Panasonic DMCLX5 Operating instructions

Panasonic DMCLX5 Operating instructions
Põhifunktsioonide kasutusjuhend
Digikaamera
Mudeli nr
DMC-LX5
Lugege see juhend enne digikaamera kasutamist täielikult läbi.
Lugege ka komplekti kuuluvale
CD-ROMile salvestatud
kasutusjuhendit (PDF-vormingus).
Leiate sellest keerukamate toimingute kirjelduse ja
rikkeotsingu peatüki.
Veebisait: http://www.panasonic-europe.com
Mudelinumbri järelliide “EB” tähistab Ühendkuningriigi mudelit.
EB
VQT2W94
Lugupeetud klient!
Täname, et ostsite Panasonicu digikaamera! Lugege see juhend hoolikalt läbi ja
hoidke tuleviku tarvis kindlas kohas alles. Teadke, et digikaamera tegelikud
juhtseadised ja osad, menüüelemendid jms võivad erineda pisut selle
kasutusjuhendi joonistel näidatutest.
Pidage hoolikalt kinni autoriõiguse seadusest.
• Eelsalvestatud lintide või plaatide või muu väljaantud või ülekandena
edastatava materjali salvestamine muul eesmärgil peale isikliku
kasutamise võib olla vastuolus autoriõiguse seadusega. Ka isiklikuks
kasutamiseks võib teatud materjalide salvestamisel olla piiranguid.
Ohutusinfo
HOIATUS!
TULE-, ELEKTRILÖÖGI- JA SEADME KAHJUSTAMISE OHU
VÄHENDAMISEKS:
• HOIDKE SEDA SEADET VIHMA, NIISKUSE, TILKUVA VÕI PRITSIVA
VEDELIKU EEST NING ÄRGE ASETAGE SEADMELE VEDELIKUGA
ESEMEID NAGU VAASE.
• KASUTADA TOHIB AINULT SOOVITATUD TARVIKUID.
• ÄRGE EEMALDAGE KATET EGA TAGAPANEELI: SEADMES EI OLE
KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI. VAJALIKUD HOOLDUSTÖÖD TULEB
LASTA TEHA KVALIFITSEERITUD HOOLDUSTEHNIKUL.
KASUTATAV PISTIKUPESA TULEB PAIGALDADA SEADME LÄHEDALE
NING PEAB OLEMA KERGESTI LIGIPÄÄSETAV.
■ Toodete andmesildid
Toode
Asukoht
Digikaamera
Põhjal
Akulaadija
Põhjal
2 VQT2W94 (ENG)
Hoiatus toitejuhtme kohta
Isikliku ohutuse tagamiseks tuleb järgmine
tekst hoolikalt läbi lugeda.
Sellel seadmel on kasutaja ohutuse ja
mugavuse tagamiseks valatud
kolmekontaktiline toitepistik.
Pistiku sees on 5 A kaitse.
Kui kaitse on vaja välja vahetada, siis
hoolitsege, et asenduskaitse on 5-amprine
ning et sellel on ASTA või BSI heakskiit
vastavalt standardile BS1362.
Kontrollige, et kaitsmel on heakskiidutähis
ASTA
või BSI .
■ TÄHTIS!
Seadme toitekaabli juhtmete värvid
vastavad järgmisele koodile: Sinine:
nulljuhe. Pruun: faasijuhe.
Kuna need värvid ei pruugi vastata
kasutatava pistiku värvitähistele, tehke nii:
Sinine juhe tuleb ühendada toitepistiku selle
kontaktiga, mis on tähistatud kas N-tähega
või on musta või sinist värvi.
Pruun juhe tuleb ühendada toitepistiku selle
kontaktiga, mis on tähistatud kas L-tähega
või on pruuni või punast värvi.
HOIATUS! ÄRGE ÜHENDAGE KUMBAGI
JUHET MAANDUSKONTAKTIGA, MIS ON
TÄHISTATUD KAS E-TÄHEGA,
Kui toitepistikul on eemaldatav kaitsmekate,
MAANDUSE TÄHISEGA
VÕI ON
siis hoolitsege, et see paigaldatakse
ROHELIST VÕI ROHELIST/KOLLAST
kaitsme väljavahetamisel kindlasti tagasi.
VÄRVI. SEE PISTIK EI OLE VEEKINDEL.
Kaitsmekatte kaotamisel ei tohi pistikut
HOIDKE PISTIK KUIV.
kasutada enne uue katte ostmist ja
paigaldamist.
■ Enne kasutamist
Kaitsme asenduskatte saab osta kohalikult
edasimüüjalt.
ETTEVAATUST!
KUI PAIGALDATUD VALATUD PISTIK EI
SOBI TEIE KODUS OLEVASSE
PISTIKUPESSA, SIIS TULEB KAITSE
EEMALDADA, PISTIK ÄRA LÕIGATA
NING OHUTULT KÕRVALDADA.
ÄRALÕIGATUD PISTIKU ÜHENDAMISEL
13 A PISTIKUPESSA ON OHT SAADA
TÕSINE ELEKTRILÖÖK.
Eemaldage konnektori kate.
■ Kaitsme asendamine
Kaitsme asukoht võib olenevalt toitepistiku
tüübist olla erinev (joonised A ja B).
Kontrollige paigaldatud toitepistikut ja järgige
järgmisi juhiseid.
Joonistel kujutatud toitepistik võib tegelikust
erineda.
1. Avage kruvikeerajaga kaitsmekate.
Joonis A
Kui on vaja paigaldada uus pistik, siis
järgige järgmisi juhtmete ühendamise
koode. Kahtluse korral konsulteerige
pädeva elektrikuga.
Joonis B
Kaitsmekate
2. Vahetage kaitse välja ja sulgege
kaitsmekate.
Joonis A
Joonis B
Kaitse (5 A)
Kaitse (5 A)
(ENG) VQT2W94
3
■ Info aku kohta
ETTEVAATUST!
Plahvatusoht aku valesti asendamisel! Aku tohib asendada ainult samasuguse
või tootja soovitatud võrdväärset tüüpi akuga. Kasutatud akud tuleb kõrvaldada
tootja juhiste kohaselt.
• Akusid ei tohi kuumutada. Kaitske akusid kokkupuute eest lahtise leegiga.
• Akusid ei tohi jätta kauaks ajaks otsese päikesevalguse kätte suletud uste ja
akendega autos.
Hoiatus!
Tule-, plahvatus- ja põletusoht! Akusid ei tohi lahti võtta, kuumutada üle 60C
ega tuhastada.
4 VQT2W94 (ENG)
■ Info akulaadija kohta
ETTEVAATUST!
• ÄRGE PAIGALDAGE EGA ASETAGE SEDA SEADET RAAMATUKAPPI,
SISSEEHITATUD SEINAKAPPI EGA MUUSSE UMBSESSE KOHTA.
HOOLITSEGE, ET SEADE ON HÄSTI VENTILEERITUD. ÜLEKUUMENEMISE
PÕHJUSTATUD ELEKTRILÖÖGI- JA TULEOHU VÄLTIMISEKS HOOLITSEGE,
ET KARDINAD EGA MUUD MATERJALID EI TAKISTA ÕHUAVASID.
• ÄRGE KATKE SEADME ÕHUAVASID KINNI AJALEHTEDE, LAUDLINADE,
KARDINATE EGA MUUDE SARNASTE ESEMETEGA.
• ÄRGE ASETAGE SEADMELE PÕLEVAID KÜÜNLAID EGA MUID LAHTISE
TULE ALLIKAID.
• KÕRVALDAGE AKUD KESKKONNAOHUTULT.
• Kui toitejuhe on ühendatud, siis on akulaadija ooteolekus. Kui toitejuhe on
ühendatud pistikupessa, on primaarahel püsivalt pingestatud (puudub
toitelüliti).
■ Ohutusnõuded
• Kasutada tohib ainult komplekti kuuluvat AV-juhet.
• Kasutada tohib ainult komplekti kuuluvat USB-juhet.
• Kasutada tohib ainult Panasonicu HDMI-minijuhet (RP-CDHM15, RP-CDHM30,
lisavarustus).
Osade numbrid: RP-CDHM15 (1,5 m), RP-CDHM30 (3,0 m)
Hoidke kaamera võimalikult kaugel elektromagnetvälju tekitavatest
seadmetest (nagu mikrolaineahi, teler, videomängud jne).
• Kui kasutate kaamerat teleri peal või lähedal, võib elektromagnetväli häirida
kaamera heli ja pilti.
• Ärge kasutage kaamerat mobiiltelefoni lähedal, sest see võib põhjustada pilti ja
heli moonutavat müra.
• Kõlarite või suurte mootorite tekitatud tugev magnetväli võib salvestisi
kahjustada või fotosid moonutada.
• Mikroprotsessorite tekitatud elektromagnetväli võib kaamera tööd häirida,
moonutades pilti ja heli.
• Kui elektromagnetvälju tekitavate seadmete mõjupiirkonnas kaamera ei tööta
nõuetekohaselt, siis lülitage kaamera välja ja eemaldage aku või ühendage
lahti toiteadapter (DMW-AC5E, lisavarustus). Siis paigaldage aku tagasi või
ühendage uuesti toiteadapter ja lülitage kaamera sisse.
Ärge kasutage kaamerat raadiosaatjate ega kõrgepingeliinide lähedal.
• Raadiosaatjate või kõrgepingeliinide lähedal salvestades võivad pilt ja heli olla
moonutatud.
(ENG) VQT2W94
5
Info kasutajatele vanade seadmete ja kasutatud akude kogumise ja
kõrvaldamise kohta
Need sümbolid toodetel, pakendil ja/või toodetega
kaasasolevatel dokumentidel tähendavad, et kasutatud elektrija elektroonikatooteid ning akusid ei tohi visata ära koos
tavaliste olmejäätmetega.
Vastavalt kohalikele nõuetele ning direktiividele 2002/96/EÜ ja
2006/66/EÜ tuleb kasutatud tooted ja akud viia nõuetekohase
käitlemise, taaskasutuse ja ringlussevõtu tagamiseks
sihtotstarbelisse kogumispunkti.
Nende toodete ja akude nõuetekohane kõrvaldamine aitab
hoida kokku väärtuslikke ressursse ning vältida võimalikku
negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale, mis võib
nõudeid eirava jäätmekäitlusega kaasneda.
Täpsemat infot kasutatud toodete ja akude kogumise ja
ringlussevõtu kohta saate kohalikust omavalitsusest, oma
prügifirmalt või toote ostukohast.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib selliste jäätmete
nõuetevastane kasutuselt kõrvaldamine olla karistatav.
Äriklientidele Euroopa Liidus
Kui soovite tarbetuks muutunud elektri- ja elektroonikaseadmed
kasutuselt kõrvaldada, siis pöörduge edasise info saamiseks
vastava seadme müüja või tarnija poole.
[Info kasutuselt kõrvaldamise kohta muudes riikides
väljaspool Euroopa Liitu]
Need sümbolid kehtivad ainult Euroopa Liidus. Kui soovite
nendest toodetest loobuda, siis pöörduge kohalikku
omavalitsusse või seadme müüja poole, et saada infot nende
toodete nõuetele vastava kõrvaldamismeetodi kohta.
Märkus akusümboli kohta (kaks alumist sümbolit):
Seda sümbolit võidakse kasutada koos keemilise elemendi
sümboliga. Sellisel juhul vastab see antud kemikaali kohta
direktiivis sätestatud nõuetele.
Cd
6 VQT2W94 (ENG)
Sisukord
Ohutusinfo
Tarvikud
Osade nimetused
Aku laadimine
Info sisseehitatud mälu/mälukaardi kohta
Mälukaardi (lisavarustus)/aku sisestamine ja eemaldamine
Kuupäeva ja kellaaja seadmine
• Kellasätte muutmine
Menüü kasutamine
Salvestusrežiimi [REC] valimine
Pildistamine lemmiksätetel
( : Programme AE režiim)
• Programminihe
Pildistamine automaatfunktsioonil
( : Intelligentne automaatrežiim)
• Võtte tuvastamine
• AF Tracking funktsioon
Särituse kompenseerimine
Pildistamine ava/säriaega kindlaks määrates
• : Ava prioriteediga automaatsäritus
• : Säriaja prioriteediga automaatsäritus
Pildistamine säritust käsitsi seades
Video salvestamine
Piltide esitamine ([NORMAL PLAY])
Piltide kustutamine
Kasutusjuhendi (PDF-vormingus) lugemine
Tehnilised andmed
2
8
11
14
16
17
18
18
19
20
22
23
24
25
25
26
27
27
27
28
29
30
30
31
33
(ENG) VQT2W94
7
Tarvikud
Kontrollige enne kaamera kasutamist, et sellega on kaasas kõik näidatud
tarvikud. Tootenumbrid õiged 2010. aasta juuli seisuga. Tootenumbrid võivad
muutuda.
1 Aku
Laadige aku enne kasutamist.
2 Akulaadija
3 Toitejuhe
4 USB-juhe
5 AV-juhe
6 CD-ROM
• Tarkvara:
Kasutage seda tarkvara installimiseks arvutisse.
7 CD-ROM
• Kasutusjuhend
8 Õlarihm
9 Akukarp
10 Objektiivikate¢
11 Objektiivikatte nöör
12 Eesmine objektiivirõngas*
(Vt ptk “Osade nimetused”, et näha, kus see kaamera küljes asub.)
13 Välklambi kinnituse kate*
* Ostmisel on see kinnitatud kaamera kere külge.
• SD-mälukaarti, SDHC-mälukaarti ja SDXC-mälukaarti nimetatakse käesolevas
juhendis mälukaardiks.
• Mälukaart kuulub lisavarustuse hulka.
Kui te mälukaarti ei kasuta, siis saate salvestada ja esitada pilte
sisseehitatud mällu/mälust.
• Komplekti kuuluvate tarvikute kaotamisel konsulteerige seadme müüja või
hoolduskeskuse töötajatega. (Tarvikud on ka eraldi müügil.)
8 VQT2W94 (ENG)
1
2
3
DMW-BCJ13E
4
DE-A82A
5
K1HA08AD0002
7
6
K1HA08CD0028
8
VFF0672
10
9
VFC4324
11
VYF3361
K2CT39A00002
VGQ0N97
12
VFC4366
VGK3662
13
VYF3287
(ENG) VQT2W94
9
Müügi- ja tugiteenuste info
Klienditeeninduskeskus
• Ühendkuningriigi klientidele: 0844 844 3852
• Iiri Vabariigi klientidele: 01 289 8333
• Külastage meie veebisaiti tooteinfo saamiseks.
www.panasonic.co.uk.
• Meiliaadress: [email protected]
AV-tarkvara tehniline tugi
• Ühendkuningriigi klientidele: 0844 844 3869
• Iiri Vabariigi klientidele: 01 289 8333
Panasonic UK otsemüük
• Klientidele: 0844 844 3856
• Tellige tarvikuid ja kulumaterjale oma toote jaoks lihtsalt ja mugavalt, helistades meie
klienditeeninduskeskusesse esmaspäevast kuni neljapäevani 9.00 kuni 17.30, reedel 9.30
kuni 17.30 (välja arvatud riiklikel pühadel).
• Või Internetist meie tarvikute tellimise rakenduse kaudu, mille leiate veebisaidilt www.paseurope.com.
• Aktsepteeritud on suurem osa enamlevinud krediit- ja deebetkaartidest.
• Kõikidele tehinguid ja tarnevõimalusi puudutavatele päringutele annab vastuse Panasonic
UK Ltd.
• See ei saaks olla lihtsam!
• Lisaks saab Interneti kaudu osta ka paljusid muid tooteid. Sirvige meie veebisaiti täpsema
info saamiseks.
■ Lisavarustuse hulka kuuluvad tarvikud
• Aku: DMW-BCJ13E
• Toiteadapter*1:DMW-AC5EB
• HDMI-minijuhe: RP-CDHM15E/RP• Alalisvoolu ühendusseadis*1:DMW-DCC7F
CDHM30E
• Väline reaalajapildinäidik: DMW-LVF1E
• Väline pildinäidik:DMW-VF1E
• Objektiiviadapter*2: DMW-LA6E
• Lainurklisaobjektiiv*2: DMW-LWA52E
• PL-filter/mitmekihilise kattega filter/ND• Välklamp: DMW-FL220E/DMW-FL360E/
filter*2: DMW-LPL52E/DMW-LMC52E/
DMW-FL500E
DMW-LND52E
• SDXC-mälukaart
64 GB: RP-SDW64GE1K
48 GB: RP-SDW48GE1K
• SDHC-mälukaart
32 GB: RP-SDW32GE1K/RP-SDP32GE1K
24 GB: RP-SDP24GE1K
16 GB: RP-SDW16GE1K/RP-SDP16GE1K
8 GB: RP-SDW08GE1K/RP-SDP08GE1K/RP-SDR08GE1A
4 GB: RP-SDW04GE1K/RP-SDP04GE1K/RP-SDR04GE1A
• SD-mälukaart
2 GB: RP-SDP02GE1K/RP-SDR02GE1A
*1 Toiteadapterit saab kasutada ainult koos määratud Panasonicu alalisvoolu
2 GB: RP-SDP02GE1K/RP-SDR02GE1A
ühendusseadisega.
¢1 The AC Adaptor
can
only be used with the designated Panasonic DC Coupler.
Toiteadapterit
ei saa üksi
kasutada.
The AC adaptor
cannot
be used by itself.
*2 Objektiiviadapter
on vajalik
lainurklisaobjektiivi
või filtri kinnitamiseks.
¢2 The
Lens Adaptor
is necessary
toeiattach
wide conversion
lens olla.
or filter.
Kõik
lisavarustuse
hulka kuuluvad
tarvikud
pruugi akõikides
riikides saadaval
Some optional accessories may not be available in some countries.
10 VQT2W94 (ENG)
Osade nimetused
1 Objektiiv
2 Taimeritähis
Automaatteravdamise abilamp
3 Välklamp
4 Õlarihma aas
5 Teravdamise valikulüliti
6 LCD-ekraan
7 [AF/AE LOCK] nupp
8 Esitusnupp
9 Olekutähis
10 [MENU/SET] nupp
11 [DISPLAY] nupp
12 [Q.MENU]/kustutamisnupp
1
2
6
3
4 5
7 13
8
9 10 11 12 14
13 Tagumine reguleerketas
Tagumise reguleerketta kasutamist kirjeldatakse käesolevas kasutusjuhendis järgmiselt:
Näiteks: Vasakule või paremale pööramine
Näiteks: Tagumise reguleerketta vajutamine
(ENG) VQT2W94
11
14 Kursornupud
/ [FOCUS] nupp
/ Funktsiooninupp
Määrake menüü nupule . Sageli kasutatava menüü registreerimine on
mugav.
[FILM MODE]/[QUALITY]/[METERING MODE]/[WHITE BALANCE]/ [AF
MODE]/[I.EXPOSURE]/[GUIDE LINE]/[
REC AREA]/ [REMAINING
DISP.]/[FLASH]/[AUTO BRACKET]/[ASPECT BRACKET]
/ Taimerinupp
/ISO
Selles kasutusjuhendis kujutatakse kursornuppe järgmisel joonisel
näidatud viisil või tähistatakse märkidega ///.
Näiteks: Kui vajutate nuppu  (alla).
Vajutage .
või
15 Kuvasuhte valikulüliti
16 Mikrofon
17 Suumimishoob
18 Videonupp
19 Välklambi avamisnupp
20 Välklambi kinnituse kate
• Allaneelamise vältimiseks hoida
välklambi kinnituse katet lastele
kättesaamatult.
21 Töörežiimi valikunupp
22 Päästik
23 Kaamera sisse- ja väljalülitamise lüliti
15
19
20
16
17 18
21 22 23
26
24 [HDMI] pesa
25 [AV OUT/DIGITAL] pesa
26 Eesmine objektiivirõngas
27 Läätseraam
24
25
27
12 VQT2W94 (ENG)
28 Statiivipesa
• Hoolitsege enne kaamera statiivi külge
kinnitamist, et statiiv on stabiilses asendis.
29 Kõlar
• Ärge kõlarit sõrmedega kinni katke.
30 Mälukaardi-/akupesa kate
31 Vabastushoob
28
29
30
32 31
32 Alalisvoolu ühendusseadise kate
• Toiteadapteri kasutamisel tuleb kasutada
Panasonicu alalisvoolu ühendusseadist
(DMW-DCC7, lisavarustus) ja
toiteadapterit (DMW-AC5E,
lisavarustus).
• Kasutada tuleb Panasonicu
originaaltoiteadapterit (DMW-AC5E,
lisavarustus).
• Toiteadapterit tuleb kasutada koos selle
komplekti kuuluva toitejuhtmega.
• Soovitame video salvestamiseks
kasutada piisavalt laetud akut või
toiteadapterit.
• Kui video salvestamisel kasutatakse
toiteadapterit ning kaamera toide katkeb
elektrikatkestuse, toiteadapteri
lahtiühendamise vms tõttu, siis kaotate
salvestise.
(ENG) VQT2W94
13
Aku laadimine
■ Info selle seadmega kasutatavate akude kohta
Selle seadmega saab kasutada akut DMW-BCJ13E.
Teatud riikides on leitud turustatavate akude seast järeletehtud akusid,
mis on välimuselt Panasonicu toodetud akudele väga sarnased. Osadel
neist puudub piisav sisemine kaitse, et need saaksid vastata akudele
esitatavatele ohutusnõuetele. Selliste akude kasutamisega kaasneb tuleja plahvatusoht. Pidage meeles, et selle seadme tootja ei vastuta
järeletehtud aku kasutamise põhjustatud õnnetusjuhtumite ega
talitlushäirete eest. Ohutute toodete kasutamise tagamiseks on soovitav
kasutada Panasonicu toodetud akut.
• Kasutage komplekti kuuluvat akulaadijat ja akut.
• Sellel kaameral on ohutult kasutatavate akude eristamise funktsioon.
Komplekti kuuluv aku (DMW-BCJ13E) toetab seda funktsiooni. Selle
seadmega kasutamiseks sobivad ainult Panasonicu originaalakud ning
muude firmade toodetud ja Panasonicu sertifitseeritud akud. (Seda
funktsiooni mittetoetavaid akusid ei saa kasutada.)
Panasonic ei saa tagada selliste akude kvaliteeti, talitlust ega ohutust,
mille on mõni muu firma tootnud ja mis ei ole Panasonicu originaaltooted.
■ Laadimine
• Kaamera tarnitakse laadimata akuga. Laadige aku enne kasutamist.
• Laadige aku akulaadijaga ruumis sees.
• Akut on soovitav laadida temperatuuril 10oC kuni 30oC. (Aku
temperatuur peab olema sama.)
Sisestage aku õigetpidi
(vaadake akule märgitud
noolt).
Ühendage toitejuhe.
• Pärast laadimise lõppu ühendage
akulaadija elektrivõrgust lahti ja
eemaldage aku akulaadijast.
14 VQT2W94 (ENG)
■ Info laadimistähise [CHARGE] kohta
Tähis [CHARGE] süttib:
Laadimistähis [CHARGE] A süttib ja laadimine algab.
Laadimistähis [CHARGE] kustub:
Akulaadija laadimistähis [CHARGE] A kustub, kui laadimine lõppes ilma
probleemideta.
• Kui laadimistähis [CHARGE] vilgub
– Aku temperatuur on liiga kõrge või liiga madal. Laadige akut uuesti
ümbritseva õhu temperatuuril 10C kuni 30C.
– Akulaadija või aku klemmid on määrdunud. Puhastage need kuiva riidega.
■ Laadimisaeg
Laadimisaeg
Umbes 155 min
■ Fotode salvestamine
[LCD-ekraani/välise reaalajapildinäidiku (DMW-LVF1, lisavarustus)
kasutamisel]
Salvestatavate fotode
arv
Salvestusaeg
Umbes 400 fotot
Umbes 200 min
CIPA standardi kohaselt
Programme AE režiimis
CIPA standardile vastavad salvestustingimused
• CIPA on lühendatult [Camera & Imaging Products Association] (Kaamerate ja
pildindustoodete assotsiatsioon).
• Temperatuur: 23C/Niiskus: 50% suhteline õhuniiskus LCD-ekraani
kasutamisel.
• Panasonicu SD-mälukaardi (32 MB) kasutamisel.
• Komplekti kuuluvat akut kasutades.
• Salvestamist alustades 30 s pärast kaamera sisselülitamist. (Kui optilise
pildistabilisaatori funktsioon on sättel [AUTO].)
• Salvestamine kord iga 30 s järel, välklambi täismahus kasutamine igal teisel
võttel.
• Suumimishoob keeratakse igal pildistamisel teleobjektiivi asendist
lainurkobjektiivi asendisse või vastupidi.
• Lülitades kaamera välja iga 10 võtte järel ning jättes selle väljalülitatuks, kuni
aku temperatuur langeb.
■ Esitamine
[LCD-ekraani/välise reaalajapildinäidiku (DMW-LVF1, lisavarustus)
kasutamisel]
Esitusaeg
Umbes 360 min
(ENG) VQT2W94
15
Info sisseehitatud mälu/mälukaardi kohta
Sisseehitatud mälu
• Mälu suurus: umbes 40 MB
• Sisseehitatud mälu saab kasutada ajutise mäluseadmena, kui mälukaart
saab täis.
• Sisseehitatud mälu pöördusaeg võib olla pikem mälukaardi pöördusajast.
Mälukaart
Selle seadmega saab kasutada järgmist tüüpi SD-videostandardile vastavaid
mälukaarte.
(Kasutusjuhendis nimetatakse neid mälukaardiks.)
Selle seadmega
Märkused
kasutatava mälukaardi
tüüp
SD-mälukaart
• SDHC-mälukaarte saab kasutada SDHC-mälukaartidega
(8 MB kuni 2 GB)
või SDXC-mälukaartidega ühilduvates seadmetes.
• SDXC-mälukaarte saab kasutada ainult SDXCSDHC-mälukaart
mälukaartidega ühilduvates seadmetes.
(4 GB kuni 32 GB)
• Kontrollige SDXC-mälukaarte kasutades, et arvuti ja
SDXC-mälukaart
muud seadmed on nendega ühilduvad.
(48 GB, 64 GB)
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/
SDXC.html
• 4 GB kuni 32 GB mälumahuga mälukaartidest saab kasutada ainult SDHC-logoga
mälukaarte (see logo tähistab mälukaardi vastavust SD-videostandarditele).
• 48 GB kuni 64 GB mälumahuga mälukaartidest saab kasutada ainult SDXC-logoga
mälukaarte (see logo tähistab mälukaardi vastavust SD-videostandarditele).
• Videoid vormingus [AVCHD Lite] salvestades on soovitav kasutada mälukaarti, mille
SD-kiiruseklassiks on* “klass 4” või kõrgem. Lisaks on videoid vormingus [MOTION
JPEG] salvestades soovitav kasutada mälukaarti, mille SD-kiiruseklassiks on “klass 6”
või kõrgem.
* SD-kiiruseklass on pideva kirjutamise kiirusestandard.
• Leiate värskeimat infot järgmiselt veebisaidilt.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(See sait on ainult ingliskeelne.)
Märkus
• Allaneelamise vältimiseks hoida mälukaarti lastele kättesaamatult.
16 VQT2W94 (ENG)
Mälukaardi (lisavarustus)/aku
sisestamine ja eemaldamine
• Kontrollige, et kaamera on väljalülitatud.
• Sulgege välklamp.
• Soovitame kasutada Panasonicu mälukaarti.
Lükake vabastushooba noole
suunas ja avage mälukaardi/akupesa kate.
• Kasutada tuleb Panasonicu originaalakut
(DMW-BCJ13E).
• Muude akude kasutamisel ei saa tootja
tagada digikaamera talitluskvaliteeti.
Aku: sisestage õigetpidi, kuni hoob A
selle kohale lukustab. Aku
eemaldamiseks tõmmake hooba A
noole suunas.
Mälukaart: lükake õigetpidi pessa, kuni
see klõpsuga kohale lukustub.
Mälukaardi eemaldamiseks vajutage
kaardile, kuni kostab klõps, ja
tõmmake seejärel mälukaart otse välja.
B: Ärge puudutage mälukaardi ühendusklemme.
• Mälukaart võib kahjustuda, kui seda ei sisestada korralikult lõpuni.
1: Sulgege mälukaardi-/akupesa kate.
2: Lükake vabastushooba noole suunas.
(ENG) VQT2W94
17
Kuupäeva/kellaaja seadmine
• Kaamera tarnimisel on kell õigeks panemata.
Lülitage kaamera sisse.
A [MENU/SET] nupp
B Kursornupud
Vajutage nuppu [MENU/SET].
Vajutage nuppe / elementide
valimiseks (aasta, kuu, päev, tunnid,
minutid, kuvamisjärjestus või
kellaaja kuvamisvorming), ja
vajutage nende seadmiseks nuppe
/.
• Vajutage nuppu [ ] tühistamiseks ilma kellaaega seadmata.
Vajutage seadmiseks nuppu [MENU/SET].
Vajutage nuppu [MENU/SET].
• Vajutage nuppu [ ] seadistamiskuvale naasmiseks.
Kellasätte muutmine
Valige [CLOCK SET] salvestusmenüüs [REC] või seadistusmenüüs
[SETUP] ja vajutage nuppu .
• Kellaaja seadmiseks järgige punkte 3 ja 4 eespool.
18 VQT2W94 (ENG)
OFF
ON
Menüü kasutamine
Selles peatükis kirjeldatakse salvestusrežiimi [REC] sätete valimist, ent sama
meetod on kasutatav ka videomenüüs [MOTION PICTURE], esitusmenüüs
[PLAYBACK] ja seadistusmenüüs [SETUP].
Näide: funktsiooni [AF MODE] seadmine sättelt [ ] sättele [ ] Programme AE
režiimis.
Menüü avamiseks vajutage nuppu
[MENU/SET].
Vajutage nuppe /, et valida [AF MODE]
ning vajutage siis nuppu .
• Menüüelemendist sõltuvalt ei pruugi selle säte
ilmuda või see võib ilmuda muudmoodi.
Vajutage nuppe /, et valida [ ] ning
vajutage siis seadmiseks nuppu
[MENU/SET].
Menüü sulgemiseks vajutage nuppu
[MENU/SET].
Muudesse menüüdesse liikumine
Näiteks: seadistusmenüüsse [SETUP] liikumine
1 Vajutage nuppu [MENU/SET] menüü avamiseks.
2 Vajutage nuppu .
3 Vajutage nuppu , et valida seadistusmenüü
[SETUP] ikoon [ ].
4 Vajutage nuppu .
• Järgmiseks valige menüüelement ja seadistage see.
(ENG) VQT2W94
19
Töörežiimi muutmine
Salvestusrežiimi [REC] valimine
Lülitage kaamera sisse.
A Töörežiimi valikunupp
• Olekutähis 2 süttib kaamera
sisselülitamisel 1. (See kustub umbes 1 s
pärast.)
Režiimi muutmine töörežiimi valikunuppu
keerates.
Seadke soovitud režiimi tähis kohakuti osaga B.
• Keerake töörežiimi valikunuppu aeglaselt ja
kindlalt. (Töörežiimi valikunupp pöörleb 360.)
■ Põhirežiimid
Programme AE režiim
Subjekte salvestatakse teie enda valitud sätetel.
Intelligentne automaatrežiim
Subjekte salvestatakse kaamera poolt automaatselt valitud sätetel.
20 VQT2W94 (ENG)
OFF
ON
■ Täiustatud režiimid
Ava prioriteediga automaatsärituse režiim
Säriaja määrab automaatselt ära teie seatud ava väärtus.
Säriaja prioriteediga automaatsärituse režiim
Ava väärtuse määrab automaatselt ära teie seatud säriaeg.
Käsitsi särituse režiim
Särituse määravad ära käsitsi reguleeritud ava väärtus ja säriaeg.
Loominguline videorežiim
Video salvestamine käsitsi määratavate sätetega.
Kohandatud režiim
Kasutage seda režiimi eelnevalt registreeritud sätetel pildistamiseks.
Võtterežiim
See võimaldab pildistada salvestatavale võttele vastavalt.
Minu värvi režiim
Kasutage seda režiimi, et kontrollida värviefekte ning valida soovitud režiim
kaheteistkümne värvirežiimi seast ja siis pildistada.
(ENG) VQT2W94
21
Salvestusrežiim [REC]:
Pildistamine lemmiksätetel
(
: Programme AE režiim)
Kaamera seab säriaja ja ava väärtuse automaatselt vastavalt pildistatava
subjekti heledusele.
Salvestusmenüüs [REC] mitmesuguseid sätteid muutes saab pildistades
suuremat vabadust nautida.
Keerake töörežiimi valikulüliti tähisele
[ ].
• Seadke teravdamise valikulüliti sättele [AF].
AF
AF
MF
Suunake automaatteravdamise juhtala 1 punkti, mille
soovite teravdada.
2
Vajutage päästik teravdamiseks
pooleldi alla.
• Kui subjekt on teravdatud, siis süttib
teravdamistähis 2 (roheline).
• Fookuskaugus on 50 cm kuni .
Vajutage päästik kuni lõpuni
(vajutage sügavamale) alla ja
pildistage.
22 VQT2W94 (ENG)
1
Programminihe
Programme AE režiimis saab muuta eelseatud ava
väärtust ja säriaega ilma säritust muutmata. Seda
nimetatakse programminihkeks. Saate Programme
AE režiimis pildistades ava väärtust vähendades
muuta tausta hägusemaks või salvestada liikuvat
subjekti dünaamilisemalt säriaega pikendades.
A
• Vajutage päästik pooleldi alla ning kasutage seejärel tagumist
reguleerketast programminihke aktiveerimiseks, sellal kui ava väärtus ja
säriaeg on ekraanil (umbes 10 s).
• Programminihke aktiveerimisel ilmub ekraanile programminihke tähis A.
• Programminihe tühistatakse kaamera väljalülitamisel või tagumise
reguleerketta keeramisel, kuni programminihke tähis kaob ekraanilt.
■ Programminihke näide
(A): Ava väärtus
(B): Säriaeg
1 Programminihke hulk
2 Programminihke
joondiagramm
3 Programminihke piir
1
2
3
4
5
1
1/2
1/4
1/8
1/15
6
7
8
9
10
11
12
13
14 (Ev)
2
2.8
(A)
4
5.6
8
11
1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000
(B)
(ENG) VQT2W94
23
Salvestusrežiim [REC]:
Pildistamine automaatfunktsioonil
(
: Intelligentne automaatrežiim)
Kaamera seab kõige sobivamad sätted vastavalt subjektile ja
salvestustingimustele, mistõttu soovitame kasutada seda režiimi algajatel ning
neil, kes soovivad, et pildistada oleks lihtne.
Keerake töörežiimi valikunupp tähisele [
].
1
Teravdamiseks vajutage päästik
pooleldi alla.
• Teravdamistähis 1 (roheline) süttib, kui
subjekt on teravdatud.
• Näotuvastuse funktsioon kuvab subjekti
näo ümber automaatteravdamise ala 2.
Muudel juhtudel kuvatakse see subjekti
teravdatud punktis.
• Fookuskaugus on 1 cm (lainurk)/30 cm
(tele) kuni .
Vajutage päästik pildistamiseks
lõpuni (vajutage sügavamale) alla.
24 VQT2W94 (ENG)
2
Võttetuvastus
Kui kaamera tuvastab optimaalse võtterežiimi, siis ilmub vastav ikoon 2 s siniselt
ja pärast seda muutub selle värv tavaliseks punaseks.

[i-PORTRAIT]
[i-SCENERY]
[i-MACRO]
[i-NIGHT PORTRAIT]
• Ainult [
] valimisel.
[i-NIGHT SCENERY]
[i-SUNSET]
[i-BABY]
• [ ] valitakse juhul, kui ükski võtterežiimidest ei sobi, ning kaamera
rakendab standardseid sätteid.
• [ ], [ ] või [ ] valimisel tuvastab kaamera automaatselt inimese näo
ning reguleerib teravust ja säritust vastavalt. (Näotuvastus)
AF Tracking funktsioon
Teravdamise ja särituse saab fikseerida määratud subjektile. Teravdamine ja
säritus järgnevad automaatselt subjektile ka juhul, kui see liigub.
1 Vajutage nuppu  (FOCUS).
• [ ] ilmub ekraani vasakusse ülanurka.
• AF Tracking raam ilmub ekraani keskele.
• Tühistamiseks vajutage uuesti nuppu 
(FOCUS).
2 Viige AF Tracking raam subjektile ja
vajutage subjekti lukustamiseks nuppu
[AF/AE LOCK].
AF/AE LOCK
• AF Tracking raam muutub kollaseks.
• Valitakse määratud subjektile kõige kohasem
võtterežiim.
• Tühistamiseks vajutage nuppu  (FOCUS).
(ENG) VQT2W94
25
Salvestusrežiim [REC]:
Särituse kompenseerimine
Kasutage seda funktsiooni, kui sobivat säritust ei õnnestu saavutada subjekti
ja tausta erineva heleduse tõttu. Vaadake järgmisi näiteid.
Vajutage tagumist reguleerketast, et
valida [ ] ja keerake seejärel
tagumist reguleerketast särituse
kompenseerimiseks.
A Särituse kompenseerimise väärtus
• Tagumise reguleerketta vajutamisel saab
vaheldumisi säritust kompenseerida ja
särituse kompenseerimist deaktiveerida.
• Säritust saab kompenseerida, kui tähis [ ]
ekraani vasakus alanurgas muutub oranžiks.
• Särituse kompenseerimise väärtus on seatav
vahemikus -3 EV kuni +3 EV.
• Valige [ ] esialgse särituse (0 EV)
taastamiseks.
Pildistage.
26 VQT2W94 (ENG)
A
Salvestusrežiim [REC]:
Pildistamine ava väärtust/säriaega
kindlaks määrates
Ava väärtuse prioriteediga automaatsäritus
Seadke ava väärtus kõrgemaks, kui soovite tausta teravaks muuta. Seadke ava
väärtus väiksemaks, kui soovite tausta pehmemaks muuta.
Keerake töörežiimi valikunupp tähisele [
].
Keerake tagumist reguleerketast
ava väärtuse seadmiseks.
A Ava väärtus
Pildistage.
A
Säriaja prioriteediga automaatsäritus
Kui soovite jäädvustada teravat pilti kiiresti liikuvast subjektist, siis seadke lühem
säriaeg. Kui soovite tekitada lohisemisefekti, siis seadke pikem säriaeg.
Keerake töörežiimi valikunupp tähisele [
].
Keerake tagumist reguleerketast
säriaja seadmiseks.
B Säriaeg
Pildistage.
B
(ENG) VQT2W94
27
Salvestusrežiim [REC]:
Pildistamine säritust käsitsi seades
Määrake säritus kindlaks käsitsi ava väärtust ja säriaega seades.
Keerake töörežiimi valikunupp tähisele [І].
• Umbes 10 s ilmub käsitsi särituse seadmise abifunktsioon A.
Keerake tagumist reguleerketast ava
väärtuse ja säriaja seadmiseks.
B Ava väärtus
C Säriaeg
B C
• See lülitub ava väärtuse seadmise toimingult
säriaja seadmise toimingule ja vastupidi iga kord, kui tagumist
reguleerketast vajutate.
Vajutage päästik pooleldi alla.
• Umbes 10 s ilmub käsitsi särituse
seadmise abifunktsioon A.
Pildistage.
A
■ Käsitsi särituse seadmise abifunktsioon
Säritus on piisav.
Seadke lühem säriaeg või suurem ava väärtus.
Seadke pikem säriaeg või väiksem ava väärtus.
• Käsitsi särituse seadmise abifunktsioon on ligikaudne.
28 VQT2W94 (ENG)
Salvestusrežiim [REC]:
Video salvestamine
Selle kaameraga saab salvestada AVCHD-vormingus kõrglahutusega videoid või
Motion JPEG vormingus videoid. Kaamera salvestab monoheli.
Muutke režiimi töörežiimi valikunuppu keerates.
A
Vajutage salvestamise alustamiseks
videonuppu.
A Kasutatav salvestusaeg
B Möödunud salvestusaeg
• Video salvestatakse funktsiooniga [REC
QUALITY] seadistatud kuvasuhtega hoolimata
kuvasuhte valikulüliti asendist.
C
B
• Vabastage videonupp kohe pärast selle
vajutamist.
• Salvestusoleku tähis (punane) C vilgub
video salvestamise ajal.
Salvestamise seiskamiseks vajutage uuesti videonuppu.
• Kui salvestamise ajal saab sisseehitatud mälu või mälukaart täis, siis
seiskub salvestamine automaatselt.
Märkus
• Videot saab järjest ilma katkestamata salvestada kuni 29 min 59 s. Lisaks
saab vormingus [MOTION JPEG] salvestada järjest videot kuni 2 GB. (Näide:
[8m 20s] sättel [ ]) Ekraanil on järjest salvestamiseks järelejäänud aeg.
(ENG) VQT2W94
29
Esitusrežiim [PLAYBACK]:
Piltide esitamine ([NORMAL PLAY])
Vajutage nuppu [
].
Vajutage nuppe / pildi
valimiseks.
• Pärast video valimist vajutage esituse
alustamiseks nuppu .
Esitusrežiim [PLAYBACK]:
Piltide kustutamine
Kustutatud pilte ei saa taastada.
• Kustutatakse pildid sisseehitatud mälust või mälukaardilt sõltuvalt sellest,
kumba esitamiseks kasutatakse.
Valige kustutatav pilt ja vajutage
siis nuppu [ ].
A[
] nupp
Vajutage nuppu , et valida [YES]
ja vajutage siis nuppu [MENU/SET].
30 VQT2W94 (ENG)
Kasutusjuhendi (PDF-vormingus)
lugemine
• Olete praktiseerinud selles juhendis tutvustatud põhitoiminguid ja soovite
hakata kasutama keerukamaid funktsioone.
• Soovite lugeda rikkeotsingu peatükki.
Lugege sellistes olukordades komplekti kuuluvale CD-ROMile salvestatud
kasutusjuhendit (PDF-vormingus).
■ Windowsi kasutamisel
Lülitage arvuti sisse ja sisestage komplekti kuuluv
kasutusjuhendiga CD-ROM.
Valige soovitud keel ja klõpsake
siis installimiseks valikul
[Operating Instructions].
Tehke topeltklõps töölaual
kasutusjuhendi “Operating
Instructions” otseteeikoonil.
(ENG) VQT2W94
31
■ Kui kasutusjuhend (PDF-vormingus) ei avane
PDF-vormingus kasutusjuhendi sirvimiseks või printimiseks vajate tarkvara
Adobe Acrobat Reader 5.0 või hilisem versioon või Adobe Reader 7.0 või hilisem
versioon.
Sisestage komplekti kuuluv kasutusjuhendiga CD-ROM, klõpsake A ja järgige
siis installimiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.
(Ühilduvad opsüsteemid: Windows 2000 SP4/Windows XP SP2 või
SP3/Windows Vista SP1 või SP2/Windows 7)
• Saate järgmiselt veebisaidilt laadida alla ja installida Adobe Reader’i selle
versiooni, mis on kasutatav teil olemasoleva opsüsteemiga.
http://get.adobe.com/reader/otherversions
■ Kasutusjuhendi (PDF-vormingus) desinstallimiseks
Kustutage PDF-fail kaustast “Program Files\Panasonic\Lumix\”.
• Kui programmifailide kausta sisu ei õnnestu kuvada, siis klõpsake nende
kuvamiseks valikul [Show the contents of this folder].
■ Macintoshi kasutamisel
Lülitage arvuti sisse ja sisestage komplekti kuuluv
kasutusjuhendiga CD-ROM.
Avage CD-ROMilt kaust “Manual” ning kopige kaustast
soovitud keeles PDF-fail.
Tehke topeltklõps PDF-failil selle avamiseks.
32 VQT2W94 (ENG)
Tehnilised andmed
Digikaamera:
Toiteallikas:
Energiatarve:
Kaamera efektiivpikslid:
Pildiandur:
Objektiiv:
Digitaalsuum:
Optiline lisasuum:
Fookuskaugus:
Katikusüsteem:
Sarivõtte salvestamine
Sarivõtte kiirus:
Salvestatavate fotode arv:
Kiire sarivõtte režiim
Sarivõtte kiirus:
Salvestatavate fotode arv:
Minimaalne
valgustustihedus:
Ohutusinfo
Alalisvool 5,1 V
1,4 W (salvestamisel)
0,8 W (esitamisel)
10 100 000 pikslit
1/1,63“ CCD, pikslite koguarv 11 300 000 pikslit,
põhivärvide filter
optiline 3,8xsuum, fl5,1 mm kuni 19,2 mm (35
mm filmikaamera ekvivalent: 24 mm kuni 90
mm)/
F2,0 (lainurk) kuni F3,3 (tele)
Kuni 4x
Kuni 6,7x (seatult 3 000 000 pikslile [3M] või
vähemale)
Tavaline: 50 cm kuni 
Makro/Intelligentne automaatrežiim:
1 cm (lainurk))/30 cm (tele) kuni 
Võtterežiim: Eespool nimetatud sätetel võib
esineda erinevusi.
elektrooniline katikimehaaniline katik
Umbes 2,5 fotot sekundis
Kuni 5 fotot (Standard), kuni 3 fotot (Fine)
Umbes 10 fotot sekundis (kiiruse prioriteediga)
Umbes 6,5 fotot sekundis (kujutise prioriteediga)
[2.5M (1:1), 3M (4:3), 2.5M (3:2) või 2M (16:9)
valitakse pildi suuruseks.]
Umbes 15 kuni 100
Umbes 3 lx (intelligentse hämararežiimi
kasutamisel)
(ENG) VQT2W94
33
Säriaeg:
Automaatsäritus:
Mõõtmismeetod:
LCD-ekraan:
Välklamp:
Mikrofon:
Kõlar:
Salvestatav andmekandja:
Salvestatava faili vorming:
Foto:
Audioga video:
Liidesed
Digitaalne:
Analoogvideo/-audio:
Ühenduspesad
[AV OUT/DIGITAL]:
[HDMI]:
Mõõdud:
Kaal:
Töötemperatuur:
Tööniiskus:
34 VQT2W94 (ENG)
60 kuni 1/4000 s
[STARRY SKY] režiim: 15 s, 30 s, 60 s
Programme AE (P)/Ava väärtuse prioriteediga
automaatsäritus (A)/ Säriaja prioriteediga
automaatsäritus (S)/Käsitsi säritus (M)
Särituse kompenseerimine (1/3 EV sammuga, 3 EV kuni +3 EV)
Multimeetod/keskelekaalutud/kohtmeetod
3,0“ TFT LCD (3:2)
(umbes 460 000 punkti) (pildiväli umbes 100%)
Sisseehitatud väljastatav välklamp
Välklambi tööulatus: [ISO AUTO]
Umbes 80 cm kuni 7,2 m (lainurk)
Mono
Mono
Sisseehitatud mälu (umbes 40 MB)/SDmälukaart/SDHC-mälukaart/SDXC-mälukaart
JPEG (põhineb kaamera failisüsteemi
disainireeglil, põhineb “Exif 2.3”
standardil)/DPOF-ühilduv
AVCHD Lite/QuickTime Motion JPEG
“USB 2.0” (kiire)
* Andmeid ei saa arvutist USB-juhet kasutades
kaamerasse kirjutada.
NTSC/PAL komposiit (menüüst lülitatav)
Audio väljundliin (mono)
Eriotstarbeline pesa (8-kontaktiline)
MiniHDMI tüüp C
Umbes 109,7 mm (L)x65,5 mm (K)x43,0 mm (S)
(välja arvatud eenduvad osad)
Umbes 271 g (mälukaardi ja akuga)
Umbes 233 g (ilma mälukaardi ja akuta)
0C kuni 40C
10-80% suhteline õhuniiskus
Akulaadija
(Panasonic
DE-A82A):
Ohutusinfo
Sisend:
Väljund:
Vahelduvvool
110-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A
4,2 V, 0,65 A
Alalisvool
Aku
(liitiumioon)
(Panasonic
DMW-BCJ13E):
Ohutusinfo
Pinge/mahtuvus:
3,6 V/1250 mAh
(ENG) VQT2W94
35
• SDXC logo on firma SD-3C LLC kaubamärk.
• “AVCHD”, “AVCHD Lite” ning “AVCHD”, “AVCHD Lite” logod on firmade Panasonic
Corporation ja Sony Corporation kaubamärgid.
• Toodetud firmalt Dolby Laboratories saadud litsentsi alusel. Dolby ja topelt-D sümbol
on firma Dolby Laboratories kaubamärgid.
• HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on firma HDMI Licensing
LLC Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid või
kaubamärgid.
• HDAVI Control™ on firma Panasonic Corporation kaubamärk.
• QuickTime ja QuickTime logo on firma Apple Inc kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel.
• Microsofti toote kuvatõmmis(ed) on trükitud firma Microsoft Corporation loal.
• Muud selles kasutusjuhendis nimetatud nimed, firmanimed ja tootenimed on
vastavate firmade kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
See toode on litsentseeritud AVC patendi litsentsiportfelliga tarbijale isiklikuks ja
mittekaubanduslikuks kasutamiseks, et (i) kodeerida videosignaali vastavalt AVCstandardile (“AVC Video”) ja/või (ii) dekodeerida AVC-videosignaali, mis on kodeeritud
tarbija poolt isiklikuks ja mittekaubanduslikuks otstarbeks ja/või on hangitud AVCvideote litsentseeritud turustajalt. Mingit litsentsi ei anta ega saa kaudselt eeldada
mingiks muuks otstarbeks. Lisainfo firmalt MPEG LA LLC. Vt http://www.mpegla.com.
EU
B
Vastavalt direktiivi 2004/108/EÜ lõigule 9(2).
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
Panasonic Corporation
VQT2W94
X0710MR0
Veebisait: http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement