Panasonic DMCLS6 Operating instructions

Panasonic DMCLS6 Operating instructions
 Ohutusnõuded
 Kasutada tohib ainult komplekti kuuluvat USB-juhet.
Põhifunktsioonide
kasutusjuhend
Digikaamera
Mudeli nr
DMC-LS6
Lugege see juhend enne digikaamera
kasutamist täielikult läbi.
Hoidke kaamera võimalikult kaugel elektromagnetvälju tekitavatest
seadmetest (nagu mikrolaineahi, teler, videomängud jne).
 Kui kasutate kaamerat teleri peal või lähedal, võib elektromagnetväli häirida
kaamera heli ja pilti.
 Ärge kasutage kaamerat mobiiltelefoni lähedal, sest see võib põhjustada pilti ja
heli moonutavat müra.
 Kõlarite või suurte mootorite tekitatud tugev magnetväli võib salvestisi kahjustada
või fotosid moonutada.
 Mikroprotsessorite tekitatud elektromagnetväli võib kaamera tööd häirida,
moonutades pilti ja heli.
 Kui elektromagnetvälju tekitavate seadmete mõjupiirkonnas kaamera ei tööta
nõuetekohaselt, siis lülitage kaamera välja ja eemaldage patareid/akud. Sisestage
seejärel patareid/akud uuesti ja lülitage kaamera sisse.
Ärge kasutage kaamerat raadiosaatjate ega kõrgepingeliinide lähedal.
 Raadiosaatjate või kõrgepingeliinide lähedal salvestades võivad pilt ja heli olla
moonutatud.
Leiate üksikasjalikumad juhised kaamera
kasutamiseks komplekti kuuluvale CD-ROMile
salvestatud PDF-vormingus lisafunktsioonide
kasutusjuhendist. Installige see lugemiseks
arvutisse.
 Ühendkuningriigi ja Iirimaa klientidele
(Müügi- ja tugiteenuste info)
Veebisait: http://www.panasonic-europe.com
www.panasonic.co.uk
Panasonic Corporation
Veebisait: http://panasonic.net
E
© Panasonic Corporation 2012
VQT4D60
M0112KZ0
meie klienditeeninduskeskusesse
esmaspäevast kuni neljapäevani 9.00 kuni 17.30,
reedel 9.30 kuni 17.30 (välja arvatud riiklikel pühadel).
 Või Internetist meie tarvikute tellimise rakenduse kaudu, mille leiate veebisaidilt
www.pas-europe.com.
 Aktsepteeritud on suurem osa enamlevinud krediit- ja deebetkaartidest.
 Kõikidele tehinguid ja tarnevõimalusi puudutavatele päringutele annab vastuse
Panasonic UK.
 See ei saaks olla lihtsam!
 Lisaks saab Interneti kaudu osta ka paljusid muid tooteid. Sirvige meie veebisaiti
täpsema info saamiseks.
4. Toimingute järjekord
Kontrollige enne kaamera kasutamist, et sellega on kaasas kõik näidatud
tarvikud.
 Patareid
 Käerihm
VFC4737
 LR6/AA
leelispatareid
 USB-juhe
 CD-ROM
K1HY08YY0023
VFF0988
Vajutage toitenuppu.
Kell on õigeks panemata kaamera tarnimisel. Seadistage
kuupäev ja kellaaeg enne kaamera kasutamist.
Vajutage päästikut ja
pildistage.
1 Vajutage teravdamiseks
pooleldi alla.
2 Vajutage pildistamiseks lõpuni
alla.
 Komplekti kuuluvate tarvikute kaotamisel konsulteerige seadme müüja
või hoolduskeskuse töötajatega. (Tarvikud on ka eraldi müügil.)
 Kõrvaldage kogu pakend nõuetekohaselt.
 Hoidke väikseid osi ohutus kohas lastele kättesaamatult.
 Salvestusrežiimi valimine
Vajutage [MODE] salvestusrežiimi valimiseks.
Pildistamine automaatsätetel
 Lisavarustuse hulka kuuluvad tarvikud
 SDXC-mälukaart
[Klass 10]
64 GB
 SDHC-mälukaart
[Klass 10]
Klienditeeninduskeskus
 Ühendkuningriigi klientidele: 0844 844 3899
 Iirimaa klientidele: 01 289 8333
 Tootega seotud lisainfo saamiseks külastage meie veebisaiti:
Panasonic UK otsemüük
 Tellige tarvikuid ja kulumaterjale oma toote jaoks lihtsalt ja mugavalt, helistades
Vastavalt direktiivi 2004/108/EÜ artikli 9 lõikele 2.
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
1. Komplekti kuuluvad tarvikud
32 GB
4 GB
RP-SDA32GE1K/
RP-SDU32GE1K
RP-SDA16GE1K/
RP-SDU16GE1K
RP-SDA08GE1K/
RP-SDU08GE1K
RP-SDU04GE1K
2 GB
RP-SDN02GE1A
16 GB
8 GB
 SD-mälukaart
[Klass 4]
Pildistamine kasutaja määratud sätetel
RPSDU64GE1K
Pildistamine vastavalt võttele
[Klass 6]
[Klass 4]
32 GB
16 GB
8 GB
4 GB
16 GB
8 GB
4 GB
RP-SDQ32GE1K
RP-SDQ16GE1K
RP-SDQ08GE1K
RP-SDQ04GE1K
RP-SDN16GE1A
RP-SDN08GE1A
RP-SDN04GE1A
Video salvestamine
 Menüü kasutamine
Vajutage [MENU/SET] menüü kuvamiseks, et muuta
salvestusfunktsiooni, kaamera sätteid ja muid sätteid.
 Piltide vaatamine
Vajutage esitusnuppu.
 Kõik lisavarustuse hulka kuuluvad tarvikud ei pruugi kõikides riikides saadaval
olla.
Vajutage
pildi valimiseks.
 Piltide kustutamine
1 Vajutage [ / ] kuvatud pildi kustutamiseks.
2 Vajutage , et valida [Yes], ja vajutage siis
[MENU/SET].
 Selles kasutusjuhendis on vajutatav nupp tõstetud esile varjutatult.
2. Osade nimetused
Päästik
Toitenupp
Taimeri-tähis
Mikrofon
Kõlar
Objektiiv
Kaamera mahapillamise
vältimiseks soovitame
kasutada komplekti
kuuluvat käerihma.
Välklamp
Lugupeetud klient!
Täname, et ostsite Panasonicu digikaamera! Lugege see juhend hoolikalt läbi ja
hoidke tuleviku tarvis kindlas kohas alles. Teadke, et digikaamera tegelikud
juhtseadised ja osad, menüüelemendid jms võivad erineda pisut selle
kasutusjuhendi joonistel näidatutest.
Pidage hoolikalt kinni autoriõiguse seadusest.
 Eelsalvestatud lintide või plaatide või muu väljaantud või ülekandena edastatava
materjali salvestamine muul eesmärgil peale isikliku kasutamise võib olla
vastuolus autoriõiguse seadusega. Ka isiklikuks kasutamiseks võib teatud
materjalide salvestamisel olla piiranguid.
Ohutusinfo
HOIATUS!
TULE-, ELEKTRILÖÖGI- JA SEADME KAHJUSTAMISE OHU
VÄHENDAMISEKS:
 HOIDKE SEDA SEADET VIHMA, NIISKUSE, TILKUVA VÕI
PRITSIVA VEDELIKU EEST NING ÄRGE ASETAGE SEADMELE
VEDELIKUGA ESEMEID NAGU VAASE.
 KASUTADA TOHIB AINULT SOOVITATUD TARVIKUID.
 ÄRGE EEMALDAGE KATET EGA TAGAPANEELI: SEADMES EI
OLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI. VAJALIKUD
HOOLDUSTÖÖD TULEB LASTA TEHA KVALIFITSEERITUD
HOOLDUSTEHNIKUL.
 Info patareide ja akude kohta
ETTEVAATUST!
Plahvatusoht patareide/akude valesti asendamisel! Patareid/akud
tohib asendada ainult samasuguste või tootja soovitatud võrdväärset
tüüpi patareide/akudega. Kasutatud patareid/akud tuleb kõrvaldada
vastavalt tootja juhistele.
 Patareisid/akusid ei tohi kuumutada. Kaitske patareisid/akusid
kokkupuute eest lahtise leegiga.
 Patareisid/akusid ei tohi jätta kauaks ajaks otsese päikesevalguse kätte
suletud uste ja akendega autos.
Info kasutajatele vanade seadmete ja patareide/akude kogumise
ja kõrvaldamise kohta
Need sümbolid toodetel, pakendil ja/või toodetega
kaasasolevatel dokumentidel tähendavad, et kasutatud
elektri- ja elektroonikatooteid ning patareisid/akusid ei
tohi visata ära koos tavaliste olmejäätmetega.
Vastavalt kohalikele nõuetele ning direktiividele
2002/96/EÜ ja 2006/66/EÜ tuleb kasutuselt
kõrvaldatavad tooted ja akud viia nõuetekohase
käitlemise, taaskasutuse ja ringlussevõtu tagamiseks
sihtotstarbelisse kogumispunkti.
Nende toodete ja patareide/akude nõuetekohane
kõrvaldamine aitab hoida kokku väärtuslikke ressursse
ning vältida võimalikku negatiivset mõju inimeste
tervisele ja keskkonnale, mis võib nõudeid eirava
jäätmekäitlusega kaasneda.
Täpsemat infot kasutatud toodete ja patareide/akude
kogumise ja ringlussevõtu kohta saate kohalikust
omavalitsusest, oma prügifirmalt või toote ostukohast.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib selliste jäätmete
nõuetevastane kasutuselt kõrvaldamine olla karistatav.
Äriklientidele Euroopa Liidus
Kui soovite tarbetuks muutunud elektri- ja
elektroonikaseadmed kasutuselt kõrvaldada, siis
pöörduge edasise info saamiseks vastava seadme müüja
või tarnija poole.
[Info kasutuselt kõrvaldamise kohta muudes riikides
väljaspool Euroopa Liitu]
Need sümbolid kehtivad ainult Euroopa Liidus. Kui
soovite nendest toodetest loobuda, siis pöörduge
kohalikku omavalitsusse või seadme müüja poole, et
saada infot nende toodete nõuetele vastava
kõrvaldamismeetodi kohta.
Märkus patarei-/akusümboli kohta (kaks alumist
sümbolit):
Seda sümbolit võidakse kasutada koos keemilise
elemendi sümboliga. Sellisel juhul vastab see antud
kemikaali kohta direktiivis sätestatud nõuetele.
[DIGITAL] pesa
LCD-ekraan
Suuminupp
[MODE] nupp
Tehnilised andmed
Kaamera
efektiivpikslid
Objektiiv
Kursornupp
Esitusnupp
[ / ] Kustutamis/naasmisnupp
 Olge ettevaatlik, et mitte katta sõrmega kinni mikrofoni või
kõlarit.
3. Mälukaardi (lisavarustus)/patareide sisestamine
Avage mälukaardi/patareipesa kate.
Välklamp
Mikrofon
Kõlar
Salvestatavad
andmekandjad
Salvestatava faili
vorming
Liidesed
Ühenduspesad
Mõõdud
Sisestage patareid või
mälukaart.
 Sisestage õigetpidi.
 Kasutatavad patareid/akud
 LR6/AA leelispatareid (kuuluvad komplekti)
 HR6/AA laetavad Ni-MH (nikkel-metallhüdriid) akud (lisavarustus)
 Eespool nimetatutest erinevaid patareisid/akusid ei tohi kasutada.
 Salvestamisvõime (fotod/salvestusaeg)
Salvestatavate
fotode arv
Salvestusaeg
Esitusaeg
Pildistabilisaator
LCD-ekraan
Komplekti kuuluvad või
lisavarustuse hulka
kuuluvad Panasonicu
leelispatareid
Umbes 160 fotot
Lisavarustuse hulka kuuluvad
täislaetud Panasonicu Ni-MH
akud (aku mahtuvus 1950
mAh)
Umbes 320 fotot
Umbes 80 min
Umbes 480 min
Umbes 160 min
Umbes 640 min
Teadke, et leelispatareide kasutusaeg lüheneb oluliselt madalal
temperatuuril.
 CIPA standardile vastavad salvestustingimused
 Hoidke mälukaarti allaneelamise vältimiseks lastele kättesaamatult.
Kaal
Töötemperatuur
Toiteallikas
Energiatarve
14 100 000 pikslit
Optiline 5x suum
f=4,7 mm kuni 23,5 mm
(35 mm filmikaamera ekvivalent: 26 mm kuni 130
mm)/F2,8 (maksimaalne lainurga puhul) kuni F6,5
(maksimaalne telefoto puhul)
Optiline meetod
2,7" TFT LCD (4:3) (umbes 230 400 punkti)
(pildiväli umbes 100%)
Välklambi tööulatus: (ISO AUTO) Umbes 0,6 m kuni
4,6 m (lainurk)
Mono
Mono
Sisseehitatud mälu (umbes 10 MB)/SDmälukaart/SDHC-mälukaart/SDXC-mälukaart
JPEG (fotod)
QuickTime Motion JPEG (audioga videod)
USB 2.0 (High Speed)
USB-juhet kasutades ei saa andmeid arvutist
kaamerasse kirjutada.
DIGITAL: Eriotstarbeline pesa (8-kontaktiline)
Umbes 96,5 mm (L) x 62,0 mm (K) x 27,2 mm (S)
(välja arvatud eenduvad osad)
Mälukaardi ja akuga: Umbes 172 g
Ilma mälukaardi ja akuta: Umbes 125 g
0°C kuni 40°C
(Tööniiskus: 10-80% suhteline õhuniiskus)
Alalisvool 3 V LR6/AA leelispatareid (2) (kuuluvad
komplekti)
Alalisvool 2,4 V HR6/AA laetavad Ni-MH (nikkelmetallhüdriid) akud (2)
Salvestamisel: 1,4 W
Esitamisel: 0,8 W
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement