Panasonic DMCGF3CEG Quick start guide

Panasonic DMCGF3CEG Quick start guide
Stručný návod k obsluze
Digitální fotoaparát /
/ Výměnný objektiv / Dvojice výměnných objektivů / Tělo přístroje
Model
DMC-GF3C/DMC-GF3K
DMC-GF3W/DMC-GF3
Před použitím si prosím přečtěte celý tento návod.
Podrobnější pokyny týkající
se ovládání tohoto fotoaparátu
jsou obsaženy v dokumentu
„Návod k obsluze funkcí pro pokročilé
uživatele (formát PDF)“ na dodaném disku
CD-ROM. Abyste měli návod po ruce,
nainstalujte si jej na počítač.
Internetová adresa: http://www.panasonic-europe.com
EB
M-DMCGF3Q-CZ
Vážený zákazníku,
rádi bychom využili této příležitosti a poděkovali Vám za nákup digitálního fotoaparátu
Panasonic. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze a ponechte si jej pro
případné použití v budoucnu. Mějte prosím na paměti, že skutečné ovládací prvky,
součástky a položky menu na vašem digitálním fotoaparátu se mohou poněkud lišit
od obrázků v tomto dokumentu.
Pečlivě dodržujte autorská práva.
• Upozorňujeme vás, že kopírováním nahraných kazet, disků nebo jinak zveřejněných
nebo vysílaných materiálů pro jiné než soukromé použití se můžete dopustit porušení
autorského zákona. Záznam některých materiálů je omezen i pro soukromé použití.
Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ:
ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM:
• CHRAŇTE TENTO PŘÍSTROJ PŘED DEŠTĚM, VLHKOSTÍ, NAMOČENÍM NEBO
POSTŘÍKÁNÍM A NEPOKLÁDEJTE NA NĚJ ŽÁDNÉ PŘEDMĚTY NAPLNĚNÉ
TEKUTINOU, NAPŘÍKLAD VÁZY.
• POUŽÍVEJTE POUZE DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.
• NEROZEBÍREJTE KRYT PŘÍSTROJE, UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY,
JEJICHŽ OPRAVU NEBO ÚDRŽBU MŮŽE PROVÉST UŽIVATEL . SERVIS A OPRAVY
SVĚŘTE POUZE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
2
NAPÁJECÍ ZÁSUVKA MUSÍ BÝT V BLÍZKOSTI TOHOTO ZAŘÍZENÍ A MUSÍ BÝT
SNADNO PŘÍSTUPNÁ.
 Identifikační značení výrobku
Výrobek
Digitální fotoaparát
Nabíječka
Umístění
Spodní strana
Spodní strana
 Baterie
UPOZORNĚNÍ
Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii nahrazujte pouze
shodným typem nebo ekvivalentem, který doporučuje výrobce. Použité baterie
likvidujte v souladu s pokyny výrobce.
• Nevystavujte baterie teplu nebo ohni.
• Baterie nenechávejte dlouhou dobu v automobilu na přímém slunci s uzavřenými
dveřmi a okny.
Varování
Nebezpečí požáru, výbuchu a popálenin. Baterii nerozebírejte, nezahřívejte nad
teplotu 60 °C ani nespalujte.
3
 Informace o nabíječce baterie
UPOZORNĚNÍ!
• TOTO ZAŘÍZENÍ NEINSTALUJTE NEBO NEDÁVEJTE DO POLIČEK, SKŘÍNĚK
NEBO PODOBNÝCH STÍSNĚNÝCH PROSTOR. ZAJISTĚTE DOBRÉ ODVĚTRÁVÁNÍ
PŘÍSTROJE. ZABRAŇTE ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO POŽÁRU
Z DŮVODU PŘEHŘÁTÍ PŘÍSTROJE A DBEJTE, ABY JEHO VENTILAČNÍ OTVORY
NEBYLY ZAKRYTY ZÁVĚSY NEBO DALŠÍMI MATERIÁLY.
• NEZAKRÝVEJTE VENTILAČNÍ OTVORY PŘÍSTROJE NOVINAMI, UBRUSY, ZÁVĚSY
A PODOBNÝMI MATERIÁLY.
• NA PŘÍSTROJ NESTAVĚJTE ZDROJE OTEVŘENÉHO OHNĚ, NAPŘ. SVÍČKY.
• VYBITÉ BATERIE LIKVIDUJTE S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
• Nabíječka baterií je po připojení napájecího kabelu v pohotovostním režimu. Dokud je
napájecí kabel zapojený do elektrické zásuvky, je primární obvod stále pod napětím.
 Upozornění k používání
• Používejte pouze AV kabel, který jste obdrželi jako součást příslušenství.
• Používejte výhradně dodaný propojovací kabel USB.
• Používejte jen originální kabel mini HDMI značky Panasonic (RP-CDHM15,
RP-CDHM30; volitelné příslušenství). Čísla dílů: RP-CDHM15 (1,5 m), RP-CDHM30 (3 m)
Přístroj nikdy neponechávejte v blízkosti zdrojů elektromagnetického pole (jako jsou
například mikrovlnné trouby, televizory, herní konzoly atd.).
• Při použití v blízkosti televizoru může elektromagnetické pole způsobit zkreslení obrazu
anebo zvuku tohoto přístroje.
• Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti mobilních telefonů, protože by mohly způsobit
šum, který nepříznivě ovlivňuje kvalitu obrazu anebo zvuku.
• Silná magnetická pole vyzařovaná reproduktorovými soustavami nebo velkými
elektromotory mohou způsobit poškození uložených dat nebo zkreslení obrazu.
• Elektromagnetické pole vyzařované mikroprocesory může způsobit nesprávnou funkci
tohoto přístroje a narušení obrazu anebo zvuku.
• Pokud je fotoaparát silně ovlivněn elektromagnetickým zařízením a nepracuje správně,
vypněte jej a vyndejte baterii nebo odpojte síťový adaptér (DMW-AC8E, volitelné
příslušenství). Potom znovu vložte baterii, resp. připojte síťový adaptér a zapněte přístroj.
Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vysílačů a vedení vysokého napětí.
• Při záznamu v blízkosti vysílačů nebo vedení vysokého napětí může dojít ke zhoršení
kvality zaznamenaného obrazu anebo zvuku.
4
Informace pro uživatele o sběru a likvidaci použitého zařízení a baterií
Tyto symboly na zařízení, obalu anebo v přiložených dokumentech
znamenají, že použité elektrické a elektronické zařízení a baterie
nelze vyhodit do běžného komunálního odpadu.
Kvůli správné likvidaci, obnově a recyklaci odneste použité výrobky
a baterie na příslušná sběrná místa v souladu s národní legislativou
a směrnicemi 2002/96/EC a 2006/66/EC.
Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit potenciálním
nebezpečným vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by
hrozily při nesprávné likvidaci tohoto výrobku.
Pro další informace o sběru a recyklaci použitých výrobků a baterií
se obraťte na místní úřady, firmy likvidující odpad nebo na místo
zakoupení vašeho výrobku.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být udělovány
pokuty nebo jiné druhy postihů, a to v souladu s platnými právními
úpravami příslušné země.
V případě komerčního použití v Evropské unii
Informace o způsobu likvidace elektrického a elektronického zařízení
vám sdělí váš prodejce nebo dodavatel.
[Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou unii]
Tyto symboly jsou platné pouze v Evropské unii. Před likvidací se
obraťte na místní úřady nebo prodejce a informujte se o správném
způsobu likvidace.
Poznámka k symbolu baterie (příklady dvou symbolů dole)
Tento symbol může být doplněn chemickým symbolem. V takovém
případě odpovídá požadavkům stanoveným směrnicí pro příslušnou
chemikálii.
Cd
5
Obsah
Bezpečnostní pokyny ......................................................................................................... 2
Příslušenství ....................................................................................................................... 7
Názvy a funkce jednotlivých součástí ............................................................................... 11
Poznámky k objektivu ....................................................................................................... 15
Výměna objektivu ............................................................................................................. 16
Upevnění řemínku ............................................................................................................ 19
Nabíjení baterie ................................................................................................................ 20
• Nabíjení .................................................................................................................... 20
• Přibližná provozní doba a počet snímků, které lze vyfotografovat ............................ 21
Vložení a vyjmutí karty (volitelné příslušenství) / baterie.................................................. 23
Poznámka k paměťové kartě............................................................................................ 24
• Paměťové karty, které lze používat s tímto přístrojem .............................................. 24
Nastavení data/času (nastavení hodin) ............................................................................ 25
Výběr režimu záznamu ..................................................................................................... 26
Fotografování ................................................................................................................... 28
Fotografování pomocí automatické funkce (automatický inteligentní režim) .................... 29
Snadné nastavení a záznam (automatický inteligentní režim plus).................................. 31
Fotografování s funkcí řízeného rozostření ...................................................................... 32
Fotografování s oblíbeným nastavením (režim programové AE) ..................................... 33
Záznam videosekvencí ..................................................................................................... 34
Přehrávání snímků/videosekvencí.................................................................................... 35
• Přehrávání snímků .................................................................................................... 35
• Přehrávání videosekvencí ........................................................................................ 36
Mazání snímků ................................................................................................................. 38
Nastavení menu ............................................................................................................... 39
• Nastavení položek menu .......................................................................................... 40
Kompenzace expozice ..................................................................................................... 42
Fotografování s nastavením clony / času závěrky............................................................ 43
• Priorita clony AE ....................................................................................................... 43
• Priorita času AE ........................................................................................................ 43
• Režim manuální expozice ......................................................................................... 44
Prohlížení návodu k obsluze (formát PDF)....................................................................... 45
Technické údaje ................................................................................................................ 46
6
Příslušenství
Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda jste obdrželi veškeré příslušenství.
Čísla výrobků jsou platná k červnu 2011. Tato čísla mohou být předmětem změny.
1 Tělo digitálního fotoaparátu
(V tomto návodu k obsluze označováno jako tělo fotoaparátu.)
2 Výměnný objektiv
„LUMIX G 14 mm/F2.5 ASPH.“
(V tomto návodu k obsluze označován jako objektiv.) (Při zakoupení je nasazený
na těle fotoaparátu.)
3 Kryt objektivu
(Při zakoupení je nasazený na vyměnitelném objektivu.)
4 Výměnný objektiv
„LUMIX G VARIO 14–42 mm/F3.5–5.6 ASPH./MEGA O.I.S.“
(V tomto návodu k obsluze označován jako objektiv.)
5 Sluneční clona
6 Kryt objektivu
(Při zakoupení je nasazený na vyměnitelném objektivu.)
7 Zadní kryt objektivu
(Při zakoupení je nasazený na vyměnitelném objektivu.)
8 Kryt těla fotoaparátu
(Při zakoupení je nasazený na těle fotoaparátu.)
9 Baterie
(V tomto návodu k obsluze označována jako baterie nebo akumulátor.)
Před použitím ji nabijte.
10 Nabíječka baterie
(V tomto návodu k obsluze označována jako nabíječka baterie nebo nabíječka.)
11 Napájecí kabel
12 Kabel AV
13 Propojovací kabel USB
14 CD-ROM
• Software:
Použijte při instalaci softwaru na počítač.
15 CD-ROM
• Návod k obsluze
16 Řemínek
17 Dotykové pero
• Paměťová karta SD, SDHC a SDXC je v textu označována jako paměťová karta nebo
karta.
• Paměťová karta je volitelným příslušenstvím.
• Popis v tomto návodu k obsluze vychází z použití výměnného objektivu (H-H014). Některé
funkce mohou být nedostupné, např. [STABILIZÁTOR] nebo rozpoznání orientace
fotoaparátu, popis v tomto návodu k obsluze vychází z použití výměnného objektivu
(H-FS014042).
• Pokud dodávané příslušenství ztratíte, obraťte se na prodejce nebo váš nejbližší
autorizovaný servis. (Příslušenství si můžete zakoupit samostatně.)
7
1
DMC-GF3W
DMC-GF3C
2
1
3
H-H014
DMC-GF3K
4
VYF3371
2
5
H-FS014042
DMC-GF3K
8
6
VYC1009
2
/ DMC-GF3
VKF4385
8
3
7
VYF3201
4
VFC4315
9
DMW-BLE9E
14
10
11
DE-A98A
15
VFF0833
12
13
K2CQ29A00002 K1HY08YY0020 K1HY08YY0019
16
VFC4710
17
VGQ0C14
*1 Dodává se jen s DMC-GF3C
*2 Dodává se jen s DMC-GF3K
*3 Dodává se jen s DMC-GF3W
*4 Dodává se jen s DMC-GF3
9
 Volitelné příslušenství
Lithium-iontová baterie
Síťový napájecí adaptér*1
Spojovací člen pro stejnosměrné
napájení*1
Páčka zoomu
Chránič MC
Neutrální (ND) filtr
PL filtr (kruhového typu)
Kryt objektivu
Zadní kryt objektivu
Kryt těla fotoaparátu
Spojovací díl ke stativu*6
Kabel mini HDMI
Výměnný objektiv
• 3D výměnný objektiv
Adaptér objímky
Paměťová karta SDXC 64GB, class 10
Paměťová karta SDHC 32 GB, class 10
Paměťová karta SDHC 16 GB, class 10
Paměťová karta SDHC 8 GB, class 10
Paměťová karta SDHC 4 GB, class 10
Paměťová karta SDHC 32 GB, class 6
Paměťová karta SDHC 16 GB, class 6
Paměťová karta SDHC 8 GB, class 6
Paměťová karta SDHC 4 GB, class 6
Paměťová karta SDHC 16 GB, class 4
Paměťová karta SDHC 8 GB, class 4
Paměťová karta SDHC 4 GB, class 4
Paměťová karta SDHC 2 GB, class 4
DMW-BLE9
DMW-AC8
DMW-DCC11
DMW-ZL1*2
DMW-LMC46*3, DMW-LMC52*4
DMW-LND46*3, DMW-LND52*4
DMW-LPL46*3, DMW-LPL52*4
DMW-LFC46*3, DMW-LFC52*4
DMW-LRC1*5
DMW-BDC1
DMW-TA1
RP-CDHM15, RP-CDHM30
H-VS014140, H-FS014042, H-FS014045,
H-FS045200, H-F007014, H-ES045, H-H020,
H-F008, H-H014, H-FS100300
(Na straně 15 najdete informace o dalších
objektivech, které lze používat.)
H-FT012
DMW-MA1, DMW-MA2M, DMW-MA3R
RP-SDU64GE1K
RP-SDA32GE1K/RP-SDU32GE1K
RP-SDA16GE1K/RP-SDU16GE1K
RP-SDA08GE1K/RP-SDU08GE1K
RP-SDU04GE1K
RP-SDQ32GE1K
RP-SDQ16GE1K
RP-SDQ08GE1K
RP-SDQ04GE1K
RP-SDN16GE1A
RP-SDN08GE1A
RP-SDN04GE1A
RP-SDL02GE1K/RP-SDN02GE1A
Některé položky volitelného příslušenství nemusí být v některých zemích k dispozici.
*1 Síťový napájecí adaptér (volitelné příslušenství) lze používat pouze v kombinaci s příslušným
spojovacím členem pro stejnosměrné napájení Panasonic (volitelné příslušenství). Síťový
adaptér (volitelné příslušenství) nelze používat samostatně.
*2 Výměnný objektiv (H-H014) není nasazen.
*3 S výměnným objektivem H-H014.
*4 S výměnným objektivem H-H014.
*5 Pokud používáte jiný objektiv, než výměnné H-H014 a H-FS014042, použijte volitelné
příslušenství, které je s ním kompatibilní.
*6 Použijte, pokud se nasazený objektiv dostane do kontaktu s podstavcem stativu.
10
Názvy a funkce jednotlivých součástí
 Tělo fotoaparátu
1 Snímač
2 Blesk
3 Indikátor samospouště / pomocné světlo AF
4 Značka pro nasazení objektivu
5 Objímka
6 Zámek objektivu
7 Tlačítko pro uvolnění objektivu
1 2
4
8
9
10
11
12
13
14
Tlačítko otevření blesku
Dotykový displej / LCD monitor
Tlačítko přehrávání
Tlačítko [Q.MENU / Fn] (Rychlé menu / Fn)
/ Tlačítko Vymazat / Zpět
Tlačítko [MENU/SET] (Menu/Nastavit)
Ovládací volič
Kurzorová tlačítka
▲/Tlačítko kompenzace expozice
►/WB (vyvážení bílé)
◄/Tlačítko režimu AF
▼/[REŽIM ZÁVĚRKY]
V režimu záznamu snímků umožňuje toto
tlačítko vybrat některou z následujících
možností: Jednotlivé snímky / sériové snímání
/ expoziční vějíř / samospoušť
5
3
6
7
8
9 10 11 121314
11
15 Očko na řemínek
• Před použitím fotoaparátu nezapomeňte
15
připevnit řemínek, aby vám fotoaparát
neupadl.
16
16 Konektor [HDMI]
17
17 Konektor [AV OUT/DIGITAL]
18 Mikrofon
• Nezakrývejte mikrofon prsty.
19 Spoušť
18
19 20
20 Tlačítko Film
21 Reproduktor
• Nezakrývejte reproduktor prsty.
22 Referenční značka vzdálenosti ohniska
23 Tlačítko automatického inteligentního režimu
24 Vypínač fotoaparátu
25 Indikátor stavu
21 22
23 24 25
26 Závit stativu
27 Kryt paměťové karty / baterie
28 Kryt spojovacího členu pro stejnosměrné
napájení
• Při použití síťového adaptéru je třeba
připojit spojovací člen pro stejnosměrné
napájení Panasonic (DMW-DCC11, volitelné
příslušenství) a síťový adaptér (DMW-AC8E,
26 27 28 29
volitelné příslušenství).
• Používejte výhradně originální síťový
adaptér Panasonic (DMW-AC8E, volitelné
příslušenství).
• Při připojení napájecího adaptéru použijte síťový kabel dodaný s adaptérem.
• Při záznamu videosekvencí doporučujeme používat úplně nabitou baterii nebo
síťový adaptér.
• Pokud při záznamu videosekvencí používáte síťový adaptér a dojde k výpadku
proudu nebo k odpojení síťového adaptéru, videosekvence se neuloží.
29 Uvolňovací páčka
OPEN
12
LOCK
 Objektiv
H-H014
(LUMIX G 14 mm/F2.5 ASPH.)
30
30
31
32
33
34
35
36
31
32
H-FS014042
(LUMIX G VARIO 14–42 mm/F3.5–5.6
ASPH./MEGA O.I.S.)
33
30 31 34 35 36
32
33
Povrch čočky
Zaostřovací kroužek
Kontakt
Značka pro nasazení objektivu
Tele
Wide (širokoúhlý)
Kroužek zoomu
13
Dotykový displej
Dotykový displej reaguje na tlak.
Dotkněte se displeje
Přetažení
Dotkněte se displeje a ihned tlak uvolněte.
Pohyb prstem po displeji, prst je
s displejem stále v kontaktu.
Použijte pro operace, jako je například
výběr ikon nebo snímků zobrazených
na dotykovém displeji.
• Při výběru funkcí pomocí dotykového
displeje se snažte vždy dotýkat středu
požadované ikony.
Používá se k přesunu AF oblasti, ovládání
posuvníku apod.
Při přehrávání můžete použít k přechodu
na následující snímek atd.
Poznámka
• Při použití běžně dostupné ochranné fólie pro LCD displeje dodržujte přiložené pokyny.
(Některé typy těchto fólii zhoršují viditelnost a citlivost panelu na dotyk.)
• Pokud displej opatříte ochrannou fólii, možná budete muset přitisknout prst silněji, pokud
dotykový panel nebude reagovat.
• Pozor, abyste rukou, kterou fotoaparát držíte, na dotykový panel netlačili. Mohlo by to
poškodit funkci displeje.
• Nedotýkejte se LCD displeje tvrdými a špičatými předměty, např. kuličkovými pery.
• Nedotýkejte se LCD displeje nehty.
• V případě znečištění otisky prstů apod. otřete LCD displej suchým měkkým hadříkem.
• Dbejte na to, abyste LCD displej nepoškrábali a netlačili na něj příliš velkou silou.
 Poznámky k dotykovému peru
Přesnější ovládání vám usnadní pero Stylus (součást dodávky), zvlášť pokud máte
problémy s ovládáním prsty.
• Používejte pouze pero, které bylo dodáno s fotoaparátem.
• Uchovávejte ho mimo dosah malých dětí.
14
Poznámky k objektivu
 Objektiv se specifikací objímky Micro Four Thirds™
Tento přístroj může používat určené objektivy podporující
specifikaci Micro Four Thirds System (objímka Micro Four
Thirds).
 Objektiv se specifikací objímky Four Thirds™
Objektivy se specifikací objímky Four Thirds je možno
používat s adaptérem objímky (DMW-MA1; volitelné
příslušenství).
 Objektiv se specifikací objímky Leica
• Při použití adaptéru pro upevnění M nebo R (DMW-MA2M, DMW-MA3R; doplňkové
příslušenství), můžete používat výměnné objektivy Leica M Mount nebo Leica R Mount.
– Na některých objektivech se skutečná vzdálenost zaostřeného objektu může mírně lišit
od vzdálenosti indikované.
– Při použití adaptéru objímky pro objektiv Leica nastavte položku [FOTO BEZ OBJEKT.]
na [ZAP.].
3D snímky
 Záznam 3D snímků
Nasazením výměnného 3D objektivu (H-FT012, volitelné příslušenství) na fotoaparát
můžete zaznamenat jedinečný 3D obraz.
 Prohlížení 3D snímků
Na prohlížení 3D snímků budete potřebovat televizor podporující 3D formát.
Při připojení fotoaparátu k 3D kompatibilnímu televizoru můžete přehrávat snímky
zaznamenané ve 3D formátu.
3D obraz lze rovněž přehrávat vložením SD karty z fotoaparátu do příslušného slotu
na 3D kompatibilním televizoru.
Aktuální informace ohledně zařízení, která umí přehrávat 3D snímky
zaznamenané pomocí tohoto fotoaparátu, naleznete na níže uvedené webové
stránce.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (Stránky jsou pouze v angličtině.)
Poznámka
• Podrobné informace ─ viz návod k obsluze (formát PDF).
15
Výměna objektivu
Díky výměnným objektivům se rozšiřují možnosti pořizování snímků a o to víc
si fotoaparát užijete. Objektiv se vymění podle následujícího postupu.
• Zkontrolujte, zda je fotoaparát vypnutý.
• Objektivy vyměňujte na čistých a bezprašných místech.
Demontáž objektivu
Příprava: Nasaďte na objektiv krytku.
Stiskněte tlačítko uvolnění objektivu A a otáčením
ve směru šipky až na doraz objektiv uvolněte a oddělte
od těla přístroje.
16
Nasazení objektivu
Příprava: Z objektivu sundejte zadní kryt.
• Pokud je na těle fotoaparátu nasazený kryt, sundejte jej.
Nastavte červené značky na objektivu a těle fotoaparátu B proti sobě a otáčejte
objektivem ve směru šipky, dokud nezaklapne.
• Při nasazování objektivu nemačkejte tlačítko A pro uvolnění objektivu.
• Nepokoušejte se objektiv nasadit, pokud jej nedržíte kolmo k tělu fotoaparátu, protože
by se mohla poškrábat jeho objímka.
• Než začnete fotografovat, nezapomeňte sundat kryt objektivu.
Poznámka
• Když je sundaný objektiv i kryt těla fotoaparátu, nesahejte
dovnitř.
• Aby se do fotoaparátu nedostal prach a jiné nečistoty, mějte
vždy nasazený objektiv nebo kryt.
• Aby se nepoškrábaly kontakty, nasazujte na odmontovaný
objektiv jeho zadní kryt.
• Pro ochranu povrchu čočky při přenášení objektivu
doporučujeme nasadit kryt objektivu nebo MC ochranný filtr
(volitelné příslušenství).
17
Nasazení sluneční clony
Na silném slunci nebo v protisvětle omezuje clona objektivu přezáření a duchy. Sluneční
clona zastiňuje přebytečné světlo a zlepšuje kvalitu obrazu.
Nasazení sluneční clony (ve tvaru květiny) dodané s výměnným objektivem
(H-FS014042)
• Výměnný objektiv (H-H014) nemá sluneční clonu.
Clonu nasaďte na objektiv tak, aby kratší strany byly nahoře a dole, a potom ji
otočte ve směru šipky, dokud nezacvakne.
A Nastavení na značku
Poznámka
• Pokud clonu dočasně nepotřebujete, nasaďte ji na objektiv obráceně.
18
Upevnění řemínku
• Doporučujeme před použitím fotoaparátu upevnit řemínek, aby vám fotoaparát neupadl.
Konec řemínku protáhněte očkem na těle
fotoaparátu.
A Očko pro řemínek
Konec řemínku protáhněte kroužkem ve směru
šipky a pak sponou.
Konec řemínku protáhněte otvorem na druhé
straně spony.
Zatáhněte za druhou stranu řemínku
a zkontrolujte, zda se nevyvléká.
• Proveďte kroky 1 až 4 a pak připojte druhý
konec řemínku.
Poznámka
• Řemínek používejte zavěšený přes rameno.
– Řemínek si neomotávejte kolem krku.
– Mohli byste se poranit.
• Nenechávejte řemínek v dosahu malých dětí.
– Mohly by si z nezkušenosti omotat řemínek kolem krku a vystavit se tak nebezpečí.
19
Nabíjení baterie
 Baterie použitelné s tímto fotoaparátem
S tímto fotoaparátem lze používat baterii DMW-BLE9E.
Zjistilo se, že v některých obchodech je možno zakoupit „falešné“ baterie, které
svým vzhledem velmi připomínají originální výrobek. Některé z těchto baterií
nejsou adekvátně chráněny prostřednictvím interní ochrany, a proto nesplňují
požadavky příslušných bezpečnostních norem. Existuje možnost, že u těchto
baterií může dojít k požáru nebo k výbuchu. Mějte prosím na paměti, že naše
společnost nenese žádnou odpovědnost za případné nehody nebo selhání,
plynoucí z použití takové „falešné“ baterie. Aby byla práce s fotoaparátem
bezpečná, doporučujeme používat originální baterie Panasonic.
• Používejte výhradně předepsanou nabíječku a baterii.
Nabíjení
• Při dodání fotoaparátu není baterie nabitá. Před použitím ji nabijte.
• Nabijte baterii pomocí dodané nabíječkyb ─ v místnosti.
Vložte baterii s ohledem na její správnou polaritu.
K adaptéru připojte síťový napájecí kabel.
• Po skončení nabíjení odpojte nabíječku z elektrické
zásuvky a baterii z ní vyndejte.
[NABÍJENÍ]
 Poznámky k indikátoru [CHARGE] (nabíjení)
Svítí: Během nabíjení svítí.
Nesvítí: Po normálním ukončení nabíjení zhasne.
• Pokud indikátor [CHARGE] bliká
– Teplota baterie je moc vysoká nebo nízká. Doporučujeme nabít baterii znovu při okolní
teplotě 10 °C až 30 °C.
– Kontakty baterie nebo nabíječky jsou zašpiněné. V takovém případě je otřete suchým
hadříkem.
20
 Doba nabíjení
Doba nabíjení
Přibližně 180 minut
• Uvedená doba nabíjení platí pro úplně vybitou baterii.
• Doba nabíjení se může lišit v závislosti na způsobu použití baterie. Nabití baterie
v horkém/studeném prostředí nebo baterie, která nebyla určitou dobu používána,
může trvat déle.
Přibližná doba provozu a počet snímků, které lze vyfotografovat
 Indikátor stavu baterie
Indikátor stavu baterie se zobrazuje na displeji.
• Jestliže je baterie vybitá, změní se barva indikátoru na červenou a indikátor začne
blikat. (Stavový indikátor rovněž bliká.) Baterii nabijte nebo ji vyměňte za plně nabitou
náhradní baterii.
 Pořízení statických snímků (Podle normy CIPA v programu AE Mode)
S výměnným objektivem H-H014
Počet exponovatelných snímků
Přibližně 340 snímků
Doba záznamu
Přibližně 170 minut
S výměnným objektivem H-FS014042
Počet exponovatelných snímků
Přibližně 320 snímků
Doba záznamu
Přibližně 160 min
Podmínky při záznamu podle normy CIPA
• CIPA je zkratka slov „Camera & Imaging Products Association“.
• Teplota: 23 °C / Vlhkost: 50 % při zapnutém LCD displeji.
• Použití SD karty Panasonic (2 GB).
• S dodanou baterií.
• Začátek záznamu 30 sekund po zapnutí fotoaparátu.
• Expozice snímku každých 30 sekund, každý druhý snímek s plným bleskem.
• Po každých 10 snímcích vypnout fotoaparát a ponechat v klidu, dokud neklesne teplota
baterie.
Počet snímků, který lze zaznamenat, závisí na délce intervalu mezi jednotlivými
záběry. Pokud bude interval mezi jednotlivými záběry delší, počet snímků,
který lze zaznamenat, se zmenší. [Tak například, pokud byste pořídili každé dvě
minuty jeden snímek, sníží se počet snímků asi na jednu čtvrtinu počtu snímků
exponovaných každých 30 sekund.]
21
 Záznam videosekvencí
– [AVCHD] (Záznam při kvalitě nastavené na [FSH])
S výměnným objektivem H-H014
Doba záznamu
Přibližně 150 minut
Aktuální doba záznamu
Přibližně 75 minut
S výměnným objektivem H-FS014042
Doba záznamu
Přibližně 130 minut
Aktuální doba záznamu
Přibližně 65 minut
– [MOTION JPEG] (Záznam při kvalitě nastavené na [HD])
S výměnným objektivem H-H014
Doba záznamu
Přibližně 160 minut
Aktuální doba záznamu
Přibližně 80 minut
S výměnným objektivem H-FS014042
Doba záznamu
Přibližně 140 minut
Aktuální doba záznamu
Přibližně 70 minut
• Tyto časy platí pro okolní teplotu 23 °C a vlhkost 50 %. Nezapomeňte, že tyto časy jsou
pouze přibližné.
• Aktuální doba záznamu je čas, který je k dispozici pro záznam při opakovaných
úkonech, jako je zapínání/vypínání fotoaparátu, spouštění/zastavování záznamu apod.
• Video lze nepřetržitě zaznamenávat po dobu 29 minut a 59 sekund. Rovněž video
zaznamenávané v [MOTION JPEG] lze nepřetržitě nahrávat až do kapacity 2 GB. Na displeji
se zobrazuje zbývající čas nepřetržitého záznamu.
 Přehrávání
S výměnným objektivem H-H014
Doba přehrávání
Přibližně 270 minut
S výměnným objektivem H-FS014042
Doba přehrávání
Přibližně 250 minut
22
Vložení a vyjmutí karty
(volitelné příslušenství) / baterie
• Zkontrolujte, zda je fotoaparát vypnutý.
• Doporučujeme používat paměťové karty Panasonic.
Posuňte uvolňovací páčku ve směru šipky
a otevřete dvířka pro vkládání karty/baterie.
• Vždy používejte originální baterie Panasonic
(DMW- BLE9E).
• Při používání baterií jiných značek nemůžeme
zaručit funkčnost tohoto přístroje.
Baterie: Dávejte pozor na orientaci baterie,
úplně ji zasuňte, až uslyšíte cvaknutí, a potom
zkontrolujte, že je zajištěna páčkou A.
Při vyjímání baterie posuňte páčku A
ve směru šipky.
Paměťová karta: Zasuňte ji úplně, až uslyšíte
cvaknutí ─ dávejte pozor na orientaci, ve které
kartu zasouváte. Chcete-li kartu vyjmout,
zatlačte na ni (až cvakne) a pak ji přímým
pohybem vytáhněte.
B: Nedotýkejte se kontaktů na zadní straně
karty.
1: Zavřete dvířka karty/baterie.
2: Posuňte uvolňovací páčku ve směru
šipky.
23
Poznámka k paměťové kartě
Paměťové karty, které lze používat s tímto přístrojem
S tímto přístrojem lze používat následující paměťové karty, odpovídající normě SD video.
(Paměťové karty jsou v textu označovány slovem karta nebo paměťová karta.)
Poznámky
Paměťová karta SD
(8 MB až 2 GB)
Paměťová karta SDHC
(4 GB až 32 GB)
Paměťová karta SDXC
(48 GB, 64 GB)
• Při záznamu videosekvence ve formátu [AVCHD]
použijte paměťovou kartu SD Speed Class* s rychlostí
přenosu dat třídy „Class 4“ nebo vyšší. Podobně platí:
při záznamu videa ve formátu [MOTION JPEG] používejte
karty s rychlostí přenosu dat třídy „Class 6“ nebo vyšší.
• Paměťové karty SDHC lze používat se zařízeními, která
jsou kompatibilní s kartami SDHC a SDXC.
• Paměťové karty SDXC lze používat pouze se zařízením,
které je kompatibilní s typem SDXC.
• Při použití paměťových karet SDXC zkontrolujte, zda je
s nimi kompatibilní počítač a další zařízení.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Použít lze pouze karty s kapacitou uvedenou vlevo.
* SD Speed Class je norma, která se týká rychlosti nepřetržitého zápisu. Tato informace je
uvedena na štítku na paměťové kartě.
Např.:
Přístup na kartu
Ve chvíli, kdy jsou na kartu ukládány snímky, svítí indikátor přístupu
červeně.
• Pokud svítí indikátor přístupu (při zápisu, čtení nebo mazání obrazových dat nebo
při formátování paměťové karty), nevypínejte fotoaparát, nevyjímejte baterii nebo
paměťovou kartu ani neodpojujte síťový adaptér (volitelné příslušenství). Rovněž
chraňte fotoaparát před vibracemi, nárazy nebo statickou elektřinou.
Mohlo by dojít k poškození karty nebo dat na kartě a přístroj by nadále nemusel
pracovat správně.
Pokud operace selže v důsledku vibrací, nárazu nebo statické elektřiny, proveďte
operaci znovu.
• Nejnovější informace získáte na následující webové stránce.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Tato webová stránka je pouze v angličtině.)
Poznámka
• Paměťovou kartu uchovávejte mimo dosah dětí, aby ji náhodou nespolkly.
24
Nastavení data/času (nastavení hodin)
Po zakoupení fotoaparátu lze nastavit hodiny podle níže uvedeného postupu. V menu
[Nastavení] vyberte položku [Nastavit hodiny].
Podrobné informace ─ viz soubor PDF.
• Při dodání fotoaparátu nejsou hodiny nastavené.
Zapněte fotoaparát.
• Při zapnutí fotoaparátu se rozsvítí indikátor
stavu 1.
OFF
ON
Dotkněte se tlačítka [NAST. HODIN].
NASTAVTE HODINY.
NAST.HODIN
Dotkněte se údajů, které chcete nastavit (rok
/měsíc/den/hodiny/minuty), a pomocí tlačítek
[▲]/[▼] proveďte nastavení.
• Nastavení můžete měnit opakovaným dotykem
tlačítek [▲]/[▼].
• Provedené nastavení data a času zrušíte
pomocí tlačítka [ZRUŠIT].
Nastavení formátu zobrazení data a času
• Dotykem tlačítka [STYL DATA] vyvolejte
obrazovku pro nastavení formátu data/času.
Dotykem tlačítka [NAST.] nastavte.
NAST.HODIN
STYL
ZRUŠIT
ZVOL.
NAST.
STYL
24HOD
ZRUŠIT
ZVOL.
NAST.
Na obrazovce potvrzení stiskněte [NAST.].
25
Výběr režimu záznamu
Stiskněte [MENU/SET].
NAST.
Dotkněte se tlačítka [REŽIM ZÁZNAMU].
• Zobrazí se stránka s dostupnými režimy záznamu.
• Stránku s dostupnými režimy lze
rovněž zobrazit dotykem ikony
Režimu záznamu v režimu záznamu.
Dotykem vyberte požadovaný režim záznamu.
• Pokud se dotknete ikony [
], zobrazí se indikátor
[
] a při výběru režimu záznamu se zobrazí jeho
popis. Při dotyku tlačítka [ZRUŠIT] se opět zobrazí
stránka s dostupnými režimy záznamu a indikátor
] zmizí.
[
26
REŽIM ZÁZN.
ZÁZN.
VIDEO
VLASTNÍ
NAST.
PŘEHR.
KONEC
ZVOL.
NAST.
 Základní funkce
Automatický inteligentní režim
Objekty se vyfotografují s nastavením, které automaticky zvolí fotoaparát.
Automatický inteligentní režim Plus
Snadné přizpůsobení nastavení zvoleného fotoaparátem vlastním preferencím
a pořízení snímku.
Režim Programové AE
Objekty se vyfotografují s vašimi vlastními nastaveními.
 Pokročilé funkce
Režim AE s prioritou clony
Podle uživatelem nastavené clony fotoaparát určí odpovídající čas závěrky.
Režim AE s prioritou času
Podle uživatelem nastaveného času závěrky fotoaparát určí odpovídající hodnotu
clony.
Režim manuální expozice
Hodnoty clony a času závěrky nastaví uživatel.
Vlastní režim
Pořizování snímků s předem nastavenými parametry.
Scénický režim
Pořizování snímků s přednastavenými scénami odpovídajícími podmínkám při
fotografování.
Tvůrčí režim
Záznam zároveň s kontrolou použitého efektu.
27
Režim záznamu:
Fotografování
• Stisknutím tlačítka ▼(
) nastavte režim závěrky na [
Vyběr režimu záznamu.
Zaostřete namáčknutím tlačítka spouště.
Hodnota clony
B Čas závěrky
• Zobrazí se hodnota clony a čas závěrky. (Pokud
není dosaženo správné expozice, budou tyto údaje
blikat červeně (neplatí při použití blesku).)
• Pokud je [PRIORITA OSTŘ.] nastavena
na [ZAP.] a záběr je správně zaostřený, bude
pořízen snímek.
Stiskněte tlačítko spouště úplně (až na doraz)
a exponujte snímek.
28
].
Režim záznamu:
Fotografování pomocí automatické funkce
(automatický inteligentní režim)
Fotoaparát zvolí nejvhodnější nastavení, odpovídající objektu a podmínkám při záznamu;
proto se tento režim doporučuje pro začátečníky nebo pro ty uživatele, kteří chtějí
ponechat nastavení na fotoaparátu a snadno pořizovat snímky.
Nastavte režim záznamu na [
].
• Ovládání rozostření můžete nastavit stisknutím [
]
na obrazovce záznamu.
• Pokud se dotknete objektu, funguje sledování AF. Toho lze
také dosáhnout stisknutím kurzorového tlačítka ◄ a následně
namáčknutím spouště.
• V automatickém inteligentním režimu je [PRIORITA OSTŘ.]
pevně nastavena na [ZAP.]. Pokud je objekt správně
zaostřený, snímek bude pořízen.
 Tlačítko [ ]
Pomocí tlačítka [ ] můžete přepínat mezi Automatickým
nebo
) a ostatními
inteligentním režimem záznamu (
režimy.
nebo
, tlačítko [ ] se
• Je-li zvolený režim záznamu
rozsvítí. (Při pořizování snímků zhasíná.)
29
 Detekce scény
Jakmile fotoaparát identifikuje optimální scénu, zobrazí se
na 2 sekundy modrá ikona příslušné scény, a poté se její barva
změní na obvyklou červenou barvu.
Při pořizování snímků
[i-PORTRÉT]
[i-KRAJINA]
[i-MAKRO]
[i-NOČNÍ PORTRÉT]
• jen při volbě [
]
[i-NOČNÍ KRAJINA]
[i-DÍTĚ]*
[i-ZÁPAD SLUNCE]
* Při nastavení funkce [ROZEZN. TVÁŘÍ] na [ZAP.] se zobrazuje indikace [ ] pro narozeniny
uložených tváří pouze tehdy, pokud je detekována tvář osoby do věku 3 let.
Při záznamu videosekvencí
[i-PORTRÉT]
[i-KRAJINA]
[i-SLABÉ SV.]
[i-MAKRO]
• [
] se nastaví, pokud není použitelná žádná ze scén, přičemž jsou nastaveny standardní
parametry.
• Při výběru scény [ ], [ ] nebo [ ] fotoaparát automaticky rozpozná tvář osoby
a nastaví zaostření a expozici. (Funkce detekce tváří)
• Například pokud při použití stativu fotoaparát „usoudí“, že chvění fotoaparátu
je minimální ve chvíli, kdy je scénický režim identifikován jako [ ], bude čas
závěrky delší než za normálních podmínek. Při pořizování snímku dejte pozor, abyste
fotoaparátem nepohnuli.
• Při nastavení funkce sledování AF bude nastavena optimální scéna pro specifikovaný
objekt.
• Při nastavení funkce [ROZEZN. TVÁŘÍ] na [ZAP.] a pokud je detekována tvář, která je
podobná již uložené tváři, zobrazí se vpravo nahoře u [ ], [ ] a [ ] indikace [R].
• V důsledku níže uvedených podmínek může být pro stejný objekt identifikována odlišná
scéna.
– Podmínky objektu: Jas obličeje, velikost objektu, barva objektu, vzdálenost k objektu,
kontrast objektu, pohyb objektu
– Podmínky záznamu: Soumrak, východ slunce, špatné světelné podmínky, chvění
fotoaparátu, použití zoomu
• Při pořizování snímku zamýšlené scény doporučujeme, abyste fotografovali
v odpovídajícím režimu záznamu.
30
Režim záznamu:
Snadné nastavení a záznam
(automatický inteligentní režim plus)
Optimálně nastavený jas a barvy se snadno přizpůsobí vašim představám. Tento režim je
užitečný, pokud se neradi zdržujete podrobným nastavováním a dáváte přednost tomu,
aby fotoaparát provedl nastavení automaticky podle vašich preferencí.
Nastavte režim záznamu na [ ].
• S výjimkou možnosti nastavit jas a barvy, je Automatický
inteligentní režim Plus identický s Automatickým
inteligentním režimem.
Nastavení jasu
1
Stisknutím ▲(
2
Nastavte jas pomocí posuvné lišty.
• Tím se upraví jas snímku.
• Nastavení můžete rovněž provést otáčením ovládacího
voliče.
• Novým stisknutím tlačítka ▲ se vrátíte na obrazovku
) zobrazte stránku nastavení.
záznamu.
Nastavení barev
1
Stisknutím ► (
2
Nastavte barvu pomocí posuvné lišty.
• Nastavíte barvu snímku od červené po modrou.
• Nastavení můžete rovněž provést otáčením ovládacího
voliče.
• Novým stisknutím tlačítka ► se vrátíte na obrazovku
) zobrazte stránku nastavení.
záznamu.
31
Režim záznamu:
Fotografování s funkcí řízeného rozostření
Při kontrole obrazovky můžete snadno nastavit rozostření pozadí.
Dotykem ikony [
nastavení.
] vyvolejte obrazovku
Nastavte rozostření pomocí posuvné lišty.
• Nastavení můžete rovněž provést otáčením
ovládacího voliče.
Proveďte záznam snímků nebo videa.
• Záznam lze rovněž provést dotykem ikony [
].
• Funkci řízeného rozostření můžete vypnout stisknutím [
32
].
Režim záznamu:
Fotografování s oblíbeným nastavením
(režim programové AE)
Fotoaparát automaticky nastaví čas závěrky a hodnotu clony tak, aby odpovídala jasu
objektu.
V menu režimu [ZÁZN.] můžete nastavit řadu dalších položek a fotografovat tak s větší
volností.
Nastavte režim záznamu na [
].
Poznámka
• V následujících případech je čas závěrky automaticky nastaven
na hodnotu v rozsahu 20 sekund až 1/4000 sekundy.
– Pokud je [CITLIVOST] nastavena na [ISO 160].
– Pokud je hodnota clony nastavena na F2.5 [při nasazení výměnného objektivu
(H-H014)].
– Pokud je hodnota clony nastavena na F3.5 [při nasazení výměnného objektivu
H-FS014042].
Programový posun
V režimu programové AE můžete změnit přednastavenou hodnotu clony a čas závěrky při
současném zachování expozice. To nazýváme programovým posunem.
Při pořizování snímků v režimu programové AE můžete například snížením hodnoty clony
cíleně rozmazat pozadí nebo nastavením delšího času závěrky zaznamenat pohybující
se objekt dynamičtěji.
1
Namáčkněte tlačítko spouště, aby se zobrazila
hodnota clony a čas závěrky.
2
Ve chvíli, kdy se hodnoty zobrazují (asi 10 sekund),
proveďte programový posun otočením ovládacího
voliče.
• Během zobrazení číselných hodnot každé stisknutí kurzorového tlačítka ▲ přepíná mezi
Programovým posunem a Kompenzací expozice.
• Otáčejte ovládacím voličem, aby se zobrazil [EXPOZIMETR] B.
• Po aktivaci se na obrazovce objeví indikace A programového posunu.
• Programový posun můžete zrušit vypnutím fotoaparátu nebo otočením ovládacího
voliče tak, aby indikace programového posunu zmizela.
33
Režim záznamu:
Záznam videosekvencí
Fotoaparát umožňuje záznam HD videosekvencí kompatibilních s formátem AVCHD nebo
záznam videosekvencí ve formátu Motion JPEG.
Zvuk bude zaznamenán v mono formátu.
Funkce dostupné při záznamu videosekvencí se liší podle používaného objektivu.
Při záznamu videosekvencí může být zaznamenán provozní zvuk objektivu.
Záznam videosekvencí je možný ve všech režimech.
• Uvedená obrazovka představuje příklad při nastavení režimu záznamu na [
] (režim
programové AE).
A Uplynulá doba záznamu
B Dostupná doba záznamu
• Indikátor stavu záznamu (červený) C bude v průběhu
záznamu videosekvence blikat.
• Při záznamu videosekvence nezakrývejte mikrofon prsty
nebo jinými předměty.
Opětovným stisknutím tlačítka videosekvence ukončete záznam.
Poznámka
• Video lze nepřetržitě zaznamenávat po dobu 29 minut a 59 sekund. Rovněž video
zaznamenávané v [MOTION JPEG] lze nepřetržitě nahrávat až do kapacity 2 GB. Na displeji
se zobrazuje zbývající čas nepřetržitého záznamu.
34
Přehrávání snímků/videosekvencí
Přehrávání snímků
Stiskněte [
].
Obrázek můžete posunout dopředu nebo dozadu
prostým tažením prstem vodorovným směrem.
Dopředu: táhněte prstem zprava doleva
Dozadu: táhněte prstem zleva doprava
• Obrázky lze posunovat dopředu nebo dozadu pomocí
tlačítek ◄/►.
• Rychlost posunu snímku vpřed/vzad se mění v závislosti
na stavu přehrávání.
• Plynulý posun snímků vpřed nebo vzad lze provést
pohybem prstu doleva nebo doprava a jeho podržením
po posunu snímku na levé nebo pravé straně displeje.
(Snímky se zobrazují zmenšené.)
 Ukončení přehrávání
Stiskněte znovu [ ], tlačítko videa nebo namáčkněte tlačítko spouště.
35
Přehrávání videosekvencí
• Tento fotoaparát je určen k přehrávání videosekvencí ve formátu AVCHD a QuickTime
Motion JPEG pořízených pouze tímto modelem.
• Na tomto fotoaparátu lze přehrávat videosekvence ve formátu AVCHD, které byly
pořízeny tímto modelem s použitím nastavení [AVCHD], a videosekvence ve formátu
AVCHD (včetně [AVCHD Lite]) pořízené digitálními fotoaparáty Panasonic (LUMIX).
Stiskněte [ ].
Vyberte obrázek s ikonou videosekvence ( ], [
a dotykem tlačítka [
] spusťte přehrávání.
])
A Ikona videosekvence
B Čas (délka) videosekvence
• Po spuštění přehrávání se na obrazovce zobrazuje
uplynulý čas přehrávání.
Např. 8 minut a 30 sekund se zobrazuje jako [8m30s].
• U videosekvencí ve formátu [AVCHD] se některé informace (jako například
informace o záznamu atd.) nezobrazují.
• Videosekvence můžete rovněž přehrávat stisknutím kurzorového tlačítka ▲.
Zobrazení v pravém spodním rohu displeje při přehrávání videosekvencí odpovídá
kurzorovým tlačítkům ▲/▼/◄/►.
36
 Operace prováděné během přehrávání videosekvencí
1
Dotykem displeje zobrazte ovládací panel.
• Pokud během 2 sekund neprovedete žádnou operaci, obnoví se původní zobrazení.
2
Dotykem tlačítek na ovládacím panelu proveďte požadovanou funkci.
Přehrávání/pauza
Stop
Rychlý přesun dozadu
Rychlý přesun dopředu
Přesun dozadu po jednotl. polích
(během pauzy)
Přesun dopředu po jednotl. polích
(během pauzy)
Zvýšit hlasitost
Snížit hlasitost
* Nezobrazuje se při přehrávání videa zaznamenaného s funkcí [MINIATURE EFFECT]
v Tvůrčím režimu.
• Poznámka k přehrávání s rychlým posunem vpřed / rychlým posunem vzad
– Pro rychlý posun vpřed se během přehrávání dotkněte tlačítka [ ] (nebo tlačítka
[ ] pro rychlý posun vzad). Rychlost posunu vpřed/vzad se při dalším stisknutí tlačítka
[ ]/[ ] zvýší. (Zobrazení na displeji se změní z [] na [].)
– Dotykem tlačítka [ ] se obnoví normální rychlost přehrávání.
– Při použití velkokapacitní paměťové karty bude pravděpodobně rychlý posun
pomalejší než obvykle.
37
Mazání snímků
Smazané snímky nelze nijak obnovit.
Stiskněte [ ].
Vymazání jednoho snímku
Vyberte snímek, který chcete vymazat, a dotkněte
se ikony [
].
Dotkněte se tlačítka [VYMAZAT JEDEN].
• Zobrazí se obrazovka potvrzení. Snímek se smaže,
pokud zvolíte [ANO].
VYMAZAT
VYMAZAT JEDEN
VÍCENÁS. VYMAZÁNÍ
VYMAZAT VŠE
ZRUŠIT
38
ZVOL.
NAST.
Nastavení menu
Při stisknutí tlačítka [MENU/SET] (Menu/nastavení) se
zobrazí položka [REŽIM ZÁZN.] A a pět menu B ([ZÁZN.],
REŽIM ZÁZN.
ZÁZN.
[VIDEO], [VLASTNÍ], [NASTAVENÍ] a [PŘEHRÁVÁNÍ]).
Pět odlišných menu vám umožňuje provést nastavení
VLASTNÍ
NAST.
záznamu nebo přehrávání podle vašich požadavků a usnadní
KONEC
ZVOL.
vám práci s fotoaparátem.
Zejména menu [NASTAVENÍ] obsahuje některé důležité parametry související
s hodinami fotoaparátu a napájením. Před zahájením práce s fotoaparátem
si zkontrolujte nastavení v tomto menu.
Menu
[ZÁZN.]
[VIDEO]
C [VLASTNÍ]
[NASTAVENÍ]
[PŘEHRÁVÁNÍ]
VIDEO
PŘEHR.
NAST.
Popis nastavení
Toto menu umožňuje nastavit poměr stran
snímku, počet pixelů a další parametry
pořizovaných snímků.
Toto menu umožňuje nastavit položky
[REŽIM ZÁZN.], [KVALITA ZÁZN.] a další
parametry pořizovaných videosekvencí.
Ovládání přístroje, jako je například zobrazení
obrazovky a ovládání tlačítek, lze nastavit podle
vašich preferencí. Navíc lze rovněž upravená
nastavení uložit.
Toto menu umožňuje provádět nastavení hodin,
zvolit tón (pípnutí) a nastavit další parametry,
které usnadňují ovládání fotoaparátu.
Toto menu umožňuje nastavit ochranu, střih
snímku nebo parametry tisku atd. pořízených
snímků.
39
Nastavení položek menu
• Při nastavení položky [PAMĚŤ KURZORU] v menu [VLASTNÍ] na [ZAP.] se zobrazí
položka menu naposledy vybraná před vypnutím fotoaparátu.
U nového fotoaparátu je nastavena hodnota [ZAP.].
Stiskněte [MENU/SET].
NAST.
Pomocí tlačítek ▲/▼/◄/► nebo otáčením
ovládacího voliče vyberte menu.
• Lze rovněž nastavit pomocí dotyku displeje.
REŽIM ZÁZNAMU
ZÁZN.
VIDEO
VLASTNÍ
NAST.
PŘEHRÁVÁNÍ
KONEC
nebo
ZVOL.
NAST.
Zobrazte menu stisknutím tlačítka [MENU/SET].
Pomocí tlačítek ▲/▼ nebo otáčením ovládacího
voliče vyberte položku menu.
• Pro zobrazení další stránky vyberte poslední
položku a stiskněte tlačítko ▼ nebo otočte
ovládacím voličem vpravo.
ZÁZN
REŽIM MĚŘENÍ
BLESK
RED. ČERV. OČÍ
I.ROZLIŠENÍ
I.DYNAMIKA
ODEJÍT
ZVOL.
VYP.
VYP.
VYP.
nebo
NAST.
Stiskněte [MENU/SET].
• V závislosti na položce menu se nemusí její nastavení objevit nebo se může
zobrazit odlišným způsobem.
40
Pomocí tlačítek ▲/▼ nebo otáčením ovládacího
voliče vyberte nastavení položky.
• Obrázek vpravo představuje příklad nastavení
položky [i.DYNAMICKÝ] z [VYP.] na [VYS.].
ZÁZN
REŽIM MĚŘENÍ
BLESK
RED. ČERV. OČÍ
I.ROZLIŠENÍ
I. DYNAMIKA
ZRUŠIT
ZVOL.
VYP.
NÍZ.
STANDARDNÍ
VYSOKÁ
nebo
NAST.
Nastavte stisknutím [MENU/SET].
 Zavřete menu
Opakovaně stiskněte tlačítko [
] nebo namáčkněte tlačítko spouště.
 Přepnutí do dalších menu
Např.: Přepnutí do menu [NASTAVENÍ] z menu režimu [ZÁZN.]
1 1 Stiskněte ◄.
A Ikona přepnutí menu
ZÁZN
FOTO STYL
POMĚR STRAN
ROZLIŠENÍ
KVALITA
CITLIVOST
ODEJÍT
ZVOL.
NAST.
2
Stisknutím tlačítka ▼ nebo otočením ovládacího voliče vyberte ikonu menu
[NASTAVENÍ] [ ].
3
Stiskněte ►.
• Vyberte další požadovanou položku menu a nastavte ji.
41
Režim záznamu:
Kompenzace expozice
Tuto funkci použijte, pokud v důsledku rozdílu jasu objektu a pozadí nemůžete dosáhnout
optimální expozice. Viz následující příklady.
Podexponovaný
Správně
exponovaný
Nastavte kladnou
kompenzaci expozice.
Stisknutím ▲ (
expozice.
Nastavte zápornou
kompenzaci expozice.
) zapněte činnost Kompenzace
Kompenzaci expozice nastavte otočením ovládacího
voliče.
A Hodnota kompenzace expozice
B [EXPOZIMETR]
• Nastavením [0] vrátíte hodnotu na původní expozici.
• Otočením ovládacího voliče zobrazte [EXPOZIMETR].
(Ten se však nezobrazí v režimu
42
Přeexponovaný
/
.)
Režim záznamu:
Fotografování s nastavením clony / času závěrky
Priorita clony AE
Pokud chcete mít na snímku zaostřené i pozadí, nastavte vyšší clonové číslo. Pokud
chcete mít na snímku pozadí rozostřené, nastavte nižší clonové číslo.
Nastavte režim záznamu na [
].
Otočením ovládacího voliče nastavte hodnotu clony.
• Každé stisknutí kurzorového tlačítka ▲ přepíná mezi
nastavením clony a kompenzací expozice.
Priorita času AE
Pokud chcete ostře zachytit rychle se pohybující objekt, nastavte kratší čas závěrky.
Pokud chcete vytvořit efekt rozmazaných stop pohybujících se objektů, nastavte delší čas
závěrky.
Nastavte režim záznamu na [ ].
Otočením ovládacího voliče nastavte čas expozice.
• Každé stisknutí kurzorového tlačítka ▲ přepíná mezi
nastavením času expozice a kompenzací expozice.
43
Režim manuální expozice
Hodnotu clony a času závěrky nastavujete manuálně. Jako indikace se v dolní části
obrazovky objeví pomůcka pro manuální určení expozice.
Nastavte režim záznamu na [
].
Otočením ovládacího voliče nastavte clonu a čas
expozice.
• Každé stisknutí kurzorového tlačítka ▲ přepíná mezi
nastavením clony a nastavením času expozice.
A Pomůcka pro manuální určení expozice
 Pomůcka pro manuální určení expozice
Je nastavena správná expozice.
Nastavte kratší čas závěrky nebo větší hodnotu clony.
Nastavte delší čas závěrky nebo menší hodnotu clony.
• Pomůcka pro manuální určení expozice představuje přibližné vodítko. Doporučujeme
vám, abyste zkontrolovali snímky na obrazovce přehrávání.
44
Prohlížení návodu k obsluze (formát PDF)
Podrobnější pokyny týkající se ovládání tohoto fotoaparátu jsou obsaženy
v dokumentu „Návod k obsluze funkcí pro pokročilé uživatele (formát PDF)“
na dodaném disku CD-ROM. Abyste měli návod po ruce, nainstalujte si jej na počítač.
 V systému Windows
Zapněte počítač a vložte disk CD-ROM obsahující návod k obsluze (součást
příslušenství).
Vyberte požadovaný jazyk a klikněte na položku [Operating Instructions]
(Návod k obsluze), aby se spustila instalace.
Dvakrát klikněte na ikonu „Operating
Instructions“ (Návod k obsluze) na ploše.
 Když se návod k obsluze (formát PDF) neotevře
Na prohlížení nebo tisk návodu k obsluze (formát PDF)
budete potřebovat Adobe Acrobat Reader 5.0 nebo novější
nebo Adobe Reader 7.0 nebo novější.
Vložte disk CD-ROM obsahující návod k obsluze (součást příslušenství), klepněte
na položku A a postupujte podle zobrazených pokynů pro provedení instalace.
(Kompatibilní OS: Windows XP SP3 / Windows Vista SP2 / Windows 7)
• Verzi softwaru Adobe Reader, kterou můžete používat s vaším operačním systémem,
lze stáhnout na následujících webových stránkách:
http://get.adobe.com/reader/otherversions
 Odinstalování návodu k obsluze (formát PDF)
Vymažte soubor PDF ze složky „Program Files\Panasonic\Lumix\“.
 V systému Mac
Zapněte počítač a vložte disk CD-ROM obsahující návod k obsluze
(součást příslušenství).
Otevřete složku „Manual“ (Návod k obsluze) na disku CD-ROM a zkopírujte
soubor PDF ve vybraném jazyce do požadované složky.
Dvojím kliknutím soubor PDF otevřete.
45
Technické údaje
Tělo digitálního fotoaparátu (DMC-GF3):
Bezpečnostní pokyny
Zdroj napájení:
Příkon:
Počet efektivních pixelů:
Snímací prvek:
8,4 V stejnosm.
2,3 W (Při záznamu)
[Pokud je nasazen výměnný objektiv (H-H014)]
2,4 W (Při záznamu)
[Pokud je nasazen výměnný objektiv (H-FS014042)]
1,5 W (Při přehrávání)
[Pokud je nasazen výměnný objektiv (H-H014)]
1,6 W (Při přehrávání)
[Pokud je nasazen výměnný objektiv (H-FS014042)]
12 100 000 pixelů
4/3“ Live MOS, celkový počet pixelů 13 060 000, filtr
primárních barev
Digitální zoom
Max. 4x
Extra zoom:
ZAP./VYP. jednoduché zvětšení (kompatibilní
(Kromě maximálního rozlišení s objektivy jiných výrobců)
snímku pro jednotlivé poměry
stran obrazu)
Zaostření
Automatické ostření / manuální ostření, detekce tváří
/sledování pohybujícího se objektu / 23 zónové ostření
/ jednobodové ostření (možnost výběru oblasti ostření
dotykem)
Systém závěrky
Štěrbinová závěrka
Sekvenční expozice
Rychlost sekvenční
3,8 snímků/sekundu (vysoká rychlost),
expozice
2,8 snímků/sekundu (střední rychlost),
2 snímky/sekundu (nízká rychlost),
Počet exponovatelných
Max. 5 (při záznamu souborů RAW)
snímků
Závisí na zbývající volné kapacitě paměťové karty
(pokud se nepracuje se soubory RAW)
Citlivost ISO
AUTO/ /160/200/400/800/1600/3200/6400
(Standardní výstupní
(změna s krokem 1/3 EV)
citlivost)
46
Minimální
osvětlení
Čas závěrky
Rozsah
měření
Vyvážení bílé
Expozice (AE)
Režim měření
LCD monitor
Blesk
Přibližně 6 lx (při použití režimu i-Slabé sv. je čas závěrky 1/25
sekundy)
[Pokud je nasazen výměnný objektiv (H-H014)]
Přibližně 11 lx (při použití režimu i-Slabé sv. je čas závěrky 1/25
sekundy)
[Pokud je nasazen výměnný objektiv (H-FS014042)]
60 sekund až 1/4000 sekundy
EV 0 až EV 18
Autom. vyvážení bílé / Denní světlo / Deštivo / Přítmí / Žárovka/Blesk
/ Nastavení bílé 1 / Nastavení bílé 2 / Nastavení vyvážení bílé K
Program AE (P) / Priorita clony AE (A) / Priorita času AE (S)
/ Manuální expozice (M) / Automatická kompenzace expozice
(krok 1/3 EV, –3 EV až +3 EV)
Vícezónové / se zdůrazněním středu / bodové
3,0“, TFT LCD (3:2)
(přibližně 460 000 bodů) (efektivní pole přibližně 100 %)
Dotykový displej
Vestavěný otevírací blesk
Směrné číslo (GN) 6,3 (ISO 160·m)
Dosah blesku:
Přibližně 50 cm až 5,6 m
[Pokud je použit výměnný objektiv (H-H014) a nastavena možnost
[Automat. režim ISO]]
Dosah blesku:
Přibližně 1,0 m až 3,4 m
[Pokud je použit výměnný objektiv (H-FS014042), ohnisková
vzdálenost je 18 mm, je nastavena volba [Automat. režim ISO]
a poměr stran je [ ]]
AUTO, AUTO / Redukce červených očí, Nucené zapnutí, Nucené
zapnutí / Redukce červených očí, Pomalá synchronizace, Pomalá
synchronizace / Redukce červených očí, Nucené vypnutí
47
Rychlost synchronizace
blesku
Mikrofon
Reproduktor
Záznamové médium
Rozlišení snímku
Statický snímek
Kvalita záznamu
Videosekvence
Kvalita
Záznamový formát
souboru
Statický snímek
Videosekvence
se zvukem
48
Rovna nebo nižší než 1/160 sekundy
Monofonní
Monofonní
Paměťové karty SD/SDHC/SDXC
Při nastavení poměru stran obrazu na [ ]
4000 x 3000 pixelů, 2816 x 2112 pixelů, 2048 x 1536 pixelů
]
Při nastavení poměru stran obrazu na [
4000 x 2672 pixelů, 2816 x 1880 pixelů, 2048 x 1360 pixelů
Při nastavení poměru stran obrazu na [
]
4000 x 2248 pixelů, 2816 x 1584 pixelů, 1920 x 1080 pixelů
Při nastavení poměru stran obrazu na [ ]
2992 x 2992 pixelů, 2112 x 2112 pixelů, 1504 x 1504 pixelů
[AVCHD] (se zvukem)
Při nastavení na [FSH]: 1920 x 1080 pixelů (záznam 50i*
/ Přibl. 17 Mb/s)/
Při nastavení na [SH]: 1280 x 720 pixelů (záznam 50p*
/ Přibl. 17 Mb/s)
(* Výstup na senzoru je 25 snímků/s.)
[Motion JPEG] (se zvukem)
Při nastavení na [HD]: 1280 x 720 pixelů (30 snímků/s)
Při nastavení na [VGA]: 640 x 480 pixelů (30 snímků/s)
Při nastavení na [QVGA]: 320 x 240 pixelů (30 snímků/s)
RAW/RAW+Vysoká kv. / RAW+Standardní / Vysoká
/ Standardní / MPO+Vysoká / MPO+Standardní
RAW/JPEG (podle specifikace „Design rule for Camera
File System“ založené na standardu „Exif 2.3“, v souladu
s požadavky DPOF) / MPO
AVCHD / QuickTime Motion JPEG
Rozhraní
Digitální
„USB 2.0“ (vysokorychlostní)
* Data z počítače nelze zapisovat do fotoaparátu
prostřednictvím propojovacího kabelu USB.
Analogové video / zvuk Kompozitní NTSC/PAL (přepínání pomocí menu)
Výstupní linka audio (monofonní)
Konektory
[AV OUT/DIGITAL]
Speciální konektor (8 pinů)
[HDMI]
Mini HDMI Typ C
Rozměry
Přibližně 107,7 mm (Š) x 67,1 mm (V) x 32,5 mm (H)
(bez vystupujících dílů)
Hmotnost
Přibl. 319 g
[s výměnným objektivem (H-H014), paměťovou kartou
a baterií]
Přibl. 429 g
[s výměnným objektivem (H-FS014042), paměťovou
kartou a baterií]
Přibl. 222 g (tělo fotoaparátu)
Provozní teplota
0 °C až 40 °C
Provozní vlhkost
10 % až 80 %
Nabíječka (Panasonic DE-A94A):
Bezpečnostní pokyny
Vstupní napětí:
Výstupní napětí:
110 V až 240 V ~, 50/60 Hz, 0,15 A
8,4 V
, 0,43 A
Baterie (lithium-iontová) (Panasonic DMW-BLE9E):
Bezpečnostní pokyny
Napětí/kapacita:
7,2 V / 940 mAh
49
Výměnný objektiv (H-H014)
„LUMIX G 14 mm/F2.5 ASPH.“
Ohnisková vzdálenost
Typ clony
Rozsah clony
Minimální hodnota clony
Konstrukce objektivu
Vzdálenost zaostření
Maximální zvětšení zobrazení
Optický stabilizátor obrazu
Přepínač [O.I.S.]
Objímka
Úhel záběru
Průměr filtru
Maximální průměr
Celková délka
Hmotnost
50
f = 14 mm
(přepočet na kinofilm 35 mm: 28 mm)
Závěrka se 7 lamelami / kruhová clona
F2.5
F22
6 prvků v 5 skupinách (3 asférické čočky)
0,18 m až ∞ (od referenční čáry vzdálenosti ohniska)
0,1x (přepočet na kinofilm 35 mm: 0,2x)
Žádný
Žádný
„Micro Four Thirds Mount“
75°
46 mm
Přibl. 55,5 mm
Přibl. 20,5 mm
(od konce objektivu k základně objímky objektivu)
Přibl. 55 g
Vyměnitelný objektiv (H-FS014042)
„LUMIX G VARIO 14–42 mm/F3.5–5.6 ASPH./MEGA O.I.S.“
Ohnisková vzdálenost f = 14 mm až 42 mm
(přepočet na kinofilm 35 mm: 28 mm až 84 mm)
Typ clony
Závěrka se 7 lamelami / kruhová clona
Rozsah clony
F3,5 (Wide) až F5,6 (Tele)
Minimální hodnota
F22
clony
Konstrukce objektivu 12 prvků v 9 skupinách (1 asférická čočka)
Vzdálenost zaostření 0,3 m až ∞ (od referenční čáry vzdálenosti ohniska)
Maximální zvětšení
0,16x (přepočet na kinofilm 35 mm: 0,32x)
zobrazení
Optický stabilizátor
Ano
obrazu
Přepínač [O.I.S.]
Žádný
(Nastavení funkce [Stabilizátor] se provádí v menu režimu
[Zázn.].)
Objímka
„Micro Four Thirds Mount“
Úhel záběru
Od 75° (W) do 29° (T)
Průměr filtru
52 mm
Maximální průměr
Přibl. 60,6 mm
Celková délka
Přibl. 63,6 mm
(od konce objektivu k základně objímky objektivu)
Hmotnost
165 g
51
• G MICRO SYSTEM je systém výměnných objektivů digitálního
fotoaparátu LUMIX založený na normě Micro Four Thirds.
• Značka Micro Four Thirds™ a logo Micro Four Thirds jsou
ochranné známky nebo registrované obchodní známky
společnosti Olympus Imaging Corporation v Japonsku, USA,
Evropské unii a dalších zemích.
• Značka Four Thirds™ a logo Four Thirds jsou ochranné známky
nebo registrované obchodní známky společnosti Olympus
Imaging Corporation v Japonsku, USA, Evropské unii a dalších
zemích.
• Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
• „AVCHD“ a logo „AVCHD“ jsou ochranné známky společností
Panasonic Corporation a Sony Corporation.
• Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby
a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby
Laboratories.
• HDMI, HDMI Logo a High-Definition Multimedia Interface
jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky
společnosti HDMI Licensing LLC v USA a v dalších zemích.
• HDAVI Control™ je ochranná známka společnosti Panasonic Corporation.
• QuickTime a logo QuickTime jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Apple Inc., použité v licenci.
• Adobe je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Adobe Systems
Incorporated v USA a dalších zemích.
• Mac a Mac OS je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích.
• Windows a Windows Vista jsou registrované obchodní známky nebo ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích.
• Další názvy systémů a produktů uvedené v těchto pokynech jsou obvykle registrovanými
obchodními známkami nebo ochrannými známkami příslušných výrobců.
Licence k tomuto produktu je udělena podle „AVC patent portfolio license“ pro osobní
a nekomerční využití ze strany zákazníka a vztahuje se na (i) kódování videa v souladu se
standardem AVC („AVC Video“) a/nebo (ii) dekódování AVC videa, které bylo zakódováno
zákazníkem provádějícím aktivity osobního a nekomerčního charakteru a/nebo bylo získáno
od dodavatele videa, který je na základě licence oprávněn poskytovat AVC video. Licence
není udělena, ani ji není možné použít pro jiné účely. Další informace lze získat od společnosti
MPEG LA, LLC. Viz http://www.mpegla.com.
Podle směrnice 2004/108/EC, článek 9 (2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Německo
Více informací získáte na adrese:
Panasonic Marketing Europe GmbH,
organizační složka Česká republika
Thámova 289/13
186 00 Praha 8, Karlín
telefon: + 420 236 032 511
zákaznická linka: + 420 236 032 911
centrální fax: + 420 236 032 411
e-mail: [email protected]
aktuální info na www.panasonic.cz
52
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement