Panasonic DMCLS80 Operating instructions

Panasonic DMCLS80 Operating instructions
Kasutusjuhend
Digitaalfotoaparaat
Mudeli nr.
DMC-LS80
Lugege see kasutusjuhend enne digitaalfotoaparaadi
kasutamist täielikult läbi.
QuickTime ja QuickTime logo on Apple Computer Inc. kaubamärgid ja
registreeritud kaubamärgid, mida on kasutatud litsentsi alusel.
VQT1L84
Enne kasutamist
Lugupeetud klient,
Täname teid, et ostsite firma Panasonic
digitaalse fotoaparaadi. Palun lugege käesolev
kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke hilisemaks
kasutamiseks alles.
Ohutusjuhised
HOIATUS:
TULE- JA ELEKTRILÖÖGIOHU NING TOOTE
HÄIRETE VÄLTIMISEKS
ÄRGE JÄTKE SEADET EGA LISASEADMEID
VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE NING ÄRGE
ASETAGE OBJEKTE, MIS SISALDAVAD
VEDELIKKE, SEADME PEALE
KASUTAGE AINULT TOOTJA SOOVITATUD
LISASEADMEID/TARVIKUID
ÄRGE EEMALDAGE SEADME PEALMIST
KATET (VÕI TAGAKATET).
SEADME SEES EI OLE KASUTAJA POOLT
HOOLDATAVAID OSI. JÄTKE SEADME
HOOLDUS JA REMONT KVALIFITSEERITUD
HOOLDUSSPETSIALISTIDE HOOLEKS.
Järgige hoolikalt autorikaitseseadusi.
Eelnevalt salvestatud lintide või plaatide või
muu väljaantud või tõlgitud materjali
salvestamine muul eesmärgil kui isiklikuks
kasutamiseks võib olla vastuolus
autorikaitseseadusega. Ka isiklikuks
otstarbeks võib teatud materjali salvestamisele
olla kehtestatud piiranguid.
Teie digitaalfotoaparaadi juhtnupud,
osad, menüü-üksused jms võivad olla pisut
teistsugused käesoleva kasutusjuhendi joonistel
kujutatust.
SDHC Logo on kaubamärk.
Muud käesolevas juhendis kasutatud
nimetused, firmanimed ja toodete nimetused
kujutavad endast vastavate firmade kaubamärke
või registreeritud kaubamärke.
SEADME VOOLUVÕRGUGA ÜHENDAMISEL
KASUTATAV SEINAKONTAKT PEAB
ASETSEMA SEADME LÄHEDAL NING
OLEMA KERGESTI LIGIPÄÄSETAV
ETTEVAATUST
Patareide/akude ebaõigel asendamisel tekib
plahvatusoht. Patareide/akude asendamiseks
tohib kasutada ainult seadme valmistaja poolt
heakskiidetud sama tüüpi või samaväärset
tüüpi patareisid/akusid. Kasutamiskõlbmatud
patareid/akud hävitage tootjapoolseid juhiseid
järgides.
Seadme markeerimise tähis asub kaamera põhjal.
-2-
Enne kasutamist
-Seda sümbolit märgates Informatsioon utiliseeritavate elektriliste ja elektrooniliste seadmete kasutajatele
(eratarbijad)
See sümbol tootel ja/või kaasasolevatel dokumentidel tähendab, et
kasutatud elektrilisi ja elektroonilisi tooteid ei tohi ära visata tavapärase
majapidamisprügi hulka. Korrektseks käitlemiseks, kogumiseks ja
taaskasutuseks viige palun märgitud tooted vastavatesse tasuta
kogumispunktidesse. Alternatiivselt võite osades maades ära anda
kasutatud toote, kui ostate uue samalaadse toote. Korrektne kasutusest
kõrvaldamine aitab säästa märkimisväärselt ressursse ja vältida võimalikku
potentsiaalset negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale.
Palun võtke ühendust oma kohaliku kogumispunktiga täpsema informatsiooni saamiseks.
Väära äraviskamise eest kohaldatakse sanktsioone vastavalt rahvuslikele regulatsioonidele.
Euroopa Liidu äriühingud
Kui te soovite kasutusest kõrvaldada elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid, palun võtke
ühendust oma edasimüüja või varustajaga täpsema informatsiooni saamiseks.
Informatsioon väljaspool Euroopa Liitu olevatele maadele seadmete kasutuses
kõrvaldamise kohta
See sümbol kehtib vaid Euroopa Liidus. Kui te soovite kasutusest kõrvaldada elektrilisi ja
elektroonilisi seadmeid, palun võtke ühendust oma edasimüüja või varustajaga täpsema
informatsiooni saamiseks.
-3-
Enne kasutamist
Digitaalfotoaparaadi hooldus
• Hoidke fotoaparaati vibratsiooni ja löökide
eest. Aparaat võib töötada ebakorrektselt,
piltide salvestamine võib olla takistatud, võite
vigastada objektiivi läätse või LCD monitori.
• Liiv või tolm võivad põhjustada aparaadi
talitlushäireid. Kui kasutate kaamerat
rannas või muus sellises kohas, hoolitsege
et liiv või tolm ei satuks aparaadi sisse.
• Kui kasutate aparaati vihmase ilmaga
või rannas, hoolitsege, et vesi ei satuks
aparaadi sisse.
• Käesolev kaamera pole veekindel. Kui
mereveepritsmed satuvad aparaadile,
pühkige aparaadi korpus üle puhta kuiva
lapiga. Kui aparaat ei tööta enam
normaalselt, pöörduge kaamera müüja
või lähima teeninduskeskuse poole.
LCD monitor
• Ärge vajutage LCD monitorile tugevasti. See
võib põhjustada LCD monitoril värvide
ebaühtlustumist või LCD monitori
talitlushäireid.
• Temperatuuri suurel kõikumisel võib
LCD monitorile tekkida kondensatsioon.
Pühkige kondensatsioon ära puhta kuiva
lapiga.
• Kui aparaat on sisse lülitamisel eriti
külmas keskkonnas, võib kujutis LCD monitoril
olla esialgu veidi tumedam, kui tavaliselt. Siiski,
kui aparaadi sisemine temperatuur tõuseb,
muutub kujutis taas normaalseks.
Vedelkristallmonitor on toodetud eriti
täpse tehnoloogiaga. Sellele vaatamata
võivad ekraanil olla mõned tumedad või
heledad täpid (punased, sinised või
rohelised). See ei ole talitushäire. LCD
monitoril on enam kui 99.99% efektiivseid
pikseleid ning vaid 0.01% pikselitest on
aktiveerimata või töötavad pidevalt. Neid
täppe ei salvestata sisseehitatud mälule
ega mälukaardile.
-4-
Enne kasutamist
Juhul kui te ei kasuta kaamerat pikema aja
jooksul
Objektiiv
Ärge suruge jõuga objektiivi ega läätse.
Ärge jätke kaamerat seisma objektiiviga
päikese poole. See võib põhjustada aparaadi
talitlushäireid. Olge tähelepanelik, kui jätate
aparaadi õue või akna lähedusse.
Säilitage patareisid/akusid jahedas ja
kuivas kohas stabiilsel temperatuuril.
(Soovitatav temperatuur: 15°C – 25°C,
soovitatav niiskusetase: 40% – 60%.)
Ärge unustage eemaldada aparaadist
patareisid/akusid ja mälukaarti.
Kui jätate patareid/akud pikemaks
perioodiks aparaati, tühjenevad need isegi siis,
kui aparaat on välja lülitatud. (Lugege LK. 12
informatsiooni Ni-MH akude kohta.)
Kui hoiate aparaati kinnises kapis või
vutlaris, soovitame seda hoiustada koos
kuivatiga (ränigeel).
Kondensatsioon (Juhul kui objektiiv on
udune)
Kondensatsioon tekib, kui ümbritsev
temperatuur või õhuniiskus muutub
alljärgnevalt. Vältige kondensatsiooni
tekkimist, kuna see põhjustab plekke
läätsele, hallitust või talitlushäireid.
– Kui aparaat on toodud külmast välisõhust
sooja ruumi.
– Kui aparaat on viidud õuest
õhukonditsioneeriga autosse.
– Kui õhukonditsioneerist puhub jahe õhk vms
otse aparaadile.
– Niiskes keskkonnas.
Kondensatsiooni vältimiseks paigutage
kaamera kilekotti, kuni kaamera temperatuur
on ühtlustunud ümbritseva temperatuuriga.
Kondensatsiooni puhul lülitage kaamera välja
ja jätke seisma kaheks tunniks. Kui kaamera
temperatuur on ühtlustunud ümbritseva
temperatuuriga, kaob udusus iseenesest.
-5-
Käesolevas kaameras kasutatavatest
mälukaartidest
Antud kaameras saab kasutada SD, SDHC ja
MultiMediaCard mälukaarti.
Kui selles kasutusjuhendis mainitakse
mälukaarti, siis peetakse silmas
– SD mälukaart(8 MB kuni 2 GB)
– SDHC mälukaart (4 GB)
– MultiMediaCard
Mõned spetsiifilised andmed selles kaameras
kasutatavate mälukaartide kohta
Kui soovite kasutada mälukaarti
mahtuvusega 4 GB ja enam, saate kasutada
ainult SDHC logoga SHCD mälukaarti, mis
põhineb SD standardil.
MultiMediaCard ei sobi filmilõikude salvestamise jaoks.
Sisukord
Enne kasutamist
Põhifunktsioonid
Ohutusjuhised......... ............................................2
Ettevalmistus
Tarvikud.............................................................. 8
Fotoaparaadi osad.............................................. 9
Kiirjuhised..........................................................10
Informatsioon patareide/akude kohta ................1 1
Patareide/akude/mälukaardi
paigaldamine/eemaldamine .........................15
Informatsioon sisseehitatud mälu/mälukaardi kohta ...16
(Kaamera esmakordne
käivitamine)...................................................17
Kella seadistuse kontrollimine.......................17
Kella seadistuse muutmine...........................17
Ülevaade töörežiimidest ning menüüdest .........18
Töörežiimist...................................................18
Menüüst..................... ...................................19
Põhilised seadistused (Setup menu).................20
AKU TÜÜP....................................................21
KELLAAJA SEADISTAMINE ........................21
MAAILMAAEG .............................................21
EKRAAN ......................................................21
LCD REŽIIM .................................................21
HELISIGNAAL..............................................21
ABIJOON.. ....................................................21
KUUPÄEV REISIMISEL............................... 21
SÄÄSTMINE .................................................22
AUTOMAATNE KIIRVAADE........................22
LOENDURI NULLIMINE...... .........................22
ALGSEADISTAMINE....................................2 3
USB REŽIIM ................................................23
VIDEO OUT...................................................23
TV RESOLUTSIOON................................... 23
KAADRI MENÜÜ...........................................23
FORMAAT.....................................................23
KEEL.............................................................24
ESITLUSE REŽIIM ...................................... 24
LCD ekraan ning selle seadistamine................ 25
-6-
Lihtsalt pildistamine
INTELLIGENT Mode)
(
Soovitud seadistusega pildistamine............. 26
(
Normal Picture Mode)
Fotograafia põhitõed – säri, fookus, ja värv.. 28
Fotograafia põhitõed
– säri, fookus, ja värv.................................29
Suumimisega pildistamine.................................31
Optiline suumimine /
Laiendatud optiline suumimine (EZ)........ ..31
Kiirsuumi nupp..............................................32
Digitaalne suumimine....................................33
Piltide taasesitamine
(
Normal playback mode)................ .......34
Piltide kustutamine ...........................................35
Pildistamine edasijõudnutele
LCD ekraanist............ .......................................37
Näidatava informatsiooni muutmine ............37
LCD ekraani nähtavuse parandamine
(LCD mode)... ............................................38
Pildistamine sisseehitatud välklampi
kasutades .....................................................39
Makro võtterežiim
(AF
Macro Shooting) .............................42
Taimeri (Self-timer) kasutamine........................43
Säri kompenseerimine.......................................44
Särikahvliga salvestamine........ ........................45
Loovvõtte režiimid ............................................46
Portreevõte...............................................47
Pehme naha võte.....................................47
Autoportree režiim....................................47
Maastikuvõte............................................47
Spordivõte................................................48
Öine portreevõte......... .............................48
Öine maastikuvõte....................................48
Toidu pildistamine.....................................48
Peo pildistamine........................................49
Küünlavalges pildistamise režiim ............49
Beebi pildistamise režiim 1....... ...............49
Beebi pildistamise režiim 2.......................49
Kodulooma pildistamine...........................50
Päikeseloojangu pildistamine ..................50
Kõrge ISO-tundlikkuse režiim .................50
Suure kiirusega sööstu režiim..................50
Tähistaeva pildistamine............................51
Ilutulestiku pildistamine ...........................52
Rannas pildistamise.....................
režiim
52
Lume pildistamine
..................................
52
Aerofoto režiim.......................... .............. 52
Filmilõigu režiim................................................ 53
Puhkuse kuupäeva lindistamine....... ............... 55
Reisi sihtkoha aja esitamine............ ................ 57
Salvestamise režiimi [REC] menüü
.....................................................
59
kasutamine
Pildi suurus/kvaliteet [PICTURE SIZE] /
[QUALITY]................................................... 60
Piltide hilisema kasutamisega kooskõlas
oleva pildi suuruse ning kvaliteedi
määramine........... ....................................... 60
Külgede suhe [ASPECT RATIO]................. 61
Intelligentne ISO [INTELLIGENT ISO] ........ 61
Tundlikkus [SENSITIVITY]
..........................
62
Valge tasakaal [WHITE BALANCE]............. ... 62
Fokusseerimise režiim/kiire fokusseerimine
[AF MODE] / [QUICK AF]............................ 64
Sarivõte [BURST]......................................... 65
Värviefektid [COLOR MODE]...................... 65
Stabilisaator[STABILIZER].............. ........... 66
Fokusseerimise abilamp [AF ASSIST LAMP]......66
Lisafunktsioonid
Mimel ekraani kuvamine
(MULTI PLAYBACK).....................................67
Piltide kuvamine salvestuskuupäeva järgi
CALENDAR).. ......................................68
(
Suurendusega taasesituse kasutamine..... .......69
Slaidiprogramm
(
Slide Show)..........................................70
Salvestamise informatsiooni järgi otsimine
Category Play).. ...................................71
(
Lemmikpiltide esitamine
( Favorite Play).. .......................................72
Filmilõikude esitamine.......................................73
Taasesitamise nupu [PLAYBACK] menüü
kasutamine........................................................74
Kalender [CALENDAR]................................74
Pealkirja toimetamine [TITLE EDIT] ............74
Kirja tempel [TEXT STAMP]....... .................76
Piltide suuruse muutmine [RESIZE]....... .....7 8
Piltide kärpimine[TRIMMING]......................79
Pildi välimuse muutmine [ASPECT CONV].... ..80
Piltide pööramine/piltide kuvamine vastavalt
salvestamisaegsele suunale
[ROTATE] / [ROTATE DISP]................................81
Valikpilt [FAVORITE]................. ..................82
Piltide printeriseadistus [DPOF PRINT] ......83
Salvestatud piltide kaitsmine[PROTECT]....85
Andmete kopeerimine[COPY].....................86
-7-
Teiste seadmetega ühendamine
Ühendamine arvutiga.. ..................................... 87
Ühendamine PictBridge printimissüsteemi
toetava printeriga ........................................ 90
Piltide taasesitamine
TV ekraanil................................................... 94
AC adapteritest................................................. 95
Muu informatsioon
Ekraani näidikud............................................... 96
Ettevaatusabinõud ........................................... 98
Hoiatusteated..................................................10 0
Veaotsing.............. ..........................................10 2
Salvestatavate piltide ligikaudne arv ja
suurused ....................................................10 8
Tehnilised andmed......... ................................11 1
Ettevalmistus
Tarvikud
Enne digitaalfotoaparaadi kasutamist
kontrollige komplekti sisu.
Kanderihm
Patareid
AA Alkaline patareid (LR6)
• Mälukaart on lisavarustus. Pilte saab
salvestada ja taasesitada kasutades
selleks kaamera sisseehitatud mälu.
• Kui olete mõne standardtarviku kaotanud,
võtke ühendust toote müüjaga või lähima
teeninduskeskusega. (Neid tarvikuid on
võimalik eraldi juurde tellida.)
■ Kasutusjuhendis kasutatavatest
illustratsioonidest
Videokaabel
USB ühenduskaabel
Selle toote välimus ning menüüakna
illustreerivad joonised võivad pisut erineda
teie fotoaparaadi omadest.
CD-ROM (tarkvara)
CD-ROM (Kasutusjuhendid)
-8-
Ettevalmistus
Fotoaparaadi osad
1
[E.ZOOM] Kiirsuumi nupp (Easy Zoom)
(LK.32)
Suumimise hoob (LK.31)
Päästikunupp (LK.26, 53)
Mikrofon (LK.53)
Välk (LK.39)
Taimeri(Self-timer) indikaator (LK.43)
Fokuseerimise abilamp (LK. 66)
Objektiivi läätsed
Objektiiv
[AV OUT/DIGITAL] pesa
(LK.87, 90, 94)
LCD ekraan (LK37, 96)
Salvestamise/taasesitamise nupp (LK.18)
Menüü/valiku nupp[MENU/SET] (LK.17)
Kaamera sisse/välja lülitamise nupp (LK.17)
Töörežiimi nupp[MODE] (LK.18)
Kursori nupud
/Taimeri nupp (Self-timer) (LK.43)
/Makro nupp (LK.42)
/Välgu režiimi nupp (LK.39)
/Säri kompensatsioon (LK.44)
/Sarivõte (LK.45) /Taustavalguse
kompensatsioon (LK.27)
Kasutusjuhendis antakse kursori kasutamise
kohta illustreerivad skeemid, nagu on
järgnevalt näidatud.
Näiteks: Kui
vajutate
nupule.
4 5
2
3
AV OUT
DIGITAL
6
7
8
11
12
13
10
9
21
14
18
16
15
17
20
19
22
Oleku näitaja (LK.15, 22, 25)
Ekraani nupp[DISPLAY] (LK.37)
Kiirmenüü[Q.MENU] (LK.59) /Kustutamise
(LK.35) nupp
DC ühenduse kaas (LK.87, 90, 95)
Kaardi kaas (LK.15)
Kanderihma kinnitusaas
• Ühendage rihm, et kaamerat kasutades
ennetada selle pillamist.
23
Statiivi kinnituspesa
• Statiivi kasutades veenduge, et
aparaat asetseks statiivil stabiilselt
Akupesa kaas (LK.15)
-9-
Ettevalmistus
Kiirjuhised
Kiirjuhised pildistamiseks ja fotode
taasesitamiseks. Lugege lähemalt ka
sulgudes antud lehekülgedelt iga
operatsiooni kohta.
Fotode taasesitamine
Paigaldage patareid
Vajutage salvestamise/taasesituse nupp
asendisse [
].
Valige foto, mida soovite taasesitada.
LK.34
• Kui te ei kasuta kaarti
(valikuline), siis on võimalik pilte
salvestada ning neid taasesitada
kaamera sisseehitatud mälu kasutades.
Kui kasutate mälukaarti lugege lähemalt
LK.16
Pildistamise alustamiseks lülitage
kaamera sisse.
• Seadistage kellaaeg LK.17
• Valige kasutusel olev patarei tüüp
[BATTERY TYPE] menüüst [SETUP].
LK.21
Keerake režiimi valiku ketas asendisse
[ ].
Pildistamiseks vajutage päästikunupule.
LK.28
- 10 -
Ettevalmistus
Informatsioon patareide/akude kohta
• Sõltuvalt temperatuurist ja kasutustingimustest võib fotoaparaadi töös
esineda häired ning patareid võivad
tühjeneda ilma hoiatusmärguandeta. See
ei ole talitushäire.
• Soovitame fotoaparaadi välja lülitada, kui
aparaati parasjagu ei kasutata. Kui
• Kui paigaldate patareid/akud esimest korda
kasutate kaamerat pikal perioodil,
või vahetate patareisid/akusid, kuvatakse
soovitame kasutada laetavaid Ni-MH
üks järgnevatest teadetest: [CURRENT
(nikkelmetallhüdriid) akusid.
BATTERY TYPE SETTING:
• Kurnatud patareisid saab veel lühikest
ALKALINE/Ni-MH] / [CURRENT
aega kasutada, kui olete patareid mõneks
BATTERY TYPE SETTING: OXYRIDE]
ajaks seisma jätnud. Sellest hoolimata
Kui ekraanile kuvatakse sisestatud
muretsege uued patareid.
patareidest/akudest erinev nimetus, avage
seadistuse [SETUP] menüü, valige
Kasutamiseks mittesobivad patareid
seadistusest [BATTERY TYPE]
Mangaan patareid
Liitium patareid
kasutatavate patareide/akude tüüp.
LK.21
Nikkel patareid
Ni-Cd patareid
• Vastavalt seadistatud ja sisestatud
• Kui kasutate eelpool mainitud patareisid,
patareidele/akudele kuvatakse
pole fotoaparaadi töötamine garanteeritud.
ekraanile kas sinine või valge
Patareid võivad lekkida. Fotoaparaadil
patareide/akude indikaator.
võivad tekkida järgnevad häired:
Kasutamiseks sobivad patareid/akud
AA Alkaline (leelis-) patareid(kaasasolevad)
AA laetavad Ni-MH (nikkelmetallhübriid)
akud (valikuline)
AA Oxyride patareid (valikuline)
8M
– Allesjäänud patareide võimsust ei kuvata
korrektselt.
– Kaamera ei lülitu sisse.
– Andmed kirjutatakse sisseehitatud või
lisatavale mälukaardile vigaselt.
3
A
:
B
:
Kui valite ALKALINE/Ni-MH akud
Patareide indikaator kuvatakse
valgena.
B Kui valite OXYRIDE patareid
patareide indikaator kuvatakse
sinisena.
• Soovitame kasutada Panasonicu patareisid.
• Patareide eluiga sõltub väga suurel
määral patareide tootjafirmast,
hoiutingimustest ja kasutustingimustest.
• Patareide töövõme halveneb madalatel
temperatuuridel (10 °C või vähem). Kui
temperatuur normaliseerub, töötavad
patareid jälle normaalselt.
A
- 11 -
Ettevalmistus
Määrdunud ja tolmuste patareide
kasutamine võib märgatavalt lühendada nende
patareide kasutusaega aparaadis. Enne
patareide paigaldamist kaamerasse veenduge,
et patareid ja nende terminalid oleksid puhtad ja
tolmuvabad. Enne paigaldamist puhastage
patareide terminalid puhta, kuiva ja pehme lapiga.
Kasutamiseks ebasobivad patareid
Kasutamiseks ebasobivate patareide
sisestamine kaamerasse võib põhjustada
patareide lekkimise, ülekuumenemise või
purunemise.
Ärge kunagi kasutage patareisid, mille
kattekiht on osaliselt või täielikult maha
koorunud. Vaadake allolevat joonist.
Patareide kattekiht
on osaliselt või
täielikult maha
koorunud
poolus on lame.
Ettevaatusabinõud patareide kasutamisel
Patareide väärkasutus võib kaasa tuua lekkimise,
liigsoojenemise, süttimise või plahvatuse.
Ärge kuumutage patareisid. Ärge visake
neid tulle.
Ärge jätke patareisid pikemaks ajaks autosse,
mis on otseselt avatud päikesekiirgusele ning
mille uksed ja aknad on kinni.
Ärge pritsige patareidele vett/merevett ning
ärge kasutage märgade kätega patareide
terminale.
Ärge eemaldage patareide välimist kihti ning
ärge vigastage patareide pinda.
Ärge pillake ega visake patareisid ning
ärge lööge neid teiste kõvade esemetega.
Ärge kasutage patareisid, millel on
lekkimise ja deformatsiooni jälgi ning
värvimuutus.
Ärge säilitage patareisid kõrge niiskusega või
kõrge temperatuuriga hoiukohas.
Hoidke patareisid lastele kättesaamatus kohas.
Patareide vahetamisel kasutage alati
korraga kahte uut sama tüüpi patareid.
Eemaldage patareid kaamerast, kui
kaamerat ei kasutata pikka aega.
Kui patareid kuumenevad pärast
lühiajalist kaamera kasutamist, lülitage
kaamera välja ja oodake, kuni patareide
temperatuur alaneb ning eemaldage need
aparaadist.
Kui patarei on lekkinud, eemaldage patarei
fotoaparaadist ning pühkige hoolikalt lekkinud
vedelik patareipesast. Paigaldage uued
patareid või korralikult laetud Ni-MH akud.
Kui patareide elektrolüüt sattub kätele või
riietele, peske see sealt hoolikalt ära. Kui
patareide elektrolüüt sattub silma, võib see
kahjustada teie nägemist. Ärge nühkige
silmi, vaid peske silmad kiirelt puhtaks
rohke puhta veega ja konsulteerige
arstiga.
Ni-MH akud
Selles fotoaparaadis võib kasutada ka laetavaid
Ni-MH akusid. Akudega väärkasutus võib
kaasa tuua lekkimise, liigsoojenemise,
süttimise või plahvatuse. Järgige allolevaid
juhiseid.
Soovitav on kasutada Panasonic
laetavaid akusid.
Kui aku poolused on määrdunud, ei tarvitse
akude normaalne laadimine õnnestuda.
Puhastage akude poolused ja akulaadija
terminalid pehme ja kuiva lapiga.
Akude esmakordsel laadimisel ja pärast
akude pikaaegset seismist ei tarvitse akud
lõpuni täituda. See on Ni-MH akude
omapära ja pole talitushäire. Akud täituvad
korrektselt pärast mitmekordset akude
laadimist ja tühjendamist.
Kui ümbritsev temperatuur on madal
(10 °C või vähem), patareide töötamine
halveneb ning salvestamise ja taasesitamise
aeg pikeneb. Madalatel temperatuuridel
pildistades soojendage vahepeal patareisid
taskus jne. Enne patareide taskusse panemist
veenduge, et seal poleks metallesemeid
(välgumihkel jne.).
- 12 -
Ettevalmistus
Soovitame akusid laadida alles pärast
akude täielikku tühjenemist. Kui laete
akusid enne nende täielikku tühjenemist,
tekkib nn. „mäluefekt“ ning akude
mahtuvus väheneb.
Kui „mäluefekt“ on tekkinud, kasutage
akusid niikaua, kuni kaamera lõpetab
töötamise ning laadige seejärel akud
korralikult täis. Akude normaalne
mahtuvus taastub pärast mitmekordset
täielikku laadimist ja tühjenemist.
Laetud akud tühjenevad iseenesest ja
nende mahtuvus väheneb ka siis, kui
neid pikka aega ei kasutata.
Kui akud on täis laetud, ärge neid üle
laadige.
Ärge eemaldage akude välimist kihti
ning ärge vigastage akude pinda.
Tutvuge akulaadija kasutusjuhendiga.
Ni-MH akud on piiratud elueaga. Akude
mahtuvus väheneb aegamööda. Kui
fotoaparaati saate kasutada lühiajaliselt
pärast laetud akude sisestamist, on akud
vananenud. Ostke uued akud.
Patareide eluiga sõltub väga suurel
määral patareide tootjafirmast,
hoiutingimustest ja kasutustingimustest.
Suurbritannia ja kontinentaaleuroopa
jaoks
Pane tähele laetavate patareide kohta
Patarei on tähistatud taaskasutatavana.
Järgi oma kohalikke taaskasutamise
regulatsioone.
Patareide/akude tööiga
CIPA Standarditele vastav salvestatav piltide
arv (tavalise pildistamise režiimis [ ])
Kasutatavad patareid
ja akud
Panasonic Alkaline
patareid (kaasasolevad
või valikulised)
Täielikult laetud
Panasonic Ni-MH
patareid
(valikuline)
Panasonic Oxyride
Patareid
(valikuline)
Kui akusid ei kasutata pika perioodi
vältel
Kui jätate akud pikaks ajaks
kaamerasse, siis need tühjenevad, sest
akudest jätkub väike elektriline leke ka
siis, kui neid aktiivselt ei kasutata ja
kaamera on välja lülitatud. Pikemaajalisel
seismisel tühjenevad akud niivõrd, et
fotoaparaadi kasutamine nende akudega
enam ei õnnestu.
Kui jätate akud pikemaks ajaks seisma,
soovitame neid laadida kord aastas.
Laadige akud täis ning paigaldage tagasi
hoiuruumi, kui need on uuesti tühjenenud.
Salvestatavate piltide
arv (ligikaudne)
180 pilti
(90 min)
470 pilti
(235 min)
270 pilti
(135 min)
Salvestamise tingimused vastavalt CIPA
standarditele:
Temperatuur: 23 °C
Õhuniiskus: 50%, kui LCD monitor on sisse
1
lülitatud.
Kasutatakse Panasonic SD Memory Card
mälukaarti (16MB)
Pildistamist alustatakse 30 sekundit
pärast fotoaparaadi sisselülitamist. (Optiline
pildi stabiliseerimine on seadistatud
asendisse [MODE2].)
Pilte salvestatakse iga 30 sekundi järel,
välklampi kasutatakse iga teise pildi puhul.
Suumimise kangi liigutatakse iga võtte
ajal telerežiimist lainurkrežiimile või vastupidi.
Fotoaparaat lülitatakse välja iga 10
salvestuse järel./ Kaamera jäetakse seisma,
kuni patareid on jahtunud.
1 Salvestatud piltide arv väheneb, kui
kasutada automaatset LCD energiarežiimi,
LCD energiarežiimi või suure nurga režiimi.
LK.38.
CIPA on lühend [Camera & Imaging
Products Association].
- 13 -
Ettevalmistus
Salvestatavate piltide arv sõltub
salvestuse intervallist. Kui salvestuse
intervall pikeneb, väheneb salvestatavate
piltide arv. (Kui pildistate iga 2 minuti
järel, langeb salvestatud piltide arv
umbes ¼ võrra (võrrelduna
salvestamisega iga 30 sek järel).
• Soovitame patareide/akude säästmiseks
kasutada energiasäästu režiimi (LK. 22)
või lülitage kaamera välja pärast
pildistamist.
Piltide arv madalatel temperatuuridel
pildistades (Tavalisel pildistamisrežiimil [ ] 0 °C temperatuuri juures, kui
teised salvestamise tingimused vastavad
CIPA standardile.)
Kasutatavad patareid
ja akud
Panasonicu Alkaline
patareid (kaasasolevad
või valikulised)
Täielikult laetud
Panasonicu Ni-MH
patareid (valikulised)
Panasonicu Oxyride
patareid (valikulised)
Pideva taasesituse
aeg (ligikaudne)
40 pilti
(20 min)
390 pilti
(195 min)
50 pilti
(25 min)
• Oxyride ja Alkaline patareide
kasutusaeg väheneb märgatavalt
madalatel temperatuuridel.
Taasesituse aeg
Kasutatavad patareid
ja akud
Panasonicu Alkaline
patareid (kaasasolevad
või valikulised)
Täielikult laetud
Panasonicu Ni-MH
patareid (valikuline)
Panasonicu Oxyride
patareid (valikuline)
Pideva taasesituse
aeg (ligikaudne)
420 min
610 min
430 min
• Salvestatavate piltide arv ja taasesituse
aeg sõltuvad kasutustingimustest ja
patareide hoiutingimustest.
• Salvestatavate piltide arv ja taasesituse
aeg sõltuvad ka patareide tootjafirmast
ja kasutatavate patareide tüübist.
- 14 -
Ettevalmistus
Patarei/kaardi sisestamine/eemaldamine (valikuline)
Kontrolli, et kaamera oleks välja lülitatud
Kasuta Alkaline patareisid (kaasas),
Ni-MH patareisid (valikuline) või oxyride
patareisid (valikuline)
Valmistage kaart ette.
Antud kaameraga saab pilte salvestada
ja taasesitada sisseehitatud mälu abil
ka siis, kui te mälukaarti ei kasuta.
LK. 16
Mälukaart võib kahjustuda, kui kaarti ei
ole lõpuni kaardipessa sisestatud.
Sulgege patareide/akude mälukaardi
pesa kaas.
Nihutage patareide/akude/
noolega mälukaardi pesa kaant
näidatud suunas ning sulgege kate
kindlalt.
Libista patarei kaant A või kaardi
kaant B et seda avada.
1
A
Kui mälukaardi pesa kaas ei sulgu
korralikult, eemaldage kaart ja paigaldage
see uuesti.
B
Vajuta nuppu ning hoia seda all.
Samal ajal libista kaant.
Avage seadistuse [SETUP] menüü, valige
seadistusest [BATTERY TYPE]
kasutatavate patareide/akude tüüp. LK. 21
Eemaldage patareid/akud pärast
kasutamist kaamerast.
Eemaldage patareid/akud alles siis, kui
LCD monitor ja oleku indikaator
(roheline) on välja lülitunud. Vastasel
korral võivad kaamera seadistused
mittetäielikult salvestuda.
Mälukaardi või sisseehitatud mälu poole
pöördumise ajal ärge eemaldage/
paigaldage patareisid/akusid ega
mälukaarti. Andmed mälukaardil
võivad kahjustuda.
Soovitav on kasutada Panasonic
SD/SDHC mälukaarti.
Patareid:
Sisestage patareid nii, et (
ja
)
pooled asetseksid õigesti.
Kaart:
Sisestage kaart sildiga kaamera
tagaosa suunas kuni see klõpsatab
ning lukustub.
Mälukaardi eemaldamiseks vajutage
mälukaardile, kuni kuulete klõpsatust
ning tõmmake mälukaart otsesuunas
välja.
Ärge puudutage mälukaardi tagumisel
küljel olevaid ühenduskontakte.
- 15 -
Ettevalmistus
Informatsioon sisseehitatud mälu/mälukaardi kohta
Sisseehitatud mälu saate kasutada ajutise
salvestusseadmena juhul, kui sisestatud
mälukaart saab täis.
Sisseehitatud mälu [
]
Selle kaameraga saab pilte salvestada ja
taasesitada sisseehitatud mälu abil ka
siis, kui te mälukaarti ei kasuta.
(Sisseehitatud mälu ei saa kasutada, kui
olete sisestanud mälukaardi.)
• Te saate kopeerida pilte sisseehitatud
mälult kaardile LK. 86.
• Sisseehitatud mälu maht on umbes
24 MB.
• Kui salvestate filmilõiku sisseehitatud
mälule, siis kaadri suurus on
fikseeritud QVGA (320x240 pikselit).
Mälukaart [
]
Selle kaameraga saab pilte salvestada/
taasesitada mälukaardilt.
• Käesolev seade toetab SD
mälukaarte, mis on vormindatud FAT12 ja
FAT16 süsteemis. Kaamera toetab ka SDHC
mälukaarte, põhinedes SD mälukaardi
tehnilistel andmetel ning on vormindatud
FAT32 süsteemis.
• See kaamera toetab nii SD kui ka SDHC
mälukaarte. SDHC mälukaarti saate
kasutada ainult sellise seadmega, mis
toetab antud kaarti. Alati enne kaardi
paigaldamist kontrollige, kas seade
toetab seda mälukaarti.
Tutvuge uuema informatsiooniga järgneval
kodulehel (ainult inglise keeles).
http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs
• SD mälukaartide kohta täpsema
informatsiooni saamiseks vaadake
LK.108 (salvestatavate piltide arv ja
salvestamiseks kuluv aeg iga kaardi
kohta eraldi).
• Filmilõikude salvestamiseks kasutage kas
suure kiirusega SD või SHCD mälukaarti
SD mälukaart (lisatarvik),
SDHC mälukaart
• SD mälukaart, SDHC mälukaart ja
MultiMediaCard on väikesed, kerged ja
eemaldatavad välis-mälukaardid.
• Salvestage oma tähtsad pildid perioodiliselt
Selles kaameras kasutatavate
arvutisse või mõnele teisele andmekandjale.
mälukaartide kohta saate lugeda LK. 5
Mälukaardile salvestatud informatsioon võib
• SDHC mälukaardid on
kahjustuda staatilise elektri, elektriliste
loodud SD Assotsiatsiooni poolt 2006. a.
häirete, defektse mälukaardi või kaamera
suure mahtuvusega mälukaardiks
kukkumise tagajärjel.
(rohkem kui 2 GB).
• Kui mälukaart on vormindatud arvutis,
• SD ja SDHC mälukaardilt
Vormindage see üle selle kaameraga. LK.23
A
lugemise ja sellele
• Hoidke mälukaarti laste käeulatusest
kirjutamise kiirus on suur.
kaugemal (allaneelamise oht).
SD-mälukaart ja SDHC
mälukaart on varustatud
kirjutuskaitselülitiga,
mille abil on võimalik keelata kaardile
kirjutamist ja selle vormindamist. Kui
kirjutuskaitselüliti on asendis [LOCK], ei ole
kaardile võimalik andmeid kirjutada ega
kaardil olevaid andmeid kustutada. Kaarti
ei ole sellisel juhul võimalik ka vormindada.
Kui lüliti ei ole lukustusasendis, on nimetatud
funktsioonid uuesti võimalikud.
- 16 -
Ettevalmistus
Kuupäeva/kellaaja seadistamine
(Kaamera esmakordne käivitamine [ON])
Vajutage menüü/valiku nuppu
[MENU/SET].
Esialgne seadistus
Kellaaeg ei ole tehases seadistatud.
Kaamerat käivitades ilmub esile selline
ekraan. (See ei ilmu taasesitamise režiimis)
Kui olete vajutanud [MENU/SET] nupule,
et lõpetada seadistamine kellaaega
määramata, seadistage kell õigeks
järgides “Kellaaja muutmise seaded”
(tavalise pildistamise režiimis) protseduuri,
mille leiate alt.
Kellaaja seadete kontrollimine
Vajutage [DISPLAY] nuppu mitu korda.
– Kellaaega kuvatakse ekraani vasakul
all nurgas umbes viis sekundit.
Kellaaja muutmise seaded
Vajutage [MENU/SET] nuppu.
Vajutage / valimaks [CLOCK SET].
Vajutage ning läbige seadistamiseks
astmed 2 ja 3.
Vajutage menüü kinni panemiseks
[MENU/SET] nuppu
Kellaaega saab seadistada ka
[SETUP] menüüst. LK. 20
PLEASE SET THE CLOCK
3 CLOCK SET
Vajutage menüü/valiku nuppu
[MENU/SET].
Vajutage / / / valimaks
kuupäeva ning kellaaega.
3
Kui täis patareid on paigaldatud enam
kui 3 tunniks, salvestab fotoaparaat kellaaja
seadistuse kolmeks kuuks ka peale patareide
väljavõtmist.
Aastaarvu on võimalik seadistada
vahemikus 2000-2099. Kasutatakse 24tunni süsteemi.
Seadistage õiged ajaseaded, et
printimisel oleks pildil õige kuupäev.
CLOCK SET
0 00
1
JAN
2008
D/M/Y
CANCEL A
SELECT
Kui kell/kuupäev on seadistatud on õiget
kuupäeva võimalik printida ka juhul, kui
seda samal ajal ekraanil ei kuvata.
Kohalik aeg
Reisi sihtkoha aeg LK. 57
Välimus
/ : Soorita soovitud valik.
/ : Vali kuupäev/kell ning soovitav
kuupäeva ning kella esitamise
järjekord.
: Tühistada kellaaega määramata.
- 17 -
Ettevalmistus
Ülevaade menüüdest ning töörežiimidest
Režiimidest
Salvestamise või taasesitamise režiimi valimine
Salvestamise/taasesitamise nupp
Salvestamise režiim
Libista salvestamise/
taasesitamise
Nuppu
või
.
Intelligentne režiim
LK. 26
Lihtne pildistamine.
Tavalise pildistamise režiim LK. 28
: Salvestamise režiim
: Taasesitamise režiim
Pildistamine soovitud seadistusega.
Vajuta režiimi [MODE] nuppu,
et tuua esile režiimi valikute
ekraan.
(Näiteks: Tavaline pildistamise
režiim)
Kaadri režiim
LK. 46
Pildistamine vastavalt kaadrile
Liikuva pildi režiim
LK. 53
Selle režiimiga võite salvestada filmilõike
REC MODE
Taasesitamise režiim
INTELLIGENT
NORMAL PICTURE
SCENE MODE
MOTION PICTURE
SELECT
Tavaline taasesitamine
LK. 34
Piltide taasesitamine tavalisel kujul
Slaidiprogrammi režiim (slide show) LK. 70
SET
Piltide taasesitamine jooksval kujul
Valige režiim, kasutades
nuppe ning vajutage
[MENU/SET] nuppu, et
sulgeda menüü.
/
Lisainformatsiooni saamiseks
erinevate režiimide kohta vaadake
vastavaid lehekülgi (Paremal)
Taasesitamine kategooria järgi
LK. 71
Piltide taasesitamine salvestamise
informatsiooni põhiselt
Valikpildi taasesitamine
LK. 72
Valikpildiks märgitud piltide taasesitamine
Pilte ei ilmu, kui valikpildi režiim
[FAVORITE] on kinni [OFF].
-18 -
Ettevalmistus
Menüüst
See kaamera sisaldab erinevaid menüüsid, mis aitavad Teil kaamerat oma valikute kohaselt
salvestamiseks ning taasesitamiseks seadistada. Kuvatud menüü osad võivad varieeruda
vastavalt režiimile.
Seadistamise menüü (Tavaline salvestamise / taasesitamise režiimis) LK. 20
Seadistamaks kaamera põhilisi seadeid nagu patareid, kell jms.
Salvestamise menüü (Ainult salvestamise režiimis)
LK. 59
Seadistamaks pildi suurust, ISO tundlikkust jms.
Taasesitamise menüü (Ainult taasesitamise režiimis)
LK. 74
Seadistamaks toimetamise, printimise jms. valikuid.
Menüü seadete muutmine
Alltoodud näide seletab, kuidas valida salvestamise menüüd (tavalise pildistamise režiimis).
[ ])
Vajuta menüü/valiku [MENU/SET] nuppu.
Kui minna seadistamise (SETUP) menüüsse
REC
SETUP
REC
PICTURE SIZE
PICTURE SIZE
QUALITY
ASPECT RATIO
INTELLIGENT ISO
OFF
SENSITIVITY
SELECT
BATTERY TYPE
QUALITY
AUTO
EXIT
CLOCK SET
ASPECT RATIO
WORLD TIME
INTELLIGENT ISO
OFF
SENSITIVITY
AUTO
EXIT
SELECT
Liikuge menüü
ikoonide juurde
Soorita valik
QUALITY
PICTURE SIZE
ASPECT RATIO
QUALITY
SENSITIVITY
OFF
AUTO
EXIT
ASPECT RATIO
INTELLIGENT ISO
OFF
SENSITIVITY
AUTO
SELECT
Näita seadistust
REC
EXIT
Vali seadistus
REC
PICTURE SIZE
Järgmisele leheküljele saate liikuda
vajutades nuppu all asuval valikul.
Kinnita
QUALITY
ASPECT RATIO
ASPECT RATIO
INTELLIGENT ISO
INTELLIGENT ISO
SENSITIVITY
SET
Vali
PICTURE SIZE
QUALITY
SELECT
OFF
EXIT
Esimesele leheküljele 3-leheküljelisest
menüüst osutamine
REC
PICTURE SIZE
INTELLIGENT ISO
LCD MODE
Kuidas liikuda ekraanil eelmisele või järgmisele leheküljele
REC
SELECT
MONITOR
SELECT
SENSITIVITY
SELECT
SET
- 19 -
Välju
Ettevalmistus
Põhiseaded
(Seadistamise menüü)
Patarei tüübi, kella, säästurežiimi jms.
seadistamine.
Vajuta
ning soorita valik,
kasutades / .
• Edasiste ühikute kuvamine on seotud menüü
valikutega. Vajuta
nuppu uuesti ning
vali seadistused, kasutades / nuppe.
Valige sisestatud patareide/ akude
tüüp. [BATTERY TYPE].
• Kui kasutatavate patareide/akude tüüp ei
lange kokku seadistuses valitud tüübiga,
ei kuvata patareide/akude indikaatorit
korrektselt. Patarei eluiga võib samuti
lüheneda
• Soovitame kinnitada seaded kuupäeva
ja kellaajale, salvestatud piltide
automaatsele kuvamisele ja säästlikkusele
[CLOCK SET], [AUTO REVIEW]
ja [ECONOMY].
SETUP
BATTERY TYPE
CLOCK SET
WORLD TIME
MONITOR
LCD MODE
SELECT
Vajuta menüü/valiku [MENU/SET]
nuppu, et seaded kinnitada ning
vajuta seda veel (mitu korda)
sulgemaks menüü.
Vajuta menüü/valiku [MENU/SET]
nuppu.
• Kuvatav menüü sõltub salvestamise režiimist
(Näiteks: Tavalise pildistamise režiimi puhul
valitakse [
]
Vajuta
ning vali
ikoon,
kasutades
nuppe.
.
• Valitud seaded on intelligentses režiimis
piiratud [ ].
• Ilmub seadistamise (SETUP) menüü.
SETUP
BATTERY TYPE
CLOCK SET
WORLD TIME
MONITOR
LCD MODE
SELECT
OFF
EXIT
Vajuta
ning soorita valik,
kasutades / nuppe.
• Saate liikude järgmisele leheküljele vajutades
allpool asuvat
nuppu.
Saate lehekülge vahetada liigutades
suumimise nuppu.
• Menüü kohta täpsema informatsiooni
saamiseks vaadake lehekülgi LK. 21-24
SETUP
BATTERY TYPE
CLOCK SET
WORLD TIME
MONITOR
LCD MODE
SELECT
SET
OFF
EXIT
- 20 -
Ettevalmistus
Vajutage [
] nuppu, et kuvada seadistuse [SETUP] menüü [
] ning valige soovitud
kirje. LK. 20
Markeeritud seadistus “
” näitab seda, et tegemist on esialgse seadistusega.
Valige sisestatud patareide tüüp
BEEP (häälsignaal)
BATTERY TYPE
(Patareide/akude tüüp)
Seadke, et valida kaamera tegevusheli tugevus.
: Tegevusheli puudub
: Tasane tegevusheli
: Vali tegevusheli
Valige kasutatavate patareide tüüp järgneva
kahe hulgast.
ALKALINE (LR6)/Ni-MH
OXYRIDE (ZR6)
GUIDE LINE (abijooned) (LK. 37)
• Kui kasutatavate patareide/akude tüüp ei
lange kokku seadistuses valitud tüübiga,
ei kuvata patareide/akude indikaatorit
korrektselt.
Seadistage kuupäev ja kellaaeg.
CLOCK SET (Ajaseaded) (LK. 17)
REC. INFO. (Salvestamise info)
Määra, kas salvestamise informatsiooni
kuvatakse koos raamistikuga.
KINNI
TÖÖLE
PATTERN (Vorm)
Määra raamistiku vorm
Muutke kuupäeva ja kellaaega.
WORLD TIME (Maailma aeg) (LK. 57)
Määrake kohalik ning reisi sihtkoha kuupäev
ning kellaaeg.
: Reisi sihtkoha aeg
TRAVEL DATE (Reisimise
kuupäev) (LK. 55)
Määra mineku ning tuleku kuupäevad
: Kohalik aeg
KINNI
VALI
MONITOR (ekraan)
Häälestage LCD monitori heledus.
Häälestamiseks on 7 astet.
LCD režiim (LK. 38)
Seadista LCD ekraan paremini nähtavaks
KINNI
: AUTOMAATNE LCD
: ENERGIA LCD
: SUURE NURGA
• Taasesitamise režiimis on võimalik
kasutada ainult [OFF] ja [POWER LCD]
valikuid.
- 21 -
Ettevalmistus
Vajutage [
] nuppu, et kuvada seadistuse [SETUP] menüü [
] ning valige soovitud kirje.
LK. 20 Markeeritud seadistus “
” näitab seda, et tegemist on esialgse seadistusega.
LCD monitor lülitub automaatselt
välja ECONOMY (Ökonoomia režiim)
ENERGIA SÄÄSTMINE
Kaamera lülitab ennast pärast Teie valitud
perioodi ise välja, kui seda selle perioodi
vältel ei kasutata.
KINNI
1 MIN.
2 MIN.
5 MIN.
10 MIN.
• Energiasäästu režiimist väljumiseks
vajutage päästikunupp poolenisti alla või
lülitage fotoaparaat välja ja sisse tagasi.
• Intelligentset režiimi [INTELLIGENT MODE]
kasutades on energiasäästu režiim
fikseeritud [5MIN.] peal. [
]
• Arvutiga või printeriga ühendamisel,
filmilõigu salvestamisel või taasesitamisel
ning piltide taasesitamisel (slide show)
energiasäästu režiimi ei aktiveerita.
AUTO LCD OFF (Automaatne
ekraani sulgemine)
LCD ekraan lülitatakse välja automaatselt,
kui kaamerat ei kasutata valitud perioodi
vältel. (Ainult salvestamise režiimis)
KINNI
15 SEK.
30 SEK.
• Oleku indikaator põleb, kuigi LCD
monitor on välja lülitatud. LCD monitori
aktiveerimiseks vajutage ükskõik millist
nuppu.
• Säästu režiimi ei aktiveerita
alljärgnevatel juhtudel:
– kui kuvatakse menüü aken
– kui kasutate taimerit
– kui salvestate filmilõiku
Salvestatud piltide automaatne kuvamine.
AUTO REVIEW (Automaatne ülevaatus)
Seadistage määramaks, kui pikaks ajaks
kuvatakse pilt pärast salvestamist ekraanile.
KINNI
1 SEK.
2 SEK.
HOIA
SUUMI
• Kui olete valinud HOIA [HOLD], siis pilt
püsib ekraanil. Vajuta menüü/valiku
[MENU/SET] nuppu selle tühistamiseks.
• Kui olete valinud SUUMI [ZOOM], siis
näidatakse kõigepealt pilti üks sekund ning
seejärel 4×suumiga veel üks sekund.
• Automaatne taasesitamine (AUTO REVIEW)
töötab isegi siis, kui see on välja lülitatud
[OFF] sarivõtete režiimides [AUTO
BRACKET], [BURST] ja [HIGH-SPEED
BURST]. Sellele vaatamata on hoidmise
[HOLD] ja suumimise [ZOOM] funktsioonid
välja lülitatud.
• Sarivõtete [AUTO BRACKET], [BURST],
[HI-SPEED BURST], videolõigu salvestamise
[
] ning autoportree [SELF PORTRAIT]
režiimis ei ole seadistuse muutmine võimalik.
• Intelligentses režiimis (intelligent mode) on
pildi kuvamise kestus fikseeritud kahele
sekundile [
].
NO.RESET (Loenduri
nullimine)
Valige see seadistus, kui soovite, et järgmisel
pildistamisel algaksid piltide failinumbrid
uuesti numbrist 0001
• Kataloogi numbrit suurendatakse ja piltide
numbrid algavad uuesti numbrist 0001.
• Kataloogile on võimalik määrata numbriks
100 kuni 999. Kui kataloogi number jõuab
numbrini 999, siis on soovitav mälukaardile
salvestatud andmed arvutisse või mõnele
teisele andmekandjale kopeerida ning
seejärel mälukaart vormindada, sest
katalooginumbreid ei saa nullida.
• Et saada kataloogi numbriks uuesti 100,
vormindage kõigepealt sisseehitatud mälu
või mälukaart. Seejärel sooritage loenduri
nullimine [NO. RESET]. Katalooginumbri
nullimiseks kuvatakse ekraanile toimingu
kinnitus. Kui valite ekraanil [YES] (jah), siis
kataloogi number lähtestatakse.
- 22 -
Ettevalmistus
Vajutage [
] nuppu, et kuvada seadistuse [SETUP] menüü [ ] ning valige soovitud
kirje. (LK. 20) Markeeritud seadistus “ ” näitab seda, et tegemist on esialgse seadistusega.
VIDEO OUT (Videoväljund)(LK. 94)
RESET (Tehaseseadistuste
taastamine)
(Ainult taasesituse režiimis)
Valige NTSC või PAL vastavalt riigi TV
süsteemile.
Salvestustingimuste või [SETUP] menüü
tehaseseadistuste taastamine.
• Kaamera algseadistamisel liigub oma
algsesse asendisse ka objektiiv. Seetõttu
esineb ka objektiivi liikumisest tulenev
heli. Selle näol ei ole tegemist veaga.
• Seadistuse [SETUP] menüü tehaseseadistuse taastamisel lähtestatakse ka
järgmised seaded: Sünnipäeva ja nime
seaded Beebi [BEEBI] ja kodulooma
[PET] režiimis, reisi algusest möödunud
päevade arv reisimise kuupäeva [TRAVEL
DATE] režiimis, maailma-aja [WORLD
TIME] seadistused, valikpilt [FAVORITE]
fikseeritakse asendisse [OFF] (väljas) ja
pööratud kuva [ROTATE DISP.]
fikseeritakse asendisse [ON] (sees).
• Patareide/akude tüüpi, kataloogi numbrit
ja kellaaega ei muudeta.
NTSC: Video ülekandesüsteemiks on
NTSC.
PAL: Video ülekandesüsteemiks on
PAL.
TV ASPECT (TV ekraani
külgede suhe) (LK. 94)
(Playback mode only)
Valige vastavalt oma televiisorile külgede
suhteks [
] või [
]
: Valige see seadistus, kui teie
TV külgede suhe on 16:9.
: Valige see seadistus, kui teie
TV külgede suhe on 4:3.
SCENE MENU
(Kaadri menüü) (LK. 46)
Seadistage ekraan kaadri režiimis
USB MODE (USB režiim)
(LK. 87, 90)
OFF (väljas) : Kuvab antud hetkel valitava
kaadri režiimi ekraani.
AUTO (automaatne): Kuvab kaadri
valimise ekraani.
Kasutage USB režiimi, kui ühendate
kaamera arvuti või printeriga.
VALIGE ÜHENDADES
PictBridge (PTP): Ühendab kaamera
PictBridge
ühendust toetava
printeriga.
PC: Ühendab kaamera arvutiga
• Kui valite [SELECT ON CONNECTION]
(valida ühendamisel) ilmub [PictBridge] /
[PC] valik ekraanile siis kui ühendada
kaamera USB kaabliga.
Sisseehitatud mälu või kaardi
algseadete taastamine
FORMAT (Vormindamine)
Tavaliselt ei ole mälukaarti ja sisseehitatud
mälu vaja vormindada. Vormindage need, kui
kuvatakse teade [BUILT-IN MEMORY
ERROR] või [MEMORY CARD ERROR]
(Viga sisseehitatud mälul/Viga mälukaardil).
• Vormindamise lõppedes kustutatakse
kõik andmed (kaasaarvatud kaitse all
(protected) olevad pildid). Ärge
kustutage neid enne vormindamist.
• Sisseehitatud mälu saate vormindada, kui
mälukaarti pole sisestatud. Kui sisestate
kaamerasse mälukaardi, saate vormindada
mälukaarti.
- 23 -
Ettevalmistus
Vajutage [
] nuppu, et kuvada seadistuse [SETUP] menüü [ ] ning valige soovitud
kirje. LK. 20 Markeeritud seadistus “ ” näitab seda, et tegemist on esialgse seadistusega.
• Ärge lülitage fotoaparaati vormindamise
ajal välja.
• Sisseehitatud mälu vormindamine võib
võtta rohkem aega, kui mälukaardi
vormindamine. (Maksimaalselt ~15
sekundit.)
• Kui SD või SDHC mälukaardi
kirjutuskaitse on asendis [LOCK], siis ei
ole võimalik mälukaarti vormindada.
• Kui mälukaarti on vormindatud arvutis või
mõne muu seadmega, siis vormindage
see käesoleva fotoaparaadiga uuesti.
• Kui sisseehitatud mälu või mälukaarti ei
ole võimalik vormindada, pöörduge
seadme edasimüüja või teeninduskeskuse
poole.
LANGUAGE (Keelevalik)
Ekraanimenüüdes kasutatavat keelt on
võimalik valida alljärgnevate keelte hulgast.
• Kui olete menüükeele kogemata valesti
valinud, siis valige keele muutmiseks
menüü ikoon [
] ning muutke
keeleseadeid.
DEMO režiim MODE
Kuvab demonstratsiooni.
JITTER, SUBJ. MOVE DEMO.
AUTO DEMO: Kuvab kujutist
slaidiesitusena (slide show).
• [JITTER, SUBJ. MOVE DEMO.] töötab
ainult salvestamise režiimis.
• Vajuta ekraani [DISPLAY] nuppu, et
lõpetada [JITTER,SUBJ. MOVE DEMO.].
• Vajuta menüü/valiku [MENU/SET] nuppu,
et lõpetada [AUTO DEMO].
• Kui AV kaabel või USB ühendusjuhe on
kaameraga ühenduses, siis [AUTO DEMO]
ei ole võimalik.
Virvenduse/liikumise näitaja ekraanis.
Kaamera tunneb automaatselt ära, kui
pildistatav objekt vibreerib või liigub ning
näitab selle ka ära. (Pildistada ei ole
demonstratsiooni ajal võimalik).
JITTER, SUBJ. MOVE DEMO.
A
B
CANNOT BE DISPLAYED
WHILE RECORDING
EXIT
Virvenduse näitaja
Liikumise näitaja
• Demonstratsiooni on samuti võimalik
kuvada kiirseadistuse alt (LK. 59). Vali
stabilisaator ning vali ekraan [DISPLAY].
• Demonstratsioonid on ainult näited.
• Automaatne ISO tundlikkuse seaded, mis
kasutavad liikumise avastamist töötavad
ainult intelligentse ISO ja spordi [SPORTS],
beebi [BABY] ja kodulooma [PET] režiimides.
A
B
- 24 -
Ettevalmistus
LCD ekraan ning muudatused ekraanile
Ekraan tavalise pildi režiimis [
(ostu sooritamise hetkel)
1
13
2
3 4
5 6
].
Sisseehitatud mälu
/ mälukaardi
(
või
muutuvad punaseks mälu
poole pöördumise ajal)
• Sel ajal, kui mälu poole pöördumise
indikaator põleb:
– Ei tohi kaamerat välja lülitada.
– Ei tohi eemaldada patareisid/akusid
või mälukaarti (kui kasutate mälukaarti).
– Ei tohi AC vahelduvvoolu adapterit
eemaldada (kui kasutate AC adapterit).
• Ülalpool toodud hoiatused kehtivad ka
siis, kui loetakse piltide informatsiooni
või kustutate kaadreid või kui vormindate
sisseehitatud mälu või mälukaarti.
• Pöördumise aeg sisseehitatud mälu
poole võib olla pikem kui mälukaardi
poole pöördumise aeg. (Maksimaalselt
kuni 7 sekundit.)
Säriaeg LK. 28
Avaarv LK. 28
• Kui säri pole sobiv, muutuvad säriaeg ja
avaarv punaseks. (Need ei muutu
punaseks, kui aktiveerite välklambi.)
Optiline kujutise stabiliseerimine
LK. 66
7
8
9
10
12
11
Salvestamise režiim
Välklambi režiim LK. 39
• Kui päästikunupp on poole peale alla
vajutatud ning aktiveerite välklambi,
muutub välklambi ikoon punaseks.
Fokuseerimise ala
• Fokuseerimise ala kuvatakse
suuremana, kui fokuseerite pimedas.
Fookus LK. 28
Pildi suurus LK. 60
Pildi kvaliteet LK. 60
: Värisemise häire näitaja
LK. 30
Patareide/Akude indikatsioon
• Patareide/Akude indikaator muutub
punaseks ja hakkab vilkuma. (Oleku
indikaator vilgub, kui LCD monitor lülitub
välja.)
Vahetage patareid või paigaldage laetud
Ni-MH akud.
Allesjäänud kaadrite indikatsioon
LK. 108
Salvestuse näidik
• Teiste ekraani näidikute kohta täpsemat
informatsiooni vaadake LK. 96.
Ekraanikuva muutmine
Ekraanikuva muutmiseks vajutage
[DISPLAY] nuppu. Võimalik on valida,
kas pildistamisel kuvatakse ekraanile
informatsioon pildi suuruse või
allesjäänud kaadrite arvu kohta.
Täpsemat informatsiooni vaadake LK.37.
- 25 -
Põhifunktsioonid
Lihtne pildistamine (
Intelligentne režiim)
Kaamera seadistab end automaatselt ise
vastavalt pildistamise objektile ning
pildistamise tingimustele. See režiim on
soovitatav algajatele, et lihtsalt pildistada.
Vali kaamera intelligentne režiim
[
].
Pane salvestamise/taasesitamise nupp
salvestamise asendisse ning vajuta
režiimi [MODE] nuppu.
Fokuseerimise ala
• Fokuseerimise ala kuvatakse sobivate
fookuse punktidega. (Maksimum 5 punkti).
E Avaarv
• Kui objekt on fookuses, kostub kaks
helisignaali.
• Kaamera fokuseerib vahemikus 5 cm kuni
∞.
Sellele vaatamata muutub kaamera ning
subjekti vahe suuremaks kui määrata
kõrge suurendamine. (30 cm kuni ∞ ).
D
Pildistamiseks vajutage
päästikunupp põhjani.
Vali [
INTELLIGENT] ning
vajuta [MENU/SET] nuppu.
Hoidke kaamerat rahulikult
mõlema käega, hoidke käsi keha
vastas ning seiske kergelt harkis
jalgadega.
A
B
Välklamp
Fokusseerimise abilamp
Suunake fokuseerimise ala kohale,
mida soovite teravustada ning
vajutage fokusseerimiseks
päästikunupp poole peale.
D
C
E
C
Fokuseerimise indikaator põleb
roheliselt.
• Kui fokusseerimise indikaator vilgub,
siis on subjekt fookusest väljas.
Järgmised funktsioonid käivituvad
automaatselt:
INTELLIGENTNE ISO
Kaamera määrab automaatselt vastavalt
tegevusele ning subjekti eredusele sobiva
ISO tundlikkuse ning säriaja.
KIIRE FOKUSEERIMINE
Fokuseerimine on päästikunuppu vajutades
kiirem, sest kaamera määrab ise sobiva
fookuse, kui ei ole palju variant.
STABILISAATOR
Kaamera tunneb automaatselt ära ning
tasakaalustab väristamise:
MAKRO
i-MAKRO] määratakse automaatselt,
[
kui subjekt on kaamera lähedal.
• i-MAKRO võib salvestamise olukorra tõttu
mitte toimida. Sellisel juhul on kasutusel
intelligentse režiimi [
] algseaded.
• Kui pildistamisel hoiti kaamerat
vertikaalasendis, siis on ka pilte võimalik
automaatselt vertikaalselt kuvada.
LK. 30, 81.
• Päästikunupule vajutades võib ekraan
minna korraks mustaks või muutuda
tumedamaks.
- 26 -
Põhifunktsioonid
See funktsioon laseb lihtsalt muuta
fookust ning see ei mõjuta salvestatud pilte.
• Päästikunuppu vajutades proovi kaamerat
paigal hoida.
• Ära kata välklampi või fokuseerimise
abilampi sõrme või mõne muu esemega.
• Ära puuduta objektiivi.
• Järgnevaid funktsioone ei ole võimalik
kasutada.
– Säri kompensatsioon (Exposure
Automaatne särikahvel (Auto bracket)
– Auto atbalsts
– Digitaalne suum (Digital zoom)
Välk (LK. 39)
Välgu seadistust saab valida AUTO
(automaatse) [
], Auto/Red-eye
reduction (automaatse punaste silmade
vähendaja)[
] või Forced FLASH OFF
(sunnitud välgu suletud oleku) [
] vahel.
Taustavalguse kompensatsioon
(Ainult Intelligentses režiimis [
])
Vajuta [ ] nuppu, et kompenseerida
seda, et taustavalgus muudab subjekti
tumedamaks. (Tühistamiseks vajuta
uuesti)
BACKLIGHT
Kasutades taustavalguse kompensatsiooni
tekib ekraanile selline ikoon.
Intelligentse režiimi [
(Püsivad)
] tavaseaded.
Kvaliteet: hea (kui pildi suurus on
0.3M: tavaline)
VALGE VÄRVI TASAKAAL: AWB
TUNDLIKKUS: INTELLIGENTNE ISO
FOKUSEERIMISE REŽIIM: 5-alafokuseerimine
KIIRE FOKUSEERIMINE: PEAL
FOKUSEERIMISE ABILAMP: PEAL
ENERGIA SÄÄSTMINE: 5 MIN.
TAIMER: [VÄLJAS] või [10SEC.] on
ainsad valikud
Seadete muutmine
Vajuta menüü/valiku [MENU/SET] nuppu,
et valida järgnev: salvestamise menüü
(recording menu), seadistamise menüü
(setup menu). Vaata iga režiimi kohta eraldi
vastavatelt lehekülgedelt
Menüü
Seadistus
PILDI SUURUS (LK. 60)
REC menu
KÜLGEDE SUURUS (LK. 61)
(salvestamise SARIVÕTE (LK. 65)
menüü)
VÄRVIEFEKTID (LK. 65)
STABILISAATOR (LK. 66)
PATAREI TÜÜP (LK. 21)
SETUP menu KELLA SEADMINE (LK. 17)
(seadistamise MAAILMA KELL (LK. 21)
menüü)
HELISIGNAAL (LK. 21)
KEEL (LK. 24)
Olemasolevad seaded erinevad teiste
režiimide seadetest.
• Üleval mainitud salvestamise menüü seaded
(väljaarvatud sarivõttel [BURST]) on toimivad
ainult intelligentses režiimis[
].
Seadistuse menüü seaded on kehtivad
kõikides režiimides.
Kiire seadistamine
Kasutades kiire menüü [Q.MENU] nuppu ja kursori
nuppu on võimalik lihtsalt määrata järgnevaid
seadeid.
STABILISAATOR (LK. 66)
SARIVÕTE (LK. 65)
PILDI SUURUS (LK. 60)
LCD REZIIM (LK. 38)
DEMO.
SELECT
EXIT
Täpsema informatsiooni jaoks vaadake
LK. 59.
- 27 -
Põhifunktsioonid
Soovitud seadistusega pildistamine
(
Tavalise pildi režiim)
See režiim lubab vabalt pildistada, sest
antud režiimis on seadistamisel rohkem
võimalusi kui intelligentses režiimis [
].
Vali kaameras tavalise pildi režiim
[
].
• Tavalise pildi [
NORMAL PICTURE]
režiim on ühtlasi ka tehaseseadeks.
Pane salvestamise/taasesitamise nupp
salvestamise asendisse ning vajuta
režiimi [MODE] nuppu.
Vali [
NORMAL PICTURE]
ning vajuta [MENU/SET] nuppu.
Fookuse näitaja muutub roheliseks.
roheline
Fokuseerimise ala: valge
E Avaarv
F Säriaeg
• Kui subjekt on fookuses, siis kaamera teeb
kaks piiksu. (Juhul kui ei kasutata makrot).
• Kaamera fokuseerib vahemikus 50 cm
kuni ∞ . (Juhul kui ei kasutata makrot).
• Kui objekt pole fookuses:
– Fokuseerimise indikaator vilgub (roheliselt).
– Fokuseerimise ala muutub valgest punaseks
või fokuseerimise ala puudub.
– Kostub neli helisignaali.
• Kui objekt on fokuseerimise alast väljas,
võib juhtuda, et fokuseerimise indikaator põleb
vaatamata sellele, et objekt ei ole fookuses.
C
D
Pildistamiseks vajutage
päästikunupp põhjani.
Hoidke kaamerat rahulikult mõlema
käega, hoidke käsi keha vastas ning
seiske kergelt harkis jalgadega.
A
B
Välklamp
Fokuseerimise abilamp
Suunake fokuseerimise ala D
kohale, mida soovite teravustada
ning vajutage fokuseerimiseks
päästikunupp poole peale.
D
C
Välklambi kasutamine
Kui välklambi seadeks on valitud AUTO
[
] või
AUTO/Red-eye reduction [
] (Auto/
Punasilmsuse vähendamine) ning kaamera
tuvastab , et pildistatav ala on liiga tume,
rakendub välklamp tööle.
• Välklambi seadistust saab muuta. LK.39.
• Päästikunupu vajutamise ajal võib ekraan
hetkeks muutuda heledaks või tumedaks.
See funktsioon võimaldab paremini
fokuseerida ning ei mõjuta salvestatava
pildi heledust.
• Ärge liigutage kaamerat päästikunupule
vajutamise ajal.
• Ärge katke välklampi ja fokuseerimise
abilampi oma sõrmedega või muude
esemetega.
• Ärge katsuge objektiivi läätse.
E
F
- 28 -
Põhifunktsioonid
Fotograafia põhitõed – säri, fookus, värv
Mõningad teadmised särist, fookusest ja värvist on abiks, kui pildistamisel tekivad
probleemid.
Kas salvestatud
kaadrid on liiga
tumedad?
Säri probleemid
Vaadake lk. 44
Tavalise pildi programmi [
] kasutades valib kaamera
automaatse säri funktsioon kaadrile sobiva säri. Kui aga
pildistate vastu valgust, jäävad objektid taustavalguse foonil
tumedad.
Sellises situatsioonis heledama pildi saamiseks kasutage
säri kompensatsiooni.
Tavalise pildi programmi [
] kasutades valib kaamera
Probleemid
fokuseerimisega automaatse fokuseerimise funktsioon objekti jaoks õige
Vaadake lk.30, 42
fookuskauguse. Teatud juhtudel võib fokuseerimine
ebaõnnestuda. See kaamera fokuseerib vahemikus 50 cm kuni
lõpmatus. Ebaõige fokuseerimise põhjused: ∞
– Samaaegselt on kaadris nii kaugelasuv kui ka lähedalasuv objekt.
– Kui pildistate läbi määrdunud klaasi.
– Ümber pildistatava objekti asuvad sätendavad ja läikivad objektid.
– Kui pildistate pimedas ümbruses.
– Kui pildistate kiirestiliikuvat objekti.
– Kui pildistate minimaalse kontrastiga kaadreid.
– Kui pildistate väga heledat objekti.
– subjektist lähivõttega pilti tehes
– Kui pildistamise ajal kaamera väriseb.
Nende situatsioonide korral kasutage fookuse lukustuse
funktsiooni (AF/AE Lock) või lähipildistamisel makro režiimi.
Värviprobleemid Millise värvitooniga objekt pildile jääb, sõltub ümbritsevast
Vaadake LK. 62
valgusest. Sama värv erineva valguse korral jääb pildile erinevat
tooni. See kaamera korrigeerib värvitasakaalu automaatselt,
püüdes pildile edasi anda loomulikud värvitoonid. (Automaatne
valge tasakaal)
Eri olukordades saate ka ise valge tasakaalu seadistada, et
salvestada võimalikult loomutruude värvidega kaadrid.
- 29 -
Põhifunktsioonid
Fokuseerimise alast väljajäävate
objektide teravustamine
Fookuse lukustus (AF/AE Lock)
Kui salvestate pilti inimestest järgnevas
kompositsioonis, ei saa te fokuseerida
inimestele, kuna nad on fokuseerimise alast
väljas.
Sellisel juhul:
Suunake fokuseerimise ala (AF)
objektile.
Vajutage päästikunupp poolenisti
alla, et fikseerida fookus ja säritus.
• Fookuse indikaator süttib, kui objekt
on fookuses.
Hoidke päästikunuppu endiselt
poolenisti all ning liigutage kaamerat,
et taastada teie poolt soovitud pildi
kompositsioon.
Vajutage päästikunupp põhjani.
• Teil on võimalik fookuse lukustust
korduvalt kasutada enne päästikunupu
põhjani vajutamist.
Värina ennetamine (kaamera
rappumine)
• Päästikunupule vajutades kontrollige
värinat.
ilmub ekraanile, kui
• Värina hoiatus
säriaeg on aeglane ning udususe
võimalused on suuremad.
• Kui ekraanile ilmub fotoaparaadi
värisemise hoiatus, on soovitav kasutada
statiivi. Abiks on ka taimeri kasutamine
(lk. 43), kui aparaat on statiivil. Nõnda
välistate aparaadi liigutamist päästikunupu
allavajutamisel.
• Mõningate pildistamisrežiimide kasutamisel
on säriaeg aeglane. Pärast päästikunupule
vajutust ärge liigutage aparaati enne, kuni
pilt ilmub ekraanile. Alljärgnevate
pildistamisrežiimide kasutamisel soovitame
kasutada statiivi:
– Öine portreevõte [NIGHT PORTRAIT]
– Öine maastik [NIGHT SCENERY]
– Küünlavalgus [CANDLE LIGHT]
– Peovõte [PARTY]
– Tähistaevas [STARRY SKY]
– Ilutulestik [FIREWORKS]
Suuna tuvastamise funktsioon
Kui hoiate pildistamisel aparaati
vertikaalselt, siis need pildid kuvatakse
ekraanile vertikaalselt (keeratuna). Juhul,
kui [ROTATE DISP.] (lk. 81) on aktiveeritud
[ON], saate ekraanile ja TV- ekraanile
vertikaalselt salvestatud pildid kuvada
vertikaalselt vastavalt pildi pööramise
informatsioonile.
• See funktsioon ei tarvitse töötada täielikult,
suunates aparaati üles või alla.
• Aparaadi suuna tuvastamist ei saa kasutada,
kui kasutate filmilõigu režiimi.
- 30 -
Põhifunktsioonid
Suumimise funktsioon
Optilise suumimine/ Laiendatud
optiline suumimine (EZ)
Inimesi ja objekte saate lähemale tuua 3x
optilist suumi kasutades, maastikupilte saate
aga teha lainurka kasutades. (35 mm
filmikaamera ekvivalent: 33 mm kuni
100 mm)
Et salvestada suuremat nurka ilma
suurenduseta (Extra optical zoom), ärge
määrake pildi suuruse kõige suuremat
valikut igale külgede suhtele
(
/
/
)
■ Objekti lähemale toomiseks kasutage
(Tele)
Lükake suumimise hooba T suunas
(telerežiim)
■ Objekti kaugemale viimiseks kasutage
(Wide).
Lükake suumimise hooba W suunas
(lainurk)
■ Maksimaalne suum
Kui on valitud pildi suurus, mis ei ole kõige
suurema resolutsiooniga, siis muutub optiline
suum suuremaks suurendamiseks laiendatud
optiliseks suumiks.
Suurendamine : Maks. 4.8 ×
• Maksimaalse suumi suurendamine
sõltub külgede suhtest järgnevalt:
Külgede suhe
Pikselid
Maksimaalne
suum (Tele)
■ Kuidas laiendatud optiline suum
töötab
Laiendatud optiline suum töötab tänu pildi
keskosa laiendamisele kõrgemat telefoto
efekti kasutades. Seega kui valite [
]
(3M EZ) (3 miljonit pikslit), siis 8M (8.1
miljonit) piksliga CCD ala lõigatakse
keskele 3M (3 miljonit) pikseliga alaks,
mis annab pildile laiendatud optilise suumi
võimaluse.
• Kaamera sisselülitamisel on optiline
suum seades W (WIDE) (1 x) (lainurk).
• Kui kasutate suumimise funktsiooni
pärast objekti fokuseerimist, peate objekti
uuesti fokuseerima.
• Objektiiv pikeneb ja lüheneb
sõltuvalt suumimise astmest. Ärge takistage
objektiivi liikumist suumimise hoova
liigutamise ajal.
• Filmilõigu režiimis [
] fikseeritakse
suumimise aste sellele tasemele, kus see
oli filmilõigu salvestamise alguses..
• „EZ“ on lühend sõnadest [Extra optical
Zoom].
• Kui kasutate suumimise funktsiooni ja valite
pildi suuruse, mis aktiveerib laiendatud
optilise suurenduse, ilmub LCD monitorile
laiendatud optilise suumimise ikoon
].
• Laiendatud optilist suumimist kasutades
võib suurendus hetkeks peatuda, kui
nihutate suumimise kangi lainurkrežiimi
[W] (1x) ligidale. See pole kaamera
talitushäire.
• Näidatud suurenduse aste on ümardatud
suurus.
• Filmilõigu režiimis, kiire sarivõtte
[HI-SPEED BURST] ja kõrge ISO
tundlikkuse režiimis [HIGH SENS.] pole
laiendatud optiline suurendus võimalik.
3.8 x
- 31 -
Põhifunktsioonid
Kiirsuumi nupu kasutamine
Kiireks suumimiseks vajutage kiirsuumi
nuppu [E.ZOOM]. Hetke suumimise aste
sõltub valitud pikselite seadest salvestamisel.
A
Resolutsioon pöördub ka siis algsuuruse
juurde, kui viite suumimise hoova tagasi
optilise suumimise positsioonile.
■ Kui pildi suurus ei ole viidud
maksimumsuurusele iga külgede
suhte korral.
T
EZW
1
D
E
T
EZW
1
A
Kiirsuumi nupp [E. ZOOM]
■ Kui pildi suurus on valitud kõrgeima
resolutsiooniga iga külgede suhte kohta
Resolutsiooni vähendatakse ajutiselt ning
saate kasutada laiendatud optilist suumimist.
T
W
1
A
3
T
EZW
1
B
C
T
EZW
1
Vajutage üks kord kiirsuumi nuppu
[E.ZOOM].
Vajutage kaks korda kiirsuumi nuppu
[E.ZOOM].
D Laiendatud optiline suum.
E Maksimaalne laiendatud optilise
suumimise suurendus
tālummaiņas palielinājums
• Maksimaalne laiendatud optilise
suumimise suurendus võib varieeruda
sõltuvalt külgede suhtest [ASPECT RATIO]
ning pildi suurusest [PICTURE SIZE].
C
Vajutage üks kord kiirsuumi nuppu
[E.ZOOM].
Vajutage kaks korda kiirsuumi nuppu
[E.ZOOM].
Vajutage kolm korda kiirsuumi nuppu
[E.ZOOM].
A Optiline suum
B Laiendatud optiline suum
C Maksimaalne laiendatud optilise
suumimise suurendus
• Kui kasutate laiendatud optilist suumi,
läheb pildi resolutsioon väiksemaks, nagu
toodud allolevas tabelis. Sel ajal muutub
suumimise näidik värvi ja ekraanile
kuvatakse uus pildi resolutsioon.
Külgede suhe
E
Pildi suurus
• Vajutage kiirsuumi nuppu [E.ZOOM]
senikaua, kuni suumimine rakendub tööle.
• Kiirsuumi nupp [E.ZOOM] on aktiveeritud,
kui suumimine on mistahes astmes, välja
arvatud W (WIDE) (lainurk).
• Suurendusastet saate laiendada veelgi,
kui valite digitaalse suumimise [D.ZOOM]
seadeks [ON] (sees).
], kõrge tundlikkuse [HIGH
• Filmilõigu [
SENS.] ning kiire sarivõtte [HI-SPEED BURST]
režiimides on suumimine piiratud ainult
optilisele suumile.
• Ära märgitud suumimise suurused on
ümardatud.
• Kui vajutate kiirsuumi nuppu [E.ZOOM]
kolm korda, naaseb suumimine lainurga
positsioonile W (WIDE) ning pildi
resolutsioon (suurus) pöördub tagasi
algsuuruse juurde. Resolutsioon pöördub
ka siis algsuuruse juurde, kui viite
suumimise hoova tagasi optilise
suumimise positsioonile.
- 32 -
Põhifunktsioonid
Digitaalne suumimine
Edasise suurenduse kasutamine
Maksimaalset12× suumi on võimalik
saavutada 3× optilise ning 4× digitaalse
suumiga, kui [DIGITAL ZOOM] on asetatud
töötavasse [ON] asendisse salvestamise
[REC] menüüst. Kui kasutate aga pildi
suurust, mis lubab ka laiendatud optilist
suumimist võite saavutada ka maksimaalse
19.1× suumi, kasutades 4.8× laiendatud
optilist suumi ning 4× digitaalset suumi.
■ Menüü kasutamine
Vajuta menüü/valiku [MENU/SET]
nuppu kui salvestamise/
taasesitamise nupp on asendis
[
].
Kui olete valinud kaadri režiimi, siis
valige salvestamise menüü ning
vajutage .
■ Digitaalse suumimise ulatuse
sisestamine
Suumimise indikaator võib ekraanil
peatuda, kui lükkate suumimise hooba
lõpuni tele positsioonile. Digitaalse suumi
ulatuse saate sisestada suumimise
hoova jätkuva nihutamisega telepositsiooni suunas või vabastage korraks
suumimise hoob ning liigutase seejärel
hooba uuesti tele- positsiooni suunas.
• [OFF]:
• [ON]:
sees
REC
WHITE BALANCE
AF MODE
QUICK AF
BURST
DIGITAL ZOOM
SELECT
AWB
OFF
OFF
ON
SET
Vajutage menüü/valiku nuppu
[MENU/SET] menüü sulgemiseks.
• Menüü sulgemiseks võite ka päästikunupu
poole peale alla vajutada.
T
W
1
3
12
T
EZW
1
4.8
19.1
Näiteks: Kui kasutate koos digitaalset
suumi ning laiendatud optilist suumi
[
] (3M EZ)
Optiline suum
Digitaalne suum
Laiendatud optiline suum
Vajutage / , et valida digitaalne
suumimine [D.ZOOM] ning
seejärel vajutage .
Vajutage , et valida [ON] (sees)
ning seejärel vajutage menüü/
valiku nuppu [MENU/SET].
T
W
väljas
• Digitaalse suumimise kasutamisel
kuvatakse fokuseerimisala ekraani
keskele ja suuremalt kui tavaliselt
• Kasutades digitaalset suumimist võib pildi
stabiliseerimise funktsioon olla väheefektiivne.
• Kasutades digitaalset suumimist pildi
kvaliteet halveneb (mida suurem suurendus,
seda suurem kvaliteedi kadu).
• Kasutades digitaalset suumi, soovitame
stabilisaator seadistada režiimile [MODE1].
• Kui kasutate pildistamisel digitaalset
suumimist, soovitame kasutada statiivi ja
taimerit.
• Esitatud suurendusastmed on ligikaudsed
väärtused. Digitaalset suumimist ei saa kasutada
alljärgnevatel juhtudel:
– Intelligentses režiimis [
]
– Kui kasutate intelligentse ISO seadeid
– Spordi [SPORTS], beebi [BABY1/BABY2],
lemmiklooma [PET], sarivõtte [BURST] ja
kõrge ISO-tundlikkuse [HIGH SENS.]
režiimi kasutades.
- 33 -
Põhifunktsioonid
Piltide taasesitamine (
Tavalise taasesitamise režiimis)
Vali tavalise taasesitamise režiim [
]
(LK. 18).
Kui mälukaarti pole sisestatud, kuvatakse
ekraanile andmed sisseehitatud mälult. Kui
mälukaart on sisestatud, kuvatakse
ekraanile andmed mälukaardilt.
■ Piltide taasesitamine
Piltide valimiseks vajutage
nuppe.
/
10:00 15. JAN. 2008
: eelmise pildi kuvamine.
: järgmise pildi kuvamine.
■ Kiire edasikerimine/tagasikerimine
/ all taasesituse
Vajutage ja hoidke
ajal.
B
A
• Käesolev fotoaparaat põhineb DCF
(Design rule for Camera File System =
fotoaparaatide failisüsteemide
projekteerimisreeglid) standarditel, mis
on kehtestatud Jaapani
Elektroonikatööstuse Tehnoloogiaühingu
(JEITA) poolt.
• LCD monitor pole võimeline näitama
salvestatud piltide detaile.
• Salvestatud piltide detailide kontrollimiseks
kasutage taasesituse suumimise funktsiooni
(playback zoom) (lk. 69).
• Muude seadmetega salvestatud fotode
taasesitamisel võib nende kvaliteet olla
halvem. (Piltide asemel võidakse
ekraanile kuvada tekst [THUMBNAIL IS
DISPLAYED].)
• Kui proovite vaadata mittestandardset
pildifaili, ilmub kausta või faili numbri
asemele märk [—] ning ekraan võib
muutuda mustaks.
• Selle kaameraga ei saa taasesitada foto
helisalvestist mis on salvestatud teiste
seadmetega.
• Objektiiv liigub pärast salvestamise [REC]
režiimist taasesitamise [PLAYBACK]
režiimile umber lülitudes sisse tagasi
umbes 15 sekundit.
10:00 15. JAN. 2008
: kiire edasikerimine
: kiire tagasikerimine
• Faili number A ja pildi number B
muutuvad ühekaupa. Vabastage /
kui olete jõudnud soovitud pildi numbrini.
/ all hoiate, seda
• Mida kauem nuppu
rohkem pilte korraga edasi või tagasi kerite.
Piltide edasi/tagasikerimise kiirus sõltub
salvestatud piltide arvust.
• Salvestusrežiimis või mitme pildi
taasesituse režiimis (lk. 67) saab pilte
edasi/tagasi kerida vaid ühekaupa.
- 34 -
Põhifunktsioonid
Piltide kustutamine
Vali tavaline piltide taasesitamise režiim
[
] (LK. 18).
Kui mälukaarti pole sisestatud, kustutatakse
pilte sisseehitatud mälult. Kui sisestate
mälukaardi, saate kustutada mälukaardile
salvestatud pilte.
• Kustutatud pilte ei ole võimalik taastada.
Enne piltide kustutamist kontrollige
kindlasti, kas soovite neid kustutada.
■ Mitme pildi (kuni 50 pilti) /kõikide piltide
kustutamine [MULTI DELETE]/[ALL DELETE]
Vajutage kaks korda[
DELETE
DELETE SINGLE
YES
NO
■ Ühe pildi kustutamine
DELETE MULTI
Valige kustutatav pilt, kasutades
/ nuppe..
Vajutage [
].
Vajutage
ning valige [YES] (jah)
ning seejärel vajutage menüü/
valiku nuppu [MENU/SET].
DELETE SINGLE
YES
NO
DELETE MULTI
DELETE ALL
CANCEL
SELECT
DELETE ALL
CANCEL
DELETE
SET
• Pildi kustutamise ajal kuvatakse
ekraanile [
].
].
Vajutage / ning valige [MULTI DELETE/]
(mitme pildi kustutamine) või [ALL DELETE]
(kõikide piltide kustutamine) ning seejärel
vajutagemenüü/valiku nuppu [MENU/SET].
SELECT
SET
• Kui valite [MULTI DELETE] (mitme pildi
kustutamine), jätkake sammuga 3.
• Kui valite [ALL DELETE] (kõikide piltide
kustutamine) jätkake sammuga 5.
Kui [FOVORITE] (valikpilt) (LK. 82) on
seades [ON] (sees) ilmuvad ekraanile
[DELETE ALL](kõikide piltide kustutamine)
ja [ALL DELETE EXCEPT (kõikide v.a.
valikpildi kustutamine)
] Valige nendest
üks, kasutades / nuppe ning vajutage
menüü/valiku [MENU/SET] nupule ning
seejärel jätkake sammuga 5.Kui ühtegi pilti
pole märgistusega valikpilt [FAVOURITE] ei
ole funktsiooni [ALL DELETE EXCEPT
võimalik valida.
Vajutage / ning valige soovitud
pilt, seejärel vajutage valiku
kinnituseks
.
(Ainult juhul, kui valite seadistuse
[MULTI DELETE] (mitme pildi kustutamine)).
DELETE MULTI
SELECT
MARK/UNMARK
DELETE
EXIT
• Korrake ülalpool näidatud sammud.
• Väljavalitud piltidele ilmub[
] ikoon. Kui
vajutada uuesti
siis seadistus
tühistatakse.
• Kui väljavalitud pilt on kaitstud, hakkab
ikoon [
] punaselt vilkuma ja seda
pilti ei saa kustutada. Esmalt tühistage
pildi kaitse, seejärel saate pildi
kustutada.(LK. 85)
- 35 -
Põhifunktsioonid
Vajutage [
]
ning valige [YES] (jah)
Vajutage
ning seejärel vajutage menüü/
valiku nuppu[MENU/SET].
(Juhul, kui valite seadistuse (mitme pildi
kustutamine)[DELETE MULTI]).
DELETE MULTI
DELETE THE PICTURES
YOU MARKED ?
YES
NO
SELECT
SET
• Kõikide piltide kustutamise funktsiooni
kasutades saate kustutada kas pildid
mälukaardilt või pildid sisseehitatud
mälult. (Korraga nii mälukaardilt kui
ka sisseehitatud mälult pilte kustutada ei
saa.)
• Kui vajutate menüü/valiku nuppu
[MENU/SET] kustutamise ajal ([ALL
DELETE] või [ALL DELETE EXCEPT
]
seadistuste ajal), peatatakse kustutamine
poole peal.
• Ärge lülitage aparaati kustutamise ajal
välja.
• Kustutamise ajal kasutage küllaldase
töömahuga patareisid, akusid või
vahelduvvoolu adapterit.
• Mida rohkem pilte on korraga
kustutamisel, seda rohkem aega selleks
tegevuseks kulub.
• Järgnevatel juhtudel pilte ei kustutata
isegi siis, kui valite seadistused [DELETE
ALL] (kõikide piltide kustutamine) või [ALL
DELETE EXCEPT
] (kustutatakse kõik,
v.a. valikpilt):
– Kui SD või SDHC mälukaardi
kirjutuskaitse lüliti on asendis
[LOCK] (lukus).
– Kui failid ei vasta DCF standardile.
]
– Kui pildid on kustutuskaitsega [
- 36 -
Pildistamine (lisafunktsioonid)
LCD ekraan
Taasesituse režiimi kasutades:
Kuvatava informatsiooni
vahetamine
1ST DAY
1 month 10 days
10:00 15. JAN. 2008
A
10:00 15. JAN. 2008
DISPLAY(ekraan)
LCD ekraan (LCD)
Informatsiooni vahetamiseks vajutage
[DISPLAY] nuppu.
Kui menüüekraan ilmub, ei ole [DISPLAY]
nupp aktiivne. Piltide suurendusega
taasesitusel, filmilõigu taasesitusel ja
slaidiprogrammi esitamisel saate valida
ainult „normaalse kuvamise“ (Normal
display) või „ekraanikuva puudub“ (Nondisplay).
Salvestamise režiimi kasutades:
A
Normaalne kuvamine
Ekraanikuva puudub
Normaalne kuvamine koos
histogrammiga
Normaalne kuvamine
Normaalne kuvamine koos salvestamise
informatsiooniga
Andmeid ei kuvata
1 Kuvatakse reisi algusest möödunud
päevade arv, kui olete seadistanud
[TRAVEL DATE]
2 Kuvatakse kui [BABY1]/[BABY2] ja [PET]
režiimis on eelnevalt sisestatud
sünnipäev ja pildistamise ajal on
valitud seadistus [WITH AGE] (koos
vanusega).
3 Kui [BABY] või [PET] režiimis või pealkirja
toimetamise [TITLE EDIT] valikus
taasesitamise [PLAYBACK] menüüs on
kirja pandud tähemärgid, siis salvestamise
kuupäev ja kellaaeg ilmuvad ekraanile
pärast seda, kui kirja pandud tähemärke
Histogramm
■ Histogramm
Salvestamisel saate kasutada histogrammi abi.
Histogrammi mustrit saate valida seadistuse
menüüst (LK. 21).
: Jagamaks ekraani 3x3 balansseeritud
kompositsiooniks
: Joondamaks subjekti ekraani keskele.
- 37 -
Pildistamine (lisafunktsioonid)
LCD ekraani paremini nähtavaks
tegemine (LCD mode)
Režiim
Kasutused
LCD ekraani eredus muutub
automaatselt vastavalt
AUTO POWER
LCD (automaatse keskkonna eredusele.
energia LCD)
Vajuta ning hoia kiirmenüü [Q.MENU]
nuppu kuni kuvatakse seadistamise
ekraani.
POWER
LCD (energia
LCD)
HIGH ANGLE
(suure nurga)
OFF (väljas)
Q.MENU (kiirmenüü)
Sooritage paremal poolel asuv valik
(algne seadistus: väljas [OFF])
kasutades nuppu, valige režiim,
kasutades / nuppe ning vajutage
menüü/valiku [MENU/SET] nuppu.
SELECT
EXIT
- 38 -
LCD ekraan muutub
eredamaks ning paremini
nähtavaks isegi siis, kui
pildistada õues.
See on kasulik
sellisel juhul, kui
te ei saa minna
subjekti lähedale,
sest teie ees seisab mõni
inimene. (Keerulisem kui
vaadata otse ette).
LCD ekraan taastab oma
tavapärase ereduse.
LCD režiimi on võimalik valida seadistamise
menüüst. (LK. 21)
Suure nurga režiim lülitub välja kaamera
väljalülitudes. (Sama juhtub ka
energiasäästu režiimi puhul [POWER SAVE].)
LCD ekraan taastab tavapärase ereduse
pärast 30 sekundit kui salvestatakse
energia LCD režiimis. Vajuta LCD ekraani
ereduse taastamiseks suvalist nuppu.
LCD ekraanil kujutatud piltide eredust
muudetakse kui suure nurga või energia
LCD režiim on aktiveeritud. Seetõttu
võivad mõned objektid paista ekraanil
teisiti. See ei mõjuta aga salvestatud pilte.
Kui ekraani on päikese tõttu raske näha,
siis blokeeri kiirguvat valgust käe või mõne
muu esemega.
Salvestatavate piltide arv väheneb, kui
kasutada energia LCD, automaatse energia
LCD või suure nurga režiimi.
Pildistamine (lisafunktsioonid)
Pildistamine sisseehitatud välklampi kasutades
■ Välklambi seadistamine
: AUTO(automaatrežiim)
Välklamp süttib automaatselt vastavalt
salvestustingimustele.
A
: Auto/punasilmsuse vähendamine
1
(AUTO/Red-eye reduction)
Välklamp süttib automaatselt vastavalt
salvestustingimustele.
Kasutage seda režiimi pildistades
inimesi nõrga valgustusega kohas.
Välklamp
Ärge katke välklampi oma sõrmedega
või muude esemetega.
■ Välklambi seadistuste valimine
A
: Välklambi sunnitud kasutamine
(FORCED ON)
Välklamp süttib igal pildistamisel hoolimata
pildistamistingimustest.
Kasutage seda režiimi juhul, kui
pildistatavat objekti valgustatakse
tagantpoolt või see asub
fluorestsentslampide valguses.
: Välklambi sunnitud kasutamine/
punasilmsuse vähendamine 1
Seda seadistust kasutatakse, kui olete
valinud loovrežiimi küünlavalgus
[CANDLE LIGHT] või pidu [PARTY]
Valige pildistamiseks sobiv välklambi
režiim.
Vajutage
[
].
Vajutage
/ või [
]
soovitud välklambi valimiseks.
FLASH
AUTO
AUTO/RED-EYE
FORCED FLASH ON
FORCED FLASH OFF
SELECT
: Aeglane sünkroonrežiim/
punasilmsuse vähendamine
sync./Red-eye reduction) 1
Kui pildistate inimesi tumeda maastiku taustal,
muudab see režiim säriaja aeglasemaks, nii
et tume taust jääb pildile heledamalt.
Samaaegselt vähendatakse punasilmsuse
efekti.
Seda seadistust saate kasutada ainult
öisel portreevõttel [NIGHT PORTRAIT],
võtterežiimil küünlavalgus [CANDLE
LIGHT] või pidu [PARTY]
or
SET
Vaadake järgnevalt toodud välklambi
seadete tähendusi ning välklambi
võimalikke seadistusi vastavalt
pildistamisrežiimile lk. 40.
Vajutage menüü/valiku nuppu
[MENU/SET].
Valiku tegemiseks võite ka
päästikunuppu vajutada poole peale.
Kui viie sekundi jooksul ühtegi
operatsiooni kaameraga ei ole tehtud,
kinnitatakse valitud seadistus automaatselt.
: Välklambi sunnitud mittekasutamine
(FORCED OFF)
Välklamp ei sütti mingitel
pildistamistingimustel.
Kasutage seda funktsiooni nendes
kohtades pildistades, kus välklambi
kasutamine on keelatud.
- 39 -
1 Välk aktiveeritakse kaks korda, et
ennetada punasilmsust. Subjekt ei tohiks
liikuda kuni teine välk on aktiveeritud.
Pildistamine (lisafunktsioonid)
■ Välklambi võimalikud seadistused
vastavalt pildistamisrežiimile
Välklambi võimalikud seadistused sõltuvad
salvestamise režiimist.
( : Võimalik, — Ei ole võimalik,
: Tehaseseadistus)
■ Välklambi tööulatus pildistamisel
ISO tundlikkus
Välklambi tööulatus
AUTO
30 cm kuni 5.9 m (Wide)
30 cm kuni 3.2 m (Tele)
ISO100
30 cm kuni 1.8 m (Wide)
30 cm kuni 1.0 m (Tele)
ISO200
40 cm kuni 2.6 m (Wide)
30 cm kuni 1.4 m (Tele)
ISO400
60 cm kuni 3.7 m (Wide)
40 cm kuni 2.0 m (Tele)
ISO800
80 cm kuni 5.3 m (Wide)
60 cm kuni 2.9 m (Tele)
ISO1600
115 cm kuni 7.5 m (Wide)
90 cm kuni 4.1 m (Tele)
2 taustavalguse kompenseerimise režiimis
on aktiveeritud välklambi sunnitud
kasutamine [
] (FORCED ON).
Kui muudate salvestamise režiimi,
võivad välklambi seaded ise muutuda.
Seadistage välklamp uuesti, kui vaja.
Välklambi seadeid säilitatakse kaamera
väljalülitamisel. Loovvõtte režiimide välklambi
seaded viiakse tagasi tehaseseadistusse, kui
muudate võtterežiimi.
- 40 -
Võimalikud fokuseerimise ulatused erinevad
olenevalt salvestamise režiimist.
Kui kasutada välklampi samal ajal, kui ISO
tundlikkus on automaadi [AUTO] peal
muutub ISO tundlikkus automaatselt kohe
maksimaalseks [ISO 1000]. ([BABY1]/
[BABY2] režiimides [ISO400] ja [PET] ning
[SPORTS] režiimides [ISO 800]).
Nurgad võivad jääda tumedaks, kui pildistada
välguga subjektile väga lähedalt, kui
suumimise hoob on W poole peal. Sellises
olukorras tuleks natukene sisse suumida.
Olemasolevad välklambi tööulatused
olenevad kõrge tundlikkuse režiimis
[HIGH SENS.] ISO tundlikkusest.
– W: umbes 115 cm kuni 15 m
– T: umbes 90 cm kuni 8.3 m
Pildistamine (lisafunktsioonid)
■ Välklambi tööulatus intelligentse
ISO režiimi kasutades
ISO LIMIT
– [STARRY SKY]:
tähistaeva režiim: 15, 30, 60 sek.
– [FIREWORKS]:
ilutulestiku võtterežiim :1/4, 2 sek.
– Teised kaadri režiimid: 1/8 sek. – 1/2000 sek.
1/8 sekundit kuni 1/2000 sekundit.
Välklambi tööulatus
ISO MAX400
60 cm kuni 3.7 m (“Wide”)
40 cm kuni 2.0 m (“Tele”)
ISO MAX800
80 cm kuni 5.3 m (“Wide”)
60 cm kuni 2.9 m (“Tele”)
ISO MAX
1250
1.0 m kuni 6.6 m (“Wide”)
80 cm kuni 3.6 m (“Tele”)
■ Säriajad välklambi seadistuste
lõikes
Välklambi seadistus
: AUTO
(automaatrežiim)
: AUTO/
punasilmsuse
vähendamine
Säriaeg (sek.)
1/30 kuni 1/2000
1/30 kuni 1/2000
: [Forced Flash
1/30 kuni 1/2000
ON]
: [Forced ON/Redeye reduction]
sunnitud välklambi kasutamine
q : Välklambi sunnitud
kasutamine/ punasilmsuse
vähendamine
: Slow sync./
1/8 või
Red-eye reduction
1 kuni 1/2000
Aeglane sünkroonrežiim/
punasilmsuse vähendamine
: Forced Flash
Välklambi sunnitud
mittekasutamine
1
¼ või 1 kuni 1/2000
2
1/8 või 1 kuni 1/2000
3
1 [NIGHT PORTRAIT] (öine portreevõte)
või [CANDLE LIGHT] (küünlavalgus)
2 Kui intelligentset ISO kasutatakse
[SPORTS], [BABY] või [PET] režiimis.
3 Normaalse pildi režiimis [
], [NIGHT
PORTRAIT] või [CANDLE LIGHT] režiimis
• Säriaeg läheneb maksimaalselt 1
sekundile Û1, Û2 ja Û3 kui:
– Optiline kujutise stabiliseerimise
funktsioon pole aktiveeritud ([OFF])
– Juhul kui optiline kujutise stabiliseerimise
funktsioon on seades [MODE1] või
[MODE2] ning kaamera tuvastab, et
minimaalne võimalus on kujutise
uduseks muutumiseks.
• Eelpooltoodud säriaegadest erinevad
säriajad on järgnevatel režiimidel:
– [NIGHT SCENERY] öine maastikuvõte
8 – 1/2000
• Ärge vaadake töötavasse välklampi
otse ja lähedalt.
• Kui välklamp on pildistatavale objektile
liiga lähedal, võib objekti kujutis
välklambi toimel moonduda või kujutise
värvid kaduda.
• Ajal, mil välklampi laetakse, lülitatakse
ekraan välja ja pildistamine ei ole
võimalik. Oleku indikaator põleb.
Juhul, kui patareide toide on jäänud
nõrgaks, võib ekraan pikemaks ajaks
välja lülituda.
• Kui pildistatav objekt asub väljaspool
välklambi ulatust, võib säri määramine
ebaõnnestuda ning pilt võib olla
ülevalgustatud või liiga tume.
• Kui välgu tuli vilgub, siis välku laetakse
ning pilti teha ei ole võimalik isegi siis, kui
päästikunupp täielikult alla vajutada.
• Valge tasakaalu seadistamine ei tarvitse
õnnestuda, kui välgu valgusjõud pole piisav.
• Lühikese säriaja korral ei pruugi välklambi
efektiivsus piisav olla.
• Järjestikuste võtete puhul võib järgmise
pildi tegemine olla häiritud isegi siis, kui
välk on aktiivne. Pildistage pärast
olekuindikaatori kustumist uuesti.
• Punasilmsuse eemaldamise funktsioon
toimib erinevate inimeste puhul erinevalt.
Funktsioon ei tarvitse korralikult rakenduda
nende inimeste puhul, kes on välklambist
kaugel või ei vaadanud eelvälgu ajal
välklambi poole.
• Sarivõtte või automaatse särikahvli režiimis
välku kasutada ei saa.
- 41 -
Pildistamine (lisafunktsioonid)
Lähedalt pildistamine
(AF
Makrorežiimi kasutades on võimalik
pildistada objekte lähedalt (näiteks lilli).
Te võite pildistada objekti 5 cm kauguselt,
lükates suumimise hoova lainurkobjektiivi
režiimile [WIDE] (1 x).
Vajutage
(
)
Makro pildistamine algab.
■ Fookuse ulatus
5 cm
W
Muutub lõpuks
T
30 cm
- 42 -
Makro võtterežiim)
Makrorežiimis pildistades soovitame
kasutada statiivi ja taimerit
Mida lähemal on objekt kaamerale, seda
väiksemaks jääb teravussügavus (“depth
of field”). Kui pärast objekti teravustamist
muudate aparaadi kaugust objektist,
võib uus fokuseerimine enam mitte
õnnestuda.
Kui vahemaa objektiivi läätse ja objekti
vahel on väljaspool võimalikku
teravustamispiirkonda, võib objekti
fokuseerimine olla võimatu isegi juhul, kui
fokuseerimise indikaator põleb.
Makrorežiim annab eelisõiguse
objektiivile lähemal olevatele objektidele.
Kui kaugus objektiivi ja objekti vahel on
suurem kui 50 cm, kulub makrorežiimis
teravustamisele rohkem aega kui
normaalsel pildistamisel teravustamisele.
Välklambi võimalikuks tööpiirkonnaks on
ligikaudu 30 cm ÷ 5.0 m (“Wide”).
(Tingimusel, kui ISO tundlikkus on
seadistuses [AUTO].) Lähedalt pildistades
on soovitav seadistada välklamp
sunnitud mittekasutamisele (Forced
OFF [
])
Lähivõttel tehtud pildi servades võib
lahutusvõime väheneda. See ei ole
talitushäire.
Pildistamine (lisafunktsioonid)
Taimeri (Self-timer) kasutamine
Vajutage
[
]
Valige taimeri režiim, kasutades
/ nuppe või [
] nuppe.
SELFTIMER
OFF
10SEC.
2SEC.
or
SELECT
SET
Vajutage menüü/valiku nuppu
[MENU/SET].
Seadistamise lõpetamiseks võite ka
päästikunupu poole peale alla vajutada.
Kui viie sekundi jooksul ühtegi operatsiooni
kaameraga ei ole tehtud, kinnitatakse
valitud seadistus automaatselt.
Vajutage fokuseerimiseks
päästikunupp poole peale alla
ning võtte tegemiseks vajutage
päästikunupp lõpuni.
CANCEL
Taimeri indikaator A
vilgub ja võte
toimub 10 sekundi
(või 2 sekundi) pärast.
A
Menüü/valiku nupu
[MENU/SET]
vajutamisel taimeri seadistus tühistatakse.
- 43 -
Kui soovite vähendada päästikunupule
vajutamise ajal kaamera värisemist,
kinnitage kaamera statiivile ning seadistada
taimeri 2 sekundile. See on piisavaks ajaks
kujutise äraväristamise vältimiseks.
Taimeriga pildistamisel, kui vajutate
päästikunupu kohe põhjani, toimub
fokuseerimine automaatselt vahetult enne
võtet. Kui kasutate pimedas pildistades
taimerit, käivitub vajaduse korral
fokuseerimise abilamp teravustamise
hõlbustamiseks.
Intelligentses režiimil [
] pildistades on
valida fikseeritud, [10SEK.] taimerirežiimi
ning väljas [OFF] režiimi vahel.
Autoportree [SELF PORTRAIT] režiimis on
võimalik valida [2SEK.]taimerirežiimi ning
väljas [OFF] režiimi vahel.
Kui kasutate taimerit sarivõtte korral,
hakkab fotoaparaat pildistama 2 või 10
sekundit peale päästikunupu
allavajutamist. Korraga tehakse 3
järjestikust võtet.
Taimeriga pildistades soovitame
kasutada statiivi. (Kontrollige, et aparaat
oleks statiivile stabiilselt paigaldatud.)
Taimerit ei ole võimalik kasutada kiire
sarivõtte[HISPEED BURST] režiimis.
Pildistamine (lisafunktsioonid)
Säri kompenseerimine
Vajutage
[
] kuvamaks sari
[EXPOSURE] ning vajutage / ,
et säri kompenseerida
Kasutage seda funktsiooni, kui pildistatava
objekti ja tausta heleduste tugeva erinevuse
tõttu ei ole sobiva särituse saamine võimalik.
Vaadake allolevat näidet.
EXPOSURE
Ülesäritus
SELECT
Kompenseerige säritust
negatiivses suunas.
B
EXIT
A
A
Korrektne säritus
Säri kompenseerimise väärtus
Kompenseerimisvahemik on -2 EV kuni
+2 EV, sammuga 1/3 EV.
Normaalse säri taastamiseks valige 0 EV.
Vajutage menüü/valiku nuppu
[MENU/SET] seadistuse lõpetamiseks.
Seadistuse lõpetamiseks võite vajutada
ka päästikunupu poole peale alla.
Kompenseerige säritust
positiivses suunas.
Alasäritatud
EV on lühend sõnadest „Exposure Value“
(säritusväärtus). See on CCD ekraanile
tulev valguse hulk, mis määratakse ära
etteantud avaga ja säriajaga.
Säri kompenseerimise väärtus kuvatakse
ekraani alumisse vasakusse nurka.
Säri kompenseerimise väärtus salvestatakse
mälusse ka fotoaparaadi väljalülitamisel.
Säri kompenseerimise vahemik on piiratud
sõltuvalt pildistatava objekti heledusest.
Säri kompensatsiooni pole võimalik
rakendada, kui kasutate pildistamisel
tähistaeva režiimi [STARRY SKY].
- 44 -
Pildistamine (lisafunktsioonid)
Särikahvliga salvestamine
Järjest sooritatakse 3 pilti, muutes samal
ajal automaatselt säri pikkust. Pildid
põhinevad valitud säri kompensatsiooni
ulatusele.
(LK. 44).
Vajuta
(
) nuppe mitu korda,
et kuvada [AUTO BRACKET]
režiimi ja vali sari kompensatsiooni
ulatus, kasutades / nuppe.
AUTO BRACKET
SELECT
Automaatse särikahvli seadistus tühistatakse,
kui kaamera on välja lülitatud. (Sama kehtib
ka energiasäästu [POWER SAVE] režiimi
korral).
Automaatset särikahvlit ei saa kasutada
režiimide [STARRY SKY] ja [HI-SPEED
BURST] korral.
Kui salvestatavate piltide arv on kaks või
vähem, ei ole automaatset särikahvlit
võimalik käivitada.
Säri võib sõltuvalt subjekti eredusest jääda
kompenseerimata.
Automaatset särikahvlit kasutades lülitatakse
välk [FLASH] kohustuslikku asendisse
OFF (väljas)[
].
Kui automaatne särikahvel [AUTO
BRACKET] aktiveeritakse, siis sarivõtte
režiim tühistatakse.
EXIT
Saate valida, kas väljas (off), ±1/3 EV,
±2/3 EV või ±1 EV. (Kui te ei kasuta
automaatset sarivõtte sooritamist
valige [OFF])
Vajutage valimiseks menüü/valiku
[MENU/SET] nuppu.
VSeades särikahvlit ilmub ekraanile
automaatse särikahvli ikoon [
]
Piltide tegemiseks vajutage
päästikunupule.
Pärast piltide tegemist aktiveerub
automaatne piltide taasesitamise funktsioon.
- 45 -
Pildistamine (lisafunktsioonid)
Loovvõtte režiimid [SCENE MODE]
Vajuta salvestamise/taasesitamise nupp
salvestamise asendisse [
]. (LK. 18)
Loovvõtte režiimi kasutades valib kaamera
sõltuvalt pildistatavast objektist ja
pildistamise tingimustest optimaalse ava
ja värvuse, et pilt tuleks võimalikult
loomutruu.
Iga loovvõtte režiimi kohta
lugege lähemalt lk. 47 kuni lk. 52.
■ Loovvõtte režiimi abi
[
INFORMATION]
Kui soovite loovvõtte režiimide kohta
selgitavat informatsiooni ekraanile kuvada,
vajutage [DISPLAY] nuppu ajal, kui
sammu ajal on loovvõtte režiim valitud.
Loovvõtte režiimi menüü juurde
tagasipöördumiseks vajutage uuesti
[DISPLAY] nuppu.
Vajutage režiimi [MODE] nuppu,
vali loovvõtte režiim [SCENE
/ nuppe
MODE] kasutades
ning vajuta menüü/valiku nuppu
[MENU/SET].
INFORMATION
BABY1
Suitable for taking pictures
of your baby.
Age can be displayed
with pictures if you set
the birthday.
REC MODE
CANCEL
INTELLIGENT
NORMAL PICTURE
SCENE MODE
MOTION PICTURE
SET
SELECT
Kui valida loovvõtte menüü [SCENE
MENU] seadistuse [SETUP] menüüst
väljas [OFF] asend, siis valitakse
eelmine loovvõtte režiim.
Vajuta / / / , et valida
loovvõtte režiim.
SCENE MODE
BABY1
SELECT
SET
A
Järgmisele menüü aknale
liikumiseks vajutage A nuppu.
Menüü akende vahetamist saab teha iga
menüü kirje juures, liigutades suumimise hooba.
Vajutage menüü/valiku nuppu
[MENU/SET].
Loovvõtte režiimi muutmiseks vajutage
menüü/valiku nuppu [MENU/SET] ning
sooritage operatsioonid 2 ning 3.
- 46 -
SET
Säriaegade kohta täpsemat informatsiooni
vaadake lk. 41.
Kui muudate loovvõtte režiimi, läheb
välklambi seadistus tagasi
tehaseseadistusse.
Kui te pildistate loovvõtte režiimis, mis ei
vasta selle eesmärgile, võib värvitoon
erineda tegelikkusest.
Kui vajutada menüü/valiku[MENU/SET]
nupule, et kuvada menüüd, siis kuvatakse,
[SCN] menüüd. Saate seadistada
salvestamise menüü [
] või
seadistamise menüü [
] , kasutades
sellel ekraanil.
Järgnevaid funktsioone ei saa loovvõtte
režiimis valida:
– [INTELLIGENT ISO] (intelligentne ISO)
– [SENSITIVITY] (tundlikkus)
– [COLOR MODE] (värviefektid)
Pildistamine (lisafunktsioonid)
Loovvõtte menüü kohta vaadake täiendavat informatsiooni LK. 46.
Portreevõte [PORTRAIT MODE]
Pildistatav objekt tuuakse võrreldes taustaga
esile, taust udustatakse.
■ Portreevõtte režiimi tehnilised võtted
Lükake suumimise hoob lõpuni
telerežiimi [Tele] poole.
Valige võimalikult kauge taust ja minge
objektile võimalikult lähedale.
Kui taimeri tuli vilgub, siis on subjekt
fookusest väljas. Fokuseerimiseks
vajutage päästikunupp uuesti poole peale.
Salvestatud pilt ilmub automaatselt kümneks
sekundiks ekraanile vaatamiseks.
Kui pilt on aeglase säriaja tõttu udune
soovitame kasutada 2-sekundilist taimerit.
(LK. 43)
Seda režiimi soovitame kasutada ainult
välitingimustes ja valgel ajal.
ISO tundlikus on fikseeritud [ISO100].
Pehme nahk [Soft skin mode]
Valige see režiim, kui soovite teha
portreevõtet. Selles režiimis kaamera
tuvastab nahavärvi piirkonnad (nt. näonahk)
ning silub neid.
■ Pehme nahk võtterežiimi tehnika
Lükake suumimise hoob lõpuni
telerežiimi [Tele] poole.
Minge pildistatavale objektile võimalikult
lähedale.
Seda režiimi soovitame kasutada ainult
päevavalguses ja õues.
Kui portreteeritava taga oleval taustal on
nahavärvusega sarnaseid piirkondi, siis
need silutakse samamoodi.
See võtterežiim ei tarvitse olla efektiivne
ebapiisava valguse korral.
ISO tundlikkus on fikseeritud [ISO100].
Autoportree (Self portrait mode)
Fookuse ulatus on laiusesse umbes 30cm.
kuni 70cm.
Kui sa valid autoportree režiimi [SELF
PORTRAIT], siis suumimise suurendamine
muudetakse automaatselt laiale.
Taimerit saab seada ainult välja [OFF]
või kahele sekundile [2SEC.]. Kui te valite
kaks sekundit, siis see seadistus püsib
kaameras seni, kuni see välja lülitatakse,
loovvõtte režiimi muudetakse või kui
kaamera asetatakse tagasivaate režiimile.
Fokuseerimise abilambi seaded on välja
lülitatud.
Optiline pildi stabilisaator on fikseeritud teisele
režiimile [MODE2].
Maastikuvõte [SCENERY]
See režiim võimaldab teha avaraid
maastikupilte. Kaamera fokuseeritakse
kauguses asuvale objektile.
Iseenda lihtne pildistamine.
■ Autoportree võtterežiimi tehnika
Vajuta päästikunupp fokusseerimiseks
poole peale. Taimeri indikaator läheb
põlema, kui olete fookuses. Kontrollides,
et kaamera püsib paigal, vajutage
päästikunupp lõpuni ning tehke pilti.
- 47 -
Fokuseerimise piirkond on 5 m kuni ∞.
Välklambi seadistus on [FORCED OFF]
[
].
Fokuseerimise abilampi ei saa
maastikuvõttel kasutada.
Valge tasakaalu seadeid ei saa muuta.
Pildistamine (lisafunktsioonid)
Loovvõtte menüü kohta vaadake täiendavat informatsiooni LK. 46.
Spordivõte [SPORTS MODE]
Öine maastikuvõte
[NIGHT SCENERY]
See režiim võimaldab teil pildistada kiirelt
liikuvat objekti (Nt: kui pildistate väljas
liikuvat sportlast).
• See režiim sobib välitingimustes ja
päevavalguses pildistamiseks. Soovitav
kaugus objektist 5 meetrit või enam.
• Siseruumis kiiresti liikuvaid objekte
pildistades määratakse ISO tundlikkus
samaks, kui te valiksite intelligentse ISO
režiimis ISO limiidiks [ISO MAX 800].
• Digitaalne suum on välja lülitatud [OFF].
Öine portreevõte
[NIGHT PORTRAIT MODE]
Õine portreevõtte režiim võimaldab
pildistada inimesi öisel taustal. Välk
valgustab võtteobjekti ja taust jäädvustub
pildile pika säriaja tõttu, nii on objekti ja
tausta heledus tasakaalustatud.
■ Öise portreevõtte tehnilised võtted
• Kasutage välku.
• Kuna selles võtterežiimis kasutatakse
pikka säriaega, on siis soovitav
kasutada statiivi ja iseavajat.
• Pildistatav objekt peab jääma pärast
võtet umbes 1 sekundi vältel liikumatuks.
• Soovitame suurendust mitte kasutada
(Wide) (1x) ja olla objektist umbes 1,5 m
kaugusel.
• Fokuseerimise piirkond on umbes 1.2 m
kuni 5 m. (Lugege lk. 40 välklambi
toimimise ulatuse kohta.)
• Katik võib jääda suletuks (maksimaalselt
ligikaudu 1 sekundiks) peale võtet. See
ei ole seadme talitushäire.
• Pimedas kohas pildistamisel võib pildile
jääda ebatäpsust.
• Välklambi seadistus on lukustatud
aeglasele sünkroonrežiimile/
punasilmsuse vähendamisele [
].
Välklamp aktiveerub igal võttel.
• Valge tasakaalu seadeid ei saa muuta.
Seda võtterežiimi kasutades saate ka öisest
maastikust värvilised pildid.
■ Pildistamisel pikendatakse säriaega.
• Öise maastiku pildistamise tehnilised võtted
• Kuna säriaeg on pikk (maks. ca 8 sek.),
siis kasutage statiivi. Soovitav on
kasutada ka iseavajat.
• Fokuseerimise ulatus on 5 m kuni ∞.
• Katik võib jääda suletuks (maksimaalselt
8 sekundiks) pärast öövõtte sooritamist.
See ei ole seadme talitushäire.
• Pimedas pildistamisel võib pildile jääda
ebatäpsust.
• Välklampi ei saa kasutada (FORCED OFF]
[
].
Säriaeg muutub järgnevaks:
Maksimaalselt 8 sekundit:
– Kui optiline pildi stabilisaator on väljas [OFF]
– Kui optiline pildi stabilisaator on režiimides
[MODE1] või [MODE2] ja kui kaamera saab
aru, et on vähesel määral variant.
Maksimaalselt 1/8 sekundit:
– Teistel juhtudel kui need, mis on üleval ära
toodud.
• Fokuseerimise abilampi ei saa kasutada.
• Valge tasakaalu seadeid ei saa muuta.
Toidu pildistamine [FOOD MODE]
Valige see loovvõtte režiim, kui tahate
pildistada toitu ilma segava kõrvalvalguseta
(restoranis jne). See režiim võimaldab teil
pildistada toitu naturaalsetes toonides.
• Fokuseerimise ulatus on 5 cm
(lainurkrežiimis, Wide)/30 cm (tele- režiimis
Tele) kuni ∞.
• Valge tasakaalu seadeid ei saa muuta.
- 48 -
Pildistamine (lisafunktsioonid)
Loovvõtte menüü kohta vaadake täiendavat informatsiooni LK. 46.
Beebi pildistamine [BABY MODE1)
Beebi pildistamine [BABY MODE2)
Pildistamine peol [Party mode]
Selle võtterežiimi kasutamine võimaldab
pildi peal edasi anda peoatmosfääri (nt.
pulma - tseremoonia, pidu hämaras ruumis
jne.). Välk valgustab võtteobjekti ja taust
jäädvustub pildile pika säriaja tõttu, nii on
objekti ja tausta heledus tasakaalustatud.
■ Peol pildistamise tehnika.
• Soovitame pildistamisel kasutada statiivi
ja iseavajat.
• Soovitame suurendust mitte kasutada
(“Wide”) (1x) ja olla objektist umbes 1,5 m
kaugusel.
• Välk seadistage režiimile Forced
ON/Red-eye reduction [
] või Slow
sync./Red-eye reduction [
].
• Valge tasakaalu seadeid ei saa muuta.
Valige see režiim, kui soovite beebit
pildistada. Selles võtterežiimis on säri ja
värvitoon valitud selliselt, et tuua esile beebi
tervislik jume. Kui kasutate välku, siis selle
võimsust on vähendatud, võrreldes
tavarežiimidega.
• Teil on võimalik kaamerasse sisestada kahe
lapse sünnipäevad ning nimed, kasutades
[BABY1] ja [BABY2] režiime. Saate sisestatud
andmeid vaadata, kasutades taasesitamise
režiimi. Andmeid on võimalik ka piltidele
endale üle kanda, kasutades teksti templi
[TEXT STAMP] režiimi (LK. 76).
• Teil on võimalus kasutada ka programmi
[PHOTOfunSTUDIOviewer-], mis on teil
CD-ROMi näol ka kaasas, et printida teie
lapse vanust. (Täiendava informatsiooni
jaoks vaadake programmiga kaasas
olevaid juhiseid .PDF failis)
■ Vanuse ja nime kuvamise seaded
BABY1
Pildistamine küünlavalgel
[Candle light mode]
Kasutage seda võtterežiimi, kui soovite
pildistada küünlavalgel ning säilitada
küünlavalguse atmosfääri.
■ Küünlavalgel pildistamise tehnika
• Kui soovite salvestatud pildil säilitada
maksimaalselt loomulikku küünlavalgust,
ärge kasutage välklampi.
• Pildistamisel soovitame kasutada statiivi
ja iseavajat.
• Fokuseerimise ulatus on 5 cm
lainurkrežiimis, (“Wide”)/30 cm tele- režiimis
(“Tele”) kuni ∞.
• Välk seadistage režiimile Forced
ON/Red-eye reduction [
] või Slow
sync./Red-eye reduction [
].
• Valge tasakaalu seadeid ei saa muuta.
AGE
OFF
NAME
OFF
CANCEL
SELECT
EXIT
1. Valige vanus [AGE] või nimi [NAME],
kasutades / nuppe ning vajutage press .
2. Valige [SET] , kasutades / nuppe ning
vajutage menüü/valiku [MENU/SET] nuppu.
3. Kui seadistate vanust [Age]:
Valige aasta / kuu / päev, kasutades /
nuppe ning valige need, kasutades /
nuppe.
Nime [NAME] seadistamine: Sisestage
nimi (Vaadake teksti sisestamise kohta LK. 75)
4. Vajutage menüü/valiku [MENU/SET]nuppu.
Vanus [AGE] ja nimi [NAME] aktiveeritakse
automaatselt ning näidatakse ekraanil, kui
vanus ning nimi on valitud. Et muuta
näitamist/mitte näitamist valige sees [ON]
või väljas [OFF] vanuse [AGE] või nime
[NAME] juures ülal toodud esimeses punktis
ning valige menüü/valik [MENU/SET].
• Kui valite sees [ON] vanust ning nime
sisestamata, siis kuvatakse automaatset
seadistamise ekraani.
• Kui vanus [AGE] või nimi [NAME] on
valitud väljas olevaks [OFF], siis vanust
ega nime ei kuvata.
- 49 -
Pildistamine (lisafunktsioonid)
Loovvõtte menüü kohta vaadake täiendavat informatsiooni LK. 46.
• Fokuseerimise ulatus on 5 cm
lainurkrežiimis, (“Wide”)/30 cm telerežiimis, (“Tele”) kuni ∞ .
• ISO tundlikkus määratakse sama, mis
seades ISO LIMIT intelligentse ISO
režiimis : [ISO400].
• Kui lülitate aparaadi sisse koos
seadistusega [BABY1]/[BABY2], kuvatakse
ekraani alaserva umbes viieks sekundiks
beebi vanus.
• Kuvatava kuupäeva stiil võib erineda
sõltuvalt aparaadi keelevalikust.
• Kui kuvatav vanus ei vasta tõele,
kontrollige aparaadi kella ja sünnipäeva
seadistust.
• Kui soovite sisestatud sünnipäeva
lähtestada (nullida), valige [SETUP]
menüüst [RESET] (lk. 23).
• Digitaalset suumimist ei saa kasutada.
Lemmiklooma pildistamine
See on sobiv funktsioon lemmiklooma
pildistamiseks. See lubab sisestada
lemmiklooma sünnipäeva (vanuse) ning
nime. Nime ning vanuse sisestamise kohta
vaata lähemalt [BABY1]/[BABY2] režiimide alt.
• Tundlikkus on sama, kui oleksite valinud
intelligentse ISO režiimi alt ISO limiidiks
[ISO MAX800].
• Fokuseerimise abilamp on pandud väljas
[OFF] asendisse.
].
• Fokuseerimise režiim muudetakse [
• Täpsema informatsiooni jaoks vaata beebi
pildistamise [BABY] režiimi.
Sunset mode
Kasutage seda võtterežiimi, kui soovite
päikeseloojangut pildistada. Selle režiimi
kasutamisel kantakse päikeseloojangu
värvid edasi loomulikult ja värviküllaselt.
Kõrge ISO-tundlikkuse režiim
[HIGH SENS.]
ISO tundlikkus muutub pilte tehes
automaatselt [ISO1600] ja [ISO6400] vahele.
■ Külgede suhte ja pildi suuruse seadistamine.
HIGH SENS.
PICTURE SIZE
3M
2.5M
2M
CANCEL
SELECT
SET
1 Vali [
3M], [
2.5M] või [
2M],
kasutades / ning vajuta menüü/valiku
[MENU/SET] nuppu.
• Salvestatavate piltide resolutsioon väheneb
arvestataval määral suure tundlikkuse
töötlemise tõttu. See ei ole talitushäire ∞.
• See režiim on sobilik juhul, kui te prindite
4“ × 6“/10 × 15 cm suuruses pilte.
• Fokuseerimise ulatus on 5 cm (lainurkrežiimis,
Wide)/30 cm (tele- režiimis, Tele) kuni ∞ .
• Välku saab seadistada kas automaatseks
(AUTO) [
] või peal olevaks (Forced
Flash ON) [
].
• Pildi kvaliteet on fikseeritud [
].
• Kõrge ISO-tundlikkusega režiimiga koos ei
saa kasutada laiendatud optilist suumimist
ja digitaalset suumimist.
Kiire sarivõte
See on sobilik režiim, kui soovite jäädvustada
kiiret liikumist või otsustavat hetke.
Sarivõtte kiirus: Umbes 5.5 kaadrit sekundis
■ Külgede suhte ja pildi suuruse seadistamine.
HI-SPEED BURST
PICTURE SIZE
2M
2.5M
• Välklampi ei saa kasutada (FORCED
OFF) [
].
• Fokuseerimise abilambi seadistus on
välja lülitatud.
• ISO tundlikus on fikseeritud [ISO100].
• Valge tasakaalu seadeid ei saa muuta.
2M
CANCEL
- 50 -
SELECT
SET
Pildistamine (lisafunktsioonid)
Loovvõtte menüü kohta vaadake täiendavat informatsiooni LK. 46.
2M], [
2.5M] või
1. Valige [
[
2M] kasutades / ja vajutage
[MENU/SET].
2. Pildistamiseks vajutage päästikunuppu
täielikult.
Kui päästikunupp on lõpuni alla vajutatud,
tehakse järjestikku liikumatuid pilte.
■ Salvestatud piltide arv
Sisseehitatud mälu: Umbes 15
Mälukaart: 15 kuni 100 (maksimum)
• Sarivõtte kiirus muutub sõltuvalt
salvestustingimustest.
• Piltide arv on piiratud, sõltuvalt
salvestustingimustest, kaardi tüübist
jne.
• Järjest tehtavate piltide arv võib kohe
pärast vormindamist kasvada.
• Välgu seadistus on fikseeritud Sunnitud
Välk Väljas (Forced Flash OFF) [
].
• Kvaliteediseadistus on fikseeritud [
].
• Fookusvahemik on 5 cm (Wide) / 30 cm
(Tele) ∞.
• Säriaeg on 1/8 sekundit kuni 1/2000
sekundit.
• ISO tundlikkus on automaatselt
fikseeritud vahemikku [ISO500] ja
[ISO800]. (ISO tundlikkus seadistub
kõrgemaks, kui sarivõtte kiirus on suurem)
• Fookus, säriaeg, ISO tundlikkus, suum ja
säritus on fikseeritud esimese pildi jaoks
pandud väärtuste jaoks.
• Salvestatud pilt muutub pisut udusemaks,
(Sobib 4“× 6 /10 × 15 cm suuruse
väljaprintimise jaoks.)
• Järgnevaid funktsioone ei saa kasutada
– Ekstra optiline suum
– Digitaalne suum
– Automaatne sarivõte
– Taimer
– Sarivõte
Tähistaeva režiim
Tee pilte öisest taevast või teistest
tumedatest objektidest.
■ Säriaja seadistamine
Valige säriaeg; 15, 30 või 60 sekundit.
Vajutage / et valida säriaeg,
siis vajutage [MENU/SET].
STARRY SKY
SHUTTER SPEED 15 SEC.
30 SEC.
60 SEC.
CANCEL
SELECT
SET
• Et vahetada säriaega, vajutage [MENU/SET],
siis valige [STARRY SKY] uuesti
• Säriaega saab muuta ka kiires seadistuses
(LK. 59).
Pildi tegemine
CANCEL
• Ekraanile kuvatakse loenduriaken. Ärge
liigutage kaamerat. Kui sekundite
loendamine lõpetatakse, kuvatakse
ekraanile teade [PLEASE WAIT...]
(palun oodake). See on aparaadile vajalik
aeg andmete salvestamiseks ning ajakulu
on sama, mis eelnevalt valitud säriaeg.
• Loenduriakna kuvamise ajal pildistamise
katkestamiseks vajutage menüü/valiku
nuppu [MENU/SET]
■ Tähistaeva režiimi tehnika
• Ava avaneb 15, 30 või 60 sekundiks, seega
kasutage statiivi ja taimerit parimate
tulemuste saavutamiseks.
• Välgu seadistus on fikseeritud sunnitud
välk väljas (Forced Flash OFF) [
].
• ISO tundlikkus on fikseeritud [ISO100].
• Järgnevaid funktsioone ei saa kasutada.
– Säri kompensatsioon.
– Valge tasakaal.
– Stabiliseerija.
– Sarivõte.
- 51 -
Pildistamine (lisafunktsioonid)
Loovvõtte menüü kohta vaadake täiendavat informatsiooni LK. 46.
Lume režiim
Ilutulestiku pildistamise režiim
Tehke kauneid pilte ilutulestikust öises
taevas.
Säri ja valge tasakaal on kohaldatud nii, et
valge lumi paistaks välja.
■ Ilutulestiku režiimi tehnika
• Säriaeg muutub aeglasemaks, seega
kasutage statiivi.
• Te ei saa muuta valge tasakaalu
seadistust.
• See režiim on kõige efektiivsem, kui
pildistatavad objektid on kaamerast 10
või enama meetri kaugusel.
• Säriaeg on:
– Kui optilise kujutise stabiliseerimine
funktsioon on seadistatud Väljas
[OFF] : 2 sekundit
– Kui optilise kujutluse stabiliseerija on
seadistatud [MODE1] või [MODE2]:
¼ või 2 sekundit. (Säriaeg muutub 2
sekundi peale, kui kaamera tuvastab
väikese värina, näiteks statiivi kasutades
jne.) Võite muuta säriaega, kui säri on
kompenseeritud.
• Välgu seadistus on fikseeritud Sunnitud
Välk Väljas (Forced Flash OFF) [
].
• Te ei saa muuta fokuseerimise režiimi
seadistust.
• Fokuseerimise režiimi ala ei kuvata.
• Fokuseerimise abilambi seaded on välja
lülitatud.
• ISO tundlikkus on fikseeritud [ISO100].
• Te ei saa muuta valge tasakaalu
seadistust.
Aerofoto režiim
Lubab teil teha pilte läbi lennuki akna.
■ Aerofoto režiimi tehnika
Kasutage seda tehnikat, kui pilvedest vms
on raske pilte teha. Suunake kaamera
millelegi, millel on kõrge kontrast, vajutage
päästikunuppu pooleldi, et fikseerida fookus.
Seejärel suunake kaamera subjektile ning
vajutage päästikunupp alla täielikult, et
teha pilt.
• Lülita kaamera õhku tõusmisel ja
maandumisel välja.
• Kaamera kasutamisel järgi kõiki
pardameeskonna instruktsioone.
• Fookusulatus on 5 m ∞.
• Olge ettevaatlik aknaklaasi peegeldusega.
• Välgu seadistus on fikseeritud Sunnitud
Välk Väljas (Forced Flash OFF) [
].
• Fokuseerimise abilamp on välja lülitatud.
• Te ei saa muuta valge tasakaalu
seadistust.
Rannas pildistamise režiim
Ennetab subjekti alasäritamist tugevas
päikesepaistes, lubades teil teha pilte
rannas.
• Ära katsu kaamerat märgade kätega.
• Liiv ja merevesi võivad põhjustada kaamera
talitlushäireid. Ole kindel, et liiv ega
merevesi ei puutu kaameraga kokku,
eriti objektiivi, välku või terminalidele.
• Te ei saa muuta valge tasakaalu
seadistust.
- 52 -
Pildistamine (Lisafunktsioonid)
Filmilõigu režiim
Vajutage päästikunuppu täielikult,
et lõpetada salvestamine.
Seadistage salvesta/taasesita valik
salvestamise peale [
]. (LK. 18)
Kui sisseehitatud mälu või mälukaart saab
täis keset salvestamist, lõpetab kaamera
automaatselt salvestamise.
Vajutage [MODE],valige [
MOTION PICTURE] kasutades
/ , ja vajutage uuesti
[MENU/SET].
■ Külgede suhte ja pildi kvaliteedi seadistuste
muutmine.
Vajutage [MENU/SET].
REC MODE
Vajutage / , et valida [ASPECT
RATIO] ja vajutage seejärel
INTELLIGENT
NORMAL PICTURE
SCENE MODE
MOTION PICTURE
REC
PICTURE MODE
ASPECT RATIO
WHITE BALANCE
AF MODE
DIGITAL ZOOM
SET
SELECT
Vajutage päästiku nuppu pooleldi,
et fokuseerida, ning seejärel
täielikult, et alustada salvestust.
C
OFF
SET
SELECT
Vajutage / , et sooritada valik ja
seejärel vajutage [MENU/SET].
A
Vajutage / , et valida [PICTURE
MODE] ja siis vajutage .
REC
PICTURE MODE
ASPECT RATIO
WHITE BALANCE
AF MODE
DIGITAL ZOOM
B
Kasutusel olev salvestusaeg
Möödunud salvestusaeg
C Audio salvestus
• Heli salvestatakse läbi mikrofoni.
• Kui subjekt on fokuseeritud, fookuse
märguandetuli läheb põlema.
• Fookus, suum ja objektiivi ava
väärtused fikseeritakse salvestuse
alustamisel olnud seadistustele
(esimese kaadri järgi).
• Kui te vajutate päästikunuppu,
salvestatakse filmilõik esimestel
sekunditel ilma helita.
A
B
SELECT
OFF
SET
Vajutage / , et sooritada valik
ning seejärel vajutage [MENU/SET].
■ Kui külgede suhte seadistus on [
- 53 -
]
Valik
Pildi suurus
Kaadreid
sekundis
30fpsVGA
10fpsVGA
30fpsQVGA
10fpsQVGA
640 × 480 pikslit
640 × 480 pikslit
320 × 240 pikslit
320 × 240 pikslit
30 fps
10 fps
30 fps
10 fps
Pildistamine (Lisafunktsioonid)
■ Kui külgede suhte seadistus on
[
]
Valik
Pildi suurus
Kaadreid
sekundis
30fps16:9
10fps16:9
848 × 480 pikslit
848 × 480 pikslit
30 fps
10 fps
• Fps (kaadrit/sekundis). See tähistab 1
sekundis salvestatavate kaadrite arvu.
• Salvestatud kujutis on sujuvam, kui
kasutate pildistamisrežiimi 30 fps.
• Kasutades pildistamisrežiimi 10 fps, saate
salvestada pikemaid filmilõike, kuid
salvestise kvaliteet on madalam.
• Kuna pildistamisrežiimi [10fpsQVGA]
salvestatud filmilõik on väiksema mahuga,
on seda mugav saada elektronpostiga.
Sisseehitatud mälule filmilõikude
salvestamiseks:
Seadista [ASPECT RATIO] [
] ja
[PICTURE MODE] [30fpsQVGA] või
[10fpsQVGA] (320 × 240 pikslit)
Vajutage menüü/valiku nuppu
[MENU/SET] menüü sulgemiseks.
• Menüü sulgemiseks võite vajutada
ka päästikunupu pooleldi alla.
• Kui te kasutate optilist kujutise stabilisaatori
funktsiooni, saate valida ainult [MODE1]
videolõigu režiimi.
• Võimaliku salvestusaja kohta lugege
lähemalt LK.110.
• LCD monitoril kuvatavat salvestamise aeg
ei pruugi kahaneda regulaarselt.
• See kaamera ei toeta MultiMediaCard
mälukaarti filmilõigu salvestamiseks.
• Kui valite salvestamiseks pildi kvaliteedi
[30fpsVGA] või [30fps16:9], soovitame
parima tulemuse saavutamiseks kasutada
suure kiirusega kaarte (pakendile või mujale
trükitud) 10 MB/s või kiiremat.
• Sõltuvalt SD mälukaardi või SDHC mälukaardi
tüübist, võib filmilõigu salvestamine ootamatult
keset salvestamist peatuda.
• Soovitame kasutada Panasonic SD
või SDHC mälukarti.
• Sõltuvalt kasutatava mälukaardi tüübist,
võib pärast filmilõigu salvestamist kaardi
poole pöördumise näit mõneks ajaks
ekraanile ilmuda.
• Seda ei loeta seadme talitushäireks.
Filmilõike võib järjestikku salvestada
kuni 2 GB. Maksimaalne võimalik
salvestusaeg kuni 2 GB-ni kuvatakse
ekraanil. (DMC-LS80GC/DMC-LS80PL)
• Filmilõike võib järjestikku salvestada kuni
15 minutit. Maksimaalne järjestikune
salvestusaeg (kuni viisteist minutit)
kuvatakse ekraanil.
(DMC-LS80EG/DMC-LS80E)
• Selle kaameraga salvestatud filmilõikude
taasesitamisel muudel seadmetel võib
nende kvaliteet olla halvem ning
taasesitus võib osutuda võimatuks.
Salvestuse informatsiooni võidakse
kuvada vigaselt.
• Kui subjekti heledust muudetakse,
võib ka objektiivi töötamise müra
salvestuda.
] pole järgnevad
• Filmilõigu režiimis [
funktsioonid kasutatavad.
– Suuna tuvastamise funktsiooni
– [MODE2] ei saa kasutada optilise
kujutise stabiliseerimise funktsiooniga.
• Et kuulda filmiga salvestatud heli, tuleb
seda taasesitada arvutis. See kaamera
ei ole varustatud kõlariga.
- 54 -
Pildistamine (Lisafunktsioonid)
Pildistamine koos reisikuupäevaga
Kui seadistate puhkuse sihtkohta saabumise
ning tagasituleku kuupäevad, saate salvestada
pilte, millele on peale märgitud, mitmendal
puhkusepäeval võte on tehtud. Kui taasesitate
A pilte, kuvatakse pildile, mitmendal
puhkusepäeval on pilt tehtud. Neid andmeid saate
pildile printimisel lisada, kui kasutate
[TEXT STAMP] funktsiooni (LK. 76).
• Kui kasutate CD-l kaasas olevat tarkvara
Vajutage , et valida [SET] ja siis
vajutage [MENU/SET].
SETUP
BEEP
GUIDE LINE
TRAVEL DATE
ECONOMY
AUTO REVIEW
SELECT
OFF
SET
2 SEC.
SET
Vajutage / / / , et valida
lahkumise kuupäeva ja siis vajutage
[MENU/SET].
TRAVEL DATE
PLEASE SET THE
DEPARTURE DATE
A
1ST DAY
10:00 15. JAN. 2008
15 JAN
• [PHOTOfunSTUDIO-viewer-], prinditakse
pildi peale, mitmendal puhkuse päeval pilt
on tehtud. ( Informatsiooni printimise
kohta, vaadake tarkvara instruktsioone
(PDF fail)).
■ Reisikuupäeva seadistamine
(Allolevas näites on kasutatud tavalist
pildistamisrežiimi [
])
2008
SET
SELECT
/
/
: Tehke soovitud valik.
: Valige aasta, kuu ning kuupäev.
Vajutage / / / , et valida
tagasituleku kuupäev [MENU/SET].
TRAVEL DATE
Vajutage [MENU/SET] ja seejärel
vajutage .
PLEASE SET THE
RETURN DATE
Vajutage , et valida [SETUP]
menüü ikoon [
] ja siis
vajutage .
–– ––– ––––
SELECT
Vajutage / et valida [TRAVEL
DATE] ja siis vajutage .
/
/
EXIT
: Tehke soovitud valik.
: Valige aasta, kuu ning kuupäev.
• Reisikuupäev tühistatakse, kui käesolev
kuupäev on pärast reisilt saabumise
kuupäeva.
• Kui te pole saabumise kuupäeva
sisestanud, vajutage [MENU/SET]
ajal, kui kuvatakse “– – – ” .
Vajutage menüüst väljumiseks
[MENU/SET].
- 55 -
Pildistamine (Lisafunktsioonid)
Sooritage võte
• Reisipäevade loendamise aluseks on
kaamera kellaaja seaded ning sisestatud
väljumiskuupäev. Kui võtate reisipäevade
loendamise aluseks maailma-aja
seadistuse [WORLD TIME], arvestatakse
kellaaega ja kuupäeva reisi sihtkoha
vööndiaja järgi.
1ST DAY
10:00 15. JAN. 2008
• Reisipäevade loendamise seadistus
säilitatakse mälus ka siis, kui aparaat
• Reisi päev
kuvatakse ekraanile umbes
on välja lülitatud.
viieks sekundiks pärast reisikuupäevade
• Kui olete määranud väljasõidu kuupäeva
seadistamist ning pärast kaamera
ning pildistate enne määratud reisipäeva,
sisselülitamist, kui reisikuupäev on
kuvatakse pildistamisel oranž [-] ning
seadistatud.
reisikuupäeva ei salvestata.
• Kui reisikuupäev [TRAVEL DATE] on
• Kui olete määranud väljasõidu kuupäeva
seadistatud, kuvatakse ekraani alumisse
ning seejärel muudate kella ja kuupäeva
paremasse serva ikoon [
]. (Seda ei
seadistused reisi sihtkohas, kuvatakse
kuvata, kui käesolev kuupäev on pärast
pildistamisel valge [-] kui sihtkoha kuupäev
reisilt saabumise kuupäeva.)
on enne väljasõidu kuupäeva. Näiteks,
kui reisi sihtkoha kuupäev on 1 päev
■ Reisikuupäeva tühistamine
enne väljasõidu kuupäeva, kuvatakse
Reisikuupäev tühistatakse, kui käesolev
reisi sihtkohas tehtud piltide taasesitamisel
kuupäev on pärast reisilt saabumise
ekraanile [-].
kuupäeva. Kui soovite seadistuse ise
tühistada, valige punktis 4 seadistus
• Kui reisidaatum [TRAVEL DATE] on
[OFF] ning vajutage kaks korda
seadistuses [OFF], Siis ei salvestata
[MENU/SET].
reisi väljasõidust möödunud päevade
arvu isegi siis, kui olete seadistanud
sihtkoha kuupäeva ja kellaaja.
• Kui seadistate [TRAVEL DATE]
seadistusse [SET] pärast pildistamist,
ei kuvata, mitmendal reisipäeval see
pilt on tehtud.
• Seadistage kell, kui ekraanile kuvatakse
teade “PLEASE SET THE CLOCK”.
• Reisikuupäeva kuvamist saab kasutada
ka täisautomaatrežiimis pildistades[
].
A
A
- 56 -
Pildistamine (Lisafunktsioonid)
Aja näitamine reisil
Vajutage / , valige kohalik vööndi aeg
[HOME] ning vajutage [MENU/SET].
Kui seadistate kohaliku aja ja reisisihtkoha
ajavööndi, kuvatakse ekraanile ning ka
salvestatud piltidele reisisihtkoha aeg.
• Valige [CLOCK SET] , et seadistada
kohalik aeg (kuupäev ja kellaaeg).
(LK. 17)
Berlin
Paris
Rome
Madrid
Vajutage [MENU/SET] ja seejärel
vajutage .
Vajutage
, et valida [SETUP]
menüüst ikoon [
] ja siis
vajutage .
Vajutage / , et valida [WORLD
TIME] ning seejärel vajutage .
SETUP
BATTERY TYPE
CLOCK SET
WORLD TIME
MONITOR
LCD MODE
SELECT
OFF
EXIT
• Kui seadistate maailma-aega esimest korda,
kuvatakse teade [PLEASE SET THE HOME
AREA] (palun valige kohalik ajavöönd). Kui
teade kuvatakse, vajutage [MENU/SET] ning
valige kohalik ajavöönd, nagu on näidatud
“Kodupiirkonna seadistamine
punktis
[HOME]”.
■ Kohalik ajavööndi seadistamine
[HOME] (Seadistage vastavalt p. 1, 2 ja
3 toodud juhistele)
Vajutage
, valige [HOME] ning seejärel
vajutage [MENU/SET].
CANCEL
SELECT
• Kohalikus ajavööndi päevaaja säästurežiimi
ei lisata hetkeajale. Aega lisatakse ühe
tunni kaupa.
Kohaliku ajavööndi seadistamise lõpetamine
• Kui vajutate [MENU/SET] ning seadistate
kohalikku vööndiaega esimest korda,
näidatud
pöördub ekraanikuva punktis
aknale „Kodupiirkonna seadistamine [HOME]“
Vajutage , et pöörduda tagasi punktis 3
näidatud menüüakna juurde ning vajutage
menüü sulgemiseks [MENU/SET].
• Kui seadistate kohalikku vööndiaega teist
korda jne., pöördub ekraanikuva pärast
nupu [MENU/SET] vajutamist punktis 3
näidatud akna juurde. Menüü sulgemiseks
vajutage uuesti nuppu [MENU/SET].
WORLD TIME
DESTINATION
HOME
10:00 15. JAN. 2008
CANCEL
SELECT
SET
• Kohalik aeg kuvatakse ekraani ülemisse
vasakusse nurka ning erinevus maailmaajast GMT (Greenwich Mean Time)
kuvatakse ekraani alumisse vasakusse nurka.
• Kui kasutate kohalikus ajavööndis päevaaja
säästurežiimi [
] , vajutage
. Algse
aja juurde tagasipöördumiseks vajutage
uuesti .
SET
- 57 -
Pildistamine (Lisafunktsioonid)
■ Reisi sihtkoha ajavööndi seadistamine
Seadistage vastavalt p. 1, 2 ja 3 toodud
juhistele LK. 57.)
Vajutage
, et valida reisi sihtkoht
[DESTINATION] ning seejärel vajutage
[MENU/SET]
Menüü sulgemiseks vajutage [MENU/SET].
SETUP
BATTERY TYPE
CLOCK SET
WORLD TIME
MONITOR
LCD MODE
WORLD TIME
SELECT
• Pärast reisi sihtkoha ajavööndi
seadistamist kuvatakse [
] ikooni [
asemel.
DESTINATION
HOME
CANCEL
SELECT
]
SET
A
Sõltuvalt seadistusest kuvatakse kas reisi
sihtkoha aeg või kohalik aeg.
• Kui seadistate reisi sihtkoha aega esimest
korda, kuvatakse kuupäev ja aeg nii, nagu
näete ülemisel joonisel.
Vajutage / , valige reisi sihtkoha
vööndi aeg ning vajutage [MENU/SET].
A
• Pärast reisilt naasmist seadistage kaamera
uuesti kohaliku ajavööndi järgi. Läbige
punktid 1, 2 ja 3 ning seejärel ja valikreal.
“Kodupiirkonna seadistamine [HOME]” (LK.57).
• Kui reisi sihtkoha ajavööndit ei õnnestu
tuvastada, seadistage aja nihe võrreldes
kohaliku ajaga.
• Kui taasesitate reisil salvestatud pilte,
kuvatakse ekraanile reisi ikoon [
].
Adelaide
CANCEL
SELECT
OFF
EXIT
SET
• Ekraani ülemises paremas nurgas kuvatakse
reisi sihtkoha kohalik aeg ning ekraani
alumises vasakus nurgas kuvatakse ajavahe
kohaliku ajaga.
• Kui kasutate reisi sihtkoha päevaaja
säästurežiimi [
] vajutage
(Aeg muutub ühe tunni kaupa.). Algse
aja juurde tagasipöördumiseks vajutage
uuesti
.
- 58 -
Pildistamine (Lisafunktsioonid)
Salvestamise režiimi [REC] menüü kasutamine
Sättides värvivarjundit, pildi kvaliteedi
häälestust jne., saate salvestada erinevaid
pilte. Menüü kirjed on erinevad sõltuvalt
valitud võtterežiimist.
■ Salvestamise [REC] menüü
kasutamine
[Q.MENU]
Salvestamise menüü kuvamiseks vajutage
[MENU/SET] ning valige funktsioon, mida
soovite muuta (lk 19).
Funktsioonid, mida saate muuta
(Normaalses pildistamisrežiimis [
])
Menüü lk.
Lk. 1
Lk. 2
Lk. 3
Pildistamise režiimis vajutage ja
hoidke all [Q.MENU] nuppu, kuni
kuvatakse kiirseadistuse ikoonid.
Funktsioon
PICTURE SIZE (Lk. 60)
QUALITY (Lk. 60)
ASPECT RATIO (Lk. 61)
INTELLIGENT ISO (Lk. 61)
SENSITIVITY (Lk. 62)
WHITE BALANCE (Lk. 62)
AF MODE (Lk. 64)
QUICK AF (Lk. 64)
BURST (Lk. 65)
ZOOM (Lk. 33)
COLOR MODE (Lk. 65)
STABILIZER (Lk. 66)
AF ASSIST LAMP (Lk. 66)
CLOCK SET (Lk. 17)
SELECT
EXIT
Menüü kirje valimiseks vajutage
/ / / ning valige soovitud
seadistus. Menüü sulgemiseks
vajutage [MENU/SET].
■ Kiirseadistamine
Alljärgnevaid funktsioone on võimalik kiirelt
seadistada, kasutades [Q.MENU]nuppu.
(Normaalses pildistamisrežiimis [
]).
• [STABILIZER] (Kujutise stabiliseerimine)
• [BURST] (Sarivõte)
• [AF MODE] (Fokusseerimispunkti valik)
• [WHITE BALANCE] (Valge tasakaalu
seadistamine)
• [SENSITIVITY] (ISO tundlikkus)
• [PICTURE SIZE] (Pildi suurus)
• [LCD MODE] (LCD režiim)
Kirjed on erinevad sõltuvalt valitud
võtterežiimist.
SELECT
EXIT
• Menüü sulgemiseks võite ka vajutada
[Q.MENU] nuppu.
• Valge tasakaalu manuaalse seadistamise
ikooni [
] (white set) kiirseadistamise
ajal ei kuvata.
- 59 -
Pildistamine (Lisafunktsioonid)
Vajutage [
] , et kuvada salvestamise režiimi [REC] menüü ning teha
seadistamise valik (Lk. 19).
[PICTURE SIZE] / [QUALITY]
(Pildi suurus/Pildi kvaliteet)
Teile sobiva pildi suuruse
ning kvaliteedi seadistamine.
Digitaalne pilt koosneb paljudest punktidest,
mida nimetatakse piksliteks. Kuigi kaamera
ekraanil vaadates pole vahet märgata, siis
mida rohkem piksleid on pildil, seda
parema väljaprindi suurele paberile saate
ja seda parema kvaliteediga on pilt arvuti
ekraanil. Pildi kvaliteet on seotud pildi
kompressiooni astmest pildi salvestamisel.
■ Pikslite arv
Mida suurema pikslite arvu valite, seda
parema kvaliteediga väljatrüki saate.
Valides väiksema pikslite arvu, võite
salvestada rohkem pilte. Väiksema pikslite
arvuga pildid sobivad paremini ka
elektronposti teel saatmiseks või kodulehel
kasutamiseks.
A
B
Palju piksleid (Fine)
Vähe piksleid (Rough)
Nendel piltidel näidatakse, kuidas sõltub
pildi kvaliteet pikslite arvust.
Kui pildi külgede suhe on [
]
(8M)
3264 × 2448 pikslit
(5M EZ)
2560 × 1920 pikslit
(3M EZ)
2048 × 1536 pikslit
(2M EZ)
1600 × 1200 pikslit
(0.3M EZ) 640 × 480 pikslit
A
B
Kui pildi külgede suhe on [
]
3264 × 1840 pikslit
(6M)
(3.5M EZ) 2560 × 1440 pikslit
1920 × 1080 pikslit
(2M EZ)
■ Kvaliteet (Quality)
Kõrgekvaliteediline (Fine) (Madala
kompressiooniga)
See tüüp annab eelisõiguse
kvaliteedile. Pilt on kõrge kvaliteediga.
Standardne (Kõrge kompressiooniga)
See tüüp annab eelisõiguse
salvestatavate piltide arvule ja pildid
salvestatakse standardse kvaliteediga.
• Pildi pikslite arv sõltub pildi külgede suhtest.
Kui muudate pildi külgede suhet, seadistage
ka pildi suurus.
• [EZ] on lühend sõnast [Extra optical
Zoom] (Laiendatud optiline suurendus).
• Kõrge ISO-tundlikkuse režiimis [HIGH
SENS.] ning kiire sarivõtte režiimis [HI-SPEED
BURST] ei saa laiendatud optilist suurendust
kasutada. Laiendatud optilist suurendust [EZ]
kasutades pildi suurust ekraanile ei kuvata.
• On võimalik, et pildid jäävad mosaiikmustrina.
See sõltub pildistatavast objektist ning
salvestamise tingimustest.
• Salvestatavate piltide arvu kohta lähema
informatsiooni saamiseks vaadake Lk. 108
• Salvestatavate piltide arv sõltub pildistatavast
objektist.
• LCD ekraanil kuvatav salvestatavate piltide
arv ei pruugi vastata salvestatud piltidele.
Ei võimalda automaatrežiimis
seadistust [
]
Kui pildi külgede suhe on [
]
(7M)
3264 × 2176 pikslit
(4.5M EZ) 2560 × 1712 pikslit
(2.5M EZ) 2048 × 1360 pikslit
- 60 -
Pildistamine (Lisafunktsioonid)
Vajutage [
] , et kuvada salvestamise režiimi [REC] menüü ning teha
seadistamise valik (Lk. 19).
Külgede suhe [ASPECT
RATIO] Külgede suhte
muutmine
Intelligentne ISO [INTELLIGENT ISO]
ISO tundlikkuse automaatne
muutmine
Sõltuvalt eesmärgist saate valida erinevate
pildi külgede suhte vahel.
Valige see külgede suhe, kui
soovite, et salvestatud pildid
oleksid sama külgede suhtega kui
4:3 TV või arvuti ekraan.
Kaamera tunneb ära objekti liikumise ning
määrab seejärel ära subjekti liikumisele ja
eredusele toetudes optimaalse ISO
tundlikkuse ning säriaja.
Allpool ära toodud seadistused näitavad ära
suurimad võimalikud ISO tundlikkused.
OFF (väljas)
Intelligentne ISO ei toimi
ISO MAX400 [MAX] näitab maksimaalset
ISO tundlikkuse taset. ISO
ISO MAX800
tundlikku liigub väärtuse
ISO MAX määramiseks automaatselt
1250
üles.
Pildi külgede suhe on sama, kui
35 mm filmil.
•[
See külgede suhe on sobiv
maastikuvõtetel ja muudel juhtudel,
kui on vaja laia vaadet. Pilt on
sobilik näitamiseks laiekraaniga
televiisoris
] kuvatakse, kui vajutada päästikunupp
alla poole peale. Kui see vajutada
täielikult alla, siis kuvatakse säriaega
ning ISO tundlikkust.
• Värinat on võimalik vältida, pildistades sees
asuvat liikuvat subjekt suurendades ISO
tundlikkust ning seades säriaega kiiremaks.
(Pildil leiduv müra või udusus võib aga
kasvada).
• Udusust on võimalik vältida, kui pildistada
sees olles liikumatut subjekti vähendades
ISO tundlikkust.
• Subjekti eredusest ning liikumise kiirusest
tingituna võib eredust vältida.
] ei saa valida
• Filmilõigu režiimis [
külgede suhet [
].
• Pildi küljed võidakse pintimisel ära lõigata.
Kontrollige piltide külgede suhet ja printeri
seadistust enne väljaprintimist.
– Kui liikuv subjekt on väike
– Kui liikuv subjekt asub ekraani ääres
– Kui subjekt hakkab liikuma sel hetkel,
mil päästikunupp vajutatakse täiesti alla.
• Pildi müra vältimiseks soovitame seadistada
värviefektid [COLOR MODE] naturaalsel
[NATURAL] režiimile.
• Digitaalset suumi ei ole võimalik kasutada.
- 61 -
Pildistamine (lisafunktsioonid)
Vajutage [
] , et kuvada salvestamise režiimi [REC] menüü ning teha
seadistamise valik (Lk. 19).
Valge tasakaalu seadistamine
[W.Balance]
Valge tooni seadistamine
naturaalse pildi saavutamiseks.
ISO Tundlikkus[SENSITIVITY]
Valguse tundlikkuse seadistamine
ISO number on suurus, mis näitab
fotoaparaadi sensori tundlikkust valguse
suhtes. Mida kõrgemaks seate ISOtundlikkuse, seda vähem valgust vajab
kaamera hämaras pildistades.
• Automaatrežiimi [AUTO] valimisel
seadistab fotoaparaat ISO-tundlikkuse
automaatselt kuni maksimumini
(vastavalt valgustingimustele) [ISO400],
(välklambi kasutamisel [ISO1000]).
ISO tundlikkus
100
Heledates
kohtades (näiteks
välitingimustes)
kasutamiseks
Sobib
Hämarates kohtades
Sobib
kasutamiseks
Säriaeg
Aeglane
Müra
Vähem
1600
Selles režiimis saate seadistada valget
värvust, kui see jääb pildile punakam või
sinakam võrreldes tegelikkusega (näiteks
pildistades tugevas päikesevalguses,
halogeenlampide valguses jne.). Valige
seadistus, mis vastab kõige rohkem
salvestamise tingimustele.
AWB
Ei sobi
värvustemperatuuri
automaatne
seadistamine
(Daylight)
päevavalgus
pildistamine väljas
selge ilmaga
(Cloudy)
pilvine
pildistamine pilves
ilmaga
(Shade)
vari
Ereda valgusega
varjuküljel
pildistamine
Ei sobi
Kiire
Rohkem
• Kasutades kõrge tundlikkuse [HIGH SENS.]
režiimi muutub ISO tundlikkus automaatselt
[ISO1600] ja [ISO6400] vahele.
• Kujutisemüra vähendamiseks soovitame
vähendada ISO-tundlikkust või määrata
pildi värviefekt [COL.MODE] aknas
seadistuseks [NATURAL].
• ISO tundlikkust ei ole võimalik valida,
kui kasutatakse Intelligentse ISO režiimi..
pildistamine
(Halogen)
halogeenlampide
halogeenlambid
valguses
(White set)
Valge
seadistamine
värvustemperatuuri
seadistamine
värvustemperatuuri
(White set)
manuaalne
Valge
seadistamine seadistamine
• Fluorestseeruva valguse optimaalne valge
tasakaal sõltub valguse tüübist. Sellisel
juhul soovitame kasutada [AWB] või [
]
režiimi.
- 62 -
Pildistamine (lisafunktsioonid)
Vajutage [
] , et kuvada salvestamise režiimi [REC] menüü ning teha
seadistamise valik (Lk. 19).
■ Valgetasakaalu manuaalne
■ Automaatne valge tasakaalu
seadistamine (AWB)
seadistamine (White set
)
Valge tasakaalu manuaalseks
Võimaliku valge tasakaalu häälestamise
seadistamiseks valige menüüst [
]
ulatuse kohta vaadake järgnevat joonist.
((White set) ning seejärel vajutage
Kasutage automaatset valge tasakaalu
menüü/valiku nuppu [MENU/SET].
häälestamist ebasobivates
valgustingimustes, et vältida punakat või
Suunake kaamera valgele paberilehele
sinakat alatooni piltidel. Kui objekt on
või sarnasele objektile nii, et raam
ümbritsetud erinevate valgusallikatega, võib
ekraani keskel hõlmab täielikult valget
automaatne värvustemperatuuri
ala ning vajutage menüü/valiku nuppu
häälestamine olla häiritud. Sellisel juhul
[MENU/SET].
seadistage värvitemperatuuri režiim
WHITE SET
manuaalselt, (v.a. [AWB]).
Ulatus, mida kontrollitakse selle aparaadi
automaatse valge tasakaalu häälestusega.
Sinine taevas
Pilvine taevas (Vihm)
Vari
SET
CANCEL
Teleri ekraan
Menüü sulgemiseks vajutage menüü/
Päikesevalgus
valiku nuppu [MENU/SET] kaks korda.
Valge fluorestsentsvalgus
• Menüü sulgemiseks võite päästikunupu
Hõõglambi pirn
poole peale alla vajutada.
Päikesetõus ja loojang
Küünlavalgus
• Valge tasakaal ei tarvitse töötada korrektselt,
2)
kui objekt jääb välklambi ulatusest välja.
3)
4)
• Valge tasakaalu seaded salvestatakse ka
5)
sel juhul, kui lülitate vahepeal kaamer
6)
1)
välja. Kui aga muudate võtterežiimi,
pöördub kaamera tagasi automaatse valge
7)
tasakaalu [AWB] seadistuse juurde.
• Järgnevates võtterežiimides ei ole valge
8)
tasakaalu seadistamine võimalik:
9)
– Maastikuvõte [SCENERY], Öine
maastikuvõte [NIGHT SCENERY], Öine
10)
portreevõte [NIGHT PORTRAIT MODE],
Toidu pildistamine [FOOD MODE],
K = värvustemperatuur Kelvini skaalal
Pildistamine peol [PARTY], Pildistamine
küünlavalgel [CANDLE LIGHT],
Päikeseloojangu režiim [SUNSET],
Ilutulestiku pildistamine [FIREWORKS
MODE], Pildistamine rannal [BEACH],
Tähistaeva pildistamine [STARRY SKY],
Lumerežiim [SNOW], Aerofoto [AERIAL
PHOTO].
- 63 -
Pildistamine (lisafunktsioonid)
Vajutage [
] , et kuvada salvestamise režiimi [REC] menüü ning teha
seadistamise valik (Lk. 19).
[AF MODE] / [QUICK AF]
Fookusmeetodi seadistamine
• Kui kasutate
digitaalset
suumimist või
■ Fokuseerimispunkti valik [AF MODE]
pildistate pimedas,
kuvatakse
fokuseerimise ala
Valige fokuseerimise režiim, mis sobib kõige
(AF) ekraani keskossa laiemana kui tavaliselt.
rohkem salvestustingimustega ja pildi
kompositsiooniga.
• Kui samal ajal süttib mitu fokuseerimise ala
(maksimaalselt 5), fokuseerib kaamera
5-ala fokuseerimine: Kaamera
kõikide fokuseerimisalade järgi.
fokuseerib mistahes 5
Fokuseerimise asend pole eelnevalt
teravustamispiirkonna järgi. Seda
tähistatud, kuna kaamera määrab selle
funktsiooni on sobiv kasutada, kui
automaatselt fokuseerimise ajal. Kui te
ükski objektidest ei asu kaadri
soovite ise määrata fokuseerimise ala,
keskel.
lülitage fokuseerimisrežiim 1-alafokuseerimise või 1-ala-fokuseerimise
(suur kiirus) peale.
• Kui kasutate 5-ala fokuseerimist, siis
fokuseerimise ala ei kuvata enne, kui
H 1-ala fokuseerimine (suur kiirus):
kaamera on fokuseerinud objekti.
Kaamera fokuseerib objekti ekraani
• Fokuseerimirežiimi ei saa valida autoportree
keskosas fokuseerimise alas.
režiimis [SELF PORTRAIT] ega ka
ilutulestiku [FIREWORKS] loovvõtte režiimis.
■ Kiire fokusseerimine (QUICK AF)
1-ala fokuseerimine: Kaamera
fokuseerib objekti ekraani
keskosas AF alas.
■ 1-ala fokuseerimise (suur kiirus)
(1-area-focusing (High speed))
• Seda fokuseerimiserežiimi kasutades on
teravustamise kiirus suurem kui teisi
teravustamisrežiime kasutades.
• Pildid võivad objekti fokuseerimisel hetkeks
hanguda, kui vajutate päästikunupu poole
peale alla. See ei ole siiski seadme rike.
Kui valite kiire fokusseerimise režiimi [ON],
siis on päästikunuppu vajutades
fokusseerimine kiirem, sest et juhul, kui ei
ole palju variant määrab kaamera fookuse
ise ära.
• Kiire fokusseerimine on intelligentses
pildistamise režiimis [
] määratud
sees [ON] asendisse.
• Kiiret fokusseerimist ei saa valida järgmistes
režiimides:
Öine portreevõte [NIGHT PORTRAIT],
öine maastikuvõte [NIGHTSCENERY],
tähistaeva pildistamise režiim [STARRY
SKY] ega ilutulestiku võttes
[FIREWORKS].
- 64 -
Pildistamine (lisafunktsioonid)
Vajutage [
] , et kuvada salvestamise režiimi [REC] menüü ning teha
seadistamise valik (Lk. 19).
Sarivõte [BURST]
Järjest kiiresti pildistamine
Aktiveerige sarivõtte režiim. See režiim
võimaldab teha mitu kiiret järjestikust kaadrit,
hoides päästikunuppu all.
Sarivõte
2.5
Sarivõtte kiirus Kaadrit/
sek.
Maks. 4
Salvestatavate kaadrit
piltide arv
Maks. 7
kaadrit
Umbes 2
kaadrit/sek.
• Sarivõtet sisseehitatud mäluga kasutades
võib viia pildi andmete salvestamise tõttu
tavalisest rohkem aega.
• Sarivõttes on automaatse tagasivaate režiim
sees isegi siis, kui see on pandu väljas OFF
asendisse.
• Sarivõtte režiimi ei ole võimalik kasutada
tähistaeva [STARRY SKY] ning kiire sarivõtte
[HI-SPEED BURST] režiimides.
• Kui sarivõtte [BURST] režiim käivitatakse
tühistatakse automaatselt automaatse
sarivõtte seaded.
Värviefekt [COLOR MODE]
Salvestatud piltidele
värviefektide seadmine
Sõltub
sisseehitatud
mälu/mälukaardi
vaba ruumi
mahust.
Sarivõtte kiirus jääb ühtlaseks,
sõltumata mälukaardi tüübist.
• Fookus fikseeritakse esimesel võttel.
Säri ja valge tasakaalu seaded valitakse
sarivõtte iga kaadri jaoks eraldi. (Kui
sarivõttele on määratud [
] režiim,
siis võetakse teiste piltide seadistused
esimese pildi järgi . Kui sarivõte on
määratud aga [
] režiimile, siis tuleb
igale pildile määrata eraldi seadistus.)
• Kui kasutate taimerit, on sarivõtte piltide
arv fikseeritud kolmele.
• Sarivõttes on välk seadistatud režiimile
väljas (Forced Flash OFF [
].)
Sõltuvalt pildist saate kasutada järgmisi
värviefekte
Valik
Seadistud
STANDARD Tavaline seadistus
(tavaline)
NATURAL
Värve pehmendatakse
(naturaalne)
VIVID
Värve ergastatakse
(ergas)
B/W
PIlt muutub must-valgeks
(must-valge)
SEPIA
Pilt muutub seepiapruuniks
(seepiapruun)
COOL
Pildile lisatakse rohkem
(külm)
sinist tooni
WARM
Pildile lisatakse rohkem
• Kui sarivõttele on määratud [
] seadistus,
(soe)
punast tooni
siis sarivõtte kiirus muutub umbes pool
aeglasemaks. (Täpne aeg sõltub
mälukaardist ja kõikidest seadistustest.)
• Kui hämaras pildistades tekib piltidele liigne
• Pimedas pildistades aeglustub säri, see
müra, valige värviefektiks [NATURAL].
põhjustab ka sarivõtte aeglustumise.
Intelligentses režiimis [
] ei saa külma
• Kui kasutate sarivõtet liikuvat objekti
[COOL] ning sooja [WARM] värviefekti
jälgides ning objekt muudab väga
kasutada.
erinevates valgusoludes asukohta
• Niisamuti ei saa filmivõtte [
] režiimis
(näiteks liikudes siseruumist välja), võib
kasutada naturaalset [NATURAL] ega
säri stabiliseerimine nõuda mõningast
ergast [VIVID] värviefekti. Iga
aega ning optimaalne säri määramine
salvestamise režiim valitakse iseseisvalt.
võib ebaõnnestuda.
- 65 -
Pildistamine (lisafunktsioonid)
Vajutage [
], et kuvada salvestamise režiimi [REC] menüü ning valige soovitud
funktsioon. (LK. 19)
Stabilisaator [STABILIZER]
See režiim tunneb ära ning
tasakaalustab värina.
Fokuseerimise abilamp [AF
ASSIST LAMP]
Pimeduses fokuseerimine
muutub lihtsamaks.
MODE1
Stabiliseerimise funktsioon on
kogu aeg aktiivne.
MODE2
Stabiliseerimise funktsioon on
ootel ja aktiveerub võtte tegemise
momendil. See režiim võimaldab
suuremat stabiliseerimist.
OFF
Kui soovite teha pilti koos
väristamisega. (Näiteks
kasutades statiivi)
• Stabiliseerimise funktsioon ei tööta
rahuldavalt järgmistel juhtudel ning
soovitav on jälgida, et päästikunupu
vajutamise ajal kaamera ei väriseks.
– Kui esineb liiga palju värisemist.
– Kui suumimise aste on väga suur.
– Kui kasutate digitaalset suurendust.
– Jälgides kaameraga liikuvaid objekte.
– Kui pildistate pimedas või siseruumis,
kus säriaeg on pikk.
], ei ole väljas
• Intelligentses režiimis [
[OFF] valitav, vaid on fikseeritud
• [MODE2] autoportree [SELF PORTRAIT]
režiimis ning väljas asendis [OFF]
tähistaeva [STARRY SKY] režiimis.
• Filmilõigurežiimis [
], ei ole võimalik
valida [MODE2] seadistust.
Objekti valgustamine fokuseerimise
abilambiga (AF ASSIST LAMP) võimaldab
A
teil fokuseerida väheses
valguses olevat objekti. Kui
fokuseerimise abilamp on
seades [ON] (sees),
kuvatakse fokuseerimisala
tavalisest laiemana ja
fokuseerimise abilamp AF
A lülitatakse sisse.
ON
Fokuseerimise abilamp lülitub hämaras
(sees) sisse. Sellel ajal kuvatakse abilambi
ikoon [
] ekraanile. Fokuseerimise
abilambi efektiivne tööulatus on 1,5 m.
OFF Fokuseerimise abiabilampi ei
(väljas) lülitata sisse.
• Fokuseerimise abilambi kasutamisel järgige
järgmisi asjaolusid:
– Ärge vaadake lähedalt fokuseerimise
– Ärge katke fokuseerimise abilampi
abilampi. pildistamise ajal oma näppudega
või muude objektidega kinni.
• Kui te ei soovi kasutada fokuseerimise
abilampi (nt. kui pildistate pimedas olevat
looma ja ei soovi teda ehmatada), lülitage
[AF ASSIST LAMP] välja [OFF].
• Fokuseerimise abilambi väljalülitamine
raskendab objekti fokuseerimist.
Intelligentses režiimis [
] on
fokusseerimise abilamp sisse lülitatud [ON].
• Fokuseerimise abilampi ei saa kasutada
autoportree režiimis [SELF PORTRAIT],
maastikuvõttel [SCENERY], öisel
maastikuvõttel [NIGHT SCENERY],
päikeseloojangu võttel [SUNSET],
ilutulestiku pildistamisel [FIREWORKS]
ning aerofoto salvestamisel [AERIAL PHOTO].
- 66 -
Taasesitamine (lisafunktsioonid)
Mitme pildi taasesitamine (Multi Playback)
• Sõltuvalt salvestatud pildist ja seadistustest
ilmuvad ekraanile järgnevad ikoonid.
Lükake suumimise hooba [
]
[W] suunas, et kuvada ekraanile
korraga mitu pilti
–[
–[
–[
–[
–[
–[
–[
15. JAN. 2008
–[
CANCEL
] Valikpilt (Favorites)
] Filmilõik (Motion picture)
] Beebi režiim ([BABY1] / [BABY2]
mode),
] Lemmikloom ([PET] mode)
] Reisi kuupäev (Travel date)
] Reisi sihtkoht (Travel destination)
] Teksti tempel valmis(Text stamp
complete)
] Pealkiri muudetud (Title edit
complete)
Näiteks, kui valite 12 pildi kuvamise
■ Näidisaken 30 pildiga ekraanil
ekraanile.
•
:1 pilt 12 pilti 30 pilti Kuvamine
15. JAN. 2008
kuupäeva järgi (LK. 68)
• Lükates suumimise hooba [
] [T] suunas,
pöördute eelmise akna juurde tagasi.
Pildi valimiseks vajutage
/ / / .
CANCEL
A
15. JAN. 2008
CANCEL
A
Väljavalitud pildi number ja kogu
salvestatud piltide arv.
■ Tavalisele taasesitusele naasmine
Lükake suumimise hooba [
] [T] suunas
või vajutage menüü/valiku nuppu [MENU/SET].
• Valitud pilt kuvatakse ekraanile.
■ Pildi kustutamine mitme pildi
taasesituse režiimis
Vajutage / / / , et valida soovitud
pilt ning seejärel vajutage [
] nuppu.
Vajutage ja valige [YES] (jah).
Vajutage menüü/valiku nuppu [MENU/SET].
• Mitme pildi taasesitamise ajal pole võimalik
ekraanilt salvestamise informatsiooni
eemaldada [DISPLAY] nupule
vajutamisega.
• Pilte ei kuvata pööratult ka siis, kui
pööramisfunktsioon [ROTATE DISP.] on
sisse lülitatud [ON].
] ning valitud
• Taasesitamise [
taasesitamise [
] kategooriates
kuvatakse pilte ainult 12. Aknas.
• Mitme pildi taasesitamist ei ole automaatse
piltide näitamise (slide show) [
]
režiimis võimalik aktiveerida.
- 67 -
Taasesitamine (lisafunktsioonid)
Piltide kuvamine salvestuskuupäeva järgi
(
CALENDAR)
Seda režiimi kasutades saate pilte kuvada
vastavalt piltide salvestamise
kuupäevadele.
Lükake korduvalt suumimise hooba
[
] [W] suunas, et kuvada
kalendriaken.
SUN MON TUE WED THU
FRI
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2008
DAY
MONTH
SET
1
MENU
• Kui olete valinud kalendrijärgse piltide
kuvamise, valitakse kuvatavad pildid
salvestuskuupäeva järgi.
• Kui samal kuupäeval on salvestatud
rohkem kui üks pilt, kuvatakse ekraanile
sellel kuupäeval salvestatud esimene pilt.
Vajutage / / / , et valida
taasesitamise kuupäev.
/ : Kuu valimine
/ : Kuupäeva valimine
• Kui mõne kuu jooksul pole ühtegi pilti
salvestatud, siis seda kuud ei kuvata.
Vajutage menüü/valiku nuppu
[MENU/SET], et kuvada väljavalitud
kuupäeval salvestatud pildid.
15.JAN.2008
Vajutage / / / , et valida
soovitud pilt ning seejärel vajutage
menüü/valiku nuppu [MENU/SET]
• Väljavalitud pilt kuvatakse ekraanile ühepildi-kuvana.
■ Ühe-pildi kuvamise seadistuse juurde
tagasipöördumine.
Pärast kalendriakna kuvamist lükake
suumimise hooba [
] [T] suunas, et
kuvada 30-pildi, 12-pildi ja 1-pildi ekraan.
• Pilte ei kuvata pööratult ka siis, kui
pööramisfunktsioon [ROTATE DISP.] on
sisse lülitatud [ON].
• Kalendrit saate kuvada alates jaanuar
2000 kuni detsember 2099.
• Kui kuvate pilte 30-pildi ekraanil ning pildi
salvestuskuupäev ei ole jaanuari 2000 ja
detsembri 2099 vahel, kuvatakse pilt
automaatselt kõige viimase kuupäeva
aknast.
• Arvutis või mõnes teises seadmes
töödeldud pildid võidakse kuvada
salvestamise aegadest erinevate
kuupäevade all.
• Kui kaamera kell on seadistamata,
kuvatakse kõik pildid kuupäevaga 1.
jaanuar 2008.
• Kui olete seadistanud reisi sihtkoha
ajavööndi järgi [WORLD TIME],
kuvatakse salvestatud pildid reisisihtkoha
aja järgi kalendaarselt.
CANCEL
• Kalendri akna juurde naasmiseks vajutage
[
].
- 68 -
Taasesitamine (lisafunktsioonid)
Suurendusega taasesituse kasutamine
■ Suurendusega taasesitamise lõpetamine
Lükake suumimise hooba [
] [W] suunas
või vajutage menüü/valiku nuppu
Pildi suurendamiseks lükake
[MENU/SET].
suumimise hooba [ ] [T] suunas.
■ Pildi kustutamine suurendusega
taasesituse kasutamise ajal
Vajutage [
].
Vajutage ja valige [YES] (jah).
Vajutage menüü/valiku nuppu [MENU/SET].
CANCEL
DELETE
: 1× 2× 4× 8× 16×
• Kui lükkate pärast pildi suurendamist
suumimise hooba [
] [W] suunas,
pilti vähendatakse, kui lükkate suumimise
hooba [ ] [T] suunas, pilti
suurendatakse.
• JKui suurendate pilti, kuvatakse ekraanile
üheks sekundiks indikaatoraken A , mis
näitab väljasuurendatud kohta pildil.
Vajutage / / / , et pilti
suurenduse asukohta nihutada.
CANCEL
• Pildi suurendusega taasesitamise ajal pole
võimalik ekraanilt salvestamise
informatsiooni eemaldada [DISPLAY]
nupule vajutamisega.
• Mida suurem on suurendus, seda
halvem on pildi kvaliteet.
• Kui soovite salvestada suurendatud
pilti, kasutage selleks kärpimise
funktsiooni [TRIMMING]. (lk. 79)
• Kui pildid on salvestatud teiste
seadmetega, võib suurendamisega
taasesituse funktsioon mitte töötada.
DELETE
• Kui nihutate pilti ekraanil, kuvatakse
indikaatoraken umbes 1 sekundiks, et
näidata väljasuurendatud ala asukohta
pildil.
- 69 -
Taasesitamine (lisafunktsioonid)
Piltide automaatne taasesitamine (
Vajuta salvestamise/taasesitamise
nupp taasesitamise peale [
]. (LK. 18)
Piltide taasesitamine järjekorras ja
fikseeritud kestvusega. Seda režiimi on
hea kasutada piltide taasesitamisel TVekraanil jms.
Vajutage [MODE], valige [
SLIDE SHOW] , kasutades
/
ning vajutage menüü/valiku
[MENU/SET]nuppu.
PLAYBACK MODE
NORMAL PLAY
SLIDE SHOW
CATEGORY PLAY
FAVORITE PLAY
SET
SELECT
Valige slaidiprogramm (slide show),
kasutades / nuppe ning vajutage
menüü/valiku [MENU/SET] nuppu.
SLIDE SHOW
ALL SLIDE SHOW
SLIDE SHOW
SLIDE SHOW
CANCEL
SELECT
• Taasesitamise ajal kuvatav kursor
töötab, kasutades nuppe / / /
Slaidiprogrammi lõpetamiseks [
Väljas (OFF) Efekt ei ole kasutusel
SET
Vaheta libistades
Vaheta, kasutades sisse
(fade-in) ning välja
(fade-out) minemise režiimi.
Keskelt nurkadesse.
Kategoriseeritud pildid (LK.72).
(Kategooriat, mis ei ole
registreeritud slaidiprogrammi
kategooriaks ei ole võimalik valida).
Vali [START] , kasutades
ning
vajuta menüü/valiku [MENU/SET]
nuppu.
ALL SLIDE SHOW
CANCEL
2 SEC.
OFF
SELECT
]
Vajutage
.
Peatamiseks
Vajutage taasesitamise ajal
Peatamist saab lõpetada, vajutades uuesti
nupule.
■ Taasesitamise kestuse määramine
1. Vali kestus [DURATION] kolmandas
.
punktis ning vajuta
2. Vali sekundid (1, 2, 3, 5, MANUAL),
kasutades / ning vajuta menüü/valiku
[MENU/SET] nuppu.
• Saate valida käsitsi seadistamise
[MANUAL] ainult siis, kui teises punktis
on valitud kas[
] või [
].
Vajuta / et taasesitamise režiimis
pilte vahetada.
■ Piltide vahetamise efekti valimiseks.
1. Vali kolmandas punktis [EFFECT] ning
vajuta .
2. Vali efekt, kasutades / nuppe ning
vajuta menüü/valiku nuppu [MENU/SET].
Kõik pildid
Valikpiltidena FAVORITE märgitud
pildid (LK. 82).
Vali [FAVORITE] vajuta nuppu sees
[ON] ning vali soovitud pildid
valikpiltideks.
START
DURATION
EFFECT
Slide Show)
Efekt valitakse suvaliselt
Kui seate kestuse [DURATION] käsitsi
seadistamise [MANUAL] peale, siis efekti
[EFFECT] seaded on väljas.
• Filmilõiku ei saa taasesitada slaidiprogrammi
[
] režiimis. Samuti ei saa kasutada
säästurežiimi. (Siiski on säästurežiim
fikseeritud [10MIN.], kui peatate
slaidiprogrammi või taasesitate
slaidiprogrammi manuaalselt.)
SET
- 70 -
Taasesitamine (lisafunktsioonid)
Salvestamise informatsiooni järgi otsides
(
Category Play)
Vajuta salvestamise/taasesitamise
nupp taasesitamise peale [
]. (LK. 18)
Saate pilte esitada kategooria järgi,
klassifitseerides pildid salvestamise
informatsiooni järgi, näiteks loovvõtte
režiimi järgi ([PORTRAIT], [SCENERY], jms.).
Vajuta [MODE], vali [
CATEGORY
PLAY], kasutades / nuppe ning
vajutage menüü/valiku [MENU/SET]
nuppu.
PLAYBACK MODE
NORMAL PLAY
SLIDE SHOW
CATEGORY PLAY
FAVORITE PLAY
Kategooria
(PORTRAIT
jne.)
MAASTIK, PÄIKESELOOJANG,
(SCENERY jne.) AEROFOTO
ÖINE PORTREE,
ÖINE MAASTIK,
(NIGHT
SCENERY jne.) TÄHISTAEVAS
SPORT, PIDU,
KÜÜNLAVALGUS,
ILUTULESTIK, RAND,
Sündmused
LUMI, AEROFOTO
(EVENTS)
BEEBI 1, 2
KODULOOM
TOIT
REISI KUUPÄEV
VIDEOLÕIK
SET
SELECT
Algab kategooriate otsing.
• Kui kategoorias leitakse pilt, siis
kategooria ikoon muutub siniseks.
• Mida rohkem pilte on, seda kauem
otsing aega võtab.
• Otsingu tühistamiseks vajutage [
Valige kategooria, kasutades
ning vajutage menüü/valiku
[MENU/SET] nuppu.
Salvestamise
informatsioon
PORTREE, PEHME
NAHK, AUTOPORTREE,
ÖINE PORTREE,
BEEBI1, 2
Valige pilt, kasutades nuppe
].
/ .
/ / /
CATEGORY
10:00 15. JAN. 2008
• Vajuta suumimise hooba [
] (W) ning
kuvatakse 12-aknalist ekraani. Vajuta
piltide suurendamiseks [
] (T).
• Kui valikpilt [
FAVORITE] on seatud
asendisse sees [ON], siis saate pilte
valikpiltidena registreerida, vajutades
. (LK. 82)
SLIDE SHOW
SELECT
CANCEL
SET
- 71 -
Taasesitamine (lisafunktsioonid)
• Kui olete sooritanud ühte järgnevatest
tegevustest, siis taasesitamise režiim[
]
tühistatakse.
– Selle, teiste taasesitamise režiimide või
salvestamise režiimi muutmine lülitab
kaamera välja [OFF].
■ Slaidiprogrammi esitamine
1. Teises punktis valige kategooria, mida
soovite taasesitada, kasutades / / / ,
nuppe ning vajutage[DISPLAY] nuppu.
2. Valige [START] ,kasutades
ning vajuta
menüü/valiku [MENU/SET] nuppu.
Slaidiprogrammide kohta täpsema
informatsiooni saamiseks vaadake LK. 70
Filmilõike ei ole slaidiprogrammis
võimalik taasesitada.
■ Kategooria slaidiprogrammi
registreerimiseks
Pärast kategooria registreerimist saate
vastavas kategoorias asetsevaid pilte
hõlpsasti slaidiprogrammis taasesitada.
(LK. 71).
1. Taasesitamise kategooria valimiseks
kasutage teises punkti nuppe
/ / / ,
ning vajutage seejärel valiku tegemiseks
[DISPLAY] nuppu.
2. Valige [SLIDESHOW SETUP] , kasutades
ning vajutage menüü/valiku [MENU/SET]
nuppu.
3. Valige [YES] , kasutades
ning vajutage
menüü/valiku [MENU/
SET] nuppu.
• Registreerida on võimalik ainult ühte
kategooria slaidiprogrammi. Kui
slaidiprogramm on juba registreeritud,
juhatatakse teid uue registreeringu juurde.
• 1000 või rohkema pildi juures saate teha
slaidiprogrammi kuni 999 pildiga.
Valitud piltide taasesitamine (
Vajuta salvestamise/taasesitamise
nupp taasesitamise peale [
]. (LK. 18)
Taasesitatakse ainult, pilte, millel on
fikseeritud valikpildi staatus.
Vajutage [MODE], valige [
FAVORITE PLAY], kasutades /
nuppe ning vajutage menüü/valiku
[MENU/SET] nuppu.
PLAYBACK MODE
NORMAL PLAY
SLIDE SHOW
CATEGORY PLAY
FAVORITE PLAY
SELECT
•[
SET
FAVORITE PLAY] ei ilmu, kui
valikpildi režiim [FAVORITE] on
seatud väljas [OFF] asendisse ning
kui ühtegi pilti ei ole valikpildiks
määratud.
Valige pilt, kasutades
/
Favorite Play)
■ Valikpildi seadistuse tühistamiseks
[
]
[
FAVORITE PLAY]režiimis võite te
valikpildi seadistust tühistada mitte saada.
nuppu vajutatakse ajal [
] kui
Kui
[NORMAL PLAY] või [CATEGORY PLAY]
režiimides kuvatakse valikpildi ikooni, siis
valikpildi seadistused tühistatakse.
(Täpsema informatsiooni saamiseks
vaadake LK. 82 )
• Kui üks järgnevatest operatsioonidest on
toimunud, siis valikpildi esitamise režiim
[
] on tühistatud.
– Selle, teiste taasesitamise režiimide või
salvestamise režiimi muutmine lülitab
kaamera välja [OFF].
nuppe.
• Keerake suumimise hooba [
] (W)
ning teile kuvatakse 12-aknaga ekraani.
Piltide suurendamiseks vajutage [ ] (T).
- 72 -
Taasesitamine (lisafunktsioonid)
Filmilõikude taasesitamine
Vajutage / , et valida filmilõigu
ikooniga [
]/[
]/
] /[
] A ,
]/[
] /[
filmilõik ning taasesitamiseks
vajutage
.
A
PLAY MOTION
PICTURE
B
10:00 15. JAN. 2008
• Filmilõigu salvestamise aeg B kuvatakse
ekraanile. Kui taasesitus on käivitunud,
kustub pildi salvestamise aeg ning
möödunud taasesituse aeg kuvatakse
paremasse alumisse ekraani serva.
Näiteks 8 minutit ja 30 sekundit
kuvatakse järgnevalt [8m30s].
• Taasesituse ajal kuvatava kursori tähendus
/ / / .
on sama mis nuppudel
Vajutades nuppu
filmilõigu
taasesitus peatatakse.
Kiire edasi-/tagasikerimine
Hoidke filmilõigu taasesituse ajal
nuppe allavajutatuna / .
: Kiire edasikerimine
: Kiire tagasikerimine
• Nuppude vabastamisel naaseb
fotoaparaat tavalisse piltide
taasesitamise režiimi.
Pausi funktsioon
• Vajutage filmilõigu taasesituse ajal
nupule .
• Pausi tühistamiseks vajutage uuesti
nupule .
Kaaderhaaval edasi/tagasi vaatamine
Pausi ajal vajutage / nuppu.
• Filmiga salvestatud heli kuulmiseks tuleb
filmilõik taasesitada arvutis või teleris.
See kaamera ei ole kõlariga varustatud.
(LK. 87, 94)
• Käesoleva fotoaparaadiga saab taasesitada
QuickTime Motion JPEG- formaadis pildifaile.
Kui vaatate selle aparaadiga salvestatud
filmilõiku oma arvutil, kasutage selleks
CD plaadil kaasasolevat programmi
[QuickTime]). (LK. 87).
• Võib juhtuda, et arvutiga või mõne muu
seadmega salvestatud QuickTime
Motion JPEG-formaadis pildifaili ei ole
käesoleva fotoaparaadiga võimalik
taasesitada.
• Muude seadmetega salvestatud liikuvate
piltide taasesitamisel võib nende
kvaliteet olla halvem ja piltide kuvamine
võib osutuda võimatuks.
• Suure mahtuvusega mälukaardi
kasutamisel võib kiire tagasikerimine
olla normaalsest aeglasem.
• Filmilõigu taasesitusel koos heliga ei ole
võimalikud alljärgnevad funktsioonid:
– taasesitamise suum (taasesitades või
peatades filmilõiku).
– [ROTATE]/[ROTATE DISP.]
– [TITLE EDIT]
– [TEXT STAMP]
– [RESIZE]/[TRIMMING]
– [ASPECT CONV.]
- 73 -
Taasesitamine (lisafunktsioonid)
Taasesitamise [PLAYBACK] režiimi menüü kasutamine
Taasesitamise režiimis saate kasutada
mitmesuguseid funktsioone: pilte pöörate,
pilte kaitsta jms.
Vajutage menüü/valiku
[MENU/SET] nuppu.
• Muudetud pildi salvestamiseks [TEXT
STAMP], [RESIZE], [TRIMMING] ja
[ASPECT CONV.] režiimides salvestatakse
pilt uue failina.
Enne nende funktsioonide kasutamist
kontrollige sisseehitatud mälu või
mälukaardi mahtuvust.
Kalender[CALENDAR]
Kuupäeva järgi piltide
otsimine
Vajutage / , et sooritada valik
ning vajutage seejärel nupule.
Kalendri funktsiooni kasutades saate pilte
otsida nende salvestamise kuupäeva järgi.
Valige [
CALENDAR] taasesitamise
menüüst
PLAYBACK
CALENDAR
TITLE EDIT
TEXT STAMP
RESIZE
TRIMMING
SELECT
SINGLE
MULTI
SUN MON TUE WED THU
SET
A
Lehekülg 2
Lehekülg 3
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2008
DAY
Ühik
CALENDAR (LK. 74)
TITLE EDIT (LK. 74)
TEXT STAMP (LK. 76)
RESIZE (LK. 78)
TRIMMING (LK. 79)
MONTH
SET
1
MENU
Edasiste tegevuste jaoks vaadake 2-4
punkti LK. 68.
Pealkirja toimetamine
[TITLE EDIT]
Teksti piltidele lisamine
(kommentaarid)
Võimalikud valikud
Menüü
lehekülg
Lehekülg 1
SAT
2
6
• Vajutage seal A , et valida järgmine
menüüekraan.
• Menüüd saab vahetada ükskõik millisest
menüü valikust, pöörate suumimise
hooba.
• Pärast menüü valiku sooritamist
teises punktis vaadake
kasutusjuhendist menüü tutvustust
ning valige see.
FRI
1
Saate piltidele lisada teksti (kommentaare)
Pärast teksti salvestamist saate neid
kasutada ka printides, kasutades teksti
templi [TEXT STAMP]funktsiooni.(LK.76).
(Sisestada saab ainult alfabeetilisi tähti
ning sümboleid.)
Valige [
TITLE EDIT] taasesitamise
menüüst.
ASPECT CONV. (LK. 80)
ROTATE (LK. 81)
ROTATE DISP. (LK. 81)
FAVORITE (LK. 82)
DPOF PRINT (LK. 83)
PROTECT (LK. 85)
COPY (LK. 86)
- 74 -
Taasesitamine (lisafunktsioonid)
Vajutage [
], et kuvada taasesitamise režiimi [PLAYBACK] menüü ning valige soovitud
funktsioon. (LK. 74)
Vajuta [DISPLAY] nuppu, et
■ Tavapärane tegevus
Kursor
Liiguta suumimise hooba
Liiguta kursor [SPACE]nupu juurde
ning vajuta menüü/valiku
[MENU/SET] nuppu.
Tühik
PLAYBACK
CALENDAR
TITLE EDIT
TEXT STAMP
RESIZE
TRIMMING
SELECT
muuta teksti [A] (suured tähed),
[a] (väikesed tähed) ja [&/1]
(erimärgid ning numbrid) vahel.
Tekst
Vajutage / , et valida [SINGLE]
või [MULTI] ning vajutage menüü/
valiku [MENU/SET] nuppu.
Kustuta
SINGLE
MULTI
• Sisestatud teksti näidise vaatamiseks liikuge
järgmisele lehele.
• Maksimaalselt on võimalik sisestada 30
tähemärki.
• Toimetamise lõpetamiseks keset teksti
].nuppu.
sisestamist vajutage [
SET
• Pealkirja toimetamist ei ole võimalik
kasutada järgmiste piltide puhul
– Pildid, mis on salvestatud teiste
seadmetega
– Kaitstud pildid
– Filmilõigud
Liigu kursoriga välju [EXIT] nupu
juurde ning vajuta menüü/valiku
[MENU/SET] nuppu, et teksti
sisestamine lõpetada.
Vajuta menüü/valiku [MENU/SET]
nuppu kaks korda, et menüü
sulgeda.
■ Ühekordne seadistus
Pärast tavapärast tegevust
Valige pilt, kasutades
nuppe ning vajutage
Liiguta kursor [DELETE]nupu juurde
ning vajuta menüü/valiku [MENU/SET]
nuppu.
/
.
■ Mitmekordne seadistamine (kuni 50 pilti)
Pärast tavapärast toimingut
TITLE
EDIT
Valige pilt, kasutades / nuppe
ning vajutage , et valida/tühistada.
TITLE
SELECT
SET
EDIT
EXIT
• Pealkirja toimetamise ikooni [
]
kuvatakse piltidel, mis on juba tekstiga
salvestatud beebi [BABY] või kodulooma
[PET] nime seadistustes.
SELECT
SET/CANCEL
Vali
Vali tekst, kasutades / / /
nuppe ning salvestamiseks vajuta
menüü/valiku [MENU/SET] nuppu.
Tühista
CANCEL
SET
Ilmub järgnev ikoon
[
]
Järgnev ikoon kaob ära
[
]
• Korda seda punkti.
Vajuta menüü/valiku [MENU/SET]
nuppu.
SPACE
SELECT
INPUT
DELETE
EXIT
CANCEL
CURSOR
W-T
Pärast teise punkti sooritamist sooritage
ühekordses seadistuses ka ülejäänud punktid.
Vajuta menüü sulgemiseks menüü/valiku
[MENU/SET] nuppu.
- 75 -
Taasesitamine (lisafunktsioonid)
Vajutage [
], et kuvada taasesitamise režiimi [PLAYBACK] menüü ning valige soovitud
funktsioon. (LK. 74)
■ Pealkirja kustutamine (ainult ühekordse
[SINGLE] seadistuse korral)
1. Kui olete teises punktis valinud ühekordse
[SINGLE] seadistuse, siis kustuta kõik
tekstid, vajuta välju [EXIT] ning
vajutage [MENU/SET] nuppu.
2. Menüü sulgemiseks vajutage [MENU/
SET] nuppu kaks korda.
• See kaamera kuvab sisestatud teksti.
(Kui sisestatud on liiga palju tekste
kuvatakse neid liikuvatena.)
• [BABY] ja [PET]režiimi nime seadistusi
on võimalik sisestada, korrates ühekordse
seadistuse operatsioone.
Nime seadistust ning pealkirja toimetamist
[TITLE EDIT] ei ole aga samal ajal võimalik
sisestada.
• Teksti (kommentaaride) printimiseks saate
kasutada kaasasolevat [PHOTOfunSTUDIOviewer-] tarkvara. Täpsema informatsiooni
saamiseks vaadake tarkvara
kasutusjuhendit (PDF fail).
Teksti sisestamise näidis
[LUMIX] kirja sisestamise puhul:
Liiguta / / / ,et liigutada kursor [L]
tähe juurde ning vajutage [MENU/SET] nuppu.
Liiguta / / / et liigutada kursor [U]
tähe juurde ning vajutage [MENU/SET] nuppu.
Liiguta / / / et liigutada kursor [M]
tähe juurde ning vajutage [MENU/SET] nuppu.
Liiguta ( / / / et liigutada kursor [I]
tähe juurde ning vajutage [MENU/SET] nuppu.
Liiguta / / / et liigutada kursor [X]
tähe juurde ning vajutage [MENU/SET] nuppu.
[TEXT STAMP]
Teksti tembeldamine
piltidele
Teil on võimalik valitud tekst, salvestamise
kuupäev ning kellaaeg, vanus ning reisimise
kuupäev salvestatud piltidele tembeldada.
See funktsioon on sobilik juhul, kui soovite
printida pilte mõõtudes 4 × 6 /10 × 15 cm.
(Suurema resolutsiooni kui [
] tehtud
piltide suurust teksti lisamisel muudetakse.)
Valige[
TEXT STAMP] taasesitamise
menüüst (LK. 74).
Vajutage / , nuppe, et valida kas
ühekordne [SINGLE] või
mitmekordne [MULTI] ning
vajutage kinnitamiseks [MENU/SET]
nuppu.
PLAYBACK
CALENDAR
TITLE EDIT
TEXT STAMP
RESIZE
TRIMMING
SELECT
SINGLE
MULTI
SET
• Järgnevatele piltidele ei ole võimalik teksti
ega kuupäeva lisada:
– Piltidele, mis on tehtud siis, kui kell on
seadistamata
– Piltidele, mida teksti templiga ei prindita
– Filmilõikudele
– Teiste vahenditega salvestatud piltidele
Vajuta / , et valida pilt ning vajuta
seejärel .
TEXT
STAMP
SELECT
SET
EXIT
• Kui sa oled valinud ühekordse seadistuse
[SINGLE] esimeses punktis, siis liigu
kolmanda punkti juurde.
Kui sa oled esimeses punktis valinud
mitmekordse seadistuse [MULTI] siis korda
teist punkti kõikide piltide puhul(kuni 50).
Pildi valimiseks või tühistamiseks kasutage
nuppu
.
Pärast piltide valimist vajutage [MENU/
SET] nuppu ning seejärel liikuge edasi
punktide 3-5 juurde.
Vajutage menüü sulgemiseks [MENU/SET]
nuppu
- 76 -
Taasesitamine (lisafunktsioonid)
Vajutage [
], et kuvada taasesitamise režiimi [PLAYBACK] menüü ning valige
soovitud funktsioon. (LK. 74)
Vajutage / / / , et valida
[SHOOTING DATE], [AGE],
[TRAVEL DATE] või [TITLE] muutke
valiku seadistused ning vajutage
[MENU/SET] nuppu.
TEXT STAMP
IT WILL BE STAMPED ON THE
PICTURE RESIZED TO
3M .
SAVE NEW PICTURES?
YES
NO
CANCEL
TEXT STAMP
SHOOTING DATE
AGE
TRAVEL DATE
TITLE
CANCEL
SELECT
SET
Vajutage nuppu [MENU/SET]
menüü sulgemiseks kaks korda
• Pildid, millel on kasutatud teksti templit
märgitakse ära teksti templiindikaatoriga A
• Et kinnitada teksti templit B , kasutage
taasesitamise suumi (LK. 69).
SET
■ PILDISTAMISE KUUPÄEV
OFF(väljas) Kuupäeva ja kella ei kuvata
W/O TIM
Lisatud kuupäev
(ilma ajata)
WITH TIME Lisatud kuupäeva ja
(ajaga)
kellaaeg
■ IGA
OFF
ON
SELECT
• Kui te valite ei [NO], siis muutub ekraan
selliseks nagu see on teises
punktis.
.
W/O TIME
OFF
OFF
OFF
A
Iga ei kuvata
Iga kuvatakse
B
10:00 15. JAN. 2008
■ REISIMISE KUUPÄEV
OFF
Reisi kuupäevi ei kuvata
ON
Reisi kuupäevi kuvatakse
10:00 15. JAN. 2008
• Pange tähele, et teksti templit kasutades
ning seejärel mujalt kuupäeva määrates
võivad üksteise peale prinditud saada
mõlemad kuupäevad.
■ PEALKIRI
OFF
pealkirja või nime ei kuvata
ON
[BABY] või [PET] režiimis
kuvatakse pealkirja või nime.
Vajutage [MENU/SET]nuppu.
• Suure resolutsiooniga tehtud piltide
suurust muudetakse teksti lisades järgmiselt:
või rohkem
või rohkem
või rohkem
• Pilt muutub natukene udusemaks.
Vajutage , et valida jah [YES]
ning vajutage [MENU/SET] nuppu.
(Ekraan kui te olete valinud, mis on
tehtud [
] režiimis)
• Kontrollige, et Teie kaameras oleks piisavalt
mälumahtu.
• Mõne printeriga võib osa teksti kaotsi minna.
• Kasutades
. resolutsiooni võivad prinditud
tekstid jääda piltidel uduseks.
• Olles kasutanud teksti templit ei saa te enam
kasutada järgmiseid funktsioone:
– Teksti tempel[TEXT STAMP]
– Kuupäeva printimise seadistus režiimis
[DPOF PRINT]
– Pildi suuruse muutmine [RESIZE]
– Pildi kärpimine [TRIMMING]
– Külgede muutmine [ASPECT CONV.]
- 77 -
Taasesitamine (lisafunktsioonid)
Vajutage [
], et kuvada taasesitamise režiimi [PLAYBACK] menüü ning valige
soovitud funktsioon. (LK. 74)
Vajutage
, et valida jah [YES]
ning vajutage seejärel
[MENU/SET] nuppu.
Piltide suuruse muutmine
[RESIZE]
Piltide väiksemaks tegemine
See funktsioon on kasulik, kui soovite piltide
mahtu vähendada piltide saatmiseks
elektronposti lisana või veebilehele ülespanekuks.
Valige taasesitamise menüüst
[
RESIZE] (LK. 74).
Vajutage pildi valimiseks
vajutage
.
/
RESIZE
SAVE NEW PICTURES?
YES
NO
ning
CANCEL
RESIZE
SELECT
SET
SET
Vajutage [MENU/SET] nuppu menüü
sulgemiseks kaks korda
• Teiste seadmetega salvestatud piltide
suuruse muutmine ei tarvitse õnnestuda.
EXIT
• Järgmiste piltide suurust ei saa muuta:
KÜLGEDE SUHE
PILDI SUURUS
– Filmilõik
– Pildid, millel on kasutatud teksti templit
Vajutage / , et valida pildi suurus
ning vajutage .
RESIZE
SELECT
RESIZE
SELECT
• Kui te valite ei [NO], siis muutub ekraan
selliseks nagu teises punktis.
EXIT
• Kuvatakse salvestatud pildist
väiksemaid suuruseid.
- 78 -
Taasesitamine (lisafunktsioonid)
Vajutage [
], et kuvada taasesitamise režiimi [PLAYBACK] menüü ning valige
soovitud funktsioon. (LK. 74)
Vajutage päästikunupp lõpuni.
[Piltide kärpimine [TRIMMING]
Pildi suurendamine ning
kärpimine
Vajutage
, et valida jah [YES]
ning seejärel vajutage menüü/
valiku [MENU/SET] nuppu.
Kasutage seda funktsiooni, kui soovite
salvestatud pildilt kärpida ära mittevajalikud
osad.
Valige [
TRIMMING] taasesitamise
menüüst (LK. 74).
Vajutage /
vajutage .
TRIMMING
SAVE NEW PICTURES?
, et valida pilt ning
YES
NO
CANCEL
TRIMMING
SELECT
SET
• Kui te valite ei [NO], siis muutub ekraan
selliseks nagu teises punktis.
Vajutage [MENU/SET] menüü
sulgemiseks kaks korda.
SELECT
SET
EXIT
• Järgmiste piltide suurust ei saa muuta:
– Filmilõik
– Pildid, millel on kasutatud teksti templit
Suurendage või vähendage
suumimise hooba kasutades
neid osasid, mida soovite
suurendada või vähendada.
• Pilti kärpides võib kärbitud pilt sisaldada
originaalist vähem piksleid.
• Kärbitud pildi kvaliteet võib olla esialgse
pildiga võrreldes halvem.
• Teiste seadmetega salvestatud piltide
kärpimine ei tarvitse õnnestuda.
Vajutage / / / , et liigutada
kärbitava osa positsiooni.
- 79 -
Taasesitamine (lisafunktsioonid)
Vajutage [
], et kuvada taasesitamise režiimi [PLAYBACK] menüü ning valige soovitud
funktsioon. (LK. 74)
Vajutage / , et määrata kindlaks
horisontaalne positsioon ning
kinnitamiseks vajutage
päästikunuppu.
Külgede muutmine [ASPECT
CONV.] 16:9 pildi külgede
suhte muutmine
Saate muuta pilte mis on tehtud külgede
suhtega [
]. Saate need muuta külgede
suheteks [
] või [
].
Valige taasesitamise menüüst (LK. 74)
[
ASPECT CONV.].
Valige [
] või [
] , kasutades
/ ning vajutage[MENU/SET]
nuppu.
PLAYBACK
ASPECT CONV.
ROTATE
ROTATE DISP.
FAVORITE
DPOF PRINT
SELECT
ADJUST.
SET
Vajutage , et valida jah [YES] ning
kinnitage seda, vajutades
[MENU/SET] nuppu.
ON
OFF
ASPECT CONV.
SET
• Järgmiseid pilte ei ole võimalik muuta:
– Filmilõik
– Pildid, millel on kasutatud teksti templit
Motion pictures
Vajutage / , et valida pilt ning
kinnitamiseks vajutage
.
SAVE NEW PICTURES?
YES
NO
CANCEL
SELECT
SET
• Kui te valite ei [NO], siis muutub ekraan
selliseks nagu kolmandas punktis.
ASPECT
CONV.
SELECT
EXIT
• Kasutage / , et valida vertikaalselt
pööratavate piltide positsioon
Vajutage [MENU/SET] nuppu
menüü sulgemiseks kaks korda
SET
EXIT
• Kui te valite pildi, mille külgede suhe on
muu kui [
], siis kuvatakse teile
sõnumit [CANNOT BE SET ON THIS
PICTURE] (sellele pildile ei saa valida).
• Pärast külgede suhte muutmist võib pilt
muutuda originaalist suuremaks.
• Faile, mis ei sobi DCF standardiga ei
ole võimalik muuta.
• Teiste vahenditega tehtud pilte võib
muuta mitte saada
- 80 -
Taasesitamine (lisafunktsioonid)
Vajutage [
], et kuvada taasesitamise režiimi [PLAYBACK] menüü ning valige
soovitud funktsioon. (LK. 74)
■ Ekraani pööramine
Piltide kuvamine vastavalt
(Pilti pööratakse ning kuvatakse
salvestamisaegsele suunale
automaatselt.)
[ROTATE DISP.]/ Pildi
pööramine [ROTATE]
Pööratud pildi kuvamine
Valige [
ROTATE DISP.]
taasesitamise menüüst (LK. 74).
Vajutage
, et valida sees [ON]
ning kinnitage, vajutades
[MENU/SET] nuppu.
Selle režiimi kasutamine võimaldab kuvada
vertikaalselt salvestatud pilte vertikaalselt
ning pöörata pilte manuaalselt 90° kaupa.
■ Pööramine
(Pilti pööratakse manuaalselt.)
PLAYBACK
Valige [
ROTATE] taasesitamise
menüüst (LK. 74).
• Kui ekraani pööramine[ROTATE DISP.]
on välja lülitatud [OFF], siis pööramise
[ROTATE] funktsioon ei ole kasutusel.
ASPECT CONV.
ROTATE
ROTATE DISP.
FAVORITE
DPOF PRINT
Vajutage / , et valida pilt ning
vajutage seejärel .
ROTATE
SELECT
SET
• Kui valite väljas [OFF], siis kuvatakse pilte
pööramata.
Vajutage [MENU/SET] nuppu menüü
sulgemiseks
SET
• Kui keerate aparaadi pildistades üles või alla,
siis ei tarvitse pildi pööramise funktsioon
taasesitamisel töötada.
• Kui ühendate kaamera videokaabli abil
TV-ga ning taasesitate pilte TV-ekraanil,
võivad vertikaalsed pildid paista kergelt
udusena.
• Pööratud pilte kuvatakse arvutis ainult
juhul, kui arvutisse on installeeritud selline
operatsioonisüsteem või muu tarkvara, mis
suudab lugeda faili Exif infot. Exif on selline
faili formaat, kuhu saab lisada täiendavat
informatsiooni pildi kohta (kehtestatud
Jaapani Elektroonikatööstuse
Tehnoloogiaühingu (JEITA) poolt).
• Mitme pildi taasesituse [Multi Playback]
korral pildid kuvatakse pööramata kujul.
• Teiste aparaatidega salvestatud piltide
pööramine ei tarvitse õnnestuda.
EXIT
• Filmilõike ning kaitse all olevaid pilte ei
ole võimalik pöörata.
Vajutage / , et valida suund
ning vajutage seejärel menüü/
valiku [MENU/SET] nuppu.
ROTATE
CANCEL
SELECT
OFF
ON
SELECT
SET
Pilt pöörab kella suunas 90° kaupa.
Pilt pöörab kellale vastupidises
suunas 90° kaupa.
Vajutage [MENU/SET]nuppu menüü
sulgemiseks kaks korda.
- 81 -
Taasesitamine (lisafunktsioonid)
Vajutage [
], et kuvada taasesitamise režiimi [PLAYBACK] menüü ning valige
soovitud funktsioon. (LK. 74)
Vajutage / , et valida pilt ning
valiku kinnitamiseks vajutage .
Valikpilt [FAVORITE]
Valikpildi seadistamine
Te saate lisada väljavalitud piltidele märgi
[
].
• Te saate valikpilte korraga taasesitada.
(LK. 72)
• Te saate valikpilte taasesitada, kasutades
slaidi programmi. (LK. 70)
• Kui osad pildid on märgistatud kui
valikpildid, saate ülejäänud märgistuseta
pildid korraga kustutada [ALL DELETE
EXCEPT
] (LK. 35)
• Saate lasta välja printida ainult valikpildina
määratud pildid (LK. 91).
Valige [
FAVORITE] taasesitamise
menüüst (LK. 74).
Vajutage / , et valida sees
[ON] ning vajutage menüü/valiku
[MENU/SET] nuppu.
SELECT
10:00 15. JAN. 2008
• Korrake eelnevalt näidatud protseduuri.
Valige punkt 1 all näidatud menüü aknas
•
seadistus [CANCEL] (tühistada) ning
seejärel vajutage menüü/valiku nuppu
[MENU/SET].
Vajutage A valige
jah [YES] ning kinnitamiseks vajutage
[MENU/SET] nuppu.
• Vajutage menüü/valiku [MENU/SET]
nuppu menüü sulgemiseks.
■ Kui ühtegi pilti ei ole valikpildina [
kuvatud, siis ei ole võimalik tühista
[CANCEL] nuppu valida.
PLAYBACK
ASPECT CONV.
ROTATE
ROTATE DISP.
FAVORITE
DPOF PRINT
A
OFF
ON
CANCEL
SET
• Kui valikpildi [FAVORITE] funktsioon on
seades [OFF] (väljas), ei saa valikpilte
ära märkida. Samuti ei kuvata valikpildi
ikooni [ ], kuigi valikpildi seadistus oli
eelnevalt sees [ON].
PVajutage menüü/valiku nuppu
[MENU/SET] menüü sulgemiseks.
]
• Enne, kui hakkate oma pilte välja printima,
kasutage piltide valiku võimalust ning
kustutage ülejäänud pildid [ALL DELETE
EXCEPT]
] (LK. 35) mälukaardilt (pildid,
mida te ei soovi välja printida). See
välistab soovimatute piltide väljaprintimise.
• Kasutage programmi [PHOTOfunSTUDIOviewer-] (kaasasoleval CD-ROM-il) , et
muuta seadistusi, kontrollida või kustutada
oma valikpildi nimekirjast pilte. Täpsema
informatsiooni saamiseks vaadake tarkvara
kasutusjuhendit (PDF fail).
• Teiste aparaatidega salvestatud piltide puhul
ei pruugi valikpiltideks määramine õnnestuda.
- 82 -
Taasesitamine (lisafunktsioonid)
Vajutage [
], et kuvada taasesitamise režiimi [PLAYBACK] menüü ning valige soovitud
funktsioon. (LK. 74)
■ Ühe pildi seadistus
Pärast tavapärast tegevust
[DPOF PRINT]
Piltide printeriseadistus
Piltide printeriseadistus ning
prinditavate koopiate arv
Vajutage / ,et valida printimiseks
pilt ning vajutage / , et valida
prinditavate piltide arv.
DPOF on lühend sõnadest Digital Print
Order Format (digitaalse printimisjärjekorra
formaat). Seadistus võimaldab valida pilte,
millest soovite saada väljatrükki sobivate
fotoprinterite abil ning määrata nende piltide
koopiate arvu. Samuti on võimalik lisada
piltidele salvestamise kuupäeva. Paljud
kaubanduslikke fototeenuseid osutavad
ettevõtted kasutavad DPOF’i. Täiendavat
informatsiooni küsige foto printimise
teenuse pakkujalt. Kui soovite printida
sisseehitatud mälu peale salvestatud
pilte, kopeerige need enne mälukaardile
(lk. 86) ning lisage siis piltidele DPOF
seadistused. Valige [
DPOF PRINT]
taasesitamise menüüst (LK. 74.)
■ Tavapärane tegevus
Vajutage / , et valida üks
[SINGLE], mitu [MULTI] või tühista
[CANCEL] ning kinnitamiseks
vajutage nuppu [MENU/SET].
DPOF SET THIS
COUNT
SELECT
SELECT
EXIT
• Ilmub prinditavate piltide ikoon [
1 ].
• Koopiate arvu on võimalik seadistada
vahemikus 0 ÷ 999. Kui koopiate arvuks
määratakse „0“, siis tühistatakse sellega
DPOF seadistus.
Menüü sulgemiseks vajutage
menüü/valiku nuppu [MENU/SET]
kaks korda.
■ Mitme pildi seadistus
Pärast tavapärast tegevust
Vajutage / ,et valida printimiseks
pilt ning vajutage
/ , et valida
prinditavate piltide arv.
PLAYBACK
ASPECT CONV.
ROTATE
ROTATE DISP.
FAVORITE
DPOF PRINT
DATE
DPOF SET MULTI
S INGLE
MULTI
CANCE L
COUNT
SELECT
SET
• Seadistust [CANCEL] ei saa valida, kui
pole ühtegi DPOF seadistusega pilti.
DATE
EXIT
• Korrake eelpooltoodud protseduuri.
(Pilte saab valida ja seadistada ühekaupa.)
• LCD ekraanile kuvatakse koopiate arvu
ikoon [
].
• Koopiate arvu on võimalik seadistada
vahemikus 0 ÷ 999. Kui koopiate arvuks
määratakse „0“, siis tühistatakse sellega
PDOF-seadistus.
Menüü sulgemiseks vajutage
menüü/valiku nuppu [MENU/SET] kaks
korda.
- 83 -
Taasesitamine (lisafunktsioonid)
• See funktsioon tühistatakse, kui lisate
pildile teksti templi.
■ Kõikide seadistuste tühistamiseks
Pärast tavapärast tegevust
Vajutage
, et valida jah [YES]
ning seejärel vajutage nuppu
[MENU/SET].
• DPOF on lühend sõnadest Digital Print
Order Format (digitaalse printimisjärjekorra
formaat). See funktsioon võimaldab
salvestada printimise informatsiooni
mälukaardile ning kasutada seda
informatsiooni väljaprindil DPOF
süsteemiga ühilduval printeril.
• DPOF seadistus on mugav funktsioon,
kui kasutate printerit, mis toetab PictBridge.
• Printeri kuupäeva lisamise funktsioon
võib olla prioriteetsem kui kuupäeva
printimise seadistus fotoaparaadil.
Kontrollige kindlasti ka printeri
kuupäeva lisamise seadeid.
CANCEL ALL DPOF
CANCEL ALL DPOF
PRINT SETTINGS?
YES
NO
SELECT
SET
Vajutage [MENU/SET], et menüü
sulgeda.
• DPOF printimise seadistused
sisseehitatud mälule tühistatakse, kui
mälukaarti pole sisestatud. Mälukaardil
olevad DPOF printimise seadistused
tühistatakse mälukaardi sisestamisel.
■ Kuupäeva lisamine
Kui olete seadistanud väljaprinditavate
koopiate arvu, vajutage ekraani [DISPLAY]
nuppu, et seadistada/tühistada kuupäeva
lisamine pildile.
• Käesoleva fotoaparaadi printimisandmete
funktsiooni (DPOF funktsiooni)
seadistamisel tuleb tühistada kõik
eelnevalt muudes seadmetes teostatud
DPOF seadistused. Kui prinditav pilt ei
põhine DCF- standardil, ei ole võimalik
väljatrüki informatsiooni salvestada.
DPOF SET THIS
COUNT
SELECT
DATE
EXIT
• LCD ekraanile kuvatakse kuupäeva
väljatrükkimise ikoon [
].
• Fotoateljees piltide väljatrükkimist
tellides mainige kindlasti ka kuupäeva
väljatrükkimise soovi.
• Lähema informatsiooni saamiseks
küsige abi fotostuudio personalilt. Igas
fotoateljees ei pruugi kuupäeva
väljatrükkimine võimalik olla. Samuti ei
saa iga printeriga pildile kuupäeva lisada.
• Lugege printeri kasutusjuhendit.
Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui pildile
on juba teksti tempel lisatud.
- 84 -
Taasesitamine (lisafunktsioonid)
Vajutage [
], et kuvada taasesitamise režiimi [PLAYBACK] menüü ning valige
soovitud funktsioon. (LK. 74)
■ Mitme pildi seadistus/kõikide
Salvestatud piltide kaitsmine
seadistuste tühistamine
[PROTECT] Ennetab
juhuslikku piltide kustutamist. kasutusjuhendi osas „Piltide
printeriseadistus ning koopiate arv
Teil on võimalik kaitsta oma pilte juhusliku
[DPOF PRINT]“ (lk. 83 - 84).
kustutamise eest.
Valige taasesitamise menüüst (LK. 74)
[
PROTECT] .
■ Tavapärane tegevus
Vajutage / , et valida üks
[SINGLE], mitu [MULTI] või tühista
[CANCEL] ning kinnitamiseks
vajutage menüü/valiku nuppu
[MENU/SET].
• Kui SD või SDHC mälukaardi
A
kirjutuskaitselüliti
seatakse
asendisse [LOCK] (lukustatud), ei ole
sellelt mälukaardilt võimalik pilti
kustutada ka siis, kui kustutuskaitset ei
ole seadistatud.
PLAYBACK
PROTECT
COPY
SELECT
• Piltide kustutuskaitse ei pruugi muudes
seadmetes toimida.
• Kui soovite kaitstud pilte kustutada,
tühistage esmalt nende kustutuskaitse.
• Funktsioon kaitseb pilte kogemata
kustutamise eest, kuid mälukaardi või
sisseehitatud mälu vormindamine
kustutab kõik kaardil olevad andmed
taastamatult.
S INGLE
MULTI
CANCEL
SET
A
■ Ühe pildi seadistus
Pärast tavapärast tegevust
Vajutage / , et valida pilt
ning kinnitamiseks/tühistamiseks
vajutage
nuppu.
• Kustutuskaitsega piltidele ei ole võimalik
kasutada järgnevat funktsiooni:
– Pealkirja toimetamine [TITLE EDIT]
– Pildi pööramine [ROTATE]
PROTECT THIS
SELECT
SET/CANCEL
VALI
EXIT
Ekraanile ilmub kaitse (protect)
ikoon
TÜHISTA Kaitse(protect) ikoon [
kaob ära.
]
Vajutage [MENU/SET] nuppu menüü
sulgemiseks kaks korda
- 85 -
Taasesitamine (lisafunktsioonid)
Vajutage [
], et kuvada taasesitamise režiimi [PLAYBACK] menüü ning valige
soovitud funktsioon. (LK. 74)
• Kui kopeerite andmeid mälukaardilt
Andmete kopeerimine
sisseehitatud mälule, kuvatakse ekraanile
[COPY]
teade [COPY THIS PICTURE TO
Salvestatud andmeid on võimalik kopeerida
BUILT-IN MEMORY?] (Kas kopeerida
sisseehitatud mälult mälukaardile ja vastupidi.. see pilt sisseehitatud mälule?).
• Kui vajutate menüü/valiku nuppu
Valige taasesitamise menüüst (LK. 74)
[MENU/SET] sel ajal, kui kopeerite
[
COPY] funktsioon.
andmeid sisseehitatud mälult
mälukaardile, peatatakse kopeerimine
Vajutage / , et kopeerida
tegevuse pealt.
sihtpunkt ning kinnitamiseks
• Enne, kui kopeerimine pole lõppenud,
vajutage menüü/valiku
ärge lülitage kaamerat välja ega tehke
[MENU/SET] nuppu.
aparaadiga mingeid teisi operatsioone.
Andmed sisseehitatud mälul või
PLAYBACK
mälukaardil võivad saada kahjustatud
PROTECT
või kaduda.
COPY
Menüü sulgemiseks vajutage
menüü/valiku nuppu [MENU/SET]
mitu korda.
SELECT
• Kui kopeerite andmeid sisseehitatud
mälult mälukaardile, pöördub aparaat
automaatselt taasesituse ekraani juurde,
kui andmete kopeerimine on lõppenud.
SET
•
:
Kõik andmed kopeeritakse ühekorraga
sisseehitatud mälult mälukaardile.
(Jätkake punkt 3.)
:
•
Kõik andmed kopeeritakse ühekorraga
mälukaardilt sisseehitatud mälule.
(Jätkake punkt 2.)
(Ainult siis, kui valitud on
).
Vajutage / , et valida pilt ning
kinnitamiseks vajutage
nuppu.
Vajutage
, et valida jah [YES]
ning seejärel vajutage
kinnitamiseks menüü/valiku
[MENU/SET] nuppu.
(Andmete kopeerimisel sisseehitatud
mälult mälukaardile kuvatakse LCD
ekraanile järgnev aken:)
COPY
COPY PICTURES FROM
BUILT-IN MEMORY TO
MEMORY CARD?
YES
NO
SELECT
SET
• Kui kopeerite sisseehitatud mälult
andmeid mittepiisava mahuga mälukaardile,
kopeeritakse andmed poolikult. Soovitame
kasutada suurema mahuga mälukaarti,
kui sisseehitatud mälu maht on.
•“
” korral saate kopeerida
pildifaili isegi siis, kui sihtkohas juba leidub
sama nimega fail. (samad faili ja kausta
numbrid), tehe uue kausta.
•“
” korral, kui sisseehitatud mälus
on juba sama nimega pilt ees, mida
tahetakse sinna kopeerida, siis kopeerimis
ei toimu.
• Andmete kopeerimine võib aega võtta.
Kopeeritakse ainult neid pilte, mis on
salvestatud Panasonic´u digitaalse
fotoaparaadiga (LUMIX). Isegi, kui pildid
on salvestatud Panasonic´u digitaalse
fotoaparaadiga, ei tarvitse nende
kopeerimine õnnestuda, kui olete neid
pilte vahepeal arvutis töödelnud.
• Originaalpiltide DPOF seadistuse
andmeid ei kopeerita. Pärast piltide
kopeerimist lisage piltidele uuesti DPOF
seadistus.
- 86 -
Teiste seadmetega ühendamine
Ühendamine arvutiga
• Piltide allalaadimiseks kaamerast arvutisse
ühendage kaamera arvutiga.
Seejärel kasutage kaameraga kaasasolevat
programmi ([PHOTOfunSTUDIO-viewer-]
(Windows® operatsioonisüsteemile)
Windows®) , et pilte printida või saata neid
elektronpostiga.
• Kui kasutate operatsioonisüsteemi
Windows 98/98SE, installeerige enne
arvutiga ühendamist USB-draiver.
• Täpsema informatsiooni saamiseks
vaadake programmi kasutusjuhendit
(PDF fail).
• Kasutage alati originaalset AC
vahelduvvoolu adapterit (valikuline)
ja DC ühendust (valikuline).
• Kontrollige, et adapteriga ühendades
oleks kaamera välja lülitatud.
USB kaasasolev ühenduse kaabel
• Ühenda USB juhe nii, et märk [
]
oleks näoga digitaalse [DIGITAL] pesal
oleva [ ] märgi poole.
Andmete edastamisel ilmub ekraanile
see märk.
Kontrollige, et juhe oleks õiget pidi ning
lükka see otse sisse.
• Hoia
ning sisesta või tõmba USB
juhet otse.
Ära ürita juhet külje peale või taha lükata.
See võib kahjustada nii kaamerat kui ka
seadet, millega kaamerat ühendatakse.
Lülitage kaamera ja arvuti sisse.
Ühendage kaamera kaasasoleva
USB ühendus kaabli
(kaasasolev) abil arvutiga.
• Ekraanil kuvatakse [PictBridge (PTP)]
või [PC] valikuti.
• Kui USB režiim [USB MODE] on
seadistatud seadistuse menüüst millegi
muu kui [SELECT ON CONNECTION]
peale, siis ekraani ei kuvata. (LK. 23).
ACCESS
Valige [PC] , kasutades ning
vajutage menüü/valiku [MENU/SET]
nuppu.
[Windows]
Draiv kuvatakse [My Computer] kataloogis.
• Kui see on esmakordne fotoaparaadi
arvutiga ühendamine, siis installeeritakse
vajalik draiveritarkvara automaatselt, nii
et arvuti tunneb fotoaparaadi kui Windows
Plug and Play seadme ise ära, seejärel
ilmub fotoaparaat kettaseadmena kataloogi
[My Computer].
[Macintosh]
Draiv kuvatakse ekraanile.
• Draiv kuvatakse ekraanile nimetusega
[LUMIX], kui ühendate kaamera arvutiga
ja kaameras pole mälukaarti.
• Draiv kuvatakse ekraanile nimetusega
[NO_NAME] või [UNTITLED], kui ühendate
kaamera arvutiga ja kaameras on mälukaart.
AC vahelduvvoolu adapter (valikuline)
DC ühendus (valikuline)
• Kasutage küllaldase töömahuga
patareisid/akusid või AC adapterit
ja DC ühendust
.
- 87 -
Teiste seadmetega ühendamine
■ Filmilõikude kuvamine arvutil
Kui soovite kaameraga salvestatud filmilõike
kuvada arvuti ekraanile, kasutage CD-plaadil
kaasasolevat tarkvara „QuickTime“ (for
Windows 2000/XP).
• Kui kasutate Windows 98/98SE/Me
operatsioonisüsteemi, laadige kodulehelt
http://www.apple.com/support/quicktime/
alla tarkvara [QuickTime 6.5.2 for PC]
ning installeerige see.
• Macintosh arvutil on see juba
installeeritud standardtarkvara.
■ Kataloogi ülesehitus
Kataloogi struktuur kuvatakse allpool
toodud joonisena (näidis).
Sisseehitatud
mälu
Mälukaart
D CI M
100_P ANA
100_P ANA
P1000001. JP G
P1000002. JP G
P1000999 .JP G
101_P ANA
999_P ANA
MISC
Kataloogi number
Faili number
JPG : pildid
MOV : Filmilõigud
MISC: Failid, millele on salvestatud DPOF
printimissätted.
Valikpilt
Kategooria slaidiprogramm
• Salvestamisel lisatakse kuni 999 pildi
andmed igasse kataloogi. Kui piltide arv
ületab 999, luuakse uus kataloog.
• Soovides lähtestada faili numbri või
kataloogi numbri, valige [SETUP]
menüüst seadistus [NO.RESET] (lk. 22).
■ Tingimused, millal kasutatakse erinevaid
kataloogi numbreid.
Salvestades pilte mälukaardile,
paigaldatakse pildid uue numbriga kataloogi
alljärgnevatel tingimustel:
• Kui kataloogis, kuhu äsja salvestasite,
täitus numeratsioon 999 (näiteks
P1000999.JPG).
• Kui äsja salvestasite kaardile, mis
sisaldas kataloogi numbriga 100 (näiteks
100_PANA) ning eemaldate selle kaardi
aparaadist ja asendate teise kaardiga,
millel on teise tootja markeeringuga
kataloog 100XXXXX (XXXXX – teise
tootja markeering) ning alustate
salvestamist. (Kui sisestatud kaardil on
sama numbriga kataloog, sõltumata
tootjafirmast.)
• Kui alustate salvestamist pärast seda,
kui [SETUP] menüüst olete valinud
seadistuse [NO. RESET] (Pildid
salvestatakse järgneva numbriga
kataloogi). (Kui kasutate [NO. RESET]
seadistust kaardi puhul, kus kataloogid
või pildid puuduvad (näiteks äsja
vormindatud kaardi puhul), luuakse
kaardile kataloog numbriga 100.)
■ Ühendus (PTP) režiimis
Kui arvuti operatsioonisüsteemiks on
“Windows XP”, “Windows Vista” või “Mac
OS X”, saate te PTP režiimis ühenduse
luua, kui valite kaameras [PictBridge
(PTP)] režiimi ning vajutate menüü/valiku
[MENU/SET]nuppu pärast seda, kui te
olete ära ühendanud USB juhtme.
• Fotoaparaadist on võimalik pilte ainult alla
laadida, neid ei ole võimalik mälukaardile
kirjutada ega kustutada. [Windows Vistaga
saate te luua aga PTP režiimi asemel MTP
režiimi. Siis on teil võimalik ka mälukaardilt
(DMC-LS80GC/DMC-LS80PL)] andmeid
vormindada ning kustutada
• Kui mälukaardil on 1000 ja rohkem pilti,
siis võib piltide importimine ebaõnnestuda.
- 88 -
Teiste seadmetega ühendamine
• Ümberlülitamise sooritamiseks eemaldage
kaamerast USB kaabel, sisestage (või
eemaldage) mälukaart ning ühendage
kaamera uuesti arvutiga USB kaabli
abil.
Kui ühendada kaamera MAC-i
operatsioonisüsteemiga, mis on OS
v10.2 või vanem ning kasutades piltide
laadimiseks SDHC mälukaarti vajutage
mälukaardi kirjutamise kaitsmise
Write-Protect nupp asendisse lukus [LOCK].
Vaata ka PC kasutusjuhendit.
• Kasutage ainult fotoaparaadi komplekti
kuuluvat USB ühenduskaablit.
• Andmeside ajal olekuindikaator
[ACCESS] põleb. Sel ajal ärge eemaldage
•
USB kaablit.
• Kasutades Windows operatsioonisüsteemi,
Vajutage alati enne USB juhtme
eemaldamist arvutist Safely Remove
Hardware ikoonile. Kui ikooni ei kuvata,
siis kontrolli, et kaamera ekraanil ei kuvata
ühenduse ekraani ning lülitage juhtme
eemaldamiseks kaamera välja [OFF].
• Kui teie arvuti operatsioonisüsteemiks
on Windows 2000 ja fotoaparaat on
ühendatud arvutiga USB kaabli abil,
ärge võtke aparaadist kaarti välja.
Kaardil olev informatsioon võib
kahjustuda. Kaardi vahetamise ajaks
katkestage aparaadi ja arvuti vaheline
ühendus (tehke topeltvajutus Windows
töölaua ikoonil).
• Kui sisseehitatud mälul või mälukaardil on
palju pilte, võib piltide ülekandmine võtta
üksjagu aega.
• Kui soovite filmilõikusid esitada arvuti
ekraanil kaamera sisseehitatud mälult või
mälukaardilt, võib taasesitamine
ebaõnnestuda. Laadige andmed arvutisse
ning taasesitage neid arvutist.
• Kui andmeside ajal jääb patareide/akude
toide nõrgaks, hakkab toiteindikaator
vilkuma ja kostab hoiatav helisignaal.
Sellisel juhul katkestage andmeside
kaamera ja arvuti vahel koheselt.
• Pilte, mida on arvutis toimetatud või ringi
pööratud, võidakse taasesitamise,
mitmekordse taasesitamise ning kalendri
režiimis kuvada mustadena.
• Kui ühendate kaamera arvutiga ning
mälukaarti pole sisestatud, saate pöörduda
kaamera sisseehitatud mälu peal olevate
andmete poole. Kui kaameras on mälukaart,
saate pöörduda mälukaardi peal olevate
andmete poole.
• Sel ajal, kui kaamera on arvutiga USB
kaabli abil ühendatud, ei ole ümberlülitamine
sisseehitatud mälu pealt mälukaardi peale
võimalik.
- 89 -
Teiste seadmetega ühendamine
Ühendamine PictBridge printimissüsteemi
toetava printeriga
Kui ühendada fotoaparaat sellega
kaasasoleva USB ühenduskaabli
(kaasasolev) abil otse printeriga, mis suudab
kasutada PictBridge režiimi, siis saab pilte
väljatrükkimiseks valida või anda trükkimise
käsku otse fotoaparaadist. Määrake
eelnevalt printimisseaded nagu
printimiskvaliteet. (Täpsemalt lugege printeri
kasutusjuhendist.)
• Kontrollige, et kaamera oleks AC
adapteriga ühendamisel ning ühenduse
katkestamisel välja lülitatud.
Kontrolli, et juhe oleks õiget pidi ning
lükka see otse sisse.
ning sisesta või tõmba USB
• Hoia
juhet otse.
Ära ürita juhet külje peale või taha
lükata. See võib kahjustada nii
kaamerat kui ka seadet, millega
kaamerat ühendatakse.
Lülitage fotoaparaat ja printer sisse.
Ühendage kaamera USB kaabli
(kaasasolev) abil printeriga.
Vali [PictBridge], kasutades
ning vajuta [MENU/SET] nuppu.
• Kuvatakse ekraani, kus on valikud
[PictBridge (PTP)] või [PC].
• Kui USB režiim [USB MODE] on
seadistamise menüüs muu kui
[SELECT ON CONNECTION],
siis seda ekraani ei kuvata (LK. 23).
USB pievienojuma kabelis (komplektā
iekļauts).
• Ühendage kaabel nii, et järgnev märk
[
] oleks digitaalpesal [DIGITAL]
oleva märgi [ ] poole.
AC adapter (valikuline)
DC ühendus (valikuline)
• Kasutage küllaldase töömahuga
patareisid/akusid või AC adapterit
ja DC ühendust
.
• Kasutage ainult originaalset
Panasonicu AC adapterit (valikuline)
ning DC ühendust (valikuline).
• Kasutage ainult fotoaparaadi komplekti
kuuluvat USB ühenduskaablit.
• Kui ühendate kaamera arvutiga ning
mälukaarti pole sisestatud, saate
pöörduda kaamera sisseehitatud mälu
peal olevate andmete poole. Kui
kaameras on mälukaart, saate pöörduda
mälukaardi peal olevate andmete poole.
• Sel ajal, kui kaamera on printeriga USB
kaabli abil ühendatud, ei ole
ümberlülitamine sisseehitatud mälu pealt
mälukaardi peale võimalik.
Ümberlülitamise sooritamiseks eemaldage
kaamerast USB kaabel, sisestage (või
eemaldage) mälukaart ning ühendage
kaamera uuesti printeriga USB kaabli abil.
Kui soovite loovrežiimis [BABY] ja [PET],
salvestatud pildile trükkida lapse ning
lemmiklooma vanust ning reisipiltidele
printida kuupäeva [TRAVEL DATE] või
sisestada teksti, kasutades režiimi
[TITLE EDIT] kasutage programmi
[PHOTOfunSTUDIO-viewer-] , mille
leiate kaameraga kaasasolevalt CD-lt
ning printiga arvutist.
Täiendava informatsiooni saamiseks
vaadake programmiga kaasasolevat
kasutusjuhendit (PDF fail).
• PictBridge printimissüsteemiga
ühilduvate printerite kohta täpsemat
informatsiooni küsige printerite
müügifirmadest.
- 90 -
Teiste seadmetega ühendamine
■ Valitud piltide printimine (üksiku pildi
printimine)
Vajutage / , et valida pilt ning
vajuta kinnitamiseks menüü/
valiku [MENU/SET] nuppu.
Valik
MULTI
SELECT
(mitme pildi
valimine)
PictBridge
PLEASE SELECT
THE PICTURE TO PRINT
SELECT
MULTI PRINT
PRINT
• Kuvatakse sõnumit umbes kaks sekundit
Vajutage
, et valida [PRINT
START] ning vajuta menüü/valiku
[MENU/SET] nuppu.
SINGLE SELECT
PRI NT START
PRINT WITH DATE
NUM.OF PRINTS
PAPER SIZE
PAGE LAYOUT
CANCEL A
SELECT
OFF
SET
• Printimise peatamiseks vajutage menüü/
valiku [MENU/SET] nuppu.
Pärast printimist eemaldage
USB juhe.
■ Piltide printimiseks valimine
Vajutage
.
Vajutage / , et sooritada valik
ning vajuta menüü/valiku
[MENU/SET] nuppu.
SELECT ALL Prinditakse kõik
(vali kõik)
sisseehitatud mälul ning
mälukaardil olevad pildid.
DPOF PICTURE Prinditakse [DPOF PRINT]
(DPOF pilt)
seadistuses olevad pildid
FAVORITE
Prinditakse pildid, millel
(valikpilt)
on valikpildi staatus.
• See valik tekib ainult juhul,
kui valikpildi seadistus on
sisse lülitatud [ON].
• Valikpildina märgitud
[FAVORITE] pilte ei ole
võimalik valida, kui
valikpildi seadistus on
sisse lülitatud [ON], kuid
ühtegi pilti ei märgita
märgiga [
].
Vajutage
, et valida printimise
alustamine [PRINT START]
ning vajutage menüü/valiku
[MENU/SET] nuppu.
PictBridge
MUL TI SELECT
SELECT ALL
DPOF PICTURE
FAVORITE
SELECT
CANCEL A
Seadistuste sisu
Valitakse mitu pilti
ühekordseks
printimiseks [Tegutsemine]
Mitme pildi ekraanil vajutage
/ , et valida pildid.
Vajutades ,kuvatakse
[
] pildiga, mille olete
printimiseks valinud.
(Kui vajutate veel üks
kord, siis printimise
seadistused tühistatakse).
Kui olete oma valiku
lõpetanud, vajutage
menüü/valiku [MENU/SET]
nuppu.
MULTI SELECT
P RINT START
PRINT WITH DATE
NUM.OF PRINTS
PAPER SIZE
PAGE LAYOUT
SET
CANCEL A
SELECT
OFF
SET
• DPOF seades, [PRINT WITH DATE]
Ja [NUM. OF PRINTS] ei kuvata.
- 91 -
Teiste seadmetega ühendamine
• Paberi formaat [PAPER SIZE]
• Kui te valite [DPOF PICTURE], siis on
valitav [DPOF SET]. Kui te valite [DPOF
(Potentsiaalsed paberi suurused kaameras)
SET], siis täpsema informatsiooni saamiseks
Printeri seadistused on
vaadake LK. 83.
prioriteetsed.
• Kui valite funktsioonid [MULTI SELECT]
L/3.5“ × 5“
89 mm × 127 mm
• (Mitme pildi valimine), [SELECT ALL]
2L/5“ × 7“
127 mm × 178 mm
(Kõikide piltide valimine) või FAVORITE
POSTCARD 100 mm × 148 mm
(Valikpilt), kuvatakse ekraanile aken
16:9
101.6 mm × 180.6 mm
kinnitava teatega. Valige [YES] (jah)
A4
210 mm × 297 mm
ning printige valitud pildid.
• Kui prinditavate piltide arv ületab 1000,
A3
297 mm × 420 mm
kuvatakse ekraanile teade [PRINTING
10 × 15cm
100 mm × 150 mm
- - - PICTURES DO YOU WANT TO
4“ × 6“
101.6 mm × 152.4 mm
PROCEED?] (Printida pole võimalik,
8“ × 10“
203.2 mm × 254 mm
kas jätkata?)
LETTER
216 mm × 279.4 mm
Pärast printimist ühendage USB
CARD SIZE 54 mm × 85.6 mm
kaabel lahti.
■ Printimise seadistuste määramine
(kuupäeva printimine, prinditavate
koopiate arv, paberi formaat, lehe
paigutus)
Seadistage iga funktsioon, nagu on
juhendatud punktis 2 ja 3 (ühe või
mitme pildi printimine).
• Kui soovite printida pilte, mille suurust
või kuju fotoaparaat ei toeta, seadistage
[PAPER SIZE] või [PAGE LAYOUT]
määrangule [
] ja seejärel määrake
paberi suurus ja kuju printeris.
• Kuupäevaga printimine [PRINT WITH
DATE]
OFF
ON
Kuupäeva ei prindita
Kuupäev prinditakse.
• Kui printer kuupäeva printimist ei toeta,
siis ei ole kuupäeva printimine võimalik.
• Koopiate arv [NUM. OF PRINTS]
• Määrake prinditavate koopiate arv.
Seadistada saate kuni 999 pildi printimist.
• Neid valikuid ei kuvata, kui printer paberi
suurusi ei toeta.
• Lehe paigutus [PAGE LAYOUT]
(Fotoaparaadi võimalikud lehe paigutused)
Printeri seadistused on
prioriteetsed
1 leht ilma raamistiku printimiseta
1 leht koos raamistiku printimisega.
2 fotot lehel
4 fotot lehel
• Ülaltoodud seadeid saab valida juhul, kui
printer toetab neid.
■ Paigutuse seadistusega väljatrükk
[LAYOUT PRINT]
• Kui prindite sama pilti mitu korda ühele
paberilehele.
Näiteks, kui soovite printida ühte pilti 4
korda 1 paberilehele, määrake paigutuse
[PAGE LAYOUT] seadistuseks [
] ja
seejärel määrake printimise kordade
arvuks 4 [NUM. OF PRINTS].
• Kui prindite erinevaid pilte ühele
paberilehele.
Näiteks, kui soovite printida nelja erinevat
pilti 1 paberilehele, määrake paigutuse
[PRINT LAYOUT] seadistuseks [
]
ja seejärel määrake printimise kordade
arvuks 1 [NUM. OF PRINTS] iga valitud
pildi kohta eraldi.
- 92 -
Teiste seadmetega ühendamine
• Ajal, mil kuvatakse USB ühenduskaabli
hoiatusikooni [
], ei tohi USB
ühenduskaablit lahti ühendada. (Sõltuvalt
printerist võib hoiatusikoon mitte süttida).
• Ajal, kui aparaat ja printer on omavahel
ühendatud ja patareide toide pole piisav,
hakkab oleku indikaator vilkuma ja kostub
helisignaal. Kui see juhtub printimise ajal,
vajutage menüü/valiku nuppu [MENU/SET]
ning peatage koheselt printimine. Kui
printimine peatub, ühendage USB kaabel
lahti.
• Kui väljatrükkimise ajal süttib oranžilt näit
[ ], siis kontrollige, ega printeri töös pole
tekkinud tõrget.
• Pärast printimise lõpetamist kontrollige
printeri korrasolekut.
• Kui prinditavate piltide hulk on suur, siis
toimub printimine intervallide kaupa.
Sellisel juhul on ekraanil kuvatavate
piltide arv erinev prinditavate piltide
arvust. Selle erinevuse näol ei ole
tegemist aga veaga.
• Kuupäeva printimise funktsioon printeril
võib olla kaamera kuupäeva funktsioonist
olulisem. Kontrollige ka printeri seadistust.
- 93 -
Teiste seadmetega ühendamine
Piltide taasesitamine TV ekraanil
■ Piltide taasesitamine kaasasoleva
AV (audio/video) kaabli abil.
• Valige [TV ASPECT]. (LK. 23)
• Lülita kaamera ja televiisor välja.
• Kasutage ainult aparaadiga
kaasasolevat videokaablit.
• Pilte on võimalik televiisoris näidata ainult
taasesitamise režiimi [
] kasutades.
• Kui ühendate kaamera TV-ga, võivad
pildid olla väljavenitatud horisontaalselt
või vertikaalselt või pildi servad võivad
olla lõigatud nii ülevalt, alt, vasakult kui
ka paremalt. See sõltub TV ekraani
seadistusest. Muutke ekraani seadistust.
• Lugege ka televiisori kasutusjuhendit.
• Kui taasesitate vertikaalselt salvestatud
pilte TV-ekraanil, võivad need olla pisut
udused.
• Teistes riikides (piirkondades) pilte
taasesitades valige [SETUP] menüüs
seadistus [VIDEO OUT] ning seadistage
vastavalt vajadusele NTSC- või PALsüsteem.
■ Piltide taasesitamine teleriga SD
mälukaardi ühenduspesa kasutades
SD-mälukaardi ühenduspesaga teleril saab
taasesitada SD-mälukaardile salvestatud
fotosid otse kaardilt.
Ühendage videokaabel
(kaasasolev) fotoaparaadi [AV
OUT] väljundi pesasse.
• Paigaldage kaabel [AV OUT] pesasse
nõnda, et märk [
] kaablil ja [ ] [AV
OUT] pesa juures oleksid kohakuti.
• Kaabli ühendamiseks ja eemaldamiseks
hoidke kinni pistikust
ning
paigaldage pistik otse pesasse.
Ühendage videokaabel televiisori
videosisendi pesaga.
Kollane: video sisestamise pesasse
Valge: heli sisestamise pesasse
Lülitage teler sisse ning valige
väline signaaliallikas.
• Sõltuvalt TV mudelist ei tarvitse pildid
olla kuvatud täisekraanil.
• Filmilõiku ei saa mälukaardi pealt otse
TV-s taasesitada. Filmilõigu
taasesitamiseks ühendage aparaat
TV- ga videokaabli abil.
• SDHC mälukaarti saate kasutada ainult
televiisoris, mis toetab
SDHC mälukaartide kasutamist.
• MultiMediaCard mälukaardile
salvestatud piltide taasesitamine TV
ekraanil võib ebaõnnestuda.
Lülitage fotoaparaat sisse ning
valige taasesitamise režiim
- 94 -
Teiste seadmetega ühendamine
AC vahelduvvoolu adapterist
■ Kaamera ühendamine DC ühenduse ning AC adapteriga.
DC ühenduse kaameraga ühendamiseks loe kasutusjuhendit.
Patarei kaas
DC ühenduse kaas
• Avage eelnevalt DC ühenduse kaas.
DC ühendus
AC adapter
• Kontrollige, et patarei kaas oleks kinni.
• Kasutage ainult spetsiaalset DC ühendust ning AC adapterit. Teiste seadmete
kasutamine võib kaasa tuua tõrkeid.
- 95 -
Muu informatsioon
Ekraani näidikud
LCD ekraanil kuvatakse kaamera olekut
Tavalise pildi režiimis [
]
(Algne seadistus)
1
2
3
4
5 6
13
Salvestamisel (Pärast seadistamist)
7
14 15 16
8
9
10
12
11
NATURAL
30
29
28
27
26
- 96 -
R15s
19
20
21
22
25
■ Salvestamisel
Salvestamise režiim
Välklambi režiim (lk. 39)
Fokuseerimise ala (lk. 26)
Fokuseerimise näidik (lk. 26)
Pildi suurus (lk. 60)
Pildi kvaliteet (lk. 60)
Värisemise indikaator (lk. 30):
Patareide/akude indikaator (lk. 25)
Allesjäänud kaadrite indikatsioon
(lk. 108)
:Sisseehitatud mälu (lk. 16)
: Mälukaart (lk. 16)
Salvestuse indikaator
Säriaeg (lk. 28)
Avaarv (lk. 28)
Optilise kujutise stabiliseerimine (lk. 66)
Sarivõte (lk. 65)
: Heli lindistamine (lk. 53)
Valge tasakaal(lk. 62)
ISO-tundlikkus (lk. 62)
/
/
ISO limiit
Värviefekt (lk. 65)
Pildistamise režiimis (lk. 53):
[
]/[
]/[
]/
] (4:3)
[
[
]/[
] (16:9)
Võimalik salvestamise aeg filmilõigu
režiimis
17 18
24
23
Vanus (lk. 49, 50)
• Päevade arv, mis on möödunud reisi
algusest (lk. 55)
Kuvatakse umbes 5 sekundiks, kui
lülitate kaamera [BABY] või [PET]
režiimile. (lk. 55)
Reisikuupäev (lk. 55)
Möödunud salvestuse aeg (lk. 53)
Taustavalguse säästmine (ainult
intelligentses režiimis) (lk. 27)
Kuupäev ja kellaaeg/Reisi sihtkoha
seaded:
(lk. 57)
• Kuvatakse umbes 5 sekundi jooksul
pärast kaamera sisselülitamist, kellaaja
seadistamist ning üleminekul taasesituse
režiimist pildistamise režiimile.
Suum (lk. 31)/Laiendatud optiline suum
(lk. 31)/Kiirsuum (lk. 32)/Digitaalne suum
(lk. 33):
W
T 1X
Säri kompensatsioon (lk. 44)
Automaatne särikahvel (lk. 45)
LCD ekraani režiim (lk. 38)
Taimer (lk. 43)
Nimi (lk. 49, 50)
Seda kuvatakse umbes viis sekundit, kui
kaamera on kas [BABY] või [PET]
loovvõtte režiimis.
Fokuseerimise abilamp (lk. 66) :
Muu informatsioon
Taasesitamisel
1
18
17
2
3 4 5 6
PLAY MOTION
PICTURE
7
8
9
10
16
1ST DAY 15
14
10 00 1. JAN. 2008
11
12
13
Taasesitamise režiim (lk. 18)
DPOF koopiate arv (lk. 83)
Kaitstud pilt (lk. 85)
Heliga filmilõigud (lk. 53)
Pildi suurus (lk. 60)
Kvaliteet (lk. 60)
Filmilõigu režiimis (lk. 53) :
[
]/[
]/[
]/
[
] (4:3)
]/[
] (16:9)
[
Patarei indikaator (lk. 25)
Kausta/faili number (lk. 88)
: Sisseehitatud mälu (lk. 16)
: Mälukaart (lk. 16)
Piltide arv/piltide arv kokku
Juhtmega ühenduse lõpetamise hoiatamise
ikoon (lk. 93)
Filmilõigu salvestamise aeg (lk. 73) :
Salvestamise informatsioon
Valikpiltide seaded (lk. 82)/
Kulunud taasesitamise aeg (lk. 73) :
Salvestatud kuupäev ja kellaaeg
Reisi sihtkoha seaded (lk. 57)
Nimi (lk. 49)
Pealkiri (lk. 74)
Reisi algusest kulunud päevade arv.
(lk. 55)
Vanuse kuvamine (lk. 49, 50)
Energia LCD režiim (lk. 38)
Filmilõigu taasesitamine (lk. 73)
Teksti tempel valmis ikoon (lk. 76)
Valikpiltide ikoon (lk. 82) :
- 97 -
Muu informatsioon
Ettevaatusabinõud
Ärge kasutage digitaalfotoaparaati
raadiosaatjate või kõrgepingeliinide
läheduses.
• Kui pildistate raadiosaatjate või
kõrgepingeliinide läheduses, võivad pilt
ja heli olla moonutatud.
• Ärge unustage kaamerat
Kasutage ainult kaasasolevaid juhtmeid
pükste tagataskusse
ja kaableid. Kui kasutate lisaseadmeid,
selleks ajaks, kui istute.
siis kasutage ainult lisaseadmetega
Ärge suruge kaamerat
kaasasolevaid juhtmeid ja kaableid.
jõuga täis kotti jne.
Ärge pikendage juhtmeid ja kaableid.
• Olge ettevaatlik ja jälgige, et kott koos
Ärge pritsige fotoaparaadile
kaameraga ei kukuks ega saaks põrutada. putukatõrjevahendeid ega lenduvaid
keemilisi ühendeid.
• Tugev põrutus võib fotoaparaadi
• Kui sellised kemikaalid satuvad
korpuse, ekraani või objektiivi purustada
fotoaparaadile, võib fotoaparaadi korpus
ja/või põhjustada fotoaparaadi
deformeeruda ja selle pindmine kiht maha
talitushäireid.
kooruda.
Hoidke fotoaparaat eemal
magnetiseeritud seadmetest (näiteks
• Ärge hoidke kummi- või plasttooteid
mikrolaineahjust, telerist,
pikemat aega kaameraga vahetus
videomängukonsoolist jms).
kontaktis.
Hooldus
• Kui kasutate digitaalfotoaparaati teleri
• Eemalda patarei või DC ühendus ning
peal või lähedal, võivad pilt ja heli
pühi neid hoolduseks pehme, kuiva lapiga.
elektromagnetilise kiirguse tõttu olla
• Kui kaamera läheb mustaks, siis pühkige
moonutatud.
seda hooldamiseks pehme ning niiske
• Ärge kasutage digitaalfotoaparaati
lapiga ning seejärel pühkige kaamera veel
mobiiltelefoni kõrval, sest töötav
üle kuiva ning pehme lapiga..
mobiiltelefon võib tekitada pilti ja heli
• Ärge kasutage köögikeemiat või
moonutavat müra.
• Tugevate magnetväljade mõjul (nt.
keemiliselt töödeldud puhastuslappe, sest
kõlaritest või suurtest elektrimootoritest)
see võib kaamera pinda kahjustada.
võivad salvestatud andmed kahjustuda
• Kui kasutada kemikaalidega töödeldud
või pildid moonduda.
lappi, siis lugege kõigepealt juhiseid.
• Mikroprotsessorite poolt väljakiiratavad
elektromagnetlained võivad
digitaalfotoaparaadile negatiivselt
mõjuda, põhjustades pildi ja heli häireid.
• Kui digitaalfotoaparaat on magnetväljadega
seadmete mõju all ega tööta korralikult,
lülitage fotoaparaat välja ja eemaldage
patareid/akud või ühendage AC
vahelduvvoolu adapter lahti. Seejärel
pange patareid/akud uuesti fotoaparaati
või ühendage uuesti AC vahelduvvoolu
adapter. Seejärel lülitage kaamera uuesti
sisse.
■ Fotoaparaadi optimaalne kasutamine
Olge ettevaatlik ja jälgige,
et fotoaparaat ei kukuks
maha ega saaks põrutada
ning ärge kasutage jõudu.
- 98 -
Muu informatsioon
■ Patareid/akud
Kui kaamerat ei kasutata pika aja jooksul,
eemaldage kaamerast patareid/akud.
• Liiga kõrge või madala temperatuuri
juures võivad terminalid rooste minna
ja põhjustada talitushäireid.
Kui pillate patarei/aku kogemata
maha, siis enne selle (nende) fotoaparaati
panekut kontrollige, et patareil/akul ei
oleks väliseid kahjustusi ja terminalidel
poleks vigastusi.
• Kahjustustega patareid/akut ei tohi
fotoaparaati panna, kuna see võib
rikkuda fotoaparaadi.
Välja pildistama minnes võtke kaasa
varupatareid/laetud akud.
• Madalatel temperatuuridel
patareide/akude tööaeg lüheneb.
Patareide/akude utiliseerimine
• Patareide/akude eluiga on piiratud.
• Ärge visake vana patareid/akut tulle.
See võib seal plahvatada.
Ärge laske metallesemetel (näiteks
kaelakeedel, juuksenõeltel jms.)
puutuda vastu patareide/akude kontakte.
• See võib põhjustada lühist või
patareide/akude kuumenemist ja
tõsiseid põletushaavu.
■ Mälukaart
Ärge jätke mälukaarti kohta, kus
temperatuur võib tõusta kõrgele või
kuhu paistab otsene päikesevalgus,
kus on elektromagnetilised väljad või
staatilised elektrilaengud.
Ärge painutage kaarti ega pillake seda
maha.
• Mälukaart või sellel salvestatud andmed
võivad kahjustuda.
• Hoidke mälukaarti kaarditaskus või –
kotis, kui seda säilitate või transpordite.
• Ärge puudutage sõrmedega mälukaardi
tagaküljel olevaid kontakte. Ärge laske
mälukaardil kokku puutuda mustuse,
tolmu või veega.
■ Piltide andmetest
• Kui kaameral tekib vale käsitlemise tõttu
probleeme, mis toovad endaga kaasa
salvestatud andmete kaotamise, siis
Panasonic ei ole vastutav nende andmete
kaotamisega kaasnevate võimalike
probleemide eest.
■ Statiividest
• Kui kasutate statiivi, siis kontrollige, et
statiiv oleks tasakaalus kui kaamera on
selle külge kinnitatud.
• Statiivi kasutades ei pruugi olla võimalik
eemaldada patareisid või mälukaarti.
• Kontrollige, et kaamerat statiiviga
ühendades või sellelt eemaldades ei
oleks statiivil olev kruvi nurga all.
Kruvile rakendatav liigne jõud võib
lõhkuda kaameral asuvat keermestikku.
• Samuti võite te kaamera statiivi külge
iialt kõvasti keeramisega kahjustada ka
kaamera kere ning põhjal olevat silti.
Palun lugege hoolikalt ka statiivi enda
kasutusjuhendit.
- 99 -
Muu informatsioon
Hoiatusteated
Kinnitavad teated või veateated kuvatakse ekraanile teatud juhtudel.
Põhilised teated on toodud näidetena alljärgnevalt.
[CURRENT BATTERY TYPE SETTING:
ALKALINE/Ni-MH]/[CURRENT BATTERY
TYPE SETTING: OXYRIDE] (Käesolev
patareide seadistus on Alkaline/Ni-MH/
Käesolev patareide seadistus on Oxyride)
See teade kuvatakse, kui sisestate esimest
korda patareid kaamerasse. Samuti siis, kui
patareid on tühjenenud ning asendate need
uutega. Kui sisestatud patareide tüüp ei
vasta kuvatavale teatele, valige [SETUP]
menüüst [BATTERY TYPE] ning muutke
seadistust (Lk. 21).
[THIS MEMORY CARD IS LOCKED]
(Mälukaart on kaitstud)
• Tühistage mälukaardi lukustus. (Lk. 16)
[NO VALID PICTURE TO PLAY]
(Pole pilti, mida kuvada).
Salvestage pilt või sisestage salvestatud
piltidega mälukaart ning seejärel saate pilte
taasesitada.
[THIS PICTURE IS PROTECTED]
(See pilt on kaitstud)
Enne piltide kustutamist või ülekirjutamist
eemaldage kirjutuskaitse (Lk. 85),
[THIS PICTURE CANNOT BE DELETED]/
[SOME PICTURES CANNOT BE
DELETED]
(Seda pilti ei ole võimalik kustutada/mõnda
pilti ei ole võimalik kustutada)
Kui pilt ei põhine DCF-standardil, ei ole seda
võimalik kustutada. Kui soovite seda pilti
siiski kustutada, salvestage vajalik
informatsioon arvutisse ning vormindage
mälukaart (Lk. 23).
[NO ADDITIONAL DELETE SELECTIONS
CAN BE MADE]
(Kustutatavaid pilte ei ole rohkem võimalik
valida)
Piltide arv, mida on mitme pildi korraga
kasutamiseks [MULTI DELETE] või [TITLE
EDIT]/[TEXT STAMP] funktsiooni seadetes
võimalik valida, on ületatud. Kustutage juba
valitud pildid ning saate teha uue kustutatavate
piltide valiku.
Valitud on rohkem kui 999 lemmikpilti.
[CANNOT BE SET ON THIS PICTURE]/
[CANNOT BE SET ON SOME PICTURES]
(Sellele pildile ei ole võimalik seadistada/
mõnele pildile ei ole võimalik seadistada)
[DPOF PRINT], [TITLE EDIT] ja [TEXT
STAMP] seadistusi pole võimalik DCFstandardil põhinevatel piltidel kehtestada.
[NOT ENOUGH SPACE ON BUILT-IN
MEMORY]/[NOT ENOUGH MEMORY ON
THE CARD] (Sisseehitatud mälul pole
piisavalt ruumi/mälukaardil pole piisavalt
ruumi)
• Kui kopeerite andmeid sisseehitatud
mälult mälukaardile, katkeb kopeerimine,
kui mälukaart saab täis.
[SOME PICTURES CANNOT BE COPIED]/
[COPY COULD NOT BE COMPLETED]
(Mõningaid pilte ei saa kopeerida/kopeerimist
ei saa lõpetada)
• Kui kopeerimise sihtkohal on juba sama
nimega pilt olemas. (Kui kopeerite kaardilt
sisseehitatud mälule).
• Fail ei põhine DFC standardil.
Nende piltide, mis on salvestatud või
töödeldud teiste seadmetega, kopeerimine
ei pruugi õnnestuda.
[BUILT-IN MEMORY ERROR FORMAT
BUILT-IN MEMORY?]
(Viga sisseehitatud mälul, kas vormindada
mälu?)
See teade kuvatakse, kui vormindate
sisseehitatud mälu arvuti abil. Samuti
kuvatakse see teade, kui eemaldate
kaamerast patareid/akud ajal, kui
kaamera on sisse lülitatud. Vormindage
sisseehitatud mälu uuesti kaameraga
(Lk. 23) Andmed kustutatakse
sisseehitatud mälult vormindamise käigus.
- 100 -
Muu informatsioon
[MEMORY CARD ERROR FORMAT THIS
CARD?] (Mälukaardi viga, kas vormindada
see kaart?)
Kaamera ei tunne mälukaardi vormingut ära.
Vormindage kaart kaameraga uuesti. Vajalik
info salvestage eelnevalt arvutisse (Lk. 23).
[PLEASE TURN CAMERA OFF AND
THEN ON AGAIN] (Lülitage kaamera
välja ja uuesti sisse)
See teade kuvatakse, kui kaamera töös
esineb tõrkeid. Lülitage kaamera välja ja
siis uuesti sisse. Kui teade ei kao,
pöörduge seadme edasimüüja või
teeninduskeskuse poole.
[MEMORY CARD ERROR
MEMORY CARD PARAMETER ERROR]
(Mälukaardi viga, mälukaardi parameetri viga)
Kasutage selle seadmega ühilduvat
mälukaarti (Lk. 5, 16).
Kasutada saate 4 GB mahtuvusega
mälukaarti, juhul kui see on SDHC mälukaart.
[MEMORY CARD ERROR
PLEASE CHECK THE CARD] (Mälukaardi
viga, palun kontrollige kaarti)
• Mälukaardi kasutamine ei õnnestu.
Sisestage mälukaart uuesti.
[READ ERROR
PLEASE CHECK THE CARD] (Mälukaardi
lugemisviga, palun kontrollige kaarti)
Andmete lugemise viga. Paigaldage mälukaart
uuesti. Kontrollige, et kaart on paigaldatud
korrektselt ning alustage uuesti taasesitust.
[WRITE ERROR
PLEASE CHECK THE CARD] (Mälukaardi
kirjutusviga, palun kontrollige kaarti)
Viga andmete kirjutamisel. Lülitage kaamera
välja ja eemaldage mälukaart. Sisestage
mälukaart uuesti kaamerasse ning lülitage
kaamera sisse. See veateade võib tähendada,
et mälukaart on vigane.
[MOTION RECORDING WAS
CANCELLED DUE TO THE LIMITATION
OF THE WRITING SPEED OF THE CARD]
(Filmilõigu salvestamine on katkestatud kaardi
salvestamiskiiruse piirangu tõttu)
• Kui seadistate pildi kvaliteedi [PICTURE
MODE] [30fpsVGA] või [30fps16:9],
soovitame kasutada kõrge
salvestamiskiirusega kaarte, kiirusega
10 MB/sekundis või kiiremat.
• Sõltuvalt kasutatavast mälukaardi tüübist
võib filmilõigu salvestamine peatuda keset
salvestust.
[PICTURE IS DISPLAYED FOR 16:9 TV]
(Pilt kuvatakse TV ekraani külgede
suhtele 4:3/pilt kuvatakse TV ekraani
külgede suhtele 16:9)
• Videokaabel on kaameraga ühendatud.
Selle teate kustutamiseks vajutage
[MENU/SET].
• Valige [SETUP] menüüst seadistus
[TV ASPECT] ning muutke TV
külgede suhet (Lk. 23).
• See teade kuvatakse ka siis, kui USB
kaabel on ühendatud ainult kaameraga.
Ühendage USB kaabli teine ots arvutiga
või printeriga.
[PRINTER BUSY]/[PLEASE CHECK THE
PRINTER] (Printer on hõivatud/palun
kontrollige printerit)
Printer ei saa printida.
Kontrollige printerit.
- 101 -
Muu informatsioon
Veaotsing
Kui taastate fotoaparaadis tehaseseadistused, võib viga kaduda.
Algseadistuste taastamiseks valige menüüst [RESET] , kui kaamera on salvestamise
režiimis (Lk. 23).
■ Patareid ja toiteallikas
Olukord
Põhjus
Kaamera lülitub pärast
Akude täituvuse indikaator võib näidata valesti. Kui
sisselülitamist koheselt
kaamerasse sisestatud patareide tüüp ei vasta seadistusele
välja, kuigi akud on laetud. [BATTERY TYPE], võib kaamera ootamatult töötamise
lõpetada. See ei ole kaamera talitushäire.
Toide on nõrk, kuigi
Sõltuvalt patareide/akude tootjafirmast ja töötemperatuurist või
sisestatud on uued
akude kurnatuse astmest võib akude täituvuse indikaator
patareid.
näidata valesti. Kontrollige [SETUP] menüüs patareide tüüpi
[BATTERY TYPE] (Lk. 21)
Kaamera ei lülitu sisse.
Kas patareid on korrektselt paigaldatud?
Kasutage täielikult laetud Ni-MH akusid.
Pilti ei kuvata LCD
monitorile.
Kas säästurežiim (Lk. 22) on aktiveeritud? Nende režiimide
deaktiveerimiseks vajutage päästikunupp poole peale alla.
Kas akud on piisavalt laetud? Asendage need akudega,
mis on piisavalt laetud. (Kui kasutate Ni-MH akusid, siis
laadige neid.)
Kaamera lülitub pärast
• Kas akud on piisavalt laetud? Asendage need akudega,
sisselülitamist kohe välja. mis on piisavalt laetud. (Kui kasutate Ni-MH akusid, siis
laadige neid.)
• Kui jätate kaamera sisselülitatuna seisma, siis aku tühjeneb.
Kaamera väljalülitamiseks pildistamise vahepeal kasutage
säästurežiimi (Lk. 22)
■ Pildistamine
Olukord
Pilti pole võimalik
salvestada.
Salvestatud pilt on
valkjas.
Salvestatud pilt on liiga
hele või liiga tume.
Ühe päästikunupu
vajutusega on
salvestatud 2 või 3 pilti.
Põhjus
Kas režiimi on õigesti valitud?
Kas sisseehitatud mälul või mälukaardil on piisavalt vaba
mälumahtu? Enne salvestamist kustutage mälumahu
vabastamiseks mõned pildid (Lk. 35).
Objektiivi läätsel võivad olla mustus ja/või sõrmejäljed.
Lülitage kaamera sisse ning puhastage läätse pinda kergelt
kuiva ning pehme lapiga.
Kontrollige, kas säri kompensatsioon on sobiv (Lk. 44).
Kas kaamera on seadistatud AUTO BRACKET (Lk. 45),
HI-SPEED BURST (Lk. 50) või
BURST (Lk. 65) režiimile?
- 10 2 -
Muu informatsioon
Olukord
Objekt pole korralikult
fookuses.
Põhjus
Fokuseerimise ulatus sõltub valitud salvestusrežiimist.
Valige pildistamiseks sobiv salvestusrežiim sõltuvalt objektist
ja selle kaugusest.
Kas objekt on väljaspool fokuseerimise ala? (Lk. 28, 42)
Kas olete pildistamise ajal kaamerat liigutanud?
Objekti ei fokuseerita enne, kui päästikunupp on pooleldi alla vajutatud.
Salvestatud pilt on udune.
Optiline pildi
stabiliseerimine pole
piisav.
Kui pildistate hämaras või sisetingimustes, muutub säriaeg
aeglasemaks ning optilise kujutise stabiliseerimise funktsioon
ei pruugi hästi töötada.
Sel juhul hoidke aparaati kindlalt mõõlema käega.
Salvestatud pilt on
teraline. Pildile ilmub
müra.
Kas ISO tundlikkus on kõrge või säri aeglane? Kui kaamera
ISO tundlikkus on seades [AUTO], tõstetakse näiteks
siseruumis pildistades ISO tundlikkust.
• Vähendage ISO-tundlikkust (Lk. 62)
• Seadistage värviefekti seadistus [COLOR MODE] seadesse
[NATURAL]. (Lk. 65)
• Tõstke ümbritsevat valgust.
[HIGH SENS.] ja [HI-SPEED BURST] režiimis väheneb veidi
salvestatud pildi resolutsioon kõrge tundlikkusega
töötlemisprotsessi tõttu. See pole väärtalitlus.
Pildi heledus ja
värvitoon erinevad
tegelikust olukorrast.
Pildistades fluorestsentsvalguses, võib vaja minna pisut
kiiremat säri, mille tulemusel võib muutuda pildi heledus ja
värvitoon. See ei ole kaamera talitushäire.
Filmilõigu salvestamine See kaamera ei toeta filmilõigu salvestamist MultiMediaCard
peatub poole peal.
mälukaardile.
• Kui seadistate pildi kvaliteedi [PICTURE MODE] [30fpsVGA]
või [30fps16:9], soovitame parima tulemuse saavutamiseks
kasutada kõrge salvestamiskiirusega mälukaarti
(10 MB/sek) või kiiremat.
• Sõltuvalt SD või SDHC mälukaardi tüübist võib filmilõigu
salvestamine peatuda keset salvestust.
LCD monitorile ilmub
• Nähtust kutsutakse smear (õline). See
salvestamise ajal
on omane LCD’le ning ei ole seadme
vertikaalne punakas
töö tõrge. See võib ilmuda ekraanile,
joon.
kui objektil on hele ala. Ümber joone
võivad tekkida ka värvilised
moonutused. See jäädvustatakse
filmilõigule, kuid mitte fotole.
• Soovitame mitte lasta tugeval valgusallikal, näiteks
päikesevalgusel, pildistamise hetkel kaamerasse paista.
- 10 3 -
Muu informatsioon
■ LCD monitor
Olukord
LCD monitor lülitub
mõnikord välja, kuigi
kaamera on sisse
lülitatud.
Põhjus
LCD monitor lülitub automaatselt välja kohe pärast välgu
kasutamist, et seda laadida.
LCD monitor muutub
hetkeks liiga tumedaks
või liiga heledaks.
LCD monitor sähvib
siseruumis.
See nähtus ilmneb päästikunupu poole peale alla
vajutamisel, kui toimub avaarvu seadistamine. See ei
mõjuta salvestatud pilte.
Kui lülitate siseruumis, kus põlevad fluorestsentslambid,
kaamera sisse, võib LCD monitor mõne sekundi jooksul
sähvida. See ei ole kaamera talitushäire.
Reguleerige LCD monitori heledust (Lk. 21)
Kas võimsa LCD või kõrge nurga funktsioon on aktiveeritud? (Lk. 38)
See ei ole kaamera talitushäire.
Need pikslid ei avalda mõju salvestatud piltidele.
LCD monitor on liiga
hele või liiga tume.
LCD monitor võib kohe automaatselt välja lülituda peale
salvestusrežiimi seadistamist laadimise ajaks.
Kas olete seadistanud [AUTO LCD OFF]? (Lk. 22)
LCD monitorile ilmuvad
mustad, punased,
sinised ja rohelised täpid.
LCD monitorile ilmub
Pimedates kohtades võib monitori heleduse säilitamisel
müra.
tekkida müra. See ei mõjuta salvestatavaid pilte.
■ Välklamp
Olukord
Välklampi ei aktiveerita
Välklamp aktiveeritakse
2 korda.
Põhjus
Kontrollige, kas välklamp on seades sunnitud mittekasutamine
(Forced OFF) [
]? Muutke välklambi seadistust (Lk 39)
Filmilõigu režiimis [
], maastikuvõttel [SCENERY], öisel
maastikuvõttel [NIGHT SCENERY], päikeseloojanguvõttel
[SUNSET], kiirel sarivõttel [HI-SPEED BURST], tähistaeva
võttel [STARRY SKY], ilutulestiku võttel [FIREWORKS] ja
aerofoto režiimis [AERIAL PHOTO] valitakse sarivõte ning
automaatne särikahvel.
Kui valite seadistuse (red-eye reduction) (Lk. 39), aktiveeritakse
esimene välk punasilmsuse vähendamiseks, teine välk
aktiveeritakse pildi salvestamiseks.
- 10 4 -
Muu informatsioon
■ Taasesitus
Olukord
Pildid on pööratud
ootamatu suunaga.
Põhjus
Aparaadis on funktsioon, mis kuvab automaatselt vertikaalselt
jäädvustatud pildid vertikaalsena.
Mõnel juhule võib aparaat tuvastada, et olete keeranud
aparaadi vertikaalselt, kuigi tegelikult suunate seda vaid
üles või alla.)
• Kui piltide pööramine [ROTATE DISP.] (Lk. 81) on välja
lülitatud [OFF] , saate pilte kuvada ilma pööramiseta.
• Kui soovite pilte pöörata, kasutage [ROTATE] (Lk. 81)
funktsiooni.
Pilti ei ole võimalik
Kas režiimi valikuketas on taasesituse asendis? [
]
taasesitada.
Kas mälukaardil või sisseehitatud mälul on pilte?
• Ekraanile kuvatakse pildid sisseehitatud mälult siis, kui
mälukaarti pole sisestatud. Kui sisestate kaamerasse
mälukaardi, kuvatakse ekraanile pildid mälukaardilt.
Kataloogi ja faili numbri Kas pilte on arvutis töödeldud või on pildid salvestatud mõne
asemel kuvatakse märk teise fotoaparaadiga?
Põhjuseks võib olla ka see, et olete aparaadist akud/patareid
[-] ja ekraan muutub
eemaldanud kohe pärast pildistamist, või kui kasutasite
mustaks.
kurnatud akusid/patareisid.
• Sellise pildi kustutamiseks vormindage mälukaart (Lk. 23)
(Vormindamine kustutab kogu kaardil oleva informatsiooni,
mida pole enam võimalik taastada. Kontrollige enne
vormindamist kaardil olevat informatsiooni).
Kalendrijärgsel
taasesitamisel
kuvatakse pildile
salvestuskuupäevast
erinev kuupäev.
Kas pilte on arvutis töödeldud või on pildid salvestatud mõne
teise fotoaparaadiga?
Salvestuskuupäeva järgi taasesitamisel võidakse selliseid
pilte kuvada salvestuskuupäevast erineva kuupäevaga.
Salvestatud pildile
ilmuvad seebimulli
sarnased valged
ümmargused täpid.
Kui teete hämaras kohas või
siseruumides välguga pilte, võivad
pildile ilmuda valged ümarad täpid.
Need on põhjustatud välgu
peegeldumisest õhus leiduvatelt
tolmuosakeselt. See ei ole kaamera
alitushäire. Sellele nähtusele on
iseloomulik, et täppide arv ning positsioon erinevad pilditi.
Kas kaamera kell on õige? (Lk.17)
Näiteks, kui kaamera ja arvuti kellad on erinevad ning
transpordite pildid vahepeal kaamerast arvutisse ning
uuesti kaamerasse tagasi, võidakse pilte kuvada
salvestuskuupäevast erineva kuupäevaga.
- 10 5 -
Muu informatsioon
■ Ühendamine televiisoriga, arvutiga või printeriga
Olukord
Põhjus
Kas kaamera on teleriga õigesti ühendatud?
Pilti ei ilmu teleri
Kontrollige ühendust.
ekraanile. Kujutis TV
ekraanil on moonutatud
Seadistage teler videosisendi signaali vastuvõtmise režiimile.
või pilti edastatakse
mustvalgelt.
Pilt kuvatakse TVMõnedel TV mudelitel on kuvatav ala väiksem kas alt-ülalt
ekraanile ja kaamera
või vasakult-paremalt ning pildid kuvatakse ekraanile servast
LCD monitorile erinevalt. lõigatuna või väljavenitatuna/kokkusurutuna. See on tingitud
TV spetsifikatsioonist ning ei ole seadme talitushäire.
Filmilõiku ei saa TV
ekraanil taasesitada.
Filmilõiku ei saa taasesitada TV kaardipessa paigutatud
mälukaardilt. Ühendage kaamera televiisoriga videokaabli
abil (kaasasolev) ning taasesitage filmilõiku kaamera
vahendusel (Lk. 94)
Pildi suurus ei kattu
TV ekraaniga.
Pilte ei ole võimalik
arvutisse üle kanda.
Kontrollige kaamera seadistust [TV ASPECT] (Lk. 23)
Arvuti ei tunne kaarti
ära. (Arvuti tunneb ära
sisseehitatud mälu.)
Ühendage USB kaabel lahti, paigaldage mälukaart ja
ühendage USB kaabel uuesti.
Kontrollige ühendust.
Kontrollige, kas arvuti tunneb fotoaparaadi ära.
Pilte pole võimalik
Kas printer toetab PictBridge süsteemi? Printeritega, mis ei
printida.
toeta PictBridge süsteemi, pole võimalik printida (Lk. 90).
Printimise ajal
• Kui teie printeril on pildi kärpimise või pildiservade
lõigatakse piltide ääred
ärajätmise funktsioon, siis tühistage see funktsioon nende
ära.
piltide jaoks. (Lugege lähemalt printeri kasutusjuhendit.)
• Osades fotopoodides on ka külgede suhtega [
] piltide
printimine ilma servi lõikamata võimalik. Enne piltide saatmist
küsige fotolaborist informatsiooni printimise võimaluste kohta.
■ Muu informatsioon
Olukord
Põhjus
Eksikombel on vale keel Vajutage [MENU/SET], ja valige [SETUP] menüüst ikoon [
valitud.
ning valige sobiv keel [
] (Lk. 24).
Automaatse pildi
kontrollimisrežiim on
blokeeritud.
]
Kas automaatne särikahvel, autoportree [SELF PORTRAIT],
kiire sarivõtte [HI-SPEED BURST],sarivõtte või filmilõigu [
]
režiim on aktiveeritud? Te ei saa sel juhul menüüst aktiveerida
automaatset pildi kontrollimise režiimi.
- 10 6 -
Muu informatsioon
Olukord
Põhjus
Kui päästikunupp on
Pimedas teravustades lülitub fokuseerimise abilamp (Lk. 66)
poolenisti alla vajutatud, sisse, et lihtsustada objekti fokusseerimist.
lülitub vahel punane
lamp sisse.
Fokusseerimise abilamp Kas fokuseerimise abilambi seadistus [AF ASSIST LAMP] on
ei käivitu.
[REC] režiimis asendis [ON]? (Lk. 66)
Kas pildistate hämaras või pimedas? Fokuseerimise
abilamp rakendub ainult halbades valgustingimustes.
Fokuseerimise abilamp ei ole aktiivne, kui kasutate pildistamiseks
autoportree [SELF PORTRAIT], maastikuvõtte [SCENERY], öise
maastikuvõtte [NIGHT SCENERY], päikeseloojangu [SUNSET],
ilutulestiku [FIREWORKS] või aerofoto [AERIAL PHOTO] režiimi.
Kaamera muutub kuumaks. Kaamera pind võib kasutamise ajal soojeneda. See on normaalne.
Objektiivi lääts teeb
klõpsuvat heli.
Kui heledus muutub suurenduse ajal või kaamera liikumise
ajal, võivad läätsed tekitada klõpsuvad heli ja pilt võib
ekraanil drastiliselt muutuda. Siiski pilte see ei mõjuta.
Heli on põhjustatud aparaadi automaatsest reguleerimisest.
See ei ole talitushäire.
Kellaaeg on nullitud.
Kui kaamerat pikemat aega ei kasutata, võib kaamera kellaaeg
end ise nullida. Kui näidikule ilmub teade [PLEASE SET THE
CLOCK] (seadistage kellaaeg), siis seadke kell uuesti õigeks
(Lk.17)
Kui salvestate pilte enne kellaaja seadistust, salvestatakse
pildid ajaseadega [0:00 0. 0. 0].
Objektid ilmnevad pisut Sõltuvalt suumimise astmest võivad objektide servad kergelt
moonutatuna
kõverduda. Servade kõverdumine suureneb objektile
lähenedes. See ei ole talitushäire.
Objekti ümbritsevad
Sõltuvalt suumimise astmest võivad pildile tekkida ümber
ebaloomulikud värvid. objekti värvilised äärised (kromaatiline aberratsioon). See
värvinihe võib rohkem esile tulla kaugemate objektide
pildistamisel. See ei ole talitushäire.
Faili numbreid ei
salvestata järjestikuselt.
Faili numbrid on
salvestatud tõusvas
joones.
Mõnedel juhtudel salvestatakse pildid erinevatesse kataloogidesse.
Sellest lähtuvalt on ka failidel erinevad numbrid (Lk. 88).
Kui paigaldate või eemaldate aku ajal, mil aparaat pole välja
lülitatud, lähevad kataloogide numbrid kaduma. Lülitades
kaamera uuesti sisse, salvestatakse uued pildid uue
kataloogi numbriga, mis on erinev eelnevast kataloogist.
Pilt taasesitatakse
mustana.
Pildid, mida on töödeldud ja keeratud arvutis, võidakse
kuvada mustana taasesitamise režiimis, mitme pildi
taasesitamisel ja kalendrijärgsel taasesitamisel.
Objektiiv tõmbub sisse. Objektiiv tõmbub umbes 15 sekundiks sisse, kui vahetate
salvestusrežiimi [REC MODE] taasesitusrežiimiks [PLAYBACK
MODE].
- 10 7 -
Muu informatsioon
Salvestatavate piltide ligikaudne arv ja
suurused
• Salvestatavate piltide arv ja võimalik salvestamise aeg on ligikaudsed (numbrid
varieeruvad sõltuvalt salvestamise tingimustest ja kasutatavast mälukaardist).
• Salvestatavate piltide arv ning filmimise aeg võib varieeruda sõltuvalt pildistatavast
objektist.
■ Salvestatavate piltide arv
Külgede suhe
: 8M
: 5M EZ
: 3M EZ
Pildi suurus
(3264 × 2448 pikslit)
(2560 × 1920 pikslit)
(2048 × 1536 pikslit)
Kvaliteet
Sisseehitatud mälu
5
11
9
18
14
29
(Umbes 24MB)
16 MB
2
6
5
10
8
16
32 MB
6
14
11
23
18
36
64 MB
14
30
24
48
38
75
128 MB
30
61
50
99
78
150
Mälu256 MB
61
120
98
190
150
290
kaart
512 MB
120
240
195
380
300
590
1 GB
240
480
390
770
600
1180
2 GB
490
970
790
1530
1220
2360
4 GB
970
1910
1560
3010
2410
4640
8 GB
1980
3890
3180
6130
4910
9440
16 GB
3980
7840
6410
12350
9880
19000
Külgede suhe
Pildi suurus
Kvaliteet
Sisseehitatud mälu
(Umbes 24MB)
16 MB
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
Mälu- 512 MB
kaart
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
: 2M EZ
(1600 × 1200 pikslit)
: 0.3M EZ
(640 × 480 pikslit)
23
46
115
190
13
29
61
125
240
480
970
1920
3770
7670
15440
27
58
120
240
470
940
1880
3610
7090
14440
29070
68
145
290
600
1170
2320
4640
8780
17240
35080
70590
110
230
480
970
1900
3770
7550
12290
24130
49120
98840
- 10 8 -
Muu informatsioon
Külgede suhe
Pildi suurus
: 7M
(3264 × 2176 pikslit)
: 4.5M EZ
(2560 × 1712 pikslit)
: 2.5M EZ
(2048 × 1360 pikslit)
Kvaliteet
Sisseehitatud mälu
(Umbes 24MB)
6
12
10
21
16
32
16 MB
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
Mälu- 512 MB
kaart
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
3
7
16
34
68
135
270
550
1080
2210
4450
7
16
33
69
135
260
530
1070
2110
4300
8660
5
13
27
56
110
210
440
890
1740
3550
7160
12
26
54
110
210
430
860
1700
3350
6820
13720
9
20
43
88
170
340
680
1360
2680
5450
10980
18
40
83
165
330
650
1310
2560
5020
10230
20590
Külgede suhe
Pildi suurus
: 6M
(3264 × 1840 pikslit)
: 3.5M EZ
(2560 × 1440 pikslit)
: 2M EZ
(1920 × 1080 pikslit)
Kvaliteet
Sisseehitatud mälu
(Umbes 24MB)
7
15
12
25
22
42
16 MB
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
Mälu- 512 MB
kaart
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
4
9
20
41
81
160
320
650
1280
2610
5250
8
19
40
81
155
310
630
1270
2510
5110
10290
7
15
32
66
130
250
520
1040
2040
4160
8370
14
31
64
130
250
510
1020
2040
4020
8180
16470
12
27
57
115
230
450
910
1800
3540
7220
14530
25
53
105
220
430
860
1720
3410
6700
13640
27450
- 10 9 -
Muu informatsioon
■ Võimalik salvestamise aeg (filmilõigu režiimis)
Pildi kvaliteedi
seadistus
Sisseehitatud
mälu (Umbes 24MB)
10fps
VGA
—
—
30fps
QVGA
46 s
16 MB
6s
26 s
26 s
32 MB
17 s
58 s
59 s
64 MB
128 MB
256 MB
Mälukaart
30fps
VGA
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
10fps
QVGA
2 min
20 s
1 min
23 s
2 min
55 s
30fps
16:9
10fps
16:9
—
—
5s
14 s
39 s
2 min
2 min
6 min
33 s
1 min
23 s
2 min
45 s
5 min
30 s
4 min
10 s
8 min
10 s
16 min
20 s
32 min
50 s
1h
7 min
2h
11 min
4h
28 min
8h
59 min
4 min
10 s
8 min
10 s
16 min
20 s
32 min
50 s
1h
7 min
2h
11 min
4h
28 min
8h
59 min
12 min
20 s
1 min
11 s
2 min
20 s
4 min
40 s
9 min
20 s
19 min
20 s
11 min
22 min
30 s
44 min
20 s
1h
30 min
3h
1 min
24 min
47 min
50 s
1h
35 min
3h
15 min
6h
22 min
12h
59 min
26h
8 min
38 min
1h
17 min
2h
36 min
22 s
50 s
1 min
46 s
3 min
35 s
7 min
14 min
28 min
10 s
57 min
30 s
1h
53 min
3h
50 min
7h
43 min
(DMC-LS80GC/DMC-LS80SG/DMC-LS80PL)
Järjest on võimalik filmida kuni 2 GB. Maksimaalset salvestamise aega, kuni 2GB,
kuvatakse ainult ekraanil.
(DMC-LS80EG/DMC-LS80E)
Järjest on võimalik filmida kuni 15 minutit. Maksimaalset järjestikust filmimise aega,
kuni 15 minutit, kuvatakse ekraanil.
• Salvestatavate piltide arv ja võimalik salvestamise aeg, mis kuvatakse ekraanile, ei
vähene lineaarselt.
• See kaamera ei toeta filmilõigu salvestamiseks MultiMediaCard mälukaarti.
• Laiendatud optiline suumimine ei tööta kõrge ISO tundlikkuse[HIGH SENS.] ning kiire
sarivõtte [HI-SPEED BURST] režiimis nii, et pildi suurust ei kuvata [EZ] (laiendatud
optiline suumimine) režiimi jaoks
- 110 -
Muu informatsioon
Tehnilised andmed
Digitaalne fotoaparaat:
Toiteallikas:
Energiakulu:
Informatsioon teie ohutuseks
DC 3 V
1.5 W (Salvestades)
0.6 W (Taasesitades)
Kaamera efektiivsed pikslid: 8,100,000 pikslit
Kujutise sensor:
1/2.5 CCD
Pikseleid kokku:
8,320,000 pikslit
Põhiline värvide filter
Objektiiv:
optiline 3 × suum, f=5.5 kuni 16.5 mm [35 mm filmi kaamera on
võrdne: 33 kuni 100 mm] / F2.8 kuni F5.1 mm] / F2.8 līdz F5.1
Digitaalne suum:
Maks. 4 ×
Max. 4.8 ×
Ekstra optiline suum:
Normal / Macro
Fookus:
Tavaline / Makro
5-ala-fokuseerimine/ 1-ala-fokuseerimine (suur kiirus) / 1-alafokuseerimine
Tavaline :
Fookusulatus:
50 cm kuni Z
Makro / Intelligentne:
5 cm (wide) / 30 cm (Tele) kuni Z
Loovvõtte režiim: seadistus võib erined ülaltoodust
Elektrooniline katik + mehaaniline katik
Katiku süsteem:
Filmilõigu salvestamine: Külgede suhe [
]:
640 × 480 pikslit (30 kaadrit/sekundis, 10 kaadrit/sekundis)
(Kui kasutatakse mälukaarti) / 320 × 240 pikslit (30 kaadrit/
sekundis, 10 kaadrit/sekundis)
Külgede suhe [
]:
848 × 480 pikslit (30 kaadrit/sekundis, 10 kaadrit/sekundis)
(Kui kasutatakse mälukaarti)
Heliga
Sarivõte
Sarivõtte kiirus:
Salvestatud
Pilte:
Kiire sarivõte
Sarivõtte kiirus:
Pildi suurus:
Umbes 2,5 pilti/sekundis (“NORMAL”), Umbes. 2 pilti/
sekundis (“Unlimited”)
Maks. 7 pilti (“Standard”), maks. 4 pilti (“Fine”), sõltub
sisseehitatud mälu või
Mälukaardil olevast vabast ruumist (Unlimited).
Umbes 5,5 pilti/sekundis.
(4:3),
(3:2),
- 111 -
(16:9)
Muu informatsioon
ISO tundlikkus:
Säriaeg:
Valge tasakaal:
Säritus (AE):
Mõõterežiimid:
LCD ekraan:
Välklamp:
Mikrofon:
Salvestusmeedia:
Pildi suurus:
Foto:
Filmilõik:
AUTO/ 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
[HIGH SENS.] režiimis: 1600 kuni 6400
8 sekundit kuni 1/2,000 sekundit
[STARRY SKY] režiimis:15 sekundit, 30 sekundit, 60 sekundit
Auto/ Päevavalgus / Pilves / Vari / Halogeen /
Manuaalne seadistamine
Programm AE
Säri kompensatsioon (1/3 EV sammu kaupa vahemikus, -2 EV
kuni +2 EV)
Mitmed
TFT LCD 2.5ī (Umbes 230,000 punkti) (Vaadatava ala ulatus
ligikaudu 100%)
Välklambi ulatus:
Umbes. 30 cm kuni 5.9 m (Wide [ISO AUTO] režiimis)
AUTO, AUTO / punasilmsuse vähendamine, sunnitud välk
(sunnitud välk / punasilmsuse vähendamine), (aeglane
sünkroonrežiim / punasilmsuse vähendamine), välgu sunnitu
väljalülitamine
Monaural
Sisseehitatud mälu (umbes 24 MB) / SD Memory Card / SDHC
Memory Card/MultiMediaCard (ainult piltidele)
Külgede suhe [
]:
3264 × 2448 pikslit, 2560 × 1920 pikslit, 2048 × 1536 pikslit,
1600 × 1200 pikslit, 640 × 480 pikslit
Külgede suhe [
]:
3264 × 2176 pikslit, 2560 × 1712 pikslit, 2048 × 1360 pikslit
Külgede suhe [
]:
3264 × 1840 pikslit, 2560 × 1440 pikslit, 1920 × 1080 pikslit
Külgede suhe [
]:
640 × 480 pikslit (Ainult SD/ SDHC mälukaarti kasutades),
320 × 240 pikslit
Külgede suhe [
]:
848 × 480 pikslit (Ainult SD / SDHC mälukaarti kasutades)
Kvaliteet:
hea / standardne
Salvestatava faili formaat
Foto:
JPEG (kaamera faili süsteem põhineb Exif
2.21 standardile), DPOFile vastav
Filmilõik:
“QuickTime Motion JPEG” (Kustīgie attēli ar skaņu)
Kasutajaliides
Digitaalne:
USB 2.0 (Täiskiirus)
Analoogne video /
NTSC / PAL komposiit (menüüst vahetatav),
audio:
Audio väljund (monaural)
- 11 2 -
Muu informatsioon
Kere
DIGITAL/AV OUT:
DC IN:
Mõõtmed:
Kaal:
Olemas vastav pesa (8 nõela)
1. tüübi pesa (ainult DC ühendust kasutades)
95.7 mm (laius) × 62.0 mm (kõrgus) × 31.2 mm (diagonaal)
(välja arvatud projektsiooni osad)
Umbes 129 g
(väljaarvatud mälukaart ja patarei/aku)
Umbes 177 g
(mälukaardi ja patarei/akuga)
Kasutamise temperatuur: 0 °C kuni 40 °C
Kasutamise niiskus:
10 % kuni 80 %
- 113 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement