Panasonic DMCSZ7EP Operating instructions

Panasonic DMCSZ7EP Operating instructions
Betjeningsvejledning
til avancerede funktioner
Digitalkamera
Model nr.
DMC-SZ7
Læs denne anvisning grundigt inden brugen.
VQT3Z14
F1211MR0
until
2012/03/08
Indhold
Inden brug
Vedligeholdelse af kameraet.....................4
Standardtilbehør........................................5
Navnene på komponenterne.....................6
Visning
Opladning af batteriet................................8
• Isætning af batteriet ............................9
• Opladning..........................................10
• Omtrentlig driftstid og antal af mulige
billeder ..............................................12
Isætning og fjernelse af kortet
(ekstraudstyr) ..........................................14
Om den indbyggede hukommelse/
kortet .......................................................15
• Omtrentligt antal af mulige billeder
og tilgængelig optagetid....................17
Indstilling af dato/klokkeslæt
(Tidsindstilling) ........................................18
• Ændring af urets indstillinger ............19
Tips til at tage gode billeder ....................20
• Fastgør stroppen, og hold kameraet
forsigtigt ............................................20
• Sådan undgår man rystelser
(kamerarystelser)..............................20
Grundlæggende
Valg af optagefunktion ............................21
Sådan optages billeder ved hjælp af den
automatiske funktion (Intelligent
auto-funktion) ..........................................22
• Ændring af indstillinger .....................24
Sådan tager du billeder med dine
foretrukne indstillinger (Normal
billedfunktion) ..........................................26
Fokusering ..............................................27
Optagelse af film .....................................29
• Sådan tager du et billede under en
filmoptagelse.....................................31
Afspilning af billeder ([Afspil normal])......32
• Valg af et billede ...............................32
• Visning af flere skærmbilleder
(Flerbilledafspilning)..........................33
• Brug af afspilningszoom....................33
Afspilning af film ......................................34
• Oprettelse af still-billeder fra en
film ....................................................35
Sletning af billeder...................................36
• For at slette et enkelt billede .............36
• Sådan slettes flere billeder
(op til 50) eller alle billeder ................37
Indstilling af menuen ...............................38
• Indstilling af menuelementer .............38
• Brug af lynmenuen ............................39
Om Indstillingsmenuen............................40
Optager
Om LCD-skærmen ..................................50
Brug af zoom ...........................................51
• Brug af optisk Zoom/Brug af ekstra
optisk zoom (EZ)/Brug af intelligent
zoom/Brug af digital zoom ................51
Sådan tages billeder med den
indbyggede blitz ......................................53
• Skift til passende blitz-indstilling........53
Sådan tages nærbilleder ([AF makro]/
[Makro zoom]) .........................................56
Sådan tages billeder med selvudløser ....57
Eksponeringskompensation ....................58
Sådan tages billeder med Auto-holder ....59
Tag billeder, som ligner dias-billeder
(funktionen Miniatureeffekt).....................60
Optagelse af billeder, som passer til den
scene, der optages (Scenefunktion)........61
• [Portræt] ............................................62
• [Udglat hud] .......................................62
• [Landskab].........................................62
• [Panoramaoptagelse] ........................63
• [Sport]................................................65
• [Natportræt] .......................................65
• [Natlandskab] ....................................65
• [Håndholdt natopt.] ............................65
• [Mad] .................................................66
• [Baby1]/[Baby2] .................................66
• [Kæledyr] ...........................................67
• [Solnedgang] .....................................67
• [Høj følsomh.] ....................................67
• [Gennem glas] ...................................67
• [Foto ramme] .....................................67
Optagelse af 3D-billeder
(3D-fotofunktion)......................................68
Sådan tages et billede med
Ansigtsgenkendelsesfunktionen..............69
• Ansigtsindstillinger ............................70
Indtastning af tekst ..................................73
Brug af menuen [Optag] ..........................74
• [Billedstr.] ..........................................74
• [Kvalitet] ............................................75
• [Følsomhed] ......................................76
• [Hvidbalance] ....................................77
• [AF-funktion] ......................................79
• [Hurtig AF] .........................................81
• [Ansigtsgenk.]....................................81
• [Int.kontrast] ......................................81
• [Min. lukker tid] ..................................82
• [I. opløsning]......................................82
-2-
• [Digital zoom] ....................................82
• [Burst]................................................83
• [Farvefunkt.] ......................................84
• [AF-hj. lampe]....................................84
• [Fjern rød-øje] ...................................84
• [Stabilisering] ....................................85
• [Datostemp.]......................................85
• [Indstil ur] ..........................................85
Brug af menuen [Film].............................86
• [Optagelse]........................................86
• [Optage kval.] ....................................86
• [Kontin. AF] .......................................87
• [Dæmp vindstøj] ................................87
Afspilning/redigering
Forskellige afspilningsmetoder................88
• [Slideshow]........................................89
• [Filtreret visning]................................91
• [Kalender]..........................................92
At have det sjovt med de billeder, du
har optaget ..............................................93
• [Auto-retouchering] ...........................93
• [Kreativ retouchering] ........................94
Brug af menuen [Afspil]...........................95
• [Indstil upload] ...................................95
• [Red. titel] ..........................................97
• [Tryk tekst] ........................................98
• [Video opdel] ...................................100
• [Tilpas] ............................................101
• [Beskær]..........................................102
• [Foretrukne].....................................103
• [Print sæt]........................................104
• [Beskyt] ...........................................106
• [Ansigt redig] ...................................107
• [Kopier]............................................108
Tilslutning til andet udstyr
Afspilning af billeder på en
TV-skærm..............................................109
• Brug af VIERA Link (HDMI).............111
Afspilning af 3D-billeder ........................113
Lagring af optagede billeder og film ......115
• Kopiér ved at sætte SD-kortet ind i
optageren........................................115
• Kopiér det billede, der skal
afspilles, ved hjælp af et
AV-kabel .........................................116
• Kopiering til en PC ved hjælp af
“PHOTOfunSTUDIO ”......................117
Tilslutning til en PC................................118
• Opnåelse af still-billeder og
[MP4]-film (andet end
[AVCHD]-film) .................................119
• Overførsel af billeder til
billeddelingssteder ..........................121
Udskrivning af billeder ...........................122
• Valg af et enkelt billede og
udskrivning......................................123
• Valg af flere billeder og
udskrivning......................................123
• Udskriftsindstillinger ........................124
Øvrige
Skærmdisplay........................................127
Forholdsregler ved brug ........................129
Displaymeddelelser ...............................134
Fejlfinding ..............................................136
-3-
Inden brug
Inden brug
Vedligeholdelse af kameraet
Må ikke udsættes for overdrevne rystelser, stød eller tryk.
• Objektivet, LCD-skærmen eller det eksterne etui kan blive
beskadiget, hvis de anvendes under følgende forhold.
Desuden kan der også udløse en fejl, eller billedet måske bliver slet
ikke optaget.
– Hvis du taber eller kommer til at slå til kameraet.
– Hvis du sidder ned med kameraet i bukselommen eller presser det
ned i en fyldt eller lille taske osv.
– Hvis du fastgør ting, såsom tilbehør til stroppen, som er fastgjort til
kameraet.
– Hvis du presser hårdt på objektivet eller LCD-skærmen.
Dette kamera er ikke støvtæt/drypfri/vandtæt.
Undgå at bruge kameraet på steder, hvor der er meget støv,
vand, sand osv.
• Væsker, sand og andre fremmedmaterialer kan komme ind i
området omkring objektivet, knapperne osv. Vær meget forsigtig, da
det ud over at forårsage en funktionsfejl også kan gøre, at kameraet
ikke kan repareres.
– Steder, hvor der er meget sand eller støv.
– Steder, hvor vand kan komme i berøring med kameraet, f.eks. når
det regner eller på stranden.
∫ Om kondensdannelse (Når objektivet dugger)
• Der kan dannes kondens, hvis der sker ændringer i den omgivende
temperatur eller i luftfugtigheden. Vær opmærksom på
kondensdannelse, idet det kan forårsage pletter på objektivet,
svamp eller fejlfunktion.
• Hvis der opstår kondens, skal du slukke kameraet og lade det være
slukket i ca. 2 timer. Duggen forsvinder på naturlig vis, når
kameraets temperatur nærmer sig den omgivende temperatur.
-4-
Inden brug
Standardtilbehør
Kontrollér, at alt tilbehør medfølger, før du tager kameraet i brug.
• Tilbehøret og udformningen heraf varierer, afhængig af det land eller det område, hvor
kameraet blev købt.
For yderligere oplysninger om tilbehør henvises til Vejledning i den grundlæggende betjening.
• Batteripakke er angivet som batteripakke eller batteri i teksten.
• SD-memorykort, SDHC-memorykort og SDXC-memorykort er anført som kort i teksten.
• Kortet er ekstra tilbehør.
Du kan optage eller afspille billeder til eller fra den indbyggede hukommelse, når du ikke
bruger et kort.
• Kontakt forhandleren eller det lokale servicecenter, hvis det leverede tilbehør mistes. (Man kan
købe tilbehøret separat.)
-5-
Inden brug
Navnene på komponenterne
1
2
3
Blitz (P53)
Objektiv (P4, 130)
Selvudløser-indikator (P57)
AF-hjælpelampe (P84)
4
5
6
7
LCD-skærm (P50, 127, 130)
[MENU/SET]-knap (P38)
[DISP.]-knap (P50)
[Q.MENU] (P39)/[
] (Slet/Annullér)
knappen (P36)
8 [MODE]-knap (P21, 88)
9 Knappen REC/PLAY (P21, 32)
10 Opladningslampe (P10)
1
2
3
4
8
9
10
11
5 6 7
11 Markørknapper
A: 3/Eksponeringskompensation (P58)
B: 4/Makrofunktion (P56)
AF-sporing (P80)
C: 2/Selvudløser (P57)
D: 1/Blitz-indstilling (P53)
I denne brugervejledning beskrives markørknapperne som vist i figuren nedenfor
eller beskrives med 3/4/2/1.
f.eks.: Hvis du trykker på knappen 4 (ned)
eller
-6-
Tryk på 4
Inden brug
12 Strophul
• Sørg for at fastgøre skulderstroppen, når
12
13
du bruger kameraet, så du ikke taber det.
13 Objektivcylinder
14 [HDMI]-stik (P109, 111)
15 [AV OUT/DIGITAL]-stik (P10, 109, 119,
122)
16 Højttaler (P42)
• Pas på ikke at dække højttaleren med
17
18
19
20
21
22
23
24
fingeren. Det kan blive vanskeligt at høre
lyden.
Kameraets ON/OFF-knap (P18)
Zoomgreb (P51)
Mikrofon
Lukkerknap (P22, 26)
Filmfunktionsknap (P29)
Stativfatning
Kort/Batteridæksel (P9, 14)
Udløsearm (P9, 14)
14
15
16
17 18
19
20 21
22
23
24
-7-
Visning
Visning
Opladning af batteriet
Brug lysnetadapteren (medfølger), USB-forbindelseskablet (medfølger) og batteriet.
• Ved levering af kameraet er batteriet ikke opladet. Oplad batteriet inden brug.
• Oplad kun batteriet, når det sidder i kameraet.
Kamerabetingelser
Opladning
Sluk for strømmen (eller [Dvale indst.] (P45)
er aktiveret)
≤
—¢
Strøm On
¢ Kameraet kan kun forsynes med strøm fra et husholdningsstik ved hjælp af
USB-forbindelseskablet (medfølger) i afspilningsfunktion. (Batteriet er ikke opladet.)
• Hvis der ikke resterer noget batterikapacitet, kan opladningen udføres, uanset om
strømknappen er [ON] eller [OFF].
• Hvis der ikke er isat et batteri, sker der ingen opladning, og der forsynes ingen strøm.
∫ Om de batterier, du kan bruge med dette kamera
Forfalskede batteripakker, som ligner det originale produkt, er blevet fundet i
visse lande, hvor de frit kan købes på markedet. Nogle af disse batteripakker er
ikke beskyttet med en egnet intern beskyttelse, som opfylder kravene iht.
relevante sikkerhedsstandarder. Det er muligt, at sådanne batteripakker kan føre
til brand eller eksplosion. Bemærk, at vi ikke kan holdes ansvarlig for ulykker
eller fejl, som opstår som et resultat af brugen af et forfalsket batteripakke. Vi
anbefaler derfor den originale Panasonic-batteripakke, så du altid bruger et
sikkert produkt.
-8-
Visning
Isætning af batteriet
Isæt batteriet i kameraet for at oplade det.
• Kontrollér, at kameraet er slukket.
Skub udløsearmen i pilens retning,
og åbn kort/batteridækslet.
• Brug altid originale Panasonic-batterier.
• Ved brug af andre typer batterier kan vi
ikke garantere for produktets kvalitet.
Vær opmærksom på batteriets
retning, når du sætter det hele vejen
ind, indtil det låser, og kontrollér
derefter, at det er låst fast vha. grebet
A. Træk i grebet A i pilens retning
for at fjerne batteriet.
1:Luk kort/batteridækslet.
2:Skub udløsearmen i pilens
retning.
Bemærk!
• Før du fjerner batteriet, skal du slukke for kameraet og vente, indtil “LUMIX”-visningen på
LCD-skærmen er forsvundet. (I modsat fald virker denne enhed muligvis ikke længere normalt,
og selve kortet kan blive ødelagt, eller de optagne billeder kan gå tabt).
-9-
Visning
Opladning
• Det anbefales at oplade batteriet i områder med en rumtemperatur på mellem 10 o C og
30 o C (det samme som batteritemperaturen).
Kontrollér, at enheden er slukket.
Til stikkontakt
Lysnetadapter (medfølger)
PC (Tænd for strømmen)
USB-forbindelseskabel (medfølger)
• Kontrollér retningen af konnektorerne, og sæt dem lige ind eller træk dem lige ud. (Ellers
kan stikkene blive bøjet, og det kan udløse en fejl.)
E Justér mærkerne, og indsæt.
F Opladningslampe
A
B
C
D
(Opladning fra et husholdningsstik)
Tilslut lysnetadapteren (medfølger) og dette kamera med
USB-forbindelseskablet (medfølger), og isæt lysnetadapteren (medfølger) i
en stikkontakt.
• Brug lysnetadapteren (medfølger) indendørs.
(Opladning fra en computer)
Forbind computeren og dette kamera med USB-forbindelseskablet
(medfølger).
• Opladningen er måske ikke muligt; det afhænger af computerens specifikationer.
• Hvis computeren går i pausetilstand under opladning af batteriet, stopper opladningen.
• Tilslutning af dette kamera til en notebook-computer, som ikke er tilsluttet et strømstik, får
notebook-computeren til at aftappe batteriet hurtigere. Efterlad ikke kameraet tilsluttet i for lang
tid ad gangen.
• Husk altid at tilslutte kameraet til et USB-stik på en computer. Tilslut ikke kameraet til en
skærm, tastatur eller til USB-stikket på en printer eller en USB-hub.
- 10 -
Visning
∫ Om opladningslampen
Tændt:
Oplader.
Slukket: Opladningen er fuldført. (Når opladningen er fuldført, skal kameraet frakobles
strømstikket eller computeren.)
∫ Opladningstid
Når du bruger lysnetadapteren (medfølger)
Opladningstid
Ca. 180 min
• Den opladningstid, der er angivet, gælder når batteriet er helt afladet. Opladningstiden
kan variere, afhængigt af hvor længe batteriet er blevet brugt. Opladningstiden til
batteriet i varme/kolde miljøer eller et batteri, som ikke er blevet brugt i længere tid, kan
vare længere end normalt.
• Ved tilslutning til en computer afhænger opladningstiden af computerens ydeevne.
∫ Batteri-indikation
Batteriindikationen vises ikke på LCD-skærmen.
• Indikatoren bliver rød og blinker, hvis den resterende batterikapacitet er brugt op. Genoplad
batteriet, eller udskift det med et fuldt opladet batteri.
Bemærk!
• Der må ikke være metalgenstande (f.eks. clips) i nærheden af kontaktfladerne på
el-stikket. Der kan opstå en brand og/eller elektrisk stød på grund af kortslutning, eller
der kan genereres varme.
• Anvend udelukkende det medfølgende USB-forbindelseskabel.
Hvis du anvender andre kabler end det medfølgende USB-forbindelseskabel, kan det
forårsage en fejl.
• Brug aldrig et USB-forlængelseskabel.
• Lysnetadapteren (medfølger) og USB-forbindelseskablet (medfølger) er kun til anvendelse
sammen med dette kamera. Brug dem ikke til andre enheder.
• Fjern batteriet efter brug. (Batteriet tømmes, hvis det efterlades i længere tid, efter det er
opladet.)
• Batteriet bliver varmt efter anvendelse, opladning eller under opladning. Kameraet bliver
ligeledes varmt under anvendelse. Dette er ikke nogen fejlfunktion.
• Batteriet kan genoplades, også selv om det stadig er lidt opladet, men det anbefales ikke, at
batteriet oplades hyppigt på denne måde, mens det er fuldt opladet. (der kan forekommer
opsvulmning.)
• Hvis der opstår et problem med strømstikket, f.eks. et strømudfald, fuldføres opladningen
muligvis ikke normalt. Hvis dette sker, skal du tage USB-forbindelseskablet (medfølger) ud og
tilslutte det igen.
• Hvis opladningslampen ikke tænder eller blinker, når du tilslutter lysnetadapteren (medfølger)
eller PC'en, angiver dette, at opladningen er stoppet, fordi enheden ikke er inden for et
temperaturområde, som er egnet til opladning, og ikke angiver en fejl.
Tilslut USB-forbindelseskablet (medfølger) igen på et sted, hvor den omgivende temperatur (og
batteriets temperatur) er mellem 10 oC og 30 oC, og prøv at oplade igen.
- 11 -
Visning
Omtrentlig driftstid og antal af mulige billeder
∫ Optagelse af still-billeder
Antal mulige billeder
Ca. 220 billeder
Optagelsestid
Ca. 110 min
Iht. CIPA-standard i normal
billedfunktion
Optageforhold efter CIPA-standard
• CIPA er en forkortelse af [Camera & Imaging Products Association].
• Temperatur: 23 oC/Fugtighed: 50%RH, når LCD-skærmen er tændt.
• Brug af Panasonic SD-memorykort (32 MB).
• Med anvendelse af det medfølgende batteri.
• Med optagestart 30 sekunder efter at kameraet tændes. (Når den optiske
billedstabiliseringsfunktion er indstillet til [ON].)
• Optagelse hvert 30. sekund med fuld blitz for hvert andet billede.
• Med zoom-grebet roteret fra Tele til Vidvinkel eller omvendt for hver optagelse.
• Sluk for kameraet for hver 10 optagelser, og lad det være slukket, indtil batterierne er nedkølet.
Antallet af mulige billeder varierer, afhængigt af optagelsesintervallet. Hvis
optagelsesintervallet bliver længere, bliver antallet af mulige billeder færre. [Hvis du
for eksempel tog et billede hvert andet minut, så ville antallet af billeder blive
reduceret til omkring en fjerdedel af det ovenstående antal billeder (baseret på ét
taget billede hvert tredivte sekund).]
∫ Optagelse af film
[AVCHD]
(Optagelse med billedkvaliteten
sat på [FSH])
[MP4]
(Optagelse med billedkvaliteten
sat på [FHD])
Optagelsestid
Ca. 60 min
Ca. 60 min
Aktuel optagelsestid
Ca. 30 min
Ca. 30 min
• Disse tider gælder for en rumtemperatur på 23 oC og en luftfugtighed på 50%RH. Vær
opmærksom på, at disse tider kun er omtrentlige.
• Den aktuelle optagelsestid er den tid, der er tilgængelig til optagelse, når handlinger gentages,
såsom at tænde og slukke for strømforsyningen [ON]/[OFF], start/stop af optagelsen,
zoomhandlinger, osv.
• Den maksimale tid for optagelse af film kontinuerligt med [AVCHD] er 29 minutter og
59 sekunder.
• Den maksimale tid for optagelse af film kontinuerligt med [MP4] er 29 minutter og 59 sekunder.
Desuden kan der optages film kontinuerligt i [MP4] op til 4 GB. På grundlag af denne
betingelse er den maksimale længde af en kontinuerlig optagelse i [FHD] ca. 24 minutter og
43 sekunder. Den maksimale mulige optagelsestid for kontinuerlig optagelse vises på
skærmen.
- 12 -
Visning
∫ Afspilning
Afspilningstid
Ca. 150 min
Bemærk!
• Driftstiderne og antallet af mulige billeder varierer i henhold til det omgivende miljø og
driftsforholdene.
Driftstiderne kan f.eks. i følgende tilfælde blive afkortet og antallet af mulige billeder reduceret.
– I lavtemperatursmiljøer, som f.eks. på skibakker.
– Ved brug af [LCD-funktion].
– Hvis handlinger såsom blitz og zoom anvendes gentagne gange.
• Hvis kameraets funktionstid er ekstrem kort efter korrekt opladning af batteriet, er batteriets
levetid opbrugt. Køb et nyt batteri.
- 13 -
Visning
Isætning og fjernelse af kortet (ekstraudstyr)
• Kontrollér, at kameraet er slukket.
• Det anbefales at bruge et Panasonic kort.
Skub udløsearmen i pilens retning,
og åbn kort/batteridækslet.
Skub det hele vejen ind, indtil du
hører et “klik”, og vær opmærksom
på hvilken ende du indsætter.
For at fjerne kortet skal du skubbe
kortet ind, indtil du hører et klik og
derefter trække det lige op.
A: Undlad at røre ved kontaktfladen på
bagsiden af kortet.
1:Luk kort/batteridækslet.
2:Skub udløsearmen i pilens
retning.
Bemærk!
• Før du fjerner kortet, skal du slukke for kameraet og vente, indtil “LUMIX”-visningen på
LCD-skærmen er forsvundet. (I modsat fald virker denne enhed muligvis ikke længere normalt,
og selve kortet kan blive ødelagt, eller de optagne billeder kan gå tabt.)
- 14 -
Visning
Om den indbyggede hukommelse/kortet
Følgende handlinger kan udføres med denne enhed.
Når der ikke er isat kort
Billederne kan optages til den indbyggede
hukommelse og afspilles.
Når der er isat kort
Billederne kan optages på kortet og afspilles.
• Ved brug af den indbyggede hukommelse:
k>ð (adgangsindikation¢)
• Ved brug af kortet:
(adgangsindikation¢)
¢ Adgangsindikationen lyser rødt, når billeder optages til den indbyggede
hukommelse (eller på kortet).
Indbygget hukommelse
• Du kan kopiere de optagne billeder til et kort. (P108)
• Hukommelsesstørrelse: Ca. 70 MB
• Adgangstiden på den indbyggede hukommelse kan blive længere end adgangstiden på kortet.
Kort
De følgende kort, som er i overensstemmelse med SD video-standarden, kan bruges med
dette apparat.
(Disse kort er angivet som kort i teksten.)
Bemærkninger
SD-memorykort
(8 MB til 2 GB)
• Brug et kort med SD-hastighedsklasse¢ med “Klasse 4”
SDHC-memorykort
(4 GB til 32 GB)
SDHC-memorykort eller SDXC-memorykort på kompatibelt
udstyr.
• SDXC-memorykort kan kun bruges sammen med
SDXC-memorykort på kompatibelt udstyr.
• Hvis du bruger SDXC-memorykort, skal du kontrollere, at
PC'en og andet udstyr er kompatible.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Kun kort med den kapacitet, der er angivet på listen i venstre
side, kan anvendes.
SDXC-memorykort
(48 GB, 64 GB)
eller højere, når du optager film.
• SDHC-memorykort kan bruges sammen med
¢ SD-hastighedsklassen er hastighedsstandarden vedrørende kontinuerlig skrivning.
Kontrollér ved at kigge på kortetiketten osv.
f.eks.:
• Du kan få bekræftet de seneste oplysninger på følgende webside.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Denne side er kun på engelsk.)
- 15 -
Visning
Bemærk!
• Under adgang (billedskrivning, -læsning og -sletning, formatering osv.) må du ikke
slukke for strømmen, fjerne batteriet eller kortet eller frakoble lysnetadapteren
(medfølger). Du må heller ikke ryste kameraet, støde det eller udsætte det for statisk
elektricitet.
Kortet eller dataene på kortet kan blive beskadiget, og denne enhed fungerer muligvis
ikke længere optimalt.
Hvis handlingen mislykkes på grund af rystelser, stød eller statisk elektricitet, skal den
udføres igen.
• Skrivebeskyttelseskontakt medfølger A (Når denne kontakt er sat til positionen
A
[LOCK], kan man ikke skrive, slette eller formatere data. Skrive-, slette- og
formateringsfunktionen gendannes, når kontakten sættes tilbage til den
oprindelige stilling.)
• Dataene i den indbyggede hukommelse eller på kortet kan blive beskadiget eller
gå tabt på grund af elektromagnetiske bølger, statisk elektricitet eller en fejlfunktion
2
af kameraet eller kortet. Det anbefales at gemme vigtige data på PC’en eller
andetsteds.
• Formatér ikke kortet på PC’en eller andet udstyr. Formatér det kun på kameraet for at sikre, at
det håndteres korrekt. (P48)
• Opbevar memorykortet uden for børns rækkevidde for at forhindre, at de sluger det.
- 16 -
Visning
Omtrentligt antal af mulige billeder og tilgængelig optagetid
∫ Om visning af antallet af mulige billeder og den tilgængelige optagetid
• For at skifte frem og tilbage mellem visningen af antallet af mulige billeder og den tilgængelige
optagelsestid skal du trykke på [DISP.] flere gange. (P50)
A Antal mulige billeder
B Tilgængelig optagetid
A
• Antallet af mulige billeder, og den tilgængelige optagetid er en tilnærmelse.
B
(De afhænger af optageforholdene og korttypen.)
• Antallet af mulige billeder og den tilgængelige optagetid varierer, afhængigt af motiverne.
∫ Antal mulige billeder
• [i99999] vises, når der er mere end 100.000 billeder tilbage.
Kvalitet [A]
Billedstørrelse
Indbygget
hukommelse
(Ca. 70 MB)
2 GB
32 GB
64 GB
14M (4:3)
5M (4:3)
12
24
330
650
5490
10620
10980
21490
0,3M (4:3)
390
10050
162960
247150
∫ Tilgængelig optagetid (ved optagelse af film)
• “h” er en forkortelse for time, “m” for minut og “s” for sekund.
[AVCHD]
Indstilling af
optagelseskvalitet
Indbygget
hukommelse
(Ca. 70 MB)
2 GB
32 GB
64 GB
FSH
j
14m00s
4 h10m
8 h27m
SH
j
14m00s
4 h10m
8 h27m
Indstilling af
optagelseskvalitet
Indbygget
hukommelse
(Ca. 70 MB)
2 GB
32 GB
64 GB
FHD
j
12m21s
3h23m17s
6h51m17s
HD
VGA
j
1m45s
23m36s
51m57s
6h28m6s
14h14m8s
13h5m11s
28h48m4s
[MP4]
Bemærk!
• Antallet af mulige billeder/den tilgængelige optagetid for kortet kan blive reduceret, når [Indstil
upload] udføres.
• Den maksimale tid for optagelse af film kontinuerligt med [AVCHD] er 29 minutter og
59 sekunder.
• Den maksimale tid for optagelse af film kontinuerligt med [MP4] er 29 minutter og 59 sekunder.
Desuden kan der optages film kontinuerligt i [MP4] op til 4 GB. På grundlag af denne
betingelse er den maksimale længde af en kontinuerlig optagelse i [FHD] ca. 24 minutter og
43 sekunder. Den maksimale mulige optagelsestid for kontinuerlig optagelse vises på
skærmen.
- 17 -
Visning
Indstilling af dato/klokkeslæt (Tidsindstilling)
• Uret er ikke indstillet, når kameraet leveres.
Skub REC/PLAY-knappen til [!], og
tænd derefter for kameraet.
• Gå til 4, hvis skærmen til valg af sprog ikke
vises.
Tryk på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge sprog, og tryk på [MENU/SET].
Tryk på [MENU/SET].
Tryk på 2/1 for at vælge elementer (år,
måned, dag, time, minut,
visningsrækkefølge eller
tidsvisningsformt), og tryk derefter på
3/4 for at indstille hvert element.
A: Tid på hjemegnen
B: Tid ved rejsemålet
• Du kan annullere uden at indstille uret ved at trykke på
[
].
Tryk på [MENU/SET] for at foretage indstillingen.
Tryk på [MENU/SET].
- 18 -
Visning
Ændring af urets indstillinger
Vælg [Indstil ur] i menuen [Optag] eller [Indstilling], og tryk på [MENU/SET]. (P38)
• Uret kan nulstilles som vist under trin 5 og 6.
• Urets indstilling bevares i tre måneder ved brug af det indbyggede urbatteri, selv uden
batteriet. (Efterlad det opladede batteri i enheden i 24 timer for at oplade det indbyggede
batteri.)
Bemærk!
• Hvis uret ikke er indstillet, kan den korrekte dato ikke udskrives, hvis du får fotohandleren til at
printe billedet, eller når du trykker datoen på billedet ved hjælp af [Datostemp.] eller [Tryk tekst].
• Hvis uret indstilles, kan den korrekte dato udskrives, også selvom datoen ikke vises på
kameraets skærm.
- 19 -
Visning
Tips til at tage gode billeder
Fastgør stroppen, og hold kameraet forsigtigt
Hold kameraet forsigtigt med begge hænder, hold armene stille langs
siden og stå med fødderne en smule adskilt.
• Sørg for at fastgøre den medfølgende strop korrekt, og sæt den omkring håndleddet, så
du ikke taber den. (P7)
• Pas på ikke at bevæge kameraet, når du trykker på lukkerknappen.
• Pas på, at du ikke dækker blitzen, AF-hjælpelampen, mikrofonen, højttaleren eller objektivet
osv. til med fingrene.
A Strop
B Blitz
C Mikrofon
D Højttaler
E AF-hjælpelampe
∫ Retningsvisningsfunktion ([Roter bill.])
Billeder, som er optaget med kameraet lodret, afspilles lodret (roteret). (Kun når [Roter
bill.] (P48) er indstillet)
• Hvis du holder kameraet lodret og vippet op eller ned, når du tager billeder, virker
retningsvisningsfunktionen muligvis ikke korrekt.
• Film, der er taget med kameraet hold lodret, vises ikke lodret.
Sådan undgår man rystelser (kamerarystelser)
Når alarmen for rystelser [
] vises, skal man anvende [Stabilisering] (P85), et stativ
eller selvudløseren (P57).
• Lukkehastigheden mindskes især i følgende tilfælde. Hold kameraet i ro fra det øjeblik,
lukkerknappen trykkes ned til det øjeblik, hvor billedet vises på skærmen. Det anbefales at
bruge et stativ.
– Langsom synk./Reduktion af røde øjne
– I [Natportræt] eller [Natlandskab] i scene-funktion
– Når lukkehastigheden sænkes i indstillingerne [Min. lukker tid]
- 20 -
Grundlæggende
Grundlæggende
Valg af optagefunktion
Skub REC/PLAY-knappen til [!].
Tryk på [MODE].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge
optagelsesfunktionen.
Tryk på [MENU/SET].
∫ Liste over optagelsesfunktioner
¦
Intelligent auto-funktion (P22)
Motiverne optages ved brug af kameraets automatiske indstillinger.
!
Normal billedfunktion (P26)
Motiverne optages ved brug af dine egne indstillinger.
Funktionen Miniatureeffekt (P60)
Dette er en billedbehandlingseffekt, som fjerner fokus fra omgivelserne, så billedet ligner
et diorama. (også kendt som Vip og skift fokus)
Û
Scene-funktion (P61)
Denne funktion gør det muligt at tilpasse billedet til den scene, der optages.
3D-fotofunktion (P68)
Tager et 3D-billede.
Bemærk!
• Når funktionen er skiftet fra afspilningsfunktion til optagelsesfunktion, vælges den tidligere
indstillede optagelsesfunktion.
- 21 -
Grundlæggende
Optagefunktion:
Sådan optages billeder ved hjælp af den
automatiske funktion (Intelligent auto-funktion)
Kameraet finder de mest relevante indstillinger, der passer til motivet og
optageforholdene. Vi anbefaler denne funktion for begyndere og for de, som vil bevare
indstillingerne i kameraet, så de let kan tage billeder.
• Følgende funktioner aktiveres automatisk.
– Scenedetektering/Kompensering for baggrundslys/Intelligent ISO-følsomhedskontrol/
Automatisk hvidbalance/Ansigtsregistrering/[Hurtig AF]/[Int.kontrast]/[I. opløsning]/[i.ZOOM]/
[AF-hj. lampe]/[Fjern rød-øje]/[Stabilisering]/[Kontin. AF]/[Dæmp vindstøj]
• Billedkvaliteten fastsættes til [A].
Skub REC/PLAY-knappen mod [!],
og tryk derefter på [MODE].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Intelligent
auto] og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille
fokus.
1
• Fokusindikationen 1 (grøn) tændes, når motivet er i
fokus.
• AF-området 2 vises omkring motivets ansigt ved
hjælp af ansigtsdetekteringsfunktionen. Men det kan
også vises på det sted på motivet, der er indstillet
fokus på.
• Den mindste afstand (hvor tæt du kan være til motivet)
ændres, afhængigt af zoom-faktoren. Kontrollér
visningen for det mulige optagelsesområde på
skærmen. (P27)
• Du kan indstille AF-sporing ved at trykke på 3. Se P80
for yderligere oplysninger. (AF-sporingen annulleres,
hvis du trykker på 3 igen)
Tryk lukkerknappen helt ned (og endnu
længere) for at tage billedet.
- 22 -
2
Grundlæggende
Scene-detektering
Når kameraet identificerer den optimale scene, vises det relevante ikon for scenen med
blåt i 2 sekunder, hvorefter farven ændres til rødt som normalt.
Optagelse af billeder
¦
>
[i-Portræt]
[i-Landskab]
[i-Makro]
[i-Natportræt]¢1
[i-Natlandskab]
[iHåndholdt natopt.]¢2
[i-Solnedgang]
[i-Baby]¢3
¢1 Kun når [
] er valgt.
¢2 Vises kun, når [iHåndholdt natopt.] er indstillet på [ON].
¢3 Når [Ansigtsgenk.] er indstillet på [ON], vises [ ] kun på fødselsdagene for
registrerede ansigter, som allerede er indstillet, hvis ansigtet på en person, som
er 3 år ældre eller yngre detekteres.
Når der tages billeder
¦
>
[i-Portræt]
[i-Landskab]
[i-Lavt lys]
[i-Makro]
• [¦] angives, hvis ingen af scenerne er optimale, og standardindstillingerne anvendes.
• Når [ ], [ ] eller [ ] er valgt, detekterer kameraet automatisk en persons ansigt, og der
indstilles fokus og eksponering. (Ansigtsdetektering)
• Hvis der f.eks. anvendes stativ, og kameraet har bedømt, at kamerarystelserne er minimale,
når scenefunktionen er identificeret som [ ], indstilles lukkerhastigheden til maks. 8 sekunder.
Pas på ikke at flytte kameraet, når du tager billederne.
• Når [Ansigtsgenk.] er indstillet på [ON], og ansigtet, der ligner det registrerede, detekteres,
vises [R] i øverste højre hjørne af [ ], [ ] og [ ].
• På grund af nedenstående betingelser identificeres der muligvis en anden scene til samme
motiv.
– Betingelser for motiv: Når ansigtet er lyst eller mørkt, Motivets størrelse, Motivets farve,
Afstand til motivet, Motivets kontrast, Når motivet bevæger sig
– Optagelsesforhold: Solnedgang, solopgang, under forhold med lavt lysstyrke, når kameraet
rystes, ved anvendelse af zoom
• For at tage billeder i en bestemt scene anbefales det at tage billederne i den korrekte
optagefunktion.
- 23 -
Grundlæggende
Ændring af indstillinger
Der kan foretages indstillinger i følgende menuer.
Menu
Element
[Optag]
[Billedstr.]¢/[Burst]¢/[Farvefunkt.]¢/[Slør reduktion]/
[iHåndholdt natopt.]/[iHDR]/[Ansigtsgenk.]
[Film]
[Optagelse]/[Optage kval.]
[Indstilling]
[Indstil ur]/[Verdenstid]/[Bip]¢/[Sprog]/[O.i.s. demo]
• Se P38 for oplysninger om menuens indstillingsmetode.
¢ Indstillingerne kan være forskellige i forhold til andre optagefunktioner.
Menuer under Intelligent Auto indst.
∫ [Burst] (P83)
[Burst] kan indstilles under [
]. Ved denne indstilling justeres bursthastigheden
automatisk baseret på motivets bevægelse.
∫ [Farvefunkt.]
Farveindstillingen [Happy] er tilgængelig under [Farvefunkt.]. Når du vælger denne
indstilling, kan du automatisk tage et billede med mere glans og livlighed i farvestyrken.
∫ [Slør reduktion]
Hvis [Slør reduktion] er indstillet på [ON], vises [ ] på optagelsesskærmen. Kameraet
indstiller automatisk en optimal lukkerhastighed i henhold til motivets bevægelse for at
reducere en sløring af motivet. (I sådanne tilfælde kan antallet af pixel blive reduceret.)
- 24 -
Grundlæggende
∫ [iHåndholdt natopt.]
Hvis funktionen [iHåndholdt natopt.] er indstillet på [ON], og [ ] registreres, mens du
tager håndholdte natbilleder, tages billederne af natlandskabet ved en høj burst-hastighed
og sammensættes til ét billede. Denne funktion er nyttig, hvis du vil tage fantastiske
natbilleder med minimale rystelser og minimal støj uden brug af stativ. Hvis kameraet
monteres på et stativ eller lignende, registreres [ ] slet ikke.
∫ [iHDR] (Kompensering for baggrundslys)
Når [iHDR] indstilles på [ON], optages der flere still-billeder med forskellige eksponeringer,
som kombineres for at oprette et enkelt still-billede med grov tekstur.
• Når du optager et motiv i bevægelse, optages der muligvis residualbilleder med.
]¢ vises på skærmen, virker iHDR-funktionen automatisk som påkrævet, men ellers
ikke.
¢ Vises, hvis kameraet har opdaget en baggrundsbelysning. Baggrundsbelysningen er det
begreb, der anvendes for at beskrive, at et motiv bliver mørkt, fordi der optages med modlys
i baggrunden bag motivet.
De aktuelle betingelser for baggrundslys og [ ] stemmer ikke altid overens.
• Selv om [iHDR] er indstillet på [OFF], og kameraet genkender et baggrundslys, virker
funktionen for kompensering for baggrundslys automatisk, og det gør, at hele det optagede
billede bliver lyst.
• I følgende tilfælde oprettes der ikke et sammensat billede.
– Hvis zoomfaktoren overstiger 10k.
– Ved optagelse i [Burst].
• Hvis [
Om blitzen (P53)
• Når [
] er valgt, indstilles [
], [
], [
] eller [
] afhængig af motivet og lysstyrken.
• Når [
], [
] er valgt, aktiveres den digitale korrektion af røde øjne.
• Lukkerhastigheden er langsommere under [
] eller [
].
- 25 -
Grundlæggende
Optagefunktion:
Sådan tager du billeder med dine foretrukne
indstillinger (Normal billedfunktion)
Kameraet indstiller automatisk lukkehastighed og blændeværdi i henhold til motivets
lysstyrke.
Du kan lettere tage billeder ved at skifte de forskellige indstillinger i [Optag]-menuen.
Skub REC/PLAY-knappen mod [!],
og tryk derefter på [MODE].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Normalt
billede] og tryk derefter på [MENU/SET].
Ret AF-området mod det punkt, du vil fokusere på.
Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille
fokus, og tryk derefter lukkerknappen helt
ned for at tage et billede.
A ISO-følsomhed
B Blændeværdi
C Lukkehastighed
• Blændeværdien og lukkerhastigheden vises med rødt,
hvis den korrekte eksponering ikke opnås. (Undtagen
ved brug af blitz)
- 26 -
AB
C
Grundlæggende
Fokusering
A
Ret AF-området mod motivet, og tryk
lukkerknappen halvt ned.
B
Fokus
Når motivet er i fokus
Når motivet ikke er i fokus
Fokus-indikation A
On
Blinker
AF-område B
Hvid>Grøn
Hvid>Rød
Lyd
Bipper 2 gange
Bipper 4 gange
• For visse zoomforstørrelser og på mørke steder kan AF-området kan vises større.
∫ Om fokusområde
Fokusområdet vises, når du betjener zoomen.
• Fokusområdet vises med rødt, hvis der ikke er indstillet fokus, når
lukkerknappen er trykket halvt ned.
Fokusområdet kan ændres efterhånden, afhængigt af
zoompositionen.
f.eks.: Fokusområdet under Intelligent Auto-funktion
W
5 cm
2m
9
T
1.5 m
- 27 -
Grundlæggende
∫ Når motivet ikke er i fokus (f.eks. når det ikke er i midten af sammensætningen for
det billede, du vil tage)
1 Ret AF-området mod motivet, og tryk
derefter lukkerknappen halvt ned for at
indstille fokus og eksponering.
2 Hold lukkerknappen trykket halvt nede,
og flyt kameraet, efterhånden som du
sammensætter billedet.
• Du kan gentage handlingerne under trin 1, inden du trykker helt ned på lukkerknappen.
∫ Motiv og optageforhold, som er vanskelige at stille fokus på/efter
• Hurtigt bevægelige motiver, meget lyse motiver eller motiver uden kontrast
• Ved optagelse af motiver gennem vinduer eller i nærheden af skinnende genstande
• Når det er mørkt, eller når der opstår rystelser
• Når kameraet er for tæt på motivet, eller når man tager et billede af motiver tæt på og langt væk
samtidigt
- 28 -
Grundlæggende
Gældende funktioner:
Optagelse af film
Start optagelsen ved at trykke på filmknappen.
A Tilgængelig optagetid
B Udløbet optagetid
• Du kan optage film og tilpasse hver optagefunktion.
• Slip filmknappen lige efter, at du har trykket på den.
• Optagetilstandsindikatoren (rød) C blinker under optagelse af
film.
• Se P86 for indstilling af [Optagelse] og [Optage kval.].
A
C
B
Stop optagelsen ved at trykke på filmknappen igen.
∫ Om optageformatet til filmoptagelse
Dette apparat kan optage film i enten AVCHD- eller MP4-format.
AVCHD:
Dette er et format til knivskarp højdefinitionsvideo. Formatet anvendes bedst, hvis
videoen skal vises på et højdefinitions TV eller gemmes på en disk og vises på en
computer.
MP4:
Dette mere enkle videoformat anvendes bedst, hvis der er behov for en omfattende
redigering, eller hvis du skal overføre videoer til internettet.
∫ Om kompatibiliteten af optagede film
Film, som er optaget i [AVCHD] eller [MP4] kan blive afspillet i en dårlig billed- eller
lydkvalitet, eller afspilning er slet ikke mulig, selv når du afspiller på udstyr, der er
kompatibelt med disse formater. Optagelsesoplysningerne vises muligvis heller ikke
korrekt. I sådanne tilfælde skal du bruge denne enhed.
• Se supportwebsteder nedenfor for detaljerede oplysninger om MP4-kompatible enheder.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Denne side er kun på engelsk.)
- 29 -
Grundlæggende
Bemærk!
• Hvis du optager til den indbyggede hukommelse, fastsættes indstillingen [MP4] til [VGA].
• Den tilgængelige optagetid, der vises på skærmbilledet, reduceres muligvis ikke regelmæssigt.
• Afhængigt af korttypen, vises kortadgangsindikationen muligvis i et stykke tid efter
filmoptagelsen. Dette er ikke en fejlfunktion.
• Skærmen bliver måske midlertidigt sort, eller enheden optager muligvis støjen fra statisk
elektricitet eller elektromagnetiske bølger osv. afhængigt af det omgivende miljø for
filmoptagelsen.
• Selv om indstillingen af billedformatet er det samme for billeder og for film, kan visningsvinklen
ændres i begyndelsen af filmoptagelsen.
Når [Film Optageomr.] (P44) er sat på [ON], vises visningsvinklen under filmoptagelsen.
• Om zoomning under optagelse af film
– Hvis den ekstra optiske zoom er blevet benyttet, før du trykkede på filmknappen, annulleres
indstillingerne, og optagelsesområdet ændres drastisk.
– Hvis du betjener zoomen osv. under en filmoptagelse, optages driftslyden muligvis også
med.
– Zoomhastigheden vil være langsommere end normalt ved optagelse af film.
– Hvis du bruger zoomfunktionen under en filmoptagelse, tager det muligvis længere tid, før
billedet er i fokus.
• Hvis du afslutter en filmoptagelse efter kort tid, når du bruger miniatureeffektfunktionen,
fortsætter kameraet muligvis med at optage lidt endnu. Hold på kameraet, indtil optagelsen er
færdig.
• Det anbefales at bruge et fuldt opladet batteri ved optagelse af film.
• Der kan ikke optages film under [Panoramaoptagelse] i scenefunktion.
• Den optages i følgende kategorier for visse scenefunktioner. En filmoptagelse, som passer til
hver scene, udføres for de kategorier, der ikke er angivet nedenfor.
Valgte scenefunktion
Scenefunktion under optagelse af film
[Baby1]/[Baby2]
Portrætfunktion
[Natportræt], [Natlandskab],
[Håndholdt natopt.]
Lavt lysniveau-funktion
[Sport], [Kæledyr], [Foto ramme]
Normal film
- 30 -
Grundlæggende
Sådan tager du et billede under en filmoptagelse
Der kan optages still-billeder, selv når der optages film. (Samtidig optagelse)
Under filmoptagelse skal du trykke lukkerknappen helt ind for at tage et
billede.
Bemærk!
• Billedet gemmes under følgende betingelser.
[AVCHD]
Billedstørrelse
[MP4]
Billedstørrelse
[FSH]/[SH]
3,5 M (16:9)
[FHD]/[HD]
3,5 M (16:9)
• Du kan optage op til 2 billeder pr. filmoptagelse.
• Samtidig optagelse er ikke muligt, hvis [VGA] under [MP4] er indstillet.
• Hvis du trykker lukkerknappen halvt ned for at tage et billede, mens du optager en film,
indstiller kameraet fokus igen, og denne bevægelse optages med på filmen. Det anbefales, at
du trykker lukkerknappen helt ned for at tage et billede for at prioritere filmbilledet i stedet.
• Billedstørrelsen og antallet af mulige billeder vises, hvis du trykker lukkerknappen halvt ned.
• Optagelsen af film fortsætter, efter at still-billedet er taget.
• I funktionen Miniatureeffekt begynder optagelsen lidt efter, at du har trykket lukkerknappen helt
ned.
• Zoomningen kan stoppe, hvis der tages et billede under zoomhandlingen.
• Driftslyden af lukkerknappen kan blive optaget med, hvis der tages et billede under optagelse
af en film.
• Blitz-indstillingen er sat til [Œ].
- 31 -
Grundlæggende
Afspilning af billeder ([Afspil normal])
Skub REC/PLAY-knappen til [(].
Bemærk!
• Dette kamera opfylder DCF-standarden “Design rule for Camera File system”, udviklet af
JEITA “Japan Electronics and Information Technology Industries Association” og Exif
“Exchangeable Image File Format”. Filer, som ikke opfylder DCF-standarden, kan ikke
afspilles.
• Billeder, der tages med andre kameraer, kan ikke afspilles på denne enhed.
• Objektivcylinderen trækkes ind ca. 15 sekunder efter skift fra optagefunktion til
afspilningsfunktion.
Valg af et billede
A
Tryk på 2 eller 1.
2:
Afspil det forrige billede
1:
Afspil det næste billede
B
A Filnummer
B Billednummer
• Hvis du trykker på og holder 2/1 nede, kan du afspille
billederne i rækkefølge.
• Hastigheden af fremad-/tilbagespoling afhænger af afspilningsstatus.
- 32 -
Grundlæggende
Visning af flere skærmbilleder (Flerbilledafspilning)
Rotér zoom-grebet mod Vidvinkel [L] (W).
A
1 skærmbillede>12 skærmbilleder>30 skærmbilleder>
Kalenderskærmbilledet
A Nummeret på det valgte billede, og det totale antal optagne
billeder
• Drej zoom-grebet mod [Z] (T) for at vende tilbage til det
forrige skærmbillede.
• Billeder, som vises ved hjælp af [ ], kan ikke afspilles.
∫ Sådan vendes tilbage til normal afspilning
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge et billede, og tryk derefter på [MENU/SET].
Brug af afspilningszoom
Rotér zoom-grebet mod Vidvinkel [Z] (T).
1k>2k>4k>8k>16k
• Når du drejer zoom-grebet mod [L] (W), efter at billedet er
blevet forstørret, mindskes forstørrelsen.
• Hvis du ændrer forstørrelsen, vises angivelsen af
zoompositionen B i ca. 2 sekunder, og positionen af den
forstørrede del kan flyttes ved at trykke på 3/4/2/1.
• Jo mere et billede forstørres, desto mere forringes kvaliteten.
- 33 -
B
Grundlæggende
Afspilning af film
Denne enhed er udviklet til afspilning af film ved hjælp af AVCHD-, MP4- og QuickTime
Motion JPEG-formater.
A B
Tryk på 2/1 for at vælge et billede ved hjælp af
filmikonet (som f.eks. [
]/[
]), og tryk
derefter på 3 for at afspille det.
A Ikonet Film
B Filmoptagelsestid
• Når afspilningen starter, vises den afspilningstid, der er gået,
på skærmen.
For eksempel vises 8 minutter og 30 sekunder som [8m30s].
• Nogle oplysninger (optageoplysninger osv.) vises ikke for film, der er optaget i [AVCHD].
∫ Handlinger, som udføres under afspilning af en film
Den viste markør under afspilningen svarer til 3/4/2/1.
3
Afspil/Pause
4
Stop
2
Hurtigt tilbage¢/
Enkeltbilleder tilbage (under en pause)
1
Hurtigt frem¢/
Enkeltbilleder frem (under en pause)
[W] Reducér lydstyrken
[T]
Øg lydstyrken
¢ Hastigheden for hurtig fremspoling/tilbagespoling øges, hvis du trykker på 1/2 igen.
Bemærk!
• Hvis der anvendes et kort med høj kapacitet, kan det være at tilbagespolingen er langsommere
end normalt.
• For at afspille en film, som er optaget med denne enhed, på en PC skal du bruge softwaren
“PHOTOfunSTUDIO” på CD-ROMMEN (medfølger).
• Film, som er optaget med et andet kamera, kan muligvis ikke afspilles på dette kamera.
• Sørg for ikke at blokere kameraets højttaler under afspilning.
• Film, som er optaget med i funktionen Miniatureeffekt, afspilles ca. 8 gange hurtigere.
- 34 -
Grundlæggende
Oprettelse af still-billeder fra en film
Du kan oprette et enkelt still-billede fra en optaget film.
Tryk på 3 for at sætte afspilningen af filmen midlertidigt på pause.
Tryk på [MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
Bemærk!
• Billedet gemmes i følgende optagelsesstørrelse.
[AVCHD]
[FSH]/[SH]
Billedstørrelse
[MP4]
2 M (16:9)
Billedstørrelse
[FHD]/[HD]
2 M (16:9)
[VGA]
0,3 M (4:3)
• Du kan ikke gemme still-billeder fra en film, som er optaget på andet udstyr.
• Still-billeder, der oprettes ud fra en film, kan være mere grovkornet ift. den normale
billedkvalitet.
- 35 -
Grundlæggende
Sletning af billeder
De billeder, som slettes, går tabt.
• Billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet, som afspilles, slettes.
• Billeder, som ikke er i DCF-standarden, eller billeder, som er beskyttet, kan ikke slettes.
For at slette et enkelt billede
Vælg det billede, der skal slettes, og tryk
derefter på [
].
• Bekræftelsesskærmen vises.
Billedet slettes ved at vælge [Ja].
- 36 -
Grundlæggende
Sådan slettes flere billeder (op til 50) eller alle billeder
Tryk på [
].
Tryk på 3/4 for at vælge [Slet flere] eller
[Slet alle], og tryk derefter på [MENU/SET].
• [Slet alle] > Bekræftelsesskærmen vises.
Billeder slettes ved at vælge [Ja].
• Du kan slette alle billeder, undtagen de billeder, der er
indstillet som foretrukne, når [Slet alle undt. Favorit]
vælges med [Slet alle] indstillet.
(Når [Slet flere] er valgt) Tryk på 3/4/2/1
for at markere billedet, og tryk derefter på
[DISP.] for at foretage indstillingen. (Gentag
dette trin).
•[
] vises på de valgte billeder. Hvis du trykker på
[DISP.] igen, annulleres indstillingen.
(Når [Slet flere] er valgt) Tryk på [MENU/
SET].
• Bekræftelsesskærmen vises.
Billeder slettes ved at vælge [Ja].
Bemærk!
• Sluk ikke for kameraet, mens der slettes. Brug et batteri med tilstrækkelig batterikapacitet.
• Afhængig af det antal billeder, der skal slettes, kan det tage lidt tid at slette billederne.
- 37 -
Grundlæggende
Indstilling af menuen
Kameraet indeholder menuer, hvor du kan foretage indstillinger til optagelse af billeder og
afspille dem, ligesom du vil, samt menuer, som gør det nemmere og sjovere at bruge
kameraet.
Især indeholder menuen [Indstilling] nogle vigtige indstillinger vedrørende kameraets ur og
strømforhold. Kontrollér indstillingerne i denne menu, før du begynder at bruge kameraet.
Indstilling af menuelementer
Eksempel: I menuen [Optag] skal du skifte [AF-funktion] fra [Ø] ([1-område]) til [š]
([Ansigtsreg.])
Tryk på [MENU/SET].
Tryk på 2/1 for at vælge menuen, og tryk
derefter på [MENU/SET].
Menu
[Optag] (P74 til 85)
(Kun optagefunktion)
[Film] (P86 til 87)
(Kun optagefunktion)
[Afspil] (P95 til 108)
(Kun i afspilningsfunktion)
[Indstilling] (P40 til 49)
Beskrivelse af indstillinger
I denne menu kan du indstille farver, følsomhed, antallet af
pixel og andre elementer for de billeder, du optager.
I denne menu kan du indstille [Optagelse], [Optage kval.] og
andre funktioner til filmoptagelse.
I denne menu kan du indstille beskyttelse, renskære billeder
eller vælge indstillinger osv. for de optagede billeder.
I denne menu kan du indstille uret, biplydens volumen og
andre indstillinger, som gør det nemmere for dig at betjene
kameraet.
- 38 -
Grundlæggende
Tryk på 3/4 for at vælge menuelementet,
og tryk derefter på [MENU/SET].
A
A Menuskærmsiden
• Skifter til næste side, når du når bunden. (Skifter også
hvis du drejer zoom-grebet)
Tryk på 3/4 for at vælge indstillingen, og
tryk derefter på [MENU/SET].
• Afhængigt af menuelementet, vises dets indstilling
muligvis slet ikke, eller den vises på en helt anden
måde.
∫ Luk menuen
Tryk på [
] flere gange, eller tryk
lukkerknappen halvt ned.
Bemærk!
• Visse funktioner kan ikke indstilles eller benyttes, afhængigt
af kameraets tilstand eller menufunktion på grund af
specifikationer.
Brug af lynmenuen
Når du bruger lynmenuen, kan du let aktivere nogle af menuindstillingerne.
• De egenskaber eller funktioner, der kan tilpasses ved hjælp af lynmenuen, bestemmes af den
funktion eller visning, som kameraet er i.
Tryk på [Q.MENU], når du optager.
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge
menuelementet og indstillingen, og tryk
derefter på [MENU/SET] for at lukke
menuen.
- 39 -
Grundlæggende
Om Indstillingsmenuen
[Indstil ur], [Økonomi] og [Autovisning] er vigtige. Kontrollér deres indstillinger, før du
bruger disse funktioner.
Se P38 for yderligere oplysninger om, hvordan du vælger menuindstillingerne i
menuen [Indstilling].
U [Indstil ur]
Indstilling af dato/klokkeslæt.
• Se P18 for yderligere oplysninger.
Indstil klokkeslættet i din hjemegn og rejsedestination.
Du kan få vist lokale tider på rejsedestinationer og optage dem på
de billeder, du tager.
Efter at du har valgt [Rejsemål] eller [Hjemme], skal du trykke
på 2/1 for at vælge et område og trykke på [MENU/SET] for
at foretage indstillingen.
• Indstil [Hjemme] som det første efter købet. [Rejsemål] kan indstilles
efter opsætningen [Hjemme].
[Verdenstid]
“ [Rejsemål]:
Rejsemål
A
A Aktuelt klokkeslæt på destinationen
B Tidsforskel fra hjemegn
B
– [Hjemme]:
Din hjemegn
C
C Aktuelt klokkeslæt
D Tidsforskel fra GMT (Greenwich Mean
Time)
• Tryk på 3, hvis du bruger sommertid [
gang til for at vende tilbage til normaltid.
D
]. (Tiden rykkes frem med 1 time.) Tryk på 3 en
• Hvis du ikke kan finde rejsedestinationen på listen over de lande, der vises på skærmen, skal
du fastsætte tidsforskellen fra det land, du bor i.
- 40 -
Grundlæggende
Man kan indstille rejsens afrejse- og returdato samt navnet på
rejsedestinationen.
Du kan få vist antallet af dage, som er gået, når du afspiller
billeder og påsætter et stempel på de optagede billeder med [Tryk
tekst] (P98).
[Rejseindst.]:
[SET]:
Afrejse- og returdatoen indstilles. Forløbne dage for (antallet er
dage efter) rejsen registreres.
[OFF]:
— [Rejsedato]
Forløbne dage registreres ikke.
• Rejsedatoen annulleres automatisk, hvis den aktuelle dato ligger
efter returdatoen. Hvis [Rejseindst.] er indstillet på [OFF], indstilles
[Sted] også til [OFF].
[Sted]:
[SET]:
Rejsedestinationen registreres på optagelsestidspunktet.
[OFF]
• For oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, henvises der til
“Indtastning af tekst” på P73.
• Antallet af dage, der er gået siden afrejsedatoen, kan udskrives ved brug af den bundtede
software “PHOTOfunSTUDIO”, som findes på CD-ROMMEN (medfølger).
• Rejsedatoen beregnes på grundlag af datoen i tidsindstillingen og den afrejsedato, du vælger.
Hvis man indstiller [Verdenstid] til rejsemålet, udregnes rejsedatoen ved hjælp af datoen i
indstillingen af klokkeslættet og indstillingen af rejsemålet.
• Den indstillede rejsedato lagres, selv om kameraet slukkes.
• Antallet af dage, der er gået siden afrejsedatoen, optages ikke før selve afrejsedatoen.
• [Rejsedato] kan ikke indstilles for film, som er optaget med [AVCHD].
• [Sted] kan ikke optages, når man optager film.
• [Rejsedato] kan ikke indstilles i Intelligent auto-funktion. Indstilling af en anden
optagelsesfunktion afspejles.
- 41 -
Grundlæggende
Nu kan du indstille bip- og lukkerlyden.
r [Bipniveau]:
r [Bip]
[
u [Volume]
[Lukkervol.]:
[t] ([Lav])
[u] ([Høj])
[s] ([FRA])
[
[
[
[Biptone]:
1 ]/[ 2 ]/[ 3 ]
[
] ([Lav])
] ([Høj])
] ([FRA])
[Lukkerlyd]:
1 ]/[ 2 ]/[ 3 ]
Indstil højttalerens lydstyrke til et af de 7 niveauer.
• Når du tilslutter kameraet til et TV, ændres TV-højttalernes volumen ikke. Og når du er tilsluttet,
kommer der ingen lyd fra kameraets højttalere.
Lysstyrken, farven, eller det røde eller blå skær på LCD-skærmen
justeres.
[Skærm]
[Lysstyrke]:
Justér lysstyrken.
[Kontrast · Mætn.grad]:
Justér kontrasten eller farvernes klarhed.
[Rød tone]:
Justér den røde farvenuance.
[Blå tone]:
Justér den blå farvenuance.
1
2
Vælg indstillingerne ved at trykke
på 3/4, og justér med 2/1.
Tryk på [MENU/SET] for at foretage
indstillingen.
• Nogle motiver kan se anderledes ud i virkeligheden end på LCD-skærmen. Men det påvirker
ikke de optagede billeder.
• Når [LCD-funktion] er indstillet på [Høj vinkel], [Lysstyrke] og [Kontrast · Mætn.grad] ikke kan
justeres.
- 42 -
Grundlæggende
Disse menuindstillinger gør det lettere for dig at se
LCD-skærmen, når du er på steder, hvor det er meget lyst, eller
når du holder kameraet højt op over hovedet.
LCD [LCD-funktion]
[„] ([Auto power LCD])¢:
Lysstyrken justeres automatisk, afhængigt af hvor lyst der er
omkring kameraet.
[…] ([Power LCD]):
LCD-skærmen bliver lysere og er nemmere at se, selv om du
tager udendørs billeder.
[Å] ([Høj vinkel])¢:
LCD-skærmen bliver lettere at se, når der tages billeder med
kameraet højt op over hovedet.
[OFF]
¢ Kan kun indstilles, hvis optagefunktionen er valgt.
• High Angle-funktionen ophæves også, hvis du slukker kameraet, eller hvis [Dvale indst.] er
aktiveret.
• Lysintensiteten af de billeder, der vises på LCD-skærmen, øges, så nogle af motiverne ser
muligvis lidt anderledes ud end på LCD-skærmen. Men dette påvirker ikke de op optagne
billeder.
• LCD-skærmen vender automatisk tilbage til normal lysstyrke efter 30 sekunder, når du optager
i Power LCD-funktion. Tryk på en vilkårlig knap for at gøre LCD-skærmen lys igen.
• Hvis [LCD-funktion] indstilles, reduceres brugstiden.
[Ref. linie]
Angiv mønsteret af de referencelinjer, der skal vises, når du tager
billeder. Du kan også angive, om du vil have
optagelsesoplysningerne vist, når referencelinjerne vises.
[Optageinfo]:
[ON]/[OFF]
[Mønster]:
[ ]/[
]
• Hvis man tilpasser motivet til de vandrette og lodrette referencelinjer eller til punktet, hvor disse
linjer krydser, kan man tage godt sammensatte billeder ved at kunne se størrelse, hældning og
balance i motivet.
• Indstillingen [Mønster] er sat til [ ] i Intelligent Auto-funktion.
• I [Panoramaoptagelse] eller [Foto ramme] i scenefunktion vises referencerammen ikke.
- 43 -
Grundlæggende
På denne måde kan du vælge at få vist eller ikke få vist
histogrammet.
[ON]/[OFF]
[Histogram]
Et histogram er en graf, der viser lysstyrken langs
den vandrette akse (sort til hvid) og antallet af
pixel for hvert lysstyrkeniveau på den lodrette
akse.
På denne måde kan du nemt kontrollere
billedeksponeringen.
A mørk
B optimal
C lys
• Når man tager billeder med blitz eller på mørke steder, vises histogrammet i orange,
fordi det optagede billede og histogrammet ikke stemmer overens.
• Histogrammet i optagefunktion er kun en tilnærmelse.
• Et billedes histogram stemmer muligvis ikke overens i optagefunktion og afspilningsfunktion.
• Histogrammet i dette kamera stemmer ikke overens med histogrammer, der vises ved hjælp af
billedredigeringssoftware på PC’er osv.
• Histogrammer vises ikke i følgende tilfælde.
– Intelligent Auto-funktion
– Flerbilledafspilning
– Når der tages billeder
– Afspilningszoom
– [Foto ramme] i scene-funktion
– Når HDMI-minikablet er tilsluttet
– Kalender
[Film Optageomr.]
Filmoptagelsens visningsvinkel kan kontrolleres.
[ON]/[OFF]
• Filmoptagelsens områdevisning er kun en tilnærmelse.
• Optagelsens områdevisning kan forsvinde, når du zoomer til Tele, afhængigt af
billedstørrelsens indstilling.
• Indstillingen sættes til [OFF] i Intelligent Auto indst.
- 44 -
Grundlæggende
Du kan spare på batteriet ved at indstille disse menuer.
Batteriets levetid forlænges også, hvis du nedtoner
LCD-skærmen.
q [Økonomi]
p [Dvale indst.]:
Kameraet slukkes automatisk, hvis det ikke er blevet anvendt i
den forudbestemte tidslængde.
[2MIN.]/[5MIN.]/[10MIN.]/[OFF]
ECO
[LCD energispar]:
LCD-skærmens lysstyrke formindskes. Batteriets levetid
forlænges ved at reducere LCD-skærmens billedkvalitet
yderligere under optagelsen¢.
¢ Udelukkelse af det digitale zoom-område.
[ON]/[OFF]
• Tryk lukkerknappen halvvejs eller sluk og tænd kameraet for at annullere [Dvale indst.].
• [Dvale indst.] er indstillet til [5MIN.] i Intelligent Auto-funktion.
• Tryk på en vilkårlig knap for at tænde for LCD-skærmen igen.
• [Dvale indst.] virker ikke i følgende tilfælde.
– Ved tilslutning med lysnetadapteren (medfølger)
– Når du tilslutter til en pc eller en printer
– Når du optager eller afspiller film
– Under et dias-show
– [Auto demo]
• Effekten for [LCD energispar] reduceres i det digitale zoom-område sammenlignet med det
optiske zoom-område.
• Effekten for [LCD energispar] påvirker ikke det billede, der tages.
• Indstilling af [LCD-funktion] har prioritet frem for indstillingen [LCD energispar], uanset
LCD-skærmens lysstyrke.
Indstil den tid, billedet skal vises i, når du har taget billedet.
[1SEC]
o [Autovisning]
[2SEC]
[HOLD]:
Billederne vises, indtil du trykker på en af knapperne.
[OFF]
• [Autovisning] aktiveres uanset indstillingen i følgende tilfælde.
– Når du bruger Auto-holder.
– Ved brug af [Burst].
• I Intelligent Auto-funktion eller [Panoramaoptagelse] og [Foto ramme] i scenefunktion er
autovisningsfunktionen fastsat til [2SEC].
• [Autovisning] virker ikke ved optagelse af film.
- 45 -
Grundlæggende
v [Nulstil ant.]
Nulstil filnummeret for næsdte optagelse til 0001.
• Mappenummeret opdateres, og filnummeret starter fra 0001.
• Der kan tildeles et mappenummer mellem 100 og 999.
Når mappenummeret når 999, kan nummeret ikke nulstilles. Det anbefales at man formaterer
kortet (P48) efter at man har gemt alle data på en PC eller lignende.
• For at nulstille mappenummeret til 100, skal den indbyggede hukommelse eller kortet først
formateres, derefter skal filnummeret nulstilles ved brug af denne funktion.
Derefter vises en nulstillingsskærmen for mappenummeret. Vælg [Ja] for at nulstille
mappenummeret.
w [Nulstil]
Menuindstillingen [Optag] eller [Indstilling] nulstilles til de
oprindelige indstillinger.
• Når indstillingen [Nulstil] vælges under optagelse, udføres den handling, der nulstiller
objektivet, også samtidigt. Man kan høre, at objektivet kører, men dette er normalt og er ikke en
fejlfunktion.
• Når menuindstillingerne for [Optag] nulstilles, nulstilles data, som er registreret med
[Ansigtsgenk.] også.
• Når menuindstillingerne i menuen [Indstilling] nulstilles, nulstilles de følgende indstillinger også.
– Indstillingerne til fødselsdag og navn til [Baby1]/[Baby2] og [Kæledyr] i scene-funktion.
– Indstillingen [Rejsedato]. (Afrejsedato, hjemrejsedato, destination)
– Indstillingen [Verdenstid].
• Mappenummeret og tidsindstillingen ændres ikke.
Vælg USB-kommunikationssystemet efter eller før tilslutning af
kameraet til PC’en eller printeren ved hjælp af det (medfølgende)
USB-kabel.
x [USB-funktion]
[y] ([Vælg ved forbindelse]):
Vælg enten [PC] eller [PictBridge(PTP)], hvis du har tilsluttet
kameraet til en PC eller en printer, som understøtter PictBridge.
[{] ([PictBridge(PTP)]):
Du kan vælge indstillingen enten før eller efter, at du har tilsluttet
printeren, som understøtter PictBridge.
[z] ([PC]):
Du kan vælge indstillingen enten før eller efter, at du har tilsluttet
PC’en.
- 46 -
Grundlæggende
Indstil, så det passer med farvefjernsynssystemet i hvert land eller
med TV-typen.
[|] ([Videoudgang]):
[NTSC]:
Videoudgangen er indstillet til NTSC-system.
[PAL]:
Videoudgangen er indstillet til PAL-system.
| [Udgang]
• Dette virker, når AV-kablet (ekstraudstyr) eller HDMI-minikablet
(ekstraudstyr) tilsluttes.
[
] ([TV-format]):
[W]:
Når du tilslutter til et 16:9 skærms TV.
[X]:
Når du tilslutter til et 4:3 skærms TV.
• Dette virker, når AV-kablet (ekstraudstyr) tilsluttes.
Opsæt enheden, så den kan styres af fjernbetjeningen til VIERA
ved automatisk at koble enheden med VIERA Link-kompatibelt
udstyr ved hjælp af HDMI-minikablet (ekstraudstyr).
[ON]:
Fjernbetjeningen til udstyr, der er kompatibelt med
VIERA Link, aktiveres. (Det er ikke muligt at udføre
alle handlinger)
Handlinger, der kan udføres på kameraet, er
begrænset.
[OFF]:
Handlinger udføres kun på kameraet.
[VIERA link]
• Dette vil virke hvis HDMI mini-kablet (ekstraudstyr) er tilsluttet.
• Indhent yderligere detaljer i P111.
Opsætning af udsendelsesmetoder for 3D-billeder.
[3D-afspilning]
[
]: Indstilles, når du tilslutter med et 3D-kompatibelt TV.
[
]: Indstillet, når du tilslutter med et TV, som ikke er
kompatibelt med 3D.
Vælg dette, hvis du vil gennemse billeder i 2D
(traditionelle billeder) på et 3D-kompatibelt TV.
• Dette vil virke hvis HDMI mini-kablet (ekstraudstyr) er tilsluttet.
• Se P113 for oplysninger om metoden til afspilning af 3D-billeder i 3D.
- 47 -
Grundlæggende
Med denne funktion kan du få vist billeder lodret, hvis de blev
optaget ved at holde kameraet lodret.
] ([On]):
[
Rotér billeder på et TV og på
LCD-displayet, så de vises lodret.
M [Roter bill.]
[
]
([Kun ekstern]): Rotér kun billedet på et TV, så billedet
vises lodret.
[OFF]
• Se P32 for at få oplysninger om, hvordan man afspiller billeder.
• Hvis du afspiller billeder på en PC, kan de ikke vises i den roterede retning, medmindre
operativsystemet eller softwaren er kompatibelt med Exif. Exif er filformatet for still-billeder,
som man kan tilføje optageinformation mv. til. Det blev udviklet af “JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries Association)”.
• Man kan muligvis ikke rotere billeder, der er optaget med andet udstyr.
• Visningen roterer ikke under flerbilledafspilning.
[Version disp.]
Man kan se, hvilken version af firmwaren, der er installeret på
kameraet.
• Tryk på [MENU/SET] på versionsskærmen for at få vist oplysninger om softwaren på enheden.
[Formater]
Den indbyggede hukommelse eller kortet formateres.
Formateringen sletter alle data, og de kan ikke gendannes,
så kontrollér dataene nøje før formatering.
• Brug et batteri med tilstrækkelig batterikapacitet under formatering. Sluk aldrig kameraet under
formateringen.
• Hvis der er isat et kort, er det kun kortet, der formateres. Fjern kortet for at formatere den
indbyggede hukommelse.
• Hvis kortet formateres på en PC eller andet udstyr, skal man formatere det en gang til på
kameraet.
• Det kan tage længere tid at formatere den indbyggede hukommelse end kortet.
• Hvis du ikke kan formatere, skal du kontakte forhandleren eller servicecentret.
~ [Sprog]
Angiv det sprog, der skal vises på skærmen.
• Hvis du ved et uheld indstiller et forkert sprog, skal du vælge [~] blandt menuikonerne for at
angive det ønskede sprog.
- 48 -
Grundlæggende
Viser omfanget af rystelser, som kameraet har registreret.
([O.i.s. demo])
Kamerafunktionerne vises som et dias-show. ([Auto demo])
[O.i.s. demo]:
A Omfang af rystelser
B Omfang af rystelser efter korrigering
DEMO [Demo funktion]
A
B
[Auto demo]:
[ON]
[OFF]
• Stabiliseringsfunktionen skifter mellem [On] og [Off], hver gang du trykker på [MENU/SET]
under [O.i.s. demo].
• I afspilningsfunktion kan [O.i.s. demo] ikke vises.
• [O.i.s. demo] er en tilnærmelse.
• [Auto demo] udsendes ikke til fjernsynet.
- 49 -
Optager
Optager
Om LCD-skærmen
Tryk på [DISP.] for at skifte.
A LCD-skærm
• Når menuskærmen vises, er knappen [DISP.] ikke
aktiveret. Under afspilningszoom kan du under afspilning
af film og under et slideshow kun vælge “Normal visning
H” eller “Ikke-visning J”.
I optagefunktion
B
C
D
E
F
G
Normal visning¢1
Antal mulige billeder
Normal visning¢1
Tilgængelig optagetid
Ikke-visning
Ikke-visning (Retningslinjer for
optagelse)¢1
I afspilningsfunktion
B
C
D
E
G
F
H
I
H Normal visning
I Display med optagelsesoplysninger¢1
J Ikke-visning¢2
J
¢1 Hvis [Histogram] i menuen [Indstilling] er indstillet til [ON], vises histogrammet.
¢2 Navnet på den person, som er registreret under [Ansigtsgenk.], vises, hvis du trykker på
[DISP.].
- 50 -
Optager
Gældende funktioner:
Brug af zoom
Brug af optisk Zoom/Brug af ekstra optisk zoom (EZ)/Brug af intelligent
zoom/Brug af digital zoom
Du kan zoome ind, så mennesker og genstande ser ud til at være tættere på, eller du kan
zoome for at tage et billede af landskabet i vidvinkel.
Indstilling af antallet af pixler til højst 10M får den ekstra optiske zoom til at tage
indzoomede billeder uden at påvirke kvaliteten.
For at få motiverne tættere på (Tele)
Rotér zoom-grebet mod Tele.
For at få motiverne længere væk (Vidvinkel)
Rotér zoom-grebet mod Vidvinkel.
∫ Zoomtyper
Funktion
Optisk zoom
Ekstra optisk zoom (EZ)
Maksimum
forstørrelse
10k
21,1k¢1
Billedkvalitet
Ingen forringelse
Forhold
Ingen forringelse
Ingen
[Billedstr.] med
(P74) er valgt.
¢1 Dette omfatter den optiske zoomforstørrelse. Forstørrelsesniveauet varierer, afhængigt af
indstillingen af [Billedstr.].
Følgende zoomfunktioner kan også anvendes til yderligere at øge zoomforstørrelsen.
Funktion
Maksimum
forstørrelse
Intelligent zoom
Digital zoom
2k
4k¢2
Billedkvalitet Zoom ind og begræns forringelsen
Forhold
[I. opløsning] (P82) i [Optag]-menuen
er indstillet på [i.ZOOM].
Jo højere forstørrelsesniveauet, desto
større er forringelsen.
[Digital zoom] er (P82) i menuen
[Optag] indstillet til [ON].
¢2 Dette er 2k forstørrelsen, hvis [I. opløsning] i menuen [Optag] er indstillet på [i.ZOOM].
- 51 -
Optager
∫ Skærmdisplay
A
B
C
D
E
Angivelse af den ekstra optiske zoom
Optisk zoomområde
Intelligent Zoom-område
Digitalt zoomområde
Zoomforstørrelse
• Når du bruger zoom-funktionen, vises et estimeret fokusområde sammen med
zoom-bjælkevisningen. (Eksempel: 0.5 m – ¶)
Bemærk!
• Den angivne zoom-forstørrelse er en tilnærmelse.
• “EZ” er en forkortelse for “Extra Optical Zoom”. Du kan tage endnu mere forstørrede billeder
med den optiske zoom.
• Objektivcylinderen zoomer ud eller ind i henhold til zoomindikationen. Pas på ikke at afbryde
objektivcylinderens bevægelse, mens zoom-grebet roteres.
• Når man bruger den digitale zoom, anbefaler vi at bruge et stativ og selvudløserfunktionen
(P57) til at tage billeder.
• Se P30 for detaljerede oplysninger om, hvordan du bruger zoomen, mens du optager en film.
• Den ekstraoptiskezoom kan ikke anvendes i følgende tilfælde:
– I [Slør reduktion] i Intelligent Auto-funktion
– I makro zoom-funktion
– I [Høj følsomh.] eller [Foto ramme] i scene-funktion
– Når [Burst] i menuen [Optag] er indstillet på [ ].
– Når der tages billeder
• Den intelligente zoom kan ikke anvendes i følgende tilfælde.
– I [Slør reduktion] i Intelligent Auto-funktion
– I makro zoom-funktion
– I [Håndholdt natopt.] eller [Høj følsomh.] i scene-funktion
– Når [Burst] i menuen [Optag] er indstillet på [ ].
• [Digital zoom] kan ikke anvendes i følgende tilfælde.
– I intelligent auto-funktion
– I funktionen Miniatureeffekt
– I [Håndholdt natopt.], [Høj følsomh.] og [Foto ramme] i scenefunktion
– Når [Burst] i menuen [Optag] er indstillet på [ ]
- 52 -
Optager
Gældende funktioner:
Sådan tages billeder med den indbyggede blitz
A Blitz

Dæk ikke for blitzen med fingrene eller med andre genstande.
Skift til passende blitz-indstilling
Indstil blitzen, så den passer til optagelsen.
Tryk på 1 [‰].
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk
derefter på [MENU/SET].
Element
([Auto])
([iAuto])¢1
[‡]
[
]
[
] ([Aut. rød øje])¢2
[‰]
[
[Œ]
([Blitz tvungen on])
]
([Langs. synk. rød
øje])¢2
([Tvungen off])
Beskrivelse af indstillinger
Blitzen udløses automatisk, når optageforholdene gør det
nødvendigt.
Blitzen udløses automatisk, når optageforholdene gør det
nødvendigt.
Blitzen udløses én gang før den egentlige optagelse for at
reducere fænomenet røde øjne (øjnene virker røde på billederne)
og igen, når selve billedet tages.
• Denne funktion kan anvendes, når der tages billeder af
personer i omgivelser med lav belysning.
Blitzen udløses hver gang, uanset optageforholdene.
• Benyt denne indstilling, når motivet er baggrundsbelyst
eller under fluorescerende lamper.
Hvis du tager et billede med et mørkt landskab i baggrunden,
nedsætter denne funktion lukkehastigheden, når blitzen udløses,
så den mørke baggrund bliver lyst. Samtidig reduceres
fænomenet røde øjne.
• Brug denne funktion, når du vil tage billeder af personer
foran en mørk baggrund.
Blitzen udløses ikke under nogen optageforhold.
• Denne funktion kan anvendes, når der skal tages billeder på
steder, hvor blitz ikke er tilladt.
¢1 Kan kun indstilles, når intelligent auto-funktion er valgt.
¢2 Blitzen aktiveres to gange. Motivet må ikke bevæge sig, før den anden blitz aktiveres.
Intervallet indtil den anden blitz afhænger af motivets lysstyrke.
[Fjern rød-øje] (P84) i menuen [Optag] er indstillet på [ON], vises [ ] på blitz-ikonet.
- 53 -
Optager
∫ Tilgængelige blitz-indstillinger i optage-funktion
De tilgængelige blitz-indstillinger afhænger af optage-funktionen.
(±: Tilgængelig, —: Ikke tilgængelig, ¥: Startindstilling for scenefunktion)
‡
*+:;
,
/
ï
.
1í9
‰
Œ
±¢
—
—
—
±
±
±
±
±
±
¥
±
—
±
—
—
—
—
¥
¥
—
±
—
±
—
—
—
¥
±
±
—
±
—
¥
¥
±
±
—
±
±
¢ [
] vises.
• Blitzindstillingen ændres muligvis, hvis optagefunktionen ændres. Angiv evt. blitzindstillingen
igen.
• Blitzindstillingen lagres i hukommelsen, selv om kameraet slukkes. Men den nulstilles til de
oprindelige indstillinger, når der vælges en anden scenefunktion.
• Blitzen udløses ikke under optagelse af film.
∫ Tilgængeligt blitz-område
Vidvinkel
[AUTO] i
[Følsomhed]
Tele
60 cm til 5,6 m
1,5 m til 2,9 m
- 54 -
Optager
∫ Lukkehastighed for hver blitz-indstilling
Blitz-indstilling
Lukkehastighed (sek.)
Blitz-indstilling
‡
1/60¢1 til 1/1600
‰
Œ
Lukkehastighed (sek.)
1¢1 til 1/1600
1 eller 1/8 til 1/1600¢2
1 eller 1/4 til 1/1600¢2, 3
¢1 Lukkerhastigheden ændres afhængigt af indstillingen [Min. lukker tid].
¢2 Når [Min. lukker tid] er sat til [AUTO].
¢3 Når [
] i [Følsomhed] er valgt.
• ¢2, 3: Lukkerhastigheden bliver maks. 1 sekund i følgende tilfælde.
– Når den optiske billedstabiliseringsfunktion er sat til [OFF].
– Hvis kameraet har bestemt, at der er meget lidt rystelse, når den optiske
billedstabiliseringsfunktion er indstillet på [ON].
• I intelligent auto-funktion ændres lukkerhastigheden, afhængigt af den identificerede scene.
• I scenefunktion er lukkerhastigheden forskellig fra tabellen ovenfor.
Bemærk!
• Hvis blitzen kommer for tæt på et motiv, kan motivet virke forvrænget eller misfarvet af varmen
eller lyset fra blitzen.
• Optagelse af et motiv for tæt på eller uden tilstrækkelig blitz giver ikke det rigtige
eksponeringsniveau, og det kan medføre, at billedet er for hvidt eller for mørkt.
• Mens blitzen oplades, blinker blitz-indikatoren rødt, og man kan ikke tage billeder, selv om
lukkerknappen trykkes helt ned.
• Hvis du optager et motiv uden tilstrækkelig blitz, bliver hvidbalancen muligvis ikke korrekt
justeret.
• Den korrekte blitzeffekt opnås muligvis ikke under følgende forhold.
– Når [Burst] er sat til [ ]
– Hvis lukkehastigheden er for hurtig
• Det kan tage lidt tid at oplade blitzen, hvis du tage mange billeder ad gangen. Tag et billede,
når adgangsindikationen forsvinder.
• Effekten af Reduktion af røde øjne er forskellig fra person til person. Effekten er muligvis heller
ikke så synlig, hvis motivet var langt væk fra kameraet, eller hvis personen ikke kiggede mod
kameraet ved udløsning af den første blitz.
- 55 -
Optager
Gældende funktioner:
Sådan tages nærbilleder ([AF makro]/[Makro zoom])
Med denne funktion kan du tage nærbilleder af et motiv, f.eks. når du tager billeder af
blomster.
Tryk på 4 [#].
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk derefter på [MENU/SET].
Element
[
[
Beskrivelse af indstillinger
Du kan tage billeder af motiver så tæt på som 5 cm fra
linsen ved at rotere zoom-grebet helt op til Wide (1k).
Brug denne indstilling for at komme tæt på motivet, og
forstør derefter, når du skal tage billedet.
Du kan tage et billede med den digitale zoom med op til
([Makro zoom]) 3k mens du opretholder afstanden til motivet til den
bredeste position (5 cm).
• Billedkvaliteten er dårligere end under normal optagelse.
• Zoom-området vises med blåt (digitalt zoom-område)
j
] ([AF makro])
]
[OFF]
Bemærk!
• Det anbefales at bruge et stativ og selvudløseren.
• Det anbefales at indstille blitzen på [Œ], når der tages nærbilleder.
• Hvis afstanden mellem kameraet og motivet er større end kameraets fokusområdet, kan der
muligvis ikke fokuseres korrekt på billeder, selv om fokusindikationen lyser.
• Når et motiv er tæt på kameraet, bliver det effektive fokusområde betydeligt smallere. Man vil
derfor have svært ved at fokusere på motivet igen, hvis afstanden mellem kamera og motiv
ændres, efter at motivet er i fokus.
• Makrofunktionen prioriterer et motiv, som er tæt på kameraet. Hvis afstanden mellem kameraet
og motivet derfor er stor, tager det længere tid at indstille fokus på motivet.
• Når man tager billeder tæt på, kan opløsningen af billedets periferi blive lidt reduceret. Dette er
ikke en fejlfunktion.
• [Makro zoom] kan ikke indstilles i følgende tilfælde.
– Når du er i funktionen Miniatureeffekt
– Når [AF-funktion] er sat til [ ]
– Når [Burst] er sat til [ ]
– I 3D-fotofunktion
- 56 -
Optager
Gældende funktioner:
Sådan tages billeder med selvudløser
Tryk på 2 [ë].
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk derefter på [MENU/SET].
Element
[
]
([10sek.])
[
]
([2sek.])
Beskrivelse af indstillinger
Billedet tages 10 sekunder, efter at du har trykket ned på
lukkeren.
Billedet tages 2 sekunder, efter at du har trykket ned på
lukkeren.
• Hvis du bruger stativ osv., er denne indstilling
hensigtsmæssig for undgå de rystelser, der opstår, når
lukkerknappen trykkes ned.
j
[OFF]
Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille
fokus, og tryk derefter lukkerknappen helt
ned for at tage et billede.
• Selvudløserindikatoren A blinker, og lukkeren
aktiveres efter 10 sekunder (eller 2 sekunder).
Bemærk!
• Hvis du trykker lukkerknappen helt ned på én gang, fokuseres der automatisk på motivet, lige
inden billedet tages. På mørke steder blinker Selvudløserindikatoren og tændes eventuelt for at
fungere som AF-hjælpelampe, så kameraet kan fokusere på motivet.
• Det anbefales at bruge et stativ ved optagelse med selvudløseren.
• Selvudløseren kan ikke anvendes, når du optager film.
- 57 -
Optager
Gældende funktioner:
Eksponeringskompensation
Hvis der anvendes stativ, skal man sørge for, at stativet er stabilt, når kameraet er fastgjort
hertil. Se på følgende eksempler.
Undereksponeret
Tilpas eksponeret
Kompensér eksponeringen
mod positiv.
Overeksponeret
Kompensér eksponeringen
mod negativ.
Tryk på 3 [È], indtil [Eksponering] vises.
Tryk på 2/1 for at kompensere for eksponeringen,
og tryk derefter på [MENU/SET].
• Eksponeringskompensationsværdien vises på skærmen.
• Vælg [0 EV] for at vende tilbage til den oprindelige eksponering.
Bemærk!
• EV er en forkortelse for [Exposure Value] (eksponeringsværdi), og den svarer til mængden af
lys eller eksponeringen. EV ændres ved en ændring af blændeværdien eller
lukkerhastigheden.
• Den indstillede eksponeringsværdi gemmes, selv om kameraet slukkes.
• Kompensationsværdien for eksponeringen begrænses afhængig af motivets lysstyrke.
- 58 -
Optager
Gældende funktioner:
Sådan tages billeder med Auto-holder
I denne tilstand tages der automatisk 3 billeder i det valgte
eksponeringkompensationsområde, hver gang du trykker ned på lukkerknappen.
Med auto-holder d1 EV
1. billede
2. billede
3. billede
d0 EV
j1 EV
i1 EV
Tryk på 3 [È] flere gange, indtil [Auto-bracket]
vises.
Tryk på 2/1 for at indstille eksponeringens
kompensationsværdi, og tryk derefter på [MENU/
SET].
• Vælg [OFF] (0), når Auto-holder ikke anvendes.
Bemærk!
• Når autoholder er indstillet, vises [ ] på skærmen.
• Hvis der tages billeder ved brug af auto-holder efter indstilling af området for
eksponeringskompensation, tager billederne udgangspunkt i det valgte område for
eksponeringskompensation.
Hvis der anvendes eksponeringskompensation, vises værdien for
eksponeringskompensationen nederst til venstre på skærmen.
• Eksponeringen kompenseres eventuelt ikke med auto-holder, afhængig af motivets lysstyrke.
• [Œ] er indstillet til blitzen, når auto-holder er indstillet.
• Indstilling af autoholderen kan ikke udføres under følgende betingelser.
– I [Panoramaoptagelse], [Håndholdt natopt.] og [Foto ramme] i scenefunktion
– Når der tages billeder
- 59 -
Optager
Optagefunktion:
Tag billeder, som ligner dias-billeder
(funktionen Miniatureeffekt)
Ved at oprette områder, der er slørede, og områder, der ikke er slørede, ser billedet ud
som en miniature. Film kan også optages med diaseffekter, så det ser ud som om, de er
afspillet med hurtig fremspoling.
Skub REC/PLAY-knappen mod [!], og tryk derefter på [MODE].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Miniature effekt], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Bemærk!
• Visning af optagelsesskærmen forsinkes lidt mere end normalt, og skærmen ser ud som om,
rammerne falder ned.
• Der optages ingen lyd til film.
• Ca. 1/8 af tidsperioden optages. (Hvis du optager i 8 minutter, vil filmoptagelsen blive
ca. 1 minut langt.)
Den viste tilgængelige optagetid er ca. 8 gange. Hvis du skifter til optagefunktionen, skal du
kontrollere den tilgængelige optagetid.
• Hvis du tager billeder i et stort format, bliver skærmen muligvis sort, når du har taget billedet på
grund af signalbehandlingen. Dette er ikke en fejlfunktion.
- 60 -
Optager
Optagefunktion:
Optagelse af billeder, som passer til den scene,
der optages (Scenefunktion)
Når du vælger en scene-funktion, så den passer til motivet og optagelsesforholdet, finder
kameraet den optimale eksponering og farvetone for at opnå det ønskede billede.
Skub REC/PLAY-knappen mod [!], og tryk derefter på [MODE].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Scenefunktion], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge den ønskede
Scenefunktion og tryk derefter på [MENU/SET].
Bemærk!
• For at ændre scenefunktion skal du trykke på [MENU/SET], vælge [Scenefunktion] ved at
trykke på 3/4/2/1 og derefter trykke på [MENU/SET].
• Følgende kan ikke indstilles i scenefunktion, da kameraet justeres automatisk.
– [Følsomhed]
– [Int.kontrast]
– [Min. lukker tid]
– [I. opløsning]
– [Farvefunkt.]
- 61 -
Optager
[Portræt]
Når du tager billeder af mennesker udenfor i dagslys, kan du bruge denne funktion til at
forbedre disse personers udseende og få deres hud til at se bedre ud.
∫ Teknikker til Portrætfunktion
Sådan gøres funktionen mere effektiv:
1 Drej zoomgrebet så langt over mod Tele som muligt.
2 Flyt tæt på motivet for at gøre denne funktion mere effektiv.
[Udglat hud]
Når du tager billeder af mennesker udenfor i dagslys, kan du bruge denne funktion til at
gøre hudteksturen endnu blødere end med [Portræt]. (Dette er effektivt, når du tager
billeder af personer fra brystkassen og opefter.)
∫ Teknikker for Soft skin-funktion
Sådan gøres funktionen mere effektiv:
1 Drej zoomgrebet så langt over mod Tele som muligt.
2 Flyt tæt på motivet for at gøre denne funktion mere effektiv.
Bemærk!
• Hvis der er en farve, der ligner hudfarven, i baggrunden, bliver den del også udglattet.
• Denne funktion er muligvis ikke effektiv i områder, der ikke er tilstrækkeligt belyst.
[Landskab]
Denne funktion gør det muligt at tage billeder af brede landskaber.
- 62 -
Optager
[Panoramaoptagelse]
Billeder optages kontinuerligt, mens du bevæger kameraet vandret eller lodret, og alle
billeder kombineres, så de udgør et enkelt panoramabillede.
1
Tryk på 3/4 for at vælge optagelsesretningen, og tryk
derefter på [MENU/SET].
2
Efter at du har bekræftet optagelsesretningen, skal du trykke på [MENU/SET].
• Der vises en vandret/lodret referencelinje.
3
Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille fokus.
4
Tryk lukkerknappen helt ned, og tag et billede, mens du bevæger kameraet i en
lille cirkelformet bevægelse i den ønskede retning under trin 1.
∫ Teknik til funktionen Panoramabillede
Optagelse fra venstre mod højre
Bevæg kameraet i en enkelt
cirkelbevægelse ca. 8 sekunder.
• Flyt kameraet ved en konstant hastighed.
Billeder bliver muligvis ikke optaget
korrekt, hvis kameraet bevæges for
hurtigt eller for langsomt.
A 1 sekund
B 2 sekunder
C 3 sekunder
D Flyt kameraet i optagelsesretningen uden at ryste det. Hvis kameraet rystes for meget,
kan billederne muligvis ikke tages, eller det optagede panoramabillede bliver smallere
(mindre)
E Bevæg kameraet mod kanten af det område, du vil optage. (Kanten af det pågældende
område optages ikke med i den sidste ramme)
5
Tryk på lukkerknappen en gang til for at afslutte billedoptagelsen.
• Optagelsen annulleres muligvis også, hvis kameraet holdes helt stille under optagelsen.
- 63 -
Optager
Bemærk!
• Zoompositionen fastsættes til Vidvinkel.
• Fokus, hvidbalance og eksponering fastsættes til de optimale værdier for det første billede.
Som et resultat heraf tages hele panoramabilledet muligvis ikke ved den egnede fokus eller
lysstyrke, hvis fokus eller lysstyrke ændres markant under optagelsen.
• Hvis man kombinerer flere billeder for at oprette et enkelt panoramabillede, kan motivet virke
forvrænget, eller forbindelsespunkterne kan i nogle tilfælde være meget synlige.
• Antallet af optagelsespixler i panoramabilledets vandrette og lodrette retning varierer,
afhængigt af optagelsesretningen og antallet af kombinerede billeder. Det maksimale antal
pixler vises nedenfor.
Optagelsesretning
Vandret opløsning
Lodret opløsning
Vandret
8000 pixels
1080 pixels
Lodret
1440 pixels
8000 pixels
• Der kan muligvis ikke oprettes et panoramabillede, eller billederne kombineres muligvis ikke
korrekt, hvis du optager følgende motiver eller under følgende optagelsesbetingelser.
– Motiver med en enkelt, ensartet farve eller et gentagent mønster (f.eks. himlen eller en
strand)
– Motiver i bevægelse (person, kæledyr, bil, bølger, blomster, som vajer i vinden osv.)
– Motiver, hvor farven eller mønstrene ændrer sig over kort tid (f.eks. et billede, som vises på et
display)
– Mørke steder
– Steder med blinkende lyskilder, f.eks. neonlys eller stearinlys
∫ Om afspilning
Afspilningszoomen kan også anvendes til billeder, der er optaget ved brug af
[Panoramaoptagelse].
Og hvis du trykker på 3 under afspilningen, scroller skærmen automatisk i samme retning
som under optagelsen.
Den viste markør under afspilningen svarer til 3/4/2/1.
3
Start/Pause¢
4
Stop
¢ Du kan udføre en fremad-/tilbagespoling ramme for ramme ved at trykke på 1/2 under en
pause.
- 64 -
Optager
[Sport]
Indstilling, hvis du vil tage billeder af sportsbegivenheder eller andre motiver, der bevæger
sig hurtigt.
Bemærk!
• Lukkerhastigheden kan reduceres helt ned til 1 sekund.
• Denne funktion er egnet til at tage billeder af motiver i en afstand på 5 m eller mere.
[Natportræt]
Denne funktion gør det muligt at tage billeder af en person og baggrunden med næsten
den ægte lysstyrke.
∫ Teknikker til Natportrætfunktion
• Brug blitzen. (Du kan indstille på [
].)
• Motivet må ikke bevæge sig under optagelsen af et billede.
Bemærk!
• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billeder.
• Lukkerhastigheden kan reduceres helt ned til 8 sekunder.
• Det kan være at lukkeren holdes lukket (maks. ca. 8 sek.), når man har taget et billede med
langsom lukkehastighed. Dette er ikke en fejlfunktion.
• Når der tages billeder på mørke steder, kan støj eventuelt blive synlig.
[Natlandskab]
Denne funktion gør det muligt at tage levende billeder af landskaber om natten.
Bemærk!
• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billeder.
• Lukkerhastigheden kan reduceres helt ned til 8 sekunder.
• Det kan være at lukkeren holdes lukket (maks. ca. 8 sek.), når man har taget et billede med
langsom lukkehastighed. Dette er ikke en fejlfunktion.
• Når der tages billeder på mørke steder, kan støj eventuelt blive synlig.
[Håndholdt natopt.]
Med denne funktion kan du optage flere billeder om natten ved høj hastighed, som alle
kombineres, så de kommer til at udgøre ét billede. Dermed reduceres rystelser og støj fra
billedet, også selv om du optager med kameraet i hånden.
Bemærk!
• Bevæg ikke kameraet, mens du optager billeder kontinuerligt.
• Når der tages billeder på mørke steder eller af motiver i bevægelse, kan støj eventuelt blive
synlig.
- 65 -
Optager
[Mad]
I denne funktion kan du optage billeder af mad med deres naturlige farvetone uden
påvirkning fra det omgivende lys på restauranter, osv.
[Baby1]/[Baby2]
I denne funktion kan du tage billeder af en baby med en sund ansigtsfarve. Når der
anvendes blitz, er den mindre skarp end normalt.
Der kan indstilles forskellige fødselsdage og navne til [Baby1] og [Baby2]. Du kan vælge at
få dem vist under afspilningen eller at få dem påtrykt på det optagede billede ved hjælp af
[Tryk tekst] (P98).
∫ Indstilling af /fødselsdag eller navn
1 Tryk på 3/4 for at vælge [Alder] eller [Navn], og tryk derefter på [MENU/SET].
2 Tryk på 3/4 for at vælge [SET] og tryk derefter på [MENU/SET].
3 Indtast fødselsdag eller navn.
Fødselsdag:2/1: Vælg elementerne (år/måned/dag)
3/4: Indstilling
[MENU/SET]: Indstil
Navn:
For oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, henvises der til
“Indtastning af tekst” på P73.
• Når fødselsdagen eller navnet er indstillet, sættes [Alder] eller [Navn] automatisk til [ON].
• Hvis [ON] er valgt, og fødselsdag eller navn ikke er blevet registreret, vises
4
indstillingsskærmen automatisk.
Tryk på 4 for at vælge [Afslut], og tryk derefter på [MENU/SET] for at afslutte.
∫ Sådan annulleres [Alder] og [Navn]
Vælg indstillingen [OFF] under trin 2.
Bemærk!
• Alderen og navnet kan udskrives ved brug af den bundtede software “PHOTOfunSTUDIO”,
som findes på CD-ROMMEN (medfølger).
• Hvis [Alder] eller [Navn] indstilles til [OFF], selv om fødselsdagen eller navnet er indstillet, vises
alderen eller navnet ikke.
• Lukkerhastigheden kan sænkes helt ned til 1 sekund.
- 66 -
Optager
[Kæledyr]
Vælg denne indstilling, hvis du vil tage billeder af et kæledyr, f.eks. en hund eller kat.
Du kan indstille dit kæledyrs navn og fødselsdag.
Se [Baby1]/[Baby2] på P66 for oplysninger om [Alder] eller [Navn].
[Solnedgang]
Vælg denne funktion, hvis du vil tage billeder af solnedgangen. På denne måde kan du
tage levende billeder af solens smukke røde farve.
[Høj følsomh.]
Denne funktion reducerer rystede motiver, og gør det muligt for dig at tage billeder af
sådanne motiver i dårligt oplyste rum.
∫ Billedstørrelse
Vælg billedstørrelsen af 3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M (16:9) eller 2,5M (1:1).
[Gennem glas]
Denne funktion er ideel, hvis du vil tage billeder af et landskab gennem gennemsigtigt
glas, f.eks. fra en bil eller en bygning.
Bemærk!
• Kameraet indstiller muligvis fokus på glasset, hvis det er snavset eller støvet.
• De billeder, der tages, virker måske ikke helt naturlige, hvis glasset er farvet. Hvis dette sker,
skal du ændre indstillingerne for hvidbalancen. (P77)
[Foto ramme]
Sådan optages et billede med en ramme omkring.
∫ Indstilling af ramme
Vælg ud fra 6 rammetyper.
Bemærk!
• Billedstørrelsen er fastsat til 5M (4:3).
• Farven af den ramme, der vises på skærmen og farven af rammen omkring det aktuelle billede
kan variere, men dette er ikke en fejlfunktion.
- 67 -
Optager
Optagefunktion:
Optagelse af 3D-billeder (3D-fotofunktion)
Billeder optages kontinuerligt, mens du bevæger kameraet vandret, og to billeder
kombineres automatisk, så de udgør et enkelt 3D-billede.
For at se 3D-billeder skal du have et TV, som understøtter 3D.
(Denne enhed afspiller i 2D)
Se P113 for yderligere oplysninger om afspilningsmetoden.
Skub REC/PLAY-knappen mod [!], og
tryk derefter på [MODE].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [3D-foto
funktion], og tryk derefter på [MENU/SET].
• En beskrivelse af optagelsesmetoden vises. Tryk på
[MENU/SET] for at afslutte.
Start optagelsen, og skub derefter kameraet lige vandret fra venstre
mod højre.
• En referenceramme vises under optagelsen.
• Bevæg kameraet ca. 10 cm inden for ca. 4 sekunder ved hjælp af referencerammen.
∫ Teknik til optagelse af 3D-billeder
– Tag et billede af et motiv, som ikke er i bevægelse
– Tag et billede af et godt oplyst sted, f.eks. udendørs osv.
– Indstil fokus og eksponering ved at trykke lukkerknappen halvt ned, og tryk derefter
lukkerknappen helt ned, og bevæg kameraet.
– Når du starter en optagelse med motivet lidt til højre for midten, vil motivet være tæt på
midten i det endelige billede
Bemærk!
• Du kan ikke tage 3D-billeder, hvis du holder kameraet lodret.
• 3D-billederne gemmes i MPO-format (3D).
• Zoom-positionen fastsættes til Vidvinkel.
• Billedstørrelsen er fastsat til [2M 16:9].
• ISO-følsomheden justeres automatisk. Men ISO-følsomheden øges for at give
lukkerhastigheden en høj hastighed.
• Der kan ikke optages film i 3D-fotofunktion.
• Optagelse er måske ikke muligt, afhængigt af optageforholdene i følgende tilfælde. Du får
muligvis ikke en 3D-effekt, eller billedet kan se lidt bøjet ud, også selv om det var muligt at
optage.
– Hvis motivet er for mørkt/lyst
– Hvis lysstyrken på motivet ændres
– Hvis motivet er i bevægelse
– Hvis der ikke er tilstrækkelig kontrast
- 68 -
Optager
Gældende funktioner:
Optager
Sådan tages et billede med
Ansigtsgenkendelsesfunktionen
Ansigtsgenkendelsesfunktionen er en funktion, der søger efter et ansigt, som ligner et
registreret ansigt, og der fortrinsvis justerer fokus og eksponering automatisk. Selv om
personen står bag ved eller for enden af en række personer i et gruppebillede, kan
kameraet stadig tage et klart billede.
[Ansigtsgenk.] er som udgangspunkt sat på [OFF] på kameraet.
[Ansigtsgenk.] tændes automatisk [ON], når ansigtsbilledet er registreret.
• Følgende funktioner virker også med funktionen
Ansigtsgenkendelse.
I optagefunktion
– Visning af det tilhørende navn, når kameraet detekterer et registreret
ansigt¢ (hvis der er indstillet et navn for det registrerede ansigt)
I afspilningsfunktion
– Visning af navn og alder (hvis oplysningerne er registreret)
– Selektiv afspilning af billeder, som vælges udfra de billeder, der er registreret vha.
ansigtsgenkendelsesfunktionen ([Vælg kategori] (P91) i [Filtreret visning])
¢ Navnene på op til 3 personer vises. Der er fortrinsret for de navne, der vises, når man tager
billeder, i henhold til registreringsrækkefølgen.
Bemærk!
• Under burst-funktion kan der kun vedhæftes billedoplysninger for [Ansigtsgenk.] til det første
billede.
• [Ansigtsgenk.] finder et ansigt, som ligner det registrerede ansigt og garanterer ikke sikker
genkendelse af en person.
• Funktionen Ansigtsgenkendelse kan tage længere tid med at vælge og genkende særlige
kendetegn i forhold til almindelig Ansigtsgenkendelse.
• Selv om ansigtsgenkendelsesoplysningerne er blevet registreret, kategoriseres billeder, som er
taget med [Navn] sat på [OFF], ikke efter ansigtsgenkendelsesfunktionen under [Vælg kategori]
([Filtreret visning]).
• Selv når ansigtsgenkendelsesoplysningerne ændres (P72), ændres
ansigtsgenkendelsesoplysningerne for de billeder, der allerede er taget, ikke.
Hvis navnet for eksempel ændres, kategoriseres billeder, som er taget, før ændringen er
foretaget, ikke af ansigtsgenkendelsen under [Vælg kategori] ([Filtreret visning])
• For at ændre navneoplysningerne for de billeder, der er taget, skal du udføre [REPLACE] under
[Ansigt redig] (P107).
• [Ansigtsgenk.] kan ikke anvendes i følgende tilfælde.
– I [Panoramaoptagelse], [Natlandskab], [Håndholdt natopt.] og [Mad] i Scene-funktion
– Når der tages billeder
- 69 -
Optager
Ansigtsindstillinger
Du kan registrere oplysninger, f.eks. navne og fødselsdage, for ansigtsbilleder på op til
6 personer.
Registreringen kan gøres lettere, hvis du tager flere ansigtsbilleder af samme person (op
til 3 billeder/registrering)
∫ Optagelsespunkt ved registrering af ansigtsbilleder
• Ansigtet forfra med åbne øjne og lukket mund. Ved
registreringen skal du sørge for, at ansigtets konturer, øjnene
eller øjenbrynene ikke er tildækket af hår.
• Sørg for, at der ikke for meget skygge i ansigtet, når du
registrerer det. (Blitzen udløses ikke under registrering.)
(Godt eksempel til
registrering)
∫ Hvis ikke det genkendes under optagelsen
• Registrér ansigtet på den samme person både indendørs og udendørs eller med forskellige
ansigtsudtryk eller fra forskellige vinkler. (P72)
• Registrér ligeledes ansigtet på optagelsesstedet.
• Når en person, som er registreret, ikke genkendes, kan du korrigere ved en omregistrering.
• Funktionen Ansigtsgenkendelse kan måske ikke udføres eller udføres muligvis ikke korrekt,
selv for registrerede ansigter, afhængigt af ansigtsudtryk og det omgivende miljø.
Vælg [Ansigtsgenk.] i menuen [Optag], og tryk derefter på [MENU/
SET]. (P38)
Tryk på 3/4 for at vælge [MEMORY], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge
ansigtsgenkendelsesrammen, der ikke er
registreret, og tryk derefter på [MENU/
SET].
Tag billedet og tilpas ansigtet med
referencerammen.
• Ansigtet på andre motiver end personer (dyr osv.)
kan ikke registreres.
• Der vises information til optagelse af ansigtsbilleder,
mens [DISP.] trykkes ind.
• En bekræftelsesskærm vises. Den vises, hvis [Ja]
vælges.
- 70 -
Optager
Markér det element, der skal redigeres, ved hjælp af 3/4, og tryk
derefter på [MENU/SET].
• Du kan registrere op til 3 ansigtsbilleder.
Element
Beskrivelse af indstillinger
[Navn]
Man kan registrere navne.
1 Tryk på 4 for at vælge [SET], og tryk derefter på [MENU/
SET].
2 Indtast navnet.
• For oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, henvises der til
afsnittet “Indtastning af tekst” på P73.
[Alder]
Man kan registrere fødselsdagen.
1 Tryk på 4 for at vælge [SET], og tryk derefter på [MENU/
SET].
2 Tryk på 2/1 for at vælge elementer (år/måned/dag), og
tryk derefter på 3/4 for at indstille, og tryk på [MENU/
SET].
[Fokus ikon]
Skift det viste fokusikon, når motivet er i fokus.
Tryk på 3/4 for at vælge fokusikon, og tryk derefter på
[MENU/SET].
[Nye bill.]
Sådan tilføjer du flere ansigtsbilleder.
(Tilføj billeder)
1 Vælg rammen for det ikke-registrerede ansigt, og tryk
derefter på [MENU/SET]
2 Udfør trin 4 i “Ansigtsindstillinger”.
Sådan sletter du et af ansigtsbillederne.
(Slet)
Tryk på 2/1 for at vælge det ansigtsbillede, der skal slettes,
og tryk derefter på [MENU/SET].
• Hvis der kun er registreret ét ansigt, kan det ikke slettes.
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
- 71 -
Optager
Ændre eller slette oplysninger for en registreret person
Du kan ændre billeder eller oplysninger for en allerede registreret person. Du kan også
slette oplysningerne for den registrerede person.
1
2
3
4
Vælg [Ansigtsgenk.] i [Optag]-menuen, og tryk derefter på [MENU/SET]. (P38)
Tryk på 4 for at vælge [MEMORY], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge det ansigtsbillede, som skal redigeres eller
slettes, og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk derefter på [MENU/SET].
Element
Beskrivelse af indstillinger
[Info red.]
Ændring af oplysninger for en allerede registreret person.
Udfør trin 5 under “Ansigtsindstillinger”.
[Prioritet]
Den bedste fokus og eksponering indstilles for ansigter med
højeste prioritet.
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge prioritet, og tryk derefter på
[MENU/SET].
[Slet]
Slette oplysninger for en registreret person.
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
- 72 -
Optager
Indtastning af tekst
Det er muligt at indtaste navne på børn og kæledyr, samt navne på rejsedestinationer
under optagelse. (Kun alfabetiske tegn og symboler kan indtastes.)
Aktivér indtastningsskærmen.
• Du kan få vist indtastningsskærmen ved hjælp af følgende handlinger.
– [Navn] på [Baby1]/[Baby2] eller [Kæledyr] i scenefunktionen.
– [Navn] i [Ansigtsgenk.]
– [Sted] i [Rejsedato]
– [Red. titel]
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge tekst, og tryk
derefter på [MENU/SET] for registrere teksten.
• Flyt markøren til [
], og tryk derefter på [MENU/SET] for at
skifte tekst mellem [A] (store bogstaver), [a] (små bogstaver), [1]
(tal) og [&] (specialtegn).
• For at indtaste samme tegn igen skal du dreje zoom-grebet mod
[Z] (T) for at flytte markøren.
• Følgende handlinger kan udføres ved at flytte markøren til det relevante element og
trykke på [MENU/SET]:
– []]: Indtast et mellemrum
– [Slet]: Slet et tegn
– [ ]: Flyt markøren ved indtastningspunktet mod venstre
– [ ]: Flyt markøren ved indtastningspunktet mod højre
• Der kan højst indtastes 30 tegn. (Maks. 9 tegn ved indstilling af navne i [Ansigtsgenk.].)
¢ Der kan maks. indtastes 15 tegn for [ ], [ ], [ ], [ ] og [ ] (Maks. 6 tegn ved
angivelse af navne under [Ansigtsgenk.]).
Tryk på 3/4/2/1 for at flytte markøren til [Indst.], og tryk derefter på
[MENU/SET] for at afslutte tekstindtastningen.
Bemærk!
• Der kan rulles igennem teksten, hvis denne ikke passer til skærmen.
• Vises i rækkefølgen titel, sted, [Navn] ([Baby1]/[Baby2], [Kæledyr]), [Navn] ([Ansigtsgenk.]).
- 73 -
Optager
Brug af menuen [Optag]
For oplysninger om [Optag]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises der til P38.
[Billedstr.]
Gældende funktioner:
Angiv antallet af pixel. Jo højere antallet af pixel er, desto finerer er detaljerne på
billederne, selv om de udskrives på store papirark.
Indstillinger
[
]
Billedstørrelse
4320k3240
[
]¢
3648k2736
[
]
2560k1920
[
]¢
2048k1536
[
]
640k480
[
]
4320k2880
[
]
4320k2432
[
]
3232k3232
¢ Dette element kan ikke indstilles i intelligent auto-funktion.
X:
Billedformat for et 4:3 TV
Y:
Billedformat for et 35 mm filmkamera
W:
Billedformat for et højdefinitions-TV osv.
:
Firkantet billedformat
Bemærk!
• I bestemte funktioner kan den ekstra optiske zoom ikke anvendes, og billedstørrelsen for [
vises ikke. Se P52 for detaljerede oplysninger vedrørende funktioner, som den ekstra optiske
zoom ikke kan bruges i.
• Der kan opstå mosaiklignende forstyrrelser på billedet afhængig af motivet eller
optageforholdene.
- 74 -
]
Optager
[Kvalitet]
Gældende funktioner:
Angiv komprimeringsformatet, som billederne skal lagres i.
Indstillinger
Beskrivelse af indstillinger
[A]
([Fin])
Ved prioritering af billedkvalitet
[›]
([Standard])
Ved at bruge standardbilledkvalitet og øge antallet af billeder,
der skal optages uden at ændre antallet af pixler
Bemærk!
• Indstillingen sættes til [›] i [Høj følsomh.] i scenefunktion.
• Følgende ikoner vises under 3D-optagelsen.
[
] ([3D + fin]):
Både MPO-billeder og fine JPEG-billeder optages samtidig.
[
] ([3D + standard]):
Både MPO-billeder og standard JPEG-billeder optages
samtidig.
- 75 -
Optager
[Følsomhed]
Gældende funktioner:
Med denne funktion kan du indstille lysfølsomheden (ISO-følsomhed). Hvis du indstiller til
et højere tal, kan billederne også tages i mørke, uden at resultatet bliver helt mørkt.
Indstillinger
[AUTO]
[
]
Beskrivelse af indstillinger
ISO-følsomheden justeres automatisk i funktion af lysstyrken.
• Maks. [800] (Med blitzen tændt [1600])
([i.ISO])
ISO-følsomheden justeres på baggrund af motivets bevægelse og
lysstyrke.
• Maks. [1600]
[100]
[200]
[400]
[800]
ISO-følsomheden er knyttet til forskellige indstillinger.
[1600]
[3200]
[100]
[3200]
Optagelsessted
(anbefales)
Når det er lyst (udendørs)
Når det er mørkt
Lukkerhastighed
Langsom
Hurtig
Mindre
Mere
Mere
Mindre
Støj
Rystelser fra motivet
∫ Om [
] (Intelligent ISO-følsomhedsstyring)
Kameraet registrerer bevægelser fra motivet og indstiller automatisk den optimale
ISO-følsomhed og lukkerhastigheden for at tilpasse sig motivets bevægelser og scenens
lysstyrke og minimere motivets rystelser.
• Lukkerhastigheden fastsættes ikke, når lukkerknappen trykkes halvt ned. Den ændres
kontinuerligt for at tilpasse sig motivet bevægelser, lige indtil lukkerknappen trykkes helt ned.
Bemærk!
• Se P54 for oplysninger om fokusområdet for blitzen, når [AUTO] er indstillet.
• ISO-følsomheden indstilles automatisk under følgende betingelser.
– Når der optages film
– Når [Burst] er sat til [ ]
- 76 -
Optager
[Hvidbalance]
Gældende funktioner:
I sollys, neonlys eller under andre lignende forhold, hvor farven hvid får et rødligt eller
blåligt skær, skal dette element justeres til den farve af hvid, som er tættest på det, der ses
med det blotte øje i overenstemmelse med lyskilden.
Indstillinger
Beskrivelse af indstillinger
[AWB] ([Auto hv.balance])
Automatisk justering
[V]
([Dagslys])
Når man tager udendørs billeder under en klar himmel
[Ð]
([Overskyet])
Når man tager udendørs billeder under en overskyet himmel
[î]
([Skygge])
Når man tager udendørs billeder i skyggen
[Ñ]
([Glødelampe])
Når man tager billeder i neonlys
[Ò]
([Indst. hvidbal.])
Værdien angives af den anvendte [Ó]
[Ó]
([Sæt Indst.
hvidbal.])
Angiv manuelt
Bemærk!
• I neonlys, under LED-lysarmaturer osv. varierer den relevante hvidbalance, afhængigt af
belysningstype, så brug [AWB] eller [Ó].
• Indstillingen til hvidbalance lagres, selv om kameraet slukkes. (Men indstilling af hvidbalancen
for en scenefunktion vender tilbage til [AWB], når scenefunktionen ændres.)
• Hvidbalancen fastsættes til [AWB] under følgende betingelser.
– [Landskab]/[Natportræt]/[Natlandskab]/[Håndholdt natopt.]/[Mad]/[Solnedgang] i
scene-funktion.
∫ Auto-hvidbalance
Afhængigt af de eksisterende forhold, når der tages billeder, kan billederne få et rødligt
eller blåligt skær. Og når der anvendes flere lyskilder, eller der ikke er en farve tæt på hvid,
virker den automatiske hvidbalance muligvis ikke korrekt. I sådanne tilfælde skal du
indstille hvidbalancen til en anden funktion end [AWB].
1
Den automatiske hvidbalance fungerer inden for dette
område
2 Blå himmel
3 Overskyet himmel (Regn)
4 Skygge
5 Sollys
6 Hvidt, fluorescerende lys
7 Glødelampe
8 Solopgang og solnedgang
9 Stearinlys
KlKelvin-farvetemperatur
- 77 -
Optager
Manuel indstilling af hvidbalance
Indstil hvidbalanceværdien. Brug denne værdi for at tilpasse optageforholdene, når du
tager fotografier.
1 Vælg [Ó], og tryk derefter på [MENU/SET].
2 Ret kameraet mod et hvidt stykke papir osv. så rammen i
midten dækkes med den hvide genstand, og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Hvidbalancen er muligvis ikke indstillet korrekt, hvis motivet er for
lyst eller for mørkt. Indstil hvidbalancen igen, når du har justeret
lysstyrken korrekt.
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
Finjustering af hvidbalancen
Hvis man ikke kan opnå den ønskede farvetone ved at indstille hvidbalancen, er det muligt
at finjustere hvidbalancen.
• Finjustering er kun mulig, når hvidbalancen er indstillet til [V]/[Ð]/[î]/[Ñ]/[Ò].
1 Vælg den hvidbalance, der skal finjusteres, og tryk derefter på [DISP.] for at få
vist [Hb juster].
2 Tryk på 2/1 for at justere Hvidbalancen.
3
2 [Rød]:
Tryk her, hvis farvetonen er blålig.
1 [Blå]:
Tryk her, hvis farvetonen er rødlig.
• Vælg [0] for at vende tilbage til den oprindelige Hvidbalance.
Tryk på [MENU/SET] for at afslutte.
Bemærk!
• Hvidbalance-ikonet på skærmen bliver rødt eller blåt.
• Indstillingerne i finjustering af hvidbalancen afspejles i billedet, når der tages billeder med blitz.
• Du kan finjustere Hvidbalancen uafhængigt af hver Hvidbalance element.
• Indstillingen for finjustering af Hvidbalancen lagres, selv om kameraet slukkes.
• Finjusteringsniveauet af Hvidbalancen i [Ò] returnerer til [0], når Hvidbalancen nulstilles ved
brug af [Ó].
• Finjustering af hvidbalancen kan ikke indstilles for [B&W] og [SEPIA] i [Farvefunkt.].
- 78 -
Optager
[AF-funktion]
Gældende funktioner:
Med denne funktion kan du vælge de fokuseringsmetoder, som bedst passer til
placeringen af motivet og antallet af de motiver, der skal vælges.
Indstillinger
[š]
([Ansigtsreg.])
Beskrivelse af indstillinger
Kameraet detekterer automatisk personens ansigt (maks.
15 områder). Fokus og eksponering kan derefter indstilles, så
de passer til det pågældende ansigt, uanset hvor i billedet det
befinder sig.
[
] ([AF fastlås])¢
Fokus kan justeres på et bestemt motiv. Fokuset følger motivet,
selv om det flytter sig. (Dynamisk sporing)
[
([23-punkts])¢
Der kan fokuseres på op til 23 punkter for hvert AF-område.
Dette er nyttigt hvis motivet ikke befinder sig i midten af
skærmbilledet.
(AF områdets ramme vil være den samme som indstillingen for
billedformatet.)
([1-område])
Kameraet indstiller fokus på motivet i AF-området i midten af
skærmbilledet.
]
[Ø]
[Ù] ([Spot])¢
Kameraet fokuserer på det afgrænsede, lille område på
skærmbilledet.
¢ [Ø] anvendes under optagelse af film.
Bemærk!
• Fokusindstillingen er fastsat til [Ø] i funktionen Miniatureeffekt.
• Sættes på [š], når [Ansigtsgenk.] er indstillet på [ON].
• [š] kan ikke indstilles med [Panoramaoptagelse], [Natlandskab], [Håndholdt natopt.] eller
[Mad] i scenefunktion.
• Kan ikke sættes til [ ] under følgende betingelser.
– I [Panoramaoptagelse] i scenefunktion
– I [B&W] eller [SEPIA] i [Farvefunkt.].
- 79 -
Optager
∫ Om [š] ([Ansigtsreg.])
Følgende AF-områderammer vises, når kameraet detekterer ansigterne.
Gul:
Hvis du trykker lukkerknappen halvt ned, bliver rammen grøn, når der er
indstillet fokus med kameraet.
Hvid:
Vises, hvis der detekteres flere ansigter. Andre ansigter, som er inden for samme afstand
som ansigterne inden i de gule AF-områder, kommer også i fokus.
Bemærk!
• Under visser billedoptagelsesforhold, inklusive i følgende tilfælde, virker
ansigtsgenkendelsesfunktionen muligvis ikke, og du kan ikke detektere ansigter. [AF-funktion]
skiftes til [ ] ([Ø], mens der optages film).
– Hvis ansigtet ikke vender mod kameraet
– Hvis ansigtet er i vinkel
– Hvis ansigtet er meget belyst eller meget mørkt
– Når der er lidt kontrast på ansigterne
– Når ansitstrækkene skjules bag solbriller osv.
– Når ansigtet er lille på skærmen
– Hvis der sker en pludselig bevægelse
– Hvis motivet ikke er et menneske
– Hvis kameraet rystes
– Hvis der anvendes digital zoom
• Hvis kameraet er ved at registrere noget andet end en persons ansigt, skal indstillingerne
ændres til noget andet end [š].
∫ Opsætning [
] ([AF fastlås])
Tilpas motivet med AF-sporingsrammen, og tryk derefter på 4
for at fastlåse motivet.
A AF-sporingsramme
• AF-området vises med gult, når et motiv genkendes, og fokusering
indstilles automatisk kontinuerligt ved at følge motivets bevægelse
(dynamisk sporing).
• AF-sporingen annulleres, når du trykker på 4 igen.
A
Bemærk!
• Dynamisk sporing virker muligvis ikke i følgende tilfælde:
– Hvis emnet er for lille
– Hvis optagelsesstedet er for mørkt eller for lyst
– Hvis motivet bevæger sig for hurtigt
– Hvis baggrunden har samme eller en lignende farve som motivet
– Hvis der forekommer rystelser
– Hvis du bruger zoomen
• Hvis låsningen ikke virker, bliver AF-sporingsrammen rød og forsvinder derefter. Tryk på 4
igen.
• Kameraet tager billeder med [AF-funktion] som [Ø] når det er låst, eller hvis den dynamiske
sporing ikke virker.
- 80 -
Optager
[Hurtig AF]
Gældende funktioner:
Så længe du holder kameraet stabilt, indstiller kameraet automatisk fokus, og
fokusjusteringen sker hurtigere, når du trykker ned på lukkerknappen. Dette kan f.eks.
være nyttigt, når du ikke vil gå glip af et billedmotiv.
Indstillinger: [ON]/[OFF]
Bemærk!
• Batteriet aflades hurtigere end normalt.
• Tryk lukkerknappen halvt ned igen, hvis det er vanskeligt at fokuserere på motivet.
• Virker ikke under AF-sporing.
• [Hurtig AF] kan ikke indstilles i [Natportræt], [Natlandskab], og [Håndholdt natopt.] i
Scenefunktion.
[Ansigtsgenk.]
Bemærk!
• Se P69 for detaljerede oplysninger.
[Int.kontrast]
Gældende funktioner:
Kontrast og eksponering justeres automatisk, når der er stor forskel i lysstyrken mellem
baggrund og motiv, således at billedet bliver så tæt på virkeligheden.
Indstillinger: [ON]/[OFF]
Bemærk!
•[
] i skærmbilledet bliver gult, hvis [Int.kontrast] er aktiveret.
• Selv om [Følsomhed] er indstillet på [100], kan [Følsomhed] indstilles højere end [100], hvis
billedet tages med [Int.kontrast].
• Kompenseringseffekten opnås muligvis ikke, afhængigt af forholdene.
- 81 -
Optager
[Min. lukker tid]
Gældende funktioner:
Du kan tage et lyst billede på et mørkt sted ved at sænke [Min. lukker tid]. Du kan også
sætte den op for at reducere sløring af motivet.
Indstillinger: [AUTO], [1/125], [1/60], [1/30], [1/15], [1/8], [1/4], [1/2], [1]
Indstilling af min. lukkerhastighed
1/125
1
Lysstyrke
Mørkere
Lysere
Rystelser
Mindre
Mere
Bemærk!
• Dette skal normalt sættes til [AUTO] for at tage billederne. (Når du vælger en anden langsom
lukkehastighed end [AUTO], [
] vises på skærmen.)
• Når [AUTO] vælges, kan lukkerhastigheden indstilles i op til 1 sekund, hvis der ikke er for
mange rystelser, for at justere [Stabilisering], eller hvis [Stabilisering] er indstillet på [OFF].
• Indstilling af [Min. lukker tid] til en langsommere hastighed kan øge muligheden for rystelser.
Derfor anbefales det at bruge et stativ og selvudløseren til at tage billederne.
• Indstilling af [Min. lukker tid] til en hurtigere hastighed kan gøre billedet mørkere. Vi anbefaler
derfor, at du tager billedet i et veloplyst område. Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås,
blinker [
] rødt, når lukkerknappen er trykket halvt ned.
[I. opløsning]
Gældende funktioner:
Man kan tage billeder med en skarp profil og opløsning ved at bruge intelligent
opløsningsteknologi.
Indstillinger
Beskrivelse af indstillinger
[ON]
[I. opløsning] er aktiveret.
[i.ZOOM]
[I. opløsning] aktiveres, og zoomforstørrelsen øges 2 gange, og
billedforringelsen begrænses.
[OFF]
—
Bemærk!
• Se P51 for at få oplysninger om intelligent zoom.
[Digital zoom]
Gældende funktioner:
Denne funktion forstørrer motiver endnu mere end den optiske zoom, den ekstra optiske
zoom eller [i.ZOOM].
Indstillinger: [ON]/[OFF]
Bemærk!
• Se P51 for yderligere oplysninger.
• Indstillingen sættes til [ON] i autofunktion.
- 82 -
Optager
[Burst]
Gældende funktioner:
Billeder tages kontinuerligt, når lukkerknappen trykkes helt ned.
Indstillinger
Beskrivelse af indstillinger
[
]
([Intelligent
burstfunktion])¢
• Bursthastigheden ændres i henhold til
[
]
([2 fps AF
kontinuerlig])
• Fokus, eksponering og hvidbalancen justeres
motivets bevægelse.
ca. 100 billeder
for hvert billede, der er optaget i burst.
ca. 100 billeder
[
]
([5 fps AF
kontinuerlig])
[ 10 ]
([10 fps AF single])
Antal mulige billeder
• Fokus, eksponering og hvidbalance
fastsættes til de indstillinger, der anvendes til ca. 4 billeder
det første billede.
• Der tages still-billeder kontinuerligt med blitz.
• Kan kun indstilles under normal
billedfunktion.
• Billedstørrelsen er fastsat til 3M (4:3), 2,5M
[ ]
([Blitz burst])
[OFF]
(3:2), 2M (16:9) eller 2,5M (1:1).
• Indstillinger for fokus, zoom, eksponering,
lukkerhastighed, ISO-følsomhed og
blitz-ouput er sat til indstillingerne for det
første billede.
• Antallet af mulige billeder fastsættes til 5
billeder, når selvudløseren bruges.
• Blitz-indstillingen er sat til [‰ ].
ca. 5 billeder
—
¢ Kan kun indstilles, når intelligent auto-funktion er valgt.
Bemærk!
] eller [
• Hvis [
] vælges, udføres der en fokusforudsigelse i et muligt område for at
prioritere bursthastigheden. Hvis du prøver at tage et billede af et motiv, som er i hurtig
bevægelse, kan kameraet derfor have svært ved at fokusere, eller det kan tage tid at indstille
fokus.
• Hvis [ 10 ] indstilles, bliver optagelsen muligvis lidt lysere eller mørkere fra det andet billede,
afhængigt af ændringen i motivets lysstyrke.
• Bursthastigheden (billeder/sekund) kan blive langsommere, afhængigt af
optagelsesforholdene, såsom på mørke steder, hvis ISO-følsomheden er høj osv.
• Hvis du tager billeder i burst-funktion med den indbyggede hukommelse, tager det lidt tid at
overskrive billeddataene.
• Burst-funktionen annulleres ikke, når kameraet slukkes.
• Du kan ikke bruge burst-funktionen under følgende forhold.
– Når du bruger Auto-holder
– I [Panoramaoptagelse], [Håndholdt natopt.] og [Foto ramme] i scenefunktion
• Antallet af mulige billeder fastsættes til 3 billeder, når selvudløseren bruges (undtagen for
[ ]).
• Blitz-indstillingen er sat til [Œ] (undtagen for [ ]).
- 83 -
Optager
[Farvefunkt.]
Gældende funktioner:
Indstiller forskellige farveeffekter, herunder at billedet bliver skarpere, lysere eller får en
sepianuance.
Indstillinger
Beskrivelse af indstillinger
[STANDARD]
Dette er standardindstillingen.
[Happy]¢1
Billede med forstærket lysstyrke og livlighed.
[VIVID]¢2
Billedet bliver skarpere.
[B&W]
Billedet bliver sort/hvidt.
[SEPIA]
Billedet får en brunlig farve.
¢1 Kan kun indstilles, når intelligent auto-funktion er valgt.
¢2 Kan kun indstilles under normal billedfunktion.
[AF-hj. lampe]
Gældende funktioner:
AF-hjælpelampen lyser på motivet, når lukkerknappen trykkes halvt ned. Det gør det
lettere for kameraet at indstille fokus ved optagelse under forhold med svag belysning. (Et
større AF-område vises, afhængigt af optageforholdene.)
Indstillinger: [ON]/[OFF]
Bemærk!
• Det effektive afstand af hjælpelampen er maks. ca. 1,5 m.
• Hvis du ikke vil bruge AF-hjælpelampen A (f.eks. hvis man tager

af dyr på), skal du indstille [AF-hj. lampe] til [OFF]. I sådanne
tilfælde bliver det sværere at indstille fokus på motivet.
• [AF-hj. lampe] er sat til [OFF] i [Landskab], [Natlandskab],
[Håndholdt natopt.], [Solnedgang] og [Gennem glas] i
scenefunktion.
[Fjern rød-øje]
Gældende funktioner:
Hvis funktionen til reduktion af røde øjne ([
], [
]) er valgt, udføres en digital
korrektion af røde øjne, hver gang du bruger blitz. Kameraet registrerer automatisk de
røde øjne og korrigerer billedet.
Indstillinger: [ON]/[OFF]
Bemærk!
• Kun tilgængelig når [AF-funktion] er indstillet til [š] og ansigtsgenkendelsesfunktionen er
aktiveret.
• Under visse omstændigheder kan der ikke korrigeres for røde øjne.
- 84 -
Optager
[Stabilisering]
Gældende funktioner:
Hvis du benytter en af disse funktioner, detekteres eventuelle rystelser under optagelsen
af billedet, og kameraet kompenserer automatisk herfor, så du kan tage billeder uden
rystelser uden problemer.
Indstillinger: [ON]/[OFF]
Bemærk!
• Stabiliseringsfunktionen sættes til [OFF] i [Panoramaoptagelse] i scenefunktion.
• Indstillingen sættes til [ON] i [Håndholdt natopt.] i scenefunktion eller ved optagelse af film.
• Stabiliseringsfunktionen fungerer muligvis ikke optimalt i følgende tilfælde.
Vær opmærksom på kamerets rystelser, når lukkerknappen trykkes ned.
– Hvis der opstår for mange rystelser.
– Når zoom-forstørrelsen er høj.
– I digitalt zoomområde.
– Hvis der tages billeder, hvor man følger et motiv i bevægelse.
– Når lukkehastigheden bliver for langsom til at tage billeder indendørs eller på mørke steder.
[Datostemp.]
Gældende funktioner:
Du kan tage et billede påtryk optagelsesdato og -klokkeslæt.
Indstillinger
Beskrivelse af indstillinger
[M/U TID]
Påstempl år, måned og dag.
[MED TID]
Påstempl år, måned, dag, time og minutter.
[OFF]
—
Bemærk!
• Datoinformationen for billeder, der er optaget med [Datostemp.] indstillet, kan ikke
slettes.
• Ved udskrivning af billeder med [Datostemp.] hos fotohandleren eller på en printer
trykkes datoen oven på hinanden, hvis du vælger at udskrive med dato.
• Hvis du ikke har indstillet klokkeslæt, kan du ikke påtrykke datooplysninger.
• Indstillingen fastsættes til [OFF] i følgende tilfælde.
– Når der optages film
– Når du bruger Auto-holder
– I [Panoramaoptagelse] i scenefunktion
– Ved brug af [Burst].
• [Tryk tekst], [Tilpas] og [Beskær] kan ikke indstilles for billeder, der er optaget med [Datostemp.]
indstillet.
• Selv om du tager et billede med [Datostemp.] indstillet på [OFF], kan du påtrykke datoer på de
optagede billeder ved hjælp af [Tryk tekst] (P98) eller vælge funktionen Udskrivning af dato
(P105, 124).
[Indstil ur]
• Se P18 for yderligere oplysninger.
- 85 -
Optager
Brug af menuen [Film]
For oplysninger om [Film]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises der til P38.
I [Panoramaoptagelse] i scenefunktion vises menuen [Film].
[Optagelse]
Gældende funktioner:
Angiver dataformatet til film.
[AVCHD]
Vælg dette format for at optage højdefinitionsvideo (HD) til afspilning på
HDTV vha. en HDMI-forbindelse.
[MP4]
Vælg dette format til at optage standarddefinitionsvideoen til afspilning
på din PC.
[Optage kval.]
Gældende funktioner:
Angiver billedkvaliteten for film.
Når [AVCHD] er valgt
Indstillinger
[FSH]
Kvalitet (bithastighed)
fps
1920k1080 pixel/Ca. 17 Mbps
50i
(Sensorudgang er
25 fps)
1280k720 pixel/Ca. 17 Mbps
50p
(Sensorudgang er
25 fps)
Kvalitet (bithastighed)
fps
[SH]
Billedformat
16:9
Når [MP4] er valgt
Indstillinger
[FHD]
1920k1080 pixel/Ca. 20 Mbps
[HD]
1280k720 pixel/Ca. 10 Mbps
[VGA]
640k480 pixel/Ca. 4 Mbps
- 86 -
25
Billedformat
16:9
4:3
Optager
Bemærk!
• Hvad er bithastighed
Det er datamængden for en afgrænset tidsperiode. Jo højere tallet er, desto bedre er
kvaliteten. Denne enhed benytter optagelsesmetoden “VBR”. “VBR” er en forkortelse for
“Variable Bit Rate”, og bithastigheden (datamængde for en afgrænset tidsperiode) ændres
automatisk, afhængigt af det motiv, der skal optages. Derfor afkortes optagelsestiden, hvis der
optages et motiv i hurtig bevægelse.
[Kontin. AF]
Gældende funktioner:
Der fastholdes fokus på motivet med den fokus, der først blev indstillet.
Indstillinger: [ON]/[OFF]
Bemærk!
• Sæt denne funktion på [OFF], hvis du vil rette fokus på den position, hvor du startede
filmoptagelsen.
[Dæmp vindstøj]
Gældende funktioner:
Dette forhindrer den automatiske optagelse af vindstøj.
Indstillinger: [AUTO]/[OFF]
Bemærk!
• Lydkvaliteten bliver anderledes, hvis [Dæmp vindstøj] aktiveres.
- 87 -
Afspilning/redigering
Afspilning/redigering
Forskellige afspilningsmetoder
Du kan afspille de optagede billeder på forskellige måder.
Skub REC/PLAY-knappen mod [(], og tryk derefter på [MODE]
Tryk på 3/4/2/1 for at markere elementet, og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Følgende elementer kan vælges.
[
] ([Afspil normal]) (P32)
[
] ([2D/3D-indst.])¢
[
] ([Slideshow]) (P89)
[
] ([Filtreret visning]) (P91)
[
] ([Kalender]) (P92)
¢ Afspilningsmetoden for 3D-billeder kan skiftes. Denne menu vises kun under
HDMI output. Se P113 for yderligere oplysninger om afspilningsmetoden.
- 88 -
Afspilning/redigering
[Slideshow]
Du kan afspille de billeder, du har taget, så de falder sammen med musik, og du kan gøre
dette fortløbende ved at efterlade et fast interval mellem hvert billede.
Du kan også sætte et slideshow sammen, som kun består af still-billeder, kun levende
billeder, kun 3D-billeder osv.
Vi anbefaler denne funktion, når du skal se dine billeder ved at tilslutte kameraet til et TV.
Markér den gruppe, der skal afspilles, ved at trykke
på 3/4, og tryk derefter på [MENU/SET].
• Se P113 for oplysninger om metoden til afspilning af
[3D-afspilning]-billeder i 3D.
• Under [Vælg kategori] tryk da på 3/4/2/1 for at vælge en
kategori, og tryk derefter på [MENU/SET]. Se P91 for yderligere
oplysninger om kategorier.
Tryk på 3 for at vælge [Start], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 4 for at afslutte dias-showet.
• Den normale afspilningsfunktion genoptages, når dias-showet er afsluttet.
∫ Handlinger, som udføres under et dias-show
Den viste markør under afspilningen svarer til 3/4/2/1.
3
Afspil/Pause
4
Stop
2
Gå tilbage til forrige billede¢
1
Gå frem til næste billede¢
[W] Reducér lydstyrken
[T]
Øg lydstyrken
¢ Kun tilgængeligt under en pause eller under afspilning af en film eller et panoramabillede.
- 89 -
Afspilning/redigering
∫ Ændring af indstillinger til dias-show
Du kan ændre indstillingerne til afspilning af et dias-show ved at
vælge [Effekt] eller [Indstilling] på menuskærmen til dias-showet.
[Effekt]
På denne måde kan du vælge det skærmeffekter eller musikeffekter,
når du skifter fra billede til billede.
[NATURAL], [SLOW], [SWING], [URBAN], [OFF], [AUTO]
• Når [URBAN] er valgt, kan billederne vises som sort-hvide billeder som en skærmeffekt.
• [AUTO] kan kun anvendes, når [Vælg kategori] er valgt. Billederne afspilles med det
anbefalede antal effekter i hver kategori.
• Under slideshowet [Kun film] sættes [Effekt] til [OFF].
• Nogen gange vil [Effekt] ikke fungere, når du afspiller billeder, som vises lodret.
[Indstilling]
[Varighed] eller [Gentag] kan indstilles.
Indstillinger
Beskrivelse af indstillinger
[Varighed]
[1SEC]/[2SEC]/[3SEC]/[5SEC]
[Gentag]
[ON]/[OFF]
[OFF]:
Der høres ingen lyd.
[AUTO]:
Der afspilles musik, når billederne afspilles, og der
afspilles lyd, når filmene afspilles.
[Lyd]
[Musik]:
Musik afspilles.
[Lyd]:
Lyden (kun for film) afspilles.
• [Varighed] kan kun indstilles, når [OFF] er valgt som [Effekt]-indstilling.
• Under afspilning af et panoramabillede deaktiveres indstillingen [Varighed].
- 90 -
Afspilning/redigering
[Filtreret visning]
Billeder klassificeres i kun still-billeder, kun levende billeder eller kun 3D-billeder osv. og
afspilles derefter.
Indstillinger
Beskrivelse af indstillinger
[Kun billede]
Kun still-billeder afspilles.
[Kun film]
Kun levende billeder afspilles.
[3D-afspilning]
Kun 3D-billeder afspilles.
• Se P113 for oplysninger om metoden til afspilning af [3D-afspilning] billeder
i 3D.
I denne funktion kan du søge efter billeder efter scenefunktion eller andre
kategorier (f.eks. [Portræt], [Landskab] eller [Natlandskab]) og sortere
billederne i kategori. Derefter kan du afspille billederne i hver kategori.
[Vælg kategori]
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge
kategorien, og tryk derefter på [MENU/
SET] for at foretage indstillingen.
• Kun den kategori, som der er fundet billeder for,
kan vælges.
[Foretrukne]
Du kan afspille de billeder, du har indstillet som [Foretrukne] (P103).
∫ Om de kategorier, der skal sorteres
Sorteres som følger, når [Vælg kategori] er valgt.
Optagelsesoplysninger, f.eks. scene-funktioner
[Ansigtsgenk.]¢
*
[Portræt], [i-Portræt], [Udglat hud], [Natportræt], [i-Natportræt], [Baby1]/
[Baby2], [i-Baby]
,
[Landskab], [i-Landskab], [Panoramaoptagelse], [Solnedgang],
[i-Solnedgang], [Gennem glas]
.
[Natportræt], [i-Natportræt], [Natlandskab], [i-Natlandskab], [Håndholdt
natopt.], [iHåndholdt natopt.]
[Sport]
Î
í
1
[Baby1]/[Baby2], [i-Baby]
[Kæledyr]
[Mad]
[Rejsedato]
¢ Tryk på 3/4/2/1 for at vælge den person, som skal afspilles, og tryk derefter på [MENU/
SET].
- 91 -
Afspilning/redigering
[Kalender]
Du kan få vist billeder efter optagelsesdato.
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge den dato, der skal
afspilles.
• Hvis der ikke er optaget nogen billeder i en bestemt måned, vises
måneden ikke.
Tryk på [MENU/SET] for at få vist de billeder, der er
blevet optaget på den valgte dato.
• Tryk på [
] for at vende tilbage til kalenderskærmen.
Bemærk!
• Optagelsesdatoen for det valgte billede på afspilningsskærmen bliver datoen for
kalenderskærmen, når den vises første gang.
• Hvis der er flere billeder med samme optagelsesdato, vises det første billede, som blev optaget
den dag.
• Du kan vises kalenderen mellem Januar 2000 og December 2099.
• Hvis datoen ikke indstilles i kameraet, sættes optagelsesdatoen til 1Januar 2012.
• Hvis der tages billeder efter indstilling af rejsemålet i [Verdenstid], vises billederne efter
rejsemåldatoerne i kalenderafspilning.
- 92 -
Afspilning/redigering
At have det sjovt med de billeder, du har optaget
[Auto-retouchering]
Billedernes lysstyrke og farve kan afbalanceres.
• Med [Auto-retouchering] oprettes der et nyt redigeret billede. Kontrollér, at der er ledig plads i
den indbyggede hukommelse eller på kortet.
[Auto-retouchering] kan ikke anvendes, hvis kortets skrivebeskyttelsestap er indstillet på
[LOCK].
¢ Disse billeder er eksempler, der viser virkningen.
Tryk på 2/1 for at vælge et billede, og tryk derefter på 3.
Tryk på 3/4 for at vælge [Auto-retouchering] og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [ON] og tryk derefter på [MENU/SET].
• En bekræftelsesskærm vises. Den vises, hvis [Ja] vælges.
Bemærk!
• Afhængigt af billedet, kan lyden fremhæves ved brug af [Auto-retouchering].
• Effekterne kan være vanskelige at se, afhængigt af billedet.
• [Auto-retouchering] kan muligvis ikke udføres på billeder, som er blevet retoucheret.
• [Auto-retouchering] kan muligvis ikke udføres på billeder, der er optaget med andet udstyr.
• [Auto-retouchering] er ikke muligt i følgende tilfælde:
– Film
– 3D-billeder
– Billeder taget i [Panoramaoptagelse] og [Foto ramme] i scene-funktion.
- 93 -
Afspilning/redigering
[Kreativ retouchering]
Du kan tilføje de ønskede effekter på de billeder, du har taget.
• Med [Kreativ retouchering] oprettes der et nyt redigeret billede. Kontrollér, at der er ledig plads
i den indbyggede hukommelse eller på kortet.
[Kreativ retouchering] kan ikke bruges, hvis kortets skrivebeskyttelsestap er sat til [LOCK].
Tryk på 2/1 for at vælge et billede, og tryk derefter på 3.
Tryk på 3/4 for at vælge [Kreativ retouchering] og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk
derefter på [MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
• Hvis [Legetøjseffekt] vælges, kan du ændre farvetonen til Cool,
Normal eller Warm ved at trykke på [DISP.].
Element
Effekt
[EXPS]
([Udtryksfuld])
Denne pop art-billedeffekt fremhæver farven.
[RETR]
([Retro])
Denne billedeffekt giver udseendet af et gammelt,
slidt fotografi.
[HKEY]
([High key])
Alt i alt bliver billedeffekten lysere.
[MONO] ([Dynamisk monokrom])
Denne billedeffekt øger kontrasten for at give sort/
hvid-billeder en større effekt.
[TOY]
([Legetøjseffekt])
Med denne effekt kan du lave en vignetterende
effekt, så det ser ud som om billedet er blevet taget
med et legetøjskamera.
[SOFT]
([Blød fokus])
Denne billedeffekt slører hele billedet en anelse for
at skabe en nedtonet stemning.
Bemærk!
• Effekterne kan være vanskelige at se, afhængigt af billedet.
• [Kreativ retouchering] kan muligvis ikke udføres på billeder, der er optaget med andet udstyr.
• [Kreativ retouchering] er ikke muligt i følgende tilfælde:
– Film
– 3D-billeder
– Billeder, som tages i [Panoramaoptagelse] i Scenefunktion
- 94 -
Afspilning/redigering
Brug af menuen [Afspil]
Du kan arrangere de billeder, der skal overføres til billeddelingssteder og udføre
redigering, såsom beskæring af optagede billeder samt indstille beskyttelse for optagede
billeder osv.
• Med [Tryk tekst], [Tilpas] eller [Beskær] oprettes der et nyt redigeret billede. Et nyt billede kan
ikke oprettes, hvis der ikke er ledig plads i den indbyggede hukommelse eller på kortet, så det
anbefales at tjekke, om der er ledig plads, før billedet redigeres.
[Indstil upload]
På denne enhed kan du arrangere de billeder, der skal overføres til billeddelingssteder
(Facebook/YouTube).
• Du kan kun overføre film til YouTube, men du kan overføre bade film og billeder til Facebook.
• Dette kan ikke udføres på billederne i den indbyggede hukommelse. Kopiér billederne til
et kort (P108), og udfør derefter [Indstil upload].
Vælg [Indstil upload] i [Afspil]-menuen. (P38)
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Vælg billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET] for at foretage
indstillingen.
[ENKELT]
[FLERE]
• Indstillingen annulleres, hvis du trykker på
[MENU/SET] igen.
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
Indstillingen [FLERE]
Tryk på 2/1 for at Tryk på 3/4/2/1
Tryk på [DISP.] for at foretage
vælge et billede.
for at vælge
(gentage) indstillingen, og tryk
billederne.
derefter på [MENU/SET] for at foretage
indstillingen.
• Indstillingen annulleres, du trykker på
[DISP.] igen.
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når
[Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
- 95 -
Afspilning/redigering
∫ Overfør til billeddelingsstederne
Et overførselsværktøj, som er indbygget i kameraet “LUMIX Image Uploader” kopieres
automatisk til kortet, når du installerer [Indstil upload].
Udfør overførselshandlingen, efter at du har tilsluttet kameraet til en PC (P119). Se P121
for yderligere oplysninger.
∫ Annullering af alle [Indstil upload] indstillinger
1 Vælg [Indstil upload] i [Afspil]-menuen.
2 Tryk på 3/4 for at vælge [ANNUL.], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
Bemærk!
• Indstilling er måske ikke muligt for billeder, der er taget med andre kameratyper.
• Kan ikke indstilles med et kort på mindre end 512 MB.
- 96 -
Afspilning/redigering
[Red. titel]
Du kan tilføje tekst (kommentarer) til billeder. Efter der er registreret tekst, kan den trykkes
på billeder med [Tryk tekst] (P98).
Vælg [Red. titel] i [Afspil]-menuen. (P38)
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Vælg billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET] for at foretage
indstillingen.
[ENKELT]
[FLERE]
• [’] vises for billeder med titler, der
allerede er registreret.
Tryk på 2/1 for at Tryk på 3/4/2/1
Indstillingen [FLERE]
vælge et billede.
for at vælge
Tryk på [DISP.] for at foretage
billederne.
(gentage) indstillingen, og tryk
derefter på [MENU/SET] for at foretage
indstillingen.
• Indstillingen annulleres, du trykker på
[DISP.] igen.
Indtast teksten. (P73)
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
Bemærk!
• For at slette titlen skal du slette al teksten i tekstindtastningsskærmen.
• Du kan udskrive tekst (kommentarer) ved hjælp af den bundtede software
“PHOTOfunSTUDIO”, som findes på CD-ROMMEN (medfølger).
• Du kan indstille op til 50 billeder på en gang med [FLERE].
• [Red. titel] kan ikke anvendes i følgende tilfælde:
– Film
– 3D-billeder
– Billeder, som er optaget med andet udstyr
- 97 -
Afspilning/redigering
[Tryk tekst]
Du kan stemple optagelsesdato/tid, navn, lokation eller rejsedato på de optagede billeder.
Vælg [Tryk tekst] i [Afspil]-menuen. (P38)
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Vælg billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET] for at foretage
indstillingen.
[ENKELT]
[FLERE]
• [‘] vises på billeder, som allerede har
dato eller tekst påtrykt.
Indstillingen [FLERE]
Tryk på [DISP.] for at foretage
Tryk på 2/1 for at Tryk på 3/4/2/1
(gentage) indstillingen, og tryk
vælge et billede.
for at vælge
derefter på [MENU/SET] for at foretage
billederne.
indstillingen.
• Indstillingen annulleres, du trykker på
[DISP.] igen.
Tryk på 3/4 for at vælge [Indst.] og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge tekststemplingselementer, og tryk så på
[MENU/SET].
- 98 -
Afspilning/redigering
Tryk på 3/4 for at vælge indstillingen, og tryk derefter på [MENU/
SET].
Element
[Opt. dato]
Indstilling af element
[M/U TID]:
Påstempl året, måneden og datoen.
[MED TID]:
Påstempl år, måned, dag, time og minutter.
[OFF]
[
]
([Ansigtsgenken
delse]):
Stempler navne, der er registreret i
navneindstillingerne for [Ansigtsgenk.].
[Navn]
[
]
([Baby /
Kæledyr]):
Påstempler navne registreret i navneindstillingerne
for [Baby1]/[Baby2] eller [Kæledyr] i scenefunktionen.
[OFF]
[ON]:
[Sted]
Påstempler det navn på rejsedestinationen, der er
indstillet under [Sted].
[OFF]
[ON]:
[Rejsedato]
Påstempler den rejsedato, der er indstillet under
[Rejsedato].
[OFF]
[ON]:
[Titel]
Titeltekst i [Red. titel] påtrykkes.
[OFF]
Tryk på [
].
Tryk på 3 for at vælge [Udfør], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
Bemærk!
• Når du udskriver billeder med påtrykt tekst, udskrives datoen hen over det påtrykte tekst, hvis
du angiver, at der skal printes dato på hos fotohandleren eller på printeren.
• Du kan indstille op til 50 billeder ad gangen i [FLERE].
• Billedkvaliteten forringes muligvis efter tekststempling.
• Afhængigt af den printer, der bruges, kan nogle af tegnene bliver afskåret under udskrivningen.
Tjek før udskrivning.
• Når der påtrykkes tekst på 0,3M billeder, er den svær at læse.
• Tekst og datoer kan ikke påtrykkes billeder i følgende tilfælde.
– Film
– Billeder, som tages i [Panoramaoptagelse] i Scenefunktion
– 3D-billeder
– Billeder, som optages uden indstilling af klokkeslæt
– Billeder med dato eller tekst påtrykt
– Billeder, som er optaget med andet udstyr
- 99 -
Afspilning/redigering
[Video opdel]
En optaget film kan opdeles i to dele. Dette anbefales, hvis du vil opdele en film i en del,
du har brug for, og en del, du ikke har brug for.
En opdelt film kan ikke gendannes.
Vælg [Video opdel] i [Afspil]-menuen. (P38)
Tryk på 2/1 for at vælge den film, du vil opdele, og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 3 på det sted, der skal opdeles.
• Filmen afspilles fra samme sted, når du trykker på 3 igen.
• Du kan finjustere placeringen til opsplitning ved at trykke på
2/1, mens filmen er sat på pause.
Tryk på 4.
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
• Filmen kan gå tabt, hvis kortet eller batteriet fjernes under opdelingsproceduren.
Bemærk!
• [Video opdel] kan muligvis ikke udføres på film, der er optaget med andet udstyr.
• Film kan ikke opdeles på et sted tæt på starten eller slutningen af filmen.
• Med [MP4]-film ændres rækkefølgen af billeder, hvis de opdeles.
Det anbefales at søge efter disse film ved hjælp af [Kalender] eller [Kun film] i [Filtreret visning].
• Film med kort optagetid kan ikke opdeles.
- 100 -
Afspilning/redigering
[Tilpas]
For at muliggøre nem overførsel til websider, vedhæftning til e-mail osv., er
billedstørrelsen (antal af pixels) reduceret.
Vælg [Tilpas] i [Afspil]-menuen. (P38)
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Vælg billede og størrelse.
Indstillingen [ENKELT]
1 Tryk på 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET].
2 Tryk på 2/1 for at vælge størrelsen, og tryk derefter
på [MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
Indstillingen [FLERE]
1 Tryk på 3/4 for at vælge størrelsen, og tryk derefter
på [MENU/SET].
2 Tryk på 3/4/2/1 for at vælge billedet, og tryk
derefter på [DISP.].
• Gentag dette trin for hvert billede, og tryk på [MENU/SET] for
at foretage indstillingen.
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
Bemærk!
• Du kan indstille op til 50 billeder ad gangen i [FLERE].
• Billedkvaliteten af det tilpassede billede forringes.
• Det er eventuelt ikke muligt at ændre størrelsen på billeder, der er optaget med andet udstyr.
• Størrelsen kan ikke ændres på følgende billeder.
– Film
– Billeder, som tages i [Panoramaoptagelse] i Scenefunktion
– 3D-billeder
– Billeder med dato eller tekst påtrykt
- 101 -
Afspilning/redigering
[Beskær]
Du kan forstørre og derefter klippe den vigtige del af det optagede billede ud.
Vælg [Beskær] i [Afspil]-menuen. (P38)
Tryk på 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter på [MENU/SET].
Brug zoom-grebet, og tryk på 3/4/2/1 for at vælge de dele, der skal
beskæres.
Zoom-greb (T): Forstørrelse
Zoom-greb (W): Formindskelse
3/4/2/1: Flyt
Tryk på [MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
Bemærk!
• Billedkvaliteten af det renskårne billede forringes.
• Det er eventuelt ikke muligt at renskære billeder, der er optaget med andet udstyr.
• Følgende billeder kan ikke beskæres.
– Film
– Billeder, som tages i [Panoramaoptagelse] i Scenefunktion
– 3D-billeder
– Billeder med dato eller tekst påtrykt
• Oplysninger om ansigtsgenkendelse i det oprindelige billede kopieres ikke til billeder, hvor der
er udført [Beskær].
- 102 -
Afspilning/redigering
[Foretrukne]
Du kan gøre følgende, hvis et mærke er blevet tilføjet billederne, og de er valgt som
foretrukne billeder.
• Afspil kun billeder, der er indstillet som foretrukne. ([Foretrukne] i [Filtreret visning])
• Afspil kun de billeder, der er valgt som foretrukne billeder, som et dias-show.
• Slet alle de billeder, der ikke er valgt som foretrukne billeder. ([Slet alle undt. Favorit])
Vælg [Foretrukne] i [Afspil]-menuen. (P38)
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE], og tryk derefter på
[MENU/SET].
[ENKELT]
Vælg billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET].
[FLERE]
• Indstillingen annulleres, hvis du trykker på
[MENU/SET] igen.
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
Tryk på 2/1 for at Tryk på 3/4/2/1
vælge et billede.
for at vælge
billederne.
∫ Annullering af alle [Foretrukne]-indstillinger
1 Vælg [Foretrukne] i [Afspil]-menuen.
2 Tryk på 3/4 for at vælge [ANNUL.], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
Bemærk!
• Du kan vælge op til 999 billeder som foretrukne billeder.
• Du kan muligvis ikke vælge billeder, der er taget med andet udstyr, som foretrukne billeder.
- 103 -
Afspilning/redigering
[Print sæt]
DPOF “Digital Print Order Format” er et system, som gør det muligt for brugeren at vælge
de billeder og hvor mange kopier af hver, der skal udskrives, og om optagelsesdatoen skal
med på billederne, når man bruger en DPOF-kompatibel fotoprinter eller printerservice.
Kontakt fotohandleren eller printerservicen for at få detaljerede oplysninger herom.
Hvis du vælger at få billeder, som er optaget i den indbyggede hukommelse, fremkaldt hos
fotohandleren/printerservicen, skal de kopieres på et kort (P108), og derefter skal
udskriftsindstillingen fastsættes.
Vælg [Print sæt] i [Afspil]-menuen. (P38)
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE], og tryk derefter på
[MENU/SET].
[ENKELT]
Vælg billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 2/1for at
vælge et billede.
[FLERE]
Tryk på 3/4/2/1
for at vælge
billederne.
Tryk på 3/4 for at vælge antallet af kopier, og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Når [FLERE] er valgt, skal du gentage trin 3 og 4 for hvert billede. (Man kan ikke bruge
samme indstilling til flere kopier af billedet.)
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
∫ Annullering af alle [Print sæt] indstillinger
1 Vælg [Print sæt] i [Afspil]-menuen.
2 Tryk på 3/4 for at vælge [ANNUL.], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
- 104 -
Afspilning/redigering
∫ Udskrivning af dato
Efter indstilling af antal kopier kan du indstille/annullere udskrivning med optagelsesdato
ved at trykke på [DISP.].
• Datoen udskrives muligvis ikke, afhængig af fotohandleren eller printeren, selv om man har
indstillet til datoudskrivning. For yderligere oplysninger kan man spørge fotohandleren eller se
brugervejledningen til printeren.
• Datoen kan ikke udskrives på billeder påtrykt dato eller tekst.
Bemærk!
• Antallet af kopier kan indstilles til mellem 0 og 999.
• Afhængigt af printeren, kan printerens datoudskriftsindstillinger få forrang, så undersøg, om
dette er tilfældet.
• Du kan muligvis ikke bruge udskriftsindstillinger med andet udstyr. I dette tilfælde skal du
annullere alle indstillingerne og foretage dem igen.
• [Print sæt] kan ikke indstilles for film.
• Hvis filen ikke er baseret på DCF-standarden, kan udskriftsindstillingen ikke vælges.
- 105 -
Afspilning/redigering
[Beskyt]
Du kan beskytte billeder, som du vil undgå at slette, ved at beskytte dem mod utilsigtet
sletning.
Vælg [Beskyt] i [Afspil]-menuen. (P38)
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE], og tryk derefter på
[MENU/SET].
[ENKELT]
Vælg billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET].
[FLERE]
• Indstillingerne annulleres, når du trykker på
[MENU/SET] igen.
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
Tryk på 2/1 for at Tryk på 3/4/2/1
vælge et billede.
for at vælge
billederne.
∫ Annullering af alle [Beskyt]-indstillinger
1 Vælg [Beskyt] i [Afspil]-menuen.
2 Tryk på 3/4 for at vælge [ANNUL.], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
Bemærk!
• Beskyttelsesindstillingerne virker eventuelt ikke på andet udstyr.
• Selv om du beskytter billeder i den indbyggede hukommelse eller på et kort, slettes de, hvis
den indbyggede hukommelse eller kortet formateres.
• Selvom du ikke beskytter billeder på et kort, kan de ikke slettes, når kortets
skrivebeskyttelseskontakt er indstillet til [LOCK].
- 106 -
Afspilning/redigering
[Ansigt redig]
Du kan slette eller ændre oplysninger om ansigtsgenkendelse for det markerede billede.
Vælg [Ansigt redig] i [Afspil]-menuen. (P38)
Tryk på 3/4 for at vælge [REPLACE] eller [DELETE], og tryk derefter
på [MENU/SET].
Tryk på 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 2/1 for at vælge personen, og tryk derefter
på [MENU/SET].
(Når [REPLACE] er valgt) Tryk på 3/4/2/1 for at
vælge den person, som skal erstattes, og tryk
derefter på [MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
Bemærk!
• Slettede oplysninger om [Ansigtsgenk.] kan ikke gendannes.
• Hvis alle ansigtsgenkendelsesoplysninger for et billede er annulleret, kategoriseres billedet
ikke med ansigtsgenkendelsesfunktionen under [Vælg kategori] i [Filtreret visning].
• Du kan ikke redigere ansigtsgenkendelsesoplysningerne for beskyttede billeder.
- 107 -
Afspilning/redigering
[Kopier]
Du kan ikke kopiere dataene til de billeder, du har taget, fra den indbyggede hukommelse
til et kort eller fra et kort til den indbyggede hukommelse.
Vælg [Kopier] i [Afspil]-menuen. (P38)
Tryk på 3/4 for at vælge kopieringsdestinationen, og tryk derefter
på [MENU/SET].
[
] ([IN>SD]): Alle billeddataene i den indbyggede hukommelse kopieres til
kortet på én gang.
[
] ([SD>IN]): Et billede ad gangen kopieres fra kortet og til den indbyggede
hukommelse.
Tryk på 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter på [MENU/
SET].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
• Sluk aldrig for kameraet under kopieringen.
Bemærk!
• Hvis der findes et billede med samme navn (mappe-/filnummer) som det billede, der skal
kopieres til kopidestinationsområdet, når [
] er valgt, oprettes der en ny mappe, og billedet
kopieres over.Hvis der findes et billede med samme navn (mappenavn/filnummer) som det
billede, der skal kopieres til kopidestinationsområdet når [
] er valgt, kopieres billedet ikke
over.
• Det kan tage tid at kopiere billeddataene.
• Indstillingerne [Print sæt], [Beskyt] eller [Foretrukne] kopieres ikke. Foretag indstillingerne igen,
når kopieringen er udført.
• Film, som er optaget i [AVCHD], kan ikke kopieres.
- 108 -
Tilslutning til andet udstyr
Tilslutning til andet udstyr
Afspilning af billeder på en TV-skærm
Billeder, som optages med denne enhed, kan afspilles på en TV-skærm.
Klargøring:
Sluk for kameraet og TV’et.
• Kontrollér terminalerne på dit TV, og brug et kabel, som er kompatibelt med terminalerne.
Billedkvaliteten kan variere ifølge de tilsluttede terminaler.
1 Høj kvalitet
2 HDMI stik
3 Videostik
Tilslut kameraet og TV’et.
• Kontrollér retningen af terminalerne, og sæt ledningen lige ind/tag den lige ud, mens du
holder fast i selve stikket. (Terminalen kan blive beskadiget, hvis du skubber stikket ind
skævt eller i den forkerte retning).
Sådan tilsluttes vha. et HDMI-minikabel (ekstraudstyr)
• Brug altid et originalt Panasonic HDMI-minikabel (RP-CDHM15, RP-CDHM30: ekstraudstyr).
Reservedelsnumre: RP-CDHM15 (1,5 m), RP-CDHM30 (3,0 m)
• Lyden afspilles i stereo.
• Visse afspilningsfunktioner er begrænsede.
• Menuen [Afspil] og menuen [Indstilling] kan ikke anvendes.
• [Auto-retouchering]/[Kreativ retouchering] kan ikke benyttes.
• Se P111 for yderligere oplysninger om afspilning med VIERA Link (HDMI).
Sådan tilsluttes vha. et AV-kabel (ekstraudstyr)
• Brug altid et originalt Panasonic AV-kabel (DMW-AVC1: ekstraudstyr).
• Markér [TV-format]. (P47)
• Lyden afspilles i mono.
A
B
C
D
E
F
HDMI-minikabel (ekstraudstyr)
HDMI-stik
AV-kabel (ekstraudstyr)
Gul: til videoindgangsstikket
Hvid: Til lydindgangsstikket
Justér mærkerne, og indsæt.
- 109 -
Tilslutning til andet udstyr
Tænd for TV’et, og vælg den indgang, der passer med den anvendte
terminal.
Tænd kameraet, og skub REC/PLAY-knappen mod [(].
Bemærk!
• Afhængigt af [Billedstr.], vises der muligvis sorte bånd øverst og nederst på skærmen eller i
venstre og højre side af billederne.
• Skift skærmfunktionen på TV’et, hvis toppen eller bunden af billedet er skåret af.
• Output fra HDMI-minikablet (ekstraudstyr) har første prioritet, hvis både AV-kablet
(ekstraudstyr) og HDMI-minikablet (ekstraudstyr) er tilsluttet.
• Tilslutningen ved hjælp af USB-forbindelseskablet (medfølger) har fortrinsret, når du tilslutter
USB-forbindelseskablet (medfølger) samtidig med HDMI-minikablet (ekstraudstyr).
• Når du afspiller et billede lodret, kan det være lidt sløret.
• Du kan se billeder på et TV i andre lande (regioner), som bruger NTSC- eller PAL-systemet,
når du indstiller [Videoudgang] i [Indstilling]-menuen.
• Når billederne vises, vises muligvis ikke korrekt. Det afhænger af det TV, du er tilsluttet.
• Der udsendes ingen lyd fra kameraets højttalere.
• Læs brugervejledningen til TV-apparatet.
De optagede billeder kan afspilles på et tv med en SD-memorykortindgang.
• Afhængigt af TV-modellen, vises billederne muligvis ikke på hele skærmen.
• Film, der er optaget med [AVCHD] kan afspilles på Panasonic TV’er (VIERA) med
AVCHD-logoet.
• I visse tilfælde kan panoramabilleder ikke afspilles. Og den automatiske afspilning af
panoramabilleder med scroll-funktionen virker muligvis ikke.
• Se TV’ets betjeningsvejledning for kort, der er kompatible med afspilning.
- 110 -
Tilslutning til andet udstyr
Brug af VIERA Link (HDMI)
Hvad er VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)?
• Denne funktion giver mulighed for at anvende Panasonic-fjernsynets fjernbetjening til
nemme handlinger, hvis denne enhed er forbundet til en anordning, der er kompatibel med
VIERA Link, ved hjælp af et HDMI mini-kabel (ekstraudstyr) til automatisk sammenkædede
handlinger. (Det er ikke muligt at udføre alle handlinger.)
• VIERA Link er en unik Panasonic-funktion, der bygger på en HDMI-kontrolfunktion, og
anvender specifikationerne i standarden HDMI CEC (Consumer Electronics Control).
Sammenkædede handlinger med HDMI CEC-kompatible anordninger fra andre firmaer kan
ikke sikres. Indhent oplysninger i de relevante anordningers betjeningsanvisninger hvis der
anvendes VIERA Link-kompatible anordninger fra andre firmaer.
• Denne enhed er kompatibel med VIERA Link Ver.5. VIERA Link Ver.5 er den seneste
Panasonic-version og er også kompatibel med eksisterende Panasonic
VIERA Link-enheder. (Fra november 2011)
Klargøring:
Indstil [VIERA link] på [ON]. (P47)
Forbind denne enhed med et Panasonic TV, som er kompatibelt med
VIERA Link, med et HDMI-minikabel (ekstraudstyr) (P109).
Tænd kameraet, og skub REC/PLAY-knappen mod [(].
Brug TV’ets fjernbetjening.
• Arbejd med henvisning til de betjeningsikoner, der vises på skærmen.
Bemærk!
• For at afspille lyden på en film skal du indstille [Lyd] i indstillingsskærmen for diasshowet til
[AUTO] eller [Lyd].
• Det anbefales at forbinde denne enhed til et andet HDMI-stik end HDMI1, hvis der er 2 eller
flere HDMI-inputstik på fjernsynet.
• Betjening på dette apparat er begrænset.
- 111 -
Tilslutning til andet udstyr
∫ Andre sammenkædede handlinger
Slukning af strømmen:
Hvis man anvender fjernsynets fjernbetjening til at slukke for strømmen vil strømmen på
denne enhed også slukke.
Automatisk inputskiftning:
• Hvis man forbinder denne enhed med et HDMI mini-kabel og derefter tænder for strømmen, vil
fjernsynets inputkanal automatiks skifte til denne enheds skærmbillede. Hvis fjernsynets strøm
er i statussen standby, vil den automatisk tænde (hvis [Set] er markeret i fjernsynsindstillingen
[Power on link]).
• Afhængigt af HDMI-stikket på fjernsynet, skifter inputkanalen muligvis ikke automatisk. Benyt
fjernsynets fjernbetjening til at skifte inputkanal i dette tilfælde. (Indhent venligst oplysninger om
hvordan man skifter input i fjernsynets betjeningsanvisninger.)
• Jævnfør side 142, hvis VIERA Link ikke virker korrekt.
Bemærk!
• Hvis du ikke er sikker på, om det TV, du bruger er kompatibelt med VIERA Link, henvises der til
TV'ets brugervejledning.
• De disponible sammenkædede handlinger mellem denne enhed og et fjernsyn fra Panasonic
er forskellige, afhængigt af Panasonic-fjernsynets type, også selvom de er kompatible med
VIERA Link. Indhent oplysninger om fjernsynets understøttede handlinger i fjernsynets
betjeningsanvisninger.
• Betjening er ikke mulig med et kabel, der ikke opfylder standarden HDMI.
Brug altid et originalt Panasonic HDMI-minikabel (RP-CDHM15, RP-CDHM30: ekstraudstyr).
Reservedelsnumre: RP-CDHM15 (1,5 m), RP-CDHM30 (3,0 m)
- 112 -
Tilslutning til andet udstyr
Afspilning af 3D-billeder
Hvis du tilslutter kameraet til et 3D-kompatibelt TV og afspiller billeder, som er taget i 3D,
kan du få glæde af 3D-billeder for ekstra effekt.
Du kan også afspille de optagede 3D-billeder ved at indsætte et SD-kort i en
SD-kortåbning i det 3D-kompatible TV.
Se nedenstående websted for support for at få de seneste oplysninger om
enheder, der kan afspille 3D-billeder optaget ved hjælp af denne enhed.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (Denne side er kun på engelsk.)
Klargøring:
Indstil [3D-afspilning] til [3D]. (P47)
Tilslut enheden til et 3D-kompatibelt TV ved hjælp af HDMI-minikablet, så
du kan få vist afspilningsskærmen. (P109)
• Når [VIERA link] (P47) er indstillet på [ON], og kameraet er tilsluttet et tv, som understøtter
VIERA Link, skiftes tv'ets input automatisk, og afspilningsskærmen vises. Se P111 for
yderligere oplysninger.
• For billeder, der er optaget i 3D, vises [3D] på miniaturevisningen ved afspilning.
∫ Afspilning som et 3D-slideshow ved kun at vælge de still-billeder, der er optaget i 3D
Vælg [3D-afspilning] i [Slideshow] i menuen [Afspilning]. (P89)
∫ Afspilning i 3D ved kun at vælge de still-billeder, der er optaget i 3D
Vælg [3D-afspilning] i [Filtreret visning] i [Afspilning]. (P91)
∫ Skift afspilningsmetode for de still-billeder, der er optaget i 3D
1 Markér det billede, der er optaget i 3D.
2 Vælg [2D/3D-indst.] i menuen [Afspilning], og tryk derefter på [MENU/SET].
(P38)
• Afspilningsmetoden skifter til 3D, hvis der afspilles i 2D (almindeligt billede).
• Hvis du føler dig træt, har ubehag eller på anden vis føler dig utilpas under afspilning af
billeder, som er optaget i 3D, skal du indstille til 2D.
- 113 -
Tilslutning til andet udstyr
Bemærk!
• Når billedet ikke er egnet til 3D-visning (forskellen er for stor osv.)
– [Slideshow]:
Billedet afspilles i 2D.
– [Filtreret visning]:
Bekræftelsesskærmen vises. Vælg, om du vil afspille billedet i 3D.
• 2 billeder kan vises side om side, hvis et 3D-billede afspilles på et TV, der ikke er
3D-kompatibelt.
• Når et billede, som er optaget i 3D, vises på denne enheds LCD-skærm, afspilles det i 2D
(traditionelt billede).
• En sort skærm vises i nogle få sekunder, når du skifter afspilningen frem og tilbage mellem
3D-billeder og 2D-billeder.
• Når du vælger et 3D-miniaturebillede, kan det tage nogle få sekunder, før afspilningen startes.
Efter afspilningen kan det tage nogle få sekunder, før du får vist miniaturevisningen.
• Når du gennemser 3D-billeder, kan du få trætte øjne, hvis du sidder for tæt på TV-skærmen.
• Hvis dit TV ikke skifter til et 3D-billede, skal du foretage de nødvendige indstillinger på TV’et.
(Se TV’ets betjeningsvejledning.)
• Billeder kan ikke slettes, hvis der afspilles 3D-billeder. Menuen [Indstilling], menuen [Afspil] og
afspilningszoomfunktioner kan ikke benyttes.
• 3D-billeder kan gemmes på computeren eller Panasonic-enheder. (P115)
- 114 -
Tilslutning til andet udstyr
Lagring af optagede billeder og film
Metoder til eksport af billeder og film til andre enheder varierer, afhængigt af filformatet
(JPEG, MPO, AVCHD eller MP4). Her er et par forslag.
Kopiér ved at sætte SD-kortet ind i optageren
Panasonics enheder, der er kompatible med de relevant
filformat (såsom en Blu-ray-diskoptager), kan anvendes
til kopiering af billederne.
Se supportwebsteder nedenfor for detaljerede oplysninger
om kompatible enheder.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Denne side er kun på engelsk.)
¢ Nogle kompatible enheder sælges muligvis ikke i visse lande og områder.
• Læs vejledningen til optageren om detaljerne omkring kopiering og afspilning.
- 115 -
Tilslutning til andet udstyr
Kopiér det billede, der skal afspilles, ved hjælp af et AV-kabel
Kopiér billeder, der er afspillet med denne enhed, til Blu-ray disk, DVD-disk, harddisk eller
video ved hjælp af en Blu-ray diskoptager, DVD-optager eller video.
Kan afspilles ved hjælp af udstyr, som ikke er kompatibelt med højdefinition (AVCHD), så
dette er nyttigt til distribution af kopier. Billedet vil være af standardkvalitet i stedet for
højdefinition.
1 Gul: til videoindgangsstikket
2 Hvid: til lydindgangsstikket
A AV-kabel (ekstraudstyr)
1
2
3
Tilslut dette apparat med optagelsesudstyret ved hjælp af et AV-kabel
(ekstraudstyr).
Start afspilningen af denne enhed.
Start optagelsen på optagelsesudstyret.
• Ved afslutning af optagelsen (kopiering) skal du stoppe afspilningen på denne enhed, når
du har stoppet optagelsen på optagelsesudstyret.
Bemærk!
• Hvis du afspiller film på et tv med 4:3-billedformat, skal du indstille [TV-format] (P47) på denne
enhed til [4:3], før du starter med at kopiere. Billedet bliver aflangt lodret, hvis du afspiller film,
som er kopieret med [16:9]-indstillingen på et tv med [4:3] billedformat.
• Læs vejledningen til optagelsesudstyret om detaljerne omkring kopiering og afspilning.
- 116 -
Tilslutning til andet udstyr
Kopiering til en PC ved hjælp af “PHOTOfunSTUDIO”
Softwaren “PHOTOfunSTUDIO” på CD-ROMMEN
(medfølger) kan anvendes til at gemme alle still-billeder
og film, som er optaget med kameraet i de forskellige
formater, på computeren.
1
Installér “PHOTOfunSTUDIO” på PC’en.
• Læs den separate “Vejledning i den grundlæggende betjeningvejledning” for at få
yderligere oplysninger om softwaren på den medfølgende CD-ROM (medfølger), og
hvordan den installeres.
2
Tilslut kameraet til PC’en.
• Se “Opnåelse af still-billeder og [MP4]-film (andet end [AVCHD]-film)” (P119) for
3
Kopiér billederne til en PC ved hjælp af “PHOTOfunSTUDIO”.
• For yderligere oplysninger om “PHOTOfunSTUDIO” (PDF) henvises der til den relevante
yderligere oplysninger om, hvordan du tilslutter kameraet.
brugervejledning.
Bemærk!
• Importerede filer eller mapper i Windows Explorer (Stifinder) må ikke slettes eller flyttes. Under
visning i “PHOTOfunSTUDIO” kan du hverken afspille eller redigere.
- 117 -
Tilslutning til andet udstyr
Tilslutning til en PC
Du kan overføre billederne i kameraet til en PC ved at forbinde kamera og PC.
• Nogle PC’ere kan læse direkte fra kortet, når det er fjernet fra kameraet. Der henvises til din
PC's betjeningsvejledning for yderligere oplysninger.
• Hvis den computer, du anvender, ikke understøtter SDXC-memorykort, vises der
muligvis en meddelelse på skærmen, hvor du bliver bedt om at formatere kortet. (Men
hvis du formaterer kortet, slettes alle billederne på kortet, så du må endelig ikke
formatere kortet.)
Hvis kortet ikke genkendes, se følgende support-hjemmeside.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Du kan let printe eller sende billeder, som du har importeret. En nem måde at gøre det på er at
bruge den bundtede software “PHOTOfunSTUDIO”, som findes på CD-ROMMEN (medfølger).
• Læs den separate “Vejledning i den grundlæggende betjeningvejledning” for at få yderligere
oplysninger om softwaren på den medfølgende CD-ROM (medfølger), og hvordan den
installeres.
∫ PC’er, som kan anvendes
Enheden kan tilsluttes alle PC'er, som kan genkende en lagerenhed.
• Windows support:
Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows 2000/
Windows Me
• Mac support:
OS X v10.1 ~ v10.7
AVCHD-film importeres muligvis ikke korrekt, hvis de kopieres som filer eller mapper.
• I Windows skal du altid importere AVCHD-film ved hjælp af “PHOTOfunSTUDIO”, som er et
af de programmer på CD-ROMMEN (medfølger).
• På en MAC kan AVCHD-film importeres ved hjælp af “iMovie’11”.
(Kontakt Apple Inc. for detaljerede oplysninger om iMovie’11)
- 118 -
Tilslutning til andet udstyr
Opnåelse af still-billeder og [MP4]-film (andet end [AVCHD]-film)
Klargøring:
Tænd kamera og PC.
Fjern kortet, før du anvender billederne fra den indbyggede hukommelse.
Tilslut computer og kamera med USB-forbindelseskablet
(medfølger).
• Kontrollér retningen af konnektorerne, og sæt dem lige ind eller træk dem lige ud.
(Ellers kan stikkene blive bøjet, og det kan udløse en fejl.)
• Anvend udelukkende det medfølgende USB-forbindelseskabel.
Hvis du anvender andre kabler end det medfølgende USB-forbindelseskabel, kan det
forårsage en fejl.
A USB-forbindelseskabel (medfølgende)
B Justér mærkerne, og indsæt.
Tryk på 3/4 for at vælge [PC], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Hvis [USB-funktion] (P46) er indstillet på [PC] i menuen [Indstilling] på forhånd, tilsluttes
kameraet automatisk til PC’en uden at vise udvælgelsesskærmen [USB-funktion].
• Hvis kameraet er tilsluttet PC’en med [USB-funktion] indstillet på [PictBridge(PTP)],
vises der muligvis en meddelelse på PC’ens skærm. Luk skærmen ved at vælge
[Cancel], træk USB-forbindelseskablet (P120) ud, og indstil [USB-funktion] til [PC].
Brug PC’en.
• Du kan gemme billederne på PC’en ved at trække og slippe billedet eller mappen med
det billede, du vil overføre til en anden mappe på PC’en.
Bemærk!
• Brug et batteri med tilstrækkelig batterikapacitet. Hvis den resterende batterikapacitet bliver lav,
mens kameraet og pc’en kommunikerer, bipper alarmen.
Se “Korrekt frakobling af USB-forbindelseskablet” (P120), før du tager USB-forbindelseskablet
ud. Ellers kan dataene blive beskadiget.
• Før du isætter eller fjerner et kort, skal du slukke for kameraet og frakoble
USB-forbindelseskablet. Ellers kan dataene blive beskadiget.
- 119 -
Tilslutning til andet udstyr
∫ Visning af indholdet i den indbyggede hukommelse eller på kortet ved brug af
PC’en (mappeindhold).
For Windows:
En driver ([Flytbar disk]) vises i [Computer]
For Mac:
Der vises et drev ([LUMIX], [NO_NAME] eller [Ikke-navngivet]) på
skrivebordet
• Indbygget hukommelse
• Kort
DCIM:
1 Mappenummer
2 Filnummer
3 JPG:
MP4:
MPO:
MISC:
AVCHD:
AD_LUMIX:
LUMIXUP.EXE
Billeder
Still-billeder
MP4-film
3D-billeder
DPOF-print
Foretrukne
[AVCHD] Film
Indst. til overførsel
Filoverførselsværktøj
“LUMIX Image Uploader”
¢ Kan ikke oprettes i den indbyggede hukommelse.
En ny mappe oprettes, når der tages billeder i følgende situationer.
• Efter at [Nulstil ant.] (P46) i menuen [Indstilling] er udført
• Når et kort indeholdende en mappe med samme mappenummer isættes (f.eks. hvis billederne
er taget med et andet kameramærke)
• Når der findes et billede med filnummeret 999 inden i mappen
∫ Korrekt frakobling af USB-forbindelseskablet
Vælg ikonet [
] i opgavebakken, som vises på PC’en, og klik derefter på [Skub
DMC-XXX ud] (XXX varierer efter model).
• Afhængigt af PC’ens indstillinger, vises dette ikon muligvis ikke.
• Hvis ikonet ikke vises, skal du kontrollere, at [Adgang] ikke vises på digitalkameraets
LCD-skærm, før du fjerner hardwaren.
∫ Forbindelse i PTP-funktionen (kun WindowsR XP, Windows VistaR, WindowsR 7
og Mac OS X)
Sæt [USB-funktion] til [PictBridge(PTP)].
• Dataene kan nu kun læses fra kortet på PC'en.
• Hvis der er 1000 billeder eller mere på kortet, kan billederne muligvis ikke importeres i
PTP-tilstand.
• Filmen kan ikke afspilles i PTP-tilstand.
- 120 -
Tilslutning til andet udstyr
Overførsel af billeder til billeddelingssteder
Billeder og film kan overføres til billeddelingssteder (Facebook/YouTube) ved hjælp af
filoverførselsværktøjet “LUMIX Image Uploader”.
Du behøver ikke overføre billederne til PC’en eller installere dedikeret software på PC’en,
så du kan let kan overføre billeder, selv om du ikke er hjemme eller på arbejder, hvis blot
der er en PC tilsluttet netværket.
• Kun kompatibelt med en PC med Windows XP/Windows Vista/Windows 7.
• For yderligere oplysninger om “LUMIX Image Uploader” (PDF) henvises der til den relevante
brugervejledning.
Klargøring:
Arrangér de billeder, der skal overføres med [Indstil upload] (P95).
Tilslut PC’en til internettet.
Opret en konto på det billeddelingssted, der skal anvendes, og klargør
logon-oplysningerne.
1
Dobbeltklik på “LUMIXUP.EXE” for at starte det. (P120)
• Et filoverførselsværktøj “LUMIX Image Uploader” starter muligvis automatisk, hvis
2
Vælg den destination, der skal overføres til.
• Fortsæt ved at følge de anvisninger, der vises på PC’ens skærm.
“PHOTOfunSTUDIO”-softwaren på CD-rommen (medfølger) er installeret.
Bemærk!
• Denne operation er ikke garanteret ifm. fremtidige specifikationsændringer fra YouTube- og
Facebook-tjenesten. Indholdet heraf eller skærmindholdet kan ændres uden forudgående
meddelelse herom.
(Denne tjeneste gælder fra 1. november 2011)
• Overfør ikke billeder, som er beskyttet af copyright, medmindre du ejer copyright-rettighederne
eller har fået tilladelse fra den relevante copyright-ejer.
• Billeder kan indeholde personlige oplysninger, der kan anvendes til at identificere
brugeren, f.eks. en titel, klokkeslæt og dato for, hvornår billedet blev taget, samt det
sted, billedet blev taget, hvis kameraet har en GPS-funktion. Kontrollér disse
oplysninger, før du overfører billeder til websteder med billeddeling.
- 121 -
Tilslutning til andet udstyr
Udskrivning af billeder
Hvis du tilslutter kameraet til en printer, som understøtter PictBridge, kan du vælge de
billeder, der skal udskrives, og starte udskrivningen fra kameraets LCD-skærm.
• Nogle printere kan printe direkte fra kortet, når det er fjernet fra kameraet. Der henvises til din
printers betjeningsvejledning for yderligere oplysninger.
Klargøring:
Tænd kamera og printer.
Fjern kortet, før du udskriver billederne fra den indbyggede hukommelse.
Indstil udskriftskvalitet, og foretag andre indstillinger på printeren, før billederne udskrives.
Tilslut printer og kamera med USB-forbindelseskablet (medfølger).
• Kontrollér stikkenes retning, og sæt dem lige ind, eller tag dem lige ud. (Ellers kan
stikkene blive bøjet, og det kan skabe problemer.)
• Anvend udelukkende det medfølgende USB-forbindelseskabel.
Hvis du anvender andre kabler end det medfølgende USB-forbindelseskabel, kan det
forårsage en fejl.
A USB-forbindelseskabel (medfølgende)
B Justér mærkerne, og indsæt.
Tryk på 3/4 for at vælge [PictBridge(PTP)], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Bemærk!
• Brug et batteri med tilstrækkelig batterikapacitet. Hvis den resterende batterikapacitet bliver lav,
mens kameraet og printeren er tilsluttet, lyder alarmen. Hvis dette sker under udskrivningen,
skal du omgående stoppe udskrivningen. Hvis der ikke udskrives, skal USB-forbindelseskablet
tages ud.
• Man må ikke frakoble USB-kablet, mens [å] (Ikonet for forbud mod frakobling af kabel) vises.
(Vises muligvis ikke, afhængigt af den printertype, der anvendes)
• Før du isætter eller fjerner et kort, skal du slukke for kameraet og frakoble
USB-forbindelseskablet.
• Film kan ikke printes ud.
- 122 -
Tilslutning til andet udstyr
Valg af et enkelt billede og udskrivning
Tryk på 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter
på [MENU/SET].
PictBridge
1/12
100 _ 0001
Multi print
Vælg
Tryk på 3 for at vælge [Start udskr.], og tryk
derefter på [MENU/SET].
• Se P124 for at læse om de elementer, der kan indstilles, før
billederne udskrives.
• Afbryd forbindelsen til USB-kablet efter udskrivning.
Vælg enkelt
Start udskr.
Udskriv med dato
Ant. udskrifter
Papirstr.
Sideopsætning
Annul.
Udskriv
OFF
1
Vælg
Indst.
Valg af flere billeder og udskrivning
Tryk på 3.
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk derefter på [MENU/SET].
Element
Beskrivelse af indstillinger
[Vælge flere]
Der udskrives flere billeder på én gang.
• Tryk på 3/4/2/1 for at markere billedet, og tryk derefter på [DISP.].
(Hvis du trykker på [DISP.] igen, annulleres indstillingen.)
• Efter at du har valgt billederne, skal du trykke på [MENU/SET].
[Vælg alle]
Udskriver alle lagrede billeder.
[Print sæt (DPOF)] Udskriver kun de billeder, der er angivet i [Print sæt]. (P104)
[Foretrukne]
Udskriver kun de billeder, der er angivet som foretrukne. (P103)
Tryk på 3 for at vælge [Start udskr.], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Hvis udskriftskontrolskærmen vises, skal du vælge [Ja] og udskrive billederne.
• Se P124 for at læse om de elementer, der kan indstilles, før billederne udskrives.
• Afbryd forbindelsen til USB-kablet efter udskrivning.
- 123 -
Tilslutning til andet udstyr
Udskriftsindstillinger
Markér og indstil elementer på både skærmbilledet under trin 2 under “Valg af et
enkelt billede og udskrivning” og under trin 3 under “Valg af flere billeder og
udskrivning”.
• Hvis du vil udskrive billeder i et format eller med et layout, der ikke understøttes af kameraet,
skal du indstille [Papirstr.] eller [Sideopsætning] til [{] og derefter indstille papirformatet eller
layoutet på printeren. (Se brugervejledningen til printeren for yderligere oplysninger.)
• Når [Print sæt (DPOF)] er valgt, vises elementerne [Udskriv med dato] og [Ant. udskrifter] ikke.
[Udskriv med dato]
Element
Beskrivelse af indstillinger
[ON]
Dato udskrives.
[OFF]
Dato udskrives ikke.
• Hvis printeren ikke understøtter udskrivning af dato, kan datoen ikke udskrives på billedet.
• Afhængigt af printeren, kan printerens datoudskriftsindstillinger få forrang, så undersøg, om
dette er tilfældet.
• Når du udskriver billeder med [Datostemp.] eller [Tryk tekst], skal du huske at sætte
indstillingen [Udskriv med dato] til [OFF], ellers udskrives datoen ovenpå.
Bemærk!
Når fotohandleren fremkalder billederne
• Når du påtrykker en dato vha. [Datostemp.] (P85) eller [Tryk tekst] (P98), eller når du angiver
datoudskrivning ved indstilling af [Print sæt] (P104), før du går til fotohandleren, udskrives
datoerne muligvis hos fotohandleren.
[Ant. udskrifter]
Du kan vælge op til 999 kopier.
- 124 -
Tilslutning til andet udstyr
[Papirstr.]
Element
{
Beskrivelse af indstillinger
Printerens indstillinger prioriteres.
[L/3.5qk5q]
89 mmk127 mm
[2L/5qk7q]
127 mmk178 mm
[POSTCARD]
100 mmk148 mm
[16:9]
101,6 mmk180,6 mm
[A4]
210 mmk297 mm
[A3]
297 mmk420 mm
[10k15cm]
100 mmk150 mm
[4qk6q]
101,6 mmk152,4 mm
[8qk10q]
203,2 mmk254 mm
[LETTER]
216 mmk279,4 mm
[CARD SIZE]
54 mmk85,6 mm
• Papirstørrelser, der ikke understøttes af printeren vises ikke.
- 125 -
Tilslutning til andet udstyr
[Sideopsætning] (Udskriftslayout, som kan indstilles med dette kamera)
Element
Beskrivelse af indstillinger
{
Printerens indstillinger prioriteres.
á
1 billede uden ramme på 1 side
â
1 billede med ramme på 1 side
ã
2 billeder på 1 side
ä
4 billeder på 1 side
• Et element kan ikke vælges, hvis printeren ikke understøtter sideopsætningen.
∫ Udskrivningslayout
Udskrivning af samme billede flere gange på 1 stykke papir
Hvis du for eksempel vil udskrive samme et 4 gange på 1 papirark, skal du indstille
[Sideopsætning] til [ä] og derefter sætte [Ant. udskrifter] på 4 til det billede, der skal
udskrives.
Når samme billede udskrives på 1 papirark
Hvis du for eksempel vil udskrive 4 forskellige billeder på 1 papirark, skal du indstille
[Sideopsætning] til [ä] og derefter sætte [Ant. udskrifter] på 1 for hvert af de 4 billeder.
Bemærk!
• Kameraet modtager en fejlmeddelelse fra printeren, når [¥]-indikationen lyser orange under
udskrivning. Når udskrivningen er afsluttet, skal du kontrollere, at der ikke er nogen problemer
med printeren.
• Hvis antallet af kopier er for højt, kan billederne blive udskrevet op til flere gange. I dette
tilfælde kan det resterende antal af kopier, der er angivet, være forskelligt fra det valgte antal.
- 126 -
Øvrige
Øvrige
Skærmdisplay
∫ Optagelse
1
2
3 4 5 6 7 8 9 10 11
30
B&W
12
29
28
27
26
25
12
13
14
15
16
3s
ISO
24
100
F3.1 1/60
23 22 21 20 19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Optagefunktion
Optagefunktion (til optagelse af film)
(P86)
Optagelseskvalitet (P86)
Billedstørrelse (P74)
: Kompensering for baggrundslys
(P25)
Kvalitet (P75)
Blitz-funktion (P53)
Optisk billedstabilisering (P85)
: Alarm for rystelser (P20)
Hvidbalance (P77)
: Slør reduktion (P24)
Vindstøjsreduktion (P87)
Farve-funktion (P84)
AF-makrofunktion (P56)
: Makro zoom-funktion (P56)
Batteri-indikation (P11)
Auto-holder (P59)
: Burst (P83)
Intelligent eksponering (P81)
Fokus (P27)
Histogram (P44)
Spot AF-område (P79)
Selvudløser funktion (P57)
Betjening af AF-sporing (P80)
Lukkehastighed (P26)
: Min. lukkerhastighed (P82)
Blændeværdi (P26)
AF-område (P27)
ISO-følsomhed (P76)
AF-sporing (P80)
: AF-hjælpelampe (P84)
17
18
23 Eksponeringskompensation (P58)
24 Antal dage, der er gået siden
afrejsedatoen (P41)
Sted (P41)
Navn (P66)
Alder (P66)
Aktuel dato og aktuelt klokkeslæt
“: Verdenstid (P40)
Zoom (P51):
W
T
25 Udløbet optagetid¢ (P29): 8m30s
26 LCD-funktion (P43)
ECO : LCD Power Save
(energibesparelse) (P45)
27 Datostempel (P85)
28 Optagelsestilstand (P29)
29 Indbygget hukommelse (P15)
: Kort (P15) (vises kun under
optagelse)
30 Antal mulige billeder (P17)
Tilgængelig optagetid¢
(P17, 29): R8m30s
¢ “m” er en forkortelse for minut og “s” for
sekund.
- 127 -
Øvrige
∫ Afspilning
1
2 3 4 5
6
7 8
9
B&W
20
19
18
17
16
100 _ 0001
3s
1/12
1
7
8
9
10
11
12
13
11
12
13
15
14
1
2
3
4
5
6
10
Afspilningsfunktion (P88)
Beskyttet billede (P106)
Foretrukne (P103)
Påtrykt dato/tekst (P85, 98)
Farve-funktion (P84)
Efter auto-retouchering (P93)
Efter kreativ retouchering (P94)
Billedstørrelse (P74)
Kvalitet (P75)
Batteri-indikation (P11)
Billednummer
Totalt antal billeder
Udløbet afspilningstid¢ (P34): 8m30s
Antal kopier (P104)
Histogram (P44)
Sted (P41)
Optageoplysninger
Navn (P66)
Alder (P66)
14 Auto-retouchering (P93)
Kreativ retouchering (P94)
Afspilning af film (P34)
Vis panorama (P64)
15 Antal dage, der er gået siden
afrejsedatoen (P41)
Optaget dato og klokkeslæt
Verdenstid (P40)
16 Power LCD-funktion (P43)
ECO : LCD Power Save
(energibesparelse) (P45)
17 Mappe/Filnummer (P120)
18 Filmoptagelsestid¢ (P34): 8m30s
19 Optagefunktion (til optagelse af film)
(P86)
Optagelseskvalitet (P86)
20 Indbygget hukommelse (P15)
Advarselsikon for afbrudt kabel (P122)
¢ “m” er en forkortelse for minut og “s” for
sekund.
- 128 -
Øvrige
Forholdsregler ved brug
Optimal brug af kameraet
Hold denne enhed så langt væk som muligt fra elektromagnetisk udstyr (som f.eks.
mikrobølgeovne, TV’er, videospilsudstyr osv.).
• Hvis denne enhed anvendes på eller i nærheden af et TV, kan der opstå forstyrrelser i
billederne og/eller lyden på grund af elektromagnetisk stråling.
• Anvend ikke denne enhed i nærheden af mobiltelefoner, da der ellers kan opstå støj med en
negativ virkning på billederne og/eller lyden.
• De optagede data kan blive beskadiget og billeder kan blive forvrængede af de stærke
magnetiske felter, der dannes af højttalere eller motorer.
• Elektromagnetisk stråling frembragt af en mikroprocessor kan have en negativ virkning på
denne enhed og skabe billed- og/eller lydforstyrrelser.
• Hvis denne enhed påvirkes af magnetisk ladet udstyr og ikke fungerer korrekt, skal man slukke
for den, fjerne batteriet eller afbryde lysnetadapteren (medfølger). Herefter skal man isætte
batteriet på ny eller tilslutte lysnetadapteren igen og tænde for enheden.
Anvend ikke denne enhed i nærheden af radiosendere og/eller
højspændingsledninger.
• Optagelse af billeder i nærheden af radiosendere eller højspændingsledninger kan have
negativ indvirkning på optagede billeder og/eller lyd.
Husk altid at anvende de medfølgende ledninger og kabler. Hvis man anvender
ekstraudstyr, skal man bruge de ledninger og kabler, der medfølger.
Brug ikke forlængerledninger eller kabler.
Sprøjt ikke insektmidler eller flygtige kemikalier på kameraet.
• Hvis der sprøjtes sådanne kemikalier på kameraet, kan det blive beskadiget og overfladen kan
skalle af.
• Sørg for at gummi- eller plastprodukter ikke kommer i berøring med kameraet i længere tid ad
gangen.
- 129 -
Øvrige
Rengøring
Før rengøring af kameraet skal du fjerne batteriet eller tage netledningen ud af
stikket. Tør derefter kameraet af med en tør, blød klud.
• Hvis kameraet bliver meget beskidt, kan det rengøres ved at tørre snavset af med en fugtig
klud og derefter med en tør klud.
• Brug aldrig opløsningsmidler som benzen, fortynder, sprit, opvaskemiddel osv. for at rengøre
kameraet, da det kan ødelægge kameraet udvendigt, eller overfladelaget kan afskalle.
• Hvis man anvender en kemisk klud, skal man følge anvisningerne, der følger med kluden.
Om LCD-skærmen
• Tryk ikke hårdt på LCD-skærmen. Der kan opstå ujævne farver på LCD-skærmen, eller det kan
medføre fejlfunktion.
• Hvis kameraet er koldt, når det tændes, vil billedet på LCD-skærmen være lidt mørkere end
normalt i begyndelsen. Når den indvendige temperatur øges, vender skærmen dog tilbage til
sin normale lysstyrke.
Der er anvendt teknologi med meget højt præcisionsniveau til fremstilling af
LCD-skærmen. Men der kan forekomme nogle små lyse eller mørke pletter (røde, blå
eller grønne) på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejlfunktion. LCD-skærmen har mere
end 99,99% effektive pixel med blot 0,01% inaktive eller altid oplyste pixel. Pletterne
optages ikke på billederne i den indbyggede hukommelse eller på kortet.
Om objektivet
• Tryk ikke hårdt på objektivet.
• Der kan opstå fejlfunktion, hvis kameraet efterlades med objektivet rettet mod solen i længere
tid. Vær opmærksom på dette, hvis kameraet lægges udenfor eller i nærheden af et vindue.
- 130 -
Øvrige
Batteri
Batteriet er et genopladeligt lithium- ionbatteri. Dets evne til at producere strøm
stammer fra den kemiske reaktion, som finder sted inde i det. Denne reaktion kan
påvirkes af den omgivende temperatur og fugtighed. Hvis temperaturen er for høj
eller for lav, bliver batteriets driftstid kortere.
Fjern altid batteriet efter brug.
• Anbring det brugte batteri i en plasticpose, og opbevar det væk fra genstande af metal (clips
osv.).
Hvis batteriet tabes ved et uheld, skal man kontrollere, om batteriets hus eller poler
er blevet beskadiget.
• Kameraet tager skade, hvis man forsøger at sætte et beskadiget batteri i det.
Husk at medbringe opladede reservebatterier, når du går hjemmefra.
• Vær opmærksom på, at batteriets driftstid kan forkortes under lave temperaturer, som for
eksempel på skisportsområder.
• Når du rejser, skal du huske at medbringe lysnetadapteren (medfølger) og
USB-forbindelseskablet (medfølger), så du kan genoplade batteriet, dér hvor du rejser hen.
Bortskaffelse af opbrugt batteri.
• Batterierne har begrænset levetid.
• Kast aldrig batterierne på åben ild, da dette kan udløse en eksplosion.
Undgå at lade batteriets poler komme i kontakt med metalgenstande (såsom
halskæder, hårnåle osv.).
• Dette kan medføre en kortslutning eller varmedannelse, og hvis man rører ved et batteri under
disse forhold, kan man blive alvorligt forbrændt.
Lysnetadapter (medfølger)
• Hvis du bruger lysnetadapteren (medfølger) i nærheden af en radio, kan radiomodtagelsen
bliver forstyrret.
• Hold lysnetadapteren (medfølger) i en afstand på mindst 1 m fra radioapparater.
• Lysnetadapteren (medfølger) kan frembringe en summende lyd, når den bruges. Dette er ikke
en fejlfunktion.
• Når opladningen er afsluttet, skal man huske at tage strømledningen ud af stikkontakten. (Hvis
den forbliver tilkoblet til lysnettet, bruger opladeren en mindre mængde strøm.)
- 131 -
Øvrige
Kort
Undlad at efterlade kortet på steder, hvor temperaturen er høj, eller hvor der hyppigt
forekommer elektromagnetisk stråling eller statisk elektricitet, eller hvor der er
direkte sollys.
Undgå at bøje eller tabe kortet.
• Kortet kan derved blive beskadiget og indholdet kan også blive beskadiget eller slettet.
• Opbevar kortet i kortets æske eller pose efter brug, og hver gang kortet gemmes eller tages
med.
• Undlad at røre kontaktfladerne på bagsiden af kortet med fingrene. Sørg for, at der ikke
kommer snavs, støv eller vand i nærheden.
Meddelelse ved overdragelse eller bortskaffelse af hukommelseskort
• Funktionen “Formatér” eller “Slet” vha. kameraet eller en pc betyder blot, at
filstyringsoplysningerne ændres. Den sletter ikke dataene på hukommelseskortet.
Det anbefales at ødelægge hukommelseskortet fysisk eller bruge datasletningssoftware, der
kan købes på markedet, for helt at slette dataene på hukommelseskortet, før du overdrager
kameraet til tredjemand eller bortskaffer det.
Datastyring på hukommelseskortet er brugerens eget ansvar.
Om personlige oplysninger
Hvis et navn eller en fødselsdag er indstillet for [Baby1]/[Baby2]/
ansigtsgenkendelsesfunktion, opbevares disse personlige oplysninger i kameraet og
optages med på billedet.
Ansvarsfraskrivelse
• Oplysninger, herunder personlige oplysninger, kan ændres eller forsvinde på grund af fejlagtige
fremgangsmåder, statisk elektricitet, uheld, funktionsfejl, reparation eller andre handlinger.
Bemærk på forhånd, at Panasonic ikke er på nogen måde ansvarlig for en eventuel direkte
eller indirekte skade på grund af en ændring eller sletning af information eller personlige
oplysninger.
Anmodning om reparation, overdragelse til tredjemand eller bortskaffelse
• Nulstil indstillingerne for at beskytte personlige oplysninger. (P46)
• Hvis der er lagret billeder i den indbyggede hukommelse, skal de kopieres til
hukommelseskortet (P108) før eventuel formatering af den indbyggede hukommelse (P48).
• Fjern hukommelseskortet fra kameraet, før kameraet sendes til reparation.
• Den indbyggede hukommelse og indstillinger vender muligvis tilbage til fabriksstandard, når
kameraet er repareret.
• Kontakt forhandleren eller det lokale servicecenter, hvis ovennævnte handlinger ikke er mulige
på grund af funktionsfejl.
Ved overdragelse til tredjemand eller bortskaffelse af hukommelseskortet skal du
læse “Meddelelse ved overdragelse eller bortskaffelse af hukommelseskort”
ovenfor.
- 132 -
Øvrige
Når batterierne ikke bruges i længere tid
• Opbevar batteriet på et koldt og tørt sted med en relativ stabil temperatur: (Anbefalet
temperatur: 15 oC til 25 oC, Anbefalet fugtighed: 40%RH til 60%RH)
• Tag altid batterierne og kortet ud af kameraet.
• Når batteriet efterlades i kameraet, aflades det, selv om kameraet er slukket. Hvis man
efterlader batteriet i kameraet, aflader det for meget, og det kan betyde, at det bliver ubrugeligt,
selv om det oplades igen.
• Når man opbevarer batteriet i meget lang tid, anbefales det at oplade det en gang om året.
Fjern batteriet fra kameraet, og gem det et andet sted, når det er helt afladet.
• Det anbefales at opbevare kameraet med et tørremiddel (silicagel), når det opbevares i et skab
eller lignende.
Om billeddata
Optagne data kan blive beskadiget eller gå tabt, hvis kameraet går i stykker på grund af
brugerens forkerte håndtering heraf. Panasonic er ikke erstatningsansvarlig for mistede
optagne data.
Om trebenede og etbenede stativer
• Hvis du bruger stativ, skal du sørge for, at det står fast, når kameraet er fastgjort.
• Du kan muligvis ikke fjerne kortet eller batteriet, når du bruger et trebenet eller etbenet stativ.
• Sørg for at skruen på det trebenede eller etbenede stativ ikke er i vejen, når du fastgør eller
fjerner kameraet. Du kan også ødelægge skruen på selve kameraet, hvis du bruger for mange
kræfter, når du skruer. Og kamerahuset og specifikationsetiketten kan blive ødelagt eller ridset,
hvis kameraet fastgøres for stramt til det trebenede eller etbenede stativ.
• Læs brugervejledningen til det trebenede eller etbenede stativ grundigt.
- 133 -
Øvrige
Displaymeddelelser
Bekræftelses- eller fejlmeddelelser vises på skærmen i nogle tilfælde.
Vigtige meddelelser vises som beskrevet i eksemplerne nedenfor.
[Dette billede er beskyttet]
> Slet billedet efter annullering af beskyttelsesindstillingen. (P106)
[Nogle af billederne kan ikke slettes]/[Dette billede kan ikke slettes]
• Billeder, der ikke er baseret på DCF-standard, kan ikke slettes.
> Før sletning af billeder skal kortet formateres, efter at de nødvendige data er blevet gemt
på en PC osv. (P48)
[Kan ikke angives på dette billede]
• [Red. titel], [Tryk tekst] eller [Print sæt] kan ikke indstilles for billeder, som ikke følger
DCF-standard.
[Den indbyggede hukommelse er fuld]/[Memorykortet er fuldt]/[Der er ikke plads
nok på den indbyggede hukommelse]/[Der er ikke hukommelse nok på kortet]
• Der er ingen plads tilbage i den indbyggede hukommelse eller på kortet.
• Når man kopierer billeder fra den indbyggede hukommelse til kortet (batch-kopiering),
kopieres billederne, indtil kortets kapacitet er opbrugt.
[Nogle af billederne kan ikke kopieres]/[Kopieringen kunne ikke fuldføres]
• Følgende billeder kan ikke kopieres.
– Hvis der er et billede med samme navn som det billede, der skal kopieres, i
kopidestinationsområdet. (Kun ved kopiering fra et kort til den indbyggede hukommelse.)
– Filerne er ikke baseret på DCF-standarden.
• Desuden kan billeder, som optages eller redigeres med andet udstyr, ikke kopieres.
[Fejl i indbygget hukommelse]/[Skal den indbyggede hukommelse formateres?]
• Denne meddelelse vises, når man formaterer den indbyggede hukommelse på PC’en.
> Formatér den indbyggede hukommelse på kameraet igen. (P48) Dataene i den
indbyggede hukommelse slettes.
[Hukommelseskort-fejl.
Dette kort kan ikke bruges i dette kamera.
Skal kortet formateres?]
• Dette format kan ikke anvendes på denne enhed.
> Indsæt et andet kort, og prøv igen.
> Formatér igen på denne enhed (P48), efter at du har gemt alle nødvendige data ved brug
af en PC, ellers slettes dataene.
[Sluk for kameraet, og tænd det igen]/[Systemfejl]
• Denne meddelelse vises, hvis kameraet ikke fungerer korrekt.
> Sluk kameraet, og tænd det igen. Hvis meddelelsen fremstår igen, skal du kontakte
forhandleren eller det nærmeste servicecenter.
- 134 -
Øvrige
[Memorykortfejl]/[Parameterfejl for memorykort]/[Dette hukommelseskort kan ikke
bruges.]
> Brug et kort, som er kompatibelt med dette kamera. (P15)
– SD-memorykort (8 MB til 2 GB)
– SDHC-memorykort (4 GB til 32 GB)
– SDXC-memorykort (48 GB, 64 GB)
[Isæt SD kort igen]/[Prøv et andet kort]
• Der er opstået en fejl ved adgang til kortet.
> Isæt kortet igen.
> Isæt et andet kort.
[Læsefejl/Skrivefejl
Kontroller kortet]
• Læsning eller skrivning af data er mislykket.
> Fjern kortet, når du har slukket [OFF]. Isæt kortet igen, tænd, og prøv at læse eller skrive
dataene igen.
• Kortet kan være i stykker.
> Isæt et andet kort.
[Filmopt. blev ann. pga. begrænsn. af kortets skrivehastighed]
• Brug et kort med SD-hastighedsklasse med “Klasse 4” eller højere, når du optager film.
• Hvis den stopper selv efter brug af et “Klasse 4”-kort eller højere, er
dataskrivningshastigheden forringet, og det anbefales at lave en sikkerhedskopi og derefter
formatere (P48).
• Afhængigt af korttypen kan optagelse af film muligvis stoppe midtvejs.
[Kan ikke optage på grund af data i et inkompatibelt format (NTSC/PAL) på dette
kort.]
> Formatér kortet, efter at eventuelle data er gemt på en PC osv. (P48)
> Isæt et andet kort.
[Der kan ikke oprettes en mappe]
• Der kan ikke oprettes en mappe, fordi der ikke er flere mappenumre til rådighed.
> Formatér kortet, efter at du har gemt de nødvendige data på en PC osv. (P48) Hvis du
udfører [Nulstil ant.] i menuen [Indstilling] efter formatering, nulstilles mappenummeret
til 100. (P46)
[Billede vises til 16:9-TV]/[Billede vises til 4:3-TV]
• Vælg [TV-format] i menuen [Indstilling], hvis du vil ændre TV-formatet. (P47)
• Denne meddelelse vises også, når USB-forbindelseskablet kun er tilsluttet kameraet.
I så fald skal du forbinde den anden ende af USB-kablet til en PC eller en printer. (P119, 122)
[Optagelse mislykkedes.]
• Når du optager i 3D, må du ikke optage, hvis optagelsesstedet er for mørkt/lyst, eller hvis
motivet ikke har tilstrækkelig kontrast.
[Dette batteri kan ikke bruges]
• Brug et originalt Panasonic batteri. Hvis du får vist denne meddelelse, selv om du bruger et
originalt Panasonic batteri, skal du kontakte forhandleren eller det lokale servicecenter.
• Hvis batteripolen er snavset, skal den rengøres og eventuelle fremmedlegemer fjernes.
- 135 -
Øvrige
Fejlfinding
Prøv først følgende procedurer (P136 til 144).
Hvis problemet ikke er løst, kan det være en mulighed at vælge [Nulstil] (P46) i
menuen [Indstilling].
Batteriet og strømkilde
Opladningslampen er slukket, men enheden er ikke opladet.
• Dette fænomen opstår, hvis du oplader på et sted, hvor temperaturen er enten meget høj eller
meget lav.
> Tilslut USB-forbindelseskablet (medfølger) igen på et sted, hvor den omgivende temperatur
(og batteriets temperatur) er mellem 10 oC og 30 oC, og prøv at oplade igen. [Hvis du
tilslutter USB-forbindelseskablet (medfølger), når enheden er fuldt opladet, tændes
opladningslampen i ca. 15 sekunder.]
Kameraet kan ikke betjenes, selv om det er tændt.
Kameraet slukker omgående, når det tændes.
• Batteriet er tomt. Oplad batteriet.
• Hvis du glemmer at slukke for kameraet, opbruges batteriet.
> Sluk ofte kameraet ved at bruge [Økonomi]. (P45)
Denne enhed slukkes automatisk.
• Hvis man forbinder et VIERA Link-kompatibelt fjernsyn med et HDMI mini-kabel (ekstraudstyr)
og slukker for fjernsynsstrømmen med fjernsynets fjernbetjening, slukkes strømmen på denne
enhed også.
> Indstil [VIERA link] på [OFF], hvis VIERA Link ikke anvendes. (P47)
Kort-/batteridækslet kan ikke lukkes.
• Isæt batteriet helt ind korrekt. (P9)
Optagelse
Det er umuligt at optage billedet.
• Er REC/PLAY-knappen ud for indstillingen [!]? (P21)
• Er der billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet?
> Slet de billeder, du ikke har brug for, for at øge den tilgængelige plads i hukommelsen.
(P36)
• Du kan muligvis ikke optage lige efter, at du har tændt for strømmen [ON], hvis du bruger et
kort med stor kapacitet.
Det optagede billede er hvidligt.
• Billedet kan blive hvidligt, hvis der er snavs, f.eks. fingeraftryk, på objektivet.
> Hvis objektivet er snavset, skal du tænde for kameraet, skubbe objektivcylinderen ud og
tørre objektivets overflade forsigtigt af med en blød, tør klud.
- 136 -
Øvrige
Det optagede billede er for lyst eller for mørkt.
> Kontrollér, at der er kompenseret korrekt for eksponeringen. (P58)
• Indstilling af [Min. lukker tid] til en hurtigere hastighed kan gør billedet mørkere.
> Indstil [Min. lukker tid] (P82) til en langsommere hastighed.
Flere billeder tages på samme tid.
> Sæt [Auto-bracket] (P59) eller [Burst] (P83) i menuen [Optag] på [OFF].
Motivet er ikke ordentlig i fokus.
• Fokusområdet afviger, afhængig af optagefunktionen.
> Indstil til den korrekte funktion i forhold til afstanden til motivet.
• Er motivet uden for kameraets fokusområde? (P27)
• Der er kamerarystelser, eller motivet bevæger sig lidt. (P20)
Det optagede billede er sløret. Den optiske billedstabiliseringsfunktion virker
ikke.
> Lukkerhastigheden bliver langsommere, når billederne tages på mørke steder, så hold
kameraet stabilt med begge hænder for at tage billederne. (P20)
> Når du tager billeder ved en langsom lukkerhastighed, skal du bruge selvudløseren. (P57)
Optagelse af billeder ved hjælp af auto-holder er ikke mulig.
• Er der billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet?
Det optagede billede ser grynet ud. Der er støj på billedet.
• Er ISO-følsomheden høj, eller er lukkehastigheden langsom?
(Ved levering af kameraet er ISO-følsomheden indstillet til [AUTO]. Derfor forekommer der støj,
når der tages billeder indendørs osv.)
> Formindsk ISO-følsomheden. (P76)
> Tag billederne på lyse steder.
• Er [Høj følsomh.] i Scenefunktion eller [Burst] i menuen [Optag] indstillet på [ ]? I så fald
reduceres opløsningen af det optagede billede en anelse på grund af den høje følsomhed, men
dette er ikke en funktionsfejl.
Der vises muligvis striber eller flimren på skærmen under visse
belysningsforhold, såsom neonlys og LED-lysarmaturer.
• Dette er typisk for MOS-sensorer, der bruges som kameraets
pickup-sensorer.
Dette er ikke en fejlfunktion.
- 137 -
Øvrige
Lysstyrken eller farvetonen på det optagede billede er forskellig fra den aktuelle
scene.
• Når du optager i neonlys, diodelys osv. og du øger lukkerhastigheden, kan det medføre mindre
ændring i lysstyrken eller farven. Dette er et resultat af lyskildens egenskaber og angiver ikke
en fejlfunktion.
• Ved optagelse af motiver, hvor der er meget lyst eller ved optagelse i neonlys, diodelys og
under kviksølv- eller natriumlamper osv. kan farverne på skærmen og skærmens lysstyrke
ændre sig, eller der vises muligvis vandrette striber på skærmen.
Rødlige vandrette striber vises på LCD-skærmen under optagelsen.
• Dette er typisk for MOS-sensorer, der bruges som kameraets
pickup-sensorer. De vises, når motivet omfatter en meget lys del. Der
kan forekomme lidt ujævnheder i de omgivende områder, men dette er
ikke en fejlfunktion.
Optages med på billeder eller film.
• Når du tager billeder, anbefales det, at du passer på ikke at udsætte
skærmen for sollys eller andre kraftige lyskilder.
Filmen stopper i midten af optagelsen.
• Brug et kort med SD-hastighedsklasse med “Klasse 4” eller højere, når du optager film.
• Afhængigt af korttypen, kan optagelsen muligvis stoppe midtvejs.
> Hvis filmoptagelsen stopper, når du bruger et kort på mindst “Klasse 4”, eller hvis du bruger
et kort, som er blevet formateret på en pc eller andet udstyr, bliver
dataskrivningshastigheden langsommere. I sådanne tilfælde anbefaler vi, at du laver en
sikkerhedskopi af dataene og derefter formaterer (P48) kortet i denne enhed.
Motivet kan ikke fastlåses.
(AF-sporing er ikke mulig)
• Indstil AF-området til en farve, som er særlig kendetegnende på motivet, hvis der er en del her,
der er anderledes end den omgivende farve. (P80)
Optagelsen ved [Panoramaoptagelse] afsluttede, før den var færdig.
• Hvis kameraet bevæges for langsomt, kan kameraet antage, at kamerabevægelsen er afsluttet
og afslutte billedoptagelsen.
• Hvis kameraet rystes meget i optagelsesretningen, mens du bevæger kameraet, afsluttes
optagelsen.
> Hvis du optager med [Panoramaoptagelse], skal du bevæge kameraet i en lille cirkelformet
bevægelse parallelt med optagelsesretningen ved en hastighed på ca. 8 sekunder pr.
drejning (estimeret).
- 138 -
Øvrige
LCD-skærm
LCD-skærmen bliver kortvarigt mørk eller lys.
• Dette fænomen opstår, når du trykker lukkerknappen halvt ned for at indstille blændeværdien,
og påvirker ikke de optagede billeder.
• Dette fænomen ses også, hvis lysstyrken ændres, når der zoomes ind eller ud af kameraet,
eller når kameraet flyttes. Dette skyldes betjeningen af kameraets automatiske blænding og er
ikke en fejlfunktion.
LCD-skærmen flimrer indendørs.
• LCD-skærmen kan flimre i nogle få sekunder, når du har tændt for strømmen. Denne handling
korrigerer flimren, som skyldes belysning, f.eks. neonlys, diodelys osv. Dette er ikke en
fejlfunktion.
LCD-skærmen er for lys eller for mørk.
• Er [LCD-funktion] aktiv? (P43)
• Udfør [Skærm]. (P42)
Der fremkommer sorte, røde, blå og grønne prikker på LCD-skærmen.
• Dette er ikke en fejlfunktion.
Disse pixel påvirker ikke det endelige billede.
Der er støj på LCD-skærmen.
• På mørke steder kan der opstå støj for at holde lysstyrken på LCD-skærmen. De optagede
billeder påvirkes dog ikke deraf.
Blitz
Blitzen udløses ikke.
• Er blitz-indstillingen sat til [Œ]?
> Skift blitz-indstillingen. (P53)
• Blitzen kan ikke anvendes i følgende tilfælde:
– Når du bruger Auto-holder (P59)
– I funktionen Miniatureeffekt (P60)
– [Landskab]/[Panoramaoptagelse]/[Natlandskab]/[Håndholdt natopt.]/[Solnedgang]/[Gennem
glas] i scene-funktion (P61)
– I 3D-fotofunktion (P68)
– Ved optagelse i [Burst] (undtagen for [
]) (P83)
Blitzen aktiveres flere gange.
• Blitzen aktiveres to gange, når reduktion af røde øjne (P53) er valgt.
• Er [Burst] (P83) i menuen [Optag] sat til [ ]?
- 139 -
Øvrige
Afspilning
De billeder, der optages, roteres og vises i en uventet retning.
• [Roter bill.] (P48) er sat på [
] eller [
].
Billedet afspilles ikke.
Der er ingen optagede billeder.
• Er REC/PLAY-knappen sat på [(]? (P32)
• Er der billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet?
> Hvis der ikke isættes et kort, vises billederne i den indbyggede hukommelse. Hvis der
isættes et kort, vises billeddataene på kortet.
• Er dette en mappe eller et billede, der er blevet behandlet på en PC? Hvis ja, kan det ikke
afspilles på denne enhed.
> Det anbefales at bruge softwaren “PHOTOfunSTUDIO” på CD-rommen (medfølger) for at
skrive billeder fra PC’en til kortet.
• Er [Filtreret visning] indstillet for afspilning?
> Skift til [Afspil normal]. (P88)
Mappe- og filnummeret vises med [—], og skærmen bliver sort.
• Er dette et ikke-standard billede, et billede der er blevet redigeret på en PC, eller et billede der
er blevet taget med et andet digitalkamera?
• Har du fjernet batteriet lige efter, du tog et billede, eller tog du billedet ved hjælp af et batteri,
der næsten var opbrugt?
> Formatér dataene for at slette ovennævnte billeder. (P48)
(Andre billeder slettes også, og de kan ikke gendannes. Derfor skal du altid tjekke, før
du formaterer.)
I en kalendersøgning vises billederne på andre datoer end den faktiske dato,
som billederne blev taget på.
• Er kameraets ur korrekt indstillet? (P18)
• Når billeder redigeres på en PC, eller der søges efter billeder, som er taget med andet udstyr,
vises de muligvis med en anden dato end den faktiske dato, de blev taget på.
- 140 -
Øvrige
Hvide runde prikker, der ligner sæbebobler, vises på det optagne billede.
• Hvis du tager billeder med blitzen et mørkt sted eller indendørs, kan
hvide pletter forekomme på billedet, fordi blitzen reflekterer støvpartikler
i luften. Dette er ikke en fejlfunktion.
Et typisk tegn er, at antallet af runde prikker og der, hvor de er afbildet,
varierer i hvert enkelt billede.
Den røde del af det optagede billede har ændret farve til sort.
• Når den digitale reduktion af røde øjne ([
], [
]) er aktiveret, og du tager et billede af et
rødt motiv omgivet af en hudfarvet nuance, korrigeres den røde del muligvis til sort af den
digitale funktion til reduktion af røde øjne.
> Det anbefales at tage billedet med blitz-funktionen indstillet på [‡], [‰] eller [Œ] eller med
[Fjern rød-øje] i menuen [Optag] indstillet på [OFF]. (P84)
[Miniature vises] vises på skærmen.
• Er dette billede optaget med andet udstyr? I sådanne tilfælde vises disse billeder muligvis med
en forringet billedkvalitet.
Lyden af den optagede film kan nogen gange knække over.
• Denne enhed justerer automatisk blændeværdien under optagelse af film. Lyden kan knække
over, men dette er ikke en fejlfunktion.
Film, der optages med denne model, kan ikke afspilles på andet udstyr.
• Film, som er optaget i [AVCHD] eller [MP4] kan blive afspillet i en dårlig billed- eller lydkvalitet,
eller afspilning er slet ikke mulig, selv når du afspiller på udstyr, der er kompatibelt med disse
formater. Optagelsesoplysningerne vises muligvis heller ikke korrekt.
- 141 -
Øvrige
TV, PC og printer
Billedet vises ikke på TV’et.
• Er kameraet korrekt tilsluttet til fjernsynet?
> Indstil fjernsynet til ekstern indgang.
Visningsområderne på TV-skærmen og kameraets LCD-skærm er forskellige.
• Afhængigt af TV-model, kan billederne blive udstrakt vandret eller lodret, eller de kan blive vist
med afskårne kanter.
Film kan ikke afspilles på et TV.
• Forsøger du at afspille film ved at isætte kortet direkte i TV’ets kortrum?
> Tilslut kameraet til TV’et med AV-kablet (ekstraudstyr) eller HDMI-minikablet
(ekstraudstyr), og afspil derefter filmen på kameraet. (P109)
Billedet vises ikke helt på TV’et.
> Kontrollér [TV-format]-indstillingen. (P47)
VIERA Link virker ikke.
• Er det korrekt tilsluttet vha. HDMI-minikablet (ekstraudstyr)? (P109)
> Bekræft at HDMI mini-kablet (ekstraudstyr) er sat forsvarligt fat.
• Er [VIERA link] på denne enhed indstillet på [ON]? (P47)
> Afhængigt af HDMI-stikket på fjernsynet, skifter inputkanalen muligvis ikke automatisk.
Benyt fjernsynets fjernbetjening til at skifte input i dette tilfælde. (Indhent venligst
oplysninger om hvordan man skifter input i fjernsynets betjeningsanvisninger.)
> Kontrollér indstillingen af VIERA Link på den tilsluttede anordning.
> Sluk og tænd herefter igen for enhedens strøm.
> Indstil [HDAVI Control] til [Off] på TV'et, og sæt den derefter tilbage på [On]. (Se TV'ets
betjeningsvejledning for yderligere oplysninger.)
> Kontrollér [Videoudgang]-indstillingen. (P47)
Billedet kan ikke overføres, når kameraet tilsluttes en PC.
• Er kameraet korrekt tilsluttet til PC’en?
• Genkendes kameraet korrekt af PC’en?
> Indstil til [PC] i [USB-funktion]. (P46, 119)
Kortet genkendes ikke af PC’en. (Den indbyggede hukommelse genkendes.)
> Afbryd forbindelsen til USB-kablet. Tilslut det igen, når kortet er isat kameraet.
> Hvis der er to eller flere USB-stik på en PC, skal du prøve at tilslutte kortet i et andet
USB-stik.
- 142 -
Øvrige
Kortet genkendes ikke af PC’en. (Der anvendes et SDXC-memorykort)
> Kontrollér, om din PC er kompatibel med SDXC-memorykort.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
> Der vises muligvis en meddelelse, hvor du bliver bedt om at formatere kortet, når du
tilslutter, men du må ikke formatere kortet.
> Hvis [Adgang], som vises på LCD-skærmen, ikke forsvinder, skal du tage
USB-forbindelseskablet ud, efter at du har afbrudt strømmen.
Der er et problem med overførslen til YouTube eller Facebook.
> Bekræft, at logon-oplysningerne (logon-id/brugernavn/e-mailadresse/adgangskode) er
korrekte.
> Kontrollér, at PC’en er tilsluttet internettet.
> Kontrollér, at resident software, såsom virusbeskyttelsessoftware eller firewall, ikke spærrer
for adgang til YouTube eller Facebook.
> Bekræft også hos YouTube eller Facebook.
Billedet kan ikke udskrives, når kameraet tilsluttes en printer.
• Billeder kan ikke udskrives på en printer, som ikke understøtter PictBridge.
> Sæt til [PictBridge(PTP)] i [USB-funktion]. (P46, 122)
Ved udskrivning beskæres enderne af billedet.
> Når der anvendes en printer med renskæringsfunktion eller udskrivningsfunktion uden
kant, skal disse funktioner annulleres før udskrivning. (Se printerens brugervejledning.)
> Når du bestiller print fra fotohandlere, så spørg fotohandleren, om billederne i 16:9-format
kan printes.
Panoramabilledet er ikke udskrevet korrekt.
• Da et panoramabilledes billedformat varierer i forhold til normale billeder, vil det ikke altid være
muligt at udskrive det korrekt.
> Brug en printer, som understøtter panoramabilleder. (Læs printerens brugsvejledning for
detaljerede oplysninger herom.)
> Det anbefales at bruge “PHOTOfunSTUDIO”-softwaren på CD-ROMMEN (medfølger) for
at justere størrelsen på det still-billede til udskriftsstørrelsen.
Øvrige
Der blev valgt et ulæseligt sprog ved en fejltagelse.
> Tryk på [MENU/SET], og vælg menuikonet [Indstilling] [ ]. Tryk derefter på [MENU/SET],
og vælg derefter ikonet [~] for at indstille det ønskede sprog. (P48)
Når lukkerknappen er trykket halvt ned, tændes en rød lampe eventuelt.
• På mørke steder lyser AF-hjælpelampen rødt for at gøre det lettere at fokusere på et motiv.
AF-hjælpelampen tænder ikke.
• Er [AF-hj. lampe] i menuen [Optag] indstillet på [ON]? (P84)
• AF-hjælpelampen tænder ikke på lyse steder.
- 143 -
Øvrige
Kameraet bliver varmt.
• Kameraets overflade kan blive varm under brug. Dette påvirker ikke kameraets ydelse eller
kvalitet.
Objektivet klikker.
• Når lysstyrken ændres på grund af zoom eller kameraets bevægelser osv., kan objektivet klikke
under optagelsen, og billedet på skærmen kan ændres drastisk, men det vil ikke påvirke det
optagede billede. Lyden opstår på grund af automatisk justering af blænden. Dette er ikke en
funktionsfejl.
Urets indstilling er nulstillet.
• Hvis kameraet ikke skal anvendes i en længere periode, nulstilles uret muligvis.
> [Indstil uret] -meddelelsen vises. Sæt uret igen. (P18)
Hvis du tager billeder med zoom, bliver de lidt forvrænget, og områderne
omkring motivet kan indeholde farver, som ikke er faktisk tilstede.
• Motivet kan blive lidt bøjet af udseende, eller kanterne kan blive farvet, afhængigt af
zoomforstørrelsen, på grund af objektivets egenskaber. Dette er ikke en fejlfunktion.
Zoomen stopper omgående.
• Hvis du bruger den ekstra optiske zoom, standser zoomhandlingen midlertidigt. Dette er ikke
en fejlfunktion.
Zoomen går ikke op til maksimal forstørrelse.
• Er kameraet indstillet til makro zoom-funktion? (P56)
Maks. zoom i makro zoom-funktion er 3k digitalt zoom.
Filnumrene registreres ikke i fortløbende rækkefølge.
• Når man gennemfører en virkemåde, efter at der er udført en bestemt handling, bliver
billederne muligvis gemt i mapper med andre numre end de numre, der blev benyttet, før
virkemåden blev gennemført.
Filnumrene registreres med tidligere anvendte numre.
• Hvis batteriet blev isat eller fjernet, før kameraet blev slukket, lagres mappen og
mappenummeret på de optagne billeder ikke i hukommelsen. Når der tændes for strømmen
igen, og der tages billeder, bliver de muligvis lagret under filnumre, som skulle være blevet
tildelt de forrige billeder.
Hvis kameraet ligger lidt, vises dias-showet pludseligt.
• Dette er [Auto demo] for at introducere kameraets funktioner. Tryk på en knap for at sætte
kameraet tilbage til det oprindelige skærmbillede.
- 144 -
• SDXC-logoet er et varemærke tilhørende
SD-3C, LLC.
• “AVCHD” og “AVCHD” logoet er varemærker
tilhørende Panasonic Corporation og Sony
Corporation.
• Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
• HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC i USA og i andre lande.
• HDAVI Control™ er et varemærke tilhørende
Panasonic Corporation.
• QuickTime og logoet QuickTime logo er
varemærker eller registrerede varemærker der
tilhører Apple Inc., benyttet under licens herfra.
• iMovie, Mac og Mac OS er varemærker
tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA
og i andre lande.
• Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører
Microsoft Corporation i USA og/eller i andre lande.
• YouTube er et varemærke tilhørende Google Inc.
• Dette produkt anvender “DynaFont” fra DynaComware Corporation. DynaFont er et
registreret varemærke tilhørende DynaComware Taiwan Inc.
• Andre navne på systemer og produkter, som nævnes i denne betjeningsvejledning, er som
regel de registrerede varemærker og varemærker der tilhører de producenter, som
udviklede det relevante system eller produkt.
Dette produkt er givet i licens i henhold til patentoversigtens AVC-licens til forbrugernes
personlige og ikke-kommercielle anvendelse for at (i) kodesætte videoen i overensstemmelse
med AVC-standarden (“AVC-video”) og/eller (ii) afkode AVC-videoen, hvis den er blevet
kodesat af en forbruger i forbindelse med personlig og ikke-kommerciel virksomhed og/eller
er blevet modtaget fra en videoudbyder, som har licens til at sælge AVC-videoer. Der ydes
ingen licens til andre formål eller anvendelser. Kontakt venligst MPEG LA, LLC, for yderligere
oplysninger. Se også http://www.mpegla.com .
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement