Panasonic DMCGF3CEG Quick start guide

Panasonic DMCGF3CEG Quick start guide
VQT3Q82~Cover_dut.fm 1 ページ
2011年9月1日
木曜日
午後6時39分
Beknopte gebruiksaanwijzing
Digitale Camera/
Lenskit/Dubbele lenskit/Hoofdgedeelte
Model Nr.
DMC-GF3C/DMC-GF3K
DMC-GF3X/DMC-GF3W
DMC-GF3
Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit
apparaat in gebruik te nemen.
Gedetailleerde instructies
over de werking van dit
toestel staan in
“Gebruiksaanwijzing voor geavanceerde
kenmerken (PDF-formaat)” op de
bijgeleverde CD-ROM. Installeer deze op
uw PC om de handleiding te lezen.
Web Site: http://www.panasonic-europe.com
EG
VQT3Q82-1
F0611CT1091
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 2 ページ
2011年6月6日
月曜日
午後3時52分
Geachte Klant,
Wij willen van de gelegenheid gebruik maken u te bedanken voor de aanschaf van deze
Panasonic Digitale Fotocamera. Lees deze handleiding met aandacht en bewaar hem
binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Houdt u er rekening mee dat de huidige
bedieningselementen, de onderdelen, de menu-opties enz. van uw Digitale Camera
enigszins af kunnen wijken van de illustraties die in deze Handleiding voor Gebruik
opgenomen zijn.
Neem zorgvuldig het auteursrecht in acht.
• Het opnemen van reeds beschreven banden of schijven, of ander gepubliceerd of uitgezonden
materiaal, voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik, kunnen een overtreding van het
auteursrecht vormen. Zelfs voor privé-gebruik kan het opnemen van bepaald materiaal aan
beperkingen onderhevig zijn.
Informatie voor Uw Veiligheid
WAARSCHUWING:
OM HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF
PRODUCTBESCHADIGING TE VERKLEINEN,
• STELT U DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN, VOCHT, DRUPPELS OF
SPETTERS, EN MAG U GEEN VOORWERPEN WAARIN EEN VLOEISTOF ZIT
BOVENOP HET APPARAAT PLAATSEN.
• GEBRUIKT U UITSLUITEND DE AANBEVOLEN ACCESSOIRES.
• VERWIJDERT U NIET DE AFDEKKING (OF HET ACHTERPANEEL). ER BEVINDEN
ZICH GEEN ONDERDELEN IN HET APPARAAT DIE DOOR DE GEBRUIKER MOETEN
WORDEN ONDERHOUDEN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN VAKBEKWAAM
ONDERHOUDSPERSONEEL.
HET STOPCONTACT MOET IN DE NABIJHEID VAN HET APPARAAT
GEÏNSTALLEERD WORDEN EN MAKKELIJK BEREIKBAAR ZIJN.
∫ Markering productidentificatie
Product
Locatie
Digitale Camera
Onderkant
Batterijoplader
Onderkant
∫ Over het batterijenpakket
GEVAAR
Explosiegevaar wanneer de batterij op onjuiste wijze vervangen wordt. Vervang alleen
door een zelfde soort batterij of equivalent, die door de fabrikant aanbevolen worden.
Gooi de gebruikte batterijen weg zoals door de fabrikant voorgeschreven wordt.
• Niet verhitten of aan vlam blootstellen.
• De batterij(en) niet in een auto laten liggen, blootgesteld aan direct zonlicht gedurende een
lange tijd met deuren en ramen dicht.
2
VQT3Q82 (DUT)
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 3 ページ
2011年6月6日
月曜日
午後3時52分
Waarschuwing
Gevaar voor brand, explosie en vuur. Niet uit elkaar halen, verhitten boven 60 xC of
verassen.
∫ Over de batterijoplader
WAARSCHUWING!
• OM EEN GOEDE VENTILATIE TE VERZEKEREN, DIT APPARAAT NIET IN EEN
BOEKENKAST, EEN INGEBOUWDE KAST OF EEN ANDERE GESLOTEN RUIMTE
INSTALLEREN OF GEBRUIKEN. ZORG ERVOOR DAT DE VENTILATIEWEGEN NIET
DOOR GORDIJNEN OF ANDERE MATERIALEN WORDEN AFGESLOTEN, OM
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK OF BRAND TEN GEVOLGE VAN
OVERVERHITTING TE VOORKOMEN.
• ZORG DAT DE VENTILATIE-OPENINGEN VAN HET APPARAAT NIET GEBLOKKEERD
WORDEN DOOR KRANTEN, TAFELKLEEDJES, GORDIJNEN, OF IETS DERGELIJKS.
• ZET GEEN OPEN VUUR, ZOALS BRANDENDE KAARSEN, OP HET APPARAAT.
• DOE LEGE BATTERIJEN WEG OP EEN MILIEUVRIENDELIJKE MANIER.
• De batterijoplader is in de stand-bystand wanneer de AC-stroomvoorzieningssnoer verbonden
is. Het primaire circuit staat altijd “onder stroom” zolang als het stroomsnoer verbonden is aan
een elektrische uitlaat.
∫ Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik
• Geen andere AV-kabels gebruiken dan de meegeleverde kabel.
• Geen andere USB-verbindingkabels gebruiken dan de meegeleverde USB-verbindingkabel.
• Gebruik altijd een originele Panasonic HDMI minikabel (RP-CDHM15, RP-CDHM30;
optioneel).
Onderdeelnummers: RP-CDHM15 (1,5 m), RP-CDHM30 (3,0 m)
Houd dit toestel zo ver mogelijk uit de buurt van elektromagnetische apparatuur
(zoals magnetrons, televisie, videospelletjes, enz.).
• Indien u dit toestel op of naast een televisie gebruikt, kunnen beeld en/of geluid op dit toestel
onderbroken worden door de straling van de elektromagnetische golven.
• Gebruik dit toestel niet in de buurt van een mobiele telefoon. Hierdoor kan ruis ontstaan met
een nadelige invloed op beeld en/of geluid.
• Opgenomen gegevens kunnen beschadigd worden of beelden kunnen vervormd worden, als
gevolg van sterke magnetische velden die gecreëerd worden door luidsprekers of zware
motoren.
• De straling van elektromagnetische golven die door een microprocessor gegenereerd wordt,
kan een nadelige invloed hebben op dit toestel en storingen van beeld en/of geluid
veroorzaken.
• Als het toestel de invloed van magnetisch geladen apparatuur ondergaat en vervolgens niet
naar behoren werkt, dan dient u het uit te schakelen en de accu te verwijderen, of de
AC-adapter los te maken (DMW-AC8E; optioneel). Plaats de accu vervolgens weer terug, of
sluit de AC-adapter weer aan, en schakel het toestel weer in.
Gebruik dit toestel niet in de nabijheid van radiozenders of hoogspanningsdraden.
• Opnemen in de buurt van radiozenders of hoogspanningsdraden kan nadelige gevolgen
hebben voor beeld en/of geluid.
(DUT) VQT3Q82
3
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 4 ページ
2011年6月6日
月曜日
午後3時52分
Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude
uitrustingen en lege batterijen
Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende
documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische
producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval
gemengd mogen worden.
Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude
producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde
verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale
wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC.
Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw
steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de
preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de
mens en op het milieu die anders door een onvakkundige
afvalverwerking zouden kunnen ontstaan.
Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude
producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke
gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de
goederen gekocht hebt.
Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd
worden in overeenstemming met de nationale wetgeving.
Voor zakengebruikers in de Europese Unie
Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen, neem dan
contact op met uw dealer voor meer informatie.
[Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de
Europese Unie]
Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst
deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke
autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze
producten te verwijderen.
Cd
4
Opmerking over het batterijensymbool (beneden twee
voorbeelden):
Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch
symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de
betrokken chemische producten vervuld.
VQT3Q82 (DUT)
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 5 ページ
2011年6月6日
月曜日
午後3時52分
Inhoud
Informatie voor Uw Veiligheid .......................................................................................... 2
Standaardaccessoires ..................................................................................................... 6
Namen en functies van de componenten ........................................................................ 8
Over de Lens ................................................................................................................. 12
De Lens veranderen ...................................................................................................... 13
Het bevestigen van de Schouderriem............................................................................ 16
Opladen van de Batterij ................................................................................................. 17
• Opladen ................................................................................................................... 17
• Uitvoertijd en aantal te maken beelden bij benadering............................................ 18
Invoering en verwijdering van de kaart (optionele)/batterij ............................................ 20
Over de -kaart................................................................................................................ 21
• Kaarten die met dit toestel gebruikt kunnen worden................................................ 21
De datum en de tijd instellen (Klokinstelling) ................................................................. 22
Selecteren van de opnamemodus ................................................................................. 23
Een foto maken.............................................................................................................. 25
Beelden maken m.b.v. de automatische functie (Intelligente Automatische Functie).... 26
Gemakkelijk afstellen en opnemen (Intelligente Automatische Plusfunctie).................. 28
Foto’s maken met de Defocus Control Functie.............................................................. 29
Het maken van beelden met uw favoriete instellingen (AE-programmafunctie) ............ 30
Opname Bewegend Beeld............................................................................................. 31
Afspelen van foto’s/films ................................................................................................ 32
• Opnamen terugspelen ............................................................................................. 32
• Bewegende beelden terugspelen ............................................................................ 33
Beelden wissen.............................................................................................................. 34
Menu instellen................................................................................................................ 35
• Menuonderdelen instellen........................................................................................ 36
Belichtingscompensatie ................................................................................................. 38
Opnamen maken door het diafragma/de sluitertijd te specificeren................................ 39
• AE-openingsvoorrang .............................................................................................. 39
• AE-sluitervoorrang ................................................................................................... 39
• Handmatige belichtingsfunctie................................................................................. 40
De Handleiding (PDF-formaat) lezen............................................................................. 41
Specificaties................................................................................................................... 42
(DUT) VQT3Q82
5
VQT3Q82~Body1_dut.fm 6 ページ
2011年9月1日
木曜日
午後6時39分
Standaardaccessoires
Controleer of alle accessoires bijgeleverd zijn alvorens het toestel in gebruik te nemen.
De productnummers zijn correct met ingang van september 2011. Deze kunnen onderhevig
zijn aan veranderingen.
1 Lichaam van Digitale Camera
(in deze handleiding camerabody genoemd.)
2 Onderling verwisselbare Lens
“LUMIX G 14 mm/F2.5 ASPH.”
(In deze handleiding lens genoemd. Deze is bevestigd aan het toestel op het moment
van aankoop.)
3 Lensdop
(Vastgemaakt aan de verwisselbare lens op het ogenblik van de aankoop)
4 Onderling verwisselbare Lens
“LUMIX G VARIO 14–42 mm/F3.5–5.6 ASPH./MEGA O.I.S.”
(In deze handleiding lens genoemd)
5 Lensbescherming
6 Lensdop
(Vastgemaakt aan de verwisselbare lens op het ogenblik van de aankoop)
7 Achterste lensdop
(Vastgemaakt aan de verwisselbare lens op het ogenblik van de aankoop)
8 Body-kap
(Deze is op het moment van aankoop op de body van het toestel bevestigd.)
9 Onderling verwisselbare Lens
“LUMIX G X VARIO PZ 14–42 mm/F3.5–5.6 ASPH./POWER O.I.S.”
(In deze handleiding lens genoemd. Deze is bevestigd aan het toestel op het moment
van aankoop.)
10 Lensdop
(Vastgemaakt aan de verwisselbare lens op het ogenblik van de aankoop)
11 Batterijpakket
(Aangegeven als batterijpak of batterij in de tekst)
De batterij opladen voor gebruik.
12 Batterijoplader
(Aangegeven als batterijoplader of oplader in de tekst)
13 AC-Kabel
14 AV-Kabel
15 USB-kabel
16 CD-ROM
• Software:
Gebruik om de software te installeren op uw PC.
17 CD-ROM
• Gebruiksaanwijzing
18 Schouderriem
19 Styluspen
• De SD-geheugenkaart, de SDHC-geheugenkaart en de SDXC-geheugenkaart worden
aangegeven als kaart in de tekst.
• De kaart is optioneel.
• De beschrijving in deze handleiding is gebaseerd op de verwisselbare lens (H-H014).
Voor wat betreft de niet beschikbare functies, zoals [STABILISATIE] en de richtingsdetectiefunctie, is de
beschrijving in deze handleiding gebaseerd op verwisselbare lenzen (H-FS014042, H-PS14042).
• Raadpleeg uw dealer of het dichtstbijzijnde servicecentrum als u meegeleverde accessoires
verliest. (U kunt de accessoires apart aanschaffen.)
6
VQT3Q82 (DUT)
VQT3Q82~Body1_dut.fm 7 ページ
2011年9月5日
月曜日
午後8時8分
1
DMC-GF3W
DMC-GF3C
2
1
3
H-H014
DMC-GF3K
4
VYF3371
2
5
H-FS014042
DMC-GF3K
8
4
6
VYC1009
2
/ DMC-GF3
7
VYF3201
5
DMC-GF3X
9
VKF4385
11
DMW-BLE9E
16
12
H-PS14042
13
DE-A98A
17
VFF0833
¢1 Alleen verstrekt bij DMC-GF3C
¢3 Alleen verstrekt bij DMC-GF3X
¢5 Alleen verstrekt bij DMC-GF3
VFC4315
14
3
10
VYF3443
15
K2CQ29A00002 K1HY08YY0020 K1HY08YY0019
18
19
VFC4710
VGQ0C14
¢2 Alleen verstrekt bij DMC-GF3K
¢4 Alleen verstrekt bij DMC-GF3W
(DUT) VQT3Q82
7
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 8 ページ
2011年6月6日
月曜日
午後3時52分
Namen en functies van de componenten
∫ Camera
1 Sensor
2 Flits
3 Zelfontspannerlampje/
AF-lamp
4 Pasmarkering voor de lens
5 Bevestiging
6 Lensvergrendeling
7 Lensvrijgaveknop
1 2
4
8
9
10
11
Flits-open-knop
Aanraakpaneel/LCD-monitor
Afspeelknop
[Q.MENU/Fn] knop/
Verwijder-/Terugkeerknop
12 [MENU/SET] knop
13 Bedieningsfunctieknop
14 Cursorknoppen
3/Belichtingscompensatieknop
1/WB (Witbalans)
2/AF-modusknop
4/[AANDRIJFMODE] knop
Deze knop stelt de gebruiker in staat om in de
beeldopnamemodus een van de volgende
opties te selecteren.
Enkel/Burst/Auto bracket/Zelfontspanner
8
VQT3Q82 (DUT)
5
3
6
7
8
9 10 11 121314
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 9 ページ
2011年6月6日
15 Lusje voor schouderriem
• Zorg ervoor de schouderriem te bevestigen
16 [HDMI] aansluiting
17 [AV OUT/DIGITAL] aansluiting
26 Statiefbevestiging
27 Kaart/Batterijklep
28 DC-koppelaardeksel
• Wanneer u een AC-adapter gebruikt, er voor
•
•
•
•
午後3時52分
15
16
17
wanneer u het toestel gebruikt om ervoor te
zorgen dat u deze niet zal laten vallen.
18 Microfoon
• Dek de microfoon niet af met uw vingers.
19 Ontspanknop
20 Bewegend beeldknop
21 Speaker
• Dek de luidspreker niet af met uw vingers.
22 Focusafstand referentiemarkering
23 Intelligente automatische knop
24 Toestel AAN/UIT
25 Statuslampje
月曜日
18
19 20
21 22
23 24 25
OPEN LOCK
zorgen dat de DC-koppelaar van Panasonic
(DMW-DCC11; optioneel) en de AC-adapter
(DMW-AC8E; optioneel) gebruikt worden.
26 27 28 29
Gebruik altijd een originele Panasonic
AC-adapter (DMW-AC8E; optioneel).
Wanneer een AC-adapter gebruikt wordt,
moet de AC-kabel gebruikt worden die bij de AC-adapter geleverd is.
Het wordt aangeraden een geheel opgeladen batterij of AC-adapter te gebruiken wanneer
u bewegende beelden maakt.
Als terwijl u bewegende beelden maakt m.b.v. de AC-adapter en de stroom onderbroken
wordt wegens het uitvallen van de stroom of als de AC-adapter losgekoppeld wordt enz.,
zal het bewegende beeld dat gemaakt worden, niet gemaakt worden.
29 Vrijgaveknop
(DUT) VQT3Q82
9
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 10 ページ
2011年8月31日
水曜日
午前9時5分
∫ Lens
H-H014
(LUMIX G 14 mm/F2.5 ASPH.)
30
31
32
H-FS014042
(LUMIX G VARIO 14 – 42 mm/F3.5 –5.6
ASPH./MEGA O.I.S.)
33
30 31 34 35 36
32
33
H-PS14042
(LUMIX G X VARIO PZ 14–42 mm/F3.5–5.6 ASPH./POWER O.I.S.)
30
30
31
32
33
34
35
36
37
37 38
32 33
Lensoppervlak
Focusring
Contactpunt
Pasmarkering voor de lens
Tele
Breed
Zoomring
Focushendel
Verplaats de Focushendel naar A of B.
A: Scherpstellen op het onderwerp dichtbij
B: Scherpstellen op het onderwerp ver weg
• Snelheid voor het scherpstellen zal veranderen afhankelijk van de
zoomhendeltje verplaatst wordt. De zoomsnelheid zal langzamer zijn dan
normaal wanneer er een video gemaakt wordt.
10
VQT3Q82 (DUT)
W
T
hoeveelheid die verplaatst wordt.
38 Zoomhendeltje
Verplaats het zoomhendeltje naar [T] (Tele-zijde) of [W] (Wide-zijde).
[T]: Om onderwerpen dichterbij te doen lijken (Tele) gebruiken
[W]: Om onderwerpen verder weg te doen lijken (Wide) gebruiken
• De zoomsnelheid is afhankelijk van het bereik waarover het
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 11 ページ
2011年6月6日
月曜日
午後3時52分
Aanraakpaneel
Dit touch panel is van het type dat druk detecteert.
Raak het scherm aan
Het aanraakpaneel aanraken en vrijgeven.
Gebruik deze manier om taken uit te voeren
zoals het selecteren van iconen of beelden
die op het touch panel weergegeven
worden.
• Als u kenmerken met gebruik van het
aanraakpaneel selecteert, raak dan het
midden van de gewenste icoon aan.
Verslepen
Een beweging zonder vrijgeven van het
aanraakpaneel.
Dit wordt gebruikt voor het verplaatsen van
de AF-zone, de bediening van de
schuifbalk, enz.
Het kan ook gebruikt worden om tijdens het
afspelen naar het volgende beeld te gaan,
enz.
Aantekening
• Als u een in de kleinhandel verkrijgbare vloeibare kristallen
beschermblad gebruikt, gelieve de instructies volgen die u bij het
blad krijgt. (Sommige vloeibare kristallen beschermvellen zouden
zichtbaarheid of werking nadelig kunnen beïnvloeden.)
• Als een in de handel verkrijgbaar beschermvel gebruikt wordt,
kan het nodig zijn extra druk te moeten uitoefenen als u merkt
dat het aanraakpaneel niet reageert.
• Vermijd het om per ongeluk druk op het aanraakpaneel uit te
oefenen, als u het toestel in uw hand houdt. Dit kan van invloed
zijn op de werking van het aanraakpaneel.
• Niet op de LCD-monitor drukken met harde puntige voorwerpen, zoals balpennen.
• Niet te werk gaan met uw nagels.
• Wrijf de LCD-monitor schoon met droge zachte doek wanneer deze vuil wordt met
vingerafdrukken en dergelijke.
• Niet krassen op de LCD-monitor of er hard op drukken.
∫ Over de styluspen
Het is gemakkelijker om voor een gedetailleerde werking de (bijgeleverde) styluspen te
gebruiken of wanneer het moeilijk is het toestel met uw vingers te bedienen.
• Alleen de meegeleverde styluspen gebruiken.
• Deze niet daar plaatsen waar kleine kinderen erbij kunnen.
(DUT) VQT3Q82
11
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 12 ページ
2011年6月6日
月曜日
午後3時52分
Over de Lens
∫ Micro Four Thirds™ montagespecificatielens
Dit toestel kan de speciale lenzen gebruiken die
compatibel zijn met de specificatie van de lensmontage
van het Micro Four Thirds Systeem (Micro Four Thirds
montage).
∫ Four Thirds™ montagespecificatielens
Een lens met Four Thirds montagekenmerken kan
gebruikt worden met gebruik van de montageadapter
(DMW-MA1; optioneel).
∫ Leica montagespecificatielens
• Als u de M-montageadapter of R-montageadapter (DMW-MA2M, DMW-MA3R; optioneel)
gebruikt, kunt u Leica M Mount of Leica R Mount onderling verwisselbare lenzen gebruiken.
– Voor bepaalde lenzen, zou de werkelijke afstand waarop het onderwerp scherp is enigszins
kunnen verschillen van de toegekende afstand.
– Als een montageadapter voor een Leica lens gebruikt wordt, zet [OPN. ZONDER LENS] dan
op [ON].
12
VQT3Q82 (DUT)
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 13 ページ
2011年8月31日
水曜日
午前9時5分
De Lens veranderen
Door de lens te veranderen, zult u de opties die u heeft voor het maken van foto's en dus
het plezier met de camera doen toenemen. Verander de lens m.b.v. de volgende
procedure.
• Controleer dat het toestel uitstaat.
• Verander van lens in een plaats met weinig vuil of stof.
De lens losmaken
Voorbereiding: Bevestig de lensdop.
• Wanneer u de verwisselbare lens (H-PS14042) gebruikt, zal de
objectiefcilinder niet ingetrokken worden totdat de schakelaar op [OFF] gezet
is. Verwissel de lens pas nadat de schakelaar op [OFF] gezet is en controleer
dat de objectiefcilinder ingetrokken is. (Niet met uw vinders tegen de
objectiefcilinder drukken. Dit zou de lens kunnen beschadigen.)
Terwijl u op de ontgrendelknop van de lens A drukt,
draait u de lens naar de pijl, tot de lens stopt waarna
u deze wegneemt.
(DUT) VQT3Q82
13
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 14 ページ
2011年6月6日
月曜日
午後3時52分
Bevestigen van de lens
Voorbereiding: Verwijder de lensdop aan de achterkant van de lens.
• Als de toesteldop op het toestel zit, verwijder deze dan.
Lijn de pasmarkeringen voor de lens B (rode markeringen) uit en draai
vervolgens aan de lens in de richting van de pijl totdat deze klikt.
• Druk niet op de vrijgaveknop van de lens A als u een lens aanbrengt.
• Probeer de lens niet te bevestigen wanneer u deze in een hoek met het toestel vasthoudt
omdat er zo krassen op de lensstructuur zouden kunnen komen.
• Zorg ervoor de lensdop te verwijderen wanneer u opneemt.
Aantekening
• Breng uw vingers niet in de structuur wanneer de lens- en de
toesteldop van het toestel verwijderd zijn.
• Om te voorkomen dat er stof of vuil op de interne onderdelen van het
toestel komen, dient of de toesteldop of een lensdop op het toestel
gezet te worden.
• Om krassen te voorkomen op de contactpunten, dient u de lensdop
aan de achterkant van de lens erop te zetten wanneer deze er niet
op zit of de lens op het toestel te doen.
• Er wordt aanbevolen om de lensdop of de (optionele) MC Protector
aan te brengen, om het lensoppervlak te beschermen, wanneer u het toestel met u meeneemt.
14
VQT3Q82 (DUT)
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 15 ページ
2011年8月31日
水曜日
午前9時5分
De lensbescherming gebruiken
Bij fel zonlicht of fel achtergrondlicht zal de lensbescherming de effecten van lens flare en
ghosting minimaliseren. De lensbescherming houdt overmatig licht tegen en zorgt voor
een betere beeldkwaliteit.
Aanbrengen van de (bloemvorige) lenskap die bij de verwisselbare lens geleverd is
(H-FS014042)
• Verwisselbare lenzen (H-H014, H-PS14042) hebben geen lenskap.
Plaats de lensbescherming op de lens met de korte zijden boven en onder,
en draai de lensbescherming zo ver mogelijk in de richting van de pijl.
A Passen op de markering.
Aantekening
• Als u de lenskap tijdelijk losmaakt en meeneemt, bevestig de lenskap dan
in omgekeerde richting op de lens.
(DUT) VQT3Q82
15
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 16 ページ
2011年6月6日
月曜日
午後3時52分
Het bevestigen van de Schouderriem
• We raden aan de schouderriem te bevestigen wanneer u het toestel gebruikt om het
vallen ervan tegen te gaan.
Haal de schouderriem door het lusje van de
schouderriem op het toestel.
A: Lusje voor schouderriem
Haal het uiteinde van de schouderriem door de
ring in de richting van de pijl en haal het
vervolgens door de stopper.
Haal het uiteinde van de schouderriem door het
gat aan de andere kant van de stopper.
Trek aan de andere kant van de
schouderriem en controleer
vervolgens dat deze er niet uit zal
komen.
• Voer stappen 1 tot 4 uit en bevestig
vervolgens de andere kant van de
schouderriem.
Aantekening
• Gebruik de schouderriem om uw schouder.
– Draag hem niet om uw nek.
– Dit kan leiden tot letsel of ongevallen.
• Bewaar de schouderriem niet waar er een kind bij kan.
– De riem kan per ongeluk om hun nek gewikkeld raken.
16
VQT3Q82 (DUT)
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 17 ページ
2011年6月6日
月曜日
午後3時52分
Opladen van de Batterij
∫ Over batterijen die u voor dit toestel kunt gebruiken
De batterij die gebruikt kan worden met dit apparaat is DMW-BLE9E.
Gebleken is dat op sommige markten namaakbatterijpakken te koop worden
aangeboden die veel op de echte producten lijken. Sommige van deze
batterijpakken zijn niet veilig genoeg om te voldoen aan de toepasselijke
veiligheidsnormen. Deze batterijpakken kunnen brand of een explosie
veroorzaken. Wij wijzen u erop dat wij niet aansprakelijk zijn voor ongevallen of
storingen als gevolg van het gebruik van een namaakbatterijpak. Om het gebruik
van veilige producten te garanderen, raden wij aan een echt
Panasonic-batterijpak te gebruiken.
• Gebruik hiervoor de oplader.
Opladen
• De batterij wordt niet opgeladen voor de verzending. Laad dus de batterij eerst op.
• Laad de batterij op met de oplader.
Steek de batterij in de goede
richting.
Sluit de AC-kabel aan.
• Sluit de lader af van het stopcontact
[CHARGE]
en verwijder de batterij als het laden
geheel klaar is.
∫ Over het [CHARGE] lampje
Aan: zal gaan branden terwijl het laden plaatsvindt.
Uit: zal uitgaan als het laden normaal klaar is.
• Als het [CHARGE] lampje knippert
– De batterijtemperatuur is te hoog of te laag. Er wordt aanbevolen om de batterij opnieuw te
laden bij een omgevingstemperatuur tussen 10 oC en 30 oC.
– De polen op de lader of op de batterij zijn vuil. Wrijf ze in dit geval schoon met een droge
doek.
(DUT) VQT3Q82
17
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 18 ページ
2011年8月31日
水曜日
午前9時5分
∫ Oplaadtijd
Oplaadtijd
Ongeveer 180 min
• De aangegeven oplaadtijd is voor wanneer de batterij geheel leeg is geraakt. De
oplaadtijd kan variëren afhankelijk van hoe de batterij gebruikt is. De oplaadtijd voor de
batterij in hete/koude omgevingen of een batterij die lange tijd niet gebruikt is zou langer
kunnen zijn dan anders.
Uitvoertijd en aantal te maken beelden bij benadering
∫ Batterijaanduiding
De batterijaanduiding wordt op het beeldscherm weergegeven.
• De weergave wordt rood en gaat knipperen wanneer de batterij bijna leeg is. (Het statuslampje
knippert ook) Laad de batterij opnieuw op of vervang haar door een nieuwe batterij.
∫ Opnemen stilstaande beelden (Met CIPA-standaard in programma-AE-functie)
Als de verwisselbare lens (H-H014) gebruikt wordt
Aantal beelden
Ongeveer 340 opnamen
opnametijd
Ongeveer 170 min
Als de verwisselbare lens (H-FS014042) gebruikt wordt
Aantal beelden
Ongeveer 320 opnamen
opnametijd
Ongeveer 160 min
Als de verwisselbare lens (H-PS14042) gebruikt wordt
Aantal beelden
Ongeveer 330 opnamen
opnametijd
Ongeveer 165 min
Opnamevoorwaarden volgens CIPA-standaard
• CIPA is een afkorting van [Camera & Imaging Products Association].
• Temperatuur: 23 oC/Vochtigheid: 50%RH wanneer de LCD-monitor aan staat.
• Met een Panasonic SD-geheugenkaart (2 GB).
• De geleverde batterij gebruiken.
• Opname 30 seconden nadat het toestel aangezet is starten.
[Als de verwisselbare lens (H-H014) gebruikt wordt]
• Om de 30 seconden opnemen, met volle flits om het tweede beeld.
• Het toestel om de 10 opnamen uitzetten. Het toestel niet gebruiken totdat de batterijen
afgekoeld zijn.
• Opnemen begint 30 seconden nadat de fotocamera aangezet is. (Als de Optische
beeldstabilisator ingesteld is op [
].)
[Als er verwisselbare lenzen (H-FS014042, H-PS14042) gebruikt worden]
• Het zoomhendeltje van Tele naar Wide of andersom zetten bij elke opname.
[Als de verwisselbare lens (H-PS14042) gebruikt wordt]
Het aantal opnamen verschilt afhankelijk van de pauzetijd van de opname. Als de
pauzetijd tussen de opnamen langer wordt, neemt het aantal mogelijke opnamen af.
[Bijvoorbeeld, als u één beeld per twee minuten moest maken, dan zou het aantal
beelden gereduceerd worden tot ongeveer één vierde van het aantal beelden die
hierboven gegeven wordt (gebaseerd op één beeld per 30 seconden gemaakt).]
18
VQT3Q82 (DUT)
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 19 ページ
2011年8月31日
水曜日
午前9時5分
∫ Opname bewegende beelden
– [AVCHD] (Opnemen terwijl de beeldkwaliteit op [FSH] staat)
Als de verwisselbare lens (H-H014) gebruikt wordt
Opneembare tijd
Ongeveer 150 min
Huidige opnametijd
Ongeveer 75 min
Als de verwisselbare lens (H-FS014042) gebruikt wordt
Opneembare tijd
Ongeveer 130 min
Huidige opnametijd
Ongeveer 65 min
Als de verwisselbare lens (H-PS14042) gebruikt wordt
Opneembare tijd
Ongeveer 140 min
Huidige opnametijd
Ongeveer 70 min
– [MOTION JPEG] (Opnemen terwijl de beeldkwaliteit op [HD] staat)
Als de verwisselbare lens (H-H014) gebruikt wordt
Opneembare tijd
Ongeveer 160 min
Huidige opnametijd
Ongeveer 80 min
Als de verwisselbare lens (H-FS014042) gebruikt wordt
Opneembare tijd
Ongeveer 140 min
Huidige opnametijd
Ongeveer 70 min
Als de verwisselbare lens (H-PS14042) gebruikt wordt
Opneembare tijd
Ongeveer 150 min
Huidige opnametijd
Ongeveer 75 min
• Deze tijden gelden voor een omgevingstemperatuur van 23 oC en een vochtigheid van 50%RH.
Gelieve erop letten dat deze tijden bij benadering gelden.
• De huidige opnametijd is de tijd die voor de opname beschikbaar is als handelingen, zoals het
inschakelen van de stroomtoevoer [ON]/[OFF], het starten/stoppen van de opname, enz.
herhaald worden.
• Bewegende beelden kunnen continu opgenomen worden gedurende 29 minuten 59 seconden
lang. Verder is bewegend beeld dat continu opgenomen wordt in [MOTION JPEG] tot 2 GB.
Resterende tijd voor continue opname wordt afgebeeld op het scherm.
∫ Terugspelen
Als de verwisselbare lens (H-H014) gebruikt wordt
Terugspeeltijd
Ongeveer 270 min
Als de verwisselbare lens (H-FS014042) gebruikt wordt
Terugspeeltijd
Ongeveer 250 min
Als de verwisselbare lens (H-PS14042) gebruikt wordt
Terugspeeltijd
Ongeveer 270 min
(DUT) VQT3Q82
19
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 20 ページ
2011年6月6日
月曜日
午後3時52分
Invoering en verwijdering van de kaart (optionele)/
batterij
• Controleer of het toestel uit staat.
• We raden een kaart van Panasonic aan.
Zet de vrijgavehendeltje in de richting
van de pijl en open de batterij/kaartklep.
OPEN LOCK
• Altijd echte Panasonic batterijen gebruiken
(DMW-BLE9E).
• Als u andere batterijen gebruikt, garanderen wij
de kwaliteit van dit product niet.
Batterij: Let op bij de richting van
plaatsing van de batterij en plaats hem
volledig naar binnen, tot u een
blokkeergeluid hoort. Controleer dan of
hendel A de batterij vergrendeld heeft.
Trek hendel A in de richting van de pijl
om de batterij uit te nemen.
Kaart: Duw er net zolang tegen tot u een
“klik” hoort en let op de richting waarin u
de kaart plaatst. Om de kaart uit te
nemen, op de kaart duwen tot deze
“klikt” en de kaart vervolgens rechtop
uitnemen.
B: De verbindingsuiteinden van de kaart niet aanraken.
1:Sluit de kaart/batterijklep.
2:Zet de vrijgavehendeltje in de richting
van de pijl.
20
VQT3Q82 (DUT)
OPEN LOCK
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 21 ページ
2011年6月6日
月曜日
午後3時52分
Over de -kaart
Kaarten die met dit toestel gebruikt kunnen worden
De volgende kaarten die overeenstemmen met de SD-videostandaard kunnen gebruikt
worden met dit toestel.
(Deze kaarten worden aangeduid als kaart in de tekst.)
Opmerkingen
SD-geheugenkaart
(8 MB tot 2 GB)
SDHC-geheugenkaart
(4 GB tot 32 GB)
SDXC-geheugenkaart
(48 GB, 64 GB)
• Gebruik een kaart met SD-Snelheidsklassen¢ met
“Class 4” of hoger wanneer u bewegende beelden
opneemt in [AVCHD]. Gebruik bovendien een kaart met
een SD-snelheidsklasse “Class 6” of hoger wanneer u
video’s opneemt in [MOTION JPEG].
• De SDHC-geheugenkaart kan gebruikt worden met
uitrustingen die compatibel zijn met SDHC-geheugenkaarten
of SDXC-geheugenkaarten.
• SDXC-geheugenkaarten kunnen alleen gebruikt worden met
uitrustingen die compatibel zijn met
SDXC-geheugenkaarten.
• Controleer dat de PC en andere apparatuur compatibel zijn
wanneer u de SDXC-geheugenkaarten gebruikt.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Alleen de kaarten met de links vermelde capaciteit kunnen
gebruikt worden.
¢ SD-snelheidsklasse is de snelheidstandaard m.b.t. continu schrijven. Controleer dit op het
etiket op de kaart, enz.
b.v.:
Toegang tot de kaart
Het toegangslampje licht rood op wanneer er beelden op de kaart
worden opgenomen.
• Schakel dit toestel niet uit, verwijder de batterij of de kaart niet en sluit de netadapter
niet af (DMW-AC8E; optioneel) als het toegangslampje brandt (als beelden opgenomen,
gelezen of gewist worden, of als de kaart geformatteerd wordt). Verder het toestel niet
blootstellen aan vibratie, stoten of statische elektriciteit.
De kaart of de gegevens op de kaart zouden beschadigd kunnen worden en dit apparaat
zou niet langer normaal kunnen werken.
Als de operatie faalt wegens vibratie, stoten of statische elektriciteit, de operatie
opnieuw uitvoeren.
• Gelieve deze informatie op de volgende website bevestigen.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Deze site is alleen in het Engels.)
Aantekening
• Houd de geheugenkaarten buiten het bereik van kinderen om te voorkomen dat ze de kaart
inslikken.
(DUT) VQT3Q82
21
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 22 ページ
2011年6月6日
月曜日
午後3時52分
De datum en de tijd instellen (Klokinstelling)
De klok kan op het moment van aankoop met de volgende procedure ingesteld worden.
Verander de klokinstelling in [KLOKINST.] van het [SET-UP] menu.
Lees de PDF voor details.
• De klok is niet ingesteld wanneer het toestel vervoerd wordt.
Zet het toestel aan.
• De statusindicator gaat branden wanneer u dit apparaat op 1
zet.
Raak [TAAL INSTELLEN] aan.
Selecteer de taal.
Raak [KLOKINST.] aan.
Raak de items aan die u wenst in te stellen
(Jaar/Maand/Dag/Uren/Minuten) en maak de
instelling met gebruik van [3]/[4].
• U kunt de instellingen voortdurend omschakelen door
voortdurend [3]/[4] aan te raken.
• Raak [ANNUL] aan om de instellingen van datum en tijd te wissen zonder een datum en
een tijd in te stellen.
Om de weergavesequentie en het weergaveformaat
van de tijd weer te geven.
• Raak [INDELING] aan om het instellingsscherm voor de
instelling van de weergavevolgorde/het weergaveformaat
van de tijd weer te geven.
Raak [INST.] aan om in te stellen.
Raak [INST.] aan in het bevestigingsscherm.
22
VQT3Q82 (DUT)
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 23 ページ
2011年6月6日
月曜日
午後3時52分
Selecteren van de opnamemodus
Op [MENU/SET] drukken.
Raak [OPNAMEST.] aan.
• Er wordt een scherm weergegeven met de lijst van de
Opnamemodus.
• Het is ook mogelijk om de lijst van de
Opnamemodus op het scherm weer te
geven door de pictogram van de
Opnamemodus in de Opnamemodus
aan te raken.
Raak Opnamemodus aan om te selecteren.
•[
] wordt afgebeeld wanneer [
] aangeraakt wordt en
er wordt een beschrijving van de Opnamemodus
weergegeven wanneer de Opnamemodus aangeraakt
wordt. Deze zal terugkeren naar de lijst van de
Opnamemodus op het scherm wanneer [ANNUL]
aangeraakt wordt en [
] zal uitgaan.
(DUT) VQT3Q82
23
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 24 ページ
2011年6月6日
月曜日
午後3時52分
∫ Basiskennis
Intelligente automatische functie
De onderwerpen worden opgenomen met behulp van instellingen die automatisch
gebruikt worden door het toestel.
Intelligente Automatische Plusfunctie
Gemakkelijk de door de camera geselecteerde instellingen afstellen op uw
preferenties en opnemen.
AE-programmafunctie
De onderwerpen worden opgenomen m.b.v. uw eigen instellingen.
∫ Gevorderd
Openingsvoorrang AE-functie
De sluitertijd wordt automatisch bepaald volgens de openingswaarde die u ingesteld
hebt.
Sluitervoorrang AE-functie
De openingswaarde wordt automatisch ingesteld volgens de sluitertijd die u ingesteld
hebt.
Handmatige belichtingsfunctie
De belichting wordt aangepast aan de sluitertijd en de openingswaarde die u
handmatig hebt ingesteld.
Klantfunctie
Gebruik deze functie om opnamen te maken met eerder geregistreerde instellingen.
Scènefunctie
Hiermee maakt u beelden die passen bij de scène die u opneemt.
Creative Control Modus
Opnemen terwijl het beeldeffect gecontroleerd wordt.
24
VQT3Q82 (DUT)
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 25 ページ
2011年6月6日
月曜日
午後3時52分
Opnamefunctie:
Een foto maken
• Zet de drive-modus op [
] door op 4(
) te drukken.
Selecteren van de opnamemodus.
De ontspanknop tot de helft indrukken om
scherp te stellen.
A Lensopening
B Sluitertijd
• De diafragmawaarde en de sluitersnelheid worden
weergegeven (het zal rood knipperen als de correcte
belichting niet bereikt wordt, tenzij de flitser ingesteld
is).
• Als het beeld correct scherp gesteld is, zal de foto
gemaakt worden, omdat [FOCUSPRIORITEIT]
aanvankelijk op [ON] gezet is.
AB
Druk de ontspanknop helemaal in (verder
indrukken), en maak het beeld.
(DUT) VQT3Q82
25
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 26 ページ
2011年6月6日
月曜日
午後3時52分
Opnamemodus: ñ
Beelden maken m.b.v. de automatische functie
(Intelligente Automatische Functie)
Alle instellingen van de camera worden aangepast aan het onderwerp en de
opnamecondities. Wij raden deze manier van opnemen dus aan voor beginners of als u de
instellingen wenst over te laten aan de camera om gemakkelijker opnamen te maken.
Stel Opnamemodus in op [
].
• De Defocus Control kan ingesteld worden door [
×
] op het
opnamescherm aan te raken.
• Als het onderwerp aangeraakt wordt, werkt AF Tracking. Het is ook
mogelijk door de cursorknop naar 2 te duwen en de sluiterknop tot
halverwege in te drukken.
• [FOCUSPRIORITEIT] is vastgesteld op [ON]. Wanneer er correct
scherpgesteld is op het onderwerp, zal de foto gemaakt worden.
∫ Over [¦] knop
Door op de [¦] knop te drukken, kunt u schakelen tussen Intelligent Auto
(ñ of
) van de opnamemodus en andere modi.
• Als de Opnamemodus ñ of
is, zal de [¦] knop gaan branden. (lampje
gaat uit tijdens het opnemen)
26
VQT3Q82 (DUT)
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 27 ページ
2011年6月6日
月曜日
午後3時52分
∫ Scènedetectie
Wanneer het toestel de optimale scène identificeert, wordt de icoon
van de scène in kwestie in het blauw gedurende 2 seconden
afgebeeld, waarna die terugkeert naar zijn gewoonlijke rode kleur.
Fotograferen
¦
>
[i-PORTRET]
[i-LANDSCHAP]
[i-MACRO]
[i-NACHTPORTRET]
• Alleen wanneer [
] geselecteerd is
[i-NACHTL. SCHAP]
[i-BABY]¢
[i-ZONSONDERG.]
¢ Wanneer [GEZICHT HERK.] ingesteld is op [ON], zal [ ] alleen afgebeeld worden voor
verjaardagen van geregistreerde gezichten die al ingesteld zijn wanneer het gezicht van een
persoon 3 van jaar of ouder opgespoord wordt.
Wanneer u bewegende beelden opneemt
¦
>
[i-PORTRET]
[i-LANDSCHAP]
[i-ZACHT LICHT]
[i-MACRO]
• [¦] is ingesteld als geen van de scènes van toepassing zijn en de standaardinstellingen
ingesteld zijn.
], [ ] of [ ] geselecteerd is, vindt het toestel automatisch het gezicht van een
persoon, en zullen de focus en de belichting afgesteld worden. (Gezichtsdetectie)
• Als u bijv. een statief gebruikt en de camera heeft vastgesteld dat de camerabeweging
minimaal is terwijl de scènefunctie is geïdentificeerd als [ ], dan is de sluitertijd langzamer
dan normaal. Zorg ervoor dat de camera tijdens het maken van opnamen niet beweegt.
• Er zal een optimumscène voor het gespecificeerde onderwerp gekozen worden wanneer er
ingesteld wordt op AF-opsporing.
• Wanneer [GEZICHT HERK.] ingesteld is op [ON] en er een gezicht dat op een geregistreerd
gezicht lijkt gevonden wordt, wordt [R] afgebeeld rechtsboven van [ ], [ ] en [ ].
• Wegens omstandigheden zoals de hieronder genoemde, kan er een andere scène
geïdentificeerd worden voor hetzelfde onderwerp.
– Onderwerpomstandigheden: Wanneer het gezicht helder of donker is, De grootte van het
onderwerp, De kleur van het onderwerp, De afstand tot het onderwerp, Het contrast van het
onderwerp, Wanneer het onderwerp beweegt
– Opnameomstandigheden: Zonsondergang, Zonsopgang, In omstandigheden met weinig
licht, Als de camera heen en weer wordt geschud, Als de zoom wordt gebruikt
• Om beelden te maken in een bedoelde scène, wordt het aangeraden dat u beelden maakt in de
juiste opnamefunctie.
• Wanneer [
(DUT) VQT3Q82
27
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 28 ページ
2011年6月6日
月曜日
午後3時52分
Opnamefunctie:
Gemakkelijk afstellen en opnemen
(Intelligente Automatische Plusfunctie)
De helderheid en de kleur die optimaal ingesteld zijn door de camera kunnen gemakkelijk
afgesteld worden op uw voorkeuren. Deze modus is handig als u niet met gedetailleerde
instellingen te maken wilt hebben maar van de instellingen houdt die automatisch gemaakt
worden door de camera om overeen te komen met uw preferenties.
Stel Opnamemodus in op [
].
• Met uitzondering van de instelling van de helderheid en de kleur, is
de Intelligente Auto Plusmodus identiek aan de Intelligente
Automatische Modus.
Instelling helderheid
1
Druk op 3(È) om het instellingscherm af te beelden.
2
Raak de schuifbalk aan om in te stellen.
• Dit zal de helderheid van het beeld afstellen.
• De instelling kan ook uitgevoerd worden door aan de
bedieningsknop e draaien.
• Druk opnieuw op de 3 cursorknop om terug te keren naar het
opnamescherm.
Kleurinstelling
1
Druk op 1 (
2
Raak de schuifbalk aan om in te stellen.
• Dit zal de kleur van het beeld van roodachtig naar blauwachtig
) om het instellingscherm af te beelden.
afstellen.
• De instelling kan ook uitgevoerd worden door de
bedieningsfunctieknop te draaien.
• Druk opnieuw op de 1 cursorknop om terug te keren naar het
opnamescherm.
28
VQT3Q82 (DUT)
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 29 ページ
2011年6月6日
月曜日
午後3時52分
Opnamefunctie:
Foto’s maken met de Defocus Control Functie
De wazigheid van de achtergrond kan gemakkelijk ingesteld worden terwijl u het
beeldscherm controleert.
Raak [ × ] aan om het instellingsbeeldscherm
te laten weergeven.
Raak de schuifbalk aan om in te
stellen.
• De instelling kan ook uitgevoerd worden door de
bedieningsfunctieknop te draaien.
Opnemen van foto’s of films.
• Het is tevens mogelijk een foto te maken door [
] aan te raken.
• De werking van Defocus Control kan beëindigd worden door [
] aan te raken.
(DUT) VQT3Q82
29
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 30 ページ
2011年8月31日
水曜日
午前9時5分
Opnamefunctie:
Het maken van beelden met uw favoriete
instellingen (AE-programmafunctie)
Het toestel stelt automatisch de sluitertijd en de lensopening in volgens de helderheid van
het object.
U kunt beelden maken in grote vrijheid door verschillende instellingen in [OPNAME] menu
te veranderen.
Stel Opnamemodus in op [
].
Aantekening
• De sluitersnelheid wordt in de volgende gevallen automatisch
tussen 20 seconden en 1/4000 van een seconde ingesteld.
– Wanneer de [GEVOELIGHEID] ingesteld is op [ISO160].
– Als de openingswaarde op F2.5 gezet is [wanneer de verwisselbare lens (H-H014) bevestigd
is].
– Als de openingswaarde op F3.5 gezet is [wanneer er verwisselbare lenzen (H-FS014042 of
H-PS14042) bevestigd zijn].
Programmaschakeling
In programma AE-functie kunt u de ingestelde openingswaarde en de sluitertijd wijzigen
zonder de belichting te wijzigen. Dit heet programmaschakeling.
U kunt de achtergrond waziger maken door de openingswaarde kleiner te maken of een
bewegend voorwerp met meer beweging opnemen door de sluitertijd langzamer in te
stellen als u een opname maakt in de AE-programmafunctie.
1
2
Druk de sluiterknop tot halverwege in en geef de
diafragmawaarde en de sluitertijd weer op het scherm.
Terwijl de waarden (ongeveer 10 seconden lang)
afgebeeld worden, de Programmawisseling uitvoeren
door de bedieningsfunctieknop te draaien.
A
B
• Tijdens de weergave van de numerieke waarden, zal er elke keer dat er op de cursorknop
3 gedrukt wordt geschakeld wordt tussen Programmaschakeling en
Belichtingscompensatie.
• Draai de bedieningsfunctieknop om de [LICHTMETER] B af te beelden.
• De aanduiding voor de programmaschakeling A verschijnt op het scherm als deze functie
geactiveerd is.
• Om de Programmawisseling te annuleren, het toestel uitzetten of de
bedieningsfunctieknop draaien totdat de aanduiding van de Programmaschakeling
verdwijnt.
30
VQT3Q82 (DUT)
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 31 ページ
2011年6月6日
月曜日
午後3時52分
Opnamefunctie:
Opname Bewegend Beeld
Dit kan volledig hoge definitie bewegende beelden die compatibel zijn met het
AVCHD-formaat of bewegende beelden die opgenomen zijn in Motion JPEG opnemen.
Audio zal mono opgenomen worden.
De functies die beschikbaar zijn tijdens het opnemen van video’s zijn anders al naargelang
de gebruikte lens en het werkgeluid van de lens kan opgenomen worden.
Het is mogelijk om geschikte video’s voor ieder functie op te nemen.
• Het hier getoonde beeldscherm is een voorbeeld van wanneer de opnamemodus op
[
] (Programma AE-functie) staat.
Start het opnemen door op de bewegend
beeldknop te drukken.
A Verstreken opnametijd
B Beschikbare opnametijd
• De indicator van de opnamestaat (rood) C zal flitsen tijdens het
opnemen van bewegende beelden.
• Als u een video opneemt dient u de microfoon niet met uw
A
C
vingers of andere objecten af te dekken.
B
Stop het opnemen door weer op de bewegend beeldknop te drukken.
Aantekening
• Bewegende beelden kunnen continu opgenomen worden gedurende 29 minuten 59 seconden
lang. Verder is bewegend beeld dat continu opgenomen wordt in [MOTION JPEG] tot 2 GB.
Resterende tijd voor continue opname wordt afgebeeld op het scherm.
(DUT) VQT3Q82
31
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 32 ページ
2011年6月6日
月曜日
午後3時52分
Afspelen van foto’s/films
Opnamen terugspelen
Druk op [(].
Het beeld vooruit en achteruit spoelen door het
scherm horizontaal te slepen.
Vooruit: van rechts naar links slepen
Terugspoelen: van links naar rechts slepen
• Het is ook mogelijk het beeld verder of terug te spoelen door
op 2/1 van de cursorknop te drukken.
• Snelheid van beeld verder/terug spoelen verandert afhankelijk van de afspeelstatus.
• U kunt de beelden continu vooruit of achteruit spoelen door uw vinger op de linker of
rechterzijde van het scherm te houden nadat een beeld vooruit/achteruit gespoeld is.
(de beelden worden in gereduceerd formaat weergegeven)
∫ Het terugspelen stoppen
Druk opnieuw op [(], op de bewegend beeldknop drukken of de ontspanknop tot
de helft indrukken.
32
VQT3Q82 (DUT)
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 33 ページ
2011年6月6日
月曜日
午後3時52分
Bewegende beelden terugspelen
• Deze unit was ontworpen om bewegende beelden af te spelen m.b.v. de QuickTime Motion
JPEG en AVCHD-formaten die (alleen) met dit model genomen werden.
• Bewegende beelden in AVCHD-formaat die afgespeeld kunnen worden op dit apparaat zijn [AVCHD]
bewegende beelden die opgenomen zijn met dit apparaat, AVCHD-formaat (inclusief [AVCHD Lite])
bewegende beelden uitsluitend gemaakt met digitale camera’s van Panasonic (LUMIX).
Druk op [(].
Selecteer een video-icoon ([ ], [ ]) en raak
vervolgens [
] aan om deze af te spelen.
A
B
A Video-icoon
B De opnametijd van bewegend beeld
• Nadat het afspelen gestart is, wordt de verstreken afspeeltijd
op het scherm weergegeven.
Bijvoorbeeld, 8 minuten en 30 seconden wordt afgebeeld als
[8m30s].
• Sommige informatie (opname-informatie, enz.) wordt niet afgebeeld voor bewegende
beelden die gemaakt zijn [AVCHD].
• Door de cursorknop op 3 te zetten, kunt u video’s afspelen.
De weergave rechtsonder op het scherm, tijdens het afspelen, komt overeen met
3/4/2/1 op de cursorknop.
∫ Operaties die uitgevoerd worden tijdens terugspelen van bewegend beeld
1 Geef bedieningspaneel weer door het scherm aan te raken.
• Als er 2 seconden lang geen operatie uitgevoerd wordt, zal deze terugkeren naar zijn
2
originele status.
Bedieningspaneel hanteren door aan te raken.
¢
Afspelen/Pauzeren
Stop
Snel achteruit
Snel vooruit
Frame-by-frame achteruit
(tijdens pauzeren)
Frame-by-frame vooruit
(tijdens pauzeren)
Verhoogt het niveau van het volume
¢
Verlaagt het niveau van het volume
¢ Niet afgebeeld wanneer u video's die opgenomen zijn met [MINIATUUREFFECT] in
Creatieve Bedieningsfunctie afspeelt.
• Over vooruit spoelen/terug spoelen afspelen
– Raak [
] aan tijdens het afspelen om snel vooruit te spoelen (raak [
] aan om snel
terug te spoelen). De snelheid van snel vooruit/achteruit spoelen neemt toe als u [
]/
[
] opnieuw aanraakt (de weergave op het scherm verandert van [5] in [
].)
– Raak [
] aan om de gewone weergavesnelheid te hervatten.
– Met een hoge-vermogenskaart is het mogelijk dat de snel-achteruitterugspoelfunctie
langzamer dan normaal gaat.
(DUT) VQT3Q82
33
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 34 ページ
2011年6月6日
月曜日
Beelden wissen
Is het beeld eenmaal gewist dan kan hij niet meer teruggehaald worden.
Op [(] drukken.
Om een enkele opname uit te wissen
Selecteer het te wissen beeld en raak
vervolgens [
] aan.
Raak [APART WISSEN] aan.
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven.
Het beeld wordt gewist door [JA] te selecteren.
34
VQT3Q82 (DUT)
午後3時52分
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 35 ページ
2011年6月6日
月曜日
午後3時52分
Menu instellen
Wanneer er op [MENU/SET] gedrukt wordt, worden
[OPNAMEST.] A en 5 menu's B ([OPNAME],
A
[BEWEGEND BEELD], [VOORKEUZE], [SET-UP] en
[AFSPELEN]) afgebeeld.
B
Van de 5 verschillende menu’s, zijn er enkele die u in staat
stellen om het opnemen of afspelen naar eigen voorkeur in te
stellen, of om het gebruik van de camera leuker en
gemakkelijker te maken.
In het bijzonder, bevat het [SET-UP] menu belangrijke instellingen met betrekking tot de
klok en de stroom van het toestel. Controleer de instellingen van dit menu voordat u
overgaat tot het gebruik van het toestel.
Menu
Beschrijving van instellingen
[OPNAME]
In dit menu kunt u de beeldverhouding, het aantal
pixels en andere aspecten van de beelden die u
aan het opnemen bent instellen.
[BEWEGEND BEELD]
Dit menu laat u de [OPNAMEFUNCTIE], [OPN.
KWALITEIT] en andere aspecten voor bewegend
beeldopname instellen.
[VOORKEUZE]
De werking van het toestel, zoals het weergeven
van het beeldscherm en de werking van de
knoppen, kan naar goeddunken ingesteld worden.
Het is bovendien mogelijk om de gewijzigde
instellingen te registreren.
[SET-UP]
Dit menu laat u de klokinstellingen uitvoeren, de
toon van de werkingspiep selecteren en andere
instellingen die het gemakkelijker voor u maken om
de camera te hanteren maken.
[AFSPELEN]
Dit menu laat u de Bescherming, Knip- of
Afdrukinstellingen, enz. van gemaakte beelden
instellen.
(DUT) VQT3Q82
35
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 36 ページ
2011年6月6日
月曜日
午後3時52分
Menuonderdelen instellen
• Als u [MENU HERVAT.] in het [VOORKEUZE]-menu op [ON] zet, wordt het menu-item dat het
laatst was geselecteerd voordat de camera werd uitgezet, weergegeven.
Op het moment van aankoop staat deze op [ON].
Op [MENU/SET] drukken.
Selecteer het menu door op 3/4/2/1 te
drukken of door aan de
bedieningsfunctieknop te draaien.
• Het kan ook ingesteld worden met de bediening door
of
middel van aanraking.
Druk op [MENU/SET] om het menu weer te geven.
Selecteer het menu-item door op 3/4 te
drukken of door aan de
bedieningsfunctieknop te draaien.
• Selecteer het item helemaal onderaan en druk op 4
of
of draai de bedieningsfunctieknop om naar het
volgende scherm te gaan.
Op [MENU/SET] drukken.
• Afhankelijk van het menuitem kan het zijn dat de instelling ervan niet verschijnt, of dat
deze op een andere manier wordt weergegeven.
36
VQT3Q82 (DUT)
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 37 ページ
2011年6月6日
月曜日
Selecteer de instellingen door op 3/4 te
drukken of door aan de
bedieningsfunctieknop te draaien.
午後3時52分
of
• De afbeelding rechts is een voorbeeld van de
instelling van [INT.DYNAMIEK] van [OFF] op [HIGH].
Op [MENU/SET] drukken om in te stellen.
∫ Sluit het menu
Druk diverse keren op [
] of druk de sluiterknop tot halverwege in.
∫ Schakelen naar andere menu’s
b.v.: naar het [SET-UP] menu schakelen vanuit het [OPNAME] modusmenu
A
1 Op 2 drukken.
A Icoon snelle menuwisseling
2
Op 4 drukken of de bedieningsfunctieknop draaien om het [SET-UP]
menupictogram [ ] te selecteren.
3
Op 1 drukken.
• Selecteer een menu-item erna en stel het in.
(DUT) VQT3Q82
37
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 38 ページ
2011年6月6日
月曜日
午後3時52分
Opnamefunctie:
Belichtingscompensatie
Gebruik deze functie wanneer u de geschikte belichting niet kunt verkrijgen wegens het
verschil in helderheid tussen het object en de achtergrond. Zie de volgende voorbeelden.
Onderbelicht
Juistebelichting
De belichting positief
compenseren.
Overbelicht
De belichting negatief
compenseren.
Druk 3 (È) om te schakelen naar
Belichtingscompensatie-werking.
Draai de bedieningsfunctieknop om de belichting
te compenseren.
A Belichtingscompensatiewaarde
B [LICHTMETER]
• Kies [0] om terug te keren naar de originele belichting.
• Draai de bedieningsfunctieknop om de [LICHTMETER] af te
modus.)
beelden. (Het verschijnt echter niet in ¿/
38
VQT3Q82 (DUT)
A
B
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 39 ページ
2011年6月6日
月曜日
午後3時52分
Opnamefunctie: ±´²
Opnamen maken door het diafragma/de sluitertijd
te specificeren
AE-openingsvoorrang
Stel de openingswaarde in op een hogere waarde als u een scherpe achtergrond wenst.
Stel de openingswaarde minder groot in als u de achtergrond niet echt scherp wenst.
Stel Opnamemodus in op [
].
Draai de bedieningsfunctieknop om de
openingswaarde in te stellen.
• Elke keer dat u op de cursorknop 3 drukt wordt er tussen
Openingsinstelling en Belichtingscompensatie geschakeld.
AE-sluitervoorrang
Als u een scherpe opname wenst te maken van een snel bewegend object, stelt u een
hogere sluitertijd in. Als u een trail-effect wenst, stelt u een lagere snelheid in.
Stel Opnamemodus in op [
].
Draai de bedieningsfunctieknop om de sluitertijd
in te stellen.
• Elke keer dat u op de cursorknop 3 drukt wordt er tussen
Sluitertijdinstelling en Belichtingscompensatie geschakeld.
(DUT) VQT3Q82
39
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 40 ページ
2011年6月6日
月曜日
午後3時52分
Handmatige belichtingsfunctie
Bepaalde belichting door handmatig de opening en de sluitertijd in te stellen.
De handmatige belichtingshulp verschijnt op het onderste gedeelte van het scherm om de
belichting aan te geven.
Stel Opnamemodus in op [
].
Draai de bedieningsfunctieknop om de opening
en de sluitertijd in te stellen.
• Elke keer dat u op de cursorknop 3 drukt wordt er tussen
Openingsinstelling en Sluitertijdinstelling geschakeld.
A Hulp bij handmatige belichting
A
∫ Hulp bij handmatige belichting
−3
−3
0
+3
De belichting is goed.
−3
−3
0
+3
Stel een hogere sluitertijd of een grotere openingswaarde in.
−3
−3
0
+3
Stel een lagere sluitertijd of een kleinere openingswaarde in.
• De handmatige-belichtingsassistentie is een benadering. Wij raden aan de opnamen op het
weergavescherm te controleren.
40
VQT3Q82 (DUT)
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 41 ページ
2011年6月6日
月曜日
午後3時52分
De Handleiding (PDF-formaat) lezen
Gedetailleerde instructies over de werking van dit toestel staan in
“Gebruiksaanwijzing voor geavanceerde kenmerken (PDF-formaat)” op de
bijgeleverde CD-ROM. Installeer deze op uw PC om de handleiding te lezen.
∫ Voor Windows
Zet de PC aan en doe de CD-ROM erin die de Handleiding
(meegeleverd) bevat.
Selecteer de gewenste taal en klik
vervolgens op [Gebruiksaanwijzing] om te
installeren.
Dubbel klikken op de
“Gebruiksaanwijzing” shortcut-icoon op
de desktop.
∫ Wanneer de Handleiding (PDF-formaat) niet open zal
gaan
U hebt Adobe Acrobat Reader 5.0 of hoger of Adobe Reader 7.0 of hoger nodig om het
bestand Bedieningshandleiding (PDF-formaat) te kunnen lezen of afdrukken.
Doe de CD-ROM erin die de gebruiksaanwijzing (meegeleverd) bevat, klik op A en volg
dan de berichten op het scherm voor de installering.
(Compatibele OS: Windows XP SP3/Windows Vista SP2/Windows 7)
• U kunt een versie van Adobe Reader downloaden en installeren die u kunt gebruiken met uw
OS vanaf de volgende Web Site.
http://get.adobe.com/reader/otherversions
• Adobe Reader die geleverd wordt op de CD-ROM is in het Engels.
• Klik op B om Adobe Reader in een taal te downloaden die geschikt is voor uw PC.
∫ Om de Handleiding (PDF-formaat) weer ongedaan te maken
De PDF-file wissen vanaf de “Program Files\Panasonic\Lumix\” map.
∫ Voor Mac
Zet de PC aan en doe de CD-ROM erin die de Handleiding
(meegeleverd) bevat.
Open de “Manual” map in de CD-ROM en kopieer het PDF-bestand
met de gewenste taal in de map.
Dubbelklikken op het PDF-bestand om deze te openen.
(DUT) VQT3Q82
41
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 42 ページ
2011年8月31日
水曜日
午前9時5分
Specificaties
Lichaam van Digitale Camera (DMC-GF3):
Informatie voor Uw Veiligheid
Stroom:
DC 8,4 V
Stroomverbruik:
2,3 W (Wanneer u opneemt)
[Als de verwisselbare lens (H-H014) gebruikt wordt]
2,4 W (Wanneer u opneemt)
[Als de verwisselbare lens (H-FS014042) gebruikt wordt]
2,3 W (Wanneer u opneemt)
[Als de verwisselbare lens (H-PS14042) gebruikt wordt]
1,5 W (Wanneer u afspeelt)
[Als de verwisselbare lens (H-H014) gebruikt wordt]
1,6 W (Wanneer u afspeelt)
[Als de verwisselbare lens (H-FS014042) gebruikt wordt]
1,5 W (Wanneer u afspeelt)
[Als de verwisselbare lens (H-PS14042) gebruikt wordt]
Toesteleffectieve pixels
12.100.000 pixels
Beeldsensor
4/3q Live MOS sensor, totaal pixelaantal 13.060.000 pixels,
Primaire-kleurenfilter
Digitale zoom
Max. 4k
Extra Tele Conversie
(Behalve de maximum
beeldgrootte per
beeldverhouding)
ON/OFF eenvoudige vergroting (compatibel met lenzen van
andere fabrikanten)
Focus
Auto Focus/Manual Focus,
Gezichtsherkenning/AF Tracking/23-zones-focusing/
1-zone-focusing/Pinpoint (het is mogelijk om te de focuszone
door middel van aanraken te selecteren)
Ontspannersysteem
Spleetsluiter
Burstopname
Bursttijd
3,8 beelden/seconde (hoge snelheid),
2,8 beelden/seconde (gemiddelde snelheid),
2 beelden/seconde (lage snelheid)
Aantal resterende
opnamen
Max. 5 beelden (wanneer er RAW-bestanden zijn)
Is afhankelijk van de capaciteit van de kaart
(als er geen RAW-bestanden zijn)
ISO-gevoeligheid
(Standaard Output
Gevoeligheid)
42
VQT3Q82 (DUT)
AUTO/
/160/200/400/800/1600/3200/6400
(1/3 EV stap per keer is mogelijk)
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 43 ページ
2011年8月31日
水曜日
午前9時5分
Minimumverlichting
Ongeveer 6 lx (wanneer i-Low light gebruikt wordt, is de
sluitertijd 1/25ste van een a seconde)
[Als de verwisselbare lens (H-H014) gebruikt wordt]
Ongeveer 11 lx (wanneer i-Low light gebruikt wordt, is de
sluitertijd 1/25ste van een a seconde)
[Als er verwisselbare lenzen (H-FS014042, H-PS14042)
gebruikt worden]
Sluitertijd
60 seconden op 1/4000ste van een seconde
Meetbereik
EV 0 tot EV 18
Witbalans
Auto Witbalans/Daglicht/Bewolkt/Schaduw/
Gloeilampverlichting/Flitser/Witinstelling1/Witinstelling2/
Witbalans K-instelling
Belichting (AE)
Programma AE (P)/Diafragmaprioriteit AE (A)/Sluiterprioriteit
AE (S)/Handmatige belichting (M)/AUTO
Belichtingscompensatie (1/3 EV Stap, j3 EV tot i3 EV)
Meetfunctie
Meervoudig/Nadruk op het midden/Spot
LCD-scherm
3,0q TFT LCD (3:2)
(Ongeveer 460.000 puntjes) (gezichtsveldratio ongeveer
100%)
Aanraakpaneel
Flits
Ingebouwde uitklapflits
GN 6,3 equivalente (ISO160 · m)
Flitsbereik:
Ongeveer 50 cm tot 5,6 m
[Als de verwisselbare lens (H-H014) gemonteerd is, wordt
[ISO AUTO] ingesteld]
Flitsbereik:
Ongeveer 1,0 m tot 3,4 m
[Als de verwiselbare lens (H-FS014042) gemonteerd is, wordt
de scherpstellengte 18 mm, wordt [ISO AUTO] op gezet en
wordt de beeldverhouding op [X] gezet]
Ongeveer 30 cm tot 4,0 m
[Als de verwisselbare lens (H-PS14042) gemonteerd is, (en
op) WIDE (en op) [ISO AUTO] ingesteld is]
AUTO, AUTO/Rode-ogenreductie, Gedwongen AAN,
Gedwongen AAN/Rode-ogenreductie, Langzame sync.,
Langzame sync./Rode-ogenreductie, Gedwongen UIT
Synchronisatiesnelheid
flitser
Gelijk aan of kleiner dan 1/160e van een seconde
Microfoon
Monauraal
Speaker
Monauraal
Opnamemedia
SD-geheugenkaart/SDHC-geheugenkaart/
SDXC-geheugenkaart
(DUT) VQT3Q82
43
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 44 ページ
2011年8月31日
水曜日
午前9時5分
Beeldgrootte
Stilstaand beeld
Wanneer de instelling van de aspectratio [X] is
4000k3000 pixels, 2816k2112 pixels, 2048k1536 pixels
Wanneer de instelling van de aspectratio [Y] is
4000k2672 pixels, 2816k1880 pixels, 2048k1360 pixels
Wanneer de instelling van de aspectratio [W] is
4000k2248 pixels, 2816k1584 pixels, 1920k1080 pixels
Wanneer de instelling van de aspectratio [ ] is
2992k2992 pixels, 2112k2112 pixels, 1504k1504 pixels
Opnamekwaliteit
Bewegende beelden
Kwaliteit
[AVCHD] (Met geluid)
Als [FSH] ingesteld is: 1920k1080 pixels (50i¢ opname/
Ongeveer 17 Mbps)/
Als [SH] ingesteld is: 1280k720 pixels (50p¢ opname/
Ongeveer 17 Mbps)
(¢Sensoroutput is 25 frames/sec.)
[MOTION JPEG] (Met geluid)
Als [HD] ingesteld is: 1280k720 pixels (30 frames/sec.)/
Als [VGA] ingesteld is: 640k480 pixels (30 frames/sec.)/
Als [QVGA] ingesteld is: 320k240 pixels (30 frames/sec.)
RAW/RAWiFine/RAWiStandaard/Fine/Standaard/
MPOiFine/MPOiStandaard
Opname-fileformaat
Stilstaand beeld
RAW/JPEG (gebaseerd op “Design rule for Camera File
system”, gebaseerd op “Exif 2.3” standaard,
DPOF-overeenkomstig)/MPO
Bewegende beelden
met geluid
AVCHD/QuickTime Motion JPEG
Interface
Digitaal
“USB 2.0” (Hoge snelheid)
¢ Gegevens van de PC kunnen niet naar het toestel geschreven
worden m.b.v. de USB-verbindingskabel.
Analoge video/audio NTSC/PAL Compositie (Menuschakeling)
Geluidslijn-output (monauraal)
Aansluiting
[AV OUT/DIGITAL]
Toegewijde jack (8 pin)
[HDMI]
MiniHDMI TypeC
Afmetingen
Ongeveer 107,7 mm (W)k67,1 mm (H)k32,5 mm (D)
(de uitstekende delen niet meegerekend)
Massa
Ongeveer 319 g
[met de verwisselbare lens (H-H014), kaart en batterij]
Ongeveer 429 g
[met de verwisselbare lens (H-FS014042), kaart en batterij]
Ongeveer 359 g
[met de verwisselbare lens (H-PS14042), kaart en batterij]
Ongeveer 222 g (hoofdgedeelte van de camera)
Werkingstemperatuur
0 oC tot 40 oC
44
VQT3Q82 (DUT)
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 45 ページ
Werkingsvochtigheid
2011年6月6日
月曜日
午後3時52分
10%RH tot 80%RH
Batterijoplader (Panasonic DE-A98A):
Informatie voor Uw Veiligheid
Input:
AC
110 V tot 240 V, 50/60 Hz, 0,15 A
Output:
DC
8,4 V, 0,43 A
Batterijpakket (lithium-ion) (Panasonic DMW-BLE9E):
Informatie voor Uw Veiligheid
Voltage/vermogen:
7,2 V/940 mAh
(DUT) VQT3Q82
45
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 46 ページ
2011年6月6日
月曜日
午後3時52分
Onderling verwisselbare Lens (H-H014)
“LUMIX G 14 mm/F2.5 ASPH.”
Brandpuntsafstand
f=14 mm
(35 mm filmcamera equivalent: 28 mm)
Diafragmatype
7 diafragmabladen/cirkelvormige diafragmaopening
Diafragmabereik
F2.5
Minimum
openingswaarde
F22
Lensopbouw
6 elementen in 5 groepen (3 asferische lenzen)
Focusafstand
0,18 m tot ¶ (vanaf de referentielijn van de afstand van het
scherpstellen)
Maximum
beeldvergroting
0,1k (35 mm filmcamera equivalent: 0,2k)
Optische
beeldstabilisator
Geen
[O.I.S.] schakelaar
Geen
Vatting
“Micro Four Thirds Mount”
Zichthoek
75x
Filterdiameter
46 mm
Max. diameter
Ongeveer 55,5 mm
Totale lengte
Ongeveer 20,5 mm
(vanaf het puntje van de lens tot de onderkant van de
lensvatting)
Massa
Ongeveer 55 g
46
VQT3Q82 (DUT)
VQT3Q82~Body3_dut.fm 47 ページ
2011年9月6日
火曜日
午前9時1分
Onderling verwisselbare Lens (H-FS014042)
“LUMIX G VARIO 14– 42 mm/F3.5 – 5.6 ASPH./MEGA O.I.S.”
Brandpuntsafstand
Diafragmatype
Diafragmabereik
Minimum openingswaarde
Lensopbouw
Focusafstand
Maximum beeldvergroting
Optische beeldstabilisator
[O.I.S.] schakelaar
Vatting
Zichthoek
Filterdiameter
Max. diameter
Totale lengte
Massa
f=14 mm tot 42 mm
(35 mm filmcamera equivalent: 28 mm tot 84 mm)
7 diafragmabladen/cirkelvormige diafragmaopening
F3.5 (Breed) tot F5.6 (Tele)
F22
12 elementen in 9 groepen (1 asferische lens)
0,3 m tot ¶ (vanaf de referentielijn van de afstand van het
scherpstellen)
0,16k (35 mm filmcamera equivalent: 0,32k)
Beschikbaar
Geen
(de instelling van de [STABILISATIE] vindt plaats in het
[OPNAME] functiemenu)
“Micro Four Thirds Mount”
75x (Breed) tot 29x (Tele)
52 mm
Ongeveer 60,6 mm
Ongeveer 63,6 mm
(vanaf het puntje van de lens tot de onderkant van de lensvatting)
Ongeveer 165 g
Onderling verwisselbare Lens (H-PS14042)
“LUMIX G X VARIO PZ 14 –42 mm/F3.5– 5.6 ASPH./POWER O.I.S.”
Brandpuntsafstand
Diafragmatype
Diafragmabereik
Minimum openingswaarde
Lensopbouw
Nano-afdeklaagje
Focusafstand
Maximum beeldvergroting
Optische beeldstabilisator
[O.I.S.] schakelaar
Vatting
Zichthoek
Filterdiameter
Max. diameter
Totale lengte
Massa
f=14 mm tot 42 mm
(35 mm filmcamera equivalent: 28 mm tot 84 mm)
7 diafragmabladen/cirkelvormige diafragmaopening
F3.5 (Wide) tot F5.6 (Tele)
F22
9 elementen in 8 groepen (4 asferische lenzen, 2 ED-lenzen)
Ja
0,2 m (Wide tot brandpuntlengte 20 mm) tot ¶ (van de
referentielijn van de focusafstand),
0,3 m (brandpuntlengte 21 mm tot Tele) tot ¶ (vanaf de
referentielijn van de focusafstand)
0,17k (35 mm filmcamera equivalent: 0,34k)
Beschikbaar
Geen (Instelling van de [STABILISATIE] vindt plaats in het
[OPNAME] Functiemenu.)
“Micro Four Thirds Mount”
75x (Wide) tot 29x (Tele)
37 mm
Ongeveer 61 mm
Ongeveer 26,8 mm (vanaf de punt van de lens tot de onderkant
van de lensmontage wanneer de objectiefcilinder ingetrokken is)
Ongeveer 95 g
(DUT) VQT3Q82
47
DMC-GF3C&GF3K&GF3W&GF3EG-VQT3Q82_dut.book 48 ページ
2011年6月6日
月曜日
午後3時52分
• G MICRO SYSTEM is een op de Micro Four Thirds
System-standaard gebaseerd digitale camerasysteem van
LUMIX.
• Micro Four Thirds™ en Micro Four Thirds Logo-merken zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
Olympus Imaging Corporation, in Japan, de Verenigde
Staten, De Europese Unie en andere landen.
• Four Thirds™ en Four Thirds Logo-merken zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
Olympus Imaging Corporation, in Japan, de Verenigde
Staten, De Europese Unie en andere landen.
• SDXC logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
• “AVCHD” en het “AVCHD” logo zijn handelsmerken van
Panasonic Corporation en Sony Corporation.
• Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby en het symbool double-D zijn handelsmerken van
Dolby Laboratories.
• HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia
Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde
Staten en andere landen.
• HDAVI Control™ is een handelsmerk van Panasonic
Corporation.
• QuickTime en het QuickTime-logo zijn merken of
geregistreerde merken van Apple Inc. en worden onder licentie gebruikt.
• Adobe is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated in
de Verenigde Staten en/of andere landen.
• Mac en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de V.S. en andere
landen.
• Windows en Windows Vista zijn of gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van
Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
• Andere systeem- of productnamen in de handleiding zijn over het algemeen de
gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de fabrikant die verantwoordelijk is
voor de ontwikkeling van het betreffende systeem of product.
Dit product is in licentie gegeven onder de AVC-patentportfoliolicentie voor privé- en
niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in
overeenstemming met de AVC-norm (“AVC-video”) en/of (ii) het decoderen van AVC-video die
werd gecodeerd door een consument in een privé- en niet-commerciële activiteit en/of werd
verkregen via een videoleverancier die een licentie heeft om AVC-video te leveren. Geen
enkele licentie wordt gegeven of wordt geacht te zijn gegeven voor enig ander gebruik. Meer
informatie kunt u krijgen bij MPEG LA, LLC. Zie http://www.mpegla.com.
EU
Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net
 Panasonic Corporation 2011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement