko pametnog
telefona/tableta
Možete da pošaljete informaciju o lokaciji dobijenu od strane pametnog telefona na aparat.
Nakon slanja informacije, možete da je upišete na slike sačuvane na aparatu.
❶ Pokrenite traženje informacije o
lokaciji snimanja
❷ Počnite sa snimanjem slika
❸ Završite beleženje informacije o
lokaciji
❹ Pošaljite i upišite informaciju o lokaciji
43
Wi-Fi
 Sprovedite operaciju na pametnom telefonu
1 Povežite aparat na pametan telefon. (str.41)
2 Odaberite [ ].
3 Odaberite [Geotagging] opciju.
4 Odaberite ikonu.
Pokretanje/zaustavljanje beleženja informacije o lokaciji.
• Pametani telefon brže prazni bateriju dok se informacija o lokaciji beleži.
Kada vam beleženje o informacije o lokaciji nije potrebno, zaustavite ga.
Slanje i upisivanje informacije o lokaciji.
• Pratite prikazane poruke kako biste sproveli operaciju na pametnom telefonu.
• Slike sa informacijom o lokaciji označene su *
] indikatorom.
Kombinovanje video zapis snimljenih Snap Movie funkcijom u skladu sa vašim
preferencijama na pametnom telefonu/tabletu
Uz pomod pametnog telefona, možete da kombinujete video zapis snimljene [Snap Movie]
funkcijom aparata. Možete da dodate muziku kombinovanim video zapisima. Pored toga, možete
da sačuvate kombinovani video zapis ili da ga učitate na veb servis.
1 Povežite aparat na pametan telefon. (str.41)
2 Sprovedite operaciju na pametnom telefonu.
❶ Odaberite [ ].
❷ Odaberite [Snap Movie].
• *Snap Movie+ video zapisi sa skorašnjim datumom snimanja bide
odabrani i automatski poslati na pametan telefon.
• Kada video zapisi sa skoriašnjim datumom snimanja nisu dostupni, prikazuje se ekran koji
vam dozvoljava da odaberete video zapise. Odaberite video zapise i pošaljite ih.
❸ Uredite (montirajte) video zapise.
• Pročitajte *Help+ meni “Image App” aplikacije u vezi sa detaljnim informacijama o upotrebi.
• *Snap Movie+ funkcija “Image App” aplikacije zahteva pametan telefon koji podržava Android OS 4.3
ili noviju verziju.
• iPhone 4 i iPod touch (IV generacije) ne podržavaju *Snap Movie+ funkciju “Image App” aplikacije.
44
Druge informacije
Informacije o priloženom softveru
Priloženi DVD sadrži slededi softver.
Instalirajte softver na računar pre upotrebe.
• PHOTOfunSTUDIO 9.7 PE (Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1)
• SILKYPIX Developer Studio 4.3 SE
(Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1, Mac OS X v10.6 do v10.10)
Detaljne informacije o upotrebi SILKYPIX Developer Studio softvera potražite u Help meniju
programa ili na veb stranici za podršku kompanije Ichikawa Soft Laboratory:
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/support/
• Puna probna 30-dnevna verzija LoiLoScope programa(Windows Vista/Windows 7/Windows
8/Windows 8.1)
Više informacija o upotrebi LoiLoScope programa potražite u uputstvu za upotrebu programa koje
možete da preuzmete na slededem linku.
URL adresa priručnika: http://loilo.tv/product/20
 Instalacija priloženog softvera
• Pre unosa DVD-a, zatvorite sve pokrenute aplikacije.
1 Proverite okruženje vašeg radčunara.
• Detaljne informacije o radnom okruženju ili sprovođenju operacija potražite u dokumentu
“Uputstvo za upotrebu naprednih funkcija” (u PDF formatu) ili u uputstvu za upotrebu
odgovarajudeg softvera.
2 Unesite priloženi DVD sa softverom.
• Ako se automatski prikaže ekran za reprodukciju, meni možete da prikažete ako odaberete i
izvršite *Launcher.exe].
• U Windows 8/Windows 8.1 operativnom sistemu, meni možete da prikažete ako kliknete poruku
koja se prikaže nakon unosa DVD-a i zatim odaberete i izvršite *Launcher.exe+.
• Meni možete da prikažete i duplim klikom na *SFMXXXX+ u *Computer+ dijalogu (XXXX zavisi od
modela).
3 Kliknite [Applications].
4 Kliknite [Recommended Installation] u meniju za instalaciju da biste instalirali aplikaciju.
• Nastavite sa instalacijom pratedi poruke koje se prikazuju na ekranu.
• Bide instaliran softver kompatibilan sa vašim računarom.
• Na Mac računaru, SILKYPIX program možete da instalirate ručno.
❶ Unesite priloženi DVD sa softverom.
❷ Dupli klik na folder sa aplikacijom na DVD-u.
❸ Dupli klik na folder koji se prikaže automatski.
❹ Dupli klik na ikonu u folderu sa aplikacijom.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• “PHOTOfunSTUDIO” i “LoiLoScope” aplikacije nisu kompatibilne sa Mac računarima.
45
Druge informacije
Prikaz na monitoru/tražilu
• Sledede slike su primeri prikaza na ekranu kada je odabran *
] stil prikaza na monitoru.
U režimu za snimanje
❶
Veličina slike (režim za
panoramske slike)
Režim za snimanje (str.19)
Korisničke postavke
Stil fotografije
Režim blica
Ekran za podešavanje efekta
slike (filter)
Postavka efekta slike (filter)
Kartica (prikazuje se samo
tokom snimanja)
Proteklo vreme snimanja*1
(str.33)
Blic
Indikator istovremenog
snimanja (slika i video zapisa)
Dodatni telekonverzioni opseg
(kada snimate video zapise)
Automatska promena prikaza
na tražilu/monitoru (str.21)
Format snimka/Kvalitet snimka
(str.34)
Naglašavanje odstupajudih
delova slike bojom (Peaking)
[Snap Movie] (Kratak film)
Naglašavanje senke
Veličina slike/Odnos stranica
(str.21)
HDR/iHDR (str.25)
Dodatni telekonverzioni opseg
(kada snimate fotografije)
Digitalni zum
Višestruka ekspozicija
Elektronski zatvarač
Režim slike (Prioritet
fotografije)
Indikator pregrevanja (str.52,
53)
46
Druge informacije
❷
❹
Kvalitet (str.28)
Oblast automatskog fokusa
Režim fokusa
Meta za merenje fokusa u tački
Prikaz centralnog markera
Režim automatskog fokusa
Tajmer snimanja*5
*Pull Focus+ (povlačenje
fokusa)
Prikaz nivoa mikrofona
Prepoznavanje lica
Ograničenje nivoa mikrofona
(OFF - isključeno)
Zaključavanje AF
Tihi režim
Snimanje niza fotografija
Spoljašnji mikrofon
4K fotografija (str.31)
Zaključavanje automatske
ekspozicije
Automatska varijacija
parametara (Auto Bracket)
Režim za merenje (ekspozicije)
Tajmer snimanja
Indikator baterije
Pomeranje programa
(Programme Shift)
Optička stabilizacija slike*2
Vrednost blende (str.18)
Upozorenje na pomeranje
aparata
Brzina zatvarača (str.18)
Vrednost kompenzacije
ekspozicije
Stanje snimka (trepde crveno)/
Fokus (svetli zeleno) (str.18)
Osvetljenost (str.25)
Fokus (pri slabom osvetljenju)
Pomod pri ručnom određivanju
ekspozicije
Fokus (automatski fokus za
zvezdano nebo)
ISO osetljivost
Povezan na Wi-Fi
Histogram
❸
Ime*3
Broj dana od polaska na putovanje*4
Uzrast*3
Lokacija*4
Aktuelni datum i vreme/Postavka odredišta za
putovanje*4:
Merač ekspozicije
Prikaz rastojanja fokusa
❺
Varijacija balansa beline (White
Balance Bracket)
Precizno podešavanje balansa
beline
Balans beline
Boja (str.25)
Broj slika koje možete da
snimite*6
Dostupno vreme za
snimanje*1, 6
Korak zuma
47
Druge informacije
❻
Kartica sa operacijama koje se sprovode dodirom
Kontrola zuma dodirom
Kontrola zatvarača dodirom (Touch Shutter)
Kontrola automatske ekspozicije dodirom (Touch AE)
Naglašavanje odstupajudih delova slike bojom (Peaking)
Funkcijski taster (str.23)
Boja (str.25)
Funkcija za kontrolu defokusiranja (str.25)
Osvetljenost (str.25)
Tip defokusiranja ([Miniature Effect] (efekat minijature))
Boja jedne tačke
Pozicija svetlosnog izvora
Podešavanje efekta slike (filter)
Efekat slike (filter)
Vrednost blende (str.18)
Brzina zatvarača (str.18)
ISO osetljivost
Podešavanje nivoa mikrofona
1 m: minute, s: sekunde
2 Dostupno samo kada je instaliran objektiv koji podržava funkciju stabilizacije.
3 Indikator se prikazuje oko 5 sekundi nakon uključivanja aparata ako je odabrana *Profile Setup+
postavka.
4 Indikator se prikazuje oko 5 sekundi prilikom uključivanja aparata, nakon podešavanja sata i nakon
prelaska iz režima reprodukcije u režim snimanja.
5 Indikator se prikazuje tokom odbrojavanja.
6 Možete da promenite prikaz između broja slika koje možete da snimite i dostupnog vremena za
snimanje uz pomod *Remaining Disp.+ stavke u *Custom+ meniju.
48
Druge informacije
U režimu za snimanje
Prikaz informacija o snimanju na monitoru
❸
Pojedinačni snimci (Single)
(str.30)
Snimanje niza fotografija
4K fotografija (str.31)
Automatska varijacija
parametara (Auto Bracket)
Tajmer snimanja
Režim fokusa (str.25)
Režim automatskog fokusa
❶
Kvalitet (str.28)
Režim za snimanje (str.19)
Veličina slike/Odnos stranica
(str.21)
Vrednost blende (str.18)
Wi-Fi (str.40)
Brzina zatvarača (str.18)
Postavka funkcijskog tastera
(str.23)
Indikator baterije
❹
❷
ISO osetljivost
Vrednost kompenzacije
ekspozicije
Osvetljenost (str.25)
Pomod pri ručnom određivanju
ekspozicije
Stil fotografije
Balans beline
Režim blica
Inteligentna kontrola
dinamičkog opsega
Blic
Režim za merenje (ekspozicije)
Broj slika koje možete da
snimite
Dostupno vreme za snimanje
49
Druge informacije
Lista menija
Da biste prikazali objašnjenja stavki menija
Kada je [Menu Information] opcija u [Setup] meniju
postavljena na *ON+, objašnjenja stavki menija i postavki
prikazuju se na ekranu menija.
Objašnjenja menija
• [Photo Style], [Filter Settings], [AFS/AFF], [Metering Mode], [Highlight Shadow], [i.Dynamic],
*i.Resolution+, *Diffraction Compensation+ i *Digital Zoom+ stavke su zajedničke za *Rec] meni i
*Motion Picture+ meni. Promena ovih postavki u jednom meniju odrazide se na postavku u drugom
meniju.
[Rec] (snimanje)
Ovaj meni vam dozvoljava da podesite odnos stranica, broj piksela, 4K fotografije i druge parametre
slika koje snimate.
[Photo Style]
[Highlight Shadow]
[ISO Limit Set]
[Filter Settings]
[i.Dynamic]
[ISO Increments]
[Aspect Ratio]
[i.Resolution]
[Extended ISO]
[Picture Size]
[iHandheld Night Shot]
[Long Shtr NR]
[Quality]
[iHDR]
[Shading Comp.]
[AFS/AFF]
[HDR]
[Diffraction Compensation]
[Metering Mode]
[Multi Exp.]
[Ex. Tele Conv.]
[Burst Rate]
[Panorama Settings]
[Digital Zoom]
[4K PHOTO]
[Electronic Shutter]
[Color Space]
[Auto Bracket]
[Shutter Delay]
[Stabilizer]
[Self Timer]
[Flash]
[Face Recog.]
[Time Lapse/Animation]
[Red-Eye Removal]
[Profile Setup]
[Motion Picture] (video zapis)
Ovaj meni vam dozvoljava da podesite [Rec Format] (format snimka), [Rec Quality] (kvalitet snimka) i
druge parametre video zapisa koji snimate.
[Photo Style]
[Metering Mode]
[Silent Operation]
[Filter Settings]
[Highlight Shadow]
[Mic Level Disp.]
[Snap Movie]
[i.Dynamic]
[Mic Level Adj.]
[Rec Format]
[i.Resolution]
[Special Mic.]
[Rec Quality]
[Diffraction Compensation]
[Mic Level Limiter]
[Exposure Mode]
[Luminance Level]
[Wind Noise Canceller]
[AFS/AFF
[Ex. Tele Conv.]
[Wind Cut]
[Picture Mode]
[Digital Zoom]
[Lens Noise Cut]
[Continuous AF]
[Flkr Decrease]
50
Druge informacije
*Custom+ (prilagođene postavke)
Možete da podesite operacije koje izvodite na uređaju, kao što su prikaz ekrana i tastera operacija, u
skladu sa vašim potrebama. Pored toga, možete da registrujete promenjene postavke.
[Cust.Set Mem.]
[Silent Mode]
[AF/AE Lock]
[AF/AE Lock Hold]
[Shutter AF]
[Half Press Release]
[Quick AF]
[Eye Sensor AF]
[Pinpoint AF Time]
[Pinpoint AF Display]
[AF Assist Lamp]
[Direct Focus Area]
[Focus/Release Priority]
[AF+MF]
[MF Assist]
[MF Assist Display]
[MF Guide]
[Peaking]
[Histogram]
[Guide Line]
[Center Marker]
[Highlight]
[Zebra Pattern]
[Monochrome Live View]
[Constant Preview]
[Expo.Meter]
[LVF Disp.Style]
[Monitor Disp. Style]
[Monitor Info. Disp.]
[Rec Area]
[Remaining Disp.]
[Auto Review]
[Fn Button Set]
[Q.MENU]
[Dial Set.]
[Video Button]
[Power Zoom Lens]
[Eye Sensor]
[Touch Settings]
[Touch Scroll]
[Menu Guide]
[Shoot w/o Lens]
[Setup] (postavka uređaja)
Ovaj meni vam dozvoljava da podesite sat, odaberete postavku zvučnog signala pri izvođenju operacija i
da podesite druge postavke, zahvaljujudi čemu možete lakše da koristite aparat.
Pored toga, možete da konfigurišete postavke Wi-Fi funkcija.
[Clock Set]
[World Time]
[Travel Date]
[Wi-Fi]
[Beep]*
[Live View Mode]
[Monitor Display]/[Viewfinder]
[Monitor Luminance]
[Economy]
[USB Mode]
[TV Connection]
[Menu Resume]
[Menu Background]
[Menu Information]
[Language]
[Version Disp.]
[Exposure Comp. Reset]
[No.Reset]
[Reset]
[Reset Wi-Fi Settings]
[Pixel Refresh]
[Sensor Cleaning]
[Format]
 Ovaj meni vam dozvoljava da podesite nivo zvuka elektronskih zvučnih signala i elektronskog
zatvarača.
[Playback] (reprodukcija)
Ovaj meni vam dozvoljava da podesite zaštitu i postavku za štampanje ili da sprovedete isecanje dela
slike itd.
[2D/3D Settings]
[Slide Show]
[Playback Mode]
[Location Logging]
[RAW Processing]
[Clear Retouch]
[Title Edit]
[Text Stamp]
[Video Divide]
[Time Lapse Video]
[Stop Motion Video]
[Resize]
[Cropping]
[Rotate]
[Rotate Disp.]
[Favorite]
[Print Set]
[Protect]
[Face Rec Edit]
[Picture Sort]
[Delete Confirmation]
51
Druge informacije
Otklanjanje problema
Prvo, pokušajte da predloženim rešenjima otklonite problem.
Ako ne otklonite problem, situacija može da se popravi izborom *Reset+ opcije u *Setup+
meniju.
• Molimo vas da proverite i “Uputstvo za upotrebu naprednih funkcija” (u PDF formatu), koje pruža
detaljnije informacije.
Foto aparat ne možete da kontrolišete i pored toga što je uključen.
Aparat se isključuje odmah po uključivanju.
• Baterija je prazna.
 Napunite bateriju.
• Ako ostavite uključen aparat, baterija de se isprazniti.
 Isključujte aparat često uz pomod *Economy+ funkcije, itd.
Baterija se brzo prazni.
• Da li je odabran 4K Photo režim i da li je *4K PHOTO+ stavka postavljena na *
Kada odaberete [
] ([4K Pre-Burst+) postavku, baterija se prazni brže.
 Odaberite [ ] ([4K Pre-Burst]) opciju samo kada snimate.
] ([4K Pre-Burst])?
Snimanje slika nije mogude.
Zatvarač se ne aktivira istog trenutka kada pritisnete taster zatvarača.
• Kada je odabran 4K Photo režim za snimanje i kada je *4K PHOTO+ stavka u *Rec+ meniju postavljena
na [
] ([4K Pre-Burst+), aparat se zagreva. U nekim slučajevima, aparat može da prikaže * ]
indikator, pređe u *
+ (*4K Burst+) režim i zaustavi snimanje radi zaštite. Sačekajte da se aparat
ohladi.
Objekat nije fokusiran pravilno.
•
•
•
•
•
Objekat je van opsega fokusa aparata.
Javlja se pomeranje foto aparata ili se objekat malo pomera.
Da li je [Focus/Release Priority] opcija u [Custom] meniju postavljena na [RELEASE]?
Da li je [Shutter AF] opcija u [Custom] meniju postavljena na [OFF]?
Da li je funkcija za zaključavanje automatskog fokusa (AF Lock) primenjena nepravilno?
Snimljena slika je mutna.
Optička stabilizacija slike nije efikasna.
• Brzina zatvarača postade niža i funkcija za stabilizaciju slike možda nede raditi pravilno posebno kada
snimate slike na mestima sa malo svetla.
 Preporučujemo vam da aparat držite čvrsto sa obe ruke kada snimate slike.
 Preporučujemo vam da upotrebite tronožac i tajmer kada snimate slike uz nisku brzinu zatvarača.
• Da li koristite objektiv koji podržava funkciju stabilizacije?
• Kada snimate objekat u pokretu uz elektronski zatvarač, objekat može da izgleda deformisano na slici.
52
Druge informacije
Linije ili treperenje slike mogu da se jave pod fluorescentnim i LED osvetljenjem.
• Ovo je karakteristika MOS senzora koji služi kao senzor čitača aparata.
Ovo nije znak kvara.
• Da li snimate slike uz elektronski zatvarač?
 Kada koristite elektronski zatvarač, spuštanje brzine zatvarača može da
smanji efekat horizontalnih linija.
Osvetljenost ili zasidenost snimljene slike bojom razlikuje se od aktuelne scene.
• Kada snimate pod fluorescentnim ili LED osvetljenjem itd., povedanje brzine zatvarača može da
izazove manje promene u osvetljenosti i boji. Ovo je rezultat karakteristika svetlosnog izvora i ne
predstavlja znak kvara.
• Kada snimate objekte na izuzetno svetlim mestima ili pod fluorescentnim osvetljenjem, LED
osvetljenjem, osvetljenjem živinih ili natrijumskih sijalica, itd., boje i osvetljenost slike na ekranu
mogu da se promene ili se na ekranu mogu javiti horizontalne linije.
Snimanje 4K fotografije se zaustavlja pre kraja.
• Kada je temperatura okruženja visoka, kada snimate uz [
] ([4K Burst]) ili [
] ([4K Burst(S/S)])
opciju neprekidno, aparat može da prikaže * + indikator i da zaustavi snimanje radi zaštite.
Sačekajte da se aparat ohladi.
Snimanje video zapisa nije mogude.
• Možda nedete modi da snimate na kratko nakon što uključite uređaj kada koristite karticu velikog
kapaciteta.
Snimanje video zapisa prekida se pre kraja.
• Kada je temperatura okruženja visoka ili ako snimate video zapis neprekidno, aparat može da prikaže
indikator [ ] i zaustavi snimanje radi zaštite. Sačekajte da se aparat ohladi.
Ekran može da bude zatamnjen na kratko ili uređaj može da snimi šum.
• U zavisnosti od okruženja u trenutku snimanja video zapisa, ekran može na kratko da postane crn ili
uređaj može da snimi šum zbog statičkog elektriciteta ili snažnih elektromagnetnih talasa (radio
predajnici, visokonaponski vodovi, itd.).
U nekim slučajevima određivanje fokusa je otežano uz automatski fokus kada snimate 4K
video zapise.
• Do ovoga dolazi kada aparat pokušava da snimi precizan fokus pri smanjenoj brzini automatskog
fokusiranja i ovo nije kvar.
53
Druge informacije
Blic se ne aktivira.
• Da li je blic zatvoren.
 Otvorite blic.
• Kada koristite elektronski zatvarač, blic se ne aktivira.
 Postavite [Electronic Shutter] na [OFF].
• Kada je [Silent Mode] opcija postavljena na [ON], blic se ne aktivira.
 Postavite [Silent Mode] na [OFF].
Blic se aktivira dva puta.
• (Izuzev kada je [Firing Mode] stavka u [Flash] opciji postavljena na [MANUAL]) Blic se aktivira dva
puta. Interval između prvog i drugog aktiviranja blica je duži kada je odabrana funkcija za umanjenje
efekta crvenog oka (Red-Eye Reduction) zbog čega osoba koju snimate ne bi trebalo da se pomera do
drugog aktiviranja blica.
Slika se ne reprodukuje.
Nema snimljenih slika.
• Da li je kartica u uređaju?
• Da li na kartici postoje slike?
• Da li je ovo folder ili slika koja je obrađena na PC-u?
Ako jeste, nedete modi da ih reprodukujete ovim uređajem.
 Preporučujemo vam da upotrebite “PHOTOfunSTUDIO” softver na priloženom DVD-u da biste
upisali slike sa PC-a na karticu.
• Da li je *Playback Mode+ opcija podešena za reprodukciju?
 Pređite na *Normal Play+.
Broj foldera i broj fajla prikazuje se kao [—] i ekran menja boju u crnu.
• Da li je to nestandardna slika, slika koja je uređivana uz pomod PC-a ili slika snimljena drugim
digitalnim fotoaparatom?
• Da li ste izvadili bateriju odmah nakon snimanja slike ili da li ste snimili sliku uz bateriju kojoj nije
ostala dovoljna količina energije?
 Da obrišete takve slike, napravite kopiju podataka i zatim formatirajte karticu (str.15).
Poruka [Thumbnail is displayed] se prikazuje na ekranu.
• Da li je slika snimljena drugom opremom?
U tom slučaju, slike mogu da budu prikazane uz slabiji kvalitet.
Video zapisi snimljeni ovim modelom ne mogu da se reprodukuju na drugoj opremi.
• Kvalitet slike i zvuka snimljenih video zapisa može da bude slabiji čak i kada ih reprodukujete
kompatibilnim uređajima. Pored toga, informacije o snimku možda nede biti prikazane pravilno.
54
Druge informacije
Wi-Fi veza ne može da se uspostavi.
Prenos radio signala se prekida.
Bežična pristupna tačka se ne prikazuje.
 Opšti saveti za upotrebu Wi-Fi veze
• Koristite uređaj unutar komunikacionog opsega uređaja koji želite da povežete.
• Da li se u blizini koristi neki uređaj, kao što je mikrotalasna pednica, bežični telefon, itd. koji koristi 2,4
GHz opseg frekvencija?
 Prenos radio talasa može da bude prekinut kada se takvi uređaji koriste istovremeno uz ovaj.
Koristite takve uređaje na vedoj udaljenosti od aparata.
• Kada indikator baterije trepde crveno, veza sa drugom opremom se možda nede uspostaviti ili može
da bude prekinuta.
(Prikazuje se poruka kao što je *Communication error+ (greška u komunikaciji).)
• Ako postavite aparat na metalni sto ili policu, to može negativno da utiče na prenos radio talasa. U
tom slučaju, možda nedete modi da uspostavite vezu. Udaljite aparat od metalne površine.
 Informacije o bežičnoj pristupnoj tački
• Proverite da li je bežična pristupna tačka na koju povezujete aparat u ispravnom radnom stanju.
• Aparat možda nede prikazati ili se povezati na pristupnu tačku u zavisnosti od uslova prenosa radio
talasa.
 Približite ovaj uređaj bežičnoj pristupnoj tački.
 Uklonite prepreke između ovog uređaja i bežične pristupne tačke.
 Promenite smer ovog uređaja.
 Promenite lokaciju i orijentaciju bežične pristupne tačke.
 Sprovedite proceduru *Manual Input+ (ručni unos).
• Uređaj se možda nede prikazati iako radio talasi postoje u zavisnosti od postavke bežične pristupne
tačke.
 Proverite postavke bežične pristupne tačke.
 Kada je mrežni SSID bežične pristupne tačke pripremljen da se ne emituje, uređaj možda nede
modi da otkrije bežičnu pristupnu tačku. Unesite mrežni SSID kako biste pokrenuli povezivanje ili
omogudite prenos SSID-a bežične prestupne tačke.
• Tipovi veze i metodi postavke bezbednosnih funkcija zavise od bežične pristupne tačke. (Proverite
uputstvo za upotrebu bežične pristupne tačke.)
• Da li je bežična pristupna tačka koja poseduje mogudnost promene radnog opsega između 5 GHz i 2,4
GHz povezana na drugu opremu koja koristi 5 GHz opseg?
 Preporučujemo vam upotrebu bežične pristupne tačke koja može istovremeno da radi u oba
opsega (5 GHz/2,4 GHz). Ne možete da je koristite istovremeno uz ovaj aparat ako nije
kompatibilna.
55
Druge informacije
Slike ne možete da prebacite na PC.
• Kada je the zaštitni zid (firewall) operativnog sistema, bezbednosni softver, itd., aktivira, povezivanje
na PC možda nede biti mogude.
Kada pokušam da pripremim Wi-Fi vezu uz Windows 8 PC, aparat ne prepoznaje moje
korisničko ime i lozinku pa ne mogu da se povežem na računar.
• Neke verzije operativnih sistema, uključujudi Windows 8, koriste dva tipa naloga: lokalni nalog i
Microsoft nalog.
 Vodite računa o tome da koristite korisničko ime i lozinku za lokalni nalog.
Ako niste postavili lokalni nalog, molimo vas da ga napravite.
Aparat ne prepoznaje PC kada koristim Wi-Fi vezu. Aparat ne može da se poveže na računar
preko Wi-Fi veze.
• Uobičajeno ime radne grupe postavljeno je na “WORKGROUP”. Ako promenite ime radne grupe,
aparat nede prepoznati PC.
U [Change Workgroup Name] stavci [PC Connection] opcije [Wi-Fi Setup] menija, promenite ime
radne grupe u ime radne grupe na računaru koji povezujete.
• Molimo vas da proverite da li su ime za prijavljivanje i lozinka pravilno otkucani.
• Kada se sistemsko vreme Mac ili Windows računara koji povezan na aparat značajno razlikuje od
vremena na aparatu, aparat ne može da se poveže na računar uz neke operativne sisteme.
 Molimo vas da proverite da li se [Clock Set] i [World Time] postavke aparata poklapaju postavkama
vremena, datuma i vremenske zone Windows ili Mac računara. Kada se ove postavke značajno
razlikuju, molimo vas da ih uskladite.
Prenos slike može da se prekine pre kraja. Neke slike ne možete da prenosite.
• Slika ne može da se prenese kada indikator baterije trepde crveno.
• Da li je slika suviše velika?
 Smanjite veličinu slike u *Size+ opciji i zatim je pošaljite.
 Prenesite video zapis nakon deljenja uz pomod *Video Divide+ funkcije.
• Format fajla video zapisa koji možete da pošaljete zavisi od odredišta.
• Kapacitet veb servisa je ispunjen ili je broj slika maksimalan.
 Prijavite se na “LUMIX CLUB” i proverite status odredišta u postavkama na linku veb servisa.
56
Druge informacije
Video zapise ne možete da reprodukujete preko TV-a.
• Da li pokušavate da reprodukujete video zapise direktnim unosom kartice u čitač na TV-u?
 Povežite aparat na TV uz pomod AV kabla (opciono) ili uz HDMI mikro kabl, a zatim reprodukujte
video zapise na aparatu.
VIERA Link funkcija ne radi.
• Da li je uređaj povezan pravilno uz pomod HDMI mikro kabla?
• Da li je *VIERA Link+ opcija na uređaju postavljena na *ON+?
 Ako se ulazni kanal ne promeni automatski, upotrebite daljinski upravljač televizora kako biste ga
promenili.
 Proverite postavku VIERA Link funkcije povezanog uređaja.
 Isključite i ponovo uključite fotoaparat.
 Postavite [HDAVI Control] na [Off] na TV-u, a zatim nazad na [On].
(Više informacija potražite u uputstvu za upotrebu TV-a.)
Iz objektiva se čuje šum.
• To je zvuk pomeranja sočiva ili blende prilikom uključivanja i isključivanja aparata i ne predstavlja znak
kvara.
• Zvuk, koji izaziva automatsko podešavanje blende, se čuje kada se osvetljenost promeni, npr., zbog
zumiranja ili pomeranja aparata. Ovo nije znak kvara.
Foto aparat se zagreva.
• Površina aparata i poleđina monitora mogu da se zagreju tokom upotrebe. Ovo ne utiče na
performanse ili kvalitet fotoaparata.
Sat je resetovan.
• Ako ne koristite fotoaparat duže vreme, sat može da se resetuje.
 Prikazuje se [Please set the clock] poruka; molimo vas da podesite sat ponovo. (str.17)
57
Druge informacije
Specifikacije
Specifikacije mogu da se promene bez obaveštenja.
Telo digitalnog fotoaparata (DMC-G7, DMC-G70):
Informacije za vašu bezbednost
Napajanje:
Potrošnja:
Jednosmerna struja (DC) 8,4 V (
8,4 V)
2,6 W (prilikom snimanja uz monitor)
[Kada koristite (H-FS1442A) objektiv]
2,6 W (prilikom snimanja uz monitor)
[Kada koristite (H-FS45150) objektiv]
2,7 W (prilikom snimanja uz monitor)
[Kada koristite (H-FS14140) objektiv]
2,0 W (prilikom reprodukcije uz monitor)
[Kada koristite (H-FS1442A) objektiv]
2,0 W (prilikom reprodukcije uz monitor)
[Kada koristite (H-FS45150) objektiv]
2,0 W (prilikom reprodukcije uz monitor)
[Kada koristite (H-FS14140) objektiv]
Efektivan broj piksela
16.000.000 piksela
Senzor slike
4/3" Live MOS senzor, ukupan broj piksela: 16.840.000,
Filter primarnih boja
Digitalni zum
DMC-G7:
2x/4x
DMC-G70:
2x
Dodatni
telekonverzioni opseg
Kada snimate fotografije:
Maks. 2x (Kada je odabrana *S+ (4 M) veličina slike i [4:3] odnos stranica.)
Kada snimate video zapise:
2.4x/3.6x/4.8x
Fokus
Automatski fokus/Ručni fokus,
Lice/detekcija oka/pradenje/fokusiranje na 49 zona/prilagođena postavka
fokusiranja na više zona/fokusiranje na jednu zonu/fokusiranje na tačku
(mogudnost izbora zone fokusa dodirom)
Tip zatvarača
Zatvarač fokusne ravni
58
Druge informacije
Snimanje niza slika
(rafalno snimanje)
Brzina snimanja niza
slika
Broj slika koje
možete da snimite
Mehanički
zatvarač
8 slika u sekundi (visoka brzina, AFS),
6 slika u sekundi (visoka brzina, AFC),
6 slika u sekundi (srednja brzina),
2 slike u sekundi (niska brzina)
Elektronski
zatvarač
40 slika u sekundi (super visoka brzina),
10 slika u sekundi (visoka brzina),
6 slika u sekundi (srednja brzina),
2 slike u sekundi (niska brzina)
Kada postoje RAW fajlovi: 13 ili više slika
Kada nema RAW fajlova: 100 ili više slika
 Kada se snimanje sprovodi pri uslovima koji su propisani od strane
kompanije Panasonic
ISO osetljivost
(Standardna izlazna
osetljivost)
AUTO/
/100*/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600
(promena uz korak od 1/3 EV)
 Dostupno samo kada je odabrana [Extended ISO] postavka.
Minimalno osvetljenje
Oko 9 lx (kada koristite i-Low light režim, pri brzini zatvarača od 1/25 sek.)
[Kada koristite (H-FS1442A) objektiv]
Oko 12 lx (kada koristite i-Low light režim, pri brzini zatvarača od 1/25 sek.)
[Kada koristite (H-FS45150) objektiv]
Oko 9 lx (kada koristite i-Low light režim, pri brzini zatvarača od 1/25 sek.)
[Kada koristite (H-FS14140) objektiv]
Brzina zatvarača
Fotografija:
B (Bulb) (maks. oko 120 sek.), 60 sek. do 1/4000 sek. (mehanički zatvarač),
1 sek. do 1/16000 sek. (kada koristite elektronski zatvarač)
Video zapis:
1/25 sek. do 1/16000 sek.
Opseg za merenje
Balans beline
EV 0 do EV 18
Automatski balans beline/dnevno svetlo/oblačno vreme/senka/veštačko
osvetljenje/blic/postavka bele 1/postavka bele 2/postavka bele 3/postavka
bele 4/postavka balansa beline K
59
Druge informacije
Ekspozicija (AE)
Programirana automatska ekspozicija (P)/Automatska ekspozicija uz
prioritetnu blendu (A)/Automatska ekspozicija uz prioritetnu brzinu
zatvarača (S)/Ručna ekspozicija (M)/AUTO
Kompenzacija ekspozicije (korak od 1/3 EV, -5 EV do +5 EV)
Režim za merenje
(ekspozicije)
Monitor
Na osnovu više pozicija/Na osnovu centralne tačke/Na osnovu tačke
Tražilo
OLED tražilo za prikaz žive slike (4:3 odnos strana) (oko 2.360.000 tačaka)
(odnos vidnog polja oko 100%)
*Uvedanje oko 1.40x, 0.70x (u odnosu na aparat sa 35 mm filmom), uz 50
mm objektiv na beskonačnosti; -1.0 m-1]
(uz podešavanje dioptrije u opsegu od -4 do +4 D)
Integrisan pop-up blic
GN 9,3 ekvivalentan (ISO200· m)
[GN 6,6 ekvivalentan (ISO100·m)]
Domet blica:
Oko 0,5 m do 7,5 m
[Uz instaliran (H-FS1442A) objektiv, WIDE, [ISO AUTO] postavka]
Oko 0,9 m do 6,6 m
[Uz instaliran (H-FS45150) objektiv, WIDE, [ISO AUTO] postavka]
Oko 0,8 m do 7,5 m
[Uz instaliran (H-FS14140) objektiv, WIDE, [ISO AUTO] postavka]
AUTO, AUTO/umanjenje efekta crvenog oka, Prindugno uključen, Prinudno
uključen/Umanjenje efekta crvenog oka, Spora sinhronizacija, Spora
sinhronizacija/Umanjenje efekta crvenog oka, Prinudno isključen
Blic
3.0″ TFT LCD (3:2) (oko 1.040.000 tačaka)
(odnos vidnog polja oko 100%)
Ekran osetljiv na dodir
Brzina sinhronizacije
blica
Jednaka ili manja od 1/250 sek.
Mikrofon
Zvučnik
Stereo
Mono
Medij za snimanje
SD memorijska kartica/SDHC memorijska kartica*/SDXC memorijska kartica*
( UHS-I/UHS-II UHS Speed Class 3)
60
Druge informacije
Veličina slike
Slika
Kada je odabran [4:3] odnos stranica
4592x3448 piksela, 3232x2424 piksela, 2272x1704 piksela
Kada je odabran [3:2] odnos stranica
4592x3064 piksela, 3232x2160 piksela, 2272x1520 piksela
Kada je odabran [16:9] odnos stranica
4592x2584 piksela, 3840x2160 piksela, 1920x1080 piksela
Kada je odabran [1:1] odnos stranica
3424x3424 piksela, 2416x2416 piksela, 1712x1712 piksela
Kvalitet snimka
Video zapisi
Kvalitet
[AVCHD]
1920x1080 (FHD/50p: 28 Mbps), 50p snimanje/
1920x1080 (FHD/50i: 17 Mbps), 50i snimanje/
1920x1080 (FHD/25p: 24 Mbps), 50i snimanje*/
1920x1080 (FHD/24p: 24 Mbps), 24p snimanje
 Izlaz sa senzora je 25 kadrova u sek.
[MP4]
3840x2160 (4K/25p: 100 Mbps)/
3840x2160 (4K/24p: 100 Mbps)/
1920x1080 (FHD/50p: 28 Mbps)/
1920x1080 (FHD/25p: 20 Mbps)/
1280x720 (HD/25p: 10 Mbps)/
640x480 (VGA/25p: 4 Mbps)
RAW/RAW+Fine/RAW+Standard/Fine/Standard/MPO+Fine/MPO+Standard
Format snimanih
fajlova
Slika
Video zapisi
Kompresija zvuka
RAW/JPEG (zasnovan na "Pravilima za dizajniranje sistema fajlova aparata",
zasnovan na Exif 2.3 standardu, u skladu sa DPOF standardom)/MPO
AVCHD Progressive/AVCHD/MP4
AVCHD
Dolby® Digital (2 kan.)
MP4
AAC (2 kan.)
Interfejs
Digitalni
USB 2.0 High-Speed
 Podaci sa računara ne mogu da se upišu na aparat uz pomod USB kabla
za povezivanje.
Analogni video/audio NTSC/PAL kompozitni (promena prkeo menija)
Linijski audio izlaz (mono)
61
Druge informacije
Priključak
[REMOTE]
[AV OUT/DIGITAL]
φ 2,5 mm priključak
Namenski priključak (8-pinski)
[HDMI]
Mikro HDMI priključak tipa D
[MIC]
Dimenzije
φ 3,5 mm priključak
Oko 124,9 mm (Š) x 86,2 mm (V) x 77,4 mm (D)
(bez isturenih delova)
Težina
Oko 410 g
(uz karticu i bateriju)
Oko 360 g (telo aparata)
Oko 520 g
(uz objektiv (H-FS1442A), karticu i bateriju)
Oko 610 g
(uz objektiv (H-FS45150), karticu i bateriju)
Oko 675 g
(uz objektiv (H-FS14140), karticu i bateriju)
Radna temperatura
0 °C do 40 °C
Relativna vlažnost
vazduha
10%RH do 80%RH
Bežični predajnik
Usklađenost sa
standardom
IEEE 802.11b/g/n (standardni bežični LAN protokol)
Opseg korišdene
frekvencije (centralna
frekvencija)
2412 MHz do 2462 MHz (1 do 11 kan.)
Metod kodiranja
Metod pristupa
Wi-Fi podržava WPA™/WPA2™
Infrastrukturni režim
Punjač baterije (Panasonic DE-A80A):
Informacije za vašu bezbednost
Ulaz:
Izlaz:
Naizmenična struja (AC)
Jednosmerna struja (DC)
110 V do 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A
8,4 V, 0,65 A
Baterija (litijum-jonska) (Panasonic DMW-BLC12E):
Informacije za vašu bezbednost
Voltaža/kapacitet:
62
7,2 V/1200 mAh
Druge informacije
Zamenjivi objektiv
Žižna daljina
Tip blende
Opseg blende
Minimalna vrednost
blende
H-FS1442A
“LUMIX G VARIO 14–42 mm/F3.5–
5.6 II ASPH./MEGA O.I.S.”
f=14 mm do 42 mm
(što odgovara 28 mm do 84 mm na
35 mm aparatima sa filmom)
7-delna dijafragma/cirkularna
dijafragma blende
F3.5 (Wide) do F5.6 (Tele)
H-FS45150
“LUMIX G VARIO 45–150 mm/F4.0–
5.6 ASPH./MEGA O.I.S.”
f=45 mm do 150 mm
(što odgovara 90 mm do 300 mm na
35 mm aparatima sa filmom)
7-delna dijafragma/cirkularna
dijafragma blende
F4.0 (Wide) do F5.6 (Tele)
F22
F22
Konstrukcija objektiva 9 elemenata u 8 grupa (2 asferična
sočiva)
12 elemenata u 9 grupa (2 asferična
sočiva, 1 UHR sočivo)
Opseg fokusa
0,2 m do ∞ (od referentne linije
rastojanja fokusa)
(žižna daljina 14 mm do 20 mm),
0,3 m do ∞ (od referentne linije
rastojanja fokusa)
(žižna daljina 21 mm do 42 mm)
0,9 m do ∞ (od referentne linije
rastojanja fokusa)
Maksimalno uvedanje
slike
0,17x (što odgovara 0,34x na 35 mm
aparatima sa filmom)
0,17x (što odgovara 0,35x na 35 mm
aparatima sa filmom)
Optička stabilizacija
slike
Dostupno
Dostupno
[O.I.S.] prekidač
Nema (Postavka [Stabilizer] funkcije
sprovodi se u [Rec] meniju.)
Nema (Postavka [Stabilizer] funkcije
sprovodi se u [Rec] meniju.)
Navoj za objektiv
Vidni ugao
“Micro Four Thirds Mount”
75x (Wide) do 29x (Tele)
“Micro Four Thirds Mount”
27x (Wide) do 8.2x (Tele)
Prečnik filtera
46 mm
52 mm
Maks. prečnik
Ukupna dužina
Oko 56 mm
Oko 49 mm (od vrha sočiva do
osnove nosača za instalaciju
objektiva)
Oko 110 g
Oko 62 mm
Oko 73 mm (od vrha sočiva do
osnove nosača za instalaciju
objektiva)
Oko 200 g
Težina
63
Druge informacije
Zamenjivi objektiv
H-FS14140
“LUMIX G VARIO 14–140 mm/F3.5–5.6 ASPH./POWER O.I.S.”
Žižna daljina
f=14 mm do 140 mm
(što odgovara 28 mm do 280 mm na 35 mm aparatima sa filmom)
Tip blende
Opseg blende
7-delna dijafragma/cirkularna dijafragma blende
F3.5 (Wide) do F5.6 (Tele)
Minimalna vrednost
blende
F22
Konstrukcija objektiva 14 elemenata u 12 grupa (3 asferična sočiva, 2 ED sočiva)
Opseg fokusa
Maksimalno uvedanje
slike
0,3 m do ∞ (od referentne linije rastojanja fokusa)
(žižna daljina 14 mm do 21 mm),
0,5 m do ∞ (od referentne linije rastojanja fokusa)
(žižna daljina 22 mm do 140 mm)
0,25x (što odgovara 0,5x na 35 mm aparatima sa filmom)
Optička stabilizacija
slike
Dostupno
*O.I.S.+ prekidač
Dostupno (uključivanje/isključivanje)
Navoj za objektiv
Vidni ugao
“Micro Four Thirds Mount”
75x (Wide) do 8,8x (Tele)
Prečnik filtera
58 mm
Maks. prečnik
Ukupna dužina
Oko 67 mm
Oko 75 mm (od vrha sočiva do osnove nosača za instalaciju objektiva)
Težina
Oko 265 g
64
Druge informacije
Sistem opreme digitalnog fotoaparata
Opis
Oznaka opreme
Baterijsko pakovanje
DMW-BLC12
AC adapter*1
DC adapter*1
DMW-AC10
DMW-DCC8
LED video rasveta
VW-LED1
Blic
Direkcioni (Shotgun) stereo mikrofon
DMW-FL360L, DMW-FL580L
DMW-MS2
Stereo mikrofon
Daljinski okidač
VW-VMS10
DMW-RSL1
Poklopac tela aparata
DMW-BDC1
Adapter za tronožac*2
USB kabl za povezivanje
DMW-TA1
DMW-USBC1
AV kabl
DMW-AVC1
Adapter za instalaciju
DMW-MA1, DMW-MA2M, DMW-MA3R
1 AC adapter (opcionalno) možete da koristite samo uz odgovarajudi Panasonic DC adapter
(opcionalno). Ne možete da koristite samo AC adapter (opcionalno).
2 Upotrebite ako je instalirani objektiv u kontaktu sa postoljem tronošca.
Brojevi proizvoda tačni su u maju. 2015. godine. Ovi brojevi mogu da se promene.
• Neki delovi opcionalne opreme možda nede biti dostupni u nekim zemljama.
• NAPOMENA: Oprema i/ili oznake modela mogu da budu drugačiji u nekim zemljama. Kontaktirajte
lokalnog prodavca opreme.
• Informacije o opcionalnoj opremi za objektive, kao što su kompatibilni objektivi i filteri, potražite u
katalozima i na veb stranicama, itd.
65
Druge informacije
Čitanje Uputstva za upotrebu (u PDF formatu)
Detaljnija uputstva za upotrebu ovog aparata dostupna su u “Operating Instructions for
advanced features (PDF format)” dokumentu na priloženom DVD-u.
 Za Windows
1 Uključite PC i unesite (priloženi) DVD na kome se nalazi uputstvo za upotrebu.
• Ako se automatski prikaže ekran za reprodukciju, meni možete da prikažete ako odaberete i
izvršite *Launcher.exe+.
• U Windows 8/Windows 8.1 operativnom sistemu, meni možete da prikažete ako kliknete poruku
koja se prikaže nakon unosa DVD-a i zatim odaberete i izvršite *Launcher.exe+.
• Meni možete da prikažete i duplim klikom na *SFMXXXX+ u [Computer] dijalogu (XXXX zavisi od
modela).
2 Kliknite [Operating Instructions].
• Prikazuje se lista uputstava za upotrebu (u PDF formatu).
3 Kliknite jezik uputstva za upotrebu koje želite da otvorite Instructions you want to open.
• “Operating Instructions for advanced features (PDF format)” dokument se otvara. Možete da
sačuvate “Operating Instructions for advanced features” na računaru.
• Potreban vam je Adobe Reader program za pregled ili štampanje “Operating Instructions for
advanced features (PDF format)” dokumenta.
Možete da preuzmete i instalirate verziju Adobe Reader programa koju možete da koristite uz vaš OS sa
sledede veb stranice. (Do maja 2015. god.)
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
 Za Mac
1 Uključite PC i unesite (priloženi) DVD na kome se nalazi uputstvo za upotrebu.
2 Otvorite “Manual” folder na DVD-u.
3 Sprovedite dupli klik na [INDEX.pdf].
• Prikazuje se lista uputstava za upotrebu (u PDF formatu).
4 Kliknite jezik uputstva za upotrebu koje želite da otvorite Instructions you want to open.
• “Operating Instructions for advanced features (PDF format)” dokument se otvara. Možete da
sačuvate “Operating Instructions for advanced features” na računaru.
• “Operating Instructions for advanced features (PDF format)” dokument možete da otvorite direktno
iz “Manual” foldera.
66
Druge informacije
Ovaj proizvod koristi slededi softver:
(1) softver razvijen nezavisno od strane ili za Panasonic korporaciju.
(2) softver u vlasništvu trede strane i licenciran Panasonic korporaciji i/ili
(3) softver otvorenog koda
Softver iz kategorije (3) se distribuira u nadi da de biti koristan, ali bez ikakve garancije, uključujudi
implicitnu garanciju mogudnosti dalje prodaje ili prikladnosti za određenu namenu.
Molimo vas da proverite detaljne uslove i odredbe koje možete da prikažete ako odaberete
[MENU/SET]  [Setup]  [Version Disp.]  [Software info].
• G MICRO SYSTEM je LUMIX sistem digitalnog fotoaparata sa zamenjivim
objektivom zasnovan na standardu Micro Four Thirds sistema.
• Micro Four Thirds™ i Micro Four Thirds logo su zaštitni znaci ili registrovani
zaštitni znaci Olympus Imaging korporacije u Japanu, SAD, EU i drugim
zemljama.
• Four Thirds™ i Four Thirds logo su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci
Olympus korporacije u Japanu, SAD, EU i drugim zemljama.
• SDXC logo je zaštitni znak SD-3C, LLC.
• “AVCHD”, “AVCHD Progressive” i “AVCHD Progressive” logo su zaštitni znaci
Panasonic korporacije i Sony korporacije.
• Proizvedeno po licenci Dolby Laboratories. Dolby i simbol duplog D su zaštitni
znaci Dolby Laboratories.
• HDMI, HDMI oznaka i High-Definition Multimedia Interface su robne marke ili
registrovane robne marke HDMI Licensing LLC u SAD i drugim zemljama.
• HDAVI Control™ je zaštitni znak Panasonic korporacije.
• Adobe je zaštitni znak ili registrovani zaštitni znak Adobe Systems
Incorporated u SAD i/ili drugim zemljama.
• Pentium je zaštitni znak Intel korporacije u SAD i/ili drugim zemljama.
• iMovie, Mac i Mac OS su zaštitni znaci Apple Inc., registrovani u SAD i drugim
zemljama.
• iPad, iPhone, iPod i iPod touch su zaštitni znaci Apple Inc., registrovani u SAD i
drugim zemljama.
• App Store je servisna marka Apple Inc.
• Windows i Windows Vista su registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci
Microsoft korporacije u SAD i/ili drugim zemljama.
67
• Android i Google Play su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci
Google Inc.
• Wi-Fi CERTIFIED™ logo je sertifikaciona oznaka Wi-Fi Alliance®.
• Wi-Fi Protected Setup™ identifikaciona oznaka je sertifikaciona
oznaka Wi-Fi Alliance®.
• “Wi-FiR” i “Wi-Fi DirectR” su registrovani zaštitni znaci Wi-Fi AllianceR.
• “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™” i “WPA2™” su zaštitni znaci Wi-Fi
Alliance®.
• DLNA, DLNA logo i DLNA CERTIFIED su zaštitni znaci, oznake usluge ili
sertifikacione oznake Digital Living Network Alliance.
• Ovaj proizvod koristi “DynaFont” korporacije DynaComware.
DynaFont je registrovani zaštitni znak DynaComware Taiwan Inc.
• QR Code je registrovani zaštitni znak DENSO WAVE INCORPORATED.
• Drugi nazivi sistema i proizvoda pomenutih u ovom uputstvu obično su registrovane robne marke ili
robne marke proizvođača koji je razvio sistem ili proizvod.
Ovaj proizvod je licenciran u okviru AVC kolekcije licenci za ličnu i nekomercijalnu upotrebu od strane
korisnika za (i) kodiranje video sadržaja u skladu sa AVC standardom (“AVC Video”) i/ili (ii) dekodiranje
AVC Video sadržaja koji su kodirani od strane korisnika za potrebe lične i nekomercijalne aktivnosti i/ili
pribavljeni od licenciranog provajdera AVC Video sadržaja. Licenca se ne garantuje i ne primenjuje na
druge oblike upotrebe. Dodatne informacije možete da dobijete od organizacije MPEG LA, LLC.
Posetite http://www.mpegla.com.
Proizvodi:
Panasonic korporacija
Kadoma, Osaka, Japan
Uvoznik za Evropu: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Vinsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemačka
Panasonic korporacija
Veb stranica: http://www.panasonic.com
© Panasonic korporacija 2015
68
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement