Panasonic DMCGX8K, DMCGX8H, DMCGX8A Operating instructions

Panasonic DMCGX8K, DMCGX8H, DMCGX8A Operating instructions
Instrucțiuni de utilizare
pentru funcții avansate
Cameră digitală
Model Nr.
DMC-GX8
Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni cu atenție înainte de a folosi
aparatul și să păstrați acest manual pentru consultări ulterioare.
Afișajul mesajelor
P362
Remedierea problemelor
P378
Găsirea informațiilor de care aveți nevoie
P2
Cuprins
P6
Cuprins după funcție
P12
Listă de meniuri
P367
SQW0329
-1-
F0715YD0
Găsirea informaţiilor de care aveţi nevoie
În aceste „Instrucţiuni de utilizare pentru funcţii avansate”, puteţi găsi informaţiile de care
 aveţinevoie din paginile care urmează.
Făcând clic pe un număr de pagină, puteţi trece la pagina asociată şi puteţi găsi rapid
informaţiile.

Căutare din „Cuprins”



Faceți clic pe această pictogramă pentru a trece la „Cuprins”.
Căutare în lista de nume de funcții
P12
Căutare în lista de butoane și selectoare
P17
Căutare în lista de ecrane și pictograme
P356
Căutare în „Afișarea mesajelor”
P362
Căutare în „Lista de meniuri”

P6
Faceți clic pe această pictogramă pentru a trece la „Lista de meniuri”.
Căutare în „Remedierea problemelor”

Faceți clic pe această pictogramă pentru a trece la „Găsirea
informațiilor de care aveți nevoie”.

Faceți clic pe această pictogramă pentru a reveni la pagina afișată
anterior.
Pentru detalii despre modul de utilizare a acestui manual, consultați pagina
următoare.
Funcția Wi-Fi®/Funcția NFC
-2-
P367
P378
P3
P285
Cum se utilizează acest manual
Despre indicarea modului aplicabil
Moduri aplicabile:
Pictogramele indică modurile desponibile pentru o funcție.
• Pictograme negre: Moduri aplicabile
• Pictograme gri: Moduri indisponibile
,
și
se vor deosebi în funcție de modurile de înregistrare cu setări personalizate.
• Faceţi clic pe o trimitere din text pentru a trece la pagina corespunzătoare.
• Prin introducerea de cuvinte cheie în câmpul de căutarea din partea de sus a ecranului Adobe
Reader, puteţi executa o căutare după cuvinte cheie şi puteţi trece la pagina corespunzătoare.
• Este posibil ca operaţiile şi alte detalii din acest manual să difere în funcţie de versiunea Adobe
Reader pe care o utilizaţi.
■ Despre simbolurile din text
:
MENU
:
Wi-Fi
Indică faptul că meniul poate fi setat prin apăsarea pe butonul [MENU/SET] (Meniu/
Setare).
Indică faptul că setarea Wi-Fi poate fi realizată prin apăsarea pe butonul [Wi-Fi].
:
Configurări care pot fi efectuate în meniul [Custom] (Personalizare).
:
Sfaturi pentru o utilizare adecvată şi pentru înregistrare.
:
Condiţii în care o anumită funcţie nu poate fi utilizată.
:
Continuarea în pagina următoare.
În aceste instrucțiuni de operare, pașii pentru setarea unui element de meniu sunt descriși după
cum urmează.
Exemplu: În meniul [Rec] (Înregistrare), schimbați [Quality] (Calitate) de la [A] la [›].
MENU

[Rec] (Înregistrare)  [Quality] (Calitate)  [›]
• Descrierile din aceste instrucțiuni de operare se bazează pe obiectivul interschimbabil (H-FS14140).
-3-
Ghid de pornire rapidă
Dacă doriţi să începeţi să realizaţi fotografii acum, consultaţi etapele pentru utilizarea modului
Automat inteligent ca ghid. În modul Automat inteligent, puteţi lăsa setările în cameră şi puteţi
realiza fotografii cu uşurinţă.
Ataşaţi cureaua de umăr.
(P23)
1
2
3
4
5


• Ataşaţi cealaltă parte a curelei
de umăr.

Încărcaţi acumulatorul.
(P24)

A : Tip cu conectare la priză
B : Tip cu terminal de conectare
Introduceţi cardul
(opţional)/acumulatorul.
(P31)
• Introduceţi acumulatorul până
la auzirea unui clic, acordând
atenţie orientării.
Ataşaţi obiectivul.
(P36)
• Pentru a ataşa obiectivul,
aliniaţi marcajele de montare a
obiectivului şi rotiţi obiectivul
în direcţia săgeţii.
Deschideţi monitorul.
(P39)

• Ţineţi monitorul pentru a-l
deschide, rotiţi-l cu 180° spre
partea obiectivului şi aduceţi-l
din nou în poziţia iniţială.


-4-


Porniţi camera şi setaţi ceasul. (P40)
6
7
8
Formataţi cardul (iniţializare). (P33)
Setaţi selectorul de mod la [¦].
(P48)
• Setările funcţiilor principale sunt reglate automat.
Apăsaţi pe jumătate butonul
declanşator pentru a focaliza.
9
A Indicare focalizare
• După ce subiectul este focalizat, indicatorul
de focalizare este afişat.
Apăsaţi complet butonul declanşator
(apăsaţi mai mult) şi realizaţi
fotografia. (P46)
Verificaţi fotografia pe care aţi realizat-o.
10
• Funcţia [Auto Review] (Revizualizare automată) afişează
fotografia pe care tocmai aţi realizat-o. (P47)
• Pentru a afişa imaginea în Modul de redare, apăsaţi [(].
(P252)
-5-
3.5 60
1/98
Cuprins
Găsirea informaţiilor de care aveţi nevoie ...........................................................................................................2
Cum se utilizează acest manual ..............................................................................................................................3
Ghid de pornire rapidă ...............................................................................................................................................4
Cuprins după funcţie ................................................................................................................................................12
1.
Înainte de utilizare
Îngrijirea camerei ........................................................................................................................................................15
Accesorii Standard......................................................................................................................................................16
Denumiri şi funcţii ale componentelor ..............................................................................................................17
Despre obiectiv ...........................................................................................................................................................20
Carduri compatibile cu acest aparat ....................................................................................................................22
2.
Pornirea/Operaţii de bază
Ataşarea curelei de umăr..........................................................................................................................................23
Încărcarea acumulatorului.......................................................................................................................................24
• Încărcare..............................................................................................................................................................24
• Timp aproximativ de operare şi număr de fotografii înregistrabile .............................................26
Întroducerea/scoaterea cardului (opţional)/acumulatorului......................................................................31
• Despre Card ......................................................................................................................................................33
• Formatarea cardului (iniţializare) ..............................................................................................................33
• Număr aproximativ de fotografii înregistrabile şi timp de înregistrare disponibil..................34
Ataşarea/scoaterea obiectivului ...........................................................................................................................36
Deschiderea monitorului/Reglarea monitorului..............................................................................................39
Setarea datei/orei (Setare ceas) .............................................................................................................................40
• Modificarea setărilor de ceas.......................................................................................................................41
Operaţii de bază...........................................................................................................................................................42
• Sfaturi pentru realizarea unor fotografii de bună calitate.................................................................42
• Utilizarea vizorului...........................................................................................................................................43
• Buton declanşator (Realizarea fotografiilor) .........................................................................................46
• Buton de imagine video (Înregistrarea imaginilor video).................................................................47
• Selector de mod (Selectarea unui mod de înregistrare)....................................................................48
• Selector Frontal/Selector Posterior...........................................................................................................49
• Butoane cursor/Buton [MENU/SET] (Meniu/Setare) ..........................................................................52
• Butonul [DISP.] (Afişare) (Comutarea informaţiilor afişate)...............................................................53
• Ecran tactil (Operaţii tactile) .......................................................................................................................59
• Realizarea fotografiilor utilizând funcţia tactilă ...................................................................................61
Setarea elementelor de meniu...............................................................................................................................63
Apelarea instantanee a meniurilor frecvent utilizate (Meniu rapid).........................................................66
• Schimbaţi meniul rapid cu elementul dumneavoastră favorit ......................................................68
Asocierea la butoane a funcţiilor frecvent utilizate (butoane funcţionale)...........................................70
Configurarea setărilor de bază ale acestui aparat (Meniul Setup – Configurare)................................74
Introducerea textului ................................................................................................................................................84
-6-
3.
Moduri de înregistrare
Realizarea fotografiilor utilizând funcţia automată (Mod automat inteligent).....................................85
• Înregistrarea scenelor nocturne ([iHandheld Night Shot]
(Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied)) ....................................................................................88
• Combinarea imaginilor într-o imagine individuală cu gradaţie bogată ([iHDR]).....................89
• Realizarea unei fotografii cu un fundal estompat (Controlul defocalizării)................................90
• Înregistrarea imaginilor prin modificarea luminozităţii (Expunerea) sau a
tonului de culoare ...........................................................................................................................................91
• Despre modul Intelligent Auto (Automat inteligent) şi modul
Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus)....................................................................................92
Realizarea fotografiilor cu apertura şi timpul de expunere ajustate automat
(Mod Programme AE)................................................................................................................................................94
Realizarea fotografiilor specificând apertura/ timpul de expunere .........................................................97
• Mod Aperture-Priority AE (Prioritate apertură la expunere automată) ......................................97
• Mod Shutter-Priority AE (Prioritate declanşator la expunere automată) ....................................98
• Mod Manual Exposure (Expunere manuală) .........................................................................................99
• Confirmarea efectelor de apertură şi timp de expunere (Mod de previzualizare)................102
• Setarea cu uşurinţă a aperturii/timpului de expunere pentru o expunere
adecvată (AE cu o singură apăsare)........................................................................................................103
Realizarea imaginilor panoramice (Mod de înregistrare Panorama).....................................................104
Realizarea fotografiilor cu diverse efecte de imagine Mod Creative Control (Control creativ)......107
Înregistrarea imaginilor video cu valoarea aperturii/timpului de expunere setată manual
(Mod Creative Video )..............................................................................................................................................119
• Minimizarea sunetelor operaţionale pe durata înregistrării imaginilor video........................120
Înregistrarea setările preferate (Modul Personalizare)................................................................................121
• Înregistrarea setărilor de meniu personale (Înregistrarea setărilor personalizate)...............121
• Înregistrarea utilizând setul personalizat înregistrat.......................................................................122
4.
Setări pentru calitatea imaginii și tonul culorii
Reglarea calității imaginii prin adăugarea unui efect ([Stil foto]) ..........................................................123
Înregistrarea imaginilor cu efecte de imagine [Filter Settings] (Setări filtru)......................................125
Ajustarea porţiunilor luminoase/întunecate [Highlight Shadow] (Evidenţiere umbre).................128
Ajustarea balansului de alb..................................................................................................................................129
Setarea calităţii şi rezoluţiei imaginii.................................................................................................................133
• Setarea raportului dimensiunilor imaginilor......................................................................................133
• Setarea numărului de pixeli......................................................................................................................133
• Setarea ratei de comprimare a imaginilor ([Quality] (Calitate))...................................................134
Utilizarea funcţiilor de corecţie a imaginii.......................................................................................................136
• Compensarea contrastului şi a expunerii
([i.Dynamic] (Control inteligent domeniu dinamic))........................................................................136
• Creșterea rezoluției ([i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă))...........................................................136
• Combinarea imaginilor cu expuneri diferite ([HDR]).......................................................................137
• Reducerea zgomotului de imagine pentru timp de expunere scurt ([Long Shtr NR])........138
• Corectarea luminozităţii de la periferia ecranului
([Shading Comp.] (Compensare a umbrei)).........................................................................................138
• Mărirea rezoluţiei când apertura este închisă
([Diffraction Compensation]) (Compensare a difracţiilor)..............................................................139
• Setarea spaţiului de culoare ([Color Space] (Spaţiu de culoare)).................................................139
-7-
5.
Setări focalizare şi luminozitate (expunere)
Realizarea automată a focalizării........................................................................................................................140
• Selectarea modului de focalizare (AFS/AFF/AFC).............................................................................142
• Selectarea modului de focalizare automată.......................................................................................144
• Setarea poziţiei zonei AF/modificarea dimensiunii zonei AF.......................................................150
• Setarea poziţiei zonei AF cu suportul tactil.........................................................................................153
• Optimizarea focalizării şi a luminozităţii pentru o poziţie atinsă.................................................154
• Setarea metodei de focalizare dorite.....................................................................................................155
Realizarea fotografiilor cu focalizare manuală...............................................................................................158
Fixarea focalizării şi a expunerii (AF/AE Lock - Blocare AF/AE).................................................................165
Compensarea expunerii.........................................................................................................................................167
Setarea sensibilităţii la lumină.............................................................................................................................168
• Setarea limitei superioare a sensibilităţii ISO......................................................................................170
• Setarea incrementului de pas al sensibilităţii ISO.............................................................................170
• Extinderea sensibilităţii ISO.......................................................................................................................170
Setarea modului de măsurare..............................................................................................................................171
6.
Setări pentru declanşator şi acţionare
Setarea tipului de declanşator ([Electronic Shutter]) (Declanşator electronic)..................................172
Reducerea la minimum a vibraţiilor aparatului.............................................................................................173
Selectarea unui mod de acţionare.....................................................................................................................174
Realizarea fotografiilor utilizând modul rafală...............................................................................................175
Înregistrarea fotografiilor 4K................................................................................................................................178
• Înregistrare cu [4K Burst] (Rafală 4K)......................................................................................................181
• Înregistrare cu [4K Burst(S/S)] (Rafală 4K(S/S))....................................................................................182
• Înregistrare cu [4K Pre-Burst] (Pre-rafală 4K).......................................................................................184
• Selectarea imaginilor din fişierul rafală 4K şi salvarea acestora...................................................185
• Note despre funcţia 4K Photo (Fotografii 4K).....................................................................................190
Realizarea fotografiilor folosind funcţia Auto Bracket................................................................................193
Realizarea fotografiilor cu temporizatorul......................................................................................................195
7.
Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri
Realizarea automată a fotografiilor la intervale stabilite
[Time Lapse Shot](Fotografie cu timp scurs)..................................................................................................197
Realizarea fotografiilor cu Stop Motion Pictures ([Animaţie cadru cu cadru])...................................200
Efectuarea de expuneri multiple pe o singură imagine ([Multi Exp.](Expunere multiplă))...........204
Dezactivarea imediată a sunetelor operaţionale şi a indicatoarelor luminoase (Mod silențios).206
Realizarea fotografiilor cu funcţia Face Recognition (Recunoaştere faţă) ..........................................207
Înregistrarea profilurilor copiilor şi animalelor de companie în imagini..............................................212
Utilizarea ecranelor şi afişajelor adecvate pentru înregistrare.................................................................213
Înregistrarea cu monitorizarea imaginilor camerei......................................................................................215
-8-
8.
Stabilizator, transfocare şi bliţ
Stabilizator de imagine..........................................................................................................................................216
Realizarea fotografiilor cu ajutorul funcţiei de transfocare.......................................................................220
• Mărirea efectului telescopic......................................................................................................................221
• Zoom-ul cu ajutorul operaţiilor tactile..................................................................................................225
Realizarea fotografiilor cu blițul extern (opțional).......................................................................................226
Setarea funcțiilor blițului.......................................................................................................................................228
• Modificarea modului de declanşare......................................................................................................228
• Schimbarea modului Bliţ............................................................................................................................229
• Setarea la funcţia 2nd Curtain Synchro (Sincronizare întârziată)................................................231
• Reglarea intensităţii bliţului......................................................................................................................232
• Sincronizarea intensităţii bliţului încorporat cu compensarea expunerii................................232
Realizarea fotografiilor cu bliţ wireless.............................................................................................................233
• Utilizarea altor setări pentru înregistrarea cu bliţul wireless.........................................................236
9.
Înregistrarea imaginilor video
Înregistrarea imaginilor video.............................................................................................................................237
• Înregistrare imagini video în 4K...............................................................................................................240
• Setarea formatului, a dimensiunii şi a frecvenței cadrelor la înregistrare................................241
• Cum să setaţi focalizarea când înregistraţi imagini video
[(Continuous AF - Focalizare automată continuă)]...........................................................................243
Înregistrarea imaginilor statice în timpul înregistrării imaginilor video...............................................244
Înregistrare instantanee a filmelor.....................................................................................................................246
Utilizarea meniului [Motion Picture] (Imagine video).................................................................................249
10. Redarea și editarea imaginilor
Redarea fotografiilor...............................................................................................................................................252
Redarea imaginilor video......................................................................................................................................253
• Crearea imaginilor statice din imagini video......................................................................................254
Comutarea modului [PLAYBACK] (Redare)......................................................................................................255
• Utilizarea transfocării la redare................................................................................................................255
• Afişarea unor ecrane multiple (Redare multiplă)..............................................................................255
• Afişarea fotografiilor în funcţie de data înregistrării (Redare calendar)....................................256
• Redarea fotografiilor de grup...................................................................................................................257
Ştergerea imaginilor................................................................................................................................................259
Utilizarea meniului [Playback] (Redare)............................................................................................................261
• [2D/3D Settings] (Setări 2D/3D)..............................................................................................................262
• [Slide Show] (Diaporamă)..........................................................................................................................262
• [Playback Mode] (Mod de redare)...........................................................................................................264
• [Location Logging] (Înregistrare locaţie)..............................................................................................265
• [RAW Processing] (Procesare RAW)........................................................................................................266
• [Clear Retouch] (Ştergere retuş)..............................................................................................................269
• [Title Edit] (Editare titlu)..............................................................................................................................271
• Text Stamp] (Imprimare text)....................................................................................................................271
• [Video Divide] (Divizare video)................................................................................................................274
-9-
• [Time Lapse Video] (Imagine video cu timp scurs)...........................................................................275
• [Stop Motion Video] (Imagine video cadru cu cadru)......................................................................275
• [Resize] (Redimensionare).........................................................................................................................276
• [Cropping] (Decupare)................................................................................................................................278
• [Rotate] (Rotire)/[Rotate Disp.] (Rotire afişare)...................................................................................279
• [Favorite] (Imagini favorite).......................................................................................................................280
• [Print Set] (Setare tipărire).........................................................................................................................281
• [Protect] (Protecţie)......................................................................................................................................282
• [Face Rec Edit] (Editare recunoaștere faţă)..........................................................................................283
• [Picture Sort] (Sortare imagini)................................................................................................................283
• [Delete Confirmation] (Confirmare ştergere)......................................................................................284
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
Posibilităţile funcţiei Wi-Fi®....................................................................................................................................285
Funcția Wi-Fi/Funcția NFC.....................................................................................................................................286
Controlarea cu un Smartphone/Tabletă..........................................................................................................289
• Instalarea aplicaţiei pentru smartphone/tabletă „Image App”.....................................................289
• Conectarea la un smartphone/tabletă..................................................................................................290
• Realizarea imaginilor cu ajutorul unui smartphone/unei tablete
(înregistrare de la distanţă)........................................................................................................................296
• Redarea imaginilor pe cameră.................................................................................................................298
• Salvarea imaginilor stocate în cameră..................................................................................................298
• Trimiterea imaginilor din cameră către un SNS..................................................................................300
• Adăugarea informaţiilor despre locaţie la imaginile stocate în cameră
de pe un smartphone/o tabletă..............................................................................................................301
• Combinarea imaginilor video înregistrate cu Snap Movie............................................................305
(Film instantaneu) în funcţie de preferinţe pe smartphone/tabletă..........................................305
Afișarea imaginilor pe un televizor....................................................................................................................306
Trimiterea imaginilor...............................................................................................................................................307
Transmiterea imaginilor la smartphone/tabletă...........................................................................................310
Imprimarea wireless................................................................................................................................................311
La trimiterea imaginilor către dispozitivul AV................................................................................................312
La trimiterea imaginilor către PC........................................................................................................................313
Utilizarea serviciilor Web.......................................................................................................................................315
• Când trimiteți imaginile la serviciul web..............................................................................................315
• Când trimiteți imagini la [Cloud Sync. Service](Serviciu sincronizare cloud)..........................318
Înregistrarea la „LUMIX CLUB”..............................................................................................................................319
• Despre [LUMIX CLUB]..................................................................................................................................319
Despre conexiuni......................................................................................................................................................324
• Conectarea prin intermediul unui punct de acces wireless (prin reţea)...................................325
• Conectarea directă a camerei şi a altui dispozitiv (conexiune directă).....................................327
• Conectarea rapidă cu aceleaşi setări ca cele precedente
([Select a destination from History] (Selectaţi o destinaţie din Istoric)/....................................328
[Select a destination from Favorite] (Selectaţi o destinaţie din favorite))
Meniul [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi).........................................................................................................330
- 10 -
12. Conectarea la alte echipamente
Vizionarea imaginilor video 4K pe un televizor/ Salvarea imaginilor video 4K pe
PC-ul sau pe recorder-ul dumneavoastră........................................................................................................332
• Urmărirea imaginilor video în 4K............................................................................................................332
• Stocarea imaginilor video în 4K...............................................................................................................333
Redarea imaginilor pe un ecran TV....................................................................................................................334
• Utilizarea VIERA Link (HDMI).....................................................................................................................336
Salvarea imaginilor statice și imaginilor video pe PC-ul dvs.....................................................................338
• Despre software-ul furnizat......................................................................................................................339
Salvarea imaginilor statice şi a imaginilor video pe un recorder............................................................343
Tipărirea imaginilor.................................................................................................................................................344
Cum să vă bucurați de imaginile 3D..................................................................................................................350
13. Altele
Accesorii opționale..................................................................................................................................................353
Afişare ecran / Afişare vizor...................................................................................................................................356
Afişare mesaj..............................................................................................................................................................362
Listă de meniuri........................................................................................................................................................367
• [Rec] (Înregistrare)........................................................................................................................................367
• [Motion Picture] (Imagine video)............................................................................................................370
• [Custom] (Personalizare)............................................................................................................................372
• [Setup] .............................................................................................................................................................375
• [Playback] (Redare).......................................................................................................................................377
Identificarea şi remedierea problemelor.........................................................................................................378
Măsuri de precauţie la utilizare:..........................................................................................................................394
- 11 -
Cuprins după funcţie
Înregistrare
Înregistrare
Mod de înregistrare ............................... P48
[Preview] (Previzualizare) .................... P102
Înregistrare panoramică ...................... P104
[Time Lapse Shot]
(Fotografie cu timp scurs) .................... P197
[Stop Motion Animation]
(Animaţie cadru cu cadru) ................... P200
[Multi Exp.] (Expunere multiplă) ........... P204
[Silent Mode] (Mod silenţios) ............... P206
Înregistrare 3D ..................................... P350
Vizor
Înregistrare cu vizor ............................... P43
Reglare a dioptrilor ............................... P43
[Touch Pad AF] (Zona
de atingere a focalizării automate) ...... P153
Focalizare (AF/MF)
[Focus Mode] (Mod focalizare) ............ P142
[AF Mode] (Mod AF) ............................ P144
Reglarea poziţiei zonei de AF .............. P150
Focalizare manuală ............................ P158
[AF/AE Lock] (Blocare AF/AE) ............ P165
Acționare
[Drive Mode] (Mod de acţionare) ........ P174
Numărul maxim de imagini care
pot fi realizate în mod continuu ........... P176
[4K PHOTO] (Foto 4K) ........................ P178
[Self Timer] (Temporizator) .................. P195
Calitatea imaginii şi tonul culorii
[Photo Style] (Stil foto) ........................ P123
[Filter Settings] (Setări filtru) ............... P125
[Highlight Shadow]
(Evidenţiere umbră) ............................ P128
- 12 -
[White Balance] (Balans de alb) .......... P129
[Picture Size] (Rezoluţie imagine) ....... P133
[Quality] (Calitate) ............................... P134
[i.Dynamic] (Dinamic inteligent) .......... P136
[i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă) ... P136
[HDR] .................................................. P137
[Long Shtr NR] (Reducere zgomot de
imagine pentru timp
de expunere lung) ............................... P138
[Shading Comp.]
(Compensare umbră) .......................... P138
[Diffraction Compensation]
(Compensare a difracţiilor) .................. P139
[Color Space] (Spaţiu color) ................ P139
[Sensitivity] (Sensibilitate) ................... P168
Expunere
[Touch AE] (AE tactil) ............................ P62
[One Push AE]
(AE cu o singură apăsare) .................. P103
[AF/AE Lock] (Blocare AF/AE) ............ P165
Compensare expunere ........................ P167
[Metering Mode] (Mod de măsurare) ... P171
[Auto Bracket] (Încadrare automată) ... P193
Stabilizator
I.S dublu .............................................. P216
Stabilizator de imagine 5-Axis hibrid ... P216
Bliţ
[Flash Mode] (Mod bliţ) ........................ P229
Sincronizare întârziată ......................... P231
[Flash Adjust.] (Reglare bliţ) ................ P232
Setări bliţ wireless ............................... P233
Monitorizare
Ieşire timp de înregistrare HDMI ......... P215
Imagine video
Imagine video
Mod video creativ ................................ P119
[Silent Operation]
(Operare silenţioasă) ........................... P120
[Rec Format] (Format înregistrare) ..... P241
[Rec Quality] (Calitate înregistrare) ..... P241
Imagini video în 4K ............................. P240
Înregistrarea imaginilor statice în
timpul înregistrării imaginilor video ...... P244
[Snap Movie] (Film instantaneu) ......... P246
Imagine
[Luminance Level]
(Nivel de luminanţă) ............................ P249
Zvuk
[Mic Level Adj.]
(Ajustare nivel microfon) ..................... P250
[Wind Noise Canceller]
(Funcţie de anulare a zgomotului
produs de vânt) .................................... P251
Setări de ecran
[Center Marker] (Marcaj central) ......... P213
[Zebra Pattern] (Model zebră) ............. P213
[Monochrome Live View]
(Vizualizare monocromă în timp real) ... P214
[Mic Level Disp.]
(Afişare nivel microfon) ........................ P250
Configurare/Personalizare
Setări de bază
[Format] (Format) .................................. P33
[Clock Set] (Setare ceas) ...................... P40
Comutarea afişajului ............................. P53
Modul de setare a elementelor
de meniu ............................................... P63
[Q.MENU] (Meniu rapid) ........................ P66
[Beep] (Semnal sonor) ........................... P76
[Economy] (Economisire energie) ......... P78
[Reset] (Resetare)
(iniţializare) ............................................. P82
[Sensor Cleaning]
(Curăţare senzor.................................... P83
- 13 -
Personalizare
[Custom]
(Personalizare) în meniul rapid ............. P68
Butoane funcţionale ............................... P70
[Custom Mode]
(Mod personalizat) ............................... P121
Meniu [Custom] (Personalizare) ......... P372
Redare
Redare
[Auto Review]
(Revizualizare automată) ...................... P47
Redare de imagine ............................... P252
Redarea imaginilor video ..................... P253
Transfocare la redare .......................... P255
Redare multiplă .................................... P255
[Delete] (Ştergere) .............................. P259
Setări de afişare/redare
[Slide Show] (Diaporamă) ................... P262
[Rotate] (Rotire)/[Rotate Disp.]
(Rotire afişaj) ....................................... P279
Editare
[Clear Retouch] (Retuşare clară) ......... P269
[Resize] (Redimensionare) .................. P276
[Cropping] (Decupare) ......................... P278
Adăugarea informaţiilor
[Location Logging]
(Înregistrare locaţie) ............................ P265
[Title Edit] (Editare titlu) ....................... P271
[Text Stamp] (Imprimare text) .............. P271
Nastavení snímku
[Favorite] (Imagini favorite) ................. P280
[Print Set] (Setare tipărire) ................... P281
[Protect] (Protecţie) .............................. P282
[RAW Processing]
(Procesare RAW) ................................. P266
Wi-Fi
Conectare
„Apliacții de imagine“ ........................... P289
NFC ..................................................... P291
[WPS (Push-Button)]
(WPS (Buton apăsare)) .............. P325, 327
Conectare directă ................................ P327
Apliacții de imagine
Înregistrare de la distanţă .................... P296
Trimiterea imaginilor .................... P300, 310
Salvarea imaginilor .............................. P298
[Touch Sharing]
(Partajare prin atingere) ...................... P331
Trimiterea şi adăugarea informaţiilor
despre locaţie ....................................... P301
Combinarea imaginilor video
înregistratecu [Snap Movie]
(Film instantaneu) ................................ P305
În combinaţie cu alte dispozitive
Redarea imaginilor pe un TV ................. P306
Tipărirea imaginilor ................................ P311
Trimiterea imaginilor către
un dispozitiv AV ..................................... P312
Trimiterea imaginilor la un PC ................ P313
Trimiterea imaginilor către
un serviciu web ...................................... P315
Utilizarea [Cloud Sync. Service]
(Serviciu de sincronizare în cloud) ........ P318
Conexiuni cu alte dispozitive
PC
[Remote Control (PTP)]
(Telecomanda (PTP)) ............................ P79
„PHOTOfunSTUDIO“ ........................... P339
„SILKYPIX Developer Studio“ ............. P339
Transferul imaginilor pe un PC .............. P313
Televizor
Redarea imaginilor pe un ecran TV ..... P334
[VIERA Link] ........................................ P336
Recorder
Copierea .............................................. P343
Imprimantă
PictBridge ............................................. P344
- 14 -
1. Înainte de utilizare
Înainte de utilizare
Îngrijirea camerei
Pentru a evita deteriorarea camerei și pentru a benificia la maxim, vă rugăm să respectați
următoarele măsuri de precauție.
• Obiectivul, monitorul sau carcasa externă ar putea fi avariate dacă carcasa externă a aparatului a fost
scăpată sau a fost supusă la condiţii excesive de temperatură, umiditate, apă sau praf.
• Monitorul poate fi avariat dacă, în timpul uzării sau în timpul curăţirii, suprafaţa ecranului a fost
apasată cu putere excesivă.
■ Rezistenţă la pulverizare
Rezistenţa la pulverizare este un termen folosit pentru a descrie un nivel suplimentar de
protecție al acestui aparat oferind o protecție împotriva expunerii la o cantitate minimă de
umiditate, apă sau praf. Rezistenţa la pulverizare nu garantează funcționarea acestui aparat dacă
el va fi supus contactul direct cu apa.
Cu scopul de a reduce la minimum posibilitatea de deteriorare, asigurați-vă că sunt luate
următoarele măsuri de precauție:
– Caracteristica Rezistenţei la pulverizare funcționează dacă sunt folosite lentilele H-HS12035 și
H-HS35100 care au fost special concepute pentru a susține această funcție.
– Asigurați-vă că toate ușițile au fost închise.
– Asigurați-vă că vă aflați într-un loc uscat și în securitate atunci când schimbați acumulatorul,
obiectivul sau cardul de memorie. După schimbare, asigurați-vă că ușițile de protecție sunt închise
cu siguranță.
– Dacă acest aparat este expus la apă, nisip sau alte materiale curățați cât mai curând posibil, luând în
considerație faptul ca substanța străină să nu pătrundă în aparat.
– În niciun caz nu trebuie să vă atingeți sau amplasați obiecte străine pe aparat sau în apropierea
senzorului de imagine al camerei.
În cazul în care a aderat nisip, praf, sau lichide precum picături de apă la monitor, ștergeți-le cu o
cârpă moale și uscată.
– Dacă nu reacționați în acest mod, monitorul poate să răspundă incorect la atingerea operațiunilor.
– Dacă monitorul a fost închis în momentul aderării lichidelor, pot apărea disfuncționalități.
■ Condens
• Condensul poate apărea pe obiectiv, monitor sau în vizor atunci când temperatura sau umiditatea
camerei se modifică rapid. Acest lucru poate cauza o imagine temporar neclară. În acest caz, opriți
camera și lăsați-o să stea într-un mediu stabil de temperatură, timp de câteva minute. Condensul va
dispărea de la sine.
• Dacă știți că vă veți mișca între cu schimbare mare de temperatură sau umiditate, puteți preveni
formarea condensului pe cameră prin plasarea ei într-o pungă mare de plastic cu fermoar, astfel
condensul se va forma pe pungă, nu pe cameră. Lăsați să se stabilizeze temperatura înainte de a
scoate aparatul din pungă.
- 15 -
1. Înainte de utilizare
Accesorii Standard
Verificaţi dacă sunt furnizate toate accesoriile înainte de a utiliza camera.
•
•
•
•
•
Accesoriile şi forma lor vor diferi în funcţie de ţara sau de zona în care a fost achiziţionată camera.
Pentru detalii privind accesoriile, consultaţi „Instrucţiuni de operare de bază”.
Acumulatorul este indicat ca acumulator sau baterie în text.
Încărcătorul este indicat ca încărcător acumulator sau încărcător în acest text.
Cardul de memorie SD, cardul de memorie SDHC şi cardul de memorie SDXC sunt indicate sub forma
card în text.
• Cardul este opţional.
- 16 -
1. Înainte de utilizare
Denumiri şi funcţii ale componentelor
■ Corp cameră
1
2
5
11 12
13 14 15
6
7
8
9
16
17
10
18
19 3 4
19
25
1
Indicator de stare (P40)/
Indicator luminos conexiune Wi-Fi® (P286)
• Indicatorul luminos este de culoare verde
atunci când camera este aprinsă şi de culoare
albastră când este conectată la Wi-Fi.
2
Buton de Pornire/Oprire cameră (P40)
3
[Fn] buton (Fn1) (P70)
4
Buton de imagine video (P237)
5
Buton de funcţionare (Fn13) (P70)
6
Selector posterior (P49)
7
Buton de declanşare (P46)
8
Selector frontal (P49)
9
Indicator temporizator (P195)/
Lampă de asistare a AF (P156)
20
14
Microfon stereo (P250)
• Aveţi grijă să nu acoperiţi microfonul cu
degetul. Dacă procedaţi astefl, este posibil ca
sunetul să nu poată fi înregistrat.
15
Marcaj de referinţă distanţă de focalizare (P162)
Conector [REMOTE/MIC] (La distanță/Microfon)
16
10
Buton de funcţionare (Fn7) (P70)
11
Selector de compensare a expunerii (P167)
12
Selector de mod (P48)
• Rotiţi selectorul de moduri pentru a schimba
Modul de Înregistrare.
13
24 23 22 21
Adaptor (Capac Adaptor) (P226)
• Nu păstraţi Capacul Adaptor la îndemâna
copiilor pentru a evita înghiţirea lui.
- 17 -
(P353, 354)
• Un microfon extern (opțional) poate
înregistra audio de calitate mai mare decât microfonul încorporat.
17
Terminal [AV OUT/DIGITAL] (P335, 341, 343,
344)
18
Conector[HDMI] (P334)
19
Curea inel de umăr (P23)
20
Difuzor (P76)
• Aveţi grijă să nu acoperiţi difuzorl cu
degetul. Dacă procedaţi astefl, este posibil ca
sunetul să nu poată fi auzit
21
Buton de detașare obiectiv (P37)
22
Element de blocare obiectiv (P36)
23
Adaptor de montare
24
Senzor
25
Marcaj de montare obiectiv (P36)
1. Înainte de utilizare
27 28 29
34
35
36
33
30 31 32
37
26
38
41
42
39
40
46
45 44 43
26
Ecran tactil (P59)/monitor (P356)
39 Buton [MENU/SET] (Meniu/Setare) (P52, 63)
27
Vizor (P44)
40 Antenă NFC [
28
Cupă pentru ochi (P396)
41 Buton [Fn] (Fn4) (P70)
29
Senzor ochi (P45)
42 Buton (Șterge/Anulare) [
30
Buton [Q.MENU] (P66)/Buton de funcţionare
(Fn2) (P70)
31
[(] Buton (Redare) (P252)
43
32
Buton [DISP.] (Afișare) (P53, 57)
• De fiacare dată când este apăsat, disply-ul de
pe monitor de pornește.
44 Buton de deblocare (P31)
33
Selector de reglare dioptru (P43)
45 Clapetă Card/Acumulator (P31)
34
Buton [LVF] (P44)/
Buton de funcţionare (Fn6) (P70)
46 • 5.5 mm (0.22 inch) sau mai mult poate
35
Buton [Fn] (Fn5) (P70)
36
Selector mod de focalizare (P140, 158)
37
Buton [AF/AE LOCK] (Blocare) (P165)
/[WB] (Balas de alb) (P129)
/[
Capac de cuplare DC (P355)
• La utilizarea unui adaptor de CA, asigurați-vă
că utilizați elementul de cuplare DC Panasonic
(opțional) și adaptorul de CA (opțional).
deteriora acest aparat în cazul atașării.
/[ISO] (Sensibilitate ISO) (P168)
/[
] (259. str.)/
Buton de funcţionare (Fn3) (70. str.)
Trepied de montare (P400)
Butoane cursor (P52)
38
] (P291, 299, 303)
] (Mod AF) (P144)
] (Mod de actţionare) (P174)
– Individual (P174)/Rafală (P175)/Foto
4K (P178)/Încărcare automată (P193)/
Temporizator (P195)
- 18 -
1. Înainte de utilizare
■ Obiectiv
H-FS14140
1 2 3 4 5 6
7
8
2 3 4 5 6
7 9
8
3 4 5
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H-HS12035
1
H-FS1442A
1 2
8
- 19 -
Suprafață obiectiv
Tele
Inel de focalizare (P159)
Inel de zoom (P220)
Wide
Comutator [O.I.S.] (P216)
Punct de contact
Marcaj de montare obiectiv (P36)
Bugă de montare obiectiv (P396)
1. Înainte de utilizare
Despre obiectiv
Acest aparat poate utiliza obiective dedicate compatibile cu
specificaţia de montare a obiectivului cu sistem Micro Four
ThirdsTM (adaptor de montare Micro Four Thirds).
De asemenea, puteţi utiliza un obiectiv cu oricare dintre
următoarele standarde prin ataşarea unui adaptor de
montare.
Obiectiv
Adaptor de montare
Obiectiv cu specificaţie de montare
Four Thirds™
Adaptor de montare (DMW-MA1: opțional)
Obiectiv interschimbabil cu montare M Leica
Adaptor de montare M (DMW-MA2M: opțonal)
Obiectiv interschimbabil cu montare R Leica
Adaptor de montare R (DMW-MA3R: opțional)
• Pentru anumite obiective, distanţa reală la care subiectul este focalizat poate diferi uşor de distanţa
nominală.
• La utilizarea unui adaptor de montare obiectiv Leica, setaţi [Shoot w/o Lens] (Înregistrare fără
obiectiv) (P37) la [ON] (Activare).
Despre obiectiv şi funcţiile acestuia
Există funcţii care nu pot fi utilizate sau este posibil ca funcţionarea să difere în funcţie de
obiectivul utilizat.
Focalizare automată/Setare automată diafragmă/Funcţie de control defocalizare (P90)/[Shading
Comp.] (Compensare a umbrei) (P138)/[Pull Focus] (Focalizare mobilă) ([Snap Movie] (Film
instantaneu)) (P248)/[Quick AF] (Focalizare automată rapidă) (P155)/[Eye Sensor AF] (Focalizare
automată senzor ochi) (P45)/[Stabilizer] (Stabilizator) (P216)/[Power Zoom Lens] (Obiectiv cu
transfocare automată) (P224)/Zoom tactil (P225)
Pentru detalii despre obiectivul utilizat, consultaţi website-ul.
Consultaţi cataloagele/paginile web pentru cele mai noi informaţii privind obiectivele
compatibile.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Acest site este doar în limba engleză.)
• Domeniul de blț disponibil diferă în funcţie de valoarea aperturii obiectivului pe care îl utilizaţi.
• Distanţa focală notată pe obiectivul aflat în uz este echivalentă cu valoarea sa dublă când este
convertit pentru camera cu film de 35 mm.
(Va fi echivalentă cu un obiectiv de 100 mm când se utilizează un obiectiv de 50 mm.)
Consultaţi website-ul pentru detalii privind obiectivul interschimbabil 3D.
- 20 -
1. Înainte de utilizare
Despre firmware-ul obiectivului interschimbabil
Pentru o înregistrare mai uniformă, vă recomandăm actualizarea firmware-ului obiectivului
interschimbabil la cea mai recentă versiune.
• Pentru a vizualiza ultimele informaţii ale firmware-ului sau pentru a descărca firmware-ul,
vizitaţi site-ul de asistenţă de mai jos:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Acest site este doar în limba engleză.)
• Pentru a verifica versiunea firmware a obiectivului interschimbabil, ataşaţi-l la corpul camerei şi
selectaţi [Version Disp.] (Afişare versiune) din meniul [Setup] (Configurare).
- 21 -
1. Înainte de utilizare
Carduri compatibile cu acest aparat
Următoarele carduri care se conformează standardului SD pot fi utilizate cu acest aparat.
(Aceste carduri sunt indicate sub forma card în text.)
Card de memorie SD
(de la 512 MB la 2 GB)
Card de memorie SDHC
(de la 4 GB la 32 GB)
Card de memorie SDXC
(de la 48 GB la 128 GB)
• Cardurile de memorie SDHC şi SDXC pot fi utilizate doar cu
dispozitive compatibile cu acestea.
• Verificaţi dacă PC-ul şi celelalte echipamente sunt compatibile la
utilizarea cardurilor de memorie SDXC.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Acest aparat este compatibil cu cardurile de memorie SDHC/SDXC
UHS-I/UHS-II* UHS standard cu clasă de viteză 3.
• Funcţionarea cardurilor din partea stângă a fost confirmată pentru
cardurile Panasonic.
■ Despre înregistrarea imaginilor video/foto 4K și rata clasei de viteză
În funcţie de [Rec Format] (Format înregistrare) (P241) şi [Rec Quality] (Calitate înregistrare)
(P241) a unei imagini video, cardul necesar diferă. Pentru a înregistra fotografii 4K, aveţi nevoie
de un card cu o clasă de viteză care acceptă înregistrarea fotografiilor 4K. Utilizaţi un card care
îndeplineşte următoarele valori nominale ale clasei de viteză SD sau UHS.
• Clasa de viteză SD şi UHS reprezintă standardele de viteză privind scrierea continuă. Pentru
verificarea clasei, consultaţi partea etichetată etc. a cardului.
[Rec Format]
(Format
înregistrare)
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
[AVCHD]
Toate
[MP4]
FHD/HD/VGA
[MP4]
4K
La înregistrarea fotografiilor 4K
Clasă de viteză
Clasa 4 sau superioară
Clasa de viteză UHS 3
Clasa de viteză UHS 3
• Vă rugăm confirmaţi ultimele informaţii pe următorul site Web.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Acest site este doar în limba engleză.)
- 22 -
Exemplu de etichetă
2. Pornirea/Operaţii de bază
Pornirea/Operaţii de bază
Ataşarea curelei de umăr
• Vă recomandăm să ataşaţi cureaua de umăr atunci când utilizaţi camera, pentru a preveni
căderea ei.
1
Treceţi cureaua de umăr prin inelul de curea
de umăr aflat pe corpul camerei.
A: Inel pentru cureaua de umăr
2
3
4
Treceţi capătul curelei de umăr prin inel în
direcţia săgeţii şi apoi prin elementul de
oprire.
Treceţi capătul curelei de umăr prin orificiul
aflat pe cealaltă parte a elementului de
oprire.
Trageţi cureaua de umăr
şi apoi verificaţi pentru a
vă asigura că aceasta nu se
desprinde.
• Efectuaţi paşii 1 - 4 şi ataşaţi
celălalt capăt al curelei de
umăr.
• Utilizaţi cureaua de umăr în jurul umărului dumneavoastră. – Nu înfăşuraţi cureaua în jurul gâtului.
Vă puteţi răni sau accidenta.
• Nu lăsaţi cureaua de umăr la îndemâna copiilor.
– Aceştia se pot răni înfăşurându-şi cureaua în jurul gâtului.
- 23 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
Încărcarea acumulatorului
■ Despre acumulatoarele ce pot fi utilizate cu acest aparat
Este cunoscut faptul că acumulatoare false, care au un aspect similar cu cele originale,
sunt vândute pe unele pieţe. Unele dintre aceste acumulatoare nu dispun de o
protecţie internă adecvată pentru a îndeplini cerinţele standardelor de siguranţă
corespunzătoare. Există riscul ca astfel de acumulatoare să cauzeze incendii sau
explozii. Ne declinăm răspunderea pentru orice defecţiuni cauzate aparatului sau
accidente cauzate în urma utilizării unor alte acumulatoare decât cele originale
Panasonic. Pentru a utiliza în siguranţă aparatul, vă recomandăm să utilizaţi
acumulatoare originale Panasonic.
• Utilizaţi doar încărcătorul şi acumulatorul dedicat.
Încărcare
• Acumulatorul nu este încărcat la livrarea camerei. Încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare.
• Încărcaţi acumulatorul cu încărcătorul în interior.
1
2
Ataşaţi acumulatorul cu
atenţie, în direcţia corect
indicată.
tip cu conectare la priză
Conectaţi încărcătorul
la priza electrică.
• Indicatorul [CHARGE]
(Încărcare) A se aprinde
şi începe încărcarea.
- 24 -
tip cu terminal de conectare
2. Pornirea/Operaţii de bază
■ Despre indicatorul [CHARGE] (Încărcare)
Activare:
Încărcare.
Dezactivare:
Încărcarea s-a încheiat.
(Deconectaţi încărcătorul de la priza de curent şi detaşaţi acumulatorul
după finalizarea încărcării.)
• Când indicatorul [CHARGE] (Încărcare) iluminează intermitent
– Temperatura acumulatorului este excesiv de ridicată sau scăzută. Se recomandă încărcarea din nou
a acumulatorului la o temperatură ambientală cuprinsă între 10°C şi 30 °C (50 °F şi 86 °F).
– Bornele încărcătorului sau acumulatorului sunt murdare. În acest caz, trebuie să le ştergeţi cu o
cârpă uscată.
■ Timp de încărcare
Timp de încărcare
Aprox. 140 min
• Durata de încărcare indicată este pentru cazurile în care acumulatorul a fost complet descărcat.
Timpul de încărcare poate varia în funcţie de modul de utilizare a acumulatorului.
Timpul de încărcare pentru acumulator în medii calde/reci sau timpul de încărcare pentru un
acumulator care nu a mai fost utilizat pentru o perioadă mare de timp, pot fi mai lungi decât în
mod normal.
■ Indicaţie acumulatorului
4:3
L
AFS
• Indicatorul luminos devine roşu şi luminează intermitent, în cazul în care capacitatea rămasă a
acumulatorului este epuizată.
(Indicatorul de stare luminează, de asemenea, intermitent)
Reîncărcaţi acumulatorul sau înlocuiţi-l cu un acumulator complet încărcat.
• Nu lăsaţi elemente metalice (cum ar fi cleme) lângă zona de contact a conectorului de
alimentare. În caz contrar se pot produce incendii sau şocuri electrice prin scurtcircuitare sau
prin căldura generată.
• Acumulatorul poate fi încărcat chiar dacă nu este complet descărcat, dar nu se recomandă încărcarea
lui frecventă, mai ales dacă acesta este complet încărcat.
(În caz contrar, pot apărea umflături caracteristice.)
- 25 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
Timp aproximativ de operare şi număr de fotografii înregistrabile Conform standardului CIPA în modul de program AE – Expunere automată
■ Înregistrarea imaginilor statice (la utilizarea ecranului)
Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS14140)
Număr de imagini înregistrabile
Aprox. 330 de imagini
Durată de înregistrare
Aprox. 175 min
Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-HS12035)
Număr de imagini înregistrabile
Aprox. 330 de imagini
Durată de înregistrare
Aprox. 175 min
Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS1442A)
Număr de imagini înregistrabile
Aprox. 340 de imagini
Durată de înregistrare
Aprox. 175 min
■ Înregistrarea imaginilor statice (la utilizarea vizorului)
Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS14140)
Număr de imagini înregistrabile
Aprox. 310 de imagini
Durată de înregistrare
Aprox. 165 min
Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-HS12035) Număr de imagini înregistrabile
Aprox. 310 de imagini
Durată de înregistrare
Aprox. 165 min
Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS1442A)
Număr de imagini înregistrabile
Aprox. 320 de imagini
Durată de înregistrare
Aprox. 165 min
- 26 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
Condiţii de înregistrare conform standardului CIPA
•
•
•
•
•
CIPA este o abreviere a [Camera & Imaging Products Association].
Temperatură: 23 °C (73.4 °F)/Umiditate: 50% când ecranul/vizorul este aprins.
Când se utilizează un card de memorie Panasonic SDHC.
Se utilizează acumulatorul furnizat.
Începerea operaţiilor de înregistrare la 30 secunde după pornirea camerei.
(Când se ataşează un obiectiv interschimbabil compatibil cu funcţia de stabilizare optică a imaginii,
setaţi stabilizatorul optic de imagine la [
]).
• Se înregistrează la interval de 30 de secunde.
• Se opreşte camera la fiecare 10 fotografieri şi se lasă neutilizată până la scăderea temperaturii
acumulatorului.
Numărul de imagini care pot fi înregistrate variază în funcţie de intervalul de timp dintre
înregistrări.
Cu cât creşte intervalul de timp dintre înregistrări, cu atât se reduce numărul de imagini
care pot fi înregistrate.
[De examplu, dacă realizaţi o imagine la fiecare două minute, atunci numărul de imagini
va fi redus la aproximativ o pătrime din numărul de imagini specificat mai sus (pe
considerentul că se realizează o imagine la fiecare 30 de secunde).]
- 27 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
■ Înregistrarea imaginilor video (la utilizarea ecranului)
[AVCHD] (Înregistrare cu calitatea imaginii setată la [FHD/17M/50i])
Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS14140)
Timp de înregistrare
Aprox. 120 min
Timp efectiv de înregistrare
Aprox. 60 min
Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-HS12035)
Timp de înregistrare
Aprox. 120 min
Timp efectiv de înregistrare
Aprox. 60 min
Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS1442A)
Timp de înregistrare
Aprox. 120 min
Timp efectiv de înregistrare
Aprox. 65 min
[MP4] (Înregistrare cu calitatea imaginii setată la [FHD/28M/50p])
Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS14140)
Timp de înregistrare
Aprox. 120 min
Timp efectiv de înregistrare
Aprox. 60 min
Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-HS12035)
Timp de înregistrare
Aprox. 120 min
Timp efectiv de înregistrare
Aprox. 60 min
Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS1442A)
Timp de înregistrare
Aprox. 120 min
Timp efectiv de înregistrare
Aprox. 65 min
- 28 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
[MP4] (Înregistrare cu calitatea imaginii setată la [4K/100M/25p])
Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS14140)
Timp de înregistrare
Aprox. 100 min
Timp efectiv de înregistrare
Aprox. 50 min
Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-HS12035)
Timp de înregistrare
Aprox. 100 min
Timp efectiv de înregistrare
Aprox. 50 min
Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS1442A)
Timp de înregistrare
Aprox. 100 min
Timp efectiv de înregistrare
Aprox. 50 min
• Aceşti timpi sunt pentru temperature ambiante de 23 oC (73.4 oF) şi o umiditate relativă de 50%.
Vă rugăm să reţineţi faptul că aceşti timpi sunt aproximativi.
• Timpul de înregistrare efectiv este timpul disponibil pentru înregistrare când repetaţi acţiuni precum
pornirea şi oprirea aparatului , pornirea/ oprirea înregistrării, etc.
• Imagini video AVCHD:
Înregistrarea se opreşte când durata de înregistrare continuă depăşeşte 29 de minute şi 59 de
secunde.
• Imagini video MP4 cu dimensiunea [Rec Quality](Calitate înregistrare) de [FHD], [HD] sau [VGA]:
Înregistrarea se opreşte când durata de înregistrare continuă depăşeşte 29 de minute şi 59 de
secunde sau dimensiunea fişierului depăşeşte 4 GB.
– Din moment ce fişierul devine mai mare cu [FHD], înregistrarea cu [FHD] se va opri înainte de 29 de
minute şi 59 de secunde.
• Imagini video MP4 cu dimensiunea [Rec Quality](Calitate înregistrare) de [4K]:
Înregistrarea se opreşte când durata de înregistrare continuă depăşeşte 29 de minute şi 59 de
secunde. (Puteţi continua înregistrarea fără întrerupere, chiar dacă dimensiunea fişierului depăşeşte
4 GB, dar fişierul cu imagini video va fi divizat şi înregistrat/redat separat.)
- 29 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
■ Redare (la utilizarea ecranului)
Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS14140)
Timp de redare
Aprox. 260 min
Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-HS12035)
Timp de redare
Aprox. 260 min
Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS1442A)
Timp de redare
Aprox. 260 min
• Timpii de operare şi numărul de imagini înregistrabile vor diferi în funcţie de mediu şi
condiţiile de operare.
De examplu, în următoarele cazuri, timpii de operare se vor scurta, iar numărul de imagini
înregistrabile este redus.
– În medii cu temperaturi reduse, de exemplu pe o pantă de schi.
– Când bliţul este utilizat în mod repetat.
• Când timpul de operare al camerei devine extrem de scurt chiar după încărcarea corectă a
acumulatorului, înseamnă că durata de viaţă a acestuia a expirat. Achiziţionaţi un acumulator nou.
- 30 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
Întroducerea/scoaterea cardului (opţional)/
acumulatorului
• Verificaţi dacă aţi oprit aparatul.
• Vă recomandăm utilizarea unui card Panasonic.
1
1: Împingeţi butonul de deblocare în direcţia săgeţii.
2: Deschideţi clapeta
compartimentului cardului/
acumulatorului.
• Folosiţi întotdeauna acumulatoare
Panasonic originale.
• Dacă utilizaţi alte acumulatoare, nu
garantăm calitatea acestui produs.
2
Acumulator: Ţinând cont de
orientarea acumulatorului,
introduceţi acumulatorul complet
până când auziţi un sunet de
blocare şi apoi verificaţi dacă
acumulatorul este blocat de
elemental A.
Trageţi butonul A în direcţia
săgeţii pentru a extrage
acumulatorul.
Card: Împingeţi ferm până când
auziţi un sunet de „clic”, acordând
atenţie direcţiei de introducere.
Pentru a extrage cardul, împingeţi-l până când se aude un clic, apoi
trageţi cardul spre exterior, în linie dreaptă.
B: Nu atingeţi bornele de conexiune ale cardului.
- 31 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
3
1: Închideţi clapeta
compartimentului cardului /
acumulatorului.
2: Împingeţi pârghia de
deblocare în direcţia săgeţii.
• Scoateţi acumulatorul după utilizare.
(Acumulatorul se descarcă dacă este lăsat o lungă perioadă de timp după încărcare.)
• Acumulatorul se încălzeşte după utilizare şi în timpul încărcării sau după încărcare. De
asemenea, camera se încălzeşte în timpul utilizării. Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.
• Înaintea demontării cardului sau a acumulatorului, opriţi camera şi aşteptaţi până când indicatorul de
stare s-a stins complet.
(În caz contrar, acest aparat nu va mai opera normal, iar cardul se poate deteriora, sau imaginile
înregistrate se pot pierde.)
- 32 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
Despre Card
Accesarea cardului
Indicatorul de accesare afişează culoarea roşie atunci când imaginile sunt
înregistrate pe card.
• În timpul accesului (scriere, citire sau ştergere de imagini, formatare etc.),
nu opriţi aparatul, nu scoateţi acumulatorul sau cardul şi nu deconectaţi
adaptorul de curent alternative (opţional). În plus, nu expuneţi camera la
vibraţii, impact sau electricitate statică.
Cardul sau datele de pe card se pot deteriora, iar acest aparat nu va mai opera normal.
Dacă o anumită operaţie se întrerupe din cauza vibraţiilor, şocurilor sau electricităţii statice,
efectuaţi operaţia respectivă din nou.
• Dacă setaţi comutatorul de protecţie la scriere A la „LOCK”(Blocare), este posibil să
nu puteţi scrie, şterge sau formata datele sau să nu puteţi afişa în funcţie de data de
înregistrare. Aceste operaţii sunt disponibile din nou când deblocaţi comutatorul.
• Datele de pe card se pot deteriora sau pierde din cauza undelor electromagnetice, a
electricităţii statice sau a deteriorării camerei sau a cardului. Vă recomandăm să stocaţi
datele importante pe un PC etc.
• Nu lăsaţi cardul de memorie la îndemâna copiilor, deoarece există pericolul ca aceştia
să-l înghită.

Formatarea cardului (iniţializare)
Formataţi cardul înainte de a înregistra o imagine cu acest aparat.
Deoarece datele nu pot fi recuperate după formatare, asiguraţi-vă că aţi efectuat, în
prealabil, o copie de rezervă a datelor necesare.
Selectaţi meniul. (P63)
MENU

[Setup]  [Format]
• Este afişat ecranul de confirmare. Comanda se execută la selectarea opţiunii [Yes] (Da).
• Utilizaţi un acumulator suficient încărcat sau adaptorul de alimentare cu curent alternativ (opţional) (P355). la formatare. Nu opriţi camera în timpul formatării.
• În cazul în care cardul a fost formatat pe un PC sau pe alt echipament, formataţi-l din nou pe cameră. • În cazul în care cardul nu poate fi formatat, încercaţi un alt card înainte de a contacta Panasonic.
- 33 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
Număr aproximativ de fotografii înregistrabile şi timp de înregistrare
disponibil
■ Număr de imagini înregistrabile
• Raportul dimensiunilor [4:3], Calitate [A]
[Picture Size]
(Rezoluţie imagine)
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
[L] (20M)
720
1450
2910
5810
[M] (10M)
1300
2630
5280
10510
[S] (5M)
2270
4600
9220
17640
32 GB
64 GB
• Poměr stran [4:3], kvalita [
]
[Picture Size]
(Rezoluţie imagine)
8 GB
16 GB
[L] (20M)
220
450
900
1810
[M] (10M)
250
520
1050
2110
[S] (5M)
280
570
1150
2290
■ Timp de înregistrare disponibil (la înregistrarea imaginilor video)
• „h” este o abreviere pentru oră, „m” pentru minut şi „s” pentru secundă.
• Timpul de înregistrare este timpul total al tuturor imaginilor video care au fost înregistrate.
• [AVCHD]
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
[FHD/28M/50p]
35m00s
1h10m
2h30m
5h00m
[FHD/17M/50i]
59m00s
2h00m
4h5m
8h15m
[FHD/24M/25p]/
[FHD/24M/24p]
41m00s
1h25m
2h55m
5h50m
[Rec Quality] (Calitate
înregistrare)
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
[4K/100M/25p]/
[4K/100M/24p]
9m00s
20m00s
41m00s
1h20m
[FHD/28M/50p]
36m00s
1h10m
2h30m
5h00m
[FHD/20M/25p]
48m00s
1h35m
3h20m
6h40m
[HD/10M/25p]
1h30m
3h5m
6h20m
12h45m
[VGA/4M/25p]
3h20m
6h55m
14h00m
28h10m
• [MP4]
- 34 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
• Când temperatura ambiantă este ridicată sau imaginea video este înregistrată continuu, camera
poate afişa [ ] a přerušit záznam kvůli vlastní ochraně. Počkejte, až fotoaparát vychladne.
• • În funcţie de condiţiile de înregistrare şi de timpul de card, numărul imaginilor care pot fi înregistrate
şi durata de înregistrare disponibilă pot varia.
• Imagini video AVCHD:
Înregistrarea se opreşte când durata de înregistrare continuă depăşeşte 29 de minute şi 59 de
secunde.
• Imagini video MP4 cu dimensiunea [Rec Quality] (Calitate înregistrare) de [FHD], [HD] sau [VGA]:
Înregistrarea se opreşte când durata de înregistrare continuă depăşeşte 29 de minute şi 59 de
secunde sau dimensiunea fişierului depăşeşte 4 GB.
– Din moment ce fişierul devine mai mare cu [FHD], înregistrarea cu [FHD] se va opri înainte de 29 de
minute şi 59 de secunde.
• Imagini video MP4 cu dimensiunea [Rec Quality] (Calitate înregistrare) de [4K]:
Înregistrarea se opreşte când durata de înregistrare continuă depăşeşte 29 de minute şi 59 de
secunde. (Puteţi continua înregistrarea fără întrerupere, chiar dacă dimensiunea fişierului depăşeşte 4
GB, dar fişierul cu imagini video va fi divizat şi înregistrat/redat separat.)
• Timpul maxim disponibil pentru înregistrare continuă este afişat pe ecran.
Comutarea afişajului între numărul de imagini înregistrabile şi timpul de
înregistrare disponibil
MENU

[Custom] (Personalizare)  [Remaining Disp.] (Afişare timp rămas)
[
] ([Remaining Shots]) (Imagini rămase):
Acest mod va afişa numărul de imagini înregistrabile
pentru imagini statice.
[
] ([Remaining Time]) (Timp rămas):
Acest mod va afişa timpul de înregistrare disponibil
pentru imagini video.
• [9999+] este afişat dacă există mai mult de 10000 de imagini
rămase.
A Număr de imagini înregistrabile
B Timp de înregistrare disponibil
- 35 -
0
98
0
R5m04s
2. Pornirea/Operaţii de bază
Ataşarea/scoaterea obiectivului
Schimbând obiectivul, vă veţi spori opţiunile de realizare a imaginilor şi vă veţi bucura şi mai
mult de camera dumneavoastră. Schimbaţi obiectivul cu ajutorul următoarei proceduri.
• Verificaţi dacă aţi oprit camera.
• Schimbaţi obiectivele doar atunci când vă aflaţi într-un loc ferit de praf sau murdărie. Consultaţi P395
atunci când praful sau murdăria se depun pe obiectiv.
Ataşarea obiectivului
1
Rotiţi capacul posterior A al obiectivului şi capacul corpului B în direcţia
săgeţii pentru a le detaşa.


• Nu vă introduceţi mâinile în interiorul adaptorului de montare.
2
Aliniaţi marcajele de montare a obiectivului C şi rotiţi obiectivul în
direcţia săgeţii când se aude un declic.
• Nu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului D atunci când ataşaţi un obiectiv.
• Nu încercaţi să ataşaţi obiectivul atunci când îl ţineţi în unghi faţă de corpul camerei,
deoarece montura obiectivului se poate zgâria.
• Este recomandat să ataşaţi capacul obiectivului sau să ataşaţi dispozitivul de protecţie MC (opţional)
pentru a proteja suprafaţa obiectivului în timpul transportului. (P355)
- 36 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
Detaşarea obiectivului
• Ataşaţi capacul obiectivului.
În timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a
obiectivului A, rotiţi obiectivul spre săgeată până se
opreşte şi apoi detaşaţi-l.
• Când obiectivul este desprins de corpul camerei, asiguraţi-vă că aţi ataşat capacul corpului pe corpul
camerei şi ataşaţi capacul posterior al obiectivului la obiectiv.
Pentru activarea/dezactivarea deblocării declanşatorului fără obiectiv.
MENU

[Custom] (Personalizare)  [Shoot w/o Lens] (Înregistrare fără obiectiv)
[ON]
(Activare):
Declanşatorul va funcţiona indiferent de obiectivul camerei.
[OFF]
(Dezactivare):
Butonul declanşator nu va funcţiona atunci când nu este montat
un obiectiv pe cameră sau când acesta nu este montat în mod
corespunzător.
• Când utilizaţi un adaptor de montare pentru obiectiv Leica (DMW-MA2M, DMW-MA3R: opţional),
setaţi la [ON](Activare).
Operaţii de zoom
Când folosiţi obiectivul interschimbabil (H-FS14140/
H-HS12035/H-FS1442A)
Rotiţi inelul de zoom al obiectivului.
Partea T: Măreşte subiectul de la distanţă
Partea W: Lărgeşte unghiul de vedere
• Dacă utilizaţi zoom-ul după ce focalizaţi subiectul, subiectul se
poate defocaliza uşor. Utilizaţi mai întâi zoom-ul.
• Puteţi intensifica efectul telescopic prin setarea [Ex. Tele Conv.]
(Conversie tele extinsă) (Photo)(Foto), [Ex. Tele Conv.]( Conversie
tele extinsă) (Motion Picture)(Imagine video), şi [Digital Zoom]
(Zoom digital). (P223)
- 37 -
T
W
2. Pornirea/Operaţii de bază
Ataşarea parasolarului
Când înregistraţi cu lumina de fundal puternică, este posibil să se producă reflexii neregulate
în obiectiv. Parasolarul reduce apariţia luminii nedorite pe imaginile înregistrate, precum şi
scăderea contrastului. Parasolarul împiedică lumina în exces şi îmbunătăţeşte calitatea imaginii.
Pentru a ataşa parasolarul obiectivului (sub formă de floare) livrat împreună cu
obiectivele interschimbabile (H-FS14140/H-HS12035/H-FS1442A)
Ţineţi parasolarul obiectivului aşezând degetele
după cum este indicat în imagine.
• Atunci când ţineţi parasolarul, evitaţi îndoirea acestuia.
1
2
Aliniaţi marcajul A ( ) de pe parasolarul
obiectivului cu marcajul de pe fârful obiectivului.

Rotaţi parasolarul obiectivului în direcţia săgeţii
până când se opreşte şi aliniaţi marcajul B
(
) de pe parasolarul obiectivului cu marcajul
de pe fârful obiectivului.
Depozitarea temporară a parasolarului obiectivului
1 Rotiţi parasolarul în direcţia săgeţii pentru a-l detaşa.
2 Aliniaţi marcajul C ( ) de pe parasolarul obiectivului cu marcajul de pe fârful
obiectivului.
3 Rotaţi parasolarul obiectivului în direcţia săgeţii până când este fixat cu un clic în poziţie.
- 38 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
Deschiderea monitorului/Reglarea monitorului
În momentul achiziţionării camerei, monitorul este închis în corpul acesteia. Deschideţi
monitorul în momentul indicat.
1 Deschideţi monitorul. (Maximum 180°)
2 Acesta poate fi rotit cu 180° înainte.
3 Reduceţi ecranul în poziţia oroginală.
• Rotiţi ecranul doar după deschiderea completă a acestuia şi acordaţi atenţie pentru a nu-l forţa
cauzând defecţiuni.
■ Înregistrarea cu unghi liber
Ecranul poate fi rotit pentru a corespunde nevoilor dumneavoastră. Această funcţie este utilă
deoarece vă permite să realizaţi fotografii din unghiuri diferite, reglând ecranul.
• Nu acoperiţi lampa de asistare a focalizării automate cu degetele sau cu alte obiecte.
Realizarea fotografiilor dintr-un unghi
ridicat
Realizarea fotografiilor dintr-un unghi
redus
• Când nu utilizaţi ecranul, se recomandă să îl închideţi cu ecranul spre interior, pentru a preveni
murdărirea şi zgârierea acestuia.
- 39 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
Setarea datei/orei (Setare ceas)
• Ceasul nu este setat la livrarea camerei.
1
Porniţi camera.
• Când camera este pornită, indicatorul de stare 1
luminează în verde.
• Dacă nu este afişat ecranul de selectare a limbii, treceţi la
pasul 4.
2
3
4
5
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Apăsaţi / pentru a selecta limba şi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare). Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Apăsaţi / pentru a selecta elementele (an,
lună, zi, oră, minut), apoi apăsaţi / pentru a
seta.
A: Ora în zona de bază
B: Ora la destinaţia călătoriei
• Puteţi anula fără a seta ceasul apăsând [
].
Pentru a seta ordinea de afişare şi formatul afişajului
orei.
• Pentru a afişa ecranul de setare al ordinii/orei, selectaţi
[Style](Stil) apoi apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).
6
7
8
9
Apăsaţi [MENU/SET](Meniu/Setare) pentru a
seta.
Când este afişat mesajul [The clock setting
has been completed.] (Setarea ceasului a fost
finalizată), apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Când se afişează [Please set the home area] (Vă rugăm să setaţi zona de
domiciliu), apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Apăsaţi / pentru a selecta zona de domiciliu,
şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
- 40 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
Modificarea setărilor de ceas
Selectaţi [Clock Set](Setare ceas) în meniul [Setup] (Configurare). (P63)
• Ceasul poate fi resetat conform indicaţiilor din paşii 5 şi 6 la P40.
• Setarea de ceas este păstrată timp de 3 luni utilizând bateria de ceas integrată, chiar dacă în
cameră nu este introdus acumulatorul.
(Lăsaţi acumulatorul în cameră timp de 24 de ore pentru a încărca acumulatorul integrat.)
• În cazul în care ceasul nu este setat, nu se poate imprima data corectă atunci când imprimaţi datele
pe imagini cu [Text Stamp] (Imprimare text) sau când comandaţi developarea imaginilor la un atelier
foto.
- 41 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
Operaţii de bază
Sfaturi pentru realizarea unor fotografii de bună calitate
Ţineţi uşor camera cu ambele mâini, ţineţi braţele fixe pe lângă corp şi
depărtaţi puţin picioarele.
• Nu acoperiţi cu degetul indicatorul luminos de asistare a focalizării automate A, microfonul B
sau difuzorul C, sau alte obiecte.
• Aveţi grijă să nu deplasaţi camera atunci când apăsaţi pe butonul de declanşare.
• Înlăturaţi capacul obiectivului atunci când înregistraţi.
• Când realizaţi fotografii, aveţi grijă să vă aflaţi într-o poziţie stabilă şi să nu existe nici un pericol de a
interacţiona cu o altă persoană, un alt obiect etc.
■ Detectează orientarea camerei(Funcţia de detectare a
direcţiei)
Această funcţie detectează orientarea verticală atunci când
înregistraţi cu camera orientată vertical.
Când redaţi înregistrarea, aceasta este afişată automat cu
orientare verticală .
(Disponibil numai când [Rotate Disp.](Rotire afişaj) (P279) este
setată la [ON](Activare).)
• La înregistrarea cu acest aparat, detecţia direcţiei poate fi efectuată chiar şi când utilizaţi un obiectiv
care nu este compatibil cu funcţia de detecţie a direcţiei.
• Când camera este ţinută vertical şi înclinată semnificativ în sus şi în jos pentru a înregistra, este
posibil ca funcţia de detectare a direcţiei să nu opereze corect.
• Imaginile video înregistrate cu această cameră în mod vertical nu sunt afişate vertical.
• Fişierele 4K burst (Rafală 4K) înregistrate cu funcţia 4K Photo (Foto 4K) nu sunt afişate pe verticală.
- 42 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
Utilizarea vizorului
Reglarea unghiului vizorului
Puteţi înregistra imagini la o varietate de unghiuri reglând unghiul vizorului.
Realizarea fotografiilor la un unghi mic
• Aveţi grijă să nu vă prindeţi degetul, etc. în vizor.
• Atunci când reglaţi unghiul vizorului, aveţi grijă să nu aplicaţi prea multă forţă, deoarece poate
fi deteriorat.
• Atunci când nu utilizaţi acest aparat, închideţi vizorul complet în poziţia originală.
• Atunci cand suprafaţa vizorului se murdăreşte, detaşaţi Cupa pentru ochi, suflaţi praful cu un
aspirator (disponibil în comerţ), şi ştergeţi suprafaţa uşor cu o cârpă uscată, moale.
• Utilizarea unui bliţ extern (opţional) va limita unghiul maxim la care poate fi ajustat vizorul.
Ajustare dioptru
Glisaţi selectorul de ajustare dioptru astfel
încât caracterele afişate în vizor să poată fi
vizualizate clar.
- 43 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
Comutarea monitorului/vizorului
Apăsaţi [LVF] pentru a comuta între monitor şi vizor.
A Buton [LVF]
B Senzor pentru ochi
Butonul [LVF] poate fi utilizat în două moduri, ca [LVF] sau ca
[Fn6] (funcţie 6).
Puteţi utiliza acest buton ca buton [LVF] în momentul
achiziţiei.
• Consultaţi P70 pentru detalii despre butonul funcţional.
Apăsaţi [LVF].
• Monitorul/vizorul va comuta în felul următor:
Comutarea automată
vizor/ecran*
Afişare vizor*
Afişare monitor
* Dacă [Eye Sensor AF](Focalizare automată senzor ochi) din meniul [Custom](Personalizare) este setat
la [ON](Activare), camera ajustează automat focalizarea atunci când senzorul pentru ochi este activat.
(P45)
- 44 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
■ Note cu privire la comutarea automată a vizorului/monitorului
Comutarea automată vizor/ecran permite senzorului pentru ochi să comute automat afişajul la
vizor când ochiul sau un obiect se află în apropierea acestuia.
• Este posibil ca senzorul de ochi să nu funcţioneze corespunzător în funcţie de forma ocularului, de
modul în care ţineţi camera sau de lumina intensă din jurul ocularului. În acest caz, apăsaţi [LVF]
pentru a comuta afişajul.
• În timpul redării unei imagine video sau a unei succesiuni de diapozitive, camera nu comută automat
la vizor cu senzorul pentru ochi.
Setarea sensibilităţii senzorului pentru ochi şi comutarea automată a afişajului
între ecran şi vizor
MENU

[Custom] (Personalizare)  [Eye Sensor] (Senzor ochi)
[Sensitivity]
(Sensibilitate)
Astfel veţi seta sensibilitatea senzorului pentru ochi.
[HIGH] (Ridicat)/[Low] (Scăzut)
[LVF/Monitor
Switch]
(Comutare LVF/
Monitor)
Aceasta va seta metoda de comutare între monitor şi vizor.
[LVF/MON AUTO] (comutare automată între monitor şi vizor)/ [LVF] (vizor)/
[MON] (monitor)
• Dacă apăsaţi [LVF] pentru a comuta afişajul, setarea [LVF/Monitor Switch]
(Comutare vizor/monitor) va comuta, de asemenea.
Reglarea/nereglarea automată a focalizării când senzorul pentru ochi este activat
MENU 
[Custom] (Personalizare)  [Eye Sensor AF] (Focalizare automată senzor ochi)
 [ON](Activare)/[OFF](Dezactivare)
• Nu se emit semnale sonore când focalizarea este obţinută cu [Eye Sensor AF] (Focalizare automată
senzor ochi).
• Este posibil ca [Eye Sensor AF] (Focalizare automată senzor ochi) să nu fie operaţională în condiţii de
iluminare slabă.
• Funcţia [Eye Sensor AF] (Focalizare automată senzor ochi) este dezactivată în următoarele condiţii:
– Cu obiective care oferă numai focalizare manuală
– Cu unele obiective de tip Four Thirds
- 45 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
Buton declanşator (Realizarea fotografiilor)
Butonul declanşator funcţionează în două trepte. Pentru a realiza o fotografie, apăsaţi-l.
Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a
focaliza.
A Valoarea apertură
B Timp expunere
C Indicare focalizare
• Sunt afişate valoarea aperturii şi timpul de expunere.
(Va lumina intermitent în culoarea roşie dacă nu este obţinută
expunerea corectă, exceptând cazurile în care este setat pe
luminare intermitentă.)
• După ce subiectul este focalizat, indicatorul de focalizare este
afişat. (Când subiectul nu este focalizat, indicatorul va lumina
intermitent.)
3.5 60
Apăsaţi complet butonul declanşator (apăsaţi mai
mult), şi realizaţi fotografia.
• Fotografia va fi realizată când imaginea este focalizată corect, deoarece [Focus/Release
Priority] (Prioritate focalizare/deblocare) (P157) este setată iniţial la [FOCUS] (Focalizare).
• Domeniul de focalizare diferă în funcţie de obiectivul utilizat.
Când este utilizat obiectivul
interschimbabil (H-FS14140)
De la 0.3 m (0.98 picioare) la ∞ (de la linia de referinţă a
distanţei de focalizare)
(lungime focalizare 14 mm - 21 mm)
De la 0.5 m (1.6 picioare) la ∞ (de la linia de referinţă a
distanţei de focalizare)
(lungime focalizare 22 mm - 140 mm)
Când este utilizat obiectivul
interschimbabil (H-HS12035)
De la 0.25 m (0.82 picioare) la ∞ (de la linia de referinţă a
distanţei de focalizare)
Când este utilizat obiectivul
interschimbabil (H-FS1442A)
De la 0.2 m (0.66 picioare) la ∞ (de la linia de referinţă a
distanţei de focalizare)
(lungime focalizare 14 mm - 20 mm)
De la 0.3 m (0.98 picioare) la ∞ (de la linia de referinţă a
distanţei de focalizare)
(lungime focalizare 21 mm - 42 mm)
• Chiar şi în timpul utilizării meniurilor sau redării imaginilor, dacă apăsaţi la jumătate butonul
declanşator, puteţi seta instantaneu camera pentru a fi pregătită pentru înregistrare.
- 46 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
Afişează o imagine imediat după ce este realizată
MENU

[Custom] (Personalizare)  [Auto Review] (Revizualizare automată)
[Duration Time]
(Durată)
[Playback Operation
Priority]
(Prioritate operaţii
redare)
Setaţi intervalul de timp pentru care imaginea este afişată după
realizarea lor.
[HOLD] (Menţinere):
Imaginile sunt afişate până la apăsarea pe jumătate a butonului
declanşator.
[5SEC] (5 s)/[4SEC] (4 s)/[3SEC] (3 s)/[2SEC] (2 s)/[1SEC] (1 s)/[OFF]
(Dezactivare)
[ON]
Comutarea afişajului ecranului de redare, ştergerea
imaginilor etc. pot fi efectuate pe durata funcţiei [Auto
Review] (Revizualizare automată).
[OFF]
Operaţiile cu butoane pe durata funcţiei [Auto Review]
(Revizualizare automată) coincid cu cele pentru înregistrare.
• Când [Duration Time](Durată) este setată la [HOLD](Suspendere), [Playback Operation Priority]
(Prioritate operaţii redare) este stabilită la [ON](Activare).
• La înregistrarea cu funcţia 4K Photo(Foto 4K), setările disponibile pentru [Duration Time] (Durată) în
[Auto Review] (Revizualizare automată) se modifică la [ON] (Activare) şi [OFF] (Dezactivare). [Playback
Operation Priority] (Prioritate operaţii redare) este stabilită la [ON] (Activare).
Buton de imagine video (Înregistrarea imaginilor video)
Apăsaţi butonul de imagine video ca să incepeţi şi să opriţi înregistrarea unei imagine video.
Începeţi înregistrarea apăsând butonul de imagine
video.
• Eliberaţi butonul de imagine video imediat după apăsarea lui.
Opriţi înregistrarea apăsând din nou butonul de
imagine video.
- 47 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
Selector de mod (Selectarea unui mod de înregistrare)
Selectaţi modul prin rotirea selectorului de mod.
• Rotiţi încet selectorul de mod pentru a selecta modul dorit.
Mod Intelligent Auto (Automat inteligent) (P85)
Subiectele sunt înregistrate utilizând setările selectate automat de cameră.
Mod Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus) (P92)
Permite reglarea luminozităţii şi a nuanţei de culoare in modul Intelligent Auto
(Automat inteligent).
P
Mod Programme AE (Program AE) (P94)
Înregistrează la valoarea aperturii şi la timpul de expunere setate de cameră.
A
Mod Aperture-Priority AE (Prioritate apertură la expunere automată) (P97)
Tipul de expunere este determinat automat prin valoarea de apertură pe care
o setaţi.
S
Mod Shutter-Priority AE (Prioritate declanşator la expunere automată)
(P98)
Valoarea de apertură este determinată automat în funcţie de timpul de
expunere setat.
M
Mod Manual Exposure (Expunere manuală) (P99)
Expunerea este ajustată în funcţie de valoarea de apertură şi timpul de
expunere, setate manual.
Mod Creative Video (Video creativ) (P119)
Înregistraţi imagini video prin setarea manuală a valorii aperturii şi timpului de
expunere.
* Nu puteţi realiza imagini statice.
C1/C2/C3
Mod Custom (Personalizat) (P121)
Utilizaţi acest mod pentru a realiza fotografii cu setările înregistrate anterior.
Mod Panorama Shot (Înregistrare panoramică) (P104)
Acest mod vă permite să realizați fotografii panoramice.
Mod Creative Control (Control creativ) (P107)
Înregistrarea în timpul verificării efectului de imagine.
- 48 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
Selector Frontal/Selector Posterior
Rotire:
Selectarea elementelor sau setarea valorilor sunt efectuate în timpul diverselor setări.
• Aceste instrucţiuni de utilizare descriu operaţiile cu selectorul frontal / selectorul posterior, după cum
urmează:
de exemplu.: Când se roteşte selectorul
frontal la stânga sau la dreapta
de exemplu.: Când se roteşte selectorul
posterior la stânga sau la dreapta
Permite setarea aperturei, a timpului de expunere, şi a altor setări în modurile P/A/S/M.
Selector de
mod
P (P94)
Selector frontal Comutare program
Selector posterior
Comutare program
A (P97)
Valoare apertură
Valoare apertură
S (P98)
Timp de expunere
Timp de expunere
M (P99)
Valoare apertură
Timp de expuner
• În [Dial Set.] (Setare selector) din meniul [Custom] (Personalizare), puteţi modifica metodele de
operare de pe selectorul frontal sau posterior. (P51).
- 49 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
Modificarea temporară a elementelor atribuite selectoarelor frontal/posterior
([Dial Operation Switch]) (Comutator operaţie de selectare)
Puteţi modifica temporar elementele atribuite selectoarelor
frontal/posterior utilizând butonul funcţional la care este atribuit
[Dial Operation Switch] (Comutator operaţie de selectare).
[Dial Operation Switch] (Comutator operaţie de selectare) este
atribuit butonului [Fn13] în momentul achiziţionării. (P70)
A Buton funcţional [Fn13]
Scene şi setări recomandate
În cele ce urmează puteţi găsi exemple de setări de atribuire a selectorului frontal/posterior
pentru scene.
Scene cu
surse de iluminat
şi contrast complexe
(locaţii situate
în apropierea unei
ferestre,
etc.)
Realizarea
fotografiilor
utilizând modul
rafală
Setări recomandate
Setări recomandate
Setaţi tonul de culoare schimbând setarea de
[White Balance] (Balans de alb) cu selectorul
frontal, şi apoi setaţi sensibilitatea ISO
schimbând setarea [Sensitivity] (Sensibilitate) cu
selectorul posterior în timp ce verificaţi timpul
de expunere şi zgomotul. (Setări implicite)
Schimbaţi setarea [Drive Mode] (Mod de
acţionare) cu selectorul frontal în Burst
Mode (Mod rafală) sau Funcţie foto 4K. La
utilizarea funcţiei Foto 4K, selectaţi metoda
de înregistrare prin modificarea setării [4K
PHOTO] cu selectorul posterior.
• Selector frontal: [White Balance] (Balans de alb)
• Selector posterior: [Sensitivity] (Sensibilitate)
• Selector frontal: [Drive Mode] (Mod de
acţionare)
• Selector posterior: [4K PHOTO] (Fotografie 4K)
• Puteţi seta elementele asociate temporar la selectoarele frontale/posterioare în meniul [Dial
Operation Switch Setup] (Configurare selector rotativ) din [Dial Set.] (Setare selector) în [Custom]
(Personalizare). (P51)
1
2
Apăsaţi [Fn13].
WB
• Un ghid va fi afișat arătând elementele atribuite temporar la
selectorul frontal/posterior.
• Dacă nu se realizează nicio operaţie, ghidul va dispare în câteva
secunde.
ISO
0
Rotiţi selectoarele frontale/posterioare în timp ce ghidul
este afişat.
• Setările elementelor asociate selectoarelor se vor modifica.
WB
- 50 -
AWB
98
2. Pornirea/Operaţii de bază
3
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) şi setaţi.
• De asemenea, puteţi finaliza acest pas prin efectuarea operaţiilor de mai jos:
– Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator
– Apăsaţi [Fn13]
• Elementele asociate temporar la selectoarele frontale/posterioare pot fi folosite numai în timpul
afişării (pas 1) sau a ecranului de setări (pas 2).
Setarea metodelor de funcţionare ale selectorului frontal şi selectorului posterior
MENU

[Custom] (Personalizare)  [Dial Set.] (Setare selector)
[Assign Dial (F/SS)]
(Asociere selector
(F/SS))
Alocă operaţiile pentru valoarea diafragmei şi a duratei de expunere în
modul Expunere manuală.
[
F
SS]:
Atribuie valoarea diafragmei selectorului frontal, respectiv valoarea timpului
de expunere selectorului spate.
[
SS
F]:
Atribuie valoarea timpului de expunere selectorului frontal, respectiv
valoarea diafragmei selectorului posterior.
[Rotation (F/SS)]
(Rotire (F/SS))
Modifică direcţia de rotaţie a selectoarelor pentru reglarea valorii deschiderii
şi a timpului de expunere.
[
]/[
]/
[Exp Comp Setup]
(Compensare
expunere) (P167)
Alocă compensarea expunerii la selectorul frontal sau la cel posterior, pentru
a o putea regla în mod direct. (Numai în cazul în care selectorul compensării
de expunere este setat la [-3] sau [+3].)
[
] (Selector frontal)/[
] (Selector posteriorl)/[OFF]
Setează elementele care vor fi atribuite temporar selectoarelor frontal/
posterior când apăsaţi butonul funcţional la care este atribuit [Dial
Operation Switch] (Comutator operaţie de selectare).
[
] ([Front dial operation] (Funcţionare selector frontal))/
[
] ([Rear dial operation] (Funcţionare selector posterior))
• Elementele care pot fi setate sunt următoarele.
[Dial Operation
Switch Setup]
(Setare comutator
operaţie de
selectare)
– [Sensitivity] (Sensibilitate) (P168)
– [White Balance]
(Balans de alb) (P129)
– [Drive Mode]
(Mod de acţionare) (P174)
– [AF Mode/MF]
(Mod focalizare automată/
Focalizare manuală) (P144)
– [Photo Style] (Stil foto) (P123)
– [Filter Select]
(Selectare filtru) (P107, 125)
– [Aspect Ratio]
(Raport dimensiuni) (P133)
– [4K PHOTO]
(Foto 4K) (P178)
– [Highlight Shadow]
(Evidenţiere umbră) (P128)
– [i.Dynamic]
(Dinamic inteligent) (P136)
– [i.Resolution]
(Rezoluţie inteligentă) (P136)
– [Flash Mode]
(Mod bliţ) (P229)
– [Flash Adjust.] (Reglare bliţ) (P232)
• [Highlight Shadow] (Evidenţiere umbră) utilizează două selectoare. Va fi
atribuită în mod automat ambelor selectoare atunci când o atribuiţi unuia
dintre selectoare.
- 51 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
Butoane cursor/Buton [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Apăsarea pe butonul cursor:
Este efectuată selectarea elementelor sau setarea valorilor etc.
Apăsarea [MENU/SET] (Meniu/Setare):
Este efectuată confirmarea conţinutului setărilor etc.
• Aceste instrucţiuni de operare indică direcţia sus, jos, stânga şi
dreapta a butonului cursor ca ///.
Chiar şi atunci când camera este operată cu ajutorul ecranului
tactil, este posibilă operarea cu ajutorul butonului cursor şi a
butonului [MENU/SET] (Meniu/Setare) dacă este afişat un ghid
precum cel prezentat în partea dreaptă.
Chiar şi pe ecranele de meniu etc. pe care nu este afişat ghidul,
puteţi face setări şi selecţii prin apăsarea pe butoane.
• Atribuind [Cursor Button Lock] (Blocare buton cursor) la un buton
funcţional, puteţi dezactiva butoanele cursor, butonul [MENU/SET]
(Meniu/Setare). (P70)
- 52 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
Butonul [DISP.] (Afişare) (Comutarea informaţiilor afişate)
Apăsaţi [DISP.] (Afişare) pentru a comuta informaţiile afişate pe
ecran.
În Modul de înregistrare
Comutarea metodei de afişare a vizorului/monitorului
[
[
MENU

[Custom] (Personalizare)  [LVF Disp.Style] (Stil afişare LVF)
MENU

[Custom] (Personalizare)  [Monitor Disp. Style] (Stil afişare pe ecran)
] (stil vizor): Se micşorează imaginile pentru o revizuire mai bună a compoziţiei imaginii.
] (stil monitor): Se scalează imaginile pe tot ecranul pentru a vizualiza detaliile.
• Vizorul se va modifica astfel. (Exemplu de afişare pe vizor [
Cu informaţii (informaţii
detaliate)*1
50p
4:3
L
0
])
Cu informaţii (informaţii detaliate, afişaj cu
senzor de înclinare)*1
Cu informaţii
AFS
50p
98
0
98
- 53 -
4:3
L
0
Cu informaţii (afişaj
cu senzor de
înclinare)
AFS
98
0
98
2. Pornirea/Operaţii de bază
• Ecranul se va modifica astfel. (Exemplu de afişare pe ecran [
Cu informaţii*1
50p
4:3
L
0
Fără informaţii
AFS
].
Cu informaţii (afişaj cu
senzor de înclinare)*1
50p
98
4:3
L
Fără informaţii
(afişaj cu senzor de
înclinare)
AFS
0
Oprită
98
Pe monitor informaţii
înregistrare pe
ecran*2
ISO
AUTO
AFS
AWB
0
0
0
4:3
L
Wi-Fi Fn
98
*1 Histogramele sunt afişate atunci când opţiunea [Histogram] (Histogramă) din meniul [CUSTOM]
(Personalizat) este setată la [ON] (Activare).
De asemenea, este posibilă afişarea instrumentului de măsurare a expunerii prin setarea [Expo.
Meter] (Măsurare expunere) din meniul [Custom] (Personalizare) la [ON] (Activare). (P95)
*2 Sunt afişate atunci când opţiunea [Monitor Info. Disp.] (Afişare informaţii pe ecran) din meniul
[Custom] (Personalizare) este setată la [ON] (Activare).
Setările pot fi reglate direct atingând fiecare dintre elementele afişate pe ecran.
• Dacă alocaţi [LVF/Monitor Disp. Style] (Stil afişare LVF/Monitor) la [Fn Button Set] (Setare buton Fn)
(P70) din meniul [Custom] (Personalizare), de fiecare dată când apăsaţi butonul de funcţie alocat
puteţi schimba stilul de afişare al ecranului sau al vizorului [
]/[
], oricare dintre ele este folosit
în mod curent.
• Dacă nu este efectuată nicio operaţie o perioadă de timp, afişajul se va estompa după aproximativ 10
secunde, şi va dispărea după aproximativ 1.
Apăsaţi [DISP.] (Afişare) sau atingeţi ecranul pentru ca afişajul să reapară.
Această operaţiune previne arderea monitorului şi nu este o defecţiune.
- 54 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
Afişarea/neafişarea histogramei
MENU 
[Custom] (Personalizare)  [Histogram] (Histogramă)  [ON]/[OFF]
(Activare)/(Dezactivare)
Puteţi seta poziţia apăsând pe ///.
• Operarea directă prin atingere este, de asemenea, posibilă din ecranul de
înregistrare.
• O histogramă este un grafic care afişează luminozitatea de-a lungul
axei orizontale (de la alb la negru) şi numărul pixelilor la fiecare nivel de
luminozitate pe axa verticală.
Vă permite să verificaţi cu uşurinţă expunerea imaginii.
A întunecat
B luminos
• Când imaginea înregistrată şi histograma nu se potrivesc în următoarele condiţii, histograma
este afişată în portocaliu.
– Când asistenţa de expunere manuală este diferită de [n0] în timpul compensării expunerii sau în
modul Manual Exposure (Expunere manuală).
– Când este activat bliţul
– Când nu se obţine o expunere corespunzătoare
– Când luminozitatea ecranului nu este afişată corect în locuri întunecoase
• Histograma din modul de înregistrare este o aproximare.
• Histograma din cameră nu se potriveşte cu cea afişată într-un software de editare imagine folosit pe
calculatoare etc.
Afişarea/neafişarea liniilor de ghidare
 [Custom] (Personalizare)  [Guide Line] (Linie de ghidare)  [
]/[OFF] (Dezactivare)
MENU
]/[
• Linia de ghidare nu este afişată în modul Panorama Shot (Înregistrare
panoramică).
Când [ ] este setat, poziţiile liniei de ghidare pot fi setate apăsând pe
///.
• De asemenea, puteţi seta poziţia direct prin atingerea [ ] pe linia de
ghidare a ecranului de înregistrare.
Afişarea/neafişarea ecranului cu informaţii de înregistrare pe monitor
MENU 
[Custom] (Personalizare)  [Monitor Info. Disp.] (Afişare informaţii pe
ecran)  [ON]/[OFF] (Activare)/(Dezactivare)
- 55 -
]/[
2. Pornirea/Operaţii de bază
■ Despre afişajul cu senzor de înclinare
Cu senzorul de înclinare afişat, este uşor să corectaţi înclinarea camerei etc.
1
2
Apăsaţi [DISP.] (Afişare) pentru a afişa senzorul de înclinare.
Verificaţi înclinarea camerei.


A Direcţie orizontală:
Corecţia înclinării spre stânga
B Direcţie verticală:
Corectarea înclinării descendente
• Când înclinarea camerei este redusă, indicatorul comută în verde.
• Când se înregistrează cu orientare pe verticală, afişajul comută automat la un afişaj orientat pe
verticală.
• Chiar şi după corectarea înclinării, poate persista o eroare de aproximativ ±1°.
• Când un buton funcţional este setat la [Level Gauge] (Indicator de nivel), afişajul senzorului
deînclinare poate fi activat/dezactivat prin apăsarea pe butonul funcţional.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Este posibil ca afişajul senzorului de înclinare să nu fie corect afişat când acest aparat este în mişcare.
• Când aparatul este înclinat semnificativ în sus sau în jos pentru înregistrare, este posibil ca afişajul
senzorului de înclinare să nu fie afişat corespunzător şi ca funcţia de detectare a direcţiei (P42) să nu
acţioneze corespunzător.
- 56 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
În modul de redare
• Ecranul se va modifica astfel:
Cu înregistrare pe
ecran*1
4:3
L
1/98
Aişare detaliată a
informaţiilor*2
F3.5
WB
ISO
Afişarea
histogramei*2
60
0
AWB
200
AFS
P
F3.5 60
STD.
0 ISO200
10:00 1. DEC.2015
F3.5 60
0
200
AWB
4:3
L
Fără informaţii
(Afişare
evidenţiere)*1, 2, 3, 4
s
RGB
100-0001
1/98
100-0001
Fără informaţii*4
*1 Dacă nu este efectuată nicio operaţie timp de aproximativ 10 secunde, o parte din afişaj va
dispărea.
Apăsaţi [DISP.] (Afişare) sau atingeţi ecranul pentru ca afişajul să reapară.
Această operaţiune previne arderea monitorului şi nu este o defecţiune.
*2 Nu se afişează când se utilizează transfocarea la redare sau în timpul redării imaginilor video, al
redării secvenţiale al redării panoramice sau al unei diaporame.
*3 Acesta este afişat dacă funcţia [Highlight] (Evidenţiere) (P58) din meniul [Custom] (Personalizare)
este setată la [ON] (Activare).
*4 Dacă nu se realizează nicio operaţie timp de câteva secunde, [
] şi alte pictograme tactile vor
dispărea.
• Histograma este afişată în R (roşu), G (verde), B (albastru), şi Y (luminanţă) în timpul redării.
- 57 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
Afişarea/ascunderea zonelor albe saturate
MENU 
[Custom] (Personalizare)  [Highlight] (Evidenţiere)  [ON]/[OFF]
(Activare)/(Dezactivare)
Când funcţia de revizualizare automată sau de redare sunt activate, o zonă de saturaţie albă
apare luminând intermitent în alb şi negru.
Nu afectează imaginea înregistrată.
• Dacă există zone saturate în alb, recomandăm
compensarea expunerii spre negativ (P167) pe baza
histogramei (P55) şi apoi realizarea fotografiei din nou.
Poate rezulta o calitate mai bună a imaginii.
• Aceasta nu va opera în timpul redării multiple, al redării
calendar, sau al transfocării la redare.
- 58 -
[ON]
(Activare)
[OFF]
(Dezactivare)
2. Pornirea/Operaţii de bază
Ecran tactil (Operaţii tactile)
Ecranul tactil al aparatului este capacitiv. Atingeţi panoul direct cu degetul gol.
■ Atingeţi
Pentru a atinge şi elibera ecranul tactil.
Fn8
Fn9
• Când selectaţi funcţii cu ajutorul ecranului tactil, atingeţi
Fn9 centrul pictogramei dorite.
Fn10
Fn11
SNAP
Fn12
■ Glisaţi
O mişcare fără eliberarea ecranului tactil.
Totodată, poate fi utilizat şi pentru a trece la
următoareaimagine în timpul redării etc.
A
■ Îndepărtarea/apropierea degetelor (mărire/
micşorare)
Îndepărtaţi (pentru mărire) sau apropiaţi (pentru
micşorare) două degete pe ecranul tactil.
- 59 -
2.0X
B
2. Pornirea/Operaţii de bază
Activarea/dezactivarea operării prin atingere
MENU

[Custom] (Personalizare)  [Touch Settings] (Setări tactile)
• Când este setat la [OFF] (Dezactivare), pe ecran nu este afişată nicio filă sau pictogramă tactilă
corespunzătoare.
[Touch Screen]
(Ecran tactil)
Toate operaţiile prin atingere.
Când este setat la [OFF] (Dezactivare), se pot utiliza numai operaţiile cu buton,
respectiv de la selector.
[ON]/[OFF] (Activare)/(Dezactivare)
[Touch Tab]
(Filă tactilă)
Operaţie pentru afişarea pictogramelor tactile prin atingerea filelor precum
[ ] afişate în partea dreaptă a ecranului.
[ON]/[OFF] (Activare)/(Dezactivare)
[Touch AF]
(AF tactil)
Operaţie de optimizare a focalizării, respectiv de optimizare simultană a
focalizării sau a luminozităţii unui obiect atins.
[AF] (P150)/[AF+AE] (P154)/[OFF] (Dezactivare)
[Touch Pad AF]
(AF suport tactil)
Operaţia de deplasare a zonei AF prin atingerea monitorului când este
utilizat vizorul. (P153)
[EXACT]/[OFFSET] (Decalare)/[OFF] (Dezactivare)
• Atingeţi panoul cu degetul curat şi uscat.
• Dacă utilizaţi o folie de protecţie pentru ecran disponibilă în comerţ, vă rugăm să urmaţi
instrucţiunile care însoţesc folia respectivă.
(Unele folii de protecţie a monitorului pot afecta vizibilitatea sau operabilitatea.)
• Nu apăsaţi pe ecran cu instrumente ascuţite, precum pixuri. • Nu atingeţi ecranul cu unghiile.
• Ştergeţi ecranul cu o cârpă moale uscată atunci când este murdar de amprente sau alte materii.
• Nu zgâriaţi şi nu apăsaţi excesiv pe ecran.
• Pentru informaţii despre pictogramele afişate pe ecranul tactil, consultaţi „Monitor Display/
Viewfinder Display” (Afişare monitor/Afişare vizor) la P356.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Este posibil ca panoul tactil să nu funcţioneze normal în următoarele cazuri.
– Când este atins cu mâna înmănuşată
– Când este atins cu mâna udă (apă, cremă de mâini etc.)
– Când panoul tactil este umed
– Când se utilizează o folie de protecţie pentru ecran disponibilă în comerţ
– Când este atins de mai multe degete sau mâini simultan
- 60 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
Realizarea fotografiilor utilizând funcţia tactilă
Realizarea fotografiilor utilizând funcţia Touch Shutter (Declanşator tactil)
Moduri aplicabile:
Prin simpla atingere a subiectului dorit ca punct de focalizare, camera va focaliza pe subiect şi va
realiza imaginea automat.
1
Atingeţi [ ].
2
Atingeţi [
× ].
• Pictograma se va modifica în [
], şi realizarea unei
fotografii cu funcţia Touch Shutter (Atingere declanşator)
devine posibilă.
3
AE
Atingeţi subiectul pe care doriţi să îl focalizaţişi
apoi realizaţi o fotografie.
• Fotografia este realizată la stabilirea focalizării.
AE
■ Pentru a anula funcţia Touch Shutter (Declanşator tactil)
Atingeţi [
].
• Dacă fotografierea cu atingerea declanşatorului nu reuşeşte, zona AF se colorează în roşu şi dispare.
În acest caz, încercaţi din nou.
• Măsurarea luminozităţii este efectuată pe punctul atins atunci când aţi setat [Metering Mode] (Mod
de măsurare) (P171) la [ ].
La marginea ecranului, măsurarea poate fi afectată de luminozitatea din jurul locaţiei atinse.
- 61 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
Optimizarea uşoară a luminozităţii pentru o zonă specificată
(Touch AE - Expunere automată tactilă)
Moduri aplicabile:
Puteţi optimiza cu uşurinţă luminozitatea pentru o poziţie atinsă. Când figura subiectului apare
întunecată, puteţi ilumina ecranul în funcţie de luminozitatea feţei.
1
Atingeţi [ ].
2
Atingeţi [
AE
].
• Este afişat ecranul de setări pentru poziţia de optimizare
a luminozităţii.
• [Metering Mode] (Mod de măsurare) este setat la [ AE ],
ceea ce se utilizează AE în exclusivitate pentru AE tactil.
3
AE
Atingeţi subiectul pentru care doriţisă
optimizaţi luminozitatea.
• Prin apăsarea pe [Reset] (Resetare), poziţia de optimizare
a luminozităţii este resetată înapoi în centru.
4
ュリヴヱハ
5HVHW
6HW
Atingeţi [Set] (Setare).
■ Anularea funcţiei Touch AE (Expunere automată tactilă)
Atingeţi [ ].
• [Metering Mode] (Mod de măsurare) revine la setarea originală, iar poziţia de optimizare a
luminozităţii este anulată.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
– Când este utilizat zoom-ul digital.
– Când [Touch AF] (AF tactil) din [Touch Settings] (Setări tactile) din meniul [Custom] (Personalizare) a
fost setat la [AF+AE]. (P154)
- 62 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
Setarea elementelor de meniu
Puteţi seta meniurile folosind două tipuri de operaţii - operaţii tactile şi operaţii cu butoane.
În aceste instrucţiuni de operare, paşii pentru setarea unui element de meniu sunt descrişi
după cum urmează.
Exemplu: În meniul [Rec] (Înregistrare), modificaţi [Quality] (Calitate) de la [A] la [›].
MENU
1

[Rec] (Înregistrare)  [Quality] (Calitate)  [›]
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
[Rec] (Înregistrare)
(P367)
Acest meniu vă permite să setaţi raportul dimensiunilor, numărul de
pixeli, fotografiile 4K şi alte aspecte ale fotografiilor pe care le realizaţi.
[Motion Picture]
(Imagine video)
(P370)
Acest meniu vă permite să configuraţi [Rec Format] (Format de
înregistrare), [Rec Quality] (Calitate înregistrare) şi alte pentru
înregistrarea imaginilor video.
[Custom]
(Personalizare)
(P372)
Operarea aparatului, cum ar fi afişarea ecranului şi operareabutoanelor,
pot fi setate conform preferinţelor dumneavoastră. De asemenea, este
posibilă înregistrarea setărilor modificate.
[Setup]
(Configurare)
(P74)
Acest meniu vă permite să efectuaţi setările ceasului, să selectaţi setările
de ton operaţional, precum şi alte setări care vor uşura operarea camerei.
De asemenea, puteţi configura setările funcţiilor aferente Wi-Fi.
[Playback]
(Redare)
(P377)
Acest meniu vă permite să efectuaţi setările de protecţie, decupare sau
tipărire etc. pentru imaginile înregistrate.
• Meniul [Setup] (Configurare) conţine unele setări importante privind ceasul şi alimentarea camerei.
Verificaţi setările acestui meniu înainte de a începe utilizarea camerei.
- 63 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
2
Apăsaţi / de la butonul cursor pentrua
selecta elementul de meniu, apoi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
• De asemenea, elementul de meniu poate fi selectat prin
rotirea selectorului posterior.
• De asemenea, puteţi trece la ecranul următor apăsând pe
[DISP.] (Afişare).
(La operarea prin atingere)
Atingeţi elementul de meniu.
• Pagina poate fi modificată atingând [
3
]/[
].
Apăsaţi / de la butonul cursor pentru a
selecta setarea, apoi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
• De asemenea, setarea poate fi selectată prin rotirea
selectorului posterior.
• În funcţie de elementul de meniu, setările nu pot apărea
sau pot fi afişate într-un mod diferit.
(La operarea prin atingere)
Atingeţi setarea pentru a seta.
• Există funcţii care nu pot fi setate sau utilizate, în funcţie de modurile sau setările de meniu utilizate
pe cameră, datorită specificaţiilor.
- 64 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
■ Comutarea la alte meniuri
de exemplu: Comutarea la meniul [Setup] (Configurare) din meniul [Rec] (Înregistrare).
1
2
Apăsaţi .
Apăsaţi / pentru a selecta o pictogramăde selectare
a meniului, precum [ ].
• De asemenea, puteţi selecta pictogramele de comutare a
meniului rotind selectorul frontal.
3
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
(La operarea prin atingere)
Apăsaţi o pictogramă de selectare a meniului, precum [ ].
■ Închideţi meniul
Apăsaţi [
] sau apăsaţi pe jumătate butonuldeclanşator.
(La operarea prin atingere)
Atingeţi [
].
• Dacă setaţi [Menu Information] (Informaţii meniu) (P82) din meniul [Setup] (Configurare)
la [ON] (Activare), ecranul de meniuri afişează explicaţii ale elementelor de meniu şi ale
setărilor.
• Dacă setaţi [Menu Resume] (Reluare meniu) (P81), din meniul [Setup] (Configurare) la [ON]
(Activare), ecranul afişează elementul de meniu cel mai recent selectat.
Este setat la [ON] (Activare) în momentul achiziţionării.
- 65 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
Apelarea instantanee a meniurilor frecvent
utilizate (Meniu rapid)
Utilizând meniul rapid, unele setări de meniu pot fi găsite cu uşurinţă.
• Funcţiile care pot fi ajustate utilizând meniul rapid sunt determinate de mod sau de stilul de afişare al
camerei în momentul respectiv.
Butonul [Q.MENU] (Meniu rapid) poate fi utilizat în două moduri: ca [Q.MENU] (Meniu rapid)
sau ca [Fn2] (funcţia 2). La momentul achiziţiei, este setat iniţial la [Q.MENU] (Meniu rapid).
• Consultaţi P70 pentru detalii despre butonul funcţional.
1
2
Apăsaţi [Q.MENU] (Meniu rapid) pentru a afişa
meniul rapid.
Rotiţi selectorul frontal pentru a selecta
elementul de meniu.
50p
3
4
Rotiţi selectorul posterior pentru a selecta
setarea.
4:3
3.5 60
0
50p
4:3
AFS
L
AUTO
AWB
AFS
L
Apăsaţi pe [Q.MENU] (Meniu rapid) pentru a
ieşi din meniu după finalizarea setării.
3.5 60
0
AUTO
AWB
• De asemenea, puteţi seta elementele apăsând butoanele cursorului ///.
Înregistrare de informaţii pe monitor în [ ] (Monitor style)
(Stil monitor) (P54)
Selectaţi elementul apăsând butonul [Q.MENU] (Meniu rapid)
şi rotind selectorul posterior şi apoi selectaţi setarea prin
rotireaselectorului frontal.
• De asemenea, puteţi seta cu /// şi [MENU/SET] (Meniu/
Setare).
- 66 -
ISO
AUTO
AFS
AWB
0
0
0
4:3
L
Wi-Fi Fn
98
2. Pornirea/Operaţii de bază
Comutarea metodei de setare a elementelor meniului rapid
MENU

[Custom] (Personalizare)  [Q.MENU] (Meniu rapid)
[PRESET] (Presetare):
Pot fi setate elementele implicite.
[CUSTOM] (Personalizare):
Meniul rapid va fi format din elementele dorite. (P68)
- 67 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
Schimbaţi meniul rapid cu elementul dumneavoastră favorit
Când [Q.MENU] (Meniu rapid) (P67) din meniul [Custom] (Personalizare) este setat la [CUSTOM]
(Personalizare), meniul rapid poate fi modificat după dorinţă.
Se pot seta până la 15 elemente în meniul rapid.
1
Apăsaţi  pentru a selecta [
SET] (Meniu/Setare).
] şi apoi apăsaţi[MENU/
AFS
4:3
L
2
Apăsaţi /// pentru a selecta elementul de meniu
din rândul de sus şi apăsaţi [MENU/SET].
3
Apăsaţi / pentru a selecta spaţiul liber din rândulde
jos şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
1 23 4 5
A Elemente care pot fi setate ca meniuri rapide.
B Elemente care pot fi afişat pe ecranul meniului rapid.
AFS
• De asemenea, puteţi seta elementul de meniu prin glisarea
acestuia din rândul de sus în rândul de jos.
• Dacă nu există spaţii libere în rândul de jos, puteţi înlocui
un element existent cu un nou element selectat, selectând
elementul existent.
• Pentru a anula setarea, deplasaţi-vă pe rândul de jos apăsând  şi selectaţi un element de anulat,
apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Elementele care pot fi setate sunt următoarele:
4:3
L
Menu [Rec] (Înregistrare)/Funcţii de înregistrare
– [Photo Style] (Stil foto) (P123)
– [Filter Select] (Selectare filtru) (P125)
– [Picture Setting] (Setare imagine)
[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) (P133)/
[Picture Size] (Rezoluţie imagine) (P133.))
– [Quality] (Calitate) (P134)
– [AFS/AFF] (P143)
– [Metering Mode] (Mod de măsurare) (P171)
– [4K PHOTO] (Foto 4K) (P178)
– [i.Dynamic] (Dinamic inteligent) (P136)
– [i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă) (P136)
– [HDR] (P137)
- 68 -
– [Electronic Shutter]
(Declanşator electronic) (P172)
– [Flash Mode] (Mod bliţ) (P229)
– [Flash Adjust.] (Reglare bliţ) (P232)
– [Ex. Tele Conv.] (Conversie tele extra)
(still pictures/motion pictures) (imagini
statice/imagini video) (P221)
– [Digital Zoom] (Zoom digital) (P223)
– [Stabilizer] (Stabilizator) (P216)
– [Sensitivity] (Sensibilitate) (P168)
– [White Balance] (Balans de alb) (P129)
– [AF Mode] (Mod focalizare automată) (P144)
– [Drive Mode] (Mod de acţionare) (P174)
2. Pornirea/Operaţii de bază
Meniul [Motion Picture] (Imagine video)
– [Snap Movie] (Film instantaneu) (P246)
– [Motion Pic. Set] (Setare imagine video)
([Rec Format] (Format înregistrare) (P241)/
[Rec Quality] (Calitate) (P241))
– [Picture Mode] (Mod Imagine) (P244)
Meniu [Custom] (Personalizare)
– [Silent Mode] (Mod fără sunet) (P206)
– [Peaking] (Maxim) (P164)
– [Histogram] (Histogramă) (P55)
– [Guide Line] (Linie de ghidare) (P55)
– [Zebra Pattern] (Model zebră) (P213)
4
Apăsaţi [
– [Monochrome Live View]
(Vizualizare monocromă în timp real) (P214)
– [Rec Area] (Zonă înregistrare) (P238)
– [Step Zoom] (Zoom gradual) (P224)
– [Zoom Speed] (Viteză de zoom)
(P224)
– [Touch Screen] (Ecran tactil) (P60)
].
• Va reveni la ecranul pasului 1.
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a comuta la ecranul de înregistrare.
- 69 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
Asocierea la butoane a funcţiilor frecvent utilizate
(butoane funcţionale)
Puteţi aloca funcţii de înregistrare etc la butoane şi pictograme specifice.
1
Selectaţi meniul. (P63)
MENU

[Custom] (Personalizare)  [Fn Button Set] (Setare buton Fn)
2
Apăsaţi / pentru a selecta [Setting in REC mode] (Setare
în mod de înregistrare) sau sau [Setting in PLAY mode]
(Setare în mod de redare) şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/
Setare).
3
Apăsaţi / pentru a selecta butonul funcţional la care
doriţi să alocaţi o funcţie şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/
Setare).
4
Apăsaţi / pentru a selecta funcţia pe care doriţi să o alocaţi apoi apăsaţi [MENU/
SET] (Meniu/Setare).
• Unele funcţii nu pot fi alocate, acest lucru depinzând de butonul funcţional.
• Consultaţi P70 pentru [Setting in REC mode] (Setare în mod de înregistrare) şi P72 pentru [Setting
in PLAY mode] (Setare în mod de redare).
Efectuarea setărilor butonului funcţional pentru înregistrare
Puteţi utiliza funcţiile alocate apăsând un butonul funcţional în timpul înregistrării.
Meniu [Rec] (Înregistrare)/Funcţii de înregistrare
– [Wi-Fi] (P286): [Fn8]*
– [Q.MENU] (Meniu rapid) (P66): [Fn2]*
– [LVF/Monitor Switch] (Comutator LVF/ecran) (P44):
[Fn6]*
– [LVF/Monitor Disp. Style] (Stil afişare LVF/ecran) (P54):
[Fn3]*
– [AF/AE LOCK] (Blocare AF/AE) (P165)
– [AF-ON] (Activare focalizare automată) (P162, 166)
– [Preview] (Previzualizare) (P102): [Fn7]*
– [One Push AE] (AE cu o singură apăsare) (P103)
– [Touch AE] (AE tactil) (P62)
– [Level Gauge] (Indicator de nivel) (P56): [Fn9]*
– [Focus Area Set] (Setare zonă de focalizare) (P72)
– [Zoom Control] (Control zoom) (P220)
– [1 Shot RAW+JPG] (o imagine RAW şi o imagine JPG)
(P72)
– [1 Shot Spot Metering] (1 imagine cu măsurare în
puncte) (P72)
– [Cursor Button Lock] (Blocare butoane cursor) (P72):
[Fn5]*
– [Dial Operation Switch] (Comutator operaţie
deselectare) (P50): [Fn13]*
– [Photo Style] (Stil foto) (P123): [Fn4]*
– [Filter Select] (Selectare filtru) (P107, 125)
- 70 -
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) (P133)
[Picture Size] (Rezoluţie imagine) (P133)
[Quality] (Calitate) (P134)
[AFS/AFF] (P143)
[Metering Mode] (Mod de măsurare) (P171)
[4K PHOTO] (Foto 4K) (P178): [Fn12]*
[Highlight Shadow] (Evidenţiere umbră) (P128)
[i.Dynamic] (Dinamic inteligent) (P136)
[i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă) (P136)
[HDR] (P137)
[Electronic Shutter] (Declanşator electronic) (P172)
[Flash Mode] (Mod bliţ) (P229)
[Flash Adjust.] (Reglare bliţ) (P232)
[Ex. Tele Conv.] (Conversie tele extra) (still pictures/
motion pictures) (imagini statice/imagini video)
(P221)
[Digital Zoom] (Zoom digital) (P223)
[Stabilizer] (Stabilizator) (P216)
[Sensitivity] (Sensibilitate) (P168)
[White Balance] (Balans de alb) (P129)
[AF Mode/MF] (Mod focalizare automată/Focalizare
manuală) (P144)
[Drive Mode] (Mod de acţionare) (P174)
[Restore to Default] (Restabilire la setări predefinite)
(P72)
2. Pornirea/Operaţii de bază
Meniul [Motion Picture] (Imagine video)
– [Snap Movie] (Film instantaneu) (P246): [Fn11]*
– [Motion Pic. Set] (Setare imagine video) ([Rec
Format] (Format înregistrare) (P241)/[Rec
Quality] (Calitate) (P241)
– [Picture Mode] (Mod Imagine) (P244)
Meniu [Custom] (Personalizare)
– [Silent Mode] (Mod fără sunet) (P206): [Fn1]*
– [Peaking] (Maxim) (P164)
– [Histogram] (Histogramă) (P55): [Fn10]*
– [Guide Line] (Linie de ghidare) (P55)
– [Zebra Pattern] (Model zebră) (P213)
– [Monochrome Live View] (Vizualizare
monocromă în timp real) (P214)
– [Rec Area] (Zonă înregistrare) (P238)
– [Step Zoom] (Zoom gradual) (P224)
– [Zoom Speed] (Viteză de zoom) (P224)
– [Touch Screen] (Ecran tactil) (P60)
* Setări ale butoanelor funcţionale la momentul achiziţiei.
■ Configurarea setărilor butonului funcţional de pe ecranul cu informaţii de înregistrare
afişat pe monitor
Atingerea [Fn] pe ecranul cu informaţii de înregistrare afişat pe monitor (P53) vă permite de
asemenea asemenea să afişaţi ecranul în pasul 2.
■ Utilizarea butoanelor funcţionale cu operaţii prin atingere
[Fn8], [Fn9], [Fn10], [Fn11], şi [Fn12] se utilizează prin atingerea butoanelor funcţionale.
1
2
Atingeţi [ ].
Atingeţi butoanele funcţionale.
• Funcţia alocată va deveni operaţională.
Fn8
Fn9
Fn10
Fn11
SNAP
Fn12
- 71 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
• Este posibil ca, depinzând de mod sau de ecranul afişat, unele funcţii să nu poată fi utilizate.
• Când utilizaţi [Ex. Tele Conv.] (Conversie tele extra) (imagini statice), verificaţi dacă [Picture Size]
(Rezoluţie imagine) este setată la [M] sau [S].
• Când setaţi la [Focus Area Set] (Setare zonă de focalizare), este posibilă afişarea ecranului de setare a
poziţiei atât pentru zona de focalizare automată, cât şi pentru asistenţa la focalizarea manuală.
• Când setaţi [1 Shot RAW+JPG] (o imagine RAW şi o imagine JPG), va înregistra fişierul RAW şi o
imagine fină JPEG simultan, o singură dată. Va reveni la calitatea originală după înregistrare.
• Când setaţi [1 Shot Spot Metering] (o imagine cu măsurare în puncte), va înregistra cu [Metering
Mode] (Mod de măsurare) setat la [ ] (spot) (punct) o singură dată. Va reveni la Modul de măsurare
original după înregistrare.
• Operaţiile butonului cursor şi [MENU/SET] (Meniu/Setare) sunt dezactivate când este setată[Cursor
Button Lock] (Blocare butoane cursor). Apăsaţi din nou pe butonul funcţional pentru a le activa.
• Când este setat [Restore to Default] (Restabilire la setări predefinite), setările butoanelor funcţionale
revin la configuraţia implicită.
Indisponibil în aceste cazuri:
• [Fn1] nu este disponibil în timpul înregistrării cu [ ] ([4K Burst(S/S)]) (Rafală 4K) din 4K Photo (Foto
4K).
• [Fn5] nu se poate utiliza în următoarele cazuri
– Când utilizaţi [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
– Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografiere cu timp scurs).
• [Fn7] nu se poate utiliza în următoarele cazuri
– Intelligent Auto Mode (Mod automat inteligent)
– Intelligent Auto Plus Mode (Mod automat inteligent plus)
– Mod Control creativ
• [Fn8], [Fn9], [Fn10], [Fn11], şi [Fn12] nu pot fi utilizate atunci când se foloseşte vizorul.
Efectuarea setărilor butonului funcţional pentru redare
Puteţi seta direct o funcţie alocată unei imagini selectate apăsând butonul funcţional în timpul
redării.
• Următoarele funcţii pot fi asociate butonului[Fn1], [Fn2], [Fn4], [Fn5], [Fn6], [Fn7] sau [Fn13].
Meniul [Playback] (Redare)/Funcţii de redare
– [Favorite] (Imagini favorite) (P280): [Fn2] *
– [Print Set] (Setare tipărire) (P281)
– [Protect] (Protecţie) (P282)
– [Delete Single] (Ştergere o singură imagine)
(P259)
– [Off ] (Dezactivare): [Fn1]*/[Fn4]*/[Fn5]*/[Fn6]*/
[Fn7]*/ [Fn13]*
– [Restore to Default] (Restabilire la setări
predefinite)
* Setări ale butoanelor funcţionale la momentul achiziţiei.
• Când este setat [Restore to Default] (Restabilire la setări predefinite), setările butoanelor funcţionale
revin la configuraţia implicită.
- 72 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
■ Utilizarea butoanelor funcţionale în timpul redării
Exemplu: Când [Fn2] este setat la [Favorite] (Imagini favorite)
1
2
Apăsaţi / pentru a selecta imaginea.
Apăsaţi [Fn2] ([Q.MENU]) (meniu rapid), şi setaţi
imaginea ca [Favorite] (Imagine favorită).
• La alocarea funcţiei [Print Set] (Setare tipărire), setaţi numărul
imaginilor care vor fi tipărite în continuare.
• La alocarea funcţiei [Delete Single] (Ştergere unică),selectaţi
[Yes] (Da) la ecranul de confirmare.
- 73 -
1/98
2. Pornirea/Operaţii de bază
Configurarea setărilor de bază ale acestui aparat
(Meniul Setup – Configurare)
Pentru detalii privind selectarea setărilor meniului [Setup] (Configurare),
consultaţi P63.
[Clock Set] (Setare ceas) şi [Economy] (Economisire energie) sunt elemente importante. Verificaţi
aceste setări înainte de a le utiliza.
[Clock Set]
(Setare ceas)
—
• Consultaţi P40 pentru detalii.
Setaţi ora în zona dumneavoastră de domiciliu şi la destinaţia
călătoriei.
Puteţi afişa ora locală la destinaţiile de călătorie şi le puteţi înregistra
pe imaginile realizate.
• Setaţi [Home] (Domiciliu) imediat după achiziţie.
[Destination] (Destinaţie) poate fi setată după configurarea [Home]
(Domiciliu).
După ce aţi selectat [Destination] (Destinaţie) sau [Home]
(Domiciliu), apăsaţi / pentru a selecta o regiune, apoi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.
[World Time]
(Fus orar)
“ [Destination] (Destinaţie):
Zona de destinaţie a călătoriei
A Ora curentă în zona de
destinaţie
B Diferenţa de fus orar faţă de
zona de domiciliu
– [Home] (Domiciliu):
Zona dumneavoastră de
domiciliu
C Ora curentă
D Diferenţa de fus orar GMT
(Greenwich Mean Time)
• Apăsaţi  dacă utilizaţi ora de vară [
]. (Ceasul va fi dat înainte cu 1oră.
Apăsaţi  din nou pentru a reveni la ora normală.
• Nemůžete-li najít místo cíle cesty mezi zobrazenými oblastmi, nastavte časový rozdíl od vašeho
místního času.
- 74 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
Pot fi setate data de plecare şi data de revenire din călătorie, precum şi
destinaţia de călătorie.
Puteţi afişa numărul de zile care au trecut atunci când redaţi
fotografiile şi puteţi imprima acest număr pe fotografiile înregistrate
utilizând funcţia [Text Stamp] (Imprimare text) (P271).
[Travel Setup] (Configurare călătorie):
[SET]
(Setare):
[Travel Date]
(Data călătoriei)
Sunt setate data plecării şi data revenirii. Sunt
înregistrate zilele scurse (numărul de zile de la acea
dată) din călătorie.
[OFF] (Dezactivare):
• Data călătoriei este anulată automat dacă data curentă este ulterioară
datei de revenire.
Dacă aţi setat [Travel Setup] (Configurare călătorie) la [OFF]
(Dezactivare), [Location] (Locaţie) va fi, de asemenea, setată la [OFF]
(Dezactivare).
[Location] (Locaţie):
[SET]
(Setare):
Destinaţia de călătorie este înregistrată la momentul
înregistrării.
[OFF] (Dezactivare):
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultaţi
„Introducereatextului” de la P84.
• Numărul de zile care a trecut de la data plecării poate fi imprimat utilizând software-ul
„PHOTOfunSTUDIO” de pe DVD (furnizat).
• Data călătoriei este calculată utilizând data din setarea de ceas şi data plecării setată de
dumneavoastră.
Dacă setaţi [World Time] (Fus orar) la destinaţia călătoriei, data călătoriei este calculată utilizând data
din setarea de ceas şi setarea de destinaţie a călătoriei.
• Caracteristica [Travel Date] (Data călătoriei) este dezactivată la înregistrarea imaginilor video
[AVCHD].
• [Location] (Locaţie) nu poate fi înregistrată în următoarele cazuri:
– La înregistrarea imaginilor video
– La înregistrarea fotografiilor 4K
[Wi-Fi]
[Wi-Fi Function] (Funcţia WI-FI)/[Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi)
• Consultaţi P285, 330 pentru detalii.
- 75 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
Aceasta permite setarea volumului pentru sunetul electronic şi sunetul
declanşatorului electronic.
[Beep]
(Semnal sonor)
[Beep Volume]
(Volum semnal sonor):
[u] (Nivel ridicat)
[E-Shutter Vol] (E-Volum
declanşator):
[
] (Nivel ridicat)
[t] (Nivel scăzut)
[s] (Dezactivare)
[
] (Nivel scăzut)
[
] (Dezactivare)
[E-Shutter Tone]
(E-Ton declanşator):
[
1
]/[
2
]/[
3
]
• Când [Silent Mode] (Mod silenţios) este setat la [ON] (Activare), [Beep Volume] (Volum semnal sonor)
şi [Shutter Vol.] (Volum declanşator) sunt setate la [OFF] (Dezactivare).
[Live View Mode]
(Mod vizualizare în
timp real)
Setaţi rata de cadre a ecranului de înregistrare (ecran Live View
(Vizualizare live)).
[30fps] (30 sn./s):
Reduce consumul de energie, prelungind timpul
de operare.
[60fps] (60 sn./s):
Afişează mişcările mai uniforme.
• Când [Live View Mode] (Mod vizualizare în timp real) este setat la [30fps], calitatea imaginii pe ecranul
de înregistrare poate fi mai redusă decât atunci când este setat la [60fps], dar aceasta nu afectează
imaginea înregistrată.
• Într-un mediu întunecat, rata de cadre poate deveni mai lentă. • Vizorul este fixat la [60fps].
• Când se utilizează adaptorul de alimentare cu curent alternativ (opţional), [Live View Mode] (Mod
vizualizare în timp real) este fixat la [60fps].
• [Live View Mode] (Mod vizualizare în timp real) este dezactivat în timp ce ieşirea HDMI este utilizată
pentru înregistrare.
- 76 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
Sunt reglate luminozitatea, culoarea sau nuanţa de albastrua ecranului/vizorului.
Monitor Display]
(Afişare ecran)/
[Viewfinder] (Vizor)
[ ] ([Brightness] (Luminozitate)):
Reglaţi luminozitatea.
[ ] ([Contrast] (Contrast)):
Reglaţi contrastul.
[ ] ([Saturation] (Saturaţie)):
Ajustaţi claritatea culorilor.
[ ] ([Red Tint] (Nuanţă de roşu)):
Reglaţi nuanţa de roşu.
[ ] ([Blue Tint] (Nuanţă de albastru)):
Reglaţi nuanţa de albastru.
1
2
Selectaţi setările apăsând /, şi reglaţi cu /.
• Reglarea poate fi efectuată şi rotind selectorul posterior.
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.
• Această funcţie va regla ecranul atunci când acesta este utilizat, respectiv vizorul atunci când este
utilizat vizorul.
• Unele subiecte pot apărea diferit pe ecran faţă de aspectul real al acestora. Totuşi, acest lucru nu
afectează imaginile înregistrate.
Setează luminozitatea monitorului în funcţie de nivelul luminii
ambientale.
[Monitor Luminance]
(Luminanţă ecran)
„ [AUTO]:
Luminozitatea este reglată automat în funcţie de cât de luminoasă
este zona din jurul camerei.
…
1 [MODE1] (Mod 1):
Măriţi luminozitatea monitorului.
…
2 [MODE2] (Mod 2):
Reduceţi luminozitatea monitorului.
• Luminozitatea imaginilor afişate pe ecran este extinsă, deci unele subiecte pot apărea pe monitor
diferit faţă de realitate. Totuşi, această îmbunătăţire nu afectează imaginile înregistrate.
• [AUTO] este disponibil numai în modul de înregistrare.
• Setarea iniţială în momentul utilizării adaptorului de curent alternativ (opţional) este [MODE1].
- 77 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
Aparatul poate fi configurat pentru prevenirea consumului inutil al
bateriei.
[Economy]
(Economisire energie)
[Sleep Mode] (Mod inactiv):
Dacă nu efectuaţi nici o operaţie, alimentarea camerei se întrerupe
automat după intervalul stabilit.
[10MIN.]/[5MIN.]/[2MIN.]/[1MIN.]/[OFF] (Dezactivare)
[Auto LVF/Monitor Off] (Oprire automată LVF/monitor):
Dacă nu utilizaţi aparatul, monitorul/vizorul se stinge automat după
intervalul stabilit prin setare.
[5MIN.]/[2MIN.]/[1MIN.]
• Apăsaţi butonul declanşatorului până la jumătate sau opriţi şi porniţi camera pentru a anula funcţia
[Sleep Mode] (Mod inactiv).
• Pentru a reporni monitorul/vizorul, apăsaţi pe orice buton sau atingeţi ecranul.
• Când este activată comutarea automată a monitorului/vizorului (P45) [Auto LVF/Monitor Off ](Oprire
automată LVF/monitor) este anulat.
• Funcţia [Economy] (Economisire energie) nu este activată în următoarele cazuri.
– P- La conectarea la un PC sau la o imprimantă
– La înregistrarea sau redarea imaginilor video
– În timpul unei diaporame
– La înregistrarea cu [ ] ([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K) din funcţia 4K Photo (Foto 4K)
– Când utilizaţi [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
– Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografiere cu timp scurs).
– Când se utilizează [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru) (numai când [Auto Shooting]
(Înregistrare automată) este setată)
– La utilizarea ieşirii HDMI în timpul înregistrării
• Când se utilizează adaptorul de curent alternativ (opţional), [Sleep Mode] (Mod inactiv) este
dezactivat.
• Când se utilizează adaptorul de alimentare cu curent alternativ (opţional), [Auto LVF/Monitor Off ]
(Dezactivare automată LVF/monitor) este fixat la [5MIN.].
- 78 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
Selectaţi sistemul de comunicare USB la conectarea camerei la PC sau
la imprimantă cu cablul de conectare USB (furnizat).
y [Select on connection] (Selectare la conectare):
Selectaţi această setare pentru a selecta sistemul de comunicare USB
la conectarea la alt dispozitiv.
z [PC]:
Setaţi pentru a exporta imaginile pe un PC conectat.
{ [PictBridge(PTP)]:
Setaţi la conectarea la o imprimantă care suportă funcţia PictBridge.
[Remote Control(PTP)]:
Setaţi pentru a controla camera de la un PC, etc. sau pentru a trimite
imaginile înregistrate către acesta.
[USB Mode]
(mod USB)
• Nu folosiţi alta cablu în afara cablului de conectare USB furnizat sau un
cablu de conectare Panasonic USB (DMW-USBC1: opţional).
■ Despre [Remote Control(PTP)] (Telecomandă (PTP))
Pentru a conecta un PC prin [Remote Control(PTP)] (Telecomandă
(PTP)) pentru controlul camerei de pe PC, trebuie să instalaţi un
software pe PC.
Software compatibil (Începând cu Iulie 2015):
USB Tether (Promote Systems)
• Pentru detalii consultaţi pagina:
http://www.promotesystems.com/
• Când camera este conectată la un alt dispozitiv prin [Remote
Control(PTP)] (Telecomandă (PTP)), dacă întrerupeţi comunicare dintre
echipamente înainte de a finaliza expedierea fişierelor, de exemplu
prin oprirea camerei sau deconectarea cablului USB (furnizat), fişierele
netrimise nu vor fi retrimise.
• Este posibil ca fişierele să nu poată fi şterse din meniul [Playback]
(Redare) în timp ce sunt trimise prin [Remote Control(PTP)]
(Telecomandă (PTP)).
• Când este setat [Remote Control(PTP)] (Telecomandă (PTP)), cablul USB
(furnizat) şi un cablu micro HDMI pot fi conectate la cameră simultan.
- 79 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
Astfel setaţi modul în care se conectează aparatul la un televizor etc.
[Video Out] (Ieşire video):
Setaţi în funcţie de sistemul TV color din ţara dumneavoastră.
[NTSC]:
Ieşirea video este setată în sistem NTSC.
[PAL]:
Ieşirea video este setată în sistem PAL.
• Această funcţie va opera când cablul AV (opţional) sau cablul micro HDMI
este conectat.
[TV Aspect] (Raportul dimensiunilor TV):
Setaţi pentru compatibilitate cu tipul televizorului.
[16:9]:
La conectarea la un ecran TV cu raport 16:9.
[4:3]:
La conectarea la un ecran TV cu raport 4:3.
• Acest mod va funcţiona când este conectat cablul AV (opţional).
[TV Connection]
(Conexiuni
televizor)
[HDMI Mode (Play)] (Mod HDMI (Redare)):
Setaţi formatul pentru ieşirea HDMI atunci când efectuaţi redarea pe un
televizor de înaltă definiţie compatibil cu HDMI conectat la acest aparat,
utilizând cablul micro HDMI.
[AUTO]:
Rezoluţia de ieşire este setată în mod automat pe baza informaţiilor
de la televizorul conectat.
[4K]:
Este utilizată metoda progresivă cu 2160 linii de scanare disponibile
pentru ieşire. Dimensiunea de ieşire este setată la 3840×2160.
[1080p]:
Este utilizată metoda progresivă cu 1080 linii de scanare disponibile
pentru ieşire.
[1080i]:
Este utilizată metoda întreţesere cu 1080 linii de scanare disponibile
pentru ieşire.
[720p]:
Este utilizată metoda progresivă cu 720 linii de scanare disponibile
pentru ieşire.
[576p]*1/[480p]*2:
Este utilizată metoda de scanare progresivă cu 576*1/480*2 linii
disponibile pentru ieşire.
*1 Atunci când [Video Out] (Ieşire semnal video) este setată la [PAL]
*2 Atunci când [Video Out] (Ieşire semnal video) este setată la [NTSC]
• Această funcţie poate fi activată doar atunci când este conectat cablul micro
HDMI.
• Va funcţiona doar în timpul redării.
• Dacă nu apare nicio imagine pe televizor cu [AUTO], comutaţi setarea la
o altă setare constantă decât [AUTO] pentru a seta un formatacceptat de
televizorul dumneavoastră. (Citiţi instrucţiunile de utilizare ale televizorului
dumneavoastră).
- 80 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
[HDMI Info Display (Rec)] (Afişare informaţii HDMI (Înregistrare)):
Setaţi dacă doriţi să afişaţi sau nu informaţiile la înregistrarea unei imagini
pe cameră în timpul monitorizării pe un televizor.
[ON]
(Activare):
Afişajul camerei este redat ca atare.
[OFF]
Dezactivare):
Sunt redate doar imaginile.
• Această funcţie poate fi activată doar atunci când este conectat cablul micro
HDMI.
• Când camera este conectată la un televizor, reduceţi volumul televizorului.
[3D Playback] (Redare 3D):
Setaţi metoda de redare pentru imaginile 3D.
[
]:
Setaţi în momentul conectării la un televizor compatibil
3D.
[
]:
Selectaţi în momentul conectării la un televizor
incompatibil 3D.
Efectuaţi această setare când doriţi să vizualizaţi imagini
în format 2D. (imagine convenţională) pe un televizor
compatibil 3D.
[TV Connection]
(Conexiuni
televizor)
• Această funcţie poate fi activată doar atunci când este conectat cablul micro
HDMI.
• Consultaţi P351 pentru metoda de redare a imaginilor 3D în format 3D.
[VIERA Link]:
Setări care permit controlul acestui aparat cu ajutorul telecomenzii
echipamentului VIERA prin cuplarea automată a acestui aparat cu
echipamentul compatibil VIERA Link, cu ajutorul unui cablu micro HDMI.
[ON]
(Activare):
Operarea prin telecomandă a echipamentului
compatibil cu VIERA Link este activată.
(Nu sunt posibile toate operaţiile)
Operarea prin butoane a unităţii principale va fi limitată.
[OFF]
(Dezactivare):
Funcţionarea este efectuată cu ajutorul butoanelor de
pe acest aparat.
• Această funcţie poate fi activată doar atunci când este conectat cablul micro
HDMI.
• Consultaţi P336 pentru detalii.
[Menu Resume]
(Reluare meniu)
Memorează poziţia ultimului element de meniu utilizat pentru
fiecare meniu.
[ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
[Menu Background]
(Fundal meniu)
—
• Setaţi culoarea de fundal pentru ecranul meniului.
- 81 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
[Menu Information]
(Informaţii meniu)
[Language]
(Limbă)
Explicaţiile elementelor de meniu şi ale setărilor sunt afişate
peecranul de meniuri.
[ON]/[OFF] (Activare)/(Dezactivare)
Setaţi limba afişată pe ecran.
• Când setaţi din greşeală o altă limbă, selectaţi [~] din pictogramele meniului pentru a seta limba
dorită.
[Version Disp.]
(Afişare versiune)
—
• Această funcţie permite verificarea versiunilor firmware ale camerei şi ale obiectivului.
• Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pe ecranul de afişare a versiunii pentru a afişa informaţii despre
software-ul aparatului.
[Self Timer Auto Off]
(Temporizator
dezactivat)
Setaţi acest element pentru a anula temporizatorul când închideţi
aparatul.
[No.Reset]
(Resetare nr.)
Resetează numărul fişierului de imagine la 0001.
[ON]/[OFF] (Activare)/(Dezactivare)
• Numărul de folder este actualizat, iar numerotarea fişierelor începe de la 0001.
• Poate fi alocat un număr de folder între 100 şi 999.
Numărul de folder trebuie resetat înainte de a ajunge la 999. Vă recomandăm să formataţi cardul
(P33).
• Pentru a reseta numărul de folder la 100, formataţi mai întâi cardul şi apoi utilizaţi această funcţie
pentru a reseta numărul de fişier.
Se afişează un ecran de resetare pentru numărul de folder. Selectaţi [Yes] (Da) pentru a reseta
numărul de folder.
Setările de meniu de înregistrare sau configurare/personalizare sunt
resetate la implicit.
Următoarele setări sunt resetate la setările implicite:
[Reset] (Resetare)
– (cu excepţia [Face Recog.] (Recunoaştere faţă) şi [Profile Setup] şi setările
modul de acţionare
– Setările de înregistrare ([Face Recog.] (Recunoaştere faţă) şi setările
[Profile Setup] (Configurare profil))
– Setările de configurare/personalizare
• Când setările de configurare/personalizate sunt resetate, următoarele setări sunt, de asemenea,
resetate.
– Setarea [World Time] (Fus orar)
– Setarea [Travel Date] (Data călătoriei) (data plecării, data revenirii, locaţia)
– Setările pentru [Rotate Disp.] (Rotire afişaj), [Picture Sort] (Sortare imagini) şi [Delete Confirmation]
(Confirmare ştergere) din meniul [Playback] (Redare)
• Numărul de folder şi setarea de ceas nu sunt modificate.
- 82 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
[Reset Wi-Fi Settings]
(Resetare setări Wi-Fi)
Resetați toate setările în meniul [Wi-Fi] la setările implicite de
fabrică.
(Cu excepția [LUMIX CLUB] (P323))
• Resetaţi întotdeauna camera când o depuneţi la deşeuri sau o vindeţi, pentru a preveni utilizarea
neautorizată a informaţiilor personale salvate în cameră.
• Resetaţi întotdeauna camera după ce faceţi o copie a informaţiilor personale atunci când o trimiteţi
pentru reparaţii.
[Pixel Refresh]
(Reîmprospătare pixeli)
Aceasta va efectua optimizarea dispozitivului de imagistică şi a
procesării de imagine.
• Dispozitivul de realizare a imaginii şi procesarea imaginii sunt optimizate la achiziţionarea camerei.
Utilizaţi această funcţie când se înregistrează pete luminoase inexistente la subiect.
• Opriţi camera, după care porniţi-o după rectificarea pixelilor.
[Sensor Cleaning]
(Curăţare senzor)
Funcţia de reducere praf elimină impurităţile şi praful care s-au
depus pe partea frontală a dispozitivului de imagistică.
• Funcţia de reducere a prafului va opera în mod automat atunci când este pornită camera, însă puteţi
utiliza această funcţie atunci când vedeţi praf. (P395)
[Format]
(Formatare)
—
• Consultaţi P33 pentru detalii.
- 83 -
2. Pornirea/Operaţii de bază
Introducerea textului
Când introduceţi caractere, puteţi comuta între alfabet, numere
şi caractere speciale.
• Exemplu de operare pentru afişarea unui ecran:
MENU 
[Rec] (Înregistrare)  [Profile Setup]
(Configurare profil)  [SET] (Setare)  [Baby1] (Baby1)
 [Name] (Nume)  [SET] (Setare)
1
Apăsaţi /// pentru a selecta text şi apoi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare) pentru a înregistra.
• Mutaţi cursorul spre [ ] şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a comuta textul
între [A] (majuscule), [a] (minuscule), [1] (cifre) şi [&] (caractere speciale).
• Pentru a introduce din nou acelaşi caracter, rotiţi selectorul de control spre dreapta, pentru a
deplasa cursorul.
• Următoarele operaţii pot fi efectuate deplasând cursorul deasupra elementului şi [MENU/
SET] (Meniu/Setare):
– [?]: Introduceţi un spaţiu gol
– [Delete] (Ştergere): Ştergeţi un caracter
– [ ]: Mutaţi cursorul de intrare spre stânga
– [ ]: Mutaţi cursorul de intrare spre dreapta
• Pot fi introduse maximum 30 de caractere.
(Maximum 9 caractere la setarea numelor în [Face Recog.] (Recunoaştere faţă))
• Pot fi introduse maximum 15 de caractere pentru [ ], [ ], [ ], [•] şi [–].
(Maximum 6 caractere la setarea numelor în [Face Recog.] (Recunoaştere faţă))
2
Apăsaţi /// pentru a muta cursorul spre [Set] (Setare) şi apoi
apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a finaliza introducerea
textului.
• Textul poate fi derulat dacă întregul text introdus nu se încadrează pe ecran.
- 84 -
3. Moduri de înregistrare
Moduri de înregistrare
Realizarea fotografiilor utilizând funcţia automată
(Mod automat inteligent)
Mod de înregistrare:
În acest mod, camera efectuează setările optime pentru subiect şi scenă, aşadar îl recomandăm
când doriţi să nu modificaţi setările camerei şi să înregistraţi fără a vă gândi la ele.
Camera detectează automat scenele (Detectare scene)
( : Când realizaţi fotografii, : Când înregistraţi imagini video)
[i-Portrait]
(Portret inteligent)
[i-Scenery]
(Peisaj inteligent)
[i-Macro]
(i-Makro)
[iHandheld Night Shot]
(Fotografie nocturnă
inteligentă fără
trepied)*2
[i-Food]
(Scenă mâncare
inteligentă)
[i-Baby]
(Bebeluş
inteligent)*3
¦
[i-Night Portrait]
[i-Night Scenery]
(Portret nocturn inteligent)*1 (Peisaj nocturn inteligent)
[i-Sunset]
(Apus inteligent)
[i-Low Light]
(Lumină slabă
inteligentă)
*1 Se afişează numai când bliţul integrat este deschis.
*2 Se afişează doar atunci când setaţi [iHandheld Night Shot] (Fotografie
nocturnă inteligentă fără trepied) la [ON] (Activare). (P88)
*3 Când setaţi [Face Recog.] (Recunoaştere faţă) la [ON] (Activare), se va afişa
[ ] pentru zilele de naştere aferente feţelor deja înregistrate, doar atunci când
se detectează faţa/ochii unei persoane în vârstă de 3 ani sau mai tânără.
• [¦] se setează dacă niciuna dintre scene nu este aplicabilă, iar setările standard
sunt setate.
• La înregistrarea fotografiilor 4K, Scene Detection (Detectare scenă) funcţionează
în acelaşi mod cu înregistrarea imaginilor video.
Modul Intelligent Auto (Automat inteligent) reglează automat setările funcţiilor principale,
permiţându-vă să înregistraţi imaginile fără a fi necesară efectuarea de setări avansate. Când
doriţi să înregistraţi imaginile cuuşurinţă, utilizaţi modul Intelligent Auto (Automat inteligent).
La achiziţionare, modul este setat la Mod automat inteligent plus.
- 85 -
3. Moduri de înregistrare
(O: posibil, —: imposibil)
Mod automat inteligent
plus
Mod automat inteligent
Setarea luminozităţii
(Expunere)
O
—
Setarea tonului de culoare
O
—
Defocus Control
(Controlul defocalizării)
O
O
Meniuri care pot fi setate
1
Consultaţi P93 pentru detalii.
Setaţi selectorul de mod la [¦].
• Camera va comuta fie la modul Intelligent Auto (Automat
inteligent) utilizat cel mai recent, fie la modul Intelligent
Auto Plus (Automat inteligent plus).
2
Aliniaţi ecranul cu subiectul.
• Când camera identifică scena optimă, pictograma scenei
respective este afişată în albastru timp de 2 secunde,
după care culoarea se schimbă la culoarea roşie obişnuită.
(Automatic scene detection) (Detectare automată a
scenei)
■ Funcţii cu acţiune automată
• Următoarele funcţii sunt efectuate automat pentru a permite camerei să realizeze setările optime.
– Detectarea scenei
– Compensare iluminare de fundal
– [Face/Eye Detection] (Detectare faţă/ochi)
– Auto White Balance (Balans de alb automat)
– Controlul sensibilităţii ISO Inteligent
– Red-Eye Removal] (Eliminare efect de ochi roşii)
– [i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă)
– [i.Dynamic] (Control inteligent al domeniului dinamic)
– [Long Shtr NR] (Reducere zgomot de imagine pentru timp de expunere mic)
– [Shading Comp.] (Compensare umbră)
– [Diffraction Compensation] (Compensare a difracţiilor)
– [Quick AF] (Focalizare automată rapidă)
– [AF Assist Lamp] (Lampă de asistare focalizare automată)
- 86 -
3. Moduri de înregistrare
■ Focalizare automată, Detectare faţă/ochi şi recunoaştere faţă
Modul Auto Focus (Focalizare automată) este setat automat la [š]. Dacă atingeţi subiectul,
funcţia AF Tracking (Urmărire AF) este operaţională. De asemenea, funcţia AF tracking (Urmărire
AF) va fi operabilă dacă apăsaţi  şi apoi apăsaţi butonul declanşator la jumătate.
(În ceea ce priveşte urmărirea focalizării automate, consultaţi P147 pentru detalii.)
• Când este setat [ ], [ ] sau [ ], va fi focalizat ochiul mai aproape de cameră,
în timp ce expunerea va fi optimizată pentru faţă.
În modul Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus) sau Intelligent Auto
(Automat inteligent), nu puteţi schimba ochiul focalizat. ([Face/Eye Detection]
(Detectare faţă/ochi))
• În timpul urmăririi focalizării automate, detectarea scenei nu funcţionează până când subiectul nu este blocat.
• Când setaţi [Face Recog.] (Recunoaştere faţă) la [ON] (Activare) şi este detectată o faţă similară cu faţa
înregistrată, se afişează [R] în partea dreaptă sus a [ ], [ ] şi [ ].
■ Despre bliţ
Când bliţul extern este închis, va fi setat la [Œ]; când este deschis, va fi setat la [ ] (AUTO).
Când bliţul este deschis, camera setează automat bliţul la [ ], [ ] (Auto Red-Eye Reduction
- Reducere efect de ochi roşii), [ ] sau [ ], , pentru corelarea cu tipul subiectului şi cu
luminozitatea.
•
•
•
•
Pentru informaţii privind bliţul extern, consultaţi P226.
Când este setat [ ] sau [ ], (Eliminare efect de ochi roşii) este activat.
Timpul de expunere va fi mai mare în timpul [ ] sau [ ].
Scoateţi bliţul extern când nu îl folosiţi.
■ Detectarea scenei
• Dacă utilizaţi un trepied, de exemplu, iar camera a determinat faptul că trepidaţiile sunt minime când
detecţia scenei a fost identificată ca [ ], timpul de expunere va fi mai mare decât de obicei.
Asiguraţi-vă că nu mişcaţi camera când realizaţi fotografiile.
• Din cauza condiţiilor, precum cele menţionate mai jos, poate fi identificat un mod diferit pentru
acelaşi subiect.
– Condiţii subiect: Când faţa este luminoasă sau întunecată, dimensiunea, culoarea şi forma
subiectului, distanţa la subiect, contrastul subiectului, când subiectul se află în mişcare
– Condiţii de înregistrare: Apus, răsărit de soare, în condiţii de lumină slabă, când camera supusă la
trepidaţii, când este utilizată funcţia de transfocare
Compensare a iluminării de fundal
• Când există o iluminare din fundal, subiectul este mai întunecat, iar camera va încerca automat să
corecteze acest lucru crescând luminozitatea imaginii.
În modul Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus) sau Intelligent Auto (Automat inteligent),
compensarea iluminării de fundal funcţionează automat.
- 87 -
3. Moduri de înregistrare
Înregistrarea scenelor nocturne ([iHandheld Night Shot]
(Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied))
Mod de înregistrare:
Când setaţi [iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied) la [ON]
(Activare) şi [ ], este detectată în timpul realizării
fotografiilor nocturne, fără trepied, imaginile cu peisaje nocturne vor fi realizate la viteză ridicată
de rafală şi sintetizate într-o singură imagine.
Acest mod este util dacă doriţi să realizaţi fotografii nocturne extraordinare, cu vibraţii şi zgomot
minime, fără a utiliza un trepied.
MENU 
[Rec] (Înregistrare)  [iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă
inteligentăfără trepied)  [ON]/[OFF] (Activare)/(Dezactivare)
• Unghiul de vedere va fi uşor diminuat.
• Se afişează un mesaj în care se anunţă faptul că vor fi realizate mai multe imagini. Nu deplasaţi
camera în timpul fotografierii continue după ce aţi apăsat pe butonul declanşator.
• În cazul în care camera este montată pe un trepied sau un alt tip de stativ, [ ] nu va fi detectat.
• Setarea bliţului este fixată la [Œ] (dezactivare forţată bliţ).
Indisponibil în aceste cazuri:
• [iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără bliţ) nu este operaţională pentru
imaginile realizate în timpul înregistrării de imagini video.
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
– La înregistrarea fotografiilor 4K
– Când [Quality](Calitate) este setată la [
], [
] sau [
]
– Când este setată [Ex. Tele Conv.] (Conversie tele extinsă) în meniul [Rec] (Înregistrare)
– Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografiere cu timp scurs).
– Când se utilizează [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru) (numai când [Auto Shooting]
(Înregistrare automată) este setată) ))
- 88 -
3. Moduri de înregistrare
Combinarea imaginilor într-o imagine individuală cu gradaţie bogată ([iHDR])
Mod de înregistrare:
Când [iHDR] este setat la [ON] (Activare) şi de exemplu, există un contrast puternic între fundal şi
subiect, sunt înregistrate mai multe imagini statice cu expuneri diferite şi sunt combinate pentru
a crea o singură imagine statică având gradaţie bogată.
[iHDR] funcţionează automat, după necesităţi. Când este activată, [HDR] apare pe ecran.
MENU

[Rec] (Înregistrare)  [iHDR]  [ON]/[OFF] (Activare)/(Dezactivare)
• Unghiul de vedere va fi uşor diminuat.
• Se afişează un mesaj în care se anunţă faptul că vor fi realizate mai multe imagini. Nu deplasaţi
camera în timpul fotografierii continue după ce aţi apăsat pe butonul declanşator.
• Nu puteţi realiza următoarea imagine decât după finalizarea combinaţiei de imagini.
• Este posibil ca un subiect în mişcare să fie înregistrat cu neclarităţi nenaturale.
Indisponibil în aceste cazuri:
• [iHDR] nu este operaţional pentru imaginile realizate în timpul înregistrării de imagini video.
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
– La înregistrarea cu ajutorul bliţului
– Când înregistraţi în modul Rafală
– La înregistrarea fotografiilor 4K
– La înregistrarea cu încadrare automată
– Când [Quality](Calitate) este setată la [
], [
] sau [
]
– Când este setată [Ex. Tele Conv.] (Conversie tele extinsă) în meniul [Rec] (Înregistrare)
– Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografiere cu timp scurs).
– Când se utilizează [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru) (numai când [Auto Shooting]
(Înregistrare automată) este setată)
- 89 -
3. Moduri de înregistrare
Realizarea unei fotografii cu un fundal estompat (Controlul defocalizării)
Mod de înregistrare:
Puteţi seta cu uşurinţă nivelul de estompare a fundalului în timpul verificării ecranului.
1
Apăsaţi [Fn7] pentru a afişa ecranul de setare.
A A Buton funcţional [Fn7]
2
Selectaţi nivelul de estompare prin rotirea selectorului
posterior.
SS
F
Defocalizare puternică
500
250
125
60
30
4.0
5.6
8.0
Defocalizare slabă
• Dacă apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare), puteţi reveni la ecranul de înregistrare.
■ La operarea ecranului tactil
1 Atingeţi [ ].
2 Atingeţi [
] pentru a afişa ecranul de setări.
3 Glisaţi indicatorul de măsurare a expunerii pentru a seta
AE
nivelul de estompare.
• Dacă apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare), puteţi reveni la
ecranul de înregistrare.
• Prin apăsarea pe [Fn7] de pe ecranul de setare a nivelului de estompare se determină anularea setării.
• În modul Intelligent Auto Mode (Automat inteligent) ([ ] sau [ ]), modul Auto Focus (Focalizare
automată) este setat la [Ø].
Poziţia zonei de focalizare automată poate fi setată prin atingerea ecranului. (Dimensiunile acesteia
nu pot fi modificate)
• În funcţie de obiectivul utilizat, este posibil să auziţi un sunet de la obiectiv atunci când se utilizează
funcţia de control al defocalizării, dar aceasta se datorează acţionării aperturii obiectivului şi nu
reprezintă o defecţiune.
• În funcţie de obiectivul utilizat, este posibil ca sunetele operaţionale ale funcţiei de control al
defocalizării să fie înregistrate pe durata înregistrării unor imagini video atunci când se utilizează
funcţia.
Indisponibil în aceste cazuri:
• În funcţie de obiectivul utilizat, este posibil ca funcţia de control al defocalizării să nu fie operaţională.
Pentru obiectivele compatibile, consultaţi website-ul.
- 90 -
3. Moduri de înregistrare
Înregistrarea imaginilor prin modificarea luminozităţii (Expunerea) sau a
tonului de culoare
Mod de înregistrare:
Acest mod permite modificarea luminozităţii (Expunerii) şi a tonului de culoare la setările
dumneavoastră preferate de la valorile setate de cameră.
■ Setarea luminozităţii (Expunerii)
Rotiţi selectorul de control pentru a regla
luminozitatea (Expunerea).
• Pentru detalii privind compensarea expunerii, consultaţi P167.
■ Setarea culorii
1
2
Apăsaţi  pentru a afişa ecranul de setări.
Rotiţi selectorul posterior pentru a regla culoarea.
• Astfel va fi ajustată culoarea imaginii de la o culoare roşiatică
la o culoare albăstruie.
• Apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a reveni la
ecranul de înregistrare.
A
B
Modificarea setărilor prin utilizarea ecranului tactil
1 Atingeţi [
].
2 Atingeţi [
] pentru a afişa ecranul de setări.
3 Trageţi de bara de glisare pentru a seta.
• Apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a reveni la
ecranul de înregistrare.
• Setarea de culoare va reveni la nivelul implicit (punctul central) când aparatul este oprit sau când
camera este comutată într-un alt mod de înregistrare.
- 91 -
3. Moduri de înregistrare
Despre modul Intelligent Auto (Automat inteligent) şi modul
Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus)
■ Comutarea între modul Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus) şi modul
Intelligent Auto (Automat inteligent)
1
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
2
3
4
Apăsaţi .
Apăsaţi / pentru a selecta fila [
] sau [
Apăsaţi  pentru a selecta [
] sau [
apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
].
] şi apoi
• Dacă se apasă pe [DISP.] (Afişare), se va afişa descrierea
modului selectat.
De asemenea, este posibilă afişarea
ecranului de selectare atingând
pictograma modului de înregistrare în
ecranul deînregistrare.
- 92 -
3. Moduri de înregistrare
■ Meniuri care pot fi setate
Pot fi setate numai următoarele meniuri.
Meniu
Mod automat inteligent plus
Element
[Photo Style] (Stil foto)/[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni)/[Picture Size] (Rezoluţie
imagine)/[Quality] (Calitate)/[AFS/AFF]/[Burst Rate] (Rată rafală)/[4K PHOTO] (Foto 4K)/
[Auto Bracket] (Încadrare automată)/[Self Timer] (Temporizator)/[iHandheld Night Shot]
[Rec]
(Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied)/[iHDR]/[Time Lapse Shot] (Fotografie cu
(Înregistrare)
timp scurs)/[Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru)/[Electronic Shutter]
(Declanşator electronic)/ [Shutter Delay] (Întârziere declanşator)/[Ex. Tele Conv.] (Conversie
tele extinsă)/[Color Space] (Spaţiu de culoare)/[Stabilizer] (Stabilizator)/[Face Recog.]
(Recunoaştere faţă)/[Profile Setup] (Configurare profil)
[Photo Style] (Stil foto)/[Snap Movie] (Film instantaneu)/[Rec Format] (Format înregistrare)/
[Rec Quality] (Calitate înregistrare) / [AFS/AFF]/[Continuous AF] (Focalizare automată
[Motion Picture]
continuă)/[[Luminance Level] (Nivel luminanţă)/[Ex. Tele Conv.] (Conversie tele extinsă)/[Mic
(Imagine video)
Level Disp.] (Afişare nivel microfon)/ [Mic Level Adj.] (Ajustare nivel microfon)/microfon)/[Wind
Noise Canceller] (Funcţie de anulare zgomot produs de vânt)
[Silent Mode] (Mod fără sunet)/silenţios)/[Half Press Release] (Deblocare la apăsarea pe
jumătate)//[Pinpoint AF Time] (Timp focalizare automată punct de focalizare)/ [Pinpoint
AF Display] (Afişaj focalizare automată punct de focalizare)/[Focus/Release Priority]
(Prioritate focalizare/deblocare)/ [AF+MF]/[MF Assist] (Asistenţă MF)/ [MF Assist Display]
(Afişaj asistenţă MF)/[MF Guide] (Ghid MF)/[Peaking] (Maxim)/[Histogram] (Histogramă)/
[Guide Line] (Linie de ghidare)/ [Center Marker] (Marcaj central)/[Highlight] (Evidenţiere)/
[Zebra Pattern] (Model zebră)/[Monochrome Live View] (Vizualizare monocromă în timp
[Custom]
real)/[Constant Preview] (Previzualizare constantă)/[Expo.Meter] (Exponometru)/[LVF
(Personalizare)
Disp.Style] (Stil afişare LVF)/[Monitor Disp. Style] (Stil afişare ecran)/[Monitor Info. Disp.]
(Afişare informaţii pe ecran)/[Rec Area] (Zonă înregistrare)/[Remaining Disp.] (Afişare
timp rămas)/[Auto Review] (Revizualizare automată)/[Fn Button Set] (Setare buton Fn)/
[Q.MENU]/[Dial Set.] (Setare selector)/[Video Button] (Buton video)/[Power Zoom Lens]
(Obiectiv cu transfocare automată)/[Eye Sensor] (Senzor ochi)/[Touch Settings] (Setări
tactile)/[Touch Scroll] (Derulare tactilă)/[Menu Guide] (Ghid meniu)/[Shoot w/o Lens]
(Înregistrare fără obiectiv)
[Setup]
Se pot seta toate elementele din meniu. (P74)
(Configurare)
Mod automat inteligent
Element
[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni)/[Picture Size] (Rezoluţie imagine)/ [AFS/AFF]/
[Burst Rate] (Rată rafală)/[4K PHOTO] (Foto 4K)/[Self Timer] (Temporizator)/[iHandheld
[Rec]
Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied)/ [iHDR]/iHDR]/[Time Lapse
(Înregistrare)
Shot] (Fotografie cu timp scurs)/[Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru)
Stabilizator)/[Face Recog.] (Recunoaştere faţă)
[Motion Picture] [Snap Movie] (Film instantaneu)/[Rec Format] (Format înregistrare)/[Rec Quality] (Calitate
(Imagine video) înregistrare) / [AFS/AFF]
[Custom]
[Silent Mode] (Mod fără sunet)/[Guide Line] (Linie de ghidare)/[Remaining Disp.] (Afişare
(Personalizare) timp rămas)
[Setup]
Se pot seta toate elementele din meniu. (P74)
(Configurare)
Meniu
- 93 -
3. Moduri de înregistrare
Realizarea fotografiilor cu apertura şi timpul de
expunere ajustate automat (Mod Programme AE)
Mod de înregistrare:
Camera setează automat timpul de expunere şi valoarea aperturii în funcţie de luminozitatea
subiectului.
Puteţi realiza fotografii cu mai multă libertate modificând numeroase setări în meniul [Rec]
(Înregistrare).
1
2
Setaţi selectorul de mod la [ ].
Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator şi
afişaţi valoarea aperturii şi valoarea timpului
de expunere pe ecran.
A Valoare apertură
B Timp expunere
3.5 60
0
200
98
• Dacă expunerea nu este corespunzătoare atunci când butonul declanşator este apăsat la
jumătate, valoarea aperturii şi timpul de expunere au culoarea roşie şi luminează intermitent.
- 94 -
3. Moduri de înregistrare
Comutare program
În modul Programme AE (Programare expunere automată), puteţi comuta valoarea presetată a
aperturii şi timpul de expunere
fără a modifica expunerea. Această operaţie se numeşte comutare de program.
Puteţi estompa fundalul prin reducerea valorii de apertură sau puteţi înregistra un
un subiect în mişcare mult mai dinamic prin reducerea vitezei declanşatorului la realizarea unei
fotografii în mod Programme AE (Programare expunere automată).
1
Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator şi afişaţi valoarea aperturii şi valoarea
timpului de expunere pe ecran.
2
În timp ce sunt afişate valorile (aproximativ 10
secunde), efectuaţi comutarea programului rotind
selectorul de control.
SS
F
250
125
60
30
15
4.0
5.6
8.0
4.0 60
A A Indicaţie de comutare a programului
200
0
98
• Pentru a anula comutarea programului, opriţi camera
sau rotiţi selectorul de control frontal/posterior până când dispare indicatorul de comutare a
programului.
Comutarea programului poate fi anulată cu uşurinţă prin setarea unui buton funcţional la [One
Push AE] (AE cu o singură apăsare). (P103)
Afişarea/neafişarea indicatorului de măsurare a expunerii
MENU 
[Custom] (Personalizare)  [Expo.Meter] (Măsurare expunere)  [ON]/
[OFF] (Activare)/(Dezactivare)
B Exponometru
• Setaţi la [ON] (Activare) pentru a afişa exponometrul la efectuarea
comutării programului, setarea aperturii şi setarea timpului de
expunere.
• Zonele necorespunzătoare ale domeniului sunt afişate în roşu.
• Când exponometrul nu este afişat, schimbaţi informaţiile afişate
pentru ecran apăsând pe [DISP.] (Afişare). (P53)
• Când nu sunt efectuate operaţii timp de aproximativ 4 secunde,
exponometrul dispare.
- 95 -
SS
F
250
125
4.0 60
60
30
15
4.0
5.6
8.0
0
200
98
3. Moduri de înregistrare
Exemplu de comutare a programului
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS14140)]
0
㸫1
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 㸦(Y㸧
2
17
2.8
18
4
19
(A) 5.6
20
8
21
11
22
16
23
22
4
2
1
1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000 1/16000
(B)
(A):
(B):
Valoare apertură
Timpul de expunere
1 Diagrama liniei de program
Reprezintă valoarea aperturii şi timpul de expunere setate automat de cameră la fiecare
valoare de expunere.
2 Valoarea comutării de program
Reprezintă combinaţia dintre intervalul de apertură şi timpul de expunere pe care o puteţi
schimba prin Programme Shift (Comutare program) la fiecare valoare de expunere.
3 Limita liniei de program
Reprezintă combinaţia dintre intervalul de apertură şi timpul de expunere pe care o puteţi
schimba prin Programme Shift (Comutare program) cu camera.
• EV“ este o abreviere de la „Exposure Value” (Valoare expunere).
EV variază în funcţie de valoarea aperturii sau a timpului de expunere.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Programme Shift (Comutare program) nu este disponibilă în următoarele cazuri:
– La înregistrarea fotografiilor 4K
– Când sensibilitatea ISO este setată la [ ].
- 96 -
3. Moduri de înregistrare
Realizarea fotografiilor specificând apertura/
timpul de expunere
Mod de înregistrare:
• Efectele valorii setate a aperturii şi a timpului de expunere nu vor fi vizibile pe ecranul de înregistrare.
Pentru a examina ecranul de înregistrare, vă rugăm să utilizaţi [Preview] (Previzualizare). (P102)
• Luminozitatea ecranului şi a imaginilor înregistrate poate diferi. Verificaţi imaginile pe ecranul de
redare.
Mod Aperture-Priority AE (Prioritate apertură la expunere automată)
Când setaţi valoarea aperturii, camera optimizează automat timpul de expunere pentru
luminozitatea subiectului.
Setaţi valoarea aperturii la un număr mai mare când doriţi un fundal focalizat mult mai clar.
Setaţi valoarea aperturii la un număr mai mic atunci când doriţi un fundal cu o focalizare mai
estompată.
1
2
Setaţi selectorul de mod la [ ].
Rotiţi selectorul de control pentru a seta
valoareaaperturii.
A Valoare apertură
B Exponometru
SS
F
60
4.0
30
5.6
15
8.0
8
11
4
16
8.0
Valoare apertură: Reduce
Usnadní se rozostření pozadí snímku.
Valoare apertură: Creşte
Usnadní se zachování zaostření včetně
pozadí.
• Rotiţi selectorul de control pentru a afişa exponometrul. Zonele necorespunzătoare ale domeniului
sunt afişate în roşu.
• Valoarea aperturii şi timpul de expunere afişate pe ecran devin roşii şi luminează intermitent dacă
expunerea nu este corespunzătoare, iar butonul declanşator este apăsat pe jumătate.
• Când se utilizează un obiectiv cu inel de apertură, setaţi poziţia inelului de apertură la [A] pentru a
activa setările selectorului frontal/posterior. În alte poziţii decât [A], setarea inelului are prioritate.
- 97 -
3. Moduri de înregistrare
Mod Shutter-Priority AE (Prioritate declanşator la expunere automată)
Când setaţi timpul de expunere, camera optimizează automat valoarea aperturii pentru
luminozitatea subiectului.
Când doriţi o imagine mai clară a unui subiect în mişcare rapidă, setaţi un timp de expunere mai
mic. Când doriţi să creaţi un efect de dâră luminoasă, setaţi un timp mai mare.
1
2
Setaţi selectorul de mod la [ ].
Rotiţi selectorul de control pentru a seta
valoareaaperturii.
A Timpul de expunere
B Exponometru
SS
F
60
8.0
125
5.6
250
500
1000
4.0
250
Timpul de expunere:
Lent
Facilitează exprimarea mişcărilor.
Timpul de expunere:
Scurt
Facilitează fixarea mişcărilor.
Timp de expunere disponibil (secunde)
60 la 1/8000 (cu declanşatorul mecanic)
1 la 1/16000 (cu declanşatorul electronic)
• Rotiţi selectorul de control pentru a afişa exponometrul. Zonele necorespunzătoare ale domeniului
sunt afişate în roşu.
• Valoarea aperturii şi timpul de expunere afişate pe ecran devin roşii şi luminează intermitent dacă
expunerea nu este corespunzătoare, iar butonul declanşator este apăsat pe jumătate.
• Recomandăm utilizarea unui trepied când timpul de expunere este mare.
• Atunci când este activat bliţul, timpul de expunere cel mai scurt care poate fi selectat este a 250-a
parte dintr-o secundă. (P230)
- 98 -
3. Moduri de înregistrare
Mod Manual Exposure (Expunere manuală)
Determinaţi expunerea prin setarea manuală a valorii de apertură şi a timpului de expunere.
Asistenţa de expunere manuală apare în porţiunea inferioară a ecranului pentru a indica
expunerea.
1
2
Setaţi selectorul de mod la [ ].
Rotiţi selectorul posterior pentru a seta timpul
de expunere şi rotiţi selectorul frontal pentru a
seta valoarea diafragmei.
A
B
C
D
Exponometru
Valoare apertură
Timp de expunere
Asistenţa la expunere manuală
SS
F
8
15
30
4.0
5.6
5.6 30
0
60
125
8.0
11
+3
Valoare apertură
Reduce
Facilitează defocalizarea până
fundalului.
Creşte
Facilitează menţinerea focalizării
până la fundal.
Lent
Facilitează exprimarea
mişcărilor.
Scurt
Facilitează fixarea mişcărilor.
Timpul de
expunere
Timp de expunere disponibil (secunde)
[B] (Bulb), 60 la 1/8000 (cu declanşatorul mecanic)
1 la 1/16000 (cu declanşatorul electronic)
- 99 -
3. Moduri de înregistrare
Optimizarea sensibilităţii ISO pentru timpul de expunere şi valoarea aperturii
Când sensibilitatea ISO este setată la [AUTO], camera setează sensibilitatea ISO automat, astfel
încât expunerea să corespundă timpului de expunere şi valorii aperturii.
• În funcţie de condiţiile de înregistrare, este posibil să nu fie serată o expunere corespunzătoare sau
ca sensibilitatea ISO să crească.
Asistenţa de expunere manuală
0
0
+3
−3
0
Expunerea este corespunzătoare.
Setaţi un timp de expunere mai mic sau o valoare de apertură mai mare.
Setaţi un timp de expunere mai mare sau o valoare de apertură mai mică.
• Asistarea manuală a expunerii este aproximativă. Recomandăm vizualizarea imaginilor pe ecranul de
redare.
■ Despre [B] (Bulb)
Dacă setaţi timpul de expunere la [B], declanşatorul rămâne deschis cât timp butonul
declanşator este apăsat complet (până la 30 de minute).
Declanşatorul se închide dacă eliberaţi butonul declanşator.
Utilizaţi această funcţie atunci când doriţi să ţineţi declanşatorul deschis pentru o perioadă
lungă de timp pentru a realiza fotografii cu artificii, o scenă nocturnă etc.
• Dacă setaţi timpul de declanşare la [B], [B] este afişat pe ecran.
• Atunci când realizaţi fotografii cu timpul de expunere setat la [B], utilizaţi o baterie încărcată
suficient. (P24)
• Funcţia de asistenţă a expunerii manuale nu este afişată.
• Această funcţie nu este disponibilă când utilizaţi declanşatorul electronic.
• Se poate utiliza numai cu modul Expunere manuală.
• Se recomandă utilizarea unui trepied sau a telecomenzii declanşatorului (DMW-RSL1:
opţional) când realizaţi fotografii cu timpul de expunere setat la [B].
Consultaţi P354 pentru informaţii despre telecomanda declanşatorului.
• Atunci când realizaţi fotografii cu timpul de expunere setat la [B], zgomotul de imagine
poate deveni vizibil. Pentru a evita zgomotul de imagine, recomandăm setarea [Long Shtr
NR] (Reducerea a zgomotului de imagine pentru timpul de expunere mare) din meniul [Rec]
(Înregistrare) la [ON] (Activare) înainte de a realiza fotografii (P138)
- 100 -
3. Moduri de înregistrare
Verificarea/neverificarea efectelor aperturii şi a timpului de expunere pe ecranul
de înregistrare
MENU 
[Custom] (Personalizare)  [Constant Preview] (Previzualizare constantă)
 [ON]/[OFF] (Activare)/(Dezactivare)
• Această funcţie nu va opera la utilizarea bliţului.
• Se poate utiliza numai cu modul Expunere manuală.
• Rotiţi selectorul de control pentru a afişa exponometrul. Zonele necorespunzătoare ale domeniului
sunt afişate în roşu.
• Valoarea aperturii şi timpul de expunere afişate pe ecran devin roşii şi luminează intermitent dacă
expunerea nu este corespunzătoare.
• Recomandăm utilizarea unui trepied când timpul de expunere este mare.
• Atunci când utilizaţi un obiectiv cu inel de apertură, setarea inelului de apertură are prioritate.
• Atunci când este activat bliţul, timpul de expunere cel mai scurt care poate fi selectat este a 250-a
parte dintr-o secundă. (P230)
- 101 -
3. Moduri de înregistrare
Confirmarea efectelor de apertură şi timp de expunere (Mod de previzualizare)
Moduri aplicabile:
Efectele aperturii şi ale timpului de expunere pot fi verificate utilizând modul de previzualizare.
• Confirmarea efectelor aperturii: Puteţi verifica profunzimea unui câmp (domeniu de focalizare
efectiv) înainte de a realiza o fotografie prin închiderea declanşatorului tip foaie la valoarea aperturii
setată de dumneavoastră.
• Confirmaţi efectele timpului de expunere: Deplasarea poate fi confirmată prin afişarea imaginii
efective care va fi realizată cu timpul de expunere efectiv.
Atunci când timpul de expunere este setat pentru o valoare mică, afişarea în vizualizarea timpului
de expunere va fi precum cea a unui film cu declanşare temporizată. Aceasta este utilizată în cazuri
precum oprirea deplasării apei curgătoare.
1
2
Setaţi un buton funcţional la [Preview] (Previzualizare). (P70)
• Pasul următor este un exemplu în care funcţia [Preview] (Previzualizare) este atribuită butonului [Fn7].
Apăsați [Fn7] pentru a comuta la ecranul de
previzualizare a efectelor.
• Comutaţi la ecranul de confirmare apăsând pe [Fn7].
A Butonul funcțional [Fn7]
Ecran normal de înregistrare
Ecran de previzualizare al
efectului de apertură
Efectul aperturii: O Efectul
timpului de expunere: —
Efectul timpului de expunere:
ecran de previzualizare
Efectul aperturii: O
Efectul timpului de expunere: O
6KWU6SHHG(IIHFWDGGHG Fn7
3UHYLHZFRPSOHWHG
Fn7
Proprietăţile profunzimii de câmp
*1
Valoare apertură
Mică
Lungimea de focalizare a obiectivului
Tele
Larg
Distanţa până la subiect
Apropiat
Depărtat
Mică (De mică
amploare)*2
Mare (Amplă)*3
Profunzimea câmpului
(domeniu de focalizare efectiv)
Mare
*1 Condiţii de înregistrare
*2 Exemplu: Atunci când doriţi să efectuaţi o fotografie a unui fundal neclar etc.
*3 Exemplu: Atunci când doriţi să efectuaţi o fotografie focalizând totul, inclusiv fundalul etc.
- 102 -
3. Moduri de înregistrare
• Este posibilă înregistrarea în timpul modului de previzualizare.
• Intervalul pentru verificarea efectului de timp de expunere este cuprins între 8 secunde şi 1/16000
dintr-o secundă.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Modul Preview (Previzualizare) nu este disponibil la înregistrarea cu [
4K) din funcţia 4K Photo (Foto 4K).
] ([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală
Setarea cu uşurinţă a aperturii/timpului de expunere pentru o expunere
adecvată (AE cu o singură apăsare)
Moduri aplicabile:
Când setarea expunerii este prea luminoasă sau prea întunecată, puteţi utiliza AE cu o singură
apăsare pentru a obţine o setare adecvată a expunerii.
Cum să vă daţi seama dacă expunerea nu este potrivită
• Dacă valorile de apertură şi timpul de declanşare luminează
intermitent în culoarea roşie A când butonul declanşator este
apăsat pe jumătate.
• Dacă funcţia de asistenţă a expunerii manuale are altă valoare
decât
în modul de expunere manuală.
Pentru mai multe detalii despre asistenţa la expunere manuală,
consultaţi P100.
1
2
3.5 4000
-3
0
200
Setaţi un buton funcţional la [One Push AE] (AE cu o singură apăsare). (P70)
(Când expunerea nu este potrivită) Apăsați butonul funcțional .
SS
F
3.5 4000
-3
0
200
98
15
30
60
125
4.0
3.5 60
0
250
5.6
8.0
200
• Este afişat exponometrul, iar apertura şi timpul de expunere sunt modificate pentru a obţine o
expunere adecvată.
• În următoarele cazuri, o expunere adecvată nu poate fi setată.
– Când subiectul este extrem de întunecat şi nu se poate obţine o expunere adecvată prin
modificarea valorii aperturii sau a timpului de expunere
– La înregistrarea cu ajutorul bliţului
– În modul Preview (Previzualizare) (P102)
– Când se utilizează un obiectiv care include un inel de apertură
- 103 -
98
3. Moduri de înregistrare
Realizarea imaginilor panoramice
(Mod de înregistrare Panorama)
Mod de înregistrare:
Fotografiile consecutive realizate în timpul deplasării camerei sunt combinate, formând o
panoramă.
1
Setați selectorul de mod la [
].
• După afişarea ecranului care vă solicită să verificaţi direcţia de înregistrare, vor fi afişate liniile
de ghidare orizontale/verticale.
2
3
Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a focaliza.
Apăsaţi complet butonul declanşator şi mişcaţi camera într-un cerc mic în
direcţia săgeţii de pe ecran.
Înregistraţi de la stânga la dreapta
Rezoluţie imagine: [STANDARD]
Rezoluţie imagine: [WIDE]
(Lată)
• Deplasaţi camera la viteză constantă.
Este posibil ca imaginile să nu fie înregistrate corect dacă
deplasaţi camera prea rapid sau prea încet.
4
A Direcţie de înregistrare și
panoramare (Ghid)
Apăsaţi butonul declanşator din nou, pentru a încheia înregistrarea
imaginii.
• Înregistrarea poate fi, de asemenea, finalizată ţinând camera nemişcată în timpul
înregistrării.
• Înregistrarea poate fi, de asemenea, finalizată deplasând camera la sfârşitul ghidajului.
- 104 -
3. Moduri de înregistrare
■ Modificarea direcţiei de înregistrare şi a unghiului de vizualizare (rezoluţie imagine) ale
imaginilor panoramice
MENU

[Rec] (Înregistrare)  [Panorama Settings] (Setări panorama )
[Direction]
(Direcţie)
[Picture Size]
(Rezoluție
imagine)
Setează direcția de înregistrare.
[
] (stânga  dreapta)/[
] (dreapta  stânga)/[
(sus  jos)
] (jos  sus)/[
]
Setează unghiul de vizualizare (rezoluţie imagine).
[STANDARD]: Acordă prioritate calităţii imaginii.
[WIDE] (Larg): Acordă prioritate unghiului de vizualizare.
• La înregistrarea aceluiaşi unghi de vizualizare, [STANDARD] are un număr mai
mare de pixeli de înregistrare.
• Numărul pixelilor de înregistrare de pe direcţiile orizontală şi verticală ale panoramei variază în
funcţie de rezoluţia imaginii, de direcţia de înregistrare şi de numărul de imagini combinate.
Numărul maxim de pixeli este prezentat mai jos.
Rezoluţie imagine
[STANDARD]
[WIDE] (Larg)
Direcție de
înregistrare
Orizontal rezoluție
Rezoluție verticală
Orizontal
8176 pixeli
1920 pixeli
Vertical
2560 pixeli
7680 pixeli
Orizontal
8176 pixeli
960 pixeli
Vertical
1280 pixeli
7680 pixeli
■ Tehnică pentru modul Panorama Shot (Înregistrare panoramică)
A Deplasaţi camera în direcţia de înregistrare
fără a o scutura.
În cazul în care camera este scuturată prea
mult, imaginile nu vor putea fi înregistrare,
sau imaginea panoramică înregistrată va
deveni mai îngustă (mai mică).
B Deplasaţi camera spre marginea domeniului
pe care doriţi să-l înregistraţi.
(Marginea domeniului nu va fi înregistrată în
ultimul cadru.)
- 105 -
3. Moduri de înregistrare
■ Despre redare
Apăsarea pe  va începe redarea prin derulare automată, în
aceeaşi direcţie ca şi înregistrarea.
1/98
• Următoarele operaţii pot fi efectuate în timpul redării prin
derulare.

Pornirea redării panoramice/Pauză*

Stop
* Când redarea este întreruptă, puteţi derula înainte şi înapoi prin glisarea ecranului.
Când atingeţi bara de derulare, poziţia de redare sare la poziţia atinsă.
• Viteza optimă de deplasare a camerei variază în funcţie de obiectivul utilizat.
• Când distanţa focală este mai mare, precum la ataşarea unui teleobiectiv, deplasaţi lent camera.
• Focalizarea, balansul de alb şi expunerea sunt fixate la valorile optime pentru prima imagine.
Prin urmare, dacă focalizarea sau luminozitatea se modifică semnificativ în timpul înregistrării,
este posibil ca întreaga imagine panoramică să nu fie înregistrată cu focalizarea şi luminozitatea
corespunzătoare.
• La combinarea mai multor imagini pentru crearea unei singure imagini panoramice, subiectul poate
apărea deformat, iar în unele cazuri punctele de legătură pot fi observabile.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Este posibil ca, la înregistrarea următoarelor subiecte sau în condiţiile de înregistrare de mai
jos, crearea unei imagini panoramice să nu fie realizabilă sau ca imaginile să nu se combine
corespunzător.
– Subiecte cu o culoare unică, uniformă, sau cu un model repetitiv (precum cerul sau o plajă)
– Subiecte în mişcare (persoane, pisici, maşini, valuri, flori bătute de o adiere de vânt etc.)
– Subiecte a căror culoare sau ale căror modele se modifică în scurt timp (precum o imagine care
apare pe un afişaj)
– Locaţii întunecoase
– Locaţii cu surse de lumină cu scintilaţii, precum luminile fluorescente sau lumânările
- 106 -
3. Moduri de înregistrare
Realizarea fotografiilor cu diverse efecte de imagine
Mod Creative Control (Control creativ)
Mod de înregistrare:
Acest mod înregistrează cu efecte suplimentare de imagine.
Puteţi seta efectele pe care doriţi să le adăugaţi selectând imagini exemplu şi verificându-le pe
ecran.
1
2
Setați selectorul de mod la [
].
Apăsați pe / pentru a selecta efectele de
imagine (filtrele).
• Efectul de imagine al imaginii exemplu selectate va fi
aplicat într-un afişaj de previzualizare A.
• Puteţi selecta efectele de imagine (filtrele) atingând
imaginile exemplu.
• De asemenea, este posibilă afişarea
ecranului de selectare atingând
pictograma Recording Mode (Mod de
înregistrare) în ecranul de înregistrare.
3
EXPS
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.
- 107 -
3. Moduri de înregistrare
■ Comutarea afişării ecranului de selectare a efectului de imagine (filtru)
Apăsaţi [DISP.] pentru a comuta ecranul monitorului.
• Când afişajul ecranului de selecţie al efectului de imagine este setat la afişajul ghidului, se afişează
descrierea efectului de imagine selectat.
Afişare normală
Afişarea ghidului
Afişaj listă
Afișează/nu afișează ecranul de selecție atunci când selectorul de mod este
comutat la
MENU

[Custom] (Personalizare)  [Menu Guide] (Ghid meniu)
[ON] (Activare):
Afișează ecranul de selecție pentru modul de control creativ.
[OFF] (Dezactivare):
Afișează ecranul de înregistrare a modului curent selectat din modul de control creativ.
• Dacă selectați [ ] fila pe ecranul de meniu, puteţi selecta
următoarele elemente de meniu:
– [Filter Select] (Selectare filtru): Afişează ecranul de selectare a
efectului de imagine (filtru).
– [Simultaneous record w/o filter] (Înregistrare simultană fără
filtru): Vă permite să setaţi camera pentru a realiza simultan o
imagine cu şi fără un efect de imagine. (P127)
• Balansul de alb va fi fixat la [AWB], iar [Sensitivity] (Sensibilitate) va fi fixat la [AUTO].
- 108 -
3. Moduri de înregistrare
Reglaţi efectul în funcţie de preferinţele dumneavoastră
Intensitatea şi culorile efectelor pot fi reglate cu uşurinţă conform preferinţelor dumneavoastră.
1
2
Apăsaţi  pentru a afişa ecranul de setări.
Rotiți selectorul posterior pentru a seta.
• Elementele care pot fi setate diferă în funcţie de modul Control
creativ curent setat.
Pentru informaţii despre fiecare efect de imagine, consultaţi
„Elemente care pot fi setate”.
• Apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a reveni la
ecranul de înregistrare.
• La efectuarea setării efectului, [ ] este afişat pe ecran.
• Dacă nu modificați setările, selectați centrul (standard).
Realizarea unei fotografii cu un fundal estompat (Controlul defocalizării)
Puteţi seta cu uşurinţă nivelul de estompare a fundalului în timpul verificării ecranului.
1
Apăsaţi [Fn7] pentru a afişa ecranul de setare.
2
Rotiţi selectorul posterior pentru a seta.
A Butonul funcțional [Fn7]
• Dacă apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare), puteţi reveni la
ecranul de înregistrare.
• Prin apăsarea pe [Fn7] de pe ecranul de setare a nivelului de
estompare se determină anularea setării.
SS
F
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
– [Miniature Effect] (Efect de miniatură) (Mod Control creativ)
- 109 -
500
250
125
60
30
4.0
5.6
8.0
3. Moduri de înregistrare
■ Modificarea setărilor prin utilizarea panoului tactil
1 Atingeți [
].
2 Atingeţi elementul pe care doriţi să îl setaţi.
[
]: Reglează un efect de imagine
[
]: Nivelul Defocus
EXPS
3 Trageţi de bara de glisare pentru a seta.
• Apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru arevenila
ecranul de înregistrare.
Pentru detalii privind modul „Creative Control”(Control creativ), consultaţi P107.
[Expressive] (Expresiv)
Acest efect accentuează culoarea, pentru a crea o imagine pop art.
Elemente care pot fi setate
Prospeţime
Culori atenuate
Culori în relief
[Retro] (Retro)
Acest efect creează o imagine atenuată.
Elemente care pot fi setate
Culoare
Subliniere galben
- 110 -
Subliniere roșu
3. Moduri de înregistrare
[Old Days] (Efect fotografie veche)
Acest efect creează un aspect luminos, calm şi nostalgic pentru
întreaga imagine.
Elemente care pot fi setate
Contrast
Contrast scăzut
Contrast înalt
[High Key] (Supraexpunere)
Acest efect adaugă imaginii de ansamblu o senzaţie luminoasă, aerisită
şi fină.
Elemente care pot fi setate
Culoare
Subliniere roz
Subliniere
acvamarin
[Low Key] (Subexpunere)
Acest efect adaugă o senzaţie întunecată şi relaxantă la imaginea
globală, accentuând părţile luminoase.
Elemente care pot fi setate
Culoare
Subliniere roșu
- 111 -
Subliniere
albastru
3. Moduri de înregistrare
[Sepia]
Acest efect creează o imagine sepia.
Elemente care pot fi setate
Contrast
Contrast scăzut
Contrast ridicat
[Monochrome] (Monocrom)
Acest efect creează o imagine alb-negru.
Elemente care pot fi setate
Colour
Subliniere galben
Subliniere
albastru
[Dynamic Monochrome] (Monocrom dinamic)
Acest efect creează un contrast mai ridicat, pentru a crea o imagine
impresionantă în alb şi negru.
Elemente care pot fi setate
Contrast
Contrast scăzut
- 112 -
Contrast ridicat
3. Moduri de înregistrare
[Rough Monochrome] (Monocrom grosier)
Acest efect creează o imagine alb-negru cu paraziţi granulari.
Elemente care pot fi setate
Mai puţin
granulat
Granularitate
Mai granulat
• Afişajul ecranului de înregistrare va întârzia mai mult decât de obicei, iar
ecranul va arăta ca şi cum se pierd cadre.
[Silky Monochrome] (Monocrom catifelat)
Acest efect înceţoşează întreaga imagine, pentru a crea o senzaţie fină
unei imagini alb-negru.
Elemente care pot fi setate
Anvergura
defocalizării
Defocalizare
slabă
Defocalizare
puternică
• Afişajul ecranului de înregistrare va întârzia mai mult decât de obicei, iar
ecranul va arăta ca şi cum se pierd cadre.
[Impressive Art] (Artă impresionantă)
Acest efect creează fotografiei un contrast dramatic.
Elemente care pot fi setate
Prospeţime
Alb şi negru
Culori în relief
[High Dynamic] (Dinamic accentuat)
Acest efect produce o luminozitate optimă atât pentru părţile
luminoase, cât şi pentru.
Elementecare pot fi setate
Prospeţime
Alb şi negru
- 113 -
Culori în relief
3. Moduri de înregistrare
[Cross Process] (Proces încrucişat)
Acest efect creează fotografiei un aspect de culoare dramatic.
Elementele care pot fi setate
Culoare
Ton verde/Ton albastru/Ton galben/Ton roşu
• Selectați tonul de culoare dorit prin
rotirea selectorului posterior și apoi
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
[Toy Effect] (Efect jucărie)
Acest efect reduce luminozitatea periferică, pentru a crea impresia
unei camere de jucărie.
Elementele care pot fi setate
Portocaliu
accentuat
Culoare
Albastru
accentuat
[Toy Pop] (Efect jucărie în relief)
Acest efect creează o imagine vie şi luminoasă cu aspectul unei camere
de jucărie.
Elementele care pot fi setate
Zonă cu
luminozitate
periferică redusă
Mică
Mare
[Bleach Bypass] (Trecere cu înălbitor)
Acest efect conferă un contrast mai mare şi o saturaţie mai redusă
pentru a crea o imagine sobră şi liniştită.
Elementele care pot fi setate
Contrast
Contrast redus
- 114 -
Contrast înalt
3. Moduri de înregistrare
[Miniature Effect] (Efect miniatură)
Acest efect estompează zonele periferice pentru a crea impresia unei
diorame.
Elementele care pot fi setate
Prospeţime
Culori atenuate
Culori în relief
■ Setarea tipului de defocalizare
Cu [Miniature Effect] (Efect miniatură), puteţi face ca obiectul să iasă în evidenţă în mod
intenţionat, prin crearea de porţiuni defocalizate şi focalizate.
Puteţi seta orientarea de înregistrare (orientarea de defocalizare), precum şi poziţia şi
dimensiunea porţiunii focalizate.
1
Apăsaţi [Fn4] pentru a afişa ecranul de setare.
• De asemenea, ecranul de setare poate fi afişat atingând în
ordine [
] apoi [
].
A Butonul funcțional [Fn4]
2
Apăsaţi / sau / pentru a deplasa porţiunea
focalizată.
• De asemenea, puteţi modifica porţiunea focalizată atingând
ecranul de înregistrare.
• Dacă atingeţi [ ] aveţi posibilitatea de a seta orientarea
înregistrării (orientare de defocalizare).
3
Rotiţi selectorul posterior pentru a modifica
dimensiunea porţiunii focalizate.
• Porţiunea poate fi, de asemenea, mărită/micşorată apropiind/depărtând două degete (P59) pe
ecran.
• Apăsaţi pe [DISP.] (Afişare) pentru a readuce setarea porţiunii focalizate înapoi la valoarea
implicită.
4
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.
• Afişajul ecranului de înregistrare va întârzia mai mult decât de obicei, iar ecranul va arăta ca şi cum se
pierd cadre.
• Imaginile video sunt înregistrate fără sunet.
• Se înregistrează aproximativ 1/8 din intervalul de timp. (Dacă înregistraţi timp de 8 minute,
înregistrarea rezultantă va avea aproximativ 1 minut lungime.) Durata de înregistrare disponibilă
afişată este de aproximativ 8 ori mai mică. La comutarea în modul Recording (Înregistrare), verificaţi
timpul de înregistrare disponibil.
• Dacă încheiaţi înregistrarea imaginilor video după scurt timp, este posibil ca înregistrarea să continue
pentru o anumită perioadă. Continuaţi să ţineţi camera până la finalizarea înregistrării.
• Când Focus Mode (Mod focalizare) este setat la [MF], mutaţi locul focalizat în zona de focalizare.
- 115 -
3. Moduri de înregistrare
[Soft Focus] (Focalizare slabă)
Acest efect înceţoşează întreaga imagine, pentru a crea o senzaţie fină.
Elemente care pot fi setate
Anvergura
defocalizării
Defocalizare
slabă
Defocalizare
puternică
• Afişajul ecranului de înregistrare va întârzia mai mult decât de obicei, iar
ecranul va arăta ca şi cum se pierd cadre.
[Fantasy] (Fantezie)
Acest efect creează o imagine ireală într-un ton de culori pale.
Elemente care pot fi setate
Prospeţime
Culori atenuate
Culori în relief
[Star Filter] (Filtru stea)
Acest efect creează o atmosferă superbă cu raze de lumină ca niște
steleîn jurulsurselor de lumină.
Elemente care pot fi setate
Lungimea
razele de lumină
Scurtă
Lungă
Numărul razele
de lumină
Mai mic
Mai mare
Unghiul razele Rotiţi spre stânga
de lumină
Rotiţi spre
dreapta
• Puteţi selecta elementul care va fi setat
apăsând /.
• Afişajul ecranului de înregistrare va întârzia mai mult decât de obicei, iar
ecranul va arăta ca şi cum se pierd cadre.
- 116 -
3. Moduri de înregistrare
[One Point Color] (Pată de culoare)
Acest efect lasă o culoare selectată, pentru a accentua impresia creată.
Elementele care pot fi setate
Cantitatea de
culoare rămasă
Cantitate redusă
de culoare
Cantitate mare de
culoare
■ Setaţi culoarea care va fi lăsată în imagine
Setaţi culoarea care va fi lăsată în imagine selectând locul pe ecran.
1
Apăsaţi [Fn4] pentru a afişa ecranul de setare.
• Ecranul de setare poate fi, de asemenea, afişat atingând în
ordine din [
] apoi [
].
A Butonul funcțional [Fn4]
2
Selectaţi culoarea pe care doriţi să o lăsaţi deplasând
cadrul cu ///.
• De asemenea, puteţi selecta culoarea pe care doriţi să o lăsaţi
atingând ecranul.
• Apăsarea pe [DISP.] (Afişare) va determina revenirea cadrului în
centru.
3
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.
• În funcţie de subiect, culoarea setată poate să nu fie lăsată în imagine.
- 117 -
3. Moduri de înregistrare
[Sunshine] (Soare)
Acest efect adaugă o rază de lumină la scenă.
Elementele care pot fi setate
Culoare
Ton galben/Ton roşu/Ton albastru/Ton alb
• Selectaţi tonul de culoare prin rotirea
cadranului posterior, apoi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
■ Setarea sursei de lumină
Puteți modifica poziția și mărimea sursei de lumină.
1
Apăsaţi [Fn4] pentru a afişa ecranul de setare.
• De asemenea, ecranul de setare poate fi afişat atingând
succesiv [
] apoi [
].
A Butonul funcțional [Fn4]
2
Apăsaţi /// pentru a muta poziţia centrului sursei
de lumină.
• Poziţia sursei de lumină poate fi modificată, de asemenea, prin atingerea ecranului.
• Centrul sursei de lumină poate fi mutat la marginea ecranului.
Sfat pentru plasarea centrului sursei de lumină
Un aspect mai natural se creează dacă centrul sursei de
lumină este amplasat în afara imaginii.
3
Ajustaţi dimensiunea sursei de lumină prin rotirea selectorului posterior.
• Afişajul poate fi mărit/redus şi prin îndepărtarea/apropierea degetelor.
• Apăsaţi pe [DISP.] (Afişare) pentru a readuce setarea sursei de lumină înapoi la valoarea implicită.
4
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.
• Afişajul ecranului de înregistrare va întârzia mai mult decât de obicei, iar ecranul va arăta ca şi cum se
pierd cadre.
- 118 -
3. Moduri de înregistrare
Înregistrarea imaginilor video cu valoarea
aperturii/timpului de expunere setată manual
(Mod Creative Video )
Mod de înregistrare:
Este posibilă modificarea manuală a aperturii şi timpului de expunere la înregistrarea imaginilor
video.
1
2
Setați selectorul de mod la [
Selectați meniul. (P63)
MENU 
expunere)
3
].
[Motion Picture] (Imagine video)  [Exposure Mode] (Mod de
Apăsaţi / pentru a selecta [P], [A], [S] sau [M] apoi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
• Operaţia de modificare a valorii aperturii sau a timpului de expunere este aceeaşi cu operaţia
de setare a selectorului de mod în poziţia P, A, S sau M.
De asemenea, este posibilă afişarea ecranului de selectare
atingând pictograma modului de înregistrare în ecranul de
înregistrare.
4
5
P
Începeți înregistrarea.
• Apăsaţi pe butonul pentru imagini video sau pe butonul declanşator pentru a începe să
înregistraţi o imagine video. (Nu se pot realiza imagini statice.)
Opriți înregistrarea.
• Apăsaţi pe butonul pentru imagini video sau pe butonul declanşator pentru a opri
înregistrarea unei imagini video.
• Valoare apertură
– Setaţi valoarea aperturii la un număr mai mare când doriţi un fundal focalizat mult mai clar. Setaţi
valoarea aperturii la un număr mai mic atunci când doriţi un fundal cu o focalizare mai estompată.
• Timp de expunere
– Când doriţi o imagine mai clară a unui subiect în mişcare rapidă, setaţi un timp de expunere mai
mic. Când doriţi să creaţi un efect de dâră luminoasă, setaţi un timp mai mare.
– Setarea manuală a unui timp de expunere mai scurt poate duce la creşterea zgomotului de
imagine din cauza unei sensibilităţi mai ridicate.
– Când subiectele sunt înregistrate într-o locaţie extrem de luminoasă sau în condiţii de iluminare
fluorescentă/cu LED, tonul de culoare sau luminozitatea imaginii se pot modifica sau este posibilă
apariţia de benzi orizontale pe ecran. În acest caz, schimbaţi modul de înregistrare sau ajustaţi
manual timpul de expunere la 1/60 sau la 1/100.
• Când [Exposure Mode] (Mod de expunere) este setat la [M], [AUTO] al sensibilităţii ISO va comuta la [200].
• Setările modului de acţionare sunt dezactivate.
- 119 -
3. Moduri de înregistrare
Minimizarea sunetelor operaţionale pe durata înregistrării imaginilor video
Sunetul operaţional al funcţiei de transfocare sau operarea butonului se pot înregistra în timpul
înregistrării unei imagini video.
Utilizarea pictogramelor tactile permite funcţionarea silenţioasă pe durata înregistrării
imaginilor video.
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Motion Picture] (Imagine video)  [Silent Operation] (Operare
silenţioasă)  [ON] (Activare)
1
2
3
Începeți înregistrarea.
Atingeți [
].
Atingeţi pictograma.
Zoom
(Când se utilizează un obiectiv interschimbabil compatibil cu funcţia de zoom
automat)
F
Valoare apertură
SS
Timp de expunere
ISO
Sensibilitate ISO
Reglare nivel microfon
4
Trageţi de bara de glisare pentru a seta.
• Viteza operaţiei variază în funcţie de poziţia pe care o
atingeţi.
5
>
@>
@
Modifică lent setarea
>
@>
@
Modifică rapid setarea
Opriţi înregistrarea.
- 120 -
3. Moduri de înregistrare
Înregistrarea setările preferate (Modul Personalizare)
Mod de înregistrare:
Puteţi înregistra setările curente ale camerei ca setări personalizate.
Dacă înregistraţi apoi în modul Personalizare, puteţi utiliza setările înregistrate.
• Setarea iniţială a modului Programme AE (Programare expunere automată) este înregistrată ca
reprezentând setările personalizate iniţiale.
Înregistrarea setărilor de meniu personale
(Înregistrarea setărilor personalizate)
Pentru a permite înregistrarea utilizând aceleaşi setări, se pot înregistra până la 3 setări curente
ale camerei, utilizând [Cust.Set Mem.] (Memorare setări personalizate). (C1 ,C2 ,C3-1, C3-2,
C3-3)
Pregătiri:
Setaţi în prealabil modul de înregistrare pe care doriţi să-l salvaţi şi selectaţi setările de meniu
dorite de la cameră.
1
Selectați meniul (P63.)
MENU
2
[Custom] (Vlastní)  [Cust.Set Mem.] (Nastavení profilů)

Apăsaţi pe / pentru a selecta setarea personalizată de înregistrat, apoi
apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).
C1
C2
C3-1
C3-2
C3-3
Setările sunt înregistrate pentru [C1] pe selectorul de mod.
• Puteți înregistra folosirea prin simpla rotire a selectorului de mod la poziția
corespunzătoare. Dacă vă înregistrați setările personalizate pe care le utilizați
frecvent, este convenabil să le folosiți.
Setările sunt înregistrate pentru [C2] pe selectorul de mod.
• Puteți înregistra folosirea prin simpla rotire a selectorului de mod la poziția
corespunzătoare. Dacă vă înregistrați setările personalizate pe care le utilizați
frecvent, este convenabil să le folosiți.
Setările sunt înregistrate pe selectorul de mod pentru [C3].
• Puteți înregistra până la 3 seturi de setări personalizate și folosi diferitele seturi
după cum cere situația.
• Este afișat ecranul de confirmare. Se execută când este selectat [Yes](Da). Ieșiți din meniu
după ce este executat.
• Următoarele elemente de meniu nu sunt înregistrate ca setări personalizate.
Meniu [Rec]
(Înregistrare)
– Date înregistrate
cu [Face Recog.]
(Recunoaştere faţă)
– Setare [Profile Setup]
(Configurare profil)
setare
Meniu [Setup]
(Configurare)
– Toate meniurile
Meniu [Custom]
(Personalizare)
– [Touch Scroll]
(Derulare tactilă)
– [Menu Guide] (Ghid
meniu)
- 121 -
Meniu [Playback]
(Redare)
– [Rotate Disp.] (Rotire afişaj)
– [Picture Sort] (Sortare
imagini)
– [Delete Confirmation]
(Confirmare ştergere)
3. Moduri de înregistrare
Înregistrarea utilizând setul personalizat înregistrat
Puteţi apela cu uşurinţă setările înregistrate utilizând opţiunea [Cust.Set Mem.] (Memorare setări
personalizate).
Setați selectorul de mod la [C1], [C2] sau [C3].
• Setul personalizat va fi adus spre folosire. Dacă setați selectorul de mod la [C3], setul personalizat pe
care l-ați utilizat ultima dată ([C3-1], [C3-2], sau [C3-3]).
■ Pentru a modifica o setare personalizată în [C3]
1
2
3
Setaţi selectorul de mod la [C3].
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a afişa meniul.
Apăsaţi pe / pentru a selecta setarea personalizată pe care doriţi să o
utilizaţi, după care apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
De asemenea, este posibilă afişarea ecranului de selectare atingând
Recording Mode (Mod de înregistrare) în ecranul de înregistrare.
• Salvarea setărilor personalizate selectate este afișată pe ecran.
C3-1
C3-1
■ Schimbarea setărilor
Conținutul înregistrat nu se schimbă atunci când setarea de meniu se modifică temporar cu
selectorul de mod setat la C1, C2 sau C3. Pentru a modifica setările înregistrate, suprascrieți
conținutul înregistrat cu [Cust.Set Mem.](Memorare setări personalizate) în meniul de setări
personalizate.
- 122 -
4. Setări pentru calitatea imaginii și tonul culorii
Setări pentru calitatea imaginii și tonul
culorii
Reglarea calității imaginii prin adăugarea unui
efect ([Stil foto])
Moduri aplicabile:
Puteți selecta efecte pentru a se potrivi tipului de imagine pe care doriți să-l înregistrați.
Este posibilă ajustarea unor elemente precum culoarea sau calitatea imaginii pentru efectul
dorit.
MENU

[Rec] (Înregistrare)  [Photo Style] (Stil foto)
[Standard]
Aceasta este setarea standard.
[Vivid] (Viu)*1
Efect strălucitor cu saturaţie şi contrast ridicate.
[Natural]*1
Efect estompat, cu saturaţie redusă.
[Monochrome]
(Monocrom)
Efect monocrom fără nuanţe de culori.
[Scenery] (Peisaj)*1
Un efect adecvat pentru scene cu cer albastru viu şi verde
intens.
[Portrait] (Portret)*1
Un efect adecvat pentru fotografie portret cu un ton al pielii
frumos şi sănătos.
[Custom] (Personalizare)*1
Utilizaţi setările înregistrate în prealabil.
[Cinelike D]*2
Acordă prioritate intervalului dinamic utilizând o curbă
gamma*3 concepută pentru a crea imagini de film. Potrivit
pentru editare.
[Cinelike V]*2
Acordă prioritate contrastului utilizând o curbă gamma*3
concepută pentru a crea imagini de film.
*1 Această opţiune este dezactivată când modul Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus) este
selectat.
*2 Aceste operaţii pot fi setate doar în modul Creative Video (Video creativ).
*3 Când luminozitatea reală şi luminozitatea care vor fi capturate sunt reglate la acelaşi
nivel de luminozitate, relaţia dintre aceste două tipuri de luminozitate este reprezentată sub formă.
• În modul Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus), setarea va fi resetată la [Standard] când
camera comută la un alt mod de înregistrare sau la pornirea şi oprirea aparatului.
• Aceste elemente de meniu sunt partajate de meniul [Rec] (Înregistrare) şi de meniul [Motion Picture]
(Imagine video). Când se modifică setarea pentru oricare dintre cele două elemente, setarea pentru
celălalt element se modifică de asemenea.
- 123 -
4. Setări pentru calitatea imaginii și tonul culorii
■ Reglarea calității imaginii
6WDQGDUG
• Calitatea imaginii nu poate fi ajustată în modul Intelligent Auto Plus
(Automat inteligent plus).
1
2
-5
0
+5
Apăsaţi / pentru a selecta tipul stilului foto.
±0
±0
Apăsaţi / pentru a selecta elementele şi apoi apăsaţi
/ pentru a regla.
6
DISP.カスタム登録
[+]
Măreşte diferenţa dintre luminozitate şi nivelul de
întuneric în imagine.
[–]
Reduce diferenţa dintre luminozitate şi nivelul de
întuneric în imagine.
[Sharpness]
(Claritate)
[+]
Imaginea este mult mai clară.
[–]
Imaginea este focalizată mai fin.
[Noise
Reduction]
(Reducere
zgomot)
[+]
Efectul reducerii zgomotului este amplificat.
Rezoluţia imaginii se poate reduce uşor.
[–]
Efectul reducerii zgomotului este redus. Puteți obține
poze cu rezoluție mai ridicată.
[Saturation]
(Saturaţie)*1
[+]
Culorile devin mult mai vii.
[–]
Culorile din imagine devin naturale.
[Color Tone]
(Ton de
culoare)*1
[+]
Adaugă un ton albăstrui.
[Contrast]
Adaugă un ton gălbui.
[–]
[Yellow]
(Galben)
[Filter Effect]
(Efect filtru)*2
±0
S ±0
Îmbunătățește contrastul unui subiect. (Efect: Slab)
Cerul albastru poate fi înregistrat clar.
[Orange]
(Portocaliu)
Îmbunătățește contrastul unui subiect. (Efect: Mediu)
Cerul albastru poate fi înregistrat cu un albastru mult mai
închis.
[Red]
(Roşu)
Îmbunătățește contrastul unui subiect. (Efect: Puternic)
Cerul albastru poate fi înregistrat cu un albastru mult mai
închis.
[Green]
(Verde)
Pielea şi buzele persoanelor, precum şi frunzele verzi vor
apărea cu tonuri naturale.
Frunzele verzi apar mai luminoase şi mai accentuate.
[Off]
(Dezactivare.)
—
*1 [Color Tone] (Ton de culoare) este afişat doar când este selectat [Monochrome] (Monocrom). În
alte cazuri, se va afişa [Saturation] (Saturaţie).
*2 Se afişează doar când aţi selectat [Monochrome] (Monocrom).
• Dacă ajustaţi calitatea imaginii, [+] se afişează lângă pictograma Stil foto pe ecran.
3
Apăsați [MENU/SET](Meniu/Setare).
■ Înregistrarea setărilor la [Custom] (Personalizare)
Ajustaţi calitatea imaginii urmând pasul 2 din „Ajustarea calităţii imaginii”, și apoi apăsați
[DISP.] (Afişare).
• Este afișat ecranul de confirmare. Se execută când este selectat [Yes](Da).
- 124 -
4. Setări pentru calitatea imaginii și tonul culorii
Înregistrarea imaginilor cu efecte de imagine
[Filter Settings] (Setări filtru)
Moduri aplicabile:
Puteţi aplica efecte de imagine (filtre) disponibile pentru modul de control creativ imaginilor
din alte moduri, precum Aperture-Priority AE Mode (Mod de expunere automată cu prioritate
apertură) sau Panorama Shot Mode (Mod fotografie panoramică).
MENU 
[Rec] (Înregistrare)  [Filter Settings] (Setări filtru)  [Filter Select]
(Selectare filtru)
• Puteţi aplica efecte de imagine disponibile pentru modul de
control creativ efectuând aceleaşi operaţii ca pentru modul de
control creativ. Pentru informaţii despre fiecare efect de imagine,
setările ajustabile şi alte detalii, consultaţi P107.
No
Effect
[No Effect]
[High Dynamic] (Artă impresionantă)
[Expressive] (Expresiv)
[Cross Process] (Proces încrucişat)
[Retro]
[Toy Effect] (Efect jucărie)
[Old Days] (Efect fotografie veche)
[Toy Pop] (Efect jucărie în relief )
[High Key] (Supraexpunere)
[Bleach Bypass]
(Trecere cu înălbitor)
[Low Key] (Subexpunere)
[Miniature Effect] (Efect miniatură)
[Sepia]
[Soft Focus] (Focalizare slabă)
[Monochrome] (Monocrom)
[Fantasy] (Fantezie)
[Dynamic Monochrome]
(Monocrom dinamic)
[Star Filter] (Filtru stea)
[Rough Monochrome]
(Monocrom grosier)
[One Point Color] (Pată de culoare)
[Silky Monochrome]
(Monocrom catifelat)
[Sunshine] (Soare)
[ImPritisniteive Art]
(Artă impresionantă)
• Dacă nu se va adăuga niciun efect de imagine, selectaţi [No Effect] (Fără efect).
Modificarea setărilor prin utilizarea panoului tactil.
1 Atingeţi [
].
EXPS
2 Atingeţi elementul pe care doriţi să îl setaţi.
[
]: Selectează un efect de imagine (filtru).
[
]: Ajustează un efect de imagine.
- 125 -
EXPS
4. Setări pentru calitatea imaginii și tonul culorii
• [Rough Monochrome] (Monocrom grosier)/[Silky Monochrome] (Monocrom catifelat)/[Miniature
Effect] (Efect miniatural)¢/Soft Focus] (Focalizare slabă)/[Star Filter] (Filtru stea)/ [Sunshine] (Rază de
soare) nu sunt disponibile în următoarele cazuri.
– Mod Creative Video (Video creativ)
– La înregistrarea imaginilor video
– La înregistrarea fotografiilor 4K
* În modul Creative Video (Video creativ) sau când înregistraţi imagini video, acest element nu
este disponibil decât dacă rezoluţia imaginii video este setată la [4K] în [Rec Quality] (Calitate
înregistrare).
• [Toy Effect] (Efect jucărie)/[Toy Pop] (Salt jucărie)/[Miniature Effect] (Efect miniatură)/[Sunshine] (Rază
de soare) nu sunt disponibile în modul Panorama Shot (Înregistrare panoramică).
• Efectele de imagine [Rough Monochrome] (Monocrom grosier)/[Silky Monochrome] (Monocrom
catifelat)/[Soft Focus] (Focalizare slabă)/[Star Filter] (Filtru stea) nu sunt vizibile la înregistrarea
fotografiilor panoramice.
• Utilizarea [High Key] (Supraexpunere) în modul Panorama Shot (Înregistrare panoramică) nu va fi
eficientă în condiţii de lumină slabă.
• Utilizarea modului [Impressive Art] (Artă impresionantă) în modul Panorama Shot (Înregistrare
panoramică) poate face ca îmbinările dintre imagini să fie observabile.
• Setările de sensibilitate ISO disponibile vor fi limitate la [ISO 3200]. Sensibilitatea ISO pentru [High
Dynamic] (Domeniu dinamic ridicat) va fi fixată la [AUTO].
• Când utilizaţi [Filter Select] (Selectare filtru), nu puteţi folosi meniuri sau funcţii de înregistrare care
nu sunt disponibile în modul Creative Control (Control creativ). De exemplu, balansul de alb va fi fixat
la [AWB], iar bliţul va fi setat la [Œ] (dezactivare forţată bliţ).
• Setările vor fi stocate chiar dacă modificaţi modul de înregistrare sau opriţi camera.
• Aceste elemente de meniu sunt partajate de meniul [Rec] (Înregistrare) şi de meniul [Motion Picture]
(Imagine video). Când se modifică setarea pentru oricare dintre cele două elemente, setarea pentru
celălalt element se modifică de asemenea.
- 126 -
4. Setări pentru calitatea imaginii și tonul culorii
Realizarea unei imagini cu şi fără efect de imagine simultan ([Simultaneous record w/o
filter] (Înregistrare simultană fără filtru))
Puteţi apăsa butonul declanşator o dată şi realiza două imagini simultan, una cu efect de
imagine, iar cealaltă fără efect de imagine.
MENU 
[Rec] (Înregistrare)  [Filter Settings] (Setări filtru)  [Simultaneous record
w/o filter] (Înregistrare simultană fără filtru)
Setări: [ON](Activare)/[OFF](Dezactivare)
• Când acest element este setat la [ON] (Activare), va fi realizată mai întâi o fotografie cu efect de
imagine, urmată de o fotografie fără efect.
• Doar o imagine cu un efect de imagine este afişată pentru Auto Review (Revizualizare automată).
• Dacă modul de acţionare este setat la [Burst] (Rafală) sau [Auto Bracket] (Încadrare automată), acesta
este comutat la [Single] (Individual).
Indisponibil în aceste cazuri:
• În următorul caz, [Simultaneous record w/o filter] (Înregistrare simultană fără filtru) nu va funcţiona:
– Mod înregistrare panoramic
– La înregistrarea imaginilor video
– La înregistrarea de imagini statice în timpul înregistrării unei imagini video [numai când este setat
la [ ] ([Prioritate Video])
– Când [Filter Select] (Selectare filtru) este setat la [No Effect] (Fără efect)
– Când [Quality] (Calitate) este setată la [
], [
] sau [
]
– Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
– Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru)
- 127 -
4. Setări pentru calitatea imaginii și tonul culorii
Ajustarea porţiunilor luminoase/întunecate
[Highlight Shadow] (Evidenţiere umbre)
Moduri aplicabile:
Puteţi ajusta luminozitatea porţiunilor luminoase şi întunecate ale unei imagini în timp ce
verificaţi luminozitatea pe ecran.
1
Selectați meniul (P63.)
MENU
2
[Rec] (Înregistrare)  [Highlight Shadow] (Evidenţiere umbre)

Apăsaţi / pentru a selecta elementul.
(Standard)
Este setată o stare fără ajustări.
(Ridicați contrastul)
Zonele luminoase sunt luminate şi mai mult, zonele întunecate
sunt accentuate.
(Reduceţi contrastul)
Zonele luminoase sunt întunecate, zonele întunecate sunt
iluminate.
(Iluminare zone
întunecate)
ヤヒ
3
ヤビ
ヤピ
(Personalizare)
Zonele întunecate sunt iluminate.
Setările personalizate înregistrate pot fi aplicate.
Rotiţi selectorul frontal/posterior pentru a
regla luminozitatea porţiunilor luminoase/
întunecate.
A Porţiune luminoasă
B Porţiune întunecată
C Afişare previzualizare
• Selectorul posterior este destinat ajustării zonelor
întunecate, iar selectorul frontal este pentru ajustarea
zonelor luminoase.
• Pentru a înregistra o setare preferată, apăsați , și
selectați destinaţia în care setarea personalizată va
fi înregistrată la ([CUSTOM1] (Personalizare 1) ( ヤヒ )/
[CUSTOM2] (Personalizare 2) ( ヤビ )/[Custom3] (Personalizare 3) ( ヤピ )).
• Ajustările pot fi efectuate şi glisând graficul.
4
Apăsați [MENU/SET] [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Afişajul ecranului poate fi comutat apăsând [DISP.] (Afişare) pe ecranul de ajustare a luminozităţii.
• Setările înregistrate la ヤヒ ヤビ ヤピ vor fi memorate chiar şi după oprirea aparatului.
• Oprirea aparatului va readuce setările ajustate cu / / / la setările implicite.
• Aceste elemente de meniu sunt partajate de meniul [Rec] (Înregistrare) şi de meniul [Motion Picture]
(Imagine video). Când se modifică setarea pentru oricare dintre cele două elemente, setarea pentru
celălalt element se modifică de asemenea.
- 128 -
4. Setări pentru calitatea imaginii și tonul culorii
Ajustarea balansului de alb
Moduri aplicabile:
Această funcţie vă permite să reproduceţi o culoare apropiată de cea a vieţii reale în imagini
înregistrate în lumină solară, iluminare cu halogen sau în situaţii în care culoarea albă poate
apărea roşiatică sau albăstruie, în concordanţă cu sursa de lumină.
1
2
Apăsaţi  (WB).
Rotiţi selectorul posterior sau selectorul
frontal pentru a selecta balansul de alb.
WB
[AWB]
>
>
1
3
Ajustare automată
[V]
Pentru înregistrări de exterior într-o zi cu cer senin
[Ð]
Pentru înregistrări de exterior într-o zi noroasă
[î]
Pentru înregistrări de exterior la umbră
[Ñ]
Pentru înregistrări sub lumină incandescentă
[
Când realizaţi fotografii doar cu bliţul
]*
@>
@>
2
4
AWB
@
@
Setați valoarea balansului de alb. Utilizaţi
această setare pentru compatibilitate cu
condiţiile de realizare a fotografiilor.
1 Apăsaţi .
2 Îndreptaţi camera către o coală de hârtie
albă etc, astfel încât rama din centru să fie
ocupată doar de obiectul alb și apoi apăsați
pe [MENU/SET](Meniu/Setare).
• Astfel veţi seta balansul de alb şi veţi reveni la ecranul de înregistrare.
• Aceeaşi operaţie poate fi efectuată apăsând butonul declanşator.
• Este posibil ca balansul de alb să nu fie setat când subiectul este
prea luminos sau prea întunecat. Setaţi din nou balansul de alb după
ajustarea luminozităţii corespunzătoare.
- 129 -
4. Setări pentru calitatea imaginii și tonul culorii
[
]
Puteţi seta manual temperatura culorii pentru
realizarea fotografiilor în condiţii de iluminare
diferită.
Culoarea luminii este măsurată ca o valoare
în grade Kelvin. Pe măsură ce temperatura de
culoare crește, imaginea devine mai albastră.
Pe măsură ce temperatura de culoare scade,
imaginea devine mai roşiatică.
6500K
1 Apăsaţi .
2 Apăsați / pentru a selecta temperatura de culoare, apoi
apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Puteţi seta o temperatură de culoare din intervalul [2500K] - [10000K].
* Va opera ca [AWB] în timpul înregistrării imaginilor video sau fotografii 4K.
3
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.
• Pentru a finaliza, puteţi de asemenea apăsa butonul declanşator la jumătate.
Sub lumină fluorescentă, instalaţii de LED-uri etc., White Balance (Balans de alb)
corespunzător variază în funcţie de tipul de lumină, aşadar utilizaţi [AWB] sau [ 1 ],
[ 2 ], [ 3 ], [ 4 ].
- 130 -
4. Setări pentru calitatea imaginii și tonul culorii
■ Auto White Balance (Balans de alb automat)
În funcţie de condiţiile din momentul înregistrării imaginilor, imaginile pot prezenta o nuanţă
roşiatică sau albăstrie. În plus, când sunt utilizate mai multe surse de lumină sau când în cadru
nu se află niciun obiect de culoare apropiată de alb, funcţia Auto White Balance (Balans de alb
automat) nu va opera în mod corespunzător. Într-un astfel de caz, setaţi balansul de alb la un alt
mod decât [AWB].
1 Balansul de alb automat va funcţiona în acest interval.
2 Cer albastru
3 Cer înnorat (Ploaie)
4 Umbră
5 Lumina solară
6 Lumină fluorescentă albă
7 Bec electric normal
8 Răsăritul sau apusul soarelui
9 Lumină de lumânare
K = temperatură de culoare exprimată în grade Kelvin
Reglarea fină a balansului de alb
Puteţi efectua o reglare fină a balansului de alb atunci când nu puteţi obţine nuanţa necesară
setând balansul de alb.
1
2
3
Selectaţi balansul de alb, după care apăsaţi .
Apăsaţi /// pentru a regla fin balansul de alb.
 : A (Chihlimbar: Portocaliu)
 : B (Albastru: ALBĂSTRUI)
 : G (Verde: VERZUI)
 : M (MAGENTA: ROŞIATIC)
• De asemenea, puteţi efectua reglaje fine atingând graficul
balansului de alb.
• Prin apăsarea pe [DISP.] (Afişare), poziţia este resetată înapoi
în centru.
G
A
B
M
Apăsați [MENU/SET](Meniu/Setare).
• Dacă reglaţi fin balansul de alb la [A] (amber - chihlimbar), pictograma balansului de alb de pe ecran
va deveni portocalie.
• Dacă reglaţi fin balansul de alb la [B] (blue - albastru), pictograma balansului de alb de pe ecran va
deveni albastră.
• Dacă reglaţi fin balansul de alb la [G] (Verde) sau [M] (magenta), vor fi afişate [+] (verde) sau [–] (roşu)
lângă pictograma balansului de alb de pe ecran.
• Setarea de reglare fină a balansului de alb este reflectată în imagine atunci când utilizaţi bliţul.
• Nivelul de reglare fină a balansului de alb revine la setarea standard (punct central) în următoarele
cazuri.
– Atunci când resetaţi balansul de alb în [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ] sau [ 4 ].
– Atunci când resetaţi manual temperatura de culoare din [ ].
- 131 -
4. Setări pentru calitatea imaginii și tonul culorii
Încadrare balans de alb
Setarea de încadrare este efectuată pe baza valorilor de reglare pentru reglarea fină a balansului
de alb şi sunt înregistrate în mod automat 3 imagini cu culori diferite atunci când butonul
declanşator este apăsat o singură dată.
1
Reglaţi fin balansul de alb în pasul 2 din „Reglarea fină a
balansului de alb „ şi efectuaţi setarea de încadrare prin
rotirea selectorului posterior.
Rotirea selectorului posterior la dreapta:
Orizontală ([A] a [B])
Rotiţi selectorul posterior la stânga:
Vertical ([G] a [M])
• De asemenea, puteţi seta încadrarea atingând [
2
]/[
G
A
B
M
].
Apăsați [MENU/SET](Meniu/Setare).
• [BKT] este afişat în pictograma balansului de alb pe ecran atunci când setaţi încadrarea balansului de
alb.
• Setarea de încadrare a balansului de alb este anulată atunci când este întreruptă alimentarea (inclusiv
în modul inactiv).
• Veţi auzi sunetul produs de butonul declanşator o singură dată.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Încadrarea balansului de alb nu funcţionează în următoarele cazuri:
– Mod de înregistrare panoramic
– La înregistrarea imaginilor video
– Când [Quality](Calitate) este setată la [
], [
] sau [
]
– Când [HDR] este setat la [ON](Activare)
– Când utilizați [Multi Exp.](Expunere multiplă)
– Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
- 132 -
4. Setări pentru calitatea imaginii și tonul culorii
Setarea calităţii şi rezoluţiei imaginii
Setarea raportului dimensiunilor imaginilor
Moduri aplicabile:
Acest lucru vă permite să selectaţi raportul dimensiunilor imaginilor pentru a putea fi tipărite,
sau metoda de redare.
MENU

[Rec] (Înregistrare)  [Aspect Ratio] (Raport dimensiuni)
[4:3]
[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) pentru TV 4:3
[3:2]
[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) pentru o cameră cu film de 35 mm
[16:9]
[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) pentru un TV de înaltă definiţie (HD) etc.
[1:1]
Raport al dimensiunilor în formă de pătrat
• Marginile imaginilor înregistrate pot fi tăiate la tipărire, deci verificaţi cu atenţie înaintea tipăririi.
(P392)
• Dacă utilizaţi ieşirea HDMI în timpul înregistrării, setarea este stabilită la [16:9].
Setarea numărului de pixeli
Moduri aplicabile:
Setaţi numărul de pixeli.
Cu cât este mai mare numărul de pixeli, cu atât va fi mai ridicat nivelul de detalii al imaginilor,
chiar dacă acestea sunt tipărite pe pagini mari.
MENU

[Rec] (Înregistrare)  [Picture Size] (Rezoluţie imagine)
Când raportul dimensiunilor este [4: 3].
[
[
Când raportul dimensiunilor este [3:2].
Setări
Rezoluţie imagine
Setări
Rezoluţie imagine
[L] (20M)
5184x3888
[L] (17M)
5184x3456
M] (10M)
3712x2784
[
M] (9M)
3712x2480
S] (5M)
2624x1968
[
S] (4.5M)
2624x1752
Când raportul dimensiunilor este [16: 9].
Când raportul dimensiunilor este [1:1].
Setări
Rezoluţie imagine
Setări
Rezoluţie imagine
[L] (14.5M)
5184x2920
[L] (14.5M)
3888x3888
[
M] (8M)
3840x2160
[
M] (7.5M)
2784x2784
[
S] (2M)
1920x1080
[
S] (3.5M)
1968x1968
- 133 -
4. Setări pentru calitatea imaginii și tonul culorii
• Când este setat [Ex. Tele Conv.] (Conversie tele extinsă) (P221) este setat, [ ] este afișat la fiecare
rezoluţie a imaginii pentru fiecare raport al dimensiunilor, exceptând [L].
• Rezoluţia imaginii va fi fixată la [S] când [Burst Rate] (Rată rafală) este setat la [SH].
• Rezoluţia imaginii este fixată la [4K] ([4:3]: 3328 x 2496; [3:2]: 3504x2336; [16:9]: 3840x2160; [1:1]:
2880x2880) la înregistrarea fotografiilor 4K.
Setarea ratei de comprimare a imaginilor ([Quality] (Calitate))
Moduri aplicabile:
Setaţi rata de comprimare cu care vor fi vor fi stocate imaginile.
MENU

Setări
[Rec] (Înregistrare)  [Quality] (Calitate)
Format fişier
[A]
JPEG
[›]
[
]
[
]
[
]
Descrierea setărilor
O imagine JPEG în care calitatea imaginii are prioritate.
RAW i JPEG
RAW
O imagine JPEG cu calitate a imaginii standard.
Aceasta este utilă pentru creşterea numărului de înregistrări fără a
modifica numărul de pixeli.
Puteţi înregistra simultan o imagine RAW şi o imagine JPEG
([A] sau [›]).
Puteţi înregistra numai imagini RAW.
Imaginile sunt înregistrate cu un volum de date mai [
[
] sau [
].
] mic decât
• Imaginile RAW sunt întotdeauna înregistrate în raportul de aspect [4:3] (5184x3888), indiferent de
raportul de aspect de la momentul înregistrării.
• Când ștergeți o imagine înregistrată cu [
] sau [
], vor fi șterse simultan atât imaginile RAW
cât și JPEG.
• Când redați o imagine înregistrată cu [
], sunt afișate zonele gri corespunzătoare raportului de
aspect de la momentul înregistrării.
Despre formatul RAW
Formatul RAW se referă la formatul de date al imaginilor care nu au fost procesate. Redarea şi
editarea imaginilor RAW necesită camera sau software-ul dedicat.
puteţi regla balansul de alb după ce realizaţi imaginile sau le puteţi salva în formatele de fişier
care le pot afişa pe un PC. Imaginile realizate în formatul RAW vor fi de o calitate superioară
celor realizate în formatul JPEG, dar volumul de date va fi mai mare.
• Pu teţi procesa imaginile RAW în [RAW Processing] (Procesare RAW) din meniul [Playback] (Redare
(P266)
• Pentru a procesa şi edita fişierele RAW pe un PC, utilizaţi software-ul „SILKYPIX Developer Studio”
dezvoltat de Ichikawa Soft Laboratory de pe DVD (furnizat).
- 134 -
4. Setări pentru calitatea imaginii și tonul culorii
• Setarea este fixată la [A] la înregistrarea fotografiilor 4K.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Următoarele efecte nu se regăsesc în imaginile RAW:
– Mod Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus)
– Mod Control creativ
– Balans de alb
– [Photo Style] (Stil foto)*1/[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) /[Highlight Shadow] (Evidenţiere
umbră)*1/[i.Dynamic] (Dinamic inteligent)*1/[Red-Eye Removal] (Eliminare efect de ochi roşii)*2/
[i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă)*1/[Difracție de compensare] (Compensare a difracţiilor)*2/
[Space Color] (Spaţiu de culoare)*1 ([Rec] meniu) (Meniu [Rec] (Înregistrare)
*1 Dacă efectuați [RAW Processing] (Procesare RAW) în meniul [Playback] (Redare) pe o imagine, o
puteţi procesa într-o imagine în format JPEG cu setările din momentul înregistrării. Setările vor fi
utilizate ca setări iniţiale când porniţi [RAW Processing] (Procesare RAW).
*2 Dacă efectuaţi [RAW Processing] (Procesare RAW) în meniul [Playback] (Redare) pe o imagine
realizată cu acest efect, efectul va fi aplicat pe imaginea procesată în format JPEG.
• În următoarele cazuri, nu se pot seta [
], [
] și [
]:
– Mod de înregistrare panoramic
- 135 -
4. Setări pentru calitatea imaginii și tonul culorii
Utilizarea funcţiilor de corecţie a imaginii
Compensarea contrastului şi a expunerii
([i.Dynamic] (Control inteligent domeniu dinamic))
Moduri aplicabile:
Contrastul şi expunerea sunt compensate când diferenţa de luminozitate dintre fundal şi subiect
este semnificativă etc.
MENU

[Rec] (Înregistrare)  [i.Dynamic] (Dinamic inteligent)
Setări: [AUTO]/[HIGH] (Ridicat)/[STANDARD]/[LOW] (Scăzut)/[OFF] (Dezactivare)
• [AUTO] setează automat intensitatea efectului în funcţie de condiţiile de înregistrare.
• Aceste elemente de meniu sunt partajate de meniul [Rec] (Înregistrare) şi de meniul [Motion Picture]
(Imagine video). Când se modifică setarea pentru oricare dintre cele două elemente, setarea pentru
celălalt element se modifică de asemenea.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Este posibil ca, în funcţie de condiţiile de înregistrare, această caracteristică să fie dezactivată
automat.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
– Când [HDR] este setat la [ON](Activare)
Creșterea rezoluției ([i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă))
Moduri aplicabile:
Imagini extrem de clare şi cu rezoluţie ridicată pot fi realizate utilizând Intelligent Resolution
Technology (Tehnologie de rezoluţie inteligentă).
MENU

[Rec] (Înregistrare)  [i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă)
Setări: [HIGH] (Ridicată)/[STANDARD]/[LOW] (Scăzută)/[EXTENDED] (Extinsă)/[OFF]
(Dezactivare)
• [EXTENDED] (Extinsă) vă permite să realizaţi fotografii naturale, cu o rezoluţie mai mare.
• Setarea [EXTENDED] (Extinsă) devine [LOW] (Scăzută) la înregistrarea de imagini video sau de
fotografii 4K.
• Aceste elemente de meniu sunt partajate de meniul [Rec] (Înregistrare) şi de meniul [Motion Picture]
(Imagine video). Când se modifică setarea pentru oricare dintre cele două elemente, setarea pentru
celălalt element se modifică de asemenea.
- 136 -
4. Setări pentru calitatea imaginii și tonul culorii
Combinarea imaginilor cu expuneri diferite ([HDR])
Moduri aplicabile:
Puteţi combina 3 imagini cu niveluri diferite de expunere într-o singură imagine cu gradaţie
bogată.
Puteţi minimiza pierderea de gradaţii în zone luminoase şi întunecate când, de exemplu,
contrastul dintre fundal şi subiect este mare.
O imagine combinată de HDR este înregistrată în format JPEG.
MENU

[Rec] (Înregistrare)  [HDR]
[ON] (Activare) Înregistrează imagini HDR.
[OFF]
(Dezactivare)
Nu înregistrează imagini HDR.
[Dynamic Range] (Domeniu dinamic)
[AUTO]:
[SET] (Setare)
Reglează automat domeniul de expunere în funcţie de
diferenţele dintre zonele luminoase şi cele întunecate.
[±1EV]/[±2EV]/[±3EV]:
Reglează expunerea în cadrul parametrilor de expunere
selectaţi.
[Auto Align] (Aliniere automată)
[ON] (Activare):
Corectează automat vibraţiile camerei şi alte probleme care pot
cauza dezalinierea imaginilor.
Recomandată pentru utilizare în timpul înregistrării manuale.
[OFF]
(Dezactivare):
Dezalinierea imaginii nu este reglată.
Recomandată în cazul utilizării unui trepied.
■ Ce înseamnă HDR?
HDR provine de la High Dynamic Range (Domeniu dinamic ridicat) şi se referă la o tehnică de
exprimare a unui domeniu extins de contrast.
•
•
•
•
Nu deplasaţi aparatul în timpul fotografierii continue după ce aţi apăsat pe butonul declanşator.
Nu puteţi realiza următoarea imagine decât după finalizarea combinaţiei de imagini.
Este posibil ca un subiect în mişcare să fie înregistrat cu neclarităţi nenaturale.
Unghiul de vedere se îngustează uşor atunci când [Auto Align] (Aliniere automată) est setată la [ON]
(Activare).
• Setarea bliţului este fixată la [Œ] (dezactivare forţată bliţ).
Indisponibil în aceste cazuri:
• [HDR] nu este operaţional pentru imaginile realizate în timpul înregistrării de imagini video.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
– Când [Calitate] este setat la [
], [
] sau [
]
– Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
– Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru) (numai când [Auto Shooting]
(Fotografiere automată) este setată))
- 137 -
4. Setări pentru calitatea imaginii și tonul culorii
Reducerea zgomotului de imagine pentru timp de expunere scurt
([Long Shtr NR])
Moduri aplicabile:
Camera îndepărtează în mod automat zgomotul de imagine care apare atunci când timpul de
expunere devine mai mare pentru a realiza fotografii a peisajului nocturn etc., pentru a putea
realiza imagini frumoase.
MENU 
[Rec] (Înregistrare)  [Long Shtr NR] (Reducere zgomot de imagine pentru
timp de expunere scurt)
Setări: [ON](Activare)/[OFF](Dezactivare)
• [Long shutter noise reduction ongoing] (Reducere zgomot de imagine pentru timp de expunere mic
continuă) este afişat pentru acelaşi timp ca timpul de expunere pentru procesarea semnalului.
• Recomandăm utilizarea unui trepied atunci când timpul de expunere este mărit pentru a realiza
fotografii.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
– La înregistrarea imaginilor video
– Când [Burst Rate] (Rată rafală) este setată la [SH]
– La înregistrarea fotografiilor 4K
– La utilizarea declanşatorului electronic
Corectarea luminozităţii de la periferia ecranului
([Shading Comp.] (Compensare a umbrei))
Moduri aplicabile:
Când porţiunea de la periferia ecranului se întunecă din cauza unei caracteristici a obiectivului,
puteţi înregistra imagini cu luminozitatea zonei periferice a ecranului corectată.
MENU

[Rec] (Înregistrare)  [Shading Comp.] (Compensare umbră)
Setări: [ON](Activare)/[OFF](Dezactivare)
• Este posibil ca, în funcţie de condiţiile de înregistrare, această caracteristică să fie dezactivată automat.
• Este posibil ca paraziţii din zona periferică a imaginii să iasă în evidenţă la o sensibilitate ISO mai mare.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Corecție nu este posibilă în următoarele cazuri:
– La înregistrarea imaginilor video
– La înregistrarea de imagini statice în timpul înregistrării unei imagini video [numai când este setat
la [ ] (Prioritate video).
– Când [Burst Rate] (Rată rafală) este setată la [SH]
– La înregistrarea fotografiilor 4K
• În funcţie de obiectivul utilizat, este posibil ca funcţia [Shading Comp.] (Compensare umbră) să nu fie
operaţională. Pentru obiectivele compatibile, consultaţi website-ul.
- 138 -
4. Setări pentru calitatea imaginii și tonul culorii
Mărirea rezoluţiei când apertura este închisă
([Diffraction Compensation]) (Compensare a difracţiilor)
Moduri aplicabile:
Camera ridică rezoluția prin corectarea neclarității cauzate de difracție atunci când diafragma
este închisă.
MENU

[Rec] (Înregistrare)  [Diffraction Compensation] (Compensare a difracţiilor)
Setări: [AUTO]/[OFF] (Dezactivare)
• Este posibil ca, în funcţie de condiţiile de înregistrare, această caracteristică să fie dezactivată
automat.
• Este posibil ca paraziţii să iasă în evidenţă la o sensibilitate ISO mai mare.
• Aceste elemente de meniu sunt partajate de meniul [Rec] (Înregistrare) şi de meniul [Motion Picture]
(Imagine video). Când se modifică setarea pentru oricare dintre cele două elemente, setarea pentru
celălalt element se modifică de asemenea.
Indisponibil în aceste cazuri:
• În funcţie de obiectivul utilizat, este posibil ca funcţia [Diffraction Compensation] (Compensare a
difracţiilor) să nu fie operaţională.
Setarea spaţiului de culoare ([Color Space] (Spaţiu de culoare))
Moduri aplicabile:
Setaţi această funcţie atunci când doriţi să rectificaţi reproducerea culorii imaginilor înregistrate
pe un PC, imprimantă etc.

[Rec] (Înregistrare)  [Color Space] (Spaţiu de culoare)
[sRGB]
Spațiu de culoare este setat la spațiul de culoare sRGB.
Acest mod este utilizat în speciale pentru calculatoare.
MENU
[AdobeRGB]
Spațiu de culoare este setat la spațiul de culoare sRGB.
AdobeRGB este utilizat în principal în scop comercial, cum ar fi o imprimantă
profesională deoarece are un interval mai mare de culori reproductibile decât
sRGB.
• Setați la [sRGB] dacă nu sunteți foarte familiarizat cu AdobeRGB.
• Setarea este fixată la [sRGB] în următoarele cazuri.
– La înregistrarea imaginilor video
– La înregistrarea fotografiilor 4K
- 139 -
5. Setări focalizare şi luminozitate (expunere)
Setări focalizare şi luminozitate (expunere)
Realizarea automată a focalizării
Prin setarea modurilor optime de focalizare sau focalizare automată pentru subiect sau starea
înregistrării, puteţi lăsa camera să regleze automat focalizarea în diverse scene.
1
Setaţi selectorul modului de focalizare la [AFS/
AFF]sau [AFC].
• Va fi setat modul de focalizare. (P142)
2
3
Apăsaţi  (
).
Apăsaţi / pentru a selecta modul AF şi
apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Modul Auto Focus (Focalizare automată) este activat. (P144)
4
Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator
pentru a focaliza.
• Modul Auto Focus (Focalizare automată) va fi activat.
3.5 60
Focalizare
Când subiectul este
focalizat
Când subiectul nu este
focalizat
Indicator de focalizare A
On (Activare)
Luminează intermitent
Zonă de focalizare
automată B
Verde
—
Sunet
Este emis un semnal sonor
de 2 ori
—
• Indicatorul de focalizare este afişat sub forma [LOW] într-un mediu întunecos, iar focalizarea
poate dura mai mult ca de obicei.
- 140 -
5. Setări focalizare şi luminozitate (expunere)
• În cazul în care camera detectează stele pe cerul nopţii după afişarea [LOW], Starlight AF
(Focalizare automată stele) va fi activată. Când este realizată focalizarea, indicaţia de
focalizare şi zonele AF sunt [LOW] afişate.
(Detectarea cu Starlight AF (Focalizare automată stele) funcţionează doar pentru aproximativ
1/3 din zona din centrul ecranului.)
• Dacă măriţi/micşoraţi după focalizarea pe un subiect, este posibil ca focalizarea să-şi piardă din
precizie. În acest caz, reajustaţi focalizarea.
• Când Focus Mode (Mod de focalizare) este setat la [AFF] sau [AFC].
– Se va emite un semnal sonor la prima realizare a focalizării pe durata apăsării la jumătate.
– Când modul AF este setat la [Custom Multi] (Personalizare multiplă), precum [ ] sau [ ], zona
AF este afişată temporar doar la prima stabilire a focalizării când apăsaţi la jumătate butonul
declanşator.
Subiect sau condiţii de înregistrare care fac dificilă focalizarea
•
•
•
•
Obiecte aflate în mişcare rapidă, subiecte extrem de luminoase sau obiecte fără contrast.
La înregistrarea unui subiect prin geam sau lângă obiecte strălucitoare.
Când este întuneric sau când apar vibraţii.
Când camera este prea aproape de subiect sau la realizarea fotografiilor cu subiecte aflate atât la
distanţă, cât şi apropiate.
- 141 -
5. Setări focalizare şi luminozitate (expunere)
Selectarea modului de focalizare (AFS/AFF/AFC)
Moduri aplicabile:
Este setată metoda de obţinere a focalizării când butonul declanşatorului este pe jumătate
apăsat.
Setaţi selectorul modului de focalizare la [AFS/AFF]
sau [AFC].
Element
[AFS]
(Auto
Focalizare
Single Focalizare
automată
individuală)
[AFS/
AFF]
[AFF]
(Auto
Focalizare
Flexible)
(Focalizare
automată
flexibilă)
Mișcarea
subiectului şi a
scenei (recomandat)
Subiectul este static
(Peisaj, fotografie la
aniversare etc.)
„AFS” este o abreviere a „Auto
Focus Single”.
Focalizarea este setată
automat atunci când butonul
declanșator este apăsat pe
jumătate. Focalizarea va fi
stabilită cât timp este apăsat
pe jumătate.
Mișcarea nu poate
fi anticipată (Copii,
animale etc.)
„AFF” este o abreviere
de la “Auto Focus
Flexible”(Focalizare automată
flexibilă). În acest mod,
focalizarea se execută
automat când butonul
declanșator este apăsat la
jumătate.
Dacă subiectul se mişcă în timpul apăsării la
jumătate pe butonul declanşator, focalizarea este
corectată automat, pentru a corespunde mişcării.
[AFC]
(Auto Focus Continuous Subiectul se mișcă
- Focalizare automată (Sport, trenuri, etc.)
continuă)
[MF]
Descrierea setărilor
„AFC” este o abreviere
de la „Auto Focus
Continuous”(Focalizare
automată continuă). În acest
mod, în timp ce butonul
declanşator este apăsat
la jumătate, focalizarea se
execută constant, pentru
a corespunde mişcării
subiectului.
Când subiectul se mişcă, focalizarea se execută
prin predicţia poziţiei subiectului în momentul
înregistrării. (Predicţie mişcare)
Setaţi focalizarea manual. (P158)
- 142 -
5. Setări focalizare şi luminozitate (expunere)
■ Despre [AFS/AFF] a selectorului de mod de focalizare
În [AFS/AFF] din meniul [Rec] (Înregistrare) sau meniul [Motion Picture] (Imagine video), puteţi
atribui [AFS] sau [AFF] la opţiunea [AFS/AFF] de la selectorul de mod de focalizare.
Când înregistraţi cu ajutorul [AFF], [AFC]
• Este posibil să dureze ceva timp pentru a focaliza subiectul dacă deplasaţi zoom-ul de la Wide la
Tele sau schimbaţi brusc subiectul, de la unul aflat la distanţă la unul apropiat.
• Apăsaţi din nou pe jumătate butonul declanşator când este dificilă focalizarea subiectului.
• În timp ce butonul declanşator este apăsat pe jumătate, pot fi observate trepidaţii.
• Când luminozitatea este insuficientă pentru [AFF] sau [AFC], camera va funcţiona ca şi cum ar fi fost
setată opţiunea [AFS]. În acest caz, afişajul se va modifica la [AFS] galben.
• Modul de focalizare [AFF] sau [AFC] operează ca [AFS] în următoarele cazuri:
– Mod Creative Video (Video creativ)
– Mod de înregistrare panoramic
– La înregistrarea cu [ ] ([4K Burst(S/S)]) (Pre-rafală 4K(S/S)) din funcţia 4K Photo (Fotografii 4K)
Indisponibil în aceste cazuri:
• În funcţie de obiectivul utilizat, este posibil ca funcţiile [AFF] şi [AFC] să nu fie operaţionale. Pentru
obiectivele compatibile, consultaţi website-ul.
• [AFF] nu este disponibilă la înregistrarea fotografiilor 4K. [Continuous AF] (Focalizare automată
continuă) funcţionează în timpul înregistrării.
- 143 -
5. Setări focalizare şi luminozitate (expunere)
Selectarea modului de focalizare automată
Moduri aplicabile:
Acest mod vă permite metoda de focalizare adecvată poziţiilor şi numărului de subiecte care vor
fi selectate.
1
2
Apăsați pe  (
).
Apăsați pe / pentru a selecta modul AF şi
apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
([Face/Eye
Detection]
(Detectare faţă/
ochi))
([Tracking]
(Monitorizare))
([49-Area]
(49 de zone))
, etc.
([Custom Multi])
(Personalizare
multiplă)
Camera detectează automat faţa şi ochii persoanei.
Va fi focalizat ochiul mai apropiat de cameră, în timp ce
expunerea va fi optimizată pentru faţă.
(Când [Metering Mode] (Mod măsurare) este setat la
[ ])
• Pot fi detectate până la 15 feţe. Ochii care pot fi detectaţi sunt numai cei ai
feţei focalizate.
• Puteţi modifica ochiul care va fi focalizat. (P146)
• Poziția și dimensiunea zonei AF pot fi modificate. (P151)
Camera focalizează subiectul specificat.
Expunerea va fi optimizată pentru subiect.
(Când [Metering Mode] (Mod măsurare) este setat la
[ ].)
Focalizarea şi expunerea vor permite urmărirea
subiectului, chiar dacă acesta se mişcă. (Urmărire
dinamică) (P147)
Se pot focaliza până la 49 de zone AF.
Acest mod este eficient când un subiect nu se află în
centrul ecranului.
• Puteţi selecta zonele care vor fi focalizate. (P151)
Dintre cele 49 de zone de focalizare automată, puteţi
seta liber forma optimă a zonei de focalizare automată
pentru subiect. (P148)
- 144 -
5. Setări focalizare şi luminozitate (expunere)
([1-Area]
(1 zonă))
([Pinpoint]
(Punct de
focalizare))
Camera se focalizează pe subiectul din zona AF din
centrul monitorului.
• Poziția și dimensiunea zonei AF pot fi modificate. (P151)
Puteţi obţine o focalizare mai precisă pe un punct care
este mai mic decât [ ].
Dacă apăsaţi butonul declanşatorului pe jumătate, va fi
mărit ecranul care vă permite verificarea focalizării.
• Poziţia de focalizare poate fi setată pe un ecran de
înregistrare. (P152.)
Apăsarea pe jumătate a butonului declanşator pentru a regla compoziţia
Atunci când subiectul nu se află în centrul imaginii în [ ], Atunci când subiectul nu se află
în centrul imaginii în [Ø], puteţi aduce subiectul în zona de focalizare automată, puteţi fixa
focalizarea şi expunerea apăsând pe jumătate butonul declanşator puteţi deplasa camera la
imaginea pe care o doriţi cu butonul apăsat declanşator apăsat la jumătate şi puteţi realiza
fotografia. (Doar atunci când modul de focalizare este setat la [AFS]).
■ Restricții privind modul de focalizare automată
• Modul de focalizare automată este fixat la [ ] în următoarele cazuri.
– Când este utilizat zoom-ul digital
– [Miniature Effect] (Efect miniatură) (Mod Control creativ)
([Face/Eye Detection] (Detectare faţă/ochi))
• În anumite condiții de realizare a imaginilor, inclusiv în următoarele cazuri, funcția de Detectare a
feței/ochilor nu va opera, ceea ce va face imposibilă detectarea feţelor. Modul de focalizare automată
operează ca [ ].
– Când faţa nu este orientată spre cameră
– Când fața este înclinată
– Când fața este extrem de luminoasă sau întunecată
– Când trăsăturile feţei sunt ascunse în spatele ochelarilor de soare etc.
– Când fața apare mică pe ecran
– Când contrastul feţelor este redus
– Când există mişcare rapidă
– Când subiectul nu este o fiinţă umană
– Când camera trepidează
- 145 -
5. Setări focalizare şi luminozitate (expunere)
([Tracking] (Monitorizare))
• [ ] nu se poate utiliza cu [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs).
• În următoarele cazuri, [ ] operează ca [ ].
– [Sepia]/[Monochrome] (Monocrom)/[Dynamic Monochrome] (Monocrom dinamic)/
[RoughMonochrome] (Monocrom grosier)/[Silky Monochrome] (Monocrom catifelat)/ [Soft Focus]
(Focalizare slabă)/[Star Filter] (Filtru stea)/[Sunshine] (Rază de soare) (Mod Creative Control (Control
creativ))
– [Monochrome] (Monocrom) ([Photo Style]) (Stil foto)
• Este posibil ca funcţia Dynamic Tracking (Urmărire dinamică) să nu opereze în următoarele cazuri:
– Atunci când subiectul este prea mic
– Atunci când locaţia de înregistrare este prea întunecată sau prea luminoasă
– Atunci când subiectul se deplasează prea repede
– Atunci când fundalul are aceeaşi culoare sau o culoare asemănătoare cu subiectul
– Atunci când camera este instabilă
– Atunci când este activată funcţia de transfocare
([Pinpoint] (Punct de focalizare))
• În următorul caz, [ ] operează ca [ ].
– La înregistrarea imaginilor video
– La înregistrarea fotografiilor 4K
• Nu este posibilă setarea [ ] în următoarele cazuri.
– [AFF]/[AFC] (mod de focalizare)
Despre [
] ([Face / Eye Detection] - Detectare faţă/ochi)
Atunci când camera detectează faţa unei persoane, sunt afişate
zona AF şi marcajul care indică ochiul care va fi focalizat.
A Ochiul care va fi focalizat
Galben:
Când butonul declanşator este apăsat pe jumătate, cadrul
devine verde când camera focalizează.
Alb:
Afişat când sunt detectate feţele mai multor persoane. Feţele
unor persoane care se află la aceeaşi distanţă cu cele din zonele
AF galbene vor fi, la rândul lor, focalizate.
■ Schimbarea ochiului care va fi focalizat
Atingeţi ochiul care va fi focalizat.
• Atingeți ochiul din cadrul galben. Dacă atingeți oricare altă locație,
va fi afișat ecranul de setare zonă AF. (P151)
• Dacă atingeți [
] [MENU/SET] (Meniu/Setare), setarea de
focalizare a ochilor va fi anulată.
• În cazul în care cadrul galben se deplasează la altă faţă sau în cazul
în care cadrul dispare după ce modificaţi compoziţia sau faceţi
ceva asemănător, setarea de focalizare a ochilor va fi anulată.
- 146 -
5. Setări focalizare şi luminozitate (expunere)
Blocarea subiectului care va fi urmărit (
[Tracking] (Urmărire))
Operarea butoanelor
Orientaţi cadrul de urmărire a focalizării automate peste
subiect şi apoi apăsaţi butonul declanşator la jumătate.
A Cadru de urmărire AF
• Cadrul de urmărire AF va deveni verde când camera detectează
subiectul.
• Zona AF devine galbenă când este eliberat butonul declanşator.
• Fixarea este anulată la atingerea [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Operare tactilă
Atingeți subiectul.
• Efectuaţi operaţia după anularea funcţiei de obturator tactil.
• Zona AF devine galbenă, iar subiectul este fixat.
• Fixarea este anulată la atingerea [
].
• Dacă aceasta nu reuşeşte să efectueze fixarea, zona AF va lumina intermitent în roşu, după care va
dispărea.
Încercaţi, din nou, să efectuaţi focalizarea.
• Când urmărirea AF nu reuşeşte, [ ] este setat.
- 147 -
5. Setări focalizare şi luminozitate (expunere)
Setarea formei zonei AF ([Custom Multi] (Personalizare multiplă))
Selectând dintre cele 49 de zone de focalizare automată, puteţi seta liber forma optimă a zonei
de focalizare automată pentru subiect.
1
2
Apăsați pe  (
).
Selectaţi o pictogramă Custom Multi (Personalizare
multiplă) ([ ], etc.), și apăsați .
• Dacă apăsați , va fi afișat ecranul de setare a zonei AF.
3
FREE
Apăsați pe / pentru a selecta o setare.
• Forma curentă a zonei AF A este afișată pe în partea stângă jos a
ecranului.
Linie orizontală
([Horizontal
Pattern]
(Model
orizontal))
Această formă este
convenabilă pentru
realizarea înregistrărilor
de panoramare sau
înregistrărilor similare.
Linie verticală
Această formă este
([Vertical Pattern]
convenabilă pentru
(Model
înregistrarea obiectelor,
orizontal))
precum clădirile.
Cluster pus la
Centru
([Central Pattern] Această formă este
(Model
convenabilă atunci când
orizontal))
doresc să focalizeze zona
centrală.
FREE
([User Defined]
Formă definită de utilizator
ヤヒ ヤビ
([Custom1]
Puteți selecta o setare personalizată.
(Personalizare
1)/ [Custom2]
(Personalizare 2))
4
Apăsați pe .
5
Selectați zonele AF.
• Este afişat ecranul pentru setarea zonei AF.
• Zonele AF selectate sunt afișate în galben.
- 148 -
ヤヒ
ヤビ
5. Setări focalizare şi luminozitate (expunere)
Când selectaţi [ ]/[ ]/[ ]
Puteţi modifica dimensiunea şi poziţia zonei pe direcție
verticală pentru [ ], în direcția orizontală pentru [ ], și
în toate direcțiile pentru [ ].
Operarea
butoanelor
Tactil operației
Descrierea operației
Deplasează poziția
///
Atingerea
Îndepărtarea/
apropierea
degetelor
[DISP.]
(Afişare)
[Reset] (Resetare)
Când selectaţi [
FREE
]/[
ヤヒ
]/[
ヤビ
Modifică dimensiunea
(până la 3 linii)
Restabileşte setarea
predefinită
]
Operare tactilă
Glisați degetul peste operaţia pe care doriţi să le setaţi ca
zone AF.
• Dacă atingeţi una dintre zonele selectate AF, selectarea
zonei AF va fi anulată.
Operarea butoanelor
Apăsați /// pentru a selecta zona AF şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
pentru setare (repetare).
• Setarea este anulată când apăsaţi din nou [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Dacă apăsați [DISP.](Afișare), toate selecțiile vor fi anulate.
6
Apăsați [Fn2] ([Q.MENU](Meniu rapid)).
A Butonul funcțional [Fn2]
■ Înregistrarea zonei AF setate la [
1
2
ヤヒ
] sau [
ヤビ
]
Pe ecranul de la pasul 3 de la P148, apăsați .
Apăsați pe / pentru a selecta o destinație unde va fi înregistrată setarea și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Este afișat ecranul de confirmare. Se execută când este selectat [Yes](Da).
• Setările înregistrate la [ ヤヒ ]/[ ヤビ ] vor fi memorate chiar şi după oprirea aparatului.
• Oprirea aparatului va readuce setările ajustate cu [ ]/[ ]/[ ]/[ ] la setările implicite.
• Dacă apăsaţi un buton cursor când [Direct Focus Area] (Zonă de focalizare directă) din meniul
[Custom] (Personalizare) este setat la [ON] (Activare), ecranul de setare a zonei AF va fi afişat..
FREE
- 149 -
5. Setări focalizare şi luminozitate (expunere)
Setarea poziţiei zonei AF/modificarea dimensiunii zonei AF
Moduri aplicabile:
Când este selectat [ ], [ ], [ ] sau [ ] în modul Auto Focus (Focalizare automată), puteţi
modifica poziţia şi dimensiunea zonei de focalizare automată.
• Efectuaţi operaţia după anularea funcţiei de obturator tactil.
• La setarea prin metoda tactilă, setaţi [Touch AF] (AF tactil) în [Touch Settings] (Setări tactile) din
meniul [Custom] (Personalizare) la [AF].
• Ţinta de măsurare a punctului poate fi deplasată, de asemenea, pentru a corespunde zonei de
focalizare automată când [Metering Mode] (Mod măsurare) (P171) este setat la [ ].
La margnea ecranului, măsurarea poate fi afectată de luminozitatea din jurul zonei AF.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Când se utilizează zoom-ul digital, poziţia şi dimensiunea zonei AF nu pot fi modificate.
Deplasarea/nedeplasarea zonei AF cu ajutorul butonului cursor
MENU 
[Custom] (Personalizare)  [Direct Focus Area] (Zonă de focalizare
directă)  [ON]/[OFF] (Activare)/(Dezactivare)
Când este selectat [ ], [ ] sau [
poziţia mărită poate fi deplasată.
], zona AF poate fi deplasată; când este selectat [
]
• Pentru a seta elementele care utilizează butoanele cursor precum [White Balance] (Balans de alb)
sau [Sensitivity] (Sensibilitate), utilizaţi în schimb meniul rapid. (P66)
• [Direct Focus Area] (Zonă de focalizare directă) este fixată la [OFF] (Dezactivare) în următorul caz.
– Mod Control creativ
- 150 -
5. Setări focalizare şi luminozitate (expunere)
La selectarea [
], [
]
Poziţia şi dimensiunea zonei AF pot fi modificate.
1
2
Apăsați 2  (
3
Schimbați poziția și dimensiunea zonei AF.
Selectați [
).
] sau [
] și apăsați .
• Este afişat ecranul pentru setarea zonei AF.
• De asemenea, puteţi afişa setarea zonei AF
Buton
operației
Tactil operației
Atingerea
///
Descrierea operației
Deplasează zona de focalizare automată.
Îndepărtarea/
Măreşte/reduce zona AF în trepte mici.
apropierea degetelor
–
[DISP.]
(Afişare)
Măreşte/reduce zona AF în trepte mari.
[Reset] (Resetare)
Resetează zona AF la centru.
• Dacă apăsaţi din nou butonul, dimensiunea
cadrelor va fi resetată la setarea implicită.
• Dacă setaţi zona AF peste un ochi în cadrul galben când este selectat [
focalizat ochiul care va fi modificat. (P146)
4
] este selectat, va fi
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.
• Este afişată zona AF cu aceeaşi funcţie ca şi [ ] în poziţia atinsă, atunci când selectaţi [ ].
Setarea zonei AF este anulată când apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) sau atingeţi [
].
Când selectaţi [
]
Cele 49 de zone de focalizare automată sunt divizate în grupuri, fiecare
constând din 9 zone (pe marginea ecranului, 6 sau 4 zone).
1
2
Apăsați pe  (
3
Apăsați pe /// pentru a selecta cadrul zonei AF.
4
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.
Selectați [
).
] și apăsați .
• Este afişat ecranul pentru setarea zonei AF.
• De asemenea, puteţi selecta un grup atingând ecranul.
• Numai afişajul [+] (punctul central al grupului selectat) va rămâne pe
ecran.
• Setarea zonei AF este anulată când apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
sau atingeţi [
].
- 151 -
Exemple de
grupuri
5. Setări focalizare şi luminozitate (expunere)
La selectarea [
]
Puteţi seta cu precizie poziţia de focalizare prin mărirea ecranului.
• Poziţia focalizării nu poate fi setată la marginea ecranului.
1
2
3
Apăsați  (
Selectați [
).
] și apoi apăsați .
Apăsați pe /// pentru seta poziţia de focalizare,
apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Ecranul de asistenţă pentru setarea poziţiei de focalizare este
afişat la dimensiune mărită.
• De asemenea, ecranul de asistenţă poate fi afişat prin
atingerea subiectului.
4
Deplasaţi [+] în poziţia de focalizare.
Buton
operației
///
Tactil operației
Atingerea
Descrierea operației
Deplasează [+].
Îndepărtarea/
Măreşte/reduce ecranul în trepte mici.
apropierea degetelor
–
Măreşte/reduce ecranul în trepte mari.
Comută afişajul mărit (ecran cu ferestre/ecran complet)
–
[DISP.]
(Afişare)
[Reset] (Resetare)
Resetează [+] înapoi la centru.
• Când imaginea este afişată în modul cu ferestre, puteţi mări/reduce imaginea cu aproximativ 3× până
la 6×; când imaginea este afişată pe întreg ecranul, puteţi mări/reduce imaginea cu aproximativ 3×
până la 10×.
• Dacă utilizaţi ieşirea HDMI în timpul înregistrării, ecranul nu poate fi mărit în modul cu ferestre.
• Este posibilă înregistrarea unei imagini pe ecranul de asistenţă atingând [
].
Setarea duratei de mărire a ecranului
 [Custom] (Personalizare)  [Pinpoint AF Time] (Timp focalizare automată
punct de focalizare) 
[LONG] (Lung) (aprox. 1,5 secunde)/[MID] (Mediu) (aprox. 1,0 secunde)/[SHORT]
(Scurt) (Aprox. 0,5 secunde)
MENU
Modificarea afişajului la ecranul de asistenţă
MENU 
[Custom] (Personalizare)  [Pinpoint AF Display] (Afişaj focalizare
automată punct de focalizare)
[FULL] (Complet): Măreşte o imagine pe întreaga suprafaţă a ecranului.
[PIP]: Măreşte o imagine dintr-o fereastră de pe ecran.
• Afişajul de pe ecranul de asistenţă poate fi, de asemenea, comutat atingând [
- 152 -
].
5. Setări focalizare şi luminozitate (expunere)
Setarea poziţiei zonei AF cu suportul tactil
Moduri aplicabile:
Puteţi deplasa zona AF afişată pe vizor atingând monitorul.
• Dacă atingeţi ecranul când modul Auto Focus (Focalizare
automată) este setat la [Custom Multi] (Personalizare multiplă)
precum [ ], va fi afişat ecranul de setare a zonei AF (P148)
MENU 
[Custom] (Personalizare)  [Touch Settings] (Setări tactile)  [Touch Pad AF]
(Focalizare automată suport tactil)
[EXACT]
Mută zona de focalizare
automată a vizorului atingând o
poziția dorită pe suportul tactil.
[OFFSET]
(Decalare)
Mută zona de focalizare
automată a a vizorului în funcţie
de distanţa la care trageţi
suportul tactil. (P59)
[OFF]
(Dezactivare)
–
• Apăsați pe jumătate butonul declanșator pentru a determina poziția de focalizare.
Dacă apăsaţi [DISP.](Afișare) înainte de a determina poziţia de focalizare, cadrul zonei de focalizare
automată revine în poziţia centrală.
• Pentru a anula cadrul zonei de focalizare automată când modul Auto Focus (Focalizare automată)
(P144) este setat la [ ] ([Face/Eye Detection](Detectare faţă/ochi)), [ ] ([Tracking](Urmărire)) sau
[ ] ([49-Area] (49 de zone)), apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Funcţia Touch Shutter (Declanşator tactil) (P61) este dezactivată când utilizaţi [Touch Pad AF]
(Focalizare automată suport tactil).
Indisponibil în aceste cazuri:
• [Touch Pad AF] (Focalizare automată suport tactil) nu este disponibilă când setaţi [Pull Focus]
(Focalizare mobilă) în [Snap Movie] (Film instantaneu) la [ON] (Activare).
- 153 -
5. Setări focalizare şi luminozitate (expunere)
Optimizarea focalizării şi a luminozităţii pentru o poziţie atinsă
Moduri aplicabile:
Puteţi optimiza focalizarea şi luminozitatea pentru poziţia atinsă.
1
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Custom] (Personalizare)  [Touch Settings]  [Touch AF]
(Focalizare automată tactilă)  [AF+ AE]
2
Atingeţi subiectul pentru care doriţi să
optimizați luminozitatea.
• Este afişat ecranul pentru setarea zonei AF. (P151)
• Poziţia de optimizare a luminozităţii este afişată în Centrul
zonei AF. Poziţia urmează deplasarea zonei AF.
• [Metering Mode] (Mod de măsurare) este setat la [ AE
ュリヴヱハ 5HVHW
6HW
], ceea ce se utilizează în exclusivitate pentru Touch AE
(Expunere automată tactilă).
• Atingând [Reset] (Resetare), poziţia de optimizare a luminozităţii şi zona AF revin în centru.
3
Atingeți [Set](Setare).
• Zona de focalizare automată cu aceeaşi funcţia ca şi [ ] este afişată în poziţia atinsă.
• Atingând [
] [Metering Mode] (Mod de măsurare) revine la setarea originală, iar poziţia de
optimizare a luminozităţii este anulată. Setarea zonei AF este, de asemenea, anulată.
• Atingând [
] [Metering Mode] (Mod de măsurare) revine la setarea originală, iar poziţia de
optimizare a luminozităţii este anulată.
Când fundalul a devenit prea luminos etc., contrastul
luminozităţii cu fundalul poate fi reglat prin
compensarea expunerii.
- 154 -
5. Setări focalizare şi luminozitate (expunere)
• La înregistrarea cu declanşatorul tactil, focalizarea şi luminozitatea sunt optimizate pentru poziţia
atinsă înainte ca înregistrarea să aibă loc.
• La marginea ecranului, măsurarea poate fi afectată de luminozitatea din jurul locaţiei atinse.
Indisponibil în aceste cazuri:
• [AF+AE], care optimizează focalizarea şi luminozitatea, nu funcţionează în următoarele cazuri.
– În [Manual Focus] (Focalizare manuală)
– Când este utilizat zoom-ul digital
– Când zona AF a fost setată utilizând butonul cursor
Setarea metodei de focalizare dorite
Utilizând meniul [Custom] (Personalizare), puteţi seta metoda de focalizare în detaliu.
Focalizarea/nefocalizarea prin apăsarea pe jumătate a butonului declanşator
 [Custom] (Personalizare)  [Shutter AF] (Focalizare automată declanşator)
 [ON]/[OFF] (Activare)/(Dezactivare)
MENU
Eliberarea/neeliberarea declanşatorului prin apăsarea pe jumătate a butonului
declanşator
MENU 
[Custom] (Personalizare)  [Half Press Release] (Deblocare la apăsarea pe
jumătate)  [ON]/[OFF] (Activare)/(Dezactivare)
Focalizarea/nefocalizarea în avans
 [Custom] (Personalizare)  [Quick AF] (Focalizare automată rapidă)  [ON]/
[OFF] (Activare)/(Dezactivare)
MENU
Atâta timp cât camera este ţinută într-o poziţie stabilă, aceasta va ajusta automat focalizarea, iar
ajustarea focalizării va fi mai rapidă când este apăsat butonul declanşator. Acest lucru este util
atunci când nu doriţi să pierdeţi o oportunitate de realizare a unei imagini.
• Acumulatorul se va consuma mai repede decât de obicei.
• Apăsaţi din nou pe jumătate butonul declanşator când este dificilă focalizarea subiectului.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
– În modul Preview (Previzualizare)
– În situaţii cu iluminare redusă
– Cu obiective care oferă numai focalizare manuală
– Cu unele obiective cu tehnologie Four Third care nu acceptă focalizarea automată prin contrast
- 155 -
5. Setări focalizare şi luminozitate (expunere)
Activarea/neactivarea lămpii de asistare a focalizării automate
 [Custom] (Personalizare)  [AF Assist Lamp] (Lampă de asistare focalizare
automată)  [ON]/[OFF] (Activare)/(Dezactivare)
MENU
Lampa de asistare a focalizării automate va ilumina subiectul când butonul declanşator este
apăsat pe jumătate, facilitând focalizarea atunci când se înregistrează în condiţii de iluminare
slabă. (O zonă de focalizare automată mai mare este afişată în funcţie de condiţiile de
înregistrare.)
• Raza efectivă a lămpii de asistenţă la focalizare automată diferă în funcţie de obiectivul utilizat.
– Când obiectivul interschimbabil (H-FS14140) este ataşat şi se află în poziţia Wide:
Aproximativ între 1,0 m (100,58 cm) şi 3,0 m (298,70 cm)
– Când obiectivul interschimbabil (H-HS12035) este ataşat şi se află în poziţia Wide:
Aproximativ între 1,0 m (100,58 cm) şi 3,0 m (298,70 cm)
– Când este ataşat obiectivul interschimbabil (H-FS1442A):
Aproximativ între 1,0 m (100,58 cm) şi 3,0 m (298,70 cm)
• Lampa de asistare AF este validă doar pentru subiectul aflat în centrul ecranului. Utilizaţi această
funcţie poziţionând subiectul în centrul ecranului.
• Demontaţi parasolarul.
• Când nu doriţi să folosiţi indicatorul luminos de asistare a focalizării automate (de exemplu, când
realizaţi fotografii ale unor animale în locuri întunecoase), setaţi [AF Assist Lamp] (Indicator luminos
de asistare focalizare automată) la [OFF] (Dezactivare). În acest caz, devine dificilă focalizarea pe
subiect.
• Indicatorul luminos de asistare a focalizării automate se blochează uşor atunci când se utilizează
obiectivul interschimbabil (H-FS14140/H-HS12035/H-FS1442A), dar aceasta nu afectează
performanţa camerei.
• Lampa de asistare AF se poate bloca mai mult, iar focalizarea poate deveni mai dificilă atunci când
este utilizat un obiectiv cu un diametru mai mare.
• Setarea este fixată la [OFF] (Dezactivare) în următoarele cazuri.
– Când [Silent Mode] (Mod fără sunet) este setat la [ON] (Activare)
- 156 -
5. Setări focalizare şi luminozitate (expunere)
Înregistrarea/neînregistrarea chiar şi când focalizarea nu s-a obţinut
MENU 
[Custom] (Personalizare)  [Focus/Release Priority] (Prioritate focalizare/
deblocare)
[FOCUS] (Focalizare):
Nu este realizată o fotografie până când subiectul nu este focalizat.
[RELEASE] (Deblocare):
Aceasta oferă prioritate celui mai bun moment pentru realizarea fotografiei atunci când butonul
declanşator este apăsat complet.
• Când este setat la [RELEASE] (Deblocare), reţineţi că focalizarea nu poate fi obţinută nici chiar dacă
modul de focalizare este setat la [AFS], [AFF] sau [AFC].
Reglarea/nereglarea manuală a focalizării după obţinerea focalizării automate
MENU

[Custom] (Personalizare)  [AF+MF]  [ON]/[OFF] (Activare)/(Dezactivare)
Când AF Lock (Blocare AF) este ON (Activare) (apăsaţi pe butonul declanşator cu modul de
focalizare setat la [AFS] sau setaţi Blocare AF utilizând [AF/AE LOCK] (Blocare AF/AE)), puteţi
efectua manual reglaje fine ale focalizării.
- 157 -
5. Setări focalizare şi luminozitate (expunere)
Realizarea fotografiilor cu focalizare manuală
Moduri aplicabile:
Utilizaţi această funcţie când doriţi să fixaţi focalizarea sau când distanţa dintre obiectiv şi
subiect este stabilită şi nu doriţi să activaţi focalizarea automată.
1
2
3
Setați selectorul modului de focalizare la [MF].
Apăsați pe  (
).
Apăsați pe /// pentru a regla poziția
de focalizare și apăsați [MENU/SET] (Meniu/
Setare).
• Este afişat ecranul de asistenţă, mărind zona. [MF Assist]
(Asistenţă MF)
• De asemenea, puteţi mări zona rotind inelul de focalizare,
deplasând selectorul de focalizare, mărind ecranul cu
degetele (P59) sau apăsând ecranul de două ori.
• De asemenea, puteţi regla poziţia de focalizare trăgând (P59) de ecran.
• Prin apăsarea pe [DISP.] (Afişare), poziţia este resetată înapoi în centru.
- 158 -
5. Setări focalizare şi luminozitate (expunere)
4
Reglați focalizarea.
Operaţiile folosite pentru focalizarea manuală diferă în funcţie de obiectiv.
Când utilizați un obiectiv interschimbabil
Când folosiţi obiectivul interschimbabil cu
(H-FS14140/H-HS12035/H-FS1442A) cu inel buton de focalizare
de focalizare
Rotire spre partea
Mutarea spre
A:
partea C:
A
C
Focalizează pe un
Focalizează pe un
subiect aflat în
subiect aflat în
B
apropiere.
apropiere.
D
Rotire spre partea
Mutarea spre
B:
partea D:
Focalizează pe
Focalizează pe
un subiect aflat la
un subiect aflat la
distanţă
distanţă
• Viteza de focalizare variază în funcţie de cât de
mult mutaţi butonul de focalizare.
Când se utilizează un obiectiv interschimbabil fără inel de focalizare
Apăsaţi : Focalizează pe subiectele din
apropiere
Apăsaţi : Focalizează pe subiectele aflate la
distanţă
A Bară glisantă
• Aceste operaţii sunt posibile numai pe ecranul
de reglare a focalizării.
• Apăsarea şi menţinerea pe butoanele / va
determina creşterea focalizare.
• Focalizarea poate fi reglată şi prin deplasarea
barei glisante.
- 159 -
+
リヴヰ
ョㄏピ
AF
5. Setări focalizare şi luminozitate (expunere)
A Indicator pentru ∞ (infinit)
B MF Assist (Asistenţă focalizare manuală) (ecran mărit)
C Maxim
D MF Guide (Ghid focalizare manuală)
• Porţiunile focalizate vor fi evidenţiate. (Maxim)
• Puteţi verifica dacă punctul de focalizare se află aproape
sau departe. [MF Guide](Ghid focalizare manuală)
+
AF
Puteți efectua următoarele operații:
Operarea
butoanelor
///*
Operare tactilă
Glisare
Descrierea operației
Deplasează zona mărită
Îndepărtarea/
apropie rea
degetelor
Măreşte/reduce ecranul în trepte mici.
Măreşte/reduce
ecranul în
trepte mici.
–
Măreşte/reduce ecranul în trepte mari.
Comută afişajul mărit (ecran cu ferestre/ecran complet)
–
[Disp.]
(Afişare)
[Reset]
(Resetare)
Resetează zona care va fi mărită la centru.
* Când utilizaţi un obiectiv interschimbabil fără inel de focalizare, puteţi efectua aceste operaţii
după ce apăsaţi  pentru a afişa ecranul care vă permite să setaţi zona care trebuie mărită.
• Când imaginea este afişată în modul cu ferestre, puteţi mări/reduce imaginea cu aproximativ
3× până la 6×; când imaginea este afişată pe întreg ecranul, puteţi mări/reduce imaginea cu
aproximativ 3× până la 10×.
• Dacă utilizaţi ieşirea HDMI în timpul înregistrării, ecranul nu poate fi mărit în modul cu ferestre.
Modificarea afişajului la asistenţa MF
MENU 
[Custom] (Personalizare)  [MF Assist Display] (Afişare asistare focalizare
manuală)
[FULL]: Măreşte afişajul pe întreaga suprafaţă a ecranului.
[PIP]: Mărește afișajul într-o fereastră de pe ecran.
• Afişajul de pe ecranul de asistenţă poate fi, de asemenea, comutat atingând [
reglare a focalizării.
- 160 -
] pe ecranul de
5. Setări focalizare şi luminozitate (expunere)
5
Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a focaliza.
• Asistență Ecranul se va închide. Va fi afişat ecranul de înregistrare.
• De asemenea, puteţi închide ecranul de asistenţă apăsând pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Dacă aţi mărit imaginea rotind inelul de focalizare sau deplasaţi selectorul de focalizare,
ecranul de asistenţă se va închide la aproximativ 10 secunde după operare.
• Este posibil ca asistenţa sau ghidul MF să nu fie afişate, în funcţie de obiectivul utilizat, dar puteţi
afişa asistenţa MF prin operarea directă a camerei, cu ajutorul ecranului tactil sau al unui buton.
• Dacă apăsaţi un buton cursor pe ecranul de înregistrare când [Direct Focus Area] (Zonă de focalizare
directă) din meniul [Custom] (Personalizare) este setat la [ON] (Activare), va fi afişat ecranul care
permite setarea zonei care va fi mărită.
• MF Assist (Asistenţă focalizare manuală) nu este disponibilă în următoarele cazuri:
– La înregistrarea imaginilor video
– La înregistrarea cu [ ] ([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K) din funcţia 4K Photo (Fotografii 4K)
– Când este utilizat zoom-ul digital
Tehnică pentru focalizarea manuală
1 Rotiţi inelul de focalizare pentru a focaliza
subiectul.
2 Rotiţi puţin mai mult.
3 Focalizaţi, în final, subiectul prin rotirea
inelului de focalizare uşor înapoi.
• Dacă măriţi/micşoraţi după focalizarea pe un
subiect, este posibil ca focalizarea să-şi piardă din
precizie. În acest caz, reajustaţi focalizarea.
• După anularea modului de stare inactivă, focalizaţi, din nou, subiectul.
• Dacă realizaţi fotografii de aproape:
– Vă recomandăm să utilizați un trepied și temporizatorul (P195).
– Domeniul de focalizare efectiv (profunzimea câmpului) se reduce semnificativ. Ca atare, dacă
distanța dintre cameră şi subiect se modifică după focalizarea pe subiect, refocalizarea pe acesta
poate fi dificilă.
– Rezoluţia marginii imaginii poate scădea uşor. Aceasta nu este o defecțiune.
- 161 -
5. Setări focalizare şi luminozitate (expunere)
■ Despre marcajul de referință a distanței de focalizare
Marcajul de referinţă a distanţei de focalizare este un marcaj utilizat pentru a măsura distanţa
focalizării. Utilizaţi-l atunci când realizaţi fotografii cu ajutorul focalizării manuale sau când
realizaţi fotografii de aproape.
Domeniu de focalizare





A Marcaj de referinţă pentru distanţa de focalizare
B inie de referinţă pentru distanţa de focalizare
C 0,3 m (0,98 picioare) (distanţă focală de la 14 mm la 21 mm)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS14140)]
D 0,5 m (1,6 picioare) (distanță focală de la 22 mm la 140 mm)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS14140)]
E 0,25 m (0,82 picioare) [Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-HS12035)]
F 0,2 m (0,66 picioare) (distanță focală de la 14 mm la 20 mm)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS1442A)]
G 0,3 m (0,98 picioare) (distanță focală de la 21 mm la 42 mm)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS1442A)]
Obţinerea rapidă a focalizării utilizând focalizarea automată
 [Custom] (Personalizare)  [AF/AE Lock] (Blocare AF/AE)  [AF-ON]
(Activare focalizare automată)
Dacă [AF/AE LOCK] (Blocare AF/AE) este apăsată în Manual Focus (Focalizare manuală), Auto
Focus (Focalizare automată) va funcţiona.
MENU
• Focalizarea automată funcţionează în centrul cadrului.
• Dacă se utilizează focalizarea automată în timp ce este afişat
ecranul de asistenţă MF, centrul ecranului de asistenţă MF va fi
focalizat.
• De asemenea, Auto Focus (Focalizare automată) funcţionează cu
următoarele operaţii.
– Apăsarea butonului funcţional la care este atribuit [AF-ON]
(Activare AF)
– Atingerea [ AF ]
– Glisând monitorul şi eliberând degetul în poziţia unde doriţi să focalizaţi
- 162 -
AF
5. Setări focalizare şi luminozitate (expunere)
Setarea metodei de afişare a asistenţei MF (ecran mărit)
[Custom] (Personalizare)  [MF Assist] (Asistenţă MF)

MENU
• Setările disponibile variază în funcție de obiectivul utilizat.
Când se utilizează un obiectiv interschimbabil cu inel de focalizare
(H-FS14140/H-HS12035/H-FS1442A)
[
]
Ecranul este mărit utilizând inelul de focalizare sau pârghia de focalizare
al obiectivului sau apăsând  ( ).
[
]
Ecranul este mărit utilizând inelul de focalizare sau pârghia de focalizare a
obiectivului.
[
]
Ecranul este mărit apăsând  (
[OFF]
(Dezactivare)
).
Ecranul nu este mărit utilizând inelul de focalizare sau pârghia de focalizare
a obiectivului sau apăsând  ( ).
Când se utilizează un obiectiv interschimbabil fără inel de focalizare
[ON]
(Activare)
Puteţi regla focalizarea când apăsaţi  (
zona care va fi mărită este afişat.
) iar ecranul care vă permite să setaţi
[OFF]
(Dezactivare)
Puteţi regla focalizarea când apăsaţi  (
care va fi mărită nu este afişat.
). Ecranul care vă permite să setaţi zona
Afişarea/neafişarea ghidului pentru focalizare manuală
 [Custom] (Personalizare)  [MF Guide] (Ghid focalizare manuală)  [ON]/
[OFF] (Activare/Dezactivare)
MENU
A A Indicator pentru ∞ (infinit)
Când [MF Guide] (Ghid focalizare manuală) din meniul
[Custom] (Personalizare) este setat la [ON] (Activare) și focalizaţi
manual, ghidul de focalizare manuală este afişat pe ecran.
Puteţi verifica dacă punctul de focalizare se află aproape sau
departe.
- 163 -
5. Setări focalizare şi luminozitate (expunere)
Evidenţierea/neevidenţierea în porţiunile focalizate
MENU

[Custom] (Personalizare)  [Peaking] (Maxim)
[ON]
(Activare)
[OFF]
(Dezactivare)
Porţiunile focalizate sunt evidenţiate în culori.
Porţiunile focalizate nu sunt evidenţiate.
[Detect Level]
(Nivel
detectare)
Nivelul de detectare pentru porţiunile focalizate este setat.
Când este setat [HIGH] (Ridicat), porţiunile de evidenţiat
sunt diminuate, permiţând obţinerea unei focalizări mai
precise.
[HIGH] (Ridicat)/[LOW] (Scăzut)
• Setarea nivelului de detectare nu afectează intervalul de
focalizare.
Setează culoarea de evidenţiere utilizată pentru [Peaking]
(Punct maxim).
[SET]
(Setare)
[Display Color]
(Culoare afişaj)
• Când [Detect Level] (Nivel de detectare) este setat la [HIGH]
(Ridicat):
[ ] (Albastru deschis)/[ ] (Galben)/[ ] (Galben-verzui)/[
] (Roz)/[ ] (Alb)
• Când [Detect Level] (Nivel de detectare) este setat la [LOW]
(Scăzut):
[ ] (Albastru)/[ ] (Portocaliu)/[ ] (Verde)/[ ] (Roşu)/
[ ] (Gri)
• Modificarea setării [Detect Level] (Detectare nivel) modifică de
asemenea, setarea [Display Color] (Culoare afişaj) după cum
urmează.
– [ ] (Albastru deschis)
[ ] (Albastru)
– [ ] (Galben)
[ ] (Portocaliu)
– [ ] (Galben-verzui)
[ ] (Verde)
– [ ] (Roz)
[ ] (Roșu)
– [ ] (Alb)
[ ] (Gri)
• Când este setat [Peaking] (Maxim) [
] ([Detect Level] (Detectare nivel): [HIGH](Ridicat)) sau
[
] ([Detect Level] (Detectare nivel): [LOW](Scăzut)) va fi afisat.
• La fiecare atingere [
] din [ ] setarea comută în ordinea în ordinea [ON] (Activare) ([Detect
Level] (Nivel detectare)): [LOW] (Scăzut))  [ON] (Activare) ([Detect Level] (Detectare nivel): [HIGH]
(Ridicat))  [OFF] (Dezactivare).
• La fiecare apăsare a butonului de setare a funcţiei când [Peaking] (Maxim) este setat la [Fn Button
Set] (Setare buton Fn) (P70) din meniul [Custom] (Personalizare), setarea de maxim comută în
ordinea [ON] (Activare) ([Detect Level] (Nivel detectare)): [LOW] (Scăzut))  [ON] (Activare) ([Detect
Level] (Nivel detectare): [HIGH] (Ridicat))  [OFF] (Dezactivare).
• Această funcţie poate fi operată în modul de focalizare manuală sau când focalizarea este reglată
manual cu [AF+MF].
• Deoarece porţiunile cu contururi clare pe ecran sunt evidenţiate ca porţiuni focalizate, porţiunile ce
trebuie evidenţiate variind în funcţie de condiţiile de înregistrare.
• Culoarea utilizată pentru evidenţiere nu afectează imaginile înregistrate.
• Opţiunea [Peaking] (Maxim) nu funcţionează cu [Rough Monochrome] (Monocrom grosier) în modul
Creative Control (Control creativ).
- 164 -
5. Setări focalizare şi luminozitate (expunere)
Fixarea focalizării şi a expunerii
(AF/AE Lock - Blocare AF/AE)
Moduri aplicabile:
Această funcţie este utilă atunci când doriţi să realizaţi o fotografie a unui subiect aflat în
exteriorul zonei AF sau în cazul în care contrastul este prea mare şi nu puteţi realiza expunerea
corespunzătoare.
1
2
Aliniați ecranul cu subiectul.
Apăsaţi lung [AF/AE LOCK] (Blocare AF/AE)
pentru a fixa focalizarea sau expunerea.
AF/AE
LOCK
• Dacă eliberaţi [AF/AE LOCK] (Blocare AF/AE), blocarea AF/
AE este anulată.
• În setarea implicită, numai expunerea este fixată.
3
În timp ce apăsaţi [AF/AE LOCK] (Blocare AF/
AE), deplasaţi camera pe măsură ce compuneţi
imaginea şi apoi apăsaţi butonul declanşator
complet.
AEL
3.5 60
0
200
A Indicator de fixare a AE
• Când [AE LOCK] (Blocare AE) este setat, după apăsarea la jumătate a butonului declanşator
pentru focalizare, apăsaţi butonul declanşator complet.
- 165 -
5. Setări focalizare şi luminozitate (expunere)
Setarea funcţiilor butonului [AF/AE LOCK] (Fixare AF/AE)
MENU

automată)
[Custom] (Personalizare)  [AF/AE Lock] (Fixare focalizare automată/expunere
[AE LOCK]
(Fixare AE)
Este blocată doar expunerea.
• Când expunerea este setată, se afişează [AEL], valoarea aperturii şi
timpului de expunere.
[AF LOCK]
(Fixare AF)
Este blocată doar focalizarea.
• Când subiectul este focalizat, se afişează [AFL], indicaţia focalizării,
valoarea aperturii şi timpului de expunere.
[AF/AE LOCK]
(Fixare AF/AE)
Sunt blocate expunerea şi focalizarea.
• [AFL], [AEL], indicaţia de focalizare, valoarea aperturii şi timpul
de expunere sunt afişate când focalizarea şi expunerea sunt
optimizate.
[AF-ON]
(Activare AF)
Se execută focalizarea automată.
Menţinerea/anularea blocării când [AF/AE LOCK] (Blocare AF/AE) este eliberat
MENU 
[Custom] (Personalizare)  [AF/AE Lock Hold] (Menţinere blocare AF/AE) 
[ON]/[OFF] (Activare)/(Dezactivare)
• Fixarea AF este eficientă doar atunci când realizaţi fotografii cu expunere manuală.
• Blocarea AE este eficientă doar atunci când realizaţi fotografii cu expunere manuală.
• Subiectul poate fi focalizat din nou prin apăsarea la jumătate a butonului declanşator, chiar şi atunci
când AE este blocată.
• Comutarea de program poate fi setată chiar şi atunci când AE este blocată.
- 166 -
5. Setări focalizare şi luminozitate (expunere)
Compensarea expunerii
Moduri aplicabile:
Utilizaţi această funcţie când nu puteţi obţine o expunere adecvată din cauza diferenţelor de
luminozitate între subiect şi fundal.
Rotiţi selectorul de compensare a expunerii pentru
a selectaa o valoare de compensare.
• Valoarea compensării expunerii poate fi setată într-un interval
-3EV la +3EV.
Subexpus
Expus corect
Supraexpus
Compensarea expunerii spre
negativ.
Compensarea expunerii spre
pozitiv.
■ Extinderea intervalului de compensare a expunerii
Folosind butonul de compensare a expunerii și selectorul frontal sau cel posterior, puteți extinde
intervalul de compensare a expunerii până la -5 EV și până la +5EV.
1
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Custom] (Personalizare)  [Dial Set.] (Setare selector)  [Exp Comp
Setup] (Configurare compensare expunere)
2
Apăsați pe / pentru a selecta setarea și apoi apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).
3
4
Setați selectorul de compensarea expunerii la [-3] sau [+3].
• Ieșiți din meniu după setarea acestuia.
Rotiți selectorul selectat în etapa 2 pentru a extinde intervalul de compensare a
expunerii.
• Când [Auto Exposure Comp.] (Compensare expunere automată) în [Flash] (Bliţ) din meniul [Rec]
(Înregistrare) este setată la [ON] (Activare), luminozitatea bliţului încorporat va fi setată automat la
nivelul corespunzător compensării de expunere selectate. (P232)
• Când valoarea de expunere este în afara domeniului -3 EV až +3 EV, luminozitatea ecranului de
înregistrare nu se va mai modifica.
Este recomandată înregistrarea prin verificarea luminozităţii reale a imaginii înregistrate pe ecranul
Auto Review (Revizualizare automată) sau de redare.
• Intervalul extins de compensare a expunerii nu se aplică la înregistrarea imaginilor video și la
înregistrare imaginilor 4K.
- 167 -
5. Setări focalizare şi luminozitate (expunere)
Setarea sensibilităţii la lumină
Moduri aplicabile:
Acest mod vă permite setarea sensibilităţii la lumină (sensibilitate ISO).
Setarea la o cifră mai ridicată permite realizarea fotografiilor chiar şi în locuri mai întunecate fără
ca fotografiile rezultate să fie întunecate.
1
2
Apăsați pe  (ISO).
Selectaţi sensibilitatea ISO rotind selectorul
posterior.
• Puteți comuta funcțiile între selectorul posterior și
selectorul frontal apăsând [DISP.](Afișare).
A Sensibilitate ISO
B Setare limită ISO
3
Rotiţi selectorul frontal pentru a seta limita
superioară a sensibilităţii ISO.
AUTO
ISO
ISO
AUTO
ISO
LIMIT
• Această setare va fi funcţională când [Sensitivity] (Sensibilitate) este setată la [AUTO]
sau [ ].
4
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.
• Pentru a seta, puteţi apăsa şi butonul declanşator la jumătate.
- 168 -
OFF
200 40
5. Setări focalizare şi luminozitate (expunere)
AUTO
(Inteligent)
100*2/200/400/800/1600/320
0/6400/12800/25600
Sensibilitatea ISO este reglată în mod automat în funcţie de
luminozitate.
• Maximum [ISO3200] (Cu bliţul la setarea [ISO1600])*1
Camera detectează mişcarea subiectului şi apoi setează automat
sensibilitatea ISO optimă şi timpul de expunere pentru a
corespunde mişcării subiectului şi luminozităţii scenei şi pentru a
minimiza vibraţiile subiectului.
• Maximum [ISO3200] (Cu bliţul la setarea [ISO1600])*1
• Timpul de expunere nu este fixat atunci când butonul
declanşator este apăsat pe jumătate. Acesta se modifică în mod
continuu pentru a corespunde mişcării subiectului până când
butonul declanşator este apăsat complet.
Sensibilitatea ISO este fixată la diferite setări.
• Atunci când [ISO Increments] (Incrementuri ISO) din meniul
[Rec] (Înregistrare) (P170) este setată la este setată la [1/3 EV],
elementele sensibilităţii ISO care pot fi setate vor creşte.
*1 Atunci când [ISO Limit Set] (Setare a limitei ISO) (P170) din meniul [Rec] (Înregistrare) este setată la
orice valoare cu excepţia [OFF] (Dezactivare) aceasta este setată în mod automat la valoarea setată
în [ISO Limit Set] (Setare limită ISO).
*2 Disponibil doar când este setat [Extended ISO] (ISO extins).
Caracteristicile sensibilităţii ISO
200
Locaţie de înregistrare
(recomandat)
Când este lumină (în exterior)
25600
Când este întuneric
Timp de expunere
Lung
Scurt
Zgomot
Redus
Mărit
Vibraţii ale subiectului
Mărit
Redus
• [ ] nu este disponibil în modul Shutter-Priority AE (Prioritate declanşator la expunere automată) şi
în modul Manual Exposure (Expunere manuală).
• [AUTO] și [ ] nu sunt disponibile la realizarea fotografiilor specificând timpul de expunere la [B]
(Bulb) în modul Manual Exposure (Expunere manuală).
• Când opţiunea [Multi Exp.] (Expunere multiplă) este setată, setarea maximă este [ISO3200].
• În modul Creative Video (Video creativ) sau când înregistraţi fotografii 4K, setările de mai jos sunt
disponibile. [AUTO]/[200] la [6400]
- 169 -
5. Setări focalizare şi luminozitate (expunere)
Setarea limitei superioare a sensibilităţii ISO
Moduri aplicabile:
Va fi selectată sensibilitatea ISO optimă cu valoarea setată ca limită în funcţie de luminozitatea
subiectului.
•
Această setare va fi funcţională când [Sensitivity] (Sensibilitate) este setat la [AUTO] sau [
MENU

].
[Rec] (Înregistrare)  [ISO Limit Set] (Setare limită ISO)
Setări: [400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800]/[25600]/[OFF](Dezactivare)
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
– La înregistrarea imaginilor video
Setarea incrementului de pas al sensibilităţii ISO
Moduri aplicabile:
Puteţi ajusta sensibilitatea ISO pentru fiecare 1/3 EV.
MENU

[1/3EV]
[1EV]
[Rec] (Înregistrare)  [ISO Increments] (Incrementuri ISO)
[L.100]*/[L.125]*/[L.160]*/[200]/[250]/[320]/[400]/[500]/[640]/[800]/[1000]/[1250]/
[1600]/[2000]/[2500]/[3200]/[4000]/[5000]/[6400]/[8000]/[10000]/[12800]/[16000]/
[20000]/[25600]
[L.100]*/[200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800]/[25600]
* Disponibil doar când este setat [Extended ISO] (ISO extins).
• Când setarea este schimbată de la [1/3 EV] la [1 EV], [Sensitivity] (Sensibilitate) va fi setat la cea mai
apropiată valoare setată în timpul [1/3 EV].
Extinderea sensibilităţii ISO
Moduri aplicabile:
Sensibilitatea ISO poate fi setată la minimum [ISO100].
MENU

[Rec] (Înregistrare)  [Extended ISO] (ISO extins)
Setări: [ON](Activare)/[OFF](Dezactivare)
Indisponibil în aceste cazuri:
• [Extended ISO] (ISO extins) nu este disponibil pentru înregistrarea fotografiilor 4K.
- 170 -
5. Setări focalizare şi luminozitate (expunere)
Setarea modului de măsurare
Moduri aplicabile:
Tipul măsurării optice pentru măsurarea luminozităţii poate fi modificat.
MENU

[Rec] (Înregistrare)  [Metering Mode] (Mod măsurare)
[ ]
(Multiplu)
[ ]
(Focalizare pe
centru)
[ ]
(Punct de
focalizare)
Aceasta este metoda în care camera măsoară cea mai adecvată expunere,
determinând automat alocarea luminozităţii pe întregul ecran.
De obicei, recomandăm această metodă.
Aceasta este metoda utilizată pentru a focaliza pe subiect în centrul ecranului
şi de măsurare uniformă a întregului ecran.
Aceasta este metoda de măsurare a subiectului în ţinta de
măsurare punct. A.
• Aceste elemente de meniu sunt partajate de meniul [Rec] (Înregistrare) şi de meniul [Motion Picture]
(Imagine video). Când se modifică setarea pentru oricare dintre cele două elemente, setarea pentru
celălalt element se modifică de asemenea.
- 171 -
6. Setări pentru declanşator şi acţionare
Setări pentru declanşator şi acţionare
Setarea tipului de declanşator
([Electronic Shutter]) (Declanşator electronic)
Moduri aplicabile:
Puteţi realiza imagini utilizând oricare dintre cele două metode de declanşator: metoda cortinei
electronice frontale sau metoda declanşatorului electronic.
Declanşator mecanic
Declanşator electronic
Bliț
O
Timp de expunere
(secunde)
B (Bulb)* /60 la 1/8000
1* la 1/16000
Sunet declanşator
Sunet declanşator mecanic*3
Sunet declanşator electronic*4
–
1
2
*1 Această setare este disponibilă doar în modul Manual Exposure (Expunere manuală). (P99)
*2 Până la o sensibilitate ISO de [ISO3200]. Când setarea este mai mare de [ISO3200], timpul de
expunere va fi de sub 1 secundă.
*3 Sunetul declanşatorului mecanic nu poate fi redus la minimum.
*4 Setările sunetului declanşatorului electronic pot fi modificate în [E-Shutter Vol] (Volum
declanşator electronic) şi [E-Shutter Tone] (Ton declanşator electronic). (P76)
Selectați meniul. (P63)
MENU

[Rec] (Înregistrare)  [Electronic Shutter] (Declanșator electronic)
[ON] (Activare)
[OFF] (Dezactivare)
Realizează imagini utilizând metoda declanşatorului electronic.
Realizează imagini cu declanşatorul mecanic.
• Când [ ] se afişează pe ecran, imaginile vor fi realizate cu ajutorul declanşatorului electronic.
• Când [Burst Rate] (Rată rafală) este setat la [SH], imaginile vor fi realizate cu ajutorul declanşatorului
electronic.
• Fotografiile 4K vor fi înregistrate cu declanşatorul electronic.
• Când [Silent Mode] (Mod fără sunet) este setat la [ON] (Activare), imaginile vor fi realizate cu ajutorul
declanşatorului electronic.
• Când un obiect în mişcare este înregistrat cu declanşatorul electronic, este posibil ca subiectul
să apară deformat în imagine.
• Când declanşatorul electronic este utilizat în condiţii de lumină fluorescentă sau cu LED-uri, în
imagine pot apărea benzi orizontale. În astfel de cazuri, reducerea timpului de expunere poate
reduce efectul dungilor orizontale. (P98)
• Trebuie să acordaţi atenţie specială intimităţii, drepturilor asupra portretelor etc. subiectului
atunci când utilizaţi această funcţie. Utilizați pe propriul risc.
- 172 -
6. Setări pentru declanşator şi acţionare
Reducerea la minimum a vibraţiilor aparatului
Moduri aplicabile:
Pentru a reduce influenţa tremurului mâinii sau vibraţiile declanşatorului, declanşatorul este
eliberat după trecerea duratei specificate.
Selectați meniul. (P63)
MENU

[Rec] (Înregistrare)  [Shutter Delay] (Întârziere declanşator)
Setări: [8SEC]/[4SEC]/[2SEC]/[1SEC]/[OFF](Dezactivare)
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
– La înregistrarea imaginilor video
– La înregistrarea fotografiilor 4K
– Când [HDR] este setat la [ON](Activare)
- 173 -
6. Setări pentru declanşator şi acţionare
Selectarea unui mod de acţionare
Moduri aplicabile:
Puteţi modifica operaţia pe care o execută camera la apăsarea pe butonul declanşator.
1
2
Apăsați pe  (
).
Apăsați pe / pentru a selecta modul de
acționare, și apoi apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
H
31/3
A Modul de acționare
1
[Single]
(O singură imagine)
Când este apăsat butonul declanşator, este înregistrată
o singură imagine.
2
[Burst]
(Rafală) (P175)
Înregistrările sunt realizate succesiv în timp ce butonul
declanșator este apăsat.
3
[4K PHOTO]
(Fotografii 4K) (P178)
Când este apăsat butonul declanşator, este înregistrată o
fotografie 4K.
[Auto Bracket]
4 (Încadrare automată)
(P193)
De fiecare dată când butonul declanşator este apăsat,
înregistrările sunt efectuate cu setări de expunere diferite,
pe baza domeniului de compensare a expunerii.
[Self Timer]
5 (Temporizator)
(P195)
Când butonul declanşator este apăsat, înregistrarea are loc după
ce timpul setat s-a scurs.
• Pentru a anula modul de acționare, selectați [
].
Setarea va comuta la [Single](O singură imagine).
• Setări pentru fiecare mod de acționare pot fi schimbate prin apăsarea .
- 174 -
6. Setări pentru declanşator şi acţionare
Realizarea fotografiilor utilizând modul rafală
Moduri aplicabile:
Fotografiile sunt realizate continuu la apăsarea butonului declanşator.
• Imaginile realizate cu o viteză de rafală [SH] vor fi înregistrate ca un grup individual de imagini rafală
(P257).
1
2
3
Apăsați pe  (
).
Apăsați pe / pentru a selecta pictograma
rafală ([
] etc), apoi apăsați .
Selectați viteza de rafală cu /, și apoi
apăsați pe [MENU/SET](Meniu/Setare).
[SH]
(Viteză foarte
mare)
Rafală viteză
(pictures/second)
Mecanic
declanșator
Electronic
Declanșator
Live View (Vizualizare live) în
Burst Mode (Mod rafală)
Cu fişiere RAW
*1
Fără fişiere
RAW
H
SH
31/3
H
LV
M
LV
L
[H]
(Viteză
mare))
[M]
(Viteză
medie)
[L]
(Viteză
redusă)
–
8 (AFS)
6 (AFC)
5.5 (AFS)
6 (AFC)
2
40
10 (AFS)
6 (AFC)
6
2
Niciuna
Niciuna
Disponibil
–
Maxim 120
Disponibil
30 sau mai mult*
2, 3, 4
100 sau mai mult*2, 3, 4
*1 Numărul de imagini care pot fi înregistrate
*2 Când înregistrarea este efectuată conform condiţiilor de testare specificate de Panasonic
*3 În funcţie de condiţiile de înregistrare, este posibil ca numărul cadrelor dintr-o rafală să se
reducă.
(De exemplu, când setaţi [i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă) din meniul [Rec] (Înregistrare),
este posibil ca numărul cadrelor dintr-o rafală să se reducă)
*4 Viteza rafalei se reduce pe parcurs. Momentul exact pentru acest lucru depinde de raportul
dimensiunilor, rezoluţia imaginii, setarea pentru calitate şi de tipul de card utilizat.
- 175 -
6. Setări pentru declanşator şi acţionare
• Rezoluţia imaginii va fi fixată la [S] când [Burst Rate] (Rată rafală) este setat la [SH].
• Viteza modului rafală se poate diminua în funcţie de următoarele setări.
– [Picture Size](Rezoluţie imagine) (P133)/[Quality] (Calitate) (P134)/[Sensitivity] (Sensibilitate)
(P168)/[Focus Mode] (Mod focalizare) (P142)/[Focus/ Release Priority] (Prioritate focalizare/
deblocare) (P157)
• Viteza de rafală poate fi setată de asemenea și cu [Burst Rate](Viteză rafală) din meniul [Rec]
(Înregistrare).
• Consultați P134 pentru informații despre fișierele RAW. pentru informații despre fișierele RAW.
4
Focalizați pe subiect și înregistrați o imagine.
4:3
• Țineţi butonul declanşator apăsat complet pentru a activat
Modul Rafală.
L
AFS
H
■ Anularea Modului Rafală
Selectați [
(P174)
] ([Single] (O singură imagine)) sau [
] dintre modurile de acționare.
■ Despre numărul maxim de imagini care pot fi realizate în mod continuu
Când butonul declanşator este apăsat la jumătate, va apărea numărul
maxim de imagini pe care le puteți realiza în mod continuu. Puteți
verifica numărul aproximativ de fotografii care pot fi efectuate înainte ca
viteza rafalei să scadă.
Exemplu: Când pot fi realizate 20 de fotografii: [r20]
0 200
r20
20
• Odată ce începe înregistrarea, numărul maxim de imagini care pot fi realizate în mod continuu va
scădea. Când apare [r0], viteza de rafală va scădea.
• Când este afișat [R99 ], puteți realiza 100 sau mai multe imagini în mod continuu.
Focalizarea în modul rafală
Modul de obţinere a focalizării variază în funcţie de setarea modului de focalizare (P142) şi de
setarea [Focus/Release Priority] (Prioritate focalizare/deblocare) (P157) din meniul [Custom]
(Personalizare).
Mod de focalizare
[AFS]
[AFF]/[AFC]*1
[Focus/Release Priority]
(Prioritate focalizare/
deblocare)
[FOCUS] (Focalizare)
[RELEASE] (Deblocare)
Focalizare
La prima imagine
[FOCUS] (Focalizare)
Focalizarea normală*2
[RELEASE] (Deblocare)
Focalizarea teoretică*3
[MF]
–
Focalizarea setată
*1 Când subiectul este întunecat sau viteza de rafală este setată la [SH], focalizarea este fixată la prima
imagine.
*2 Viteza de rafală poate deveni mai mică din cauza focalizării continue a camerei pe subiect.
*3 Viteza de rafală are prioritate, iar focalizarea este estimată în intervalul posibil.
- 176 -
6. Setări pentru declanşator şi acţionare
• Vă recomandăm să utilizaţi telecomanda declanşatorului (DMW-RSL1: opţional) când doriţi să ţineţi
butonul declanşator apăsat complet în timpul realizării de fotografii în Burst Mode (Mod rafală).
Consultați P354 pentru informaţii despre telecomanda declanşatorului.
• Când viteza de rafală este setată la [SH] sau [H] (când modul de focalizare este [AFS] sau [MF]),
expunerea şi nivelul balansului de alb sunt fixate la setările utilizate la prima imagine pentru toate
imaginile ulterioare.
Când viteza de rafală este setată la [H] (când modul de focalizare este [AFF] sau [AFC]), [M] sau [L],
acestea sunt ajustate de fiecare dată când realizaţi o fotografie.
• Deoarece timpul de expunere devine mai lung în locurile întunecate, viteza de serie (imagini/
secundă) poate fi mai mică.
• În funcţie de condiţiile de operare, poate fi necesar un interval de timp pentru realizarea următoarei
imagini dacă repetaţi înregistrarea.
• Salvarea pe card a imaginilor realizate în modul Burst (Rafală) poate necesita timp. Dacă
realizaţi imagini continuu în timp ce salvaţi, numărul maxim de imagini înregistrabile scade.
Pentru o fotografiere continuă, se recomandă utilizarea unui card de memorie de mare viteză.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Modul Rafală este dezactivat în următoarele cazuri.
– [Rough Monochrome] (Monocrom grosier)/[Silky Monochrome] (Monocrom catifelat)/[Miniature
Effect] (Efect miniatură)/[Soft Focus] (Focalizare slabă)/[Star Filter] (Filtru stea)/ [Sunshine] (Rază de
soare) (mod Creative Control (Control creativ))
– Când încadrarea balansului de alb este setată
– La înregistrarea imaginilor video
– La înregistrarea cu ajutorul bliţului
– La înregistrarea cu timpul de expunere setat la [B] (Bulb)
– La înregistrarea cu [iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied)
– Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
– Când utilizaţi [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
– Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
– Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru) (numai când [Auto Shooting]
(Fotografiere automată) este setată)
– Când [Simultaneous record w/o filter](înregistrare simultană fără filtru) din meniul [Filter Settings]
(Setări filtre) este setat la [ON](Activare)
• Opţiunea [SH] din modul Rafală nu se poate utiliza în următoarele cazuri.
– Când [Quality] (Calitate) este setată la [
], [
] sau [
]
– Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru)
– Când utilizaţi [Shutter Delay] (Întârziere declanşator)
- 177 -
6. Setări pentru declanşator şi acţionare
Înregistrarea fotografiilor 4K
Moduri aplicabile:
Apăsați butonul declanșator pentru a înregistra o fotografie 4K. Puteţi selecta momentul dorit
dintr-o rafală de imagini realizate la 30 de cadre/secundă şi salva acel moment ca imagine de 8
milioane pixeli (aproximativ).
1 Înregistraţi o fotografie 4K.
2 Selectaţi şi salvaţi imaginile.
3 Imaginea este realizată.
• Utilizaţi un card UHS clasa de viteză 3 pentru a înregistra fotografiile 4K. (P22)
• Când înregistraţi fotografiile 4K, unghiul de vizualizare se îngustează uşor.
1
2
3
Apăsați pe  (
).
Apăsați pe / pentru a selecta pictograma
4K Photo ([
], etc.), și apoi apăsați .
H
31/3
Setați selectorul modului de acţionare la /,
și apoi apăsați [MENU/SET](Meniu/Setare).
• Setările vor fi optimizate pentru înregistrarea fotografiilor
4K. Metoda de înregistrare este setată la [
] ([4K Burst])
(Rafală 4K) în mod implicit.
• Pentru informaţii despre funcţii ale căror setări nu pot fi
modificate şi despre alte limitări, consultaţi P191.
• Puteți selecta, de asemenea, metoda de înregistrare în
[Rec Method](Mod de înregistrare) a [4K PHOTO](Fotografii 4K) din meniul [Rec](Înregistrare).
- 178 -
6. Setări pentru declanşator şi acţionare
Pentru a realiza cea mai bună
fotografie a unui subiect aflat în
mişcare rapidă (de exemplu, sport,
avioane, trenuri)
[
]
[4K Burst]
(Rafală 4K)
(P181)


Înregistrarea rafală este efectuată
când ţineţi apăsat butonul
declanşator.
Veţi auzi în mod repetat sunetul
declanşatorului.
A Apăsaţi lung
B Înregistrarea este efectuată
Înregistrare audio: Indisponibilă
[
]
[4K Burst(S/S)
(Rafală 4K (S/S))
(P182)
„S/S“ este o abreviere
de la „Pornire/Oprire”.
Pentru a nu rata ocazia de a
realiza o fotografie în condiţii
impredictibile (e.g., plante, animale,
copii)



Înregistrarea rafală începe când
apăsaţi butonul declanşator şi
se termină când apăsaţi din nou
butonul declanşator. Vor fi auzite
tonuri de pornire şi oprire.
C Start (Pornire) (Prima operaţie)
D Stop (Oprire) (A doua operaţie)
E Înregistrarea este efectuată
Înregistrare audio: Disponibilă*
Dacă este necesar, pentru a
înregistra oricând există o ocazie
de a realiza fotografii (de exemplu,
atunci când este aruncată o minge)
[
]
[4K Pre-Burst]
(Pre-rafală)
(P184)



Înregistrarea rafală este efectuată cu aproximativ 1 secundă înainte
şi după momentul în care este apăsat butonul declanșator. Sunetul
declanşatorului va fi auzit doar o singură dată.
F Aproximativ 1 secundă
G nregistrarea este efectuată
• Acumulatorul se epuizează mai repede când modul de acţionare este
setat la [
] ([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K).
Lungime de înregistrare:
Aproximativ 2 secunde
* Sunetul nu este redat când efectuaţi redarea cu camera.
- 179 -
Înregistrare audio: Indisponibilă
6. Setări pentru declanşator şi acţionare
4
Apăsați butonul declanșator pentru a efectua
înregistrarea.
Înregistrare cu [
] ([4K Burst] (Rafală 4K))
Înregistrare cu [
4K (S/S))
] ([4K Burst (S/S)] (Rafală Înregistrare cu [
rafală))
] ([4K Pre-Burst] (Pre-
4:3
4K
AFS
f (P181)
f (P182)
f (P184)
• După înregistrarea rafală a fotografiilor 4K, va fi salvat un fişier 4K.
- Fişierele rafală 4K sunt salvate ca imagini video în format MP4.
■ Anularea fotografierii 4K
Selectați [
(P174)
] ([Single](O singură imagine) sau [
- 180 -
] dintre modurile de acționare.
6. Setări pentru declanşator şi acţionare
Înregistrare cu [4K Burst] (Rafală 4K)
1
Selectați [ ] ([4K Burst](Rafală 4K)). (P178)
A Timp de înregistrare disponibil
2
Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a
focaliza.
3
Ţineţi apăsat complet butonul declanşator cât timp
doriţi să efectuaţi înregistrarea.
50p
4:3
4K
0
AFS
R5m04s
• Apăsați complet butonul un pic în avans. Înregistrarea
începe la aproximativ 0.5 secunde după ce butonul a fost
apăsat complet.
• Va fi înregistrat un fișier rafală 4K atunci când butonul declanșator este apăsat și menținut.
• Dacă utilizaţi Auto Focus (Focalizare automată), [Continuous AF] (Focalizare automată continuă)
va funcţiona în timpul înregistrării. Focalizarea va fi reglată continuu.
• Când este activată [Auto Review] (Revizualizare automată), va fi afişat automat ecranul de
selectare a imaginilor. Pentru a continua înregistrarea, apăsaţi pe jumătate butonul declanşator
pentru afişarea ecranului de înregistrare.
• Pentru informaţii privind modul de selectare şi de salvare a imaginilor din fişierele rafală 4K
înregistrate, consultaţi P185.
• Când temperatura ambiantă este ridicată sau este efectuată înregistrarea continuă [ ] ([4K Burst])
(Rafală 4K), camera poate afişa [ ] şi opri înregistrarea pentru a se proteja. Aşteptaţi până la răcirea
camerei.
• Lungime de înregistrare continuă: Până la 29 de minute şi 59 de secunde.
• Înregistrarea va continua fără întrerupere, chiar dacă dimensiunea fişierului depăşeşte 4 GB, dar
fişierul va fi divizat şi salvat/redat separat.
• Dacă ridicaţi degetul de pe butonul declanşator imediat după iniţierea înregistrării, puteţi înregistra
timp de aproximativ 1,5 secunde din momentul în care aţi ridicat degetul de pe buton.
- 181 -
6. Setări pentru declanşator şi acţionare
Înregistrare cu [4K Burst(S/S)] (Rafală 4K(S/S))
1
Selectați [ ] ([4K Burst(S/S)](Rafală 4K(S/S)). (P178)
A Timp de înregistrare disponibil
2
Apăsați complet butonul declanșator.
3
Apăsaţi din nou complet butonul declanşator.
• Va începe înregistrarea.
• (Focalizare automată continuă) va funcţiona în timpul
înregistrării. Focalizarea va fi reglată continuu.
50p
4:3
4K
AFS
55m04s
0
• Înregistrarea se va opri.
• Când este activată [Auto Review] (Revizualizare automată),
va fi afişat automat ecranul de selectare a imaginilor. Pentru a continua înregistrarea, apăsaţi pe
jumătate butonul declanşator pentru afişarea ecranului de înregistrare.
Sfaturi de înregistrare
Adăugarea marcatoarelor pentru a selecta şi salva
imaginile
Puteţi adăuga marcatoare dacă apăsaţi [Fn1] în timpul
înregistrării. ((Până la 40 de marcatoare pe înregistrare)
Când selectaţi şi salvaţi imagini dintr-un fişier rafală 4K,
puteţi sări la poziţiile în care aţi adăugat marcatoare.
B Buton funcțional [Fn1]
• Pentru informaţii privind modul de selectare şi de salvare a imaginilor din fişierele rafală 4K
înregistrate, consultaţi P185.
• Când temperatura ambiantă este ridicată sau este efectuată înregistrarea continuă [ ] ([4K
Burst(S/S)]) (Rafală 4K(S/S)), camera poate afişa [ ] şi opri înregistrarea pentru a se proteja. Aşteptaţi
până la răcirea camerei.
• Lungime de înregistrare continuă: Până la 29 de minute şi 59 de secunde.
• Înregistrarea va continua fără întrerupere, chiar dacă dimensiunea fişierului depăşeşte 4 GB, dar
fişierul va fi divizat şi salvat/redat separat.
- 182 -
6. Setări pentru declanşator şi acţionare
■ Configurarea înregistrării în buclă
Camera efectuează înregistrarea în timp ce ștergege datele părții precedente, astfel încât să
puteți continua înregistrarea în timp ce așteptați o oportunitate de a realiza o fotografie, fără a
înlocui cardul.
• Odată ce ați început înregistrarea, fișierul rafală 4K vor fi înregistrate și divizat aproximativ la fiecare 2
minute.
Vor fi salvate aproximativ ultimele 10 minute (până la circa 12 minute). Părțile precedente vor fi
șterse.
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Rec] (Înregistrare)  [4K PHOTO] (Fotografii 4K)  [Loop Recording]
(Înregistrare în buclă)
Setări: [ON](Activare)/[OFF](Dezactivare)
• Se recomandă utilizarea unui acumulator suficient încărcat sau a unui adaptor de alimentare
cu curent alternativ (opţional) şi a unui element de cuplare pentru curent continuu (opţional).
• Lungime de înregistrare continuă: Până la 29 de minute şi 59 de secunde.
• [ ] este afișat în timpul înregistrării.
• Timpul de înregistrare disponibil și timpul de inregistrare scurs nu sunt afișate în timpul înregistrării.
• [Loop Recording](Înregistrarea în buclă) nu este posibilă atunci când nu există suficient spațiu liber
pe card.
• [Loop Recording](Înregistrarea în buclă) este disponibilă doar pentru [ ] ([4K Burst(S/S)](Rafală
4K(S/S)).
- 183 -
6. Setări pentru declanşator şi acţionare
Înregistrare cu [4K Pre-Burst] (Pre-rafală 4K)
1
Selectați [
2
Apăsați complet butonul declanșator.
] ([4K Pre-Burst](Pre-rafală 4K)). (P178)
A Număr de înregistrări care pot fi efectuate
• Dacă apăsaţi butonul declanşator pe jumătate, se vor afişa
valoarea diafragmei şi timpul de expunere.
50p
4:3
4K
AFS
• Înregistrarea unui fişier rafală 4K va fi efectuată cu
aproximativ 1 secundă înainte şi după momentul în care
0
1200
este apăsat butonul declanșator.
• Când este activată [Auto Review] (Revizualizare automată),
va fi afişat automat ecranul de selectare a imaginilor. Pentru
a continua înregistrarea, apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru afişarea ecranului de
înregistrare.
Sfaturi de înregistrare
Focalizarea și expunerea
Auto Focus (Focalizare automată) reglează focalizarea continuu şi cu excepţia modului
Manual Exposure (Expunere manuală), reglează continuu şi expunerea.
• Focalizarea nu poate fi reglată la sincronizarea dorită apăsând butonul declanşator pe
jumătate sau acţionând alte comenzi.
• În situaţii în care doriţi să blocaţi focalizarea şi expunerea, precum situaţiile în care subiectul
nu se află în centru, utilizaţi [AF/AE LOCK] (Blocare AF/AE). (P165)
Epuizarea acumulatorului şi temperatura camerei
Când modul de acţionare este setat la [ ] ([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K), acumulatorul
se epuizează mai repede şi temperatura camerei creşte.
• Selectați [
] ([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K) doar în timpul înregistrării.
• Pentru informaţii privind modul de selectare şi de salvare a imaginilor din fişierele rafală 4K
înregistrate, consultaţi straně 188.
• Când modul de acţionare este setat la [ ] ([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K), temperatura camerei
creşte. În anumite cazuri, camera poate afişa [ ], poate comuta la [ ] ([4K Burst]) (Rafală 4K) şi
poate dezactiva funcţia de înregistrare pentru a se proteja. Aşteptaţi până la răcirea camerei.
• La înregistrarea cu [ ] ([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K), este posibil ca imaginile să nu fie afişate
continuu ca în momentul înregistrării cu ecranul de înregistrare normală.
- 184 -
6. Setări pentru declanşator şi acţionare
Selectarea imaginilor din fişierul rafală 4K şi salvarea acestora
• Imaginea va fi salvată cu formatul JPEG.
• Imaginea va fi salvată cu informaţii de înregistrare (Informaţii Exif ), inclusiv cu informaţii privind
timpul său de expunere, diafragma şi sensibilitatea ISO.
Setarea [Playback Mode] (Mod redare) în meniul [Playback] (Redare) la [4K PHOTO]
(Fotografii 4K) vă permite să redaţi numai fişierele rafală 4K şi imaginile create din
acestea
Fişiere rafală 4K înregistrate cu [
Fişiere rafală 4K înregistrate cu [
] ([4K Burst])(Rafală 4K)
] ([4K Burst(S/S)](Rafală 4K(S/S))
Fişiere rafală 4K înregistrate cu [
] ([4K Pre-Burst](Pre-rafală 4K))
f P185
f P185
f P188
Fişiere rafală 4K înregistrate cu [ ] ([4K Burst](Rafală 4K)) sau
[ ] ([4K Burst(S/S)](Rafală 4K(S/S))
1
Selectaţi un fişier rafală 4K pe ecranul de redare şi
apăsați .
• Fişiere rafală 4K sunt afișate cu [
].
• Puteţi efectua aceeaşi operaţie şi prin atingerea pictogramei
[
].
• Se va afişa ecranul de vizualizare a diaporamelor pentru
selectarea imaginilor. Durează câteva secunde până la
afişarea ecranului.
2
Atingeţi şi glisaţi cadrele pentru a selecta cadrul pe care doriţi să îl salvaţi ca imagine.
• Puteţi efectua aceeaşi operaţie şi prin atingerea pictogramei /.
Când selectaţi imagini dintr-un fişier rafală 4K cu un timp mare de rafală, să efectuaţi o
selecţie aproximativă a scenelor utilizând mai întâi ecranul de redare rafală 4K şi apoi
să selectaţi cadrul pe care doriți să-l salvați ca fotografie folosind ecranul de vizualizare
a diaporamelor.
<Ecran de vizualizare a diaporamelor>
Poziţia cadrului afişat
Fn2
Fn1
- 185 -
6. Setări pentru declanşator şi acţionare
Operarea
butoanelor
Operare tactilă
/
Atingere  Glisare
Descrierea operației
Selectează un cadru
• Puteţi selecta un cadru din 60 de cadre (timp
rafală continuă de aproximativ 2 secunde).
Afişează cadrele anterioare sau următoare în
vizualizarea diaporamelor
Selectați /
cu / [MENU/
SET](Meniu/
Setare).
–
• Cele 45 de cadre anterioare sau următoare (timp
rafală de aproximativ 1,5 secunde) vor înlocui 45
de cadre dintre cele care sunt afişate curent în
vizualizarea diaporamelor.
• Dacă apăsaţi acelaşi buton din nou, vor fi afişate
cadrele care urmează cadrelor următoare sau
cadrele anterioare cadrelor precedente.
/
Selectează cadrele care urmează să fie afișate
Atingere/Glisare
Îndepărtarea/
apropierea
degetelor
///
• Cadrele anterioare şi care urmează cadrului
selectat vor fi afişate în vizualizarea diaporamelor.
Măreşte/reduce afişajul
Deplasează zona mărită (în timp ce apare
afişajul mărit)
Glisare
[Fn2]
Afişează ecranul de redare rafală 4K.
[Fn1]
Comută la operarea marcatoarelor ([
[4K Burst(S/S)]) (Rafală 4K(S/S))
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
] (doar
Salvează imaginea
• Dacă timpul de rafală este prea scurt, este afişat un număr mai mic de cadre în vizualizarea
diaporamelor. Nu puteţi selecta [ ] și [ ].
• În timpul operării marcatoarelor, puteţi sări la marcatoarele pe care le-aţi adăugat sau la
începutul ori la sfârşitul fişierului rafală 4K. Apăsaţi [Fn1] din nou pentru a reveni la operarea
originală.
Operarea
butoanelor
Operare tactilă
Descrierea operației

Comută la următorul marcator.

Determină trecerea la marcatorul anterior.
• Când selectaţi cadrele care nu sunt afişate curent în vizualizarea diaporamelor, de exemplu,
atunci când selectaţi [ ] sau [ ], cadrele din vizualizarea diaporamelor vor fi afişate în câteva
secunde.
- 186 -
6. Setări pentru declanşator şi acţionare
<Ecran de redare rafală 4K>
Fn2
Fn1
Fn1
În timpul pauzei
Buton operației
În timpul redării continue
Operare tactilă
Descrierea operației
Redare continuă

Derulare înapoi continuă
• Cadrele sunt derulate înapoi la intervale de
aproximativ 0,5 secunde, la o viteză mai mare
decât viteza de redare continuă.

Pauză (în timpul redării continue/derulării
înapoi continue)
Derulare rapidă înainte
/

Derulare înainte cadru cu cadru (în timpul
pauzei)
Derulare rapidă înapoi

Derulare înapoi cadru cu cadru (în timpul
pauzei)
Selectează cadrele de afişat (în timpul pauzei)
–
Atingere/Glisare
Îndepărtarea/
apropierea degetelor
///
[Fn2]
[Fn1]
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Glisare
Măreşte/reduce afişajul (în timpul pauzei)
Deplasează zona mărită (în timp ce apare
afişajul mărit)
Afişează ecranul de vizualizare a diaporamelor
(în timpul pauzei)
Comută la operarea marcatoarelor ([ ] doar
([4K Burst(S/S)]) (Rafală 4K(S/S))
Salvează imaginea (în timpul pauzei)
• Dacă nu efectuaţi nicio operaţie timp de aproximativ 2 secunde în timpul redării continue/
derulării înapoi continue, instrucţiunile de pe ecran vor dispărea. Pentru a afişa instrucţiunile
din nou, atingeţi ecranul.
3
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a salva imaginea.
• Întrerupeţi temporar redarea pentru a efectua această operaţie când utilizaţi ecranul de redare
rafală 4K.
• Este afișat ecranul de confirmare. Se execută când este selectat [Yes](Da).
- 187 -
6. Setări pentru declanşator şi acţionare
Fişiere rafală 4K înregistrate cu [
] ([4K Pre-Burst](Pre-rafală 4K))
1
Selectaţi un fişier rafală 4K pe ecranul de redare şi apăsați .
2
Atingeţi şi glisaţi cadrele pentru a selecta cadrul pe care
doriţi să îl salvaţi ca imagine.
• Fişierele rafală 4K sunt afișate cu [
].
• Puteţi efectua aceeaşi operaţie şi prin atingerea pictogramei
[
].
• Se va afişa ecranul de vizualizare a diaporamelor pentru
selectarea imaginilor. Durează câteva secunde până la afişarea
ecranului.
• Puteți efectua, de asemenea, aceeași operație prin apăsarea /.
Operarea
butoanelor
/
Operare tactilă
Atingere  Glisare
Îndepărtarea/
apropierea degetelor
///
Glisare
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
3
Descrierea operației
Selectează un cadru
Măreşte/reduce afişajul
Deplasează zona mărită (în timp ce apare
afişajul mărit)
Salvează imaginea
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a salva imaginea.
• Este afișat ecranul de confirmare. Se execută când este selectat [Yes](Da).
• În cazul în care conectaţi camera la un televizor cu un cablu micro HDMI sau cu ajutorul cablului
AV (opţional) şi afişaţi fotografiile 4K înregistrate cu [ ] ([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K) pe
televizor, acestea vor fi afişate pe ecranul de redare rafală 4K, care, în mod normal, prezintă redarea
fotografiilor 4K înregistrate cu [ ] ([4K Burst])(Rafală 4K) sau cu [ ] ([4K Burst(S/S)](Rafală 4K(S/S)).
(P187) Ecranul de vizualizare a diaporamelor nu va fi afişat.
- 188 -
6. Setări pentru declanşator şi acţionare
■ Selectarea şi salvarea imaginilor pe ecranul televizorului
Pregătire: Setaţi [HDMI Mode (Play)] (Mod HDMI (Redare)) (P80) la [AUTO] sau [4K].
• La conectarea la un televizor care nu acceptă imagini video 4K, selectaţi [AUTO].
Conectaţi camera şi un televizor cu un cablu micro HDMI şi afişaţi ecranul de
redare. (P334)
• Pentru a selecta şi salva imagini când camera este conectată la un televizor cu un cablu micro HDMI,
setaţi [VIERA Link] în [TV Connection] (Conexiune TV) la [OFF] (Dezactivare).
• În cazul în care conectaţi camera la un televizor cu un cablu micro HDMI sau cu un cablu AV
(opţional) şi afişaţi fişierele rafală 4K pe televizor, acestea vor fi afişate numai pe ecranul de redare
rafală 4K.
• Chiar dacă introduceţi cardul într-un televizor compatibil 4K cu un slot de card SD, nu puteţi reda
fişierele rafală 4K înregistrate cu [Aspect Ratio](Raport dimensiuni) setat la o opţiune diferită de
[16:9]. Pentru a reda fişierele, conectaţi camera şi un televizor compatibil 4K cu un cablu micro HDMI.
(Din iulie 2015)
• În funcţie de televizorul care va fi conectat, este posibil ca fişierele rafală 4K să nu fie redate corect.
• Dacă există mai multe fişiere de imagine, pictograma pentru recuperare de informaţii în curs
([
] sau [
]) poate fi afişată pentru mult timp pe ecranul de redare. În acest caz,
nu puteţi reda fişierele rafală 4K înregistrate cu funcţia 4K Photo (Fotografii 4K). Aşteptaţi până
cândpictograma dispare.
• Dacă atingeţi ecranul de vizualizare a diaporamelor sau ecranul de redare rafală 4K de două ori,
ecranul va fi mărit. Pentru a reveni la afişajul original, atingeţi ecranul mărit de două ori.
• Pentru a selecta şi salva imagini din fişierele rafală 4K pe un PC, folosiţi software-ul
„PHOTOfunSTUDIO” de pe DVD-ul furnizat. Vă rugăm să reţineţi că este imposibil să editaţi un fişier
rafală 4K ca imagine video.
• Este posibil ca fişierele rafală 4K înregistrate pe alte dispozitive să nu fie redate corect pe acest aparat.
- 189 -
6. Setări pentru declanşator şi acţionare
Note despre funcţia 4K Photo (Fotografii 4K)
■ Pentru a modifica raportul dimensiunilor
Dacă selectaţi [Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) din meniul [Rec] (Înregistrare), puteţi modifica
raportul dimensiunilor pentru fotografiile 4K.
■ Pentru a înregistra subiectul cu reducerea efectului de estompare
Puteţi reduce efectul de estompare a subiectului dacă setaţi un timp de expunere mai mic.
1 Setați selectorul de mod la [S].
2 Setaţi timpul de expunere rotind selectorul posterior sau cel frontal.
• Pentru a înregistra un subiect în mişcare rapidă, reduceţi timpul de expunere.
– Timp de expunere aproximativ pentru înregistrări în aer liber, în condiţii de vreme însorită:
1/1000 secunde sau mai mic
• Dacă reduceţi timpul de expunere:
– Sensibilitatea ISO devine mai mare. Acest lucru poate duce la creşterea zgomotului de pe
ecran.
■ Sunetul declanşatorului pentru înregistrarea fotografiilor 4K
Când utilizaţi [ ] ([4K Burst])(Rafală 4K) sau [ ] ([4K Pre-Burst])(Pre-rafală 4K), înregistrarea
este efectuată cu declanşatorul electronic. Puteţi schimba setările de sunet al declanşatorului
electronic în [E-Shutter Vol] (Volum declanşator electronic) şi [E-Shutter Tone] (Ton declanşator
electronic). (P76)
Când înregistrați cu [ ] ([4K Burst(S/S)])(Rafală 4K(S/S)), puteţi seta volumul tonului de pornire/
oprire în [Beep Volume] (Volum semnal sonor).
• Puteţi efectua înregistrări cu o viteză de rafală ridicată în mod silenţios utilizând funcţia 4K Photo
(Fotografii 4K) în combinaţie cu [Silent Mode] (Mod fără sunet).
■ Scene neadecvate funcţiei 4K Photo (Fotografii 4K)
Înregistrarea în locaţii extrem de luminoase sau în interior
Când subiectele sunt înregistrate într-o locaţie extrem de luminoasă sau în condiţii de iluminare
fluorescentă/cu LED, tonul de culoare sau luminozitatea imaginii se pot modifica sau este
posibilă apariţia de benzi orizontale pe ecran.
Creşterea timpului de expunere poate reduce efectul dungilor orizontale.
Subiecte aflate în mişcare rapidă pe direcția orizontală
Este posibil ca subiectele aflate în mişcare rapidă pe direcția orizontală să apară deformate în
timpul înregistrării.
- 190 -
6. Setări pentru declanşator şi acţionare
■ Limitări privind funcţia 4K Photo (Fotografii 4K)
Pentru a optimiza setările pentru înregistrarea 4K photo (fotografii 4K), anumite limitări se aplică
unor funcţii de înregistrare, elemente de meniu şi altor setări.
• Următoarele elemente sunt fixate la setările indicate mai jos:
[4K] (8M)
[Picture Size]
(Rezoluţie imagine)
• Vor fi aplicate următoarele rezoluţii ale imaginilor:
[4:3]: (3328x2496)
[16:9]: (3840x2160)
[3:2]: (3504x2336)
[1:1]: (2880x2880)
[Quality] (Calitate)
[A]
[Electronic Shutter]
(Declanşator electronic)
[ON] (Activare)
[Rec Format]
(Format înregistrare)*
[MP4]
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)*
[4K/100M/30p]
[Luminance Level]
(Nivel de luminanţă)*
[0–255]
[Continuous AF]
(Focalizare automată
continuă)*
[ON] (Zap.)
* Setările din meniul [Motion Picture] nu se aplică fişierelor rafală 4K înregistrate cu funcţia 4K Photo
(Fotografii 4K).
• Următoarele limitări se aplică funcţiilor de înregistrare indicate mai jos:
[
[
] ([4K Burst] (Rafală 4K))/
] ([4K Burst(S/S)] (Rafală
4K (S/S))
[
Comutare program
–
Compensarea expunerii
–3 EV la +3 EV
Timp de expunere
1/30 la 1/16000
Mod de focalizare (AFF)
–
[AF Mode](Mod de focalizare
automată) ( )
–
[MF Assist] (Asistenţă MF)
O
–
Balans de alb ( ), Încadrare
balans de alb
–
Sensibilitate ISO
[AUTO], 200 la 6400
Bliț
–
- 191 -
] ([4K Pre-Burst]
(Pre-rafală))
6. Setări pentru declanşator şi acţionare
• Următoarele elemente de meniu sunt dezactivate:
Se aplică funcţiilor [ ] ([4K Burst](Rafală 4K))/[ ] ([4K Burst(S/S)](Rafală 4K(S/S))/[
Burst](Pre-rafală 4K))
] ([4K Pre-
[Rec] (Înregistrare)
[Picture Size](Rezoluţie imagine)/[Quality](Calitate)/[AFS/AFF]/[iHandheld Night
Shot](Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied)/[iHDR]/[Rec] (Înregistrare)
[Panorama Settings](Setări panoramă)/[Electronic Shutter](Declanşator
electronic)/[Shutter Delay](Întârziere declanşator)/[Flash](Bliţ)/[Extended ISO]
(ISO extins)/ [Long Shtr NR](Reducere zgomot de imagine pentru timp de
expunere scurt)/[Shading Comp.](Compensare umbre)/[Ex. Tele Conv.](Conversie
tele extinsă)/[Color Space](Spaţiu de culoare)/[Stabilizer](Stabilizator)/[Face
Recog.](Recunoaştere faţă)/[Profile Setup](Configurare profil)
[Custom]
(Personalizare)
[Rec Area] (Zonă înregistrare)
Doar [
] ([4K Pre-Burst](Pre-rafală 4K))
[Setup] (Configurare)
[Economy] (Economisire energie)
• La înregistrarea cu funcţia 4K Photo (Fotografii 4K), setarea [i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă) se
modifică de la [EXTENDED] (Extinsă) la [LOW] (Scăzută).
• Când utilizaţi funcţia 4K Photo (Fotografii 4K), setarea [Stabilizer] (Stabilizator) se modifică la [
]
([Normal]).
Stabilizatorul dual și cel încorporat sunt dezactivate.
• La înregistrarea cu funcţia 4K Photo (Fotografii 4K), [Destination] (Destinaţie) din [Travel Date] (Dată
călătorie) nu poate fi înregistrată.
• La înregistrarea cu funcţia 4K Photo (Fotografii 4K), setările disponibile pentru [Duration
Time] (Durată) în [Auto Review](Revizualizare automată) se modifică la [ON] (Activare) şi [OFF]
(Dezactivare). [Playback Operation Priority] (Prioritate operaţii redare) este stabilită la [ON] (Activare).
• Când înregistrați cu [ ] ([4K Pre-Burst](Pre-rafală 4K)), [Step Zoom] (Zoom gradual) din [Power
Zoom Lens] (Obiectiv cu zoom automat) este dezactivat.
• Scene Detection (Detectare scenă) din modul Intelligent Auto (Automat inteligent) funcţionează în
acelaşi mod ca la înregistrarea imaginilor video.
• La înregistrarea cu funcţia 4K Photo (Fotografii 4K), nu poate fi utilizată ieşirea HDMI.
• Când modul de acţionare este setat la 4K Photo (Fotografii 4K), nu puteţi realiza imagini în timp ce
înregistraţi imagini video. (Numai când este setată [ ] ([Photo Priority]) (Prioritate fotografie).
Indisponibil în aceste cazuri:
• Funcţia 4K Photo (Fotografii 4K) este dezactivată când utilizaţi următoarele setări:
– [Rough Monochrome] (Monocrom grosier)/[Silky Monochrome] (Monocrom catifelat)/[Miniature
Effect] (Efect miniatură)/[Soft Focus] (Focalizare slabă)/[Star Filter] (Filtru stea)/[Sunshine] (Rază de
soare) (mod Creative Control (Control creativ)
– Când încadrarea balansului de alb este setată
– La înregistrarea imaginilor video
– La înregistrarea cu timpul de expunere setat la [B] (Bulb)
– Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
– Când utilizaţi [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
– Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
– Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru)
– Când [Simultaneous record w/o filter] (Înregistrare simultană fără filtru) din [Filter Settings] (Setări
filtru) este setată la [ON] (Activare)
- 192 -
6. Setări pentru declanşator şi acţionare
Realizarea fotografiilor folosind funcţia Auto Bracket
Moduri aplicabile::
Maximum 7 fotografii vor fi înregistrate cu setări de expunere diferite, pe baza domeniului de
compensare a expunerii, de fiecare dată când butonul declanşator este apăsat.
Cu încadrare automată
[Step] (Pas): [3•1/3], [Sequence] (Secvenţă): [0/-/+]
Prima imagine
1
2
3
±0 EV
Apăsați pe  (
A 2-a imagine
A 3-a imagine
–1/3 EV
+1/3 EV
).
Apăsați pe / pentru a selecta pictograma
Auto Bracket (Încadrare automată) ([ 3 1/3 ],
etc.), și apoi apăsați .
Apsăsați pe / pentru a selecta intervalul
de compensare, apoi apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
H
-3
-2
-1
31/3
0
2
1
+1
+2
+3
3
31/3 32/3 3 1 51/3 52/3 5 1
71/3 72/3 7 1
4
Focalizați pe subiect și înregistrați o imagine.
4:3
L
AFS
• Dacă apăsaţi lung butonul declanşator, este realizat
numărul de fotografii pe care l-aţi stabilit.
• Indicatorul de încadrare automată luminează intermitent până când este realizat numărul de
fotografii pe care l-aţi stabilit.
• Contorul de imagini este resetat la [0] dacă schimbaţi setarea de încadrare automată sau
dacă opriţi camera înainte de a fi realizate toate fotografiile setate.
■ Anularea Auto Bracket (Încadrare automată)
Selectați [
(P174)
] ([Single](O singură imagine)) sau [
- 193 -
] dintre modurile de acționare.
6. Setări pentru declanşator şi acţionare
■ Schimbarea setărilor pentru [Single/Burst Settings] (Setări individual/ rafală), [Step]
(Pas) şi [Sequence] (Secvenţă) în modul de încadrare automată
1
Selectați meniul. (P63)
MENU

[Rec] (Înregistrare)  [Auto Bracket] (Încadrare automată)
2
Apăsați pe / pentru a selecta [Single/Burst Settings] (Setări individual/rafală),
[Step] (Pas) sau [Sequence] (Secvenţă), apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
3
Apăsați pe / pentru a selecta setarea şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
[
] (o singură imagine)
[ ] (rafală)
[3•1/3] (3 imagini)
[3•2/3] (3 imagini)
[3•1] (3 imagini)
[5•1/3] (5 imagini)
[Step]
[5•2/3] (5 imagini)
(Pas)
[5•1] (5 imagini)
[7•1/3] (5 imagini)
[7•2/3] (5 imagini)
[7•1] (5 imagini)
[0/–/+]
[Sequence]
(Secvență)
[–/0/+]
• Când setarea este [ ] puteţi realiza câte o imagine la un moment dat.
• Când setarea este [ ] puteţi realiza continuu imagini până la valorile setate.
• Ieşiţi din meniu după setarea acestuia.
[Single/Burst Settings]
(Setări individual/rafală)
• Când se realizează fotografii folosind funcţia de încadrare automată după setarea valorii de
compensare a expunerii, imaginile realizate se bazează pe valoarea de compensare a expunerii
selectată.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Încadrarea automată este dezactivată în următoarele cazuri.
– [Rough Monochrome] (Monocrom grosier)/[Silky Monochrome] (Monocrom catifelat)/[Miniature
Effect] (Efect miniatură)/[Soft Focus] (Focalizare slabă)/[Star Filter] (Filtru stea)/ [Sunshine] (Rază de
soare) (mod Creative Control (Control creativ)
– Când încadrarea balansului de alb este setată
– La înregistrarea imaginilor video
– La înregistrarea cu ajutorul bliţului
– La înregistrarea cu timpul de expunere setat la [B] (Bulb)
– La înregistrarea cu [iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied)
– Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
– Când utilizaţi [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
– Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
– Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru) (numai când este setată [Auto
Shooting] (Fotografiere automată))
– Când [Simultaneous record w/o filter] (Înregistrare simultană fără filtru) din [Filter Settings] (Setări
filtru) este setată la [ON] (Activare)
- 194 -
6. Setări pentru declanşator şi acţionare
Realizarea fotografiilor cu temporizatorul
Moduri aplicabile:
1
2
3
Apăsați pe  (
).
Apăsați pe / pentru a selecta pictograma
temporizatorului ([ 10 ], etc.), și apoi apăsați
.
Apăsați pe / pentru a selecta setarea de
timp pentru temporizator și apoi apăsați pe
[MENU/SET](Meniu/Setare).
H
10
10
31/3
2
Fotografia este realizată la 10 secunde după apăsarea pe butonul declanşator.
După 10 secunde, camera realizează 3 fotografii la intervale de aproximativ 2 secunde.
Fotografia este realizată la 2 secunde după apăsarea pe butonul declanşator.
• Când utilizaţi un trepied etc., această setare reprezintă un mod convenabil de a evita
vibraţiile cauzate de apăsarea butonului declanşator.
• Setarea de timp pentru temporizator poate fi realizată și cu funcția [Self Timer](Temporizator)
din meniul [Rec](Înregistrare).
- 195 -
6. Setări pentru declanşator şi acţionare
4
Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator
pentru a focaliza şi apoi apăsaţi-l complet
pentru a realiza o fotografie.
• Focalizarea şi expunerea vor fi setate când butonul
declanşator este apăsat pe jumătate.
• După ce indicatorul temporizatorului este afişat
intermitent, înregistrarea începe.
■ Anularea temporizatorului
Selectați [
] ([Single](O singură imagine)) sau [
dintre modurile de acționare. (P174)
]
• Este posibilă și dezactivarea prin oprirea acestui aparat. (Când [Self Timer Auto Off ](Dezactivare
temporizator automat) (P82) este setată la [ON](Activare))
Vă recomandăm să utilizați un trepied când înregistrați cu temporizatorul.
• Este posibil ca intensitatea bliţului să prezinte uşoare variaţii când este selectată opţiunea [
].
Indisponibil în aceste cazuri:
• Nu este posibilă setarea [
] în următoarele cazuri.
– Când încadrarea balansului de alb este setată
– La înregistrarea cu timpul de expunere setat la [B] (Bulb)
– Când [Simultaneous record w/o filter] (Înregistrare simultană fără filtru) din [Filter Settings] (Setări
filtru) este setată la [ON] (Activare)
– Când utilizaţi [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
• Temporizatorul este dezactivat în următoarele cazuri.
– La înregistrarea imaginilor video
– Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
– Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru) (numai când este setată [Auto
Shooting] (Fotografiere automată))
- 196 -
7. Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri
Funcţii particularizate pentru diferite
subiecte şi scopuri
Realizarea automată a fotografiilor la intervale
stabilite [Time Lapse Shot](Fotografie cu timp scurs)
Moduri aplicabile:
Camera poate realiza automat fotografii cu subiecţi precum animale sau plante pe măsura
trecerii timpului şi poate crea o imagine video.
• Efectuați în avans setările de dată și oră. (P40)
• Imaginile înregistrate cu Time Lapse Shot (Fotografie cu timp scurs) sunt afişate ca grup de imagini.
(P257)
1
Selectați meniul. (P63)
MENU
2

[Rec] ](Înregistrare)  [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
Apăsați pe / pentru a selecta elementul și apoi apăsați
pe [MENU/ SET](Meniu/Setare).
[Start Time]
(Ora de
pornire)
[Shooting
Interval]
(Interval de
înregistrare) /
[Image Count]
(Nr. imagini)
[Now]
(Acum)
Începe înregistrarea prin apăsarea completă a butonului
declanşator.
[Start Time
Set] (Setare
oră de
pornire)
Puteţi seta ora de începere a înregistrării.
Poate fi setată orice oră cu până la 23 de ore şi 59 de minute
în avans.
Selectaţi elementul (oră sau minut) apăsând pe /,
setaţi ora de început apăsând pe /, apoi apăsaţi pe
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
Se pot seta intervalul de înregistrare şi numărul de imagini.
/: Selectaţi elementul (minut/secundă/număr de imagini)
/: Setare
[MENU/SET] (Meniu/Setare): Setare
• Se poate seta un interval de înregistrare de la 1 secundă la 99 de minute şi
59 de secunde la intervale de 1 secundă.
• Se poate seta un număr de imagini de la 1 la 9999.
- 197 -
7. Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri
• Setaţi intervalul de înregistrare D astfel încât să fie mai mare decât timpul de expunere (viteza
declanşatorului) E. (Figura de mai jos)
Este posibil ca înregistrarea să fie omisă când intervalul de înregistrare D este mai scurt decât
timpul de expunere E, de exemplu, la înregistrarea pe timp de noapte.
A: Prima
B: A doua
C: A treia
• În funcţie de condiţiile de înregistrare, este posibil ca înregistrarea să nu respecte intervalul de
înregistrare stabilit sau numărul setat de imagini.
3
Apăsați pe / pentru a selecta [Start](Pornește) și apoi apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
4
Apăsați complet butonul declanșator.
• Înregistrarea începe automat.
• În timpul stării de standby a înregistrării, alimentarea se va opri automat dacă nu este efectuată
nicio operaţie pentru o anumită perioadă de timp. [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp
scurs) este continuat chiar şi cu aparatul oprit. Când soseşte ora începerii înregistrării, aparatul
porneşte automat.
Pentru a cupla manual sursa de alimentare, apăsaţi pe jumătate butonul declanşatorului.
• Operaţii în timpul modului standby pentru înregistrare (Camera este pornită)
Buton operației
[Fn5]
Tactil operației
Descrierea operației
Afişează un ecran de selectare care vă permite să
întrerupeţi temporar sau să opriţi înregistrarea
Afişează un ecran de selectare care vă permite să
reluaţi sau să opriţi înregistrarea (în timpul pauzei)
• Va fi afişat un ecran de confirmare care vă solicită să continuaţi pentru a crea o imagine video,
deci selectați [Yes](Da).
5
Selectați metodele pentru crearea imaginii video.
• Formatul de înregistrare este setat la [MP4].
[Rec Quality]
(Calitate
înregistrare)
Setează calitatea unei imagini video.
[4K/25p]/[4K/24p]/[FHD/50p]/[FHD/25p]/[HD/25p]/[VGA/25p]
[Frame Rate]
(Frecvența
cadrelor)
Setează numărul de cadre pe secundă.
Cu cât numărul este mai mare, cu atât mai lină va fi imaginea video.
[50fps]*/[25fps]/[12.5fps]/[8.3fps]/[6.25fps]/[5fps]/[2.5fps]/[1fps]
* Numai când este setat la [FHD/50p]
• Când este selectat [4K/24p] sunt afișate următoarele setări.
[24fps]/[12fps]/[8fps]/[6fps]/[4.8fps]/[2.4fps]/[1fps]
[Sequence]
(Secvență)
[NORMAL]:
Face un colaj al imaginilor în ordinea înregistrării.
[REVERSE]:
Face un colaj al imaginilor în ordinea inversă înregistrării.
- 198 -
7. Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri
6
Selectați [OK] cu /, și apoi apăsați [MENU/SET](Meniu/
Setare).
• Este afișat ecranul de confirmare. Se execută când este selectat
[Yes](Da).
• Imaginile video pot fi de asemenea create și cu funcția
[Time Lapse Video] (Imagine video cu timp scurs) din meniul
[Playback](Redare). (P275)
• Această funcție nu trebuie folosită pentru o cameră de supraveghere.
• Dacă lăsaţi aparatul într-un anumit loc pentru a opera funcţia [Time Lapse Shot](Fotografie cu
timp scurs), aveţi grijă să nu fie furat.
• Înregistrarea pentru perioade lungi de timp în locuri cu temperatură joasă, precum staţiuni
de schi sau locuri la altitudine ridicată, sau în medii cu temperatură ridicată şi umiditate poate
cauza defecţiuni, aşadar procedaţi cu atenţie.
• Se recomandă utilizarea unui acumulator suficient încărcat sau a unui adaptor de alimentare cu
curent alternativ (opţional) şi a unui element de cuplare pentru curent continuu (opţional).
• [Time Lapse Shot] este întreruptă în următoarele cazuri.
– Când acumulatorul se descarcă
– Oprirea camerei
În timpul [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs), puteţi înlocui bateria şi cardul şi apoi puteţi
reîncepe pornind aparatul. (Reţineţi că imaginile realizate după repornire vor fi salvate sub forma
unui set separat de imagini de grup) Opriţi acest aparat la înlocuirea bateriei sau a cardului.
• Nu conectaţi cablul AV (opţional), cablul micro HDMI sau cablul de conexiune USB (inclus) în timpul
Time Lapse Shooting (Fotografiere cu timp scurs).
• Când este selectată o calitate a imaginii diferită de raportul de dimensiuni al imaginilor originale, vor
fi afișate benzi negre în partea de sus și de jos sau în stânga și în dreapta filmului.
• Dacă sursa de alimentare se pierde prin deconectarea adaptorului de alimentare cu curent alternativ
sau din cauza unei pene de curent în timp ce creați un film cu adaptorul de alimentare cu curent
alternativ, filmul pe care îl creați nu va fi înregistrat.
• Un film care depășește timpul de înregistrare de 29 de minute și 59 de secunde si un film care
depășește dimensiunea fișierului de 4 GB nu poate fi creat.
• Când se realizează o singură imagine, aceasta nu va fi salvată ca imagine de grup.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
– Când [Simultaneous record w/o filter] (Înregistrare simultană fără filtru) din [Filter Settings] (Setări
filtru) este setată la [ON] (Activare)
– Când utilizaţi [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
– Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru)
- 199 -
7. Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri
Realizarea fotografiilor cu Stop Motion Pictures
([Animaţie cadru cu cadru])
Moduri aplicabile:
O animație cadru cu cadru este creată dintr-un colaj de imagini.
• Efectuați în avans setările de dată și oră. (P40)
• Fotografiile create cu [Stop Motion Animation](Animaţie cadru cu cadru) sunt afișate ca grup de
imagini. (P257)
Înainte de a crea un film cu [Motion Animation Stop](Animaţie cadru cu cadru)
Cu [Stop Motion Animation](Animaţie cadru cu cadru), puteți face un film în care obiectele
par să fie în mișcare prin a face o înregistrare de fiecare dată când mutați o păpușă, etc., în
intervale mici, iar apoi faceți un colaj al înregistrărilor.
• Cu aceasta unitate, trebuie să fie făcute fotografii cu 1 până la 50 de cadre pe secundă a unui film.
• Pentru o mișcare lină, înregistrați mișcarea în trepte cât mai mici posibil, și stabiliți frecvența
cadrelor pe secundă (frame rate) la o valoare mare.
1
Selectați meniul. (P63)
MENU
cadru)

[Rec] (Înregistrează)  [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu
- 200 -
7. Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri
2
Apăsați / pentru a selecta metoda de înregistrare și
apoi apăsați [MENU/SET](Meniu/Setare).
[Auto
Shooting]
[Shooting
Interval]
(Interval
fotografiere)
[ON]
(Activare)
Realizează automat fotografii la un interval de înregistrare
prestabilit. Începe înregistrarea prin apăsarea completă a
butonului declanşator.
[OFF]
(Dezactivare)
Această setare este pentru realizarea manuală de fotografii,
cadru cu cadru.
(Numai când [Auto Shooting](fotografiere automată) este setat la [ON]
(Activare))
Setează intervalul de timp pentru înregistrarea automată. Poate fi setată o
valoare între 1 și 60 secunde, în intervale de 1 secundă.
Apăsați / pentru a selecta intervalul de înregistrare (secunde), apăsați
/ pentru a-l stabili și apăsați [MENU/SET](Meniu/Setare).
3
Apăsați / pentru a selecta [Start](Pornește) și apoi apăsați pe [MENU/SET](Meniu/
Setare).
4
Apăsați / pentru a selecta [New](Nou) și apoi apăsați
[MENU/SET](Meniu/Setare).
5
Apăsați complet butonul declanșator.
6
Mutați subiectul pentru a decide asupra compoziției.
• Pot fi înregistrate până la 9999 de cadre.
• Repetați înregistrarea în același fel.
• Dacă această unitate este oprită în timpul înregistrării, un mesaj de reluare a inregistrării este
afișat atunci când aparatul foto este pornit. Selectarea lui [Yes](Da) vă permite să continuați
înregistrarea de la punctul de întrerupere.
Înregistrarea abilă a materialelor
• Ecranul de înregistrare afișează până la două imagini create anterior. Folosiți-le ca referință
pentru nivelul de mișcare.
• Dacă apăsați [(] vă permite să verificați imaginile înregistrate.
Imaginile inutile pot fi șterse apăsând [ ].
Apăsând [(] din nou veți reveni la ecranul de înregistrare.
7
Atingeți [
] pentru a opri înregistrarea.
• Acesta poate fi, de asemenea, oprită prin selectarea [Stop Motion
Animation](Animaţie cadru cu cadru) din meniul [Rec](Înregistrare)
și apoi prin apăsarea [MENU/SET](Meniu/Setare).
30
• Când [Auto Shooting](Înregistrare automată) este setat la [ON]
(Activare), selectați [End](Terminare) pe ecranul de confirmare.
complet pentru a relua înregistrarea.)
• Este afișat ecranul de confirmare. Acesta se încheie atunci când
este selectat [Yes](Da).
• În continuare se afișează ecranul de confirmare pentru crearea unui film, așa că selectați [Yes](Da).
- 201 -
7. Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri
8
9
Selectați metodele pentru crearea unui film.
• Formatul de înregistrare este setat pe [MP4].
[Rec Quality]
(Calitate
înregistrare)
Setează calitatea unui film.
[4K/25p]/[4K/24p]/[FHD/50p]/[FHD/25p]/[HD/25p]/[VGA/25p]
[Frame Rate]
(Frecvența
cadrelor)
Setează numărul de cadre pe secundă.
Cu cât numărul este mai mare, cu atât mai lin va fi filmul.
[50fps]*/[25fps]/[12.5fps]/[8.3fps]/[6.25fps]/[5fps]/[2.5fps]/[1fps]
* Numai când este setat la [FHD/50p]
• Când este selectat [4K/24p], sunt afișate următoarele setări.
[24fps]/[12fps]/[8fps]/[6fps]/[4.8fps]/[2.4fps]/[1fps]
[Sequence]
(secvență)
[NORMAL](Normal):
Face un colaj al imaginilor în ordinea înregistrării.
[REVERSE](Inversare):
Face un colaj al imaginilor în ordinea inversă înregistrării.
Apăsați / pentru a selecta [OK] și apoi apăsați pe
[MENU/SET](Meniu/Setare).
• Este afișat ecranul de confirmare. Comanda se execută la
selectarea opţiunii [Yes] (Da).
• Filmele pot fi create și din [Stop Motion Video](Film cadru cu
cadru) din meniul [Playback](Redare). (P257)
■ Adăugarea imaginilor la grupul Stop Motion Animation (Animaţie cadru cu cadru)
Selecting [Additional] in step 4 se va afișa grupul de imagini înregistrate cu [Stop Motion
Animaţie](Animaţie cadru cu cadru).
Selectați un grup de imagini, apăsați [MENU/SET](Meniu/Setare), apoi selectați [Yes](Da) pe
ecranul de confirmare.
- 202 -
7. Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri
• Înregistrarea automată ar putea să nu aibă loc la intervale prestabilite, deoarece înregistrarea
are nevoie de timp în anumite condiții de înregistrare, cum ar fi atunci când este folosit pentru
înregistrare blițul.
• Când este selectată o calitate a imaginii diferită de raportul de dimensiuni al imaginilor originale, vor
fi afișate benzi negre în partea de sus și de jos sau în stânga și în dreapta filmului.
• Se recomandă utilizarea unui acumulator suficient încărcat sau a unui adaptor de alimentare cu
curent alternativ (opţional) şi a unui element de cuplare pentru curent continuu (opţional).
• Dacă sursa de alimentare se pierde prin deconectarea adaptorului de alimentare cu curent alternativ
sau din cauza unei pene de curent în timp ce creați un film cu adaptorul de alimentare cu curent
alternativ, filmul pe care îl creați nu va fi înregistrat.
• Un film care depășește timpul de înregistrare de 29 de minute și 59 de secunde si un film care
depășește dimensiunea fișierului de 4 GB nu poate fi creat.
• Când se realizează o singură imagine, aceasta nu va fi salvată ca imagine de grup.
• O imagine nu poate fi selectată din [Additional](suplimentar) atunci când este singura care a fost
realizată.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
– Când [Simultaneous record w/o filter](înregistrare simultană cu/fără filtru) din meniul [Filter
Settings](Setări filtre) este setat la [ON](Activare)
– Când utilizați [Multi Exp.](Expunere multiplă)
– Când utilizați [Time Lapse Shot](Fotografie cu timp scurs)
- 203 -
7. Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri
Efectuarea de expuneri multiple pe o singură
imagine ([Multi Exp.](Expunere multiplă))
Moduri aplicabile:
Oferă un efect similar cu mai multe expuneri. (Până la de 4 ori echivalentul pe o singură imagine)
1
Selectați meniul. (P63)
MENU

[Rec] (Înregistrare)  [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
2
Apăsați / pentru a selecta [Start](Pornește) și apoi
apăsați pe [MENU/ SET](Meniu/Setare).
3
Decideţi cu privire la compoziţie şi realizaţi prima
fotografie.
• După realizarea fotografiei, apăsaţi pe jumătate butonul
declanşator pentru a realiza următoarea fotografie.
• Apăsați / pentru a selecta elementul și apoi apăsați pe
[MENU/SET](Meniu/Setare) pentru una dintre următoarele
operațiuni.
– [Next](Următorul):
– [Retake](Reefectuare):
– [Exit](Ieșire):
Avansaţi la imaginea următoare.
Reveniţi la prima imagine.
Înregistraţi imaginea primei
fotografii şi finalizaţi sesiunea de
realizare de fotografii cu expuneri
multiple.
4
Înregistrarea celei de-a doua, a treia şi a patra expuneri.
5
Apăsați  pentru a selecta [Exit](Ieșire) și apoi apăsați pe
[MENU/SET](Meniu/Setare).
1H[W
5HWDNH
([LW
• Dacă apăsaţi [Fn5] în timpul înregistrării imaginilor, imaginile
fotografiate sunt înregistrate şi sesiunea de realizare de
fotografii cu expuneri multiple va fi încheiată.
• Pentru a finaliza, puteţi de asemenea apăsa butonul declanşator
la jumătate.
5HWDNH
([LW
- 204 -
7. Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri
■ Despre Setarea Automatic Gain Control (Control automat al amplificării)
Selectați [Auto Gain](Amplificare automată) de pe ecranul prezentat la pasul 2 și setați.
• [ON]:
(Activare)
Nivelul de luminozitate este reglat în funcţie de numărul fotografiilor realizate, iar
fotografiile se suprapun unele peste altele.
• [OFF]:
Compensaţi expunerea pentru a se potrivi cu subiectul, astfel încât toate efectele de
(Dezactivare): expunere suprapuse să fie corecte.
■ Suprapunerea fotografiilor peste o fotografie deja efectuată
Pe ecranul prezentat la pasul 2, Setați [Overlay](Suprapunere) la [ON](Activare).
După [Start], se vor afişa imaginile de pe card. Selectaţi imaginile RAW, apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare) şi continuaţi înregistrarea.
• [Overlay] (Suprapunere) este disponibil doar pentru imaginile RAW realizate cu acest aparat.
• Imaginea nu este înregistrată până la finalizare.
• Informaţiile de înregistrare afişate pentru imaginile realizate cu expuneri multiple sunt informaţiile
de înregistrare pentru ultima imagine realizată.
• Elementele indicate cu gri pe ecranul de meniu nu pot fi setate în timpul expunerilor multiple.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
– Când utilizați [Time Lapse Shot](Fotografie cu timp scurs)
– Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru)
- 205 -
7. Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri
Dezactivarea imediată a sunetelor operaţionale şi
a indicatoarelor luminoase (Mod silențios)
Moduri aplicabile:
Această funcţie este utilă pentru înregistrarea imaginilor într-un mediu liniştit, într-o instituţie
publică etc. sau la fotografierea unor obiecte precum sugari sau animale.
Selectați meniul. (P63)
MENU

[Custom] (Personalizare)  [Silent Mode] (Mod fără sunet)
Settings: [ON]/[OFF]
• Sunetul de la difuzor va fi dezactivat, iar bliţul şi indicatorul luminos de asistare a focalizării automate
sunt dezactivate. Următoarele setări sunt fixe.
– [Electronic Shutter](Declanşator electronic): [ON](Activare)
– [Flash Mode](Mod bliţ): [Œ] (forced flash off )(dezactivare forţată bliţ)
– [AF Assist Lamp](Lampă de asistare focalizare automată): [OFF]( Dezactivare)
– [Beep Volume](Volum semnal sonor): [s] (OFF)(Dezactivare)
– [E-Shutter Vol](Volum declanşator electronic): [
] (OFF)(Dezactivare)
• Chiar şi când [ON] (Activare) este setată, următoarele indicatoare de funcţii luminoase se aprind
continuu/intermitent.
– Indicator de stare
– Indicator temporizator
– Indicator luminos conexiune Wi-Fi
• Sunetele care sunt produse de cameră, indiferent de operaţii, precum sunetul aperturii obiectivului,
nu pot fi dezactivate.
• Când un obiect în mişcare este înregistrat cu declanşatorul electronic, este posibil ca subiectul
să apară deformat în imagine.
• Când declanşatorul electronic este utilizat în condiţii de lumină fluorescentă sau cu LED-uri, în
imagine pot apărea benzi orizontale. În astfel de cazuri, reducerea timpului de expunere poate
reduce efectul dungilor orizontale. (P98)
• Trebuie să acordaţi atenţie specială intimităţii, drepturilor asupra portretelor etc. subiectului
atunci când utilizaţi această funcţie. Utilizați pe propriul risc.
- 206 -
7. Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri
Realizarea fotografiilor cu funcţia Face Recognition
(Recunoaştere faţă)
Moduri aplicabile:
Face Recognition (Recunoaştere faţă) este o funcţie care identifică o faţă asemănătoare feţei
înregistrate şi setează automat prioritatea focalizării şi expunerii. Chiar dacă persoana respectivă
este localizată în partea din spate sau spre capătul unei fotografii de grup, camera va realiza o
imagine luminoasă.
KEN
KEN
Selectați meniul. (P63)
MENU

[Rec] (Înregistrare)  [Face Recog.] (Recunoaştere faţă)
Setări: [ON]/[OFF]/[MEMORY] (Activare/Dezactivare/Memorie)
• [Face Recog.] (Recunoaştere faţă) va comuta automat la [ON] (Activare) când imaginea feţei este
înregistrată.
• Următoarele funcţii vor funcţiona şi cu funcţia Face Recognition
(Recunoaştere faţă).
În modul de înregistrare
– Afişarea numelui corespunzător când camera detectează o faţă
fînregistrată* (dacă numele a fost setat pentru faţa înregistrată)
În modul de redare
MIKA
– Afișarea numelui și a vârstei (dacă aceste informaţii au fost
înregistrate)
– Redare selectivă a imaginilor alese din imaginile înregistrate cu funcţia Face Recognition
(Recunoaştere faţă) ([Category Play] (Redare categorie) (P264))
* Sunt afișate numele a până la 3 persoane.
Prioritatea numelor afişate la realizarea fotografiilor este determinată în funcţie de ordinea
înregistrării.
- 207 -
7. Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri
• [Face Recog.] (Recunoaştere faţă) funcţionează doar când setaţi modul AF la [š].
• În timpul modului rafală, informaţiile de imagine [Face Recog.](Recunoaştere faţă) pot fi ataşate doar
primei imagini.
• La redarea imaginilor de grup, se afişează numele primei imagini din set.
• Funcţia de recunoaştere a feţei poate dura mai mult pentru a selecta şi recunoaşte trăsături faciale
distincte, comparativ cu detectarea normală a feţei/ochilor.
• Chiar şi atunci când informaţiile de recunoaştere a feţei au fost înregistrate, imaginile realizate cu
[Name] (Nume) setat la [OFF] (Dezactivare) nu vor fi clasificate de funcţia de recunoaştere a feţei în
[Category Play] (Redare categorie).
• Chiar şi atunci când informaţiile de recunoaştere a feţei sunt modificate (P211), informaţiile de
recunoaştere a feţei pentru imaginile deja înregistrate nu vor fi modificate.
De exemplu, dacă numele este modificat, imaginile înregistrate înainte de modificare nu vor fi
clasificate prin funcţia de recunoaştere a feţei în [Category Play] (Redare categorie).
• Pentru a modifica informaţiile de nume pentru fotografiile realizate, efectuaţi setarea [REPLACE]
(Înlocuire) în [Face Rec Edit] (Editare înregistrare faţă) (P283).
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
– [Miniature Effect] (Efect de miniatură) (Mod Control creativ))
– La înregistrarea imaginilor video
– La înregistrarea fotografiilor 4K
– Când utilizați [Time Lapse Shot](Fotografie cu timp scurs)
- 208 -
7. Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri
Setări față
Puteţi înregistra informaţii precum numele şi zilele de naştere pentru imaginile feţelor a până
la 6 o persoană nouă.
■ Punct de înregistrare la înregistrarea imaginilor cu feţe
• Staţi cu faţa spre aparat, cu ochii deschişi şi gura închisă,
asigurându-vă că ochii, conturul feţei, sau sprâncenele nu
sunt acoperite de păr la înregistrare.
• Asiguraţi-vă că nu sunt umbre excesive pe faţă la înregistrare.
(Bliţul nu va fi activat în timpul înregistrării.)
(Exemplu de înregistrare corectă)
■ Când nu este recunoscută faţa în timpul înregistrării
•
•
•
•
Înregistrarea feţei aceleiaşi persoane în interior sau exterior, sau cu expresii sau unghiuri. (P210)
Adiţional, înregistraţi în locaţia înregistrării anterioare.
Când o persoană care este înregistrată nu este recunoscută, corectaţi prin reînregistrare.
Recunoaşterea feţei nu va fi posibilă sau feţele nu vor fi recunoscute corect chiar şi pentru feţele
înregistrate, în funcţie de expresia facială şi de mediu.
1
Apăsați pe / pentru a selecta [MEMORY] (Memorie), apoi apăsaţi pe [MENU/ SET]
(Meniu/Setare).
2
Apăsați pe /// pentru a select cadrul de recunoaştere a feţei care nu este
înregistrat şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• [New] (Nou) nu se va afişa dacă sunt 6 persoane deja
înregistrate. Ştergeţi o persoană deja înregistrată pentru a
înregistra o persoană nouă.
3
Realizaţi imaginea ajustând faţa cu ghidul.
• Este afișat ecranul de confirmare. Comanda se execută la
selectarea opţiunii [Yes] (Da).
• Feţele unor alte subiecte decât persoane (animale de companie
etc.) nu pot fi înregistrate.
• Pentru a afişa descrierea înregistrării feţei, apăsaţi pe  sau
atingeți [
].
- 209 -
1HZ
KEN
7. Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri
4
Setați elementul.
• Puteți înregistra până la 3 imagini faciale.
Este posibilă înregistrarea numelor.
[Name] (Nume)
1 Apăsați pe  pentru a selecta [SET] (Setare) şi apoi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
2 Introduceți numele.
• Pentru detalii despre modul de introducere a caracterelor, consultați
„Introducerea textului” de la pagina P84.
Este posibilă înregistrarea zilelor de naştere.
[Age] (Vârstă)
1 Apăsați pe  pentru a selecta [SET] (Setare) şi apoi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
2 Apăsați pe / pentru a selecta elementele (an/lună/zi), iar apoi
apăsați / pentru a seta şi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
(Adăugare imagini)
Pentru a adăuga imagini suplimentare cu feţe.
1 Selectaţi cadrul de recunoaştere faţă neînregistrată şi apoi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
[Add Images]
(Adăugare
imagini)
2 Efectuați pasul 3 din din „Setările feţei”.
(Ştergere)
Pentru a şterge una dintre imaginile cu faţă.
Apăsați pe / pentru a selecta imaginea cu faţă pe care doriţi
să o ştergeţi şi apoi apăsaţi[MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Această funcţie impune menţinerea a cel puţin unei imagini faciale,
odată înregistrate.
• Este afișat ecranul de confirmare. Comanda se execută la selectarea
opţiunii [Yes] (Da).
- 210 -
7. Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri
Modificarea sau ştergerea informaţiilor pentru o persoană înregistrată
Puteți modifica imaginile sau informațiile unei persoane deja înregistrate. Puteți de asemenea
șterge informațiile despre persoana înregistrată.
1
Apăsați pe / pentru a selecta [MEMORY] (Memorie) şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/
Setare).
2
Apăsați pe /// pentru a selecta imaginea cu faţă pe care doriţi să o editaţi sau să
o ştergeţi şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
3
Apăsați pe / pentru a selecta elementul și apoi apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/
Setare).
[Info Edit]
(Editare
informaţii)
[Priority]
(Prioritate)
[Delete]
(Ştergere)
Schimbarea informațiilor unei persoane deja înregistrate.
Efectuați pasul 4 din „Setările feţei”.
Focalizarea și expunerea sunt ajustate preferențial pentru feţe cu
prioritate ridicată.
Apăsați pe /// pentru a selecta prioritatea și apoi apăsați
pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Ştergerea informaţiilor despre o persoană înregistrată.
• Este afișat ecranul de confirmare. Comanda se execută la selectarea
opţiunii [Yes] (Da).
- 211 -
7. Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri
Înregistrarea profilurilor copiilor şi animalelor
de companie în imagini
Moduri aplicabile:
Dacă setaţi numele şi data naşterii copilului sau animalului dumneavoastră de companie în avans,
puteţi înregistra numele şi vârsta în luni şi ani pe imagini. Puteţi afişa aceste informaţii la redare
sau puteţi imprima pe imaginile înregistrate folosind [Text Stamp] (Imprimare text) (P271).
JOE
LUCKY
■ Setarea opţiunilor [Age] (Vârstă) sau [Name] (Nume)
1 Selectați meniul. (P63)
MENU
2
3
4
5
6

[Rec] (Înregistrare)  [Profile Setup] (Configurare profil)
Setări: [ ] ([Baby1]) (Bebeluş1)/[/[ ] ([Baby2]) (Bebeluş2)/[/[ ] ([Pet]) (Animale de
companie)/[OFF] (Dezactivare)/[SET] (Setare)
Apăsați pe / pentru a selecta [SET] (Setare) şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/
Setare).
Apăsați pe / pentru a selecta [Baby1] (Bebeluş1), [Baby2] (Bebeluş2) sau [Pet]
(Animal) şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Apăsați pe / pentru a selecta [Age] (Vârstă) sau [Name] (Nume), apoi apăsaţi pe
(Meniu/Setare).
Apăsați pe / pentru a selecta [SET] (Setare) şi apoi
apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Introduceţi [Age] (Vârstă) (data naşterii)
/: Selectaţi elementele (an/lună/zi)
/: Setare
[MENU/SET] (Meniu/Setare): Setați
Introduceţi [Name] (Nume)
Pentru detalii despre modul de introducere a caracterelor, consultați „Introducerea textului”
de la pagina P84.
Apăsați pe  pentru a selecta [Exit] (Ieşire), apoi apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/
Setare) pentru a finaliza.
■ Pentru a anula [Age] (Vârstă) şi [Name] (Nume)
Selectaţi setarea [OFF] (Dezactivare) la pasul 1.
• Vârsta şi numele pot fi tipărite utilizând software-ul „PHOTOfunSTUDIO” de pe DVD-ul (furnizat).
Indisponibil în aceste cazuri:
• [Profile Setup] (Configurare profil) nu este disponibilă pentru înregistrarea fotografiilor 4K.
• Vârstele şi numele nu sunt înregistrate în următoarele cazuri:
– La înregistrarea imaginilor video
– Imaginile statice înregistrate în timpul înregistrării imaginilor video ([ ] ([Video Priority]))
(Prioritate video) (P244)
- 212 -
7. Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri
Utilizarea ecranelor şi afişajelor adecvate pentru
înregistrare
Afişarea centrului ecranului [Center Marker] (Marcaj central)
Moduri aplicabile:
Centrul ecranului de înregistrare va fi afişat ca [+]. Acest lucru
este convenabil pentru operarea zoom-ului, în timp ce păstraţi
subiectul în centrul ecranului.
MENU

[Custom] (Marcaj central)  [Center Marker]
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
Verificarea zonelor care pot fi saturate cu alb ([Zebra Pattern] (Model zebră))
Moduri aplicabile:
Puteţi verifica zonele care pot fi saturate cu alb afişând zonele peste un anumit nivel de
luminanţă cu model zebra. De asemenea, puteţi seta nivelul minim de luminanţă (luminozitate)
care va fi procesat ca model zebra.
MENU

[Custom] (Personalizare)  [Zebra Pattern] (Model zebră)
[ZEBRA1]
[ZEBRA2]
Afişează zonele peste un anumit nivel de luminanţă printrun model zebră înclinat spre dreapta.
Afişează zonele peste un anumit nivel de luminanţă printrun model zebră înclinat spre stânga.
[OFF]
(Dezactivare)
–
Setează nivelul minim de luminozitate pentru fiecare model zebră.
[Zebra1]/[Zebra2]
[SET]
Apăsați pe / pentru a selecta luminozitatea şi apoi apăsaţi [MENU/
SET] (Meniu/Setare).
• Puteți selecta o valoare a luminozității între [50%] și [105%]. În [Zebra 2], puteți
selecta [OFF](Dezactivare). Dacă selectați [100%] sau [105%], doar zonele care sunt saturate cu alb sunt afişate cu un model zebră. Cu cât este mai mică valoare,
cu atât este mai lat domeniul de luminozitate care va procesat ca model zebră.
- 213 -
7. Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri
• Dacă există zone saturate în alb, vă recomandăm să compensaţi expunerea spre negativ (P167) pe
baza histogramei (P55) şi apoi să realizaţi fotografia din nou.
• Modele zebră afișate nu vor fi înregistrate.
• Dacă atribuiţi [Zebra Pattern] (Model zebră) la [Fn Button Set] (Setare buton Fn) (P70) îdin meniul
[Custom] (Personalizare), de fiecare dată când apăsaţi butonul funcţional la care este atribuită
setarea, modelul zebră comută în felul următor: [Zebra 1]  [Zebra2]  [OFF] (Dezactivare).
Când [Zebra 2] este setată la [OFF] (Dezactivare), setarea comută în ordinea [Zebra 1]  [OFF]
(Dezactivare), permiţându-vă să comutaţi rapid setarea.
Afişarea ecranului de înregistrare cu alb şi negru ([Monochrome Live View]
(Vizualizare monocromă în timp real))
Moduri aplicabile:
Puteți afișa ecranul de înregistrare cu alb și negru. Această funcţie este convenabilă când un
ecran alb şi negru va simplifica focalizarea cu Manual Focus (Focalizare manuală).
MENU 
[Custom] (Personalizare)  [Monochrome Live View] (Vizualizare
monocromă în timp real)
Setări: [ON](Activare)/[OFF](Dezactivare)
• Chiar dacă utilizaţi ieşirea HDMI în timpul înregistrării, această funcţie nu va fi valabilă pentru
dispozitivul conectat.
• Imaginile înregistrate nu vor fi afectate.
- 214 -
7. Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri
Înregistrarea cu monitorizarea imaginilor camerei
Moduri aplicabile:
Când utilizaţi ieşirea HDMI, puteţi realiza fotografii în timp ce
monitorizaţi imaginea din cameră pe un televizor etc.
Consultaţi P334 despre modul de conectare cu televizorul prin
utilizarea cablului micro HDMI.
• Imaginea din cameră nu este redată pe televizor în timpul
înregistrării de imagini video.
■ Comutarea informațiilor afișate
Puteţi modifica afişajul din timpul redării HDMI cu ajutorul [HDMI Info Display (Rec)] (Afişaj
informaţii HDMI (Înregistrare)) (P81) în [TV Connection] (Conexiune televizor) din meniul [Setup]
(Configurare).
[ON] (Activare):
Afișajul camerei este redat ca atare.
[OFF] (Dezactivare):
Sunt redate doar imaginile.
• Când utilizaţi modul Auto Focus (Focalizare automată) [ ] sau MF assist (Asistenţă MF), ecranul nu
poate fi mărit în modul cu ferestre.
• [Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) din meniul [Rec] (Înregistrare) este stabilit la [16:9].
• Sunetele electronice şi sunetele declanşatorului electronic sunt dezactivate.
• În cazul în care configuraţi o conexiune Wi-Fi cu ajutorul ieşirii HDMI, nu va fi afişată nicio imagine pe
ecranul camerei.
• Imaginile nu sunt redate prin intermediul conexiunii HDMI în înregistrarea imaginilor panoramice.
• La înregistrarea cu funcţia 4K Photo (Fotografii 4K), nu poate fi utilizată ieşirea HDMI.
- 215 -
8. Stabilizator, transfocare şi bliţ
Stabilizator, transfocare şi bliţ
Stabilizator de imagine
Camera poate activa fie stabilizatorul de imagine din obiectiv, fie stabilizatorul de imagine
încorporat, sau le poate activa pe ambele și reduce și mai eficient vibrațiile. (Stabilizarea duală a
imaginii)
Pentru înregistrarea imaginilor video este disponibil stabilizatorul de imagine hibrid cu 5 axe.
El folosește atât stabilizatorul optic al obiectivului cât și stabilizatorul electronic al senzorului
camerei.
• Stabilizatorii de imagine care sunt activați diferă în funcție de lentilele dumneavoastră. Pictograma
pentru stabilizatorul de imagine activat în prezent este afișată pe ecranul de înregistrare.
Când fotografiați
Lentile Panasonic compatibile cu
stabilizarea duală a imaginii (Bazate pe
sistemul de lentile Micro Four Thirds
standard) (P20)
• Pentru cele mai recente informații cu privire
la compatibilitatea vă rugăm să consultați
site-ul nostru.
• Dacă [
] sau [
] nu este afișată, chiar
și atunci când se folosește un obiectiv
compatibil, actualizați softul obiectivului la
ultima versiune. (P21)
Obiective compatibile cu funcția de
stabilizare a imaginii
(Bazate pe standardul obiectivelor Micro
Four Thirds/standardul obiectivelor Four
Thirds)
Când înregistrați filme
Obiectiv (
Lentilelor și
obiectivelor
(Obiectiv și
încorporat)(
/
)
Hibrid 5 axe
(
)*
Obiectiv (
Obiectiv (
/
)
Încorporat (
/
)
Hibrid 5 axe
(
)*
Obiectivele necompatibile cu funcția de
stabilizare a imaginii
(Bazate pe standardul obiectivelor Micro
Four Thirds / standardul obiectivelor Four
Thirds)
Atunci când se utilizează un adaptor
de montare a obiectivului de tip Leica
(opțional) sau adaptor de montare produs
de un alt producător
• Setați [Shoot w/o Lens](Înregistrează cu/fără
obiectiv) la [ON](Activare). (P37)
)
)
(
—
* Când funcția [E-Stabilization (Video)(Stabilizare electronică)] este setată la [ON](Activare)
- 216 -
)
8. Stabilizator, transfocare şi bliţ
Prevenirea trepidaţiilor (scuturarea camerei)
Când apare alerta de vibrații [
], folosiți [Stabilizer](Stabilizator), un trepied,
temporizatorul (P195) sau declanşatorul de la distanţă (DMW-RSL1: opţional). (P354).
• Timpul de expunere va fi mai mare, în special în următoarele cazuri. Ţineţi camera nemişcată din
momentul în care aţi apăsat pe declanşator până la apariţia imaginii pe ecran.
Vă recomandăm să utilizați un trepied.
– Slow Sync. (Sincronizare lentă).
– Slow Sync. (Sincronizare lentă)/Red-Eye Reduction (Reducere a efectului de ochi roşii)
– Când setaţi la un timp de expunere mare
Moduri aplicabile:
• Când utilizați un obiectiv interschimbabil cu comutator O.I.S. (cum ar fi H-FS14140), funcția de
stabilizator este activată în cazul în care comutatorul O.I.S. al obiectivului este setat la [ON] (Activare).
([
] este setat la momentul achiziţionării)
1
Selectați meniul. (P63)
MENU
2

[Rec] (Înregistrare)  Stabilizer] (Stabilizator)
Apăsați pe / pentru a selecta elementul și apoi apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
[
]
([Normal]
[Operation
Mode]
(Mod operare)
Vibraţiile verticale şi orizontale sunt
compensate.
Instabilitatea camerei este corectată pentru
mişcările în sus/jos.
Acest mod este ideal pentru panoramare
[
]
(o metodă de realizare a fotografiilor care
([Panning]
(Panoramare) implică rotirea camerei pentru urmărirea
mişcărilor unui subiect care continuă să se
deplaseze într-o direcţie fixă).
Funcţia [Stabilizer] (Stabilizator) nu funcţionează.
[OFF]
Atunci când folosiți un obiectiv cu un comutator O.I.S., setați
(Dezactivare)
comutatorul la [OFF](Dezactivare).
[E-Stabilizat
ion (Video)]
Trepidațiile în timpul înregistrării imaginilor video sunt corectate pe verticală,
orizontală, rotire, înclinație și deviere axe (stabilizator de imagine hibrid cu 5 axe).
[ON](Activare)/[OFF](Dezactivare)
• Când este selectat [ON](Activare), unghiul de vedere al imaginilor video
înregistrate poate deveni mai ingust.
[Focal Length
Set] (Lungime
Set)
Dacă obiectivul dvs. este compatibil cu stabilizatorul de imagine încorporat
și distanța focală nu este setată automat, o puteți seta manual. (P218)
• Când este setată o distanță focală selectată manual, un ecran de confirmare
care vă va solicita să schimbați distanța focală este afișat după ce activați
camera. Selectarea opțiunii [Yes](Da) vă permite să setați [Focal Length Set]
(Stabilire distanță focală) în [Stabilizer](Stabilizator).
• Ieșiți din meniu după ce ați setat-o.
- 217 -
8. Stabilizator, transfocare şi bliţ
Stabilirea distanței focală a unei lentile
1
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Rec] (Înregistrare)  [Stabilizer] (Stabilizator)  [Focal Length Set]
(Stabilire distanță focală)
2
3
Selectați distanța focală a obiectivului cu /.
• Poate fi setată o distanță focală variind de la 8 mm la 1000
mm.
• Setați o distanță focală înscrisă pe corpul obiectivului dvs.,
etc.
• Dacă nu este găsită setarea distanței focale pentru obiectiv,
selectați o valoare apropiată de distanța focală a obiectivului
dumneavoastră.
• Dacă obiectivul dvs. este un obiectiv cu zoom, selectați o valoare în funcție de dimensiunea
focală de la momentul înregistrării.
Apăsați [MENU/SET](Meniu/Setare).
■ Înregistrarea unei distanțe focale
1
Efectuați pasul 2 din „Setarea distanța focală a unei
lentile”.
2
3
Apăsați pe .
Apăsați pe / pentru a selecta distanța focală care
trebuie suprascrisă și apoi apăsați pe [DISP.](Afișare).
• Este afișat ecranul de confirmare. Comanda se execută la
selectarea opţiunii [Yes] (Da).
• Pot fi înregistrate până la 3 setări de distanță focală.
• Leșiți din meniu după ce ați setat-o.
■ Setarea unei distanțe focale înregistrate
1
2
Pe ecranul de la pasul 2 de la „Setarea distanței focale a unei lentile”, apăsați .
Apăsați / pentru a selecta distanța focală înregistrată și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
- 218 -
8. Stabilizator, transfocare şi bliţ
• Stabilizatorul de imagine poate produce un sunet operațional sau provoca vibrații în timpul
funcționării, dar acestea nu sunt defecțiuni.
• Se recomandă dezactivarea stabilizatorului optic de imagine la utilizarea unui trepied. [ ] se
afişează pe ecran în momentul respectiv.
• Recomandăm realizarea fotografiilor cu ajutorul vizorului în momentul panoramării în [
].
Indisponibil în aceste cazuri:
• [
] nu este disponibilă în [Panorama Shot] (Înregistrare panoramă).
• Stabilizarea duală a imaginii și stabilizatorul de imagine încorporat nu sunt disponibile în
următoarele cazuri:
– Când timpul de expunere este setat la [B](Bulb)(Bec)
– Când timpul de expunere este mai mare de 2 secunde
– Când [Burst Rate](Rată rafală) este setat la [SH]
– Când înregistrați imagini statice în timpul înregistrării unui film [doar atunci când este setat la
[ ] (priorități cinematografice)].
– La înregistrarea fotografiilor 4K
• Funcția Stabilizator de imagine hibrid cu 5 axe nu este disponibilă în următoarele cazuri:
– Când [Rec Format](Format înregistrare) este setat la [MP4] și [Rec Quality](Calitate înregistrare)
este setat la [4K/100M/ 25p], [4K/100M/24p] sau [VGA/4M/25p]
– Când este utilizat zoom-ul digital
• Funcţia de stabilizator nu va fi eficientă în următoarele cazuri.
Acordaţi atenţie vibraţiilor când apăsaţi butonul declanşator.
– Când nivelul vibraţiilor este mare
– Când grosismentul de transfocare este ridicat
– Când este utilizat zoom-ul digital
– Când realizaţi fotografii în timp ce urmăriţi un subiect în mişcare
– Când timpul de expunere creşte, pentru realizarea fotografiilor în interior sau în locuri întunecate
• Efectul de panoramare în [
] este mai dificil de atins în următoarele cazuri.
– În locuri luminate puternic, cum ar fi miezul zilei sau într-o zi de vară
– Atunci când timpul de expunere este mai mic decât a 1/100 dintr-o secundă
– Când deplasaţi camera prea lent, deoarece subiectul se deplasează lent ( Fundalul nu va deveni
înceţoşat)
– Atunci când camera nu urmăreşte în mod satisfăcător subiectul
- 219 -
8. Stabilizator, transfocare şi bliţ
Realizarea fotografiilor cu ajutorul funcţiei de
transfocare
Transfocare optică
Moduri aplicabile:
Puteţi utiliza funcţia de transfocare (zoom) pentru a face ca persoanele şi obiectele să pară mai
apropiate sau puteţi micşora pentru a realiza fotografii cu peisaje etc.
Partea T:
Mărește subiect îndepărtat
Partea W:
Mărește unghiul de vizualizare
Obiective
interschimbabile cu inel
de zoom
(H-FS14140/
H-HS12035/
H-FS1442A)
Obiective
interschimbabile care
suportă zoom cu operare
electrică (acționat
electric zoom)
Rotiți inelul de zoom.
T
W
Mutați butonul de zoom.
(Viteza de zoom variază în funcție de cât
de departe deplasați butonul.)
• Dacă alocaţi [Zoom Control] (Control
zoom) la un buton funcţional , puteți
utiliza zoom-ul optic încet, apăsând
/ sau rapid prin apăsând /.
T
W
Pentru informaţii privind modul de utilizare, consultaţi pasul 2 și paşii
ulteriori. (P222).
Obiective
interschimbabile care nu
suportă zoom-ul
Zoom-ul optic nu este disponibil.
- 220 -
8. Stabilizator, transfocare şi bliţ
Mărirea efectului telescopic
Ex. [Ex. Tele Conv.] (Conversie tele extra)
Moduri aplicabile:
Opţiunea de conversie tele extra permite realizarea de fotografii mărite suplimentar, fără
deteriorarea calităţii imaginii.
Când realizaţi fotografii
Ex. [Ex. Tele Conv.]
(Conversie tele extra)
([Rec] (Înregistrare))
1.2x: [
1.4x: [
2.0x: [
M] ([16:9])
M] ([4:3]/[3:2]/[1:1])
S] ([4:3]/[3:2]/[16:9]/[1:1])
• Mărimea imaginii la [M] sau [S] (rezoluţiile imaginilor sunt indicate prin la [A] sau [›].
Când înregistrați video
[Ex.TeleConv.]
(Conversie tele extra)
([Motion Picture]
(Imagine video))
- 221 -
) şi setaţi calitatea
2.7K (rezoluţia imaginilor video este
setată la [FHD] în [Rec Quality](Calitate
înregistrare))
4.0k (rezoluţia imaginilor video este
setată la [HD] în [Rec Quality](Calitate
înregistrare))
5.4k (rezoluţia imaginilor video
este setată la [VGA] în [Rec Quality]
(Calitate înregistrare))
8. Stabilizator, transfocare şi bliţ
■ Mărirea grosismentului de zoom gradual
• Această opţiune se poate utiliza numai la înregistrarea imaginilor.
1
Selectați meniul. (P63)
MENU
2
3
4

[Rec] (Înregistrare)  [Ex. Tele Conv.] (Conversie tele extra)  [ZOOM]
Setaţi un buton funcţional la [Zoom Control] (Control transfocare). (P70)
Apăsați butonul funcție.
Apăsați pe / sau /.
/: Tele (Măreşte subiectul îndepărtat)
/: Wide (Măreşte unghiul de vizualizare)
• Operaţia de transfocare se încheie la apăsarea din nou pe butonul funcție sau după trecerea
unui anumit interval de timp.
4:3
4:3
EX1.0x
EX2.0x
• Când se utilizează un obiectiv interschimbabil compatibil cu funcţia de transfocare automată, funcţia
de conversie tele extinsă devine disponibilă după mărirea la capătul Tele al transfocării optice.
A Interval de transfocare optică (Distanţă focală)*
B Interval de conversie tele extinsă pentru înregistrarea de
imagini statice (Grosisment de transfocare)
*
Acest control glisant de transfocare este afişat când
folosiţi un obiectiv interschimbabil care acceptă
transfocarea automată.
• Se va seta o viteză de transfocare constantă.
• Grosismentul de transfocare indicat este aproximativ.
■ Fixarea grosismentului de zoom la nivelul maxim
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Rec] (Înregistrare)  [Ex. Tele Conv.] (Conversie tele extra)  [TELE
CONV.] (Conversie tele)
MENU 
[Motion Picture] (Imagini video)  [Ex. Tele Conv.] (Conversie tele extra)
 [ON] (Activare)
[OFF](Dezactivare)
[TELE CONV.] (Conversie tele)/[ON](Activare)
4:3
4:3
- 222 -
8. Stabilizator, transfocare şi bliţ
• Când utilizaţi Extra Tele Conversion (Conversie tele extinsă), unghiul de vizualizare pentru imagini
statice va fi diferit de unghiul de vizualizare pentru imagini video, deoarece factorul de transfocare
este diferit între acestea.
Unghiul de vizualizare pentru înregistrare poate fi verificat în prealabil prin corelarea setării [Rec
Area] (Zonă de înregistrare) (P238) la modul în care doriţi să înregistraţi.
• Dacă atribuiți [Ex. Tele Conv.](Conversie tele extinsă) la [Fn Button Set] (Setare buton funcţional) (P70)
din meniul [Custom] (Personalizare), puteţi afişa ecranul de setare Extra Tele Conversion (Conversie
tele extinsă) atât pentru fotografii, cât şi pentru imagini video apăsând butonul funcţional alocat. În
timp ce acest meniu este afişat, puteţi modifica setarea [Picture Size] (Rezoluţie imagine) apăsând
[DISP.] (Afişare).
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
– [Toy Effect] (Efect jucărie)/[Toy Pop] (Efect jucărie în relief ) (Creative Control Mode)(Control creativ)
– When [Quality](Calitate) este setată la [
], [
] sau [
]
– Când [Burst Rate] (Rată rafală) este setată la [SH]
– La înregistrarea fotografiilor 4K
– Când [HDR] este setat la [ON](Activare)
– Când utilizați [Multi Exp.](Expunere multiplă)
– Când rezoluţia imaginilor video este setată la [4K] în [Rec Quality] (Calitate înregistrare)
– Când imaginea camerei este generată prin conexiunea HDMI (cu excepţia modului Creative
Video) (Video creativ)
[Digital Zoom](Zoom digital)
Moduri aplicabile:
Deşi calitatea imaginii se reduce la fiecare mărire, puteţi mări la până de patru ori grosismentul
original de transfocare.
(Transfocarea continuă nu este posibilă.)
MENU

[Rec] (Înregistrare)  [Digital Zoom] (Zoom digital)  [4x]/[2x]
• La utilizarea zoom-ului digital, vă recomandăm utilizarea unui trepied şi a unui temporizator (P195)
pentru realizarea fotografiilor.
• Aceste elemente de meniu sunt partajate de meniul [Rec] (Înregistrare) şi de meniul [Motion Picture]
(Imagine video). Când se modifică setarea pentru oricare dintre cele două elemente, setarea pentru
celălalt element se modifică de asemenea.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
– [Toy Effect] (Efect jucărie)/[Toy Pop] (Efect jucărie în relief )/[Miniature Effect] (Efect miniatură)
(Mod Creative Control (Control creativ))
– Când utilizați [Multi Exp.](Expunere multiplă))
- 223 -
8. Stabilizator, transfocare şi bliţ
Modificarea setărilor pentru obiectiv cu zoom automat
Moduri aplicabile:
Setează operaţiile afişajului ecranului şi ale obiectivului atunci când utilizaţi un obiectiv
interschimbabil compatibil cu zoom automat (zoom cu operare electrică).
• Această opţiune poate fi selectată numai când se utilizează un obiectiv compatibil cu zoom automat
(zoom cu acţionare electrică).
• Obiectivele interschimbabile (H-FS14140/H-HS12035/H-FS1442A) nu sunt compatibile cu zoom
automat. (Pentru obiective compatibile, vă rugăm să consultați site-ul nostru.)
MENU

[Custom] (Personalizare)  [Power Zoom Lens] (Obiectiv cu zoom automat)
[Disp Focal
(Afişare distanţă
focală) Length]
Când transfocaţi, distanţa focală este afişată iar
dvs. puteţi confirma poziţia de zoom.
A Indicare distanţă focală
B Distanţa focală actuală
[ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
[Step Zoom]
(Zoom gradual)
Când executaţi zoom cu această setare [ON]
(Activare), zoom-ul se va opri la poziţii
corespunzătoare unor distanţe predeterminate.
C Indicaţie de pas de transfocare
• Această setare nu poate fi utilizată la
înregistrarea imaginilor video sau a fotografiilor
4K cu [ ] ([4K Pre-Burst])(Pre-rafală 4K).
[ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
[Zoom Resume]
(Restaurare
transfocare)
Când porniți această unitate, pozițiile de transfocare folosite atunci când ați
închis ultima dată funcția sunt restaurate automat.
[ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
[Zoom Speed]
(Viteză de zoom)
Puteţi seta viteza de transfocare pentru operaţiile de transfocare.
• Dacă setaţi [Step Zoom] (Zoom gradual) la [ON] (Activare), viteza de zoom
nu se va modifica.
[Photo] (Foto):
[H] (viteză mare)/[M] (viteză medie)/[L] (viteză mică)
[Video]:
[H] (viteză mare)/[M] (viteză medie)/[L] (viteză mică)
[Zoom Ring]
(Inel de zoom)
Această opţiune poate fi selectată numai când este montat un obiectiv
compatibil cu zoom automat, cu buton şi inel de zoom.
Când este setat la [OFF] (Dezactivare), operaţiile controlate de inelul de zoom
sunt dezactivate pentru a preveni operarea accidentală.
[ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
- 224 -
8. Stabilizator, transfocare şi bliţ
Zoom-ul cu ajutorul operaţiilor tactile
Puteţi efectua operaţii de zoom prin atingere. (Touch zoom)(Zoom tactil)
(Sunt utilizabile transfocarea optică şi conversia tele extinsă pentru înregistrarea
imaginilor statice)
• Dacă utilizaţi un obiectiv interschimbabil care nu acceptă zoomul automat(H-FS14140/H-HS12035/
H-FS1442A),puteţi utiliza Extra Tele Conversion (Conversie tele extinsă) pentru imagini numai prin
setarea [Ex. [Ex. Tele Conv.] (Conversie tele extra) (P221) la [ZOOM].
1
2
Atingeți [ ].
Atingeți [
].
• Este afişată bara glisantă.
AE
3
Efectuaţi operaţii de zoom prin tragerea
barei glisante.
• Viteza de zoom variază în funcţie de poziţia atinsă .
[
]/[
]
Zoom lent
[
]/[
]
Zoom rapid
• Atingeți [
] din nou pentru a încheia operaţiile de zoom tactil.
• Când [Step Zoom](Zoom gradual) (P224) este setat la [ON]
(Activare), este afişată bara glisantă pentru zoom gradual.
14
- 225 -
18
25
8. Stabilizator, transfocare şi bliţ
Realizarea fotografiilor cu blițul extern (opțional)
Moduri aplicabile:
Puteți atașa un bliț (DMW-FL360L/ DMW-FL580L: opțional) și realiza imagini cu el.
• Citiți instrucțiunile de utilizare ale blițului extern pentru modul de atașare a blițul extern.
■ Demontarea capacului adaptorului
Camera este prevăzută cu un capac al adaptorului ataşat la adaptor.
Scoateţi capacul adaptorului trăgând de el în direcţia indicată
de săgeata 2 în timp ce îl apăsaţi în direcţia indicată de
săgeata 1.
• Când adaptorul de montare bliţ nu este utilizat, trebuie să
ataşaţi capacul adaptorului de montare bliţ.
• Aveţi grijă să nu pierdeţi capacul adaptorului de montare bliţ.
• Nu lăsaţi capacul adaptorului la îndemâna copiilor, deoarece
există pericolul ca aceştia să-l înghită.
Dezactivarea forţată a bliţului ([Œ])
Când bliţul este închis sau nu pot realiza imagini cu acesta din cauza înregistrării de imagini video
etc., [Œ] (bliţ oprit forţat) este afişat pe ecranul de înregistrare, iar bliţul nu se va activa.
•
•
•
•
•
•
În următoarele cazuri, setarea bliţului este fixată la [Œ] (dezactivare forţată bliţ).
La înregistrarea imaginilor video
La înregistrarea fotografiilor 4K
La utilizarea declanşatorului electronic
Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
Când [Silent Mode] (Mod fără sunet) este setat la [ON] (Activare)
Când un efect de imagine în [Filter Select] (Selectare filtru) din [Filter Settings] (Setări filtru) este
setat
Utilizarea cu abilitate a bliţului
• La înregistrarea cu bliţ, poate apărea saturaţia tonurilor de alb dacă subiectul este prea apropiat.
Dacă setaţi [Highlight] (Evidenţiere) din meniul [Setup] (Configurare) la [ON] (Activare), regiunile
cu saturaţie de alb vor lumina intermitent în alb şi negru atunci când redaţi sau când utilizaţi
funcţia Auto Review (Revizualizare automată). În acest caz, vă recomandăm să ajustaţi [Flash
Adjust.] (Ajustare bliţ). (P232) în direcţia minus şi înregistraţi imaginile din nou.
• La realizarea imaginilor cu bliţ şi cu parasolarul ataşat, partea de jos a imaginii poate deveni
întunecată, iar controlul bliţului poate fi dezactivat, deoarece bliţul foto poate fi obstrucţionat de
parasolar. Vă recomandăm detașarea parasolarului.
- 226 -
8. Stabilizator, transfocare şi bliţ
Atunci când utilizaţi alte bliţuri externe disponibile în comerţ şi care nu au funcţii
de comunicare cu camera
• Este necesară setarea expunerii pe bliţul extern. Dacă doriţi să utilizaţi bliţul extern în modul
automat, utilizaţi un bliţ extern care vă permite să setaţi valoarea diafragmei şi sensibilitatea ISO
pentru a corespunde setărilor de pe cameră.
• Setaţi modul de AE cu prioritate a aperturii sau modul de expunere manuală pe cameră şi
setaţi aceeaşi valoare a diafragmei şi a sensibilităţii ISO pe bliţul extern. (Expunerea nu poate fi
compensată în mod corespunzător datorită modificărilor din cadrul valorii diafragmei din modul
Shutter-Priority AE (Prioritate diafragmă la expunere automată), iar bliţul extern nu poate controla
lumina în mod corespunzător în modul Programme AE (Programare expunere automată) din
cauza faptului că valoarea diafragmei nu poate fi setată.)
• Nu apropiaţi prea mult blitzul de un obiect. Obiectele se pot decolora de la căldura sau lumina
degajate de bliţ.
• Când repetaţi realizarea unei fotografii, poate fi necesar un interval de timp pentru încărcarea
bliţului. Trebuie să aşteptaţi un moment pentru a realiza fotografia următoare în timp ce pictograma
bliţului luminează intermitent în roşu, indicând încărcarea acestuia. Realizaţi fotografia după ce
indicatorul de acces dispare.
• Puteţi seta valoarea diafragmei, timpul de expunere şi sensibilitatea ISO pe cameră, chiar şi atunci
când montaţi un bliţ extern.
• Dacă utilizaţi bliţul extern atunci când balansul de alb este setat la [ ], ajustaţi fin balansul de alb
în funcţie de calitatea imaginii. (P131)
• Dacă înregistraţi la distanţă mică cu un unghi larg, lumina bliţului poate fi blocată de obiectiv,
întunecând partea inferioară a ecranului.
• Camera va deveni instabilă în momentul montării bliţului extern, este recomandată utilizarea unui
trepied în momentul realizării fotografiei.
• Atunci când montaţi bliţul extern, nu ţineţi doar de acesta deoarece se poate decupla de la cameră.
• Chiar dacă este oprită funcţionarea bliţului, camera poate accesa modul de bliţ extern atunci când
este montat bliţul. Scoateți blițul extern atunci când nu este în uz sau când îl transportați.
• Nu utilizați bliţurile disponibile în comerţ care au terminale de sincronizare cu tensiune înaltă sau cu
polaritate inversă sau funcții care le permit să comunice cu aparatul de fotografiat. Utilizarea acestor
bliţuri externe ar putea cauza o defecţiune sau funcţionarea anormală a camerei.
• Citiți instrucțiunile de utilizare ale blițului extern pentru detalii.
- 227 -
8. Stabilizator, transfocare şi bliţ
Setarea funcțiilor blițului
• [Flash](Bliț) din meniul [Rec](Înregistrare) este disponibil numai când este atașat un bliț extern.
Modificarea modului de declanşare
Moduri aplicabile:
Selectați dacă doriți să setați automat sau manual raportul de ieșire.
1
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Rec] (Înregistrare)  [Flash] (Bliţ)  [Firing Mode] (Mod de
declanșare)
2
Apăsați pe / pentru a selecta elementul și apoi apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/
Setare).
[TTL]
[MANUAL]
(Manuálny)
Camera setează automat intensitatea bliţului.
Setaţi manual raportul de luminozitate al bliţului. În [TTL] puteți realiza
fotografia pe care o doriți chiar și atunci când fotografiați scene întunecate care
în caz contrar pot fi prea aprinse pentru bliţ.
• Când este setat [MANUAL], raportul de luminozitate ([1/1] etc.) este afişat pe pictograma de bliţ
de pe ecran.
Setarea manuală a raportului de ieșire
1
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Rec] (Înregistrare)  [Flash] (Bliţ)  [Manual Flash Adjust.] (Reglare
manuală bliţ)
2
Apăsați / pentru a selecta un element și apoi apăsați pe [MENU/SET](Meniu/
Setare).
• Puteți seta de la [1/1] (luminozitate maximă) la [1/64] în pași de [1/3].
• Acest element este disponibil doar când [Firing Mode] (Mod de declanşare) este setat la [MANUAL].
- 228 -
8. Stabilizator, transfocare şi bliţ
Schimbarea modului Bliţ
Moduri aplicabile:
Setaţi bliţul în conformitate cu imaginea care urmează să fie înregistrată.
1
Selectați meniul. (P63)
2
Apăsați pe / pentru a selecta elementul și apoi apăsați [MENU/SET](Meniu/Setare).
MENU

[Rec] (Înregistrare)  Flash] (Bliţ)  [Flash Mode] (Mod bliţ)
([Forced Flash On]
(Activare forţată bliţ))
([Forced On/Red-Eye]
(Activare forţată/Efect
ochi roşii)*
‰
Blițul este activat de fiecare dată,
indiferent de condițiile de înregistrare.
• Utilizaţi acest mod când subiectul
este luminat din spate sau sub
lumină fluorescentă.
Dacă realizaţi o fotografie cu un fundal
negru, această funcţie va încetini viteza
([Slow Sync.](Sincronizare declanşatorului când blițul este activat.
lentă))
• Utilizaţi acest mod când fotografiaţi
([Slow Sync./peisajul va
persoane aflate în faţa unui fundal
apărea mai luminos.
întunecat.
Red-Eye](Sincronizare
•
Utilizarea
unui timp de expunere mai mare poate cauza
lentă/Efect ochi roşii)*
neclarităţi de mişcare. Utilizarea unui trepied vă poate
îmbunătăţi fotografiile.
Œ
Bliţul nu este activat, indiferent de condiţiile de înregistrare.
([Forced Flash Off ]
• Utilizaţi această funcţie când realizaţi fotografii în locuri în
(Dezactivare forţată bliţ)) care blițului nu este permisă.
* Poate fi setat doar când [Wireless] din [Flash] (Bliţ) este setat la [OFF] (Dezactivare) şi [Firing Mode]
(Mod de declanşare) este setat la [TTL].
• Este posibil ca unele moduri de bliţ să nu fie disponibile, în funcţie de setările bliţului extern.
Blițul este activat de două ori.
Intervalul dintre primul şi cel de-al doilea blitz este mai mare atunci când sunt setate [ ] sau
[
]. Subiectul nu trebuie să se mişte până la a doua activare a bliţului.
• Efectul de ochi roşii diferă de la o persoană la alta. De asemenea, dacă subiectul a fost departe de
cameră sau nu a privit la prima activare a bliţului, se poate ca efectul să nu fie evident.
■ Corectarea efectului de ochi roșii
Moduri aplicabile:
Când opţiunea Red-Eye Reduction (Reducere efect de ochi roşii) ([
], [
]) este selectată, funcţia
Red-Eye Removal (Eliminare efect de ochi roşii) este executată la fiecare utilizare a bliţului. Camera
detectează automat ochii roşii şi corectează imaginea.
MENU

[Rec] (Înregistrare)  [Red-Eye Removal] (Eliminare efect de ochi roşii)
Setări: [ON](Activare)/[OFF](Dezactivare)
• [ ] este afişat pe pictogramă când este setat la [ON] (Activare).
• În anumite circumstanţe, efectul de ochi roşii nu poate fi corectat.
- 229 -
8. Stabilizator, transfocare şi bliţ
■ Setările de bliţ disponibile în funcţie de modul înregistrare
Setările de bliţ disponibile depind de modul de înregistrare.
(O: Disponibil, —: Indisponibil)
‰
Mod de înregistrare
P
A
S
M
Œ
Mod auto intelligent
—*
—*
—*
—*
O*
Mod Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus)
—*
—*
—*
—*
O*
Mod Programme AE (Programare AE)
Mod Aperture-Priority AE (Prioritate diafragmă la
expunere automată)
Mod Shutter-Priority AE (Prioritate declanşator la
expunere automată)
Mod Manual Exposure (Expunere manuală)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
—
—
O
O
O
Mod Creative Video (Video creativ)
Mod de înregistrare panoramic
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
O
O
O
Mod Creative Control (Control creativ)
—
—
—
—
O
* Nu se poate seta cu ajutorul meniului [Rec] (Înregistrare).
[ ] este setat doar când bliţul este deschis. (P87)
• Setarea bliţului se poate modifica atunci când modificaţi modul de înregistrare. Modificaţi setarea de
bliţ din nou, dacă este necesar.
■ Timp de expunere pentru fiecare setare de blitz
Setare de bliţ
‰
Timp de expunere
(secunde)
1/60* to 1/250
Setare de bliţ
Timp de expunere
(secunde)
1 to 1/8000
* Acesta devine 60 secunde în modul Shutter-Priority AE (AE cu prioritate a declanşatorului) şi B (Bulb)
în modul Manual Exposure (Expunere manuală).
• Când bliţul este activat, cel mai redus timp de expunere care poate fi selectat reprezintă 1/250
dintr-o secundă.
• În modul Intelligent Auto (Automat inteligent) (
sau
) timpul de expunere se modifică în
funcţie de scena identificată.
- 230 -
8. Stabilizator, transfocare şi bliţ
Setarea la funcţia 2nd Curtain Synchro (Sincronizare întârziată)
Moduri aplicabile:
Sincronizarea întârziată activează bliţul chiar înaintea închiderii declanşatorului în momentul
realizării fotografiilor unor obiecte în mişcare, cum ar fi autovehicule, utilizând un timp de
expunere ridicat.
1
Selectați meniul. (P63)
MENU 
Menu snímania [Rec]  [Flash] (Blesk)  [Flash Synchro]
(Synchronizácia blesku)
2
Apăsați pe / pentru a selecta elementul și apoi apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/
Setare).
[1ST]
Sincronizare normală
Metoda normală pentru realizarea fotografiilor cu ajutorul
bliţului.
[2ND]
Sincronizare întârziată
Sursa de lumină apare în spatele subiectului şi imaginea
devine dinamică.
•
•
•
•
Setaţi la [1ST] pentru utilizare normală.
[2nd] este afişat în pictograma bliţului pe ecran dacă setaţi [Flash Synchro] (Sincronizare bliţ) la [2ND].
Acest efect este disponibil doar când [Wireless] în [Flash] (Bliţ) este setat la [OFF] (Dezactivare). (P234)
Atunci când este setat un timp de expunere scurt, este posibil ca efectul [Flash Synchro] (Sincronizare
bliţ) să se deterioreze.
• Nu puteți seta [ ] sau [
] atunci când [Flash Synchro] (Sincronizare bliţ) este setată la [2ND]
(Sincronizare întârziată).
- 231 -
8. Stabilizator, transfocare şi bliţ
Reglarea intensităţii bliţului
Moduri aplicabile:
Reglaţi luminozitatea bliţului când imaginile realizate cu bliţul sunt supra- sau subexpuse.
1
Selectați meniul. (str. 63)
MENU
2

[Rec] (Înregistrare )  [Flash] (Bliţ)  [Flash Adjust.] (Reglare bliţ)
Apăsați pe / pentru a seta intensitatea bliţului, după care apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
• Puteţi ajusta de la [–3 EV] la [+3 EV] în paşi de 1/3 EV.
• Selectaţi [±0] pentru a reveni la intensitatea originală a bliţului.
• [+] sau [–] este afişat pe pictograma bliţului de pe ecran atunci când este reglat nivelul bliţului.
• Poate fi setat doar când [Wireless] din [Flash] (Bliţ) este setat la [OFF] (Dezactivare) şi [Firing Mode]
(Mod de declanşare) este setat la [TTL]. (P228, 234)
Sincronizarea intensităţii bliţului încorporat cu compensarea expunerii
Moduri aplicabile:
Camera optimizează automat intensitatea bliţului pentru valoarea de compensare a expunerii.
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Rec] (Înregistrare)  [Flash] (Bliţ)  [Auto Exposure Comp.] (Compensare
expunere automată)
Setări: [ON](Activare)/[OFF](Dezactivare)
• Pentru detalii privind compensarea expunerii, consultați P167.
- 232 -
8. Stabilizator, transfocare şi bliţ
Realizarea fotografiilor cu bliţ wireless
Moduri aplicabile:
Folosind bliţuri care suportă controlul wireless (DMW-FL360L/ DMW-FL580L: opțional), puteţi
controla declanşarea bliţului încorporat (sau un bliţ ataşat la adaptorul aparatului) şi trei grupuri
de bliţ separate.
■ Plasarea bliţului wireless
Aşezaţi bliţul wireless cu senzorul său wireless îndreptat spre cameră.
Următoarea figură prezintă intervalul controlabil estimat când realizaţi fotografii ţinând
camera pe orizontală. Domeniul controlabil depinde de mediul înconjurător.
Domeniu de amplasare [atunci când un bliț
(DMW-FL360L: opțional) este atașat]
Exemplu amplasare
7m (23 feet)
30°
5m
30°
(16 feet)
50°
7m
(23 feet)
50°
5m
C
A
B
(16 feet)
• În acest exemplu de amplasare, bliţul C este plasat pentru a şterge umbra subiectului care va fi
creat de bliţurile A şi B.
• Numărul recomandat de bliţuri wireless pentru fiecare grup este de trei sau mai puţin.
• Dacă subiectul este prea aproape, bliţul de semnalizare poate afecta expunerea.
Dacă setaţi [Communication Light] (Lumină de comunicare) la [LOW] (Scăzut) sau reduceţi
intensitatea cu un difuzor sau un produs asemănător, efectul va fi redus.
- 233 -
8. Stabilizator, transfocare şi bliţ
Pregătiri:
Atașați blițul (DMW-FL360L/DMW-FL580L: opțional) la cameră.
1
Setaţi bliţurile wireless la modul RC şi apoi amplasaţi-le.
• Setaţi un canal şi grupurile pentru bliţul wireless.
2
Selectați meniul. (P63)
MENU
3

[Rec] (Înregistrare)  [Flash] (Bliţ)  [Wireless]
Apăsați pe / pentru a selecta [ON] şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/
Setare).
• Când [Wireless] este setat la [ON] (Activare), [WL] este afişat pe pictograma de bliţ în ecranul
de înregistrare.
4
5
Apăsați pe / pentru a selecta [Wireless Channel] (Canal wireless) şi
apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Apăsați pe / pentru a selecta canalul şi apoi apăsaţi pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
• Selectaţi canalul pe care l-aţi setat pentru bliţurile wireless în pasul 1.
6
7
Apăsați pe / pentru a selecta [Wireless Setup] (Configurare wireless) şi
apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Apăsați pe / pentru a selecta un element şi apoi apăsaţi pe [MENU/
SET] (Meniu/Setare).
- 234 -
8. Stabilizator, transfocare şi bliţ
• Apăsaţi pe [DISP.] (Afişare) pentru a declanşa un bliţ
de test.
A Mod de declanşare
B Luminozitate bliţ
C Raportul luminozităţii
[Firing Mode](Mod de declanşare))
[External Flash]
(Bliţ extern)
[TTL]:
Camera setează automat intensitatea.
[AUTO]
Intensitatea bliţului este setată de bliţul extern.
[MANUAL]
Setaţi manual raportul de luminozitate al bliţului extern.
[OFF]
(Dezactivare):
Bliţul de pe partea camerei emite doar lumină de
comunicare.
[Flash Adjust.](Reglare bliţ)
Setaţi manual intensitatea bliţului când [Firing Mode] (Mod de declanşare)
este setat la [TTL].
[Manual Flash Adjust.](Reglare manuală bliţ)
Setaţi raportul de luminozitate al bliţului extern când [Firing Mode] (Mod de
declanşare) este setat la [MANUAL].
• Puteţi seta de la [1/1] (luminozitate totală) până la [1/128] în paşi de 1/3.
[Firing Mode](Mod de declanşare)
[A Group]
(Grupa A)/
[B Group]
(Grupa B)/
[C Group]
(Grupa C)
[TTL]:
Camera setează automat intensitatea.
[AUTO]
Bliţurile wireless setează automat intensitatea.
[MANUAL]
Setaţi manual raportul de luminozitate al bliţurilor
wireless.
[OFF]
(Dezactivare):
Bliţurile wireless din grupa specificată nu se vor
declanşa.
[Flash Adjust.](Reglare bliţ)
Reglaţi manual intensitatea bliţurilor wireless când [Firing Mode] (Mod de
declanşare) este setat la [TTL].
[Manual Flash Adjust.](Reglare manuală bliţ)
Setaţi raportul de luminozitate al bliţurilor externe când [Firing Mode] (Mod
de declanşare) este setat la [MANUAL].
• Puteţi seta de la [1/1] (luminozitate totală) până la [1/128] în paşi de 1/3.
- 235 -
8. Stabilizator, transfocare şi bliţ
Utilizarea altor setări pentru înregistrarea cu bliţul wireless
Activarea declanşării FP pentru bliţurile wireless
În timpul înregistrării wireless, un bliţ extern declanşează un bliţ FP (declanşarea repetată a
bliţului la viteză mare). Această declanşare permite înregistrarea cu bliţ la un timp de expunere
scurt.
Selectați meniul. (P63)
MENU

[Rec] (Înregistrare)  [Flash] (Bliţ)  [Wireless FP]
Setări: [ON](Activare)/[OFF](Dezactivare)
Setarea intensităţii luminii de comunicare
Setaţi nivelul luminii de comunicare pentru înregistrarea wireless.
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Rec] (Înregistrare)  [Flash] (Bliţ)  [Communication Light] (Lumină de
comunicare)
Setări: [HIGH](Ridicată)/[STANDARD]/[LOW](Scăzută)
- 236 -
9. Înregistrarea imaginilor video
Înregistrarea imaginilor video
Înregistrarea imaginilor video
Moduri aplicabile:
Acest aparat poate înregistra imagini video de înaltă definiţie compatibile cu formatul AVCHD
sau imagini video înregistrate în formatul MP4.
În plus, camera poate înregistra imagini video 4K în formatul MP4. (P240) Sunetul va fi înregistrat
stereo.
1
Începeţi înregistrarea apăsând butonul de imagine video.
A Timp de înregistrare scurs
B Timp de înregistrare disponibil
• Este posibilă înregistrarea unor imagini video
corespunzătoare fiecărui mod.
• Indicatorul de stare înregistrare (roșu) C C va lumina
intermitent în timpul înregistrării imaginilor video.
• Dacă nu este efectuată nicio operaţie, o parte din afişaj
va deveni treptat mai întunecată după aproximativ 10
secunde, și nu va mai fi afișată după ce aproximativ 1
minut a trecut.
Apăsaţi [DISP.] (Afişare) sau atingeţi ecranul pentru ca
afişajul să reapară.
Această operațiune are rolul de a preveni uzura
ecranului și nu reprezintă o defecțiune.
• Eliberaţi butonul de imagine video imediat după
apăsarea lui.
2
3s
Opriţi înregistrarea apăsând din nou butonul de imagine video.
• Înregistrarea imaginilor statice este, de asemenea, posibilă în timpul înregistrării
imaginilor video, prin apăsarea completă a butonului declanşator. (P244)
- 237 -
R1m37s
9. Înregistrarea imaginilor video
Despre sunetul de înregistrare care este produs la oprirea înregistrării
Din moment ce înregistrarea imaginilor video se opreşte doar după ce apăsaţi butonul de
imagini video, se poate observa sunetul operaţiei. Dacă sunetul vă deranjează, încercaţi
următoarele:
– Divizaţi ultima parte a imaginii video utilizând [Video Divide] (Divizare video) (P274) din meniul
[Playback] (Redare).
Este posibil ca imaginea video să nu fie împărţită spre capăt. Pentru a evita acest lucru,
înregistraţi cu aproximativ 3 secunde mai mult.
– Setaţi camera la modul Creative Video (Video creativ) şi utilizaţi o telecomandă a declanşatorului
(opţională) pentru a înregistra imaginile video. (P354)
Activarea/dezactivarea butonul de imagini video
MENU 
[Custom] (Personalizare)  [Video Button] (Buton video)  [ON]/[OFF]
(Activare/Dezactivare)
• Această funcţie are rolul de a preveni utilizarea accidentală a butonului.
Comutarea între unghiul de vedere pentru realizarea fotografiilor şi cel pentru
înregistrarea imaginilor video
MENU 
statică)/[
[Custom] (Personalizare)  [Rec Area] (Zonă înregistrare)  [
] (Imagine video)
] (Imagine
• Când setarea de raport al dimensiunilor este diferită în timpul imaginilor statice şi video, unghiul
de vizualizare se modifică la începutul înregistrării imaginilor video.
Când setaţi [Rec Area] (Zonă înregistrare) la [
], unghiul de vizualizare în timpul înregistrării
imaginilor video este afişat.
• Zona de înregistrare indicată este aproximativă.
• [Rec Area] (Zonă înregistrare) nu este disponibilă pentru înregistrarea fotografiilor 4K..
- 238 -
9. Înregistrarea imaginilor video
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Când temperatura ambiantă este ridicată sau imaginea video este înregistrată continuu, camera
poate afişa [ ] şi opri înregistrarea pentru a se proteja. Aşteptaţi până la răcirea camerei.
Sunetul operaţional al butonului de transfocare sau operarea butonului se pot înregistra în timpul
înregistrării unei imagini video.
Timpul de înregistrare disponibil afişat pe ecran nu se va reduce regulat.
În funcţie de tipul cardului utilizat, indicatorul de accesare card poate apărea după un anumit
interval de timp după realizarea imaginilor video. Aceasta nu este o defecțiune.
[Sensivity] (Sensibilitate) va fi setată la [AUTO] (pentru imagini video) la înregistrarea imaginilor
video. De asemenea, [ISO Limit Set] (Setare limită ISO) nu va opera.
La înregistrarea unei imagini video, funcţia [Stabilizer] (Stabilizator) va fi fixată la [ ], [
] chiar
dacă este setată la.
Se recomandă să utilizaţi un acumulator complet încărcat sau un adaptor de alimentare cu curent
alternativ (opţional) atunci când înregistraţi imagini video. (P355)
Dacă în timp ce înregistraţi imagini video utilizând adaptorul de alimentare cu curent alternativ,
alimentarea este întreruptă din cauza unei căderi de tensiune, sau dacă adaptorul de alimentare cu
curent alternativ (opţional) este deconectat etc., imaginea video în curs de înregistrare nu va mai fi
înregistrată.
Funcțiile disponibile la înregistrarea imaginilor video diferă în funcție de obiectivul pe care îl utilizați,
și sunetul de funcționare a obiectivului poate fi înregistrat. Consultați site-ul pentru obiectivele
compatibile.
Va fi înregistrată în următoarele categorii pentru anumite moduri de înregistrare. O înregistrare cu
imagini video care corespund fiecărui mod de înregistrare va fi efectuată pentru imaginile care nu
sunt prezentate mai jos.
Mod de înregistrare selectat
– Mod Program AE
– Mod Aperture-Priority AE (Prioritate diafragmă la expunere
automată)
– Mod AE cu prioritatea declanşatorului
– Mod Expunere manuală
Modul de înregistrare în
timpul înregistrării de
imagini video
Imagine video normală
Indisponibil în aceste cazuri:
•
Imaginile video nu pot fi înregistrate în următoarele cazuri.
– [Rough Monochrome](Monocrom grosier)/[Silky Monochrome](Monocrom catifelat)/[Miniature
Effect](Efect miniatură)*/[Soft Focus](Focalizare slabă)/[Star Filter](Filtru stea)/ [Sunshine](Soare)
(Creative Control Mode)(Mod Control creativ)
* Doar când rezoluţia imaginilor video este setată la [4K] în [Rec Quality] (Calitate înregistrare)
– Când utilizați [Time Lapse Shot](Fotografie cu timp scurs)
– Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru)
- 239 -
9. Înregistrarea imaginilor video
Înregistrare imagini video în 4K
Moduri aplicabile:
Puteţi crea imagini video cu detalii fine în 4K înregistrând imaginile video cu rezoluţia setată la
[4K] în [Rec Quality] (Calitate înregistrare).
• Când înregistraţi imagini video în 4K, utilizaţi un card UHS clasa de viteză 3. (P22)
• Unghiul de vizualizare a imaginilor video în 4K este mai îngust decât cel al imaginilor video de alte
rezoluţii.
Pentru a înregistra imaginile video în 4K:
1 Setaţi [Rec Format] (Format înregistrare) în meniul [Motion Picture] (Imagine video) la [MP4].
(P241)
2 Setaţi [Rec Quality] (Calitate înregistrare) în meniul [Motion Picture] (Imagine video) la
[4K/100M/25p] sau [4K/100M/24p]. (P241)
3 Începeţi înregistrarea apăsând butonul de imagine video.
4 Opriţi înregistrarea apăsând din nou butonul de imagine video.
• Camera efectuează înregistrarea cu o focalizare foarte precisă la o viteză de focalizare automată
redusă. Drept urmare, uneori, poate fi dificil să focalizaţi cu Auto Focus (Focalizare automată). Aceasta
nu este o defecțiune.
- 240 -
9. Înregistrarea imaginilor video
Setarea formatului, a dimensiunii şi a frecvenței cadrelor la înregistrare
Moduri aplicabile:
1
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Motion Picture] (Imagine video)  [Rec Format] (Format
înregistrare)
2
Apăsați pe / pentru a selecta elementul și apoi apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
[AVCHD]
[MP4]
3
4
Acest format de date este adecvat pentru redarea pe un televizor de înaltă
definiţie etc.
Acest format este adecvat pentru redarea pe un PC etc.
Apăsați pe / pentru a selecta [Rec Quality] (Calitate înregistrare) şi
apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Apăsați pe / pentru a selecta elementul şi apoi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
• Ieșiți din meniu după setarea acestuia.
Când [AVCHD] este selectat
*
Element
Dimensiune
Rată de cadre de
înregistrare rată
Ieșirea senzorului
Rată de biţi
[FHD/28M/50p]*
1920x1080
50p
50 de cadre/secundă
28 Mbps
[FHD/17M/50i]
1920x1080
50i
50 de cadre/secundă
17 Mbps
[FHD/24M/25p]
1920x1080
50i
25 de cadre/secundă
24 Mbps
[FHD/24M/24p]
1920x1080
24p
24 de cadre/secundă
24 Mbps
AVCHD Progresiv
- 241 -
9. Înregistrarea imaginilor video
Când este selectat [MP4]
Element
Dimensiune
Rată de cadre de
înregistrare rată
Ieșirea senzorului
Rată de biţi
[4K/100M/25p]
3840x2160
25p
25 de cadre/
secundă
100 Mbps
[4K/100M/24p]
3840x2160
24p
24 de cadre/
secundă
100 Mbps
[FHD/28M/50p]
1920x1080
50p
50 de cadre/
secundă
28 Mbps
[FHD/20M/25p]
1920x1080
[HD/10M/25p]
1280x720
[VGA/4M/25p]
640x480
20 Mbps
25p
25 de cadre/
secundă
10 Mbps
4 Mbps
• Ce înseamnă rată de biţi
Acesta este volumul de date pentru o perioadă de timp definită, iar calitatea devine mai ridicată
cu cât numărul este mai mare. Acest aparat utilizează metoda de înregistrare „VBR”. „VBR” este o
abreviere pentru „Variable Bit Rate” (Rată de biţi variabilă), iar rata de biţi (volumul de date pentru
o perioadă de timp definită) se modifică automat în funcţie de subiectul înregistrat. Drept urmare,
timpul de înregistrare se scurtează când este înregistrat un subiect cu mişcare rapidă.
■ Despre compatibilitatea filmelor înregistrate
Chiar şi la utilizarea unui dispozitiv compatibil, imaginile video înregistrate pot fi redate cu o
calitate redusă a imaginii şi a sunetelor sau este posibil să nu fie redate.
De asemenea, informaţiile de înregistrare nu vor fi afişate corect. Într-un asemenea caz, utilizaţi
acest aparat pentru redare.
• Dacă doriţi să utilizaţi un alt dispozitiv pentru a reda imaginile înregistrate în format [FHD/28M/50p],
[FHD/24M/25p], [FHD/24M/24p] al [AVCHD] sau dacă doriţi să le transferaţi pe dispozitiv, este necesar
un calculator cu „PHOTOfunSTUDIO” instalat sau un dispozitiv de înregistrare discuri compatibil Bluray.
• Pentru imaginile video înregistrate cu [MP4] setat la [4K/100M/25p] sau [4K/100M/24p], consultaţi
„Vizionarea imaginilor video 4K pe un televizor/ Salvarea imaginilor video 4K pe PC-ul sau pe
recorder-ul dumneavoastră” la P332.
- 242 -
9. Înregistrarea imaginilor video
Cum să setaţi focalizarea când înregistraţi imagini video
[(Continuous AF - Focalizare automată continuă)]
Moduri aplicabile:
Focalizarea se modifică în funcţie de setarea modului de focalizare (P142) şi setarea [Continuous
AF] (Focalizare automată continuă) în meniul modului [Motion Picture] (Imagine video).
Modul de focalizare
[Continuous
AF](Focalizare
automată continuă)
[ON] (Activare)
[AFS]/[AFF]/[AFC]
[MF]
Descrierea setărilor
Camera continuă să focalizeze în mod
automat pe subiecte în timpul înregistrării.
[OFF] (Dezactivare)
Camera păstrează poziţia de focalizare la
începutul înregistrării.
[ON](Activare)/
[OFF](Dezactivare)
Puteţi focaliza manual. (P158)
• Când modul de focalizare este setat la [AFS], [AFF] sau [AFC], dacă apăsaţi butonul declanşator pe
jumătate în timpul înregistrării unei imagini video, camera va regla din nou focalizarea.
• În funcţie de condiţiile de înregistrare sau de obiectivul utilizat, sunetul operaţional poate fi
înregistrat atunci când focalizarea automată operează în timpul înregistrării unei imagini video.
Se recomandă să înregistraţi cu funcţia [Continuous AF] (Focalizare automată continuă) din
meniul [Motion Picture] (Imagine video) setată la [OFF] (Dezactivare), dacă sunetul operaţional vă
deranjează, pentru a evita înregistrarea zgomotului produs de obiectiv.
• La operarea transfocării în modul de înregistrare imagini video, focalizarea poate dura mai mult.
- 243 -
9. Înregistrarea imaginilor video
Înregistrarea imaginilor statice în timpul
înregistrării imaginilor video
Moduri aplicabile:
Puteţi înregistra imagini statice în timpul înregistrării unei imagini video. (Înregistrare simultană)
În timpul înregistrării imaginilor video, apăsaţi
complet butonul declanșator pentru a înregistra o
imagine statică.
• Indicatorul de înregistrare simultană este afișat în timpul
înregistrării imaginilor statice.
• Înregistrarea cu funcția Touch Shutter (Declanșator tactil) (P61)
este, de asemenea, disponibilă.
13
■ Setarea priorităţilor pentru imagini video şi statice
Moduri aplicabile:
Metoda de înregistrare pentru imaginile statice realizate în timpul înregistrării unei imagini
video poate fi setată cu opțiunea [Picture Mode](Mod imagine) din meniul [Motion Picture]
(Imagine video).
[ ]
([Video Priority]
(Prioritate video))
• Imaginile vor fi înregistrate cu o rezoluţie a imaginii de [S](2M).
Calitatea imaginii poate fi diferită de [S] (2 M) imaginilor standard.
• Doar imaginile JPEG sunt înregistrate atunci când setaţi [Quality] (Calitate) la
[
], [
] sau [
], imaginile statice vor fi înregistrate în.
(Când setaţi la [
] imaginile statice vor fi înregistrate în[Quality] (Calitate) cu [A].)
• În timpul înregistrării imaginii video, pot fi înregistrate până la 40 de imagini
(Până la 10 imagini atunci când [MP4] este setat la [4K/100M/25p] sau
[4K/100M/24p])
• În opţiunea [Miniature Effect] (Efect miniatură) din modul Creative Control
(Control creativ), este posibil să existe un uşor decalaj între apăsarea
completă pe butonul declanşator şi înregistrare.
[ ]
([Photo Priority]
(Prioritate
fotografie))
• Imaginile vor fi înregistrate cu rezoluţia şi calitatea setate.
• Ecranul se va înnegri în timpul înregistrării imaginilor. O imagine statică va fi
înregistrată în imaginea video în acest timp, iar sunetele nu sunt înregistrate.
• În timpul înregistrării imaginii video, pot fi înregistrate până la 10 statice.
(Până la 5 imagini atunci când [MP4] este setat la [4K/100M/25p] sau
[4K/100M/24p])
- 244 -
9. Înregistrarea imaginilor video
• Raportul dimensiunilor imaginii va fi setat la [16:9].
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
– Când [Rec Format] (Format înregistrare) este setat la [MP4] şi [Rec Quality] (Calitate înregistrare)
este setată la [VGA/4M/25p]
– Când [Rec Format] (Format înregistrare) este setat la [AVCHD] şi [Rec Quality] (Calitate
înregistrare) este setată la [FHD/24M/24p] [disponibil doar cu [ ] (setare ([Photo Priority])
(Prioritate fotografie))
– Când modul de acţionare este setat la 4K Photo (Fotografii 4K) (doar cu setare [ ] ([Photo
Priority]) (Prioritate fotografie))
– Când utilizați [Ex. Tele Conv.] (Conversie tele extinsă) în meniul [Motion Picture] (Imagine video)
[numai când este setată opţiunea [ ] ([Photo Priority]) (Prioritate fotografie)]
– Când [Snap Movie] (Film instantaneu) este setat la [ON] (Activare)
- 245 -
9. Înregistrarea imaginilor video
Înregistrare instantanee a filmelor
Moduri aplicabile:
Puteţi specifica în avans timpul de înregistrare şi puteţi înregistra imagini video ca şi cum aţi
realiza capturi. Această funcţie vă permite să comutaţi focalizarea la începutul unei înregistrări şi
să adăugaţi în avans efecte de intensificare/estompare treptată.
• Imaginile video vor fi înregistrate cu [FHD/20M/25p] în [MP4].
• Cu ajutorul aplicaţiei pentru smartphone/tabletă „Panasonic Image App”, puteţi combina imaginile
video înregistrate cu camera. Puteţi adăuga muzică şi puteţi efectua diferite operaţii de editare
atunci când le combinaţi. În plus, puteţi trimite imaginea video combinată către un serviciu web.
(P305)
1
Selectați meniul. (P63)
MENU
2

[Motion Picture](Imagine video)  [Snap Movie] (Film instantaneu)
Selectați [ON] cu / şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Timpul de înregistrare va fi setat la [4sec], iar setarea de focalizare mobilă și cea de atenuare
vor fi setate la [OFF](Dezactivare).
• Pentru a modifica aceste setări, consultați „Modificarea setărilor de film instantaneu” pe P247.
• Apăsați pe jumătate butonul declanșator pentru a ieși din meniu.
3
Începeţi înregistrarea apăsând butonul de
imagine video.
A Timp de înregistrare scurs
B Timp de înregistrare setat
3s
• Eliberaţi butonul de imagine video imediat după
apăsarea lui.
• Nu puteţi întrerupe înregistrarea imaginilor video.
Înregistrarea se va opri automat după scurgerea
timpului de înregistrare setat.
■ Pentru a dezactiva Snap Movie (Film instantaneu)
Selectați [OFF](Dezactivare) la pasul 2.
- 246 -
SNAP
4SEC
4s
9. Înregistrarea imaginilor video
■ Modificarea setărilor film instantaneu
1
2
Selectați [SET](setare) la pasul 2 și apoi apăsați pe [MENU/SET](Meniu/Setare).
Apăsați pe / pentru a selecta un element şi apoi apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/
Setare).
[Record time]
(Timp de
înregistrare)
Setează durata de înregistrare a imaginilor video.
[8SEC]/[6SEC]/[4SEC]/[2SEC]
[Pull Focus]
(Focalizare
mobilă)
Permite realizarea de imagini dramatice prin decalarea treptată a focalizării la
începutul înregistrării.
[ON](Activare)/[OFF](Dezactivare)
• Consultaţi P248 pentru detalii.
[Fade]
(Atenuare)
Adaugă un efect gradual (aspect gradual) unei imagini şi sunet la începutul
înregistrării sau adaugă un efect de estompare (dispariţie treptată) la sfârşitul
înregistrării.
WHITE-IN]/[WHITE-OUT] (Alb gradual):
Adaugă un efect de estompare şi accentuare care utilizează un ecran alb.
[BLACK-IN]/[BLACK-OUT] (Negru gradual):
Adaugă un efect de estompare şi accentuare care utilizează un ecran negru.
COLOR-IN]/[COLOR-OUT] (Culoare graduală):
Adaugă un efect gradual de la alb-negru la color sau un efect gradual de la
color la alb-negru. Sunetul va fi înregistrat normal.
[OFF](Dezactivare)
• Ieșiți din meniu după ce ați setat-o.
• Imaginile video înregistrate cu [WHITE-IN] (Alb gradual) sau [BLACK-IN] (Negru gradual) sunt afişate
ca imagini miniaturale complet albe sau complet negre în modul Playback (Redare).
• Dacă alocaţi [Snap Movie] (Film instantaneu) la [Fn Button Set] (Setare buton funcţional) (P70), puteţi
afişa un ecran care vă permite să comutaţi [Snap Movie] (Film instantaneu) între [ON] (Activare)/[OFF]
(Dezactivare) apăsând butonul funcţional alocat. Dacă apăsaţi [DISP.] (Afişare) în timp ce este afişat
ecranul, puteţi modifica setările pentru instantaneu.
• [Snap Movie] (Film instantaneu) va fi setat la [OFF] (Dezactivare) când vă veţi conecta la Wi-Fi cu
[Remote Shooting & View] (Înregistrare şi vizualizare de la distanţă).
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
– [Miniature Effect] (Efect de miniatură) (Mod Control creativ))
– Când modul de acționare este setat la 4K foto (Fotografii 4K)
- 247 -
9. Înregistrarea imaginilor video
Configurarea [Pull Focus] (Focalizare mobilă)
Setează cadrele care determină o poziţie de pornire a focalizării
(prima) şi o poziţie de finalizare a focalizării (a doua). Camera
măsoară apoi distanţa faţa de obiect şi setează focalizarea. Când
începeţi înregistrarea unei imagini video, focalizarea este comutată
de la primul cadru la cel de-al doilea cadru.
Operarea butoanelor
1
2
Apăsați pe .
Apăsați /// pentru a muta zona de focalizare automată şi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare). (Prima pozitie)
• Dacă apăsaţi butonul [DISP.] (Afişare) înainte de a apăsa [MENU/SET] (Meniu/Setare), cadrul va
reveni în centru.
3
Repetați pasul 2. (A doua poziție)
• Focalizarea automată va funcţiona pentru a seta începutul şi sfârşitul focalizării în cazul Pull Focus
(Focalizare mobilă). În cazul în care configurarea eşuează, cadrul revine la prima poziţie. Efectuați
din nou configurarea.
• Dacă apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare), setările de cadru vor fi anulate.
Operaţii tactile
Atingeţi un subiect (prima poziţie), glisaţi degetul în locaţia dorită (a doua poziţie) şi
eliberaţi degetul.
• Focalizarea automată va funcţiona pentru a seta începutul şi sfârşitul focalizării în cazul Pull Focus
(Focalizare mobilă). În cazul în care configurarea eşuează, cadrul revine la prima poziţie. Efectuați din
nou configurarea.
• Dacă atingeți [
], setările de cadru vor fi anulate.
• Un efect mai mare poate fi obţinut prin crearea unui contrast mai accentuat al focalizării
între poziţiile de început şi de sfârşit, de exemplu prin comutarea focalizării de la fundal la
prim-plan şi invers.
• După setarea focalizării, încercaţi să menţineţi o distanţă constantă între subiect şi cameră.
• Când [Pull Focus] (Focalizare mobilă) este setată la [ON] (Activare):
– Modul Auto Focus (Focalizare automată) va fi comutat la [ ], o setare special creată pentru [Pull
Focus] (Focalizare mobilă).
– Dacă realizaţi o imagine, operarea Auto Focus (Focalizare automată) [Ø] va avea loc la prima
poziţie a cadrului.
• Pentru a reajusta focalizarea în timpul înregistrării unei imagini video, apăsaţi butonul declanşator pe
jumătate după ce operaţia Pull Focus (Focalizare mobilă) se încheie.
• Pull Focus (Focalizare mobilă) nu funcţionează când cele două cadre nu sunt setate.
• Chiar şi când [Metering Mode] (Mod de măsurare) (P171) este setat la [ ], ţinta de măsurare în
punct nu se mută cu focalizarea. Ţinta este fixată la poziţia de început (prima poziţie) a focalizării
mobile.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
– În [Manual Focus] (Focalizare manuală)
– Când este utilizat zoom-ul digital
– Cu obiective care oferă numai focalizare manuală
– Cu unele obiective de tip Four Thirds
- 248 -
9. Înregistrarea imaginilor video
Utilizarea meniului [Motion Picture] (Imagine
video)
Pentru detalii privind setările meniului [Motion Picture] (Imagine video),
consultaţi P63.
• [Photo Style] (Stil foto), [Filter Settings] (Setări filtru), [AFS/AFF], [Metering Mode] (Mod de măsurare),
[Highlight Shadow] (Evidenţiere umbră), [i.Dynamic] (Dinamic inteligent), [Diffraction Compensation]
(Compensare a difracţiilor) şi [Digital Zoom] (Zoom digital) sunt comune atât pentru meniul [Rec]
(Înregistrare), cât şi pentru meniul [Motion Picture] (Imagine video). Modificarea acestor setări întrunul din aceste meniuri se va reflecta în celălalt meniu.
• Meniul [Motion Picture] (Imagine video) nu este afişat în următoarele cazuri.
– Mod de înregistrare panoramic
– [Rough Monochrome](Monocrom grosier)/[Silky Monochrome](Monocrom catifelat)/[Soft Focus]
(Focalizare slabă)/[Star Filter](Filtru stea)/[Sunshine](Rază de soare) (Creative Control Mode)
(Control creativ)
[Ajustare Movie](Film instantaneu)
• Consultați P246 pentru detalii.
[Rec Format](Format înregistrare)
• Consultați P241 pentru detalii.
[Rec Quality](Calitate înregistrare)
• Consultați P241 pentru detalii.
[Exposure Mode] (Mod de expunere)
• Consultați P119 pentru detalii.
[Picture Mode] (Mod imagine)
• Consultați P244 pentru detalii.
[Continuous AF](Focalizare automată continuă)
• Consultați P243 pentru detalii.
[Luminance Level] (Nivel de luminanţă)
Moduri aplicabile:
Selectaţi domeniul de luminanţă corespunzător imaginii video.
• [Luminance Level] (Nivel luminanţă) poate fi setat doar când [MP4] a fost selectat ca setare [Rec
Format] (Format înregistrare).
Setări: [0-255]/[16-255]
• [0-255] este adecvat pentru crearea imaginilor statice din imagini video înregistrate.
• [16-255] este adecvat pentru înregistrarea normală de imagini video.
- 249 -
9. Înregistrarea imaginilor video
Ex. [Ex. Tele Conv.] (Conversie tele extra)
• Consultați P221 pentru detalii.
[Flkr Decrease] (Reducere licărire)
Moduri aplicabile:
Timpul de expunere poate fi ajustat pentru a reduce licărirea imaginii sau dungile care apar în
imaginile video.
Setări: [1/50]/[1/60]/[1/100]/[1/120]/[OFF](Dezactivare)
[Silent Operation] (Operare silenţioasă)
• Consultați P120 pentru detalii.
[Mic Level Disp.] (Afişare nivel microfon)
Moduri aplicabile:
Afișează nivelul microfonului pe ecranul de înregistrare.
Setări: [ON](Activare)/[OFF](Dezactivare)
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
– [Miniature Effect] (Efect de miniatură) (Mod Control creativ))
[Mic Level Adj.] (Ajustare nivel microfon)
Moduri aplicabile:
Ajustaţi nivelul intrării sunetului la 4 nivele diferite.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
– [Miniature Effect] (Efect de miniatură) (Mod Control creativ))
- 250 -
9. Înregistrarea imaginilor video
[Wind Noise Canceller] (Funcţie de anulare zgomot produs de vânt)
Moduri aplicabile:
Aceasta va reduce zgomotul produs de vânt înregistrat de microfonul încorporat, menţinând în
acelaşi timp calitatea sunetului.
Setări: [HIGH] (Ridicată)/[STANDARD]/[OFF] (Dezactivare)
• Când este detectat un vânt puternic, [HIGH] (Ridicată) reduce eficient zgomotul produs de vânt
reducând la minimum sunetele joase.
• [STANDARD] extrage şi reduce doar zgomotul produs de vânt fără a deteriora calitatea sunetului.
• Este posibil să nu observaţi efectul complet, în funcţie de condiţiile de înregistrare.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcţie operează doar pentru microfonul încorporat şi nu este disponibilă când un microfon
extern se află în uz.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
– [Miniature Effect] (Efect de miniatură) (Mod Control creativ))
- 251 -
10. Redarea și editarea imaginilor
Redarea și editarea imaginilor
Redarea fotografiilor
1
Apăsați pe [(].
2
Apăsați pe /.
1/98
: Redarea fotografiei anterioare
: Redarea imaginii următoare
• Dacă apăsați și țineți apăsat /, puteți reda imaginile
succesiv.
• De asemenea, imaginile pot fi derulate înainte sau înapoi prin rotirea selectorului frontal sau
glisarea pe orizontală a ecranului. (P59)
• Puteţi derula imaginile înainte sau înapoi continuu ţinând degetul pe partea stângă sau
dreaptă a ecranului după derularea înainte/înapoi a unei imagini. (Imaginile sunt afişate cu o
dimensiune redusă)
• Viteza de derulare imagine înainte / înapoi se modifică în funcţie de starea de redare.
Comutarea vitezei pentru derularea continuă înainte sau înapoi sau a imaginilor
 [Custom] (Personalizare)  [Touch Scroll] (Derulare tactilă)  [H] (Viteză
mare)/[L] (Viteză mică)
MENU
Trimiterea unei imagini către un serviciu web
Dacă apăsați  când afişaţi imaginile pe rând, puteţi trimite cu uşurinţă o imagine către un
serviciu web. (P317)
■ Pentru a finaliza redarea
Apăsați din nou pe [(] apăsaţi la jumătate butonul declanşator sau apăsaţi butonul
de imagine video.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Acest aparat este compatibil cu standardul DCF („Design Rule for Camera File System”) stabilit de
JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) şi cu Exif (Exchangeable
Image File Format).
Această cameră poate afişa numai imagini care sunt compatibile cu standardul DCF.
• Uneori camera nu poate reda corect imagini înregistrate cu alte dispozitive şi este posibil ca funcţiile
camerei să nu fie disponibile pentru aceste imagini.
- 252 -
10. Redarea și editarea imaginilor
Redarea imaginilor video
Acest aparat a fost proiectat să redea imagini video utilizând formatele AVCHD şi MP4.
• Imaginile video sunt afişate însoţite de pictograma aferentă ([
]).
• Fişierele rafală 4K înregistrate cu funcţia 4K Photo (Fotografii 4K)
sunt afişate cu [
].
Pentru informaţii privind redarea fişierelor rafală 4K, consultaţi
P191.
12s
Apăsați pe  pentru a le reda.
A Durată de înregistrare imagine video
• După începerea redării, timpul de redare scurs este afişat pe ecran.
De exemplu, un interval de 8 minute şi 30 secunde este afişat ca [8m30s].
• Unele informaţii (informaţii de înregistrare etc.) nu vor fi afişate pentru imagini video înregistrate în
[AVCHD].
• Atingând [
] în mijlocul ecranului, veţi putea reda imaginile video.
• Imaginile video înregistrate cu [Snap Movie] (Instantaneu) sunt redate automat.
■ Operaţii în timpul redării imaginilor video
Buton
operației

Operaţii
tactile
operației
Descrierea
operației
Play/Pause (Redare/
Pauză)
Buton
operației

Derulare rapidă
înapoi*1

Derulare înapoi cadru
cu cadru (în timpul
pauzei)*2
Reducerea nivelului
volumului
Operaţii
tactile
operației
Descrierea
operației
Stop
Derulare rapidă
inainte*1

Derulare înainte
cadru cu cadru (în
timpul pauzei)
Mărirea nivelului
volumului
*1 Viteza de derulare înainte/înapoi crește dacă apăsați din nou /.
*2 Când o imagine video înregistrată cu [AVCHD] este derulată înapoi cadru cu cadru, cadrele acesteia
vor fi afişate la intervale de aproximativ 0,5 secunde.
• Panoul de control dispare după aproximativ 2 secunde, dacă nu este efectuată nicio operaţie.
Atingeți ecranul pentru a afișa din nou panoul de control.
• Dacă apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) în timpul unei pauze, puteţi crea o imagine dintr-o imagine
video. (P254)
- 253 -
10. Redarea și editarea imaginilor
■ Operaţii în timpul redării automate a instantaneelor

Redare de la început

Înapoi la imaginea anterioară

Înainte la imaginea următoare
• Când atingeţi ecranul, redarea automată se opreşte.
• Pentru a reda imaginile video înregistrate de acest aparat pe un computer, utilizaţi software-ul
„PHOTOfunSTUDIO” de pe DVD (furnizat).
Crearea imaginilor statice din imagini video
Puteţi crea o singură imagine statică dintr-o imagine video înregistrată.
1
Apăsați pe  pentru a întrerupe redarea imaginii video.
• Puteți regla fin locația de divizare prin apăsarea / în timp
ce filmul este întrerupt.
2
Apăsați pe [MENU/SET](Meniu/Setare).
• Aceeași operație poate fi efectuată prin atingerea [
].
• Este afișat ecranul de confirmare. Se execută atunci când este
selectat [Yes](Da).
• Imaginile statice vor fi salvate cu setarea [Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) de 16:9 şi [Quality]
(Calitate) setată la [›]. Numărul de pixeli va diferi în funcţie de imaginea video pe care o redaţi.
– Când rezoluţia imaginilor video este setată la [4K] în [Rec Quality] (Calitate înregistrare): [M] (8 M)
– Când rezoluţia imaginilor video este setată la [FHD], [HD] în [Rec Quality]: (Calitate înregistrare):
[S] (2 M)
• Este posibil ca imaginile statice create dintr-o imagine video să aibă un aspect mai nefinisat decât
imaginile cu o calitate a imaginii normală.
• [
] este afişat în timpul redării de imagini statice create din imagini video.
• Pentru a crea imagini statice din imaginile video când camera este conectată la un televizor cu
un cablu micro HDMI, setaţi [VIERA Link] în [TV Connection] (Conexiune TV) din meniul [Setup]
(Configurare) la [OFF] (Dezactivare).
Indisponibil în aceste cazuri:
• Imaginile statice nu pot fi create din imaginile video înregistrate în [VGA/4M/25p] cu format [MP4].
- 254 -
10. Redarea și editarea imaginilor
Comutarea modului [PLAYBACK] (Redare)
Utilizarea transfocării la redare
Rotiţi selectorul posterior spre dreapta.
1x  2x  4x  8x  16x
2.0X
• Dacă selectorul posterior este rotit la stânga după mărirea imaginii,
mărirea va fi redusă.
• De asemenea, puteţi mări/micşora imaginea apropiind/depărtând
două degete (P59) pe porţiunea pe care doriţi să o măriţi sau să o
micşoraţi.
• Când modificaţi grosismentul, indicaţia poziţiei de transfocare
apare timp de aproximativ 1 secundă. A.
• Cu cât o imagine este mărită mai mult, cu atât calitatea ei se
reduce.
• Puteţi muta partea mărită apăsând /// de la butonul cursor
sau trăgând ecranul. (P59)
• De asemenea, puteţi mări (2×) imaginea atingând de două ori
partea pe care doriţi să o măriţi. Dacă atingeţi de două ori imaginea
mărită, mărirea este resetată la 1×.
• Puteţi derula înainte sau înapoi imaginea în timpul menţinerii
aceluiaşi grosisment de zoom şi a poziţiei de zoom pentru zoom la redare rotind selectorul frontal în
timpul zoom-ului la redare.
Afişarea unor ecrane multiple (Redare multiplă)
Rotiţi selectorul posterior la stânga.
1 ecran  12 ecrane  30 ecrane  Afişaj ecran de tip
calendar
• Dacă selectorul posterior este rotit spre dreapta, se va afișa ecranul
de redare precedent.
• Comutarea ecranului de redare este posibilă atingând următoarele
pictograme.
–
[
@]: 1 ecran
–
[
]: 12 ecrane
–
[
]: 30 ecrane
–
[ CAL ]: Afişare ecran calendar
• Ecranul poate fi comutat gradual prin tragerea ecranului în sus sau în jos.
• Imaginile afişate cu ajutorul [ ] nu pot fi redate.
- 255 -
1/98
10. Redarea și editarea imaginilor
■ Pentru a reveni la modul normal de redare
Apăsați pe /// pentru a selecta o imagine, apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Afişarea fotografiilor în funcţie de data înregistrării (Redare calendar)
1
2
Rotiți selectorul posterior stânga pentru a afișa ecranul Calendar.
Apăsați pe /// pentru a selecta data de redat și
apăsați pe [MENU/SET](Meniu/Setare).
• Vor fi afișate doar imaginile înregistrate la această dată.
• Rotiţi selectorul de control spre stânga pentru a reveni la
afişarea ecranului calendar afisaj.
3
Apăsați pe /// pentru a selecta o imagine, apoi
apăsați [MENU/SET](Meniu/Setare).
2015
12
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
• Data de înregistrare a imaginii selectate în ecranul de redare devine data selectată când ecranul
calendar este afişat pentru prima dată.
• Puteţi afişa un calendar cuprins între ianuarie 2000 şi decembrie 2099.
• Dacă data nu este setată în cameră, data de înregistrare este setată ca fiind 1 ianuarie 2015.
• Dacă efectuaţi fotografii după setarea destinaţiei deplasării în [WORLD TIME] (Fus orar), imaginile
sunt afişate în funcţie de datele de la destinaţia deplasării în modul de redare tip calendar.
- 256 -
10. Redarea și editarea imaginilor
Redarea fotografiilor de grup
Un grup de imagini este alcătuit din imagini multiple. Puteţi reda imaginile într-un grup fie
continuu, fie una câte una.
• Puteţi edita sau şterge simultan toate imaginile dintr-un grup.
(De exemplu, dacă ştergeţi un grup de imagini, toate imaginile din grupul respectiv sunt şterse.)
[
]:
Un grup de imagini alcătuit din imagini realizate în modul Burst
(Rafală) cu viteza de rafală [SH]. (P175)
[
]:
Un grup de imagini ce constă din imagini realizate cu Time Lapse
Shot (Fotografie cu timp scurs). (P197)
[
]:
Un grup de imagini realizate în modul Stop Motion Animation
(Animaţie cadru cu cadru). (P200)
1/98
SLF
SUB
MENU
• Imaginile nu vor fi grupate dacă sunt înregistrate fără ca ceasul să fie setat.
Redarea continuă a imaginilor de grup
Apăsați pe .
• Aceeaşi operaţie poate fi efectuată atingând pictograma imaginii de grup ([
], [
• La redarea imaginilor dintr-un grup una câte una, se afişează opţiuni.
[From the first picture] (De la prima imagine):
Imaginile sunt redate continuu de la prima imagine din grup.
[From the current picture] (De la imaginea curentă):
Imaginile sunt redate continuu, de la imaginea care se redă în momentul respectiv.
], [
■ Operaţii în timpul redării imaginilor de grup

Redare continuă/Pauză

Derulare rapidă înapoi

Stop
Derulare rapidă înainte

Derulare înapoi
(în timpul pauzei)
- 257 -
Înainte
(în timpul pauzei)
]).
10. Redarea și editarea imaginilor
Redarea fiecărei imagini de grup
1
Apăsați pe .
• Aceeași operație poate fi efectuată prin atingerea [
2
3
1/98
SUB
MENU ].
Apăsați pe / pentru a selecta [Display In Group]
(Afişare în grup) şi apoi apăsați pe [MENU/SET](Meniu/
Setare).
SLF
SUB
MENU
Apăsați pe / pentru a parcurge imaginile.
SUB
• Apăsarea din nou pe  sau atingerea [ MENU
] şi selectarea [Exit Display In Group](Ieşire din afişare
în grup) vă va readuce la ecranul de redare normală.
• Fiecare imagine dintr-un grup poate fi tratată ca imagine normală la redarea acestora. (Cum ar
fi redare multiplă, transfocarea la redare şi ştergerea imaginilor).
- 258 -
10. Redarea și editarea imaginilor
Ştergerea imaginilor
După ștergere, imaginile nu mai pot fi recuperate.
• Imaginile care nu sunt înregistrate în standardul DCF sau cele care sunt protejate nu pot fi şterse.
Pentru a şterge o singură imagine
1
În modul de redare, selectaţi imaginea pe care
vreţi să o ştergeţi, apoi apăsaţi [ ].
• Aceeași operație poate fi efectuată prin atingerea [
2
].
Apăsați pe  pentru a selecta [Delete Single]
(Ştergere unică), apoi apăsaţi pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
• Este afișat ecranul de confirmare.
Imaginea este ştearsă selectând [Yes] (Da)
'HOHWH6LQJOH
'HOHWH0XOWL
'HOHWH$OO
Opţiunea [Delete Confirmation] (Confirmare ştergere) din meniul [Playback]
(Redare) permite setarea opţiunii de pe ecranul de confirmare a ştergerii care va
fi evidenţiată prima, în speţă [Yes] (Da) sau [No] (Nu). Setarea implicită este [No]
(Nu). (P284)
- 259 -
10. Redarea și editarea imaginilor
Pentru a şterge mai multe imagini (până la 100*) sau toate imaginile
* Grupurile de imagini vor fi tratate ca o singură imagine.
(Toate imaginile din grupul de imagini selectat vor fi şterse.)
1
2
În modul Redare, apăsați pe [ ].
Apăsați pe / pentru a selecta [Delete Multi] (Ştergere multiplă) sau
[Delete All] (Ştergere toate) şi apoi apăsaţi [MENU/SET](Meniu/Setare).
• [Delete All] (Ştergere toate)  Este afişat ecranul de confirmare.
Imaginile sunt şterse selectând [Yes] (Da).
• Este posibilă ştergerea tuturor imaginilor, cu excepţia celor setate ca favorite când [All Delete
Except Favorite] (Ştergere toate cu excepţia imaginilor favorite) este selectat cu opţiunea
[Delete All] (Ştergere toate) setată.
3
(Când este selectat [Delete Multi]
(Ştergere multiplă)
Apăsați pe /// pentru a selecta imaginea
şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
pentru setare. (Repetați acest pas.)
2.
• [‚] apare pe imaginile selectate..
Dacă apăsaţi din nou [MENU/SET] (Meniu/Setare), setarea este anulată.
4
(Când este selectat [Delete Multi] (Ştergere multiplă)
Apăsați pe  pentru a selecta [OK], apoi apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/
Setare) pentru a executa.
• Este afișat ecranul de confirmare.
Imaginile sunt şterse selectând [Yes] (Da).
• Nu opriţi camera în timpul unei operaţii de ştergere. Utilizaţi un acumulator încărcat suficient sau
adaptorul de alimentare cu curent alternativ (opţional) (P355).
• În funcţie de numărul de imagini de şters, poate fi necesar un interval de timp mai lung pentru
ştergere.
- 260 -
10. Redarea și editarea imaginilor
Utilizarea meniului [Playback] (Redare)
Cu acest meniu, puteţi utiliza diferite funcţii de redare, precum decuparea şi alte editări ale
imaginilor înregistrate, setări de protecţie etc.
• Cu [RAW Processing] (Procesare RAW), [Clear Retouch] (Ştergere retuş), [Text Stamp] (Imprimare
text), [Time Lapse Video] (Imagine video cu timp scurs), [Stop Motion Video] (Imagine video cadru cu
cadru), sau [Cropping] (Decupare), este creată o nouă imagine editată.
O nouă imagine nu poate fi editată dacă nu există spaţiu liber pe card, deci vă recomandăm să
verificaţi dacă există suficient spaţiu liber înainte de editarea imaginii.
• Camera nu poate reda corect imagini înregistrate pe alte dispozitive şi este posibil ca funcţiile
camerei să nu fie disponibile pentru aceste imagini.
■ Modul de selectare a imaginii (imaginilor) după selectarea [Single] (O singură imagine)
sau [Multi] (Mai multe imagini)
Anumite elemente de meniu vă permit să specificaţi modul de selectare a imaginii (imaginilor).
Urmaţi paşii de mai jos pentru a selecta o imagine (imagini).
Setare [Single] (O singură imagine)
1
2
Apăsați pe / pentru a selecta imaginea.
Apăsați pe [MENU/SET](Meniu/Setare).
• Dacă [Set/Cancel] (Setare/Anulare) este afişată în partea
dreaptă jos a ecranului, setarea este anulată când apăsaţi din
nou [MENU/SET] (Meniu/Setare).
6HW
Setare [Multi] (Mai multe imagini)
Când este afișat un ecran similar celui din dreapta:
1
Apăsați pe /// pentru a selecta imaginea şi apoi
apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru setare
(Repetare).
2.
• Setarea este anulată când apăsaţi din nou [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
2
Apăsați pe  pentru a selecta [OK], apoi apăsaţi pe
[MENU/SET](Meniu/Setare) pentru a executa.
Când este afișat un ecran similar celui din dreapta:
Apăsați pe /// pentru a selecta imaginea şi apoi
apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) (în mod repetat)
• Setarea este anulată când apăsaţi din nou [MENU/SET](Meniu/
Setare).
1
2
3
4
5
6
6HW&DQFHO
- 261 -
10. Redarea și editarea imaginilor
[2D/3D Settings] (Setări 2D/3D)
Metodele de redare pentru imaginile 3D pot fi comutate.
• Acesta este un meniu care este afişat numai când este posibilă redarea 3D.
Consultați P351 pentru detalii.
[Slide Show] (Diaporamă)
Puteţi reda fotografiile realizate sincronizându-le cu muzică şi puteţi face acest lucru secvenţial,
lăsând un interval fix între fiecare două imagini.
Puteţi, de asemenea, crea o diaporamă compusă doar din imagini statice, doar din imagini
video, doar din fotografii 4K, doar din imagini 3D etc.
Vă recomandăm această funcţie atunci când vizualizaţi imagini prin conectarea camerei la un TV.
1
Selectați meniul. (P63)
MENU
2

[Playback] (Redare)  [Slide Show] (Diaporamă)
Selectaţi grupul de redat apăsând pe / apoi apăsaţi
pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Dacă selectaţi [Video Only] (Doar video), fişierele rafală 4K
înregistrate cu funcţia 4K Photo (Fotografii 4K) vor fi, de
asemenea, redate.
• Consultați P351 pentru metoda de redare a imaginilor [3D] în
3D.
• Când se selectează [Category Selection] (Selectare categorie),
apăsaţi /// pentru a selecta o categorie şi apăsaţi apoi
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
Pentru detalii privind categoriile, consultaţi P264.
3
Apăsați pe  pentru a selecta [Start] şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
■ Operaţii în timpul unei diaporame
Buton
operației
Operaţii
tactile
operației
Descrierea
operației
Buton
operației
Operaţii
tactile
operației
Descrierea
operației

Play/Pause
(Redare/Pauză)

Ieșire diaporamă

Înapoi la pasul
precedent imagine

Înainte la imaginea
următoare
Reducerea nivelului
volumului
• Redarea normală este reluată după finalizarea diaporamei.
- 262 -
Mărirea nivelului
volumului
10. Redarea și editarea imaginilor
■ Modificarea setărilor de diaporamă
Puteţi modifica setările pentru redarea diaporamei selectând [Effect] (Efect) sau [Setup]
(Configurare) pentru ecranul de meniu diaporamă.
[Effect] (Efect)
Acest lucru vă permite să selectaţi efectele de ecran atunci când treceţi de la o imagine la
imaginea următoare.
[AUTO]/[NATURAL]/[SLOW]/[SWING]/[URBAN]/[OFF] (Dezactivare)
• Când selectaţi [URBAN], imaginea poate apărea în alb-negru ca efect de ecran.
• Se poate utiliza [AUTO] doar când s-a selectat [Category Selection] (Selectare categorie). Imaginile
sunt redate cu efectele recomandate în fiecare categorie.
• [Effect] (Efect) este setat la [OFF] (Dezactivare) când este în modul [Video Only] (Doar video) sau în
timpul diaporamei pentru [
], [
], [
] în [Category Selection] (Selectare categorie).
• Chiar dacă [Effect] (Efect) este setat, nu poate fi aplicat în timpul unei diaporame a unor imagini de
grup.
• Când imaginile sunt afişate pe un televizor conectat prin intermediul unui cablu micro HDMI sau
când imaginile afişate pe verticală sunt redate, câteva dintre aceste setări [Effect] (Efect) nu vor
funcţiona.
[Setup] (Configurare)
[Duration] (Durată) sau [Repeat] (Repetare) pot fi setate.
[Duration] (Durată)
[5SEC]/[3SEC]/[2SEC]/[1SEC]
[Repeat] (Repetare)
[ON](Activare)/[OFF](Dezactivare)
[Sound] (Sunet)
[AUTO]
Muzica este redată atunci când sunt redate
imagini statice, iar semnalul audio este emis la
redarea imaginilor video.
[Music] (Muzică):
Este redată muzica.
[Audio]
Semnalul audio (doar pentru imagini video)
este redat.
[OFF] (Dezactivare):
Nu va fi emis niciun sunet.
• [Duration] (Durată) poate fi setată doar când aţi selectat [OFF] (Dezactivare) pentru setarea [Effect]
(Efect).
• La redarea următoarelor imagini, setarea [Duration] (Durată) este dezactivată.
– Imagini video
– Fişiere rafală 4K
– Imagini panoramice
– Imagini de grup
- 263 -
10. Redarea și editarea imaginilor
[Playback Mode] (Mod de redare)
Poate fi selectată redarea în [Normal Play] (Redare normală), [Picture Only] (Numai imagini),
[Video Only] (Doar video), [4K PHOTO] (Fotografii 4K), [3D Play] (Redare 3D), [Category Play]
(Redare categorie) sau [Favorite Play] (Redare imagini favorite).
1
Selectați meniul. (P63)
MENU
2

[Playback] (Redare)  [Playback Mode] (Mod de redare)
Selectaţi grupul de redat apăsând pe /, apoi apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/
Setare).
• Dacă selectaţi [Video Only] (Doar video), fişierele rafală 4K înregistrate cu funcţia 4K Photo
(Fotografii 4K) vor fi, de asemenea, redate.
• Consultați P351 pentru metoda de redare a imaginilor [3D Play] (Redare 3D) în 3D.
Când selectaţi [Category Play] (Redare categorie) în pasul 2
3
Apăsați pe /// pentru a selecta categoria şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/
Setare) pentru a seta.
• Imaginile sunt sortate în categoriile indicate mai jos.
*
,
.
1
– [FACE RECOG.](Recunoaştere faţă)*
– [i-Portrait](Portret inteligent)/[i-Night Portrait](Portret de noapte inteligent)/[i-Baby]
(Scene Detection) (Detectarea scenei)
– [i-Scenery](peisaj inteligent)/[i-Sunset](Apus inteligent) (Scene Detection)(Detectarea
scenei)
– [i-Night Portrait](Portret de noapte inteligent)/[i-Night Scenery](Peisaj de noapte
inteligent)/[iHandheld Night Shot] (Scene Detection)(Fotografie nocturnă inteligentă fără
trepied) (Detectare scenă)
– [I-Food] (Scene Detection)(Alimente inteligent Detectare scenă)
– [Travel Date] (Data călătoriei)
– Imagini statice înregistrate continuu cu viteza de rafală setată la [SH]
– [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)/[Time Lapse Video] (Imagine video cu timp
scurs)
– [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru)/[Stop Motion Video](Imagine video
cadru cu cadru)
* Apăsați pe /// pentru a selecta persoana de redat şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/
Setare). În ceea ce priveşte imaginile de grup, întregul grup este tratat ca o imagine singulară
cu informaţii de recunoaştere a feţei.
- 264 -
10. Redarea și editarea imaginilor
[Location Logging] (Înregistrare locaţie)
Puteţi scrie informaţiile despre locaţie trimise de pe un smartphone (latitudine şi longitudine)
pe imagini.
• Puteţi trimite informaţiile despre locaţie şi le puteţi scrie pe imagini utilizând un
smartphone. (P301)
• Trebuie să instalați „Panasonic Image App” pe smartphone-ul dumneavoastră. (P289)
• Citiţi [Help] (Ajutor) din meniul „Image App” pentru detalii suplimentare despre modul de operare.
Pregătire:
Trimiterea informaţiilor de locaţie la cameră de la smartphone.
1
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Playback] (Redare)  [Location Logging] (Înregistrare locaţie) 
[Add Location Data] (Adăugare date locaţie)
2
Apăsați pe / pentru a selecta perioada în care intenţionaţi să înregistraţi
informaţiile despre locaţie pe imagini, după care apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Este afișat ecranul de confirmare. Comanda se execută la selectarea opţiunii [Yes] (Da).
• Imaginile cu informaţii privind locaţia sunt indicate cu [GPS].
■ Pentru a întrerupe înregistrarea informațiilor despre locație
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) în timp ce are loc înregistrarea informaţiilor despre
locaţie pe imagini.
• Într-o perioadă suspendată, este afişat [O].
Selectați perioada cu [O] pentru a porni din nou procesul de înregistrare de la imaginea la care l-aţi
întrerupt.
■ Pentru a șterge informațiile de localizare primite
1
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Playback] (Redare)  [Location Logging] (Înregistrare locaţie) 
[Delete Location Data] (Ştergere date locaţie)
2
Apăsați pe / pentru a selecta perioada pe care doriţi să o ştergeţi şi apăsaţi [MENU/
SET] (Meniu/Setare).
• Este afișat ecranul de confirmare. Comanda se execută la selectarea opţiunii [Yes] (Da).
Indisponibil în aceste cazuri:
• Informaţiile referitoare la locaţie nu pot fi scrise pe imaginile următoare sau în următoarele situaţii:
– Imagini înregistrate după ce informaţiile despre locaţie au fost trimise camerei (P301)
– Imagini video înregistrate în [AVCHD]
– Imagini cu informaţii despre locaţie care au fost deja scrise pe ele
– Imagini protejate prin [Protect] (Protecţie)
– Când pe card nu există suficient spaţiu
– Când comutatorul de protecţie la scriere de pe card este setat în poziţia [LOCK] (Blocare)
– Imaginile înregistrate cu alte dispozitive
- 265 -
10. Redarea și editarea imaginilor
[RAW Processing] (Procesare RAW)
Puteţi procesa imaginile realizate cu formatul RAW. Imaginile procesate vor fi salvate în format
JPEG. Puteţi verifica modul în care efectele sunt aplicate pe fiecare imagine în timpul procesării.
1
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Playback] (Redare)  [RAW Processing]
(Procesare RAW)
2
Selectați imaginile RAW cu / și apoi apăsați [MENU/
SET](Meniu/Setare).
3
Apăsați pe / pentru a selecta un element.
• Puteți seta următoarele elemente: Setările utilizate pentru
înregistrare sunt selectate când începeţi să setaţi aceste elemente.
[White Balance]
(Balans de alb)
Vă permite să selectaţi presetarea White Balance (Balans de alb)
şi să o reglaţi. Dacă selectați un element cu [ ], puteţi procesa
imaginea cu setarea din momentul înregistrării.
[Exposure Comp.]
Vă permite să corectaţi expunerea în domeniul dintre +1 EV şi -1 EV.
(Compensare expunere)
[Photo Style]
(Stil foto)
[i.Dynamic]
[Contrast]
Vă permite să selectaţi un efect de stil foto ([Standard]/[Vivid] (Viu)/
[Natural]/[Monochrome] (Monocrom)/[Scenery] (Peisaj)/[Portrait]
(Portret)).
Vă permite să selectaţi o setare [i.Dynamic] (Dinamic inteligent)
([HIGH] (Ridicat)/[STANDARD]/[LOW] (Scăzut)/[OFF] (Dezactivare).
Vă permite să reglați contrastul.
[Highlight] (Evidenţiere) Vă permite să reglaţi luminozitatea porţiunilor aprinse.
[Shadow] (Umbră)
Vă permite să reglaţi luminozitatea porţiunilor închise.
[Saturation] (Saturaţie)/
Vă permite să reglați saturația. (Când selectaţi [Monochrome]
[Color Tone] (Ton de
(Monocrom) în [Photo Style] (Stil foto), tonul culorii este schimbat.)
culoare)
[Filter Effect]
(Efect filtru)
[Noise Reduction]
(Reducere zgomot)
Vă permite să selectați un efect de filtru. (Doar când este selectat
[Monochrome] (Monocrom) în [Photo Style] (Stil foto)
Vă permite să reglați setările de reducere a zgomotului.
Vă permite să selectaţi o setare [i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă)
[i.Resolution]
([HIGH] (Ridicat)/[STANDARD]/[LOW] (Scăzut)/[EXTENDED] (Extins)/
(Rezoluţie inteligentă)
[OFF] (Dezactivare)).
[Sharpness] (Claritate) Vă permite să reglați efectul de rezoluție.
- 266 -
10. Redarea și editarea imaginilor
[Setup] (Configurare)
Restabileşte setările la cele utilizate în timpul înregistrării.
[Color Space] (Spaţiu de culoare):
Vă permite să selectaţi o setare [Color Space] (Spaţiu de culoare)
din [sRGB] sau [Adobe RGB].
[Picture Size] (Rezoluţie imagine):
Vă permite să selectaţi rezoluţia cu care va fi salvată imaginea
în format JPEG ([L]/[M]/[S])
4
Apăsați [MENU/SET](Meniu/Setare) și setați.
5
Apăsați pe [MENU/SET](Meniu/Setare).
6
Selectați [Begin Processing](Începe procesarea) cu / și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
• Metoda de setare diferă în funcție de element. Pentru detalii, consultați „Cum se setează fiecare
element” la P267.
• Această operațiune vă readuce la ecranul de la pasul 3. Pentru a regla alte elemente, repetații
pașii de la 3 la 5.
• Este afișat ecranul de confirmare. Comanda se execută la selectarea opţiunii [Yes] (Da).
Ieșiți din meniu după ce este executat.
■ Modul de setare a fiecărui element
Când selectaţi un element, va fi afişat ecranul cu setări.
Buton
operației
Operaţii
tactile
operației
Glisare
Descrierea operației
Selectează o setare.
[WB K Set]
(Meniu/
Setare)
Afișează ecranul care vă permite să
setați temperatura de culoare. (P130)
(Doar când White Balance (Balans de
alb) este setat [
])

[Adjust.]
(Reglare)
Afișează ecranul care vă permite să
reglaţi fin balansul de alb. (P131)
(doar când este setat [White Balance]
(Balans de alb))
[DISP.]
(Afişare)
[DISP.]
(Afişare)
Afișează ecranul de comparare.

[MENU/
SET]
(Meniu/
Setare)
DISP.
-1
0
+1
DISP.
WB
AWB
AWB
[Set]
Setează nivelul reglat şi vă readuce la
(Configurare) ecranul de selectare a elementelor.
• Când este selectată [Noise Reduction] (Reducere zgomot), [i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă) sau
[Sharpness] (Claritate), ecranul de comparare nu poate fi selectat.
• Dacă atingeți imaginea de două ori, imaginea va fi mărită. Dacă atingeți imaginea de două ori atunci
când este mărită, aceasta va fi redusă la dimensiunea iniţială.
- 267 -
10. Redarea și editarea imaginilor
Pe ecranul de comparare, puteţi utiliza următoarele operaţii pentru a efectua reglările:
A Setarea curentă
Buton
operației
Operaţii
tactile
operației
Glisare
[DISP.]
(Afişare)
[DISP.]
(Afişare)
Vă readuce la ecranul de setare.
[MENU/SET]
(Meniu/
Setare)
[Set]
(Setare)
Setează nivelul reglat şi vă readuce la
ecranul de selectare a elementelor.
0
Descrierea operației
Selectează o setare.
• Dacă atingeţi imaginea din centru, va fi mărită. Dacă atingeți [
iniţială.
DISP.
], imaginea va fi redusă la rezoluţia
Setare [Setup] (Configurare)
Când selectaţi un element, va fi afişat ecranul care vă solicită să selectaţi [Reinstate
Adjustments] (Reintegrare reglări), [Color Space] (Spaţiu de culoare) sau [Picture Size] (Rezoluţie
imagine).
1 Apăsați pe / pentru a selecta un element şi apoi apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Dacă selectaţi [Reinstate Adjustments] (Reintegrare reglări), va fi afişat un ecran de confirmare.
Selectarea [Yes] (Da) va executa operaţia şi vă va readuce la ecranul de selectare a elementelor.
2 Apăsați pe / pentru a selecta o setare și apăsați pe [MENU/SET](Meniu/Setare).
• Efectele aplicate prin procesarea RAW pe cameră şi cele aplicate prin procesarea RAW de pe
software-ul DVD (furnizat) „SILKYPIX Developer Studio” nu sunt complet identice.
• Imaginile RAW sunt întotdeauna înregistrate în raportul de aspect [4:3] (5184x3888), indiferent
de raportul de aspect de la momentul înregistrării, dar atunci când efectuați [RAW Processing]
(procesare RAW) din meniul [Playback](Redare), ele sunt prelucrate în raportul de aspect de la
momentul înregistrării.
• Domeniul în cadrul căruia puteţi corecta expunerea diferă de cel pe care îl puteţi corecta în timpul
înregistrării.
• Setarea [White Balance] (Balans de alb) a imaginilor realizate cu mai multe expuneri este stabilită la
setarea din momentul înregistrării.
• Dacă efectuaţi [RAW Processing] (Procesare RAW) în meniul [Playback] (Redare) pe o imagine
realizată cu [Red-Eye Removal] (Eliminare efect de ochi roşii), efectul va fi aplicat pe imaginea
procesată în format JPEG.
• Puteți procesa o singură imagine RAW la un moment dat.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Când cablul AV (opţional) sau cablul micro HDMI este conectat, [RAW Processing] (Procesare RAW)
nu este disponibilă.
• Puteți procesa doar imaginile RAW pe care le-ați înregistrat cu camera. [RAW Processing] (Procesare
RAW) nu este disponibilă pentru imaginile înregistrate cu alte modele şi imaginile care nu sunt
stocate în format RAW.
- 268 -
10. Redarea și editarea imaginilor
[Clear Retouch] (Ştergere retuş)
Puteţi şterge părţile inutile înregistrate
pe imaginile realizate.
• Operația de ștergere poate fi efectuată numai prin
atingere. [Clear Retouch] (Ştergere retuş) permite
automat operarea tactilă.
1
Selectați meniul. (P63)
MENU
2
3

[Playback] (Redare)  [Clear Retouch] (Ştergere retuş)
Apăsați pe / pentru a selecta o imagine şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Glisaţi degetul peste partea pe care doriţi să o ştergeţi.
• Părţile care vor fi şterse sunt colorate.
• Atingerea [Undo] (Revocare) va readuce părţile colorate la
starea anterioară .
5(029(
6&$/,1*
8QGR
6HW
Ştergerea detaliilor (mărirea afişajului)
1 Atingeţi [SCALING] (Scalare).
• Îndepărtarea/apropierea degetelor (P59) pe ecran
permite mărirea/reducerea acestuia.
• Mărirea/micşorarea poate fi efectuată şi rotind
selectorul posterior.
• Tragerea ecranului permite mutarea părţii mărite.
5(029(
6&$/,1*
8QGR
6HW
2 Atingeţi [REMOVE] (Eliminare).
• Astfel, veţi reveni la operaţia de tragere a degetului peste partea pe care doriţi să o
ştergeţi. Partea pe care doriţi să o ştergeţi poate fi trasă chiar dacă imaginea este mărită.
4
Atingeți [Set](Setare).
5
Atingeţi [Save] (Salvare) sau apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Este afişat ecranul pentru previzualizare.
• Este afișat ecranul de confirmare. Comanda se execută la selectarea opţiunii [Yes] (Da).
Ieșiți din meniu după ce este executat.
- 269 -
10. Redarea și editarea imaginilor
• Imaginile pot apărea nenaturale, deoarece fundalul părţilor şterse este creat artificial.
• Pentru imaginile de grup, efectuaţi [Clear Retouch] (Ştergere retuş) pe fiecare imagine.
(Ele nu pot fi editate simultan.)
• La efectuarea operaţiei [Clear Retouch] (Ştergere retuş) asupra imaginilor de grup, acestea sunt
salvate ca imagini noi, separat de imaginile originale.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Nu este disponibil când vizorul este în uz.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
– Imagini realizate în modul Panorama Shot (Înregistrare panoramică)
– Imagini video
– Fişiere rafală 4K
– Imagini realizate cu [
]
- 270 -
10. Redarea și editarea imaginilor
[Title Edit] (Editare titlu)
Puteți adăuga text (comentarii) imaginilor. După înregistrarea textului, acesta poate fi imprimat
pe imaginile tipărite utilizând funcţia [Text Stamp] (Imprimare text) (P271).
1
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Playback] (Redare)  [Title Edit] (Editare titlu)  [Single]
(Individual)/[Multi] (Multiplu)
2
Selectați imaginea. (P261)
3
Introduceți textul. (P84)
• [’] se afişează pentru imagini cu titluri deja înregistrate.
• Ieșiți din meniu după ce ați setat-o.
• Pentru a şterge titlul, ştergeţi întregul text din ecranul de introducere a textului.
• Puteţi tipări texte (comentarii) utilizând software-ul „PHOTOfunSTUDIO” de pe DVD (furnizat).
• Puteţi configura până la 100 de imagini o dată cu setarea [Multi] (Mai multe imagini).
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
– Imagini video
– Fişiere rafală 4K
– Imagini înregistrate cu [Quality] (Calitate) setate la [
], [
] sau [
]
Text Stamp] (Imprimare text)
Puteţi imprima pe imaginile înregistrate data şi ora înregistrării, locaţia, data călătoriei sau titlul.
LISA
1
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Playback] (Redare)  [Text Stamp] (Imprimare text)  [Single] (O
singură imagine)/[Multi] (Mai multe imagini)
2
Selectați imaginea. (P266)
3
Apăsați pe / pentru a selecta [Set] (Setare) şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/
Setare).
• [’] este afişat pe ecran dacă fotografia are text imprimat.
- 271 -
10. Redarea și editarea imaginilor
4
Apăsați / pentru a selecta elementele de imprimat şi apoi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
5
Apăsați pe / pentru a selecta setările și apoi apăsați [MENU / SET].
[Shooting Date]
(Data realizării
fotografiei)
[W/O TIME] (Fără oră):
Imprimare a anului, lunii şi zilei.
[WITH TIME] (Cu oră):
Imprimaţi anul, luna, ziua, ora şi minutul.
[OFF] (Dezactivare)
[
]
([Face Recognition])
(Recunoaştere faţă):
[Name] (Nume)
[
]
([Baby/Pet])
(Bebeluş/ Animale
de companie):
Numele înregistrat în funcţia [Face Recog.]
(Recunoaştere faţă) va fi imprimat.
Numele înregistrat în [Profile Setup]
(Configurare profil) imprimat.
[OFF] (Dezactivare)
[Location]
(Locaţie)
[Travel Date]
(Data călătoriei)
[ON] (Activare):
Imprimă numele destinaţiei de călătorie setat
sub [Location] (Locaţie)
[OFF] (Dezactivare)
[ON] (Activare):
Imprimă data călătoriei setată sub [Travel
Date] (Data călătoriei).
[OFF] (Dezactivare)
[ON] (Activare):
[Title] (Titlu)
Titlul introdus în [Title Edit] (Editare titlu) va fi
imprimat.
[OFF] (Dezactivare)
6
7
Apăsați pe [
] pentru a reveni la ecranul anterior.
Apăsați pe  pentru a selecta [OK] și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Este afișat ecranul de confirmare. Comanda se execută la selectarea opţiunii [Yes] (Da). Ieșiți din
meniu după ce este executat.
- 272 -
10. Redarea și editarea imaginilor
• Când tipăriţi imagini cu text, data va fi tipărită peste textul imprimat dacă specificaţi tipărirea datei la
atelierul foto sau pe imprimantă.
• Puteţi configura până la 100 de imagini o dată prin setarea [Multi] (Mai multe imagini).
• Calitatea imaginii se poate reduce când este efectuată imprimarea textului.
• În funcţie de imprimanta utilizată, unele caractere vor fi tăiate la tipărire. Verificați înainte de tipărire.
• Când imprimaţi pe imagini dintr-un grup, imaginile imprimate sunt salvate separat de cele originale
din grup.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
– Imagini video
– Fişiere rafală 4K
– Imagini realizate în modul Panorama Shot (Înregistrare panoramică)
– Imagini înregistrate fără setarea ceasului și titlului
– Imagini imprimate cu [Text Stamp] (Imprimare text)
– Imagini înregistrate cu [
]
- 273 -
10. Redarea și editarea imaginilor
[Video Divide] (Divizare video)
Imaginile video înregistrate pot fi împărţite în două. Se recomandă pentru momentul în care
doriţi să separaţi o parte de care aveţi nevoie, de o parte care nu mai vă este necesară.
Separarea unei imagini video este permanentă. Decideţi înainte de a separa!
1
Selectați meniul. (P63)
MENU

[Playback] (Redare)  [Video Divide] (Divizare video)
2
Apăsați pe / pentru a selecta imaginea video de divizat şi apoi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
3
Apăsați pe  la locaţia de divizat.
4
Apăsați pe .
• Puteți regla fin locația de divizare prin apăsarea / în timp
ce filmul este întrerupt.
• Este afișat ecranul de confirmare. Comanda se execută la
selectarea opţiunii [Yes] (Da) .
Ieșiți din meniu după ce este executat.
• Imaginea video se poate pierde dacă scoateţi cardul sau
acumulatorul în timpul procesării divizării.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Evitaţi divizarea imaginii video aproape de început sau de sfârşit.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
– Imagini video cu un timp de înregistrare scurt
- 274 -
10. Redarea și editarea imaginilor
[Time Lapse Video] (Imagine video cu timp scurs)
Această funcţie vă permite să creaţi o imagine video dintr-un grup de imagini înregistrate cu
[Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs).
Imaginea video creată este salvată în format de înregistrare MP4.
1
Selectați meniul. (P63)
MENU
scurs)

[Playback] (Redare)  [Time Lapse Video] (Imagine video cu timp
2
Selectaţi grupul de imagini [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs) apăsând pe
/, și apoi apăsați pe [MENU/SET](Meniu/Setare).
3
Creaţi o imagine video prin selectarea metodelor de creare a acesteia.
• Etapele sunt aceleaşi cu cele pentru crearea unei imagini video în urma înregistrării cu metoda
[Time Lapse Video] (Imagine video cu timp scurs).
Consultați pasul 5 începând de la P198 pentru detalii.
De asemenea, consultați notele de la P199 pentru imaginile video create.
[Stop Motion Video] (Imagine video cadru cu cadru)
O imagine video este creată pe baza imaginilor de grup realizate cu [Stop Motion Animation]
(Animaţie cadru cu cadru). Imaginile video create sunt salvate în formatul de înregistrare MP4.
1
Selectați meniul. (P63)
MENU
cadru)

[Playback] (Redare)  [Stop Motion Video] (Imagine video cadru cu
2
Selectaţi grupul de animaţie cadru cu cadru apăsând pe / şi apoi apăsaţi pe [MENU/
SET] (Meniu/Setare).
3
Creaţi o imagine video prin selectarea metodelor de creare a acesteia.
• Etapele sunt aceleaşi cu cele pentru crearea unei imagini video în urma înregistrării cu metoda
[Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru).
Consultați pasul 8 începând de la P202 pentru detalii.
De asemenea, consultați notele de la P203 imaginile video create.
- 275 -
10. Redarea și editarea imaginilor
[Resize] (Redimensionare)
Pentru a permite postarea simplă pe pagini web, ca ataşament la mesaj e-mail (număr de pixeli),
rezoluţia imaginii este redusă.
1
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Playback] (Redare)  [Resize] (Redimensionare)  [Single] (O
singură imagine)/[Multi] (Mai multe imagini)
2
Selectaţi imaginea şi rezoluţia.
Setare [Single] (O singură imagine)
1 Apăsați pe / pentru a selecta imaginea și apoi apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
2 Apăsați pe / pentru a selecta rezoluția, apoi apăsați
pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).
4:3
L 20
4:3
M 10
4:3
S 5
• Este afișat ecranul de confirmare. Comanda se execută la
selectarea opţiunii [Yes] (Da).
Ieșiți din meniu după ce este executat.
Setare [Multi] (Mai multe imagini)
1 Apăsați pe / pentru a selecta rezoluția, apoi apăsați
pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).
2 Apăsați /// pentru a selecta imaginea și apoi
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta (în
mod repetat).
• Setarea este anulată când apăsaţi din nou [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
3 Apăsați pe  pentru a selecta [OK], iar apoi apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a executa.
• Este afișat ecranul de confirmare. Comanda se execută la
selectarea opţiunii [Yes] (Da).
Ieșiți din meniu după ce este executat.
- 276 -
6HW
2.
10. Redarea și editarea imaginilor
• Puteţi configura până la 100 de imagini o dată prin setarea [Multi] (Mai multe imagini).
• Calitatea imaginii redimensionate se reduce.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
– Imagini video
– Fişiere rafală 4K
– Imagini realizate în modul Panorama Shot (Înregistrare panoramică)
– Imagini de grup
– Imagini imprimate cu [Text Stamp] (Imprimare text)
– Imagini realizate cu [
]
- 277 -
10. Redarea și editarea imaginilor
[Cropping] (Decupare)
Puteţi mări şi apoi păstra numai componenta importantă a imaginii înregistrate.
1
Selectați meniul. (P63)
MENU
2
3

[Playback] (Redare)  [Cropping] (Decupare)
Apăsați pe / pentru a selecta imaginea și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Utilizați selectorul posterior și apăsați /// pentru a selecta părţile de decupat.
Selector de control (dreapta): Mărire
Selector de control(stânga): Micșorare
///: deplasare
• De asemenea, puteți atinge [
]/[
] pentru a mări/micșora.
• De asemenea, puteţi muta prin tragere pe ecran.
4
Apăsați pe [MENU/SET](Meniu/Setare).
• Este afișat ecranul de confirmare. Comanda se execută la selectarea opţiunii [Yes] (Da).
Ieșiți din meniu după ce este executat.
• Calitatea imaginii decupate se reduce.
• Decupaţi câte o imagine atunci când doriţi să decupaţi imaginile dintr-un grup de imagini.
(Nu puteţi edita simultan toate imaginile dintr-un grup.)
• Când decupaţi imagini dintr-un grup, imaginile decupate sunt salvate separat de cele originale din
grup.
• Informaţii privind recunoaşterea feţei în imaginea originală nu vor fi copiate la imagini care au fost
editate cu [Cropping] (Decupare).
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
– Imagini video
– Fişiere rafală 4K
– Imagini realizate în modul Panorama Shot (Înregistrare panoramică)
– Imagini imprimate cu [Text Stamp] (Imprimare text)
– Imagini realizate cu [
]
- 278 -
10. Redarea și editarea imaginilor
[Rotate] (Rotire)/[Rotate Disp.] (Rotire afişare)
Acest mod vă permite să afişaţi în mod automat imagini rotite pe verticală dacă acestea au fost
înregistrate ţinând camera vertical sau permite rotirea manuală a imaginilor în paşi de 90°.
[Rotate] (Rotire) (Imaginea este rotită manual)
• Funcţia [Rotate] (Rotire) este dezactivată atunci când [Rotate Disp.] (Rotire afişare) este setată la [OFF]
(Dezactivare).
1
Selectați meniul. (P63)
MENU

[Playback] (Redare)  [Rotate] (Rotire)
2
Apăsați pe / pentru a selecta imaginea și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
3
Setaţi direcţia de rotaţie.
• Funcţia [Rotate] (Rotire) este dezactivată pentru imaginile de grup.
:
Imaginea se roteşte în sensul acelor de ceasornic în paşi de
90°.
:
Imaginea se roteşte în sens invers acelor de ceasornic în paşi
de 90°.
• Ieșiți din meniu după setarea acestuia.
[Rotate Disp.] (Rotire afişare) (Imaginea este rotită şi afişată în mod automat)
Selectați meniul. (P63)
MENU

[Playback] (Redare)  [Rotate Disp.] (Rotire afişare)  [ON] (Activare)
• Fotografiile sunt afişate fără a fi rotite dacă selectaţi [OFF] (Dezactivare).
• Ieșiți din meniu după ce ați setat-o.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Când redaţi fotografii pe un PC, acestea nu pot fi afişate în direcţia de rotire dacă sistemul de operare
sau software-ul nu sunt compatibile cu Exif.
Exif este un format de fişier pentru imagini statice care permite adăugarea de informaţii de
înregistrare etc. A fost stabilit de către „JEITA (abreviere de la Japan Electronic and Information
Technology Industries Association)”.
• Este posibil ca [Rotate Disp.] (Rotire afişare) să nu fie operaţional pe un ecran care redă mai multe
imagini, cum este cel afişat după selectarea opţiunii [Delete Multi] (Ştergere multiplă).
- 279 -
10. Redarea și editarea imaginilor
[Favorite] (Imagini favorite)
Puteţi efectua următoarele operaţii dacă un simbol a fost adăugat imaginilor iar acestea au fost
setate ca favorite.
• Puteţi reda doar fotografiile setate ca şi favorite în diaporamă.
• Redaţi imaginile pe care le-aţi setat ca fiind favorite. ([Favorite Play] (Redare imagini favorite))
• Puteţi şterge toate fotografiile care nu au fost setate ca favorite. ([All Delete Except Favorite])
(Ştergere toate cu excepţia imaginilor favorite)
1
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Playback] (Redare)  [Favorite] (Imagine favorite)  [Single] (O
singură imagine)/[Multi] (Mai multe imagini)
2
Selectați imaginea. (P261)
• Ieșiți din meniu după setarea acestuia.
■ Anularea tuturor setărilor [Favorite] (Imagini favorite)
Selectați meniul. (P63)
MENU

[Playback] (Redare)  [Favorite] (Imagini favorite)  [Cancel] (Anulare)
• Este afișat ecranul de confirmare. Comanda se execută la selectarea opţiunii [Yes] (Da).
Ieșiți din meniu după ce este executat.
• În [Playback Mode] (Mod redare), opţiunea [Cancel] (Anulare) este dezactivată.
• Puteți seta până la 999 imagini ca favorite.
• La setarea imaginilor dintr-un grup ca [Favorite] (Imagini favorite), numărul imaginilor [Favorite] este
afişat în pictograma [Favorite] (Imagini favorite) a primei imagini din grup.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
– Imagini realizate cu [
]
- 280 -
10. Redarea și editarea imaginilor
[Print Set] (Setare tipărire)
DPOF „Digital Print Order Format” (Format de ordine a imprimării digitale) este un sistem care
permite utilizatorului să selecteze fotografiile care vor fi tipărite, numărul de copii pentru
fiecare fotografie sau dacă data înregistrării va fi sau nu imprimată pe imagini la utilizarea unei
imprimante foto compatibile DPOF sau a unor servicii de imprimare foto comerciale.
Pentru detalii, consultaţi-vă cu laboratorul foto la care tipăriţi imaginile.
• Când setaţi [Print Set] (Setare tipărire) pentru un grup de imagini, setarea de tipărire pentru numărul
de imagini tipărite va fi aplicată fiecărei imagini din grup.
1
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Playback] (Redare)  [Print Set] (Setare tipărire)  [Single] (O
singură imagine)/[Multi] (Mai multe imagini)
2
3
Selectați imaginea. (P261)
Apăsați pe / pentru a seta numărul de exemplare, apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/
Setare) pentru a seta.
• Când aţi selectat [Multi] (Mai multe imagini)
– Repetați pașii 2 și 3 pentru fiecare imagine.
(Nu este posibilă utilizarea aceleiaşi setări pentru mai multe imagini.)
• [999+] este afişat pe ecran dacă numărul total de imprimate setate într-un grup de imagini este
mai mare de 1000.
• Ieșiți din meniu după ce ați setat-o.
■ Anularea tuturor setărilor [Print Set] (Setare tipărire)
Selectați meniul. (P63)
MENU

[Playback] (Redare)  [Print Set] (Setare tipărire)  [Cancel] (Anulare)
• Este afișat ecranul de confirmare. Comanda se execută la selectarea opţiunii [Yes] (Da).
Ieșiți din meniu după ce este executat.
■ Pentru a imprima data
După setarea numărului de exemplare, setaţi/anulaţi tipărirea cu data înregistrării prin apăsarea
pe .
• În funcţie de studioul foto sau imprimantă, este posibil ca data să nu fie imprimată chiar dacă
dumneavoastră setaţi imprimarea datei. Pentru mai multe informaţii, consultaţi studioul foto sau
instrucţiunile de operare ale imprimantei.
• Funcţia de imprimare a datei este dezactivată pentru imagini imprimate cu text.
- 281 -
10. Redarea și editarea imaginilor
• Numărul de tipăriri poate fi setat de la 0 la 999.
• În funcţie de imprimantă, setările de tipărire a datei de la imprimantă pot avea prioritate, deci
verificaţi acest lucru.
• Este posibil să nu puteţi utiliza setările de tipărire cu alte echipamente. În acest caz, anulaţi toate
setările şi resetaţi setările.
• Când setaţi imaginile dintr-un grup la [Print Set] (Setare tipărire), numărul de imagini adăugate la
[Print Set] (Setare tipărire) şi numărul total de imagini care vor fi tipărite sunt afişate pe pictograma
[Print Set] (Setare tipărire) a imaginii de sus a grupului.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
– Imagini video
– Fişiere rafală 4K
– Imagini realizate cu [
]
– Fişier care nu se conformează standardului DCF
[Protect] (Protecţie)
Puteţi seta protecţia pentru imaginile pe care nu doriţi să le ştergeţi din greşeală.
1
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Playback] (Redare)  [Protect] (Protejare)  [Single] (O singură
imagine)/[Multi] (Mai multe imagini)
2
Selectați imaginea. (P261)
• Ieșiți din meniu după setarea acestuia.
■ Anularea tuturor setărilor [Protect] (Protejare)
Selectați meniul. (P63)
MENU

[Playback] (Redare)  [Protect] (Protejare)  [Cancel] (Anulare)
• Este afișat ecranul de confirmare. Comanda se execută la selectarea opţiunii [Yes] (Da).
Ieșiți din meniu după ce este executat.
Chiar dacă nu protejaţi imaginile de pe un card, acestea nu pot fi şterse dacă elementul
de protecţie la scriere al cardului este setat la [LOCK] (Blocare).
• Funcţia [Protect] (Protejare) este concepută să funcţioneze împreună cu această cameră.
• Chiar dacă protejaţi imagini de pe un card, acestea vor fi şterse dacă este formatat cardul.
• La setarea imaginilor dintr-un grup ca [Protect] (Protejare), numărul imaginilor cu setarea [Protect]
(Protejare) este afişat în pictograma [Protect] (Protejare) a primei imagini din grup..
- 282 -
10. Redarea și editarea imaginilor
[Face Rec Edit] (Editare recunoaștere faţă)
Puteţi şterge şi înlocui toate informaţiile privind recunoaşterea feţei în imaginile selectate.
1
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Playback] (Redare)  [Face Rec Edit] (Editare recunoaştere faţă) 
[REPLACE] (Înlocuire)/[DELETE] (Ştergere)
2
3
4
Apăsați pe / pentru a selecta imaginea şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Apăsați pe / pentru a selecta imaginea şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
(La selectarea [REPLACE] (Înlocuire))
Apăsați pe /// pentru a selecta persoana de înlocuit şi apoi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
• Este afișat ecranul de confirmare. Comanda se execută la selectarea opţiunii [Yes] (Da).
Ieșiți din meniu după ce este executat.
• Informaţiile [Face Recog.] (Recunoaştere faţă) şterse nu mai pot fi restabilite.
• Când toate informaţiile de recunoaştere a feţei dintr-o imagine au fost anulate, imaginea nu va
fi clasificată utilizând funcţia Face Recognition (Recunoaştere faţă) din [Category Play] (Redare
categorie).
• Informaţiile de recunoaştere a feţei pentru imaginile dintr-un grup trebuie editate simultan.
(Nu puteţi edita imaginile pe rând.)
• Editarea imaginilor dintr-un grup poate fi efectuată numai la prima imagine din fiecare set.
[Picture Sort] (Sortare imagini)
Puteţi seta ordinea în care camera afişează imaginile în timpul redării.
1
Selectați meniul. (P63)
MENU
2

[Playback] (Redare)  [Picture Sort] (Sortare imagini)
Apăsați pe / pentru a selecta un element şi apoi apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/
Setare).
[FILE NAME]
(Denumire
fişier)
[DATE/TIME]
(Dată/oră)
Afişează imaginile în funcţie de numele folderului/numele fişierului. Acest
format de afișare vă permite să localizaţi cu uşurinţă imaginile pe card.
Afişează imaginile în funcţie de data înregistrării. În cazul în care cardul
conține imagini realizate cu mai mult de o cameră, acest format de afişare
este convenabil pentru căutarea imaginilor.
• Ieșiți din meniu după ce ați setat-o.
• Când introduceţi un alt card, este posibil ca imaginile să nu fie afişate mai întâi în funcţie de [DATE/
TIME] (Dată/Oră). Imaginile vor fi afişate în funcţie de [DATE/TIME] (Dată/Oră) dacă aşteptaţi puţin.
- 283 -
10. Redarea și editarea imaginilor
[Delete Confirmation] (Confirmare ştergere)
Aceasta setează care opţiune, [Yes] (Da) sau [No] (Nu), va fi
evidenţiată mai întâi când este afişat ecranul de confirmare
pentru ştergerea unei imagini.
Este setat la [„No” first] (Mai întâi „Nu”) în momentul achiziţionării.
Yes
1
Selectați meniul. (P63)
MENU
2
No

[Playback] Redare  [Delete Confirmation] (Confirmare ştergere)
Apăsați pe / pentru a selecta un element şi apoi apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/
Setare).
[mai întâi „Yes”
(Da)]
[Yes] (Da) este evidenţiat mai întâi, astfel încât ştergerea să poată fi
realizată rapid.
[mai întâi „No”
(Nu)]
[No] (Nu) este evidenţiat mai întâi Ştergerea accidentală a imaginilor este
evitată.
• Ieșiți din meniu după setarea acestuia.
- 284 -
Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
Posibilităţile funcţiei Wi-Fi®
Controlarea cu un smartphone/tabletă (P289)
Înregistrarea cu un smartphone (P296)
Redarea imaginilor în cameră (P298)
Salvarea imaginilor stocate în cameră (P298)
Trimiterea imaginilor la un SNS (P300)
Scrierea informaţiilor despre locaţie pe
imaginile stocate în cameră (P301)
Combinarea imaginilor video înregistrate cu
Snap Movie (Film instantaneu) în funcţie de preferinţe pe smartphone
(P305)
Conexiune ușoară, transfer ușor
Vă puteți conecta cu usurință camera direct la un
smartphone folosind funcția NFC.
Afișarea imaginilor pe un televizor (P306)
Imprimarea wireless (P311)
La trimiterea imaginilor către dispozitivul AV (P312)
Puteţi trimite fotografii sau imagini video la dispozitive AV de la domiciliul
dumneavoastră (dispozitive AV casnice).
La trimiterea imaginilor către PC (P313)
Utilizarea serviciilor Web (P315)
Puteţi trimite fotografii şi imagini în mişcare la un SNS etc. prin „LUMIX CLUB”.
Utilizând [Cloud Sync. Serviciu](Serviciu de sincronizare în cloud), puteţi primi
imagini statice sau video pe un PC sau un smartphone.
Aceste instrucţiuni de operare se referă atât la smartphone-uri, cât şi la tablete ca „smartphoneuri” din aceste moment, cu excepţia unor specificaţii contrare
- 285 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
Funcția Wi-Fi/Funcția NFC
■ Înainte de utilizare
• Efectuați în avans setările de dată și oră. (P40)
• Pentru a utiliza funcţia Wi-Fi pe acest aparat, este necesar un punct de acces wireless sau un
dispozitiv de destinaţie echipat cu funcţia LAN wireless.
■ Despre indicatorul luminos de conexiune Wi-Fi
Luminează în
albastru:
Conexiunea Wi-Fi este în standby
Albastru
intermitent:
Trimiterea/primirea de date prin conexiunea Wi-Fi
■ Acest aparat este compatibil cu NFC
Folosind funcția NFC „Near Field Communication(Comunicare în câmp
apropiat)” , puteți transfera cu ușurință datele necesare pentru o
conexiune Wi-Fi între acest aparat și smartphone/tabletă.
■ Despre butonul [Wi-Fi]
În aceste instrucţiuni de operare, butonul funcţional la care este atribuit [Wi-Fi] este denumit
butonul [Wi-Fi]. ((La momentul achiziţiei, [Wi-Fi] este atribuit butonului [Fn8].)
• Consultați P70 pentru detalii despre butonul funcțional.
Pași pentru apăsare [Wi-Fi]
1
Atingeți [ ].
2
Atingeți [
Fn8
].
Fn8
Fn9
Fn10
Fn11
SNAP
Fn12
Când camera nu este conectată la Wi-Fi, apăsați [Wi-Fi]. Atunci camera va fi gata să fie
conectată la smartphone. Puteți conecta camera direct la smartphone. (P290)
• Când camera este gata de conectare, puteti apăsa [DISP.](Afişare) pentru a vă conecta cu aceleași
setări utilizate anterior. Aceasta este o modalitate convenabilă și rapidă de a stabili o conexiune.
(P328)
- 286 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
Când camera este conectată la Wi-Fi, puteți apăsa [Wi-Fi] și efectua
[Terminate the Connection]
(Terminare conexiune)
Termină conexiunea Wi-Fi.
[Change the Destination]*1
(Modificare destinaţie)
Întrerupe conexiunea Wi-Fi şi vă permite să selectaţi o
conexiune Wi-Fi diferită.
[Change Settings for Sending
Images] (Modificare setări pentru
trimitere imagini)*2
Consultați P309 pentru detalii.
[Register the Current Destination
to Favorite] (Înregistrare destinaţie
curentă la favorite)*1
Prin înregistrarea destinaţiei conexiunii sau metodei de
conectare curente, data viitoare vă puteţi conecta cu
uşurinţă utilizând aceeaşi metodă de conectare.
[Network Address]
(Adresă reţea)
Afişează adresa MAC şi adresa IP a acestui aparat.
*1 Aceste elemente nu sunt afişate atunci când apăsaţi  pentru a trimite imaginea afişată la un
serviciu web. (P317).
*2 2 Această opţiune nu este afişată când destinaţia [Remote Shooting & View] (Fotografie şi
vizualizare la distanţă), [Playback on TV] (Redare pe televizor) sau [Send Images Stored in the
Camera] (Trimitere imagini memorate în cameră) este setată la [Printer] (Imprimantă).
- 287 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
■ Descrierea metodei
Când „selectaţi [Select a destination from History]
(Selectaţi o destinaţie din Istoric)” etc. este descrisă într-un pas,
efectuaţi oricare dintre operaţiile următoare.
Operarea
butoanelor:
Selectaţi [Select a destination from
History] (Selectaţi o destinaţie din Istoric)
cu butonul cursor şi apăsaţi pe [MENU/
SET] (Meniu/Setare).
Operaţii tactile:
[Select a destination from History]
(Selectaţi o destinaţie din Istoric).
• Camera nu poate fi utilizată la realizarea unei conexiuni LAN wireless publice.
• Utilizaţi un dispozitiv compatibil IEEE802.11b, IEEE802.11g sau IEEE802.11n atunci când utilizaţi un
punct de acces wireless.
• Vă recomandăm insistent să stabiliţi o cheie de criptare pentru a păstra securitatea informaţiilor.
• Se recomandă utilizarea unui acumulator complet încărcat la trimiterea imaginilor.
• Când indicatorul acumulatorului luminează intermitent în roşu, este posibil să nu fie iniţiată
conexiunea cu un alt echipament sau să fie întreruptă. (Este afişat un mesaj precum [Communication
error] (Eroare de comunicare).)
• Când trimiteţi imagini pe o reţea mobilă, este posibil să vi se perceapă tarife ridicate pentru
comunicaţia în pachete, în funcţie de detaliile contractului dvs.
• Este posibil ca imaginile să nu fie trimise complet în funcţie de starea undelor radio. Dacă o
conexiune este întreruptă în timp ce trimiteţi imaginile, este posibil să fie trimise imagini cu secţiuni
lipsă.
• Nu scoateţi cardul de memorie sau acumulatorul şi nu vă deplasaţi într-o zonă fără recepţie în
timp ce trimiteţi imaginile.
• Afişajul monitorului poate fi distorsionat pentru câteva momente în timp ce este conectat la service,
totuşi acest lucru nu va afecta trimiterea imaginii.
- 288 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
Controlarea cu un Smartphone/Tabletă
Cu ajutorul unui smartphone, puteţi înregistra imaginile
de la distanță, reda imagini pe cameră şi le puteţi salva pe
smartphone.
• Trebuie să instalaţi aplicaţia „Panasonic Image App” (Aplicaţie
de imagini Panasonic) (denumită în continuare „Image App”
(Aplicaţie de imagini)) pe smartphone
Instalarea aplicaţiei pentru smartphone/tabletă „Image App”
„Image App” este o aplicație furnizată de Panasonic.
• OS
App pentru
AndroidTM:
Android 4.0 sau o versiune superioară
App pentru iOS:
iOS 6.0 sau o versiune superioară
(Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că iPhone 3GS nu este acceptat.)
1
2
Conectați smartphone-ul la o rețea.
3
Introduceţi „Panasonic Image App” sau „LUMIX” în caseta de căutare.
4
Selectați „Panasonic Image App”
(Android)
(iOS)
Selectați „Google PlayTM Store”.
Selectați “App StoreSM”.
și instalați-o.
•
•
•
•
Utilizați cea mai recentă versiune.
Sistemele de operare compatibile sunt valabile din iulie 2015 şi pot suferi modificări.
Citiţi [Help] (Ajutor) din meniul „Image App” pentru detalii suplimentare despre modul de operare.
Când operați „Image App(Aplicaţie de imagini)” pe un smartphone care este conectat la cameră prin
Wi-Fi, funcția [Help](Ajutor) din meniul „Image App(Aplicaţie de imagini)” ar putea să nu fie afișată, în
funcție de smartphone. În acest caz, după terminarea conexiunii la cameră, reconectați smartphoneul la o rețea de telefonie mobilă, cum ar fi 3G sau LTE, sau la un router Wi-Fi, iar apoi afișați [Help]
(Ajutor) din meniul „Image App(Aplicaţie de imagini)”.
• Unele dintre ecranele și informațiile furnizate în aceste instrucțiuni de utilizare poate diferi de
dispozitivul dvs., în funcție de sistemul de operare suportat și de versiunea „Image App(Aplicaţie de
imagini)”.
• În funcţie de tipul de smartphone utilizat, este posibil ca serviciul să nu poată fi utilizat în mod
corespunzător.
Pentru informaţii despre „Image App”, consultaţi site-ul de asistenţă de mai jos.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Acest site este numai în limba engleză.)
• Când descărcaţi aplicaţia pe o reţea mobilă, este posibil să se perceapă tarife ridicate pentru
comunicaţia în pachete, în funcţie de detaliile contractului dvs.
- 289 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
Conectarea la un smartphone/tabletă
Puteţi stabili cu uşurinţă o conexiune directă la smartphone-ul dumneavoastră fără introducerea unei parole
Atât pentru dispozitive iOS (iPhone/iPod touch/iPad) cât și pentru dispozitive Android P290
Conectarea cu o parolă
Dacă utilizați un
dispozitiv iOS dispozitiv
Dacă utilizați un dispozitiv Android
[iPhone/iPod touch/iPad]
Dispozitivul dumneavoastră este compatibil cu funcția NFC?
Folosirea codului QR pentru
setare unei conexiuni
P293
Da
Nu
Configurarea unei conexiuni
utilizând funcția NFC
P291
Folosirea codului QR pentru
setare unei conexiuni
P293
• De asemenea, puteți seta o conexiune prin introducerea manuală a unei parole. Pentru detalii,
consultați P294.
• Când finalizați conexiunea, consultați P296.
Atât pentru dispozitive iOS (iPhone/iPod touch/iPad) cât și pentru dispozitive Android
Conectarea fără a utiliza parola
Puteți seta cu ușurință o conexiune directă la smartphone fără a introduce o parolă.
1
Selectați meniul pe cameră. (P63)
MENU 
[Setup] (Configurare)  [Wi-Fi] 
[Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi)  [New Connection]
(Conexiune nouă)  [Remote Shooting & View]
(Înregistrare şi vizualizare de la distanţă)
A SSID
• Când aparatul foto este pregătit să fie conectat la smartphone,
este afișat SSID.
• De asemenea, puteţi afişa informaţiile apăsând [Wi-Fi] pe cameră
2
3
Activaţi funcţia Wi-Fi din meniul de setări al smartphone-ului.
4
5
Pe smartphone, porniți aplicația „Image App”.
Pe ecranul de setare Wi-Fi al smartphone-ului, selectați
Selectaţi SSID afişat pe ecranul camerei.
CândEcranul de confirmare a conexiunii este afişat pe cameră,
selectați [Yes](Da) pentru a vă conecta. (Doar la conectarea
pentru prima dată)
- 290 -
Wi-Fi
0123456789ABC
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
• Când [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) este setată la setarea implicită [OFF] (Dezactivare), terţe
părţi pot intercepta undele radio Wi-Fi şi colecta conţinutul comunicaţiilor. Setați [Wi-Fi
Password](Parolă Wi-Fi) la [ON] (Activare) pentru a activa parola. (P293, 294)
Introducerea unei parole pentru a stabili o conexiune
Conectarea cu o parolă îmbunătățește și mai mult securitatea. Puteți utiliza funcția NFC, scana
un cod QR sau introduce manual o parolă pentru a stabili o conexiune.
Atunci când se utilizează un dispozitiv Android
Configurarea unei conexiuni utilizând funcția NFC
Folosind funcția NFC „Near Field Communication(Comunicare în câmp apropiat)” , puteți
transfera cu ușurință datele necesare pentru o conexiune Wi-Fi între acest aparat și smartphone/
tabletă.
■ Modele compatibile
Această funcție poate fi folosită cu dispozitivul compatibil NFC cu Android. (Excluzând unele
modele)
• Pentru informații cu privire la funcționarea și setările smartphone-urilor compatibile NFC,
consultați instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului.
Pregătire: Setați [NFC Operation](Funcționare NFC) la [ON](Activare). (P331)
• Dacă [ ] nu este afișat pe smartphone, funcția NFC a smartphone-ului este dezactivată. Citiți
instrucțiunile de utilizare ale telefonului și activați-o.
1
Pe smartphone, porniți aplicația „Image App”.
2
În timp ce [ ] este afișat pe ecranul
smartphone-ului, atingeți smartphone-ul de
[ ] cameră.
3
Atunci când ecranul de confirmare a conexiunii
este afișat pe cameră, selectați [Yes](Da).
4
• Dacă este afişat un mesaj care arată că o căutare a camerei este în desfăşurare, închideţi
mesajul.
Atingeți din nou smartphone-ul de [
] camerei.
• Pașii de la 3 la 4 nu sunt necesari decât prima dată.
• Poate dura ceva timp pentru finalizarea conexiunii.
• Când smartphone-ul este conectat, o imagine a
acestei camere va fi afișată pe smartphone.
• Smartphone-ul conectat este înregistrat la acest
aparat.
• Dacă o încercare de conectare prin atingerea
eșuează, reporniți „Image App”, iar apoi afișați din
nou ecranul de la pasul 1.
• Dacă o conexiune este stabilit în timpul redării unei singure imagini, imaginea va fi transferată
către smartphone. (P299)
- 291 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
• Puteți înregistra până la 20 de smartphone-uri. Când numărul depășește 20, înregistrările vor fi
șterse, pornind de la cel mai vechi telefon atins.
• Efectuarea funcției [Reset Wi-Fi Settings](Resetare setări Wi-Fi) va șterge înregistrarea smartphoneului.
• Dacă camera nu este recunoscută chiar și atunci când atinge smartphone-ul, schimbați poziția și
încercați din nou.
• Nu atingeți puternic smartphone-ul la această cameră.
• Dacă există un obiect de metal între acest aparat și smartphone, citirea poate eșua. De asemenea,
aplicarea unui autocolant în jurul zonei NFC poate reduce performanțele de comunicare.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
– La conectarea la un PC sau la o imprimantă
– La înregistrarea imaginilor video
– Când înregistrați imagini 4k cu [ ] ([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K)
– Când utilizați [Time Lapse Shot](Fotografie cu timp scurs)
- 292 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
Atât pentru dispozitive iOS (iPhone/iPod touch/iPad) cât și pentru dispozitive Android
Folosirea codului QR pentru a configura o conexiune
• Pentru a scana un cod QR cu „Image App” pe un dispozitiv iOS, este necesar iOS 7.0 sau o versiune
ulterioară.
Pregătiri: Setaţi [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) la [ON] (Activare).
( MENU  [Setup] (Configurare)  [Wi-Fi]  [Wi-Fi Setup] (Funcţie Wi-Fi)  [Wi-Fi
Password] (Parolă Wi-Fi)  [ON] (Activare)
1
Selectați meniul pe cameră. (P63)
MENU 
[Setup] (Configurare)  [Wi-Fi] 
[Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi)  [New Connection]
(Conexiune nouă)  [Remote Shooting & View]
(Înregistrare şi vizualizare de la distanţă)
A SSID și parolă
B Codul QR
• Se afişează informaţiile necesare pentru conectarea smartphone-ului la aparat (Cod QR, SSID şi
parolă).
• Puteți afișa informațiile și prin apăsarea [Wi-Fi] pe cameră.
2
3
4
Pe smartphone, porniți aplicația „Image App”.
Selectați [QR code](Cod QR).
• Când smartphone-ul este conectat la un punct de acces wireless, este necesară o anumită
perioadă pentru afişarea [QR code](Cod QR).
• (Pentru dispozitive iOS), va fi afișat un ecran de confirmare. Selectați [OK] pentru a continua.
Utilizați „Image App” pentru a scana codul QR afișat pe ecranul camerei.
• Dacă apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pe cameră, codul QR va fi mărit. Dacă este dificil să
scanaţi codul QR, încercaţi să îl măriţi.
Doar pentru dispozitivele iOS
5
Instalați profilul pe smartphone.
6
Când este afișat un mesaj în browser, apăsați pe butonul de casă pentru a închide
browserul.
7
8
Activaţi funcţia Wi-Fi din meniul de setări al smartphone-ului.
9
• Dacă smartphone-ul este blocat cu parolă, introduceţi parola pentru a debloca smartphone-ul.
Pe ecranul de setare Wi-Fi al smartphone-ului, selectați SSID-ul
afișat pe cameră.
Pe smartphone, porniți aplicația „Image App”.
• (Pentru dispozitive iOS) pașii de la 2 la 6 nu sunt necesare decât la prima
folosire.
- 293 -
Wi-Fi
0123456789ABC
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
Atât pentru dispozitive iOS (iPhone/iPod touch/iPad) cât și pentru dispozitive Android
Introducerea manuală a unei parole pentru configurarea conexiunii
Pregătiri: Setaţi [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) la [ON]
( MENU  [Setup] (Configurare)  [Wi-Fi]  [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi)  [Wi-Fi
Password] (Parolă Wi-Fi)  [ON] (Activare))
1
Selectați meniul pe cameră. (P63)
MENU 
[Setup] (Configurare)  [Wi-Fi] 
[Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi)  [New Connection]
(Conexiune nouă)  [Remote Shooting & View]
(Înregistrare şi vizualizare de la distanţă)
A SSID și parolă
B Codul QR
• Se afişează informaţiile necesare pentru conectarea smartphone-ului la aparat (Cod QR, SSID şi
parolă).
• Puteți afișa informațiile și prin apăsarea [Wi-Fi] pe cameră.
2
3
Activaţi funcţia Wi-Fi din meniul de setări al smartphone-ului.
4
Introduceți în smartphone parola afișată pe cameră.
(Doar la conectarea pentru prima dată)
Pe ecranul de setare Wi-Fi al smartphone-ului, selectați SSID-ul
afișat pe cameră.
Wi-Fi
0123456789ABC
• Dacă utilizați un dispozitiv Android, marcarea casetei care permite
smartphone-ului să afişeze parola, vă permite să vedeți parola pe
măsură ce o introduceţi.
5
Pe smartphone, porniți aplicația „Image App”.
Atât pentru dispozitive iOS (iPhone/iPod touch/iPad) cât și pentru dispozitive Android
Modificarea metodei de conectare
Pentru a modifica metoda de conectare, urmaţi instrucţiunile
de mai jos:
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Setup] (Configurare)  [Wi-Fi]  [Wi-Fi
Function] (Funcție Wi-Fi)  [New Connection] (Conexiune
nouă)  [Remote Shooting & View] (Înregistrare şi
vizualizare de la distanţă)  [DISP.](Afişare)
sau
Wi-Fi  [DISP.] (Afişare)  [New Connection] (Conexiune
nouă)  [Remote Shooting & View] (Înregistrare şi
vizualizare de la distanţă )  [DISP.] (Afişare)
- 294 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
La conectarea prin intermediul unui punct de acces wireless ([Via Network]) (Prin reţea):
Pe cameră
1
Selectaţi [Via Network] (Prin reţea).
• Urmați procedura de conectare descrisă la P325 pentru a conecta camera la un punct de acces
wireless.
Pe smartphone
2
3
Activați funcția Wi-Fi.
4
Porniţi aplicaţia „Image App”. (P289)
Conectaţi smartphone-ul/tableta la punctul de acces wireless la care este conectată
camera.
La conectarea directă a camerei la smartphone ([Direct]):
Pe cameră
1
Selectați [Direct].
• Selectaţi [Wi-Fi Direct] sau [WPS Connection] (Conexiune WPS)*, şi respectaţi procedura de
conexiune descrisă la P327 pentru a conecta camera la smartphone.
* WPS este o funcţie care vă permite să configuraţi cu uşurinţă o conexiune cu un dispozitiv LAN
wireless şi să efectuaţi setări de securitate. Pentru a verifica dacă smartphone-ul dumneavoastră
acceptă această funcţie, consultaţi instrucţiunile de operare ale smartphone-ului.
Pe smartphone
2
Porniţi aplicaţia „Image App”. (P289)
- 295 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
Atât pentru dispozitive iOS (iPhone/iPod touch/iPad) cât și pentru dispozitive Android
Încheierea conexiunii
După utilizare, încheiaţi conexiunea cu smartphone-ul.
1
Selectați elementele de meniu ale camerei pentru a
încheia conexiunea Wi-Fi.
MENU 
[Setup] (Configurare)  [Wi-Fi]  [Wi-Fi
Function] (Funcţie Wi-Fi)
• Este afișat ecranul de confirmare. Aceasta este încheiată atunci
când este selectat [Yes](Da).
•
Puteţi termina conexiunea şi apăsând pe [Wi-Fi] pe cameră. (P287)
2
Pe smartphone, închideți „Image App”.
(Dacă utilizați un dispozitiv iOS)
Pe ecranul „Image App”, apăsaţi butonul de revenire la pagina de pornire pentru a
închide aplicația.
(Dacă utilizați un dispozitiv Android)
Pe ecranul „Image App”, apăsaţi butonul de revenire de două ori pentru a închide
aplicaţia.
Realizarea imaginilor cu ajutorul unui smartphone/unei tablete
(înregistrare de la distanţă)
1
2
Conectați-vă la un smartphone. (P290)
Acționați smartphone-ul.
1 Selectați [
].
2 Înregistrați o imagine.
• Imaginile înregistrate sunt salvate în cameră.
• Unele setări nu sunt disponibile.
• La înregistrarea cu 4K Pre-Burst (Pre-rafală 4K) cu smartphone-ul,
terminaţi conexiunea doar după ce aţi apăsat pe [
] de pe
camera.
A


Indisponibil în aceste cazuri:
• În următoarele cazuri, înregistrarea de la distanţă nu funcţionează:
– Mod de înregistrare panoramic
– Când utilizați [Time Lapse Shot](Fotografie cu timp scurs)
– Când [Snap Movie] (Film instantaneu) este setat la [ON] (Activare)
- 296 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
■ Realizarea unei fotografii atunci când săriţi
Când ţineţi smartphone-ul şi săriţi, butonul declanşator al
camerei poate fi eliberat automat în timp ce smartphone-ul
detectează înălţimea săriturii. Această funcţie este utilă pentru
realizarea unei fotografii în timp ce săriţi.
Acționați smartphone-ul.
[
][
]  Selectați sensibilitatea.
• [ ] se va afişa pe ecranul de înregistrare de la distanţă al
smartphone-ului.
• Vă recomandăm să realizaţi fotografii test pentru a determina unghiul camerei şi la ce înălţime veţi
sări şi să efectuaţi reglările dorite.
• Pentru detalii, consultaţi secţiunea help (asistenţă) din meniul „Image App”.
- 297 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
Redarea imaginilor pe cameră
1
2
Conectaţi-vă la un smartphone. (P290)

Acționați smartphone-ul.
1 Selectați [
].
• Puteţi comuta imaginile care vor fi afişate
selectând pictograma (A) din stânga sus a
ecranului. Pentru a afișa imaginile stocate
în cameră, selectați [LUMIX].

2 Ţineţi apăsat pe o imagine şi glisaţi-o
pentru a o salva.

• Când redați un film, camera îl transmite către „Image
App” cu o dimensiune redusă a datelor. Ca urmare, calitatea imaginii este diferită de cea a adevăratei
imagini video înregistrate. În plus, în funcție de smartphone sau de condițiile de utilizare, calitatea
imaginii se poate deteriora sau sunetul poate sări în timpul redării imaginilor video sau fotografiilor.
Salvarea imaginilor stocate în cameră
1
2
Conectaţi-vă la un smartphone. (P290)
Acționați smartphone-ul.
1 Selectați [

].
• Puteţi comuta imaginile care vor fi afişate
selectând pictograma (A) din stânga
sus a ecranului. Pentru a afișa imaginile
stocate în cameră, selectați [LUMIX].

2 Atingeți imaginea pentru a o mări.
• Funcţia poate fi alocată sus, jos, la stânga sau la
dreapta în funcţie de preferinţele dumneavoastră.
• Imaginile în format RAW, imaginile video AVCHD,

imaginile video MP4 cu o rezoluţie a [Rec Quality]
(Calitate înregistrare) de [4K] şi fişierele rafală 4K nu pot fi salvate.
• Imaginile 3D (format MPO) vor fi salvate ca imagini 2D (format JPEG).
- 298 -

11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
Folosind funcția NFC pentru a transfera cu ușurință imagini de pe cameră
O conexiune Wi-Fi, utilizând funcția NFC, este posibilă prin atingerea smartphone-ului la această
unitate, și puteți transfera cu ușurință imaginile afișate pe ecran.
O imagine poate fi trimisă la fața locului imediat după realizarea ei, astfel încât o puteți trimite
cu ușurință către smartphone-ul* familiei sau prietenilor.
* Instalarea „Image App” este necesară pentru utilizare.
Funcția NFC nu este disponibilă pentru dispozitive iOS (iPhone/iPod Touch/iPad).
Pregătire: Setați [NFC Operation](Funcționare NFC) la [ON](Activare). (P331)
Setați [Touch Sharing](conexiune directă) la [ON](Activare). (P331)
1
2
Redarea imaginii în cameră.
3
În timp ce [ ] este afișat pe ecranul de
conectare al aplicației „Image App”, atingeți
smartphone-ul [ ] al camerei.
Lansați aplicația „Image App” pe smartphone.
• Dacă este afişat un mesaj care arată că o căutare a
camerei este în desfăşurare, închideţi mesajul.
• Poate dura ceva timp pentru finalizarea
conexiunii.
• Dacă o încercare de conectare prin atingere
eșuează, reporniți aplicația „Image App”, iar apoi
afișați din nou ecranul din etapa 2.
• Pentru a transfera mai multe imagini, repetați
pașii 1 și 3.
(Ele nu pot fi transferate ca un lot.)
• În funcție de mediul pe care îl utilizați, este posibil să dureze câteva minute pentru a finaliza
transferul de imagine.
- 299 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
Trimiterea imaginilor din cameră către un SNS
1
2
Conectaţi-vă la un smartphone. (P290)

Acționați smartphone-ul.
1 Selectați [
].
• Puteţi comuta imaginile care sunt afișate
selectând pictograma (A) din stânga
sus a ecranului. Pentru a afișa imaginile
stocate în cameră, selectați [LUMIX].


2 Ţineţi apăsat pe o imagine şi glisaţi-o
pentru a o trimite la SNS etc.
• Imaginea este trimisă la un serviciu web
cum ar fi un SNS.
• Funcţia poate fi alocată sus, jos, la stânga sau la
dreapta în funcţie de preferinţele dumneavoastră.
- 300 -

11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
Adăugarea informaţiilor despre locaţie la imaginile stocate în cameră
de pe un smartphone/o tabletă
Puteţi trimite la cameră informaţiile despre locaţie achiziţionate cu un smartphone. După
trimiterea de informații, puteţi scrie, de asemenea, pe imaginile stocate pe cameră.
• După ce informaţiile despre locaţie sunt trimise la cameră, puteţi scrie, de asemenea, pe imagini
efectuând [Location Logging] (Înregistrare locaţie) (P265) din meniul [Playback] (Redare).
3
4
GPS
1
2
• Pot fi scrise informaţiile de locaţie diferite de cele din momentul înregistrării. Ţineţi cont de
următoarele lucruri:
– Setaţi setarea camerei [Home] (Domiciliu) din [World Time] (Fus orar) la regiunea dumneavoastră.
– După ce începeţi înregistrarea informaţiilor despre locaţie de pe smartphone, nu modificaţi
setarea camerei [Home] (Domiciliu) din [World Time] (Fus orar).
• Informaţiile despre locaţie nu sunt scrise pe imaginile care au fost înregistrate când nu a fost setat
ceasul.
■ Înregistrarea informațiilor despre locație și imagini
1
Începeţi înregistrarea informaţiilor despre locaţie.
1 Porniți aplicația “Image App”. (P289)
2 Selectați [ ].
3 Selectați [Geotagging] (Etichetare geografică).
4 Selectați [ ] pentru a începe înregistrarea informațiilor
despre locație.
2
3
Înregistrați imagini cu camera.
Opriți înregistrarea informațiilor despre locație cu smartphone-ul.
1 Selectați [ ] pentru a opri înregistrarea informaţiilor despre locaţie.
- 301 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
■ Scrierea informațiilor despre locație pe imagini
(Pregătirea camerei)
Conectați-vă la un smartphone. (P290)
4
Acționați smartphone-ul.
1 Porniți aplicația “Image App”. (P289)
2 Selectați [ ].
3 Selectați [Geotagging] (Etichetare geografică).
4 Selectați [ ] pentru a trimite și a scrie informațiile despre locație.
• Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru a efectua setările.
• Imaginile cu informaţiile despre locaţie sunt indicate cu [GPS].
• Măsuri de precauţie la utilizare:
Trebuie să acordaţi atenţie specială intimităţii, drepturilor asupra portretelor etc. subiectului
atunci când utilizaţi această funcţie. Utilizați pe propriul risc.
• Bateria smartphone-ului se epuizează mai rapid în timp ce informaţiile despre locaţie sunt
înregistrate. Când înregistrarea informaţiilor despre locaţie nu este necesară, opriţi-o.
• Pe smartphone, puteţi seta intervalul de achiziţie al informaţiilor despre locaţie şi verifica starea
transferului informaţiilor despre locaţie.
Pentru detalii, consultaţi [Help] (Ajutor) din meniul „Image App”.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Informaţiile referitoare la locaţie nu pot fi scrise pe imaginile următoare sau în următoarele situaţii:
– Imagini înregistrate după ce informaţiile despre locaţie au fost trimise camerei
– Imagini video înregistrate în [AVCHD]
– Imagini cu informaţii despre locaţie care au fost deja scrise pe ele
– Imagini protejate prin [Protect] (Protecţie)
– Când pe card nu există suficient spaţiu
– Când comutatorul de protecţie la scriere de pe card este setat în poziţia [LOCK] (Blocare)
– Imaginile înregistrate cu alte dispozitive
- 302 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
Folosirea funcției NFC pentru a adăuga informații despre locație imaginilor
de pe cameră
Puteți scrie informații despre locație înregistrate cu un smartphone pe o imagine redată
utilizând funcția NFC.
Funcția NFC nu este disponibilă pentru dispozitive iOS (iPhone/iPod Touch/iPad).
GPS
3
4
1
5
2
Pregătire: Setați [NFC Operation](Funcționare NFC) la [ON](Activare). (P331)
■ Înregistrarea informațiilor despre locație și a unei imagini
1
Începeţi înregistrarea informaţiilor despre locaţie.
1 Porniți aplicația “Image App”. (P289)
2 Selectați [ ].
3 Selectați [Geotagging] (Etichetare geografică).
4 Selectați [ ] pentru a începe înregistrarea informațiilor despre locație.
2
3
Înregistrați o imagine cu camera.
Opriți înregistrarea informațiilor despre locație cu smartphone-ul.
1 Selectați [ ] pentru a opri înregistrarea informațiilor despre locație.
- 303 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
■ Scrierea informațiile despre locație pe imagine
(Pregătirea pe smartphone)
1 Porniți aplicația „Image App”. (P289)
2 Selectați [ ].
3 Selectați [Geotagging] (Etichetare geografică).
4
5
Redați imaginea pe cameră.
Atingeți smartphone-ul de [
] cameră.
• Informațiile despre locație vor fi scrise pe
imaginea care este redată.
• Poate dura ceva timp pentru finalizarea
conexiunii.
• Imaginile cu informații despre locație sunt
indicate prin [GPS].
• Pentru a scrie informațiile despre locație pe mai
multe imagini, repetați pașii de la 4 la 5. (Nu pot
fi scrise pe mai multe imagini simultan.)
- 304 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
Combinarea imaginilor video înregistrate cu Snap Movie
(Film instantaneu) în funcţie de preferinţe pe smartphone/tabletă
Cu ajutorul unui smartphone, puteţi combina imagini video înregistrate cu funcţia [Snap
Movie] (Film instantaneu) a camerei (P246) . Puteţi adăuga muzică la imaginile video pentru a le
combina. În plus, puteţi salva imaginea video combinată sau o puteţi încărca pe un serviciu web.


A
B
C
D
E



Înregistrați imagini video cu [Snap Movie] (Film instantaneu).
Trimiteți imaginile video înregistrate.
Editați imaginile video.
Combinaţi imaginile video, salvaţi imaginea video combinată şi trimiteţi-o la serviciul web.
Combinaţi imaginile video şi salvaţi imaginea video combinată.
■ Combinarea imaginilor video prin utilizarea unui smartphone
1
2
Conectați-vă la un smartphone. (P290)
Acționați smartphone-ul.
1 Selectați [ ].
2 Selectați [Snap Movie] (Film instantaneu).
• Imaginile video [Snap Movie] (Fim instantaneu) cu date de înregistrare recente vor fi
selectate şi trimise automat la smartphone.
• Când imaginile video cu date de înregistrare recente nu sunt disponibile, va fi afişat un
ecran care vă permite selectarea imaginilor video. Selectaţi imaginile video şi trimiteţi-le.
3 Editați imaginile video.
• Folosiţi smartphone-ul pentru a edita imaginile video, pentru a le rearanja, pentru a le
şterge pe cele inutile sau pentru a adăuga muzică la acestea.
• Puteţi combina imaginile video editate şi salva fişierul combinat pe smartphone sau îl
puteţi încărca într-un serviciu web.
• Citiţi [Help] (Ajutor) din meniul „Image App” pentru detalii suplimentare despre modul de
operare.
• Funcţia [Snap Movie] (Film instantaneu) a „Image App” necesită un smartphone care este compatibil
cu Android OS 4.3 sau o versiune superioară.
• iPhone 4 şi iPod touch (generaţia 4) nu sunt compatibile cu funcţia [Snap Movie] (Film instantaneu) a
„Image App”.
• Este posibil ca smartphone-ul să nu poată reda şi salva imaginile video [Snap Movie] (Film
instantaneu) înregistrate cu alt dispozitiv.
- 305 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
Afișarea imaginilor pe un televizor
Puteţi afişa imaginile pe un televizor care este
compatibil cu o funcţie DLNA de redare media
digitală (DMR) a standardului DLNA.
Pregătiri
Setați televizorul la modul de așteptare DLNA.
• Citiți instrucțiunile de utilizare ale televizorului.
1
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Setup] (Configurare)  [Wi-Fi]  [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi) 
[New Connection] (Conexiune nouă)  [Playback on TV] (Redare pe TV)
2
Selectaţi [Via Network] (Prin intermediul reţelei) sau [Direct] pentru a vă conecta.
(P324)
3
Selectaţi un dispozitiv pe care doriţi să îl conectaţi.
4
Realizaţi sau redaţi imagini la aparat.
• La stabilirea conexiunii, se afişează ecranul.
• Pentru a termina conexiunea, urmaţi instrucţiunile de mai jos:
MENU 
[Setup] (Configurare)  [Wi-Fi]  [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi)  [Yes] (Da)
(De asemenea, puteţi termina conexiunea apăsând pe [Wi-Fi]. (P287))
• Dacă afişaţi imaginile utilizând funcţia Wi-Fi, nu pot fi scoase la rezoluţie 4K. Pentru a le scoate în
rezoluţie 4K, conectaţi camera şi televizorul cu un cablu micro HDMI. (P334)
• Când un televizor este conectat la acest aparat, este posibil ca ecranul televizorului să revină
temporar la starea anterioară conexiunii. Imaginile sunt afişate din nou când realizaţi sau redaţi
imagini.
• [Effect] (Efect) şi [Sound] (Sunet) pentru diaporamă sunt dezactivate.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Imaginile video şi fişierele rafală 4K nu pot fi redate.
• În timpul redării multiple/calendar, imaginile afişate pe ecranul acestei unităţi nu sunt afişate pe
televizor.
- 306 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
Trimiterea imaginilor
La trimiterea imaginilor, selectaţi metoda de trimitere a acestora după selectarea opţiunii [New
Connection] (Conexiune nouă).
După finalizarea conexiunii, setările de trimitere, precum dimensiunea imaginii pentru trimitere,
pot fi, de asemenea, modificate.
■ Imagini care pot fi trimise
Imagini care pot fi
trimise
JPEG
MP4*1
AVCHD*1.2
4K Burst
File
3D
[Smartphone]
(P310)
O
–
O*3
–
–
–
[PC] (PC)
(P313)
O
O
O
O
O
O
[Cloud Sync. Service]
(Serviciu sincronizare
cloud)
(P318)
O
–
O*3
–
–
O
[Web service] (Serviciu
Web)
(P315)
O
–
O*3
–
–
O
[AV device] (Dispozitiv
AV) (P312)
O
–
–
–
–
O
[Printer]
(Imprimantă)*1
(P311)
O
–
–
–
–
–
RAW
*1 Trimiterea prin [Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării) nu este
disponibilă.
*2 O imagine video înregistrată în formată [AVCHD] poate fi trimisă către [PC] dacă dimensiunea
fişierului este de 4 GB sau mai mică. Nu poate fi trimisă dacă imaginea este mai mare de 4 GB.
*3 Excluzând imaginile video cu rezoluţia setată la [4K] în [Rec Quality] (Calitate înregistrare)
• Este posibil ca anumite imagini să nu fie redate sau trimise, în funcţie de dispozitiv.
• Consultaţi manualul echipamentului de destinaţie sau serviciul web pentru informaţii suplimentare
despre modul de redare a imaginilor.
- 307 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
Trimiterea imaginilor în timpul înregistrării
O imagine poate fi trimisă automat la un dispozitiv specificat, imediat după realizare.
• La conectarea cu [Send Images While Recording] (Trimitere imagini
în timpul înregistrării), [ ] se afişează pe ecranul de înregistrare, iar
[ ] este afişat la trimiterea unui fişier.
• Pentru a termina conexiunea, urmaţi instrucţiunile de mai jos:
55
MENU 
[Setup] (Configurare)  [Wi-Fi]  [Wi-Fi Function]
(Funcţie Wi-Fi)  [Yes] (Da)
• Puteți termina conexiunea sau modifica setările de trimitere prin
apăsarea [Wi-Fi]. (P287)
Nu puteți schimba setările în timp ce trimiteți imaginile. Așteptați până când trimiterea este finalizată.
• Întrucât camera oferă prioritate înregistrării, trimiterea poate dura mai mult în timpul înregistrării.
• Dacă opriţi aparatul sau conexiunea Wi-Fi înainte de finalizarea trimiterii, imaginile netrimise nu vor fi
retrimise.
• Este posibil ca, în timpul trimiterii, ştergerea fişierelor sau utilizarea meniului de redare să fie
imposibilă.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Nu puteţi trimite imagini video şi fişiere rafală 4K.
Trimiterea imaginilor memorate în cameră
Imaginile pot fi selectate și trimise după înregistrare.
■ Cum să selectați o imagine (imagini) după selectarea [Single] (O singură imagine) sau
[Multi] (Mai multe imagini)
Setarea [Single Select] (Selectare o singură imagine)
1
2
Selectați imaginea.
Selectaţi [Set] (Setare).
Setarea [Multi Select] (Selectare mai multe imagini)
1
2
Selectați imaginea. (repetați)
6HW
• Setarea este anulată când imaginea este selectată din nou.
Selectați [OK].
• Numărul de imagini care pot fi trimise prin [Multi Select]
(Selectare mai multe imagini) este limitat.
• Este afișat ecranul de confirmare. Comanda se execută la selectarea
opţiunii [Yes] (Da).
• Pentru a modifica setările de trimitere pe un ecran care este afişat
după trimiterea imaginii, apăsaţi [DISP.] (Afişare). Pentru a termina
conexiunea, selectaţi [EXIT] (Ieşire).
2.
• Detaliile setărilor [Favorite] (Imagini favorite) sau [Print Set] (Setare tipărire) din meniul de redare nu
vor fi trimise.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Este posibil ca unele imagini, realizate cu o altă cameră, să nu poată fi trimise.
• Este posibil ca imaginile modificate sau editate la un computer să nu poată fi trimise..
- 308 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
Modificarea setărilor pentru trimiterea imaginilor
Apăsarea pe [DISP.] (Afişaj) după stabilirea unei conexiuni permite modificarea setărilor pentru
trimitere, cum ar fi rezoluția imaginii pentru trimitere.
[Size] (Dimensiune)
Redimensionaţi imaginea pentru trimitere.
[Original]/[Auto]*1/[Change] (Modificare)
• Dacă selectaţi [Auto], rezoluţia imaginii este determinată de
circumstanţele de la destinaţie.
• Puteţi selecta rezoluţia imaginii pentru [Change] (Modificare) din [M], [S]
sau [VGA]. Raportul dimensiunilor nu se modifică.
[File Format] (Format
fişier)*2
[JPG]/[RAW+JPG]/[RAW]
Selectaţi dacă veţi şterge sau nu informaţiile despre locaţie din imagini
înainte de a le trimite.
[Delete Location
Data] (Ştergere date
locaţie)*3
[ON]
(Activare):
Ştergeţi informaţiile despre locaţie, apoi trimiteţi.
[OFF]
(Dezactivare):
Păstraţi informaţiile despre locaţie şi trimiteţi.
• Această operaţie şterge numai informaţiile despre locaţie din imaginile
care trebuie trimise. (Informaţiile despre locaţie nu vor fi şterse din
imaginile originale stocate în această unitate.)
Puteţi selecta dacă doriţi trimiterea imaginilor când folderul în cloud
rămâne fără spaţiu.
[Cloud Limit] (Limită
cloud)*4
[ON]
(Activare):
Nu trimiteți imaginile.
[OFF]
(Dezactivare):
Ştergeţi imaginile începând cu cele mai vechi, apoi
trimiteţi imagini noi.
*1 Este disponibil doar când destinaţia este setată la [Web service] (Serviciu web).
*2 Este disponibil doar când destinaţia este setată la [PC].
*3 Este disponibil doar când destinaţia este setată la [Cloud Sync. [Cloud Sync. Service] (Serviciu de
sincronizare în cloud) sau [Web service] (Serviciu Web).
*4 Este disponibil doar când destinaţia este setată la [Cloud Sync. Service](Serviciu sincronizare cloud).
- 309 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
Transmiterea imaginilor la smartphone/tabletă
Pregătiri
• Instalaţi în prealabil aplicaţia „Image App”. (P289)
1
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Setup] (Configurare)  [Wi-Fi]  [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi) 
[New Connection] (Conexiune nouă)  [Send Images While Recording] (Trimitere
imagini în timpul înregistrării) sau [Send Images Stored in the Camera] (Trimitere
imagini memorate în cameră)  [Smartphone]
2
Selectaţi [Via Network] (Prin intermediul reţelei) sau [Direct] pentru a vă conecta.
(P324)
Pe smartphone
La conectarea cu [Via Network] (Prin intermediul reţelei):
1 Activaţi funcţia Wi-Fi.
2 Selectaţi punctul de acces wireless la care doriţi să vă conectaţi şi setaţi.
3 Porniţi aplicaţia „Image App”. (P289)
Când vă conectaţi cu [Wi-Fi Direct] sau [WPS Connection] (Conexiune WPS) în [Direct]:
1 Porniți aplicația “Image App”. (P289)
La conectarea cu [Manual Connection] (Conexiune manuală) în [Direct]:
1 Activaţi funcţia Wi-Fi.
2 Selectaţi identificatorul SSID care corespunde celui afişat pe ecranul aparatului.
3 Porniţi aplicaţia „Image App”. (P289)
3
4
Selectaţi un dispozitiv la care doriţi să vă conectaţi.
Verificaţi setările de trimitere şi selectaţi [Set] (Setare).
• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsaţi [DISP.] (Afişaj). (P309)
Când a fost selectat [Send Images While Recording](Trimite Imagini în timpul
înregistrării)
5
Realizaţi fotografiile. (P308)
Când a fost selectat [Send Images Stored in the Camera](Trimite imagini stocate în
cameră)
5
Selectați imaginea. (P308)
- 310 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
Imprimarea wireless
Puteţi trimite imaginile la o imprimantă compatibilă
şi le puteţi imprima wireless.
Pregătiri
Pentru a imprima wireless imaginile înregistrate, trebuie să utilizaţi o imprimantă care acceptă
PictBridge (LAN wireless)*.
* Compatibil cu standardele DPS over IP.
• Pentru detalii privind imprimanta PictBridge (compatibilă wireless LAN), contactaţi compania
respectivă.
1
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Setup] (Configurare)  [Wi-Fi]  [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi)
 [New Connection] (Conexiune nouă)  [Send Images Stored in the Camera]
(Trimitere imagini stocate în cameră)  [Printer] (Imprimantă)
2
Selectaţi [Via Network] (Prin intermediul reţelei) sau [Direct] pentru a vă conecta.
(P324)
3
4
Selectaţi o imprimantă pe care doriţi să o conectaţi.
Selectaţi imaginile, apoi imprimaţi-le.
• Procedura pentru selectarea imaginilor este aceeaşi ca cea pentru cazul în care este conectat
cablul de conexiune USB. Pentru detalii, consultați P346.
• Pentru a termina conexiunea, apăsați [
].
(De asemenea, puteţi termina conexiunea apăsând pe [Wi-Fi]. (P287))
Indisponibil în aceste cazuri:
• Imaginile video şi fişierele rafală 4K nu pot fi imprimate.
- 311 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
La trimiterea imaginilor către dispozitivul AV
Puteţi trimite fotografii sau imagini video la dispozitive AV de la domiciliul dumneavoastră
(dispozitive AV casnice).
A Punct de acces wireless
B Dispozitiv AV ([Home] (Domiciliu))
Pregătiri
Când trimiteţi o imagine către dispozitive AV, setaţi dispozitivul la modul de aşteptare DLNA.
• Citiți instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului pentru detalii.
1
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Setup] (Configurare)  [Wi-Fi]  [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi) 
[New Connection] (Conexiune nouă)  [Send Images While Recording] (Trimitere
imagini în timpul înregistrării) sau [Send Images Stored in the Camera] (Trimitere
imagini memorate în cameră)  [AV device] (Dispozitiv AV)
2
Selectaţi [Via Network] (Prin intermediul reţelei) sau [Direct] pentru a vă conecta.
(P324)
3
4
Selectaţi un dispozitiv pe care doriţi să îl conectaţi.
Verificaţi setările de trimitere şi selectaţi [Set] (Setare).
• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsaţi [DISP.] (Afişaj). (P309)
Când a fost selectat [Send Images While Recording](Trimite Imagini în timpul
înregistrării)
5
Realizaţi fotografiile. (P308)
Când a fost selectat [Send Images Stored in the Camera](Trimite imagini stocate în
cameră)
5
Selectați imaginea. (P308)
- 312 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
La trimiterea imaginilor către PC
Puteţi trimite imagini statice şi imagini video înregistrate cu
acest aparat la un PC.
Pregătiri
(Pe cameră)
• Dacă grupul de lucru al destinaţiei PC-ului a
fost modificat faţă de setarea standard, trebuie
să modificaţi, de asemenea, setarea acestei
unităţi în [PC Connection] (Conexiune PC).
(P330)
(Pe calculator)
• Porniți calculatorul.
• Pregătiţi folderele pentru primirea imaginilor
la PC înainte de a trimite o imagine la PC.
(P313)
Pentru a crea un folder care primeşte imagini
• Creaţi un cont de utilizator PC [nume de cont (maximum 254 de caractere) şi parolă (maximum 32
de caractere)] constând din caractere alfanumerice. O încercare de a crea un folder de primire poate
eşua în cazul în care contul include caractere non-alfanumerice.
■ La utilizarea „PHOTOfunSTUDIO”
1
Instalați „PHOTOfunSTUDIO” pe PC.
2
Creaţi un folder care primeşte imagini cu „PHOTOfunSTUDIO”.
• Pentru detalii privind cerinţele hardware şi instalarea, citiţi „Despre software-ul furnizat” (P 339).
• Pentru a crea folderul în mod automat, selectaţi [Auto-create] (Creare automată). Pentru a
specifica un folder, creaţi un folder nou sau setaţi o parolă pentru folder, selectaţi [Create
manually] (Creare manuală).
• Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de operare ale „PHOTOfunSTUDIO” (PDF).
■ Când nu utilizaţi „PHOTOfunSTUDIO”
(Pentru Windows)
Sisteme de operare suportate: Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1
Exemplu: Windows 7
1
Selectaţi un folder pe care intenţionaţi să îl utilizaţi pentru primire, după care
executaţi clic dreapta.
2
Selectaţi [Properties] (Proprietăţi), apoi activaţi partajarea folderului.
• Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de operare ale PC-ului sau Help (Ajutor) din sistemul de
operare.
- 313 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
(Pentru Mac)
Sisteme de operare suportate: OS X v10.5 la v10.10
Exemplu: OS X v10.8
1
Selectaţi un folder pe care intenţionaţi să îl utilizaţi pentru primire, după care
executaţi clic pe elemente în următoarea ordine.
[File] (Fişier)  [Get Info] (Obţinere informaţii)
2
Activaţi partajarea folderului.
• Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de operare ale PC-ului sau Help (Ajutor) din sistemul de
operare.
Trimiterea imaginilor către PC
1
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Setup] (Configurare)  [Wi-Fi]  [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi) 
[New Connection] (Conexiune nouă)  [Send Images While Recording] (Trimitere
imagini în timpul înregistrării) sau [Send Images Stored in the Camera] (Trimitere
imagini memorate în cameră)  [PC]
2
Selectaţi [Via Network] (Prin intermediul reţelei) sau [Direct] pentru a vă conecta.
(P324)
3
Selectați calculatorul cu care doriți să vă conectați.
4
5
Selectaţi folderul pe care doriţi să-l expediaţi.
• Când PC-ul la care doriţi să vă conectaţi nu este afişat, selectaţi [Manual Input] (Introducere
manuală) şi introduceţi numele de computer al PC-ului (numele NetBIOS pentru computerele
Apple Mac).
Verificaţi setările de trimitere şi selectaţi [Set] (Setare).
• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsaţi [DISP.] (Afişaj). (P309)
Când a fost selectat [Send Images While Recording](Trimite Imagini în timpul
înregistrării)
6
Realizaţi fotografiile. (P308)
Când a fost selectat [Send Images Stored in the Camera](Trimite imagini stocate în
cameră)
6
Selectați imaginea. (P308)
• Folderele sortate în funcţie de data trimiterii sunt create în folderul specificat, iar imaginile sunt
salvate în folderele respective.
• Dacă apare ecranul pentru introducerea contului de utilizator şi parolei, introduceţi-l pe cel setat pe
PC-ul dumneavoastră.
• Când numele calculatorului (nume NetBIOS pentru calculatoare Apple Mac) conţine un spaţiu
(caracter gol) etc., este posibil să nu fie recunoscut corect.
• Dacă o încercare de conexiune nu reuşeşte, recomandăm modificarea numelui computerului (sau a
numelui NetBIOS) într-un nume format numai din caractere alfanumerice, cu maximum 15 caractere.
- 314 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
Utilizarea serviciilor Web
Puteţi trimite fotografii şi imagini în mişcare la un SNS etc. prin „LUMIX CLUB”.
Prin setarea transferurilor automate de imagini statice şi de imagini video la serviciul de
sincronizare în cloud, puteţi primi imaginile statice sau imaginile video transferate pe un PC sau
smartphone
LUMIX CLUB
A Punct de acces wireless
B Serviciu web
C Serviciu Cloud Sync
Pregătiri
Pentru a trimite imagini la un serviciu web sau la un folder în cloud, trebuie să vă înregistraţi
la „LUMIX CLUB” (P319).
La trimiterea imaginilor către un serviciu web, trebuie să înregistraţi serviciul web. (P316)
Când trimiteți imaginile la serviciul web
P315
Când trimiteți imagini la [Cloud Sync. Service](Serviciu sincronizare cloud)
P318
Când trimiteți imaginile la serviciul web
• Imaginile încărcate în serviciul web nu pot fi afişate sau şterse cu această cameră. Verificaţi imaginile
prin accesarea serviciului web cu smartphone-ul sau computerul.
• Dacă trimiterea imaginilor eşuează, un raport e-mail care subliniază eşecul va fi trimis pe adresa de
e-mail înregistrată cu „LUMIX CLUB”.
• Imaginile pot conţine informaţii personale care pot fi utilizate pentru a identifica utilizatorul,
precum titlul, ora şi data realizării imaginilor şi locaţia de realizare a imaginilor. Verificaţi
aceste informaţii înainte de încărcarea imaginilor în serviciile web.
• Panasonic nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru deteriorările care rezultă în urma scurgerii,
pierderii etc. de imagini încărcate în serviciile web.
• Când încărcaţi imaginile în serviciul web, nu ştergeţi imaginile de pe cameră, chiar dacă aţi
finalizat trimiterea, decât după ce v-aţi asigurat că au fost corect încărcate în serviciul web.
Panasonic nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru daunele care rezultă în urma ştergerii
informaţiilor stocate în acest aparat.
- 315 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
Înregistrarea serviciilor web
La trimiterea imaginilor la serviciile web, serviciul web utilizat trebuie înregistrat în „LUMIX
CLUB”. (P323)
• Consultaţi „Întrebări frecvente/Contact” de pe următorul site pentru servicii web compatibile.
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/lumix_faqs/
Pregătiri:
Asiguraţi-vă că aţi creat un cont pe serviciul web pe care doriţi să-l utilizaţi şi că aveţi la
îndemână informaţiile de conectare.
1
Conectaţi-vă la site-ul „LUMIX CLUB” cu ajutorul unui smartphone sau al unui
computer.
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
2
Introduceţi ID-ul de conectare şi parola „LUMIX CLUB” şi conectaţi-vă la serviciu.
(P319)
3
4
Înregistraţi-vă adresa de e-mail.
Selectaţi serviciul web care va fi utilizat şi înregistraţi-l.
• Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a înregistra serviciul.
Trimiterea imaginilor
1
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Setup]  [Wi-Fi]  [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi)  [New
Connection] (Conexiune nouă)  [Send Images While Recording] (Trimitere
imagini în timpul înregistrării) sau [Send Images Stored in the Camera] (Trimitere
imagini memorate în cameră)  [Web service] (Serviciu web)
2
3
4
Selectați [Via Rețea] și conectați. (P324)
Selectați un serviciu web.
Verificaţi setările de trimitere şi selectaţi [Set] (Setare).
• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsaţi [DISP.] (Afişaj). (P309)
Când a fost selectat [Send Images While Recording](Trimite Imagini în timpul
înregistrării)
5
Realizaţi fotografiile. (P308)
Când a fost selectat [Send Images Stored in the Camera](Trimite imagini stocate în
cameră)
5
Selectați imaginea. (P308)
- 316 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
■ Trimiterea imaginilor din cameră către un serviciu web cu operaţii simple
După ce trimiteţi o imagine, puteţi trimite alte imagini la serviciul web la fel de repede şi uşor ca
în cazul utilizării unui smartphone, atunci când este disponibil un mediu pentru conectare la un
punct de acces wireless.
(Instrucţiunile de mai jos pornesc de la premisa că deja v-aţi înregistrat la „LUMIX CLUB”,
iar camera are o înregistrare a unei conexiuni la un punct de acces wireless.)
1
2
Afișați o imagine.
Apăsați pe .
(Când sunt selectate imagini din grup, selectaţi [Upload (WiFi)](Încărcare - WiFi).)
• Aceeași operație poate fi efectuată prin atingerea [
].
SUB
(Când imaginile din grup sunt selectate, atingeţi [ MENU
] și
selectați [Upload (Wi-Fi)](Încărcare (Wi-Fi).)
3
4
5
Selectaţi [YES] (Da) pe ecranul de confirmare.
Selectați un serviciu web.
Verificaţi setările de trimitere şi selectaţi [Set] (Setare).
• Camera este conectată la punctul de acces wireless utilizat anterior şi imaginile sunt trimise la
serviciile WEB.
• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsaţi [DISP.] (Afişaj). (P309)
• Paşii 4, 5 nu sunt necesari atunci când continuaţi să trimiteţi o altă imagine.
Imaginea va fi trimisă la acelaţi serviciu web, cu aceleaşi setări de trimitere.
• Pentru a termina conexiunea, apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare) sau utilizaţi alte comenzi
pentru a ieşi din ecranul de redare. (De asemenea, puteţi termina conexiunea apăsând pe [WiFi]. (P287)
Pentru a modifica setările pentru trimiterea imaginilor sau serviciul web
Terminaţi conexiunea Wi-Fi şi urmaţi pasul 1 şi următoarele din nou.
• De asemenea, puteţi modifica setările de trimitere apăsând pe [Wi-Fi] în timpul utilizării unei
conexiuni Wi-Fi. (P287)
• În cazul în care camera nu are înregistrări privind conexiuni la puncte wireless disponibile, este
afişat un ecran care vă solicită să selectaţi o metodă de conectare. Selectaţi metoda de conectare şi
conectaţi camera la un punct de acces wireless. (P325)
• Dacă nu sunteţi înregistrat la „LUMIX CLUB”, este afişat un ecran care vă solicită să achiziţionaţi un
nou ID de conectare. Achiziţionaţi ID-ul de conectare şi setaţi o parolă. (P319)
• Când imaginile din grup sunt afişate continuu, toate imaginile din grup vor fi trimise. Când imaginile
din grup sunt afişate una câte una, va fi trimisă imaginea afişată curent.
- 317 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
Când trimiteți imagini la [Cloud Sync. Service](Serviciu sincronizare cloud)
■ Utilizarea [Cloud Sync. Service](Serviciu de sincronizare în cloud) (Din iulie 2015)
Pregătiri
Trebuie să vă înregistraţi la „LUMIX CLUB” (P323) şi să configuraţi setarea Cloud Sync.
(Sincronizare în cloud) pentru a trimite o imagine la un folder cloud. Pentru un PC, utilizaţi
„PHOTOfunSTUDIO” pentru a stabili setările Cloud Sync (Sincronizare cloud). Pentru un
smartphone, utilizaţi „Image App” pentru a le seta.
• Dacă setaţi destinaţia imaginii la [Cloud Sync. Service] (Serviciu de sincronizare în cloud), imaginile
trimise sunt salvate temporar în folderul cloud şi pot fi sincronizate cu dispozitivul utilizat, precum
PC-ul sau smartphone-ul.
• Un folder cloud memorează imagini transferate pentru 30 de zile (până la 1000 de imagini). Imaginile
transferate sunt şterse automat la 30 de zile după transfer. În plus, când numărul de imagini stocate
depăşeşte 1000, anumite imagini pot fi şterse în funcţie de setarea [Cloud Limit] (Limită cloud) (P309)
în decurs de 30 de zile după transfer.
• După finalizarea descărcării imaginile dintr-un folder cloud pe toate dispozitivele specificate,
imaginile pot fi şterse din folderul cloud chiar şi la 30 de zile după transfer.
1
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Setup] (Configurare)  [Wi-Fi]  [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi) 
[New Connection] (Conexiune nouă)  [Send Images While Recording] (Trimitere
imagini în timpul înregistrării) sau [Send Images Stored in the Camera] (Trimitere
imagini memorate în cameră)  [Cloud Sync. Service] (Serviciu sincronizare cloud)
2
3
Selectați [Via Rețea] și conectați. (P324)
Verificaţi setările de trimitere şi selectaţi [Set] (Setare).
• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsaţi [DISP.] (Afişaj). (P309)
Când a fost selectat [Send Images While Recording](Trimite Imagini în timpul
înregistrării)
4
Realizaţi fotografiile. (P308)
Când a fost selectat [Send Images Stored in the Camera](Trimite imagini stocate în
cameră)
4
Selectați imaginea. (P308)
- 318 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
Înregistrarea la „LUMIX Club”
Dacă înregistraţi acest aparat la „LUMIX CLUB”, puteţi sincroniza imaginile între dispozitivele pe
care le utilizaţi sau puteţi transfera aceste imagini la serviciile web.
Utilizaţi „LUMIX CLUB” când încărcaţi imagini în serviciile web.
Despre [LUMIX CLUB]
Achiziţionaţi un ID de conectare „LUMIX CLUB” (gratuit).
• Puteţi seta acelaşi ID de conectare „LUMIX CLUB” pentru acest aparat şi pentru un smartphone. (P322)
Pentru detalii, consultaţi site-ul „LUMIX CLUB”.
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
Vă rugăm să ţineţi de cont de următoarele:
• Este posibil ca serviciul să fie suspendat ca urmare a întreţinerii regulate sau a problemelor
neaşteptate, iar conţinuturile de servicii pot fi modificate sau adăugate fără înştiinţarea prealabilă
a utilizatorilor.
• Serviciul poate fi întrerupt în întregime sau parţial cu o perioadă rezonabilă de notificare în avans.
Obţinerea unui ID de conectare nou ([New account] (Cont nou))
1
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Setup] (Configurare)  [Wi-Fi]  [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) 
[LUMIX CLUB]
2
Selectați [Set/Add Account] (Setare/Adăugare cont).
3
Selectați [New account] (Cont nou).
4
Selectaţi metoda pentru conectarea la un punct de acces
wireless şi setaţi.
• Conectaţi-vă la reţea. Treceţi la pagina următoare selectând
[Next] (Următorul).
• Va fi afişat un ecran de confirmare dacă un ID de conectare a
fost deja achiziţionat pentru cameră. Selectaţi [Yes] (Da) pentru
a achiziţiona un nou ID de conectare sau [No] (Nu) dacă nu doriţi
să achiziționaţi un nou ID de conectare.
• Consultați P325 pentru detalii.
• Va fi afişat un ecran de setare doar când vă conectaţi pentru prima dată. După ce aţi setat
metoda de conectare, aceasta va fi salvată pe acest aparat şi va fi utilizată pentru conexiunile
ulterioare. Pentru a modifica punctul de acces wireless la care doriţi să vă conectaţi, apăsaţi
[DISP.] (Afişare) şi modificaţi destinaţia de conexiune.
• Treceţi la pagina următoare selectând [Next] (Următorul).
- 319 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
5
Citiţi termenii de utilizare „LUMIX CLUB” şi selectaţi [Agree] (De acord).
6
Introduceţi o parolă.
7
Verificați ID-ul de conectare și selectați [OK].
•
•
•
•
•
Puteţi comuta paginile cu /.
Puteţi mări (2×) afişajul rotind selectorul posterior spre dreapta.
Puteţi reseta afişajul mărit la dimensiunea originală (1×) rotind selectorul posterior spre stânga.
Puteţi muta poziţia afişajului mărit cu ///.
Apăsați butonul [
] pentru a anula procesul fără a achiziţiona un ID de conectare.
• Introduceţi orice combinaţie de 8 până la 16 caractere şi numere pentru parolă.
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultaţi secţiunea „Introducerea textului” la
P84.
• Asigurați-vă că realizaţi o notă cu ID-ul şi parola de
conectare.
• ID-ul de conectare (număr din 12 cifre) va fi afişat automat.
Când vă conectaţi la „LUMIX CLUB” cu un computer, trebuie
doar să introduceţi numerele.
• La stabilirea conexiunii, este afişat un mesaj. Selectați [OK].
• Ieșiți din meniu după setarea acestuia.
- 320 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
Utilizarea ID-ului de conectare obţinut/Verificarea sau modificarea ID-ului
de conectare sau al parolei ([Set Login ID]
(Setare ID de conectare))
Pregătiri:
Când utilizaţi ID-ul de conectare obţinut, verificaţi ID-ul şi parola.
Pentru a modifica parola „LUMIX CLUB” pe cameră, accesaţi site-ul Web „LUMIX CLUB” de pe
smartphone sau PC şi modificaţi în avans parola „LUMIX CLUB”.
• ID-ul de conectare şi parola înregistrate la „LUMIX CLUB” nu pot fi modificate la acest aparat.
1
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Setup] (Configurare)  [Wi-Fi]  [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) 
[LUMIX CLUB]
2
3
Selectați [Set/Add Account] (Setare/Adăugare cont).
4
5
Selectaţi elementul de modificat.
Select [Set Login ID] (Setare ID de conectare).
• Sunt afişate ID-ul şi parola de conectare.
• Parola este afişată ca „ “.
• Închideţi meniul dacă aţi verificat doar ID-ul de conectare.
Introduceți ID-ul de conectare sau parola.
• Consultați „Introducerea textului” (P84) pentru informații despre
modul de introducere a textului.
• Introduceţi parola nouă pe care aţi creat-o pe smartphone sau
PC în cameră. Dacă parola diferă de una pe care aţi creat-o pe
smartphone sau PC, nu veţi putea încărca imaginile.
• Ieşiţi din meniu după setarea acestuia.
- 321 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
Pentru a seta acelaşi ID de conectare pentru cameră şi smartphone/tabletă
• Setarea aceluiaşi ID de conectare pe acest aparat şi pe smartphone este convenabilă pentru
trimiterea imaginilor de pe acest aparat la alte dispozitive sau servicii web.
Când acest aparat sau smartphone-ul/tableta a achiziţionat ID-ul de conectare:
1
2
Conectați aparatul la smartphone. (P290)
Din meniul „Image App”, setaţi ID-ul de conectare obişnuit.
• ID-urile de conectare pentru acest aparat şi smartphone devin aceleaşi.
• După conectarea acestui aparat la smartphone, ecranul de configurare pentru un ID de conectare
obişnuit poate apărea când afişaţi ecranul de redare. De asemenea, puteţi seta un ID de conectare
obişnuit urmând instrucţiunile de pe ecran.
• Această operaţie nu este disponibilă pentru conexiunea [Wi-Fi Direct].
Când acest aparat şi smartphone-ul/tableta au achiziţionat ID-uri de conectare diferite:
(Când doriţi să utilizaţi ID-ul de conectare al smartphone-ului pentru acest aparat)
Modificaţi ID-ul şi parola de conectare pentru acest aparat la cele preluate de
smartphone.
(Când doriţi să utilizaţi ID-ul de conectare al acestui aparat pentru smartphone)
Modificaţi ID-ul şi parola de conectare pentru smartphone la cele achiziţionate de acest
aparat.
Consultaţi condiţiile de utilizare „LUMIX CLUB”
Consultaţi detaliile dacă termenii de utilizare au fost actualizaţi.
1
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Setup] (Configurare)  [Wi-Fi]  [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) 
[LUMIX CLUB]
2
Selectaţi [Terms of use] (Termeni de utilizare).
• Camera se va conecta la reţea, iar termenii de utilizare vor fi afişaţi.
Închideți meniul după verificarea condițiilor de utilizare.
- 322 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
Ştergeţi ID-ul de conectare şi contul de pe „LUMIX CLUB”
Ştergeţi ID-ul de conectare de pe cameră când o transferaţi unei alte părţi sau o depuneţi la
deşeuri. De asemenea, vă puteţi şterge contul „LUMIX CLUB”.
1
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Setup] (Configurare)  [Wi-Fi]  [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) 
[LUMIX CLUB]
2
Selectați [Delete cont](Ştergere cont).
3
Selectaţi [Yes] (Da) din ecranul de confirmare a ştergerii ID-ului de conectare.
4
Selectați [Yes](Da) pe ecranul de confirmare pentru ștergerea contului „LUMIX CLUB”.
5
Selectaţi [Next] (Următorul).
• Este afișat mesajul. Selectaţi [Next] (Următorul).
• Este afișat mesajul. Selectaţi [Next] (Următorul).
• Dacă doriţi să continuaţi utilizarea serviciului, selectarea opţiunii [No] (Nu) va şterge numai IDul de conectare. Ieșiți din meniu după ce este executat.
• ID-ul de conectare este şters şi apoi este afişat mesajul care anunţă ştergerea contului
dumneavoastră. Selectați [OK].
• Ieșiți din meniu după ce este executat.
• Modificările şi alte acţiuni efectuate asupra ID-ului de conectare pot fi efectuate numai asupra ID-ului
de conectare achiziţionat cu camera.
- 323 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
Despre conexiuni
Dacă aţi selectat [New Connection] (Conexiune nouă), selectaţi mai întâi o funcţie Wi-Fi şi o
destinaţie şi apoi selectaţi o metodă de conectare.
Dacă aţi selectat [Select a destination from History] (Selectaţi o destinaţie din Istoric) sau [Select
a destination from Favorite] (Selectaţi o destinaţie din Favorite), vă puteţi conecta cu aceleaşi
setări de conexiune Wi-Fi utilizate anterior.
Această secțiune descrie metodele de conectare.
• La conectarea cu aceleaşi setări utilizate anterior, consultaţi P328.
Când este afișat un ecran similar cu cel de mai jos, selectați o metodă de conectare.
• Exemplu de funcționare pentru afișarea unui ecran:
MENU 
[Setup] (Configurare)  [Wi-Fi]  [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi)  [New
Connection] (Conexiune nouă)  [Send Images While Recording] (Trimitere imagini în
timpul înregistrării)  [Smartphone]
Punct de acces wireless
[Via Network] (Prin
reţea)
Conectare prin intermediul unui punct de acces
wireless.
P325
[Direct]
Dispozitivul dumneavoastră se conectează direct la
acest aparat.
P327
Efectuarea unei conexiuni directe este convenabilă pentru situaţiile în care vă aflaţi departe de
casă, unde nu sunt disponibile puncte de acces wireless sau pentru conectarea temporară la un
dispozitiv pe care nu îl utilizaţi în mod normal.
- 324 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
Conectarea prin intermediul unui punct de acces wireless (prin reţea)
Puteţi selecta metoda pentru conectarea la un punct de acces
wireless.
*
WPS se referă la o funcţie care permite configurarea cu uşurinţă a
setărilor referitoare la conexiunea şi securitatea dispozitivelor LAN
wireless.
Pentru a verifica dacă punctul de acces wireless pe care îl utilizaţi
este compatibil cu WPS, consultaţi manualul punctului de acces
wireless.
Salvează un punct de acces wireless de tip buton compatibil cu Wi-Fi
Protected Setup™ cu un marcaj WPS.
[WPS (Push-Button)]
(WPS (Buton))
Apăsaţi pe butonul WPS al punctului
de acces wireless până când acesta
comută în modul WPS.
ex.:
• Pentru detalii, consultaţi manualul de
instrucţiuni al punctului de acces wireless.
Salvează un punct de acces wireless cu cod PIN compatibil cu Wi-Fi
Protected Setup cu un marcaj WPS.
[WPS (PIN code)]
(WPS (cod PIN))
[From List]
(Din listă)
1
Pe ecranul camerei, selectaţi punctul de acces wireless la
care vă conectaţi.
2
Introduceţi codul PIN afişat pe ecranul camerei în punctul
de acces wireless.
3
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pe cameră.
• Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al punctului
de acces wireless.
Selectaţi această opţiune când nu sunteţi sigur cu privire la
compatibilitatea WPS sau când doriţi să căutaţi şi să vă conectaţi la un
punct de acces wireless.
• Consultați P326 pentru detalii.
- 325 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
Dacă nu sunteţi sigur de compatibilitatea WPS
(conectarea cu [From List] - Din listă)
Căutaţi punctele de acces wireless disponibile.
• Confirmaţi cheia de codificare a punctului de acces wireless selectat, dacă autentificarea prin reţea
este codificată.
• La conectarea prin [Manual Input] (Introducere manuală), confirmaţi identificatorul SSID, tipul de
codificare şi cheia de codificare a punctului de acces wireless pe care îl utilizaţi.
1
Selectaţi punctul de acces wireless la care vă conectaţi
2
(Dacă autentificarea în reţea este criptată)
Introduceţi cheia de criptare.
• Dacă atingeţi [DISP.] (Afişare), căutarea unui punct de acces
wireless va reîncepe.
• Dacă nu se găseşte niciun punct de acces wireless, consultaţi
„La conectarea cu [Manual Input] (Introducere manuală)” la
P326.
• Pentru detalii despre modul de introducere a caracterelor, consultați secțiunea „Introducerea
textului” la P84.
■ La conectarea prin [Manual Input] (Introducere manuală)
1
Pe ecranul afişat la pasul 1 din „Dacă nu sunteţi sigur de compatibilitatea WPS
(conectarea cu [From List] - Din listă), selectați [Manual Input](Introducere manuală).
2
Introduceţi identificatorul SSID al punctului de acces wireless la care vă conectaţi, apoi
selectaţi [Set] (Setare).
• Pentru detalii despre introducerea caracterelor, consultați secțiunea “Introducere text” de la
P82.
3
Selectaţi tipul de autentificare în reţea.
4
Selectați tipul de criptare.
• Pentru informaţii privind autentificarea în reţea, consultaţi manualul punctului de acces
wireless.
• Tipurile de setări care se pot modifica poate varia în funcţie de detaliile setărilor de
autentificare în reţea.
Tipul de autentificare în rețea
5
Tipuri de codificare care pot fi setate
[WPA2-PSK]
[TKIP]/[AES]
[WPA-PSK]
[TKIP]/[AES]
[Common Key] (Cheie comună)
[WEP]
[Open] (Deschidere)
[No Encryption] (Fără criptare)/[WEP]
(Când se selectează altă opţiune în afară de [No Encryption] (Fără criptare))
Introduceţi cheia de criptare.
- 326 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
• Consultaţi manualul de instrucţiuni pentru punctul de acces wireless şi setările atunci când salvaţi un
punct de acces wireless.
• Dacă nu poate fi stabilită nicio conexiune, este posibil ca undele radio ale punctului de acces wireless
să fie prea slabe. Consultaţi „Afişarea mesajelor” (P362) și „Identificarea şi remedierea problemelor”
(P378) pentru detalii.
• În funcţie de mediu, este posibil ca viteza de transmisie dintre cameră şi punctul de acces wireless să
scadă. În plus, este posibil ca punctul de acces wireless să nu poată fi utilizat.
Conectarea directă a camerei şi a altui dispozitiv (conexiune directă)
Puteţi selecta metoda pentru conectarea la dispozitivul pe care îl
utilizaţi. Selectaţi metoda de conectare suportată de dispozitivul
dumneavoastră.
[Wi-Fi Direct]
1
2
3
Setaţi dispozitivul la modul Wi-Fi Direct®.
Pe ecranul camerei, selectați [Wi-Fi Direct].
Pe ecranul camerei, selectaţi dispozitivul de conectare.
[WPS (Push-Button)] (WPS - Buton)
1
2
[WPS Connection]
(Conexiune WPS)
Pe cameră, selectați [WPS (Push-Button)](WPS - Buton).
Setați dispozitivul la modul WPS.
• Puteţi aştepta mai mult o conexiune dacă apăsaţi butonul [DISP.]
(Afişare) al aparatului.
[WPS (PIN code)] (WPS - cod PIN)
1
2
[Manual Connection]
(Conexiune manuală)
Pe cameră, selectaţi [WPS (PIN code)] (WPS - Cod PIN).
Introduceți codul PIN al dispozitivului în această cameră.
Introduceţi identificatorul
SSID şi parola în dispozitiv.
Identificatorul SSID și parola sunt
afișate pe ecranul de aşteptare a
conexiunii al aparatului.
• Dacă dispozitivul care urmează
să fie conectat este[Smartphone],
parola nu este afișată.
SSID pentru a stabili o conexiune. (P290)
• Consultaţi şi instrucţiunile de operare ale dispozitivului care urmează a fi conectat.
- 327 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
Conectarea rapidă cu aceleaşi setări ca cele precedente
([Select a destination from History] (Selectaţi o destinaţie din Istoric)/
[Select a destination from Favorite] (Selectaţi o destinaţie din favorite))
Când se utilizează funcţia Wi-Fi, în istoric este salvată o înregistrare. Puteţi înscrie înregistrările
ca favorite. Utilizând istoricul sau lista de înregistrări favorite, vă puteţi conecta uşor cu aceleaşi
setări utilizate anterior. Verificaţi dacă setările Wi-Fi ale dispozitivului de conectare sunt aceleaşi
cu cele utilizate anterior.
• Dacă setările dispozitivului de conectare au fost modificate, este posibil să nu vă puteţi conecta la
dispozitiv.
1
Selectați meniul. (P63)
MENU
2
3

[Setup] (Configurare)  [Wi-Fi]  [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi)
Selectaţi [Select a destination from History]
(Selectaţi o destinaţie din Istoric) sau [Select a
destination from Favorite] (Selectaţi o destinaţie
din favorite).
[Select a destination
from History] (Selectaţi o
destinaţie din Istoric)
Conectează cu aceleaşi
setări ca cele precedente.
[Select a destination from
Favorite] ] (Selectaţi o
destinaţie din favorite)
Conectează cu setări
înregistrate ca favorite.
Selectați elementul.
• Dacă dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi (smartphone
etc.) este conectat la un punct de acces wireless diferit de
cameră, nu puteţi conecta dispozitivul la cameră utilizând
[Direct]. Modificaţi setările Wi-Fi ale dispozitivului la care
doriţi să vă conectaţi astfel încât punctul de acces care va fi
utilizat să fie setat la cameră.
De asemenea, puteţi selecta [New Connection] (Conexiune nouă) şi reconectaţi dispozitivele.
(P290)
Înscrierea înregistrărilor ca favorite
1
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Setup] (Configurare)  [Wi-Fi]  [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi) 
[Select a destination from History] (Selectaţi o destinaţie din Istoric)
2
3
Selectaţi istoricul pe care doriţi să-l înregistraţi la favorite, apoi apăsaţi pe .
Introduceți un nume de înregistrare.
• Pentru detalii despre modul de introducere a caracterelor, consultați secțiunea „Introducerea
textului” la P84.
• Pot fi introduse maximum 30 de caractere. Un caracter de doi octeţi este tratat drept două
caractere.
- 328 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
Editarea istoricului înregistrat la Favorite
1
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Setup] (Configurare)  [Wi-Fi]  [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi) 
[Select a destination from Favorite] (Selectaţi o destinaţie din Favorite)
2
3
Selectaţi istoricul favorit pe care doriţi să îl editaţi şi apoi apăsaţi .
Selectați elementul.
[Remove from Favorite]
(Eliminare de la favorite)
—
[Change the Order in
Favorite] (Selectaţi o
destinaţie din favorite)
Selectați destinația.
[Change the Registered
Name] (Modificare nume
înregistrat)
• Pentru detalii despre modul de introducere a caracterelor,
consultați secțiunea privind „Introducerea Textului” la P84.
• Pot fi introduse maximum 30 de caractere. Un caracter de
doi octeţi este tratat drept două caractere.
Salvarea setărilor de conexiune Wi-Fi frecvent utilizate ca favorite
Numărul care poate fi salvat în istoric este limitat.
Se recomandă salvarea setărilor de conexiune Wi-Fi frecvent utilizate prin înregistrarea
acestora ca favorite. (P328)
Verificarea detaliilor de conexiune ale unei înregistrări sau favorite
Dacă se apasă pe [DISP.] (Afişare) la selectarea unui element din istoric sau din favorite,
detaliile conexiunii respective pot fi afişate.
• Efectuarea operaţiei [Reset Wi-Fi Settings] (Resetare setări Wi-Fi) determină ştergerea istoricului şi a
conţinutului salvat în [Select a destination from Favorite] (Selectaţi o destinaţie din favorite).
• La conectarea la o reţea la care sunt conectate mai multe PC-uri utilizând [Select a destination
from History] (Selectaţi o destinaţie din Istoric) sau [Select a destination from Favorite] (Selectaţi o
destinaţie din favorite), încercarea de conexiune poate eşua, deoarece dispozitivul conectat anterior
va fi identificat din mai multe dispozitive.
În cazul în care o încercare de conexiune nu reuşeşte, reconectaţi-vă utilizând [New Connection]
(Conexiune nouă).
- 329 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
Meniul [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi)
Configuraţi setările necesare pentru funcţia Wi-Fi.
Setările nu pot fi modificate atunci când conexiunea Wi-Fi s-a realizat.
Selectați meniul. (P63)
MENU 
[Setup] (Configurare)  [Wi-Fi]  [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) 
Element care se doreşte a fi setat
Puteţi să îmbunătăţiţi securitatea activând parola pentru o conexiune
directă la smartphone.
[Wi-Fi Password]
(Parolă Wi-Fi)
[ON] (Activare):
Conectează camera şi smartphone-ul utilizând un identificator SSID și
parola. (P291)
[OFF] (Dezactivare):
Conectează camera şi smartphone-ul utilizând un identificator SSID.
(P290)
• Când [ON] (Activare) este selectată, puteţi configura o conexiune şi prin scanarea unui cod QR. (P293)
[LUMIX CLUB]
Obţine sau modifică ID-ul de conectare „LUMIX CLUB”.
• Consultați P319 pentru detalii.
[PC Connection]
(Conexiune PC)
Puteți seta grupul de lucru.
Pentru a trimite imagini la un calculator, este necesară o conexiune la
acelaşi grup de lucru ca şi calculatorul de destinaţie.
(Setarea predefinită este „WORKGROUP” (Grup de lucru).)
[Change Workgroup Nume](Schimbare nume grup de lucru):
Introduceţi grupul de lucru al computerului care se conectează.
[Restore to Default](Restabilire la setări predefinite):
Restabileşte starea predefinită.
• Pentru detalii despre modul de introducere a caracterelor, consultați secțiunea „Introducerea
textului” la P84.
• Dacă utilizaţi un PC cu setări standard, nu trebuie să modificaţi grupul de lucru.
Puteți schimba numele (SSID) acestui aparat.
[Device Name]
(Nume dispozitiv)
1
2
Apăsați [DISP.](Afişare).
Introduceţi numele dorit pentru dispozitiv.
• Pentru detalii despre modul de introducere a caracterelor,
consultați secțiunea „Introducerea textului” la P84.
• Pot fi introduse maximum 32 de caractere.
- 330 -
11. Utilizarea funcției Wi-Fi/NFC
Configurează setările pentru funcția NFC.
[NFC Operation]
(Operarea NFC)
[Touch Sharing]
(Partajare prin
atingere)
[Wi-Fi Function Lock]
(Blocare funcţie
Wi-Fi)
[ON] (Activare):
Funcția NFC este folosită.
[OFF] (Dezactivare)
Setează operarea camerei după cu conexiunea cu funcția NFC este
completă.
[ON] (Activare):
Atunci când o conexiune Wi-Fi este realizată utilizând funcția NFC în
timpul redării unei singure imagini, imaginea poate fi transferată.
[OFF] (Dezactivare)
Pentru a preveni funcționarea incorectă sau utilizarea funcției Wi-Fi de
către o terță parte și pentru a proteja informațiile personale salvate,
este recomandat să vă protejați funcția Wi-Fi cu o și parola.
Setarea unei parole va afişa automat ecranul de introducere a parolei
când este utilizată funcţia Wi-Fi.
[Setup] (Configurare):
Introduceţi orice numere din 4 cifre ca parolă.
[Cancel] (Anulare)
• Pentru detalii despre modul de introducere a caracterelor, consultați secțiunea „Introducerea
textului” de la P84.
• Faceți o copie a parolei.
Dacă uitaţi parola, o puteţi reseta cu [Reset Wi-Fi Settings] (Resetare setări Wi-fi) din meniul [Setup]
(Configurare), însă vor fi resetate şi alte setări. (Cu excepția [LUMIX CLUB])
[Network Address]
(Adresă reţea)
Afişează adresa MAC şi adresa IP a acestui aparat.
• O „adresă MAC” este o adresă unică utilizată pentru a identifica echipamentul de reţea.
• „Adresă IP” se referă la un număr care identifică un PC conectat la o reţea precum Internetul. De
obicei, adresele de domiciliu sunt alocate automat de funcţia DHCP precum un punct de acces
wireless. (Exemplu: 192.168.0.87)
- 331 -
Conectarea la alte echipamente
12. Conectarea la alte echipamente
Vizionarea imaginilor video 4K pe un televizor/
Salvarea imaginilor video 4K pe PC-ul sau pe
recorder-ul dumneavoastră
Urmărirea imaginilor video în 4K
■ Redarea imaginilor pe un TV
Prin conectarea camerei la un televizor care acceptă imagini video în 4K
şi redarea imaginilor video înregistrate cu dimensiunea setată la [4K] în
[Rec Quality] (Calitate înregistrare), vă puteţi bucura de imagini video cu
detalii fine în 4K. Deşi rezoluţia de ieşire va fi mai mică, le puteţi reda, de
asemenea, conectând camera la un televizor care nu acceptă imaginile video în 4K.
Pregătiri: Setaţi [HDMI Mode (Play)] (Mod HDMI (Redare)) (P80) la [AUTO] sau [4K].
• La conectarea la un televizor care nu acceptă imagini video 4K, selectaţi [AUTO].
Conectaţi camera şi un televizor compatibil 4K cu un cablu micro HDMI şi afişaţi
ecranul de redare. (P334)
• Când setaţi [VIERA Link] la [ON] (Activare) şi camera este conectată la un televizor care acceptă VIERA
Link, intrarea televizorului va fi conectată automat şi ecranul de redare va fi afişat. Consultați str. 336
pentru detalii.
• Când aveţi imagini video înregistrate cu [Rec Format] (Format înregistrare) setat la [MP4] şi rezoluţia
setată la [4K] în [Rec Quality] (Calitate înregistrare), le puteţi reda, de asemenea, prin introducerea în
slotul de carduri SD al unui televizor care acceptă imagini video în 4K.
• Citiți instrucțiunile de utilizare ale televizorului.
■ Urmărirea pe un PC
Pentru a reda imaginile video înregistrate cu rezoluţia setată la [4K]
în [Rec Quality] (Calitate înregistrare) pe un PC, utilizaţi software-ul
„PHOTOfunSTUDIO” de pe DVD (furnizat).
• Pentru a reda şi edita imaginile video în 4K, aveţi nevoie de un mediu PC de înaltă performanţă.
• Consultaţi instrucţiunile de operare ale „PHOTOfunSTUDIO” (PDF).
- 332 -
12. Conectarea la alte echipamente
Stocarea imaginilor video în 4K
■ Stocarea pe un PC
Puteţi transfera pe un PC imaginile înregistrate, prin conectarea camerei la un PC.
Consultați P338 pentru detalii.
■ Stocarea pe un Hard Disk sau DVD
Nu puteţi copia imaginile video înregistrate cu rezoluţia setată la [4K] în [Rec Quality] (Calitate
înregistrare) pe discuri Blu-ray şi DVD-uri cu recordere Panasonic. (Din iulie 2015)
Cu software-ul „PHOTOfunSTUDIO” de pe DVD (furnizat), puteţi converti imaginile video 4K în
imagini video de rezoluţie mai mică sau puteţi copia imaginile video 4K pe un DVD.
• Consultaţi instrucţiunile de operare ale „PHOTOfunSTUDIO” (PDF).
- 333 -
12. Conectarea la alte echipamente
Redarea imaginilor pe un ecran TV
Imaginile înregistrate cu acest aparat pot fi redate la ecranul unui televizor.
Pregătiri:
Opriţi camera şi televizorul.
• Confirmaţi terminalele pe televizorul
dumneavoastră și utilizați un cablu compatibil
cu acesta.
Calitatea imaginii poate varia în funcție de
Calitate
conexiunile utilizate.
ridicată
1
HDMI
mufa
VIDEO
mufa
Conectaţi acest echipament şi
un TV.
• Verificaţi direcţiile conectorilor şi introduceţi-i sau extrageţi-i direct.
(În caz contrar, conectorii se pot îndoi, fapt care poate cauza deteriorarea acestora.)
Nu conectați dispozitivele la terminalele incorecte. Acest lucru poate cauza defecțiuni.
Pentru conectare cu un cablu micro HDMI
• Utilizaţi un „cablu micro HDMI High Speed” cu sigla HDMI. Cablurile care nu respectă standardele
HDMI nu vor funcţiona. „Cablu micro HDMI High Speed” (mufă tip D / tip A, de până la 2 m
lungime (6,6 picioare))
• Verificaţi [HDMI Mode (Play)] (Mod HDMI (Redare)). (P80)
• În timpul redării de imagini video 24p, setaţi [HDMI Mode (Play)] (Mod HDMI (Redare)) la [AUTO].
Pentru setări altele decât [AUTO], nu se poate efectua redarea la 24 cps.
• Sunetul va fi redat stereo.
• Nu se afişează nicio imagine pe ecranul acestui aparat.
• Când [VIERA Link] este setat la [ON] (Activare), operaţiile cu ajutorul butoanelor de pe cameră sunt
restricţionate.
- 334 -
12. Conectarea la alte echipamente
Conectarea cu un cablu AV (opţional)
•
•
•
•
Utilizaţi întotdeauna un adaptor original Panasonic (DMW-AVC1: opţional).
Verificaţi [TV Aspect] (Raport dimensiuni TV). (P80)
Sunetul va fi redat mono.
Vizorul nu poate fi afişat atunci când este conectat prin intermediul cablului video.
A
B
C
D
2
3
Cablu micro HDMI
Conector HDMI
Cablu audio-video (opţional)
Galben: la mufa de intrare video
E Alb: la mufa de intrare audio
F Aliniaţi marcajele şi introduceţi
G Introduceţi cablul AV astfel încât marcajul
[
] să să fie îndreptat spre partea cu
marcajul [ ] de pe cameră.
H Verificaţi terminalul.
Porniţi televizorul şi selectaţi intrarea care corespunde conectorului
utilizat.
Porniți camera și apoi apăsați pe [(].
• Intrarea televizorului va comuta automat şi se va afişa ecranul de redare la conectarea la un
televizor compatibil VIERA Link utilizând un cablu micro HDMI cu [VIERA Link] setat la [ON]
(Activat). (P336)
• În funcție de [Aspect Ratio], benzi negre pot fi afișate în partea de sus și de jos sau stânga și dreapta a
imaginilor.
• Schimbați modul ecranului pe televizorul dumneavoastră dacă imaginea este afișată cu partea de
sus sau de jos tăiate.
• Redarea de la cablul micro HDMI are prioritate atunci când sunt conectate atât cablul AV (opţional),
cât şi cablul micro HDMI.
• Conexiunea cu cablul de conexiune USB (furnizat) va avea prioritate atunci când conectaţi cablul de
conexiune USB (furnizat) simultan cu cablul micro HDMI.
• Când redaţi o fotografie vertical, aceasta poate fi neclară.
• Redarea corectă va depinde de televizorul utilizat pentru vizionare.
• Puteţi vizualiza imagini pe televizoare în alte ţări (regiuni) care utilizează sistemul NTSC sau PAL când
setaţi [Video Out] (Ieşire video) din meniul [Setup] (Configurare).
• În funcție de televizor care este conectat, fișierele rafală 4k ar putea să nu fie redate corect.
• Difuzoarele camerei nu redau niciun sunet.
• Citiți instrucțiunile de utilizare ale televizorului.
- 335 -
12. Conectarea la alte echipamente
Imaginile înregistrate pot fi redate pe un televizor cu un slot de card de memorie
SD
• Este posibil ca fotografiile să nu fie afişate pe întregul ecran, în funcţie de modelul televizorului.
• Formatul de fişiere pentru imaginile video care pot fi redate diferă de modelul televizorului.
• În unele cazuri, imaginile panoramice nu pot fi redate. De asemenea, este posibil ca redarea prin
derulare automată a imaginilor panoramice să nu poată fi efectuată.
• Pentru carduri compatibile cu redarea, consultaţi instrucţiunile de operare ale televizorului.
Utilizarea VIERA Link (HDMI)
Ce este VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)?
• Această funcţie vă permite să folosiţi telecomanda televizorului Panasonic pentru operaţii simple
atunci când acest aparat a fost conectat la un echipament compatibil VIERA Link folosind un cablu
micro HDMI pentru operaţii corelate automate.
(Nu sunt posibile toate operațiile.)
• VIERA Link este o funcţie Panasonic unică, care se bazează pe o funcţie de control HDMI folosind o
specificaţie standard HDMI CEC (Consumer Electronics Control).
Operaţiile corelate cu echipamentele compatibile HDMI CEC efectuate de alte companii nu sunt
garantate. La utilizarea unor dispozitive produse de alte companii, care sunt compatibile cu VIERA
Link, consultaţi instrucţiunile de operare pentru dispozitivele respective.
• Acest aparat este compatibil cu funcţia „VIERA Link Ver.5”. „VIERA Link Ver.5” este standard
pentru echipamentele Panasonic compatibile cu VIERA Link. Acest standard este compatibil cu
echipament convenţional VIERA Link Panasonic.
Pregătiri:
Setaţi [VIERA Link] la [ON] (Activare). (P81)
1
2
3
Conectaţi acest aparat la un televizor Panasonic compatibil cu VIERA Link
cu un cablu micro HDMI (P334).
Porniți camera și apoi apăsați pe [(].
Acționați cu telecomanda pentru televizor.
• Utilizaţi în raport cu pictogramele operaţionale afişate pe ecran.
• Pentru a reda coloana sonoră a unui film în timpul unei diaporame, setaţi [Sound] (Sunet) la [AUTO]
sau [Audio] pe ecranul de setare a diaporamei.
• Este recomandată conectarea acestui aparat la un alt terminal decât HDMI1 dacă televizorul are 2 sau
mai multe terminale de intrare HDMI.
• Operarea utilizând butoanele de pe acest aparat va fi limitată.
- 336 -
12. Conectarea la alte echipamente
■ Alte operaţii corelate
Oprirea acestui aparat:
Dacă opriţi televizorul cu ajutorul telecomenzii acestuia, se va opri şi acest aparat.
Comutarea automată a semnalului de intrare:
• În cazul în care aţi conectat cu un cablu micro HDMI şi apoi porniţi aparatul, apoi apăsaţi pe [(],
canalul de intrare al televizorului va comuta automat la ecranul acestui aparat. Dacă televizorul se
află în modul aşteptare (standby), acesta se va porni automat (dacă aţi selectat [Set] (Setare) pentru
setarea [Power on link] (Oprire corelată) a televizorului).
• În funcţie de conexiunea HDMI a televizorului, la unele televizoare este necesară selectarea manuală
a conexiunii HDMI utilizate. În acest caz, utilizaţi telecomanda televizorului pentru a comuta
semnalul de intrare.
(Pentru detalii privind comutarea semnalului de intrare, vă rugăm să citiţi instrucţiunile de utilizare
ale televizorului.)
• Dacă VIERA Link nu funcţionează corespunzător, consultaţi P391.
• În cazul în care nu sunteţi sigur dacă televizorul pe care îl utilizaţi este compatibil cu VIERA Link, citiţi
instrucţiunile de utilizare pentru televizor.
• Operaţiile corelate disponibile dintre acest aparat şi un televizor Panasonic sunt diferite în funcţie
de tipurile de televizoare Panasonic, chiar dacă acestea sunt compatibile cu VIERA Link. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale televizorului pentru operaţiunile compatibile cu televizorul.
• Asigurați-vă că utilizați un cablu care este certificat HDMI.
• [HDMI Mode (Play)] (Mod HDMI (Redare)) pentru acest aparat este determinat automat când VIERA
Link este în funcţiune.
• Utilizaţi un „cablu micro HDMI High Speed” cu sigla HDMI. Cablurile care nu respectă standardele
HDMI nu vor funcţiona.
„Cablu micro HDMI High Speed” (mufă tip D / tip A, de până la 2 m lungime (6,6 picioare))
- 337 -
12. Conectarea la alte echipamente
Salvarea imaginilor statice și imaginilor video pe
PC-ul dvs.
Puteţi transfera pe un PC imaginile înregistrate, prin conectarea camerei la un PC.
• Unele PC-uri pot citi direct de pe cardul scos din cameră. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de
operare ale PC-ului.
• În cazul în care computerul utilizat nu suportă carduri de memorie SDXC, este afişat un mesaj
care vă solicită formatarea.
(Acest lucru va duce la ştergerea imaginilor înregistrate, deci nu alegeţi formatarea.)
În cazul în care cardul nu este recunoscut, consultaţi următorul site de asistenţă.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
■ PC care poate fi utilizat
Aparatul poate fi conectat la orice calculator capabil să recunoască un dispozitiv de stocare în
masă.
• Suport pentru Windows
Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1
• Suport pentru Mac:
OS X v10.5 la v10.10
Este posibil ca imaginile video AVCHD să nu fie importate corect când sunt copiate
sub formă de fişiere sau folder
• Cu Windows, importaţi întotdeauna imaginile video AVCHD utilizând „PHOTOfunSTUDIO”, unul
dintre programele de pe DVD (furnizat).
• Cu un Mac, imaginile video AVCHD pot fi importate utilizându-se „iMovie”. Reţineţi că importul nu
este posibil în funcţie de calitatea imaginii. (Pentru detalii despre iMovie, vă rugăm să contactaţi
Apple Inc.)
- 338 -
12. Conectarea la alte echipamente
Despre software-ul furnizat
DVD-ul furnizat conţine următorul software.
Instalaţi software-ul pe computerul dumneavoastră înainte de utilizare.
• PHOTOfunSTUDIO 9.7 PE (Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1)
Acest software vă permite să gestionați imaginile. De exemplu, puteţi trimite imagini statice şi video
la un PC şi le puteţi sorta în funcţie de data înregistrării sau denumirea modelului. De asemenea,
puteţi efectua operaţii precum scrierea imaginilor pe DVD, procesare şi corectare, precum şi editarea
imaginilor video.
• SILKYPIX Developer Studio 4.3 SE
(WindowsVista/Windows7/Windows8/Windows8.1, Mac OS X v10.6 la v10.10)
Acesta este un software pentru editarea imaginilor în format RAW.
Imaginile editate pot fi salvate într-un format (JPEG, TIFF etc.) ce poate fi afişat pe un calculator
personal.
Pentru detalii despre modul de utilizare a SILKYPIX Developer Studio, consultaţi „Asistenţă”
sau site-ul de asistenţă al Ichikawa Soft Laboratory:
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/support/
• LoiLoScope, versiune completă cu perioadă de probă de 30 de zile (Windows Vista/Windows 7/
Windows 8/ Windows 8.1)
LoiLoScope este un software de editare video care necesită întreaga capacitate a PC-ului
dumneavoastră. Crearea de filmuleţe video este la fel de uşoară ca şi organizarea cardurilor pe un
birou. Folosiţi fişierele dumneavoastră de muzică, imagini şi video pentru a crea filmuleţe video pe
care să le partajaţi cu prietenii şi familia scriindu-le pe un DVD, încărcându-le pe site-uri sau pur şi
simplu trimiţând prin e-mail filmuleţele video prietenilor dumneavoastră.
– Astfel va fi instalată doar o comandă rapidă către site-ul de unde puteţi descărca versiunea de
probă.
Pentru mai multe informaţii despre modul de utilizare a software-ului LoiLoScope, citiţi
manualul LoiLoScope disponibil pentru descărcare la adresa de mai jos.
URL Manual: http://loilo.tv/product/20.
- 339 -
12. Conectarea la alte echipamente
■ Instalarea software-ului furnizat
• Înainte de a insera DVD-ul, închideţi toate aplicaţiile deschise.
1
Verificaţi mediul de operare al PC-ului dumneavoastră.
2
Introduceți DVD-ul cu software-ul furnizat.
3
4
Executaţi clic pe [Applications] (Aplicaţii).
• Mediu de operare al aplicaţiei „PHOTOfunSTUDIO”
– Sistem de operare:
Windows Vista® (32-de biți) SP2,
Windows® 7 (32-de biți/64-de biți) SP1,
Windows® 8 (32-de biți/64-de biți),
Windows® 8.1 (32-de biți/64-de biți)
– CPU:
Pentium® III 800 MHz sau superior (Windows Vista®),
Pentium® III 1 GHz sau o versiune superioară (Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1)
– Monitor:
1024x768 pixeli sau mai mult (1920×1080 pixeli sau mai mult recomandat)
– RAM:
512 MB sau mai mult (Windows Vista®),
1 GB sau mai mult (Windows® 7 32-bitový/Windows® 8 32-de biți /Windows® 8.1 32-de biți ),
2 GB sau mai mult (Windows® 7 64-bitový/Windows® 8 64-de biți /Windows® 8.1 64-de biți )
– Spațiu liber pe hard disk:
450 MB sau mai mult pentru instalarea software-ului
• Pentru a edita imagini video 4k, este necesară o versiune pe 64 de biţi a Windows 7/Windows 8/
Windows 8.1.
• Consultaţi instrucţiunile de operare ale „PHOTOfunSTUDIO” (fişier PDF) pentru mai multe medii
de operare.
• Pentru detalii despre „SILKYPIX Developer Studio”, vă rugăm să citiţi site-ul de asistenţă
menţionat la P339.
• Dacă este afişat ecranul de redare automată, puteţi afişa meniul selectând şi executând
[Launcher.exe].
• În Windows 8/Windows 8.1, puteţi afişa meniul făcând clic pe un mesaj care este afişat după
inserarea DVD-ului, apoi selectând şi executând [Launcher.exe].
• De asemenea, puteţi afişa meniul făcând dublu clic pe [SFMXXXX] în [Computer] (XXXX diferă în
funcţie de model).
Faceţi clic pe [Recommended Installation] (Instalare recomandată) din meniul de
instalare pentru a instala.
• Continuaţi instalarea conform mesajelor care apar pe ecran.
• Va fi instalat software-ul compatibil cu PC-ul dumneavoastră.
• Pe Mac, SILKYPIX poate fi instalat manual.
1 Introduceți DVD-ul cu software-ul furnizat.
2 Executaţi dublu clic pe folderul cu aplicaţii de pe DVD.
3 Executaţi dublu clic pe folderul afişat automat.
4 Executaţi dublu clic pe pictograma din folderul aplicaţiei.
Indisponibil în aceste cazuri:
• „PHOTOfunSTUDIO” şi „LoiLoScope” nu sunt compatibile cu Mac.
- 340 -
12. Conectarea la alte echipamente
■ Transferul imaginilor pe un PC
Pregătiri:
Instalați „PHOTOfunSTUDIO” pe PC.
1
Conectaţi computerul şi camera cu cablul de conexiune USB (furnizat).
• Porniţi acest aparat şi PC-ul înainte de conectare.
• Îndreptaţi ecranul spre dumneavoastră.
• Verificaţi direcţiile conectorilor şi introduceţi-i sau extrageţi-i direct.
(În caz contrar, conectorii se pot îndoi, fapt care poate cauza deteriorarea acestora.)
Nu conectați dispozitivele la terminalele incorecte. Acest lucru poate cauza defecțiuni.
• Nu utilizaţi alte cabluri USB cu excepţia celui furnizat sau a unui cablu de conexiune USB
Panasonic original (DMW-USBC1: opţional).
A Cablu de conexiune USB (furnizat)
B Introduceţi cablul de conexiune USB astfel încât marcajul [
marcajul [ ] de pe cameră.
C Verificaţi terminalul.
2
] să fie îndreptat spre partea cu
Apăsați pe / pentru a selecta [PC] şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/
Setare).
• Dacă [USB Mode] (Mod USB) (P79) este setat la [PC] în meniul [Setup] (Configurare) în avans,
camera va fi automat conectată la PC fără a se afişa ecranul de selectare [USB Mode] (Mod
USB).
• Când camera este conectată la PC când [USB Mode] (Mod USB) este setat la [PictBridge
(PTP)], poate fi afişat un mesaj pe ecranul PC-ului. În acest caz, închideţi mesajul şi
îndepărtaţi în siguranţă cablul de conexiune USB, apoi setaţi [USB Mode] (Mod USB)la [PC].
3
Copiați imaginile pe un calculator folosind „PHOTOfunSTUDIO”.
• Nu ştergeţi şi nu mutaţi fişiere sau foldere copiate în Windows Explorer.
Când vizualizaţi în „PHOTOfunSTUDIO”, nu veţi putea reda sau edita.
• Utilizați o baterie încărcată suficient sau adaptorul de rețea (opțional). În cazul în care capacitatea
acumulatorului se reduce în timpul comunicării dintre PC şi cameră, indicatorul de stare luminează
intermitent şi este emis un semnal sonor.
Pentru a deconecta în siguranţă cablul de conexiune USB. În caz contrar, este posibil ca datele să fie
distruse.
• Înainte de a conecta sau deconecta adaptorul de alimentare cu curent alternativ (opţional), opriţi
camera.
• Înainte de a introduce sau de a extrage un card, opriţi camera şi deconectaţi cablul de conexiune
USB. În caz contrar, este posibil ca datele să fie distruse.
- 341 -
12. Conectarea la alte echipamente
■ Copierea pe un PC fără utilizarea „PHOTOfunSTUDIO”
Dacă nu puteţi instala „PHOTOfunSTUDIO”, puteţi copia fişierele şi folderele pe PC-ul dvs. prin
glisarea şi fixarea fişierelor din acest aparat.
• Conţinutul (structura folderelor) de pe cardul acestui aparat este prezentată în continuare.
Pentru Windows:
O unitate ([LUMIX]) este afișată în [Computer]
Pentru Mac:
O unitate ([LUMIX]) este afișată pe desktop
• Card
DCIM
100_PANA
P1000001.JPG
P1000002.JPG
P1000999.JPG
101_PANA
999_PANA
MISC
PRIVATE
DCIM:
Imagini
1 Număr folder
2 Spațiu de culoare P: sRGB
_: AdobeRGB
3 Număr fișier
4 JPG:
MP4:
RW2:
MPO:
Imagini statice.
Imagini video [MP4]
Imagini în fişiere RAW
Imagini 3D
MISC:
Tipărire DPOF
Favorite
AVCHD:
Imagini video [AVCHD]
AVCHD
• Un nou folder este creat când fotografiile sunt realizate în următoarele situaţii.
– După efectuarea [No.Reset] (Resetare nr.) (P82)
– Când a fost introdus un card conţinând un folder cu acelaşi număr de folder (de exemplu, când
fotografiile au fost realizate utilizând un alt tip de cameră)
– Când există o fotografie cu numărul 999 în folder
■ Conexiune în modul PTP
Setaţi [USB Mode] (Mod USB) la [PictBridge(PTP)].
• Datele pot fi acum citite doar de pe card în PC.
• Când există 1000 de imagini sau mai multe pe un card, imaginile nu vor fi importate în modul PTP.
• Imaginile video nu pot fi redate în modul PTP.
- 342 -
12. Conectarea la alte echipamente
Salvarea imaginilor statice şi a imaginilor video
pe un recorder
Dacă introduceţi un card cu conţinutul înregistrat cu această unitate
într-un puteţi copia conţinutul pe un disc Blu-ray sau DVD, etc.
Metodele de exportare a imaginilor statice şi imaginilor video la alte
dispozitive vor varia în funcţie de formatul fişierului. (JPEG, RAW, MPO,
AVCHD, sau MP4).
• Nu puteţi copia fişierele rafală 4K (format MP4) cu [Aspect Ratio]
(Raport dimensiuni) setat la o opţiune diferită de [16:9] pe unităţi de hard disk, inclusiv pe unităţile
recorderelor Panasonic. (Din iulie 2015)
• Consultaţi instrucţiunile de utilizare ale recorderului pentru detalii privind copierea şi redarea.
■ Copierea cu echipamente incompatibile
Puteţi copia conţinutul redat utilizând acest aparat la echipamente necompatibile, precum
recordere şi playere video, prin conectarea aparatului la echipamentele necompatibile cu
ajutorul unui cablu AV (opţional).
Echipamentele necompatibile vor putea reda conţinutul. Acest lucru este convenabil dacă
doriţi să distribuiţi conţinutul copiat. În acest caz, conţinutul va fi redat mai degrabă la calitate
standard decât la calitate de înaltă definiţie a imaginii.
1
Conectaţi acest aparat la echipamentul de înregistrare utilizând un cablu AV
(opţional).

1 Galben: la mufa de intrare video
2 Alb: la mufa de intrare audio
A Echipament de înregistrare
2
3
B Cablu audio-video (opţional)
C Introduceţi cablul AV astfel încât marcajul
[
] să fie îndreptat spre partea cu marcajul [ ] de pe cameră
D Verificaţi terminalul
Începeţi redarea pe acest aparat.
Începeţi înregistrarea pe echipamentul de înregistrare.
• La finalizarea înregistrării (copierii), opriţi redarea pe acest aparat după ce opriţi înregistrarea pe
echipamentul de înregistrare.
• Când redaţi imagini video pe un televizor cu raport al dimensiunilor 4:3, trebuie să setaţi [TV Aspect]
(Raport dimensiuni televizor) (P80) pe acest aparat la [4:3] înainte de a iniţia o copie.
Imaginea va fi alungită vertical dacă redaţi imagini video copiate cu setare [16:9] pe un televizor cu
raport [4:3].
• Utilizaţi întotdeauna un adaptor original Panasonic (DMW-AVC1: opţional).
• Consultaţi instrucţiunile de utilizare ale echipamentului de înregistrare pentru detalii privind
copierea şi redarea.
- 343 -
12. Conectarea la alte echipamente
Tipărirea imaginilor
Prin conectarea camerei la o imprimantă compatibilă PictBridge, puteţi selecta fotografiile care
vor fi tipărite şi puteţi comanda începerea tipăririi de la ecranul camerei.
• Imaginile dintr-un grup nu vor fi afişate ca atare, ci sub formă de imaginin singulare.
• Unele imprimante pot tipări direct de pe cardul scos din cameră. Consultaţi instrucţiunile de operare
ale imprimantei, pentru detalii.
Pregătiri:
Porniți camera și imprimanta.
Configuraţi în prealabil setările de imprimantă, precum calitatea imprimării.
1
Conectaţi imprimanta şi camera cu cablul de conexiune USB (furnizat).
• Îndreptaţi ecranul spre dumneavoastră.
• Verificaţi direcţiile conectorilor şi introduceţi-i sau extrageţi-i direct.
(În caz contrar, conectorii se pot îndoi, fapt care poate cauza deteriorarea acestora.)
Nu conectați dispozitivele la terminalele incorecte. Acest lucru poate cauza defecțiuni.
• Nu utilizaţi alte cabluri USB cu excepţia celui furnizat sau a unui cablu de conexiune USB
Panasonic original (DMW-USBC1: opţional).
A Cablu de conectare USB (furnizat)
B Introduceţi cablul de conexiune USB astfel încât marcajul [
cu marcajul [ ] de pe cameră.
C Verificați terminalul.
2
] să fie îndreptat spre partea
Apăsați pe / pentru a selecta [PictBridge(PTP)], apoi apăsaţi [MENU/
SET] (Meniu/Setare).
- 344 -
12. Conectarea la alte echipamente
• Utilizați o baterie încărcată suficient sau adaptorul de rețea (opțional). În cazul în care capacitatea
acumulatorului se reduce în timpul comunicării dintre computer şi imprimantă, indicatorul de stare
luminează intermitent şi este emis un semnal sonor. Dacă acest lucru se întâmplă în timpul tipăririi,
opriţi imediat tipărirea. Dacă nu tipăriţi, deconectaţi cablul de conexiune USB.
• Nu deconectaţi cablul de conexiune USB cât timp este afişată pictograma [å] (Pictogramă de
interzicere a deconectării cablului).
(Este posibil ca aceasta să nu fie afişată, în funcţie de tipul de imprimantă utilizat.)
• Înainte de a conecta sau deconecta adaptorul de alimentare cu curent alternativ (opţional), opriţi
camera.
• Înainte de a introduce sau de a extrage un card, opriţi camera şi deconectaţi cablul de conexiune
USB.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Imaginile video şi fişierele rafală 4K nu pot fi imprimate.
- 345 -
12. Conectarea la alte echipamente
Selectarea unei singure imagini şi tipărirea acesteia
1
Apăsați pe / pentru a selecta imaginea și apoi
apăsați [MENU/SET](Meniu/Setare).
2
Apăsați pe  [Print start] (Începere tipărire) şi apoi
apăsaţi pe [MENU/SET](Meniu/Setare).
PictBridge
• Consultați P347 pentru elementele care pot fi setate înainte
de a începe să imprimați imaginile.
• Deconectați cablul de conexiune USB după tipărire.
0XOWL3ULQW
3ULQW
Selectarea mai multor imagini şi tipărirea lor
1
2
3
Apăsați pe .
Apăsați pe / pentru a selecta un element şi apoi apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/
Setare).
[Multi Select]
(Selectare mai
multe imagini)
Sunt tipărite mai multe fotografii o dată.
• Apăsați pe /// pentru a selecta imaginile și apoi apăsați pe
[MENU/ SET](Meniu/Setare).
(Dacă apăsaţi din nou [MENU/SET] (Meniu/Setare), setarea este
anulată.)
• După ce au fost selectate imaginile, apăsați  pentru a selecta [OK], și
apoi apăsați pe [MENU/SET](Meniu/Setare).
[Select All]
(Selectare toate)
Tipărește toate fotografiile stocate.
[Print Set (DPOF)]
(Setare tipărire DPOF)
Tipăreşte doar fotografiile setate în [Print Set] (Setare tipărire). (P281)
[Favorite] (Imagini
favorite)
Tipăreşte numai imaginile setate ca favorite. (P280)
Apăsați pe  pentru a selecta [Start] şi apoi apăsaţi [MENU/SET](Meniu/Setare).
• Dacă a apărut ecranul de verificare a tipăririi, selectaţi [Yes] (Da) şi tipăriţi imaginile.
• Consultați P347 pentru elementele care pot fi setate înainte de a tipări imaginile.
• Deconectați cablul de conexiune USB după tipărire.
- 346 -
12. Conectarea la alte echipamente
Setări tipărire:
Selectaţi şi setaţi elementele din ecranul afişat în pasul 2 al operaţiei „Selectarea şi
tipărirea unei singure fotografii „ şi în pasul 3 al procedurii „Selectarea şi tipărirea mai
multor fotografii „ .
• Când doriţi să tipăriţi imagini pe o hârtie de dimensiune sau format care nu este acceptat de
cameră, setaţi [Paper Size] (Dimensiune hârtie) sau [Page Layout] (Format pagină) la [{] şi setaţi
dimensiunea de hârtie şi formatul la imprimantă
(Consultaţi instrucţiunile de operare ale imprimantei pentru detalii.)
• Când [Print Set (DPOF)] (Setare tipărire - DPOF) a fost selectată, elementele [Print with Date] (Tipărire
cu dată) şi [Num.of prints] (Nr. exemplare) nu sunt afişate.
■ [Print with Date] (Tipărire cu dată)
[ON] (Activare)
[OFF] (Dezactivare)
Data este imprimată.
Data nu este imprimată.
• Dacă imprimanta nu suportă imprimarea datei, data nu poate fi imprimată pe fotografie.
• În funcţie de imprimantă, setările de tipărire a datei de la imprimantă pot avea prioritate, deci
verificaţi acest lucru.
• La tipărirea imaginilor cu o imprimare a textului, amintiţi-vă să setaţi tipărirea cu dată la [OFF]
(Dezactivare); altfel, data se va tipări în partea de sus.
• În cazul unor imprimante, data imaginii pentru imagini realizate cu raportul dimensiunilor setat la
[1:1] va fi tipărită vertical.
Când solicitaţi unui atelier foto tipărirea imaginilor
• Prin imprimarea datei utilizând funcţia [Text Stamp] (Imprimare text) (P271) sau setarea tipăririi datei
în momentul setării [Print Set] (Setare tipărire) (P281) înainte de a apela la un atelier foto, datele pot fi
tipărite pe imagini la atelierul foto.
■ [Num.of prints] (Număr de copii tipărite)
Puteți seta numărul de exemplare pana la 999.
- 347 -
12. Conectarea la alte echipamente
■ [Paper Size] (Dimensiune hârtie)
{
Setările imprimantei au prioritate.
[L/3.5”x5”]
89 mm x 127 mm
[2L/5”x7”]
127 mm x 178 mm
[POSTCARD]
100 mm x 148 mm
[16:9]
101.6 mm x 180,6 mm
[A4]
210 mm x 297 mm
[A3]
297 mm x 420 mm
[10x15cm]
100 mm x 150 mm
[4”x6”]
101,6 mm x 152,4 mm
[8”x10”]
203.2 mm x 254 mm
[LETTER]
216 mm x 279,4 mm
[CARD SIZE]
(Dimensiune card)
54 mm x 85,6 mm
• Dimensiunile de hârtie care nu sunt suportate de imprimantă nu vor fi afişate.
■ [Page Layout] (Format pagină) (Formate de tipărire care pot fi setate cu acest aparat)
{
Setările imprimantei au prioritate.
á
1 imagine fără cadru pe 1 pagină
â
1 imagine cu un cadru pe 1 pagină
ã
2 imagini pe 1 pagină
ä
4 imagini pe 1 pagină
• Un element nu poate fi selectat dacă imprimantă nu acceptă formatul de pagină.
- 348 -
12. Conectarea la alte echipamente
■ Format de tipărire
Când tipăriţi o imagine de mai multe ori pe 1 coală de hârtie.
De exemplu, dacă doriţi să tipăriţi aceeaşi imagine de 4 ori pe 1 coală de hârtie, setaţi [Page
Layout] (Format pagină) la [ä] şi apoi setaţi [Num.of prints] (Nr. de copii) la 4 pentru imaginea
pe care doriţi să o tipăriţi.
Dacă doriţi să tipăriţi fotografii diferite pe 1 coală de hârtie.
De exemplu, dacă doriţi să tipăriţi aceeaşi 4 imagini diferite pe 1 coală de hârtie, setaţi [Page
Layout] (Format pagină) la [ä] şi apoi setaţi [Num.of prints] (Nr. de copii) la 1 pentru fiecare
dintre cele 4 imagini.
• Camera va primi un mesaj de eroare de la imprimantă când indicatorul [r] luminează portocaliu în
timpul tipăririi. După finalizarea tipăririi, asiguraţi-vă că nu există probleme cu imprimanta.
• Dacă numărul de tipăriri este ridicat, imaginile pot fi tipărite de mai multe ori. În acest caz, indicarea
numărului de tipăriri rămase este diferit de setare.
• Se pot imprima numai imaginile realizate în format JPEG. Imaginile realizate în format RAW vor utiliza
imaginile JPEG create simultan cu acestea. Dacă nu este disponibilă o imagine JPEG echivalentă, nu
va avea loc nicio imprimare.
- 349 -
12. Conectarea la alte echipamente
Cum să vă bucurați de imaginile 3D
Realizarea imaginilor 3D
Ataşarea obiectivului 3D interschimbabil (H-FT012: opţional) la cameră vă permite să realizaţi
imagini 3D pentru impact suplimentar.
Pentru vizualizarea imaginilor 3D, este necesar un televizor care suportă formatul 3D.
1
2
Ataşaţi obiectivul interschimbabil 3D la aparat.
Încadraţi subiectul şi înregistraţi apăsând complet pe butonul
declanşator.
• Focalizarea nu este necesară atunci când înregistraţi imagini 3D.
• Imaginile statice înregistrate cu obiectivul interschimbabil 3D ataşat sunt salvate în format
MPO (3D).
Pentru a vă asigura că imaginile 3D pot fi vizualizate în siguranţă, când înregistraţi,
acordaţi atenţie următoarelor puncte.
• Atunci când este posibil, înregistraţi cu aparatul în poziţie orizontală.
• Distanţa minimă sugerată faţă de subiect este 0,6 m (2,0 picioare).
• Aveţi grijă să nu scuturaţi camera când vă aflaţi într-un vehicul sau când mergeţi.
Este recomandată utilizarea unui trepied sau a unui bliţ pentru a înregistra imagini
stabile.
• Aproximativ 1980 de imagini 3D pot fi înregistrate pe un card de 8 GB.
(Când raportul dimensiunilor este setat la [4:3], iar calitatea este setată la [
• Citiţi instrucţiunile de utilizare ale bliţului interschimbabil 3D pentru detalii.
].)
Indisponibil în aceste cazuri:
• Nu puteţi înregistra imagini 3D în orientare verticală.
• Când distanţa până la subiect este cuprinsă între 0,6 m (2,0 picioare) şi aproximativ 1 m (3,3 picioare),
discrepanţa pe orizontală devine prea mare şi este posibil să nu vedeţi efectul 3D la marginile
imaginii.
- 350 -
12. Conectarea la alte echipamente
Redarea fotografiilor 3D
Conectarea camerei la un televizor compatibil cu formatul 3D şi redarea imaginilor realizate în
format 3D vă permite să vizualizaţi imagini 3D pentru un impact mai mare.
De asemenea, este posibilă redarea imaginilor 3D înregistrate prin inserarea unui card SD în
televizorul compatibil 3D cu un slot pentru carduri SD.
Pregătiri:
Setaţi [HDMI Mode (Play)] (Mod HDMI (Redare)) la [AUTO], [1080p] sau [1080i].
(P80)
Setaţi [3D Playback] (Redare 3D) la [ ]. (P81)
Conectaţi aparatul la un televizor compatibil 3D cu ajutorul cablului micro
HDMI şi afişaţi ecranul de redare. (P334)
• Când setaţi [VIERA Link] la [ON] (Activare) şi camera este conectată la un televizor care acceptă VIERA
Link, intrarea televizorului va fi conectată automat şi ecranul de redare va fi afişat.
Consultați P336 pentru detalii.
•Pentru imaginile înregistrate în 3D, [ ] va apărea pe ecranul cu imagini miniaturale la redare.
■ Redarea în 3D selectând doar imaginile statice înregistrate în 3D
Selectaţi [3D Play] (Redare 3D) în [Playback Mode] (Mod redare) din meniul [Playback] (Redare).
(P264)
■ Redarea ca diaporamă 3D selectând doar imaginile statice înregistrate în 3D
Selectaţi [3D Play] (Redare 3D) în [Slide Show] (Diaporamă) din meniul [Playback] (Redare).
(P262)
■ Comutarea metodei de redare pentru imaginile statice înregistrate în 3D
1
2
Selectați imaginea înregistrată în 3D.
Selectaţi [2D/3D Settings] (Setări 2D/3D) din meniul [Playback] (Redare). (P63)
• Metoda de redare va comuta la 3D dacă este redată în 2D (imagine convenţională) sau va
comuta la 2D dacă este redată în 3D.
• Dacă va simţiţi obosit/ă, aveţi senzaţia de disconfort sau experimentaţi alte senzaţii ciudate la
redarea imaginilor înregistrate în 3D, setaţi la 2D.
• Un ecran negru este afişat timp de câteva secunde când se comută de la imagini 3D la imagini 2D şi
invers.
• Când selectaţi o imagine miniaturală 3D, este posibil să dureze câteva secunde până la începerea
redării. După redare, este posibil să dureze câteva secunde până să fie afişate din nou imaginile
miniaturale.
• La vizionarea imaginilor 3D, vă pot obosi ochii dacă sunteţi prea aproape de ecranul televizorului.
• Dacă televizorul nu comută la imagini 3D, efectuaţi setările necesare la televizor. (Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de operare ale televizorului.)
• Imaginile 3D pot fi salvate pe computerul dumneavoastră sau dispozitivele Panasonic. (P338, 343)
- 351 -
12. Conectarea la alte echipamente
Funcţii care nu pot fi utilizate la imaginile 3D
■ Funcții care nu pot fi utilizate în timpul înregistrării 3D
Când înregistrați cu obiectivul interschimbabil 3D (H-FT012: opțional), următoarea funcţie va fi dezactivată:
(Funcții de înregistrare)
•
•
•
•
Operare cu focalizare automată/manuală
• Setare diafragmă
Operație de zoom
• Înregistrare imagini video*1
Înregistrarea fotografiilor 4K
• Mod Panorama Shot (Înregistrare panoramică)
[Rough Monochrome] (Monocrom grosier)/[Impressive Art] (Artă impresionantă)/[High Dynamic] (Dinamic
accentuat)/[Toy Effect] (Efect jucărie)/[Toy Pop] (Salt jucărie)/[Star Filter] (Filtru stea)/ [One Point Color] (Pată
de culoare)/[Sunshine] (Rază de soare) (mod Control creativ)
• Funcţia Defocus Control (Controlul defocalizării)
*1 Butonul pentru imagini video, modul Creative Video (Video creativ) şi meniul [Motion Picture] (Imagine
video) nu vor fi disponibile sau nu vor putea fi utilizate.
(meniul [Rec] (Înregistrare))
• [Simultaneous record w/o filter] (Înregistrare simultană fără filtru) în [Filter Settings](Setări filtre)/[Picture Size]
(Dimensiune imagine)*2/ [Quality](Calitate)*3/[AFS/AFF]/[SH] of [Burst Rate](Rată rafală)/[i.Dynamic]/[i.Resolution]/
[iHandheld Night Shot](Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied)/[iHDR]/[HDR]/[Multi Exp.](Expunere
multiplă)/ [Panorama Settings](Setări panoramă)/[Red-Eye Removal](Eliminare efect de ochi roşii)/[Shading Comp.]
(Compensare umbră)/[Ex. Tele Conv.](Conversie tele extinsă)/[Digital Zoom]/[Stabilizer](Stabilizator)*4
*2 2 Setarea este fixată după cum se arată mai jos.
Raport dimensiuni
Rezoluţie imagine
Raport dimensiuni
[4:3]
1824x1368
[16:9]
[3:2]
1824x1216
[1:1]
*3 La ataşarea obiectivului interschimbabil 3D, se afişează următoarele pictograme.
[
[
] ([3D+Fine]
(3D + Fin))
Rezoluţie imagine
1824x1024
1712x1712
Imaginile MPO şi imaginile JPEG fine sunt înregistrate simultan.
] ([3D+Standard] Imaginile MPO şi imaginile JPEG standard sunt înregistrate simultan.
*4 Va funcționa stabilizatorul de imagine încorporat.
(Meniu [Custom] (Personalizare))
• [AF/AE Lock] (Blocare AF/AE)/[Shutter AF] (Focalizare automată declanşator)/[Quick AF] (AF rapid)/[Eye Sensor
AF] (AF senzor ochi)/[Pinpoint AF Time] (Timp focalizare automată punct de focalizare)/[Pinpoint AF Display]
(Afişaj focalizare automată punct de focalizare)/[AF Assist Lamp] (Indicator luminos de asistare a focalizării
automate)/[Direct Focus Area] (Zonă de focalizare directă)/[Focus/Release Priority] (Prioritate focalizare/
deblocare)/[AF+MF]/[MF Assist] (Asistenţă MF)/[MF Assist Display] (Afişaj asistenţă MF)/[MF Guide] (Ghid MF)/
[Rec Area] (Zonă înregistrare)/[Remaining Disp.] (Afişare timp rămas)/[Video Button] (Buton video)/[Power Zoom
Lens] (Obiectiv cu zoom automat)/[Touch AF] (AF tactil) ([Touch Settings]) (Setări tactile)/[Touch Pad AF] (AF
suport tactil) ([Touch Settings]) (Setări tactile)
■ Funcţii care nu pot fi utilizate în timpul redării imaginilor 3D
În timpul redării 3D a imaginilor 3D pe un televizor compatibil 3D, următoarele funcţii sunt dezactivate.
• [Highlight] (Evidenţiere)(meniu [Custom] (Personalizare))
• Playback Zoom (Transfocare la redare)
Meniu [PLAYBACK] (Redare)
•
[Location Logging] (Înregistrare locaţie)/[RAW Processing] (Procesare RAW)/[Clear Retouch] Ştergere retuş)/
[Title Edit] (Editare titlu)/[Text Stamp] (Imprimare text)/[Video Divide] (Divizare video)/[Time Lapse Video] (Imagine
video cu timp scurs)/[Stop Motion Video] (Imagine video cadru cu cadru)/[Resize] (Redimensionare)/[Cropping]
(Decupare)/[Rotate] (Rotire)/[Rotate Disp.] (Rotire afişaj)/[Favorite] (Imagini favorite)/ [Print Set] (Setare tipărire)/
[Protect] (Protecţie)/[Face Rec Edit] (Editare înregistrare faţă)/[Picture Sort] (Sortare imagini)/[Delete Confirmation]
(Confirmare ştergere)
- 352 -
13. Altele
Altele
Accesorii opționale
• Este posibil ca unele accesorii opţionale să nu fie disponibile în anumite ţări.
Microfon extern (opțional)
Dacă utilizați microfonul stereo (DMW-MS1: opțional), puteți comuta între
înregistrarea stereo sau mono a sunetului.
Puteți de asemenea reduce eficient zgomotul de vânt prin comutarea
butonului [Wind Cut] (Reducere zgomot creat de vânt) OFF(Dezactivare)/
ON(Activare)] la [ON](Activare).
Indicator luminos verificare baterie [BATTERY](Baterie)
• Când selectorul de comutare a modurilor Off/On(Dezactivat/Activat) este modificat de la [OFF]
(Dezactivare) la [MONO] sau la [STEREO], indicatorul luminos de verificare a bateriei [BATTERY]
(Baterie) se va aprinde temporar dacă există încă destulă putere în baterie. Dacă indicatorul luminos
de verificare a bateriei [BATTERY](Baterie) nu se aprinde temporar, înlocuiți bateria cu una nouă.
• În timp ce microfonul extern este conectat, [ ] este afișat pe ecran.
• Când este conectat microfonul extern, [Mic Level Disp.] (Afişare nivel microfon) (P250) este setat
automat la [ON] (Activare), iar nivelul microfonului este afişat pe ecran.
• Atunci când un microfon extern este ataşat la cameră, nu ţineţi doar de microfonul extern pentru a
preveni căderea camerei.
• Dacă sunt înregistrate zgomote când utilizaţi un adaptor de curent alternativ (opţional), utilizaţi o
baterie.
• Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ale microfonului extern.
- 353 -
13. Altele
Telecomandă declanşator (opţional)
Dacă utilizaţi telecomanda declanşatorului (DMW-RSL1: opţional), puteţi
evita instabilitatea (tremuratul camerei) cu ajutorul unui trepied şi puteţi
ţine declanşatorul apăsat în mod continuu atunci când realizaţi fotografii cu
[B] (Bulb) sau în modul rafală. Telecomanda declanşatorului funcţionează în
mod similar cu butonul declanşator de pe cameră.
• Utilizaţi întotdeauna un declanşator de la distanţă original Panasonic (DMW-RSL1: opţional).
• Înregistraţi cu modul Creative Video (Video creativ) (P119) la utilizarea pentru înregistrarea imaginilor
video. Înregistrarea imaginilor video poate fi iniţiată/pornită cu telecomanda declanşatorului.
• Citiţi instrucţiunile de utilizare ale telecomenzii declanşatorului pentru detalii.
Indisponibil în aceste cazuri:
•Nu puteţi utiliza telecomanda declanşatorului pentru următoarea operaţie.
– Anularea modului inactiv.
- 354 -
13. Altele
Adaptor de alimentare cu curent alternativ (opţional)/element de cuplare pentru
curent continuu (opţional)
Ataşând adaptorul de curent alternativ şi conectându-l la o priză de alimentare, puteţi conecta
aparatul la un PC sau o imprimantă şi îl puteţi utiliza fără a vă face griji cu privire la capacitatea
acumulatorului.
Pentru utilizarea adaptorului de curent alternativ este necesar un element de cuplare de curent
continuu (opţional).
• Utilizaţi întotdeauna un adaptor de alimentare cu curent alternativ original Panasonic (opţional).
• La utilizarea unui adaptor de alimentare cu curent alternativ, utilizaţi cablul de curent alternativ
furnizat împreună cu adaptorul de alimentare cu curent alternativ.
• Atunci când este montat elementul de cuplare de curent continuu, se deschide capacul de cuplare
pentru curent continuu, astfel încât structura încetează să mai fie rezistentă la praf și stropi. Aveți
grijă să nu permită nisipului, prafului și apei, etc. să adere sau să intre în structură. După utilizare,
verificați să nu există nicio materie străină atașată la capacul elementului de cuplare și închideți-l
ferm.
• Citiţi şi instrucţiunile de operare ale adaptorului de alimentare cu curent alternativ şi elementului de
cuplare pentru curent continuu.
Filtre (opționale)
Dispozitivul de protecţie MC este un filtru transparent care nu afectează culorile şi nici cantitatea
de lumină, astfel încât poate fi utilizat întotdeauna pentru a proteja obiectivul camerei.
Filtrul ND reduce cantitatea de lumină cu aproximativ 1/8 (egal cu reglarea valorii diafragmei cu
3 trepte) fără a afecta balansul de culoare.
Filtrul PL va atenua lumina reflectată de o suprafaţă metalică sau non-sferică (suprafeţe plate,
nonmetalice, vapori de apă sau particule invizibile din atmosferă), făcând posibilă realizarea
fotografiei cu un contrast ridicat.
• Nu atașați mai multe filtre în același timp.
• Puteţi ataşa capacul obiectivului sau parasolarul când filtrul este ataşat.
• Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile pentru fiecare filtru.
- 355 -
13. Altele
Afişare ecran / Afişare vizor
• Următoarele imagini sunt exemple ale situaţiilor în care ecranul de afişare este setat la [
(stil monitor) pe monitor.
]
La înregistrare
50p

4:3
L
AFS

ラュン

Fn8
Fn9
×
AEL

3.5 60
0 200
BKT
98
AWB

1
Fn11
ISO
Fn12
STD.
P
C3-1
EXPS
Recording Mode
(Mod de înregistrare)
(P48)
WIDE
EXPS
8m30s
WL
50p
50p
Flash Mode (Mod bliţ) (P229)
Snap Movie (Film instantaneu)
(P246)
4:3
L
Rezoluţie imagine/Raport
dimensiuni (P133)
M
Conversie tele extinsă (când
realizați imagini statice) (P221)
4:3
EX
Comutare automată vizor/ecran
(P44)
Conversie tele extinsă (când
înregistraţi imagini video)
(P221)
SNAP
4SEC
Timp de înregistrare scurs*1
(P237)
Indicator înregistrare simultană
(P244)
Bliț (P231, 234)
Format de înregistrare/
Calitate înregistrare (P241)
Setarea efectului (filtrului) de
imagine (P125)
Card (afişat doar în timpul
înregistrării) (P33)
Photo Style (Stil foto) (P123)
Œ
Rezoluţie imagine (Înregistrare
panoramică) (P105)
Afişarea ajustării efectului
(filtrului) de imagine (P109, 125)
Setări personalizate (P121)
‰
F
SS
SNAP

MINI
Fn10
Peaking (Maxim) (P164)
Evidenţiere umbră (P128)
ラュン
HDR (P137)/IHDR (P89)
Expunere multiplă (P204)
Zoom digital (P223)
Declanşator electronic (P172)
Mod imagine (Prioritate
fotografie) (P244)
Indicator de supraincalzire
(P378, 381)
- 356 -
13. Altele
2
A›
Ţintă de măsurare în punct
(P171)
+
Calitate (P134)
AFS AFF AFC MF
Mod Focus (Focalizare) (P142)
š
Ø
Mod focalizare automată (P144)
Afişare marcaj central (P213)
Temporizator*4 (P195)
Afişare nivel microfon (P250)
Focalizare mobilă (P248)
Mod fără sunet (P206)
Recunoaştere faţă (P207)
AFL
Microfon extern (P353)
Blocare AF (P165)
AEL
Rafală (P175)
Fotografii 4K (P178)
Temporizator (P195)
Indicaţie acumulator (P25)
Valoare diafragmă (P46)
Timp expunere (P46)
Valoare de compensare a
expunerii (P167)
Stabilizator de imagine (P216)
Asistenţă de expunere manuală
(P100)
Alertă vibraţii (P217)
LOW
STAR
Stare de înregistrare (Luminează
intermitent în roşu.)/ Focalizare
(Luminează în verde.) (P46)
Sensibilitate ISO (P168)
5
Focalizare (În codiţii de iluminare
slabă) (P140)
Focalizare (Focalizare automată
stele) (P141)
Conectat la Wi-Fi
Mod de măsurare (P62, 171)
Comutare program (P95)
Încadrare automată (P193)

Blocare AE (P165)
AE
BKT
AWB
VÐîÑ
1
Histogramă (P55)
Încadrare balans de alb (P132)
Reglarea fină a balansului de
alb (P131)
Balans de alb (P129)
Culoare (P91)
3
Număr de imagini
înregistrabile*5 (P34)
U
Numărul maxim de imagini care
pot fi realizate în mod continuu
(P176)
R 8m30s
Timp de înregistrare disponibil*1,
5
(P34)
Nume*2 (P212)
Numărul de zile care au trecut de la Data plecării*3
(P75)
Vârstă*2 (P212)
Locație*3 (P75)
Data și ora curente/Setarea destinaţiei de călătorie*3:
“ (P74)
Exponometru (P95)
Afișare distanță focală (P224)
Zoom gradual (P224)
4
Zonă AF (P140, 150)
- 357 -
13. Altele
6
Filă tactilă (P60)
Zoom tactil (P225)
×
Declanșator tactil (P61)
Touch AE (AE tactil) (P62)
AE
Peaking(Maxim) (P164)
Fn8
Fn9
Fn10
Fn11 Fn12
Buton funcţional (P71)
SNAP
Culoare (P91)
Funcţie de controlare
a defocalizării (P90, 109)
Tip de defocalizare ([Efect
miniatură]) (P115)
Pată de culoare (P117)
Poziția sursei de lumină (P118)
Ajustarea efectului (filtrului)
de imagine (P110, 125)
(P120)
MINI
F
Efect (filtru) de imagine (P125)
Valoare diafragmă (P46)
SS
Timp expunere (P46)
ISO
Sensibilitate ISO (P168)
Reglare nivel microfon (P250)
*1 m: minute, s: secunde
*2 Se afişează timp de aproximativ 5 secunde când camera este pornită, dacă aţi setat [Profile Setup]
(Configurare profil).
*3 Această indicaţie este afişată timp de circa 5 secunde la pornirea camerei, după setarea ceasului şi
după trecerea din modul redare în modul înregistrare.
*4 Aceasta este afișată în timpul numărătorii inverse.
*5 Este posibilă comutarea afişării între numărul de imagini înregistrabile şi timpul de înregistrare
disponibil cu setarea [Remaining Disp.] (Afişare timp rămas) din meniul [Custom] (Personalizare).
- 358 -
13. Altele
La înregistrare
Informaţii de înregistrare afişate pe ecran
3
F 3.5


1/60
0
ISO
AUTO
Rafală (P175)
0
0
AFS
O singură imagine (P174)
4:3
L
AWB
Fotografii 4K (P178)
Wi-Fi Fn

98

Temporizator (P195)
1
C1
EXPS
)
Încadrare automată (P193)
AFS AFF AFC MF
Mod focalizare (P142, 158)
š
Ø
Mod focalizare automată (P144)
A›
Recording Mode
(Mod de înregistrare) (P48)
4:3
Valoare diafragmă (P46)
Rezoluţie imagine/Raport
dimensiuni (P133)
L
:L)L
Timp de expunere (P46)
Wi-Fi (P286)
Fn
Indicație acumulator (P25)
Setare buton funcţional (P70)
4
2
ISO
Sensibilitate ISO (P168)
AUTO
Photo Style (Stil foto) (P123)
Valoare de compensare a
expunerii (P167)
0
0
‰
Calitate (P134)
Asistenţă de expunere manuală
(P100)
AWB VÐîÑ
1
Œ Mod bliț (P229)
WL
Balans de alb (P129)
Control inteligent al domeniului
dinamic (P136)
Bliț (P231, 233)
AE
- 359 -
Mod de măsurare (P171)
Număr de imagini înregistrabile
(P34)
U
Numărul maxim de imagini care
pot fi realizate în mod continuu
(P176)
R 8m30s
Timp de înregistrare disponibil*
(P34)
13. Altele
În redare
1

4:3
A›
L
1/98
Indicaţie acumulator (P25)

SLF

Quality (Calitate) (P134)
umăr imagine/Număr total de
imagini
Conectat la Wi-Fi
67'$<
PRQWK GD\V
F3.5 60
0

200
AWB

SLF
Număr imagini de grup
8m30s
Durată de înregistrare imagine
video*1 (P253)
3
1
3D
Pictogramă Clear Retouch
(Retuşare clară) finalizată (P269)
Mod redare (P264)
Imagine protejată (P282)
Pictogramă pentru procesul
curent de regăsire a informaţiilor
(P364)
Număr de tipăriri (P281)
Redare (imagini video) (P253)
Afişaj cu informaţii despre locaţie
(P265)
Ü
Favorite (P280)
å
Pictogramă de interdicţie a
deconectării cablului (P345)
67'$<
Încărcare (Wi-Fi) (P317)
SUB
MENU
Redare imagini video (P253)
PRQWKGD\V
Redare continuă grup imagini
în rafală (P257)
Redare continuă grup Stop
Motion Animation (Animaţie
cadru cu cadru) (P257)
8m30s
Imprimare cu indicaţie text (P271)
Timp de redare scurs*1 (P253)
Vârstă (P210, 212)
Redare multiplă (P255)
Salvare imagini din fişierul rafală
4K (P185, 188)
Redare continuă grup imagini cu
timp scurs (P257)
Sub Meniu (P258)
Silent Mode (Mod fără sunet)
(P206)
Redare panoramă (P106)
‘
Numărul de zile care au trecut
de la data plecării (P75)
Ştergere (P259)
4
Nume*2 (P210, 212)
Locaţie*2 (P75)
Titlu*2 (P271)
5
Informaţii de înregistrare*3
2
Fotografii 4K (fişier rafală 4K)
(P178)
4:3
L
Rezoluţie imagine/Raport
dimensiuni (P133)
50p
Format de înregistrare/
Calitate înregistrare (P241)
Snap Movie (Film instantaneu)
(P246)
- 360 -
13. Altele
În redare
Afișaj informații detaliate
F3.5

WB
ISO
60
0
AWB
200
AFS
P
STD.
10:00 1.DEC.2015

4:3
L
s
RGB
1
100-0001

3
Informații de înregistrare
4:3
Control inteligent al domeniului
dinami*3 (P136)
L
50p
HDR*4 (P137)/iHDR*4 (P89)
A›
Rezoluție inteligentă (P136)
Rezoluție imagine/Raport
dimensiuni (P133)
Format de înregistrare/Calitate
înregistrare (P241)
Calitate (P134)
Spațiu de culoare*4 (P139)
Compensare umbre*4 (P138)
Fotografii 4K (fişier rafală 4K)
(P178)
2
Data și ora înregistrate/Fus orar (P74)
Număr folder/fişier*3 (P342)
Afișarea histogramei

F3.5 60
0 ISO200

1/98

100-0001
3
1
Histogramă (P57)
2
Informații de înregistrare*3
Număr imagine/Număr total de
imagini
Număr folder/fişier*3 (P342)
*1 m: minut, s: secundă
*2 Se afişează în ordinea [Title] (Titlu), [Location] (Locaţie), [Name] (Nume) ([Baby1] (Bebeluş1)/[Baby2]
(Bebeluş2), [Pet] (Animal de companie)), [Name] (Nume) ([Face Recog.] (Recunoaştere faţă)).
*3 Nu se afişează pentru imagini video înregistrate în [AVCHD].
*4 Nu se afişează pentru imagini video.
- 361 -
13. Altele
Afişare mesaj
În unele cazuri se vor afişa mesaje de confirmare sau de eroare pe ecran. Mesajele importante
sunt descrise mai jos, ca exemple.
[This picture is protected] (Această imagine este protejată)
• După anularea setării de protecţie, ştergeţi imaginea. (P282)
[Some pictures cannot be deleted] (Unele imagini nu pot fi şterse)/
[This picture cannot be deleted] (Această imagine nu poate fi ştearsă)
• Această funcţie se poate utiliza numai cu imagini compatibile cu standardul DCF. Efectuați
formatarea (P33) la acest aparat după salvarea datelor necesare pe un PC etc.
[Cannot be set on this picture] (Setarea nu poate fi efectuată pe această imagine)
• Funcţiile [Title Edit] (Editare titlu), [Text Stamp] (Imprimare text) sau [Print Set] (Setare tipărire) nu pot
fi setate dacă imaginile nu sunt bazate pe standardul DCF.
[Memory Card Error Format this card?] (Eroare de card de memorie. Formataţi cardul?)
• Acesta este un format care nu poate fi utilizat cu aparatul
– Introduceți un alt card.
– Formataţi din nou cardul, cu ajutorul camerei, după ce aţi salvat datele necesare pe un PC etc. (P33)
Datele vor fi șterse.
[Lens not found, or shoot w/o lens in Custom menu is set to off.] (Obiectivul nu a fost găsit sau
înregistrarea fără obiectiv în meniul Custom (Personalizare) este dezactivată.)
• Când utilizaţi un adaptor de montare pentru obiectiv Leica (DMW-MA2M, DMW-MA3R: opţional),
setaţi [Shoot w/o Lens] (Înregistrare fără obiectiv) (P37) la [ON] (Activare) în meniul [Custom]
(Personalizare).
[The lens is not attached properly. Do not push lens release button while lens is
attached.](Obiectivul nu este ataşat corespunzător. Nu apăsaţi butonul de eliberare a
obiectivului cu obiectivul ataşat.)
• Detaşaţi obiectivul o dată şi ataşaţi-l din nou, fără a apăsa butonul de detaşare a obiectivului. (P36)
Porniţi aparatul din nou şi, dacă acest mesaj este afişat în continuare, contactaţi distribuitorul.
[Lens attachment failed. Please make sure the lens is attached correctly.]
(Ataşarea obiectivului a eşuat. Asiguraţi-vă că obiectivul este ataşat corespunzător.)
• Detaşaţi obiectivul de pe corpul camerei şi ştergeţi cu grijă contactele obiectivului şi ale corpului
camerei cu ajutorul unui beţişor cu vată uscat.
Ataşaţi obiectivul, porniţi aparatul din nou şi, dacă acest mesaj este afişat în continuare, contactaţi
distribuitorul.
[Lens not detected. Please turn camera on again.](Obiectivul nu este detectat.
Porniţi din nou camera.)
• Acest mesaj este afişat când obiectul nu mai funcţionează normal, fiind apăsat cu mâna etc.
Opriţi şi porniţi din nou camera. Dacă mesajul persistă, contactați distribuitorul sau Panasonic.
- 362 -
13. Altele
[Memory Card Error] (Eroare card de memorie)/[This memory card cannot be used]
(Acest card de memorie nu poate fi utilizat)
• Utilizaţi un card compatibil cu acest aparat. (P22)
[Insert SD card again] (Introduceţi cardul SD din nou)/
[Try another card] (Încercaţi un alt card)
• S-a produs o eroare la accesarea cardului. Introduceţi din nou cardul.
• Introduceţi alt card.
[Read Error/Write Error
Please check the card] (Eroare citire/Eroare scriere. Vă rugăm verificaţi cardul)
• A avut loc o eroare la citirea sau scrierea datelor.
Scoateţi cardul după oprirea camerei. Introduceţi cardul din nou, porniţi aparatul şi reîncercaţi citirea
sau scrierea datelor.
• Cardul poate fi deteriorat.
• Introduceţi alt card.
[Cannot record due to incompatible format (NTSC/PAL) data on this card.] (Înregistrarea nu
poate fi efectuată din cauza unor date cu format incompatibil (NTSC/PAL) pe acest card.)
• Efectuați formatarea (P33) la acest aparat după salvarea datelor necesare pe un PC etc.
• Introduceţi alt card.
[Motion recording was cancelled due to the limitation of the writing speed of the card]
(Înregistrarea imaginilor video a fost anulată din cauza limitării vitezei de scriere a
cardului)
• În funcţie de [Rec Format] (Format înregistrare) şi [Rec Quality] (Calitate înregistrare) a unei imagini
video, clasa de viteză necesară a cardului diferă. Înregistrarea fotografiilor 4K necesită un card care
îndeplineşte o anumită clasă de viteză. Utilizaţi un card care îndeplineşte indicaţia. Pentru detalii,
consultați „Despre înregistrarea imaginilor video/a fotografiilor 4K şi clasele de viteză „ de la P22.
• Dacă înregistrarea se opreşte chiar şi atunci când utilizaţi un card care îndeplineşte clasificarea clasei
de viteză, viteza de scriere a datelor este prea lentă. Vă recomandăm realizarea unei copii de rezervă
şi apoi formatarea cardului (P33). În funcţie de tipul cardului, înregistrarea se poate întrerupe.
[A folder cannot be created] (Nu poate fi creat un folder)
• Folderul nu poate fi creat, deoarece nu mai există numere de foldere care să poată fi utilizate.
Efectuaţi formatarea cardului pe acest aparat după salvarea datelor necesare pe un PC etc. (P33)
Dacă executaţi [No.Reset] (Resetare nr.) în meniul [Setup] (Configurare) după formatare, numărul de
folder este resetat la 100. (P82)
- 363 -
13. Altele
[Picture is displayed for 16:9 TV]/[Picture is displayed for 4:3 TV]
(Fotografia este afişată pentru TV cu format al imaginilor de 16:9/
Fotografia este afişată pentru TV cu format al imaginilor de 4:3)
• Selectaţi [TV Aspect] (Raport dimensiuni TV) în cadrul meniului [Setup] (Configurare) pentru a
modifica raportul dimensiunilor TV. (P80)
• Acest mesaj apare de asemenea când cablul de conexiune USB este conectat doar la cameră. În acest
caz, conectaţi celălalt capăt al cablului de conexiune USB la un PC sau o imprimantă. (P341, 344)
[Editing operation cannot proceed as another operation is taking place.]
(Operaţia de editare nu poate fi efectuată deoarece are loc altă operaţie.)
Dacă există mai multe fişiere de imagine, pictograma pentru recuperare de informaţii în curs ([
] sau [
]) poate fi afişată pentru mult timp pe ecranul de redare. În acest interval, nu
este posibilă utilizarea anumitor elemente din meniul [Playback] (Redare).
Nu puteţi crea imagini din imaginile video sau reda fişierele rafală 4K înregistrate cu funcţia 4K Photo
(Fotografii 4K). Dacă aţi redat o imagine video, opriţi redarea şi aşteptaţi puţin până când mesajul
dispare.
• Dacă acest aparat este oprit în timpul obţinerii de informaţii, numai imaginile care au obţinut deja
informaţiile sunt salvate ca grup.
[This battery cannot be used] (Acest acumulator nu poate fi utilizat)
• Când porniţi din nou aparatul, recuperarea informaţiilor va reîncepe din acelaşi punct.
Utilizaţi un acumulator original Panasonic. Dacă acest mesaj este afişat când utilizaţi un acumulator
original Panasonic, contactaţi distribuitorul sau Panasonic.
• Dacă borna acumulatorului este murdară, curăţaţi-o şi eliminaţi toate obiectele.
[Please make sure to turn on the power of external microphone.]
(Vă rugăm să vă asigurați că ați pornit microfonul extern.)
•
Când atașați microfonul stereo (DMW-MS1: opțional), verificați starea bateriei și asigurați-vă că
unitatea este pornită înainte de utilizare. (P353)
[Failed to connect wireless access point]/[Connection failed]/[No destination
found] (Conectarea la punctul de acces wireless a eşuat)/(Conexiune eşuată)/( Nu a fost
ăsită nicio destinaţie)
• Verificaţi următoarele aspecte referitoare la punctul de acces wireless.
– Informaţiile privind punctul de acces wireless setate pe acest aparat sunt greşite.
Verificaţi tipul de autentificare, tipul de criptare şi cheia de criptare. (P326)
– Alimentarea punctului de acces wireless nu este pornită.
– Setarea punctului de acces wireless nu este suportată de acest aparat.
• Verificaţi setarea reţelei de destinaţie.
• Undele radio de la alte dispozitive pot cauza blocarea conexiunii la punctul de acces wireless.
Verificaţi celelalte dispozitive conectate la punctul de acces wireless şi dispozitivele care utilizează
banda de 2,4 GHz.
- 364 -
13. Altele
[No picture to send] (Nu este disponibilă nicio imagine pentru trimitere)
• Acest mesaj este afişat când nu există nicio imagine care trebuie transmisă din cauza restricţiilor de
destinaţie. Verificaţi formatul de fişier al imaginii care trebuie trimisă. (P307)
[Connection failed. Please retry in a few minutes.]/[Network disconnected. Transfer
stopped.](Conexiune eşuată. Încercaţi din nou peste câteva minute.)/
(Reţea deconectată. Transfer oprit.)
• Undele radio ale punctului de acces wireless scad în intensitate.
Efectuaţi conexiunea mai aproape de punctul de acces wireless.
• Niciun răspuns de la server sau a fost depăşit timpul de procesare a comunicării.
Încercaţi din nou mai târziu.
• În funcţie de punctul de acces wireless, conexiunea poate fi deconectată automat după scurgerea
perioadei de timp specificate.
Restabiliţi conexiunea.
[Upload to the Cloud Folder is available after Cloud Sync settings have been set up on
downloadable devices such as PCs or smartphones.] (Încărcarea în folderul cloud este
disponibilă după ce setările de sincronizare în cloud a fost configurate pe dispozitivele
care pot fi descărcate precum PC-urile sau smartphone-urile.)
• Dispozitivele care descarcă imagini dintr-un folder cloud nu sunt înregistrate.
• Efectuaţi setarea de sincronizare în cloud. Configuraţi setările pe un PC cu „PHOTOfunSTUDIO” sau pe
un smartphone cu „Image App”.
Consultați P318 pentru detalii despre [Cloud Sync. Service] (Serviciu de sincronizare în cloud).
[Connection failed] (Conexiune eşuată)
• Verificaţi următoarele aspecte referitoare la smartphone-urile pe care intenţionaţi să le conectaţi.
– Smartphone-ul nu funcționează.
– Modificaţi punctul de acces pentru a vă conecta la setările Wi-Fi de smartphone ale acestei camere.
– Când nu există spaţiu liber pe smartphone.
- 365 -
13. Altele
[Login failed. Please check Login ID and Password.]
(Conectare eşuată. Vă rugăm să verificaţi ID-ul şi parola de conectare.)
• ID-ul de conectare sau parola pentru „LUMIX CLUB” nu este corectă. Vă rugăm introduceți-l din nou.
Dacă aţi uitat ID-ul de conectare sau parola, există informaţii pe ecranul de conectare al site-ului web
„LUMIX CLUB”.
[Some files cannot be sent because of destination limit]/[Transfer completed.
Some files are left because of destination limit.](Unele fişiere nu pot fi trimise din
cauza limitei de destinaţie/Transfer finalizat. Anumite fişiere sunt excluse din cauza
limitei de destinaţie.)
• Verificaţi formatul de fişier al imaginii care trebuie trimisă. (P307)
• Trimiterea imaginilor video poate eşua dacă dimensiunea fişierului este prea mare. Divizaţi imaginea
video utilizând [Video Divide] (Divizare video). (P274)
[Unavailable. Please set Login settings on LUMIX CLUB web site.]
(Indisponibil. Vă rugăm să setaţi setările de conectare la site-ul web LUMIX CLUB.)
• Conectaţi-vă la „LUMIX CLUB” de la smartphone sau PC şi setaţi detaliile de conectare ale serviciului
de destinaţie web.
[Both picture and video sharing service cannot be selected together]
(Serviciile de partajare imagine şi video nu pot fi selectate împreună)
• Serviciile web concepute doar pentru imagini statice şi serviciile web concepute doar pentru imagini
video nu pot fi selectate simultan.
Deselectaţi unul dintre servicii.
[Cannot get IP address. Please set wireless AP’s IP address setting to DHCP.]
(Nu se poate obţine adresa IP. Vă rugăm să setaţi setarea de adresă IP a AP wireless la DHCP.)
• Activaţi setările DHCP ale adresei IP ale punctelor de acces wireless conectate.
[Cannot connect to server] (Nu poate fi realizată conexiunea la server)
• Dacă este afişat un mesaj care vă solicită actualizarea certificatului rădăcină, trebuie să fiţi de acord
cu actualizarea certificatului rădăcină.
- 366 -
13. Altele
Listă de meniuri
[Rec] (Înregistrare) P367
[Motion Picture]
(Imagine video) P370
[Setup] (Configurare)
P375
[Playback] (Redare) P377
[Custom]
(Personalizare) P372
• [Photo Style] (Stil foto), [Filter Settings] (Setări filtru), [AFS/AFF], [Metering Mode] (Mod de măsurare),
[Highlight Shadow] (Evidenţiere umbră), [i.Dynamic] (Dinamic inteligent), [Diffraction Compensation]
(Compensare a difracţiilor) şi [Digital Zoom] (Zoom digital) sunt comune atât pentru meniul [Rec]
(Înregistrare), cât şi pentru meniul [Motion Picture] (Imagine video). Modificarea acestor setări întrunul din aceste meniuri se va reflecta în celălalt meniu
[Rec] (Înregistrare)
[Photo Style]
(Stil foto)
Puteţi selecta efectele pentru a se potrivi tipului de imagine
pe care doriţi să-l înregistraţi. Puteţi ajusta culoarea şi calitatea
imaginii pentru efecte.
P123
[Filter Settings]
(Setări filtru)
Modifică setările pentru efectele de imagine (filtre).
[Aspect Ratio]
(Raport dimensiuni)
Setează raportul dimensiunilor imaginii.
[Picture Size]
(Rezoluţie imagine)
Setaţi numărul de pixeli.
[Quality] (Calitate)
Setaţi rata de comprimare cu care vor fi stocate imaginile.
P134
[AFS/AFF]
Atribuie [AFS] sau [AFF] la [AFS/AFF] de la selectorul modului
de focalizare.
P143
[Metering Mode]
(Mod măsurare)
Setează metoda de măsurare a luminii pentru măsurarea
luminozităţii.
P171
[Burst Rate] (Rată rafală)
Setează viteza de rafală pentru înregistrarea rafală.
P175
[4K PHOTO]
Setează modul de înregistrare a fotografiilor 4K.
P178
[Auto Bracket]
(Încadrare automată)
Setează înregistrarea individuală/în rafală, domeniul de
compensare şi ordinea de înregistrare pentru înregistrarea
Auto Bracket (Încadrare automată).
P193
[Self Timer] (Temporizator)
Setează modul de funcţionare a temporizatorului.
P195
[Highlight Shadow]
(Evidenţiere umbră)
Puteţi ajusta luminozitatea porţiunilor luminoase şi întunecate
ale unei imagini în timp ce verificaţi luminozitatea pe ecran.
P128
P125
P133
P133
[i.Dynamic] (Control
Ajustează contrastul şi expunerea.
inteligent domeniu dinamic)
P136
[i.Resolution]
(Rezoluţie inteligentă)
P136
Înregistrează imaginile cu contururi mai accentuate şi o
claritate mai bună.
- 367 -
13. Altele
[iHandheld Night Shot]
(Fotografie nocturnă
inteligentă fără trepied)
Imaginile cu peisaje nocturne vor fi realizate la viteză ridicată de
rafală şi sintetizate într-o singură imagine.
P88
[iHDR]
Când există, de exemplu, un contrast puternic între fundal şi
subiect, se înregistrează mai multe imagini statice cu expuneri
diferite, care se combină pentru a crea o singură imagine statică
cu gradaţie bogată.
P89
[HDR]
Puteţi combina 3 imagini cu niveluri diferite de expunere într-o
singură imagine cu gradaţie bogată.
P137
[Multi Exp.]
(Expunere multiplă)
Oferă un efect similar cu expunerea multiplă. (de până la 4 ori
echivalentul unei imagini individuale)
P204
[Time Lapse Shot]
(Fotografie cu timp scurs)
Camera poate realiza automat, la interval de timp stabilite,
imagini ale unor subiecți precum copii sau animale de
companie, și crea imagini video.
P197
[Stop Motion Animation]
(Animație cadru cu cadru)
O imagine cadru cu cadru este creată prin divizarea imaginilor.
P200
[Panorama Settings]
Setează direcţia de înregistrare şi rezoluţia imaginii pentru
(Setări imagine panoramică) modul Panorama Shot (Înregistrare panoramică).
P105
[Electronic Shutter]
(Declanşator electronic)
P172
Puteți realiza imagini cu declanșatorul electronic.
[Shutter Delay]
(Întârziere declanşator)
Pentru a reduce influenţa tremurului mâinii, obturatorul
este eliberat după trecerea duratei specificate de la apăsarea
butonului declanşator.
P173
[Flash] (Bliţ)
Setează modul de funcţionare a bliţului.
P229
[Red-Eye Removal]
(Eliminare efect de ochi
roşii)
Detectează automat efectul de ochi roşii cauzat de bliţ şi
corectează datele de imagine corespunzător.
P229
[ISO Limit Set]
(Setare limită ISO)
Când sensibilitatea ISO este setată la [AUTO] sau [ ], o
sensibilitate ISO optimă este setată cu valoarea selectată ca o
limită superioară.
P170
[ISO Increments]
(Incrementuri ISO)
Valorile setărilor de sensibilitate ISO se modifică în trepte de 1/3
EV sau 1 EV.
P170
[Extended ISO]
(ISO extins)
Sensibilitatea ISO poate fi setată la minimum [ISO100].
[Long Shtr NR]
(Reducere zgomot de
imagine pentru timp de
expunere scurt)
Puteţi elimina zgomotul cauzat înregistrând cu un timp de
expunere mai mare.
P170
P138
[Shading Comp.]
(Compensare umbră)
Dacă zona periferică a ecranului se întunecă din cauza
caracteristicilor obiectivului, luminozitatea din această zonă va
fi corectată.
P138
[Diffraction Compensation]
(Compensare a difracţiilor)
Camera măreşte rezoluţia corectând nivelul de estompare
cauzat de difracţii când diafragma este închisă.
P139
- 368 -
13. Altele
[Ex. Tele Conv.]
(Conversie tele extra)
Când numărul de pixeli este setat la orice în afară de [L], efectul
Tele este amplificat fără degradarea calităţii imaginii.
P221
[Digital Zoom]
(Transfocare digitală)
Amplifică efectul Tele. Cu cât nivelul de grosisment este mai
mare, cu atât mai mult se degradează calitatea imaginii.
P223
[Color Space]
(Spaţiu de culoare)
Când sunt depistate trepidaţii în timpul înregistrării, camera le
corectează automat.
P139
[Stabilizer]
(Stabilizator)
Când sunt depistate trepidaţii în timpul înregistrării, camera le
corectează automat.
P216
[Face Recog.]
(Recunoaştere faţă)
Setează automat focalizarea şi expunerea, stabilind o prioritate
pentru feţele înregistrate.
P207
[Profile Setup]
(Configurare profil)
Dacă setaţi numele şi data naşterii copilului sau animalului
dumneavoastră de companie în avans, puteţi înregistra
numele şi vârsta în luni şi ani pe imagini.
P212
- 369 -
13. Altele
[Motion Picture] (Imagine video)
[Photo Style] (Stil foto)
Puteţi selecta efectele pentru a se potrivi tipului de imagine
pe care doriţi să-l înregistraţi. Puteţi ajusta culoarea şi calitatea
imaginii pentru efecte.
P123
[Filter Settings] (Setări filtru) Modifică setările pentru efectele de imagine (filtre).
P125
[Snap Movie]
(Film instantaneu)
Puteţi specifica în avans timpul de înregistrare şi puteţi
înregistra imagini video ca şi cum aţi realiza capturi.
P246
[Rec Format]
(Format înregistrare)
Setează formatul fişierului pentru imaginile video pe care le
înregistraţi.
P241
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
Este configurată calitatea pentru imaginile video.
[Exposure Mode]
(Mod de expunere)
Selectează metoda pentru setarea valorii diafragmei şi a
timpului de expunere în modul Creative Video (Video creativ).
P119
[AFS/AFF]
Atribuie [AFS] sau [AFF] la [AFS/AFF] de la selectorul modului
de focalizare.
P143
[Picture Mode]
(Mod imagine)
Setează metoda de înregistrare pentru imagini video în timpul
înregistrării de imagini video.
P244
[Continuous AF] (Focalizare
automată continuă)
Continuă să focalizeze subiectul pentru care a fost obţinută
focalizarea.
P243
[Metering Mode]
(Mod măsurare)
Setează metoda de măsurare a luminii pentru măsurarea
luminozităţii.
P171
[Highlight Shadow]
(Evidenţiere umbră)
Puteţi ajusta luminozitatea porţiunilor luminoase şi întunecate
ale unei imagini în timp ce verificaţi luminozitatea pe ecran.
P128
[i.Dynamic] (Intelligent
dynamic range control)
(Control inteligent domeniu
dinamic)
Ajustează contrastul şi expunerea.
[i.Resolution]
(Rezoluţie inteligentă)
Înregistrează imaginile cu contururi mai accentuate şi o claritate
mai bună.
P136
[Diffraction Compensation]
(Compensare a difracţiilor)
Camera măreşte rezoluţia corectând nivelul de estompare
cauzat de difracţii când diafragma este închisă.
P139
[Luminance Level]
(Nivel de luminanţă)
Camera măreşte rezoluţia corectând nivelul de estompare
cauzat de difracţii când diafragma este închisă.
P249
[Ex. Tele Conv.]
(Conversie tele extinsă)
Amplifică efectul Tele.
P241
P136
- 370 -
P221
13. Altele
[Digital Zoom]
(Transfocare digitală)
Amplifică efectul Tele.
Cu cât nivelul de grosisment este mai mare, cu atât mai mult se
degradează calitatea imaginii.
P223
[Flkr Decrease]
(Reducere licărire)
Timpul de expunere poate fi ajustat pentru a reduce licărirea
imaginii sau dungile care apar în imaginile video.
P250
[Silent Operation]
(Operare silenţioasă)
Permite operaţiilor tactile să accepte utilizarea silenţioasă la
înregistrarea imaginilor video.
P120
[Mic Level Disp.]
(Afişare nivel microfon)
Setaţi dacă doriţi ca nivelul microfonului să fie afişat pe ecran
sau nu.
P250
[Mic Level Adj.]
(Ajustare nivel microfon)
Ajustaţi nivelul intrării sunetului la 4 niveluri diferite.
[Wind Noise Canceller]
(Funcţie de anulare zgomot
produs de vânt).
Aceasta va reduce zgomotul produs de vânt înregistrat de
microfonul încorporat, menţinând în acelaşi timp calitatea
sunetului.
- 371 -
P250
P251
13. Altele
[Custom] (Personalizare)
[Cust.Set Mem.] (Memorare
setări personalizate)
[Silent Mode]
(Mod fără sunet)
[AF/AE Lock] (Blocare AF/AE)
[AF/AE Lock Hold] (Blocare
fixare AF/AE)
[Shutter AF] (Focalizare
automată cu declanşator)
[Half Press Release]
(Deblocare la apăsarea pe
jumătate)
[Quick AF] (Focalizare
automată rapidă)
[Eye Sensor AF] (Focalizare
automată senzor ochi)
[Pinpoint AF Time] (Timp
focalizare automată punct
de focalizare)
[Pinpoint AF Display] (Afişaj
focalizare automată punct
de focalizare)
Înregistrează setările curente ale camerei ca setări
personalizate.
Dezactivează imediat sunetele operaţionale şi indicatoarele
luminoase.
Setează conţinutul fix pentru focalizare şi expunere când
blocarea AF/AE este activată.
Aceasta va seta operarea butonului [AF/AE LOCK] (Blocare
AF/AE) în momentul realizării unei fotografii cu focalizare sau
expunere fixată.
Setaţi dacă focalizarea este ajustată automat când butonul
declanşator este apăsat pe jumătate.
Declanşatorul se va activa imediat când butonul declanşator
este apăsat pe jumătate.
Grăbeşte focalizarea atunci când apăsaţi pe butonul
declanşator.
Camera ajustează automat focalizarea când senzorul de ochi
este activ.
Setează timpul pentru care ecranul este mărit când butonul
declanşator este apăsat pe jumătate cu modul de focalizare
automată setat la [ ].
Controlează afişarea ecranului de asistenţă care apare când
modul Auto Focus (Focalizare automată) este setat la [ ]
într-o fereastră sau un ecran complet.
Lampa de asistare a focalizării automate va ilumina subiectul
[AF Assist Lamp] (Lampă de
când butonul declanşator este apăsat pe jumătate, facilitând
asistare focalizare automată) focalizarea atunci când se înregistrează în condiţii de iluminare
slabă.
[Direct Focus Area] (Zonă de Deplasează zona AF sau asistenţa MF cu ajutorul butonului
focalizare directă)
cursor, în timpul înregistrării.
[Focus/Release Priority]
Va seta astfel încât să nu fie realizată nicio fotografie atunci
(Prioritate focalizare/
când nu este focalizată.
deblocare)
Puteţi seta focalizarea manual, după finalizarea focalizării
[AF+MF]
automate.
[MF Assist] (Asistenţă MF)
Setează metoda de afişare a asistenţei MF (ecran mărit).
[MF Assist Display]
Setează dacă asistenţa MF (ecranul mărit) va apărea într-un
(Afişaj asistenţă MF)
afişaj cu ecran cu ferestre sau într-un afişaj cu ecran complet.
[MF Guide]
Când setaţi focalizarea manual, este afişat un ghid de focalizare
(Ghid focalizare manuală)
manuală care vă permite să verificaţi direcţia pentru focalizare.
- 372 -
P121
P206
P166
P166
P155
P155
P155
P45
P152
P152
P156
P150,
P161
P157
P157
P163
P160
P163
13. Altele
[Peaking] (Maxim)
Porţiunile focalizate sunt evidenţiate atunci când focalizarea
este ajustată manual.
P164
[Histogram] (Histogramă)
Această opţiune vă permite să setaţi afişarea sau nu a
histogramei.
P55
[Guide Line] (Linie de
ghidare)
Această opţiune va seta şablonul liniilor de ghidare afişate în
momentul realizării fotografiei.
P55
[Center Marker]
(Marcaj central)
Afişează [+] care arată centrul ecranului de înregistrare.
P213
[Highlight] (Evidenţiere)
Când funcţia de revizualizare automată sau de redare sunt
activate, o zonă de saturaţie albă apare luminând intermitent
în alb şi negru.
P58
[Zebra Pattern]
(Model zebră)
Indică părţile care pot fi estompate prin supraexpunere printrun model zebră.
P213
[Monochrome Live View]
(Vizualizare monocromă în
timp real)
Puteţi afişa ecranul de înregistrare cu alb şi negru.
[Constant Preview]
(Previzualizare constantă)
Puteţi verifica efectele diafragmei şi timpului de expunere ales
pe ecranul de înregistrare din modul Expunere manuală.
[Expo.Meter]
(Măsurare expunere)
Setaţi dacă vreţi să afişaţi sau nu măsurarea expunerii.
[LVF Disp.Style]
(Stil de afişare a vizorului)
Acest lucru va seta stilul de afişare al vizorului.
[Monitor Disp. Style]
(Stil de afişare pe monitor)
Acest lucru va seta stilul de afişare al ecranului.
[Monitor Info. Disp.]
(Afişare informaţii pe ecran)
Afişează ecranul cu informaţii de înregistrare.
[Rec Area] Zonă înregistrare)
Modifică unghiul de vizualizare în timpul înregistrării
imaginilor video şi statice.
- 373 -
P214
P101
P95
P53
P54
P55
P238
13. Altele
[Remaining Disp.]
(Afişare timp rămas)
În acest fel va fi comutată afişarea între numărul de imagini
înregistrabile şi timpul de înregistrare disponibil.
[Auto Review]
(Revizualizare automată)
Afişează o imagine imediat după ce este realizată.
[Fn Button Set]
(Setare buton Fn)
Puteţi aloca butonului de funcţii diferite funcţii de înregistrare
sau de alte tipuri.
P70
[Q.MENU] (Meniu rapid)
Comutaţi metoda de setare a meniului rapid.
P67
[Dial Set.] (Setare selector)
Modifică metodele de funcţionare ale selectorului frontal,
respectiv ale selectorului.
P51
[Video Button] (Buton video) Activează/dezactivează butonul de imagini video.
P35
P47
P238
[Power Zoom Lens]
(Obiectiv cu zoom automat)
Setează operaţiile afişajului ecranului şi ale obiectivului atunci
când utilizaţi un obiectiv interschimbabil compatibil cu zoom
automat (zoom cu operare electrică).
P224
[Eye Sensor] (Senzor ochi)
Setarea sensibilităţii senzorului pentru ochi şi metodei de
comutare între ecran şi vizor.
P45
[Touch Settings]
(Setări tactile)
Activează/dezactivează operaţia de atingere.
[Touch Scroll]
(Bară de derulare tactilă)
Această funcţie vă permite să setaţi viteza redării continue
înainte sau înapoi a imaginilor utilizând operarea prin atingere.
P252
[Menu Guide] (Ghid meniu)
Setaţi ecranul care este afişat când selectorul de mod este setat
.
P108
[Shoot w/o Lens]
(Înregistrare fără obiectiv)
Setaţi dacă doriţi ca declanşatorul să poată fi eliberat când nu
este ataşat niciun obiectiv la corpul principal.
P37
- 374 -
P60
13. Altele
[Setup]
[Clock Set] (Setare ceas)
Setarea datei şi a orei.
P40
[World Time] (Fus orar)
Setează ora pentru regiunea unde locuiţi şi destinaţia
dumneavoastră de vacanţă.
P74
[Travel Date] (Data călătoriei)
Pot fi setate data de plecare şi data de revenire din călătorie,
precum şi destinaţia de călătorie.
P75
[Wi-Fi]
Configurează fiecare setare pentru funcţiile Wi-Fi.
P330
[Beep] (Semnal sonor)
Aceasta permite setarea volumului pentru sunetul electronic şi
sunetul declanşatorului electronic.
P76
[Live View Mode]
Setaţi rata de cadre a ecranului de înregistrare (ecran Live View
(Mod vizualizare în timp real) (Vizualizare live)).
P76
[Monitor Display]/
[Viewfinder] (Afişare ecran)/
[Viewfinder] (Vizor)
Sunt reglate luminozitatea, culoarea sau nuanţa de albastru a
ecranului/vizorului.
P77
[Monitor Luminance]
(Luminanţă ecran)
Setează luminozitatea ecranului în conformitate cu lumina
ambiantă.
P77
[Economy]
(Economisire energie)
Aparatul poate fi configurat pentru prevenirea unei utilizări
inutile a acumulatorului.
P78
[USB Mode] (Mod USB)
Setează metoda de comunicare pentru conexiuni cu ajutorului
cablului de conexiune USB (furnizat).
P79
[TV Connection]
(Conexiuni televizor)
Astfel setaţi modul în care se conectează aparatul la un
televizor etc.
P80
[Menu Resume]
(Reluare meniu)
Memorează poziţia ultimului element de meniu utilizat pentru
fiecare meniu.
P81
[Menu Background]
(Fundal meniu)
Setaţi culoarea de fundal pentru ecranul meniului.
[Menu Information]
(Informaţii meniu)
Descrierile elementelor de meniu sau ale setărilor acestora sunt
afişate pe ecranul de meniuri.
P82
[Language] (Limbă)
Setaţi limba afişată pe ecran.
P82
[Version Disp.]
(Afişare versiune)
Această funcţie permite vizualizarea versiunilor de firmware ale
camerei şi ale obiectivului.
P82
- 375 -
P81
13. Altele
[Self Timer Auto Off]
(Dezactivare temporizator)
Setați acest element pentru a anula temporizatorul când opriți
camera.
P82
[No.Reset] (Resetare număr)
Resetează numărul fişierului de imagine la 0001.
P82
[Reset] (Resetare)
Setările de meniu de înregistrare sau configurare/personalizare
sunt resetate la implicit.
P82
[Reset Wi-Fi Settings]
(Resetare setări Wi-Fi)
Resetează toate setările din meniul [Wi-Fi] la valorile implicite
din fabrică. (Excluzând [LUMIX CLUB])
P83
[Pixel Refresh]
(Reîmprospătare pixeli)
Aceasta va efectua optimizarea dispozitivului de imagistică şi a
procesării de imagine.
P83
[Sensor Cleaning]
(Curăţare senzor)
Funcţia de reducere praf elimină impurităţile şi praful care s-au
depus pe partea frontală a dispozitivului de imagistică.
P83
[Format] (Formatare)
Cardul este formatat.
P33
- 376 -
13. Altele
[Playback] (Redare)
[2D/3D Settings]
(Setări 2D/3D)
[Slide Show] (Diaporamă)
[Playback Mode]
(Mod de redare)
[Location Logging]
(Înregistrare locaţie)
[RAW Processing]
(Procesare RAW)
[Clear Retouch]
(Ştergere retuş)
[Title Edit] (Editare titlu)
Comută metoda de redare pentru imagini 3D.
Selectează tipul etc. imaginilor şi redă în ordine.
Selectează tipul etc. imaginilor şi redă doar anumite imagini.
Puteţi scrie informaţiile despre locaţie (latitudine şi longitudine)
pe imagini trimise de pe un smartphone.
Puteţi converti imaginile realizate cu formatul RAW în formatul
JPEG de pe cameră.
Puteţi şterge părţile inutile înregistrate pe imaginile realizate.
Introduceţi texte (comentarii) pe imaginile înregistrate.
Imprimă pe imaginile înregistrate data şi ora înregistrării,
[Text Stamp] (Imprimare text)
numele, destinaţia de călătorie, data călătoriei etc.
[Video Divide]
Divizează imaginea video înregistrată în două.
(Divizare video)
[Time Lapse Video] (Imagine
Creează o imagine video dintr-un grup de imagini înregistrate
video cu timp scurs)
cu [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs).
[Stop Motion Video] (Imagine Creează o imagine video dintr-un grup Stop Motion Animation
video cadru cu cadru)
(Animaţie cadru cu cadru).
[Resize] (Redimensionare)
Reducere rezoluţia imaginii (numărul de pixeli).
[Cropping] (Decupare)
Decupează imaginea înregistrată.
[Rotate] (Rotire)
Roteşte imaginile manual în paşi de 90°.
Acest mod vă permite să afişaţi imagini rotite pe verticală dacă
[Rotate Disp.] (Rotire afişare)
acestea au fost înregistrate ţinând camera vertical.
Pot fi adăugate marcaje la imagini, iar imaginile pot fi setate ca
[Favorite] (Imagini favorite)
favorite.
Setează imaginile pentru tipărire şi numărul de tipăriri.
[Print Set] (Setare tipărire)
[Protect] (Protejare)
Protejează imaginile pentru a preveni ştergerea accidentală
[Face Rec Edit]
(Editare înregistrare faţă)
[Picture Sort]
(Sortare imagini)
Înlătură sau modifică informaţiile legate de identitatea
personală.
Setează ordinea de afişare a imaginilor pe care le redaţi pe
cameră.
Aceasta setează care opţiune, [Yes] (Da) sau [No] (Nu), va fi
evidenţiată mai întâi când este afişat ecranul de confirmare
pentru ştergerea unei imagini.
[Delete Confirmation]
(Confirmare ştergere)
- 377 -
P262
P262
P264
P265
P266
P269
P271
P271
P274
P275
P275
P276
P278
P279
P279
P280
P281
P282
P283
P283
P284
13. Altele
Identificarea şi remedierea problemelor
Mai întâi, încercaţi următoarele proceduri (P378 la P393).
Dacă problema nu este rezolvată, puteţi încerca să selectaţi [Reset] (Resetare) (P82) în
meniul [Setup] (Configurare).
Acumulatorul şi sursa de alimentare
Camera nu poate fi operată, deşi a fost pornită.
Camera se opreşte imediat după ce este pornită.
• Acumulatorul este epuizat.
 Încărcaţi acumulatorul.
• Dacă lăsaţi camera pornită, acumulatorul se va consuma.
 Opriţi camera frecvent utilizând modul [Economy] (Economisire energie) etc. (P78)
Aparatul se opreşte automat.
• [Economy] (Economisire energie) este activată. (P78)
• Este activată operarea corelată cu sistemul VIERA Link?
 Dacă nu utilizaţi VIERA Link, setaţi [VIERA Link] la [OFF] (Dezactivare). (P81)
Clapeta compartimentului de card/acumulator nu se închide.
• Introduceţi acumulatorul până în capăt. (P31)
Acumulatorul se descarcă prea rapid.
• Aţi setat modul de acţionare la [ ] ([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K)? Când [ ] este selectat ([4K PreBurst]) (Pre-rafală 4K), acumulatorul se epuizează mai repede.
 Selectați [ ] ([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K) doar în timpul înregistrării.
• O conexiune Wi-Fi a fost utilizată timp prea îndelungat?
Acumulatorul se poate descărca rapid când aparatul este conectat la Wi-Fi.
 Opriţi camera frecvent utilizând modul [Economy] (Economisire energie) etc. (P78)
Înregistrare
Realizarea imaginilor nu este posibilă.
Declanşatorul nu va opera imediat când butonul declanşator este apăsat.
• Când modul de acţionare este setat la [ ] ([4K Pre-Burst])(Pre-rafală 4K), temperatura camerei
creşte. În anumite cazuri, camera poate afişa [ ], poate comuta la [ ] ([4K Burst]) (Rafală 4K) şi
poate opri înregistrarea pentru a se proteja. Aşteptaţi până la răcirea camerei.
• Este focalizat subiectul?
 Opţiunea [Focus/Release Priority] (Prioritate focalizare/deblocare) din meniul [Custom]
(Personalizare) este setată la [FOCUS] (Focalizare)? (P157)
Nu este realizată o fotografie până când subiectul nu este focalizat.
- 378 -
13. Altele
Imaginea înregistrată este albicioasă.
• Fotografia poate deveni albicioasă dacă obiectivul sau senzorul de imagine se murdăresc cu
amprente sau substanţe similare.
 Dacă obiectivul este murdar, opriţi funcţionarea camerei şi ştergeţi uşor suprafaţa obiectivului cu
o cârpă moale, uscată.
 Consultaţi P395 când senzorul de imagine se murdăreşte.
Imaginea înregistrată este prea luminoasă sau prea întunecată.
• Verificați dacă expunerea este compensată corect. (P167)
• Funcţia de blocare AE (P165) este aplicată incorect?
Sunt realizate mai multe fotografii o dată.
• Anulaţi următoarele setări:
– Burst (Rafală)/Auto Bracket (Încadrare automată) [
– Încadrare balans de alb (P132)
] a temporizatorului (P174)
Subiectul nu este focalizat corect.
• Subiectul nu se află în domeniul de focalizare al camerei. (P46)
• Au apărut vibraţii ale camerei sau subiectul se mişcă uşor. (P217)
• Opţiunea [Focus/Release Priority] (Prioritate focalizare/deblocare) din meniul [Custom]
(Personalizare) este setată la [RELEASE] (Deblocare)? (P157)
• [Shutter AF] (AT declanşator) din meniul [Custom] (Personalizare) este setată la [OFF] (Dezactivare)?
(P155)
• Funcţia de blocare AF (P165) este aplicată incorect?
Imaginea înregistrată este neclară.
Stabilizatorul optic de imagine nu funcţionează.
• Timpul de expunere va creşte şi funcţia de stabilizator optic de imagine nu este operaţională atunci
când fotografiile sunt realizate cu precădere în locuri întunecate.
 Recomandăm ţinerea camerei cu fermitate, cu ambele mâini, atunci când realizaţi imaginile. (P42)
 Atunci când realizaţi fotografii cu un timp de expunere ridicat (P195) vă recomandăm să utilizaţi
un trepied şi temporizatorul.
• Când un obiect în mişcare este înregistrat cu declanşatorul electronic, este posibil ca subiectul să
apară deformat în imagine. (P172)
Înregistrarea fotografiilor utilizând încadrarea de balans de alb nu este posibilă.
• Există memorie disponibilă pe card?
- 379 -
13. Altele
Imaginea înregistrată prezintă granulaţii.
Apar zgomote pe imagine.
• Încercați următoarele:
 Realizaţi fotografii în locuri luminoase.
 Reduceți sensibilitatea ISO. (P168)
 Măriţi setarea pentru [Noise Reduction] (Reducere zgomot) din [Photo Style] (Stil foto) sau
reduceţi setarea pentru fiecare dintre elemente, cu excepţia [Noise Reduction] (Reducere
zgomot). (P124)
 Setaţi [Long Shtr NR] (Reducere zgomot de imagine pentru timp de expunere mare) la [ON]
(Activare). (P138)
• Aţi setat [Picture Size] (Rezoluţie imagine) (P133) sau [Quality] (Calitate) (P134) la valori prea mici?
• Opţiunea [Digital Zoom] (Zoom digital) este setată? (P223)
Subiectul apare deformat pe imagine.
• Dacă înregistrați un subiect în mișcare atunci când folosiți declanșatorul electronic sau înregistrați
imagini video sau fotografii 4K , subiectul poate apărea distorsionat pe imagine. Aceasta este o
caracteristică a senzorilor MOS cu care este echipată camera. Aceasta nu este o defecțiune.
În anumite condiţii de iluminare precum iluminare fluorescentă şi dispozitiv
de iluminare LED pot apărea dungi sau licăriri.
• Aceasta este o caracteristică a senzorilor MOS cu care este echipată camera.
Aceasta nu este o defecțiune.
• Realizaţi imagini cu declanşatorul electronic? (P172)
 Când se utilizează declanşatorul electronic, creşterea timpului de
expunere poate reduce efectul de benzi orizontale.
• Dacă apar dungi sau licăriri vizibile la înregistrarea imaginilor video atunci
când folosiți surse de lumină precum iluminarea fluorescentă sau cu LED-uri, puteți reduce licărirea
sau dungile setând [Flkr Decrease] (Reducere licărire) (P250) și remediind timpul de expunere. Timpul
de expunere poate fi selectat dintre valorile [1/50], [1/60], [1/100] sau [1/120]. Puteţi seta manual
timpul de expunere în modul Creative Video (Video creativ). (P119)
Apar dungi când sensibilitate ISO este ridicată.
• Dungile pot apărea când sensibilitate ISO este ridicată sau în funcție de obiectivul utilizat.
 Reduceți sensibilitatea ISO. (P168)
Luminozitatea sau nuanţele imaginii înregistrate diferă de cele ale scenei reale.
• La înregistrarea în condiţii de lumină fluorescentă sau LED etc., reducerea timpului de expunere
poate introduce uşoare modificări de luminozitate şi culoare. Acestea sunt rezultatul caracteristicilor
sursei de lumină şi nu indică o defecţiune.
• La înregistrarea subiectelor în locaţii extrem de luminoase sau sub iluminare fluorescentă, cu
dispozitiv de iluminare LED, lampă cu mercur, iluminare cu sodiu etc., culorile şi luminozitatea
ecranului se pot modifica sau pe ecran pot apărea dungi orizontale..
- 380 -
13. Altele
Sunt înregistrate puncte luminoase.
• Este posibil ca senzorul de imagine să conţină pixeli defecţi.
 Efectuaţi [Pixel Refresh] (Reîmprospătare pixeli) (P 83).
Subiectul nu poate fi focalizat. (Nu este posibilă urmărirea de focalizare automată)
• Setaţi zona de focalizare automată la culoarea distinctă a subiectului în cazul în care există o
parte diferită de culoarea fundalului. (P147)
Sunetul de operare este redus.
• Degetul dumneavoastră acoperă difuzorul? (P17)
Înregistrarea cu modul Panorama Shot (Înregistrare panoramică) este încheiată înainte
de finalizare.
• Dacă deplasaţi camera prea lent, camera a presupus că mişcarea s-a oprit şi va încheia înregistrarea
imaginii video.
• Dacă nivelul de vibraţii în direcţia de înregistrare este ridicat în timpul deplasării camerei,
înregistrarea se va opri.
Înregistrarea 4K photo (fotografii 4K) se opreşte înainte de finalizare.
• Când temperatura ambiantă este ridicată sau este efectuată înregistrarea continuă cu [ ] ([4K
Burst])(Rafală 4K) sau [ ] ([4K Burst(S/S)]) (Rafală 4K(S/S)) din funcţia 4K Photo (Fotografii 4K),
camera poate afișa [ ] şi opri înregistrarea pentru a se proteja. Aşteptaţi până la răcirea camerei.
Imagini video
Înregistrarea imaginilor video nu este posibilă.
• Este posibil să nu puteţi înregistra pentru o scurtă perioadă de timp după pornirea aparatului atunci
când utilizaţi un card de mare capacitate.
Înregistrarea imaginilor video se întrerupe.
• Când temperatura ambiantă este ridicată sau imaginea video este înregistrată continuu, camera
poate afişa [ ] şi opri înregistrarea pentru a se proteja. Aşteptaţi până la răcirea camerei.
• În funcţie de [Rec Format] (Format înregistrare) şi [Rec Quality] (Calitate înregistrare) a unei imagini
video, clasa de viteză necesară a cardului diferă. Utilizaţi un card care îndeplineşte indicaţia. Pentru
detalii, consultați „ Despre înregistrarea imaginilor video/a fotografiilor 4K şi clasele de viteză” la P22.
• Când se utilizează un card cu viteză redusă de scriere a datelor, este posibil ca înregistrarea imaginilor
video să se oprească înainte de finalizare.
 Dacă se utilizează un card pe care s-au executat operaţii repetate de înregistrare şi ştergere,
respectiv un card care a fost formatat pe un PC sau pe alt echipament, recomandăm realizarea
unei copii de rezervă a datelor şi formatarea (P33) cardului la aparat.
- 381 -
13. Altele
Când înregistraţi o imagine video, este posibil ca ecranul să se înnegrească.
• Când înregistraţi o imagine video, este posibil ca ecranul să se înnegrească după o anumită perioadă,
pentru a reduce consumul acumulatorului, dar acest lucru nu va afecta imaginea video înregistrată.
Ecranul se poate stinge pentru moment sau aparatul poate înregistra zgomote.
• În funcţie de mediul din momentul înregistrării imaginilor video, ecranul se poate stinge pentru
un moment sau aparatul poate înregistra zgomote cauzate de electricitatea statică sau undele
electromagnetice puternice (turnuri radio, linii de înaltă tensiune etc.).
Uneori, este dificilă focalizarea cu Auto Focus (Focalizare automată) la înregistrarea
imaginilor video 4K.
• Acest fenomen survine când camera încearcă să înregistreze cu o focalizare foarte precisă la o viteză
de focalizare automată redusă şi nu reprezintă o defecţiune.
În imagini video sunt înregistrate pocnete şi zgomote anormale.
Sunetul înregistrat are un volum foarte redus.
•
La înregistrarea într-un mediu silenţios, în funcţie de obiectivele utilizate, sunetul acţiunilor
diafragmei şi de focalizare se poate înregistra la imaginile video.
Operaţia de focalizare poate fi setată la [OFF] (Dezactivare) în [Continuous AF] (Focalizare automată
continuă). (P243)
• Utilizarea opţiunii [Silent Operation] (Operare silenţioasă) este recomandată dacă vă îngrijorează
sunetele operaţionale. (P120)
• În timpul înregistrării imaginilor video, acoperirea diafragmei microfonului cu degetul poate reduce
nivelul înregistrării audio sau este posibil ca sunetul să nu fie înregistrat. De asemenea, acordaţi
atenţie deoarece sunetul de operare a obiectivului poate fi uşor înregistrat în acest moment.
Un sunet de operaţie este înregistrat la finalul unei imagini video.
Din moment ce înregistrarea imaginilor video se opreşte doar după ce apăsaţi butonul de imagini
video, se poate observa sunetul operaţiei. Dacă sunetul vă deranjează, încercaţi următoarele:
 Divizaţi ultima parte a imaginii video utilizând [Video Divide] (Divizare video) (P274) în meniul
[Playback] (Redare).
Este posibil ca imaginea video să nu fie împărţită spre capăt. Pentru a evita acest lucru,
înregistraţi cu aproximativ 3 secunde mai mult.
 Setaţi camera la modul Creative Video (Video creativ) şi utilizaţi o telecomandă a declanşatorului
(opţională) pentru a înregistra imaginile video. (P354)
- 382 -
13. Altele
Obiectiv
Imaginea înregistrată este deformată, sau culori inexistente apar în jurul subiectului.
• În funcţie de obiectivul utilizat, imaginile pot părea uşor distorsionate sau se pot vedea culori în
colţuri, în funcţie de factorul de zoom, datorită caracteristicilor obiectivului. De asemenea, părţile
periferice ale imaginii pot părea deformate, deoarece perspectiva este accentuată la utilizarea
unghiului larg. Aceasta nu este o defecțiune.
Când obiectivul este ataşat la o altă cameră digitală, funcţia de stabilizare nu poate fi
dezactivată sau nu este operaţională.
• Funcţia de stabilizator optic de imagine a obiectivului interschimbabil (H-FS1442A) poate fi operată
corect doar cu camerele compatibile.
 Dacă utilizaţi camere digitale Panasonic mai vechi (DMC-GF1/DMC-GH1/DMC-G1), funcţia
[Stabilizer] (Stabilizator) în meniul de mod [Rec] (Înregistrare) nu poate fi setată la [OFF]
(Dezactivare).
Este recomandată actualizarea versiunii de firmware a camerei digitale pe următorul site web.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/
(Acest site este numai în limba engleză.)
 La utilizarea acestui obiectiv cu alte mărci de camere digitale, funcţia de stabilizare optică a
imaginii nu va fi operaţională.
(Din iulie 2015)
Pentru detalii, contactați compania respectivă.
- 383 -
13. Altele
Bliț
Blițul nu este activat.
• Când se utilizează declanşatorul electronic, bliţul nu este activat. (P172)
 Setaţi [Electronic Shutter] (Declanşator electronic) la [OFF] (Dezactivare).
• Când [Silent Mode] (Mod fără sunet) este setat la [ON] (Activare), bliţul nu este activat. (P206)
 Setaţi [Silent Mode] (Mod fără sunet) la [OFF] (Dezactivare).
Blițul este activat de 2 ori.
• Exceptând situaţia în care [Firing Mode] (Mod de declanşare) din [Flash] (Bliţ) este setat la [MANUAL])
Bliţul este activat de 2 ori. Intervalul dintre primul şi cel de-al doilea bliţ este mai mare atunci când
funcţia Red-Eye Reduction (Reducere a efectului de ochi roşii) (P229) este setată astfel încât subiectul
nu trebuie să se mişte decât după activarea celui de-al doilea bliţ.
Monitor/Vizor
Monitorul/vizorul se închide, deşi camera este pornită.
• Dacă nu sunt efectuate operaţii în perioada de timp setată, [Auto LVF/Monitor Off ] (Dezactivare
automată LVF/ecran) (P78) este activată, iar Monitor/Viewfinder (Ecran/Vizor) se stinge.
• Când un obiect sau mâna dumneavoastră este poziţionată în apropierea senzorului de ochi, este
posibil ca afişajul monitorului să fie comutat la afişajul vizorului. (P45)
Monitorul/vizorul este prea întunecat sau prea luminos.
• Verificaţi setarea [Monitor Luminance] (Luminanţă ecran). (P77)
• Efectuaţi [Monitor Display] (Afişaj monitor)/[Viewfinder] (Vizor). (P77)
Poate licări pentru o clipă, sau luminozitatea ecranului se poate modifica semnificativ
pentru scurt timp.
• Acest lucru are loc din cauza schimbării diafragmei lentilelor obiectivului atunci când butonul
declanşator este apăsat pe jumătate, sau când luminozitatea subiectului se modifică. Aceasta nu este
o defecțiune.
Imaginea nu este afișată pe monitor.
• Imaginea este afişată pe vizor?
 Apăsați [LVF] pentru a comuta la afișajul ecranului. (P44)
• Monitorul este oprit?
 Aprindeţi afişajul apăsând [DISP.] (Afişaj). (P53)
Monitorul şi vizorul nu sunt comutate atunci când este apăsat [LVF].
• Este afişată doar pe monitor atunci când camera este conectată la calculator sau la imprimantă.
- 384 -
13. Altele
Pe monitor/vizor apar puncte negre, albe, roşii, albastre şi verzi.
• Aceasta nu este o defecțiune.
Acești pixeli nu afectează imaginile înregistrate.
Apar zgomote de imagine pe ecran.
• În locuri întunecate, pot apărea granulaţii care menţin luminozitatea ecranului.
Pe vizor apar porţiuni luminoase neuniforme sau culori neregulate.
• Vizorul aparatului adoptă OLED. Este posibil ca pe ecran/vizor să apară imagini remanente atunci
când aceeaşi imagine este afişată o perioadă de timp îndelungată, dar nu afectează imaginile
înregistrate.
 Schimbați frecvent imaginile de pe ecran cu ajutorul funcțiilor [Economy](Economie) (P78), [Eye
Sensor](Senzor ochi) (P45) sau oprind lumina ecranului (P53).
Monitorul pare să fie colorat atunci când este văzut dintr-un unghi.
• Aceasta este o caracteristică a monitorului a acestui aparat, iar acest lucru nu reprezintă o defecțiune.
Tonul de culoare al vizorului diferă de cel real.
• Fiind o caracteristică a vizorului acestui aparat, acest fenomen nu este o problemă. Imaginile
înregistrate nu sunt afectate.
Redare
Imaginea care este redată nu este rotită sau este rotită şi afişată într-o direcţie
neaşteptată.
• Puteţi afişa imaginile fără a fi rotite atunci când [Rotate Disp.] (Rotire afişaj) (P279) este setat la [OFF]
(Dezactivare).
• Puteţi roti imagini cu ajutorul funcţiei [Rotate] (Rotire). (P279)
Imaginea nu este redată.
Nu există imagini înregistrate.
• Cardul este introdus?
• Există vreo imagine pe card?
• Acesta este un folder sau o imagine care a fost procesată în PC?
În acest caz, nu poate fi redată cu acest aparat.
 Este recomandată utilizarea software-ului „PHOTOfunSTUDIO” de pe DVD (furnizat) pentru a scrie
imagini de pe computer pe card.
• Aţi setat [Playback Mode] (Mod redare) pentru redare?
 Modificaţi la [Normal Play] (Redare normală). (P264)
- 385 -
13. Altele
Numărul folderului şi numărul de fişier sunt afişate ca [-], iar ecranul se întunecă.
• Imaginea este o imagine non-standard, a fost editată pe un PC sau a fost înregistrată cu o cameră
digitală de la un alt producător?
• Aţi scos acumulatorul imediat după înregistrarea imaginii sau aţi înregistrat imaginea cu un
acumulator cu capacitate redusă?
 Pentru a şterge aceste imagini, realizaţi o copie de siguranță a datelor şi formataţi cardul. (P33)
Sunetul de redare sau operare se aude prea încet.
• Difuzorul este acoperit? (P17)
Cu o căutare de calendar, imaginile sunt afişate în date diferite de datele efective în
care au fost realizate fotografiile.
• Ceasul camerei este setat corespunzător? (P40)
• Este posibil ca imaginile editate pe un PC sau imaginile înregistrate cu alte camere să prezinte o altă
dată faţă de data înregistrată în timpul redării de tip calendar.
Pe imaginea înregistrată apar pete albe rotunde, similare cu bulele de săpun.
• Dacă realizaţi o imagine cu bliţul într-o locaţie întunecată sau în interior, pe
imagine pot apărea pete albe rotunde, determinate de reflexia particulelor
de praf din aer. Aceasta nu este o defecțiune.
Mesajul [Thumbnail is displayed] (Imagine miniaturală afişată) apare pe ecran.
• Aceasta este o imagine înregistrată cu un alt echipament?
În astfel de cazuri, aceste imagini pot fi afişate la o calitate redusă.
Partea roşie a imaginii înregistrate şi-a modificat culoarea la negru.
• Când se execută eliminarea efectului de ochi roşii ([
] sau [
]) părţile de culoare roşie pot fi
corectate la culoarea neagră.
 Se recomandă realizarea fotografiilor cu bliţul închis, cu modul Bliţ setat la [‰] sau [Red-Eye
Removal] (Eliminare ochi roşii) setat la [OFF] (Dezactivare). (P229)
Imaginile video înregistrate cu acest model nu pot fi redate la alte echipamente.
• Calitatea imaginilor sau calitatea sunetului imaginilor înregistrate poate fi deteriorată, chiar dacă
acestea sunt redate cu dispozitive compatibile. De asemenea, informaţiile de înregistrare nu vor fi
afişate corect.
- 386 -
13. Altele
Funcția Wi-Fi
Nu se poate stabili conexiunea Wi-Fi.
Undele radio se întrerup.
Punctul de acces wireless nu este afişat.
■ Sfaturi generale pentru utilizarea unei conexiuni Wi-Fi
• Utilizaţi în domeniul de comunicaţii al dispozitivului care urmează a se conecta.
• Un dispozitiv precum un cuptor cu microunde, telefon fără fir etc. care utilizează frecvenţa de 2,4
GHz este utilizat în apropiere?
 Este posibil ca undele radio să fie întrerupte când sunt utilizate simultan. Utilizaţi-le la o distanţă
suficientă faţă de dispozitiv.
• Când indicatorul luminos al acumulatorului luminează intermitent în roşu, este posibilă
neiniţializarea sau întreruperea conexiunii cu echipamentul.
(Este afişat un mesaj precum [Communication error] (Eroare de comunicare).)
• Dacă plasaţi camera pe o masă sau un raft din metal, undele radio pot fi afectate negativ. În astfel de
cazuri, nu puteţi stabili o conexiune. Îndepărtaţi camera de pe suprafaţa din metal
■ Despre un punct de acces wireless
• Asiguraţi-vă că punctul de acces wireless care trebuie conectat se află în stare de funcţionare.
• Este posibil ca aparatul să nu afişeze sau să se conecteze la un punct de acces wireless în funcţie de
starea undelor radio.
 Deplasaţi această unitate mai aproape de punctul de acces wireless.
 Îndepărtaţi obstacolele dintre acest aparat şi punctul de acces wireless.
 Schimbaţi direcţia acestui aparat.
 Schimbaţi locaţia şi orientarea punctului de acces wireless.
 Efectuaţi [Manual Input] (Introducere manuală). (P326)
• Este posibil să nu se afişeze chiar dacă undele radio există în funcţie de setarea punctului de acces
wireless.
 Verificaţi setările punctului de acces wireless.
 Când SSID-ul de reţea al punctului de acces wireless este setat să nu difuzeze, este posibil
ca punctul de acces wireless să nu fie detectat. Introduceţi SSID-ul de reţea pentru a începe
conexiunea (P326) sau activaţi difuzarea SSID a punctului de acces wireless.
• Tipurile de conexiune şi metodele de setare a securităţii diferă în funcţie de punctul de acces
wireless. (Consultaţi instrucţiunile de operare ale punctului de acces wireless.)
• Punctul de acces wireless comutabil de 5 GHz/2,4 GHz este conectat la un alt echipament care
utilizează banda de 5 GHz?
 Se recomandă utilizarea unui punct de acces wireless care poate utiliza simultan benzile de 5
GHz/2,4 GHz. Nu se poate utiliza simultan cu această cameră dacă nu este compatibil.
Conectarea la un smartphone durează foarte mult.
• Conectarea ar putea dura mai mult, în funcţie de setarea pentru conexiune Wi-Fi a smartphone-ului,
dar nu reprezintă o defecţiune.
- 387 -
13. Altele
Acest aparat nu este afişat pe ecranul de setări Wi-Fi al smartphone-ului.
• Din meniul de setare Wi-Fi de la smartphone, dezactivaţi şi reactivaţi funcţia Wi-Fi.
Am uitat ID-ul de conectare sau parola pentru „LUMIX Club”.
• Verificaţi informaţiile de pe ecranul de conectare al „LUMIX CLUB”.
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
Nu am un punct de acces wireless la domiciliu, dar aş dori să efectuez înregistrarea
utilizatorilor de service pentru „LUMIX CLUB”.
• Înregistrarea utilizatorilor de service pentru „LUMIX CLUB” nu este posibilă într-un mediu fără punct
de acces wireless.
Nu pot trimite imagini la un dispozitiv AV.
• Trimiterea poate eşua în funcţie de starea de funcţionare a dispozitivului AV. De asemenea, trimiterea
poate necesita oarecare timp.
Imaginile nu pot fi transmise la un PC.
• Dacă este activat un firewall al sistemului de operare, software-ului de securitate, conectarea la PC
poate fi imposibilă.
Când încerc să configurez o conexiune Wi-Fi cu un calculator cu Windows 8, numele
de utilizator şi parola nu sunt recunoscute, aşadar nu mă pot conecta la calculator.
• Unele versiuni de sistem de operare, inclusiv Windows 8, utilizează două tipuri de conturi: un cont
local şi un cont Microsoft .
 Utilizaţi numele de utilizator şi parola pentru contul local.
Dacă nu ați configurat un cont local, vă rugăm să creați unul.
PC-ul nu este recunoscut când utilizez o conexiune Wi-Fi. Camera nu poate fi
conectată la PC/Windows printr-o conexiune Wi-Fi.
• Numele implicit al grupului de lucru este setat la „WORKGROUP”. Dacă ați schimbat numele grupului
de lucru, computerul nu va fi recunoscut.
În [Change Workgroup Name] (Modificare nume grup de lucru) din [PC Connection] (Conexiune
PC) din meniul [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi), modificaţi numele grupului de lucru la cel al
computerului la care vă conectaţi. Consultați P330 pentru detalii.
• Confirmaţi că numele de conectare şi parola sunt introduse corect.
• Când ora sistemului computerului Mac sau Windows conectat la cameră diferă considerabil de cea a
camerei, camera nu poate fi conectată în cazul anumitor sisteme de operare.
 Confirmaţi că [Clock Set] (Setare ceas) şi [World Time] (Fus orar) de pe cameră se potrivesc cu ora,
data şi fusul orar de pe computerul Windows sau Mac. Când ambele setări diferă considerabil,
potriviţi-le.
- 388 -
13. Altele
Imaginile nu pot fi transmise la serviciul web.
• Confirmaţi corectitudinea informaţiilor de conectare (ID de conectare/nume de utilizator/adresă de
e-mail/parolă).
• Este posibil ca serverul serviciului web sau reţeaua să fie suprasolicitate.
 Încercaţi din nou mai târziu.
 Verificaţi site-ul serviciului web la care trimiteţi imaginea.
Transmiterea imaginii la serviciul web necesită oarecare timp.
• Dimensiunea imaginii este prea mare?
 Reduceţi rezoluţia imaginii la [Size] (Rezoluţie) (P309) şi apoi trimiteţi.
 Transmiteţi după divizarea imaginii video cu [Video Divide] (Divizare video). (P274)
• Transmiterea poate dura mai mult timp când distanţa faţă de punctul de acces wireless este mare.
 Transmiteţi mai aproape de punctul de acces wireless.
Imaginea care se presupune că a fost încărcată pe serviciul web nu se află acolo.
• E posibil ca încărcarea să nu fie completă atunci când este deconectat în timp ce transmite imaginea.
• După încărcarea imaginii, poate dura un anumit timp până când imaginea va fi afişată pe serviciul
web, în funcţie de starea serverului.
 Aşteptaţi puţin şi încercaţi din nou.
• Puteţi verifica starea de transmisie în setările legăturii serviciului web prin conectarea la „LUMIX
CLUB”.
Aş dori să readuc imaginea din serviciul web în cameră.
• Imaginile din serviciul web nu pot fi salvate (descărcate) pe acest aparat.
 Nu ştergeţi imaginile încărcate şi efectuaţi o copie de rezervă a acestora.
Nu pot afişa sau şterge imaginile încărcate în serviciul web de acest aparat.
• Imaginile încărcate în serviciul web nu pot fi afişate sau şterse cu acest aparat.
 Efectuaţi sarcina utilizând un smartphone sau un PC.
Transmiterea imaginilor eşuează la jumătate. Unele imagini nu pot fi transmise.
• Imaginea nu poate fi transmisă când indicatorul acumulatorului luminează intermitent roşu.
• Dimensiunea imaginii este prea mare?
 Reduceţi rezoluţia imaginii la [Size] (Rezoluţie) (P309), şi apoi trimiteţi.
 Transmiteţi după divizarea imaginii video cu [Video Divide] (Divizare video) (P274)
• Formatul de fişier al imaginii video care poate fi trimisă diferă în funcţie de destinaţie. (P307)
• Capacitatea sau numărul de imagini din serviciul web a atins nivelul maxim.
 Conectaţi-vă la „LUMIX CLUB” şi verificaţi starea destinaţiei în setările legăturii cu serviciul web.
- 389 -
13. Altele
ID-ul de conectare şi parola „LUMIX CLUB” au fost şterse după trimiterea camerei
la reparaţie.
• Setările stocate în cameră pot fi şterse în funcţie de tipul de reparaţie.
 Efectuaţi întotdeauna o copie a setărilor importante..
Am uitat parola pentru Wi-Fi.
• Executaţi [Reset Wi-Fi Settings] (Resetare setări Wi-Fi) din meniul [Setup] (Configurare). (P83)
Totuşi, toate informaţiile pe care le-aţi setat în meniul [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) vor fi resetate.
(Cu excepția [LUMIX CLUB])
Nu se poate realiza conexiunea NFC.
• Smartphone-ul dumneavoastră este compatibil cu NFC?
 Acest aparat poate fi utilizat cu terminale compatibile NFC prin Android.
• Asigurați-vă că funcția NFC a smartphone-ului este setată la ON (Activare).
• Funcția [NFC Operation](Operație NFC) este setată la [OFF](Dezactivare)? (P331)
• Unele smartphone-uri nu pot fi verificate ușor prin simpla atingere.
 Dacă unitatea nu este recunoscută nici după atingere atinge, schimbați poziția și încercați din
nou atingând ușor.
• Dacă durata atingerii este prea scurtă, smartphone-ul ar putea să nu fie recunoscut.
 Atingeți și țineți smartphone-ul pentru o vreme.
- 390 -
13. Altele
TV, PC și imprimantă
Imaginea nu apare pe televizor.
• Camera este conectată corect la televizor? (P334)
 Setaţi modul de intrare al televizorului la modul de intrare externă.
Imaginea nu este complet afişată pe televizor.
Suprafeţele de afişare de pe ecranul televizorului diferă de cele ale monitorului camerei.
• Verificaţi setarea [TV Aspect] (Raport dimensiuni televizor). (P80)
• În funcţie de modelul televizorului, imaginile pot fi extinse orizontal sau vertical sau pot fi afişate cu
marginile tăiate.
Imaginile video nu pot fi redate pe televizor.
• Încercaţi să redaţi imagini video direct prin introducerea cardului în slotul de card al televizorului?
 Conectaţi camera la TV cu ajutorul cablului AV (opţional) sau cu cablul micro HDMI, apoi redaţi
imaginile video cu camera. (P334)
Sunetul nu este redat de la difuzorul camerei.
• Când cablul AV (opţional) sau cablul micro HDMI este conectat, camera nu redă niciun sunet.
VIERA Link nu funcţionează.
• Este conectată în mod corespunzător cu ajutorul cablului micro HDMI? (P334)
• [VIERA Link] de pe acest aparat este setată la [ON] (Activare)? (P81)
 În cazul în care canalul de intrare nu comută automat, utilizaţi telecomanda televizorului pentru
a-l comuta.
 Verificaţi setarea VIERA Link la dispozitivul conectat.
 Opriţi şi apoi reporniţi aparatul.
 Setaţi [HDAVI Control] la [Off ] (Dezactivare) de pe televizor, după care setaţi-o din nou la [On]
(Activare).
(Consultaţi instrucţiunile de operare ale televizorului pentru detalii.)
Comunicarea cu PC-ul nu este posibilă.
• Camera este recunoscută corect de către PC?
 Setaţi [PC] în [USB Mode] (Mod USB). (P79, 341)
 Opriţi şi apoi reporniţi aparatul.
- 391 -
13. Altele
Cardul nu este recunoscut de PC.
• Deconectaţi cablul de conexiune USB. Conectaţi-l din nou în timp ce cardul este introdus în cameră.
• Dacă sunt două sau mai multe terminale USB la un singur PC, încercaţi să conectaţi cablul de
conexiune USB la un alt terminal USB.
Cardul nu este recunoscut de PC. (Se utilizează cardul de memorie SDXC.)
• Verificaţi dacă PC-ul dumneavoastră este compatibil cu cardurile de memorie SDXC.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Este posibil ca un mesaj solicitând formatarea cardului să se afişeze la conectare, dar nu formataţi.
• Dacă mesajul [Access] (Acces) afişat pe ecran nu dispare, deconectaţi cablul de conexiune USB după
oprirea aparatului.
Imaginile nu pot fi tipărite când camera este conectată la o imprimantă.
• Nu puteţi tipări fotografii cu imprimante care nu acceptă tehnologia PictBridge.
 Setaţi la [PictBridge(PTP)] în [USB Mode] (Mod USB) (P79, 344)
Marginile fotografiei sunt decupate la tipărire.
• Atunci când utilizaţi o imprimantă care are o funcţie de decupare sau de tipărire fără chenar, anulaţi
funcţia respectivă înainte de tipărire.
(Consultaţi instrucţiunile de operare ale imprimantei pentru detalii.)
• Când apelaţi la un studio foto pentru tipărirea imaginilor, verificaţi dacă acesta poate tipări imagini
cu raport 16:9.
Imaginea panoramică nu este tipărită corect.
• Deoarece raportul dimensiunilor unei imagini panoramice diferă de imaginile normale, este posibil
să nu fie întotdeauna tipărită corect.
 Utilizaţi o imprimantă care acceptă imagini panoramice.
(Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de operare ale imprimantei.)

Vă recomandăm să utilizaţi software-ul „PHOTOfunSTUDIO” de pe DVD (furnizat) pentru a
ajusta rezoluţia imaginii statice la dimensiunea hârtiei pe care tipăriţi.
Altele
Când scutur camera, aud un huruit de la obiectivul ataşat.
• În funcţie de obiectivul ataşat, se poate mişca în interior şi produce un sunet. Aceasta nu este o
defecțiune.
Camera emite un zgomot când este pornită.
• Acest zgomot este produs de operarea funcţiei Dust Reduction (Reducere praf ) (P395); acest lucru nu
reprezintă o defecţiune.
- 392 -
13. Altele
Este emis un sunet din obiectiv.
• Este un sunet al mişcării obiectivului sau operării diafragmei la pornirea sau la oprirea diafragmei, iar
acest lucru nu reprezintă o defecţiune.
• Sunetul determinat de reglarea automată a diafragmei se aude când luminozitatea s-a modificat, de
exemplu, datorită transfocării sau a mişcării camerei. Aceasta nu este o defecțiune.
A fost setată, din greşeală, o limbă neinteligibilă.
• Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare), selectaţi pictograma meniului [Setup] (Configurare) [ ] şi
selectaţi pictograma [~] pentru a seta limba dorită. (P82)
O parte din fotografie luminează intermitent în alb şi negru.
• Aceasta este o funcţie de evidenţiere care arată zona saturată în alb. (P58)
Când butonul declanşator este apăsat până la jumătate, uneori se aprinde
un indicator roşu.
• În locuri întunecate, indicatorul luminos de asistare a focalizării automate (P156) luminează roşu
pentru a facilita focalizarea unui subiect.
Lampa de asistare a focalizării automate nu se aprinde.
• [AF Assist Lamp] (Lampă de asistare focalizare automată) este setată la [ON] (Activare)? (P156)
• Lampa de asistare a focalizării automate nu se aprinde în locuri luminoase.
Camera se încălzește.
• Este posibil ca suprafaţa camerei şi partea din spate a monitorului să se încălzească în timpul
utilizării. Acest lucru nu afectează performanţele sau calitatea fotografiilor realizate cu camera.
Ceasul este resetat.
• Dacă nu utilizaţi camera pentru o perioadă mai lungă de timp, ceasul poate fi resetat.
 Se va afişa mesajul [Please set the clock] (Vă rugăm setaţi ceasul); vă rugăm să resetaţi ceasul.
(P40)
Numerele de fișier nu sunt înregistrate consecutiv.
• Când efectuaţi o operaţie după efectuarea unei anumite acţiuni, fotografiile pot fi înregistrate în
foldere cu numere diferite de cele utilizate înaintea operaţiei.
Numerele fişierelor sunt înregistrate cu numerele utilizate anterior.
• Dacă introduceţi sau scoateţi acumulatorul înainte de a opri aparatul, numerele de folder şi de fişier
pentru imaginile realizate nu vor fi stocate în memorie. Când aparatul este repornit şi sunt realizate
imagini, acestea pot fi stocate cu numere de fişiere care ar fi trebuit alocate imaginilor anterioare.
- 393 -
13. Altele
Măsuri de precauţie la utilizare:
Utilizarea optimă a camerei
Ţineţi aparatul la distanţă de echipamente electromagnetice (precum cuptoare cu
microunde, televizoare, console de jocuri etc.).
• Dacă utilizaţi aparatul pe sau lângă un televizor, imaginile şi/sau sunetul de pe aparat pot suferi
perturbaţii din cauza undelor electromagnetice.
• Nu utilizaţi acest aparat în apropierea telefoanelor mobile, deoarece se vor produce zgomote care
pot afecta negativ imaginea şi/sau sunetul.
• Înregistrările pot fi distruse sau imaginile vor fi distorsionate de câmpuri magnetice puternice create
de difuzoare sau motoare mari.
• Undele electromagnetice radiate pot afecta negativ acest aparat, perturbând imaginea şi/sau
sunetul.
• Dacă acest aparat este afectat de echipamente electromagnetice şi nu mai funcţionează
corespunzător, opriţi aparatul şi scoateţi acumulatorul sau deconectaţi adaptorul de alimentare cu
curent alternativ (opţional). Apoi reintroduceţi acumulatorul sau reconectaţi adaptorul de alimentare
cu curent alternativ şi reporniţi aparatul.
Nu utilizaţi aparatul lângă transmiţătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune.
• Dacă înregistraţi imagini lângă transmiţătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune, imaginile şi/sau
sunetele vor fi afectate.
Asiguraţi-vă că utilizaţi doar cablurile furnizate.
Dacă utilizaţi accesorii opţionale, utilizaţi doar cablurile furnizate cu acestea. Nu
prelungiţi cablurile sau firele.
Nu pulverizaţi insecticide sau substanţe chimice volatile spre aparat.
• Dacă aparatul este pulverizat cu astfel de substanţe, carcasa sa se poate deteriora, iar finisajul se va
distruge.
Nu lăsaţi produse din plastic sau cauciuc să intre în contact cu produsul pentru mult timp.
- 394 -
13. Altele
Curățare
Înainte de curăţarea camerei, scoateţi acumulatorul sau elementul de cuplare pentru
curent continuu (opţional) sau scoateţi fişa de alimentare din priză. Apoi, ştergeţi camera
cu o cârpă moale şi uscată.
• Când camera este foarte murdară, aceasta se poate curăţa prin ştergere cu o cârpă uşor umezită, iar
apoi cu o lavetă uscată.
• Ştergeţi orice urme de murdărie sau praf de pe inelul de zoom şi de pe inelul de focalizare, cu o cârpă
uscată, fără praf.
• Nu utilizaţi solvenţi ca benzină, diluanţi, alcool, detergent de bucătărie etc. pentru curăţarea camerei,
deoarece acestea îi pot afecta aspectul exterior şi finisajul.
• Când utilizaţi o lavetă tratată chimic, consultaţi instrucţiunile de utilizare.
■ Despre murdăria de pe senzorul de imagine
Această cameră conţine un sistem de schimbare a obiectivului astfel încât poate pătrunde
murdăria în interiorul acesteia în momentul schimbării obiectivului. În funcţie de condiţiile de
înregistrare, murdăria de pe senzorul de imagine poate apărea pe imaginea înregistrată.
Pentru a preveni ataşarea murdăriei sau a prafului de componentele interne ale carcasei, evitaţi
schimbarea obiectivului într-un mediu cu praf şi montaţi întotdeauna capacul corpului sau un
obiectiv când depozitaţi camera. Îndepărtaţi murdăria de pe capacul corpului camerei înainte
de a-l monta.
Funcția de reducere a prafului
Acest aparat are o funcţie de reducere a prafului care va permite suflarea prafului şi a
impurităţilor depuse în faţa dispozitivului de imagistică.
Această funcţie va opera în mod automat atunci când camera este pornită, însă, dacă vedeţi
praf, efectuaţi [Sensor Cleaning] (Curăţare senzor) (P83) în meniul [Setup] (Configurare).
Îndepărtarea murdăriei de pe senzorul de imagine
Senzorul de imagine este foarte precis şi delicat, deci fiţi siguri că respectaţi următoarele
recomandări atunci când trebuie să-l curăţaţi dumneavoastră.
• Suflaţi praful de pe suprafaţa senzorului de imagine cu ajutorul unei pensule-suflante disponibile în
comerţ. Fiţi atenţi să nu suflaţi prea tare.
• Nu introduceţi pensule-suflantă în interiorul suportului pentru obiectiv.
• Nu permiteţi pensule-suflante să atingă senzorul de imagine, deoarece acesta se poate zgâria.
• Nu utilizaţi alte obiecte, cu excepţia unei pensule-suflante, pentru a curăţa senzorul de imagine.
• Dacă nu puteți îndepărta murdăria sau praful cu pensula-suflanta, consultați distribuitorul sau
Panasonic.
- 395 -
13. Altele
■ Pentru îngrijirea vizorului/cupei pentru ochi
• Înainte de a scoate petele de pe vizor și cupa
pentru ochi sau de a începe alte tipuri de
curățare, scoateți cupa pentru ochi. Sufla
praful de pe suprafața vizorului cu o suflantă
(disponibilă în comerț), și ștergeți suprafața ușor
cu o cârpă uscată, moale. Atașați înapoi cupa
pentru ochi după curățare.
• Aveți grijă să nu pierdeți cupa pentru ochi.
• Nu lăsați cupa pentru ochi la îndemâna copiilor, deoarece există pericolul ca aceştia să o înghită.
Despre monitor/vizor
• Nu apăsați monitorul cu forță excesivă. Acest lucru poate duce la apariţia unor culori
neuniforme pe ecran şi la defectarea acestuia.
• Dacă atunci când porniţi camera, aceasta este rece, imaginea de pe monitor/vizor va fi puţin
mai întunecată decât de obicei. Cu toate acestea, pe măsură ce temperatura internă a camerei
creşte, imaginea va reveni la luminozitatea normală.
La fabricarea ecranului monitorului/vizorului s-a folosit o tehnologie de mare
precizie. Totuşi, pe monitor pot apărea câteva puncte întunecate sau mai luminoase
(roşii, albastre sau verzi). Aceasta nu este o defecțiune. Deşi componentele ecranului
monitorului/vizorului sunt produse cu tehnologie de precizie înalt controlată, este
posibil ca unii pixeli să fie inactivi sau să fie întotdeauna aprinşi. Punctele nu vor fi
înregistrate pe fotografii pe card.
Despre obiectiv
• Nu apăsați obiectivul cu forță excesivă.
• Nu lăsaţi camera cu obiectivul îndreptat spre soare, deoarece o astfel de expunere poate duce la
defectarea camerei. De asemenea, aveţi grijă când aşezaţi camera afară sau în apropierea unei
ferestre.
• Atunci când există murdărie (apă, ulei sau amprente etc.) pe suprafaţa obiectivului, imaginea poate fi
afectată. Ştergeţi uşor suprafaţa obiectivului cu o cârpă moale, uscată, înainte de a realiza fotografii.
• Nu aşezaţi obiectivul cu montura în jos. Nu permiteţi contactelor adaptorului de montare a
obiectivului A să se murdărească.
• Pentru a îmbunătăți performanța funcționalității de protecție contra
prafului și stropiilor adaptorul de montare a obiectivului interschimbabil (HHS12035) este acoperit cu o garnitură de cauciuc. Dacă schimbați obiectivul
în mod repetat, frecarea cu garnitura de cauciuc poate lăsa zgârieturi pe
adaptorul camerei. Totuși, aceste zgârieturi nu afectează performanțele
unității. Pentru înlocuirea garniturii de cauciuc, contactați Panasonic.
- 396 -
13. Altele
Acumulator
Acumulatorul este un acumulator reîncărcabil cu ioni de litiu. Capacitatea acestuia de a
genera energie se bazează pe reacţiile chimice care au loc în interior. Aceste reacţii sunt
sensibile la temperatura şi umiditatea mediului înconjurător. Dacă temperatura este prea
ridicată sau prea scăzută, perioada de funcţionare a acumulatorului va fi mai scurtă.
Scoateţi întotdeauna acumulatorul după utilizare.
• Amplasaţi acumulatorul extras într-un recipient de plastic şi depozitaţi-l sau păstraţi-l la distanţă de
obiecte metalice (cleme etc.).
Dacă scăpaţi acumulatorul pe jos în mod accidental, verificaţi dacă terminalele sau corpul
acestuia nu sunt afectate.
• Introducerea unui acumulator defect în cameră va deteriora camera.
Când ieşiţi, luaţi acumulatoare de rezervă încărcate.
• Ţineţi cont de faptul că perioada de funcţionare a unui acumulator va fi mai redusă în medii cu
temperaturi scăzute, de exemplu, în staţiuni de schi.
• Când călătoriţi, asiguraţi-vă că aveţi pregătit încărcătorul (furnizat) pentru a putea încărca
acumulatorul în ţara în care călătoriţi.
Depuneţi la deşeuri acumulatoarele neutilizabile.
• Acumulatorul are o durată de viaţă limitată.
• Nu aruncaţi acumulatorul în foc, deoarece poate exploda.
Nu permiteţi ca terminalele acumulatorului să intre în contact cu obiecte metalice
(precum coliere, agrafe de păr etc.).
• Acestea pot provoca scurtcircuite sau generarea unei călduri excesive, iar dacă atingeţi acumulatorul
în astfel de condiţii puteţi suferi arsuri grave.
Încărcător
• Este posibil ca indicatorul [CHARGE] (Încărcare) să lumineze intermitent sub influenţa electricităţii
statice sau a undelor electromagnetice. Acest fenomen nu are efecte asupra încărcării.
• Dacă utilizaţi încărcătorul lângă un aparat radio, recepţia radio poate fi perturbată. Ţineţi încărcătorul
la o distanţă de cel puţin 1 m (3,3 picioare) de aparatul radio.
• Când utilizaţi încărcătorul, acesta poate genera sunete similare unui zumzăit. Aceasta nu este o
defecțiune.
• După utilizare, asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul de alimentare de la priza de curent electric. (Dacă
acesta este lăsat conectat, va consuma o cantitate redusă de curent.)
• Păstraţi contactele acumulatorului şi ale încărcătorului curate.
- 397 -
13. Altele
Despre 3D
■ Despre înregistrarea 3D
Când este montat obiectivul interschimbabil 3D, nu înregistraţi un subiect la o distanţă
mai mică decât distanţa minimă de focalizare.
• Efectele 3D pot fi mai pronunţate, cauzând aşadar oboseală sau disconfort.
• Când este utilizat obiectivul 3D interschimbabil (H-FT012: opţional), distanţa de focalizare minimă
este de 0,6 m.
Când înregistraţi cu obiectivul interschimbabil 3D ataşat, aveţi grijă să nu scuturaţi
camera.
• Vibraţiile pronunţate cauzate de deplasarea într-un vehicul sau în mers etc. ar putea duce la oboseală
şi disconfort.
• Vă recomandăm să utilizați un trepied.
Card
Nu lăsaţi cardul în locuri cu temperatură ridicată, unde se generează uşor unde
electromagnetice sau electricitate statică sau în bătaia directă a razelor solare.
Nu îndoiţi şi nu expuneţi cardul la şocuri.
• Cardul poate fi distrus sau conţinutul înregistrat se poate deteriora sau şterge.
• După utilizare sau în timpul transportului, păstraţi cardul în carcasa sau husa aferentă.
• Nu permiteţi ca impurităţile, praful şi umezeala să intre în contact cu terminalele de pe spatele
cardului şi nu atingeţi terminalele cu degetele.
Notă privind transferul către o terţă parte, sau depunerea la deşeuri a cardului de
memorie Operaţiile de „formatare” sau „ştergere” cu ajutorul camerei sau al PC-ului
modifică doar informaţiile de management de fişier şi nu pot fi utilizate la ştergerea
completă a datelor de pe cardul de memorie.
Vă recomandăm să distrugeţi fizic cardul de memorie sau să utilizaţi un software de
ştergere date disponibil în comerţ pentru a şterge complet datele de pe cardul de
memorie înainte de transferul către o terţă parte sau depunerea acestuia la deşeuri.
Managementul datelor de pe cardul de memorie intră în responsabilitatea utilizatorului.
- 398 -
13. Altele
Despre informațiile personale
Dacă un nume sau o zi de naştere sunt setate pentru [Profile Setup] (Configurare profil)/funcţia
de recunoaştere a feţei, aceste informaţii personale vor fi păstrate în cameră şi înregistrate în
imagine. Vă recomandăm să activaţi [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) şi [Wi-Fi Function Lock]
(Blocare funcţie Wi-Fi) pentru a vă proteja informaţiile personale. (P330, 331)
Derogare de răspundere
• Informaţiile, inclusiv informaţiile personale, pot fi modificate sau şterse din cauza unei operări
necorespunzătoare, a efectului electricităţii statice, accidentelor, defecţiunilor, reparaţiilor sau altor
manevrări necorespunzătoare.
Vă rugăm ţineţi cont de faptul că Panasonic nu este responsabilă în niciun mod pentru daune directe sau
indirecte care rezultă din modificarea sau ştergerea informaţiilor sau informaţiilor cu caracter personal.
Când solicitaţi o reparaţie, transferul către o terţă parte sau depunerea la deşeuri.
• După realizarea unei copii a informaţiilor personale, ştergeţi întotdeauna informaţii precum
informaţii personale şi setări pentru conexiunea LAN wireless, pe care le-aţi salvat în cameră, folosind
[Reset Wi-Fi Settings] (Resetare setări Wi-Fi)/[Delete account] (Ştergere cont) (str 83, 323).
• Resetaţi setările pentru a vă proteja informaţiile private. (P82)
• Scoateţi cardul de memorie din cameră atunci când solicitaţi o reparaţie.
• Setările pot reveni la valorile predefinite din fabrică atunci când camera este reparată.
• Vă rugăm contactaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat camera sau compania Panasonic dacă
operaţiile de mai sus nu sunt posibile din cauza unei defecţiuni.
La transferul către o terţă parte sau la depunerea la deşeuri a cardului de memorie, vă
rugăm consultaţi „Notă privind transferul către o terţă parte sau depunerea la deşeuri a
cardului de memorie”. (P398)
La încărcarea imaginilor în servicii Web
• Imaginile pot conţine informaţii care se pot utiliza pentru identificarea persoanelor, precum titluri,
date de înregistrare şi informaţii de locaţie. La încărcarea de imagini în servicii Web, verificaţi cu
atenţie şi apoi încărcaţi.
Când nu utilizaţi camera pentru o perioadă mai lungă de timp
• Depozitaţi acumulatorul într-un loc uscat şi rece, cu o temperatură relativ stabilă: [Temperatura
recomandată: 15 °C – 25 °C (59 °F – 77 °F), Umiditate recomandată: 40% RH la 60% RH]
• Scoateți întotdeauna acumulatorul și cardul din cameră.
• Dacă acumulatorul este în continuare lăsat în cameră, se va descărca, indiferent dacă este pornită
camera sau nu. Dacă acumulatorul este lăsat în mod continuu în cameră, acesta se va descărca şi va
deveni inutilizabil, chiar dacă este încărcat.
• La depozitarea acumulatorului timp îndelungat, vă recomandăm încărcarea acestuia o dată pe an.
Scoateţi acumulatorul din cameră şi depozitaţi-l din nou după ce a fost descărcat complet.
• Vă recomandăm depozitarea camerei împreună cu un agent deshidratant (silica gel) atunci când o
păstraţi într-un dulap sau sertar.
• Verificaţi toate componentele înainte de a realiza fotografii, în cazul în care nu aţi utilizat camera
pentru o perioadă lungă de timp.
- 399 -
13. Altele
Despre datele de imagine
• Datele înregistrate se pot deteriora sau pierde dacă aparatul suferă o defecţiune din cauza manevrării
inadecvate. Panasonic nu va fi răspunzătoare pentru nici o pagubă cauzată ca urmare a pierderii
datelor înregistrate.
Despre trepiede şi suporturi cu un picior
• Când folosiţi un trepied, asiguraţi-vă că trepiedul este stabil atunci când camera este montată pe
acesta.
• Când folosiţi un trepied sau un suport cu un picior, nu veţi putea extrage cardul sau acumulatorul.
• Verificaţi ca şurubul trepiedului sau al suportului cu un picior să nu fie înclinat atunci când ataşaţi
sau detaşaţi camera. Puteţi deteriora şurubul de pe cameră dacă îl rotiţi cu o forţă prea mare. De
asemenea, corpul camerei şi eticheta cu valorile nominale se pot deteriora sau zgâria dacă aparatul
este montat prea strâns pe trepied sau piedestal.
• La utilizarea acestui aparat cu un obiectiv cu diametru mare, obiectivul poate intra în contact
cu piedestalul, în funcţie de trepiedul/suportul cu un picior. Strângerea şurubului cu obiectivul
şi piedestalul dacă acestea intră în contact între ele poate duce la deteriorarea aparatului sau
obiectivului. Aşadar, este recomandat să ataşaţi adaptorul de trepied (DMW-TA1: opţional) înainte de
montarea pe trepied/suportul cu un picior.
• Citiţi cu atenţie instrucţiunile de operare ale trepiedului sau suportului cu un picior.
Despre cureaua de umăr
• Dacă montaţi un obiectiv interschimbabil greu 1 Kg/35.3 Oz) la corpul camerei, nu transportaţi
camera ţinând-o de cureaua de umăr. Ţineţi camera şi obiectivul atunci când le transportaţi.
Funcția Wi-Fi
■ Utilizați camera ca dispozitiv LAN wireless
Când utilizaţi echipamentele sau calculatoarele care au nevoie de o securitate mai fiabilă
decât dispozitivele LAN wireless, asiguraţi-vă că sunt luate măsurile corespunzătoare
pentru conceptele de siguranţă şi defectele sistemelor utilizate. Panasonic nu îşi va asuma
responsabilitatea pentru nicio deteriorare care survine din utilizarea camerei în alt scop decât ca
dispozitiv LAN wireless.
■ Se presupune că funcţia Wi-Fi a acestei camere este utilizată în ţările în care este vândută
această cameră
Există riscul ca această cameră să încalce reglementările privind undele radio dacă este utilizată
în alte ţări decât cele în care această cameră este comercializată, iar Panasonic nu îşi asumă
responsabilitatea pentru astfel de încălcări.
■ Există riscul ca datele transmise şi recepţionate prin unde radio să fie interceptate
Vă rugăm să reţineţi că există riscul ca datele transmise şi recepţionate prin unde radio să fie
interceptate de un terţ.
- 400 -
13. Altele
■ Nu utilizaţi camera în zone cu câmpuri magnetice,electricitate statică sau interferenţe
• Nu utilizați camera în zone cu câmpuri magnetice, electricitatea statică sau interferențe, precum în
apropierea cuptoarelor cu microunde. Acestea pot cauza întreruperi ale undelor radio.
• Utilizarea camerei în apropierea dispozitivelor precum cuptoare cu microunde sau telefoane fără
fir care utilizează banda de unde radio de 2,4 GHz poate cauza o scădere a performanţei ambelor
dispozitive.
■ Nu vă conectaţi la o reţea wireless pentru care nu aveţi autorizaţie de utilizare
Când camera utilizează funcţia Wi-Fi, reţelele wireless vor fi căutate automat. Când se întâmplă
acest lucru, ar putea fi afişate reţelele wireless pe care nu sunteţi autorizat să le utilizaţi (SSID¢)
însă nu încercaţi să vă conectaţi la reţea deoarece poate fi considerat acces neautorizat.
*
SSID se referă la numele care este utilizat pentru a identifica o reţea printr-o conexiune LAN
wireless. Transmisia este posibilă dacă SSID corespunde ambelor dispozitive.
- 401 -
13. Altele
• G MICRO SYSTEM este un sistem de cameră digitală cu obiectiv
interschimbabil LUMIX bazat pe standardul Micro Four Thirds
System.
• Micro Four Thirds™ şi Micro Four Thirds Logo sunt mărci înregistrate
ale Olympus Imaging Corporation, în Japonia, Statele Unite,
Uniunea Europeană şi alte ţări.
• Four Thirds™ şi Four Thirds Logo sunt mărci înregistrate ale Olympus
Imaging Corporation, în Japonia, Statele Unite, Uniunea Europeană
şi alte ţări.
• Logo-ul SDXC este o marcă înregistrată a SD-3C, LLC.
• Siglele „AVCHD”, „AVCHD Progressive” şi logoul „AVCHD Progressive”
sunt mărci înregistrate ale Panasonic Corporation şi Sony
Corporation.
• Produs sub licenţă Dolby Laboratories. Dolby şi simbolul dublu D
sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.
• HDMI, logo-ul HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt
mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC în
Statele Unite şi în alte ţări.
• HDAVI Control™ este o marcă înregistrată a Panasonic Corporation.
• Adobe este o marcă înregistrată a Adobe Systems Incorporated în
Statele Unite şi/sau alte ţări.
• Pentium este o marcă înregistrată a Intel Corporation, înregistrată în SUA şi în alte ţări.
• iMovie, Mac şi Mac OS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., nregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.
• iPad, iPhone, iPod şi iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte
ţări.
• App Store este o marcă de servicii a Apple Inc.
• Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft
Corporation în S.U.A. şi/sau alte ţări.
- 402 -
13. Altele
• Android şi Google Play sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale Google Inc .
• Logo Wi-Fi CERTIFIED™ este o marcă de certificare a Wi-Fi
Alliance®.
• Marcajul de identificare Wi-Fi Protected Setup™ este marcă
Wi-Fi Alliance®.
• „Wi-Fi®“ și „Wi-Fi Direct®“ sunt mărci înregistrate ale Wi-Fi
Alliance®.
• „Wi-Fi Protected Setup™“, „WPA™“ şi „WPA2™“ sunt mărci
înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.
• DLNA, logo-ul DLNA Logo şi DLNA CERTIFIED sunt mărci
înregistrate, mărci de service sau mărci de certificare ale
Digital Living Network Alliance.
• Acest produs utilizează „DynaFont” de la DynaComware Corporation. DynaFont este o marcă
înregistrată a DynaComware Taiwan Inc.
• QR Code este o marcă înregistrată a DENSO WAVE INCORPORATED.
• Alte denumiri de sisteme şi produse menţionate în aceste instrucţiuni sunt de regulă mărci
înregistrate sau mărci ale producătorilor care au dezvoltat produsul sau sistemul respectiv.
Acest produs este licenţiat sub licenţă de patent AVC pentru utilizare personală şi necomercială de
către un consumator, pentru (i) codare video în conformitate cu standardul AVC („AVC Video”) şi/
sau (ii) decodare semnal AVC Video codat de către un consumator în cadrul unei activităţi personale
şi necomerciale şi/sau obţinut de la un furnizor de materiale video, licenţiat pentru furnizare de
materiale video AVC. Nicio altă licenţă nu este acordată sau nu va fi implicată pentru o altă utilizare.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la MPEG LA, LLC
Consultaţi http://www.mpegla.com
- 403 -
13. Altele
Depunerea la deşeuri a echipamentelor şi a acumulatoarelor vechi
Doar pentru Uniunea Europeană şi pentru ţările cu sisteme de reciclare
Aceste simboluri de pe produse, ambalaje şi/sau documentele însoţitoare
indică faptul că produsele electrice şi electronice, precum şi acumulatoarele
uzate nu trebuie să fie amestecate cu deşeurile menajere obişnuite.
Pentru un tratament corespunzător, pentru recuperarea şi reciclarea
produselor vechi şi a acumulatoarelor uzate, vă rugăm să le depuneţi la
punctele de colectare special amenajate, în conformitate cu legislația
națională.
Prin depunerea corespunzătoare a acestora la deşeuri, veţi ajuta la
economisirea unor resurse valoroase şi veţi preveni potenţiale efecte
negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului înconjurător.
Pentru mai multe informaţii despre colectare şi reciclare, vă rugăm să
contactaţi autorităţile locale.
Este posibil ca eliminarea incorectă a acestor deşeuri să fie pedepsită
conform legilor naţionale.
Notă pentru simbolul de acumulator (simbolul de jos):
Acest simbol poate fi utilizat în combinație cu un simbol chimic. În acest
caz, acesta este conform cu cerinţele stabilite de Directivă pentru elementul
chimic în cauză.
- 404 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement