Panasonic DMCLX5EG Quick start guide

Panasonic DMCLX5EG Quick start guide
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 1 ページ
2010年7月8日
木曜日
午後1時51分
Beknopte gebruiksaanwijzing
Digitale Camera
Model Nr.
DMC-LX5
Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen
alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.
Raadpleeg ook de instructies
voor het gebruik (PDF-formaat)
die op de (bijgeleverde) CD-ROM
staan.
U vindt er informatie in over gevordere
opnamemethodes en de lijst met problemen en
oplossingen.
Web Site: http://www.panasonic-europe.com
VQT2W87
EG
X0710CT0
until
2010/7/30
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 2 ページ
2010年7月8日
木曜日
午後1時51分
Geachte Klant,
Wij willen van de gelegenheid gebruik maken u te bedanken voor de aanschaf
van deze Panasonic Digitale Fotocamera. Lees deze handleiding met aandacht
en bewaar hem binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Houdt u er
rekening mee dat de huidige bedieningselementen, de onderdelen, de
menu-opties enz. van uw Digitale Camera enigszins af kunnen wijken van de
illustraties die in deze Handleiding voor Gebruik opgenomen zijn.
Neem zorgvuldig het auteursrecht in acht.
• Het opnemen van reeds beschreven banden of schijven, of ander gepubliceerd
of uitgezonden materiaal, voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik,
kunnen een overtreding van het auteursrecht vormen. Zelfs voor privé-gebruik
kan het opnemen van bepaald materiaal aan beperkingen onderhevig zijn.
Informatie voor Uw Veiligheid
WAARSCHUWING:
OM HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF
PRODUCTBESCHADIGING TE VERKLEINEN,
• STELT U DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN, VOCHT, DRUPPELS
OF SPETTERS, EN MAG U GEEN VOORWERPEN WAARIN EEN
VLOEISTOF ZIT BOVENOP HET APPARAAT PLAATSEN.
• GEBRUIKT U UITSLUITEND DE AANBEVOLEN ACCESSOIRES.
• VERWIJDERT U NIET DE AFDEKKING (OF HET ACHTERPANEEL). ER
BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN IN HET APPARAAT DIE DOOR
DE GEBRUIKER MOETEN WORDEN ONDERHOUDEN. LAAT
ONDERHOUD OVER AAN VAKBEKWAAM ONDERHOUDSPERSONEEL.
HET STOPCONTACT MOET IN DE NABIJHEID VAN HET APPARAAT
GEÏNSTALLEERD WORDEN EN MAKKELIJK BEREIKBAAR ZIJN.
∫ Markering productidentificatie
Product
Locatie
Digitale camera
Onderkant
Batterijoplader
Onderkant
2 VQT2W87 (DUT)
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 3 ページ
2010年7月8日
木曜日
午後1時51分
∫ Over het batterijenpakket
GEVAAR
Explosiegevaar wanneer de batterij op onjuiste wijze vervangen wordt.
Vervang alleen door een zelfde soort batterij of equivalent, die door de
fabrikant aanbevolen worden. Gooi de gebruikte batterijen weg zoals door de
fabrikant voorgeschreven wordt.
• Niet verhitten of aan vlam blootstellen.
• De batterij(en) niet in een auto laten liggen, blootgesteld aan direct zonlicht
gedurende een lange tijd met deuren en ramen dicht.
Waarschuwing
Gevaar voor brand, explosie en vuur. Niet uit elkaar halen, verhitten boven
60 xC of verassen.
∫ Over de batterijoplader
WAARSCHUWING!
• OM EEN GOEDE VENTILATIE TE VERZEKEREN, DIT APPARAAT NIET
IN EEN BOEKENKAST, EEN INGEBOUWDE KAST OF EEN ANDERE
GESLOTEN RUIMTE INSTALLEREN OF GEBRUIKEN. ZORG ERVOOR
DAT DE VENTILATIEWEGEN NIET DOOR GORDIJNEN OF ANDERE
MATERIALEN WORDEN AFGESLOTEN, OM GEVAAR VOOR
ELEKTRISCHE SCHOK OF BRAND TEN GEVOLGE VAN
OVERVERHITTING TE VOORKOMEN.
• ZORG DAT DE VENTILATIE-OPENINGEN VAN HET APPARAAT NIET
GEBLOKKEERD WORDEN DOOR KRANTEN, TAFELKLEEDJES,
GORDIJNEN, OF IETS DERGELIJKS.
• ZET GEEN OPEN VUUR, ZOALS BRANDENDE KAARSEN, OP HET
APPARAAT.
• DOE LEGE BATTERIJEN WEG OP EEN MILIEUVRIENDELIJKE
MANIER.
• De batterijoplader is in de stand-bystand wanneer de
AC-stroomvoorzieningssnoer verbonden is. Het primaire circuit staat altijd
“onder stroom” zolang als het stroomsnoer verbonden is aan een elektrische
uitlaat.
(DUT) VQT2W87
3
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 4 ページ
2010年7月8日
木曜日
午後1時51分
∫ Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik
• Geen andere AV-kabels gebruiken dan de meegeleverde kabel.
• Geen andere USB-verbindingkabels gebruiken dan de meegeleverde
USB-verbindingkabel.
• Gebruik altijd een originele Panasonic HDMI minikabel (RP-CDHM15,
RP-CDHM30; optioneel).
Onderdeelnummers: RP-CDHM15 (1,5 m), RP-CDHM30 (3,0 m)
Houd dit toestel zo ver mogelijk uit de buurt van elektromagnetische
apparatuur (zoals magnetrons, televisie, videospelletjes, enz.).
• Indien u dit toestel op of naast een televisie gebruikt, kunnen beeld en/of geluid
op dit toestel onderbroken worden door de straling van de elektromagnetische
golven.
• Gebruik dit toestel niet in de buurt van een mobiele telefoon. Hierdoor kan ruis
ontstaan met een nadelige invloed op beeld en/of geluid.
• Opgenomen gegevens kunnen beschadigd worden of beelden kunnen vervormd
worden, als gevolg van sterke magnetische velden die gecreëerd worden door
luidsprekers of zware motoren.
• De straling van elektromagnetische golven die door een microprocessor
gegenereerd wordt, kan een nadelige invloed hebben op dit toestel en storingen
van beeld en/of geluid veroorzaken.
• Als het toestel de invloed van magnetisch geladen apparatuur ondergaat en
vervolgens niet naar behoren werkt, dan dient u het uit te schakelen en de accu
te verwijderen, of de AC-adapter los te maken (DMW-AC5E; optioneel). Plaats
de accu vervolgens weer terug, of sluit de AC-adapter weer aan, en schakel het
toestel weer in.
Gebruik dit toestel niet in de nabijheid van radiozenders of
hoogspanningsdraden.
• Opnemen in de buurt van radiozenders of hoogspanningsdraden kan nadelige
gevolgen hebben voor beeld en/of geluid.
Lithiumbatterij
Schroevendraaier
Printplaat
4 VQT2W87 (DUT)
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 5 ページ
2010年7月8日
木曜日
午後1時51分
Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen
van oude uitrustingen en lege batterijen
Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of
begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische
en elektronische producten en batterijen niet met het algemene
huishoudelijke afval gemengd mogen worden.
Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van
oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde
verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw
nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/
EC.
Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt
u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen
en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de
gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een
onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan.
Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van
oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met
uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de
winkel waar u de goederen gekocht hebt.
Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes
opgelegd worden in overeenstemming met de nationale
wetgeving.
Voor zakengebruikers in de Europese Unie
Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen,
neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie.
[Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de
Europese Unie]
Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u
wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met
uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over
de correcte wijze om deze producten te verwijderen.
Opmerking over het batterijensymbool (beneden twee
voorbeelden):
Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een
chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door
de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld.
Cd
(DUT) VQT2W87
5
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 6 ページ
2010年7月8日
木曜日
午後1時51分
Inhoud
Informatie voor Uw Veiligheid ....................................................................... 2
Standaard accessoires.................................................................................. 7
Namen van de onderdelen............................................................................ 9
Opladen van de Batterij............................................................................... 12
Over het ingebouwde geheugen/de kaart ................................................... 15
De kaart (optioneel)/batterij in het toestel doen en eruit halen.................... 16
De datum en de tijd instellen (Klokinstelling) .............................................. 17
• De klokinstelling veranderen ................................................................. 17
Menu instellen ............................................................................................. 18
Het selecteren van de [OPNAME] Functie.................................................. 19
Het maken van beelden met uw favoriete instellingen
(³: AE-programmafunctie) ......................................................................... 21
• Programmaschakeling .......................................................................... 22
Beelden maken m.b.v. de automatische functie
(ñ: Intelligente Automatische Functie) ....................................................... 23
• Scènedetectie ....................................................................................... 24
• AF-opsporingsfunctie ............................................................................ 24
Belichtingscompensatie .............................................................................. 25
Opnamen maken door het diafragma/de sluitertijd te specificeren ............. 26
• ±: Diafragmaprioriteit AE ..................................................................... 26
• ´: Sluitertijdprioriteit AE ....................................................................... 26
Beeld maken door de belichting handmatig in te stellen............................. 27
Opname Bewegend Beeld .......................................................................... 28
Beelden terugspelen ([NORMAAL AFSP.])................................................. 29
Beelden wissen ........................................................................................... 30
De Handleiding (PDF-formaat) lezen .......................................................... 31
Specificaties ................................................................................................ 33
6 VQT2W87 (DUT)
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 7 ページ
2010年7月8日
木曜日
午後1時51分
Standaard accessoires
Controleer of alle accessoires bijgeleverd zijn alvorens het toestel in gebruik te
nemen.
Productnummers zijn correct vanaf juli 2010. Deze kunnen onderhevig zijn aan
veranderingen.
1
Batterijpakket
(Aangegeven als batterijpak of batterij in de tekst)
De batterij opladen voor gebruik.
2
Batterijoplader
(Aangegeven als batterijoplader of oplader in de tekst)
3
AC-Kabel
4
USB-kabel
5
AV-Kabel
6
CD-ROM
• Software:
Gebruik om de software te installeren op uw PC.
7
CD-ROM
• Gebruiksaanwijzing
8
Schouderriem
9
Batterijhouder
10 Lensdop¢
11 Lensdopriempje
12 Lensringvoorkant¢
(raadpleeg “Namen van de onderdelen” voor de montagepositie op het
toestel)
13 Bescherming flitsschoen¢
¢ Deze is op het moment van aankoop op de body van het toestel bevestigd.
• De SD-geheugenkaart, de SDHC-geheugenkaart en de SDXC-geheugenkaart
worden aangegeven als kaart in de tekst.
• De kaart is optioneel.
U kunt beelden maken of terugspelen met het ingebouwde geheugen als u
geen kaart gebruikt.
• Raadpleeg uw dealer of het dichtstbijzijnde servicecentrum als u meegeleverde
accessoires verliest. (U kunt de accessoires apart aanschaffen.)
(DUT) VQT2W87
7
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 8 ページ
1
2010年7月8日
2
3
DMW-BCJ13E
4
DE-A82A
5
K1HA08AD0002
7
K1HA08CD0028
VFF0672
9
VFC4324
11
VYF3361
13
VYF3287
8 VQT2W87 (DUT)
K2CQ29A00002
6
8
10
木曜日
VGQ0N97
12
VFC4366
VGK3662
午後1時51分
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 9 ページ
2010年7月8日
木曜日
午後1時51分
Namen van de onderdelen
1
2
3
4
5
Lens
Zelfontspannerlampje
AF-lamp
Flits
Lusje voor schouderriem
Focus-keuzeschakelaar
6
7
8
9
10
11
12
LCD-monitor
[AF/AE LOCK] Knop
Afspeelknop
Statuslampje
[MENU/SET] knop
[DISPLAY] knop
[Q.MENU]/Wisknop
1
2
6
3
4 5
7 13
8
9 10 11 12 14
13 Functieknop achterop
Functieknop achterop wordt als volgt beschreven in deze handleiding.
bijv.: Naar links of rechts draaien
bijv.: De functieknop achterop
indrukken
(DUT) VQT2W87
9
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 10 ページ
2010年7月8日
木曜日
午後1時51分
14 Cursorknoppen
3/[FOCUS] knop
4/Functieknop
Ken een Menu aan de 4 toe. Het is handig om een menu eraan toe te
kennen dat vaak gebruikt wordt.
[OPN. MODE]/[KWALITEIT]/[MEETFUNCTIE]/[WITBALANS]/[AF MODE]/
[I. EXPOSURE]/[RICHTLIJNEN]/[
OPN.GEBIED]/[RESTAANDUID.]/
[FLITS]/[AUTO BRACKET]/[ASP. BRACKET]
2/Zelfontspannerknop
1/ISO
In deze handleiding, worden de cursorknoppen beschreven als
afgebeeld in de figuur hieronder of beschreven met 3/4/2/1.
bijv.: Wanneer u op de 4 (neer) knopdrukt
Op 4 drukken
of
15
16
17
18
19
20
Aspectratio-keuzeschakelaar
Microfoon
Zoomhendeltje
Bewegend beeldknop
Schakelaar opening flitser
Bescherming flitsschoen
• De bescherming van de flitsschoen
buiten het bereik van kinderen houden
om het inslikken ervan te voorkomen.
21 Instelknop
22 Sluiterknop
23 Toestel AAN/UIT
24
25
26
27
[HDMI] aansluiting
[AV OUT/DIGITAL] aansluiting
Lensringvoorkant
Objectiefcilinder
15
19
20
16
17 18
21 22 23
26
24
25
27
10 VQT2W87 (DUT)
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 11 ページ
2010年7月8日
28 Statiefbevestiging
• Zet het statief goed vast als u het
toestel erop bevestigt.
29 Speaker
• Dek de luidspreker niet af met uw
vingers.
30 Kaart/Batterijklep
31 Vrijgavehendeltje
28
木曜日
29
午後1時51分
30
32 31
32 DC-koppelaardeksel
• Wanneer u een AC-adapter gebruikt,
er voor zorgen dat de DC-koppelaar
van Panasonic (DMW-DCC7;
optioneel) en de AC-adapter
(DMW-AC5E; optioneel) gebruikt
worden.
• Gebruik altijd een originele Panasonic
AC-adapter (DMW-AC5E; optioneel).
• Wanneer een AC-adapter gebruikt
wordt, moet de AC-kabel gebruikt
worden die bij de AC-adapter geleverd
is.
• We raden aan dat u een batterij die
voldoende opgeladen is of de
AC-adapter gebruikt wanneer u
bewegende beelden maakt.
• Als terwijl u bewegende beelden
maakt m.b.v. de AC-adapter en de
stroom onderbroken wordt wegens het
uitvallen van de stroom of als de
AC-adapter losgekoppeld wordt enz.,
zal het bewegende beeld dat gemaakt
worden, niet gemaakt worden.
(DUT) VQT2W87
11
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 12 ページ
2010年7月8日
木曜日
午後1時51分
Opladen van de Batterij
∫ Over batterijen die u kunt gebruiken met dit apparaat
De batterij die gebruikt kan worden met dit apparaat is DMW-BCJ13E.
Het is opgemerkt dat er nep batterijpakketten die zeer op het echte
product lijken in omloop gebracht worden op bepaalde markten. Niet alle
batterijpakketten van dit soort zijn op gepaste wijze beschermd met
interne bescherming om te voldoen aan de eisen van geschikte
veiligheidstandaards. Er is een mogelijkheid dat deze batterijpakketten
tot brand of explosie kunnen leiden. U dient te weten dat wij niet
verantwoordelijk zijn voor eventuele ongelukken of storingen die als een
gevolg van het gebruik van een nep batterijpak gebeuren. Om er voor te
zorgen dat er veilige producten gebruikt worden, raden we het gebruik
aan van originele batterijpakketten van Panasonic.
• Gebruik hiervoor de oplader.
• Dit apparaat heeft een functie die batterijen onderscheidt die veilig
gebruikt kunnen worden. De exclusieve batterij (DMW-BCJ13E) wordt
ondersteund door deze functie. Batterijen die gebruikt kunnen worden met
dit apparaat zijn originele Panasonic batterijen of batterijen gemaakt door
derden die gebrevetteerd zijn door Panasonic. (Batterijen die niet
ondersteund kunnen worden door deze functie kunnen niet gebruikt
worden.) De kwaliteit, prestatie en veiligheid van batterijen gemaakt door
derden die verschillen van die, die als origineel beschouwd worden,
hebben geen garantie.
∫ Opladen
• De batterij wordt niet opgeladen voor de verzending. Laad dus de batterij
eerst op.
• Laad de batterij op met de oplader.
• Er wordt aanbevolen de batterij te laden bij een temperatuur tussen 10 oC
en 30 oC (dit moet ook de temperatuur van de batterij zelf zijn).
12 VQT2W87 (DUT)
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 13 ページ
2010年7月8日
木曜日
午後1時51分
Steek de batterij in de goede
richting.
Sluit de AC-kabel aan.
• Sluit de lader af van het stopcontact en
verwijder de batterij als het laden
geheel klaar is.
∫ Over het [CHARGE] lampje
Het [CHARGE] lampje wordt ingeschakeld:
Het [CHARGE] lampje A is ingeschakeld en het laden gaat van start.
Het [CHARGE] lampje gaat uit:
Het [CHARGE] lampje A van de lader zal uitgaan als het laden zonder
problemen voltooid is.
• Als het [CHARGE] lampje knippert
– De batterijtemperatuur is te hoog of te laag. Er wordt aanbevolen om de
batterij opnieuw te laden bij een omgevingstemperatuur tussen 10 oC en
30 oC.
– De polen op de lader of op de batterij zijn vuil. Wrijf ze in dit geval schoon met
een droge doek.
(DUT) VQT2W87
13
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 14 ページ
2010年7月8日
木曜日
午後1時51分
∫ Oplaadtijd
Oplaadtijd
Ongeveer 155 min
∫ Stilstaande beelden opnemen
[met gebruik van de LCD-monitor/externe live-zoeker (DMW-LVF1;
optioneel)]
Aantal beelden
Ongeveer 400 opnamen
opnametijd
Ongeveer 200 min
Met CIPA-standaard in
programma-AE-functie
Opnamevoorwaarden volgens CIPA-standaard
• CIPA is een afkorting van [Camera & Imaging Products Association].
• Temperatuur: 23 oC/Vochtigheid: 50%RH wanneer de LCD-monitor aan staat.
• Met een Panasonic SD-geheugenkaart (32 MB).
• De geleverde batterij gebruiken.
• Opnemen begint 30 seconden nadat de fotocamera aangezet is. (Als de
optische beeldstabilisator ingesteld is op [AUTO].)
• Om de 30 seconden opnemen, met volle flits om het tweede beeld.
• Het zoomhendeltje van Tele naar Breed of andersom zetten bij elke opname.
• Het toestel om de 10 opnamen uitzetten. Het toestel niet gebruiken totdat de
batterijen afgekoeld zijn.
∫ Terugspelen
[met gebruik van de LCD-monitor/externe live-zoeker (DMW-LVF1;
optioneel)]
Terugspeeltijd
14 VQT2W87 (DUT)
Ongeveer 360 min
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 15 ページ
2010年7月8日
木曜日
午後1時51分
Over het ingebouwde geheugen/de kaart
Ingebouwd geheugen
• Geheugengrootte: Ongeveer 40 MB
• Het ingebouwde geheugen kan worden gebruikt als tijdelijke opslagruimte als de
kaart vol raakt.
• De toegangstijd voor het ingebouwde geheugen kan langer zijn dan de
toegangstijd voor een kaart.
Kaart
De volgende kaarten die overeenstemmen met de SD-videostandaard kunnen
gebruikt worden met dit toestel.
(Deze kaarten worden aangeduid als kaart in de tekst.)
Type kaart dat
gebruikt kan worden
met dit toestel
SD-geheugenkaart
(8 MB tot 2 GB)
SDHC-geheugenkaart
(4 GB tot 32 GB)
SDXC-geheugenkaart
(48 GB, 64 GB)
Opmerkingen
• De SDHC-geheugenkaart kan gebruikt worden met
uitrustingen die compatibel zijn met
SDHC-geheugenkaarten of SDXC-geheugenkaarten.
• SDXC-geheugenkaarten kunnen alleen gebruikt
worden met uitrustingen die compatibel zijn met
SDXC-geheugenkaarten.
• Controleer dat de PC en andere apparatuur compatibel
zijn wanneer u de SDXC-geheugenkaarten gebruikt.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/
SDXC.html
• Alleen kaarten die het SDHC logo (dat aangeeft dat de kaart overeenstemt met de
SD-videostandaards) hebben, mogen gebruikt worden als 4 GB tot 32 GB kaarten.
• Alleen kaarten die het SDXC logo (dat aangeeft dat de kaart overeenstemt met de
SD-videostandaards) hebben, mogen gebruikt worden als 48 GB en 64 GB kaarten.
• Gebruik een kaart met SD-snelheidsklasses¢ met “Class 4” of hoger wanneer u
bewegende beelden opneemt in [AVCHD Lite]. Gebruik bovendien een kaart
met een SD-snelheidsklasse “Class 6” of hoger wanneer u video’s opneemt in
[MOTION JPEG].
¢ SD-snelheidsklasse is de snelheidstandaard m.b.t. continu schrijven.
• Gelieve deze informatie op de volgende website bevestigen.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Deze site is alleen in het Engels.)
Aantekening
• Houd de geheugenkaarten buiten het bereik van kinderen om te voorkomen dat
ze de kaart inslikken.
(DUT) VQT2W87
15
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 16 ページ
2010年7月8日
木曜日
午後1時51分
De kaart (optioneel)/batterij in het toestel
doen en eruit halen
• Controleer of het toestel uit staat.
• Sluit de flits.
• We raden een kaart van Panasonic aan.
Zet de vrijgavehendeltje in de
richting van de pijl en open de
batterij/kaartklep.
• Altijd echte Panasonic batterijen
gebruiken (DMW-BCJ13E).
• Als u andere batterijen gebruikt,
garanderen wij de kwaliteit van dit
product niet.
Batterij: Doe deze er in totdat deze
vergrendeld wordt door de hendel
A terwijl u op de richting let
waarin u deze zet. Zet het
hendeltje A in de richting van de
pijl om de batterij te verwijderen.
Kaart: Druk deze helemaal door
totdat deze klikt en let op de
richting waarin u deze erin doet. Om de kaart te
verwijderen, de kaart helemaal doorduwen totdat deze
klikt, trek deze er vervolgens rechtop uit.
B: De verbindingsuiteinden van de kaart niet aanraken.
• De kaart kan beschadigd worden als deze niet goed in het toestel zit.
1:Sluit de kaart/batterijklep.
2:Zet de vrijgavehendeltje in de
richting van de pijl.
16 VQT2W87 (DUT)
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 17 ページ
2010年7月8日
木曜日
午後1時51分
De datum en de tijd instellen
(Klokinstelling)
• De klok is niet ingesteld wanneer het toestel vervoerd wordt.
Zet het toestel aan.
OFF
A [MENU/SET] knop
B Cursorknoppen
ON
Op [MENU/SET] drukken.
Druk op 3/4 om de taal te selecteren en druk op [MENU/
SET].
Op [MENU/SET] drukken.
Op 2/1 drukken om de items (jaar,
maand, dag, uur, minuut,
displayvolgorde afbeelden of
formaat tijddisplay) te selecteren en
dan op 3/4 drukken om in te stellen.
• De instelling van de klok kan gewist worden door op [‚] te drukken.
Op [MENU/SET] drukken om in te stellen.
Op [MENU/SET] drukken.
• Druk op [‚] om terug te keren naar het instellingenscherm.
De klokinstelling veranderen
Selecteer [KLOKINST.] in het [OPNAME] of [SET-UP] menu, en druk op 1.
• Deze kan veranderd worden in stappen 5 en 6 om de klok in te stellen.
(DUT) VQT2W87
17
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 18 ページ
2010年7月8日
木曜日
午後1時51分
Menu instellen
In dit deel wordt beschreven hoe de instellingen van het [OPNAME] menu
geselecteerd moeten worden en hoe dezelfde instelling ook gebruikt kan worden
voor het [BEWEGEND BEELD] menu, het [AFSPELEN] menu en het [SET-UP]
menu.
Voorbeeld: Instelling [AF MODE] vanaf [Ø] tot [š] in de programma-AE-functie
Druk op [MENU/SET] om het menu weer te
geven.
Op 3/4 drukken om [AF MODE] te kiezen
en vervolgens op 1 drukken.
• Afhankelijk van het item, zou de instelling ervan niet
kunnen verschijnen of zou het op een andere wijze
afgebeeld kunnen worden.
Op 3/4 drukken om [š] te kiezen en
vervolgens op [MENU/SET] drukken.
Druk op [MENU/SET] om het menu te sluiten.
Naar andere menu’s schakelen
bijv.: Schakel naar het [SET-UP] menu
1
Druk op [MENU/SET] om het menu af te
beelden.
2
3
Op 2 drukken.
4
Op 1 drukken.
• Selecteer een menu-item erna en stel het in.
Druk op 4 om het [SET-UP]
menupictogram [ ] te kiezen.
18 VQT2W87 (DUT)
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 19 ページ
2010年7月8日
木曜日
午後1時51分
Functieschakeling
Het selecteren van de [OPNAME] Functie
Zet het toestel aan.
A Instelknop
• De statusindicator 2 brandt wanneer u dit
apparaat aan 1 zet. (Deze gaat uit na
ongeveer 1 seconde.)
OFF
ON
De functie schakelen door de functieknop te
draaien.
Lijn een gewenste functie uit met deel B.
• Draai de functieknop langzaam maar zeker om elke
functie af te stellen.
(De functieknop draait 360o)
∫ Basiskennis
AE-programmafunctie
De onderwerpen worden opgenomen m.b.v. uw eigen instellingen.
Intelligente automatische functie
De onderwerpen worden opgenomen met behulp van instellingen die
automatisch gebruikt worden door het toestel.
(DUT) VQT2W87
19
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 20 ページ
2010年7月8日
木曜日
午後1時51分
∫ Gevorderd
Openingsvoorrang AE-functie
De sluitertijd wordt automatisch bepaald volgens de openingswaarde die u
ingesteld hebt.
Sluitervoorrang AE-functie
De openingswaarde wordt automatisch ingesteld volgens de sluitertijd die u
ingesteld hebt.
Handmatige belichtingsfunctie
De belichting wordt aangepast aan de sluitertijd en de openingswaarde die u
handmatig hebt ingesteld.
Creatieve bewegende beeldfunctie
Bewegend beeld opnemen met handmatige instellingen.
Klantfunctie
Gebruik deze functie om opnamen te maken met eerder geregistreerde
instellingen.
Scènefunctie
Hiermee maakt u beelden die passen bij de scène die u opneemt.
My colour-functie
Gebruik deze functie om kleureffecten te controleren, een kleurmodus te
kiezen uit acht kleurmodi en vervolgens beelden op te nemen.
20 VQT2W87 (DUT)
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 21 ページ
2010年7月8日
木曜日
午後1時51分
[OPNAME] functie: ³
Het maken van beelden met uw favoriete
instellingen
(³: AE-programmafunctie)
Het toestel stelt automatisch de sluitertijd en de lensopening in volgens de
helderheid van het object.
U kunt beelden maken in grote vrijheid door verschillende instellingen in
[OPNAME] menu te veranderen.
Stel de functieknop in op [
].
• Stel de focus-keuzeschakelaar in op [AF].
AF
AF
MF
Richt de AF-zone 1 op het punt
waar u op wilt scherpstellen.
2
Druk de sluiterknop tot halverwege
in om scherp te stellen.
• De focusaanduiding 2 (groen) gaat branden
als op het onderwerp scherp gesteld wordt.
• Het focusbereik is 50 cm tot ¶.
1
Druk de ontspanknop helemaal in
(verder indrukken), en maak het
beeld.
(DUT) VQT2W87
21
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 22 ページ
2010年7月8日
木曜日
午後1時51分
Programmaschakeling
In programma AE-functie kunt u de ingestelde
openingswaarde en de sluitertijd wijzigen zonder de
belichting te wijzigen. Dit heet
programmaschakeling.
U kunt de achtergrond waziger maken door de
openingswaarde kleiner te maken of een bewegend
voorwerp met meer beweging opnemen door de
sluitertijd langzamer in te stellen als u een opname
maakt in de AE-programmafunctie.
A
• Druk de ontspanknop tot halverwege in en gebruik dan de knop op de
achterkant om de programmaschakeling te activeren terwijl de openingswaarde
en de sluitersnelheid op het scherm verschijnen (ong. 10 seconden).
• De aanduiding voor programma shift A verschijnt op het scherm wanneer
programma shift wordt ingeschakeld.
• De programmaschakeling wordt geannuleerd als u de camera uitzet of als aan
de functieknop op de achterkant gedraaid wordt, tot de aanduiding van de
programmaschakeling verdwijnt.
∫ Voorbeeld van programmaschakeling
(A): Lensopening
(B): Sluitertijd
1 Programmmaschakelingnum
mer
2 Programmaschakelinggrafiek
3 Programmaschakelinglimiet
1
2
3
4
5
1
1/2
1/4
1/8
1/15
6
7
8
9
10
11
12
13
2
2.8
4
(A)
5.6
8
11
1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000
(B)
22 VQT2W87 (DUT)
14 (Ev)
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 23 ページ
2010年7月8日
木曜日
午後1時51分
[OPNAME] functie: ñ
Beelden maken m.b.v. de automatische
functie
(ñ: Intelligente Automatische Functie)
Alle instellingen van de camera worden aangepast aan het onderwerp en de
opnamecondities. Wij raden deze manier van opnemen dus aan voor beginners
of als u de instellingen wenst over te laten aan de camera om gemakkelijker
opnamen te maken.
Stel de functieknop in op [ñ].
1
De ontspanknop tot de helft
indrukken om scherp te stellen.
• De focusaanduiding 1 (groen) gaat branden
wanneer er op het onderwerp scherpgesteld
is.
• De AF-zone 2 wordt afgebeeld rond het
gezicht van het onderwerp door de
gezichtsherkenningfunctie. In andere
gevallen wordt deze afgebeeld op het punt op
het onderwerp waarop scherp gesteld is.
• Het focusbereik is 1 cm (Breed)/30 cm (Tele)
tot ¶.
2
Druk de tot de helft ingedrukte
ontspanknop helemaal in om het
beeld te maken.
(DUT) VQT2W87
23
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 24 ページ
2010年7月8日
木曜日
午後1時51分
Scènedetectie
Wanneer het toestel de optimale scène identificeert, wordt de icoon van de scène
in kwestie in het blauw gedurende 2 seconden afgebeeld, waarna die terugkeert
naar zijn gewoonlijke rode kleur.
¦ >
[i-PORTRET]
[i-LANDSCHAP]
[i-MACRO]
[i-NACHTPORTRET]
• Alleen wanneer [
] geselecteerd is
[i-NACHTL. SCHAP]
[i-ZONSONDERG.]
[i-BABY]
• [¦] is ingesteld als geen van de scènes van toepassing zijn en de
standaardinstellingen ingesteld zijn.
], [ ] of [ ] geselecteerd is, vindt het toestel automatisch het
gezicht van een persoon, en zullen de focus en de belichting afgesteld worden.
(Gezichtsdetectie)
• Wanneer [
AF-opsporingsfunctie
Het is mogelijk om per onderwerp de focus en belichting in te stellen. De focus en
belichting zullen het onderwerp automatisch blijven volgen, ook als het beweegt.
1
Op 3 (FOCUS) drukken.
• [ ] wordt afgebeeld links bovenaan het
scherm.
• AF-opsporingsframe wordt afgebeeld in het
midden van het scherm.
2
• Druk weer op 3 (FOCUS) om te annuleren.
Breng het onderwerp naar de
AF-opsporingsframe en druk op [AF/AE
LOCK] om het onderwerp te vergrendelen.
• AF-opsporingsframe zal geel worden.
• Er zal een optimumscène voor het
gespecificeerde onderwerp gekozen worden.
• Druk op 3 (FOCUS) om te annuleren.
24 VQT2W87 (DUT)
AF/AE LOCK
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 25 ページ
2010年7月8日
木曜日
午後1時51分
[OPNAME] functie:
Belichtingscompensatie
Gebruik deze functie wanneer u de geschikte belichting niet kunt verkrijgen
wegens het verschil in helderheid tussen het object en de achtergrond. Zie de
volgende voorbeelden.
Druk op de functieknop op de
achterkant om [È] te selecteren en
draai aan de functieknop om de
belichting te compenseren.
A Waarde belichtingcompensatie
• De in werking gestelde handeling zal elke
keer dat de functieknop achterop ingedrukt
wordt schakelen.
• De werking van de belichtingscompensatie
wordt vrijgegeven als [È] linksonder op het
beeldscherm oranje wordt.
• De waarde van de belichtingscompensatie
kan ingesteld worden binnen een bereik van
j3 EV tot i3 EV.
• Selecteer [È] alleen om terug te keren naar
de originele belichting (0 EV).
A
Maak de beelden.
(DUT) VQT2W87
25
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 26 ページ
2010年7月8日
木曜日
午後1時51分
[OPNAME] functie:
Opnamen maken door het diafragma/de
sluitertijd te specificeren
±: Diafragmaprioriteit AE
Stel de openingswaarde in op een hogere waarde als u een scherpe achtergrond
wenst. Stel de openingswaarde minder groot in als u de achtergrond niet echt
scherp wenst.
Stel de functieknop in op [
].
Draai de functieknop achterop om
de openingswaarde in te stellen.
A Lensopening
A
Een opname maken.
´: Sluitertijdprioriteit AE
Als u een scherpe opname wenst te maken van een snel bewegend object, stelt u
een hogere sluitertijd in. Als u een trail-effect wenst, stelt u een lagere snelheid in.
Stel de functieknop in op [
].
Draai de functieknop achterop om
de sluitertijd in te stellen.
B Sluitertijd
Een opname maken.
26 VQT2W87 (DUT)
B
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 27 ページ
2010年7月8日
木曜日
午後1時51分
[OPNAME] functie:
Beeld maken door de belichting
handmatig in te stellen
Bepaalde belichting door handmatig de opening en de sluitertijd in te stellen.
Draai de instelknop op [²].
• De handmatige belichtingassistentie A verschijnt gedurende ongeveer
10 seconden.
Draai de functieknop achterop om
de opening en de sluitertijd in te
stellen.
B Lensopening
B C
C Sluitertijd
• Deze zal schakelen tussen
openingsinstelling-werking en sluitertijdinstelling, elke keer dat de
functieknop achterop ingedrukt wordt.
Druk de ontspanknop half in.
• De handmatige belichtingassistentie A
verschijnt gedurende ongeveer
10 seconden.
Maak de opname.
A
∫ Hulp bij handmatige belichting
De belichting is goed.
Stel een hogere sluitertijd of een grotere opening in.
Stel een lagere sluitertijd of een kleinere opening in.
• De manuele belichtingshulp is een benadering.
(DUT) VQT2W87
27
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 28 ページ
2010年7月8日
木曜日
午後1時51分
[OPNAME] functie:
Opname Bewegend Beeld
Dit kan hoge definitie bewegende beelden die compatibel zijn met het
AVCHD-formaat of bewegende beelden die opgenomen zijn in Motion JPEG
opnemen.
Audio zal mono opgenomen worden.
De functie schakelen door de functieknop te draaien.
A
Start het opnemen door op de
bewegend beeldknop te drukken.
A Beschikbare opnametijd
B Verstreken opnametijd
• Het zal opgenomen worden met de
beeldverhouding die ingesteld is bij [OPN.
KWALITEIT] en onafhankelijk van de positie
van de keuzeschakelaar van de
beeldverhouding.
• Laat de videoknop onmiddellijk na het
indrukken los.
• De indicator van de opnamestaat (rood) C
zal flitsen tijdens het opnemen van
bewegende beelden.
C
B
Stop het opnemen door weer op de bewegend beeldknop
te drukken.
• Als het ingebouwde geheugen of de kaart vol raakt tijdens het opnemen,
stopt het toestel automatisch met opnemen.
Aantekening
• Bewegende beelden kunnen continu opgenomen worden gedurende
29 minuten 59 seconden lang. Tevens is bewegend beeld dat continu
opgenomen wordt in [MOTION JPEG] tot 2 GB. (Voorbeeld: [8m 20s] met [
Resterende tijd voor continue opname wordt afgebeeld op het scherm.
28 VQT2W87 (DUT)
])
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 29 ページ
2010年7月8日
木曜日
午後1時51分
[AFSPELEN] functie: ¸
Beelden terugspelen ([NORMAAL AFSP.])
Druk op [(].
Op 2/1 drukken om het beeld te
kiezen.
• Na het selecteren van het bewegend beeld,
op 3 drukken om te beginnen met afspelen.
(DUT) VQT2W87
29
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 30 ページ
2010年7月8日
木曜日
午後1時51分
[AFSPELEN] functie: ¸
Beelden wissen
Is het beeld eenmaal gewist dan kan hij niet meer teruggehaald worden.
• Beelden op het ingebouwde geheugen of de kaart, die afgespeeld worden zullen
gewist worden.
Selecteer het te wissen beeld en
druk vervolgens op [‚].
A [‚] knop
Op 2 drukken om [JA] te kiezen en
vervolgens op [MENU/SET] drukken.
30 VQT2W87 (DUT)
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 31 ページ
2010年7月8日
木曜日
午後1時51分
De Handleiding (PDF-formaat) lezen
• U heeft de basisoperaties uitgevoerd die in deze handleiding geïntroduceerd
worden en wilt verdergaan naar geavanceerde operaties.
• U wilt de Probleemoplossing controleren.
In dit soort situaties dient u de instructies voor het gebruik (PDF-formaat) te
raadplegen die op de (meegeleverd) CD-ROM staan.
∫ Voor Windows
Zet de PC aan en doe de CD-ROM erin die de Handleiding
(meegeleverd) bevat.
Selecteer de gewenste taal en
klik vervolgens op
[Gebruiksaanwijzing] om te
installeren.
Dubbel klikken op de
“Gebruiksaanwijzing”
shortcut-icoon op de desktop.
(DUT) VQT2W87
31
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 32 ページ
2010年7月8日
木曜日
午後1時51分
∫ Wanneer de Handleiding (PDF-formaat) niet open zal gaan
U hebt Adobe Acrobat Reader 5.0 of hoger of Adobe Reader 7.0 of hoger
nodig om het bestand Bedieningshandleiding (PDF-formaat) te kunnen
lezen of afdrukken.
Doe de CD-ROM erin die de gebruiksaanwijzing (meegeleverd) bevat, klik
op A en volg dan de berichten op het scherm voor de installering.
(Compatibele OS: Windows 2000 SP4/Windows XP SP2 of SP3/Windows
Vista SP1 of SP2/Windows 7)
• U kunt een versie van Adobe Reader downloaden en installeren die u kunt
gebruiken met uw OS vanaf de volgende Web Site.
http://get.adobe.com/reader/otherversions
• Adobe Reader die geleverd wordt op de CD-ROM is in het Engels.
• Klik op B om Adobe Reader in een taal te downloaden die geschikt is voor uw
PC.
∫ Om de Handleiding (PDF-formaat) weer ongedaan te maken
De PDF-file wissen vanaf de “Program Files\Panasonic\Lumix\” map.
• Wanneer de inhoud in de Program Files niet afgebeeld kan worden, op de [De
inhoud van deze map weergeven] klikken om deze af te beelden.
∫ Voor Macintosh
Zet de PC aan en doe de CD-ROM erin die de Handleiding
(meegeleverd) bevat.
Open de “Manual” map in de CD-ROM en kopieer het
PDF-bestand met de gewenste taal in de map.
Dubbelklikken op het PDF-bestand om deze te openen.
32 VQT2W87 (DUT)
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 33 ページ
2010年7月8日
木曜日
午後1時51分
Specificaties
Digitale Camera:
Informatie voor Uw Veiligheid
Stroom:
DC 5,1 V
Stroomverbruik:
1,4 W (Wanneer u opneemt)
0,8 W (Wanneer u terugspeelt)
Toesteleffectieve
pixels:
Beeldsensor:
10.100.000 pixels
1/1,63q CCD, totaal pixelaantal 11.300.000 pixels,
Primaire-kleurenfilter
Lens:
Optisch 3,8kzoom, fl5,1 mm tot 19,2 mm (35 mm
filmcamera equivalent: 24 mm tot 90 mm)/F2.0 (Breed)
tot F3.3 (Tele)
Digitale zoom:
Max. 4k
Extra optische zoom: Max. 6,7k (indien ingesteld op 3.000.000 pixel [3M] of
minder)
Focusbereik:
Normaal: 50 cm tot ¶
Macro/Intelligent auto:
1 cm (Breed)/30 cm (Tele) tot ¶
Scènefunctie: Er kunnen verschillen zijn in de
bovenstaande instellingen.
Ontspannersysteem: Elektronische ontspanneriMechanische ontspanner
Burstopname
Bursttijd:
Ongeveer 2,5 beelden/seconde
Aantal resterende
opnamen:
Max. 5 beelden (Standaard), Max. 3 beelden (Fijn)
Snelle-burst
Bursttijd:
Ongeveer 10 beelden/seconde (Speedprioriteit)
Ongeveer 6,5 beelden/seconde (Beeldprioriteit)
[2,5M (1:1), 3M (4:3), 2,5M (3:2) of 2M (16:9) is
geselecteerd als de beeldgrootte.]
Aantal resterende
opnamen:
Ongeveer 15 tot 100
Minimum verlichting: Ongeveer 3 lx (wanneer er weinig licht gebruikt wordt)
Sluitertijd:
60 seconden tot 1/4000ste van een seconde
[STERRENHEMEL] functie: 15 seconden, 30 seconden,
60 seconden
(DUT) VQT2W87
33
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 34 ページ
Belichting (AE):
Meetfunctie:
LCD-monitor:
Flits:
Microfoon:
Speaker:
Opnamemedia:
2010年7月8日
木曜日
午後1時51分
Programma-AE (P)/AE-openingsprioriteit (A)/
AE-sluiterprioriteit (S)/Handmatige belichting (M)
Belichtingscompensatie (1/3 EV Stap, j3 EV tot i3 EV)
Meervoudig/Centrum gewogen/Punt
3,0q TFT LCD (3:2)
(Ongeveer 460.000 puntjes) (gezichtsveldratio ongeveer
100%)
Ingebouwde uitklapflits
Flitsbereik: [ISO AUTO]
Ongeveer 80 cm tot 7,2 m (Breed)
Monauraal
Monauraal
Ingebouwd Geheugen (Ongeveer 40 MB)/
SD-geheugenkaart/SDHC-geheugenkaart/
SDXC-geheugenkaart
Opname-fileformaat
Stilstaand beeld: JPEG (“Design rule for Camera File system” volgens
“Exif 2.3” standaard)/DPOF-overeenkomstig
Bewegende
beelden:
AVCHD Lite/QuickTime Motion JPEG
Interface
Digitaal:
“USB 2.0” (Hoge snelheid)
¢ Gegevens van de PC kunnen niet naar het toestel
geschreven worden m.b.v. de USB-verbindingskabel.
Analoge video/
audio:
NTSC/PAL Compositie (Menuschakeling)
Geluidslijn-output (monauraal)
Aansluiting
[AV OUT/DIGITAL]: Toegewijde jack (8 pin)
[HDMI]:
MiniHDMI TypeC
Afmetingen:
Ongeveer 109,7 mm (W)k65,5 mm (H)k43,0 mm (D)
(de uitstekende delen niet meegerekend)
Massa:
Ongeveer 271 g (met kaart en batterij)
Ongeveer 233 g (de kaart en batterij niet meegerekend)
Werkingstemperatuur: 0 oC tot 40 oC
Werkingsvochtigheid: 10%RH tot 80%RH
34 VQT2W87 (DUT)
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 35 ページ
2010年7月8日
木曜日
午後1時51分
Batterijoplader
(Panasonic
DE-A82A):
Informatie voor uw veiligheid
Input:
AC
110 V tot 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A
Output:
DC
4,2 V, 0,65 A
Batterijpakket
(lithium-ion)
(Panasonic
DMW-BCJ13E):
Informatie voor uw veiligheid
Voltage/vermogen:
3,6 V/1250 mAh
(DUT) VQT2W87
35
DMC-LX5EG-VQT2W87_dut.book 36 ページ
2010年7月8日
木曜日
午後1時51分
• SDXC logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
• “AVCHD”, “AVCHD Lite” en het “AVCHD”, “AVCHD Lite” Logo zijn
handelsmerken van Panasonic Corporation en Sony Corporation.
• Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby en het symbool double-D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
• HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in
de Verenigde Staten en andere landen.
• HDAVI Control™ is een handelsmerk van Panasonic Corporation.
• QuickTime en het QuickTime-logo zijn merken of geregistreerde merken van
Apple Inc. en worden onder licentie gebruikt.
• Microsoft product schermshot(s) herdrukt met toestemming van Microsoft Corporatie.
• Andere namen, bedrijfsnamen en productnamen die in deze handleiding
voorkomen, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de
betreffende bedrijven.
Dit product is in licentie gegeven onder de AVC-patentportfoliolicentie voor
privé- en niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen
van video in overeenstemming met de AVC-norm (“AVC-video”) en/of (ii) het
decoderen van AVC-video die werd gecodeerd door een consument in een
privé- en niet-commerciële activiteit en/of werd verkregen via een
videoleverancier die een licentie heeft om AVC-video te leveren. Geen enkele
licentie wordt gegeven of wordt geacht te zijn gegeven voor enig ander gebruik.
Meer informatie kunt u krijgen bij MPEG LA, LLC. Zie http://www.mpegla.com.
EU
Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net
 Panasonic Corporation 2010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement