Panasonic DMCSZ7 Operating instructions

Panasonic DMCSZ7 Operating instructions
Dragi kupče
Osnovno uputstvo za upotrebu
Digitalni foto aparat
Model br.
DMC-SZ7
Koristimo ovu priliku da Vam se zahvalimo na kupovini Panasonic digitalnog
foto aparata. Molimo Vas da pročitate ovaj dokument i da ga sačuvate na
prikladnom mestu radi budućeg informisanja. Skrećemo Vam pažnju na to
da kontrole i komponente uređaja, kao i stavke menija mogu da izgledaju
drugačije nego na ilustracijama u ovom uputstvu.
Ovo uputstvo predstavlja izvod iz originalnog „Basic Operating Instructions“
dokumenta uz koji se koristi.
Pažljivo razmotrite zakone o pravima na kopiranje.
• Kopiranje sadržaja ranije snimljenih traka, diskova ili drugog objavljenog ili
emitovanog materijala za druge potrebe umesto privatne upotrebe, može
da bude u suprotnosti sa zakonima o autorskim pravima. Čak i u privatne
svrhe, snimanje određenih materijala može biti zabranjeno.
Informacije za vašu sigurnost
Molimo Vas da pre upotrebe, pažljivo pročitate ovo uputstvo
u potpunosti.
UPOZORENJE
Kako bi se smanjila opasnost od požara, strujnog udara i oštećenja
uređaja,
• Nemojte da izlažete ovaj uređaj kiši, vlazi, kapljanju ili prskanju
tečnosti.
• Nemojte da postavljate predmete ispunjene tečnošću (vaze) na
uređaj.
• Koristite isključivo preporučenu opremu.
• Nemojte da uklanjate poklopce uređaja.
• Nemojte da popravljate uređaj samostalno. Servisiranje proizvoda
prepustite kvalifikovanom serviseru.
Mrežna utičnica mora da bude u blizini uređaja i neprekidno dostupna.
Pločica sa identifikacijom nalazi se sa donje strane foto aparata.
Dodatne informacije potražite u “Operating Instructions for advanced
features” (PDF format) dokumentu na priloženom disku. Instalirajte
program na računar i pročitajte ga.
Web Site: http://www.panasonic-europe.com
Sadržaj
Informacije za vašu sigurnost .............................................................. 1
Pre upotrebe............................................................................................... 2
Standardna oprema................................................................................. 2
Delovi foto aparata................................................................................... 3
Unos/vađenje kartice/baterije ............................................................. 3
Punjenje baterije....................................................................................... 3
Redosled operacija................................................................................... 4
Pristup uputstvu za upotrebu.............................................................. 4
Instalacija priloženog softvera............................................................. 4
Specifikacije ................................................................................................ 4
Informacije o bateriji
PAŽNJA
Postoji opasnost od eksplozije u slučaju nepravilne zamene baterije.
Zamenite baterijom preporučenom od strane proizvođača.
Kada se oslobađate od baterija, kontaktirajte predstavnika komunalne
službe ili prodavca opreme u vezi sa dodatnim informacijama o pravilnom
postupku odlaganja električnog otpada.
• Nemojte da zagrevate ili izlažete bateriju vatri.
• Nemojte da ostavljate bateriju u zatvorenom automobilu na mestu koje je
duže vreme izloženo direktnom sunčevom svetlu.
Upozorenje
Postoji opasnost od požara, eksplozije i opekotina. Nemojte da rastavljate
bateriju, da je zagrevate na preko 60°C ili da je spaljujete.
Informacije o ispravljaču napona (u opremi)
UPOZORENJE!
Kako bi se smanjila opasnost od požara, strujnog udara ili oštećenja
proizvoda, nemojte da instalirate ili ostavljate uređaj u policu za knjige,
kućište ili drugi zatvoren prostor. Obezbedite ventilaciju uređaja.
Nemojte da blokirate ventilacione otvore uređaja novinama, tkaninom,
zavesama i sličnim materijalima.
Nemojte da postavljate izvore otvorenog plamena, kao što su upaljene
sveće, na uređaj.
• Punjač je u pripremnom režimu sve dok je ispravljač napona povezan.
Primarno kolo je pod naponom sve dok je ispravljač napona povezan na
mrežnu utičnicu.
Mere opreza pri upotrebi uređaja
• Nemojte da koristite druge USB kablove izuzev prioženog.
• Koristite originalni Panasonic AV kabl (DMW-AVC1: opcionalno).
• Obavezno koristite originalne Panasonic HDMI mini kablove
(RP-CDHM15/RP-CDHM30; opcionalno).
Panasonic
Digital Camera
Udaljite foto aparat od elektromagnetne opreme (kao što su
mikrotalasne pećnice, televizori, oprema za video igre i slično).
• Ako koristite foto aparat u blizini televizora, na slici i zvuku se mogu javiti
smetnje usled elektromagnetnog zračenja.
• Nemojte da koristite foto aparat u blizini mobilnih telefona jer to može da
izazove šum koji će negativno uticati na kvalitet slike i zvuka.
• Snimljeni podaci i slike se mogu oštetiti dejstvom jakog
elektromagnetnog polja koje se javlja u blizini zvučnika ili jakih motora.
• Elektromagnetni talasi proizvedeni radom mikroprocesora mogu
negativno da utiču na foto aparat, sliku i zvuk.
• Ako je aparat bio izložen dejstvu elektromagnetne opreme i ako ne radi
pravilno, isključite ga i izvadite bateriju ili isključite ispravljač napona.
Zatim, unesite bateriju ili povežite ispravljač napona i uključite foto aparat.
DMC-SZ7
Pre upotrebe
Rukovanje foto aparatom
• Zaštitite foto aparat od vibracija, sile ili pritiska.
• Foto aparat nije otporan na prašinu, prskanje ili vodu.
Izbegavajte upotrebu foto aparata na mestima sa velikom količinom peska,
prašine ili vode.
Kondenzacija (zamagljenje sočiva)
• Kondenzacija može da se javi kada dođe do izlaganja aparata iznenadnoj
promeni temperature ili vlažnosti vazduha. Izbegavajte ove uslove zato
što mogu da dovedu do prljanja monitora ili sočiva, javljanja buđi ili
oštećenja foto aparata.
• Ako dođe do kondenzacije, isključite foto aparat i sačekajte dva sata pre
ponovne upotrebe. Kada se temperatura foto aparata približi temperaturi
okruženja, kondenzacija se povlači sa sočiva.
Nemojte da koristite foto aparat u blizini radio predajnika ili
visokonaponskih vodova.
• Ako snimate u blizini radio predajnika ili visokonaponskih vodova, može
da dođe do oštećenja snimljenih slika i zvuka.
Standardna oprema
Za informacije o softveru koji se koristi uz ovaj uređaj, pritisnite [MENU/SET]
taster i odaberite [Setup] opciju da biste prikazali [Version Disp.] stavku pre
nego što ponovo pritisnete [MENU/SET] taster.
Pre upotrebe foto aparata proverite sadržaj pakovanja. Brojevi proizvoda
aktuelni su u januaru 2012. godine.
Informacije za korisnike o prikupljanju i oslobađanju od
stare opreme i baterija
Ovi simboli na proizvodima, pakovanjima i/ili u pratećoj
dokumentaciji su znak da iskorišćenu električnu i elektronsku
opremu i baterije ne treba mešati sa običnim kućnim
otpadom.
Radi pravilnog tretmana, iskorišćenja i recikliranja starih
proizvoda i baterija, molimo vas da takvu opremu odnesete
na odgovarajuće prikupno mesto, u skladu sa lokalnom
zakonskom regulativom i direktivama 2002/96/EC i
2006/66/EC.
Pravilnim oslobađanjem od ovih proizvoda i baterija,
pomažete u zaštiti dragocenih resursa i sprečavanju
mogućeg negativnog efeta na ljudsko zdravlje i okruženje,
do koga bi došlo u slučaju nepravilnog postupanja sa
otpadom.
Više informacija o prikupljanju i recikliranju starih proizvoda i
baterija potražite od predstavnika lokalne vlasti, komunalnog
preduzeća ili u prodavnici u kojoj ste kupili opremu.
U slučaju nepravilnog oslobađanja od ovakovog otpada,
korisniku može da bude naplaćena kazna, u skladu sa
nacionalnom regulativom.
1.
2.
3.
4.
5.
Baterija (DMW-BCK7E). Napunite bateriju pre upotrebe.
Ispravljač napona (VSK0775)
USB kabl (K1HY08YY0025)
CD-ROM (VFF0934) sa softverom i uputstvom za upotrebu
Ručni kaiš (VFC4297)
• Memorijska kartica je opcionalni deo opreme. Kada ne koristite karticu,
možete da snimate i reprodukujete snimke sa interne memorije.
• Kontaktirajte prodavca ili najbliži servisni centar ako izgubite deo prateće
opreme.
Opcionalna oprema
• Baterija (DMW-BCK7)
• AV kabl (DMW-AVC1)
• HDMI mini kabl: RP-CDHM15/RP-CDHM30
• Memorijske kartice
64 GB SDXC memorijska kartica klase 10
32 GB SDHC memorijska kartica klase 10
16 GB SDHC memorijska kartica klase 10
8 GB SDHC memorijska kartica klase 10
4 GB SDHC memorijska kartica klase 10
32 GB SDHC memorijska kartica klase 6
16 GB SDHC memorijska kartica klase 6
8 GB SDHC memorijska kartica klase 6
4 GB SDHC memorijska kartica klase 6
16 GB SDHC memorijska kartica klase 4
8 GB SDHC memorijska kartica klase 4
4 GB SDHC memorijska kartica klase 4
2 GB SD memorijska kartica klase 4
Za poslovne korisnike u EU
Ako želite da se oslobodite električne i elektronske opreme,
molimo vas da kontaktirate prodavca ili dobavljača u vezi sa dodatnim
informacijama.
[Informacije o oslobađanju od elektronskog otpada za korisnike van
EU]
Ovi simboli su važeći samo u EU. Ako želite da se oslobodite od elektronskog
otpada, molimo vas da kontaktirate predstavnika lokalne vlasti ili prodavca
opreme u vezi sa dodatnim informacijama o pravilnom metodu oslobađanja.
RP-SDU64GE1K
RP-SDA32GE1K/RP-SDU32GE1K
RP-SDA16GE1K/RP-SDU16GE1K
RP-SDA08GE1K/RP-SDU08GE1K
RP-SDU04GE1K
RP-SDQ32GE1K
RP-SDQ16GE1K
RP-SDQ08GE1K
RP-SDQ04GE1K
RP-SDN16GE1A
RP-SDN08GE1A
RP-SDN04GE1A
RP-SDN02GE1A
• Neki delovi opcionalne opreme možda neće biti dostupni u nekim
zemljama.
Napomena za simbol baterije (donja dva primera) :
Ovaj simbol može biti upotrebljen u kombinaciji sa simbolom hemijskog
elementa. U tom slučaju ukazuje na specifične zahteve iznete u direktivi koja
se odnosi na postupak sa otpadom koji sadrži odgovarajući hemijski
element.
Ovaj proizvod je licenciran u okviru AVC patent portfolio licence za ličnu i
nekomercijalnu upotrebu od strane korisnika (i) za kodiranje video sadržaja
koji je u skladu sa AVC standardom (“AVC Video”) i/ili (ii) dekodiranje AVC
video sadržaja koji je korisnik kodirao u sklopu ličnih i nekomercijalnih
aktivnosti i/ili dobio od provajdera koji je licenciran za obezbeđivanje AVC
video sadržaja. Nikakva licenca se ne garantuje niti se podrazumeva za neki
drugi oblik upotrebe. Dodatne informacije možete da dobijete od kompanije
MPEG LA, LLC. Pogledajte sadržaj na lokaciji http://www.mpegla.com.
2
Panasonic
Digital Camera
Delovi foto aparata
DMC-SZ7
Unos/vađenje kartice/baterije
Uverite se da je uređaj isključen.
Preporučujemo vam upotrebu Panasonic kartica.
1. Pomerite polugu za oslobađanje u
smeru strelice i otvorite vrata odeljka
za karticu/bateriju.
Koristite originalne Panasonic baterije
(DMW-BCK7E).
Ako koristite druge baterije, ne možemo da
garantujemo kvalitet uređaja.
2. Baterija: vodeći računa o orijentaciji,
unesite bateriju do kraja sve dok se ne
zaključa od strane poluge (A).
Pomerite polugu (A) u smeru strelice da
izvadite bateriju.
1. Taster za snimanje video zapisa
2. Taster zatvarača
3. [ON/OFF] prekidač
4. Blic
5. Mikrofon
6. Zvučnik. Pazite da ne prekrijete zvučnik prstom.
7. Poluga zuma
8. Sočivo
9. Kućište sočiva
10. Indikator tajmera
Kartica: Gurnite karticu sve dok se ne
zaključa u osnovnu poziciju. Vodite
računa o smeru kartice. Pritisnite karticu
sve dok se ne otključa i izvadite je
napolje.
(B) Nemojte da dodirujete terminale na kartici.
3. 1. Zatvorite vrata odeljka za
karticu/bateriju.
2. Pritisnite vrata sve dok ne čujete
zvuk zaključavanja.
• Čuvajte memorijske kartice van domašaja
dece kako biste sprečili dete da proguta karticu.
Pomoćna AF lampa
11. LCD monitor
12. [MODE] taster
13. Indikator punjenja
14. [REC/PLAY] prekidač
15. Alkica za kaiš. Instalirajte kaiš kada koristite foto aparat kako ga ne biste
Punjenje baterije
Upotrebite predviđen ispravljač napona (u opremi), USB kabl (u opremi) i
bateriju.
• Baterija je prazna u vreme kupovine. Napunite bateriju pre upotrebe.
• Punite bateriju uz priložen ispravljač napona u zatvorenom prostoru (pri
temperaturi od 10-30°C).
• Da napunite bateriju, unesite je u foto aparat.
• Vodite računa o tome da foto aparat bude isključen.
ispustili.
16. Kursorski taster
17. [DISP.] dugme
18. [MENU/SET] taster
19. [Q.MENU]/DELETE/CANCEL taster
20. HDMI priključak
21. [AV OUT/DIGITAL] priključak
22. Navoj za stalak.
23. Vrata odeljka za karticu/bateriju
24. Poklopac DC priključka
Povežite ispravljač napona (A) (u opremi) i foto aparat pomoću
priloženog USB kabla (B) i povežite ispravljač napona na mrežnu
utičnicu.
Samo za potrebe prezentacije u prodavnici.
Kada koristite ispravljač napona, upotrebite Panasonic DC adapter
(DMW-DCC10) i ispravljač napona (DMW-AC5E).
Koristite originalni Panasonic ispravljač napona (DMW-AC5E).
25. Poluga za oslobađanje
(C) Ka električnoj utičnici.
• Nemojte da koristite druge USB kablove umesto proloženog. Na taj način
može da dođe do oštećenja foto aparata.
• Nemojte da koristite druge ispravljače napona umesto priloženog.
Indikator punjenja (D)
Uključen: tokom punjenja
Isključen: punjenje je završeno (vreme punjenja: oko 150 minuta).
Baterije koje možete da koristite uz ovaj uređaj
Uz ovaj uređaj možete da koristite DMW-BCK7E bateriju.
3
Panasonic
Digital Camera
DMC-SZ7
Redosled operacija
Instalacija priloženog softvera
1. Pomerite REC/PLAY prekidač na [ ] poziciju, a zatim
Priloženi CD-ROM sadrži sledeći softver
- PHOTOfunSTUDIO 8.0 AE (Windows XP/Vista 7)
- LoiLoScope (30-dnevna probna verzija (Windows XP/Vista/7)
• Pre nego što unesete disk, zatvorite sve pokrenute aplikacije.
uključite foto aparat.
Sat nije podešen u trenutku
isporuke foto aparata. Podesite
datum i vreme pre upotrebe
foto aparata.
1. Proverite da li vaš računar zadovoljava zahteve.
Radno okruženje za PHOTOfunSTUDIO 8.0 AE
2. Pritisnite taster zatvarača
do pola da fokusirate
scenu, a zatim ga pritisnite
u potpunosti da snimite
sliku.
Informacije o nazivu lokacije
Pritisnite [MODE] taster da odaberete režim za snimanje.
Snimanje fotografija uz automatske postavke.
Snimanje fotografija uz postavke koje sami odaberete.
OS
Windows XP (32 bit) SP3
Windows Vista (32 bit) SP2
Windows 7 (32 bit/64 bit) i SP1
CPU
Windows XP
Pentium III 500 MHz ili bolji
Windows Vista
800 MHz ili bolji
Windows 7
1 GHz ili bolji
Ekran
1024 x 768 piksela ili više
(1920 x 1080 pikela ili više se preporučuje)
RAM
Windows XP/Vista
512 MB ili više
Windows 7
1 GB ili više (32 bit)
2 GB ili više (64 bit)
Snimanje fotografija sa efektom diorame (Tilt Shift Focus)
Snimanje fotografija u skladu sa tipom scene.
HDD
Snimanje 3D fotografija..
• Proverite uputstvo za upotrebu “PHOTOfunSTUDIO” programa (PDF) u
vezi sa dodatnim informacijama o operativnom sistemu.
Snimanje video zapisa
Pokrenite snimanje pritiskom na taster za pokretanje snimanja video zapisa.
• Zaustavite snimanje pritiskom na isti taster.
• Možete da snimate AVCHD video zapise maksimalne dužine 29 minuta.
• Možete da snimate MP4 video zapise maksimalne dužine 29 minuta i 59
sekundi. Pored toga, možete da snimate neprekidne MP4 video zapise do
kapaciteta od 4GB. Maksimalno dostupno vreme neprekidnog snimanja
prikazuje se na ekranu.
2. Unesite disk sa softverom.
Kada unesete disk, pokreće se meni za instalaciju programa.
3. Odaberite [Applications] opciju u meniju za instalaciju.
4. Odaberite [Recommended Installation] opciju.
Nastavite sa instalacijom u skladu sa porukama koje se prikazuju na ekranu.
• Instalira se softver koji je kompatibilan sa vašim računarom.
• PHOTOfunSTUDIO program nije kompatibilan sa Mac računarima.
Postavka menija
Pritisnite [MENU/SET] da prikažete ekran menija i promenite funkcije
snimanja, postavke foto aparata i druge postavke.
Specifikacije
Reprodukcija slika ([Normal Play])
Pomerite REC/PLAY prekidač na [ ].
• Pritisnite ◄ ili ► da odaberete sliku.
Digitalni foto aparat
Napajanje
Potrošnja
Brisanje slika
Odaberite sliku, a zatim pritisnite [ / ] taster.
• Prikazuje se ekran za potvrdu operacije brisanja. Slika se briše ako
odaberete opciju [Yes].
Efektivan broj piksela
Senzor slike
Informacije za vašu sigurnost
DC 5.1 V
1.3 W (pri snimanju), 0.9 W (pri reprodukciji)
14.100.000 piksela
1/2.33“ MOS senzor, ukupan broj piksela 15.300.000,
filter primarnih boja
Sočivo Optički zum 10x, f = 4.5 do 45 mm (25 do 250 mm na 35mm modelima)
F3.1 (Wide)do 5.9 (Tele)
Stabilizacija slike
Optički metod
Opseg fokusa
Normalan režim
50cm (Wide) / do 1.5m (Tele) do ∞
Makro/Intelligent Auto/video zapisi
5cm (Wide) / 1.5m (Tele) do ∞
Režim scene
mogu se javiti razlike u odnosu na prethodne vrednosti
Sistem zatvarača
Elektronski zatvarač + Mehanički zatvarač
Minimalno osvetljenje
Oko 8 lx, uz i-Low režim i 1/25 sek. ekspoziciju
Brzina zatvarača
15 sekundi do 1/1600 sek.
Ekspozicija (AE)
Automatska (Programme AE)
Režim za merenje osvetljenja
Na osnovu više tačaka
LCD monitor
3.0“ TFT LCD, 4:3 odnos (oko 460.800 tačaka)
(polje vidljivosti: oko 100%)
Mikrofon
Stereo
Zvučnik
Mono
Medij za snimanje
Interna memorija oko 70MB
SD / SDHC / SDXC memorijske kartice
Format zapisa
Fotografije:
JPEG (DCF sistem i Exif 2.3 standard) / DPOF / MPO
Video zapisi:
AVCHD / MP4
Format za kompresiju zvuka:
AVCHD: Dolby Digital (2 kanala)
MP4: AAC (2 kanala)
Interfejs
Digitalni:
USB 2.0 (High Speed)
Podatke sa PC-a ne možete da upišete na foto aparat preko USB kabla
Analogni video:
NTSC/PAL kompozitni (promena preko menija)
Audio:
Linijski audio izlaz (mono)
Pristup uputstvu za upotrebu
Detaljne instrukcije za upotrebu foto aparata nalaze se u “Operating
Instructions for advanced features (PDF format)” dokumentu na priloženom
disku. Instalirajte program na disk da biste mogli da ga pročitate.
450 MB ili više za instalaciju softvera
Za Windows
1. Uključite PC i unesite disk sa uputstvom za upotrebu.
2. Odaberite opciju “Operating Instructions”.
3. Odaberite željeni jezik, a zatim odaberite “Operating
Instructions” opciju da biste pokrenuli instalaciju.
(A) Vraćanje na Install meni.
4. Dupli klik na “Operating Instructions” prečicu na desktopu.
Ako ne možete da otvorite uputstvo za upotrebu
Potreban vam je Adobe Acrobat Reader 5.0 program ili noviji, ili Adobe
Reader 7.0 ili noviji program za pregled uputstva za upotrebu u PDF formatu.
Unesite disk sa uputstvom za upotrebu, odaberite opciju (B) i pratite
prikazane instrukcije da dovršite instalaciju.
Kompatibilni OS: Windows XP SP3 / Windows Vista SP2 / Windows 7.
• Možete da preuzmete i instalirate kompatibilnu verziju Adobe Reader
programa za vaš operativni sistem sa sledeće adrese:
http://get.adobe.com/reader/otherversions
4
Panasonic
Digital Camera
Terminal
[HDMI]: HDMI mini kabl (tip C)
[AV OUT / DIGITAL]: priključak (8-pinski)
Dimenzije: oko 99.0 mm (Š) x 59.4 mm (V) x 21.0 mm (D) (bez isturenih delova)
Težina:
oko 118 g (bez kartice i baterije),
oko 135 g (sa karticom i baterijom)
Radna temperatura:
0°C–40°C
Radna vlažnost:
10%– 80% relativne vlažnosti vazduha
Ispravljač napona (Panasonic VSK0775):
Ulaz:
Izlaz:
Baterija (litijum-jonska) (Panasonic DMW-BCK7E):
Voltaža/kapacitet (minimalno):
110-240 V ~ 50/60 Hz, 0.2A
5 V, 800 mA
3.6V, 680 mAh
Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net
5
DMC-SZ7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement