Panasonic DMCGX1X, DMCGX1K, DMCGX1 Operating instructions

Panasonic DMCGX1X, DMCGX1K, DMCGX1 Operating instructions
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 1 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
Kokkuvõtlik kasutusjuhend
Digitaalkaamera /
objektiivikomplekt / korpus
Mudel nr
DMC-GX1X/DMC-GX1K
DMC-GX1
Enne seadme kasutamist lugege käesolev juhend tähelepanelikult läbi.
Kaamera kasutamise kohta
leiate üksikasjalikumaid
juhiseid kaamera komplekti
kuuluval CD-ROM-plaadil olevast PDFvormingus kasutusjuhendist “Keerulisemate
funktsioonide kasutusjuhend”. Selle juhendi
lugemiseks laadige see oma arvutisse.
Veebileht: http://www.panasonic-europe.com
Mudelinumbri järelliide “EB” tähistab Suurbritannias müüdavat mudelit.
VQT3U05
EB
until
2011/11/21
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 2 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
Lugupeetud klient!
Kasutame võimalust, et tänada teid Panasonicu digikaamera ostmise eest.
Lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks
kasutamiseks alles. Arvestage sellega, et digikaamera tegelikud juhtseadised ja
komponendid, menüüelemendid jne võivad käesoleva kasutusjuhendi joonistel
kujutatutest pisut erineda.
Järgige hoolikalt autorikaitseseadust.
• Eelsalvestatud lintide või plaatide või muu väljaantud või ülekandena edastatava materjali
salvestamine muul eesmärgil kui isiklikuks kasutamiseks võib olla vastuolus autorikaitseseadusega. Ka isiklikuks kasutamiseks võib teatud materjali salvestamisel olla piiranguid.
Ohutusinfo
HOIATUS!
VÄHENDAMAKS TULE-, ELEKTRILÖÖGI- JA TOOTE KAHJUSTAMISE OHTU:
• ÄRGE JÄTKE SEDA SEADET VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE NING HOOLITSEGE
SELLE EEST, ET SEADMELE EI TILGU EGA PRITSI VEDELIKKU EGA ASETATA
VEDELIKUGA TÄIDETUD ESEMEID NAGU VAASE.
• KASUTAGE AINULT SOOVITATUD TARVIKUID.
• ÄRGE EEMALDAGE SEADME KATET (EGA TAGAPANEELI). SEADMES EI OLE
KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI. USALDAGE SEADME HOOLDUS PÄDEVATELE
HOOLDUSTÖÖTAJATELE.
KASUTATAV PISTIKUPESA PEAB ASUMA SEADME LÄHEDAL JA OLEMA
KERGESTI LIGIPÄÄSETAV.
■ Toodet identifitseeriv märgistus
Toode
Asukoht
Digikaamera
All
Akulaadija
All
■ Info aku kohta
ETTEVAATUST!
Plahvatusoht aku valel väljavahetamisel! Vahetage aku välja täpselt samasuguse või
võrdväärse, tootja poolt soovitatud tüüpi aku vastu. Kasutatud aku kõrvaldage
kasutuselt vastavalt tootja juhistele.
• Ärge kuumutage ega põletage akut.
• Ärge jätke akut (akusid) suletud uste ja akendega autosse pikemaks ajaks otsese
päikesevalguse kätte.
Hoiatus!
Valitseb tule-, plahvatus- ja põletusoht. Ärge võtke akut koost lahti, kuumutage üle
60 °C ega tuhastage.
2
VQT3U05 (EST)
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 3 ページ
Hoiatus toitejuhtme kohta
Lugege isikliku ohutuse huvides järgmine
tekst hoolikalt läbi.
Sellel seadmel on teie ohutuse ja
mugavuse tagamiseks valatud kolmekontaktiline toitepistik.
Pistiku sees on 5 A kaitse.
Kui kaitse on vaja välja vahetada, siis
hoolitsege selle eest, et asenduskaitse
on 5-amprine ning et sellel on ASTA või
BSI heakskiit vastavalt standardile
BS1362.
Veenduge, et kaitsme korpusel on
heakskiidutähis ASTA
või BSI .
Kui toitepistik on varustatud eemaldatava kaitsmekattega, siis hoolitsege
selle eest, et see paigaldatakse kaitsme
väljavahetamisel kindlasti tagasi.
Kui kaitsmekate on kadunud, ei tohi
pistikut kasutada enne, kui on saadud
uus kate.
Kaitsme asenduskatte saate osta
kohalikult edasimüüjalt.
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
■ OLULINE TEAVE
Seadme toitekaabli juhtmete
värvused tähendavad järgmist:
sinine: nulljuhe, pruun: faasijuhe.
Kuna need värvid ei pruugi
vastata kasutatava pistiku
värvitähistele, toimige järgmiselt:
Sinine juhe tuleb ühendada
toitepistiku selle kontaktiga, mis
on tähistatud kas N-tähega või
on musta või sinist värvi.
Pruuni värvi juhe tuleb ühendada
toitepistiku selle kontaktiga, mis
on tähistatud kas L-tähega või
on pruuni või punast värvi.
HOIATUS! ÄRGE ÜHENDAGE
KUMBAGI JUHET MAANDUSKLEMMIGA, MIS ON TÄHISTATUD
TÄHEGA
VÕI MAANDUSSÜMBOLIGA VÕI MIS ON
VÄRVITUD ROHELISEKS VÕI
ROHELISEKS/KOLLASEKS.
SEE PISTIK POLE VEEKINDEL –
HOIDKE SEE KUIVANA.
■ Enne kasutamist
ETTEVAATUST!
Eemaldage konnektori kate.
KUI PAIGALDATUD VALATUD PISTIK
EI SOBI TEIE KODUS OLEVASSE
PISTIKUPESSA, TULEB KAITSE
EEMALDADA, PISTIK ÄRA LÕIGATA
NING OHUTULT KÕRVALDADA.
ÄRALÕIGATUD PISTIKU ÜHENDAMISEL 13 A PISTIKUPESSA ON SUUR
OHT SAADA ELEKTRILÖÖK.
■ Kaitsme vahetamine
Kui on vaja paigaldada uus pistik, järgige
palun järgmisi juhtmete tähisvärvusi.
Kahtluse korral pöörduge pädeva
elektriku poole.
Joonis A
Kaitsme asukoht võib olenevalt toitepistiku tüübist olla erinev (joonised A
ja B). Kontrollige paigaldatud toitepistikut ja järgige järgmisi juhiseid.
Joonistel kujutatud toitepistik võib
tegelikust erineda.
1. Avage kruvikeerajaga kaitsmekate.
Joonis B
Kaitsmekate
2. Vahetage kaitse välja ja sulgege
kaitsmekate.
Joonis A
Joonis B
Kaitse
(5 A)
Kaitse
(5 A)
(EST) VQT3U05
3
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 4 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
■ Teave akulaadija kohta
ETTEVAATUST!
• ÄRGE PAIGALDAGE EGA ASETAGE SEDA SEADET RAAMATUKAPPI, SISSEEHITATUD SEINAKAPPI EGA MUUSSE UMBSESSE KOHTA. HOOLITSEGE SELLE
EEST, ET SEADE OLEKS HÄSTI VENTILEERITUD. ÜLEKUUMENEMISEST
PÕHJUSTATUD ELEKTRILÖÖGI- JA TULEOHU VÄLTIMISEKS HOOLITSEGE SELLE
EEST, ET KARDINAD EGA MUUD MATERJALID EI TAKISTAKS ÕHUAVASID.
• ÄRGE KATKE SEADME ÕHUAVASID KINNI AJALEHTEDE, LAUDLINADE,
KARDINATE EGA MUUDE SARNASTE ESEMETEGA.
• ÄRGE ASETAGE SEADMELE LAHTISE TULE ALLIKAID, NÄITEKS PÕLEVAID
KÜÜNLAID.
• VISAKE AKUD ÄRA KESKKONNALE OHUTUL VIISIL.
• Kui toitejuhe on ühendatud, siis on akulaadija ooteolekus.
Kui toitejuhe on ühendatud pistikupessa, on primaarahel alati pingestatud.
■ Ohutusnõuded
• Ärge kasutage mingeid muid USB-ühenduskaableid peale selle, mis kuulub seadme
komplekti.
• Kasutage alati Panasonicu originaalset HDMI-minikaablit (RP-CDHM15, RP-CDHM30;
lisavarustus).
Varuosanumbrid: RP-CDHM15 (1,5 m), RP-CDHM30 (3,0 m)
• Kasutage alati Panasonicu originaalset AV-kaablit (DMW-AVC1; lisavarustus).
• Kasutage alati Panasonicu originaalset kaugpäästikut (DMW-RSL1; lisavarustus).
Hoidke kaamera võimalikult kaugel elektromagnetvälju tekitavatest seadmetest
(nt mikrolaineahjud, telerid, videomängud jne).
• Kui kasutate kaamerat teleri peal või lähedal, võib elektromagnetlainete kiirgus häirida
kaamerast väljastatavat heli ja/või pilti.
• Ärge kasutage kaamerat mobiiltelefoni lähedal, sest see võib põhjustada pilti ja/või heli
moonutavat müra.
• Kõlarite või suurte mootorite tekitatud tugev magnetväli võib salvestisi kahjustada või
pilte moonutada.
• Mikroprotsessorite tekitatud elektromagnetväli võib kaamera tööd häirida, moonutades
pilti ja/või heli
• Kui elektromagnetvälju tekitavate seadmete mõjupiirkonnas kaamera ei tööta nõuetekohaselt,
lülitage kaamera välja ja eemaldage aku või ühendage võrguadapter (DMW-AC8E;
lisavarustus) lahti.
Seejärel paigaldage aku tagasi või ühendage võrguadapter uuesti ja lülitage kaamera sisse.
Ärge kasutage kaamerat raadiosaatjate ega kõrgepingeliinide läheduses.
• Raadiosaatjate või kõrgepingeliinide lähedal salvestades võivad pilt ja/või heli
olla moonutatud.
4
VQT3U05 (EST)
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 5 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
Info kasutajatele vanade seadmete ja akude/patareide kogumise ja
kõrvaldamise kohta
Need sümbolid toodetel, pakendil ja/või toodetega kaasasolevatel
dokumentidel tähendavad, et kasutatud elektri- ja elektroonikatooteid
ning akusid/patareisid ei tohi visata ära koos tavaliste olmejäätmetega.
Vastavalt kohalikele seadustele ning direktiividele 2002/96/EÜ ja
2006/66/EÜ tuleb kasutatud tooted ja akud/patareid viia nõuetekohase
käitlemise, taaskasutuse ja ringlussevõtu tagamiseks vastavasse
kogumispunkti.
Nende toodete ja akude/patareide nõuetekohane kõrvaldamine aitab
hoida kokku väärtuslikke ressursse ning vältida võimalikku negatiivset
mõju inimeste tervisele ja keskkonnale, mis võib nõudeid eirava jäätmekäitlusega kaasneda.
Täpsemat infot kasutatud toodete ja akude/patareide kogumise ja
ringlussevõtu kohta saate kohalikust omavalitsusest, oma jäätmekäitlusfirmast või toote ostukohast.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib selliste jäätmete nõuetevastane kasutuselt kõrvaldamine olla karistatav.
Äriklientidele Euroopa Liidus
Kui soovite tarbetuks muutunud elektri- ja elektroonikaseadmed
kasutuselt kõrvaldada, siis pöörduge edasise info saamiseks vastava
seadme müüja või tarnija poole.
[Info kasutuselt kõrvaldamise kohta muudes riikides
väljaspool Euroopa Liitu]
Need sümbolid kehtivad ainult Euroopa Liidus. Kui soovite nendest
toodetest loobuda, siis pöörduge kohalikku omavalitsusse või
seadme müüja poole, et saada infot nende toodete nõuetelevastava
kõrvaldamismeetodi kohta.
Märkus aku/patarei sümboli kohta (kaks alumist sümbolit):
Seda sümbolit võib kasutada koos keemilise elemendi sümboliga.
Sellisel juhul vastab see antud kemikaali kohta direktiivis sätestatud
nõuetele.
Cd
(EST) VQT3U05
5
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 6 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
Sisukord
Ohutusinfo ...........................................................................................................................2
Kaamera eest hoolitsemine .............................................................................................7
Tarvikud ...............................................................................................................................8
Põhiosade funktsioonid ja nimetused ...............................................................................12
Objektiivi vahetamine .......................................................................................................15
Õlarihma kinnitamine .....................................................................................................16
Aku laadimine ................................................................................................................17
• Laadimine ................................................................................................................17
Mälukaardi (lisavarustus) / aku sisestamine ja eemaldamine ..........................................18
Mälukaart ...........................................................................................................................19
• Mälukaardid, mida saab selle seadmega kasutada ....................................................19
Kuupäeva ja kellaaja seadmine (kella seadmine) ..........................................................20
Salvestusrežiimi valimine ...................................................................................................21
Pildistamine ...................................................................................................................23
• Pildistamine puutesärituse funktsiooni kasutades ..................................................23
Pildistamine automaatfunktsiooni abil (arukas automaatrežiim) .......................................24
• Pildistamine aruka automaatrežiimi “Pluss” (Intelligent Auto Plus Mode) abil ............25
Pildistamine defokuseerimise juhtimisfunktsiooni abil ......................................................26
Video salvestamine ............................................................................................................27
• Fotode salvestamine video salvestamise ajal ..............................................................27
Säriaja kompenseerimine ............................................................................................28
Sobiva säriaja lihtne seadistamine (ühe nupuvajutusega automaatsäritus) .................29
Funktsiooninupu kasutamine .........................................................................................30
Fotode/video taasesitamine ...............................................................................................31
• Fotode taasesitamine ...............................................................................................31
• Video taasesitamine ...................................................................................................32
Fotode kustutamine ........................................................................................................33
LCD-näidiku ekraani lülitamine ...........................................................................................34
Menüü seadistamine ......................................................................................................35
Kiirmenüü seadistamine .....................................................................................................36
Menüütüübid ..................................................................................................................37
Tarnekomplekti kuuluv tarkvara ..........................................................................................43
• Tarnitud tarkvara installimine .................................................................................44
PDF-vormingus kasutusjuhendi lugemine .........................................................................45
Tehnilised andmed .............................................................................................................46
6
VQT3U05 (EST)
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 7 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
Kaamera eest hoolitsemine
Ärge allutage kaamerat tugevale vibratsioonile, löökidele
või survele
• Objektiiv, LCD-näidik või väliskest võivad saada kahjustada, kui
neid kasutatakse järgmistes tingimustes. Kaameral võivad tekkida
ka tööhäired või piltide salvestamine võib nurjuda.
– kui pillate kaamera maha või lööte selle millegi vastu ära.
– kui surute tugevasti objektiivile või LCD-näidikule.
See kaamera ei ole tolmukindel, pritsmeveekindel ega
veekindel.
Ärge kasutage kaamerat kohas, kus on palju tolmu, vett,
liiva jne.
• Vedelikud, liiv ja muud võõrkehad võiva sattuda objektiivi,
nuppe jne ümbritsevasse ruumi. Olge väga ettevaatlik, sest
see ei pruugi mitte ainult põhjustada rikkeid, vaid kaamerat
võib seejärel olla ka võimatu remontida.
– Ärge kasutage kaamerat kohtades, kus on palju liiva või tolmu.
– Ärge kasutage kaamerat kohtades, kus kaamera võib saada
märjaks – näiteks vihmase ilmaga või rannas.
Ärge pange sõrmi digikaamera korpuse sisse.
Andurseade on täppisseadis ja võib rikki minna või
saada kahjustada.
■ Kondensatsioon (kui objektiiv või LCD-näidik
muutub uduseks)
• Kondensaat tekib juhul, kui õhutemperatuur või niiskus muutub.
Olge kondensaadi suhtes ettevaatlik, kuna see võib põhjustada
objektiivile plekkide ja hallituse teket ning kaamera talitlushäireid.
• Kondensaadi tekkimisel lülitage kaamera välja ja laske sellel
umbes 2 tundi seista. Udu kaob iseenesest, kui kaamera
temperatuur ühtlustub õhutemperatuuriga.
(EST) VQT3U05
7
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 8 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
Tarvikud
Enne kaamera kasutamist veenduge, et sellega on kaasas kõik loetletud tarvikud.
Tootenumbrid kehtivad 2011. a. oktoobrikuu seisuga. Need numbrid võivad muutuda.
1 Digikaamera korpus
(Sellele viidatakse selles kasutusjuhendis kui kaamera korpusele.)
2 Vahetusobjektiiv
“LUMIX G X VARIO PZ 14–42 mm/F3.5–5.6 ASPH./POWER O.I.S.”
(Selles kasutusjuhendis nimetatakse seda objektiiviks. Ostuhetkel on see kinnitatud
kaamera korpuse külge.)
3 Objektiivikate
(Ostuhetkel on see kinnitatud vahetusobjektiivi külge.)
4 Objektiivi tagumine kate *1
5 Korpuse kate *1
6 Vahetusobjektiiv
“LUMIX G VARIO 14– 42 mm/F3.5 –5.6 ASPH./MEGA O.I.S.”
(Selles kasutusjuhendis nimetatakse seda objektiiviks.)
7 Objektiivivarjuk
8 Objektiivikate
(Ostuhetkel on see kinnitatud vahetusobjektiivi külge.)
9 Objektiivi tagumine kate
(Ostuhetkel on see kinnitatud vahetusobjektiivi külge.)
10 Korpuse kate
(Ostuhetkel on see kinnitatud kaamera korpuse külge.)
11 Korpuse kate
(Ostuhetkel on see kinnitatud kaamera korpuse külge.)
12 Aku
(tekstis viidatakse kui akule või patareile)
Enne kaamera kasutuselevõttu laadige aku.
13 Akulaadija
(tekstis viidatakse kui akulaadijale või laadijale)
14 Toitejuhe
15 USB-ühenduskaabel
16 CD-ROM-plaat
• Tarkvara: kasutage tarkvara oma arvutisse installimiseks.
17 CD-ROM-plaat
• Kasutusjuhend
18 Sünkroonpesa kate
(Ostuhetkel on see kinnitatud kaamera korpuse külge.)
19 Õlarihm
∗ 1 Ostuhetkel on need osad kokku pandud.
• SD-mälukaardile, SDHC-mälukaardile ja SDXC-mälukaardile viidatakse tekstis
kui mälukaardile.
• Mälukaart on lisavarustus.
• Selles kasutusjuhendis esitatud kirjeldus põhineb vahetusobjektiivil (H-PS14042).
• Komplekti kuuluvate tarvikute kaotamisel pöörduge seadme müüja poole või
lähimasse hoolduskeskusesse. (Tarvikuid saab osta eraldi.)
8
VQT3U05 (EST)
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 9 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
1
2
DMC-GX1X
2
H-PS14042
VYF3443
DMC-GX1K
6
H-FS014042
DMC-GX1
11
5
4
3
VKF4385
VFC4605
3
7
8
VYC1009
10
9
VYF3201
VFC4315
VKF4385
4
12
13
14
VKF4385
DMW-BLD10E
15
K1HY08YY0017
16
17
DE-A94A
18
VFF0867
VKF4970
K2CT39A00002
19
VFC4765
∗2 Kuulub ainult kaamera DMC-GX1X tarnekomplekti
∗3 Kuulub ainult kaamera DMC-GX1K tarnekomplekti
∗4 Kuulub ainult kaamera DMC-GX1 tarnekomplekti
(EST) VQT3U05
9
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 10 ページ
2011年10月26日
水曜日
Müügiinfo ja teave tugiteenuste kohta
Klienditeeninduskeskus
• Suurbritannias elavatele klientidele: 0844 844 3899
• Iirimaal elavatele klientidele: 01 289 8333
• Lisateavet oma toote kohta leiate meie veebilehelt:
www.panasonic.co.uk
Otsemüük firmast Panasonic UK
• Tarvikuid ja kulumaterjale saab meie toodetele lihtsasti ja turvaliselt tellida, kui
helistada meie klienditeenindusse esmaspäevast neljapäevani 9.00 – 17.30,
reedel 9.30 – 17.30 (välja arvatud riiklikel pühadel).
• Tarvikuid võib tellida ka meie veebikauplusest aadressil www.pas-europe.com.
• Osta saab enamike põhiliste krediit- ja deebetkaartidega.
• Kõikidele päringutele tehingute ja turustusvõimaluste kohta vastatakse otse
firmast Panasonic UK Ltd.
• See ei saa olla lihtsam!
• Meie veebilehe kaudu toimub ka paljude meie valmistoodete otsemüük.
Lisateavet saate meie veebilehelt.
10
VQT3U05 (EST)
午後5時11分
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 11 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
■ Lisatarvikud
Liitium-ioonaku
DMW-BLD10
Võrguadapter *1
DMW-AC8
Alalisvooluliitmik *1
DMW-DCC9
Reaalajas pildinäidik
DMW-LVF2
Välklamp
DMW-FL220, DMW-FL360, DMW-FL500
Kaugpäästik
DMW-RSL1
Suumimishoob
DMW-ZL1* 2
Mitmekordse kihiga kaitsefilter (MC-kaitsefilter)
Neutraalhall valgusfilter (ND-filter)
DMW-LMCH37 * 3 , DMW-LMC52*4
DMW-LND37 * 3 , DMW-LND52 * 4
Objektiivikate
DMW-LPL37*3 , DMW-LPL52* 4
DMW-LFC37 * 3 , DMW-LFC52 * 4
Objektiivi tagumine kate
DMW-LRC1
Kaamera korpuse kate
DMW-BDC1
Polariseeriv filter (PL-filter) (rõngakujuline)
Statiivi adapter *5
DMW-TA1
AV-kaabel
DMW-AVC1
HDMI-minikaabel
RP-CDHM15, RP-CDHM30
Vahetusobjektiivid
H-PS45175, H-PS14042, H-VS014140, H-FS100300,
H-FS045200, H-FS014042, H-FS014045, H-F007014,
H-F008, H-ES045, H-X025, H-H020, H-H014
3D vahetusobjektiiv
H-FT012
Paigaldusadapter
DMW-MA1, DMW-MA2M, DMW-MA3R
Klass 10 64 GB SDXC-mälukaart
Klass 10, 32 GB SDHC-mälukaart
Klass 10, 16 GB SDHC-mälukaart
Klass 10, 8 GB SDHC-mälukaart
Klass 10, 4 GB SDHC-mälukaart
Klass 6, 32 GB SDHC-mälukaart
Klass 6, 16 GB SDHC-mälukaart
Klass 6, 8 GB SDHC-mälukaart
Klass 6, 4 GB SDHC-mälukaart
Klass 4, 16 GB SDHC-mälukaart
Klass 4, 8 GB SDHC-mälukaart
Klass 4, 4 GB SDHC-mälukaart
Klass 4, 2 GB SD-mälukaart
RP-SDU64GE1K
RP-SDA32GE1K/RP-SDU32GE1K
RP-SDA16GE1K/RP-SDU16GE1K
RP-SDA08GE1K/RP-SDU08GE1K
RP-SDU04GE1K
RP-SDQ32GE1K
RP-SDQ16GE1K
RP-SDQ08GE1K
RP-SDQ04GE1K
RP-SDN16GE1A
RP-SDN08GE1A
RP-SDN04GE1A
RP-SDN02GE1A
• See kaamera ühildub UHS-I standardi
SDHC-/SDXC-mälukaartidega.
Mõnes riigis ei pruugi kõik lisatarvikud olla müügil.
∗ 1 Võrguadapterit (lisavarustus) saab kasutada ainult koos spetsiaalse Panasonicu alalisvooluadapteriga (lisavarustus). Võrguadapterit (lisavarustus) ei saa kasutada üksinda.
Ärge püüdke võrguadapterit kasutada muude seadmetega.
∗ 2 Vahetusobjektiivi (H-PS14042) ei kasutata.
∗ 3 Kui kasutatakse vahetusobjektiivi (H-PS14042)
∗ 4 Kui kasutatakse vahetusobjektiivi (H-FS014042)
∗ 5 Kasutage juhul, kui kinnitatud objektiiv on kontaktis statiivi alusega.
(EST) VQT3U05
11
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 12 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
Põhiosade funktsioonid ja nimetused
■ Kaamera korpus
1 Andur
2 Automaattaimeri näidik /
automaatteravustamise (AF) märgutuli
3 Välklamp
4 Objektiivi kinnitamise märk
5 Kinnitus
6 Objektiivi lukustustihvt
7 Objektiivi vabastamise nupp
1
4 5
2 3
6
7
8 Välklambi avamisnupp
8
9 10
11
9 Taasesitusnupp
10 Automaatse teravustamise /
automaatsärituse lukustamise nupp
[AF/AE LOCK] / [Fn2] nupp
11 Tagumine ketasvalija
12 Puutetundlik ekraan / LCD-näidik
13 [Fn1] nupp
14 [Q.MENU(kiirmenüü)] nupp / Delete
(kustutamise) / Return (naasmise) nupp
15 Menüü-/seadistusnupp [MENU/SET]
12 13 14 15 16 17
16 [AF/MF (automaatteravustamise /
käsitsi teravustamise)] nupp
17 Noolenupud
/ISO
/WB (valge tasakaalustus)
/Automaatteravustamise režiimi nupp
/[Drive Mode (käitusrežiimi)] nupp
See nupp võimaldab pildisalvestusrežiimis kasutajal valida järgmiste
variantide vahel.
Single (üksikvõte) / Burst (sarivõte) / Auto bracket (automaatne kuvasuheteks
jaotamine / Self-timer (automaattaimer)
18 Kuvamisnupp [DISP.]
12
VQT3U05 (EST)
18
VQT3U05~Body1_eng.fm 13 ページ
19
20
21
22
23
24
2011年10月28日
金曜日
Stereomikrofon
Töörežiimi ketasvalija
Päästikunupp
Filmimisnupp
Fookuskauguse viitemärk
Sünkroonpesa kate
• Hoidke mälukaarti lastele kättesaamatus
午後4時17分
19
kohas, et lapsed ei saaks seda kogemata
alla neelata.
23
20 21 22
24 25 26 27
25
26
27
28
Kaamera sisse- ja väljalülitamise lüliti (ON/OFF)
Oleku märgutuli
Aruka automaatrežiimi nupp
Kõlar
• Ärge katke kõlarit sõrmedega jms.
29 Õlarihma aas
• Kinnitage kaamera kasutamise ajaks
õlarihm kindlasti aasa külge, et vältida
kaamera mahakukkumist.
30 [REMOTE (kaugjuhtimise)] pistikupesa
31 [HDMI] pistikupesa
32 AV-väljundi/digitaalväljundi pistikupesa
[AV OUT/DIGITAL]
33 Statiivipesa
34 Mälukaardi-/akupesa kate
35 Alalisvooluliitmiku kate
• Võrguadapteri kasutamisel hoolitsege selle eest,
•
•
•
•
29
30
31
32
28
33 34 35 36
et kasutatakse Panasonicu alalisvooluliitmikku
(DMW-DCC9, lisavarustus) ja võrguadapterit
(DMW-AC8E, lisavarustus).
Ärge püüdke võrguadapterit kasutada muude seadmetega.
Kasutage alati Panasonicu originaal-võrguadapterit (DMW-AC8E,
lisavarustus).
Võrguadapteri rakendamisel kasutage võrguadapteri komplekti kuuluvat
toitekaablit.
Video salvestamise ajal on soovitatav kasutada täielikult laetud akut või
võrguadapterit.
Kui toiteadapteri abil filmimise ajal toide voolukatkestuse või toiteadapteri lahtiühendamise tõttu katkeb, võetud videokaadreid ei salvestata.
36 Vabastushoob
(EST) VQT3U05
13
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 14 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
■ Objektiiv
H-PS14042
(LUMIX G X VARIO PZ 14–42 mm/
F3.5–5.6 ASPH./POWER O.I.S.)
37 38 39
40
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Objektiivi pind
Suumimishoob
Teravustamishoob
Kontaktpunkt
Objektiivi kinnitamise märk
Tele
Fookusrõngas
Lainurk
Suumimisrõngas
14
VQT3U05 (EST)
41
H-FS014042
(LUMIX G VARIO 14 – 42 mm/F3.5 –5.6
ASPH./MEGA O.I.S.)
42
37 43 44 45
40
41
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 15 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
Objektiivi vahetamine
Objektiivi vahetamisel suurendate pildistusfunktsioonide valikut ja kaamerast saadavat
naudingut. Objektiivi vahetamiseks toimiga alljärgnevalt.
• Veenduge, et kaamera on välja lülitatud.
Objektiivi vabastamine
Ettevalmistused: Kinnitage objektiivikate.
Hoides all objektiivi vabastamise nuppu ,
pöörake objektiivi noole suunas lõpuni ja
eemaldage objektiiv.
Objektiivi kinnitamine
Ettevalmistused: Eemaldage objektiivilt objektiivi tagumine kate.
• Kui kaamerale on kinnitatud korpuse kate, eemaldage see.
Joondage objektiivi kinnitamise märgid
(punased märgid) ja keerake
seejärel objektiivi noole suunas, kuni kuulete klõpsu.
• Objektiivi kinnitamise ajal ärge vajutage objektiivi vabastamise nuppu
.
(EST) VQT3U05
15
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 16 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
Õlarihma kinnitamine
• Kaamera mahapillamise vältimiseks kinnitage kaamera kasutamise ajal õlarihm.
Lükake õlarihm läbi kaamera korpusel
oleva õlarihma aasa.
: Õlarihma aas
Lükake õlarihma ots noole suunas läbi
rõnga ja lükake rihm seejärel läbi
fiksaatori.
Juhtige õlarihma ots läbi fiksaatori teises
otsas oleva augu.
Tõmmake õlarihma teisest
otsast ja veenduge seejärel,
et rihm ei tule välja.
• Teostage toimingud 1–4 ja kinnitage
seejärel õlarihma teine ots.
16
VQT3U05 (EST)
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 17 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
Aku laadimine
■ Teave selles seadmes kasutatavate akude kohta
Selles seadmes tuleb kasutada akut tähistusega DMW-BLD10E.
Laadimine
• Kaamera tarnimishetkel pole aku laetud. Enne kaamera kasutuselevõttu laadige aku.
• Laadige akut akulaadija abil siseruumis.
Ühendage aku, järgides aku
õiget suunda.
Ühendage toitejuhe.
• Laadimise märgutuli [CHARGE]
süttib ja laadimine algab.
■ Laadimise märgutule [CHARGE] kohta
Laadimise märgutuli [CHARGE] süttib:
Laadimise ajal laadimise märgutuli [CHARGE] süttib.
Laadimise märgutuli [CHARGE] kustub:
Kui laadimine on probleemideta lõppenud, laadimise märgutuli [CHARGE] kustub.
(Ühendage akulaadija pistikupesast lahti ja eemaldage aku pärast laadimise
lõppemist.)
■ Laadimisaeg
Laadimisaeg
umbes 120 min
• Esitatud laadimisajad kehtivad juhul, kui aku on olnud täiesti tühjaks laetud.
Laadimisaeg võib olla sõltuvalt aku kasutamisviisist erinev. Kui akut laetakse
soojas/külmas keskkonnas või kui akut pole kasutatud pikemat aega, võib
laadimisaeg olla tavalisest pikem.
(EST) VQT3U05
17
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 18 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
Mälukaardi (lisavarustus)/aku sisestamine ja
eemaldamine
• Veenduge, et kaamera on välja lülitatud.
• Soovitame kasutada Panasonicu mälukaarti.
Lükake vabastushooba noole suunas
ja avage mälukaardi-/akupesa kaas.
• Kasutage alati Panasonicu originaalakusid (DMW-BLD10E).
• Muude akude kasutamisel ei saa tootja
tagada selle toote talitluskvaliteeti.
Aku: Veendudes, et aku on õiget pidi,
lükake aku lõpuni akupessa, kuni kuulete
lukustusheli. Seejärel veenduge, et aku
on hoovaga
lukustatud.
Aku eemaldamiseks tõmmake
hooba
noole suunas.
Mälukaart: Suruge mälukaart tugevasti
lõpuni kaardipessa, kuni kuulete “klõpsu”.
Paigaldamisel veenduge, et aku on õiget pidi.
Mälukaardi eemaldamiseks suruge kaarti,
kuni kostab klõps, ning tõmmake siis kaart
otse üles välja.
: Ärge puudutage mälukaardi ühenduskontakte.
:Sulgege mälukaardi-/akupesa
kaas.
:Lükake vabastushooba noole
suunas.
18
VQT3U05 (EST)
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 19 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
Teave mälukaardi kohta
Mälukaardid, mida saab selle seadmega kasutada
Järgmised mälukaardid vastavad SD-videostandardile ja neid tohib selles seadmes
kasutada. (Nendele mälukaartidele viidatakse tekstis kui kaartidele.)
Märkused
SD-mälukaart
(8 MB kuni 2 GB)
SDHC-mälukaart
(4 GB kuni 32 GB)
SDXC-mälukaart
(48 GB, 64 GB)
∗
• Video salvestamiseks kasutage mälukaarte, mille
SD-kiiruseklass* vastab "klassile 4" või kõrgemale
klassile.
• SDHC-mälukaarti saab kasutada SDHC-mälukaardi või
SDXC-mälukaardiga ühilduvas seadmes.
• SDXC-mälukaarti saab kasutada ainult SDXC-mälukaardiga
ühilduvas seadmes.
• SDXC-mälukaartide kasutamisel veenduge, et arvuti ja muud
seadmed ühilduvad selle kaardiga.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• See kaamera ühildub UHS-I standardi SDHC-/SDXCmälukaartidega.
• Võib kasutada ainult vasakpoolses veerus nimetatud
mahutavusega mälukaarte.
SD-kiiruseklass on pideval salvestamisel kehtiv kiirusestandard. Kontrollige kiirust
mälukaardil olevalt sildilt jne.
nt:
Märkus
• Hoidke mälukaarti lastele kättesaamatus kohas, et lapsed ei saaks seda kogemata alla neelata.
(EST) VQT3U05
19
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 20 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
Kuupäeva ja kellaaja seadmine (kella seadmine)
Pärast kaamera ostmist tuleb kella seadmiseks järgida järgmist protseduuri. Valige
menüüs [SETUP (seadistamine)] menüüelement [CLOCK SET (kella seadmine)].
Lisateavet saate PDF-vormingus juhendist.
• Kaamera tarnimishetkel pole kell õigeks seatud.
Lülitage kaamera sisse.
• Kaamera sisselülitamisel süttib oleku märgutuli
.
ON
OFF
Puudutage nuppu [CLOCK SET
(kella seadmine)].
Puudutage elemente, mida soovite seada
(Year (aasta)/Month (kuu)/Day (päev)/Hours
(tunnid)/Minutes (minutid)) ja seadistamiseks
vajutage nuppu [
].
• Seadistuste lülitamise jätkamiseks tuleb pidevalt
puudutada nuppu [
]/[
].
• Kuupäeva ja kellaaja seadistamise tühistamiseks ilma
kuupäeva ja kellaaega seadmata vajutage nuppu
[ RETURN (naasmine)].
Kuvajärjekorra ja kellaaja kuvavormingu seadmine
• Kuvajärjekorra / kellaaja kuvavormingu seadistamise
akna kuvamiseks puudutage nuppu [Style (laad)].
Seadmiseks puudutage nuppu [SET (seadmine)].
Puudutage kinnitamisaknas nuppu [SET (seadistamine)].
20
VQT3U05 (EST)
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 21 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
Salvestusrežiimi valimine
■ Salvestusrežiimi valimine töörežiimide ketasvalija abil
Režiimi muutmiseks pöörake töörežiimide
ketasvalijat.
• Soovitud režiimi
valimiseks pöörake töörežiimide
ketasvalijat aeglaselt.
■ Aruka automaatrežiimi valimiseks
Vajutage nuppu [
].
• Kui kaamera on lülitatud arukasse automaatrežiimi, süttib
nupp [
].
] nupp põleb, on töörežiimide ketasvalija abil valitud
salvestusrežiim deaktiveeritud.
• Kui [
Arukas automaatrežiim
Salvestamine toimub kaamera poolt automaatselt valitud sätetel.
Automaatsärituse programmi režiim (Programme AE Mode)
Salvestamine toimub teie valitud sätetel.
Ava prioriteedi automaatsärituse režiim (Aperture-Priority AE Mode)
Teie poolt seadistatud ava väärtus määrab automaatselt ära säriaja.
Säriaja prioriteedi automaatsärituse režiim (Shutter-Priority AE Mode)
Teie poolt seadistatud säriaeg määrab automaatselt ära objektiivi ava.
Käsisärituse režiim (Manual Exposure Mode)
Objektiivi ava ja säriaeg seadistatakse pildistamiseks käsitsi.
Kohandatud režiim (Custom Mode)
Kasutage seda režiimi, kui soovite pildistada varem salvestatud sätteid kasutades.
Stseenirežiim
See võimaldab pildistada vastavalt salvestatava võtte tingimustele.
Loomingulise retušeerimise režiim (Creative Control Mode)
Pildiefekti kontrollimine pildistamise ajal.
(EST) VQT3U05
21
VQT3U05~Body1_eng.fm 22 ページ
2011年10月28日
金曜日
午後4時18分
■ Stseenirežiim
[SCENERY]
See režiim võimaldab parandada asjaomaste isikute väljanägemist ja anda nende nahatoonile tervema välimuse.
See režiim annab inimeste naha tekstuurile veelgi pehmema
väljanägemise kui funktsioon [PORTRAIT (portree)]. (Sellest
funktsioonist on kasu, kui inimene on portreevõttel kujutatud
rinnast kõrgemalt.)
Laiade panoraamide pildistamiseks.
[ARCHITECTURE]
Hoonete pildistamiseks terava fookusega.
[PORTRAIT]
[SOFT SKIN]
[SPORTS]
[PERIPHERAL
DEFOCUS]
[FLOWER]
[FOOD]
Kiiresti liikuvate objektidega stseenide salvestamiseks
sobivate seadistustega.
Salvestamiseks nii, et objekt on defokuseeritud taustal
rõhutatud.
Lillede loomulikes värvides pildistamiseks vabas õhus, kasutades
makrosätteid.
Toidu pildistamiseks loomulikes värvides.
[NIGHT SCENERY]
Ehete ja muude väikeste esemete pildistamiseks selgelt ja
heledalt ning selgejooneliste värvidega.
Nii inimeste kui ka taustal oleva öise vaate selgeks
pildistamiseks.
Võimaldab saada öisest maastikust teravaid võtteid.
[ILLUMINATIONS]
Saab imeilusad fotod ilutulestikust.
[BABY1]
Pildistamiseks seadistustega, mis on optimeeritud beebide ja
lemmikloomade pildistamiseks. Lisaks saab sisestada sünnipäevakuupäevad ja nimed ning lasta neid taasesitamisel kuvada.
[OBJECTS]
[NIGHT PORTRAIT]
[BABY2]
[PET]
[PARTY]
Siseruumides veelgi loomulikumate värvidega pildistamiseks.
[SUNSET]
Võimaldab saada eredaid pilte päikese punakas valguses.
■ Loomingulise retušeerimise režiim (Creative Control Mode)
[EXPRESSIVE]
[RETRO]
[HIGH KEY]
[LOW KEY]
[SEPIA]
[HIGH DYNAMIC]
[TOY EFFECT]
[MINIATURE EFFECT]
22
VQT3U05 (EST)
See on popkunstistiiliga pildiefekt, mis rõhutab värvust.
See on pehme pildiefekt, mis annab fotole tuhmi
väljanägemise.
See efekt annab fotole tervikuna heledama väljanägemise
ning loob pehme ja heleda atmosfääri.
See efekt annab fotole tervikuna tumeda ja rahuliku atmosfääri,
tuues esile heledamad piirkonnad.
Loob seepia-värviefekti.
See efekt loob alates tumedamatest piirkondadest kuni
heledate piirkondadeni hästi tasakaalustatud valguse üle
kogu kujutise.
See efekt loob vinjeti, mis jätab mulje, nagu oleks pildistatud
mängukaameraga.
See on pildiefekt, mis defokuseerib ümbruse, muutes selle
dioraami sarnaseks.
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 23 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
Kasutatavad režiimid:
Pildistamine
Salvestusrežiimi valimine
Teravustamiseks vajutage päästik
poolenisti alla.
Ava väärtus
Säriaeg
• Kuvatakse ava väärtus ja säriaeg. (Vilgub punaselt,
kui õiget säritust ei saavutata – välja arvatud juhul,
kui on seatud vilkuma.)
• Kui kujutis on õigesti teravustatud, tehakse pilt, sest [FOCUS PRIORITY
(fookuse prioriteet)] on algselt seatud olekusse [ON (sisse lülitatud)].
Vajutage päästik lõpuni alla (vajutage sügavamale) ja
pildistage.
Pildistamine puutesärituse funktsiooni kasutades
Teravustatava objekti puudutamisel teravustab kaamera objekti ja pildistab automaatselt.
1
Puudutage nuppu [
2
Puudutage nuppu [
• Kuvatakse ikoon [
].
×
].
] ja muutub võimalikuks
pildistamine puutesärituse funktsiooni abil.
3
Puudutage teravustatavat objekti ja seejärel
pildistage.
• Puudutatavas punktis kuvatakse AF-piirkond samasuguse funktsiooniga nagu
[
] AF-režiimis ja pildistatakse, kui objekt on teravustatud ja AF-režiimi
seadistuseks on [
], [
], [
] või [
].
4
Puutesärituse funktsiooni tühistamiseks puudutage nuppu [
].
(EST) VQT3U05
23
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 24 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
Pildistamine automaatfunktsiooni abil
(arukas automaatrežiim)
Selles režiimis kasutab kaamera objekti ja stseeni jaoks optimaalseid seadistusi.
Seega soovitame seda režiimi kasutada, kui soovite jätta seadistuste tegemise kaamera
hoolde ja salvestada ilma nende pärast muret tundmata.
Vajutage nuppu [
].
• Kui kaamera on lülitatud arukasse automaatrežiimi, süttib nupu
[
] märgutuli.
[
] nupu märgutuli lülitub salvestamise ajal välja, vältimaks
valguse peegeldumist klaasilt või sarnastelt esemetelt.
Sel juhul pole tegemist kaamera tööhäirega.
• Nupu [
] uuesti vajutamisel nupu märgutuli kustub ja kaamera
seatakse töörežiimide ketasvalija abil seadistatud salvestusrežiimi
[REC].
• Defokuseerimise juhtimise seadistamiseks tuleb salvestusekraanil puudutada nuppu [ ] ja seejärel nuppu [ ×
].
• Objekti puudutamisel hakkab tööle automaatteravustamise
jälgimise (AF Tracking) funktsioon.
■ Stseeni tuvastamine
Kui kaamera määrab optimaalse stseeni, kuvatakse vastav
ikoon 2 sekundit siniselt ja pärast seda muutub selle värv
tavaliseks punaseks.
24
VQT3U05 (EST)
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 25 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
Pildistamine aruka automaatrežiimi “pluss” (Intelligent Auto Plus Mode) abil
Kaamera poolt optimaalselt seadistatava heleduse ja värvuse saab lihtsasti sobitada teie
eelistustele vastavaks.
See režiim on kasulik nendele, kes soovivad seadistada kaamera oma eelistustele
vastavaks, kuid ei soovi teha detailseid seadistusi.
Kui kaamera on arukas automaatrežiimis, vajutage menüü- ja seadistusnuppu [MENU/SET].
Aruka automaatrežiimi menüü [
ja seejärel nuppu .
] valimiseks vajutage nuppu
Valige nupuga
säte [
] ja
vajutage seejärel menüü- ja seadistusnuppu [MENU/SET].
Heleduse seadmine
1
Vajutage seadistusekraani kuvamiseks
tagumist ketasvalijat.
• Tagumise ketasvalija igal vajutamisel lülitatakse
ümber heleduse seadistuse, defokuseerimise
reguleerimise ja lõpptöötluse vahel.
2
Seadistamiseks puudutage liugeriba.
• Seadistamiseks võib pöörata ka tagumist ketasvalijat.
Värvuse seadistamine
1
Seadistusekraani kuvamiseks vajutage
nuppu
(
).
2
Seadistamiseks puudutage liugeriba.
• Kujutise värv muutub punakast sinakaks.
• Seadistamiseks võib pöörata ka tagumist ketasvalijat.
• Noolenupu
uuesti vajutamisel pääseb tagasi
salvestusekraanile.
(EST) VQT3U05
25
VQT3U05~Body1_eng.fm 26 ページ
2011年10月27日
木曜日
午後4時12分
Kasutatavad režiimid:
Pildistamine defokuseerimise juhtimisfunktsiooni abil
Ekraanil kaadrit vaadates saate tausta lihtsasti muuta häguseks.
Puudutage nuppu [
].
Seadistusekraani kuvamiseks puudutage
nuppu [ × ].
Seadistamiseks puudutage liugeriba.
• Seadistamiseks võib pöörata ka tagumist
ketasvalijat.
Fotode või videote salvestamine
• Pildistamiseks võib puudutada ka nuppu [
].
• Defokuseerimise reguleerimise toimingu lõpetamiseks puudutage nuppu [
26
VQT3U05 (EST)
].
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 27 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
Kasutatavad režiimid:
Video salvestamine
• See ekraan on näide sellest, kui salvestusrežiim on seadistatud
olekusse [ ] (Programme AE Mode (automaatsäritusprogrammi režiim)).
Salvestamise alustamiseks vajutage
videonuppu.
Kulunud salvestusaeg
Saadaolev salvestusaeg
• Saab salvestada igale režiimile sobivat videot.
• Video salvestamise ajal vilgub salvestusoleku märgutuli
(punane)
.
Salvestamise lõpetamiseks vajutage videonuppu uuesti.
Fotode salvestamine video salvestamise ajal
Fotosid saab salvestada video salvestamise ajal. (üheaegne salvestamine)
Video salvestamise ajal vajutage päästikunupp foto salvestamiseks täielikult alla.
• Fotode salvestamise ajal põleb üheaegse salvestamise
märgutuli
.
• Pildistada saab ka puutesärituse funktsiooni abil.
(EST) VQT3U05
27
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 28 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
Kasutatavad režiimid:
Säriaja kompenseerimine
Kasutage seda funktsiooni, kui ei õnnestu saavutada sobivat säritust objekti ja tausta
heleduse vahelise erinevuse tõttu. Vaadake järgmisi näiteid.
Alasäritusega
Õige säritusega
Kompenseerige säritust
positiivse väärtuse suunas.
Ülasäritatud
Kompenseerige säritust
negatiivse väärtuse
suunas.
Säriaja kompenseerimise funktsiooni käivitamiseks
vajutage tagumist ketasvalijat.
Säriaja kompenseerimiseks pöörake tagumist
ketasvalijat.
Säriaja kompenseerimise väärtus
[EXPO.METER (eksponomeeter)]
• Algse särituse juurde naasmiseks valige [0].
• [EXPO.METER (eksponomeetri)] kuvamiseks pöörake tagumist ketasvalijat.
28
VQT3U05 (EST)
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 29 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
Sobiva säriaja lihtne seadistamine (ühe nupuvajutusega automaatsäritus)
Ühe nupuvajutusega automaatsärituse abil saate säriaja sobiva seadistuse, kui säriaja
seadistus annab liiga heleda või liiga tumeda tulemuse. (ainult režiimides
,
,
)
Kaamera ostuhetkel on ühe nupuvajutusega automaatsärituse funktsioon omistatud
nupule [Fn1].
Kuidas saab aru, et säriaeg pole õige?
• Kui ava väärtused ja säriaeg vilguvad punaselt
, kui päästiku-
nupp on poolenisti alla vajutatud.
• Kui käsitsi säritamise abifunktsiooni seadistus on
midagi muud kui
.
režiimis
1
Seadke menüüs [CUSTOM (kohandamine)] valik [Fn BUTTON SET
(funktsiooninupu seadistamine)] olekusse [ONE PUSH AE (ühe nupuvajutusega automaatsäritus)].
• Funktsiooninupu [Fn1] algne seadistus on [ONE PUSH AE (ühe nupuvajutusega
2
(Kui säriaeg pole piisav, vajutage nuppu [Fn1].
automaatsäritus)].
• Kuvatakse eksponomeeter ning ava ja säriaega muudetakse, et saada sobiv säritus.
See, millised seadistused muutuvad, sõltub salvestusrežiimi sätetest.
(EST) VQT3U05
29
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 30 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
Funktsiooninupu kasutamine
Menüü [CUSTOM (kohandamine)] allmenüüs [Fn BUTTON
SET (funktsiooninupu seadistamine)] registreeritud
salvestusfunktsioonid saab omistada [Fn1] ja [Fn2]
funktsiooninuppudele ning [Fn3] ja [Fn4] ikoonidele.
Omistatud funktsioonide kasutamiseks vajutage nuppe
[Fn1] ja [Fn2] ning puudutage ikoone [Fn3] ja [Fn4].
• Funktsiooni [Fn1] kasutamiseks seadke [AF/AE LOCK /
Fn2] menüüs [Custom (kohandamine] olekusse [Fn2].
Valige [Fn1], [Fn2], [Fn3] või [Fn4] menüü [CUSTOM (kohandamine)]
allmenüüs [Fn BUTTON SET (funktsiooninupu seadistamine)] ning
vajutage menüü- ja seadistamisnuppu [MENU/SET].
Valige funktsioon, mida soovite omistada, ja vajutage
menüü- ja seadistusnuppu [MENU/SET].
• Omistage oma lemmikfunktsioonid nuppudele [Fn1], [Fn2], [Fn3] ja [Fn4].
• Pärast menüü seadistamist väljuge menüüst.
30
VQT3U05 (EST)
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 31 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
Fotode/video taasesitamine
Fotode taasesitamine
Vajutage nuppu [
].
Piltide edasi- või tagasikerimiseks lohistage
ekraani horisontaalsuunas.
Edasikerimine: lohistage paremalt vasakule
Tagasikerimine: lohistage vasakult paremale
Taasesitussuumi kasutamine
Puudutage suurendatavat piirkonda kindlalt.
1x → 2x → 4x → 8x → 16x
Žoomi asukoha indikaator.
• Pildi suurendamiseks/vähendamiseks võite pöörata ka
tagumist ketasvalijat.
• Mida rohkem pilti suurendate, seda halvemaks pildi
kvaliteet muutub.
• Suurendatud osa liigutamiseks lohistage pilti.
• Pildi originaalsuurus (1x) taastub, kui puudutate nuppu [
].
• Kui puudutate nuppu [
], muutub suurendusaste väiksemaks.
(EST) VQT3U05
31
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 32 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
Video taasesitamine
Selle kaameraga taasesitatavateks videovorminguteks on AVCHD, mis on salvestatud
Panasonicu digikaameraga (LUMIX) (välja arvatud vorming AVCHD Progressive),
MP4 ja QuickTime Motion JPEG.
Vajutage nuppu [
].
Valige videoikooniga ([
]) pilt ja puudutage
seejärel taasesitamiseks nuppu [
].
Video ikoon
Video salvestusaeg
• Pärast taasesituse algamist kuvatakse ekraanil kulunud
taasesitusaeg.
Nii näiteks kuvatakse 8 minutit ja 30 sekundit kujul [8m30s].
■ Video taasesitamise ajal teostatavad toimingud
32
Taasesitus/Paus
Seiskamine
Kiire tagasikerimine
Kiire edasikerimine
Kaadrihaaval tagasikerimine
(pausi ajal)
Kaadrihaaval edasikerimine
(pausi ajal)
Helitugevuse vähendamine
Helitugevuse suurendamine
VQT3U05 (EST)
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 33 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
Fotode kustutamine
Kustutatud fotosid ei ole võimalik taastada.
Ühe foto kustutamine
Valige kustutatav foto ja vajutage seejärel
nuppu [
].
Puudutage nuppu [DELETE SINGLE
(ühe foto kustutamine].
• Kuvatakse kinnitamisaken.
Foto kustutamiseks valige [Yes (jah)].
Mitme (kuni 100) või kõikide fotode kustutamine
∗
Sarivõtte rühma käsitletakse ühe fotona. (Kustutatakse kõik valitud sarivõtte rühma
kuuluvad fotod.)
Puudutage nuppu [
].
Puudutage nuppu [DELETE MULTI (mitme foto kustutamine)] või
[DELETE ALL (kõigi fotode kustutamine].
• [DELETE ALL (kõigi fotode kustutamine)] → Kuvatakse kinnitamisaken.
Foto kustutamiseks valige [Yes (jah)].
(kustutada kõik peale
)] on valitud siis, kui [DELETE
ALL (kõigi fotode kustutamine)] on seadistatud, on võimalik kustutada kõik fotod peale
lemmikfotode.
• Kui [ALL DELETE EXCEPT
(Kui on valitud [DELETE MULTI (mitme foto
kustutamine)]) Puudutage kustutatavat pilti.
(korrake seda toimingut)
• [
] ilmub valitud piltidele. Nupu uuesti puudutamisel
seadistus tühistatakse.
(Kui on valitud [DELETE MULTI (mitme foto kustutamine)] )
Puudutage nuppu [OK].
• Kuvatakse kinnitamisaken.
Foto kustutamiseks valige [Yes (jah)].
(EST) VQT3U05
33
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 34 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
LCD-näidiku ekraani lülitamine
Muutmiseks vajutage nuppu [DISP. (näidik)].
DISP.
(Salvestusrežiimis)
• Ekraan lülitub ümber järgmiselt:
(näide LCD-näidiku kuvast)
L
AFS
L
AFS
98
0
98
0
Informatsiooniga
Ilma informatsioonita
Informatsiooniga (kaldu anduriga näidik)
Ilma informatsioonita (kaldu anduriga näidik)
(Taasesitusrežiimis)
• Ekraan lülitub ümber järgmiselt:
(näide LCD-näidiku kuvast)
L
1/98
60
F3.5
0
WB AWB
ISO 160
F3.5 60
0
16 0
AWB
AFS
P STD.
10:00 1.DEC.2011
s
100-0001
RGB
Informatsiooniga
Detailse informatsiooniga kuva
Histogrammi kuva
Ilma informatsioonita
34
VQT3U05 (EST)
F3.5 60
0 ISO160
1/98
100-0001
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 35 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
Menüü kasutamine
Vajutage nuppu [MENU/SET
(menüü/seadistamine)].
Menüüelemendi valimiseks vajutage
nuppu
või keerake tagumist
ketasvalijat.
or
• Valige kõige alumine element ja vajutage nuppu
või keerake järgmisele ekraanile liikumiseks
tagumist ketasvalijat.
Vajutage menüü- ja seadistusnuppu
[MENU/SET] või tagumist ketasvalijat.
• Sõltuvalt menüüelemendist võib juhtuda, et sätet
ei kuvata või see kuvatakse teistmoodi.
Sätete valimiseks vajutage nuppu
või keerake tagumist ketasvalijat.
or
• Parempoolsel joonisel on esitatud näide [I.DYNAMIC
(aruka dünaamilise režiimi)] seadistamise kohta
olekust [OFF (välja lülitatud)] olekusse [HIGH (suur)].
Seadistamiseks vajutage menüü- ja seadistusnuppu [MENU/SET]
või pöörake tagumist ketasvalijat.
■ Menüü sulgemine
Vajutage mitu korda nuppu [
] või vajutage päästikunupp poolenisti alla.
■ Muude menüüde avamine
nt: Ümberlülitamine salvestusmenüüst [REC] seadistamismenüüsse [SETUP]
1 Vajutage nuppu .
Menüü vahetamise ikoon
2
Vajutage nuppu
või pöörake tagumist
ketasvalijat, et valida [SETUP (seadistamise)]
menüüikoon [
].
3
Vajutage nuppu või tagumist ketasvalijat.
• Valige järgmiseks menüüelement ja seadke see.
or
(EST) VQT3U05
35
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 36 ページ
2011年10月26日
水曜日
Kiirmenüü seadistamine
Kiirmenüü kasutamisel leiab mõned menüüseaded kiiresti üles.
Kiirmenüü kuvamiseks vajutage nuppu
[Q.MENU (kiirmenüü)].
Puudutage menüüelementi.
• Menüüelemendi vahetamiseks puudutage
nuppu [
]/[
].
Valige seadistus ja puudutage seda.
Kui seadistamine on lõppenud, puudutage
nuppu [Exit (väljumine)].
■ Seadistage kiirmenüü teie eelistatud elemendi
1
Puudutage nuppu [
2
Valige menüü ülemiselt realt ja lohistage see
alumisele reale.
].
Elemente saab seadistada kiirmenüüdena
Elemendid, mida saab kuvada kiirmenüü ekraanil.
• Kui alumisel real pole tühja ruumi, lohistage see
asendatavale menüüelemendile.
Nüüd saab seadistada uue elemendi, mis asendab
vana elementi.
• Elemendi lohistamisel alumiselt realt ülemisele reale
seadistus tühistatakse ja see ruum jääb tühjaks.
3
Puudutage nuppu [EXIT (väljumine)].
• Kuvatakse uuesti sammul 1 kirjeldatud aken. Salvestusakna kuvamiseks
puudutage nuppu [EXIT (väljumine)].
36
VQT3U05 (EST)
午後5時11分
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 37 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
Menüütüübid
■ Salvestusmenüü [REC]
See menüü võimaldab seadistada kuvasuhet, pikslite arvu ja salvestatava pildi muid
omadusi.
• [PHOTO STYLE (fotolaad)], [METERING MODE (särimõõtmise režiim)], [I.RESOLUTION
(arukas resolutsioon], [I.DYNAMIC (arukas dünaamiline režiim)] ja [DIGITAL ZOOM
(digitaalne suum)] on ühised nii salvestusmenüüs [REC] kui videomenüüs [MOTION
PICTURE]. Nende seadistuste muutmine ühes menüüs peegeldub ka teistes menüüdes.
[PHOTO STYLE]
Saate valida efekte, mis sobivad pildi tüübiga, mida soovite
salvestada. Saate korrigeerida efektide värvust ja
pildikvaliteeti.
[ASPECT RATIO]
Seadistab pildi kuvasuhet.
[PICTURE SIZE]
Seadistab pikslite arvu.
[QUALITY]
Seadistab tihendusastme, millega fotod salvestatakse.
[FACE RECOG.]
Seadistab fookuse ja särituse automaatselt, käsitledes
registreeritud nägusid prioriteetselt.
[QUICK AF]
Kiirendab teravustamist, mis leiab aset päästikunupu
vajutamisel.
[METERING MODE]
Seadistab valguse mõõtmise meetodi heleduse mõõtmiseks.
[FLASH]
Seadistab välklambi töötamise viisi.
[RED-EYE REMOVAL]
Tuvastab automaatselt välklambist tingitud punasilmsuse ja
korrigeerib vastavalt pildiandmeid.
[FLASH SYNCHRO]
Seadistab välklambi sünkroonimise meetodi.
[FLASH ADJUST.]
Reguleerib välklambist vabanevat valgusehulka.
[I.RESOLUTION]
Salvestab veelgi selgemate kontuuride ja teravusega.
[I.DYNAMIC] (Intelligent Korrigeerib automaatselt kontrastsust ja säritust.
dynamic range control)
[ISO LIMIT SET]
Kui ISO tundlikkus on seadistatud automaatrežiimi [AUTO] või
olekusse [
], saab seadistada optimaalse ISO tundlikkuse
nii, et valitud väärtus on ülemiseks piirväärtuseks.
[ISO INCREMENTS]
ISO tundlikkuse seadeväärtuste muutmise samm on 1/3 EV
või 1 EV.
[LONG SHTR NR]
Saab kõrvaldada müra, mis tekib pika säriajaga
[SHADING COMP.]
Kui ekraani tagaosa muutub objektiivi omaduste tõttu
tumedamaks, korrigeeritakse selle piirkonna heledust.
(EST) VQT3U05
37
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 38 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
[EX. TELE CONV.]
Kui pikslite arvuks seada midagi muud kui [L], tõhustatakse
teleefekti ilma, et see halvendaks pildi kvaliteeti.
[DIGITAL ZOOM]
Suurendab teleefekti. Mida suurema suurendusega on
tegemist, seda halvemaks muutub kujutise kvaliteet.
[BURST RATE]
Seadistab sarivõtte salvestamisel sarivõtte kiiruse.
[AUTO BRACKET]
[SELF-TIMER]
Seadistab automaatse kuvasuheteks jaotamise puhul ühe
foto / sarivõtte salvestamise, korrektsioonilaiuse ja salvestamisjärjekorra.
Seadistab automaattaimeriga salvestamise puhul salvestamise
alguseni kuluva aja.
[COLOR SPACE]
Kasutage seda seadistust, kui soovite arvutis, printeris jne
korrigeerida salvestatud piltide värvuste taasesitust.
[STABILIZER]
Kui salvestamise ajal tuvastatakse kaamera värisemine,
korrigeerib kaamera seda automaatselt.
■ Videorežiim [MOTION PICTURE]
Selles menüüs saab seadistada [REC MODE (salvestusrežiimi)], [REC QUALITY
(salvestamise kvaliteeti)] ja video salvestamise muid aspekte.
• [PHOTO STYLE (fotolaad)], [METERING MODE (särimõõtmise režiim)], [I.RESOLUTION
(arukas resolutsioon], [I.DYNAMIC (arukas dünaamiline režiim)] ja [DIGITAL ZOOM
(digitaalne suum)] on ühised nii salvestusmenüüs [REC] kui videomenüüs [MOTION
PICTURE]. Nende seadistuste muutmine ühes menüüs peegeldub ka teistes menüüdes.
– Täpsemat teavet saate salvestusmenüü [REC] seadistuste kohta esitatud selgitustest.
[REC MODE]
Seadistab salvestatava video failiformaadi.
[REC QUALITY]
Siin seadistatakse video pildikvaliteet.
[PICTURE MODE]
[CONTINUOUS AF]
Seadistab fotode salvestamise režiimi video salvestamise ajal.
Jätkab teravustamist objektile mille fookus on saavutatud.
[EX. TELE CONV.]
Kui [REC QUALITY (salvestuskvaliteet)] on seatud mingisse
muusse olekusse kui [FSH] ja [FHD], teleefekt suureneb.
[WIND CUT]
Takistab automaatselt tuulemüra salvestamist.
[MIC LEVEL DISP.]
Seadistab, kas ekraanil kuvatakse mikrofoni taset või mitte.
[MIC LEVEL ADJ.]
Reguleerib heli sisendvõimsust 4 erineva taseme vahel.
[FLICKER RED.]
Säriaja saab fikseerida, et vähendada videopildi võbisemist
või triipe videopildil.
38
VQT3U05 (EST)
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 39 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
■ Kohandamismenüü [Custom]
Kaamera kasutamise, näiteks ekraani kuvamise ja nupufunktsioonid saab seadistada
teie eelistustele vastavaks. On võimalik registreerida ka muudetud seadistusi.
[CUST. SET MEM.]
[AF/AE LOCK /Fn2]
Registreerib kaamera praegused seadistused kohandatud
seadistustena.
Määrab [AF/AE LOCK]/[Fn2] nupule AF/AE lock (automaatteravustamise / automaatsärituse lukustuse) või Fn2
(funktsiooninupu) funktsiooni.
[Fn BUTTON SET]
Määrab funktsiooninupule erinevaid salvestamise ja muid
funktsioone.
[HISTOGRAM]
Võimaldab seadistada histogrammi kuvamist või mittekuvamist.
[GUIDE LINE]
Seadistab pildistamisel kuvatavate juhtjoonte mustri.
[HIGHLIGHT]
Aktiveeritud automaatse ülevaatuse funktsiooni puhul või taasesituse ajal näivad küllastunud piirkonnad vilkuvat mustvalgelt.
[EXPO.METER]
Seadistab eksponomeetri kuvamist või mittekuvamist.
[AF/AE LOCK]
Kui automaatteravustamine / automaatsärituse lukustamine on
sisse lülitatud, seadistab teravustamise ja säritamise fikseeritud sisu.
[AF/AE LOCK HOLD]
[DIRECT FOCUS AREA]
[FOCUS PRIORITY]
[SHUTTER AF]
[PINPOINT AF TIME]
See seadistab [AF/AE LOCK (automaatteravustamise / automaatsärituse lukustamise)] nupu töötamise, kui pildistatakse
fikseeritud fookuse või säritusega.
Liigutab salvestamise ajal automaatteravustamise piirkonda
või käsitsi teravustamise abipiirkonda.
Seadistab nii, et pildistada pole võimalik, kui kujutis on fookusest
väljas.
Seadistab, kas fookust reguleeritakse päästikunupu poolenisti
allavajutamisel automaatselt või mitte.
Seadistab aja, mille jooksul ekraani suurendatakse päästikunupu
poolenisti allavajutamisel, kui automaatteravustamise režiim on
seatud olekusse [
].
[AF ASSIST LAMP]
Automaatteravustamise tuli valgustab objekti päästikunupu
poolenisti allavajutamisel, muutes kaamera teravustamise
halvasti valgustatud tingimustes lihtsamaks.
[AF+MF]
Kui automaatne teravustamine on töö lõpetanud, saate fookust
seada käsitsi.
[MF ASSIST]
Fookuse käsitsi seadistamise ajaks suurendatakse ekraani.
[MF GUIDE]
Käsitsi teravustamise ajal kuvatakse käsitsi teravustamise
juhtimissüsteemi, mis aitab teil kontrollida fookuse saavutamise
suunda.
(EST) VQT3U05
39
VQT3U05~Body1_eng.fm 40 ページ
2011年10月28日
金曜日
午後4時19分
[POWER ZOOM LENS]
Seadistab ekraanikuva ja objektiivi funktsioonid, kui
kasutatakse vahetusobjektiivi, mis ühildub elektriliselt
käitatava suumiga.
[LVF DISP.STYLE]
Seadistab reaalaja valikulise pildinäidiku kuvalaadi.
[LCD DISP.STYLE]
Seadistab LCD-näidiku kuvalaadi.
[
BUTTON SWITCH]
Saab seadistada, kuidas [
] nupp lülitab ümber aruka
automaatrežiimi töötamisviiside vahel.
[
BUTTON]
Aktiveerib/deaktiveerib videonupu.
[
REC AREA]
Muudab video ja fotode salvestamise ajal vaatenurka.
[REMAINING DISP.]
Lülitab ümber salvestatavate piltide arvu ja saadaoleva
salvestusaja kuvamise vahel.
[PLAY ON LCD]
Kui lülitate salvestusrežiimist ümber taasesitusrežiimi,
lülitub LCD-näidik sisse.
[TOUCH SETTINGS]
Aktiveerib/deaktiveerib puutekäituse.
[TOUCH SCROLL]
Võimaldab seadistada puutekäitusega pideva edasi- või
tagasikerimise kiirust.
[DIAL GUIDE]
Seadistab, kas kuvatakse ketasvalija kasutusjuhendit või mitte.
[MENU RESUME]
Viimati kasutatud menüüpositsioon jääb salvestatuks isegi siis,
kui kaamera lülitatakse välja.
[PIXEL REFRESH]
Optimeeritakse pildiseadist ja pilditöötlust.
[SENSOR CLEANING]
Eemaldatakse tolm, puhudes ära pildiseadise ette
kinnijäänud prahi ja tolmu.
[SHOOT W/O LENS]
Kui kaamerale pole objektiivi paigaldatud, on katik
seadistatud mittetöötamisele.
40
VQT3U05 (EST)
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 41 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
■ Seadistusmenüü
Selles menüüs saate seada kella, valida tööhelisid ja muid sätteid, mis hõlbustavad
kaamera kasutamist.
[CLOCK SET]
[WORLD TIME]
Saab seadistada kuupäeva/kellaaega.
Seadistab kellaaja teie elukoha ja reisisihtkoha jaoks.
[TRAVEL DATE]
Saab seadistada reisile mineku ja reisilt tagasituleku kuupäeva
ning reisi sihtkoha.
[BEEP]
Seadistab elektrooniliste helide ja elektroonilise katikuheli
tugevust.
[VOLUME]
Reguleerib kõlari helitugevust 7 astme vahel.
[LCD DISPLAY]/
[VIEWFINDER]
Saab reguleerida LCD-näidiku / reaalaja valikulise pildinäidiku
heledust, värvust või punast või sinist varjundit.
[LCD MODE]
LCD-näidiku heledust saab reguleerida sõltuvalt kaamerat
ümbritseva keskkonna valgustusest.
[ECONOMY]
Vähendab kaamera voolutarbimist, et vältida aku tühjenemist.
[AUTO REVIEW]
Seadistab pärast pildistamist pildi kuvamise aja.
[USB MODE]
Seadistab sidemeetodi, kui ühendamiseks kasutatakse
USB-ühenduskaablit (kuulub kaamera komplekti).
[VIDEO OUT]
Seadistab vastavas riigis kasutusel oleva värvitelevisioonisüsteemi.
[TV ASPECT]
Teeb kasutatava teleri tüübist sõltuvad seadistused.
[HDMI MODE]
Seadistab pildi HDMI-väljundformaadi, kui taasesitatakse
HDMI-minikaabli (lisavarustus) kaudu.
[VIERA Link]
VIERA Link ühendust toetavad seadmed ühendatakse
automaatselt.
[3D PLAYBACK]
Seadistab 3D piltide väljastusmeetodi.
[MENU GUIDE]
Seadistab kuva, mida kasutatakse, kui töörežiimide ketasvalija
on seatud asenditesse
.
/
[LANGUAGE]
Seadistab ekraanil kuvatava keele.
[VERSION DISP.]
Võimaldab kontrollida kaamera ja objektiivi püsivara versioone.
[NO.RESET]
Lähtestab pildifaili numbriks 0001.
[RESET]
Salvestusmenüü [REC] või seadistus- ja kohandamismenüü
[SETUP]/[CUSTOM] seadistused lähtestatakse algseadistustele.
[FORMAT]
Mälukaart vormindatakse.
(EST) VQT3U05
41
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 42 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
■ Taasesitusrežiimi menüü [PLAYBACK]
Selles menüüs saate seada salvestatud fotode kaitset, kärpimis- või printimissätteid jms.
[2D/3D SETTINGS]
Lülitab ümber 3D piltide taasesitusmeetodit.
[SLIDE SHOW]
Valib piltide tüübi jne ja taasesitab kõik pildid järjekorras.
[PLAYBACK MODE]
Valib piltide tüübi jne ja taasesitab ainult teatud pildid.
[TITLE EDIT]
Sisestab salvestatud piltidele teksti (kommentaari).
[TEXT STAMP]
Märgib salvestatud piltidele salvestuskuupäeva ja -kellaaja,
nimed, reisisihtkoha, sõidukuupäeva jne.
[VIDEO DIVIDE]
Jaotab salvestatud videopildi kaheks.
[RESIZE]
Vähendab pildi suurust (pikslite arvu).
[CROPPING]
Kärbib salvestatud pilti.
[ASPECT CONV.]
Muudab printimise jaoks kuvasuhet piltidel, mis on
salvestatud kuvasuhtega [16:9].
[ROTATE]
Pöörab pilti käsitsi 90º sammuga.
[ROTATE DISP.]
See režiim võimaldab automaatselt kuvada pilte vertikaalselt,
kui nende pildistamise ajal hoiti kaamerat vertikaalselt.
[FAVORITE]
Piltidele saab lisada märke ja pilte saab määrata
lemmikpiltideks.
[PRINT SET]
Seadistab prinditavad pildid ja väljatrükkide arvu.
[PROTECT]
Kaitseb pilte kogemata kustutamise eest.
[FACE REC EDIT]
Eemaldab või muudab isiklikku identiteeti puudutavat
informatsiooni.
42
VQT3U05 (EST)
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 43 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
Tarnekomplekti kuuluv tarkvara
Tarnekomplekti kuuluv CD-ROM-plaat sisaldab järgmist tarkvara.
Installige see tarkvara arvutis kasutamiseks.
• PHOTOfunSTUDIO 7.0 HD Edition (Windows XP/Vista/7)
See tarkvara võimaldab fotosid arvutisse laadida ja neid salvestatud fotosid pildistamisaja
või kasutatava kaamera mudelinime järgi sorteerida. Saate muuta piltide suurust ja lisada
piltidele efekte. Toetatakse ka mitmesuguseid printimisfunktsioone, näiteks printimise
paigutust ja CD-R*-plaatidele salvestamise funktsiooni. Kui unustasite seadistada
digikaamera kuupäeva, saate selle tarkvara abil lisada piltidele salvestuskuupäeva.
[AVCHD]-vormingus videot saab laadida ja salvestada ka DVD-plaadile.
∗ Seda saab kasutada ainult siis, kui arvuti CD/DVD seadme menüüs [Properties
(omadused)] kuvatakse salvestamise vahekaart [Recording].
• QuickTime (Windows XP/Vista/7)
See tarkvara on vajalik panoraamfotode loomiseks ja taasesitamiseks programmiga
“PHOTOfunSTUDIO 7.0 HD Edition”.
Saab taasesitada ka digikaameraga salvestatud videot (faililaienditega .MP4/.MOV).
Mac-opsüsteemi puhul kuulub see standardvarustusse.
• SILKYPIX Developer Studio (Windows XP/Vista/7, Mac OS X v10.4/v10.5/v10.6/v10.7)
See on tarkvara töötlemata (RAW) vormingus fotode redigeerimiseks.
Selle kaameraga salvestatud töötlemata (RAW) failide kasutamine võimaldab pilte
redigeerida kõrgema kvaliteediga.
Redigeeritud pildid võib salvestada vormingus (JPEG, TIFF jne), mida saab kuvada
personaalarvutis.
Lisateavet tarkvara SILKYPIX Developer Studio kasutamise kohta saate firma
Ichikawa Soft Laboratory veebilehe punktist “Help (abiteave)”:
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/support/
• LoiLoScope 30-päevane täielik prooviversioon (Windows XP/Vista/7)
LoiLoScope on video redigeerimise tarkvara, mis võimaldab arvuti võimsust täielikult ära
kasutada. Video salvestamine on sama lihtne kui kartoteegikaartide korrastamine
kirjutuslaual. Kasutage oma sõprade ja pereliikmetega jagatavate videote loomiseks
muusikat, pildi- ja videofaile, põletades need DVD-plaadile, laadides üles veebilehtedele
või jagades lihtsalt videoid sõpradega e-posti teel.
– See installib ainult prooviversiooni allalaadimissaidi otseteeikooni.
Lisateavet programmi LoiLoScope kasutamise kohta leiate LoiLoScope juhendist,
mis on kättesaadav allpool toodud lingi kaudu.
Juhendi URL: http://loilo.tv/product/20
(EST) VQT3U05
43
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 44 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
Tarnitud tarkvara installimine
• Sulgege enne CD-ROM-plaadi sisestamist kõik arvutis töötavad rakendused.
Kontrollige oma arvuti töökeskkonda.
• Programmi “PHOTOfunSTUDIO 7.0 HD Edition” töökeskkond
– Opsüsteem:
Windows® XP (32 bitti) SP3,
Windows Vista® (32 bitti) või SP1/SP2,
Windows® 7 (32 bitti / 64 bitti) või SP1
– Keskprotsessor (CPU):
Pentium® III 500 MHz või võimsam (Windows® XP),
Pentium® III 800 MHz või võimsam (Windows Vista®),
Pentium® III 1 GHz või võimsam (Windows® 7)
– Näidik:
1024x768 pikslit või rohkem (soovitatav on 1920x1080 pikslit või rohkem)
– Muutmälu (RAM):
512 MB või rohkem (Windows® XP/Windows Vista®),
1 GB või rohkem (Windows® 7, 32 bitti),
2 GB või rohkem (Windows® 7, 64 bitti),
– Vaba ruum kõvakettal:
tarkvara installimiseks 450 MB või rohkem
• Töökeskkonna kohta lisateabe saamiseks vt “PHOTOfunSTUDIO 7.0 HD Edition”
kasutusjuhendit (PDF-vormingus).
• Lisateavet programmi SILKYPIX Developer Studio 3.1 SE kohta saate lk 43
nimetatud tugisaidilt.
Sisestage komplekti kuuluvat tarkvara sisaldav CD-ROM-plaat
• Pärast tarnekomplekti kuuluva CD-ROM-plaadi sisestamist avaneb
installimismenüü.
Klõpsake soovitatava installimise menüüpunkti
[Recommended Installation]
• Installimise jätkamiseks järgige ekraanile ilmuvaid teateid.
Märkus
• Installitakse teie arvutiga ühilduv tarkvara.
• “PHOTOfunSTUDIO 7.0 HD Edition” ei ühildu opsüsteemiga Mac.
• Mac-arvutisse võib käsitsi installida programmi SILKYPIX.
Sisestage komplekti kuuluvat tarkvara sisaldav CD-ROM-plaat.
Topeltklõpsake automaatselt kuvatavat kausta.
Topeltklõpsake rakenduste kaustas olevat ikooni.
44
VQT3U05 (EST)
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 45 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
PDF-vormingus kasutusjuhendi lugemine
Kaamera kasutamise kohta leiate üksikasjalikumaid juhiseid kaamera komplekti
kuuluval CD-ROM-plaadil olevast PDF-vormingus kasutusjuhendist
“Keerulisemate funktsioonide kasutusjuhend”. Selle juhendi lugemiseks laadige
see oma arvutisse.
■ Windows-opsüsteemi puhul
Lülitage arvuti sisse ja sisestage kasutusjuhendit sisaldav
CD-ROM-plaat (kuulub kaamera komplekti).
Valige soovitud keel ja klõpsake seejärel
installimiseks [Operating Instructions]
(Kasutusjuhend).
Topeltklõpsake arvuti töölaual olevat
kasutusjuhendi otseteeikooni
“Operating Instructions”.
■ Kui PDF-vormingus kasutusjuhend ei avane
PDF-vormingus kasutusjuhendi sirvimiseks või printimiseks peab arvutisse olema
installitud programm Adobe Acrobat Reader 5,0 või selle hilisem versioon või programm
Adobe Reader 7,0 või selle hilisem versioon.
Sisestage kasutusjuhendit sisaldav CD-ROM-plaat (kuulub kaamera tarnekomplekti),
klõpsake nuppu
ja järgige installimise kohta seejärel näidikul kuvatavaid teateid.
(Ühilduvad opsüsteemid: Windows XP SP3/Windows Vista SP2/Windows 7)
• Teie arvuti operatsioonisüsteemi jaoks sobiva Adobe Readeri versiooni saate alla laadida ja
installida järgmiselt veebilehelt:
http://get.adobe.com/reader/otherversions
■ PDF-vormingus kasutusjuhendi deinstallimine
Kustutage PDF-fail kaustast Program Files\Panasonic\Lumix\ .
■ Mac-opsüsteemi puhul
Lülitage arvuti sisse ja sisestage kasutusjuhendit sisaldav
CD-ROM-plaat (kuulub kaamera komplekti).
Avage CD-ROM-plaadil kaust “Manual (käsitsi)” ja kopeerige
seejärel sellest kaustast soovitud keeles PDF-fail.
PDF-faili avamiseks topeltklõpsake faili.
(EST) VQT3U05
45
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 46 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
Tehnilised andmed
Digikaamera korpus (DMC-GX1):
Ohutusinfo
Toiteallikas:
alalispinge 8,4 V
Energiatarve:
2,6 W (pildistamisel LCD-näidiku abil)
[Kui kasutatakse vahetusobjektiivi (H-PS14042)]
2,7 W (pildistamisel LCD-näidiku abil)
[Kui kasutatakse vahetusobjektiivi (H-FS14042)]
1,6 W (taasesitamisel LCD-näidiku abil)
[Kui kasutatakse vahetusobjektiivi (H-PS14042)]
1,7 W (taasesitamisel LCD-näidiku abil)
[Kui kasutatakse vahetusobjektiivi (H-FS14042)]
Kaamera efektiivsete
pildipikslite arv
16 000 000 pikslit
Pildiandur
4/3" reaalaja MOS-andur, pikslite üldarv 16 680 000,
Põhivärvifilter
Maks. 4x
Digitaalne suum
Täiendav teleobjektiiv
(välja arvatud iga
kuvasuhte maksimaalse
pildisuuruse puhul)
Teravustamine
Lihtsa suurendamise sisse- ja väljalülitamine (ON/OFF)
(ühildub ka muude tootjate objektiividega)
Katikusüsteem
Fokaaltasandi katik
Automaatteravustamine / käsitsi teravustamine,
Näo tuvastamine/ automaatteravustamise jälgimine / 23
piirkonna teravustamine/ 1 piirkonna teravustamine / ekraani
suurendusaeg (on võimalik puutesärituse piirkonna
valimine)
Sarivõtte salvestamine
46
Sarivõtte kiirus
20 pilti sekundis (ülisuur kiirus),
4,2 pilti sekundis (suur kiirus),
3 pilti sekundis (keskmine kiirus),
2 pilti sekundis (väike kiirus)
Salvestatavate
fotode arv
9 pilti (töötlemata (RAW) failide kasutamisel)
Sõltub mälukaardi salvestusmahust
(kui töötlemata (RAW) faile ei kasutata)
VQT3U05 (EST)
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 47 ページ
ISO-tundlikkus
(standardne väljundtundlikkus)
Minimaalne valgustus
Säriaeg
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
AUTO/
/160/200/400/800/1600/3200/6400/12800
(saab muuta sammuga 1/3 EV)
Umbes 9 lx (kui kasutatakse “i-Low” valgust, on säriaeg
1/25 sekundit)
[Kui kasutatakse vahetusobjektiivi (H-PS14042)]
Umbes 9 lx (kui kasutatakse “i-Low” valgust, on säriaeg
1/25 sekundit)
[Kui kasutatakse vahetusobjektiivi (H-FS14042)]
B (lamp) (max umbes 120 sekundit), 60 sekundit kuni
1/4000 sekundit
Fotode tegemine video salvestamise ajal
Video prioriteet: 1/25 sekundit kuni 1/16000 sekundit
Foto prioriteet: B (lamp) (max umbes 120 sekundit),
60 sekundit kuni 1/4000 sekundit
Särimõõtmise vahemik EV 0 kuni EV 18
Valge tasakaalustus
Valge automaatne tasakaalustus / Päevavalgus / Pilves /
Varjus / Hõõglambid / /Välklamp / Valge seadistamine 1 /
Valge seadistamine 2 / valge tasakaalustuse K seadistamine
Säritus AE
(automaatsäritus)
Automaatsärituse programm AE (P)/ objektiivi ava prioriteet
AE (A)/ säriaja prioriteet AE (S) / käsitsi säritamine(M) /
automaatsäritus
Särituse järelkorrektsioon (1/3 EV sammuga, -5 EV kuni +5 EV)
Särimõõtmise režiim
Mitmekordne mõõtmine / keskpunkti kaalutud mõõtmine /
punktmõõtmine
3.0" TFT LCD (3:2)
(umbes 460 000 punkti) (pildivälja suhe umbes 100%)
Puutetundlik ekraan
Sisseehitatud hüpikvälklamp
GN 7,6 ekvivalent (ISO160•m)
Välklambi tööulatus:
umbes 40 cm kuni 6,8 m
[Kui on paigaldatud vahetusobjektiiv (H-PS14042)],
seadistatakse WIDE (lainurk), [ISO AUTO (automaatne
ISO-tundlikkus)]]
Välklambi tööulatus:
umbes 1,0 m kuni 6,8 m
[Kui on paigaldatud vahetusobjektiiv (H-FS014042)],
seadistatakse WIDE (lainurk), [ISO AUTO (automaatne
ISO-tundlikkus)]]
AUTO, AUTO / punasilmsuse vähendamine, sundvälk
(sundvälk sisse lülitatud (ON)/ punasilmsuse vähendamine,
aeglane sünkroonimine, aeglane sünkroonimine /
punasilmsuse vähendamine, sundvälk välja lülitatud
LCD-näidik
Välklamp
(EST) VQT3U05
47
VQT3U05~Body3_eng.fm 48 ページ
2011年10月28日
金曜日
午後4時19分
Välklambi
sünkroonimise kiirus
Mikrofon
Võrdub 1/160 sekundiga või on sellest lühem
Kõlar
monofooniline
Salvestusvahend
SD-mälukaart / SDHC-mälukaart / SDXC-mälukaart
stereo
Foto suurus
Fotod
Kui kuvasuhte seadistus on [
]
4592x3448 pikslit, 3232x2424 pikslit, 2272x1704 pikslit
Kui kuvasuhte seadistus on [
]
4576x3056 pikslit, 3232x2160 pikslit, 2272x1520 pikslit
Kui kuvasuhte seadistus on [
]
4576x2576 pikslit, 3232x1824 pikslit, 1920x1080 pikslit
Kui kuvasuhte seadistus on [
]
3424x3424 pikslit, 2416x2416 pikslit, 1712x1712 pikslit
Salvestuskvaliteet
Video
Kvaliteet
[AVCHD]
kui seadistus on [FSH]: 1920x1080 pikslit (50i salvestamine /
umbes 17 Mb/s)/
kui seadistus on [SH]: 1280x720 pikslit (50p salvestamine /
umbes 17 Mb/s)
(¢anduri väljund on 25 kaadrit/s)
[MP4]
Kui seadistus on [FHD]: 1920x1080 pikslit (25 kaadrit/s,
umbes 20 Mb/s)/
kui seadistus on [HD]: 1280x720 pikslit (25 kaadrit/s,
umbes 10 Mb/s)/
kui seadistus on [VGA]: 640x480 pikslit (25 kaadrit/s,
umbes 4 Mb/s)
RAW/RAWiFine/RAWistandard/Fine/standard/MPOiFine/
MPOiStandard
Salvestusfaili vorming
Fotod
Video
Audiotihendus
48
VQT3U05 (EST)
RAW/JPEG (põhineb “kaamera failisüsteemi projekteerimisreeglil”, vastavalt “Exif 2.3” standardile, DPOF-iga ühilduv)/
MPO
AVCHD/MP4
AVCHD
Dolby Digital (2 kanalit)
MP4
AAC (2 kanalit)
DMC-GX1X&GX1K&GX1EB-VQT3U05_eng.book 49 ページ
2011年10月26日
水曜日
午後5時11分
Liides
Digitaalne
Analoogvideo/
-audio
Ühenduspesa
“USB 2.0” (suure kiirusega)
∗ Arvutist pärit andmeid ei saa USB-ühenduskaabli abil
kaamerasse salvestada.
NTSC/PAL liitsignaal (menüüst lülitatav)
Audiokanali väljund (monofooniline)
[REMOTE]
φ 2,5 mm pistikupesa
[AV OUT/DIGITAL]
Spetsiaalne pistikupesa (8-kontaktiline)
[HDMI]
MiniHDMI tüüp C
Mõõtmed
Kaal
umbes 116,3 mm (L) x 67,8 mm (K) x 39,4 mm (S)
(ilma esileulatuvate osadeta)
Umbes 318 g
(mälukaardi ja akuga)
umbes 272 g (kaamera korpus)
umbes 413 g
[vahetusobjektiiviga (H-PS14042), mälukaardi ja akuga]
umbes 483 g
[vahetusobjektiiviga (H-FS014042), mälukaardi ja akuga]
Töötemperatuur
0 ºC kuni 40 ºC
Töökeskkonna niiskus
10%RH kuni 80%RH
Akulaadija (Panasonic DE-A94A):
Ohutusinfo
Sisend:
vahelduvpinge 110 V kuni 240 V, 50/60 Hz, 0,2
Väljund:
alalispinge 8,4 V; 0,65 A
Akukomplekt (liitiumioon) (Panasonic DMW-BLD10E):
Ohutusinfo
Pinge/mahtuvus:
7.2 V/1010 mAh
(EST) VQT3U05
49
VQT3U05~Body3_eng.fm 50 ページ
2011年10月28日
金曜日
午後4時20分
Vahetusobjektiiv (H-PS14042)
“LUMIX G X VARIO PZ 14–42 mm/F3.5–5.6 ASPH./POWER O.I.S.”
Fookuskaugus
f=14 mm kuni 42 mm
(35 mm filmikaamera ekvivalent: 28 mm kuni 84 mm)
Ava tüüp
7 diafragmalaba / ringavadiafragma
Ava vahemik
F3.5 (lainurk) kuni F5.6 (tele)
Ava minimaalne
väärtus
F22
Objektiivi
konstruktsioon
9 elementi 8 rühmas (4 asfäärilist läätse, 2 ED läätse)
Nanopinnakate
jah
Fookuses püsimise
kaugus
0,2 m (lainurga puhul kuni fookuskauguseni 20 mm) kuni ∞
(fookuskauguse viitejoonest),
0,3 m (teleobjektiivi puhul kuni fookuskauguseni 21 mm)
kuni ∞ (fookuskauguse viitejoonest)
Kujutise maksimaalne 0,17x (35 mm filmikaamera ekvivalent: 0,34x)
suurendamine
Optiline pildistabilisaator
kasutusel
Optilise pildistabilisaatori [O.I.S.] lüliti
puudub
(stabilisaatorit [STABILIZER] seadistatakse salvestusmenüüs [REC].)
Kinnitus
“Micro kinnitus
Vaatenurk
75x (lainurk) kuni 29x (tele)
Filtri läbimõõt
37 mm
Max läbimõõt
umbes 61 mm
Üldpikkus
umbes 26,8 mm (objektiivi otsast kuni objektiivikinnituse
aluseni, kui läätseraam on süvistatud)
Kaal
umbes 95 g
50
VQT3U05 (EST)
VQT3U05~Body3_eng.fm 51 ページ
2011年10月28日
金曜日
午後4時21分
Vahetusobjektiiv (H-FS014042)
“LUMIX G VARIO 14– 42 mm/F3.5 – 5.6 ASPH./MEGA O.I.S.”
Fookuskaugus
f=14 mm kuni 42 mm
(35 mm filmikaamera ekvivalent: 28 mm kuni 84 mm)
Ava tüüp
7 diafragmalaba / ringavadiafragma
Ava vahemik
F3.5 (lainurk) kuni F5.6 (tele)
Ava minimaalne väärtus F22
Objektiivi
konstruktsioon
12 elementi 9 rühmas (1 asfääriline lääts)
Fookuses püsimise
kaugus
0,3 m kuni ∞ (fookuskauguse viitejoonest)
Kujutise maksimaalne
suurendamine
0,16x (35 mm filmikaamera ekvivalent: 0,32x)
Optiline
pildistabilisaator
kasutusel
Optilise pildistabilisaatori [O.I.S.] lüliti
puudub (stabilisaatorit [STABILIZER] seadistatakse
salvestusmenüüs [REC].)
Kinnitus
“Micro kinnitus
Vaatenurk
75x (lainurk) kuni 29x (tele)
Filtri läbimõõt
52 mm
Max läbimõõt
umbes 60,6 mm
Üldpikkus
umbes 63,6 mm
(objektiivi otsast kuni objektiivikinnituse aluseni)
Kaal
umbes 165 g
(EST) VQT3U05
51
VQT3U05~BCover_eng.fm
52 ページ 2011年10月28日
金曜日
午後4時21分
• G MICRO SYSTEM on digikaamerate LUMIX-objektiivide
vahetamise süsteem, mis põhineb “standardil.
• Micro Four Thirds™ ja Micro Four Thirds’i logo on Olympus
Imaging Corporation’i kaubamärgid Jaapanis, USAs, Euroopa
Liidus ja muudes riikides.
• Four Thirds™ ja Four Thirds’i logo on Olympus Imaging
Corporation’i kaubamärgid Jaapanis, USAs, Euroopa Liidus
ja muudes riikides.
• SDXC logo on firmale SD-3C LLC kuuluv kaubamärk.
• “AVCHD” ja “AVCHD” logo on firmadele Panasonic Corporation
ja Sony Corporation kuuluvad kaubamärgid.
• Toodetud firma Dolby Laboratories litsentsi kohaselt.
Dolby ja topelt-D sümbol on firmale Dolby Laboratories kuuluvad
kaubamärgid.
• HDMI, HDMI logo ja kõrglahutus-multimeedialiides (High-Definition
Multimedia Interface) on firmale HDMI Licensing LLC kuuluvad kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USAs ja muudes riikides.
• HDAVI Control™ on firmale Panasonic Corporation kuuluv kaubamärk.
• QuickTime ja QuickTime’i logo on firmale Apple Inc kuuluvad, litsentsi alusel
kasutatavad kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
• Adobe on Adobe Systems Incorporated’i kaubamärk USAs ja/või muudes
riikides.
• Mac ja Mac-opsüsteem on firmale Apple Inc. kuuluvad kaubamärgid, mis
on registreeritud USAs ja muudes riikides.
• Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s ja/või muudes riikides
registreeritud kaubamärgid.
• Muude selles juhendis nimetatud süsteemide või toodete nimed on tavaliselt selle süsteemi
või toote väljatöötanud tootjate registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid.
Käesolevale tootele on antud luba isiklikuks ja mitteäriliseks kasutamiseks tarbijate poolt AVC
patendiportfelli litsentsi raames, mis hõlmab (i) videosalvestiste kodeerimist vastavalt AVCstandardile (“AVC Video”) ja/või (ii) AVC-videosalvestiste dekodeerimist tarbijate poolt isiklikul
ja mitteärilisel otstarbel ja/või AVC-videosalvestiste omandamist AVC-videosalvestiste
müügiluba omavast ettevõttest. See luba ei kehti mingil muul otstarbel kasutamise korral.
Lisateavet saate firmast MPEG LA, LLC. Vt veebilehte http://www.mpegla.com.
EU
Vastavalt direktiivi 2004/108/EÜ lõike 9 lõigule 2
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
Panasonic Corporation
Veebileht: http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2011
VQT3U05
F1111KD0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement