Panasonic DMCGF3CEG Operating instructions

Panasonic DMCGF3CEG Operating instructions
Gelifltirilmifl özellikler
için Kullan›m K›lavuzu
Dijital Foto¤raf Makinesi
Model No.
DMC-GF3
Kullanmadan önce, lütfen bu talimatlar› iyice okuyun.
VQT3Q99
‹çindekiler
Kullanmadan Önce
Foto¤raf makinesinin bak›m›............................5
Standart Aksesuarlar ......................................6
Parçalar›n Adlar› ve ‹fllevleri ............................7
Lens hakk›nda ..............................................12
Haz›rl›k
Lensin de¤ifltirilmesi ......................................13
Omuz Ask›s›n›n Tak›lmas› ............................16
Bataryan›n flarj edilmesi ................................17
∫ fiarj ..........................................................17
∫ Yaklafl›k çal›flma süresi ve kaydedilebilir
görüntü say›s› ..........................................19
Kart›n (Opsiyonel)/Bataryan›n
Tak›lmas› ve Ç›kar›lmas›................................22
Kart Hakk›nda ................................................23
∫ Bu cihazda kullan›labilen kartlar hakk›nda ....23
∫ Yaklafl›k kaydedilebilir görüntü say›s› ve
mevcut kay›t süresi ..................................25
Tarih/Saat Ayar› (Saat ayar›)..........................26
Temel ‹fllemler
Kay›t Modunun Seçilmesi ..............................28
‹yi foto¤raf çekimi için ipuçlar›........................30
Sabit görüntü çekimi 31
∫ Sabit görüntü çekerken oda¤›n
ayarlanmas› (AFS/AFC) ..........................31
∫ Sabit görüntü çekimi ................................33
∫ Dokunmatik Obtüratörü fonksiyonunu
kullanarak foto¤raf çekme ........................34
∫ Kay›t ekran›nda görünen bilgileri
de¤ifltirme ................................................34
Otomatik fonksiyonunu kullanarak foto¤raf
çekme (Ak›ll› Otomatik Modu)........................35
Kolay ayarlama ve kay›t
(Ak›ll› Otomatik Plus Modu) ..........................39
Odak D›fl› Kontrol Fonksiyonu ‹le
Foto¤raf Çekme 41
Favori ayarlarla foto¤raf çekme
(Programme AE modu) ..................................42
Hareketli görüntü kayd›..................................44
∫ Hareketli görüntü kayd› yaparken oda¤›n
ayarlanmas› (Sürekli AF) 44
∫ Hareketli görüntü kayd› ............................45
Görüntülerin/Hareketli Görüntülerin
Oynat›lmas›....................................................47
∫ Görüntülerin Oynat›lmas› ........................47
∫ Gösterim ekran›nda görünen
bilgileri de¤ifltirme ....................................50
∫ Hareketli Görüntülerin Oynat›lmas› ..........51
∫ Hareketli bir görüntüden sabit
görüntüler yaratma ..................................53
Görüntülerin Silinmesi....................................54
Menü Ayar› ....................................................56
∫ Menü maddelerinin ayarlanmas› ..............57
H›zl› Menü Ayar› ............................................59
Ayarlama Menüsü Hakk›nda..........................61
Kay›t
Optik Görüntü Sabitleme Fonksiyonu ............69
Zoom Özelli¤i ile Foto¤raf Çekimi..................71
Flafl› Kullanarak Foto¤raf Çekme ..................72
∫ Uygun flafl ayar›n›n seçilmesi ..................72
Ifl›k Dengeleme ..............................................76
Patlama Modunu Kullanarak
Foto¤raf Çekme ............................................77
Otomatik Braketi Kullanarak
Foto¤raf Çekme ............................................79
Otomatik Zamanlay›c› ile Foto¤raf Çekme ....81
Otomatik Odak ile Foto¤raf Çekme ..............83
Manuel Odak ile Foto¤raf Çekme..................89
Beyaz Dengenin Ayarlanmas›........................92
Fonksiyon dü¤mesinin kullan›lmas› ..............97
∫ Oda¤› ve ›fl›¤› sabitleme (AF/AE Kilidi)....98
∫ Diyafram ve enstantane h›z› etkilerini
onaylama (Ön ‹zleme Modu)....................99
-2-
Diyafram›/enstantane h›z›n› belirleyerek
foto¤raf çekme ............................................100
∫ Diyafram önceli¤i AE ..............................100
∫ Enstantane önceli¤i AE ..........................100
∫ Manuel pozlama modu ..........................101
Kaydedilen sahneye uygun görüntüleri
çekme (Sahne modu) ..................................103
∫ [PORTRAIT] (portre) ..............................103
∫ [SOFT SKIN] (yumuflak cilt) ..................104
∫ [SCENERY] (manzara) ..........................104
∫ [ARCHITECTURE] (mimari) ..................104
∫ [SPORTS] (spor) ....................................104
∫ [PERIPHERAL DEFOCUS]
(çevreyi odak d›fl›na ç›karma) ................105
∫ [FLOWER] (çiçek) ..................................105
∫ [FOOD] (yiyecek)....................................106
∫ [OBJECTS] (nesneler)............................106
∫ [NIGHT PORTRAIT] (gece portre) ........106
∫ [NIGHT SCENERY] (gece manzara)......107
∫ [ILLUMINATIONS] (ayd›nlatma) ............107
∫ [BABY1]/[BABY2] ..................................108
∫ [PET] (evcil hayvan) ..............................109
∫ [PARTY] (parti) ......................................109
∫ [SUNSET] (gün bat›m›) ..........................109
Farkl› görüntü efektleriyle foto¤raf çekme
(Yarat›c› Kontrol Modu) ................................110
Kiflisel ayar modunda foto¤raf çekimi ..........113
Yüz tan›ma fonksiyonu ile foto¤raf çekme ..115
Yaz› girme ....................................................121
[REC] Modu Menüsünün Kullan›m› ............122
∫ [PHOTO STYLE] (foto¤raf stili) ..............122
∫ [ASPECT RATIO] (ekran oran›)..............123
∫ [PICTURE SIZE] (görüntü boyutu) ........124
∫ [QUALITY] (kalite) ..................................125
∫ [SENSITIVITY] (hassasiyet) ..................126
∫ [ISO LIMIT SET] (ISO s›n›r› ayar›) ........127
∫ [ISO INCREMENTS] (ISO art›fllar›)........127
∫ [FACE RECOG.] (yüz tan›ma)................127
∫ [FOCUS MODE] (odak modu)................127
∫ [QUICK AF] (H›zl› AF) ............................128
∫ [METERING MODE] (ölçme modu) ......128
∫ [FLASH] (flafl) ........................................129
∫ [RED-EYE REMOVAL]
(k›rm›z› göz önleme) ..............................129
∫ [I.RESOLUTION]
(ak›ll› görüntü çözünürlü¤ü)....................129
∫ [I.DYNAMIC]
(Ak›ll› dinamik aral›k kontrolü) ................130
∫ [LONG SHTR NR]
(uzun enstantane gürültüsünü azaltma) ..130
∫ [SHADING COMP.] (gölge ayar›) ..........131
∫ [EX. TELE CONV.]
(harici tele dönüfltürme)..........................131
∫ [DIGITAL ZOOM] (dijital zoom) ..............131
∫ [BURST RATE] (patlama h›z›)................131
∫ [AUTO BRACKET] (otomatik braket) ....131
∫ [SELF-TIMER] (otomatik zamanlay›c›) ..132
∫ [COLOR SPACE] (renk aral›¤›) ..............132
∫ [STABILIZER]
(görüntü sabitleme özelli¤i) ....................132
[MOTION PICTURE] Modu
Menüsünün Kullan›m› ..................................133
∫ [REC MODE] (kay›t modu) ....................133
∫ [REC QUALITY] (kay›t kalitesi) ..............134
∫ [CONTINUOUS AF] (sürekli AF) ............135
∫ [EX. TELE CONV.]
(harici tele dönüfltürme)..........................135
∫ [WIND CUT]
(rüzgar kesme fonksiyonu) ....................135
∫ [MIC LEVEL DISP.]
(mikrofon seviye göstergesi) ..................135
∫ [MIC LEVEL ADJ.]
(mikrofon seviye ayar›) ..........................136
∫ [FLICKER RED.] (titreflim azaltma) ........136
[CUSTOM MENU] menüsünü kullanma ......137
Gösterim/Düzenleme
[PLAYBACK] Modu Menüsünün Kullan›m› ..144
∫ [2D/3D SETTINGS] (2D/3D ayarlar›) ....144
∫ [SLIDE SHOW] (slayt gösterimi) ............144
∫ [PLAYBACK MODE] (oynatma modu)....146
∫ [TITLE EDIT] (bafll›k düzenleme) ..........147
∫ [TEXT STAMP] (tarih bask›s›) ................148
∫ [VIDEO DIVIDE] (video bölme) ..............150
∫ [RESIZE] (boyutu de¤ifltirme) ................151
∫ [CROPPING] (kesme) ............................152
∫ [ASPECT CONV.]
(ekran oran›n› dönüfltürme)....................153
∫ [ROTATE]/ [ROTATE DISP]
(döndürme)/(göstergeyi döndürme)........154
∫ [FAVORITE] (favori)................................155
∫ [PRINT SET] (bask› ayar›)......................156
∫ [PROTECT] (koruma) ............................158
∫ [FACE REC EDIT]
(yüz kayd›n› düzenleme) ........................159
-3-
Di¤er cihazlara ba¤lanma
3D görüntüleri izleme ..................................160
Görüntüleri TV ekran›nda oynatma..............164
Sabit ve hareketli görüntüleri kaydetme ......168
∫ SD kart›n› kay›t cihaz›na takarak
kopyalama ..............................................168
∫ Bir AV kablosunu kullanarak görüntü
kopyalama ..............................................169
∫ “PHOTOfunSTUDIO 170” yaz›l›m›n›
kullanarak bilgisayara kopyalama ..........170
Bilgisayara ba¤lanma ..................................171
Görüntülerin bas›lmas› ................................174
Di¤erleri
Opsiyonel aksesuarlar ................................178
LCD Monitör ................................................179
Kullan›m Önlemleri ......................................182
Mesaj ekran› ................................................189
Ar›za giderme ..............................................191
-4-
Kullanmadan Önce
Kullanmadan Önce
fiiddetli titreflime, darbeye veya bask›ya maruz b›rakmay›n.
∫ Ürünü afla¤›daki koflullarda kulland›¤›n›zda lens, LCD ekran veya
d›fl kaplama hasar görebilir. Ayr›ca, ar›zalanabilir veya görüntüler
kaydedilmeyebilir.
– Foto¤raf makinesini düflürmeyin veya çarpmay›n.
– Lense veya LCD ekrana sert bask› uygulamay›n.
Bu foto¤raf makinesi toz/su geçirmez de¤ildir.
Foto¤raf makinesini çok fazla toz, su, kum vs. olan yerlerde
kullanmaktan kaç›n›n.
∫ S›v›lar, kum ve yabanc› maddeler lensin, dü¤melerin vs. çevresindeki alana girebilir. Tamir edilemeyecek ar›zalara sebep olabilece¤inden dikkatli olun.
– Çok tozlu veya kumlu yerler.
– Ya¤murlu havalarda veya sahilde kullan›rken, suyun foto¤raf makinesine temas edebilece¤i yerler.
Dijital foto¤raf makinesi gövdesinin aksesuar takma yuvas›n›n içine elinizi sokmay›n. Sensör hassas bir parça oldu¤unda ar›zalanabilir veya hasar görebilir.
n Bu¤ulanma Hakk›nda (Lens veya LCD ekran bu¤uland›¤›nda)
∫ Ortam s›cakl›¤› veya nem oran› de¤iflti¤inde bu¤ulanma meydana
gelir. Lenste ve LCD ekranda kirlenmeye, küflenmeye veya foto¤raf
makinesi ar›zalar›na sebep olaca¤›ndan bu¤ulanmaya dikkat edin.
∫ Bu¤ulanma durumunda, foto¤raf makinesini kapat›n ve yaklafl›k 2
saat kadar bu durumda bekletin. Foto¤raf makinesinin s›cakl›¤›, ortam s›cakl›¤›na yaklaflt›¤›nda bu¤ulanma do¤al bir flekilde kaybolacakt›r.
-5-
Kullanmadan Önce
Standart Aksesuarlar
Foto¤raf makinesini kullanmadan önce bütün aksesuarlar›n verilip verilmedi¤ini kontrol edin.
∫ Aksesuarlar ve flekilleri ülkeye veya foto¤raf makinesini sat›n ald›¤›n›z bölgeye göre de¤ifliklik
gösterecektir.
Aksesuarlarla ilgili detaylar için Temel Kullan›m K›lavuzuna bak›n.
∫ Batarya, metinde batarya veya pil olarak geçecektir.
∫ Batarya flarj cihaz›, metinde batarya flarj cihaz› veya flarj cihaz› olarak geçecektir.
∫ SD Haf›za Kart›, SDHC Haf›za Kart› ve SDXC Haf›za Kart› metinde kart olarak geçer.
∫ Kart iste¤e ba¤l›d›r.
∫ Bu k›lavuzdaki aç›klama de¤ifltirilebilir lens esasl›d›r (H-H014).
[STABILIZER] (Sabitleyici) (sayfa 69), Yön Alg›lama Fonksiyonu (sayfa 30) gibi bulunmayan
fonksiyonlar ve bu k›lavuzdaki aç›klamalar de¤ifltirilebilir lens esasl›d›r (H-FS014042).
∫ Verilen aksesuarlar› kaybetti¤iniz takdirde, bayinize veya en yak›n yetkili servise baflvurun. (Aksesuarlar› ayr› olarak sat›n alabilirsiniz.)
-6-
Kullanmadan Önce
Parçalar›n Adlar› ve ‹fllevleri
n Foto¤raf makinesi gövdesi
1 Sensör
2 kez yan›p sönme (sayfa 72)
3 Otomatik zamanlay›c› göstergesi (sayfa
81)/AF destek lambas› (sayfa 140)
4 Lens takma iflreti (sayfa 14)
5 Destek
6 Lens kilidi pimi
7 Lens açma dü¤mesi (sayfa 13)
8
9
10
11
Flafl açma dü¤mesi (sayfa 72)
Dokunmatik panel/LCD ekran (sayfa 10)
Oynatma dü¤mesi (sayfa 47, 51)
[Q.MENU/Fn] dü¤mesi (sayfa 59, 97)/
Silme/Geri dönme dü¤mesi
12 [MENU/SET] dü¤mesi (sayfa 11, 57)
13 Kontrol dü¤mesi (sayfa 11)
14 ‹mleç tufllar› (sayfa 11)
쑿/Ifl›k dengeleme dü¤mesi (sayfa 39,
76, 100, 101)
씰/WB (beyaz denge) (sayfa 92)
씱/AF Modu dü¤mesi (sayfa 83)
쑼/[DRIVE MODE] dü¤mesi
Bu dü¤me, görüntü kay›t modunda kullan›c›n›n afla¤›daki seçenekler aras›ndan seçim
yapmalar›n› sa¤layacakt›r.
Tek (sayfa 33)/Patlama (sayfa 77)/Otomatik braket (sayfa 79)/Otomatik zamanlay›c›
(sayfa 81)
-7-
Kullanmadan Önce
15 Omuz ask›s› tokas› (sayfa 16)
∫ Foto¤raf makinesini kullan›rken, düflmemesi için
omuz ask›s›n› takt›¤›n›zdan emin olun.
16 [HDMI] ç›k›fl› (sayfa 164)
17 [AV OUT/DIGITAL] ç›k›fl› (sayfa 164, 169, 172, 174)
18 Mikrofon
∫ Mikrofonu parmaklar›n›zla kapatmay›n.
19 Foto¤raf çekim dü¤mesi (sayfa 33)
20 Hareketli görüntü dü¤mesi (sayfa 45)
21 Hoparlör (Sayfa 64)
∫ Hoparlörü parmaklar›n›zla kapatmay›n.
22 Odak mesafesi referans iflareti (sayfa 91)
23 Ak›ll› Otomatik dü¤mesi (sayfa 35)
24 Foto¤raf makinesi AÇMA/KAPATMA dü¤mesi (sayfa 26)
25 Durum göstergesi (sayfa 26)
26 Tripod (üç ayakl› stand) soketi (sayfa 188)
27 Kart/Batarya kapa¤› (sayfa 22)
28 DC coupler kapa¤›
∫ Bir AC adaptörü kullan›rken DC coupler (opsiyonel)
ve AC adaptörü (opsiyonel) kulland›¤›n›zdan emin
olun. (Sayfa 178)
29 Batarya ç›karma t›rna¤› (sayfa 22)
-8-
Kullanmadan Önce
n Lens
H-H014
(LUMIX G 14 mm/F2.5 ASPH.)
30
31
32
33
34
35
36
H-FS014042
(LUMIX G VARIO 14–42 mm/F3.5–5.6
ASPH./MEGA O.I.S.)
Lens yüzeyi
Odak halkas› (sayfa 89)
Kontak noktas›
Lens takma iflreti (sayfa 14)
Tele
Wide
Zoom halkas› (Sayfa 71)
-9-
Kullanmadan Önce
Dokunmatik Ekran
Bu dokunmatik ekran bask›y› alg›layan tiptir.
Ekrana dokunma
Dokunmatik ekrana dokunup b›rakmak için.
Sürükleme
Dokunmatik ekran› b›rakmadan yap›lan hareket.
Dokunmatik ekranda görünen simgeleri veya görüntüleri seçme gibi ifllemleri yapmak
için kullan›n.
∫ Dokunmatik ekran› kullanarak özellikleri
seçti¤inizde, istedi¤iniz simgenin ortas›na
dokundu¤unuzdan emin olun.
Bu, AF alan›n› kayd›rmak, sürgülü çubu¤u
çal›flt›rmak vs. için kullan›l›r.
Bu, gösterim s›ras›nda vs. sonraki görüntüye geçmek için de kullan›labilir.
∫ Piyasada bulunan bir likit kristal koruyucu kullan›yorsa-
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
n›z, koruyucunun talimatlar›n› takip edin. (Baz› likit kristal koruyucular görülebilirli¤i veya çal›flabilirli¤i etkileyebilir.)
E¤er piyasada mevcut bir koruyucu kullan›l›rsa, dokunmatik ekran›n tepki vermedi¤ini fark ederseniz biraz
ekstra bask› gerekebilir.
Foto¤raf makinesini elinizde tutarken kazayla dokunmatik ekrana bask› uygulamaktan kaç›n›n. Aksi takdirde,
dokunmatik ekran›n çal›flmas› etkilenebilir.
LCD ekrana dolmakalem ucu gibi sert cisimlerle bast›rmay›n.
T›rna¤›n›zla dokunmay›n.
Parmak izi ve di¤er cisimlerle kirlendi¤i zaman LCD ekran› yumuflak bir bezle temizleyin.
LCD ekran› çizmeyin veya fazla bask› uygulamay›n.
Dokunmatik panelde görünen simgelerle ilgili bilgi için sayfa 179’daki “LCD Ekran Göstergesi” k›sm›na bak›n.
n Kalem hakk›nda
Ayr›nt›l› ifllemler için veya parmaklar›n›zla ifllem yapmak zor oldu¤unda kalemi (verilmifltir)
kolayca kullanabilirsiniz.
∫ Sadece verilen kalemi kullan›n.
∫ Küçük çocuklar›n eriflebilecekleri yerlere yerlefltirmeyin.
- 10 -
Kullanmadan Önce
‹mleç tufllar›/[MENU/SET] dü¤mesi
‹mleç tufluna bas›lmas›:
Maddelerin seçimi veya de¤erlerin ayarlanmas› vs. gerçeklefltirilir.
[MENU/SET] dü¤mesine bas›lmas›:
Ayarlama içeriklerinin onaylanmas› vs. gerçeklefltirilir.
Bu k›lavuz, imlecin yukar›, afla¤›, sola veya sa¤a do¤ru hareket ettirilmesini afla¤›daki gibi
veya 쑿/쑼/씱/씰 gibi gösterir.
veya
쑿/쑼/씱/씰 tufllar›na bas›n.
Foto¤raf makinesi dokunmatik ekran kullan›larak çal›flt›r›lsa bile, sa¤dakine benzer bir k›lavuz görünürse, imleç tuflu ile ve [MENU/SET]
dü¤mesi ile çal›flt›rmak mümkündür.
Kontrol Dü¤mesi
Kontrol dü¤mesinin çevrilmesi:
Maddelerin seçimi veya de¤erlerin ayarlanmas› vs. gerçeklefltirilir.
Bu kullan›m k›lavuzunda, kontrol dü¤mesini çevirme afla¤›da gösterildi¤i gibi belirtilir.
- 11 -
Kullanmadan Önce
Lens Hakk›nda
n Micro Four Thirds™ özellikli lens
Bu cihaz Micro Four Thirds Sistemi lens özellikleriyle
(Micro Four Thirds mount) uyumlu lensler kullan›r.
n Four Thirds™ özellikli lens
Four Thirds özellikli lens, takma adaptörü (DMW-MA1;
opsiyonel) ile kullan›labilir.
n Leica özellikli lens
∫ M adaptörünü veya R adaptörünü (DMW-MA2M, DMW-MA3R; opsiyonel) kulland›¤›n›zda,
Leica M veya Leica R Mount de¤ifltirilebilir lenslerini kullanabilirsiniz.
– Baz› lensler için, cismin odakland›¤› gerçek mesafe nominal mesafeden biraz farkl›l›k
gösterebilir.
– Leica lens montaj adaptörünü kullan›rken [SHOOT W/O LENS] (sayfa 143) opsiyonunu
[ON] konumuna ayarlay›n.
Lens ve fonksiyonlar› hakk›nda
Kullan›lan lense göre kullan›lamayan fonksiyonlar veya farkl› olabilen ifllemler olabilir.
Otomatik Odak*/Otomatik diyafram ayar›*/Yön Alg›lama Fonksiyonu (sayfa 30)/[DEFOCUS
CTRL] (Odak d›fl› kontrolü) (sayfa 41)/[STABILIZER] (Görüntü sabitleyici) (sayfa 69)/[QUICK
AF] (H›zl› AF) (sayfa 128)/[SHADING COMP.] (Gölge ayar›)
(Sayfa 131)
g De¤ifltirilebilir lensler (H-H014, H-FS014042), hareketli görüntülerin kayd› s›ras›nda otomatik odak ve otomatik diyafram ifllemi ile uyumludur. Opsiyonel HD hareketli görüntü
uyumlu de¤ifltirilebilir lens (H-VS014140) ile, yüksek AF performans› ve sessizlik tasar›m› ile daha iyi ve daha sessiz hareketli görüntü kayd› mümkündür.
Kullan›lan lens ile ilgili detaylar için web sitesine bak›n.
Uyumlu lenslerle ilgili en son bilgiler için kataloglara/web sayfalar›na bak›n.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (Bu site sadece ‹ngilizce’dir.)
Not
∫ Kulland›¤›n›z lensin diyafram de¤erine ba¤l› olarak mevcut flafl mesafesi vs. de¤iflir.
∫ Lens üzerinde belirtilen odak uzunlu¤u, 35 mm film foto¤raf makinesine dönüfltürüldü¤ün-
de iki kat›na eflde¤erdir. (50 mm lens kullan›ld›¤›nda 100 mm lense eflit olacakt›r.)
3D de¤ifltirilebilir lensin detaylar› için web sitesine bak›n.
- 12 -
Haz›rl›k
Lensin de¤ifltirilmesi
Lensi de¤ifltirerek foto¤raf çekme seçeneklerini ve foto¤raf makinesi zevkinizi art›rabilirsiniz.
Afla¤›daki ifllemi kullanarak lensi de¤ifltirin.
∫ Foto¤raf makinesinin kapal› oldu¤undan emin olun.
∫ Çok fazla kirin veya tozun olmad›¤› yerlerde lensi de¤ifltirin. Lens kirlendi¤i zaman sayfa
183, 184’e bak›n.
Lensin ç›kar›lmas›
Haz›rl›klar : Lens kapa¤›n› tak›n.
Lens ç›karma dü¤mesine A basarken, lensi duruncaya
kadar ok yönünde çevirerek ç›kar›n.
- 13 -
Haz›rl›k
Lensin tak›lmas›
Haz›rl›klar : Arka lens kapa¤›n› lensten ç›kar›n.
∫ Gövde kapa¤› foto¤raf makinesine tak›l›ysa, önce bunu ç›kar›n.
Lens takma iflaretlerini B (k›rm›z› iflaretler) lens ile hizalay›n ve daha sonra
lensi yerine oturuncaya kadar ok yönünde çevirin.
∫ Lensi ç›kar›rken lens ç›karma dü¤mesine A basmay›n.
∫ Lens takma yeri çizilece¤inden, lensi belli bir aç›yla tutarak foto¤raf makinesi gövdesine
takmaya çal›flmay›n.
∫ Kay›t yaparken lens kapa¤›n› ç›kard›¤›n›zdan emin olun.
∫ Lens ve gövde kapa¤› foto¤raf makinesi gövdesinden ç›kar›ld›¤›n-
da yuvaya parmaklar›n›z› sokmay›n.
∫ Tozun veya yabanc› maddelerin foto¤raf makinesi gövdesinin iç
parçalar›na yap›flmas›n› önlemek için, gövde kapa¤›n› ya da lensi
foto¤raf makinesi gövdesindeki yuvaya tak›n.
∫ Kontak uçlar›n›n çizilmesini önlemek için, tak›l› olmad›¤› zaman
lens arka kapa¤›n› lense tak›n veya lensi kamer gövdesine tak›n.
∫ Tafl›ma s›ras›nda lensin yüzeyini korumak için lens kapa¤›n› veya
MC Koruyucusunu (opsiyonel) takman›z önerilir. (Sayfa 178)
- 14 -
Haz›rl›k
Parasoleyin Tak›lmas›
Parlak günefl ›fl›¤› veya zemin ›fl›¤› alt›nda, parasoley lensin parlamas›n› ve çift görüntüyü
önleyecektir. Parasoley fazla ›fl›¤› keser ve görüntü kalitesini artt›r›r.
De¤ifltirilebilir lens ile birlikte verilen parasoleyi (çiçek flekilli) takmak için
(H-FS014042)
∫ De¤ifltirilebilir lensin (H-H014) parasoleyi yoktur.
Parasoleyi, k›sa taraflar yukar› ve afla¤› gelecek flekilde lensin üstüne yerlefltirin ve duruncaya kadar ok yönünde çevirin.
A
Takma iflareti.
∫ Parasoleyi geçici olarak ay›r›rken ve tafl›rken, parasoleyi
lense ters yönde tak›n.
- 15 -
Haz›rl›k
Omuz Ask›s›n›n Tak›lmas›
∫ Foto¤raf makinesini kullan›rken, düflmemesi için omuz ask›s›n› takman›z› tavsiye
ederiz.
Ask›y›, foto¤raf makinesi gövdesindeki tokadan
geçirin.
A : Omuz ask›s› tokas›
Ask›n›n di¤er ucunu ok yönünde halkadan ve
ard›ndan da tahditten geçirin.
Ask›n›n ucunu tahditin di¤er taraf›ndaki delikten
geçirin.
Ask›n›n di¤er ucunu çekin ve ayr›l›p
ayr›lmad›¤›n› kontrol edin.
∫ 1-4. ad›mlar› tekrarlay›n ve ask›n›n di¤er
ucunu tak›n.
∫ Omuz ask›n› omzunuza asmak için kullan›n.
– Boynunuza dolamay›n.
– Yaralanmaya veya kazaya neden olabilir.
∫ Omuz ask›n› küçük çocuklardan uzak tutun.
– Boyunlar›na dolanarak kazalara yol açabilir.
- 16 -
Haz›rl›k
Bataryan›n fiarj Edilmesi
n Bu cihazda kullanabilen bataryalar hakk›nda
Piyasada orijinal ürüne çok benzeyen sahte bataryalar vard›r. Bu bataryalar›n baz›lar›, uygun güvenlik standartlar›n›n gereksinimlerini karfl›lamak için iç koruma ile yeterince korunmamaktad›r. Bu bataryalar›n yang›na veya patlamaya sebep olma tehlikesi vard›r. Sahte bataryalar›n kullan›m› sonucunda meydana gelebilecek kazalardan
veya ar›zalardan sorumlu olmayaca¤›m›z› unutmay›n. Güvenli ürünlerin kullan›ld›¤›ndan emin olmak için, orijinal Panasonic bataryas›n›n kullan›ld›¤›ndan emin olun.
∫ Uygun bir flarj cihaz› ve batarya kullan›n.
fiarj
∫ Cihaz fabrikadan gönderildi¤inde batarya dolu olmayacakt›r. Kullanmadan önce,
bataryay› iyice flarj edin.
∫ Bataryay› flarj cihaz› ile bir iç mekanda flarj edin.
Kutuplar›na dikkat ederek
bataryay› tak›n.
girifl tipi
takmal› tip
fiarj cihaz›n›n fiflini prize tak›n.
[CHARGE]
[CHARGE]
∫ fiarj tamamland›¤›nda flarj cihaz›-
n›n fiflini prizden çekin ve bataryay› ç›kar›n.
n [CHARGE] göstergesi hakk›nda
Aç›k: fiarj s›ras›nda yanacakt›r.
Kapal›: fiarj normal flekilde tamamland›¤›nda kapanacakt›r.
∫ [CHARGE] göstergesi yan›p söndü¤ünde
– Bataryan›n s›cakl›¤› çok yüksek veya çok düflüktür. Bataryay› 10flC - 30°C aras›ndaki
s›cakl›klarda yeniden flarj etmeniz önerilir.
– fiarj cihaz›n›n veya bataryan›n kutuplar› kirlidir. Bu durumda, kuru bir bezle silin.
- 17 -
Haz›rl›k
n fiarj süresi
fiarj süresi
Yaklafl›k 180 dak.
∫ Belirtilen flarj süresi, bataryan›n tamamen boflald›¤› durumlar için geçerlidir.
Bataryan›n kullan›m flekline ba¤l› olarak flarj süresi de¤iflebilir. So¤uk/s›cak ortamlarda veya batarya uzun süre kullan›lmad›¤› durumlarda flarj süresi, normalden daha
uzun sürebilir.
Not
∫ Elektrik fiflinin kontak alanlar› çevresinde herhangi bir metal cisim b›rakmay›n (klips
gibi).
Aksi takdirde, k›sa devreden veya bunun sonucunda oluflan ›s›dan dolay› yang›n
vs/veya elektrik çarpmas› meydana gelebilir.
∫ Batarya tamamen boflalmazsa bile flarj edilebilir ancak, tamamen boflalmadan bataryay›
flarj etmemenizi tavsiye ederiz. (fiiflme meydana gelebilir.)
- 18 -
Haz›rl›k
Yaklafl›k çal›flma süresi ve kaydedilebilir görüntü say›s›
n Batarya göstergesi
Batarya göstergesi ekranda görünür.
∫ Batarya bitti¤inde gösterge k›rm›z›ya döner ve yan›p söner. (Durum göstergesi de yan›p
söner) Bataryay› flarj edin veya tamamen dolu bir batarya ile de¤ifltirin.
n Sabit görüntülerin kaydedilmesi (Program AE modunda CIPA standard›na göre)
De¤ifltirilebilir lens (H-H014) kullan›ld›¤›nda
Kaydedilebilir görüntü say›s›
Yaklafl›k 340 görüntü
Yaklafl›k 170 dak.
Kay›t süresi
De¤ifltirilebilir lens (H-FS014042) kullan›ld›¤›nda
Kaydedilebilir görüntü say›s›
Yaklafl›k 320 görüntü
Kay›t süresi
Yaklafl›k 160 dak.
CIPA standartlar›na göre kay›t koflullar›
∫ CIPA, [Foto¤raf makinesi & Görüntü Ürünleri Kuruluflunun] k›saltmas›d›r.
∫ S›cakl›k: 23*C/Nem Oran›: LCD ekran aç›kken %50 nem.
∫ Bir Panasonic SD Haf›za kart›n› kullanma (2 GB).
∫ Verilen bataryay› kullanma.
∫ Foto¤raf makinesi aç›ld›ktan 30 saniye sonra kayd› bafllatma.
∫ Her çekimde flafl yak›larak her 30 saniyede bir çekim.
∫ Her 10 çekimden sonra foto¤raf makinesini kapatma ve batarya so¤uyuncaya kadar bekleme.
Kaydedilebilir görüntü say›s›, çekim aral›¤› süresine göre de¤ifliklik gösterir.
Çekim aral›¤› süresi uzad›kça, kaydedilebilir görüntü say›s› azal›r. (Örne¤in, her iki
dakikada bir görüntü çekmeniz gerekirse, o zaman görüntü say›s› yukar›da belirtilen
görüntü say›s›n›n yaklafl›k dörtte biri olacakt›r (her 30 saniyede bir çekilen bir görüntü esasl› olarak)).
- 19 -
Haz›rl›k
n Hareketli görüntü kayd›
– [AVCHD] (Görüntü kalitesi [FSH] olarak ayarl› iken kay›t yapma)
De¤ifltirilebilir lens (H-H014) kullan›ld›¤›nda
Yaklafl›k 150 dak.
Yaklafl›k 75 dak.
Kay›t süresi
Gerçek kay›t süresi
De¤ifltirilebilir lens (H-FS014042) kullan›ld›¤›nda
Kay›t süresi
Yaklafl›k 130 dak.
Gerçek kay›t süresi
Yaklafl›k 65 dak.
– [HAREKETL‹ JPEG] (Görüntü kalitesi [HD] olarak ayarl› iken kay›t yapma)
De¤ifltirilebilir lens (H-H014) kullan›ld›¤›nda
Kay›t süresi
Gerçek kay›t süresi
Yaklafl›k 160 dak.
Yaklafl›k 80 dak.
De¤ifltirilebilir lens (H-FS014042) kullan›ld›¤›nda
Kay›t süresi
Gerçek kay›t süresi
Yaklafl›k 140 dak.
Yaklafl›k 70 dak.
∫ Bu süreler, 23*C ortam s›cakl›¤› ve %50 nem oran› içindir.
Bu sürelerin yaklafl›k olduklar›n› unutmay›n.
∫ Gerçek kay›t süresi, güç kayna¤›n› (AÇMA/KAPATMA), kayd› bafllatma/durdurma vs. gibi
ifllemleri tekrarlarken kay›t için kullan›lan süredir.
∫ Hareketli görüntüler kesintisiz olarak 29 dakika 59 saniye kadar kaydedilebilir. Ayr›ca,
[MOTION JPEG] modunda kaydedilen hareketli görüntüler kesintisiz olarak 2 GB’a kadar
kaydedilir. Kalan kesintisiz kay›t süresi ekranda görünür.
- 20 -
Haz›rl›k
n Gösterim
De¤ifltirilebilir lens (H-H014) kullan›ld›¤›nda
Gösterim süresi
Yaklafl›k 270 dak.
De¤ifltirilebilir lens (H-FS014042) kullan›ld›¤›nda
Yaklafl›k 250 dak.
Gösterim süresi
∫ Çal›flma süreleri ve kaydedilebilir görüntü say›s›, ortama ve kay›t koflullar›na göre
de¤ifliklik gösterecektir.
Örne¤in, afla¤›daki durumlarda, çal›flma süresi k›sal›r ve kaydedilebilir görüntü say›s› azal›r.
– Kayak merkezleri gibi s›cakl›¤› düflük ortamlarda.
– [LCD MODE]’unun [AUTO] ayar› veya [LCD MODE]’unun [MODE1] ayar› kullan›ld›¤›nda.
– Flafl s›kça kullan›ld›¤›nda.
∫ Batarya düzgün flarj edildi¤i halde foto¤raf makinesinin çal›flma süresi afl›r› k›sa ise, bataryan›n kullan›m ömrünün sonuna gelinmifltir. Yeni bir batarya sat›n al›n.
- 21 -
Haz›rl›k
Kart›n (Opsiyonel)/Bataryan›n Tak›lmas› ve
Ç›kar›lmas›
∫ Foto¤raf makinesinin kapal› oldu¤undan emin olun.
∫ Bir Panasonic kart›n› kullanman›z› tavsiye ederiz.
Ç›kartma t›rna¤›n› okun gösterdi¤i yöne
do¤ru kayd›rarak kart/batarya kapa¤›n›
aç›n.
∫ Daima orijinal Panasonic bataryalar›n› kullan›n.
∫ Di¤er bataryalar›n kullan›lmas›, cihaz›n kalite-
sini garanti etmez.
Batarya: Yönüne dikkat ederek bir ç›t sesi
duyuncaya kadar bataryay› yerlefltirin ve
ard›ndan A kolu ile yerine sabitlendi¤ini
kontrol edin. Bataryay› ç›karmak için A
kolunu ok yönünde çekin.
Kart: Takma yönüne dikkat ederek bir
“ç›t” sesi duyuncaya kadar yerine itin.
Kart› ç›kartmak için, bir ç›t sesi duyuncaya
kadar itin ve ard›ndan kart› dik bir flekilde
d›flar› çekin.
B : Kart›n arka ba¤lant› uçlar›na dokunmay›n.
Q: Kart/batarya kapa¤›n› kapat›n.
W: Batarya ç›karma t›rna¤›n› okun gösterdi¤i yöne do¤ru kayd›r›n.
∫ Kullan›mdan sonra bataryay› ç›kart›n.
∫ fiarj edildikten sonra uzun bir süre kullan›lmazsa, batarya boflalacakt›r.
∫ Batarya, kullan›m s›ras›nda ve flarj ifllemi esnas›nda ve sonras›nda ›s›n›r. Kullan›m s›ra-
s›nda foto¤raf makinesi ›s›n›r. Bu bir ar›za de¤ildir.
∫ Kart› veya bataryay› ç›karmadan önce, foto¤raf makinesini kapat›n ve durum göstergesi
tamamen kayboluncaya kadar bekleyin. (Aksi takdirde, cihaz normal çal›flmayabilir ve kart
hasar görebilir veya kaydedilen görüntüler kaybolabilir.).
- 22 -
Haz›rl›k
Kart Hakk›nda
Bu cihazda kullan›labilen kartlar hakk›nda
SD video standard›na uygun afla¤›daki kartlar bu cihazla kullan›labilir.
(K›lavuzda kart olarak geçecektir.)
Aç›klamalar
SD Haf›za kart› (8 MB ile
2GB aras›)
SDHC Haf›za Kart›
(4 GB - 32 GB)
∫ Hareketli görüntüleri [AVCHD] modunda kaydederken
∫
∫
∫
SDXC Haf›za Kart›
(48 GB, 64 GB)
∫
“4. S›n›f” veya üstü SD H›z S›n›fl›* bir kart kullan›n.
Ayr›ca, hareketli görüntüleri [MOTION JPEG] modunda kaydederken “6. S›n›f” veya üstü SD H›z S›n›fl› bir kart kullan›n.
SDHC Haf›za kartlar› SDHC Haf›za Kart› veya SDXC
Haf›za Kart› uyumlu cihazlarda kullan›labilir.
SDXC Haf›za kartlar› sadece SDXC Haf›za Kart› uyumlu
cihazlarda kullan›labilir.
SDXC Haf›za Kartlar›n› kullan›rken PC ve di¤er cihazlar›n uyumlu olduklar›n› kontrol edin.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
Sadece solda belirtilen kapasiteli kartlar kullan›labilir.
SD H›z S›n›f›, sürekli yaz›m ile ilgili h›z standard›d›r. Kart üzerinde etiket vs. arac›l›¤›yla
kontrol edin.
Örne¤in:
Karta eriflim
Karta görüntü kaydedildi¤inde, kart eriflim göstergesi (k›rm›z› yanar.
∫ Eriflim göstergesi yand›¤›nda)görüntüler yaz›ld›¤›nda, okundu¤unda veya silindi¤in-
de veya kart formatland›¤›nda cihaz› kapatmay›n, bataryay› veya kart› ç›karmay›n
veya AC adaptörünü (opsiyonel) ay›rmay›n. Ayr›ca, foto¤raf makinesini titreflime,
darbelere veya statik elektri¤e maruz b›rakmay›n.
Aksi takdirde, kart veya üzerinde kay›tl› veriler hasar görebilir ve foto¤raf makinesi
düzgün çal›flmayabilir.
Titreflim, darbe veya statik elektrikten dolay› çal›flma baflar›s›z olursa, ifllemi yeniden yap›n.
∫ En son bilgiler için web sitemizi ziyaret edin.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Bu site sadece ‹ngilizce’dir.)
- 23 -
Haz›rl›k
Not
∫ Yaz›m koruma t›rna¤› A mevcut (Bu dü¤me [LOCK] konumuna al›nd›¤›n-
da, veri yazma, silme veya formatlama ifllemi yap›lamaz. Dü¤me eski konumuna al›nd›¤›nda veri yazma, silme ve formatlama ifllemi yap›labilir.)
∫ Karttaki veriler elektromanyetik dalgalardan, statik parazitlerden veya foto¤raf makinesinin ya da kart›n hasar görmesinden dolay› bozulabilir veya
kaybolabilir. Önemli verileri bir bilgisayara vs. kaydetmenizi tavsiye ederiz.
∫ Kart› bilgisayarda veya di¤er cihazlarda formatlamay›n. Düzgün çal›flmas›
için, kart› sadece foto¤raf makinesinde formatlay›n. (Sayfa 68)
∫ Yutulmas›n› önlemek için Haf›za Kart›n› çocuklardan uzak tutun.
- 24 -
Haz›rl›k
Yaklafl›k kaydedilebilir görüntü say›s› ve mevcut kay›t süresi
n Kaydedilebilir görüntü say›s› ve mevcut kay›t süresi göstergesi hakk›nda
∫ Mevcut kay›t süresi ve kaydedilebilir görüntü say›s›
göstergesi aras›nda geçifl [CUSTOM] menüsündeki
[REMAINING DISP.] sekmesinde (sayfa 141) yap›labilir.
Kaydedilebilir görüntü say›s›
Mevcut kay›t süresi
n Kaydedilebilir görüntü say›s›
∫ Kalan görüntü say›s› 10000’den fazla ise [9999+] görünür.
∫ Ekran oran›
, Kalite
[PICTURE SIZE] (Görüntü boyutu)
∫ Ekran oran›
, Kalite
[PICTURE SIZE] (Görüntü boyutu)
n Mevcut kay›t süresi (hareketli görüntüleri kaydederken)
∫ “h” saatin, “m” dakikan›n ve “s” ise saniyenin k›saltmas›d›r.
[REC QUALITY] (Kay›t kalitesi)
∫ [MOTION JPEG] (Hareketli JPEG)
[REC QUALITY] (Kay›t kalitesi)
∫ Ekranda görünen kaydedilebilir görüntü say›s› ve mevcut kay›t süresi de¤erleri yaklafl›kt›r.
(Bu de¤erler, kay›t koflullar›na ve kart›n tipine ba¤l› olarak de¤iflir.)
∫ Kaydedilebilir görüntü say›s› ve mevcut kay›t süresi cisme ba¤l›d›r.
∫ Hareketli görüntüler kesintisiz olarak 29 dakika 59 saniye kadar kaydedilebilir. Ayr›ca,
[MOTION JPEG] modunda kaydedilen hareketli görüntüler kesintisiz olarak 2 GB’a kadar
kaydedilir. Kalan kesintisiz kay›t süresi ekranda görünür.
- 25 -
Haz›rl›k
Tarih/Zaman Ayar› (Saat ayar›)
Saat, sat›n al›m s›ras›nda sadece dokunmatik ifllem ile ayarlanabilir. Saat ayarlar›n› de¤ifltirmek için, [SETUP] menüsündeki [CLOCK SET] k›sm›na bak›n (sayfa 61).
∫ Saat fabrikada ayarlanmam›flt›r.
Foto¤raf makinesini aç›n.
∫ Bu cihaz› açt›¤›n›zda, durum göstergesi Q yanar.
∫ Dil seçme ekran› görünmezse, 4. ad›ma geçin.
[LANGUAGE SET] tufluna bas›n.
Dil seçiminizi yap›n.
[CLOCK SET] tufluna bas›n.
Ayarlamak istedi¤iniz maddelere
(Y›l/Ay/Gün/Saat/Dakika) dokunun ve [쑿]/[쑼]
tufllar›na basarak ayarlay›n.
∫ [쑿]/[쑼] tufllar›na sürekli dokunarak ayarlamalar› de-
¤ifltirmeye devam edebilirsiniz.
∫ Tarihi ve saati ayarlamadan tarih ve saat ayarlar›n› ip-
tal etmek için [CANCEL] tufluna bas›n.
Gösterim s›ras›n› ve saatin gösterim format›n› ayarlamak için
∫ Gösterim s›ras›/saat gösterim format› ayarlama ekran›n› görüntülemek için [STYLE] tufluna bas›n.
- 26 -
Haz›rl›k
Ayarlamak için [SET] tufluna dokunun.
Onay ekran›nda [SET] tufluna dokunun.
∫ Batarya ç›kar›lsa bile saat ayar› dahili saat pili kullan›larak 3 ay kadar korunur. (Da-
hili pili flarj etmek için, dolu bataryay› 24 saat kadar cihazda b›rak›n.)
∫ Saat ayarlanmazsa, [TEXT STAMP] (sayfa 148) özelli¤i ile foto¤raflara tarih bast›¤›n›zda
veya foto¤raflar› bir foto¤raf stüdyosunda bast›rd›¤›n›zda, tarih bask›s› do¤ru yap›lamaz.
∫ Saati ve tarihi do¤ru ayarlad›¤›n›zdan emin olun; aksi takdirde, görüntü bas›ld›¤›nda tarih
bask›s› yanl›fl olacakt›r.
- 27 -
Temel ‹fllemler
Kay›t Modunun Seçilmesi
[MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
[REC MODE] tufluna dokunun.
∫ Kay›t Modunu listeleyen bir ekran görünür.
∫ Kay›t Modunda Kay›t Modu simgesine do-
kunarak da Kay›t Modunu listeleyen ekran› görüntülemek mümkündür.
Seçmek için Kay›t Moduna dokunun.
∫
simgesine dokunuldu¤unda
simgesi yanar ve
Kay›t Moduna dokunuldu¤unda Kay›t Modunun bir aç›klamas› görünür. [CANCEL] tufluna dokunuldu¤unda Kay›t Modunu listeleyen ekrana dönülecek ve
simgesi kaybolacakt›r.
- 28 -
Temel ‹fllemler
n Temel ‹fllemler
Ak›ll› Otomatik Modu (sayfa 35)
Cisimler foto¤raf makinesi taraf›ndan otomatik olarak seçilen ayarlar kullan›larak kaydedilir.
Ak›ll› Otomatik Plus Modu (sayfa 39)
Foto¤raf makinesi taraf›ndan seçilen ayarlar› kolayca tercihlerinizle uyumlu hale getirir ve kaydeder.
Program AE modu (sayfa 42)
Cisimler kendi ayarlar›n›z kullan›larak kaydedilir.
n Gelifltirilmifl ‹fllemler
Diyafram önceli¤i AE modu (sayfa 100)
Enstantane h›z› otomatik olarak ayarlam›fl oldu¤unuz diyafram de¤eri taraf›ndan belirlenir.
Obtüratör önceli¤i AE modu (sayfa 100)
Diyafram de¤eri otomatik olarak ayarlam›fl oldu¤unuz enstantane h›z› taraf›ndan belirlenir.
Manuel pozlama modu (sayfa 101)
Ifl›k, manuel olarak ayarlanan diyafram de¤eri ve enstantane h›z› taraf›ndan ayarlan›r.
Kiflisel ayar modu (Sayfa 113)
Önceki kay›tl› ayarlarla foto¤raf çekmek için bu modu kullan›n.
Sahne modu (sayfa 103)
Bu, kaydedilen sahneye uygun foto¤raflar çekmenizi sa¤lar.
Yarat›c› kontrol modu (Sayfa 110)
Görüntü efektini kontrol ederken kay›t yapman›z› sa¤lar.
- 29 -
Temel ‹fllemler
‹yi foto¤raf çekimi için ipuçlar›
∫ Flafl›, AF destek lambas›n› A
veya mikrofonu B parmaklar›n›zla ya da baflka nesnelerle kapatmay›n.
∫ Foto¤raf makinesini dikkatlice her iki elinizle tutun, kollar›n›z› yanlar›n›zda sabit tutun ve
ayaklar›n›z› hafifçe birbirinden ay›r›n.
∫ Foto¤raf çekim dü¤mesine basarken foto¤raf makinesini hareket ettirmemeye dikkat edin.
n Yön Alg›lama Fonksiyonu
Yön Alg›lama Fonksiyonunu destekleyen bir lens gereklidir.
– De¤ifltirilebilir lens (H-H014) Yön Alg›lama Fonksiyonunu desteklemez.
– De¤ifltirilebilir lens (H-FS014042) Yön Alg›lama Fonksiyonunu destekler.
Foto¤raf makinesi dik tutularak çekilen görüntüler dik (döndürülmüfl) olarak oynat›l›r. (Sadece [ROTATE DISP.] opsiyonu (sayfa 154) [ON] (aç›k) konumuna ayarland›¤›nda).
∫ Yön Alg›lama Fonksiyonu, foto¤raf makinesi afla¤› veya yukar› do¤ru tutularak kay›t yap›ld›¤› zaman düzgün çal›flmayabilir.
∫ Sadece uyumlu bir lens kulland›¤›n›zda yön alg›lama fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
(Uyumlu lensler için kataloga, web sitesine vs. baflvurun.)
∫ 3D görüntüleri dikey yönde kaydedemezsiniz.
- 30 -
Temel ‹fllemler
Kay›t Modu:
Sabit Görüntü Çekimi
Sabit görüntü çekerken oda¤›n ayarlanmas› (AFS/AFC)
1
2
[REC] modu menüsünde [FOCUS MODE] ayar›n›
seçin. (Sayfa 57)
[MENU/SET] dü¤mesine basarak istedi¤iniz
maddeyi seçin.
∫ Normalde, [AFS]’yi kullan›n.
“AFS”, “Auto Focus Single” (otomatik tek çekim oda¤›) ifadesinin k›saltmas›d›r.
Foto¤raf çekim dü¤mesine yar›ya kadar bas›ld›¤›nda odak otomatik olarak
ayarlan›r. Sonuna kadar bas›ld›¤›nda odak sabitlenir.
“AFC”, “Auto Focus Continuous” (sürekli otomatik odak) ifadesinin k›saltmas›d›r.
Bu mod, foto¤raf çekim dü¤mesine yar›ya kadar bas›ld›¤›nda cismin hareketini sürekli odaklayarak daha kolay çekim yapman›z› sa¤lar.
Hareketli bir cismin foto¤raflar›n› çekerken, foto¤raf makinesi cismin hareketini sezer ve odaklar. (hareket alg›lama)
∫ Zoom halkas› Wide konumundan Tele konumuna çevrildi¤inde veya aniden uzaktaki bir cisimden yak›ndaki bir cisme geçildi¤inde, cisme odaklanma zaman alabilir.
∫ Cisme odaklanma zor oldu¤unda foto¤raf çekim dü¤mesine tekrar yar›ya
kadar bas›n.
∫ Foto¤raf çekim dü¤mesine yar›ya kadar bas›ld›¤›nda ekranda titreme görülebilir.
∫ [AFC] özelli¤i için, sayfa 12’de belirtilen web sitesine bak›n.
Odak halkas›n› döndürerek oda¤› manuel olarak ayarlay›n. (sayfa 89)
∫ Ayarlamay› yapt›ktan sonra menüden ç›k›n.
- 31 -
Temel ‹fllemler
3
Foto¤raf çekim dü¤mesine yar›ya kadar bas›n.
Odak Modu
Odak
AFS
Cisim
Cisim odakland›¤›nda
odaklanmad›¤›nda
Odak simgesi
Aç›k
AF alan›
Yeflil
Ses
2 kez öter
Odak Modu
Odak
Yan›p söner
AFC
Cisim odakland›¤›nda
Odak simgesi
Aç›k
AF alan›
Yeflil~1
Ses
2 kez öter~2
Cisim
odaklanmad›¤›nda
Yan›p söner veya kapan›r
~1 AF modu
konumuna ayarlan›rsa, dü¤meye yar›ya kadar bas›ld›¤›nda
odaklanan ilk AF alan› k›sa süreli görünebilir.
~2 Dü¤meye yar›ya kadar bas›ld›¤›nda odaklanma ilk gerçekleflti¤inde bir bip sesi duyulacakt›r.
∫ [AFC]’de parlakl›k yeterli ise, [AFS]’deki ifllemlerin ayn›s›n› yap›n. Burada, ekrandaki [AFC] sar›ya dönecek ve [AFS]’ye de¤iflecektir.
Not
∫ Odak mesafesi kullan›lan lense ba¤l› olarak de¤iflir.
– De¤ifltirilebilir lens (H-H014) kullan›ld›¤›nda: 0,18 m ile ∞ aras›
– De¤ifltirilebilir lens (H-FS014042) kullan›ld›¤›nda: 0,3 m ile ∞ aras›
n Odaklanmas› zor cisimler veya kay›t koflullar›
H›zl› hareket eden cisimler, çok parlak cisimler veya kontrast› olmayan cisimler
Cisimleri pencereden veya parlak cisimlerin yak›n›nda çekerken
Karanl›k oldu¤unda veya titreflim meydana geldi¤inde
Foto¤raf makinesi cisme çok yak›n oldu¤unda veya hem uzak hem de yak›n cisimlerin
foto¤raflar› çekildi¤inde
∫
∫
∫
∫
- 32 -
Temel ‹fllemler
Sabit Görüntü Çekimi
∫
dü¤mesine basarak çal›flma modunu
konumuna ayarlay›n.
Kay›t Modunun Seçilmesi
∫ Kay›t Modunun ayarlanmas› ile ilgili detaylar için sayfa 28’e bak›n.
Odaklamak için foto¤raf çekim dü¤mesine
yar›ya kadar bas›n.
A Diyafram de¤eri
B Enstantane h›z›
∫ Diyafram de¤eri ve enstantane h›z› görünür. (Flafl
konumuna ayarlanmas› d›fl›nda, do¤ru pozlama elde edilmezse k›rm›z› yan›p sönecektir.)
∫ [FOCUS PRIORITY] (sayfa 139) bafllang›çta [ON]
konumuna ayarland›¤›ndan, cisim düzgün odakland›¤› zaman foto¤raf çekilecektir.
Foto¤raf çekim dü¤mesine sonuna kadar
bas›n ve foto¤raf çekin.
- 33 -
Temel ‹fllemler
Dokunmatik Obtüratör fonksiyonunu kullanarak foto¤raf çekme
Odaklanacak cisme dokunuldu¤unda cisim odaklanacak ve otomatik olarak foto¤raf çekilecektir.
1 Kay›t Modunda
dü¤mesine dokunun.
∫ Simge
’ye de¤iflecek ve Dokunmatik Obtüratör
fonksiyonu ile foto¤raf çekimi mümkün hale gelecektir.
2
Odaklamak istedi¤iniz cisme dokunun ve bir foto¤raf çekin.
∫ AF modu
veya
konumuna ayarland›¤› zaman, dokundu¤unuz
alanda AF Modundaki
simgesi ile ayn› ifllevli AF alan› görünecek ve cisim odakland›¤›nda bir foto¤raf çekilecektir.
∫ AF modu
, konumuna ayarland›¤› zaman, dokundu¤unuz konum büyütülür ve cisim odakland›¤›nda foto¤raf çekilir. (Ekran›n kenar›na ayarlanamaz)
∫ Dokunmak istedi¤iniz cismin üst taraf›nda histogram görünürse, histogram› sürükleyerek tafl›d›ktan sonra cisme dokunun (sayfa 10).
3
Dokunmatik Obtüratör fonksiyonunu iptal etmek için
dü¤mesine dokunun.
Not
∫ [FOCUS PRIORITY] ayar› [ON] konumunda ise, Odak Modu [AFS]’ye ayarland›¤›nda ve
Dokunmatik Obtüratör çal›flmad›¤›nda, AF alan› k›rm›z›ya döndükten sonra kaybolursa bu,
mevcut koflullarda foto¤raf›n çekilmeyece¤i anlam›na gelir.
[AFC)’ye ayarland›¤›nda, odak simgesi yeflil yan›p sönüyorsa foto¤raf çekilmeyecek ancak, ekrana dokunularak cisim odakland›¤›nda foto¤raf çekilecektir.
∫ [METERING MODE] ayar› (sayfa 128)
konumuna al›nd›¤›nda parlakl›k ölçümü dokunulan noktada gerçekleflir. Ekran›n kenar›nda, ölçme dokunulan yerin çevresindeki parlakl›ktan etkilenebilir.
Kay›t ekran›nda görünen bilgileri de¤ifltirme
De¤ifltirmek için
tufluna dokunun.
∫ Ekran afla¤›daki gibi de¤iflecektir:
– Bilgi ile birlikte ~1, 2
– Bilgi olmadan~1
~1 [CUSTOM] menüsünün [GUIDE LINE] seçene¤i [OFF]
d›fl›ndaki herhangi bir konuma ayarland›¤›nda k›lavuz
çizgiler görünür.
~2 [CUSTOM] menüsünün [HISTOGRAM] seçene¤i [ON] konumuna ayarland›¤›nda histogramlar görünür.
[CUSTOM] menüsünün [EXPO.METER] seçene¤i [ON] konumuna ayarlanarak Ifl›k
sayac›n› da görüntülemek mümkündür. (Sayfa 138)
- 34 -
Temel ‹fllemler
Kay›t Modu:
Otomatik fonksiyonunu kullanarak foto¤raf çekme
(Ak›ll› Otomatik Modu)
Foto¤raf makinesi cisme ve koflullara en uygun ayarlar› seçecektir; bu yüzden bu modu, yeni bafllayanlar için ve ayarlar› foto¤raf makinesine b›rakarak kolay foto¤raf çekmek isteyenler için öneriyoruz.
Kay›t modunu
konumuna ayarlay›n.
∫ Kay›t Modunun ayarlanmas› ile ilgili detaylar için sayfa 28’e ba-
k›n.
∫ Kay›t ekran›nda
simgesine dokunularak odak d›fl›l›k ayarlanamaz. (sayfa 41)
∫ Cisme dokunuldu¤unda AF ‹zleme fonksiyonu çal›fl›r. ‹mleç tufluna 씱 yönünce bas›ld›¤›nda ve ard›ndan foto¤raf çekim dü¤mesine yar›ya kadar bas›ld›¤›nda da bu fonksiyonu çal›flt›rmak
mümkündür. Ayr›nt›lar için, sayfa 85’e bak›n.
∫ [FOCUS PRIORITY] (Odak önceli¤i) ayar› (sayfa 139) [ON]
(Aç›k) konumuna sabitlenir. Cisim düzgün odakland›¤›nda
çekim yap›l›r.
dü¤mesi hakk›nda
dü¤mesine bas›ld›¤›nda, Kay›t Modunun Ak›ll› Otomatik
veya
modu ile di¤er modlar aras›nda geçifl yapabilirsiniz.
∫ Kay›t Modu
veya
iken
dü¤mesinin ›fl›¤› yanar. (Kay›t
s›ras›nda söner)
∫ Kay›t Modlar›n›n
ile
konumlar› aras›nda geçifl yapmak
için, sayfa 28’deki Kay›t Modu ayarlama yöntemini kullan›n.
n
- 35 -
Temel ‹fllemler
n Ayarlar›n de¤ifltirilmesi
Afla¤›daki menüler ayarlanabilir.
Menü
[REC]
Madde
[PHOTO STYLE]*/[ASPECT RATIO]/[PICTURE SIZE]/
[QUALITY]/[FACE RECOG.]/[FOCUS MODE]/[STABILIZER]*
[MOTION PICTURE] [PHOTO STYLE]*/[REC MODE]/[REC QUALITY]/
[FOCUS MODE]/[CONTINUOUS AF]/[WIND CUT]
[CUSTOM]
[SETUP]
[HISTOGRAM]/[GUIDE LINE]/[REMAINING DISP.]/
[TOUCH SETTINGS]
[CLOCK SET]/[WORLD TIME]/[BEEP]/[LCD MODE]/
[LANGUAGE]
∫ Menünün ayarlama yöntemi için, sayfa 57’ye bak›n.
g Ayarlamalar Kay›t Modlar›ndan farkl› olabilir.
n Flafl hakk›nda
∫ Flafl› kullan›laca¤› zaman aç›n. (Sayfa 72)
∫
seçildi¤inde, cismin tipine ve parlakl›¤a ba¤l› olarak
veya
opsiyonu ayarlan›r.
∫
veya
ayarland›¤›nda, Dijital K›rm›z› Göz Düzeltme fonksiyonu aktif hale gelir.
∫
veya
kullan›ld›¤›nda enstantane h›z› düflük olacakt›r.
- 36 -
Temel ‹fllemler
n Sahne Alg›lama
Foto¤raf makinesi en iyi sahneyi alg›lad›¤›nda, ilgili sahnedeki simge
2 saniye kadar mavi görünür ve ard›ndan normal k›rm›z›ya döner.
Foto¤raf çekerken
∫ Sadece
seçildi¤inde
g [FACE RECOG.] ayar› [ON] konumuna al›nd›¤›nda, sadece 3 yafl büyük veya küçük birisinin yüzü alg›land›¤›nda, kay›tl› yüzlerin do¤um günleri için
simgesi görünecektir.
Hareketli görüntüleri kaydederken
∫ Herhangi bir sahne uygun de¤ilse
ayarlan›r ve standart ayarlar seçilir.
∫
veya
ayarland›¤›nda, foto¤raf makinesi otomatik olarak kiflinin yüzünü alg›lar ve oda¤› ve ›fl›¤› ayarlar. (Yüz Alg›lama)
∫ Bir tripod (üç ayakl› stand) kullan›ld›¤›nda ve sahne modu
olarak belirlendi¤inde foto¤raf makinesi sallanmalar›n minimum oldu¤unu alg›lad›¤›nda, enstantane h›z› normalden daha düflük olacakt›r. Foto¤raf çekerken foto¤raf makinesini sallamamaya dikkat edin.
∫ AF izleme konumuna ayarland›¤›nda belirlenen cisim için en iyi sahne seçilecektir.
∫ [FACE RECOG.] ayar› [ON] konumuna al›nd›¤›nda ve kay›tl› yüze benzer bir yüz alg›land›¤›nda
ve
simgesinin sa¤ taraf›nda [R] görünür.
∫ Afla¤›da belirtilenler gibi durumlardan dolay›, ayn› cisim için farkl› bir sahne belirlenebilir.
– Cisim koflullar›: Yüz parlak veya karanl›k oldu¤unda, cismin boyutu, cismin rengi, cismin
mesafesi, cismin kontrast›, cismin hareket etti¤i zaman,
– Kay›t koflullar›: Günbat›m›, gün do¤uflu, düflük ayd›nlatma koflullar› alt›nda, foto¤raf makinesi salland›¤›nda, zoom kullan›ld›¤›nda
∫ Amaçlanan bir sahnede foto¤raf çekmek için, görüntüleri uygun kay›t modunda çekmenizi
tavsiye ederiz.
- 37 -
Temel ‹fllemler
Not
∫ Afla¤›daki fonksiyonlar otomatik olarak aktif hale gelir.
– Sahne alg›lama/Arka Ifl›k Dengeleme/Yüz alg›lama/Otomatik Beyaz Denge/Ak›ll› ISO
hassasiyet kontrolü/[QUICK AF]/[RED-EYE REMOVAL]/[I.RESOLUTION]/[I.DYNAMIC]/
[LONG SHTR NR]/[SHADING COMP.]/[FOCUS PRIORITY]/[AF ASSIST LAMP]
∫ Arka Plan Ifl›¤›n›n Dengelenmesi
– Arka plan ›fl›¤›, cismin arka taraf›ndan gelen ›fl›kt›r. Bu durumda, cisim karanl›k olacakt›r,
bu nedenle bu fonksiyon bütün görüntüyü ayd›nlatarak ›fl›¤› otomatik olarak dengeler.
Arka ›fl›k dengelemesi otomatik olarak uygulan›r.
- 38 -
Temel ‹fllemler
Kay›t Modu:
Kolay ayarlama ve kay›t
(Ak›ll› Otomatik Plus Modu)
Foto¤raf makinesi taraf›ndan en iyi flekilde ayarlanan parlakl›k ve renk kolayca tercihlerinize göre yap›labilir. Bu mod, detayl› ayarlarla u¤raflmak istemedi¤inizde, bunun yerine ayarlar›n foto¤raf makinesi taraf›ndan isteklerinize göre otomatik olarak yap›lmas›n› istedi¤inizde faydal›d›r.
Kay›t modunu
konumuna ayarlay›n.
∫ Kay›t Modunun ayarlanmas› ile ilgili detaylar için sayfa 28’e bak›n.
∫ Parlakl›k ve renk ayar›n›n yap›lmas›na izin verme d›fl›nda Ak›ll›
Otomatik Plus Modu, Ak›ll› Otomatik Modu ile ayn›d›r. Otomatik
fonksiyonlar, de¤ifltirebilece¤iniz ayarlar ve otomatik sahne tan›ma
vs. ilgili detaylar için, sayfa 35 ve 37’ye bak›n.
Parlakl›¤›n ayarlanmas›
1
Ayarlama ekran›n› görüntülemek için
2
Ayarlamak için kayar çubu¤a dokunun.
∫ Bu, görüntünün parlakl›¤›n› ayarlayacakt›r.
∫ Ayarlama, kontrol dü¤mesi çevrilerek de yap›labilir.
∫ 쑿 imleç tufluna bir daha bas›larak kay›t ekran›na dönülebilir.
- 39 -
tufluna bas›n.
Temel ‹fllemler
Renk ayar›
1
Ayarlama ekran›n› görüntülemek için 씰(WB) tufluna bas›n.
2
Ayarlamak için kayar çubu¤a dokunun.
∫ Bu, görüntünün rengini k›rm›z›ms› tondan mavimsi tona ayarlayacakt›r.
∫ Ayarlama, kontrol dü¤mesi çevrilerek de yap›labilir.
∫ 씰 imleç tufluna bir daha bas›larak kay›t ekran›na dönülebilir.
∫
dü¤mesine bas›larak da bir foto¤raf çekilebilir.
∫ Açma/kapatma dü¤mesi [OFF] konumuna ayarland›¤›nda veya foto¤raf makinesi baflka bir
Kay›t Moduna al›nd›¤›nda parlakl›k ve renk ayarlar› varsay›lan konuma (orta nokta) dönecektir.
- 40 -
Temel ‹fllemler
Kay›t Modu:
Odak D›fl› Kontrol Fonksiyonu ‹le Foto¤raf Çekme
Ekran› kontrol ederken arka zemindeki bulan›kl›¤› kolayca ayarlayabilirsiniz.
Ayarlama ekran›n› görüntülemek için
fluna bas›n.
tu-
Ayarlamak için kayar çubu¤a dokunun.
∫ Ayarlama, kontrol dü¤mesi çevrilerek de yap›labilir.
Resimlerin veya hareketli görüntülerin kayd›
∫
tufluna bas›larak da bir foto¤raf çekilebilir.
∫
tufluna dokunularak Odak D›fl› Kontrol ifllemi sonland›r›labilir.
∫ Ak›ll› Otomatik (
veya
) Modunun Odak D›fl› Kontrol ayarlama ekran›nda, AF Modu
konumuna olacakt›r. 씱 imleç tufluna bas›lmas› AF alan› ayarlama ekran›n› görüntüleyecektir. (Boyut de¤ifltirilemez.)
∫ Kay›t koflullar›na ba¤l› olarak hareketli görüntü kayd› s›ras›nda bulan›kl›k de¤iflebilir.
∫ Hareketli görüntü kayd› s›ras›nda diyafram uygun pozlama aral›¤›nda kontrol edilir bu yüzden, cismin parlakl›¤›na ba¤l› olarak kayar çubuk hareket ettirildi¤i halde diyafram ve bulan›kl›k de¤iflmeyebilir. (Örne¤in, diyafram tam aç›k konumuna sabitlendi¤inden, kapal› alanlar gibi karanl›k sahnelerde bulan›kl›k de¤iflmeyebilir.)
∫ Kullan›lan lense ba¤l› olarak, Odak D›fl› Kontrol fonksiyonu kullan›ld›¤›nda lensten bir ses
gelebilir ancak, bu ses lensin diyafram›n›n çal›flmas›ndand›r ve bir ar›za de¤ildir.
∫ Kullan›lan lense ba¤l› olarak, hareketli görüntü kayd› s›ras›nda kullan›ld›¤› takdirde Odak
D›fl› Kontrol fonksiyonunun çal›flma sesi kaydedilebilir.
∫ Kullan›lan lense ba¤l› olarak Odak D›fl› Kontrol fonksiyonu çal›flmayabilir.
Uyumlu lensler için web sitesine bak›n.
∫ Yarat›c› Kontrol Modunun [MINIATURE EFFECT] menüsünde Odak D›fl› Kontrol fonksiyonu kullan›lamaz.
- 41 -
Temel ‹fllemler
Kay›t Modu:
Favori ayarlarla foto¤raf çekme
(Programme AE modu)
Bu foto¤raf makinesi, enstantane h›z›n› ve diyafram de¤erini cismin parlakl›¤›na göre otomatik olarak ayarlar.
[REC] modu menüsünde çeflitli ayarlar› de¤ifltirerek daha özgürce foto¤raflar çekebilirsiniz.
Kay›t modunu
konumuna ayarlay›n.
∫ Kay›t Modunun ayarlanmas› ile ilgili detaylar için sayfa
28’e bak›n.
Not
∫ Afla¤›daki durumlarda enstantane h›z› otomatik olarak yaklafl›k 20 saniye ile saniyenin
1/4000’i aras›na ayarlan›r.
– [SENSITIVITY] opsiyonu [ISO160] konumuna ayarland›¤›nda.
– Diyafram de¤eri F2,5’e ayarland›¤›nda (de¤ifltirilebilen lens (H-H014) tak›ld›¤›nda).
– Diyafram de¤eri F3,5’e ayarland›¤›nda (de¤ifltirilebilen lens (H-FS014042) tak›ld›¤›nda).
- 42 -
Temel ‹fllemler
Program Kaymas›
Program AE modunda, ayn› ›fl›k de¤eri alt›nda ön ayarl› diyafram de¤erini ve enstantane h›z›n› de¤ifltirebilirsiniz. Buna Program Kaymas› denir.
Program AE modunda çekim yaparken, diyafram de¤erini azaltarak arka zemini bulan›klaflt›rabilir veya enstantane h›z›n› düflürerek hareketli görüntüleri daha etkili bir flekilde çekebilirsiniz.
1
2
Foto¤raf çekim dü¤mesine yar›ya kadar bas›n ve diyafram de¤eri ile enstantane h›z› de¤erini ekranda görüntüleyin.
De¤erler görünürken (10 saniye kadar), kontrol dü¤mesini çevirerek Program Kaymas› ifllemini yap›n.
∫ Say›sal de¤erlerin gösterimi s›ras›nda, 쑿 imleç tufluna her bas›l›flta Program Kayma
ile Ifl›k Dengeleme aras›nda geçifl yap›l›r (sayfa 76).
∫ [EXPO.METER]’i B görüntülemek için kontrol dü¤mesini çevirin. (sayfa 138)
∫ Program kaymas› özelli¤i aktif hale getirildi¤inde, program kaymas› simgesi A ekranda görünür.
∫ Program kaymas› özelli¤ini iptal etmek için, foto¤raf makinesini kapat›n veya program
kaymas› simgesi kayboluncaya kadar kontrol dü¤mesini çevirin.
n Program Kaymas› Örne¤i
[De¤ifltirilebilir lens (H-H014) kullan›ld›¤›nda]
(A): Diyafram de¤eri
(B): Enstantane h›z›
Q Program kayma miktar›
W Program kayma çizgisi tablosu
E Program kayma s›n›r›
Not
∫ EV , (Ifl›k De¤eri) ifadesinin k›saltmas›d›r.
EV, diyafram de¤eri ve enstantane h›z› ile birlikte de¤iflir.
∫ Foto¤raf çekim dü¤mesine yar›ya kadar bas›ld›¤›nda ›fl›k yeterli de¤ilse, diyafram de¤eri
ve enstantane h›z› k›rm›z›ya döner ve yan›p söner.
∫ Program kaymas› özelli¤i aktif hale getirildikten 10 saniye sonra, program kaymas› özelli¤i
iptal olur ve foto¤raf makinesi normal program AE moduna döner. Ancak, program kaymas› ayar› haf›zaya al›n›r.
∫ Program kaymas›, sadece yeterli ›fl›k oldu¤unda ayarlamalar›n yap›lmas›na izin verecektir.
∫ Program kaymas›,
d›fl›ndaki tüm [SENSITIVITY] ayarlar›nda kullan›labilir.
- 43 -
Temel ‹fllemler
Kay›t Modu:
Hareketli Görüntü Kayd›
Bu özellik, AVCHD format› ile uyumlu yüksek çözünürlüklü hareketli görüntüleri ve Hareketli
JPEG modunda kaydedilen hareketli görüntüleri kaydedebilir.
Ses mono olarak kaydedilecektir.
Hareketli görüntüleri kaydederken kullan›labilir fonksiyonlar kulland›¤›n›z lense göre de¤iflir
ve lensin çal›flma sesi kaydedilebilir.
Detaylar için sayfa 12’ye bak›n.
Hareketli görüntü kayd› yaparken oda¤›n ayarlanmas› (Sürekli AF)
Odaklama, [MOTION PICTURE] menüsündeki [FOCUS MODE] ve [CONTINUOUS AF]
ayarlar›na göre odak de¤iflir.
Odak Modu
Sürekli AF
AÇIK
KAPALI
AÇIK
KAPALI
Ayarlar
Foto¤raf makinesini sürekli odaklama
yapacak flekilde ayarlayabilirsiniz.
∫ Cisme odaklanma zor oldu¤unda foto¤raf çekim dü¤mesine yar›ya kadar bas›n.
Hareketli bir görüntü kaydetmeye bafllad›¤›n›zda odak konumu sabitlenir.
∫ Foto¤raf çekim dü¤mesine yar›ya
kadar basarak veya cisme dokunarak oda¤› ayarlamak mümkündür.
Oda¤› manuel olarak ayarlayabilirsiniz.
∫ Kay›t koflullar›na veya kullan›lan lense ba¤l› olarak, hareketli bir görüntü kaydederken Otomatik Odak çal›flt›r›ld›¤›nda çal›flma sesi kaydedilebilir. Çal›flma sesi sizi rahats›z ediyorsa,
lens gürültüsünü önlemek için [MOTION PICTURE] memüsündeki [CONTINUOUS AF] ayar›n› [OFF] konumuna alarak kay›t yapman›z önerilir.
∫ Hareketli görüntüleri kaydederken zoom’u kullan›yorsan›z, odaklama zaman alabilir.
- 44 -
Temel ‹fllemler
Hareketli Görüntü Kayd›
Her mod için uygun hareketli görüntü kayd› mümkündür.
∫ Buradaki ekran Kay›t Modu
daki örnektir.
(Program AE Modu) konumuna ayarland›¤› durum-
Hareketli görüntü dü¤mesine basarak kayd›
bafllat›n.
Geçen kay›t süresi
Mevcut kay›t süresi
∫ Hareketli görüntüleri kaydederken kay›t durum göstergesi
(k›rm›z›) C yan›p sönecektir.
Bir hareketli görüntüyü kaydederken, mikrofonu
parmaklar›n›zla veya di¤er cisimlerle kapatmay›n.
∫ [REC MODE] (Kay›t modu) ve [REC QUALITY] (Kay›t kalitesi) ayar› için sayfa 133’e bak›n.
Hareketli görüntü dü¤mesine tekrar basarak kayd› durdurun.
- 45 -
Temel ‹fllemler
Not
∫ Hareketli görüntü dü¤mesi bas›l› tutularsa kay›t bafllad›ktan sonra ses 0.5 saniye kadar
kaydedilmeyecektir. Hareketli görüntü dü¤mesine bast›ktan hemen sonra b›rak›n.
∫ Hareketli görüntü kayd› s›ras›nda kullan›l›rsa, zoom’un veya dü¤menin çal›flma sesi kaydedilebilir.
∫ Mevcut kay›t süresi, her kayd›n sonunda do¤ru bir flekilde güncellenecektir.
∫ Kart›n tipine ba¤l› olarak, hareketli görüntüleri kaydettikten sonra kart eriflim simgesi bir
süre görünebilir. Bu bir ar›za de¤ildir.
∫ Sabit ve hareketli görüntülerdeki ekran oran› ayar› farkl› ise, hareketli görüntü kayd›n›n
bafllang›c›nda izleme aç›s› de¤iflir. [
REC AREA] (sayfa 141) ayar›
konumuna al›nd›¤›nda, hareketli görüntü kayd›n›n izleme aç›s› görünür.
∫ [EX. TELE CONV.] ayar› [ON] konumuna al›nd›¤›nda, sabit görüntüler ile hareketli görüntüler aras›ndaki zoom katsay›s› farkl› oldu¤undan, ekran sabit görüntü ekran› ile hareketli
görüntü ekran› aras›nda de¤ifltirildi¤inde izleme aç›s› de¤iflecektir. (Sayfa 71)
∫ Yarat›c› Kontrol Modunda [MINIATURE EFFECT] özelli¤iyle ses kaydedilmeyecektir.
∫ Yarat›c› Kontrol Modunda [MINIATURE EFFECT] özelli¤iyle, sürenin yaklafl›k 1/10’u kaydedilir. (10 dakikadan daha uzun süre kay›t yaparsan›z, elde edilen hareketli görüntü kayd› yaklafl›k 1 dakika uzunlu¤unda olacakt›r)
∫ Yarat›c› Kontrol Modundaki [MINIATURE EFFECT] özelli¤ini kullan›rken k›sa bir süre sonra hareketli görüntü kayd›n› sonland›r›rsan›z, foto¤raf makinesi bir süre kayda devam edebilir. Kay›t tamamlan›ncaya kadar foto¤raf makinesini tutmaya devam edin.
∫ Hareketli görüntüleri kaydederken [SENSITIVITY] ayar› [AUTO) (hareketli görüntüler için)
konumuna al›nacakt›r.
[ISO LIMIT SET] ayar› çal›flmayacakt›r.
∫ Bir hareketli görüntüyü kaydederken [STABILIZER] ayar›
konumuna al›nd›¤› halde
’e sabitlenecektir.
∫ Hareketli görüntüleri kaydederken tam dolu bir batarya veya AC adaptörü (opsiyonel) kullanman›z› öneririz. (Sayfa 178)
∫ AC adaptörünü (opsiyonel) kullanarak hareketli görüntüleri kaydederken elektrik kesintisinden veya AC adaptörünün (opsiyonel) ayr›lmas›ndan dolay› elektrik kesilirse, hareketli görüntü kaydedilmeyecektir.
∫ Baz› Kay›t Modlar›nda afla¤›daki kategorilerde kay›t yap›lacakt›r. Afla¤›da listelenmeyen
modlar için, her bir Kay›t Moduna uygun hareketli görüntü kayd› yap›lacakt›r.
Seçilen Kay›t Modu
Hareketli görüntü kaydederken Kay›t Modu
∫ Program AE Modu
∫ Diyafram Önceli¤i AE Modu
∫ Obtüratör Önceli¤i AE modu
∫ Manuel pozlama modu
∫ [PERIPHERAL DEFOCUS],
[PET] Sahne Modunda
∫ [BABY1]/[BABY2] Sahne Modunda
Normal hareketli görüntü
Portre Modu
∫ [NIGHT PORTRAIT], [NIGHT
SCENERY], [ILLUMINATIONS]
Sahne Modunda
Düflük Ifl›k Modu
- 46 -
Temel ‹fllemler
Görüntülerin/Hareketli Görüntülerin Oynat›lmas›
Görüntülerin Oynat›lmas›
dü¤mesine bas›n.
Ekran› yatay sürükleyerek görüntüyü ileri veya geri
kayd›r›n (sayfa 10).
‹leri:
Geri:
sa¤dan sola do¤ru sürükleyin
soldan sa¤a do¤ru sürükleyin
∫ 씱/씰 imleç tufllar›na bas›larak da görüntüyü ileri veya geri
kayd›rmak mümkündür.
∫ Görüntü ileri/geri alma h›z› oynatma durumuna göre de¤iflir.
∫ Görüntüyü ileri/geri kayd›rd›ktan sonra parma¤›n›z› ekran›n sol veya sa¤ taraf›nda
tutarak görüntüleri sürekli ileri veya geri kayd›rabilirsiniz.
(Görüntüler küçük boyutlu olarak görünür).
n Gösterimi bitirmek için
dü¤mesine tekrar bas›n, hareketli görüntü dü¤mesine veya foto¤raf çekim dü¤mesine yar›ya kadar bas›n.
Not
∫ Bu foto¤raf makinesi, JEITA “Japonya Elektronik ve Bilgi Teknoloji Endüstrisi Kuruluflu” taraf›ndan oluflturulmufl DCF standard›na (Foto¤raf makinesi Dosya sistemi tasar›m düzenlemesi) ve Exif’e (De¤ifltirilebilir Görüntü Dosyas› Format›) uygundur. Bu foto¤raf makinesi
sadece DCF standard›yla uyumlu görüntüleri oynatabilir.
∫ Di¤er foto¤raf makineleriyle kaydedilen görüntüler bu foto¤raf makinesinde gösterilmeyebilir.
- 47 -
Temel ‹fllemler
Çoklu ekranlar›n görüntülenmesi (Çoklu Gösterim)
tufluna dokunun.
∫ Afla¤›daki simgelere dokunarak gösterim ekran›n›
de¤ifltirmek mümkündür.
1 ekran
12 ekran
30 ekran
Takvim ekran› göstergesi
∫ Gösterim ekran›, kontrol dü¤mesi çevrilerek de de¤ifltirilebilir.
∫ Kayar çubukta görünüyorlarsa, [쑿]/[쑼] tufllar›na dokunarak
ekran› de¤ifltirin.
∫ Kayar çubuk yukar› veya afla¤› sürüklenerek ekran de¤ifltirilebilir (sayfa 10).
A Kayar çubuk
∫ Ekran yukar› veya afla¤› sürüklenerek ekran kademeli olarak de¤ifltirilebilir (sayfa 10).
∫
kullan›larak seçilen görüntüler oynat›lamaz.
n Normal gösterime dönmek için
Seçmek için görüntüye dokunun.
- 48 -
Temel ‹fllemler
Görüntüleri Kay›t Tarihine Göre Görüntüleme (Takvimli gösterim)
Çoklu Gösterim ekran›nda
tufluna dokunun.
Gösterimin yap›laca¤› ay› seçmek seçin [쑿]/[쑼]
tufluna dokunun.
∫ Bir ayda çekim yap›lmam›flsa, bu ay görünmez.
∫ Çoklu gösterim ekran›n› görüntülemek için
tufluna
dokunun.
Gösterimin yap›laca¤› tarihi seçin ve ard›ndan [SET] tufluna dokunun.
Oynatmak istedi¤iniz görüntüye dokunun.
∫ Takvim ekran›na dönmek için kontrol dü¤mesini çevirin veya
tufluna dokunun.
∫ Gösterim ekran›nda seçilen görüntünün kay›t tarihi, takvim ekran›n ilk görüntülendi¤i zaman seçilen tarih olacakt›r.
∫ Ayn› kay›t tarihli birkaç görüntü varsa, o tarihte ilk çekilen görüntü görünecektir.
∫ Takvimi Ocak 2000 ile Aral›k 2099 aras›nda gösterebilirsiniz.
∫ Tarih foto¤raf makinesinde kaydedilmemiflse, kay›t tarihi 1 Ocak 2011 olarak kaydedilir.
∫ Seyahat edece¤iniz yerin saatini [WORLD TIME] modunda ayarlad›ktan sonra foto¤raf çekerseniz, görüntüler gidece¤iniz yerde takvime göre oynatma modunda tarih s›ras›na göre
görüntülenir.
- 49 -
Temel ‹fllemler
Zoom Fonksiyonunun Kullan›lmas›
Büyütülecek alana iyice dokunun.
1x → 2x → 4x → 8x → 16x
∫ Kontrol dü¤mesini çevirerek görüntü büyütülebilir/küçültebilirsiniz.
∫ Büyütme oran›n› de¤ifltirdi¤inizde zoom konum simgesi A 1
saniye kadar görünür.
∫ Görüntü ne kadar büyütülürse, kalitesi de o kadar düflecektir.
∫ Ekran› sürükleyerek büyütülmüfl k›sm› kayd›rabilirsiniz (sayfa 10).
∫
tufluna dokunuldu¤unda görüntü orijinal boyutuna (1x) dönecektir.
∫
tufluna dokundu¤unuzda, büyütme de¤eri düfler.
Gösterim ekran›nda görünen bilgileri de¤ifltirme
Monitör ekran›n› görüntülemek için
dokunun.
tufluna
∫ Ekran afla¤›daki gibi de¤iflecektir:
– Bilgi ile birlikte
– Detayl› bilgi göstergesi ~1 (sayfa 181)
– Histogram göstergesi ~1 (sayfa 181)
– Bilgi olmadan (Seçim göstergesi)~1, 2, 3
– Bilgi olmadan A ~3
~1 Bir hareketli görüntüyü oynat›rken veya slayt gösterimi s›ras›nda Zoom yap›l›rken görünmez.
~2 Bu, [CUSTOM] menüsünde [HIGHLIGHT] (sayfa 138) opsiyonu [ON] konumuna ayarland›¤›nda görünür.
~3 Bir süre kullan›lmazsa, sadece
görünecektir.
∫ Gösterim s›ras›nda histogram R (k›rm›z›), G (yeflil), B (mavi), ve Y (parlak) olarak görünür.
- 50 -
Temel ‹fllemler
Hareketli Görüntülerin Oynat›lmas›
∫ Bu cihaz AVCHD ve QuickTime Motion JPEG formatlar› kullan›larak sadece bu model ile
çekilen hareketli görüntüleri oynatmak için tasarlanm›flt›r.
∫ Bu cihazda oynat›labilen AVCHD format›ndaki hareketli görüntüler, sadece bu cihazda
kaydedilen [AVCHD] hareketli görüntüler ve Panasonic dijital foto¤raf makineleri (LUMIX)
ile kaydedilen AVCHD formatl› ([AVCHD Lite] dahil) hareketli görüntülerdir.
dü¤mesine bas›n.
Hareketli görüntü simgeli (
yü seçin ve daha sonra
tüyü oynat›n.
,
) bir görüntüdü¤mesi ile görün-
A Hareketli görüntü simgesi
B Hareketli görüntü kay›t süresi
∫ Gösterim bafllad›ktan sonra, geçen gösterim süresi ekranda görünür.
Örne¤in; 8 dakika ve 30 saniye [8m30s] olarak gösterilir.
∫ [AVCHD] format›nda kaydedilen hareketli görüntüler için baz› bilgiler (kay›t bilgileri
vs.) görünmez.
∫ ‹mlece 3 saniye kadar basma hareketli görüntüleri oynatman›z› sa¤lar.
Gösterim s›ras›nda ekran›n sa¤ alt taraf›ndaki gösterge, imleç üzerindeki 쑿/쑼/씱/씰
tufllar›na karfl›l›k gelir.
- 51 -
Temel ‹fllemler
n Hareketli görüntü oynat›m› s›ras›nda yap›lan ifllemler
1 Ekrana dokunarak kontrol panelini görüntüleyin.
∫ 2 saniye içinde herhangi bir ifllem yap›lmazsa, eski konuma dönülecektir.
2 Dokunarak kontrol panelini çal›flt›r›n.
Oynatma/Duraklatma
Durdurma
H›zl› geri alma
H›zl› ileri alma
Kare kare geri alma
(duraklama s›ras›nda)
Kare kare ileri alma
(duraklama s›ras›nda)
Ses seviyesini artt›rma
Ses seviyesini düflürme
g Yarat›c› Kontrol Modunda [MINIATURE EFFECT] özelli¤iyle kaydedilen hareketli görüntüleri oynat›rken görünmez.
∫ H›zl› ileri/geri yönde gösterim hakk›nda
– Gösterim s›ras›nda h›zl› ileri almak için
dü¤mesine (h›zl› geri almak için
dü¤mesine) dokunun.
dü¤mesine tekrar basarsan›z, h›zl› ileri/geri alma
h›z› artar. (Ekrandaki simge
konumundan
konumuna de¤iflir).
– Normal gösterim h›z›na dönmek için
dü¤mesine bas›n.
– Yüksek kapasiteli bir kart› kullan›rken, h›zl› geri alma h›z› normalden düflük olabilir.
Not
∫ Bu cihaz ile kaydedilen hareketli görüntüleri bilgisayarda oynatmak için, CD-ROM’daki (verilmifltir) “QuickTime” veya “PHOTOfunSTUDIO” yaz›l›m›n› kullan›n.
∫ Di¤er foto¤raf makineleriyle kaydedilen hareketli görüntüler bu foto¤raf makinesinde gösterilmeyebilir.
∫ Yarat›c› Kontrol Modunda [MINIATURE EFFECT] özelli¤iyle kaydedilen hareketli görüntüler yaklafl›k 10 kat h›zla oynat›l›r.
- 52 -
Temel ‹fllemler
Hareketli bir görüntüden sabit görüntüler yaratma
Kay›tl› hareketli bir görüntüden tek bir sabit görüntü yaratabilirsiniz.
Dokunmatik ifllem ile hareketli görüntü gösterimi s›ras›nda
na dokunun.
tuflu-
tufluna dokunun.
∫ Onay ekran› görünür. [YES] seçildi¤inde ifllem gerçeklefltirilir.
‹fllem yap›ld›ktan sonra hareketli görüntü modundan ç›kmak
tufluna dokunun.
∫ Görüntü, [PICTURE SIZE] (görüntü boyutu) [S] (2 M)’ye, [ASPECT RATIO] (ekran oran›)
’ye ve [QUALITY] (kalite)
’ye ayarlanm›fl olarak kaydedilecektir.
∫ Bir hareketli görüntüden yarat›lan sabit görüntüler, normal görüntü kalitesinden daha düflük kaliteli olabilirler.
∫ [MOTION JPEG] (Hareketli JPEG) kayd› s›ras›nda [VGA] ve [QVGA] ayar› kullan›ld›¤›nda,
sabit görüntü yaratma kabiliyeti kaybolur.
∫ Di¤er cihazlarla kaydedilen bir hareketli görüntüden sabit görüntüler kaydedemeyebilirsiniz.
∫ Hareketli görüntüden yarat›lan sabit görüntülerin gösterimi s›ras›nda
görünür.
- 53 -
Temel ‹fllemler
Görüntülerin Silinmesi
Silinen görüntüler geri al›namaz.
[
] dü¤mesine bas›n.
Tek bir görüntüyü silmek için
Silinecek görüntüyü seçin ve ard›ndan da
tufluna dokunun.
[DELETE SINGLE] tufluna dokunun.
∫ Onay ekran› görünür.
[YES] seçilerek görüntü silinir.
- 54 -
Temel ‹fllemler
Çoklu (yaklafl›k 100) veya bütün görüntüleri silmek için
tufluna dokunun.
[DELETE MULTI] veya [DELETE ALL] tufluna dokunun.
∫ [DELETE ALL] → Onay ekran› görünür.
[YES] seçilerek görüntü silinir.
∫ [DELETE ALL] ayarl› iken [ALL DELETE EXCEPT앲] seçildi¤inde, favori olarak
ayarlananlar d›fl›ndaki tüm görüntüleri silmek mümkündür.
([DELETE MULTI] ayar› seçildi¤inde) Silinecek
foto¤rafa dokunun.
(bu ad›m› tekrarlay›n.)
∫ Seçilen foto¤raflar›n üzerinde
simgesi görünür.
Tekrar dokunuldu¤unda ayarlama iptal edilir.
([DELETE MULTI] ayar› seçildi¤inde) [OK] tufluna dokunun.
∫ Onay ekran› görünür.
[YES] seçilerek görüntü silinir.
∫ Görüntü silerken foto¤raf makinesini kapatmay›n. Yeterince dolu bir batarya veya AC
adaptörünü (opsiyonel) kullan›n.
∫ Silinecek görüntü say›s›na ba¤l› olarak, silme ifllemi biraz zaman alabilir.
∫ Görüntüler DCF standard›na uygun de¤ilse veya korumal› ise, [DELETE ALL] veya
[ALL DELETE EXCEPT 앲] seçilse bile, görüntüler silinmeyecektir.
- 55 -
Temel ‹fllemler
Menünün Ayarlanmas›
[MENU/SET] dü¤mesine bas›ld›¤›nda, [REC MODE] A ve 5
menü B ([REC], [MOTION PICTURE], [CUSTOM], [SETUP] ve
[PLAYBACK]) görünür.
5 farkl› menüde, kayd› ve gösterimi istedi¤iniz gibi ayarlaman›z›
sa¤layan veya foto¤raf makinesinin kullan›m›n› daha kolay ve
daha e¤lenceli hale getiren menüler vard›r.
Özellikle, [SETUP] menüsü foto¤raf makinesinin saati ve gücü
ile ilgili baz› önemli ayarlar içerir. Foto¤raf makinesini kullanmaya bafllamadan önce bu menüdeki ayarlar› kontrol edin.
Ayarlamalar›n aç›klamas›
Menü
[REC]
(sayfa 122 - 132)
Bu menü kaydetti¤iniz ekran oran›n›, piksel say›s›n›
vs. ayarlaman›z› sa¤lar.
[MOTION PICTURE]
(Sayfa 133-136)
Bu menü kaydetti¤iniz [REC MODE] (kay›t modu),
[REC QUALITY] (kay›t kalitesi) ve di¤er hususlar›n›
ayarlaman›z› sa¤lar.
[CUSTOM]
(Sayfa 137-143)
Ekran› görüntüleme ve dü¤me ifllemleri gibi ifllemler
iste¤inize göre ayarlanabilir. Ayr›ca, de¤ifltirilen
ayarlar› kaydetmek mümkündür.
[SETUP]
(Sayfa 61- 68)
Bu menü, foto¤raf makinesinin kullan›m›n› kolaylaflt›ran saat, bip sesi ayarlar›n› ve di¤er ayarlar› yapman›z› sa¤lar.
[PLAYBACK]
(Sayfa 144-159)
Bu menü kay›tl› görüntülerin döndürme, koruma
veya bask› ayarlar›n› vs. yapman›z› sa¤lar.
- 56 -
Temel ‹fllemler
Menü maddelerinin ayarlanmas›
∫ [CUSTOM] menüsünde [MENU RESUME] (sayfa 143) maddesini [ON] konumuna al›rsan›z, foto¤raf makinesi kapat›ld›¤›nda ekran en son seçilen menü maddesini gösterir.
Cihaz› sat›n ald›¤›n›zda [ON] konumuna ayarl› olacakt›r.
[MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
쑿/쑼/씱/씰 dü¤mesine basarak veya kontrol dü¤mesini çevirerek menüyü seçin.
∫ Dokunmatik ifllemle de ayarlama yap›labilir.
Menüyü görüntülemek için [MENU/SET]
dü¤mesine bas›n.
쑿/쑼 dü¤mesine basarak veya kontrol dü¤mesini çevirerek menü maddesini seçin.
∫ En alttaki maddeyi seçin ve sonraki ekrana geçmek için 쑼 dü¤mesine bas›n veya kontrol dü¤mesini çevirin.
[MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
∫ Menü maddesine ba¤l› olarak, ayarlama görünmeyebilir veya farkl› flekilde görünebilir.
- 57 -
Temel ‹fllemler
쑿/쑼 dü¤mesine basarak veya kontrol dü¤mesini çevirerek ayarlar› seçin.
∫ Sa¤daki flekil [I.DYNAMIC] ayar›n›n [OFF] konumundan [HIGH] konumuna al›nmas› örne¤idir.
Ayarlamak için [MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
n Menüyü kapatma
dü¤mesine birkaç kez veya foto¤raf çekim dü¤mesine yar›ya kadar bas›n.
n Di¤er menülere geçme
Örne¤in: [REC] Modu menüsünden [SETUP] menüsüne geçme
1
씱 dü¤mesine bas›n.
A Menü simgesi
2
쑼 dü¤mesine basarak veya kontrol dü¤mesini çevirerek [SETUP] menü simgesini
seçin.
씰 dü¤mesine bas›n.
∫ Bir sonraki menü maddesini seçin ve ayarlay›n.
3
Not
∫ Özelliklerinden dolay› foto¤raf makinesinde kullan›lan modlara veya menü ayarlar›na ba¤l›
olarak ayarlanamayan veya kullan›lamayan fonksiyonlar vard›r.
- 58 -
Temel ‹fllemler
H›zl› Menünün Ayarlanmas›
H›zl› ayarlama menüsü kullan›larak baz› menü ayarlar› kolayca bulunabilir.
∫ H›zl› ayarlama menüsü kullan›larak ayarlanabilen özellikler foto¤raf makinesinin modu veya gösterge flekli taraf›ndan belirlenir. Kullan›lmayan maddeler gri görünür.
[Q.MENU/Fn] dü¤mesi iki flekilde kullan›labilir; [Q.MENU] (H›zl› Menü) veya [Fn] (fonksiyon dü¤mesi) olarak. Sat›n al›m s›ras›nda H›zl› Menüye
ayarl› olacakt›r.
∫ Ayarlamay› de¤ifltirmek için, [CUSTOM] menüsündeki [Q.MENU/Fn]
maddesini kullanarak seçim yap›n.
– [Q.MENU] (H›zl› Menü) seçildi¤inde menülerden baz›lar› kolayca ça¤r›labilir.
– [Fn] (fonksiyon dü¤mesi) seçildi¤inde fonksiyonlardan baz›lar› kolayca
ça¤r›labilir. Fonksiyon dü¤mesi ile ilgili bilgi için sayfa 97’ye bak›n.
H›zl› Menüyü görüntülemek için
[Q.MENU/Fn] dü¤mesine bas›n.
∫
tufluna dokunarak da H›zl› Menüyü görüntüleyebilirsiniz.
Menü maddesine dokunun.
∫
tufluna dokunarak menü maddesi de¤ifltirilebilir.
Ayarlamay› seçin ve dokunun.
Ayarlama tamamland›¤›nda menüden ç›kmak için [EXIT] tufluna dokunun.
∫ Yarat›c› Kontrol Modunda [MINIATURE EFFECT] özelli¤i ayarland›¤›nda veya
[Q.MENU/Fn] opsiyonu [Fn] konumuna al›nd›¤›nda, H›zl› Menüyü görüntülemek için
tufluna dokunun.
- 59 -
Temel ‹fllemler
n H›zl› Menüyü istedi¤iniz maddeye de¤ifltirme
Kullan›lacak yaklafl›k 10 madde H›zl› Menüler olarak ayarlanabilir. Kay›t koflullar›na vs.
ba¤l› olarak menü maddelerini ayarlay›n.
1
2
tufluna dokunun.
Üst s›radaki menüyü seçin ve alt s›raya sürükleyin.
A H›zl› Menüler olarak ayarlanabilen maddeler.
B H›zl› Menü ekran›nda görüntülenebilen maddeler.
∫ Alt s›rada bofl alan yoksa, yer de¤ifltirecek menü
maddesinin üstüne sürükleyin.
Yeni madde eski maddenin yerine geçecek flekilde
ayarlanabilir.
∫ Madde alt s›radan üst s›raya sürüklendi¤inde, ayarlama iptal edilir ve alan boflal›r.
∫
tufluna dokunarak menü maddesi veya
ayarlar de¤ifltirilebilir.
∫ Ayarlanabilen maddeler flunlard›r:
[REC] modu menüsü
•
•
•
•
•
•
•
[PICTURE SETTING] (sayfa 123, 124)
[QUALITY] (sayfa 125)
[SENSITIVITY] (sayfa 126)
[FOCUS MODE] (sayfa 31)
[METERING MODE] (sayfa 128)
[FLASH] (sayfa 72)
[I.RESOLUTION] (sayfa 129)
•
•
•
•
•
•
[AF MODE] (sayfa 83)
[WHITE BALANCE] (sayfa 92)
Exposure Compensation (sayfa 76)
[APERTURE VALUE] (sayfa 100)
[SHUTTER SPEED] (sayfa 100)
[DRIVE MODE] (Tek (sayfa 33)/Patlama (sayfa 77)/
Otomatik braket (sayfa 79)/Otomatik Zamanlay›c› (sayfa 81))
• [I.DYNAMIC] (sayfa 130)
• [EX. TELE CONV.]
(sabit görüntüler/hareketli görüntüler) (sayfa 71)
• [BURST RATE] (sayfa 77)
• [AUTO BRACKET] (sayfa 79)
• [SELF-TIMER] (sayfa 81)
• [STABILIZER] (sayfa 69)
Kay›t fonksiyonlar›
3
[MOTION PICTURE] Modu menüsü
• [MOTION PIC. SET] (sayfa 133 , 134)
[CUSTOM] menüsü
• [HISTOGRAM] (sayfa 137)
• [GUIDE LINE] (sayfa 138)
• [REMAINING DISP.] (sayfa 141)
[EXIT] tufluna dokunun.
∫ Yukar›daki 1. ad›mda gösterilen ekrana dönülecektir. Kay›t ekran›n› görüntülemek için
[EXIT] tufluna dokunun.
- 60 -
Temel ‹fllemler
Gerekirse, bu ayarlar› yap›n.
Ayarlama Menüsü Hakk›nda
[CLOCK SET] (Saat ayar›), [ECONOMY] (Ekonomi) ve [AUTO REVIEW] (Otomatik göz atma) önemli maddelerdir. Bu maddeleri kullanmadan önce, ayarlamalar›n› kontrol edin.
[SETUP] menü ayarlar›n› seçilmesi ile ilgili detaylar için, sayfa 57’ye bak›n.
Tarih /Saat ayar›.
1
[CLOCK SET]
(Saat ayar›)
2
Maddeleri seçmek için 씱/씰 dü¤mesini kullan›n ve ayarlamak için 쑿/쑼
dü¤mesine bas›n.
A [WORLD TIME] (dünya saati) ayar›
Gösterim s›ras›n› ve saatin gösterim
format›n› ayarlamak için
∫ [STYLE] seçilerek ve ard›ndan
[MENU/SET] dü¤mesine bas›larak
gösterim s›ras› ve zaman gösterim
format› ayarlama ekran› görüntülenir.
Ayarlamak için [MENU/SET] dü¤-
∫ Di¤er bilgiler için sayfa 26’daki “Tarih/Zaman Ayar› (Saat Ayar›)” k›sm›na bak›n.
- 61 -
Temel ‹fllemler
Yerel saati ve seyahat edece¤iniz yerin saatini ayarlay›n.
Seyahat etti¤iniz yerlerin yerel saatlerini görüntüleyebilir ve çekti¤iniz foto¤raflar›n üstüne kaydedebilirsiniz.
[DESTINATION] veya [HOME] opsiyonunu seçtikten sonra, bir
alan› seçmek için 씱/씰 dü¤mesini kullan›n, ard›ndan da
[MENU/SET] dü¤mesine basarak ayarlay›n.
∫ Cihaz› sat›n ald›ktan sonra ilk ifl olarak [HOME] ayar›n› yap›n.
[DESTINATION], [HOME] ayar› yap›ld›ktan sonra ayarlanabilir.
[WORLD TIME]
(Dünya saati)
Seyahat edece¤iniz yer
Gidilen yerin saati
Yerel saatten zaman fark›
Bulundu¤unuz yer
Saat
GMT (Greenwich Saati)
ile olan zaman fark›
∫ Yaz saatinin
ayarlamas›/iptali, bölge seçimi s›ras›nda 쑿 dü¤mesine bas›larak yap›labilir.
∫ Yaz saati uygulamas›, mevcut saati ileri almaz. Saati bir saat ileri al›n.
∫ Seyahat edece¤iniz yeri ekranda görünen bölgeler aras›nda bulamazsan›z, yerel saat ile
olan saat fark›n› esas alarak ayarlamay› yap›n.
- 62 -
Temel ‹fllemler
Seyahatin ayr›l›fl tarihi, geri dönüfl tarihi ve seyahat edilen yerin ad›
ayarlanabilir.
Görüntüleri oynat›rken geçen günleri görüntüleyebilir ve [TEXT
STAMP] (sayfa 148) özelli¤i ile gün say›s›n› kaydedilen görüntülerin
üzerine bast›rabilirsiniz.
[TRAVEL DATE]
(Seyahat tarihi)
[TRAVEL SETUP]:
[OFF]:
Geçen günler kaydedilmez.
[SET]:
Ayr›l›fl tarihi ve geri dönüfl tarihi ayarlan›r. Seyahatin geçen gün say›s› kaydedilir.
∫ Mevcut tarih geri dönüfl tarihinden sonra ise, seyahat tarihi otomatik olarak iptal olur. [TRAVEL SETUP] ayar› [OFF] konumuna
al›nm›flsa, [LOCATION] opsiyonu [OFF] konumuna ayarlanacakt›r.
[LOCATION]:
[OFF]
[SET]:
Seyahat edilen yer, kay›t s›ras›nda kaydedilir.
∫ Karakterlerin girilmesi ile ilgili detaylar için, sayfa 121’deki “Yaz›
Girme” k›sm›na bak›n.
∫ Ayr›l›fl tarihi üzerinden geçen gün say›s› CD-ROM’daki (verilmifltir) “PHOTOfunSTUDIO”
yaz›l›m› kullan›larak bast›r›labilir.
∫ Seyahat tarihi, saat ayar›ndaki tarih ve ayarlam›fl oldu¤unuz ayr›l›fl tarihi kullan›larak hesaplan›r. [WORLD TIME] ayar›n› seyahat edece¤iniz yere ayarlarsan›z, seyahat tarihi saat ayarlamas›ndaki ve seyahat edilecek yer ayarlamas›ndaki tarih kullan›larak hesaplanacakt›r.
∫ Foto¤raf makinesi kapat›lsa bile seyahat tarihi ayar› haf›zada tutulur.
∫ Bir ayr›l›fl tarihi ayarlarsan›z ve bu tarihten önce bir çekim yaparsan›z, [-] (eksi) iflareti turuncu görünür ve tatilin hangi gününde çekim yap›ld›¤› kaydedilmez.
∫ Seyahat tarihi beyaz renkli [-] (eksi) iflareti ile gösterilirse, [HOME] (yerel) ile [DESTINATION]
(gidilecek yer) aras›nda tarih de¤iflimini içeren bir zaman fark› vard›r. (Kaydedilecektir).
∫ [AVCHD] hareketli görüntü kayd› s›ras›nda [TRAVEL DATE] özelli¤i iptal olur.
∫ Hareketli görüntüleri kaydederken [LOCATION] özelli¤i iptal olur.
∫ Ak›ll› Otomatik modunda (
veya ) seçildi¤inde, [TRAVEL DATE] özelli¤i iptal olur.
Di¤er kay›t modu ayar› yans›t›lacakt›r.
Odak onay sesi, otomatik zamanlay›c› sesi ve alarm sesinin
seviyesini ayarlay›n.
[BEEP]
(Bip sesi)
(Kapal›)
(Düflük)
(Yüksek)
- 63 -
Temel ‹fllemler
[VOLUME] (Ses seviyesi) Hoparlörün ses seviyesini 7 seviyeden birisine ayarlay›n.
∫ Foto¤raf makinesini bir televizyona ba¤lad›¤›n›zda, TV hoparlörlerinin ses seviyesi de¤iflmez.
LCD ekran›n parlakl›¤›, rengi veya mavi ya da k›rm›z› renk tonu
ayarlan›r.
[MONITOR]
(Monitör)
1 쑿/쑼 dü¤mesine basarak ayarlar› seçin ve 씱/씰 dü¤mesi veya kontrol
dü¤mesi ile ayarlamay› yap›n.
2 Ayarlamak için [MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
∫ Baz› cisimler LCD ekranda göründüklerinden farkl› görülebilirler. Fakat bu, kaydedilen
görüntüleri etkilemez.
LCD ekran›n parlakl›¤›, foto¤raf makinesinin çevresindeki alan›n
parlakl›¤›na göre otomatik olarak ayarlan›r.
Parlakl›k, foto¤raf makinesinin çevresindeki alan›n parlakl›¤›na göre
otomatik olarak ayarlan›r.
[LCD MODE]
(LCD modu)
LCD ekran› daha aç›k yapar.
LCD ekran› standart parlakl›¤a ayarlar.
LCD ekran› daha koyu yapar.
∫ LCD ekranda gösterilen görüntülerin parlakl›¤› artar ve bu yüzden, baz› cisimler LCD ekranda gerçekten farkl› görünebilir. Fakat bu, kaydedilen görüntüleri etkilemez.
∫ [MODE1] modunda kay›t yaparken, 30 saniye sonra LCD ekran otomatik olarak standart
parlakl›¤a döner. Dü¤me veya dokunma ifllemi ile ekran tekrar parlak hale gelecektir.
∫ Günefl ›fl›klar›n›n vurmas›ndan dolay› ekran› görmek zor ise, ›fl›¤› engellemek için ellerinizi
veya baflka bir cismi kullan›n.
∫ [AUTO] ve [MODE1] modunda kaydedilebilir görüntü say›s› düfler.
• [AUTO] seçene¤i sadece Kay›t Modunda vard›r.
∫ Hareketli görüntü kayd› s›ras›nda [AUTO] iptal olur.
∫ Menü ekran› karanl› bir ortamda vs. görüntülendi¤inde, [LCD MODE] ayar› [MODE2] konumuna al›nsa bile LCD ekran karanl›k görünür.
∫ AC adaptörü (opsiyonel) kullan›l›rken ilk ayarlama [MODE2]’dir.
- 64 -
Temel ‹fllemler
Bu menüleri ayarlayarak bataryan›n ömrünü koruyabilirsiniz.
Bu ayr›ca, kullan›lmad›¤› zaman LCD ekran› otomatik kapatarak
bataryan›n boflalmas›n› da önleyecektir.
[ECONOMY]
(Ekonomi)
Foto¤raf makinesi, ayarlanan süre içinde kullan›lmad›¤› takdirde
otomatik olarak kapan›r.
Foto¤raf makinesi, ayarlanan süre içinde kullan›lmad›¤› takdirde
LCD ekran otomatik olarak kapan›r.
∫ [SLEEP MODE] modunu iptal etmek için foto¤raf çekim dü¤mesine yar›ya kadar bas›n veya foto¤raf makinesini kapat›p yeniden aç›n.
∫ Ak›ll› otomatik ( veya ) modunda [SLEEP MODE] ayar› [5MIN.]’ya (5 dakika) ayarlan›r.
∫ [AUTO LCD OFF] ayar› [15SEC.] veya [30SEC.] konumuna al›nd›¤›nda [SLEEP MODE]
ayar› [2MIN.]’ya (2 dakika) sabitlenir.
∫ LCD ekran› tekrar açmak için herhangi bir dü¤meye bas›n.
∫ [SLEEP MODE] özelli¤i afla¤›daki durumlarda çal›flmaz.
– AC adaptörünü kullan›rken
– Bir bilgisayara veya yaz›c›ya ba¤lan›ld›¤›nda
– Hareketli görüntüleri kaydederken veya oynat›rken
– Slayt gösterimi s›ras›nda
[AUTO REVIEW]
(Otomatik göz
atma)
Çekimden sonra görüntünün ne kadar uzun süre görünece¤ini ayarlay›n.
Foto¤raf çekim dü¤mesi yar›ya kadar bas›l›ncaya kadar görüntüler gösterilir.
∫ Foto¤raf makinesi
veya
konumuna ayarl› iken [HOLD] ayar› seçilirse, Otomatik Göz Atma s›ras›nda kontrol dü¤mesi çevrilerek gösterim ekran›n› de¤ifltirmek veya
büyütmek mümkündür.
∫ Otomatik Göz Atma özelli¤inden ba¤›ms›z olarak, [H] ayar› ile patlama görüntülerini çekerken ve Otomatik Braket özeli¤i ile kaydederken görüntülere otomatik olarak göz at›lacakt›r.
(Ekranda tutulmayacakt›r)
∫ [HIGHLIGHT] opsiyonu [ON] konumuna ayarland›¤›nda, otomatik göz atma fonksiyonu aktif hale getirildi¤inde beyaz doymufl alanlar siyah ve beyaz görünür.
∫ Patlama Modu [M] veya [L] konumuna ayarland›¤›nda [AUTO REVIEW] iptal olur.
∫ [FACE RECOG] menüsündeki [AUTO REGISTRATION] sekmesi [ON]’a ayarland›¤›nda,
[AUTO REVIEW] sadece [3SEC.] veya [5SEC.]’e ayarlanabilir.
- 65 -
Temel ‹fllemler
Bir USB ba¤lant› kablosu ile (verilmifltir) foto¤raf makinesini bilgisayar›n›za veya yaz›c›n›za ba¤lamadan önce veya sonra, USB
iletiflim sistemini seçin.
[USB MODE]
(USB modu)
Foto¤raf makinesini bir bilgisayara veya PictBridge özelli¤ini destekleyen
yaz›c›ya ba¤lad›¤›n›zda, [PC] veya [PictBridge (PTP)] opsiyonunu seçin.
PictBridge özellini destekleyen bir yaz›c›ya ba¤lant› yapmadan önce veya sonra ayarlay›n.
Bir bilgisayara ba¤lant› yap›lmadan önce veya sonra ayarlay›n.
Her ülkedeki renkli televizyon sistemine uygun flekilde ayarlay›n.
[VIDEO OUT]
(Video ç›k›fl›)
[NTSC]:
Görüntü ç›k›fl› NTSC sistemine ayarlan›r.
[PAL]:
Görüntü ç›k›fl› PAL sistemine ayarlan›r.
∫ Bu, AV kablosu veya HDMI mini kablosu (opsiyonel) ba¤land›¤›nda çal›flacakt›r.
Televizyonunun tipine uygun olarak ayarlay›n.
[TV ASPECT]
(TV ekran oran›)
Bir 16:9 ekran oranl› TV’ye ba¤lan›ld›¤›nda.
Bir 4:3 ekran oranl› TV’ye ba¤lan›ld›¤›nda.
∫ AV kablosu ba¤land›¤›nda bu özellik çal›flacakt›r.
[HDMI MODE]
(HDMI modu)
HDMI mini kablosu (opsiyonel) kullan›larak bu cihaza ba¤lanan bir
HDMI uyumlu yüksek çözünürlüklü TV’de gösterim yaparken HDMI
ç›k›fl› format›n› ayarlay›n.
[AUTO]:
Ç›k›fl çözünürlü¤ü, ba¤l› TV’den al›nan bilgilere göre otomatik
olarak ayarlan›r.
[1080i]:
Ç›k›fl için 1080 mevcut tarama sat›rl› interlace (fas›lal›) tarama
yöntemi kullan›l›r.
[720p]:
Ç›k›fl için 720 mevcut tarama sat›rl› progressive (sürekli) tarama
yöntemi kullan›l›r.
[576p]~1/[480p]~2:
Ç›k›fl için 576~1/480~2 mevcut tarama sat›rl› progressive (sürekli)
tarama yöntemi kullan›l›r.
~1 [VIDEO OUT] ayar› [PAL] konumuna al›nd›¤›nda
~2 [VIDEO OUT] ayar› [NTSC] konumuna al›nd›¤›nda
∫ Ayarlama [AUTO] iken görüntüler TV’den gösterilmiyorsa, TV’nizin gösterebilece¤i formata
ayarlay›n ve etkili tarama sat›r› say›s›n› seçin. (TV’nin kullan›m k›lavuzunu okuyun).
∫ HDMI mini kablosu (opsiyonel) ba¤land›¤›nda bu özellik çal›flacakt›r.
∫ Detaylar için sayfa 164’e bak›n.
- 66 -
Temel ‹fllemler
HDMI mini kablosu (opsiyonel) kullanarak bu cihaz› otomatik olarak
bir VIERA Link uyumlu cihaza ba¤layarak bu cihaz VIERA cihaz›n›n uzaktan kumandas› ile kontrol edilecek flekilde ayarlama yap›n.
[VIERA Link]
[OFF]:
‹fllem, bu cihazdaki dü¤melerle gerçeklefltirilir.
[ON]:
VIERA Link uyumlu cihaz›n uzaktan kumanda ifllemi
etkinlefltirilir. (Bütün ifllemleri yapmak mümkün de¤ildir.)
Ana cihaz›n dü¤melerinin kullan›m› s›n›rlanacakt›r.
∫ HDMI mini kablosu (opsiyonel) ba¤land›¤›nda bu özellik çal›flacakt›r.
∫ Detaylar için sayfa 166’ya bak›n.
3D görüntülerin gösterim yöntemini ayarlay›n.
Bir 3D-uyumlu televizyona ba¤land›¤›n›zda ayarlay›n.
[3D PLAYBACK]
(3D gösterimi)
3D-uyumlu olmayan bir televizyona ba¤land›¤›n›zda ayarlay›n.
2D (s›radan) görüntüleri 3D-uyumlu televizyonda izlemek
istedi¤inizde ayarlay›n.
∫ HDMI mini kablosu (opsiyonel) ba¤land›¤›nda bu özellik çal›flacakt›r.
∫ 3D görüntüleri 3D modunda oynatma yöntemi için sayfa 162’ye bak›n.
Dokundu¤unuz yerde farkl› bir madde seçilir veya dokunma ifllemine yan›p verilmezse, dokunmatik panelin konumunu ayarlay›n.
[CALIBRATION]
(Kalibrasyon)
1
2
3
[MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
Kalem ile (verilmifltir) ekranda görünen turuncu [+] iflaretine s›rayla dokunun (5 nokta).
∫ Konum ayarland›¤›nda bir mesaj görünür.
‹fllemi bitirmek için [MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
∫ LCD ekran› düzgün bir flekilde kalibre etmek için, belirtilen yerlere hassas bir flekilde
dokunun.
- 67 -
Temel ‹fllemler
[LANGUAGE] (Dil) Ekranda görünen dili ayarlay›n.
∫ Yanl›fll›kla baflka bir dil ayarlarsan›z, istedi¤iniz dili seçmek için menü simgelerinden
opsiyonunu seçin.
Bu, foto¤raf makinesi ve lens yaz›l›m sürümlerinin kontrol
[VERSION DISP.]
(Versiyon göstergesi) edilmesini sa¤lar.
∫ [–. Lens tak›l› de¤ilse, lens yaz›l›m› için [--] görünür.
[NO.RESET] (S›f›rlama yok) Sonraki kayd›n dosya numaras›n› 0001’e ayarlay›n.
∫ Klasör numaras› güncellenir ve dosya numaras› 0001’den bafllar.
∫ 100 ile 999 aras›nda bir klasör numaras› verilebilir.
Klasör numaras› 999’a ulaflmadan s›f›rlanmal›d›r.
Verileri bilgisayara veya di¤er bir ortama kaydettikten sonra kart› formatlaman›z› (sayfa 68) tavsiye ederiz.
∫ Klasör numaras›n› 100’e ayarlamak için, ilk önce kart› formatlay›n, ard›ndan dosya numaras›n› s›f›rlamak için bu fonksiyonu kullan›n.
Daha sonra, klasör numaras› için bir s›f›rlama ekran› görünecektir. Klasör numaras›n› s›f›rlamak için [YES] ayar›n› seçin.
[RESET]
(S›f›rlama)
[REC] veya [SETUP]/[CUSTOM] menüsü ayarlar› fabrika de¤erlerine döner.
∫ [REC] Modu ayarlar› s›f›rland›¤›nda, [FACE RECOG.] ile kaydedilen veriler de s›f›rlan›r.
∫ [SETUP]/[CUSTOM] menüsü ayarlar› s›f›rland›¤›nda, afla¤›daki ayarlamalar da s›f›rlan›r.
Ayr›ca, [ROTATE DISP.] opsiyonu [ON] konumuna ayarlan›r.
– Sahne modundaki [BABY1]/[BABY2] ve [PET] için do¤um günü ve isim ayarlar›.
– [TRAVEL DATE] ayarlar› (ayr›l›fl tarihi, geri dönüfl tarihi, yer)
– [WORLD TIME] (dünya saati) ayar›
∫ Klasör numaras› ve saat ayar› de¤iflmez.
[FORMAT]
Kart formatlan›r.
Formatlama haf›za kart›ndaki tüm verileri geri getirilmeyecek flekilde siler. Bu özelli¤i kullanmadan önce tüm görüntülerin ve hareketli görüntülerin baflka bir yere kaydedildi¤inden emin olun.
∫ Formatlama s›ras›nda yeterince dolu bir batarya veya AC adaptörünü (opsiyonel) kullan›n.
Formatlama s›ras›nda, foto¤raf makinesini kapatmay›n.
∫ Bilgisayar veya di¤er cihazlarla formatlanm›fl bir kart› kulland›¤›n›zda, bu foto¤raf makinesini kullanarak kart› yeniden formatlay›n.
∫ E¤er kart formatlanam›yorsa, en yak›n yetkili servise baflvurmadan önce baflka bir kart
deneyin.
- 68 -
Kay›t
Kay›t Modu:
Optik Görüntü Sabitleme Fonksiyonu
Bu modlardan birisi kullan›ld›¤›nda, foto¤raf çekimi s›ras›ndaki titreflim alg›lan›r ve foto¤raf
makinesi otomatik olarak titreflimi dengeleyerek titreflimsiz görüntülerin çekilmesini sa¤lar.
Görüntü sabitleme fonksiyonunu destekleyen bir lens gereklidir.
– De¤ifltirilebilir lens (H-H014) görüntü sabitleme fonksiyonunu desteklemez.
– De¤ifltirilebilir lens (H-FS014042) görüntü sabitleme fonksiyonunu destekler.
n [REC] modu menüsünde görüntü sabitleme fonksiyonunu ayarlama
[REC] modu menüsünde [STABILIZER] ayar›n› seçin. (Sayfa 57)
1
2
쑿/쑼 dü¤mesine basarak ayarlamay› seçin ve ard›ndan [MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
Ayarlar
Madde
[STABILIZER] özelli¤i çal›flmaz.
(Bu, sadece [O.I.S.] dü¤mesi olmayan bir lens kullan›ld›¤›nda seçilebilir.)
Dikey ve yatay titreme dengelenir.
Foto¤raf makinesi titremeleri yukar›/afla¤› hareketler için düzeltilir. Bu
mod, izleme için idealdir (sabit bir yönde hareket eden bir cismin hareketini izlemek için foto¤raf makinesini çevirmeyi içeren bir foto¤raf çekim
yöntemi).
g Bu madde Ak›ll› Otomatik (
veya ) modunda ayarlanamaz.
∫ [STABILIZER] özelli¤i sadece kulland›¤›n›z lenste bir dahili görüntü sabitleyici varsa
kullan›labilir.
∫ Ayarlamay› yapt›ktan sonra menüden ç›k›n.
- 69 -
Kay›t
n Titreflimin önlenmesi (foto¤raf makinesi sallanmas›)
Titreflim uyar›s›
göründü¤ünde, [STABILIZER] (görüntü sabitleme) özelli¤ini, bir tripod (üç ayakl› stand) veya otomatik zamanlay›c› özelli¤ini (sayfa 81) kullan›n.
∫ Özellikle afla¤›daki durumlarda enstantane h›z› düflük olacakt›r. Foto¤raf çekim dü¤mesine
bast›ktan sonra, görüntü ekranda belirinceye kadar foto¤raf makinesini sabit tutun. Bir tripod (üç ayakl› stand) kullanman›z› tavsiye ederiz.
– Yavafl senk.
– Yavafl senk./ k›rm›z› göz etkisini azaltma
– Sahne modundaki [NIGHT PORTRAIT], [NIGHT SCENERY] ve [PARTY] konumunda
– Düflük bir enstantane h›z›n› ayarlad›¤›n›zda
Not
∫ [O.I.S.] dü¤meli opsiyonel bir de¤ifltirilebilir lensi kullan›rken, lensteki [O.I.S.] dü¤mesini
(ON) konumuna alarak Optik Görüntü Sabitleme Fonksiyonunu etkinlefltirmek mümkündür.
(Sat›n al›m s›ras›nda
konumuna ayarl› olacakt›r.)
∫ Bir tripod (üç ayakl› sehpa) kulland›¤›n›zda optik görüntü sabitleme özelli¤ini iptal etmeniz
önerilir. Bu esnada ekranda
görünür.
∫ Afla¤›daki durumlarda görüntü sabitleme fonksiyonu etkili olmayabilir.
– Çok fazla titreflim oldu¤unda.
– Zoom de¤eri yüksek oldu¤unda.
– Dijital zoom kullan›ld›¤›nda.
– Hareketli bir görüntüyü izleyerek çekim yap›ld›¤›nda
– ‹çeride veya karanl›k alanlarda foto¤raf çekerken enstantane h›z› düfltü¤ünde.
Foto¤raf çekim dü¤mesine basarken foto¤raf makinesini sallamamaya dikkat edin.
∫ Afla¤›daki durumlarda
modunda izleme efektini elde etmek daha zordur.
– Yaz›n gün ortas› gibi çok ayd›nl›k yerlerde.
– Enstantane h›z› saniyenin 1/100’den yüksek oldu¤unda.
– Cisim yavafl hareket etti¤inden dolay› foto¤raf makinesini çok yavafl hareket ettirdi¤inizde. (Arka zemin bulan›klaflmayacakt›r.)
– Foto¤raf makinesi cismin h›z›na yetiflmedi¤inde
- 70 -
Kay›t
Kay›t Modu:
Zoom Fonksiyonu ‹le Çekim Yapma
(Yaln›z Optik Zoom modunu
konumunda ve Optik zoom, Ekstra Tele Dönüfltürme
modunu
konumunda kullanabilirsiniz.)
n Optik Zoom
Zoom halkas›n› çevirerek manzaralar› genifl aç›yla (Wide) kaydetmek için görüntüyü küçültebilir veya cisimleri ve insanlar› yaklaflt›rmak (Tele) için görüntüyü büyütebilirsiniz.
∫ De¤ifltirilebilir lens (H-H014) zoom halkas› fonksiyonunu desteklemez.
n Ekstra Tele Dönüfltürme (EX)
Daha fazla büyütmek için, [REC] Modu menüsünde [EX. TELE CONV.] opsiyonunu [ON] konumuna veya [DIGITAL ZOOM] opsiyonunu [ON] konumuna ayarlay›n.
∫ [EX. TELE CONV.] ([REC] Modu menüsü) kullan›ld›¤›nda, görüntü boyutunu [M] veya [S]
konumuna ayarlay›n (
görüntü boyutlu).
n Dijital Zoom
[REC] Modu menüsünde ya da [MOTION PICTURE] Modu menüsünde [DIGITAL ZOOM] opsiyonunu [2x] veya [4x] konumuna ayarlanarak görüntüyü daha fazla büyütmek mümkündür.
n Zoom tipleri ve görüntü büyütme
Özellik
Kay›t
büyütme
de¤eri
Görüntü
kalitesi
Optik Zoom
Kullan›lan lense göre
farkl›.
Bozulma yok
Ekstra Tele Dönüfltürme
(EX)
Sabit görüntüleri
çekerken: 2k~1
Hareketli görüntüleri
çekerken: 3.1k~2
Bozulma yok
Dijital Zoom
Büyütme oran› ne kadar
yüksek olursa, bozulma
o kadar artar.
~1 [S] (3 M) görüntü boyutu ve
ekran oran› seçildi¤inde.
[PICTURE SIZE] ve [ASPECT RATIO] ayar›na ba¤l› olarak büyütme seviyesi de¤iflir.
~2 Kay›t kalite ayar› [SH] veya [HD] seçildi¤inde.
[FSH] seçildi¤inde, Ekstra Tele Dönüfltürme (1x) özelli¤i ile büyütme olmayacakt›r.
Kay›t modu [VGA] veya [QVGA] seçildi¤inde, Ekstra Tele Dönüfltürme katsay›s› 4,2’ye
de¤iflecektir.
Not
∫ Ekstra Tele Dönüfltürme kullan›ld›¤›nda, aralar›nda zoom katsay›s› fark› olaca¤›ndan, sabit
görüntülerin izleme aç›s› hareketli görüntülerin izleme aç›s›ndan farkl› olacakt›r. [
REC
AREA] (sayfa 141) ayar› kay›t yapmak istedi¤iniz modla efllefltirilerek kay›t izleme aç›s›
önceden kontrol edilebilir.
∫ Dijital zoom fonksiyonunu kullan›rken, çekim yapmak için bir tripod (üç ayakl› stand) ve
otomatik zamanlay›c› fonksiyonunu (sayfa 81) kullanman›z› tavsiye ederiz.
∫ Afla¤›daki modlarda [EX. TELE CONV.] ([REC] Modu menüsü) ve [DIGITAL ZOOM] iptal
edilir:
– [QUALITY] ayar›
veya
konumuna al›nd›¤›nda
∫ Yarat›c› Kontrol Modunun [MINIATURE EFFECT] menüsünde [DIGITAL ZOOM] fonksiyonu kullan›lamaz.
- 71 -
Kay›t
Kay›t Modu:
Flafl› Kullanarak Foto¤raf Çekme
Flafl› açmak için
Flafl› kapatmak için
Ç›t sesi duyuncaya kadar flafl› itin.
∫ Kullanmad›¤›n›zda flafl› kapat›n.
∫ Flafl kapat›ld›¤›nda flafl ayar›
konumuna
sabitlenir.
∫ Flafl d›flar› do¤ru ataca¤›ndan flafl› açarken dikkatli olun.
∫ Flafl ampulünü kapat›rken parmaklar›n›z› s›k›flt›rmamaya dikkat edin.
Uygun flafl ayar›n›n seçilmesi
‹lgili modlar:
Flafl› çekime uygun olarak ayarlay›n.
∫ Flafl› aç›n.
1
2
[REC] modu menüsünde [FLASH] ayar›n› seçin. (Sayfa 57)
쑿/쑼 dü¤mesine basarak modu seçin ve ard›ndan [MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
∫ Ayarlamay› yapt›ktan sonra menüden ç›k›n.
- 72 -
Kay›t
Madde
AUTO
AUTO/K›rm›z› göz
etkisini azaltma
Ayarlamalar›n aç›klamas›
Flafl, kay›t koflullar›na göre otomatik olarak patlar.
Flafl, kay›t koflullar›na göre otomatik olarak patlar.
Çekimden önce flafl patlayarak k›rm›z› göz etkisini azalt›r (görüntüde
cismin gözlerinin k›rm›z› görünmesi) ve ard›ndan gerçek kay›t için bir
daha patlar.
∫ Düflük ayd›nlatma koflullar›nda insanlar›n foto¤raf›n› çekerken
kullan›n.
Flafl her zaman AÇIK Flafl, kay›t koflullar›ndan ba¤›ms›z olarak her zaman patlar.
∫ Cisim arka ›fl›kland›rmal› oldu¤unda veya floresan lambas›
Her zaman
alt›nda foto¤raf çekerken kullan›n.
AÇIK/ k›rm›z› göz
etkisini azaltma
Yavafl senk.
Yavafl senk./
k›rm›z› göz etkisini
azaltma
Karanl›k arka manzaral› foto¤raflar› çekerken bu özellik, flafl yand›¤›
zaman enstantane h›z›n› düflürecektir. Karanl›k arka manzara ayd›nl›k görünecektir.
∫ Karanl›k zeminin önündeki bir insan› çekerken bu ayar› kullan›n.
∫ Düflük bir enstantane h›z›n› kullanma hareketin bulan›klaflmas›na yol açabilir. Bir tripod kullanma foto¤raflar›n›z›n daha çekilmesini sa¤layabilir.
Flafl, hiçbir kay›t koflulunda patlamaz.
Flafl her zaman ∫ Flafl kullan›m›na izin verilmeyen yerlerde foto¤raf çekerken bu
özelli¤i kullan›n.
KAPALI
∫ Kullan›ld›ktan sonra flafl› kapat›n.
Flafl 2 kere patlar.
veya
ayarland›¤›nda birinci ve ikinci flafl aras›ndaki aral›k daha uzun olur. ‹kinci flafl patlamadan cisim hareket ettirilmemelidir.
- 73 -
Kay›t
n Kay›t moduna göre mevcut flafl ayarlar›
Mevcut flafl ayarlar›, kay›t moduna ba¤l›d›r.
(쎻: Var, — Yok, 쏹: Sahne Modunun ilk ayar›)
görünür.
∫ Kay›t modu de¤iflirse flafl ayar› da de¤iflebilir. Gerekirse, flafl ayar›n› yeniden yap›n.
∫ Foto¤raf makinesi kapat›lsa bile flafl ayar› haf›zada tutulur. Ancak, sahne modu de¤ifltirildi¤inde sahne modu flafl ayar› varsay›lan konuma s›f›rlan›r.
∫ Hareketli görüntüleri kaydederken flafl yanmaz.
n Mevcut flafl kapsam›
∫ Mevcut flafl kapsam› yaklafl›kt›r.
De¤ifltirilebilir
lens (H-H014)
kullan›ld›¤›nda
Mevcut flafl
kapsam›
[SENSITIVITY]
50 cm ile 5.6 m*
modunda
[AUTO] ayar› aras›
De¤ifltirilebilir lens (H-FS014042) kullan›ld›¤›nda
Lensin odak uzunlu¤una göre mevcut flafl mesafesi
(Ekran oran›
iken.)
Wide ile 17 mm
18 mm
aras›
Flafl›n ›fl›¤›ndan
1.0 m ile 3.4 m*
dolay› gölge efekti
aras›
meydana gelir.
Tele
40 cm ile 2.5 m*
aras›
g [ISO LIMIT SET] (sayfa 127) ayar› [AUTO] konumuna al›nd›¤›nda
∫ Flafl› kullanarak bir foto¤raf çekerken cisme olan mesafe az ise, flafl›n ›fl› lens taraf›ndan
engellendi¤inden veya flafl aral›¤›n›n d›fl›nda kald›¤›nda kaydedilen görüntünün bir k›sm›
karanl›k görünür. Foto¤raf çekerken cisme olan mesafeyi kontrol edin. Cismin flafl ›fl›¤›n›n
engellendi¤i mesafesi kullan›lan lense ba¤l›d›r.
– De¤ifltirilebilir lens (H-H014) tak›ld›¤›nda:
50 cm veya daha az
– De¤ifltirilebilir lens (H-FS014042) tak›ld›¤›nda:
Ekran oran›
iken.
Flafl›n ›fl›¤›ndan dolay› gölge efekti meydana gelir. (Wide ile 17 mm aras›)/
1.0 m daha az (18 mm)/40 cm daha az (Tele)
- 74 -
Kay›t
n Her flafl ayar› için enstantane h›z›
Flafl ayar›
Enstantane h›z› (San.)
-
Flafl ayar›
Enstantane h›z› (San.)
-
-
-
g 1 Bu, Enstantane-Önceli¤i AE Modunda 60 saniye olur.
g 2 Bu, Enstantane-Önceli¤i AE Modunda 60 saniye ve Manuel Pozlama modunda 60 saniye olur.
∫ Flafl aktif hale geldi¤inde, seçilebilen en h›zl› enstantane h›z› saniyenin 1/160’dir.
∫ Ak›ll› otomatik modunda (
veya
) enstantane h›z› belirlenen sahneye göre de¤iflir.
Not
∫ Flafl› cisimlere fazla yaklaflt›rmay›n veya patlarken flafl› kapatmay›n. Is› veya ›fl›ktan dolay›
cisimlerin rengi solabilir.
∫ AUTO/K›rm›z› göz azaltma etkisinden vs. dolay› foto¤raf çekmeden önce yanan flafl› hemen kapatmay›n. Bu, sorunlara neden olabilir.
∫ Yak›ndan veya flafl›n nominal mesafesinin ötesinde çekilen flafll› görüntüler çok ayd›nl›k
veya çok karanl›k görünebilir.
∫ Flafl simgesi KIRMIZI yan›p sönerek flafl›n flarj oldu¤unu belirtti¤inde sonraki foto¤raf› çekmek için biraz beklemelisiniz.
∫ Flafl kapsam›n›n d›fl›ndaki bir cismi çekti¤inizde, beyaz denge düzgün ayarlanmayabilir.
∫ Baz› lensleri kulland›¤›n›zda, flafl›n ›fl›¤› engellenebilir veya lensin izleme alan›n›
kaplamayabilir, böylece görüntülerde karanl›k alanlara sebep olur.
∫ Parasoley tak›l› iken flafl ile foto¤raf çekerken, flafl parasoley taraf›ndan engellenebilece¤inden dolay› foto¤raf›n afla¤› k›sm› karanl›k görünebilir (gölge efekti) ve flafl›n kontrolü
kaybedilebilir. Parasoleyi ç›karman›z› tavsiye ederiz.
∫ Foto¤raf çekmeyi tekrarlarsan›z, flafl›n flarj olmas› zaman alabilir. Eriflim göstergesi kaybolduktan sonra foto¤raf çekin.
∫ K›rm›z› göz etkisini azaltma, insandan insana farkl›l›k gösterir. Cisim foto¤raf makinesinden uzaksa veya ilk flafla bakm›yorsa da, bu etki belirgin olmayabilir.
- 75 -
Kay›t
Kay›t Modu:
Ifl›k Dengeleme
Cisim ile arka zemin aras›ndaki parlakl›k fark›ndan dolay› uygun ›fl›k ayar› elde edemedi¤inizde, bu fonksiyonu kullan›n. Afla¤›daki örneklere bak›n.
Yetersiz
›fl›kland›rmal›
Uygun
›fl›kland›rmal›
Ifl›¤› pozitif de¤ere
do¤ru dengeleyin.
Afl›r›
›fl›kland›rmal›
Ifl›¤› negatif de¤ere
do¤ru dengeleyin.
Ifl›k dengeleme konumuna geçmek için
dü¤mesine bas›n.
Ifl›¤› dengelemek için kontrol dü¤mesini çevirin.
Ifl›k dengeleme de¤eri
[EXPO.METER] (Ifl›k sayac›)
∫ Eski ›fl›k ayar›na dönmek için [0] konumunu seçin.
∫ [EXPO.METER]’i (›fl›k sayac›) görüntülemek için kontrol dü¤mesini çevirin.
(Sayfa 138)
(Ancak bu,
modunda görünmez.)
Not
∫ Foto¤raf makinesi kapat›lsa bile ›fl›k de¤eri haf›zada tutulur.
∫ Ifl›¤›n dengeleme aral›¤›, cismin parlakl›¤›na göre s›n›rland›r›lacakt›r.
∫ ProgramAE Modunda diyafram ve enstantane h›z› say›sal de¤erleri göründü¤ünde, 쑿 imleç tufluna her bas›ld›¤›nda Program Kaymas› ile Ifl›k Dengeleme aras›nda geçifl yapman›z› sa¤lar.
∫ Diyafram Önceli¤i AE Modunda, 쑿 imleç tufluna her bas›ld›¤›nda Diyafram Ayar› (sayfa
100) ile Ifl›k Dengeleme aras›nda geçifl yapman›z› sa¤lar.
∫ Obtüratör Önceli¤i AE Modunda, 쑿 imleç tufluna her bas›ld›¤›nda Enstantane H›z› Ayar›
(sayfa 100) ile Ifl›k Dengeleme aras›nda geçifl yapman›z› sa¤lar.
- 76 -
Kay›t
Kay›t Modu:
Patlama Modunu Kullanarak Foto¤raf Çekme
Foto¤raf çekim dü¤mesine bas›ld›¤›nda foto¤raflar sürekli çekilir.
dü¤mesine bas›n.
Patlama simgesine dokunun (
vs.)
Patlama h›z›n› seçin ve dokunun.
Patlama h›z›
(görüntü/ saniye)
Patlama Modunda
Canl› ‹zleme
HAM görüntü dosyalar› ile
HAM görüntü
dosyalar› olmadan
[H]
(Yüksek h›z)
[M]
(Normal h›z)
[L]
(Düflük h›z)
Yok
Var
Var
4 - 5~2
Kart›n kalan kapasitesine ba¤l›d›r~2
~1 Kaydedilebilir görüntü say›s›
~2 Kart doluncaya kadar foto¤raf çekebilirsiniz. Ancak, patlama h›z› yar›ya düflecektir.
Bunun gerçek zamanlamas› ekran oran›na, görüntü boyutuna, kalite ayar›na ve
kullan›lan kart›n tipine ba¤l›d›r.
∫ Patlama modu h›z›, afla¤›daki ayarlamalara ba¤l› olarak düflebilir.
– [PICTURE SIZE] (sayfa 124)/[QUALITY] (sayfa 125)/[SENSITIVITY] (sayfa 126)/
[FOCUS MODE] (sayfa 31)/[FOCUS PRIORITY] (sayfa 139)
∫ Patlama h›z›, [REC] Modu menüsündeki [BURST RATE] ö¤esiyle de ayarlanabilir.
∫ HAM dosyalarla ilgili bilgi için sayfa 125’e bak›n.
- 77 -
Kay›t
[SET] dü¤mesine dokunun.
Cismi odaklay›n ve bir foto¤raf çekin.
A Patlama modu yüksek h›z (H) konumuna ayarland›¤›nda.
∫ Patlama modunu aktif hale getirmek için foto¤raf çekim dü¤mesini bas›l› tutun.
n Patlama modunda odaklama yapma
Odak, [CUSTOM] menüsündeki [FOCUS PRIORITY] ayar›na (sayfa 139) ve [REC] Modu
menüsündeki [FOCUS MODE] (sayfa 31) ayar›na göre de¤iflir.
Odak Modu
Odak Önceli¤i
AÇIK
Odak
‹lk foto¤rafta
KAPALI
AÇIK
Normal odaklama*2
KAPALI
Tahmin edilen odaklama*3
Odak, manuel odak ile ayarlan›r.
~1 Cisim karanl›k iken, ilk çekimden sonra odak sabitlenir.
~2 Foto¤raf makinesi sürekli cisme odakland›¤›ndan, patlama h›z› düflebilir.
~3 Patlama h›z› önceli¤i al›r ve odak olas› aral›k içinde tahmin edilir.
Not
∫ Patlama h›z› [H] konumuna ayarland›¤›nda ((when [FOCUS MODE] ayar› [AFS] veya
[MF]) konumunda iken), ›fl›k ve beyaz denge, ilk görüntü için kullan›lan ayarlara sabitlenir.
Cismin parlakl›¤›na ba¤l› olarak, ikinci ve sonraki görüntüler daha ayd›nl›k veya daha karanl›k olabilir.
∫ Karanl›k alanlarda enstantane h›z› düfltü¤ünden dolay›, patlama h›z› (görüntü/saniye) da
düflebilir.
∫ Ak›ll› otomatik (
veya
) modunda [BURST RATE] ayar› [H] konumuna sabitlenir.
∫ Flafl aktif hale getirildi¤inde, sadece 1 foto¤raf çekebilirsiniz.
∫ Patlama modu, afla¤›daki durumlarda iptal edilir.
– Yarat›c› Kontrol Modundaki [MINIATURE EFFECT] menüsünde
– Beyaz denge Braketi ayarland›¤›nda
– Hareketli görüntüleri kaydederken
- 78 -
Kay›t
Kay›t Modu:
Otomatik Braket Özelli¤ini Kullanarak Foto¤raf Çekme
Foto¤raf çekim dü¤mesine her bas›l›flta ›fl›k dengeleme aral›¤›nda farkl› ›fl›k ayarl› maksimum 5 foto¤raf çekilecektir.
Otomatik Braket ile
[STEP]: [3•1/3], [SEQUENCE]: [0/s/r]
1. resim
2. resim
3. resim
dü¤mesine bas›n.
Otomatik Braket simgesine dokunun (
vs.)
Ad›m› seçin ve dokunun.
[SET] tufluna dokunun.
Cismi odaklay›n ve bir foto¤raf çekin.
Otomatik Braket simgesi
∫ Foto¤raf çekme dü¤mesini bas›l› tutarsan›z, ayarlad›¤›n›z
say›da foto¤raf çekilir.
∫ Ayarlad›¤›n›z say›da foto¤raf çekilinceye kadar otomatik
braket simgesi yan›p söner.
∫ Otomatik braket ayar›n› de¤ifltirdi¤inizde veya bütün foto¤raflar çekilmeden foto¤raf
makinesini kapatt›¤›n›zda, foto¤raf sayac› s›f›rlan›r [0].
- 79 -
Kay›t
n Otomatik braket modunda [
de¤ifltirme
1
2
3
SETTINGS], [STEP] ve [SEQUENCE] ayarlar›n›
[REC] modu menüsünde [AUTO BRACKET] ayar›n› seçin.
(Sayfa 57)
[
SETTINGS], [STEP] veya [SEQUENCE] opsiyonunu seçmek için 쑿/쑼 dü¤mesine, ard›ndan da [MENU/SET]
dü¤mesine bas›n.
쑿/쑼 dü¤mesine basarak ayarlamay› seçin ve ard›ndan [MENU/SET] dü¤mesine
bas›n.
Madde
SETTINGS]
Madde
Ayarlar
(tek)
Ayarlar
[SEQUENCE]
(patlama)
[3•1/3] (3 foto¤raf)
[STEP]
[3•2/3] (3 foto¤raf)
[5•1/3] (5 foto¤raf)
[5•2/3] (5 foto¤raf)
∫
konumuna ayarland›¤›nda bir seferde bir foto¤raf çekebilirsiniz.
∫
konumuna ayarland›¤›nda ayarl› say›ya kadar sürekli foto¤raf çekebilirsiniz.
∫ Ayarlamay› yapt›ktan sonra menüden ç›k›n.
Not
∫ Ifl›k dengeleme aral›¤› ayarland›ktan sonra otomatik braketi kullanarak foto¤raf çekti¤inizde, foto¤raflar seçilen ›fl›k dengeleme aral›¤› ayar›na göre çekilecektir.
∫ Cismin parlakl›¤›na göre, ›fl›k düzgün dengelenmeyebilir.
∫ [I.RESOLUTION] ayar› [EXTENDED] konumunda iken Otomatik Braket özelli¤iyle sürekli
foto¤raf çekti¤inizde, tüm ayarl› foto¤raflar› kaydetmek zaman alabilir.
∫ Ak›ll› Otomatik (
veya
) modunda Otomatik Braket ayar›
, [3•2/3] ve [0/—/+] konumuna ayarlan›r.
∫ Flafl aktif hale getirildi¤inde, sadece 1 foto¤raf çekebilirsiniz.
∫ Otomatik Braket, afla¤›daki durumlarda iptal edilir.
– Yarat›c› Kontrol Modundaki [MINIATURE EFFECT] menüsünde
– Beyaz denge Braketi ayarland›¤›nda.
– Hareketli görüntüleri kaydederken
- 80 -
Kay›t
Kay›t Modu:
Otomatik Zamanlay›c› ‹le Foto¤raf Çekimi
dü¤mesine bas›n.
Otomatik zamanlay›c› simgesine dokunun (
vs.)
Otomatik zamanlay›c› zaman ayar›n› seçin
ve dokunun.
Madde
Ayarlar
10 saniye
10 saniye sonra foto¤raf makinesi 2 saniye aral›klarla 3 foto¤raf çeker.
2 saniye
[SET] tufluna dokunun.
Cismi odaklamak için foto¤raf çekim dü¤mesine
yar›ya kadar bas›n, ard›ndan sonuna kadar basarak
foto¤raf› çekin.
A Otomatik zamanlay›c›
konumuna ayarland›¤›nda.
∫ Cisim odaklanmadan foto¤raf çekilmez.
Foto¤raf çekim dü¤mesine yar›ya kadar bas›ld›¤›nda
odak ve ›fl›k olarak ayarlanacakt›r.
∫ Cisim odaklanmad›¤› halde foto¤raf çekmek için foto¤raf çekim dü¤mesine sonuna
kadar basmak isterseniz, [CUSTOM] menüsünde
[FOCUS PRIORITY] ayar›n› [OFF] konumuna al›n. (Sayfa
139)
∫ Otomatik zamanlay›c› göstergesi B yan›p söner ve 10
saniye (veya 2 saniye) sonra çekim aktif hale gelir.
∫
seçildi¤i zaman, birinci ve ikinci foto¤raflar çekildi¤inde otomatik zamanlay›c› göstergesi tekrar yan›p söner
ve yan›p sönmeden 2 saniye sonra obtüratör aktif hale gelir.
- 81 -
Kay›t
Not
∫ Otomatik zamanlay›c› zaman ayar› [REC] modu menüsündeki [SELF-TIMER] opsiyonu ile
de yap›labilir.
∫ Ak›ll› Otomatik (
veya
) modu ayarland›¤›nda [REC] modu menüsünde otomatik zamanlay›c› zaman ayar›n› yapmak mümkün de¤ildir.
∫ Bir tripod (üç ayakl› stand) vs. kulland›¤›n›zda, otomatik zamanlay›c›n›n 2 saniyeye ayarlanmas› foto¤raf çekim dü¤mesine bas›ld›¤›nda meydana gelen titreflimleri önleyecektir.
∫ Otomatik zamanlay›c› ile çekim yaparken bir tripod (üç ayakl› stand) kullanman›z› tavsiye
ederiz.
∫ Kay›t koflullar›na ba¤l› olarak,
seçildi¤inde kay›t aral›¤› 2 saniyeden fazla olabilir.
∫
seçildi¤inde flafl ç›k›fl› biraz de¤iflebilir.
∫
özelli¤i, Ak›ll› Otomatik (
veya
) modunda veya Beyaz Denge Braketi ayarland›¤›nda iptal olur.
∫ Ak›ll› Otomatik (
veya
) modunda
ayarland›¤›nda, afla¤›daki ifllemleri yapma foto¤raf makinesini
konumuna s›f›rlayacakt›r.
– Di¤er kay›t modlar›na geçme
– Foto¤raf makinesini Açma/Kapatma
∫ Hareketli görüntü kayd› s›ras›nda otomatik zamanlay›c› iptal olur.
- 82 -
Kay›t
Kay›t Modu:
Otomatik Odak ile Foto¤raf Çekme
Bu, cisimlerin konumlar›na ve say›s›na uygun odaklama yönteminin seçilmesini sa¤lar.
Ayr›ca, dokunmatik ekranda belirlenen cismin odak ayar›n› yapmak mümkündür.
([CUSTOM] menüsündeki [TOUCH SETTINGS] opsiyonunun [TOUCH AF] maddesini [ON]
konumuna ayarlay›n.)
Çekim koflullar›na ve görüntüye uygun bir ayarlama seçin.
[FOCUS MODE] ayar›n› [AFS] veya [AFC] konumuna al›n (sayfa 31).
dü¤mesine bas›n.
Maddeye dokunun.
∫
veya
seçildi¤inde 쑼 dü¤mesine
bas›l›rsa AF alan› seçim ekran› görünecektir. AF alan› seçim
ekran›nda ifllem yapmak için sayfa 87’ye bak›n.
[SET] tufluna dokunun.
∫
modu, afla¤›daki durumlarda iptal edilir.
– Sahne modundaki [FOOD], [NIGHT SCENERY] ve [ILLUMINATIONS] konumunda
∫
modu, afla¤›daki durumlarda iptal edilir.
– [FOCUS MODE] modundaki [AFC] konumunda.
∫ Dijital zoom özelli¤i veya Yarat›c› Kontrol Modundaki [MINIATURE EFFECT] özelli¤i kullan›ld›¤›nda AF modu
konumuna sabitlenir.
∫ Sahne Modundaki [PERIPHERAL DEFOCUS] menüsünde AF alan› küçük bir noktaya
sabitlenecektir.
- 83 -
Kay›t
hakk›nda (Yüz alg›lama)
Foto¤raf makinesi otomatik olarak kiflinin yüzünü alg›lar. Görüntünün hangi k›sm›nda olursa olsun odak ve ›fl›k, yüze uygun flekilde
ayarlanabilir. (maks. 15 alan)
Foto¤raf makinesi bir kiflinin yüzünü alg›lad›¤›nda, AF alan› görünür.
Sar›:
Foto¤raf çekim dü¤mesine yar›ya kadar bas›ld›¤›nda, foto¤raf makinesi odakland›¤› zaman çerçeve yeflile döner.
Beyaz:
Birden fazla yüz alg›land›¤›nda görünür. Sar› AF alanlar› içindeki yüzlerle ayn› mesafedeki
di¤er yüzler de odaklan›r.
Not
∫ AF alan›n›n konumu ve büyüklü¤ü de¤ifltirilebilir. (sayfa 87)
∫
konumu seçildi¤inde ve [METERING MODE] maddesi çoklu
konumuna ayarland›¤›nda foto¤raf makinesi, çekilen kiflinin yüzüne uygun flekilde ›fl›¤› ayarlayacakt›r. (Sayfa
128)
∫ Afla¤›daki durumlar dahil, belli foto¤raf çekim koflullar›nda yüz alg›lama fonksiyonu çal›flmayarak yüzlerin alg›lanmas›n› imkans›z k›labilir. AF Modu
konumuna al›nd›¤›nda.
– Yüz k›sm› foto¤raf makinesine bakmad›¤›nda.
– Yüz k›sm› belli aç›yla göründü¤ünde.
– Yüz k›sm› çok parlak veya karanl›k oldu¤unda.
– Yüz k›sm›nda çok az kontrast oldu¤unda.
– Yüz mimikleri günefl gözlü¤ünün arkas›nda vs. kald›¤›nda.
– Yüz ekranda küçük göründü¤ünde.
– H›zl› hareketler oldu¤unda.
– Cisim, insan d›fl›nda bir nesne oldu¤unda
– Foto¤raf makinesi salland›¤›nda.
- 84 -
Kay›t
(AF ‹zleme) modunu ayarlama
Odak ve ›fl›k belli bir cisme göre ayarlanabilir.Cisim hareket etse bile, odak ve ›fl›k cismi takip etmeye devam edecektir. (Dinamik izleme)
n Dokunmatik ekran› kullan›rken
Cisme dokunarak kilitleyebilirsiniz.
∫ Dokunmatik obtüratör fonksiyonunu iptal ettikten sonra ifllemi yap›n.
∫ Cisim kilitlendi¤inde AF alan› sar›ya döner.
∫
tufluna dokunuldu¤unda kilit iptal olur.
n Dü¤meleri kullan›rken
Cismi AF izleme çerçevesine yerlefltirin ve cismi sabitlemek için foto¤raf çekim dü¤mesine yar›ya kadar bas›n.
A AF izleme çerçevesi
∫
∫
∫
∫
Foto¤raf makinesi cismi alg›lad›¤›nda AF alan› yeflile dönecektir.
Foto¤raf çekim dü¤mesi b›rak›ld›¤›nda AF alan› sar›ya döner.
[MENU/SET] dü¤mesine bas›ld›¤›nda kilit iptal olur.
Ak›ll› otomatik (
veya
) modunda 씱 dü¤mesine her bas›ld›¤›nda AF ‹zleme ve Yüz
Alg›lama de¤iflecektir.
Not
∫ [METERING MODE] ayar›
konumuna al›nd›¤›nda ›fl›k, kilitli cisme göre ayarlan›r.
(Sayfa 128)
∫ Görüntü kilitlenmezse, AF alan› k›rm›z› yan›p sönecek ve kaybolacakt›r. Yeniden kilitlemeyi
deneyin.
∫ AF ‹zleme, görüntünün çok karanl›k olmas› vs. gibi baz› görüntü koflullar›nda iptal olabilir.
Bu durumda AF modu
konumuna de¤iflecektir.
∫ Afla¤›daki durumlarda
dü¤mesi
gibi çal›fl›r.
– [PHOTO STYLE] ayar› [MONOCHROME] konumunda iken
– Yarat›c› kontrol modu [SEPIA] konumunda iken
∫ Dinamik izleme fonksiyonu afla¤›daki durumlarda çal›flmayabilir:
– Cisim çok küçük oldu¤unda
– Kay›t ortam› çok karanl›k veya ayd›nl›k oldu¤unda.
– Cisim çok h›zl› hareket etti¤inde.
– Arka plan cisimle benzer veya ayn› renge sahip oldu¤unda
– Titreflim meydana geldi¤inde
– Zoom özelli¤i kullan›ld›¤›nda
- 85 -
Kay›t
(23-alan odaklama) hakk›nda
Her bir AF alan›n›n yaklafl›k 23 noktas› odaklanabilir. Bu, cisim ekran›n ortas›nda olmad›¤›nda etkilidir.
(AF alan› çerçevesi, görüntü ekran oran› ayar› ile ayn› olacakt›r)
∫ 23 AF alan› 9 alana bölünebilir ve odaklanacak alan ayarlanabilir. (sayfa 87)
(1-alan odaklama) hakk›nda
Foto¤raf makinesi, ekran›n ortas›nda bulunan AF alan›ndaki cisme odaklan›r.
∫ AF alan›n›n konumu ve büyüklü¤ü de¤ifltirilebilir. (sayfa 87)
∫ Cisim
modunda ekran›n ortas›nda de¤ilse, cismi AF alan›na getirebilir, foto¤raf çekim
dü¤mesine yar›ya kadar basarak oda¤› ve ›fl›¤› sabitleyebilir, foto¤raf çekim dü¤mesine
yar›ya kadar basarak foto¤raf makinesini istedi¤iniz konuma götürebilir ve ard›ndan foto¤raf çekebilirsiniz. (Sadece [FOCUS MODE] ayar› [AFS] konumunda iken)
Hakk›nda (Nokta)
(
9’dan küçük bir noktay› daha hassas bir flekilde odaklayabilirsiniz.
∫ Odak konumu büyük bir ekranda ayarlanabilir. (sayfa 88)
∫ Foto¤raf çekim dü¤mesine yar›ya kadar basma ekran› göstererek orijinal boyutunun
yaklafl›k 5 kat› kadar büyütülmüfl odak konumunu kontrol etmenizi sa¤lar.
∫ Foto¤raf makinesi odaklama yapt›ktan sonra görünen AF alan›n›n büyüklü¤ü cisme göre
de¤iflebilir.
∫ Afla¤›daki durumlarda
dü¤mesi
gibi çal›fl›r.
– Hareketli görüntüleri kaydederken
- 86 -
Kay›t
AF alan› konumunu ayarlama/AF alan› boyutunu de¤ifltirme
∫ Dokunmatik obtüratör fonksiyonunu iptal ettikten sonra ifllemi yap›n.
seçildi¤inde
AF alan›n›n konumu ve büyüklü¤ü de¤ifltirilebilir.
1 Cisme dokunun.
∫ AF alan› ayarlama ekran› görünmez.
∫ AF alan› ayarlama ekran› 씱 dü¤mesine, ard›ndan da 쑼
dü¤mesine bas›larak da görüntülenebilir.
∫ AF alan› ayr›ca imleç tuflu ile de AF alan› ayarlama ekran›nda hareket ettirilebilir.
∫
dü¤mesine bas›ld›¤›nda AF alan› ekran›n ortas›na döner.
2 AF alan› çerçevesinin büyüklü¤ünü de¤ifltirmek için
ifllem çubu¤una dokunun.
∫ 4 farkl› boyuta de¤ifltirilebilir.
∫ Büyütme/küçültme, kontrol dü¤mesi çevrilerek de yap›labilir.
3 [SET] tufluna dokunun.
∫ [MENU/SET] dü¤mesine bas›larak da ayarlanabilir.
∫
seçildi¤inde, dokunulan konumda
ile ayn› ifllevli AF alan› görünür.
mesine bas›ld›¤›nda AF alan› ayar› silinir.
dü¤-
seçildi¤inde
23 AF alan› 9 alana bölünebilir ve odaklanacak alan ayarlanabilir.
AF alan› ayarlama ekran›n› göstermek için ekrana dokunun ve sa¤daki flekilde gösterildi¤i gibi AF alan› çerçevesini seçin.
∫ Parma¤›n›z› bir süre dokunmatik ekrandan çektikten sonra,
AF alan› çerçevesi kaybolacak ve sadece [+] göstergesi (seçilen AF alan› çerçevesinin merkez noktas›) ekranda
kalacakt›r.
∫ AF alan› ayarlama ekran› 씱 dü¤mesine, ard›ndan da 쑼 dü¤mesine bas›larak görüntülendi¤inde AF alan› çerçevesi imleç tuflu ile de seçilebilir. AF alan› çerçevesi [MENU/SET]
dü¤mesine bas›larak ayarlan›r.
∫
dü¤mesine bas›ld›¤›nda AF alan› çerçevesi ayar› iptal edilir.
- 87 -
Kay›t
seçildi¤inde
Ekran› büyüterek odak konumunu hassas bir flekilde ayarlayabilirsiniz.
∫ Odak konumu ekran›n kenar›nda ayarlanamaz.
1
Cisme dokunun.
∫ Odak konumunu ayarlamak için destek ekran› orijinal boyutunun yaklafl›k 5 kat› kadar büyütülür.
∫ Destek ekran› ayr›ca 씱 tufluna bas›larak, büyütülmüfl konum ayarlama ekran›n› görüntülemek için 쑼 tufluna bas›larak ve ard›ndan imleç tufllar›yla büyütülmüfl konum seçilip
[MENU/SET] dü¤mesine bas›larak da görüntülenebilir.
2
Cismi ekran›n ortas›ndaki imlecin çapraz noktas›ndaki cisim ile hizalamak için ekran› sürükleyin.
∫ ‹mleç konumunu imleç tuflu ile de kayd›rmak mümkündür.
∫
tufluna basma odak konumunu tekrar orta konuma döndürecektir.
∫ Destek ekran›nda,
tufluna bas›larak da bir foto¤raf çekilebilir.
Not
∫ [METERING MODE] modu (sayfa 128)
olarak ayarl› iken, nokta ölçme hedefi de AF
alan›na uygun flekilde hareket ettirilebilir. Ekran›n kenar›nda, ölçme AF alan›n›n çevresindeki parlakl›ktan etkilenebilir.
- 88 -
Kay›t
Kay›t Modu:
Manuel Odak ile Foto¤raf Çekme
Oda¤› sabitlemek istedi¤inizde veya lens ile cisim aras›ndaki mesafeyi belirledi¤inizde ve
otomatik odak özelli¤ini aktif hale getirmek istemedi¤inizde bu fonksiyonu kullan›n.
[REC] modu menüsünde [FOCUS MODE] opsiyonunu [MF] konumuna
ayarlay›n. (Sayfa 57)
Cismi odaklamak için lensteki odak halkas›n› çevirin.
∫ [CUSTOM] menüsündeki [MF ASSIST] seçene¤i [ON] konumuna ayarland›¤›nda, odak halkas›n› çevirmek destek ekran›na geçmenizi sa¤lar ve göstergeyi büyütür. (MF deste¤i A ))
∫ [CUSTOM] menüsündeki [MF GUIDE] seçene¤i [ON] konumuna ayarlanm›flken odak halkas› çevrildi¤inde ekranda MF
k›lavuzu B görünür. Odak halkas›n›n dönme yönünü yak›n
tarafa veya uzak tarafa do¤ru kontrol edebilirsiniz.
- 89 -
Kay›t
MF DESTE⁄‹
n AF Deste¤inin Görüntülenmesi
∫ Odak halkas› çevrilerek veya ekrana dokunularak görüntülenir. (Yarat›c› Kontrol Modunun
[MINIATURE EFFECT] menüsünde ekrana dokunarak görüntüleyemezsiniz)
∫ Büyütülen alan›n ayarlama ekran›n› görüntülemek için 씱 dü¤mesine bas›larak, imleç tuflu
ile büyütülecek alan seçilerek ve ard›ndan [MENU/SET] dü¤mesine bas›larak da görüntülenebilir.
n MF deste¤i göstergesinin de¤ifltirilmesi
Büyütme oran›n› yaklafl›k 4 kat, 5 kat ve 10 kat aras›nda de¤ifltirebilirsiniz. 4 kat büyütme
esnas›nda, orta bölge büyütülür. 5 ve 10 kat büyütme esnas›nda, bütün ekran büyütülür.
∫
tufluna dokunarak veya kontrol dü¤mesini çevirerek görüntü büyütme oran›n›
de¤ifltirebilirsiniz.
n Büyütülen alan› kayd›rma
∫ Ekran sürüklenerek (sayfa 10) veya imlece bas›larak büyütülen alan hareket ettirilebilir.
∫ Afla¤›daki ifllemler MF deste¤ini eski konuma döndürecektir.
– [FOCUS MODE] ayar› [MF] d›fl›ndaki bir konumda iken
– [ASPECT RATIO] veya [PICTURE SIZE] de¤ifltirildi¤inde
– Foto¤raf makinesi kapat›ld›¤›nda
– Büyütülen alan için ayarlama ekran›nda
dü¤mesine bas›ld›¤›nda
n AF Deste¤inin Kapat›lmas›
∫ Foto¤raf çekim dü¤mesine yar›ya kadar bas›ld›¤›nda kapanacakt›r.
∫ Ekrandaki [EXIT] seçene¤ine dokunularak veya [MENU/SET] dü¤mesine bas›larak da kapat›labilir.
∫ Odak halkas› çevrilerek görüntülendi¤inde, ifllem durdurulduktan yaklafl›k 10 saniye sonra
kapan›r.
Not
∫ Dijital Zoom özelli¤i kullan›ld›¤›nda veya hareketli görüntüleri kaydederken AF Deste¤i iptal olur.
∫ AF Deste¤i ve MF K›lavuzu kullan›lan lense ba¤l› olarak görünmeyebilir ancak, dokunmatik panel veya bir dü¤me yard›m›yla direkt foto¤raf makinesi kullan›m›yla AF Deste¤ini
görüntüleyebilirsiniz.
- 90 -
Kay›t
Manuel Odaklama Tekni¤i
Q Cismi odaklamak için odak halkas›n› çevirin.
W Biraz daha çevirin.
E Odak halkas›n› ters yönde yavaflça çevirerek cismi hassas bir flekilde odaklay›n.
∫ Cismi odaklad›ktan sonra zoom fonksiyonunu kullan›rsan›z, cismi yeniden odaklay›n.
∫ Uyku modunu iptal ettikten sonra, cismi yeniden odaklay›n.
∫ Yak›n çekimler yapt›¤›n›zda
– Bir tripod (üç ayakl› stand) ve otomatik zamanlay›c› fonksiyonunu kullanman›z› tavsiye
ederiz (sayfa 81).
– Etkili odak kapsam› (alan derinli¤i) belirgin oranda daralt›l›r. Bu yüzden, cisim odakland›ktan sonra foto¤raf makinesi ile cisim aras›ndaki mesafe de¤iflirse, cismin yeniden
odaklanmas› zorlaflabilir.
– Görüntü çevresinin çözünürlü¤ü hafif azalabilir. Bu bir ar›za de¤ildir.
Odak mesafesi referans iflareti hakk›nda
Odak mesafesi referans iflareti, odak mesafesini
ölçmek için kullan›lan bir iflarettir.
Bu iflareti, manuel odak ile foto¤raf çekerken veya
yak›n çekimler yaparken kullan›n.
A Odak mesafesi referans iflareti
B Odak mesafesi referans çizgisi
C 0.18 m (0.59 feet) (De¤ifltirilebilir lens
(H-H014) kullan›ld›¤›nda)
D 0.3 m (0.99 feet) (De¤ifltirilebilir lens
(H-FS014042) kullan›ld›¤›nda)
- 91 -
Odak mesafesi
Kay›t
Kay›t Modu:
Beyaz Dengenin Ayarlanmas›
Günefl ›fl›¤›, enkendesan ›fl›klar veya beyaz renklerin k›rm›z›ms› veya mavimsi göründü¤ü
di¤er koflullarda bu madde, ›fl›k kayna¤›na göre gözle görülene en yak›n beyaz tonuna
ayarlan›r.
씰(WB) dü¤mesine bas›n.
Seçmek için Beyaz Dengeye dokunun.
∫
tufluna dokunarak menü maddesi de¤ifltirilebilir.
[SET] tufluna dokunun.
Madde
Kay›t koflullar›
Otomatik ayarlama
D›flar›da, aç›k gökyüzü alt›nda foto¤raf çekerken
D›flar›da, bulutlu bir gökyüzü alt›nda foto¤raf çekerken
D›flar›da, gölgede foto¤raf çekerken
Enkendesan ›fl›klar alt›nda foto¤raf çekerken
Sadece flafl ile foto¤raf çekerken
Ön ayarl› beyaz denge modunu kullan›rken
Ön ayarl› renk s›cakl›k ayar›n› kullan›rken
~ Hareketli görüntü kayd› s›ras›nda [AWB] olarak çal›flacakt›r.
- 92 -
Kay›t
n Otomatik Beyaz Denge
Foto¤raf çekildi¤i s›radaki koflullara ba¤l› olarak, görüntü k›rm›z›ms› veya mavimsi görünebilir. Bunun yan›nda, çok say›da ›fl›k kayna¤› kullan›ld›¤›nda veya beyaza yak›n renkli herhangi bir cisim olmad›¤›nda, otomatik beyaz denge düzgün çal›flmayabilir. Bu durumda, beyaz
denge özelli¤ini [AWB] konumunun d›fl›ndaki bir konuma ayarlay›n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
K=
Otomatik beyaz denge fonksiyonu bu kapsamda çal›flmayacakt›r.
Mavi gökyüzü
Bulutlu gökyüzü (Ya¤murlu)
Gölge
Günefl ›fl›¤›
Beyaz floresan ›fl›¤›
Enkendesan lamba
Güneflin bat›fl› veya do¤uflu
Mum ›fl›¤›
Kelvin Renk S›cakl›¤›
Not
∫ Floresan ›fl›¤›, LED ayd›nlatma donan›m› vs. alt›nda, ayd›nlatma tipine ba¤l› olarak uygun
beyaz denge ayar› de¤iflece¤inden, [AWB] veya
konumunu kullan›n.
∫ Beyaz Denge, sadece foto¤raf makinesinin flafl kapsam› içindeki cisimler için hesaplanacakt›r.
∫ Açma/kapatma dü¤mesi kapat›lsa (OFF) bile ayarl› Beyaz Denge korunur ancak, Beyaz
Denge farkl› bir sahne modunda de¤ifltirildi¤inde, ayarlanan sahne modu için [WHITE
BALANCE] ayar› [AWB] konumuna dönecektir.
∫ Afla¤›da listelenen sahne modlar›nda beyaz denge [AWB] konumuna sabitlenir.
– [SCENERY]/[ARCHITECTURE]/[FOOD]/[NIGHT PORTRAIT]/[NIGHT SCENERY]/
[ILLUMINATIONS]/[PARTY]/[SUNSET]
- 93 -
Kay›t
n Beyaz dengenin manuel ayarlanmas›
Beyaz denge de¤erini ayarlay›n. Foto¤raf çekerken çekimin koflullara uygun olmas› için kullan›n.
1
opsiyonunu seçin ve ard›ndan [WHITE
SET] dü¤mesine bas›n.
2 Ekran›n ortas›ndaki kare sadece beyaz cisimle dolacak flekilde foto¤raf makinesini bir parça beyaz
ka¤›da vs. yönlendirin ve [MENU/SET] dü¤mesine
bas›n.
Not
∫ Cisim çok ayd›nl›k veya çok karanl›k ise beyaz denge ayarlanmayabilir. Uygun parlakl›¤›
ayarlad›ktan sonra beyaz dengeyi bir daha ayarlay›n.
n Renk s›cakl›¤›n› ayarlama
Farkl› ›fl›k koflullar›nda do¤al foto¤raflar çekmek için renk s›cakl›¤›n› manuel ayarlayabilirsiniz. Ifl›¤›n rengi, Kelvin derecesinin bir de¤eriyle ölçülür. Renk s›cakl›¤› art›kça foto¤raf daha mavimsi olur. Renk s›cakl›¤› düfltükçe foto¤raf daha k›rm›z›ms› olur.
1
opsiyonunu seçin ve ard›ndan [WB K SET]
dü¤mesine bas›n.
2 Renk s›cakl›¤› ayar çubu¤una dokunun.
∫ [쑿]/[쑼] dü¤mesine veya imlecin 쑿/쑼 tufllar›na bas›larak da de¤erleri ayarlamak mümkündür.
∫ Renk s›cakl›¤›n› [2500K] ile [10000K] aras›nda
ayarlayabilirsiniz.
3 [SET] tufluna dokunun.
- 94 -
Kay›t
n Beyaz dengenin ince ayarlanmas›
Beyaz dengeyi ayarlayarak istedi¤iniz renk tonunu elde edemiyorsan›z, beyaz dengeyi ince
ayarlayabilirsiniz.
1
2
Beyaz dengeyi seçin ve ard›ndan [ADJUST.] dü¤mesine bas›n.
3
[SET] tufluna dokunun.
‹nce ayarlamak için çerçevenin içine dokunun.
∫ [G+]/[M-]/[A]/[B] dü¤mesine veya imlecin 쑿/쑼/씱/씰
tufllar›na basarak da ince ayarlama yapabilirsiniz.
씱: A (KEHR‹BAR: TURUNCU)
씰: B (MAV‹: MAV‹MS‹)
쑿: G+ (YEfi‹L: YEfi‹L‹MS‹)
쑼: M- (MOR: KIRMIZIMSI)
Not
∫ Beyaz dengeyi A (kehribar) konumuna ince ayarlad›¤›n›zda, ekrandaki beyaz denge simgesi turuncuya de¤iflecektir. Beyaz dengeyi B (mavi) konumuna ince ayarlad›¤›n›zda, ekrandaki beyaz denge simgesi maviye de¤iflecektir.
∫ Beyaz dengeyi G-+ (yeflil) veya M- (mor) konumuna ince ayarlad›¤›n›zda, ekrandaki beyaz denge simgesinin yan›nda [+] (yeflil) veya [-] (mor) görünür.
∫ Beyaz dengeyi ince ayarlam›yorsan›z, orta noktay› seçin.
∫ Flafl› kulland›¤›n›zda, beyaz dengenin ince ayar› görüntüye yans›t›l›r.
∫ Her bir beyaz denge maddesinden ba¤›ms›z olarak, beyaz dengeyi ince ayarlayabilirsiniz.
∫ Foto¤raf makinesi kapat›lsa bile, beyaz dengenin ince ayar› haf›zada tutulur.
∫ Afla¤›daki durumlarda beyaz denge ince ayarlama seviyesi standart ayara (orta nokta)
döner.
– Beyaz dengeyi
veya
konumuna ayarlad›¤›n›zda
– Renk s›cakl›¤›n› manuel olarak
konumuna ayarlad›¤›n›zda
- 95 -
Kay›t
n Beyaz Denge Braketi
Braket ayar›, beyaz denge ince ayarlamas›n›n ayarlama de¤erleri esasl› olarak yap›l›r ve
foto¤raf çekim dü¤mesine bir kez bas›ld›¤›nda farkl› renkli 3 görüntü otomatik olarak
kaydedilir.
1 “Beyaz dengenin ince ayarlamas›” bölümünün 2. ad›m›nda
beyaz dengeyi ince ayarlay›n ve braketi seçmek için
/
dü¤mesine dokunun.
: Yatay (A - B)
: Dikey (G+ - M-)
∫ Braket ayarlar› kontrol dü¤mesi çevrilerek de yap›labilir.
2
[SET] tufluna dokunun.
Not
∫
∫
∫
∫
Beyaz denge braketi ayarland›¤›nda ekrandaki beyaz denge simgesi içinde [BKT] görünür.
Cihaz kapat›ld›¤›nda (uyku modu dahil) beyaz denge braketi ayarlamas› iptal olur.
Deklanflör sesini sadece bir kez duyacaks›n›z.
Beyaz Denge Braketi özelli¤i, hareketli görüntü kayd› s›ras›nda iptal olur.
- 96 -
Kay›t
Fonksiyon dü¤mesinin kullan›lmas›
Fonksiyonlar› [Fn] (fonksiyon) dü¤mesine programlayarak sabit ›fl›k veya
odak ile foto¤raf çekmenizi sa¤layan [AF/AE LOCK] özelli¤ini ve diyafram,
enstantane h›z› ve di¤er fonksiyonlar›n etkilerini kontrol etmenizi sa¤layan
[PREVIEW] özelli¤ini kullanabilirsiniz.
[CUSTOM] menüsündeki [Q.MENU/Fn] opsiyonunu [Fn] konumuna
ayarlay›n. (Sayfa 57)
[CUSTOM] menüsündeki [Fn BUTTON SET] opsiyonunu seçin
Programlamak istedi¤iniz fonksiyonu seçin ve [MENU/SET] dü¤mesine
bas›n.
[REC] modu menüsü/Kay›t fonksiyonlar›
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[FLASH] (sayfa 72)
[SENSITIVITY] (sayfa 126)
[ISO LIMIT SET] (sayfa 127)
[EX. TELE CONV.]
(sabit görüntüler/hareketli görüntüler) (sayfa 131)
• [BURST RATE] (sayfa 77)
• [AUTO BRACKET] (sayfa 79)
[AF/AE LOCK] (sayfa 98)
[PREVIEW] (sayfa 99)
[PHOTO STYLE] (sayfa 122)
[ASPECT RATIO] (sayfa 123)
[QUALITY] (sayfa 125)
[FOCUS MODE] (sayfa 31)
[METERING MODE] (sayfa 128)
[CUSTOM] menüsü
• [ REC AREA] (sayfa 141)
• [GUIDE LINE] (sayfa 138)
∫ Yarat›c› Kontrol Modundaki [MINIATURE EFFECT] menüsünde seçilemez.
∫ Moda veya görünen ekrana göre baz› fonksiyonlar kullan›lamaz.
- 97 -
Kay›t
Oda¤› ve ›fl›¤› sabitleme (AF/AE Kilidi)
‹lgili modlar:
Bu, AF alan› d›fl›ndaki bir cismin foto¤raf›n› çekmek istedi¤iniz veya kontrast çok yüksek oldu¤undan dolay› uygun ›fl›¤› elde edemedi¤inizde faydal›d›r.
1
2
3
4
[CUSTOM] menüsündeki [Fn BUTTON SET] opsiyonunu [AF/AE LOCK] konumuna
ayarlay›n. (Sayfa 57)
Ekran› cisimle hizalay›n.
Oda¤› veya ›fl›¤› sabitlemek için [Q.MENU/Fn] dü¤mesine bas›n.
A AE kilidi simgesi
∫ AF/AE Kilidi, [Q.MENU/Fn] dü¤mesine tekrar bas›larak iptal edilir.
Görüntüyü yakalamaya çal›fl›rken foto¤raf makinesini hareket ettirin ve foto¤raf
çekim dü¤mesine sonuna kadar bas›n.
∫ [AE] ayarland›¤›nda, odaklama yapmak için foto¤raf çekim dü¤mesine yar›ya kadar
bast›ktan sonra foto¤raf çekim dü¤mesine sonuna kadar bas›n.
n AF/AE Kilidi
Odak ve ›fl›k kilidi [CUSTOM] menüsünün [AF/AE LOCK] sekmesinde ayarlanabilir.
Madde
Ayarlar
Sadece ›fl›k sabitlenir.
∫ Ifl›k ayarland›¤›nda [AEL], diyafram de¤eri ve enstantane h›z› yanar.
Sadece odak kilitlenir.
∫ Cisim odakland›¤›nda [AFL], odak simgesi, diyafram de¤eri ve enstantane
h›z› yanar.
Hem ›fl›k hem de odak sabitlenir.
∫ Cisim odakland›¤›nda ve ›fl›k ayarland›¤›nda [AFL], [AEL], odak simgesi,
diyafram de¤eri ve enstantane h›z› görünür.
∫ AE kilidi uyguland›¤›nda LCD ekranda (Canl› Görüntü) görünen görüntünün parlakl›¤› da
sabitlenir.
∫ AF Kilidi, sadece manuel pozlama modunda foto¤raf çekerken etkilidir.
∫ AE Kilidi, sadece manuel odak ile foto¤raf çekerken etkilidir.
∫ AE kilidi ve AF kilidi hareketli görüntü kayd› bafllamadan önce aktif hale getirilmelidir. Hareketli görüntü kayd› s›ras›nda AE/AF kilidi sadece iptal edilebilir.
∫ Cismin parlakl›¤› de¤iflse bile, ›fl›k ayarlan›r.
∫ AE kilitlendi¤inde, foto¤raf çekim dü¤mesine yar›ya kadar bas›larak cisim yeniden odaklanabilir.
∫ AE kilitli olsa bile, program kaymas› özelli¤i ayarlanabilir.
- 98 -
Kay›t
Diyafram ve enstantane h›z› efektlerini onaylama (Ön ‹zleme Modu)
‹lgili modlar:
Diyafram ve enstane h›z› efektleri Ön ‹zleme Modu kullan›larak kontrol edilebilir.
∫ Diyafram efektlerini onaylama: Yaprak obtüratörü ayarlam›fl oldu¤unuz diyafram de¤erine kapatarak foto¤raf çekmeden önce alan derinli¤ini (etkili odak mesafesi) kontrol edebilirsiniz.
∫ Enstantane h›z› efektlerini onaylama: Hareket, enstantane h›z› ile çekilecek gerçek görüntü gösterilerek onaylanabilir. Enstantane h›z› yüksek bir de¤ere ayarland›¤›nda, enstantane h›z› ön izleme göstergesi bir zamanl› sal›n›ml› film gibi görünecektir. Bu, akan suyun
hareketini durdurma gibi durumlarda kullan›l›r.
1 [CUSTOM] menüsündeki [Fn BUTTON SET] opsiyonunu [PREVIEW] konumuna
ayarlay›n. (Sayfa 57)
2 [Q.MENU/Fn] dü¤mesine basarak onay ekran›na geçin.
∫ [Q.MENU/Fn) dü¤mesine her bas›ld›¤›nda ekran de¤iflir.
Normal kay›t ekran›
Diyafram efektleri
Enstantane h›z›
efektleri
n Alan derinli¤i
Diyafram de¤eri
Küçük
Büyük
Lensin odak uzunlu¤u
Tele
Genifl
Cisme olan mesafe
Alan derinli¤i (etkili odak mesafesi)
Yak›n
Uzak
S›¤ (Dar)~2
Derin (Genifl)~3
~1 Kay›t koflullar›
~2 Örnek: Bulan›k arka zeminli vs. bir görüntüyü çekmek istedi¤inizde.
~3 Örnek: Arka zemin dahil, odaklanan her fleyle birlikte bir görüntüyü çekmek istedi¤inizde.
Not
∫ Ön izleme modunda iken kay›t yapmak mümkündür.
∫ Enstantane h›z› etkisi kontrolünün aral›¤› 8 saniye ile saniyenin 1/1000’i aras›ndad›r.
- 99 -
Kay›t
Kay›t Modu:
Diyafram›/enstantane h›z›n› belirleyerek foto¤raf
çekme
Diyafram önceli¤i AE
Net bir arka zemin istedi¤inizde, diyafram ayar›n› yüksek bir de¤ere ayarlay›n. Yumuflak bir
arka zemin için, diyafram ayar›n› düflük bir de¤ere ayarlay›n.
Kay›t modunu
konumuna ayarlay›n.
∫ Kay›t Modunun ayarlanmas› ile ilgili detaylar için sayfa 28’e bak›n.
Diyafram de¤erini ayarlamak için kontrol dü¤mesini
çevirin.
∫ 쑿 imleç tufluna her bas›ld›¤›nda Diyafram Ayar› ile Ifl›k
Dengeleme aras›nda geçifl yap›l›r.
Enstantane önceli¤i AE
H›zl› hareket eden bir cismi net bir flekilde çekmek istedi¤inizde, yüksek enstantane h›z›n›
ayarlay›n. Bir iz efekti yaratmak istedi¤inizde, daha düflük bir enstantane h›z›n› ayarlay›n.
Kay›t modunu
konumuna ayarlay›n.
∫ Kay›t Modunun ayarlanmas› ile ilgili detaylar için sayfa 28’e bak›n.
Enstantane h›z›n› ayarlamak için kontrol dü¤mesini
çevirin.
∫ 쑿 imleç tufluna her bas›ld›¤›nda Enstantane H›z› ile Ifl›k
Dengeleme aras›nda geçifl yap›l›r.
- 100 -
Kay›t
Manuel Pozlama Modu
Diyafram de¤erini ve enstantane h›z›n› manuel ayarlayarak ›fl›¤› belirleyin.
Manuel pozlama deste¤i, pozlamay› belirtmek için ekran›n alt k›sm›nda görünür.
Kay›t modunu
konumuna ayarlay›n.
∫ Kay›t Modunun ayarlanmas› ile ilgili detaylar için sayfa 28’e bak›n.
Diyafram de¤erini ve enstantane h›z›n› ayarlamak
için kontrol dü¤mesini çevirin.
∫ 쑿 imleç tufluna her bas›ld›¤›nda Diyafram Ayar› ile Enstantane H›z› Ayar› aras›nda geçifl yap›l›r.
A Manuel Pozlama Deste¤i
n Manuel Pozlama Deste¤i
Ifl›k yeterlidir.
Daha yüksek bir enstantane h›z›n› veya daha büyük bir diyafram de¤erini ayarlay›n.
Daha düflük bir enstantane h›z›n› veya daha küçük bir diyafram
de¤erini ayarlay›n.
∫ Manuel Pozlama Deste¤i de¤eri yaklafl›kt›r. Gösterim ekran›nda görüntüleri kontrol etmenizi öneririz.
- 101 -
Kay›t
Not
∫ Diyafram veya enstantane h›z›, [F] (diyafram) veya [SS] (enstantane h›z›) tufluna dokunularak ve ard›ndan H›zl› Menüde ›fl›k sayac› çubu¤u (sayfa 59) sürüklenerek ayarlanabilir.
∫ LCD ekran›n parlakl›¤› ile kaydedilen görüntü farkl›l›k gösterebilir. Gösterim ekran›nda görüntüleri kontrol edin.
∫ [EXPO.METER]’i (›fl›k sayac›) görüntülemek için kontrol dü¤mesini çevirin. Mesafenin uygun olmayan alanlar› k›rm›z› görünür.
∫ Ifl›k yeterli olmad›¤›nda, foto¤raf çekim dü¤mesine yar›ya kadar bas›ld›¤›nda diyafram de¤eri ve enstantane h›z› k›rm›z›ya döner ve yan›p söner.
∫ Enstantane h›z› düflük seviyeye ayarland›¤›nda ve foto¤raf çekim dü¤mesine sonuna kadar bas›ld›¤›nda enstantane h›z› göstergesinde geri say›m yap›lacakt›r.
∫ Enstantane h›z› düflükken bir tripod (üç ayakl› stand) kullanman›z› tavsiye ederiz.
∫ Flafl aktif hale geldi¤inde, seçilebilen en h›zl› enstantane h›z› saniyenin 1/160’dir. (Sayfa
75)
∫ [SENSITIVITY] (hassasiyet) sekmesi
(Ak›ll›) konumuna ayarl› iken kay›t modunu Enstantane Önceli¤i AE moduna de¤ifltirdi¤inizde [SENSITIVITY] otomatik olarak [AUTO] konumuna ayarlan›r.
∫ [SENSITIVITY] (hassasiyet) sekmesi (AUTO) veya
(Ak›ll›) konumuna ayarl› iken kay›t modunu Manuel Pozlama moduna de¤ifltirdi¤inizde [SENSITIVITY] otomatik olarak
[ISO160] konumuna ayarlan›r.
∫ Diyafram halkal› bir lens kulland›¤›n›zda, diyafram halkas›n› [A] konumuna çevirdi¤inizde
kontrol dü¤mesi ayar› etkili olur ve Diyafram-Önceli¤i AE Modunda diyafram halkas›n› (A)
d›fl›ndaki bir konuma çevirdi¤inizde ise, diyafram halkas›n› ayar› önceli¤e sahip olur.
∫ Manuel pozlama s›ras›nda, diyafram halkal› bir lens kulland›¤›n›zda öncelik diyafram halkas› ayar›na verilir.
- 102 -
Kay›t
Kay›t Modu:
Kaydedilen sahneye uygun foto¤raflar çekme
(Sahne modu)
Cisme ve kay›t koflullar›na uygun bir sahne modunu seçti¤inizde, foto¤raf makinesi en iyi
›fl›k, renk ve odak ayar›n› yaparak sahneye uygun bir flekilde çekim yapman›z› sa¤layacakt›r.
Kay›t modunu
konumuna ayarlay›n.
∫ Kay›t Modunun ayarlanmas› ile ilgili detaylar için sayfa 28’e bak›n.
Seçmek için sahne moduna dokunun.
∫
tufluna dokunarak menü maddesi de¤ifltirilebilir.
[SET] tufluna dokunun.
∫ Foto¤raf makinesi bunlar› en iyi konuma ayarland›¤›ndan, sahne modunda afla¤›daki
maddeler ayarlanamaz.
– [PHOTO STYLE]/[SENSITIVITY]/[ISO LIMIT SET]/[METERING MODE]/[I.RESOLUTION]/
[I.DYNAMIC]/[DIGITAL ZOOM] modundaki [STANDARD] ve [MONOCHROME] d›fl›ndaki
maddeler
[PORTRAIT] (Portre)
Gündüz d›flar›daki insanlar›n foto¤raflar›n› çekerken bu mod, ilgili kiflilerin görünümünü düzelti ve cilt tonlar›n›n daha sa¤l›kl› görünmesini sa¤lar.
n Portre Modu Tekni¤i
Bu modu daha etkili k›lmak için:
Q Zoom halkas›n› iyice Tele konumuna do¤ru çevirin. (Zoom fonksiyonlu bir len kullan›ld›¤›nda.)
W Bu modu daha etkili k›lmak için cisme yaklafl›n.
- 103 -
Kay›t
[SOFT SKIN] (Yumuflak cilt)
Gündüz d›flar›daki insanlar›n foto¤raflar›n› çekerken bu mod, cildin [PORTRAIT] modundan
daha yumuflak görünmesini sa¤lar. (Bu, vesikal›k foto¤raf çekerken etkilidir.)
n Yumuflak Cilt Modu Tekni¤i
Bu modu daha etkili k›lmak için:
Q Zoom halkas›n› iyice Tele konumuna do¤ru çevirin. (Zoom fonksiyonlu bir len kullan›ld›¤›nda.)
W Bu modu daha etkili k›lmak için cisme yaklafl›n.
Not
∫ Arka zeminin bir k›sm›n›n rengi vs. cilt rengine yak›nsa, bu k›s›m da yumuflat›l›r.
∫ Bu mod, parlakl›k yetersiz oldu¤unda etkili olmayabilir.
[SCENERY] (Manzara)
Bu, genifl manzara foto¤raflar›n› çekmenizi sa¤lar.
[ARCHITECTURE] (Mimari)
Bu ayarlama, mimari eserlerin net foto¤raflar›n› çeker. K›lavuz çizgiler görünür.
[SPORTS] (Spor)
Spor sahnelerinin veya h›zl› hareketli di¤er olaylar›n foto¤raflar›n› çekmek için bu modu
ayarlay›n.
- 104 -
Kay›t
[PERIPHERAL DEFOCUS] (Çevreyi odak d›fl›na ç›karma)
Bu mod, cismi belirginlefltirmek için arka zemini bulan›klaflt›rarak cismi kolayca seçmenizi
sa¤lar.
n AF alan›n›n ayarlanmas›
1 AF alan›n› kayd›rmak için cisme dokunun.
∫ AF alan› ayr›ca imleç tufluna bas›larak da hareket ettirilebilir.
2 [SET] tufluna dokunun.
Not
∫ H›zl› AF otomatik olarak gerçeklefltirilir.
∫ Fonksiyonlar› H›zl› Menünün (sayfa 59) menü maddesine programlayarak [WHITE
BALANCE] (sayfa 92) gibi imleç tufluna programlanm›fl fonksiyonlar› kullan›n.
∫ AF alan› ayarlama ekran› imleç tufluna bas›larak görüntülenebilir. AF alan›n› ekran›n ortas›na döndürmek için
dü¤mesine bas›n.
∫ Elde edilen efektler, cisme olan mesafe, arka zemin ve kullan›lan lens tipi gibi etkenlere
ba¤l› olarak de¤iflecektir. En iyi sonuçlar için, foto¤raf çekerken cisme mümkün oldu¤u
kadar yaklaflman›z önerilir. (Sayfa 91)
[FLOWER] (Çiçek)
D›flar›daki çiçekler makro ayarlarla do¤al renkli olarak çekilir. K›lavuz çizgiler görünür.
n Çiçek Modu Tekni¤i
∫ Bir tripod (üç ayakl› stand) ve otomatik zamanlay›c› fonksiyonunu kullanman›z› tavsiye
ederiz.
∫ Yak›n çekim yapt›¤›n›zda flafl›
konumuna ayarlaman›z› tavsiye ederiz.
Not
∫ Odak mesafesi kullan›lan lense ba¤l› olarak de¤iflir. Odak mesafesi için sayfa 91’deki
“Odak mesafesi referans iflareti hakk›nda” k›sm›na bak›n.
∫ Cisim foto¤raf makinesine yak›n oldu¤unda, etkili odak mesafesi belirgin oranda daral›r.
Bu yüzden, cisim odakland›ktan sonra foto¤raf makinesi ile cisim aras›ndaki mesafe
de¤iflirse, cismin yeniden odaklanmas› zorlaflabilir.
∫ Foto¤raf çekerken yak›n bölgelere öncelik verilir ve bu yüzden, uzaktaki bir cismi çekerken
odaklama için zaman gereklidir.
∫ Yak›n mesafeden çekim yapt›¤›n›zda, görüntünün çevresindeki çözünürlük hafif azalabilir.
Bu bir ar›za de¤ildir.
∫ Lenste parmak izi veya kirlenme meydana gelirse, lens cismi düzgün odaklamayabilir.
- 105 -
Kay›t
[FOOD] (Yiyecek)
Restoranlarda vs. ortam ›fl›¤›ndan etkilenmeden yiyecekleri do¤al renkleriyle çekebilirsiniz.
n Yiyecek Modu Tekni¤i
∫ Bir tripod (üç ayakl› stand) ve otomatik zamanlay›c› fonksiyonunu kullanman›z› tavsiye
ederiz.
∫ Yak›n çekim yapt›¤›n›zda flafl›
konumuna ayarlaman›z› tavsiye ederiz.
Not
∫ Bu modla ilgili di¤er bilgiler için [FLOWER] k›sm›na bak›n.
[OBJECTS] (Nesneler)
Bir koleksiyondaki aksesuarlar›n veya küçük nesnelerin net ve canl› foto¤raflar›n› çekebilirsiniz.
n Nesne Modu Tekni¤i
∫ Bir tripod (üç ayakl› stand) ve otomatik zamanlay›c› fonksiyonunu kullanman›z› tavsiye
ederiz.
∫ Yak›n çekim yapt›¤›n›zda flafl›
konumuna ayarlaman›z› tavsiye ederiz.
Not
∫ Bu modla ilgili di¤er bilgiler için [FLOWER] k›sm›na bak›n.
[NIGHT PORTRAIT] (Gece portre)
Bu, bir kiflinin ve arka zeminin foto¤raflar›n› gerçe¤e yak›n bir parlakl›k ile çekmenizi sa¤lar.
n Gece Portre Modu Tekni¤i
∫ Flafl› aç›n. (
konumuna ayarlayabilirsiniz).
∫ Çekim için bir tripod (üç ayakl› stand) ve otomatik zamanlay›c› fonksiyonunu kullanman›z›
tavsiye ederiz.
∫ [NIGHT PORTRAIT] seçildi¤inde, görüntüyü çektikten sonra cismi yaklafl›k 1 saniye kadar
sabit tutun.
Not
∫ Foto¤raf› çektikten sonra obtüratör kapal› kalabilir. Bu, sinyal iflleminden kaynaklan›r ve bir
ar›za de¤ildir.
∫ Karanl›k alanlarda çekim yaparken, gürültü oluflabilir.
- 106 -
Kay›t
[NIGHT SCENERY] (Gece manzara)
Bu, gece manzaras›n›n canl› foto¤raflar›n› çekmenizi sa¤lar.
n Gece manzara modu tekni¤i
∫ Çekim için bir tripod (üç ayakl› stand) ve otomatik zamanlay›c› fonksiyonunu kullanman›z›
tavsiye ederiz.
Not
∫ Foto¤raf› çektikten sonra obtüratör kapal› kalabilir. Bu, sinyal iflleminden kaynaklan›r ve bir
ar›za de¤ildir.
∫ Karanl›k alanlarda çekim yaparken, gürültü oluflabilir.
[ILLUMINATION] (Ayd›nlatma)
Ifl›klar güzel bir flekilde çekilir.
n AYDINLATMA Modu Tekni¤i
∫ Bir tripod (üç ayakl› stand) ve otomatik zamanlay›c› fonksiyonunu kullanman›z› tavsiye
ederiz.
Not
∫ Foto¤raf› çektikten sonra obtüratör kapal› kalabilir. Bu, sinyal iflleminden kaynaklan›r ve bir
ar›za de¤ildir.
∫ Karanl›k alanlarda çekim yaparken, gürültü oluflabilir.
- 107 -
Kay›t
[BABY1]/[BABY2]
Bu, bebeklerin foto¤raflar›n› sa¤l›kl› bir tonla çekmenizi sa¤lar. Flafl› kulland›¤›n›zda, flafl ›fl›¤› normalden daha düflük olacakt›r.
[BABY1] ve [BABY2] modlar› için fakl› do¤um günleri ve isimler ayarlayabilirsiniz. Bunlar›
gösterim s›ras›nda görüntüleyebilir veya [TEXT STAMP] (sayfa 148) özelli¤ini kullanarak bu
bilgileri kay›tl› görüntünün üzerine bast›rabilirsiniz.
n Do¤um günü/‹sim ayar›
[AGE] veya [NAME] ayar›n› seçmek için 쑿/쑼 dü¤mesine,
ard›ndan da [MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
2 [SET] opsiyonunu seçmek için 쑿/쑼 dü¤mesini kullan›n,
ard›ndan da [MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
3 Do¤um gününü veya ismi girin.
1
씱/씰: Maddeleri seçin (y›l/ay/gün).
Ayarla.
Ayarla.
Karakterlerin girilmesi ile ilgili detaylar için, sayfa 121’deki “Yaz› Girme”
k›sm›na bak›n.
∫ Do¤um günü veya isim ayarland›¤›nda, [AGE] veya [NAME] otomatik olarak [ON] konumuna ayarlan›r.
∫ Do¤um günü veya isim kaydedilmeden [ON] seçilirse, ayarlama ekran› otomatik olarak görünür.
Do¤um günü:
쑿/쑼:
[MENU/SET]:
‹sim:
4
[EXIT] opsiyonunu seçmek için 쑿/쑼 dü¤mesini kullan›n, ard›ndan da bitirmek
için [MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
∫ Dokunmatik ifllemle de ayarlama yap›labilir.
n [AGE] (yafl) ve [NAME] (isim) ayar›n› iptal etmek için
2. ad›mda [OFF] ayar›n› seçin.
Not
∫ CD-ROM’daki (verilmifltir) “PHOTOfunSTUDIO” yaz›l›m› kullan›larak yafl ve isim bast›r›labilir.
∫ Do¤um günü veya isim ayarlanmadan [AGE] veya [NAME] opsiyonu [OFF] konumuna
ayarlan›rsa, yafl veya isim görünmeyecektir.
- 108 -
Kay›t
[PET] (Evcil hayvan)
Kedi veya köpek gibi evcil bir hayvan›n foto¤raf›n› çekmek istedi¤inizde bu modu seçin.
Evcil hayvan›n do¤um gününü ve ismini ayarlayabilirsiniz.
[AGE] veya [NAME] ile ilgili bilgi için, sayfa 108’deki [BABY1]/[BABY2] k›sm›na bak›n.
[PARTY] (Parti)
Bir dü¤ünde, kapal› alandaki bir partide vs. foto¤raf çekmek istedi¤inizde bu modu kullan›n.
Bu, bir kiflinin ve arka zeminin foto¤raflar›n› gerçe¤e yak›n bir parlakl›k ile çekmenizi sa¤lar.
n Parti Modu Tekni¤i
∫ Flafl› aç›n. (
veya
) konumuna ayarlayabilirsiniz).
∫ Çekim için bir tripod (üç ayakl› stand) ve otomatik zamanlay›c› fonksiyonunu kullanman›z›
tavsiye ederiz.
[SUNSET] (Gün bat›m›)
Gün bat›m› foto¤raflar›n› çekmek istedi¤inizde bu modu seçin. Bu, güneflin k›rm›z› renginin
canl› foto¤raflar›n› çekmenizi sa¤lar.
- 109 -
Kay›t
Kay›t Modu:
Farkl› görüntü efektleriyle foto¤raf çekme
(Yarat›c› Kontrol Modu)
Cisme LCD ekranda (Canl› ‹zleme) göz atarak ve istedi¤iniz efekti ayarlayarak foto¤raflar›
istedi¤iniz efekt ile çekebilirsiniz.
Kay›t modunu
konumuna ayarlay›n.
∫ Kay›t Modunun ayarlanmas› ile ilgili detaylar için sayfa 28’e bak›n.
Maddeye dokunun.
∫
tufluna dokunarak menü maddesi de¤ifltirilebilir.
Madde
Efekt
[EXPRESSIVE]
Bu, rengi vurgulayarak bir popüler sanat stili görüntü efektidir.
[RETRO]
[HIGH KEY]
Bu, eski foto¤raf görünümü veren bir yumuflak bir görüntü
efektidir.
Bütün görüntü parlak hale gelecektir.
[SEPIA]
Bir sepya renkli görüntü efekti.
[HIGH DYNAMIC]
Bu, karanl›k ve ayd›nl›k alanlar› uygun parlakl›¤a ayarlayan ve
rengi düzelten bir etkileyici görüntü efektidir.
[MINIATURE EFFECT]
Bu, üç boyutlu gibi görünmesi için çevreyi odak d›fl›na ç›karan bir
görüntüleme efektidir.
[SET] tufluna dokunun.
∫ Kay›t ekran›nda
simgesine dokunularak odak d›fl›na ç›karma ayar› yap›labilir. (sayfa 41)
∫ Foto¤raf makinesi kapat›lsa bile Yarat›c› Kontrol ayarlar›n›z haf›zada tutulur.
∫ Beyaz Denge [AWB] konumuna ve [SENSITIVITY] ise [AUTO] konumuna sabitlenecektir.
- 110 -
Kay›t
[MINIATURE EFFECT] ayarlar›n›n istenildi¤i gibi yap›lmas›
[MINIATURE EFFECT] özelli¤i ile, odak d›fl› ve odak içi k›s›mlar yaratarak cismi belirgin hale getirebilirsiniz. Kay›t yönünü (odak d›fl› yönü) ve odak içindeki k›sm›n konumunu ve boyutunu ayarlayabilirsiniz.
1
2
3
Sayfa 110’daki 2. ad›m› kullanarak [MINIATURE EFFECT] tufluna dokunun.
4
Kay›t yönünü (odak d›fl› yönü)
ayarlamak için
tufluna dokunun.
A Yatay yönde kay›t yapma ayar
ekran›
B Dikey yönde kay›t yapma ayar
ekran›
Odak içi k›sma dokunun.
∫ ‹mleç tuflu ile de odak içi k›sm›n› kayd›rmak mümkündür.
5
[SET] tufluna dokunun.
Ayarlama ekran›n› görüntülemek için ekrana dokunun.
∫ [Q.MENU/Fn
] dü¤mesine basarak da ayarlama ekran›n› görüntüleyebilirsiniz.
6
Odak içi k›sm›n›n büyüklü¤ünü de¤ifltirmek için ifllem çubu¤una dokunun.
∫ 3 farkl› boyuta de¤ifltirilebilir.
∫ Büyütme/küçültme, kontrol dü¤mesi çevrilerek de yap›labilir.
7
[SET] tufluna dokunun.
- 111 -
Kay›t
Not
∫ [MINIATURE EFFECT] özelli¤ini kullanarak kay›t yaparken
– Kay›t ekran›n›n görünmesi normalden daha fazla gecikecek ve ekran, kareler düflüyormufl gibi görünecektir.
– Otomatik Odak Modu
konumuna sabitlenir.
– Patlama Modu, Otomatik Braket, Odak D›fl› Kontrolü veya Dijital Zoom kullan›lamaz.
– Hareketli görüntülerde ses kaydedilmez.
– Sürenin yaklafl›k 1/10’u kaydedilir.
(10 dakikadan daha uzun süre kay›t yaparsan›z, elde edilen hareketli görüntü kayd› yaklafl›k 1 dakika uzunlu¤unda olacakt›r)
∫ Ayar ekran›ndaki [Q.MENU/Fn
] tufluna bas›ld›¤›nda kay›t yönü yatay kayda,
odak içi k›s›m ortaya ve odak içi k›sm›n boyutu ise 3 odak içi boyutun ara boyutuna döner.
∫ Odak modu [MF] konumuna ayarland›¤›nda, odaklanm›fl yeri odak içi k›sm›na kayd›r›n.
∫ K›sa bir süre sonra hareketli görüntü kayd›n› sonland›r›rsan›z, foto¤raf makinesi bir süre
kayda devam edebilir. Kay›t tamamlan›ncaya kadar foto¤raf makinesini tutmaya devam
edin.
- 112 -
Kay›t
Kay›t Modu:
Kiflisel Ayar Modunda Foto¤raf Çekimi
Foto¤raf çekim koflullar›na göre [CUST. SET MEM.] ile kaydedilen kiflisel ayarlar›n›zdan birisini seçebilirsiniz.
Bafllang›çta program AE modunun ilk ayar› kiflisel ayar olarak kaydedilir.
Kay›t modunu
konumuna ayarlay›n.
∫ Kay›t Modunun ayarlanmas› ile ilgili detaylar için sayfa 28’e bak›n.
Kiflisel ayarlar› seçin ve dokunun.
∫ Seçilen kiflisel ayarlar görünür.
∫ Sadece baz› menü maddeleri görünür. (Görünen afla¤›daki menü maddelerine bak›n).
[QUICK AF]
[AF ASSIST LAMP]
[ISO LIMIT SET]
[AF+MF]
[LONG SHTR NR]
[SHOOT W/O LENS]
[AUTO REVIEW]
[Q.MENU/Fn]
[FOCUS PRIORITY]
[Fn BUTTON SET]*
Sadece [Q.MENU/Fn] opsiyonu [Fn] konumuna ayarlanm›fl bir kiflisel ayarlama
seçildi¤inde görünür.
[SET] tufluna dokunun.
A Kiflisel ayarlar›n görüntülenmesi
∫ Ekranda seçilen kay›tl› kiflisel ayarlar görünür.
- 113 -
Kay›t
n Kiflisel Menü Ayarlar›n›n Kaydedilmesi (Kiflisel ayarlar›n kaydedilmesi)
3 mevcut foto¤raf makinesi ayar›n› kiflisel ayarlama olarak kaydetmek mümkündür.
∫ Kaydetmek istedi¤iniz Kay›t Modunu önceden ayarlay›n ve foto¤raf makinesinde istedi¤iniz menü ayarlar›n› seçin.
1 [CUSTOM] menüsünde [CUST. SET MEM.] opsiyonunu seçin. (Sayfa 57)
2
Kaydedilecek kiflisel ayar› seçmek için 쑿/쑼 dü¤mesini kullan›n ve ard›ndan [MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
∫ Onay ekran› görünür. [YES] seçildi¤inde ifllem gerçeklefltirilir.
‹fllemi yapt›ktan sonra menüden ç›k›n.
n Menü ayarlar›n› de¤ifltirirken
Kiflisel ayarlardan birisi seçilmifl olarak menü ayar› geçici olarak de¤ifltirildi¤inde kay›tl› veriler de¤iflmeyecektir.
Kay›tl› ayarlar› de¤ifltirmek için, [CUSTOM] menüsündeki [CUST. SET MEM.] opsiyonunu
kullanarak kay›tl› verileri silin.
Not
∫ Di¤er kay›t modlar›na uyguland›klar›ndan afla¤›daki menü ayarlar› kiflisel ayarlara kaydedilmez.
[REC] modu menüsü/Kay›t fonksiyonlar›
[SETUP] menüsü
∫ Sahne modunda [BABY1]/[BABY2] veya ∫ [AUTO REVIEW]
[PET] do¤um günü ve isim ayarlar›
d›fl›ndaki menüler
∫ [FACE RECOG.] ile kaydedilen veriler
- 114 -
[CUSTOM] menüsü
[ BUTTON SWITCH]
∫ [TOUCH GUIDE]
∫ [TOUCH SCROLL]
Kay›t
Kay›t Modu:
Yüz Tan›ma Fonksiyonu ile Foto¤raf Çekme
Yüz tan›ma, kay›tl› bir yüze benzeyen yüzü bulan ve otomatik olarak önceli¤i oda¤a ve ›fl›¤a
veren bir fonksiyondur. Kifli, grup foto¤raf›n›n arka taraf›nda ve son çizgisinde olsa bile, foto¤raf makinesi net bir görüntü çekebilir.
Foto¤raf makinesinde [FACE RECOG.] ayar› bafllang›çta [OFF] konumuna ayarlanm›flt›r.
Yüz görüntüsü kaydedildi¤inde [FACE RECOG.] ayar› otomatik olarak aç›lacakt›r [ON].
∫ Afla¤›daki fonksiyonlar da Yüz Tan›ma fonksiyonu ile birlikte
çal›flacakt›r.
Kay›t modunda
– Foto¤raf makinesi bir kay›tl› yüzü* alg›lad›¤›nda ilgili ismin gösterilmesi (kay›tl› yüz için isim kaydedilmiflse).
– Foto¤raf makinesi birçok kez çekilen yüzü hat›rlayacak ve kay›t
ekran›n› otomatik olarak görüntüleyecektir ([AUTO REGISTRATION] maddesi [ON] konumuna ayarlanm›flsa).
Gösterim modunda
– ‹smin ve yafl›n gösterilmesi (bilgiler kaydedilmiflse)
– Yüz Tan›ma ile kaydedilen foto¤raflardan seçilen görüntülerin seçici gösterimi
([CATEGORY PLAY] (sayfa 146))
~ Yaklafl›k 3 kiflinin ismi gösterilir. Foto¤raf çekerken isimlerin önceli¤i, kay›t s›ras›na göre
belirlenir.
Not
∫ [FACE RECOG.] özelli¤i sadece AF Modu
konumuna ayarland›¤›nda çal›fl›r.
∫ Patlama Modu s›ras›nda, [FACE RECOG.] görüntü bilgileri sadece ilk görüntüye eklenilebilir.
∫ Afla¤›daki durumlarda [FACE RECOG.] (Yüz tan›ma) özelli¤ini kullanamazs›n›z.
– [PERIPHERAL DEFOCUS]/[FOOD]/[NIGHT SCENERY]/[ILLUMINATIONS] sahne modunda
– Yarat›c› Kontrol Modundaki [MINIATURE EFFECT] menüsünde
– Hareketli görüntüleri kaydederken
∫ Sadece [FOCUS MODE] ayar› [MF] konumuna al›nd›¤›nda otomatik yüz kayd› iptal olur.
∫ Yüzün karakteristiklerindeki benzerlik bir kiflinin baflka biri gibi tan›nmas›na yol açabilir.
∫ Yüz Tan›ma özelli¤inin, normal Yüz Alg›lamadan farkl› yüz özelliklerini seçmesi ve tan›mas› daha uzun zaman alabilir.
∫ Yüz tan›ma bilgileri kaydedilmifl olsa bile, [NAME] sekmesi [OFF] konumuna ayarlanm›fl
olarak çekilen görüntüler [CATEGORY PLAY] menüsünde yüz tan›ma özelli¤i taraf›ndan
kategorilere ayr›lmayacakt›r.
∫ Yüz Tan›ma bilgileri de¤ifltirilse bile (sayfa 119), çekilen görüntülerin Yüz Tan›ma bilgileri
de¤iflmeyecektir.
Örne¤in, isim de¤ifltirilirse, de¤ifliklikten önce kaydedilen görüntüler [CATEGORY PLAY]
menüsünde yüz tan›ma özelli¤i taraf›ndan kategorilere ayr›lmayacakt›r.
∫ Çekilen görüntünün isim bilgilerini de¤ifltirmek için [FACE REC EDIT] menüsündeki
[REPLACE] sekmesini kullan›n (sayfa 159).
- 115 -
Kay›t
Yüz Ayarlar›
Yaklafl›k 6 kiflinin yüz görüntüleri için isim ve do¤um günü gibi bilgileri kaydedebilirsiniz.
Kay›t, her bir kiflinin farkl› yüz görüntüleri çekilerek kolaylaflt›r›labilir. (yaklafl›k 3 görüntü/kay›t)
n Yüz görüntülerini kaydederken kay›t noktas›
∫ Kay›t s›ras›nda yüz, göz ve kafllar›n saç ile kapat›lmad›¤›ndan
emin olarak gözler aç›k ve a¤›z kapal› olarak ön tarafa bak›n.
∫ Kay›t s›ras›nda yüzde çok fazla gölge olmad›¤›ndan emin
olun. (Kay›t s›ras›nda flafl yanmayacakt›r.)
(Kay›t için iyi örnek)
n Kay›t s›ras›nda yüz tan›nmad›¤›nda
∫ Ayn› kiflinin yüzünü içeride ve d›flar›da farkl› yüz ifadeleriyle veya aç›larla kaydedin.
(Sayfa 119)
∫ ‹lave olarak, çekim yerinde kaydedin.
∫ [SENSITIVITY] (hassasiyet) ayar›n› de¤ifltirin. (Sayfa 119)
∫ Kaydedilen kifli tan›nmad›¤›nda, yeniden kaydederek düzeltin.
∫ Yüz ifadesine ve ortama ba¤l› olarak yüz tan›ma mümkün olmayabilir veya kay›tl› yüzler
düzgün tan›nmayabilir.
- 116 -
Kay›t
n Yeni bir kiflinin yüz görüntüsünü kaydetme
[REC] modu menüsünde [FACE RECOG.] opsiyonunu seçin ve
[MENU/SET] dü¤mesine bas›n. (Sayfa 57)
[MEMORY] opsiyonunu seçmek için 쑿/쑼 dü¤mesine, ard›ndan da
[MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
Kaydedilmemifl yüz tan›ma çerçevesini seçmek
için 쑿/쑼/씱/씰 dü¤mesini kullan›n ve ard›ndan
[MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
K›lavuz ile yüzü ayarlayarak foto¤raf çekin.
∫ ‹nsan d›fl›ndaki cisimlerin yüzleri (evcil hayvan gibi) kaydedilemez.
∫ 씰 dü¤mesine bas›ld›¤›nda yüz foto¤raflar›n›n çekilmesi
için bir onay görünür.
∫ Onay ekran› görünür. [YES] seçildi¤inde ifllem gerçeklefltirilir.
- 117 -
Kay›t
쑿/쑼 dü¤mesi ile istedi¤iniz maddeyi seçin ve ard›ndan [MENU/SET]
dü¤mesine bas›n.
∫ 3 kadar yüz görüntüsünü kaydedebilirsiniz.
Madde
Ayarlamalar›n aç›klamas›
[NAME]
‹simleri kaydetmek mümkündür.
1 [SET] opsiyonunu seçmek için 쑼 dü¤mesini kullan›n, ard›ndan da [MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
2 ‹smi girin.
∫ Karakterlerin girilmesi ile ilgili detaylar için, sayfa 121’deki
“Yaz› Girme” k›sm›na bak›n.
[AGE]
Do¤um gününü kaydetmek mümkündür.
1 [SET] opsiyonunu seçmek için 쑼 dü¤mesini kullan›n, ard›ndan da [MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
2 씱/씰 dü¤mesiyle maddeleri seçin (Y›l/Ay/Gün) ve 쑿/쑼
dü¤mesiyle bu maddeleri ayarlay›n ve daha sonra [MENU/
SET] dü¤mesine bas›n.
‹lave yüz görüntüleri eklemek için.
(Görüntüler ekleme)
1 Kaydedilmemifl yüz tan›ma çerçevesini seçin ve
[MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
2 “Yeni bir kiflinin yüz görüntüsünü kaydetme” bölümündeki
4. ad›m› tekrarlay›n.
[ADD IMAGES]
Yüz görüntülerinden birisini silmek için.
(Silme)
씱/씰 dü¤mesine basarak silinecek yüz görüntüsünü seçin ve
ard›ndan [MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
∫ Bu özellik, en az bir kiflinin yüz görüntüsünün kay›tl› kalmas›n›
gerektirir.
∫ Ayarlamay› yapt›ktan sonra menüden ç›k›n.
- 118 -
Kay›t
n Kay›t bir kiflinin bilgilerini de¤ifltirme veya silme
Kay›tl› bir kiflinin görüntülerini veya bilgilerini de¤ifltirebilirsiniz. Ayr›ca, kay›tl› kiflinin bilgilerini de de¤ifltirebilirsiniz.
1 [REC] modu menüsünden [FACE RECOG.] opsiyonunu seçin ve [MENU/SET] dü¤mesine bas›n. (Sayfa 57)
2 [MEMORY] opsiyonunu seçmek için 쑼 dü¤mesini kullan›n, ard›ndan da [MENU/
SET] dü¤mesine bas›n.
3 쑿/쑼/씱/씰 dü¤mesine basarak düzenlenecek veya silinecek yüz görüntüsünü seçin ve ard›ndan [MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
4 쑿/쑼 dü¤mesine basarak istedi¤iniz maddeyi seçin ve ard›ndan [MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
Madde
Ayarlamalar›n aç›klamas›
[INFO EDIT]
Kay›tl› bir kiflinin bilgilerini de¤ifltirme.
“Yeni bir kiflinin yüz görüntüsünü kaydetme” bölümündeki 5. ad›m› tekrarlay›n.
[PRIORITY]
Odak ve ›fl›k yüksek öncelikli yüzler için tercihe ba¤l› olarak
ayarlanabilir.
쑿/쑼/씱/씰 dü¤mesine basarak önceli¤i seçin ve ard›ndan
[MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
[DELETE]
Kay›tl› bir kiflinin bilgilerini silme.
[YES] opsiyonunu seçmek için 쑿 dü¤mesini kullan›n, ard›ndan
da [MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
∫ Ayarlamay› yapt›ktan sonra menüden ç›k›n.
Otomatik Kay›t/ Hassasiyetin Ayarlanmas›
Yüz Tan›man›n Otomatik Kayd› veya Hassasiyeti ayarlanabilir.
[REC] modu menüsünden [FACE RECOG.] opsiyonunu seçin ve [MENU/SET] dü¤mesine bas›n. (Sayfa 57)
2 [SET] opsiyonunu seçmek için 쑼 dü¤mesini kullan›n, ard›ndan da [MENU/SET]
dü¤mesine bas›n.
3 쑿/쑼 dü¤mesine basarak istedi¤iniz maddeyi seçin ve ard›ndan [MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
1
Madde
Ayarlamalar›n aç›klamas›
[OFF]/[ON]
[AUTO REGISTRATION] ∫[AUTO REGISTRATION] sekmesi [ON]’a ayarland›¤›nda,
[FACE RECOG.] otomatik olarak [ON]’a ayarlanacakt›r.
∫Detaylar için, sayfa 120’deki “Otomatik Kay›t” k›sm›na bak›n.
[HIGH]/[NORMAL]/[LOW]
∫Tan›ma zor ise [HIGH] ayar›n› seçin. Tan›ma ihtimali art›¤›
gibi, yan›lma ihtimali de artar.
[SENSITIVITY]
∫S›kça yanl›fl tan›ma gerçekleflti¤inde [LOW] ayar›n› seçin.
∫Eski ayarlara dönmek için [NORMAL]’i seçin.
∫Ayarlamay› yapt›ktan sonra menüden ç›k›n.
- 119 -
Kay›t
n Otomatik Kay›t
[AUTO REGISTRATION] opsiyonu [ON]’a ayarland›¤›nda, çok say›da görüntüsü olan bir yüz
görüntüsü çekildikten sonra kay›t ekran› otomatik olarak görünecektir.
∫ Kay›t ekran› yaklafl›k 3 görüntüden sonra görünür.
∫ Yaln›z [AUTO REGISTRATION] ile tan›ma oldukça zor olabilir, bu yüzden önceden yüz görüntülerini [REC] Modu menüsündeki [FACE RECOG.] maddesi ile kaydedin.
n Otomatik kay›t ekran›ndan kaydetme
1 [YES] opsiyonunu seçmek için * dü¤mesini kullan›n, ard›ndan da [MENU/SET]
dü¤mesine bas›n.
∫ Kay›tl› kifli yoksa, 3. ad›ma geçin.
∫ [NO] seçildi¤inde kay›t ekran› bir daha görünür ve 쑿 dü¤mesi ile [YES] seçildi¤inde
[AUTO REGISTRATION] maddesi [OFF]’a ayarlanacakt›r.
2 [NEW PERSON] veya [ADDITIONAL IMAGE] ayar›n› seçmek için 쑿/쑼 dü¤mesine,
ard›ndan da [MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
Madde
[NEW PERSON]
Ayarlamalar›n aç›klamas›
∫ Kay›tl› 6 kifli varsa kay›tl› kiflilerin bir listesi görünecektir. De¤ifltirilecek kifliyi seçin.
Kay›tl› bir kifli için ilave bir yüz görüntüsü kaydetmek için.
쑿/쑼/씱/씰 dü¤mesine basarak görüntüsünü eklemek istedi¤iniz kifliyi seçin ve ard›ndan [MENU/SET] dü¤mesine
[ADDITIONAL IMAGE]
bas›n.
∫ 3 görüntü kaydedilmiflse, görüntü de¤ifltirme ekran› görünecektir. Bu durumda, de¤ifltirmek istedi¤iniz görüntüyü seçin.
∫ Bir yüz görüntüsünü ilave olarak kaydettikten veya de¤ifltirdikten sonra ekran otomatik
olarak kay›t ekran›na döner.
3
“Yeni bir kiflinin yüz görüntüsünü kaydetme” k›sm›ndaki
tekrarlay›n.
5. ad›m› ve sonras›n›
Not
∫ Kay›t ekran› görünmezse, ay› koflullarla veya ayn› ifadelerle kay›t yap›larak ekran› görüntülemek kolay olabilir.
∫ Kay›t ekran› kaydedilmifl bir kifli için görünürse, ilave kay›t yap›larak tan›ma kolaylaflt›r›lacakt›r.
∫ Flafl ile çekilen bir görüntü kaydedildi¤inde tan›ma zorlaflabilir.
- 120 -
Kay›t
Yaz› girme
Kay›t yaparken bebeklerin ve evcil hayvanlar›n isimlerini ve seyahat edilen yerlerin isimlerini
girmek mümkündür. (Sadece alfabetik karakterler ve simgeler girilebilir.)
Girifl ekran›n› görüntüleyin.
∫ Afla¤›daki ifllemlerle girifl ekran›n› görüntüleyebilirsiniz.
– [BABY1]/[BABY2] menüsünün [NAME] sekmesi veya [PET] modu (sayfa 108)
– [FACE RECOG.] menüsündeki [NAME] sekmesi (Sayfa 118)
– [TRAVEL DATE] menüsündeki [LOCATION] sekmesi (sayfa 63)
– [TITLE EDIT] (sayfa 147)
Yaz›y› seçmek için 쑿/쑼/씱/씰 dü¤mesine ve kaydetmek için ise [MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
∫ Madde seçilerek ve [MENU/SET] dü¤mesine bas›larak afla¤›daki ifllemler yap›labilir:
– [_]: Boflluk b›rak›r
– [ ]: [A] (büyük harf), [a] (küçük harf), [1] (rakamlar) ve [&]
(özel karakterler) aras›nda geçifl yap›l›r.
– [DELETE]: Bir karakter siler
– [ ]: Girifl konumu imlecini sola kayd›r›r
– [ ]: Girifl konumu imlecini sa¤a kayd›r›r
∫ Girifl konumu imleci kontrol dü¤mesi ile sola ve sa¤a götürülebilir.
∫ Ayn› karakteri tekrar girmek için, kontrol dü¤mesini çevirerek imleci kayd›r›n.
∫ Maksimum 30 karakter girilebilir. ([FACE RECOG.] menüsünde isimleri ayarlarken
maksimum 9 karakter).
‹mleci [SET]’e götürmek için 쑿/쑼/씱/씰 dü¤mesine ve metin girifline
son vermek için ise [MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
∫ Bütün girilen yaz› ekrana s›¤mazsa, yaz› kayd›r›labilir.
∫ [BABY1]/[BABY2] veya [PET] menüsünün [NAME] (‹sim) sekmesi de dokunmatik ifllem ile
girilebilir.
- 121 -
Kay›t
[REC] Modu Menüsünün Kullan›m›
[REC] modu menüsünün ayarlar› ile ilgili detaylar için, sayfa 57’ye bak›n.
∫ [PHOTO STYLE], [FOCUS MODE], [METERING MODE], [I.DYNAMIC] ve [DIGITAL
ZOOM] maddeleri [REC] Modu menüsünde ve [MOTION PICTURE] Modu menüsünde ortakt›r. Bu menülerden birisindeki ayarlar› de¤ifltirme, di¤er menüye yans›r.
[PHOTO STYLE] (Foto¤raf stili)
Kaydetmek istedi¤iniz görüntüye uygun 6 efekt seçilebilir. Efektin renk veya görütnü kalitesi
gibi maddelerini istedi¤iniz gibi ayarlaman›z mümkündür.
‹lgili modlar:
Bu, standart ayarlamad›r.
Yüksek doyum ve kontrastl› mükemmel efekt
Düflük doyumlu yumuflak efekt
Renk tonlar› olmayan siyah-beyaz efekti
Canl› mavi gökyüzlü ve yeflil tonlu manzaralar için uygun
bir efekt
Sa¤l›kl› ve güzel cilt tonlu portreler için uygun bir efekt
Önceden kaydedilmifl ayar› kullan›n.
~1 Bu, Ak›ll› Otomatik modunda (
veya
) ya da Sahne Modunda iptal olur.
~2 Renk ve görüntü kalitesi yaklafl›k olarak [SCENERY] ve [PORTRAIT] sahne modu ile
ayn›d›r ancak, görüntü kalitesi ayar›, beyaz denge vs. kullan›larak istenildi¤i gibi ayarlanabilir.
- 122 -
Kay›t
n Görüntü kalitesinin ayarlanmas›
1 Foto¤raf Stili tipini seçmek için 씱/씰 dü¤mesine bas›n.
2
Maddeleri seçmek için 쑿/쑼 dü¤mesini kullan›n ve ard›ndan 씱/씰 dü¤mesine basarak ayarlay›n.
Madde
Efekt
Görüntüdeki ayd›nl›k ve karanl›k alanlar aras›ndaki fark›
artt›r›r.
Görüntüdeki ayd›nl›k ve karanl›k alanlar aras›ndaki fark›
azalt›r.
Görüntü netleflir.
Görüntü yumuflak bir flekilde odaklan›r.
Görüntüdeki renkler canl› hale gelir.
Görüntüdeki renkler do¤al hale gelir.
Gürültü azaltma efekti gelifltirilir. Görüntü çözünürlü¤ü
hafif bozulabilir.
Gürültü azaltma efekti düfler. Yüksek çözünürlü¤e sahip
görüntüler elde edebilirsiniz.
∫
∫
∫
∫
3
Foto¤raf makinesi kapat›lsa bile kaydedilen ayarlamalar haf›zaya al›n›r.
Görüntü kalitesini ayarlad›¤›n›zda, ekranda Foto¤raf Stili simgesinin yan›nda [+] görünür.
Renk, [MONOCHROME] seçildi¤i zaman [SATURATION] sekmesi ile de¤ifltirilebilir.
Görüntü kalitesi Ak›ll› Otomatik (
veya
) modunda ve Sahne Modunda ayarlanamaz.
쑼 dü¤mesine basarak [Custom setting] opsiyonunu seçin ve ard›ndan [MENU/
SET] dü¤mesine bas›n.
∫ Onay ekran› görünür. [YES] seçildi¤inde ifllem gerçeklefltirilir.
∫ Ayarlama [CUSTOM] menüsüne kaydedilebilir.
Not
∫ Foto¤raf Stili modunda foto¤raf makinesi, belli özellikleri olan bir foto¤raf yaratmak için çekme veya itme ifllemine eflde¤er bir ifllem yapabilir. Bu esnada enstantane h›z› çok düflebilir.
[ASPECT RATIO] (Ekran oran›)
Bu, görüntülerin ekran oran›n› bask› veya oynatma yöntemine uygun olarak seçmenizi sa¤lar.
‹lgili modlar:
Bir 4:3 TV’nin [EKRAN ORANI]
Bir 35 mm film foto¤raf makinesinin [EKRAN ORANI]
Bir yüksek çözünürlüklü TV’nin vs. [EKRAN ORANI]
Kare ekran oran›
∫ Bask› s›ras›nda, görüntülerin kenarlar› kesilebilir; bu nedenle bask›dan önce kontrol edin.
(Sayfa 199)
- 123 -
Kay›t
[PICTURE SIZE] (Görüntü boyutu)
Piksel say›s›n› ayarlay›n. Piksel say›s› ne kadar yüksek olursa, büyük sayfalara bas›lsa bile,
görüntü detaylar› o kadar iyi olur.
‹lgili modlar:
Ekran oran›
iken.
Ekran oran›
iken.
Ekran oran›
iken.
Ekran oran›
iken.
∫ [EX. TELE CONV.] (sayfa 71) ayar›n› [ON] konumuna al›rsan›z, görüntü boyutu her bir ekran oran›n›n maksimum görüntü boyutunun d›fl›ndaki bir boyuta ayarland›¤›nda ekranda
görünür.
∫ Bir dijital görüntü, piksel olarak adland›r›lan çok say›da noktadan oluflur. Büyük bir ka¤›da
bas›ld›¤›nda veya bilgisayar monitöründe gösterildi¤inde, piksel say›s› ne kadar fazla olursa, görüntü kalitesi o kadar yüksek olacakt›r.
- 124 -
Kay›t
[QUALITY] (Kalite)
Görüntülerin kaydedildikleri s›k›flt›rma oran›n› ayarlay›n.
‹lgili modlar:
Önceli¤in görüntü kalitesine verildi¤i bir JPEG görüntüsü.
Standart görüntü kaliteli JPEG görüntüsü.
Bu, piksel say›s›n› de¤ifltirmeden çekim say›s›n› art›rmak için faydal›d›r.
Bir RAW görüntüsünü ve bir JPEG görüntüsünü (
veya
)
ayn› anda kaydedebilirsiniz.~1
Sadece RAW görüntülerini kaydedebilirsiniz.~2
~1 Bir RAW dosyas›n› foto¤raf makinesinden silerseniz, ilgili JPEG görüntüsü de silinecektir.
~2 Her bir ekran oran› için maksimum kaydedilebilir piksel oran›na ([L]) sabitlenir.
Not
∫ RAW dosyalar›n› kullan›rsan›z, daha geliflmifl görüntü düzenleme özelliklerinden yararlanabilirsiniz. RAW dosyalar›n› bilgisayarda vs. görüntülenebilecek bir dosya format›nda
(JPEG, TIFF vs.) kaydedebilir, CD-ROM’daki (verilmifltir) Ichikawa Soft Laboratuar› taraf›ndan üretilen “SILKYPIX Developer Studio” yaz›l›m›n› kullanarak gelifltirebilir ve düzenleyebilirsiniz.
∫ Afla¤›daki efektler RAW görüntülerine yans›t›lmaz:
– [REC] Modu menüsündeki [PHOTO STYLE], [RED-EYE REMOVAL], [I.RESOLUTION],
[I.DYNAMIC] ve [COLOR SPACE]
– Sahne Modu
– Yarat›c› Kontrol Modu
∫
görüntüleri
veya
görüntülerinden daha küçük bir veri hacmi ile kaydedilir.
∫ [QUALITY] (Kalite) ayar›
konumuna al›nd›¤›nda [PRINT SET] ve [FAVORITE] özellikleri iptal olur.
∫ Afla¤›daki durumlarda
veya
konumuna ayarlayamazs›n›z:
– Beyaz denge Braketi ayarland›¤›nda
- 125 -
Kay›t
[SENSITIVITY] (Hassasiyet)
Bu, ›fl›k hassasiyetinin (ISO hassasiyeti) ayarlanmas›n› sa¤lar. Daha yüksek bir de¤ere ayarlama, karanl›k alanlardaki foto¤raflar›n parlak bir flekilde çekilmesini sa¤lar.
‹lgili modlar:
Kay›t yeri
(önerilen)
Enstantane h›z›
Ayd›nl›k iken (d›flar›s›)
Karanl›k iken
Yavafl
H›zl›
Gürültü
Azal›r
Artar
Cismin titreflimi
Artar
Azal›r
ISO hassasiyeti
maksimum [ISO800]
(Ak›ll›)
maksimum [ISO800]
Ayarlar
ISO hassasiyeti parlakl›¤a göre otomatik olarak ayarlan›r.
ISO hassasiyeti, cismin hareketine ve parlakl›¤›na göre
otomatik olarak ayarlan›r.
ISO hassasiyeti çeflitli ayarlara sabitlenir.
([REC] Modu menüsünün (sayfa 127) [ISO INCREMENTS]
sekmesi [1/3 EV] konumuna al›nd›¤›nda, ayarlanabilen ISO
hassasiyetinin maddeleri artacakt›r.)
~ [REC] Modu menüsünün [ISO LIMIT SET] sekmesi (sayfa 127) [OFF] d›fl›nda bir
konuma ayarland›¤›nda, hassasiyet [ISO LIMIT SET] sekmesinde ayarlanan de¤er
içinde otomatik olarak ayarlan›r.
n
hakk›nda (Ak›ll› ISO hassasiyeti ayar›)
Foto¤raf makinesi, cismin hareketini alg›lar ve ard›ndan cismin titreflimini önlemek için cismin hareketine ve sahnenin parlakl›¤›na göre en iyi ISO hassasiyetini ve enstantane h›z›n›
otomatik olarak ayarlar.
∫ Foto¤raf çekim dü¤mesine yar›ya kadar bast›¤›n›zda enstantane h›z› sabitlenmez. Foto¤raf çekim dü¤mesine iyice bas›l›ncaya kadar, cismin hareketine göre sürekli de¤iflir.
Not
∫ [AUTO] ayarland›¤›nda flafl›n odaklama mesafesi için sayfa 174’e bak›n.
∫ Afla¤›daki durumlarda ayarlama
konumuna odaklan›r.
– [SPORTS], [BABY1]/[BABY2] ve [PET] sahne modunda
- 126 -
Kay›t
[ISO LIMIT SET] (ISO s›n›r› ayar›)
Cismin parlakl›¤›na göre s›n›r olarak ayarlanan de¤erlerli en ideal ISO hassasiyetini seçecektir.
‹lgili modlar:
∫ [SENSITIVITY] ayar› [AUTO] konumuna veya [*] konumuna al›nd›¤›nda çal›flacakt›r.
∫ Hareketli görüntü kayd› s›ras›nda [ISO LIMIT SET] özelli¤i iptal olur.
[ISO INCREMENTS] (ISO Art›fllar›)
[ISO160] ile [ISO6400] aras›ndaki [SENSITIVITY] (Hassasiyet) ayarlar› her 1/3 EV’de de¤iflir.
‹lgili modlar:
∫ Ayarlama [1/3 EV]’den [1 EV]’e de¤ifltirildi¤inde [SENSITIVITY] (hassasiyet), [1/3 EV] s›ras›nda ayarlanan de¤ere en yak›n de¤ere ayarlanacakt›r. (Ayarlama tekrar [1/3 EV]’ye de¤ifltirildi¤inde ayarl› de¤ere dönülmeyecektir. [1 EV] için seçilen ayarlamada kalacakt›r).
[FACE RECOG.] (Yüz tan›ma)
∫ Detaylar için sayfa 115’e bak›n.
[FOCUS MODE] (Odak modu)
∫ Detaylar için sayfa 31’e bak›n.
- 127 -
Kay›t
[QUICK AF] (H›zl› AF)
Foto¤raf makinesi sa¤lam tutuldu¤u sürece oda¤› otomatik olarak ayarlayacakt›r ve foto¤raf
çekim dü¤mesine bas›ld›¤›nda odak ayar› daha h›zl› yap›lacakt›r. Bu, bir foto¤raf çekme
f›rsat›n› kaç›rmak istemedi¤iniz durumlar için faydal›d›r.
‹lgili modlar:
∫ Batarya normalden daha h›zl› boflalacakt›r.
∫ Cisme odaklanma zor oldu¤unda foto¤raf çekim dü¤mesine tekrar yar›ya kadar bas›n.
∫ [QUICK AF] özelli¤i, afla¤›daki durumlarda iptal edilir:
– AF modunda
sekmesi kullan›larak görüntü büyütüldü¤ünde
– Ön ‹zleme Modunda
– Düflük ›fl›k koflullar›nda
– Sadece Manuel Odaklama sunan lenslerle.
– Kontrastl› AF’yi desteklemeyen baz› Four Third lenslerle.
[METERING MODE] (Ölçme modu)
Parlakl›¤› ölçmek için kullan›lan optik ölçme tipi de¤ifltirilebilir.
‹lgili modlar:
Çoklu
Bu, foto¤raf makinesinin bütün ekrandaki parlakl›k da¤›l›m›n› otomatik olarak alg›layarak en uygun ›fl›¤› ayarlad›¤› bir yöntemdir. Genellikle, bu yöntemi kullanman›z› tavsiye ederiz.
Ortalama
Bu, ekran›n ortas›ndaki cismi odaklamak ve bütün ekran› eflit flekilde ölçmek için
kullan›lan bir yöntemdir.
Nokta
Bu, nokta ölçme hedefindeki A cismi ölçmek için kullan›lan bir
yöntemdir.
- 128 -
Kay›t
[FLASH] (Flafl)
∫ Detaylar için sayfa 72’ye bak›n.
[RED-EYE REMOVAL] (K›rm›z› göz önleme)
K›rm›z› göz azaltma özelli¤i
seçildi¤inde, flafl her kullan›ld›¤›nda
dijital k›rm›z› göz düzeltme ifllemi gerçekleflir. Foto¤raf makinesi otomatik olarak k›rm›z›
gözü alg›lar ve görüntüyü düzeltir.
‹lgili modlar:
∫ Sadece [AF MODE] ayar›
konumuna al›nd›¤›nda ve Yüz Alg›lama aktif oldu¤unda çal›fl›r.
∫ Baz› durumlarda, k›rm›z› göz düzeltilemez.
∫ [ON] konumuna ayarland›¤›nda, ikon üzerinde
simgesi görünür.
[I.RESOLUTION] (Ak›ll› görüntü çözünürlü¤ü)
Keskin profilli ve çözünürlüklü görüntüler Ak›ll› Görüntü Teknolojisi kullan›larak çekilebilir.
‹lgili modlar:
∫ [EXTENDED] ayar›, foto¤raflar› yüksek çözünürlükle çekmenizi sa¤lar.
∫ [EXTENDED] kullan›ld›¤›nda patlama ve sürekli kay›t h›z› düfler.
∫ Bir hareketli görüntüyü kaydederken [EXTENDED] ayar› [LOW] konumuna de¤iflir.
- 129 -
Kay›t
[I.DYNAMIC] (Ak›ll› dinamik kontrol aral›¤›)
Arka zemin ile cisim aras›ndaki parlakl›kla büyük bir fark varsa, görüntünün gerçekte oldu¤u
gibi görünmesi için kontrast ve ›fl›k otomatik olarak ayarlanacakt›r.
‹lgili modlar:
∫ Bu özellik, ayd›nlatma koflullar›na ba¤l› olarak otomatik olarak iptal olabilir.
∫ [I.DYNAMIC] özelli¤i aktif hale geldi¤inde ekrandaki
simgesi sar›ya döner.
∫ [LOW], [STANDARD] veya [HIGH], efektin maksimum kapsam›n› temsil eder.
[LONG SHTR NR] (Obtüratör gürültüsünü azaltma)
Foto¤raf makinesi, gece manzaras› vs. gibi foto¤raflar› çekerken enstantane h›z› düfltü¤ünde meydana gelen paraziti otomatik olarak önleyerek güzel foto¤raflar çekmenizi sa¤lar.
‹lgili modlar:
∫ [ON] konumuna ayarlarsan›z, foto¤raf çekim dü¤mesine bas›ld›¤›nda geri say›m ekran›
görünür. Bu s›rada foto¤raf makinesini hareket ettirmeyin. Geri say›m bitti¤inde ekranda,
sinyal ifllemi için seçilen enstantane h›z› ile ayn› esnada [PLEASE WAIT...] mesaj›
görünür.
∫ Enstantane h›z› düfltü¤ünde, foto¤raf çekmek için bir tripod (üç ayakl› sehpa) kullanman›z›
tavsiye ederiz.
∫ Hareketli görüntü kayd› s›ras›nda [LONG SHTR NR] özelli¤i iptal olur.
- 130 -
Kay›t
[SHADING COMP.] (Gölge ayar›)
Lensin özelliklerinden dolay› ekran›n çevresi karanl›k görünürse, ekran›n çevresinin parlakl›¤› düzeltilmifl flekilde foto¤raf çekebilirsiniz.
‹lgili modlar:
∫ Bu özellik, kay›t koflullar›na ba¤l› olarak otomatik olarak iptal olabilir.
∫ Yüksek ISO hassasiyeti ile görüntünün çevresindeki gürültü belirginleflebilir.
∫ Afla¤›daki durumlarda düzeltme mümkün de¤ildir:
– Hareketli görüntüleri kaydederken.
∫ Kullan›lan lense ba¤l› olarak [SHADING COMP.] fonksiyonu çal›flmayabilir.
Uyumlu lensler için web sitesine bak›n.
[EX. TELE CONV.] (Harici tele dönüfltürme)
∫ Detaylar için sayfa 71’e bak›n.
[DIGITAL ZOOM] (Dijital zoom)
∫ Detaylar için sayfa 71’e bak›n.
[BURST RATE] (Patlama h›z›)
∫ Detaylar için sayfa 77’ye bak›n.
[AUTO BRACKET] (Otomatik braket)
∫ Detaylar için sayfa 79’a bak›n.
- 131 -
Kay›t
[SELF-TIMER] (Otomatik zamanlay›c›)
∫ Detaylar için sayfa 81’e bak›n.
[COLOR SPACE] (Renk aral›¤›)
Bilgisayarda, yaz›c›da vs. kaydedilen görüntülerin rengini düzeltmek istedi¤inizde bu ayarlamay› yap›n.
‹lgili modlar:
Renk aral›¤› sRGB’ye ayarlan›r.
Bu, genellikle bilgisayarla ilgili cihazlarda kullan›l›r.
Renk aral›¤› AdobeRGB’ye ayarlan›r.
AdobeRGB, sRGB’den daha yüksek renk üretim kapsam›na sahip
oldu¤undan genellikle, profesyonel bask› gibi ifl amaçlar› için kullan›l›r.
∫ Renk aral›¤› ayarlamas›na ba¤l› olarak, kay›tl› görüntünün dosya ad› afla¤›daki gibi de¤iflir.
∫ AdobeRGB’yi iyi bilmiyorsan›z, sRGB’ye ayarlay›n.
∫ Hareketli görüntüleri kaydederken ayarlama [sRGB) konumuna sabitlenir.
[STABILIZER] (Görüntü sabitleme özelli¤i)
∫ Detaylar için sayfa 69’a bak›n.
- 132 -
Kay›t
[MOTION PICTURE] Modu Menüsünün Kullan›m›
[MOTION PICTURE] modu menüsünün ayarlar› ile ilgili detaylar için, sayfa 57’ye bak›n.
∫ [PHOTO STYLE], [FOCUS MODE], [METERING MODE], [I.DYNAMIC] ve [DIGITAL ZOOM] maddeleri [REC] Modu menüsünde ve [MOTION PICTURE] Modu menüsünde ortakt›r. Bu menülerden birisindeki ayarlar› de¤ifltirme, di¤er menüye yans›r.
– Detaylar için, [REC] Modu menüsündeki ilgili ayarlaman›n aç›klamas›na bak›n.
[REC MODE] (Kay›t modu)
Bu, hareketli görüntülerin veri format›n› ayarlar.
‹lgili modlar:
∫ HDMI ba¤lant›s›n› kullanarak HDTV’nizde oynatmak üzere HD (yüksek çözünürlüklü) video kaydetmek bu opsiyonu seçin.
∫ Kart, AVCHD ile uyumlu bir cihaza tak›larak gösterim yap›labilir. Uyumluluk ile ilgili ayr›nt›lar için kullan›lan cihaz›n kullan›m k›lavuzuna bak›n.
∫ “4. S›n›f” veya üstü SD H›z S›n›fl› bir kart kullan›n.
∫ Bilgisayar›n›zda oynatmak üzere standart çözünürlüklü video kaydetmek bu opsiyonu seçin. Haf›za kart›nda az alan oldu¤unda veya hareketli görüntüyü bir e-postaya eklemek istedi¤inizde daha az alan kullan›larak kaydedilebilir.
∫ “6. S›n›f” veya üstü SD H›z S›n›fl› bir kart kullan›n.
- 133 -
Kay›t
[REC QUALITY] (Kay›t kalitesi)
Bu, hareketli görüntülerin görüntü kalitesini ayarlar.
‹lgili modlar:
[AVCHD] seçildi¤inde
Madde
Görüntü boyutu/Bit h›z›
fps
1920x1080 piksel/Yakl. 17 Mbps
50i
(Sensör ç›k›fl› 25 fps
dir)
1280x720 piksel/Yakl. 17 Mbps
50p
(Sensör ç›k›fl› 25 fps
dir)
Ekran oran›
∫ Bit h›z› nedir
Bit h›z›, belli bir süre içindeki veri hacmidir ve rakam büyüdükçe kalite artar. Bu cihaz
“VBR” kay›t yöntemini kullan›r. “VBR”, “Variable Bit Rate-De¤iflken Bit H›z›”n›n k›saltmas›d›r ve kaydedilecek cisme göre bit oran› (belli bir süre için veri hacmi) otomatik olarak de¤iflir. Bu yüzden, h›zl› hareketli bir cisim kaydedildi¤inde kay›t süresi k›sal›r.
∫ [FSH], haraketli görüntüleri [SH]’den daha yüksek çözünürlük ve görüntü kalitesi ile kaydedebilir.
[MOTION JPEG] seçildi¤inde
Madde
Görüntü boyutu
fps
Ekran oran›
1280k720 pixels
640k480 pixels
320k240 pixels
∫ [AVCHD] veya [MOTION JPEG] modunda kaydedilen hareketli görüntüler düflük görüntü veya ses kalitesi ile oynat›labilir ve bu formatlarla uyumlu bir cihazda yap›ld›¤›
halde gösterim mümkün olmayabilir. Kay›t bilgileri de düzgün görünmeyebilir. Bu
durumda, bu cihaz› kullan›n.
AVCHD uyumlu cihazlarla ilgili bilgi için, afla¤›daki destek sitelerine bak›n.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Bu site sadece ‹ngilizce’dir.)
∫ Bu cihazda kaydedilen AVCHD hareketli görüntüleri Panasonic Blu-ray Disk Oynat›c›larda
(DMP-BD30/DMP-BD31/DMP-BD50) oynatmak için, Blu-ray Disk Oynat›c›n›n yaz›l›m›n›
güncellemek gerekir.
En son yaz›l›m sürümünü afla¤›daki web sitesinden indirebilirsiniz.
http://panasonic.net/support/
- 134 -
Kay›t
[CONTINUOUS AF (Sürekli AF)
∫ Detaylar için sayfa 44’e bak›n.
[EX. TELE CONV.] (Harici tele dönüfltürme)
∫ Detaylar için sayfa 71’e bak›n.
[WIND CUT] (Rüzgar Kesme)
Bu, ses kayd›ndaki rüzgar gürültüsünü azalt›r.
‹lgili modlar:
∫ [WIND CUT] ayarland›¤›nda ses kalitesi normalden farkl› olacakt›r.
∫ Yarat›c› Kontrol Modundaki [MINIATURE EFFECT] menüsünde seçilemez.
[MIC LEVEL DISP.] (Mikrofon seviye göstergesi)
Mikrofon ses seviyelerinin ekranda görünüp görünmeyece¤ini ayarlay›n.
‹lgili modlar:
∫ Yarat›c› Kontrol Modundaki [MINIATURE EFFECT] menüsünde seçilemez.
- 135 -
Kay›t
[MIC LEVEL ADJ.] (Mikrofon seviye ayar›)
Ses ç›k›fl seviyesini 4 farkl› seviyeye ayarlay›n.
‹lgili modlar:
∫ Yarat›c› Kontrol Modundaki [MINIATURE EFFECT] menüsünde seçilemez.
[FLICKER RED.] (Titreflim azaltma)
Hareketli görüntüdeki titreflimi veya çizgileri azaltmak için enstantane h›z› sabitlenebilir.
‹lgili modlar:
∫ [OFF] d›fl›ndaki ayarlar seçildi¤inde hareketli görüntüleri kaydetmek için enstantane h›z›
seçilen enstantane h›z›na sabitlenecektir.
- 136 -
Kay›t
Gerekirse, bu ayarlar› yap›n.
[CUSTOM MENU] menüsünü kullanma
[CUSTOM] menü ayarlar›n› seçilmesi ile ilgili detaylar için, sayfa 57’ye bak›n.
[CUST. SET MEM.]
(Kiflisel ayar haf›zas›)
∫ Detaylar için sayfa 114’e bak›n.
[Q.MENU/Fn]
∫ Detaylar için sayfa 59’a bak›n.
[Fn BUTTON SET]
(Fn dü¤mesi ayar›)
∫ Detaylar için sayfa 97’ye bak›n.
Bu, histogram›n görünüp görünmeyece¤ini ayarlaman›z› sa¤lar.
[OFF]
[ON]:
Konum, histogram sürüklenerek
ayarlanabilir (sayfa 10).
∫ Kay›t ekran›ndan do¤rudan dokunmatik
ifllem yap›labilir.
[HISTOGRAM]
Bir histogram, yatay eksendeki parlakl›¤› (siyah-beyaz) ve dikey eksendeki her bir parlakl›k seviyesindeki piksel say›s›n› gösteren bir grafiktir.
Bu, görüntü ›fl›¤›n› kolayca kontrol etmenizi sa¤lar.
A karanl›k
B optimum
C ayd›nl›k
∫ Afla¤›daki durumlarda kay›tl› görüntü ile histogram uyuflmad›¤›nda, histogram turuncu görünür.
– Ifl›k Dengeleme s›ras›nda veya Manuel Pozlama modunda Manuel Pozlama Deste¤i [±0]
d›fl›ndaki bir konumda iken
– Flafl aç›ld›¤›nda
– Flafl kapal› oldu¤unda
– Karanl›k alanlarda ekran parlakl›¤› uygun olmad›¤›nda
– Ifl›k ayar› yeterince yap›lmad›¤›nda
∫ Histogram, kay›t modunda yaklafl›kt›r.
∫ Bu foto¤raf makinesinde görünen histogram, bilgisayarlarda vs. kullan›lan görüntü kopyalama yaz›l›mlar› taraf›ndan gösterilen histogram ile uyuflmaz.
- 137 -
Kay›t
Bu, foto¤raf çekerken görünen k›lavuz çizgilerin desenini ayarlayacakt›r.
[GUIDE LINE]
(K›lavuz çizgi)
Konum, k›lavuz çizgi üzerindeki
sembolü sürüklenerek ayarlanabilir (sayfa 10).
∫ Dokunma ifllem ile k›lavuz çizgiyi ekran›n
kenar›nda hareket ettirmek zor ise, konumu
ayarlamak için imleci kullan›n.
∫ Kay›t ekran›ndan do¤rudan dokunmatik ifllem yap›labilir.
∫ Cismi yatay ve dikey k›lavuz çizgiler veya bu çizgilerin kesiflti¤i noktalar üzerinde ayarlarken, cimin boyutunu, e¤imini ve dengesini izleyerek foto¤raflar› iyi bir kompozisyonla çekebilirsiniz.
[HIGHLIGHT]
(Vurgulama)
Otomatik göz atma veya göz atma fonksiyonu aktif hale getirildi¤inde veya gösterim s›ras›nda, doymufl bir beyaz alan siyah/beyaz yan›p söner.
[OFF]/[ON]
∫ Herhangi bir beyaz doymufl alan varsa, histograma
[ON]
[OFF]
(sayfa 66) bakarak ›fl›¤› negatif de¤ere do¤ru dengeleyip (sayfa 137) tekrar foto¤raf çekmenizi tavsiye
ederiz. Bu, daha iyi görüntü kalitesi ile sonuçlanabilir.
∫ Flafl ile foto¤raf çekerken foto¤raf makinesi ile cisim aras›ndaki mesafe çok az ise, beyaz doymufl
alanlar olabilir.
Bu durumda [HIGHLIGHT] opsiyonunu [ON] konumuna al›n›rsa, foto¤raf flafl› taraf›ndan
do¤rudan ayd›nlat›lan alan beyaz doymufl alan olacak ve siyah/beyaz yan›p sönecektir.
∫ Bu özellik, Çoklu Gösterim (sayfa 48), Takvim Gösterimi (sayfa 49) veya Zoom (sayfa 50)
s›ras›nda çal›flmaz.
[EXPO.METER]
(Ifl›k sayac›)
Ifl›k sayaca›n›n görünüp görünmeyece¤ini ayarlay›n.
[OFF]/[ON]
∫ Ifl›¤› düzeltirken, program kayd›rma ifllemi yaparken, diyafram› veya enstantane h›z›n› ayarlarken [EXPO.METER]’› (›fl›k sayac›) görüntülemek için [ON] konumuna ayarlay›n.
∫ Mesafenin uygun olmayan alanlar› k›rm›z› görünür.
∫ [EXPO.METER] (›fl›k sayac›) görünmedi¤inde,
tufluna dokunarak basarak LCD ekran
bilgilerini de¤ifltirin. (Sayfa 34)
∫ Herhangi bir ifllem yap›lmazsa [EXPO.METER] (›fl›k sayac›) yaklafl›k saniye sonra kaybolur.
- 138 -
Kay›t
[AF/AE LOCK]
(AF/AE kilidi)
∫ Detaylar için sayfa 98’e bak›n.
Cisim odak d›fl›nda iken foto¤raf çekilmeyecek flekilde ayarlanacakt›r.
[FOCUS PRIORITY]
(Odak önceli¤i)
[OFF]: Bu, deklanflör dü¤mesine iyice bast›¤›n›zda bir foto¤raf
çekebilmeniz için, öncelki¤i en iyi foto¤raf çekme
zaman›na verir.
[ON]: Cisim odaklanmadan foto¤raf çekemezsiniz.
∫ Düflük odakl› görüntü ihtimalini en aza indirmek içn bu özelli¤in aç›k b›rak›lmas› önerilir.
∫ Hareketli görüntü kayd› s›ras›nda [FOCUS PRIORITY] iptal olur.
- 139 -
Kay›t
[AF ASSIST LAMP]
(AF destek lambas›)
AF destek lambas›, foto¤raf çekim dü¤mesine yar›ya kadar bas›ld›¤›nda yanarak düflük ayd›nlatma koflullar›nda kay›t yaparken
foto¤raf makinesinin odaklanmas›n› kolaylaflt›r›r. (Kay›t koflullar›na göre daha büyük AF alan› görünür.)
[OFF]/[ON]
∫ Kullan›lan lense göre AF destek lambas›n›n etkili çal›flma kapsam› de¤iflir.
– De¤ifltirilebilir lens (H-H014) tak›ld›¤›nda: Yaklafl›k 1.0 m (3.28 feet) ila 3,5 m (350,52 cm)
– De¤ifltirilebilir lens (H-FS014042) tak›ld›¤›nda ve Wide konumuna ayarland›¤›nda: Yaklafl›k 1.0 m (3.28 feet) ila 3.0 m (9.84 feet)
∫ AF destek lambas›, sadece cisim ekran›n ortas›nda iken geçerlidir. Cismi ekran›n ortas›na
yerlefltirerek lambay› kullan›n.
∫ Parasoleyi ç›kar›n.
∫ AF destek lambas›n› kullanmak istemedi¤inizde (örn; karanl›k bir alanda hayvan resimlerini çekerken), [AF ASSIST LAMP) ayar›n› [OFF) konumuna al›n. Bu durumda, cismi odaklamak zorlafl›r.
∫ De¤ifltirilebilir lens (H-FS014042) kullan›ld›¤›nda AF destek lambas› hafif engellenir ancak
bu, performans› etkilemez.
∫ Büyük çapl› bir lens kullan›ld›¤›nda AF destek lambas› büyük oranda engellenebilir ve
odaklama zorlaflabilir.
∫ [SCENERY], [ARCHITECTURE], [NIGHT SCENERY] ve [SUNSET] sahne modunda [AF
ASSIST LAMP] ayarlamas› [OFF] (kapal›) konumuna sabitlenir.
Otomatik olarak ayarland›ktan sonra oda¤› manuel olarak ayarlamak mümkün de¤ildir.
[AF+MF]
[MF ASSIST] (MF deste¤i)
[OFF]
[ON]: AF kilidi devrede iken oda¤› manuel olarak ince ayarlamak
mümkündür ([FOCUS MODE] ayar› [AFS] konumunda ve
foto¤raf çekim dü¤mesine yar›ya kadar bas›lm›fl veya AF
kilidi [AF/AE LOCK] konumunda).
[OFF]/[ON]
∫ Detaylar için sayfa 89’a bak›n.
[MF GUIDE] (MF k›lavuzu) [OFF]/[ON]
∫ Detaylar için sayfa 89’a bak›n.
- 140 -
Kay›t
dü¤mesinin Ak›ll› Otomatik (
veya
) moduna geçmek
için nas›l çal›flaca¤›n› ayarlamak mümkündür.
BUTTON SWITCH]
(Dü¤me ifllevi)
[BUTTON]
(dü¤mesi)
[REC AREA]
(Kay›t alan›)
[TEK BAfiIfi]
dü¤mesine bas›larak Ak›ll› Otomatik (
veya
geçecektir.
[BASILI TUTMA]:
dü¤mesine bir süre bas›larak Ak›ll› Otomatik (
moduna geçecektir.
) moduna
veya
)
Hareketli görüntü dü¤mesini etkinlefltirir/iptal eder.
[OFF]/[ON]
Hareketli görüntü kayd› ve sabit görüntü kayd› s›ras›nda izleme
aç›s›n› de¤ifltirir.
(Görüntü)/
(Hareketli görüntü)
∫ Kay›t alan› bir k›lavuz çizgi ile belirtilir.
Bu, kaydedilebilir görüntü say›s› ile mevcut kay›t süresi aras›nda
geçifl yapman›z› sa¤layacakt›r.
[REMAINING DISP.]
(Kalan göstergesi)
[KALAN ÇEK‹M]:
Bu, sabit görüntüler için kaydedilebilir sabit görüntü say›s›n›
gösterecektir.
[KALAN SÜRE]:
Bu, hareketli görüntüler için mevcut kay›t süresini gösterecektir.
- 141 -
Kay›t
Dokunmatik ifllemi etkinlefltirir/iptal eder.
[OFF] konumuna ayarland›¤›nda ilgili dokunma simgesi ekranda
görünmez.
(H›zl› Dokunmatik Menüsü) ifllemi
[TOUCH SETTINGS]
(Dokunma ayarlar›)
(Odak d›fl› kontrol) ifllemi
(Dokunmatik obtüratör) ifllemi
Dokunulan cisme odaklanma ifllemi
∫ Odak D›fl› Kontrol fonksiyonunu kullanmayan bir lens kullan›ld›¤›nda [DEFOCUS CTRL]
seçilemez.
[TOUCH GUIDE]
(Dokunmatik
k›lavuz)
[TOUCH SCROLL]
(Dokunmatik
kayd›rma)
Görüntüleri oynat›rken bu, dokunmatik panelin k›lavuz ekran›n›n
görünüp görünmeyece¤ini ayarlaman›z› sa¤lar.
[OFF]/[ON]
Bu, dokunma ifllemini kullanarak görüntüleri sürekli ileri veya geri
alma h›z›n› ayarlaman›z› sa¤lar.
[H]:
Yüksek h›z
[L]:
Düflük h›z
- 142 -
Kay›t
[MENU RESUME]
(Önceki menüye
dönme)
[PIXEL REFRESH]
(Piksel yenileme)
Foto¤raf makinesi kapat›lsa bile en son kullan›lan menü konumu
kaydedilir.
[OFF]/[ON]
Görüntüleme cihaz›n› ve görüntü ifllemini iyilefltirecektir.
∫ Foto¤raf makinesi sat›n al›nd›¤›nda görüntüleme cihaz› ve görüntü ifllemi iyilefltirilmifl olacakt›r. Cisim üzerinde bulunmayan parlak noktalar kaydedildi¤inde bu fonksiyonu kullan›n.
∫ Pikseller düzeltildikten sonra foto¤raf makinesini kapat›p yeniden aç›n.
[SENSOR CLEANING] Görüntüleme cihaz›n›n ön taraf›na yap›flan toz ve yabanc› madde(Sensör temizleme)
leri temizlemek için toz azaltma ifllemi gerçeklefltirilir.
∫ Toz Azaltma Fonksiyonu, foto¤raf makinesi aç›ld›¤›nda otomatik olarak çal›flacakt›r ancak,
toz gördü¤ünüzde bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. (Sayfa 183)
Cihazda lens olmad›¤›nda obtüratör çal›flmayacak flekilde ayarlama yapabilirsiniz.
[SHOOT W/O LENS]
(Lenssiz çekim)
[OFF]: Lens foto¤raf makinesi gövdesine hiç veya düzgün tak›lmad›¤›nda foto¤raf çekim dü¤mesine basamazs›n›z.
[ON]:
Obtüratör, cihazdaki lensten ba¤›ms›z olarak çal›flacakt›r.
∫ Leica lens montaj adaptörünü kullan›rken (DMW-MA2M, DMW-MA3R; opsiyonel) [ON]
konumuna ayarlay›n.
- 143 -
Gösterim/Düzenleme
[PLAYBACK] modu menüsünün kullan›m›
Oynatma modunda görüntüleri döndürmek ve bu görüntüler için koruma ayarlamak vs. için
çeflitli fonksiyonlar kullanabilirsiniz.
∫ [TEXT STAMP], [RESIZE], [CROPPING] veya [ASPECT CONV.] ile yeni düzenlenen bir
görüntü yarat›l›r. Kartta yeterince bofl alan yoksa yeni bir görüntü yarat›lamaz; bu yüzden
bofl alan olup olmad›¤›n› kontrol etmenizi ve ard›ndan görüntüyü düzenlemenizi tavsiye
ederiz.
[2D/3D SETTINGS] (2D/3D ayarlar›)
3D görüntülerin gösterim yöntemleri de¤ifltirilebilir.
∫ Bu, sadece 3D gösterim mümkün oldu¤unda görünen bir menüdür. Detaylar için sayfa
162’ye bak›n.
[SLIDE SHOW] (Slayt gösterisi)
Çekti¤iniz görüntüleri müzik eflli¤inde, aralar›nda sabit bir boflluk olacak flekilde oynatabilirsiniz.
Ayr›ca, sadece sabit görüntülerde, sadece hareketli görüntülerden, sadece 3D görüntülerden
vs. oluflan bir slayt gösterimi yapabilirsiniz.
Bu özelli¤i, foto¤raf makinesini TV’ye ba¤layarak görüntü izlerken kullanman›z› tavsiye ederiz.
1
2
3
4
[PLAYBACK] modu menüsünde [SLIDE SHOW] opsiyonunu
seçin. (Sayfa 57)
쑿/쑼 dü¤mesine basarak istedi¤iniz maddeyi seçin ve ard›ndan [MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
∫ [3D] görüntüleri 3D modunda oynatma yöntemi için sayfa
162’ye bak›n.
∫ [CATEGORY SELECTION] esnas›nda bir kategoriyi seçmek için 쑿/쑼/씱/씰 dü¤mesini kullan›n, ard›ndan da 3. ad›ma geçmek için [MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
Kategorilerle ilgili detaylar için sayfa 146’ya bak›n.
[START] opsiyonunu seçmek için 쑿 dü¤mesini kullan›n, ard›ndan da [MENU/SET]
dü¤mesine bas›n.
Slayt gösterimini bitirmek için 쑼 dü¤mesine bas›n.
∫ Slayt gösterimi tamamland›ktan sonra normal gösterime dönülür.
- 144 -
Gösterim/Düzenleme
n Slayt gösterimi s›ras›ndaki ifllemler
Gösterim s›ras›nda görünen imleç, 쑿/쑼/씱/씰 tufllar›yla ayn›d›r.
Oynatma/Duraklatma
Durdurma
Önceki görüntüye dönme*
Sonraki görüntüye geçme*
Kontrol dü¤mesi
Ses düzeyi ayar›
~ Bu ifllemler sadece duraklama modunda veya hareketli görüntü gösterimi modunda yap›labilir.
∫
dü¤mesine bas›ld›¤›nda menü ekran›na dönülür.
n Slayt gösterimi ayarlar›n› de¤ifltirme
Slayt gösterimi menü ekran›nda [EFFECT] veya [SETUP] opsiyonunu seçerek slayt gösterimi ayarlar›n› de¤ifltirebilirsiniz.
[EFFECT] (Efekt)
Bu, bir görüntüden di¤erine geçerken ekran efektlerini seçmenizi sa¤lar. [NATURAL],
[SLOW], [SWING], [URBAN], [OFF], [AUTO]
∫ [URBAN] seçildi¤inde, görüntü siyah ve beyaz görünebilir.
∫ Sadece [CATEGORY SELECTION] opsiyonunu seçti¤inizde, [AUTO] ayar› kullan›labilir.
Görüntüler her bir kategoride tavsiye edilen efektlerle oynat›l›r.
∫ Sadece hareketli görüntüleri olan bir slayt gösterisini oynat›rken [EFFECT] ayar› [OFF] konumuna al›n›r.
∫ Portre Modunda (dikey) görüntüleri izlerken, [EFFECT] özelli¤indeki baz› seçimler iptal edilir.
[SETUP] (Ayarlama)
[DURATION] (süre) veya [REPEAT] (tekrarlama) ayarlanabilir.
Madde
Ayarlar
[DURATION] (Süre)
[REPEAT] (Tekrar)
[SOUND] (Ses)
[OFF]:
Ses duyulmayacakt›r.
[AUTO]:
Sabit görüntüler oynat›ld›¤›nda müzik çalacak ve hareketli görüntüler oynat›ld›¤›nda ise ses duyulacakt›r.
[MUSIC]: Müzik çalacakt›r.
[AUDIO]: Ses (sadece hareketli görüntüler için) duyulacakt›r.
∫ Sadece [EFFECT] ayar› için [OFF] seçildi¤inde, [DURATION] (süre) ayarlamas› yap›labilir.
- 145 -
Gösterim/Düzenleme
[PLAYBACK MODE] (Gösterim modu)
[NORMAL PLAY], [PICTURE PLAY], [AVCHD PLAY], [MOTION JPEG PLAY], [3D PLAY],
[CATEGORY PLAY] veya [FAVORITE PLAY] modunda gösterim seçilebilir.
1 [PLAYBACK] modu menüsünde [PLAYBACK MODE] opsiyonunu seçin. (Sayfa 57)
2
쑿/쑼 dü¤mesine basarak istedi¤iniz maddeyi seçin ve ard›ndan [MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
∫ [3D PLAY] görüntüleri 3D modunda oynatma yöntemi için sayfa 162’ye bak›n.
Yukar›daki
3
2. ad›mda [CATEGORY PLAY] ayar› seçildi¤inde
Kategoriyi seçmek için 쑿/쑼/씱/씰 dü¤mesini kullan›n, ard›ndan da ayarlamak için [MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
∫ Bir kategoride bir görüntü bulunursa, kategori simgesi maviye döner.
∫ Görüntüler afla¤›da gösterildi¤i gibi kategorilere ayr›l›r.
Kay›t bilgileri
örn; Sahne Modlar›
Kay›t bilgileri
örn; Sahne Modlar›
Hareketli görüntüler
~ 쑿/쑼/씱/씰 dü¤mesine basarak gösterilecek kifliyi seçin ve ard›ndan [MENU/SET]
dü¤mesine bas›n.
- 146 -
Gösterim/Düzenleme
[TITLE EDIT] (Bafll›k düzenleme)
Görüntülere ses (aç›klama) ilave edebilirsiniz. Yaz› kaydedildikten sonra, [TEXT STAMP]
(sayfa 148) özelli¤i kullan›larak bask›lara bast›r›labilir.
1
2
3
4
[PLAYBACK] modu menüsünde [TITLE EDIT] opsiyonunu seçin. (Sayfa 57)
[SINGLE] veya [MULTI] ayar›n› seçmek için 쑿/쑼 dü¤mesine, ard›ndan da [MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
Görüntüyü seçin ve ard›ndan ayarla[ÇOKLU]
[TEK]
mak için [MENU/SET] dü¤mesine
bas›n.
∫ Bafll›klar› kaydedilmifl görüntüler için
görünür.
[MULTI] (çoklu) ayar›
Görüntüyü 쑿/쑼/씱/씰 dü¤mesiyle
seçin ve [MENU/SET] dü¤mesine
Bir görüntüyü seçGörüntüleri seçmek
basarak ayarlay›n (tekrar), ard›ndan
mek için 씱/씰 dü¤için 쑿/쑼/씱/씰 dü¤씱 dü¤mesine birkaç kez basarak
mesine bas›n.
mesine bas›n.
[OK]’yi seçin ve [MENU/SET] dü¤mesine basarak ifllemi gerçeklefltirin.
∫ [MENU/SET] dü¤mesine tekrar bas›ld›¤›nda ayarlama iptal olur.
Yaz›y› girin. (Sayfa 121)
∫ Ayarlamay› yapt›ktan sonra menüden ç›k›n.
Not
∫ Bafll›¤› silmek için, yaz› girifl ekran›ndaki tüm yaz›y› silin.
∫ CD-ROM’daki (verilmifltir) “PHOTOfunSTUDIO” yaz›l›m›n› kullanarak yaz›lar› (aç›klamalar›) bast›rabilirsiniz.
∫ [MULTI] modunda bir seferde yaklafl›k 100 görüntü ayarlayabilirsiniz.
∫ Afla¤›daki koflullarda bafll›k düzenleme iptal olur:
– Hareketli görüntüler
–
veya
ile çekilen görüntüler
– Di¤er cihazlarla kaydedilen görüntüler
- 147 -
Gösterim/Düzenleme
[TEXT STAMP] (Yaz› bask›s›)
Kayd›n tarihini/saatini, ad›, yeri, seyahat tarihini veya bafll›¤› kaydedilen görüntülerin üstüne
basabilirsiniz.
1
2
[PLAYBACK] modu menüsünde [TEXT STAMP] opsiyonunu seçin. (Sayfa 57)
3
Görüntüyü seçin ve ard›ndan ayarlamak için [MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
∫ Görüntünün üstüne yaz› bas›lm›fl ise,
ekranda
simgesi görünür.
[MULTI] (çoklu) ayar›
Görüntüyü 쑿/쑼/씱/씰 dü¤mesiyle seçin ve [MENU/SET] dü¤mesine basarak ayarlay›n (tekrar), ard›ndan 씱
dü¤mesine birkaç kez basarak
[OK]’yi seçin ve [MENU/SET] dü¤mesine basarak ifllemi gerçeklefltirin.
∫ [MENU/SET] dü¤mesine tekrar bas›ld›¤›nda ayarlama iptal olur.
4
5
[SINGLE] veya [MULTI] ayar›n› seçmek için 쑿/쑼 dü¤mesine, ard›ndan da
[MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
[TEK]
[ÇOKLU]
Bir görüntüyü seçmek için 씱/씰 dü¤mesine bas›n.
Görüntüleri seçmek
için 쑿/쑼/씱/씰 dü¤mesine bas›n.
[SET] opsiyonunu seçmek için 쑿/쑼 dü¤mesini kullan›n, ard›ndan da [MENU/SET]
dü¤mesine bas›n.
쑿/쑼 dü¤mesine basarak yaz› bask›s› maddelerini seçin ve ard›ndan [MENU/SET]
dü¤mesine bas›n.
- 148 -
Gösterim/Düzenleme
6
쑿/쑼 dü¤mesine basarak ayarlar› seçin ve ard›ndan [MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
Ayarlama maddesi
Madde
[SHOOTING DATE]
(Çekim tarihi)
[OFF]
[W/OTIME]: Y›l, ay ve günü bas›n.
[WITHTIME]: Y›l, ay, gün, saat ve dakikay› bas›n.
[OFF]
Yüz Alg›lamada kaydedilen isim bast›r›lacakt›r.
[NAME] (‹sim)
Sahne Modunda [BABY1]/[BABY2] veya [PET]
isim ayarlar›yla kaydedilen görüntülerin üzerine
isimleri bast›r›r.
[LOCATION] (Yer)
[TRAVEL DATE]
(Seyahat tarihi)
[TITLE] (Bafll›k)
7
8
[OFF]
[ON]:
[OFF]
[ON]:
[OFF]
[ON]:
[LOCATION] alt›nda ayarlanan gidilecek yerin ad›n›
bast›r›r.
[TRAVEL DATE] alt›nda ayarlanan seyahat tarihini
bast›r›r.
[TITLE EDIT]’e girilen bafll›k bast›r›l›r.
dü¤mesine bas›n.
[OK] opsiyonunu seçmek için 쑿/쑼 dü¤mesini kullan›n, ard›ndan da [MENU/SET]
dü¤mesine bas›n.
∫ Onay ekran› görünür. [YES] seçildi¤inde ifllem gerçeklefltirilir.
‹fllemi yapt›ktan sonra menüden ç›k›n.
Not
∫ Yaz› bask›l› foto¤raflar› bast›r›rken, foto¤rafç›da veya yaz›c› üzerinde tarih bask›s›n› ayarlarsan›z tarih, bas›lm›fl yaz›n›n üzerine yazd›r›lacakt›r.
∫ [MULTI] modunda bir seferde yaklafl›k 100 görüntü ayarlayabilirsiniz.
∫ Yaz› bask›s› yap›ld›¤›nda görüntü kalitesi bozulabilir.
∫ Kullan›lan yaz›c›ya ba¤l› olarak, bask› s›ras›nda baz› karakterler kesilebilir. Bask›dan önce
kontrol edin.
∫ [TEXT STAMP] özelli¤i, afla¤›daki durumlarda iptal edilir:
– Hareketli görüntüler
– Saat ayarlanmadan kaydedilen görüntüler ve bafll›k
– [TEXT STAMP] ile önceden tarih bas›lan görüntüler
–
veya
ile çekilen görüntüler
– Di¤er cihazlarla kaydedilen görüntüler
- 149 -
Gösterim/Düzenleme
[VIDEO DIVIDE] (Video bölme)
Kay›tl› hareketli görüntü ikiye bölünebilir. Bu, ihtiyaç duydu¤unuz bir bölüm ile ihtiyaç duymad›¤›n›z bir bölümü bölmek istedi¤inizde önerilir.
Bir hareketli görüntüyü bölmek kal›c›d›r. Bölmeden önce karar verin!
1
2
[PLAYBACK] modu menüsünde [VIDEO DIVIDE] opsiyonunu seçin. (Sayfa 57)
3
Bölme noktas›nda쑿 dü¤mesine bas›n.
∫ Hareketli görüntü, 쑿 dü¤mesine bas›lan noktadan oynat›l›r.
∫ Hareketli görüntü duraklat›lm›flken 씱/씰 dü¤mesine basarak
bölme noktas›n› ince ayarlayabilirsiniz.
4
쑼 dü¤mesine bas›n.
∫ Onay ekran› görünür. [YES] seçildi¤inde ifllem gerçeklefltirilir.
‹fllemi yapt›ktan sonra menüden ç›k›n.
∫ Bölme ifllemi s›ras›nda kart veya pil ç›kar›l›rsa hareketli görüntü kaybolabilir.
씱/씰 dü¤mesine basarak bölünecek hareketli görüntüyü seçin ve ard›ndan
[MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
Not
∫ Hareketli bir görüntüyü en bafl›ndan veya en sonundan bölmekten kaç›n›n.
∫ [VIDEO DIVIDE] (Video bölme) özelli¤i sadece bu foto¤raf makinesinde kaydedilen hareketli görüntülerde çal›fl›r.
∫ [MOTION JPEG] hareketli görüntülerinde, görüntü bölünürse görüntülerin s›ras› de¤iflecektir.
[PLAYBACK MODE] (sayfa 146) menüsündeki Takvime Göre Oynatma (sayfa 49) veya
[MOTION JPEG PLAY] modunu kullanarak bu hareketli görüntüleri göstermeniz önerilir.
∫ [AVCHD] hareketli görüntülerinde, görüntülerin s›ras› de¤iflmeyecektir.
∫ [VIDEO DIVIDE] özelli¤i, afla¤›daki durumlarda iptal edilir:
– K›sa kay›t süreli hareketli görüntüler
- 150 -
Gösterim/Düzenleme
[RESIZE] (Boyutu yeniden ayarlama)
Web sayfalar›na kolay postalamak, e-postaya eklemek vs. için görüntü boyutu (piksel say›s›) düflürülür.
1
2
[PLAYBACK] modu menüsünde [RESIZE] opsiyonunu seçin. (Sayfa 57)
3
Görüntüyü ve boyutu seçin.
[SINGLE] (tek) ayar›
Q 씱/씰 dü¤mesine basarak istedi¤iniz görüntüyü seçin ve ard›ndan [MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
W 씱/씰 dü¤mesine basarak boyutu seçin ve ard›ndan [MENU/
SET] dü¤mesine bas›n.
∫ Onay ekran› görünür. [YES] seçildi¤inde ifllem gerçeklefltirilir.
‹fllemi yapt›ktan sonra menüden ç›k›n.
[MULTI] (çoklu) ayar›
Q 쑿/쑼 dü¤mesine basarak boyutu seçin ve ard›ndan [MENU/
SET] dü¤mesine bas›n.
W Görüntüyü 쑿/쑼/씱/씰 dü¤mesiyle seçin ve [MENU/SET]
dü¤mesine basarak ayarlay›n (tekrar), ard›ndan 씱 dü¤mesine birkaç kez basarak [OK]’yi seçin ve [MENU/SET] dü¤mesine basarak ifllemi gerçeklefltirin.
∫ [MENU/SET] dü¤mesine tekrar bas›ld›¤›nda ayarlama iptal olur.
∫ Onay ekran› görünür. [YES] seçildi¤inde ifllem gerçeklefltirilir.
‹fllemi yapt›ktan sonra menüden ç›k›n.
[SINGLE] veya [MULTI] ayar›n› seçmek için 쑿/쑼 dü¤mesine, ard›ndan da [MENU/
SET] dü¤mesine bas›n.
Not
∫
∫
∫
∫
[MULTI] modunda bir seferde yaklafl›k 100 görüntü ayarlayabilirsiniz.
Boyutu küçültülen görüntülerin kalitesi düflecektir.
Di¤er cihazlarla kaydedilen görüntülerin boyut ayarlamas› yap›lamayabilir.
[RESIZE] özelli¤i afla¤›daki durumlarda iptal edilir:
– Hareketli görüntüler
– [TEXT STAMP] ile tarih bas›lan görüntüler
–
veya
ile çekilen görüntüler
- 151 -
Gösterim/Düzenleme
[CROPPING] (Kesme)
Kay›tl› görüntünün önemli bir k›sm›n› büyütebilir ve kesebilirsiniz.
1
2
3
[PLAYBACK] modu menüsünde [CROPPING] opsiyonunu seçin. (Sayfa 57)
씱/씰 dü¤mesine basarak istedi¤iniz görüntüyü seçin ve ard›ndan [MENU/SET]
dü¤mesine bas›n.
Kesilecek parçalar› seçmek için kontrol dü¤mesini kullan›n ve 쑿/쑼/씱/씰 dü¤mesine bas›n.
Kontrol dü¤mesi:
Büyütme/Küçültme
4
Tafl›ma
[MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
∫ Onay ekran› görünür. [YES] seçildi¤inde ifllem gerçeklefltirilir.
‹fllemi yapt›ktan sonra menüden ç›k›n.
Not
∫ Kesilen görüntülerin kalitesi düflebilir.
∫ Di¤er cihazlarla kaydedilen görüntüleri kesmek mümkün olmayabilir.
∫ [CROPPING] özelli¤i afla¤›daki durumlarda iptal edilir:
– Hareketli görüntüler
– [TEXT STAMP] ile tarih bas›lan görüntüler
–
veya
ile çekilen görüntüler
∫ Orijinal görüntüde Yüz Tan›ma ile ilgili bilgiler, üzerinde [KES‹LME] ifllemi yap›lm›fl görüntülere kopyalanmayacakt›r.
- 152 -
Gösterim/Düzenleme
[ASPECT CONV.] (Ekran oran› dönüfltürme)
ekran oran›yla çekilen görüntüleri
lirsiniz.
1
2
3
4
veya
ekran oran›na dönüfltürebi-
[PLAYBACK] modu menüsünde [ASPECT CONV.] opsiyonunu seçin. (Sayfa 57)
veya
ayar›n› seçmek için / veya
dü¤mesine, ard›ndan da
[MENU/ SET] dü¤mesine bas›n.
/ dü¤mesine basarak
ekran oranl› bir görüntüyü seçin ve ard›ndan
[MENU/ SET] dü¤mesine bas›n.
Yatay konumu için / dü¤mesine, ayarlamak için ise
[MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
∫ Dikey döndürülen görüntülerin kare konumunu ayarlamak için
/ dü¤mesini kullan›n.
∫ Onay ekran› görünür. [YES] seçildi¤inde ifllem gerçeklefltirilir.
‹fllemi yapt›ktan sonra menüden ç›k›n.
Not
∫ Ekran oran›n› dönüfltürdükten sonra, görüntü boyutu orijinal görüntü boyutundan büyük
olabilir.
∫ Di¤er cihazlarla kaydedilen görüntüleri dönüfltürmek mümkün olmayabilir.
∫ [ASPECT CONV.] özelli¤i afla¤›daki durumlarda iptal edilir:
– Hareketli görüntüler
– [TEXT STAMP] ile tarih bas›lan görüntüler
–
veya
ile çekilen görüntüler
∫ Orijinal görüntüde yüz tan›ma ile ilgili bilgiler, üzerinde [EKRAN ORANI DÖNÜfiTÜRME]
ifllemi yap›lm›fl görüntülere kopyalanmayacakt›r.
- 153 -
Gösterim/Düzenleme
[ROTATE]/ [ROTATE DISP] (Döndürme)/(Göstergeyi döndürme)
Bu mod, foto¤raf makinesini dik tutarak çekilen görüntüleri otomatik olarak dik göstermenizi
veya görüntüleri 90°’lik ad›mlarla döndürmenizi sa¤lar.
Döndürme (Görüntü manuel olarak döndürülür.)
1
2
3
[PLAYBACK] modu menüsünde [ROTATE] opsiyonunu seçin. (Sayfa 57)
∫ [ROTATE DISP.] opsiyonu [OFF] konumuna ayarland›¤›nda, [ROTATE] fonksiyonu iptal olur.
씱/씰 dü¤mesine basarak istedi¤iniz görüntüyü seçin ve ard›ndan [MENU/SET]
dü¤mesine bas›n.
쑿/쑼 dü¤mesine basarak görüntünün dönme yönünü
seçin ve ard›ndan [MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
Görüntü saat yönünde 90°’lik ad›mlarla döner.
Görüntü saatin tersi yönünde 90°’lik ad›mlarla döner.
∫ Ayarlamay› yapt›ktan sonra menüden ç›k›n.
Göstergeyi döndürme (Görüntü otomatik olarak döndürülür ve gösterilir.)
1
2
[PLAYBACK] modu menüsünde [ROTATE DISP.] opsiyonunu seçin. (Sayfa 57)
[ON] opsiyonunu seçmek için 쑼 dü¤mesini kullan›n, ard›ndan da [MENU/SET]
dü¤mesine bas›n.
∫ [OFF] opsiyonunu ayarlad›¤›n›zda, görüntüler döndürülmeden gösterilir.
∫ Ayarlamay› yapt›ktan sonra menüden ç›k›n.
Not
∫ [ROTATE DISP.] (Görüntü döndürme) özelli¤i, sadece Yüz Alg›lama Fonksiyonu (sayfa 30)
ile uyumlu lens (sayfa 12) ile kullan›labilir.
∫ Görüntüleri bilgisayarda oynatt›¤›n›zda, Exif ile uyumlu bir iflletim sistemi (OS) veya yaz›l›m olmadan döndürülen görüntüleri oynatamazs›n›z. Exif, kay›tl› bilgilerin vs. eklenmesini
sa¤layan sabit görüntüler için tasarlanm›fl bir dosya format›d›r. Bu, “JEITA (Japon Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Endüstrisi Kuruluflu)” taraf›ndan oluflturulmufltur.
∫ Di¤er cihazlarla kaydedilen görüntüleri döndürmek mümkün olmayabilir.
∫ Çoklu Gösterim s›ras›nda gösterge döndürme özelli¤i iptal edilir.
∫ Döndürme düzeltme, yatay konumdan dikey konuma veya tersi yönde 90 derece ile s›n›rlan›r.
- 154 -
Gösterim/Düzenleme
[FAVORITE] (Favori)
Görüntülere bir iflaret ekledi¤inizde ve bu görüntüler favori olarak ayarland›¤›nda, afla¤›daki
ifllemleri yapabilirsiniz.
∫ Favori olarak ayarlanmam›fl görüntüleri sadece slayt gösterimi fleklinde oynatabilirsiniz.
∫ Sadece favori olarak ayarlanm›fl görüntüleri oynat›r. ([FAVORITE PLAY]) (Favori görüntüleri oynatma)
∫ Favori olarak ayarlanmam›fl bütün görüntüleri silebilirsiniz. ([ALL DELETE EXCEPT 앲])
1
2
3
[PLAYBACK] modu menüsünde [FAVORITE] opsiyonunu seçin. (Sayfa 57)
[SINGLE] veya [MULTI] ayar›n› seçmek için 쑿/쑼 dü¤mesine,
NU/SET] dü¤mesine bas›n.
[TEK]
Görüntüyü seçin ve ard›ndan
[MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
∫ Favori olarak kaydedilmifl görüntülerin
üzerinde [앲] görünür.
[MULTI] ayar› seçildi¤inde
∫ Yukar›daki ifllemi tekrarlay›n.
∫ [MENU/SET] dü¤mesine tekrar bas›l›rBir görüntüyü seçsa, favori ayarlamas› iptal edilir.
mek için 씱/씰 dü¤∫ Ayarlamay› yapt›ktan sonra menüden
mesine bas›n.
ç›k›n.
ard›ndan da [ME[ÇOKLU]
Görüntüleri seçmek
için 쑿/쑼/씱/씰 dü¤mesine bas›n.
n Bütün [FAVORITE] ayarlamalar›n› iptal etme
[PLAYBACK] modu menüsünde [FAVORITE] opsiyonunu seçin.
1
2
[CANCEL] opsiyonunu seçmek için 쑿/쑼 dü¤mesini kullan›n, ard›ndan da
[MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
∫ Onay ekran› görünür. [YES] seçildi¤inde ifllem gerçeklefltirilir.
‹fllemi yapt›ktan sonra menüden ç›k›n.
∫ [PLAYBACK MODE] menüsünde [CANCEL] modu iptal edilir.
Not
∫ En fazla 999 görüntüyü favori olarak ayarlayabilirsiniz.
∫ Di¤er cihazlarla kaydedilen görüntüleri favori olarak ayarlamak mümkün olmayabilir.
∫ [FAVORITE] özelli¤i, [QUALITY] ayar›
konumuna al›nm›fl olarak çekilen foto¤raflar
için iptal edilir.
- 155 -
Gösterim/Düzenleme
[PRINT SET] (Bask› ayar›)
DPOF “Dijital Bask› Ayarlama Format›”, DPOF uyumlu foto¤raf yaz›c›lar›n› veya foto¤raf
stüdyosunu kulland›¤›n›zda, hangi foto¤raflar›n bas›laca¤›n›, kaç adet bas›laca¤›n› veya kay›t tarihinin bas›l›p bas›lmayaca¤›n› belirlemenizi sa¤layan bir sistemdir.
Ayr›nt›lar için, foto¤rafç›ya dan›fl›n.
1
[PLAYBACK] modu menüsünde [PRINT SET] opsiyonunu seçin. (Sayfa 57)
2
[SINGLE] veya [MULTI] ayar›n› seçmek için 쑿/쑼 dü¤mesine, ard›ndan da [MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
3
Görüntüyü seçin ve ard›ndan
[MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
4
[TEK]
[ÇOKLU]
Bir görüntüyü seçmek için 씱/씰 dü¤mesine bas›n.
Görüntüleri seçmek
için 쑿/쑼/씱/씰 dü¤mesine bas›n.
쑿/쑼 dü¤mesini kullanarak bask› adedini seçin ve ard›ndan ayarlamak için
[MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
∫ [MULTI] ayar› seçildi¤inde
– her görüntü için 3 ve 4. ad›mlar› tekrarlay›n.
∫ Ayarlamay› yapt›ktan sonra menüden ç›k›n.
n Bütün [PRINT SET] (bask› ayar›) ayarlamalar›n› iptal etme
[PLAYBACK] modu menüsünde [PRINT SET] opsiyonunu seçin.
1
2
[CANCEL] opsiyonunu seçmek için 쑿/쑼 dü¤mesini kullan›n, ard›ndan da
[MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
∫ Onay ekran› görünür. [YES] seçildi¤inde ifllem gerçeklefltirilir.
‹fllemi yapt›ktan sonra menüden ç›k›n.
- 156 -
Gösterim/Düzenleme
n Tarihi basmak için
Bask› adedini ayarlad›ktan sonra 씰 dü¤mesine basarak, tarih kay›tl› bask›y› ayarlayabilir/iptal edebilirsiniz.
∫ Foto¤raf stüdyosuna veya yaz›c›ya ba¤l› olarak, tarihli bask› ayarlamas›n› yapt›¤›n›z halde
tarih bas›lmayabilir. Detaylar için, foto¤raf stüdyosuna dan›fl›n veya yaz›c›n›n kullan›m k›lavuzuna bak›n.
∫ Tarih bask›s› özelli¤i, yaz› bas›lm›fl foto¤raflar için iptal olur.
Not
∫ Bask› adedi 0 ile 999 aras›nda ayarlan›labilir.
∫ Yaz›c›ya ba¤l› olarak, öncelik yaz›c›n›n tarih bask›s› ayarlar›na verilir; bu yüzden, bask›
ayar›n› kontrol edin.
∫ Bask› ayarlar›n› di¤er cihazlarla kullanmak mümkün olmayabilir. Bu durumda, bütün ayarlamalar› iptal edin ve yeniden yap›n.
∫ E¤er dosya DCF standartl› de¤ilse, bask› ayar› yap›lamaz.
∫ [PRINT SET] özelli¤i, hareketli görüntüler ve [QUALITY] ayar›
konumuna al›nm›fl
olarak çekilen foto¤raflar için iptal edilir.
- 157 -
Gösterim/Düzenleme
[PROTECT] (Koruma)
Kazayla silinmesini istemedi¤iniz görüntüleri koruyabilirsiniz.
1
[PLAYBACK] modu menüsünde [PROTECT] opsiyonunu seçin. (Sayfa 57)
2
[SINGLE] veya [MULTI] ayar›n› seçmek için 쑿/쑼 dü¤mesine, ard›ndan da
[MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
3
Görüntüyü seçin ve ard›ndan
[MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
[MULTI] ayar› seçildi¤inde
∫ Bu ad›mlar› her görüntü için tekrarlay›n.
∫ [MENU/SET] dü¤mesine tekrar bas›ld›¤›nda, ayarlar iptal olur.
∫ Ayarlamay› yapt›ktan sonra menüden
ç›k›n.
[TEK]
[ÇOKLU]
Bir görüntüyü seçmek için 씱/씰 dü¤mesine bas›n.
Görüntüleri seçmek
için 쑿/쑼/씱/씰 dü¤mesine bas›n.
n Bütün [PROTECT] (koruma) ayarlamalar›n› iptal etme
[PLAYBACK] modu menüsünde [PROTECT] opsiyonunu seçin.
1
2
[CANCEL] opsiyonunu seçmek için 쑿/쑼 dü¤mesini kullan›n, ard›ndan da
[MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
∫ Onay ekran› görünür. [YES] seçildi¤inde ifllem gerçeklefltirilir.
‹fllemi yapt›ktan sonra menüden ç›k›n.
Not
∫ [PROTECT] özelli¤i sadece bu foto¤raf makinesi ile çal›flacak flekilde tasarlanm›flt›r.
∫ Görüntüleri bir kartta korumal› hale getirdi¤iniz halde, kart formatland›¤›nda görüntüler
silinecektir.
∫ Karttaki görüntüleri korumal› hale getirmezseniz bile, kart›n yaz›m koruma t›rna¤› [LOCK]
konumunda ise bu görüntüler silinmeyecektir.
- 158 -
Gösterim/Düzenleme
[FACE REC EDIT] (Yüz kayd›n› düzenleme)
Seçilen görüntülerdeki yüz tan›ma ile ilgili tüm bilgileri silebilir ve de¤ifltirebilirsiniz.
1
2
3
4
5
[PLAYBACK] modu menüsünde [FACE REC EDIT] opsiyonunu seçin. (Sayfa 57)
[REPLACE] veya [DELETE] ayar›n› seçmek için 쑿/쑼 dü¤mesine, ard›ndan da
[MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
씱/씰 dü¤mesine basarak istedi¤iniz görüntüyü seçin ve ard›ndan [MENU/SET]
dü¤mesine bas›n.
씱/씰 dü¤mesini kullanarak kifliyi seçin ve ard›ndan
[MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
([REPLACE] seçildi¤inde) 쑿/쑼/씱/씰 dü¤mesine basarak
de¤ifltirilecek kifliyi seçin ve ard›ndan [MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
∫ Onay ekran› görünür. [YES] seçildi¤inde ifllem gerçeklefltirilir.
‹fllemi yapt›ktan sonra menüden ç›k›n.
Not
∫ [FACE RECOG.] (Yüz tan›ma) ile ilgili silinen bilgiler geri getirilemez.
∫ Bir görüntüdeki tüm Yüz Tan›ma bilgileri iptal edildi¤inde, görüntü [CATEGORY PLAY]’deki
Yüz Tan›ma kullan›larak kategorize edilmeyecektir.
- 159 -
Di¤er cihazlara ba¤lanma
3D görüntüleri izleme
3D foto¤raf çekme
Foto¤raf makinesine 3D de¤ifltirilebilir lens (H-FT012; opsiyonel) takma, ekstra etki için 3D
foto¤raf çekmenizi sa¤lar.
3D foto¤raflar› izlemek için, 3D’yi destekleyen bir televizyon gereklidir.
3D görüntü
Bu görüntü aç›klama amaçl›d›r.
3D de¤ifltirilebilir lensi foto¤raf makinesine tak›n.
Cismi karenin içine getirin ve foto¤raf çekim dü¤mesine iyice basarak
kaydedin.
∫ 3D görüntüleri çekerken odaklama gerekli de¤ildir.
∫ 3D de¤ifltirilebilir lens tak›lm›fl olarak kaydedilen sabit görüntüler MPO format›nda
(3D) kaydedilirler.
3D görüntülerin kolayca izlenmesini sa¤lamak için, kay›t s›ras›nda afla¤›daki noktalara dikkat edin.
∫ Mümkün ise, cihaz yatay konumda iken kay›t yap›n.
∫ Önerilen minimum cisim mesafesi 0.6 m (1.97 feet) dir.
∫ Araçta iken veya yürürken foto¤raf makinesini sarmamaya dikkat edin.
Not
∫ 3D görüntüleri dikey yönde kaydedemezsiniz.
∫ Sabit görüntüler çekmek için bir tripod (üç ayakl› sehpa) veya flafl kullanman›z önerilir.
∫ Cisme olan mesafe 0.6 m ile yaklafl›k 1 m aras›nda iken, yatay eflitsizlik çok büyür ve görüntünün kenar›nda 3D efekti göremeyebilirsiniz.
∫ 3D de¤ifltirilebilir lensi kullanmak lensi karart›r bu yüzden, otomatik ayarlanan ISO hassasiyeti normalden daha yükse¤e ayarlanabilir.
∫ 2 GB karta yaklafl›k 640 3D görüntü kaydedilebilir. (Ekran oran›
’ye ve kalite
’ye ayarland›¤›nda).
∫ Ayr›nt›lar için 3D de¤ifltirilebilir lensin kullan›m talimatlar›na bak›n.
- 160 -
Di¤er cihazlara ba¤lanma
n 3D kayd› s›ras›nda kullan›lamayan fonksiyonlar
3D de¤ifltirilebilir lens (H-FT012; opsiyonel) ile kay›t yaparken afla¤›daki özellikler iptal olur:
(Kay›t fonksiyonlar›)
∫ Otomatik Odak/Manuel Odak ifllemi
∫ Diyafram ayar›
∫ Zoom ifllemi
∫ Hareketli görüntü kayd›~1
∫ Yarat›c› Kontrol Modundaki [HIGH DYNAMIC] menüsünde
∫ Odak d›fl› kontrol fonksiyonu
~1 Hareketli görüntü dü¤mesi ve [MOTION PICTURE] Modu menüsü seçilmeyecek veya
kullan›lmayacakt›r.
([REC] modu menüsü)
∫ [PICTURE SIZE]~2/[QUALITY]~3/[FOCUS MODE]/[QUICK AF]/[RED-EYE REMOVAL]/
[I.RESOLUTION]/[I.DYNAMIC]/[SHADING COMP.]/[EX. TELE CONV.]/[DIGITAL ZOOM]/
[STABILIZER]
~2 Ayarlama afla¤›daki gibi sabitlenir.
Ekran oran›
Görüntü boyutu
1600k1200 piksel
1600k1064 piksel
1600k904 piksel
1440k1440 piksel
~3 3D de¤ifltirilebilir lens tak›ld›¤›nda, afla¤›daki semboller görünür.
MPOiFine (Hem MPO görüntüleri hem de iyi JPEG görüntüleri ayn› anda
kaydedilir.)
MPOiStandard (Hem MPO görüntüleri hem de standart JPEG görüntüleri
ayn› anda kaydedilir.)
([CUSTOM] menüsü)
∫ [AF/AE LOCK]/[FOCUS PRIORITY]/[AF ASSIST LAMP]/[AF+MF]/[MF ASSIST]/[MF
GUIDE]/[ BUTTON]/[ REC AREA]/[REMAINING DISP.]/[DEFOCUS CTRL] and [TOUCH
AF] in [TOUCH SETTINGS]
- 161 -
Di¤er cihazlara ba¤lanma
3D Görüntülerin Oynat›lmas›
Foto¤raf makinesini bir 3D uyumlu televizyona ba¤lamak ve 3D modunda çekilen görüntüleri oynatmak, 3D görüntüleri ekstra etki ile izlemenizi sa¤lar.
3D kart yuval› 3D uyumlu televizyona bir 3D kart takarak kaydedilen 3D görüntüleri oynatmak mümkündür.
Bu cihazla kaydedilen 3D görüntüleri oynatabilen cihazlarla ilgili mevcut bilgiler için
afla¤›daki destek sitesine bak›n.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (Bu site sadece ‹ngilizce’dir.)
Haz›rl›klar: [HDMI MODE] opsiyonunu [AUTO] veya [1080i] konumuna ayarlay›n. (Sayfa 66)
[3D PLAYBACK] opsiyonunu
konumuna ayarlay›n. (Sayfa 67)
HDMI mini kablosunu kullanarak cihaz› 3D uyumlu televizyona ba¤lay›n ve
gösterim ekran›n› görüntüleyin. (Sayfa 164)
∫ [VIERA Link] (sayfa 67) opsiyonu [ON] konumuna ayarland›¤›nda ve foto¤raf makinesi VIERA Link özelli¤ini destekleyen bir TV’ye ba¤land›¤›nda TV’nin görüntüsü otomatik olarak
de¤iflecek ve gösterim ekran› görünecektir.
Detaylar için sayfa 166’ya bak›n.
∫ 3D format›nda kaydedilen görüntüler için, gösterim s›ras›nda küçük görüntü ekran›nda
görünecektir.
n Sadece 3D modunda kaydedilen sabit görüntüleri seçerek 3D modunda oynatma
[PLAYBACK] modu menüsündeki [PLAYBACK MODE] sekmesinde [3D PLAY] opsiyonunu
seçin. (Sayfa 146)
n Sadece 3D modunda kaydedilen sabit görüntüleri seçerek 3D modunda slayt gösterimi yapma
[PLAYBACK] modu menüsündeki [SLIDE SHOW] sekmesinde [3D] opsiyonunu seçin.
(Sayfa 144)
n 3D modunda kaydedilen sabit görüntüler için gösterim yöntemini de¤ifltirme
1 3D modunda kaydedilen görüntüyü seçin.
2
[PLAYBACK] menüsünde [2D/3D SETTINGS] opsiyonunu seçin ve ard›ndan
[MENU/SET] dü¤mesine bas›n. (Sayfa 57)
∫ Gösterim yöntemi, 2D modunda ise (s›radan görüntü) 3D moduna de¤iflecek ve 3D
mounda ise, 2D moduna de¤iflecektir.
∫ 2D modunda gösterim s›ras›nda kendinizi yorgun, rahats›z veya tuhaf hissederseniz,
2D’ye ayarlay›n.
n 3D görüntülerle ayarlanamayan/çal›flmayan fonksiyonlar
∫ [CUSTOM] menüsünde [HIGHLIGHT] opsiyonunu seçin*
∫ Zoom Fonksiyonu*
∫ Görüntüleri silme*
∫ [PLAYBACK] Modu menüsünün fonksiyonlar›n› düzenleme ([TITLE EDIT]/[TEXT STAMP]
/[VIDEO DIVIDE]/[RESIZE]/[CROPPING]/[ASPECT CONV.]/[ROTATE]/[ROTATE DISP.]/
[FAVORITE]*/[PRINT SET]*/[PROTECT]*/[FACE REC EDIT]*)
~ 2D modunda görünürken kullan›labilir.
- 162 -
Di¤er cihazlara ba¤lanma
Not
∫ 3D modunda kaydedilen bir görüntü bu cihaz›n LCD ekran›nda 2D format›nda (s›radan görüntü) gösterilir.
∫ 3D görüntülerin ve 2D görüntülerin gösterimini ileri ve geri al›rken birkaç saniyeli¤ine bir siyah ekran görünür.
∫ Bir 3D küçük görüntüsünü seçti¤inizde, gösterimin bafllamas› birkaç saniye alabilir. Gösterimden sonra, küçük görüntü göstergesinin kaybolmas› birkaç saniye alabilir.
∫ 3D görüntüleri izlerken, televizyon ekran›na çok yak›nsan›z gözleriniz yorulabilir.
∫ Televizyonunuz 3D görüntüsüne de¤iflmiyorsa, TV’de gerekli ayarlar› yap›n. (Ayr›nt›lar için
TV’nin kullan›m k›lavuzuna bak›n.)
3D görüntüleri kaydetme
Bir kay›t cihaz› veya bilgisayar kullanarak 3D görüntüleri kaydedebilirsiniz.
n Kay›t cihaz› ile kopyalama
3D görüntüler, 3D uyumlu kay›t cihaz›na kopyaland›¤›nda MPO format›nda kaydedilecektir.
∫ Kopyalanan görüntüler 3D format›nda gösterilmiyorsa, televizyonda gerekli ayarlar› yap›n.
(Ayr›nt›lar için TV’nin kullan›m k›lavuzuna bak›n.)
∫ Baz› ülkelerde ve bölgelerde belirtilen cihazlar›n bulunmayaca¤›n› unutmay›n.
3D modunda kaydedilen sabit görüntülerin kopyalanmas›
Afla¤›daki web sitesinde kopyalama yapabilecek cihazlarla ilgili en son bilgilere göz at›n.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (Bu site sadece ‹ngilizce’dir.)
n Bir bilgisayara kopyalama
∫ Detaylar için, sayfa 170’teki “PHOTOfunSTUDIO” yaz›l›m›n› kullanarak bilgisayara kopyalama” k›sm›na bak›n.
- 163 -
Di¤er cihazlara ba¤lanma
Görüntülerin TV Ekran›nda Oynat›lmas›
Bu foto¤raf makinesi ile kaydedilen görüntüler TV ekran›nda oynat›labilir.
Haz›rl›klar : Foto¤raf makinesini ve TV’yi kapatt›n.
Foto¤raf makinesini ve TV’yi ba¤lay›n.
AV kablosu (verilmifltir) ile ba¤lamak için
Bir HDMI mini kablosu (opsiyonel) kullanarak ba¤lamak için
Q TV’nizdeki girifller
W Video girifli
E Sar›: video girifline
R Beyaz: ses girifline
T HDMI ç›k›fl›
A AV kablosu (verilmifltir)
B HDMI mini kablosu (opsiyonel)
C ‹flaretleri hizalay›n ve tak›n.
∫ AV kablosu ile ba¤larken [TV ASPECT] (TV ekran oran›) (sayfa 66) ayar›n› kontrol edin.
∫ HDMI mini kablosu ile ba¤larken [HDMI MODE] (HDMI modu) (sayfa 66) ayar›n› kontrol edin.
∫ Terminallerin yönünü kontrol edin ve fiflten tutarak düz bir flekilde tak›n/ç›kar›n. (Yandan
veya yanl›fl yönde tak›l›rsa ar›za meydana gelebilir.)
∫ HDMI mini kablosunu (opsiyonel) kullan›p foto¤raf makinesini HDMI uyumlu yüksek çözünürlüklü TV’ye ba¤layarak yüksek kaliteli sabit görüntüler veya hareketli görüntüler izleyebilirsiniz.
- 164 -
Di¤er cihazlara ba¤lanma
TV’yi aç›n ve kullan›lan konnektöre uygun bir girifl seçin.
Foto¤raf makinesini aç›n ve [
] dü¤mesine bas›n.
∫ [VIERA Link] (sayfa 67) ayar› [ON] konumunda iken bir HDMI mini kablosu kullan›larak VIERA Link uyumlou bir TV’ye ba¤lan›ld›¤›nda TV’nin girifli otomatik olarak de¤iflecek ve gösterim ekran› görünecektir. (Sayfa 166)
Not
∫ AV kablosu ile ba¤larken, verilenin d›fl›ndaki AV kablolar›n› kullanmay›n
∫ HDMI mini kablosu ile ba¤larken daima orijinal bir Panasonic HDMI mini kablosunu kullan›n (RP-CDHM15, RP-CDHM30;opsiyonel).
Parça numaralar›: RP-CDHM15 (1.5 m) (5 feet), RP-CDHM30 (3.0 m) (10 feet)
∫ Ses mono olarak çalacakt›r.
∫ [ASPECT RATIO] (ekran oran›) ayar›na ba¤l› olarak, görüntülerin üst ve alt taraf›nda veya
sol ve sa¤ taraf›nda siyah bantlar görünebilir.
∫ Görüntünün alt veya üst taraf› kesik görünüyorsa, TV’nizin ekran modunu de¤ifltirin.
∫ Hem AV kablosu hem de HDMI mini kablosu ba¤land›¤›nda öncelik HDMI mini kablosunun
olacakt›r.
∫ USB ba¤lant› kablosunu HDMI mini kablosuyla ayn› anda ba¤lad›¤›n›zda öncelik USB
ba¤lant› kablosuna ait olacakt›r.
∫ Dikey olarak oynatt›¤›n›zda, görüntü bulan›k görünebilir.
∫ Uygun gösterim, kullan›lan TV’ye ba¤l› olacakt›r.
∫ [SETUP] menüsündeki [VIDEO OUT] opsiyonunu ayarlad›¤›n›zda, NTSC veya PAL sistemini kullanan di¤er ülkelerdeki (bölgelerdeki) TV görüntülerini izleyebilirsiniz.
∫ HDMI ç›k›fl› s›ras›nda, LCD ekranda herhangi bir görüntü görünmez.
∫ HDMI ç›k›fl› s›ras›nda tek ekranl› gösterimi kullan›rken, foto¤raf makinesindeki LCD ekranda
simgesi görünecektir (görüntü görünmeyecektir). Gösterge bilgilerini de¤ifltirmek
için
tufluna dokunun.
∫ TV’nin kullan›m k›lavuzunu okuyun.
Kay›tl› sabit görüntüler SD Haf›za kart› yuval› bir TV’de oynat›labilir.
∫ Uygun gösterim (ekran oran›), kullan›lan TV’ye ba¤l› olacakt›r.
∫ [AVCHD] ile kaydedilen hareketli görüntüler, AVCHD logolu Panasonic TV’lerde (VIERA)
oynat›labilir. Di¤er bütün durumlarda, foto¤raf makinesini AV kablosu (verilmifltir) ile
TV’ye ba¤lay›n ve hareketli görüntüleri oynat›n.
∫ Gösterimle uyumlu kartlar ile ilgili ayr›nt›lar için TV’nin kullan›m k›lavuzuna bak›n.
- 165 -
Di¤er cihazlara ba¤lanma
VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™) özelli¤ini kullanarak gösterim yapma
VIERA Link nedir?
∫ Bu fonksiyon, otomatik ba¤lant›l› ifllemler için bir HDMI mini kablosu (opsiyonel) kullan›larak bu foto¤raf makinesi VIERA Link uyumlu bir cihaza ba¤land›¤›nda, kolay ifllemler
için Panasonic TV’nin uzaktan kumandas›n› kullanman›z› sa¤lar. (Bütün ifllemleri yapmak mümkün de¤ildir.)
∫ VIERA Link, standart HDMI CEC (Tüketici Elektronik Cihaz Kontrolü) özelliklerini kullanan HDMI kontrol fonksiyonunda bulunan bir Panasonic fonksiyonudur. Di¤er marka
HDMI CEC uyumlu cihazlarla ba¤lant›l› ifllemler garanti edilmez. VIERA Link özelli¤i ile
uyumlu di¤er marka cihazlar› kullan›rken, ilgili cihazlar›n kullan›m k›lavuzlar›na bak›n.
∫ Bu cihaz VIERA Link Ver.5 ile uyumludur. VIERA Link Ver.5, en son Panasonic versiyonudur ve mevcut Panasonic VIERA Link cihazlar›yla uyumludur. (Aral›k 2010 itibariyle)
Haz›rl›klar : [VIERA Link] opsiyonunu [ON] konumuna ayarlay›n. (Sayfa 67)
1
2
3
Bu cihaz› VIERA Link uyumlu Panasonic TV’ye bir HDMI kablosu ile (opsiyonel)
(sayfa 164) ba¤lay›n.
Foto¤raf makinesini aç›n ve [
] dü¤mesine bas›n.
TV uzaktan kumandas› ile çal›flt›r›n.
∫ Ekranda görünen ifllem simgelerine göre çal›flt›r›n.
VIERA Link uyumlu Panasonic TV
Q
W
E
~
[OPTION]
[OK]
[RETURN]
Uzaktan kumandan›n flekli bölgeye göre
de¤iflir. Ekranda görünen TV talimatlar›n›
izleyerek çal›flt›r›n.
Not
∫ Hareketli görüntülerin sesini çalmak için, Slayt gösterisi ayarlama ekran›ndaki [SOUND]
opsiyonunu [AUTO] veya [AUDIO] konumuna al›n.
∫ ‹fllem simgeleri görünürken, bir süre herhangi bir ifllem yap›lmazsa simgeler kaybolacakt›r.
‹fllem simgeleri görünmüyorken afla¤›daki dü¤melerden birisine bas›ld›¤›nda ifllem simgeleri görünür.
–쑿/쑼/씱/씰, [OK], [OPTION], [RETURN], K›rm›z› dü¤me, Yeflil dü¤me, Sar› dü¤me
∫ TV’de 2 veya daha fazla HDMI girifl terminali varsa, bu cihaz› HDMI1 d›fl›ndaki bir HDMI
girifline ba¤laman›z› öneririz.
∫ Bu cihaz›n [VIERA Link] (sayfa 67) özelli¤i [ON] konumuna ayarland›¤›nda, bu cihazdaki
dü¤meler kullan›larak ifllem yapma s›n›rlan›r.
∫ VIERA Link özelli¤i ba¤l› TV üzerinde aktif hale getirilmelidir. (Ayarlama vs. için TV’nin kullan›m k›lavuzunu okuyun.)
∫ VIERA Link özelli¤ini kulland›¤›n›zda, [VIERA Link] ayar›n› (sayfa 67) [OFF] konumuna al›n.
- 166 -
Di¤er cihazlara ba¤lanma
n Di¤er ba¤lant›l› ifllemler
Cihaz›n kapat›lmas›:
TV uzaktan kumandas› ile TV’yi kapat›rsan›z, bu foto¤raf makinesi da kapan›r.
Otomatik girifl de¤iflimi:
∫ Bir HDMI mini kablosu ile ba¤lad›ktan sonra bu cihaz› açarsan›z ve ard›ndan [
] dü¤mesine basarsan›z, TV’deki girifl kanal› otomatik olarak bu cihaz›n ekran›na de¤iflir. TV
standby modunda ise, otomatik olarak aç›lacakt›r (TV’nin [Power on link] ayar› için [Set]
seçilmiflse).
∫ TV’nin HDMI ba¤lant›s›na ba¤l› olarak, baz› TV’lerde kulland›¤›n›z HDMI ba¤lant›s›n› manuel olarak seçmenizi gerektirebilir. Bu durumda, girifl kanal›n› de¤ifltirmek için TV’nin
uzaktan kumandas›n› kullan›n. (Girifli de¤ifltirme ile ilgili daha fazla bilgi için, TV’nin kullan›m k›lavuzuna bak›n.)
∫ VIERA Link özelli¤i düzgün çal›flmazsa, sayfa 199’e bak›n.
Not
∫ Kulland›¤›n›z TV’nin VIERA Ba¤lant› özelli¤i ile uyumlu oldu¤undan emin de¤ilseniz,
TV’nin kullan›m k›lavuzuna bak›n.
∫ Bu foto¤raf makinesi ile Panasonic TV aras›ndaki mevcut ba¤lant›l› ifllemler, Panasonic
TV’lerin tipine göre farkl› olacakt›r (VIERA Ba¤lant›s› ile uyumlu olsa bile). TV’de desteklenen ifllemler için, TV’nin kullan›m k›lavuzuna bak›n.
∫ Bir HDMI onayl› bir kablo kulland›¤›n›zdan emin olun.
∫ Daima orijinal bir Panasonic HDMI mini kablosunu kullan›n (RP-CDHM15, RP-CDHM30;
opsiyonel).
Parça numaralar›: RP-CDHM15 (1.5 m) (5 feet), RP-CDHM30 (3.0 m) (10 feet)
∫ VIERA Link’i kullanmaya bafllamadan önce, foto¤raf makinesinin bir bilgisayara veya yaz›c›ya ba¤l› oldu¤undan emin olun.
∫ VIERA Link özelli¤i çal›fl›rken bu cihaz›n [HDMI MODU] otomatik olarak belirlenir.
- 167 -
Di¤er cihazlara ba¤lanma
Sabit ve hareketli görüntüleri kaydetme
Sabit ve hareketli görüntüleri di¤er cihazlara aktarma yöntemi dosya format›na göre farkl›l›k
gösterecektir. (JPEG, RAW, MPO, AVCHD veya Hareketli JPEG). Afla¤›daki birkaç öneri sunulmufltur.
SD kart›n› kay›t cihaz›na takarak kopyalama
Kullan›labilen dosya formatlar›: [JPEG], [MPO], [AVCHD]
Bu cihaz ile sabit ve hareketli görüntü kaydedilmifl bir SD kart›n› Panasonic Blu-ray
Disk Kaydedicisine veya DVD Kaydedicisine takarak Blu-ray disk, DVD disk veya
hard diske kopyalama yapmak mümkündür.
Bu cihaz ile kaydedilen SD kart›n› tak›larak do¤rudan kopyalama yapabilen cihazlar ve
yüksek çözünürlük (AVCHD) ile uyumlu cihazlarla ilgili en son bilgiler için afla¤›daki web
sitesine bak›n.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (Bu site sadece ‹ngilizce’dir.)
∫ Kopyalama ve oynatma ile ilgili detaylar için kaydedicinin kullan›m k›lavuzuna bak›n.
∫ Baz› ülkelerde ve bölgelerde belirtilen cihazlar›n bulunmayaca¤›n› unutmay›n.
- 168 -
Di¤er cihazlara ba¤lanma
Bir AV kablosunu kullanarak görüntü kopyalama
Kullan›labilen dosya formatlar›: [AVCHD], [Motion JPEG] Bir Blu-ray Disk Kaydedici, DVD
Kaydedici veya videoyu kullanarak bu cihazla oynat›lan görüntüleri Blu-ray diske, DVD diske, hard diske veya videoya kopyalay›n.
Bu, yüksek çözünürlük (AVCHD) ile uyumlu olmayan cihazlarda oynat›labilir, bu yüzden kopyalar›n da¤›t›lmas› için faydal›d›r. Bu esnada görüntü, yüksek çözünürlük yerine standart
kalitede olmal›d›r.
Q Sar›: video girifline
W Beyaz: ses girifline
A AV kablosu (verilmifltir)
1
2
3
Bu cihaz› AV kablosu ile (verilmifltir) kay›t cihaz›na ba¤lay›n.
Bu cihaz›n oynatma ifllemini bafllat›n.
Kay›t cihaz› üzerinde kay›t ifllemini bafllat›n.
∫ Kayd› (kopyalamay›) durdurdu¤unuzda, kay›t cihaz› üzerinde kayd› durdurduktan sonra bu cihazda oynatma ifllemini durdurun.
Not
∫ Hareketli görüntüleri 4:3 ekran oranl› TV’de oynatt›¤›n›zda, kopyalamaya bafllamadan önce bu cihazdaki [TV ASPECT] (sayfa 66) ayar›n› [4:3]’e ayarlamal›s›n›z. [4:3] ekran oranl›
TV’de [16:9] ayar› ile kopyalanan hareketli görüntüleri oynat›rsan›z görüntü dikey olarak
uzun olacakt›r.
∫ Verilenin d›fl›ndaki AV kablolar›n› kullanmay›n
∫ Kopyalama ve oynatma ile ilgili detaylar için kay›t cihaz›n›n kullan›m k›lavuzuna bak›n.
- 169 -
Di¤er cihazlara ba¤lanma
“PHOTOfunSTUDIO” yaz›l›m›n› kullanarak bilgisayara kopyalama
Kullan›labilen dosya formatlar›: [JPEG], [RAW], [MPO], [AVCHD], [Motion JPEG]
[AVCHD] veya [MOTION JPEG] formatlar›yla kaydedilen sabit ve hareketli görüntüleri elde
etmek veya CD-ROM’daki (verilmifltir) “PHOTOfunSTUDIO” yaz›l›m›n› kullanarak [AVCHD]
olarak kaydedilen hareketli görüntüden s›radan standart kaliteli DVD videosu yaratmak
mümkündür.
Ayr›ca, görüntüleri DVD’ye yazabilir, tekli bir panorama görüntüsü yaratmak için çoklu görüntüleri birlefltirebilir veya ses ve/veya
müzik ekleyerek bir slayt gösterisi yaratabilirsiniz. Bu görüntüler
daha sonra bir DVD’ye kaydedilebilir.
1
2
3
“PHOTOfunSTUDIO” yaz›l›m›n› bilgisayara kurun.
∫ CD-ROM’daki (verilmifltir) yaz›l›m ve bu yaz›l›m›n›n kurulumu ile ilgili bilgi için, verilen
yaz›l›m›n talimatlar›na bak›n.
Foto¤raf makinesini bilgisayara ba¤lay›n
∫ Ba¤lant› detaylar› için “Bilgisayara ba¤lanma” (sayfa 171) k›sm›na bak›n.
“PHOTOfunSTUDIO” yaz›l›m›n› kullanarak görüntüleri bilgisayara kopyalay›n.
∫ Detaylar için, “PHOTOfunSTUDIO” (PDF) yaz›l›m›n›n kullan›m k›lavuzuna bak›n.
Not
∫ Hareketli görüntülerle ilgili dosyalar veya klasörler Windows Explorer veya benzeri bir
program kullan›larak silindi¤inde, de¤ifltirildi¤inde veya tafl›nd›¤›nda elde edilen [AVCHD]
hareketli görüntüleri oynatamazs›n›z, bu yüzden “PHOTOfunSTUDIO” yaz›l›m›n› kullanarak [AVCHD] hareketli görüntüleri elde etti¤inizden emin olun.
- 170 -
Di¤er cihazlara ba¤lanma
Bir bilgisayara ba¤lanma
Foto¤raf makinesi ve bilgisayar› birbirine ba¤layarak, kay›tl› görüntüleri bilgisayara aktarabilirsiniz.
∫ Baz› bilgisayarlar foto¤raf makinesinden ç›kar›lan karttaki verileri do¤rudan okuyabilirler.
Ayr›nt›lar için bilgisayar›n kullan›m k›lavuzuna bak›n.
∫ Kullan›lan bilgisayar SDXC Haf›za Kartlar›n› desteklemiyorsa, formatlama yapman›z
gerekti¤ini belirten bir mesaj görünebilir. (Formatlama, kay›tl› görüntülerin silinmesine sebep olacakt›r, bu yüzden formatlamay› seçmeyin.)
Kart tan›nmazsa, afla¤›daki destek sitesine bak›n.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
∫ Kopyalad›¤›n›z görüntüleri kolayca basabilir veya yollayabilirsiniz. CD-ROM’daki (verilmifltir) “PHOTOfunSTUDIO” yaz›l›m›n› kullanma bu ifllemi yapmak için uygun bir yoldur.
∫ CD-ROM’daki (verilmifltir) yaz›l›m ve bu yaz›l›m›n›n kurulumu ile ilgili bilgi için, verilen yaz›l›m›n talimatlar›na bak›n.
n Kullan›labilen bilgisayar
98/98SE veya
daha eski
PHOTOfunSTUDIO
kullan›labilir mi?
[AVCHD] hareketli görüntü bilgisayara gönderilebilir mi?
Dijital foto¤raf makinesindeki sabit görüntüler ve [MOTION JPEG] hareketli görüntüler bir USB ba¤lant›
kablosu kullan›larak bilgisayara gönderilebilir mi?
∫ Windows 98/98SE veya daha eski ya da Mac OS 8.x veya daha eski iflletim sistemli bilgisayar USB vas›tas›yla ba¤lan›lamaz ancak, bir SD haf›za kart› okuyucu/yaz›c› kullan›l›rsa
görüntüler al›nabilir.
~1 Internet Explorer 6.0 veya daha yeni bir sürümün kurulmas› gerekir. Kullan›lan fonksiyona ba¤l› olarak daha yüksek iflletim performansl› bilgisayar gereklidir. Kullan›lan bilgisayar›n ortam›na ba¤l› olarak gösterim düzgün yap›lmayabilir veya bilgisayar düzgün çal›flmayabilir.
~2 [AVCHD] görüntüleri her zaman “PHOTOfunSTUDIO” yaz›l›m›n› kullanarak aktar›n.
- 171 -
Di¤er cihazlara ba¤lanma
Sabit görüntüleri ve [MOTION JPEG] hareketli görüntüleri
([AVCHD] hareketli görüntüleri d›fl›nda) görüntüleme
Haz›rl›klar : Foto¤raf makinesini ve bilgisayar› aç›n.
A USB ba¤lant› kablosu (verilmifltir)
∫ Konnektörlerin yönünü kontrol edin ve düz bir flekilde tak›p ç›kar›n.
(Aksi takdirde, konnektörlerin flekli bozularak sorunlara neden olabileceklerdir.)
B ‹flaretleri hizalay›n ve tak›n.
∫ Yeterince dolu bir batarya veya AC adaptörünü (opsiyonel) kullan›n. Foto¤raf makinesi ile
bilgisayar aras›ndaki iletiflim s›ras›nda batarya zay›flarsa, durum göstergesi yan›p söner
ve alarm sesi duyulur.
USB ba¤lant› kablosunu ay›rmadan önce “USB ba¤lant› kablosunun güvenli bir flekilde
ay›rma” (sayfa 173) k›sm›na bak›n. Aksi takdirde, veriler bozulabilir.
Foto¤raf makinesini, USB kablosuyla A (verilmifltir) bilgisayara ba¤lay›n.
∫ Verilenin d›fl›ndaki USB ba¤lant› kablolar›n› kullanmay›n Verilen USB ba¤lant›
kablosu d›fl›ndaki kablolar›n kullan›lmas› ar›zaya sebep olabilir.
[PC] ayar›n› seçmek için 쑿/쑼 dü¤mesine, ard›ndan da [MENU/SET]
dü¤mesine bas›n.
∫ Önceden [SETUP] menüsünde [USB MODE] (sayfa 66) ayarlamas›n› [PC] konumuna alm›flsan›z, foto¤raf makinesi [USB MODE] seçim ekran›n› görüntülemeden otomatik olarak bilgisayara ba¤lanacakt›r.
∫ [USB MODE] opsiyonunu [PictBridge(PTP)] konumuna alarak foto¤raf makinesini
bilgisayara ba¤larsan›z, bilgisayar ekran›nda bir mesaj görünebilir. Ekran› kapatmak
ve foto¤raf makinesini bilgisayardan ay›rmak için [Cancel] opsiyonunu seçin. Ard›ndan, [USB MODE] opsiyonunu tekrar [PC] konumuna ayarlay›n.
Bilgisayar› çal›flt›r›n.
∫ Görüntüyü veya bilgisayardaki baflka bir klasöre aktarmak istedi¤iniz görüntüleri
içeren klasörü sürükleyip b›rakarak bilgisayara kaydedebilirsiniz.
Not
∫ AC adaptörünü (opsiyonel) takmadan veya ç›karmadan önce foto¤raf makinesini kapat›n.
∫ Bir kart takmadan veya ç›karmadan önce, foto¤raf makinesini kapat›n ve USB ba¤lant›
kablosunu ay›r›n. Aksi takdirde, veriler bozulabilir.
- 172 -
Di¤er cihazlara ba¤lanma
n Bilgisayar› kullanarak kart›n içeriklerine göz atma (klasör yap›s›)
Windows için: [My Computer] menüsünde bir sürücü [Removable Disk] görünür.
Mac için: 2 Masaüstünde bir sürücü ([LUMIX], [NO*NAME] veya [Untitled]) görünür.
DCIM:
Görüntüler
Q Klasör numaras›
W Renk aral›¤›
P: sRGB
_: AdobeRGB
E Dosya numaras›
R JPG:
Sabit Görüntüler
MOV:
[MOTION JPEG] Hareketli
görüntüler
RW2:
RAW dosyalar›ndaki görüntüler
MPO:
3D görüntüler
MISC:
DPOF bask›s›
Favori
AVCHD:
[AVCHD] Hareketli görüntüler
Afla¤›daki durumlarla foto¤raflar çekildi¤inde yeni bir klasör yarat›l›r.
∫ [SETUP] menüsünde [NO.RESET] (sayfa 68) ifllemi yap›ld›¤›nda
∫ Ayn› klasör numaral› bir klasör içeren bir kart tak›ld›¤›nda (baflka marka bir foto¤raf makinesi kullan›larak foto¤raflar çekildi¤inde vs.)
∫ Klasörün içinde 999 dosya numaral› bir görüntü oldu¤unda
n USB ba¤lant› kablosunu güvenli bir flekilde ay›rma
Bilgisayarda görünen görev çubu¤undaki
simgesini seçin ve ard›ndan Eject
§DMC-XXX] seçene¤ini t›klay›n ((XXX, modele göre de¤iflir).
∫ Bilgisayar›n›z›n ayarlar›na ba¤l› olarak, bu simge görünmeyebilir.
∫ Simge görünmezse, donan›m› kald›rmadan önce dijital foto¤raf makinesinin LCD ekran›nda [ACCESS] görünmedi¤inden emin olun.
n PTP modunda ba¤lanma (Sadece Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 ve
Mac OS X X)
[USB MODE] opsiyonunu [PictBridge (PTP)] konumuna ayarlay›n.
∫ Veriler flimdi sadece bilgisayardaki karttan okunabilir.
∫ Kart üzerinde 1000 veya daha fazla görüntü oldu¤unda, görüntüler PTP modunda aktar›lamaz.
∫ Foto¤raf makinesinin PTP modunda ise, [AVCHD] hareketli görüntüleri oynatmaya bafllamadan önce modu de¤ifltirin.
- 173 -
Di¤er cihazlara ba¤lanma
Görüntülerin Bast›r›lmas›
Foto¤raf makinesini PictBridge özelli¤ini destekleyen bir yaz›c›ya ba¤larsan›z, bas›lacak görüntüleri seçebilir ve bask›n›n foto¤raf makinesinin LCD ekran›ndan bafllat›lmas›n› ayarlayabilirsiniz.
∫ Baz› yaz›c›lar foto¤raf makinesinden ç›kar›lan karttaki verileri do¤rudan yazd›rabilirler. Ayr›nt›lar için yaz›c›n›n kullan›m k›lavuzuna bak›n.
Haz›rl›klar : Foto¤raf makinesini ve yaz›c›y› aç›n.
Görüntüleri basmadan önce yaz›c› üzerinde bask› kalitesi ayar›n› ve di¤er ayarlar› yap›n.
A USB ba¤lant› kablosu (verilmifltir)
∫ Konnektörlerin yönünü kontrol edin ve düz bir flekilde tak›p ç›kar›n.
(Aksi takdirde, konnektörlerin flekli bozularak sorunlara neden olabileceklerdir.)
B ‹flaretleri hizalay›n ve tak›n.
∫ Yeterince dolu bir batarya veya AC adaptörünü (opsiyonel) kullan›n. Foto¤raf makinesi ile
yaz›c› ba¤l› iken batarya zay›flarsa, durum göstergesi yan›p söner ve alarm sesi duyulur.
Bask› s›ras›nda bu durum meydana gelirse, bask›y› hemen durdurun. Bask› yap›lm›yorsa,
USB kablosunu ay›r›n.
Foto¤raf makinesini, USB kablosuyla A (verilmifltir) yaz›c›ya ba¤lay›n.
[PictBridge (PTP)] opsiyonunu seçmek için 쑿/쑼 dü¤mesini kullan›n,
ard›ndan da [MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
∫ Ekranda
(Kablo ay›rmay› yasaklama simgesi) görünürken USB kablosunu ay›rmay›n.
∫ Verilenin d›fl›ndaki USB ba¤lant› kablolar›n› kullanmay›n Verilen USB ba¤lant› kablosu d›fl›ndaki kablolar›n kullan›lmas› ar›zaya sebep olabilir.
∫ AC adaptörünü (opsiyonel) takmadan veya ç›karmadan önce foto¤raf makinesini kapat›n.
∫ Bir kart takmadan veya ç›karmadan önce, foto¤raf makinesini kapat›n ve USB ba¤lant›
kablosunu ay›r›n.
∫ Kaydedilen hareketli görüntüler yazd›r›lamaz.
- 174 -
Di¤er cihazlara ba¤lanma
Tek bir görüntünün seçilmesi ve bast›r›lmas›
1
/ dü¤mesine basarak istedi¤iniz görüntüyü seçin ve ard›ndan [MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
2
[PRINT START] opsiyonunu seçmek için dü¤mesini kullan›n, ard›ndan da [MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
∫ Görüntüleri bast›rmaya bafllamadan önce ayarlanabilen maddeler için sayfa 176’ya bak›n.
∫ Bask› iflleminden sonra USB kablosunu ay›r›n.
Çoklu görüntülerin seçilmesi ve bas›lmas›
1
2
dü¤mesine bas›n.
/ dü¤mesine basarak istedi¤iniz maddeyi seçin ve ard›ndan [MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
Madde
[MULTI SELECT]
(Çoklu seçim)
Ayarlamalar›n aç›klamas›
Bir seferde birden çok görüntü bast›r›l›r.
∫ ///dü¤mesine basarak istedi¤iniz görüntüleri seçin
ve ard›ndan [MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
([MENU/SET] dü¤mesine tekrar bas›l›rsa, ayarlama iptal edilir.)
∫ Seçim tamamland›¤›nda, [OK] opsiyonunu seçmek için dü¤mesine birkaç kez bas›n, ard›ndan da [MENU/SET]
dü¤mesine bas›n.
[SELECT ALL] (Tümünü seç)
Bütün kay›tl› görüntüler bast›r›l›r.
[PRINT SET] (Bask› ayar›)
(DPOF)]
[FAVORITE] (Favori)
Sadece [PRINT SET] modunda ayarlanm›fl görüntüleri
bast›r›r. (Sayfa 156)
Sadece favori olarak ayarlanm›fl görüntüleri bast›r›r. (Sayfa 155)
3
[PRINT START] opsiyonunu seçmek için dü¤mesini kullan›n, ard›ndan da
[MENU/SET] dü¤mesine bas›n.
∫ Bask› kontrol ekran› görünürse, [YES]’i seçin ve görüntüleri bas›n.
∫ Görüntüleri bast›rmaya bafllamadan önce ayarlanabilen maddeler için sayfa 176’ya
bak›n.
∫ Bask› iflleminden sonra USB kablosunu ay›r›n.
- 175 -
Di¤er cihazlara ba¤lanma
Bask› Ayarlar›
“Tek bir görüntüyü seçme ve bast›rma” k›sm›n›n
2. ad›m›ndaki ve “Çoklu görüntüleri
seçme ve bast›rma” k›sm›n›n 3. ad›m›ndaki ekranda görünen maddeleri seçin ve
ayarlay›n.
∫ Görüntüleri, foto¤raf makinesi taraf›ndan destekleyen ka¤›t boyutlar›nda veya taslakta yazd›rmak istedi¤inizde, [PAPER SIZE] ve [PAGE LAYOUT) ayar›n›
konumuna al›n ve
yaz›c› üzerinde ka¤›t boyutunu veya sayfa düzenini ayarlay›n. (Ayr›nt›lar için, yaz›c›n›n
kullan›m k›lavuzuna bak›n)
∫ [PRINT SET (DPOF)] ayarlamas› seçildi¤inde, [PRINT WITH DATE] (tarihli bask›) ve
[NUM. OF PRINTS] (bask› adedi) maddeleri görünmez.
n [PRINT WITH DATE] (Tarihli bask›)
Ayarlamalar›n aç›klamas›
Madde
[OFF]
Tarih bas›lmaz.
[ON]
Tarih bas›l›r.
∫ E¤er yaz›c› tarih bas›m›n› desteklemiyorsa, tarih görüntü üzerine bas›lamaz.
∫ Yaz›c›ya ba¤l› olarak, öncelik yaz›c›n›n tarih bask›s› ayarlar›na verilir; bu yüzden, bask›
ayar›n› kontrol edin.
∫ Görüntüleri bir yaz› mührü ile yazd›raca¤›n›z zaman, tarihli bask›y› [OFF] konumuna ayarlay›n; aksi takdirde tarih üst tarafa bas›lacakt›r.
∫ Baz› yaz›c›larda, ekran oran›
’ye ayarlanarak çekilen görüntülerin tarihi dikey olarak
bast›r›lacakt›r.
Not
Foto¤raf stüdyosunda foto¤raflar› bast›r›rken
∫ Stüdyoya gitmeden önce [TEXT STAMP] (sayfa 148) özelli¤i ile tarihi bast›rarak veya
[PRINT SET] (sayfa 156) s›ras›nda tarih bask›s›n› ayarlayarak, tarihler foto¤raf stüdyosunda bas›labilir.
n [NUM. OF PRINTS] (Bask› adeti)
Bask› adedini 999’a kadar ayarlayabilirsiniz.
∫ Ayarlamak için kontrol dü¤mesini de kullanabilirsiniz.
- 176 -
Di¤er cihazlara ba¤lanma
n [PAPER SIZE] (Ka¤›t ebat›)
Madde
Ayarlamalar›n aç›klamas›
Öncelik yaz›c› üzerindeki ayarlar›n olacakt›r.
∫ Yaz›c› taraf›ndan desteklenmeyen ka¤›t ebatlar› görünmeyecektir.
n [PAGE LAYOUT] (Bu cihazda ayarlanabilir sayfa düzeni).
Madde
Ayarlamalar›n aç›klamas›
Öncelik yaz›c› üzerindeki ayarlar›n olacakt›r.
1 sayfaya 1 görüntü çerçevesiz olarak bas›l›r
1 sayfaya 1 görüntü çerçeveli bas›l›r
1 sayfaya 2 görüntü bas›l›r
1 sayfaya 4 görüntü bas›l›r
∫ Yaz›c› sayfa düzenini desteklemiyorsa, maddeler seçilemez.
n Sayfa düzeni bask›s›
Bir görüntüyü 1 sayfaya birkaç kez bast›rma
Örne¤in, ayn› görüntüyü 1 sayfaya 4 kez basmak istedi¤inizde, [PAGE LAYOUT] ayar›n›
konumuna al›n ve bast›rmak istedi¤iniz görüntü için [NUM. OF PRINTS] seçene¤ini 4’e
ayarlay›n.
Farkl› görüntüleri 1 sayfaya basma
Örne¤in; 1 sayfaya 4 farkl› görüntü bast›rmak istedi¤inizde [PAGE LAYOUT] ayar›n›
konumuna al›n ve her 4 görüntü için [NUM. OF PRINTS] opsiyonunu 1’e ayarlay›n.
Not
∫ Bask› s›ras›nda [쏹] simgesi turuncu yanarsa, foto¤raf makinesi yaz›c›dan bir hata mesaj›
al›yordur. Bask› iflleminden sonra yaz›c›da sorun olmad›¤›ndan emin olun.
∫ Bask› say›s› yüksek ise, görüntüler birkaç kez bas›labilir. Bu durumda, belirtilen kalan bask› say›s›, ayarlanan de¤erden farkl› olabilir.
∫ Sadece JPEG format›ndaki görüntüler bas›labilir. RAW dosyas›ndan al›nan görüntüler, efl
zamanl› olarak yarat›lan JPEG görüntülerini kullanacakt›r. E¤er eflde¤er bir JPEG görüntüsü yoksa, bask› gerçekleflmeyecektir.
- 177 -
Di¤erleri
Opsiyonel aksesuarlar
Koruyucu/Filtre (opsiyonel)
MC koruyucusu (opsiyonel), rengi ve ›fl›k miktar›n› etkilemeyen saydam bir filtredir; bu yüzden foto¤raf makinesi lensini korumak için her zaman kullan›labilir.
ND filtresi (opsiyonel), renk dengesini etkilemeden ›fl›k miktar›n› yaklafl›k 1/8 oran›nda azalt›r (diyafram de¤erini 3 de¤er ayarlamaya eflit).
PL filtresi (opsiyonel) metalden veya küresel olmayan yüzeylerden (düz, metal olmayan yüzeyler, su buhar› veya havadaki görünmeyen parçac›klar) yans›yan ›fl›¤› bast›rarak görüntünün gelifltirilmifl kontrast ile çekilmesini sa¤lar.
Not
∫ MC=“Çok kaplamal›”
ND=“Do¤al Yo¤unluk”
∫ Ayn› anda birden çok filtre takmay›n.
∫ Filtre tak›ld›¤›nda, lens kapa¤›n› veya parasoleyi de takabilirsiniz.
∫ Filtre d›fl›ndaki di¤er aksesuarlar (dönüfltürme lensleri gibi) tak›lamaz. Bu durum ar›zaya
sebep olabilir.
∫ Ayr›nt›lar için her bir filtrenin kullan›m talimatlar›na bak›n.
AC adaptörü (opsiyonel)/DC coupler (opsiyonel)
AC adaptörünü (opsiyonel) ba¤layarak ve ard›ndan bunlar›n fifllerini prize takarak bu cihaza
bir bilgisayara veya yaz›c›ya ba¤layabilir ve pilin kapasitesini endifle etmeden çal›flabilirsiniz. AC adaptörünü kullanmak için bir DC coupler (opsiyonel) gereklidir.
Not
∫ Daima orijinal bir Panasonic AC adaptörünü kullan›n (opsiyonel).
∫ Bir AC adaptörünü kulland›¤›n›zda, AC adaptörü ile birlikte verilen AC kablosunu kullan›n.
∫ Ayr›ca, AC adaptörünün ve DC coupler’›n kullan›m k›lavuzunu da okuyun.
- 178 -
Di¤erleri
LCD Ekran Göstergesi
n Kay›t modunda
Program AE modunda kay›t [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
] (ilk ayarlama)
Kay›t modu (sayfa 28)
Flafl modu (sayfa 72)
KAYIT MODU (hareketli görüntüleri kaydederken) (sayfa 133)/Kay›t kalitesi (sayfa 134)
Görüntü boyutu (sayfa 124)
Kalite (Sayfa 125)
Optik Görüntü Sabitleme Fonksiyonu~1
(sayfa 69)/
: Titreflim ikaz göstergesi (sayfa 70)
: Patlama (sayfa 77)
: Otomatik braket (sayfa 79)
: Otomatik Zamanlay›c› (sayfa 81)
Batarya simgesi (sayfa 19)
H›zl› Dokunmatik Menü (sayfa 59)
쏹: Kay›t durumu (K›rm›z› yan›p söner)/
Odak (sayfa 34)(Yeflil yanar.)
Dokunmatik Obtüratör (sayfa 34)
Gösterge (Sayfa 34, 50)
Kaydedilebilir görüntü say›s›~2 (sayfa 25)
쑿 K›lavuz
ISO hassasiyeti (sayfa 126)
Ifl›k dengeleme de¤eri (sayfa 76)/Parlakl›k (sayfa 39)/Manuel pozlama deste¤i (sayfa
101)
Enstantane h›z› (sayfa 33)
Aç›kl›k de¤eri (Sayfa 33)
Ölçme modu (sayfa 128)
AF modu (sayfa 83)
Odak modu (sayfa 31)
Ifl›k sayac› (sayfa 138)
AF alan› (sayfa 32, 83)
Kart (sayfa 23) (sadece kay›t s›ras›nda görünür)/Geçen kay›t süresi (sayfa 45): R8m30S
~3
- 179 -
Di¤erleri
n Kay›t modunda (ayarlamalardan sonra)
24 Kiflisel ayarlar (sayfa 114)
25 Ekstra Tele Dönüfltürme (hareketli görüntüleri kaydederken) (sayfa 71)
26 Ekstra Tele Dönüfltürme (sabit görüntüleri
çekerken) (sayfa 71)
27 Histogram (sayfa 137)
28 Dijital Zoom (sayfa 71)
29 RÜZGAR KESME (sayfa 135)
30 Odak d›fl› kontrol fonksiyonu (sayfa 41)
31 Nokta ölçme hedefi (sayfa 128)
32 Otomatik zamanlay›c›~4 (sayfa 81)
33 Beyaz denge braketi (sayfa 96)
34 Mevcut kay›t süresi ~2 (sayfa 25):R8m30s ~3
35 Beyaz denge ince ayarlamas› (sayfa 95)
36 Beyaz denge (sayfa 92)/:
Renk (sayfa 40)
37 Tarih ve saat/*:
Seyahat edilecek yer ayar›~5 (sayfa 62)
38 Program kaymas› (sayfa 43)
39 AE kilidi (sayfa 98)
40 Yüz tan›ma (sayfa 115)
41 AF kilidi (sayfa 98)
42 Mikrofon seviye göstergesi (sayfa 135)
Yafl~6 (sayfa 108)
Yer~5 (sayfa 63)
43 ‹sim~6 (Sayfa 108)
Ayr›l›fl tarihi üzerinden geçen gün say›s›~5 (sayfa 63)
44 Ak›ll› çözünürlük (sayfa 129)
45 Ak›ll› dinamik aral›k kontrolü (sayfa 130)
46 Foto¤raf Stili (sayfa 122)
~1 Sadece Görüntü Sabitleme fonksiyonunu destekleyen bir lens tak›ld›¤›nda kullan›labilir
~2 [CUSTOM] menüsündeki [REMAINING DISP.] ayar› ile kaydedilebilir görüntü say›s› ile
mevcut kay›t süresi aras›nda geçifl yapmak mümkündür.
~3 “m” dakikan›n ve “s” ise saniyenin k›saltmas›d›r.
~4 Bu, geri say›m s›ras›nda görünür.
~5 Saat ayarland›ktan sonra foto¤raf makinesi aç›ld›¤›nda ve gösterim modundan kay›t
moduna geçildi¤inde bu, yaklafl›k 5 saniye kadar görünür.
~6 Bu, cihaz [BABY1]/[BABY2] veya [PET] sahne modunda aç›ld›¤›nda 5 saniye kadar
görünür.
- 180 -
Di¤erleri
n Gösterim s›ras›nda
1 Gösterim Modu (sayfa 47)
2
: Hareketli görüntü modu (sayfa 51)
3 Korumal› görüntü (sayfa 158)
4 Bask› adeti (sayfa 156)
5 Görüntü boyutu (sayfa 124)
: KAYIT MODU (hareketli görüntüleri
kaydederken) (sayfa 133)/Kay›t kalitesi
(sayfa 134)
6 Kalite (Sayfa 125)
7 Batarya simgesi (sayfa 19)
8 Görüntü say›s›/Toplam görüntü
9 Hareketli görüntü kay›t süresi (sayfa 51):
8m30s ~1
10 Gösterim (Hareketli görüntü) (sayfa 51)
11 Silme (sayfa 54)
12 Çoklu oynatma (sayfa 48)
13 Gösterge (sayfa 50)
14 Kay›t bilgileri~2
15 Yafl (sayfa 108)
16 ‹sim~3 (sayfa 108, 118)/Yer~3 (sayfa 115)/
Bafll›k~3 (sayfa 147)
17 Ayr›l›fl tarihi üzerinden geçen gün say›s›
(sayfa 63)
18 Metin simgesi ile bas›lm›fl (sayfa 148)
Geçen oynatma süresi (sayfa 51):8m30s~1
19 Favori görüntüler (sayfa 155)
Kablo ayr›lma uyar› simgesi (sayfa 174)
20 Klasör/dosya numaras›*2 (Sayfa 173)
21 Renk aral›¤›~4 (sayfa 132)
22 Kay›t tarihi ve saati/
Dünya saati (sayfa 62)
23 Histogram (sayfa 50)
~1 “m” dakikan›n ve “s” ise saniyenin k›saltmas›d›r.
~2 Bu, [AVCHD] format›nda kaydedilen hareketli görüntüler için görünmez.
~3 [TITLE], [LOCATION], [NAME]
([BABY1]/[BABY2], [PET]), [NAME] ([FACE
RECOG.]) s›ras›yla görünür.
~4 Bu, [AVCHD]/[MOTION JPEG] format›nda
kaydedilen hareketli görüntüler için görünmez.
- 181 -
Detayl› bilgi göstergesi
Histogram göstergesi
Di¤erleri
Kullan›m Önlemleri
Foto¤raf makinesinin kullan›m›
Foto¤raf makinesini elektromanyetik cihazlardan (mikrodalga f›r›n, TV, video oyun cihaz› vs) uzak tutun.
∫ Bu cihaz› TV’nin üstünde veya yak›n›nda kulland›¤›n›zda, elektromanyetik dalga yay›l›m›ndan dolay› cihaz›n görüntüsü ve/veya sesi bozulabilir.
∫ Görüntü ve/veya ses kalitesini olumsuz etkileyece¤inden dolay› foto¤raf makinesini cep telefonlar›n›n yak›n›nda kullanmay›n.
∫ Hoparlör veya büyük motorlar›n yaratt›¤› güçlü manyetik dalgalar, kay›tl› verilerin hasar
görmesine veya görüntülerin bozulmas›na sebep olabilir.
∫ Mikro ifllemciler taraf›ndan yarat›lan elektromanyetik dalgalar foto¤raf makinesini olumsuz
etkileyerek görüntüde ve/veya seste parazitlere neden olabilir.
∫ Foto¤raf makinesi elektromanyetik cihazlardan olumsuz etkilendi¤inde ve düzgün çal›flmad›¤›nda, foto¤raf makinesini kapat›n ve bataryay› veya AC adaptörünü (opsiyonel) ç›kar›n.
Sonra, bataryay› tekrar tak›n veya AC adaptörünü ba¤lay›n ve foto¤raf makinesini aç›n.
Foto¤raf makinesini radyo vericilerinin veya yüksek gerilim hatlar›n›n yak›n›nda kullanmay›n.
∫ Radyo vericilerinin veya yüksek gerilim hatlar›n›n yak›n›nda kay›t yapt›¤›n›zda, ses ve/veya görüntü olumsuz etkilenebilir.
Ba¤lant›lar için, cihazla birlikte verilen kablolar› kullan›n. Opsiyonel aksesuarlar kullan›rsan›z, bunlarla birlikte verilen kablolar› kullan›n.
Kablolar› uzatmay›n.
Bu foto¤raf makinesinin üzerine böcek ilaçlar›n› veya uçucu kimyasal maddeleri püskürtmeyin.
∫ Aksi takdirde foto¤raf makinesinin gövdesi hasar görebilir ve kaplamas› kalkabilir.
∫ Foto¤raf makinesini uzun bir süre kauçuk veya plastik maddelerle temas halinde b›rakmay›n.
- 182 -
Di¤erleri
Temizlik
Foto¤raf makinesini temizlemeden önce, bataryay› veya DC coupler’› (opsiyonel) ç›kar›n veya AC adaptörünü prizden çekin. Foto¤raf makinesini daha sonra yumuflak ve
kuru bir bezle silin.
∫ Foto¤raf makinesi çok kirlendi¤inde, nemli bir bezle temizlenip daha sonra kuru bir bezle
silinebilir.
∫ Zoom halkas› ve odak halkas› üzerindeki kiri ya da tozu kuru bir toz bezi ile silin.
∫ D›fl kaplamaya zarar verece¤inden veya kaplaman›n kalkmas›na sebep olabilece¤inden
benzin, tiner, alkol, mutfak deterjan› vs. gibi solventler kullanmay›n.
∫ Kimyasal bir bez kulland›¤›n›zda, bezin talimatlar›na uyun.
n Görüntü sensörü üzerindeki kir ile ilgili
Bu foto¤raf makinesinin de¤ifltirilebilir bir lens sistemi vard›r ve bu yüzden, lensleri de¤ifltirirken foto¤raf makinesinin içine toz girebilir. Kay›t koflullar›na ba¤l› olarak, görüntü sensörü
üzerindeki kir kaydedilen görüntüde görünebilir.
Yabanc› maddelerin veya tozun gövdenin içindeki parçalara yap›flmas›n› önlemek için, lensi
tozlu ortamlarda de¤ifltirmekten kaç›n›n ve foto¤raf makinesini saklad›¤›n›z zaman daima
gövde kapa¤›n› veya bir lens tak›n.
Takmadan önce, gövde kapa¤› üzerindeki kiri temizleyin.
Toz azaltma fonksiyonu
Bu cihaz›n, görüntüleme cihaz›n›n ön taraf›na yap›flan toz ve yabanc› maddeleri temizleyen bir toz azaltma fonksiyonu vard›r. Bu fonksiyon foto¤raf makinesi aç›ld›¤›nda otomatik
olarak çal›flacak ancak, toz görürseniz [CUSTOM] menüsündeki [SENSOR CLEANING]
(sayfa 143) ifllemini yap›n.
Görüntü sensörü üzerindeki kirin temizlenmesi
Görüntü sensörü çok hassast›r, bu yüzden kendi bafl›n›za temizlemeniz gerekti¤inde afla¤›daki hususlara dikkat edin.
∫ Piyasada bulunan bir hava üfleme cihaz› kullanarak görüntü sensörü üzerindeki tozu al›n.
Yüksek bas›nçl› hava üflememeye dikkat edin.
∫ Hava üfleme cihaz›n› lens yuvas›n›n içine çok fazla sokmay›n.
∫ Görüntü sensörü çizilebilece¤inden hava üfleme cihaz›n›n görüntü sensörüne temas etmesine izin vermeyin.
∫ Görüntü sensörünü temizlemek için hava üfleme cihaz› d›fl›ndaki cisimleri kullanmay›n.
∫ Üfleme cihaz› ile kiri veya tozu temizleyemiyorsan›z, bayinize veya en yak›n yetkili servise
baflvurun.
- 183 -
Di¤erleri
LCD Ekran Hakk›nda
∫ LCD ekran› fliddetli bir flekilde bast›rmay›n. LCD ekranda dengesiz renkler görünebilir ve
ekran hasar görebilir.
∫ Foto¤raf makinesi aç›ld›¤›nda afl›r› so¤uk ise, bafllang›çta LCD ekrandaki görüntü normalden biraz karanl›k görünecektir. Ancak, foto¤raf makinesinin içindeki s›cakl›k artt›¤›nda görüntü normal parlakl›¤a dönecektir.
LCD ekran›n üretiminde afl›r› hassas teknoloji kullan›lm›flt›r.
Ancak ekranda baz› karanl›k veya parlak noktalar (k›rm›z›, mavi veya yeflil) görünebilir.
Bu bir ar›za de¤ildir. LCD ekran›n, sadece %0.01’lik piksel kayb› ile %99.99 etkili pikseli
vard›r veya ekran sürekli yanar. Noktalar karttaki görüntülere kaydedilmeyecektir.
Lens Hakk›nda
∫ Lensi çok fazla bast›rmay›n.
∫ Foto¤raf makinesini, lens günefle bakacak flekilde b›rakmak ar›zalara neden olabilir. Foto¤raf makinesini d›flar›da veya pencere yak›n›nda b›rakt›¤›n›zda da dikkatli olun.
∫ Lens yüzeyinde kirlenme meydana geldi¤inde (su, ya¤ ve parmak izi vs.), görüntü bundan
etkilenebilir. Çekimden önce ve sonra lensin yüzeyini yumuflak ve kuru bir bezle hafifçe
silin.
∫ Lens yuvas›n› afla¤› bakacak flekilde yerlefltirmeyin. Lens yuvas› kontaklar›n›n 1 kirlenmesine izin vermeyin.
- 184 -
Di¤erleri
Batarya
Batarya, flarjl› lityum-iyon tipidir. Güç yaratma kabiliyeti, içinde meydana gelen kimyasal reaksiyondan gelir. Bu reaksiyon, ortam s›cakl›¤›na ve neme karfl› duyarl›d›r. S›cakl›k çok yüksek veya çok düflük ise, bataryan›n çal›flma süresi k›salacakt›r.
Kullan›mdan sonra daima bataryay› ç›kart›n.
∫ Bataryay› plastik poflete koyun ve metal cisimlerden (klips vs.) uzakta saklay›n.
Bataryay› kazayla düflürürseniz, gövdesinin veya kutuplar›n›n hasar görüp görmedi¤ini kontrol edin.
∫ Hasarl› bir bataryan›n foto¤raf makinesine tak›lmas› ar›zaya sebep olabilir.
D›flar› ç›kt›¤›n›zda, yan›n›za dolu yedek piller al›n.
∫ Kayak merkezleri gibi s›cakl›¤› düflük olan yerlerde bataryan›n çal›flma süresi k›salabilir.
∫ Seyahat ederken, gidece¤iniz yerde bataryay› flarj etmek için batarya flarj cihaz›n› (verilmifltir) yan›n›za almay› unutmay›n.
Kullan›lmayan bataryay› uygun bir flekilde at›n.
∫ Bataryan›n ömrü s›n›rl›d›r.
∫ Patlamaya sebep olaca¤›ndan bataryay› ateflin içine atmay›n.
Batarya kutuplar›n›n toka veya kolye vs. gibi metal cisimlere temas etmesine izin vermeyin.
∫ Bu, k›sa devreye ve ›s› birikime sebep olacak ve bu durumda bataryaya dokunma ciddi
yanmalara sebep olabilir.
fiarj cihaz›
∫
∫
∫
∫
fiarj cihaz› radyoya yak›n kullan›l›rsa, radyo yay›n› etkilenebilir.
fiarj cihaz›n› radyodan en az 1 metre uzak tutun.
fiarj cihaz›n› kullan›rken bir c›z›rt› sesi ç›kabilir. Bu bir ar›za de¤ildir.
Kullan›mdan sonra, güç besleme cihaz›n›n fiflini prizden çekin. (Tak›l› b›rak›ld›¤›nda, az
miktarda elektrik tüketilecektir.)
∫ fiarj cihaz›n›n ve bataryan›n kutuplar›n› temiz tutun.
- 185 -
Di¤erleri
3D Hakk›nda
n 3D kayd› hakk›nda
3D de¤ifltirilebilir lens tak›l› iken, minimum odak mesafesinden daha yak›n bir cismi
kaydetmeyin.
∫ 3D efektleri vurgulanabilir ve bu yüzden yorgunlu¤a veya rahats›zl›¤a sebep olabilir.
∫ 3D de¤ifltirilebilir lens (H-FT012; opsiyonel) kullan›ld›¤›nda minimum odak mesafesi 0.6 m’dir.
3D de¤ifltirilebilir lens tak›l› iken kay›t yapt›¤›n›zda, cihaz› sarsmamaya dikkat edin.
∫ Arac›n sürülmesinden veya yürümekten vs. dolay› sallanma belirgin ise, yorgunluk veya
rahats›zl›k meydana gelebilir.
∫ Bir tripod (üç ayakl› sehpa) kullanman›z› tavsiye ederiz.
n 3D izleme hakk›nda
Ifl›¤a çok duyarl› kifliler, kalp problemi veya baflka rahats›zl›klar› olanlar 3D görüntüleri izlemekten kaç›nmal›d›rlar.
∫ Aksi takdirde, sa¤l›klar› olumsuz flekilde etkilenebilir.
2D görüntüleri izlerken kendinizi yorgun, rahats›z veya tuhaf hissederseniz, hemen izlemeyi b›rak›n.
∫ ‹zlemeye devam etme hastalanman›za yol açabilir.
∫ ‹zlemeyi durdurduktan sonra yeterince dinlenin.
3D görüntüleri izlerken, her 30-60 dakikada bir mola vermenizi öneririz.
∫ Uzun süreli izleme gözlerinizin yorulmas›na yol açabilir.
Uza¤› veya yak›n› göremeyen kifliler, sol ve sa¤ gözleri farkl› gören kifliler ve astigmatl› kiflilerin gözlük takarak görme sorunlar›n› düzeltmeleri önerilir.
3D görüntüleri izlerken çift görüntü görüyorsan›z izlemeyi durdurun.
∫ Farkl› insanlar›n 3D görüntüleri görmeleri aras›nda farklar vard›r. 3D görüntüleri izlemeden
önce görme sorununuzu giderin.
∫ Televizyonunuzun 3D ayar›n› veya foto¤raf makinesinin 3D ç›k›fl›n› 2D’ye de¤ifltirebilirsiniz.
3D görüntüleri 3D uyumlu bir televizyonda izlerken, televizyonun etkili yüksekli¤inden
en az 3 kat› kadar uzakl›kta durun.
∫ (Tavsiye edilen mesafe): 42” için; yakl. 1.6 m (5.25 feet), 46” için; yakl. 1.7 m (5.58 feet),
50” için; yakl. 1.9 m (6.23 feet), 54” için; yakl. 2.0 m (6.56 feet).
∫ Önerilenden daha yak›n mesafeden izleme gözlerinizin yorulmas›na neden olabilir.
- 186 -
Di¤erleri
Kart
Kart›, s›cakl›¤› yüksek olan, do¤rudan günefl ›fl›klar›na maruz kalan yada manyetik
dalgalar›n veya statik elektri¤in kolayca üretildi¤i alanlarda b›rakmay›n.
Kart› bükmeyin veya düflürmeyin.
∫ Kart hasar görebilir veya kay›tl› veriler zarar görebilir ya da silinebilir.
∫ Kullan›mdan sonra kart› kutusunda veya muhafaza çantas›nda saklay›n ya da tafl›y›n.
∫ Kart›n arkas›ndaki kutuplara suyun kirin veya tozun girmesine izin vermeyin ya da parmaklar›n›zla dokunmay›n.
Haf›za kart›n› baflkas›na verme veya elden ç›karma ile ilgili uyar›
∫ Foto¤raf makinesini veya bilgisayar› kullanarak “formatlama” veya “silme” sadece dosya
yönetim bilgilerini de¤ifltirecektir ve haf›za kart›ndaki verileri tamamen silmeyecektir.
Baflkas›na vermeden veya elden ç›karmadan önce haf›za kart›ndaki verileri tamamen silmek için haf›za kart›n› fiziksel olarak imha etmeniz veya piyasada mevcut bilgisayar veri
silme yaz›l›m›n› kullanman›z önerilir.
Haf›za kart›ndaki verilerin yönetimi kullan›c›n›n sorumlulu¤udur.
Kiflisel bilgiler hakk›nda
[BABY1]/[BABY2]/Yüz tan›ma fonksiyonu için isim veya do¤um günü ayarlan›rsa, bu kiflisel
bilgi foto¤raf makinesinde tutulur ve görüntüye kaydedilir.
Yasal uyar›
∫ Hatal› ifllem, statik elektrik, kaza, ar›za, tamir veya di¤er ifllemlerden dolay› kiflisel bilgiler
dahil, tüm veriler de¤iflebilir veya yok olabilir.
Panasonic’in bilgilerin veya kiflisel bilgilerin de¤iflmesinden ya da kaybolmas›ndan kaynaklanan direkt veya dolayl› hasardan sorumlu olmayaca¤›n› unutmay›n.
Tamir iste¤inde bulunurken, baflka birisine verirken veya elden ç›kar›rken
∫ Kiflisel bilgileri korumak için ayarlar› s›f›rlay›n. (Sayfa 68)
∫ Tamir iste¤inde bulunurken haf›za kart›n› foto¤raf makinesinden ç›kar›n.
∫ Foto¤raf makinesi tamir edildi¤inde ayarlar fabrika konumuna dönebilir.
∫ Yukar›daki ifllemler ar›zadan dolay› gerçekleflmiyorsa foto¤raf makinesini sat›n ald›¤›n›z
bayiye veya en yak›n yetkili servise baflvurun.
Haf›za kart›n› baflka birisine verirken veya elden ç›kar›rken, sayfa 187’deki “Haf›za
kart›n› baflka birisine verme veya elden ç›karma ile ilgili uyar›” k›sm›na bak›n.
- 187 -
Di¤erleri
Foto¤raf makinesini uzun bir süre kullanmayaca¤›n›z zaman
∫ Bataryay›, s›cakl›¤› sabit olan serin ve kuru bir yerde saklay›n: (Tavsiye edilen s›cakl›k:
15 °C ile 25 °C aras›, Tavsiye edilen nem oran›: %40 ila %60]
∫ Bataryay› ve kart› ç›kard›¤›n›zdan emin olun.
∫ Batarya foto¤raf makinesinde b›rak›l›rsa, foto¤raf makinesi kapal› olsa bile boflalma meydana gelir. Batarya foto¤raf makinesinde b›rak›l›rsa, afl›r› boflalacak ve flarj edilse bile tekrar kullan›lamayacakt›r.
∫ Bataryay› uzun süre saklayaca¤›n›z zaman, y›lda bir flarj etmenizi tavsiye ederiz.
Tamamen boflald›ktan sonra bataryay› foto¤raf makinesinden ç›kar›n ve tekrar saklay›n.
∫ Foto¤raf makinesini kapal› bir yerde veya kabin içinde saklad›¤›n›zda, kurutucu madde (jelatin) ile birlikte saklaman›z› tavsiye ederiz.
∫ Foto¤raf makinesini uzun bir süre kullanm›yorsan›z, çekim yapmadan önce bütün
parçalar› kontrol edin.
Görüntü verileri hakk›nda
∫ Yanl›fl kullan›mdan dolay› foto¤raf makinesinde bir sorun ç›karsa kay›tl› veriler zarar görebilir veya kaybolabilir. Panasonic, kay›tl› verilerin kaybolmas›ndan dolay› herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Tripod (üç ayakl› sehpa) veya unipod (tek ayakl› sehpa) hakk›nda
∫ Bir tripod (üç ayakl› sehpa) kulland›¤›n›zda, foto¤raf makinesini ba¤larken tripod’un dengeli oldu¤undan emin olun.
∫ Bir tripod (üç ayakl› sehpa) veya unipod (tek ayakl› sehpa) kulland›¤›n›zda, kart› veya bataryay› ç›karamayabilirsiniz.
∫ Foto¤raf makinesini sabitlerken veya ay›r›rken tripod (üç ayakl› sehpa) veya unipod (tek
ayakl› sehpa) üzerindeki vidan›n e¤ik olmad›¤›ndan emin olun. Çevirirken afl›r› kuvvet kullan›rsan›z, foto¤raf makinesindeki vidaya zarar verebilirsiniz. Ayn› zamanda, foto¤raf makinesi tripod’a veya unipod’a çok s›k› sabitlendi¤inde, foto¤raf makinesi gövdesi ve bilgi etiketi de zarar görebilir veya çizilebilir.
∫ Bu cihaz› büyük çapl› bir lens ile kullan›rken, tripod/unipod’a ba¤l› olarak lens destek aya¤›na temas edebilir. Lens ve destek aya¤› temas halinde iken viday› s›kma foto¤raf makinesine veya lense zarar verebilir. Bu yüzde, tripod/unipod’u monte etmeden önce bir tripod
adaptörü (DMW-TA1; opsiyonel) takman›z› öneririz.
∫ Tripod’un veya unipod’un kullan›m k›lavuzunu dikkatlice okuyun.
Omuz ask›s› hakk›nda
∫ Foto¤raf makinesi gövdesine bir a¤›r, de¤ifltirilebilir bir lens (1 kg’den a¤›r) takarsan›z,
omuz ask›s›ndan tutarak foto¤raf makinesini tafl›may›n. Tafl›rken foto¤raf makinesinden
ve lensten tutun.
- 188 -
Di¤erleri
Mesaj göstergesi
Baz› durumlarda ekranda onay veya hata mesajlar› görünecektir.
Ana mesajlar afla¤›da aç›klanm›flt›r.
→Koruma ayar›n› iptal ettikten sonra, görüntüyü silebilirsiniz. (Sayfa 158)
∫ Bu özellik sadece DCF standard›yla uyumlu görüntülerle kullan›labilir.
→Baz› görüntüleri silmek istiyorsan›z, önemli verileri bilgisayara vs. kaydettikten sonra
kart› formatlay›n. (Sayfa 68).
∫ DCF standard› esasl› olmayan görüntüler için [TITLE EDIT], [TEXT STAMP] veya [PRINT
SET] ayarlanamaz.
∫ Bu cihazda kullan›lamayan bir formatt›r.
→Farkl› bir kart tak›n.
→Önemli verileri bilgisayara vs. kaydettikten sonra kart› foto¤raf makinesinde yeniden formatlay›n. (Sayfa 68). Veriler silinecektir.
∫ Leica lens montaj adaptörünü kullan›rken (DMW-MA2M, DMW-MA3R; opsiyonel) kiflisel
ayar menüsündeki [SHOOT W/O LENS] (sayfa 143) opsiyonunu [ON] konumuna ayarlay›n.
∫ Lensi bir seferde ç›kar›n ve daha sonra lens ç›karma dü¤mesine basmadan yeniden tak›n. (Sayfa 13)
Cihaz› yeniden aç›n ve mesaj hala görünüyorsa, bayinize baflvurun.
∫ Lensi foto¤raf makinesi gövdesinden ç›kar›n ve kuru bir pamuklu çubuk kullanarak lensin ve
foto¤raf makinesi gövdesinin kontaklar›n› dikkatlice silin. Lensi tak›n, cihaz› yeniden aç›n ve
mesaj hala görünüyorsa, bayinize baflvurun.
→Bu cihazla uyumlu bir kart kullan›n. (sayfa 23)
∫ SD Haf›za kart› (8 MB - 2GB)
∫ SDHC Haf›za Kart› (4 GB-32 GB)
∫ SDXC Haf›za Kart› (48 GB, 64 GB)
- 189 -
Di¤erleri
∫ Karta eriflim s›ras›nda bir hata meydana gelmifltir.
→Kart› tekrar tak›n.
→Farkl› bir kart tak›n.
∫ Veri okuma veya yazma ifllemi yap›lamad›.
→Cihaz› kapatt›ktan sonra (OFF) kart› ç›kar›n. Kart› tekrar tak›n, cihaz› aç›n ve verileri yeniden okumaya ya da yazmaya çal›fl›n.
∫ Kart hasarl› olabilir.
→Farkl› bir kart tak›n.
→Baz› görüntüleri silmek istiyorsan›z, önemli verileri bilgisayara vs. kaydettikten sonra
kart› formatlay›n. (Sayfa 68).
→Farkl› bir kart tak›n.
∫ Hareketli görüntüleri [AVCHD] modunda kaydederken “4. S›n›f” veya üstü SD H›z S›n›fl›*
bir kart kullan›n.
Ayr›ca, hareketli görüntüleri [MOTION JPEG] modunda kaydederken “6. S›n›f” veya üstü
SD H›z S›n›fl› bir kart kullan›n.
∫ Bir “4. S›n›f” veya üstü bir kart kulland›¤›n›z halde kay›t duruyorsa, veri yazma h›z› bozulmufltur, bu yüzden yedekleme yapman›z ve ard›ndan kart› formatlaman›z önerilir (sayfa 68).
∫ Kart›n tipine ba¤l› olarak, hareketli görüntü kayd› yar›da durabilir.
∫ Kullan›labilir kalan klasör numaras› olmad›¤›nda, bir klasör yarat›lamaz.
→Önemli verileri bilgisayara vs. kaydettikten sonra kart› formatlay›n. (sayfa 68)
Formatlamadan sonra [SETUP] menüsünde [NO.RESET] ayar›n› seçerseniz, klasör
numaras› 100’e de¤iflir. (Sayfa 68).
∫ TV’nin ekran oran›n› de¤ifltirmek istedi¤inizde, [SETUP] menüsünde [TV ASPECT] ayar›n›
seçin. (Sayfa 66)
∫ Bu mesaj, USB ba¤lant› kablosu sadece foto¤raf makinesine ba¤land›¤›nda da görünür.
Bu durumda, USB kablosunun di¤er ucunu bir bilgisayara veya yaz›c›ya ba¤lay›n. (sayfa
172, 174)
- 190 -
Di¤erleri
Ar›za giderme
‹lk önce afla¤›daki ifllemleri yap›n (sayfa 191-201).
Sorun giderilmezse, [SETUP] menüsünde [RESET] (sayfa 68) seçilerek durum düzeltilebilir.
Batarya ve güç kayna¤›
Foto¤raf makinesi aç›k oldu¤u halde çal›flm›yor.
Foto¤raf makinesi aç›ld›ktan hemen sonra kapan›yor.
∫ Batarya bitmifltir.
∫ Bataryay› flarj edin.
∫ Foto¤raf makinesini aç›k b›rak›rsan›z, batarya boflalacakt›r.
→[ECONOMY] modunu kullanarak foto¤raf makinesini s›k s›k kapat›n. (Sayfa 65).
Foto¤raf makinesi otomatik olarak kapan›yor.
∫ HDMI mini kablosu (opsiyonel) ile VIERA Link uyumlu bir TV’ye ba¤land›¤›n›zda ve TV
uzaktan kumandas› ile TV’yi kapatt›¤›n›zda, bu foto¤raf makinesi da kapan›r.
→VIERA Link özelli¤ini kulland›¤›n›zda, [VIERA Link] ayar›n› [OFF] konumuna al›n.
(Sayfa 67)
Kay›t
Foto¤raf çekmek mümkün de¤il.
Foto¤raf çekim dü¤mesine bas›ld›¤›nda obtüratör hemen çal›flm›yor.
∫ Cisim odakland› m›?
→Sat›n al›m s›ras›nda [FOCUS PRIORITY] ayar› [ON] konumunda olacakt›r, bu yüzden
cisim odaklanmadan foto¤raf çekilmeyecektir. Cisim odaklanmad›¤› halde foto¤raf çekmek için foto¤raf çekim dü¤mesine sonuna kadar basmak isterseniz, [CUSTOM] menüsünde [FOCUS PRIORITY] ayar›n› [OFF] konumuna al›n. (Sayfa 139)
Kaydedilen görüntü beyaz.
∫ Lens veya görüntü sensörü parmak izi vs. ile kirlendi¤inde görüntü beyaz›ms› görünebilir.
→Lens kirlendi¤inde, foto¤raf makinesini kapat›n ve lens yüzeyini yumuflak ve kuru bir
bezle yavaflça silin.
→Görüntü sensörü kirlendi¤inde sayfa 183’e bak›n.
- 191 -
Di¤erleri
Kay›tl› görüntü çok aç›k veya karanl›k.
→Ifl›¤›n düzgün dengelenip dengelenmedi¤ini kontrol edin. (Sayfa 76)
∫ AE Kilidi (sayfa 98) düzgün uyguland› m›?
Bir seferde birden çok foto¤raf çekiliyor.
→Beyaz denge braketi (sayfa 96) ayarlar› yap›lmam›fl.
Cisim düzgün odaklanm›yor.
∫ Cisim foto¤raf makinesinin odak kapsam›n›n d›fl›nda. (Sayfa 32)
∫ Foto¤raf makinesi titriyor (sallan›yor) veya cisim hafif hareket ediyor. (Sayfa 70)
∫ [CUSTOM]menüsünde [FOCUS PRIORITY] opsiyonu [OFF] konumuna m› ayarland›?
(Sayfa 139)
Bu durumda, [FOCUS MODE] modunda [AFS] veya [AFC] ayarlansa bile cisim düzgün
odaklanmayaca¤›ndan dikkatli olun.
∫ AF Kilidi (sayfa 98) düzgün uyguland› m›?
Kaydedilen görüntü bulan›k.
Optik görüntü sabitleme fonksiyonu etkili de¤il.
∫ Özellikle karanl›k alanlarda çekim yaparken, enstantane h›z› düfler ve optik görüntü sabitleme fonksiyonu düzgün çal›flmayabilir.
→Çekim yaparken foto¤raf makinesini her iki elinizle s›k›ca tutman›z› tavsiye ederiz.
(Sayfa 30)
→Düflük enstantane h›z› ile çekim yaparken bir tripod (üç ayakl› sehpa) ve otomatik zamanlay›c› (sayfa 81) kullanman›z› tavsiye ederiz.
∫ Görüntü Sabitleme fonksiyonunu destekleyen bir lensi kullan›yor musunuz? (sayfa 69)
Beyaz Denge braketini kullanarak foto¤raf çekmek imkans›z.
∫ Kartta bofl alan var m›?
Kaydedilen görüntü bozuk görünüyor.
Görüntüde parazit var.
∫ ISO hassasiyeti çok yüksek mi veya enstantane h›z› çok düflük mü?
(Foto¤raf makinesi fabrikadan gönderildi¤inde [SENSITIVITY] ayar› [AUTO] (otomatik) konumunda olacakt›r. Bu yüzden, kapal› alanda çekim yaparken, gürültü oluflur.)
→ISO hassasiyetini düflürün. (Sayfa 126)
→[PHOTO STYLE] menüsünde [NOISE REDUCTION] ayar›n› artt›r›n veya [NOISE REDUCTION] d›fl›ndaki di¤er maddelerin ayarlamas›n› düflürün. (Sayfa 123)
→Görüntüleri ayd›nl›k alanlarda çekin.
→[LONG SHTR NR] opsiyonunu [ON] konumuna ayarlay›n. (Sayfa 130)
∫ [PICTURE SIZE] (Görüntü boyutu) (sayfa 124) veya [QUALITY] (Kalite (sayfa 125) düflük
bir seviyeye ayarland› m›?
∫ [DIGITAL ZOOM] (Dijital zoom) ayarland› m›? (Sayfa 71)
- 192 -
Di¤erleri
Floresan lambas› ve LED ayd›nlatma donan›m› gibi ayd›nlatma alt›nda çizgiler veya
titreflim meydana gelebilir.
∫ Bu, foto¤raf makinesinin pikap sensörleri olarak çal›flan MOS sensörlerinin özellikleridir.
Bu bir ar›za de¤ildir.
∫ Hareketli görüntü kayd› s›ras›nda belirgin titreflim veya çizgiler görürseniz, [FLICKER RED] (Titreflim azaltma) (sayfa 136) ayarlamas›n› yaparak
veya enstantane h›z›n› sabitleyerek titreflimi veya çizgileri azaltabilirsiniz.
Enstantane h›z›n› [1/50], [1/60], [1/100] veya [1/120] aras›ndan seçmek mümkündür.
Kaydedilen görüntünün parlakl›¤› veya renk tonu, gerçek görüntüden farkl›.
∫ Floresan lambas› ve LED ayd›nlatma donan›m› vs. alt›nda kay›t yaparken, enstantane h›z›n› art›rmak parlakl›kta ve renkte hafif de¤iflikli¤e sebep olabilir. Bu, ›fl›k kayna¤› karakteristiklerinin bir sonucudur ve ar›zaya iflaret etmez.
∫ Çok ayd›nl›k yerlerdeki cisimleri çekerken veya floresan lambas›, LED ayd›nlatma donan›m›, c›va lambas›, sodyum ayd›nlatma vs. alt›nda kay›t yaparken renk ve ekran›n parlakl›¤›
de¤iflebilir veya ekranda yatay çizgiler görünebilir.
Cisimde olmayan parlak nokta kaydediliyor.
∫ Bu, aktif olmayan bir piksel olabilir. (CUSTOM] menüsünde [PIXEL REFRESH] (piksel
yenileme) (sayfa 143) ayar›n› yap›n.
Cisim sabitlenemiyor.
(AF izleme mümkün de¤il)
∫ Çevrenin renginden farkl› bir k›s›m varsa, AF alan›n› cismin farkl› bir rengine ayarlay›n.
(sayfa 85)
- 193 -
Di¤erleri
Hareketli görüntüler
Hareketli görüntü kayd› mümkün de¤il.
∫ Büyük kapasiteli bir kart kullan›rken cihaz› [ON] (Aç›k) konumuna ayarlad›ktan sonra k›sa
bir süre için kay›t yapamayabilirsiniz.
Hareketli görüntü kayd› yar›da duruyor.
∫ Hareketli görüntüleri [AVCHD] modunda kaydederken “4. S›n›f” veya üstü SD H›z S›n›fl›*
bir kart kullan›n.
Ayr›ca, hareketli görüntüleri [MOTION JPEG] modunda kaydederken “6. S›n›f” veya üstü
SD H›z S›n›fl› bir kart kullan›n.
∫ Kart›n tipine ba¤l› olarak, kay›t yar›da durabilir.
→En az “4. S›n›f” bir kart kullan›m› s›ras›nda hareketli görüntü kayd› duruyorsa veya kay›t
ve silme iflleminin birçok kez yap›ld›¤› bir kart veya bilgisayar ya da baflka cihazlarda
formatlanm›fl bir kart kullan›yorsan›z, veri yazma h›z› düflebilir. Bu tip durumlarda, verileri yedeklemeniz ve kart› bu cihazda formatlaman›z (sayfa 68) önerilir.
Hareketli görüntüleri kaydederken ekran kararabilir.
∫ Hareketli görüntü kaydederken, bataryan›n tükenmesini azaltmak için ekran bir süre sonra
kararabilir ancak bu durum, kay›tl› hareketli görüntüyü etkilemeyecektir.
Ekran k›sa süreli kararabilir veya cihaz gürültü kaydedebilir.
∫ Hareketli görüntünün kay›t ortam›na ba¤l› olarak statik elektrikten veya elektromanyetik
dalgalardan vs. dolay› ekran k›sa süreli kararabilir ya da cihaz gürültü kaydedebilir.
Cisimler bozuk görünüyor.
∫ Cisim çok h›zl› hareket etti¤inde hafif bozuk görülebilir ancak bu, görüntü sensörü için
MOS’un kullan›lmas›ndan kaynaklan›r. Bu bir ar›za de¤ildir.
Hareketli görüntülerde, anormal t›k›rt› ve c›z›rt› sesleri kaydediliyor.
Kaydedilen ses çok k›s›k.
∫ Sessiz bir ortamda kay›t yaparken, kullan›lan lense ba¤l› olarak, diyafram›n ve oda¤›n çal›flma sesleri hareketli görüntülere kaydedilebilir. Bu bir ar›za de¤ildir. Hareketli görüntüleri kaydederken odak ifllemi [CONTINUOUS AF] ile [OFF] konumuna ayarlanabilir (sayfa
444).
∫ Zoom ifllemlerinin, tufllar›n veya dü¤melerin vs. sesleri kaydedilebilece¤inden hareketli
görüntüleri kaydederken dikkatli olun.
∫ Hareketli görüntüleri kaydederken mikrofonun aç›kl›¤›n› parma¤›n›zla kapatma kaydedilen
sesin seviyesini düflürebilir veya ses hiç kaydedilmeyebilir. Ayr›ca, bu esnada lenslerin
çal›flma sesi kolayca kaydedilebilece¤inden dikkatli olun.
- 194 -
Di¤erleri
Lens
Görüntü bozuk görünüyor veya cismin etraf›nda olmayan renkler görünüyor.
∫ Kullan›lan lense ba¤l› olarak, lensin özelliklerinden dolay›, zoom oran›na ba¤l› olarak görüntü hafif bozuk görünebilir veya kenarlarda renk görebilirsiniz. Ayr›ca, genifl aç› kullan›ld›¤›nda perspektif büyüdü¤ünden görüntünün çevresi bozuk görünebilir. Bu bir ar›za de¤ildir.
Lens baflka bir dijital foto¤raf makinesine tak›ld›¤›nda, görüntü sabitleme fonksiyonu kapat›lam›yor veya çal›flm›yor.
∫ De¤ifltirilebilir lensin (H-FS014042) Optik Görüntü Sabitleme fonksiyonu sadece desteklenen foto¤raf makinelerinde düzgün çal›fl›r.
→Eski Panasonic dijital foto¤raf makineleri (DMC-GF1, DMC-GH1, DMC-G1) kullan›ld›¤›nda, [REC] Modu menüsündeki (sayfa 69) [STABILIZER] opsiyonu [OFF] konumuna
ayarlanamaz. Afla¤›daki web sitesinde dijital foto¤raf makinesinin yaz›l›m›n› güncellemeniz önerilir.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/
→Bu lensi di¤er marka dijital foto¤raf makineleriyle kulland›¤›n›zda Optik Görüntü Sabitleme fonksiyonu çal›flmayacakt›r. (Haziran 2011 itibariyle)
Detaylar için, ilgili firmaya baflvurun.
Flafl
Flafl yanm›yor.
∫ Flafl kapal› m›?
→Flafl› açmak için [. OPEN] dü¤mesine bas›n. (Sayfa 72)
Flafl 2 kez yan›yor.
∫ Flafl 2 kez yanar. K›rm›z› göz etkisini azaltma (sayfa 73) ayarland›¤›nda birinci ve ikinci
flafl aras›ndaki zaman daha uzun olacakt›r, bu yüzden ikinci flafl yanmadan cisim hareket
etmemelidir.
- 195 -
Di¤erleri
LCD ekran
LCD ekran çok parlak veya karanl›k.
→LCD ekran›n parlakl›¤›n› uygun seviyeye ayarlay›n. (Sayfa 64)
∫ [LCD MODE] ayar›n› kontrol edin. (Sayfa 64)
Ekran bir anl›k titreyebilir veya ekran›n parlakl›¤› k›sa süreli belirgin flekilde
de¤iflebilir.
∫ Bu, foto¤raf çekim dü¤mesine yar›ya kadar bas›ld›¤›nda lens aç›kl›¤›n›n de¤iflmesinden
veya cismin parlakl›¤›n›n de¤iflmesindendir. Bu bir ar›za de¤ildir.
∫ Bu, de¤ifltirilebilir lens (H-H014) gibi parlak bir lens ayd›nlatmas› iyi olan d›fl ortamda kay›t
için kullan›ld›¤›nda daha s›k meydana gelir.
LCD ekranda siyah, k›rm›z›, mavi ve yeflil noktalar görünüyor.
∫ Bu bir ar›za de¤ildir.
Bu pikseller kay›tl› görüntüleri etkilemez.
LCD ekran üzerinde parazit olufluyor.
∫ Karanl›k alanlarda, LCD ekran›n parlakl›¤›n› korumak için parazit görünebilir.
- 196 -
Di¤erleri
Gösterim
Oynat›lan görüntüler döndürülmüyor veya beklenmedik yönde döndürülüyor.
∫ [ROTATE DISP.] (sayfa 154) opsiyonu [OFF] konumuna ayarland›¤›nda, görüntüleri döndürülmeden gösterebilirsiniz.
∫ Görüntüleri [ROTATE] fonksiyonu ile döndürebilirsiniz. (Sayfa 154)
∫ Sadece yön alg›lama fonksiyonunu (sayfa 30) destekleyen bir lens (sayfa 12) kulland›¤›n›zda ve [ROTATE DISP.] opsiyonu [ON] konumuna ayarland›¤›nda görüntüleri döndürülmüfl olarak gösterebilirsiniz.
Görüntü oynat›lm›yor.
Kaydedilen görüntü yok.
∫
∫
∫
∫
[
] dü¤mesine bast›n›z m›?
Kart tak›lm›fl m›?
Kartta kay›tl› görüntü var m›?
Bu, bilgisayarda ifllenilen bir klasör veya görüntü mü? Öyle ise, bu cihazda oynat›lamaz.
→Görüntüleri bilgisayardan bir karta yazmak için CD-ROM’daki “PHOTOfunSTUDIO”
yaz›l›m›n› kullanman›z› öneririz.
∫ Oynatma için [PLAYBACK MODE] ayarlamas› yap›ld› m›?
→[NORMAL PLAY] konumuna de¤ifltirin. (Sayfa 146)
Klasör numaras› ve dosya numaras› (--) olarak görünüyor ve ekran karar›yor.
∫ Bu standart olmayan, bilgisayar kullan›larak düzenlenen veya baflka marka bir dijital foto¤raf makinesi taraf›ndan çekilen bir görüntü mü?
∫ Foto¤raf çektikten hemen sonra bataryay› ç›kartt›n›z m› veya flarj› az olan bir batarya kullanarak foto¤raf çektiniz mi?
→Yukar›da bahsedilen görüntüleri silmek için, verileri formatlay›n. (Sayfa 68)
(Di¤er görüntüler de silinecek ve bir daha geri getirilmeyecektir.
Bu yüzden, formatlama iflleminden önce iyice kontrol edin.)
Takvimli Gösterimde kay›tl› veri tarihinden farkl› tarihli görüntüler oynat›l›yor.
∫ Foto¤raf makinesinin saati do¤ru ayarland› m›? (sayfa 61)
∫ Bilgisayarda düzenlenen görüntüler veya di¤er foto¤raf makinelerinde kaydedilen görüntüler, Takvimli Gösterim s›ras›nda kay›t tarihinden farkl› bir tarihle gösterilebilir.
Kay›tl› görüntüde sabun kabarc›klar› gibi beyaz yuvarlak noktalar görünüyor.
∫ Karanl›k yerlerde veya kapal› alanlarda flafl ile foto¤raf çekerseniz,
flafl›n havadaki toz zerreciklerini yans›tmas› sonucu görüntüde beyaz
yuvarlak noktalar görünebilir. Bu bir ar›za de¤ildir.
Yuvarlak nokta say›s› ve konumlar› her görüntüde farkl›l›k gösterir.
- 197 -
Di¤erleri
Ekranda [THUMBNAIL IS DISPLAYED] görünüyor.
∫ Bu, baflka bir cihazla kaydedilen görüntü mü? Bu tip durumlarda görüntüler, düflük bir kalite ile gösterilebilir.
Kaydedilen görüntünün k›rm›z› k›sm› siyaha de¤ifliyor.
∫ Dijital K›rm›z› Göz Düzeltme fonksiyonu (
) çal›fl›rken, cilte rengi ile
kuflat›lm›fl k›rm›z› renkli bir cisim çekerseniz, bu k›rm›z› k›s›m Dijital K›rm›z› Göz Düzeltme
fonksiyonu taraf›ndan siyaha düzeltilebilir.
→Flafl kapal›, Flafl modu
veya
’ye ayarl› veya [RED-EYE REMOVAL] opsiyonu
[OFF]’a ayarl› olarak foto¤raf çekmeniz önerilir. (Sayfa 29)
Bu model ile kaydedilen hareketli görüntüler di¤er cihazlarda oynat›lam›yor.
∫ Bu cihaz ile kaydedilen hareketli görüntüler (Hareketli JPEG) di¤er marka dijital foto¤raf
makineleriyle oynat›lmayabilir. Ayr›ca, Panasonic marka dijital foto¤raf makineleri (LUMIX)*
de bu görüntüleri oynatamayabilir.
~Aral›k 2008’den önceki modeller ve 2009’da üretilen FS ve LS serileri
∫ [AVCHD] ile kaydedilen hareketli görüntüler, AVCHD’yi desteklemeyen cihazlarda oynat›lamaz. Baz› AVCHD uyumlu cihazlar bu görüntüleri düzgün oynatmayabilir.
TV, bilgisayar ve yaz›c›
Görüntü TV ekran›nda görünmüyor.
∫ Foto¤raf makinesi düzgün bir flekilde TV’ye ba¤lanm›fl m›?
→TV giriflini harici girifl moduna ayarlay›n.
TV ekran›ndaki ve foto¤raf makinesinin LCD ekran›ndaki gösterim alanlar› farkl›.
∫ TV modeline ba¤l› olarak, görüntüler çok yatay veya dikey görünebilir ya da kenarlar› kesilmifl olarak gösterilebilir.
Hareketli görüntüler TV’de oynat›lam›yor.
∫ Kart›, TV’deki kart yuvas›na do¤rudan takarak m› hareketli görüntüleri oynatmaya çal›fl›yorsunuz?
→Hareketli görüntüleri foto¤raf makinesinde oynatmak için foto¤raf makinesini, AV kablosu (verilmifltir) ile veya HDMI mini kablosu (opsiyonel) TV’ye ba¤lay›n. (Sayfa 164)
Görüntü TV’de tamamen görünmüyor.
→[TV ASPECT] (ekran oran›) ayarlamas›n› kontrol edin. (Sayfa 66)
- 198 -
Di¤erleri
VIERA Link özelli¤i çal›flm›yor.
∫ HDMI mini kablosu (opsiyonel) ile düzgün ba¤land› m›? (Sayfa 164)
→Bir HDMI mini kablosunun (opsiyonel) iyice ba¤land›¤›ndan emin olun.
→Cihazdaki
dü¤mesine bas›n.
∫ Bu cihazdaki [VIERA Link] opsiyonu [ON] konumuna ayarland› m›? (Sayfa 67)
→TV’nin HDMI girifline ba¤l› olarak, girifl kanal› otomatik olarak de¤iflmeyebilir. Bu durumda, girifli de¤ifltirmek için TV’nin uzaktan kumandas›n› kullan›n. (Girifli de¤ifltirme ile ilgili
daha fazla bilgi için, TV’nin kullan›m k›lavuzuna bak›n.)
→Ba¤l› cihaz üzerinde, VIERA Link ayarlamas›n› kontrol edin.
→Cihaz› kapat›p yeniden aç›n.
→TV üzerinde [VIERA Link] ayarlamas›n› [Off] konumuna, ard›ndan tekrar [On] konumuna
getirin. (Ayr›nt›lar için TV’nin kullan›m k›lavuzuna bak›n.)
→[VIDEO OUT] ayar›n› kontrol edin. (Sayfa 66)
Foto¤raf makinesi bilgisayara ba¤l› iken görüntü aktar›lam›yor.
∫ Foto¤raf makinesi düzgün bir flekilde bilgisayara ba¤lanm›fl m›?
∫ Foto¤raf makinesi bilgisayar taraf›ndan do¤ru tan›n›yor mu?
→[USB MODE] modunda [PC] konumuna ayarlay›n. (sayfa 66, 172)
Kart bilgisayar taraf›ndan tan›nm›yor.
→USB ba¤lant› kablosunu ay›r›n. Kart foto¤raf makinesine tak›ld›¤›nda kabloyu tekrar
ba¤lay›n.
Kart bilgisayar taraf›ndan tan›nm›yor. (SDXC haf›za kart› kullan›l›yor)
→Bilgisayar›n SDXC haf›za kartlar›yla uyumlu oldu¤unu kontrol edin.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
→Ba¤lan›rken kart› formatlaman›z› isteyen bir mesaj görülebilir ancak, formatlamay›n.
→LCD ekranda görünen [ACCESS] simgesi görünmezse, cihaz› kapatt›ktan sonra USB
ba¤lant› kablosunu ay›r›n.
Foto¤raf makinesi yaz›c›ya ba¤l› iken görüntü bas›lam›yor.
∫ Görüntüler, PictBridge özelli¤ini desteklemeyen bir yaz›c› kullan›larak bast›r›lamaz.
→[USB MODE] modunda PictBridge(PTP)] konumuna ayarlay›n. (sayfa 66, 174)
Bask› s›ras›nda, görüntülerin her iki taraf› kesiliyor.
→Kesme veya kenars›z fonksiyonlar›na sahip bir yaz›c› kulland›¤›n›zda, bask› yapmadan
önce bu fonksiyonu iptal edin. (Ayr›nt›lar için, yaz›c›n›n kullan›m k›lavuzuna bak›n)
→Foto¤raf stüdyosuna görüntüleri basmak için gitti¤inizde, görüntülerin her iki kenar›yla
birlikte bas›l›p bas›lmad›¤›n› sorun.
- 199 -
Di¤erleri
Di¤erleri
Foto¤raf makinesi aç›ld›¤›nda [ON] ses ç›kar›yor.
∫ Bu, Toz Azaltma Fonksiyonunun çal›flma sesidir (sayfa 183), bir ar›za de¤ildir.
Lens ünitesinin sesi duyuluyor.
∫ Bu, cihaz aç›ld›¤›nda [ON] veya kapat›ld›¤›nda [OFF] lens hareketinin veya diyafram iflleminin sesidir ve bir ar›za de¤ildir.
∫ Parlakl›k zoom ifllemi ile de¤ifltirildi¤inde veya foto¤raf makinesi hareket ettirildi¤inde lensten bir ses duyulabilir ve LCD ekrandaki görüntü aniden de¤iflebilir ancak, bunun kay›t
üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.
Ses, aç›kl›¤›n otomatik olarak ayarlanmas›ndan kaynaklan›yor. Bu bir ar›za de¤ildir.
Yanl›fll›kla okunamayan bir dil seçildi.
→[MENU/SET] dü¤mesine bas›n, [SETUP] menü simgesini
di¤iniz dili seçmek için
simgesini seçin. (Sayfa 68)
seçin, ve ard›ndan iste-
Görüntünün bir k›sm› siyah-beyaz yan›p sönüyor.
∫ Bu, beyaz doymufl alan› gösteren bir fonksiyondur. (Sayfa 138)
∫ [HIGHLIGHT] ayar› [ON] konumunda m›?
Foto¤raf çekim dü¤mesine yar›ya kadar bas›ld›¤›nda, bazen k›rm›z› bir lamba yan›yor.
∫ Karanl›k alanlarda, cismin odaklanmas› için AF destek lambas› k›rm›z› yanar (sayfa 140).
AF destek lambas› yanmaz.
∫ [CUSTOM] modundaki [AF ASSIST LAMP] opsiyonu [ON] konumuna ayarl› m›? (Sayfa 140)
∫ AF destek lambas› ayd›nl›k yerlerde yanmaz.
Foto¤raf makinesi ›s›n›yor.
∫ Kullan›m s›ras›nda foto¤raf makinesinin yüzeyi ›s›nabilir. Bu durum, foto¤raf makinesinin
performans›n› veya kalitesini etkilemez.
Saat s›f›rlan›yor.
∫ Foto¤raf makinesini uzun bir süre kullanmad›¤›n›zda, saat s›f›rlanabilir.
→ [PLEASE SET THE CLOCK] mesaj› görünecektir; saati yeniden ayarlay›n. (Sayfa 26)
- 200 -
Di¤erleri
Dosya numaralar› art arda kaydedilmiyor.
∫ Çekim yapt›ktan sonra bir ifllem yapt›¤›n›zda görüntüler, ifllemden önce kullan›landan farkl›
numaral› klasörlere kaydedilebilir. (Sayfa 173)
Dosya numaralar› önceden kullan›lan numaralarla kaydediliyor.
∫ Foto¤raf makinesi kapat›lmadan batarya tak›l›p ç›kar›l›rsa, çekilen görüntülerin klasör ve
dosya numaralar› haf›zaya kaydedilmeyecektir. Foto¤raf makinesi aç›ld›¤›nda ve foto¤raf
çekildi¤inde görüntüler, önceki görüntülere verilmifl dosya numaralar›na kaydedilebilir.
Dokunulandan farkl› bir seçim yap›l›yor.
→[CALIBRATION] (Kalibrasyon) ayar›n› yap›n (sayfa 67).
- 201 -
DMC-GF3 / Teknik Özellikler
TİP
GÖRÜNTÜ SENSÖRÜ
KAYIT SİSTEMİ
Tip
Kayıt Ortamı
Görüntü Sensör Boyutu
Lens Yuvası
Tip
Toplam Piksel
Fotoğraf Makinesi Efektif Piksel Sayısı
Renk Filtresi
Toz Önleme Sistemi
Dosya Kayıt Biçimi
En/Boy Oranı
Görüntü Kalitesi
Renk Alanı
Dosya Boyutu (Piksel)
Değiştirilebilir Lens Sistemine Sahip Dijital Fotoğraf Makinesi
SD hafıza kartı, SDHC hafıza kartı, SDXC hafıza kartı
17.3 x 13.0 mm ( 4:3 en/boy oranı)
Micro Four Thirds yuva
Live MOS sensör
13.06 Megapiksel
12.10 Megapiksel
Temel renk filtresi
Supersonic filtre
Sabit Görüntü: JPEG(DCF, Exif 2.3), RAW,
MPO (Micro Four Thirds standardında 3D lens takıldığında)
Hareketli Görüntü: AVCHD / QuickTime Motion JPEG
4:3, 3:2, 16:9, 1:1
RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard,
MPO+Fine, MPO+Standard (Micro Four Thirds standardında 3D lens ile)
sRGB, Adobe RGB
Sabit Görüntü
[4:3] 4000x3000(L) / 2816x2112(M) / 2048x1536(S) / 1600x1200 (Micro Four Thirds standardında 3D lens takıldığında)
[3:2] 4000x2672(L) / 2816x1880(M) / 2048x1360(S) / 1600x1064 (Micro Four Thirds standardında 3D lens takıldığında)
[16:9] 4000x2248(L) / 2816x1584(M) / 1920x1080(S) / 1600x904 (Micro Four Thirds standardında 3D lens takıldığında)
[1:1] 2992 x 2992 (L) / 2112 x 2112 (M) / 1504 x 1504 (S) / 1440x1440 (Micro Four Thirds standardında 3D lens takıldığında)
Hareketli Görüntü Hareketli JPEG*1
[4:3] QVGA : 320 x 240, 30fps / VGA : 640 x 480, 30fps
[HD] 1280 x 720, 30fps
AVCHD*2
NTSC [Full HD] 1920×1080, 60i (sensör çıkışı 30p) (FSH:17Mbps)
PAL
ODAK
POZLAMA KONTROLÜ
BEYAZ DENGE
DİYAFRAM
SAHNE MODU
Sürekli Kayıt Süresi (Hareketli Görüntüler)
Gerçek Kayıt Süresi (Hareketli Görüntüler)
Tip
Odak Modu
AF Modu
AF Tespit Aralığı
AF Yardımcı Lamba
AF Kilidi
Diğer
Işık Ölçüm Sistemi
Işık Ölçüm Modu
Ölçüm Aralığı
Pozlama Modu
ISO Hassasiyeti (Standart Çıkış Hassasiyeti)
Işık Dengelemesi
AE Kilidi
AE Braketi
Beyaz Denge
Beyaz Denge Ayarı
Renk Sıcaklığı Ayarı
Beyaz Denge Braketi
Tip
Diyafram Hızı
Otomatik Zamanlayıcı
Sabit Görüntü SCN Modu
Film SCN Modu
SERİ ÇEKİM
Seri Çekim Hızı
Kaydedilebilir Görüntü Sayısı
DAHİLİ FLAŞ
Tip
Flaş Modu
LCD EKRAN
CANLI İZLEME
Senkronizasyon Hızı
Flaş Senkronizasyonu
Tip
Ekran Boyutu
Piksel
Görüş Alanı
Ekran Ayarı
Dijital Zoom
Extra Tele Dönüştürme
Diğer Fonksiyonlar
YARATICI KONTROL
Yaratıcı Kontrol
OYNATMA
Oynatma Modu
GÖRÜNTÜ KORUMASI /
SİLME
BASKI
ARAYÜZ
Koruma
Silme
Direkt Baskı
USB
HDMI
Ses Görüntü Çıkışı
Mikrofon
DİL
Hoparlör
OSD Dili
GÜÇ
Batarya
Batarya Ömrü (CIPA standardı)
BOYUTLAR / AĞIRLIK
Boyutlar (G x Y x D)
Ağırlık
ÇALIŞMA ORTAMI
Çalışma Sıcaklığı
Çalışma Nem Oranı
STANDART AKSESUARLAR Yazılım
Standart Aksesuarlar
*1 SD Hız Sınıfı "Class6" veya daha yüksek hızlı bir kart ile birlikte kullanılabilir
*2 SD Hız Sınıfı "Class4" veya daha yüksek hızlı bir kart ile birlikte kullanılabilir
Teknik Özellikler ve bu kılavuz öndecen haber verilmeden değiştirilebilir.
[HD] 1280 x 720, 60p (sensör çıkışı 30p)(SH:17Mbps)
[Full HD] 1920×1080, 50i (sensör çıkışı 25p) (FSH:17Mbps)
[HD] 1280 x 720, 50p (sensör çıkışı 25p)(SH:17Mbps)
AVCHD görüntü kalitesi [FSH] olarak ayarlandığında: Yaklaşık 160 dakika H-FS014042 ile / Yaklaşık 170 dakika H-H014 ile
AVCHD görüntü kalitesi [FSH] olarak ayarlandığında: Yaklaşık 130 dakika H-FS014042 ile / Yaklaşık 150 dakika H-H014 ile
Contrast AF sistemi
AFS/ AFC/ MF
Yüz Algılama / AF İzleme / 23 alan odaklama / 1 alan odaklama / Nokta
EV 0 - 18 (ISO100 eşdeğeri)
VAR
AF kilidi kişisel menüde Fn düğmesiyle ayarlanabilir
Hızlı AF, Sürekli AF (hareketli görüntü kaydı sırasında), AF+MF, Dokunmatik Deklanşör, Dokunmatik MF Yardımı
144 bölgeli çoklu model algılama sistemi
Akıllı Çoklu / Merkez / Spot
EV 0 - 18 (F2.0 lens, ISO100 eşdeğeri)
Program AE, Diyafram Önceliği AE, Obtüratör Önceliği AE, Manual,
Otomatik / Akıllı ISO / 160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400
1/3EV Adım ±3EV
AE kilidi kişisel menüde Fn düğmesiyle ayarlanabilir
3,5 kare, 1/3 veya 2/3 EV Adımda, ±4/3 EV
Otomatik / Gün Işığı / Bulutlu / Gölgeli / Halojen / Flaş / Beyaz Ayar 1, 2 / Renk Sıcaklığı Ayarı / Portre / Ten İyileştirme / Spor / Çiçek /
Toplama / Bebek / Evcil Hayvan / Odak Ayar Kontrolü
Mavi/Kehribar etkili Mor/yeşil etkili
2500-10000K - 100K
Mavi 3 pozlama / kehribar eksen veya mor/ yeşil eksen
Odak Düzlemli Diyafram
Sabit Görüntüler: 1/4000 ~ 60
Hareketli Görüntü: 1/16000 ~ 1/30 (NTSC), 1/16000 ~ 1/25 (PAL)
10 saniye, 3 görüntü/ 2 saniye / 10 saniye
Portre / Yumuşak Ten / Manzara / Mimari / Spor / Çevresel Odak Ayarı / Çiçek / Yiyecek / Cisimler / Gece Portre / Gece Manzara /
Aydınlatma / Bebek 1, 2 / Evcil Hayvan / Parti / Gün Batımı
Portre / Yumuşak Ten / Manzara / Mimari / Spor / Çiçek / Yiyecek / Cisimler / Düşük Işık / Parti / Gün Batımı
(Sabit Görüntü SCN modu seçilip daha sonra Film Düğmesine basılarak aktive edilebilir. SCN modunda Sabit Görüntü Film SCN
modunda olmadan kayıt durumu için uygun modda kaydedilir.)
H: 3.8 kare/saniye, M: 2.8 kare/saniye (Live View (Canlı İzleme) ile), L: 2 kare/saniye (Live View (Canlı İzleme) ile)
7 görüntü (özellikle hızlı RAW dosyaları olduğunda)
Sınırsız ardışık çekim (RAW dosyaları olmadığında)
(hafıza kartı boyutu, batarya gücü, resim boyutu ve sıkıştırmaya bağlı olarak)
TTL Dahili Flaş, GN6.3 eşdeğeri (ISO 160 ・m), Dahili Pop-up
Otomatik, Otomatik/Kırmızı Göz Önleme, Zorunlu Açık, Zorunlu Açık/Kırmızı Göz Önleme
Slow Sync., Slow Sync./Kırmızı Göz Önleme, Zorunlu Kapalı
1/160 saniyeden daha az
1. Bölme Senkron
Dokunmatik panelli TFT LCD
3.0 inç / 3:2 Görüşlü / Geniş görüş açılı
460K nokta
Yaklaşık 100%
Parlaklık (7 seviyeli), Kontrast ve Doygunluk (7 seviyeli), Kırmızı renk (7 seviyeli), Mavi renk (7 seviyeli)
2x, 4x
Sabit Görüntü: Maks.2x (L boyutu kayıtta etkili değildir. Büyütme oranı kaydedilen piksel ve en/boy oranına bağlıdır.)
Hareketli Görüntü: 3.1x (SH/H AVCHD'de ve HD/WVGA Hareketli JPEG'de), 4.2x (VGA/QVGA Hareketli JPEG'de)
Kılavuz Çizgiler (3 modelde)
Gerçek Zamanlı Histogram
(Sabit görüntü & Hareketli görüntü) Canlı / Retro / Yüksek çözüm / Sepya / Yüksek Dinamik / Çok Küçük
Normal oynatma 30-küçük resim, 12-küçük resim, Takvim Ekranı, Yakınlaştırılmış Oynatma (16x Maks.), Slayt Gösterisi (süre & efekt
seçilebilir), Oynatma Modu (Normal/Resim/AVCHD/Hareketli JPEG/3D Oynatma/Kategori/Favori), Başlık Düzenleme, Metin
Damgalama, Görüntü Bölme, Boyutlandırma, Kırpma, Yön Dönüştürme, Döndürme, Döndürme Görüntüleme, Favori, Baskı ayarı,
Koruma, Yüz Algılama Düzenleme
Tek / Çoklu, Seri Çekimde Tek / Seri Çekimde Çoklu, İptal
Tek / Çoklu / Tümü / Favoriler hariç
PictBridge uyumlu(Baskı boyutu, Düzenleme, Tarih ayarı seçilebilir )
USB 2.0 Yüksek Hız
miniHDMI Tip C
Görüntü: Otomatik / 1080i / 720p / 480p (PAL sistemde 576p )
Ses: Lineer PCM
Mono Tip, NTSC/PAL, Kuzey Amerika için sadece NTSC
*Ürün özelliklerinin ülkenizde satışa sunulan modelde bulunup bulunmadığıyla ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen ülkenizdeki Panasonic web
sitesini ziyaret edin.
Mono, Rüzgar sesi kesme: Kapalı / Düşük / Standart / Yüksek
Ayarlanabilir mikrofon seviyesi: Seviye1 / Seviye2 / Seviye3 / Seviye4
Mono
İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, Çekce, Macarca, Rusça, Çince (Geleneksel), Çince (Basitleştirilmiş),
Flemenkçe, Tai Dili, Korece, Türkçe, Portekizce, Arapça, Farsça, Japonca, İsveççe, Danca, Fince, Yunanca, Vietnam Dili
*OSD dilinin ülkenizde satışa sunulan modelde bulunup bulunmadığıyla ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen ülkenizdeki Panasonic web sitesini
ziyaret edin.
Li-ion Batarya (7.2V, 940mAh) (verilmiştir)
Batarya Şarj Cihazı
H-FS014042 ile yaklaşık 320 görüntü
H-H014 ile yaklaşık 340 görüntü
107.7 x 67.1 x 32.5 mm / 4.24 x 2.64 x 1.28 inç (çıkıntılı kısımlar hariç)
Yaklaşık 264 gr. / 9.31 oz (SD kart, Batarya, Gövde)
Yaklaşık 222 gr. / 7.83 oz (Sadece Gövde)
Yaklaşık 319 gr. / 11.25 oz (SD kart, Batarya, H-H014 lens dahil)
Yaklaşık 429 gr. / 15.13 oz ( SD kart, Batarya, H-FS014042 lens dahil)
0℃ - 40℃ (32°F - 104°F)
%10 - %80
PHOTOfunSTUDIO 6.2 HD Sürümü
SILKYPIX® Developer Studio 3.1 SE
Super LoiloScope (deneme sürümü)
USB Sürücü
Batarya Şarj Cihazı, Gövde Kılıfı (sadece DMC-GF3K ve DMC-GF3),
Ses/Görüntü Kablosu, USB Bağlantı Kablosu, Omuz Askısı, Stylus kalem, CD-ROM
* Gövde Kılıfı DMC-GF3C ve DMC-GF3W kitleri ile birlikte verilmemektedir.
** H-H014 için Lens arka kapağı DMC-GF3C ve DMC-GF3W kitleri ile birlikte verilmemektedir.
∫ G MICRO SYSTEM, Micro Four Thirds Sistem standard›
esasl› bir LUMIX marka lens de¤ifltirme tipi dijital foto¤raf
makinesi sistemidir.
∫ Micro Four Thirds™ ve Micro Four Thirds Logosu Japonya,
Amerika Birleflik Devletleri, Avrupa Birli¤i ve di¤er ülkelerdeki Olympus Imaging Corporation firmas›n›n ticari veya
tescilli markalar›d›r.
∫ Four Thirds™ ve Four Thirds Logosu Japonya, Amerika
Birleflik Devletleri, Avrupa Birli¤i ve di¤er ülkelerdeki Olympus Imaging Corporation firmas›n›n ticari veya tescilli markalar›d›r.
∫ SDXC Logosu, SD-3C, LLC’nin bir ticari markas›d›r.
∫ "AVCHD" ve "AVCHD" logosu Panasonic Firmas›n›n ve
Sony Firmas›n›n ticari markalar›d›r.
∫ Dolby Laboratuarlar›n›n lisans› ile üretilmifltir. Dolby ve
çift-D simgesi, Dolby Laboratories, Inc. firmas›n›n ticari
markalar›d›r.
∫ HDMI, HDMI logosu ve Yüksek Çözünürlüklü Multimedia Arayüzü, HDMI Licensing LLC
firmas›n›n Amerika Birleflik Devletleri’ndeki ve/veya di¤er ülkelerdeki ticari veya tescilli ticari markalar›d›r.
∫ HDAVI Control, Panasonic Firmas›n›n bir ticari markas›d›r.
∫ QuickTime ve QuickTime logosu, lisans ile kullan›lan Apple Inc. firmas›n›n tescilli veya ticari markalar›d›r.
∫ Adobe, Amerika Birleflik Devletleri ve/veya di¤er ülkelerdeki Adobe Systems Incorporated firmas›n›n bir ticari veya tescilli ticari markas›d›r.
∫ Mac ve Mac OS, Amerika Birleflik Devletleri ve di¤er ülkelerdeki Apple Inc. firmas›n›n bir
ticari markalar›d›r.
∫ Windows ve Windows Vista, Amerika Birleflik Devletleri ve/veya di¤er ülkelerdeki Microsoft firmas›n›n ticari veya tescilli markalar›d›r.
∫ Bu kullan›m k›lavuzlar›nda bahsedilen di¤er sistem ve ürün isimleri, ilgili sistem veya
ürün üreticisinin tescilli ticari markalar› veya ticari markalar›d›r.
Bu ürün, (i) görüntüyü AVC Video Standard›yla (“AVC Video”) uyumlu olarak kaydetmek
ve/veya (ii) kiflisel ve ticari olmayan amaçlarla kaydedilen ve/veya lisansl› bir AVC görüntü
sunucusundan al›nan AVC Görüntüleri göstermek üzere tüketici taraf›ndan kiflisel ve ticari
olmayan amaçlarla kullan›m için AVC patent portföy lisans› alt›nda lisanslanm›flt›r. Di¤er
kullan›mlar için lisans verilmez veya ima edilmez. ‹lave bilgi MPEG LA, LLC’den al›nabilir.
http://www.mpegla.com. sitesini ziyaret edin.
Uygunluğu Test Eden Kuruluş
Üretici Firma
Panasonic Services (Europe) GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergning 15 D-22525
Hamburg Germany
Tel : +49 (0) 40 8549 – 0
Faks : +49 (0) 40 8549 – 3561
E-Mail : [email protected]
Panasonic Corporation
AVC Networks Company
Digital Imaging Business Group,
Fukushima Plant
1 Ipponyanagi, Taiheiji,
Fukushima City 960-8558,
Japan
BU ÜRÜNÜN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR
EEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement