Panasonic DMCTZ58, DMCTZ57 Operating instructions

Panasonic DMCTZ58, DMCTZ57 Operating instructions
Informacije za vašu bezbednost
UPOZORENJE:
Osnovno uputstvo za upotrebu
Digitalni fotoaparat
Oznaka modela: DMC-TZ57
DMC-TZ58
Da biste smanjili opasnost od požara, strujnog udara ili oštedenja proizvoda,
 Nemojte da izlažete uređaj kiši, vlazi, kapljanju ili prskanju tečnosti.
 Koristite isključivo preporučenu dodatnu opremu.
 Nemojte da uklanjate poklopce.
 Nemojte samostalno da popravljate uređaj. U slučaju potrebe, obratite se
kvalifikovanom serviseru.
Električna utičnica treba da bude u blizini opreme i lako dostupna.
 Identifikaciona oznaka proizvoda
Proizvod
Pozicija
Digitalni fotoaparat
Sa donje strane
 Informacije o AC adapteru (u opremi)
PAŽNJA!
Da biste smanjili opasnost od požara, strujnog udara ili oštedenja proizvoda,
 Nemojte da instalirate uređaj u policu za knjige, kabinet ili drugi zatvoren
prostor. Obezbedite ventilaciju uređaja.
 Uređaj je u pripremnom režimu sve dok je AC adapter povezan na električnu
utičnicu. Primarno kolo je pod naponom sve dok je adapter povezan na
električnu utičnicu.
Molimo vas da pre upotrebe proizvoda pažljivo pročitate ovo uputstvo i da
sačuvate ovaj priručnik radi bududeg informisanja.
Veb stranica: http://www.panasonic.com
Detaljnija uputstva za upotrebu ovog fotoaparata možete da nađete u
“Operating Instructions for advanced features” dokumentu (u PDF formatu).
Da biste pročitali uputstvo, preuzmite ga sa sledede strane:
DMC-TZ57
http://panasonic.jp/support/dsc/oi/index.html?model=DMC-TZ57&dest=EB
DMC-TZ58
http://panasonic.jp/support/dsc/oi/index.html?model=DMC-TZ58&dest=EG
Deklaracija o usklađenosti (DoC)
Ovom izjavom, “Panasonic korporacija” potvrđuje da je ovaj proizvod u skladu
sa najvažnijim zahtevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC.
Korisnici mogu da preuzmu originalni DoC dokument za naše R&TTE proizvode
sa DoC servera: http://www.doc.panasonic.de
Za kontakt sa ovlašdenim predstavnikom:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Proizvod je namenjen za opštu upotrebu. (Kategorija 3)
Proizvod se povezuje na pristupnu tačku 2.4 GHz WLAN-a.
 Informacije o bateriji
PAŽNJA
 Postoji opasnost od eksplozije u slučaju pogrešne zamene baterije.
Zamenite bateriju isključivo baterijom koja je preporučena od strane
proizvođača.
 Kada se oslobađate baterija, molimo vas da kontaktirate predstavnika
lokalnih vlasti ili prodavca opreme u vezi sa dodatnim informacijama o
pravilnom metodu oslobađanja od elektronskog otpada.
 Odaberite željeni jezik klikom.
Potreban vam je Adobe Reader program za pregled ili štampanje uputstva za
upotrebu (u PDF formatu).
Možete da preuzmete i instalirate verziju Adobe Reader programa koju
možete da koristite uz vaš OS sa sledede stranice. (Važi u januaru 2015. god.)
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Dragi korisniče,
Želimo da iskoristimo ovu priliku da Vam se zahvalimo na kupovini Panasonic
digitalnog fotoaparata. Molimo vas da pažljivo pročitate ovo Uputstvo za
upotrebu i da ga čuvate na pristupačnom mestu radi bududeg informisanja.
Obratite pažnju na to da kontrole, delovi, stavke menija i dr., vašeg digitalnog
fotoaparata mogu da izgledaju drugačije od ilustracija iz ovog dokumenta.
Pažljivo razmotrite zakone o autorskim pravima.
 Snimanje ranije snimljenih traka ili diskova, drugog objavljenog ili
emitovanog materijala u svrhu drugačiju od privatne upotrebe može biti u
suprotnosti sa zakonima o autorskim pravima. Čak i u privatne svrhe,
snimanje određenih materijala može biti zabranjeno.
 Nemojte da zagrevate baterije ili da ih izlažete plamenu.
 Nemojte da ostavljate baterije u zatvorenom automobilu koji je duže vreme
izložen direktnom sunčevom svetlu.
Upozorenje
Postoji opasnost od eksplozije i opekotina. Nemojte da rastavljate, zagrevate
na iznad 60 °C ili spaljujete.
Ovi simboli označavaju zahtev za zasebnim
prikupljanjem otpadne električne i elektronske
opreme ili baterija. Više informacija potražite u
“Operating Instructions for advanced features ”
dokumentu (u PDF formatu).
Panasonic
Digital Camera
Mere opreza prilikom upotrebe
Standardna oprema aparata
 Nemojte da koristite druge USB kablove izuzev priloženog ili originalnog
Panasonic USB kabla za povezivanje (DMW-USBC1: opciono).
 Upotrebite „High Speed HDMI micro“ kabl sa HDMI oznakom. Kablovi koji
nisu u skladu sa HDMI standardima nede raditi. „High Speed HDMI
micro“ kabl (tip priključka: D-A, do 2m dužine)
 Nemojte da koristite druge AC adaptere izuzev priloženog.
 Obavezno koristite originalni Panasonic AV kabl (DMW-AVC1: opciono).
 Obavezno koristite originalne Panasonic baterije (DMW-BCM13E).
 Ako koristite druge baterije, ne možemo da vam garantujemo za kvalitet
ovog proizvoda.
 Čuvajte memorijsku karticu van domašaja dece kako biste sprečili dete da
proguta karticu.
Proverite da li su slededi delovi opreme isporučeni uz aparat.
Oznake proizvoda su tačne u januaru 2015. godine. Oznake mogu da se
promene.
Baterija (DMW-BCM13E)
Kaiš (VFC4737-A)
 Kontaktirajte prodavca opreme ili predstavnika kompanije Panasonic ako
izgubite neki od priloženih delova. (Opremu možete da kupite odvojeno.)
 Opcionalna oprema
Baterija: DMW-BCM13
USB kabl: DMW-USBC1
AV kabl: DMW-AVC1
 Oznake opreme i/ili modela zavise od zemlje. Kontaktirajte prodavca
opreme.
Nazivi i funkcije delova
1.
2.
3.
4.
5.
Taster zatvarača
Kontrola za izbor režima
Poluga za kontrolu zuma
Blic
Indikator tajmera / lampica za pomod
pri automatskom fokusiranju
6. [Wi-Fi] dugme
7. Dugme za uključivanje/isključivanje
aparata
8. Mikrofon
9. Zvučnik
10. Objektiv
11. Telo objektiva
12. Poklopac objektiva
Nemojte da koristite uređaj u blizini radio predajnika ili visokonaponskih
vodova.
 Radio predajnici i visokonaponski vodovi u blizini mesta snimanja mogu
negativno da utiču na snimljenu sliku i/ili zvuk.
 Pre čišdenja fotoaparata, izvadite bateriju ili isključite priključak iz
električne utičnice.
 Nemojte da primenjujete pritisak na monitor.
 Nemojte da primenjujete pritisak na sočivo.
 Nemojte da prskate aparat insekticidima i agresivnim hemikalijama.
 Nemojte da držite gumene ili plastične proizvode u kontaktu sa aparatom
duže vreme.
 Nemojte da koristite rastvarače kao što su benzin, razređivač, alkohol,
kuhinjski deterdženti i dr., za čišdenje aparata, zato što mogu da oštetete
spoljašnje kudište ili da izazovu guljenje završnog sloja.
 Nemojte da ostavljate aparat tako da sočivo bude usmereno ka suncu zato
što to može da izazove kvar uređaja.
 Koristite priložene kablove.
 Nemojte da koristite produžne kablove.
 Tokom pristupa (upisivanje slike, čitanje, brisanje, formatiranje i dr.),
nemojte da isključujete uređaj, da vadite bateriju, odnosno karticu ili da
isključujete AC adapter (u opremi). Pored toga, nemojte da izlažete aparat
vibracijama, udarima ili statičkom elektricitetu.
 Podaci sa kartice mogu da budu oštedeni ili izgubljeni zbog dejstva
elektromagnetnih talasa, statičkog elektriciteta ili kvara aparata ili kartice.
Preporučujemo vam da sačuvate važne podatke na PC i dr.
 Nemojte da formatirate karticu na računaru ili drugoj opremi. Formatirajte
je na aparatu kako biste osigurali pravilan rad kartice.




Adapter naizmenične struje
(AC adapter) (VSK0775)
USB kabl (K1HY08YY0037)
Udaljite uređaj od elektromagnetne opreme (kao što su mikrotalasne
pednice, TV, konzole za video igre i dr.)
 Ako uređaj koristite na ili u blizini TV-a, slika i/ili zvuk uređaja mogu da budu
prekinuti elektromagnetnim zračenjem.
 Nemojte da koristite uređaj u blizini mobilnih telefona jer to može
negativno da utiče na sliku i/ili zvuk.
 Snimljeni podaci mogu da budu oštedeni ili slika može da bude distorzirana
snažnim magnetnim poljem zvučnika ili velikih motora.
 Zračenje elektromagnetnih talasa može negativno da utiče na uređaj i da
ometa sliku i/ili zvuk.
 Ako elektromagnetna oprema negativno utiče na uređaj i ako uređaj
prestane da radi pravilno, isključite ga i uklonite bateriju ili isključite AC
adapter. Zatim, unesite bateriju ili povežite AC adapter i uključite uređaj.




DMC-TZ57 / DMC-TZ58
13. Indikator punjenja / Indikator Wi-Fi®
veze
14. Monitor
15. [EXPOSURE] taster
16. [MENU/SET] taster
17. [DISP.] taster
18. Alkica za kaiš
19. *HDMI+ priključak
20. [AV OUT/DIGITAL+ priključak
21. Dugme za snimanje video zapisa
22. [ ] (Playback) taster
23. Kursorski tasteri:  ( ) /  ( ) / 
( )/( )
24. [Q.MENU] taster / [ ] (Delete) taster
/ [ ] (Cancel) taster
25. Navoj za instalaciju aparata na stalak
26. Vrata odeljka za karticu/bateriju
27. Poluga za oslobađanje
 Podešavanje ugla monitora
Baterija nije puna u trenutku isporuke aparata. Napunite je pre upotrebe.
Punite bateriju samo kada je u aparatu.
Nemojte da uklanjate ili da oštetite spoljašnju etiketu na bateriji.
Baterija ovog uređaja je punjiva litijum-jonska baterija. Ako je
temperatura suviše visoka ili niska, radno vreme baterije bide krade.
Baterija se zagreva nakon upotrebe, odnosno tokom i nakon punjenja.
Aparat se takođe zagreva tokom upotrebe. Ovo nije znak kvara.
Nemojte da ostavljate metalne predmete (npr., spajalice) u blizini
kontakta za napajanje ili baterija.
Odložite aparat na hladno i suvo mesto sa relativno stabilnom
temperaturom: *Preporučena temperatura: 15 °C do 25 °C, Preporučena
vlažnost vazduha: 40%RH do 60%RH+
Nemojte da odlažete bateriju na duže vreme kada je potpuno puna. Kada
odlažete bateriju na duže vreme, preporučujemo vam da je napunite
jednom godišnje. Izvadite bateriju iz aparata i ponovo je odložite nakon što
se isprazni u potpunosti.
1. Otvorite monitor sa
donje strane.
2. Podesite ugao
monitora.
Kada zatvarate monitor
 Kada ne koristite
uređaj, vratite
monitor u početnu
poziciju.
2
Panasonic
Digital Camera
 Vodite računa o tome da ne priklještite prst kada zatvarate monitor.
 Kada rotirate monitor, pazite da ne primenite suviše veliku silu ili da
ispustite aparat. To može
da izazove ogrebotine i
kvar aparata.
 Ako monitor rotirate kao
na na ilustraciji, pokrede
se režim za snimanje
autoportreta (Self Shot
Mode).
DMC-TZ57 / DMC-TZ58
Izbor režima za snimanje (Recording Mode)
Promenite režim rotiranjem točkida za
izbor režima.
 Rotirajte točkid polako i odaberite željeni
režim.
 Lista režima za snimanje
Intelligent Auto režim
Fotografije se snimaju uz automatske postavke koje bira aparat.
Programme AE režim
Fotografije snimaju uz postavke koje odaberete sami.
Priprema
 Proverite da li je aparat isključen.
Alkica za kaiš
Da biste izbegli
ispuštanje aparata, Ka električnoj
utičnici
zakačite priložen kaiš
i nosite aparat oko
ruke.
Indikator punjenja
Kaiš
Aperture-Priority režim (prioritetna postavka blende)
Brzina zatvarača se automatski određuje na osnovu blende koju
odaberete.
Shutter-Priority režim (prioritetna postavka brzine zatvarača)
Vrednost blende se automatski određuje na osnovu brzine zatvarača
koju odaberete.
Režim za ručnu postavku ekspozicije
Ekspozicija se podešava na osnovu vrednosti blende i brzine zatvarača
koje podesite ručno.
AC adapter
Custom režim (registrovane postavke)
Upotrebite ovaj režim da snimate slike uz ranije registrovane
postavke.
USB kabl
Baterija
*AV OUT/DIGITAL+ priključak
Panorama Shot režim (panoramski snimci)
Režim vam dozvoljava da snimate panoramske fotografije.
Ovaj režim vam dozvoljava da odaberete jedan od 13 efekata slike,
uključujudi *Old Days+, *High Key+ i *Dynamic Monochrome].
Memorijska SD kartica (opciono)
 Uz ovaj uređaj možete da koristite sledede kartice kompatibilne sa SD
standardom. („kartice“ u daljem tekstu.)
SD kartica (8 MB do 2 GB)
SDHC kartica (4 GB do 32 GB)
SDXC kartica (48 GB, 64 GB)
Scene režim
Ovaj režim vam dozvoljava da snimite slike koje odgovaraju sceni koju
snimate. Režim vam dozvoljava da odaberete jedan od 16 tipova
scene, uključujudi *Portrait+, *Scenery+ i *Starry Sky+.
Vreme punjenja: oko 210 minuta
 Kada se punjenje završi, indikator punjenja se isključuje – nakon toga
možete da isključite aparat sa električne utičnice ili računara.
Creative Control režim
Možete da snimate fotografije uz proveru efekta slike.
Ovaj režim vam dozvoljava da odaberete jedan od 15 efekata slike,
uključujudi *Old Days+, *High Key+ i *Dynamic Monochrome+.
Saveti za snimanje dobrih fotografija
Blic
Lampica za pomod pri
automatskom fokusiranju
Mikrofon
Snimanje slika uz automatske funkcije –
[Intelligent Auto Mode]
Zvučnik
Ovaj režim preporučujemo početnicima ili osobama koje žele da prepuste
aparatu da odabere postavke i da snimaju bez razmišljanja o njima.
1 Kontrola za izbor režima
 Postavite kontrolu za izbor
režima na [ ] poziciju.
Sočivo
2 Taster zatvarača
 Pritisnite taster zatvarača do
pola da fokusirate scenu, a zatim
ga pritisnite u potpunosti kako
biste snimili fotografiju.
Držite aparat pažljivo sa obe ruke, oslonite ruke na bokove i stanite
uz malo raširena stopala.
 Detekcija scene
 Pazite da ne pokrijete blic, lampu za pomod pri automatskom fokusiranju,
zvučnik, mikrofon ili sočivo prstima.
Kada aparat prepozna optimalnu scenu, ikona scene prikazuje se plavom
bojom na dve sekunde, nakon toga boja se menja u uobičajenu crvenu.
(A) Navoj za instalaciju aparata na stalak. Možda nedete modi da postavite i
bezbedno pričvrstite aparat na stalak uz pomod šrafa dužine 5.5 mm ili više.
U tom slučaju može da dođe do oštedenja aparata. Možda nedete modi
pravilno da instalirate aparat na neke tipove stalka.

[i-Portrait]
[i-Macro]
[i-Night Scenery]
[i-Sunset]
[i-Scenery]
[i-Night Portrait]*1
[iHandheld Night Shot]*2
*1 Indikator se prikazuje samo kada je odabran [
+ režim blica.
*2 Indikator se prikazuje samo kada je [iHandheld Nigh Shot] opcija postavljena na
[ON].
3
Panasonic
Digital Camera
DMC-TZ57 / DMC-TZ58
 Kvalitet snimka [Quality]
Snimanje slika uz zum
Odaberite stepen kompresije pri kome se slike snimaju.
Postavke
Da objekti izgledaju udaljenije, odaberite (Wide) kraj opsega:
Rotirajte polugu zuma ka Wide strani.
Da objekti izgledaju bliže, odaberite (Tele) kraj opsega:
Rotirajte polugu zuma ka Tele strani.
Opis postavki
[ ] ([Fine])
Ako vam je kvalitet slike važniji.
[ ]
([Standard])
Kada koristite standardan kvalitet slike i želite da povedate
broj slika koje možete da snimite bez promene broja piksela.
 Osetljivost [Sensitivity]
Funkcija dozvoljava podešavanje osetljivosti aparata na svetlo (ISO
osetljivost). Izbor više vrednosti omogudava snimanje fotografija na mračnim
lokacijama, a da pri tom slika ne bude tamna.
Optički zum
Ova funkcija uvedava kadar bez degradacije kvaliteta slike.
Maksimalno uvedanje: 20x
Lokacija za snimanje
Dodatni optički zum (Extra Optical Zoom (EZ))
[3200]
Svetlo (na
otvorenom)
Brzina zatvarača
Ova funkcija je dostupna kada je odabrana veličina slike označena sa EZ.
Možete dodatno da uvedate kadar u odnosu na uvedanje koje se ostvaruje
optičkim zumom bez degradacije kvaliteta slike.
Maksimalno uvedanje: 45x
(Ova funkcija obuhvata optičko uvedanje. Stepen uvedanja zavisi od postavke
[Picture Size] funkcije).

[100]
Karakteristike osvetljenja
(preporučeno)
Šum slike
Tamno
Spor
Brz
Manje izražen
Izraženiji
Izraženiji
Manje izražen
Efekat pomeranja objekta
 Označavanje datuma snimanja slike *Date Stamp+
Možete da snimite fotografiju sa oznakom datuma i vremena snimanja.
Postavke
Opis postavki
Inteligentan zum
[W/O TIME]
Oznaka godine, meseca i datuma.
Funkcija je dostupna kada je [i.Zoom] opcija u [Rec] meniju postavljena na
[ON]. Možete dvostruko da uvedate originalni stepen uvedanja uz minimalnu
degradaciju kvaliteta slike.
[WITH TIME]
Oznaka godine, meseca, datuma, sati i minuta.
[OFF]
Bez oznake vremena.
Snimanje video zapisa
Digitalni zum [Digital Zoom]
Uređaj može da snima video zapise u QuckTime Motion JPEG formatu.
Funkcija je dostupna kada je [Digital Zoom] opcija u [Rec] meniju postavljena
na [ON].
(DMC-TZ57) Mada kvalitet slike opada pri svakom uvedanju, originalni stepen
uvedanja možete da povedate do četiri puta.
(DMC-TZ58) Mada kvalitet slike opada pri svakom uvedanju, originalni stepen
uvedanja možete da povedate do dva puta.
1 Kontrola za izbor režima
 Možete da snimate video zapise
koji odgovaraju svakom režimu
za snimanje.
(Video zapise ne možete da
snimate u panoramskom režimu
slike.)
Promena funkcija i postavki
2 Taster za snimanje video zapisa
 Indikator statusa snimanja (crveno) trepde dok
uređaj snima video zapis.
 Zaustavite snimanje ponovnim pritiskom na taster.
Funkcije i postavke možete da promenite uz pomod
kursorskih (///) i [MENU/SET] tastera. (Neke
funkcije i postavke nede biti dostupne za izbor u
zavisnosti od odabranog režima za snimanje.)
( )
Prikazuje se ekran za postavku kompenzacije ekspozicije.
(
Prikazuje se ekran za postavku funkcije za snimanje makro snimaka.
(
) [(AF Macro)] / [ ] ([Macro Zoom]) / [OFF]
)
( )
Prikazuje se ekran za postavku tajmera za snimanje.
[ ] ([10sec.]) / [ ] ([2sec.])/[OFF]
( )
Prikazuje se ekran za postavku blica.
[ ]([Auto])/[
]([iAuto])/[
]([Auto/Red-Eye])/[ ]([Forced
Flash On])/[
]([Slow Sync./Red-Eye])/[ ]([Forced Flash Off])
 Možete da snimate fotografije dok snimate video zapis ako pritisnete taster
zatvarača. (Istovremeno snimanje)*
* Istovremeno snimanje nije dostupno u slededim slučajevima:
- Kada je [Rec Quality] opcija postavljena na [VGA].
- [Miniature Effect] (Creative Control režim)
 Informacije o postavci kvaliteta snimka
Kvalitet snimanog video zapisa možete da promenite u *Rec Quality+ opciji
[Motion Picture] menija.
Prikazuje se ekran menija.
Ova operacija je dostupna i tokom reprodukcije.
Meniji sa funkcijama za snimanje fotografija
Fotografija snimljena aparatom čuva se kao slika sa oko 16 miliona piksela. Što
je broj piksela manji, možete da snimite vedi broj slika.
 Postavka „Quality“ opcije [ ]
Interna memorija (oko 78 MB)
Kartica (8 GB)
16 M (4:3)
3 M (4:3)
0.3 M (4:3)
14
50
155
1300
5700
15400
Veličina slike
[FHD]
1920 x 10800
[HD]
1280 x 720
[VGA]
640 x 480
Broj kadrova
Brzina
protoka
20 Mbps
25p
10 Mbps
4 Mbps
Odnos
ekrana
16:9
4:3
 Kada snimate video zapis u internu memoriju, opcija *Rec Quality+ bide
fiksirana na [VGA].
 Možete da snimate neprekidne video zapise u trajanju do 29 minuta i 59
sekundi, što odgovara fajlu veličine od oko 4 GB. Preostalo vreme za
snimanje možete da proverite na ekranu. (Uz *FHD+ postavku, fajl postaje
vedi, zbog čega možete da snimate fajlove krade od 29 minuta i 59 sekundi.)
 Veličina slike *Picture Size+
Lokacija za čuvanje slike
Postavke
 Informacije o zumiranju tokom snimanja video zapisa
 Funkcije dodatnog optičkog zuma i inteligentnog zuma ne možete da
koristite tokom snimanja video zapisa.
 Ako koristite funkcije dodatnog optičkog zuma ili inteligentnog zuma, ugao
vidnog polja može značajno da se promeni kada pokrenete ili zaustavite
snimanje video zapisa.
4
Panasonic
Digital Camera
DMC-TZ57 / DMC-TZ58
Reprodukcija
Šta možete da radite uz Wi-Fi® funkciju
1 [
 Podesite datum i vreme pre upotrebe ovih funkcija.
 Aparat ne može da se poveže na bežičnu mrežu preko javne bežične LAN
veze.
] (Playback) taster
 Upotrebite ovaj taster da
reprodukujete fotografije.
2 Kursorski tasteri
 Upotrebite tastere / da
odaberete sliku.
Kontrola aparata preko pametnog telefona/tableta
 [ ] (Delete/Cancel) taster
 Pritisnite [ + taster da obrišete
prikazanu sliku.
Daljinska kontrola snimanja uz pomod pametnog
telefona.

Postavka menija
Reprodukcija fotografija sa aparata.
Aparat poseduje menije koji vam dozvoljavaju da odaberete postavke za
snimanje i reprodukciju slika, kao i menije koji vam omogudavaju zabavniju i
lakšu upotrebu.
Čuvanje slika snimljenih na aparatu.
1 Pritisnite [MENU/SET] taster.
2 Kursorskim tasterima /// odaberite meni, a zatim
pritisnite [MENU/SET] taster.
Meni
Instalirajte “Panasonic Image App”* aplikaciju na vaš pametan telefon ili
tablet.
 OS
Aplikacija za Android™: Android 2.3.3 ili novija verzija
> Potražite na Google Play™ Store stranici “Panasonic Image App” ili
“LUMIX” i instalirajte aplikaciju.
Aplikacija za iOS: iOS 6.0 ili novija verzija (Skredemo vam pažnju na to da
iPhone 3GS uređaji nisu podržani.)
SM
> Potražite na App Store stranici “Panasonic Image App” ili “LUMIX” i
instalirajte aplikaciju.
 Koristite najnoviju verziju.
 Podržani operativni sistemi su aktuelni u januaru 2015. god., ali se to
može promeniti.
 Pročitajte [Help] iz menija “Image App” aplikacije u vezi sa dodatnim
informacijama o upotrebi aplikacije.
 Izgled ekrana zavisi od operativnog sistema.
 Ekrani i procedure opisane od ove tačke važe u trenutku početne
dostupnosti uređaja na tržištu. Ekrani i procedure mogu da se promene
nakon ažuriranja verzije softvera.
 Neki pametni telefoni/tableti možda nede raditi pravilno.
Informacije o “Image App” servisu potražite na slededoj stranici.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
Opis postavki
[Rec]
Meni vam dozvoljava da odaberete zasidenost slike
bojom (Colouring), osetljivost (Sensitivity) ili broj
piksela (Number of pixels) i druge postavke za slike
koje snimate.
[Motion Picture]
Ovaj meni vam dozvoljava da odaberete različite
postavke za video zapise, kao što je kvalitet snimka.
[Playback Mode]
Meni vam dozvoljava da odaberete metod
reprodukcije. Među opcijama je i reprodukcija
slajdova.
[Playback]
Meni vam dozvoljava da promenite snimljene slike.
Npr., možete zaštitite snimljene slike ili da ih iskrojite.
[Setup]
Meni vam dozvoljava da sprovedete postavke sata,
zvučnog signala i drugih opcija za lakšu upotrebu
aparata.
[Wi-Fi]
Meni vam dozvoljava da sprovedete postavke
neophodne za povezivanje na Wi-Fi vezu ili za
upotrebu Wi-Fi funkcije.
3 Tasterima / odaberite stavku menija, a zatim pritisnite
[MENU/SET] taster.
* U ovom priručniku, aplikacija se naziva “Image App”.
 Od ovog trenutka, u ovom priručniku se pametan telefon i tablet nazivaju
„pametan telefon“ ako nije navedeno drugačije.
 Prikaz na ekranu prelazi na slededu stranu kada dođete do kraja.
(Na slededu stranu možete da pređete ako upotrebite polugu zuma.)
4 Tasterima / odaberite postavku, a zatim pritisnite
[MENU/SET] taster.
Kada šaljete slike na PC
 U zavisnosti od odabrane stavke menija, postavke možda nede biti
prikazane na ekranu ili mogu da budu prikazane drugačije.
Slanje slike nakon svakog snimanja.
 Zatvaranje menija
Pritisnite [ + taster više puta sve dok se ne prikaže ekran za
snimanje ili reprodukciju.
 Kada snimate slike, meni možete da prikažete pritiskom na taster zatvarača
do pola.
Slanje odabranih slika
 Zbog tehničkih karakteristika aparata neke funkcije ne možete da odaberete
ili koristite u zavisnosti od korišdenog režima ili odabranih postavki menija.
5
Panasonic
Digital Camera
DMC-TZ57 / DMC-TZ58
Kontrola aparata uz pomod pametnog telefona ili
tableta
Povezivanje na pametan telefon/tablet
Upotreba QR kôda za pripremu veze (ako koristite iOS
uređaj [iPhone/iPod touch/iPad])
 Snimanje slika uz pametan telefon/tablet (daljinska kontrola
snimanja)
1 Pritisnite i držite *Wi-Fi] dugme na aparatu.
1 Povežite aparat na pametan telefon.
2 Odaberite [ + ikonu na „Image
App“ ekranu.
 QR kôd de biti prikazan na ekranu aparata.
 Snimljene slike se čuvaju na aparatu.
 Ne možete da sačuvate video zapise.
SSID
QR kôd
 Reprodukcija slika sa aparata
1 Povežite aparat na pametan telefon.
2 Odaberite [ ] ikonu na „Image
App“ ekranu.
2 Pokrenite “Image App” na pametnom telefonu.
3 Odaberite [QR code] opciju.
4 Uz “Image App” aplikaciju, skenirajte QR kôd prikazan na ekranu
aparata.
5 Instalirajte profil.
 Možete da promenite slike koje de biti prikazane
ako odaberete ikonu (A) u gornjem levom delu
ekrana. Da biste prikazali slike sačuvane na
aparatu, odaberite [LUMIX] opciju.
 U programu za pregled internet sadržaja prikazuje se poruka.
 Ako je pametan telefon zaključan lozinkom, unesite lozinku da biste ga
otključali.
3 Dodirnite sliku da biste je uvedali.
 Video zapise ne možete da reprodukujete.
6 Pritisnite "Home" dugme da biste zatvorili program za pregled
internet sadržaja.
7 Uključite Wi-Fi funkciju u meniju za postavku pametnog telefona.
 Čuvanje slika sa aparata
1 Povežite aparat na pametan telefon.
2 Odaberite [ ] ikonu na „Image
App“ ekranu.
3 Dodirnite i zadržite sliku, a zatim je
prevucite da biste je sačuvali.
 Ne možete da sačuvate video zapise.
8 Odaberite SSID prikazan na ekranu aparata.
9 Vratite se na početni ekran, a zatim pokrenite “Image App”.
Priprema veze sa računarom
 Korake 2 do 6 ne morate da sprovodite od narednog puta.
Da napravite folder za prijem slika
Upotreba QR kôda za pripremu veze (ako koristite
Android uređaj)
Možete da povežete aparat na PC preko bežične pristupne tačke i da pošaljete
slike i video zapise snimljene aparatom na PC.
 Napravite korisnički nalog za PC (ime za nalog (do 254 karaktera) i lozinku
(do 32 karaktera) alfanumeričkim znakovima. Pravljenje foldera za prijem
nede uspeti ako ime ili lozinka sadrže druge znakove izuzev alfanumeričkih.
1 Pritisnite i držite *Wi-Fi] dugme.
 QR kôd de biti prikazan na ekranu aparata.
(Za Windows)
Podržani OS: Windows Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows®
8.1
Primer: Windows 7
(1) Odaberite folder koji želite da koristite za prijem slika, a zatim sprovedite
desni klik.
(2) Odaberite *Properties+ opciju, a zatim omogudite deljenje foldera.
 Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu računara ili preko
Help linka operativnog sistema.
QR kôd
2 Pokrenite “Image App” na pametnom telefonu.
3 Odaberite [QR code] opciju.
4 Uz “Image App” aplikaciju, skenirajte QR kôd prikazan na ekranu.
(Za Mac)
Podržani OS: OS X v10.5 do v10.10
Primer: OS X v10.8
(1) Odaberite folder koji želite da koristite za prijem, zatim kliknite stavke
slededim redom (*File+  [Get Info])
(2) Omogudite deljenje foldera.
 Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu računara ili preko
Help linka operativnog sistema.
 Unos lozinke radi pripreme veze
1 Pritisnite i držite *Wi-Fi] dugme.
 Na ekranu aparata prikazuje se lozinka
SSID
QR kôd
Slanje slika na računar
2 Uključite Wi-Fi funkciju u meniju za
postavku pametnog telefona.
3 Odaberite SSID prikazan na ekranu aparata.
4 Unesite lozinku prikazanu na ekranu
aparata.
Možete da pošaljete slike i video zapise snimljene ovim uređajem na PC.
Metodi povezivanja opisani u ovom priručniku su samo primeri. Detaljne
informacije o drugim metodima povezivanja potražite u „Operating
Instructions for advanced features“ dokumentu (u PDF formatu).
Priprema:
 Ako je radna grupa odredišnog PC-a promenjena u odnosu na standardnu
postavku, moradete da promenite postavku ovog uređaja u stavci *PC
Connection].
 Ako koristite Android uređaj, označavanjem
polja za prikaz lozinke dozvolide uređaju da
prikaže lozinku dok je unosite.
5 Na pametnom telefonu, pokrenite “Image App”.
6
Panasonic
Digital Camera
1. Pritisnite [Wi-Fi] taster.
DMC-TZ57 / DMC-TZ58
Otklanjanje problema
2 Kursorskim tasterima odaberite [New
Connection] opciju, a zatim pritisnite
[MENU/SET] taster.
3 Odaberite metod povezivanja tasterima
/.
Ako predloženim rešenjem ne otklonite problem, situacija može da se
popravi izborom [Reset] opcije iz [Setup] menija.
Indikator punjenja trepde.
Slanje slike prilikom svakog snimanja ([Send
Images While Recording])
Dostupni formati fajla: JPEG
 Do ovoga dolazi kada bateriju punite na mestu sa izuzetno visokom ili
niskom temperaturom.
> Povežite ponovo USB kabl (iz opreme) na mestu sa temperaturom od 10
do 30 °C i pokušajte ponovo da napunite bateriju.
Izbor i slanje slike ([Send Images Stored in the
Camera])
Dostupan format fajla: JPEG/Motion JPEG
Kada snimate pod fluorescentnim ili LED svetlom, slika trepde ili se
javljaju linije.
 Ovo je karakteristika MOS senzora i ne predstavlja znak kvara.
4 Tasterima / odaberite [PC] opciju, a
zatim pritisnite [MENU/SET].
5 Odaberite metod povezivanja.
Tokom snimanja, na ekranu se javljaju crvene linije.
 Ovo je karakteristika MOS senzora. Linije se javljaju kada objekat koji
snimate imao svetliji deo. Izvesna neujednačenost može da se javi u
okolnim delovima slike ali to ne predstavlja znak kvara. Pojava de biti
zabeležena u video zapisima ali ne i na fotografijama.
(Primer) Izbor [WPS (Push-Button)] opcije za
uspostavljanje veze
(1) Pritisnite [MENU/SET] taster.
(2) Odaberite [WPS (Push Button)] opciju.
(3) Pritisnite WPS dugme bežične pristupne tačke sve
dok ne pređe u WPS režim.
Ne možete da uspostavite Wi-Fi vezu.
Dolazi do prekida u prenosu radio talasa.
Bežična pristupna tačka nije prikazana.
6 Na aparatu, sprovedite operaciju koja
odgovara nameni.
(Opšti saveti za upotrebu Wi-Fi veze)
 Pokušajte da sprovedete *Reset Wi-Fi Settings] opciju u [Setup] meniju.
 Koristite aparat unutar dometa uređaja koji povezujete.
 Da li se u blizini koristi neki uređaj, kao što je mikrotalasna pednica, bežični
telefon i dr., koji koristi 2.4 GHz opseg frekvencija?
> Može da dođe do prekida u prenosu radio talasa kada ove uređaje
koristite istovremeno. Koristite ih dovoljno daleko od uređaja.
 Kada indikator baterije trepde crveno, veza sa drugom opremom možda se
nede uspostaviti ili se veza može prekinuti.
(Prikazuje se poruka kao što je *Communication error+.)
 Ako postavite aparat na metalan sto ili policu, to može negativno da utiče
na prenos radio talasa. U takvim slučajevima, možda nedete modi da
uspostavite vezu. Udaljte aparat od metalne površine.
Slanje slike prilikom svakog snimanja ([Send Images While Recording])
(1) Odaberite PC na koji želite da se povežete i odaberite odredišni folder.
(2) Snimite sliku aparatom.
Izbor i slanje slike ([Send Images Stored in the Camera])
(1) Odaberite PC na koji želite da se povežete i odaberite odredišni folder.
(2) Odaberite [SINGLE] ili [MULTI+, a zatim odaberite slike koje želite da
pošaljete.
* Kada PC na koji želite da se povežete nije prikazan, odaberite *Manual Input+
opciju i unesite ime računara (NetBIOS ime za Apple Mac računare).
 Folderi sortirani prema datumu slanja se kreiraju u navedenom folderu i
slike se čuvaju u tim folderima.
 Ako se prikaže ekran za unos podataka o korisničkom nalogu i lozinki,
unesite ime i lozinku koje ste odabrali na računaru.
 Ako naziv računara (NetBIOS ime za Mac) sadrži prazna slova i sl., računar
možda nede prepoznati ime pravilno. Ako ne možete da se povežete,
preporučujemo vam da promenite ime računara (NetBIOS ime za Mac) u
ime koje sadrži do 15 alfanumeričkih znakova.
(Informacije o bežičnoj pristupnoj tački)
 Proverite da li bežična pristupna tačka koju želite da povežete radi.
 Aparat možda nede prikazati ili se povezati na bežičnu pristupnu tačku u
zavisnosti od stanja radio talasa.
> Približite uređaj bežičnoj pristupnoj tački.
> Uklonite prepreke između uređaja i bežične pristupne tačke.
> Promenite smer ovog uređaja.
> Promenite poziciju i orijentaciju bežične pristupne tačke.
> Sprovedite [Manual Input] operaciju.
 Pristupnu tačku možda nedete modi da prikažete čak iako postoje radio
talasi u zavisnosti od postavke bežične pristupne tačke.
> Proverite postavke bežične pristupne tačke.
> Kada je mrežni SSID bežične pristupne tačke postavljen da ne vrši prenos,
drugi uređaji nede modi da otkriju bežičnu pristupnu tačku. Unesite
mrežni SSID da pokrenete povezivanje ili omogudite SSID prenos sa
bežične pristupne tačke.
 Tipovi veza i metodi bezbednosne postavke zavise od bežične pristupne
tačke. (Proverite uputstvo za upotrebu bežične pristupne tačke.)
 Da li je 5 GHz/2.4 GHz bežična pristupna tačka povezana na drugu opremu u
5 GHz opsegu?
> Preporučujemo vam upotrebu bežične pristupne tačke koja može
istovremeno da koristi 5 GHz/2.4 GHz opsege. Ne možete da je koristite
istovremeno uz ovaj aparat ako nije kompatibilna.
Transfer slika na PC preko USB kabla (u opremi)
1 Povežite računar i aparat priloženim USB kablom.
PC
*AV OUT/DIGITAL+ priključak
Priključak se koristi i
za punjenje baterije.
USB kabl
2 Pritisnite  taster da odaberete [PC] opciju, a zatim pritisnite
[MENU/SET].
3 Prevucite fajlove i foldere sa aparata na PC.
 Kada se transfer slika završi, isključite USB kabl na bezbedan način.
Potrebno je mnogo vremena za povezivanje na pametan telefon.
 Može vam biti potrebno više vremena za povezivanje u zavisnosti od
postavke Wi-Fi veze na pametnom telefonu, ali to nije znak kvara.
 Reprodukcija i uređivanje snimaka na PC-u
Softver za reprodukciju i uređivanje snimaka se ne isporučuje uz aparat.
 Da biste reprodukovali ili uređivali fotografije, upotrebite standardan
softver.
 Da biste reprodukovali video zapise, upotrebite slededi softver:
QuickTime/iTunes program kompanije Apple.
(Potreban vam je softver koji podržava MP4 format.)
 Ako softver nije instaliran na računaru, preuzmite gas a veb stranice
proizvođača.
 Kontaktirajte proizvođača softvera u vezi sa infomacijama o upotrebi.
Prenos slike se prekida.
 Da li je slika suviše velika?
> Smanjite veličinu slike, a zatim je pošaljite.
> Sliku ne možete da prebacite kada indikator baterije trepde crveno.
Više informacija potražite u „Operating Instructions for advanced
features“ dokumentu (u PDF formatu).
7
Panasonic
Digital Camera
DMC-TZ57 / DMC-TZ58
Specifikacije
Bežični predajnik
Specifikacije mogu da se promene bez obaveštenja.
Usklađenost sa
standardom
IEEE 802.11b/g/n (standardni bežični LAN protokol)
Digitalni fotoaparat
Informacije za vašu bezbednost.
Opseg frekvencija
(centralna frek.)
2412 MHz do 2462 MHz (1 do 11ch)
Izvor napajanja:
DC 5 V
Metod enkripcije
Wi-Fi kompatibilan WPA™/WPA2™
Potrošnja:
1.5 W (prilikom snimanja)
1.0 W (prilikom reprodukcije)
Metod pristupa
Infrastrukturni režim
Efektivan broj
piksela
16.000.000 piksela
Senzor slike
1/2.33-inčni CCD senzor,
ukupan broj piksela: 17,500,000, filter primarnih boja
Objektiv
Optički 20x zum, f = 4.3 mm do 86.0 mm
(odgovara 24 do 480 mm na 35mm aparatima)
F3.3 do F8.0 (Wide), F6.4 do F8.0 (Tele)
Stabilizacija slike
Optički metod
Opseg fokusa
Normalan režim: 50 cm (Wide) / 2.0 m (Tele) do ∞
Adapter za napajanje naizmeničnom strujom (Panasonic VSK0775):
Informacije za vašu bezbednost
Ulaz: AC ~ 110 V do 240 V, 50/60 Hz, 0.2 A
Izlaz: DC
5 V, 800 mA
Baterija (litijum-jonska) (Panasonic DMW-BCM13E):
Informacije za vašu bezbednost
Voltaža/kapacitet: 3.6 V/1250 mAh
Ovaj proizvod sadrži slededi softver:
(1) softver razvijen nezavisno od strane ili za Panasonic korporaciju,
(2) softver u vlasništvu trede strane i licenciran od strane Panasonic
korporacije, i/ili
(3) softver otvorenog koda
Makro režim / inteligentan automatski režim / režim za
snimanje video zapisa: 3 cm (Wide) / 1.0 m (Tele) do ∞
Režim scene: Mogu da se jave razlike u odnosu na
gorenavedene postavke.
Sistem zatvarača
Elektronski+mehanički zatvarač
Min. osvetljenje
Oko 10 lx (uz „i-low“ postavku i 1/25 sec. ekspoziciju)
Brzina zatvarača
4 sekunde do 1/2000 dela sekunde
*Starry Sky+ režim: 15 sekundi, 30 sekundi
Ekspozicija (AE)
Automatsko određivanje (Programme AE) (P) /
Prioritetna blenda AE (A) / Prioritetan zatvarač AE (S) /
Ručno određivanje ekspozicije (M)
Režim za merenje
svetla
Na osnovu više tačaka / Na sonovu centra /
Na osnovu tačke
Monitor
3.0-inčni TFT LCD (3:4) (oko 1,040.000 tačaka)
(vidno polje oko 100%)
Mikrofon
Mono
Zvučnik
Mono
Softver iz kategorije (3) se distribuira u nadi da de biti koristan, ali BEZ IKAKVE
GARANCIJE, čak i bez implicitne garancije POGODNOSTI ZA PRODAJU ili
PRILAGOĐENOSTI ZA ODREĐENU NAMENU.
Molimo vas da prikažete detaljna pravila i uslove izborom opcija
[MENU/SET] > [Setup] > [Version Disp.] > [MENU/SET].
 SDXC logo je robna oznaka SD-3C, LLC.
 HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface
su robne oznake ili registrovane robne oznake HDMI
Licensing LLC u SAD i drugim zemljama.
 QuickTime i QuickTime logo su robne oznake ili
registrovane robne oznake Apple Inc., koje se koriste pod
licencom.
 iPhoto, iTunes, Mac i Mac OS su robne oznake Apple Inc.,
registrovane u SAD i drugim zemljama.
 iPad, iPhone, iPod i iPod touch su robne oznake Apple
Inc., registrovane u SAD i drugim zemljama.
 Windows i Windows Vista su registrovane robne oznake
ili robne oznake Microsoft korporacije u SAD i/ili drugim
zemljama.
 App Store je oznaka servisa Apple Inc.
 Android i Google Play su robne oznake ili registrovane
robne oznake Google Inc.
 Wi-Fi CERTIFIED™ logo je certifikaciona oznaka Wi-Fi Alliance®.
 Wi-Fi Protected Setup™ Identifier oznaka certifikaciona oznaka Wi-Fi
Alliance®.
 „Wi-Fi®“ je registrovana robna oznaka Wi-Fi Alliance®.
 „Wi-Fi Protected Setup™“, „WPA™“ i „WPA2™“ su robne oznake Wi-Fi
Alliance®.
 QR Code je registrovana robna oznaka DENSO WAVE INCORPORATED.
Medij za snimanje Interna memorija (oko 78 MB) / SD, SDHC, SDXC kartica
Format fajlova
Fotografije JPEG (zasnovan na “Design rule for Camera File system”
standardu, zasnovan na „Exif 2.3“ standardu)
Video zapisi MP4
Format
kompresije zvuka
AAC
Interfejs
Digitalni “USB 2.0” (High Speed)*
* Podaci sa računara ne mogu da se upišu na aparat preko
USB kabla.
Analogni video NTSC/PAL kompozitni (promena preko menija)
Audio Audio izlaz linijskog nivoa (mono)
Proizvod je licenciran prema AVC patent portfolio licenci za ličnu i
nekomercijalnu upotrebu od strane korisnika za (i) kodiranje video signala u
skladu sa AVC standardom (“AVC Video”) i/ili (ii) dekodiranje AVC Video
sadržaja koji je kodiran od strane korisnika za potrebe lične i nekomercijalne
aktivnosti i/ili nabavljen od dobavljača video sadržaja koji je licenciran da nudi
AVC Video sadržaje. Nikakva dozvola se ne garantuje ili podrazumeva za drugu
upotrebu. Dodatne informacije možete da dobijete od MPEG LA, LLC.
Posetite: http://www.mpegla.com.
Terminal
[AV OUT/DIGITAL] Namenski priključak (8-pinski)
Dimenzije (mm)
107.9 (Š) x 59.9 (V) x 32.1 (D) (bez isturenih delova)
Težina
Oko 249 g (uz karticu i bateriju)
Oko 223 g (bez kartice i baterije)
Radna
temperatura
0 °C do 40 °C
Radna vlažnost
vazduha
10% do 80% relativna vlažnost vazduha
8
Panasonic
Digital Camera
DMC-TZ57 / DMC-TZ58
SPISAK AUTORIZOVANIH SERVISNIH CENTARA ZA PANASONIC PROIZVODE
Spisak je podložan promeni. Pre posete, molimo Vas da prvo kontaktirate servis radi dodatnih instrukcija i informacija o najbližem autorizovanom servisu.
ZEMLJA
IME FIRME
ADRESA
POŠTANSKI BROJ
GRAD
TELEFON
MOBILNI
FAX
E-MAIL ADRESA
Srbija
BG Elektronik EXP-IMP DOO
Dragoslava Srejovida 1b
11060
Beograd
+381112086666
+381668100216
+381113316709
Srbija
RCC Electronics
Šajkaška 21
11060
Beograd
+381113036765
+38163219119
Srbija
Orbit electronics DOO
Bulevar oslobođenja 68B
21000
Novi Sad
+38121547855
Srbija
Central Service d.o.o.
Prote Smiljanida 52
15000
Šabac
+38115319530,
+38115319533
Srbija
Belcons d.o.o.
Vojvode Bojovida 10/L2
21000
Novi Sad
Srbija
MD Servis Centar
Save Kovačevida 11a
18000
Srbija
Servis Pakoci
Milana Stanivukovida 92
23000
Srbija
Pioneer Service Elektronik SZER
Milosa Obrenovida 23
11500
Obrenovac
+3818721386
Srbija
TV Video Centar Daka
Kneza Mihajla 203
34000
Kragujevac
Srbija
SZR RTV Servis Monitor
Stevana Filipovida 51
24000
Subotica
KATEGORIJA
AUDIO-VIDEO
TELEKOM
BELA TEHNIKA
[email protected]
x
x
x
+3813346272
[email protected]
x
x
+381656724867
+38121547855
[email protected] /[email protected]
x
x
x
+38163346222
+38115319533
[email protected]
x
x
x
+38121572542
+381652572542
+38121572542
[email protected]
Niš
+381184524072
+381668100230
+381184511644
[email protected]
x
x
Zrenjanin
+38123563920
+381668100229
+38123563920
[email protected]
x
x
+3818721386
[email protected]
x
x
+38134501777
+381668100230
+38134501777
[email protected].com
x
x
+38124557947
+381668100228
+38124557947
[email protected]
x
x
Proizvedeno od strane:
Panasonic korporacija
Veb stranica: http://panasonic.net
Uvoznik za Evropu:
© Panasonic korporacija 2015
“EB” u oznaci modela označava model za tržište UK.
9
x
Panasonic korporacija
Kadoma, Osaka, Japan
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemačka
x
x
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement