Panasonic DMCLS86 Operating instructions

Panasonic DMCLS86 Operating instructions
Betjeningsvejledning til
avancerede funktioner
Digitalkamera
Modelnr.
DMC-LS85
DMC-LS86
Gennemlæs denne vejledning
omhyggeligt inden brug.
QuickTime og QuickTime-logoet er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Apple, Inc. og bruges under licens derfra.
VQT1X33
Inden ibrugtagning
Kære Kunde
Vi vil gerne benytte os af lejligheden til at takke dig for at have valgt dette Panasonic
digitalkamera. Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, og opbevar den til
senere brug på et let tilgængeligt sted.
--
Inden ibrugtagning
Sikkerhedsoplysninger
Der henstilles til at overholde de gældende love om ophavsret. Indspilning af
færdigindspillede bånd, plader eller andet udgivet eller udsendt materiale til andet
formål end privat brug kan krænke ophavsrettigheder. Selv ved indspilning til privat
brug, kan indspilning af visse materialer være underlagt restriktioner.
• Du bedes lægge mærke til, at digitalkameraets faktiske kontrolanordninger og
komponenter samt dele af menuerne m.m. kan se lidt anderledes ud end på billederne i
denne brugervejledning.
• SDHC-logoet er et varemærke.
• De andre navne på firmaer og produkter, som er trykt i denne vejledning, er de
pågældende firmaers varemærker eller registrerede varemærker.
• Microsoft produktskærmfoto(s) er gentrykt med tilladelse fra Microsoft Corporation.
--
Inden ibrugtagning
 Om batterierne
• Udsæt ikke batterierne for varme eller åben ild.
• Lad ikke batterierne ligge i en bil, hvor de bliver udsat for direkte sollys i en længere
tidsperiode med lukkede døre og vinduer.
 Vedligeholdelse af kameraet
• Undlad at ryste batterierne kraftigt og udsætte kameraet for stød ved at tabe det
etc.
Dette kamera kan fungere forkert, optagelse af billeder vil muligvis ikke længere være
muligt eller objektivet eller LCD-skærmen kan være beskadiget.
• Vi anbefaler stærkt, at du ikke lader kameraet være i en bukselomme, når du sætter dig
ned og ikke presser det ned i en fuld eller trang pose etc.
Beskadigelse af LCD-skærmen eller personskade kan blive resultatet.
• Vær særligt forsigtig på følgende steder, da de kan bevirke, at kameraet fungerer
forkert.
– Steder, hvor der er meget sand eller støv.
– Steder, hvor vand kan komme i kontakt med apparatet, som for eksempel hvis det
anvendes på en regnvejrsdag eller på stranden.
• Rør ikke ved objektivet eller kontakterne med snavsede hænder. Vær desuden
forsigtig med ikke at der ikke kommer væske, sand eller andre fremmedlegemer
ind i områderne omkring objektivet, knapperne etc.
• Hvis der er kommet vand eller havvand på kameraet, anvendes en tør klud til
forsigtigt at aftørre kameraets ydre.
 Kondensdannelse (Når objektivet dugger)
• Kondens forekommer, når den omgivende temperatur eller luftfugtigheden ændres. Pas
på, at der ikke dannes kondens, da dette kan medføre pletter på objektivet, svamp samt
funktionsfejl i kameraet.
• Hvis der dannes kondens, skal du slukke kameraet og lade det stå i cirka 2 timer.
Duggen forsvinder af sig selv, når kameraets temperatur kommer tæt på den omgivende
temperatur.
 Læs sammen med “Forsigtighedsregler for anvendelse”. (S114)
--
Inden ibrugtagning
Indholdet
Inden ibrugtagning
Sikkerhedsoplysninger.............................. 3
Lynguide.................................................... 7
Standardtilbehør........................................ 8
Delenes navne........................................... 9
• Visning af flere skærme
(Multi-Afspilning)............................... 40
• Anvendelse af afspilningszoomen..... 41
Sletning af billeder................................... 42
• Sletning af et enkelt billede............... 42
• Sletning af flere billeder
(op til 50) eller alle billederne............ 43
Forberedelse
Om batterierne
(Antal optagne billeder)....................... 11
Isætning/udtagning af batterier/kort
(tilbehør).............................................. 14
Om den indbyggede hukommelse/
kortet.................................................... 16
Indstilling af dato/tid (urindstilling)........... 18
Om funktions- og menubetjening............. 20
• Funktionsskift.................................... 20
• Om betjening på menuen.................. 21
• Anvendelse af hurtigmenuen............ 24
Om menuen [INDSTILLING] .................. 25
Grundlæggende
Fotografering med brug af den
automatiske funktion
(Intelligent auto-funktion)..................... 30
• Scene-detektering............................. 32
• Om blitzen......................................... 33
• Indstillinger i intelligent
autoindstilling.................................... 33
Sådan tager du billeder med dine
favoritindstillinger
(Normal billedindstilling)...................... 34
• Fokusering........................................ 35
• Når motivet ikke er i fokus
(som når det for eksempel ikke er
i midten af kompositionen af det
billede, du vil tage)............................ 35
• Forhindring af rysten
(kamerarysten).................................. 36
• Funktion for retningsdetektering........ 36
Fotografering med anvendelse
af zoomen............................................ 37
• Anvendelse af den optiske zoom/
den ekstra optiske zoom (EZ)/
den digitale zoom.............................. 37
Afspilning af billeder
(Normal afspilning).............................. 39
Avanceret optagelse
Om LCD-skærmen.................................. 44
• Vis i stor størrelse.............................. 45
Fotografering med brug af den
indbyggede blitz................................... 46
• Sådan skiftes til den rigtige
blitz-indstilling.................................... 46
Optagelse af nærbilleder......................... 51
Optagelse af billeder med
selvudløseren...................................... 52
Eksponeringskompensation.................... 53
Sådan tager du billeder, der passer
til den scene, der optages
(Scenefunktion)................................... 54
• q [PORTRÆT]............................... 55
• w [UDGLAT HUD].......................... 55
• e [SELVPORTRÆT]...................... 55
• r [LANDSKAB].............................. 56
• t [SPORT]..................................... 56
• y [NATPORTRÆT]........................ 56
• u [NATLANDSKAB]....................... 57
• i [MAD] ........................................ 57
• o [FEST]........................................ 58
• p [LEVENDE LYS]......................... 58
• a [BABY1] / s [BABY2].............. 59
• d [KÆLEDYR]................................ 60
• f [SOLNEDGANG]........................ 60
• z [HØJ FØLSOMH.]...................... 60
• x [HØJHAST. BURST]................... 61
• c [STJERNEHIMMEL]................... 62
• v [FYRVÆRKERI]......................... 62
• b [STRAND].................................. 63
• n [SNE].......................................... 63
• m [LUFTFOTO] ............................. 63
--
Inden ibrugtagning
Filmsekvensindstilling.............................. 64
Nyttige funktioner på rejsemål................. 67
• Optagelse af hvilken dag i ferien,
billedet tages..................................... 67
• Optagelse af dato/tid på oversøiske
rejsemål (verdenstid)......................... 70
Anvendelse af menuen [OPTAG] . .......... 72
• g [BILLEDSTR.]............................. 72
• h [KVALITET]................................. 73
• j [FØLSOMHED].......................... 73
• k [HV.BALANCE].......................... 74
• $ [AF-FUNKTION]......................... 76
• & [BURST]..................................... 78
• ' [DIGITAL ZOOM]........................ 79
• ( [FARVEFUNKT.]......................... 79
• ) [STABILISERING]...................... 80
• W [AF-HJ. LAMPE]....................... 81
• n [INDSTIL UR].............................. 81
Avanceret visning
Afspilning af billeder i rækkefølge
(diasshow)........................................... 82
Valg af billeder og afspilning af dem........ 85
• z [VIS FAVORIT]............................ 85
Afspilning af filmbilleder........................... 86
Anvendelse af indstillingsmenuen
[AFSPIL] ............................................. 87
• t [KALENDER].............................. 87
• y [RED. TITEL]............................... 88
• s [TRYK TEKST]............................ 90
• f [TILPAS] Reducering af
billedstørrelsen (antal pixel).............. 92
• k [ROTER BILL.]............................ 93
• z [FORETRUKNE]......................... 94
• @ [PRINT SÆT]........................... 95
• c [BESKYT]................................... 97
• b [KOPIER]................................... 98
Tilslutning til andet udstyr
Tilslutning til en PC.................................. 99
• Anvendelse af en PC med et
SD-hukommelseskort eller en
kortlæser......................................... 101
Udskrivning af billederne....................... 102
• Valg af et enkelt billede og
udskrivning af det............................ 103
• Valg af flere billeder og
udskrivning af dem.......................... 104
• Udskrivningsindstillinger................. 105
• Anvendelse af en printer med
en sprække til
SD-hukommelseskort...................... 107
Afspilning af billeder på en
fjernsynsskærm................................. 108
• Afspilning af billeder med brug af
AV-kablet......................................... 108
• Afspilning af billeder på et
fjernsyn med en
SD-hukommelseskortsprække........ 109
Om lysnetadapteren.............................. 110
Øvrigt
Skærmvisning........................................ 111
Forholdsregler for brugen...................... 114
Meddelelsesdisplay............................... 122
Fejlfinding.............................................. 125
• Batterier og strømforsyning............. 125
• Optagelse........................................ 126
• LCD-skærm..................................... 128
• Blitz................................................. 129
• Afspilning......................................... 129
• Fjernsyn, PC og printer................... 131
• Øvrigt.............................................. 132
Antal billeder, der kan optages, og
optagetid til rådighed......................... 134
--
Inden ibrugtagning
Lynguide
Dette er en gennemgang af proceduren for billedoptagelse med kameraet. Se de
tilhørende sider for hver handling.
1
2
Sæt batterierne i.
• Når du ikke anvender kortet (tilbehør), kan
du optage eller afspille billeder via den
indbyggede hukommelse. Se S16 når du
anvender et kort.
Tænd kameraet for at gøre det klar til
at tage billeder.
• Indstil uret. (S18)
1 Sæt optage/afspilningsknappen til [1].
2 Tryk på udløserknappen for at tage billeder.
(S30)
3
Gennemse billederne.
1 Sæt optage/afspilningsknappen til [5].
2 Vælg det billede, du vil se. (S39)
--
Inden ibrugtagning
Standardtilbehør
Kontroller indholdet, inden du tager kameraet i brug.
1 Batterier
• AA alkaline batterier (LR6)
2 AV-kabel (kun til DMC-LS85PU/ DMC-LS86PU)
3 USB-kabel
4 CD-ROM
• Software:
Anvend den til at installere softwaren på din PC.
5 CD-ROM
• Brugervejledning
6 Strop
• SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort og MultiMediaCard-kort angives som
kort i teksten.
• Kort er tilbehør.
Du kan optage eller afspille billeder via den indbyggede hukommelse, når du ikke
anvender et kort.
• Kontakt forhandleren eller et servicecenter, hvis du mister det medfølgende tilbehør.
(Tilbehør kan købes separat.)
--
Inden ibrugtagning
Delenes navne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
[4]-knappen (S30)
Zoom-arm (S37)
Udløserknap (S30)
Mikrofon (S64)
Blitz (S46)
Indikator for selvudløser (S52)
AF-hjælpelampe (S81)
Objektivdel
Objektivcylinder
[AV OUT/DIGITAL] Stik (S99,
102, 108)
Højtaler (S25, 86)
LCD-skærm (S44, 128)
Optage/afspilnings-knap (S20)
[MENU/SET]-knappen (S20)
Kamera ON/OFF-kontakt (S18)
3
1
2
4
5
10
9
6
AV OUT
/DIGITAL
7
8
13
11
12
14
15
22
21
16
17
20
18 19
--
Inden ibrugtagning
15 Markørknapi
A: e /Eksponeringskompensation (S53)
B: r /Makroknap (S51)
C: w /Selvudløserknap (S52)
D: q /Blitzfunktion-knap (S46)
I denne betjeningsvejledning er betjening med markørknapperne beskrevet således.
f.eks.: Når du trykker på r (p) knappen.
eller
Tryk på r
16
17
18
19
20
21
22
[MODE]-knap (S20)
23
Statusindikator (S15, 27, 30)
[DISPLAY]-knap (S44)
[Q.MENU] (S24)/Slet (S42)-knap
Dæksel til DC-kobling (S110)
Kortdæksel (S14)
Strop-øje
• Det anbefales at påsættes stroppen på kameraet,
24
så du ikke taber det.
23 Stativgevind
• Når du bruger stativ, skal du sørge for, at stativet står stabilt, når kameraet er
monteret.
24 Batteridæksel (S14)
- 10 -
Forberedelse
Læs venligst “Batterier” i afsnittet “Forsigtighedsregler for anvendelse” angående flere detaljer. (S116)
Om batterierne (Antal optagne billeder)
 Anvendelige batterier
AA alkalinebatterier (medfølger)
AA genopladelige Ni-MH-batterier
(nikkelmetalhydrid) (tilbehør)
• AA EVOLTA (AA EVOIA) batterier (Panasonic nyt batteri) kan også anvendes.
 Ikke-anvendelige batterier
Manganbatterier
Nikkelbatterier
Litiumbatterier
Ni-Cd-batterier
Oxyrid-batterier
• Det garanteres ikke, at apparatet fungerer, når ovenstående batterier anvendes.
Batterierne kan lække, og følgende fejlfunktioner kan opstå:
– Den resterende batteristrøm vises ikke nøjagtigt.
– Kameraet kan ikke tændes.
– Data, der er skrevet til den indbyggede hukommelse eller kortet, beskadiges, hvilket
resulterer i tab af fotografierne.
• Brug aldrig disse batterier.
– Hele eller dele af beklædningen på batteriet er pillet af.
– ) polen er flad.
 Anvend aldrig denne type batterier
• Batteri-indikatoren vises på LCD-skærmen.
[Kommer ikke frem, når du anvender kameraet med lysnetadapteren (DMW-AC6PP til
DMC-LS85PU/DMC-LS86PU, DMW-AC6E til DMC-LS85EG/DMC-LS85EP: ekstraudstyr:
S110) tilsluttet.]
• Indikeringen bliver rød og blinker, hvis batterieffekten er sluppet op. (Statusindikatoren
blinker, når LCD-skærmen slukker.) Isæt nye batterier eller fuldt opladne Ni-MH-batterier.
- 11 -
Forberedelse
 Batterilevetid
Antallet af billeder, der kan tages (med CIPA-standard i normal billedindstilling [1])
Anvendte batterier
Panasonic Alkaline-batterier
(medleverede eller tilbehør)
Fuldt opladede Panasonic NiMH-batterier (tilbehør)
Antal billeder der kan optages (cirka)
270 billeder (135 min)
550 billeder (275 min)
Optagelsesbetingelser i henhold til CIPA-standard
1
• Temperatur: 23 °C/Fugtighed: 50% når LCD-skærmen er tændt .
• Brug af et Panasonic SDhukommelseskort (32 MB)
• Optagelsen startes 30 sekunder efter, at kameraet er tændt. (Når den optiske billedstabi
lisatorfunktion er sat til [AUTO])
• Optagelse en gang hvert 30. sekund med fuld blitz hver anden optagelse.
• Rotation af zoomkontrollen fra tele til vidvinkel eller omvendt ved hver optagelse.
• Slukning af kameraet for hver 10 optagelser. Efterladelse af kameraet, indtil batterierne
er kølet af.
1
Antallet af billeder, der kan tages, mindskes, når den automatiske LCD-skærm, LCDskærmen eller stor vinkel-indstilling anvendes (S26).
• CIPA er en forkortelse for [Camera & Imaging Products Association].
- 12 -
Forberedelse
Antallet af billeder, der kan optages, kan variere, afhængigt af
optagelsesintervaltiden. Hvis optagelsesintervaltiden bliver længere, falder
antallet af billeder, der kan optages. (for eksempel ved optagelse en gang hvert 2.
minut: omkring 1/4 af antallet ved optagelse hvert 30. sekund)
Antallet af billeder, der kan optages ved lav temperatur (i normal billedindstilling
[1], når temperaturen er 0°C og andre optageforhold er i overensstemmelse med
CIPA standard.)
Anvendte batterier
Panasonic Alkaline-batterier
(medleverede eller tilbehør)
Fuldt opladede Panasonic NiMH-batterier (tilbehør)
Antal billeder der kan optages (cirka)
50 billeder (25 min)
420 billeder (210 min)
• Bemærk venligst, at alkali-batteriers ydelse mindskes betydeligt under forhold med lave
temperaturer.
Afspilningstid
Anvendte batterier
Panasonic Alkaline-batterier
(medleverede eller tilbehør)
Fuldt opladede Panasonic NiMH-batterier (tilbehør)
Afspilningstid (cirka)
420 min
610 min
Bemærk
• Antallet af optagne billeder og afspilningstiden vil også variere, afhængigt af det mærke
og den type batterier, der bruges.
• Vi anbefaler anvendelse af økonomi-indstilling (S27) eller at der hyppigt slukkes for
kameraet under optagelse for at opretholde batterieffekten. Hvis du bruger kameraet
over længere tid, anbefales det at bruge genopladelige Ni-MH-batterier.
- 13 -
Forberedelse
Isætning/udtagning af batterier/kort (tilbehør)
• Kontroller, at kameraet er slukket.
• Anvend alkalibatterier (medfølger) eller Ni-MH-batterier (ekstraudstyr).
• Vi anbefaler anvendelse af et Panasonic-kort.
1
2
Skyd batteridækslet A eller kortdækslet B
til side for at åbne det.
C Tryk på og hold armen nede, og skyd døren.
Batterier:
Sæt batterierne i med ( og ) polerne i
den rigtige retning.
Kort:
Isæt kortet med etiketsiden vendende
mod bagsiden af kameraet, og skub det i,
til det klikker på plads.
Skub på kortet, indtil det klikker, og træk
det derefter lodret op for at tage kortet
ud.
• Berør ikke tilslutningsterminalerne på kortets bagside.
• Kortet kan beskadiges, hvis ikke det sættes helt i.
- 14 -
Forberedelse
3
1: Luk batteridækslet eller
kortdækslet.
2: Skyd batteridækslet eller
kortdækslet til enden og luk det
derefter helt.
• Hvis kortlugen ikke kan lukkes helt, skal du
fjerne kortet, tjekke dets retning og sætte det
i igen.
Bemærk
• Inden du tager kortet eller batterierne ud, skal du slukke for kameraet og vente, indtil
status-indikatoren er helt slukket. (Ellers er det ikke sikkert, at kameraet vil fungere
normalt længere, og selve kortet kan lide skade eller de optagne billeder kan gå tabt.)
• Tag batterierne ud efter brug. Batterier kan varmes op, så snart du begynder at bruge
enheden. Sluk for kameraet, og vent, indtil batteritemperaturen falder, før du tager dem
ud.
• Brug altid 2 nye batterier af samme type, når du udskifter batterier.
- 15 -
Forberedelse
Om den indbyggede hukommelse/kortet
De følgende betjeninger kan udføres med brug af denne enhed.
• Når der ikke er sat noget kort i: Det er muligt at optage billeder i den indbyggede
hukommelse og afspille dem.
• Når der er sat et kort i: Det er muligt at optage billeder på
kortet og afspille dem.
• Når den indbyggede hukommelse anvendes

[1] " [2] (adgangs indikator 1)
• Når kortet anvendes

[3] (adgangs indikator 1)
1
Adgangsindikatoren lyser rødt, når billeder er ved at
blive optaget til den indbyggede hukommelse (eller på
kortet).
Indbygget hukommelse
• Hukommelsens størrelse: Ca. 50 MB
• Optagbare filmsekvenser: Kun QVGA (320×240 pixel)
• Den indbyggede hukommelse kan bruges som en midlertidig lagringsenhed, når kortet
er fyldt helt op.
• Det er muligt at kopiere de optagne billeder til et kort. (S98)
• Adgangstiden for den indbyggede hukommelse kan være længere end adgangstiden for
et kort.
- 16 -
Forberedelse
Kort
De følgende typer kort kan anvendes med dette kamera.
(Disse kort angives som kort i teksten.)
Korttype
Egenskaber
SD-hukommelseskort (8 MB til
• Hurtig optagelse og skrivehastighed
2 GB)
• Udstyret med skrivebeskyttelsesknap
(Formateret med brug af FAT12- eller A (Når denne knap er sat til stilling
FAT16-format i overensstemmelse
[LOCK], er ingen yderligere skrivning
med SD-standarden)
af data, sletning eller formatering
mulig. Muligheden for at skrive,
SDHC-hukommelseskort (4 GB til

slette og formatere data gendannes,
32 GB) 2
når knappen igen sættes til dens
(Formateret med brug af FAT32udgangsstilling.)
formatet i overensstemmelse med
SD-standarden)
MultiMediaCard
• Kun stillbilleder.
2
SDHC-hukommelseskort er en standard for hukommelseskort, som er fastlagt af SD
Association i 2006 for hukommelseskort med stor kapacitet på mere end 2 GB.
Du kan anvende et SDHC-hukommelseskort i udstyr, som er kompatibelt med
SDHC-hukommelseskort, men du kan ikke anvende et SDHC-hukommelseskort
i udstyr, som kun er kompatibelt med SD-hukommelseskort. (Husk altid at læse
betjeningsvejledningen for det udstyr, du anvender.)
• Du kan kun anvende kort med SDHC-logo (angiver at det er i overensstemmelse med
SD-standarden), hvis du anvender kort med 4 GB eller en større kapacitet.
• Du kan se den sidste nye information på nedenstående websted.
http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs
(Denne webside er kun på engelsk.)
Bemærk
• Undlad at slukke for kameraet, tage dets batteri eller kort ud eller tage lysnetadapteren
(DMW-AC6PP til DMC-LS85PU/DMC-LS86PU, DMW-AC6E til DMC-LS85EG/DMCLS85EP: ekstraudstyr: S110) ud af forbindelse, når adgangsindikeringen er tændt
[når billeder læses eller slettes eller den indbyggede hukommelse eller kortet er ved
at blive formateret (S29)]. Udsæt desuden ikke kameraet for vibration og stød. Kortet
eller dataene på kortet kan lide skade, og kameraet vil muligvis ikke fungere normalt
længere.
• Dataene i den indbyggede hukommelse eller kortet kan lide skade eller gå tabt på grund
af elektromagnetiske bølger, statisk elektricitet eller sammenbrud af kameraet eller
kortet. Vi anbefaler, at du gemmer vigtige data på en PC eller lignende.
• Formater ikke kortet på din PC eller andet udstyr. Formater det kun på kameraet. Derved
sikrer du, at det fungerer som det skal. (S29)
• Opbevar hukommelseskortet utilgængeligt for børn for at forhindre, at de sluger det.
- 17 -
Forberedelse
Indstilling af dato/tid (urindstilling)
• Uret er ikke stillet, når kameraet leveres.
1
Tænd for kameraet.
A Knappen [MENU/SET]
B Markørknapi
A
2
3
B
Tryk på [MENU/SET].
Tryk på e/r for at vælge sproget, og tryk
derefter på [MENU/SET].
• Meddelelsen [INDSTIL URET] kommer frem.
(Denne meddelelse kommer ikke frem i
afspilningsindstilling.)
4
5
Tryk på [MENU/SET].
Tryk på w/q for at vælger punkterne (år, måned, dag, time, minut,
visningssekvens eller tidsvisningsformat) og tryk på e/r for at
indstille.
C Tid hjemme
D Tid på rejsemålet (S70)
4: Annuller uden at indstille uret.
• Vælg enten [24 H] eller [AM/PM] til
tidsvisningsformatet.
• AM/PM vises, når [AM/PM] er valgt.
6
Tryk på [MENU/SET].
Cq
Dw
• Sluk for kameraet, når du er færdig med at indstille uret. Tænd derefter for
kameraet igen, skift til optageindstilling og kontroller, at displayet viser de
indstillinger, som udførtes.
• Når der er trykket på [MENU/SET] for at fuldføre indstillingerne uden at uret
er stillet, skal du stille uret korrekt ved at følge fremgangsmåden i “Ændring af
urindstillingen”. (S19).
- 18 -
Forberedelse
Ændring af ur-indstillingen
1 Tryk på [MENU/SET].
2 Tryk på e/r for at vælge [INDSTIL UR].
3 Tryk på q og udfør trin 5 og 6 for indstilling.
4 Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
• Du kan også indstille tiden i menuen [INDSTILLING]. (S25)
Bemærk
• Uret vises, når der trykkes flere gange på [DISPLAY] under optagelse.
• Når batterierne har været isat i mere end 3 timer, gemmes ur-indstillingen i kameraet i
ca. 3 måneder, også selv om batterierne fjernes.
• Året kan indstilles fra 2000 til 2099.
• Indstil datoen, så den korrekte dato udskrives, når du bestiller udskrifter eller bruger
datostemplet. (S90)
• Hvis uret er indstillet, kan den korrekte dato printes, også selvom datoen ikke er vist på
kameraets skærm.
- 19 -
Forberedelse
Om funktions- og menubetjening
Funktionsskift
1
2
Skyd optage/afspilnings-knappen A til
1 (op) eller 5 (ned).
1 : Optagelsestilstand
5 : Afspilningsindstilling
MODE
Tryk på [MODE] for at vise skærmen til
valg af indstilling.
MODE
(Eksempel: Normal billedindstilling)
3
Tryk på e/r for at vælge en indstilling og tryk på [MENU/SET] for at
lukke menuen.
Se de tilsvarende sider angående flere detaljer om hver indstilling.
- 20 -
Forberedelse
 Liste over optageindstillinger
4 Intelligent auto-indstilling
S30
1 Normal billedindstilling
S34
5 Scene-funktion
S54
6 Filmsekvensindstilling
S64
Nem optagelse af billeder.
[4]-knappen kan anvendes.
Optagelse af billeder i den ønskede
indstilling.
Tager billeder i henhold til
sceneforholdene.
Denne indstilling gør det muligt at optage
filmbilleder med lyd.
 Liste over afspilningsindstillinger
9 Normal afspilningsindstilling
S39
Afspiller billedet normalt.
8 Funktionen Diasshow
S82
Kontinuerlig afspilning af billederne.
z Funktionen Foretrukken afspilning
S85
Afspiller de billeder, du har valgt som
dine foretrukne billeder.
• Billeder vises ikke, når [FORETRUKNE]
er sat til [OFF].
Om betjening på menuen
Kameraet er udstyret med menuer, som gør det muligt at foretage indstillinger til at tage
billeder og afspille dem i overensstemmelse med dine ønsker.
Specielt indeholder menuen [INDSTILLING] nogle vigtige indstillinger, som har relevans
til kameraets ur og strøm. Kontroller indstillingerne i denne menu, inden du fortsætter med
at anvende kameraet.
 I optagelsestilstand
 Under afspilning
1 Menuen [OPTAG]
S72 til 81 9 Menuen [AFSPIL]
S87 til 98
Denne menu gør det muligt at indstille
Denne menu gør det muligt at udføre
farverne, følsomheden eller antallet af pixel beskyttelse eller udskrivningsindstillinger
etc. for de billeder, du optager.
etc., for optagne billeder.
S25 til 29
e Menuen [INDSTILLING]
• Denne menu gør det muligt at udføre indstillinger af uret, vælge indstillingerne af
operationsbiptone og udføre andre indstillinger, som gør det nemmere for dig at betjene
kameraet.
• Til rådighed i optage- eller afspilningsindstilling.
- 21 -
Forberedelse
 Hvordan menuen anvendes
1
2
3
4
5
6
Tryk på [MENU/SET] for at vise menuen.
• Det er muligt at skifte menuskærme en side
ad gangen fra ethvert menupunkt ved at dreje
zoom-armen.
(Eksempel: Valg af den normale billedindstilling
[1])
Tryk på e/r for at vælge et menupunkt.
(Eksempel: Valg af [AF-FUNKTION])
• Du kan gå til næste side ved at trykke på r helt
nederst.
Tryk på q.
• Afhængigt af punktet, er det ikke sikkert, at
indstillingerne kommer frem eller de kan blive
vist på en anden måde.
Tryk på e/r for at vælge en indstilling.
(Eksempel: Valg af [3])
Tryk på [MENU/SET] for at bekræfte din
indstilling.
Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
- 22 -
Forberedelse
Skift til menuen [INDSTILLING]
Når kameraet viser menuskærmen efter trin 1 i “Hvordan menuen anvendes” (S22):
1 Tryk på w for at flytte menu-ikonet.
2 Tryk på r for at vælge ikonet for menuen
[INDSTILLING] [e].
3 Tryk på q for at flytte til listen over menupunkter.
Gå videre til trin 2 i “Hvordan menuen anvendes”.
Bemærk
• På grund af kameraets specifikationer er det ikke sikkert, at det er muligt at indstille
visse funktioner eller nogle funktioner vil muligvis ikke fungere under nogle af de forhold,
hvorunder kameraet anvendes.
- 23 -
Forberedelse
Anvendelse af hurtigmenuen
Hvis hurtigmenuen anvendes, kan nogle af menupunkterne nemt findes.
• Nogle af menupunkterne kan ikke indstilles med indstillingerne.
• Når der trykkes på [DISPLAY], mens [STABILISERING] (S80) vises, kan [RYST.,
MOTIV, DEMO.] blive vist.
1
2
Tryk på og hold [Q.MENU] inde, mens
kameraet er indstillet til optagelse.
Q.MENU
Tryk på e/r/w/q for at vælge
menupunktet og dets indstilling, og tryk
derefter på [MENU/SET] for at lukke menuen.
A Det punkt, der skal indstilles og indstillingen vises.
- 24 -
A
Forberedelse
Foretag disse indstillinger, hvis det er nødvendigt.
Om menuen [INDSTILLING]
[INDSTIL UR], [ØKONOMI] og [AUTOVISNING] er vigtige punkter. Bekræft deres
indstillinger, inden du anvender dem.
• I intelligent autoindstilling, kan kun [INDSTIL UR], [VERDENSTID], [BIP] og [SPROG]
indstilles.
For detaljer om, hvordan man vælger indstillinger på menuen [INDSTILLING],
henvises til S23.
n [INDSTIL UR]
Indstil datoen og klokkeslættet.
• Se S18 angående detaljer.
r [VERDENSTID]
Indstil tiden på din hjemegn og på rejsemålet.
w [REJSEMÅL]:
Rejsemål
q [HJEMME]:
Din hjemegn
• Se S70 angående detaljer.
t [REJSDATO]
Indstil afrejsedatoen og tilbagerejsedatoen for din ferie.
[REJSEINDST.]
[STED]
[OFF]/[SET]
[OFF]/[SET]
• Se S67 angående detaljer.
Gør det muligt at ændre operationslydens styrke.
! [BIP]
$ [VOLUME]
" : Ingen betjeningslyd
# : Blød betjeningslyd
$ : Høj betjeningslyd
Gør det muligt at regulere højttalerlydstyrken til et af 7
forskellige niveauer.
• Når kameraet sluttes til et fjernsyn, vil lydstyrken fra fjernsynets højttalere ikke ændre
sig.
- 25 -
Forberedelse
Gør det nemmere at se LCD-skærmen.
- [LCD-FUNKTION]
[OFF]: Egnet til normal anvendelse.
x [AUTO POWER LCD]:
Lysstyrken reguleres automatisk, afhængigt af hvor
lyst der er omkring kameraet.
c [POWER LCD]:
LCD-skærmen bliver lysere og nemmere se, og det
gælder også under udendørsoptagelser.
y [HØJ VINKEL]:
LCD-skærmen er nemmere at se, når du
tager billeder med kameraet holdt højt
over hovedet.
• Høj vinkel-indstilling annulleres, hvis du slukker for kameraet. (Det samme sker ved
[ENERGISPARE].)
• LCD-skærmen går automatisk tilbage til sin normale lysstyrke efter 30 sekunder, når
der optages i Power-LCD-tilstanden. Tryk på en hvilken som helst knap for at gøre LCDskærmen lys igen.
• Lysstyrken i de billeder, som vises på LCD-skærmen, justeres, når Power-LCD
funktionen og Høj vinkel-funktionen er aktiveret. Derfor kan nogle motiver se anderledes
ud på LCD-skærmen. Dette påvirker imidlertid ikke de billeder, som er optaget.
• Hvis det er vanskeligt at se skærmen pga. lys der skinner på den, kan du med hånden
eller et andet objekt blokere for lyset.
• Antallet af billeder, der kan optages, mindskes, hvis Auto power LCD, power LCD eller
Høj vinkel-funktionen anvendes.
• [AUTO POWER LCD] eller [HØJ VINKEL] kan ikke vælges i afspilningsindstilling.
m [DISPLAY STR.]
Ikonerne på skærmen vises i stor størrelse, så de nemt
kan ses.
[STANDARD]/[LARGE]
• Se S45 angående detaljer.
- 26 -
Forberedelse
Sparer på batterieffektforbruget.
, [ØKONOMI]
p [ENERGISPARE]:
Kameraet slukker automatisk, hvis det ikke er blevet
anvendt i det tidsrum, der er valgt i indstillingen.
[OFF]/[2MIN.]/[5MIN.]/[10MIN.]
a [AUTO LCD FRA]:
LCD-skærmen slukker automatisk, hvis kameraet ikke er
blevet anvendt i det tidsrum, som er valgt i indstillingen.
[OFF]/[15SEC.]/[30SEC.]
• Tryk lukkerknappen halvt ned eller sluk og tænd for kameraet for at annullere
[ENERGISPARE].
• [ENERGISPARE] er sat til [5MIN.] i intelligent autoindstillingen [4].
• [ENERGISPARE] er fastsat til [2MIN.] når [AUTO LCD FRA] er sat til [15SEC.] eller
[30SEC.].
• Statusindikatoren lyser, når LCDskærmen slukkes. Tryk på en hvilken som helst knap for
at tænde LCDskærmen igen.
• [AUTO LCD FRA] fungerer ikke, mens menuen eller afspilningszoom anvendes.
• [ENERGISPARE] fungerer ikke i de følgende tilfælde.
– Når lysnetadapteren (DMW-AC6PP til DMC-LS85PU/DMC-LS86PU, DMW-AC6E til
DMC-LS85EG/DMC-LS85EP: ekstraudstyr: S110)/Når der sluttes til en computer eller
en printer/Når der optages eller afspilles filmbilleder/Under diasshow/[AUTO DEMO]
• [AUTO LCD FRA] fungerer ikke i de følgende tilfælde.
– Når lysnetadapteren (DMW-AC6PP til DMC-LS85PU/DMC-LS86PU, DMW-AC6E til
DMC-LS85EG/DMC-LS85EP: ekstraudstyr: S110)/Når der sluttes til en computer/Mens
selvudløseren er indstillet/Under optagelse af filmsekvenser/Mens menuskærmen
vises/[AUTO DEMO]
s [AUTOVISNING]
Indstil længden af det tidsrum, hvor billedet vises, efter
at det er taget.
[OFF]
[1SEC.]
[2SEC.]
[HOLD]: Billederne vises, indtil der trykkes på en af
knapperne.
[ZOOM]: Billedet vises i 1 sekund og derefter med 4×
zoom i yderligere 1 sekund.
• Autovisningen fungerer uanset dens indstilling, når [SELVPORTRÆT] og [HØJHAST.
BURST] i scene-indstilling og [BURST] anvendes. [ZOOM] er imidlertid sat ud af kraft.
• I intelligent autoindstilling [4] er funktionen autovisning fastsat til [2SEC.].
• Dette fungerer ikke.når der optages filmbilleder.
- 27 -
Forberedelse
f [NULSTIL]
Indstillingerne i menuerne [OPTAG] eller [INDSTILLING]
går tilbage til deres oprindelige indstillinger.
• Når du nulstiller indstillingerne af optagelsen i optageindstilling, vil objektivet også gå
tilbage til dets udgangsstilling. Selv om der vil opstå støj fra objektivet, er der ikke tale
om nogen fejlfunktion.
• Når du nulstiller indstillingerne, bliver følgende indstillinger også initialiseret.
– Indstillingerne Fødselsdag og Navn i tilstandene [BABY1]/[BABY2] og [KÆLEDYR]
– [REJSDATO] indstilling
– Indstillingen [VERDENSTID]
• [FORETRUKNE] er fastlåst til [OFF], og [ROTER BILL.] er fastlåst til [ON].
• Mappenummeret og urindstillingen er uændrede.
k [VIDEOUDGANG]
Indstil til at modsvare farvesystemet i hvert land. (Kun i
afspilningstilstand)
[NTSC]: Video-output er indstillet til NTSC-systemet.
[PAL]: Video-output er indstillet til PAL-systemet.
• Dette fungerer, når AV-kablet er tilsluttet.
l [TV-FORMAT]
Indstil til at modsvare typen af fjernsynet. (Kun i
afspilningstilstand)
[}]: Når der sluttes til et fjernsyn med 16:9 skærm.
[+]:
Når der sluttes til et fjernsyn med 4:3 skærm.
• Dette fungerer, når AV-kablet er tilsluttet.
Det er muligt at kontrollere, hvilken
firmware-version, kameraet har
@ [VERSION DISP.]
- 28 -
Forberedelse
v [FORMATER]
Initialiserer den indbyggede hukommelse eller kortet.
Definitiv formatering sletter alle data, så kontroller
omhyggeligt dataene, inden du formaterer.
• Anvend batterier med tilstrækkelig batterieffekt eller lysnetadapteren (DMW-AC6PP til
DMC-LS85PU/DMC-LS86PU, DMW-AC6E til DMC-LS85EG/DMC-LS85EP:ekstraudstyr:
S110, når du formaterer. Sluk ikke kameraet under formatering.
• Hvis der er sat et kort i, vil kun kortet blive formateret. For at formatere den indbyggede
hukommelse, skal kortet fjernes.
• Hvis kortet blev formateret på en PC eller andet udstyr, skal det formateres igen i
kameraet.
• Det kan tage længere at formatere den indbyggede hukommelse end kortet.
• Hvis den indbyggede hukommelse eller kortet ikke kan formateres, skal du kontakte det
nærmeste servicecenter.
9 [SPROG]
Indstil det på skærmen viste sprog.
• Hvis du er kommet til at indstille et andet sprog ved en fejl, skal du vælge [9] fra menuikonerne for at indstille det ønskede sprog.
. [DEMO FUNKTION]
Gør det muligt at vise [RYST., MOTIV, DEMO.] eller
kameraets egenskaber.
[RYST., MOTIV, DEMO.]
[AUTO DEMO]: Kameraets egenskaber vises som et
diasshow.
[OFF]/[ON]
A Demonstration af detektering af kamerarysten
B Demonstration af bevægelsesdetektering
• I afspilningsindstilling kan [RYST., MOTIV, DEMO.] ikke vises.
• Tryk på [DISPLAY] for at lukke [RYST., MOTIV, DEMO.].
• Tryk på en hvilken som helst knap, som for eksempel [MENU/
SET], for at lukke [AUTO DEMO].
• [RYST., MOTIV, DEMO.] er omtrentlig.
• [AUTO DEMO] har ingen fjernsynsudgangskapacitet.
- 29 -
A
B
Grundlæggende
Optageindstilling: 4
Fotografering med brug af den automatiske funktion
(Intelligent auto-funktion)
Kameraet foretager automatisk passende indstillinger i henhold til emnet og
optagelsesforholdene. Denne function anbefales til begyndere - det er nemt at tage
billeder med denne funktion.
• De følgende funktioner aktiveres
automatisk.
– Scene-detektering/
[STABILISERING]/
ansigtsgenkendelse/
Baggurundslys-kompensation
MODE
• Status-indikatoren A begynder at
lyse, når du tænder for kameraet B.
(Det slukker efter cirka 1 sekunds
forløb.)
C Lukkerknap
D Optage/afspilnings-knap
1
2
Skyd optage/afspilningsknappen til [1] og tryk
på [MODE].
Tryk på e/r for at vælge [INTELLIGENT AUTO] og
tryk derefter på [MENU/SET].
Denne indstilling er til intelligent auto-funktion.
• Du kan også vælge denne indstilling ved hjælp af knappen
[4].
• Tryk på denne knap igen for at gå tilbage til den foregående indstilling.
3
Hold denne enhed forsigtigt med begge hænder,
hold armene ind til siden og stå med fødderne let
adskilt.
E Blitz
F AF-hjælpelampe
- 30 -
Grundlæggende
4
Tryk udløserknappen halvt ned for at
fokusere.
G
• Vi henviser til “Fokusering” (S35).
• Fokus-indikatoren G lyser grønt, når motivet er
fokuseret.
• AF-område H vises omkring motivets ansigt
ved hjælp af funktionen for ansigtsgenkendelse.
I andre tilfælde vises den ved det punkt på
H
motivet, som er i fokus.
• Fokusafstanden er 5 cm (vid)/50 cm (tele) til 7.
• Den maksimale nærafstand (den korteste afstand ved hvilken motivet kan tages)
er forskellig, alt afhængigt af zoomforstørrelsen.
5
Tryk lukkerknappen helt ind (tryk den længere ind) og tag
billedet.
• Adgangsindikatoren (S16) lyser rødt, når billeder er ved at blive optaget
til den indbyggede hukommelse (eller på kortet).
 Fotografering med brug af blitz (S46)
 Fotografering med brug af zoom (S37)
Bemærk
• Pas på ikke at bevæge kameraet, når du trykker på udløserknappen.
• Pas på ikke at tildække blitzen eller AF-hjælpelampen med en finger eller andre
genstande.
• Berør ikke objektivdelen.
- 31 -
Grundlæggende
Scene-detektering
Når kameraet identificerer den optimale scene, vises ikonet for den pågældende scene i
blåt i 2 sekunder, hvorefter dets farve skifter til den normale røde farve.
4 " 3 [i-PORTRÆT]
4 [i-LANDSKAB]
2 [i-MAKRO]
5 [i-NATPORTRÆT]
1 [i-NATLANDSKAB]
• Kun når [q] er valgt.
• Kun når [o] er valgt.
• [4] indstilles, hvis ingen af scenerne er anvendelige, og standardindstillingerne er
udført.
• Hvis der for eksempel anvendes et stativ og kameraet har bedømt, at der kun er
minimal kamerarysten, når scene-indstilling er blevet identificeret som [1], vil
lukkerhastigheden blive sat til maks. 8 sekunder. Vær påpasselig med ikke at bevæge
kameraet, mens du tager billeder.
 Ansigtsgenkendelse
Når [3] eller [5] er valgt, detekterer kameraet automatisk en
persons ansigt og justerer fokus og eksponering (S76).
Bemærk
• På grund af forhold som de herunder beskrevne kan en anden
scene blive identificeret for det same motiv.
– Motiv-forhold: Når ansigtet er lyst eller mørkt, Størrelsen af
motivet, Afstanden til motivet, Motivets kontrast, Når motivet bevæger sig, Når zoomen
anvendes
– Optageforhold: Solnedgang, solopgang, forhold med svagt lys, når kameraet rystes
• For at tage billeder af en ønsket scene, anbefales det at tage billeder i den rigtige
optageindstilling.
 Baggrundslyskompensation
Baggrundslys hentyder til det lys, der findes bag et motiv.
I dette tilfælde vil motivet blive mørkt, så denne funktion kompenserer for baggrundslyset
ved automatisk at gøre hele billedet lyst.
- 32 -
Grundlæggende
Om blitzen
• Når [q] vælges, indstilles [w], [e] eller [r], afhængigt af typen af motivet og
lysstyrken.
• Når [e] eller [r] vælges, aktiveres blitzen to gange.
Indstillinger i intelligent autoindstilling
Kun de følgende funktioner kan vælges i denne indstilling.
Menuen [OPTAG]


– [BILLEDSTR.] (S72)/[BURST] (S78)/[FARVEFUNKT.] (S79)

De indstillinger, som kan vælges, adskiller sig fra, når andre optageindstillinger
anvendes.
Menuen [INDSTILLING]
– [INDSTIL UR]/[VERDENSTID]/[BIP]/[SPROG]
Indstillinger af de følgende punkter er fastsatte.
Punkt
[ENERGISPARE] (S27)
[AUTOVISNING] (S27)
[BLITZ] (S46)
[KVALITET] (S73)
[FØLSOMHED] (S73)
[HV.BALANCE] (S74)
[AF-FUNKTION] (S76)
[STABILISERING] (S80)
[AF-HJ. LAMPE] (S81)
Selvudløser (S52)
Fokusafstand
Indstillinger
[5MIN.]
[2SEC.]
[AUTO]/o
h
[i.AUTO]
[AWB]
[3] (Sæt til [\], hvis et ansigt ikke kan
detekteres).
[AUTO]
[ON]
[10SEK.]/[OFF]
Fokusafstanden bliver den samme som i
makro-indstilling. [5 cm (vid)/50 cm (tele) til
7] (S51)
• Den maksimale nærafstand (den
korteste afstand ved hvilken motivet
kan tages) er forskellig, alt afhængigt af
zoomforstørrelsen.
• Følgende funktioner kan ikke anvendes.
– [AUTO LCD FRA]/Eksponeringskompensation/[DIGITAL ZOOM]
• De andre punkter i menuen [INDSTILLING] kan vælges i en indstilling som for
eksempel den normale billedindstilling. Det, der indstilles, vil blive reflekteret i intelligent
autoindstilling.
- 33 -
Grundlæggende
Optageindstilling: 1
Sådan tager du billeder med dine favoritindstillinger
(Normal billedindstilling)
Denne indstilling gør det muligt frit at tage billeder, da der er flere muligheder til rådighed
en i intelligent autoindstilling [4] (S30).
1
Skyd optage/afspilningsknappen til [1] og
tryk på [MODE].
A Optage/afspilnings-knap
2
MODE
Tryk på e/r for at vælge [NORMALT BILLEDE] og tryk på [MENU/
SET].
• Se “Anvendelse af menuen [OPTAG]” (S72), hvis du vil ændre indstillingen, mens
du tager billeder.
3
4
5
Ret AF-området mod det punkt, du vil fokusere på.
Tryk lukkerknappen B halvt ind for at fokusere.
• Fokus-indikatoren (grøn) lyser, når motivet er fokuseret.
• Fokusafstanden er 50 cm til 7.
• Hvis du vil tage billeder på en endnu mindre afstand, bedes du se “Optagelse af
nærbilleder” (S51).
Tryk lukkerknappen helt ind (tryk den længere ind) og tag
billedet.
• Adgangsindikatoren (S16) lyser rødt, når et billede er ved at blive optaget på den
indbyggede hukommelse (eller kortet).
- 34 -
Grundlæggende
 Justering af eksponeringen og fotografering på et tidspunkt, hvor billedet ser for
mørkt ud (S53)
 Justering af farverne og fotografering på et tidspunkt, hvor billedet ser for rødt
ud (S74)
Fokusering
Ret AF-området mod motivet og tryk derefter lukkerknappen halvt ned.
Fokus
Fokus-indikator
AF-område
Lyd
Når motivet er
fokuseret
Til
Hvid"Grøn
Bipper 2 gange
Når motivet ikke er
fokuseret
Blinker
Hvid"Rød
Bipper 4 gange
C Fokus-indikator
D AF-område (normal)
E AF-område (når den digitale zoom anvendes eller når det er mørkt)
F Fokusafstand (når der anvendes zoom)
G Blænderåbningsværdi
H Shutter speed
I ISO-følsomhed

Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås, vil den blive vist i rødt. (Den vil imidlertid
ikke blive vist i rødt, hvis blitzen anvendes).
Når motivet ikke er i fokus
(som når det for eksempel ikke er i midten af kompositionen af det billede, du vil tage)
1 Ret AF-området mod motivet og tryk derefter lukkerknappen halvt ned for at
fastsætte fokus og eksponering.
2 Tryk på og hold lukkerknappen halvt nede, mens du bevæger kameraet og
komponerer billedet.
• Du kan gentagelsesvis prøve
handlingerne i trin 1 , inden du
trykker lukkerknappen helt ned.
Vi anbefaler anvendelse af
funktionen for ansigtsgenkendelse,
når du tager billeder af personer.
(S77)
- 35 -
Grundlæggende
 Motiver og optageforhold, som det er vanskeligt at fokusere på.
• Motiver i hurtig bevægelse, lyse motiver eller motiver uden kontrast.
• Når du optager motiver gennem vinduer eller i nærheden af skinnende genstande.
• Når det er mørkt eller når rysten forekommer.
• Hvis kameraet er for tæt på motivet eller hvis du tager et billede af både fjerne og nære
motiver (når displayet for den optagbare afstand er kommet frem i rødt).
Forhindring af rysten (kamerarysten)
Når alarmen for kamerarysten [0] kommer frem, skal du anvende [STABILISERING]
(S80), et stativ eller selvudløseren (S52).
• Lukkerhastigheden vil være langsommere, og det gælder især I følgende tilfælde. Hold
kameraet stille fra det øjeblik, hvor udløserknappen er trykket ned, og indtil billedet vises
på skærmen. Det anbefales, at du bruger et stativ.
– Langsom synk./Rødøje-reduktion
– I [NATPORTRÆT], [NATLANDSKAB], [FEST], [LEVENDE LYS], [STJERNEHIMMEL]
eller [FYRVÆRKERI] i scene-indstilling
Funktion for retningsdetektering
Billeder, som er optaget med kameraet holdt lodret, afspilles lodret (drejes). Denne
funktion fungerer kun, når [ROTER BILL.] (S93) er sat til [ON].
• Det er ikke sikkert, at billeder vises lodret, hvis de er taget med kameraet rettet opad
eller nedad.
• Filmsekvenser, der er taget med dette kamera i lodret retning, vises ikke lodret.
- 36 -
Grundlæggende
Optageindstilling: 4 1 5 6
Fotografering med anvendelse af zoomen
Anvendelse af den optiske zoom/den ekstra optiske zoom (EZ)/ den digitale zoom
Du kan få personer og motiver til at se ud som om de er nærmere med den optiske zoom,
og landskaber kan optages i vidvinkel. For at få motiver til at se ud som om de er endnu
nærmere (maks. 6,4 ×), skal [BILLEDSTR.] sættes til 5M eller derunder.
Selv højere niveauer af forstørrelse er muligt, når [DIGITAL ZOOM] er sat til to [ON] i
menuen [OPTAG].
Hvis motiver skal se ud til at være tættere på, skal du bruge (Tele)
Drej zoomkontrollen over mod Tele.
For at få motiver til at se ud som om de er længere væk, skal man
anvende Wide (Vidvinkel)
Drej zoom-armen mod Wide.
- 37 -
Grundlæggende
 Zoom-typer
Optisk zoom
Ekstra optisk zoom
(EZ)
Maks.
forstørrelse
4×
6,4×
Billedkvalitet
Ingen forringelse
Ingen forringelse
Egenskab
Forhold
Ingen

[BILLEDSTR.] med
[P](S72) er valgt.
Digital zoom
25,5× [inklusive ekstra optisk
zoom 6,4×]
Jo større forstørrelse, desto
store forringelse.
[DIGITAL ZOOM] (S79) i
menuen [OPTAG] er sat til
[ON].
Skærmvisning
A [P] vises.
B Den digitale zoomafstand

vises.
• Når zoom-funktionen anvendes, vil en vurdering af fokusafstanden komme frem i
forbindelse med zoomvisningsbjælken. (Eksempel: 0,5 m -7)

Forstørrelsesniveauet er forskelligt, alt afhængigt af indstillingen af [BILLEDSTR.].
 Sådan fungerer det ekstra optiske zoom
Når du indstiller billedstørrelsen til [C] (3 millioner pixel), skæres 8M (8,1 millioner pixel)
CCD-området ned til center 3M (3 millioner pixel) området, så et billede med en større
zoomvirkning kan opnås.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bemærk
Den digitale zoom fungerer ikke i intelligent autoindstilling [4]
Den angivne zoomforstørrelse er en tilnærmelse.
“EZ” er en forkortelse for “Extra optical Zoom”.
Det optiske zoom er indstillet til Vidvinkel (1 ×), når kameraet tændes.
Hvis du har brugt zoomfunktionen, efter at du har fokuseret på motivet, skar du fokusere
på motivet igen.
Objektivecylinderen skydes ud eller trækkes ind i henhold til zoompositionen. Pas på
ikke at forhindre objektivcylinderens bevægelse, mens du drejer på zoomkontrollen.
Når den digitale zoom anvendes, er det ikke sikkert, at [STABILISERING] er effektiv.
Når den digitale zoom anvendes, anbefaler vi anvendelse af et stativ og selvudløseren
(S52) til at tage billeder.
De følgende tilfælde kan ikke anvendes i ekstra optisk zoom.
– [HØJ FØLSOMH.] og [HØJHAST. BURST]/Filmindstilling
De følgende tilfælde kan ikke anvendes i digital zoom.
– [SPORT], [BABY1]/[BABY2], [KÆLEDYR], [HØJ FØLSOMH.] og [HØJHAST. BURST] i
[SCENEFUNKTION]
– Når ISO-følsomheden er sat til [i.AUTO]
- 38 -
Grundlæggende
Afspilningsindstilling: 9
Afspilning af billeder (Normal afspilning)
1
Skyd optage/afspilningsknappen A til
[5].
A
• Normal afspilning indstilles automatisk i de
følgende tilfælde.
– Hvis indstillingen skiftedes til
afspilningsindstilling.
– Hvis der tændtes for kameraet, mens optage/
afspilningsknappen var i stilling [5].
\
2
Tryk på w/q for at vælge billedet.
w: Afspil det foregående billede
q: Afspil det næste billede
• Hastigheden for billedets frem/
tilbagespoling skifter afhængigt af
afspilningsstatus.
B
C
 Hurtigt frem/Hurtigt tilbage
Tryk på og hold w/q inde under afspilning.
• Filnummeret B og billednummeret C skifter kun et ad gangen.
Slip w/q når nummeret på det ønskede billede kommer frem, for at afspille billedet.
• Hvis du fortsætter med at trykke på w/q, vil det antal billeder, som frem/tilbagespoles
blive øget.
- 39 -
Grundlæggende
Visning af flere skærme (Multi-Afspilning)
Drej zoom-armen mod [6] (W).
A
1 skærm"12 skærme"30 skærme"Kalender
skærm display (S87)
A Nummeret på det valgte billede og det samlede
antal optagne billeder
• Drej zoom-armen mod [7] (T) for at gå tilbage til
den foregående skærm.
• Billeder drejes ikke for visning.
 Tilbage til normal afspilning
1 Tryk påe/r/w/q for at vælge et billede.
• Et ikon vil blive vist, afhængigt af det optagne billede og indstillingerne.
2 Tryk på [MENU/SET].
• Det billede, der valgtes, kommer frem.
- 40 -
Grundlæggende
Anvendelse af afspilningszoomen
Drej zoom-armen mod [7] (T) for at forstørre billedet.
1"2"4"8"16
• Når du drejer zoom-armen mod [6] (W), efter at
have forstørret billedet, vil forstørrelsen blive mindre.
• Når du ændrer forstørrelsen, vil
zoompositionsindikatoren A blive vist i omkring 1
sekund, og positionen af den forstørrede del kan
flyttes ved hjælp af e/r/w/q.
A
• Jo mere et billede forstørres, desto mere vil dets
kvalitet forringes.
• Når du flytter den position, der skal vises, vil zoompositionsindikatoren blive vist i
omkring 1 sekund.
Bemærk
• Dette kamera er i overensstemmelse med DCF-standard “Design rule for Camera File
system”, som er etableret af JEITA “Japan Electronics and Information Technology
Industries Association” og med Exif “Exchangeable Image File Format”. Filer, som ikke
er i overensstemmelse med DCF-standarden, kan ikke afspilles.
• Du kan ikke afspille lyden på stillbilleder med lyd, der er optaget på andet udstyr.
• Objektivrøret trækkes tilbage omkring 15 sekunder efter at der er skiftet fra
optageindstilling til afspilningsindstilling.
• Afspilningszoom fungerer muligvis ikke, hvis billederne er optaget med andet udstyr.
• Afspilningszoom kan ikke anvendes, når der afspilles filmbilleder.
- 41 -
Grundlæggende
Afspilningsindstilling: 9 z
Sletning af billeder
Når billeder er slettet, kan de ikke gendannes.
• Billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet, som er under afspilning, vil blive
slettet.
Sletning af et enkelt billede
1
Vælg det billede, der skal slettes, og tryk derefter
på [4].
DISPLAY
2
Tryk på w for at vælge [JA] og tryk
derefter på [MENU/SET].
- 42 -
Grundlæggende
Sletning af flere billeder (op til 50) eller alle billederne
1
2
Tryk på [4].
Tryk på e/r for at vælge [SLET FLERE] eller [SLET ALLE] og tryk
derefter på [MENU/SET].
• [SLET ALLE] " trin 5.
3
Tryk på e/r/w/q for at vælge billedet
og tryk derefter på [DISPLAY] for at
indstille. (Gentag dette trin.)
• De valgte billeder kommer frem med [b].
Når du atter trykker på [DISPLAY], annulleres
indstillingen.
4
5
DISPLAY
Tryk på [MENU/SET].
Tryk på e for at vælge [JA] og tryk derefter på [MENU/SET] for at
indstille.
 Når [SLET ALLE] er valgt med [FORETRUKNE] (S94) indstillingen
Vælgerskærmen vises igen. Vælg [SLET ALLE] eller [SLET ALLE UNDT. z], tryk på e
for at vælge [JA] og slet billederne. ([SLET ALLE UNDT. z] kan ikke vælges, hvis der
ikke er indstillet nogen billeder som [FORETRUKNE].)
Bemærk
• Sluk ikke for kameraet under sletning (mens [4] vises). Anvend batterier med
tilstrækkelig batterieffekt eller lysnetadapteren (DMW-AC6PP til DMC-LS85PU/DMCLS86PU, DMW-AC6E til DMC-LS85EG/DMC-LS85EP: ekstraudstyr: S110).
• Hvis du trykker på [MENU/SET] under sletning af billeder med brug af [SLET FLERE],
[SLET ALLE] eller [SLET ALLE UNDT. z], vil sletningen stoppe, inden den er færdig.
• Afhængigt af det antal billeder, der skal slettes, kan det tage noget tid at slette dem.
• Hvis billeder ikke er i overensstemmelse med DCF-standarden eller er beskyttede (S97),
vil de ikke blive slettet, selv hvis [SLET ALLE] eller [SLET ALLE UNDT. z] er valgt.
- 43 -
Avanceret optagelse
Om LCD-skærmen
Tryk på [DISPLAY] for at skifte til den skærm, der skal anvendes.
A LCD-skærm
• Når menuskærmen vises, er knappen [DISPLAY] ikke
aktiveret.
• Under afspilningszoom, under afspilning af
filmsekvenser og under et diasshow, kan du kun
vælge “Normalt display” eller “Intet display”
I optagelsestilstand
B Normalt display
B
C
C Intet display

D Reference linje display
30

Under optagelse kan du referere til
referencelinjen for komposition.
DISPLAY
D
8M
Under afspilning
E Normalt display
F Display med optageinformation
G Intet display
E
F
8M
1. DAG
1 måned 10 dage
10:00 1. JUN. 2009
G
8M
F2.8 1/100
10:00 1. JUN. 2009
ISO
AWB 100
Bemærk
• I [NATPORTRÆT], [NATLANDSKAB], [STJERNEHIMMEL] og [FYRVÆRKERI] i sceneindstilling er referencelinjen grå.
- 44 -
Avanceret optagelse
Vis i stor størrelse
Vælg [LARGE] i [DISPLAY STR.] i menuen [INDSTILLING]. (S26)
• I optageindstilling vises ikonet for optageindstilling i stor størrelse.
• På menuskærmen vil de punkter, du har valgt, blive vist i stor størrelse.
Optageskærm
- 45 -
Menuskærm
Avanceret optagelse
Optageindstilling: 4 1 5
Fotografering med brug af den indbyggede blitz
A Foto-blitz
• Pas på ikke at tildække blitzen med fingre eller andet.
Sådan skiftes til den rigtige blitz-indstilling
Indstil blitzen, så den passer til optagelsen.
1
2
3
Tryk på q [t].
Tryk på e/r for at ændre blitz-indstillingen.
• Du kan også trykke på q [t] for at ændre indstillingen.
• Angående de blitz-indstillinger, der kan vælges, henvises til
afsnittet “Blitz-indstillinger efter optagelsestilstand”. (S48)
Tryk på [MENU/SET].
• Du kan også trykke udløserknappen halvt ned for at afslutte.
• Når der er forløbet 5 sekunder uden nogen betjening, vil den indstilling, som er valgt på
det pågældende tidspunkt, automatisk blive anvendt.
- 46 -
Avanceret optagelse
Punkt
Beskrivelse af indstillingerne
q: AUTO
Blitzen aktiveres automatisk i henhold til optagelsesbetingelserne.
Blitzen aktiveres automatisk i henhold til optagelsesbetingelserne.
Aktiveres en gang inden den faktiske optagelse for at reducere rødø[email protected]: AUTO/ Rødøje- fænomenet (motivpersonens øjne forekommer røde på billedet) og
1
reduktion
aktiveres derefter igen for den faktiske optagelse.
• Brug dette, når du tager billeder af personer på steder med dårlig
belysning.
t: Tvungen blitz TIL Blitzen aktiveres hver gang, uanset optageforholdene.
• Brug dette, hvis motivet har modlys eller er i fluorescerende lys.
`: Tvungen TIL/
• Blitzindstillingen sættes kun til [`], når du vælger [FEST] eller
1
Rødøje-reduktion
[LEVENDE LYS] i sceneindstilling. (S58)
[: Langs synk/
1
Rødøje-reduktion
Når du tager et billede med et mørkt baggrundslandskab, gør
denne function lukkerhastigheden langsommere, når blitzen
er aktiveret, så det mørke baggrundslandskab bliver lysere.
Reducerer samtidigt rødøje-fænomenet.
• Anvend denne, når du tager billeder af personer foran en mørk
baggrund.
• Blitzindstillingen sættes kun til [[], når du vælger
[NATPORTRÆT], [FEST] eller [LEVENDE LYS] i sceneindstilling.
Blitzen aktiveres ikke i enhver optageindstilling.
o: Tvungen blitz
• Anvend denne, når du tager billeder på steder, hvor anvendelse
FRA
af blitz ikke er tilladt.
1
Blitzen aktiveres to gange. Motivet må ikke bevæge sig, før den anden blitz er udløst.
Intervallet indtil den anden blitz afhænger af hvor lyst motivet er.
- 47 -
Avanceret optagelse
 Blitz-indstillinger efter optagelsestilstand.
De blitzindstillinger, der er til rådighed, afhænger af optagelsestilstanden.
( ○ : Tilgængelig, —: Ikke tilgængelig, ◎ : Indledende indstilling af scene-indstilling)
q @ t [ ` o
q @ t [ ` o
4 ○ 2 —
—
—
—
—
—
○
a ○
◎
○
○
1 ○
—
—
—
—
○
○
○
s ○
◎
○
○
—
—
—
—
—
q ○
◎
○
○
d ○
○
◎
—
—
—
—
—
—
w ○
◎
○
○
f —
◎
—
—
—
—
—
e ○
◎
○
○
z ○
○
◎
—
—
—
—
—
—
—
—
r —
◎
x —
◎
—
—
—
—
—
—
—
t ◎
○
○
c —
◎
—
—
—
—
—
—
—
y —
◎
○
v —
◎
—
—
—
—
—
—
—
u —
◎
b —
◎
○
—
—
—
—
—
—
i ○
○
◎
n ◎
○
○
—
—
—
—
—
—
o —
◎
○
○
m —
◎
6 —
—
—
—
—
—
—
p —
○
○
◎
○
2
Når [q] vælges, indstilles [w], [e] eller [r], afhængigt af typen af motivet og
lysstyrken.
• Blitzindstillingen kan ændre sig, når du skifter optagelsestilstand. Rediger om nødvendigt
blitzindstillingen igen.
• Blitz-indstillingerne gemmes i hukommelsen, også når du slukker for kameraet. Dog vil
blitzindstillingerne i scene-indstillingen gå tilbage til de indledende indstillinger, når du ændrer
scene-indstillingen.
- 48 -
Avanceret optagelse
 Den blitzafstand, der er til rådighed, til at tage billeder
• Den blitzafstand, der er til rådighed, er omtrentlig.
ISOfølsomhed
i.AUTO
ISO80
ISO100
ISO200
ISO400
ISO800
ISO1600
Tilgængeligt blitzområde
Vid
Tele
30 cm til 5,9 m
50 cm til 2,8 m
30 cm til 1,6 m
50 cm til 0,8 m
30 cm til 1,8 m
50 cm til 0,8 m
40 cm til 2,6 m
50 cm til 1,2 m
60 cm til 3,7 m
50 cm til 1,7 m
80 cm til 5,3 m
60 cm til 2,5 m
115 cm til 7,5 m
90 cm til 3,5 m
• Det tilgængelige fokuseringsområde varierer afhængigt af optagelsestilstand.
• Hvis du anvender blitzen, når du har indstillet ISO-følsomheden til [i.AUTO], bliver ISOfølsomheden automatisk maksimalt [ISO1000].
• Billedets kanter kan synes mørkere, hvis du optager et motiv, der er meget tæt på med blitzen,
mens zoomkontrollen er tæt på W-siden. Zoom en smule ind, hvis dette sker.
• I [HØJ FØLSOMH.] i scene-indstilling indstilles ISO-følsomheden automatisk til mellem
[ISO1600] og [ISO6400] og den disponible blitzafstand afviger ligeledes.
– Vid: Ca. 1,15 m til ca. 15 m
– Tele: Ca. 0,9 m til ca. 7,1 m
- 49 -
Avanceret optagelse
 Lukkerhastighed for hver blitz-indstilling
Blitzindstilling
q : AUTO
@ : AUTO/ Rødøje-reduktion
t : Tvungen TIL
` : Tvungen TIL/Rødøje-reduktion
[ : Langsom synk./Rødøje-reduktion
o : Tvungen FRA
Lukkerhastighed (Sek.)
1/30 til 1/2000
1/30 til 1/2000
1/30 til 1/2000
1
1 eller 1/8 til 1/2000
2
1 eller 1/8 til 1/2000
3
1 eller 1/4 til 1/2000
1
Lukkerhastigheden skifter, afhængigt af indstillingen af [STABILISERING].
Når [i.AUTO] er indstillet
[SPORT], [BABY1]/[BABY2], [KÆLEDYR] i scene-indstilling



• Lukkerhastigheden når maks. 1 sekund for 1, 2 og 3, når:
– Optisk billedstabilisering er [OFF]
– Når den optiske billedstabilisering er aktiveret, bestemmer kameraet at der er en minimal
risiko for uskarphed.
• I intelligent auto-indstilling skifter lukkerhastigheden, afhængigt af den identificerede scene.
2
3
Bemærk
• Sørg for, at blitzen ikke kommer for tæt på genstande, eller luk blitzen, mens den er aktiveret.
Motiverne kan være misfarvede af varmen eller lyset.
• Mens blitzen lader op, er LCD-skærmen slukket, og det er ikke muligt at tage billeder.
Statusindikatoren lyser op.
Hvis den tilbageværende batterieffekt er lav, kan skærmen være slukket i et længere tidsrum.
• Når du tager et billede uden for blitzens tilgængelige område, bliver eksponeringen muligvis
ikke justeret korrekt, og billedet kan blive for lyst eller mørkt.
• Hvidbalancen er muligvis ikke korrekt justeret, hvis fotoblitzen er utilstrækkelig.
• Hvis lukkerhastigheden er hurtig, er blitzeffekten muligvis ikke tilstrækkelig.
• Det kan tage tid at oplade blitzen, hvis du tager gentagne billeder. Tag et billede, når
adgangsindikatoren ikke vises længere.
• Effekten af rød-øje-reduktion varierer fra en person til en anden. Hvis motivet derudover var
langt væk fra kameraet eller ikke så den første blitz, vil effekten måske ikke være synlig.
- 50 -
Avanceret optagelse
Optageindstilling: 1 6
Optagelse af nærbilleder
I denne tilstand kan du tage nærbilleder af et motiv, f.eks. hvis du vil tage billeder af blomster.
Du kan tage billeder af motiver på en afstand på op til 5 cm fra motivet ved at dreje
zoomkontrollen helt op mod Vidvinkel (1 ×).
1
2
Tryk på r [p].
• Makro-optagelse begynder og [a] vises. For at
annullere makro-optagelse, skal du trykke på r igen.
Tag billederne.
 Fokusafstand
W
5 cm
Ændres gradvist
T
50 cm
Bemærk
• Brug et stativ og selvudløseren for at opnå det bedste resultat.
• Vi anbefaler, at blitzen indstilles til tvungen blitz FRA [o] , når du tager nærbilleder.
• Hvis kameraobjektivet befinder sig i en afstand, der ligger ud over den tilladelige afstand fra
motivet, er motivet muligvis ikke i fokus, heller ikke selvom fokusindikatoren lyser.
• Hvis motivet er tæt på kameraet, vil den effektive fokusafstand blive betydeligt mindre. Det vil
derfor være vanskeligt at fokusere på motivet, hvis afstanden mellem kamera og motiv ændres
efter, at du har fokuseret på motivet.
• Makro-optagelser giver prioritet til emner, der er tæt på kameraet. Hvis afstanden mellem
kameraet og emnet derfor er mere end 50 cm, tager det længere tid at fokusere ved makrofotografering end ved normal fotografering.
• Når du tager billeder på tæt hold, kan opløsningen i udkanten af billedet falde en smule. Dette
er ikke nogen fejlfunktion.
- 51 -
Avanceret optagelse
Optageindstilling: 4 1 5
Optagelse af billeder med selvudløseren
1
2
3
4
Tryk på w [s].
Tryk på e/rfor at vælge tiden.
• Du kan også trykke på w [s] for at vælge.
Tryk på [MENU/SET].
• Du kan også trykke udløserknappen halvt ned for at afslutte.
• Når der er forløbet 5 sekunder uden nogen betjening, vil den indstilling, som er valgt på
det pågældende tidspunkt, automatisk blive anvendt.
Tryk udløserknappen halvt ned for at
fokusere, og tryk den derefter helt ned
for at tage billedet.
• Selvudløser-indikatoren A blinker og lukkeren
slukker efter 10 sekunder (eller 2 sekunder).
• Hvis du trykker på [MENU/SET], når selvudløseren
er ved at blive indstillet, vil selvudløser-indstillingen
blive annulleret.
Bemærk
A
• Når du bruger et stativ og under andre omstændigheder, er det en god metode at indstille
selvudløseren til 2 sekunder for at stabilisere eventuelle rystelser, der kan forekomme, når
man trykker på udløserknappen.
• Når du trykker knappen helt ned i ét tryk, fokuseres der automatisk på motivet lige inden
optagelsen. På mørke steder blinker selvudløseren, og derefter kan den blive tændt med et ret
stærkt lys, for at fungere som AF-hjælpelampe under fokusering på motivet.
• Det anbefales, at du bruger et stativ ved brug af selvudløseren.
• Det antal billeder, der kan tages i [BURST], er fastsat til 3.
• Selvudløseren kan ikke indstilles til 2 sekunder i intelligent auto-funktion.
• Selvudløseren kan ikke indstilles til 10 sekunder i [SELVPORTRÆT] i sceneindstilling.
• Selvudløseren kan ikke anvendes i [HØJHAST. BURST] i sceneindstilling.
- 52 -
Avanceret optagelse
Optageindstilling: 1 5 6
Eksponeringskompensation
Brug denne funktion, hvis du ikke kan opnå korrekt eksponering på grund af forskelle I lyset
mellem motiv og baggrund.
Undereksponering
Korrekt
eksponeret
Kompenser eksponeringen
mod positiv.
1
Overeksponering
Kompenser eksponeringen
mod negativ.
Tryk på e [d] for at vise [EKSPONERING] og tryk
derefter på w/q for at kompensere eksponeringen.
• Vælg [0 EV] for at gå tilbage til den oprindelige eksponering.
2
Tryk på [MENU/SET] for at afslutte.
• Du kan også trykke udløserknappen halvt ned for at afslutte.
Bemærk
• EV er en forkortelse for “Eksponeringsværdi”, som er den mængde lys, som gives til CCD i
henhold til blænderværdien og lukkerhastigheden.
• Eksponeringskompenseringsværdien vises i skærmens nederste venstre hjørne.
• Eksponeringsværdien huskes, selv om kameraet slukkes.
• Kompensationsområdet for eksponeringen vil være begrænset af motivets lysstyrke.
• Du kan kompensere eksponeringen i scene-indstillingen [STJERNEHIMMEL].
- 53 -
Avanceret optagelse
Optageindstilling: 5
Sådan tager du billeder, der passer til den scene,
der optages (Scenefunktion)
Når du vælger en scenetilstand, som skal passe til motivet og optagelsessituationen, indstiller
kameraet den optimale eksponering og farvetone for at få det ønskede billede.
1
2
3
4
5
Skyd optage/afspilningsknappen til [1].
Tryk på [MODE] for at vise skærmen til valg af
indstilling.
Tryk på e/r for at vælge [SCENEFUNKTION] og
tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på e/r/w/q for at vælge scenefunktionen.
• Det er muligt at skifte menuskærme en side ad gangen fra
ethvert menupunkt ved at dreje zoom-armen.
Tryk på [MENU/SET] for at indstille.
• Menuskærmen skifter til optageskærmen i den valgte scene-indstilling.
• Afhængigt af scenefunktionen vil indstillingsskærmen komme frem.
 Hjælp til Scenefunktion [6 INFORMATION]
• For at se forklaringerne af sceneindstillingerne, skal du trykke på
[DISPLAY], mens en Scenefunktion vises i trin4. Tryk igen for at vende
tilbage til scenetilstandsmenuen.
Bemærk
• For at ændre scenefunktionen, skal du trykke på [MENU/SET] og q, og derefter udføre 4 og 5
herover.
• Se S50 angående lukkerhastigheden.
• Blitz-indstillingerne går tilbage til udgangsindstillingerne, når du ændrer scenefunktionen.
• Billedernes farver kan se mærkelige ud, hvis du bruger en scenetilstand, der ikke er egnet til
optagelsen.
• Følgende kan ikke indstilles I scenetilstanden.
– [FØLSOMHED]/[FARVEFUNKT.]
- 54 -
Avanceret optagelse
q [PORTRÆT]
Personen fremtræder med en sundere teint.
 Teknik til portræt-indstilling
Sådan gøres denne indstilling mere effektiv:
1 Drej zoom-armen til Tele så langt som den kan komme.
2 Flyt tæt på motivet.
Bemærk
• Egnet til udendørs fotografering om dagen.
• ISO-følsomheden er fastsat til [ISO80].
• Den indledende indstilling for [AF-FUNKTION] er [3].
w [UDGLAT HUD]
Kameraet detekterer ansigtet eller hudområdet for at opnå et mere glat udseende end i portrætindstilling. Anvendes til at tage portrætbilleder over brysthøjde.
 Teknik for blød hud-indstilling
Sådan gøres denne indstilling mere effektiv:
1 Drej zoom-armen til Tele så langt som den kan komme.
2 Flyt tæt på motivet.
•
•
•
•
•
Bemærk
Egnet til optagelse i dagslys.
Andre hudfarvede elementer gøres også blødere.
Virkningen bliver muligvis ikke så tydelig, hvis der ikke er tilstrækkeligt lys.
ISO-følsomheden er fastsat til [ISO80].
Den indledende indstilling for [AF-FUNKTION] er [3].
e [SELVPORTRÆT]
Hvis du vil tage billeder af dig selv på en nem måde.
 Teknik ved selvportrætter
• Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere. Selvudløser-indikatoren
tændes, når du er i fokus. Sørg for at holde kameraet stille, tryk
lukkerknappen helt ned for at tage billedet.
• Emnet er ikke i fokus, hvis selvudløserindikatoren blinker. Tryk
lukkerknappen halvt ned igen for at fokusere.
• Det optagne billede vises automatisk på LCD-skærmen, så det kan
kontrolleres.
• Hvis billedet er uskarpt på grund af den langsomme lukkerhastighed, anbefaler vi anvendelse
af 2-sekunders selvudløseren.
Bemærk
• Fokuseringsområdet er mellem 30 og 1,2 m (Vidvinkel).
• Når du vælger [SELVPORTRÆT], skifter zoomforstørrelsen automatisk til Vidvinkel.
• Selvudløseren kan kun sættes til [OFF] eller [2SEK.]. Hvis den er indstillet til 2 sekunder,
vil denne indstilling forblive aktiv, indtil kameraet slukkes, scenefunktionen ændres, eller
kameraet skiftes til afspilning.
• Optisk billedstabilisering er fastlagt til [MODE2]. (S80)
• Den indledende indstilling for [AF-FUNKTION] er [3].
- 55 -
Avanceret optagelse
r [LANDSKAB]
Kameraet fokuserer på fjerne motiver for at gøre det muligt at tage billeder af vide landskaber.
Bemærk
• Blitzen er fastsat til Tvungen blitz FRA [o].
• Fokusafstanden er 5 m til 7.
t [SPORT]
Gør det muligt at tage billeder af et motiv i hurtig bevægelse (f.eks. sport udendørs).
Bemærk
• Egnet til optagelse i dagslys, 5 m eller længere væk fra motivet.
• [i.AUTO] aktiveres og maks. ISO-følsomhedsniveauet bliver [ISO1600].
y [NATPORTRÆT]
Optag motivet med naturlig lysstyrke med brug af blitzen og lav lukkerhastighed.
 Teknik til natportræt-indstilling
• Anvend blitzen. (Du kan indstille til [[].)
• På grund af den lave lukkerhastighed opnås det bedste resultat ved at du anvender et stativ
og selvudløseren.
• Hold motivet stille i omkring 1 sekunder, efter at du har taget billedet.
• Roter zoomkontrollen til Vidvinkel (1 ×), ca. 1,5 m fra motivet.
Bemærk
• Fokuseringsområdet er 1,2 m til 5 m.
• Lukkeren kan lukke (maks. omkring 8 sekunder) efter optagelsen på grund af
signalbehandling. Dette er ikke nogen fejlfunktion.
• Når du tager billeder på et mørkt sted, kan der opstå støj.
• Den indledende indstilling for [AF-FUNKTION] er [3].
- 56 -
Avanceret optagelse
u [NATLANDSKAB]
Natlandskabet kan optages på en levende måde.
 Teknik til landskabsindstilling
• Når kameraet er sat til [STABILISERING] og der er meget lidt kamerarysten eller hvis
[STABILISERING] er sat til [OFF], kan lukkerhastigheden blive op til 8 sekunder langsommere.
Vi anbefaler anvendelse af et stativ og selvudløseren for at det bedste resultat kan opnås.
Bemærk
• Blitzen er fastsat til Tvungen blitz FRA [o].
• Fokusafstanden er 5 m til 7.
• Lukkeren kan lukke (maks. omkring 8 sekunder) efter optagelsen på grund af
signalbehandling. Dette er ikke nogen fejlfunktion.
• Når du tager billeder på et mørkt sted, kan der opstå støj.
i [MAD]
Brug denne til at tage billeder af mad I restaurationer, uanset belysning, så de naturlige farver
træder frem.
Bemærk
• Fokusafstanden er 5 cm (vid)/50 cm (tele) til 7.
- 57 -
Avanceret optagelse
o [FEST]
Anvend til at tage billeder fra bryllupsfester, fester inden døre etc. Både personerne
og baggrunden kan optages med naturlig lysstyrke med brug af blitzen og langsom
lukkerhastighed.
 Teknik ved partytilstand
• Anvend blitzen. (Du kan indstille til [[] eller [`].)
• Brug et stativ og selvudløseren for at opnå det bedste resultat.
• Drej zoom-armen til Vidvinkel (1 ×), omkring 1,5 m fra motivet.
Bemærk
• Den indledende indstilling for [AF-FUNKTION] er [3].
p [LEVENDE LYS]
Brug denne tilstand til at få mest muligt ud af den stemning, der opstår ved brug af stearinlys.
 Teknik ved stearinlystilstand
• Brug ikke blitzen.
• Brug et stativ og selvudløseren for at opnå det bedste resultat.
Bemærk
• Fokusafstanden er 5 cm (vid)/50 cm (tele) til 7.
• Den indledende indstilling for [AF-FUNKTION] er [3].
- 58 -
Avanceret optagelse
a [BABY1] / s [BABY2]
Tager billeder af en baby med en sund teint. Når du anvender blitzen, er lyset fra den svagere
end normalt.
Det er muligt at indstille forskellige fødselsdage og navne for [BABY1] og [BABY2]. Du kan
vælge at få disse frem på afspilningstidspunktet eller få dem stemplet på det optagne billede
med brug af [TRYK TEKST] (S90).
 Indstilling af fødselsdag ([ALDER])/navn
1 Tryk på e/r for at vælge [ALDER] eller [NAVN] og tryk
derefter på q.
2 Tryk på e/r for at vælge [SET] og tryk derefter på [MENU/
SET].
3 Indtast fødselsdag eller navn.
Fødselsdag:
w/q: Vælg punkterne (år/måned/dag).
e/r: Indstilling.
[MENU/SET]: Afslut.
Navn: For detaljer om, hvordan man indtaster tegn, bedes du læse afsnittet [RED.
TITEL] på S88.
• Når fødselsdagen eller navnet er indstillet, vil [ALDER] eller [NAVN] automatisk blive
sat til [ON].
• Hvis [ON] vælges, når fødselsdagen eller navnet ikke er registreret, vil
indstillingsskærmen automatisk komme frem.
4 Tryk på [MENU/SET] for at afslutte.
 Annullering af [ALDER] og [NAVN]
Vælg indstillingen [OFF] i trin 2 i “Indstilling af fødselsdag ([ALDER])/Navn” proceduren.
Bemærk
• Alderen og navnet kan udskrives med brug af “PHOTOfunSTUDIO” bundled software på CDROM (medfølger).
• Hvis [ALDER] eller [NAVN] er sat til [OFF], selv hvis fødselsdagen eller navnet er indstillet, vil
alderen eller navnet ikke blive vist. Inden du tager billeder, skal du sætte [ALDER] eller [NAVN]
til [ON].
• Fokusafstanden er 5 cm (vid)/50 cm (tele) til 7.
• [i.AUTO] aktiveres og maks. ISO-følsomhedsniveauet bliver [ISO1600].
• Hvis du tænder for kameraet i [BABY1]/[BABY2], vil alderen og navnet blive vist nederst til
venstre på skærmen i omkring 5 sekunder sammen med dags dato og klokkeslættet.
• Hvis alderen ikke vises korrekt, skal du kontrollere ur- og fødselsdagsindstillingerne.
• Fødselsdagsindstillingen kan nulstilles vha. [NULSTIL].
• Den indledende indstilling for [AF-FUNKTION] er [3].
- 59 -
Avanceret optagelse
d [KÆLEDYR]
Egnet til at tage billeder af dit kæledyr. Gør det muligt at indstille fødselsdagen (alderen)
og navnet på dit kæledyr. Se [BABY1]/[BABY2] for at få oplysninger om, hvordan alder og
fødselsdato indstilles. (S59)
•
•
•
•
•
Bemærk
[i.AUTO] aktiveres og maks. ISO-følsomhedsniveauet bliver [ISO1600].
Den indledende indstilling for AF-hjælpelampen er [OFF].
Den indledende indstilling for [AF-FUNKTION] er [2].
Fokusafstanden er 5 cm (vid)/50 cm (tele) til 7.
Se [BABY1]/[BABY2] angående flere detaljer.
f [SOLNEDGANG]
Brug denne tilstand til at tage billeder af solnedgangen. Farven i en solnedgang kan gengives
levende.
Bemærk
• Blitzen er fastsat til Tvungen blitz FRA [o].
• ISO-følsomheden er fastsat til [ISO80].
z [HØJ FØLSOMH.]
Denne indstilling minimerer rysten af motiverne og gør det muligt at tage billeder af disse
motiver i svagt oplyste rum. (Vælg denne indstilling til behandling med stor følsomhed.
Følsomheden skifter automatisk til mellem [ISO1600] og [ISO6400].)
 Billedstørrelse
Tryk på e/r for at vælge billedstørrelsen og tryk derefter på [MENU/
SET] for at indstille.
• 3M (4:3), 2.5M (3:2) eller 2M (16:9) er valgt som billedstørrelse.
Bemærk
• [KVALITET] fastsættes automatisk til [8].
• Du kan tage billeder, som er egnede til 4"×6"/10×15 cm udskrivning.
• Fokusafstanden bliver den samme som i makro-indstilling. [5 cm (vid)/50 cm (tele) til 7]
- 60 -
Avanceret optagelse
x [HØJHAST. BURST]
Dette er en bekvem funktion til optagelse af hurtige bevægelser eller eet afgørende øjeblik.
 Billedstørrelse
1 Tryk på e/r for at vælge billedstørrelsen og tryk derefter på
[MENU/SET] for at indstille.
• 3M (4:3), 2.5M (3:2) eller 2M (16:9) er valgt som billedstørrelse.
2 Tag billeder.
• Still-billeder tages kontinuerligt mens lukkerknappen er
nedtrykket helt.
Maks. burst-hastighed
Antal optagne billeder
ca. 4,5 billeder/sekund

ca. 10 (indbygget hukommelse)/ca. 10 til 100 (kort)

Maks. er 100.
• Burst-hastigheden ændres i overensstemmelse med optageforholdene.
• Antallet af burst-optagelsesbilleder er begrænset af fotograferingsforholdene og typen og
status af det anvendte kort.
• Antallet af burstoptagelsesbilleder øges øjeblikkeligt efter formatering.
•
•
•
•
•
•
Bemærk
Blitzen er fastsat til Tvungen blitz FRA [o].
[KVALITET] fastsættes automatisk til [8].
Du kan tage billeder, som er egnede til 4"×6"/10×15 cm udskrivning.
Lukkerhastigheden bliver 1/8 af et sekund til 1/2000 af et sekund.
Fokusafstanden bliver den samme som i makro-indstilling. [5 cm (vid)/50 cm (tele) til 7]
Fokus, zoom, eksponering, hvidbalance, lukkerhastighed og ISO-følsomhed er fastsat til
indstillingerne for det første billede.
• ISO-følsomheden skifter automatisk til mellem [ISO500] og [ISO800]. Dog øges ISOfølsomheden for at få lukkerhastigheden til at blive højhastigheds.
• Batterierne bliver hurtigere udtjent i højhastigheds burst-indstilling end i normal indstilling.
- 61 -
Avanceret optagelse
c [STJERNEHIMMEL]
Tag klare billeder af nattehimlen eller andre mørke motiver.
 Indstilling af lukkerhastighed
Vælg en lukkerhastighed på 15, 30 eller 60 sekunder.
1 Tryk på e/r for at vælge lukkerhastighed og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Lukkerhastigheden kan også ændres i hurtigmenuen (S24).
2 Tag et billede.
• Nedtællingsskærmbilledet vises. Flyt ikke kameraet. [VENT
ET ØJEBLIK...] vises i det antal sekunder, du valgte for
lukkerhastigheden efter nedtællingen. Dette sker for at behandle
signalerne.
• Hvis du vil annullere optagelsen, skal du trykke på [MENU/SET],
mens nedtællingsskærmen vises.
 Teknik ved stjernehimmeltilstand
• Lukkeren åbner i 15, 30 eller 60 sekunder, så anvend et stativ og selvudløseren, så det bedste
resultat opnås.
Bemærk
• Blitzen er fastsat til Tvungen blitz FRA [o].
• ISO-følsomheden er fastsat til [ISO80].
• Den optiske billedstabiliseringsfunktion er fastsat til [OFF].
v [FYRVÆRKERI]
Tag nogle smukke billeder af fyrværkeri, som eksploderer på nattehimlen.
 Teknikker ved fyrværkeritilstand
• Lukkerhastigheden bliver langsommere, så anvend et stativ.
Bemærk
• Denne tilstand er mest effektiv til motiver, der er 10 m eller flere meter væk fra kameraet.
• Lukkerhastigheden bliver:
– Når den optiske billedstabiliseringsfunktion er indstillet til [OFF]: 2 sekunder
– Når den optiske stabilisator [AUTO], [MODE1] eller [MODE2] er aktiveret: 1/4 eller 2
sekunder (lukkerhastigheden bliver 2 sekunder, når kameraet bestemmer, at der kun
er en smule rysten, som for eksempel, når et stativ etc. anvendes). Du kan ændre
lukkerhastigheden når der kompenseres for eksponering.
• AF-området vises ikke.
• ISO-følsomheden er fastsat til [ISO80].
- 62 -
Avanceret optagelse
b [STRAND]
Forebygger undereksponering af motivet I stærkt sollys, hvilket gør det muligt at tage billeder på
en strand.
Bemærk
• Den indledende indstilling for [AF-FUNKTION] er [3].
• Berør ikke kameraet med våde hænder.
• Sand eller havvand kan medføre, at kameraet ikke er funktionsdygtigt. Sørg for, at sand eller
havvand ikke kommer ind i objektivet eller terminalerne.
• Problemer, som er forårsaget af sand eller havvand, er ikke dækket af produktets garanti.
n [SNE]
Eksponeringen og hvidbalancen er justere til at få det hvide i sneen til at træde frem.
m [LUFTFOTO]
Sætter dig i stand til at tage billeder igennem et vindue i et fly.
 Teknikker til luftfototilstanden
Anvend denne teknik, hvis det er vanskeligt af fokusere, når du tager billeder at skyer etc. Ret
kameraet mod et eller andet med høj kontrast, tryk lukkerknappen halvt ned for at fokusere, og
ret derefter kameraet mod motivet og tryk lukkerknappen helt ned for at tage billedet.
•
•
•
•
•
Bemærk
Blitzen er fastsat til Tvungen blitz FRA [o].
Sluk kameraet, når flyet er ved at lette eller lande.
Når du anvender kameraet, skal du følge kabinepersonalets anvisninger.
Fokusafstanden er 5 m til 7.
Vær forsigtig med refleksionen fra vinduet.
- 63 -
Avanceret optagelse
Optageindstilling: 6
Filmsekvensindstilling
1
Skyd optage/afspilningsknappen til [1].
2
Tryk på [MODE] for at vise skærmen til valg af indstilling.
3
Tryk på e/r for at vælge [FILM] og tryk derefter på [MENU/SET].
4
Tryk udløserknappen halvt ned for at
fokusere, og tryk den derefter helt ned for
at starte optagelsen.
A
B
A Lydoptagelse
• Den disponible optagetid B vises øverst til højre på
skærmen og den forløbne optagetid C vises nederst
til venstre på skærmen.
• Efter at lukkerknappen er trykket helt ned, skal den
C
straks slippes. Hvis knappen holdes nede, vil lyden
ikke blive optaget i et par sekunder, når optagelsen
begynder.
• Når der er fokuseret på motivet, tændes fokusindikatoren.
• Fokus og zoom er fastsat til de værdier, som blev indstillet ved optagelsens begyndelse
(til det første billede).
• Lyden optages også gennem den indbyggede mikrofon. (Filmsekvenser kan ikke
optages uden lyd.)
5
Tryk udløserknappen helt ned for at stoppe optagelsen.
• Hvis den indbyggede hukommelse eller kortet fyldes op midt under en optagelse,
stopper kameraet automatisk med at optage.
- 64 -
Avanceret optagelse
Ændring af indstillingerne for billedkvaliteten
Når du indstiller lydkvaliteten til [WVGA] eller [VGA], anbefaler vi anvendelse af et
højhastigheds kort med “10MB/s” eller mere som vist på emballagen for optagelse af
filmsekvenser.
1
2
3
Tryk på [MENU/SET].
Tryk på e/r for at vælge [OPTAGE KVAL] og tryk
derefter på q.
Tryk på e/r for at vælge punktet og tryk derefter
på [MENU/SET].
Punkt

WVGA

VGA
QVGA
Billedstørrelse
848 × 480 pixel
640 × 480 pixel
320 × 240 pixel
fps
30 bs
30 bs
30 bs
Formatforhold
16:9
4:3
• fps (billeder pr. sekund); Dette refererer til det antal billeder, der vises på 1 sekund.
Kan ikke optages i den indbyggede hukommelse.

4
Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
• Du kan også trykke udløserknappen halvt ned for at lukke menuen.
- 65 -
Avanceret optagelse
Bemærk
• Se S137 for information om den optagetid, der er til rådighed.
• Den resterende optagelsestid, der vises på LCD-skærmen, opdateres muligvis ikke
regelmæssigt.
• Afhængig af korttypen kan kortadgangsindikatoren blive vist i et stykke tid, efter at du har
optaget billeder med bevægelse. Dette er normalt.
• Omfanget af filmsekvenser er begrænset til 2 GB pr. optagesession. Den maksimalt
tilgængelige optagetid op til 2 GB vises på skærmen. (DMC-LS85PU/DMC-LS86PU)
• Omfanget af filmsekvenser er begrænset til 15 minutter pr. optagesession. Den maksimale,
disponible optagetid for op til kun 15 minutter vises på skærmen. (DMC-LS85EG/ DMCLS85EP)
• Når filmsekvenser, der er optaget på dette kamera, afspilles på andet udstyr, kan
billedkvaliteten være forringet, og det er muligvis ikke muligt at afspille dem. Oplysninger om
optagelsen vises måske heller ikke korrekt.
• Dette kamera har en forbedret lydkvalitet, så filmsekvenser, som er optaget med dette
kamera, ikke kan afspilles på Panasonic digitalkameraer (LUMIX modeller), som solgtes i juni
2008 eller før. (Dog kan filmsekvenser, som er optaget på tidligere modeller, afspilles på dette
kamera.)
• I filmsekvensindstilling [6] kan de følgende funktioner ikke anvendes.
– [3]/[2] i [AF-FUNKTION]
– Funktion for retningsdetektering
– [AUTO], [MODE2] og [OFF] i den optiske billedstabiliseringsfunktion
• Dette kamera kan ikke optage filmsekvenser, hvis du bruger et MultiMediaCard.
• I filmindstilling kan synsvinklen blive mindre end i normal billedindstilling.
- 66 -
Avanceret optagelse
Optageindstilling: 4 1 5 6
Nyttige funktioner på rejsemål
Optagelse af hvilken dag i ferien, billedet tages
Hvis du indstiller afrejsedatoen eller rejsemålet for din ferie på forhånd, vil det antal dage, der
er gået siden afrejsedatoen (hvilken dag i ferien det er) blive optaget, når du tager et billede.
Du kan vise det antal dage, som er gået, når billederne afspilles og stemple det på de optagne
billeder med [TRYK TEKST] (S90).
• Det antal dage, der er gået siden afrejsedatoen, kan udskrives med brug af
“PHOTOfunSTUDIO” bundled software på CD-ROM (medfølger).
• Vælg [INDSTIL UR] for at indstille den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på forhånd.
(S18)
1
2
3
4
Vælg [REJSDATO] fra menuen [INDSTILLING] , og
tryk derefter på q. (S25)
Tryk på e for at vælge [REJSEINDST.] og tryk
derefter på q.
Tryk på r for at vælge [SET] og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på e/r/w/q for at indstille afrejsedatoen (år/
måned/dag), og tryk derefter på [MENU/SET].
- 67 -
Avanceret optagelse
5
Tryk på e/r/w/q for at indstille tilbagerejsedatoen
(år/måned/dag), og tryk derefter på [MENU/SET].
• Hvis du ikke ønsker at indstille tilbagerejsedatoen, skal du
trykke på [MENU/SET], mens datobjælken vises.
6
7
8
9
10
Tryk på rfor at vælge [STED] og tryk derefter på
q.
Tryk på r for at vælge [SET] og tryk derefter på
[MENU/SET].
Indtast stedet.
• For detaljer om, hvordan man indtaster tegn, bedes du læse
afsnittet [RED. TITEL] på S88.
Tryk to gange på [MENU/SET] for at lukke menuen.
Tag et billede.
• Det antal dage, som er gået siden afrejsedatoen, vises i omkring 5 sekunder, hvis der
er tændt for kameraet etc., efter indstilling af rejsedato eller når rejsedatoen er indstillet.
• Når rejsedatoen er indstillet, kommer [t] frem nederst til højre på skærmen.
- 68 -
Avanceret optagelse
 Annullering af rejsedato
Rejsedatoen slettes, hvis den aktuelle dato ligger efter hjemrejsedatoen. Hvis du vil annullere,
inden indstillingen er færdig, skal du vælge [OFF] i trin 3 eller 7 og trykke på [MENU/SET] to
gange.
Hvis [REJSEINDST.] er sat til [OFF] i trin 3, vil [STED] også blive sat til [OFF].
Bemærk
• Funktionen [REJSDATO] er til rådighed i intelligent auto-indstillingen, men indstillingen kan
dog ikke ændres.
• Rejsedatoen er beregnet ved at bruge datoen fra urindstillingen og den afrejsedato, du
indstiller. Hvis du indstiller [VERDENSTID] til rejsedestinationen, beregnes rejsedatoen ved at
bruge datoen fra urindstillingen og indstillingen af rejsedestinationen.
• Indstillingen af rejsedatoen lagres I hukommelsen, og det gælder også, selvom kameraet er
slukket.
• Hvis du indstiller en afrejsedato og derefter tager et billede på en dato, som ligger før denne
afrejsedato, vises [-] (minus) i orange, og den dag i ferien, hvor du tog dette billede, vil ikke
blive registreret.
• Hvis du indstiller en afrejsedato og derefter ændrer urindstillingen til dato og klokkeslæt for
rejsedestinationen, vises [-] (minus) i hvidt, og den dag I ferien, hvor du tog billedet, optages,
når rejsedestinationsdatoen for eksempel ligger en dag før afrejsedatoen.
• Hvis [REJSDATO] er indstillet til [OFF], vil det antal dage, som er forløbet siden afrejsedatoen,
ikke blive optaget, og det gælder også, selvom du har indstillet rejsedatoen. Selv hvis
[REJSDATO] indstilles til [SET], når billederne er taget, vil den dag i ferien, hvor du tog dem,
ikke blive vist.
• Tekst indstillet som [STED] kan redigeres senere med [RED. TITEL].
• Navnet for [BABY1]/[BABY2] og [KÆLEDYR] vil ikke blive optaget, hvis [STED] i er indstillet.
• [STED] kan ikke optages, når der tages filmsekvenser.
- 69 -
Avanceret optagelse
Optagelse af dato/tid på oversøiske rejsemål (verdenstid)
Du kan vise den lokale tid på rejsemålene og optage den på de billeder, du tager.
• Vælg [INDSTIL UR] for at indstille den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på
forhånd. (S18)
1
Vælg [VERDENSTID] fra menuen [INDSTILLING]
og tryk derefter på q. (S25)
• Når du indstiller verdenstiden for første gang, vil meddelelsen
[ANGIV HJEMEGN] komme frem. Tryk på [MENU/SET] og
indstil hjemegnen på skærmen i trin 3.
2
3
Tryk på for at vælge r[HJEMME], og tryk derefter
på [MENU/SET].
Tryk på w/q for at vælge hjemmeområde, og
tryk derefter på [MENU/SET].
A Klokkeslæt
B Tidsforskellen i forhold til GMT (Greenwich Mean Time)
• Hvis sommertid [z] anvendes på hjemegnen, skal
du trykke på e. Tryk på e igen for at gå tilbage til den
oprindelige tid.
• Indstillingen af sommertid I hjemmeområdet sætter ikke den
aktuelle tid frem. Sæt uret en time frem.
- 70 -
A
B
Avanceret optagelse
4
Tryk på e for at vælge [REJSEMÅL] og tryk
derefter på [MENU/SET].
C Afhængigt af indstillingen vil tiden på rejsemålet eller
hjemegnen blive vist.
5
Tryk på w/q for at vælge det område, hvor
rejsemålet er, og tryk derefter på [MENU/SET]
for at indstille.
D Klokkeslæt på rejsemålet
E Tidsforskel
• Hvis sommertid [z] anvendes på rejsemålet, skal du
trykke på e. (Tiden går en time frem.) Tryk på e igen for at
gå tilbage til den oprindelige tid.
6
C
D
E
Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
Bemærk
• Sæt indstillingen tilbage til [HJEMME], når ferien er slut ved at udføre trinene 1, 2 og 3.
• Hvis [HJEMME] allerede er indstillet, skal du kun ændre rejsemålet og bruge det.
• Hvis du ikke kan finde rejsemålet blandt de områder, der vises på skærmen, skal du indstille
efter tidsforskellen i forhold til hjemegnen.
• Hvis du nu afspiller billeder, som er taget under ferien, vil rejseikonet [w] komme frem.
- 71 -
Avanceret optagelse
Anvendelse af menuen [OPTAG]
g [BILLEDSTR.]
For detaljer om indstillinger af menuen [OPTAG] henvises til S21.
Indstil antallet af pixel og formatforholdet for billederne. Vælg et større antal pixel, hvis du vil
have et skarpere billede. Vælg et mindre antal pixel, hvis du vil lagre flere billeder.
Anvendelige indstillinger: 4 1 5
Indstillinger
4:3 [8M]
4:3 [5M P]
4:3 [3M P]
3:2 [7M]

3:2 [2.5M P]

16:9 [6M]
16:9 [2M P]
Antal pixel
3264 × 2448 pixel
2560 × 1920 pixel
2048 × 1536 pixel
3264 × 2176 pixel
2048 × 1360 pixel
3264 × 1840 pixel
1920 × 1080 pixel

Kan ikke indstilles i intelligent autoindstilling [4]
[+]: formatforhold for 4:3 fjernsyn eller PC
[*]: formatforhold for 35 mm filmkamera
[}]: formatforhold for et højdefinitions fjernsyn etc.
Bemærk
• Et digitalt billede består af en masse punkter, som kaldes
A
pixel. Jo højere antallet af pixel er, desto finere vil billedet
blive, når det udskrives på et stort stykke papir eller vises på
PC-skærmen.
B
A A Mange pixel (fin)
B B Få pixel (grov)

Disse billeder er eksempler, som viser virkningen.
• [EZ] er en forkortelse for “Extra optical Zoom”.
• Den udvidede optiske zoom fungerer ikke i [HØJ FØLSOMH.] og [HØJHAST. BURST] i
landskabsfunktion, så billedstørrelsen for [EZ] vises ikke.
• Billeder kan have et mosaiklignende udseende, afhængigt af motivet eller optagelsesforholdet.
• Se S134 angående det antal billeder, som kan optages.
- 72 -
Avanceret optagelse
h [KVALITET]
For detaljer om indstillinger af menuen [OPTAG] henvises til S21.
Indstil den kompressionsgrad med hvilken billederne skal gemmes.
Anvendelige indstillinger: 1 5
[h]: Fin (når billedkvaliteten har forrang)
[8]: Standard (når det antal billeder, der skal optages uden at ændre antallet af pixel har
forrang)
Bemærk
• Se S134 angående information om det antal billeder, der kan optages.
j [FØLSOMHED]
For detaljer om indstillinger af menuen [OPTAG] henvises til S21.
ISO-følsomheden repræsenterer følsomheden overfor lys som værdier. Hvis du indstiller ISOfølsomheden til en højere værdi, bliver kameraet bedre i stand til at fotografere på mørke steder.
Anvendelige indstillinger: 1
[i.AUTO]/[80]/[100]/[200]/[400]/[800]/[1600]
ISO-følsomhed
Optagelsessted (anbefales)
Lukkerhastighed
Støj
80
Når det er lyst (udendørs)
Langsom
Mindre
Bemærk
1600
Når det er mørkt
Hurtig
Mere
• Når der indstilles til [i.AUTO], detekterer kameraet motivets bevægelse og indstiller derefter
den optimale ISO-følsomhed og lukkerhastighed i overensstemmelse med motivets bevægelse
og lysstyrke.
• ISO-følsomheden skifter automatisk mellem [ISO1600] og [ISO6400] I tilstanden [HØJ
FØLSOMH.].
• For at undgå billedstøj, anbefaler vi at du reducerer ISO-følsomheden eller indstillingen
[FARVEFUNKT.] til [NATURAL]. (S79)
- 73 -
Avanceret optagelse
k [HV.BALANCE]
For detaljer om indstillinger af menuen [OPTAG] henvises til S21.
Med denne funktion kan du gengive en hvid farve, som ligger tættere på, hvordan den opfattes
i virkeligheden, når du tager billeder i sollys, halogenbelysning mv., hvor den hvide farve kan
komme til at se rødlig eller blålig ud.
Anvendelige indstillinger: 1 5 6
[AWB]:
l (Dagslys):
x (Skyet):
c (Skygge):
v (Halogen):
b (Hvid sæt):
n (Hvid sæt):
For auto-indstilling (auto hvidbalance)
Til optagelse udendørs på en solskinsdag
Til optagelse udendørs på en overskyet dag
Til optagelser I skygge udendørs på en solskinsdag
Til optagelse ved halogenbelysning
Til brug af den forudindstillede hvidbalance
Til brug af sættilstand med en anden hvidbalanceindstilling
• Den optimale hvidbalance under lysstofrør afhænger af typen af lyset, så det anbefales at
anvende [AWB] eller [n].
- 74 -
Avanceret optagelse
 Auto hvidbalance (AWB)
Afhængigt af de forhold under hvilke billederne tages, kan billederne antage en rødlig eller blålig
farvetone. Desuden vil den automatiske hvidbalance muligvis ikke fungere ordentligt, hvis flere
lyskilder anvendes eller der ikke er noget med en farve tæt på hvid. I dette tilfælde skal du sætte
hvidbalancen til en anden indstilling end [AWB].
1
De ting, der kontrolleres af kameraets auto2)
hvidbalance justeringstilstand
3)
2
Blå himmel
4)
3
Overskyet (Regn)
5)
4
Skygge
6)
1)
5
TV-skærm
6
Solskin
7)
7
Hvidt fluorescerende lys
8
Hyggebelysning (alm. pære)
9
Solopgang og solnedgang
8)
10 Stearinlys
9)
10)
K=Kelvin farvetemperatur
 Manuel indstilling af hvidbalancen (Hvid sæt n)
1
Vælg [n] og tryk derefter på [MENU/SET].
2
Ret kameraet mod et ark hvidt papir etc., således at
rammen midt i skærmen er fyldt ud med udelukkende det
hvide objekt, og tryk derefter på [MENU/SET].
3
Vælg efter indstilling [b].
Bemærk
• Hvidbalancen gemmes, selv hvis du slukker for kameraet, men hvis du ændrer
sceneindstillingen, går hvidbalanceindstillingen tilbage til [AWB].
• [HV.BALANCE] er fastsat til [AWB] i de følgende scene-indstillinger.
– [LANDSKAB], [NATPORTRÆT], [NATLANDSKAB], [MAD], [FEST], [LEVENDE LYS],
[SOLNEDGANG], [STJERNEHIMMEL], [FYRVÆRKERI], [STRAND], [SNE] og [LUFTFOTO]
i [SCENEFUNKTION].
- 75 -
Avanceret optagelse
$ [AF-FUNKTION]
For detaljer om indstillinger af menuen [OPTAG] henvises til S21.
Dette muliggør den fokuseringsmetode, der passer til positionerne og antallet af de motiver, der
skal vælges.
Anvendelige indstillinger: 1 5
[3]: Ansigtsgenkendelse
Kameraet registrerer
automatisk personens ansigt.
Fokus og eksponering kan
derefter indstilles, så de passer
til det ansigt, uanset hvilken
del af billedet det er i (maks.
15 punkter).
[\]: 9-punkts fokusering
Kameraet fokuserer på et
hvilket som helst af de 9
fokuseringspunkter. Dette er
effektivt, når motivet ikke er i
midten af skærmen.
[2]: 1-punkts fokusering
Kameraet fokuserer på motivet
i AF-området i midten af
skærmen.
- 76 -
Avanceret optagelse
 Om [3] (ansigtsgenkendelse)
De følgende AF-område rammer vises, når kameraet detekterer ansigterne.
Gul:
Når lukkerknappen trykkes halvt ned, ændres rammen til grøn, når kameraet er fokuseret.
Hvid:
Vises hvis der detekteres mere end ét ansigt. Andre ansigter, der er på same afstand som
ansigterne indenfor det gule område, er også i fokus.
• Under visse fotograferingsforhold, inklusive de følgende tilfælde, vil ansigtsgenkendelsesfun
ktionen muligvis ikke fungere, hvilket gør det umuligt at genkende ansigter. [AF-FUNKTION]
skifter til [\].
– Hvis ansigtet ikke vender mod kameraet
– Hvis ansigtet er i en vinkel
– Hvis ansigtet er ekstremt lyst eller mørkt
– Hvis der kun er lidt kontrast på ansigterne
– Hvis ansigtstrækkene er skjult bag solbriller etc.
– Hvis ansigtet er for lille på skærmarealet
– Hvis der er hurtig bevægelse
– Hvis objektet er andet end et menneske
– Hvis kameraet ryster
– Hvis digital zoom anvendes
Bemærk
• Hvis flere AF-områder (maks. 9) lyser samtidigt, fokuserer kameraet på alle AF-områderne.
Hvis du vil bestemme den fokusposition hvor der skal tages billeder, skal du skifte AFfunktionen til 1-punkts fokuseringsindstilling.
• I 9-punkts fokuseringsindstilling vises AF-områder ikke, før kameraet har fokuseret på et motiv.
• Kameraet vil muligvis detektere andre motiver end en person som ansigtet. Skift i dette
tilfælde AF-funktionen til en hvilken som helst anden indstilling end [3] og tag derefter et
billede.
• AF-funktionen kan ikke indstilles i [FYRVÆRKERI] i sceneindstilling.
• Det er ikke muligt at indstille [3] i de følgende tilfælde.
– I [NATLANDSKAB], [MAD], [STJERNEHIMMEL] og [LUFTFOTO] i sceneindstilling.
- 77 -
Avanceret optagelse
& [BURST]
For detaljer om indstillinger af menuen [OPTAG] henvises til S21.
Når du trykker på og holder lukkerknappen ned, bliver flere billeder taget efter hinanden.
Anvendelige indstillinger: 4 1 5
[OFF]
Burst-hastighed
(billeder/sekund)
Antal optagne
billeder
&

—
3
h
—
Maks. 4
8
—
Maks. 7
#
Ca. 2
Afhænger af den
tilbageværende kapacitet
af det indbyggede batteri/
kortet.

Burst-hastigheden er konstant uanset kortets overførselshastighed.
• De herover angivne burst-hastighedsværdier gælder, når lukkerhastigheden er 1/60 eller
hurtigere og når blitzen ikke er aktiveret.
Bemærk
• Når burst-funktionsindstillingen er sat til [#]
– Burst-hastigheden bliver langsommere halvvejs. Den præcise timing af dette
afhænger af korttypen, billedstørrelsen og kvaliteten.
– Du kan tage billeder, indtil kapaciteten af den indbyggede hukommelse eller kortet er fuld.
• Fokuseringen er fast efter det første billede er taget.
• Når burst-hastigheden er sat til [&], er eksponeringen og hvidbalancen fastsat til de
indstillinger, der anvendes for det første billede og også for efterfølgende billeder. Når bursthastigheden er sat til [#], vil den blive justeret, hver gang du tager et billede.
• Hvis selvudløseren bruges, er antallet af optagne billeder i Burst-tilstand fastlagt til 3.
• Hvis du følger et motiv i bevægelse, mens du tager billeder på et sted (landskab) inden døre,
uden døre etc. hvor der er en stor forskel på lys og skygge, kan det tage nogen tid, inden
eksponeringen bliver stabil. Hvis burst anvendes på dette tidspunkt, er det ikke sikkert, at
eksponeringen bliver optimal.
• Burst-hastigheden (billeder/sekund) kan blive langsommere, afhængigt af optagemiljøet, som
for eksempel på et mørkt sted, hvis ISO-følsomheden er høj etc.
• Burst-indstillingen annulleres ikke, når der slukkes for kameraet.
• Hvis du tager billeder i burst-tilstand med den indbyggede hukommelse, vil det tage tid at
skrive billed-dataene.
• I burst-indstilling er blitz-indstillingen fastsat til Tvungen blitz FRA [o].
• Burst-indstilling kan ikke anvendes i [HØJHAST. BURST] og [STJERNEHIMMEL] i
[SCENEFUNKTION].
- 78 -
Avanceret optagelse
' [DIGITAL ZOOM]
For detaljer om indstillinger af menuen [OPTAG] henvises til S21.
Dette kan forstørre motiver endnu mere end optisk zoom eller ekstra optisk zoom.
Anvendelige indstillinger: 1 5 6
[OFF]/[ON]
Bemærk
• Se S37 angående detaljer.
• Hvis kamararysten (dirren) er et problem under zoomning, anbefales det at [STABILISERING]
indstilles til [AUTO] eller [MODE1].
• Du kan ikke anvende digital zoom, når ISO-følsomheden er sat til [i.AUTO].
( [FARVEFUNKT.]
For detaljer om indstillinger af menuen [OPTAG] henvises til S21.
Hvis disse indstillinger anvendes, kan billederne gøres skarpere eller blødere, billedernes farver
kan ændres til sepia-farver eller andre farvevirkninger kan opnås.
Anvendelige indstillinger: 4 1 6
[STANDARD]:
[NATURAL]:
[VIVID]:
[B/W]:
[SEPIA]:
[COOL]:
[WARM]:
Dette er standardindstillingen.
Billedet bliver blødere.
Billedet bliver skarpere.
Billedet bliver sort og hvidt.
Billedet bliver sepia.
Billedet bliver blåligt.
Billedet bliver rødligt.
Bemærk
• Når du tager billeder på et mørkt sted, kan støjen blive synlig. For at undgå støj, anbefaler vi
indstilling til [NATURAL].
• Du kan kun indstille [STANDARD], [B/W] eller [SEPIA] i intelligent autoindstilling.
• Du kan ikke indstille [NATURAL] eller [VIVID] i filmindstilling.
• Forskellige farveindstillinger kan indstilles i forskellige optageindstillinger.
- 79 -
Avanceret optagelse
) [STABILISERING]
For detaljer om indstillinger af menuen [OPTAG] henvises til S21.
Når en af disse indstillinger anvendes, detekteres rysten under fotografering, og kameraet
kompenserer automatisk for rysten, så billeder uden rysten kan tages.
Anvendelige indstillinger: 1 5
[OFF]
[AUTO]: Den optimale kompensation for rysten vælges afhængigt af tilstanden.
[MODE1]: Der kompenseres altid for rysten i optageindstilling.
[MODE2]: Der kompenseres for rysten, når der trykkes på lukkerknappen.
Bemærk
• Stabiliseringsfunktionen fungerer muligvis ikke under følgende omstændigheder, så pas
specielt på ikke at bevæge kameraet, når du trykker på udløserknappen.
– Hvis der er for mange rystelser.
– Når zoomforstørrelsen er stor.
– I det digitale zoomområde.
– Når du tager billeder, mens du følger ting i bevægelse.
– Hvis lukkerhastigheden er ekstremt lav på grund af mørke eller af andre årsager.
• Indstillingen er fastsat til [MODE2] med [SELVPORTRÆT] i scene-indstilling og til [OFF] i
[STJERNEHIMMEL] i scene-indstilling.
• Indstillingen er fastsat til [MODE1] i filmsekvensindstilling.
- 80 -
Avanceret optagelse
W [AF-HJ. LAMPE]
For detaljer om indstillinger af menuen [OPTAG] henvises til S21.
Oplysning af motivet med AFhjælpelampen gør det muligt for kameraet at fokusere på motivet,
selv om der ikke er meget lys.
Anvendelige indstillinger: 1 5
[OFF]: AF-hjælpelampen tændes ikke.
[ON]: Når du tager billeder på et mørkt sted, vil AF-hjælpelampen lyse, mens lukkerknappen
er trykket halvt ned. (Større AF-områder vises nu.)
Bemærk
• AFhjælpelampens effektive område er 1,5 m.
• Hvis du ikke vil anvende AF-hjælpelampen A (for eksempel når
du tager et billede af dyr på et mørkt sted), skal du sætte [AF-HJ.
LAMPE] til [OFF]. I sådanne tilfælde kan det være vanskeligt at
fokusere på motivet.
• AF-hjælpelampen er fastsat til [FRA] i [SELVPORTRÆT],
[LANDSKAB], [NATLANDSKAB], [SOLNEDGANG], [FYRVÆRKERI]
og [LUFTFOTO] i [SCENE FUNKTION].
n [INDSTIL UR]
For detaljer om indstillinger af menuen [OPTAG] henvises til S21.
Indstilling af året, måneden, dagen og tiden.
Den fungerer præcis på same måde som [INDSTIL UR] i menuen [INDSTILLING].
- 81 -
Avanceret visning
Afspilningsindstilling: 8
Afspilning af billeder i rækkefølge (diasshow)
Du kan afspille de billeder, du har taget, synkront med musik, og du kan gøre dette i
rækkefølge og lave et fast interval mellem hvert billede.
Derudover kan du kun afspille de billeder, som du har indstillet som foretrukne, som et
diasshow.
Afspilningsmetoden anbefales, når du har sluttet kameraet til et fjernsyn for at se de
billeder, du har taget.
1
2
3
Skyd optage/afspilningsknappen til [5] og tryk derefter på [MODE].
Tryk på e/r for at vælge [DIASSHOW] og tryk
derefter på [MENU/SET].
Tryk på e/r for at vælge et punkt og tryk derefter
på [MENU/SET].
[ALLE]:
Alle billeder
[FORETRUKNE]: Billeder, der er valgt som FORETRUKNE
(S94). (Sæt [FORETRUKNE] til [ON] og
vælg ønskede billeder som favoritter.)
4
5
Tryk på e for at vælge [START] og tryk derefter
på [MENU/SET].
Tryk på r for at afslutte diasshowet.
• Normal afspilning genoptages, når diasshowet er færdigt.
- 82 -
Avanceret visning
 Betjeninger udført under diasshow
Den under afspilning viste markør svarer til e/r/w/q.
• Menuskærmen kommer tilbage, når der trykkes på [4].
A Afspilning/Pause
B Stop

C Tilbage til det foregående billede

D Frem til det næste billede

Disse betjeninger kan kun udføres i pauseindstilling.
E Reducerer lydstyrkeniveauet
F Øger lydstyrkeniveauet
- 83 -
Avanceret visning
 Ændring af diasshow-indstillingerne
Du kan ændre indstillingerne for afspilning af diasshow ved at
vælge [EFFEKT] eller [INDSTILLING] på diasshow-menuskærmen.
[EFFEKT]
Dette gør det muligt at vælge skærmeffekterne eller
musikeffekterne, når du skifter fra et billede til det næste billede.
[NATURAL], [SLOW], [SWING], [URBAN], [OFF]
• Hvis [URBAN] er valgt, kan billedet komme frem i sort og hvidt som en skærmeffekt.
[INDSTILLING]
[VARIGHED] eller [GENTAG] kan indstilles.
Punkt
Indstillinger
[VARIGHED]
[1SEC.]/[2SEC.]/[3SEC.]/[5SEC.].
[GENTAG]
[ON]/[OFF]
[MUSIK]
[ON]/[OFF]
• [VARIGHED] kan kun indstilles, hvis [OFF] er valgt som [EFFEKT] indstilling.
• [MUSIK] kan ikke indstilles, når [EFFEKT] er sat til [OFF].
Bemærk
• Det er ikke muligt at tilføje nye musikeffekter.
• Filmsekvenser kan ikke afspilles som et diasshow.
- 84 -
Avanceret visning
Afspilningsindstilling: z
Valg af billeder og afspilning af dem
z [VIS FAVORIT]
Du kan kun afspille billeder fra foretrukne-listen. (Når [FORETRUKNE] er sat til [ON] og
der er flere end et billede i foretrukne-listen.)
Se [FORETRUKNE] (S94) for at sætte et billede på din foretrukne-liste eller fjerne det fra
listen.
1
2
Skyd optage/afspilningsknappen til [5] og tryk derefter på [MODE].
Tryk på e/r for at vælge [VIS FAVORIT] og tryk
derefter på [MENU/SET].
Bemærk
• Du kan kun anvende [ROTER BILL.], [PRINT SÆT] eller [BESKYT] i menuen [AFSPIL].
- 85 -
Avanceret visning
Afspilningsindstilling: 9 z
Afspilning af filmbilleder
Tryk på w/q for at vælge et billede med et filmikon
(som for eksempel [-]), og tryk derefter på e for at
afspille.
C
B
A Filmoptagetid
B Film-ikon
C Ikon for filmafspilning
• Når afspilningen er begyndt, vises den forløbne afspilningstid
øverst til højre på skærmen.
For eksempel vises 8 minutter og 30 sekunder som [8m30s].
 Betjeninger udført under filmsekvensafspilning
Den under afspilning viste markør svarer til e/r/w/q.
A Afspilning/Pause
B Stop

C Hurtig tilbagespoling, ramme-for-ramme tilbagespoling

D Hurtigt frem, ramme-for-ramme frem

Disse betjeninger kan kun udføres i pauseindstilling.
E Reducerer lydstyrkeniveauet
F Øger lydstyrkeniveauet
Bemærk
• Lyd kan høres igennem højttaleren. Se [VOLUME] (S25) angående information om,
hvordan lydstyrken indstilles i menuen [INDSTILLING].
• Det filformat, der kan afspilles med dette kamera, er QuickTime Motion JPEG.
• Bemærk venligst, at den bundlede software inkluderer QuickTime til afspilning af
filmfiler, som er lavet med kameraet på din PC. (S99)
• Visse QuickTime Motion JPEG-filer, der er optaget af en PC eller andet udstyr, kan
muligvis ikke afspilles på dette kamera.
• Ved afspilning af filmsekvenser, der er optaget med andet udstyr, kan billedkvaliteten
være mindsket, eller det kan være umuligt at afspille dem.
• Når du bruger et kort med høj kapacitet, er det muligt, at hurtig fremspoling er
langsommere end normalt.
- 86 -
A
Avanceret visning
Afspilningsindstilling: 9
Anvendelse af indstillingsmenuen [AFSPIL]
Du kan bruge forskellige funktioner I afspilningstilstanden til at dreje billeder, beskytte
dem osv.
• Med [TRYK TEKST] eller [TILPAS] laves der et nyt redigeret billede. Et nyt billede kan
ikke laves, hvis der ikke er nogen ledig plads i den indbyggede hukommelse eller på
kortet, så vi anbefaler at du bekræfter, at der er ledig plads, hvorefter du kan redigere
billedet.
t [KALENDER]
Billeder kan vises efter optagedato.
1
2
Vælg [KALENDER] i menuen [AFSPIL]. (S21)
• Du kan også dreje zoom-armen flere gange mod [6] (W) for at vise
kalenderskærmen. (S40)
Tryk på e/r/w/q for at vise den dato, hvor der
skal afspilles.
e/r: Vælg måneden
w/q: Vælg datoen
• Hvis der ikke er optaget nogen billeder I en måned, vises
denne måned ikke.
3
Tryk på [MENU/SET] for at vise billederne, som
blev optaget på den valgte dato.
• For at gå tilbage til kalenderskærmen, skal du trykke på
[4].
4
Tryk på e/r/w/q for at vælge et billede og tryk derefter på [MENU/
SET].
• Det billede, der valgtes, kommer frem.
Bemærk
• Optagelsesdatoen på billedet, som vælges i afspilningsskærmen, bliver den dato, som
vælges, når kalenderskærmbilledet vises første gang.
• Hvis der er flere billeder med same optagelsesdato, vil det første billede, som blev
optaget den pågældende dag, blive vist.
• Du kan vise kalenderen fra januar 2000 og december 2099.
• Hvis datoen ikke er indstillet i kameraet, indstilles optagedatoen til 1. januar 2009.
• Hvis du tager billeder, efter at rejsedestinationen er indstillet [VERDENSTID], vises
billederne efter datoerne ved rejsedestinationen I kalenderafspilning.
- 87 -
Avanceret visning
y [RED. TITEL]
Du kan føje tekst (kommentarer) til billeder. Når teksten er blevet registreret, kan den
inkluderes i udskrifter med brug af [TRYK TEKST] (S90). (Kun bogstaver i alfabetet og
symboler kan indtastes.)
1
2
3
Vælg [RED. TITEL] på menuen [AFSPIL]. (S21)
Tryk på e/r for at vælge [ENKELT] eller [FLERE]
og tryk derefter på [MENU/SET].
Vælg billedet og tryk derefter
på [MENU/SET] for at indstille.
[ENKELT]
[FLERE]
A
• [u] A vises for billeder, som
allerede er optaget med tekst i
navneindstillingerne [BABY1]/
[BABY2] eller [KÆLEDYR] i
scene-indstilling, [REJSDATO]
Tryk på w/q for at Tryk på e/r/w/q for
stedindstilling eller [RED. TITEL].
vælge billedet.
at vælge billederne.
For [FLERE] indstilling.
Tryk på [DISPLAY] for at indstille (gentag), og tryk derefter på [MENU/SET].
• Indstillingen annulleres, når der trykkes på [DISPLAY] igen.
4
5
6
Tryk på e/r/w/q for at vælge tekst og tryk på
[MENU/SET] for at registrere.
• Tryk på [DISPLAY] for at skifte tekst mellem [A] (store
bogstaver), [a] (små bogstaver) og [&/1] (specielle tegn og
tal).
• Markøren ved indtastningspositionen kan flyttes til venstre
med [6] og til højre med [7].
• For at indtaste et mellemrum, skal du flytte markøren til [MLR.] og trykke på
[MENU/SET]. For at slette et indtastet tegn, skal du flytte markøren til [SLET] og
trykke på [MENU/SET].
• For at stoppe redigering under indtastning af tekst, skal du trykke på [4].
• Maksimalt 30 tegn kan indtastes.
Tryk på e/r/w/q for at flytte markøren til [AFSLUT] og tryk derefter
på [MENU/SET] for at afslutte indtastning af tekst.

Tryk på [4] for at gå tilbage til menuskærmen .

Menuskærmen kommer automatisk tilbage, når [FLERE] vælges.
• Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
- 88 -
Avanceret visning
 Slet titlen.
[ENKELT] indstilling
1 Slet i trin 4 hele teksten, vælg [AFSLUT] og tryk på [MENU/SET].
2 Tryk på [4].
3 Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
[FLERE] indstilling
1 Slet i trin 4 hele teksten, vælg [AFSLUT] og tryk på [MENU/SET].
2 Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
Bemærk
• Tekst kan rulles, hvis hele den registrerede tekst ikke kan rummes på skærmen.
• Navneindstillingen af [BABY1]/[BABY2] eller [KÆLEDYR] i scene-indstilling eller
[REJSDATO] stedindstilling kan også registreres ved at man anvender betjeningen i trin4
og følgende.
• Navneindstillingen af [BABY1]/[BABY2] eller [KÆLEDYR] i scene-indstilling eller
[REJSDATO] stedindstilling og [RED. TITEL] kan ikke registreres samtidigt.
• Du kan udskrive tekster (kommentarer) med brug af “PHOTOfunSTUDIO” bundled
softwaren på CD-ROM’en (medfølger).
• Du kan indstille op til 50 billeder på en gang med [FLERE].
• Du kan ikke anvende [RED. TITEL] for filmbilleder, billeder som er beskyttet og billeder,
som er taget med andet udstyr.
- 89 -
Avanceret visning
s [TRYK TEKST]
Du kan stemple optagedato/tid, alder, rejsedato eller titel på de optagne billeder. Dette er
egnet til udskrivning med almindelig størrelse. (Billeder, som er større end 3M, vil få en
anden størrelse, når datoen etc. stemples på dem.)
1
2
3
4
Vælg [TRYK TEKST] på menuen [AFSPIL]. (S21)
Tryk på e/r for at vælge [ENKELT] eller [FLERE]
og tryk på [MENU/SET].
Vælg billedet og tryk derefter
på [MENU/SET] for at indstille.
[ENKELT]
[FLERE]
• [d] A kommer frem på
A
skærmen, hvis billedet er forsynet
med tekststemplet.
For [FLERE] indstilling.
Tryk på [DISPLAY] for at indstille
Tryk på w/q for at Tryk på e/r/w/q for
(gentag), og tryk derefter på
vælge billedet.
at vælge billederne.
[MENU/SET].
• Indstillingen annulleres, når der trykkes på [DISPLAY] igen.
Tryk på e/r/w/q for at vælge [OPT. DATO], [ALDER], [REJSDATO]
eller [TITEL], og tryk derefter på [MENU/SET] for at indstille hvert
punkt.
[OPT. DATO]
[M/U TID]:
Stempl året, måneden, datoen.
[MED TID]:
Stempl året, måneden, datoen, timen og minutterne.
[ALDER] (S59)
Hvis der er indstillet til [ON], vil [ALDER] blive stemplet på billedet.
[REJSDATO]
Hvis der er indstillet til [ON], vil [REJSDATO] blive stemplet på billedet.
[TITEL]
Tekst udskrives sammen med billedet for billeder, som allerede er optaget med
tekst i navneindstillingerne [BABY1]/[BABY2] eller [KÆLEDYR] i scene-indstilling,
[REJSDATO] stedindstilling eller [RED. TITEL].
- 90 -
Avanceret visning
5
Tryk på [MENU/SET].
• Hvis du indstiller [TRYK TEKST] for et billede, der er større end 3M, vil
billedstørrelsen blive mindre som vist herunder.
R/T " C
Z"M
X"U
• Billedet bliver en smule grovere.
6
(Eksempel)
Tryk på e for at vælge [JA] og tryk på [MENU/
SET].
• Meddelelsen [GEM NYT BILLEDE] kommer frem, hvis
billedet blev optaget med en billedstørrelse på 3M eller
derunder.
7

Tryk på [4] for at gå tilbage til menuskærmen .

Menuskærmen kommer automatisk tilbage, når [FLERE] vælges.
• Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
Bemærk
• Bemærk, at hvis du burger datostempel og derefter angiver udskrivning af datoen, når
du bestiller udskrifter eller udskriver, udskrives begge datoer, og de kan overlapped
hinanden.
• Du kan indstille op til 50 billeder ad gangen i [FLERE].
• Teksten kan blive skåret af på nogle printere. Kontroller inden udskrivning.
• De udskrevne tekster kan være uskarpe på billeder med en opløsning på O.
• Dato og tekststempler kan ikke anvendes i de følgende tilfælde.
– Filmsekvenser/Billeder, som er optaget uden at uret eller titlen er indstillet/Billeder,
som er stemplet med [TRYK TEKST]/Billeder, som er taget med andet udstyr
- 91 -
Avanceret visning
f [TILPAS] Reducering af billedstørrelsen (antal pixel)
Denne funktion er nyttig, hvis du vil reducere billedets filstørrelse i tilfælde, hvor det skal
sendes som bilag til en e-mail eller lægges på et websted.
1
2
3
4
5
•
•
•
•
Vælg [TILPAS] på menuen [AFSPIL]. (S21)
Tryk på e/r for at vælge [ENKELT] eller [FLERE]
og tryk derefter på [MENU/SET].
Vælg billede(r) og størrelse(r).
[ENKELT] indstilling
[ENKELT]
1 Tryk på w/q for at vælge billedet,
og tryk derefter på [MENU/SET].
2 Tryk på w/q for at vælge

størrelsen , og tryk derefter på
[MENU/SET].

Kun de størrelser, som kan gives til
billedet, vises.
[FLERE] indstilling
[FLERE]
1 Tryk på e/r for at vælge
størrelsen, og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Når der trykkes på [DISPLAY],
vil en forklaring af ny størrelsetildeling blive vist.
2 Tryk på e/r/w/q for at vælge
billedet og tryk derefter på [DISPLAY].
• Gentag dette trin for hvert billede og tryk på [MENU/SET] for at indstille.
Tryk på e for at vælge [JA] og tryk derefter på
[MENU/SET].

Tryk på [4] for at gå tilbage til menuskærmen .

Menuskærmen kommer automatisk tilbage, når [FLERE]
vælges.
• Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
Bemærk
Du kan indstille op til 50 billeder ad gangen i [FLERE].
Du kan muligvis ikke ændre størrelse på billeder, der er optaget på andet udstyr.
Billedet bliver en smule grovere.
Filmbilleder eller billeder stemplet med [TRYK TEKST] kan ikke ændres i størrelse.
- 92 -
Avanceret visning
k [ROTER BILL.]
Denne indstilling giver dig mulighed for automatisk at vise billederne lodret, hvis de blev
taget med kameraet i lodret stilling.
1
2
Vælg [ROTER BILL.] på menuen [AFSPIL]. (S21)
Tryk på r for at vælge [ON] og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Hvis du vælger [OFF], vises billederne uden at blive roteret.
• Se S39 angående information om, hvordan man afspiller
billeder.
3
Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
Bemærk
• Når du afspiller billedet på en PC, kan du ikke afspille roterede billeder uden et OS
eller et stykke software, der er kompatibelt med Exif. Exif er filformatet for stillbilleder,
hvortil optagelsesinformation og andet kan tilføjes. Formatet er etableret af JEITA [Japan
Electronics and Information Technology Industries Association].
• Det er ikke sikkert, at du kan dreje billeder, som er optaget på andet udstyr.
• [ROTER BILL.] kan ikke anvendes, når der vises flere skærme eller anvendes en
kalendersøgning.
- 93 -
Avanceret visning
z [FORETRUKNE]
Du kan gøre følgende, hvis et mærke [z] er blevet føjet til billederne og de er blevet
indstillet som foretrukne.
• Afspil de billeder, der er valgt som foretrukne. ([VIS FARVORIT])
• Afspil udelukkende de billeder, der er angivet som favoritter, som et diasshow.
• Slet alle de billeder, som ikke er angivet som favoritter. ([SLET ALLE UNDT. z])
• Udskriver kun de billeder, som er indstillet som foretrukne billeder.
1
2
Vælg [FORETRUKNE] på menuen [AFSPIL]. (S21)
Tryk på r for at vælge [ON] og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Du kan ikke indstille billeder som favoritter, hvis
[FORETRUKNE] er indstillet til [OFF]. Heller
ikke foretrukne-ikonet [z] vil komme frem, når
[FORETRUKNE] er sat til [OFF], selv hvis den før var sat til
[ON].
3
4
Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
Tryk på w/q for at vælge et billede, som du vil
anbringe på din foretrukne-liste, og tryk derefter
på r.
• Gentag om nødvendigt ovenstående procedure.
• [z] tilføjes på det billede, som er anbragt på foretruknelisten.
• Hvis du vil fjerne et billede fra foretrukne-listen, skal du trykke på r igen.
 Annullering af alle favoritter
1 Vælg [ANNUL.] på den i trin 2 viste skærm, og tryk derefter på [MENU/SET].
2 Tryk på e for at vælge [JA] og tryk derefter på [MENU/SET].
3 Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
• Du kan ikke vælge [ANNUL.], hvis der ikke er noget billede på din foretrukne-liste.
Bemærk
• Du kan føje op til 999 billeder til favoritlisten.
• Når du får billeder udskrevet hos fotohandleren, er [SLET ALLE UNDT. z] (S43) nyttig,
så kun de billeder, der skal udskrives, bibeholdes på kortet.
• Det er muligvis ikke muligt at indstille billeder, der er optaget på andet udstyr, som
foretrukne.
• Du kan udføre, kontrollere og annullere indstillingerne af billederne som foretrukne med
anvendelse af “PHOTOfunSTUDIO” bundled softwaren på CD-ROM’en (medfølger).
- 94 -
Avanceret visning
@ [PRINT SÆT]
Skriver udskrivningsinformation til media og anvender derefter informationen på et
system, der er i overensstemmelse med DPOF. DPOF (Digital Print Order Format) er
et system, som giver brugeren mulighed for at vælge, hvilke billeder der skal udskrives,
hvor mange eksemplarer af hvert billede der skal udskrives, og hvorvidt der skal være
optagelsesdato på billederne, når der benyttes en DPOF-kompatibel fotoprinter eller en
fotohandler. Få flere oplysninger hos din fotoforhandler.
Hvis du vil få de billeder, som er optaget i den indbyggede hukommelse, skrevet ud hos
en fotohandler, skal du først kopiere dem til et kort (S98) og derefter indstille udskrivningsi
ndstillingen.
1
2
3
Vælg [PRINT SÆT] i menuen [AFSPIL]. (S21)
Tryk på e/r for at vælge [ENKELT] eller [FLERE]
og tryk derefter på [MENU/SET].
Vælg billedet og tryk derefter på
[MENU/SET].
[ENKELT]
Tryk på w/q for at
vælge billedet.
4
[FLERE]
Tryk på e/r/w/q for
at vælge billederne.
Tryk på e/r for at indstille antallet af billeder, og tryk derefter på
[MENU/SET] for at indstille.
• Når [FLERE] er valgt, skal du gentage trin 3 og 4 for hvert billede. (Det er ikke
muligt at anvende den samme indstilling for flere billeder.)
5
Tryk på [4] for at gå tilbage til menuskærmen.
• Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
- 95 -
Avanceret visning
 Annullering af alle [PRINT SÆT] indstillinger.
1 Vælg [ANNUL.] på den i trin 2 viste skærm, og tryk derefter på [MENU/SET].
2 Tryk på e for at vælge [JA] og tryk derefter på [MENU/SET].
3 Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
• Du kan ikke vælge [ANNUL.], hvis der ikke er indstillet noget billede til udskrivning.
 Sådan udskrives dato
Efter indstilling af antallet af udskrifter, skal du indstille/annullere udskrivningsdatoen ved
at trykke på [DISPLAY].
• Når du henvender dig til en fotohandler for at få lavet digital udskrivning, skal du sørge
for desuden at bestille udskrivning af datoen, hvis det ønskes.
• Afhængigt af fotohandleren eller printeren, er det ikke sikkert at datoen udskrives, selv
om den indstilles til udskrivning. Få yderligere information hos din fotohandler eller se
printerens brugervejledning.
• Denne funktion annulleres, hvis du trykker datostemplet på billedet.
• Datoen kan ikke udskrives på billeder med påstemplet tekst.
Bemærk
• Antallet af udskrifter kan indstilles mellem 0 og 999.
• Med en printer, som understøtter PictBridge, kan printerens datoudskrivningsindstillinger
få forrang, så kontroller om dette er tilfældet.
• Det er muligvis ikke muligt at anvende udskrivningsindstillingerne med andet udstyr.
Annuller i dette tilfælde alle indstillingerne og indstil dem igen.
• Hvis filen ikke er baseret på DCF-standarden, kan udskrivningsindstillingen ikke
indstilles.
- 96 -
Avanceret visning
c [BESKYT]
Du kan beskytte billeder, du ikke ønsker at slette, så du ikke ved et uheld kommer til at
slette dem.
1
2
3
Vælg [BESKYT] på menuen [AFSPIL]. (S21)
Tryk på e/r for at vælge [ENKELT] eller [FLERE]
og tryk derefter på [MENU/SET].
[ENKELT]
Vælg billedet og tryk derefter på
[MENU/SET] for at indstille.
[FLERE]
Når [FLERE] er valgt
• Gentag disse trin for hvert billede.
• Indstillingerne annulleres, når der
trykkes på [MENU/SET] igen.
Tryk på w/q for at
vælge billedet.
4
Tryk på e/r/w/q for
at vælge billederne.
Tryk på [4] for at gå tilbage til menuskærmen.
• Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
 Annullering af alle [BESKYT] indstillinger.
1 Vælg [ANNUL] på den i trin 2 viste skærm, og tryk derefter på [MENU/SET].
2 Tryk på e for at vælge [JA] og tryk derefter på [MENU/SET].
3 Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
• Hvis du trykker på [MENU/SET], mens beskyttelsen annulleres, vil annulleringen stoppe,
inden den er færdig.
Bemærk
• Beskyttelsesindstillingen er muligvis ikke i effekt i andet udstyr.
• Selv om du beskytter billeder i den indbyggede hukommelse eller på et kort, vil de blive
slettet, hvis den indbyggede hukommelse eller kortet formateres.
• Selv hvis du ikke beskytter billeder på et SD-hukommelseskort eller et SDHChukommelseskort, kan de ikke slettes, når kortets skrivebeskyttelsesknap er sat til
[LOCK].
- 97 -
Avanceret visning
b [KOPIER]
Du kan kopiere optagne billeddata fra den indbyggede hukommelse og over på et kort
eller omvendt.
1
2
Vælg [KOPIER] på menuen [AFSPIL]. (S21)
Tryk på e/r for at vælge kopieringsdestinationen
og tryk derefter på [MENU/SET].
N: Alle billeddata i den indbyggede hukommelse
kopieres over på kortet på én og samme gang. →
trin 4.
M: Der kopieres ét billede ad gangen fra kortet og over i
den indbyggede hukommelse. → trin 3.
3
4
Tryk på w/q for at vælge billedet og tryk derefter
på [MENU/SET].
Tryk på e for at vælge [JA] og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Hvis du trykker på [MENU/SET], mens der kopieres billeder
fra den indbyggede hukommelse til kortet, vil kopieringen
stoppe halvvejs.
• Sluk ikke for kameraet før kopieringen er færdig.
5
Tryk på [4] for at gå tilbage til menuskærmen.
• Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
• Hvis du kopierer fra den indbyggede hukommelse til et kort, kopieres alle
billederne, hvorefter skærmen automatisk går tilbage til afspilningsskærmen.
Bemærk
• Hvis du kopierer billeddata fra den indbyggede hukommelse til et kort, som ikke har
tilstrækkelig ledig plads, vil billeddataene kun delvist blive kopieret. Det anbefales, at du
bruger et kort, der har mere ledig plads end den indbyggede hukommelse (ca. 50 MB).
• I tilfælde af “N”, kan du kopiere en billedfil, selv om der allerede er en fil i
destinationen, som har det samme navn (samme fil- og mappenummer) ved at oprette
en ny mappe. I tilfælde af “M”, vil den ikke blive kopieret, hvis der eksisterer et
billede med det samme navn som det billede, der skal kopieres i den indbyggede
hukommelse. (S101)
• Det kan tage lidt tid at kopiere billeddataene.
• Det er kun billeder, som er optaget med et digitalkamera fra Panasonic (LUMIX), der
kan kopieres. (Selv hvis billederne er optaget med et Panasonic digitalkamera, er det
ikke sikkert, at du kan kopiere dem, hvis de er blevet redigeret på en PC.)
• [PRINT SÆT] på de oprindelige billeddata vil ikke blive kopieret. Indstil [PRINT SÆT]
igen efter at kopieringen er færdig.
- 98 -
Tilslutning til andet udstyr
Tilslutning til en PC
Du kan sende optagne billeder til en PC ved at slutte kameraet til din PC.
• Du kan nemt udskrive eller maile de billeder, du har importeret. Anvendelse af
“PHOTOfunSTUDIO” bundled softwaren på CD-ROM’en (medfølger) er en bekvem
måde at gøre dette på.
• Læs den separate brugervejledning for den medfølgende software angående mere
information om softwaren på CD-ROM’en (medfølger) og hvordan den installeres.
Forberedelser:
Tænd kameraet og PC’en.
Tag kortet ud, inden du bruger billederne i den indbyggede hukommelse.
1
Slut kameraet til en PC ved hjælp af USB-kablet A (medfølger).
• Anvend udelukkende det medfølgende USB-kabel.
B
AV OUT
/DIGITAL
A
A USB-kabel (medfølger)
• Kontroller stikkenes retning og sæt dem lige ind eller træk dem lige ud. (Ellers kan
stikkene blive deforme, hvilket vil give problemer.)
B Sæt mærkerne ud for hinanden og sæt ind.
• Anvend batterier med tilstrækkelig batterieffekt eller lysnetadapteren (DMW-AC6PP
til DMC-LS85PU/DMC-LS86PU, DMW-AC6E til DMC-LS85EG/DMC-LS85EP:
ekstraudstyr: S110) og DC-koblingen (DMW-DCC2: ekstraudstyr: S110). Hvis der er for
lidt strøm på batteriet, mens kameraet og PC’en kommunikerer med hinanden, blinker
statusindikatoren, og alarmen bipper.
Se “Sikker udtagning af USB-kablet” (S101), inden du tager USB-kablet ud af
forbindelse. Ellers kan dataene blive ødelagt.
• Anvend altid en ægte Panasonic lysnetadapter (DMW-AC6PP til DMC-LS85PU/DMCLS86PU, DMW-AC6E til DMC-LS85EG/DMC-LS85EP: ekstraudstyr) og DC-kobling
(DMW- DCC2: ekstraudstyr).
- 99 -
Tilslutning til andet udstyr
2
3
Tryk på e/r for at vælge [PC]
og tryk derefter på [MENU/SET].
Dobbeltklik på [Removable Disk]
in [My Computer].
USB-FUNKTION
VÆLG
USB-FUNKTION
ADGANG
VÆLG
INDST.
• Hvis du anvender en Macintosh, vil drevet blive vist på skrivebordet. (“LUMIX”,
“No_Name” eller “Untitled” vises.)
4
5
Dobbeltklik på mappen [DCIM].
Flyt ved hjælp af træk-og-slip funktionen de billeder, du vil hente,
eller mappen med disse billeder til en hvilken som helst anden
mappe på din PC.
• Data fra din PC kan ikke skrives til kameraet med brug af USB-kablet. (kun til
DMC-LS85EG/DMC-LS85EP)
- 100 -
Tilslutning til andet udstyr
 Sikker udtagning af USB-kablet
• Fortsæt med fjernelse af hardware ved hjælp af “Sikker fjernelse af Hardware” på
PC’ens opgavebakke. Hvis ikonet ikke kommer frem, skal du kontrollere at [ADGANG]
ikke vises på LCD-skærmen, inden hardwaren fjernes.
Bemærk
• Vi anbefaler, at du anbringer en blød klud under kameraet for at undgå ridser.
• Sluk for kameraet, inden du tilslutter lysnetadapteren eller tager den ud af forbindelse
(DMW-AC6PP til DMC-LS85PU/DMC-LS86PU, DMW-AC6E til DMC-LS85EG/DMCLS85EP: ekstraudstyr: S110).
• Sluk for kameraet og tag USB-kablet ud af forbindelse, inden du sætter et kort i eller
tager det ud. Ellers kan dataene blive ødelagt.
• Med Mac OS X v10.2 eller et ældre operativsystem, skal skrivebeskyttelsesknappen
på SDHC-hukommelseskortet sættes til stilling [LOCK], når du importerer billeder fra et
SDHC-hukommelseskort.
 Visning af indholdet i en indbygget hukommelse eller et kort med brug af din PC
(mappe-komposition)
• Indbygget
ukommelse
• Kort
DCI M
100_PANA
100_PANA
1
P1000001.JPG
2 3
1 Mappenummer
2 Filnummer
3 JPG : Billeder
MOV : Filmsekvenser
P1000002.JPG
MISC : PRINT SÆT
Foretrukne
P1000999.JPG
101_PANA
999_PANA
MISC
En ny mappe oprettes, når der tages billeder i de følgende situationer.
• Når et kort, som indeholder en mappe med det samme mappenummer, er sat i (som for
eksempel når der blev taget billeder med et kamera af et andet mærke)
• Når der er et billede med filnummer 999 i mappen
®
®
 Tilslutning i PTP-indstilling (kun Windows XP, Windows Vista og Mac OS X)
Vælg [PictBridge (PTP)], når USB-kablet sættes i forbindelse.
Data kan nu kun læses fra kortet til PC’en.
• Hvis der er 1000 eller flere billeder på et kort, er det ikke sikkert, at billederne kan
importeres i PTP-indstilling.
Anvendelse af en PC med et SD-hukommelseskort eller en kortlæser
Sæt SD-kortet i som anvist i brugervejledningen for computeren eller kortlæseren og
udfør trin 3-5 på side 100.
• Du kan ikke anvende SDHC-kort, hvis computeren eller kortlæseren ikke understøtter
SDHC-kort.
- 101 -
Tilslutning til andet udstyr
Udskrivning af billederne
Ved at tilslutte kameraet direkte til en printer, der understøtter PictBridge via USBkablet
(medfølger), kan du vælge, hvilke billeder der skal udskrives, eller igangsætte udskrift på
LCD-skærmen.
Forberedelser:
Tænd kameraet og printeren.
Tag kortet ud, inden du udskriver billederne i den indbyggede hukommelse.
Indstil billedkvalitet og andre indstillinger på printeren, inden du udskriver billederne.
1
Slut kameraet til en printer ved hjælp af USB-kablet A (medfølger).
• Anvend udelukkende det medfølgende USB-kabel.
B
AV OUT
/DIGITAL
A
A USB-kabel (medfølger)
• Kontroller stikkenes retning og sæt dem lige ind eller træk dem lige ud. (Ellers kan
stikkene blive deforme, hvilket vil give problemer.)
B Sæt mærkerne ud for hinanden og sæt ind.
• Anvend batterier med tilstrækkelig batterieffekt eller lysnetadapteren (DMW-AC6PP til
DMC-LS85PU/DMC-LS86PU, DMW-AC6E til DMC-LS85EG/DMC-LS85EP: ekstraudstyr:
S110) og DC-koblingen (DMW-DCC2: ekstraudstyr: S110). Hvis den resterende strøm
på batteriet kommer for langt ned, mens kameraet og printeren er tilsluttet, blinker
statusindikatoren, og alarmen bipper. Hvis dette sker under udskrivning, skal du straks
stoppe udskrivningen. Hvis du ikke er i gang med udskrivning, skal du tage USB-kablet
ud.
• Anvend altid en ægte Panasonic lysnetadapter (DMW-AC6PP til DMC-LS85PU/DMCLS86PU, DMW-AC6E til DMC-LS85EG/DMC-LS85EP: ekstraudstyr) og DC-kobling
(DMW- DCC2: ekstraudstyr).
• Når kameraet er sluttet til printeren, vises ikonet for forbud mod kabeludtagning [1].
Undlad at tage USB-kablet ud af forbindelse, mens [1] vises.
- 102 -
Tilslutning til andet udstyr
2
Tryk på e/r for at vælge [PictBridge(PTP)] og tryk
derefter på [MENU/SET].
USB-FUNKTION
VÆLG
USB-FUNKTION
VÆLG
INDST.
Bemærk
• Vi anbefaler, at du anbringer en blød klud under kameraet for at undgå ridser.
• Sluk for kameraet, inden du tilslutter lysnetadapteren eller tager den ud af forbindelse
(DMW-AC6PP til DMC-LS85PU/DMC-LS86PU, DMW-AC6E til DMC-LS85EG/DMCLS85EP: ekstraudstyr: S110).
• Sluk for kameraet og tag USB-kablet ud af forbindelse, inden du sætter et kort i eller
tager det ud.
• Du kan ikke skifte mellem den indbyggede hukommelse og kortet, når kameraet er
forbundet til printeren. Tag USB-kablet ud af forbindelse, sæt kortet i (eller tag det ud) og
sæt derefter USB-kablet i printeren igen.
Valg af et enkelt billede og udskrivning af det
1
Tryk på w/q for at vælge billedet og tryk derefter
på [MENU/SET].
• Der vises en meddelelse i ca. 2 sekunder.
2
Tryk på e for at vælge [START UDSKR.] og tryk
derefter på [MENU/SET].
• Se S105 angående de punkter, der kan indstilles, inden du
begynder at udskrive billederne.
• Tryk på [MENU/SET], hvis du vil annullere udskrivningen,
inden den er færdig.
• Tag USB-kablet ud af forbindelse, når udskrivningen er færdig.
- 103 -
8M
PictBridge
100-0001
1/19
VÆLG DET BILLEDE,
DER SKAL UDSKRIVES
MULTI PRINT
VÆLG
UDSKRIV
VÆLG ENKELT
START UDSKR.
UDSKRIV MED DATO
ANT. UDSKRIFTER
PAPIRSTR.
SIDEOPSÆTNING
ANNUL.
VÆLG
OFF
1
INDST.
Tilslutning til andet udstyr
Valg af flere billeder og udskrivning af dem
1
2
Tryk på e.
Tryk på e/r for at vælge et punkt, og tryk derefter
på [MENU/SET].
• Hvis skærmen til kontrol af udskrivning er kommet frem,
skal du vælge [JA] og udskrive billederne.
Punkt
VÆLGE FLERE
VÆLG ALLE
PRINT SÆT (DPOF)
FORETRUKNE
ANNUL.
VÆLG
INDST.
Beskrivelse af indstillingerne
[VÆLGE FLERE]
Der vælges flere billeder på én gang til udskrivning.
• Tryk på e/r/w/q for at vælge billeder. Når du trykker på
[DISPLAY], vises [2] med det billede, du har valgt til
udskrivning. (Når du trykker på [DISPLAY] en gang mere,
annulleres udskrivningsindstillingen.)
• Tryk på [MENU/SET], når du er færdig med at vælge.
[VÆLG ALLE]
Udskriver alle gemte billeder.
[PRINT SÆT
(DPOF)]
Udskriver kun de billeder, som er indstillet i [PRINT SÆT]. (S95)

[FORETRUKNE]

Udskriver kun de billeder, som er indstillet som foretrukne billeder.
(S94)
Kun når [FORETRUKNE] er [ON] og når der er valgt billeder som foretrukne. (S94)
3
Tryk på e for at vælge [START UDSKR.] og tryk
derefter på [MENU/SET].
• Se S105 angående de punkter, der kan indstilles, inden du
begynder at udskrive billederne.
• Tryk på [MENU/SET], hvis du vil annullere udskrivningen,
inden den er færdig.
• Tag USB-kablet ud af forbindelse, når udskrivningen er færdig.
- 104 -
VÆLGE FLERE
START UDSKR.
UDSKRIV MED DATO
ANT. UDSKRIFTER
PAPIRSTR.
SIDEOPSÆTNING
ANNUL.
VÆLG
OFF
1
INDST.
Tilslutning til andet udstyr
Udskrivningsindstillinger
Vælg og indstil punkterne på skærmen i trin 2 i “Valg af et enkelt
VÆLGE FLERE
billede og udskrivning af det” eller i trin 3 i “Valg af flere billeder og
START UDSKR.
UDSKRIV MED DATO OFF
udskrivning af dem”.
1
ANT. UDSKRIFTER
• Hvis du vil udskrive billeder med en papirstørrelse eller en
PAPIRSTR.
SIDEOPSÆTNING
opsætning, som ikke understøttes af kameraet, skal du sætte
ANNUL.
VÆLG
AFSLUT
[PAPIRSTR.] og [SIDEOPSÆTNING] til [h] og derefter indstille
papirstørrelsen eller opsætningen på printeren. (Der findes yderligere oplysninger i
printerens betjeningsvejledning.)
• Når [PRINT SÆT (DPOF)] er valgt, vises [UDSKRIV MED DATO] og [ANT.
UDSKRIFTER] ikke.
[UDSKRIV MED DATO]
Punkt
Beskrivelse af indstillingerne
[OFF]
Dato udskrives ikke.
[ON]
Dato udskrives.
• Hvis printeren ikke understøtter datoudskrift, kan datoen ikke skrives på billedet.
• Eftersom printerens indstillinger kan have forrang for indstillingen udskriv med dato, skal
du kontrollere printerens udskrivning tillige med datoindstillingen.
• Når du udskriver billeder med påstemplet tekst, skal [UDSKRIV MED DATO] sættes
til [OFF] eftersom datoen vil blive udskrevet over den påstemplede tekst, hvis du
specificerer udskrivning af datoen.
Bemærk
Når du får billederne udskrevet hos fotohandleren
• Ved at stemple datoen med brug af [TRYK TEKST] (S90) eller indstille datoudskrivning
på tidspunktet for [PRINT SÆT] (S95), inden du indleverer billederne til fotohandleren,
kan datoerne udskrives hos fotohandleren.
[ANT. UDSKRIFTER]
Antallet af udskrifter kan indstilles til op til 999.
- 105 -
Tilslutning til andet udstyr
[PAPIRSTR.]
Punkt
Beskrivelse af indstillingerne
[h]
Printerindstillingerne har forrang.
[L/3.5˝ × 5˝ ]
89 mm × 127 mm
[2L/5˝ × 7˝ ]
127 mm × 178 mm
[POSTKORT]
100 mm × 148 mm
[16:9]
101,6 mm × 180,6 mm
[A4]
210 mm × 297 mm
[A3]
297 mm × 420 mm
[10 × 15cm]
100 mm × 150 mm
[4˝ × 6˝ ]
101,6 mm × 152,4 mm
[8˝ × 10˝ ]
203,2 mm × 254 mm
[BREV]
216 mm × 279,4 mm
[KORTSTR.]
54 mm × 85,6 mm
• Papirstørrelser, som ikke understøttes af printeren, vil ikke blive vist.
- 106 -
Tilslutning til andet udstyr
[SIDEOPSÆTNING]
(Opsætninger for udskrivning, som kan indstilles med denne enhed)
Punkt
Beskrivelse af indstillingerne
[h]
Printerindstillingerne har forrang.
[3]
1 side uden ramme
[4]
1 side med ramme
[5]
2 siders udskrift
[6]
4 siders udskrift
• Et emne kan ikke vælges, hvis printeren ikke understøtter sidelayoutet.
 Layoutudskrift
Udskrift af et billede flere gange på 1 ark papir
Hvis du for eksempel ønsker at udskrive det samme billede 4 gange på 1 ark papir, skal
du sætte [SIDEOPSÆTNING] til [6] og derefter sætte [ANT. UDSKRIFTER] til 4 for det
billede, du vil udskrive.
Ved udskrift af forskellige billeder på det samme ark papir
Hvis du for eksempel vil udskrive 4 forskellige billeder på 1 ark papir, skal du sætte
[SIDEOPSÆTNING] til [6] [ANT. UDSKRIFTER] til 1 for hvert af de 4 billeder.
Bemærk
• Kameraet modtager en fejlmeddelelse fra printeren, hvis [*] indikatoren lyser i orange
farve under udskrivning. Når du er færdig med at udskrive, skal du sikre dig, at der ikke
er problemer med printeren.
• Hvis antallet af udskrifter er stort, kan billederne blive udskrevet mange gange. I dette
tilfælde kan det tilbageværende antal udskrifter afvige fra det indstillede antal.
Anvendelse af en printer med en sprække til SD-hukommelseskort
Isæt SD-kortet i overensstemmelse med brugsvejledningen for printeren.
• Du kan ikke anvende SDHC-kort, hvis printeren ikke understøtter SDHC-kort.
- 107 -
Tilslutning til andet udstyr
Afspilningsindstilling: 5
Afspilning af billeder på en fjernsynsskærm
Afspilning af billeder med brug af AV-kablet
Forberedelser:
Indstil [TV-FORMAT]. (S28)
Sluk for denne enhed og for fjernsynet.
• Anvend udelukkende det medfølgende AV-kabel. (Gælder kun DMC-LS85PU/DMCLS86PU)
• Anvend ikke nogen andre kabler end et ægte Panasonic AV-kabel (DMW-AVC1:
ekstraudstyr) (Kun til DMC-LS85EG/DMC-LS85EP)
A
AV OUT
/DIGITAL
A
B
1
2
Gul: til videoindgangsstikket
Hvid: til lydindgangsstikket
Sæt mærkerne ud for hinanden og sæt ind.
AV-kabel (følger med DMC-LS85PU/DMC-LS86PU, ekstraudstyr til DMC-LS85EG/
DMC-LS85EP)
• Kontroller stikkenes retning og sæt dem lige ind eller træk dem lige ud. (Ellers kan
stikkene blive deforme, hvilket vil give problemer.)
1
2
A
B
1
2
3
4
Sæt AV-kablet B i videoindgangen og lydindgangen på fjernsynet.
Sæt AV-kablet i [AV OUT/DIGITAL]-stikket på kameraet.
Tænd TV’et, og vælg eksternt input.
Tænd kameraet og afspil billedet.
- 108 -
Tilslutning til andet udstyr
Bemærk
• Du kan kun vise billeder på en fjernsynsskærm, når optage/afspilningsknappen er sat til
afspilning [5].
• Afhængigt af [BILLEDSTR.] kan der forekomme sorte striber øverst og nederst eller til
venstre og højre på billederne.
• Læs brugervejledningen for fjernsynet.
• Hvis et billede afspilles lodret, kan det blive uskarpt.
• Du kan vise billeder på TV i andre lande (regioner), som anvender NTSC- eller PALsystem, når du indstiller [VIDEOUDGANG] i menuen [INDSTLLING].
Afspilning af billeder på et fjernsyn med en SD-hukommelseskortsprække
Stillbilleder, som er optaget på et SD-hukommelseskort, kan afspilles på et fjernsyn, som
har en sprække til SD-hukommelseskort.
Bemærk
• Afhængigt af fjernsynsmodellen vil nogle billeder muligvis ikke fylde hele
fjernsynsskærmen ud.
• Du kan ikke afspille filmsekvenser. For at afspille filmbilleder, skal du slutte kameraet til
fjernsynet ved hjælp af AV-kablet.
• Det er ikke muligt at afspille billeder på SDHC-kort, hvis fjernsynet ikke understøtter
disse kort.
• Du vil muligvis ikke kunne afspille MultiMediaCard.
- 109 -
Tilslutning til andet udstyr
Om lysnetadapteren
■ Tilslutning af DC-kobleren og AC-tadapteren til kameraet
Læs brugsvejledningen for oplysninger om, hvordan DC-kobleren sluttes til kameraet.
A Batteridæksel
B Dæksel til DC-kobling
• Åben DC-koblerens dæksel på forhånd.
C DC-kobling
D Lysnetadapter
• Sørg for, at batteridækslet er lukket.
• Brug den specificerede DC-kobler og AC-tadapter. Brug af andre produkter kan resultere
i funktionsfejl.
- 110 -
Øvrigt
Skærmvisning
 Ved optagelse
Optagelse i normal billedindstilling [1] (Indledende indstilling)
1 Optagelsestilstand (S21)
1 2 3 4 5
6 7 8
2 Blitz-indstilling (S46)
8M
3 Makro-optagelse (S51)
15
6
4 AF-område (S31, 35)
5 Fokusindikator (S31, 35)
6 Billedstørrelse (S72)
7 Kvalitet (S73)
8 Batteriindikator (S11)
9 Tilbageværende antal billeder, der kan
ISO
F2.8
1/30
optages (S134)
100
10 1: Indbygget hukommelse: (S16)
14
13
12
3: Kort (S16) (vises kun under adgang)
11 Optagelsesindikator
12 ISO-følsomhed (S35, 73)
13 Indikator for lukkerhastighed (S35)
14 Indikator for blændeværdi (S35)
15 Optisk billedstabilisering (S80)
Indikering af kamerarysten (S36) : 0
- 111 -
9
10
11
Øvrigt
 I optagelse (efter indstillinger)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
16 17
18 19
Hvidbalance (S74)
ISO
ISO-følsomhed (S35, 73)
100 WARM QVGA
Forveindstilling (S79)
R1m32s
20
Filmsekvenstilstand (S64)
Optagelsestid til rådighed i filmindstilling
31
AF
f.eks.:
30
Selvudløser (S52)
21
29
Rejsedato (S67)
28
22
Forløbet optagetid (S64)
5s 23
Navn (S59, 60)
27 26 25 24
Dette vises i omkring 5 sekunder, når der
tændes for denne enhed i [BABY1]/[BABY2]
eller [KÆLEDYR] scene-indstilling.
Eksponeringskompensation (S53)
Alder (S59, 60)
• Den vises i omkring 5 sekunder, når der skiftes til [BABY1]/[BABY2] eller [KÆLEDYR]
scene-indstilling.
Aktuel dato og klokkeslæt/Destinationsindstillinger: w (S70)
• Den vises i omkring 5 sekunder, når der tændes for kameraet, når uret stilles og
efter at der er skiftet fra indstillingen [Afspilning] til indstillingen [Optagelse].
Zoom (S38)/Ekstra optisk zoom (S38)/Digitalt zoom (S38): W
T 1X
LCD-indstilling (S26)
Antal dage, som er gået siden afrejsedatoen (S67)
Burst (S78)
v: Lydoptagelse (S64)
AF-hjælpelampe (S81) : W
- 112 -
Øvrigt
 I afspilning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Afspilningsindstilling (S21)
Beskyttet billede (S97)
Indikator for faretrukne (S94) : z
18
Indikator for fuldført tekststempling (S90)
17
Billedstørrelse (S72)
16
Billedindstilling (S64)
Kvalitet (S73)
15
Batteriindikator (S11)
14
Mappe-/filnummer (S101)
13
1: Indbygget hukommelse (S16)
Forløbet afspilningstid (S86) :
Billednummer/Antal billeder
Filmoptagelsestid (S86) :
Kompensation for eksponeringen (S53)
Favoritindstilling (S94)
Optagelsesdato og klokkeslæt
Indstillinger for rejsemål (S70)
Navn (S59, 60)
Titel (S88)
Optageinformation
Aldersvisning (S59, 60)
Antal dage, som er gået siden afrejsedatoen (S67)
LCD-indstilling (S26)
Antal udskrifter (S95)
Filmsekvensafspilning (S86)
1: Advarselsikon for ikke-tilsluttet kabel (S102)
- 113 -
1
2
3 4
5 6
7
8M
1
1. DAG
F2.8 1/100
100-0001
1/30
15s
AWB ISO100
10:00 1. JUN. 2009
8
9
10
11
12
Øvrigt
Forholdsregler for brugen
Optimal brug af kameraet
Vær omhyggelig med ikke at tabe eller støde apparatet eller udsætte det for et for
stort tryk.
• Vær påpasselig med ikke at støde til/tabe tasken/etuiet, som du har kameraet i, da stød
kan beskadige kameraet, objektivet og LCD-skærmen.
• Fastgør ikke nogen andre ting til den håndstrop, som følger med dit kamera. Under
opbevaring kan sådanne ting komme til at berøre LCD-skærmen og skade den.
• Anvend ikke en papirspose, da den nemt kan gå i stykker, hvorved kameraet kan falde
ud og lide skade.
• Vi anbefaler stærkt, at du køber en god taske/etui hos din lokale forhandler for at
beskytte dit kamera.
Hold kameraet væk fra magnetiseret udstyr (såsom mikrobølgeovne, TV,
videospiludstyr osv.).
• Hvis kameraet anvendes på eller i nærheden af et fjernsyn, kan der opstå forstyrrelser i
billeder og lyd på grund af elektromagnetisk stråling.
• Anvend ikke kameraet i nærheden af mobiltelefoner, da der ellers kan opstå støj med en
negativ virkning på billederne og lyden.
• De optagede data kan blive beskadiget, og billeder kan blive forvrængede af de stærke
magnetiske felter, der dannes af højttalere eller motorer.
• Elektromagnetisk stråling frembragt af en mikroprocessor kan have en negativ virkning
på kameraet og skabe billed- og lydforstyrrelser.
• Hvis kameraet påvirkes af magnetisk ladet udstyr og ikke fungerer korrekt, skal man
slukke for det, fjerne batteriet eller afbryde lysnetadapteren (DMW-AC6PP til DMCLS85PU/DMC-LS86PU, DMW-AC6E til DMC-LS85EG/DMC-LS85EP: ekstraudstyr).
Herefter skal man isætte batteriet på ny eller tilslutte lysnetadapteren igen og tænde for
kameraet.
Anvend ikke kameraet i nærheden af radiosendere eller højspændingsledninger.
• Hvis du optager i nærheden af radiosendere eller højspændingsledninger, kan de
optagede billeder påvirkes deraf.
Anvend altid de medfølgende ledninger og kabler. Hvis du anvender tilbehør, skal
du bruge de ledninger og kabler, der medfølger.
Undlad at forlænge ledningerne og kablerne.
Sprøjt ikke insektmidler eller flygtige kemikalier på kameraet.
• Hvis der sprøjtes sådanne kemikalier på kameraet, kan det blive beskadiget og
overfladen kan skalle af.
• Sørg for at gummi- eller plastprodukter ikke kommer i berøring med kameraet i længere
tid ad gangen.
- 114 -
Øvrigt
Vedligeholdelse
Afinstaller batteriet eller DC-koblingen (DMW-DCC2: ekstraudstyr: S110) og tør dem
af med en blød, tør klud.
• Når kameraet bliver beskidt, kan du rengøre det med en blød, let fugtig klud. Tør derefter
kameraet af med en tør klud.
• Brug ikke opløsningsmidler som for eksempel benzin, sprit eller rensemidler. Dette kan
forårsage beskadigelser af kameraet og resultere i, at overfladen skaller af.
• Hvis du anvender en kemisk behandlet klud, skal du læse brugsanvisningen for kluden
først.
• Hvis LCD-skærmen er blevet snavset, skal du blæse støv og snavs bort med en
blæsebørste, som kan fås i handelen. Hvis snavset er standhaftigt, skal du tørre det bort
med en blød klud som for eksempel en klud til aftørring af brilleglas.
Om LCD-skærmen
• Tryk ikke for kraftigt på LCD-skærmen. Der kan forekomme ujævne farver på LCDskærmen, og den kan få funktionsfejl.
• Tryk ikke på LCD-skærmen med en skarp og hård spids som for eksempel den på en
kuglepen.
• Lad være med at skrubbe eller trykke på LCD-skærmen med stor kraft.
• Hvis kameraet er koldt, når du tænder det, kan billedet på LCD-skærmen i begyndelsen
være en anelse mørkere end normalt. Billedet får imidlertid sin normale lysstyrke, når
temperaturen inde i kameraet stiger.
Der anvendes teknologi med ekstrem høj præcision til at fremstille LCDskærmen. Imidlertid kan der forekomme nogle mørke eller lyse pletter (rød, blå
eller grøn) på skærmen. Dette er ikke nogen fejlfunktion. LCD-skærmen består
af over 99,99% effektive pixel, mens der blot er 0,01% pixel, som er inaktive
eller altid lyser. Pletterne vil ikke blive optaget på billederne i den indbyggede
hukommelse eller på et kort.
Om objektivet
• Tryk ikke på objektivet med for stor kraft.
• Lad ikke kameraet ligge med objektivet mod solen, da solstrålerne muligvis vil kunne
ødelægge det. Vær desuden forsigtig, hvis du anbringer kameraet uden døre eller i
nærheden af et vindue.
- 115 -
Øvrigt
Batterier
Tag batterierne ud, hvis du ikke bruger kameraet i en længere periode.
• Hvis temperaturen er for høj eller lav, kan polerne ruste, hvilket kan forårsage
fejlfunktion.
Hvis batterierne tabes ved et uheld, skal man kontrollere, om batteriernes hus eller
kontaktflader er blevet beskadiget.
• Kameraet tager skade, hvis du sætter et beskadiget batteri i det.
Medbring opladne ekstrabatterier, når du går ud.
• Vær opmærksom på, at batteriernes driftstid kan reduceres i lave temperaturer, f.eks. på
et skisportssted.
• Batteriydeevnen kan variere meget afhængigt af det anvendte mærke og
opbevaringstiden samt batteriernes tilstand.
• Batteriydelsen forringes midlertidigt under forhold med lave temperaturer (10 °C eller
derunder). Den genoprettes imidlertid, når temperaturen vender tilbage til det normale.
• Afhængigt af temperaturen og brugsforholdene fungerer kameraet muligvis ikke korrekt,
og batterierne kan blive flade uden advarsel, fordi batteriindikatoren ikke viser korrekt.
Dette er ikke nogen fejlfunktion.
• Flade batterier kan få noget af deres ydeevne tilbage, når de efterlades et stykke tid. De
kan imidlertid ikke bruges i lang tid. Udskift dem med nye batterier.
Bortskaffelse af opbrugte batterier.
• Batterier har en begrænset levetid.
• Kast aldrig batterier på åben ild, da de kan udløse en eksplosion.
Undgå at lade batteriernes poler komme i kontakt med metalgenstande (såsom
halskæder, hårnåle osv.).
• Dette kan forårsage kortslutning eller varmegenerering, og du kan blive slemt forbrændt,
hvis du rører ved batterierne.
Lad aldrig kameraet og batterierne ligge i bilen eller på bilens instrumentbræt i
sommervarmen.
• Dette kan medføre lækage af batterielektrolytten, dannelse af varme og kan resultere i
brand og bevirke, at batterierne eksploderer på grund af den høje temperatur.
- 116 -
Øvrigt
 Korrekt vedligeholdelse og behandling af batterier
Forkert håndtering af batterier kan forårsage lækage, varmegenerering, brand eller
eksplosion. Overhold følgende.
• Sprøjt ikke vand/havvand på batterierne, og fugt ikke batteripolerne.
• Pil eller krads ikke i batteriernes beklædning.
• Smid og kast ikke med batterierne, og udsæt dem ikke for andre former for stød.
• Anvend ikke batterier, som viser tegn på lækage, deformering, misfarvning etc.
• Opbevar ikke batterier på steder med høj fugtighed eller høj temperatur.
• Opbevar batterier utilgængeligt for børn.
• Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge apparatet i længere tid.
• Batteriydelsen bliver dårligere og optage/afspilningstiden mindskes, hvis den omgivende
temperatur er lav (10 °C eller derunder). Dette gælder i særlig grad, når der anvendes
alkalibatterier, så varm dem i lommen etc., inden du bruger dem. Sørg for, der ikke er
nogle metalgenstande, som f.eks. en lighter, anbragt sammen med batterierne, når du
opvarmer dem i lommen.
• Hvis der er fedt eller skidt på batteripolerne, kan optagelses-/afspilningstiden blive
ekstremt kort. Rengør batteripolerne med en blød, tør klud, før du isætter batterierne.
Hvis der opstår batterilækage, skal du tage batterierne ud og tørre lækagen i
batterirummet væk. Isæt nye batterier eller fuldt opladne Ni-MH-batterier.
Hvis du spilder batterielektrolyt på dine hænder eller dit tøj, skal du skylde det grundigt
med vand. Du kan miste synet, hvis du får batterielektrolyt i øjnene. Gnid ikke øjnene.
Vask dem straks med rent vand, og kontakt en læge.
- 117 -
Øvrigt
 Ni-MH batterier (Nikkel Metal Hydrid)
Du kan bruge Ni-MH-batterier, når du har opladet dem med en nikkelmetalhydridbatterio
plader. Forkert håndtering af batterier kan imidlertid forårsage lækage, varmegenerering,
brand eller eksplosion. Overhold følgende.
• Hvis der er skidt på batteripolerne, kan de muligvis ikke oplade normalt. Rengør
batteripolerne og batteriopladerens poler med en blød, tør klud.
• Når du oplader batterier første gang, eller hvis du ikke har anvendt dem i en længere
periode, oplades de muligvis ikke helt. Dette skyldes Ni-MH-batteriernes egenskaber og
er ikke en funktionsfejl. Batteriydeevnen vil blive normal efter nogle få opladninger og
afladninger.
• Det anbefales at oplade batterierne, efter at de er helt afladede. Hvis du oplader
batterierne, før de er helt afladede, kan det reducere batteriydeevnen. Dette kaldes for
“hukommelseseffekt”.
• Hvis der forekommer “hukommelseseffekt”, skal du fortsætte med at bruge batterierne,
indtil kameraet holder op med at fungere og derefter oplade dem fuldt. Batteriydeevnen
vil blive gendannet efter nogle få opladninger og afladninger.
• Ni-MH-batterier aflades naturligt over tid, og deres kapacitet mindskes, selv når de ikke
bruges.
• Når batterierne er fuldt opladne, skal du ikke fortsætte med at oplade dem.
• Pil eller krads ikke i Ni-MH-batteriernes beklædning.
• Læs betjeningsvejledningen til batteriopladeren.
Ni-MH-batterier har en begrænset levetid. Batterikapaciteten falder gradvist med tiden.
Hvis den tid, du kan bruge kameraet, er ekstremt kort, selv efter at du har opladet
batterierne helt, har de muligvis overskredet deres levetid. Køb nye batterier.
• Batterilevetid varierer afhængigt af opbevaringsforholdene og brugen samt
omgivelserne.
Når batterierne ikke anvendes igennem længere tid
• Hvis batterierne efterlades i kameraet, aflades de. Dette skyldes, at en lille elektrisk
strøm fortsat flyder, selv når kameraet er slukket. Hvis batterierne forbliver i kameraet, vil
der ske en for stor afladning af dem, hvilket betyder, at de muligvis ikke vil kunne bruges
igen, også selvom de oplades.
• Hvis batterierne skal opbevares igennem længere tid, anbefaler vi, at de oplades én
gang om året. Når batterierne er helt afladt, skal de tages ud af kameraet og opbevares
igen.
- 118 -
Øvrigt
Kort
Lad ikke et kort ligge på steder, hvor temperaturen er høj, hvor elektromagnetisk
stråling eller statisk elektricitet nemt frembringes eller hvor det er udsat for direkte
sol.
Undgå at bøje eller tabe kortet.
• Kortet kan derved lide skade eller det optagne indhold kan lide skade eller blive slettet.
• Opbevar kortet i kortets æske eller pose efter brug, og hver gang kortet gemmes eller
tages med.
• Undlad at røre kontaktfladerne på bagsiden af kortet med fingrene. Sørg for, at der ikke
kommer snavs, støv eller vand i nærheden.
- 119 -
Øvrigt
Når hukommelseskort bortskaffes/overføres
Hvis du anvender funktionerne ‘format’ eller ‘slet’ på dit kamera eller din computer,
vil dette kun ændre filstyringsinformationen og vil ikke slette dataene helt fra
hukommelseskortet.
Når du bortskaffer eller overfører dine hukommelseskort, anbefaler vi, at selve
kortet destrueres fysisk eller at du anvender slette-software til computerdata (fås i
handelen) til at slette dataene helt fra kortet.
Data på hukommelseskort bør behandles ansvarligt.
Om privat information
Når navnet og fødselsdagen er indstillet i indstillingen [BABY1]/[BABY2], vil den private
information blive inkluderet i det optagne billede.
Ansvarsfraskrivelse
• Information, som indeholder private oplysninger, kan blive ændret eller gå tabt på grund
af betjeningsfejl, statisk elektricitet, ulykke, fejlfunktion eller reparation.
Panasonic påtager sig intet ansvar for direkte/indirekte skade, som er forårsaget af
ændring eller tab af information, inklusive privat information.
For service eller overførsel/bortskaffelse
• Nulstil indstillingerne for at beskytte privat information. (S28)
• Når der findes billeder i den indbyggede hukommelse, skal de kopieres til
hukommelseskortet (S98) og den indbyggede hukommelse skal derefter formateres
(S29).
• Tag hukommelseskortet ud af dette kamera.
• Indstillingerne af den indbyggede hukommelse kan blive genetableret til
fabriksindstillingerne efter reparation.
• Hvis ovenstående operationer ikke er muligt på grund af fejlfunktionstilstand, bedes du
rette henvendelse til den forhandler, hvor du har købt produktet.
Angående overførsel/bortskaffelse af hukommelseskort, henviser vi til “Når
hukommelseskort bortskaffes/overføres” (herover).
- 120 -
Øvrigt
Når kameraet ikke anvendes igennem længere tid
• Opbevar batterierne på et koldt og tørt sted med en relativ stabil temperatur.
[Anbefalet temperatur: 15 °C til 25 °C, Anbefalet fugtighed: 40% til 60%]
• Tag altid batterierne og kortet ud af kameraet.
• Hvis batterierne ikke tages ud af kameraet, vil de blive afladt, da en svag elektrisk strøm
går igennem dem, selv når kameraet er slukket. [Læs S118 angående information om
Ni-MH (nikkel metal hydrid) batterier.]
• Vi anbefaler, at kameraet opbevares med et tørremiddel (silica gel), hvis du opbevarer
det i et skab eller en skuffe.
Om billeddataene
• Optagne data kan blive ødelagt eller gå tabt, hvis kameraet går i stykker pga. forkert
håndtering. Panasonic er ikke ansvarlig for skader vedrørende tab af optagne data.
Om stativer
• Når du bruger stativ, skal du sørge for, at det er stabilt, når fotografiapparatet er monteret
på det.
• Det er ikke sikkert, at du kan tage batteriet ud, hvis du anvender et stativ.
• Sørg for, at skruen på stativet ikke er I en vinkel, når du påsætter eller aftager kameraet.
Du kan beskadige skruen i kameraet, hvis du bruger for megen kraft til at dreje den.
Ligeledes kan kamerahuset og rating-mærkaten blive ødelagt eller ridset, hvis kameraet
skrues for hårdt fast til stativet.
• Læs betjeningsinstruktionerne til stativet omhyggeligt igennem.
• Nogle stativer kan ikke monteres, hvis DC-koblingen (DMW-DCC2: ekstraudstyr: S110) er
tilsluttet.
- 121 -
Øvrigt
Meddelelsesdisplay
Bekræftelsesmeddelelser eller fejlmeddelelser vil i nogle tilfælde blive vist på skærmen.
De vigtigste meddelelser beskrives herunder som eksempler.
[DETTE MEMORYKORTER LÅST]
→ Skrivebeskyttelsesknappen på SD-hukommelseskortet og SDHC-hukommelseskortet
flyttes til [LOCK]. Flyt knappen tilbage for at frigøre det. (S17)
[DER ER INTET GYLDIGT BILLEDE AT AFSPILLE]
→ Optag et billede eller sæt et kort i med et optaget billede og afspil det derefter.
[DETTE BILLEDE ER BESKYTTET]
→ Slet billedet efter at beskyttelsesindstillingen er annulleret. (S97)
[DETTE BILLEDE KAN IKKE SLETTES]/[NOGLE AF BILLEDERNE KAN IKKE
SLETTES]
• Billeder, som ikke er baseret på DCF-standarden, kan ikke slettes.
→ Hvis du vil slette nogle billeder, skal du formatere kortet, efter at de nødvendige data
er gemt på en PC etc. (S29)
[DER KAN IKKE FORETAGES EKSTRA VALG]
• Antallet af billeder, som kan indstilles samtidigt, når [MULTI] er valgt for [SLET FLERE]
(S43), [FORETRUKNE] (S94), [RED. TITEL] (S88), [TRYK TEKST] (S90) eller [TILPAS]
(S92) er overskredet.
→ Reducer antallet af de indstillede billeder og gentag derefter betjeningen.
• Flere end 999 foretrukne billeder er indstillet.
[KAN IKKE ANGIVES PÅ DETTE BILLEDE]
• [RED. TITEL], [TRYK TEKST] eller [PRINT SÆT] kan ikke indstilles for billeder, som ikke
er baseret på DCF-standarden.
- 122 -
Øvrigt
[DER ER IKKE PLADS NOK PÅ DEN INDBYGGEDE HUKOMMELSE]/[DER ER IKKE
HUKOMMELSE NOK PÅ KORTET]
• Der er ikke mere plads tilbage i den indbyggede hukommelse eller på kortet.
– Når du kopierer billeder fra den indbyggede hukommelse til kortet (gruppekopiering),
vil billederne blive kopieret, indtil kortet er fuldt.
[NOGLE AF BILLEDERNE KAN IKKE KOPIERES]/[KOPIERINGEN KUNNE IKKE
FULDFØRES]
• De følgende billeder kan ikke kopieres.
– Når et billede med samme navn som det billede, der skal kopieres, allerede findes
der, hvor kopieringen sker til. (Ved kopiering af billeder fra kortet til den indbyggede
hukommelse)
– Filer, som ikke er baseret på DCFstandarden.
• Derudover kan billeder, som er optaget eller redigeret ved hjælp af andet udstyr,
muligvis ikke kopieres.
[FEJL I INDBYGGET HUKOMMELSE SKAL DEN INDBYGGEDE HUKOMMELSE
FORMATERES?]
• Denne meddelelse vil blive vist, når du formaterer den indbyggede hukommelse på en
PC.
→ Formater den indbyggede hukommelse på kameraet igen. (S29) Dataene i den
indbyggede hukommelse vil blive slettet.
[MEMORYKORTFEJL SKAL KORTET FORMATERES?]
• Dette kort har et format, som ikke genkendes af kameraet.
→ Formater kortet igen med kameraet, efter at de nødvendige data er gemt på en PC
etc. (S29)
[SLUK VENLIGST FOR KAMERAET OG TÆND FOR DET IGEN]/SYSTEMFEJL]
• Denne meddelelse vises, når kameraet ikke fungerer korrekt.
→ Sluk kameraet, og tænd igen. Hvis meddelelsen stadig vises, skal du kontakte
forhandleren eller det nærmeste servicecenter.
[PARAMETERFEJL FOR MEMORYKORT]
→ Brug et kort, der er kompatibelt med dette kamera. (S17)
• Du kan kun anvende et SDHC-kort, hvis du anvender kort med en kapacitet på 4GB
eller mere.
[MEMORYKORTFEJL KONTROLLER KORTET]
• Kunne ikke få adgang til kortet.
→ Isæt kortet igen.
→ Sæt et andet kort i.
- 123 -
Øvrigt
[LÆSEFEJL KONTROLLER KORTET]/
[SKRIVEFEJL KONTROLLER KORTET]
• Læsning eller skrivning af data er mislykkedes.
→ Sluk kameraet og fjern kortet. Sæt kortet i igen, tænd for kameraet, og forsøg at læse
eller skrive dataene igen.
• Kortet kan være ødelagt.
→ Sæt et andet kort i.
[FILMOPT. BLEV ANN. PGA. BEGRÆNSN. AF KORTETS SKRIVEHASTIGHED]
• Når du sætter billedkvaliteten til [WVGA] eller [VGA], anbefaler vi anvendelse af et
højhastigheds kort med “10MB/s” eller mere som vist på emballagen.
• Hvis operationen stopper, selv hvis du anvender et kort med en hukommelsesstørrelse
på 10 MB/s eller mere, betyder det, at hastigheden af data-skrivning bliver lavere. Vi
anbefaler sikkerhedskopiering af dataene og formatering af kortet. (S29)
• Afhængigt af typen af SD-hukommelseskortet eller SDHC-hukommelseskortet kan
filmsekvensoptagelse stoppe inden den er færdig.
[DER KAN IKKE OPRETTESEN MAPPE]
• Det er ikke muligt at oprette en mappe, fordi der ikke er flere mappenumre tilbage, som
kan anvendes. (S101)
→ Formater kortet efter at du har gemt de nødvendige data på en PC etc. (S29)
[BILLEDE VISES TIL 4:3-TV]/[BILLEDE VISES TIL 16:9-TV]
• AV-kablet er sluttet til kameraet.
→ Tryk på [MENU/SET], hvis du vil slette denne meddelelse med det samme.
→ Vælg [TV-FORMAT] i menuen [INDSTILLING] for at ændre TVformatforholdet. (S28)
• Denne meddelelse vises også, når USBkablet kun er sluttet til kameraet. I dette tilfælde
skal du slutte den anden ende af USB-kablet til en PC eller en printer. (S99, 102)
[PRINTEREN ER OPT.]/[KONTROLLER PRINTER]
• Printeren kan ikke udskrive.
→ Kontroller printeren.
- 124 -
Øvrigt
Fejlfinding
Prøv først de følgende procedurer (S125-133).
Hvis problemet ikke løses, kan det muligvis forbedres ved at man vælger
[NULSTIL] (S28) i menuen [INDSTILLING], når der tages billeder.
Batterier og strømforsyning
Kameraet slukker øjeblikkeligt, selv når batteristrømmen er fuld.
Den resterende batteristrøm er lav, selv hvis der er isat nye batterier.
• Afhængigt af batterimærket og driftstemperaturen, eller om der anvendes flade batterier,
vises resterende batteristrøm muligvis ikke nøjagtigt.
Kameraet kan ikke betjenes, selv om der er tændt for det.
• Er batterierne isat korrekt? (S14)
• Brug tilstrækkeligt opladne batterier, når du bruger Ni-MHbatterier.
LCD-skærmen slukker, mens der er tændt for kameraet.
• Er [AUTO LCD FRA] (S27) i [ØKONOMI]-indstilling aktiveret?
→ Tryk lukkerknappen halvt ned for at annullere disse indstillinger.
• Er batterierne flade?
Kameraet slukkes, kort efter at du tænder for det.
• Er batterierne flade?
• Hvis du lader kameraet være tændt, vil batterierne blive flade.
→ Sluk hyppigt for kameraet ved at anvende økonomi-indstillingen (S27) etc.
- 125 -
Øvrigt
Optagelse
Billedet kan ikke optages.
• Er den korrekt funktion indstillet? (S20)
• Er der mere plads tilbage i den indbyggede hukommelse eller på kortet?
→ Slet nogle billeder inden optagelse. (S42)
De optagede billeder er blege.
• Billedet kan blive hvidligt, hvis der er skidt, f.eks. fingeraftryk på objektivet.
→ Hvis objektivet er snavset, skal du slukke for kameraet, tage objektivrøret ud (S9) og
forsigtigt tørre objektivets overflade af med en blød, tør klud.
Området omkring hvor billederne blev taget bliver mørke.
• Blev dette billede taget med blitzen på kort afstand og zoomen nær [W] (1×)?
→ Zoom en smule ind og tag derefter billederne. (S37)
Det optagne billede er for lyst eller for mørkt.
→ Tjek, at eksponeringen er kompenseret korrekt. (S53)
2 eller 3 billeder tages ad gangen.
→ Indstil noget andet end [HØJHASTIGH. BURST] (S61) i scene-indstilling eller sæt
[BURST] (S78) til [OFF].
Motivet er ikke i fokus.
• Fokuseringsområdet varierer, afhængigt af optagelsestilstand.
→ For åt indstille den rigtige tilstand i for hold til afstånden.
• Er motivet uden for fokusafstanden? (S31, 34, 51)
• Har du taget et billede med rysten? (S36)
Det optagne billede er sløret. Den optiske billedstabilisator virker ikke.
→ Lukkerhastigheden bliver langsommere, når der tages billeder på et mørkt sted, så
hold kameraet stille med begge hænder, når du tager billedet. (S30)
→ Anvend selvudløseren, når du tager billeder med en langsom lukkerhastighed. (S52)
- 126 -
Øvrigt
Det optagne billede ser groft ud.
Der kommer støj frem i billedet.
• Er ISO-følsomheden høj eller lukkerhastigheden langsom?
(Når sat til [i.AUTO], øges ISO-følsomheden for indendørs optagelse og andre
optagetilfælde.)
→ Mindsk ISO-følsomheden. (S73)
→ Sæt [FARVEFUNKT.] til [NATURAL]. (S79)
→ Skaf mere omgivende lys.
• I indstillingerne [HØJ FØLSOMH.] og [HØJHAST. BURST] vil det optagne billedes
opløsning mindskes en smule på grund af behandlingen af den høje følsomhed. Dette er
ikke nogen fejlfunktion.
Lysstyrken eller det optagne billedes farvetone er anderledes end den faktiske
scene.
• Hvis der optages i lysstofbelysning, kan lysstyrken og farvetonen ændre sig en
smule, når lukkerhastigheden bliver hurtig. Dette sker på grund af lysstofbelysningens
egenskaber. Dette er ikke en fejlfunktion.
En rødlig lodret linje (plamager) kommer frem på LCD-skærmen, når du tager
billeder.
• Dette er en egenskab hos CCD, og den indtræffer, hvis motivet har
en lys del. Nogen uensartethed kan forekomme i de omgivende
områder, men dette er normalt.
Det optages i filmsekvenser, men ikke på stillbilleder.
• Du rådes til at være påpasselig med ikke at udsætte skærmen for
sollys eller andre stærke lyskilder, når du tager billeder.
Optagelse af filmsekvenser stopper inden den er færdig.
• Afhængigt at typen af kortet kan optagelsen stoppe, inden den er færdig.
→ Når du sætter billedkvaliteten til [WVGA] eller [VGA], anbefaler vi anvendelse af et
højhastigheds kort med “10MB/s” eller mere som vist på emballagen.
→ Hvis optagelsen stopper, selv hvis du anvender et kort på 10 MB/s eller hurtigere,
betyder det, at dataskrivehastigheden er blevet mindsket. Vi anbefaler, at du
sikkerhedskopierer dataene og formaterer (S29) kortet.
• Anvender du et MultiMediaCard-kort? Dette kamera understøtter ikke MultiMediaCardkort.
Det optagne billede kan være skævt eller ikke-eksisterende farve er omkring
motivet.
• Det er muligt, at motivet kan være en smule skævt eller at kanterne bliver farvede,
afhængigt af zoomforstørrelsen, på grund af objektivets egenskaber. Desuden kan
periferien af billedet se skæv ud, fordi perspektivet fremhæves, når vidvinkel anvendes.
Dette er ikke nogen fejlfunktion.
- 127 -
Øvrigt
LCD-skærm
LCD-skærmen slukker, selv om der er tændt for kameraet.
• Hvis kameraet ikke anvendes i et stykke tid, aktiveres [ENERGISPARE] eller [AUTO
LCD FRA] for [ØKONOMI]. (S27)
• Hvis LCD-skærmen slukker, når du trykker lukkerknappen halvt ind, kan det betyde, at
batterierne er udtjente.
LCD-skærmen bliver mørk under brug.
• Dette kamera oplader automatisk til blitz-optagelse, og LCD-skærmen kan blive mørk for
en effektiv opladning. Skærmen kan blive mørk i de følgende tilfælde;
- Efter optagelse med blitz
- Lige efter at der er tændt for kameraet
- Lige efter at der er indstillet til optagetilstand
- Når zoomen indstilles eller kameraet rettes mod en mørk side
LCD-skærmen lyser igen for at gå tilbage til klar-til-optagelse tilstand efter opladning til
blitz.
LCD-skærmen bliver et øjeblik mørkere eller lysere.
• Dette fænomen optræder, hvis du trykker udløserknappen halvt ned for at indstille
blændeværdien, og det påvirker ikke de optagne billeder.
• Dette fænomen forekommer også, når lysstyrken ændres, når kameraet er zoomet eller
flyttes. Dette skyldes betjening af kameraets automatiske blænderåbning og er ikke
nogen fejl.
LCD-skærmen blinker indendørs.
• LCD-skærmen kan blinke i nogle få sekunder, efter at kameraet er blevet tændt
indendørs, hvor der er fluorescerende lys. Dette er ikke nogen fejlfunktion.
LCD-skærmen er for lys eller for mørk.
• Er [POWER LCD] eller indstillingen [HØJ VINKEL] aktiveret? (S26)
Sorte, røde, blå og grønne prikker vises på LCD-skærmen.
• Dette er ikke nogen fejlfunktion. Disse pixel påvirker ikke de optagne billeder.
Der ses støj på LCDskærmen.
• På mørke steder kan der fremkomme støj for at få tilstrækkeligt lys på LCD -skærmen.
Dette påvirker ikke det billede, du optager.
Uensartede farver kommer frem på LCD-skærmen.
• Hvis du trykker for hårdt på LCD-skærmen, kan der komme uensartede farver frem på
den.
- 128 -
Øvrigt
Blitz
Blitz er ikke aktiveret
• Er blitz-indstillingen er sat til Tvungen FRA [o]?
→ Rediger om nødvendigt blitzindstillingen. (S46)
• Blitz-indstilling er ikke til rådighed, når [BURST] (S78) i menuen [OPTAG] er indstillet.
• Det afhænger af scene-indstillingen, om blitzen kan anvendes. (S48)
Blitzen aktiveres 2 gange.
• Blitzen aktiveres to gange, når rødøje-reduktion (S47) er indstillet.
Afspilning
Det billede, der afspilles, drejes og vises i en uventet retning.
• [ROTER BILL.] (S93) er sat til [ON].
Billedet bliver ikke afspillet.
• Er optage/afspilningsknappen sat til afspilning [5]? (S20)
• Er der et billede i den indbyggede hukommelse eller på kortet?
→ Billederne i den indbyggede hukommelse vises, når der ikke er isat et kort.
Billeddataene på kortet vises, når der isættes et kort.
• Er dette et billede, hvis filnavn er blevet ændret på PC’en? Hvis det er tilfældet, kan den
ikke afspilles på denne enhed.
De optagne billeder vises ikke.
• Er [VIS FAVORIT] indstillet til afspilning?
→ Skift til [AFSPIL NORMAL]. (S21)
Mappenummeret og filnummeret vises som [—] og skærmen bliver sort.
• Er dette et ikke-standard billede, et billede, som er blevet redigeret med brug af en PC
eller et billede, som er taget med et digital kamera af et andet fabrikat?
• Har du taget batterierne ud umiddelbart efter at du har taget billedet med brug af
batterierne med en lav tilbageværende batterieffekt?
→ Formater kortet for at slette de herover nævnte billeder. (S29)
(Andre billeder vil også blive slettet og det vil ikke være muligt at gendanne dem.
Kontroller derfor omhyggeligt, inden formatering udføres.)
Med en kalendersøgning vises billederne på datoer, der afviger fra de faktiske
datoer, hvor billederne blev taget.
• Er uret i kameraet indstillet korrekt? (S18)
• Når billeder, der er redigeret med brug af en PC eller der søges efter billeder, som er
taget med andet udstyr, kan de vises på datoer, der afviger fra de faktiske datoer, hvor
billederne blev taget.
- 129 -
Øvrigt
Hvide runde pletter, der ligner sæbebobler, vises på det optagne billede.
• Hvis du tager et billede med blitz på et mørkt sted eller indendørs,
kan der være runde pletter på billedet, der skyldes, at blitzen
reflekterer støvpartikler i luften. Dette er ikke nogen fejlfunktion.
Et karakteristika for dette er, at antallet af runde pletter og deres
position er forskellig på hver enkelt billede.
[MINIATURE VISES] kommer frem på skærmen.
• Er det et billede, som er optaget med andet udstyr? I sådanne tilfælde kan disse billeder
vises med forringet billedkvalitet.
En kliklyd er optaget på filmsekvenserne.
• Dette kamera justerer automatisk blænderåbningen under optagelse af filmsekvenser.
Under dette lyder der en kliklyd og denne lyd kan blive optaget på filmsekvensen. Dette
er ikke nogen fejlfunktion.
- 130 -
Øvrigt
Fjernsyn, PC og printer
Billedet vises ikke på TV.
• Er kameraet korrekt forbundet til TV’et?
→ Indstil TV’et til videoinput-tilstand. (S108)
Visningsområderne på TV-skærmen og på kameraets LCD-skærm er forskellige.
• Afhængigt af fjernsynsmodellen kan billederne udvides horisontalt eller vertikalt eller de
kan blive vist med afskårne kanter.
Filmsekvenserne kan ikke afspilles på et fjernsyn.
• Forsøger du at afspille filmsekvenserne ved direkte at sætte kortet i kortsprækken på
fjernsynet?
→ Slut kameraet til fjernsynet ved hjælp af AV-kablet og afspil derefter filmsekvenserne
på kameraet. (S86, 108)
Billedstørrelsen passer ikke til TV-skærmen.
• Kontroller indstillingen [TV-FORMAT] på dette apparat. (S28)
Billedet kan ikke overføres, når kameraet er sluttet til en PC.
• Er kameraet sluttet til PC’en på korrekt vis?
• Genkendes kameraet af PC’en på korrekt vis?
→ Vælg [PC] når der tilsluttes. (S100)
Kortet genkendes ikke af PC’en. (Den indbyggede hukommelse genkendes.)
→ Tag USB-kablet ud af forbindelse. Sæt det i forbindelse igen, mens kortet sidder i
kameraet.
Billedet kan ikke udskrives, når kameraet er sluttet til en printer.
• Er kameraet sluttet korrekt til printeren?
• Billeder kan ikke udskrives med brug af en printer, som ikke understøtter PictBridge.
→ Vælg [PictBridge(PTP)], når der tilsluttes. (S103)
Enderne af billederne afskæres under udskrivning.
→ Når der anvendes en printer med en beskæringsfunktion eller en funktion for kantfri
udskrivning, skal du annullere denne funktion inden udskrivningen. (For detaljer
henvises til brugervejledningen for printeren.)
→ Når du beder fotohandleren om at udskrive billeder, skal du spørge ham, om det er
muligt at udskrive 16:9 billeder.
- 131 -
Øvrigt
Øvrigt
Et ulæseligt sprog valgtes ved en fejltagelse.
→ Tryk på [MENU/SET], vælg ikonet for [INDSTILLING]-menuen [e] og vælg derefter
[9] ikonet for at indstille det ønskede sprog. (S29)
Der lyser somme tider en rød lampe, når udløserknappen trykkes halvt ned.
• På mørke steder vil AF-hjælpelampen (S81) lyse rødt for at gøre det nemmere at
fokusere på motivet.
AF-hjælpelampen tændes ikke.
• Er [AF-HJ. LAMPE] på menuen [OPTAG] sat til [ON]? (S81)
• AF-hjælpelampen tændes ikke på lyse steder.
Kameraet og batterierne bliver varme.
• Kameraets ydre under brug og batterierne umiddelbart efter længere tid brug vil blive
varme. Dette er ikke noget problem, hvad angår ydelsen og kvaliteten af kameraet.
Objektivet klikker.
• Hvis lysstyrken er ændret på grund af zoom eller bevægelse af kameraet eller andet,
kan objektivet klikke, og billedet på skærmen kan blive drastisk ændret. Dette påvirker
imidlertid ikke billederne. Lyden skyldes den automatiske justering af blænden. Dette er
ikke en fejlfunktion.
Uret nulstilles.
• Hvis du ikke bruger kameraet i længere tid, kan uret blive nulstillet.
→ Hvis meddelelsen [INDSTIL URET] vises, skal du indstille uret igen. (S18) Hvis du
tager et billede, inden uret stilles, vil [0:00 0. 0. 0] blive optaget.
Hvis der tages billeder med brug af zoomen, vil de blive en smule forvrængede,
og områderne omkring motivet vil udvise farver, som faktisk ikke findes.
• Det er muligt at motivet kan være en smule skævt eller kanterne farvede, afhængigt af
zoom-forstørrelsen, men dette er normalt.
Zoomning stopper automatisk.
• Når den ekstra optiske zoom anvendes, vil zoomningen stoppe midlertidigt nær [W].
Dette er ikke nogen fejlfunktion.
- 132 -
Øvrigt
Filnumre oprettes ikke i rækkefølge.
• Nogle handlinger medfører, at billederne gemmes i mapper med andre numre. (S101)
Filnummeret optages i stigende rækkefølge.
• Hvis batterierne sættes i eller tages ud uden at der først slukkes for kameraet, vil
mappe- og filnumrene for de billeder, der er taget, ikke blive gemt i hukommelsen. Når
der derefter igen tændes for kameraet og der tages billeder, kan de blive gemt under
filnumre, som burde have været tildelt tidligere billeder.
[ALDER] vises ikke korrekt.
• Kontroller uret (S18) og fødselsdagsindstillingerne (S59, 60).
Objektivet er trukket tilbage.
• Objektivrøret trækkes tilbage omkring 15 sekunder efter at der er skiftet fra
optageindstilling til afspilningsindstilling.
Hvis kameraet efterlades et stykke tid, startes [DEMO FUNKTION] pludseligt.
• Dette er en auto-demo som introducerer kameraet. Tryk på en hvilken som helst knap
for at gå tilbage til den foregående skærm.
- 133 -
Øvrigt
Antal billeder, der kan optages, og optagetid til
rådighed
• Antallet af billeder, som kan optages, og den tilgængelige optagelsestid er tilnærmede
angivelser. (Disse kan variere afhængigt af optagebetingelserne og korttypen.)
• Antallet af billeder, som kan optages, og den tilgængelige optagelsestid varierer afhængigt af
motiverne.
 Antal optagne billeder
4:3 [8M]
4:3 [5M P]
4:3 [3M P]
Billedstørrelse
(3264 × 2448 pixel)
(2560 × 1920 pixel)
(2048 × 1536 pixel)
8
h
8
h
8
h
Kvalitet
Indbygget
hukommelse
(Ca. 50 MB)
Kort
12
25
20
40
32
62
32 MB
6
14
11
23
18
36
64 MB
14
30
24
48
38
75
128 MB
30
61
50
99
78
150
256 MB
61
120
98
190
150
290
512 MB
120
240
195
380
300
590
1 GB
240
480
390
770
600
1180
2 GB
490
970
790
1530
1220
2360
4 GB
970
1910
1560
3010
2410
4640
6 GB
1470
2910
2380
4580
3660
7050
8 GB
1980
3890
3180
6130
4910
9440
12 GB
2980
5880
4810
9260
7400
14240
16 GB
3980
7840
6410
12350
9880
19000
32 GB
7990
15730
12870
24780
19820
38120
- 134 -
Øvrigt
Billedstørrelse
Kvalitet
Indbygget
hukommelse
(Ca. 50 MB)
Kort
3:2 [7M]
(3264 × 2176 pixel)
h
8
3:2 [2.5M P]
(2048 × 1360 pixel)
h
8
13
28
36
69
32 MB
7
16
20
40
64 MB
16
33
43
83
128 MB
34
69
88
165
256 MB
68
135
170
330
512 MB
135
260
340
650
1 GB
270
530
680
1310
2 GB
550
1070
1360
2560
4 GB
1080
2110
2680
5020
6 GB
1650
3210
4070
7640
8 GB
2210
4300
5450
10230
12 GB
3330
6490
8230
15430
16 GB
4450
8660
10980
20590
32 GB
8930
17390
22020
41300
- 135 -
Øvrigt
Billedstørrelse
Kvalitet
Indbygget
hukommelse
(Ca. 50 MB)
Kort
16:9 [6M]
(3264 × 1840 pixel)
h
8
16:9 [2M P]
(1920 × 1080 pixel)
h
8
16
33
47
91
32 MB
9
19
27
53
64 MB
19
40
57
105
128 MB
41
81
115
220
256 MB
80
155
220
430
512 MB
160
310
450
860
1 GB
320
630
900
1720
2 GB
650
1270
1800
3410
4 GB
1280
2510
3540
6700
6 GB
1950
3820
5390
10190
8 GB
2610
5110
7220
13640
12 GB
3940
7710
10890
20580
16 GB
5250
10290
14530
27450
32 GB
10540
20650
29150
55070
- 136 -
Øvrigt
■ Disponibel optagetid (i filmsekvenstilstand)
Indstilling af
billedkvalitet
WVGA
VGA
Indbygget
hukommelse
(ca. 50 MB)
—
—
Kort
QVGA
1 min 37 s
32 MB
16 s
17 s
56 s
64 MB
37 s
39 s
1 min 58 s
128 MB
1 min 18 s
1 min 22 s
4 min
256 MB
2 min 35 s
2 min 40 s
7 min 50 s
512 MB
5 min 10 s
5 min 20 s
15 min 40 s
1 GB
10 min 20 s
10 min 50 s
31 min 20 s
2 GB
21 min 20 s
22 min 10 s
1 t 4 min
4 GB
41 min 50 s
43 min 40 s
2 t 5 min
6 GB
57 min
1 t 6 min
3 t 11 min
8 GB
1 t 25 min
1 t 28 min
4 t 15 min
12 GB
1 t 55 min
2 t 14 min
6 t 26 min
16 GB
2 t 52 min
2 t 59 min
8 t 35 min
32 GB
5 t 45 min
5 t 59 min
17 t 13 min
(DMC-LS85PU/DMC-LS86PU)
• Omfanget af filmsekvenser er begrænset til 2 GB pr. optagesession. Den maksimalt
tilgængelige optagetid op til 2 GB vises på skærmen.
(DMC-LS85EG/ DMC-LS85EP)
• Omfanget af filmsekvenser er begrænset til 15 minutter pr. optagesession. Den
maksimale, disponible optagetid for op til kun 15 minutter vises på skærmen.
Bemærk
• Antallet af billeder, som kan optages, og den tilgængelige optagelsestid, som vises på
LCD-skærmen, mindskes muligvis ikke i rækkefølge.
• Apparatet understøtter ikke optagelse af filmsekvenser på MultiMediaCard.
• Den udvidede optiske zoom fungerer ikke i [HØJ FØLSOMH.] og [HØJHAST. BURST] i
landskabsfunktion, så billedstørrelsen for [EZ] vises ikke.
- 137 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement